Sie sind auf Seite 1von 42

Birinci dərs

die Sekunde, -n saniyə


die Minute, -n dəqiqə
die Stunde, -n saat
der Tag, -e gün
die Woche, -e həftə
das Jahr, -e il
der Wochentag, -e həftə günü
der Sonntag bazar günü
der Montag bazar ertəsi
der Dienstag çərşənbə axşamı
der Mittwoch çərşənbə
der Donnerstag cümə
der Freitag cümə axşamı
der Samstag/Sonnabend şənbə
der Tag gün
der Morgen sabah
der Vormittag,-e günortadan əvvəl
der Mittag günorta
der Nachmittag,-e günortadan sonra
der Abend,-e axşam
die Nacht,¨-e gecə
der Januar yanvar
der Februar fevral
der März mart
der April aprel
der Mai may
der Juni iyun
der Juli iyul
der August avqust
der September sentyabr
der Oktober oktyabr
der November noyabr
der Dezember dekabr
der Frühling/das Frühjahr yaz / yaz
der Sommer yay
der Herbst payız
der Winter qış
schwarz qara
grau boz
blau mavi
grün yaşıl
weiß ağ
rot qırmızı
gelb sarı
braun palıdı
der Norden şimal
der Süden cənub
der Westen qərb
der Osten şərq
Saylar
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 (ein)hundert
101 hunderteins
200 zweihundert
1.000 (ein)tausend
1.000.000 eine Million, =en
1.000.000.000 eine Milliarde, =en
Ölçü vahidləri
1 Euro 100 Cent
ein Meter 1m
ein Zentimeter 1 cm
ein Meter fünfzehn 1,15 m
zweihundert Kilometer 200 km
ein Quadratmeter 1 m²
ein Grad unter Null – 1°
minus ein Grad – 1°
vier Grad über Null + 4°
plus vier Grad + 4°
ein Prozent 1%
ein Liter 1I
ein Gramm 1g
ein Pfund 500 g
ein Kilo(gramm) 1 kg
Fəsil 1
aber K amma, ancaq, lakin, bəs, məgər
Vorname-n der ad
Name -n der ad
Geburtstag der ad günü
heißen vt V adlandırmaq, ad vermək
heißen vi V adlanmaq
Adresse-en die adres, ünvan
Familie-n die ailə
Familienstand der ailə vəziyyəti
Mutter-ü die ana
Geburtsjahr das anadan olan il, doğum ili
allein K ancaq, amma
nur Adv. ancaq, yalnız
die A artikl (cəm)
der A artikl (kişi c )
die A artikl (qadın c )
schon Adv. artıq
Vater-ä der ata
Auto-s das avtomobil
Aserbaidschan das Azərbaycan
aserbaidschanisch Adj. azərbaycan
Aserbaidschanisch das Azərbaycan dili
Aserbaidschaner der azərbaycanlı (kişi)
Aserbaidschanerin die azərbaycanlı (qadın)
Opa-s der baba
Großvater der baba
Schwester-n die bacı
Geschwister das bacı və ya qardaş
also Adv. beləliklə, o halda, onda
ja Adv. bəli
bisschen Pro. bir az, az-çox, bir qədər, azca
viel Adv. bir çox, çoxlu, daha da
viel Pro. bir çoxları, bəziləri
wir Pro. biz
uns Pro. bizi, bizə
unser Pro. bizim (orta, kişi c. )
unsere Pro. bizim (qadın c., cəm)
heute Adv. bu gün
alle (all) Pro./ Z bütün, hamı, hamı, hər
Antwort-en die cavab
antworten vt /vi V cavab vermək
viel Adj. çox, xeyli
sehr Adv. çox, xeyli, artıq
denn K çünki, ona görə ki
in (Dat., Akk.) Prä. da, də, içərisndə, a, ə, içərisinə
von (Dat.) Prä. dan, dən, tərəfindən, haqqında
sprechen vi V danışmaq, söyləmək
sagen vt V demək, danışmaq
also K deməli, demək
aus (Dat.) Prä. dən, -dan, içindən, üzündən
Sprache-n die dil
Geburtsort der doğulduğu yer
Hausaufgabe-n die ev tapşırığı
Hausmann der ev təsərrüfatına baxan
Hausfrau-en die evdar qadın
verheiratet Adj. evli, kəbinli
Ehemann - ä, er der ər
um (Akk.) Prä. ətrafında, ətrafına, da, də, görə, haqqında
Familienname der familiya
spät Adj. gec, gecikmiş
fahren vi V getmək (miniklə)
kommen vi V gəlmək
schön Adj. gözəl, qəşəng
hallo Par. hallo, salam
all (aller, alles, alle) Pro./ Z hamısı, hər, hamı
welcher (es, e) Pro. hansı
wo Adv. harada
woher Adv. haradan
wohin Adv. haraya
nichts Pro. heç bir şey, heç nə
nie Adv. heç bir vaxt, heç vaxt
Arzt-Ä, e der həkim
Ärztin -nen die həkim (qadın)
auch K həmçinin, da, də, həm, belə
auch Adv. həmçinin, həm
Buchstabe-n der hərf
buchstabieren vt V hərfləmək
Ehefrau-en die həyat yoldaşı, arvad
Sport der idman
mit (Dat.) Prä. ilə, birlikdə
Arbeit-en die iş
Arbeitsplatz-ä, e der iş yeri
arbeiten vi V işləmək
arbeitslos Adj. işsiz
Land-ä, er das kənd, torpaq, ölkə
wer Pro. kim
wie K kimi, kimin, tək
männlich Adj. kişi cinsi, erkək, kişi kimi
Mann-ä, er der kişi, ər
Buch-ü, er das kitab
Computer- der kompüter
alt Adj. köhnə, qədim, çoxdankı
haben vt V malik olmaq, sahib olmaq
Hobby-s das maraq, hobbi
Schule die məktəb
Brief -e der məktub
Briefmarke-n die məktub markası
ich Pro. mən
mein Pro. mənim
meine Pro. mənim (qadın c.,cəm)
Beispiel -e das misal, nümunə, örnək, ibrət
Lehrer– der müəllim
wie Adv. necə
wann Adv. nə vaxt, nə zaman
was Pro. nə, nəyi
Oma-s die nənə
Großmutter die nənə
Großeltern (plural) die nənə və baba
warum Adv. niyə, nə üçün, nəyə görə
er Pro. o (kişi c )
es Pro. o (orta c )
sie Pro. o, onu (qadın c.), onlar, onları
Sohn-ö, e der oğul
vielleicht Adv. ola bilsin ki, bəlkə
sein vi V olmaq
sein Pro. onun (kişi c ), onun (orta c )
seine Pro. onun (qadın cinsi, cəm)
Partner- der ortaq, partnyer
Partnerin-nen die ortaq, şərik, əməl yoldaşı (qadın)
ein A q/m artikl kişi cins
ein A q/m artikl orta cins
eine A q/m artikl qadın cins
weiblich Adj. qadın cinsi, qadına məxsus
Frau-en die qadın, xanım
Bruder-ü der qardaş
Mädchen– das qız
Tochter-ö die qızı
aus Adv. qurtardı, oldu
fragen vr sich özündən soruşmaq
sich Pro. özünü, özünə
schlecht Adj. pis
morgen Adv. sabah
Morgen der sabah, səhər
danke! Par. sağ ol!, təşəkkür edirəm!
