Sie sind auf Seite 1von 74

Phan mem du toan F1

t -» t

UBND TiNH THAI NGUYEN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
LIEN SO: XAY DUNG-TAI CfflNH Boc lap - Tir do - Hanh phuc

S6: /TB-LS Thai Nguyen, ngay2& thang 02 nam 2020


THONG BAO
Ve gia vat lieu xay dung den hien truong xay ISp cong trinh thang 02 nam 2020

Can cu Nghi dinh s6 68/2019/NB-CP ngay 14/8/2019 cua Chinh phu vk Quan
If chi phi dau tur xay dung;
Can cu Nghi dinh s6 24a/2016/NB-CP ngay 05/4/2016 cua Chinh phu v6 Quan
ly vat lieu xay dung;
du

Can cu Thong tur 09/2019/TT-BXD ngay 26/12/2019 cua Bo Xay dung Huong
din xac dinh va quan ly chi phi diu tu xay dimg;
to

Can cu QuySt dinh s6 04/2017/QB-UBND ngay 15/02/2017 cua UBND tinh


Thai Nguyen v§ viec Ban hanh Quy dinh mot s6 noi dung v€ quan ly du an dau tu- va
an

xay dung; quan ly vi diu thau sur dung v6n nha nuoc tren dia ban tinh Thai Nguyen;
f1

Can cu Quyit dinh s6 09/2017/QB-UBND ngay 19/5/2017 cua UBND tinh


Thai Nguyen v§ viec ban hanh quy dinh quan ly Nha nuac ve gia tren dia ban tinh
.c

Thai Nguyen;
om

Can cu Thong bao s6 677/TB-STC ngay 25/02/2020 cua So Tai chinh Thai
Nguyen v§ gia g6c vat tu, vat lieu xay dung co ban tai thcri diem thang 02 nam 2020
Lien So Xay dung -Tai chinh Thai Nguyen thong bao gia vat lieu xay dung
.v

din hien truong xay lip cong trinh tai trung tarn cac huyen, thanh pho, th| xa tren dia
n

ban tinh Thai Nguyen thoi diem thang 02 nam 2020 nhu sau:
1. Phu luc si 1.1 va 1.2 kern theo thong bao nay la gia vat lieu xay dung den
i hien truong xay lip cac cong trinh xay dung tai trung tarn thanh pho Thai Nguyen va
!
trung tarn cac huyen, thanh, thi thuoc tinh Thai Nguyen thoi diim thang 02 nam 2020
!
2. Cac loai vat lieu xay dung theo Thong bao nay la cac ioai duoc su dung pho
bien tren dia ban tinh, gia chua bao g6m thui Gia tri gia tang va la muc gia dl chu
diu tu su dung von ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Thai Nguyen xem xet xac
dinh don gia xay dung cong trinh. B6i vdi cac nguon von khac, Chu dau tu quyel
dinh viec tham khao hoac ap dimg muc gia trong thong bao nay khi xÿc dinh don gia
xay dung cong trinh.
1
Phan mem du toan F1
» t ’

3. Khi ap dung Thong bao nay, cac don vi phai dam bao thuc hien dung
phim cap, quy each, tieu chuln ky thuat cua cac loai vat lieu.
4. Doi vdi nhung cong trinh xay dirng thuoc cac chuyen nganh Giao
thong, Thuy lgi va cac cong trinh xay dung xa trung tarn huyen; cac loai vat
lieu khong co trong danh muc thong bao nay thi Chu dau tu to chuc thuc hien
viec xac dinh gia; gia vat lieu den hien truong xay lap cho cong trinh, xac dinh
va quan ly chi phi dau tu xay dung theo quy dinh hien hanh cua Nha nude./.

KT.GIAMBOC . . KT. GIAM BOC


>HO GIAM BOC
Ww
'<h. #21.
du

&
to

S*

let Chinh Binh Himg


an
f1
.c
om
.v
n

2
Phan mem du toan F1
Gia c&c Ioai VLXD den HTXL cong trlnh thing 02 nam 2020
I
Phu luc so 1.1
GIA CAC LOAI VAT LIEU DEN HIEN TRlTd’NG XAY LAP CONG TRINH XAY DlTNG
TAI TRUNG TAM THANI-I PHO THAI NGUYEN TIIOI DIEM TIIANG 02 NAM 2020
(Kem thco Tlioug bao s 9,4/TEÿCÿ-ÿaÿ 28 thang 02 nam 2020 cua Lien So* Xay dung - Tai chinli TN)
vz- Dcm vi: Ddng
Gia vat lieu
So TT TÿÿianSn6u,j)ÿ/cach vat tu- san pliam Don vi (Chita cd
Thui VAT)
1 2 3 4
1 XI MANG CAC LOAI
1
Xi mang PCB30 Liru Xa 1.189.591
i Xi mang PCB30 Thai Nguyen 1.209.591
Xi mang PCB40 Thai Nguyen 1.259.591
Xi mang Cao Ngan PCB 30 1.237.234
t Xi mang Cap Ngan PCB 40 L287.234
Xi mang La Hien PCB 30 1.243.656
du

Xi mang La Hien PCB 40 1.293.656


i Xi mang Quang Scm PCB 30 1.275.847
to

Xi mang Quang San PCB 40 1.325.847


Xi mang Quan Trieu PCB 30 1.244.611
an

Xi mang Quan Tri6u PCB 40 1.294.611


2 CAT, SOI CAC LOAI (DU TIEU CHUAN)
2.1 Cat xay m3
f1

Nguon cung irng tai Ho Nui Coc (Cong ty CP dau tu: bat dong san &
Klioang san Pai Viet)
.c

301.904
I Nguon cung ung tai bai cat soi Truong Giang xa Tan Phu (Ph6 Yen) 284.081
om

Ngudn cung ung tai mo cat soi B§n Trang Quan xa Phuc Thuan (Ph6
Yen) 249.081
2.2 Cat Be tong m3

_
Ngu6n cung ung tai H6 Nui C6c (Cong ty CP dSu tu bit dgng san &
.v

IChoang san Dai Viet) 301.904


n

Ngu6n cung ung tai bai cat soi Truong Giang xa Tan Phu (Ph6 Yen) 304.081

Yen) __
Nguon cung urng tai mo cat soi Ben Trang Quan xa Phuc Thuan (Pho
264.081
2.3 Cat ngliien m3
Nguon cung ung mo
CP _
tai
xa Cu da cat ket
Bai
kliai khoang mi€n nui
Van, huyen Tu-Cong ty
m3
- Cat tho 233.212
!
I
-
Cat mjn 230.160
2.4 Soi 1x2, 2x4 m3
Nguon cung ung talH6 Nui C6c (Cong ly CP d5u tu bat dong san &
i Klioang san Bai Viet) _ 237.359
2.5 Cap ph6i song su6i~ m3
Ngu6n cung ung tai Ho Ntii C6c (Cdng ty CP ddu tu bit dgng san &
Klioang san Bai Viet) __ 177.359
LlfiN Sd XD-TC TN Trang 1

I,
Phan mem du toan F1
Gift dc lo?i VLXD den HTXL c6ng trinh th*tng 02 nflm 2020 *
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hicu, quy each vat tirsan pliam ©cm vi (Chua co
Thui VAT)
2 3 4
2.5 Cap phoi lion hop cliua qua sang tuyen m3
Ngudn cung ung tai H6 Nui C6c (Cong ty CP dSu tu bSt dong s&n &
Kin oang san Dai Viet) 127.359
3 BA CAC LOAI
3.1 Da hoc m3
- Nguon cung urng tai Mo Nui Voi 148.692
- Ngudn cung ung tai M6 da Lan Dam II xa Quang Son _ 196.546
- Ngudn cung ung tai M6 da Nui Chuong, xa Yen Lac, Phu Luang 185.241
3.2 Da 4x6 m3
- Nguon cung ung tai Mo Nui Voi 197.692
-
Ngudn cung ung tai Mo da Lan Dam II xa Quang Son _ 205.546
-
Nguon cung ung tai Mo da Nui Chuong, xa Yen Lac, Phu Luang 200.830
du

3.3 Da 2x4 m3
- Nguon cung ung tai Mo Nui Voi 197.692
- Nguon cung urng tai Mo da Lan Dam II xa Quang Son 214.546
to

- Nguon cung ung tai Mo da Nui Chuong, xa Yen Lac, Phu Luang 232.830
3.4 Da 1x2 m3
an

- Nguon cung ting tai M6 Nui Voi


- Nguon cung ung tai M6 d& Lan Dam II xa Quang Son _ 197.692
223.546
f1

- Ngudn cung ung tai Mo da Nui Chuong, xa Yen Lac, Phu Lucmg 232.830
3.5 Da dam cap phoi Ioai I m3
.c

-
Nguon cung ung tai Mo Nui Voi 171.205
- Ngudn cung ung tai Mo da Nui Chuong, xa Yen Lac, Phu Luang 206.352
om

3.6 Da dam cap phoi Ioai II m3


- Nguon cung ung tai M6 Nui Voi 162.205
- Nguon cung urng tai Mo da Nui Chuong, xa Yen Lac, Phu Lucmg 197.352
.v

4 DAT SAN LAP m3


- BSt san Idp cong trinh (Gia ddt rdi tai chan cong trinh) 71.000
n

-
D&t san ISp (Tai mo dit khu Dong, Phudng Bach Quang, Thanh phd
Song Cong da bao g6m chi phi dao xuc len phuong tien van chuy6n cua

quydn khai thde) _


ben mua, g6m thul tai nguyen, phi bao ve moi truong va chi phi cdp
26.000
5 GACHXAYCAC LOAI
GACHNXJNGLd TUYNEL
5.1 Gach flat set nung (Cong ty TNHH Be tong Xay du-ng Viet Cu-6'ng)
+ Gach dac dat set nung, mac 75 (220x105x60)mm IOOOV 1.175.000
+ Gach rong dat sdt nung, mac 75 (220xl05x60)mm 1.090.000
G4CH KHONG NUNG
5.2 Gach Idiong nung (Nha may xi mang Luu Xa)
+ Gach be tong mac 10 (220x105x60) mm IOOOv 1.129.881
+ Gach be tong mac 7,5 (210x100x60) mm 1.099.881
5.3 Gach lthong nung (Cong ty TNHH Due Binh Phat)
+ Gach mdc 10 (210x100x60) mm 1 IOOOv 926.891
LI£N sd XD-TC TN Trang 2
Phan mem
.i
du toan F1 Gid cdc Ioai VLXD d6n HTXL cong trinh thdng 02 ndm 2020
Gia vat lieu
S6TT Ten-Njianhieu, quy each vat tu- san pham Don vi (Chira co
ThuS VAT)
1 .. YA XD2 & SX Vat lieu Thai Nguyen) 3 4
5.4 Gach ldiong mr
+ Gach be to 'K,. lOOOv 1.115.694
+ Gach be ton|ÿjBÿ2A95x60) mm 1.015.694
5.5 Gach ldiong nunÿÿonÿyÿTNHH Linh M3n)
+ Gach be tong dac mac 10 (220x105x65) mm lOOOv 1.122.613
+ Gach b£ tong dac mdc 7,5 (220x105x65) mm 1.047.613
Gach khong nung (Cong ty TNHH san xuat VLXD va TM Himg
! 5.6 Duong)
+ Gach mac 10 (220x105x65) mm lOOOv 1.112.738
+ Gach mac 7,5 (220x105x66) mm 1.057.738
i + Gach mac 5,0 (220x105x66) mm 1.010.738
Gach ldiong nung (Cong ty CP Tu- van xay lap va my thuat Thai
; __
du

5.7 Nguyen) _
I + Gach be tong dac mdc 10 (220x100x65) mm lOOOv 1.250.000
+ Gach be tong dac mac 7,5 (220x100x65) mm 1.150.000
to

Gach khong nung (Cong ty TNHH Xay dirng & Thirffng mai Sao
5.8 Mai)
an

+ Gach be tong dac mac 10 (200x95x60) mm lOOOv 1.000.000


+ Gach be tong dac mac 10 (210x100x60) mm 1.060.000
f1

+ Gach be tong dac mac 10 (220x105x60) mm 1.120.000


+ Gach be tong-Gach 2 lo mac 7,5 (220x105x60)mm 1.200.000
.c

+ Gach be tong r6ng mac 7,5 (390xlQ0xl30)mm 7.465.000


+ Gach be tong r6ng mdc 7,5 (390x150x130)mm 8.050.000
om

+ Gach be tong r6ng mac 7,5 (390x200x13 0)mm 11.450.000


5.9 Gach ldiong nung (DN tu’ nhan Thuy Hoa)
+ Gach be tong dac mac 10 (220x1 05x60)mm lOOOv 1.100.000
.v

5.10 Gach khong nung (Cong ty TNHH Thmrng mai va XD Hau Tliuy)
_+G§ch be tong dac M7,5 (220x1Q5x65)mm lOOOv 1.130.000
n

+ Gach be tong rdng M7,5 (220x105x65)mm lOOOv 1.100.000


5.11 Gach ldiong nung (Cong ty TNHH Be tong Xay dung Viet Cu’o’ng)
+ Gach be tong dac M10 (210xl00x60)mm lOOOv 1.030.000
6 GÿCH OP, LAT CAC LOÿI
6.1 Gach lat nen Ha Long m2
Gach lat nen cot to do Al; KT: 400x400 mm 100.322
Gach lat nen cot to do Al; K.T: 300x300 mm 75.590
Gach lat nen cot to do A2; KT: 300x300 mm 70.590
Gach lat nen c6t to kem vang A3; KT: 300x300 mm 68.590
Gach lat n&n cot to do Al; KT: 60x240 mm 71.795
Gach the cot to A2; KT: 60x240 mm 69.794
Gach the cot to kem vang Al; KT: 60x240 mm 71.794
Gach the cot to kem vang A2; KT: 60x240 mm 69.794
Gach lat n€n la dira KT 200x200mm 101.794
6.2 Gach lat n6n PRIME m2
LlfiN SO XD-TC TN Trang 3 b<
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL cong trlnh thdng 02 ndm 2020
Gia vat lieu
So TT Ten-Nhan liieu, quy each vat tu* san phflm Don vi (Ch.ua co
Thui VAT)
1 2 3 4
*
_
Gacli ceramic khong mai canh
Gach lat KT:250x250mm (ma 02251, 07441, 07442) 87.120

02365) _
Gach lat KT:300x300mm (ma 02151, 02153, 02152, 02361, 02362,
93.000
Gach lat
02707) _
KT:400x400mm

_
(ma 02208, 02209, 02333, 02407, 02408,
79.000
Gach lat KT:400x400mm
(ma 7105, 2472, 2507, 2466) 90.000
Gach lat KT:500x500mm (ma 02604, 02605, 02606, 02610, 02611) 95.000
Gach lat KT:500x500mm (ma 02850, 02853, 02854, 02858) 103.000
Gacli Ceramic in KTS mai canh m2
Gach lat KT: 300x450mm (ma 07466, 07467, 07464, 07465, 07468) 125.000
Gach lat KT: 300x300mm (ma 09320, 09344, 09322, 09328, 09365) 166.000
du

_
Gach lat KT:300x600mm (ma 09570, 09574, 09751, 09758, 09763)
Gach lat KT: 300x600mm (ma 09614, 09625, 09760)
188.000
190.000
to

Gach lat KT:300x600mm (ma 08106, 08107, 08155, 80116, 08120) 260.000

_
Gach lat KT:500x500mm (ma 07811, 07812, 07813, 07814, 07817,
an

07818) 117.000
Gach lat KT:500x500mm (ma 07821,09420,09450,09451,09452) 130.000
Gach Granit mai canh m2
f1

G?ch latKT: 500x500mm (ma 01542, 01543, 01546, 01621, 01622) 145.000
Gach lat KT:600x600mm (ma 02691, 02693, 02388) 199.000
.c

Gach lat KT:600x600mm (ma 02663, 02666, 02667, 02668) 200.000


om

Gcich lat KT:600x600mm (ma 09888, 09889, 09886, 09884, 09736) 230.000
Gach lat KT:600x600mm (ma 08604, 08606, 08607, 09615, 09606) 238.500
Gach lat KT:600x600mm (ma 08200, 08206) 294.000
* Gach the Ceramic
.v

m2
Ggch KT: 70x3 00mm (ma 2731, 2734) 334.000
n

Gacli KT: 70x300mm (ma 2784) 524.000


Gach KT: 90x300mm (ma 9981, 9985) 786.000
6.3 Gacli op, lat AMY (Cong ty TNHH A My Minli Long) m2
Gach KT: 600x600mm (ma 559; 552) 145.000
Gach KT: 600x600mm (ma 550) 150.000
Gach KT: 600x600mm (ma 551) 140.000
Gach KT: 600x600mm (ma 651; 657; 655; 653) 175.000
Gach KT: 600x600mm (ma 658) 170.000
Gach KT: 600x600mm (ma 660) 160.000
Gach AMY KT: 800x800mm (ma 21.A.880.S08; 21.A.880.819) 250.000

21.A.880.0878) _
Gach AMYGRES KT: 800x800mm (ma 21.A.880.0828;
250.000
Gach IR1SA KT: 800x800mm (ma 21.1.880.8102; 21.1.880.8103) 250.000
Gach AMY KT: 300x600mm (ma 21 .A.360.465) 165.000
Gach AMY KT: 300x300mm (ma 21.A.330.1301) 145.000
Gach AMYGRES KT: 300x300mm (ma 2I.A.330.13Q7) 145.000
LI£N S3 XD-TC TN Trana 4
Phan mem du toan F1
Gia cac loai VLXD dSn HTXL cong trlnh thang 02 nSm 2020
Gift vat lieu
SoTT Ten-Nhan liicu, quy each vat tu’ san pham Don vj (Chita cd
ThuS VAT)
1 3 4
6.4 Gach 6p, lat (Cong Khd? dcrapfy gach 6p lat Viglacera) m2
Gach Eurotile kich thir 001,02,03,04, LUS G01,
02,03,04 \ At
273.000
Gach Eurotile kich thvr & I, SAT HO 1,02,03,
THK HOI,02, VOC HO1,023)3*6ÿ5, DOD HOI,02,03,04, BIY
HO1,02,03, DAY HOI, NIV HO 1,02, THY HOI 274.000
Gach Eurotile kich thirac 30x90cm: DAV DO1,02,03, 04, LTH
001,02,03, 04, DAS DPI,02, NGC DPI,02,03, 04, HOD DPI,02,03, 04 310.900
Gach Granit kich thirac 60x60cm PG51PG6: 01ÿ02,03,04 192.700

Gach Ceramic PK, PM, PSP, PY, PR401 _


Gach Cotto kich thucrc 40x40cm D401, 402, 410, 411
89.000
6.5 Gach be tong xi mang tu- chen - Cong ty CP Xi mang Cao Ngan) m2
du

Gach Terrazzo ( KT: 300x300mm; 400x400mm) 109.091


Gach Block luc giac (KT: 205x205x60mm) 110.000
Gach Block bat giac (KT: 240x240x60mm) 110.000
to

