Sie sind auf Seite 1von 49

DER ATTISCHE JAGDSARKOPHAG ATICKISARKOFAGSPRIKAZOMLOVA

DER ATTISCHE JAGDSARKOPHAG ATICKISARKOFAGSPRIKAZOMLOVA

Ausstellungskatalog anlaBlich der feierlichen Eroffnung des Konsulats der Bundesrepubhk Deutschland in Split

Katalog izlozbe u povodu svecanog otvaranja Konzulata Savezne Republike Njemacke u Splitu

Deutschland in Split Katalog izlozbe u povodu svecanog otvaranja Konzulata Savezne Republike Njemacke u Splitu

DER ATTISCHE JAGDSARKOPHAG DTTT\ A DflCT ATICKI SARKOFAG S PRIKAZOM LOVA DUUni lOl"

1820

ARHEOLOSKI

S P L I T

MUZEJ

1992.

JAGDSARKOPHAG DTTT\ A DflCT ATICKI SARKOFAG S PRIKAZOM LOVA DUUni lOl" 1820 ARHEOLOSKI S P L

m*flf

Uredio

EMILIO MARIN

Herausgegeben von

Postav izlozbe

BRANKO PENDER

Aufbau der Ausstellung

Fotografija

ARHEOLOSKIMUZEJ - SPLIT (TONCI SESER) SZEPMUVESZETI MUSEUM - BUDAPEST

Foto

Izdavac

ARHEOLOSKI MUZEJ 58000 SPLIT ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25 CROATIA

Verlag

Korice

CICI TOMMASEO SURSOCK

Umschlagen twurf

Graficko uredenje

JAKOV BORKOVIC

Bucha ussta ttung

Tisak

SLOBODNA DALMACIJA - SPLIT

Druck

Printed in Croatia

Printed in Croatia

Printed in Croatia

CS^M

uredenje JAKOV BORKOVIC Bucha ussta ttung Tisak SLOBODNA DALMACIJA - SPLIT Druck Printed in Croatia CS^M

SADRZAJ / INHALT

Karlo Grenc, Pozdravna rijec / GruBwort

Emilio Marin, Predgovor

Emilio Marin, Vorwort

Alexander Conze, Drei Sarkophage aus Salona

Gerhart Rodenwaldt, Ein attischer Jagdsarkophag in Budapest

Nenad Cambi (Split), Rekonstrukcija atickog sarkofaga s prikazom lova BudimpestaSalona

Arpad M. Nagy (Budapest), Nouvelle reconstruction du sarcophage attique BudapestSplit

POZDRAVNA RIJEC

Osobita mi je cast da kao prvi pocasni konzul Savezne Republike Njemacke u Splitu pozdravim otvorenje izlozbe koju je Arheoloski muzej uprilicio upravo u pocast inauguracije njemackog konzulata u Splitu. Kad smo se odlucili da svecanost obiljezimo u Arheoloskom muzeju, bila nam je pred ocima ne samo ljepota njegova perivoja i bogatstvo lapidarija, vec i sam profil te institucije koja je tijekom svoje duge povijesti uvijek gajila europske kulturne i znanstvene veze, pa tako osobito u krugu njemackog govornog podrucja. Arheoloski muzej u Splitu predstavlja najstariju muzejsku instituciju u Hrvatskoj, izdavac je najstarijeg arheoloskog casopisa, organizator prvog medunarodnog kongresa za starokrscansku arheologiju, kao i slijedeceg, trinaestog, koji ce o stotoj obljetnici prvog biti odrzan 1994. godine. Taj je muzej spremno i ovog puta izvrsio svoju kulturnu misiju. Zahvaljujemo na ovom mjestu i sponzorima koji su omogucili da ovaj katalog bude tiskan na ovako reprezentativan nacin.

K a r 1 o

Pocasni konzul Savezne Republike Njemacke

S

p

GRU3WORT

Es ist mir eine besondere Ehre, als erster Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Split die Ausstellung eroffnen zu konnen, die das Archaologische Museum anlaBlich der Einweihung des deutschen Konsulats in Split veranstaltet. Als wir uns dazu entschlossen batten, das Fest im Archaologischen Museum zu organisieren, batten wir nicht nu'r die Schonheit seiner Parkanlage und den Reichtum seines Lapidariums vor Augen, sondern auch die Bedeutung dieser Institution selbst, die wahrend ihrer langen Geschichte immer kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen mit Europa, vor allem aber mit dem deutschsprachigen Kreis, pflegte. Das Archaologische Museum in Split stellt die alteste museale Institution in Kroatien dar, es ist Herausgeber der altesten archaologischen Zeitschrift und Organisator des ersten internationalen Kongresses fur altchristliche Archaologie. Es wird auch den nachsten, dreizehnten KongreB organisieren, der anlaBlich des hundertsten Jahrestages 1994 stattfinden wird. Dieses Museum erfiillte auch diesmal bereitwillig seine kulturelle Mission. Wir benutzen diese Gelegenhiet, uns auch bei den Sponsoren zu bedanken, die es ermoglicht haben, daB dieser Katalog in einer so reprasentativen Form veroffentlicht wurde.

i

G r e n c

Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland 1

t

PREDGOVOR

Anticki sarkofazi, osobito oni s prekrasnim likov-nim predstavama u reljefu, bili su oduvijek meta znatizeljnika. Od samog svog postavljanja na ne-kropolama grcko-rimskog svijeta do casa njihove ponovne upotrebe u antici ili u srednjem vijeku, od trenutka pljackanja, sporadicnog u antici ili masovnog za seobe naroda, do dana njihova ot-krica masklinom seljaka ili arheologa, uvijek su svojim bogatstvom i ljepotom prikivali pozornost namjernika i istrazivaca. Anticka je Dalmacija bila osobito bogata sarkofazima, kako domacim, proizvedenim u lokalnim radionicama, tako i onim uvoznim, od skupocjena mramora iz glaso-vitih kamenoloma i klesarskih radionica klasic-kog svijeta. Osobito je reprezentativno zastuplje-na grupa atickih sarkofaga, iz atenske provinci-je, koji su, u svojim primjercima iz sredine 3. sto-ljeca, divot-djela anticke umjetnosti u nasim stra-nama. Onaj, nedavno pronaden, s predstavom erota u berbi grozda, na trasi tzv. solinske zaobi-laznice, jest svojevrstan svjetski unikat, buduci da je od tog tipa sarkofaga sacuvan jos samo je-dan, u rimskoj crkvi San Lorenzo fuori le mura ali taj bez poklopca. Jedan drugi aticki sarkofag, pronaden u Saloni, vjerojatno na Manastirina-ma, sredinom druge polovice proslog stoljeca, ig-rom sudbine, sa svojim najvecim dijelom dospio je nakon jednog intermezza u Rijeci, u glavni ma-darski grad, u Budimpestu. Nekoliko manjih fragmenata dospjelo je u splitski Arheoloski mu-zej (sest fragmenata s inventarnim brojem D 43), dok je jos nekoliko fragmenata identificirano u splitskom muzeju tek ovog proljeca (dva frag-menta nosila su stare brojeve D 43 i E 90, dok su cetiri fragmenta bila bez inventarnog broja pa im je taj pridodan tek sada: C 237 C 240: ovo ot-krice bilo je moguce zahvaljujuci visegodisnjoj reviziji cjelokupnog kamenog fonda, svih kame-nih spomenika Arheoloskog muzeja, u stalnoj po-D stavi, u depoima, na lokalitetu Salone).

Kao sto je anticka umjetnost u cjelini bila osobito proucavana sa strane njemackih arheologa, tako je i aticki sarkofag s prikazom lova Budapest-Split, bio prije tocno 120 godina metom znanstvenog interesa poznatog njemackog arheologa: Alexander Conze, profesor Beckog sveuci-lista, proucio je tri sarkofaga iz Salone; dva, s predstavom Dobrog pastira i Hipolita i Fedre, nalaze se u Arheoloskom muzeju u Splitu, dok se ulomci treceg, s predstavom lova, nalaze u Urn-jetnickom muzeju u Budimpesti (»muzej lijepih umjetnosti« — Szepmiiveszeti Muzeum Budapest). U ovom katalogu reprintiramo tu studiju koja predstavlja zacetak kontinuiranog europ-skog istrazivanja, u prvom redu njemackih, hrvatskih i madarskih arheologa, tijekom 120 godina (biljeske su Bulicev autograf).

Alexander Conze, osnivac katedre za klasicnu ar-heologiju na Sveucilistu u Becu, odlucno je utje-cao na sudbinu naseg glasovitog prethodnika don Frane Bulica u njegovoj dvadesetpetoj godi-ni, kada je on bio student klasicne filologije u Becu i kada je jednog dana dobio poziv profesora Conzea da ga posjeti. Nekoliko dana prije tog po-ziva, Conze se bio vratio sa znanstvenog putova-nja po Dalmaciji te je Bulicu donio pozdrave iz rodnog mu Vranjica kod Salone: pozdrave njego-ve majke, dva brata, zupnika i profesora Glavini-ca, direktora Arheoloskog muzeja u Splitu. Bulic je zelio prvo zavrsiti klasicnu filologiju i slavisti-ku pa onda studirati arheologiju, ali je Conze ocito impresioniran bogatstvom spomenika u Dalmaciji inzistirao da se on odmah prihva-ti studija arheologije. Slavista ima dovoljno, re-kao je, ali nema arheologa u Dalmaciji. Predlozio je da sam dogovori taj prijelaz s kolegom Miklo-sicem, profesorom slavistike. Tako je Bulic po-stao Conzeov student. Kasnije je, kao visedece-nijski ravnatelj Arheoloskog muzeja u Splitu

i arheoloskih iskapanja u Saloni, mogao sve ste-ceno znanje i metodologiju primijeniti na torn najpoznatijem arheoloskom polju hrvatskih kra-jeva. Bulic je Conzeove metode: uzimanja u obzir provincijalnih i prethistorijskih istrazivanja, po-vezivanje arheologije i povijesti umjetnosti te uvodenje arhitekata u arheoloska istrazivanja, primjenjivao u Dalmaciji. Bulic je bio gost u Conzeovu domu blizu Berlina 1908. godine a posljednji put su se sreli u Dioklecijanovoj pa-laci u Splitu 23. ozujka 1914, nekoliko mjeseci prije Conzeove smrti. U zavrsetku nekrologa Conzeu, prosinca 1914. u Splitu, Bulic pacifist pise: »Tako je prof. Conze »non vitae tantum clari-tate sed etiam opportunitate mortis« napustio ovaj svijet u osvit jednog rata koji ce oznaciti po-cetak nove epohe u povijesti covjecanstva, uzas-nog svjetskog rata, taeterrimum omnium bello-rum quod unquam fuit, rata koji gazi tisucljetna postignuca znanosti i umjetnosti, rata koji je os-lobodio tolike niske strasti, to like zvjerske nago-ne; taj ce nas rat dovesti ili u barbarstvo ili do savrsene obnove covjecanstva, koja ce biti mogu-ce ako drzave i vlade ujedinjene okovima lju-bavi budu unistile svaku pohlepu i ako se bu-de nastojalo na obnovi antickih ideala Humaniz-ma, onih ideala o kojima je naucavao Conze, ka-ko sa svoje katedre tako i u svojim djelima i u svom zivotu, ideala koji su, naravno, bili oplo-deni Kristovom naukom. Neka ratna sudbina prati solinski aticki sarko-fag s prikazom lova. Nedugo iza zavrsetka Dru-gog svjetskog rata, Njemacki arheoloski institut u svom Godisnjaku, posmrtno objavljuje studiju istaknutog njemackog arheologa. koja oznacava novi znanstveni napredak u proucavanju sarko-faga u Budimpesti: Gerhart Rodenwaldt, Ein at-tischer Jagdsarkophag in Budapest, Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts, 67, 1952, 31 sqq (i tu studiju objavljujemo u ovom ka-talogu u reprintu). Potom se proucavanja sarko-faga i prvog prijedloga za njegovu rekonstrukci-ju prihvatio hrvatski specijalist za anticke sarko-fage, profesor Nenad Cambi, sef katedre za kla-sicnu i starokrscansku arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru, takoder nas prethodnik na mjestu ravnatelja Arheoloskog muzeja u Splitu.

Njegova rekonstrukcija, objavljena u Marburger Winckelmann-Programm 19831984, 185 sqq, odmah prihvacena u znanstvenom svijetu a i u muzeju u Budimpesti, bila je moguca zahva-ljujuci i cinjenici sto je profesor Cambi, u depoi-ma Arheoloskog muzeja u Splitu, pronasao sest fragmenata ovog sarkofaga s prikazom lova, koji su bili od odlucujuceg znacenja za rekonstrukci-ju sarkofaga. U ovom katalogu objavljujemo hrvatski prijevod spomenute studije, koji je za ovu prigodu izradio sam profesor Cambi, na ce-mu mu kao i za cjelokupnu pomoc na ovom projektu srdacno zahvaljujemo. Isti sarkofag obradio je Nenad Cambi i u okviru svoje knjige Aticki sarkofazi na istocnoj obali Jadrana, Split, 1988. Konacno, i najnovija faza proucavanja sarkofaga, odvijala se u ratnom nevremenu.

