Sie sind auf Seite 1von 16

Lektion 1 mein größtes Vorbild a legnagyobb

példaképem
Abenteuer das kaland
Mitbewohner,- der lakó, lakótárs
Abenteuerlust die kalandvágy
möglichst lehetőleg
Archäologe der régész
Mut der bátorság
Archäologin die régész(nő)
mutig bátor
aufmerksam figyelmes
Nachhilfe,-n die korrepetálás
beeinflussen, beeinflusste, h. beeinflusst
befolyásol nervös ideges

besonders különösen Nichte,n die unokahugi

Dame,-n die hölgy ordentlich rendes, rendszerető

diesmal ezalkalommal Professor,-en der professzor

ebenso éppúgy realistisch realisztikus

ein/schlafen(ä) schlief ein, i. eingeschlafen Respekt der tisztelet


elalszik schwierig nehézkes
Entscheidung,-en die döntés spannend izgalmas
ernst komoly sparsam takarékos
frech szemtelen, pimasz Stipendium, Stipendien das ösztöndíj
finanziell anyagi, pénzügyi streng szigorú
Freude die öröm sympathisch szimpatikus
gar nicht egyáltalán nem treu hű(séges)
großzügig nagyvonalú unterstützen, unterstützte, h. unterstützt
helfen(i), half, hat geholfen segít valakinek +D támogat
valamiben bei+D unterstützen, unterstützte, h. unterstützt
Humor der humor támogat

intelligent intelligens verabschieden sich, verabschiedete sich, h.


sich verabschiedet elköszön
kennen, kannte, h. gekannt ismer
vernünftig bölcs, értelmes
klug okos
Vorbild,-er das példakép
Kollege,-n der kolléga
wirklich valóban, tényleg
kritisch kritikus
ziemlich ellégé, meglehetősen
lebendig eleven, élettel teli, pezsgő
Lektion 2
Lebensfreude die életöröm
Auszubildende der/die gyakornok
Erzieher,- der nevelő süß édes

Gehalt,Gehälter das fizetés unzufrieden sein elégedetlen

Arbeitsklima das munkahelyi légkör zufrieden sein elégedett

Leistung,-en die teljesítmény Es macht mir Spaß. Örömet okoz.

Leiter,- der vezető Kindergarten,Kindergärten der óvoda

Praxis, Praxen die rendelő schrecklich szörnyű, borzalmas

Theorie,-n die elmélet singen, sang , h. gesungen énekel

Überstunde,-n die túlóra Überstunden machen túlórázik

Verantwortung,-en die felelősség Ausbildung,-en die képzés

beschäftigen sich, beschäftigte sich, h. sich Tätigkeit,-en die tevékenység


beschäftigt foglalkozik vmivel mit+D
geduldig türelmes
duzen, duzte , h.geduzt tegez
gefallen(ä), gefiel, hat gefallen tetszik
erledigen, erledigte, hat erledigt elintéz
wahr valós, igaz
übernehmen(übernimmt), übernahm, h.
den ganzen Tag egész nap
übernommen átvesz
hilfsbereit segítőkész
Verantwortung übernehmen felelősséget
vállal bezahlen, bezahlte, hat bezahlt fizet
zuverlässig megbízható am späten Nachmittag késő délután
Gelegenheit,-en die alkalom Einkommen,- das jövedelem
Held,-en der hős Vollzeit arbeiten teljesmunka időben dolgozik
Lärm der zaj, lárma Teilzeit arbeiten részmunkai dőben dolgozik
entschließen sich, entschloss sich, h. sich bestehen ,bestand, hat bestanden aus Dat áll
entschlossen für akk elhatározza magát, dönt vmiből
erwarten, erwartete , h. erwartet vár vmit, Lied ,-er das dal
elvár, számol valamivel
eine Woche lang egy hétig (időtartam)
überlegen, überlegte, h. überlegt megfontol
zeigen, zeigte, hat gezeigt megmutat
übrig bleiben megmarad
denken ,dachte, hat gedacht an Akk gondol
vor/stellen sich, stellte sich vor, h. sich vmire, valakire
vorgestellt bemutatkozik
bekommen ,bekam , hat bekommen kap
zurecht/kommen, kam zurecht, ist
zurechtgekommen eligazodik, elboldogul halten(ä), hielt, hat gehalten tart
valahol

