Sie sind auf Seite 1von 20

í

œß×Ü͍ ¹·¾¬ »­ ²·½¸¬ÿ øÌ»·´ ï÷

ײ ¼»® ¿´´¹»³»·²»² Ô±¹»²óЮ»--» ì ©»®¼»² ׳°º¹»¹²»® «²¼ ø«ò¿ò÷ ß·¼-óÔ»«¹²»® ª»®¬»«º»´¬


øª¹´ò«ò÷ Š º»¸´»² ·³ Ý´«¾ ²±½¸ ¼·» › Ô»«¹²»®ò
Ü¿ ±ºº»²-·½¸¬´·½¸ ¼·» Þ»®»·¬-½¸¿º¬ ·² ¼»® Þ»ª*´µ»®«²¹ ¹»-«²µ»² ·-¬ô ¼·» Ô$¹»² ¼»®
ͽ¸«´³»¼·¦·² ¦« ¹´¿«¾»²ô ©«®¼» ¼»® ß¾-½¸«A ª±² Ú´«¹ ÓØïé ¿³ ïéò éò îðïìë °®±°¿¹¿²¼¿ó
³<A·¹ º$® œß×ÜÍ• ·² ͦ»²» ¹»-»¬¦¬òê

Ö±¸¿²²»- Ö$®¹»²-±² -½¸®»·¾¬ ·² ¼»³ ©·½¸¬·¹»² Þ«½¸ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬
$¾»® ¼¿­ ̸»³¿ œß×Ü͍éæ
É¿- ©$®¼»² Í·» ¼¿ª±² ¸¿´¬»²ô ©»²² µ¿®®·»®»-$½¸¬·¹» É·--»²-½¸¿º¬´»® »·²» Õ®¿²µ¸»·¬
»®º·²¼»²ô ¼·» »- ¹¿® ²·½¸¬ ¹·¾¬ô ­·» ¦«® œ¹»º<¸®´·½¸»² Í»«½¸»þ »®µ´<®»²ô ³·¬ »·²»³ ¿®³-»´·¹»²
Û®®»¹»®ô ª±² ¼»³ ²±½¸ ²·½¸¬ »·²³¿´ µ´¿® ·-¬ô ±¾ »- ·¸² $¾»®¸¿«°¬ ¹·¾¬ô «²¼ ¿´- Õ®* ²«²¹ ¼»-
Ù¿²¦»² »·² ¹»º<¸®´·½¸»- Ù·º¬ ¿´­ œØ»·´³·¬¬»´þ ª»®µ¿«º»²ô ª±² ¼»³ ³¿² ©»·Aô ¼¿A»­ ¹»²¿«
¼·» Ю±¾´»³» ª»®«®-¿½¸¬ô ¼·» »- ¿²¹»¾´·½¸ ¾»µ<³°º¬á

Ü¿- ·-¬ ¸¿®¬»® ̱¾¿µ «²¼ ¼±½¸ ·-¬ »- µ»·² Õ®·³·ô -±²¼»®² λ¿´·¬<¬ò ×½¸ -°®»½¸» ª±² ¼»³
¹®* A¬»² ø³·® ¾»µ¿²²¬»²÷ É·--»²-½¸¿º¬--µ¿²¼¿´ ¼»- Ö¿¸®¸«²¼»®¬-ô ¼»³ ³¿² ¼»² Ò¿³»²
œß×ÜÍþ ¹»¹»¾»² ¸¿¬ò ×½¸ ©»®¼» ¼¿- ¹´»·½¸ Ы²µ¬ º$® Ы²µ¬ ¾»´»¹»²ò
Ü·» ³»·-¬»² Ó»²-½¸»² ³* ¹»² ¼·» ʱ®-¬»´´«²¹ «²¹»¸»«»®´·½¸ º·²¼»²ô ¼¿A »·² µ±³°´»¬¬»®
É·--»²-½¸¿º¬-¦©»·¹ ª·»´» Ö¿¸®» ²¿½¸ »·²»³ и¿²¬±³ º±®-½¸¬ô ±¸²» ¼¿- ¦« ¾»³»®µ»²ò Ó¿²
º®¿¹¬ ­·½¸ô ©±®¿² ¼·» Ñ°º»® ¼»²² ­¬»®¾»²ô ©»²² ²·½¸¬ ¿² œß×ÜÍþò É·® ©»®¼»² ¼¿­ ¹´»·½¸
¾»--»® ª»®-¬»¸»²ò

Ü¿­ Ø¿«°¬°®±¾´»³ ¼»® œß×ÜÍóÚ±®­½¸«²¹þ ·­¬ô ¼¿A­·» ­·½¸ ª±² ß²º¿²¹ ¿² ¿«º »·² Ê·®«­ ¿´-
Ê»®«®-¿½¸»® º»-¬¹»´»¹¬ ¸¿¬ô ±¾©±¸´ ¼·» Ø·²©»·-» ¼¿®¿«º <«A»®-¬ -½¸©¿½¸ ©¿®»² «²¼
·²¦©·-½¸»² ³»¸®º¿½¸ ©·¼»®´»¹¬ ©«®¼»²ò Ì®±¬¦¼»³ ¸<´¬ ³¿² ¾·- ¸»«¬» ª»®¾·--»² ¿² ¼»®
Ê·®«-¬¸»-» º»­¬ Š ­·» ©·®¼ ª±² ±ºº·¦·»´´»® Í»·¬» ²¿½¸ ©·» ª±® ¿´­ œ»·­»®²» λ¹»´þ ¾»¬®¿½¸¬»¬
«²¼ ²·» ·² Ú®¿¹» ¹»-¬»´´¬ò Ü¿®¿«- ®»-«´¬·»®»² ¿«½¸ ¼·» -¬<²¼·¹»² Ó·A»®º±´¹» ¾»· ¼»® Í«½¸»
²¿½¸ ̸»®¿°·»² ±¼»® ׳°º-¬±ºº»²ô ¬®±¬¦ ©»´¬©»·¬ ¸±½¸-«¾ª»²¬·±²·»®¬»® Ú±®-½¸«²¹ò É»²²
¶»³¿²¼ ¹®«²¼­<¬¦´·½¸ ¿«º ¼»³ º¿´­½¸»² Ü¿³°º»® ·­¬ô ²$¬¦¬ ¼·» ¾»­¬» Ú±®­½¸«²¹ ²·½¸¬­ ›ò Û­
©·®¼ ³»·­¬ $¾»®­»¸»² ø±¼»® ª»®­½¸©·»¹»²÷ô ¼¿A «²¬»® ¼»³ Ò¿³»² œß×ÜÍóÚ±®­½¸«²¹þ ·³
Ù®«²¼» ²«® Ê·®«-º±®-½¸«²¹ ¾»¬®·»¾»² ©·®¼ Š ±¼»® ¹»²¿«»® ¹»­¿¹¬æ Ù»²¬»½¸²±´±¹·»ÿ Ü·»-»®
Û¬·µ»¬¬»²-½¸©·²¼»´ -±®¹¬ «²¬»® ¿²¼»®»³ ¼¿º$®ô ¼¿A ¼·» Ú±®-½¸«²¹-¹»´¼»® ©»·¬»®º´·»A»²
µ* ²²»²ò

ì
ÆòÞò ¸¬¬°æññ©©©òº¿¦ò²»¬ñ¿µ¬«»´´ñ¹»-»´´-½¸¿º¬ñ¹»-«²¼¸»·¬ñ·³°º¹»¹²»®ó«²¼ó¿·¼-ó´»«¹²»®óµ®»«¦¦«¹ó¹»¹»²ó¼·»ó
-½¸«´³»¼·¦·²óïçëîéðìò¸¬³´ øïêò íò îðïð÷
ë
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïëìî øÍò íñì÷
ê
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïëìí øÍò íóê÷
é
ײ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬ô Íò ïíê Š ïíçô Û¼·¬·±² λ­±´«¬ô îððî
ì

Ü¿- ¹¿²¦» Û´»²¼ ¾»¹¿²² ¿³ îíò ß°®·´ ïçèìô ¿´-


¼»® ¿³»®·µ¿²·-½¸» ß®¦¬ α¾»®¬ Ù¿´´±è ¿«º »·²»®
Ю»--»µ±²º»®»²¦ ¼·» ا°±¬¸»-» ¾»µ¿²²¬ ¹¿¾ô ¼»²
Û®®»¹»® ª»®-½¸·»¼»²»® ®<¬-»´¸¿º¬»® Õ®¿²µ¸»·¬»²
»²¬¼»½µ¬ ¦« ¸¿¾»²ô ¼»² »® œØÌÔÊ íþ ²¿²²¬»ò øÛ-
-½¸»·²¬ ¦«® ˲-·¬¬» ¦« ©»®¼»²ô «²¾»©·»-»²» Ê»®ó
³«¬«²¹»² ¿«º Ю»--»µ±²º»®»²¦»² ¿´- Ì¿¬-¿½¸»
¸·²¦«-¬»´´»²ô -¬¿¬¬ ±®¼»²¬´·½¸»ô ²¿½¸°®$º¾¿®»
ͬ«¼·»² ¦« ª»®* ºº»²¬´·½¸»²ò÷ É»·¬»® ¸·»A»-ô ¿´´
¼·»­» Õ®¿²µ¸»·¬»²ô ¼·» ³¿² ·² »·² œÍ§²¼®±³þ
¦«­¿³³»²º¿A¬» ø¼¿­ œÍþ ·² uß×ÜÍþ÷ ©$®¼»²
¹¿²¦ ¾»-¬·³³¬ ¬* ¼´·½¸ ª»®´¿«º»²ò Æ«³ Ù´$½µ
´·»A» ­·½¸ ¿¾»® º»­¬­¬»´´»²ô ©»² »­ ¬®·ºº¬ Š ¼¿²µ
»·²»- Ì»-¬ª»®º¿¸®»²-ô ¿«º ¼¿A »®ô Ù¿´´±ô ¿³
-»´¾»² Ì¿¹ ¼·» כּ²¬®»½¸¬» ¿²¹»³»´¼»¬ ¸¿¬¬»ò
Ü¿A »® ­»·²» œÛ²¬¼»½µ«²¹þ ª±² ¼»³ º®¿²¦* ó
-·-½¸»² Ú±®-½¸»® Ô«½ Ó±²¬¿·¹²»® ¿¾¹»µ«°º»®¬
¸¿¬¬»ô µ¿³ »®-¬ -°<¬»® ¸»®¿«- «²¼ -±®¹¬» º$®
·²¬»®²¿¬·±²¿´» Ê»®©·½µ´«²¹»²ô ¼¿ »- «³ ª·»´
øα¾»®¬ Ù¿´´±ô öïçíé÷
Ù»´¼ ¹·²¹ô -°»¦·»´´ «³ ¼·» Ù»©·²²» ¿«- ¼»²
œß×ÜÍóÌ»­¬­þò

Ü·» Ю»--» ©¿® ¬·»º ¾»»·²¼®«½µ¬ô »®µ´<®¬» Ù¿´´±


ø¦« ¼»«¬­½¸æ œØ¿¸²þ÷ ¦«³ œ ß×ÜÍóп°­¬þ «²¼
-½¸$®¬» »·²» ¿«º´¿¹»²-¬»·¹»®²¼» Ó¿--»²°¿²·µ
øª¹´ò œÛ¾±´¿ç÷ô ¼·» ¾·- ¸»«¬» ²·½¸¬ ©·¼»®®«º»²
©«®¼»ô ±¾©±¸´ -·½¸ -<³¬´·½¸» Ю±¹²±-»² ¿´-
º¿´-½¸ »®©·»-»²ò Ü·» ß²¹-¬ ª±® Í»«½¸»² -·¬¦¬
¬·»º ·³ µ±´´»µ¬·ª»² ˲¬»®¾»©«--¬»² ¼»®
Ó»²-½¸¸»·¬ «²¼ ·-¬ ±º¬ ·®®¿¬·±²¿´ò É»²² ³¿²
¼»² œÛ®®»¹»®þ °´* ¬¦´·½¸ $¾»®¿´´ ª»®³«¬»¬ô µ¿²²
-·» -½¸²»´´ ¦«® ا-¬»®·» ©»®¼»²ò
ʱ® ¿´´»³ ¾»¹¿²² ¼·» Ô»·¼»²-¦»·¬ ¼»®»®ô ¼·»
­·½¸ Š ³·¬ ±¼»® ±¸²» Ê·®«­ ïð Š ¦«³ ̱¼»
ª»®«®¬»·´¬ ©<¸²¬»²ò ײ Ó·´´·±²»² ª±²
Ó»²-½¸»²ô ¼»²»² ³¿² ¾»·¹»¾®¿½¸¬ ¸¿¬¬»ô ¼»®
É·--»²-½¸¿º¬ ¦« ª»®¬®¿«»²ô ©«®¼» ß²¹-¬
¹»©»½µ¬ ª±® ²¿¬$®´·½¸»² ³»²-½¸´·½¸»²
λ¹«²¹»²æ Õ* ®°»®µ±²¬¿µ¬ô Í»¨«¿´·¬<¬ ±¼»®
»·²»³ Õ®¿²µ»² ±¼»® Ê»®´»¬¦¬»² ¾»·¦«-¬»¸»²ò
Ò»¾»² ¼»² -·²²´±-»² ̱¼»-±°º»®² ¼»® œß×ÜÍó
̸»-»þô ¿«º ¼·» ·½¸ ²±½¸ ¦« -°®»½¸»² µ±³³»ô
·-¬ ¼¿- ©±¸´ ¼»® ¹®* A¬» ͽ¸¿¼»²ô ¼»® ¿²¹»ó
®·½¸¬»¬ ©«®¼» ›

è
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïìì -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Æ«-¿³³»² ³·¬ Ó¿®¹¿®»¬ Ø»½µ´»®ô Í»½®»¬¿®§ ±º Ø»¿´¬¸ ¿²¼ Ø«³¿²
Í»®ª·½»- ø-·½ÿ÷
ç
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïëíï øÍò íñì÷ô ïëìì øÍò íóê÷ «²¼ ïëìë øÍò íóê÷
ïð
ײ ß²º$¸®«²¹--¬®·½¸»²
ë

ʱ² ß²º¿²¹ ¿² ©«®¼» ­± ¹»¬¿²ô ¿´­ ­»·»² ­·½¸ ¼·» Û¨°»®¬»² ·² Í¿½¸»² œß×ÜÍþ »·²·¹ò Ü¿­ ·­¬
µ»·²»-©»¹- ¼»® Ú¿´´ò Í»·¬ ïçèé ©»·-»² µ±³°»¬»²¬» Ú¿½¸´»«¬» ·³³»® ©·»¼»® ¼¿®¿«º ¸·²ô ¼¿A
¼·» ±ºº·¦·»´´» ̸»-» ²·½¸¬ -¬·³³»² µ¿²² «²¼ ª±´´»® É·¼»®-°®$½¸» -¬»½µ¬ò

˲¬»® ¼»² Õ®·¬·µ»®² º·²¼»² ©·® -±


¸±½¸µ¿®<¬·¹» Ê·®«-µ»²²»® ©·» ¼»²
Û²¬¼»½µ»® ¼»® 묮±óÊ·®»² Ø¿®®§ Ϋ¾·²å
¼»² Ó±´»µ«´¿®¾·±´±¹»² É¿´¬»® Ù·´¾»®¬ô
¼»® º$® ¼·» Û²¬¼»½µ«²¹ ¼»- б´·±ó
׳°º-¬±ºº»- ¼»² Ò±¾»´°®»·- »®¸·»´¬ô ±¼»®
Õ¿®§ Ó«´´·-ô ¼»® ïççì ¼»² Ò±¾»´°®»·- º$®
¼·» Û²¬©·½µ´«²¹ ¼»® œÐ±´§³»®¿­» ݸ¿·²
λ¿½¬·±²þ ¾»µ±³³»² ¸¿¬¬»ô ¼·» »- ´»·½¸¬»®
³¿½¸¬»ô 묮±ª·®»² ¦« »®µ»²²»²ò Ü»® ¾»ó
µ¿²²¬»-¬» Ú¿½¸³¿²² «²¬»® ¼»² Õ®·¬·µ»®²
·-¬ ©±¸´ ¼»® Ü»«¬-½¸óß³»®·µ¿²»® Ü®ò
묻® Ü«»-¾»®¹ øöïçíêô -ò®»ò÷ô ¼»® ¿² ¼»®
Þ»®µ»´»§ó˲·ª»®-·¬§ Ó±´»µ«´¿®¾·±´±¹·» ´»¸®¬ «²¼ ¼»® ¿´- »®-¬»® ¼·» ¹»²»¬·-½¸» ͬ®«µ¬«® ¼»®
묮±ª·®»² ¿²¿´§-·»®¬»ò Í»·²» »®-¬» É·¼»®´»¹«²¹ ¼»® Ù¿´´±ù-½¸»² ̸»-»² ª»®* ºº»²¬´·½¸¬» »® ·³
Ó<®¦ ùèé ·² œÝ¿²½»® λ­»¿®½¸þò

Ü·» Ю»--» ·³ ¼»«¬-½¸-°®¿½¸·¹»² ο«³ ©»·¹»®¬ -·½¸ øŠ ©¿®«³ ©±¸´á Š÷ -»·¬ ²«²³»¸® ïð
Ö¿¸®»² ø-»·¬ Ó<®¦ ïçèé÷ ­¬¿²¼¸¿º¬ô ·¸®»² Ô»­»®² ¿«½¸ ²«® ³·¬¦«¬»·´»²ô ¼¿A ¼»® œß×ÜÍó
̸»±®·»þ ª±² µ±³°»¬»²¬»® Í»·¬» ©·¼»®-°®±½¸»² ©·®¼ô ¿«A»® ·² °±´»³·-½¸»² ß®¬·µ»´²ô ·²
©»´½¸»² ³¿² Š ­¬¿¬¬ ­·½¸ ³·¬ ¼»® Õ®·¬·µ ¿«­»·²¿²¼»®¦«­»¬¦»² Š ¼·» Õ®·¬·µ»® ¾»­½¸·³°º¬ô ³·¬
»·²»® œ¸»·´´±­»² Þ±¬­½¸¿º¬þ ¬®·»¾»² œß×ÜÍóÊ»®¸¿®³´±­»® ·¸® ˲©»­»²þô ïï ª»®¬®<¬»²
œ¿¾­¬®«­» ̸»­»²þ «²¼ œ¿¾»®©·¬¦·¹» Þ»¸¿«°¬«²¹»²þïî øª¹´ò±ò÷ò

