Sie sind auf Seite 1von 16

7DEOD3ULQFLSDOHV3DUiPHWURV7pFQLFRV

3ULQFLSDOHVSDUiPHWURVWHFQLFRVGHODJUXD

URV

mm 14000 kg 44420
mm 3300 kg 24580
mm 3760 kg 19840
mm 4000 Cummins QSB6.7

mm 2502 /rpm /2500


Paramet
km/h 40 1Prpm 987/1500

m 12.3/6.7 TIER III

mm 350 55

Angulo de aproximación ° 23 m 3

° 20 kN.m 1789
.

m 6.5 kN.m 841


(20km/h)

L 60 m 7.2×7.2
100km

m/min 150 m 13.3


Pa met

m/min 150 m 43.8

3OXPD
SOXPtQ
s 120/100 m 60.1
WRWDOPHQWH
H[WHQGLGRV

s 75/55 m 11.5
EDVH

r/min 2.6 m 42.5

s 35/30 m 58.5

s 40/35 ° 0\15\30

12
(3) &DSDFLGDGGH,]DMH (TablD 1-2 \ 1-3)

TablD 1-2 &DSDFLGDGGHL]DMHGHODSOXPD65C550H UniGDG: kg


5DQJRGHWUDEDMR
3 55000 40000 32000

3.5 50000 40000 32000

4 42800 40000 32000

4.5 40000 36000 31000 21000

5 36500 33200 29000 21000

5.5 32000 30000 27500 21000

6 27700 27500 25700 21000 14000

6.5 25000 25500 23900 19500 14000

7 22500 23200 21500 18000 14000 11500

7.5 21400 21200 18600 16800 13500 11500

8 19000 19500 16800 15800 12700 11000 9000

9 15300 15000 13500 14000 11700 10500 8500

10 11700 10300 12000 10700 10000 8500

11 9500 8700 9900 8900 9000 7800

12 7700 7200 8300 8300 8000 7000


14 4900 5900 6200 6300 6000

16 3400 4300 4700 4900 5200

18 3100 3600 3800 4200

20 2200 2800 2900 3100


22 1600 1900 2200 2500

24 1100 1500 1700 1800

26 1000 1200 1350

28 910 1000 1085


30 720 810 885

32 720

Min. elevaFiyn / / / / 20° 35° 38°

(VcalD 10 10 8 6 4 4 3

13
TablD 1-3 &DSDFLGDGGHL]DMHGHODSOXPDGH SRC550H UniGDG:kg
5DQJRGHWUDEDMR
3 49650 37000 29100

3.5 45200 37000 29100

4 40000 37000 29100


4.5 33800 33000 28200 19100

5 29000 29550 26500 19100

5.5 24350 23655 23250 19100


6 20090 19440 19060 19100 14000

6.5 16900 16280 15920 17930 14000


7 14410 13820 13480 15370 14000 11500

7.5 12425 11860 11530 13330 13000 11500


8 10800 10250 9930 11660 11600 11000 9000

9 8300 7780 7470 9100 10000 9500 8500

10 5970 5670 7200 8070 8200 8160


11 4580 4290 5770 6590 6880 7000

12 3490 3200 4600 5425 5700 5900

14 1600 2950 3700 3960 4180

16 1760 2490 2740 2950

18 890 1590 1835 2030

20 900 1135 1330

22 770

Min. elevaFLyn / / 20° 40° 50° 55° 55°

(VcalD 10 10 8 6 4 4 3

14
TablD 1-4 &DSDFLGDGGHL]DMHGHODSOXPD65&+ UniGDG: kg
5DQJRGHWUDEDMR
3 35150 34225 29100

3.5 24730 23950 23500


4 18560 17875 17470

4.5 14490 13860 13480 15550


5 11600 11000 10650 12570

5.5 9440 8870 8540 10340

6 7760 7220 6900 8610 9570


6.5 6430 5900 5590 7230 8150

7 5340 4830 4520 6100 7000 7300


7.5 4430 3930 3635 5170 6030 6330

8 3660 3180 2885 4380 5210 5500 5745


9 2445 1970 1680 3115 3910 4190 4420

10 1050 1050 2150 2920 3180 3400

11 1390 2135 2395 2500

12 775 1500 1755 1960

14 785 985

Min. elevaFLyQ / 30° 46° 58° 65° 65° 67°

(VcalD 8 8 8 4 3 3 3

15
(4) &DSDFLGDG GH L]DMH GHO OD SOXPD VLQ PRYLPLHQWR GH ODV UXHGDV
(TablD 1-5)

