Sie sind auf Seite 1von 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-10 ichi ni san shi/yon go roku shichi/nana hachi kyū/ku jū


11-20 jūichi jūni jūsan jūshi/jūyon jūgo jūroku jūshichi/ jūhachi jūkyū/ jūku nijū
jūnana
10-100 jū nijū sanjū yonjū gojū rokujū nanajū hachijū kyūjū hyaku
100-1.000 hyaku nihyaku sanbyaku yonhyaku gohyaku roppyaku nanahyaku happyaku kyūhyaku sen
1.000- sen nisen sanzen yonsen gosen rokusen nanasen hassen kyūsen ichiman
10.000
10.000- ichiman niman sanman yonman goman rokuman nanaman hachiman kyūman jūman
100.000
100.000- jūman nijūman sanjūman yonjūman gojūman rokujūman nanajūman hachijūman kyūjūman hyakuman
1.000.000
1.000.000- hyakuman nihyaku- sanbyaku- yonhyaku- gohyaku- roppyaku- nanahyaku- happyaku- kyūhyaku- senman
10.000.000 man man man man man man man man
10.000.000- senman nisen- sanzen- yonsen- gosen- rokusen- nanasen- hassen- kyūsen- ichioku
100.000.000 man man man man man man man man
-tsu hitotsu futatsu mittsu yottsu itsutsu muttsu nanatsu yattsu kokonotsu tō
Datum 1-10 tsuitachi futsuka mikka yokka itsuka muika nanoka yōka kokonoka tōka
Datum 11- jūichinichi jūninichi jūsannichi jūyokka jūgonichi jūrokunichi jūshichi- jūhachinichi jūkunichi hatsuka
20 nichi/
jūnananichi
Datum 21- nijūichi- nijūni- nijūsan- nijūyokka nijūgo- nijūroku- nijūshichi- nijūhachi- nijūku- sanjūnichi
30 nichi nichi nichi nichi nichi nichi/ nichi nichi
nijūnana-
nichi
Datum 31 sanjūichi-
nichi
Monat 1-10 ichigatsu nigatsu sangatsu shigatsu gogatsu rokugatsu shichigatsu/ hachigatsu kugatsu jūgatsu
nanagatsu
Monat 11-12 jūichi- jūni-
gatsu gatsu
Jahr 1-10 ichinen ninen sannen yonen gonen rokunen shichinen/ hachinen kyūnen jūnen

1
nananen
Klasse 1-10 ichinensei ninensei sannensei yonensei gonensei roku- shichi- hachi- kyū-nensei jūnensei
nensei nensei/ nensei
nana-
nensei
Uhrzeit 1-10 ichiji niji sanji yoji goji rokuji shichiji hachiji kuji jūji
Uhrzeit 11- jūichiji jūniji
12
Minute 1-10 ippun nifun sanpun yonpun gofun roppun nanafun happun kyūfun juppun/
jippun
Sekunde 1- ichibyō nibyō sanbyō yonbyō gobyō rokubyō shichibyō/ hachibyō kyūbyō jūbyō
10 nanabyō
-ko ikko niko sanko yonko goko rokko nanako hachiko kyūko jukko/
jikko
-hon ippon nihon sanbon yonhon gohon roppon nanahon happon kyūhon juppon/
jippon
-satsu issatsu nisatsu sansatsu yonsatsu gosatsu rokusatsu nanasatsu hassatsu kyūsatsu jussatsu/
jissatsu
-hiki ippiki nihiki sanbiki yonhiki gohiki roppiki nanahiki hachihiki/ kyūhiki juppiki/
happiki jippiki
-mai ichimai nimai sanmai yonmai gomai rokumai nanamai hachimai kyūmai jūmai
-hai ippai nihai sanbai yonhai gohai roppai nanahai happai kyūhai jūhai
Stockwerk ikkai nikai sangai yonkai gokai rokkai nanakai hakkai kyūkai jukkai
Personen hitori futari sannin yonin gonin rokunin shichinin/ hachinin kyūnin jūnin
nananin
Alter 1-10 issai nisai sansai yonsai gosai rokusai nanasai hassai kyūsai jussai/
jissai
Alter 11-20 jūissai jūnisai jūsansai jūyonsai jūgosai jūrokusai jūnanasai jūhassai jūkyūsai hatachi
Alter 21-30 nijūissai nijūnisai nijūsansai nijūyonsai nijūgosai nijūrokusai nijūnanasai nijūhassai nijūkyūsai sanjussai/
sanjissai
Nummer ichiban niban sanban yonban goban rokuban nanaban hachiban kyūban jūban