Nhan bat giac (KT: 100x100x60mm) 110.000


6.6 Gach op m2
an

- Gach 6p Ceramic VIVAT KT 250x400mm (loai Al) 66.890


- Gach 6p Ceramic VIVAT KT 250x400mm (loai A2) 55.890
f1

- Gach vign Ceramic VIVAT KT 13x40x0,8mm (loai Al) 78.890


7 GO CAC LOAI, TRE
.c

7.1 Go xe, dam, xa go, keo m3


G6 nhom lV, nh6m V dai < 3,6m 3.633.459
om

Go clu phong ly to nliom V, nh6m VI 2.933.459


Go xe cot pha cac loai 1.833.459
7.2 Go tron, tre cac loai
.v

G6 m& cay dai dirfrng kinh goc > 15cm md 22.214


Gd m5 cay dai duang kinh goc tu 10 * <15cm md 20.214
n

Cay chong g6 tap dai £ 4m, duang kinh <10cm c&y 20.500
Tre gai gia cay dai >6m, dirdng kinh >7cm 26.000
Tre gai gia cay dai >6m, duang ldnh <7cm 21.000
Tre gai gia cay dai >6m, dirdng kinh >10cm 27.000
S THÿP XAY DlTNG
8.1 Cong ty CP Gang thep Thai Nguyen
* Thep cuon vft thep cay Tan
_
Thep tr6n tran CT3 CB240-T, D6-T, D8-T (cuon )
Thep van SD 295A, CB300-V D8 ( cuon )
11.684.769
11.705.506
Thep van CT5, SD 295A, Gr40 CB 300-vD10; L= 11,7m
Thdp vk CT5, SD 295A, CB 300-v PI 2; L= II,7m _ 12.005.506
11.955.506
Thep van CT5, SD 295A, Gr 40 CB 300-v D14 * 40; L= 1 1,7m 11.905.506
* Thep liinh cac loai Tan
Thep g6c L40-50 SS400; L= 6m,9m,12m 13.505.506
Thep goc L63-65 SS400; L- 6m,9m,12m 13.455.506
LlfiNSd XD-TCTN Trang 5 U-
i
Phan mem du toan F1
Gii cdc loai VLXD den HTXL cong trinli thang 02 nam 2020
Gia vat lieu
So TT Tcn-Nhan liieu, quy each vat tu* san pham Don vi (Chica co
Thud VAT)
1 2 3 4
Thep goc L70-75 SS400; L= 6111,9111, 12m 13.555.506
Thep goc L80-100 SS400; L= 6m,9m,12m 13.605.506
Thep goc LI 20-130 SS400; L= 6111,9111,12111 13.955.506
Thep goc L80-100 SS540 ; L= 6m,9m,12m 14.105.506
Thep goc L120-1130 SS540 ; L= 6111,9111,12111 14.005.506
Thep C3-10 SS400; L=6m,9m,12m 13.055.506
Thep C12 SS40Q; L=6m,9m,12m 13.005.506
Thep C14 SS400; L=6m,9m,12m 13.105.506
Thep CI8 SS400; L=6m>9m>12m 14.455.506
Thep IIP SS400; L=6m,9m,I2m UA55J06
Thep 112 SS400; L=6m,9m,12tn 14.005.506
Thep 115 SS400; L=6m,9m,12m 14.105.506
du

_
8.2 Cong ty TNHH NATSTEEL VINA
Thep cupn Mac A1, D8
.
(Thep Viet-Sing)
.
. ‘
tan
11.475.506
to

Thep thanh, Mac A2, D9 11.775.506


Thep thanh, Mac A2, DIO 11.625.506
an

Thep thanh, Mac A2,D12 11.525.506


Thep thanh, Mac A2, D14 * D32 11.475.506
Thep thanh, Mac A3, DIP 11.725.506
f1

Thep thanh, Mac A3, D 12 11.625.506


Thep thanh, Mac A3,D14 + D32 11.575.506
.c

8.3 Thep djnh high Ichac


Binh sat loai 2cm - 5 cm
om

kg 20.660
Dinli sat loai 7cm - 15 cm 20.660
Xen hoa sat vuong 12 25.825
Xen hoa sat vuong 14 2JT924
.v

Xen hoa s5t hop (hpp den khong ma kem) 36.155


n

Xen hoa sat hop (ma kem) 37.188


Xen hoa Inox 201 (thanh pham) 81.000
Son tlnh dien (theo tr<?ng lugng thep) 11.000
KHUON CtfA GO CAC LO4J THANH PHAM (DA BAO GOM CA M0NG,
9 TAI, ICHUON CUA)
-250x60mm
Go Lint dai <3m md
700.000
140x60mm 500.000
100x70mm 430.000
100x60mm 350.000
-Gd Nghien, Sen, Tdu dai <3m md
250x60mm 650.000
140x60mm 450.000
100x70mm 400000
100x60mm 340.000
-Gd Cho Chi, gd Ddi dai <3m md
LD&N S0 XD-TC TN Trann R
Phan mem
t
du toan F1
GiS c&c lo?i VLXD dSn HTXL cfing trlnli thdng 02 n5m 2020
Gin vat lieu
S6TT Ten-Nhan hicu, quy each vat tu* san pham Don vi (Chua co
Thu§ VAT)
2 3 4
250x60mm 550.000
140x60mm S x> 450.000
100x70mm m
so a 430.000
100x60mm 1*1TAl CHIN 390.000
- Go De, go Khdo (goSmjnlÿV&m md
250x60mm 450.000
140x60mm 300.000
100x70mm 250.000
100x60mm 200.000
10 CUA THANH PHAM CAC LOAI DA SON, KHONG C6 SEN HOA SAT
10.1 Cun go Lim, go Huong canh day 4cm vec ni, son bong m2

_
+ Cua di Pa no kinh mau Sly ( 6 kinh 250x250mm ) 1.900.000
du

+ Cua di Pa no dac 2.000.000


+ Cura di chop 2.000.000
+ Cua sd pa no kinh mau 5 ly ( Q kinh 250x250mm) 1.820.000
to

+ Cua s6 pa no dac 1.920.000


+ Cua so chop 1.920.000
an

10.2 Cun g6 Nghien canli day 4cm vec ni, stm bong m2
+ Cua di Pa no kinh mau Sly ( 6 ldnh 250x250mm ) 1.700.000
f1

+ Cua di chop 2.000.000


+ Cua so pa no kinh mau 5 ly (6 kinh 250x250mm) 1.650.000
.c

+ Cu~a so chop 1.950.000


10.3 Cun g6 Cho Chi canh day 4cm, vec ni son bong m2
om

+ Cua di Pa no kinh mau 51y ( 6 ldnh 250x250mm ) 1.610.000


+ Cua di Pa no dac 1.710.000
+ Cua di chop 1.710.000
.v

+ Cua s6 pa no kinh mau 5 ly ( 6 kinh 250x250mm) 1.560.000


+ Cua so pa no dac 1.660.000
n

4 Cua s6 chop
10.4 Cua g6 D6i canh day 4cm, vec ni son bong _ m2
1.660.000

+ Cua di Pa no kinh mau Sly ( O kinh 250x250mm ) 1.610.000


+ Cfra di Pa no dac 1.660.000
+ Cua di chop 1.660.000
+ Cua s6 pa no ldnh mau 5 ly ( 6 kinh 250x250mm) 1.560.000
+ Cfra so pa no dac 1.610.000
+ Cura s6 chop 1.610.000
10.5 Cua g6 De canli day 4cm, vcc ni sun b6ng m2
+ Ctia di Pa no kinh mau 51y ( 6 kinh 250x25Qmm ) 1.040.000
+ Cura di Pa no dac 1.165.000
+ Cura di chop 1.090.000
+ Cua s6 pa no kinh mau 5 ly ( 6 kinh 250x250mm) 990.000
+ Cua s6 pa no dac 1.115.000
+ Cua so chop 1.040.000
LI£N S6 XD-TC TN Trang 7
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL cong trlnli thdng 02 ndm 2020
Gia Vat lieu
SoTT Ten-Nlian liieu, quy each vat tu’ san pham Bon vi (Chira co
Thiti VAT)
1 2 3 4
10.6 Cua go Sao canh day 4cm, vcc ni son bong m2
+ Cua di Pa no ldnh mau Sly ( 6 kinh 250x250mm ) i.140.000
+ Cura di Pa no dac 1.190.000
+ Cua di chap 1.240.000
+ Cura s6 pa no kinh mau 5 ly ( O kinh 250x250mm) 1.100.000
+ Cua so pa no dac 1.150.000
+ Cua so chap 1.200.000
10.7 Cua go KMo canh day 4cm, vcc ni son bong m2
+ Cua di Pa no kinh mau Sly ( O kinh 250x250mm ) 690X100
+ Ciia di Pa no dac 740.000
+ Cura di chap 740.000
+ Cua so pa no kinh mau 5 ly ( 6 kinh 250x250mm) 650.000
du

+ Cua so pa no dac 700.000


+ Cua s6 chop 700.000
to

10.8 Cu*a go Hong sac canh day 4cm, son bong m2


+ Cua di Pa no kinh mau 51y ( 6 kinh 250x250mm ) 410.000
an

+ Cua di Pa n6 dac 430.000


+ Cua di chop 430.000
+ Cua so pa no kinh mau 5 ly ( 6 kinh 250x250mm) 370.000
f1

+ Cua so pa no dac .390.000


390.000
.c

10.9 Nep khuon cua md


+ Nep cua g6 Lim rpng 3 - 4cm
om

45.000
+ Nep cua g6 Doi rpng 3 - 4cm 30ÿ000
+ Nep cua g6 De rong 3 - 4cm 15.000
+ Nep goc kiiuon cua g6 Doi, Cho Chi rpng 3-4 cm
_ 35.000
.v

11 TAY VTN CAU THANG, CON TIEN BANG G6 NGHIEN


- Tay vin cdu tliang + con tien g6 nghiln du&ng kinh 700-760mm,
n

i
song thang khong co tru (da bao g6m lap dat hoan chinli). md 1.000.000
- Tru cau thang g6 nghien cao tir 1,0m- l,2m,duong kinh de 400mm cai 1.500.000
- Con tien xoan hoa van bang gd nghien cao 65cm (theo don dat hang) 50.000
- Con tien thang bang g6 nghien cao 65cm 50.000

12 CAC LOAI KiNH, CU'A KINH ICHUNG NHOM, CU'A NHlTA LOI THEP
12.1 Cua, vacli Icinh Idiung nliom cac loai ( ca lap dat lioan chinh) m2
- Cura di canh mcr (1 hoac 2 canh) nhom trang su hoac vang (38x76)
dung de sap, duoi bung nhom, tren kinh trang 5mm Viet Nliat _ 750.000
- Cura di canh md (1 hoac 2 canh) khung bao nhom trang su hoac vang
(25x76) cay canh 90, duoi bung nhom, tren kinh trang 5 mm Viet Nhat 660.000
(25x50) cay canh 90, dubi bung nhom, tren kinh trang 4,5mm Viet
Nhat 600.000
- Vach nhom son tlnh dien hoac nhom vang (38x76) kinh trang hoac
|md 5mm Viet Nhat loai 6 KT: 750x1200 " 620.000
LlfiNSd XD-TCTN Trana 8
Phan mem du toan F1
Gia c&c loai VLXD d6n HTXL c6ng trlnli thing 02 nim 2020
Gia vat lieu
S8TT Tcn-Nhan hieu, quy each vat tu san pham Don vi (Chua co
Thud VAT)
3 4
- Vach nhom son .tÿTriien hoaomfy m vang (25x76) ki'nh trang hoac
ma 5mm Viet Nhfebai 750s'ft200 _ 550.000
- Vach nhom sanra; vang (38x50) kinh tr5ng hoac
ma 5mm Viet Nhp: 570.000
- Vach nhom son tml SÿWcÿnhom vang (25x50) kmh trSng hoac
ma 5mm Viet Nhat loai 6 KT: 750x1200 470.000
- Cura di canh ma (1 ho5c 2 canh) nhom trang sur hoac vang (38x76)
dung d6 sap, duai birng nhom, tren ldnh xanli den 5mm Viet Nhat 830.000
- Ctira di canh ma (1 hoac 2 canh) khung bao nhom trang su hoac vang
(25x76) cay canh 90, duai bung nhom, tren kmh xanh den 5mm Viet
Nhat 740.000
- Ciia di canh ma (1 hoac 2 canh) khung bao nhom trang su hoac vang
du

(25x50) cay canh 90, duai bung nhom, tren kinh xanh den 4,5mm Viet
Nhat 680.000
- _
Vach nhom son tlnh dien hoac nhom vang (38x76) kinh xanh den
to

hoac ma 5mm Viet Nhat loai 6 KT; 750x1200 700.000

_
- Vach nhom son tlnh dien hoac nhom vang (25x76) kinh xanh den
an

hoac ma 5mm Viet Nhat loai 6 ICT: 750x1200 630.000


_
- Vach nhom san tlnh dien hoac nhom vang (38x50) kinh xanh den
f1

hoac ma 5mm Viet Nhat loai 6 KT: 750x1200 650.000


- Vach nhom san tlnh dien hoac nhom vang (25x50) kinh xanh den
_
_
.c

hoac ma 5mm Viet Nhat loai 6 KT: 750x1200 550.000


- Cfta kinh thuy lyre nhom van g6 kinh 12mm Viet Nhat 800.000
om

- Cua kinh thuy lire (nhom vang hoac nhom son tmh dien kinh 12mm
Viet Nhdt 720.000
Cua kink khung nhom so*n tlnh dien (Ba bao gom phn kien va lap
.v

12,2 flat hoan chinh)


Cua di m2
n

__
Cua di 1 canh mb quay, nhom he Viet Phdp day tu 1mm *l,8mm , kinh
1.350.000

________„
an toan 6,38mm
Cua di 1 canh ma quay, nhom he Viet Phap day tir 1mm *1,8mm , kinh
5 mm
„ 1.250.000

__
Cura di 2 ednh ma quay, nhom he Viet Phap d&y tu lmm+1,8mm , kinh
an toan 6,38mm
1.350.000
Cua di 2 canh ma quay, nhom he Viet Phdp day tir lmm-H,8mm , kinh
1.250.000
5 mm
_
Cua di ma quay tren ldnh duai pano nhom he Viet Phdp, kinh an toan
1.380.000
6,38mm

5mm
_
__
Cua di ma quay tren ldnh duai pano nhom he Viet Phdp, kinh an to&n

Cua s6 m2
1.280.000

Cua sd mcr hdt 2 canh, nhom he Viet Phap, kinh an toan 6,38mm 1.200.000
Cua so mo hit 2 ednh, nhom he Viet Phap, kinh an toan 5mm _ 1.100.000
1 LI£N sd XD-TC TN Trang 9 u
Phan mem du toan F1
Gia dc loai VLXD den HTXL cong trinh thing 02 n3m 2020
Gia vat lieu
S6TT Tcn-Nhfm hieu, quy each vat tu siin pham Don vi (Chita co
Thu6 VAT)
2 3 4
Cura so md 2 canh quay, nhom he Viet Phap, kinli an toan 6,38mm 1.200.000
Cura s6 md 2 canh quay, nhom he Viet Phap, kinh an toan 5mm
Cura sd lua 2 canh nhom he Viet Phap, kinh an toan 6,38mm _
_
1.100.000
1.200.000
Cura so liia 2 canh nhom he Viet Phap, kinh an toan 5 mm 1.100.000
He mat dung ddu dd, 16 d6 nhom he Viet Phap, kinli an toan 6,38mm 2.200.000
* Vach kinh m2
Vach toan kinh, kinh 12mm cuong lire 750.000
Vach kinh co d6, pano 950.000
Cira nliua loi thep, vach kinh (da bao gom tat ca phu Iden), TCVN
12.3 7451:2004 m2
Vach kinh bing Viet Nhat 5mm?
Cua so 2 canh ma tnrgrt, kinh trang Viet Nliat 5mm._ 750.000
950.000
du

Cira so 2 canh mg quay ra ngoai, kinli trang Viet Nhat 5 mm. 1.200.000
Cura $6 1 canh, kinh trang Viet Nhat 5mm. 1.200.000
to

Ctra di 1 canh, kinh trang Viet Nhat 5mm. 1.250.000


Cua di 2 canli ma trupt, kinh trang Viet Nhat 5mm. 1.250.000
an

Cua so, cira di, vach kinh he san pham nhom Eurowindow-Cong ty
12.4 co phan EUROWINDOW (Chua bao gom cong lhp dat) _
* Cua so
f1

Cua sd 2 canh m& invert; He Profile cua hang Koemmerling; Bo


PKKK: Khoa bam, con lan -GO; Kinh an loan 6,3Snun m2
.c

Rich thuorc: 1400 x 1400 (mm) 4.400.000


om

Rich thuorc: 1600 x 1600 (mm) 4.200.000


Cira sd 3 canh (2 canh m& tragi, 1 canh gifra co (Tilth); He Profile
cua hang Koemmerling; Bo PKKK: Khoa bant, con lan GQj Kinh-
.v

an toan 6,38mm m2
Rich thude: 2400 x 1600 (mm) 4.100.000
n

Cua sd 4 canh ( 2 canh m& tricot, 2 canh gitva cd dinh) He Profile


cua hang Koemmerling; Bo PKKK: Khoa ban nguyet , con lan -GQj
Kinh an loan 6,38mm m2
Rich thirdc: 2400 x 1400 (mm) 4.400.000
Rich thirorc: 2600 x 1600 (mm) 4.200.000
Cua sd 2 canh m& quay lat veto trong; He Profile ctia hang
Koemmerling; Bo PKKK: Thanh chot ita ilidm, tay nfun, ban Id, clidt
lien -ROTO; Kinh an toan 6,38mm m2
Rich thude: 1200 x 1200 (mm) 7.800.000
Rich thurac:1400x 1400 (mm) 6.900.000
Civa sd 2 canh mo' quay vdo trong; He Profile ctia hang
Koemmerling; Bo PKKK: Thanh chot da diem, lay nam, ban le, chot
lidn -ROTO; Kinh an toan 6,38nun m2
Rich thucrc: 1600 x 1600 (mm) 5.700.000

LlfiN sd XD-TC TN Trnnn 10


Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD dSn HTXL c6ng trinh thing 02 ndm 2020
Gia vat lieu
S6TT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu’san pham Don vi (Chira co
I Thud VAT)
1 2 3 4
! Cica so 1 canh vdfffmiig; He Profile ciia hang
Koemmerling; |/z dt da didin, tay mini, ban Id -
ROTO; Kinh aiitfktyÿ 6,3SmmJgJJ m2
Kich thirqc:700 x 6.900.000
Cua so 1 canh nice quay vao trong; lie Profile cua hang
Koemmerling; Bo PKKK: Thanh chdt da didm, tay nam, ban Id
ROTO; Kinh an loan 6,38mm
-
m2
Kich thu6c:800 x 1600 (mm) 5.500.000
Cilw JO 2 canh m& quay ra ngoai; lid Profile cua hang
Koemmerling; Bo PKKK: Thanh chdt da diem, tay nam, ban Id -
1 ROTO, chdt lidn -ROTO; Kinh an todn 6,38mm m2
Kich thirqc; 1600 x 1600 (mm) 5.800.000
du

Cira so 1 canh niff quay ra ngoai; He Profile ciia hang


Koemmerling; Bo PKKK: Thanh chdt da diem, tay nam, ban Id -
_
to

ROTO; Kinh an todn 6,38mm ml


\ Kich thu6c: 700 x 1400 (mm) 6.100.000
an

Ciia so 1 canh mo' licit ra ngoai; He Profile cua hang Koemmerling;


I
Bo PKKK: Thanh chdt da didm, tay nam, ban Id -ROTO, hqn dink
GU; Kinh an todn 6,3Smm
-
m2
f1

Kich thirqc: 800 x 1600 (mm) 6.200.000


Cua cli
.c

*
Cira di 1 canh nior quay; He Profile ciia hang Koemmerling; Bo
om

PKKK: Cira di chinlt co Ichoa, thank chdt da diem, tay nam, ban le -
ROTO, d Ichoa ngoai chla trong mini van -Winkhaiis; Kinh an todn
6,38mm m2
!:
.v