Gruß-ü, e der salam
Nummer-n die say, nömrə
alle Adv. sein, werden -lə qurtarmaq, tükənmək
Liebling der sevimli, əzizim
Beruf -e der sənət, peşə, ixtisas
dein Pro. sənin
ihr Pro. siz, onların, ona, onun (qadın c)
Sie Pro. Siz, Sizi
euch Pro. sizə, sizi
euer Pro. sizin
später Adv. sonra, bir azdan
fragen vt V soruşmaq
Frage-n die sual
ledig Adj. subay
fahren vt V sürmək
Fahrer der sürücü
Schüler– der şagird
Stadt -ä, e die şəhər
man Pro. şəxs, adam, hərkəs
Taxi-s das taksi
Datum das tarix, gün
Studium das təhsil
studieren vt V təhsil almaq
allein Adv. tək, təklikdə, bircə
allein Adj. tək, yalqız
um Adv. təqribən, az qala
Student-en der tələbə
danken vi V təşəkkür etmək, minnətdarlığını bildirmək
Danke der təşəkkür, minnətdarlıq
neu Adj. təzə, yeni
Kind-er das uşaq, övlad
für (Akk.) Prä. üçün, ötrü, uğrunda
Eltern (plural) die valideynlər
und K və
Aufgabe -n die vəzifə, tapşırıq, hədəf, əl çəkmə, buraxma
bitten vt V xahiş etmək, rica etmək, diləmək
Bitte-n die xahiş, dilək
ausländisch Adj. xarici
Ausland das xarici ölkə
Ausländer der xarici vətəndaş, əcnəbi
tschüss Par. xudahafiz
lernen vt V öyrənmək
bei (Dat.) Prä. yanında, yaxınında, böyüründə
gut Adj. yaxşı
Alter das yaş
wohnen vi V yaşamaq
nicht Adv. yox, deyil
nein Par. yox, xeyr
bitte Adv. zəhmət olmasa, lütfən

Fəsil 2
Achtung die hörmət, diqqət
ander Pro./Z başqa, o biri, digər, özgə, müxtəlif, fərqli
anmelden vr sich yazılmaq, qeydiyyatdan keçmək
anmelden vt V bildirmək, xəbər vermək
Anmeldung die elan, məlumat, bildiriş, qeyd olunma
Anrede die ünvan, müraciət
Baby-s das körpə, südəmər uşaq, bəbə
bald Adv. tezliklə, bu yaxında, az qala
Beamte-n der dövlət qulluqçusu, dövlət məmuru
beginnen vi V başlanmaq
beginnen vt V başlamaq
beide Pro./ Z hər ikisi, ikisi
bis K ca, cə, can, cən
bis (Akk.) Prä. kimi, can, cən, qədər
bringen vt V çatdırmaq, aparmaq, gətirmək
Chef der başçı, rəis, rəhbər
circa Adv. təxminən, yaxın
da Adv. orada, o zaman
da K çünkü, görə, üçün
Dame-n die xanım, qadın, dama, vəzir (şaxmat)
drucken vt V çap etmək
Drucker – der çap maşını
drücken vr sich boyun qaçırmaq, çəkilmək, aradan çıxmaq
drücken vt V basmaq, sıxmaq
dürfen V icazəsi olmaq, edə bilmək, cürət etmək
einfach Adj. adi, sadə, bayağı
entschuldigen vr sich üzr istəmək
entschuldigen vt V bağışlamaq, günahından keçmək
Entschuldigung die üzr, bağışlama, üzrxahlıq
finden vi V axtarıb tapmaq
finden vr sich tapılmaq
finden vt V tapmaq, zənn etmək
Firma die şirkət, firma
Formular -e das formulyar, blank
Foto-s das foto
Freund-e der dost
früher Adv. daha tez, keçmişdə, vaxtilə
Fußball der futbol
geben vr sich özünü aparmaq, özünü göstərmək
geben vt V vermək, bağışlamaq
gefallen vi V xoşuna gəlmək
gehen vi V getmək, işləmək
gern / gerne Adv. həvəslə, məmnuniyyətlə
gestern Adv. dünən, ötəki gün
groß Adj. böyük, iri
Größe die boy, böyüklük
halten vi V sınmamaq, tərəfini saxlamaq
halten vr sich yaxşı qalmaq, özünü ələ almaq
halten vt V bənzətmək, fikrində olmaq
halten vt V saxlamaq, mühazirə oxumaq, riayət etmək
Handy-s das mobil telefon
Herr -en der sahib, cənab
hören vi V qulaq asmaq
hören vt V dinləmək
Internet das Internet
Job-s der peşə, iş, məşğuliyyət
kein (-, e) Pro. heç, heç bir, heç kəs
klein Adj. kiçik, balaca
Kollege-n der yoldaşı, dost
können V bacarmaq, bilmək
Kugelschreiber der qələm
lesen vt V oxumaq
möchten V istəmək, arzulamaq
mögen V istəmək, arzu etmək, xoşu gəlmək
müssen vi V məcbur olmaq, malı, məli
nehmen vt V götürmək, qəbul etmək
rauchen vi V his eləmək, papiros çəkmək
Satz-ä, e der cümlə
schreiben vt V yazmaq
schwer Adj. ağır, çətin
sehen vt, vi V görmək, baxmaq
sollen V malı, məli
suchen vt V axtarmaq, aramaq
Telefon das telefon
telefonieren vi V telefonla danışmaq
Tisch-e der masa, stol
Wiederhören das telefonda hələlik
Wiedersehen das yenidən görmə
willkommen Adj. arzu edilən, xoş görülən
wollen vt V istəmək, arzu etmək
Zimmer– das otaq
zu Adv. çox, həddən artıq
zu (Dat.) Prä. ə, a, doğru, tərəfə
Fəsil 3
ab Adv. aşağıya hərəkəti, azalma, ləğv, rədd bildirir
ab (Dat.) Prä. dən, dan, bəri
an Adv. başlayaraq, yaxín, təxminən
an (Dat., Akk.) Prä. da, -də, sahilində, ə, -a, yaxınliğına, sahilinə
Ankunft die gəlib çatma, daxil olma, gəliş, çatma
Anruf -e der səsləmə, telefon zəngi, telefon etmə
Anrufbeantworter der telefonda avtomatik cavablandırıcı
Apartment-s das apartament, ev
Appetit der iştah
auf (Dat., Akk.) Prä. üstündə, -da, -də, üstünə, -a, -ə
Auskunft -ü, e die məlumat, xəbər
Bad das vanna otağı
baden vi V çimmək, üzmək
Balkon der balkon
bar Adj. nəğd, çılpaq, açıq, yalın, lüt, məhrum
bekannt Adj. tanış, məşhur, şöhrətli
Bekannte -n der tanış, dost
besser Adv. daha yaxşı, yaxşısı
besser (gut) Adj. daha yaxşı
best (er, es, e) (gut) Adj. ən yaxşı
Bett-en das yataq, yatacaq, yorğan-döşək
Bild-er das şəkil, mənzərə
Bleistift -e der karandaş
Doppelzimmer das ikiadamlıq otaq
Dorf-ö, er das kənd
Dusche die duş
duschen vi V duş etmək, çimmək
duschen vr sich duş qəbul etmək
Einzelzimmer das birnəfərlik otaq
E-Mail-s die E-mail
Feier die bayram, şənlik
feiern vi V istirahət etmək
feiern vt V bayram etmək
Fernsehen das televiziya
fernsehen vt V televiziyaya baxmaq
Gepäck das yük, baqaj
Halbpension die səhər və şam yeməyi
Haus-ä, er das ev
Heimat die vətən, doğma yurd
heiraten vt V evlənmək, ərə getmək
Hotel-s das otel
Hunger der aclıq
Information-en die xəbər, informasiya
international Adj. beynəlxalq
Kaffee der qəhvə
kaputt Adj. xarab olmuş, sınıq
Kino-s das kino
Koffer– der çamadan
kosten vt V dəyəri olmaq
Kunde-n der müştəri
Kühlschrank der soyuducu
lang Adj. uzunmüddətli, uzun, boyunca
lange Adv. uzun müddət, uzun zaman
machen vt V etmək
Möbel das mebel
nach (Dat.) Prä. sonra, a, ə
nächst Adv. yaxındakı, sonrakı, gələn
oder K və ya, yaxud
oft Adv. tez-tez
ohne (Akk.) Prä. siz, -sız, -suz, süz, başqa
Plan-ä, e der plan
Platz-ä, e der yer, meydan, vəzifə, oturacaq yer
Polizei die polis
Problem-e das problem
Prospekt-e der broşüra, mənzərə
Rechnung-en die hesablama, hesab
Reise die səfər, səyahət
Reisebüro-s das səyahət bürosu
Reiseführer der səyahət rəhbəri
reisen vi V səyahət etmək
Restaurant-s das restoran
Rezeption die qəbul etmə, qarşılama
