Sie sind auf Seite 1von 16

CET

prolee/leto
2001.
K ATA L OG
biblioteka
knjiga
domaa
i strana

literatura
izda
va
tvo kola
rau
narstva
licen
cni soft
ver
CET Com CET Com CET Com CET Com CET Comput put put put puter Eq er Eq er Eq er Eq er Equipment and T uipment and T uipment and T uipment and T uipment and Tr rr rr ade ade ade ade ade
www www www www www.ce .ce .ce .ce .cet.co.yu t.co.yu t.co.yu t.co.yu t.co.yu
2
CET Coputer Equipment and Trade
S r e
d
n
j
i
/
n
a
p
r
e
d
n
i
N
a
p
r
e
d
n
i
/
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
n
i
Uite u svet raunarstva
bre i stignite dalje uz
pomo CET-a
Sadraj
4 Microsoft
Office 2000
5 CET-ova Web
lokacija i
italite
6 Operativni
sistemi
7 Operaativni
sistemi/mree
8 Internet i
intranet
9 Obrada teksta
9 Tabelarno
izraunavanje
10 Programiranje
11 CAD programi
11 Dizajn/grafika
12 Opte
raunarstvo
13 Baze podataka
13 Hardver
14 U pripremi
16 Klub italaca
3
www.cet.co.yu e-mail: redakcija@cet.co.yu
D
e
c
a
P
o

e
t
n
i
Potovani
itaoci,
Vi sami najbolje
znate ta elite da
nauite i kako
elite da uite. Mi
smo se potrudili da
vam ponudimo
razliita reenja:
od samostalne
obuke tempom koji
vama odgovara, do
kole raunarstva
u kojoj uite pod
nadzorom strunih
predavaa.
Nastojimo da
zadovoljimo sve
uzraste, potrebe i
nivoe znanja. Na
vama je da
izaberete!
4
CET Computer Equipment and Trade
Microsoft PowerPoint
2000 Korak po korak
K. Pinard
Strana: 328
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-094-5
Microsoft Outlook 2000
Korak po korak
C. DiTerlizzi K. Aidan
Strana: 299
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-093-7
Internet Explorer 5
Korak po korak
M. Millhollon
Strana: 292
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-091-0
M
i
c
r
o
s
o
f
t

O
f
f
i
c
e

2
0
0
0
Microsoft Office 2000
Korak po korak
Grupa autora
Strana: 788
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-087-2
Microsoft Excel 2000
Korak po korak
M. Spencer i drugi
Strana: 414
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-089-9
Microsoft Word 2000
Korak po korak
L. Walk S. Tucker
Strana: 425
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-088-0
Microsoft Access 2000
Korak po korak
N. D. Dafydd M. Fujimaki
Strana: 295
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-092-9
Microsoft FrontPage
2000 Korak po korak
S. Palmer
Strana: 275
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-090-2
Predstavljamo vam
5
www.cet.co.yu e-mail: redakcija@cet.co.yu
CET-ova Web lokacija i italite
CET CET CET CET CET: WEB : WEB : WEB : WEB : WEB Na jednom mestu nai ete detaljne informacije o osnovnim i
specijalistikim kursevima firmi Microsoft, Adobe, Autodesk, Cisco, ispitima za
meunarodne IT sertifikate, domaoj i stranoj kompjuterskoj literaturi, licencnom
softveru.
CET CET CET CET CET: WEB : WEB : WEB : WEB : WEB prua mogunost naruivanja knjiga, prijavu kurseva preko Interneta,
reavanje raznih testova, ulanjenje u klub italaca, interesantne ankete
CET CET CET CET CET: WEB : WEB : WEB : WEB : WEB ima moderan dizajn, uvek nove sadraje, aurne informacije
CET je pokrenuo it it it it itali ali ali ali alit tt tte ee ee, elektronski asopis namenjenim svim kategorijama
korisnika personalnih raunara. italite je u okviru CET-ove Web lokacije. Do sada
(februar mesec) izalo je sedam brojeva naeg elektronskog asopisa.
