Sie sind auf Seite 1von 12
emi ORM, 0006, 52, 2020 ‘awed pa UCHWALA NB oc [RADY MIEISKAES W RABCE-ZDROMU ee, 2000, W spare: uehwateni State Oxia Traceykwha” [Na podstawie a 18 us. 2 pk. Toraz a3 ut 12 a 0 st. 2 pt, Uustny 2 dia 8 marca 1990 ok ‘osamoraicie gniniym (es jedolty Dz U. 22020, po 713) Rada Mijsk w Raboe~ Zdroju we bw conssteple uu Ucwala si Stat Osi Tacyhénka” Ronda. Postanoeni ogélne |, Osi, raezykéwka” jst jlnosiey pomecnicay Gay Rabkl - rou 2. Ose Traczykinka obejmaj leg TraerykOwks 8 | Osi data on posta props pea w szeegSinott 1p Ustawy 2 dia & area 199 0 amorzaale ginny, 2) Stautu Gray Rabkl ~Zaoju 3) injsrgo Stat, 2 Ilelzot w nines Statuses moweo 1 pine let praca rmmiss ging Rab ~ Za, 2) sil —naley pret to romumiet Ose Traczykdka, 3) satus pin -naleby prez orale Statut Gasiny Rab ~ 2d, 1) Rada lety pent rozumle Rady Mish w Rabe ~ Zar, 5) Bumisvau-naleny pret rozuniet Burmistza Rabi ~ Zoi 6) Zebani-nalezy przetorozumlet Zebraie Osi Tack", 1) Paewodniengeyn -nalety przez tozunieéPrewoieegcego Osiedn, Trezyktivks |) Zarate sexy paze 1 rozune Zar Osea Izy hows", 9) Osoba uawniona—nalety pravzto rezueéoFobyupraona do glosowana stale zamiesckucy na een OsielayTracayhwa la sesso aaar ara Lasveegeoe Pte Ronda 2. ‘adania sida spo ich relzacit ‘4 Do za asia naleny w sz ') wspotdilanie organi gmiryw wykonywania2adat publemych ma rsee meshes ose, 2) eprezetowasi ineresdw mica ose wobec organ eminy; 3) worzeie wansnkw do pelnegc usta w aclu pblicenym wsxytkich mlescavicw ose ‘zlacanie do osanéw ny poet passes dyer weteregsnoksbadowy, eudowy stg le mest; ‘wedoragi,kanalzngi sie eneratyezn lpg i gazome ce placouek oéwitowych i ulindaye; dobickéwsporowyeh wypoczynkowych 5) lane do organo pny pjektw inisiayedoseznye a példlalaia 2 oli i straa sotama w zalresi ezpeceiwa i poy; wpa zorganizasjant i istujamipozazadowy is oclonysrodowsha naturales A pomocyspotecan 6) wydavanie opin na woosk Rady i umistraw sszegsnael w prawach dotyczqeyhs _studum unarukoa i run 2agaspodarowaniaproeszeneg; ‘hmisiscowego plana zagospodsronaiapzstzemnegs; zany statutuGiny, amiany statu ose 2 zspow sok pradsakol ra czars sida 2a gspodarowania mini hay zajdlgym na teenie ose, as Zadani krone w§4 ose raj w saczeglots pope: 1) podemowanie chwal w im wyéawani opi akadiewniskw, 2) wydwanenktwadministcyny w zig 2 4 pt. 7, 53) ueetnczeniew ogaizowaniapraepowadzaniakonulta poesznyeh, 4) podejmowanienclayw spoteczayeh | gospore2yeh, 5) waporacgw organiza spo adnyeh| Bursa z miesafcamt ese, 6) wapiprcg nny jedan pomocniayn gin. Rondaia3. asa | tryb wybordyorganéwosedla 46 1. Wybory Praewodniseacgo icsloak6w Zarzxdu sy powszchne, wie, Deposedne, wigkzafciowe Fey gloscman tym, 2 Na coal Zara tol Pranwodtlezae. 