schließen vi V bağlanmaq, nəticə çıxartmaq
schließen vr sich bağlanmaq
schließen vt V bağlamaq, tamamlamaq
so Adv. belə, bu cür, o qədər
sofort Adv. bu saat, həmin dəqiqə
spielen vt V oynamaq, ifa etmək
Tasche -n die cib, çanta
Uhr die saat
Unterricht der dərs, təlim, tədris
Verwandte-n der qohum
weit Adv. daha, daha da, çox
weit Adj. enli, uzaq
weiter Adv. daha, daha sonra, növbəti
Zeitung-en die qəzet
Zigarette-n die siqaret
Fəsil 4
Absender der göndərən şəxs
Absenderin die göndərən (qadın)
Ansage -n die bildiriş, elan
Anschluß der birləşmə, əlaqə, irləşdirmə, qoşma
Apfel-Ä der alma
baden vt V çimdirmək
Banane-n die banan
Baum-ä, e der ağac
bedeuten vt V əhəmiyyəti olmaq, mənası olmaq
benutzen vt V istifadə etmək
besetzt Adj. tutulmuş, dolu, məşğul
bestellen vt V sifariş etmək, tapşırmaq, əmr etmək
besuchen vt V baş çəkmək, görüşə getmək
bezahlen vt V ödəmək, pulunu vermək
Bier das pivə
Birne-n die armud, elektrik lampası
bitter Adj. acı, bərk, şiddətli
Blume-n die gül, çiçək
brauchen vt V ehtiyacı olmaq, lazım olmaq, istifadə etmək
Brot-e das çörək
Brötchen– das kiçik çörək, bulka
Butter die kərə yağı
dann Adv. onda, o vaxt, sonra
Doktor der həkim, doktor
dort Adv. orada
durch (Akk.) Prä. içindən, içərisindən, vasitəsi ilə
Durst der susuzluq
Ei -er das yumurta
eilig Adj. tələsən, əcələli, təcili, tez
erklären vt V açıqlamaq, başa salmaq
erlauben vt V icazə vermək, qoymaq
Essen das xörək, yemək
essen vt V yemək yemək
Fisch-e der balıq
Flasche-n die butulka
Fleisch das ət
Frühstück das səhər yeməyi
frühstücken vt V səhər yeməyi yemək
Gast-ä, e der qonaq
gegen (Akk.) Prä. qarşı, əleyhinə, doğru, təxminən
Geld das pul
Gemüse das tərəvəz, göyərti
Getränk-e das içki
Gewicht das ağırlıq, çəki
Glas-ä, er das şüşə, stəkan
grillen vt V kabab etmək
Hähnchen - das beçə
helfen vi V kömək etmək, yardım etmək
hell Adj. işıqlı, aydın
Herd der soba, pilətə
immer Adv. həmişə, daima
Jugendliche-n der yeniyetmə
jung Adj. gənc
Junge-n der oğlan
Kartoffel-n die kartof
Kuchen der piroq
Leben das həyat, ömür
leben vi V yaşamaq, dolanmaq
Lebensmittel das ərzaq, qida maddələri
leicht Adj. asan, yüngül
leider Adv. təəssüf ki,
leise Adj. aşağı səslə
lieb Adj. sevimli, əziz
lieben vt V sevmək, əzizləmək
mehr Adv. çox, xeyli, artıq
meist Adv. ən çox, ən artıq, əksər halda
Mensch-en der adam, insan
noch Adv. daha, hələ, yenə
normal Adj. normal, adi
oben Adv. yuxarıda, yuxarı, üstdə
Obst das meyvə
öffnen vt V açmaq
Öl das neft, yağ
Pommes frites die bişmiş kartof dilimləri, pomfrit
Preis-e der qiymət, mükafat
Reis der düyü
richtig Adj. düz, doğru, səhvsiz, münasib
Saft der şirə
Salat der salat
Salz das duz
Schinken– der bud
schlafen vt V yatmaq
schmecken vi V dad vermək, dadı olmaq
schmecken vt V dadına baxmaq, dadmaq
schnell Adj. tez, cəld, sürətli
Speisekarte die yemək kartı
Stunde -n die saat, dərs
Tee der çay
Tomate-n die pomidor
tot Adj. ölü
wandern vi V səyahət etmək, gəzmək
Wasser das su
Wein der şərab
zurzeit Adv. indi, bu saat
zusammen Adv. birlikdə, bərabər, birgə
Fəsil 5
abfahren vi V yola düşmək, çıxıb getmək
Abfahrt die getmə, yola düşmə, hərəkət, gediş
abfliegen vi V uçub getmək, havaya qalxmaq
Abflug der uçuş, uçub getmə, hərəkət, yola düşmə
abgeben vr sich məşğul olmaq, kiməsə baş qoşmaq
abgeben vt V təhvil vermək, uduzmaq, atmaq, atəş etmək
abholen vt V dalınca gedib gətirmək, qarşılamaq, yaxalamaq
anbieten vr sich qulluq etmək üçün hazır olduğunu bildirmək
anbieten vt V vermək, təqdim etmək, təklif etmək, önərmək
anfangen vt V başlamaq
anfangen vi V başlanmaq
Angebot-e das önəri, təklif
anklicken vt V maus duyməsini basmaq
ankommen vi V gəlib-çatmaq, bağlı olmaq, rəqabət etmək
ankreuzen vt V işarə qoymaq, əlamət qoymaq
anmachen vt V bərkitmək, bağlamaq, yandırmaq, sataşmaq
anrufen vt V çağırmaq, səsləmək, zəng etmək
aufhören vi V qurtulmaq, dayanmaq, durmaq, kəsilmək
aufhören vt V dayanmaq, qurtarmaq
aufstehen vi V ayağa qalxmaq, yuxudan durmaq, üsyan etmək
ausziehen vi V daşınmaq, tərk etmək, çıxıb getmək
ausziehen vr sich soyunmaq
ausziehen vt V çıxartmaq, çəkib çıxartmaq, uzatmaq, açmaq
Automat der avtomat
Backerei die çörəkxana, çörək dükanı
Bank die bank
Bank die skamya
bekommen vt V almaq, əldə etmək
billig Adj. ucuz, ucuzca, dəyərsiz
Cafe-s das kafe, qəhvəxana
CD-s die CD
daneben Adv. yanında, yanına, bundan başqa
Disco die disko musiqisi, disko, diskotek
Ecke-n die künc, qıraq, tin
Eingang der giriş qapısı
einsteigen vi V minmək
Eintritt der giriş, buraxılma, daxil olma, başlanğıc
Empfänger– der qəbul edən, alan
empfehlen vt V tövsiyə etmək, məsləhət görmək
erzählen vt V danışmaq, nəql etmək
Fahrkarte -n die yol bileti
Fahrrad-ä, er das velosiped
falsch Adj. yanlış, səhv
Fax-e das faks
Film-e der film
frei Adj. azad, sərbəst, pulsuz
Freizeit die asudə vaxt
fremd Adj. yad, özgə, qərib
Garten der bağ
gerade Adj. düz, dübbədüz, namuslu
gerade Adv. düz, lap, düz-doğru, lap indi
geradeaus Adv. düz, dübbədüz
Gruppe -n die qrup, dəstə
Halle die zal, böyük salon
herzlich Adj. səmimi, mehriban, ürəkdən
Hilfe die kömək, yardım
Karte-n die xəritə, poçt kartı, bilet
Kasse die kassa
kaufen vt V pulla almaq, satın almaq
kennen vt V bilmək, tanımaq
kennenlernen vt V tanış olmaq
Kindergarten der uşaq bağçası
Kiosk der köşk
Kurs-e der səmt, məzənnə, kurs
Küche die mətbəx
Lastkraftwagen der kamyon, yük maşını
laufen vi V qaçmaq, yerimək, axmaq, işləmək
laut Adj. uca səslə
Leute die camaat
Licht das işıq
Lokal das restoran, yer
möglich Adj. mümkün, mümkün olan
Pass-ä, e der pasport
Post die poçt idarəsi
Prüfung die yoxlama, imtahan
pünktlich Adj. düz vaxtında
recht Adj. sağ, düzgün, həqiqi
rechts Adv. sağa, sağ tərəfdə
S-Bahn die şəhər elektrik qatarı
Schalter der kassa, gişə, işıq açarı
Schild-er das lövhə, tablo
seit (Dat.) Prä. dən, -dan, bəri
selbständig Adj. müstəqil, azad
Straße -n die küçə
Straßenbahn die trolleybus
Thema das mövzu, tema
Ticket das bilet
treffen vr sich görüşmək
treffen vt, vi V görüşmək, rastlaşmaq
trinken vt V içmək, içki içmək
U-Bahn die metro
verkaufen vt V satmaq
Verkäufer – der satıcı
vermieten vt V icarəyə vermək
Vermieter der kirayə verən
Weg der yol, üsul, vasitə
wissen vt V bilmək, xəbəri olmaq
