Sie sind auf Seite 1von 49

10/05/2017

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP-HCM


KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP


ÑEÀ TAØI

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU HEÄ THOÁNG ÑIEÄN

GVHD : T.S QUYEÀN HUY AÙNH


SVTH : VY THÒ THANH HÖÔØNG
MSSV : 01102060

TP. Hoà Chí Minh, 02 - 2006

MUÏC ÑÍCH CHOÏN ÑEÀ TAØI

 Nhu caàu ñieän naêng ngaøy caøng taêng cao

 Nguoàn naêng löôïng sô caáp caïn kieät daàn

 Giaù ñieän thaáp, chaát löôïng cao, lieân tuïc cung caáp ñieän

 Söû duïng toái öu nguoàn nhieân lieäu, toái thieåu hoaù giaù thaønh saûn xuaát
ñieän naêng laø vaán ñeà raát quan troïng ñöôïc chuù yù thöôøng xuyeân

1
10/05/2017

MUÏC ÑÍCH VAÄN HAØNH TOÁI ÖU

 Heä thoáng ñieän

+ Kinh teá: Giaûm giaù thaønh vaø giaûm toån thaát ñieän naêng

+ Kyõ thuaät: Lieân tuïc cung caáp ñieän, chaát löôïng ñieän naêng toát

+ Khaùch haøng:
Giaù ñieän thaáp, chaát löôïng cao, lieân tuïc cung caáp ñieän

 Maùy phaùt

Toái thieåu toång chi phí nhieân lieäu

YÙ NGHÓA THÖÏC TIEÃN

Xu theá hieän nay laø lieân keát caùc maïng ñieän thaønh heä thoáng naêng löôïng
lôùn nhaèm naâng cao ñoä tin caäy cung caáp ñieän, ñaûm baûo chaát löôïng ñieän
naêng
Vaän haønh trôû neân phöùc taïp

Heä thoáng thöôøng laø phi tuyeán

Gaùnh naëng ñoái vôùi coâng cuï phaân tích


Con ñöôøng duy nhaát ñeå coù theå hieåu vaø phaân tích caùc vaán ñeà lieân quan
ñeán löôùi ñieän chæ coù theå thoâng qua vieäc moâ phoûng vaø khoâng caàn thöïc
hieän treân löôùi ñieän thöïc teá vaãn cho keát quaû ñuùng, khoâng gaây thieät haïi.

Giaû thieát vaän haønh heä thoáng, kieåm tra heä thoáng coù hoaït ñoäng toát khoâng,
Ñaùnh giaù chaát löôïng ñieän aùp treân löôùi, kieåm tra ñöôøng daây coù quaù taûi.
Kieåm tra veà maëc kinh teá: toån thaát ñieän naêng, chi phí saûn xuaát min

2
10/05/2017

DAÃN NHAÄP

Trong qui hoaïch phaûi tìm ñöôïc phöông aùn phaùt trieån toát nhaát cho giaù
thaønh saûn xuaát, truyeàn taûi vaø phaân phoái nhoû nhaát

Trong thieát keá phaûi tìm ñöôïc giaûi phaùp kyõ thuaät toái öu, thoaû maõn moïi yeâu caàu
kyõ thuaät nhöng coù giaù thaønh hôïp lyù vaø taïo ñöôïc ñieàu kieän thuaän lôïi cho vaän haønh
sau naøy

Trong vaän haønh caàn toå chöùc quaûn lyù kyõ thuaät, theo doõi, ñieàu khieån hoaït
ñoäng cuûa heä thoáng ñieän vaø löôùi ñieän sao cho chaát löôïng ñieän naêng vaø ñoä tin
caäy cao, chi phí vaän haønh bao goàm chi phí nhieâu lieäu, toån thaát coâng suaát vaø
ñieän naêng, chi phí söûa chöõa söï coá, baûo quaûn, … nhoû nhaát.

Söû duïng toái öu caùc nguoàn nhieâu lieäu, toái thieåu hoaù giaù thaønh saûn xuaát ñieän
naêng, tieát kieäm naêng löôïng trong söû duïng

NOÄI DUNG

 CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN MAÏNG ÑIEÄN

 LYÙ THUYEÁT VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT

 CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT

 MOÂ PHOÛNG VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT BAÈNG


PHAÀN MEÀM POWERWORLD

3
10/05/2017

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN

LFBUS

LFNEWTON

LFGAUSS

DISPATCH

GENCOST

BLOSS

BUSOUT

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


LFBUS

Baét ñaàu 1

 Muïc ñích Thaønh laäp ma traän : k =1


Ñoåi toång trôû thaønh nl, nr, R, X, Bc, a
k = k +1
toång daãn vaø thaønh Xaùc ñònh : nbr vaø nbus
laäp ma traän toång Thaønh laäp:Y(nr(k),nl(k))
daãn nuùt. Xaùc ñònh : Z, y
Ñ
k < = nbr?
 Thoâng soá ban ñaàu Thaønh laäp ma traän toång trôû
nuùt Z = R + jX S
+ Thoâng soá ñöôøng n =1
daây. n =1
+ Thoâng soá maùy n =n +1
n = n +1
bieán aùp
Thaønh laäp: Y(n,n)
+ Ñaàu phaân aùp cuûa Ñ
a(n) < = 0
maùy bieán aùp. S Ñ
a(n) = 1 n < = nbus?
Ñ
n < = nbr? S
S Keát thuùc
1

4
10/05/2017

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


LFNEWTON
A
Baét ñaàu
k = k +1
 Muïc ñích Gaùn: ns = 0; ng = 0; Vm = 0; Xaùc ñònh: ns, ng
Giaûi phaân boá coâng delta = 0; yload = 0; deltad =0
suaát baèng phöông Xaùc ñònh: nbus
Xaùc ñònh: ngs(k), nss(k)

phaùp Newton – Ñ k ≤ nbus?