gering csekély
Lektion 3
merkwürdig érdekes , különös
ab und zu néha-néha, olykor-olykor
allererst legelső Mangel, der, -s,-’’ hiány an+D (valamiben,
valaminek a hiánya)
amüsieren sich szórakozni
Mitschüler, der, -s, - osztálytárs
Bauernhof, der, -s, -’’e farm, tanya
Mülleimer, der, -s - szemetes
Besitzerin, die, -en tulajdonos
Neurochirurg, der, -en – en idegsebész
Bevölkerung, die lakosság
Ofen, der, -s, -’’ kemence, tűzhely
blicken, -te, h. ge-t nézni, pillantani
passend megfelelő
Bürger, der, -s, - polgár
plötzlich hirtelen
Eigentumswohnung, die, -en saját lakás
Quartier, -das, -s, -e szállás, kvártély
Einrichtung, die , -en létesitmény,
berendezés Schlauste, der/die legravaszabb,
legdörzsöltebb
Einwohner, der, -s, - lakos
Schüchternde, der, die félénk
erledigen, -te, h.-t elintézni, inézni
schwätzen dumál, (ki)fecseg
fast alle majdnem mindenki
Staatsangehörigkeit, die, -en állampolgárság
fehlen, -te, h. ge-t hiányozni valahonnan
stammen aus D származni vhonnan
Ferienquartier, das hétvégi ház, weekendház
Strähne, die, -n tincs, hajtincs
frech szemtelen, pimasz
Tätigkeit, die, -en, tevékenység, teendő
geschenkt bekommen , bekam, h. geschenkt
bekommen ajándékba kap valamit Tausch, der csere

Grundstück, das, -s,-e telek Tod, der, -es halál

Hasuhalt, der, -’’er vagy ,-en háztartás SichAkk trauen nichts zu sagen nem mer
semmit mondani
Heim, das, -e otthon
unbedingt feltétlen
hingegen ezzel ellentétben, ezzel szemben
unterschiedlich különböző
Innenstadt, die, -’’e belváros
unzufrieden elégedetlen
Jahreszeit, die, -en évszak
ursprünglich eredetileg
Klobürste, die , -en wc-kefe
übernehmen, übernahm, h. übernommen
knapp épp hogy
átvenni
Lage, die, fekvés, elhelyezkedés, helyzet,
vermitteln, -te, h.ge-t közvetíteni
szituáció
vor allem leginkább, mindenek előtt
Leidenschaft, die, -en, szenvedély
vor/stellen D, A bemutatni vkinek vmit,vkit
Lockige der/die göndörhajú
vorher/sagen megjósol valamit
Makler, der, -s, - , közvetítő, ügynök
Vorort, der, -es, -e külváros
wahr werden lassen megvalósítani erhalten(erhält) ehielt, h. erhalten kapni,
fogadni
weit entfernt jó messzi
Abteilung, die, -en osztály, részleg
werfen einen Blick auf A rápillantani ,
pillantást vetni valakire, vmire Siztung, die, -en tárgyalás, ülésezés

Wohnfläche, die lakóterület aus/richten,richtete aus, h. ausgerichtet itt:


átadni valakinek valamit
Wohngemeinschaft, die, -en, (WG) albérlet
egy formája, lakóközösség ändern sich, änderte sich, hat sich geändert
változni
ziehen, zog, ist gezogen költözni
Abonnement, das előfizetés
zu dritt hárman
ab sofort azonnal
zu zweit ketten
zufrieden mit+D elégedett valamivel
Zugang, der, -es, -’’e hozzáférés valamihez
zu+D, bejárat mehrfach többször

Lektion 4 Anschluss, der, -es, -’’ e, csatlakozás, itt: vonal

Werbung, die, -en reklám besetzt foglalt

Rätselheft, das, -es, e keresztrejtvény füzet enttäuschen, enttäuschte, h. enttäuscht


