Sie sind auf Seite 1von 84

Pobjeda

Prvi broj izaao je 24. oktobra 1944. u Nikiu

Podgorica Crna Gora etvrtak, 23. februar 2017. Godina LXXIII/Broj 18379 Cijena 0,70 eura

INTERVJU: Ivan Jakovi, poslanik


Evropskog parlamenta
uko Bakovi eka reakcije institucija povodom
Rusija koristi ilegalnih vjerskih kola

Ako dravni
one iji je cilj
destabilizacija

organi budu utali,


Crne Gore STR. 2.

ombudsman nee

Drava nema metodologiju da utvrdi


uee sive ekonomije u BDP-u

Poslodavci ne
znaju ko potkrada
radnike i graane Muamer
Zukorli
uko
Bakovi
STR. 6. i 7.
STR. 4. i 5.

Istraga o pripremanju likvidacije lana kavakog klana, nakon hapenja Pejovia Fond zdravstva donio novu odluku o refundaciji ljekova na recept
I. BOOVI

Koliko plate
privatniku
toliko e im
Pretresli biti vraeno STR. 6. i 7.

akovia Objektiv
Specijalni roendanski broj na 36 strana
i Vukotia STR. 10. i 11.
REDAKCIJA: Zato ne volim etvrtak
INTERVJU: Branislav Milatovi, reditelj
URUENJE OSKARA: Ueerena realnost ili amar Tramplendu
PRUSTOV UPITNIK: Zef Bato Dedivanovi, glumac
BERLINALE 2017: Luka za politike levijatane
KALENDAR: ivojin Pavlovi i Pink Flojd

Sajam turizma u Beogradu Plus recenzije serija, filmova, preporuke, osvrti, strip, A cappella,
Podgoriarenje i London Calling

NASA - senzacionalno otkrie

Pronaen
solarni
sistem
poput naeg Maoretke u Knez Mihailovoj
STR. 5.
STR. 15.
2 Politika etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

INTERVJU: Ivan Jakovi, poslanik Evropskog parlamenta

Rusija koristi one iji je cilj


destabilizacija Crne Gore
PODGORICA - Moskva lizirati politike snage unutar nje NATO-a na Crnu Go- tiarima da je potpuno jasno EU, na neki nain, zane- malja nae regije mora biti
nastoji da sofisticiranim Crne Gore iji je cilj destabili- ru. Svjestan sam da dio graa- da danas i vlast u Sr- marila ovaj region? visoko postavljeni cilj Unije.
tehnikama instrumenta- zacija drave. To jednostavno na Crne Gore nije za NATO, biji vidi svoju bu- JAKOVI: Eu-
JAKOVI:Eu- elim jasno rei da EU mora
lizuje politike snage nije dobro za sve graane Cr- to je potpuno legitimno. Me- dunost u EU. roparlamen- biti naglaenije, izravnije i
unutar Crne Gore iji je cilj ne Gore. Naravno da je takav utim, pitanje je jednostavno: POBJEDA: Od- tarci su jasno odlunije prisutna u zemlja-
destabilizacija drave - oci- angaman Rusije u Crnoj Go- kojemu politikom svijetu bor za vanjske rekli da je Za- ma zapadnog Balkana. Ned-
jenio je u intervjuu za Po- ri odraz tenji slubene Mo- Crna Gora eli pripadati? Pa poslove Evrop- padni Balkan vojbeni je intere
interes Unije da, u
bjedu evropski poslanik skve da utjee na odnose na valjda je to EU! Dodajem kri- skog parlamenta srce Europe sadanjim previranjima na
Ivan Jakovi. cijelom podruju Zapadnog ocijenio je nedav- s izravnim globalnoj sceni, drave za-
Balkana. no da Zapadni utjecajem na padnog Balkana zadri na
Jakovi, koji je lan Alijanse Rusija je odigrala vrlo Balkan mora zbivanja i svojoj strani. Bez obzira na
liberala i demokrata za Evro- pozitivnu ulogu u Si- Svjestan sam ostati prioritet procese u ci- navodni zamor od proire-
pu u Evropskom parlamentu, riji, ali ono to ini za EU. Da li je jeloj EU. Zbog nja,zemljama europskog ju-
u razgovoru za Pobjedu navo- kod nas je nepri- da dio graana toga primanje u goistoka treba jasno rei da
di da mijeanje Rusije u unu- hvatljivo. Crne Gore nije za NATO, lanstvo ze- vrata Unije ostaju otvorena i
tranja pitanja Crne Gore nije POBJEDA: da e se, kad ispune postav-
novost, ali je, kako istie, ne- Da li mislite to je potpuno legitimno. ljene uvjete, pridruiti eu-
dopustivo ponaanje. da e pri- ropskoj obitelji.
Prema ocjeni hrvatskog po- jetnja od
Meutim, kljuno pitanje POBJEDA: Koji su, prema
slanika u EP, takav angaman ruskog uti- je jednostavno - kojem Vaem miljenju, najvei
Rusije u Crnoj Gori odraz je caja pre- problemi na putu Crne Go-
tenji slubene Moskve da stati kada politikom svijetu re prema EU?
utie na odnose na cijelom Crna Gora Crna Gora eli JAKOVI: Meu zemlja-
podruju Zapadnog Balkana. postane ma kandidatkinjama, Crna
POBJEDA: U nacrtu rezo- lanica NA- pripadati? Pa, Gora je najdalje odmakla na
lucije o Crnoj Gori, koju je TO? valjda je to EU putu prema lanstvu u EU. U
sainio Va kolega arls Ta- JA KOV I : stalnom je napretku na tom
nok, navodi se da se Rusija Rusija e poku- - istie putu to me, kao predsjeda-
umijeala u zbivanja u naoj ati ojaati svoj Jakovi vajueg grupe Prijatelja Crne
dravi, a to tvrde i crnogor- strateki utjecaj na Ivan Jakovi Gore u Europskom parla-
ski zvaninici. Kakav je Va jugoistoku Europe. To mentu, iznimno raduje. Po-
stav prema navodnom mije- e biti jo izraenije u razdo- tekoe, naravno, postoje.
anju Moskve u Crnoj Gori i blju koje je pred nama. Toga Oekujemo daljnji napredak
regionu? smo svi svjesni. Stabilnost
Bojkot nee uticati na pregovore sa EU u reformi pravosua kako bi
JAKOVI: Postoje krajnje svih drava regije naglaeni POBJEDA: Moe li polarizovana politika Vladom Crne Gore. To znai da oni koji boj- ono radilo kvalitetnije i neza-
ozbiljne i jasne naznake je interes EU i NATO. Za oe- klima u Crnoj Gori, koja se oslikava u opo- kotiraju parlament ne sudjeluju u povijesnim visnije, zatim nastavak od-
izravnog uplitanja Rusije u kivati je da e nova amerika zicionom bojkotu parlamenta i neprizna- promjenama svoje zemlje. Opozicija bi sudje- lune i uinkovite borbe pro-
politike odnose u Crnoj Go- administracija, usprkos ne- vanju rezultata izbora, uticati na integraci- lovanjem i davanjem konstruktivnog dopri- tiv korupcije i organiziranog
ri, osobito na dan izbora 16. kim dvojbenim izjavama i ju u EU i NATO? nosa ulasku u EU omoguila da graani Crne kriminala. Iznimno je vana i
oktobra. Mijeanja Rusije u upozorenjima, stati iza NA- JAKOVI: Ne! Pa Crna Gora je, kao i druge Gore osjete, kao to su to graani Hrvatske sloboda medija te slobodno i
unutranja pitanja Crne Gore TO koji je glavni jamac i za- zemlje EU, demokratska drava u kojoj osjetili, blagodati EU. Danas je dinamian rast kvalitetno djelovanje svih or-
nisu novost, ali su nedopusti- titnik sigurnosti u svijetu. odluuje izabrana veina. Nikakav bojkot gospodarstva u Hrvatskoj iskljuivo rezultat ganizacija civilnog drutva,
va. Sofisticiranim tehnikama SAD e, uvjeren sam, kroz opozicije nee poljuljati EU u pregovorima sa naeg ulaska u EU. jer sloboda nema alternative!
Moskva nastoji instrumenta- odluku Senata podrati ire- Iv. PEROVI

NIKI: Opoziciji pripalo 67 predsjednikih mjesta u 138 birakih odbora Politiki analitiar Vladimir Goati o nikikim izborima

Jo vagaju hoe li Izbori su legalni,


legitimnost je upitna
biti u komisijama
PODGORICA Opozicija je, iako kih odbora i izali smo na rijeba- namjerom da pobijedi.
PODGORICA Bojkot nikikih izbo-
ra od kompletne opozicije sigurno ne
doprinosi ocjeni da e oni biti politi-
stvarno opravdanih razloga ili je to samo
odjek sukoba vlasti i opozicije, koji je du-
go zaotren, s obzirom na to da opozici-
e bojkotovati nikike izbore, nje da ne bismo DPS-u i SD-u - Imamo veliku odgovornost pre- ki legitimni ocijenio je za Pobjedu one partije bojkotuju i dravni parla-
uestvovala jue u rijebanju u prepustili da predsjedavaju svim ma graanima Nikia i uradiemo profesor Vladimir Goati, politiki ment rekao je Goati.
Optinskoj izbornoj komisiji, po birakim mjestima. Kada odlui- sve da Niki i dalje ide evropskim analitiar. Na izborima u Nikiu uestvuju samo
kojem joj je, od 138 birakih od- mo ta dalje, u dogovoru sa kom- putem. to se tie onih koji namje- DPS i Socijaldemokrate. Opozicione
bora, pripalo 67 predsjednikih pletnom opozicijom, obavijestie- ravaju da prave opstrukcije ili bilo On je poruio da e teko graani sma- partije - DF, Demokratska Crna Gora,
mjesta. mo javnost o tome kazao je kakvo ometanje u izbornom danu trati vjerodostojnim rezultat izbora u Demos, URA, SDP i SNP, odluile su da
Milatovi. na birakim mjestima, morae da optini u kojoj u izbornoj trci uestvuju ne predaju odbornike liste i bojkotuju
To je jue dogovoreno na rijeba- Rajko uri, sekretar izvrnog od- shvate da i za to postoje odreene samo dvije partije. izbore, revoltirane ukidanjem poslani-
nju u Optinskoj izbornoj komisiji, bora DPS-a, kazao je, nakon rije- konsekvence koje su predviene - Izbori mogu da budu legalni, jer legal- kog imuniteta Andriji Mandiu i Milanu
kojim je odlueno da broj jedan na banja, da DPS kao i na sve dosa- zakonskim normativima. Morae nost govori da li je neto propisano po Kneeviu iz Demokratskog fronta.
izbornoj listi pripadne Demokrat- danje izbore izlazi ozbiljno i sa tom priom da se pozabave na oz- zakonu ili nije. Pretpostavljam da su ras- Opozicija je, nakon toga, pozvala DPS i
skoj partiji socijalista, a broj dva biljan nain, mnogo ozbiljniji nego pisani u skladu sa zakonom, to znai da SD da povuku svoje liste, to su ove par-
Socijaldemokratama. to to rade do sada kazao je uri. e ti izbori u ovom sluaju biti legalni, ali tije odbile. Takoe, bio je bezuspjean i
Opozicione partije, meutim, jo Opozicione partije, iako e bojko- to nije dovoljno da oni budu i legitimni pokuaj SDP-a da pozove
nijesu donijele odluku da li e ue-
Pripremaju tovati izbore u Nikiu, imaju pra- kazao je Goati. predsjednika Crne
stvovati u birakim odborima, ve, vo da odrede Prema njegovim rijeima, legitimnost bi Gore Filipa Vu-
kako su Pobjedi kazali predstavnici
opstrukciju? svoje pred- znaila da su izborni rezultati vjerodo- j a n ov i a d a
DF-a, to e uiniti za nekoliko da- Izvor Pobjede iz Demokratskog sjednike i stojni i da ih treba potovati. odgodi nik-
na. Sve partije prijedloge za pred- fronta kazao je Pobjedi da, ukoli- lanove bi- - Bojkotovanje izbora je vrlo opasna ike izbore.
sjednike birakih odbora treba da ko opozicija odlui da uestvuje rakih od- stvar jer su institucije demokratski za- Izbori u Nik-
dostave do 26. februara. u birakim odborima, to bi moglo bora, shod- snovane na izborima i, ukoliko njih dio iu zakaza-
-Uestvovali smo u rijebanju, ali biti protumaeno kao priznanje no Zakonu o drutva ne smatra vjerodostojnim, to ni su za 12.
odluku emo donijeti naknadno. rezultata izbora, to je opcija izboru od- nije dobro. To znai da e svijet da do- mart. I. K.
Korak po korak- kazao je za Pobje- koja se razmatra. On je dodao da bornika i po- ivljava da su lokalni organi proistekli iz
du Milutin ukanovi iz DF-a. postoji miljenje da bi opozicija slanika. I. K. izbora koji su namjerno bojkotovani od
Janko Milatovi iz DF-a poruio je kroz svoje predsjednike birakih veine politikih subjekata. Vjerovatno
da odlukom, kakva god bude, nee odbora mogla da izvri opstrukci- se nee stvoriti povjerenje graana u te
biti narueno opoziciono jedin- ju izbornog procesa. institucije. To jeste problem ista-
stvo. -Ima vie scenarija koje emo tek kao je Goati.
-Odluiemo za etiri ili pet dana razraditi. Dio opozicije je za to da On nije elio da govori o tome
da li da imenujemo predstavnike u se ak i prekine glasanje ako se kakav eventualno moe da bu-
birakim odborima. Iskoristili smo uoi kraa ili nepravilnost, rekao de izlaz iz te situacije.
zakonsku mogunost koja nas slje- je izvor Pobjede. Milutin ukanovi - Neu da sudim prenagljeno jer Vladimir Goati
duje da imamo predsjednike bira- ne znam da li opozicija bojkotuje iz
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Politika 3

Ministarstvo vanjskih poslova reagovalo na tvrdnje portparolke ruskog MVP

Moskva da se uzdri od
neutemeljenih izjava
PODGORICA - Izjava port-
Predstavnica EU u posjeti parola ruskog Ministarstva Ne
Zapadnom Balkanu vanjskih poslova jedan je u
nizu pokuaja sa zvaninih elimo da
Mogerini u ruskih adresa da se bez ar-
gumenata odgovori na naa
probleme rjeavamo
saznanja da se Moskva kon- na konferencijama za
Crnoj Gori tinuirano mijea u unutra-
tampu niti u medijima.
nja pitanja Crne Gore sa-
poetkom optilo je Ministarstvo
vanjskih poslova Crne Gore.
Otvoreni smo za razgovor sa
marta zvaninom Moskvom o svim
Portparolka ruskog MVP izja-
PODGORICA- Federika Mo- vila je jue da Moskva smatra pitanjima koja optereuju
gerini, visoka predstavnica za
spoljne poslove i bezbjedno-
da su tvrdnje o mijeanju Ru-
sije u unutranje stvari Crne
nae odnose poruuju iz
snu politiku i potpredsjednica Gore potpuno neosnovane, i crnogorskog MVP
Evropske komisije, posjetie da vlasti u Podgorici stoje iza
Zapadni Balkan od 1. do 4. antiruske informativne kam-
marta. Mogerini e posjetiti panje kada je rije o situaciji u ga na koji po-
Albaniju, Bosnu i Hercegovi- toj zemlji. zivamo, u kontinui-
nu, Kosovo, Crnu Goru, Srbiju tetu iz Moskve stiu savjeti i
i bivu jugoslovensku republi- Mijeanje Ministarstvo vanjskih poslova instrukcije ta je u interesu
ku Makedoniju, saopteno je Crnogorsko ministarstvo isti- Crne Gore i njenih graana.
iz Delegacije EU u Podgorici. e da je mijeanje Rusije po- Na taj nain se nanosi ozbilj-
U susret posjeti, visoka pred- sebno bilo izraeno u susret tobra dovede do imena dvoji- ovom dogaaju, istie se u sa- reni smo za razgovor sa zva- na teta rusko-crnogorskim
stavnica Mogerini je izjavil da parlamentarnim izborima 16. ce ruskih dravljana, da li je za optenju MVP-a uz konstata- ninom Moskvom o svim pi- odnosima. Stoga pozivamo
,,saradnja sa Zapadnim Balka- Oktobra, uz konstataciju da Moskvu jedino prihvatljivo ciju da se Vlada Crne Gore do tanjima koja optereuju nae Ministarstvo vanjskih poslo-
nom, regionom u srcu Evrope, ,,nema potrebe dokazivati tu da Crna Gora uti o tome, ili bi sada uzdravala od zvaninih odnose, na bazi argumenata i va Rusije na str-
za Evropsku uniju predstavlja nespornu injenicu. u duhu vievjekovne tradici- komentara povodom pogor- dobre volje da se nesporazu- pljenje i uzdr-
jedan od kljunih prioriteta,, i -Na najviim adresama u Mo- je bliskih crnogorsko-ruskih anih odnosa sa Rusijom. mi prevaziu, ali i uvaavanja anost od
naglasila da kao rezultat elida skvi primani su predstavnici kontakata, na koje s pravom prava svake zemlje da suve- neutemelje-
vidi napredak na reformskom crnogorskih opozicionih ukazuje portparol MID-a, bi- Problemi reno bira svoj put i vanjsko- nih izjava
putu ka Evropskoj uniji kod stranaka koje je zamjenik mi- lo logino da zvanini ruski -Ne elimo da probleme rje- politike orijentacije poru- poruuju iz
svih partnera Eu na Zapad- nistra vanjskih poslova Rusije organi sarauju u istrazi kako avamo na konferencijama za uju iz MVP. MVP. R. P.
nom Balkanu. podrao u ideji organizovanja bi se otkrila puna istina o tampu niti u medijima. Otvo- Dodaje se da umjesto dijalo-
-Regionalna saradnja i dobro- antiustavnog referenduma o
susjedski odnosi ostaju klju- lanstvu Crne Gore u NATO.
ni u ovom kontekstu, konsta-
tovala je potpredsjednica
Da li je to mijeanje u unutra-
nje stvari jedne suverene dr-
ZAHAROVA: Neosnovane optube Crne Gore
Evropske komisije. R. P. ave? Kada portparol ruskog Premijer Crne Gore Duko konferenciji za medije. objavljuju mediji, u principu
MID-a ocjenjuje ta su inte- Markovi nije izdrao a da se Ona je dodala da je specijalni bez uzimanja u obzir ruske
resi naroda Crne Gore, da li je ne pridrui korienju teza dravni tuilac Milivoje Katni pozicije.
efica misije OEBS-a sa to mijeanje u unutranje koje se u posljednje vrijeme otiao jo dalje, pokuavajui Ako se pozicija Rusije i
ministrom Nuhodiem stvari suverene drave otvo- nairoko koriste u SAD i EU i da razvije tu misao, pominjui pominje, to se ini usput, i
reno pitaju iz crnogorskog optuio Moskvu i neke ruske prisustvo specijalnih snaga naravno, neproporcionalno
Davije: Ministarstva vanjskih poslo-
va.
specijalne slube u mijeanje
u unutranje stvari u Crnoj
Federalne slube bezbjedno-
sti na crnogorskoj teritoriji.
informaciji koja se objav-
ljuje - navela je portpa-
Ostvareni -Kada opsena tuilaka
istraga povodom organizova-
Gori - kazala je portparolka
ruskog MVP-a Zaharova na
-Sve te izjave su apsolutno
neosnovane, naalost, njih
rolka ruskog MVP.
Marija Zaharova
izuzetni nja teroristikog akta 16. ok-

rezultati Britanski ministar za Evropu Alan Dankan u posjeti Crnoj Gori Liberalna partija podrala rad specijalnog tuilatva
PODGORICA- Crna Gora
je u reformskom procesu i LP: Katni rtva kreirane
integracionim aspiracijama
ostvarila izuzetne rezultate,
ocijenila je novoimenovana
Evroatlantska perspektiva atmosfere javnog lina
efica Misije OEBS-a u Podgori-
ci, Mariz Davije, u razgovoru sa
ministrom unutranjih poslova
klju za stabilnost regiona PODGORICA - Crnogorsko
specijalno tuilatvo i njegov
elni ovjek, glavni specijalni
Mevludinom Nuhodiem. PODGORICA- Politika pro- tuilac Milivoje Katni, ve je
Nuhodi je posebno pozdra- irenja i jasna evropska i mjesecima rtva kreirane
vio aktivnosti Misije OEBS-a u evroatlantska perspektiva atmosfere javnog lina, do sa-
oblasti integriteta policijskih za drave Zapadnog Balkana da nevienih razmjera, saop-
slubenika i jaanja kapaciteta snaan su impuls miru i sta- teno je iz Liberalne partije.
za borbu protiv organizovanog bilnosti u regionu, ocijenje-
kriminala. no je u razgovoru premijera -Takav primjer opstruiranja ra-
On je, kako se navodi, pozitiv- Duka Markovia sa zvani- da specijalnog tuilatva neza- Andrija Popovi
no ocijenio djelovanje Misije nikom Ujedinjenog Kraljev- biljeen je u Crnoj Gori, ali i u
OEBS-a u domenu bezbjed- stva, Alanom Dankanom. bilo kojoj ozbiljnoj dravi. Po- avnog tuioca.
nosti granica, to se reflektuje sebno kada je u pitanju tako -Liberali snano podravaju
kroz sprovoenje projekata Dankan, koji je dravni mini- osjetljiv sluaj, jedan od najzna- specijalnog dravnog tuioca
koji su u skladu sa naporima star UK Velike Britanije i Sje- ajnijih u crnogorskoj pravo- Katnia, osvjedoenog be-
koje Crna Gora ini u kontekstu verne Irske za Evropu i Ame- sudnoj istoriji, kao to je sumnji- skompromisnog borca protiv
regionalne saradnje. riku, kazao je da injenica da Alan Dankan i Duko Markovi enje visokih politikih kriminala, korupcije, teroriz-
-Na liniji parlamentarnih izbora ta drava naputa Evropsku funkcionera za pokuaj nasilnog ma, i zato pozivaju crnogorsku
odranih u oktobru, Nuhodi uniju ne znai da naputaju ve. Na sastanku je ocijenjeno razovanja za Crnu Goru ruenja ustavnog i pravnog po- javnost, institucije, civilni sek-
je iskazao zahvalnost Posma- Evropu. da je Crna Gora vaan faktor izuzetno znaajna. retka i terorizam, kau u LP-u. tor a posebno medije, da ne do-
trakoj misiji OEBS/ODIHR, On je, kako je saopteno iz ka- mira i stabilnosti u regionu, - UK je spremna da Crnoj Gori -elnik jedne od najznaajnijih prinose takvoj atmosferi lina
koja je konstatovala da su bineta predsjednika Vlade, kae se u saoptenju. pomogne i u borbi protiv saj- institucija sa najviim kredibili- specijalnog tuioca i haosa. Jav-
izbori u Crnoj Gori organizova- poruio da UK ostaje posve- Na konstataciju Markovia da ber napada, a sagovornici su se tetom, prinuen je da se u ta- nost i mediji moraju omoguiti
ni u demokratskom duhu i uz an pitanjima bezbjednosti i je Crna Gora, uz pomo par- saglasili da postoji prostor za kvoj atmosferi lina izbori za specijalnom i dravnom tui-
potovanje temeljnih sloboda, jaanju bilateralnih odnosa sa tnera ukljuujui i UK, napre- bolju ekonomsku saradnju u istinu, koja mora uskoro i dobiti latvu da obavljaju svoj posao
u skladu sa reformisanim zako- Crnom Gorom i drugim dra- dovala na planu jaanja vlada- sektoru turizma, ali i oblasti sudski epilog. Uz stalne medij- na najbolji mogui nain, a ne
nodavnim okvirom, kae se u vama regiona. vine prava, snaenja institucija energetike, poljoprivrede, in- ske spinove, politikanske mani- da ga sputavaju. To je dunost i
saoptenju. - Zajedniki afirmiui potre- i borbe protiv organizovanog frastrukture, kae se u saop- pulacije i plasiranje poluinfor- javnih funkcionera, nekih po-
Davije je, estitajui Nuhodiu bu to skorijeg zavretka pro- kriminala, Dankan je zahvalio tenju. macija samo se oteava iz dana slanika, koji - umjesto toga -
stupanje na novu dunost, oci- cesa ratifikacije Protokola o na zajednikom radu u borbi Dankan se jue sreo i sa mini- u dan posao utvrivanja inje- stalno zatrpavaju tuilatvo
jenila saradnju Misije OEBS-a u pristupanju Crne Gore NA- protiv verca cigareta. strom vanjskih poslova Sra- nica i istine. Kome to moe od- najgnusnijim uvredama i pri-
Crnoj Gori i Ministarstva unu- TO-u, Dankan je naveo da UK Markovi je ocijenio da je sa- nom Darmanoviem i mini- govarati pitaju se liberali An- jetnjama, nedostojnim razu-
tranjih poslova (MUP) veoma podrava evropske i evroa- radnja Crne Gore i UK u obla- strom za evropske poslove drije Popovia uz isticanje jasne mnog graanina, zakljuuju I
uspjenom. R.P. tlantske integracije nae dra- sti reforme javne uprave i ob- Andrijom Pejoviem. R. P. podrke radu specijalnog dr- Liberalnoj partiji. R. P.
4 Ekonomija etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

Drava nema metodologiju da utvrdi uee sive ekonomije u B

Poslodavci ne zna
Donja Arza

Tragom Nacrta plana privatizacije za


potkrada radnike i
ovu godinu koji je u utorak usvojen PODGORICA - Iako poslov-
ne asocijacije istiu da im je
Plan pun povratnika siva ekonomija jedna od naj-
veih poslovnih barijera, jer
ugroava konkurentnost,
Institut Dr Simo Miloevi do sada je na nemaju evidenciju koliko je
tenderu nuen etiri puta, a tender za Donju njihovih lanica u sivoj zoni.
Arzu je prole godine produen osmi put Lopticu prebacuju Ministar-
stvu finansija, koje kae da
PODGORICA Mnoge prodaju iare Savin kuk na jo nemaju model za utvri-
kompanije iz ovogodinjeg abljaku raspisivan je i 2012. vanje uea sive ekonomije
plana za privatizaciju Savjet a ovo skijalite je i u ovogodi- u bruto domaem proizvo-
je nudio investitorima prije njem planu privatizacije. du. Poslodavci koji rade na
dvije, tri, etiri i vie godina. Meu rekorderima je Ostrvo crno potkradaju svoje radni-
cvijea za koje je tender za za- ke i sve graane, jer ne plaa-
Institut Igalo do sada je na kup raspisivan jo 2008. godi- ju poreze i doprinose.
tenderu bio etiri puta, Ul- ne. Godinu kasnije raspisan je
cinjska rivijera za koju je u tender za davanje u zakup Ve- Izgubljeni u statistici
ovoj godini planirana prodaja like plae i Ade Bojane. Skan- Iz tog resora navode da su naj-
akcija, dijela imovine ili doka- dal oko privatizacije Kraljii- ei pojavni oblici sive ekono-
pitalizacija pominje se u pri- ne plae, koja je na tenderu mije nelegalno zapoljavanje,
vatizacionim planovima od 2012. trebalo da pripadne Ro- isplaivanje dijela zarade na
2014. Tender se oekivao jal grupi iz UAE, bila je uvod u crno i neprijavljivanje prome-
2015, ali se lani odustalo od raspad tadanje koalicije DPS ta naplaenog u gotovini.
njega. I Budvanska rivijera, za i SDP. Za Buljaricu, iji tender - Mjerenje sive ekonomije se
koju je u ovoj godini planirana je u toku, tenderska komisija uglavnom vri statistikim
prodaja akcija nakon restruk- formirana je jo 2014. Ona se u metodama, ali u naoj zemlji
turiranja, pominje se u plano- ovogodinjem nacrtu plana jo nije uspostavljen odgovara-
vima prije tri godine. nalazi meu lokalitetima ija jui model za utvrivanje nje-
Povratnik u ovogodinjem valorizacija je predviena nog uea u BDP-u, kao ni
planu je i Institut crne meta- kroz privatno-javno partner- uea po sektorima - kazali su
lurgije u Nikiu za koji je ten- stvo nastavkom sprovoenja Pobjedi predstavnici Ministar-
der najavljivan i 2015. godine. tendera koji je raspisan prole stva finansija.
Uz njega je i Marina Bar, ija godine i na koji je ponudu do- Objanjavaju da odreene ba-
je privatizacija ponitena, a u stavila kompanija CDC Inter- ze podataka, kao to je registar
planovima se ponovo pominje national Corporation. Ova zaposlenih i podaci prikuplje-
2015. Za abljaki Medite- privatizacija je izazvala burne ni na terenu, pokazuju prisu-
ran tender je raspisivan 2013, reakcije mjetana, a i budvan- stvo sive ekonomije u dijelu
kao i za lokalitet Bigovo-Tra- ski katastar je nedavno odbio neformalnog zapoljavanja,
te. Za zakup lokaliteta Donja da prenese pravo vlasnitva sa najee u sektoru usluga, gra-
Arza tender je prole godine optine na dravu. Drava je evinarstva, ugostiteljstva i Aleksandar Mitrovi Mirza Mulekovi
produen po osmi put. I priva- najavila tubu i eka se razrje- komplementarnih djelatnosti.
tizacija lokaliteta Ekologi enje. - Ovim aktivnostima e i dalje je poslovanje u ,,sivoj zoni voljno efikasno i efektivno du neselektivne i u skladu sa
Vranjina pominje se od prije Kompanije ija je privatizaci- koordinirati Komisija za suz- prisutno kod njihovih lanica, sprovoenje politika i zakona, teinom prekraja i finansij-
dvije,tri godine, dok se Kola- ja u ovoj godini predviena bijanje sive ekonomije, i oe- jer je teko o tome govoriti kad relativno visoki trokovi po- skom moi firme.
in 1600 Bjelasica-Komovi u prodajom akcija na berzi na kujemo da e kroz zajedniko i na nivou drave nema zvani- slovanja, kao i nedostatak fi- Rukovodilac sektora za prav-
planovima privatizacije po- isti nain su bile planirane i sinhonizovano djelovanje nih podataka. Prema rijeima nansijskih sredstava - rekao je ne, finansijske i opte poslove
minje odavno, a tender je ras- 2014. Na spisku ove kao i 2014. nadlenih organa, njihovo in- efa sektora za meunarodne Mulekovi. Privredne komore Aleksandar
pisivan 2014, a za lokalitet Nji- nalaze se Papira, Agrotran- stitucionalno jaanje i unapre- odnose i projekte UPCG Mirze Kazao je da su zadovoljni to je Mitrovi kae da, uprkos na-
vice 2015. Privatizacija sport, Dekor, Metalprodukt, enje baza podataka elimini- Mulekovia, imaju podatke iz drava poela suzbijanje sive porima poslovne zajednice i
zemljita Prevlaka u Tivtu, Montenegroturist, Crnagora- sanje sive ekonomije biti istraivanja, prema kojima si- ekonomije, ali im se ne svia dravnih organa, nije jedno-
kasarne Gornji Crnci, uvale kop Danilovgrad. efikasnije - navedeno je iz Mi- va ekonomija ini 23-31 odsto to se to svodi uglavnom na ka- stavno pribaviti precizne in-
Masline Utjeha, nalazile Podsjetimo da je Savjet za pri- nistarstva. BDP-a. njavanje registrovanih pre- formacije o neformalnom po-
su se i u planu privatizacije za vatizaciju i kapitalne projekte - Kljuni uzroci postojanja sive duzea. Smatraju da bi mjere slovanju. Prema njihovim
2014. kao i skladite Morinj Nacrt plana privatizacije za Vaspitne mjere ekonomije u Crnoj Gori su sla- koje izrie inspekcija trebalo podacima, ono ini 15 do 20
Kotor, motel as sa Vladimir ovu godinu uputio Vladi na U Uniji poslodavaca kau da ba vladavina prava, neadekva- da budu u poetku edukativ- odsto BDP-a
ekonomijom Ulcinj. Oglas za davanje saglasnosti. M.P.M. ne vode evidenciju o tome da li tan regulatorni okvir, nedo- nog karaktera, te da kazne bu- - PKCG prati stanje na tritu i

Radni sastanak o investicijama u PKCG


Sajam u Sosijete eneral banka Montenegro
Darmanovi sa 33 diplomate Minhenu
PODGORICA - Sve vie nje-
Kredit za kolovanje
PODGORICA - Vlada e biti makih turista zainteresovano PODGORICA _ Sosijete eneral banka da je rok otplate od tri do 60 mjeseci, a
otvorena za saradnju sa po- je za aktivni odmor u Crnoj Gori, Montenegro ponudila je novi Primus kamata je fiksna - 6,99 odsto.
uzdanim potencijalnim in- saopteno je iz Nacionalne turi- kredit za finansiranje kolovanja od - Dio kredita, a maksimalno polovina,
vestitorima, a posebno e se stike organizacije, koja zajedno 150 do 10.000 eura koji se odobrava moe biti isplaen u gotovini naveli
baviti promocijom crnogor- sa turistikom privredom pred- za jedan dan. Iz banke je saopteno su iz banke. M.P.M.
skih izvoznih i investicionih stavlja crnogorsku ponudu na
potencijala, saoptio je mini- sajmu za aktivni turizam FREe
star vanjskih poslova Sran u Minhenu. NTO, u saradnji sa Gastro suveniri potvruju nacionalni identitet
Darmanovi. barskom turistikom organiza-

On je, na radnom sastanku u


cijom i turistikom privredom,
prvi put predstavlja ponudu Prut i sir obogauju
Privrednoj komori sa pred- Crne Gore na ovom sajmu, koji
stavnicima diplomatsko-kon-
zularnih predstavnitava i do-
Sa sastanka je poeo jue i traje do nedjelje.
- Da Crna Gora postaje sve
turistiku ponudu
maih institucija koje se bave interesantnija za turiste iz Nje- PODGORICA - Crna Gora ima re, Ljiljana Filipovi, smatra da
promovisanjem ulaganja, go- formisanja potencijalnih inve- razvoj realnog sektora, poseb- make govori i to da jedan od veliki potencijal kada su u pitanju kvalitetne sirovine moraju biti
vorio o napretku Crne Gore u stitora iz inostranstva o naoj no poljoprivrede i energetike, najveih njemakih turoperato- gastro suveniri zbog kvalitetnih vie zastupljene u ponudi, kako
evroatlantskim integracionim zemlji, njenom investicionom privlaenjem stranih investi- ra, FTI, planira da u naredne tri domaih proizvoda, kao to su domaeg stanovnitva koje ima
procesima. ambijentu i aktuelnim projek- cija. Direktor Agencije za pro- godine dovede vie od 10.000 prut, sirevi i maslinovo ulje, koji- sve vie tenju da se zdravo
Sastanku su prisustvovale 33 tima - navodi se u saoptenju. mociju stranih investicija Mi- gostiju - kazali su iz NTO. ma se potvruje nacionalni identi- hrani, tako i u ponudi u turistikim
diplomate akreditovane u Cr- Potpredsjednik PKCG Ivan lo Jovanovi i naelnica Takoe, imajui u vidu unap- tet i obogauje turistika ponuda, objektima.
noj Gori. Savelji rekao je da u crnogor- Odsjeka za podrku i praenje reenje aviodostupnosti kroz ocijenjeno je na skupu ,,Gastro - Uradili smo istraivanje na repre-
- Skup je organizovan u okviru skoj ekonomiji dominantno razvojnih projekata u Sekreta- otvaranje avio linije Memingen suveniri i ensko preduzetnitvo, zentativnom uzorku od hiljadu
aktivnosti PKCG i Ministar- uestvuje sektor usluga, ban- rijatu za razvojne projekte - Podgorica i ve potvreni koji su organizovali EU Info centar ispitanika u Crnoj Gori o tome ta
stva vanjskih poslova u oblasti karstva i turizma, kao i da je Maja Vukovi govorili su o in- buking za ovogodinju sezonu, u saradnji sa Privrednom komo- moe biti gastro suvenir i najvie
ekonomske diplomatije sa ci- potrebno uloiti napore da se vesticionim projektima. oekuje se poveanje broja rom i Univerzitetom Mediteran. ih je reklo prut, sirevi i maslinovo
ljem boljeg i kompletnijeg in- takav trend izbalansira kroz S. P. gostiju iz Njemake. N. K. Potpredsjednica Privredne komo- ulje - navela je Filipovi. S. P.
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Ekonomija 5

BDP-u Crna Gora otvorila sajam turizma u Beogradu

aju ko
PODGORICA - Crnogorski
ministar odrivog razvoja i
turizma Pavle Radulovi i
potpredsjednik Vlade Srbi-
je, Rasim Ljaji, potpisae
danas Memorandum o sa-
Maoretke u
Knez Mihailovoj
i graane
radnji u oblasti turizma, koji
stvara preduslove za ostva-
renje sinergije turistikih
proizvoda dvije zemlje.