Kich ihurqc: 700 x 2200 (mm) 9.200.000


Kich thirqc: 900 x 2400 (mm) 7.700.000
n

Cira di 2 ciuth niff quay; He Profile ciia hang Koemmerling; Bo


PKKK: Cira di chinlt co Ichoa, tlianlt chdt da didm, tay nam, ban Id,
t
’: -
chdt r&i-ROTO, 5 fchda ngoai chin trong mini van Winkhaus; Kinh
an todn 6,38mm m2
Kich thtrflc; 1800 x 2200 (mm) 7.000.000
Kich thirqc: 1400 x 2200 (mm) 8.300.000
Cira di 2 canh nice tricot; He Profile ciia hang Koemmerling; Bo
PKKK: Cira di tricot co Ichoa, Thanh chdt da didm, tay mini -GU, con
Ian -Roto, d Ichoa ngoai chia trong mini vim -Winkhaus; Kinh an
todn 6,38mm m2
Kich thmfc: 1400 x 2400 (mm) 4.500.000
Kich thtrdrc: 1600 x 2200 (mm) 4.400.000

LlfiNSdXD-TCTN Trang 11
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL cong trlnh thdng 02 ndm 2020
Gia vat lieu
S5 TT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu- san pliam Bon vi (Chica cd
Thui VAT)
1 2 3 4
Cira di 4 canh (2 ednh niff tru fft +2 ednh cd dink); He Profile ciia
hang Koemmerling; Bo PKKK: Cua di tricot cd lilioa, Thanh chdt da
-
diem, lay mini -GU, con Ian Roto, d khoa ngodi chia trong mini van
Winkhaus; Kinh an loan 6,38mm
-
m2
Kich thirorc: 2800 x 2200 (mm) 4.200.000
Kich thirac: 3200 x 2400 (mm) 3.900.000
Cira di 4 ednh m&xdp tru fft ngir&ng Inox; He Profile cua hang
Koemmerling; Bo PKKK: Cira di cliinh cd khoa, Thanh chdt da
diem, lay ndm, chdt lien -Roto & GU , d khoa ngodi chia trong mini
van -Winkhaus; Kinh an toan 6,38mm m2
Kich thirac: 2800 x 2400 (mm) 10.200.000
du

Kich thirac: 3600 x 2200 (mm) 9.100.000


* Vach kinh
-
Vach kinh He Profile ciia hang Koemmerling; Kinh an loan
to

6,38mm
Kich thirac: 1000 x 1000 (mm) __ m2
3.200.000
an

Kich thirac: 1500 x 2000 (mm) 2.800.000


Vach kinh cd do cd dinh - He Profile cua hang Koemmerling; Kinh
f1

an loan 6,38mm m2
Kich thirac: 1500 x 1000 (mm) 3.600.000
.c

Kich thugc: 1000 x 2000 (mm) 3.400.000


Cun so, cira tli, vach kinh he san pham ASIAWINDOW, su* dung
om

12.5 PROFILE EUROWINDOW (Chun bao gom cong 15p flat)


Cira so
Cira so 2 ednh m& tricot; He Asia Profile Euro window ; Bo PKKK:
.v

-
Khoa bam, Con Ian Hang Eurowindow; Kinh an loan 6,38mm m2
Kich thirac: 1200 x 1200 (mm) 3.100.000
n

Cira so 3 ednh (2 canh m& triefft 1 canh cd duth); He Asia Profile


Eurowindow; Bo PKKK: Khoa bant, Con lan - Hang Eurowindow;
Kinh an loan 6,38mm m2
Kich thirac: 1800 x 1200 (mm) 3.100.000
Kich thirorc: 2100 x 1400 (mm) 2.900.000
Cira so 4 ednh ( 2 canh m& tricot, 2 canh cd duth); He Profile cua
hang Eurowindow; Bo PKKK: Khoa ban nguyet , Con lan - Hang
Eurowindow; Kinh an loan 6.38 m2
Kich thuac: 2200 x 1200 (mm) 3.100.000
Cira so 2 ednh mb’ quay Idt vao trong; He Asia Profile Eurowindow;
Bo PKKK: Thanh chdt da diim, lay ndm, ban Id , chdt lidn -
Eurowindow; Kinh an toan 6,38mm m2
Kich thirac: 1600 x 1600 (mm) 3.500.000

LE£N S6 XD-TC TN Tranri 19


Phan mem du toan F1

S6TT
1
Ten-Nhan hieu, quy each vat tu1 san pliam

Ciln so 2 cdnli m& quaffgao tigng;


PKKK: Thanh cliot
Kink an torn 6,38mm
ICich thuac: 1400 x 14O0ÿgÿxrÿ
fe
in Profile Enrowindow; Bo
li, chot liin -Enrowindow;
_
Gii cic loai VLXD d£n HTXL cong trlnh thing 02 nim 2020

m2
Gia vat lieu
Don vi (Chita co

3
TlmS VAT)
4

3.400.000
Civa so 1 cdnli nice quay lat vdo trong; He Asia Profile Enrowindow;
Bo PKKK: Thanh chdt da diim, tay mint, ban IS -Enrowindow; Kinh
an toan 6,38mm m2
Kich thirfre: 700 x 1400 (mm) 4.000.000
CCca so 1 ednh m& quay vdo trong; He Asia Profile Enrowindow; Bo
PKKK: Thanh chdt da diim, tay mini, ban li -Enrowindow; Kinh an
toan 6,38mm m2
Kich thuac: 700 x 1400 (mm) 3.500.000
du

Ciia so 2 ednh mo' quay ra ngoai; He Asia Profile Enrowindow; Bo


PKKK: Thanh chdt da diim, tay ndm, ban li due A , chdt liin -
to

Eurowindow; Kinh an toan 6,38mm m2


Kich thuac: 1400 x 1400 (mm) 3.500.000
an

Ci*m so 1 ednh md' quay ra ngoai; He Asia Profile Enrowindow; Bo


PKKK: Thanh chdt da diim, tay mini, ban li clue A -Enrowindow;
Kinh an toan 6,38mm m2
f1

Kich thu6c: 800 x 1600 (mm) 3.400.000


.c

Civa sd 1 ednh met hit ra ngoai; He Asia Profile Enrowindow; Bo


PKKK: Thanh chdt da diem, tay ndm, ban le chic A, hqn dinh -
om

Enrowindow; Kinh an toan 6,38mm m2


Kich thufle: 700 x 1400 (mm) 4.200.000
* Cua di
.v

Civa di 1 ednh m& quay; He Asia Profile Eurowindow; Bo PKKK:


Civa di chinh co Ichoa, Thanh chdt da diSm, tay ndm, o Ichoa ngoai
n

chia trong mint van -Enrowindow. Bait le 3D-EIH001-7.; Kinh an


toan 6,38mm m2
Kich thuac: 900 x 2400 (mm) 4.100.000
Civa di 2 ednh mot quay; He Asia Profile Enrowindow; Bo PKKK:
Civa di chinh co Ichoa, Thanh chdt da diim, tay nam, o Ichoa ngoai
-
chia trong nitm van, chdt roi Eurowindow. Ban le 3D-EIH001-7.;
Kinh an toan 6,38mm m2
Kich thuac: 1800 x 2400 (mm) 3.800.000
Civa di 2 ednh md tricot; He Asia Profile Enrowindow; Bo PKKK:
Civa di tricot cd Ichoa, Thanh chdt da diim co Ichda, tay ndm, con liin -
Enrowindow, d Ichoa ngoai chia trong mini van -Winlchans; Kinh an
loan 6,38mm m2
Kich thuac: 1600 x 2400 (mm) 2.400.000

LI£N S6 XD-TC TN Trang 13


Phan mem du toan F1
Gid c&c io?i VLXD den HTXL cong trlnli thdng 02 n3m 2020
Gia vat lieu
SoTT Tcn-Nhan hieu, quy each vat tu‘ san ph5m Don vj (Chua co
Thui VAT)
1 2 3 4
Cii'a di 4 canh (2 canh m& invert, 2 canh c6 clinh); He Asia Profile
Eurowinclow; Bo PKKK: Cila di tricot co khoa, Thanh chdt da diem
co khoa, lay nam, con Ian -Eurowindow, 6 khoa ngoai chia trong
mini van -Winkhaus; Kinh an loan 6,38mm m2
Kich thuac: 3200 x 2400 (mm) 2.200.000
$ Vach kinh
Vach kinh - He Asia Profile Eiirowinclow; Kinh an loan 6,38mm m2
Kich thuac: 1500 x 2000 (mm) 1.900.000
-
Vach kinh (co do co djnh) He Profile ciia hang Eurowindow; Kinh
an loan 6,38nun m2
Kich thuac: 1500 x 2000 (mm) 2.100.000
du

12.6 Kinh cac loai m2


Kinh 12mm VietNhat 450.000
Kinh 10mm VietNhat 380.000
to

Kinh 8mm Viet Nhat 320.000


Kinh 5mm Viet Nhat 130.000
an

Kinh 3mm Viet Nhat 90.000


13 SON CAC LOAI
_
f1

13.1 -
Son NIPPON Paint Cong ty TNHH Son H6ng Hai
A
Son lot chong Idem cao cap kg
.c

NQi that Nippon Odour-less Sealer 77.900


Ngoai thi.t Nippon Weather-Gard Sealer 106.000
om

* Son noi that cao cap kg


Son min NP Matex 51.900
Son bong NP Odourless bong 148.900
.v

Son ngoai that cao cap kg


Son min NP Supre Matex 71.700
n

Son bong NP WeatherGard bong 194.800


* Son cliong thdm cao cap
ICyhieuNP WP200 kg 121.400
* Bot tret cao cap
Ngoai that Nippon Weather-Gard Skimcoat 7.900
Npi that Nippon Skimcoat 6.300
13.2 Son JAVITEX-Cong ty Co phan tapcloan Tien Dong
* Son trong nha
JAV1TEX -Shining (6 in 1) Sieu bong n$i that ma JB 280 147.700
JAVITEX -Shining Son bong n$i that ma JB 250 110.400
JAVITEX -Smooth Son min n$i that ma JM 200 36.900
JAVITEX -Smootli Son mjn noi that ma JM 150 25.800
JAVITEX -Super white Son sieu trang ngi that 37.800
JAVITEX -Sealer interior Son kliang ki6m noi that 47.300
* Son ngoai nha kg

LlfiNSfi XD-TCTN Tranrt 1A


_
Phan mem du toan F1
Gift cdc loai VLXD den HTXL cong trlnh thdng 02 ndm 2020
Gid vat lieu
S6TT Tcn-Nhan hicu, quy each vat tir san pham Bon vi (Chita co
Thue VAT)
1 3 4
JAVITEX - Special/£upir ext;eriotC(S sieu ngoai that dac biet) ma
VB916s Srt \% 227.100
JAVITEX -Glass tg ngoai that ma VB400 160.700
JAVITEX -Glass Sÿfoÿ ma VB350 132.000
! JAVITEX -Cover ma VM300 46.800
JAVITEX -Sealer exterior Son 16t kbing ki§m ngoai that 65.400
JAVITEX -Water Proof Son ch6ng thgm ma TD-66A 80.300

i _
_
* Bot ba
JAVITEX -Matit in (Bot bd tufrng trong nha) _
_
kg
4.800
JAVITEX -Matit out (Bot bd tirang ngoai nha) 7.300
: 13.3 Son VISIPEC-Cong ty TNHH XD & TM Hoang Minli Bat
* Son noi that kg

_
du

San nurdc noi that (VISIPEC-T100; LASTEX 50; HUPEC-V10;


MILTEX-M2Q0) 25.700
_
Son noi that cao cap sieu trSng (VISIPEC-T150; LASTEX 100;
to

HUPEC-V20; MILTEX-M300) 43.600


_
San noi that cao cap sieu bong VISIPEC-T180; LASTEX 175; HUPEC-
an

V40; MILTEX-M500 106.500


San 16t khang kiSm trong nha (VISIPEC T190; LASTEX-Sealer;
_
f1

HUPEC-V30; MILTEX-M600 60.300

_
* Son ngoai that kg
.c

San ngoai that cao cap (VISIPEC-T200; LASTEX 200; HUPEC-V50;


MILTEX-M66) 78.400
_
om

Son ngoai that cao cdp sieu bong (VISIPEC-T300; LASTEX 300;
HUPEC V80 ) 164.500

_
San lot khang ki£m ngoai trai (VISIPEC-T400; LASTEX-Sealer;
.v

HUPEC-V70; MILTEX-M800 101.800


:! Phu gia chdng thdm (VISIPEC VT-11A; LASTEX 11 A; HUPEC 11A;
_
n

MILTEX 11A 80.000

LASTEX 400; MILTEX-M99 _


San tir lam sach va ch6ng tia tu ngoai (SHIROPEC-Tir lam sach;
214.500
San phu bong khong mau (VISIPEC CLEAR; LASTEX CLEAR;
MILTEX-CLEAR) 74.100
* Bot ba kg
B6t bi 7.300
Son noi ngoai that Sltcy Paint tai Cong ty TNHH t6ng kho Slcey
13.4 Mi6n Bhc
Scrn phu noi that kg
SKEYS600 24.100

* Son phu ngoai that _


GOECO (Sieu trSng) S610
kg
39.100

GOECO S810 68.700


TANI CLEAN S820 164.400
LI£N S6 XD-TC TN Trang 15 V’
Phan mem du toan F1
Gid cic loai VLXD den HTXL cong trlnli tiling 02 n3m 2020
Gia vat lieu
S6 TT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu’ san pham Don vi (Chita co
Thud VAT)
1 2 3 4
13.5 Son KOZITTA (Cong ty CP Son KOZITA Viet Nam)
Son noi that kg
Son npi that cao cap K.100 30.200
San npi thdt cao cdp K.2Q0, K.3Q0 51.000
San bong npi thdt cao cdp K. 400 116.000
Son ngoai that kg
San mjn ngoai thdt cao cdp Z.550 (Thung 23Kg) 58.800
San ma ngoai that cao cap Z.6Q0 (Thung 22Kg) 71.400
San bong ngoai thdt cao dip Z.700 (Thung 5Kg) 212.900
Son lot kg
San lot khang kidm noi that cao cap KZ.03 (Thung 22Kg) 60.100
San lot khang kidm ngoai thdt KZ.05 (Thung 22Kg) 64.000
du

Bot ba kg
Bot ba npi thdt cao cdp ICZ.01 (Bao 40Kg)
_ 7.000
to

Bpt ba ngoai that cao cap chong tham KZ.02 (Bao 40Kg) 8.600
Son HIFLEX (Cong ty CP Xay dung, san xuat, thuong mai Song
an

13.6 H6ng)
Son noi that
HIFLEX Trdng & mau (Npi thdt tli6ng dung SHI 02) _ kg
23.200
f1

HIFLEX SUPER Trdng & mau (Npi thdt cao cdp bong ma SHI 03)
HIFLEX 5 in 1Trying & mau (Npi thdt bong cao cdp 5 in 1) _ 45.000
118.500
.c

Son ngoai thdt


HIFLEX REFLEX Trdng & mau (Ngoai that thong dung SH301) 53.100
om

HIFLEX SATIN Trdng & mau (Ngoai thdt cao cap bong mfr SH302) 139.500
HIFLEX SATIN Bong trang & mau (Ngoai that bong cao cap SHB302) 154.600
Son lot chdng ki6m, dau bong & chat chong tham kg
.v

HIFLEX SEALER 9001 (Lot ch6ng kidm cao cap ngoai thdt) 90.000
HIFLEX PRIMER 9003 (Lot npi thdt cao cdp) 50.600
n

HIFLEX SH8.1 (Chdt chdng tham dac chung trpn xi mang) 103.800
Bot ba kg
Bpt ba npi, ngoai thdt cao cdp HIFLEX (Bao 40Kg) 10.300
13.7 Son REGO (Cty CP cong nghe Tincom Quoc Te) kg
San lot chdng kiem npi that R100 67.300
San lot chong kidm ngoai thdt R200 97.200
San lot cao cap R2000 30ÿ00
! San sieu trdng npi thdt cao cap R3000 77.700
San sieu bong npi that nano R800Q 155.500
Son min ngoai thdt cao cdp 4inl R7700 77.000
San ngoai thdt cao cap sieu bong nano R8800 181.000
San chong thdm da nang mang dan hdi R5000 101.000
San chong tham mau cao cap R5500 104.000
Bpt ba npi thdt cao cdp Rego G800 5.000
BQt ba ngoai thdt cao cap Rego G900
LlfiN S6 XD-TC TN Trann
Phan mem du toan F1
Gid c$c load VLXD d6n HTXL cfing trlnh thing 02 nSm 2020
Gid vat lieu
S6TT Tcn-Nli ;u, quy each vat tu1 san pham fitm vi (Chita cd
I Thui VAT)
1 (W * XA'i 3 4
13.3 SON JYMEC ion JYMEC Viet Nam
Bot bn kg
Bot ba noi thdt 6.500
Bot ba ngoai thdt 7.800
So‘n lot kg
Son lot ch6ng kiem noi thdt 67.000
Son lot chdng Idem ngoai that 93.000
So'n phu noi that kg
Son noi thdt 3in 1 27.000
Son noi that cao cap di lau chui 66.000
Son noi that bong cao cap 132.000
Son phu ngoai that kg
du

Son min ngoai that 72.000


Son bong ngoai that cao cap 173.000
Scrn chdng thdm da nang 104.000
to

-
13.9 Son SPENNANO Cong ty c6 phdn tap doan son SPENTES Viet
SPENNANOiiNTERIOR PUTTY: Bot ba noi thdt cao cdp _ kg
6.400
an

SPENNANO:EXTERIOR PUTTY:B6t bd chdng thdm cao cdp 7.800


SPENNANO:SUPER: Son noi thdt cao cdp 44.000
f1

SPENNANO:PRIMER: Son ch6ng kidm noi thdt 63.800


SPENNANOiULTRA: Son noi that ban b6ng 139.800
.c

SPENNANOSILK: Son noi thdt b6ng 164.600


SPENNANO:NANO EXTREME: Son noi thdt sieu b6ng thtrong hang
om

184.000
SPENNANO: BASIC:Son ngoai that cao cap 63.600
SPENNANO:SEALER: Son ch6ng kidm ngoai that 104.000
SPENNANQ:EXTRA:Son ngoai thdt cao cdp bong
.v

164.600
SPENNANO:GLOSS: Son ngoai thdt cao cdp sieu bong 184.000
n

SPENNANO:SUPER WHITE: Son sieu trdng 59.000


SPENNANO:SATIN: Son ngoai thdt cao cdp bdn bong 82.000
SPENNANO:WATER PROOF: Son chdng thdm tron xi 113.600
SPENNANO:CLEAR: Son phu bong trong nha va ngoai trbi 146.000
13.10 Son NAZAKEN- Cong ty TNHH Thuo'ng mai & Xay idp Hoang Pliat
* Son nu'6'c noi that kg
Son min noi thdt NA100 21.000
Son sieu trdng noi that NA300 41.000
Son siSu bong npi that cao cap 113.000
;i

* So’n ngoai that


_
Son 16t khang kidm noi thdt KEN 78
kg
36.000

Son min ngoai thdt ZA500__


Son sieu b6ng ngoai thdt _ 68.800
200.000
88.600
Son lot khdng Idem ngoai that KEN 88
W
T.TfiN S6 XD-TCTN Trang 17
Phan mem du toan F1
Gii cdc lo?i VLXD den HTXL cong trinh tiling 02 nim 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nkan hieu, quy each vat tu- san phim Don vi (Chua co
Thud VAT)
1 2 3 4
* Cue san pliam bot tret kg
Bot ba npi that 4.600
Bpt ba ngoai that cao cap 7.600
13.11 Son K-PAINT- Cong ty c6 phfin TTH Chau A
* Son trong nha kg

