Sie sind auf Seite 1von 5
Curriculum Vitae Informatii personale Nume / Prenume Telefon E-mail Stare civils Educatie si formar Perioada Calificarea / diplorpa obpinuta Numele gl tipul Insttusiei de nvigimant Perioada Califcarea /diplom; obtinut Numele gi tipul Insttutiel de Invagamant Experienfa profesional Perloada Fancfia sau postul cupat Numele siadresa angajatorului Perioada Funetia sau postu! ‘ocupat Activitag si responsabilitati principale Numele siadresa angajatorulut Perionda Fanctia sau postul ocupat oLosag Nasa woot | (6375)795 67303 nataliamalosag@gmail.com feta alco Septembrie, 1993 ~ Iynie, 1998 Specialitatea: Istorie Facultatea: Istorie sl etnapedagagie Diplomé de licenfé fnvpimant superior Universitatea Pedagogicd de Stat jlon Creanga’ din Republica Moldova Septemrie, 2000 ~Iunie, 2004 Licentiat in drept Profil: Jurisprudent Specialitatea:Drept international Diploma de licent’ invigimant superior Universitatea de Stat din Republica Moldova, lanuarie, 2003 - Septembrie, 2004 Sef departament resurse umane Baroul Avocatilor din Republica Moldova Chisinau, str.Mitropelit Binulescu Bodoni S3a Septembrie, 2004 ~aprilie, 2006 Avocatstagiar Consultanta, asistenta si reprezentare juridica Drept civil si procesval civil, drept de proprietate, dreptul familiei, succesiuni, deepal ‘muncii Biroul Asociat de Avocati .Gritco, Angronic, Chitaev &Asociagl” Chisinau, strMitropolit Binulescu Bodont 45 Apzil Avocat 2006 ~ Februarie, 2007 Activia si responsabilitapi ‘Numele si adresa Perioada Functia sav postul ‘ocupat Activtay si responsabiltit Numele si advesa Perioada Pungjia sau postal ‘ocupat Activitay i responsabllitsp! Perioada Punepia sau postal cupat Numele adzesa Perioada Funcia sau postal 0 Numele gi adresa Pericada Funciia sau postul of Numele siadresa Perioada Functia sau postul of bupa pat ‘upat Asistenta juridica i reprezentare in judecatorile de drept comun, Curtile de Apel, Curtea Suprema de Justigie domeniile de activitate -drept civil, drept economic; , ‘executare hotérarilorjudecdtarestiinclusiv executarea silt infiingari firme, organizatil necomerciale ‘oul Individual de Avocati Natalia Molosag’ Chiginu, str, Petru Rare, 39/1 Februarie, 2007 - Prezent Avocat Public Asistenga juridicd si reprezentarea persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financisre peniru plata servicilorjuridice Domeniul de activitate - drept penal, drept procesual penal, drept civil, drept procesual civil ‘oul Asociat de Avocati ,Avocati Public" str. Alecu Russo, 1 bloc 41, bir.37.mun Chigindu, MD-2068 anuario, 2010 ~noiembrie 2010 /delegaté din BAA"Avocatii public” cre Institutul pentru drepturile omulut ‘Avocat fn cadrul IDOM project ,Reducerea impactului HIV /SIDA In RM" runda 6-2 Fondului Global Asistenja juridicd si reprezentarea persoanelor ce trilesc cu HIV. Domenille de actvitate - drept penal, procesual penal, drept civil, procesual civil, contencios administrativ, Drepturile Omului, Confidenialitatea, nediseriminarea gi repararea prejudicllor morale pentru persoanele care traiesc cu HIV Ianuarie 2013 ~ prezent Avocat specializat, in cadral Sistemului de asistent3juridici garantat3 de stat pe cauze ppenale cu implicarea minorilor si non penale in apdrarea drepturilor minorilor Baroul Teritorial Chisinau 30 octombrie 2010 ~ 2 aprilie 2012, Prodecan Baroul Teritor‘al Chisinau 2 aprilie 2012-10 noiembrie 2012 Decan interimar Baroul Teritorial Chisinau. Comisia de licentlere Uniunea Avocatilor din RM 05,08,2011-pind fn prezent Membru in comisia de licenjiere a profesiei de avocat Numele siadresa