Û·²¦·¹ ¾»· ¼»® Æ»·¬­½¸®·º¬ œ®¿«³ ú ¦»·¬þ -»¬¦¬ ³¿² -·½¸ -»·¬ ïçèç ³·¬ ¼»® Õ®·¬·µ ¿«-»·²¿²¼»®
«²¼ ¸¿¬ ¼¿²µ»²-©»®¬»®©»·-» »·²»² ͱ²¼»®¾¿²¼ ³·¬ ¼»² ©·½¸¬·¹-¬»² ß®¬·µ»´² ¼¿¦«
ª»®* ºº»²¬´·½¸¬òïí Ü»® œß×ÜÍ þóÕ®·¬·µ»® ݸ®·­¬±°¸ к´«¹»® º¿A¬ ¦«-¿³³»²æ ©·®¼ ·³ Ò¿³»² ¼»®
¼®·²¹»²¼»² Õ®·-»²¾»©<´¬·¹«²¹ É·--»²-½¸¿º¬óͱ²¼»®®»½¸¬ ¿²¹»©¿²¼¬ô »·² Ì®·½µô ¼»® ·² ¼»®
б´·¬·µ -½¸±² ±º¬ ¹»-°·»´¬ ©«®¼»ô ²·½¸¬ -»´¬»² ³·¬ ª»®¸»»®»²¼»² Ú±´¹»²ò Û- ¾»-¬»¸¬ µ»·²
Ù®«²¼ô òòò ¼»² º®»·»² É»¬¬¾»©»®¾ ª»®-½¸·»¼»²»® ©·--»²-½¸¿º¬´·½¸»® ا°±¬¸»-»² »·²¦«ó
-½¸®<²µ»²ô ·³ Ù»¹»²¬»·´ò Ü·» ¦©»·¬» Õ®¿²µ¸»·¬ ¼»® ß×ÜÍóæÜ·-µ«--·±² ¾»-¬»¸¬ ·³ ß«--½¸´«A
¼»® Jºº»²¬´·½¸µ»·¬ò Ü¿A»·²» Ó¿¬»®·» µ±³°´»¨ ·-¬ô ¸»·A¬ ²±½¸ ´¿²¹» ²·½¸¬ô ¼¿A©·® -·» ¼»²
Ú¿½¸´»«¬»² $¾»®´¿--»²ò•ïì
ß¾»® ­½¸¿«»² ©·® «²­ ¼±½¸ ¼·» œ¸·®²­¬®<«¾»²¼»² ̸»­»²þ ¼»® Õ®·¬·µ»® ø´¬ò œÍ°·»¹»´þ÷ »·²³¿´
¹»²¿«»® ¿² «²¼ ³¿½¸»² «²- -»´¾-¬ »·² Þ·´¼ò ×½¸ ¸¿´¬» »-ô ©·» -½¸±² ¹»-¿¹¬ô º$® »´»¹¿²¬»®ô
»·²» º¿´-½¸» ̸»±®·» ³·¬ ·¸®»² »·¹»²»² É¿ºº»²þ øÜ¿¬»²ô ͬ¿¬·-¬·µ»²ô ¦« -½¸´¿¹»²ô ©¿- ¾»· ¼»®
œß×ÜÍþó̸»­» ¹¿® ²·½¸¬ ­½¸©»® ·­¬ò œÜ·» Ø×Êóß×ÜÍó̸»­» ·­¬ ­± ª±´´»® É·¼»®­°®$½¸»ô ¼¿A
-·½¸ ¼·» Þ»º$®©±®¬»® -½¸±² ¼«®½¸ ·¸®» »·¹»²»² Ê»®* ºº»²¬´·½¸«²¹»² ¿¼ ¿¾-«®¼«³ º$¸®»²òþ ïë
øÚ±®¬-»¬¦«²¹ º±´¹¬ò÷

ïï
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïìé -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ œÜ·» Æ»·¬ ª±³ îìò íòïççí
ïî
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïìè -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ œÜ»® Í°·»¹»´ ëïñ çî
ïí
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïìç -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ œß×Ü͍ Š Ü·½¸¬«²¹ «²¼ É¿¸®¸»·¬ ø­·»¸» Ô·¬»®¿¬«®´·­¬»÷
ïì
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïëð -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ݸ®·­¬±°¸ к´«¹»® ·² œÜ·¿¹±²¿´þ èñçð øͽ¸©»·¦÷ Ì·¬»´æ œÍ¬»´´ Ü·® ª±®ô »­
·-¬ ß×ÜÍó «²¼ µ»·² Ê·®«- ³¿½¸¬ ³·¬ ó ß×ÜÍ »·² ¿²-¬»½µ»²¼»® ×®®¬«³á•
ïë
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïëï -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ü«»-¾»®¹ô ®¿«³ ú ¦»·¬ -°»¦·¿´ ìô Íò ïííô ïççë
í

œß×Ü͍ ¹·¾¬ »­ ²·½¸¬ÿ øÌ»·´ î÷

Ü¿­ Õ$®¦»´ œß×Ü͍ ¸»·A¬æ ß½¯·®»¼


׳³«²» Ü»º·¼·»²½§ ͧ²¼®±³»

ó ¼¬òæ œ»®©±®¾»²»­ ׳³«²¼»º»µ¬ó


ͧ²¼®±³•
ó ±¼»®æ œ»®©±®¾»²»­ ß¾©»¸®­½¸©<ó
½¸»óͧ²¼®±³•
ó ±¼»®æ œÕ®¿²µ¸»·¬­¦»·½¸»² ¿«ºó
¹®«²¼ »®©±®¾»²»® ß¾©»¸®ó
-½¸©<½¸»•

ͧ²¼®±³ ¸»·A¬æ ͧ³°¬±³»²µ±³°´»¨å


Ù®«°°» ª±² ¹´»·½¸¦»·¬·¹ ¦«-¿³³»²¿«ºó
¬®»¬»²¼»² Õ®¿²µ¸»·¬-¦»·½¸»²ò é Ü¿- ¸»·A¬
·² Þ»¦«¹ ¿«º ß×ÜÍæè

Þ»· ʱ®µ±³³»² »·²»- ±¼»® ³»¸®»®»® ¼»®


º±´¹»²¼»² ͧ³°¬±³» $¾»® »·²»² ´<²¹»®»²
Æ»·¬®¿«³ -±´´¬» ·²¼»- «²¾»¼·²¹¬ »·² ß®¦¬
¿«º¹»-«½¸¬ ©»®¼»² ø«³ »·²»² œß×ÜÍó
Ì»-¬• ¦« ³¿½¸»²ÿ÷æ
øÉ·» œ·³ Ø¿³­¬»®®¿¼ê÷

‹Ô§³°¸µ²±¬»²­½¸©»´´«²¹»²
‹Ò¿½¸¬­½¸©»·Aø´<²¹»® ¿´­ »·²»² Ó±²¿¬÷
‹Ü«®½¸º¿´´ ø´<²¹»® ¿´­ »·²»² Ó±²¿¬÷
‹Ú·»¾»® ø´<²¹»® ¿´­ »·²»² Ó±²¿¬÷
‹¬®±½µ»²»® Ø«­¬»²ñ߬»³²±¬
‹Ù»©·½¸¬­ª»®´«­¬
‹Ó$¼·¹µ»·¬ «²¼ Û®­½¸* °º«²¹

Ò±½¸ »·²³¿´æ »·²»- ±¼»® ³»¸®»®» ͧ³°¬±³» ©»®¼»² ¼¿¸·²¹»¸»²¼ ¹»¼»«¬»¬ô ¼¿-- ¿²¹»¾´·½¸
»·²» $¾»®¹»±®¼²»¬» Õ®¿²µ¸»·¬ øœß×Ü͍÷ ª±®¸¿²¼»² ­»·ò Ѽ»® ¿²¼»®­ º±®³«´·»®¬æ Ó¿² ²·³³¬
µ±²µ®»¬» Õ®¿²µ¸»·¬»² ¾¦©ò ·¸®» ͧ³°¬±³» ¿´­ ß²¦»·½¸»² º$® œß×ÜÍ•ò

Ö±¸¿²²»- Ö$®¹»²-±² -½¸®»·¾¬ ç æ Û­ ©·®¼ ¼»® ß²­½¸»·² »®©»½µ¬ô ¼·» œß×ÜÍó̸»±®·»þ -»·
¾»©·»­»² «²¼ ¼·» ß®¹«³»²¬» ¼»® Ù»¹²»® ­½¸©¿½¸ Š ¼±½¸ ©·» ­± ±º¬ ·­¬ ¼¿­ Ù»¹»²¬»·´ ¼»®
Ú¿´´ò ß²¹»¾´·½¸ ·­¬ œß×ÜÍþ »·²» ²»«» Õ®¿²µ¸»·´ò Û­ ·­¬ ¶»¼±½¸ Š ©·» ¼»® Ò¿³» ­½¸±² ­¿¹¬ Š
»·² œÍ§²¼®±³þô ¼ò¸ò »·² Í¿³³»´-«®·«³ ª±² Õ®¿²µ¸»·¬»²ô ¼·» ¿´´» ¿´¬¾»µ¿²²¬ -·²¼ò É·® º·²¼»²
¸·»® -½¸©»®» Û®µ®¿²µ«²¹»² ©·» ¼·» Ô«²¹»²¬¦$²¼«²¼«²¹ ÐÝÐ øв»«³±½§-¬·-󽿮·²··ó
в»«³±²·»÷ô Õ®»¾- øÕ¿°±-·óÍ¿®µ±³ «ò¿ò÷ô з´¦»®µ®¿²µ«²¹»² øÝ¿²¼·¿-·-÷ô ¹»·-¬·¹»® Ê»®º¿´´
øÜ»³»²¦÷ô µ* ®°»®´·½¸» ß«-¦»¸®«²¹ øÕ¿½¸»¨·»÷ô ¿¾»® ¿«½¸ ß´´»®©»´¬-´»·¼»² ©·»
Ô»·-¬«²¹-¿¾º¿´´ô Ó$¼·¹µ»·¬ô Ò¿½¸¬-½¸©»·Aô Ø»®°»-ô «²¹»µ´<®¬» Ü«®½¸º<´´»ô Ú·»¾»®ô Ù»ó
©·½¸¬-ª»®´«-¬ô ß´´»®¹·»² «²¼ Ø¿«¬»®-½¸»·²«²¹»²òïð

ê
¸¬¬°æññ©©©òº®ó±²´·²»ò¼»ñº®¿²µº«®¬ñó´¿«ºóº«»®ó³»¸®ó¦»·¬óó®»²²»²ó¹»¹»²ó¿·¼-ôïìéîéçèôîèîíèçêìò¸¬³´
é
ß«-æ Э½¸§®»³¾»´ Š µ´·²·­½¸»­ É* ®¬»®¾«½¸ô îëëò ß«º´¿¹»ô ß«-¹¿¾» ïçèê
è
¸¬¬°æññ©©©ò´·º»´·²»ò¼»ñµ®¿²µ¸»·¬»²ñͧ³°¬±³»óß·¼-óØ×Êóײº»µ¬·±²ó·¼íçêëíò¸¬³´
ç
ײ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬ô Íò ïíç ººô Û¼·¬·±² λ-±´«¬ô îððî
ì

ײ ߺ®·µ¿ ¼$®º»² ¼·» ¼±®¬ ª»®¾®»·¬»¬»² Ó¿²¹»´µ®¿²µ¸»·¬»² ³·¬¬´»®©»·´» ¿´­ œß×ÜÍþ


¼·¿¹²±-¬·¦·»®¬ ©»®¼»²ô ¿«½¸ ±¸²» œÌ»­¬þò É¿­ ¼¿ª±² ¶»¬¦¬ œß×ÜÍþ ·­¬ «²¼ ©¿­ ²·½¸¬ô
»²¬-½¸»·¼»¬ ´»¬¦¬´·½¸ ¼»® «²¬»®-«½¸»²¼» ß®¦¬ò Ò¿½¸¼»³ ¼·» œß×ÜÍþó Ú<´´» ·² ¼»² èð»® Ö¿¸®»²
²·½¸¬ -± -»«½¸»²¿®¬·¹ ¦«²¿¸³»² ©·» °®±¹²±-¬·¦·»®¬ô ©«®¼»² ·³³»® ³»¸® Õ®¿²µ¸»·¬»² ·² ¼¿-
ß×ÜÍóͧ²¼®±³ ³·¬»·²¾»¦±¹»²ô «³ ©»²·¹-¬»²- »·²»² µ´»·²»² ß²-¬·»¹ ª»®¦»·½¸²»² ¦« µ* ²²»²ò
Æ«­¬<²¼·¹ º$® ¼·» œß×ÜÍþóÜ»º³·¬·±² ·­¬ ¼¿­ ¿³»®·µ¿²·­½¸» œÝ»²¬»® ±º ¼»­»¿­» ½±²¬®±´þ
øÝÜÝ÷ïïô ¼·» ËÍóÍ»«½¸»²¾»¸* ®¼» ·² ߬´¿²¬¿ô ´¿«¬ ©»´½¸»® ³·¬¬´»®©»·´» íî Õ®¿²µ¸»·¬»² ¦«
œß×ÜÍþ ¹»¦<¸´¬ ©»®¼»² ¼$®º»²ò

Ü»® ¹»³»·²-¿³» Ò»²²»® ¼·»-»®


Í¿³³´«²¹ ­±´´ ¼¿­ œ¦«­¿³³»²¾®»½¸»²ó
¼» ׳³«²-§-¬»³þ -»·²ô ©¿- ³¿² ¿³
ß¾-·²µ»² ¼»® Ìì ø±¼»® ÝÜì÷óÔ§³°¸±ó
¦§¬»² ïî »®µ»²²»² µ* ²²»ò Ü»® п¬·»²¬
­¬·®¾¬ ¼¿²² Š ©·» ³¿² ­¿¹¬ Š ¿² ¼»®
¼¿¼«®½¸ ¾»¹$²-¬·¹¬»² ײº»µ¬·±²-µ®¿²µó
¸»·¬ò É·» ¼»® Õ®»¾- ¼¿ ¿´´»®¼·²¹-
¸·²»·²°¿--»² -±´´ô ¼»® ¶¿ ¼¿- Ù»¹»²¬»·´
ª»®«®-¿½¸¬ô ²<³´·½¸ Æ»´´ª»®³»¸®«²¹ô
µ¿²² ²·»³¿²¼ »®µ´<®»²ò
øÚ$® ¼·» œß×Ü͍óÔ$¹» ©·®¼ ³¿­­·ª ¹»©±®¾»²ò Ó¿²
¿½¸¬» ¿«º ¼»² Ø·²¬»®¹®«²¼ ›÷

Ü·» ̸»-»ô ¼¿AÕ®»¾- »·²» Ú±´¹» ª±² ׳³«²-½¸©<½¸» -»·ô ¹·¾¬ »- ¦©¿® ·² ¼»® Ò¿¬«®¸»·´ó
µ«²¼»ô ©·®¼ ª±² ¼»® ͽ¸«´³»¼·¦·² ¶»¼±½¸ ¿¾¹»´»¸²¬ ø¿«A»® ¾»· œß×ÜÍþ÷ò Õ»·²» ¿²¼»®»
Õ®¿²µ¸»·¬ ø¿«½¸ µ»·² œÍ§²¼®±³þ÷ ·² ¼»® Ó»¼·¦·² ¼¿®º ¼»®¿®¬ ¾»´·»¾·¹ ¼·¿¹²±-¬·¦·»®¬ ©»®¼»²ò
Ü¿­ ·­¬ ¿²¹»­·½¸¬­ ¼»® œ¬* ¼´·½¸»²þ Ю±¹²±-» «²ª»®¿²¬©±®¬´·½¸ «²¼ ª* ´´·¹ ±¸²» ´±¹·-½¸»
Ù®«²¼´¿¹» ›

ß¾»® »­ µ±³³¬ ²±½¸ ¾»­­»®æ ß² ¼»³ Ù¿²¦»² ·­¬ ¿²¹»¾´·½¸ »·² œÎ»¬®±ª·®«­þ -½¸«´¼æ ¼¿- Ø×Ê
øº®$¸»®æ ØÌÔÊ í÷ô ¼¿- -·½¸ ©±¸´ ·®¹»²¼©·» ·² ¼·» ÌìóÆ»´´»² »·²-½¸´»·½¸¬ «²¼ ¼·»-» »·²»®-»·¬-
¦«® Ê·®«-°®±¼«µ¬·±² ¦©·²¹¬ «²¼ ¿²¼»®»®-»·¬- ª»®²·½¸¬»¬ô ©±¼«®½¸ ¼¿- ¹¿²¦» Û´»²¼ »®-¬
»²¬-¬»¸»² ©$®¼»ò ß¾»® ©·» -±´´ ¼¿- º«²µ¬·±²·»®»²á Ù¿´´±ôïí ¼»® œß×ÜÍóп°­¬þô ¹·¾¬ ¶¿ ­»´¾­¬
¦«ô ¼¿A ¼¿­ Ê·®«­ Š ©»²² $¾»®¸¿«°¬ Š ²«® »·²» ª±² ïðòððð ÌìóÆ»´´»² ¾»º<´´¬ò ïì ß²¼»®»
Ï«»´´»² -°®»½¸»² ª±² »·²»³ «²¬»® ëððóíòððð ÌóÔ§³°¸±¦§¬»²ïëô ©¿- ¼·» Í¿½¸» ¿¾»® ¿«½¸
²·½¸¬ ®»¬¬»¬ô ¦«³¿´ ¼¿- Õ²±½¸»²³¿®µ ·² ¼»® ¹´»·½¸»² Æ»·¬ ¼·» ¬¿«-»²¼º¿½¸» Ó»²¹» øÿ÷ ¿²
Ô§³°¸±¦§¬»² ²¿½¸°®±¼«¦·»®¬ò É·» ©·´´ ³¿² ¼»²² »·²» ß®³»» ª»®²·½¸¬»²ô ·²¼»³ ³¿² ¶»¼»²
ïòððð ó ïðòðððò ͱ´¼¿¬»² ¿«- ¼»³ Ê»®µ»¸® ¦·»¸¬ô «²¼ ¼¿- ¾»· -±´½¸»³ Ò¿½¸-½¸«¾á