_
Scm n§i that mau thong dung K-PAINT K200
San npi that min cao cap, thong dung K-PAINT K300
24.000
45.900

qua K-PAINT PRIME __


Son sieu trang tran npi that chuyen dung, chong nam m6c, che phu hieu

San npi thit bong, che phu hieu qua, chiu chui rua cao K-PAINT K500
55.300
137.800
San npi thit sieu bong, chong thim, chong nim m6c, chiu chui rua t6i
156.100
da K-PAINT 700
du

ouii SICQ pungprronu nyi oisc tuu uzspÿ sieu


pen Kÿrrnrri rsKno
> ifAAXT 218.800
* Son ngoai trfri M.
to

San ngoai thdt min, chdng chiu thai tiet, dp ben cao K-PAINT K6Q0 68.300
San ngoai trai sieu bong, chong tham, chong tia cure tim, tu lam sach,
173.800
an

sieu ben K-PAINT K800


San sieu bong Nano ngoai that, sieu cao cap, chong phai mau K-PAINT
236.900
NANO SUN
f1

-
13.12 Son BEHR C5ng ty CP BEWIN&COATING VIETNAM
* Son noi thit
.c

_
San noi thit tieu chuin mau sic phong phu, do phu cao, b€ mat son
lang min BEHR - CLASSIC.INT
27.700
om

San npi thdt lau chui hieu qua, dl chui rua, tu lam sach BEHR -
93.500
CLEANLY AND EASY WASH
* Son ngoai that _ M.
.v

San ngoai tliit sieu mm BEHR - CLASSIC.EXT 75.600


San ngoai that cao cap ung dung cong nghe Nano microsphere - each
n

nhiet, mang san co dan phu hpp vai dieu kien tliai tiet khac nghiet 190.000
BEHR -NANO SUN & RAIN
* Son lot
San lot Ichang ki§m npi tliit BEHR-ALKALI PRIMER.INT _ kg
67.200
San lot khang kiim ngoai thdt Nano BEHR-ALKALI PRIMER.EXT 102.000
13.13 Son JOTON Chi nhanli Cong ty c6 plihn L.Q JOTON Ha Noi
* He thong son giao thong
San Giao thong Joline (tring) phing AASHTO M249-98
San giao thong Joline (tring) gd - AASHTO M249-98 _ kg
kg
23.900
23.000
Joline Primer (son lot) cho he nhiet deo kg 50.900
San giao tliong he dung moi Joway trang kg 72.800
San giao thong he dung moi Joway den kg 72.800
San giao thong he dung moi Joway vang kg 96.900
San giao thong he dung moi Joway do kg 96.900
Hat phan quang loai A kg 15.400
LlfiN Sfl XD-TC TN Trann "10
Phan mem du toan F1
Gift cAc loai VLXD dÿn HTXL c6ng trinh tlidng 02 nAm 2020
Gid vat lieu
S5TT T£n=Mhan liieu, quy each vat tu1 san pham Ban vi (Chira co
ThuS VAT)
1 for * 2 3 4
* He th6nÿ(
San lot eplj kg 79.700
San phu WEPO M. 81.900
San lot he dunÿÿFÿnes Epo Clear kg 65.400
San phii Jona Epo he dung moi kg 80.000
Son lot Jones Sealer EC (son tir san phSng he ntrac) kg 85.600
San lot Jona Level EC (son tyr san phang he nvrdrc) kg 82.800
Bot tang cung kg 14.000
Dung moi TN 45.800
13.14 Son deo nliiet phan quang; san tong hap
* So’n deo nhiet phan quang (Son vach Ite duang) kg
San DPI phing mau trang 22.000
du

Son DPI phang mau vang 22.500


Bi phan quang rac be mat 22.000
I
San 16t DPI 72.000
to

* San t6ng hop (San Ice bien bao, san enu) kg


San do AKDB; Do-01:H5 53.700
an

San trSng AK; Tr-02; H5 51.700


14 TAM LOT CAC LOÿI
f1

14.1 Ton cua Cong ty CP ton ma VNSTEEL Thang Long


* Tam lap mn mau (6 song, 9 song, 11 song) kho 1080 m2
.c

Ton song dan dung day 0,3mm 71.000


Ton song dan dung day 0,32mm 76.000
om

T6n s6ng dan dung day 0,35mm 83.000


Ton song dan dung day 0,37mm 87.000
Ton song dan dung day 0,4mm 93.000
.v

Ton song dan dung day 0,42mm 97.000


Ton song dan dung day 0,45mm 103.000
n

Ton song dan dung day 0,47mm 110.000


Ton song dan dung day 0,50mm 153.000
Ton song dan dung day 0,60mm 185.000
\-
! Ton song dan dung day 0,70mm 218.000
Ton song dan dung day 0,80mm 252.000
* Song Cliplock (G300-500) m2
Ton song kh6 948, day 0,4mm 130.000
Ton song kli6 948, day 0,42mm 136.000
Ton s6ng khd 948, day 0,45mm 142.000
Ton song kh6 948, day 0,47mm 145.000
Ton s6ng lch6 948, day 0,50mm 151.000
Ton s6ng kh6 948, day 0,60mm 176.000
Ton song kh6 948, day 0,62mm 179.000
Ton song kh6 948, day 0,77mm 213.000
LILN sd XD-TC TN Trang 19 1
Phan mem du toan F1
Gia cac loai VLXD den HTXL cong irinli tiling 02 n3m 2020
Gia vat lieu
So TT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu- san phani Don vi (Chica cd
Thui VAT)
1 2 3 4
* Song MaxScam (G30Q-G50Q) m2
Ton song kho 900, day 0,4mm 138.000
Ton song kho 900, day 0,42mm 142.000
Ton song kho 900, day 0,45mm 150.000
Ton song kho 900, day 0,47mm 153.000
Ton song kh6 900, day 0,50mm 159.000
Ton song ldid 900, day 0,60mm 186.000
Ton song kho 900, day 0,62mm 188.000
Ton song kh6 900, day 0,77mm 225.000
* San pham xa go C, Z VNSTEEL Thang Long md
C80x50x50xl5 64.000
C100x50x50xl5 70.000
du

0125x50x50x18 79.000
0150x50x50x18 86.000
to

0150x65x65x18 94.000
0175x65x65x20 102.000
an

0200x65x65x20 109.000
0250x65x65x20 123.000
0300x65x65x20 137.000
f1

Zl 50x62x68x18 94.000
Z200x62x68x20 109.000
.c

Zl 50x72x78x18 99.000
om

Z200x72x78x20 1 14.000
Z250x72x78x20 128.000
Z300x72x78x20 142.000
* San phain phu kien (Tam op, mang nude) md
.v

Tam dp, mang mice 0,47x300x1000 31.000


n

Tam 6p, mang nude 0,47x400x1000 42.000


Tam 6p, mang mrefe 0,47x600x1000 62.000
Tam 6p, mang nude 0,47x1200x1000 125.000
14.2 Ton ma mau Fujiton
Tam lop can 5,6& 11 song vuong ton nen dac dung FUJITON
STANDARD ma hop Idm nhom Item AZ 70 _ m2
Day 0.30mm - kh6 1.080mm 77.000
Day 0.35mm - kh6 1.080mm 87.000
Dhy 0.40mm - kli6 1.080mm 97.000
Day 0.45mm - kh6 1.080mm 107.000
14,3 Ton mat Viet Han mat giay bac hoa 11 song, 3 lo p md
0,3x1080 183.000
0,32x1080 186.000
0,35x1080 192.000
0,37x1080 194.000
0,40x1080 199.000
LIlsN Sd XD-TCTN Trÿnn OH
Phan mem du toan F1
Gia cac loai VLXD dfin HTXL cfing trlnh thang 02 nam 2020
GiA vat lieu
SoTT Ten-Nhan liieu, quy each vat tu- san pham Don vi (Chica co
Thui VAT)
1 2 3 4
0,42x1080 203.000
0,45x1080
0,47x1080 _0 53
Sd \\|
n 208.000
213.000
14.4 Thm lo’p 1dm loai
Tam lop lien ket bangwfavimi nhMjS®cm (A/Z150), Son Polyester,
G550, TCVN 3601:1981ÿÿ1'ÿÿ m2
AC11-0,42mm, 11 song 168.000
AC11-0,45mm, 11 song 171.800
ATEK 1000-0,45mm, 6 song 169.000
ATEK 1000-0,47mm, 6 song 172.700
ATEK 1088-0,45mm, 5 song 164.500
ATEK 1088-0,47mm, 5 s6ng 169.000
du

Tam lop lien ket bang vit, ma nhorn kem (A/Z100), Son Polyester,
G550, TCVN 3601:1981 _ m2
AD 11-0,42mm, 11 song 158.000
to

AD11-0,45mm, 11 song 161.800


ADQ6-0,42mm, 6 s6ng 159.000
an

AD06-0,45mm, 6 song 162.700


AD05-0,42mm, 5 song 155.000
f1

AD05-0,45mm, 5 song 159.000


Tam lop chong nong, chong on PU day 18mm, ton ma A/Z100,
.c

TCVN 3601:1981 m2
ADPU1-0,40mm, lop Pu ti trong 35-40kg/m3, 11 song 235.000
om

ADPU1-0,42mm, lop Pu ti trong 35-40kg/m3, 11 song 240.000


ADPU1-0,40mm, lop Pu ti trong 35-40kg/m3, 6 song 232.000
ADPU 1-0,42mm, lop Pu ti trpng 35-40kg/m3, 6 s6ng 236.000
.v

mat ton, G340 __


Tam vach chong nong, chong on EPS day 50mm, ton ma A/z50, 2
m2
n

AP-EPS -0,35/50/0,35; Tyr trong EPS 1 lkg/m3 262.000


AP-EPS -0,40/50/0,35; Ty trong EPS 1 lkg/m3 271.000
AP-EPS -0,40/50/0,40; Ty trong EPS 1 lkg/m3 279.000
AP-EPS -0,45/50/0,40; Ty trong EPS 1 lkg/m3 287.000
Phil kien (tam op, mang nuo'c...), TCVN 3601:1981 md
Ton ldio rong 300mm, day 0,42mm 47.000
Ton khd rong 400mm, day 0,42mm 60.900
Ton lcho r$ng 600mm, day 0,42mm 88.000
Ton kh6 rong 300mm, day 0,45mm 50.900
Ton kh6 rQng 400mm, day 0,45mm 65.000
Ton lcho rong 600mm, day 0,45mm 95.000
Ton kho rong 300mm, day 0,47mm 51.800
Ton lcho rong 400mm, day 0,47mm 67.000
Ton lcho rong 600mm, d&y 0,47mm 98.000
14.5 TAm lap Phibro xi mang m2
LI£N sd XD-TC TN Trang 21 \
Phan mem du toan F1
Gid cdc I031 VLXD den HTXL cdng trlnh thing 02 n5m 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhiin liieu, quy each vat tir san pham Bern vi (Chica cd
ThuS VAT)
1 2 3 4
T5m lap Cam Gia, Utm lop be t6ng 1,4m 24.296
Tÿm lap Cam Gia, tarn lap be t6ng 1,45m 24.243
Tam lap Cam Gia, tam lop b6 t6ng 1,7m 25.301
Tam lap Cam Gia, tam lorp bS t6ng 1,75m 25.228
14.6 Tim lop, ngoi (Cong ty TNIIH BT va PT Song Tuan)
Tain lop tlm
chilu cao song 38mm, 10 song (Nhap khlu Malaysia) _
DURACO (Xanli, do, nau) Ideh thude (2000x950)mm, day 2.8mm,
296.000

Ngoi phap sieu nhe


_
ONDULINE TILE 3D (Do) kich thude (2000x960)mm, day 3mm, 7
song + 6 klioang phang (Nhap kliau Malaysia)
tam
320.000

ONDUVILLA ma (Xanh, do, nau) kich thuac (1070x400)mm, day


_
du

3mm, chilu cao s6ng 38mm, 6 song (Nhap kMu Malaysia) 87.000
ONDUVILLA son bong ( Dat nung, Do, Den, Xam, Xanh rung )
_
to

(1070x400)mm, day 3mm, chilu cao song 38mm, 6 song (Nhap kMu
Nga/Tay Ban Nha, Y) 104.000
an

Linh kien Tam

kMu Ba Lan) _
Up noc ONDUVILLA (theo mau) kich thuac (1060x19,4)mm (Nhap
126.000
f1

_
Dilm mai ONDUVILLA (theo mau)(1040x10,5 -fl l,4)mm (Nhap khlu
Ba Lan)
.c

113.000

_
Chup dau hoi (ngoi bo) ONDUVILLA kich thuac (1060x194)mm
om

___
(Nhap kMu Ba Lan) 126.000

_ N6i tilp giap dinli mai ONDUVILLA kich thude (1020xl40)mm


(Nhap khlu Ba Lan) 107.000
.v

Dinli chuyen dung cho xa go thep (xanh, do, nau, den ); Dau nhua cung,
_
ranh cheo, chim kich thude (4,2x6S#2S) (Nhap khlu Dai Loan) Cay/con 1.700
n

14.7 Tim trim nhom (Cong ty CP Xay lip va phat triln thuong mai HD) tam
Tim trln nhom ITD30A4 (KT: 300mmx300mm; chilu day 0,4mm) 39.100
Tim trlin nhom HD45A3 (KT: 450mmx450mm; chilu day 0,5mm) 80.300

14.8 Ngoi Ha Long _


Tim tran nhom HD6QC4 (KT: 600mmx600mm; chilu day 0,6mm)
Ngoi lap 22vien/m2 (340x205x13) mm lOOOv
115.600

LofiAl
Loai A2 _ 13.283.884
11.083.884
Ngoi mui hai (150x150x13) mm lOOOv
Loai A1 6.553.881
Loai A2 6.303.881
Ngoi vay ca (260x160) mm lOOOv
Loai A1 3.253.881
Loai A2 2.553.881
Ngoi hai to (270x200) mm lOOOv

LlfiN Sfl XD-TCTN Tronn OO


Phan mem du toan F1
Gid cfic loai VLXD d6n HTXL cong trlnh thfing 02 n5m 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan liieu, quy each vat tir san pham Bon vi (Chita co
Thui VAT)
1 2 3 4
Loai A1 5.553.881

_ Loai A2
Ngoi noc to
15 NHUA BlldNG
l('c{ _ _ \l
SÿT
TAl CHiNH /*,
lOOOv
4.053.881
24.053.881

15.1 Nhira du’ong P


Nhira dirang dac nong
_ tan 12.696.108
Nhua dirfrng phuy 60/70 1*4.096.108
Nhira dirang nhu tirang (CSS1) 11.596.108
Nhira dirang nhu tirang (CRS1) 11.596.108
Nhua dirang loai Polime (PMBI ) 17.896.108
Nhira dufrng loai Polime (PMBIII ) 18.296.108
_
Nhua duerng dong phuy Shell 60/70 Singapore chinh pham tai Thai
du

15.2 Nguyen tan 15.300.000


15.3 Vat lieu Carboncorr Asphalt tan 3.450.000
16 XANG DAU (BAO G6M CA PHI XANG DAU)
to

Xang khong chi RON 95-III lit 17.900


Xang khong chi RON 95-IV 17.800
an

Xang sinh hoc E5 RON 92-11 16.900


DSu Diezel 0,05S 13.700
f1

Dluhoa 12.600
17 COT BI$N TONG COT THEP
_
.c

Cot be tong ly tarn lien theo TCVN 5847:1994 (Cong ty co phan Be


17.1 tong Thai Nguyen) cQt
om

Loai c6t T7A (dflu ngon 160mm, dau gdc 253mm) 1.372.410
Loai cpt T7B (ddu ngon 160mm, d£[u ggc 253mm) 1.500.267
Loai c6t T7,5A (dflu ngon 160mm, ddu g6c 260mm) 1.446.309
.v

Loai c6t T7,5B (ddu ngon 160mm, dau goc 260mm) 1.577.685
Loai c6t T7,5C (dau ngon 160mm, dau g6c 260mm) 1.713.753
n

Loai c6t T8A (d£u ngon 160mm, ddu goc 266mm) 1.557.744
Loai c6t T8B (ddu ngon 160mm, ddu g6c 266mm) 1.698.504
Loai c6t T8C (d£u ngon 160mm> ddu gdc 266mm) 1.845.129
Loai c6t T8,5A (d£u ngon 160mm, d(iu gQc 270mm) 1.652.757
Loai cQt T8.5B (d5u ngon 160mm, d£u goc 270mm) 1.809.939
Loai cQt T8,5C (ddu ngon 160mm, dtlu gQc 270mm) 1.962.429
Loai cQt T8A (ddu ngon 190mm, dau gQc 296mm) 1.799.382
Loai cOt T8B (d£u ngon 190mm, ddu g6'c 296mm) 1.903.779
Loai cQt T8C (dSu ngon 190mm, ddu gQc 296mm) 2.187.645
Loai cQt T8,5A (dflu ngon 190mm, dau gQc 311mm) 1.917.855
Loai cQt T8,5B (d£u ngon 190mm, ddu goc 311mm) 2.111.400
Loai cQt T8,5C (ddu ngon 190mm, dau gQc 311mm) 2.444.532
Loai cQt T10A (d£u ngon 190mm, dau goc 323mm) 2.397.612
Loai cQtTlOB (d£u ngon 190mm, ddu gQc 323mm) 2.500.836
Loai cot T10C (ddu ngon 190mm, dSu gQc 323mm) 2.744.820
XD-TC TN Trang 23 V
Phan mem du toan F1
Gia cic loÿi VLXD den HTXL cong trinh tiling 02 nam 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu'san plidm Don vi (Chua co
Thui VAT)
1 2 3 4
Loai cot T10D (ddu ngon 190mm, ddu gfc 323mm) 3.357.126
Loai c6t T12A (ddu ngon 190mm, ddu g6c 350mm) 3.764.157
Loai cflt T12B (ddu ngon 190mm, ddu g6c 350mm) 4.424.556
Loai c6tT12C (ddu ngon 190mm, ddu gt5c 350mm) 5.575.269
Loai c6t T12D (ddu ngon 190mm, ddu goc 350mm) 7.292.541
Loai cot T14A (ddu ngon 190mm, ddu goc 377mm) 5.545.944
Loai cot T14B (ddu ngon 190mm, ddu goc 377mm)
Loai c6t T14C (ddu ngon 190mm, ddu g6c 377mm)
Loai c6t T14D (ddu ngon 190mm, ddu g6'c 377mm)
_ 6.670.616
8.166.426
9.362.886
Cot be tong Iy tam lien theo TCVN 5847:2016 (Cong ty co phan Be
17.2 tong Thai Nguyen)
Loai cot NPC.6.5 (ddu ngon 160mm, ddu g<5c 247mm) _
_
cdt
1.250.520
du

Loai c6t NPC.7.5 (ddu ngon 160mm, ddu goc 260mm)


Loai c6t NPC.8.5 (ddu ngon 160mm, ddu g6'c 273mm) _ 1.532.040
1.751.340
to

Loai c6t NPC.8.5 (ddu ngon 190mm, ddu g6c 303mm) 2.323.560
Loai c6t NPC.10 (ddu ngon 190mm, ddu gdc 323mm)
_ 2.905.623
an

Loai c6t NPC.12 (ddu ngon 190mm, ddu g6c 350mm) 3.952.296
Cot be t6ng ly tam noi bich theo TCVN 5847:1994 (Cong ty co phan CQt
17.3 Be tong Thai Nguyen)
f1

Loai c6t T12A (ddu ngon 190mm, ddu g6c 350mm) 6.879.645
Loai cot T12B (ddu ngon 190mm, ddu goc 350mm) 7.664.382
.c

Loai c6t T12C (ddu ngon 190mm, ddu g6c 350mm) 8.706.006
Loai c6t T12D (ddu ngon 190mm, ddu goc 350mm)
om

