Sie sind auf Seite 1von 12

Lasting Connections

TERRA 320 SMC

voestalpine Böhler Welding


www.voestalpine.com/welding
LASTING CONNECTIONS
DE
Als Pionier für innovative Schweißzusätze bie-tet Böhler Unsere Kunden profitieren von einem Partner mit
Welding weltweit ein einzigartiges Produktportfolio für das » großer Fachkenntnis im Bereich des des Verbind-
Verbindungsschwei-ßen. Die über 2.000 Produkte werden
ungsschweißens und dem besten weltweit verfügbaren
kontinu-ierlich an die aktuellen Industriespezifikationen
Anwendungssupport
und Kunden anforderungen angepasst, sind von renom-
» großer Spezialisierungstiefe und erstklassigen Produkt-
mierten Institutionen zertifiziert und somit für die anspru-
chsvolls-ten Schweißanwendungen zugelassen. „Lasting » lösungen für lokale und globale Herausforderungen
Connec-tions“ ist die Mar-kenphilosophie, sowohl beim » starkem Engagement für die individuellen Anforderun-
Schweißen wie auf menschlicher Ebene – als zuverlässiger gen eines jeden Kunden
Partner für den Kunden. » Kontaktmöglichkeiten rund um den Globus, Produk-
tionsstätten weltweit und Vertriebsgesellschaften vor Ort
EN
As a pioneer in innovative welding consumables, Böhler Our customers benefit from a partner with
Welding offers a unique product portfolio for joint welding » the highest expertise in joining, rendering the best
worldwide. More than 2000 products are adapted contin-
application support globally available
uously to the current industry specifications and customer
» specialized and best in class product solutions for their
requirements, certified by well-respected institutes and thus
approved for the most demanding welding applications. local and global challenges
» an absolute focus on customer needs and their
success
» a worldwide presence through factories, offices and
distributors

NL
Als pionier van innovatieve lastoevoegmaterialen, biedt Onze klanten profiteren van het hebben van een
Böhler Welding wereldwijd een uniek programma aan voor wereldwijd opererende partner met;
het verbindingslassen. Meer dan 2000 producten worden » een grote kennis en ervaring in verbindingslassen
constant aangepast aan de huidige specificaties en eisen
gekoppeld aan de beste applicatie-ondersteuning
van de industrie, gecertificeerd door keuringsinstanties en
» een absolute specialist in het bieden van pro-
goedgekeurd voor de meest veeleisende toepassingen.
ductoplossingen voor zowel lokale als globale
uitdagingen
» een sterke focus op klantbehoeften en bijdragen aan
hun succes
» een wereldwijde aanwezigheid met eigen productiefa-
ciliteiten, distributie- en verkoopkantoren

