Sie sind auf Seite 1von 7

Daftar Kata Kerja Bahasa Jerman

Mengenal kata kerja pada bahasa Jerman.


Pengantar: Untuk dapat lebih memahami pengenalan bahasa Jerman, sebaiknya kita terlebih
dahulu mengenal macam-macam kata kerjanya. Jika dapat menghapalkan dan melafalkannya,
maka kita akan dengan mudah berbicara/berkomunikasi dalam bahssa Jerman tersebut.
Selamat membaca!
DAFTAR KATA KERJA KUAT
(DER STARKE VERBEN)
No. Infinitiv --Prsens --Prteritum --- Arti
(wir, Sie, sie) --- (er, sie, es) --- (ich, er, sie, es) --1 brachen --- bracht --- brach --- mematahkan
2 haben --- hat --- hatte --- mempunyai, telah
3 anfangen --- fngt. an --- fing. an --- memulai
4 fangen --- fngt --- fing --- menangkap
5 hangen --- hngt --- hing --- menggantung
6 enthalten --- enthlt --- enthielt --- berisi
7 fallen --- fllt --- fiel --- jatuh, gugur
8 gefallen --- gefllt --- gefiel --- menyenangkan
9 lassen --- l --- lie --- menyuruh, membiarkan
10 raten --- ratet --- riet --- menebak
11 schlafen --- schlft --- schlief --- tidur
12 verraten --- verrt --- verriet --- menunjukkan
13 abfahren --- fhrt.. .ab --- fuhrab --- berangkat
14 abfliegen --- fliegt...ab --- flog..ab --- berangkat terbang
15 abwaschen --- wscht. ..ab --- wusch. .ab --- mencuci
16 backen --- backt --- buk --- membakar
17 einladen --- ldt. ein --- lud...ein --- mengundang
18 fahren --- fhrt --- fuhr --- pergi berkendaraan
19 graben --- grabt --- grub --- menggali
20 laden --- ladet --- lud --- memuat
21 laufen --- luft --- lief --- iari
22 schlagen --- schlgt --- schlug --- memukul
23 tragen --- trgt --- trug --- membawa, memiki
24 wachsen --- wachst --- wuchs --- tumbuh
25 waschen --- wscht --- wusch --- mencuci
26 halten --- hlt --- hielt --- menahan
27 geschehen --- gescheht --- geschah --- terjadi
28 aufgeben --- gibt. .auf --- gab. .auf --- memberitahukan
29 ausgeben --- gibt. .aus --- gab. .aus --- mengeluarkan
30 aussprechen --- spricht.aus --- sprach.aus --- berbicara

31 benehmen --- benimmt --- benahm --- bertingkah laku


32 besprechen --- bespricht --- besprach --- membicarakan
33 brechen --- brecht --- brach --- memecahkan
34 denken --- denkt --- dachte --- berfikir
35 eintreten --- trittein --- tratein --- masuk
36 essen --- it --- a --- makan
37 geben --- gibt --- gab --- memberi
38 gelten --- geltet --- galt --- berlaku
39 helfen --- hilft --- half --- membantu
40 kennen --- kennt --- kannte --- mengenal
41 lesen --- liest --- la --- membaca
42 messen --- messt --- ma --- mengukur
43 nachrennen --- rennt..nach --- rannte. .nach --- mengejar
44 nehmen --- nimmt --- nahm --- mengambil
45 nennen --- nennt --- nannte --- menamakan, menyebut
46 rennen --- rennt --- rannte --- hujan
47 sehen --- sieht --- sah --- melihat
48 sprechen --- spricht --- sprach --- berbicara
49 stehen --- steht --- stand --- berdiri
50 trefen --- trifft --- traf --- berjumpa
51 vergessen --- vergit --- verga --- lupa
52 versprechen --- verspricht --- versprach --- berjanji
53 verstehen --- versteht --- verstand --- mengerti, paham
54 werfen --- werft --- warf --- melempar
55 gehen --- geht --- ging --- pergi
56 ausgehen --- geht. .aus --- ging. .aus --- pergi ke luar
57 greifen --- greift --- griff --- meraih
58 hingehen --- geht..hin --- ging..hin --- pergi,meninggalkan
59 fliehen --- flieht --- floh --- menghindari
60 heben --- hebt --- hob --- mengangkat
61 schmelzen --- schmelzt --- schmolz --- mencair
62 sein --- ist --- was --- ada. adalah
63 gleichen --- gleicht --- glich --- menyerupai
64 leiden --- leidet --- litt --- menderita
65 reien --- reit --- ri --- menyobek
66 schneiden --- schneidet --- schnitt --- memotong, mengiris
67 abschreiben --- schreibt. .ab --- schrieb..ab --- menyalin
68 aufschreiben --- schreibt..auf --- schrieb..auf --- menuliskan
69 bleiben --- bleibt --- blieb --- tinggal
70 entscheiden --- entscheidet --- entschied --- menentukan
71 heien --- heit --- hie --- bernama
72 leihen --- leiht --- lieh --- meminjam
73 scheiden --- scheidet --- schied --- memisah
74 scheinen --- scheint --- schien --- bersinar
75 schreiben --- schreiben --- schrieb --- menulis
76 schreien --- schreien --- schrie --- berteriak