10.419.759
Loai cot T14A (ddu ngon 190mm, ddu goc 377mm) 8.976.969
Loai c6t T14B (ddu ngon 190mm, ddu goc 377mm) 10.461.987
Loai cot T14C (ddu ngon 190mm, ddu goc 377mm) 11.929.410
.v

Loai cpt T14D (ddu ngon 190mm, ddu g6c 377mm) 12.622.653
Loai c6tT16B (ddu ngon 190mm, ddu goc 430mm)
n

11.884.836
Loai c6t T16C (ddu ngon 190mm, ddu g6c 430mm) 13.763.982
Loai cot T16D (ddu ngon 190mm, ddu goc 430mm) 14.641.386
Loai c6t T18B (ddu ngon 190mm, ddu gdc 430mm) 23305339
Loai c6tT18C (ddu ngon 190mm, ddu g6'c 430mm) 15-405.009
Loai cot T18D (ddu ngon 190mm, ddu gdc 430mm) 16.505.283
_
Loai c6t T20B (ddu ngon 190mm, ddu goc 456mm)

__
Loai c6t T20C (ddu ngon 190mm, ddu goc 456mm)
Loai c6t T20D (ddu ngon 190mm, ddu gO'c 456mm)
14.648.424
17.376.822
18.492.345

17.4 Be tong Thai Nguyen) _


Cot be tong Iy tam noi bich theo TCVN 5847:2016 (Cong ty co phan cot

_
Loai cptNPC.14 (N10-G4) (dau ngon 190mm, ddu goc 377mm)
Loai cpt NPC.16 (N10-G6) (dau nggn 190mm, ddu g6c 403mm) _
_
9.460.500
13.465.683
Logi cQtNPC.13 (N10-G8) (ddu ng<?n 190mm, ddu goc 430mm)
Loai cpt NPC.20 (N10-G10) (ddu ng<?n 190mm, dau g6c 456mm) _
_
14.552340
16.384.260
17.5 Cot be tong vuong (Cong ty c5 phan Be tong Thai Nguyen) c6t

LI£N SO XD-TC TN Tronn 0/1


Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL c6ng trlnli thing 02 nim 2020
Giavat lieu
S5TT Tcn-Nlian hieu, quy each vat tu- san pliam Don vi (Chica co
Thu§ VAT)
1 C* 2 3 4
!
i CV7A-65 (d£u 205x275mm) 1.303.203
Loai cpt CV6,5-2ÿQÿ (d4u(flgon ijumm, dau g6c 310x224mm) 1.209.363
Loai c6t CV6,5-3p? [eftll/jjflnm, d£u g6c 310x224mm) 1.414.638
Loai c6t CV6,5-4j$Cyffiu ngoivÿmm, ddu g6c 310x224mm)
i Loai c6t diiu g6c 335x237mm)
1.495.575
1.465.077
Loai cot CV7,5-38QB (dau ngon 140mm, dflu gdc 335x237mm) 1.697.331
Loai c6t CV7,5-440C (dflu ngon 140mm, dSu gdc 335x237mm) 1.777.095
Loai c6t CV8.5-230A (ddu ngon 140mm, <Mu gdc 360x250mm) 1.653.930
Loai cpt CVS,5-360B (dSu ngon 140mm, d§u gdc 360x250mm) 1.931.931
Loai cdt CV8,5-46QC (d£u ngon 140mm, dau gdc 360x250mm) 2.208.759

Cot CV7A-65 theo TCCS 01-2009/VNPT _


17.6 Cot Be tong elm- H (Cong ty TNHH Be tong & XD Tharn QuySn) cot
1.277.000
du

Cpt CV7A-95 theo TCCS 01-2009/VNPT


Cpt CV6,5-250(A) (d5u ngon 140mm, dlu g6c 310x224mm) _ 1.447.000
1.212.000
Cot CV6,5-35Q(B) (dau ngpn 140mm, dau goc 310x224mm) 1.358.000
to

Cot CV6,5-450(C) (dau ngon 140mm, dSu gdc 310x224mm)' 1.381.000


Cpt CV7,5-290(A) (dau ngon 140mm, dau goc 335x237mm) 1.443.000
an

Cot CV7,5-38Q(B) (dSu ngon 140mm, dau goc 335x237mm) 1.594.000


Cot CV7,5-440(C) (dau ngon 140mm, dau goc 335x237mm) 1.648.000
f1

Cot CV8,5-230(A) (dau ngon 140mm, d£u g6c 360x250mm) 1.659.000


Cpt CV8,T-360(B) (ddu ngon 140mm, ddu g6c 360x250mm)' 1.829.000
.c

S Cpt CV8,5-460(C) (dau ngon 140mm, d£u g6c 360x250mm) 1.992.000


18 BE TONG THU'O'NG PHAM
om

i
:
18.1 Xay dung Viet Cu‘6ng) _
Be tong thuo’ng pliam (Cap tai tram tron-Cong ty TNHH Be tong

(Chita bao gom chi phi van chuyen (ten cong trinh va tiin bam be tong)
m3
!
.v

BgT6ng~M150
"

920.000
Be tong M20Q 960.000
n

Be tong M250 1.000.000


! Be tong M300
Be tong M350
Be tong M400
Be tong M450
___
_
__ _
Be tong thnong pham (Cap tai tram tron-Cong ty co phan be tong
1.070.000
1.140.000
1.190.000
1.240.000

18.2 & Xay dung Th6i Nguyen) m3


(Chica bao gom chi phi van chuyen Hen cong trinh va tien bom be tong)
Be tong Ml 50 900.000
Be tdng M200 950.000
Be tong M250 990.000
Be tong M3 00 1.060.000
BejongM35£ 1.135.000
Be tong M400 1.180.000
Be tong M450 1.235.000
LlfiN S6 XD-TC TN Trang 25
Phan mem du toan F1
Gia cac loai VLXD den HTXL cong trinli thang 02 nSm 2020
Gia vat lieu
SoTT Tcn-Nhan hieu, quy each vat tu* san pham Don vi (Chua cd
Thue VAT)
1 2 3 4

18.3 va tliuong inai Hun Hue) _


Be tong thuong pliam (Cap tai tram tron -C6ng ty TNHH xay dung
m3
(Chua bao gdm chi phi van cfiuyen den cong trinfi va ticn bffin be (dug)
Be tong Ml 50 915.000
Be tong M200 955.000
Be tong M250 995.000
Be t6ng M300 1.065.000
Be tong M350 1.135.000
Be tong M400 1.185.000
Be tong M450 1.235.000
19 VÿT U&U DlfiN
19.1 Day, cap d6ng hang CADI-SUN
du

Cap dong 2 ruot boc cac dien XLPE, boc vo PVC CADI-SUN md
0,6/lICV
to

CXV 2x4 23.000


CXV 2x6 35D00
an

CXV 2x10 46.000


CXV 2x16 82.000
CXV 2x25 126.000
f1

Cap dong 4 ruot (1 Ioi trung tinh nho hon) boc each dien XLPE, md
boc vo PVC CADI-SUN 0,6/lKV
.c

CXV 3x4+ lx1,5 29.000


om

CXV 3x4+lx2,5 43JD00


CXV 3x6+1x4 61.000
CXV 3x10+1x6 95J300
"l 42.000
.v

CXV 3x16+1x10
CXV 3x25+1x16 219.000
n

CXV 3x35+1x16 287.000


CXV 3x35+1x25 282.000
CXV 3x50+1x25 373.000
CXV 3x50+1x35 391.000
CXV 3x70+1x35 509.000
CXV 3x70+1x50 536.000
CXV 3x95+1x50 700.000
CXV 3x95+1x70 738.000
CXV 3x120+1x70 886.000
CXV 3x150+1x95 1.125.000
CXV 3x150+1x120 1.175.000
Cap ngam 4 ruot (I Ioi trung tinh nho hon) boc cac dien XLPE, boc md
vo PVC CADI-SUN 0,6/lKV _
DSTA 3x4+lxl,5 36.000
DSTA 3x4+1x2,5 50.000
DSTA 3x6+1x4 66.000
LIEN S6 XD-TC TN Trÿrwi HC
Phan mem du toan F1
Gia cdc loai VLXD den HTXL c8ng trluh thing 02 nSm 2020
Gia vat lieu
S6TT hicu, quy each vat tir san pham Don vi (Chica co

Igif
ThuS VAT)
1 2 3 4
DSTA 98.000
DSTA 3x 143.000
DSTA 3x25ÿ™ÿ 179.000
DSTA 3x35+1x16 232.000
DSTA 3x50+1x25 359.000
DSTA 3x70+1x35 455.000
DSTA 3x95+1x50 614.000
DSTA~ 3x120+1x70 773.000

_
Cap ngdm 5 ruot (1 Ioi trung tinh va 1 loi ti6p d5t nho horn) boc
each dien XLPE, boc vo PVC CADI-SUN 0,6/lKV
md

DSTA 3x35+2x25 266.000


Day don mem CADI-SUN md
du

VCSF 1x0,75 2.500


VCSF lxl 3.000
VCSF 1x1,5 4.500
to

VCSF 1x2,5 7.500


VCSF 1x4 12.000
an

VCSF 1x6 17.000


Day 2 ruot mem boc dac dang ovan CADI-SUN md
f1

VCTFK 2x0,75 6.000


VCTFK 2x1 7.500
.c

VCTFK 2x1,5 10.000


VCTFK 2x2,5 16.500
om

VCTFK 2x4 25.000


VCTFK 2x6 37.000
19.2 Day, cap dien hang Be Nhat
.v

Day dien boc nhua PVC- Be Nh&t m


VCm-0,75 2.000
n

VCm-1,0 2.600
VOn-LS 3.700
VCm-2,5 5.900
VCm-4 9.300
VCm-6 13.800
VCm-10 24.600
Day dien in6m boc nhua PVC- Be Nhdt m
VCmo-2x0,75 4.700
VCm-2xl,0 6.000
VCmo-2xl,5 8.000
Vcmo-2x2,5 13.500
VCm-2x4 20.000
VCm-2x6 30.000
Cap dien lire lia tli6 (1 loi, ruot d6ng, each dien XLPE, vo PVC) Be m
Nhat
LI£N S6 XD-TC TN Trang 27 \
Phan mem du toan F1
Gia c4c loai VLXD den HTXL cong trlnh thang 02 n3m 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy each vat tir san pham Don vi (Chica co
Thui VAT)
1 2 3 4
CXV-1,5 5.500
CXV-2,5 7.500
CXV-4 11.000
CXV-6 15.000
cxv-io 26.000
CXV-16 37X100
CXV-25 58.000
CXV-35 79.000
Cap dien luc ha the (2 loi, ruot d6ng, each dien XLPE, vo PVC)~ Be m
NhSt
CXV-2x4 26.000
CXV-2x6 35.000
du

CXV-2xlO 56.000
CXV-2xl6 84.000
to

Cap dien luc ha till (3 loi, ruot dong, each dien XLPE, vo PVC)- Be m
Nhat
an

CXV-3xl 13.000
CXV-3xL5 16.000
CXV-3x2,5 24X100
f1

CXV-3x4 36.000
CXV-3x6 49.000
.c

CXV-3xl0 79.000
om

CXV-3xl6 118.000
CXV-3x25 180.000
CXV-3x35 244.000
Cap dien lire ha the (4 loi, ruot d6ng, each dien XLPE, vo PVC)- Be m
.v

NhSt
n

CXV-4xl 16.000
CXV-4xl,5 2L000
CXV-4x2,5 30.000
CXV-4x4 46.000
CXV-4x6 64000
CXV-4xl0 104.000
CXV-4xl6 155.000
CXV-4x25 238.000
CXV-4x35 322.000
CXV-4x40 445.000

XLPE, vo PVC)- Be Nhat


CXV-3x4+lx2,5
_
Cap dien luc ha the (3 loi pha + 1 loi dat, ruot dong, each dien m

38.000
CXV-3x6+lx4 55.000
CXV-3xlO+lx6 86.000
CXV-3x16+1x10 129.000
LI$N SCf XD-TC TN T ronn OO
Phan mem du toan F1
Gi5 cdc lo?i VLXD d4n HTXL cfing trlnh tiring 02 nSm 2020
Gin vat lieu
SoTT Tei ui i, quy each vat tu- sSn phnxn Bon vi (Chita co
Thue VAT)
1 ML A 3 4
197.000
| 267.000
CXV-3x50+lÿWgÿ
CXV-3x70+lx50'ÿSÿ'
378.000
523.000
CXV-3x95+lx70 723.000
CXV-3x 120+1x95 938.000
CXV-3x150+1x95 1.137.000
CXV-3xl85+lxl20 1.384.000
Cap dien luc ha th6 co giap bao ve (3 loi pha + 1 Ioi flat, ruot dong, m
each dien XXPE, giap bang thep bao ve, vo PVC)- Be Nh3t
CXV/DSTA-3x4+1x2,5 50.000
CXV/DSTA-3x6+lx4 65.000
du

CXV/DSTA-3x8+lx6 ‘84.000
CXV/DSTA-3xlO+lx6 99.000
CXV/DSTA-3xl 1+1x6 105.000
to

CXV/DSTA-3x14+1x8 127.000
CXV/DSTA-3xl6+lx8 139.000
an

CXV/DSTA-3x 16+1x10 143.000


CXV/DSTA-3x22+lx 11 185.000
f1

CX V/DSTA- 3x25+1x16 214.000


CXV/DSTA-3x35+lx22 286.000
.c

19.3 Day, c&p clien cao cap hang SUNCO


Daydcm mÿÿh77(Cu/PVC) SUNCO dien up su- dung 0,6/lKV m
om

1x0,7 (27/0,18) 2.100


1x1,0 (20/0,20) 3.000
.v

1x1,5 (30/0,25)(7/0,52) 4.600

__
1x2,5 (50/0,25)(7/0,67) 6.900
n

1x4 (80/0a25)(7/0,85) 10.500


lx6(120/0,25)(7/l,04) 14.800
Day doi 2 ruot det (Cu/PVC/PVC) SUNCO dien Sp sir dung m
ft //I T/\ T

2x0,7 (27/0,18) 6.200


2x1,0 (20/0,20) 7.600
2x1,5 (30/0,25) 10.600
2x2,5 (50AU5) 15.500
2x4 (80/0,25)
2x6 (120/0,25) _
Day flfrng triln ben (Cu) SUNCO dien ftp sir dung 0,6/lKV m
22.800
33.700

M35 (7/2,52) 128.000


M50 (19/1,83) 182.000
M70 (19/2,16) 254.700
M95 (19/2,52) 346.200

LIEN S(5 XD-TC TN Trang 29


i
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL cong trinli thdng 02 ndm 2020
Giavat lieu
So TT Ten-Nhan hicu, quy cadi vat tu- san pham Don vi (Chua cd
Thui VAT)
1 2 3 4
Cap 1,2,3,4 ruot (Cu/XLPE/PVC) SUNCO tlien ap su- dung 0,6/lKV m
1x10(7/1,35) 23.900
1x16(7/1,7) 37.000
1x25(7/2,14) 56.630
1x35 (7/2,52) 79.040
1x50 (19/1,83) 108.600
1x70(19/2,16) 153.000
1x95 (19/2,52) 212.900
1x120 (37/2) 267.000
1x150 (37/2,52) 332.400
1x185 (37/2,52) 416.000
du

1x240 (61/2,52) 543.500


1x300 (61/2,52) 680.300
1x400 (61/2,90) 881.200
to

2x2,5 (7/0,67) 15.700


2x4 (7/0,85) 22.800
an

2x6(7/1,05) 34.200
2x10(7/1,35) 52.400
f1

2x16 (7/1,7) 79.100


2x25 (7/2,14) 120.000
.c

3x2,5(7/0,67) 23.900
3x4(7/0,85) 34.700
om

3x6(7/0,14) 49.500
3x10(7/1,35) 76.800
3x16(7/1,7) 115300
.v

3x2,5+ 1x1,5 (7/0,67) + (7/0,52) “29.100


3x4+ 1x2,5 (7/0,85) + (7/0,67) 43.200
ft
n

i 3x6+ 1x4 (7/1,05) + (7/0,85) 59.100


r? 3x10+ 1x6 (7/1,35) + (7/1,05) 90.500
3x16+1x10(7/1,7)+ (7/1,35) 139.900
3x25+1x16(7/2,14) +(7/1,7) 218.600
3x35 +1x16(7/2,52) +(7/1,7) 286.400
3x50 +1x25 (19/1,83) + (7/2,14) 402.000
3x70 +1x35 (19/2,16)+(7/2,52) 559.100
3x95 +1x50 (19/2,52) + (19/1,83) 774.600
3x120+1x70 (19/2,83)+(19/2,16) 981.900
3x150 +1x95 (37/2,27) +(19/2,52) ~1 .229.500
3x185 +1x120 (37/2,52)+ (19/2,83) 1.540.100
3x240+1x120 (61/2,25)+(19/2,83) 1.924.3 00
3x240+1x150 (61/2,25)+(37/2,27) 1.990.900
4x1,5 (7/0,52) 20.900
4x2,5 (7/0,67) 31.000

LI£N sd XD-TC TN Tmr\rt OO


Phan mem du toan F1
Gid cfic loai VLXD dSn HTXL cdng trlnh thing 02 ndm 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu1 san pham D<m vi (Chua co
Thui VAT)
1 /W \ 2 3 4
4x4(7/0,85)7ÿ/ SO )l\ 44.800
4x6 ohsmlib 64.500
35)ÿÿ
4x10 (7/1, 100.600
4x16(7/1,7) 151.800
4x25(7/2,14) 234.600
4x35 (7/2,52) 325.300
4x50 (19/1,83) 447.660
I 4x70(19/2,16) 631.400
4x95 (19/2,52) 868.360
4x120(19/2,83) 1.086.700
4x150 (37/2,27) 1.353.600
4x185(37/2,52) 1.694.100
du

4x240 (37/2,84) 2.209.600

_
Cap ngSm 1,2,3,4 ruot (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC) SUNCO flicn
flp sir dung 0,6/lKV
m
to

1x50 (19/1,82) 123.000


1x70(19/2,14) 146.500
an

1x95 (19/2,14) 179.600


1x120(19/2,14) 256.300
f1

1x150 (19/2,14) 391.647


1x185 (19/2,14) 426.000
.c

1x240(19/2,14) 598.600
1x300(19/2,14) 724.000
om

2x4(7/0,85) 28.760
2x6(7/1,05) 40.000
2x10(7/1,35) 57.780
.v

2x16(7/1,7)' 86.000
2x25 (7/2,14) 131.600
n

2x35 (7/2,52) 183.700


2x50(19/1,83) 249.000
3x2,5 (7/0,67) 33.100
3x4 (7/0,85) 43.900
3x6 (7/1,04) 58.800
3x10(7/1,35)
3xl6(7/U) _
3x2,5+ 1x1,5 (7/0,37) + (7/0,52)
86.800
129.500
37.300
3x4+ 1x2,5 (7/0,85) + (7/0,67) 49.400
3x6+ 1x4 (7/1,05) + (7/0,85) 69.200
3x10+ 1x6 (7/1,35) + (7/1,05) 102.100
3x16+1x10(7/1,7)+ (7/1,35) 153.900
3x25+1x16(7/2,14) +(7/1,7) 230.100
3x95 +1x50 (19/2,52) + (19/1,83) 815.200
3x1 20+1 x70 (19/2,83)+(19/2,16) 1.034.900
LlfiN SO XD-TC TN Trang 31 \
Phan mem du toan F1
Gii cac lo?i VLXD den HTXL cong trlnli thing 02 nim 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu* ssm phfim Don vi (Chira co
Thui VAT)
1 2 3 4
3x150 +1x95 (37/2,27) +(19/2,52) 1.303.700
3x135 +1x120 (37/2,52)+ (19/2,83) 1.627.200
3x240+1x150 (61/2,25)+(37/2,27) 2.092.100
4x2,5 (7/0,67) 40.200
4x4 (7/0,85) 54.300
4x6(7/U)5)_ 74.500
4x10(7/1,35) 112.100
4x16(7/1,7) 167.900
4x25(7/2,14) 251.600
4x50(19/1,83) 472.500
4x70(19/2,16) 684.500
4x95 (19/2,52) 926.800
du