Cilj je da itaocima pruimo informacije vezane za trenutne trendove u
informacionim tehnologijama i informacije koje e im pomoi da reavaju praktine
probleme, ali i da im pomognemo da se obrazuju. Kao to je poznato, CET je firma
koja se bavi prodajom licencnog softvera, obukom na personalnim raunarima i
izdavanjem strune literature iz oblasti raunarstva. Ima poslovno-tehniku
saradnju sa kompanijama Microsoft, Autodesk i Adobe, zbog toga popularie i
prua strunu pomo za njihove proizvode. Sve ovo je uticalo na pokretanje
elektronskog asopisa.
Pokuaemo itaocima da pruimo dovoljno informacija i znanja iz oblasti
programiranja (Java, ASP, Turbo C, C++), baza podataka (Access, VB, SQL Server),
grafike (Photoshop, 3D MAX, AutoCAD), matematike obrade podataka (MATLAB,
GPSS) , raunarskih mrea, korienja Interneta, multimedije (Premiere, After
Effects) itd. Nadamo se da e se veliki broj rubrika vremenom ustaliti. Takoe,
oekujemo od italaca da nam daju sugestije i primedbe kako bismo, u okviru
svojih mogunosti, asopis to bolje prilagodili njihovim potrebama.
Proverite zato je na W WW WWeb sajt eb sajt eb sajt eb sajt eb sajt meu najposeenijim sajtovima u YU domenu!
Posetite i Vi www.cet.co.yu!!!
6
CET Computer Equipment and Trade
Operativni sistemi
Windows 98 bez po muke
J. Joyce M. Moon
Strana: 297
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-079-1
Microsoft Windows 98 Korak
po korak
Karen Toast Conger
Strana: 320
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-068-6
Vodi kroz Windows 98
Specijalno izdanje
Ron Person
Strana: 750
Nivo: poetni/srednji/napredni
ISBN 86-7991-069-4
P PP PPogledajt ogledajt ogledajt ogledajt ogledajte t e t e t e t e tak ak ak ak akoe: oe: oe: oe: oe:
I II II UNIX Punom snagom, str.
1322
I II II Pod lupom NetWare 4.1,
str. 1150
Microsoft Windows 98
Resource Kit Izvornik
lanovi Microsoftovog tima za
razvoj proizvoda
Strana: 1792
Nivo: profesionalni
ISBN 86-7991-072-4
Windows 2000 Sever
Udbenik za pripremu ispita
Grupa autora
Strana: 878
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-109-7
Uz Microsoftov zvanini vodi za
obuku nauiete kako da
postavite i podrite operativni
sistem Windows 2000 Server i
pripremite ispit za zvanje
Microsoft Certified Professional
(MCP). Proradite modularne
lekcije i laboratorijske vebe da
biste stekli iskustvo u instali-
ranju, administriranju i reavanju
problema u ovom monom
korporacijskom serverskom
sistemu, i istovremeno pripremite
MCP ispit 70-215.
Ova knjiga vam omoguuje da
uite Windows Millennium
tempom koji vam odreuje
predava koji vas najbolje
poznaje, a to ste vi sami. Moete
da prelazite lekcije redom i
obradite celu materiju, ili moete
da radite samo one lekcije koje
pokrivaju materiju za koju ste
posebno zainteresovani.
Microsoft Windows
Millennium Korak po korak
Catapult, Inc
Strana: 284
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-113-5
oktobar 2000.
Windows Millennium
bez po muke
J. Joyce M. Moon
Strana: 206
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-116-x
Windows

98 kao od ale
Shelley OHara
Strana: 270
Nivo: za decu
ISBN 86-7991-103-8
Windows Millennium
Kao od ale
Shelley OHara
Strana: 300
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-115-1
7
www.cet.co.yu e-mail: redakcija@cet.co.yu
Operativni sistemi/Mree
Udbenik za pripremu ispita
Osnove umreavanja Plus
Grupa autora
Strana: 598
Nivo: napredni
ISBN 86-7991-110-0
MCSE Udbenik za pripremu
ispita Microsoft Windows
2000 Administriranje mrene
infrastrukture
Grupa autora
Strana: 466
Nivo: napredni
ISBN 86-7991-124-0
Zvanini Microsoftov prirunik za
ovladavanje osnova tehnologija
umreavanja. U potpunosti je
obuhvaena materija neophodna
za ispite MCP Networking
Essentials i CompTIA Network-
ing+. Upoznaete koncepte i
terminologiju specifinu za
delatnost umreavanja i mrene
modele OSI i Project 802, nauiti
da planirate mreu, birate mreni
operativni sistem za
centralizovano i klijent/server
okruenje, saznati kako da
izaberete odgovarajue
medijume kablove, mrene
kartice, beine tehnologije za
razliite poslovne potrebe
Novo!