77 schweigen --- schweigen --- schwieg --- diam tak bicara


78 umsteigen --- steigt. .um --- stieg..um --- berpindah
79 verzeihen --- verzeiht --- verzieh --- minta maaf
80 weisen --- weist --- wies --- menunjuk
81 gelingen --- gelingt --- gelang --- berhasil
82 beginnen --- beginnt --- begann --- memulai
83 bitten --- bittet --- bat --- meminta, memohon
84 bringen --- bringt --- brachte --- membawa
85 dringen --- dringt --- drang --- mendesak
86 finden --- findet --- fand --- berpendapat, menemukan
87 gewinnen --- gewinnt --- gewann --- menang
88 klingen --- klingt --- klang --- berbunyi
89 mitbringen --- bringt..mit --- brachte..mit --- membawa serta
90 ringen --- ringet --- rang --- bergulat
91 schwimmen --- schwimmt --- schwamm --- berenang
92 schwinden --- schwindet --- schwand --- menelan
93 singen --- singt --- sang --- menyanyi
94 sinken --- sinkt --- sank --- tenggelam
95 sitzen --- sitzt --- sa --- duduk
96 springen --- springt --- sprang --- meloncat
97 trinken --- trinkt --- trank --- minum
98 verbinden --- verbindet --- verband --- menghubungkan
99 richen --- richt --- roch --- mencium bau
100 wissen --- wei --- wute --- mengetahui
101 liegen --- liegt --- lag --- terletak
102 anbieten --- bietet. . .an --- bot. an --- menawarkan
103 anziehen --- zieht..an --- zog...an --- mengenakan pak.
104 biegen --- biegt --- bog --- membungkuk
105 bieten --- biett --- bot --- menawar
106 erschiieen --- erschiiet --- erschlo --- membuka
107 fliegen --- fliegt --- flog --- terbang
108 flieen --- fliet --- flo --- mengalir
109 frieren --- friert --- fror --- membeku
110 genieen --- geniet --- geno --- menikmati
111 gieen --- giet --- go --- menuang
112 schieben --- schiebt --- schob --- menggeser
113 schieen --- schiet --- scho --- menembak
114 schlieen --- schliet --- schlo --- menutup
115 verbieten --- verbietet --- verbot --- melarang
116 verlieren --- verliert --- verlor --- kehilangan
117 ziehen --- zieht --- zog --- menarik
118 bekommen --- bekommt --- bekam --- mendapat
119 kommen --- kommt --- kam --- datang
120 schloen --- schlot --- schlo --- mengunci, menutup
121 mgen --- mag --- mochte --- ingin
122 wollen --- will --- wollte --- hendak, akan, ingin