4x150 (37/2,27) L429.400


4x240 (37/2,84) 2.310.300
to

Day cap AV (AL/PVC) ruot ep chat SUNCO dien ap su1 dung m


AV 25mm2 8.700
an

AV 35mm2 12.300
AV 50mm2 15.700
f1

AV 70mm2 22.200
AV 95mm2 29.800
.c

AV 120mm2 37.000
AV 150mm2 45.800
om

sir dung 0,6/lKV _


Cap ABC cap van xodn (AL/XLPE) ruot ep chrlt SUNCO dien ap m

ABC 2x16mm2 13.640


.v

ABC 2x25mm2 19.100


ABC 2x35 mm2 24.200
n

ABC 2x50mm2 33.100


ABC 4x16mm2 26.000
ABC 4x25mm2 37.200
ABC 4x35mm2 47.500
ABC 4x50mm2 65.600
ABC 4x70mm2 90.700
ABC 4x95mm2 121.600
ABC 4x120mm2 149.000
ABC 4x150mm2 182.600
Cap ngam (AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC) ruot ep chat SUNCO dien m
ap su‘dqng 0,6/lKV
3x25+ lxl 6mm2 69.400
3x35+1x16mm2 80.300
3x50+lx25mm2 103.000
3x70+1x35mm2 145.300

LlfiN Sd XD-TC TN Tranrt *30


Phan mem du toan F1
GiS c$c loai VLXD d6n HTXL cfing trlnli thdng 02 n3m 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy cdch vat tu* san pham Bon vi (Chua cd
Thui VAT)
1 3 4
+7
3x95+ 1 x50mmjÿ/ NS 190.800
3x120+1 x70mmf|
:
3xl50+lx95mmi TAlSCHiNHÿ| 228.800
278.200
3x185+1x120] 365.370
3x240+ lx 1 20mmÿÿ£iS> 449.700
3x240+1x150mm2 455.300
4x25mm2 73.100
4x35mm2 84.500
4x50mm2 108.400
4x70mm2 152.949'
4x95 mm2 200.800
4x120mm2 240.800
du

4x1 50mm2 292.900


4x185mm2 384.600
4x240mm2 473.400
to

19.4 Day, cap clien -Cong ty TNHH Day va cap (lien Van Xuan
Day dien ha the CU/PVC - 1 ruot cung m
an

VC 1 x 1,5 4.630
VC 1 x 2,0 6.210
f1

VC 1 x 2,5 7.350
VC 1 x 4,0 11.890
.c

VC 1 x 6,0 17.780
Day 6 van 2 ruot mem m
om

VCTFK 2x1.0 7.280


VCTFK 2x1.5 10.010
VCTFK 2xZ5 16.070
.v

VCTFK 2x4.0i 25.050


VCTFK 2x6.0 37.730
n

Day tron fljic 3 ruot mSm m


VCTF 3x1.5 15.640
VCTF 3x2.5 25.120
VCTF 3x4.0 II
38.660
VCTF 3x6.0 58.600
VCTF 3x10 102.850
Day tron flac 4 ruot mem m
VCTF 4x1.5 20.490
VCTF 4x2.5 32.750
40.270’
VCTF 4x3.0
VCTF 4x6.0 __ 76.940
CVV 3x4+1x2.5 52.810
CVV 3x6+1x4
'

73.430
Cap dong 1 ruot boc vo each dien XLPE, boc vo PVC m
CXV 1x10 29.060
I TF.N S3 XD-TC TN Trang 33
Phan mem du toan F1
Gil clc Io?i VLXD den HTXL c6ng trlnli lhang 02 nSm 2020
Gia vat lieu
So TT Ten-Nhan liicu, quy each vat tu’san pham Don vi (Chua co
ThuS VAT)
1 2 3 4
CXV 1x16 45.020
CXV 1x95 259.650
CXV 1x120 325.550
CXV 1x150 405.260
CXV 1x240
CXV 1x300 _
Cap d6ng 2 ruot boc vo each dien XLPE, boc vd PVC
663.400
830.000
m
CXV 2x4 27.200
CXV 2x6 40.560
CXV 2x10 62.520
CXV 2x16 94.730

__
Cap clong 4 ruot (1 ruot trung tinh who hon) bpc each dien XLPE,
du

m
boc vo PVC
CXV 3x10x1x6 109.160
to

CXV 3x16+1x10 169.100


CXV 3x25+1x16 258.980
an

CXV 3x35+1x16 341.810


CXV 3x240+1x120 2.344.480
cxv 3x300+1x150 2.930.000
f1

Cap clong 4 ruot boc each dien XLPE, boc vo PVC m


CXV 4x10 121.620
.c

CXV 4x16 184.000


om

CXV 4x25 284.510


CXV 4x35 395.000
CXV 4x120 1.323.710
CXV 4x240 2.690.900
.v

CXV 4x300 3.370.000


Cap dong ngÿm 2 ruot boc each dien XLPE, boc vo PVC m
n

DSTA 2x10 74.530


DSTA 2x16 109.730
DSTA 2x25 163.640
DSTA 2x35 221.530
DSTA 2x150 916.980

XLPE, boc vo PVC _


Cap dong ngam 4 ruot (1 ruot trung tlnh nho ho’n) boc each dien
m
DSTA 3x10x1x6 122.760
DSTA 3x16+1x10 185.570
DSTA 3x25+1x16 278.190
DSTA 3x35+1x16 363.870
DSTA 3x240+1x150 2.547.240
DSTA 3x300+1x150 3.060.000
Cap tlSng ngam 4 ruot boc each dien XLPE, boc vo PVC m
DSTA 4x10 135.010
LlfiN Sd XD-TC TN Trnnn OA
Phan mem du toan F1
Gid cdc Io?i VLXD dSn HTXL cong trtah thdng 02 n5m 2020
Gia vat lieu
SÿTT Tcn-Nhan hicu, quy each vat tu’ san pliam Don vi (Chita co
ThuS VAT)
1 3 4
DSTA4x_16_ W ft 202.760
DSTA 4x25
DSTA 4x35 14 304.630
419.390
DSTA 4x185 /M 2.167.700
DSTA 4x240 2.811.360
DSTA 4x300 3.500.000

_
19.5 Day, cap dien -Cong ty co phan K.I.P Viet Nam
Day don cung mot soi boc each dien PVC
Day don cung VC 1.0
m
1.900
Day don cung VC 1.5 2.800
Day don cung VC 2.0 3.700
Day dan cung VC 2.5 4.600
du

Day dan cung VC 4,0 7.200


Day don cung VC 6.0 10.700
to

Day don mem nhieu soi boc each dien PVC


Day don mSm VCm 0.75 1.500
Day don m6m VCm 1 .0
_ 2.000
an

Day dan m§m VCm 1-5 2.800


Day don mem VCm 2.0 3.700
f1

Day don m$m VCm 2.5 4.600


Day don m6m VCm 4.0 7.300
.c

Day don m§m VCm 6.0 10.900

_
Day donjxonj soi boc each dien PVC m
om

Day dien luc ha th6 CV 1.5 3.000


Day dien lire ha the CV2.5 4.700
Day dien lire ha the CV 4.0 7.300
.v

Day dien lire ha thfi CV 6.0


Day dien lire ha thS CV 10.0 __ 10.800
18.200
n

Day dien luc ha th4 CV 16.0 28.300

_
Day OVAL m6m nhieu soi boc each dien PVC, vo PVC
Day doi mSm 6 van VCmo 2 x 0.75
Day doi mSm 6 van VCmo 2 x 1 .0
m
3.400
4.500
Day doi m6m d van VCmo 2 x 1.5 6.200
I
Day doi m6m 6 van VCmo 2 x 2.0 8.200 i
I Day doi m£m 6 van VCmo 2 x 2.5 10.200
Day doi mSmo van VCmo 2 x 4.0 15.900
!
Day doi m£m 6 van VCmo 2 x 6.0 22.800

Day tron doi mdm VCmt 2 x 0.75 _


Day doi trdn in 6m nhiSu soi boc each dien PVC, vo PVC m
4.000
Day Iron doi m6m VCmt 2 x 1.0
Day iron doi mem VCmt 2 x 1.5
Day tron doi m6m VCmt 2 x 2.0
_ 5.200
7.000
9.300
Day tron doi mSm VCmt 2 x 2.5 1 1.500
LI£N S6 XD-TC TN Trang 35 V
Phan mem du toan F1
Gii cdc loai VLXD den HTXL cong trlnfi thang 02 nSm 2020
Gia vat lieu
So TT TSn-Nhan hieu, quy each vat tu- san phSm Don vi (Chita co
Thui VAT)
1 2 3 4
Day tron doi mSm VCmt 2 x 4.0 17.700
Day tron doi mSm VCmt 2 x 6.0 25.200

Cap dien lire ha thi CVV 2 x 1.5


Cap dien lyre ha the CVV 2 x 2.5
_
Cap dien lire 2 lot 7 soi hoc each dien PVC, vo PVC m
7.400
11.600
Cap dien lire ha thS CVV 2 x_4.0 J7A00
Cap dien Iuc ha tli4 CW 2 x 6.0 25.000
Cap dien lire ha thS CW 2 x 10.0 41.500
20 Day va cap dien Tran Phu (Cong ty CP co1 dien Tran Phu)

_
DAY DOTM - Cu/PVC (ruot d6ng, each dien PVC), mku dSyidÿ
xanh, vang, tiep dia)
du

VCm - Dan 1x1,5 mm2 m 5.200


VCm - Dan 1x2,5 mm2 m 8.400
-
VCm Dan 1x4,0 mm2 m 13.000
to

-
DAY PET Cu/PVC/PVC (mot dong, each dien PVC, vo boc PVC)
VCm-D - Pet 2x1,5 mm2 m 11.500
an

VCm-D - Pet 2x2,5 mm2 m 19.000


VCm-D - Pet 2x4,0 mm2 m 28.500
f1

VCm-D - Pet 2x6,0 mm2 m 42.100


CAP BON - HA THE (Cu/PVC)
.c

Cap CV-10 mm2 m 25.900


Cap CV-16 mm2 m 40.000
om

Cap CV-25 mm2 m 6L500


Cap CV-35 mm2 m 85.000
CAP 2 LOI - HA THE (Cu/XLPE/PVC)
.v

Cap CXV-(2x4 mm2) m 25.500


Cap CXV-(2x6 mm2) m 38.000
n

Cap CXV-(2xl0 mm2) m 58.500


Cap CXV-(2xl6 mm2) m 88.500
CAP (3+1) LOI - HA THE (Cu/XLPE/PVC)
i Cap CXV-(3xl0inm2 +lx6mm2) m 101.000
Cap CXV-(3x 16mm2 + 1x10mm2) in 156.000
Cap CXV-(3x25mm2 +1x10mm2) m 223.500
Cap CXV-(3x25mm2 +lxl6mm2) m 238.000
Cap CXV-(3x35mm2 +1x16mm2) m 310.000
-
CAP TREO 4 LOI HA THE (Cu/XLPE/PVC)
Cap CXV-(4xl0 mm2) m 112.000
Cap CXV-(4xl6 mm2) m 170.000
Cap CXV-(4x25 mm2) m 260.000
Cap CXV-(4x35 mm2) m 359.000

Cap CXV/DSTA-(2x4mm2)
-
CAP NGAM 2 LOI HA THE (Cu/XLPE/PVC/DSTAÿPVC)
m 35.700

LlfiN S<3 XD-TC TN T ron«


Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL cdng trlnh thing 02 ndm 2020
Gia vat lieu
S6TT Ten-Nhiin hieu, quy each vat tu san pham Bon vi (Chua co
Thui VAT)
1 2 3 4
Cap CXV/DSTA-(2ÿ|Wÿgk m 47.500
Cap CXV/DSTA-(ÿW),, m 69.100
Cap CXVÿSTA-(M<3m@;ÿm)s m 101.000
CAP M Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC )
Cap CXV/DSTA-(3 ,2
0 m 113.000
Cap CX V/DSTA-(3x 16i 3*3
:10mm2) m 170.000
Cap CXV/DSTA-(3x25mm2 +lxl0mm2) m 251.300
Cap CXV/DSTA-(3x25mm2 +lx!6mm2) m 255.000
C£p CXV/DSTA-(3x35mm2 +lxl6mm2) m 330.000
CAP NGAM 4 LOT - HA THE (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
Cap CXV/DSTA-(4x 1 0mm2) m 122.000
CAp CXV/DSTA-(4xl6mm2)_ m 183.000
du

Cap CXV/DSTA-(4x25mm2)
Cap CXV/DSTA-(4x35mm2) _ m
m
270.000
370.000
21 VAT LlfiU BlfiN DAN DUNG
to

Bong sefi d6't 25-60W Rang D6ng bp 6.000


Bong soi d6't 75W-100W Rang D6ng 6.000
an

Bong neon (L6m Rÿng D6ng __ 9.000


Bong neon 1,2m Rang Dong 11.000
f1

Den op trtin 22W Lonon ba 176.000


Den 6'p trdn 21W Lonon 154.000
.c

22 Vat lieu dien nhan hieu PANASONIC cai


Mat 1 16, 2 16, 3 15 11.800
om

Mat 4 16, 5 16, 6 15 20.800

_
Hat cong tic 1 chiSu
Hat efing t&c cdu thang
_9.600
24.000
_
.v

Hat c6ng tac d6i_


Hat 6 don cojnanche 18.400
56.000
n

Chi£t ap quat 40.000


Hat 6 dQi co day ti£p dtft
Hat dien thoai _ _
57.600
54.400
Hat mang data tieu chudn 201.600
Hat tivi 50.400
D£ 5m don ch6ng chdy 6.400
D£ am d6i ch6'ng chdy 11.200
De n6i don 8.000
23 PHU IClfcN DI£N CAC LOAI
23.1 Pliu kien dien dan dung _
Mdng den neon lx 1,2m CL co nhan higu Panasonic cai 156.000
Mang den neon 2x1,2m CL co nhan hieu Panasonic 268.000
Mÿng den neon 1x0,6m CL co nhan hi6u Panasonic 136.000
Quat trdn canh sat 1400 550.000
C6ng to dien 1 pha (20A) 330.000 1
Ll£N Sd XD-TC TN Trang 37
Phan mem du toan F1
Gid cic lo?i VLXD den HTXL cong trinli tiling 02 nim 2020
Gia vat lieu
S6 TT Ten-Nhan hicu, quy each vat tusan pliant Don v| (Chua cd
Thui VAT)
1 2 3 4
H6p c6ng tq Compusite HI 132.000
HQp c6ng tor Compusite H2 264.000
Hop cong to Compusite H4 385.000
Hpp c6ng to Compusite 3 pha 308.000
23.2 Phu kien dien cua Cong ty CP bong den phfch niroc Rang Dong
Den huynh quang cai
Den huynh quang T8 - 18W GaLaxy (S) - Daylight 9.091
Den huynh quang T8 - 36W GaLaxy (S) - Daylight 12.000
Den huynh quang T8 - 18W Delux (E) 650QK - 1(ÿ000
Den hufrnh quang T8 - 36W Delux (E) - 6500K 26.000
Baldt den huynh quang cai
Balat dipn tur hQp 6000h EBH-lxl8/20 FL - SM 45.000
du

Balat dipn tvr hQp 6000h EBH-1x36/40 FL - SM 46.000


Balat dipn tu hop sat EBD-A36-FL hoac EBD-A40-FL 71.000
to

Bo den huynh quang, bd den op trail (da bao g6m bong) bo


BQ den HQ T8 - 18W x 1 M9G - balat d/tfr 106.000
an

B6 den HQ T8 - 36W x 1 M9G - balat d/tur 119.000


B6 den 6p trfa 15w (CL 04 15 3UT3) 104.000
BQ den 6'p trÿn 16w ( CL -01-16) 108.000
f1

Bo den op trdn 28w ( CL -03-28) 144.000


-
_ -
B6 den op trÿn Led (LED CL 01) 8w trdng, vang 316.000
.c

Vo tu son linh dien cai


200 xl50 xlOOTN 95.000
om

300 x200 xl50 TN 140.000


400x300x150 TN 200.000
450x350x200 TN 250.000
.v

600 x400 xl50 TN 420.000


600 x400 x200 TN 450.000
n

800 x600 x200 TN 950.000


-
23.3 Aptomat LS Han Quoc
Aptomat 2 pha cai
ABN 52c 15-20-30-40-50A 480.000
ABN 62c 60A 570.000
ABN 102c 75-100A 650.000
Aptomat 3 pha cai
I
ABN 53c 15-20-30-40-50A 570.000
ABN 63c 60A 680.000
ABN 103c 75-100A 760.000
ABN 203c 125-150-175-200-225A 1.450.000
ABN 403c 250-300-400A 3.620.000
ABN 803c 500-630A 7.480.000
ABN 803c 800A 8.450.000
MCB (CB tep) cai
Ll£N Sfl XD-TC TN Trann QQ
Phan mem du toan F1
Gift cftc loai VLXD den HTXL c6ng trlnh thftng 02 nftm 2020
Gia vat lieu
S6TT Tcn-Nhan hieu, quy each vat tu- san pham Don vi (Chica co
Time VAT)
1 2 3 4
- -
BKN -IP 6 -10 16 60.000
BKN IP C50-63A 63.000

_
BKN-2P C6 -10 - Ml 20S25 - 32;l|0A 133.000
BKN 2P C50-63A OTAlCHiNtWd 135.000
BKN 3P C6-10-16-2(ÿ32-40ÿ7 210.000
BKN 3P C50-63A 214.000

_
23.4 Aptomat -Cong ty c6 phfin K.I.P Viet Nam
Aptomat kiSu A40T nhan hieu Vina Kip cai
Aptomat A40T 10A/15A/20A/25A/30A 23.500
Aptomat kieuA63 nlian hieu Vina Kip cdi
Aptomat A63-MT C 6/Cl0/C16/C20 25.100
Aptomat A63-MT C25/C32/C40
_
__
26.600
du

Aptomat A63-MT C50/C63 32.700


Aptomat cong nghiep kieti VKN cdi
Aptomat VKN 103c 15A/20A/3 QA/40A/50A/60A/75A/100 A 631.000
to

Aptomat VKN 203c 125A 1.240.000


Aptomat VKN 203c 150A/175A/200A/225A_ 1.260.000
an

__
Aptomat VKN 403c 250 A/300A/350A/400 A 3.190.000
23.5 Cot den chieu sang (Cong ty CP flau tir xay dung Toan Phat)
_
f1

_ * San pham chieu sang


Cot bdt giac lien can don 6m, viron 1.5m, day 3mm, de 300x300 Cai 2.030.000
.c

Cot bat giac lien can don 7m, yuan 1,5m, day 3mm, de 300x300 Cai 2.330.000
Cot bat giac H6n edn dan 3m, viron 1.5m, day 3mm, d6 300x300 Cai 2.770.000
om

Cot bdt giac lien can don 9m, yuan 1.5m, day 3mm, de 400x400 Cai 3.430.000
Cot bdt giac H6n edn don 10m, yuan 1.5m, day 3mm, d6 400x400 Cdi 3.850.000
Than cpt bat giac 7m, day 3mm, de 400x400 Cai 2.800.000 i
.v