2
DE EN NL

KOMPAKTES, COMPACT POWER COMPACTE


MIG/MAG- SOURCE FOR STROOMBRON
SCHWEISSGERÄT MIG/MAG VOOR MIG/MAG
WELDING LASSEN
Schweißmaschinen des Typus TERRA The TERRA 320 SMC form a complete TERRA 320 SMC vormen een volle-
320 SMC bilden die neue Familie series of three-phase power sources dige serie lasapparaten met driefa-
der MIG/MAG-standard Schweiß- for conventional MIG/MAG wire weld- sige voeding voor standaard MIG/
geräte mit Invertertechnologie. Die ing. Arc generation is based on pat- MAG lassen.
Invertertechnologie mit patentierter ented Three Level® inverter platform, De invertertechnologie met het gepa-
Plattform Three Level® ist eine erfolg- a highly successful, tried and tested tenteerde vermogensplatform Three
reiche und durch Langzeiteinsatz solution. Inverter technology improves Level®, is een reeds lang bewezen,
bewährte Lösung. Mit Anwendung portability and reduces power con- zeer succesvolle oplossing.
der Invertertechnologie wird neben sumption compared to conventional De toegepaste invertertechnolo-
der gesteigerten Mobilität ebenfalls electro-mechanical machines. The gie zorgt voor lichtere en daardoor
eine Reduzierung des Energiever- Classic version offers excellent agil- beter verplaatsbare stroombronnen
brauchs gegenüber herkömmlichen ity and functionality with simple and en tevens voor een lager energie-
elektromechanischen Geräten erzielt. intuitive adjustments. System perfor- verbruik dan de conventionele stap-
Die Ausführung Classic besticht durch mance can be increased from basic pen geschakelde lasapparatuur. Het
eine extrem nutzerfreundliche Hand- to synergic welding functions with the afstellen en het gebruik van de Classic
habung bei einfachen und intuiti- Smart versions. Vast experience and is soepel en flexibel, de functies wer-
ven Einstellungen. Einstellungen der innovative technology make TERRA ken simpel en intuïtief.
Schweißparameter sind dank der power sources robust, user friendly
De uitvoeringen Smart bieden als
SMART Steuerung sowohl im manuel- and technically advanced, with all the
extra de mogelijkheid de basisfunc-
len also auch im synergischen Modus essential functions for efficient and
ties te optimaliseren tot synergisch las-
möglich. Maschinen der Serie TERRA continuous operation.
sen. In de gehele TERRA serie zijn de
sind gekennzeichnet durch Know-how,
knowhow en innovatieve technologie
innovative Technologien, Robustheit
samengebracht, met als resultaat de
und Anwenderfreundlichkeit. All das
ontwikkeling van solide, gebruiksvrien-
sind essenzielle Eigenschaften für die
delijke en technisch geavanceerde
erfolgreiche Bewältigung komplexer
stroombronnen, die beschikt over alle
Schweißaufgaben.
essentiële functies die onmisbaar zijn
voor efficiënt en continu laswerk.

TERR A 320 SMC 3


DE

ANWENDUNGEN INTEGRIERTER DRAHTVORSCHUB


TERRA SMC ist das ideale Schweißgerät für ein- Der Drahtvorschub ist im Schweißgerät integriert und wird serienmä-
faches, zuverlässiges und modernes MIG/MAG- ßig mit 2 Antriebsrollen ausgeliefert. Optional kann das Gerät mit 4
Schweißen. Es eignet sich besonders für den Ein- Antriebsrollen ausgestattet werden.
satz im Stahl-, Behälter-, und Anlagenbau sowie
im Schiffbau.

EN

APPLICATIONS INTEGRATED WIRE FEED UNIT


The TERRA SMC is the perfect welding power Wire feed is fully integrated in the power source, and provided by a
source for simple, reliable and modern wire fed double roller feed unit (a four roller unit is available as an option).
welding. It is particularly suited to the continuous
processes and high welding volumes typical of
light and heavy metal fabrication, shipbuilding,
plant construction and mechanical workshops
in general.

NL
INGEBOUWD
TOEPASSINGEN DRAADAANVOERSYSTEEM
TERRA SMC is de ideale stroombron voor een- In de draagkoffer is een draadaanvoersysteem voor de lasdraad
voudig, betrouwbaar en modern MIG lassen. ingebouwd; deze wordt aangedreven door twee rollen (als alterna-
Ook bijzonder geschikt voor continulassen en tief voor vier rollen).
grote volumes, zoals toepassingen in de lichte
en zware metaalbouw, installatiebouw machi-
nebouw en bij scheepswerven.

4
DE
2-Rollen Antrieb
(Optional 4 Rollen)

DE EN
Aufnahme für Gasflasche Two-roller feed
(optional four-roller)
EN
Bottle holder NL
Twee-rollen aandrijving
NL
Gasfleshouder (vier-rollen facultatief)