zahlen vt V ödəmək, hesabı vermək
Zeit die vaxt, zaman, müddət
Zoll der gömrük haqqı, gömrük
zufrieden Adj. razı, məmnun
Zug-ü, e der çəkmə, çəkiş, qatar
zurück Adv. geri, geriyə, geridə
Fəsil 6
Anzeige-n die bildiriş, elan, xəbər, cəza vərəqəsi, şikayət
anziehen vi V artmaq
anziehen vr sich geyinmək, əyninə geymək
anziehen vt V geymək, çəkmək, cəlb etmək, bərkitmək
Aufzug-ü, e der lift, yeriş, nümayiş, gediş, pərdə
Ausflug der səyahət, gəzinti, piknik, ekskursiya
Ausgang der çıxış, nəticə, son, axır
aussehen vi V oxşamaq, bənzəmək, görünmək
aussteigen vi V enmək, düşmək, çıxmaq
Ausweis der şəxsi vəsiqə, kimlik vərəqəsi, bilet
Autobahn-en die avtoban, şosse, avtomagistral
Bahn die yol, qatar, tren, tramvay
Bahnhof der vağzal
Bahnsteig der platform
breit Adv. eninə-uzununa
Bus -se der avtobus
dauern vi V davam etmək, çəkmək, sürmək
draußen Adv. eşikdə, bayırda, açıq havada
Durchsage-n die xəbər vermə, xəbər yayma
einladen vt V dəvət etmək, yükləmək
Einladung die dəvət
Erwachsene -n der yaşlı kişi
fertig hazır
Feuer das od, alov, yanğın
fliegen vi V uçmaq, işdən çıxarılmaq
Flughafen der airoport
Flugzeug das təyyarə
geboren Adj. anadan olmuş
Geschäft-e das iş, firma, mağaza, ticarət
gleich Adj. bərabər, eyni, həmin
gleich Adv. indi, tezliklə, bu dəqiqə
Gleis -e das qatar yolu, qatar dayanacağı
gültig Adj. etibarlı, mötəbər
günstig Adj. əlverişli, münasib, sərfəli
Haltestelle die dayanacaq, duraq
hier Adv. burada, bura, bəri
holen vt V gətirmək, çıxartmaq
Jacke-n die pencək
jetzt Adv. indi, hal-hazırda
klar Adj. aydın, açıq, aşikar
Klasse die sinif, kateqoriya
Kleidung die paltar, geyim
kriegen vt V almaq
kümmern vr sich qeydinə qalmaq
kümmern vt V dəxli olmaq, ilgiləndirmək
langsam Adv. yavaş-yavaş
letzt Adj. axırıncı, sonuncu
Lied-er das mahnı, nəğmə
links Adv. solda, sol tərəfdə
mitbringen vt V özü ilə gətirmək
mitkommen vi V birlikdə gəlmək, anlaya bilmək
mitmachen vt V iştirak etmək, birgə iş görmək
mitnehmen vt V özü ilə götürmək
müde Adj. yorğun
Ordnung die intizam, qayda-qanun
Ort-e der yer, məkan
Party die parti, əyləncə, şənlik
Postleitzahl die poçt şöbəsinin ünvan nömrəsi
Radfahren das velosiped sürmə
Reparatur die təmir
reparieren vt V təmir etmək
Schluss der nəticə, yekun, son
Schlüssel– der açar
Schwimmbad das hovuz
schwimmen vi V üzmək, çimmək
See der göl
See die dəniz
Sehenswürdigkeit-en die görməli yerlər
teuer Adj. baha, bahalı
Text-e der mətn, tekst
Toilette-en die ayaqyolu
umziehen vi V köçmək
umziehen vr V paltarını dəyişmək
Unterschrift die qol çəkmə, imza
Urlaub der məzuniyyət
über (Dat., Akk.) Prä. da, də, a, ə, üzərində, üzərinə, haqqında
übernachten vi V gecələmək
warten vi V gözləmək
waschen vr sich yuyunmaq
waschen vt V yumaq
Welt die dünya
wenig Adj. az, çox az
Wort-ö, er/-e das söz
wunderbar Adj. qəribə, möcüzəli, əla
Fəsil 7
Auge -n das göz
ausfüllen vt V doldurmaq, vəzifədə olmaq
ausmachen vt V söndürmək, razılaşmaq, nə qədər etmək
Aussage-n die fikir, ifadə verilməsi, şəhadət, ifadə vermə
Bauch der qarın
Bein -e das ayaq
besichtigen vt V baxmaq, tamaşa etmək, gözdən keçirmək
Bogen der əyrilik, qövs, tağ, yay
böse Adj. pis, yaramaz, qərəzli, hirsli
dies Pro. bu, o bu, filan
einkaufen vt V alış-veriş etmək
einmal Adv. bir dəfə, keçmişdə
Ende das son, axır, aqibət
enden vi V qurtulmaq, sona çatmaq
Farbe-n die rəng, boya
fehlen vt V olmamaq, əskik olmaq
Fehler– der səhv, əskiklik, xəta
Fieber das hərarət, qızdırma
freuen vr sich qabaqcadan sevinmək, sevinmək
freuen vt V sevindirmək, şadlandırmaq
Fuß-ü, e der ayaq, yamac
Gespräch-e das danışıq, söhbət
gestorben ölmüş
glauben vt V inanmaq, zənn etmək
Grad der dərəcə
Haar-e das saç
Hand-ä, e die əl
hinten Adv. dalda, arxada
jeder (es, e) Pro. hər, hər kəs
kochen vt V bişirmək, qaynatmaq
Kopf der baş
krank Adj. xəstə
kurz Adj. gödək, qısa
legen vt V qoymaq, uzandırmaq
liegen vi V uzanmaq, yerləşmək
Lösung-en die məhlul, həll etmə
lustig Adj. ürəkaçan, məzəli, gülməli
Maschine -n die maşın, mexanizm
Meer das dəniz
Miete die kirayə, icarə
mieten vt V kirayə etmək, icarəyə götürmək
Milch die süd
Mund der ağız
Papier das kağız
Pause-n die fasilə
Raum-ä, e der məkan, otaq, fəza, sahə, yer
Regen der yağış
regnen vi V yağmaq
riechen vi V iyi vermək, iyi gəlmək
riechen vt V iyləmək, qoxulamaq
scheinen vi V işıqlanmaq, güman edilmək
schicken vt V göndərmək, yollamaq
Schrank-ä, e der şkaf
Schuh-e der ayaqqabı
sitzen vt V oturmaq, yerləşmək
Sofa das divan, taxt
stehen vi V durmaq, dayanmaq, yaraşmaq
Stelle-n die yer, vəzifə, iş
stellen vt V qoymaq, təyin etmək
Termin-e der görüş
Test-s der yoxlama, sınaq, test
Treppe-n die pilləkan
tun vt V etmək, yerinə yetirmək
unten Adv. aşağıda, altda
unter (Dat., Akk.) Prä. da, də, a, ə, altında, altına
verstehen vt V başa düşmək, anlamaq
vor (Dat., Akk.) Prä. da, də, a, ə, qarşısında, qarşısına
vorstellen vr sich özünü təqdim etmək, təsəvvür etmək
weh Adj. ağrılı, ağrıyan
Wetter das hava
wichtig Adj. mühüm, əhəmiyyətli
Wind der külək
Wohnung-en die mənzil
zwischen (Dat., Akk.) Prä. da, də, a, ə, arasında, arasına
Arm-e der qol
Fəsil 8
automatisch Adj. avtomatik
bleiben vi V qalmaq, üstündə dayanmaq
Blick der baxış, nəzər, mənzərə
Ergebnis-se das nəticə, aqibət
Führung die idarə, rəhbərlik, başçılıq
gehören vi V aid olmaq, mənsub olmaq
Geschenk-e das hədiyyə, bəxşiş
gewinnen vt V udmaq, qazanmaq
Glück das bəxt, xoşbəxtlik
glücklich Adj. xoşbəxt, bəxtəvər
Glückwunsch der təbrik
gratulieren vi V təbrik etmək
hoch Adj. uca, hündür
Hochzeit die toy
Hund-e der it
Konto das hesab
kulturell Adj. mədəni
lachen vt V gülmək
Laden-ä der dükan, mağaza
Mitte die orta, ortalıq, ara
Moment der an, bir göz qırpımı
Praktikum das təcrübə, praktika
Praxis die praktika
ruhig Adj. sakit, dinc, qayğısız
Sonne die günəş
Stock der əsa, etaj, fond
tanzen vi V rəqs etmək
Teil-e der hissə, parça, bölüm
unterschreiben vt V qol çəkmək, imzalamaq
überweisen vt V göndərmək, pul köçürmək
verboten Adj. qadağan edilmiş, yasaq
verdienen vt V pul qazanmaq, layiq olmaq
Verein der cəmiyyət, birlik, ittifaq
Vorsicht die ehtiyat
Vorwahl die ilkin seçki, kod nömrəsi
werden vi V olmaq, çevrilmək
wiederholen vt V təkrarlamaq, geri almaq
A