Than cot bat giac 8m, day 3mm, d6 400x400 Cdi 3.240.000
Cdn den dan TP04-B Cdi 1.090.000
n

Can den dan TP06-D Cdi 600.000


Can den k6pTP06-K Cdi 1.050.000
* Bo den chieu sang
Bo den Gamma-P 150W Cdi 2.030.000
Boden Alpha 250W Cdi 1.750.000
Bo denied Epsilon 100W Cai 2.030.000
Bo d6n Led Epsilon 150W Cdi 2.600.000
* San pham An Toan Giao Thong
_
Song 2320x310x3 mm ( Thep SS400) Cdi 700.000

Cpt tron D 14 1,3x4,5x2000 mm_


Tam dau cuoi 700x310x3 mm ( Th6p SS400 ) Cai
Cai
250.000
950.000
Tam thep dem 70x300x5 mm
Nap cpt P141( Ma kem nhung nong ) _ Cai
Cai
35.000
14.000
23.6 Cot den chieu sdng duong pho, san Yu-frn, cong vien APLICO (Cong
ty CP ©ien va ChiSu sdng An Phu)
LI£N S6 XD-TC TN Trang 39
__
Phan mem du toan F1
Gid cdc lo?i VLXD den HTXL cong trlnh thang 02 ndm 2020
Gia vat lieu
S6 TT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu- san pliam Bon vj (Chica cd
ThuS VAT)
1 2 3 4
* Cot clcn chieu sang lien can don vu-on X.5_

__
C0t thep bat giac, tron con li£n cln don, chan d£ Ml 6x240,H=6, day
3,0mm
_______
Cpt thep bat giac, tron con Ii6n cln dan, chan d£ Ml 6x240,H=7m, day
Cpt 1.920.000

_ _ __ _
3,0mm Cpt 2.240.000
Cpt thep bat giac, tron con lien can don, chan de M16x24(T,H=8m, day

_ ___ _
3,0mm Cpt 2.600.000
Cpt tliep bat giac, tron con U6n can dcm, chan d§ Ml 6x240,H=9m, day
3,0mm

3,0mm
___
________
___ _
Cot thep bat giac, tron con li6n edn dan, chan d4 MI6x240,H=10m, day
<?#._

_Cpt
3.070.000

3.500.000
__
Cpt thep bat giac, tron con lien can don, chan d4 Ml 6x240,H=1 lm, day
du

3,0mm Cpt 3.950.000

___
Cpt thep bat giac, tron con lien can dan, chan de Ml 6x240,H=6m, day
to

4,0mm Cpt 2.450.000


Cpt tliep bat giac, tron con li&n ckn dan, chan de Ml 6x240,H=7m, day
an

4,0mm Cpt 2.900.000

4,0mm ___
__ _ ____
Cpt thep bat giac, tron con IiSn din dan, chan Ml 6x240,H=8m, day

_Cpt__ 3.390.000
f1

Cpt thep bat giac, tron con lien can dan, chan de Ml 6x240,H=9m, day
_
__
4,0mm Cpt 3.990.000
.c

__
Cpt thep bat giac, tron con li&n c5n dan, chan d§ M16x240,H=10m, day
om

4,0mm COL. 4.560.000

_ _ __
Cpt thep bat giac, tron con lien can dan, chan de Ml 6x240, H=l, day
3,0 mm
Cpt thep bat giac, tr6n con lien can dan, chan de M24x300,H=6m, day
Cot 5.200.000
.v

3,0mm Cpt 2.100.000


n

Cot thep bat giac, tron con lien can dan, chan de M24x300,H=7m, day

_ ____ __
3,0mm Cpt 2.450.000
Cpt thep bat giac, tron con lien can dan, chan de M24x30Q,I-I=8m, day
3,0mm Cpt 2.850.000

_ _
Cpt thep bat giac, tron con lidn ckn dan, chan d£ M24x300,H=9m, day

_ _____
3,0mm Cpt 3.300.000
__
Cpt thep bat giac, tron con liSn can dan, chan de M24x300,H=10m, day

____ J*L.
3,0mm 3.750.000

3,0mm __ ___ __
Cot thep bat giac, tron con lien can dan, chan de M24x300,H=Um, day
Cot 4.200.000

__ _ _
_
Cot thep bat giac, tron con lien can dan, chan de M24x300,H=6m, day

_liln __ _
4,0mm Cot 2.620.000
Cpt tliep bat giac, tron con lien can dan, chan de M24x300,H=7m, day
4,0mm Cpt 3.090.000

4,0mm _
Cpt tliep bat giac, tron con c5n dan, chan dS M24x300,H=8m, day
Cpt 3.580.000
LlfiN S6 XD-TC TN 4A
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD d6n HTXL cfing trlnh thing 02 ndm 2020
Gia vat lieu
S6TT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu- san pham Ban vi (Chita co
Thui VAT)
1 2 3 4
Cot thep bat giac, tron con lien can dan, chan de M24x300,H=9m, day
4,0mm

4,0mm
Cot thep bat
§L _
Cot thep bat giacÿSn con lilrÿcan dan, chan d4 M24x300,H=10m, day

dan, chan d§ M24x300,H=l lm, day


Cot

Cpt
4.230.000

4.800.000

4,0mm S\ft. Cot 5.400.000


Cot thep b£t gi a c, (than cot den)
Cot thep b£t gi&c, trdn con 6m - D78-3,0mm Cot 2.250.000
-
Cot thep bat giac, tron con 7m D78-3,0mm Cot 2.750.000
-
Cot thep bat giac, tr6n con 8m D78-3,5mm Cot 3.580.000
-
Cot thep bat giac, tron con 9m D78-3,5mm Cot 4.090.000
-
Cot thep bat giac, tr6n c6n 6m D78-4,0mm Cot 2.860.000
du

-
Cot thep bat giac, tr6n con 7m D78-4,0mm Cot 3.460.000
-
Cot thep bat gi£c, tron con 8m D78-4,0mm Cot 4.020.000
Cot thep bat giac, tr6n con 9m - D78-4,0mm Cot 4.600.000
to

Can den
Can den AP01-D dan cao 2,0m, yuan 1,5m Cot 1.000.000
an

Can den APQ1-K k6p cao 2,0m, vucm 1,5m Cot 1.580.000
Can den AP02-D dan cao 2,0m, yuan 1,5m Cpt 870.000
f1

Can d&n APQ2-K kep cao 2,0m, yuan 1,5m Cot 1.320.000
Can den AP03-D dan cao 2,0m, yuan 1,5m Cpt 960.000
.c

Can den AP03-K kep cao 2,0m, yuan 1,5m Cot 1.530.000
CSn den AP04-D dan cao 2,0m, yuan 1,5m. Cot 1.060.000
om

C5n den AP04-K kep cao 2,0m, yuan 1,5m Cot 1.320.000
CSn den AP05-D dan cao 1,0m, yuan 1,5m Cot 780.000
Can den AJP05-K k6p cao 1,0m, yuan 1,5m Cot 1.150.000
.v

Can den AP06-D dan cao 2,0m, viran 1,5m Cot 700.000

_
Can den AP06-K k6p cao 2,0m, virom 1,5m C6t 1.050.000
n

* Ben LED duang pho


Den LED Alumos-D SOW bo 4.292.643
Den LED Alumos-D 75W bp 4.631.929
Den LED Alumos-D 100W bp 5.150.357
Den LED Alumos-D 125W bp 5.657.929
Den LED Alumos-D 150W b6 7.165.714
Den LED Alumos-M 50W bo 4.869.700
Den LED Alumos-M 75W bp 5.799.750
Den LED Alumos-M I00W bo 6.800.100
Den LED Alumos-M 125W bp 8.062.650
Den LED Alumos-M 150W bp 8.954.700
Den pha LED Alumos-M 500W bp 15.000.000
Hi Chon denÿchiSu sang duang pho
SUN-A M70 W (khong bong) bp 1.500.000
SUN-A Ml 50 W (khong b6ng) bo 1.583.000
I.TfiNSd XD-TCTN Trang 41
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD din HTXL cong trinli tliang 02 ndm 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu1 sun phSm Don vi (Chua co
Thue VAT)
1 2 3 4
SUN-A M250W (kliong bong) bp 1.550.000
NEPTUNE M70W (kliong bong) bp 1.883.000
NEPTUNE M150W (khong bong) bp 2.166.000
NEPTUNE M250W (kliong bong) bp 2.283.000
PLUTO M70W (khong bong) bp 1.740.000
PLUTO Ml SOW (khong bong) bp 1.927.000
PLUTO M250W (khong bong) bp 1.950.000
MERCURY M150W (khong bong) bp 2/293X300
MERCURY M250W (khong b6ng) bp 2.386.000
* Cot clen san vuon, trang tri
Cot DC02 (Be gang due, than thep) Cpt 2.050.000
Cpt DC06 (Be gang due, than thep) Cpt 2.668.000
du

Cot DC05B (Be gang due, than gang, son phu theo yeu cau) Cot 5.550.000
Cot PINE + than nhom 108 Cpt 2.850.000
to

Cpt Bamboo + than nliom 76 Cpt 1.540.000


Cpt Arlequin 3,5m Cot L800.000
an

Cpt Arlequin 4,0m Cpt 1.870.000


* Chum tlen cot san vuon
CH02-4 bo 1.400.000
f1

CH02-5 bo L503.000
CH04-4 bg 1.905.000
.c

CH04-5 bo 2.870.000
CH06-4 bp "1.200.000
om

CH06-5 bp 1.454.000
CH07-4 bo 1.350.000
CIT07-5 bp 1.650.000
.v

CH08-4 bp 1.250.000
CH08-5 bp 1.465.000
n

CHI 1-3 bo 1.650.000


CHI 1-4 bp 2.000.000

____
* Phu kicn khac
Khung mong Ml 6x240x240x525 bo 300.000
Khung mong M24x300x300x675 bp 550.000
24 May bien ap cllen lire (Cty CP che tao Bien the dien luc Ha Noi)
100kVA-22/0.4kV May 121.000.000
1 60kVA-22/0.4kV May 138.000.000
180kVA-22/0.4kV May 156.000.000
250kVA-22/0.4kV May 199.600.000
320kVA-22/0.4kV May 240.500.000
400kVA-22/0.4kV May 280.200.000
560kVA-22/0.4kV May 322.000.000
630kVA-22/0.4kV _May 325,000.000
750kVA-22/0.4kV May 355.000.000
LI£N sd XD-TC TN Tronn /H
Phan mem du toan F1
Gii cic loai VLXD din HTXL c6ng trlnh thing 02 nim 2020
Gia vat lieu
S6TT Ten-NIiiin hicu, quy each vat ttr san pham Don vi (Chira co
Thui VAT)
1 2 3 4
1 OOOkVA-22/0.4kV May 455.600.000
1 250kVA-22/0.4kV Mdy 535.200.000
1500k VA-22/0.4kV w s°. Mdy 610.200.000
16 0 OkVA-22/0.4kV
2000kVA-22/0.4kV
W 3
QTAicaiÿ
May 625.8Q0.0QQ
May 750.600.000
100kVA-35/0.4kV May 124.500,000
I60kVA-35/0.4kV May 145.200.000
180kVA-35/0.4kV Mdy 167.000.000
250kVA-35/0.4kV May 209.500.000
320kVA-35/0.4kV May 251.300.000
400kVA-35/0.4kV May 297.800.000
560kVA-35/0.4kV May 341.500.000
du

630kVA-35/0.4kV Mdy 352.000.000


750kVA-35/0.4kV Mdy 370.200,000
1 000kVA-35/0.4kV Mdy 481.500.000
to

1250k VA-35/0.4kV May 568.200.000


1500kVA-35/0.4kV May 668.000.000
an

1600kVA-35/0.4kV May 691.000.000


2000k VA-35/0.4kV May 802.100.000
f1

25 ONG CONG CAC LOAI


25.1 ONG C6NG BE TONG LY TAM (CONG TY CP BE TONG & XD
_
.c

THAI NGUYEN)
Cong mieng loc __ ong
om

C6ng F300 Co cot thdp L=lm 234.835


C6ng F300 Co cot thep L=2m 447.734
C6ng F30Q Co c6t thep L=4m 913.532
.v

Cong F400(A) L=2m 582.981


C6ng_F400(B)L32m
_ 599.403
n

Cdng F400© L=2m 614.652


Cong F500(B) L=2m 1.062.738
Cong F600(A) L=2m 1.097.928
Cong F60Q(B) L=2m 1.135.464
Cong F600(C) L=2m 1.168.308
C6ngF800(01 lop thep) L=2m 1.987.062
C6ng mieng Gfrd: ong
C6ng F500 - 01 lop cot thep L=1 523.158
C6ng F500 - 02 lop c6t thep L=1 743.682
-
C6ng F750 01 lop cot thep L=1 947.784
Cong F750 - 02 16p cot thep L=1 964.206
Cong FI 000/100(A) L=1 1.367.718
Cong FI 000/100(B) L=1 1.432.233
'C6ngP1000/100© L=1 1.664.487
Cong FI 000/100(D) L=1 1.719.383
LlfiN S6 XD-TC TN Trang 43
Phan mem du toan F1
Gid cdc !o?i VLXD den HTXL cong trlnh ihang 02 ndm 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hicu, quy each vat tu- san pham Don vj (Chua cd
ThuS VAT)
1 2 3 4
C6ng F1250/120(A) L=1 2.458.608
Cong F1250/120(B) L=1 2.314.329
Cong F1250/120(C) L=1 2.371.806
C6ng F1250/120(D) L=1 2.429.283
ONG CONG GIAN RUNG (CONG TY CP BE TONG & XD THAI
NGUYEN) 6ng
C6ng F15Q0/140(A) L=1 2.761.140
C6ngF1500/140(B) L=1 2.806.989
C6ngF1500/140(C) L=1 2.918.424
Cong FI 500/ 140(D) L=1 3.320.763
Cong F2000/150(A) L=1 4.327.197
Cong F2000/150(B) L=1 4.580.565
du

C6ng F2000/150(C) L=1 4.666.194


Cong F2000/150(D) L=1 4.763.553
to

ONG CONG BE TONG (NHA MAY BE TONG AMACACQ


Cong rung ep lien ket Icieu mieng loe (chicu dai 2,5m). Cong tai
an

trong tien chuan (TC)-Tuo’ng diro’ng tai trong HL 93 md


C6ng D300 M300
Cong D400 M300 __ 273.000
317.000
f1

Cong D500 M300 428.000


Cong D600 M300 53CK000
.c

Cong D800 M300 946.000


Cong D1 000 M300
om

1.352.000
CongD1250 M300 2.027.000
Cong D1500 M300 2.583.000
Cong D1800 M300 3.664.000
.v

Cong D2000 M300 4.084.000


Cong hop rung ep chicu dai lm. Cong tai trong HL93
n

md
Cong hQp BxH 600x600mm 1.845.000
Cong hop BxH 800x800mm 2.000.000
Cong hQp BxH 800x1000mm 2.528.000
Cong hQp BxH lOOOxlOOOmm 2.885.000
Conghpp BxH 1250x1250mm 3.128U00
Cong hQp BxH 1500x1500mm 4.885.000
Cong hQp BxH 2000x200Qmm 8.273.000
Cong hQp BxH 2500x2500mm 12.565.000
Cong hQp BxH 1500x1500mm 4.885.000
Cong liQp BxH 2Q00x20Q0mm 8.273.000
Cong hpp BxH 2500x2500mm 12.565.000
26 6NG C6NG BE TONG” (CONG TY TNHH BE TONG & XD THAM
QUYEN)
26.1 Cong du’oi duong 6 to boat tai via he md
Congtron D300 312.000
LlliN SO XD-TC TN T ror\n A A
Phan mem du toan F1
Gift ciSc lopi VLXD den HTXL c6ng trinh thing 02 nSm 2020
Gia vat lieu
SoTT Tcn-Nhan liieu, quy each vat tu* san pham Bon vi (Chua co
Thui VAT)
1 2 3 4
Cong tron D400 442.000
Cong tron D6Q0 614.000
1

1
C6ng tron D800 963.000
C6ng tron D1000 1.252.000
! Cong tron D1200 1.762.000
Cong tron D1500 2.333.000
26.2 Cong dirfri dufrng 6 to hoartnlagjjigsÿ md
Cong tron D300 314.000
C6ng tron D400 443.000
C6ng tron D60Q 618.000
C6ng tr6n D750 703.000
C6ng trdn D800 933.000
du

Cong tron D1000 1.183.000


Cong tron D 1200 1.774.000
Cong tron D1500 2.345.000
to

Cong tron D2000 3.165.000


26.3 Cong dufri flufrng 6 to hoat tai C md
an

C6ng tr6n D300 341.000


C6ng tron D400 488.000
f1

C6ng tron D500 568.818


Cdng tron D600 748.000
.c

Cong tron D750 1.193.000


C6ng tron D8Q0 1.178.000
om

Cong tron D1000 1.880.000


Cong tron D1200 2.354.000
Cong tron D 1250 2.478.000
.v

Cong tron D1500 3.045.000


C6ng tron D2000 4.388.000
n

26.4 Cong hop va riinh U md


Cong hop 600x600x1200 1.776.000
Cong hop 800x800x1200 1.906.000
Cong hop 1000x1000x1200 1.987.000
! Cong hop 1000x1500x1000 2.755.000
Cong hop 1500x2000x1000 3.870.000
Cong hop 2000x2000x1200 5.937.000
Ranh U 600x800x1000 1.284.000
Ranh U 400x660x1000 1.085.000
27
_
6NG BE TONG COT THEP THOAT NUttC (CONG TY TNHH BE
TONG XAY DtTNG VIET CITING)
27.1 _
C6ng tron rung loi day truyen Cong hoa lien bang Due; Chi6u dai
_
2,5m. Tai trong TC (HL93)
C6ng D300 M300
md
301.000
C6ng D400 M300 355.000
! LlfiNSd XD-TCTN Trang 45
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL cong trinh thdng 02 nSm 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan liieu, quy each vat tu* san pham Don vi (Chita co
ThuS VAT)
1 2 3 4
C6ngD500M300 490.000
C6ng D600 M300 596.000
Cdng D800 M300 1.039.000
C6ng D1000 M3 00 1.490.000
C6ng D1250 M300 2.195.000
Cong D1800 M300 4.032.000
C6ng D2000 M300 4.551.000
C6ng D2500 M300 6.910.000
Cdng hop rung loi day truyen Cgng hoa lien bang Due; Cliieu dai
27.2
2,5m. Tai trong TC (HL93) __ md
C6ng hop BxH 600x600mm 1.949.000
C6ng hpp BxH 800x800mm 2.128.000
du

Cong hQp BxH 800x1000mm 2.670.000


Cong hpp BxH 1000x1000mm 3.058.000
to

Cdng hQp BxH 1200x1200mm 3.376.000


Cdng hpp BxH 1500x1500mm 5.294.000
an

27.3 Cdng hop rung loi day truyen Cong lioa lien bang Due; Cliieu dai
1,5m. Tai trong TC (HL93) md
Cdng hQp BxH 2000x2000mm 8.771.000
f1

27.4 Cdng hop rung loi day truydn Cong hoa lien bang Due; Chidu dai
1,2m. Tai trong TC(HL93) md
.c

Cdng hop BxH 2500x2500mm 13.645.000


Cdng hop BxH 3000x3000mm
om

16.400.000
28 PE VA DAI CONG CAC LOÿI
28.1 San pham cua Cong ty CP Be tong &XD Thai Nguyen cai
De cdng F300 85.000
.v

Be cdng F400 85.000


Be cdng F600
n

128.000
Be cong F750 185.000
Bd cdng FI 000 280.000
Be cdng F 1250 348.000
Be cdng FI 500 490.000
Be cdng F2000 731.000
Bai cdng FI 000 bp 116.000
Bai cdng FI 250 140.000