Cisco

ruteri Konfigurisanje i
reavanje problema
Mark Tripod
Strana: 336
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-119-4
Knjiga poinje od tema na kojima
se zasniva tehnologija rutiranja:
mrea, protokola i hardvera.
Zatim odmah prelazi na
konfigurisanje rutera, objanjava
podeavanje parametara, lokalne
i regionalne mree, bezbednost i
nadgledanje. U delu u kome se
opisuje reavanje problema, za
primer je uzeta zamiljena
kompanija da bi se lake
predstavile razliite situacije sa
kojima se susreu administratori
- one koje se odnose na Cisco
rutere, ali i na hardver drugih
proizvoaa.
Novo!
Novo!
Pod lupom... NetWare 4.1
Doug Bierer
Strana: 1149
Nivo: napredni
ISBN 86-7991-045-7
MCSE Udbenik za pripremu
ispita Microsoft Windows
2000 Active Directory
Services
Grupa autora
Strana: 732
Nivo: napredni
ISBN 86-7991-127-5
Novo!
Knjiga obuhvata planiranje
infrastrukture za mree zasnovane
na Windowsu 2000, instaliranje i
konfigurisanje protokola TCP/IP za
vie platformi i povezivanje sa
Internetom, WINS i DNS za razrea-
vanje imena raunara u lokalnoj
mrei i na Internetu, uvoenje DHCP
protokola za automatizovanje i
centralizovano upravljanje konfigu-
risanjem adresa, povezivanje preko
komutiranih linija i virtualnih pri-
vatnih mrea, deljenje jedne veze sa
Internetom u okru- enju malih
mrea zahvaljujui NAT-u, poveanje
bezbednosti itd.
Poznavanje servisa Active
Directory je obaveza svakog ko
eli da se ozbiljno bavi
planiranjem, konfigurisanjem i
administriranjem Windowsa
2000. Knjiga temeljno upoznaje
sa DNS-om ije je poznavanje
neophodno za upravljanje
razreavanjem imena, emama i
postupcima replikacije.
Objanjeno je korienje servisa
Active Directory za centralizovano
upravljanje korisnicima,
grupama, deljenim omotnicama i
mrenim resursima kao i kako se
admini- striraju radno okruenje i
softver pomou politika grupa.
Razmotrene su mere
bezbednosti, reavanje problema
u infrastrukturi servisa Active
Directory, nadgledanje i
optimizovanje njegovih
performansi i korienje Remote
Installation Services. Ovom
knjigom se podrava program za
sticanje zvanja Microsoftovog
sistem inenjera.
8
CET Computer Equipment and Trade
Internet i intranet
Oficijelna Microsoftova
reenja za intranet
Grupa autora
Strana: 704
Nivo: poetni/srednji/nap redni
ISBN 86-7991-065-1
Vodi kroz Internet
Barbara Kasser
Strana: 452
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-077-5
Internet zajednica ima milione
lanova, pa zato ne biste i vi
postali jedan od njih! Uz pomo ove
knjige, koristiete Internet za
poslovanje, druenje ili zabavu.
Internet kao od ale
Joe Karynak
Strana: 207
Nivo: za decu
ISBN 86-7991-082-1
Sa ovom knjigom ete kao od ale
upoznati Internet. Mada knjiga po
klasifikaciji nivoa spada u knjige
za decu, mogu je koristiti i velika
deca koja tek upoznaju svet
raunara. Ona je doivela je ve tri
izdanja u svetu.
Internet Explorer 4
Korak po korak
Kathy Warfel
Strana: 196
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-063-5
Strateki marketing na
Internetu
Tom Vassos
Strana: 326
Nivo: srednji
ISBN: 86-7991-079-1
CET se potrudio da za vas zaviri u
jednu novu oblast. Ova knjiga je
namenjena svima koji su
zainteresovani za marketing na
Internetu na bilo koji nain, a
posebno: profesionalnim
marketingaima, direktorima,
rukovodiocima i zaposlenima u
velikim kompanijama, vlasnicima
malih firmi, preduzimaima,
profesorima i studentima
marketinga.
