Sie sind auf Seite 1von 14

DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ

INFINITIV PRÄTERİTUM PERFEKT


(Mastar Kipi) (Hikaye Kipi) (Geçmiş Zaman Kipi)
an/fangen fing an hat angefangen
an/rufen rief an hat angerufen
an/ziehen zog an hat angezogen
backen backte hat gebacken
befehlen befahl hat befohlen
beginnen begann hat begonnen
beißen biß hat gebissen
bekommen bekam hat bekommen
bergen barg hat geborgen
betrügen betrog hat betrogen
bewegen bewog hat bewogen
biegen bog hat gebogen
bieten bot hat geboten
binden band hat gebunden
bitten bat hat gebeten
blasen blies hat geblasen
braten briet hat gebraten
brechen brach hat gebrochen
brennen brannte hat gebrannt
bringen brachte hat gebracht
denken dachte hat gedacht
dreschen drosch hat gedroschen
dürfen durfte hat gedurft
ein/laden lud ein hat eingeladen
empfangen empfing hat empfangen
empfehlen empfahl hat empfohlen
empfinden empfand hat empfunden
erlesen erlas hat erlesen
erklimmen erklomm hat erklommen
essen aß hat gegessen
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ
INFINITIV PRÄTERİTUM PERFEKT
(Mastar Kipi) (Hikaye Kipi) (Geçmiş Zaman Kipi)
fangen fing hat gefangen
fechten focht hat gefochten
fern/sehen sah fern hat ferngesehen
finden fand hat gefunden
flechten flocht hat geflochten
fressen fraß hat gefressen
frieren fror hat gefroren
gären gor hat gegoren
gebären gebar hat geboren
geben gab hat gegeben
gefallen gefiel hat gefallen
gelten galt hat gegolten
genießen genoß hat genossen
gewinnen gewann hat gewonnen
gießen goß hat gegossen
gleichen glich hat geglichen
glimmen glomm hat geglommen
graben grub hat gegraben
greifen griff hat gegriffen
haben hatte hat gehabt
halten hielt hat gehalten
hängen hing hat gehangen
heben hob hat gehoben
heißen hieß hat geheißen
helfen half hat geholfen
kennen kannte hat gekannt
klingen klang hat geklungen
kneifen kniff hat gekniffen
können konnte hat gekonnt
laden lud hat geladen
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ
INFINITIV PRÄTERİTUM PERFEKT
(Mastar Kipi) (Hikaye Kipi) (Geçmiş Zaman Kipi)
lassen ließ hat gelassen
leiden litt hat gelitten
leihen lieh hat geliehen
lesen las hat gelesen
liegen lag hat gelegen
lügen log hat gelogen
mahlen mahlte hat gemahlen
meiden mied hat gemieden
melken melkte hat gemolken
messen maß hat gemessen
mögen mochte hat gemocht
müssen mußte hat gemußt
nehmen nahm hat genommen
nennen nannte hat genannt
pfeifen pfiff hat gepfiffen
preisen pries hat gepriesen
raten riet hat geraten
reiben rieb hat gerieben
reißen riß hat gerissen
riechen roch hat gerochen
ringen rang hat gerungen
rufen rief hat gerufen
saufen soff hat gesoffen
saugen sog hat gesogen
schaffen schuf hat geschaffen
schallen scholl hat geschallt
scheinen schien hat geschienen
scheißen schiß hat geschißen
schelten schalt hat gescholten
scheren schor hat geschoren
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ
INFINITIV PRÄTERİTUM PERFEKT
(Mastar Kipi) (Hikaye Kipi) (Geçmiş Zaman Kipi)
schieben schob hat geschoben
schießen schoß hat geschossen
schlafen schlief hat geschlafen
schlagen schlug hat geschlagen
schleifen schliff hat geschliffen
schließen schloß hat geschlossen
schlingen schlang hat geschlungen
schmeißen schmiß hat geschmissen
schnauben schnob hat geschnoben
schneiden schnitt hat geschnitten
schreiben schrieb hat geschrieben
schreien schrie hat geschrie(e)n
schweigen schwieg hat geschwiegen
schwören schwor hat geschworen
sehen sah hat gesehen
senden sandte hat gesandt
singen sang hat gesungen
sinnen sann hat gesonnen
sitzen saß hat gesessen
sollen sollte hat gesollt
speien spie hat gespie(e)n
spinnen spann hat gesponnen
sprechen sprach hat gesprochen
stichen stach hat gestochen
stehen stand hat gestanden
stehlen stahl hat gestohlen
stinken stank hat gestunken
stoßen stieß hat gestoßen
streichen strich hat gestrichen
streiten stritt hat gestritten
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ
INFINITIV PRÄTERİTUM PERFEKT
(Mastar Kipi) (Hikaye Kipi) (Geçmiş Zaman Kipi)
tragen trug hat getragen
treffen traf hat getroffen
treiben trieb hat getrieben
treten trat hat getreten
triefen troff hat getroffen
trinken trank hat getrunken
trügen trog hat getrogen
tun tat hat getan
verbieten verbot hat verboten
verbinden verband hat verbunden
verbringen verbrachte hat verbracht
verderben verdarb hat verdorben
verdrießen verdroß hat verdrossen
vergessen vergaß hat vergessen
vergleichen verglich hat verglichen
verlassen verließ hat verlassen
verlieren verlor hat verloren
versprechen versprach hat versprochen
verstehen verstand hat verstanden
vor/schlagen schlug vor hat vorgeschlagen
verzeihen verzieh hat verziehen
wägen wog hat gewogen
waschen wusch hat gewaschen
weben wob hat gewoben
weisen wies hat gewiesen
wenden wandte hat gewandt
werben warb hat geworben
werfen warf hat geworfen
wiegen wog hat gewogen
winden wand hat gewunden
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ
INFINITIV PRÄTERİTUM PERFEKT
(Mastar Kipi) (Hikaye Kipi) (Geçmiş Zaman Kipi)

