Sie sind auf Seite 1von 1

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Ergänze die Verben. zadajte chýbajúce slovesá ………/4

TEST 4
1. Wie viele Personen _________________ ihr zu Hause?
2. Wo _________________ die Großeltern von Julia? In Freising?
3. Wie viele Geschwister _________________ du?
4. Ich _________________ Einzelkind, ich _________________ keine Geschwister.
5. _________________ du Haustiere? Nein, aber ich _________________ so gern einen Hund haben.
6. Wie _________________ die Schwestern von Tina?

B. Stell Fragen. Napíš otázku k odpovedi ………/6


1. _____________________________________________? Ja, einen Bruder.
2. _____________________________________________? Nein, ich habe keine Schwester.
3. _____________________________________________? Das ist meine Tante Helga.
4. _____________________________________________? Sie heißt Monika.
5. _____________________________________________? Er ist der Hund von Julia.
6. _____________________________________________? Nein, ich habe keinen Hund.

C. Ergänze: einen, eine, ein. Dokonči vety ………/4

1. Tina hat _________ Schwester. 2. Ich habe _________ Cousin. Er wohnt in Bonn. 3. Anna hat nur
_________ Opa. 4.Ich habe viele Haustiere. Ich habe _________ Katze, _________ Hamster und
_________ Kaninchen. 5. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so gern _________ Bruder oder _________
Schwester haben.
D. Stell deine Familie vor. Opíšte svoju rodinu uvedením starých rodičov, rodičov, súrodencov,
ich vek, bydlisko a domáce zvieratá. ………/6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E. Wie lautet der Plural? Pridajte tvary v množnom čísle ………/4

ein Bruder zwei ___________________ ein Opa zwei ___________________


ein Hund zwei ___________________ eine Katze zwei ___________________
eine Tante zwei ___________________ ein Kaninchen zwei ___________________
eine Schwester zwei ___________________ ein Fisch zwei ___________________

F. Schreib es auf Deutsch. Vytvor vety v nemčine podľa návodu ………/8

1. Napíšte, že ste jedináčik, ale chceli by ste brata. (2)


_________________________________________________________________
2. Opýtajte sa Roberta, ako sa volá Patrickova sestra. (1)
_________________________________________________________________
3. Opýtajte sa Adama, kto to je. Adam odpovedá, že toto je riaditeľ školy. (2)
_________________________________________________________________
4. Napíšte, že Łukaszova teta žije v Berlíne. (1)
_________________________________________________________________
5. Dajte vedieť, že máte psa a korytnačku. Pes sa volá Black a korytnačka je Schili. (2)
_________________________________________________________________

Das könnte Ihnen auch gefallen