Ü¿®¿«º ¸¿¬ µ»·²»® ¼»® œß×ÜÍóÛ¨°»®¬»²þ ¿«½¸ ²«® ¿²­¿¬¦©»·­» »·²» ß²¬©±®¬ò Û­ ³¿½¸¬ ­·»
¿«½¸ ²·½¸¬ ­¬«¬¦·¹ô ¼¿A¾»· »·²·¹»² ­½¸©»®»² ¿²¹»¾´·½¸»² œß×ÜÍóÛ®µ®¿²µ«²¹»²þ ©·» ¼»³
Õ¿°±-·óÍ¿®µ±³ ²·½¸¬ »·²³¿´ ¼·» Í°«® »·²»- Ê·®«- ·³ µ®¿²µ»² Ù»©»¾» ¦« º·²¼»² ·-¬òïê ß«½¸
²·½¸¬ ¾»· ¼»® œÜ»³»²¦þò Õ¿²² ¶¿ ¿«½¸ ²·½¸¬ô ¼¿ -·½¸ »·² Ê·®«- ø¬¸»±®»¬·-½¸÷ ²«® ¾»· ¼»®

ïð
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïëî -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Øò Ü¿²½§¹·»®æ œß×ÜÍóÛ·² µ´·²·­½¸»® Ô»·¬º¿¼»²þô ̸·»³»ò ïçèç
ïï
׳ Э½¸§®»³¾»´ ø­ò±ò÷ ­¬»¸¬æ ›ª±² ¼»² ÝÜÝ ¼»® ËÍß »®¿®¾»·¬»¬»ô ª±² ¼»® ÉØÑ »³°º±¸´»²» Ü»º·²·¬·±²ò
ïî
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïëí -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ¿«½¸æ Ø»´º»®¦»´´»²ô »·²» -°»¦·»´´» Ú±®³ ¼»® ©»·A»² Þ´«¬µ* ®°»®½¸»²ò
ïí
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïëìê øÍò ìñë÷
ïì
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïëì -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Îò Ù¿´´±æ œÊ·®«­ Ø«²¬·²¹ô ¼¬ò œÜ·» Ö¿¹¼ ²¿½¸ ¼»³ Ê·®«-þò ïççï
ïë
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïëë -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ͽ¸²·¬¬³¿²² »¬ ¿´ò ô ïçèçå Í·³³±²¼- »¬ ¿´òô ïççð
ïê
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïëê -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Í¿´¿¸«¼¼·² »¬ ¿´òô ïçèè
ë

Æ»´´¬»·´«²¹ »·²-½¸¿´¬»² µ¿²²ô Ò»®ª»²¦»´´»² -·½¸ ¿¾»® ²·½¸¬ ¬»·´»²ò

œÜ·» ݸ¿²½»²ô ¼¿AØ×Ê »·²»² -½¸©»®©·»¹»²¼»² Ó¿²¹»´ ¿² ÌóÔ§³°¸±¦§¬»² ª»®«®-¿½¸¬ -·²¼


¼·» ¹´»·½¸»² ©·» ¼·» »·²»- ο¼º¿¸®»®-ô ¼»® »·² Ü$-»²º´«¹¦»«¹ »·²¦«¸±´»² ª»®-«½¸¬òþ ïé

˳¹»µ»¸®¬ º·²¼»¬ ³¿² ·² ¹»-«²¼»² Ì»­¬°»®­±²»² ³¿²½¸³¿´ ¾·­ ¦« ì𳿴 ­± ª·»´» œØ´Êó
·²º·¦·»®¬»þ Ô§³°¸±¦§¬»² ©·» ·² ­¬»®¾»²¼»² œß×ÜÍþóп¬·»²¬»²ò ïè Ü¿- Ê·®«- µ¿²² ¿´-±
«²³* ¹´·½¸ ¼·» Ë®­¿½¸» ­»·² ›

øÛ·² ͬ®¿A»²µ»¸®»® º»¹¬ ·² лµ·²¹ ¼·» ©»¹¹»©±®º»²»² ß·¼-óÞ<²¼»® ¦«-¿³³»²ô ²¿½¸¼»³ ·² ݸ·²¿ »·²» ß·¼-ó
ß«ºµ´<®«²¹-óÕ¿³°¿¹²» ¹»-¬¿®¬»¬ ©«®¼»òïç Ê·»´´»·½¸¬ ­½¸±² ¾¿´¼ ©·®¼ ¼·» œß×Ü͍óÔ$¹» ¿«º ¼»® œÓ$´´¸¿´¼» ¼»®
Ù»-½¸·½¸¬»• »²¬-±®¹¬ -»·²ò÷

Ú±®¬-»¬¦«²¹ º±´¹¬ò

Í ° » ² ¼ » ²á
Ó»·²» ß®¾»·¬ ©·®¼ ©»¼»® ª±² »·²»® Ñ®¹¿²·-¿¬·±²ô ²±½¸ ª±² »·²»³
Ê»®´¿¹ «²¬»®­¬$¬¦¬ Š ·½¸ ¾·² ¼¿¸»® ¿«º Í°»²¼»² ¿²¹»©·»­»²îðò

ïé
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïëé -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ü«»-¾»®¹ô ® ú ¦ -°»¦·¿´ ìô Íò ïëëô ïççë
ïè
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïëè -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Í·³³±²¼- »¬ ¿´òô ïççðå Þ¿¹¿-®¿ »¬ ¿´òô ïççî
ïç
¸¬¬°æññ©©©ò-¬»®²ò¼»ñ¹»-«²¼¸»·¬ñ½¸·²¿-ó¿·¼-ó°®¿»ª»²¬·±²ó»·²ó´¿²¼óª»®-½¸´·»--¬ó¼·»ó¿«¹»²óëëðéððó
îî½ë½èç»ê컼¼ê¼èò¸¬³´ øÞ·´¼ î÷
îð
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïïîî øÍò ï÷ «²¼ ïïîí øÍò ï÷ò Ó»²-½¸»² ·² -½¸©·»®·¹»² º·²¿²¦·»´´»² Ê»®¸<´¬²·--»² -·²¼ ²·½¸¬
¿²¹»-°®±½¸»²ò
ÙÎßÔÍÓßÝØÌô ο·ºº»·-»²¾¿²µ Õ»³°¬»²ô Õ±²¬±²«³³»® ëîèçîéô ÞÔÆ éííêççðî
Ú$® ß«-´¿²¼-$¾»®©»·-«²¹»²æ ÙÎßÔÍÓßÝØÌô ×ÞßÒæ ÜÛîì éííê ççðî ðððð ëîèç îéô Þ×Ýæ ÙÛÒÑÜÛÚïÕÓï
ì

œß×Ü͍ ¹·¾¬ »­ ²·½¸¬ÿ øÌ»·´ í÷

Ö±¸¿²²»- Ö$®¹»²-±² -½¸®»·¾¬èæ œÕ»·² Ú±¬± »·²»- ·-±´·»®¬»² Ø×Êóﮬ·µ»´- ·-¬ ¶» ª»®*ºº»²¬´·½¸¬
©±®¼»² «²¼ ¼¿- ¹´»·½¸» ¹·´¬ º$® ¼»--»² Û·©»·A» «²¼ -»·² ¹»²»¬·-½¸»- Ó¿¬»®·¿´ò É¿- -¬¿¬¬
¼»--»² °«¾´·¦·»®¬ ©«®¼»ô -·²¼ Ú±¬±- ª±² ª·®«-<¸²´·½¸»² ﮬ·µ»´² ·² Æ»´´µ«´¬«®»²ô ¼·»
½¸»³·-½¸ º·¨·»®¬ô ·² Õ«²-¬¸¿®¦ »·²¹»¾»¬¬»¬ «²¼ ·² «´¬®¿¼$²²» ͽ¸»·¾»² ¹»-½¸²·¬¬»² ©«®¼»²
ø¼¿³·¬ -·» $¾»®¸¿«°¬ º±¬±¹®¿º·»®¾¿® -·²¼÷ô ¿¾»® µ»·²» ·-±´·»®¬»² Ê·®»² ø¼·» ³¿²ô ±¸²» -·» ¦«
º·¨·»®»² «²¼ »·²¦«¾»¬¬»²ô ¿´- Ù¿²¦»- º±¬±¹®¿º·»®»² µ¿²²÷ô ¹»-½¸©»·¹» ¼»²² ª±² ͬ®«µ¬«®»² ·²
³»²-½¸´·½¸»³ Þ´«¬ ±¼»® Õ*®°»®º´$--·¹µ»·¬»²ô ¼·» ¼¿- ß«--»¸»² ¸¿¾»²ô ©»´½¸»- ¼»³ Ø×Êó
Ó±¼»´´ »²¬-°®·½¸¬ò É¿- ¼·» ¹¿²¦» É»´¬ µ»²²¬ô -·²¼ Ó±¼»´´» øÿ÷ô ¼·» Ø×Ê ¼¿®-¬»´´»²ô ³·¬ ¼»²
œß²¬»²²»²þùô ¼·» ¼»² ͽ¸´$­­»´ ¦«³ ͽ¸´±A ¼»® Æ»´´»² ¼¿®­¬»´´»² ­±´´»²ô ³·¬ ¼»²»² ­·½¸ ¼¿­
Ê·®«- ¿² ¼·» ¦« ·²º·¦·»®»²¼»² Æ»´´»² ¾·²¼»¬ò•ç
ß°®±°±- 豬±æ Ü·» Ò»© DZ®µ»®
Þ·´¼¿¹»²¬«® œÍ¬±½µ Ó¿®µ»¬þ ª»®­±®¹¬ ¼·»
Ю»--» -»·¬ Ö¿¸®»² «ò¿ò ³·¬ »·²»³ Ú¿®¾°¸±¬±
¿«- ¼»³ Û´»µ¬®±²»²³·µ®±-µ±°ô ¼¿- ¼·»
˲¬»®­½¸®·º¬ ¬®<¹¬æ œØ×ÊóÊ·®«­ô ¿´­±
®»º»®®»¼ ¬± ¿- ØÌÔÊ íþ øØ×ÊóÊ·®«-ô ¿«½¸
ØÌÔÊ í ¹»²¿²²¬÷ò Û- ¦»·¹¬ ®«²¼»
Õ*®°»®½¸»² «²¼ ª·»´» µ´»·²» ¹»´¾» Ы²µ¬»ô
¼·» ª±² Ö±«®²¿´·­¬»² ¿´­ œØ»®¿«­­½¸´»«¼»®²
²»«»® Ê·®»²þ »®µ´<®¬ ©»®¼»²ò λ½¸»®½¸»²
¼»® œ®¿«³ ú ¦»·¬þóλ¼¿µ¬·±² ¾»·³ ÝÜÝïð
»®¹¿¾»²ô ¼¿A ¼¿- Ю<°¿®¿¬ »²¬-¬¿²¼»² ©¿®
¿«­ ¼»³ Þ´«¬ »·²»­ œØïÊ󷲺·¦·»®¬»²
Þ´«¬»®-þô ¼¿- ³¿² ·³ λ¿¹»²¦¹´¿- ¿«º
Ô»«µ<³·»óÆ»´´óÕ«´¬«®»² ¹»¹»¾»² ¸¿¬¬»ò Ü¿-
ͽ¸©¿®¦óÉ»·Aó豬± ©«®¼» ¦«³ œ×³¿¹·²¹þ
¿² »·²»² Ò»© DZ®µ»® 豬±¹®¿º»²
$¾»®¹»¾»²ô ¼»® »- ¿³ ݱ³°«¬»® »·²º<®¾¬»
«²¼ ¼·» ¹»´¾»² Ы²µ¬» ¸·²¦«º$¹¬»ò Ü¿- Þ·´¼
¦»·¹¬ ´»¼·¹´·½¸ Æ»´´¾»-¬¿²¼¬»·´» øÿ÷òïï
øÌ·³»óß«-¹¿¾» ª±³ íò ïïò ïðèêò Ê·®«-»- 㠜ʷ®»²÷

ß«½¸ ¼·» ª±´´³«²¼·¹ ¿²¹»µ$²¼·¹¬»² œØ×ÊóÞ·´¼»®þ ¼»- Þ¿§»®óÕ±²¦»®²- µ±²²¬»² ª±² Ü®ò
ͬ»º¿² Ô¿²µ¿ «²¼ -»·²»® ß®¾»·¬-¹®«°°» ¿´- Ú<´-½¸«²¹ »²¬´¿®ª¬ ©»®¼»²ò ß´- Ü®ò Ô¿²µ¿ ¿«º
Û·²´¿¼«²¹ µ®·¬·-½¸»® ßµ¬·±²<®» ¿«º ¼»® Þ¿§»®óØ¿«°¬ª»®-¿³³´«²¹ ·³ ß°®·´ ïççè ¼»²
É·--»²-½¸¿º¬-¾»¬®«¹ ¦«® Í°®¿½¸» ¾®·²¹»² ©±´´¬»ô ©«®¼» ·¸³ ¼¿- Ó·µ®±º±² ¿¾¹»¼®»¸¬ò
Ѿ©±¸´ Ô¿²µ¿ ¼·» Ú·®³¿ ¿«ºº±®¼»®¬»ô ¶«®·-¬·-½¸ ¹»¹»² ·¸² ª±®¦«¹»¸»² «³ ¼·» Í¿½¸» ª±®
Ù»®·½¸¬ ¦« µ´<®»²ô ¦±¹ »- ¼·» Õ±²¦»®²´»·¬«²¹ ª±®ô ·¸² «²¼ »·²»² Õ±´´»¹»² ¼«®½¸ ¼»²
É»®µ-½¸«¬¦ ¦« »²¬º»®²»²ô ¼¿³·¬ ¼·» ßµ¬·±²<®» ²·½¸¬ ª»®«²-·½¸»®¬ ©»®¼»²òïî

Í»´¾­¬ ¼»® œÍ°·»¹»´þ ­½¸®»·¾¬ ·² »·²»³ ß®¬·µ»´ $¾»® É·­­»²­½¸¿º¬­º<´­½¸«²¹»²æ œÓ±¼»®²»

è
ײ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬ô Íò ïìíóïìêô Û¼·¬·±² λ-±´«¬ô îððî
ç
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïêí -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ü®ò ͬ»º¿² Ô¿²µ¿ ·²æ œØ×Ê Š λ¿´·¬<¬ ±¼»® ß®¬»º¿µ¬á ·² ®¿«³ ú ¦»·¬ ééô
ïççë
ïð
ÝÜÝæ Ý»²¬»® ±º Ü»-»¿-» ݱ²¬®±´
ïï
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïêì -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ®¿«³ ú ¦»·¬ éé «²¼ éèô ïççë
ïî
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïêë -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ®¿«³ ú ¦»·¬ çìñ ïççè
ë

Ì»½¸²·µ»² ¼»® ¼·¹·¬¿´»² Þ·´¼ª»®¿®¾»·¬«²¹ ³¿½¸»² »- ´»·½¸¬ô º·µ¬·ª» Ы¾´·µ¿¬·±²»² ³·¬


¾»»·²¼®«½µ»²¼»² Ú±¬±- «²¼ Ü·¿¹®¿³³»² ¦« «²¬»®³¿«»®²ô ¼·» ¶»¹´·½¸»® »¨°»®·³»²¬»´´»®
Ù®«²¼´¿¹» »²¬¾»¸®»² øÿ÷þïí

É¿®«³ ­±´´¬» ¼¿­ ¾»· ¼»® œß×ÜÍóÚ±®­½¸«²¹þ ¿²¼»®- -»·²á É»²² ³¿² -½¸±² µ»·²» Þ»©»·-»
¸¿¬ô ª»®-±®¹¬ ³¿² ¼·» Jºº»²¬´·½¸µ»·¬ ¸¿´¬ ³·¬ ݱ³°«¬»®-·³«´¿¬·±²»² ›
˲¬»® ¼»² ³·¬¬´»®©»·´» $¾»® êðòðð𠜩·­­»²­½¸¿º¬´·½¸»² Ы¾´·µ¿¬·±²»²þ $¾»® òß×ÜÍþ ¹·¾¬ »­
µ»·²» »·²¦·¹»ô ¼·» ¼¿- Ê·®«- -¿«¾»® ·-±´·»®¬ «²¼ ²¿½¸©»·-¬ÿ Ü·» ³»·-¬»² Ú±®-½¸»® -½¸»·²»²
¼¿ª±² ¿«-¦«¹»¸»²ô ¼·» Û¨·-¬»²¦ ¼»- Ê·®«- -»· ¾»©·»-»²ô ©·» ·² ¼»® Ю»--» øÿ÷ ¶¿ ¿«½¸ ·³³»®
©·»¼»® ¾»¸¿«°¬»¬ ©·®¼ ›

Ü»² œß×ÜÍóÚ±®­½¸»®² º<´´¬ ¿²¹»­·½¸¬­ ¼·»­»® É·¼»®­°®$½¸» ²·½¸¬­ ¾»­­»®»­ »·²ô ¿´­ ¦«
¾»¸¿«°¬»²ô ¼¿­ Ê·®«­ ©$®¼» ²«² ³¿´ *º¬»® œ³«¬·»®»²þò Ù¿²¦ -½¸*² ½´»ª»®ô ¼¿- Ì»·´½¸»²ÿ Ü»®
Õ±²-¬¿²¦»® Ê·®±´±¹» Ü®ò ͬ»º¿² Ô¿²µ¿ ­½¸®»·¾¬æ œÓ¿² ³«A º±´¹»®²ô ¼¿A »­ ­·½¸ ¾»· ¼»®
œØ×ÊóÜÒÍþ «³ »·²»² Ô¿¾±®óß®¬»º¿µ¬ ¸¿²¼»´¬ «²¼ ¼·» °«¾´·¦·»®¬» ¹»²»¬·-½¸» Í»¯«»²¦ ¼»-
Ø×Ê ²·½¸¬- ¿²¼»®»- ¼¿®-¬»´´¬ ¿´- »·²» Õ±²-¬®«µ¬·±² »·²»- 묮±ª·®«- ¿«º¹®«²¼ »·²»- -½¸±²
ª±®¸¿²¼»²»² Ó±¼»´´-òþïì ›

Ü·» Þ΍܍ °®±°¿¹·»®¬ ¼»² œß×Ü͍óÉ·­­»²­½¸¿º¬­¾»¬®«¹ïë Š ¼·» Ú±´¹»² ­·²¼æ Õ®¿²µ» «²¼ ̱¬» ¼«®½¸ œß×ÜÍó
Ó»¼·µ¿³»²¬» ø¾¦©ò ¼«®½¸ ¼·» Ò·½¸¬óÞ»¸¿²¼´«²¹ ¼»® ¬¿¬­<½¸´·½¸»² Õ®¿²µ¸»·¬÷ ›