wissen wußte hat gewußt


wollen wollte hat gewollt
zeihen zieh hat geziehen
ziehen zog hat gezogen
zwingen zwang hat gezwungen
aufstehen stand auf ist aufgestanden
aussteigen stieg aus ist ausgestiegen
bersten barst ist geborsten
biegen bog ist gebogen
bleiben blieb ist geblieben
bleichen blich ist geblichen
brechen brach ist gebrochen
dringen drang ist gedrungen
einsteigen stieg ein ist eingestiegen
erschrecken erschrack ist erschrocken
fahren fuhr ist gefahren
fallen fiel ist gefallen
fliegen flog ist geflogen
fliehen floh ist geflohen
fließen floß ist geflossen
gären gor ist gegoren
gedeihen gedieh ist gediehen
gehen ging ist gegangen
gelingen gelang ist gelungen
genesen genas ist genesen
geschehen geschah ist geschehen
gleiten glitt ist geglitten
kommen kam ist gekommen
kriechen kroch ist gekrochen
laufen lief ist gelaufen
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ
INFINITIV PRÄTERİTUM PERFEKT
(Mastar Kipi) (Hikaye Kipi) (Geçmiş Zaman Kipi)
mißlingen mißlang ist mißlungen
quellen quoll ist gequollen
reiten ritt ist geritten
rennen rannte ist gerannt
rinnen rann ist geronnen
scheiden schied ist geschieden
schleichen schlich ist geschlichen
schmelzen schmolz ist geschmolzen
schreiten schritt ist geschritten
schwellen schwoll ist geschwollen
schwimmen schwamm ist geschwommen
schwinden schwand ist geschwunden
schwingen schwang ist geschwungen
sein war ist gewesen
sinken sank ist gesunken
sprießen sproß ist gesprossen
springen sprang ist gesprungen
steigen stieg ist gestiegen
sterben starb ist gestorben
verbleichen verblich ist verblichen
wachsen wuchs ist gewachsen
weichen wich ist gewichen
werden wurde ist geworden
ziehen zog ist gezogen
NSİZ FİİLLER LİSTESİ
TÜRKÇE
KARŞILIKLARI
başlamak
aramak, telefon etmek
giyinmek
kızartmak, fırında pişirmek
emretmek, buyurmak
başlamak
ısırmak, dişlemek, sokmak
almak, elde etmek, edinmek
çıkarmak, kurtarmak
aldatmak, dolandırmak, hile yapmak
hareket etmek, kıpırdamat, hareket ettirmek
eğmek, bükmek
tedarik etme, müsaade etme, sunma
bağlamak, sarmak, ciltlemek
dava açmak, rica etmek, sormak
üflemek, esmek, üfleyerek çalmak
kızartmak
yarmak, güvenliği kırmak, kesmek, kırmak
yanmak, yakmak, tutuşmak
getirmek
düşünmek
harman dövmek
bir şey yapmaya izinli olmak
davet etmek, çağırmak
almak, karşılamak, teslim almak
tavsiye etmek, salık vermek
hissetmek, duymak
nefis, seçkin, enfes
tırmanmak, çıkmak, tepeye ulaşmak
yemek yemek
NSİZ FİİLLER LİSTESİ
TÜRKÇE
KARŞILIKLARI
kapmak, yakalamak
eskrim yapmak, kılıçla kesmek
televizyon seyretmek
bulmak
örmek, örgü örmek
yutmak, yemek yemek, silip süpürmek
üşümek, donmak, dondurmak
mayalanmak, heyecanlanmak, ekşitmek
doğurmak
vermek, bahşetmek
hoşuna gitmek, hoşlanmak, beğenmek
geçerli olmak, sayılmak
keyfini/tadını çıkarmak, zevk duymak
kazanmak
sulamak, dökülmek, akmak,akıtmak
andırmak, benzemek
alevsiz yanmak, için için yanmak
eşmek, kazmak
yakalamak, ele geçirmek, tutmak, kavramak
sahip olmak
tutmak, durmak
asmak
yukarı kaldırmak, yükseltmek
isim vermek, demek
yardım etmek
tanımak, bilmek
(zil) çalmak, çınlatmak, çalmak
çimdik atmak, çimdiklemek
yapabilmek, edebilmek, bilmek, başarmak
yüklemek, şarj etmek, doldurmak
NSİZ FİİLLER LİSTESİ
TÜRKÇE
KARŞILIKLARI