Iz Nacionalne turistike or-


ganizacije saopteno je da
memorandum stvara predu-
slove za iniciranje program-
Prema skih aktivnosti i projekata ija
istraivanjima e realizacija omoguiti po-
vezivanje ne samo institucija
UPCG, siva ekonomija koje se bave turizmom, ve i
onih ija je djelatnost na indi-
uestvuje u BDP-u sa 23 rektan nain povezana s tu-
do 31 odsto, a u PKCG rizmom, ime se stvara ira
baza za intenzivniji drutve-
procjenjuju da se kree no -ekonomski razvoj.
Memorandum e biti potpisan
izmeu 15 i 20 na Meunarodnom sajmu tu-
procenata rizma u Beogradu, na kome je
Crna Gora ove godine zemlja
partner, ime se nastavlja
uspjena regionalna saradnja Sa defilea
dvije drave u oblasti turizma.
Kontrola Svoje predstavljanje kao ze-
mlja partner Crna Gora je za- vog kroz Knez Mihailovu uli- Pavle Radulovi i Rasim Ljaji, stavnici nacionalnih i lokalnih
Mulekovi podsjea da poela defileom maoretki i cu u Beogradu. Defileu su pri- ambasador Crne Gore u Srbiji turistikih organizacija Crne
se odredbe Zakona o spre- gradske muzike Herceg No- sustvovali resorni ministri Branislav Miunovi i pred- Gore i Srbije. N. K.
avanju nelegalnog poslo-
vanja uglavnom odnose
na registrovane privredne Kursna lista Uprava carina saoptila januarske podatke
subjekte.
USD 1.05130
- Ostala su nedefinisana
ovlaenja inspekcijskih
organa da npr. mogu ui
JPY 118.37000
Naplaena 34 miliona eura
u neregistrovani objekat i PODGORICA - Uprava cari-
izvriti nadzor kada postoji na je u januaru naplatila
bilo kakva indicija da se u GBP 0.84450 34,28 miliona neto prihoda,
njemu vri promet proi- od ega se najvie ili 19,06
zvoda ili usluga, odnosno miliona eura odnosilo na
obavlja neki drugi vid CHF 1.06420 PDV pri uvozu.
djelatnosti. Upravo je to
osnovni problem u suzbi- - Prihodi od akciza bili su 13,97
janja sive ekonomije - tvrdi AUD 1.36890 miliona, od poreza na kafu
Mulekovi. 173.950, a na meunarodnu tr-
govinu i transakcije 1,07 milio-
CAD 1.38440 na. Od ostalih prihoda slilo se
Bojana Kalezi stru privrednih subjekata. 3.230 eura navedeno je u sa-
- Ako se vae pitanje odnosi na optenju Uprave carina.
predlae konkretne mjere u to da li meu njima ima onih CZK 27.02100 Oni su objasnili da je u januaru
pravcu suzbijanja neformalne ije poslovne aktivnosti zadiru naplaeno 35,25 miliona, ali da - Najvie je naplaeno od akci- odsto, na alkohol i alkoholna
ekonomije iniciranjem usvaja- u zonu sive ekonomije, onda je je bilo carinskih povraaja u za na mineralna ulja, njihove pia 7,15 odsto i na gaziranu
nja ili izmjene zakona i podza- to pitanje za neke druge slube TRY 3.78710 iznosu od 62.860 eura i akci- derivate i supstitute, 64,13 od- vodu 1,04 odsto navedeno je
konskih akata koji definiu i institucije - poruila je Kale- znih 907.330 eura. sto, duvanske proizvode 27,68 iz UC. M.P.M.
uslove poslovanja naveo je zi, koja smatra da Vlada na-
Mitrovi, koji smatra da treba stoji da smanji sivu ekonomiju,
ojaati strune i kadrovske ka- ali da tom problemu treba pri- Ministarski sastanak za izgradnju Junog gasnog koridora u Bakuu
pacitete inspekcije. stupiti organizovanije i sa vie
Na pitanje da li je poslovanje u
sivoj zoni prisutno kod lanica
MBA, menaderka te poslov-
energinosti i odlunosti.
MBA je, kae, uvijek podrava-
la sve mjere koje se odnose na
Za dokumentaciju grant 2,5 miliona
ne asocijacije Bojana Kalezi stvaranje uslova za regularno PODGORICA - Evropska uni- Gore i BiH. Savjetodavnog vijea Junog kompanije ah Deniz i
kae da okupljaju firme regi- poslovanje, ma o kome i o kojoj ja odobrila je grant od 2,5 mili- - U rad te jedinice ukljueni su, gasnog koridora. uesnike na ekspan-
strovane u Centralnom regi- se firmi radilo. S. POPOVI ona eura za implementaciju kao posmatrai, predstavnici Organizatori ministar- ziji gasovoda Juni
Jadransko-jonskog gasovoda Sekretarijata Energetske zajed- skog sastanka, azerbej- Kavkaz, transana-
kroz Crnu Goru i Albaniju, sa- nice. Na ovaj nain e Jadran- dansko Ministarstvo dolijskog i transja-
Nurkovi na ministarskom sastanku u enevi opteno je iz Ministarstva sko-jonski gasovod imati dodat- energetike i Dravna dranskog gasovo-
ekonomije. nu prohodnost ka relevantnim naftna kompanija Azer- da. R. P.

Prikljuak na Ministarka ekonomije Dragica


Sekuli kazala je da se radi o
grantu za izradu idejnog pro-
listama prioritetnih projekata
EU i regiona, koji omoguavaju
olakane uslove finansiranja -
objasnili su iz ministarstva.
bejdana okupie danas u
Bakuu nadlena mini-
starstva za energetiku
Albanije, Bugarske,

koridore 7 i 10 jekta gasovoda, to e poeti to-


kom drugog kvartala ove godi-
ne. Ona je jue u Bakuu, kako je
Na sastanku je zakljueno da e
zemlje ukljuene u projekat u
narednom periodu nastupati
Hrvatske, Gruzije,
Grke, Italije, Srbi-
je i Turske, vie
PODGORICA - Crnoj Gori je saopteno iz ministarstva, odr- jednim glasom prema rele- strune sarad-
interes da se kroz eljezniki ala sastanak jedinice za pro- vantnim meunarodnim i fi- nike za ener-
i autoputni koridor od luke jektni menadment sastavljene nansijskim institucijama. getiku EU,
Bar preko Podgorice, grani- od predstavnika ministarstava i Sastanak Jedinice za projektni kao i pred-
ce sa Srbijom i dalje do Beo- operatora prenosnih sistema za menadment je odran dan uo- stav-
Dragica Sekuli
grada, povee na koridore 7 i gas Hrvatske, Albanije, Crne i treeg ministarskog sastanka n i ke
10, saoptio je ministar sao-
braaja Osman Nurkovi.
Poasni konzul Crne Gore u Izraelu najavio
On je na ministarskom sastan-
ku u enevi kazao da e preko
koridora 10 Crnoj Gori biti
omogueno povezivanje sa
Rumunijom, Maarskom i
Sa sastanka Jeinije avio karte za Tel Aviv
PODGORICA Crna Gora Rinot je, kako je saopteno iz ma kompanije Israir, pret- Gateway to Montenegro, u
centralnom Evropom. elje- stva, kazao da je u prethod- ima potencijal za priliv ve- ministarstva, kazao da se hodna sezona bila uspjena, Budvi, na kojoj e biti pred-
znica od Bara do Vrbnice i au- nom periodu formirana glav- eg broja izraelskih turista, sprovode aktivnosti na pove- kao i da je Crna Gora na tre- stavljene investicione mo-
to-put Bar - Boljare e takoe na saobraajna mrea za emu bi doprinijelo uspo- anju broja postojeih i uspo- em mjestu liste najboljih de- gunosti u oblasti turizma i
povezivati luke na Jadranu sa region Zapadnog Balkana, stavljanje direktne avio li- stavljanju novih avio-letova, stinacija prema istraivanju o poljoprivrede.
lukama na Dunavu, pa e pre- definisana lista prioritetnih nije, ocijenjeno je na sa- kao i da su nove kompanije putovanjima koje je objavio Radulovi je dao punu podr-
ko koridora 7 i 10 biti poveza- projekata na kojima treba ra- stanku poasnog konzula zainteresovane. portal Wala u saradnji sa por- ku odravanju konferencije i
ne dalje na transevropske ko- diti i utvren paket reform- Crne Gore u Izraelu Nimro- Najavio je i smanjenje cijena talom Lamatayel. ocijenio da postojeu uspje-
ridore. Nurkovi je, kako se skih mjera za povezivanje do da Rinota i resornog mini- aviokarata. On je najavio i odravanje nu saradnju treba unaprijedi-
navodi u saoptenju ministar- 2020. godine. S. P. stra Pavla Radulovia. Dodao je da je, prema ocjena- konferencije pod nazivom ti. N. K.
6 Drutvo etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

uko Bakovi eka reakcije institucija povodom ilegalnih vjerskih k

Ako dravni orga


Sa potpisivanja ugovora

Nagrada za najboljeg studenta


utali, ombudsm
PODGORICA Institucije
jo ute na javni poziv reisa
na studijama psihologije Rifata Fejzia, koji je jo pri-
je dvije sedmice pozvao nad-
NIKI Filozofski fakultet u Nikiu i Fondacija Vera Kova, lene da ispitaju otvaranje
koju zastupa osniva Vojislav Kova sa sjeditem u Nikiu, sklopi- sumnjivih vjerskih kola na
li su ugovor o saradnji, kojim je, poev od studijske 2015/16. godi- sjeveru zemlje.
ne, utvrena novana nagrada za najboljeg studenta studijskog
programa za psihologiju. Nagrada e se uruivati svake jeseni. Iz Ministarstva prosvjete
- Osnivanjem Fondacije nastojimo da prenesemo poruku mla- proglasili su se nenadlenim
dim generacijama, da se u savremenom crnogorskom drutvu za ovaj sluaj, istiui da je u
cijeni njihovo ulaganje u obrazovanje i razvoj nauke. Nadamo se njihovim ingerencijama je-
da emo takvom nagradom, osim dodatne motivacije, ujedno dino Medresa u Tuzima
olakati i ivotne uslove za dalji studijski rad i razvoj kazao je koja radi zakonito, dok za
Vojislav Kova osniva Fondacije Vera Kova. sluajeve ilegalnih vjer-
Fondacija nosi ime po Veri Kova koja je nekada predavala na skih obrazovnih usta-
Filozofskom fakultetu u Nikiu. S. D. nova oni nijesu od-
govorni.
Iz MUP-a Pobjedi
U fokusu Horizont 2020 i nijesu odgovorili
da li je kao nevladi-
Strategija pametne specijalizacije na organizacija u
Crnoj Gori regi-
PODGORICA Ekspert sa jalizaciju zemalja Evropske strovano Sanda- uko Bakovi Budui islamski centar u Roajama
Malte dr Nikolas Samut, stru- unije temelji su za ulaganja u ko muftijstvo, pod ijim patro-
njak za oblast informaciono- podruje istraivanja i inova- natom se gradi islamski centar Iz MUP-a Pobjedi nijesu odgovorili da li je kao nevladina
komunikacionih tehnologija, cija iz evropskih strukturnih i u Roajama, a u Upravi za in-
redovni profesor na Univer- investicionih fondova. spekcijske poslove takoe u- organizacija u Crnoj Gori registrovano Sandako muftijstvo, pod
zitetu u La Valeti sa dugogo- Povodom strategije on je ista- te i ne saoptavaju da li su radi- ijim patronatom se gradi islamski centar u Roajama, a u Upravi
li kontrole ilegalnih vjerskih
dinjim iskustvom u radu sa
evropskim fondovima i dugo-
kao da ona treba da se temelji
na dostupnim resursima i kola i da li e reagovati na Fej-
za inspekcijske poslove takoe ute i ne saoptavaju da li su radili
godinji direktor maltekog potencijalu za njihovo korie- ziev apel da se provjeri rad kontrole ilegalnih vjerskih kola i da li e reagovati na Fejziev apel
Savjeta za nauku i tehnologiju, nje, identifikaciji konkurentnih nekih NVO koje se, prema nje-
boravio je dva dana u Crnoj prednosti i tehnolokoj speci- govim saznanjima, bave i eno nam je kratko iz ove usta- nih objekata. Meutim, po- je jo prolog ljeta bivi muftija
Gori, u posjeti Ministarstvu jalizaciji kao temelju buduih obrazovnom djelatnou. nove. Pobjedi je ranije iz stavlja se i pitanje - to bi neko sandaki Muamer Zukorli,
nauke, a u fokusu su bili proje- inovativnih aktivnosti. Ministarstva prosvjete reeno iao u te kole ako diplome ne aktuelni poslanik u Skuptini
kat Horizont 2020 i Strategi- Kako se navodi u saoptenju, Zatitnik da se vjerske kole ne licenci- vrijede niemu?! Ako sa njom Srbije. On je tada ozvaniio
ja pametne realizacije. u domenu najznaanijeg od Pobjedi je jedino stigao odgo- raju prema standardnim pro- ne moe nastaviti obrazovanje baki vakuf, prvi u ovom kraju
Evropska unija, podsjetili su iz svih okvirnih programa Unije vor iz kancelarije ombudsma- cedurama. - kazao je na izvor. decenijama unazad.
Ministarstva nauke, pokrenula do sada, Horizonta 2020, na uka Bakovia, odakle Nezvanian sagovornik iz Pobjeda je nedavno pisala o
je inicijativu izrade Strategije dr Samut je detaljno prenio nam je saopteno da oni prate ovog resora tada je istakao da sumnjivim kolama na sjeve- Upozorenje
pametne specijalizacije kao svoje iskustvo, koje je Malti kako e se odvijati situacija i oni jesu zadueni za akredita- ru, ali ni tim povodom nije bilo Reis Fejzi upozorio je da je u
novi pristup dravnom razvo- omoguilo da koristi evropske poruili da e, ukoliko izosta- ciju programa vjerskih kola i reakcije dravnih organa. Roajama otvorena medresa,
ju, baziran na ciljanoj podrci fondove u iznosu od 12 mil ne reakcija dravnih organa, da je u njihovoj nadlenosti Objavili smo priu i o gradnji odnosno jedno odjeljenje kao
naunoistraivakim razvoj- eura, kao i da svoje uee u zatitnik ljudskih prava, sva- jedino kontrola rada legalnih islamskog centra kod Roaja, u srednja kola. Istakao je i da
nim aktivnostima i inovacija- COST programu podigne na kako, reagovati. objekata. mjesnoj zajednici Ba. Objekat ima vrtia i nekih kurseva koji
ma. Istraivake i inovativne 100 uesnika, za veoma krat- - Oekujemo stav dravnih or- - Prosvjetna inspekcija ne mo- bi trebalo da bude uskoro sa- se nazivaju kolama Kurana, a
strategije za pametnu speci- ko vrijeme. R. D. gana u primjerenom roku re- e da kontrolie rad nelegal- graen. Gradnju centra najavio koje se otvaraju pod platom

Fond zdravstva donio novu odluku o refundaciji ljekova na recept, saoptavaju da je pacijent u prvom planu

Koliko plate privatniku - toliko e im biti vraeno


PODGORICA Za refunda- Povoljnost je i refundacija kompletnih trokova odreenih laboratorijskih analiza, koje osiguranik nije mogao da
ciju lijeka na recept koji gra-
ani ne nau u Montefarmo- uradi u zdravstvenoj ustanovi u okviru javnog zdravstvenog sistema kazao je direktor Fonda Sead irgi
vim apotekama, pa ga kupe u
privatnim, od srijede e od po uredbi o maksimalnoj cijeni
Fonda za zdravstveno osigu- Lancete i trake za eer ljekova svi medikamenti u Cr-
ranje dobijati puni iznos, od- noj Gori morae da se prodaju u
nosno onoliko koliko su ga Komentariui pritube pojedinih graana koji boluju od iznosima koji su jasno definisa-
platili. dijabetesa i jo ne mogu da ostvare prava koja su predviena ni i nee smjeti da probiju li-
novim pravilnikom o medicinsko-tehnikim pomagalima, mit koji je odredila Agencija za
Do sada je refundacija isplai- a kojim je, izmeu ostalog, omogueno pravo oboljelih od ljekove i medicinska sredstva.
vana po nabavnoj cijeni, koja je eerne bolesti na trakice i lancete i onima koji su stariji od 18 - Dakle, nijedna privatna apote-
za pojedine medikamente bila i godina, direktor Fonda je kazao da e taj problem biti rijeen. ka ne smije da prodaje lijek po
do pet puta nia. Pravilnik je stupio na snagu u januaru. veoj cijeni od odreene mak-
Pobjeda je nedavno pisala o slu- - Novi pravilnik o medicinsko-tehnikim pomagalima uslovio simalne rekao je irgi.
aju penzionera koji je lijek pla- je poveanje koliina ovih pomagala, koje nijesu mogle da se
tio 13,5 eura, a refundirano mu predvide bilansom potreba za ovu godinu. Zbog toga sada Procedura
je svega 2,5 eura. imamo situaciju da Montefarm ne moe odgovoriti svim Podsjetio je i da su se, u postup-
zahtjevima osiguranika - naveo je irgi. ku ostvarivanja prava iz zdrav-
Laboratorijske analize Obeao je da e ova apotekarska ustanova u najkraem roku stvenog osiguranja, osiguranici
Direktor Fonda zdravstva Sead obezbijediti lancete i dijagnostike trake za potrebe osiguranika, esto obraali Fondu zahtje-
irgi saoptio je da e se i re- za ta e Fond obezbijediti novac iz postojeeg budeta. vom za refundaciju trokova Cijene ljekova e biti usklaene
fundacija trokova odreenih irgi je zamolio osiguranike za strpljenje i razumijevanje, obja- ljekova sa pozitivne liste i me-
laboratorijskih analiza, koje njavajui da je neophodno ispotovati zakonsku proceduru. dicinskih sredstava, kao i za re-
osiguranik nije mogao da uradi - Do tada, Fond e refundirati trokove osiguranim osobama fundaciju laboratorijskih anali- zdravstvenu zatitu i drugih htjev, recept, odnosno nalog za
u zdravstvenoj ustanovi u okvi- koje su nabavile lancete i trakice o svom troku, u visini cijene za, koje nijesu mogli da ostvare prava iz zdravstvenog osigura- injekcije, kao dokaz da je propi-
ru javnog zdravstvenog siste- kotanja prema priloenom raunu i odgovarajuoj medicin- u javnoj zdravstvenoj ustanovi, nja poruio je irgi. sana doza primljena (kod am-
ma, isplaivati prema trokovi- skoj dokumentaciji - kazao je on. zbog ega su se odluili na ovaj Kako je Pobjedi ranije saopte- bulantnog lijeenja), zatim iz-
ma plaene usluge iz korak. no iz Fonda prole godine ispla- vjetaj doktora ili otpusnu listu,
dostavljenog rauna, uz podno- - I pored tekoa u finansiranju eno je 141.490 eura na ime re- raun o kupovini lijeka sa fi-
enje odgovarajuih propisa- guranim licima u visini cijene pristupom osiguranici biti u prava iz obaveznog zdravstve- fundacije ljekova. Godinu skalnim raunom, kao i potvr-
nih dokaza. kotanja, a najvie do visine povoljnijem poloaju u odnosu nog osiguranja, u skladu sa svo- ranije po istom osnovu izdvoje- du apoteke o cijeni lijeka i do-
- Obavjetavamo osiguranike maksimalne cijene lijeka, koju na dosadanji nain refundaci- jim zakonskim ovlaenjima i no je 244.854 eura. kaz da tog lijeka u vrijeme
da e Fond od 1. marta vriti re- je utvrdio Calims kazao je i- je naknade trokova ljekova. ubudue emo raditi na una- Da bi refundirao neki lijek, osi- propisivanja nije bilo u apote-
fundaciju nabavke ljekova osi- rgi, naglasivi da e ovakvim On je za Pobjedu objasnio da i preenju ostvarivanja prava na guranik treba da podnese za- kama Montefarma. Sl. R.
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Drutvo 7
POVODI: Da li se baviti traginim sudbinama crnogorskih dravljana na ISIL-ratitima
kola

ani budu utati ili govoriti

man nee
TVRDIO DA MEDIJI LANO
O ratnicima ISIL-a iz Crne Gore nevoljno se govori IZVJETAVAJU: Kemal Canovi

PLAV/PODGORICA - Pogi- Tragina sudbina plavske porodice upravo je nesreni primjer utaje
bija mladog crnogorskog dr-
avljanina, Plavljanina De- odgovornosti na svim moguim nivoima. Od line do optedrutvene
mala Canovia na jednom od
sirijskih ratita, ponovo je sve se znalo i sve je bilo lako sada pokojnog starijeg sina, navraa rijetko i zadrava se
aktuelizovala dilemu - utati dokazivo i provjerljivo. Samo bili jo i njegova kerka i zet, kratko.
ili govoriti o linim i poro- je trebalo otvoriti oi. Makar 3. Pobjedi je ve sredinom juna
dinim tragedijama uzroko- juna 2015. godine. pretprole godine potvriva- Lice i nalije
vanim teko objanjivim Tada je, naime, u jednoj od pa- no iz veoma pouzdanih sara- Objasnio je dodatno da je (bio)
vjerskim fanatizmom? uza kongresa Socijaldemo- jevskih, novopazarskih, pri- u ozbiljnoj poslovno-finansij-
kratske partije, Demalov tinskih i beogradskih izvora. skoj krizi, jer su mu firme ban-
Javno se oglaavati, upozora- otac, Kemal Canovi, inae Samo se u Podgorici i Plavu ni- krotirale, a preostalom imovi-
vati i objanjavati ili uporno delegat iz plavske kvote kon- ta nije moglo saznati. Ni slu- nom uspio je da izmiri vei dio
tajiti? Ii u susret komplek- gresmena, otro demantovao beno ni neslubeno. Na svako dugova brojnim povjerenici-
snom problemu, suoiti se sa informacije objavljene u dva pitanje vezano za lik i djelo ma. O eventualnim simptomi-
njim i svim socijalno prihvat- dnevna lista (Pobjeda je u to plavskog partijskog funkcio- ma vjerskog fanatizma u nje-
ljivim sredstvima pokuati da vrijeme dodatno provjeravala nera, uz Davida abovia naj- govoj porodici nije moglo biti
Reis Rifat Fejzi se makar umanje, po pravilu podatke iz svojih izvora, pa ni- zaslunijeg za kontinuirano ni govora, jer su svi, bez izuze-
teke posljedice, ili definitivno je objavila inicijalnu informa- dobre izborne rezultate SDP-a taka, uvjerljivo liili veini ci-
zatvoriti oi pred oiglednim i ciju) i pred kamerama i novi- u ovoj optini, odgovarano je vilizovanih, dobro organizo-
Nema pritubi graana utajiti svaku vrstu odgovor-
nosti. Linu, porodinu, dru-
narima predstavio mlaeg
sina kao dokaz da je cijela pri-
oiglednom nelagodom. Je-
dan od njegovih partijskih
vanih, imunih ali u javnom
ivotu prepoznatljivo umjere-
Iz kancelarije ombudsmana Pobjedi su kazali da nijesu dobi- tvenu, ak - dravnu, pa to a izmiljena radi njegove po- drugova nas je poetkom jula nih porodica.
jali pritube graana zbog ilegalnih vjerskih kola. god se pod tim podrazumije- litike diskreditacije (?!). prole godine ak pet puta U meuvremenu, meutim,
Oni su ukazali na injenicu da su obrazovanje i vaspitanje valo. upozoravao da nije pametno dogodila se tragedija. to ju je
djelatnosti od javnog interesa, regulisane setom zakona. akati ili ne akati po toj osjetljivoj temi, uzrokovalo - pitanje je na koje
Pojasnili su da je optim Zakonom o obrazovanju i vaspitanju Tragina sudbina Zaprijetio je tada tubama, ali uz informaciju da se cijela po- se uglavnom odgovara ut-
ureena organizacija i uslovi za obavljanje obrazovnog i Tragina sudbina plavske po- i obraunom drugim sredstvi- rodica odselila u Sarajevo, a da njom. Kao to je bez smisleno
vaspitnog rada u oblastima predkolskog, osnovnog obra- rodice upravo je nesreni pri- ma, pa je istog dana, u poslije- njegov politiki saborac u Plav odrivog razrjeenja i dilema
zovanja i vaspitanja, srednjeg opteg obrazovanja, strunog mjer utaje odgovornosti na podnevnim asovima, bio na - utati ili govoriti, pisati ili ne
obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja lica sa posebim obra- svim moguim nivoima. Od informativnom razgovoru u o ovakvim ili slinim linim i
zovnim potrebama i obrazovanje odraslih. line do optedrutvene; od podgorikoj policiji. Da li je, to god uradili i kako god kolektivnim tragedijama?! to
familijarne, roake, komij- osim o javno izreenim prijet- se ponijeli prema nepod- god uradili i kako god se poni-
ske, drugarske, pa do slube- njama novinarima, propitivan noljivom bolu cijelih fa- jeli prema nepodnoljivom
Islamske zajednice iz Srbije u Otvorili su ih u Roajama, nih ili neslubenih oblika vjer- i na druge teme nije poznato, milija, teko da biste mo- bolu cijelih familija, teko da
iznajmljenim prostorijama, Petnjici i nijesam siguran ima li skog organizovanja i ali da su upravo u tom trenut- biste mogli biti sasvim u pra-
,,sigurno ne sa dobrim ciljem. ih i u Pljevljima. Otvaraju i vrti- nadlenih dravnih organa. A ku na sirijskom ratitu, osim gli biti sasvim u pravu vu R. TOMI
Rekao je i da takozvane kole e u Roajama, zloupotreblja-
Kurana ili kurseve, prema nje- vajui termin djeje igraonice,
govim informacijama, Islam- jer ih otvaraju kao igraonice, a Nove donacije prodaju svim prijateljima,
ska zajednica Srbije otvara kao
nevladina organizacija.
onda uzimaju novac za to re-
kao je on.
sponzorima projekta, kao i Amnesti tvrdi da kod
N. UREVAC Fondaciji ostalim zainteresovanim gra-
anima, po cijeni od pet eura, nas izbjeglice ive loe
Budi human a sav prihod ode na raun
Teletona - pie u saoptenju.
PODGORICA Novac od Dodaju i da e se glumci dru-
ANKETA
karata sa premijere filma iti sa nekoliko maliana koji
Biser Bojane, koja e 3. marta su ve proli kroz proces lije-
biti odrana u hotelu Splen- enja karcinoma, nekoliko sati
did, bie uplaen na raun pred projekciju filma.
Teletona kako bi se pomoglo Akciju je podralo i vie od
djeci oboljeloj od karcinoma. 3.000 maliana i zaposleni iz
Kako je saopteno iz produk- 14 vaspitnih jedinica podgo-
cijske kue MM Production rike predkolske ustanove
Montenegro, Milutin i Mima ina Vrbica. NEZADOVOLJNI BRIGOM O ROMSKOJ POPULACIJI: Kamp na Koniku
Karadi, ali i ostala ekipa koja Kako su saoptili, prikupili su
MARIJANA POPOVI : OLIVERA PRODANOVI: glumi u filmu Biser Bojane 6.367 eura koje e uplatiti na PODGORICA - Izbjeglice u istraivakom novinaru koji
- lanove moje porodice obra- - Sreom rijetko pijem ljekove, nijesu bili u prilici da prisustvu- raun fondacije Budi human. Crnoj Gori i dalje ive u loim je u pritvoru od oktobra 2015.
dovae nova odluka o refundaci- tako da do sada nijesam koristila ju humanitarnoj veeri prvog - Kako bi pomogli vrnjacima uslovima, bez pristupa osnov- godine, uz konstataciju da su
ji Fonda za zdravstveno osigura- mogunost refundacije. Svaka- crnogorskog Teletona Podri koji se bore sa teskom bole- nim uslugama, a novinari i organizacije za ljudska prava
nje. I do sada su koristili tu ko da sada hou. Ta informacija pobijedi, pa su na ovaj nain cu, maliani su, uz pomo vas- dalje dobijaju prijetnje, navodi i udruenja novinara izrazile
mogunost, ali nijesu bili zado- da e Fond za zdravstvo isplai- eljeli da doprinesu i pomognu pitaa i roditelja, pravili razlii- se u godinjem izvjetaju zabrinutost da su optube
voljni jer su dobijali znatno ma- vati puni iznos koji platimo za djeci koja se bore sa opakom te zanimljive produkte, a akci- organizacije Amnesti interne- motivisane njegovim istrai-
nje nego to su platili lijek. Kupo- lijek koji ne naemo u dravnim boleu. ja je organizovana 21. februara enel (AI). vakim radom.
vina neophodne terapije veliki je apotekama ohrabruje i velika je - MM Production Montene- u svim vaspitnim jedinicama U izvjetaju za 2016. godinu, u Kad su u pitanju izbjeglice, u
izdatak za svaku porodicu. povoljnost za sve pacijente. gro, sa braom Karadi na ustanove - pie u sapotenju. dijelu o Crnoj Gori, navodi se izvjetaju pie da je vie od
elu, odluio je da planirana Prvi crnogorski Teleton priku- da su parlamentarni izbori u 1.600 osoba koje su izbjegle
premijera filma 3. marta u pio je vie od 367.000 eura za oktobru prole godine utvrdili u Crnu Goru tokom sukoba u
Splendidu bude humanitar- djecu oboljelu od kancera. vladavinu vladajue koalicije bivoj Jugoslaviji ostalo bez
nog karaktera, te da se karte K. J. sa Milom ukanoviem na trajnog rjeenja.
elu, a da su nezavisni posma- - Oni su nastavili da ive u
trai prijavili nepravilnosti na uslovima ispod standarda,
Pokrenut izviaki asopis Tabor desetinama birakih mjesta. u kampovima bez pristupa
Novinari su, kako pie u izvje- programima sveobuhvatne
PODGORICA Savez izviaa pokrenue svoje glasilo, asopis taju, nastavili da dobijaju pri- integracije. Izbjeglice, od kojih
VIDA URI: MIHAILO EPANOVI: Tabor, koji e izlaziti jednom mjeseno, u elektronskoj formi. jetnje, a medijske prostorije su su veina Romi iz Srbije/Koso-
- To to e Fond refundirati pu- - Prije dvije-tri godine koristio Kako je saopteno, formirano je urednitvo, a za urednika je povremeno napadane. va, nijesu dobile adekvatnu
nu cijenu lijeka dobra je vijest sam mogunost refundacije, ali izabran Luka Pejovi, student novinarstva. - Ministar unutranjih poslova podrku da dobiju formalni
posebno za penzionere i ljude sam ubrzo odustao od toga. Za- - Nakon vie od 20 godina, nai lanovi ali i svi ostali zainte- najavio je u junu izmjene i meunarodni status zatite,
koji esto nijesu u mogunosti dovoljan sam tom novom odlu- resovani ljudi imae priliku da itaju na jednom mjestu sve dopune Krivinog zakonika dravljanstvo ili stalno pravo
da sebi priute neki lijek ako ga kom. Ono to meni predstavlja aktuelne teme o skautizmu, otkriju skrivena mjesta Crne Gore, koje bi tretirale kazne za napa- boravka. Ovo ih spreava
ne nau u dravnim apoteka- problem je to su ljekovi koje ko- podsjete se kako je nekad bilo na izviakim aktivnostima, koje de na novinare. Nacrt nije pod- da imaju pristup osnovnim
ma. Ja nikad nijesam koristila ristim za pritisak, a koji su na listi su novosti u WOSM-u i ESR-u, izaberu najbolju i najpovoljniju nijet do kraja godine naveli uslugama, ukljuujui zdrav-
tu mogunost, jer terapija koju uglavnom zamjene, pa originale opremu saoptili su oni i dodali da e Tabor biti besplatan. su oni, prenosi agencija Mina. stvenu zatitu i mogunosti
koristim uglavnom nije na spi- mogu nai samo kod privatnika Zamjenica urednika je Naa Stolica, a dizajnerski tim predvode U izvjetaju se pominje i zapoljavanja - navedeno je u
sku osnovne liste. po znatno veim cijenama. Luka Jovanovi, Eldin Kurpejovi i Danijel uki. R. D. suenje Jovu Martinoviu, izvjetaju. R. D.
8 Drutvo etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