6. svibnja 1991. obratio mi se generalni direktor budimpestanskog muzeja koji cuva dijelove so-linskog sarkofaga Miklos Mojzer i predlozio iz-radu kopija dijelova u Budimpesti i ulomaka u Splitu te njihovu medusobnu razmjenu, kako bi na taj nacin bila moguca rekonstrukcija sarkofaga u oba muzeja. Pregovori o torn poslu vodili su se u proljece ove godine, pa je konacna ponuda bila formulirana u telefaksu generalnog direkto-ra Mojzera 13. travnja 1992. Odmah potom ekipa madarskog muzeja stigla je u Split, ne mareci za neprilicne uvjete koji su bili vezani za nametnuti nam rat u Hrvatskoj. Duznost mi je da izrazim zahvalnost generalnoj direkciji budimpestanskog muzeja, koja je velikodusnom gestom omogucila realizaciju projekta. Mi smo imali u muzeju, jos od Buliceva vremena, kopije dijelova sarkofaga koji se cuvaju u Budimpesti, ali je savrsenost no-vih kopija takva da omogucuje tehnicki i likovno izvrsnu rekonstrukciju. Ekipa koja je neposred-no radila na torn poslu ukljucila je arheologa budimpestanskog muzeja i dva restauratora (dr. Ar-pad Nagy, Istvan Peringer i Stefanos Stefanidis) te viseg preparatora naseg muzeja (Branko Pender). Kao sto sam na pocetku istaknuo, tijekom rada te ekipe, krajem travnja i pocetkom svibnja ove godine, u splitskom je muzeju identificirano jos sest ulomaka sarkofaga, koji su uspjesno in-tegrirani u cjelinu. Tako sada imamo ukupno 12

ulomaka atickog sarkofaga s prikazom lova iz sredine 3. stoljeca u Arheoloskom muzeju u Spli-tu, pa odsad s punim pravom taj sarkofag moze nositi ime BUDAPEST-SPLIT. U ovom katalogu prvi put objavljujemo fotografije novopronade-nih fragmenata.

Kada nam je pocasni konzul Savezne Re-publike Njemacke gospodin Karlo Grenc nedav-no stigao s prijedlogom da se svecanost inauguri-ranja njemackog konzulata u Splitu odrzi u na-sem muzeju, pocasceni torn ponudom, zdusno smo se prihvatili da za tu svecanu priliku pred-stavimo po prvi put rekonstrukciju sarkofaga s prikazom lova Budapest-Split. Ideja nam se spontano nametnula. Obrazlozenje nije bilo po-trebno traziti. Rijec je o vrhunskom umjetnic-kom djelu. Njegov uvoz u anticku Salonu svjedo-ci o najvisim umjetnickim i gospodarskim stan-dardima te nase anticke metropole, o standardi-ma koji, nazalost, nisu i nasi, danas. 0 torn spo-meniku najvisi je znanstveni doprinos dala nje-macka arheologija ali je i hrvatska arheologija suvereno bila ukljucena u znanstvenu raspravu, da bi svoje najnovije prezentiranje taj sarkofag dozivio zahvaljujuci inicijativi madarske arheo-logije: dakle, tesko bi bilo moguce naci boljeg reprezentanta za europsku dimenziju naseg sa-

dasnjeg trenutka. Arpad Nagy spremno se odaz-vao nasoj molbi da svoju radnju koja je rezultat proucavanja sarkofaga tijekom ovog proljeca prvi put objavi u ovom katalogu izlozbe. Gospoda Cici Tommaseo Sursock, slikarica koja je svoju egzistenciju podijelila izmedu Kaira, Bejruta i Splita, velikodusno se odazvala nasem prijedlo-gu da oblikuje korice kataloga izlozbe, na cemu joj posebno zahvaljujemo. Ipak, ne mogu da zayrsim ovaj uvod a da ga ne stavim u jedan, mozda, slucajan ali ilustrativan kontekst. Najveci suvremeni povjesnicar rimskog svijeta, profesor Geza Alfoldy, izmedu ostalog i specialist za rimsku provinciju Dalmaciju, sef katedre za anticku povijest Sveucilista u Heidel-bergu, dao nam je odlucnu potporu u ratnim da-nima. Na temelju njegova zauzimanja, Drustvo njemackih arheologa donijelo je rezoluciju ko-jom osuduje rat protiv Hrvatske i njezine kultur-ne

bastine. Ucinilo mi se prilicnim ovaj katalog, makar be"z izravne veze, zakljuciti sa spomenom na ta tri

dokumenta koji,

»trokutu«

Madarska--Njemacka-Hrvatska, ovu rekonstrukciju sarkofaga i ovu izlozbu nastalu, ipak, u sasvim kon-kretnom vremenu, simbolicki uokviruju. Katalog je naime, i izraz naseg zauzimanja za europskom dimenzijom hrvatske znanosti i ulogom koju hrvatska arheologija ima u rastu Domovine.

u

Emilio Marin Ravnatelj Arheoloskog muzeja

Split

ROMISCHE BILDWERKE

EINHEIMISCHEN FUNDORTS IN OSTERREICH.

HERAUSGEGEBEN

EINHEIMISCHEN FUNDORTS IN OSTERREICH. HERAUSGEGEBEN ALEXANDER CONZE/#^ </. '3?ffcJ I. HEFT. DREI

ALEXANDER CONZE/#^

</. '3?ffcJ

I. HEFT.

DREI

SARKOPHAGE

ATJS

SALONA MIT

TAFEL

'3?ffcJ I. HEFT. DREI SARKOPHAGE ATJS SALONA MIT TAFEL I-IV. VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 15.

I-IV.

VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 15. MAI 1872.

WIM, 1872.

IN COMMISSION BEI KARL

GEROLD'S SOHN

BUCHHANDLER DER KAIS. AKADEMIE DER WJSSENSCHAFTEN.

AM 15. MAI 1872. WIM, 1872. IN COMMISSION BEI KARL GEROLD'S SOHN BUCHHANDLER DER KAIS. AKADEMIE

SEPARATABDRUCK AUS DEM XXII. BAK0E DER DENKSCHRIFTEN DER PHIL030PHISCH-HI3T0RISCHES CLAUSE DER KAISERLUHEX AKADEMIE DER WIS.SENSCIIAFTKN.

Druck von Adolf Hi>lzhaus«i in Wien

Conze

Taf. I.

Conze Taf. I. romiscko- Bildwwrke eitiheim. Fundorts in Oesterreich Dwikschrift ™ a.k.Akad

romiscko- Bildwwrke

eitiheim. Fundorts in Oesterreich

Dwikschrift™ a.k.Akad.d.Wissonsdi.philosrhislor.CI.XXlI. Bd.l8r2 .

35

36

Conze romische Bildwerkp

ninheim. Fimdorts in Oesterreirh.

Taf. K.

KS;^

1

m

Ill

mm

tMSBSm
tMSBSm
Fimdorts in Oesterreirh. Taf. K. KS ;^ ■ 1 m Ill mm tMSBSm Tleiikschriften d.k.Akad.d.Wissensrh.philos^hislor.
Fimdorts in Oesterreirh. Taf. K. KS ;^ ■ 1 m Ill mm tMSBSm Tleiikschriften d.k.Akad.d.Wissensrh.philos^hislor.

Tleiikschriften d.k.Akad.d.Wissensrh.philos^hislor. Cl.XXH.Bd.18T?.

Conze

romischo

Hildwerkp

einheim. FundorTs in

Oeslerreich.

Taf. ffl.

Hildwerkp einheim. FundorTs in Oeslerreich. Taf. ffl. Denltscliriften d.k.Akad d.Wissenech.philos.-hislor.Cl.XXH.

Denltscliriften d.k.Akad

d.Wissenech.philos.-hislor.Cl.XXH. Bd.1872.

einheim. FundorTs in Oeslerreich. Taf. ffl. Denltscliriften d.k.Akad d.Wissenech.philos.-hislor.Cl.XXH. Bd.1872. 37

37

CoM/.e

romischi'

liililncrkc

i>iitlipim. Fiimlorls

in

T;il'. IV.

Otvlwrirli.

Fiimlorls in T;il'. IV. Otvlwrirli. "' \ ;f , '.? : 3:-. ,■; ]
"' \ ;f , '.? : 3:-. ,■; ]
"'
\
;f
,
'.? :
3:-. ,■;
]

DenlisriiriftMi .l.k.Akml. il .Wisoi-nsrh.nhilns.-lrixior.n.'X'XII .Ba.1873.

38

#

: 3:-. ,■; ] DenlisriiriftMi .l.k.Akml. il .Wisoi-nsrh.nhilns.-lrixior.n.'X'XII .Ba.1873. 38 # %?P \j X

%?P

\j

: 3:-. ,■; ] DenlisriiriftMi .l.k.Akml. il .Wisoi-nsrh.nhilns.-lrixior.n.'X'XII .Ba.1873. 38 # %?P \j X

X

: 3:-. ,■; ] DenlisriiriftMi .l.k.Akml. il .Wisoi-nsrh.nhilns.-lrixior.n.'X'XII .Ba.1873. 38 # %?P \j X

EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST

33

EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST 3 3 Abb. i. Sarkophag in Budapest. Linke Schmalseite (Abb. 3)

Abb. i.

Sarkophag in Budapest.

Linke Schmalseite

(Abb. 3) ist sicherlich auf ein anderes Wild gerichtet, das zwischen der Ecke und Fragment B (Abb. 4) unter dem nach links gewandten Pferde, von dessen Kopf nur ein Rest erhalten blieb, zu erganzen ist. Ganz undenkbar ist es, daB die beiden Reiter auf Fragment B sich auf der Flucht vor dem Eber befmden, der sich kaum noch zur Wehr setzen kann. Der Gestus des ersten Reiters und der Ausdruck des Jagdgehilfen lehren, daB es sich um gefahrliche Momente handeln muB. Aus der Richtung der Reiter kann man schlieBen, daB sich am rechten Ende der Front ein weiteres Wild befmden muB. Zur Rechten der erhaltenen Reiter ist ein weiterer berittener Jager zu erganzen, dessen ganze Aktion nach rechts gewandt war. Aus dem Ganzen muB ersichtlich gewesen sein, ob die Armbewegung des rechts auf Fragment B erhaltenen Reiters und die Blickrichtungen Hilfe fur den Kampf zur Rechten erbaten oder Teil-

34

GERHARTRODENWALDT

3 4 GERHARTRODENWALDT ' Abb. 2. Vorderseite, linke Ecke Abb. 3. Fragment der Vorderseite nahme an

'

Abb. 2.

Vorderseite, linke Ecke

Abb. 3. Fragment der Vorderseite

nahme an dem Kampf zur Linken ausdriickten 9 . Welche Tiere zu erganzen sind, laBt sich natiirlich nur vermuten; man konnte an einen Lowen am rechten Ende und einen Baren oder Panther in der linken Liicke denken. Die vorauszusetzenden MaBe des Sarkophages erlauben Erganzungen dieses Umfangs. Die Tiefe des Sarkophages, das heiBt die Breite der Schmalseite, miBt 0,85 m. Die Breite von Fragment B betragt etw,a 0,83 m. Der Hippolytossarkophag in Agrigento miBt an der Schmalseite 0,88 m, an der Vorderseite 2,28 m, der Hippolytossarkophag in Aries an der Schmalseite 0,93 beziehungsweise 0,99 m, in der Lange 2,34 m. Wir diirfen auch hier mit einer Lange von iiber zwei Meter rechnen. Die Riickseite (Abb. 57) ist wie iiblich nur in flachem Relief und skizzenhaft ausgefuhrt. Das Gleiche ist von der fehlenden rechten Schmalseite anzunehmen 10 .

9 Vgl. den Gestus des dvocKocXelv. Rodenwaldt, Jdl. 48, 1933, 221.

10 Unfertige und skizzenhaft ausgefiihrte Teile hinderten in keiner Weise den Import. Daher besteht

EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST

35

EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST 35 Abb. 4. Sarkophag in Budapest. Fragment der Vorderseite Das Hauptfragment

Abb. 4.

Sarkophag in Budapest.