TablD 1-5 &DSDFLGDGGHL]DMHGHODSOXPDGH65&+ UniGDG:kg

*LURGH
5DQJRGHWUDEDMR

3 12000 10500 10000


3.5 12000 10500 10000
4 10000 10000 9000
4.5 8600 8000 8000 5000
5 7000 6500 6000 5000
5.5 5800 4800 4500 5000
6 4300 3000 3000 4900
6.5 3000 2500 2500 3000
7 2500 2000 2000 2500
7.5 2000 1500 1500 2000
8 1500 1000 1000 1500
9 1000
Min. elevation / 49° 58° 65°
cal 6 6 6 6

16
(5) &DSDFLGDGGHL]DMHFRQODJUXDGHVSOD]DQGRVH

TablD 1-6 &DSDFLGDGGHL]DMHGHODSOXPD65&+ UniGDG: kg

5XHGDVJLUDQGR\FRQFDUJD
5DQJRGHWUDEDMR

3 18100 14100 10200


3.5 16000 14100 9000
4 14300 14100 8000
4.5 12850 12650 7200 5500
5 11600 11400 6500 5000
5.5 10500 10300 6000 4500
6 9550 9350 5300 4200
6.5 8700 8400 4800 3800
7 7900 7500 4200 3500
7.5 7300 6600 3800 3200
8 6680 5800 3200 2900
9 5630 5000 2700 2500
10 4000 2200 2200
11 1700 1900
12 1500
14 1000
Min. elevaFLyQ / 32° 43° 53°
(VcalD 6 6 6 6

17
(6) &DSDFLGDGGHL]DMHGHOSOXPtQ (TablD1-7)

TablD D-7 &DSDFLGDGGHL]DMHGHOSOXPtQGH SRC550H UniGDG: kg


&DSDFLGDGGHL]DMHGHOSOXPtQGH GDG
(VWDELOL]DGRUHVWRWDOPHQWHH[WHQGLGRV *LURGH

XOR JXOR
$QJXORGHFRQH[LRQGHOSOXPtQ $QJXORGHFRQH[LRQGHOSOXPtQ

78 3500 2400 2000 2400 1450 1000 78


77 3200 2300 1900 2400 1400 1000 77
75 3000 2200 1800 2300 1300 950 75
73 2700 2000 1700 2000 1200 850 73
71 2500 1800 1600 1800 1100 850 71
68 2200 1700 1400 1500 1000 800 68
66 2000 1500 1300 1300 950 760 66
63 1800 1400 1100 1100 850 720 63
61 1500 1200 950 950 750 650 61
58 1100 950 750 650 600 550 58
56 700 650 550 500 56
Min. elevaFLyn 55° Min. elevaFLyn

18
(a) /RV YDORUHV HQ ODV WDEODV VH UHILHUHQ D OD
FDSDFLGDGPi[GHL]DMHGHODJU~DXELFDGD
GHIRUPDKRUL]RQWDOVREUHXQVXHORSDUHMR\
VyOLGR \ FRQ OD SUHVLyQ GH ORV QHXPiWLFRV
TXH FXPSOD HO YDORU LQGLFDGR /RV YDORUHV
VREUH ODV OtQHDV JUXHVDV GH ODV WDEODV
GHSHQGHQGHODIXHU]DGHODJU~DPLHQWUDV
TXH ORV YDORUHV GH DEDMR GHSHQGHQ GH OD
HVWDELOLGDGGHODJU~D
(b)  /RV YDORUHV LQGLFDGRV HQ OD WDEOD
LQFOX\HQHOSHVRGHOJDQFKR\GHOHVSDUFLGRU

(c) /RVWUDPRVHQODVWDEODVVHUHILHUHQD
ORVYDORUHVUHDOHVTXHLQFOX\HQODGHIRUPDFLyQGHODSOXPD

(d) /D SUHVLyQ GH ORV QHXPiWLFRV GXUDQWH HO L]DMH HV GH
0.65MPa.