Sastanak lanova Vlade i predstavnica ena protekao bez dogovora

Majke opet najavljuju proteste


Predstavnice ena jue su na sastanku lanovima Vlade
predloile da obustave rjeenje o ukidanju naknada dok se
o Zakonu o socijalnoj i djejoj zatiti ne izjasni Ustavni sud,
ali taj zahtjev nije dobio zeleno svjetlo trojice ministara
PODGORICA Devet za-
stupnica majki iz Crne Gore
jue je razgovaralo skoro pet
Purii: Naknade su smanjene
sati sa predstavnicima Vlade da bi i penzije bile redovne
o povlaenju izmijenjenog
Zakona o socijalnoj i djejoj - Pojasnili smo razloge zbog kojih je Vlada parlamentu
zatiti kojim su im smanjene predloila umanjenje ovih naknada, kako bi se obezbijedila
naknade za 25 odsto, ali nije- odrivost javnih finansija i, pored ostalog, obezbijedila redov-
su uspjele da ih ubijede da nost u isplati penzija, zarada i socijalnih davanja, ukljuujui
prihvate taj zahtjev, zbog e- naknade samim korisnicama rekao je Purii.
ga su najavile da e najvjero- Potvrdio je da je majkama ponueno da jedan Sa sastanka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
vatnije opet da organizuju predstavnik odbora koji predstavlja korisnice
proteste naredne sedmice. naknada uestvuje u radnoj grupi koja je ovih
dana poela rad na izmjeni Zakona o socijalnoj i
Predstavnice majki ule su u djejoj zatiti. Bakovi: Nijesmo traili nie naknade
zgradu Ministarstva rada i so- - U Vladi smo prepoznali potrebu da se
cijalnog staranja gdje su ih e- reformie politika socijalnih davanja u PODGORICA Smanjenje odredbe zakona diskrimi- ena saoptili su iz njegove
kali ministri rada i finansija pravcu pravednije socijalne politike, a za naknada za majke sa troje i natorne i preporuio da se kancelarije.
Kemal Purii i Darko Radu- neke korisnike i izdanije politike socijal- vie djece nije dio preporu- otkloni sutinska nejednakost Istie se da s obzirom na tu
novi i potpredsjednik Vlade nih davanja kazao je Purii. ke koju je zatitnik ljudskih prema razliitim kategorija- injenicu, kao i na injenicu
Milutin Simovi. To to su se Poruio je da e Vlada ostati otvorena prava i sloboda uputio ma ena koje nijesu obuhva- da nije otklonjen uzrok u
nali za istim stolom, meu- za dijalog i saradnju sa predstavnica- Skuptini i Ministarstvu rada i ene spornim odredbama odnosu na osnov diskrimina-
tim, nije dovelo do rjeenja ma korisnica naknada. Kemal Purii socijalnog staranja, a na koju radi zatite materinstva i jaa- cije, zatitnik smatra da nije
problema. nije dobio izjanjenje tih orga- nja demografskih trendova u uputno da svoj stav gradi na
na, saopteno je iz ustanove dravi. odredbama diskriminatornog
Korektan razgovor nak trajao pet sati. Na kraju, etvrtak, ispred zgrade Vlade ombudsmana. - Na konkretnu preporuku propisa i na taj nain daje legi-
- Nije bilo nikakvih tenzija i naalost, nijesmo doli do rje- - rekle su neke od majki nezva- Zatitnik je u ovim preporu- ombudsman nije dobio izja- timitet zakonu koji je osporio
nijesmo se svaali. Ministri su enja. Oni su ostali pri svom nino za Pobjedu. kama ocijenio da su sporne njenje organa kojima je upu- upravo u tom dijelu.
bili korektni i sasluali su sve stavu, kao i mi. Susret nije Sastanak je okonan oko 18.30
to smo imale da im kaemo. imao rezultata i organizovae- sati, a predstavnica ena elj-
Nas je dosta bilo i zato je sasta- mo opet protest, vjerovatno u ka Savkovi saoptila je medi- da su mnoga socijalna davanja iz radnog odnosa uzele nakna- tan i jako koristan.
jima da su se usaglasili da ni data moda nezakonito, ali ni- de rekla je Savkovi. Razgovor je, kako je naglasio,
Vlada niti majke nijesu krivci jesmo mi krive za to kazala je dorinio boljem meusobnom
za nastalu situaciju. Savkovi. Poziv na strpljenje razumijevanju ukupne situa-
- Nai e se krivac koji je majke Ispriala je i da su predstavni- Ona je pozvala sve ene da bu- cije i, kae Purii, bez sumnje
doveo u zabludu poruila je ce ena odbile prijedlog mini- du strpljive, jer ,,ono to im je potvrdio da je dijalog najbolji
on. stara da jedna od njih bude dio zakon omoguio niko im ne put za traenje odrivih rjee-
Rekla je da su ministrima radne grupe ekspertskog tima moe oduzeti. nja.
predloile da obustave rjee- za ,,kategorizaciju majki. - Odluka koordinacionog od- Vlada je krajem prole godine
nje o ukidanju naknade dok se Savkovi je pojasnila da im je bora je da se protesti nastave. donijela odluku da se primanja
o zakonu ne izjasni Ustavni reeno da e se obaviti ,,kate- Najvjerovatnije emo organi- ena od 336 eura smanje na
sud, ali da je za njih to bilo ne- gorizacija ena zato to poje- zovati skup u etvrtak. Poseb- 264, a ona od 192 na 144 eura.
prihvatljivo. dine nemaju pravo na nakna- no pozivam sve politike opo- Nakon toga u brojnim gradovi-
- Kazali su da e naknade osta- du. nente da budu suzdrani. Svi ma u Crnoj Gori uslijedili su
ti smanjene i da ih nee ukida- - Ne bismo da kategorizujemo mogu da dou, ali ova borba protesti ena. One su sa tih
ti. Sve priamo s rezervom ene. Majke su dovedene u za- nije politika poruila je ona. skupova poruile da nee pri-
Oni su nemoni da nam pomo- bludu, nale su se u nezavidnoj Ministar Kemal Purii u izja- hvatiti umanjenje naknada, jer
BEZ DOGOVORA: eljka Savkovi gnu. Oni su morali majkama situaciji ne svojom krivicom. vi dostavljenoj medijima sa- smatraju da to nije uraeno u
da uzmu novac, oni priznaju Najalije nam je majki koje su optio je da je susret bio korek- skladu sa zakonom. K. J./N. .

Iz Agencija za zatitu linih podataka i slobodan pristup informacijama najavljuju albu na presudu suda Acenokumarol
PODGORICA - Predsjed- stigao u apoteke
nik Savjeta Agencije za za-
titu linih podataka i slobo-
dan pristup informacijama
(AZLP) Muhamed okaj
Lacmanovi: Razloga za PODGORICA - Isporuka lijeka
protiv zgruavanja krvi ace-
nokumarol, na koji su paci-
jue nije elio da komenta-
rie presudu Osnovnog su-
da, koji je ocijenio da je biv-
em direktoru ove
otkaz Obrenoviu nije bilo jenti ekali nekoliko sedmica,
poela je jue.
On je, kako su Pobjedi kazali
iz Montefarma, ve dostupan
institucije Bojanu Obreno- Postupak smjene Obrenovia sproveden je brzopleto - kazao je lan Muhamed okaj i lan tog ti- u apotekama u Podgorici, a u
viu nezakonito uruen ot- Savjeta AZLP Radenko Lacmanovi i dodao da, iako je bio protiv jela Aleksa Ivanovi, a protiv narednim danima bie isporu-
kaz, te da e morati da ga je bio Radenko Lacmanovi. en i ostalim optinama.
vrate na posao. otkaza, podrae Agenciju da iskoristi pravni lijek i brani svoj stav Obrenovi je nakon toga pod- Pobjeda je jue objavila da je
nio tubu. acenokumarol jo prolog
- Nemam komentar. Postoji Sukob izmeu njega i dijela petka stigao u magacin dobav-
pravni lijek koji emo iskori- zaposlenih trajao je gotovo ljaa Farmont, ali nije mogao
stiti i uloiti albu Viem su- od osnivanja Agencije. Za biti isporuen apotekama jer
du rekao je okaj Pobjedi. epilog je imao otkaz, obrazlo- nije imao neophodnu dozvolu
O presudi jue nijesu eljeli en time da on nije postupao Agencije za ljekove i medicin-
da govore ni direktor AZLP po odlukama Savjeta AZLP. ska sredstva (Calims).
edomir Mitrovi, kao ni Obrenovi je u srijedu Pobje- Iz Calimsa su u utorak naoj
lan Savjeta te ustanove Alek- di kazao da su iz Agencije redakciji odgovorili da je odo-
sa Ivanovi. htjeli da ga se rijee zato to je bravanje dozvole u proceduri.
Drugi lan Savjeta, Radenko ukazivao na uestala krenja Oni su objasnili i da izdavanje
Lacmanovi, kazao je za na zakona, statuta i pravila o ra- dozvole traje due jer je Far-
list da je oekivao ovakvu du ove institucije i osporavao mont u sklopu nje traio i
presudu. nezakonite zakljuke i odlu- uvoz novog lijeka koji do sada
- Ovaj epilog sam i ranije na- ke. nije uvoen u nau zemlju iako
javljivao kolegama. Postupak - Blagovremeno sam reago- bi trebalo da se ti zahtjevi pod-
smjene biveg direktora vao na uporna nastojanja o- nose odvojeno. Samim tim,
AZLP Bojana Obrenovia kaja i Ivanovia da putem kako su istakli, Farmont nije
sproveden je brzopleto i ne- pravnog nasilja faktiki pri- potovao preporuke Agencije.
vjeto. Prema mom miljenju, Radenko Lacmanovi Agencija za zatitu linih podataka vatizuju instituciju koja nije Lijek acenokumarol, koji je
nije trebalo ni da bude voen, njihova, ve dravna, koja po- paralela sintroma, terapija je
jer nijesu postojali razlozi za djednako pripada svim gra- za srane bolesnike, pacijente
otkaz kazao je Lacmanovi. Agenciju da uloi albu od- im instancama. kom decembra 2015. vei- anima, iji je ona servis ka- koji su imali srani ili modani
Uprkos ovakvom svom stavu, nosno iskoristi pravni lijek i Savjet AZLP je odluku o otka- nom glasova - za otkaz su zao je on, izmeu ostalog. udar i imaju ugraene vjeta-
kako je dodao, podrae brani svoju odluku pred vi- zu Obrenoviu donio poet- glasali predsjednik Savjeta Sl. R. ke zaliske. Sl. R.
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Marketing 9
10 Hronika etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

Istraga o pripremanju likvidacije lana kavakog klana, Petar Pejovi dan

Pretresli akovia i
PODGORICA Policija

Privoenje Veovia
traga za Blaom Laiem Pejoviu se na teret
(21) iz Podgorice zbog
u Osnovni sud
sumnje da je sa sugraa- stavljaju tri krivina dje-
ninom Petrom Pejoviem la - pokuaj tekog ubi-
Uhapen Podgorianin Mio Veovi (21) pripremao likvidaciju stva, falsifikovanje
zbog nasilnikog ponaanja lana kavakog klana isprava i nedozvoljeno
iz Podgorice, ije ime nije
dranje oruja
Prebio sugraanina saoptila.

Prema saznanjima Pobjede,


pa mu oteo djevojku? sasluano je vie osoba i
pretreseno vie bezbjed-
PODGORICA Mio Veo- mu vie udaraca rukama i no- nosno interesantnih osoba, Sa privoenja Pejovia
vi (33) iz Podgorice, koji gama u predjelu glave. Potom meu kojima su Minja ako-
prema policijskim evidenci- je, sumnja se, nakon to je M. vi i Kotoranin Igor Vukoti.
jama vai za bezbjednosno G. pao, protivno njenoj volji u Kako saznajemo, u utorak
interesantnu osobu, uhap- vozilo ubacio V. J. a onda za- oko 15 sati kontrolisani su
en je u utorak vee u Ulici kljuao vrata i udaljio se. Na- akovi i Vukoti na Marezi.
Vojislavljevia, zbog sumnje kon izvjesnog vremena, on je Oni su bili sa prijateljima u
da je pretukao sugraanina pustio V. J. iz vozila i pobjegao tri automobila, kada ih je
M. G. a potom oteo V. J. - kazali su iz policije. iznenadila policija, opkolila
Mio Veovi je od ranije po- ih i pretresla.
Veovi, koji je od sredine ja- znat policiji. Prije dvije godine Kod njih nijesu pronaene
nuara potraivan po nacional- osuen je na godinu i po zatvo- nedozvoljene stvari, pa su
noj potjernici, tereti se za dva ra, jer je kao saizvrilac poi- puteni.
krivina djela - protivpravno nio krivino djelo iznuda. Ve- Dan ranije uhapen je Petar
lienje slobode i nasilniko po- ovi je 2012. godine zajedno Pejovi iz Podgorice, oko
naanje. sa Danilom Vukieviem osu- 22 sata, na Bulevaru Ivana
Kako se sumnja, Veovi je 13. en na godinu i dva mjeseca Crnojevia, zbog sumnje da
januara, oko 19 asova, u Ulici zatvora zbog napada na Danila je sa Laiem pripremao
Marka Radovia u Podgorici Mandia. Iste godine Neboja ubistvo.
vozilom presreo V. J. i M. G. Markovi osuen je na dvije Njemu je u utorak nakon
- Nakon toga je, kako se sum- godine zatvora zbog pokuaja sasluanja tuilac odredio
nja, fiziki napao M. G. zadavi ubistva Veovia. M. L. zadravanje od 72 sata, a
danas e biti priveden sudiji
za istrage Vieg suda u Pod-
Uhapen Budvanin zbog dranja oruja gorici, koji e se izjasniti o
pritvoru.
Prijetio policajcu, u Inspektori su zaplijenili
Zaplijenjeno oruje

stanu krio puke i pitolj


PODGORICA Vuk Stanii se pojavi na roitu graanske
(30) iz Budve uhapen je u parnice koju vodi protiv tre- Sasluan vjetak na suenju Bou Vujisiu, optuenom za ubistvo roaka
utorak zbog sumnje da je eg lica, a gdje je M. V. pozvan
prijetio policajcu M. V. da e kao svjedok. Nakon upuenih
mu nauditi ukoliko se kao
svjedok ne pojavi na sue-
nju.
prijetnji, osumnjieni se uda-
ljio iz CB Budva - saoptili su iz
policije.
Kako su naveli, policija je po
Optueni bio znatno
Staniiu se na teret stavlja naredbi sudije za istragu Vieg
krivino djelo spreavanje do-
kazivanja. Osim ovog krivi-
nog djela, sumnjii se i za ne-
dozvoljeno dranje oruja i
suda u Podgorici pretresla Sta-
niiev stan u Budvi i pronala
poluautomatski pitolj eka
zbrojovka sa okvirom i futro-
smanjene uraunljivosti
eksplozivnih materija, jer je lom, pitolj vis kalibra 9 mili- PODGORICA Boo Vuji- ma u vrijeme izvrenja krivi- no vremena za smanjenje ra- naoruan pitoljem, ali sa na-
pretresom njegovog stana metara sa 14 metaka i lovaku si, u trenutku kada je ispa- nog djela bila znatno smanje- zdraenosti. mjerom da zaplai onog ko-
pronaen poluautomatski pi- puku cz. lio smrtonosni hitac u brata na ali ne bitno. - Izmeu prethodnog i na- nobara kojeg smatra za osobu
tolj i lovaka puka. Osumnjieni e uz krivinu od tetke Igora Miloevia i Ogovarajui na pitanje tui- knadnog konflikta optuenog koja je prouzrokovala situaci-
- V. S. je u utorak, oko 19,30 sati, prijavu biti priveden nadle- ranio radnika obezbjeenja teljke Suzane Mili, vjetak uzeli smo u obzir njegovo po- ju oko neplaenog rauna i
doao u Centar bezbjednosti nom tuiocu. lokala Mr Kul Mirka Vla- Mili je kazao da je optueni u naanje koje je bilo racional- izbacivanje iz lokala obja-
Budva i M.V, slubeniku tog Oduzeto oruje i municija e hovia, bio je u stanju ra- periodu od pola sata, koliko je no. On se poslije pola sata vra- snio je Mili.
centra, na radnom mjestu pri- biti upueni Forenzikom zdraenosti srednjeg inten- proveo van lokala Mr Kul iz tio u lokal ,,Mr Kul zajedno
jetio da e mu nauditi ukoliko centru radi vjetaenja. M. L. ziteta. kojeg je izbaen, imao dovolj- sa pokojnim Miloeviem, Prigovor
Branilac Vujisia, advokat
Ovo je jue u podgorikom Marko Kova, traio je da mu
Miodrag Jovi uhapen po potjernici Viem sudu kazao neuropsi- se pojasni da li se ponaanje
hijatar Stanko Mili, u ime ti- okrivljenog Vujisia u periodu
Izruen Hrvatskoj ma vjetaka psihijatrijske
struke koji je vjetaio psiho-
izmeu dva konflikta moe
smatrati racionalnim ili jedi-
zbog ratnog zloina loko stanje optuenog Vuji-
sia.
nom moguom opcijom jer je
prethodno ,,iutiran iz lokala.
PODGORICA - Miodrag Jovi - Pod racionalnim ponaa-
(48) iz Hrvatske izruen je Nalaz njem okrivljenog smo naveli
prekjue toj zemlji koja ga je - U vrijeme izvrenja krivi- da okrivljeni i pored zadobije-
potraivala radi izdravanja nog djela, okrivljeni se nala- nih povreda odlazi sa mjesta
petnaestogodinje kazne zbog zio u stanju afekta, razdrae- dogaaja to je jedno rasui-
ratnog zloina protiv civilnog nosti srednjeg inteziteta, bez vanje da se izbjegne dalji kon-
stanovnitva na teritoriji te klinikih simptoma patolo- flikt kazao je vjetak Mili.
drave. kog afekta kazao je vjetak Advokat Kova prigovorio je
Jovi je uhapen po meuna- Mili. nalazu tima vjetaka, jer sma-
rodnoj potjernici NCB Interpol koji se protiv njega vodi pred On je naveo da je Vujisi oso- tra da se radi o afektu jakog
Zagreb 29. novembra u Tivtu, ovim sudom. ba prosjenih intelektualnih intenziteta i da je Vujisi bio
od kada je bio u ekstradicionom Osumnjieni je u ekstradicio- sposobnosti i da ne boluje od bitno smanjeno uraunljiv u
pritvoru. Po meunarodnoj nom pritvoru, prema rjeenju trajnog duevnog oboljenja, trenutku kada je potegao oba-
potjernici, 19. februara u Budvi sudije za istragu Vieg suda u niti ispoljava simptome teeg ra.
je uhapen srpski dravljanin B. Podgorici. Iz Uprave policije duevnog poremeaja. Vujisi je ranije kazao da se
. (35) roen u Zenici Bosna i podsjeaju da je tokom 2016. - U osnovi radi se o duevno kaje i ali zbog svega to se de-
Hercegovina, zbog osnovane godine na osnovu inostranih zdravoj osobi, sa karaktero- silo, te i da ne moe opisati bol
sumnje da je poinio krivino meunarodnih Interpolovih lokim svojstvima emocio- ko ju osje a. Hi tac ko ji je
djelo ilegalna proizvodnja i potjernica iz Crne Gore izrue- nalno nestabilne linosti na- osumnjieni Vujisi ispalio
trgovina narkoticima. no 49 osoba koje su pronaene vodi se u nalazu vjetaka. proao je Vlahoviu kroz vili-
B. . se potraivao meuna- na naoj teritoriji, dok je Crnoj Vjetaci su analizom odbrane cu i zavrio u grudima Milo-
rodnom potjernicom koja ju Gori na osnovu meunarod- optuenog i direktnog razgo- evia. Miloevi, kojem me-
raspisao NCB Interpol Sarajevo, nih potjernica izdatih od NCB vora sa njim ocijenili da je nje- tak ni je bio na mi je njen,
na osnovu naredbe osnovnog Interpol Podgorica izruena 41 gova sposobnost da shvati preminuo je ubrzo nakon ra-
suda u Bjeljini, radi postupka osoba u inostranstvu. C. H. znaaj i da upravlja postupci- KAJE SE ZBOG SVEGA: Privoenje Vujisia njavanja. Bo. R.
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Hronika 11

nas na sasluanju kod sudije za istrage Saobraajni udes u Ulici narodnih heroja u Nikiu

i Vukotia automobil ford fiesta


Djeak teko povrijeen
NIKI Trinaestogodinji djeak A. R.
iz Nikia teko je povrijeen, u saobra-
ajnom udesu, jue u popodnevnim sati-
ma, u Ulici narodnih heroja u Nikiu.
Policija provjerava da li sa ukradenim tablicama.
je u pripremu likvidacije Zaplijenjeno je i oruje: Povrijeeni djeak prevezen je u Kliniki
ukljuena i trea osoba, hekler, korpion i prigui- centar.
Laiev lan porodice, va kojim je, kako se sum- Direktor Opte bolnice u Nikiu, doktor Ili-
nja, trebalo da bude ubijen ja Aanin, kazao je da je A. R. zadobio povre-
osoba koja je odranije lan kavakog klana. de glave i grudnog koa, te da je nakon uka-
poznata policiji Kako nam je potvreno zane pomoi prevezen u Podgoricu.
iz vie izvora, Pejovi je Djeak je bio na biciklu kada ga je, iz za sada
blizak prijatelj sa voom neutvrenih razloga, udario automobil au-
kaljaraca Jovicom di Q7 za ijim upravljaem je bio Miodrag
Vukotiem, koji je u Spai.
bjekstvu, i njegovim Prema saznanjima Pobjede, vozau je odre-
prijateljima iz Podgorice eno zadravanje u policiji. S. D. Sa mjesta udesa
Stevanom Stamatoviem i
Minjom akoviem.
Pejoviu se na teret

ARHIVA POBJEDE
stavljaju tri krivina djela Apelacioni sud u Beogradu odbio molbu Ministarstva pravde Crne Gore
- pokuaj tekog ubistva,
falsifikovanje isprava i
nedozvoljeno dranje
oruja.
Policija provjerava da li je u
Srbija ne da Ristia
pripremu likvidacije uklju-
ena i trea osoba, Laiev
Osim Ristia, Crne Gora je traila i izruenje Predraga
lan porodice, osoba koja Bogievia zbog uea u planiranju teroristikih
je odranije poznata policiji.
Oduzeto oruje, municija, napada u Podgorici. Bogievi je u pritvoru i eka odluku
priguiva i vozilo bie Specijalnog suda o izruenju
upueni Forenzikom cen-
tru radi vjetaenja. PODGORICA Apelacioni
Sektor kriminalistike poli- sud u Beogradu pravosna-
cije, u saradnji sa centrima no je odbio molbu za izrue-
bezbjednosti, tokom febru- nje sprskog dravljanina Ne-
ara intenzivno pretresa manje Ristia Crnoj Gori,
lokale i bezbjednosno inte- koja ga trai zbog sumnje da
resantne osobe. U nekoliko je uestvovao u planiranju
racija zaplijenjen je kokain i teroristikih napada 16. ok-
oruje. A. Ga. M. . tobra prole godine, saop- Radojii dolazi na suenje
teno je iz tog suda.
Tuilatvo odustalo
Apelacioni sud potvrdio je rje- od krivinog gonjenja
enje Specijalnog suda u Beo-
gradu kojim je kao neosnovana
Nastavljeno suenje Petru Miranoviu odbijena molba Ministarstva Radojii
za pokuaj ubistva sugraanina pravde Crne Gore, uz obrazlo-
enje da nijesu ispunjeni uslo-
vi za izruenje.
osloboen
Svjedokinja tvrdi Obrazloenje
optubi
da su Lazarevia Kako pie u saoptenju Apela-
cionog suda u Beogradu, za-
Nemanja Risti PODGORICA - Specijalni tui-
lac ivko Savovi odustao je
mjenik tuioca za organizova- od krivinog gonjenja biveg
jedva izbacili iz kue ni kriminal na sjednici pred
Apelacionim sudom saglasio
Podgorici. Bogievi je u pri-
tvoru i eka odluku Specijal-
vino djelo stvaranje krimi-
nalne organizacije i terorizam
predsjednika optine Niki,
Neboje Radojiia, okrivljenog
PODGORICA Stanka Mi- ali da ne moe tvrditi da ga je u se sa odlukom prvostepenog nog suda o izruenju. u pokuaju. da je zloupotrebom slubenog
ranovi, majka Petra Mira- hodniku udario neko od La- suda i naveo da smatra da nije- Vii sud u Kragujevcu oglasio poloaja bez tendera renovirao
novia, jue je u podgori- zarevievog drutva. su ispunjeni uslovi za izrue- se nenadlenim za odluiva- Okrivljeni pozorinu salu u tom gradu.
kom Viem sudu tvrdila da Sestra optuenog, sedamnae- nje Ristia Crnoj Gori. nje o molbi Crne Gore za izru- Na elu kriminalne organiza- Nakon odustanka od optubi,
je, prije nego to je njen sin stogodinja N. M. je ispriala Apelacioni sud je ocijenio da je enje srpskog dravljanina cije bila su dvojica Rusa, Edu- sutkinja Vieg suda u Podgori-
britvom ubo Predraga La- da se sjea da se poslije zatva- prvostepeni sud pravilno od- Predraga Bogievia, koji je ard irokov (Eduard ima- ci, Suzana Mugoa, zakljuila je
zarevia, tog mladia i nje- ranja diskoteke ula glasna bio kao neosnovanu molbu optuen za pripremanje vie kov, pripadnik vojne slube proces i izrekla presudu kojom
govo drutvo uz pomo su- muzika a potom lupnjava i vi- Crne Gore za izruenje Risti- teroristikih napada na dan bezbjednosti GRU) i Vladimir se odbija otpuba protiv Rado-
pruga jedva izbacila iz ka na vratima njihove kue. a, kada je zakljuio da nijesu parlamentarnih izbora 16. ok- Popov i za njima su raspisane jiia.
hodnika njihove porodine Ona tvrdi da je vidjela mladia ispunjeni uslovi za njegovo tobra prole godine. meunarodne potjernice. Na ovaj potez tuilac Savovi
kue. koji zamahuje rukama prema izruenje na osnovu injeni- Spisi predmeta za Bogievia Zbog uea u pripremanju odluio se nakon to je vjetak
njenim roditeljima i da u tom nog stanja koje proizilazi iz proslijeeni su na odluivanje teroristikih napada u pritvo- finansijske struke Milenko
Petru Miranoviu se ponovo trenutku nije znala da li se tu- naredbe Specijalnog dravnog Specijalnom sudu u Beogradu. ru su: Bratislav Diki, Branka Popovi predoio sudu da
sudi nakon to je Apelacioni e sa njenom majkom, ocem tuilatva Crne Gore. Pod istragom Specijalnog tu- Mili, Milan Dui, Dragan prilikom gradnje i opremanja
sud ukinuo presudu kojom je ili bratom Petrom. - Radnje za koje se Risti tere- ilatva za sada je 25 osoba Maksi, Srboljub orevi, pozorine sale Scena 213 nije
osuen na dvije godine zatvo- - Vikala sam i dozivala upo- ti, kao i mjesta gdje je radio, zbog sumnje da su poinili kri- Aleksandar urovi, Nikola bilo tete za nikiku optinu.
ra zbog pokuaja ubistva Pre- mo. Znam da su moji rodite- nalaze se na teritoriji Srbije, a uri, Sinia etkovi, Dejan Naime, vjetak Popovi je,
draga Lazarevia. Razlog lji izgurali iz kue ovog mom- ugovorom Srbije i Crne Gore Stanojevi i Ivica Mati. predstavljajui nalaz, objasnio
obrauna dvojice Podgoria- ka i on je zajedno sa ostalima od 29. maja 2009. godine pro- Na elu kriminalne or- Mirko Velimirovi uslovno je da je prilikom nabavke robe i
na bila je preglasna muzika, uputio se preko ulice gdje su pisano je da se nee odobriti ganizacije bila su dvoji- osuen, dok je Aleksandru usluga za izgradnju pozorine
zbog koje su prvo nekoliko se na sredini pjeakog prela- izruenje lica kada je djelo ca Rusa, Eduard iro- Sineliu dodijeljen status sale povrijeen Zakon o javnim
puta reagovaliMiranovie- za poeli svaati, a zatim uli zbog koga se trai izruenje svjedoka saradnika. nabavkama ali tom prilikom
viroditelji. u kola i krenuli. Po ulasku u izvreno na teritoriji zamolje- kov (Eduard imakov, Od poetka februara istraga je nije oteena kasa nikike
- Te noi izbacila sam Predra- kuu zatekla sam Petra, koji je ne drave navedeno je u sa- pripadnik vojne slube zvanino pokrenuta i protiv optine.
ga Lazarevia iz hodnika ku- bio izbezumljen i blijed - ka- optenju suda. bezbjednosti GRU) i Mihaila aenovia i Ananija U nalazu se navodi da je za
e. U guranju sam ga uhvatila zala je N. M. Osim Ristia, Crne Gora je tra- Nikia, a pod lupom istraite- rekonstrukciju ukupno utro-
za majicu koju sam mu i poci- Ispriala je da su njeni rodite- ila i izruenje Predraga Bogi-
Vladimir Popov i za nji- lja su i lideri DF-a Milan Kne- eno 156.365,37 eura, to je za
jepala kazala je svjedokinja. lji potom izali na ulicu da vi- evia zbog uea u planira- ma su raspisane meu- evi i Andrija Mandi. 23.634,63 eura manje od plani-
Prema njenim rijeima, Laza- de ta se deava, i da je ona nju teroristikih napada u narodne potjernice A. Ga. ranog iznosa.
reviev prijatelj napao je i ostala u kui. Prema navodima optunog
udario njenog supruga i sve se Prema navodima presu- predloga, Radojii je u periodu
to deavalo, kako kae, u hod- de,Miranovije na trotoaru
niku njihove kue. ispred svoje kue koja se nala-
Dva maloljetnika osumnjiena da su od 1. janura do 31. decembra
2012. godine, kao predsjednik
Objasnila je i da je od trenutka zi u centru Podgorice, nakon
kada se ula muzika, dok se krae svae, noem uboLaza-
izazvala poar u preduzeu Mjeovito optine Niki, prekoraenjem
granica slubenog ovlaenja
sve zavrilo, prolo dvadeset reviau stomak i nanio mu HERCEG NOVI - Protv M. M. postavlja, uli u jednu prosto- U poaru je izgorio dio poslov- pribavio korist firmama ,,Radu-
minuta. teku tjelesnu povredu opa- (14) i R. L. (13) iz Herceg Novog riju i zapalili papir. Plamen je ne dokumentacije, oteena lovi M3 d.o.o Niki, ,,Cine-
Odgovarajui na pitanje ad- snu po ivot. podnijete su prijave zbog zahvatio drvene palete, nakon je krovna konstrukcija i krov. ma service d.o.o Panevo,
vokata Zorana Piperovia, Sljedee suenje zakazano je sumnje da su 15. februara ega se vatra proirila i na Prema izjavi izvrnog direkto- ,,Kino Akustika d.o.o Panevo,
svjedokinja je navela da se sje- za 12. april. Proces vodi sudija izazvali poar u preduzeu AD gumenu pokretnu traku koja ra tog preduzea, materijalna ,,Ramel d.o.o Niki i ,,B Film
a da je njen sin bio jako blijed Predrag Taba. Bo. R. ,,Mjeovito. vodi od prizemlja do sprata teta je 31.210 eura. Montenegro d.o.o. Podgorica.
Maloljetnici su, kako se pret- magacinskog prostora. C. H. Bo. R.
12 Crnom Gorom etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

