Sie sind auf Seite 1von 4
9.B. we. 02/0 46.03.24 @ Parlamentul Republicii Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in temeiul prevederilor art.73 din Constitutia Republicii Moldova si art.47 din Legea nr.797 din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, se inainteaz& cu titlul de initiativa legislativa proiectul de Lege privind modificarea unor acte normative. Anexe: 1. Proiectul de Lege; 2. Nota informativa. (MENTULUT 'REPUBLIGIT MOLDOVA Ne. ‘SECRET! 20k Deputati in Parlament see Tice we fe fovea ] Republica Moldova, MD-2004, Chisiniu info@pattament.nd Bd. Stefan cel Mare gi Sfint 105 www:parlament.md Proiect LEGE privind modificarea unor acte normative Avand in vedere actualul context epidemiologic si importanfa lu&tii unor masuri fn timp util precum gi in vederea sustinerii populatiei si agentilor economici si atenuarii consecinfelor generate de pandemia Covid-19 asupra activitatii acestora, Parlamentul adopt prezenta lege organica. Articolul. - I, Articolul 4 din Legea nr.1417/1997 pentru punerea in aplicare a Titlului Il al Codului fiscal (republicaté in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, editie special din 8 februarie 2007), cu modificarile ulterioare, se completeaz cu alineatul (13°) cu urma&torul cuprins: (13%) Pe perioada stiri de urgenta si/sau starii de urgen{& in sindtate public se scutesc de T.V.A. fra drept de deducere importul si/sau livrarea pe teritoriul Zrii a vaccinului anti-COVID-19 procurat din surse financiare ale statului.”; Articolul. - I. Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicati in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, editie speciala din 1 ianuarie 2007), cu modificarile ulterioare, se modifica dup cum urmeaza: 1, Articolul 28 se completeazi cu litera z*) cu urmétorul cuprins: »24) importul pe teritoriul farii a vaccinului anti-COVID-19 procurat din surse financiare ale statului in perioada starii de urgent si/sau stirii de urgent in snatate publica.”; 2, Nota la anexa nr.2 se completeazé cu punctul 15 cu urmatorul ouprins: 15. Pe perioada starii de urgent’ si/sau starii de urgentd in sin&tate publica taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru importul pe teritoriul farii a vaccinului anti-COVID-19 procurat din surse financiare ale statului.” Articolul, - IL (1) Prin derogare de la prevederile art.56 alin.(2) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intr’ in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) Guvernul, in decurs de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei legi, va adopta actele normative necesare executirii prezentei legi. Presedintele Parlamentului Not informativa la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului Prezentul proiect de lege este elaborat de un grup de deputati in Parlament. Condifille ce au impus elaborarea proiectului de act normativ, finalitafile urmarite le ce au impus elaborarea proiectului de lege sunt dictate de dinamica evolutiei situatiei epidemiologice nationale, dar si internafionale, determinata de raspandirea virusului COVID-19, finand cont de faptul cd interesul public reclama adoptarea unor masuri care s& permit interventia eficient’ adecvata in gestionarea crizei, ludnd in considerare necesitatea asigurarii in continuare a unei protecfii corespunziitoare impotriva imbolnavirii cu noul tip de coronavirus. Scopul proiectului consti fn instituirea unui set de misuri fiscale si vamale la importul si/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a vaccinului anti- COVID-19 care aul menirea s& asigure realizarea procesului de imunizare a populafiei anti-COVID-19, Obiectivele proiectului constau in facilitarea importului si/sau livrarii pe teritoriul farii_ de catre agenfi economici a vaccinurilor anti-COVID-19. Aceste facilitati se vor institui pentru intreaga perioada a starii de urgenfa si/sau a strii de urgent in sintate publica. Prineipalele prevederi ale proiectului si evidenfierea elementelor noi Proiectul de lege prevede cd pentru intreaga perioada a starii de urgen{& gi/sau a starii de urgenf& in sinatate publica se instituie facilititi fiscale gi vamale la importul si livrarea pe teritoriul piri a vaccinurilor anti-COVID-19 prin scutirea acestora de TVA fra de deducere, taxa vamala si taxa pentru efectuarea procedurilor vamale. in acest sens, proiectul de lege prin aplicarea mecanismului de realizare a facilitailor fiscale si vamale va incuraja agentii economici pentru a importa gi livra pe teritoriul f4rii a vaccinului anti-COVID-19 procurat din surse financiare ale statului. Fundamentarea economico-financiara in conformitate cu art. 3, alin. (3!) al Codului fiscal, tn cazul inifiativelor legislative inaintate de c&tre deputati, actul de analizé a impactului de reglementare | va fi intocmit de Guvern in procesul de avizare, conform unei metodologii aprobate de aceasta. Proiectul de lege are impact bugetar si implicd afectarea veniturilor la bugetul de Stat, Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in Inifiativa in cauz& propune incorporarea in cadral legal existent a normelor fara necesitatea modificarii altor acte legislative, dar condifioneaza revizuirea cadrului normativ guvernamental Deputati in Parlament ley GF, a GE Yyore Morac CMeyy | HM Gees