Fragment der Vorderseite

Das Hauptfragment (Abb. 5) mit dem nackten Reiter in der Mitte paBt nicht zu dem jetzigen Zustand der rechten Ecke, die mit der rechten Schmalseite des Sarkophages zusammengehort. Conzes fluchtige Skizze gibt von diesem rechten Stiicke einen Streifen weniger als heute vorhanden ist. 1st dieser Streifen zu einer spateren Zeit als Conzes Zeichnung angesetzt worden oder ist er eine neue Erganzung, wie der Zustand des Sockels nahezulegen scheint? Auf jeden Fall muB zwischen beiden Stiicken eine Liicke angenommen werden. Die Teile des Tierkorpers passen nicht aneinander, und der ganze Aufwand an Jagern kann nicht einem einzigen Mchtigen Wild gegolten haben. Wir miissen einen Hirsch und eine Hindin annehmen, wie auf der einen Schmalseite des Arleser Hippolytossarkophages 11 und einem Jagdgefnalde des Nasoniergrabes 12 . Ist auch hier in dem nackten Jager Hippolytos zu erkennen ? Diese Frage fiihrt zu dem schwierigen Problem der Deutung des ganzen Sarkophages. Auf griechischen und romischen Sarkophagen jagt Hippolytos stets den Eber. Eine Ausnahme bildet die genannte Schmalseite des Arleser Sarkophages; aber auch dort zeigt die Riickseite

kein Grand, bei dem Sarkohpag von S. Lorenzo nachtragliche Bearbeitung in Rom anzunehmen, de Jer- phanion, Bull. d'Arch. Chretienne ill, Orientalia Christiana 28, 1932, 223L

11 Robert,

SR. Ill 2 Taf. 50.

12 Reinach,

RP. 301 Nr. 2.

36

GERHART RODENWALDT

3 6 GERHART RODENWALDT Abb. 5. Sarkophag in Budapest. Riickseite die Eberjagd. Die Eberjagd des Hippolytos

Abb. 5.

Sarkophag in Budapest.

Riickseite

die Eberjagd. Die Eberjagd des Hippolytos kennt erst die Kunst der romischen Kaiserzeit und die romische Literatur. Bei Euripides ist nur von der Hirschjagd die Rede. Euripides kennt audi nicht die Jagd zu Pferde; Hippolytos braucht bei ihm die Pferde nur zum Fahren. Leider fehlt noch eine Geschichte der antiken Jagd, zu der schon Stephani ein gewaltiges Material gesammelt hatte 13 . Die klassische Form der griechischen Eberjagd ist die Jagd zu FuB; erst aus dem Orient und Kleinasien ist die Eberjagd zu Pferde nach Europa gekommen 14 . Schwerlich ist fiir Hippolytos, wie man oft meinte, die Jagd zu Pferde wegen seines ,Namens gewahlt worden. Mit dem Namen hangt die Vorstellung seines Todes zusammen. Die griechische Kunst scheint iiberhaupt die Jagd des Hippolytos nicht zum Gegenstande gewahlt zu haben; war sie doch fiir den Mythos und seine literarische Gestaltung nicht von wesentlicher Bedeutung, wie fiir Adonis und fiir Meleager. Als man in der romischen Kaiserzeit, um die virtus, die mannliche Tiichtigkeit, des Hippolytos als symbolisch fiir die Person des Bestatteten zu kennzeichnen, auf Sarkophagen ihn als Jager schilderte, wahlte man abweichend von Euripides die gefahrlichere Eberjagd, die ihm schon Ovid und Seneca zugeschrieben hatten, und die Jagd zu Pferde, die sich unter kleinasiatischem Einflusse schon fruher durchgesetzt hatte. Bei Meleager war

13 CRPetersb. 1867, 49 ff.

14 G. Rodenwaldt, Tiryns II

132 Anm. 1.

EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST

37

EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST 3 7 'SM&'B^: Abb. 6 und 7. Sarkophag in Budapest. Ruckseite

'SM&'B^:

JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST 3 7 'SM&'B^: Abb. 6 und 7. Sarkophag in Budapest. Ruckseite die Tradition

Abb. 6 und 7. Sarkophag

in Budapest.

Ruckseite

Abb. 6 und 7. Sarkophag in Budapest. Ruckseite die Tradition der Jagd zu FuB so fest,

die Tradition der Jagd zu FuB so fest, daB sie erst in der Spatantike gelegentlich unter orientalischem Einflusse durchbrochen wurde 15 . Der attische Meister des Arleser Sarkophages hat sich wohl, als er fur die eine Schmalseite anstatt der Todesszene die Hirschjagd wahlte, der Verse des Hippolytos 215H erinnert. Wenn von den Fragmenten aus Salona nur die der Riickseiten er-halten waren, wiirde man wohl an der Deutung des in heroischer Nacktheit wie auf den Sarkophagen in Agrigento und in Leningrad 16 dargestellten Jagers auf Hippolytos kaum zweifeln. Bedenklich aber und beispiellos ware es, daB das Motiv der Jagd auf drei Seiten, einschlieBlich der Front, variiert worden sei. Es bliebe da nur die Moglichkeit, daB die Szene der trauernden Phaidra sich auf der verlorenen Neben-seite befand. Aber diese Nebenseite war wahrscheinlich wie die Ruckseite in der Aus-fiihrung vernachlassigt. Gerade die Front diirfte nicht ohne deutlichen Hinweis auf

15 Brit. Mus. Cat., Hinks, Paintings 127ft. Nr. 51 a. b Abb. 147. 148. Sie jagen hier auch nicht den

Eber, sondern einen Panther und einen Lowen.

*« Robert,

SR. Ill

2 Nr. 152. 154 Taf. 47. 48.

45

30

G E R H A R T R O D E N W A L D T

30 G E R H A R T R O D E N W A L

Abb. 8.

Sarkophag in Goth a.

Linke Nebenseite

den Mythos sein, wenn ein solcher gemeint ware. C. Robert wird mit gutem Grunde die ihm wohl bekannten Fragmente nicht unter die mythologischen Sarkophage aufgenommen haben. Anders steht es mit der Interpretation eines fragmentierten attischen Sarkophages, der sich im Museum der Herzoglichen Anstalten fur Kunst und Wissenschaft in Gotha befindet 17 . Auf der nicht abgebildeten Riickseite ist ein stehender Lowe von einer antithetischen Lowengruppe erhalten. Die linke Nebenseite (Abb. 8) zeigt drei nackte Jiinglinge, den mittleren in Vorderansicht stehend, sich mit der Linken auf den Jagdspeer stutzend, wahrend die Rechte auf den Kopf gelegt ist. Zur Rechten und zur Linken von ihm fiihrt je ein Jiingling ein Pferd nach rechts in der Richtung zur Front des Sarkophages. Es ist nicht moglich, diese Gruppe von den Versammlungen des Hippolytos und seiner Jagdgefahrten auf den Vorderseiten der Sarkophage in Agrigento, in Leningrad und in Aries zu trennen 18 . Dort finden wir die Jager mit

17 Pentelischer Marmor. Von K. Purgold aus Griechenland erworben. H = 0,85 m. Die Aufnahmen

imd die Erlaubnis zu ihrer Abbildung verdanke ich dem Direktor des Museums Eberhardt Schenk zu Schweinsberg. Eine nahere Behandlung ist fur die Nachtrage zu den Sarkophagreliefs vorgesehen.

18 Robert,

SR. Ill 2 Nr. 132. 134 Taf. 47. 48.

EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST

39

EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST 3 9 Abb. 9. Sarkophag in Gotha. Vorderseite den Fferden und

Abb. 9.

Sarkophag in Gotha. Vorderseite

den Fferden und in einer Eckfigur des Sarkophages in Agrigento auch den Jungling mit dem auf das Haupt gelegten Arm. Die drei Gestalten in Gotha sind entweder drei Jagdgefahrten des Hippolytos oder, wofiir die frontale Hervorhebung der Mittel-figur spricht, Hippolytos mit zwei Begleitern. Dann ware auf der rechten, auch im Ornament besser durchgefiihrten Nebenseite, die Szene der trauernden Phaidra an-zunehmen. Da die Ruckseite durch die Lowengruppe in Anspruch genommen war, muBte die Werkstatt fiir die Front sich zwischen der Szene des Liebesantrages oder fiir die Jagd entscheiden. Im Gegensatze zu den drei genannten attischen Sarko-phagen fiel hier die Wahl auf die Jagd, die sonst auf die Riickseiten und in Aries auBerdem auf eine Schmalseite verwiesen wurde. Auf dem erhaltenen Teile der Front (Abb. 9) erscheint links die Szene einer Hirschjagd, thematisch entsprechend, wenn auch formal anders durchgefiihrt wie auf der rechten Schmalseite des/Arleser Stiickes, die mit der Eberjagd der Ruckseite zusammen zu sehen ist. Hier schlieB_en sich rechts unmittelbar die Reste einer nach rechts

gewandten Jagdszene an, die rechten zuriickgesetzt en Beine zweier Figuren und ein Hund.

dem ganzen fehlenden Teil der Front diirfen wir die Eberjagd erganzen. Die zarteren Formen des einen der erhaltenen Beine lassen vermuten, daB wir in der vorderen Figur Artemis

Auf

40

GERHARTRODENWALDT

zu erkennen haben, die hier in Erinnerung an die Verse des Euripides 19 als Jagd-gefahrtin des Hippolytos erscheint, und zwar an derselben Stelle, die auf den stadt-romischen Hippolytossarkophagen die Gestalt der Virtus einnimmt. Der Sarkophag in Gotha ist ein neues Beispiel fur die Liebe und die Fahigkeit zur Variation, die die attische Werkstatt bis zum Ende der Antike auszeichnet. Oberraschenderweise was bisher nur ein einziges Mai Artemis als Begleiterin des Hippolytos auf einem attischen Sarkophage bekannt, und zwar auf einer Langseite im Pantheon von Ince Blundell Hall, wo--sie tlem jagenden Hippolytos voraus-schreitet 20 . A. Michaelis, Robert und ihnen folgend B. Ashmole faBten die Relief-platte wegen ihrer kompositionellen Ubereinstimmung mit den Jagdszenen der Exemplare in Agrigento, Leningrad und Aries als die Riickseite eines Hippolytos-sarkophages auf. Im Gegensatz zu jenen ist hier jedoch das Relief hoher und feiner ausgefuhrt und entspricht mehr der Arbeit an den Vorderseiten und den mit ihnen zusammengehenden Schmalseiten attischer Sarkophage. Nicht zutreffend ist Roberts Bemerkung, daB der Reliefgrund mit Baumkronen gahz bedeckt sei. Denn an einigen Stellen laBt sich deutlich erkennen, daB das kronende Akanthuskymation sorgfaltig ausgefuhrt ist, wie es an den Vorderseiten ublich ist, wahrend es auf den Riickseiten zu fehlen oder nur in der plastischen Grundform angedeutet zu werden pnegt. Danach mochte ich annehmen, daB hier wie auf dem Gothaer Fragment die Jagd die Front des Hippolytossarkophages schmiickte und die Riickseite eine antithetische Gruppe symbolischer Tiere trug. Zwei attische Sarkophage 21 des zweiten Jahrhunderts enthalten auf ihrer Front eine nicht mythologische Jagd, zwei antithetisch einander entgegensprengende Reiter, von denen der eine einen Lowen, der andere einen Eber bekampft. Wenn auch stili-stisch und kompositionell keine Beziehung zwischen diesen Exemplaren und den Fragmenten aus Budapest besteht, so war doch das Thema einer nicht mythischen Jagd in der attischen Sarkophagkunst der Kaiserzeit vorhanden, und zwar die Lowenjagd schon fruher als auf • stadtromischen Sarkophagen. Drei = Seiten des Budapester Sarkophages zeigen eine Jagd auf Tiere verschiedener Art. Solche Jagden wareh altorientalische Fiirstensitte und finden sich unter dem EinfluB orien-talischen Brauches auf kleinasiatischen Denkmalern seit den Friesen des Nereiden-monumentes und von Gjolbaschi 22 . Die kleinen Friese des Sarkophages der Klage-frauen enthalten eine besonders ausfuhrliche Darstellung. In der Kaiserzeit begegnen

19 Hipp. i7f. Vgl. Robert, SR. Ill 2, 187.

20 Robert. SR. Ill 2, 186 Nr. 154 mit Abb. B. Ashmole, A Cat. of the Anc. Marbles at Ince Blundell Hall 92 Nr. 246 Taf. 49. Von der durch die Giite Bernard Ashmoles im Jahre 1939 vermittelten Erlaubnis, die Sarkophage in Ince Blundell Hall zu untersuchen und bessere Aufnahmen herzustellen, konnte ich keinen Gebrauch machen.

P. Kastriotis, rA.TTTOt TOO 'E0VIKOO Movaeiou 200f.Nr.1177. Jdl.48, 1933, 224 Abb. 13. Roden- waldt, 'Eq>T)jji. 1937, I 38-

22 Es ist bezeichnend, dafi auf den Friesen von Gjolbaschi die Jager der kalydonischen Jagd samtlich zu FuB sind, wahrend die Jagdherren der profanen Jagd auf allerhand Tiere, darunter den Eber, beritten sind. DaB auf dem im Kreise des Polygnot entstandenen Gemalde der kalydonischen Jagd, das eine so

groBe Nachwirkung bis in die Sarkophagkunst ausgeiibt hat (Robert,

21

;

SR. II 2, 268. FR. Ill

11 off.

EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST

41

sie uns auf Sarkophagen, wie den Jagdsarkophagen aus Xanthos und in Adalia 23 und auf dem groBen Sidamarasarkophag, und zwar, wie Komposition und Motive lehren, unter erneutem orientalischen Einflusse. Diese kleinasiatischen Sarkophage scheinen mir die nachste Parallele zu der Bedeutung der Szenen der Budapester Fragmente zu bilden. Attische und kleinasiatische Sarkophage haben sich ja vielfach gegenseitig beeinfluBt. Dann wiirden wir auch fur die verlorene fehlende Seite eine Jagdszene annehmen diirfen. Der Stil ist freilich ganz in das Attische iibersetzt und unterscheidet sich dadurch wesentlich von den genannten kleinasiatischen Stricken. Auch die Lowen-Eber-Jagdsarkophage des zweiten Jahrhunderts konnen von orientalisch-kleinasiatischen Vorbildern beeinfluBt sein, wahrend der Stil der Reiter klassischen Vorbildern aus der Zeit des Parthenonfrieses entlehnt ist. Eine Vergleichung der Fragmente in Budapest mit dem athenischen Lowen-Eber-Sarkophag 24 ist recht lehrreich fiir die Entwicklung der attischen Sarkophagkunst von einer klassizistischen Haltung im zweiten Jahrhundert zu der barocken Figuren-fiille der ersten Halfte des dritten Jahrhunderts, die an hellenistische Motive an-kniipft. Wenn Robert diese Sarkophage als griechisch-romisch bezeichnete, so hatte er insofern nicht ganz unrecht, als sie ein Ausdruck jener Barockrichtung sind, die ihr eigentliches Zentrum auf italienischem Boden in Rom hatte. Zwei weitere eindrucksvolle Gegensatze lassen sich in Budapest erleben, wenn man von den Fragmenten des Jagdsarkophages vor das von Hekler 25 veroffentlichte Fragment einer attischen Grabstele oder vor die einheimischen pannonischen Sarkophage tritt. Die Stele mit dem Bilde einer Lutrophoros entha.lt die in der klassischen attischen Kunst seltene Darstellung einer Jagd, und zwar auch eine Jagd zu Pferde. Hekler hat sich nicht dazu geauBert, was fiir ein Wild hier gejagt wird, obwohl seine Parallelen auf dieEberjagd zielen. DaB der Jager beritten ist, spricht schon hier fiir den Einflu.3 kleinasiatischer Jagdsitte. Die Waffe des Speers konnte sowohl einem Eber wie einem Hasen gelten. Fiir einen Eber pflegen mehr Jager aufgeboten zu werden, aber der begrenzte Raum konnte die Beschrankung auf den berittenen Jagdherren und einen Jagdgehilfen gefordert haben 26 . Indessen ist das weniger pathetische Motiv der beliebten Hasenjagd doch wahrscheinlicher 27 . Welch Gegen-satz zwischen dieser schlichten Lutrophoros und der prunkvollen Fiille des spateren Sarkophages, der indessen immer noch von der Tradition attischen Empfindens zeugt! Gegeniiber den pannonischen Sarkophagen wird dem Beschauer bewuBt, daB ein Zufall den attischen Sarkophag in eine fremde Umgebung verschlagen hat. Die nord-

[Hauser]. E. Lowy, Polygnot 45 fi.), die Dioskuren beritten sind, hangt mit der Typik der Dioskuren zusammen.

23 Rodenwaldt, JHS. 53, 1933, i95ff. Ders., Jdl. 48, 1933, 223.

24 Jdl. 48, 1933, 224 Abb. 13.

25 Die Slg. ant. Skulpt., Mus. der bild. Kiinste in Budapest 28fl. Nr. 20 Abb. 20.

26 Man vergleiche den berittenen Jager und den ersten Jagdgehilfen auf der Siidseite des Sarkophages der Klagefrauen (O. Hamdy Bey-Th. Reinach, Une Necropole Royale a Sidon Taf. 10 r. oben). Die GroBe der Eber und anderen Tiere dieses Frieses ist ein sonderbar naiverZug inmitten des klassischen Stils des Sarkophages.

27 Vgl. z. B. die Grabreliefs AM. 3, 1878, 380 Nr. 143 und Dutschke IV 274 Nr. 624.

42 GERHART RODENWALDT, EIN ATTISCHER JAGDSARKOPHAG IN BUDAPEST

lichen Provinzen des romischen Imperiums haben die attischen und die kleinasiati-schen Friessarkophage ebenso abgelehruT wie die stadtromischen Friessarkophage 28 . Aber auch attische Girlandensarkophage haben keinen Anklang gefunden. So viele attische Sarkophage zu den ostlichen Kiistenstadten der Adria und nach Aquileja gebracht wurden, so wenig drangen sie oder ihre Typen nach Pannonien und Noricum vor. Der Sarkophag in Belluno ist der nordwestlichste Punkt des Einflusses attischer Sarkophagkunst 29 . Es ist unwahrscheinlich, daB je ein importierter attischer Sarkophag oder ein spezifisches Motiv attischer Sarkophage in Pannonien gefunden wiirde. Die Grundform und das Prinzip der Dekoration der pannonischen Sarkophage sind vielmehr die der schlichten kleinasiatischen Sarkophagtypen 30 . Das Mittelmotiv der tabula ansata ergibt die Dreigliederung der Front, die gegeniiber den kleinasiatischen Vorbildern mannigfaltige provinzielle Abwandlungen und Kontaminationen erfuhr. Dieser kleinasiatische EinfluB kam auf zwei Wegen, von Dalmatien und Aquileja her und die Donau aufwarts. Kleinasiatisch sind die Typen der in Bulgarien gefundenen Sarkophage. Ein kleinasiatisches Importstuck oder eine lokale Kopie ist der

Zeugen des Donauweges sind zum Beispiel

Sarkophage aus Durostorum 32 und in Bukarest. Der dortige Sarkophag mit Arkaden-front und Eroten auf Postamenten 33 ist nicht importiert, sondern eine lokale Nach-bildung eines kleinasiatischen Originals 34 . Ein originales Importstuck aus Klein-asien oder kleinasiatischem Kulturbereich ist endlich ein in Viminacium gefundener Marmorsarkophag 35 . So ware es nicht ausgeschlossen, daB einmal auf dem Boden Pannoniens ein originaler kleinasiatischer Sarkophag gefunden wiirde.

symbol-geschmuckte Sarkophag in Tomis 31 .

G e r h a r t Rodenwaldt f

28

Rodenwaldt,

RM. 58, 1945, 14fl.

29 Rodenwaldt, 'EcpT)|J. 1937, I34fi- Degrassi, BMImpR. 11, 1940, 17ft. (Vgl. jetzt Egger, Mdl. 4, 1951, 60fl. Die Red.).

30 Rodenwaldt," RM. 58, 1943, 14ft.

31 Coliu, Istros 1, 1934, 81 ff. S. Ferri, Arte Romana sul Danubio 365. 419 asiatische Grundform Moisil, BCMI. 3, 1910, 81 fl.

32

Ferri a. O.

365 Abb. 492.

Vgl. fiir die einfache klein

33 GazArch. 12, 1887 Taf. 9. Ferri a. O. 370 Abb. 501.

34 Ein Beispiel der Kontamination zweier kleinasiatischer Motive auf einem pannonischen Sarkophag:

50

ArchErt. 30, 1910, 251 Abb. 1.

35 OJh. 8, 1905 Beibl. 11 Abb. 1.

RM. 58, 1943, i6f. Abb. 7. 8.

REKONSTRUKCIJA ATICKOG SARKOFAGA S PRIKAZOM LOVA BUDIMPESTA-SALONA *

Nenad Cambi

U muzeju lijepih umjetnosti u Budimpesti cuva se

nekoliko fragmenata jednog vrlo vaznog atic-kog sarkofaga. Oni su otkriveni malo iza sredine proslog stoljeca u Saloni. 1 Cini se da je u trenut-ku otkrica sarkofag jos uvijek bio citav, ali ga je sam vlasnik kasnije razbio. 2 Malo iza toga priba-vio ga je grof Ciotta, gradonacelnik Rijeke, i ug-radio u vrtu svoje vile (Villa Giuseppina) u istom gradu. 3 Nadvojvoda

Josef kupio ga je potom, Zajedno s vilom, i poklonio 1886. godine Nacional-nom muzeju u Budimpesti, gdje je dobio inv. broj 51.31/ Sarkofag je otkriven na Manastirinama, cuve-nom krscanskom groblju s bazilikom u Saloni. 5 Gdje je sarkofag tocno pronaden na podrucju groblja, danas

je tesko utvrditi, jer je dosao na svjetlo dana prije

pocetka sustavnih istrazivanja na torn lokalitetu. A. Conze drzi da je bio postav-ljen u blizini sarkofaga s prikazom Hipolita i Fedre, odnosno Dobrog pastira,

jer mu bijase kazano da pokraj tih cuvenih sarkofaga

bijahu otkriveni i fragmenti jos jednog sarkofaga s

re-ljefima. 6 Ta dojava medutim kasnije nije

potvrde-na. 7 U ovom trenutku nema uvjerljivih dokaza o stvarnom mjestu nalaza. Ipak vjerojatno je da je sarkofag bio pronaden na istoj parceli i raz-mjerno blizu gore spomenutih sarkofaga. Buduci

da

sarkofag posjeduje znatnu plasticku kakvocu i da

je

osobito zanimljiv glede ikonogra-fije, bijahu mu

posveceni brojni radovi. 8 Bijase vise pokusaja rekonstrukcije, ali, koliko je meni poznato, preostali su brojni nerijeseni problemi ili su pak oni krivo interpretirani. 9 Rodenwaldtov pokusaj je dosada svakako najuspjesniji, ali i on ima neke pogreske, a one potjecu ponajvise iz toga sto on nije uzeo u razmatranje fragmente koji se cuvaju u Arheoloskom muzeju u Splitu. 10 Iako ti fragmenti nisu dotada bili objavljeni, on je za njih ipak znao. 11

Nije mi poznato kako su navedeni fragmenti do-spjeli u Arheoloski muzej u Splitu, ali je sigurno da se to dogodilo nesto prije vremena kad je F. Bulic 1884. godine poceo voditi inventarne knjige Arheoloskog muzeja u Splitu. Naime, fragmenti su uvedeni u inventarne knjige na samom pocet-ku njihova ustrojavanja, ali bez posebnih nazna-ka. Nije moguce odgovoriti kako su ti komadi uopce dosli u Arheoloski muzej u Splitu i zasto ih vec Ciotta nije kupio. Drzim vjerojatnim da male fragmente vlasnik jednostavno nije ponudio na otkup. Po svoj prilici oni su ostali lezati na te-renu i njih je mogao nabaviti Bulicev prethodnik M. Glavinic. Svi fragmenti su dobili zajednicki inv. broj D 43. Zanimljivo je da je Bulic znatno kasnije vlastorucno u katalogu dodao da pripada-ju budimpestanskom sarkofagu. Godine 1893. na-rucio je on gipsane odljeve triju velikih fragmenata iz Budimpeste, ocito s nakanom da nacini rekonstrukciju. Istocno od Manastirina pronade-no je deset fragmenata za koje je Bulic takoder drzao da pripadaju budimpestanskom sarkofagu.