HERCEG NOVI: Opozicija sjutra nastavlja pregovore o smjeni vlasti

Nemaju zamjenu za
Jankovia i Radmana Vujanovi e
danas odrediti
datum izbora
Odbornici lokalnog par-
lamenta 3. februara su
donijeli odluku o skrae-
Vei dio
nju mandata aktuelnom
sazivu Skuptine optine
Ulcinja
to znai da predstoje
prijevremeni izbori u toj
bez struje
opttini. Datum odravanja PODGORICA Crnogorski
izbora danas bi trebalo da elektrodistributivni sistem
odredi predsjednik drave najavio je da e danas radove
Filip Vujanovi. za kvalitetnije i sigurnije napa-
Slobodan Radovi Danijela urovi Nikola Gojkovi janje elektrinom energijom
izvoditi u nekoliko optina, pa
HERCEG NOVI Ni nakon kandidati koji bi zamijenili ra SDP Crne Gore Dragan rima. Realno je oekivati da e ma, a ne i curenjem informaci- e potroai u pojedinim nase-
drugog kruga pregovora o Radmana i Jankovia. imrak, potvrdio je da nije po- vrlo brzo biti napravljen prvi ja sa njih, ovim putem obavje- ljima biti iskljueni sa mree.
inicijativi koju je pokrenula Sastanku su prisustvovali stignut konaan dogovor, kao i korak, a to je formiranje nove tavam javnost da sam na ANDRIjEVICA: od 9:30
Graanska lista Izbor o predstavnici Izbora, Graan- da e razgovore nastaviti u pe- skuptinske veine i izbor no- sinonjem sastanku svih pred- do 15:30 sati, bez napajanja
smjeni potpredsjednika op- skog saveza, SNP-a, SDP-a, tak. vog predsjednika Skuptine stavnika opozicije jasno i de- elektrinom energijom ostae
tine Dragana Jankovia i Novske liste, Nove srpske de- Ipak, ve se namee zaklju- kazao je imrak. cidno rekla da ne prihvatam potroai u dijelu Prljeni-
predsjednika Skuptine op- mokratije, kao i nezavisni od- ak da postoje uslovi za dogo- Nakon pregovora saoptenjem niti jednu funkciju od pomi- ja, zgrade u blizini Centra
tine Herceg Novi Andrije bornici Ljiljana Bojani i Milo- vor i, ako do toga ne doe, opo- se oglasila predsjednica Op- njanih i da nemam namjeru da bezbjednosti i Parohijski dom.
Radmana, nema dogovora van Badar. U razgovorima zicija bi pokazala politiku tinskog odbora SNP Danijela se povodom tog pitanja predo- DANIlOVGRAD: od 9:00 do
meu opozicionarima. nijesu uestvovali nezavisni nezrelost i direktno bi radila u urovi, zbog, kako je kazala, miljam -kazala je urovi. 16:00 sati ume Beirovia,
odbornici Mirko Mustur i korist svoje tete. SDP je ponu- razliitih informacija koje se Smatram, dodala je ona, da su Suica, Kokotovac, Podglavice,
Inicijativa za sazivanje van- Obrad Gojkovi, koji su proko- dio svoju platformu kroz koju objavljene u medijima. Ona je definisanje zajednikih prin- Maljat, Kosi, Farmont, Beto-
redne sjednice lokalnog parla- menetarisali da e svaki korek- su izraeni ve poznati politi- poruila da ne eli nijednu cipa u prelaznom periodu, njerka, Mamuevina, Jastreb,
menta jo nije predata u skup- tan i konkretan dogovor podr- ki principi, a ijom se primje- funkciju. prevazilaenje politikih i li- Koljat i dio Lazina.
tinsku slubu, a kako ati ukoliko je u interesu grada. nom graanima Herceg No- - Uprkos injenici da se jedin- nih animoziteta i bez iskljui- HERCEG NOVI: od 10: :00 do
saznajemo, sporna je podjela Predsjednik OO SDP Herceg vog obezbjeuje izjanjavanje stvo dogovora moe postii vosti, u demokratskom duhu 11:00 sati dio Zelenike.
funkcija, odnosno ko e biti Novi i v.d. generalnog sekreta- na slobodnim i potenim izbo- samo na zajednikim sastanci- odluivanja, jedini put za po- NIkI: od 10 do 15 sati Cero-
stizanje kvalitetnog dogovora i vo i Drenovtica.
po naem miljenju jedinog PljEVljA: od 9:00 do 10:30
RADOVI: Inicijativa GOjkOVI: Izbor ne zasluuje ispravnog cilja, a to je razvla-
ivanje DPS-a kao preduslov
sati ulice: Omladinska, 20.
novembra, 37. divizije, Voja
pravno neutemeljena da se o njemu raspravlja za odravanje predstojeih lo- enisijevia i Tanasija Pejatovi-
kalnih izbora u fer i demokrat- a; od 10:00 do 13:00 sati Kru-
Predsjednik OO DPS i odbornik Slobodan Radovi smatra da Za predsjednika udruenja Graanski savez i odbornika Niko- skom ambijentu, sa slobodno, pice, Selac, avanj, Premani,
je najavljena inicijativa neozbiljna, pravno neutemeljena i ne lu Niku Gojkovia, inicijativa Izbora je je diskutabilna i pravno bez straha izraenom voljom Vakovo, Pandurica, Kotlajii i
oekuje da e ui u proceduru. neutemeljena. graana Herceg Novog. Gusino brdo.
- U ovom parlamentu su ozbiljne politike partije, iako se - Skuptina moe da smijeni predsjednika SO, ali ne moe Ranije je predloeno da elne ROAjE: od 9:00 do 16:00
razlikujemo u politikim stavovima, koje ne bi dozvolile da potpredsjednika optine. Njega moe da smijeni predsjed- funkcije podijele kandidati sati potroai koji se napajaju
se uoi izbora sprovode ovakve inicijative. Siguran sam da nik optine, to znai, trebalo bi prvo izabrati predsjednika SNP (Danijela urovi) i Nov- sa mree Fejzii.
emo svi zajedno ostati pri onome to smo izglasali poet- optine pa da on smijeni potpredsjednika. Za mene je mnogo ska lista (Savo Mari). Iz Nov- TIVAT : od 10:00 do 11:00 sati
kom februara, skraenju mandata ovom sazivu Skuptine, i bitno od koga dolazi inicijativa. Od nekoga ko ne zasluuje da ske liste taj prijedlog su odbili Kalimanj, Marii i Sportska sala.
da e lokalni izbori koji e biti raspisani za dva dana biti spro- obraamo panju na takve prie. Ne vidim zato bih u tu priu jer, kako su objasnili, ne ele da UlCINj: od 8:30 do 12:00 sati,
vedeni u demokratskom ambijentu, kako dolikuje graanima ulazio sa ljudima koji me i sada optuuju da primam predsjed- se prihvate bilo kakvih ruko- cijeli grad Ulcinj, prigradsko i
Herceg Novog - kazao je Radovi. niku platu a znaju da to nije tako - kazao je Gojkovi. vodeih funkcija u periodu do seosko podruje do Krua i Sv.
izbora. . k. ora.

U nikikom Zahumlju odran 25. Ambasadorski sat Kolain: Javna rasprava o planu integriteta

epanovi eka zvidae


Srednjokolci upoznali kOlAIN Korupcija se u
modernoj terminolokoj vari-
janti u optinskim administra-
cijama zove integritet. Tako

posebnosti Palestine je plan integriteta zapravo plan


borbe protiv korupcije u lokal-
noj upravi. Javna rasprava o
tom dokumentu u kolainskoj
NIkI - Gost 25. Ambasa- minjanja i od prisutnosti u cr- optini traje do 27. februara.
dorskog sata koji je odran nogorskom drutvu, naroito Rjeenjem predsjednice
jue u JU Zahumlje bio je kad su mladi u pitanju. Ovo je optine eljke Vuksanovi, za
ambasador Palestine u Cr- izuzetna prilika da se mnogo menaderku integriteta imeno-
noj Gori, Rabi Alhantouli. vie sazna o toj zemlji koja je u vana je Mirosava Nedi, diplo- Detalj iz Kolaina
On je nikikim srednjokol- crnogorskoj zajednici pomi- mirana pravnica i savjetnica u
cima govorio o istoriji, geo- njana iz vie razliitih uglova. lokalnoj upravi. upravu, sekretar za urbanizam,
grafiji, kulturi i socijalnom Takoe, ovo je izuzetna prilika - Oekujemo da se to vie naelnik Komunalne policije,
aspektu svoje drave. da ambasador upozna mlade graana ukljui u javnu raspra- komandir Slube zatite - ista-
iz etiri razliite srednje kole, vu, jer oslabiti korupciju znai kla je Mirosava Nedi.
Prema rijeima Alhantoulija, da Niki prepozna kao grad ojaati integritet i institucija i Plan integriteta bie i svoje-
za njihovu zemlju je znaajno koji ima ta da pokae kazao pojedinaca. Nacrt plana integri- vrsan poziv zvidaima da
da se upoznaju sa Crnom Go- je Dedovi. teta je objavljen na sajtu opti- ukazuju na primjere korupcije
rom, zbog razvijanja uspje- Ambasadorski sat je aktiv- ne, a zainteresovani potrebne i drugih eventualnih nezakoni-
nog dijaloga i mogue kultur- nost koju Alfa centar orga- informacije mogu dobiti u tosti. Za prijem i postupanje po
ne saradnje i razmjene. nizuje sedam godina, sa ciljem kancelarijama Sekretarijata njihovim prijavama odreen je
- Za nas je vrlo vano da doe- da omogui srednjokolcima i za finansije i optu upravu, Velibor epanovi, pravnik u
mo i upoznamo Niki i Niki- IMA PROSTORA ZA SARADNjU: Jue u Nikiu studentima da saznaju vie o radnim danima od 12 do 14 lokalnoj upravi. Njegov zada-
ane, takoe da predstavimo stranim zemljama, njihovim sati. Planom integriteta e se tak bie da sprovodi postupak
nas, Palestinu, kao i moguno- naglasio je Alhantouli. acima Gimnazije, Mainske, kulturama, istoriji, geografiji, posebno pratiti najodgovornije provjere istinitosti iz prijave
sti za saradnju. U Palestini po- Skup je organizovao Alfa cen- Ekonomske i Elektro- kole. sportu, kao i da u neposred- funkcije u lokalnoj upravi i to zvidaa i predlae mjere star-
stoji 11 univerziteta, i svakako tar. Prema rijeima njegovog - Gost nam dolazi iz Palestine, nom razgovoru sa predstavni- predsjednik i potpredsjednik jeinama organa ukoliko se
je mogue da uspostavimo direktora Aleksandra Dedovi- zemlje koja nije ni blizu, ni da- cima tih zemalja saznaju o optine, predsjednik Skuptine utvrdi da ugroavanje javnog
odreenu saradnju kada je u a, jueranji Ambasadorski leko od Crne Gore, ali je dosta mogunostima studiranja i optine, glavni administrator, interesa ukazuje na postojanje
pitanju studentska razmjena - sat moda je najzanimljiviji daleko od svakodnevnog po- usavravanja. S. D. sekretar za finansije i optu korupcije. Dr. D.
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Crnom Gorom 13
Ambasador Kipra posjetio grad na Zeti U Bijelom Polju poela izgradnja gradskog kolektora

VJERUJU U USPJEH: Jue u Danilovgradu

Danilovgrad u ritmu Evrope


DANILOVGRAD U okviru saradnje dvije prijateljske
meunarodnog projekta ,,Crna zemlje, koja e se ogledati i u
Gora u ritmu Evrope jue je drugim sferama ivota i rada.
ambasador Kipra, ije je sjedi- Nijesmo se dvoumili da
te u Beogradu, Eliades Kon- podrimo inicijativu naeg
stantinos posjetio Danilovgrad ambasadora Branislava Miu-
i susreo se sa predsjednikom novia u Srbiji da se jedan
Skuptine optine Miodra- ovakav projekat realizuje. Na
gom uroviem i uenicama ovaj nain mi nastavljamo
Nikolinom Cakovi, Anelom da pruamo podrku mladoj
Bokovi, Jovanom Stojovi i populaciji u oblastima u koji-
Miom olovi, koje e njegovu ma afirmiu dar prema muzici
zemlju predstavljati na muzi- i nacionalnim igrama, kao i
kom spektaklu krajem aprila elju da kulturu i identitet rod-
u Podgorici. Konstantinos je nog mjesta pokau vrnjacima U RIJEKU E TEI ISTE OTPADNE VODE: Poetak radova u centru

Za otpadne vode
izrazio uvjerenje da e veoma iz drugih drava - rekao je
talentovane djevojke na najbo- urovi.
lji nain reprezentovati Kipar Izvrni direktor projekta Igor
na takmienju. Karadarevi podsjetio je da je
Za predsjednika skuptine 21 optina potpisala protokol o
urovia to je poetak dobre ueu na manifestaciji. B. K.

Tivatsko NVU uestvuje na karnevalu u Makedoniji

Teutu i ratnike
vidjee u Strumici
25 miliona eura
U prvoj fazi bie rijeeno prikupljanje otpadnih voda iz nje za preiavanje otpadnih
voda, je optina Bijelo Polje i
centralne i industrijske zone, sa pripadajuim naseljima Direkcija za izgradnju i inve-
sticije, a finansira se preko
BIJELO POLJE - Jue su po- Dionice im naseljima. granta obezbijeenog od EU u
eli radovi na izgradnji glav- Kako je objasnio direktor po- - Glavnim projektom je usvo- iznosu od 3,1 miliona eura.
nog gradskog kolektora, na dizvoake firme ,,PNP Pe- jen koncept sa tri pumpne sta-
dionici 1 i 3, u Trovoj ulici. roevi Bijelo Polje, Nenad nice, Centar 1, Centar 2 i Indu- Rokovi
Na tom dijelu puta ka Nikolj- Peroevi, projekat u prvoj fa- strijska zona. Ukupna duina Peroevi je dodao da je u toku
cu saobraaj e biti zatvoren zi podrazumijeva prikupljanje kolektora je oko est kilometa- procedura ispunjavanja uslo-
u naredna dva dana. otpadnih voda iz centralne i ra, a radovi se izvode na dioni- va za izdavanje graevinske
NAGRADA DO NAGRADE:Makarada industijske zone, sa pripadaju- cama za koje je izdata grae- dozvole za preostale dionice.
Realizacijom tog projekta bie vinska dozvola. Prva dionica Izvoa radova je firma ,,Lud-
TIVAT Nakon dvostruke grupnom maskom Teuta i rijeen viedecenijski pro- je ukupne duine oko 600 me- vig Fajfer iz Njemake.
pobjede na maskenbalima u ratnici. Ratnikim plesom i blem odvoda otpadnih voda i tara, a trea oko 730 metara - Izgradnja gradskog kolektora
Igalu, NVU Makarada se poklonjenjem kraljici, Tivani zatiena rijeka Lim od zaga- Na dijelu Trove ulice kazao je Peroevi. jedna je od najveih investicija
sprema da oduevi i Make- su oduevili prisutne, a isti efe- enja, jer e savremeni sistem ka Nikoljcu saobra- Investitor projekta, kroz iju na sjeveru, kao i jedan od naj-
donce. kat kod publike ostavili su i na vodu preistiti izmeu 70 do aj e biti zatvoren u izgradnju e se prihvatiti i ot- veih grantova dobijenih od
Na maskenbalima odranim maskenbalu u Institutu. 80 odsto do nivoa kvaliteta ko- padne vode iz naselja Rakonje Evropske unije - ukupno je vri-
tokom 48. Praznika mimoze u - Publika je animirana i osvo- ji se moe vratiti u rijeku. naredna dva dana i Nikoljac, i izgraditi postroje- jedan 25 miliona eura. V. b.
Herceg Novom, u hotelu Pal- jena raskonim i bogatim,
mon bej i Institutu Simo Milo- detaljno uraenim kostimima,
evi, prve nagrade pripale su originalnim performansom i
nevladinom udruenju Ma- vanserijskom energijom 24 Na vie dionica u toku je rekonstrukcija i izgradnja puteva i tunela
karada. Na prvom maskenba- lana koji su dostojanstveno
lu, u konkurenciji vie od 200
maski iz Kotora, Tivta, Budve,
Podgorice, Beograda, Herceg
Novog, Makedonije i Australije,
predstavili masku koja se
simbolino vezuje za na grad
- saoptili su iz Makarade.
Karneval u Strumici jedan je
Raunajte na zastoje i
vonju jednom trakom
publika je odluila da nagradi od najpoznatijih i najposjeeni-
Tivane, koji su se predstavljali jih u Evropi. S. K.

Izrada plana za bolji kvalitet vazduha u Pljevljima PODGORICA Iz Auto-moto Moraica auto-puta Bar - Bolja-
saveza upozorili su vozae na re, na prvoj sekciji Smokovac -
sitne odrone, kao i na poledicu Uva - Mateevo, obustavlja se
Mitrovi i Milev-avor na putevima u planinskim pre-
djelima.
saobraaj za sve vrste vozila u
trajanju ne duem od 30 minu-
predstavljaju NVO Kako objanjavaju, na putevi-
ma na kojima su u toku radovi
ta u 8:10 i 12:00 do 14:00.
Na dionici Cetinje - Njegui,
izmijenjen je reim vonje pa promijenjen je reim saobraaja
su neophodni dodatna panja i sa dvosmjernog na jednosmjer-
strpljenje. ni, a bie obustavljen za sve
Na putu Podgorica - Cetinje, vrste vozila od 8:00 do 10:00 i
lokalitet tunel Mekavac, od 14:00 do 16:00 sati.
saobraaj je obustavljen za Do 31. marta na magistralnom
DOBIE SMJERNICE KAKO DA REAGUJU:Pljevlja sve vrste vozila. Do izgradnje putu Danilovgrad - Podgorica
novog tunela saobraa se naiz- ZBOG RADOVA IZMIJENJEN REIM VONJE: Sa puta Podgorica-Cetinje promijenjen reim saobraaja
mjeninim proputanjem odvija sa dvosmjernog na jednosmjer-
PODGORICA/PLJEVLJA U komisiji za izradu kratkoronog starim cetinjskim putem iznad kruni tok Cetinje, saobraaj se trakom naizmjenino i reguli- ni na mjestu radova zbog geo-
akcionog plana koji e se primjenivati u sluajevima veoma Dobrskog sela. Taj put mogu da obustavlja od 8:50 do 10:50 i san je semaforima. tehnikih istraivanja.
visokog zagaenja vazduha u optini Pljevlja, nevladine organi- koriste putnika i kombi vozi- od 13:50 do 15:20. Van tih termi- Magistralni put Cetinje - Budva Na putu Roaje - piljani, loka-
zacije predstavljae Milorad Mitrovi i Diana Milev-avor. Njih su la, kao i kamioni nosivosti do na saobraaj se obavlja jednom na dionici Brajii Lapii litet raskrsnica Vua - granica
predloili Ekoloki pokret Ozon i Grin hom. Povod za donoenje sedam i po tona i autobusi do trakom naizmjenino i reguli- zatvoren je za saobraaj od 9:10 Crne Gore, zbog istranih rado-
plana jeste enormno zagaenje vazduha koje je u Pljevljima 35 sjedita. Teka teretna vozila, san je semaforima. do 11:10 i od 14:10 do 15:40. va, od 8:00 do 18:00 sati bie
zabiljeeno 29. januara, a uporite je u Zakonu o zatiti vazdu- kamioni teki vie od sedam i Na putu Cetinje - Budva, loka- Na putu Cetinje - Budva, dioni- postavljena privremena saobra-
ha. lanovi radne grupe bie i predstavnici: Agencije za zatitu po tona i autobusi sa vie od 35 litet kruni tok Cetinje - trea ca Koljun - Zavala, saobraaj ajna signalizacija.
ivotne sredine, Ministarstva odrivog razvoja i turizma, optine sjedita mogu koristiti alterna- traka Obzovica, saobraaj se se obustavlja za sve vrste vozila Zimska oprema obavezna je
Pljevlja, Ministarstva ekonomije, Uprave za inspekcijske poslove, tivne puteve. obustavlja od 8:50 do 10:50 i od od 9:30 do 11:10 i od 14:30 do za sve kategorije vozila do 31.
Ministarstva unutranjih poslova, Zavoda za hidrometeorologiju Na putu Podgorica - Cetinje, 13:50 do 15:20. Van tih termina 15:40. marta, na mjestima gdje je to
i seizmologiju, TE Pljevlja, Instituta za javno zdravlje, CETI-ja. D. . lokalitet Kruevo drijelo - saobraaj se obavlja jednom Zbog miniranja na stopi mosta naznaeno signalizacijom. C. G.
14 Crnom Gorom etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

Saradnja Sportskog centra i Fakulteta za sport i fiziko vaspitanje

Studenti e plivanje i
vaterpolo uiti u Nikiu
NIKI Praktina nastava - Uslovi koji su nam na raspo- startne skokove i okrete, teh-
iz plivanja i vaterpola za stu- laganju izuzetno pogoduju i nike ronjenja na dah, osnovne
dente Fakulteta za sport i fi- doprinose kvalitetnoj realiza- elemente spaavanja na vodi
ziko vaspitanje odvijae se ciji programa obuke studenata kao i osnovne elemente vater-
na bazenu Sportskog centra. Fakulteta za sport i fiziko pola kazao je Krivokapi.
Predmetni nastavnik na Fa- vaspitanje. Inae, predmet pli- Sporazum o saradnji ove uni-
kultetu dr Dragan Krivoka- vanje i vaterpolo na naem fa- verzitetske jedinice i JP Sport-
pi i saradnici u nastavi mr kultetu izuava se na treoj ski centar Niki sklopljen je
Rajko Milainovi i mr Ivan godini studija, tanije u e- krajem 2016. godine, a prak-
Vasiljevi zadovoljni su to stom semestru, u trajanju od tini dio nastave vezan za pli-
e se nastava napokon reali- 15 nastavnih sedmica. U tom vanje i vaterpolo studenti su
zovati u gradu pod Trebje- periodu studenti e savladati do sada izvodili na bazenu u
som. sve etiri tehnike plivanja, Igalu. S. D. IMAJU SVE USLOVE: Studenti i profesori uoi jueranjeg asa

NIKI: Predstavnici optine i MZ upa dogovorili najvanije projekte

ZA PUTEVE
I VODOVOD
350.000
Dogovor optine Tivat
i stanara zgrade C-1 na
Seljanovu

Umjesto
Pljevlja: EURA tri sprata,
prizemlje
uri i sprat
podnio Novac koji na
ime koncesija
TIVAT Lokalna uprava
uvaila je primjedbe stanara

ostavku od kompanije
Uniprom metali
zgrade C-1 na Seljanovu, pa se
na lokaciji na kojoj je monta-
na baraka Crvenog krsta nee
PLJEVLJA Potpred- graditi trospratna zgrada ve
sjednik optine Lju- INFRASTRUKTURA NAJVANIJA: Detalj iz upe dobije optina objekat visine 6,3 metara.
bia uri podnio je
ostavku na tu funkciju, NIKI Oko 450.000 eura nica Niki Morakovo mora
bie usmjeren za mora biti postavljena na mo-
Prije nekoliko godina optina
je planirala da u Zagrebakoj
nezvanino je potvre- koje e optina ove godine rekonstruisati i cijelom dui- izgradnju puteva stovima, koje djeca prelaze na ulici na Seljanovu, na lokaciji
no Pobjedi u lokalnoj dobiti od kompanije Uni- nom postaviti rasvjeta. O dina- i vodovoda kae putu do kole istakao je Ra- na kojoj se nalazi montani
upravi. prom metali po osnovu mici rjeavanja tog problema dulovi. Po njegovim rijeima, objekat Crvenog krsta, izgradi
Ljubia uri je funk- koncesija na rudu boksit, bi- dogovoriemo se nakon for- predsjednik na sastanku sa predstavnicima trospratnu zgradu u kojoj bi
cioner DPS-a, a na e uloeno u infrastruktur- miranja vlasti kazao je Radu- MZ Dragoljub optine rijei je bilo i o proble- bile prostorije Crvenog krsta,
mjesto potpredsjedni- ne projekte u mjesnoj zajed- lovi. Po njegovim rijeima, mu snabdijevanja vodom. Dnevnog centra za djecu sa
ka optine izabran je nici upa Nikika. To je, putevi su problem u 12 sela te Radulovi tekoama u razvoju, sklonite
oktobra 2014. godine. kae predsjednik te MZ mjesne zajednice. Vodovodi za rtve porodinog nasilja i
Njegovo imenovanje Dragoljub Radulovi, dogo- - Rjeenje vidimo u odreiva- - Bie nastavljeno rjeavanje prostorije mjesne zajednice.
pratilo je negodovanje voreno na sastanku sa pred- nju prioriteta, tanije, sanira- MZ upa, obii puteve i odre- problema snabdijevanja vo- Tome su se usprotivili stanari
opozicije koja je izrazi- stavnicima lokalne uprave. nje puteva koji su drastino diti najkritinije dionice koje dom upskih domainstava. zgrade C-1, udaljene od bara-
la sumnju da e uri oteeni, koji prolaze kroz ve- primarno treba rekonstruisa- Poetkom marta planirano je ke Crvenog krsta oko etiri
biti dobar potpredsjed- Dogovor a naselja i na velikim usponi- ti. da predstavnici MZ i kompani- metra.
nik optine, jer, kako - U naelu, dogovoreno je da se ma gdje bujice vode oteuju Nakon zavretka radova na je Uniprom metali razgo- Na jueranjem sastanku
su tada naveli, nije bio novac uloi u poboljanje putnu infrastrukturu. Optina prioritetnim kritinim taka- varaju o spremnosti te firme da predsjednice optine, Sneane
uspjean ni kao vlasnik uslova ivota u upi i mi od to- je jue formirala komisiju koja ma, shodno sredstvima, nasta- uloi sredstva u rekonstrukci- Matijevi, potpredsjednika,
privatne firme. A. S. ga neemo odustati. Na stav e zajedno sa predstavnicima vili bi asfaltiranje i ostalih pu- juvodovoda i puteva u upi Sinie Kusovca, direktora
je da se kompletna saobraaj- sela, koji su lanovi savjeta teva u selima. Takoe, rasvjeta kazao je Radulovi. S. D. Direkcije za investicije, Pee
Obradovia i stanara zgrade
reeno je da e se umjesto tro-
spratne zgrade graditi objekat
HERCEG NOVI Iz kapitalnog budeta drave maksimalne visine 6,30 meta-
Iz kapitalnog budeta 650.000 eura za vrti na Savini u Herceg Novom opredijeljeno je 650.000 eura za sanaciju terena ra, koji e imati podrumsku
i izgradnju novog objekta vrtia na Savini, koji je etau, prizemlje i sprat.

Gradnja poinje zbog klizita zatvoren prole godine u aprilu.


