Sie sind auf Seite 1von 42

ВОВЕД

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ - ОПИС


ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
СЕЛА ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
АЛАКИНЦИ

Местоположба: Северозападен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°56′42″N 21°52′54″E


Соседни села: Малино, Стањевци, Мездра, Преод

Цркви:

Чешми:
АМЗАБЕГОВО

Местоположба: На десната страна од Светиниколска река

Координати: 41°48′40″N 21°59′40″E

Соседни села: Пеширово, Црнилиште

Цркви:

Чешми:
АРБАСАНЦИ

Местоположба:

Координати: 41°53′25″N 22°05′04″E

Соседни села: Стануловци

Цркви:

Чешми:
БОГОСЛОВЕЦ

Местоположба: Јужен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°46′23″N 22°01′18″E

Соседни села: Делисинци, Кадрифаково

Цркви:

Чешми:
БУРИЛОВЦИ

Местоположба:

Координати: 41°55′04″N 22°03′47″E

Соседни села:

Цркви:

Чешми:
ГОРНО ЃУЃАНЦИ

Местоположба:

Координати: 41°59′36″N 21°59′07″E

Соседни села: Долно Ѓуѓанци, Кокошиње, Строиманци

Цркви:

Чешми:
ГОРНО ЦРНИЛИШТЕ

Местоположба: Јужен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°49′01″N 21°57′51″E

Соседни села: Долно Црнилиште

Цркви:

Чешми:
ГОРОБИНЦИ

Местоположба: Северозападен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°52′29″N 21°52′37″E

Соседни села: Трстеник, Сопот, Кнежје

Цркви:

Чешми:
ДЕЛИСИНЦИ

Местоположба: Кај ридот Богословец

Координати: 41°46′54″N 21°59′44″E

Соседни села: Богословец, Сарамзалино

Цркви:

Чешми:
ДОЛНО ЃУЃАНЦИ

Местоположба: Краен северен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°58′01″N 21°57′24″E

Соседни села: Горно Ѓуѓанци, Орел, Стањевци

Цркви: Свети Никола

Чешми:
ДОЛНО ЦРНИЛИШТЕ

Местоположба: Јужен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°49′00″N 21°57′15″E

Соседни села: Горно Црнилиште, Амзабегово, Пеширово

Цркви: Свети Илија (во изградба)

Чешми:
ЕРЏЕЛИЈА

Местоположба: Југоисточен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°50′07″N 22°02′08″E

Соседни села: Мустафино, Кадрифаково, Амзабегово, Пеширово

Цркви: Свети Павле, Света Троица

Чешми:
КАДРИФАКОВО

Местоположба: Источен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°48′37″N 22°02′42″E

Соседни села: Богословец, Сарамзалино

Цркви:

Чешми:
КНЕЖЈЕ

Местоположба: Западен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°50′51″N 21°54′19″E

Соседни села:

Цркви: Свети Николе

Чешми:
КРУШИЦА

Местоположба: Северозападен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°54′55″N 21°49′25″E

Соседни села:

Цркви: „Вознесение Христово“ (главна селска црква), Ѓуришки


манастир со црквата „Рождество на Пресвета Богородица“, Параклис
„Света Петка“, Параклис

Чешми:
МАКРЕШ

Местоположба: Источен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°58′03″N 22°01′08″E

Соседни села: Строиманци, Патетино, Немањици

Цркви:

Чешми:
МАЛИНО

Местоположба: Краен северозападен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°56′42″N 21°52′54″E

Соседни села: Крушица, Алакинци, Живиње, Сушица

Цркви: „Вознесение Христово“ и „Света Петка Римјанка“

Чешми:
МЕЧКУЕВЦИ

Местоположба: Источен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°55′02″N 22°03′40″E

Соседни села: Немањици

Цркви: „Света Петка Римска“ и „Свети Никола“

Чешми:
МУСТАФИНО

Местоположба: Југоисточен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°50′21″N 22°04′30″E

Соседни села: Ерџелија

Цркви: „Вознесение Христово“

Чешми:
НЕМАЊИЦИ

Местоположба: Источен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°50′21″N 22°04′30″E

Соседни села:

Цркви: „Успение на Пресвета Богородица“, „Свети Илија“ и


манастирот „Немањички манастир“

Чешми:
НОВА МЕЗДРА

Местоположба: Средишен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°55′17″N 21°55′35″E (Нова Мездра) и 41°55′17″N


21°55′35″E (Мездра)

Соседни села: Сопот

Цркви:

Чешми:
ОРЕЛ

Местоположба: Северен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°56′17″N 21°58′29″E

Соседни села: Мечкуевци, Ранченци

Цркви: „Свети Ѓорѓи“

Чешми:
ПАВЛЕШЕНЦИ

Местоположба: Краен северен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°59′58″N 21°54′03″E

Соседни села: Стањевци, Долно Ѓуѓанци, Градиште

Цркви: „Свети Никола“

Чешми:
ПАТЕТИНО

Местоположба: Краен североисточен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°57′15″N 22°03′40″E

Соседни села: Ранченци, Макреш, Барбарево

Цркви: во минатото постоела „Свети Атанасиј“ (сега ја нема)

Чешми:
ПЕШИРОВО

Местоположба: Јужен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°49′29″N 21°59′3″E

Соседни села: Амзабегово, Долно Црнилиште

Цркви: „Свети Прохор Пчински“

Чешми:
ПРЕОД

Местоположба: Северозападен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°54′36″N 21°51′09″E

Соседни села: Алакинци

Цркви: „Свети Димитриј“ и „Свети Кирил и Методиј“

Чешми:
РАНЧЕНЦИ

Местоположба: Источен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°55′32″N 22°02′57″E

Соседни села:

Цркви: „Свети Ѓорѓи“ и „Света Недела“

Чешми:
СОПОТ

Местоположба: Западен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°53′57″N 21°52′6″E

Соседни села: Трстеник, Преод

Цркви: „Свети Никола“


Чешми:

СТАНУЛОВЦИ

Местоположба: Краен источен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°52′58″N 22°05′32″E

Соседни села: Арбасанци, Судик, Буриловци


Цркви: „Свети Димитриј“ (во руини поради опожареност во 2003
година)

Чешми:

СТАЊЕВЦИ

Местоположба: Северозападен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°57′27″N 21°54′12″E


Соседни села: Алакинци, Павлешенци, Мездра

Цркви: „Свети Никола“

Чешми:

СТАРА МЕЗДРА

Местоположба:

Координати:
Соседни села:

Цркви:

Чешми:

СТРОИМАНЦИ

Местоположба: Краен северен дел на општина Свети Николе

Координати: 41°59′38″N 22°00′40″E


Соседни села: Макреш, Кокошиње, Горно Ѓуѓанци

Цркви: „Вознесение Христово“ (понекогаш именувана и како „Свети


Никола“

Чешми:

ТРСТЕНИК

Местоположба: Краен западен дел на општина Свети Николе


Координати: 41°53′25″N 21°51′29″E

Соседни села: Горобинци

Цркви: „Вознесение Христово“ и Ѓуришкиот манастир

Чешми:

Das könnte Ihnen auch gefallen