(7) &XUYDGHODDOWXUDGHL]DMH

/D FXUYD GH OD DOWXUD GH L]DMH VH SUHVHQWD


HQ OD )LJ  (Q FDVR GH TXH HO OLPLWDGRU
GH PRPHQWR WHQJD DOJXQD IDOOD SHUR VH
QHFHVLWH WUDEDMDU GH IRUPD XUJHQWH HV
QHFHVDULRWUDEDMDUVHJ~QODVFRQGLFLRQHVGH
L]DMHLQGLFDGDVHQHVWDILJXUD

19
&XUYDGHDOWXUDGHL]DMHGHODJU~DGHWHUUHQRHVFDUSDGR65&+

Longitud de la pluma (m)


Altura de izaje (P

$OFDQFH P

Fig.1-3 &XUYDGHODDOWXUDGHL]DMH

20
8) 'LYLVLyQGHOiUHDGHWUDEDMR

/DGLYLVLyQGHOiUHDGHWUDEDMRVHPXHVWUDHQ
OD )LJ TXH SXHGH FRQVXOWDUVH SDUD OD
VHOHFFLyQ GH OD FRQGLFLyQ GH WUDEDMR \ ODV
GHILQLFLRQHV GH ORV WpUPLQRV UHOHYDQWHV
LPSOLFDGRVHQHOVLJXLHQWHFRQWHQLGR

(QFDVRGHTXHORVHVWDELOL]DGRUHVQRHVWpQH[WHQGLGRV

Eje delantero Eje trasero

Área delantera

Dirección de desplazamiento con carga

(QFDVRGHTXHORVHVWDELOL]DGRUHVHVWpQH[WHQGLGRV

Área lateral

Área GHODQWHUD Área WUDVHUD

Área lateral

Fig.1-4 'LYLVLyQGHOiUHDGHWUDEDMR

21
FLRQH

&XDQGRORVHVWDELOL]DGRUHVHVWpQILMDGRV

(1) /DV WDEODV TXH PXHVWUDQ OD FDSDFLGDG


WRWDOQRPLQDOGHL]DMHVHKDFHQVREUHODEDVH
GHTXHHOSOXPtQVHHQFXHQWUDUHWUDtGRHQOD
SOXPDSULQFLSDO
(2) FDSDFLGDGPi[GHL]DMHGHODJU~DTXH
HVWiFRORFDGDGHIRUPDKRUL]RQWDOVREUHXQ
VXHORSDUHMR\VyOLGR3DUDHOL]DMHFRQODSOXPD
SULQFLSDOHVWRVYDORUHVLQFOX\HQHOSHVRGHO
JDQFKRSULQFLSDO\RWURVHVSDUFLGRUHV3DUDHO
L]DMHFRQHOSOXPtQHVWRVYDORUHVLQFOX\HQHO
SHVRGHOJDQFKRDX[\RWURVHVSDUFLGRUHV>(O
JDQFKRSDUDWRQHODGDVSHVDNJ@

$GHPiV ORV YDORUHV VREUH ODV OtQHDV


JUXHVDV GH ODV WDEODV GHSHQGHQ GH OD
IXHU]DGHODJU~DPLHQWUDVTXHORVYDORUHV
GH DEDMR GHSHQGHQ GH OD HVWDELOLGDG GH OD
JU~D
(3) (OUDGLRGHWUDEDMRHQODWDEODLQFOX\HORV
YDORUHV UHDOHV GH ODV GHIRUPDFLRQHV GH OD
SOXPD SULQFLSDO \ GHO SOXPtQ SRU OR TXH
GHEH OOHYDU D FDER OD RSHUDFLyQ GH L]DMH
EDVDGRHQHOUDGLRGHWUDEDMR
(4) 1R XVH HO SOXPtQ SDUD OD RSHUDFLyQ GH
L]DMHFXDQGRORVHVWDELOL]DGRUHVVH
HQFXHQWUHQWRWDOPHQWHUHWUDtGRV

(5) (O UHQGLPLHQWR GHO L]DMH HQ HO iUHD ODWHUDO


YDUtD EDMR ORV GLIHUHQWHV HVWDGRV GH
H[WHQVLyQGHORVHVWDELOL]DGRUHV3RUWDQWR
GHEHUHDOL]DUODRSHUDFLyQGHL]DMHVHJ~QOD
WDEOD GH FDSDFLGDG WRWDO QRPLQDO GH L]DMH
TXH FXPSOD FRQ OD H[WHQVLyQ UHDO GH ORV
22
HVWDELOL]DGRUHV
.