ab Adv. aşağıya hərəkəti, azalma, ləğv, rədd bildirir
ab (Dat.) Prä. dən, dan, bəri
aber K amma, ancaq, lakin, bəs, məgər
abfahren vi V yola düşmək, çıxıb getmək
Abfahrt die getmə, yola düşmə, hərəkət, gediş
abfliegen vi V uçub getmək, havaya qalxmaq
Abflug der uçuş, uçub getmə, hərəkət, yola düşmə
abgeben vr sich məşğul olmaq, kiməsə baş qoşmaq
abgeben vt V təhvil vermək, uduzmaq, atmaq, atəş etmək
abholen vt V dalınca gedib gətirmək, qarşılamaq, yaxalamaq
Absender der göndərən şəxs
Absenderin die göndərən (qadın)
Achtung die hörmət, diqqət
Adresse-en die adres, ünvan
Pro./
all (aller, alles, alle) Z hamısı, hər, hamı
alle Adv. sein, werden -lə qurtarmaq, tükənmək
Pro./
alle (all) Z bütün, hamı, hamı, hər
allein Adj. tək, yalqız
allein Adv. tək, təklikdə, bircə
allein K ancaq, amma
also Adv. beləliklə, o halda, onda
also K deməli, demək
alt Adj. köhnə, qədim, çoxdankı
Alter das yaş
an Adv. başlayaraq, yaxín, təxminən
an (Dat., Akk.) Prä. da, -də, sahilində, ə, -a, yaxınliğına, sahilinə
anbieten vr sich qulluq etmək üçün hazır olduğunu bildirmək
anbieten vt V vermək, təqdim etmək, təklif etmək, önərmək
ander Pro./Z başqa, o biri, digər, özgə, müxtəlif, fərqli
anfangen vt V başlamaq
anfangen vi V başlanmaq
Angebot-e das önəri, təklif
anklicken vt V maus duyməsini basmaq
ankommen vi V gəlib-çatmaq, bağlı olmaq, rəqabət etmək
ankreuzen vt V işarə qoymaq, əlamət qoymaq
Ankunft die gəlib çatma, daxil olma, gəliş, çatma
anmachen vt V bərkitmək, bağlamaq, yandırmaq, sataşmaq
anmelden vr sich yazılmaq, qeydiyyatdan keçmək
anmelden vt V bildirmək, xəbər vermək
Anmeldung die elan, məlumat, bildiriş, qeyd olunma
Anrede die ünvan, müraciət
Anruf -e der səsləmə, telefon zəngi, telefon etmə
Anrufbeantworter der telefonda avtomatik cavablandırıcı
anrufen vt V çağırmaq, səsləmək, zəng etmək
Ansage -n die bildiriş, elan
Anschluß der birləşmə, əlaqə, irləşdirmə, qoşma
Antwort-en die cavab
antworten vt /vi V cavab vermək
Anzeige-n die bildiriş, elan, xəbər, cəza vərəqəsi, şikayət
anziehen vi V artmaq
anziehen vr sich geyinmək, əyninə geymək
anziehen vt V geymək, çəkmək, cəlb etmək, bərkitmək
Apartment-s das apartament, ev
Apfel-Ä der alma
Appetit der iştah
Arbeit-en die iş
arbeiten vi V işləmək
arbeitslos Adj. işsiz
Arbeitsplatz-ä, e der iş yeri
Arm-e der qol
Arzt-Ä, e der həkim
Ärztin -nen die həkim (qadın)
Aserbaidschan das Azərbaycan
Aserbaidschaner der azərbaycanlı (kişi)
Aserbaidschanerin die azərbaycanlı (qadın)
aserbaidschanisch Adj. azərbaycan
Aserbaidschanisch das Azərbaycan dili
auch Adv. həmçinin, həm
auch K həmçinin, da, də, həm, belə
auf (Dat., Akk.) Prä. üstündə, -da, -də, üstünə, -a, -ə
Aufgabe -n die vəzifə, tapşırıq, hədəf, əl çəkmə, buraxma
aufhören vi V qurtulmaq, dayanmaq, durmaq, kəsilmək
aufhören vt V dayanmaq, qurtarmaq
aufstehen vi V ayağa qalxmaq, yuxudan durmaq, üsyan etmək
Aufzug-ü, e der lift, yeriş, nümayiş, gediş, pərdə
Auge -n das göz
aus Adv. qurtardı, oldu
aus (Dat.) Prä. dən, -dan, içindən, üzündən
Ausflug der səyahət, gəzinti, piknik, ekskursiya
ausfüllen vt V doldurmaq, vəzifədə olmaq
Ausgang der çıxış, nəticə, son, axır
Auskunft -ü, e die məlumat, xəbər
Ausland das xarici ölkə
Ausländer der xarici vətəndaş, əcnəbi
ausländisch Adj. xarici
ausmachen vt V söndürmək, razılaşmaq, nə qədər etmək
Aussage-n die fikir, ifadə verilməsi, şəhadət, ifadə vermə
aussehen vi V oxşamaq, bənzəmək, görünmək
aussteigen vi V enmək, düşmək, çıxmaq
Ausweis der şəxsi vəsiqə, kimlik vərəqəsi, bilet
ausziehen vi V daşınmaq, tərk etmək, çıxıb getmək
ausziehen vr sich soyunmaq
ausziehen vt V çıxartmaq, çəkib çıxartmaq, uzatmaq, açmaq
Auto-s das avtomobil
Autobahn-en die avtoban, şosse, avtomagistral
Automat der avtomat
automatisch Adj. avtomatik
B
Baby-s das körpə, südəmər uşaq, bəbə
Backerei die çörəkxana, çörək dükanı
Bad das vanna otağı
baden vi V çimmək, üzmək
baden vt V çimdirmək
Bahn die yol, qatar, tren, tramvay
Bahnhof der vağzal
Bahnsteig der platform
bald Adv. tezliklə, bu yaxında, az qala
Balkon der balkon
Banane-n die banan
Bank die bank
Bank die skamya
bar Adj. nəğd, çılpaq, açıq, yalın, lüt, məhrum
Bauch der qarın
Baum-ä, e der ağac
Beamte-n der dövlət qulluqçusu, dövlət məmuru
bedeuten vt V əhəmiyyəti olmaq, mənası olmaq
beginnen vi V başlanmaq
beginnen vt V başlamaq
bei (Dat.) Prä. yanında, yaxınında, böyüründə
Pro./
beide Z hər ikisi, ikisi
Bein -e das ayaq
Beispiel -e das misal, nümunə, örnək, ibrət
bekannt Adj. tanış, məşhur, şöhrətli
Bekannte -n der tanış, dost
bekommen vt V almaq, əldə etmək
benutzen vt V istifadə etmək
Beruf -e der sənət, peşə, ixtisas
besetzt Adj. tutulmuş, dolu, məşğul
besichtigen vt V baxmaq, tamaşa etmək, gözdən keçirmək
besser Adv. daha yaxşı, yaxşısı
besser (gut) Adj. daha yaxşı
best (er, es, e) (gut) Adj. ən yaxşı
bestellen vt V sifariş etmək, tapşırmaq, əmr etmək
besuchen vt V baş çəkmək, görüşə getmək
Bett-en das yataq, yatacaq, yorğan-döşək
bezahlen vt V ödəmək, pulunu vermək
Bier das pivə
Bild-er das şəkil, mənzərə
billig Adj. ucuz, ucuzca, dəyərsiz
Birne-n die armud, elektrik lampası
bis K ca, cə, can, cən
bis (Akk.) Prä. kimi, can, cən, qədər
bisschen Pro. bir az, az-çox, bir qədər, azca
Bitte-n die xahiş, dilək
bitte Adv. zəhmət olmasa, lütfən
bitten vt V xahiş etmək, rica etmək, diləmək
bitter Adj. acı, bərk, şiddətli
bleiben vi V qalmaq, üstündə dayanmaq
Bleistift -e der karandaş
Blick der baxış, nəzər, mənzərə
Blume-n die gül, çiçək
Bogen der əyrilik, qövs, tağ, yay
böse Adj. pis, yaramaz, qərəzli, hirsli
brauchen vt V ehtiyacı olmaq, lazım olmaq, istifadə etmək
breit Adv. eninə-uzununa
Brief -e der məktub
Briefmarke-n die məktub markası
bringen vt V çatdırmaq, aparmaq, gətirmək
Brot-e das çörək
Brötchen– das kiçik çörək, bulka
Bruder-ü der qardaş
Buch-ü, er das kitab
Buchstabe-n der hərf
buchstabieren vt V hərfləmək
Bus -se der avtobus
Butter die kərə yağı
C
Cafe-s das kafe, qəhvəxana
CD-s die CD
Chef der başçı, rəis, rəhbər
circa Adv. təxminən, yaxın
Computer- der kompüter
D
da Adv. orada, o zaman
da K çünkü, görə, üçün
Dame-n die xanım, qadın, dama, vəzir (şaxmat)
daneben Adv. yanında, yanına, bundan başqa
Danke der təşəkkür, minnətdarlıq
danke! Par. sağ ol!, təşəkkür edirəm!