Ö±¸¿²²»- Ö$®¹»²-±² ­½¸®»·¾¬ $¾»® ¼»² ­±¹»²¿²²¬»² œß×ÜÍóÌ»­¬• øª¹´ò±ò÷ïêæ


Ò¿½¸¼»³ ¼·» Ú±®-½¸»® ¹»³»®µ¬ ¸¿¾»²ô ¼¿A ¿«º ¼¿- Ê·®«- µ»·² Ê»®´¿A ·-¬ô ª»®´»¹¬» ³¿² -·½¸
¼¿®¿«ºô ß²¬·µ*®°»® ·³ Þ´«¬ ¦« -«½¸»²ò ß²¬·µ*®°»® »®¦»«¹¬ ¼¿- ׳³«²-§-¬»³ ¹»¹»² º¿-¬ ¿´´»
µ*®°»®º®»³¼»² ͬ±ºº» øß²¬·¹»²»÷ô ³·¬ ¼»²»² »- ·² Õ±²¬¿µ¬ ¹»®<¬ô ¿«½¸ ¹»¹»² ¸¿®³´±-»ò ×-¬ ¼¿-
ß²¬·¹»² ¹»º<¸®´·½¸ô ¼¿²² ¹·¾¬ »- ²«® ¼®»· Ó*¹´·½¸µ»·¬»²æ

ó Ü»® Û®®»¹»® ·­¬ ­»¸® ¿µ¬·ª øœª·®«´»²¬þ÷ «²¼ ª»®³»¸®¬ ­·½¸ ­½¸²»´´»® ¿´­ ¼·» ß²¬·µ*®°»®
Š ¼¿²² ­¬·®¾¬ ¼»® п¬·»²¬ò
ó Ѽ»® ¼¿- ׳³«²-§-¬»³ ·-¬ -½¸²»´´»® «²¼ ¾»µ±³³¬ ¼·» ײº»µ¬·±² ·² ¼»² Ù®·ººô ¼¿²²
¾´»·¾¬ œ×³³«²·¬<¬þ ¦«®$½µô ³»·­¬ ´»¾»²­´¿²¹ò Ü¿ ¼»® Û®®»¹»® ¶»¬¦¬ ¾»µ¿²²¬ ·­¬ô µ¿²²
¾»· »·²»® ©·»¼»®¸±´¬»² ײº»µ¬·±² -½¸²»´´»® ®»¿¹·»®¬ ©»®¼»² øЮ·²¦·° ¼»® ׳°º«²¹÷ò
ó Ѽ»® »- µ*²²»² -·½¸ ¬®±¬¦ ׳³«²·¬<¬ »·²·¹» Û®®»¹»® ª»®-¬»½µ»²ô ·²¼»³ -·» ·²¿µ¬·ª
ïí
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïêê -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ œÜ»® Í°·»¹»´ Ò®ò îê ª±³ îíò êò ïççé
ïì
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïéí -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ü®ò ͬ»º¿² Ô¿²µ¿ó œØ×Ê ó λ¿´·¬<¬ ±¼»® ß®¬»º¿µ¬ áþ ·² ®¿«³ ú ¦»·¬ ééô
ïççë
ïë
¸¬¬°-æññ©©©ò¹·¾ó¿·¼-óµ»·²»ó½¸¿²½»ò¼»ñ©·--»²ñ¿·¼-Á¸·ªñ¸·ªó¬»-¬ò°¸°
ïê
ײæ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬ô Íò ïìêóïëðô Û¼·¬·±² λ-±´«¬ô îððî
ê

©»®¼»² øœÔ¿¬»²¦þ÷ò ͱ¾¿´¼ ­·» ©·»¼»® ¿µ¬·ª ©»®¼»²ô ©»®¼»² ­·» ª±² ¼»² ß²¬·µ*®°»®²
»®µ¿²²¬ «²¼ ª»®²·½¸¬»¬

Ü¿- ¾»¼»«¬»¬æ Ö»¼» ײº»µ¬·±²-µ®¿²µ¸»·¬ ª»®´<«º¬ Š ©»²² $¾»®¸¿«°¬ Š ²«® ¾»·³ Û®­¬µ±²¬¿µ¬
¬*¼´·½¸ô ©»²² ¼¿- ׳³«²-§-¬»³ ¼»² Û®®»¹»® ²±½¸ ²·½¸¬ µ»²²¬ «²¼ ¼¿¸»® ³·¬ Ê»®¦*¹»®«²¹
®»¿¹·»®¬ò ͱ¾¿´¼ ¼·» °¿--»²¼»² ß²¬·µ*®°»® »·²³¿´ ¼¿ -·²¼ô ´<«º¬ ¼·» Õ®¿²µ¸»·¬ -½¸©<½¸»®
±¼»® ¹¿® ²·½¸¬ ³»¸® ¿¾ò Ü»-©»¹»² ¹·¾¬ ³¿² ¾»· ׳°º«²¹»² ³±¼·º·¦·»®¬» Û®®»¹»® øª±² ¼»²»²
³¿² -¿¹¬ô -·» µ*²²¬»² ²·½¸¬ -½¸¿¼»²÷ô «³ ׳³«²·¬<¬ µ$²-¬´·½¸ ¦« °®±ª±¦·»®»²ò Ü¿A ¼¿- ¿«½¸
*º¬»® ³¿´ ³·¬ ¾*-»² Ú±´¹»² º$® ¼»² Ù»·³°º¬»² »²¼»¬ô -»· ¸·»® ²«® µ«®¦ »®©<¸²¬ò Ü·»
œ×³°º«²¹»²þ ©»®¼» ·½¸ ³·® ­°<¬»® ¹»²¿«»® ª±® µ²*°º»²ò

Û·² -±´½¸»® ß¾´¿«º ¹·´¬ º$® ¿´´» ײº»µ¬·±²-µ®¿²µ¸»·¬»²ò Ò«® ¾»· œß×ÜÍþ -±´´ ¼·»-» Ô±¹·µ ¿«º
»·²³¿´ ²·½¸¬ ³»¸® ¹»´¬»²ô «²¼ ¼¿- ¿«- «²¾»µ¿²²¬»² Ù®$²¼»²ò ß²¹»¾´·½¸ ¾»-¬»¸¬ ¼·» ¬*¼´·½¸»
Ù»º¿¸® ¸·»® »®-¬ ²¿½¸¼»³ ¼·» ß²¬·µ*®°»® ¹»¾·´¼»¬ ©«®¼»²ò œØ×Êó°±­·¬·ªþ ¾»¼»«¬»¬ ²<³´·½¸
²·½¸¬ô ¼¿A »·² Ê·®«- ¹»º«²¼»² ©«®¼» ø¼¿- ·-¬ ¿«½¸ ª·»´ ¦« -½¸©»® ²¿½¸¦«©»·-»²÷ô -±²¼»®² ¼¿A
ß²¬·µ*®°»® ¼¿ -·²¼ò Ü¿- ¸»·A¬ô ¼¿A ¼·» л®-±² ©±¸´ -½¸±² »·²³¿´ Õ±²¬¿µ¬ ³·¬ ¼»³ Ê·®«-
±¼»® <¸²´·½¸»® ÎÒÍ ¸¿¬¬» «²¼ ±ºº»²-·½¸¬´·½¸ ²·½¸¬ ¼¿®¿² ¹»-¬±®¾»² ·-¬ò É·» »- ¼¿- Ê·®«- ¿¾»®
·³ ¦©»·¬»² ±¼»® ¼®·¬¬»² ß²´¿«º -½¸¿ºº»² -±´´ô ¼»² п¬·»²¬»² ¼±½¸ ²±½¸ «³¦«¾®·²¹»²ô ±¾©±¸´
»­ ¼¿­ ³·¬ ¼»³ D¾»®®¿­½¸«²¹­»ºº»µ¬ ¿«½¸ ²·½¸¬ ¸·²¾»µ¿³ Š ¿«½¸ ¼¿®¿«º ¹·¾¬ »­ ³¿´ Š ©·»¼»®
µ»·²» ß²¬©±®¬ò ˲¼ »- µ¿²² ¿«½¸ µ»·²» ¹»¾»²ô ±¸²» ¼·» ¹»-¿³¬» Ô±¹·µ ¼»® Þ·±½¸»³·» $¾»®
Þ±®¼ ¦« ©»®º»²ò

Û- µ¿²² -·½¸ ¼¿ ²«® «³ »·² ª*´´·¹ «²´±¹·-½¸»-ô


¾»­±²¼»®­ ¬»«º´·­½¸»­ Ê·®«­ ¸¿²¼»´²ò œÒ¿¬«®»þ
­°®·½¸¬ ¼¿¸»® ª±² œ³§­¬»®·*­»² Û·¹»²­½¸¿º¬»²þô
Ù¿´´± ³»·²¬ô ³¿² µ*²²» ¹¿® ²·½¸¬ ¿´´ ¼·»
ª»®­½¸·»¼»²»² œÌ®·½µ­þ ¼»- Ê·®«- ª»®-¬»¸»²ô ¼·»
œß«­²¿¸³»²þ «²¼ ¼·» œÓ§­¬·µþ «²¼ Ó±²¬¿¹²·»®
ø-ò®»÷ ¸<´¬ ¼¿­ Ê·®«­ º$® œ¼¿­ ·²¬»´´·¹»²¬»­¬»
п¬¸±¹»² ¼»® É»´¬þ ïé ò Û- ·-¬ ¿´-± ±ºº»²-·½¸¬´·½¸
­½¸´¿«»® ¿´­ ¿´´» œß×ÜÍóÚ±®­½¸»®þ ¦«­¿³³»²ô ¼¿
µ»·²»® ¼·» É·®µ³»½¸¿²·-³»² ª»®-¬»¸¬ò Ü¿-
¿´´»®¼·²¹- ©·®º¬ »·² -½¸´»½¸¬»- Ô·½¸¬ ¿«º ¼»®»²
ײ¬»´´·¹»²¦ô ¼¿ ¼¿- Ê·®«- ¿²¹»¾´·½¸ ¿«- ²«® çïëð øÔ«½ Ó±²¬¿¹²·»®ô öïçíî÷
Ò«µ´»±¬·¼»² ø¹»²»¬·­½¸»² Û·²¸»·¬»²÷ ¾»­¬»¸¬ Š »·² Ю±¹®¿³³ô ¼¿­ ¾·±´±¹·­½¸ ¹»®¿¼» ³¿´ ¦«³
D¾»®´»¾»² «²¼ Ú±®¬°º´¿²¦»² ®»·½¸¬ ¿¾»® µ»·²» µ±³°´·¦·»®¬»² ßµ¬·±²»² »®´¿«¾¬òþ ›

É»²² ³¿² »·²³¿´ ©»·Aô ¼¿A œØ×Êó°±­·¬·ªþ ²·½¸¬- ¿²¼»®»- ¾»¼»«¬»¬ ¿´- ß²¬·µ*®°»® ¹»¹»² ¼¿-
Ê·®«- ¦« ¾»-·¬¦»²ô ¼¿²² ·-¬ ¿«½¸ µ´¿®ô ©¿®«³ ¼·» Í«½¸» ²¿½¸ »·²»³ ׳°º-¬±ºº ²·» »®º±´¹®»·½¸
-»·² ©·®¼æ Û·² ׳°º-¬±ºº ·-¬ ¼¿¦« ¼¿ô ¹»²¿« ¼·»-» ß²¬·µ*®°»® ·³ Þ´«¬ »²¬-¬»¸»² ¦« ´¿--»²ô ¼ò¸ò
¼¿A ¼·» ׳°º«²¹ œØ×Êó°±­·¬·ªþ ³¿½¸»² ©$®¼»ò Ü¿- ·-¬ ª*´´·¹ ©·¼»®-·²²·¹ô ¼»²² ¹»²¿« ¼¿-
©·®¼ ¶¿ ¿´­ œµ®¿²µþ ¿²¹»­»¸»²ò Ø·»® ©·®¼ ¼»® ²¿¬$®´·½¸» ͽ¸«¬¦ ¼»­ ׳³«²­§­¬»³­ ¦«®
Õ®¿²µ¸»·¬ »®µ´<®¬ øÿ÷ô ±¸²» ¶»¼» Ô±¹·µò É»²² Í·» ¼·» eß×ÜÍþó̸»±®·» ¿µ¦»°¬·»®»² ©±´´»²ô
¼¿²² -±´´¬»² Í·» ª±®¸»® ¿´´»- ª»®¹»--»²ô ©¿- Í·» $¾»® ײº»µ¬·±²-µ®¿²µ¸»·¬»² ¹»´»®²¬ ¸¿¾»²ò

øÚ±®¬-»¬¦«²¹ º±´¹¬ò÷

ïé
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïéì -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ œÑ³²·ô Ü»ò ïçèè
ì

œß×Ü͍ ¹·¾¬ »­ ²·½¸¬ÿ øÌ»·´ ì÷

Ö±¸¿²²»- Ö$®¹»²-±² -½¸®»·¾¬ é æ Ü·» Í«½¸» ²¿½¸ ¼»² œß²¬·µ* ®°»®²þ ·³ Þ´«¬ ª»®¼< ½¸¬·¹»®
л®-±²»² ·-¬ ´¿¾±®¬»½¸²·-½¸ »·²º¿½¸»® ¿´- ¼·» ²¿½¸ ¼»² Ê·®»²ô -¿¹¬ ¿¾»® ²±½¸ ©»²·¹»® ¿«- ¿´-
¼»® ³·A´«²¹»²» œÊ·®«­²¿½¸©»·­þò Û- ¹·¾¬ ¦©»· ¹< ²¹·¹» Ì»-¬ª»®º¿¸®»²ô ¼·» ¾»·¼» ·³
ʱ´µ­³«²¼ œß×ÜÍóÌ»­¬þ ¸»·A»²æ ¼»® œÛÔ×Íßþ ø-ò«ò÷ ø¿«½¸ œÍ«½¸¬»­¬þ ¹»²¿²²¬÷ «²¼ ¼»®

œÉ»­¬»®² Þ´±¬þ ø¿«½¸ œÞ»­¬< ¬·¹«²¹­¬»­¬þ÷ò


Þ»· ¾»·¼»² ´< «º¬ ¼·» λ¿µ¬·±² ¼»® ß²¬·µ* ®°»®
³·¬ ¼»³ Û®®»¹»® ·³ Ô¿¾±® ¿¾ò Ü¿¾»· ¾·´¼»²
­·½¸ ­±¹»²¿²²¬» œ×³³«²µ±³°´»¨»þô ¼·»
²¿½¸ ©»·¬»®»® Þ»¸¿²¼´«²¹ ¿´- Û·©»·A»
ª»®-½¸·»¼»²»® Ü·½¸¬» ¼¿®¹»-¬»´´¬ ©»®¼»²ò ͱ
¹·´¬ ¦òÞò ¼¿- °ì× ø° º$® Ю±¬»·² «²¼ ìï º$®
¼¿- Ó±´»µ«´¿®¹»©·½¸¬ ìï µ·´±¼¿´¬±²÷ ¿´-
¬§°·-½¸ º$® Ø×Êóß²¬·µ* ®°»®ô ¼¿²»¾»²
¬¿«½¸»² ¿¾»® ²±½¸ ¼¿- °íîô °îìñîëô °×éñ×è
«²¼ ¼¿- ° ïîðñ ïêð ¿«º ø±¼»® »¾»² ¿«½¸
²·½¸¬÷ò

ß«½¸ ¼»® œÉ»­¬»®² Þ´±¬þ ø-ò®»ò÷ô ¼»® ¿´- ¹»²¿«»® ¹·´¬ô


·-¬ ¼¿¸»® ·²¬»®°®»¬¿¬·±-¾»¼$®º¬·¹ô ¶» ²¿½¸¼»³ô ©»´½¸»
¼»® Ю±¬»·²» ¿´­ œ Ó¿®µ»®þ ¾»¬®¿½¸¬»¬ ©»®¼»²ò ˲¼
¼¿- ·-¬ ·² ¶»¼»³ Ô¿¾±® ¿²¼»®-ò ͱ -»¬¦¬ ¾»·-°·»´-©»·-»
¼¿- ¿³»®·µ¿²·-½¸» ᬻ Õ®»«¦ ¿²¼»®» Ó¿A-¬< ¾» ¿´-
¼¿- ÝÜÝ «²¼ ¼¿- ©·»¼»® ¿²¼»®» ¿´- ¼·» ÝÎÍÍ
øݱ²-±®¬·«³ º±® 묮±ª·®«- Í»®±´±¹§ ͬ¿²¼¿®¼·ó
¦¿¬·±²÷ ±¼»® ¼»® Ì»-¬-¿¬¦ ª±² ܫб²¬ ø¶¿ô ¼·»
³·-½¸»² ¿«½¸ ³¿´ ©·»¼»® µ®< º¬·¹ ³·¬÷ò

Ü¿- ¸¿¬ ¦«® Ú±´¹»ô ¼¿A ³¿² ¶» ²¿½¸ Ô¿¾±® øÿ÷ ³¿´ °±-·¬·ªô ³¿´ ²»¹¿¬·ªô ³¿´ «²¾»-¬·³³¬
¹»¬»­¬»¬ ©»®¼»² µ¿²² Š ³·¬ ¼»®­»´¾»² Þ´«¬°®±¾»ÿ Ü¿- ©·--»² ¿«½¸ ¼·» Ø»®-¬»´´»® ¼»® Ì»-¬-
«²¼ -½¸®»·¾»² ª±®-·½¸¬-¸¿´¾»® ·² ¼·» Þ»·°¿½µ¦»¬¬»´ ø©»´½¸» ¼·» Ñ°º»® ²·» ¦« -»¸»²
¾»µ±³³»²÷æ œÜ»® Ì»­¬ º$® ¼»² Ò¿½¸©»·­ ª±² ß²¬·µ* ®°»®² ¹»¹»² ß×ÜÍó¿­­±¦··»®¬»­ Ê·®«­ ·­¬
µ»·² Ü·¿¹²±-¬·µ«³ øÿ÷ º$® ß×ÜÍ «²¼ ß´ÜÍó< ¸²´·½¸» Û®µ®¿²µ«²¹»²ò Ò»¹¿¬·ª» Ì»-¬»®¹»¾²·--»
-½¸´·»A»² ²·½¸¬ ¼·» Ó* ¹´·½¸µ»·¬ »·²»- Õ±²¬¿µ¬»- ±¼»® »·²»® ײº»µ¬·±² ³·¬ ¼»³ ß×ÜÍó
¿--±¦··»®¬»² Ê·®«- ¿«-ò б-·¬·ª» Û®¹»¾²·--» ¾»©»·-»² ²·½¸¬ô ¼¿A»·²» л®-±² ¼»² ß×ÜÍó ±¼»®
°®< óß×ÜÍóÕ®¿²µ¸»·¬--¬¿¬«- ¸¿¬ ±¼»® ·¸² »®©»®¾»² ©·®¼ò•è ›