Netscape Commander 4
za poetnike
Joe Kraynak
Strana: 331
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-056-2
Microsoft Outlook 97
Korak po korak
Kim Douglas
Strana: 372
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-062-7
Microsoft FrontPage 97
Korak po korak
P. Atherly K. MacDonald
Strana: 312
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-061-9
Windows 2000
Razvoj Web aplikacija
Thomas Yager
Strana: 620
Nivo: srednji/napredni
ISBN 86-7991-118-6
Ovom knjigom su obuhvaeni
Windows 2000, SQL Server 2000,
IIS 5.0, Visual InterDev 6.0, ASP,
COM IE 5 i mnogo vie od toga. Iako
je panja posveena pre svega
Microsoftovim tehnologijama, pristup
nije pristrasan, jer autor znaajnu
panju posveuje i tome kada ne
treba koristiti te tehnologije. Pored
bavljenja definisanjem arhitektura, usklaivanjem sa
hardverskim zahtevima i obezbeivanjem
skalabilnosti, veliki akcenat se stavlja na razvijanje
aplikacija zasnovanih na standardima, dakle
aplikacija koje e raditi i u budunosti. Jednostavno
reeno, ovo je knjiga koja e vam pomoi da donosite
mudre odluke prilikom razvoja svojih aplikacija za
Web.
Novo!
9
www.cet.co.yu e-mail: redakcija@cet.co.yu
Tabelarno izraunavanje
Vizuelnim vodiima za obuku u
radu sa Microsoftovim programima
iz serije Bez po muk Bez po muk Bez po muk Bez po muk Bez po muke ee ee poetnicima
obezbeujemo mogunost da lako
zapamte osnovne postupke rada u
odgovarajuem programu.
Numerisani koraci olakavaju
uenje postupaka, a tu su i korisni
saveti i upuivanje na srodne teme.
Vodi kroz Excel 2000 Specijalno
izdanje
P. Blattner, L. Ulrich
Strana: 1084
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-098-8
Ova knjiga prevazilazi okvire
klasinih prirunika za obuku u radu
sa korisnikim programima,
zahvaljujui zanimljivim primerima
praktinih poslovnih reenja.
Sveobuhvatno pokriva obilje funkcija
Excela 2000, ali njena prava
vrednost lei u nainu na koji su
ilustrovana reenja specifinih
poslovnih i profesionalnih problema.
Na stranice knjige pretoeno je
viegodinje iskustvo autora steeno
u oblasti poduavanja, korienja i
razvijanja reenja u Excelu.
Microsoft Word 2000
bez po muke
J. Joyce M. Moon
Strana: 336
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-086-4
Vodi kroz Word 2000
Specijalno izdanje
B. Camarda
Strana: 1432
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-097-X
Ovaj svetski bestseler dopunjen je
sa 200 novih stranica objanjenja
najpopularnijeg programa za
obradu teksta.
Vodi kroz Office 2000
Specijalno izdanje
E. Bott, W. Leonhard
Strana: 1506
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-100-3
Microsoft Word 2000
kao od ale
Heidi Steele
Strana: 239
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-104-6
Saznaete na stotine
nedokumentovanih tajni od dva
vodea svetska autoriteta za
Office 2000 i otkriti sakrivene
Officeove alatke za koje niste ni
znali da postoje. Autori vam
otkrivaju tajne Windowsove baze
Registry i pomau da ukrotite
Officeov Clipboard, upuuju vas u
malo poznate Wordove kodove
polja da biste uvozili Outlookove
adrese u Wordova dokumenta, i
jo mnogo toga.
Microsoft Excel 2000
Bez po muke
E. Reading Eisner
Strana: 273
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-085-6
Microsoft Excel 2000
kao od ale
Nancy D. Warner
Strana: 216
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-105-4
Microsoft Word 97 Korak po
korak, napredne teme
R. Borland
Strana: 331
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-033-3
Obrada teksta
10
CET Computer Equipment and Trade
Programiranje
Vodi kroz Visual Basic 6
Specijalno izdanje
J. Spotts Brian Siler
Strana: 860
Nivo: srednji/napredni
ISBN 86-7991-075-9
Prirunik koji se lako koristi i u
kome je direktnim pristupom
obuhvaeno vie tema nego to
je uobiajeno u knjigama ovog
obima.