3. Preewodniaaceg i poznstlyealonkow Zarz wybie Zebrnie 7 |. Wybory Preewodnicacege ipozaaych exlnkbw Zaradu odbyway slg wlerminc nie dtseym ia 5 misled ety pera) sa nowo wybrane) Rady, 2.Kadenej Zarzadu tra do ces oglszenin wynikbw wybordw nowo wybranego Preewodniercee> zara 88 1. Redan week Buriat wna dy wyborSw mice glosowani 2. Burmiste usa porzadek Zebania {pods go do publicze) windomots na 7 dl prec termine or powiadamniao modlwede! pzeprowazonis vybor dup termine zeediez§ 9st 2 5. Zebraniew sprawie yb srowade Baris ib ooba prez nego wyanaezons 4, Burmistezapewnin warunkld praerowaczeni ego glosowann 99, 1. Zebanie do peaprowadznia wyborsw ss prawomene pray wale co najmnie) US upavaonysh do sosowenia 2. W prey braku co najmssh VS uprewnionych do losowania, powsdzry Zebrane ogasa dri termin Zr 15 ino roman zamkaiela plewszzgo Zebrana | wybory przpowadra sig bee Wznledd tn ficken 50, L.deteli beanie dokonaje ybons Peswodhiceasgo i pozostalyeh calonkiw Zar w plese ole ale dokonad wybor Prwodniczacego. 2.Preedprysapeniem do wyberw promadeyy Zebranie msi zapozaé uezsalkow Zebranin x procedun ezsprovadzenia wybor sa. |. Wybory przeprowidea Kamisja Skmtayjna w skladsle 3calonkéw wybranjeh spoil obeenyeh ra ‘ebanis 0s upreonyeh 2. Calonkiem Komi kraj nie moze byS nahn kanddigca do Zara 3.Calonkiem Komisi Skuieyes) niemoze bye malonsk, wstepy, zstepny, rodzestwo oraz ost pocowtagen andyatem w stosunk pray sposcbiena. 4, Wyborsw elonkbw Kons Saruteyoe preeprowadea prowndacy Zebra 5. Wylsr exlnkéw Kemi Skraaeyn] ods sg losoweni javaym, 6. Celonkanl Komi Skruaeyinj za Kanda ky urysal keno mika bebe los. 1 Przewodslezaeym Koni Skutsyje) zostje kandydst, kidry myst nawghsg Fes wlosbw aw prepa ou) czy gon, peewodninqey zosje andy at jst wickem, sm. |. Do za Komi Skrtcynalety 1p prays alosze kandyit6v; 2) pezicnganle warunkbw do prsprowadzesia tne glosowenis 3) preeprowaczenle gosowanis; 4) stan wy wybort ; ce comeantfaeecnaee omy ‘5 spore powkoly x peeepowadzonych wpborbv 2. Protokl pops clonkowie Kemi Skane 3. Proto prasprowadzonyeh wyboetw san zalgcanik do protokaa Zebra, sn [Na veiosek uprawnicnese prowaézaey Zsoraie podlaje po glorowanie whisk o zamkaieie fsy sandy 2 rad rarpoceciem glosowaia KomijaSkrtacyna spend, cy una do glosowana jest put, po cay amy jai opeeztowue plergig Gusta. 3. chili opicezqtowana no zakofczenia lasowania nie wonootviera uy. 44 Prod ozpoagcem glsovania Koma Skeuacyina usta ley orzymanych ket do glosowan 5. Konisa Skrtayjon vod arty do glosowania operons plseyig Burmistes, oa kieych umnieszcn sp cis Kandy at olde ley een 1. Glosowani ie Wolo patra 2.W perypadku adarah unienoclwisigych glosowanie, Bumistre aglasea prasprowadzenic. wybordw termine 1 dio dui staia pryeym nied wij glen, 518 2atwiadeenie o wyborze Peewoinicsceg | pozstalyehexlonkéw area wydje Barat. 