PR Ministarstva prosvjete Marija Jovovi, kazala
je da je uraena projektna dokumentacija, a novi
objekat bie graen u postojeim gabaritima.
- Zgrada e umjesto prvobit-
no planiranih 900 kvadrata
imati ukupnu povrinu od 450
kvadratnih metara, a u njoj e

kad saniraju klizite - Novac je namijenjen za sanaciju klizita na


kojem se nalazi objekat JPU Naa radost na Savi-
ni, koji e biti sruen kako bi se gradio novi. Pri-
premljena je projektna dokumentacija za sana-
biti prostorije Crvenog krsta,
Dnevnog centra za djecu sa
tekoama u razvoju i sala za
sastanke Mjesne zajednice
ciju terena. Direkcija javnih radova e raspisati Lastva-Seljanovo - pojasnio je
tender za izbor izvoaa odmah nakon usvajanja Obradovi.
plana javnih nabavki za ovu godinu, to oekuje- On je podsjetio da je za izgrad-
mo uskoro. Tehniki rok za zavretak sanacije je nju prvobitno planiranog
etiri mjeseca - kazala je Jovovi. Bitno je, dodaje objekta u budetu za tekuu
ona, da su u toku i pripreme za graevinske godinu planirano 770.000
Vrti Naa radove na tom objektu koji e otpoeti u drugoj eura.
radost na Savini polovini godine. Naredne sedmice, reeno je
Do izgradnje nove zgrade maliani sa Savine na sastanku, i formalno e se
zbog klizita borave u preureenim uionicama SM Ivan pokrenuti procedura tzv. ta-
je zatvoren Goran Kovai kao i u zadubinskom objektu kaste izmjene DUP-a Seljano-
prole godine Nikole Ukropine u Igalu, u kome je do prole vo, a ukoliko administrativna
godine radio dnevni centar za djecu sa smetnja- procedura bude tekla bez pro-
u aprilu ma i tekoama u razvoju. . K. blema, gradnji bi se pristupilo
najvjerovatnije na jesen. S. K.
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Svijet 15

Revolucionarno otkrie amerike svemirske agencije NASA

Pronaen solarni
sistem poput naeg
VAINGTON - Amerika cijalni korak naprijed u otkri- Udaljena je 4,25 svjetlosnih
svemirska agencija NASA ot- vanju ivota tamo kazao je Apokaliptina budunost Zemlje godina od Zemlje. Blia je
krila je jue na dugo najavlji- astronom sa Univerziteta u svojoj zvijezdi nego to je Ze-
vanoj konferenciji za javnost Kembridu Amauri Triaud na Planeta Kepler-452b, kako uticajem vreline njene umi- sa planete. U ovom trenutku mlja Suncu i treba joj samo
da je pronala solarni sistem konferenciji, prenosi Rojters. smatraju naunici, mogla bi rue zvijezde isparavaju sva Kepler 452b vjerovatno 11,2 dana da okrui oko nje.
u kome orbitiraju planete na est planeta najbliih ovoj pa- pruiti uvid u apokaliptinu njena jezera, mora i okeani. doivljava ono sa ime e Smatra se da se nalazi u nase-
kojima bi mogli da se nalaze tuljastoj zvijezdi, koja je znatno budunost Zemlje. - Ona ulazi u fazu staklene se Zemlja suoiti za vie ljivoj zoni, jer je rije o patu-
vanzemaljski oblici ivota. manja od Sunca, nalaze se u zo- Naunici vjeruju da je bate svoje klimatske isto- od milijardu godina, kada ljastoj zvijezdi koja zrai da-
ni u kojoj se temperature kreu Kepler-452b stjenovita pla- rije. Mogue je da rastua Sunce pone da stari i da leko manje radijacije od
Rije je o, kako je objanjeno, od nula do 100 stepeni. neta, a budui da je njeno energija njenog umirueg bude svjetlije objasnio Sunca.
sedam planeta veliine Zemlje Astronomi objanjavaju kako je sunce 1,5 milijardi godina sunca zagrijeva njenu povr- je nedavno istraiva sa Kepler-452b se nalazi 1.400
koje krue oko zvijezde jedna strana svih sedam otkri- starije od naeg, vrlo je vje- inu i dovodi do isparavanja Instituta za istraivanje van- svjetlosnih godina od nas. Za
Trappist-1, od kojih se tri venih planeta konstantno okre- rovatno da je akter zastra- okeana. Vodena para bi zemaljske inteligencije Dag njeno otkrie zasluan je sve-
nalaze u takozvanoj nastanji- nuta prema zvijezdi, to znai ujueg scenarija, jer pod mogla zauvijek da nestane Kaldvel. mirski teleskop Kepler, vrije-
voj zoni. da je na jednom dijelu planeta dan 600 miliona dolara, koji je
vjeni dan, a na drugom vjena lansiran 2009. godine sa za-
Evolucija no. postojanje ivota. Korak naprijed njivoj zoni. Rije je o planeta- datkom da otkriva nove svje-
To znai da je na najmanje tri Godina na tim planetama izu- - Odgovoriti na pitanje Jesmo Glavnu ulogu u otkrivanju ma Proxima b i Kepler-452b. tove, sline naem.
planete tog solarnog sitema, zetno je kratka i, prema zemalj- li sami predstavlja prioritet u ovog solarnog sistema imao je Proxima b vjerovatno je stje- Kepler 452b krui oko Sunca
koji se nalazi na udaljenosti od skom raunanju vremena, traje nauci. Otkrie ovoliko planeta robotski teleskop kojim su novita kao Zemlja, Venera i slinog naem, ali 1,5 milijardi
40 svjetlosnih godina od Sun- od jednog do najvie 20 dana. u nastanjivoj zoni nevjerovatan upravljali naunici iz Engle- Mars, a mogue je i da je jedna godina starijem. Njegova zvi-
evog, mogue da je nekada na- Najmanje tri planete imaju je korak prema tom cilju - rekao ske. njena strana stalno okrenuta jezda je za etiri procenta ma-
stao i evoluirao ivot. okeane to, kako su objasnili iz je naunik u Nase Tomas Zur- Nasa je prole godine objavila prema Suncu, dok se druga sivnija i 10 odsto svjetlija od
- Mislim da smo napravili kru- Nase, znatno poveava anse za buin. otkrie dvije planete u nasta- nalazi u tami. Sunca.

Amerika Vlada pootrila mjere koje se odnose na ilegalne imigrante

Poinje ira akcija protiv 11


miliona ljudi bez dokumenata
VAINGTON Vlada Sjedi- da e Trampova administraci-
njenih Amerikih Drava ja ostaviti zatitne odredbe za
objavila je nove pootrene imigrante koji su nelegalno
mjere koje se odnose na ile- uli u SAD kao djeca, ali se to
galne migrante. Nove smjer- nee odnositi na sve ostale ile-
nice predstavljaju poetak galne imigrante.
ire akcije protiv imigranata Svaki imigrant koji nelegalno
i obuhvataju oko 11 miliona boravi u zemlji mogao bi biti
stranaca bez dokumenata. deportovan, ali e prioritet Obilne padavine u Kaliforniji izazvale poplave
U dva memoranduma, koje je ipak biti oni koji predstavljaju
potpisao ameriki ministar za
unutranju bezbjednost Don
prijetnju.
Rije je o osobama koje su ne-
Evakuisano 225 osoba
Keli, graninoj patroli i imi- je rije o djeci, navodi AFP. vi ameriki predsjednik Do- davno ule u zemlju, onima LOS ANELES - Najmanje ke da napuste svoje domove,
gracionim zvaninicima nala- Agencija Rojters navodi kako nald Tramp potpisao 25. koji su osueni kao poinioci 225 osoba evakuisano je iz jer u San Hoseu nema sirena
e se da u najkraem mogu- te smjernice predstavljaju januara. nekog zloina ili protiv kojih je San Hosea nakon to su trei niti bilo kakvog drugog siste-
em roku deportuju sve plan za realizaciju izvrnih Kako objanjava britanska podignuta optunica za neki po veliini grad u amerikoj ma da graani mogu da se
ilegalne imigrante, osim neko- naredbi o graninoj bezbjed- agencija, u smjernicama re- zloin, ali koje jo nijesu osu- dravi Kaliforniji pogodile upozore na vanrednu situa-
liko izuzetaka, uglavnom kad nosti i migracijama, koje je no- sornog ministarstva navodi se ene. poplave. ciju.
Gradski zvaninici izdali su AP navodi da su spasioci,
naredbe i savjete za evakuaci- do grudi u vodi, usmjeravali
Izrael zabranio delegaciji EP ulazak u Gazu ju stanovnika iz vie od 1.000
domova, prenosi Rojters.
amce prepune ljudi, meu
kojima su bile I bebe i kuni
BRISEL - Izraelske vlasti dele- ef delegacije Neoklis Silikiotis humanitarnog karaktera ili Evakuacija je nareena za ljubimci, iz jednog kraja u San
gaciji Evropskog parlamenta izjavio je kako je odluka Izraela diplomatama koje su ovlastili stanovnike oko 300 domo- Hoseu nakon izlivanja potoka.
za odnose sa Palestinom nijesu da predstavnicima Evropskog Izrael ili Palestina. va iz naselja Rok Springs, a Posljednje u nizu obilnih pada-
dozvolile ulazak na podruje parlamenta ne dozvoli pristup Namjera Evropske unije je da u gradski zvaninici su pozvali vina, koje su pogodile sjever
Gaze. Petolana delegacija, koja Gazi neprihvatljiva. Gazi procijeni potrebu za rekon- skoro 200 stanovnika naselja Kalifornije u nedjelju i pone-
je u ponedjeljak stigla u Pale- Naveo je i kako je zabrana strukcijom iji je glavni donator, Vilijams Strit da napuste svoje djeljak, oslabile su u utorak,
stinu, jue je trebalo da posjeti ulaska u Pojas Gaze sistemat- ali i da povea zapoljavanje i domove. saoptila je Nacionalna meteo-
Gazu kako bi procijenili tetu ska, jer je ulaz parlamentarnoj smanji siromatvo. Unija radi i Za sada nema podataka o stra- roloka sluba.
koja je nastala usljed interven- delegaciji zabranjen jo od na tome da se na tom podruju dalima ili povrijeenima, a pro- Snane oluje pogodile su
cije izraelske vojske tokom rata 2011. godine. Ulazak u Pojas obezbijedi pristup osnovnim cjenjuje se da je najmanje 300 nedavno i june djelove Kali-
2014. godine i razmotrili brojne Gaze, prema odluci izraelskih potreptinama poput pitke kua oteeno u poplavama. fornije i izazvale poplave.
projekte koje finansira Evrop- vlasti, dozvoljen je jedino pro- vode, hrane, stanovanja i obra- Vatrogasci su ili od vrata do
ska unija. fesionalcima koji imaju ulogu zovanja. vrata kako bi pozvali stanovni- Priredila: urica ori
16 Hronika Podgorice etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

Danas u gradu Mjesna zajednica Beri dobila novu ulicu duine 650 metara

KIC BUDO TOMOVI JU MUZEJI I GALERIJE


Vee narodnih pjesama i humora
Dragana Koprivice MUZEJ GRADA
Gosti: Zoran Kalezi, pjesnikinja Stalna postavka
Milica Bakra i ejla Hoti,
aforistiari Vladislav Vlahovi i
Ljubomir Bulatovi MODERNA GALERIJA
Velika sala u 20 sati Izloba Bezvremeni Istanbul i
lica turskog fotografa Mustafe
Dedeoglua
NARODNA BIBLIOTEKA
RADOSAV LJUMOVI
PRIRODNJAKI MUZEJ
Prikazivanje dokumentarnog
filma: abljak Crnojevia Izloba fotografija sa konkursa
reisera Branka Baletia Najljepa je Crna Gora
Kosa sala u 19 asova Stalna postavka Priroda nas
spaja na prvom spratu
Izlobeni paviljon u Ulici Vlada
CENTAR SAVREMENE etkovia b.b.
UMJETNOSTI CRNE GORE
Telefon: 020/220-496

Bolja povezanost
DVORAC PETROVIA
GALERIJA UDRUENJA
IZVORNIH LIKOVNIH
Izloba amerikog umjetnika UMJETNIKA CRNE GORE
Judina Lemea Moralna magla Tradicionalna izloba radova
lanova UILUCG

sa centrom
PERJANIKI DOM Radno vrijeme od 17 do 20 sati,
Izloba crtea Marije Tokovi osim utorkom i petkom
Bestijarijum
MUZEJ MARKA MILJANOVA LAKE DO GRADA: Nova
GALERIJA CENTAR Stalna postavka. Otvoren je saobraajnica u Berima
Otvaranje izlobe grafika Natae svakog dana.
Drei Samoozbiljenje u 19 Kontakt telefon za organizovane
posjete: 069/616-200 Mjesna zajednica Beri jue
asova
je dobila novu saobraajnicu Ova saobraajnica ima veliki znaaj za graane Mjesne
u duini od 650 metara, koja
povezuje ovaj dio grada sa
zajednice Beri jer e predstavljati i jednostavniju vezu
VANIJI TELEFONI magistralnim putem Cetinje za putni pravac Draevina Buronji
Podgorica i centrom grada.
vozna traka zbog konstrukcija pletnu saobraajnicu istie janovi.
Centar bezbjednosti 122 Kvar na telefonu 1271 Pored toga to e omoguiti ove saobraajnice bila dotraja- Klikovac. On je dodao da je saobraajni-
Vatrogasci 123 Telegrami 126 bezbjednije odvijanje saobra- la, te da je rekonstrukcija bila Predstavnik mjetana Beri- ca vana i za gornju Ljeansku
Hitna pomo 124 Telenor 1188 aja na ovom frekventnom pu- neophodna. Radovi su kotali Krusi Luka Bojanovi kazao je nahiju.
Kliniki centar 412-412 T- Mobile 1500 tu, ova saobraajnica ima veli- 45.000 eura, koje su izdvojene da saobraajnica za Beri znai - Kada bude asfaltiran put
Informacije 1181 M-tel 1600 ki znaaj za graane Mjesne iz budeta glavnog grada. puno. Draevina - Buronji, ovo e bi-
zajednice Beri jer e predstav- - Radove smo zapoeli prije - Bezbjednost je vea. Do sada ti glavna saobraajnica do cen-
ljati i jednostavniju vezu za dvadeset dana, na irini od e- je ulica bila usko grlo, nijesu se tra grada. Bie kraa nekoliko
MUP - albe i pritube graana 19-821,069-349-000 putni pravac Draevina Bu- tiri i po metra, koliko su dozvo- mogla mimoii dva vozila. Pje- kilometara i bezbjednija nego
Komunalna policija 0800 81222 ; 237-861 ronji, koji svakodnevno koristi ljavale prostorne mogunosti. aci, meu kojima ima dosta saobraajnica koju koristi gor-
Montenegro Call centar (turistiki serfvis) 080001300 veliki broj graana. Prole godine sanirano je 200 aka i omladine, bili su ugro- nja nahija Barutana-Gradac
SOS lin. za rtve trgovine ljudima 020/656-166
Direktorica ,,Puteva Violeta metara ove saobraajnice, ta- eni. Prijetila je opasnost od kazao je Bojanovi.
Klikovac kazala je da je kolo- ko da Beri danas imaju kom- udesa svaki dan kazao je Bo- Nj.B.-I.T.
Auto moto savez 19807 i 020/ 234-999
Autobuska stanica 620-430
eljeznika stanica 441-211 Danas u multimedijalnoj sali KIC-a ,,Budo
Montenegro erlajns, buking sluba 19804 Tomovi tribina ,,Crveni vrhovi slobode
Montenegro erlajns, poslovnica 664-433 i 664-411
Aerodrom Podgorica, informacije
Carinska otvorena linija
020/444-244
080-081-333 Sjeanje na velikane
Centar za zatitu potroaa 210-670
Sigurna enska kua
Centar za djevojke Ksenija
020/ 234-253
256-865
NOR-a i revolucije
Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika
U multimedijalnoj sali KIC-a ,,Budo Tomovi danas e, od 12
IMAE KOMPLETNU sati, u organizaciji Saveza udruenja boraca NOR-a i antifaista
psihoaktivnih supstanci 611-847
PONUDU: SC ,,Moraa Crne Gore biti odrana tribina ,,Crveni vrhovi slobode. U znak
Kancelarija za prevenciju narkomanije 611-534
sjeanja na velikane NOR-a i socijalistike revolucije Blaa Jova-
NVO 4 life 068/818 - 181 novia, Sava Brkovia i Radovana Vukanovia, govorie istoriar
Kancelarija za pomo samohranim majkama 646-090 Korak blie rekonstrukciji male sale SC ,,Moraa Radoje Pajovi, akademik Zuvdija Hodi i profesor Slobodan
Podrka LGBT osobama - Juventas 020/230 - 474 Simovi. Kr.
Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji
Tano vrijeme
Univerzalna sluba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika
112
125
1180
KSCG partner Iskljuenja struje
SOS broj za rtve trafikinga 116666
glavnom gradu Bez napajanja elektrinom
energijom od devet do 15 sati
u Ulici 27. marta, dok napaja-
nja elektrinom energijom od
DOMOVI ZDRAVLjA INSPEKCIJE Koarkaki savez Crne Gore KSCG koristiti rekonstruisanu danas e ostati zgrada ele- devet do 16 sati nee biti u dije-
Kol centar 19816 Republika bie partner glavnog grada u salu odreen vremenski period bi na Bulevaru Pera etko- lu park-ume Zagori.
Trina 230-529 i 230-921 rekonstrukciji male sale u rekao je Veovi via, kao i vojna zgrada iza nje, Podruje Lijeve rijeke, Brsku-
Blok 5: Sanitarna 608-015 Sportskom centru ,,Mora- Zamjenik gradonaelnika pod- zatim O ,,Dragia Ivanovi ta, Verue, Opasanice, Mokre i
Izabrani doktori za odrasle 481-911 Ekoloka 618-395 a, saopteno je iz PG biroa. sjetio je da je u Stratekom pla- na Zlatici i dio naselja oko nje, Kruevice struju nee imati od
izabrani doktor za djecu 481-912 Veterinarska 234-106 Zamjenik gradonaelnika a- nu razvoja Podgorice za period kao i dio stare Dalmatinske deset do 18 sati.
ginekologija Odjeljenje inspekcije
slav Veovi istakao je da je od 2012. do 2017. definisana ulice i Ulice Vlada etkovia. Do prekida u snabdijevanju e
(izabrani doktori za ene) 481-925 zatite prostora 281-055
Centar za mentalno zdravlje 481-928 Inspekcija rada 230-374
glavni grad prihvatio ponudu rekonstrukcija male sale SC U intervalu od 9:30 do 12 sati doi zbog radova na elektro-
laboratorija 481-933 Turistika inspekcija 647-562 Koarkakog saveza Crne Go- ,,Moraa, vrijedna 4,2 miliona struje nee imati dio Bloka 30 mrei. H. P.
Centar: Inspekcija Uprave re, kojom e, nakon usvajanja u eura, te da je objavljen javni po-
Izabrani doktor za odrasle 201-955 za igre na sreu 265 438 Skuptini Podgorice, biti omo- ziv za odabir partnera za reali-
izabrani doktor za djecu
(pedijatar) 201-956
Fito - sanitarna
Metroloka
621-111
601-360
guena sanacija dijela prostora
SC ,,Moraa koji zbog zapu-
zaciju tog vanog projekta.
Nakon rekonstrukcije, mala
Don Vik 2 u Sinepleksu
Stari Aerodrom: tenosti sada ne doprinosi do- sala bie pretvorena u multi- U bioskopu Sinepleks od danas
Izabrani doktor za odrasle 481-940 DEURNE SLUBE brom imidu grada. funkcionalnu dvoranu za dvo- je na repertoaru akcioni triler
izabrani doktor za djecu Biro glavnoga grada za - U sklopu javnog poziva, dobili ranske sportove koarku, ,,Don Vik 2 a projekcije poi-
(pedijatar) 481-961 komunikaciju sa graanima
smo atraktivno i vrlo funkcio- rukomet, odbojku, mali fudbal nju u 15:10, 17, 19:30, 21:45 i
izabrani doktor za ene (svakog dana od 08-24h)
(ginekolog) 481-955 080-081-081
nalno idejno rjeenje koje e i borilake sportove. Multi- 22:30.
ATD 481-958 i ultrazvuk 481-954 Vodovod 440-388 biti pretoeno u glavni projekat funkcionalna dvorana povri- Drama-komedija ,,T2 Trejn-
Nova varo: Agencija za stanovanje 623-493 i ponudu za partnerstvo. Ponu- ne je 4.970 kvadratnih metara, spoting bie prikazana u 17:45,
Izabrani doktor za odrasle 230-410 Komunalne usluge 655- 313 dom je predvieno da glavni a predvieno je da ima 2.500 20 i 22:15, erotska drama ,,Pe-
izabrani doktor za djecu istoa 625-349 grad ostaje vlasnik sale, dok e sjedita. Nj. B. deset nijansi mranije u
(pedijatar) 230-418 Elektrodistribucija 633-979 17:30, 19:45 i 22, a horor ,,Kru-
Iinterna medicina 428-922 Pogrebno 662-480 govi u 16:30. Triler ,,Podije-
Stara varo: ljen na programu je u 18:45 i 21
Izabranidoktor za odrasle 648-823 APOTEKE sat, avanturistiki ,,Zlato u
izabrani doktor za djecu Kruevac 241-441 (NON-STOP) Oblano, do 14 stepeni 21:30, mjuzikl ,,La-la lend u 19,
(pedijatar) 648-836 Podgorica 230-798
fizikalna medicina 481-991 Ribnica 627-739
Danas e biti umjereno do potpuno oblano, uglavnom a drugi dio ,,Zone Zamfirove u
Konik 607-120 Sahat kula 620-273 tokom noi bie uslova za slabu kiu. Povremeno e duvati 20:45. Ljubitelji animiranog fil-
Golubovci 603-310 Galenika Crna Gora 245-019 umjereno jak juni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha bie ma mogu pogledati ,,Logo Be-
Tuzi 603-940 Sanatea 248-677 oko pet stepeni, a najvia dnevna do 14. H. P. tmen u 15 i 15:45 i ,,Balerina i
Viktor 15:30, 16:15 i 17:15. H. P.
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Hronika Podgorice 17

Javne esme, parkovski mobilijar i gradske fontane esto na meti vandala

Lake ih je alosno je
to na javnim
mjestima postoje

odravati
kamere, a da se ne
kanjavaju oni
koji unitavaju
mobilijar

nego sauvati
UMJESTO UKRASA - RUGLO:
Teko oteena fontana u glavnoj ulici

Posebno interesantni
bronzani djelovi
Kaluerovi navodi da je nedavno devastirana esma na
U preduzeu Vodovod i ka- uglu Hercegovake i Ulice slobode.
I. MITROVI

nalizacija, koje brine o de- - Najprije je neko jaom petardom razbio kadicu. Zbog toga
set gradskih fontana i 54 smo morali zatvoriti vodu, kako ne bi prskalo okolo. Meu-
javne esme, istiu da ne- tim, u toku noi neko je skinuo bronzane elemente sa sve
maju posebnih tekoa u etiri strane esme, iako to nije bilo lako, jer je sve na arafe.
njihovom odravanju, ali Trebalo mu je dosta vremena da to skine, morao je dobro da
da im mnogo problema za- tegli. Nevjerovatno je da ga niko nije vidio pria Kaluerovi
daju vandali. i podsjea kako su iz fontane sa glavnog gradskog trga, prije
nekoliko godina, otuene 24 bronzane mlaznice, ime je pri-
Odravanje injena teta od 7.200 eura.
Kontrolor javnih esmi i
gradskih fontana Milan
Kaluerovi, koji je jue je Kaluerovi. nijesam ranije gledao. Bili
nadgledao generalno ienje Kako navodi, graani ubacu- smo i mi djeca, ali ovakvu
fontane u Centralnom parku je kamenje u cijevi fontane, tetu nijesmo inili. alosno
na Pobreju, rekao je za Pob- zbog ega stradaju i pumpe, je to to na javnim mjestima
jedu da je odravanje fontane razbijaju ploice, a nerijetko postoje kamere, a da se ne
svakodnevno, dok je general- kradu i esme i mlaznice. kanjavaju oni koji unitavaju
no pranje, ienje cijevi i fil- mobilijar kae Kaluerovi.
tera jednom sedmino. Unitavanje Na meti vandala nedavno se
- Vjerovali ili ne, prole sed- Svakodnevno obilazei park- nala i najnovija fontana u
mice iz ove fontane izvadili ove, trgove i druga javna gradu, u Kraljevom parku, na
smo pet punih kanti kra, a u mjesta u gradu, Kaluerovi kojoj je polomljen reflektor.
meuvremenu su polom- naglaava da je, pored javnih Uprkos tome to je komple-
ljene sve mlaznice kazao je POSLA NE FALI: Jue u esmi i fontana, na meti van- tan park pod video-nadzo-
Kaluerovi. Centralnom parku na Pobreju dala kompletan gradski mo- rom, ukradeni su bakarni
Pokazujui pregrienu mlazni- bilijar. oluci sa nadstrenice u dijelu
cu, Kaluerovi je kazao da su - ivim u Podgorici 62 go- gdje su klupe i table za igran-
one interesantne psima, ali da je ljubimce. esto je, kae, na - Tamo zaepe odvode u ka- prosto ne povjeruje kako se dine. Ovdje sam se i rodio, ali je aha, kao i kompletna op-
su za njihovu devastaciju krivi m e t i va n d a l a i e s m a u dicama, kako bi psi mogli iz neki sugraani ophode pre- ovakvu bezobzirnost prema rema u prostoriji za video-
vlasnici, koji ne kontroliu svo- podnoju Gorice. njih da piju vodu. Da ovjek ma javnim esmama dodao gradskom mobilijaru nadzor. I.MITROVI

Osnovna kola ,,Oktoih objavila prvi broj kolskog asopisa


Nema zainteresovanih za nagradnu igru krojakog salona Re-moda

Jo ekaju prve skice aci piu ,,Oktopis Prvi broj kolskog asopisa da sljedei broj donese novine i

maturskog stajlinga
Manjak kreativnosti, pomo-
,,Oktopis ve nekoliko dana
dostupan je u elektronskoj
formi svim zainteresovanim
itaocima na zvaninoj
u formi i u sadraju, u zavisno-
sti od interesovanja, prijedloga
i materijala koji im bude dostu-
pan.
darstvo ili moda samo ne- fejsbuk stranici Osnovne - Oslukivaemo reakcije i uva-
zainteresovanost mladih - kole ,,Oktoih. Aktuelnosti iti sugestije uenika, ali i dru-
tek u krojaki salon iz ivota kole, zanimljivosti gih italaca. Ovim brojem smo
Re-moda ni dvadeset da- iz svijeta nauke, umjetnosti, obuhvatili neke od aktuelnih
na nakon objavljivanja in- stranih jezika, razgovori sa tema kao to je problem vr-
formacije o poklanjanju ha- profesorima i pitanja ueni- njakog nasilja koji je sve izra-
ljine i odijela za maturu, nije ka, kao i teme iz psihologije, eniji u osnovnim ali i u sred-
stiglo nijedno idejno rjee- sadraj su ovog asopisa iji njim kolama, predstavili
nje!? su urednici profesori, a novi- literarne i likovne radove naih
nari aci. uenika, rad nastavnika Milen-
Vlasnica salona, modelarka ZA SADA SAMO LISTALICA: ka Popadia iji su uenici vie-
Jasmina Perovi-Samaradi Direktor kole Vuki Konjevi Naslovna strana asopisa struki pobjednici dravnih ta-
priznaje da je neprijatno izne- kazao je da su elja da asopis kmienja, a pored toga ostavili
naena neodazivanjem matu- doe do to veeg broja itala- kupljali materijal da bismo ga u smo dosta prostora i za zani-
ranata na nagradni konkurs, ca i ograniena finansijska drugom polugou pripremili mljivosti iz nauke i zabave na-
ali kae da se moda radi samo sredstva odredili da asopis za izdavanje. Osmislili smo vela je Rai.
o neinformisanosti mladih. izlazi u elektronskoj formi. strukturu asopisa i potencijal- Posebnu panju privlai rubri-
- Bilo je nekoliko upita o kraj- - Prve reakcije italaca koji su ne rubrike. Nastojali smo da ka ,,Pitali ste, u okviru koje su
njem roku za prijavljivanje, ali ljinama, ija izrada u naem momci su mnogo skromniji i ga pogledali su pozitivne. Oe- zadovoljimo interesovanja i predstavljena najea i najin-
niko jo nije poslao skicu svog ateljeu kota oko 1.500 eura. U jednostavniji. kujemo i sugestije i predloge, uenika i roditelja i da predsta- teresantnija pitanja uenika i
eljenog maturskog stajlinga. pitanju je vjerodostojna runa - Teko ih je nagovoriti na bilo tako da emo se truditi da sle- vimo aktuelnosti iz ivota ko- odgovori na njih.
Moda su samo neinformisa- izrada haljine po modelu Ver- kakve inovacije. ele uglav- dei broj bude jo raznovrsniji le kazala je Rai. - Pruili smo mogunost svim
ni Obezbijediti sebi besplat- saea. Zanimljivo, maturant- nom klasina odijela rekla je i interesantniji. Za sada plani- Ona je istakla da su se uenici, uenicima da nedelju dana
nu haljinu ili odijelo za matu- kinje uglavnom ele repro- Perovi-Samaradi. ramo da izlaze dva broja godi- voeni savjetima i smjernica- ubacuju anonimna pitanja u
ru nije ba mala nagrada. Od dukcije haljina sa ,,crvenog U salonu se nadaju da e na- nje, pa e naredni izai u junu. ma, odlino snali u ulozi novi- kutiju koja je postavljena u ho-
maturanata samo traimo tepiha, a mi smo konkursom gradna igra za besplatnu ha- Ukoliko se steknu uslovi, po- nara. lu, nakon ega smo ih selekto-
ideju, jer u naem salonu mo- upravo to htjeli da izbjegne- ljinu ili odijelo postati tradici- stoji mogunost da izlazi i e- - U koli imamo novinarsko-li- vali i izdvojili najzanimljivija.
emo ostvariti svaku njihovu mo. Zato kopirati modne ja uoi maturskih veeri. e kazao je Konjevi. terarnu radionicu kao izborni Pitanja su najee bila vezana
kreativnu modnu zamisao kreatore, kada mladi mogu Krajnji rok za prijave (sa ski- Urednica i profesorka Ivana predmet, a u okviru nje su ue- za nastavu, a najinteresantnije
kazala je ona. sami osmisliti svoj stajling? com eljenog maturskog staj- Rai istakla je da su jo prije nici mogli da naue forme i je bilo: Zato se nastavnici i
Ako do sada nije bilo zaintere- Nigdje ne pie da te djevojke linga) produen je do 21. mar- godinu doli na ideju da pokre- oblike novinarskog izraza. uenici ne zamijene? otkrila
sovanih za uee u nagrad- moraju nositi haljine iz svijeta ta. Za vie informacija nu kolski list sa ciljem da pri- Osim toga, velika podrka im je je urednica asopisa.
nom konkursu, u salon su ve visoke mode istakla je vla- maturanti mogu kontaktirati kau javnosti i na pravi nain bila profesorica maternjeg je- Svoj doprinos u izradi dizajna
pristigle dvije porudbine za snica studija ,,Re-moda. krojaki salon Re-moda pu- prezentuju rad, talenat, krea- zika Tamara Damjanovi, kao i dao je nastavnik Sava Kovae-
izradu reprodukcije haljina Za razliku od djevojaka koje tem njihove fejsbuk stranice tivnost i uspjehe uenika. drugi profesori koji su bili dio vi, a asopis, uz uenike, pot-
najpoznatijih kreatora. eznu za to glamuroznijim ili na broj telefona 068/755- - Na savjetu roditelja doli smo redakcijskog deska kazala je pisuju i Vesna Vukovi, Nevena
- Radi se o veoma skupim ha- odjevnim kombinacijama, 866. I.e. na ideju o pokretanju lista. U urednica ,,Oktopisa. Tomovi, Tamara Damjanovi
toku prvog polugoa smo pri- Ona ne iskljuuje mogunost i Milica Puonji. Kr.
18 Kultura etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