Zbog toga je u katalogu unio biljeske u svezi inv. brojeva D 204-212 i E 90. R. Egger u knjizi For-schungen in Salona II, posvecenoj groblju na Manastirinama, spominje sve inv. brojeve frag- menata koji su pripadali sarkofagu, ali on je to nacinio bez temeljitog prucavanja, jer je ukljucio cak i inventarne brojeve gipsanih odljeva budim-pestanskih fragmenata koje je Bulic prepedan-tno uveo u inventarske knjige Arheoloskog muzeja u Splitu (D 176). 12 Egger je nagovijestio da ce se uskoro izraditi jedna rekonstrukcija, ali nije kazao tko, kad i gdje ce to naciniti. 13

Rodenwaldtova interpretacija uslijedila je kasnije, ali, kao sto vec rekoh, bez splitskih fragmenata. Drzim da je rekonstrukcija s velikim praznim mjestima popunjenim bijelim cementom u budim-

pestanskom muzeju nastala na temelju Roden-waldtova ispitivanja. 14 Nesumnjivo je da je prigodom jednog novog po-kusaja rekonstrukcije nuzno iskoristiti i frag- mente iz Splita, jer su oni, iako dosta mali, vrlo vazni i mogu znatno doprinijeti da se dobije jas-nija slika cjeline. Vec na prvi pogled vidljivo je da neki fragmenti iz Arheoloskog muzeja u Splitu pristaju lorn uz lorn s vecim fragmentom na procelju u Budimpes-ti (desni kraj). Nije moguce, naprotiv, identifici-rati sve fragmente druge grupe koja se takoder cuva u Arheoloskom muzeju u Splitu (brojevi D 204212), ali oni koje sam nasao i pregledao ne mogu se umetnuti ni u jednu od stranica sar-kofaga, iako oni nesumnjivo pripadaju jednom atickom sarkofagu. Radi se o prilicno malim fragmentima medu koje je upala cak i jedna zen-ska bista (D 207). Ona pak nema nikakve veze sa scenom lova koja neprekinuto tece na svim stra-nama sarkofaga i pokazuje iskljucivo muskarce (lovci). Samo obje konjske glave D 204 i D 206 bi, teoretski gledano, mogle pripadati procelju sarkofaga, ali ipak vjerujem da ni one nisu njegov dio i o tome ce jos biti rijeci. Da ti fragmenti ne pripadaju sarkofagu s prikazom lova govori i ci-njenica sto su oni otkvireni podalje od samog groblja na Manastirinama i tesko je povjerovati da su, posto je sarkofag razbijen, neki njegovi di-jelovi, bez osobitog razloga, bili preneseni daleko od nalaza. Stoga se ti fragmenti ne smiju uzeti u obzir prigodom pokusaja rekonstrukcije. Da bih izbjegao mogucu zamjenu fragmenata pri- godom rekonstrukcije posluzio sam se Conzeo-vim sistemom oznaka (slova), 15 iako ove nisu naj-prakticnije. 16 Conze je najbolje sacuvanu lijevu bocnu stranu sarkofaga oznacio slovom A, a s Aa oba fragmenta prednje strane koji se povezuje pod pravim kutem s torn bocnom stranom. Na isti nacin oznacio je on i straznju stranu. Manji fragment koji se povezuje s lijevom bocnom stranom oznacio je Ab, dok su odvojeni fragmenti straz-nje i prednje strane dobili slava C i B. Conze je drzao da je fragment B mogao pripadati i desnoj bocnoj strani, sto je medutim nemoguce. 17 Stoga sam i sam upotrijebio isti sistem oznacava-nja da bih obiljezio fragmente iz Arheoloskog

muzeja u Splitu koji se povezuju s fragmentom B u Budimpesti. Oni su dobili sljedece oznake: Ba, Bb, Be, Be, Bf, Bg (si. 1, 2). Bb, Be, Bd pripa-dali su

desnoj bocnoj strani (si. 3) i tvore organ-sku cjelinu

s fragmentom Ba koji tvori desni ivic-ni kraj

sanduka sarkofaga. 18 Kolikogod ti fragmenti bili maleni, oni su medutim od velike vaznosti. Njih

prije svega treba kratko opisati s obzirom da se ovdje po prvi put objavljuju.

Fragment Ba pripada desnom kraju procelja sar- kofaga i pridodaje se uz fragment B (si. 7). Tu je prikazan jedan stariji covjek cija je glava okre-nuta

na desno. On nosi hiton koji je otpusten na desnom

ramenu te pileus na glavi. On je pjesak i pomocnik u lovu. Fragment Bb pripada desnoj bocnoj strani i pokazuje jednog jahaca (si. 8). Njegova glava, desno rame i ruka nedostaju. Ja-hac je odjeven u hiton koji je otpusten na desnom ramenu, a straga mu iza leda leprsa plast. Ovdje se zapaza jos lijeva ruka pomocnika u lovu pjesaka s fragmenta Bb. Fragment Be pokazuje jedan dio kratke cizme i straznji dio tijela srndaca ili divojarca koji bija-se meta lovca (si. 8). Fragment Bd sadrzi donji dio tijela spomenutog lovca, jahaca i dio tijela psa ispod konja. Na fragmentu Be koji se nado-vezuje s lijeve strane na fragment B nalazi se konjsko kopito a iza njega ostaci hitona pomocnika u lovu, pjesaka (si.

4).

Fragment Bf pokazuje straga okrenutu glavu jed-noga psa i rep jednog konja (si. 5). Na fragmentu Bg je straznji dio tijela palog srndaca ili divojarca, kopito konja, prednja sapa jednog psa i njuska drugog psa s kovrcavom dla-kom, a sacuvan je i gornji dio profilacije donjeg okvira sanduka sarkofaga (si. 6). Nije nuzno opisivati ostale, vec poznate fragmente jer je to vec A. Conze nacinio. 19 Svaka ce figu-ra vec biti spomenuta prigodom rekonstrukcije procelja sarkofaga. Buduci da je lijeva bocna strana sanduka cjelovi-to ocuvana, nije je nuzno vise uzimati u razmat-ranje. Nema novih fragmenata na straznjoj strani (Ab i C). Desni dio te strane je, osim jednog manjeg komada izmedu Aa i C gotovo potpuno ocuvan, dok na lijevoj strani nedostaje jedan ko-

mad sirok gotovo 50 cm. Kako nema novih ulo-maka nuznih za bolju rekonstrukciju straznje strane, odmah cu krenuti na procelje i desnu boc-nu stranu. Na procelju (si. 9) prva osoba s lijeve strane je mladi pomocnik u lovu, pjesak koji vjerojatno ga-da lukom, kako je to vec Conze pretpostavio, 20 a s cime se Rodenwaldt slozio. 21 Taj lovac, sudeci prema drzanju ruke, sigurno ne gada vepra koji se nalazi iza stijene nisko pod njim, a napadaju ga dva psa, 22 nego zivotinju koja se nalazila ne-sto dalje na desno, gotovo na sredini prednje strane. 23 Druga figura je jedan lovac, konjanik. Moze se jasno raspoznati vrat konja koji se pro-peo i okrenuo glavu prema jahacu. 24 Lijevom ru-kom jahac drzi uzde i koplje usmjeruje na istu zivotinju, kao i strijelac lukom lijevo od njega. Polozaj njegove glave, isto kao i nagib koljena, jasno pokazuju da se radi o jahacu. Unisteni dio reljefa uz ruku jahaca ima oblik konjske glave, ali joj je povrsina unistena. Izmedu fragmenata Aa i B nalazi se nedostajuci dio reljefa koji ni Conze ni Rodenwaldt nisu uspjeli ispuniti. U tu rupu mogu se sada umetnutu fragmenti Be, Bf, Bg. Konjsko kopito koje se nalazi priblizno na vi-sini pojasa jos jednog pjesaka, pomocnika u lovu (Be) pokazuje da se u sredistu nalazio jos jedan jahac ciji se konj propeo. Fragment Bg na kojem se nalazi dio tijela srndaca ili jelena oborenog na straznje noge pokazuje da se tu nalazila jos jed-na zivotinja. Nju je pogodio taj jahac, po svoj pri-lici kopljem i posao naprijed. Prvi jahac i strijelac na lijevoj strani reljefa (fragment Aa) zadat ce zivotinji posljednji udarac, ako on ipak ne odapinje strijelu na vepra koji je poklekao na straznje noge. Ovo posljednje je manje vjerojatno prema analogijama prikaza Atalante na Mele-agrovim sarkofazima (za gadanje lukom nuzan je odredeni razmak). U svakom slucaju ranjena zivotinja nije lezala, kako je Rodenwaldt pretpostavio, 25 ispod jahaca na fragmentu Aa, nego is-pod drugog jahaca koji se moze rekonstruirati prema fragmentu Be. Fragment Bf nije osobito znacajan, ali on ipak upotpunjuje sliku. Tu se villi psa koji je glavu okrenuo prema straga i on ocito napada palu zivotinju odstraga. Osim toga tu se vidi skut plasa prvog jahaca, lijevo na frag-

mentu B, jednako kao i rep njegova konja. Na Manastirinama otkrivena glava konja D 204 bi mogla, ako njemu uopce i pripada, biti samo dio tog konja, ali to iz gore naznacenih razloga ipak nije vjerojatno. Druga konjska glava (D 206) iz druge grupe fragmenata s Manastirina ne moze ni u kojem slucaju pripadati budimpestanskom sarkofagu, sto je daljnji dokaz da svi fragmenti otkriveni istocno od Manastirina nisu dijelovi tog sarkofaga. Izmedu ovog jahaca i jahaca na fragmentu Aa pretpostavio sam postojanje jednog pjesaka, po- mocnika u lovu. To je bilo neophodno i zbog rit-ma figura. Lovci su, naime, tako rasporedeni da je svaki jahac s obje strane uokviren po jednim pjesakom. U svezi figura fragmenta B nema nista dodati ili ispraviti, osim sto desno od prvog jahaca stoji jedno stablo koje naznacuje pejzaz u kojem se odvija lov. 26 Konacno fragment Ba tvori ivicu procelja sanduka. Tu se pojavljuje jedan stariji bradati lovacki pomocnik, pjesak koji nosi pustenu kapu. Tu se vidi i produzena noga s kopi-tom konja s fragmenta B. Progodom ispitivanja ovog fragmenta, jasno se pokazuje da je previse mjesta ostavljeno od fragmenta B prema kraju procelja sanduka sarkofaga na pokusaju rekon-strukcije u Muzeju u Budimpesti. Iskljuceno je da je ovdje prikazan jos jedan jahac i jos jedan primjerak visoke divljaci, koji bi bio glavni cilj lova, kako je pretpostavio Rodenwaldt na temelju geste rukom posljednjeg jahaca. 27 Desna bocna strana (si. 10): prva figura je jedan jahac koji je usmjerio svoje koplje na divojarca ili srndaca. Konj je morao biti prikazan u propi-njanju kao i divljac. Ispod lovne zivotinje prikazan je pas koji je goni. Na temelju ritma figura, morala je desno od jahaca biti jos jedna osoba pjesak, pomocnik u lovu te jedno stablo. Na lijevoj bocnoj strani prikazano je vise ljudi i zivotinja nego na desnoj bocnoj strani, a tu je reljef znatno povrsnije obraden, a likovi samo naznace-ni. Na desnoj bocnoj strani figure, ocito, nisu bile toliko gusto nanizane kao na lijevoj. Stoga se tu vise ne smije dodavati likova. Na temelju dobro dokumentirane nove rekon-strukcije, moze se sada dobiti jedna cjelovitija slika citavog sarkofaga na svim njegovim strani-

cama. Rodenwaldtova pretpostavka da je kao glavni cilj lova na desnoj strani fragmenta Aa i B bio prikazan medvjed ili pantera vise se ne moze odrzati. 28 Tenia svih cetiriju strana sarkofa-ga bijase,

prikazuje jedan obicni lov u kojem je lav glavni cilj. 34 Giuliano i Palma, cini se da dijele Conzeo-vo misljenje 36 ali ono je vec Rodenwaldt pobio do-brim argumentima. 36 Prije nekoliko godina H. Wiegartz

dakle, lov na visoku divljac. Prednja strana

mi

je usmeno priopcio da misli kako se radi o motivu

koncipirana je na takav nacin da nema centralne grupe u kojoj se nalazi posebno istak-nuti lovac ili