5 |. Prone zaym zstaje kandi yal jig cab lesb 2. prayadka nme ticby glosow o perwszetstwe praymania mandate Prewosniczeego deeyuje losowanieprzerowadzone pra Kons Skrtcyn po oglszenis wok word 3. Celonkamt Zarzu stag kant rey trey kj avis cb glo 4. W preypadku ey kandydaciuzysajg rowng lzby gloss, aich wesc preewyésaloby obrefiony Wiis statuie aklad. Zara, opierwsrefstwis pezyanaria mandate na, celonka, Zaeqd dee lnsowaniepreprowadzone pravz Kons Sketayjna po olesceni wynikow mybortm, su. |. Wypainigce mandatu Proewodczacego lb conka Zar asepjew peypadk: ') lozenge Burmistiz pis) rexygnaiz plan) fk 2) tay prava wsbirlnds, 3) ier 2 Zebeaiew cing 3 miesigy od dis zaistnisni preyezmy wygassigcla manda pods uchwaly 0660 yeni, a8 |W peaypau wygaiigin maniata Preewodeiezgcego ub calonka Zarzadu przeprowaden sig wybocy ‘cuptnngce w ign 60 dn od pop uchwalyo wyznni anda. 2. Wybordw waupelniajneych Pranvodniezqeego ealonka Zara nie praeprwatza si, jee do kota dent pozsilo mnie) nz 6 miesey; obowieki Prewodnlcagcego pela coonee Zar wy prose Zao 23. Wyborbw uzupelijaech ne mus sl precrowadias, tl sad Zarqde zie si do 3 oat 6 20¢S$008.E46-4A71-9701-62590418COKS Pr w ‘seonat sv. 1. Prawodieeny i clone Zaratu map by pre Zebraleedlan pret uy wen aden a Zebra ‘beznagadn watt losbw pe uaa to nan 3 upanonye Go gloat, 2.2 paernyn wnoskiem o owsliniePraowodnicaycego ub clonka Zaza mods ws 1) 110 mins esenposiaaeeh prawo wybieans, 2) Rada na wosck Komi Rew 5, Wriosek oodwolane wuz x pemymn wasadelnien skis do Burnista 4. Zebrarie dla odwoluia Przwodeiczceyo Iub clonkn Zac zwolje Burs clgu 30 di od cummin woloska, poajge porgcck Zebrann | racaiwat® odbyein Zebraia w dg termini 2godie 25 St 2 5. Przedpezystapleniom do losowanaprowsdzyey Zabrani wea gosuosobieadwolywans 6 Wybory pasdieminowe maga by’ praxprowazoae sa Zebraniy na Kiéeym mato won ezwoieaqeeg ab inego clon Zaz, 52. KadengPreewodhiczgcego idlonkdw —Zrandu_wybranych_w wyborach _uniplinjgeyeh | prsotensnonych upiywa ener zakfezenia kadenei Preewednlcacego ieaenkbw Zarzdu wybeayeh \wnyborachznradzonych na postavie§7. sa. 1. Nadese nad wyboran Pzewocaiaqeego i pozatlych ezlonkswZarand spravoje Bemis 2.Osoby upeavnione w iggy 7d od doa oglozena wynikéw wyborGw maga wniesé do Burnin pisenne protest dotyerqe waanotl Wyboro™. 3, Bult w egg 7 io wnesiena poles, dae wniesion nich arty, wydje poston: 1 dale protest niuzasdnion, 2) wwcaledeijge potest wt do Rady 2 wniaskem ourievanienie wyborb. 4 Rada iggy 30 doi hia erzyania postanowlenla Bumisra uwzledisaeego protest podem chal ouniewazieia wyborb ‘5. W przypadku uleweinieniaw/borbw Burnie xen wybory w ig 30 di odd pods eval. sm. Wydatkzvinzane organic iprxprowadzeniem wpborbw pkrywane sz busta gay. Ronda Ongany sia 52. 