Konferencija ministara kulture Jugoistone Evrope odrana u T

Da uimo iz prolos
bismo ponavljali gre
CETINJE - Ministar kulture dijelu. Istakao je da postoji jako
VRIJEME DOGOVORA:
Crne Gore, Janko Ljumovi, puno prostora koji svjedoe o Ministri 12 zemalja na
Baletski spektakl u Nikikom pozoritu uestvovao je na ministar- nedostatku bilo kakve estetike skupu u Albaniji
skoj konferenciji u Tirani ko- u gradnji, te da ova inicijativa
ja je odrana u okviru alban- moe dati smjernice kako da se
udesna sinestezija skog predsjedavanja
regionalnom inicijativom Sa-
sprijei ubrzani razvoj ru-
nog, te da je ljepota, zapravo,
pokreta, boje i muzike vjet ministara kulture Jugoi-
stone Evrope (JIE) - unap-
izvor odrivog ekonomskog
razvoja. On se zapitao kako je
NIKI - Uz sofisticirane i igrokazna ina, razlikuje se od reenje kulture za odrivi mogue da su nai preci imali
profesionalne pokrete prva- koreografija koje su ranije po- razvoj. bolji osjeaj za estetiku, to se
ka Narodnog pozorita u Beo- stavljane, jer su ovog puta na- moe jasno vidjeti iz analize
gradu, Jovice Begojeva, 176 glasili jo kominiju interpre- Ministarstvo kulture Republi- arhitekture koja je nastajala
balerina baletske kole Prin- taciju libreta, koja je jednako ke Albanije i kancelarija Une- nekada i sada. Takoe je govo-
ceza Ksenija izvelo je, poslije zanimljiva i bogata ne samo za ska u Veneciji, organizatori su rio o znaaju uvoenja umjet-
Podgorice, u Nikiu baletski djecu, ve i odrasle. dvodnevnog sastanka u ijem nosti u javne prostore, to pri-
spektakl ipolini, uz redi- Lijepa pria pripovijedana po- su fokusu bili borba protiv ne- bliava kulturu svima, a sa
teljski i koreografski izraz kretom ak 176 balerina iz legalne trgovine kulturnim do- druge strane prevazilazi tradi-
umjetnice Nacionalne opere Nikia, Podgorice i Bara, ra- brima i kulturna batina kao cionalnu podjelu djelatnosti u
iz Sofije, Katje Petrovskaje. zliitih uzrasnih grupa, daje pokreta odrivog razvoja. kojoj je kultura rezervisana sa-
Velike prie svjetske literature vjetar u lea razvoju baletske mo za odreene profesije, i
pripovijedane su na ivopisan umjetnosti u Crnoj Gori, koja Otpor runom obino na margini drutva.
nain, zahvaljujui umijeu je veoma slina crnogorskom Predsjednik Vlade Republike Crna Gora i Srbija zajedniki
vizuelnog izraza i pokreta kla- ambitusu, iako se to ne ini na Albanije, Edi Rama, otvarajui Pozitivne prakse
sinog baleta mladih balerina prvi pogled. Kako je svojevre- konferenciju istakao je kao izu- Ministar Ljumovi istakao je obiljeavaju Lubardin jubilej
Princeze Ksenije. Strogoa meno izjavio za asopis Nik- zetno znaajan aspekt finansi- da se sastanak organizuje u
baletskih pozicija ispotovana ikog pozorita Jovica Bego- ranja kulture i ouvanja kul- okviru najznaajnije regional- Na marginama ministarske konferencije koja se odrava u Tirani,
je na svojstven nain najmla- jev, Crnoj Gori potreban je turnog nasljea, naglaavajui ne platforme saradnje u oblasti ministar kulture Crne Gore Janko Ljumovi susreo se sa ministrom
ih uesnica, dok su starije ba- balet u kulturi, i svakako vei da moramo biti svjesni da je kulture, koja predstavlja sna- kulture Republike Srbije, Vladanom Vukosavljeviem. Na sastanku
letske umjetnice svojim napo- broj pripadnika jaeg pola, da ouvanje nasljea bitnije od an oslonac razvoju i razmjeni je bilo rijei o mogunostima zajednikog predstavljanja izdavatva
rima ne samo u pokretu ve i u bi sinestezija duha i pokreta ubrzane izgradnje objekata na znanja, pozitivnih praksi i ek- dvije drave na internacionalnim sajmovima kulture, kao i razvoju
scenskoj mimici, doarale imala odgovarajui balans. odreenim podrujima koja se spertiza. On je naglasio znaaj kinematografskih i pozorinih koprodukcija, sa posebnim fokusom
borbu dobra i zla i emanirale - Naalost, u koli Princeza smatraju atraktivnim. On je na- saradnje sa meunarodnim na festivalsku saradnju. Ministri su takoe zakljuili da ovu godinu
novo iitavanje dramskog ba- Ksenija vidio sam samo jed- glasio i znaaj saradnje u regio- organizacijama, Uneskom, Sa- treba iskoristiti za zajedniko obiljeavanje jubileja 110 godina od
letskog komada ipolini, ra- nog deka. To bi trebalo malo nu, poruujui da treba da ui- vjetom Evrope i Evropskom roenja Petra Lubarde, ije je stvaralatvo ostavilo trajan trag u
enom po literarnom predlo- marketinkim putem da se ra- mo iz prolosti kako ne bismo komisijom, sa kojima su u pret- kulturi obje drave. Zakljueno je i da programi saradnje u oblasti
ku anija Rodarija, djeijeg zvije da bi se privuklo to vie ponavljali greke kada je u pita- hodnom periodu ostvareni kulture moraju biti materijalizovani konkretnim aktivnostima, pa se
pisca iz Italije, dobitnika An- djeaka, odnosno njihovih ro- nju mir i stabilnost u regionu znaajni rezultati. Crnogorski u narednom periodu oekuje intenziviranje saradnje u tom smislu.
dersenove nagrade. ditelja da upiu svoju djecu na jugoistone Evrope. Premijer ministar kulture ukazao je da
Rond de jambe par terre, balet. to se tie djevojica, u Rama je istakao da region ve revitalizacija utvrenja Besac,
battement tendu, pile, chan- Crnoj Gori ima dosta potenci- dugo ivi u vremenu agresije na Skadarskom jezeru, pred- kulture. On je govorio i o zna- svom ekspozeu naglasio je i
gement des pieds, jete, salute I jala i tu nema nita drugo da se runog koja naruava kultur- stavlja prvo infrastrukturno aju osnivanja Filmskog centra odgovornost javnih politika
i II, samo su neki od pozicija u doda, osim da im predstoji ne vrijednosti i kulturni diver- ulaganje u kulturu iz evropskih Crne Gore za dalje unapree- za kulturni diverzitet, koji je
klasinom baletu, koje su na mukotrpan rad. Balet ne moe zitet cijelog regiona, te da po- fndova u Crnoj Gori, te da je nje kinematografije u Crnoj sutinska odlika Jugoistone
najivopisniji nain predstavi- da se ui dva ili tri puta nedjelj- stoji jako puno prostora za ovo model kome treba teiti Gori, ali i istakao znaaj regio- Evrope. Istakao je i znaaj tema
le male i mlade umjetnice. no, nego svakodnevno i tako bi unapreenje saradnje u tom kada je u pitanju finansiranje na kao sinema destinacije. U albanskog predsjedavanja, na-
Muzika poznatog ruskog ova umjetnost jedino mogla da
kompozitora Karema Haatu- zaivi i kod vas, jer Crnoj Gori
rijana, ispotovana je u sva- je neophoan balet u kulturi -
kom djeliu, taktu, i na neki izjavio je Jovica Begojev, pr- Dan roenja Danila Kia obiljeen na Fakultetu za crnogorski jezik i knjievnost
nain pokretom, otpjevana vak Narodnog pozorita u Be-
na velikoj sceni Nikikog po- ogradu, za asopis Nikikog
zorita. Dinamina pria u tri pozorita. M. R.
Njegova je sudbina predskazala s
CETINJE Ki je pokazi- RAZUMIJEVANJE:
,,Slike koje gledaju nas vao put, a jo u Svetom
pismu stoji da oni
Oma Kiu na FCJK
Ahmed Buri:
Jovane arac u Beogradu koji stvari naziva-
ju jasnim ime- Sudbina Danila Kia
PODGORICA - ,,Slike koje nom pridonose je predskazujua, jer mi
gledaju nas naziv je samo- dobroti svijeta.
stalne izlobe radova Jovane Sasvim je ire- ivimo u svijetu i vremenu
arac, koja e biti otvorena levantno je li izbjeglica
veeras u 19 sati, u Beogradu on bio posled-
u Nonoj galeriji Petak, (Lo- nji jugosloven- Boban Batrievi:
mina 14), u okviru projekta ski pisac, to Ki nikada nije pisao o
,,Dosije umetnik, udruenja je u njegovu dje-
,,Kreativna fabrika. Nakon lu jevrejsko, Crnoj Gori jer je nikada
Beograda, izloba se seli u srednjoevropsko, nije izgubio
Porto Montenegro, gdje e crnogorsko.
biti otvorena 15. marta. Za nekoga kome je ivot
Jakov Bajovi zapisao je da je namijenio nadnacionalnu,
likovno stvaralatvo Jovane skoro univerzalnu ulogu be-
arac tek u povoju. smrtnog antiheroja, ne postoji
- Ipak, u njemu se ve mogu ja- vrednovanje. Postoji samo po-
sno razaznati pojedine stilske i kuaj dubokog razumijevanja
simbolike odrednice, koje jek u sreditu autorkinog inte- - kazao je knjievnik i kolumni- stom roenja u Subotici, grani- zujua, jer mi ivimo u svijetu i On smatra da je Danilo Ki, kao
ukazuju na zreo, obrazovan resovanja - ocijenio je Bajovi. sta Ahmet Buri tokom preda- c i b a r e m d v a s v i j e t a . vremenu izbjeglica. neko ko je prevodio poeziju i
umjetniki korpus. Izrazito Ivana arac roena je 1988. go- vanja, koje je u sklopu cjelod- Razumjeli bi i koliko su ga - Jedno od najeih stanja ko- uao u njenu sutinu, poeziju
rapsodina, ekspresionistika dine u Podgorici. Zavrila je Fa- nevnog programa Sjeanje na odredili ivot na Cetinju, pa jima se Ki u svojim djelima pretoio u prozu. Tu je njegova
forma u konstantnom je odno- kultet likovnih umjetnosti na Danila Kia, povodom 82. go- onda u Beogradu i Parizu. Po- bavi je samoa - ukazao je Bu- magija. Kiova pria je nepouz-
su borbe sa samom sobom. Le- Cetinju i trenutno je na master dinjice od roenja Kia, jue tom je uporedio Kia i aka La- ri. dana pripovijest, za razliku od
pravi, djeje bezazleni nanosi studijama na istom fakultetu, odrano na Fakultetu za crno- kana. nekih pisaca koji odmah posta-
sjaja ispituju dubine gotovo odsjek slikarstvo. Takoe, u Be- gorski jezik i knjievnost na - Ki je kazao da ne bi mogao Magija teksta ve tezu i onda je kroz svoje liko-
praiskonskog mraka, koji uvi- ogradu pohaa akademiju za Cetinju. pisati na nekom drugom jezi- Obraajui se studentima Fa- ve kao kroz marionete dokazu-
jek Jovaninim slikama daje video dizajn. Uestvovala je na Buri je podsjetio da bi, ako bi ku, a Lakan da je podsvjesno kulteta za crnogorski jezik i ju. Kao da mi ne znamo da je
osnovni ton: neodreenosti, mnotvu grupnih izlobi u ze- se ilo u ralanjivanje Kiovog strukturirano kao jezik - ista- knjievnost, on se osvrnuo na sunce daleko. Nema nita gore
nepoznatosti i sumnje. U razre- mlji i inostranstvu. Dobitnica je svijeta nali, ba kao on na kao je Buri, dodajui da ipak metafore i kazivanje pripovje- od pisaca koji znaju sve o sudbi-
enju ovog sukoba, pomalo pa- nagrade Ekonomskog fakulteta Mansardi, elemente od kojih je ima autora koji su dokazali da sti. ni svojih junaka, oni ne pripovi-
radoksalno, povrinski sjaj sam za najbolji crte. Ovo je njeno to djelo sastavljeno i shvatili je mogue pisati kao useljenik - Nije bitno je li neto pria, pje- jedaju nego piu gotove teze.
postaje pozadina - preko njega i prvo predstavljanje u Beogra- to je naslijedio od oca, maar- u jezik, te da se moe rei da je sma, mit. Bitno je da se slae sa - I sam rtva napada nacionali-
kroz njega izviruju likovi, uvi- du. A. . skog Jevreja, a to je dobio mje- sudbina Danila Kia predska- duhom teksta - kae Buri. stike arije zbog svoje sred-
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Kultura 19

Tirani U Podgorici predstavljen zbornik radova o Danilu Kiu, u izdanju CANU

sti kako ne
PODGORICA - Zbornik ra-

M.BABOVI
dova Danilo Ki 80 godina
od roenja (1935-2015) sa-
dri 17 priloga koji mogu da
prue odgovor na pitanje ko
je bio Danilo Ki, ili jo pre-

reke
ciznije ta je knjievno dje-
lo velikog pisca, saopteno je
Prioritetne jue u CANU tokom pred-
stavljanja najnovijeg izdanja
teme razgovora ove naune institucije.
ministara kulture 12
Prof. dr Sonja Tomovi-un-
drava bile su borba di ukratko se osvrnula na
protiv nelegalne trgovine najzanimljivije radove zbor-
nika, istaknuvi da svaki od
kulturnim dobrima i njih zatvara jednu od mogu-
kulturna batina kao ih pozicija i jedno od mogu-
pokreta odrivog ih tumaenja kada je u pita-
nju djelo Danila Kia.
razvoja - Veoma su raznorodni prilozi,
a svi zajedno sainjavaju jed-
nu cjelinu istakla je Tomo-
vi-undi.
onalnu platformu u oblasti
kulturne saradnje, koja slui Dvije ideologije VELIKI KNJIEVNI ZNAAJ: Sa predstavljanja zbornika u CANU
razmjeni iskustava, uspostav- Prema rijeima Tomovi-
ljanju novih, zajednikih mo- undi, Danilo Ki predstavlja
dela saradnje i usaglaavanju
prioriteta kulturnih politika.
Ovaj regionalni savjet okuplja
12 drava, punopravnih lani-
osobeni spoj koji se raa izme-
u Zida plaa i kamenog
Lovena, tj. spoj jevrejske mit-
ske utopijske tradicije i crno-
Osobeni spoj Zida
glaavajui da je borba protiv
nelegalne trgovine kulturnim
ca i dvije u svojstvu posmatra-
a. Osim Crne Gore lanice su:
Albanija, Bosna i Hercegovina,
Bugarska, Grka, Hrvatska,
gorske epske naracije.
- Iz tog spoja nastala je jedna
vanredna linost, gdje je vje-
rovatno uee njegovog uja-
plaa i Lovena
dobrima tema za koju je po- Makedonija, Moldavija, Ru- ka Rista Dragievia bilo veo- Ki je zagovornik teorije o kritikom preispitivanju 20. vijeka, sa
trebna sinhronizovana sarad- munija, Slovenija, Srbija i Tur- ma znaajno i uplivno. Kao stanovita dvije velike ideologije koje su se pretvorile u totalitarne
nja mnogih resora, te da je odr- ska. erudita, znalac i obrazovani
ivi razvoj koncept ka kome Konferenciji su izmeu ostalih ovjek, Dragievi je veoma reime i unitile milione ljudi kazala je Sonja Tomovi-undi
treba teiti kada je u pitanju prisustvovali i predstavnici uticao na formiranje mladog
saradnja sa drugim resorima. Uneska, Savjeta Evrope i Danila Kia kazala je Tomo- Kia i knjievnost je postala
Evropske komisije. Generalna vi-undi. mjesto gdje je on izraavao Knjievnost je duna
Deklaracija kao podstrek direktorka Uneska, Irina Bo- Ki je, kako je istakla, unio jed- svoje kulturoloke, religijske,
Konferencija u Tirani rezulti- kova, prisutne je pozdravila nu politiku i istorijsku novi- mitoloke, iracionalne i racio- da bude angaovana
rala je usvajanjem deklaracije, putem video linka, istiui da nu, koja je odgovarala njego- nalne, ali i politike stavove
koja e biti znaajan podstrek je ova inicijativa izuzetno zna- vom temperamentu i ivotu. kazala je Tomovi-undi. Prof. dr Sonja Tomovi-undi istakla je da se Ki ne bavi ide-
ostvarivanju usaglaenih cilje- ajan podsticaj za razvoj kul- - Odlikuje ga veoma snano po- ologijama koje su satrle krhko ljudske bie u 20. vijeku.
va i osmiljavanju aktivnosti turnih politika, te da je u pret- litiko bie. On je homo politi- Tri pristupa - On se bavi upravo onima koji jesu rtve tih velikih ideolo-
koje e doprinijeti njihovoj re- h o d n o m p e r i o d u Sav j e t kos u pravom smislu rijei. Za- Akademik Radomir Ivanovi gija. Ki je uzeo pojedinanog ovjeka, obinog, onog koji
alizaciji. Deklaracija fokusira ministara kulture Jugoistone govornik je teorije o kritikom naglasio je da se brojni anali- se samo pominje u statistikama, pojedinca koji je za njega
priroritete regionalne saradnje Evrope otvorio brojne kanale preispitivanju 20. vijeka, sa sta- tiki i kritiki postupci o Kiu znaajan. On smatra da je svako ljudsko bie unikatno, nepo-
u svim oblastima kulture, i isti- saradnje oblasti kulture i srod- novita dvije velike ideologije mogu svesti na tri vrste: prva je novljivo, vrijedno i da je knjievnost duna da ispravi ono
e znaajne potencijale za da- nih oblasti. Ona je takoe ista- koje su se pretvorile u totalitar- afirmativna i apsolutno domi- to istorija, istoriografija i enciklopedistika ine kao moralni
lje unapreenje saradnje obla- kla i znaaj borbe protiv nele- ne reime i unitile milione lju- nantna u oblasti koja se zove propust. Knjievnost je, dakle, duna da bude podsjetnik, da
sti kulture sa turizmom i galne trgovine kulturnim di istie Tomovi-undi. kiologija. Druga je negator- bude angaovana i pokrene ovjeka na razmiljanje o vrijed-
obrazovanjem. dobrima, kao jedan od Une- I sam Ki, podsjetila je ona, bio ska. Rjee se spominje, ali je nosti svakog pojedinca kazala je Tomovi-undi.
Savjet ministara kulture JIE skovih prioriteta u ovom peri- je svjedok i uesnik, a dijelom i dominantna u antikiologiji.
predstavlja najznaajniju regi- odu. R. K. neko ko je imao bliskog dodira Trea vrsta je objektivni pri-
sa ovim ideologijama. stup i najrjei je od svih. U konanom svoenju svih e Jugoslavije i na Balkanu.
- Posmatrao je kako Njemci - Predstavnici prve vrste kriti- knjievno-estetskih valera, - To daje dra ovom projektu,
odvode njegovog oca na strati- ara su Petar Pijanovi, Jovan tvrdi Jovan Deli, moraju se jer je oigledno dio smiljene
te u Drugom svjetskom ratu, Deli, Mihailo Panti, Mirjana imati u vidu kako rezultati ki- politike koju vodi CANU ka-
a ovu drugu ideologiju bio je u Mioinovi, Mark Tompson... ologije, tako i rezultati antiki- zao je Ivanovi.
prilici da neposrednije upo- Predstavnici druge vrste su ologije, jer obje vrste tekstova Akademik Nenad Vukovi

svijet izbjeglitva zna nakon rata. Te dvije ideo-


logije, koje su se pretvarale u
fanatizovana dogmatska, ie-
Dragan Jeremi i Neboja Va-
sovi, sa dvije knjige. Pred-
stavnici objektivnog pristupa
piu izvanredni znalci ista-
kao je Ivanovi.
On je dodao da je zbornik o
osvrnuo se na kljune biograf-
ske injenice o Danilu Kiu i
istakao bogatstvo i razliitost
njoevropskosti, Ki je na neki menata gradi svoju konstrukci- doloka uenja, zapravo su su Vladimir Viskovi, Jasmina Danilu Kiu jedino institucio- naunih pristupa u promilja-
nain uzmakao pred subjektiv- ju. Kada poima istoriju on se negdje duboko dodirnule bie Ahmetagi i Mirjana Beejski. nalno izdanje na teritoriji biv- nju o njegovom djelu. J. N.
nim, privatnim, herojskim sto- trudi da svaki trenutak o kojem
rijama, fiziki otiavi u Fran- pie nanovo proivi, tako to
cusku. On je zbog svoje iznova i iznova produava tre- Mile Albijani ,,Putovanje Rada Vujaia PODGORICA - esta samostal-
svjetskosti morao biti smetnja nutak o kojem pie kae Ba- na izloba radova autora Rada
narastajuoj mitomaniji, a ono trievi, naglaavajui da Ki izlae u
to je, izgleda, bila njegova na- nije istoriar u klasinom smi-
u Umjetnikom paviljonu Vujaia, pod nazivom Puto-
vanje, bie otvorena veeras u
mjera je kazivanje pripovijesti
koja kroz pojedinane sudbine
slu te rijei ve knjievnik koji
pie o prolosti. Batrievi se
,,Bluz baru 20 sati u Umjetnikom paviljo-
nu. Izlobu e otvoriti akadem-
zahvata sudbinu jednog veeg osvrnuo i na piev ivot na Ce- PODGORICA - Izloba ra- ski slikar Milutin Obradovi.
prostora, onoga koji mu je po tinju, dodajui interesantnu dova Mileta Albijania, pod Rade Vujai je autor mlae
porijeklu i roenju pripadao anegdotu da je Ki umio da gla- nazivom ,,Pobratimstvo lica generacije. Fakultet likovnih
kae Buri. vom udari sagovornika sa ko- u svemiru, bie otvorena umjetnosti zavrio je na Cetinju
jim se nije slagao. veeras u 21 sat u kafeu 2011. godine. lan je Udruenja
Potraga za izgubljenim - To udaranje glavom mu je si- ,,Bluz bar. likovnih umjetnika Crne Gore
Predavanje ija je tema bila gurno bila cetinjska crta - Mile Albijani roen je 1963. od 2011. godine. Uesnik je vie
ivot na Cetinju i Kiovo poi- uvjeren je Batrievi. godine u Bilei, gdje je zavrio kolektivnih izlobi i umjetni-
manje istorije odrao je i pro- Nakon predavanja koja su, u osnovnu kolu i gimnaziju. Di- kih kolonija u zemlji i inostran-
fesor Boban Batrievi. prepunoj sali FCJK, odrali plomirao je 1990. godine na stvu. Izloba e trajati narednih
Prema njegovim rijeima, Ki- Buri i Batrievi, organizova- Filozofskom fakultetu u Nik- deset dana. A. .
ova fiksacija su bila tri motiva: na je knjievna radionica s Va- iu, na pedagokom Odsjeku.
smrt, gubitak i dokument. skom Raieviem i Ethemom Kao nastavnik likovne kulture
- Svi ovi motivi se na neki nain Mandiem. Tokom radionice Dvije godine je radio u Bilei, a
vezuju za prolost, pa tako Ki analizirano je knjievno stva- potom dui niz godina u Nik-
Grafike Natae Drei u galeriji ,,Centar
uvijek traga za izgubljenim. ralatvo Danila Kia i predlaga- iu u prosvjeti i NVO sektoru, PODGORICA - Izloba gra- naslijea njene vievjekovne la je na studijskom putovanju
Zato nikada nije pisao o Crnoj ne teme zainteresovanim mla- da bi ve neko vrijeme svoj i- fika Natae Drei, pod nazi- tradicije, a ono podrazumijeva na Ecole Superieure dArt de
Gori, jer je nikada nije izgubio dim stvaraocima za pisanje vot i rad vezao za Tivat. Imao vom Samoozbiljenje, bie strpljivu i predanu posvee- Lorraine u Metzu, Francuska.
- kae Batrievi. kratke prie s kiovskim moti- je zavidan broj samostalnih i otvorena veeras u 19 sati u nost zahtjevnim tehnikim Dobitnica je brojnih stipendi-
Kako naglaava, najvei dio vom. Najbolja pria bie objav- zajednikih izlobi, a bavi se galeriji Centar. Otvorie procesima litografije, algrafije ja i priznanja, meu kojima je i
Kiiovog opusa pripada poro- ljena u asopisu za knjievnost slikarstvom, fotografijom i di- je istoriarka umjetnosti ili serigrafije. stipendija CANU za podstica-
dinoj istoriji. i kulturu Script. Osim pome- zajnom. Organizator je likov- Milica Bezmarevi. Nataa Drei roena je 1987. nje umjetnikog podmlatka
- Ki nije pisao o porodinoj nutih aktivnosti, na FCFJK nog dogaaja ,,Nacrtajmo se u U katalogu izlobe Bezmare- godine. Osnovne i specijali- Crne Gore za ovu godinu. Izla-
istoriji na nain na koji je to ra- upriliena je projekcija doku- eNKa, osniva i lan umjet- vi je zapisala da grafiarka stike studije zavrila je 2016. gala je samostalno na Cetinju i
dio Peki. Kad neto nije mo- mentarnog filma o Danilu Ki- nike grupe ,,Grupa Tri Art i Nataa Drei svoj stvaralaki na Fakultetu likovnih umjet- u Mecu kao i na brojnim ko-
gao da nae u dokumentima, u, a studenti su itali odlomke punopravni lan ULUBIH-a. izraz kreira njegujui i potu- nosti na Cetinju, na grafikom lektivnim izlobama. Ue-
Ki se preputao imaginaciji, iz Kiovih djela. Od 2013. godine ima status slo- jui primarno shvatanje gra- odsjeku u klasi prof. mr Anke stvovala je u radu mnogih ra-
ali na osnovu dostupnih doku- J. UKANOVI bodnog umjetnika. A. . fike posebnosti, poniklo iz Buri. Tokom 2015. godine bi- dionica. A. .
20 Feljton etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

NAUKA, IDEOLOGIJA, KULTURNI IDENTITET 2.

Proces koji nema veze sa Formulacija ura Bo-


kovia srpska urbana
kultura nema uporite

paleosrpskim ivljem
ni u posrednoj (pisa-
noj), ni u neposrednoj
(arheolokoj) grai, to
znai da je nauno neu-
temeljena u strunoj i
Pie: Branislav BOROZAN naunoj literaturi. I po-
Kovaeviev kolega, ure ure Bokovi je arheolokoj batini ranog srednjeg vijeka, koju je red toga, ona e biti na-
Bokovi, takoe uesnik u metnuta kao katego-
istoj arheolokoj kampanji, na Jovan Kovaevi jasno diferencirao od slovenske arheoloke grae - rija prema vrijednosti i
istim iskustvima (arheolo-
kom materijalu) konstatuje da koja po njemu u Crnoj Gori nije uoena - pripisao etniki predznak srpski to na vrhu vrijednosne
se, uprkos mnogim naunim ljestvice. U okviru ove
problemima, na tlu Crne Gore kategorije Bokovi za-
moe najbolje prii rjeavanju pravo podrazumijeva
krupnih naunih problema u istih kulturnih slojeva, kako se iste kulturne sadraje
okviru razmatranja razvojnog vidi, sutinski drugaije od
procesa materijalne i duhovne Kovaevievog, dozvolimo koje Jovan Kovaevi
kulture na Balkanu, te da oni mogunost da je do ovakve sagledava u svojoj pre-
ba ovdje pruaju najpodob- atribucije dospio posred- zentaciji, a to je u koli-
nije elemente za njihovo celo- stvom onih, po Kovaeviu,
vito sagledavanje. Naveemo tzv. indirektnih metodolokih
ziji sa Bokovievim mi-
ovdje samo tri takva, bitna postupaka. Meutim, ako je ljenjem. Jer, Kovaevi
problema: Hronoloki najsta- zaista imao potrebu da koristi iste slojeve vidi kao ne-
riji, problem razvitka ilirske indirektne metodoloke po- slovenske, pa time i kao
kulture i njenog kasnijeg ugra- stupke u vrjednovanju posto-
ivanja u dalji tok razvitka jee prebogate kulturne bati- nesrpske
kulture na tlu posebno jugoza- ne predmetnih prostora, onda
padne teritorije Balkana; stva- je posredstvom njih, u najbo-
ranje zaetaka i osnovnog ra- ljim sluajevima, mogao do- nak protourbanih naselja kao
zvitka najstarijih oblika srpske spjeti samo do veoma klima- to su Kotor, Bar, Gradina u
urbane kulture; i, najzad, razr- vih hipoteza. Izmeu ostalog, Martiniima i sl. izazvan okol-
jeenje problema organske to potvruje i Kovaevieva nostima Velikih seoba, ili pak
spone izmeu razvojnog toka konstatacija da u navedenoj opstanak in situ starijih grado-
srpske srednjevekovne kultu- kampanji nije pronaen bilo va poput Budve i Ulcinja, na
re u centralnim oblastima Bal- kakav slovenski arheoloki prostoru organske Dalmacije
kana, i mediteranske kulture - materijal iz navedenog vreme- kojoj je na prostor bezrezer-
spona koja je ba na tlu na, a to je utvreno neposred- vno pripadao, zapravo se ve-
priobalnog pojasa Crne Gore nim istraivakim postup- zuje za tradiciju antikog svi-
nala svoje najsigurnije upori- kom. Kula na Gradini u Martiniima jeta, a nikako za kulture
te. Poseban problem, pro- slovenskog, ili po Bokovie-
blem izdvajanja i razvitka spe- Neutemeljenost za navedenih dvaju vienja Obzirom da je etnika atribuci- svojoj prezentaciji, a to je, ka- voj tvrdnji - paleosrpskog et-
cifine kulture crnogorskog Ova Kovaevieva tvrdnja u kulturnih slojeva na prostoru ja kulturnog sloja, u nekim ko smo ve primijetili u kolizi- nikuma. Nju e iz antike tra-
naroda moe se, ini mi se, pre vezi slovenske arheoloke gra- Crne Gore, vjerovatno neho- epohama najee jedna od ka- ji sa Bokovievim milje- dicije crnogorskog tla, uz
tretirati metodama istorijskih, e je i danas aktuelna, nakon tino, u konkretnom sluaju tegorija prema vrijednosti na njem, jer Kovaevi iste podrku kulturno srodnog su-
sociolokih i etnolokih istra- svih dosadanjih arheolokih samo problematizuje pripad- najviem stupnju vrijednosne slojeve vidi kao neslovenske, sjedstva, prenijeti u srednji
ivanja, - dok arheologija mo- iskopavanja. Uporedna anali- nost srpske etnike grupacije ljestvice, osjeamo potrebu da pa time i kao nesrpske. vijek onaj dio starosjedilake
e samo delimino doprineti iroj slovenskoj populaciji. tri navedena Bokovieva pro- populacije koji je preivio bu-
njegovom razreavanju. blema prokomentariemo, Koegzistencija re Velikih seoba. Uinie to
upravo zbog toga to ih atribu- U nastavku teksta, Bokovi kada se za to steknu uslovi, od
Predznak ira etnikim predznakom. navedene kulturne slojeve pri- kojih je svakako najbitniji us-
U svojim vienjima, u Njegova formulacija srpska pisuje srpskoj etnikoj grupa- postavljanje njihove koegzi-
odnosu na Kovaevia, urbana kultura nema upori- ciji na osnovu tvrdnje, da sta- stencije sa novoprispjelom
Bokovi je poao znat- te ni u posrednoj (pisanoj), ni n ov n i t vo m ra z r i j e e n i slovenskom populacijom. To
no dalje. Naime, prepo- u neposrednoj (arheolokoj) postojei gradovi: postepe- se deava u onim istorijskim
znatoj arheolokoj bati- grai, to znai da je nauno nom infiltracijom ... sloven- procesima, koje detaljno opi-
ni ranoga i visokoga neutemeljena u strunoj i na- skog ... na ovoj teritoriji paleo- suje na predak, Barski prez-
srednjega vijeka koju Ko- unoj literaturi. I pored toga, srpskog ivlja, ponovo su biter, a koje moemo nepo-
vaevi svrstava u etiri ona e biti nametnuta kao regenerisani. Dakako, proces sredno iitati sa arheolokih
navedene kategorije i ja- kategorija prema vrijedno- slovenizacije primorskih gra- ostataka Doklee, Martinike
sno je diferencira od slo- sti i to na vrhu vrijednosne dova je nesporna istorijska re- Gradine, Staroga Bara, ute-
venske arheoloke grae ljestvice. U okviru ove ka- alnost. Ovaj proces se, zapra- ze, Obluna, Svaa i drugih lo-
koja po njemu u Crnoj Go- tegorije Bokovi zapravo vo, odvijao sve do XIX stoljea, kaliteta.
ri nije uoena, Bokovi podrazumijeva iste kul- ali je veoma vano istai - ne u
pripisuje etniki predznak turne sadraje koje Ko- onom vremenu kada je po Pitanje spone
srpski. Obzirom da je njeg veka vaevi sagledava kroz Bokovievoj tvrdnji stvaran U Bokovievoj tvrdnji pod
tura sred
Bokovievo atribuiranje okovia Arhitek I, II i III kategoriju u urbani lik tih gradova. Nasta- treom stavkom: ... razrjee-
a B
udije ur nje problema organske spone
Detalj iz st
izmeu razvojnog toka srpske
srednjovjekovne kulture u
centralnim oblastima Balka-
na, i mediteranske kulture,
spona koja je ba na tlu prio-
balnog pojasa Crne Gore, na-
la svoje najsigurnije uporite,
on zapravo pokuava pronai
sponu za dva, u tom vremenu,
kulturno raznoroda prostora.
U nastavku teksta objanjava
glavni razlog spoticanja takvom
pristupu, sljedeim rijeima:
esto se u naoj nauci ispolja-
va tendencija da u istraivanju
prolosti naih naroda to jasni-
je fiksiramo njihove posebne
karakteristike, - sve ono to ih
meusobno diferencira.
Ova konstatacija je istinita, ali
je ipak neophodno pojasniti.
Naime, navedeni princip vai,
prije svega, za srpsko-hrvat-
sku relaciju, dok se na srpsko-
crnogorskoj realizuje u sasvim
suprotnom pravcu, emu je
sam pomen kulturne spone u
tom periodu na navedenom
prostoru dobar primjer.
Detalj sa kotorskih zidina Gradina u Martiniima kod Spua (Nastavlja se)
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Drugi piu 21