Ø·²¦« µ±³³¬ô ¼¿A¼·» Ì»-¬- ²±½¸ ²·½¸¬ »·²³¿´ -°»¦·º·-½¸ ¿«º Ø×Ê ø±¼»® ¼¿-ô ©¿- ³¿² ¼¿º$®
¸< ´¬÷ ®»¿¹·»®»²ô -±²¼»®² ¿«½¸ °±-·¬·ª ¿²¦»·¹»² µ* ²²»² Ó¿´¿®·¿ô Ô«²¹»²¬«¾»®µ«´±-»ô
θ»«³¿ô ß´µ±¸±´·-³«- -±©·» ©»²² ¼¿- Þ´«¬ »®¸·¬¦¬ô ¹»º®±®»² ±¼»® ´< ²¹»® ¹»´¿¹»®¬ ©¿®ò ç
Ì¿¬-< ½¸´·½¸ µ»²²¬ ³¿² îðð Õ®¿²µ¸»·¬»²ô ¾»· ¼»²»² ¼·» ¼·ª»®-»² Ì»-¬- °±-·¬·ª ¿²-½¸´«¹»²ô
±¸²» ¼¿­­ ¼·» Í°«® »·²»­ Ê·®«­ ª±®¸¿²¼»² ¹»©»­»² ©< ®»ò ˳¹»µ»¸®¬ ¹·¾¬ »­ ­½¸©»® œß×ÜÍó
Õ®¿²µ»þô ¾»· ¼»²»² ©»¼»® ¼·» Ì»-¬- ¿²¦»·¹»² ²±½¸ »·² Ê·®«- ²¿½¸©»·-¾¿® ©< ®» ›

é
ײ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬ô Íò ïìíóïìêô Û¼·¬·±² λ-±´«¬ô îððî
è
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïéê -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Þ·±óο¼ ïðèç
ç
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïéé -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ü®ò п«´ É¿´´»®­¬»·² ·² œÓ¿¹¦¿® Ò»³¦»¬þ ëòèòïçèç «²¼ ®¿«³ ú ¦»·¬
-°»¦·¿´ ìô Íòëé -±©·» Ü®ò ÉòÎò ر´«¾ «²¼ Ýò ر´«¾ô Ò»© DZ®µò ܬò ײ ®¿«³ ú ¦»·¬ íèò ïçèç
ë

Ü»® Ê·®±´±¹» Ü®ò ͬ»º¿² Ô¿²µ¿ ø-ò´·ò÷ ³»·²¬


¼¿¦«ô ¼¿A¼·» Û®¹»¾²·--» ª»®-½¸·»¼»²»® Ì»-¬-
-½¸±² ¼»-©»¹»² ²·½¸¬ ³·¬»·²¿²¼»®
ª»®¹´·½¸»² ©»®¼»² µ* ²²»²ô ¼¿ ¶»¼»- Ö¿¸®
²»«» Ì»-¬- ¸»®¿«-µ±³³»² «²¼ ¿²¼»®» ª±³
Ó¿®µ¬ ¹»²±³³»² ©»®¼»²ô œ±¸²» ¿´´»®¼·²¹­
¼·» Ì»-¬ó̱¼»-«®¬»·´» ¿«º¦«¸»¾»² ±¼»® ²»« ¦«
¬»-¬»²ÿ•ïð ›

øÖ$®¹»²-±²æ ïï ÷ Ü¿- ¹¿²¦» Ü«®½¸»·²¿²¼»®


-°·»¹»´¬ -·½¸ ¿«½¸ ·² ¼»² ͬ¿¬·-¬·µ»² ©·¼»®ò
ͱ ³«--¬» ¼¿- ÝÜÝ ïçèé ¦«¹»¾»²ô ¼¿A ·²
êðû ¼»® ¿³»®·µ¿²·­½¸»² œß×ÜÍóÚ< ´´»þ
©»¼»® Ø×Ê ²±½¸ ß²¬·µ* ®°»® ²¿½¸¹»©·»-»²
©»®¼»² µ±²²¬»²ô ·² Ò»© DZ®µ «²¼ Í¿²
øÜ®ò ͬ»º¿² Ô¿²µ¿÷ Ú®¿²½·-½± ø¼·» »·² Ü®·¬¬»´ ¼»® Ú< ´´» ¾»·-¬»«ó
ïî
»®²÷ -±¹¿® çíûÿ Ü¿³·¬ ©¿® ¼·» ̸»-» ª±² ¼»® ß²-¬»½µ«²¹ ©·¼»®´»¹¬ô «²¼ -·» ©«®¼» ·²¬»®²
·³ Í»°¬»³¾»® ïçèé ¿¾¹»-½¸¿ºº¬ øÿ÷æ -»·¬¼»³ ¼¿®º ¿«½¸ ±¸²» Ê·®«-ó ±¼»® Õ* ®°»®²¿½¸©»·-
œß×ÜÍþ ¼·¿¹²±-¬·¦·»®¬ ©»®¼»²ô ©»²² ¶»³¿²¼ »·²» ¼»® ³·¬¬´»®©»·´» íî Õ®¿²µ¸»·¬»² ¸¿¬ô ¼·»
¦«³ œÍ§²¼®±³þ ¹»®»½¸²»¬ ©»®¼»²ô ¿«­ ¦©»·º»´¸¿º¬»² Ê»®¸< ´¬²·­­» µ±³³¬ ø›÷ Ü«»­¾»®¹ïí
³»·²¬æ

œß×ÜÍ ·­¬ ¸»«¬» »·²» Ó±¼»æ É»²² »·² ¶«²¹»® Ó¿²² ·² Í¿² Ú®¿²½·-½± ³·¬ »·²»³
Ø¿«¬¿«--½¸´¿¹ ¦«³ ß®¦¬ ¹»¸¬ «²¼ -·½¸ ¿´- -½¸©«´ ¦« »®µ»²²»² ¹·¾¬ô ·-¬ ¼»® Ó»¼·¦·²»® -±º±®¬
ä®»¿¼§ ¬± ¼·¿¹²±-» ß×ÜÍâþòïì Ü·» Í¿³³´«²¹ ¼»® œß×ÜÍóº< ¸·¹½² ͧ³°¬±³»þ ·-¬ ·²¦©·-½¸»²
-± ¹®±A¦$¹·¹ô ¼¿A¼»® Í°®«½¸ ¼·» Ϋ²¼» ³¿½¸¬ô ³¿² ¼$®º» ³·¬¬´»®©»·´» -± ¦·»³´·½¸ ¿´´»- ¿´-
œß×ÜÍþ ¼·¿¹²±­¬·¦·»®»² ¿«A»® ª·»´´»·½¸¬ Þ®«­¬µ®»¾­ ±¼»® ͽ¸©¿²¹»®­½¸¿º¬ ›

Ü» º¿½¬± ©«®¼» › ¼·» ̸»­»ô ¼¿­ Ø×Ê ©$®¼» $¾»® ß²­¬»½µ«²¹ œß×ÜÍþ ª»®«®­¿½¸»²ô
»·²¼»«¬·¹ ¿¾¹»-½¸¿ºº¬ÿ Ü»® Jºº»²¬´·½¸µ»·¬ ©·®¼ ¿¾»® ²¿½¸ ©·» ª±® ¼¿- Ù»¹»²¬»·´ »®¦< ¸´¬ò Ó¿²
¸< ´¬ »·²» Ô»¹»²¼» ¿«º®»½¸¬ô ª±² ¼»® ¦«³·²¼»-¬ ¼·» Ê»®¿²¬©±®¬´·½¸»² ©·--»²ô ¼¿A»- »·²» Ô$¹»
·-¬ò ͱ ¦òÞò Ю±ºò Óò Ü·»¬®·½¸ ·³ œÍ°·»¹»´þ ëïñçîæ œÆ©»·º»´­º®»· ²¿½¸©»·­¾¿® ·­¬ ¼·»
Õ±®®»´¿¬·±² ¦©·-½¸»² Ø×Êóײº»µ¬·±² «²¼ ß×ÜÍóÛ®µ®¿²µ«²¹òþ

Þ±¼»²´±-» ×¹²±®¿²¦ ±¼»® ¾»©«A¬» ×®®»º$¸®«²¹á ×-¬ ¶¿ ¿«½¸ ´»¬¦¬´·½¸ »¹¿´ô ¼¿- λ-«´¬¿¬ ·-¬ ¼¿-
¹´»·½¸»æ ×­¬ ¼»® Ì»­¬ œ°±­·¬·ªþô ¼¿²² ¸¿¬ ¼»® Ü»´·²¯«»²¬ œß×ÜÍþ ©»¹»² ¼»­ Ê·®«­å ·­¬ »®
œ²»¹¿¬·ªþô ¼¿²² ¸¿¬ »®ù­ ¬®±¬¦¼»³ô ©»·´ ¼¿­ Ê·®«­ ¹¿® ²·½¸¬ ²* ¬·¹ ·­¬ò Þ®¿ª±ÿ
Ü¿- ·-¬ ¹»²¿« ¼·» Ô±¹·µ ¼»® ײ¯«·-·¬·±²æ Ù»-¬»¸¬ ¼»® п¬·»²¬ô ¼¿²² ·-¬ »® -½¸«´¼·¹å ´»«¹²»¬ »®ô
¼¿²² »®-¬ ®»½¸¬ò Ü¿- »®µ´< ®¬ -·½¸ ¿«- ¼»® Ê»®-½¸´¿¹»²¸»·¬ ¼»- Ì»«º»´- ±¼»® ¼»® Ì»«º´·-½¸µ»·¬
¼»­ Ê·®«­ Š ¹¿²¦ ©·»ù­ ¾»´·»¾¬ ›

ïð
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïéè -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ®¿«³ ú ¦»·¬ ééô ïççë
ïï
ײæ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬ô Íò ïëðó ïëî
ïî
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïèï -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ý»²¬»®­ º±® Ü»­»¿­» ݱ²¬®±´æòŒ
λª·­·±² ±º ¬¸» ÝÜÝ ­«®ª»·´´¿²½» ½¿©
¼»º·²·¬·±² º±® ß×ÜÍòŒÖßÓß îëèô ïïìíººô ïçèéò
ïí
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïëìê øÍò ë÷
ïì
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïèî -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ®¿«³ ú ¦»·¬ íçô ïçèç
ê

Ü»® œß×ÜÍþóÕ®·¬·µ»® «²¼ Ò±¾»´°®»·­¬®< ¹»®


Õ¿®§ Ó«´´·- ø-ò®»ò÷ ©«®¼» »·²³¿´ ²¿½¸ »·²»³
ʱ®¬®¿¹ ·² Ô±²¼±² ª±² »·²»® Ú®¿« ¹»º®¿¹¬ô ±¾
¿´´ ¼·»­» œßïÜÍóÚ±®­½¸»®þ µ±®®«°¬ ±¼»®
»·²º¿½¸ ¼«³³ -»·»²ò Û® ³»·²¬» ¼¿®¿«ºô »® ¸¿¾»
¹»®¿¼» µ»·²» Ó$²¦» ¦«® Ø¿²¼ Š ­·» ³* ¹» ¼±½¸
-»´¾-¬ »·²» ©»®º»²ò Ü®ò ͬ»º¿² Ô¿²µ¿ «²¼ Ü®ò
Ø»·²®·½¸ Õ®»³»® ø-ò«ò÷ -½¸®»·¾»² ¼¿¦«æ

œ\ ®¦¬»ô ¼·» ¼·» Þ»¹®·ºº» œß×ÜÍóÛ®µ®¿²µ«²¹þ


«²¼ œØ×Êóײº»µ¬·±²þ «²®»º´»µ¬·»®¬ ¸·²²»¸³»²
«²¼ ·¸®» п¬·»²¬»² «²¬»® ¼¿- Ü¿³±µ´»--½¸©»®¬
¼»® ¿¾-±´«¬»² ˲¸»·´¾¿®µ»·¬ ¾®·²¹»²ô ´¿¼»² -·½¸
¼¿¼«®½¸ »·²» -½¸©»®» ͽ¸«´¼ ¿«ºô ¼»²² -·»
ª»®-¬±A»² ¹»¹»² ·¸® »®-¬»- Ю·²¦·°æ Ю·³«³ ²±²
²±½»®» øª±® ¿´´»³ ²·½¸¬ -½¸¿¼»²÷ò Ò·½¸¬ ²«®ô øÕ¿®§ Ó«´´·-ô öïçìì÷
¼¿A ¼·» Ì»-¬óб-·¬·ª»² ¿´´»² ³* ¹´·½¸»² ݸ»³±¬¸»®¿°»«¬·µ¿ «²¼ ²»«»®¼·²¹- ¿«½¸ ²±½¸
©$-¬»-¬»² ݱ½µ¬¿·´- «²¼ Ó·-½¸«²¹»² ¼·»-»® Ù·º¬-¬±ºº» ¿«-¹»-»¬¦¬ ©»®¼»²å ²»·² ¼·»-»²
Ó»²-½¸»² ¸¿¬ ³¿² ¿«½¸ ±º¬ «²µ±®®·¹·»®¾¿®» ̱¼»-¿²¹-¬ ¦«¹»º$¹¬ò Ò·»³¿´- ¦«ª±® ·² ¼»®
Ó»¼·¦·²¹»-½¸·½¸¬» ©«®¼» »·² -±´½¸»- ®¿¼·µ¿´»- «²¼ µ±´´»µ¬·ª»- ̱¼»-«®¬»·´ øÿ÷ $¾»® »·²»
Ù®«°°» ª±² Ó»²-½¸»² ª»®¸< ²¹¬ò Ü¿- Ê»®¸¿´¬»² »·²»® ¹®±A»² Æ¿¸´ ¿² Ö±«®²¿´·-¬»² øÿ÷ -°·»´¬
¼¿¾»· »·²» ¿«--½¸´¿¹¹»¾»²¼» α´´»òþïë ›

Ú»¸´¼·¿¹²±-» ß×ÜÍ á ó 묻® Ü«»-¾»®¹ ó Ø»·²®·½¸


Õ®»³»® ó Õ±²®¿¼ ر§¿ïççïïê
Õ¿®§ Ó«´´·- ©±´´¬» ¼»® ­¬< ²¼·¹ ©·»¼»®¸±´¬»² Þ»¸¿«°¬«²¹ô ¼¿A ¼¿­ Ê·®«­ œß×ÜÍþ ª»®«®­¿½¸»ô
¿«º ¼»² Ù®«²¼ ¹»¸»² «²¼ º®¿¹¬» ¾»· Ù¿´´± ²¿½¸ ¼»® ©·--»²-½¸¿º¬´·½¸»² ͬ«¼·»ô ¼·» ¼¿-
¾»©»·-¬ò Ù¿´´± ª»®©·»- ·¸² ¿² ¼¿- ÝÜÝô ¼¿- ÝÜÝ -½¸·½µ¬» ·¸² ¦« Ù¿´´±ò Û²¬²»®ª¬ ©¿²¼¬» »®
-·½¸ -½¸´·»A´·½¸ ¿² Ó±²¬¿¹²·»®ò Ü»® ®·»¬ ·¸³ô ¾»·³ ÝÜÝ ¿²¦«º®¿¹»²ò Ü¿ ©«®¼» ·¸³
»²¼¹$´¬·¹ µ´¿®ô ¼¿A»- »·²» -±´½¸» ͬ«¼·» ¹¿® ²·½¸¬ ¹·¾¬ò ïé øÚ±®¬-»¬¦«²¹ º±´¹¬ò÷

ïë
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïèë -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ®¿«³ ú ¦»·¬ éçô ïççê
ïê
¸¬¬°æññ©©©ò§±«¬«¾»ò½±³ñ©¿¬½¸áªãÕÚÛݵ¦-첿Ç
ïé
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ ïèé -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Õ¿®§ Ó«´´·-æ òòÜ·» Ø×Êóß×ÜÍ Ì¸»-» ·-¬ º¿´-½¸þ ·² ®¿«³ ú ¦»·¬ éíôïççë
ì