(6) /D FDSDFLGDG WRWDO QRPLQDO GH L]DMH GH


XQD VROD SROHD DO H[WUHPR GH OD SOXPD HV
LJXDO D OD FDSDFLGDG WRWDO QRPLQDO GH L]DMH
GH OD SOXPD SULQFLSDO PHQRV HO SHVR GHO
JDQFKR \ RWURV HVSDUFLGRUHV \ VX OtPLWH
VXSHULRU HV GH  NJ
/D FDSDFLGDG GH L]DMH GHO JDQFKR DX[LOLDU
XWLOL]DGR SDUD XQD VROD SROHD DO H[WUHPR GH OD
SOXPD HV GH  WRQHODGDV SHVR  NJ  \ HO
IDFWRUGHHVFDODHV 
(7) 6LODORQJLWXGRiQJXORGHL]DMHGHOD
SOXPDSULQFLSDOHOUDGLRGHWUDEDMRRODORQJLWXG
R iQJXORGHL]DMHGHOSOXPtQVREUHSDVDHOYDORU
HVSHFLILFDGR HQ OD FROXPQD GHEH FRPSDUDU HO
YDORU DFWXDO FRQ HO YDORU PD\RU \ UHDOL]DU OD
RSHUDFLyQ GH L]DMH VHJ~Q OD FDSDFLGDG WRWDO
QRPLQDOPHQRUGHL]DMH
(8) 6LUHDOL]DODRSHUDFLyQGHL]DMHFRQODSOXPD
SULQFLSDOGRWDGDGHXQSOXPtQODFDSDFLGDGWRWDO
QRPLQDOGHL]DMHGHODSOXPDSULQFLSDOSDUDFLHUWD
H[WHQVLyQGHHVWDELOL]DGRUHVGHEHGHGXFLUVHXQDV  &XDQGRODSOXPDHVWDHTXLSDGDFRQHO
WRQHODGDVSDUDXQDOFDQFHKRUL]RQWDOGH SOXPLQVHGHEHXVDUHOJDQFKRGH 380 kg.)
P\XQDH[WHQVLyQGHP$GHPiVQRVHGHEH
OOHYDUDFDERODRSHUDFLyQGHL]DMHFRQXQDVROD
SROHDDOH[WUHPRGHODSOXPDFXDQGRODSOXPD
SULQFLSDOHVWpGRWDGDGHXQSOXPtQQL
WDPSRFRFXDQGRORVHVWDELOL]DGRUHVHVWpQ
WRWDOPHQWHUHWUDtGRV

(9) /DVWDEODVHQXPHUDQXQDYDULHGDGGHiQJXORVGH
URWDFLyQ HQ GLIHUHQWHV FRQGLFLRQHV 6L OD SOXPD
SULQFLSDO HVWi GHEDMR GHO iQJXOR GH HOHYDFLyQ
PtQ OD JU~D WDPELpQ SXHGH YROFDUVH LQFOXVR VL
QRWLHQHFDUJD
23
(10) /DV WDEODV WDPELpQ FRQWLHQHQ HO IDFWRU
GH HVFDOD GH OD FXHUGD HVWiQGDU SDUD HO
JDQFKR FRUUHVSRQGLHQWH DO ODUJR GH OD
SOXPDSULQFLSDO6LUHDOL]DODRSHUDFLyQGH
L]DMH D WUDYpV GHO IDFWRU GH HVFDOD
GLIHUHQWHDOIDFWRUGHJDQFKRHVWiQGDUVH
GHEH HVWDEOHFHU GHQWUR GHO UDQJR TXH OD
FDUJD GH OD FXHUGD GH XQD KHEUD QR
H[FHGDORVN1 WRQHODGDV 
(11) /D RSHUDFLyQ GH L]DMH VH SXHGH UHDOL]DU
FXDQGRODYHORFLGDGGHOYLHQWRHVPHQRUD
 PV 6LQ HPEDUJR LQFOXVR VL OD SUHVLyQ
GHO YLHQWR HV SHTXHxD VH GHEH SUHVWDU
HVSHFLDO DWHQFLyQ D ORV HIHFWRV GH OD
SUHVLyQGHOYLHQWRVLODFDUJDSRVHHXQiUHD
PD\RUGHYLHQWR
(12) 6L OD FDUJD TXH VH OHYDQWD HV PiV
SHVDGD TXH OD FDUJD QRPLQDO WRWDO R VL OD
JU~D VH RSHUD GH PDQHUD LQFRUUHFWD HVWD
~OWLPDVHSRGUtDYROFDURURPSHU

