Sie sind auf Seite 1von 3

DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ

No INFINITIV (Mastar Kipi) PRÄTERİTUM (Hikaye Kipi) PERFEKT (Geçmiş Zaman Kipi) TÜRKÇE KARŞILIKLARI
1 an/fangen fing an hat angefangen başlamak
2 an/rufen rief an hat angerufen aramak, telefon etmek
3 an/ziehen zog an hat angezogen giyinmek
4 backen backte hat gebacken kızartmak, fırında pişirmek
5 befehlen befahl hat befohlen emretmek, buyurmak
6 beginnen begann hat begonnen başlamak
7 beißen biß hat gebissen ısırmak, dişlemek, sokmak
8 bekommen bekam hat bekommen almak, elde etmek, edinmek
9 bergen barg hat geborgen çıkarmak, kurtarmak
10 betrügen betrog hat betrogen aldatmak, dolandırmak, hile yapmak
11 bewegen bewog hat bewogen hareket etmek, kıpırdamat, hareket ettirmek
12 biegen bog hat gebogen eğmek, bükmek
13 bieten bot hat geboten tedarik etme, müsaade etme, sunma
14 binden band hat gebunden bağlamak, sarmak, ciltlemek
15 bitten bat hat gebeten dava açmak, rica etmek, sormak
16 blasen blies hat geblasen üflemek, esmek, üfleyerek çalmak
17 braten briet hat gebraten kızartmak
18 brechen brach hat gebrochen yarmak, güvenliği kırmak, kesmek, kırmak
19 brennen brannte hat gebrannt yanmak, yakmak, tutuşmak
20 bringen brachte hat gebracht getirmek
21 denken dachte hat gedacht düşünmek
22 dreschen drosch hat gedroschen harman dövmek
23 dürfen durfte hat gedurft bir şey yapmaya izinli olmak
24 ein/laden lud ein hat eingeladen davet etmek, çağırmak
25 empfangen empfing hat empfangen almak, karşılamak, teslim almak
26 empfehlen empfahl hat empfohlen tavsiye etmek, salık vermek
27 empfinden empfand hat empfunden hissetmek, duymak
28 erlesen erlas hat erlesen nefis, seçkin, enfes
29 erklimmen erklomm hat erklommen tırmanmak, çıkmak, tepeye ulaşmak
30 essen aß hat gegessen yemek yemek
31 fangen fing hat gefangen kapmak, yakalamak
32 fechten focht hat gefochten eskrim yapmak, kılıçla kesmek
33 fern/sehen sah fern hat ferngesehen televizyon seyretmek
34 finden fand hat gefunden bulmak
35 flechten flocht hat geflochten örmek, örgü örmek
36 fressen fraß hat gefressen yutmak, yemek yemek, silip süpürmek
37 frieren fror hat gefroren üşümek, donmak, dondurmak
38 gären gor hat gegoren mayalanmak, heyecanlanmak, ekşitmek
39 gebären gebar hat geboren doğurmak
40 geben gab hat gegeben vermek, bahşetmek
41 gefallen gefiel hat gefallen hoşuna gitmek, hoşlanmak, beğenmek
42 gelten galt hat gegolten geçerli olmak, sayılmak
43 genießen genoß hat genossen keyfini/tadını çıkarmak, zevk duymak
44 gewinnen gewann hat gewonnen kazanmak
45 gießen goß hat gegossen sulamak, dökülmek, akmak,akıtmak
46 gleichen glich hat geglichen andırmak, benzemek
47 glimmen glomm hat geglommen alevsiz yanmak, için için yanmak
48 graben grub hat gegraben eşmek, kazmak
49 greifen griff hat gegriffen yakalamak, ele geçirmek, tutmak, kavramak
50 haben hatte hat gehabt sahip olmak
51 halten hielt hat gehalten tutmak, durmak
52 hängen hing hat gehangen asmak
53 heben hob hat gehoben yukarı kaldırmak, yükseltmek
54 heißen hieß hat geheißen isim vermek, demek
55 helfen half hat geholfen yardım etmek
56 kennen kannte hat gekannt tanımak, bilmek
57 klingen klang hat geklungen (zil) çalmak, çınlatmak, çalmak
58 kneifen kniff hat gekniffen çimdik atmak, çimdiklemek
59 können konnte hat gekonnt yapabilmek, edebilmek, bilmek, başarmak
60 laden lud hat geladen yüklemek, şarj etmek, doldurmak
61 lassen ließ hat gelassen bırakmak, razı olmak
62 leiden litt hat gelitten üzülmek, azap çekmek
63 leihen lieh hat geliehen ödünç vermek
64 lesen las hat gelesen okumak
65 liegen lag hat gelegen uzanmak, yatmak, durmak, bulunmak
66 lügen log hat gelogen yalan söylemek
67 mahlen mahlte hat gemahlen övütmek, dövmek, çekmek
68 meiden mied hat gemieden kaçınmak, sakınmak, önlemek