Savladajte Visual Basic tempom
koji vama odgovara. Uz lekcije,
obilje snimaka ekrana, ilustracija
i kompakt disk dobijate 10 sati
obuke u Visual Basicu.
Visual Basic 6.0 Korak po
korak Professional
M. Halverson A. Levels
Strana: 577
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-073-2
U ovoj knjizi primenjen je direktan
pristup uenju jezika Visual C++.
Obraene su napredne teme, kao
to su baze podataka, izrada
ActiveX kontrola i slino.
Vodi kroz Visual C++6
Specijalno izdanje
Kate Gregory
Strana: 849
Nivo: srednji/napredni
ISBN 86-7991-067-8
Osnove jezika C++
S. Lippman
Strana: 292
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-106-2
itaoci ove knjige mogu
veoma brzo da upoznaju jezik
C++. Autor je opirnu i
sloenu materiju sveo na
osnove koje su neophodne
C++ programerima
poetnicima da bi napisali pravi program. Praktini
primeri su efikasni i kroz celu knjigu autor u njima
sledi istu nit. Ova knjiga je namenjena programe-
rima koji ve poznaju neki programski jezik, a sada
ele da naue i C++.
C++ Izvornik
S. Lippman, J. Lajoie
Strana: 1256
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-107-0
Tree izdanje knjige C++ C++ C++ C++ C++
Izv Izv Izv Izv Izvor or or or ornik nik nik nik nik predstavlja
kombinaciju praktinog
iskustva Stanley Lippmana i
dobrog poznavanja ANSI/ISO
C++ standarda Jose Lajoie.
Ovaj prirunik e posebno biti koristan programerima
koji se prvi put susreu sa jezikom C++ jer knjiga sadri
mnoge praktine primere programiranja koji ilustruju
projektovanje generikih i objektno orijentisanih
aplikacija, korienje ablona i druge aspekte
programiranja korienjem standardnog jezika C++.
Programski jezik Java
K. Arnold, J. Gosling, D. Holms
Strana: 624
Nivo: poetni/srednji
ISBN: 86-7991-117-8
UML
Vodi za korisnike
G. Booch, J. Rumbaugh,
I. Jacobson
Strana: 506
Nivo: poetni/srednji
ISBN: 86-7991-111-9
N
o
v
o
!
N
o
v
o
!
11
www.cet.co.yu e-mail: redakcija@cet.co.yu
CAD programi
Pod lupom... AutoCAD 2000
Bill Burchard i drugi
Strana: 818
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-102-X
januar 2000.
Dizajn/Grafika
Uionica u knjizi Adobe
Illustrator 8.0
Grupa autora
Strana: 432
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-078-3
Serijom Uionica u kn Uionica u kn Uionica u kn Uionica u kn Uionica u knjizi jizi jizi jizi jizi
predstavljamo prirunike za praktinu
obuku pomou koje lako i brzo uite rad
sa softverom firme Adobe. Ova serija
prua ono to nijedna knjiga ili program
za obuku ne moe zvanini sistem
obuke korporacije Adobe Systems,
razvijen od strane Adobeovih
strunjaka, na osnovu iskustava iz
njihovih uionica i laboratorija. Svetski
bestseleri iz ove serije su odlian
pratilac kod kue i na poslu, kao da uz
sebe imate iskusnog korisnika, uvek i
svuda.
Uionica u knjizi Adobe
Photoshop 5
Grupa autora
Strana: 450
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-074-0
Prirodni nastavak knjige Pod
lupom AutoCAD 14, ovo izdanje
je potpuno preraeno da bi
zadovoljilo potrebe dananjih
ambicioznih CAD profesionalaca.
Sadri sve savete, tehnike i
alatke neophodne da bi takvi
korisnici krenuli korak dalje u
svom profesionalnom
usavravanju. Sva poglavlje
sadri jasne, koncizne i praktine
vebe u kojima su pokazane nove
funkcije i tehnike.