Perioada | Functia sau postu! o Numele gi edresa Perioada Fungjia sav postul ‘ocupat Numele sladresa Perioada Fungjia sau postul cocupat Perfectionarea profesional (semiay training) upat are / AMNESTY INTERNATIONAL MOLDOVA Mai 2012- Mai 2013, expert in cadrul proiectuluiitigare strategica ~ stop tortura in Moldova Fondayia SOROS MOLDOVA Martie 2013 - prezent Formator~fn cadrul Proiectulut , Fortficarea instrumentelor de gestionare si asigurare a calitatiiasistonteljuridice din RM; activitati de instruire a avocatilorstagiari si avocatilor privati in ce priveste aplicarea standardelor de aparare la etapele initiale ale uP ABA ROLI Moldova lanuarie 2013~ Aprilie 2013, Coautorul Inéramarului pentru avocati ,Apirarea victimelor torturi,relelor ‘atamente sau ale tratamentulul degradant’, Formator - Curs de instruire pentru avocafi ,Rolul avocatulul in apSrarea victimelor torturi g relelor tratamente’. + Solutionarea judiciar& a litigillor de muned/ Centra de drept al Avocatilor/ Chisinau, Octombrie, 2004 Acordul de recunoastere a vinovitiel/ Ambasada SUA/ Chisinéu, Aprilie, 2005 Acordarea asistentet juridice si psiho-sociale juvenila fh sistemul de justitie penal, MMostitutul de Reforme Penale/, Chisinau, Octombrie, 2005, “Admin’strarea Baroului Avocatilor si Admiterea in profesia de avecat/Programul Comun al Comisiei Europene si Consitiului Europel/ Noiembrie, 2006 + Seminar regional pentru avocati/ Cheltenham (England)/ lanuarie, 2007, + Program de perfectionare a performantilor profesiel de avocat / Certificat de absolvire, Molovata Now’; lunie, 2007 - Curs de instruire ,Garangille unul proces echitabil garantat de Conventia European pentru Drepturile Omului"/ Chisindu, Februarie, 2008 = Drepturile Omulul si Procedura Penal’ /Seminar oerganizat de Mislunea Norvegiana de Experti pentru Promovarea Supremayiel Legil in Moldova / Certificat de absoivire, Chisinau, octombrie 2008 = Mecanismele de aparare nationale si internationale a vietimelor torturll, Inealedrilor reptulu lalibertate si siguranti, dreptului la un proces echitabil in cadrul proiectului -Avocatiltmpotriva torturt” /Certificat de absolvire, Molovata Nowa, mai 2009 = Retorica, organizat pentru avocapi publici de Misiunea Norvegtan8 de Experti pentru Promovarea Suprematiel Legil in Moldova/ Certificat de absolvire, Chisinu, mai 2009 ~ Cars de instruire pentru avocati Reprezentarea axati pe client si reprezentarea holistica” BP AP ,Avocatit Publici” si Fondatia Soros ~ Moldova, /Certificat de absolvire/ CChiginéu, septembrie 2009 = Masa rotuda .Remedil penale tmpotriva torturil s/altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante" organizat de Proiectul,Sustinere pentru consolidarea Mecanismului National de Prevenire a Torturit in conformitate cu Prevederile Protocolului optional la Conventia impotriva Torturif(OPCAT), Chisinau, septembrie, 2009) -ConferingS Victemele torturli-documentarea medicals, acces la justigie 51 reabilitare"UNDP Moldova; MEMORIA, Chisindu, noiembrie 2009; -Atelierul de Lucru pentru dezvoltarea abilitstilor profesionale cu genericul"Usllizarea Eficient& a Acordului de recunoastere a vinovstiet Buncle practic si proceduri, de ‘Ambasada SUA tn RM; ABA Rule of Law IniitivesInstitutul Nagional a justitel, 7 Certificat de absolvire/Chisindu, nolembrie 2009; -Seminarul"Bicienta procesulu de judecata, Interactiunea procurorulul, avocatul! si judecatorulu privind asigurarea examiniriieficiente a cauzelor penale’Misiunea Norvegiana de Experti pentru Promovarea Suprematiel Legil in Moldova Norlam; Institutul Nafional al