csalódottá tenni
abonnieren, abonnierte, h. abonniert
előfizetni bestätigen, bestätigte, h.bestätigt
megerősíteni, igazolni, alátámaszt valamit
Verlag, der, -s, -e kiadó
auf/fordern, forderte auf, h. aufgefordert
Zeitschrift, die, -en folyóirat felszólitani
Nachricht, die, -en hír, hírek schriftlich írásban
drücken, drückte, h.gedrückt nyomni, selbstversändlich természetes(en), magától
megnyomni értedődő
zuständig für Akk illetékes valamiben erreichen, erreichte, h.erreicht elér
durch/stellen, stellte durch, h. durchgestellt Lektion 5
átkapcsolni, átállítani
Abteilungsleiter, der, - osztályvezető
erreichen, erreichte, h. erreicht elérni
an/strengen, strengte an, h.angestrengt
bereit/halten(hält bereit), hielt bereit, h.
megerőltetni
bereitgehalten készen tartani
auf/hören,hörte auf, h.aufgehört mit D
Ansage, die, -en bemondás, bemondó
felhagyni vmivel, abbahagyni valamit
Auskunft, die, -’’e felvilágositás, információ
Bereich, der, -e terület
verbunden sein vonalban leni, össze van
ein/loggen, loggte ein, h.eingeloggt
kapcsolva
bejelentkezni
Durchwahl, die közetlen hivás
erhalten(ä), erhielt, h.erhalten kapni
Erleichterung, die, -en könnyítés, die Katzenhaare (Plural) macskaszőr
megkönnyítés
entschuldigen sich, entschuldigte sich , hat
erreichbar elérhető sich entschuldigt bei D für Akk bocsánatot
kérni valakitől valamiért
ersetzen,ersetzte,h. ersetzt pótolni
erfüllen,erfüllte, h. erfüllt teljesíteni
Fortschritt, der, -e haladás
Erkältung, die, -en megfázás
Hilfsmittel, das, - segédeszköz
falls amennyiben, abban az esetben, ha
liefern, lieferte,h.geliefert szállítani
Nachtisch, der,- e desszert
Maus, die, -’’e egér
Nudeln, die (Plural) tészta
Mitteilung, die, -en közlés, közlemény
pfeffern, pfefferte, h. gepfeffert megborsózni
Rauchen, das dohányzás
rund um Akk itt: vminél
Rolle, die, -n szerep
salzen, salzte ,hat gesalzt megsózni
Sinn, der, -e für Akk érzék
senkrecht függőleges
steuern, steuerte,h. gesteuert vezet, irányít,
kormányoz Sonderwunsch, der, -’’e különleges kívánság

Tastatur, die, -en billentyűzet Stäbchen, das, - pálcika

überfordern, überforderte, h. überfordert Tischmaniere, die, -n étkezési szokások


követelni
verabschieden sich, verabschiedete sich, hat
vermuten, vermutete, h. vermutet sejteni sich verabschiedet von D elköszönni,
elbúcsúzni valakitől
Versprechen, das ígéret
Verständnis, das, -se megértés
vor/stellen sich, stellte sich vor, hat sich
vorgestellt (D), Akk elképzelni vmit verwenden,verwendete, hat verwendet
használni
Vorsatz, der, -’’e fogadalom
Vorstellungsgespräch, das, -e állásinterjú
Warnung, -en vor+D figyelmeztetés valamire
Weizen, der búza
Lektion 6
Würzen, das fűszerezés
ab/lehnen, lehnte ab, h. abgelehnt elutasítani
Lektion 7
ab/nehmen(nimmt ab), nahm ab, h.
abgenommen lefogyni atmungsaktiv lélegző, légáteresztő

Abschied, der búcsú auf/klären,klärte auf, hat aufgeklärt


felvilágosítani
aussen kint, kívül
beachten, beachtete, hat beachtet
Besteck, das, -e evőeszköz
figyelembe venni
betrunken sein részeg
bedenken bedachte, h. bedacht átgondolni,
Blumenstrauss, der, -’’e virágcsokor szem előtt tart valamit