&XDQGRORVHVWDELOL]DGRUHVQRHVWpQILMDGRV

(1) /DV WDEODV TXH PXHVWUDQ OD FDSDFLGDG


WRWDOQRPLQDOGHL]DMHVHKDFHQVREUHOD
EDVHGHTXHHOSOXPtQVHHQFXHQWUD
UHWUDtGRHQODSOXPDSULQFLSDO
(2) /RVYDORUHVLQGLFDGRVHQODWDEODGHFDSDFLGDG
GHL]DMHQRPLQDOVHUHILHUHQDODFDSDFLGDGPi[GH
L]DMHGHODJU~DHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOVREUHXQD
VXSHUILFLHSODQD\VyOLGDFRQODSUHVLyQGHORV
QHXPiWLFRVTXHFXPSOHFRQHOYDORUHVSHFLILFDGR\
FRQHOFLOLQGURGHEORTXHRGHVXVSHQVLyQGHORV
WUHQHVGHURGDMHWRWDOPHQWHUHWUDtGRV(VWRVYDORUHV
LQFOX\HQHOSHVRGHOJDQFKRSULQFLSDO\RWURV
HVSDUFLGRUHV

24
/RVYDORUHVVREUHODVOtQHDVJUXHVDVGHODVWDEODVGHSHQGHQ
GH OD IXHU]D GH OD JU~D PLHQWUDV TXH ORV YDORUHV GH DEDMR
GHSHQGHQ GH OD HVWDELOLGDG GH OD JU~D /D SUHVLyQ GH ORV
QHXPiWLFRVHVSHFLILFDGDHVGHN3D NJFP  

(3) (O UDGLR GH WUDEDMR HQ OD WDEOD LQFOX\H ORV
YDORUHV UHDOHV GH OD GHIRUPDFLyQ GH OD SOXPD
SULQFLSDO SRU OR TXH GHEH UHDOL]DU OD RSHUDFLyQ
GHL]DMHEDVDGRHQHOUDGLRGHWUDEDMR

(4) /DV FDSDFLGDGHV WRWDOHV QRPLQDOHV GH


L]DMHSDUDOD]RQDIURQWDO\SDUDHOJLURGHƒ
VRQ GLIHUHQWHV 3RU WDQWR FXDQGR OD SOXPD
SULQFLSDO YXHOYH DO iUHD ODWHUDO GHVGH HO IUHQWH
SXHGH RFXUULU XQD VREUHFDUJD 'HEH SUHVWDU
DWHQFLyQDHVWHSXQWR
2SHUDFLRQGH ,]DMHVREUH ,]DMHHQ
L]DMH F VXHMH GHVSOD]DPLHQWR

AreaGHL]DMH Į° 6 6

(5) /DFDSDFLGDGWRWDOQRPLQDOGHL]DMHGH
XQD VROD SROHD DO H[WUHPR GH OD SOXPD HV LJXDO D OD
FDSDFLGDG WRWDO QRPLQDO GH L]DMH GH OD SOXPD SULQFLSDO
PHQRVHOSHVRGHOJDQFKRFRQVXFDSDFLGDGGHL]DMHGH
WRQHODGDV NJ FX\ROtPLWHVXSHULRUHVGHNJ

(La capacidad de izaje del gancho aux. utilizado para una


sola polea al extremo de la pluma es de 7,5 toneladas
(peso: 160 kg) y el factor de escala es 1 ).

(6) &XDQGRORVHVWDELOL]DGRUHVQRHVWpQ
ILMDGRVQRVHGHEHUHDOL]DUODRSHUDFLyQGH
L]DMHFRQODSOXPDSULQFLSDOQLFRQXQSOXPtQ
VXSHULRUDP
(7)

25
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

26
(14)

(15)

27

Das könnte Ihnen auch gefallen