œß×Ü͍ ¹·¾¬ »­ ²·½¸¬ÿ øÌ»·´ ë÷

Ö±¸¿²²»- Ö$®¹»²-±²æ é ß´×»·² ïççî ©«®¼»² ²«® ·² ¼»² ËÍß »·²» Ó·´´·¿®¼» ܱ´´¿® øÿ÷ ¿²
ͬ»«»®¹»´¼»®² ¿² ¼·» œß×ÜÍþóÚ±®-½¸»® $¾»®©·»-»²ô ©»·¬»®» ¼®»· Ó·´´·¿®¼»² ¹·²¹»² º$® ¼·»
œß×ÜÍ󾻦±¹»²» Ù»­«²¼¸»·¬­°º´»¹»þ ¼®¿«ºò è Þ»· -± ª·»´»² Í«¾ª»²¬·±²»²ô ¼·» -»·¬ ¼»®
Ù¿´´±ù-½¸»² п²·µ³¿½¸»ç ®»·½¸´·½¸ º´*--»²ô -¬¿²¼»² ¼·» É·--»²-½¸¿º¬´»® ·² ¼»® Jºº»²¬´·½¸µ»·¬
«²¬»® Û®º±´¹-¼®«½µò Ü¿ ¼·» Ù®«²¼¬¸»-» ²·½¸¬ -¬·³³¬»ô µ¿³ ³¿² ´±¹·-½¸»®©»·-» ¿«½¸ ³·¬ ¼»®
Ú±®-½¸«²¹ ²·½¸¬ ©»·¬»®ò ͱ ¸±´¬» ³¿² »·²» ݸ»³·µ¿´·» ¿«- ¼»® Ó±¬¬»²µ·-¬»ô ¼·» ïçêí ª±²
Ö»®±³» ر®©·¬¦ ª±² ¼»® œÜ»¬®±·¬ Ý¿²½»® Ú±«²¼¿¬·±²þ »²¬©·½µ»´¬ ©±®¼»² ©¿®å ßÆÌ
øߦ·¼±¬¸§³·¼·²÷ô ¿«½¸ ¾»µ¿²²¬ ¿´­ œÎ»¬®±ª·®þ ±¼»® œÆ·¼±ª«¼·²þ ø-ò«ò÷ò
Ü·»-» Í«¾-¬¿²¦ ·-¬ »·² -±¹»²¿²²¬»®
œÝ¸¿·²óÌ»®³·²¿¬±®þ ïð æ Ü¿ »- ¼»³
²¿¬$®´·½¸»² ̸§³·¼·² <¸²»´¬ô ©·®¼ »-
-¬¿¬¬ ¼·»-»³ ¾»· ¼»® Æ»´´¬»·´«²¹ ·² ¼·»
ÜÒÍ »·²¹»¾¿«¬ ³·¬ ¼»® º¿¬¿´»² Ú±´¹»ô
¼¿A ¼·» Ù»²µ»¬¬» ¼¿³·¬ ¾´±½µ·»®¬ ©·®¼ò
Ü¿- ¾»¼»«¬»¬ô ¼¿A ¼·» »²¬-¬»¸»²¼»²
Æ»´´»² «²ª±´´-¬<²¼·¹ -·²¼ «²¼ -±³·¬
¿¾-¬»®¾»²ò Ü¿- ¬®·ºº¬ ª±® ¿´´»³ Ù»©»¾»ô
¼¿- ¿«º ¸<«º·¹» Ì»·´«²¹»² ¿²¹»©·»-»²
·-¬ ©·» ¼¿- Þ´«¬ ±¼»® ¼·» Ü¿®³ó
-½¸´»·³¸¿«¬ò ˲¼ ¹»²¿« º$® ¼·»
λ¼«¦·»®«²¹ ¼»® Þ´«¬¦»´´»² ©¿® »-
«®-°®$²¹´·½¸ ¿«½¸ ¹»¼¿½¸¬ô ²<³´·½¸ ¿´-
Ó·¬¬»´ ¹»¹»² Ô»«µ<³·»ò Ô»·¼»® ©¿® ¼·»
¹¿²¦» Í¿½¸» ¼¿³¿´- »·² Ú´±°ò ß´- -·½¸ ²<³´·½¸ ¸»®¿«--¬»´´¬»ô ¼¿A ¼·» п¬·»²¬»² ¿² ¼»³
Ó·¬¬»´ -½¸²»´´»® ¦«¹®«²¼» ¹·²¹»² ¿´- ¼«®½¸ ¼·» Ô»«µ<³·»ô ³«A¬» »- ª±³ Ó¿®µ¬ ¹»²±³³»²
©»®¼»²ò Ó¿² ª»®-«½¸¬»ô »- ¾»· ¿²¼»®»² Õ®¿²µ¸»·¬»² »·²¦«-»¬¦»²ô ·² Ú¿½¸µ®»·-»² ©«®¼» »-
¾»µ¿²²¬ ¿´­ ¼¿­ œÓ»¼·µ¿³»²¬ ¿«º ¼»® Í«½¸» ²¿½¸ »·²»® °¿­­»²¼»² Õ®¿²µ¸»·¬•ò

ïçèê ©¿® »- ¼¿²² -±©»·¬æ ßÆÌ ¸¿¬¬» ­»·² ݱ³»¾¿½µô ¼·»­³¿´ ¹»¹»² œß×ÜÍþò Ó¿®¹¿®»¬ ßò
Ú·-½¸´ ø-ò«ò÷ ¿«- Ó·¿³· ª»®*ºº»²¬´·½¸¬» »·²» ͬ«¼·»ô ¼·» ¾»¸¿«°¬»¬»ô ¼¿A ³·¬ ßÆÌ ¾»¸¿²¼»´¬»
œß×ÜÍþóп¬·»²¬»² ´<²¹»® ´»¾»² ©$®¼»² ¿´­ »·²» Õ±²¬®±´´¹®«°°»ò Ü»® Ò»© DZ®µ»® Ö±«®²¿´·­¬
Ö±¸² Ô¿«®·¬-»² µ±²²¬» ²¿½¸©»·-»²ô ¼¿A ¼·» ͬ«¼·» ¹»°º«-½¸¬ ©¿®ô ©»·´ -·» ³»¸®»®» ¹®±¾»
Ê»®º¿¸®»²­º»¸´»® ¿«º©·»­ô ¼·» ¦«³ ¹»©$²­½¸¬»² œÎ»­«´¬¿¬þ ¹»º$¸®¬ ¸¿¬¬»²òïï Û® ¾»¦»·½¸²»¬»
¼·» ͬ«¼·» ¿´­ œ­½¸´¿³°·¹ô ¾»¬®$¹»®·­½¸ «²¼ ª±´´µ±³³»² ©»®¬´±­þò

Ѿ©±¸´ ¼·» ß²-½¸«´¼·¹«²¹»² Ô¿«®·¬-»²- ²·» ¾»-¬®·¬¬»² ©«®¼»²ô º$¸®¬» ¼·» Ú·-½¸´óͬ«¼·» ¦«®
Æ«´¿­­«²¹ ª±² ßÆÌ ¿´­ œß×ÜÍóÓ»¼·µ¿³»²¬þ ·² ¼»² ËÍß «²¼ ¼»² ³»·­¬»² »«®±°<·­½¸»²
Ô<²¼»®²ò Ú·²¿²¦·»®¬ ©±®¼»² ©¿® ¼·» ͬ«¼·»ô ©·» ¿«½¸ ¼·» ª±² ܱ«¹´¿- Üò η½¸³¿² øïçèé÷
«²¼ п«´ ßò ʱ´¾»®¼·²¹ øïççð÷ô $¾®·¹»²- ª±³ ¾®·¬·-½¸ó¿³»®·µ¿²·-½¸»² и¿®³¿³«´¬·
œÞ±®®±«¹¸­óÉ»´´½±³»þô ¦«º<´´·¹ ¿«½¸ ¼»® Ø»®-¬»´´»® ª±² ßÆÌò

é
ײæ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬ô Íò ïëçóïêëô Û¼·¬·±² λ-±´«¬ô îððî
è
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îðî -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ò¿¬·±²¿´ Ý»²¬» º±® Ø»¿´¬¸ Š ͬ¿¬·­¬·½­ô ïççî
ç
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïëìê øÍò ìñë÷
ïð
œÊ»®²·½¸¬»® ¼»® øÙ»²ó÷Õ»¬¬»
ïï
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îðí -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ò¿½¸¦«´»­»² ·² ­»·²»³ Þ«½¸ œÌ¸» ßÆÌóͬ±®§ ó б·­±² ¾§ Ю»­½®·°¬·±²þô
­±©·» ·² ¼»® Æ$®·½¸»® œÉ»´¬©±½¸»þô îëòêòïççî ±¼»® ò®¿«³ ú ¦»·¬ó ­°»½·¿´ Ò®òì
ë

Ü·»-» ͬ«¼·»² ©»®¼»² ·³³»® ©·»¼»® ª±²


ͽ¸«´³»¼·¦·²»®² ¦«® λ½¸¬º»®¬·¹«²¹ ¼»® ßÆÌó
Þ»¸¿²¼´«²¹ ¦·¬·»®¬ò ß²¼»®»ô ©·» ¼·»
º®¿²¦*-·-½¸» ßÆÌóͬ«¼·» ª±² Ûò ܱ«®²±² »¬ ¿´ò
øïçèè÷ô ¼·» ²·½¸¬ ª±² œÉ»´´½±³» «²¬»®­¬$¬¦¬
©«®¼»²ô µ¿³»² ¦« ¹¿²¦ ¿²¼»®»² Û®¹»¾²·--»²ò
ͱ ª»®*ºº»²¬´·½¸¬» ³¿² ·² ß«-¬®¿´·»²ô ¼¿A ª±²
¼»² ³·¬ ßÆÌ Þ»¸¿²¼»´¬»² ëêû ·² »·²»³ Ö¿¸®
œß×ÜÍþóͧ³°¬±³» »²¬©·½µ»´¬»²ô ¿´-± ©»-»²¬ó
´·½¸ -½¸²»´´»® ¿´- »- ¼»³ Ê·®«- ¿²¹»¾´·½¸ ¹»ó
´·²¹¬ò ïî Ѽ»® ¼·» Û®µ»²²¬²·­ ¼»­ œÒ¿¬·±²¿´
Ý¿²½»® ײ-¬·¬«¬»þô ¼¿A «²¬»® ßÆÌ íðóë𠳿´
¸<«º·¹»® Ô§³°¸±³» ¿«º¬®¿¬»² ¿´- ±¸²» «²¼ »·²
-¬¿®µ»® ß²-¬·»¹ ¼»® ̱¼»-º<´´» øÿ÷ ¼«®½¸
Ô§³°¸±³» ®»¹·-¬®·»®¬ ©«®¼»ò ͱ´½¸» ͬ«¼·»²
º¿´´»² ¾»· ¼»² œß´ÜÍþóÞ$®±µ®¿¬»² ¶»¼±½¸ ·³³»®
øÓ¿®¹¿®»¬ ßò Ú·-½¸´÷ ©·»¼»® «²¬»® ¼»² Ì·-½¸ò

Ü¿ ¼¿- ßÆÌô ©·» ¿²¼»®» ݸ»³±¬¸»®¿°·» ¿«½¸ô ¶»¼» Æ»´´¬»·´«²¹ ¦«²·½¸¬» ³¿½¸¬ô ¾´±½µ·»®¬ »-
²¿¬$®´·½¸ ¿«½¸ ¼·» »ª»²¬«»´´» Ê»®³»¸®«²¹ »·²»­ Ê·®«­ Š ¿¾»® ¦« ©»´½¸»³ Ю»·­ÿ Í»´¾­¬ ©»²²
³¿² ¼»® ̸»­» ¹´¿«¾¬ô ¼¿­ Ø×Ê ©$®¼» »¬©¿ ¶»¼» ¬¿«­»²¼­¬» ÌìóÆ»´´» œ¾»º¿´´»²þô ·­¬ »­ ¼»®
®»·²» É¿¸²-·²²ô ¿´´» ׳³«²¦»´´»²ô ¿² ¼»®»² Ó¿²¹»´ ¼»® п¬·»²¬ ¿²¹»¾´·½¸ ´»·¼»¬ô ¦« ¿¬¬¿ó
½µ·»®»²ô ²«® «³ ¼¿­ Ê·®«­ ¦« œª»®²·½¸¬»²þò Ü¿ ¼¿- ßÆÌ ²·½¸¬ ¦©·­½¸»² »·²»® œ·²º·¦·»®¬»²þ
«²¼ »·²»® œ²·½¸¬ó·²º·¦·»®¬»²þ Æ»´´» «²¬»®­½¸»·¼»² µ¿²²ô ¦»®­¬*®¬ »­ ¬¿«­»²¼³¿´ ³»¸® ¹»­«²¼»
Æ»´´»² ¿´- ¿²¹»¾´·½¸ ·²º·¦·»®¬»ò Û- ·-¬ ¿´-± ¬¿«-»²¼³¿´ ¹·º¬·¹»® ¿´- »·² Ø×óÊ·®«- ø©»²² »- ¼»²²
»¨·-¬·»®¬»÷ Ü¿- ·-¬ô ©·» Ü«»-¾»®¹ïí ­¿¹¬ô ³·¬ ¼»³ Ê»®­«½¸ ¦« ª»®¹´»·½¸»²ô œ»·²»² Ì»®®±®·­¬
¦«® ͬ®»½µ» ¦« ¾®·²¹»²ô ·²¼»³ ³¿² ¼¿- Ì®·²µ©¿--»® »·²»® ͬ¿¼¬ ª»®¹·º¬»¬òþ

ß¾»® ²·½¸¬ ²«® ¼¿-ò Ü¿ -·½¸ ¸<«º·¹ ¬»·´»²¼» Ù»©»¾»


¾»-±²¼»®- -¬¿®µ ´»·¼»²ô ©»®¼»² -°»¦·»´´ ¼·» ͽ¸´»·³ó
¸<«¬» ¿²¹»¹®·ºº»²ò ͱ ·-¬ »- ²·½¸¬ ª»®©«²¼»®´·½¸ô ¼¿A
ª·»´» ¼»® ³·¬ ßÆÌ Þ»¸¿²¼»´¬»² ¿² Ü«®½¸º¿´´ «²¼
Û®¾®»½¸»² «²¼ ¿² Õ¿½¸»¨·» øß«-¦»¸ó®«²¹÷ ¦«¹®«²¼»
¹»¸»²æ Í·» ª»®¸«²¹»®² ±¾©±¸´ -·» »--»²ô ¼¿ ¼»®
Ü¿®³ ´¿²¹-¿³ ¦»®-¬*®¬ ©·®¼ò ß«½¸ ¼·» ·³³«²ó
µ±³°»¬»²¬»² Æ»´´»²ô ¼·» -·½¸ ¦« èðû ·³ Ô§³°¸¿ó
¬·µ«³ ¼»- Ü¿®³»- ¿«º¸¿´¬»² ©»®¼»² ª»®²·½¸¬»¬ò
ß´´ ¼¿- ´<A¬ -·½¸ ²¿½¸´»-»²ô «²¼ ¦©¿® «²¬»® ¼»³
ª»®²·»¼´·½¸»²¼»² Þ»¹®·ºº œÒ»¾»²©·®µ«²¹»²þæ
œÔ»¾»²­¾»¼®±¸»²¼»® Ó¿²¹»´ ¿² ®±¬»² Þ´«¬µ*®°»®ó
½¸»² «²¼ ¿²¼»®» ¹»º<¸®´·½¸» Ê»®<²¼»®«²¹»² ¼»-
øßÆÌóÆ·¼±ª«¼·² ¹·¾¬ »­ ¿«½¸ Š ¦«³
Þ´«¬¾·´¼»- ©·» Ô»«µ±°»²·»ô D¾»´µ»·¬ô Õ±°º-½¸³»®¦»²ô ª»®­$A»² Š ¿´­ Í·®«°÷
Ø¿«¬¿«--½¸´¿¹ô Þ¿«½¸-½¸³»®¦»²ô Ú·»¾»®ô Ó«-µ»´-½¸³»®¦»²ô Ó«-µ»´-½¸©«²¼ô Ú»¸´»³°º·²ó
¼«²¹»² ¼»® Ø¿«¬ô Û®¾®»½¸»²ô ͽ¸´¿º´±-·¹µ»·¬ô ß°°»¬·¬´±-·¹µ»·¬ô °»®³¿²»²¬» Ó$¼·¹µ»·¬ ø©»¹»²
¼»® Þ´«¬¿®³«¬÷ô ׳°±¬»²¦ô Ü»³»²¦ øÊ»®¾´*¼«²¹÷ -±©·» ¿µ«¬» Ø»°¿¬·¬·-òþ Ü·»
Þ´«¬ª»®<²¼»®«²¹»² -·²¼ -± -½¸©»®©·»¹»²¼ô ¼¿A íðóëðû ¼»® Þ»¸¿²¼»´¬»² ·²²»®¸¿´¾ »·²·¹»®

ïî
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îðì -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Í©¿²-±² ÝÛô ݱ±°½® Üßô̸» ß«-¬®¿´·¿² Æ·¼±ª«¼·²» ͬ«¼§ Ù®±«°ô ß×ÜÍ
ìô éìçô ïççð
ïí
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïëìê øÍò ë÷ «²¼ ·³ Ê·¼»±ô ïëìç øÍò ê÷
ê

ɱ½¸»² Þ´«¬¬®¿²-º«-·±²»² ¾»²*¬·¹»²ò ß´- ±¾ ¼¿- ²±½¸ ®»·½¸¬»ô ¹»¸¬ ¿«- ·²¬»®²»² ÚÜßó
п°·»®»² ¸»®ª±®ô ¼¿A ¼¿- Ó·¬¬»´ °±¬»²¬·»´´ µ®»¾-»®®»¹»²¼ ·-¬ò
Ü·» É·®µ«²¹»² ª±² ßÆÌ <¸²»´² ª»®¾´$ºº»²¼ ¼»³ô
©¿­ ³¿² ¿´­ œß×ÜÍþ ¾»¦»·½¸²»¬ò É»²² Í·» ±¼»®
·½¸ ¿´- Ù»-«²¼»® »·² Ö¿¸® ´¿²¹ ¼¿³·¬ ¾»¸¿²¼»´¬
¾¦©ò ª»®¹·º¬»¬ ©»®¼»²ô ¼¿²² -·»¸¬ ¼¿- Û®¹»¾²·-
¹»²¿« ­± ¿«­ô ©·» ³¿²ô ·½¸ »·²»² œß×ÜÍó
Õ®¿²µ»²þ ª±®-¬»´´¬ò ͱ -·²¼ ¦òÞò Ú®»¼¼§ Ó»®½«®§
ø-ò´·ò÷ «²¼ Ϋ¼±´º Ò«®¶»© ø-ò«ò÷ ²·½¸¬ ¿² œß×ÜÍþ
-±²¼»®² ¿² ßÆÌ ¦« Ù®«²¼» ¹»¹¿²¹»²ò Ü¿- º$¸®¬
¦©¿²¹-´<«º·¹ ¦« ¼»® ¾»®»½¸¬·¹¬»² Ú®¿¹»ô ©·» ª·»´»
ª±² ¼»²»²ô ¼·» ¿´­ œß´ÜÍþóÑ°º»® ¾»¦»·½¸²»¬
©»®¼»²ô ·² É·®µ´·½¸µ»·¬ ßÆÌóÑ°º»® -·²¼ÿ

׳ Ù»¹»²-¿¬¦ ¦« Õ®»¾-°¿¬·»²¬»²ô ¼»²»² ³¿² ¼·»