danken vi V təşəkkür etmək, minnətdarlığını bildirmək
dann Adv. onda, o vaxt, sonra
Datum das tarix, gün
dauern vi V davam etmək, çəkmək, sürmək
dein Pro. sənin
denn K çünki, ona görə ki
der A artikl (kişi c )
die A artikl (cəm)
die A artikl (qadın c )
dies Pro. bu, o bu, filan
Disco die disko musiqisi, disko, diskotek
Doktor der həkim, doktor
Doppelzimmer das ikiadamlıq otaq
Dorf-ö, er das kənd
dort Adv. orada
draußen Adv. eşikdə, bayırda, açıq havada
drucken vt V çap etmək
Drucker – der çap maşını
drücken vr sich boyun qaçırmaq, çəkilmək, aradan çıxmaq
drücken vt V basmaq, sıxmaq
durch (Akk.) Prä. içindən, içərisindən, vasitəsi ilə
Durchsage-n die xəbər vermə, xəbər yayma
Durst der susuzluq
Dusche die duş
duschen vi V duş etmək, çimmək
duschen vr sich duş qəbul etmək
dürfen V icazəsi olmaq, edə bilmək, cürət etmək
E
Ecke-n die künc, qıraq, tin
Ehefrau-en die həyat yoldaşı, arvad
Ehemann - ä, er der ər
Ei -er das yumurta
eilig Adj. tələsən, əcələli, təcili, tez
ein A q/m artikl kişi cins
ein A q/m artikl orta cins
eine A q/m artikl qadın cins
einfach Adj. adi, sadə, bayağı
Eingang der giriş qapısı
einkaufen vt V alış-veriş etmək
einladen vt V dəvət etmək, yükləmək
Einladung die dəvət
einmal Adv. bir dəfə, keçmişdə
einsteigen vi V minmək
Eintritt der giriş, buraxılma, daxil olma, başlanğıc
Einzelzimmer das birnəfərlik otaq
Eltern (plural) die valideynlər
E-Mail-s die E-mail
Empfänger– der qəbul edən, alan
empfehlen vt V tövsiyə etmək, məsləhət görmək
Ende das son, axır, aqibət
enden vi V qurtulmaq, sona çatmaq
entschuldigen vr sich üzr istəmək
entschuldigen vt V bağışlamaq, günahından keçmək
Entschuldigung die üzr, bağışlama, üzrxahlıq
er Pro. o (kişi c )
Ergebnis-se das nəticə, aqibət
erklären vt V açıqlamaq, başa salmaq
erlauben vt V icazə vermək, qoymaq
Erwachsene -n der yaşlı kişi
erzählen vt V danışmaq, nəql etmək
es Pro. o (orta c )
Essen das xörək, yemək
essen vt V yemək yemək
euch Pro. sizə, sizi
euer Pro. sizin
F
fahren vi V getmək (miniklə)
fahren vt V sürmək
Fahrer der sürücü
Fahrkarte -n die yol bileti
Fahrrad-ä, er das velosiped
falsch Adj. yanlış, səhv
Familie-n die ailə
Familienname der familiya
Familienstand der ailə vəziyyəti
Farbe-n die rəng, boya
Fax-e das faks
fehlen vt V olmamaq, əskik olmaq
Fehler– der səhv, əskiklik, xəta
Feier die bayram, şənlik
feiern vi V istirahət etmək
feiern vt V bayram etmək
Fernsehen das televiziya
fernsehen vt V televiziyaya baxmaq
fertig hazır
Feuer das od, alov, yanğın
Fieber das hərarət, qızdırma
Film-e der film
finden vi V axtarıb tapmaq
finden vr sich tapılmaq
finden vt V tapmaq, zənn etmək
Firma die şirkət, firma
Fisch-e der balıq
Flasche-n die butulka
Fleisch das ət
fliegen vi V uçmaq, işdən çıxarılmaq
Flughafen der airoport
Flugzeug das təyyarə
Formular -e das formulyar, blank
Foto-s das foto
Frage-n die sual
fragen vr sich özündən soruşmaq
fragen vt V soruşmaq
Frau-en die qadın, xanım
frei Adj. azad, sərbəst, pulsuz
Freizeit die asudə vaxt
fremd Adj. yad, özgə, qərib
freuen vr sich qabaqcadan sevinmək, sevinmək
freuen vt V sevindirmək, şadlandırmaq
Freund-e der dost
früher Adv. daha tez, keçmişdə, vaxtilə
Frühstück das səhər yeməyi
frühstücken vt V səhər yeməyi yemək
Fuß-ü, e der ayaq, yamac
Fußball der futbol
Führung die idarə, rəhbərlik, başçılıq
für (Akk.) Prä. üçün, ötrü, uğrunda
G
Garten der bağ
Gast-ä, e der qonaq
geben vr sich özünü aparmaq, özünü göstərmək
geben vt V vermək, bağışlamaq
geboren Adj. anadan olmuş
Geburtsjahr das anadan olan il, doğum ili
Geburtsort der doğulduğu yer
Geburtstag der ad günü
gefallen vi V xoşuna gəlmək
gegen (Akk.) Prä. qarşı, əleyhinə, doğru, təxminən
gehen vi V getmək, işləmək
gehören vi V aid olmaq, mənsub olmaq
Geld das pul
Gemüse das tərəvəz, göyərti
Gepäck das yük, baqaj
gerade Adj. düz, dübbədüz, namuslu
gerade Adv. düz, lap, düz-doğru, lap indi
geradeaus Adv. düz, dübbədüz
gern / gerne Adv. həvəslə, məmnuniyyətlə
Geschäft-e das iş, firma, mağaza, ticarət
Geschenk-e das hədiyyə, bəxşiş
Geschwister das bacı və ya qardaş
Gespräch-e das danışıq, söhbət
gestern Adv. dünən, ötəki gün
gestorben ölmüş
Getränk-e das içki
Gewicht das ağırlıq, çəki
gewinnen vt V udmaq, qazanmaq
Glas-ä, er das şüşə, stəkan
glauben vt V inanmaq, zənn etmək
gleich Adj. bərabər, eyni, həmin
gleich Adv. indi, tezliklə, bu dəqiqə
Gleis -e das qatar yolu, qatar dayanacağı
Glück das bəxt, xoşbəxtlik
glücklich Adj. xoşbəxt, bəxtəvər
Glückwunsch der təbrik
Grad der dərəcə
gratulieren vi V təbrik etmək
grillen vt V kabab etmək
groß Adj. böyük, iri
Großeltern (plural) die nənə və baba
Großmutter die nənə
Großvater der baba
Größe die boy, böyüklük
Gruppe -n die qrup, dəstə
Gruß-ü, e der salam
gut Adj. yaxşı
gültig Adj. etibarlı, mötəbər
günstig Adj. əlverişli, münasib, sərfəli
H
Haar-e das saç
haben vt V malik olmaq, sahib olmaq
Hähnchen - das beçə
Halbpension die səhər və şam yeməyi
Halle die zal, böyük salon
hallo Par. hallo, salam
halten vi V sınmamaq, tərəfini saxlamaq
halten vr sich yaxşı qalmaq, özünü ələ almaq
halten vt V bənzətmək, fikrində olmaq
halten vt V saxlamaq, mühazirə oxumaq, riayət etmək
Haltestelle die dayanacaq, duraq
Hand-ä, e die əl
Handy-s das mobil telefon
Haus-ä, er das ev
Hausaufgabe-n die ev tapşırığı
Hausfrau-en die evdar qadın
Hausmann der ev təsərrüfatına baxan
Heimat die vətən, doğma yurd
heiraten vt V evlənmək, ərə getmək
heißen vi V adlanmaq
heißen vt V adlandırmaq, ad vermək
helfen vi V kömək etmək, yardım etmək
hell Adj. işıqlı, aydın
Herd der soba, pilətə
Herr -en der sahib, cənab
herzlich Adj. səmimi, mehriban, ürəkdən
heute Adv. bu gün
hier Adv. burada, bura, bəri
Hilfe die kömək, yardım
hinten Adv. dalda, arxada
Hobby-s das maraq, hobbi
hoch Adj. uca, hündür
Hochzeit die toy
holen vt V gətirmək, çıxartmaq
Hotel-s das otel
hören vi V qulaq asmaq
hören vt V dinləmək