123 tun --- tut --- tat --- berbuat


124 rufen --- ruft --- rief --- memanggil
125 lugen --- lugt --- log --- berdusta
126 drfen --- darft --- durfte --- boleh
DAFTAR KATA KERJA LEMAH
(DER SCHWACHE VERBEN)
No. Infinitiv --Prsens --Prteritum --- Arti
(wir, Sie, sie) --- (er, sie, es) --- (ich, er, sie, es) --1 abholen --- abholt --- holte ab --- menjemput
2 abhren --- abhrt --- hrte ab --- mendengarkan
3 antworten --- antwortet --- antwortete --- menjawab
4 atmen --- atmet --- atmete --- bernafas
5 aufhren --- aufhrt --- hrte auf --- berhenti
6 aufpassen --- aufpasst --- pate auf --- berhati-hati
7 aufrumen --- aufrumt --- rumte auf --- membereskan
8 ausatmen --- atmet... aus --- atmete aus --- melepas nafas
9 baden --- badet --- badete --- mandi
10 bauen --- bauet --- baute --- membangun
11 bearbeiten --- bearbeitet --- bearbeitete --- mengerjakan
12 bedecken --- bedeckt --- bedeckte --- menutup
13 bedeuten --- bedeutet --- bedeutete --- berarti
14 begegnen --- begegnet --- begegnete --- berjumpa
15 begruen --- begrut --- begrte --- menyambut
16 besichtigen --- besichtigt --- besichtigte --- melihat-lihat
17 besuchen --- besucht --- besuchte --- mengunjungi
18 bilden --- bildet --- bildete --- membentuk
19 blitzen --- blitzt --- blitzte --- berkilat
20 brauchen --- braucht --- brauchte --- memerlukan
21 danken --- dankt --- dankte --- berterima kasih
22 dauern --- dauert --- douerte --- berlangsung
23 decken --- deckt --- deckte --- menutup
24 donnern --- donnert --- donnerte --- berguruh
25 holen --- holt --- holte --- mengambil
26 einatmen --- atmet .. ein --- atmete ein --- bernafas
27 einkaufen --- einkauft --- kaufte ein --- berbelanja
28 einpacken --- einpackt --- packte ein --- mengepak
29 erklren --- erklrt --- erklrte --- menerangkan
30 ernten --- erntet --- erntete --- memulai
31 erzhien --- erzhit --- erzhlte --- bercerita
32 fassen --- fast --- fate --- memegang
33 fischen --- fischt --- fischte --- mengail
34 flstern --- flstert --- flsterte --- berbisik
35 folgen --- folgt --- folgte --- mengikuti

36 fragen --- fragt --- fragte --- bertanya


37 fhlen --- fhlt --- fhlte --- meraba. merasa
38 gehren --- gehrt --- gehrte --- termasuk
39 gratulieren --- gratuliert --- gratulierte --- memberi selamat
40 holen --- holt --- holte --- mengambil
41 hren --- hrt --- hrte --- mendengar
42 interessieren --- interessiert --- interessierte --- menarik perhatian
43 jagen --- jagt --- jagte --- berburu
44 kauten --- kautt --- kaufte --- membeli
45 klettern --- klettert --- kletterte --- naik. memanjat
46 kochen --- kocht --- kochte --- menanak
47 lchen --- lcht --- lchte --- tertawa
48 landen --- landet --- landete --- mendarat
49 ieben --- lebt --- lebte --- hidup
50 legen --- legt --- legte --- meletakkan
51 lernen --- lernet --- lernte --- belajar
52 liefern --- liefert --- lieferte --- menghasilkan
53 lschen --- lscht --- lschte --- memadamkan
54 malen --- malet --- malte --- melukis
55 marschieren --- marschiert --- marschierte --- berbaris
56 ffnen --- ffnet --- ftnete --- membuka
57 pflcken --- pflckt --- pflckte --- memetik
keterangan:
Pada bentuk kalimat Prsens, beberapa kata kerja lemah yang stammnya berakhiran d, t, l, m, n
untuk du diberi akhiran -est, dan yang lainnya -st, sedangkan untuk er,, sie,, es, ihr berakhiran
et, dan yang lainnya t saja.
Beberapa keterangan waktu untuk menyusun kalimat
sekarang = jetzt -----------------------------dua hari yang lalu = Vor zwei Tagen
hari ini = heute ------------------------------dua hari yang akan datang = 2 Tage zu kommen
saat ini = heute ------------------------------lusa = bermorgen
barusan = krzlich --------------------------di sini = hier
tadi = letzte ---------------------------------di sana = da
tadi pagi = heute Morgen -------------------di depan = davor
minggu tadi = letzte Woche -----------------di belakang = hinter
bulan lalu = letzten Monat ------------------di samping = zustzlich zu
tahun lalu = letztes Jahr ---------------------di sisi = neben
nanti = spter -------------------------------di atas = auf
berikutnya = nchste ------------------------di bawah = unter
selanjutnya = weiter ------------------------di tengah = mitten
kemarin = gestern --------------------------dua hari yang lalu = Vor zwei Tagen
besok = morgen ----------------------------dua hari yang akan datang = 2 Tage zu kommen
lusa = bermorgen