der Hemdkragen az ing gallérja Bewegung, die, -en mozgás


entscheiden sich, entschied sich , hat sich geduldig türelmes
entschieden für/gegen Akk eldönteni
geeignet sein alkalmasnak lenni
erlauben, erlaubte, hat erlaubt megengedni
Gericht, das, -e étel, fogás
Futternapf, der eteőtál
hilfsbereit segítőkész
Hamster, der, - hörcsög
infrage kommen szóba kerül
Heu, das széna
kontaktfreudig barátkozó
Hinweis, der, -e utasítás
Krankenpfleger, der, - betegápoló
Kaninchen, das, - nyuszi
Murmel,-n die üveggolyó
Meerschweinchen, das, - tengerimalac
naturwissenschaftlich természettudományi
Möhre, die répa
Rasen mähen, mähte , hat gemäht füvet nyírni
nach/denken über A dachte nach, h.
Studiengang, der, -’’e tanulmány, szak
nachgedacht elgondolkodni vmin
teamfähig csapatjátékos
Nagetier, das, -e rágcsáló
Typ, der, -en típus, fajta
schwitzen, schwitzte, hat geschwitzt izzadni
Uhrwerk, das, -e óramű
Tierhandlung, die, -en állatkereskedés
unordentlich rendetlen
um/sehen sich, sah sich um, hat sich
umgesehen körülnézni Wasserhahn, der, -’’e csap
vollständig teljeskörű zielstrebig céltudatos
wasserdicht vízálló
Lektion 9
Lektion 8 Ansprechpartner, der, - kapcsolattartó
személy
Abwechslung, die, -en változatosság
Arbeitsbedingung, die, -en munkafeltétel
Anleitung, die, -en útmutató
Beziehung, die, -en kapcsolat
begabt sein tehetségesnek lenni
Durchschnittsalter, das átlagéletkor
Berufsfindungstest, der, -s pályaválasztási
teszt ein/gehen, ging ein, ist eingegangen auf/A
kitérni vmire
diszipliniert fegyelmezett
Entspannung, die, -en kikapcsolódás
durch/setzen den Kopf/den Willen, setzte
durch, hat durchgesetzt akaratát erarbeiten Akk kidolgozni vmit, megdolgozni
keresztülviszi valamiért
ehrlich őszinte Geschäftsführer/-leiter, der, - üzletvezető
Fähigkeit, die-en képesség im Freien a szabadban
Feuerwehrmann, der tűzoltó Kreislauf, der vérkeringés, körforgás
Gebrauchsanweisung, die használati utasítás Mitarbeiter, der, - kolléga
nutzen használni Gedanken machen sichD über A
elgondolkodni vmin/vkin
rechnen mit/D számolni vmivel
heimlich titokban
Regel, die, -n szabály
ich bin dran én következem
Schachtel,n die doboz
mutiger bátrabb
selbstbewusst tudatos/an
nur dummes Zeug reden csak
Suchtverhalten, das függőség
hülyeségeket beszélni
um/setzen in die Praxis átültetni a
Radiosender, der, - rádióadó
gyakorlatba
Radiosendung, die, -en rádió műsor
untereinander egymás között
Rede, die, -n beszéd
Unternehmen, das, - vállalat
ruinieren tönkretesz, romba dönt
unterstützen támogatni
schief/gehen ging schief, i. schiefgegangen
verbinden,verband, hat verbunden
félresikerül
összekötni
Sorgen machen sichD, machte sich Sorgen, hat
Verhältnis, das, -se zu+D kapcsolat, viszony
sich Sorgen gemacht aggódni
versorgen,versorgte, hat versorgt ellátni
strömend ömlő, folyó
verursachen,versuchte,hat versucht okozni
verlieben sich,verliebte sich , hat sich verliebt
Vortrag, der, -’’e kiselőadás in AKk beleszeretni

Weiterbildung, die, -en továbbképzés von früher korábbról

wohl/fühlen sich, fühlte sich wohl , hat sich zornig dühös


wohlgefühlt jól érzi magát
zufällig véletlenül
Zufriedenheit, die, -en elégedettség
Lektion 11
Lektion 10
ab/schliessen, schloss ab, h. abgeschlossen
an/sprechen(spricht an),sprach an, h. befejezni vmit
angesprochen A megszólítani, leszólítani vkit
ausser Betrieb üzemen kívül
ärgerlich bosszantó
berührend megható
belügen A , belog, h. belogen hazudni vkinek
bitter keserű
bestimmt biztosan, határozottan
Bürgersteig, der, -e járda
denken, dachte, hat gedacht an/A gondolni
durch/schlafen A, schlief durch, h.
vki/vmire
durchgeschlafen átaludni vmit
dumm laufen, lief dumm, i. dumm gelaufen
Erlebnis, das, -se élmény
rosszul sikerül, rosszúl sül el
Festanstellung, die állandó munka, fix állás
enttäuscht sein csalódottnak lenni
fröhlich boldog
geschehen, geschah, i. geschehen történni bitten, bat, hat gebeten AKK, um AKK kér
valakit valamire/valakitől valamit
gewinnen, gewann, h. gewonnen nyerni
Boot,-e das csónak
Himmel, der ég
Broschüre,-n die brosúra
in Erfüllung gehen beteljesül
Buffet,-s das büfé
Jahresende, das év vége
eigen saját
jubeln, jubbelte, hat gejubbelt ujjongani
ein/laden(lädt ein) ,lud ein, h.eingeladen zu
lächeln, lächelte, hat gelächelt mosolyogni
DAT meghív vmire
mit/teilen D, Akk, teilte mit, hat mitgeteilt
endgültig végérvényes
közölni valakivel valamit
erkälten sich, erkältete sich , hat sich erkältet
nachempfinden, empfand nach, hat
megfázik
nachempfunden AKK átérez, szimpatizálni
erkundigen sich , erkundigte sich, hat sich
platt lapos
erkundigt nach Dat vmi után
Reifen, der, - abroncs, kerék érdeklődik(kérdez)