Pod lupom AutoCAD 13 za DOS
Rick Llewellyn i drugi
Strana: 1054
Nivo: poetni/srednji/napredni
ISBN 86-7991-037-6
Pod lupom ... OrCAD CAPTURE za
WINDOWS je prirunik sa
referentnim materijalom,
praktinim uputstvima i vebama
za brzo savladavanje ovog
programa.
OrCAD CAPTURE za Windows
C. Schroeder
Strana: 330
Nivo: poetni/srednji
ISBN: 86-7991-083-X
AutoCAD 2000
Autodeskov zvanini prirunik
nivo 1
Grupa autora
Strana: 372
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-097-X
Sadraj ovog prirunika i prateeg
CD-a prilagoeni su sadraju i toku
kursa koji je osmiljen i namenjen
radnim grupama koje vode
instruktori. Objanjenja i uputstva
za praktine vebe obezbeuju
puno razumevanje svih mogunosti
programa. Podsticajne vebe
zasnovane na praktinim
iskustvima unapredie svrsishodnu
primenu mogunosti ovog
programa.
12
CET Computer Equipment and Trade
Opte raunarstvo
Microsoft Press
Raunarski renik
Grupa autora
Strana: 654
Nivo: svi nivoi znanja
ISBN 86-7991-066-X
PC kao od ale
Nat Gertler
Strana: 217
Nivo: za decu
ISBN 86-7991-081-3
Jedna od dve knjige sa kojima
smo zapoeli seriju K KK KKao od ale ao od ale ao od ale ao od ale ao od ale.
Iako je po klasifikaciji nivoa
svrstana u knjige za decu,
preporuujemo je i velikoj deci
koja prave prve korake u svetu
raunarstva. Svojim izuzetnim
grafikim reenjem knjige iz ove
serije olakavaju prvi susret sa
raunarima, njihovom strukturom
i namenom. O kvalitetu ove
knjige svedoi injenica da je u
svetu do sada ova knjiga doivela
pet izdanja.
Vodi kroz PC
S. OHara
Strana: 385
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-076-7
Poetnici koji trae detaljnija
objanjenja koncepata u vezi sa
raunarima, ali ne ele da se
uputaju u sloena tehnoloka
objanjenja uivae u ovoj knjizi.
Jednostavnim jezikom objanjeni su
osnovni pojmovi o raunarima, emu
oni slue i kako se koriste.
Pod lupom... Adobe Photoshop 5
G. D. Bouton B. Bouton
Strana: 680
Nivo: srednji/napredni
ISBN 86-7991-052-X
Pod lupom... 3D MAX
S. Elliott i drugi
Strana: 1011
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-053-8
Vodi kroz CorelDRAW 9
Specijalno izdanje
S. Bain
Strana: 1040
Nivo: srednji/napredni/
profesionalni
ISBN 86-7991-101-1
Pod lupom... 3D Studio MAX2
S. Elliott P. Miller i drugi
Strana: 1334
Nivo: srednji/napredni
ISBN 86-7991-071-6
Pod lupom... 3D Studio 4
S. Elliott P. Miller
Strana: 972
Nivo: srednji/napredni/
profesionalni
ISBN 86-7991-044-9
Autor, nagraeni ilustrator, vam
otkriva mogunosti crtanja u
DRAW-u 9 i daje stotine strunih
saveta da biste ovladali tajnama
ovog programa.
3D Studio MAX 3
Osnove
Grupa autora
Strana: 509
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-108-9
Bez obzira da li tek pravite prve
korake u 3D animaciji ili vam je
ovo prvi susret sa 3D Studio
MAX-om, ovom knjigom se
neete razoarati. Omoguuje
vam etnju kroz MAX u kojoj ete
sa lakoom razumeti i savladati
sve od korisnikog interfejsa,
modeliranja i animacije, do
materijala, osvetljenja i kamera.
Dizajn/Grafika
13
www.cet.co.yu e-mail: redakcija@cet.co.yu
Baze podataka
Vodi kroz Microsoft
Access 2000
Specijalno izdanje
Roger Jennings
Strana: 1316
Nivo: napredni/
profesionalni
ISBN 86-7991-099-6
Vodi kroz SQL
Server 7.0
Specijalno izdanje
S. Wynkoop
Strana: 704
Nivo: napredni/
profesionalni
ISBN 86-7991-096-1
Upoznajte strukturu zrelih i monih relacionih
modela SQL Servera. Podignite svoj RDBMS
sistem na korporacijski nivo, uz pomo
proirene memorije i transakcijskih
mogunosti SQL Servera 7.0. Koristite SQL
Server 7.0 120 dana i saznajte te novo
donosi. Probna verzija programa se nalazi na
CD-u.