Hipolitova lova jer su aticki sarko-fazi uvijek prikazivali mitoloske motive. 37 Moj je dojam da je

pak neka zvijer. Ta je strana obliko-vana na nacelu

on

kasnije ipak svoje misljenje malo izmijenio, kad

kontinuirane kompozicije, po kojoj svakog jahaca

je

oznacio budimpestanski sarkofag kao primjerak s

okruzuju dva pratioca, pjesa-ka. Odvijanje lova je slobodno i on se razvija po-put friza bez sredisnjeg naglaska. Antonio Giuliano i Beatrice Palma nedavno su prikaz sarkofaga interpretirali kao lov na vep-ra, 29 ali iako se u lijevom kutu procelja zaista po-javljuje jedan pogodeni vepar, takvo tumaeenja scene nije primjereno, buduci da je scena lova na vepra u odnosu na druge zivotinje postavljena na ipak manje vazno mjesto. Da je vepar bio glavni cilj lova, bio bi sigurno prikazan u sredistu scene a ne lijevo na kraju. Straznja strana, u odnosu na prednju, razlicito je koncipirana. U sredistu je pak jedan mladi

prikazom lova (Jagdsarkop-hag). 38 G. Koch je u svom prirucniku o antickim sarkofazima, koji je izisao nakon pizanskog sim-pozija o sarkofazima, ubrojio ovaj primjerak u grupu Hipolitovih sarkofaga. 39 Moje osobno misljenje jest da valja iskljuciti bilo Hipolita, bilo Meleagra kao sudionike lova. U slucaju da se radi o mitoloskom motivu lova, bilo bi logicno da je lik glavnog sudionika u sredistu prednje strane sarkofaga koja nosi kompozicijski naglasak. Ovdje, dakle, nema takve oso-be. Svi likovi jahaca, a ima ih cetiri, nemaju veze s uobicajenim scenama mitoloskog lova na broj-nim primjercima radionica Rima ili pak atickim

pred-vodnik lova. On je na konju i odjeven je samo u hlamidu i gada kopljem srnu, srndaca ili slicno. Njega prate cetiri pomocnika, pjesaka. Iako straznja strana nije cjelovito sacuvana, nema dvojbe da taj mladi konjanik nosi kompozicijski i dramatski

sarkofazima. 40 S druge strane, prikaz na straz-njoj strani donosi jedan vrlo istaknuti konjanicki lik. Da li je to mogao biti Hipolit? Dakako da je mogao biti, iako Hipolit, jednako kao i Meleagar, obicno lovi vepra, sto ovdje nije slucaj, 41 ali pret-postavljam da

naglasak. On je ocito voda lova. Tome u prilog

se

ovdje radi o utjecaju tipoloskog karaktera, pa da

govori i herojska nagost mladica. On je jedina naga

se

sam mit tu ne smije nikako prepoznati. Da bi se

figura na sve cetiri strane sarkofaga. Tesko je utvrditi da li je jos neki nagi konjanik bio lijevo od

jedna scena na atickim sarkofazima interpretirala kao mitoloska, ona se obavezno mora nalaziti na prednjoj

glavnog lika ali, cak da je zaista i postojao, on bi kompozicijski imao znatno manje vazno mjesto. Za razliku od ostalih strana, straznja kompozicijski potsjeca na mitoloske te-me, na primjer na prikaz na sarkofagu Meleagra iz Soluna, 30 s torn razlikom sto na salonitanskom sarkofagu nema drugih karakteristicnih figura koje se pojavljuju na Meleagrovim sarkofazi-ma. 31 Odredene paralele postoje i na prikazima sarkofaga Hipolitova lova. 32

strani, a nje tu nema. Ako se usprkos svega ipak moralo prednju stranu budimpestanskog sarkofaga objasniti kao Hipolitov lov, tada bi valjalo pretpostaviti da je ikonografska slika toga mita pretrpjela veliku promjenu u kojoj je znacenje sredisnjeg lika na-vedene tematske sheme znatno umanjeno. Kad se uzmu u obzir gore iznesena razmisljanja, tada ovaj sarkofag valja gledati kao jedan od ri-jetkih primjeraka aticke produkcije koji

Vec se davno postavljalo pitanje da li reljef na ovom

ne

donosi neku mitolosku temu. Nekoliko desetljeca

sarkofagu prikazuje obicni ili pak mitolos-ki motiv lova. Conze je bio misljenja da je vepar glavni objekt lova. 33 Rodenwaldt je, naprotiv, drzao da je ovaj sarkofag jedinstven po tome sto

prije sredine 3. st. po Kr. u radionicama grada Rima pojavljuju se brojni sarkofazi na kojima su pri-kazani razliciti motivi lova, na primjer lova na la-vove, veprove, plemenitu divljac i dr. u kojima ne

sudjeluje mitoloska osoba. 42 Ocito je da je pojava takvih scena uvjetovana kasnoantickim filozof-skim

i etickim spekulacijama koje sadrzavaju i

eshatolosko znaeenje kakvo je zapljusnulo ta-dasnju rimsku nadgrobnu umjetnost. Takve ideje mogle su potaknuti na atickim sarkofazima zazi-ranje od scena koje su postojale u rimskim radio-nicama. S druge

strane, sarkofazi radionica Ri-ma nisu utjecali na umjeticko oblikovanje moti-va, jer su njihove scene lova tipoloski sasvim raz-licite. 43 Kompozicija i izvedba detalja na ovom nasem primjerku, u cjelini, stoji pod utjecajem atickih mitoloskih sarkofaga i razlikuje se od rimskih sarkofaga s prikazom lova. Giuliano i Palma su nedavno budimpestanski

sarkofag ubrojili u grupu cijeg su tvorca prema njemu nazvali »Maestro della caccia«. 44 Najzreli-ji primjerak unutar grupe bio bi upravo taj sarkofag. 45

Po njihovu misljenju, taj majstor je tek na ovom

sarkofagu dosegao punu izrazajnu zre-lost i on bi bio njegovo zadnje djelo iz doba oko 250. godina po Kr. 46 Mene svakako ne zadovolja-va grupiranje navedenih sarkofaga oko toboznje licnosti jednog majstora. Cini se da se tu prije ra-di o vrlo heterogenim primjercima, pogotovo ako se uzme u obzir razvitak sarkofaga unutar neko-liko desetljeca. Po mom misljenju, aticki sarkofazi predstavljaju

djelo radionice, a ne jednog majstora. Stoga su slicnosti radije u svezi razvitka stila radionice tijekom stoljeca i desetljeca, fluk-tuacije majstora, mode i drugog. U Dalmaciji je otkriven jedan fragment (si. 11) koji je stilski, a moguce i tematski blizak saloni-tanskom primjerku. Radi se o fragmentu straznje ili jedne nedovrsene bocne strane sanduka sarkofaga. On potjece iz Tepljuha, anticke Promone, a sad se cuva u Arheoloskom muzeju u Splitu (inv. br. D 457). On pokazuje jednog nagog

mladi-

BILJESKE

* Ovaj je rad iziiao u casopisu Marburger Winckelmann--Programm 19831984 u kojem su tiskani referati sa simpo-zija Symposium iiber die antiken Sarkophage u Pisi od 5. do 12. rujna 1982. godine. 1 Vrlo je tesko utvrditi kad je sarkofag otkriven. Bulic spo-minje da je pronaden oko 1859. godine. Usp. F. Bulic, Bull, dalm. XV, 1892, str. 154.

ca koji nosi samo hlamidu. On je pjesak i prema polozaju nogu cini se da gada kopljem. Izgled i kiparska obradba glave je vrlo slicna onima na straznjoj strani sarkofaga Budimpesta-Salona. Obradba tijela jednako kao i hlamide slicnija je jahacu nego odjevenim pratiteljima, pjesacima, ali ova osoba ne moze biti protagonist citave scene.

U svakom slucaju ovaj fragment iz Tepljuha gle-de

skulpturalne obradbe i slicnosti figura je znat-no blizi sarkofagu Budimpesta-Salona nego fragmentu

iz Gothe koji je Rodenwaldt s njim pove-zao vise

zbog tematskih nego stilskih razloga. 47 Sarkofag iz Gothe medutim, prema umjetnickim i stilskim karakteristikama, Giuliano i Palma po-vezali su upravo s nasim sarkofagom o kojem je bilo rijeci u ovom radu. Oni pretpostavljaju da su oba izradile iste ruke u kratkom vremenskom razmaku. Onaj iz Gothe po njima je nastao oko 245. a ovaj nas oko 250. godine. 48 Koliko to ba-rem meni izgleda, oba sarkofaga pokazuju znat-ne medusobne razlike u oblikovanju glava i, oso-bito, tijela, koja su kod primjeraka iz Gothe vrlo kompaktna i snazna a ne elegantna, kao kod pri-mjerka Budimpesta-Salona. Postoji jos jedna znatna razlika na straznjoj strani, gdje su prika-zana dva nasuprotno postavljena lava. 49 Fragmenti iz Salone su, dakle, vrlo mnogo dopri-nijeli rekonstrukciji atickog sarkofaga koji se, vecim dijelom, cuva u Budimpesti. Taj sarkofag je jedan od najboljih primjeraka kasnije aticke produkcije. Velika je steta sto nedostaju jos neki fragmenti i sto od poklopca nije preostao ni jedan jedini ulomak. Drzim da je unisten jos prije sekundarne upotrebe sanduka na groblju na Ma-nastirinama u Saloni u 4. ili 5. st. po Kr. 60 Tada je, po svoj prilici, sanduk dobio neki novi pokrov ali, na zalost, i on je propao.

2 Cini se da je sarkofag u trenutku otkrica bio citav. Vlasnik cestice nije mogao pomaknuti teski mramorni sarkofag i razbio ga je u male komade, da bi ga kao grubi materijal prodao nekom zidaru. Usp. F. Bulic, I.e. A. Conze. Romis-che Bildwerke eineheimischen Fundorts in Osterreich. i. H. Denkschr. d. K. Akad d. Wiss. Wien 1872, str. 2 i 17.

f

Aa

f Aa 56 1. Razmjestaj ulomaka na procelju sarkofaga 2. Rekonstrukcija sarkofaga 3. Razmjestaj ulomaka na
f Aa 56 1. Razmjestaj ulomaka na procelju sarkofaga 2. Rekonstrukcija sarkofaga 3. Razmjestaj ulomaka na

56

f Aa 56 1. Razmjestaj ulomaka na procelju sarkofaga 2. Rekonstrukcija sarkofaga 3. Razmjestaj ulomaka na
f Aa 56 1. Razmjestaj ulomaka na procelju sarkofaga 2. Rekonstrukcija sarkofaga 3. Razmjestaj ulomaka na
f Aa 56 1. Razmjestaj ulomaka na procelju sarkofaga 2. Rekonstrukcija sarkofaga 3. Razmjestaj ulomaka na

1. Razmjestaj ulomaka na procelju sarkofaga

2. Rekonstrukcija sarkofaga

3. Razmjestaj ulomaka na desnoj bocnoj strani sarkofa-

. Ulomak Be; procelje sarkofaga, Arheoloski muzej Split, inv. br.: D 43 . Ulomak Bf; procelje sarkofaga, Arheoloski muzej Split, inv! br.: D 43

6. Ulomak Bg; procelje sarkofaga, Arheoloski muzej Split, inv. br.: D 43

7. Ulomak Ba; desni kraj procelja sarkofaga, Arheoloski muzej Split, inv. br.: D 43

58 8. Ulomci Bb, Be i Bd; desna bocna strana sarkofaga, Arheoloski muzej — Split,

58

8. Ulomci Bb, Be i Bd; desna bocna strana sarkofaga, Arheoloski muzej Split, inv. br.: D 43

9

9. Rekonstrukcija procelja sarkofaga (crtez B. Pender)

10. Rekonstrukcija desne bocne strane sarkofaga (crtez B. Pender)

11. Ulomak sarkofaga s prikazom lova iz Tepljuha (Pro-mona); Arheoloski muzej Split, inv. br.: D 457

Ulomak sarkofaga s prikazom lova iz Tepljuha (Pro-mona); Arheoloski muzej — Split, inv. br.: D 457

5v

;-v;i

w

11

3 Takoder je nemoguce utvrditi kad je Ciotta nabavio frag- mente sarkofaga. S. Ljubic vidio ih je jos 1865 in situ na Manastirinama. Usp. R. Egger, Forschungen in Salona II, 1926, str. 35. Kad je Conze na proljece 1871. posjetio Salonu sarkofag je vec bio kupljen. To se, dakle, moralo dogoditi iz- medu 1865. i 1871, vjerojatno blize 186566, jer je Conze naveo da je bivsi vlasnik vec pred nekoliko godina umro. Usp. Conze, o.c. str. 2. Ciotta je fragmente, bez uzajamne ve- ze, uzidao u vrtu vile pokraj puteljka.

4 Usp. J. Ziehen, Emlelek es Leletek Salona Sirlada a Nme- zeti Museum. Arch. Ert. 8,1888, str. 227 i d. te J. Ziehen, Ro- mische Bildwerke im Nationalmuseum zu Pest, Arch Epigr. Mitt. 13, 1890, str. 71 i d.

5 0 torn groblju usp. R. Egger, o.c. str. 3 i d.

6 Usp. A. Conze, o.c. str. 2.

7 Tadasnji direktor Arheoloskog muzeja u Splitu poslao je crtez Th. Mommsenu, tako da ih Conze nije mogao pronaci pa je pretpostavio da je primjerak izgubljen. Kasnije je Ga- vinic informirao Conzea da fragmenti u posjedu Ciotte nisu bili isti kao i oni na crtezu koje je poslao Mommsenu. Usp. Conze, o.c. str. 20, bilj. 1.

8 Osim radova navedenih u bilj. 2, 3 i 4 usp. G. Rodenwaldt, Ein attischer Jagdsarkophag in Budapest, Jahrb. d. deut sch. arch. Inst. 67,1952, str. 31 i d; B. Kallipolitis, Chronolo- gike Katataxis meta mythologikou parastaseon attikon sar- kophagon tes rhomaikes epoches, 1958, str. 31, br. 192; A. Giuliano, II commercio dei sarcofagi attici, 1962, str. 61, br. 381; A. Giuliano-B. Palma, La maniera ateniese di eta roma- na. I maestri dei sarcofagi attici, 1978, str. 50, br. 8.

9 Usp. rekonstrukciju A. Conzea, o.c. tab. IV, dalje J. Zie hen, o.c. str. 227 i d. A. Hekler je takoder imao u vidu rekon strukciju, ali ga je u torn pogledu sprijecio rat. Usp. G. Ro denwaldt, o.c. str. 31.