saure Milch savanyú tej Feier,-n die ünnepség

schieben, schob, h. geschoben tolni feiern, feierte, h. gefeiert ünnepel

singend énekelve Gelegenheit,-en die alkalom

Sonnenfinsternis, die, -se napfogyatkozás gelingen, gelang, i.gelungen sikerül

Stelle, die, -n állás gestrig- tegnapi

stolz sein auf AKk büszke Gewerkschaft,-en die szakszervezet

Tee ziehen lassen állni hagyni (teát) grüssen, grüsste, h.gegrüsst Akk üdvözöl,
köszön
Turnier, das torna, verseny
gute Verbesserung. Jobbulást
Werkzeug, das, -e szerszám
Herausforderung,-en die kihívás
Wolke, die, -n felhő
heutig- mai
Lektion 12
im Voraus előre
ab/sagen, sagte ab, h.abgesagt lemond
Kreis,-e der kör
an/stellen,stellte an, hat angestellt alkalmaz
melden sich, meldete sich, hat sich gemeldet
valakit
jelentkezik
Angehörige,-n der/die hozzátartozó
morgig- holnapi
Bericht,-e der jelentés
Mühe,-n die fáradozás
berichten, berichtete, hat berichtet jelent,
Person,-en die személy
tudósít
Pkw,-s der Személygépjármű
Biergarten,Gärten der sörkert
Politik die politika
Religion die vallás Durchsage,-n die bemondás

Sicherheit die biztonság einem Gespräch folgen egy beszélgetést követ

spannend izgalmas erschrecken(i), erschrak, i. erschrocken


megijed
trotz Gen ellenére
Flug,Flüge der járat
Veranstaltung,-en die rendezvény
Folge,-n die következmény, epizód
Versammlung,-en die gyűlés, gyülekezet
folgen, folgte, i.gefolgt Dat követ
vertreten(vertritt) ,vertrat , h.vertreten
helyettesít, képvisel Grund,Gründe der alap, ok

vor/stellen D, Akk, stellte vor, h. vorgestellt Kursleiter,- der kurzusvezető


bemutat
Missverständnis,-se das félreértés
Vorstellung,-en die előadás, bemutatkozás
Nagel,Nägel der szög,köröm
Wahl,-en die választás
peinlich kínos
Wetterbericht,-e der időjárásjelentés
reden beszélget
zahlreich számos
Staatsanwalt,Staatsanwälter der állami ügyész
zu/sagen, sagte zu , hat zugesagt megígér
wegen Gen/Dat miatt
Lektion 13
Lektion 14
abfliegen, flog ab, i. abgeflogen elindul (a
repülő) Atem der lélegzet

Amt,Ämter das hivatal aus/füllen, füllte aus, h. ausgefüllt kitölt

Anwalt, Anwälter der ügyvéd Bewegung,-en die mozgás

aus diesem Grund ebből az okból brauchen,brauchte, hat gebraucht Akk


szüksége van vmire
Bank,-en die bank
Eindruck machen auf Akk benyomást kelt
Beamte,-n der/die hivatalnok
Eindruck,Eindrücke der benyomás
Bedeutung,-en die jelentés
entdecken, entdeckte,h. entdeckt felfedezni
beißen, biss, h.gebissen megharap
erfahren(ä), erfuhr, h. erfahren megtud
besorgen, besorgte, h.besorgt beszerez
Erwachsenenbildung,-en die felnőttképzés
böse sein mérges, rossz (gyerek, kisállat)
Fantasie die fantázia
Briefträger,- der postás
fehlen, fehlte, h. gefehlt hiányzik
Datei,-en die fájl
Gefahr,-en die veszély
deutlich érthető, egyértelmű
Geschmack, Geschmäcker der íz
Dialekt,-e der dialektus
Geschmacksrichtung die ízlés dolga, ízlésbeli
durcheinander összevissza felfogás
Gespräch,-e das beszélgetés an/haben, hatte an, hat angehabt visel , hord,
rajta van valami
Gewürz,-e das fűszer
an/nehmen(nimmt an), nahm an, h.
Grundlage,-n die alap, bázis
angenommen feltételez, elfogad, örökbe
herunter/laden(lädt herunter), lud herunter, fogad
h.heruntergeladen letölt
ausgezeichnet kitünő
Himmelsrichtung,-en die égtáj
betreuen, betreute, h.betreut gondoz, gondját
hoch/laden(lädt hoch) , lud hoch, h. visel, ellát
hochgeladen feltölt
Betreuung,-en die gondozás, gondoskodás,
Kultur,-en die kultúra törődés

Möglichkeit,-en die lehetőség bisher eddig

Nadel,-n die tű Buchhalter,- der könyvelő

notwendig szükséges Dichter,- der költő

reich sein an Dat gazdag vmiben Dolmetscher,- der tolmács

Rest,-e der maradék ein/stellen, stellte ein, h. eingestellt


szüneteltet, beállít
Richtung,-en die irány
entwickeln, entwickelte, h. entwickelt fejleszt
rückwärts hátra
Erfahrung,-en die tapasztalat
Schere,-n die olló
erfolgreich sikeres
Senior,-en der szenior
Fleck,-e der folt
Stilrichtung die stílusirányzat
gewissenhaft lelkiismeretes
Stimme ,-n die hang
Handwerk das kézművesség , szakma
Talent,-e das tehetség
Industrie,-n die ipar
Teilnehmer,- der résztvevő
Jeans die (Plural) farmer
Voraussetzung,-en die: feltétel, kitétel
Kenntnisse die (Plural) ismeretek, információk
Vorkenntnis,-se das előismeret
Konto, Konten das számla
vorwärts előre
Mittel,- das szer, eszköz
Wirtschaft,-en die gazdaság
nicht nur …. sondern auch nem csak…, hanem
zu/hören, hörte zu, h. zugehört Dat is …
meghallgat, odafigyel valakire
Physik die fizika
Lektion 15
Präsident,-en der elnök
Agent,-en der ügynök
Presse,-n die sajtó
allgemein általános
Reporter,- der riporter