Hund-e der it
Hunger der aclıq
İ
ich Pro. mən
ihr Pro. siz, onların, ona, onun (qadın c)
immer Adv. həmişə, daima
in (Dat., Akk.) Prä. da, də, içərisndə, a, ə, içərisinə
Information-en die xəbər, informasiya
international Adj. beynəlxalq
Internet das Internet
J
ja Adv. bəli
Jacke-n die pencək
jeder (es, e) Pro. hər, hər kəs
jetzt Adv. indi, hal-hazırda
Job-s der peşə, iş, məşğuliyyət
Jugendliche-n der yeniyetmə
jung Adj. gənc
Junge-n der oğlan
K
Kaffee der qəhvə
kaputt Adj. xarab olmuş, sınıq
Karte-n die xəritə, poçt kartı, bilet
Kartoffel-n die kartof
Kasse die kassa
kaufen vt V pulla almaq, satın almaq
kein (-, e) Pro. heç, heç bir, heç kəs
kennen vt V bilmək, tanımaq
kennenlernen vt V tanış olmaq
Kind-er das uşaq, övlad
Kindergarten der uşaq bağçası
Kino-s das kino
Kiosk der köşk
klar Adj. aydın, açıq, aşikar
Klasse die sinif, kateqoriya
Kleidung die paltar, geyim
klein Adj. kiçik, balaca
kochen vt V bişirmək, qaynatmaq
Koffer– der çamadan
Kollege-n der yoldaşı, dost
kommen vi V gəlmək
Konto das hesab
Kopf der baş
kosten vt V dəyəri olmaq
können V bacarmaq, bilmək
krank Adj. xəstə
kriegen vt V almaq
Kuchen der piroq
Kugelschreiber der qələm
kulturell Adj. mədəni
Kunde-n der müştəri
Kurs-e der səmt, məzənnə, kurs
kurz Adj. gödək, qısa
Küche die mətbəx
Kühlschrank der soyuducu
kümmern vr sich qeydinə qalmaq
kümmern vt V dəxli olmaq, ilgiləndirmək
L
Land-ä, er das kənd, torpaq, ölkə
lachen vt V gülmək
Laden-ä der dükan, mağaza
lang Adj. uzunmüddətli, uzun, boyunca
lange Adv. uzun müddət, uzun zaman
langsam Adv. yavaş-yavaş
Lastkraftwagen der kamyon, yük maşını
laufen vi V qaçmaq, yerimək, axmaq, işləmək
laut Adj. uca səslə
Leben das həyat, ömür
leben vi V yaşamaq, dolanmaq
Lebensmittel das ərzaq, qida maddələri
ledig Adj. subay
legen vt V qoymaq, uzandırmaq
Lehrer– der müəllim
leicht Adj. asan, yüngül
leider Adv. təəssüf ki,
leise Adj. aşağı səslə
lernen vt V öyrənmək
lesen vt V oxumaq
letzt Adj. axırıncı, sonuncu
Leute die camaat
Licht das işıq
lieb Adj. sevimli, əziz
lieben vt V sevmək, əzizləmək
Liebling der sevimli, əzizim
Lied-er das mahnı, nəğmə
liegen vi V uzanmaq, yerləşmək
links Adv. solda, sol tərəfdə
Lokal das restoran, yer
Lösung-en die məhlul, həll etmə
lustig Adj. ürəkaçan, məzəli, gülməli
M
machen vt V etmək
Mädchen– das qız
man Pro. şəxs, adam, hərkəs
Mann-ä, er der kişi, ər
männlich Adj. kişi cinsi, erkək, kişi kimi
Maschine -n die maşın, mexanizm
Meer das dəniz
mehr Adv. çox, xeyli, artıq
mein Pro. mənim
meine Pro. mənim (qadın c.,cəm)
meist Adv. ən çox, ən artıq, əksər halda
Mensch-en der adam, insan
Miete die kirayə, icarə
mieten vt V kirayə etmək, icarəyə götürmək
Milch die süd
mit (Dat.) Prä. ilə, birlikdə
mitbringen vt V özü ilə gətirmək
mitkommen vi V birlikdə gəlmək, anlaya bilmək
mitmachen vt V iştirak etmək, birgə iş görmək
mitnehmen vt V özü ilə götürmək
Mitte die orta, ortalıq, ara
Moment der an, bir göz qırpımı
Morgen der sabah, səhər
morgen Adv. sabah
Möbel das mebel
möchten V istəmək, arzulamaq
mögen V istəmək, arzu etmək, xoşu gəlmək
möglich Adj. mümkün, mümkün olan
Mund der ağız
Mutter-ü die ana
müde Adj. yorğun
müssen vi V məcbur olmaq, malı, məli
N
nach (Dat.) Prä. sonra, a, ə
nächst Adv. yaxındakı, sonrakı, gələn
Name -n der ad
nehmen vt V götürmək, qəbul etmək
nein Par. yox, xeyr
neu Adj. təzə, yeni
nicht Adv. yox, deyil
nichts Pro. heç bir şey, heç nə
nie Adv. heç bir vaxt, heç vaxt
noch Adv. daha, hələ, yenə
normal Adj. normal, adi
Nummer-n die say, nömrə
nur Adv. ancaq, yalnız
O
oben Adv. yuxarıda, yuxarı, üstdə
Obst das meyvə
oder K və ya, yaxud
oft Adv. tez-tez
ohne (Akk.) Prä. siz, -sız, -suz, süz, başqa
Oma-s die nənə
Opa-s der baba
Ordnung die intizam, qayda-qanun
Ort-e der yer, məkan
öffnen vt V açmaq
Öl das neft, yağ
P
Papier das kağız
Partner- der ortaq, partnyer
Partnerin-nen die ortaq, şərik, əməl yoldaşı (qadın)
Party die parti, əyləncə, şənlik
Pass-ä, e der pasport
Pause-n die fasilə
Plan-ä, e der plan
Platz-ä, e der yer, meydan, vəzifə, oturacaq yer
Polizei die polis
Pommes frites die bişmiş kartof dilimləri, pomfrit
Post die poçt idarəsi
Postleitzahl die poçt şöbəsinin ünvan nömrəsi
Praktikum das təcrübə, praktika
Praxis die praktika
Preis-e der qiymət, mükafat
Problem-e das problem
Prospekt-e der broşüra, mənzərə
Prüfung die yoxlama, imtahan
pünktlich Adj. düz vaxtında
R
Radfahren das velosiped sürmə
rauchen vi V his eləmək, papiros çəkmək
Raum-ä, e der məkan, otaq, fəza, sahə, yer
Rechnung-en die hesablama, hesab
recht Adj. sağ, düzgün, həqiqi
rechts Adv. sağa, sağ tərəfdə
Regen der yağış
regnen vi V yağmaq
Reis der düyü
Reise die səfər, səyahət
Reisebüro-s das səyahət bürosu
Reiseführer der səyahət rəhbəri
reisen vi V səyahət etmək
Reparatur die təmir
reparieren vt V təmir etmək
Restaurant-s das restoran
Rezeption die qəbul etmə, qarşılama
richtig Adj. düz, doğru, səhvsiz, münasib
riechen vi V iyi vermək, iyi gəlmək
riechen vt V iyləmək, qoxulamaq
ruhig Adj. sakit, dinc, qayğısız
S
Saft der şirə
sagen vt V demək, danışmaq
Salat der salat
Salz das duz
Satz-ä, e der cümlə
S-Bahn die şəhər elektrik qatarı
Schalter der kassa, gişə, işıq açarı
scheinen vi V işıqlanmaq, güman edilmək
schicken vt V göndərmək, yollamaq
Schild-er das lövhə, tablo
Schinken– der bud
schlafen vt V yatmaq
schlecht Adj. pis
schließen vi V bağlanmaq, nəticə çıxartmaq
schließen vr sich bağlanmaq
schließen vt V bağlamaq, tamamlamaq
Schluss der nəticə, yekun, son
Schlüssel– der açar
schmecken vi V dad vermək, dadı olmaq
schmecken vt V dadına baxmaq, dadmaq
schnell Adj. tez, cəld, sürətli
schon Adv. artıq
schön Adj. gözəl, qəşəng
Schrank-ä, e der şkaf
schreiben vt V yazmaq
Schuh-e der ayaqqabı
Schule die məktəb
Schüler– der şagird
schwer Adj. ağır, çətin
Schwester-n die bacı
Schwimmbad das hovuz
schwimmen vi V üzmək, çimmək