69 melken melkte hat gemolken sağmak
70 messen maß hat gemessen ölçü almak, ölçmek
71 mögen mochte hat gemocht sevmek, hoşlanmak, hoşuna gitmek
72 müssen mußte hat gemußt zorunda olmak, mecbur olmak
73 nehmen nahm hat genommen almak
74 nennen nannte hat genannt isimlendirmek, ad koymak, demek
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ
No INFINITIV (Mastar Kipi) PRÄTERİTUM (Hikaye Kipi) PERFEKT (Geçmiş Zaman Kipi) TÜRKÇE KARŞILIKLARI
75 pfeifen pfiff hat gepfiffen ıslık çalmak
76 preisen pries hat gepriesen methetmek, övmek
77 raten riet hat geraten tavsiye et., tahmin et., öğüt vermek
78 reiben rieb hat gerieben ovmak, sürtmek, ovuşturmak, rendelemek
79 reißen riß hat gerissen kesmek, kopmak, yırtmak
80 riechen roch hat gerochen kokmak
81 ringen rang hat gerungen güreşmek
82 rufen rief hat gerufen bağırmak, seslenmek, çağırmak, aramak
83 saufen soff hat gesoffen kafayı çekmek, içmek
84 saugen sog hat gesogen emmek
85 schaffen schuf hat geschaffen becermek, başarmak, yaratmak, mey. Getirmek
86 schallen scholl hat geschallt seslenmek, seda vermek
87 scheinen schien hat geschienen görünmek, ışık saçmak, parlamak, belirmek
88 scheißen schiß hat geschißen sıçmak
89 schelten schalt hat gescholten azarlamak
90 scheren schor hat geschoren makaslamak, (makasla) kesmek
91 schieben schob hat geschoben itmek
92 schießen schoß hat geschossen vurmak
93 schlafen schlief hat geschlafen uyumak
94 schlagen schlug hat geschlagen vurmak, dövmek, tokat atmak, çarpmak
95 schleifen schliff hat geschliffen cilalamak, bilemek, parlatmak, yontmak
96 schließen schloß hat geschlossen kilitlemek, kapatmak, sonuç çıkarmak,
97 schlingen schlang hat geschlungen düğümlemek, ilmek atmak
98 schmeißen schmiß hat geschmissen atmak
99 schnauben schnob hat geschnoben ateş püskürtmek, öfkelenmek
100 schneiden schnitt hat geschnitten doğramak, kesmek
101 schreiben schrieb hat geschrieben yazmak
102 schreien schrie hat geschrie(e)n bağırmak, feryat etmek
103 schweigen schwieg hat geschwiegen susmak
104 schwören schwor hat geschworen yemin etmek, ant içmek
105 sehen sah hat gesehen görmek, bakmak
106 senden sandte hat gesandt iletmek, yollamak, göndermek, salmak
107 singen sang hat gesungen şarkı söylemek
108 sinnen sann hat gesonnen düşünmek
109 sitzen saß hat gesessen oturmak
110 sollen sollte hat gesollt lazım olmak, gerekli olmak
111 speien spie hat gespie(e)n püskürmek, tükürmek, kusmak
112 spinnen spann hat gesponnen bükmek, saçmalamak
113 sprechen sprach hat gesprochen konuşmak
114 stichen stach hat gestochen ısırmak, sokmak
115 stehen stand hat gestanden ayakta durmak
116 stehlen stahl hat gestohlen çarpmak, çallmak, araklamak, aşırmak
117 stinken stank hat gestunken kötü kokmak
118 stoßen stieß hat gestoßen dürtmek, sarsmak, çarpmak, itmek, toslamak
119 streichen strich hat gestrichen kaplamak, boyamak, sürmek, silmek, sıvazlamak
120 streiten stritt hat gestritten savaşmak, kavga etmek, atışmak
121 tragen trug hat getragen götürmek, giymek, nakletmek, taşımak
122 treffen traf hat getroffen görüşmek, buluşmak
123 treiben trieb hat getrieben çalışmak, işletmek, sürmek
124 treten trat hat getreten yürümek, tekmelemek, tepmek
125 triefen troff hat getroffen damlamak, akmak
126 trinken trank hat getrunken içmek
127 trügen trog hat getrogen yanıltmak, aldatmak
128 tun tat hat getan yapmak, etmek, koymak, yerleştirmek
129 verbieten verbot hat verboten yasaklamak, men etmek
130 verbinden verband hat verbunden bağlamak, ilişkilendirmek, birleştirmek
131 verbringen verbrachte hat verbracht geçmek, geçirmek
132 verderben verdarb hat verdorben mahfetmek, bozmak, çürümek, berbat etmek
133 verdrießen verdroß hat verdrossen canını sıkmak
134 vergessen vergaß hat vergessen unutmak, gözardı etmek