Schichtarbeit,-en die váltott műszakos munka


Schrift,-en die írás Generation,-en die generáció

selbstständig arbeiten magánvállakozó gewöhnen sich an AKK, gewöhnte sich, h. sich


gewöhnt hozzászokik, megszokja
selbstständig önálló
gewöhnlich megszokott, mindennapos
sicher biztos, biztonságos
großzügig sein nagyvonalú
sorgfältig gondos, alapos
im Gegensatz zu Dat ellentétben vmivel
sowohl ….. als auch… ….is…is…
Jugendliche,-n der /die fiatal
Unternehmen,- das vállalat
Klavier,-e das zongora
Unternehmer,- der vállalkozó
Konflikt,-e der konfliktus
üblich bevett, szokásos
Kosmetik die kozmetika
veröffentlichen, veröffentlichte, h.
veröffentlicht nyílvánosságra hoz, Krieg,-e der háború
kiad(könyvet, újságot)
Kuss,Küsse der csók
Vertrag,-Verträge der szerződés
kümmern sich, kümmerte sich, h. sich
Wissenschaftler,- der tudós gekümmert um Akk törődik vkivel, vmivel

Lektion 16 küssen, küsste , h. geküsst csókol, megcsókol

Lüge,-n die hazugság


abgrenzen sich , grenzte sich ab, h. sich
abgegrenzt elhatárolódik lügen, log, h. gelogen hazudni
auf/regen sich, regte sich auf, h. sich aufgeregt Mitternacht die éjjel
über AKK felizgatja magát vmin
Ratschlag, Ratschläge der tanács
aufwärts gehen, ging aufwärts, i. aufwärts
gegangen fellendül schminken sich, schminkte sich, h. sich
geschminkt sminkel
aus/gehen, ging aus, i. ausgegangen
szórakozni megy Streit,e der vita

begegnen +D., begegnete, i. begegnet Träne,-n die könny


véletlenül találkozik valakivel trennen sich, trennte sich , h. sich getrennt
Ehe,-n die házasság von Dat elválik vkitől , szakít valakivel

entschlossen sein határozott ungewöhnlich nem megszokott, nem


mindennapos
erlaubt sein meg van engedve
verantwortlich sein felelős
erledigen , erledigte, h. erledigt elintéz
verboten sein tilos
Ernte,-n die aratás
Wert legen auf Akk, legte, h. gelegt hangsúlyt
Erziehung,-en die nevelés fektet vmire
Familienmitglied,-er das családtag Wert,-e der érték
Gegensatz,Gegensätze der ellentéte Wirtschaft die gazdaság
wochentags hétköznapokon Heiratsantrag,Heiratsanträge der házassági
ajánlat
Lektion 17
Hügel,- der domb
an/erkennen, erkannte an, h. anerkannt
kämpfen gegen Akk, kämpfte, h. gekämpft
elismer
harcol vmi ellen
Anerkennung,-en die elismerés
leiden, litt, h. gelitten unter Dat vmitől
Antrag, Anträge der kérvény, házasssági szenved an Dat betegségben szenved
ajánlat
Liebling,-e der kedvenc
aus/stellen, stellte aus, h. ausgestellt kiállít
Medien die (Plural) médiumok
Blitz,-e der villám
Menschenrecht,-e das emberi jog
Da hast du Recht. (Ebben) igazad van.
mit/bringen, brachte mit, h. mitgebracht
Dieb,-e der tolvaj magával visz