1 Organamt ose 1) Zarayd 2 Prawotnierzeym nace, 2) tetanic. a2 |. Orgatem achwalodaweaym ose jet Zebrane 2, Orgaem wykonaezyn ose jest rz rn Po ones ss, Do zares ili Zebra aleny w srxepsnoe ‘uchwalaie eezega plans wyeatkdw ose, 2) onpatrywaniesprawodania Zac 2 wpkonania rocanage pln wydakw eset, 3) roparywanie oeznych 2a ok lez brn srawordaz pracy Zaza, 4) powolywaie i odwolywanie Feewodeicngeegn Inb calonka Zarzadu oraz stwienianie wygasngca ich mandy, 5) opiiowanie na wniossk Rady projekt ju {6 podejmowanieinsiay spolecayeh i pospodatsaych rsstawianych oganom gy, 926. "Celok! Zebra 9 sal lesakafy one psindagcy peawo do glosowania, 2: Lists os uprawnionych do gsowanin ns Zebra usta slp napodetawie psu wyerc6w sporezonego lem pesprowadzenia wyborbw dcrgand gin Bezaekaden) 3..Osoby uprawnione do udzials w Zebranis psu sg na ele becrosel wylozone do padpsu prose rowadreego. Zebranie, Lista oteenosel stow! saleznk do-protokolu.Zeiania i sivigeiona eos Peswomocnotl 4. Ne ngprawidlowodew sisi 536 uprnlanyeh moga by wnorzone pots do Bursa w cig 7 di odin Zt 5 Buri compte potest w termini 3 aio dt jogo wiesinia sm. | Zebeane2wolue Praowednecy: 1) aa wnlosek Zorn, 2). nite co raj 1/10 exdbuprawnonych, 3) na wolsck Burst. 2. prey, nlezwotmia rast Prawadniczgcego Zebrania ma wniosek os60. okellonych wus. pkt 1 12, Zebraiezwolje Baris 3, Zebrasienwolymane on nose powinonedbye sip w eine Ld of dat slozenla wins, chyba 2 noskoaey zapeopona termin pny. 4. Seta w termine 14 dai Prcwodnicaey nie zwola Zabranin, Zabranie rwoluje Bumisez w tems do 14 dai od upp popezednigo teri, 5. Do wnioshu doiyzqesgo zvolania Zabrani dole ai proponowany poze brad Zebra, 6. W zawiadomieniyo Zsbraniu nity pod up tema Zebrniaw peeypad bak wor, 7.Cras, mice or porcgdek obra Zabranin Praswodsiersy hb Buns (w preypadku won pace ego zebraia) pods do pulicane,wiadomosei popzex zxadonicne ha aliach ogc ew logy sosbh praityzmyezajowo Wesel na oj) ai pad ermine Zebeann 1. Zebra edbya sl w mar para, jdoak nerds nit rzy wrk 528 1. Praswodnicaney pray pomocy Zarcu preygtowule Zebrani, xwytlem Zabrania 2wolacgo pezez Bursts. 2.Zebrane prowade! Prewodniczgey av perypudk jaa nieobecnoii closek Zareyu wybrany prez arm lames tat a7at-4a6 180 Pet [W sms 3. Zabraiezwolane prose Bursa prowade! Burmist alo oss przez nego wyznaczona 4. rowadeaey Zebrane ser exo prawomecnodt (kworum stanowi 5% ost uprvnionysh wyakien won Praewadhiereegn hb eons Zaread) I prarstaaporadek obra 5.W-pezypodku—stwierzeiabraky—worom ——prowadary Zebra wymaczone w pirwssyar termine zamyka Je, anusgpnie "ctwiers —Zebraie. wyzaczone {degli termi, Dro! frmin vyzmaca sl pol intact od zamknigela Zebrana w perszym teri, 6 Zebraniew dup xine mote podejmowac uhvaly bez waged maiz uezesnieraeych w nim ob 7. Zebrene mote dakonaé zis w ora obra bezgdg wiki ghost 1 2niana porzadki obraé 2sbrania nie dtyery Zabrania, ma key dokonje sig odwolanis Praewodniayceg ub cloka Zaz, 5. |.Prowadzgcy Zebrinie_prowadsi je wedug, —ustlonego port, ctwierjer zane yaks dott poszzegnych punktow. 2.Prowadegey ——Zebrnie dalla gly wedlug ——“Rlenici_—— pose ‘aw uzaednionyeh preypdiaen mode ude glosu poz leno 3, Powadecy Zebrane maze vei glu uzsstnikom Zebrnia ibe osbam| upraenony 4 Powadeey Zebranie ull osu Burmis20w raz radaemu pora Klenk ‘5, Czas jdncgo wytapienia w dss ne powinin prskoezytS mina, $3. | away hoe lie gh yor Ingoklg wpe wnt mle dove sacengbnote 1) sowerdzeiakvorum, 2) amiany pork obra, 3) ama sty méweo, 4 zakocrena dys, 5) preticzni gloat, 6 aarezenia pase w Zebra. 