10 Usp. G. Rodenwaldt, o.c. str. 32 i d. U to doba sarkofag jos uvijek nije bio spojen. To je poduzeto, ocito, tek na temelju njegova proucavanja. Rekonstrukcija je sada izlozena u Mu- zeju lijepih umjetnosti u Budimpesti.

11 G. Rodenwaldt izmjenio je nekoliko pisama s tadasnjim ravnateljem Arheoloskog muzeja u Splitu M. Abramicem. On je pokusao nagovoriti Abramica da objavi aticke sarko- fage koje se cuvaju u Arheoloskom muzeju u Splitu, nakon sto ga je Abramic informirao o postojanju tih komada. To bi znacilo da je Rodenwaldt ove poznavao. Usp. G. Rodenwal dt, Jahrb. d. deutsch. arch. Inst. 30, 1930, str. 160 i d. Osim toga, R. Egger je vec ranije spomenuo sve pripadajuce frag mente. Usp. R. Egger, o.c. str. 35.

12 Usp. R. Egger, o.c. str. 35.

13 Usp. R. Egger, o.c. str. 35. On je valjda mislio na M. Abra mica.

14 Usp. bilj. 10.

15 Usp. A. Conze, o.c. str. 17 i d, tab. IV.

16 Conze je upotrijebio ovaj sistem da bi unio odredeni red medu fragmente koji su bez ikakve medusobne veze bili uzi- dani u zid vrta grofa Ciotte.

17 A. Conze, o.c. str. 17.

18 Ovdje prikazanu rekonstrukciju izveo sam uz pomoc Branka Pendera, crtaca Arheoloskog muzeja u Splitu. Ko- ristim ovu prigodu da mu se od srca zahvalim.

19 A. Conze, o.c. str. 18 i d.

20 A. Conze, o.c. str. 18.

21 G. Rodenwaldt, o.c. str. 32 i d.

22 Rodenwaldt je pretpostavio postojanje samo jednog psa, o.c. str. 32. Glava drugog pojavljuje se paralelno s prvim. Sa mo njen vrlo mali komad je vidljiv.

23 Usp. Rodenwaldt, o.c. str. 32.

24 Rodenwaldt, o.c. primijetio je obris te glave.

25 Rodenwaldt, o.c. str. 33.

26 To stable ne spominje ni Conze ni Rodenwaldt.

27 Rodenwaldt, o.c. str. 34 to pretpostavlja, na temelju geste prvog jahaca, koji upozorava na opasnost i poziva na po moc. Stoga misli da mora postojati vise nego jos jedan jahac i jedna zvijer.

28 Rodenwaldt, o.c. str. 34.

29 Giuliano-Palma, o.c. str. 50, br. 8.

30 G. Koch, Die Meleagersarkophage, Ant. Sark. Reliefs XII, 6, str. 6 i 144, tab. 138.

31 Na pr. Dioskuri, Atalanta.

32 Usp. Giuliano-Palma, o.c. str. 33, tab. 30, 73.

33 Conze, o.c. str. 18.

34 Rodenwaldt, o.c. str. 32.

35 Giuliano-Palma, I.e.

36 Rodenwaldt, o.c. str. 32.

37 To se odnosi na moj boravak u Njemackoj 1973. godine.

38 H. Wiegertz, u J. Borchardt i dr., Myra, eine lykische Met- ropole (1975), str. 138, bilj. 135, 197, bilj. 208.

39 G. Koch-H. Sichtermann, Romische Sarkophage (Han- dbuch der Archaologie) 1982, str. 379, 396 i d.

40 Na Hipolitovim sarkofazima pojavljuje se uvijek jedan ja hac, tj. sam Hipolit. Usp. C. Robert, Ant. Sark. Reliefs III, 2, 1894, str. 169219.

41 Usp. H. Sichtermann-G. Koch, Griechische Mythen auf romische Sarkophagen, 1975, tab. 55, 28; 55, 26; 56, 26; 59, 29; 59, 27.

42 0 tim sarkofazima usp. B. Andreae, Die romischen Jag- dsarkophage, Ant. Sar. Reliefs I, 2, 1980.

43

44

46

46

47

48

49

B. Andreae, o.c. passim.

Giuliano-Palma, o.c. str. 50.

Giuliano-Palma, o.c. str. 51.

Giuliano-Palma, o.c. str. 5859, pregledna tabla.

Rodenwaldt, o.c. str. 38, si. 89.

Usp. bilj. 46.

Rodenwaldt, o.c. str. 38.

50 Egger, o.c. pretpostavlja da je sarkofag reupotrebljen u 5. st. po Kr. ali mi se cini da je on radije bio ponovno iskoris- ten vec u 4. st.

NOUVELLE RECONSTRUCTION DU SARCOPHAGE ATTIQUE BUDAPEST-SPLIT

Arpad M. Nagy

Le demontage force de 1'exposition permanente du Musee des Beaux-Arts de Budapest (1990) nous a fourni une bonne occasion de mener a bien quelques taches inscrites depuis longtemps a l'or-dre du jour. Une en etait la nouvelle reconstruction des fragments du sarcophage attique en mar-bre representant une scene de chasse trouve a Salone. 1 II etait connu que les quatre plus gran-des parties de la piece demembree peu apres sa decouverte etaient passees au Musee des Beaux--Arts de Budapest (figs. 15), tandis que d'aut-res fragments sont entres au Musee Archeologi-que de Split. 2 Les deux institutions se sont mises d'accord pour echanger les moulages en platre des morceaux qui se trouvaient dans leur propriety. 3 Les copies furent executees ici comme la par MM. Istvan Peringer et Stefanos Stefanidis au printemps 1992. 4 Pendant notre sejour a Split on a reussi a retroveur dans le tres riche depot du Musee six nouveaux fragments du sarcophage: 5 leur numerotage respecte l'ordre meme introduit par A. Conze et suivi par. N. Cambi (figs. 612). 6 Ad. Fragment de Tangle superieur du petit cote gauche et du revers de la cuve s'emboitant sans faute dans une cassure qui se trouve sur le grand fragment de Budapest (A + Aa + Ab, Musee des Beaux-Arts, n° d'inv.: 51.31/1), au sommet de Tangle en question (fig. 13 et fig. 13a). Split, AM, n° d' inv.: E 90; hauteur: 24,6 cm, largeur: 10,09 cm et 7,11 cm (au revers). Frondaison d'un pommi-er. 7 Ae. Fragment du revers du sarcophage s'emboitant sans faute dans une cassure du fragment Ab (fig. 14). Split, AM, n° d'inv.: C 237, hauteur: 41 cm, largeur:

9,28 cm, epaisseur: 11 cm. Y sont represented la jambe anterieure d'un animal ongule galopant, ensuite, au second plan, une partie du trone d'un autre animal courant et, devant, celle d'un troisieme de moindre taille.

Ca. Fragment du revers du sarcophage s'imboi-tant sans faute dans une cassure du fragment C (fig. 15). Split, AM, n° d'inv.: C 240, hauteur: 25,8 cm, largeur: 16 cm, epaisseur: 10,35 cm. Jam-be humaine avec la partie superieure de la chaus-sure, bord inferieure d'un vetement et Tarriere--train d'un animal galopant. Trois autres fragments ne s'accordent pas avec les morceaux existants:

Xa. Paturon de devant d'un cheval galopant avec ,

Tarriere-train du trone d'un animal courant derri-ere.lui (fig. 16). Split, AM, n° d'inv.: D 43, hauteur: 14,05 cm, largeur: 4,35 cm, epaisseur: 11,47 cm.

Xb. Cou et moignon de Toreille d'un animal (fig.

17). Split, AM, n° d'inv.: C 238, hauteur: 14,18 cm, largeur: 5,93 cm, epaisseur: 9,70 cm.

Xc. Fragment de la partie gauche de la frondai

son d'un pommier avec le bord superieur de la cu ve (fig. 18). Split, AM, n° d'inv.: C 239, hauteur:

15,5 cm, largeur: 5,48 cm, epaisseur: 6,25 cm.

Tous ces morceaux (a Texception du premier 8 ) sont inedits. Un autre fragment du sarcophage n'est connu que de la litterature:

Xd. Tete de chien, sculptee en saillie, touffes de

poile au cou. Jadis a Fiume (Rijeka) perdue. 9 Le numero d'inventaire du fragment Xa est le me me que le numero commun des six fragments de Split anterieurement identifies du sarcophage. 10 L'epaisseur du morceau et la maniere dont est fa- gonne son revers buche etant identiques a celles d'autres fragments de la cuve, il fait pas de doute qu'il en fait partie. Xb et Xc peuvent etre rattac-

hes a Tobjet (sans qu'on puisse parler d'une certi tude absolue, par la similitude du modelage, Tidentite du sujet representee et Tespece du mar- bre. 11 La frondaison sur le fragment Xc corres pond entierement a celui represents sur le revers du sarcophage (C).

Dl

Les restes de ce chef d oeuvre ont ete assembles pour la premiere fois au Musee National de Bu- dapest. 12 »Pour des raisons techniques«, les deux parties de la face principale furent rapprochees plus que necessaire, les parties C et Ab en revanche mal combinees, comme si au revers il n'avait qu'un seul

cervide fuyant. 13 Lors de la reconstruction entreprise

en 1955 au Musee des Beaux-Arts 14 les deux erreurs

ont ete corrigees. Les fragments qu'on vient de retrouver ne modifient que legerement la reconstruction soigneuse ne N. Cambi qui a reussi a recomposer de maniere aut-hentique la majeure partie de Fob jet. Les differences relevees dans la qualite des cotes et la maniere de les modeler permettent d'affir-mer que la piece presente deux vues principales, ce qui est peu courant sans etre pour autant un cas unique. L'ornamentation du subassement ne fait que confirmer cette constatation. Sur le petit cote gauche et la face principale le socle moulure est orne d'une guirlande de feuilles de chene disposed, sur le petit cote, symmetriquement

par rapport a une axe mediane et, sur l'autre face (comme en temoigne le fragment Bg), a un rhyt-me continu sans changeant de direction au milli-eu de la surface. Sur les deux autres faces le des-sin est, par contre, plus simple: la rangee de feuilles manque (v. Ab et Bd).

Le fragment Ae relie les deux grands morceaux (Ab,

C) du revers. De la representation des ani-maux fuyants ornant ce cote on ne connaissait jusqu'ici que le tronc du male et le contour de ses cornes (v. C), ainsi que la tete et le cou de la fe-melle et de son

petit (v. Ab). Le nouveau fragment offre la partie manquante du corps de ces derniers et le pied de devant du premier. Ainsi, bien que les faces C et Ae n'aient pas de surface de cassure commune, si Ton trace le pied de devant du bouc d'apres celui de la femelle, leur distance peut etre determined a 1 ou 2

cm de pres. Grace au fragment Ca on a pu completer

le pied droit du valet de chiens et le tronc du chien galo-pant derriere lui (v. C). Ni ce fragment ni le fragment Ad n'apporte de motif inconnu jusqu'ici.

Au cours du nettoyage de la face C sont apparus les

restes de la come d'un autre animal couche sous les

pieds de devant du second chien galo-

pant; le troisieme chien accroupi est sans doute en train de depecer ce gibier. II s'est aussi revele que le sanglier de la face principale n'est attaque que par un seul chien et, a cote de celui-ci, on vo-it Textremite du rocher auquel le sanglier est adosse. 15 En procedant par elimination la tete de chien (Xd), pour peu qu'il fasse reellement partie de ce sarcophage, peut se rattacher au chien hirsute se trouvant au-dessous du troisieme cavalier represents sur la face principale. Le fragment marque Xc fait probablement partie du petit cote droit du sarcophage. L'autre petit cote est integre, sur la face principale il n'y a pas de place pour un arbre de plus et les arbres ici represented sont fagonnes davantage en relief; il ne peut pas non plus etre raccorde a l'arbre du bord conserve du petit cote droit; il nous reste done a supposer qu'il avait sa place dans Tangle perdu du sarcophage (la representatation devait se trouver encadree de chaque cote par un ar- bre). Le fagonnage du fragment Xc et la maniere dont la frondaison se rattache au bord de la cuve correspondent exactement a ceux des trois arbres du revers du sarcophage. L'arbre cependant penche vers

la gauche, ce qui permet de supposer qu'il s'agit d'un

detail de l'arbre sculptee a Tangle du cote droit. Le fragment Xb devait egalement faire partie du cote

droit: les petites hachures de sa surface tail-lee sont identiques a celles d'autres morceaux de ce cote. La surface du revers et, par contre, cou-verte de stries paralleles, le fragment Xb ne peut done pas representer le cou de la bete a cornes fuyante (voir

Q.