DE
Spule 300 mm

EN
Coil 300 mm

NL
Spoel 300 mm
DE
Fahrwagen

EN DE
Trolley Kuhlmodul

NL EN
kar generatorbode Cooling unit

NL
Cooling group

TERR A 320 SMC 5


TERRA SMC CLASSIC
DE EN NL
Praktisches Design und maximale Essential design and simplicity of use Strak design en gebruiksvriendelijk-
Nutzerfreundlichkeit sind die wesent- are the main features of the TERRA heid zijn de hoofdeigenschappen
lichen Eigenschaften von TERRA SMC SMC Classic. Two practical knobs let van TERRA SMC Classic. Met de twee
Classic. Über zwei Bedienknöpfe las- you adjust feed speed and welding handige bedieningsknoppen kunnen
sen sich Drahtgeschwindigkeit und voltage, with the settings shown on an draadsnelheid en lasspanning inge-
Schweißspannung bequem einstellen. easy to read display. The control panel steld worden, waarvan de waarden
Die Anzeige erfolgt über das Display. lets you select soft-start and burn- afleesbaar zijn op het overzichte-
Durch das Betätigen der entsprechen- back functions simply by pressing a lijke bedieningspaneel. Met een sim-
den Taste können die Funktionen Soft button. TERRA SMC control panels pele druk op de toets kunnen op het
Start und Burn Back aktiviert werden. also offer the innovative function, bedieningspaneel de functies Soft-
Die Bedientafel TERRA SMC verfügt allowing you to adjust the reactivity of Start en Burn-Back geactiveerd wor-
über die Funktion , den Licht- your welding arc to suit the material den. Het bedieningspaneel van de
bogen exakt auf das Material und and your own welding style. The TERRA TERRA SMC is bovendien uitgerust
individuelle Schweißgewohnheiten SMC lets you select welding process met de innovatieve functie waar-
abzustimmen. Die Steuerung erlaubt from a choice of electrode and MIG/ mee de gebruiker de energie van de
neben MIG/MAG auch das E-Hand MAG. It incorporates a VRD to reduce lasboog kan afstellen op het materi-
Schweißen, wobei das integrierte no-load voltage. aal en de positie waarin gelast wordt.
VRD System die Regelung der Leer- Met TERRA SMC kan bovendien voor
laufspannung übernimmt. verschillende lasprocessen gekozen
worden: MIG/MAG elektrodelassen
(MMA).Ingebouwd is tevens het zgn.
VRD systeem, voor verlaging van de
nullastspanning.
DE DE DE
LED - Display Einstellknopf Soft Start

EN EN EN
LED display Control handle Soft Start

NL NL NL
LED display Instelknop Soft Start
DE
Rückbrand

EN
Burn Back

DE NL
Schweißverfahren Burn Back

EN
Welding process

NL
Lasproces

DE
Drossel

EN
Function

NL
Functie

6
TERRA SMC SMART
DE EN NL
Bei der TERRA SMC SMART - Steu- The TERRA SMC SMART lets you select Bij het draadaanvoersysteem TERRA
erung erfolgt die Einstellung der synergic welding simply by pressing SMC SMART kunnen om syner-
Schweißparameter extrem einfach buttons on the control panel to set wire gisch te lassen, het soort materi-
über die Auswahl von Material bzw. material and diameter. Wire speed aal en de draaddiameter ingesteld
Drahtdurchmesser. Drahtgeschwin- and welding current are then auto- worden middels de toetsen op het
digkeit und Schweißstrom werden matically kept at the right value. bedieningspaneel.
automatisch immer auf dem richti- Draadsnelheid en lasspanning behou-
gen Wert gehalten. den vervolgens automatisch
de juiste waarde.

DE
Auswahl der Kennlinie

EN
Synergic selection

NL
Synergiekeuze

TERR A 320 SMC 7


DE EN NL

KÜHLMODUL WU 330 KOELUNIT


WU 330 COOLING UNIT WU 330
In Verbindung mit TERRA 320 SMC eig- New WU 330 rotary pump cooling In combinatie met de TERRA 320 SMC
net sich das neue Kühlmodul WU 330, unit is the ideal complement to the het nieuwe koelsysteem WU 330 aan.
ausgestattet mit einer Kreiselpumpe TERRA 320 SMC power sources. The Deze koelunit heeft een zeer stille
und einem Druckwächter. Die Kühl- WU 330 comes with pressure switch rotatiepomp en drukschakelaar. De
leistung des Moduls wird ständig dem control. The power source manages koelunit wordt door de stroombron
tatsächlichen Kühlbedarf angepasst. the cooling unit to suit its actual cool- aangestuurd op grond van de wer-
Die Kühlmittelanschlüsse sind sowohl ing requirements. Coolant connectors kelijke koelbehoefte. Aansluiting van
vorder- als auch rückseitig verfügbar. are available at the front and back of de lastoorts op de koelvloeistof kan
the unit. zowel aan de voor- als achterkant
plaatsvinden.

