Sie sind auf Seite 1von 16

‫ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ آزﻣﻮن ‪ B2‬ﮔﻮﺗﻪ‬

‫’’ ‪“ Mündlich B2‬‬

‫ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺰوه‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺠـــﺎد‬
‫از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻬﺮ ‪1397‬‬

‫دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ !‬


‫ﻣﺎدرﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺪرﻫﺎ‬
‫ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ آزﻣﻮن ‪ B2‬ﮔﻮﺗﻪ‬

‫’’ ‪“ Mündlich B2‬‬

‫ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺰوه‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺠـــﺎد‬
‫از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻬﺮ ‪1397‬‬

‫دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ !‬


‫ﻣﺎدرﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺪرﻫﺎ‬