Diebstahl,-Diebstähle der lopás nach dem Tod a halál után

Donner,- der mennydörgés oft- öfter- am öftesten gyakran, gyakrabban, a


leggyakrabban
Droge,-n die drog
Prost! Egészségedre!
drüben odaát
Egészségetekre!Egészségére! ( koccintáskor)
ein/setzen sich für AKK, setzte sich ein, h. sich
retten, rettete, h. gerettet megment
eingesetzt síkra száll vmiért , kiáll vmiért
unterrichten, unterrichtete, h. unterrichtet
Einfluss/Einflüsse der befolyás
oktat
entstehen, entstand, i. entstanden keletkezik
überrascht sein meglepett , meglepődött
Es blitzt, es blitzte, es hat geblitzt villámlik
Überschrift,-en die felirat
Es donnert, es donnerte, es h. gedonnert
verhaften, verhaftete , h. verhaftet letartóztat
villámlik
Vorurteil,-e das előítélet
Es regnet, es regnete , es hat geregnet esik az
eső wild vad

farbig színes Zerstörung,-en die pusztítás , rombolás

Feind,-e der ellenség Lektion19


feindlich ellenséges
Aprikose,-n die kajszibarack
Galerie,-n die galéria
auf jeden Fall mindenesetre
Geburt,-en die szülés, születés
Auftritt,-e der fellépés
Geburtsort,-e der születési hely
berufstätig sein munkaviszonyban álló,
gleichberechtigt sein egyenjogú dolgozó

gründen, gründete, h. gegründet alapít, blühen, blühte, h. geblüht virágzik


megalapít
Blüte,-n die virágzat
Camping das kemping Titel,- der cím, titulus

Campingplatz, Campingplätze der táborhely tolerant toleráns

dankbar sein hálás Tradition,-en die hagyomány

dar/stellen, stellte dar, h. dargestellt ábrázol treiben, trieb, h. getrieben űz

derselbe/dieselbe /dasselbe ugyanaz a vmi Übernachtung,-en die éjszakázás

ein/laden(lädt ein) , lud ein, h. eingeladen Akk Verein,-e der egyesület


zu Dat meghívni vkit vmire
Vieh das jószág ,marha
ereignen sich, ereignete sich, hat sich ereignet
Wolle die gyapjú
történik
zelten, zeltete, h. gezeltet sátorozik
Ereignis,-se das esemény

erholen sich, erholte sich, h. sich erholt Lektion 20


kipiheni magát auf sein nyitva van
Fasching,-e / s der/das farsang aus/ziehen, zog aus, i. ausgezogen kiköltözik
fein finom ausreichend elegendő
flach lapos , lapos Aussicht,-en die kilátás
Gras,Gräser das fű (nem ápolt) bekannt geben ismertet, bejelent
Hauptsaison,-s die főszezon dauernd állandóan , folyton
Heide,-n die puszta Decke,-n die mennyezet , terítő
heizen, heizte, h, geheizt fűt
Dreck der mocsok
Herde,-n die nyáj gelten(gilt) ,galt, hat gegolten érvényes,
Honig,-e der méz érvényesül

Ich kann es mir nicht leisten. Nem tudom Gemeinschaft die közösség
megengedni magamnak. grundsäztlich alapvetőleg
Jahrhundert,-e das évszázad Hütte,-n die kunyhó, viskó
je…..desto/umso ….. minél…..annál Imbiss,-e der falatozó, harapnivaló
jedoch mégis
indem miközben (Kati szórend)
Landwirtschaft die mezőgazdaság klappen, klappte, hat geklappt klappol, sikerül
Mittelalterfest,-e das középkori ünnepség klingeln , klingelte, hat geklingelt csenget,
Nebensaison,-s die mellékszezon hangzik

Pferd,-e das ló Lebensgefahr,-en die életveszély

Saison,-s die szezon nirgends sehol sem

Sport treiben sportol regeln, regelte, hat geregelt szabályoz

ruhig nyugodt
Rücksicht nehmen(nimmt) auf Akk, nahm, hat Fußgängerzone,-n die sétálóutca
genommen tekintettel lenni vkire
Garderobe ,-n die ruhatár, gardrob
Schwierigkeit,-en die nehézség
Gastfreundschaft die vendégszeretet
siezen, siezte, hat gesiezt magáz
Gaststätte ,-n die vendéglő
sinvoll értelmes
Gebäck,e das pékáru
sorgen für AKk , sorgte, hat gesorgt
Gebäude,-n das épület
gondoskodik valakiről
Geld abheben, hob ab, hat abgehoben pénz
steil meredek
levesz a számlájáról
Stein,-e der kő
Hallenbad,Hallenbäder das fedett uszoda
Stiefel,- der csizma
innerhalb Gen/von+D vmin belün
Szene,-n die jelenet
Kaufhaus,Kaufhäuser das áruház
Tal,Täler das völgy
Kredit,-e der hitel
umsonst hiába , alaptalanul , ok nélkül
kreuz und quer keresztül kasul, össze –vissza
Unglück,-e das szerencsétlenség
Lautsprecher,- der hangosbemondó
unheimlich szörnyen
mischen, mischte, hat gemischt kever
untersagt sein megvan tiltva
Misserfolg,-e der sikertelenség ,kudarc
verlangen, verlangte, hat verlangt követel
nachschlagen, schlug nach, hat
Vorschrift,-en die előírás nachgeschlagen fellapoz, utánanéz

wesentlich jelentős(en) Note,-n die jegy

Wirt,-e der fogadós, kocsmáros, gazda ordnen , ordnete , hat geordnet rendez

Zweck,-e der cél Patient,-en der páciens

Lektion 21 Schuld die adósság , bűn ,tartozás

Atmosphäre die környezet , légkör schuldlos ártatlan

Ausfahrt die kivezető szakasz, lehajtó schweigen,schwieg, hat geschwiegen hallgat