8
Lasting Connections

DE EN NL

LEISTUNGEN PERFORMANCE PRESTATIES


Smart Start
Diese innovative Startfunktion This innovative smart start Deze innovatieve startfunctie
garantiert sichere Zündungen control always guarantees staat garant voor geheel veilig
und spritzerarmes Schweißen. reliable starts and reduced ontsteken van de lasboog en
weld spatter. minder lasspatten.

Burn Back
Dadurch wird ein Festkleben Improved functioning lets Een innovatieve functie
der Drahtelektrode im you extinguish the arc safely waardoor de lasboog geheel
Schmelzbad vermieden und without the risk of sticking. veilig gedoofd wordt, om kans
ein sicheres Erlöschen des op “plakken” te voorkomen..
Lichtbogens gewährleistet.

Wire Ready
Durch diese Spezialfunktion Using this special function, Deze speciale functie zorgt
wird ein programmierter programmed burning of voor geprogrammeerd
Drahtrückbrand (kein the wire is obtained (wire branden van de lasdraad
Kleben des Drahts) erzielt never stuck) and perfect wire (draad smelt niet vast) en
und der Draht perfekt für preparation for the following bereidt de draad optimaal
das anschließende Zünden arc strike. voor op de volgende
vorbereitet. ontsteking.

TERR A 320 SMC 9


TERRA 320 SMC
typefi

TERRA 320 SMC


DE
Unsere Forschungs- und
3 x 400 V
Entwicklungsaktivitäten
25 A können Änderungen der
16,2 kVA angegebenen Daten zur Folge
10,9 kW haben.

40 % 320 A
60 % 280 A EN
100 % 240 A
Our attention to “research &
3-320 A development” may lead to
61 V changes in the information
given here.
0.5-22m/min

2(4)
NL
1.0/1.2mm Door nieuw onderzoek en
200/300mm doorlopende ontwikkelingen
is de informatie in deze folder
23 S
aan verandering onderhevig.
690 x 290 x 510 mm

33kg

wu 330

1x400V

1,0 kW

5,5l

23 S

705x 305x 250 mm

15 kg

EN60974-1
EN60974-2
EN60974-5
EN60974-10

10
JOIN! voestalpine Böhler Welding
We are a leader in the welding industry with over 100 years of experience, more than 50 subsidiaries and more than
4,000 distribution partners around the world. Our extensive product portfolio and welding expertise combined with our
global presence guarantees we are close when you need us. Having a profound understanding of your needs enables
us to solve your demanding challenges with Full Welding Solutions - perfectly synchronized and as unique as your
company.

Lasting Connections – Perfect alignment of welding machines, consumables and


technologies combined with our renowned application and process know-how
provide the best solution for your requirements: A true and proven connection
between people, products and technologies. The result is what we promise: Full
Welding Solutions for Lasting Connections.

Tailor-Made Protectivity™ – The combination of our high-quality products and


application expertise enables you to not only repair and protect metal surfaces and
components. Our team of engineers, experienced in your specific applications, offer
you customized solutions resulting in increased productivity for your demanding
challenge. The result is what we promise: Tailor-Made Protectivity™.

In-Depth Know-How – As a manufacturer of soldering and brazing consumables, we


offer proven solutions based on 60 years of industrial experience, tested processes
and methods, made in Germany. This in-depth know-how makes us the internationally
preferred partner to solve your soldering and brazing challenge through innovative
solutions. The result is what we promise: Innovation based on in-depth know-how.

The Management System of voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Peter-Mueller-


Strasse 14-14a, 40469 Duesseldorf, Germany has been approved by Lloyd’s Register
Quality Assurance to: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, applicable
to: Development, Manufacturing and Supply of Welding and Brazing Consumables.
More information: www.voestalpine.com/welding
200/2021/DE/EN/NL

voestalpine Böhler Welding


www.voestalpine.com/welding