Sloboda izbora: Za
Vuia ili za Vuia

Karamarko
ostavljeni po strani i gurnuti u
oak, ili ih naprosto nema? Ako
ih nema, koga ima?
Pie: Teofil Pani Ne bi mi bilo teko da ovako ni-
em upitnike do kraja teksta, i
Kakvi sve senzacionalni preo- svaki bi imao smisla. Kae se, reci-
kreti za manje od sedam dana, mo, da se podrkom Vuievoj

s hepiendom
kakvi vrui vetrovi niega, ka- opciji, kroz podrku toj kandida-
kve bure u ai vode, i ta je is- turi, daje potpora proevropskoj
hod svega toga? Aleksandar agendi, a da je sve to bi vuklo na
Vui je predsedniki kandidat suprotnu stranu prokremaljsko
SNS i svega to je vlast u Srbiji, a ili takvo neto.
Tomislav Nikoli je... ne zna se Zamislite na trenutak da vas ne-
ta tano, osim to je predsed- ko sili da, zarad vieg interesa,
nik drave u neopozivom odla- svakog dana proetate goli
Za razliku od Karamarka, Plenkovi ne uspjehu dezodoriranog faiz- sku. Da li je njegova kandidatura glavnim gradskim trgom. Dopa-
ma, Karamarko s happy en- mimo i protiv Vuieve volje na la bi vam se ideja da doprinosite
nosi U na elu, ve u naelu dom. koncu bila samo blef u vaar- javnom interesu, ali verovatno
Pie: Viktor Ivani Karamarko toliko ustaluka skom stilu u svrhu tvrenja pa- ne biste pristali da to radite ba
cijom koja tee, primijetila je nih strasti, ali takvim da uvijek ne bi ostvario za etiri manda- zara (i ako je pazar utvrdio ta na taj nain, iako nikakvu realnu
Zamisli da je Tomislav Kara- prijateljica. Plenkovi mu tu zadovolji jurinike. Nakon to ta, a kamoli za nekoliko mjese- je unutra), ili je s njom mislio oz- tetu drugome niti sramotu sebi
marko, prethodni i neslavno onda doe neto kao Karamar- su Novosti optuene za vrije- ci, ustvrdila je graanka. An- biljno ali se slomio pod priti- ne biste tako priutili. E, od disci-
pali hrvatski premijer, sve one ko s happy endom? anje veinskoga naroda, re- drej Plenkovi je upravo skom ili ga je uhvatila mala sna- plinovanih naprednjaka, ili ni-
faistoidne projekte to ih je Otprilike, rekla je graanka. alno je oekivati da se tamo svojom staloenou i svojom ga kad je bolje sagledao ko i ta koliara meu njima, trai se da
buno najavio i zapoeo, zaista Obrati panju, molim te, na te ukae financijska inspekcija, umjerenou uspio vrlo brzo sve je protiv njega, moda (vie) dokau da ne samo da su uvek
uspio i ostvariti. to misli, na impresivne rezultate. U svega koja e potom utvrditi povrede pacificirati prve valove gra- i nije tako vano. Koja god da je za i uz Vuia ta god da odlui i
to bi Hrvatska tada sliila? par mjeseci Plenkovieva vla- poslovanja ili togod slino, e anskoga otpora Karamarko- bila tehnika i ta god da je bio da mu se prohte, a da e Nikoli
To je graanka upitala prijate- da uspjela je dugorono skinu- da bi to posluilo kao razlog za voj faizaciji hrvatskoga dru- motiv, Nikoli je na kraju ovom biti ono to mu biti mora, nego
ljicu dok su pile aj od mente ti s budeta doslovno sve sum- obustavu financiranja. tva, a zatim u ambijentu sumornom aradom samo po- da e pri tome jo biti apsolutno
za redovitoga nedjeljnog dru- njive nevladine organizacije i Tono, sloila se prijateljica. sveopeg olakanja i pratee tvrdio da se Srbija pretvorila u oduevljeni. Nije poteen ak
enja u kavani. Prijateljica je neprofitne medije. Pa je onda Tako su i Hrvoja Hribara naj- utnje dovriti zapoeti pro- poligon za neogranieno isteri- ni Radomir Nikoli, sin predsed-
tek znatieljno kljocnula kap- provela dosad rijetko vienu prije obradili desni mediji i jekt mraka. Dakle sve ono to vanje samovolje jednog oveka, nika drave.
cima, znajui da graanka ima politiku instrumentalizaciju udruenja ratnih veterana, op- brbljavome paceru u liku nje- a taj jedan ovek se ne preziva U redu, ali ta ako je ipak princi-
pripremljeni odgovor, te joj je Hrvatske radio-televizije, koja tuujui ga kao jugokomunista gova prethodnika nije polazilo Nikoli. pijelno i svetonazorsko pitanje?
potrebna jedino kraa dram- je, pod etiketom javnoga servi- koji servisira izradu protuhr- za rukom. Ozbiljna je to vjeti- ta nam motivi, povod, tok i is- Da bih u to poverovao, morao
ska pauza da bi ovaj ispao efek- sa, pretvorena u ratoborni ba- vatskih filmova, da bi onda na. Uope nije jednostavno fi- hod svega toga govore, recimo, bih najpre da prihvatim da je
tniji. Sliila bi na Hrvatsku stion klerikalne desnice. Pa je izronio komino fabricirani gurirati kao brana od barbara o politikom identitetu i uku- normalno da, na primer, Zora-
kojom rukovodi Andrej Plen- uz zvuke truba obavljena ritu- izvjetaj Dravne revizije ko- dok se vrsto dri barbarske pnom integritetu Srpske na- na Mihajlovi i Vladimir ukano-
kovi! slavodobitno je poenti- alna dekapitacija Hrvoja Hri- jim su ustanovljene financij- politike platforme. predne stranke, daleko najvee vi gromko i snano drukaju
rala graanka. bara, ravnatelja Hrvatskog au- ske malverzacije, te je ravna- Oprostite, moete li biti malo organizacije te vrste u dana- za istog kandidata, a do tada ni-
Zanimljivo zapaanje, cere- dio -vizualnog centra, telj zbog toga morao odstupiti, tie? odjednom se kraj stola njoj Srbiji, istinskog stuba pore- su mogli da se sloe ni da je ga-
kala se prijateljica, budui da najuspjenijega ovdanjeg a HAVC e ubudue podupira- pojavio smrknuti konobar, na tka? vran crn. Koja to ideologija i
Plenkovi ne slovi samo kao kulturnog pogona, o emu su ti iskljuivo zdravu domoljub- zaprepatenje graanke i nje- Otkad na svetu ima politikih koje to vrednosti povezuju
Karamarkov nasljednik, ve i Karamarko i Hasanbegovi sa- nu kinematografiju. eli li ne prijateljice. Gosti za su- stranaka, ima i raskola unutar jednu ideoloki ravnodunu
kao njegov antipod. mo matali i javno prosipali koga ideoloki odstrijeliti, naj- sjednim stolovima negodu- njih; neki se uspeno prevaziu, tehnomenaderku i jednog tvr-
Prema tajnome, ifriranom u. Pa je ustaka parola Za bolje je da ga proglasi krimi- ju drugi ne, pa se stranke cepaju i dokornog desniara sa drutve-
jeziku HDZ-a, antipod je lice dom spremi nala svoje trajno nalcem. Ako vai gosti ele tiinu, za- nastaju nove. Kada ovek koji je ne margine? Nita, osim zajed-
koje uinkovito realizira zami- mjesto usred Jasenovca, da ta- Ili kao to su samoinicijativne to ne odu na neku livadu ili bez sumnje osniva stranke, je- nike potrebe da na vlasti
sli osobe kojoj nominalno opo- mo eka sistemsko rjeenje i ustae u Jasenovcu postavile proplanak, nego sjede u kava- dini bez kojeg je sigurno ne bi ni ostane i opstane onaj koji im je
nira, pojasnila je graanka. struni sud o tetnosti svih to- onu klesanu psovku, dodala je ni? zaudila se graanka. bilo, najavi akciju, makar i bez omoguio sve to su stekli pri
Nema drugog objanjenja. talitarizama. Pa je u jednom graanka, da bi je Vlada, koja Nije stvar u buci, strijeljao je privole trenutnog establimen- emu ne mislim samo i ne mi-
Zbog toga HDZ svako malo li- zagrebakom klubu organizi- takav postupak slubeno ne oima konobar. Nego kau da ta, logika i iskustvo govore nam slim nuno na tzv. materijalna
feruje nekog reformatora koji ran teroristiki napad na lez- pozdravlja, staloeno odbila im je neugodno boraviti u ka- da u stranci dolazi do previranja, dobra i bez kojeg ni njihovi ra-
pravi snaan zaokret od politi- bijke i pedere. Pa je najavljeno ukloniti prije nego se pronae vani gdje postarije gospoe, a pregrupisanja, ukopavanja u ro- zliiti pristupi ne vrede ni po lu-
ke svoga prethodnika tako to obavezno sluenje vojnoga ro- sistemsko rjeenje, jerbo e se to ste vas dvije, hrvatskoga vove pred odsudnu bitku za le duvana.
je provodi efikasnije od njega ka. Pa su diplomatski odnosi sa sistemsko rjeenje, dakako, premijera dovode u vezu s fa- osvajanje ili zadravanje kote Takvima a izgleda da neta-
samog. Srbijom praktiki obustavlje- traiti godinama, tako da e, izmom. zvane Veina. kvih i nema Nikoli realno nije
Interesantno, zamislila se ni, dok javni prostor kipti od radi reda, potivanja politiko- Mi?! konsternirala se prija- Nita, ba nita od toga nije se imao mnogo da ponudi: tek ra-
prijateljica. Bi li se onda mo- sirovoga ovinizma. Pa su na- ga protokola i ope trezveno- teljica. Kakve su to izmiljoti- desilo u SNS-u, osim ako SNS to zvodnjenu verziju starih nazora.
glo rei da je Plenkovi Kara- posljetku napadnute i Novosti, sti, faistiki pokli vjeno ne? Upravo smo priale o To- krije tako veto da bi mu treba- Zgodno okaivi maku o rep.
marka ruio zato da bi ga kon- tjednik Srpskog narodnog vi- bdjeti na mrtvoj strai u nepo- mislavu Karamarku! A on je lo dodeliti sve glumake Oska- Vui je, pak, kontinuitet uspe-
kretizirao? jea, s optubom da one ire srednoj blizini bivega konclo- mrtav, pa klijentela nema ra- re, uz avans od deset godina. ne i efektne unutranje okupaci-
Moe i tako, sloila se gra- mrnju prema veinskome gora. zloga za brigu. Kako je mogue da ba niko, ni je. Tu nije nimalo teko odabrati.
anka. Tajna trajnoga uspjeha hrvatskom narodu, te valja Ili kao to je Vlada kurtoazno Gosti vele da ste govorili o najmarginalniji marginalac u Gvint je u tome da se u normal-
hrvatskog nacionalizma lei u hitno obustaviti njihovo finan- osudila napad suzavcem na Plenkoviu, sumnjiavo se SNS, nije javno krenuo s To- nijim strankama i drutvima, u
njegovu mimikrijskom kapa- ciranje lezbijke i pedere, rekla je pri- roguio konobar. mom? Kako su mogui ti se- tu vrstu izbora izmeu kuge i
citetu. Desi li se da proustaki S tim da napad na Novosti jateljica, a samo koji dan rani- Boe sauvaj! odrjeito je re- vernokorejski monoliti, te po- kolere ne moete ni dovesti. U
bukai naiu na iri drutveni predvodi udruga U ime obite- je u svoje je redove primila La- kla graanka. Premijer nije drke koje prete da ozbiljno ovim drugim, ono do ega se ne
otpor, stranka alje u igru skoc- lji eljke Marki, ubacila se dislava Ilia, jednog od ustaofil kao Karamarko, nego prevaziu stoodstotni proce- moete dovesti je bilo kakav
kanu konzervativnu garnituru prijateljica, koja, dodue, fanatinijih krilnika falange njegov antipod, jedan ozbiljan nat, taj (za sada virtuelni) huk stvarni izbor. Metonimija tog
u odijelima od boljeg tofa, funkcionira kao graanska ge- gospoe Marki, koji je u bez- i principijelan ovjek. mase, koja je sebi izvikala idola, stanja bezalternativnosti je Se-
obiljeenu snano-praznom rila vladajue stranke i vrha broj navrata irio omrazu i Tako je! podvukla je prijate- i ne treba joj drugih idola osim verna Koreja. I zato je Vui, na
diplomatskom frazom, bez Katolike crkve. hukao javnost na homoseksu- ljica. Gospodin Plenkovi njega? razvalinama SNS kao kakve-ta-
pjene i usklinika u retorici, da Strategija je stalno ista, mila, alce i pripadnike nacionalnih i spreman je ak i glumiti da bi U jednostavnijoj formi, ovo bi kve ideoloki profilisane stran-
bi ova provizorno se distanci- osmijehnula se graanka. vjerskih manjina, s tim da su ga princip u koji vjeruje ostao na pitanje moglo da bude i ovakvo: ke, dobio kim-il-sungovski pro-
rajui od predasnika dovri- Najprije juria filoustaka zbrinuli da stvar bude cini- snazi. kakav je uopte identitet te cenat glasova, a Nikoli lepu,
la posao na kojemu su bukai avangarda, a potom nastupa nija na mjestu savjetnika za Za razliku od Karamarka, do- stranke, da li su ljudi koji su vero- istu, zaokruenu nulu. I sad ti
zapeli. vlast sa sistemskim rjee- ljudska prava! U pravu si, mila, dala je graanka, Plenkovi ne vali u njen potencijal da menja posle svega ne odustani od kan-
Komunisti su to zvali revolu- njem, lienim kletvi i povie- Plenkovi je figura koja jae na nosi U na elu, ve u naelu. Srbiju, pa jo nabolje, nekako didature...
22 Zabava etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

! - Kae sin ocu: !- Utrava Haso kod Muja u kuu


- Daj pare da idem u grad! i vie:
Otac iz depa izvadi dva eura. -Mujo! Mujo! Fatu ti napao med-
Sin ga pita: vjed!
- Pa ta da radim sa dva eura? Mujo mirno odgovara:
Otac odgovara: -Nije moj problem. Sam je napao -
- Potroi sve sine, jednom se ivi... sam neka se brani!

Sudoku

Zdrave navike se
grade odmalena
Rjeenje Navike u ishrani steene u najrani- raju da budu pravi virtuozi u ubjeiva- malianima se posebno preporuuju
iz prolog broja jem djetinjstvu izuzetno su vane nju maliana, jer je njima veina na- palainke i druge ,,poslastice od he-
za kasnije ponaanje. Do predkol- mirnica neukusna, a neke odbijaju da ljdinog brana zato to su zdravije i
skog perioda djecu bi trebalo navii jedu iako ih nikada ranije nijesu pro- stvaraju dui osjeaj sitosti.
na to vei broj raznovrsnih namir- bali. Sutlija bi takoe trebalo praviti od
nica, kako bi kasnije lake prihvati- Nutricionisti savjetuju roditeljima da izuzetno zdravog integralnog, a ne
la razliite ukuse i imala uravnote- u ishranu djece to ranije uvedu razli- obinog pirina. A ukoliko djeca odbi-
en jelovnik, naglaavaju djeiji ite vrste integralnog hljeba i peciva. I jaju neke vrste voa i povra, lako mo-
psiholozi. kolae bi trebalo praviti od integral- ete da ih nadmudrite tako to ete im
Da bi u tome uspjeli, mame i tate mo- nog, a ne od bijelog brana. Gojaznim ponuditi mijeanu vonu salatu.

Prirodni
napitak
koji jaa
imunitet
Ako vam je oslabio imunitet,
probajte napitak za njegovo
jaanje, koji se pravi jedno-
stavno, a daje vrlo efikasne
rezultate. di korjena umbira, pa sve za- der. Svakog jutra na prazan sto-
jedno dobro izmiksajte u mak i dva sata prije spavanja
Uzmite etiri limuna, operite blenderu. Dobijenu smjesu za- popijte dva decilitra ovog napit-
ih sa korom, a potom isjeckajte grijte u tiganju i dodajte dosta ka. Prije upotrebe promukajte
na komade. vode, oko dva do tri litra. Kada da umbir ne bi ostao na dnu i
Zatim dodajte etiri ena bije- prokuva ostavite da se ohladi, a ne brinite se za ukus bijelog lu-
log luka, sitno isjeckana i koma- zatim procjedite i stavite u frii- ka, jer e u friideru ispariti.

Za 4 osobe potrebno je: 4


fileta lososa (po 120 g), 400 ml
riblje orbe, 250 g sjeckanog
praziluka, 250 g krem sira sa
aromatinim travama, 150 ml
krem pavlake, 1 kaika sjecka-
nog peruna, so i biber.
Pripema: U dubokom tiga-
nju pomijeajte 250 ml riblje
orbe i praziluk i kuvajte 5-7
minuta na umjerenoj tempe-
raturi, dok tenost ne ispari.
Potom dodajte ostatak orbe i
sir i kuvajte 2-3 minuta. Povre-
meno promijeajte. Posolite i
pobiberite, pa umijeajte krem

Losos u pavlaku, dodajte filete lososa


i sjeckani perun i ostavite da
se krka na umjerenoj tem-
peraturi oko 15 minuta, dok

bijelom sosu meso potpuno ne omeka.


Posluite uz kuvane njoke,
limun i parmezan.
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Oglasi i obavjetenja 23

Filip J. Jovovi, advokat iz Podgorice, u svojstvu ovlaenog lica za postupak vansudske prodaje ne-
pokretnosti, u predmetu vansudske prodaje, radi namirenja potraivanja hipotekarnog povjerioca
OTP FACTORING MONTENEGRO DOO Podgorica, po osnovu Ugovora o kreditu br. 950-92-446
od 08.12.2007.godine, koji ugovori je obezbijeen hipotekom, uspostavljenom na osnovu Ugovora o
hipoteci Ov.br. 16057/08 od 08.12.2007.godine, shodno odredbama lana 45, u vezi lana 201 Zako-
na o izvrenju i obezbjeenju, vri

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM


Hipotekarnom duniku Vukmirovi Darku, sa poslednjom poznatom Ul. Baja Pivljanina br. 1441131,
Niki, Obavjetenja o prodaji nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti br. 543 KO DONJA LA-
STVA, oznaene kao katastarska parcela br. 32/2, po kulturi ume 3.klase, povrine 636 m2, katastar-
ska parcela br, 32/3, po kulturi ume 3.klase, povrine 469 m2, katastarska parcela br. 33, po kulturi
ume 3.klase, povrine 545 m2, Susvojina VUKMIROVI DARKO, u obimu prava i ,,RUDEX DOO
Niki, u obimu prava .

Poziva se hipotekarni dunik da se, u roku od 3 dana po predmetnoj objavi obrati Filipu J. Jovoviu,
advokatu iz Podgorice, ovlaenom licu za postupak vansudske prodaje nepokretnosti, na adresu:
Advokatska kancelarija ,,Radulovi&Jovovi Ul. Serdara Jola Piletia br. 7, Podgorica, kako bi se
istom uruilo naprijed pomenuto Obavjetenje o prodaji, a imajui u vidu da mu se isto nije moglo uru-
iti na adresi koja je kao poslednja prijavljena hipotekarnom povjeriocu.

Upozorava se hipotekarni dunik Vukmirovi Darko, da, ukoliko se, u ostavljenom roku, ne obrati ovla-
enom licu za postupak vansudske prodaje, smatrae se da mu je ovim objavljivanjem uredno izvr-
ena dostava Obavjetenja o prodaji nepokretnosti, te da e, eventualne, negativne posledice ovakve
dostave snositi imenovani.

Ovo objavljivanje izvrie se u dva uzastopna broja jednog dnevnog tampanog medija koji izlazi na
cijeloj teritoriji Crne Gore i ,,Slubenom listu CG i predmetno Obavjetenje o prodaji, smatrae se da
je uredno dostavljeno hipotekarnom duniku, danom poslednjeg objavljivanja.
24 Oglasi i obavjetenja etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

Na osnovu l. 36. Statuta Putevi d.o.o. u Podgorica, Izvrni direktor d o n o s i OTP FACTORING MONTENEGRO DOO Podgorica , u svojstvu hipote-
ODLUKU O PRODAJI karnog povjerioca, radi namirenja potraivanja hipotekarnog povjerioca, Na osnovu lana 12 Zakona o procjeni uticaja na ivotnu sredinu (,,Sl.list
po osnovu Ugovora o kreditu br. 969-88-314 od 27.08.2009 godine , RCG, br. 80/05, ,,Sl.list CG, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) Sekretarijat
Na osnovu Predloga komisije za rashod br. 5678 od 30. decembra 2016. godine, shodno odredbama lana 45, u vezi lana 201 Zakona o izvrenju i obe- za odrivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje
odobrava se prodaja dijelova postrojenja za prosijavanje prirodnog materijala Me-
hanika Ininjering- Aleksinac, i to: zbjeenju, dana 21.02.2017. godine,
- namjenski bunker zapremine 12 m3, JAVNO OBJAVLJUJE OBAVJETAVA
- primarno sito VS-27/1, kapaciteta Q=80t/h, masa sita je 3,5 t,
- vibraciono sito za primarno prosijavanje prirodnog ljunka,
zainteresovanu javnost
- jedna transportna traka duine L=19 m sa snagom motora 5,5 KW, da se duniku RAD PROJEKT DOO Podgorica PIB : 02394308 , sa
- dvije transportne trake duine L=15 m sa snagom motora 4 KW, i poslednjom poznatom adresom Nikole Tesle br.308 Podgorica , u roku da je nosilac projekta Banovi Boidar iz Budve, podnio zahtjev za odlu-
- jedna transportna traka duine L=4 m sa snagom motora 4 KW, postavljena ispod od 3 dana po predmetnoj objavi obrati hipotekarnom povjeriocu : ,,OTP ivanje o potrebi procjene uticaja na ivotnu sredinu za izgradnju turisti-
bunkera. FACTORING MONTENEGRO DOO Podgorica, Bulevar Svetog Petra kog naselja ,,Etno selo Faza I (objekti ,,A, ,,B i ,,C) ija se realizacija
Poetna cijena je ukupno procjenjena vrijednost dijelova postrojenja za prosijavanje Cetinjskog br. 130, Podgorica, kako bi se istoj uruilo Obavjetenje o po- planira na katastarskim parcelama br. 1012, 1014/2, 1008, 1009, 1010,
prirodnog materijala, na dan 31. januar 2017. godine, a iznosi: 4.920,00 eura (eti- etku namirenja prodajom nepokretnosti, upisanih u listu nepokretnosti
rihiljadedevestodvadeseteura). 1011, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778,
Dijelovi postojenja za prosijavanje prirodnog materijala, se mogu vidjeti u periodu od broj 5661 KO Podgorica , na kat. parceli broj 3964 , PD 24, broj zgrade 1014/1, 1016 K.O. ukovii, zahvat Prostorno urbanistikog plana Prije-
21. do 24. februara 2017. godine, u okviru Servisno skladine zone na Cijevni - Pu- 1 po kulturi stambeni objekat 67 m2, svojina Radojka Ranjatovi, a stonice Cetinje.
tevi d.o.o. Podgorica. imajui u vidu da se predmetno Obavjetenje nije moglo uruiti na zva- U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvri uvid u
Ponude se mogu dostaviti na adresu Putevi d.o.o. - Bul. Stanka Dragojevia br. 40 ninoj adresi. dostavljenu Dokumentaciju za odluivanje o potrebi procjene uticaja na
Podgorica : lino, putem pote ili na mail putevi@t-com.me , u periodu od 21. do Upozorava se dunik RAD PROJEKT DOO Podgorica , da ukoliko se, ivotnu sredinu u prostorijama Sekretarijata za odrivi razvoj i infrastruk-
24. februara 2017. godine do 12 h. u ostavljenom roku, ne obrati hipotekarnom povjeriocu , smatrae se da turu Prijestonice Cetinje, Bajova 2, kancelarija broj 80, svakog radnog
Javno otvaranje ponuda e se obaviti dana 24. februara 2017. godine, u 12 h. mu je ovim objavljivanjem uredno izvrena dostava Obavjetenja o poet-
Prednost ima kupac koji ponudi veu cijenu. dana u terminu od 12-15 asova, u vremenskom okviru od pet dana od
Dijelovi postrojenja za prosijavanje prirodnog materijala, se prodaju u vienom sta- ku namirenja, te da e, eventualne, negativne posledice ovakve dostave dana objavljivanja oglasa.
nju bez garancije u pogledu ispravnosti i eventualnih nedostataka. snositi imenovani. Primjedbe i miljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog
Kupoprodajni ugovor e se zakljuiti sa najboljim ponuaem, dana 27. februara Ovo objavljivanje izvrie se u dva uzastopna broja jednog dnevnog organa.
2017. godine, a kupac je duan da uplati sredstva na raun Drutva najkasnije do 3. tampanog medija koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore i ,,Slubenom
marta 2017. godine. listu CG i predmetno Obavjetenje o poetku namirenja, smatrae se da S E K R E TAR KA
Odluka stupa na snagu danom donoenja. je uredno dostavljeno kreditnom duniku, danom poslednjeg objavljiva- Njegosava VUJANOVI, dipl.ing.el.
Odluku o prodaji objaviti na sajtu www.putevi.me i u dnevnoj tampi. nja.

Poslovni broj : Iv.br.166/17


Javni izvritelj Ivan Petrovi iz Podgorice, Njegoeva br. 45 (PC Petrovi) u Na osnovu lana 13, a u vezi lana 29 Zakona o procjeni
pravnoj stvari izvrnog povjerioca Spona M d.o.o. Podgorica, koga zastupa AOD
Durutovi & Boljevi,sa sjeditem u Podgorici, Trg Nezavisnosti br.1, protiv izvrnog uticaja na ivotnu sredinu (Sl. list RCG, br. 80/05 i Sl. list
dunika Montenegro prevoz Pejovi d.o.o. Podgorica, Bulevar arla De Gola br.2, CG, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama
PIB:02392364 koga zastupa direktor Danilo Pejovi, radi naplate novanog potrai- planiranje i ureenje prostora i zatitu ivotne sredine Glav- (Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac Zavod za
vanja izvrnog povjerioca u ukupnom iznosu od 8.406,11 , na osnovu vjerodostoj-
ne isprave iz izreke rjeenja, dana 22.02.2017. godine u smislu lana 45 ZIO-a donio nog grada Podgorica statistiku , Podgorica, Ul. IV proleterska br.2 oglaava
je odluku o

DOSTAVLJANJU JAVNIM OBJAVLJIVANJEM OBAVJETAVA OBAVJETENJE


Izvrnom duniku Montenegro prevoz Pejovi d.o.o.,vri se dostavljanje rjeenja
zainteresovanu javnost O JAVNOJ NABAVCI
o izvrenju Iv.br.166/17 od 10.02.2017, sa predlogom i prilozima, kojim je isti duan
da na ime duga na osnovu vjerodostojne isprave rauna, isplati izvrnom povjerio- da je nosiocu projekta ''TCZ'' d.o.o., iz Podgorice, donijeto usluga kolektivno kombinovano osiguranje radnika od
cu iznos od 8.406,11 , sa kamatom koja se ima raunati poev od dana dospijea Rjeenje broj UP.08-353/17-33/4 od 21. februara 2017. posledica nesrenog sluaja sa rizikom smrti, ukupne pro-
svakog rauna pojedinano pa do konane isplate, advokatske trokove i trokove
izvrnog postupka. godine, kojim je odlueno da je za izgradnju objekta djelat- cijenjene vrijednosti sa PDV-om 5.000,00 .
Izvrni dunik Montenegro prevoz Pejovi d.o.o. se moe obratiti javnom izvrite-
lju Ivanu Petroviu na adresi Njegoeva br.45 (PC Petrovi) u Podgorici i to u roku od
nosti sa stanovanjem, na urb. parceli broj 33, u zahvatu Tenderska dokumentacija broj 07/17; 10-496/2, objavljena
5 dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa radi podizanja rjeenja o izvrenju Detaljnog urbanistikog plana Prvoborac izmjene i do- je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me
Iv.br. 166/17 od 10.02.2017. pune, u Podgorici, potrebna procjena uticaja na ivotnu dana 21.02.2017. godine.
Upozorava se izvrni dunik Montenegro prevoz Pejovi d.o.o., da se ovakav na-
in dostave smatra urednim i da e negativne posledice koje mogu nastati ovakvim sredinu. Lice za davanje informacija Sneana Obradovi, telefon
nainom dostavljanja snositi sama stranka, odnosno izvrni dunik. Uvid u navedenu odluku moe se izvriti u prostorijama 020/230-961,
Dostavljanje se smatra izvrenim danom poslednjeg objavljivanja. Sekretarijata, ulica Vuka Karadia broj 41, kancelarija broj e-mail zana.obradovic@monstat.org.
Podgorica, 22.02.2017. godine 2, svakog radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u vremen-
Javni izvritelj
skom okviru od petnaest (15) dana od dana objavljivanja
Ivan Petrovi s.r. ovog obavjetenja.