Raphson. k=1
S
k = k +1 Xaùc ñònh: Ym, t

 Thoâng soá ban ñaàu Xaùc ñònh: n Tính: m = 2nbus-ng-ns


+ Taäp tin busdata Gaùn: maxerror = 1
vaø linedata. Xaùc ñònh: kb(n); Vm(n); deltad(n); Pd(n); Qd(n);
Pg(n); Qg(n); Qmin(n); Qmax(n); Qsh(n)
iter = 1
+ Pd, Qd, Pg, Qg Ñ Gaùn:Vm(n) = 1
MW, Mvar Vm(n)< 0?
V(n) = 1+j0
iter = iter + 1

+ Vm(n), ñôn vò S
Tính: delta(n); V(n); P(n); Q(n); S(n)
n =1
1
töông ñoái. n = n +1
+ deltad(n), ñoä. k ≤ nbus?
Tính : J11, J22, J33, J44

k =1 Tính : Pk, Qk

A B

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


LFNEWTON
B C

Tính : P(n)(iter) , Q(n)(iter) taïi nuùt cô sôû thöù n Gaùn : maxerror(iter) = | DC|
S
Qmax ≠ 0 ?
iter = maxiter ?
Ñ maxerror > aaccuracy?
Qg(iter)=Q(n)(`iter).basemva+Qd(n)(iter)-Qsh(n)(iter)
1 S

Qg(n)(iter) < Qmin(n)? Ñ Ñ accuracy > 0.001? Ñ


2 < iter < 7? iter < 200?
Vm(n)(iter) =Vm(n)(iter)+0.01 Thoâng
S S baùo lôøi
Tính:V=Vm.cos(delta)+j.Vm.sin(delta) giaûi
Qg(n)(iter) > Qmax(n)? Ñ
deltad = 180/pi*delta khoâng
2 < iter < 7?
hoäi tuï
Vm(n)(iter) = Vm(n)(iter) - 0.01 n=1
S
Tính : DC(nn)(iter) vaø DC(lm)(iter) n = n+1
Tính: DX(iter) = A(iter)/DC’(iter) Tính : yload(n)
n=1
Ñ
n = n+1 n ≤ nbus?
S
Tính: Vm(-n)(iter+1), busdata (:,3) = Vm; busdata(:,4) = deltad
delta(n)(iter+1)
n ≤ nbus? Tính: Pgt, Qgt, Pdt,Qdt,Qsht

C Keát thuùc

5
10/05/2017

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


LFGAUSS A

Bieán accel coù S


 Muïc ñích Baét ñaàu gaùn saün giaù trò?
Ñ accel = 1.3
Giaûi phaân boá coâng Gaùn: Vm = 0; delta = 0; yload = 0; deltad = 0

suaát baèng phöông Xaùc ñònh: nbus Bieán accuracy coù


gaùn saün giaù trò?
S

phaùp Gauss – k =1 accuracy = 0.001


Seidel. Ñ
k =k+1 Bieán basemva coù S
 Thoâng soá ban ñaàu Xaùc ñònh: n gaùn saün giaù trò?

+Taäp tin busdata Xaùc ñònh:kb(n), Vm(n), delta(n), Pd(n), Qd(n), Ñ basemva = 100

vaø linedata. Pg(n), Qg(n), Qmin(n), Qmax(n), Qsh(n)


Bieán maxiter coù S
+Pd, Qd, Pg, Qg Vm(n)< 0?
Ñ Gaùn:Vm(n) =1 gaùn saün giaù trò?

MW,Mvar. S
V(n)= 1+j0 Ñ maxiter = 100
maxerror =10
+Vm(n),ñôn vò delta(n)= pi/180.delta(n)
V(n)=Vm(n).(cos(delta(n))+j.sin(delta(n)))
töông ñoái. P(n)=(Pg(n)-Pd(n))/basemva
iter = 0

+deltad(n),ñoä. Q(n)= (Qg(n)-Qd(n)+Qsh(n))/basemva


S(n)=P(n) + j.Q(n)
iter = iter+1 2

n=1
k ≤ nbus? n = n+ 1
1

A B

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


LFGAUSS
B
1 C
YV(bus) = Ybus(n,k)V(k)(iter)
Ñ
Tính: DP(n)(iter), DQ(n)(iter) n ≤ nbus?
S
Tính:S(n)(iter), P(n(iter)), Q(n)(iter), Tính :
DP(n)(iter), DQ(n)(iter), Vc(n)(iter) taïi nuùt cô sôû

Tính:Q(n)(iter), S(n)(iter) taïi nuùt ñieàu chænh ñieän aùp


iter = maxiter ? Ñ
S
Qmax(n) ≠ 0? maxerror(iter) > accuracy?
Ñ 2 S Thoâng
Qgc(iter) = Q(n)(iter).basemva + Qd(n)(iter)- h(n)(iter) baùo
Ñ
accuracy > 0.001? giaûi
S
iter < 200? phaùp
DQ(n))(iter) < 0.05? S
iter >=10?, DV < 0.045? khoâng
n=1
hoäi tuï
Ñ n = n+ 1
Ñ
Qgc(iter) >Qmax(n)?
Tính: S(n), Pg(n), Qg(n) taïi nuùt cô sôû
S Vm(n)(iter) = Vm(n)(iter)- 0.005
DV(n) (iter) = DV(n) (iter)- 0.005 Tính: Qg(n) taïi nuùt ñieàu chænh ñieän aùp
Qgc(iter) < Qmin(n)? Ñ
Tính: y load(n)
Vm(n)(iter)= Vm(n)(iter) + 0.005
S DV(n)(iter) = DV(n)(iter) + 0.005 Ñ
n< nbus?
Tính ñieän aùp taïi nuùt phuï taûi n S
Tính: Pgt, Qgt, Pdt, Qdt, Qsht
Tính V(n)(iter) taïi nuùt cô sôû vaø nuùt ñieàu chænh ñieän aùp Gaùn: busdata(:,3) =Vm; busdata(:,4) = deltad