(nem szól)
Ausgang, Ausgänge der kijárat
Stadion,Stadien das stadion
außerhalb Gen/von+D vmin kívül
Stimmung die hangulat
behandeln ,behandelte, hat behandelt kezel
Studio,-s das stúdió
besetzt sein foglalt
um AKk herum vmi körül
ein/zahlen, zahlte ein, hat eingezahlt befizet
Umgebung die környék
Empfang,Empfänge der fogadó részleg,
recepció übermorgen holnapután

Fußgänger,- der gyalogos überweisen, überwies, hat überwiesen utal


übrigens egyébként ohne … dass/zu anélkül, hogy

Vergleich,-e der összehasonlítás Reinigung die tisztítás

Vergnügen das szórakozás, mulatság schützen ,schützte, hat geschützt vor D véd,
megvéd valamitől
versäumen, versäumte, h. versäumt elmulaszt
sowieso ígyis-úgyis
verteilen, verteilte, hat verteilt kioszt
Standpunkt,-e der álláspont
Zustand,Zustände der állapot
Steckdose,-n die konnektor
Lektion 23
Stecker,- der dugó
(an)statt… dass/zu ahelyett, hogy
Umweltverschmutzung die
Anbieter, - der szolgáltató környezetszennyezés
Badewanne ,-n die fürdőkád verbessern, verbesserte, hat verbessert
bemühen sich um Akk, bemühte sich , hat sich feljavít , fejleszt
bemüht fáradozik vmiért verbrauchen, verbrauchte, hat verbraucht
elhasznál, felhasznál
breit széles

Bremse,-n die fék verschlechtern sich romlik

vor/ziehen , zog vor hat vorgezogen Akk


bremsen, bremste, hat gebremst fékez
előnyben részesít vmit
Eisenbahn die vasút
Vorfahrt die elsőbbség
Energie die energia
zu/stimmen, stimmte zu, hat zugestimmt, Dat
Ersatzteil,-e der pótalkatrész vkivel egyetért
Es hängt davon ab. Attól függ. Lektion 24
feststellen, stellte fest ,hat festgestellt Abgase die kipufogógáz
megállapít
abhängig sein von D függ vmitől
Forum, Foren das fórum
Absicht die szándék
Gesetz ,-e das törvény
abwesend sein távollévő, nem jelenlévő
Klingel, -n die csengő
als ob/als wenn mintha
Konsum der fogyasztás
Altenheim/Altersheim,-e das öregek otthona
konsumieren, konsumierte, hat konsumiert
fogyaszt an/zünden, zündete an ,hat angezündet
meggyújt
Kreuzung die kereszteződés
anfangs kezdetekben
nebenbei amellett,mellesleg
anwesend sein jelenlévő
nötig szükséges
begründen megindokol
nützlich hasznos
beschließen, beschloss, hat beschlossen
offenbar nyílvánvalóan eldönt , elhatároz
Blatt,Blätter das falevél, papírlap Zweifeln an+D , zweifelte, hat gezweifelt
kételkedik
damit /um …zu azért, hogy…

Distanz,-en die távolság

Einzelheit,-en die részlet

Entfernung die távolság

Entlassung die elbocsátás, létszámcsökkentés

erhöhen sich, erhöhte sich, hat sich erhöht


emelkedik, felemelkedik

ewig örökké

klagen,klagte, hat geklagt über akk


panaszkodik vmiről

Kritik die kritika

Metzger,- der hentes

Metzgerei,-en die hentes

Nachfrage die kereslet

Pflaume-n die szilva

Planung die tervezés

Prozess der folyamat, per , haladás

reif érett

Reihe,-n die sor(nem a könyben)

Rollstuhl,Rollstühle der kerekes szék

Smog der szmog

Technologie die technológia

unabhängig von dat független vmitől

verändern sich , veränderte sich, hat sich


verändert megváltozik

Verbrechen das vétek, bűntett , bűntény

vergrössern sich ,vergrösserte sich , hat sich


vergrössert növekszik, megnagyobbodik

Wirklichkeit die valóság

Zeile,-n die (könyvben) sor

Zweifel,-der kétség, kétely

Das könnte Ihnen auch gefallen