Sie sind auf Seite 1von 5
Cinisch . redeneren 1n 6 stappen Interventies onderbouwen met kennis van de fysiologie, anatomie en farmacologie, Oefen het klinisch redeneren met deze casus, waarin een patiént post-ok een acute hypovolemische shock ontwikkelt. ‘tekst Mare Bakker, Ee pero el eee poe falta eee ae ‘Nursing van VUme Amstel Academie/ nc cence! rursing | februari 2018 exia Hageman ilustratie IStock, medlcaldictionary.com Casus* De 60-jarige meneer Korevaar heeft ziin galstenen laten verwiideren mid dls een laparoscopische cholecys~ tectomie. Tidens de operatie heeft meneer weinig bloed verloren. Hi ot ru op de recovery. Meneer heeft een passieve wonddrain inde linkerboven- buik: Plotseling daaltzin tensie en is meneer tachycard, Ook produceert hij weinig urine. ij ziet bleek, voelt ‘lam aan en is suf, naar reageert wel aanspreken. De wonddrain heeft ‘nu 150 ce bioed geproduceerd. De bulkomvang is niet toegenomen en meneer heeft geen pin. Stap 1: Oriéntatie op de situatie Beoordeel de situate, het Klinisch bbeeld en de voorgeschiedenis van de patient en geet je aanbeveling (Om dit goed te kunnen doen, gebrui- ken we voor deze casus de redeneer- hulp SBAR (Situation ~ Background ~ Assessment - Recommendation) S: Het gaat om een postoperatieve patient na cholecystectomie, Patiént is suf, maar goed aanspreekbaar, ziet bleek en voelt Kiam. Eris sprake van tachycardie, hypotensie en oligurie. De drain produceert 150 cc helderrood bloed. 8: Ut de status bit dat deze man bbekend is met hypertensie (onbehan- eld), Gebruikt geen medicatie. In 1976 is hi twee keer geopereerd aan een HNP ¢hernia). ‘A Patient heeft waarschiinlik een hypovolemie door een nabloeding. R: Er moet een arts bi komen om een diagnose te stellen en een beled af te spreken. De nabloeding moet z0 sne! ‘mogelik gestopt worden om meneer Hypovolemische shock? Bloeding | [Hxpovoremie ] SSYMPTOMEN ‘VAN SHOCK Koude, ammo uid welling sisperigheid Otigurie Kortademisheid Gi bloeaing Paraistizehe lus Korevaar te stablsoren. Omdat me- reer niet bekend is met hartfalen zet je het bed vast n Trendelenburg en het Infuus open. Stap 2: Klinische probleemstellingen Beredeneer woke orgeansyiteren of vital inctis bie stuatiebetrokien Zin en wala pricitet deze hebben. (op basis van de parameters kun je zien dat het bi deze casus goat om de vo- ‘ene oronaneystemen:cacovascusit syteem (led hartreqvertio, buistes, atavenen, capil eit ‘of valvulaire stenose Anafylactische shock Vochtverties Ye [iasoaiatatie ] Hartalen Verrinderde | 5 ah ouput |mear Uennner booredlen jerminderde =e Dondusdennd cytokines <_— ere loeding ‘en Kou?) respirator systeem (adem ‘requentie), vocht- en elektrolyten- balans (lage urineproductie), het bloed (hoge ademfrequentie door verzuring). Gezien het Kinisch beeld 2t het groot- ste problem in het cardiovasculaire system en dat heeft dus de hoogste prioriteit. ave nein YT reese | Aan de parameters zie je sepsis | . Neurogene rE Cardiovasculair system ij het cardiovascular systeem gebru- ken we de volgende vif klinische aan-