C Keát thuùc

6
10/05/2017

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


DISPATCH
A

Baét ñaàu Xaùc ñònh: Pmin, Pmax 1


1
 Muïc ñích Bieán Pdt coù gaùn S
Xaùc ñònh: wgt
Thoâng baùo loãi
Ñ
+ Suaát taêng chi phí saün giaù trò?
Ñ
Nhaäp Pdt
Thoâng baùo loãi
heä thoáng . S
S
Ñ
Bieán Cost coù gaùn
+ Coâng suaát phaùt saün giaù trò? Nhaäp Cost S
toái öu. Ñ
Xaùc ñònh : ngg
Gaùn: E = Bu

Bieán lambda coù S


S
Thoâng soá ban ñaàu Bieán mwlimit coù gaùn saün giaù trò?
 gaùn saün giaù trò? Nhaäp mwlimit Ñ lambda = max(beta)
+ Pdt. Ñ delp = 10

+ Cost. Bieán B, B0, B00


coù gaùn saün giaù trò?
S iterp = 0
Gaùn : B, B0. B00
iterp = iterp +1
+ Pmin. Ñ
2
k=1
+ Pmax. Bieán basemva coù
gaùn saün giaù trò?
S
Gaùn:basemva=100 k = k+1
Ñ Xaùc ñònh: E(k,k)(iterp),Dx(k)(iterp)
Tính: Bu, B00u
Ñ
Xaùc ñònh: alpha, beta, gama n ≤ ngg?
S
A B

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


DISPATCH
C
B

Tính : PP(iterp)=E(iterp)/Dx’(iterp) Tính laïi: PL(iterp), DelP(iterp)

k=1 k=1

k = k+1 k = k+1

S Tính : grad(k)(iterp)
wgt=1?
Ñ Ñ
Xaùc ñònh: Pgg(k)(iterp) k ≤ ngg?
S
Ñ Tính :
n ≤ ngg?
S
Xaùc ñònh: Pgtt(iterp), PL(iterp), DelP(iterp) Ñ
2
k=1 S
Ñ
iterp  200 ?
k = k+1
S
k =1
k=k+1
Ñ
Gaùn: databus(k,7) = Pgg(n)

Pgg(k)(iterp)=Pmax(k), k ≤ nbus ?
S Pgg(k)(iterp)=Pmin(k), wgt=0
Ñ Tính vaø xuaát keát quaû dpslack
k ≤ ngg?
S
C Keát thuùc

7
10/05/2017

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


GENCOST
Baét ñaàu

 Muïc ñích Kieåm tra bieán Pgg S


coù gaùn saün giaù trò?
Tính toång chi phí saûn xuaát. Ñ
Nhaäp: Pgg

 Thoâng soá ban ñaàu


Kieåm tra bieán Cost S
+ Pgg. coù gaùn saün giaù trò?
Nhaäp:Cost
+ Cost. Ñ
Xaùc ñònh: ngg
i=1
i = i +1

Xaùc ñònh: costv(i)


Ñ
i ≤ ngg ?
S
Xaùc ñònh: totalcost

Hieån thò keát quaû: totalcost

Keát thuùc

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


BLOSS

Baét ñaàu A
 Muïc ñích Xaùc ñònh: Zbus = (Ybus)-1 Xaùc ñònh phaàn thöïc ma traän H
Tính PL trong heä Xaùc ñònh töøng doøng taûi rieâng bieät: Xaùc ñònh heä soá B(k,m):
thoáng. B(k,m) = BB(k,m)
(k = 1,..,nd) (k,m =1,…,ngg)
Söû duïng theo sau
Xaùc ñònh toång doøng taûi: Xaùc ñònh heä soá B0(k):
nhöõng chöông trình B0(k) = 2.BB(ngg+1,k)
phaân boá coâng suaát. (k=1,…,ngg)

Tính: (k=1,..,nd) Xaùc ñònh heä soá B00(k):


B00(k) = BB(ngg+1,ngg+1)
(k=1,…,ngg)
Xaùc ñònh ma traän C
Tính toån thaát coâng suaát taùc
Tính: duïng heä thoáng PL

Hieån thò keát quaû PL

Xaùc ñònh ma traän Hermitian Keát thuùc

8
10/05/2017

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN


BUSOUT
Baét ñaàu

 Muïc ñích Xuaát keát quaû: maxerror

Xuaát keát quaû: In: Bus Voltage Angle --Load-- ---Generation-- Injected
+ Vm(n), deltad(n). No Mag Degree MW Mvar MW Mvar Mvar
+ Pd(n), Qd(n), Pg(n),
n =1
Qg(n), Qsh(n).
+ Pdt, Qdt, Pgt, Qgt. n=n+1
+ Qsht, Qsh(n).
Xuaát keát quaû: Vm(n), deltad(n),
Pd(n), Qd(n), Pg(n), Qg(n), Qsh(n)

Ñ
n = nbus?
S
Xuaát keát quaû:Pdt, Qdt, Pgt, Qgt,
Qsht, Qsh(n)

Keát thuùc

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU

 BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT

 BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT

 KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT

9
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Haøm chi phí


ng ng
C t   C i   (α i  β i .Pi  γ i .Pi )
2

i 1 i 1

 Haøm raøng buoäc

Ct: toång chi phí; Ci: chi phí saûn xuaát cuûa nhaø maùy thöù I; Pi :coâng suaát taùc duïng phaùt cuûa
nhaø maùy thöù I; PD : toång nhu caàu taûi; ng: toång soá nhaø maùy phaùt coù theå vaän haønh.