ݸ»³±¬¸»®¿°·» °¸¿-»²©»·-» ª»®¿¾®»·½¸¬ô ¼¿³·¬
-·½¸ ¼»® Ñ®¹¿²·-³«- ¦©·-½¸»²¼«®½¸ ®»¹»²»®·»®»²
µ¿²²ô ©·®¼ ßÆÌ ±¸²» п«-» ¹»¹»¾»²ò Ü·»
É·®µ«²¹ ·-¬ ª»®¸»»®»²¼ò Ü«»-¾»®¹ ¾»¦»·½¸²»¬ ¼¿-
Ù»¾»² ª±² ßÆÌ ª*´´·¹ ¦« λ½¸¬ ¿´­ œ<®¦¬´·½¸
øß«½¸ ¼·» ª»®¹·º¬»¬»² œß·¼­óͬ¿®­ Š ©·» ¸·»®
Ú®»¼¼·» Ó»®½«®§ô ïçìêóïççïô α½µôïì Ï«»»² Š
ª»®±®¼²»¬»- ß×ÜÍòþ «²¼æ œßÆÌ ·­¬ ®»·²»­
­±´´»² ¼·» œß×Ü͍óÔ$¹» °®±°¿¹·»®»²ò÷ Ù·º¬ÿþ ›

Ì®±¬¦ ø±¼»® ©»¹»²á÷ -»·²»® Ù»º<¸®´·½¸µ»·¬ ©«®¼» «²¼ ©·®¼ ¼¿- Ù·º¬ ¶¿¸®»´¿²¹ ¿«º Õ±-¬»² ¼»®
Õ®¿²µ»²µ¿­­» ª»®¿¾®»·½¸¬ Š ¶¿ô ³¿² ·­¬ ­»·¬ ïçç𠼿¦« $¾»®¹»¹¿²¹»²ô ¿«½¸ Ù»­«²¼»
¿²¹»¾´·½¸ ôôØ×Êóб-·¬·ª»þ ¼¿³·¬ ¦« ª»®¹·º¬»²ô »·²-½¸´·»A´·½¸ ͽ¸©¿²¹»®» «²¼ Í<«¹´·²¹»ò
É»´¬©»·¬ ²¿¸³»² ïççï ²¿½¸ ß²¹¿¾»² ¼»- Ø»®-¬»´´»®- ïèðòððð Ó»²-½¸»² ³·¬ «²¼ ±¸²»
œß×ÜÍþ ¼¿­ øßÆÌó÷Ó»¼·µ¿³»²¬ô ¸»«¬» -·½¸»® ©»-»²¬´·½¸ ³»¸®ò Ü»® Ù®«²¼ ¼¿º$® ·-¬ »·²º¿½¸æ
Ü·»-» ß«-©»·¬«²¹ ¼»- Ù·º¬µ±²-«³-
¾»-½¸»®¬» ¼»® Ú·®³¿ É»´´½±³» ïççî
»·²»² ˳-¿¬¦ ª±² ïôî Ó·´´·¿®¼»² ܱ´´¿®ÿ
Ü»® λ·²¹»©·²² ¾»¬®«¹ -¿¬¬» ëðûò Û·²
Ì»·´ ¼·»-»- Ù»´¼-»¹»²- ¿«- *ºº»²¬´·½¸»²
Õ¿­­»² ¹»¸¬ ¿´­ œÚ±®­½¸«²¹­­¬·°»²¼·»²þ
¿² ײ­¬·¬«¬» «²¼ ­¬¿¿¬´·½¸» Þ»¸*®¼»² Š
§±«l®» ©»´´½±³»ÿ ײ ׬¿´·»² µ¿³ ¸»®¿«-ô
¼¿A ¿´´» Ó·¬¹´·»¼»® ¼»® -¬¿¿¬´·½¸»² ß×ÜÍó
Õ±³³·--·±² ¾·- ¿«º »·²»² ª±² ¼»®
и¿®³¿·²¼«-¬®·» ¾»¦¿¸´¬ ©»®¼»²ò îòëðð
Ó·´´·¿®¼»² Ô·®» øîòëðð Ó·±ò ÜÓ÷
ͬ»«»®¹»´¼»®ô ³·¬ ¼»²»² ¿²¹»¾´·½¸ Õ®¿²ó
µ»²¸<«-»® ¾»¦«-½¸«A¬ ©»®¼»²ô ¹»¸»² ¿²
¼®»· и¿®³¿º·®³»² «²¼ ¾»-¬·³³¬» øÜ»® ïççíô
¾»®$¸³¬» Þ¿´´»¬¬<²¦»® Ϋ¼±´º Ò«®»¶»©ô ïçíèó
«²¼ œß×Ü͍óͬ¿® ©«®¼» ª»®¹·º¬»¬ò÷
Ю»--»¿¹»²¬«®»²òïë›
øÚ±®¬-»¬¦«²¹ º±´¹¬ò÷

ïì
α½µ²Àα´´ øß²¬·³«-·µô α½µóб°óØ·°°·»ô «-©ò÷æ -·»¸» ß®¬·µ»´ ïïèï øÍò ïñî÷ô ïïèè øÍò í÷ô ïïçï øÍò íóë÷ô ïîðèô
ïîëëóïîèïô ïîçèóïíðì
ïë
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îðê -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ü®ò Ê·¬¬±®·± ß¹²±´»¬¬± ¿«º ¼»³ Õ±²¹®»A œÎ·°»²­¿®» ×ùß×ÜÍþô Þ±´±¹²¿
ïççì
í

œ ß×Ü͍ ¹·¾¬ »­ ²·½¸¬ÿ øÌ»·´ ê÷

Ö±¸¿²²»- Ö$ ®¹»²-±²æ ç É·» ³¿² ¿«½¸ œ ³¿²·º»­¬»­


ß×ÜÍþ ©·»¼»® ´±- ©·®¼ô ¾»-½¸®»·¾¬ Ü®ò Þ±¾ Ñ©»² ·²
­»·²»³ Þ«½¸ œ α§­ Ø»·´«²¹ ª±² ß×ÜÍþ ïð ø-ò´·ò÷ò
Û·²»³ Ô¿²¼¿®¦¬ ¿«- Ý¿´·º±®²·»² ©¿® »- ¹»´«²¹»²ô
-»·²»³ -½¸©»®µ®¿²µ»² Ú®»«²¼ô ¼»® »¾»²º¿´´- ß®¦¬
©¿®ô ¦« ¸»´º»² Š ²«® ³·¬ ²¿¬$ ®´·½¸»² Ó·¬¬»´²ô
Û®²< ¸®«²¹-«³-¬»´´«²¹ «²¼ Ü®±¹»²»²¬¦«¹ò Ü·»-»
œ Õ»¬¦»®»·þ ³«A¬»² ¾»·¼» ¾$A»²æ Ó¿² »²¬¦±¹ ·¸²»²
¼·» ß°°®±¾¿¬·±²»²ô ·²¦©·-½¸»² ³«A ¬»² -·» ¼¿- Ô¿²¼
ïï
ª»®´¿--»²òþ ›

˳ »·²»² Û·²¼®«½µ ª±² ¼»² Ù»°º´±¹»²¸»·¬»² ¦«


¾»µ±³³»²ô ³·¬ ¼»²»² ¼·» œ º®»·» ©·­­»²­½¸¿º¬´·½¸»
Ü·-µ«--·±²þ ¸»«¬¦«¬¿¹» ¹»º$̧®¬ ©·®¼ô ¸·»® »·²
Þ»®·½¸¬ ¼»- Ò»© DZ®µ»® Þ$ ®¹»®®»½¸¬´»®- «²¼ ß«¬±®-
Ö±¸² Ô¿«®·¬-»² ø-ò«ò÷ ª±³ Þ»®´·²»® œ ß×ÜÍóÕ±²¹®»A þ
·³ Ö«²· ïççíô ¼»® ª±² œ ®¿«³ ú ¦»·¬þ øêèô ïççì÷
ª»®*ºº»²¬´·½¸¬ ©«®¼»æ œ É»´´½±³» º·²¿²¦·»®¬ ¦©»·
Ù®«°°»²ô ¼·» -·½¸ äß½¬ Ë°â «²¼ äЮ±¶»½¬ ײº±®³â
²»²²»²ò Þ»·¼» Ù®«°°»² -·²¼ ¿²¹»¾´·½¸ ß×ÜÍóÕ®·¬·µ»®ò Í·» ©¿®»²
²·½¸¬ ²«® ¿«º Õ±-¬»² ª±² þÉ»´´½±³»þ ²¿½¸ Þ»®´·² ¹»µ±³³»²ô
-±²¼»®² ¸¿¬¬»² ¿«A »®¼»³ ëðòððð »²¹´·-½¸» к«²¼ ø»¬©¿ ïëðòððð
ÜÓ÷ ¦«® Ê»®º$ ¹«²¹ º$ ® ¼»² Þ»®´·²óß«º»²¬¸¿´¬ò þÉ»´´½±³»þ
¾»³$̧¬» ­·½¸ ·² Þ»®´·² ª±® ¿´´»³ô ¼·» œ ݱ²½±®¼»óͬ«¼·»þ ³¿¼·¹
¦« ³¿½¸»²ô ¼·» »®-¬» ª±² þÉ»´´½±³»þ «²¿¾¸< ²¹·¹» ͬ«¼·»ô ¼·»
²¿½¸©·»-ô ¼¿AßÆÌ ¾¦©ò 묮±ª·® ¾»· ß×ÜÍ ¿´´»- ¿²¼»®» ¿´-
´»¾»²-ª»®´< ²¹»®²¼ ©·®µ¬ò Õ®·¬·-½¸» Ú®¿¹»² ª±² ·²ó «²¼
¿«-´< ²¼·-½¸»² Ö±«®²¿´·-¬»² ©«®¼»² ª±² ¼»® Õ±²º»®»²¦´»·¬«²¹
»²¬©»¼»® ¹¿® ²·½¸¬ ±¼»® «²º´< ¬·¹ ¾»¿²¬©±®¬»¬ò Ü·» »²¹´·-½¸»
Ú»®²-»¸¶±«®²¿´·-¬·² Ö±¿² ͸»²¬±² ©«®¼» ²¿½¸ »·²»® µ®·¬·-½¸»² øÖ±¸² Ô¿«®·¬-»²÷
Ú®¿¹» ª±² »·²»³ Ó·¬¹´·»¼ ¼»® Ù®«°°» œ Ю±¶»½¬ ײº±®³þ ¬< ¬´·½¸
¿²¹»¹®·ºº»²ò

ß¾»® ¿«½¸ -±²-¬ ¾»©·»-»² ¼·» ª±² þÉ»´´½±³»þ º·²¿²¦·»®¬»² Þ«®-½¸»²ô ¼¿A-·» ·¸® Ù»´¼ ©»®¬
©¿®»²æ Û¬©¿ ïð𠪱² ·¸²»² ¦»®¬®$ ³³»®¬»² ³·¬ Û·-»²-¬¿²¹»² ¼»² ײº±®³¿¬·±²--¬¿²¼ »·²»®
ͽ¸©»·¦»® Ù®«°°» ·³ ß«--¬»´´«²¹-¾»®»·½¸ô ©»·´ ·¸²»² ¼·» Õ®·¬·µ ¿² ¼»® ß×ÜÍó̸»±®·» ²·½¸¬
¹»º·»´ò л®-±²»²ô ¼·» º®·»¼´·½¸ ª±® ¼»® ß«--¬»´´«²¹-¸¿´´» Ú´«¹¾´< ¬¬»® ¦«® ß×ÜÍóÕ®·¬·µ
ª»®¬»·´¬»²ô ©«®¼»² ¬< ¬´·½¸ ¿²¹»¹®·ºº»²ô Ú´«¹¾´< ¬¬»®ô ͽ¸®·º¬»² «²¼ Þ$
½¸»® »²¬©»²¼»¬ «²¼
¿²¹»¦$ ²¼»¬ò Ü·» Õ±²º»®»²¦´»·¬«²¹ -½¸©»·¹¬ ¾·- ¸»«¬» ¼¿¦«òþ

Ó$ A ·¹ ¦« »®©< ¸²»²ô ¼¿Aª±² ¿´´»¼»³ ·² ¼»® ¼»«¬-½¸»² Ú»´¼óô É¿´¼ó «²¼ É·»-»²°®»--» ²·½¸¬-
¦« ´»-»² ©¿®ò ß«- ¿²¼»®»® Ï«»´´» ©»®¼»² ¼·»-» ʱ®º< ´´» ¾»-¬< ¬·¹¬ïî «²¼ ²±½¸ »·²·¹» Ü»¬¿·´-
¿²¹»º$ ¹¬æ œ 묻® ͽ¸³·¼¬ô »·²»³ º®»·»² Ú»®²-»¸¶±«®²¿´·-¬»²ô ¼»® ¼·» Ì< ¬´·½¸µ»·¬»² ³·¬ »·²»®

ç
ײæ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$
¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬ô Íò ïêëóïêèô Û¼·¬·±² λ-±´«¬ô îððî
ïð
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îïð -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ É¿´¼¸¿«­»² Š Ê»®´¿¹ô ïçèç
ïï
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îïï -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ײ¬»®ª·»© ³·¬ Þ±¾ Ñ©»² ·² ®¿«³ ú ¦»·¬ ìíô ïçèç
ïî
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îïî -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Õ±²¹®»--¾»±¾¿½¸¬»® Õ´¿«- Þ´»»- ·²æ Ù»-¬¿´¬ ̸»±®§ô ʱ´ò ïë øïççí÷ô ²±ò
íñì
ì

Ê·¼»±µ¿³»®¿ ¿«º¦»·½¸²»¬»ô »²¬©»²¼»¬»² б´·¦·-¬»² ¼·»-» «²¼ ´* -½¸¬»² ©·¼»®®»½¸¬´·½¸ -»·²»


ß«º²¿¸³»²ò ͽ¸³·¼¬ô ¼»® ·³ œ Ѻº»²»² Õ¿²¿´ Þ»®´·²þ ®»¹»´³< A ·¹ µ®·¬·­½¸» ß×ÜÍóÍ»²¼«²¹»²
¿«--¬®¿¸´¬ô ©¿® »·²» ßµµ®»¼·¬·»®«²¹ ª»®©»·¹»®¬ ©±®¼»²ò ß´- Ù¿-¬ ¼»- Ö±«®²¿´·-¬»² Ô¿«®·¬-»²
¸·»´¬ »® -·½¸ ¦©¿® ª±®$
¾»®¹»¸»²¼ ·³ Ù»¾< «¼» ¿«ºô ³«A ¬» ¼·»-»- ¿¾»® ²¿½¸ ©»²·¹»² ͬ«²¼»²
¿«º ß²©»·-«²¹ ¼»® Õ±²¹®»Á »·¬«²¹ ª»®´¿--»²òþ

Ö±¸² Ó¿¼¼±¨ ø-ò´·ò÷ô ¼»® ݸ»º®»¼¿µ¬»«® ª±² œ ²¿¬«®»þô ¹¿¾ ·²


»·²»³ œ Í°·»¹»´þóײ¬»®ª·»© ¦«ô ¼¿A »® ©·­­»²­½¸¿º¬´·½¸»
ß®¾»·¬»² º·´¬»®¬ «²¼ ¦»²-·»®¬ò É»²² ³¿² ¾»¼»²µ¬ô ¼¿Aº¿-¬ çðû
¼»® œ ²¿¬«®»þóß²¦»·¹»² ª±² ¼»® и¿®³¿·²¼«­¬®·» -¬¿³³»²ô
©·®¼ ¿«½¸ µ´¿®ô ©»´½¸» ß®¬·µ»´ «²¬»® ¼·» Æ»²-«® º¿´´»²ò

Ü»³ »²¹´·-½¸»² Ö±«®²¿´·-¬»² Ò»ª·´´» ر¼¹µ·²-±² ©¿® »-


¹»´«²¹»²ô ·² ¼»® œ Í«²¼¿§ Ì·³»­þ ¿³ îêòìòïççí »·²»² ß×ÜÍó
µ®·¬·-½¸»² ß®¬·µ»´ ¦« °«¾´·¦·»®»²ò Û® ©«®¼» ª±² ¿´´»² Í»·¬»²
­½¸©»® ¿²¹»¹®·ºº»²æ ʱ³ œ Ѿ­»®ª»®þô ª±³ œ ײ¼»°»²¼»²¬þô ¼»®
œ ÞÞÝþ «²¼ ª±³ œ Ù«¿®¼·¿²þò
ر¼¹µ·²-±² µ±²²¬» «ò¿ò ¾»®·½¸¬»²ô ©·» ©»·¬ ¼»® ß®³ ¼»®
и¿®³¿³«´¬·- ®»·½¸¬æ ײ Ò¿·®±¾· ¸¿¬¬» »·² Ö»-«·¬»²°¿¬»®ïí »·²
øÖ±¸² Ó¿¼¼±¨ô ïçîëóîððç÷
ر­°·¦ º$ ® œ ß×ÜÍóÕ·²¼»®þ ø㬻-¬°±-·¬·ª»÷ ¹»¹®$
²¼»¬ò
Û® -¬»´´¬» ¦« -»·²»® Ê»®©«²¼»®«²¹ º»-¬ô ¼¿A¼·» Õ·²¼»® ¾·- ¿«º »·²»- ©·»¼»® ¹»-«²¼ ©«®¼»²
«²¼ ­±¹¿® ¦«® ͽ¸«´» ¹»¸»² µ±²²¬»²ô ©¿­ ·¸² ¿² ¼»® œ ß×ÜÍþó̸»­» ¦©»·º»´² ´·»A ò Ò¿½¸¼»³
»® ¿¾»® * ºº»²¬´·½¸ $¾»® -»·²» Æ©»·º»´ ¹»-°®±½¸»² ¸¿¬¬»ô ©«®¼» -± -¬¿®µ»® Ü®«½µ ¿«º ·¸²
¿«-¹»$ ¾¬ô -°»¦·»´´ ª±² ¼»² Ô< ²¼»®²ô ¼·» Ú* ®¼»®³·¬¬»´ -¬»´´¬»²ô ¼¿A»® ®»-·¹²·»®¬» «²¼
©·¼»®®·»ºò

Ü»³ Û¸»°¿¿® Õ®§²»²-ô ¼¿­ ²¿½¸ Ì¿²­¿²·¿ ¹»¹¿²¹»² ©¿®»²ô «³ œ ß×ÜÍþóÉ¿·­»²µ·²¼»®² ¦«