A

en croire son numero d'inventaire, le fragment Xa

fait certainement partie du sarcophage de Bu- dapest-Split. On y distingue le paturon anterieur d'un cheval galopant avec, derriere lui, un fragment de Tarriere-train d'un autre animal. Le petit cote gauche de la piece est integre; quant au revers de la cuve, il est impossible d'y loger encore deux figures animales. La surface entiere des fragments du petit cote droit est bouchardee par des petites hachures a Texception de la frondaison, y compris ce qui reste du cheval et de la chevre sauvage, tandis que la surface du frag-

ment Xa est lisse. Le fragment du pied de cheval

presente un relief plus en sailli que les sculptures du cote droit. Le fragment Xa fait done partie de la face principale. Parmi les quatre chevaux represented sur cette face, le paturon de devant du deuxieme, du troisieme et du quatrieme est intact, ou alors e'est un chasseur en tunique qui se trouve sculpte derriere.

Le

fragment Xa repre-sente done le pied de devant

du

premier cheval avec, derriere, l'arriere-train du

second. Le morceau s'etant case le long de la marbrure du bloc, son cote longitudinal est parallele a cel-le-ci. Sur le fragment Ac on voit les restes des deux pieds de devant du premier cheval. L'epais-seur de Xa est la meme que celle d' Ac, un

autre pied de cheval faconne en ronde bosse (comme par exemple dans le cas du quatrieme cheval) y est inconcevable: or, sur le fragment Xa

nous voyons le paturon droit du premier cheval. Les deux chevaux lateraux represented sur la face principale se cabrent, la position de la jambe du premier cheval est done analogue a celle du quat- rieme. La disposition ainsi obtenue du fragment Xa

est conforme a celle deduite de la direction de la

cassure. Du deuxieme cheval il reste l'arriere--train

et le paturon de devant. La distance de ces deux parties comporte dans le cas du troisieme cheval 44

cm environ. Le pied du deuxieme cheval est de 4 cm

environ plus eleve que le pied du troisieme, il se

cabre done davantage, par consequent le raccourci est plus prononce: 42 cm environ. La longueur presumee du sarcophage est

NOTES

1 La piece a ete trouvee dans le cimetiere paleochretien de la ville (Manastirine), cf. Conze, A., Romische Bildwerke ein-heimischen Fundorts in Osterreich, Wien 1872, pp. 24, 17-20; Bulic, F., BullDalm 15 (1892) p. 154; Egger, R. For-schungen in Salona II, Wien 1926, p. 35.

done de 200205 (202) cm environ. Au bord gauche du morceau Bg on reconnait les restes du pied de devant d'une bete effondree: el-le avait done ramene son pied de devant sous son corps. La jambe de derriere est etonnement petite, mais la direction de la taille indique egale-ment que l'animal a du etre represents fortement raccourci: vu sa grandeur il devait correspondre au sanglier qui lui fait face (la hauteur de son sabot est de 3,9 cm, tout comme celle du sabot du cervide bondissant a l'arriere-plan du petit cote gauche. Les deux chasseurs disposes au bord gauche de la face principale s'appretent a abattre cette bete: leurs regards et leurs armes sont diri-ges sur elle. On voit le moignon d'un javelot plan-te dans le flanc du sanglier qui est accule a un rocher; la bete a le regard vers la direction du de- uxieme cavalier. II semble probable, sans etre certain, pour autant, que cette moitie de la face avait une composition khiastique, le cote etant divise en deux parties par le chasseur a pied trace de dos dans l'axe de la face. Dans le revers de la piece il manque une surface de 34 cm environ, ce qui nous autorise a supposer qu'a l'origine il y avait devant le valet de chiens un autre chasseur a pied, comme on en voit aussi sur d'autres sarcophages a scene de chasse. 16 Sur la face principale on distingue a cote du chi-en attaquant le sanglier la trace d'un objet sculpte en travers et modele a l'arriere-plan, devant le premier cheval qui demande encore a etre interpreted (lance? tronc d'une arbre?).

Musee des Beaux-Arts, Budapest H-1396, pf. 463. Traduit par Eva R. Szilagyi

2 Cambi, N., MWPr 1983-1984, pp. 185-196 avec la literature (cf. aussi Baratte, F. Metzger, C, Catalogue des sar- cophages en pierre d'epoques romaine et paleochretienne, Paris 1985, p. 269; Koch, G., 5J190 (1990) p. 729).

64 1. Le petit cote gauche (A) du sarcophage. Budapest, MdBA, n" d'inv.: 51.31/1.

64

1. Le petit cote gauche (A) du sarcophage. Budapest, MdBA, n" d'inv.: 51.31/1.

:.■-■>,. 1 / t 1 | 1 ' , ^^^^#^- :, #7 I7F«\;:^:> ) ./7
:.■-■>,.
1
/
t 1
|
1
'
,
^^^^#^- :,
#7
I7F«\;:^:>
)
./7 :
^ : i\ X
!f
S
■*-
-f
'-^"'tss
*
"'**-■■
■f
*■
-----v-f
it- 5
\rflF 1 "
* 2?
■'■■
":-
-
if
.-
2
—^
2. Les fragments Aa et Ac de la face principale. Buda-
05
pest, MdBA, n
d'inv.: 51.31/1—2.
5 m f •v -.«;--W ¥ ¥ y
5
m f
•v
-.«;--W
¥ ¥
y

0"

3. Le fragment B

de la

face principale.

MdBA, n" d'inv.: 51.31/3.

Budapest,

f»

»

%.

^k,

"

4. Le Fragment Ab du revers. Budapest, MdBA, n" d'inv.:

51.31/1.

f » » %. ^k, " 4. Le Fragment Ab du revers. Budapest, MdBA, n" d'inv.:

67

68

: a : K : ;:vA*tf.aA

?:

68 : a : K : ;:vA*tf.aA ?: —— -> ■ !-? ■ "iM'aj-ii i- 1

——->

!-?

"iM'aj-ii

i- 1

ff'*.*'

tksm

S :

1;.^ : « Js.i"' -

;->:."

''--

;.-.': 'r;;-

■■■.

w :

5. he Fragment C du revers. Budapest, MdBA, n° d'inv.:

51.31/4.

Ad Ab Ae
Ad Ab Ae
Ad Ab Ae 6. Reconstruction du sarcophage Budapest-Split. 7. La disposition des fragments de la face
Ad Ab Ae 6. Reconstruction du sarcophage Budapest-Split. 7. La disposition des fragments de la face

6. Reconstruction du sarcophage Budapest-Split.

7. La disposition des fragments de la face principale.

8. La reconstruction de la face principale.

69

R^3F 9. La disposition des fragments du revers. 10. La reconstruction du revers.
R^3F
R^3F

9. La disposition des fragments du revers. 10. La reconstruction du revers.

11 r^Tv t i / 1 1 <W ' V \' - i ■, i

11

r^Tv t i / 1 1 <W ' V \' - i ■, i ^
r^Tv
t i /
1
1
<W
'
V
\'
-
i ■, i
^
-«■
'
'i.i
HI f\
;
r/' /
v—-"/ ^^-
!
y v i
^s-~
s
\ f
i
w—*■
*
i
i
\
'
I-
L
12
I

11.

12.

La disposition des fragments du cote droit.

La reconstruction du cote droit.

72 13. Le fragment Ad du sarcophage. Split, AM, n" d'inv.: E 90. (cote A).

72

13. Le fragment Ad du sarcophage. Split, AM, n" d'inv.: E 90. (cote A). Fig. 13a: cote Ah.

14. Le fragment Ae du revers. Split, AM, n" d'inv.: C 237.

15. Le fragment Ca du revers. Split, AM, n" d'inv.: C240.

16. Le fragment Xa de la face principale. Split, AM, n" d'inv.: D 43.

17. Le fragment Xb du cote droit. Split, AM, n" d'inv.: C 238.

18. Le fragment Xc du cote droit. Split, AM, n ° d'inv.: C 239.

3 En 1893, F. Bulic a commande des moulages des morceaux de Budapest conserves a l'epoque au Musee National sous le numero 1886.37.1 et projetait de presenter la reconstruction du sarcophage au congres d'archeologie paleochretienne de Split (les documents concernant l'affaire se trouvent au de- partement archeologique du Musee National Hongrois, n 05 99, 278 et 308/1893). Finalement, l'assemblage de la piece ne s'effectua pas. Les fragments de Budapest sont passes au Musee des Beaux-Arts en 1937 (n° d'inv.: 51.31/1—4).

4 La reconstruction du sarcophage a ete realise a Budapest en ete 1992 avec la participation de MM. Jozsef Varga et Aristotelis Stefanidis, grace au concours. de la Fondation du Musee des Beaux-Arts. Les dessins ont ete executes par M. I. Pankaszi.

5 Nous profitons de cette occasion exprimer a M. Emilio Ma rin, directeur du Musee Archeologique, et a M. Branko Pen der, restaurateur, nos remerciements chalereux de leur ai- mable aide.

6 Le fragment numerate Aa par N. Cambi comprend en reali-

te deux morceaux: Aa et Ac (fig. 2).

Dans le registre E du Musee Archeologique (qui comprend la liste des fragments architecturaux) on trouve l'indication suivante: »Framm. ornam. rappresentante foglie di mirto, Salona.« Notice ulterieure de F. Bulic: »+ 176D Manastiri- ne.« C'est la le numero d'inventaire des moulages executes

7

a partir des fragments conserves a Budapest (cf. n. 3), ce qui

montre que Bulic avait parfaitement releve la connection des deux ensembles.

8 Mentionne par Cambi, loc. cit. p. 186. A propos d'autres fragments rattaches par F. Bulic (en partie sous benefice de reserve) a ce meme sarcophage {BullDalm 20, 1897, pp. 9091) N. Cambi a constate qu'ils n'en relevaient pas, cf. loc. cit. et id., Aticki sarkofazi u Dalmaciji, Split 1988, pp. 164-165 n° 85; p. 171 n° 96; pp. 173-174 n° 101.

9 Conze, loc. cit. p. 19, pi. 4. Conze avait vu les morceaux dec- rits par lui dans le jardin d'une villa appartenant au maire de Fiume (Rijeka). Parmi ces fragments, c'est le seul qui n'est pas entre au Musee National Hongrois. 10 Dans l'inventaire du musee qui remonte a 1885 on releve

a cote de D 43 la notice originelle de Bulic: »Frammenti di

un bassoril. (apparten. al sarcof. publ.) Denkschrift d. Wie

ner Academ. 1872 (corrige en 1873) p. 17. Tav. IV« Plus tard luimeme y ajouta au crayon le lieu d'origine de la piece {»Manastirine«) et le numero d'inventaire d'autres fragmen

ts qu'il jugeait devoir y appartenir: »176 D + 205—212 D«

(cf. n. 7 et 8). Une autre main avait note l'itineraire des quat-

re grands morceaux: »Ciotta (Fiume, ora Buda Pest)«, non sans mettre en doute la solidarity des ensembles de frag ments de Budapest et de Split. A l'occasion d'une revision de l'inventaire a une date inconnue et dont le dernier poste est 1951, D 43 est accompagne de 6 signes et de la remarque:

»ima 6 kom«. Sur la fragment Xa le chiffre est trace avec la meme encre et la meme ecriture que sur les six autres frag ments conserves a Split portant le numero identique. Com- me on le voit de ce qui precede, les fragments d'un objet surgis apres coup on ete chaque fois inventories sous un nu mero separe. Comme les fragments de Split connus aupara- vant ne s'emboitent pas non plus tous l'un dans l'autre, s'ils ont ete numerates ensemble c'est que Ton savait qu'ils ap- partenaient au meme objet. C'est la raison pour laquelle Bu lic avait desire obtenir une copie des parties conservees

a Budapest. Una pas ete possible de preciser le nombre des

fragments inventories sous le numero D 43, pas plus qu'il n'est clair a quel moment ils sont entres au Musee de Split.

11 Marbe pentelique transparent et a fins cristaux possedant des veines granuleuses brillantes d'une couleur turquoise. Elles courent en diagonale sur le sarcophage fagonne a par

tir d'un seul bloc.

12 Ziehen, Gy. (J.), ArchErt8 (1888) pp. 228-233, figs. 1 et 3.
13

14 Szilagyi, J. GY. Castiglione, L., Gorog-romai kiallitas (Exposition de l'art greco-romaine; guide), Budapest 1961, p. 80, t. 24.

15 Cf. Egger, op. cit, p. 35; Cambi, loc. cit, p. 191.

Par ex. Robert, C, Die antiken Sarkophag-Reliefs III 2, Berlin 1904, pp. 194-197, n° 160, pi. 50; Giuliano, A., - Pal- ma, B., La maniera ateniese di eta romana. I maestri dei sar- cofagi attici, Roma 1978, p. 33, pi. 30.

16

Rodenwaldt, G., JdI67 (1952) p. 35

_ 1820 ARHEOLOSKI MUZEJ

_

1820

ARHEOLOSKI

MUZEJ