2. Prowadeacy poise pod glsovanie wriosk formane po upraednlm dopuszcacriu do dys jednego oat 20" jogo glo prezel” waloskow 3, Whiosekformalny ozaeadere preerny podje sg pod gasowani, jdt pera ma byé dusza nla romint. 931 Prowadzqey Zebranie ize nekaré opunrezenie misjea obad oiobom zakliesjgym port Iub sausrigey powagg Zeb sa. 1. Obrady protoolujeosoba wybrane pr: Zebra. 2. Proto powinin aera 1) ume, dat, joe bad oraz mamery Tuy sho 2) awiendzeie prawamocnasl Zeb ania, 13) zatwiedzonyporzlekobrad, secon sonnet et wom fi 4) precies obra, seeszzaiepesemwi | daha or tet zlasonych wnoskw, 5) pode prowadcacceo zeae praakeaatn 3 Prook por ig w cau 7 aio ea Zebra wc 14 dio din Zerana motna wnt do otoolpseine wag, Me daca sig Formic 4. Proto wea x algecibamiPreswodnizaey praekazje Bui i Radzie w eine 21d of dia ‘ebrani. 5a. 1 Spray rozpstryane na Zebanarorzygane sw forme uch 2. tlaywe uhwaodavez pata: 1 tech enon Zarzu, 2) 15 mieskacéw sled yprawnonych do glsowanin, 3. Zebranie moze wyavae oprig izglszat nish, do Keych sore sip pricedury edpowiedic do veal 4 Glosowanicodtywa ig w pos anny, 2 wytkiem pola i odwolanaPreewodnieazego ub cook Zara. 5. closowanie praprowaden prowndexyy Zebranie. Wyck stanowi gloswanie w spre. powelania ‘odwolna Pracwodnizqcego lub lnk Zatz, ie prtprowadea Kone Straacyon, om | Ushwaly Zebrania zapadjyswyhlg wigkszatigglaséw z-wyitiem odvotoia enon Zar andi 2§ 19 SL 2 W glosowania jaw glosujese prez poise gk 5. gosowani any ghsy oe sip what do glasowania. 538 Praewodhicaeego lab ‘ehwala pwiona werd w sexes "rune oly, dat tt ebay, 2) poste pron, 3) lrslenie ada oe Sot ei 4) cree onby opowiedsaleza wykonnic uckvaly, 5) ein weicia w ye chal, 836, | Uchwaly podpisueprowadzgey Zebranie | opaea je w spond anyerajowo payety w sc 2 Prowadaqey Zebane pezekave Buemistzowi i Race uchwaly w cag 7 di od dia possi ic prez eve, 5. Uchwaly Zara wdoeepions w Urea Miata iu Praewodiceece 97 Zara siada sig 23-7 0b, oxynceeydle Zebra, san, | Posieaenia Zara bya si w mary ptr, edn ie read laa a karl 2. Posiedzeia Zarzqiuavoluje Prewodiczay 2 ws incayy lub na wok etna Zaza, seer non proms 2. PosiadzsiaZarendprowads Preewodnizaey nb oso prac lego wyznazons, snl in Zacte rnvtiagy mae ape ne en wes mv, sone 5. Zara podje dys w ghsowanian0ykly wks lst. 53. Do 2resu aaana Zara naley w sozepSlotet 1) wykonyoani hv Zebra 2)sklaanie sprozlania.Radele 2wykonania rocmega plane wydatkéw cosiedla do 30 kwietia roku rasigpnego, 2) wspSldilane x orgaamgminyw eganizowanin i prsprowadeani Kons spoleranych, {8 opracomy wanie rajekw ini spleeznych | gopodaronych prastawianych erganom gay, 5) oginizowaaie spot rade Surmistza 2 mlesrhatcaml esi 6 zglwanie wniakbw do kom Rady, 7 