bırakmak, razı olmak


üzülmek, azap çekmek
ödünç vermek
okumak
uzanmak, yatmak, durmak, bulunmak
yalan söylemek
övütmek, dövmek, çekmek
kaçınmak, sakınmak, önlemek
sağmak
ölçü almak, ölçmek
sevmek, hoşlanmak, hoşuna gitmek
zorunda olmak, mecbur olmak
almak
isimlendirmek, ad koymak, demek
ıslık çalmak
methetmek, övmek
tavsiye et., tahmin et., öğüt vermek
ovmak, sürtmek, ovuşturmak, rendelemek
kesmek, kopmak, yırtmak
kokmak
güreşmek
bağırmak, seslenmek, çağırmak, aramak
kafayı çekmek, içmek
emmek
becermek, başarmak, yaratmak, mey. Getirmek
seslenmek, seda vermek
görünmek, ışık saçmak, parlamak, belirmek
sıçmak
azarlamak
makaslamak, (makasla) kesmek
NSİZ FİİLLER LİSTESİ
TÜRKÇE
KARŞILIKLARI

itmek
vurmak
uyumak
vurmak, dövmek, tokat atmak, çarpmak
cilalamak, bilemek, parlatmak, yontmak
kilitlemek, kapatmak, sonuç çıkarmak,
düğümlemek, ilmek atmak
atmak
ateş püskürtmek, öfkelenmek
doğramak, kesmek
yazmak
bağırmak, feryat etmek
susmak
yemin etmek, ant içmek
görmek, bakmak
iletmek, yollamak, göndermek, salmak
şarkı söylemek
düşünmek
oturmak
lazım olmak, gerekli olmak
püskürmek, tükürmek, kusmak
bükmek, saçmalamak
konuşmak
ısırmak, sokmak
ayakta durmak
çarpmak, çallmak, araklamak, aşırmak
kötü kokmak
dürtmek, sarsmak, çarpmak, itmek, toslamak
kaplamak, boyamak, sürmek, silmek, sıvazlamak
savaşmak, kavga etmek, atışmak
NSİZ FİİLLER LİSTESİ
TÜRKÇE
KARŞILIKLARI

götürmek, giymek, nakletmek, taşımak


görüşmek, buluşmak
çalışmak, işletmek, sürmek
yürümek, tekmelemek, tepmek
damlamak, akmak
içmek
yanıltmak, aldatmak
yapmak, etmek, koymak, yerleştirmek
yasaklamak, men etmek
bağlamak, ilişkilendirmek, birleştirmek
geçmek, geçirmek
mahfetmek, bozmak, çürümek, berbat etmek
canını sıkmak
unutmak, gözardı etmek
kıyaslamak, mukayese etmek, karşılaştırmak
ter ketmek, boşamak, bırakmak, çıkmak
kaybetmek, yitirmek
söz vermek
anlamak, kavramak
dövmek, önermek
özur dilemek, önermek
tartmak, dengelemek
yıkamak
dokumak, örmek
göstermek, işaret etmek
tercüme etmek, çevirmek
tanıtım yapmak, reklam yapmak
atmak, fırlatmak
tartmak
burmak,
NSİZ FİİLLER LİSTESİ
TÜRKÇE
KARŞILIKLARI

bilmek
istemek
suçlamak
çekmek, demlenmek
zorlamak
kalkmak
çıkmak, inmek
patlamak, çatlamak, yarılmak
eğmek, bükmek
kalmak, durmak
beyazlatmak, aklamak, ağartmak, ağarmak
yarmak, güvenliği kırmak, kesmek, kırmak
içine işlemek, girmek, nüfuz etmek
binmek
üç buçuk atmak, ürkütmek, korkutmak
araçla gitmek, araç sürmek
düşmek, kesmek, düşüvermek, savaşta ölmek
uçmak
kaçmak, tüymek
akmak
mayalanmak, heyecanlanmak, ekşitmek
büyümek, gelişmek
giytmek
başarmak
iyileşmek
olmak
kaymak
gelmek
sürünmek
koşar adım yürümek, oynamak, çalıştırmak
NSİZ FİİLLER LİSTESİ
TÜRKÇE
KARŞILIKLARI

başaramamak, başarısız olmak


fışkırmak, kaynamak
ata binmek
koşmak (yarışmak)
damlamak, akmak
ayrıştırmak, ayırmak
sinsi sinsi dolaşmak, sessizce yaklaşmak
eritmek, erimek
adım atmak
kabarmak, dalga yükselmek
yüzmek
dolandırmak
çalkalamak
olmak
batmak, alçalmak, düşmek
desteklemek
atlamak, sıçramak
artmak, yükselmek, çıkmak,
ölmek
solmak, ölmek
mumlamak, büyümek, yetişmek, bitmek
baş eğmek, teslim etmek, razı olmak
olmak
çekmek, demlenmek

Güneri YILDIZ
Almanca Öğretmeni

Das könnte Ihnen auch gefallen