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU - C1
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Laäp haøm Lagrange

 Ñieàu kieän ñeå ñaït cöïc trò

 Töø (1) vaø (2) tìm ñöôïc:

 Theá  vaøo (1) tìm ñöôïc chi phí nhoû nhaát

10
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU - C2
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Gaùn giaù trò ban ñaàu cho (k )


 Thay (k ) vaøo (1) tìm ñöôïc

( i = 1, …, ng)

 Tính

 Tieáp tuïc quaù trình laëp ñeán khi P nhoû hôn moät sai soá cho tröôùc

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD1
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Haøm chi phí nhieân lieäu

$/h

 Toång taûi PD baèng 800 MW

 Boû qua toån thaát treân ñöôøng daây vaø giôùi haïn coâng suaát phaùt

Tìm vaän haønh toái öu vaø toång chi phí tính baèng ñôn vò $/h?

11
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD1- C1
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Laäp haøm Lagrange

 Ñieàu kieän ñeå ñaït cöïc trò

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD1 – C1
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Vaän haønh toái öu


   1 8,5  5,3
 P1    400 ( MW )
 2 1 2(0,004)
    2 8,5  5,5
 P2    250 ( MW )
 2 2 2(0,006)
 P     3  8,5  5,8  150 ( MW )
 3 2 3 2(0,009)

 Toång chi phí nhieân lieäu


Ct = 500 + 5,3(400)+ 0,004(400)2 + 400 + 5,5(250) + 0,006(250)2
+ 200 + 5,8(150) + 0,009(150)2 = 6682,5 ($/h)

12
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD1- C2
(KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT VAØ TOÅN THAÁT)

Gaùn giaù trò ban ñaàu cho 


(1)
 6
(1)
 Thay   6 vaøo (1) tìm ñöôïc

 Tính

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD1- C2
(KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT VAØ TOÅN THAÁT)

 Luùc ñoù:

 Giaù trò môùi cuûa 


(2) = 6,0 + 2,5 = 8,5

 Tieáp tuïc quaù trình, cho laàn laëp thöù 2, thì ñöôïc:

13
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD1- C2
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Tính

 P(2) = 0 Raøng buoäc daïng caân baèng hoäi tuï sau 2 laàn laëp

 Do ñoù, vaän haønh kinh teá khi

P1 = 400 (MW); P2 = 250 (MW); P3 = 150 (MW)

 Toång chi phí nhieân lieäu


Ct = 500 + 5,3(400)+ 0,004(400)2 + 400 + 5,5(250) +
0,006(250)2 + 200 + 5,8(150) + 0,009(150)2 = 6682,5 ($/h)

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD1- C2
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

Gaùn giaù trò ban ñaàu cho 


(1)
 6

 P(2) = 0

 Vaän haønh kinh teá

P1 = 400 (MW); P2 = 250 (MW); P3 = 150 (MW);   8,5

 Toång chi phí nhieân lieäu

Ct = 500 + 5,3(400)+ 0,004(400)2 + 400 + 5,5(250) + 0,006(250)2


+ 200 + 5,8(150) + 0,009(150)2 = 6682,5 ($/h)

14
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD1
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Chöông trình kieåm tra

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD1
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KHOÂNG KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Keát quaû

15
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Haøm chi phí


ng ng

C t   C i   (α i  β i .Pi  γ i .Pi )
2

i 1 i 1

 Haøm raøng buoäc

 Giôùi haïn

Pi (min)  Pi  Pi (max) i  1,..., n g

Pi(min) , Pi(max) : giôùi haïn coâng suaát nhoû nhaát vaø lôùn nhaát cuûa nhaø maùy i

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Laäp haøm Lagrange

 Ñieàu kieän ñeå ñaït cöïc trò

 Gaùn giaù trò ban ñaàu cho (k )


 Thay (k ) vaøo (1) tìm ñöôïc

( i = 1, …, ng)

16
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Pheùp laëp tieáp tuïc maõi ñeán khi P  P


i D

 Ngay khi, baát kì nhaø maùy naøo ñaït ñeán giaù trò Pi(min)
hoaëc Pi(max) , nhaø maùy ñoù ñöôïc giöõ coá ñònh ôû giôùi haïn
coâng suaát phaùt

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD2
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Haøm chi phí

 Giôùi haïn coâng suaát phaùt

(MW)

 PD laø 972 MW

Tìm vaän haønh toái öu vaø toång chi phí saûn xuaát?

17
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD2
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Gaùn giaù trò ban ñaàu cuûa (1)  6


 Giaûi caùc phöông trình hieäu chænh ñöôïc
6  5,3 6,0  5,5 6  5,8
P1(1)   87,5; P2(1)   41,6667; P3(1)   11,1111;
2(0,004) 2(0,006) 2(0,009)
.