Hardver
Stoni skeneri: Procena
kvaliteta slike
R. Gann
Strana: 301
Nivo: srednji/napredni
ISBN: 86-7991-084-8
Ova knjiga je namenjena svima
koji su na bilo koji nain
zainteresovani za skeniranje,
od novinara koji piu o
skenerima u asopisima, do
dizajnera, strunjaka za
marketing i obinih korisnika.
P PP PPogledajt ogledajt ogledajt ogledajt ogledajte t e t e t e t e tak ak ak ak akoe: oe: oe: oe: oe:
I II II Osnove umreavanja Plus, str.
598
I II II Vodi kroz PC, str. 400
I II II Cisco ruteri Konfigurisanje i
reavanje problema, str. 336
Prethodne knjige iz ove serije (za Access 95 i Access 97) istog
autora mnogima su dale odgovore na mnotvo pitanja koja
inae mue korisnike Accessa. Ako traite jedan prirunik koji
prua mnogo odgovora, onda je to ova knjiga iz pera priznatog
poznavaoca Accessa koji je bio lan svih Microsoftovih timova
za testiranje ovog programa od samih njegovih poetaka. Do
detalja ete upoznati sve mogunosti ovog monog 32-bitnog
sistema za upravljanje relacionim bazama podataka.
Nadogradnja i popravka PC-ja
Prevod jedanaestog izdanja
Scott Mueller
Strana: 1496
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-095-3
Po proceni mnogih korisnika, ova
dobro poznata knjiga daleko
nadmauje sve sline iz oblasti PC
hardvera. Do sada je u svetu prodato
oko dva miliona primeraka raznih
njenih izdanja, kojima korisnici
veruju vie nego bilo kojoj drugoj
knjizi iste kategorije. U jedanaestom
izdanju, autor se postarao da doda
poglavlja o tampaima i skenerima,
koja su nedostajala prethodnim
izdanjima. Sada se zaista moe rei
da ova knjiga obuhvata sve to
korisnicima treba iz oblasti hardvera.
Novo!
Udbenik za pripremu ispita
A+ sertifikat
Grupa autora
Strana: 685
Nivo: srednji
ISBN 86-7991-121-6
U oblasti hardvera, knjiga pokriva
instaliranje, konfigurisanje i nadogra-
dnju; dijagnostikovanje problema i
njihovo reavanje; preventivno odra-
vanje sistema i bezbednost; matine
ploe, procesore, memoriju, tampae;
prenosive sisteme; osnovne elemente
umreavanja. Obuhvaeni su operativni
sistem MS-DOS i Microsoft Windows i
objanjene funkcije, struktura, rad i
upravljanje datotekama; upravljanje
memorijom; instaliranje, konfigurisanje
i nadogradnja; reavanje problema u
okruenju ovih operativnih sistema; rad
u mrenom okruenju. Svaka lekcija iz
knjige potkrepljena je vebama.
14
CET Computer Equipment and Trade
U pripremi
XML Korak po korak
Michael J. Young
Strana: 396
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-130-5
april 2001.
Microsoft Windows 2000
Server Vodi kroz osnove
TCP/IP umreavanje
Grupa autora
Strana: 676
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-120-8
mart 2001.
Razvo Web baza podataka
Jim Buyens
Strana: 676
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-133-x
april 2001.
Upotrebljivost Web dizajna
J. Nielsen
Strana: 434
ISBN 86-7991-139-9
maj 2001.
Macromedia FLASH 5.0
za Windows i Macintosh
K. Ulrich
Strana: 544
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-136-4
maj 2001.
Umreavanje sa TCP/IP
principi, protokoli i arhitektura
D. E. Comer
Strana: 780
Nivo: napredni/profesionalni
ISBN 86-7991-142-9
maj 2001.