Pola Kalimat:
Perhatikan letak setiap bagian kalimat berikut (Subjek, predikat, objek/keterangan).
a. Ich gehe nach der Schule.
(=Saya pergi ke sekolah).
b. Gehe ich nach der Schule.
(=Pergilah saya ke sekolah).
c. Jetzt, gehe ich nach der Schule.
(=Sekarang, saya pergi ke sekolah).
d. Ich gehe nach der Schule mit meinem Freund,.
(=Saya pergi ke sekolah dengan teman saya).
e. Mit meinem Freund, gehe ich nach der Schule.
(=Dengan teman saya, saya pergi ke sekolah).
ATURAN PENGGUNAAN KATA KERJA
Setiap kata kerja pada bahasa Jerman selalu berakhiran -en (pada sejumlah kata lainnya -n). Di
dalam kamus, bahasa Jerman, setiap kata kerja biasanya dituliskan pada bentuk infinitiv-nya,
yaitu yang berakhiran en/-n tadi.
Jika akan digunakan oleh kata ganti orang tertentu (ich, du, er, sie, es, ihr), kata kerja tersebut
harus dikonjugasikan, yaitu dibuat Stamm (dasar kata kerja), yaitu kata kerja yang tidak
berakhiran en/-n. Kemudian diberi akhiran tertentu sebagai berikut.
Kalimat bentuk Prsens
Pada kata kerja lemah:
Pada kata kerja kuat:
Tambahkan akhiran berikut ini pada Stamm (dasar kata kerjanya) masing-masing:
Kata
Jika huruf terakhir pada Stamm
Kata Jika huruf terakhir pada Stamm
Ganti
d, t, -- s,
huruf lain
Ganti d, t ----s, ---huruf --Berubah *
Orang m, n
sch, z
--Orang --sch, z ---lain --- bunyi
Ich
e ------- e --------- e
Ich
e ------- e ------ e ------- e
Du
est ------ t --------- st
Du
est ------ t ------ st ------- st
Er
et ------ t --------- t
Er
et ------- t ------ t --------- t
Sie
et ------- t --------- t
Sie
et ------- t ------ t --------- t
Es
et ------- t -------- t
Es
et ------- t ------ t --------- t
Ihr
et ------- t --------- t
Ihr
et ------- t ------ t --------- t/et ++
Wir
en/n --- en/n ------ en/n
Wir
en/n --- en/n --- en/n --- en/n
Sie
en/n --- en/n ------ en/n
Sie
en/n --- en/n --- en/n --- en/n
Sie
en/n --- en/n ------ en/n
Sie
en/n --- en/n --- en/n --- en/n
*** Pada kata kerja kuat terdapat sejumlah Stamm dari kata kerja kuat yang berubah bunyi,
sehingga bentuk Stamm-nya menjadi 2 (dua) macam. Stamm yang berubah bunyi ini hanya

boleh digunakan oleh Du, Er, Sie, Es (Orang ke-2 dan ke-3 tunggal) saja. ++ Untuk Ihr, jika
Stamm berakhiran d/t, maka ditambah - et.
Kalimat bentuk Prteritum:
Pada kata kerja lemah: Pada kata kerja kuat:
Kata
Jika huruf terakhir pada Stamm
Kata Jika huruf terakhir pada Stamm
Ganti ---- d, t -----s, ------------------------Ganti --d, t---s, sch-----Huruf lainnya---Orang
m, n --- sch, z--- huruf lain ---------Orang ------- z, ---------------------Ich --------ete ----- te -------- te------------- Ich - --- - --- - (Tanpa akhiran)
Du --------etest --- test ------- test ----------- Du ----est ----- est --------- st
Er ---------ete ----- te -------- te ------------- Er - --- - --- - (Tanpa akhiran)
Sie --------ete ----- te -------- te ------------- Sie - --- - --- - (Tanpa akhiran)
Es ---------ete ----- te -------- te ------------- Es - --- - --- - (Tanpa akhiran)
Ihr ---------ete ---- tet -------- tet ------------ Ihr ----et ------ t ------------- t
Wir -------eten ---- ten ------- ten ------------ Wir--- en/n --- en/n ---------- en/n
Sie --------eten --- ten -------- ten ----------- Sie ----en/n --- en/n ---------- en/n
Sie --------eten --- ten -------- ten ------------ Sie ----en/n --- en/n ----------- en/n