justijiet, / Certificat de absolvire/ Chisinau, decembrie 2003; -Conferinté Lansarea Indicatorilor Reformel fn Justiie, Indicatorilor in Procuraturd sia Indicatorilor Reformei Profesiel Juridice, ABA Rule of Law Initiative, Chisinau decembrie 2009 + Scoala de vara internationald pentru Drepturile Omulul Drepturile Omvului si medicina”, Helsinki Foundation for Human Rights, Warsaw, Poland, iunie 2010; -Cursul de instruire ,Implimentarea Legi nr.45 pentru prevenirea si combaterea violenjei in familie"Institutul National de Justitie, Misiunea OSCE in Moldova, UNFPA, Fondul ONU pentru Populatie, 17 septembrie 2010; -Stagiul de formare ,Drepturile omului, nediscriminarea, confidentialltatea gi repararea prejudicillor morale pentru persoanele care traiesc cu HIV(PTHIVY", IDOM, 24-25 septembrie 2010; -Cursul de formare de formatori ,Combaterea violentei in familie aspectelejuridice ale fenomenului tn Republica Moldova" Institutul National de Justile, Misiunea OSCE in Moldova, Fondul ONU pentru Populatie, 18-20 noiembrie 2010 + Atelier de instruire ~ Asigurarea Calitail Servicllor Juridice, Metoda de Revizuire de citre Colegi (Peer Review), UA, CNAJGS, Fondatla SOROS ~ MOLDOVA, 23-24 june 2011 Chisinau; + Curs de instrulre - ,Contestarea admisiblitagit marturisirit Ficute prin constrangere! ABA Rule of Law Initiative, 6 octombrie 2011 + Sesiune de instruire ,Standarde de performanta ale avocatului tm procesul penal” Fondajia SOROS - MOLDOVA, 30.09.-1.10.2011, Vadul lui Vod, Cuts de instruire ,Expertiza judiciara ~ mijloc de administrare a probelor in procestl penal", ABA Rule of Law Initiative, 28-29 iunie 2012 ~ Curs de instruire avansat in domeniul CEDO, ABA Rule of Law Inittive, CRIM, 29-30 martie 2013, + Curs de instruire ,Metade interactive fn educatia adulfilor” ABA Rule of Law Inititive, 20 aprilie 2013, ~ Seminar de formare formatori Jurisprudenta Ct £DO art. 6 art. 8, Institutul Nagional de Jstigie, NORLAM, 10-11.09.2013, + Seminar de formare a formatorilor,Principiul contradictorialitSi,nemijlociti i cegalitatil armelor. Administrarea probelor. Principiul non bis in idem” Institatul National de Justitie, ABA Rule of Law Inititive, Misiunea Norvegiana de Experti pentru Promovarea Suprematiei Legit in Moldova Noriam, 29 nolembrie 2013 + Curs de formare a formatorilor ,Respectarea principlului contradictorialiti Aplicarea misurilor speciale de investigatii Aplicarea arestivil preventive, Admisibilitatea probelor, Institutul Nasional de justisie, ABA Rule of Law Iniitive, ‘Misiunea Norvegian’ de Experti pentra Promovarea Supremafiei Legliin Moldova Norlam, 31 ianuarie 2014, 24 februarie 2014, 21 martie 2014; + Curs de instruire a formatoriior in domeniul Tehnicilor gi abilititilor de prezentare a uunei cauze in fafa instanfei de judecat, ABA Rule of Law Inittive, 10-12 mai 2014, Chisinau Premii Diploma ,Omul de garda”, decernati de c&tre Ziarul de Garda tn sAptémina 07.10.2010. | Tele zig mas Gala promillor ONU in domeniul Drepturilor Omului, 10 decembrie 2010 Diploma pentru initiative fn domeniul drepturilor omului,membru al echipei care a contestat Impunitatea pentru evenimentele din aprilie 2009, Aptitudini si | competente personale Limba matern’ Roman’ Limbi straine cunoseute | Rusa~bine; Franceza ~ satistacator Hobby Psthologie,flozofi,istorie, literatura, muzica, teatrul Abita Diplomatice, organizatorice, oratorice Competente si Utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel , Outlook, PowerPoint), aptitudini deutilizarea | PhotoShop, Adobe Acrobat, Internet ‘aleulatoralul Permis de conduc Categoria B