 Töø PD = 975 MW

= 975 - (87,5 + 41,6667 + 11,1111 ) = 834,7222

834,7222 834,7222
(1)    3,1632
1 1 1 263,8888
 
2(0,004) 2(0,006) 2(0,009)

 ( 2 )  6  3,1632  9,1632

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD2
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Tieáp tuïc quaù trình, cho böôùc laëp thöù 2, thì ñöôïc
9,1632  5,3
P1( 2)   482,8947;
2(0,004) 9,1632  5,8
P3( 2 )   186,8421
9,1632  5,5 2(0,009)
P2( 2)   305,2632;
2(0,006)
raøng buoäc daïng caân baèng hoäi tuï sau 2 böôùc laëp
P1( 2 )  482,8947  P1max  400

 P ( 2) = 975 – ( 450 + 305,2632 + 186,8421 ) = 32,8947


 ( 2 )  0,2368  ( 3)  9,4

18
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD2
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Tieáp tuïc quaù trình, cho böôùc laëp thöù 3, thì ñöôïc
9,4  5,5 9,4  5,8
P1(3)  450 P2(3)   325 P3(3)   200
2(0,006) 2(0,009)
 P (3)  975  (450  325  200)  0
t

Raøng buoäc daïng caân baèng hoäi tuï, P1vaø P3 trong giôùi haïn
 Vaän haønh toái öu
P1 = 450 MW; P2 = 325 MW; P3 = 200 MW; ^  9,4
 Toång chi phí
Ct = 500 + 5,3 (450) + 0,004 (450)2 + 400 + 5,5 (325) +
0,006(325)2 + 200 + 5,8(200) + 0,009(200)2 = 8236,25 $/h

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD2
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Gaùn giaù trò ban ñaàu cho (1)  6


 Böôùc laëp thöù 1
P1(1)  87,5; P2(1)  41,6667; P3(1)  11,1111;
 Böôùc laëp thöù 2
P1( 2)  482,8947; P2( 2)  305,2632; P3( 2 )  186,8421

P1( 2)  482,8947  P1max  400

 Böôùc laëp thöù 3


P1(3)  450; P2(3)  325; P3(3)  200  P ( 3 )  0
 Vaän haønh toái öu
P1 = 450 MW; P2 = 325 MW; P3 = 200 MW; ^  9,4

 Toång chi phí Ct = 8236,25 $/h

19
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD2
(BOÛ QUA TOÅN THAÁT VAØ KEÅ ÑEÁN GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT PHAÙT)

 Doøng leänh

 Keát quaû

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Haøm chi phí

 Haøm raøng buoäc

 Haïn cheá
Pi (min)  Pi  Pi (max) (i = 1,…, ng)

Trong ñoù:

20
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Laäp haøm Lagrange

 Ñieàu kieän ñeå haøm chi phí ñaït cöïc tieåu

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Giaûi (1),(2),(3),(4) thì ñaït

 Tieáp tuïc quaù trình ñeán khi P (k ) nhoû hôn 1 giaù trò cho tröôùc.

21
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD3
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Chi phí saûn xuaát

 Giôùi haïn coâng suaát phaùt


10 MW  P1  85 MW
10 MW  P2  80 MW
10 MW  P3  70 MW
 Toån thaát coâng suaát taùc duïng
PL(pu) = 0,0218P12(pu) + 0,0228P22(pu) + 0,0179P32(pu)

 PD laø 150 MW
 Scb laø 100 MVA
Xaùc ñònh vaän haønh toái öu coâng suaát phaùt?

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD3
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Gaùn trò ban ñaàu cuûa (1)  8


 Sau 4 böôùc laëp, raøng buoäc daïng caân baèng hoäi tuï
 Vaän haønh toái öu taïi   7,6789

 Toån thaát coâng suaát taùc duïng


PL(4) = 0,000218(35,0907)2 + 0,000228(64,1317)2 + 0,000179(52,4767)2 = 1,699

 Toång chi phí nhieân lieäu


Ct  1592,65 ($/h)

22
10/05/2017

VAÄN HAØNH TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – VD3
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Doøng leänh

 Keát quaû

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT

BAØI TOAÙN 1

BAØI TOAÙN 2

BAØI TOAÙN 3

BAØI TOAÙN 4

BAØI TOAÙN 5

BAØI TOAÙN 6

BAØI TOAÙN 7

BAØI TOAÙN 8

23
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


BAØI TOAÙN 1

Caùc haøm chi phí nhieân lieäu


C1  400  6,0 P1  0,004 P12
C2  500  P2  P22

(a)   8 $/MWh
PD = 550 MW
Boû qua toån thaát, xaùc ñònh coâng suaát phaùt toái öu
(b)   10 $/MWh
PD = 1300 MW
Boû qua toån thaát, xaùc ñònh coâng suaát phaùt toái öu

(c) Tìm heä soá chi phí nhieân lieäu cuûa nhaø maùy thöù hai

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


KEÁT QUAÛ BAØI TOAÙN 1

 Laäp haøm Lagrange

 Ñieàu kieän toái öu

(a)

(b)

(c)

24
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


BAØI TOAÙN 2

 Caùc haøm chi phí nhieân lieäu


C1  350  7,20 P1  0,004 P12
C2  500  7,30 P2  0,0025 P22
C3  600  6,74 P3  0,003P32

 Boû qua toån thaát treân ñöôøng daây vaø giôùi haïn coâng suaát phaùt

Xaùc ñònh keá hoaïch saûn xuaát toái öu cho moãi ñieàu kieän taûi sau:
(i)
(ii) (MW)
(iii)

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


KEÁT QUAÛ BAØI TOAÙN 2

Laäp haøm Lagrange

 Ñieàu kieän ñaït cöïc tieåu

(i)
(ii) (MW)
(iii)

25
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


BAØI TOAÙN 3

 Caùc haøm chi phí nhieân lieäu


C1  350  7,20 P1  0,004 P12
C2  500  7,30 P2  0,0025 P22
C3  600  6,74 P3  0,003P32

 Giôùi haïn coâng suaát phaùt


122  P1  400 ( MW )
260  P2  600 ( MW )
50  P3  445 ( MW )

Söû duïng chöông trình dispatch ñeå xaùc ñònh vaän haønh toái öu

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


KEÁT QUAÛ BAØI TOAÙN 3

 Vaän haønh toái öu

P1  122, P2  260, P3  68,   7,148

 Chöông trình  Keát quaû

26
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


BAØI TOAÙN 4

 Haøm chi phí


C1  320  6,2 P1  0,004 P12
C2  200  6,0 P2  0,003P22
 Giôùi haïn
50  P1  250
50  P2  350