MCSE Udbenik za pripremu ispita
Microsoft Exchange 2000 Server
Implementiranje i administriranje
Grupa autora
Strana: 1152
Nivo: napredni
ISBN 86-7991-125-9
jun 2001.
U pripremi
U pripremi
U pripremi
U pripremi
U pripremi
U pripremi
U pripremi
15
www.cet.co.yu e-mail: redakcija@cet.co.yu
Microsoft SQL Server
2000 Programiranje
R. M. Riordan
Strana: 710
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-126-7
jun 2001.
Pod lupom... Adobe
Photoshop 6.0
G. D. Bouton, i drugi
Strana: 1050
Nivo: srednji/napredni
ISBN 86-7991-128-3
avgust 2001.
Uionica u knjizi Adobe
Photoshop 6.0
Grupa autora
Strana: 498
Nivo: poetni/srednji
ISBN 86-7991-129-1
avgust 2001.
XML za poetnike
D. Hunter i drugi
Strana: 844
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-145-3
avgust 2001.
Java 2 za poetnike
I. Horton
Strana: 1260
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-148-8
avgust 2001.
SQL Server 2000 Programiranje
za profesionalce
R. Vieira
Strana: 1414
Nivo: profesionalni
ISBN 86-7991-122-4
avgust 2001.
Active Server Pages 3.0
za poetnike
Grupa autora
Strana: 1220
Nivo: poetni
ISBN 86-7991-123-2
avgust 2001.
U pripremi
U pripremi
U pripremi
U pripremi
U pripremi
U
p
r
i
p
r
e
m
i
U

p
r
i
p
r
e
m
i
U pripremi
16
CET Computer Equipment and Trade
Klub italaca
U U U U Ut tt ttedit edit edit edit edite ee ee postanite lan naeg kluba italaca!
Poaljite odmah odmah odmah odmah odmah popunjen kartoni, faksom ili
potom, na nau adresu, da biste sebi obezbedili
poseban popust pri kupovini naih izdanja! Svaki lan
Kluba italaca besplatno dobija CET-ov periodini bilten
i priliku da iz nae bogate ponude nabavi knjige po
povlaenim cenama!
Popust moete iskoristiti u CET-ovoj knjiari u
Skadarskoj 45.
Ulanit Ulanit Ulanit Ulanit Ulanite se u klub e se u klub e se u klub e se u klub e se u klub
it it it it italaca CET alaca CET alaca CET alaca CET alaca CET-a! -a! -a! -a! -a!
P PP PPoseban POPUS oseban POPUS oseban POPUS oseban POPUS oseban POPUST 1 T 1 T 1 T 1 T 10%! 0%! 0%! 0%! 0%!
Bes Bes Bes Bes Besplatne inf platne inf platne inf platne inf platne infor or or or ormaci maci maci maci macije i je i je i je i je i
k kk kkat at at at atalozi naih izdan alozi naih izdan alozi naih izdan alozi naih izdan alozi naih izdanja! ja! ja! ja! ja!
Ime i prezime ________________________________________
Naziv firme __________________________________________
Ulica i broj ___________________________________________
Potanski broj i mesto _________________________________
Tel/fax ______________________________________________
e-mail _______________________________________________
CET
Computer Equipment and Trade
Beograd, Skadarska 45
tel: 011 323-5139, 323-7246
fax: 011 324-3043
http://www.cet.co.yu
CET
Computer Equipment and Trade
11000 Beograd
Knjiara: Skadarska 45, tel/fax: (011) 3243-043, 3237-246, 3235-139
kola raunarstva: Kneza Mihaila 6/VI,
tel/fax: (011) 3281-614, 3281-720, 3282-995, 631-626
Generalni distributer u BIH
Infostar
Mee Selimovia 12
78000 Banja Luka
Tel.: (051) 212-319
Distributeri u Makedoniji
Publishing House
Matica Makedonska
Dimitrija Cupovski str. 6/1-6
91000 Skopje
Tel.: 232-435
Alexandria Marketing
Vasil Gjorgov 37a
91000 Skopje
Tel.: 124-025
Distributer u Sloveniji
3D Technologies & Arts
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Tel.: 4300-070
Distributer u Hrvatskoj
IP Prosvjeta
Berislavieva 10
10000 Zagreb
Tel.: 4830-115