Na osnovu lana 62 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama
(Slubeni list CG, br.42/11 i 57/14) naruilac Optina Moj- (Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac Radio i tele- Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama
kovac oglaava: vizija Crne Gore, Bulevar revolucije br.19, Podgorica, ogla- (Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac OptinaTi-
ava vat, Trg magnolija br.1,oglaava
OBAVJETENJE
O JAVNOJ NABAVCI OBAVJETENJE OBAVJETENJE
O JAVNOJ NABAVCI O JAVNOJ NABAVCI
Za nabavku radova na izgradnji ograde u naselju Tutii,
ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 3.100,00. Za nabavku prehrambenih proizvoda, ukupne procijenje- Nabavka hemijskih proizvoda za PPOV, ukupne procije-
Tenderska dokumentacija broj B1/17 je objavljena na Por- ne vrijednosti sa PDV-om do 5.000,00 . njene vrijednosti sa PDV-om 12.000,00 .
talu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me dana Tenderska dokumentacija broj 3/17 objavljena je na Porta- Tenderska dokumentacija broj 1902-404-14 objavljena je
22.02.2017.godine. lu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana
Lice za davanje informacija Predrag Zejak, slubenik za 21.02.2017.godine. 22.02.2017. godine.
javne nabavke, tel. 050/470-272 Lice za davanje informacija slubenik za JN, Ana Kilibar- Lica za davanje informacija su Milena iprani i Marija
e-mail: managermo@t-com.me da, telefon 020 234 427, Marovi telefon 032 661 365.
e-mail tenderi@rtcg.org

Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama
(Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac Gradska (Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac Javna usta- Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama
optina Tuzi, Tuzi bb, oglaava nova Slubeni list Crne Gore, Podgorica, oglaava (SL.list CG br. 41/11 i 57/14) naruilac AD Odravanje
eljeznikih voznih sredstava, Podgorica, oglaava
OBAVJETENJE OBAVJETENJE
O JAVNOJ NABAVCI O JAVNOJ NABAVCI OBAVJETENJE
O JAVNOJ NABAVCI
Nabavka usluga Usluge zapraivanja komaraca u nase- tampanje Slubenog lista, ukupne procijenjene vrijedno-
ljima na podruju GO Tuzi, ukupne procijenjene vrijednosti sti sa PDV-om 88.000,00 . Usluga generalnog remonta eonog viljukara, ukupne
sa PDV-om 5.000,00 . Tenderska dokumentacija broj 01/17;477 objavljena je na procijenjene vrijednosti sa PDV-om 3.300,00.
Tenderska dokumentacija broj 23-031/17-770 objavljena Portalu javnih nabavki, na adresi www.portal.ujn.gov.me Tenderska dokumentacija br.02 objavljena je na portalu
je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 22.02.2017. godine. javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana
dana 22.02.2017. godine. Lice za davanje informacija Sanda turanovi, telefon 22.02.2017. godine.
Lice za davanje informacija Sanda Zejnilovi, telefon 020 020/230-525, Lice za davanje informacija, Miunovi Vladimir, tel. 020-
875 167, e-mail sanda.sturanovic@sluzbenilist.me. 634-353,
e-mail sanda.zejnilovic@podgorica.me. email: vladimir.d.micunovic@ozvs.me

Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama
(Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac Optina (Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac Optina (Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac OptinaTi-
Kolain, ul.Buda Tomovia bb, oglaava Kolain, ul.Buda Tomovia bb, oglaava vat, Trg magnolija br.1,oglaava

OBAVJETENJE OBAVJETENJE OBAVJETENJE


O JAVNOJ NABAVCI O JAVNOJ NABAVCI O JAVNOJ NABAVCI
Nabavka kancelarijskog materijala, kancelariskih potrep- Usluga kolektivnog osiguranja 67 zaposlenih od posledica Nabavka usluge video produkcije namijenjene radio televi-
tina i tonera za potrebe optine Kolain, ukupne procije- nesrenog sluaja za period od 365 dana., ukupne procije- zijskom emitovanju za potrebe Optine Tivat, ukupne pro-
njene vrijednosti sa PDV-om 7500.00 . njene vrijednosti sa PDV-om 1608.00 . cijenjene vrijednosti sa PDV-om 5.000,00 .
Tenderska dokumentacija broj 1/17 objavljena je na Porta- Tenderska dokumentacija broj 2/17 objavljena je na Porta- Tenderska dokumentacija broj 1902-404-13 objavljena je
lu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana lu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana
22.02.2017. godine. 22.02.2017. godine. 22.02.2017. godine.
Lice za davanje informacija epanovi Duan, telefon Lice za davanje informacija epanovi Duan, telefon Lica za davanje informacija su Milena iprani i Marija
067/247-622, 067/247-622, Marovi telefon 032 661 365.
e-mail kolasin.nabavke@gmail.com . e-mail kolasin.nabavke@gmail.com .
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Oglasi i obavjetenja 25
26 Oglasi i obavjetenja etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

Mali oglasi Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama


(Slubeni list CG, br. 42/11 , 57/14 i 28/15) naruilac JZU
Opta bolnica Blao Orlandi Bar oglaava CRNA GORA
NekretNiNe VLADA CRNE GORE
CENTAR - poslovni prostor
OBAVJETENJE O JAVNOJ NABAVCI AGENCIJA ZA ZATITU IVOTNE SREDINE
ukupno 400m2 sa privatnim Roba- raunarska oprema procijenjene vrijednosti sa PDV-
parkingom 15m puta 10m Her- om 5.000,00 . Tenderska dokumentacija broj 2-1258 Na osnovu lana 13 Zakona o procjeni uticaja na ivotnu sredinu
cegovaka ulica.Nov izuzetan objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn. (Slubeni list RCG, broj 80/05 i Slubeni list CG, broj 40/10, 73/10,
gov.me dana 22.02.2017. godine. Lice za davanje informa-
prostran savremen prilaz svim
cija Branka Milovi, telefon 030-342-210, e-mail jzu-ob- 40/11, 27/13 I 52/16) Agencija za zatitu ivotne sredine
vozilima.Prodajem.
Tel.069/539-328 bar@t-com.me
(30832) OBAVJETAVA
REGISTROVANA kancelarija zainteresovanu javnost
30m2 Centar, visoko prizemlje
klimatizovana, plaanje mje- da je Preduzeu Azmont Investments d.o.o. iz Herceg Novog, Ul.
seno. Tel.069/015-015
(30828)
Brae Grakali br. 94, donijeto Rjeenje, broj: 02 - UPI 69/7 od
20.02.2017.godine, kojim se utvruje da je potrebna procjena uticaja
UslUge na ivotnu sredinu za izgradnju vodova sistema za grijanje i hlaenje
za kompleks Portonovi, na katastarskoj parceli broj 674/1, KO Kum-
OTEPLJENJE kanalizacije bor, u zahvatu DSL-a Sektror 5 izmjene i dopune za prostor bive
elektricnom sajlom WC olja, kasarne Orijenski bataljon u Kumboru, Optina Herceg Novi.
sudopera , kada , umivao-
nika i ahti dolazim odmah. U sprovedenom postupku odluivanja o potrebi procjene uticaja na
Povoljno!!!Vukevi. ivotnu sredinu utvreno je da e se izradom Elaborata procjene utica-
Tel.069/991-999,067/666-806, ja obezbijediti nedostajui neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje
068/654-474 kvaliteta segmenta ivotne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta
(30621)
na ivotnu sredinu, utvrditi odgovarajue mjere zatite ivotne sredine
VRIM usluge kombijem, pre-
voz robe,stvari,i eganje drva
i definisati program praenja uticaja na ivotnu sredinu u toku izgrad-
Tel.068/865-653,069/450-901 nje, funkcionisanja projekta kao i u sluaju havarije.
(30632)
MATEMATIKA fizika,asovi Azmont Investments d.o.o. iz Herceg Novog, moe, shodno odred-
uenicima i studentima svih bama lana 15 ovog Zakona, podnijeti Agenciji za zatitu ivotne sre-
fakulteta.Pratim tokom cijele dine zahtjev za odreivanje obima i sadraja Elaborata procjene utica-
godine. Tel.069/441-164 gramofonske ploe , predmete
(30833) od srebra , porculana i kristala. ja na ivotnu sredinu.
Tel.069/019-698, 067/445-713
PoljoPrivreda (30720) Shodno odredbama lana 17 ovog Zakona, Azmont Investments
d.o.o. iz Herceg Novog, je duno, podnijeti Agenciji za zatitu ivotne
PRODAJEM sadnice ive ogra- sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na
de prunus i imir u kontejneri-
ma palme, breze, lipe.
ivotnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rjeenja o po-
Tel. 069/454-754 trebi procjene uticaja.
(30825)
Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba Ministarstvu odrivog razvo-
razNo ja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema obavjetenja o izdavanju
rjeenja ili objavljivanja obavjetenja u dnevnom listu koje izlazi na
KUPUJEM dinare,lire, perpere,
medalje, ordenje, sablje , bajo- podruju koje e biti zahvaeno uticajem planiranog projekta, a preko
nete, emere, umjetnike slike ovog organa.
knjige, razglednice,markice ,

JU ISPITNI CENTAR

objavljuje

JAVNI POZIV
Za ukljuivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivaa, u skladu sa
odredbama Zakona o nacionalnim strunim kvalifikacijama (Slubeni list Crne Gore
broj 80/08 i 40/16), u postupku sticanja strune kvalifikacije instruktor vonje motornih
vozila.
Kandidat koji se ukljuuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivaa treba
da ima:

1. obrazovni profil i nivo obrazovanja propisan Ispitnim katalogom za navedenu strunu


kvalifikaciju,

2. najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima u podruju rada


(istog ili vieg nivoa zahtjevnosti od zanimanja za koje se stie struna kvalifikacija).

Detaljne informacije i obrazovni profil kandidata nalaze se na web stranici Ispitnog cen-
tra www.iccg.co.me.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana, od dana objavlji-


vanja javnog poziva, na adresu: Ispitni centar, Ul. Vaka urovia bb, 81 000 Podgorica.
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Oglasi i obavjetenja 27

Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama


(Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14), naruilac Uprava za
sprjeavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Podgo-
rica, ul. Novaka Miloeva b.b., oglaava

OBAVJETENJE
O JAVNOJ NABAVCI
Nabavka usluga pranja slubenih vozila i slinih usluga,
ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 1.000,00 .
Tenderska dokumentacija broj 0401-5/10/5/17 objavljena
je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me
dana 22. 02. 2017. godine.
Lice za davanje informacija je mr Zorica Kneevi, telefon
+382 20 210 025,
e-mail zorica.knezevic@uspnft.gov.me.

Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama


(Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac Centralna
banka Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Pod-
gorica oglaava

OBAVJETENJE
O JAVNOJ NABAVCI
Predmet javne nabavke je izbor najpovoljnije ponude za
nabavku usluge odravanja serverske infrastrukture proi-
zvoaa HP (Hewlett Packard) i softvera za virtuelizaciju,
ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 23.000,00 .
Tenderska dokumentacija broj 02/2017 (12-1293-2/2017)
objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.
gov.me dana 22.02.2017. godine. Lica za davanje informa-
cija Zoran Vujoevi, Mira urovi, telefon 020/403-268,
e-mail zoran.vujosevic@cbcg.me, mira.djurovic@cbcg.
me.

Na osnovu lana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama


(Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14) naruilac J.U. Centar
za socijalni rad za optinu Danilovgrad

OBAVJETENJE
O JAVNOJ NABAVCI
Nabavka usluga: usluge pripremanja i dostave obroka za
potrebe
Dnevnog boravka za stare Danilovgrad sa PDV-om
10.000,00 . Tenderska dokumentacija broj 2 objavljena
je na Portalu javnih nabavki 22.02.2017. godine, na adresi
www._ujn.gov.me
Lice za davanje informacija Milo Popovi, Slubenik za
javne nabavke telefon: 020/812-584,
e-mail: milos1984@t-com.me
28 Oglasi i obavjetenja etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. Oglasi i obavjetenja 29
Dana 22. februara 2017. godine u 86. godini umrla je Posljednji pozdrav dragoj Posljednji pozdrav dragoj kumi
Umro je iznenada u 68. godini na dragi

DRAGICA Savova DRAKOVI MILENI MILENI


roena Vukievi KALUEROVI KALUEROVI

Sauee primamo u kapeli u Straevini, 22. februara od 11 do 16 PREDRAG i SENKA od kuma BORISLAVA
SEKULI PAVIEVIA sa porodicom
asova i 23. februara u gradskoj kapeli od 11 do 14 asova, kada se NIKOLA Miloev RADUSINOVI
kree za Lukovo, gdje e se obaviti sahrana u 15 asova.
Cvijee se ne prilae. 1508 1509

Oaloeni: suprug SAVO, sin IVKO, kerke NADA, SLAVKA i


JELKA, unuad, praunuad, snahe, bratanii, bratanine, sestri, Sauee primamo u gradskoj kapeli na epurcima, 23.
sestrina i ostala rodbina februara 2017. godine od 10 do 16 asova i 24. februara u
seoskoj kapeli u Buronjima od 9 do 15 asova, kada e se i
obaviti sahrana.
1491


Oaloeni: supruga BOIDARKA, sinovi DARKO i IGOR,
snahe BILJANA i MILICA, unuad, snaha NATALIJA,
bratanina TANJA, bratanii VLADIMIR i MIROSLAV, ,
Obavjetavamo rodbinu, kumove, prijatelje, komije i poznanike da brat od strica KRSTO sa porodicom, sestra od strica .
je na dragi VIDOSAVA sa porodicom i porodice pok. SPASOJA i SAVA .
i ostala rodbina

1503

1511 Tuan je ovaj pozdrav dragi brate

Posljednji pozdrav dragoj tetki Posljednji pozdrav dragoj


MILUTIN Radivoja Raa TOMANOVI

preminuo u 72. godini, 17. februara 2017. godine u Njemakoj.


Posmrtni ostaci stiu u Niki 23. februara oko 14 asova u kapeli u
Gornjem Polju, gdje e se i primati sauee istog dana i 24. februara
od 10 do 14 asova, kada e se obaviti sahrana na mjesnom groblju.
Cvijee se ne prilae. BATO VUJAI

Oaloeni: braa DRAGUTIN, RADOJE i JOVAN sestre od PERA i ADRIJANE VUJAI


RADUA i MILEVA, snahe, bratanii, bratanine, sestrii, DRAGI BORKI AANIN
sestrine i ostala rodbina
od RAKA VUKIEVIA KRSTO CEROVI 1498
1507
sa porodicom sa porodicom

Voljenoj majci 1506 1495 Posljednji pozdrav naoj dragoj

Draga

Hvala ti to si nae ivote obogati- Tuga za tobom nikada nee BORKI


la svojom toplom ljubavi i pleme- prestati. Tvoju plemenitu duu
nitou. nosiu veno u svom srcu. Neka te Hvala ti za sve lijepe trenutke naeg drugovanja i neka je vjeni mir
Poivaj u miru. aneli uvaju mila moja majko. DESO tvojoj napaenoj dui.
Kerka JELKA sa porodicom Tvoja kerka SLAVKA Sudbina mi je uzela svu brau i sestre. Ti si mi ostala do samog tvog Tvoje koleginice,
sa porodicom kraja utjeha i sjeanje na zajedniko djetinjstvo i odrastanje.
1513 1512 Proli smo kroz razna iskuenja koja nam je ivot donio, ali smo DARA, BRANKA i VESNA
istrajali.
Dostojanstveno i sa ponosom uvau sve uspomene. 1499

Tvoja sestra DIVNA sa porodicom


1504 POMENI
Draga

DESO MIKO
Kroz najljepe uspomene uvaemo sjeanje na Tvoj dragi lik.
LJILJA IKANOVI sa porodicom Danas ti je sine roendan, ta rei, kua mi je iskopana, ognjite
1505 ugaeno.
U doivotnom bolu i tugi nesreni i tuni roditelji.

majka MILEVA i otac DANILO VASILJEVI


Voljenoj tetki Posljednji pozdrav dragoj strini
1502

DRAGI
Koliko si sree, ljubavi i toplote
unela u nae ivote odrastanje uz JOVANKA BEBA
tvoju podrku je mnogo lepe i NIKOLI
bogatije. Poivaj u miru. NIKOLA KOKOTOVI
2009 - 2017
DRAGAN i DRAGANA DESE i ARKO sa porodicom
sa porodicom Odmaraj u miru, a meni ostaje bol i patnja za tobom.
Supruga JULKA
1514 1510 1484
30 Oglasi i obavjetenja etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

Dragom bratu Dragi prijatelju

Danas, predobra dua nae majke

BLAGOTA MIKO Danilov VASILJEVI


BUDO
Miko srean ti roendan, zar je moralo ovako biti.
Sestra DRAGANA i brat DRAGAN Iskreno te ali
1488 SAVO PERII sa porodicom

1487
etrdeset je dana od smrti naeg

Dana 23. februara 2017. godine


navrava se pola godine od smrti
naeg dragog
Prof. BRANKE MILAINOVI

Odlazi u rajske visine.


RANKA Nikolinog SEKULIA Voljena naa;
Od topline nastaje,
u studeni nestaje MILADINA Gavrilovog
i vie te nema. STANIIA
Vjerovatno si se ve umorila Umjesto polugodinjeg pomena
Zauvijek e biti u naim srcima i uvijek emo se sjeati tvog dragog od beskrajnih putovanja porodica prilae skromni novani
lika i uvati ga od zaborava. kroz misli nae, prilog za odravanje seoskog
groblja u Viniima.
pa si se skrila tamo
gdje se sklopljenih oiju die. Oaloena PORODICA
Nedostaje nam, premila naa
1496
vie nego to bi tvoja slutnja
Supruga NADA, sinovi RADIVOJE i LUKA, unuka LARA otkriti mogla,
a naa enja i pomisliti smjela. Djeveru i stricu
Bie sa nama, voljeni Bane
1486 kroz svaku nau prvu misao
i ranjivo sjeanje sree sa tobom,
kroz svaki na korak napravljen
TUNO SJEANJE stopama tvojim,
1996 - 2017. po zemlji koju si izmakla svojim odlaskom.

DRAGUTIN KASALICA
SONJA, DARKO i SAVO Neka tvoja plemenita dua nae
mir pored tvojih najmilijih.

NATA KASALICA sa porodicom


1490
SAVO LAZAREVI 1497
dipl. ing. agronomije u penziji

Godine prolaze, a tuga i bol za tobom i tvojom ljubavlju ostaju.


S ponosom i potovanjem Te se sjeaju Dvije godine su od smrti nae majke Sedamnaest godina nisu sa nama nai roditelji

tvoji najmiliji: supruga HILDA, sin RADOJICA sa porodicom i
erke RADMILA i MILICA sa porodicama
1501

23. 2. 2015. 24. 7. 2015.

LUKA Matov MARIJA


NIKOLI NIKOLI
1928 - 2000. 1935 - 2000.
RADMILE BEBE RAIEVI
Sjeanje na vas ivi u naim mislima i srcima.
BEO i GARA

PETROVI Sin MIODRAG, snaha ANKA, unuad BOJANA, DEJAN i LARA


kerka VERA URASOVI, unuci VEDRAN i ORE
Draga majko, ivi kroz najljepe uspomene.
Sjeanje na vas ne umire. Tvoju ljubav i posveenost nama, neemo nikada zaboraviti. 1494
Vai NAJMILIJI
1493

23. 2. 2017.
Tvoji: DEJANA, INA i SRAN sa porodicama Osam je godina od smrti nae voljene

1500

25. 2017.

NADA VUKANI
SLAVKE Pavlove JOKANOVI

Blii se godina od kada te nema meu nama.


Poivaj u miru, tamo gdje nema bola.
ivjee vjeno u naim srcima i bez zaborava.
Tvoja dobra i estita dua zasluuje nae potovanje i vjeno
sjeanje.

SLAVICA, SRAN, ANJA i ANDREA , .
.
I .
, , PAVLE, RADOJICA, RAJKO, NADEDA, UNUCI i SNAHE
1492 .


e-mail: oglasno@t-com.me 1489 1485
Pobjeda etvrtak, 23. februar 2017. TV program 31

EMISIJA FILM

Globus Roki 2
RTCG 1 22:00 RTCG 2 22:00

RTCG 1 RTCG 2 TV PRVA PINK M ATLAS TV VIJESTI

06:00 Budilnik 07:00 Glas Amerike, r. 06:00 Eksploziv, r. 08:00 Dobro jutro 07:30 Glas Amerike 07:00 Boje jutra Izdava:
06:30 Dobro jutro 07:30 Meridijani, r. 06:40 Ljubav, vjera, nada, r. 10:03 Pet minuta kuvajte 08:00 Film 10:00 Vijesti NOVA POBJEDA d.o.o.
Crna Goro, vijesti 08:00 BBC, r. 08:05 Prognani, r. sa Dajom 10:00 Best of 2006/16 10:05 Meteo
svakog sata 09:00 Djeji program 09:15 Praktina ena, r. 10:12 Siti kids 11:00 Best of 2006/16 10:07 Pjesma ivota, r. PODGORICA
11:05 Nauno-obrazovni 11:00 Arne Dal, r. 10:00 Paramparad, r. 10:28 Beskrajna ljubav, r. 12:00 Film 11:10 Kud puklo da 19. decembar br. 5
program 12:00 Vijesti 10:40 Strasti Toskane, r. 11:16 Premijera 14:00 Film puklo, r.
12:25 Dokumentarni 12:05 Gradi na obali 11:20 Brusko 12:13 Nedeljno popodne 16:00 Best of 2006/16 12:00 Vijesti Direktor i glavni
program mora, r. 11:40 Neustraivi Kris 2. dio sa Leom Ki 18:00 Film 12:05 Meteo i odgovorni urednik:
13:05 Indeks, r. 13:00 Djeji 13:00 Tano jedan 14:13 Bahar 17:00 Best of 2006/16 12:40 Dnevnica, r. DRAKO URANOVI
13:35 Meridijani, r. program, r. 14:15 Praktina ena, s. 15:15 Premijera 20:00 Film 14:00 Vijesti
14:05 Sjaj Pariza, s. 14:30 Crveni telefon, r. 15:00 Eksploziv 15:30 Pet minuta kuvajte 22:00 Film 14:05 Meteo Zamjenik direktora:
15:00 Lajmet 15:30 Moe i ti, r. 15:25 Brusko, s. sa Dajom 00:00 Best of 2006/16 14:07 Ukusno, a lako LAZAR MIUROVI
15:30 Dnevnik 1 16:00 Iz pravog ugla, r. 15:50 Dva i po mukarca, r. 16:03 Elif, s. 01:00 Repriza programa 15:00 Boje dana
16:00 Gradi na obali 17:00 Indeks, r. 16:15 Nemoj da zvoca, s. 17:06 Pare ili ivot 15:30 Pjesma ivota, r. Direktorica marketinga:
mora, s. 17:30 ta pijete 17:00 Prognani, s. 18:00 Info monte 16:30 Vijesti ELJKA RADULOVI
17:00 Dnevnik na 17:55 Fle sport 18:00 Ekskluziv 18:20 Premijera 16:50 Meteo
gestovnom jeziku 18:05 Svjedoci 18:30 Dva i po mukarca, s. 19:06 Bahar, s. 16:55 Perspektiva
17:02 Mostovi socijalistike epohe 19:00 Vijesti 20:03 Beskrajna ljubav, s. 17:30 Kud puklo da REDAKCIJSKI
17:40 Biznis info 18:35 Obrazovni 19:25 Paramparad, s. 21:03 Ja imam talenat puklo, s. KOLEGIJUM
17:45 Hronika Podgorice program, r. 20:20 Strasti Toskane, s. 23:03 Neobjavljene prie 18:30 Vijesti
18:30 Prava ena, s. 19:30 Dnevnik 2 21:10 Sinelii, s. 00:03 Kalifornikacija, s. 19:05 Meteo Zamjenica glavnog i
19:20 Ukusi jutra 20:05 Boini ustanak, r. 22:00 Ko je ta djevojka, film 00:55 Premijera 19:10 Pjesma ivota, s. odgovornog urednika
19:25 Marketing 21:00 Arne Dal, s. 23:35 Noni urnal 01:10 Djevojka od milion 20:00 Naisto
RADMILA USKOKOVI-
19:30 Dnevnik 2 22:00 Roki 2, film 00:00 Na mjestu zloina dolara, film 22:00 Vijesti
IVANOVI
19:55 Sport 00:00 Sjaj Pariza, s. sa Maanom 03:17 Neizvjesnost, film 22:15 Sport
(desk)
20:05 Art dnevnik 00:30 Elementarno, r. 00:45 Lak za kosu, film 04:42 Zamjena, film 22:35 Zaplet, s.
20:15 Turizam u ogledalu 00:45 Glas Amerike 23:20 Naisto, r.
21:15 Elementarno, s. SERIJA 00:30 Repriza Pomonici glavnog i
odgovornog urednika
22:00 Globus programa
22:30 SAT TV
23:00 Dnevnik 3 NENAD ZEEVI
(politika)
23:30 Prava ena, r.
00:30 Mostovi, r.
01:00 Hronika JADRANKA RABRENOVI
Podgorice, r. (ekonomija)

KAUA KRSMANOVI

Sinelii PRVA TV 21:10


(drutvo)

MARIJA JOVIEVI
(nedjeljno izdanje)
20:10 Kuica u cvijeu 12:00 Vijesti RTCG SAT 17.45 Hronika Podgorice
MBC
20:40 Muzika 12:05 Film 18.30 Moe i ti, r. Urednici
08:45 Bez recepta, Oglasi 21:00 Umijee ivljenja 15:00 Film 06:30 Jutarnji program, 19.00 SAT dijaspora
VLATKO SIMUNOVI
09:30 Umijee ivljenja, Oglasi 21:30 Biznis, Al Dazira 16:40 Muziki program vijesti svakog sata 19.30 Dnevnik 2 (kultura)
10:55 Muzika 22:15 Na tokovima 17:00 Vijesti 11.05 Nauno-obrazovni 20,05 Art dnevnik
11:20 Video-katalog 23:00 Biznis, Al Dazira 17:05 Dokumentarni program program 20.15 Turizam u ogledalu
11:30 Nas je 10 odsto 23:30 Prie sa Istoka, Al Dazira 18:00 Hrana i vino 11.40 Muzika 21.15 Tree doba MARIJA II
12:05 Farma 18:30 Bioskopske najave 12.00 Vijesti 21.35 Muzika (crna hronika)
12:55 Video-katalog TV BUDVA 19:00 Polis 12.05 Crveni telefon, r. 22,00 Mostovi
14:00 Na tokovima 19:35 Muziki program 13,05 Hronika Podgorice, r. 22,30 Obrazovna emisija
14:55 Video-katalog, Muzika 08:00 Jutarnji program 20:00 Sportsko popodne 14,05 Iz pravog ugla, r. 23.00 Dnevnik 3
DRAGICA AKOVI
(Crnom Gorom)
16:15 Bez recepta 10:00 Vijesti 20:45 Bioskopske najave 15.05 SAT dijaspora 23,30 SAT dijaspora
16:50 Video-katalog 10:05 Serija 21:00 Serija 15.15 Lajmet, vijesti na albanskom 00.00 Muzika
17:30 Na tokovima 10:35 Muziki program 21:30 Muziki program 15.30 Dnevnik1 00.30 Ukusi jutra NIKOLA SEKULI
18:00 Vijesti, Al Dazira 11:00 Hrana i vino 22:00 Polis 16.00 SAT dijaspora 01 00 Dijaspora i ukusi jutra (hronika Podgorice)
19:05 Video-katalog, Oglasi 11:30 Muziki program 22:35 Muziki program 16.20 Obrazovni program 01.30 Dnevnik 2
19:30 Loto 11:45 Bioskopske najave 23:00 Film 17,15 Mostovi
TV 777 JOVAN TERZI
(Arena)
07:00 Jutarnji program
Crna Gora 10:45 Legende
SLOBODAN UKI
Vremenska prognoza prognoza za 23. 02. 2017. 11:00 Ekstremno (feljton i arhiv)
11:45 Moda
Temperatura Crna Gora / danas 12:00 Toto vijesti
Pljevlja

Andrijevica 0 12 Niki 1 10 12:30 Goleada IGOR LAKOVI


Bar 9 15 Plav -1 9 Pluine
13:00 Loto najava (dizajn)
Pluine 1 11 abljak
Berane 0 12
Bijelo Polje 1 13 Pljevlja -1 12 Bijelo Polje 13:05 Smijeh kao lijek
Budva 8 15 Podgorica 5 14 Mojkovac 14:00 Vie od petice
Cetinje 2 10 Roaje -1 11
avnik
15:00 Toto vijesti DRAGAN MIJATOVI
Berane
Danilovgrad 4 13 avnik -1 11 Roaje
Petak 24. 02. 2017. (fotografija)
H. Novi 8 15 Tivat 7 15 Niki Kolain
15:15 Zvjezdane staze
Kolain -2 9 Ulcinj 7 14 15:45 Na domaem terenu
Kotor 7 14 abljak -1 6 Andrijevica
15:55 Loto fondovi
Plav
PROGNOZA VREMENA ZA NAREDNE DANE:
Danilovgrad
16:00 Zabavni magazin TELEFON:
Herceg Novi 16:30 Humoristika serija 020/409-520 - redakcija
Umjereno do preteno oblano i uglavnom suvo Kotor
vrijeme, a tokom noi mjestimino kia. Vjetar
Tivat
Cetinje 18:15 Konzilijum 020/409-536 - marketing
IZLAZAK SUNCA 6.26 sati
junih smjerova, u sjevernim predjelima i na Budva 18:40 Loto fondovi 020/202-455 - oglasno
primorju umjeren do pojaan, na udare ponegdje i
18:45 Na domaem terenu
jak.
18:55 Kolaii sudbine
Bar
19:30 Pria dana desk@pobjeda.me
Ulcinj Subota 25. 02. 2017. 20:00 Raskovnik
www.meteo.co.me ZALAZAK SUNCA 17.26 sati 21:00 Na domaem terenu specijal
21:45 Teme i dileme Broj iro rauna: 560-822-77
22:15 Film Universal Capital Bank
00:00 Zvjezdane staze
32 Magazin etvrtak, 23. februar 2017. Pobjeda

PODGORICA Podgorian-
ka Tea Babi koja e predstav-
Razgovor: Mis Crne Gore Tea Babi
ljati Crnu Goru na svjetskom
izboru ljepote ,,Miss World
svaki slobodan trenutak pro-
vodi u pripremama za ovo pre-
stino takimienje. U nared-
nom periodu, kako je otkrila
za Pobjedu, oekuje je snima-
nje videa u kojem e biti pred-
stavljene ljepote nae zemlje,
zatim osmiljavanje autfita za
finale, humanitarne aktivnosti
i jo mnogo toga.
POBJEDA: Nedavno ste se
vratili iz Bea, gdje ste prisu-
stvovali Svetosavskom balu.
Od koga je uslijedio poziv za povjerenje, kao to je meni,
ovaj dogaaj i kakvi su Vai duan je da uradi najvie to
utisci nakon povratka? moe povodom te svoje aktiv-
BABI: Na Svetosavskom balu nosti, a sigurna sam da e re-
u Beu koji je odran krajem zultati doi prije ili kasnije.
proteklog mjeseca u Park-Ho- Imam iskustva u svijetu mo-
telu enbrun, pozvana sam da delinga, ve sam uestvovala

Opravdau
budem poasna goa. Poziv na izboru ljepote, pa e moda
sam dobila preko moje agencije moj adut biti upravo to.
Miss Monte. Ovo je prvi put da POBJEDA: Da li je poznato
sam prisustvovala ovakvom do- ije kreacije ete nositi na fi-
gaaju, bilo je predivno, neza- nalnom izboru, i sa kojim ta-
boravno i moram istai da sam lentom ete se predstaviti?

ukazano
se osjeala kao prava princeza. BABI: Nosiu kreacije naeg
POBJEDA: Zajedno sa veli- poznatog dizajnera, Aleksan-
kim brojem javnih linosti iz dra Dada Jovanovia. Njegovu
Crne Gore uestvovali ste u kolekciju ste imali priliku da
realizaciji projekta ,,Tele- vidite na ovogodinjem izboru
ton za pomo djeci obolje- za mis Crne Gore.Tokom izbo-

povjerenje
loj od raka. Kakvo je to bilo ra smo uspostavili odlinu sa-
iskustvo za Vas? radnju i drago mi je to emo
BABI: Rado sam se odazvala raditi zajedno, jer elim da ha-
pozivu i drago mi je to sam ljina u kojoj u se predstaviti
mogla da dam svoj doprinos bude drugaija, neto to mo-
takvom humanitarnom pro- da do sada nijeste imali priliku
jektu koji je bio i vie nego da vidite, a nema sumnje da e
uspjean. Velika stvar je to to Dado to uspjeti da sprovede u
se cijela Crna Gora ujedinila skom takmienju ljepote? kojem u prikazati ljepote na- stavljati nau lijepu zemlju, jati da se izdvojite od ostalih djelo. to se tie talenta jo
da pomogne onima kojima je BABI:U narednom periodu e zemlje, uestvovanje u Crnu Goru, na svjetskom ta- takmiarki? uvijek nijesam odluila, ali po-
to najpotrebnije. me oekuju vane pripreme osmiljavanju sveanih halji- kmienju kao to je to Miss BABI: Jo uvijek je rano go- to sam se dugo godina bavila
POBJEDA: Kakve Vas oba- za predstojee takmienje.To na za Vee dizajnera i Gala ve- World. voriti o oekivanjima, ali ja u baletom postoji mogunost da
veze i aktivnosti oekuju u podrazumijeva uee na e. Jedno je sigurno, dau svoj POBJEDA: Vaa oekivanja dati sve od sebe jer smatram za taj dio takmienja pripre-
narednom periodu kao pred- brojnim humanitarnim doga- maksimum jer je velika ast ali od takmienja?Koji jeVa da kada neko neto voli,kada je mim neku posebnu koreogra-
stavnicu Crne Gore na svjet- ajima, pripremanje videa u i jo vea odgovornost pred- glavni adut kojim ete nasto- istrajan i kada mu je ukazano fiju. B.V.

Ovogodinji uesnik Si dens festivala Don


Njuman otkrio neostvarene muzike elje

elim duet sa Adel


Pop zvijezda Don Njuman, slovi za jednog od najboljih vo-
kala nove generacije muziara. Iako je za kratko vrijeme
ostvario planetarni uspjeh, jo uvijek nije ispunio najve-
i san da ukrsti mikrofone sa slavnom britanskom
pjevaicom Adel.
- Uvijek sam razmiljao o Adel i volio bih da uem sa
njom u studio i napravim hit. Ona je jako inspirativna,
neobina i zanimljiva osoba. Divim joj se - istakao je
Romi Strijd
Njuman. Pored Adel, Njuman prieljkuje i saradnju sa
The Weekendom. Na post jednog svog fana da bi volio
da uje neki duet ova dva sjajna izvoaa, Don je uz-
vratio i da bi on elio da se isto desi.
U svojoj bogatoj karijeri Don je imao prilike da sara-
uje sa Kelvinom Harisom na dva velika hita Blame i
Ole, Desi Dejem, Olijem Mursom i mnogim dru-
gim. Engleska soul zvijezda, nastupie u etvrtak 13. jula
u Budvi, i prirediti nezaboravan koncert ve na otvaranju
ovogodinjeg Si dens festivala.

Model
Danski
model Romi
Strijd jedna
je od anela
,,Viktorijas
Bijonse u kimonu koji sikreta
kota itavo bogatstvo
Na All Star koarkakoj utakmici rektora, Alessandra Michela. Na-
planetarna diva i sada najpozna- izgled obian stajling- pocijepane
tija trudnica Bijonse pojavila se sa farmerke i bijelu majicu- koju bi
muem i kerkom u oputenom obukla svaka djevojka na sport-
izdanju. Dodue oputeno u nje- skoj utakmici Bijonse je upotpunila
nom sluaju znai i ekstremno sku- zanimljivim kimonom i lepezom u
po. Sa potpisom Gucci od glave koju su sve oi bile uprte. Naime,
do pete Bijonse je pokazala koliko unikatni kimono sa krznenim i ve-
Don voli ovaj modni brend i ekscentri- zenim detaljima zbog kojih je i tako
Njuman ne kreacije jednog od njihovih di- poseban- kota oko 20.000 eura.