 Toån thaát coâng suaát heä thoáng


PL ( pu )  0,0125P12( pu )  0,00625P22( pu )

 Toång taûi laø 412,35 MW


 Coâng suaát cô baûn laø 100 MVA

Xaùc ñònh vaän haønh toái öu maùy phaùt

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


KEÁT QUAÛ BAØI TOAÙN 4

 Vaän haønh toái öu


P1 = 161,17 (MW), P2 = 258,604 (MW),   7,80389

 Chöông trình
 Keát quaû

27
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


BAØI TOAÙN 5

5 6 7

 Haøm chi phí


4 8
C1  240  6,7 P1 0,009 P12
9
C2  220  6,1P 2 0,005P22
C7  240  6,5P 7 0,008 P72
3 2 1

Hình 1.9. Sô ñoà ñôn tuyeán cuûa ví duï 1.12

Söû duïng chöông trình dispatch, vieát nhöõng doøng leänh


caàn thieát ñeå xaùc ñònh vaän haønh toái öu maùy phaùt

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


BAØI TOAÙN 5

DÖÕ LIEÄU ÑÖÔØNG DAÂY DÖÕ LIEÄU TAÛI DÖÕ LIEÄU MAÙY PHAÙT DÖÕ LIEÄU TUÏ BUØ
STTN MW Mvar
STTN STTN R(ñvtñ) X(ñvtñ) 1 (ñvtñ) STTN Ñ.aùp dñ P(MW) Giôùi haïn coâng Soá thöù töï nuùt Qc,Mvar
2
B 1 0 0 suaát
1 2 0.018 0.054 0.0045 Min Max 3 1.0
2 20 10
4 3.0
1 8 0.014 0.036 0.0030 1 1,03
3 25 1
2 9 0.006 0.030 0.0028 2 1,04 80 0 250
4 10 5
2 3 0.013 0.036 0.0030 7 1,01 120 0 100
5 40 20
3 4 0.010 0.050 0.0000
6 60 40
4 5 0.018 0.056 0.0000
7 10 5
5 6 0.020 0.060 0.0000
8 80 60 GIÔÙI HAÏN COÂNG SUAÁT CUÛA MAÙY
6 7 0.015 0.045 0.0038 PHAÙT
9 100 80
6 9 0.002 0.066 0.0000 Maùy phaùt Pmin(MW) Pmax(MW)
7 8 0.032 0.076 0.0000 1 50 200
7 9 0.022 0.065 0.0000 2 50 200
7 50 100

28
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CHÖÔNG TRÌNH

 Doøng leänh

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CHÖÔNG TRÌNH

29
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


KEÁT QUAÛ BAØI TOAÙN 5

Keát quaû

 Toång chi phí saûn xuaát cho ñieàu kieän vaän haønh ñaàu tieân laø 3326,77$/h

 Toåång chi phí saûn xuaát vôùi vaän haønh toái öu maùy phaùt laø 3194,85 $/h

 Keát quaûø tieát kieäm ñöôïc 131,92 $/h

Toång tieàn tieát kieäm tính cho caû naêm laø hôn 1155619,2 $

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT6
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Haøm chi phí C1  200  7 P1  0,008P12


C2  180  6,3P2  0,009 P22
C3  140  6,8 P3  0,007 P32

 Giôùi haïn coâng suaát phaùt


10 MW  P1  85 MW
10 MW  P2  80 MW
10 MW  P3  70 MW

 Ma traän caùc heä soá B cuûa coâng thöùc toån thaát


B=

B0 = [0,003 0,0031 0,0015]


B00 = 0,00030523
 PD laø 150 MW
Söû duïng chöông trình dispatch ñeå xaùc ñònh vaän haønh toái öu coâng suaát phaùt?

30
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT6
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Doøng leänh

 Keát quaû

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT7
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Chi phí saûn xuaát V1  1,060


V3  1.03
30 MW

1 4
0,08+j0,24 3

20 MW 50 MW
0,06+j0,18 15 Mvar 30 Mvar
0,02+j0,06 0,06+j0,18
0,08+j0,24

 Giôùi haïn coâng suaát phaùt 2 20 MW


0,04+j0,12
5
10 MW  P1  85 MW V2  1 . 045 10 Mvar 60 MW
40 Mvar
10 MW  P2  80 MW 40 MW
Thoâng soá ñieän naïp
10 MW  P3  70 MW Ñöôøng daây
1
B
2
1-2 0.030
Xaùc ñònh vaän haønh toái öu 1-3 0.025
2-3 0.020
2-4 0.020
2-5 0.015
3-4 0.010
4-5 0.025

31
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT7
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )
 Chöông trình

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT7
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

32
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT7
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Keát quaû ôû laàn laëp 1

Nhaän xeùt
Toång chi phí saûn xuaát
cho ñieàu kieän vaän
haønh ñaàu tieân laø
1633,24 $/h

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT7
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Keát quaû ôû laàn laëp cuoái cuøng

Nhaän xeùt
Toång chi phí saûn xuaát
cho vaän haønh toái öu
maùy phaùt laø 1596,96
$/h
Nhö vaäy, tieát kieäm ñöôïc
36,27 $/h

33
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT8
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )
G