See der göl
See die dəniz
sehen vt, vi V görmək, baxmaq
Sehenswürdigkeit-en die görməli yerlər
sehr Adv. çox, xeyli, artıq
sein Pro. onun (kişi c ), onun (orta c )
sein vi V olmaq
seine Pro. onun (qadın cinsi, cəm)
seit (Dat.) Prä. dən, -dan, bəri
selbständig Adj. müstəqil, azad
sich Pro. özünü, özünə
sie Pro. o, onu (qadın c.), onlar, onları
Sie Pro. Siz, Sizi
sitzen vt V oturmaq, yerləşmək
so Adv. belə, bu cür, o qədər
Sofa das divan, taxt
sofort Adv. bu saat, həmin dəqiqə
Sohn-ö, e der oğul
sollen V malı, məli
Sonne die günəş
spät Adj. gec, gecikmiş
später Adv. sonra, bir azdan
Speisekarte die yemək kartı
spielen vt V oynamaq, ifa etmək
Sport der idman
Sprache-n die dil
sprechen vi V danışmaq, söyləmək
Stadt -ä, e die şəhər
stehen vi V durmaq, dayanmaq, yaraşmaq
Stelle-n die yer, vəzifə, iş
stellen vt V qoymaq, təyin etmək
Stock der əsa, etaj, fond
Straße -n die küçə
Straßenbahn die trolleybus
Student-en der tələbə
studieren vt V təhsil almaq
Studium das təhsil
Stunde -n die saat, dərs
suchen vt V axtarmaq, aramaq
T
tanzen vi V rəqs etmək
Tasche -n die cib, çanta
Taxi-s das taksi
Tee der çay
Teil-e der hissə, parça, bölüm
Telefon das telefon
telefonieren vi V telefonla danışmaq
Termin-e der görüş
Test-s der yoxlama, sınaq, test
teuer Adj. baha, bahalı
Text-e der mətn, tekst
Thema das mövzu, tema
Ticket das bilet
Tisch-e der masa, stol
Tochter-ö die qızı
Toilette-en die ayaqyolu
Tomate-n die pomidor
tot Adj. ölü
treffen vr sich görüşmək
treffen vt, vi V görüşmək, rastlaşmaq
Treppe-n die pilləkan
trinken vt V içmək, içki içmək
tschüss Par. xudahafiz
tun vt V etmək, yerinə yetirmək
U
überweisen vt V göndərmək, pul köçürmək
U-Bahn die metro
Uhr die saat
um Adv. təqribən, az qala
um (Akk.) Prä. ətrafında, ətrafına, da, də, görə, haqqında
umziehen vi V köçmək
umziehen vr V paltarını dəyişmək
und K və
uns Pro. bizi, bizə
unser Pro. bizim (orta, kişi c. )
unsere Pro. bizim (qadın c., cəm)
unten Adv. aşağıda, altda
unter (Dat., Akk.) Prä. da, də, a, ə, altında, altına
Unterricht der dərs, təlim, tədris
unterschreiben vt V qol çəkmək, imzalamaq
Unterschrift die qol çəkmə, imza
Urlaub der məzuniyyət
über (Dat., Akk.) Prä. da, də, a, ə, üzərində, üzərinə, haqqında
übernachten vi V gecələmək
V
Vater-ä der ata
verboten Adj. qadağan edilmiş, yasaq
verdienen vt V pul qazanmaq, layiq olmaq
Verein der cəmiyyət, birlik, ittifaq
verheiratet Adj. evli, kəbinli
verkaufen vt V satmaq
Verkäufer – der satıcı
vermieten vt V icarəyə vermək
Vermieter der kirayə verən
verstehen vt V başa düşmək, anlamaq
Verwandte-n der qohum
viel Adj. çox, xeyli
viel Adv. bir çox, çoxlu, daha da
viel Pro. bir çoxları, bəziləri
vielleicht Adv. ola bilsin ki, bəlkə
von (Dat.) Prä. dan, dən, tərəfindən, haqqında
vor (Dat., Akk.) Prä. da, də, a, ə, qarşısında, qarşısına
Vorname-n der ad
Vorsicht die ehtiyat
vorstellen vr sich özünü təqdim etmək, təsəvvür etmək
Vorwahl die ilkin seçki, kod nömrəsi
W
Wasser das su
wandern vi V səyahət etmək, gəzmək
wann Adv. nə vaxt, nə zaman
warten vi V gözləmək
warum Adv. niyə, nə üçün, nəyə görə
was Pro. nə, nəyi
waschen vr sich yuyunmaq
waschen vt V yumaq
Weg der yol, üsul, vasitə
weh Adj. ağrılı, ağrıyan
weiblich Adj. qadın cinsi, qadına məxsus
Wein der şərab
weit Adv. daha, daha da, çox
weit Adj. enli, uzaq
weiter Adv. daha, daha sonra, növbəti
welcher (es, e) Pro. hansı
Welt die dünya
wenig Adj. az, çox az
wer Pro. kim
werden vi V olmaq, çevrilmək
Wetter das hava
wichtig Adj. mühüm, əhəmiyyətli
wie Adv. necə
wie K kimi, kimin, tək
wiederholen vt V təkrarlamaq, geri almaq
Wiederhören das telefonda hələlik
Wiedersehen das yenidən görmə
willkommen Adj. arzu edilən, xoş görülən
Wind der külək
wir Pro. biz
wissen vt V bilmək, xəbəri olmaq
wo Adv. harada
woher Adv. haradan
wohin Adv. haraya
wohnen vi V yaşamaq
Wohnung-en die mənzil
wollen vt V istəmək, arzu etmək
Wort-ö, er/-e das söz
wunderbar Adj. qəribə, möcüzəli, əla
Z
zahlen vt V ödəmək, hesabı vermək
Zeit die vaxt, zaman, müddət
Zeitung-en die qəzet
Zigarette-n die siqaret
Zimmer– das otaq
Zoll der gömrük haqqı, gömrük
zu Adv. çox, həddən artıq
zu (Dat.) Prä. ə, a, doğru, tərəfə
zufrieden Adj. razı, məmnun
Zug-ü, e der çəkmə, çəkiş, qatar
zurück Adv. geri, geriyə, geridə
zurzeit Adv. indi, bu saat
zusammen Adv. birlikdə, bərabər, birgə
zwischen (Dat., Akk.) Prä. da, də, a, ə, arasında, arasına

Birinci dərs
die Sekunde, -n saniyə
die Minute, -n dəqiqə
die Stunde, -n saat
der Tag, -e gün
die Woche, -e həftə
das Jahr, -e il
der Wochentag, -e həftə günü
der Sonntag bazar günü
der Montag bazar ertəsi
der Dienstag çərşənbə axşamı
der Mittwoch çərşənbə
der Donnerstag cümə
der Freitag cümə axşamı
der Samstag/Sonnabend şənbə
der Tag gün
der Morgen sabah
der Vormittag,-e günortadan əvvəl
der Mittag günorta
der Nachmittag,-e günortadan sonra
der Abend,-e axşam
die Nacht,¨-e gecə
der Januar yanvar
der Februar fevral
der März mart
der April aprel
der Mai may
der Juni iyun
der Juli iyul
der August avqust
der September sentyabr
der Oktober oktyabr
der November noyabr
der Dezember dekabr
der Frühling/das
Frühjahr yaz / yaz
der Sommer yay
der Herbst payız
der Winter qış
schwarz qara
grau boz
blau mavi
grün yaşıl
weiß ağ
rot qırmızı
gelb sarı
braun palıdı
der Norden şimal
der Süden cənub
der Westen qərb
der Osten şərq
Saylar
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 (ein)hundert
101 hunderteins
200 zweihundert
1.000 (ein)tausend
1.000.000 eine Million, =en
1.000.000.000 eine Milliarde, =en
Ölçü vahidləri
1 Euro 100 Cent
ein Meter 1m
ein Zentimeter 1 cm
ein Meter fünfzehn 1,15 m
zweihundert Kilometer 200 km
ein Quadratmeter 1 m²
ein Grad unter Null – 1°
minus ein Grad – 1°
vier Grad über Null + 4°
plus vier Grad + 4°
ein Prozent 1%
ein Liter 1I
ein Gramm 1g
ein Pfund 500 g
ein Kilo(gramm) 1 kg

Das könnte Ihnen auch gefallen