tworeenie warunkw do wsplpay 2 nny ednosthaml pomocniezymi gin. 5a. |. Do zen dana Praewoanlezqego nally w seeaxgonosl 1p rprezatowaneoseda wobec oandw ain, 2) peygotowywane i zwolywani Zab, 2) nvolywanle osedze Zar, ‘emmy pew wee pt ow wh pps more 5) skodone no Zebraniusprawoia 2 swe zialnol 6 kiero ieee spar sel, 2. Prrewodviraey poinin weznininyé wi 1b wnaradac prewodniczgeeh oganlzowanychprsz Briss, 2) wotradach sexi, 3) w spokane zradayn eminypaswieonyeh eliza zada ging sat, Penne obowigzkbw Preewodnszgcego | Zara ra charter poet sa. a dokonsjeocey dilsnasi ara na podstaweaotonych spawn Reads Mies finanse sa. 1. Osi nie tory wlasego bulzets, 2 Rada veal w fori alaesk do uchwaly budictone) woah sed, 3. 0 pode rok proanscanych na ose decydje Zebra, kre musi adbyé do kocnplerwszego ‘ovata danego roku budzrtowepe. semana a L Ronda 6 Konica nadir 44 |. Kontols spravowana jest na podstwie keytei6w zgodhoici zpravem, elowokc, retlaotc | gospodaas. 2. Kontola ma na colt wile sams Gkieeneg, rstele jogo udbkumentowani ‘dokonanie oceny ontlovangj dillnosel wedlug tyteri6w okeslonytw se 54 pram Raa ne resi rz na aa 3. Kanto dilalnael organs ose 4. Rada ma peawo bezpodrdnigo wales w drisalos organ sie 546, Kontrole deisaooei orga osidlaprsprowadra Reds zasach—_okreilonych ‘w Regulamin Kash Reine) on Rada, w niga 2 wykonywanien2uda 2 akrees Kontrol dilalnsei organ sid 1) waladu do wszkich dokument 2wiqenychzdrialalaae organ sie, 2 oscrwa|peabiegyckeslonye czynoici, 2) adn of Zaza ulna sy psych wines, san, Wiosizaleceniapotontolse hvala Rada i peaksnyje je Zaredow 40. |. Nada al zinta organ sid speawowany jest na podstanviekytrum zgodnotel 2 prawem, 2. Orgatem nazora nad dass organSw sed jet Buriat, ma paw do Buia, ma pramo 2lania infermacii idanyeh dotezneych orgsnizaji i fankeonowania. ose nlexbedaych do wykonywanla peel guacych mu uprnsn nadeorryeh, ss 1.0 niewstnoei ushwaly Zebrasa w ofl lub capi rzsrayes Bumisr w termine 30 dio dia bowgzenia wha Zteana w peypad tied istonego narscenia prawn w cdoéi ub wezeet uchwaly - wyznaza termin do jego enunisin przez Zebra powiadanla Kole Rewiyng Rady, 2) niiotngonaruszeiaprawa =n stir lest uhwaly 2.Na rorstaygigie Burmisteaoniewaonlci uckwaly, Zbraie tate w eggs 30dniloty€ sargy do Rady 3. Niestwierza sig niewaznose rhwaly Zsbrania po plywie edna oko di ej pode. 4 Burmisrz moze wsraymaé wikorane uebwaly na okres ie dutzy oi 30 dni od hia preedonsia ‘sway, jee wykonanieuhvaly Zebrania wywollby coda kl pawn, 23007 NORS. Pet Mao Rontzial 7. Postanowenia Koscowe 552. “rian Stat dokonje Raa nb wii doje shea, 58 ‘Trac moe Uchwala NrLXI/4S/0 Rady Mls w Rabee Zara x dela 10 Ustopada 2010 ost, ‘Wykonanie uehwalypowera sg Burnstzoyi Rabli Zé 455, Uehwala pollen opleszniu. w Dzienik Ureedowym —Wojewbatwa_-Maloplstiepo | wehoda aye po upiywie 14 od doa oplszeia Praewodniaey Docane} ‘Kooy Satuowe), Pa Le essomEUeAATLATAWaSHEN ICIS Pit rem