 Haøm chi phí 1 G G


3
G 2
C1  240  7.0 P1  0.0070 P 1
2
G
8
26
C2  200  10.0 P2  0.0095P22 5
13

C3  220  8.5P3  0.0090 P32 7 4


6
18
G
C4  200  11.0 P4  0.0090 P42 16
9
C5  220  10.5P5  0.0080 P52 12 14

C26  190  12.0 P26  0.0075P262 25 19 10


11
24
 Nuùt 1 laø nuùt chuaån V1  1.0250pu

23 15
22

 Scb baèng 100 MVA 20

21
Söû duïng chöông trình bloss ñeå xaùc ñònh heä soá B
17
Xaùc ñònh lôøi giaûi baøi toaùn phaân boá doøng coâng suaátHình 1.8 . Sô ñoà ñôn tuyeán cuûa ví duï 1.8

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT8
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

GIÔÙI HAÏN COÂNG DÖÕ LIEÄU MAÙY DÖÕ LIEÄU COÂNG SUAÁT DÖÕ LIEÄU NUÙT ÑIEÀU
SUAÁT TAÙC DUÏNG BIEÁN AÙP KHAÙNG TUÏ BUØ CHÆNH ÑIEÄN AÙP
CUÛA MAÙY PHAÙT NGANG
Nhaùnh Chænh Thöù Bieân Qmin Qmax
Maùy Pmin, Pmax maùy ñònh ñaàu Soá thöù Qc, ñvtñ töï ñoä ñieän
phaùt MW MW bieán aùp phaân aùp töï nuùt nuùt aùp
ñvtñ
1 100 500 1 4.0 2 1.020 40 250
2–3 0.960
2 50 200 4 2.0 3 1.025 40 150
2 – 13 0.960
3 80 300 5 5.0 4 1.050 40 80
3 – 13 1.017
4 50 150 6 2.0 5 1.045 40 160
4–8 1.050
5 50 200 9 3.0 26 1.045 15 50
4 – 12 1.050
26 50 120 11 1.5
6 -19 0.950
12 2.0
7–9 0.950
15 0.5
19 5.0

34
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT8
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Doøng leänh

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT8
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

35
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT8
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT8
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Keát quaû ôû laàn laëp 1

Nhaän xeùt
Toång chi phí saûn
xuaát cho ñieàu kieän
vaän haønh ñaàu tieân
laø 16760,73 $/h

36
10/05/2017

CAÙC BAØI TOAÙN TOÁI ÖU MAÙY PHAÙT


CÖÏC TIEÅU HOAÙ CHI PHÍ NHIEÂN LIEÄU – BT8
(KEÅ ÑEÁN TOÅN THAÁT COÂNG SUAÁT )

 Keát quaû ôû laàn laëp cuoái cuøng

Nhaän xeùt
Toång chi phí saûn xuaát cho
vaän haønh toái öu maùy phaùt
laø 1544,72 $/h

Tieát kieäm ñöôïc 1313,01 $/h


Toång tieàn tieát kieäm tính cho caû
naêm laø hôn 11 trieäu.

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD

 GIÔÙI THIEÄU POWERWORLD VERSION 11.0

 CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH

 KHAÛO SAÙT CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP

37
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


GIÔÙI THIEÄU POWERWORLD VERSION 11.0

 Saûn phaåm töông taùc ôû möùc ñoä cao vaø thuaän tieän söû duïng

 Giaûi quyeát heä thoáng ñeán 100000 nuùt

 Tính toaùn vaän haønh kinh teá

 Phaân tích kinh teá söï giao dòch vuøng

 Tính toaùn heä soá phaân phoái truyeàn taûi ñieän

 Phaân tích ngaén maïch vaø phaân tích caùc söï coá baát thöôøng

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH
CHEØN BUS

EnÏsert/Bus

- Nhaäp soá vaø teân ñaïi dieän


cuûa thanh caùi
- Nhaäp soá vuøng vaø soá khu
vöïc
- Nhaäp teân vuøng vaø teân
khu vöïc cuûa thanh caùi
- Nhaäp ñieän aùp ñònh möùc
cuûa thanh caùi

- Xaùc ñònh höôùng ñaët cuûa


thanh caùi
- Xaùc ñònh hình daùng cuûa
thanh caùi
- Xaùc ñònh kích thöôùc cuûa
moâ hình thanh caùi

38
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH
CHEØN MAÙY PHAÙT
- Nhaäp thoâng soá chi
phí saûn xuaát
- Daïngñöôøng ñaëc
Insert/ Generator
tính chi phí saûn xuaát

Nhaäp coâng suaát phaùt, traïng thaùi Nhaäp kích thöôùc, höôùng
ñieàu khieån cuûa maùy phaùt, ñaët cuûa maùy phaùt

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH
CHEØN ÑÖÔØNG DAÂY

Insert/Transmission

Nhaäp : Teân thanh caùi nguoàn,


teân thanh caùi ñeán, khu vöïc,
soá maïch, ñieän aùp danh ñònh
, traïng thaùi ñöôøng daây

Nhaäp giaù trò


ñieän trôû,
ñieän khaùng,
doøng ñieän
giôùi haïn,
ñieän daãn,
chieàu daøi
ñöôøng daây

39
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH
CHEØN TAÛI

Leänh cheøn taûi

Nhaäp caùc thoâng soá taûi nhö teân thanh caùi ñöôïc
noái vaøo, vuøng, khu vöïc,…
Nhaâp vaøo coâng suaát taùc duïng tieâu thuï cuûa phuï
taûi, coâng suaát phaûn khaùng tieâu thuï cuûa taûi,
Doøng ñieän ñònh möùc vaø trôû khaùng khoâng ñoåi
Choïn höôùng ñaët cuûa phuï taûi so vôùi thanh caùi
Traïng thaùi cuûa taûi
Kích thöôùc cuûa phuï taûi

