Sie sind auf Seite 1von 1

q_01 q_02

255 5,37 15,195 3,00 1,20 8,695 6,50 3,00


q_01 ei q_02 ei 1,70 35 7,595 35 6,40 8,695 34 35 5,40 41
1,20 15,06
1,20 50 8,195 6,50 34 1,10 1,60 1,10 235 3,185 135 1,10 235 5,75 41
8,745 305 5,265 q_01
34 1,10 1,60 1,10 235 3,185 135 1,10 235 5,75 41 34 q_01 8,46 235 3,87 q_02 1,88 41
355 8,34 105 25 38 52 1,475 12 2,915 595 q_02
34 aw.3 8,46 235 5,75 41
355 3,74 20 3,235 20 1,12 20 90 1,475 12 2,525 985 5,675 2,565 6,955
grundgrenze grundgrenze grundgrenze grundgrenze
5,6 ‰

4610 5
355 825 20 1,60 1,12 20 3,235 20 1,12 20 5,14 865

35
105 25 8,495 20 3,73 2,275 1,20 8,695 6,50
aw.5 100 -0,16 = +65,17 ü.wr.null garten
1,2° 438,74 m²
d=100mm pvc 200 34 3,80 235 1,10 135 3,085 34 50 5,66

3,00

3,00
55
1,50%

305

305
305

1,14 305
1,1°

10 505 25 105 1,20 25


8,50 vorfahrt verdunstungsrinne 34 1,10 1,60 1,10 235 1,10 135 3,085 34
3,00

4,095
340

3,495
1,505
BA + GV + Hebeanl. kellerabgang

3,50
aw.5 24,40 m² garagendach aw.2

1,505
245 15 höhen -0,16
zugang sickerdrainpl. garage 9,25 m² 28,46 m² 4,865 2,555 1,61

1,20

1,20

1,20
1,20
RR -3,07
PST 2,44 m² 15 höhen aw.1 RR d = 100 -0,16 26,53 m² aw.3 d = 100
fliesen 18,19/ 27 = +65,17 ü.wr.null
RR d = 100 aw.1 +3,04
+ rückstauklappe fliesen 18,19/ 27 RSK estr.besch. RR d = 100 RR d = 100 RR d = 100

1,095
1,2°

2,00%
em = + 64,00 ü.wr.null RSK aw.3

34
34

17534 755 34
34

34
+6,54

355
355
aw.2

1,095

1,095
-0,03

100
210

209
130
aw.1 vs.1 RR LÜ 20/10 LÜ 20/10 LÜ 20/10

1,095

47
86
em = + 64,13 ü.wr.null LÜ 20/10

209
130

47
86
polocal polocal 8,00 aw.2 aw.2 gel.höhe = 100cm
d = 100 Kamin d=16 RR d = 100 Kamin d=16 LÜ d=125 Kamin d=16

14
d=150mm 1,50% d=150mm 1,50% Kamin d=16 +65,17 ü.wr.null RR d = 100 RR d = 100 RR d = 100

5
brüstung 39,5 cm

5
RR d = 100

25
AR d=100

39 25
vs.2 ei2 30

175 25 10
20 825 25 10
LÜ d=125 em + pt aw.2
RSK

2,37 5
34
175 34

34
34

34

34

175 34
175 34
355

2,41
iw.5 aw.2
AR d=100 RPH +0,90 m

100
223
putzschacht

1,945
LÜ d=125 AR d=100
keller stgh stgh LÜ d=125 RPH +1,34 m RPH +1,34 m

0,00 m
iw.2 RPH +0,90 m stgh

,00 m
iw.1

1,50
dm = 100 PST

vitocal

tiefe: 2,00 m

tiefe: 1,20 m
AR d=100 70

1,10
200s
aw.2
pool

2,095
5,29 m² iw.2 7,10 m²

pergola
7,01 m² vs.1 7,10 m² iw.2
al 5,9

KD + 65,17 ü.wr.null 200

4,00

4,535
4,50
vorgarten

2,64
saunaboden

R PH + 0
vs.1

RPH +
KS + 64,09 ü.wr.null ar iw.1 308 bad 308 vs.1

2,20

2,20
wc 13,60 m² garderobe

stiegenhaus §81.6
~ 52 m³

12
10
3,51 m² hebeanlage 221 8,45 m² wc 221
wc
e n ka n

wc

RPH +0,90 m
9,01 m²

2,655

2,655

2,655
2,91 m² (UL 10 liftsch.

2,595

speicher adg
lastausgl. 351
fliesen technik -0,16

3,82
3,82

3,82
liftsch. fliesen 2,92 m² 0) aw.2

5,595
fliesen liftsch. fliesen 2,92 m² 2,92 m² 209
liftsch. bad

16 höhen
16 höhen
d=150mm 1,50%

19,87/ 27,5
16 höhen
2,39 m²

16 höhen
18,65/ 27,5
1,45

18,39/ 27,5
8,95 m²

19,87/ 27,5
iw.2 aw.2
strass

2,39 m² fliesen

4,50

4,50
fliesen

1,65
fliesen
4,50
iw.5 2,39 m² 2,39 m² vorber. 12,61 m² 130

4,16

4,265
fliesen iw.2

4,145

4,21
vorber.

4,09
polocal
vorber. iw.3 vorber. fliesen

50 l
iw.3 iw.2

25
iw.3

2,77

1,495
2,77
aw.2 OL 121/121

gel.höhe = 100cm
200

gel.höhe = 100cm
20

70
iw.1

10,095
galerie

9,415
gel.höhe = 100cm

235

235

235
200

200

100
221

210

210

210

210
20

9,975
zugang

80

80

1,25

80

80

80

80
RPH +0,00 m

RPH +0,00 m
vorraum

,00 m
zimmer 94

2,065

2,065
gang

0,00 m
28,86 m² gang

9,265
gang keller -0,16 16,38 m² 100 94 iw.2 vs.1 94 iw.2

1,515
-0,02 12,40 m² parkett iw.2 +71,49 ü.wr.null 80 221

10,095
1,625 iw.1 estrichpl. iw.2 +65,33 ü.wr.null 90 45,12 m² 12,31 m² +68,31 ü.wr.null 90 8,32 m²
80

1,20

1,20

1,20
R PH + 0
l_01 ei l_01 ei l_01 223 l_01 l_01 221 81 l_01 l_01 221 l_01
1,33
12,98 m² iw.1 36,17 m² fliesen 81

RPH +
+0,00 210 parkett parkett +2,98 210 parkett +6,16 210 terrasse

68

68
fliesen +62,39 ü.wr.null 200 fliesen iw.2 221

9,415
9,415
221

60
aw.1 aw.2 48,51 m²

235
WAS d=300

9,00
10,095
-2,94 WAS d=300 aw.2 WAS d=300 (UL 10