¸»´º»²ô »®¹·²¹ »- < ¸²´·½¸ò Ò¿½¸¼»³ -·» º$ ²º Ö¿¸®» ª»®¹»¾´·½¸ ²¿½¸ -±´½¸»² Õ·²¼»®² ¹»-«½¸¬
¸¿¬¬»²ô ª»®* ºº»²¬´·½¸¬»² ­·» ¼·»­» Ì¿¬­¿½¸»ò Ю±³°¬ ©«®¼»² ·¸²»² ª±² ¼»® œ ÛËóß×ÜÍóÌ¿­µ
º±®½»þ ¼·» Ú* ®¼»®¹»´¼»® ¹»-¬®·½¸»² «²¼ ·¸®» ß«-©»·-«²¹ ª±² ¼»®-»´¾»² ͬ»´´» -±©·» ª±³
ײ²»²ó «²¼ Ù»-«²¼¸»·¬-³·²·-¬»® Ì¿²-¿²·¿- ¾»¬®·»¾»²ò Ò«® »·²» Þ»®«º«²¹ ¾»·³
Ю»³·»®³·²·-¬»® µ±²²¬» -·» ¦«²< ½¸-¬ ¼¿ª±® ¾»©¿¸®»²òïì

Ü»³ Þ»®´·²»® Ö±«®²¿´·-¬ «²¼ Ô»¸®»® Õ¿©· ͽ¸²»·¼»®ôïë ¼»® ­·½¸ ­»¸® º$® ¼·» œ ß×ÜÍþóÕ®·¬·µ
»·²-»¬¦¬»ô ©«®¼» ª±² -»·²»³ ß®¾»·¬¹»¾»®ô ¼»® »ª¿²¹»´·-½¸»² Õ·®½¸»ô ·² »·²»® Ü·»²-¬¿²ó
©»·­«²¹ ª»®¾±¬»²ô ·² ¼»® ͽ¸«´» $
¾»® œ ß×ÜÍþ ¦« ­°®»½¸»² «²¼ ­±¹¿® ­°±²¬¿²» ͽ¸$́»®º®¿¹»²
¦« ¼»³ ̸»³¿ ¦« ¾»¿²¬©±®¬»²ò Ü»® ͬ®»·¬ »²¼»¬» ³·¬ ¼»® Û²¬´¿--«²¹ ͽ¸²»·¼»®- ·³
Í»°¬»³¾»®ïççîò

ß«­ ß²´¿A¼»­ œ É»´¬óß×ÜÍóÌ¿¹»­• ¿³ ïò Ü»¦»³¾»® ïçèç °´¿²¬» ¼¿- λ³-½¸»·¼»®


Ù»-«²¼¸»·¬-¿³¬ »·²» ßµ¬·±²ô ¾»· ¼»® ͽ¸$́
»® ª»®-½¸·»¼»²»® ͽ¸«´»² д¿µ¿¬©< ²¼» ¦«³ ̸»³¿
¹»-¬¿´¬»² -±´´¬»²ò Û·²» Ю±¶»µ¬©±½¸» ¿³ Î* ²¬¹»²óÙ§³²¿-·«³ ³·¬ ¼»³ Ì·¬»´
œ É·­­»²­½¸¿º¬­¬¸»±®·» «²¼ Û¬¸·µ ¿³ Þ»·­°·»´ ß×ÜÍþ ­±´´¬» ¼¿®¿² ¬»·´²»¸³»²ò ß´­ ¼»³
Ù»-«²¼¸»·¬-¿³¬ ¾»µ¿²²¬ ©«®¼»ô ¼¿A-·½¸ ¼·» ͽ¸$́ »® ¿«½¸ ³·¬ ¼»² Ü«»-¾»®¹ ïê ó̸»-»²
¿«-»·²¿²¼»®¹»-»¬¦¬ ¸¿¬¬»² «²¼ ¼¿- ̸»³¿ µ®·¬·-½¸ ¿²¹»¸»² ©±´´¬»²ô ©«®¼» ¼·» Ì»·´²¿¸³»

ïí
ײ ¼»² «²¬»®-¬»² þÎ< ²¹»²þ ¹·¾¬ »­ ¹»©·A Š ©·» ¿«½¸ ¾»· ¼»² þÚ®»·³¿«®»®²þ Š ³»²­½¸»²º®»«²¼´·½¸» «²¼
´·»¾»ª±´´» л®-* ²´·½¸µ»·¬»²ò
ïì
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îïí -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ®¿«³ ú ¦»·¬ éíñ ïççë
ïë
Í·»¸» ·³ Ê·¼»± ·² ß®¬·µ»´ ïëìç øÍò ê÷
ïê
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïëìê øÍò ë÷ô ·³ Ê·¼»±ô ïëìç øÍò ê÷ «²¼ ß®¬·µ»´ ïëëð øÍò ë÷
ë

¼·»-»® Ù®«°°» ª»®¾±¬»²ò Û·²» ¦«²< ½¸­¬ ¹»°´¿²¬» œ ¹»³»·²­¿³» б¼·«³­¼·­µ«­­·±²þ ¦«®
œ ß×ÜÍþóÕ®·¬·µ ©«®¼» ª±³ Ù»­«²¼¸»·¬­¿³¬ ¿¾¹»­¿¹¬òïé

Ü«»-¾»®¹ ¸¿¬ ¼¿­ ·®®¿¬·±²¿´» Ê»®¸¿´¬»² ¼»® œ ß×ÜÍþó×¼»±´±¹»² ¹«¬ ¾»­½¸®·»¾»²æ


œ É·­­»²­½¸¿º¬ $ ¾»®¸¿«°¬ ·­¬ λ´·¹·±²­»®­¿¬¦ º$
® ª·»´»ÿ Ü»-©»¹»² ®»¿¹·»®»² -·» ¿«½¸ -±ô ©»²²
°´*¬¦´·½¸ ·®¹»²¼ »¬©¿-ô ©±³·¬ -·» ¹®±A ¹»©±®¼»² -·²¼ô ©±®¿«º -·» -¬±´¦ ¹»©±®¼»² -·²¼ô ·²º®¿¹»
¹»­¬»´´¬ ©·®¼ ›Ü¿²² ©»®¼»² ­·» ­»¸® «²º®»«²¼´·½¸ô ³¿² ©·®¼ »¨µ±³³«²·¦·»®¬òþïè

¾»® ß×ÜÍóÞ»¬®«¹ïç
º®$̧»®» ß×ÜÍóп¬·»²¬·² $
Ü·» º®$̧»®» ß×ÜÍóп¬·»²¬·² Ó¿®·¿ п°¿¹·¿²²·¼±« -°®·½¸¬ ·² ¼·»-»® ´·ª» ¿«-¹»-¬®¿¸´¬»²
Í»²¼«²¹ ø¿¬¸»¿¬±- µ±-³±-÷ ¼»- ¹®·»½¸·-½¸»² Ú»®²-»¸-»²¼»®- ßÔÌÛÎ $ ¾»® ¼»² ¹®±A »²
ß×ÜÍóÞ»¬®«¹òîð

øÚ±®¬-»¬¦«²¹ º±´¹¬ò÷

ïé
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îïì -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ ®¿«³ ú ¦»·¬ -°»¦·¿´ ì
ïè
Ü¿­ ·­¬ ¼·» Ú±´¹» ¼»® Š ­»·¬ Ö¿¸®¸«²¼»®¬»² ¾»­¬»¸»²¼»² Š Ù»·­¬º»·²¼´·½¸µ»·¬ «²¼ ¼»® Ó¿²·°«´¿¬·±² ø«ò¿ò÷ ¼»­
Õ¿¬¸±´·¦·-³«- «²¼ ¼»- êêêóÙ±²¼·-¸¿°«®ó׳°«´-»- ø-·»¸» ß®¬·µ»´ éíéóéìð÷ò
ïç
¸¬¬°-æññ©©©ò§±«¬«¾»ò½±³ñ©¿¬½¸áªãíÔ±Õ¾¿Á»ð××
îð
Ø·²©»·- ¾»µ¿³ ·½¸ò
í

œ ß×Ü͍ ¹·¾¬ »­ ²·½¸¬ÿ øÌ»·´ é÷

Ö±¸¿²²»- Ö$ ®¹»²-±²æ ç Ü¿- Û·²¦·¹»ô ¼¿- ¦< ¸´¬ô ·-¬ ¼»® Ù»-«²¼¸»·¬-¦«-¬¿²¼ ¼»® ¾»¬®±ºº»²»²
л®­±²»² ›É»²² ©·®µ´·½¸ ¶»³¿²¼ ¿² »·²»³ -½¸©»®»² ׳³«²¼»º»µ¬ ´»·¼»¬ô ¼¿²² -·²¼ ¼·»
Ù®$ ²¼» ¼¿º$ ® ·³ Û·²¦»´º¿´´ ¹»²¿« ¦« ®»½¸»®½¸·»®»²ò Ó¿² ©·®¼ ¼¿²² ·³³»® ¿«º »·²» ¼»®
º±´¹»²¼»² Ë®-¿½¸»² -¬±A »²ô »ª»²¬«»´´ ¿«º ³»¸®»®» ø¼·» -·½¸ ¼¿²² °±¬»²¦·»®»²÷æ

ó Ô¿²¹¶< ¸®·¹»® Ü®±¹»²µ±²-«³ò Ü¿³·¬ ³»·²» ·½¸ ²·½¸¬ Ì¿¾¿µô ß´µ±¸±´ô Ó¿®·«¸¿²¿
±¼»® Ø¿­½¸·­½¸ô ­±²¼»®² ­¬¿®µ» Ü®±¹»² ©·»æ Ø»®±·²ô Ý®¿½µô Õ±µ¿·²ô œ Ͳ·ºº»®þó
Ü®±¹»²ô ½¸»³·-½¸» ᬻ²¦³·¬¬»´ô Û¨¬¿½§ «²¼ ø©»·¬ ª»®¾®»·¬»¬÷æ Ð-§½¸±°¸¿®³¿µ¿ÿ

ïðòßÆÕ ó Ø×Êñß×ÜÍ ó É·--»² Í·» ©·®µ´·½¸ ¿´´»-á ó λºò Ö«´·¿²» Í¿½¸»®ïð


Ú®¿« Ü®ò Ö«´·¿²» Í¿½¸»® ®»º»®·»®¬ $ ¾»® þß×ÜÍþò ׸®» ©·½¸¬·¹»² ß«--¿¹»² ¹»¸»² ½¿ò ï ͬ«²¼»ô ¼¿²¿½¸ º±´¹¬ »·²
Ú·´³ ³·¬ ©»·¬»®»² Ø·²©»·-»² «²¼ »®-½¸®»½µ»²¼»² Þ»®·½¸¬»² ª±² þß×ÜÍþóп¬·»²¬»²òïï
Ó»·²» µ®·¬·-½¸» Ø¿´¬«²¹ ¦«® ßÆÕ øß²¬·óÆ»²-«®óÕ±¿´·¬·±²÷ ·-¬ ¾»µ¿²²¬òïî Ó¿² -»¸» -·½¸ ³¿´ º±´¹»²¼» ת±ó
Í¿-»µ-óÍ»µ¬»²óÊ·¼»±- ¿²æ
ïí
Ü·» Ú¿³·´·» Í¿-»µ ó Ñ®¿¬±®·«³ ùðè Ю»¼·¹¬ î
ïì
Ñ®¹¿²·-³«- -¬¿¬¬ ײ¼·ª·¼«¿´·-³«- -·²¹»² ¼·» Õ·²¼»® ª±² Ú¿³·´·» Í¿-»µòº´ª
ø©»·¬»®» µ* ²²¬»² ¸·²¦«¹»º$ ¹¬ ©»®¼»²ò÷

ó Ô¿²¹¶< ¸®·¹» Þ»´¿­¬«²¹ ¼»­ Ñ®¹¿²·­³«­ ³·¬ ½¸»³·­½¸»² ͬ±ºº»² ©·»æ Ö»¼» œ Ô¿²¹¦»·¬ó
̸»®¿°·»þ ³·¬ Þ´«¬¹»®·²²«²¹-º¿µ¬±®»²ô ß²¬·¾·±¬·µ¿ô ·³³«²-«°®»--·ª» Ó¿A ²¿¸³»²

ç
ײæ Ü·» ´«µ®¿¬·ª»² Ô$¹»² ¼»® É·--»²-½¸¿º¬ô Íòïêçóïéîô Û¼·¬·±² λ-±´«¬ô îððî
ïð
¸¬¬°-æññ©©©ò§±«¬«¾»ò½±³ñ©¿¬½¸á¿°°ã¼»-µ¬±°ú°»®-·-¬Á¿°°ãïúªã²Î°Ý²êºíÆÞ±
ïï
Ø·²©»·- ¾»µ¿³ ·½¸ò
ïî
Í·»¸» ß®¬·µ»´ ïìê øÍò íóë÷
ïí
¸¬¬°-æññ©©©ò§±«¬«¾»ò½±³ñ©¿¬½¸áªã×ÓÁÇÞÚ̦µ¶µ
ïì
¸¬¬°-æññ©©©ò§±«¬«¾»ò½±³ñ©¿¬½¸áªã¦ÜóÙÒó°ÓÖ¹ð
ì

²¿½¸ Ì®¿²-°´¿²¬¿¬·±²»²ô ݸ»³±ó̸»®¿°·»²ô ß²¬·¿´´»®¹·µ¿ô θ»«³¿³·¬¬»´ -±©·»


ݱ®¬·-±² «²¼ ª»®©¿²¼¬» ͬ±ºº»òïë
ó ʱ®¿«-¹»¹¿²¹»²» ׳°º«²¹»² ø¾»-±²¼»®- б½µ»² «²¼ Ø»°¿¬·¬·-÷ µ* ²²»² ¼¿-
ïê
׳³«²-§-¬»³ ¦«-¿³³»²¾®»½¸»² ´¿--»²ò
ó Ú»¸´¼·¿¹²±­¬·¦·»®¬» œ ²±®³¿´»þ Û®µ®¿²µ«²¹»²ô ¼·» »·²»³ ¼»® ª·»´»² œ ß×ÜÍþóÞ·´¼»®
< ¸²»´²ò Ø·»® µ±³³¬ ª±® ¿´´»³ ¼·» ͧ°¸·´·- ·² Ú®¿¹»ô ¼·» ¼«®½¸ ¼·» Û·²º$̧®«²¹ ¼»-
л²·½·´´·²- ·² ¼»® Ò¿½¸µ®·»¹-¦»·¬ ·¸® Û®-½¸»·²«²¹-¾·´¼ ·² »·²» ¿¬§°·-½¸» «²¼ -«¾¿µ«¬»
Ú±®³ ¹»©¿²¼»´¬ ¸¿¬ «²¼ ·² ¼·»-»® Ú±®³ ¸< «º·¹»® ·-¬ô ¿´- ¿²¹»²±³³»²ò D ¾»® ¼·»
­¬¿®µ» \ ¸²´·½¸µ»·¬ ¼»® ͧ³°¬±³» ³·¬ œ ß×ÜÍþ ¸¿¬ Ø¿®®·­ Ôò ݱ«´¬»® ®»½¸»®½¸·»®¬òïé
ß¾»® ¿«½¸ ¶»¼» ¿²¼»®» Õ®¿²µ¸»·¬ ¿«­ ¼»³ œ ß×ÜÍþóÍ¿³³»´­«®·«³ »·¹²»¬ ­·½¸ô ©»²²
¼»® Û®µ®¿²µ¬» ¦«³ œ ª»®¼< ½¸¬·¹»² л®­±²»²µ®»·­þ ¹»¸* ®¬ò
ó ͬ¿®µ» °­§½¸·­½¸» Þ»´¿­¬«²¹»² ø©·» ¼»® Ü·¿¹²±­»­½¸±½µ œ Ø×Êó°±­·¬·ªþ÷ µ* ²²»² ·²
¾»-¬·³³¬»² Ú< ´´»² -± -»¸® ·³³«²-«°®»--·ª ©·®µ»²ô ¼¿A»®²-¬» Û®µ®¿²µ«²¹»²
ø»·²-½¸´·»Á·½¸ Õ®»¾-÷ ¼·» Ú±´¹» -»·² µ*²²»²òïè ›

Ú$ ® ¿´´»ô ¼·» -± ©·» ¼·» œ ß×ÜÍ• ó Õ®¿²µ»²ṉ̃¬»²› ²·½¸¬ »²¼»² ©±´´»²ô º$̧®¬ µ»·² É»¹ ¼¿®¿²
ª±®¾»·ô ­·½¸ »·²» »·¹»²» Ó»·²«²¹ $ ¾»® ¼¿­ ̸»³¿ œ ß×ÜÍþ ¦« ¾·´¼»²ò Ø·´º» ©·®¼ ª±² ¼»® Í»·¬»
ïç
¼»® Õ®·¬·µ»® ¶»¼»²º¿´´- ¿²¹»¾±¬»²ò
øÛ²¼» ¼»® ß®¬·µ»´-»®·»ò÷

ïë
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îïé -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Æ«® Ê»®©»½¸­´«²¹ ª±² ݱ®¬·­±²óÒ»¾»²©·®µ«²¹»² ³·¬ œ ß×ÜÍþ ­·»¸»æ
Ю±ºò Ü®òÑò Þ»®¹±´¼ ·² ®¿«³ú¦»·¬ ìïô ïçèç
ïê
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îïè -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ò< ¸»®»- ·³ Õ¿°·¬»´ $¾»® ׳°º«²¹»²
ïé
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îïç -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ œ ß×ÜÍ ¿²¼ ͧ°¸·´·­ Š ̸» Ø·¼¼»² Ô·²µ ô Ò±®¬¸ ߬´¿²¬·µ Þ±±µ­ô
Þ»®µ»´»§ô ïçèç
ïè
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îîð -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ü¿¦« ³»¸® ·³ Õ¿°·¬»´ $ ¾»® ¼·» œ Ò»«» Ó»¼·¦·² ò Ü¿­ ̸»³¿ œ Ò»«»
Ó»¼·¦·² øÜ®ò Χµ» Ù»»®¼ Ø¿³»®÷ ·­¬ »·² œ ©»·¬»­ Ú»´¼ ô ¼¿­ ©»®¬ ·­¬ô ­·½¸ ¼¿³·¬ ¿«­»·²¿²¼»®¦«­»¬¦»²ò Í·»¸»
»²¬-°®»½¸»²¼» Ô·¬»®¿¬«® ·²æ ©©©ò°·´¸¿®ò½±³ ±¼»® ©©©ò²»«»ó³»¼·¦·²ò½±³
ïç
˲¬»® ß²³»®µ«²¹ îîî -¬»¸¬ ·³ Ì»¨¬æ Ü®ò Ø»·²®·½¸ Õ®»³»®æ œ ß×ÜÍ ó »·² ª±² \ ®¦¬»² º±®½·»®¬»­ ̱¼»­ó
ͧ²¼®±³áþ ®¿«³ ú ¦»·¬ èêñçé