- Nhaäp khoaûng
bieán thieân cuûa phuï
taûi cho vaän haønh
toái öu
- Nhaäp bieåu ñoà
tính giaù theo giôø

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH
CHEØN MAÙY BIEÁN THEÁ

Inssert/ Transformer

Nhaäp caùc thoâng


soá nhö: ñieän trôû,
ñieän khaùng, kích
thöôùc vaø ñieàu
khieån traïng thaùi
thieát bò baûo veä
maùy bieán aùp

Theû Tranfomer Control cho


pheùp nhaäp goùc leäch pha, tæ
soá maùy bieán aùp vaø löïa choïn
caùc traïng thaùi:
Khoâng töï ñoäng ñieàu khieån
Ñieàu khieån coâng suaát phaûn
khaùng
Ñieàu khieån goùc dòch pha

40
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH
CHEØN MAÙY CAÉT

Inssert/ Circuit Breaker

Nhaäp kích thöôùc


Vò trí nuùt gaén maùy caét vaøo

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH
CHEØN TUÏ BUØ

Insert/ Switched Shunt

Soá thanh caùi, teân cuûa


thanh caùi maø tuï seõ gaén
vaøo, traïng thaùi cuûa tuï
buø laø ñoùng hay môû
(maëc ñònh laø ñoùng)
höôùng ñaët cuûa tuï buø,
,kích thöôùc cuûa tuï, coâng
suaát phaûn khaùng danh
ñònh cuûa tuï, cheá ñoä
ñieàu khieån, …

41
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP

 TÍNH MA TRAÄN TOÅNG DAÃN NUÙT


 TÍNH MA TRAÄN JACOBIAN
TRÖÔØNG HÔÏP 1
 PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ KHI CHEØN TUÏ BUØ
 PHAÂN TÍCH NGAÉN MAÏCH
 ÑIEÀU KHIEÅN VAÄN HAØNH KINH TEÁ
TRÖÔØNG HÔÏP 2
 OPF - MARGINAL COSTS

 OPF - SUPER AREAS

 OPF – KHOÂNG KEÅ RAØNG BUOÄC


 OPF - KEÅ ÑEÁN RAØNG BUOÄC

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 1

 Sô ñoà ñôn tuyeán

 Moâ hình

42
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 1
Tính toaùn phaân boá coâng suaát

Simulation/ Primal LP

Keát quaû

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 1
Tính ma traän toång daãn nuùt

Case Information/ YBus

Ma traän toång daãn

43
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 1
Tính ma traän Jacobian

Case Information /Power Plow Jacobian.

Ma traän
Jacobian

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 1
Phaân tích keát quaû khi cheøn tuï buø

Cheøn tuï buø doïc 50 Mvar

Nhaän xeùt

Suït aùp giaûm

Giaûi phaân boá coâng suaát

44
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 1
Phaân tích ngaén maïch

Leänh Tools/ Fault Analysis

Choïn ChoïÏn
vò trí loaïi
ngaén ngaén
maïc h maïch

Bieân ñoä vaø goùc


pha doøng ngaén
Choïn ngaén maïch maïch
taïi nuùt taûi 3

Baûng thoâng soá


treân caùc thieát bò
Leänh
tính

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 2
ÑIEÀU KHIEÅN VAÄN HAØNH KINH TEÁ

Heä thoáng ñieän coù 7 nuùt, chia laøm 3 vuøng

Caû 3 vuøng ñeàu ñieàu khieån AGC vaän chuyeån kinh teá ban ñaàu

Trao ñoåi ban ñaàu giöõa caùc vuøng baèng 0

Caùc maùy phaùt ñöôïc moâ hình söû duïng haøm chi phí daïng ñöôøng baäc ba.

45
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 2
ÑIEÀU KHIEÅN VAÄN HAØNH KINH TEÁ

Tools/Single Solution

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 2
TOÁI ÖU PHAÂN BOÁ COÂNG SUAÁT OPF – daïng khoâng raøng buoäc

Vaøo LP OPF > OPF Options Dialog


Khoâng choïn Disable Line/Transformer MVA Limit Enforcement.

LP OPF > Primal LP

Nhaän xeùt
Toång chi phí laø
16890 $/hr

46
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 2
OPF - MARGINAL COSTS

LP OPF/ Bus Records

(Thoâng tin nuùt vaø chi phí danh ñònh vuøng)

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 2
OPF - SUPER AREAS

Ñeå cuøng vaän haønh chung ba vuøng, ñaàu tieân seõ keát hôïp chuùng thaønh
moät vuøng lôùn duy nhaát baèng leänh LP OPF > OPF Super Area Records

Choïn LP OPF > Primal


LP ñeå giaûi laïi toái öu
phaân boá coâng suaát OPF

Nhaän xeùt
Chi phí tính theo giôø
cuûa tröôøng hôïp toång
giaûm töø 16890 $/hr
xuoáng coøn 16886
$/hr

47
10/05/2017

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 2
OPF - enforcing line mva constraints (keå deán raøng buoäc)

Vaøo LP OPF > OPF Options Dialog


Choïn Disable Line/Transformer MVA Limit Enforcement.

LP OPF > Primal LP

Nhaän xeùt
Toång chi phí
tính theo giôø laø
16886 $/hr

MOÂ PHOÛNG - POWERWORLD


KHAÛO SAÙT TRÖÔØNG HÔÏP 2
OPF - enforcing line mva constraints (keå deán raøng buoäc)

 Aûnh höôûng
cuûa raøng buoäc
coâng suaát MVA
treân ñöôøng daây
ñoái vôùi chi phí
danh ñònh nuùt

 Thoâng tin
cho ñöôøng
daây khi keå
ñeán raøng
buoäc coâng
suaát

48
10/05/2017

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

49