135 vergleichen verglich hat verglichen kıyaslamak, mukayese etmek, karşılaştırmak
136 verlassen verließ hat verlassen ter ketmek, boşamak, bırakmak, çıkmak
137 verlieren verlor hat verloren kaybetmek, yitirmek
138 versprechen versprach hat versprochen söz vermek
139 verstehen verstand hat verstanden anlamak, kavramak
140 vor/schlagen schlug vor hat vorgeschlagen dövmek, önermek
141 verzeihen verzieh hat verziehen özur dilemek, önermek
142 wägen wog hat gewogen tartmak, dengelemek
143 waschen wusch hat gewaschen yıkamak
144 weben wob hat gewoben dokumak, örmek
145 weisen wies hat gewiesen göstermek, işaret etmek
146 wenden wandte hat gewandt tercüme etmek, çevirmek
147 werben warb hat geworben tanıtım yapmak, reklam yapmak
148 werfen warf hat geworfen atmak, fırlatmak
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ
No INFINITIV (Mastar Kipi) PRÄTERİTUM (Hikaye Kipi) PERFEKT (Geçmiş Zaman Kipi) TÜRKÇE KARŞILIKLARI
149 wiegen wog hat gewogen tartmak
150 winden wand hat gewunden burmak,
151 wissen wußte hat gewußt bilmek
152 wollen wollte hat gewollt istemek
153 zeihen zieh hat geziehen suçlamak
154 ziehen zog hat gezogen çekmek, demlenmek
155 zwingen zwang hat gezwungen zorlamak
156 aufstehen stand auf ist aufgestanden kalkmak
157 aussteigen stieg aus ist ausgestiegen çıkmak, inmek
158 bersten barst ist geborsten patlamak, çatlamak, yarılmak
159 biegen bog ist gebogen eğmek, bükmek
160 bleiben blieb ist geblieben kalmak, durmak
161 bleichen blich ist geblichen beyazlatmak, aklamak, ağartmak, ağarmak
162 brechen brach ist gebrochen yarmak, güvenliği kırmak, kesmek, kırmak
163 dringen drang ist gedrungen içine işlemek, girmek, nüfuz etmek
164 einsteigen stieg ein ist eingestiegen binmek
165 erschrecken erschrack ist erschrocken üç buçuk atmak, ürkütmek, korkutmak
166 fahren fuhr ist gefahren araçla gitmek, araç sürmek
167 fallen fiel ist gefallen düşmek, kesmek, düşüvermek, savaşta ölmek
168 fliegen flog ist geflogen uçmak
169 fliehen floh ist geflohen kaçmak, tüymek
170 fließen floß ist geflossen akmak
171 gären gor ist gegoren mayalanmak, heyecanlanmak, ekşitmek
172 gedeihen gedieh ist gediehen büyümek, gelişmek
173 gehen ging ist gegangen giytmek
174 gelingen gelang ist gelungen başarmak
175 genesen genas ist genesen iyileşmek
176 geschehen geschah ist geschehen olmak
177 gleiten glitt ist geglitten kaymak
178 kommen kam ist gekommen gelmek
179 kriechen kroch ist gekrochen sürünmek
180 laufen lief ist gelaufen koşar adım yürümek, oynamak, çalıştırmak
181 mißlingen mißlang ist mißlungen başaramamak, başarısız olmak
182 quellen quoll ist gequollen fışkırmak, kaynamak
183 reiten ritt ist geritten ata binmek
184 rennen rannte ist gerannt koşmak (yarışmak)
185 rinnen rann ist geronnen damlamak, akmak
186 scheiden schied ist geschieden ayrıştırmak, ayırmak
187 schleichen schlich ist geschlichen sinsi sinsi dolaşmak, sessizce yaklaşmak
188 schmelzen schmolz ist geschmolzen eritmek, erimek
189 schreiten schritt ist geschritten adım atmak
190 schwellen schwoll ist geschwollen kabarmak, dalga yükselmek
191 schwimmen schwamm ist geschwommen yüzmek
192 schwinden schwand ist geschwunden dolandırmak
193 schwingen schwang ist geschwungen çalkalamak
194 sein war ist gewesen olmak
195 sinken sank ist gesunken batmak, alçalmak, düşmek
196 sprießen sproß ist gesprossen desteklemek
197 springen sprang ist gesprungen atlamak, sıçramak
198 steigen stieg ist gestiegen artmak, yükselmek, çıkmak,
199 sterben starb ist gestorben ölmek
200 verbleichen verblich ist verblichen solmak, ölmek
201 wachsen wuchs ist gewachsen mumlamak, büyümek, yetişmek, bitmek
202 weichen wich ist gewichen baş eğmek, teslim etmek, razı olmak
203 werden wurde ist geworden olmak
204 ziehen zog ist gezogen çekmek, demlenmek

Das könnte Ihnen auch gefallen