28.2
Bai cdng FI 500
Dai cdng F200Q _
San pham cua Cong ty TNHH Be tong &XD Tham Quyen
169.000
214.000
cai
Bd cdng F300 129.000
Bd cdng F40Q 154.500
Be cdng F600 196.000
Be cdng F800 246.000
Bd cdng FI 000 339.000
LIEN S6 XD-TCTN Tron<ri Ad
Phan mem du toan F1
Gifi cdc loai VLXD d4n HTXL c6ng trinh thing 02 nSm 2020

! GiA vat lieu


SoTT Ten-Nlian hicu, quy cAch vat tu1 san phAm Ban vi (Chita co
Thud VAT)
1 2 3 4
De c6ngF120Q 452.000
Se c6ngF150Q 599.000
De cong F2000 735.000
2S.3 San pham cua nhÿnÿfeoSngÿMACCAO cdi
Be cong F300, MiOfl CHINH/*/ 60.000
B§ c6ng F400, 71.000
m cong F50Q, 90.000
Be cong F600, M200 100.000

_
Be cong F80Q, M200 140.000
Da cdngFlQOO, M20Q 215.000
Be cong F1200, M200 298.000
Be cong F1250, M200 298.000
du

Be cong FI 500, M200 353.000


Datong FI 800, M200 452.000
Be cong F2000, M200 590.000
to

28.4 San pham ciia Cong ty TNHH Be tong XD Viet Cu'6'ng cai
: Pa c6ng F300, M200 74.000
an

B6 c6ng F400, M200 87.000


| pa cdng F500, M200 108.000
f1

Be cong F600, M200 121.000


Da c6ng F800, M200 278.000
.c

Pa c6ng F10QQ, M200 243.000


Pa c6ngF1200, M200 330.000
om

Da c6ngF1250, M200 332.000


Pa cong FI 500, M200 391.000
Pa cong FI 800, M200 494.000
.v

Pa c6ng F2000, M200 634.000


29 ONG NUtfC CAC LOAI
n

29.1 6'ng ma Item va phu kien ong kem


ong ma kem Vinapipe (khong ren) BS- M md
DN15 34.000
DN20 68.000
DN32 99.500
DN50 340.000
Phu kien dung cho ong thep ma kem san xuAt tai Trung Quoc - cai
Kf hieu A, DZ
La thu ma kem D20 7.500
C6n thu ma kem D25 12.000
C6n thu ma kem D 32 18.500
C6n thu ma kem D 40 22.900
C6n thu ma kem D50 38.500
C6n thu ma kem D 100 141.400

LI£NS6XD-TCTN Trang 47
Phan mem du toan F1
Gii cac lo?i VLXD din HTXL cong trtnii thang 02 n5m 2020
Gia vat lieu
S6 TT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu* san pham Don vi (Chua co
Thui VAT)
1 2 3 4
Cutthepmakem D15 5.500
Cutthepmakem D20 9.000
Git thep ma kem D25 15.800
Cutthepmakem D32 24.400
Cutthepmakem D40 30.700
Cutthepmakem D50 50.000
Cutthepmakem D100 208.200
T6 thep ma kem D20 12.800
Te thep ma kem D25 21.800
TS thep ma kem D32 32.400
Te thep ma kem D40 38.500
T6 thep ma kem D50 64.000
du

Rdc co ma kem D20 24.100


R&c coma kem D25 38.600
to

Rac co ma kem D32 53.900


Rac co ma kem D40 73.200
an

Rac co makem D50 102.100


Rac co makem D1Q0 413.500
Kep thep makem D20 7.300
f1

Kep thep makem D25 12.400


Kep thep ma kem D32 18.500
.c

Kep thep makem D40 22.900


Kep thep makem D50 38.500
om

Mang song thep ma kem D20 7.400


Mang song thep ma kem D25 12.500
Mang song thep ma kem D32 18.500
.v

Mang song thep ma kem D40 23.400


Mang song thep ma kem D50 38.900
n

Mang song thep ma kem D 100 138.500


-
29.2 ong gang va phu lcien dung cho ong gang ap suat tlnur 50 kg/cm2
ong gang
ong gang can (Deo) mieng bdt Xing Xing TQ - md
DN100 638.000
DN150 810.000
DN200 1.093.000
DN250 1.648.000
DN300 1.914.000
DN400 2.994.000
DN500 4.148.000
6ng gang c£tu (Deo) mifeng bat EU- PAMBQO-TQ md
DN100 627.000
DN150 803.000
DN200 1.088.000
LI£N sd XD-TC TN Trann an
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD d6n HTXL cong trinh thing 02 nim 2020
Gia vat lieu
So TV Tcn-Nlian hieu, quy each vat tir sail phiim Don vi (Chita co
Thud VAT)
1 2 3 4
DN250 1.458.000
DN300 1.804.000
DN400 2.847.000
DN500
DN600
Phu kien dung cho ong
1555"® 4.070.000
6.577.000

Phu kien dung cho 6'ng gang dp suat tJul 50kg/cm2 cai
Cut cong 11°25 EE DN100 814.000
Cilt cong 22°30 EE DN10Q 847.000
Cat cong 45° EE DN100 1.023.000
Cat cong 90° EE DN100 1.065.000
Cut cong45°BBDNlQ0 1.078.000
du

i
Cut cong 90° BB DN100 1.177.000
Cut cong 11°25 EE DN150 1.373.000
to

Cut cong 22°30 EE DN150 1.416.000


Cut cong 45° EE DN150 1.587.000
an

Cat cong 90° EE DN150 1.760.000


Cut cong 45° BB DN150 1.540.000
f1

Cut cong 90° BB DN150 1.760.000


Cat cong 11°25 EEDN200 1.994.000
.c

Cat cong 22°30 EE DN200 2.200.000


om

Cut cong 45° EE DN200 2.467.000


Cut cong 90° EE DN200 2.640.000
Cut cong 22°30 BB DN200 2.310.000
.v

CflTcong45° BB DN200 2.937.000


n

Cat cong 90° BB DN200 3.080.000


Cat cong 11°25 EE DN250 2.736.000
Cat cong 90° EE DN250 4.777.000
Cat cong 11°25 EE DN300 4.334.000
!
Cat cong 22°5 EE DN300 4.532.000
Cat cong 45° EE DN300 5.258.000
CaTcong90° EEDN300 6.380.000
Cat cong 22°5BB DN300 6.516.000
Cut cong 45° BB DN300 6.050.000
Cut cong 90 BB DN300 7.260.000
Cat cong 22°5 EE DN400 7.040.000
Cut cong 45° EE DN400 8.152.000
Cat cong 90° EE DN400 10.911.000

LI£N sd XD-TC TN Trang 49


Phan mem du toan F1
GiS cac loai VLXD den HTXL cdng trlnh Ihdng 02 n&m 2020
Gia vat lieu
So TT Tcn-Nhan hicu, quy each vat tu’ san phani Don vj (Chua co
Thui VAT)
1 2 3 4
Khorp n6i mem EE DN65 639.000
Khcfp ntfi mem HE DN100 839.000
Khap n6'i m6m EE DN150 1.239.000
Khcfp noi m&m EE DN200 1.639.000
Kh6p nffi mim EE DN225 1.839.000
Kli6p ngi mim EE DN250 2.039.000
Khap ntfi m&m EE DN300 3.339.000
Khop n6'i mem EE DN400 5.339.000
Kh6p n6'i m6m BE DN100 799.000
Kh6p n6i mem BE DN150 1.199.000
Khap noi m6m BE DN200 1.599.000
Khorp n6'i mim BE DN225 1.799.000
du

Khap n£fi mim BE DN250 1.999.000


Khorp nfl mem BE DN300 2.999.000
to

Khap no! m6m BE DN400 4.999.000


Bu BU DN100 880.000
an

Bu BU DN150 1.485.000
Bu BU DN200 1.716.000
Bu BU DN250 2.310.000
f1

Bu BU DN300 4.720.000
Bu BU DN400 7.370.000
.c

Bu BU DN500 9.350.000
Bu BE DN100
om

891.000
Bu BE DN150 1.555.000
Bu BE DN200 2.002.000
.v

Bu BE DN300 4.355.000
Bu BE DN400 6.952.000
n

Bu BE DN500 9.350.000
Te EBED100/100 1.540.000
Te EBE D150/100 2.211.000
Te 3B DN 100x100 1.958.000
Te 3B DN150X150 3.080.000
T6 EBE D200/100 3.190.000
T& EBE D200/150 3.740.000
Te EBE D200/200 3.862.000
Te 3B D200/200 5.170.000
T6 3B D200/100 3.850.000
Te EBE D300/100 5.775.000
+ Van hi dong MIHA 2000 tay gat Cai
DN 20 103X300
DN 25 147.000
DN 32 320.000

LlfiN SC) XD-TC TN Tronn CCl


Phan mem du toan F1
Gii cdc loai VLXD d£n HTXL c6ng trlnh thing 02 nim 2020
Gia vslt lieu
So TT Tcn-Nhan hieu, quy each vat tui san pham Don vi (Chua co
Thui VAT)
1 3 4
DN 40 m 32 401.000
552.000
+ Van l"chieu dong 16 xo M®1 CmNIIAj Cai
DN 20 64.000
DN 25 85.000
DN 32 155.500
DN 40 192.000
DN 50 267.500
+ Van xa khi do n cai
DN40 2.233.000
DN50 2.750.000
+ Phu Itien gang diing cho 6'ng uPVC, nhan hieu Envicon xuat sti cai
du

Malaysia
Co 90° DN110 803.880
Co 90° DN160 1.607.760
to

Co 90° DN225 3.327.170


an

Co 90° DN315 6.185.410


Co45°DN110 781.550
Co 45° DN160 1.563.100
f1

Co 45° DN225 2.724.260


.c

Co45°DN315 5.068.910
Co22°5 DN110 714.560
om

Co 22°5 DN160 1.161.160


Co 22°5 DN225 2.724.260
Co 22°5 DN315 5.068.910
.v

Co 11°25DN110 647.570
n

Co 1 1°25 DN160 1.027.180


Co 11°25 DN225 2.724.260
Co 11°25 DN315 5.068.910
Te EEE DN 110x110 1.339.800
TeEEEDN 160x110 2.188.340
T6 EEE DN 160x160 2.233.000
Te EEE DN 225x225 7.301.910
TeEEEDN 315x315 11.879.560
TeEEBDN 110x100 1.697.080
TeEEBDN 160x100 3.126.200
Te EEB DN 160x150 3.327.170
TeEEB DN 225x150 5.269,880
Te EEB DN 315x150 9.345.105
29.3 ong nhna va phu kien dung cho one nhura
ong nhura
Ll£N sd XD-TC TN Trang 51
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL cong trlnh thang 02 nSm 2020
Gia vat lieu
So TT Tcn-Nhan liicu, quy each vat tu’ san pham Don vi (Chua cd
Thue VAT)
1 2 3 4
-
ong nliufa Bach Dang n PVC noi ghep bang zoang cao su- PN10 md
ong PVC F 110 x5,3mmx6m 125.500
Ong PVC F 160 x7,7mmx6m 254.500
Ong PVC F 225 xl0,8nimx6m 503.500
ong PVC F 280 x 13,4mmx6m 827.500
Ong PVC F 315 x 15mmx6m 1.044.000
-
ong nhira Bach Bang HOPE PESO -PN 12,5 md
6'ng F 25x2mm 10.000
6'ng F 40 x3mm 24.000
ong F 63 x4,7mm 60.000
ong nhtfa De Nhat uPVC noi ghep bang zoang cao su- PN10 md
6ng F 110 x5,3mmx6m 125.000
du

6'ng F 160 x7,7mm x6m 250.000


6ng F 225 x10,8mm x6m 491.000
to

ong F280 x 13,4mm x6m 758.000


6'ng F315 x 15mm x6m 952.000
-
ong nhira Pe Nhat HDPE PE100 - PN12,5
an

md
6ng F 25 x2mm 10.500
6'ngF 40 x3mm 25.000
f1

6'ng F 63 x4,7mm 61.500


o'ng nhtra Thuan Phat uPVC noi ghep bang zoang cao su PN10 md
.c

O'ng F 110 x5,3mmx6m noooo


6'ng F 160 x7,7mm x6m 250.000
om

Ong F 225 x10,8mm x6m 491.000


Ong F 280 xl 3,4mm x6m 758.000
Ong F315 x 15mm x6m 952.000
.v

-
ong nlma Thuan Phat HDPE PE100 PN12,5 - md
6'ngF 25 x2mm 10.000
n

OngF 40 x3mm 24.000


Ong F 63 x4,7mm 60.000
Ong nhira Binh Minh (6ng HDPE)
- 6ng HDPE 100
<I> 20 md
DN20 x 2,0 PN 16,0 7.800
DN20 x 2,3 PN 20,0 9.000
<I>25 md
DN25 x 2,0 PN 12,5 10.000
DN25 x 2,3 PN 16,0 11.500
0 32 md
DN32 x 2,0 PN 10 13.100
DN32 x 2,4 PN 12,5 15.500
0 40 md
LIIiNSd XD-TCTN Trarwi RO
Phan mem du toan F1
Gid cdc logi VLXD d£*n HTXL cong trlnh thdng 02 ndm 2020
Gia vat lieu
S6TT Tcn-Nhan Iiicu, quy each vat tir san pham Don vi (Chica co
Thud VAT)
1 3 4
DN40 x 2,0 PN 8 16.500
DN40 x 2,4 PN 10,0 !£( s_o 19.700
0 50 md
DN50 x 2,4 PN B
te;
37
rr*
25.100
DN50 x 3,0 PN 10 30.400
0 63 md
DN63 x 3,0 PN 8 39.400
DN63 x 3,8 PN 10 48.500
0 75 md
DN75 x 3,6 PN 8 55.600
DN75 x 4,5 PN 10 68.400
du

0 90 md
DN90 x 4,3 PN 8 79.800
DN90 x 5,4 PN 10 98.400
to

O 110 md
an

DN110x4,2 PN 6 96.400
DN110 x 5,3 PN 8 119.700
DN1 10 x 6,6 PN 10 146.400
f1

0125 md
.c

DN125 x4,8 PN 6 124.200


DN125 x 6,0 PN 8 153.000
om

O 140 md
DN140 x 5,4 PN 6 156.700
DN140 x 6,7 PN 8 191.600
.v

O 160 md
DN160 x 6,2 PN 6 205.600
n

DN160 x 7,7 PN 8 251.300


O 180 md
DN180 x 6,9 PN 6 256.000
DN180x8,6 PN 8 315.800
O 200 md
DN200 x 7,7 PN 6 317.500
DN200 x 9,6 PN 8 391.300
0> 225 md
PN225 x 8,6 PN 6 398.900
DN225 x 10,8 PN 8 494.400
0)250 md
DN250 x 9,6 PN 6 494.300
DN250x 11,9 PN 8 605.100

LlfiN Sd XD-TC TN Trang 53


Phan mem du toan F1
Gii cdc loai VLXD den HTXL c6ng trlnh tiling 02 nam 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hicu, quy each vat tu san pham Bern vi (Chua co
ThuS VAT)
1 2 3 4
0 280 md
DN280 x 10,7 PN 6 616.600
DN280 x 13,4 PN 8 763.800
O 315 md
DN315 x 12,1 PN 6 785.500
DN315 x 15,0 PN 8 959.900
O 355 md
DN355 x 13,6 PN 6 992.600
DN355 x 16,9 PN 8 1.218.700
O 400 md
DN400 x 15,3 PN 6 1.258.800
du

DN400 x 19,1 PN 8 1.554.100


O 450 md
to

DN450 x 17,2 PN 6 1.591.500


DN45Q x21,5 PN 8 1.965.400
an

0 500 md
DN500X 19,1 PN 6 1.963.000
f1

DN500 x 23,9 PN 8 2.425.000


O 560 md
.c

DN560 x 21,4 PN 6 2.703.500


DN560 x 26,7 PN 8 3.333.500
om

0 630 md
DN630 x 24,1 PN 6 3.425.400
DN630 x 30,0 PN 8 4.211.100
.v

O 710 md
n

DN710x27,2 PN 6 4.360.100
DN710 x 33,9 PN 8 5.369.500
O 800 md
DN800 x 30,6 PN 6 5.522.100
DN80Q x 38,1 PN 8 6.805.900
0 900 md
DN900 x 42,9 PN 8 8.611.500
DN900 x 53,3 PN 10 10.564.900
- Ong HDPE 80
0 20 md
DN20 x 2,0 PN 12,5 7.800
DN20 x 2,3 PN 16,0 9.000
0 25 md
lDN25x 2,0 PN 10,0 10.000
LlfiN Sd XD-TC TN Trstnn ZA
Phan mem du toan F1
GiA cAc loai VLXD din HTXL cong trlnh thAng 02 nAm 2020
Gid vat lieu
S6 TT Tcn-Nhan hieu, quy each vat tu- san pirfun Don vi (Chita co
Thue VAT)
1 2 3 4
DN25 x 2,3 PN 12,5 11.500
X
0 32 0 md
DN32 x 2,0 PN 8 so I' 13.100
DN32 x 2,4 PN 10,0 W* OHiNH 15.500
0 40 md
DN40 x 2,4 PN 8 19.700
O 50 md
DN50 x 2,4 PN 6 25.100
DN50 x 3,0 PN 8 30.400
0 63 md
DN63 x 3,0 PN 6 39.400
du

DN63 x 3,8 PN 8 48.500


0 75 md
DN75 x 3,6 PN 6 55.600
to

DN75 x 5,6 PN 10 83.400


an

0 90 md
DN90 x 4,3 PN 6 79.800
DN90 x 5,4 PN 8 98.400
f1

OllO md
.c

DN110 x4,2 PN 4 96.400


11
DN110 x 5,3 PN 6 119.700
om

DN110x6,6PN 6,6 146.400


0125 md
DN125 x 4,8 PN 4 124.200
.v

DN125 x 6,0 PN 6 153.000


O 140 md
n

DN140 x 5,4 PN 4 156.700


DN140 x 6,7 PN 6 191.600
O 160 md
DN160_x_6,2PN4 205.600
DN160 x 7,7 PN 6 251.300
O 180 md
DN180 x 6,9 PN 4 256.000
DN180 x 8,6 PN 6 315.800
0 200 md
DN200 x 7,7 PN 4 317.500
DN200 x 9,6 PN 6 391.300
0 225 md
DN225 x~8,6 PN 4 398.900

LlfiN S<3 XD-TC TN Trang 55


Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL c6ng trinh tlidng 02 nSm 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu- san pham Don vj (Chuo co
Thus VAT)
1 2 3 4
DN225 x 10,8 PN 6 494.400
O 250 md
DN250 x 9,6 PH 4 494.300
DN250 x 11,9 PN 6 605.100
cD 280 md
DN280 x 10,7 PN 4 616.600
DN280 x 13,4 PN 6 763.800
cD 315 md
DN315 x 12,1 PN 4 785.500
DN315 x 15,0 PN 6 959.900
0>355 md
du

DN355 x 13,6 PN 4 992.600


DN355 x 16,9 PN 6 1.218.700
to

0> 400 md
DN400 x 15,3 PN 4 1.258.800
an

DN400 x 19,1 PN 6 1.554.100


cD 450 md
f1

DN450 x 17,2 PN 4 1.591.500


DN450 x 21,5 PN 6 1.965.400
.c

cD 500 md
DN500x 19,1 PN 4 1.963.000
om

DN500 x 23,9 PN 6 2.425.000


0)560 md
DN560 x 21,4 PN 4 2.703.500
.v

DN560 x 26,7 PN 6 3.333.500


n

cD 630 md
DN630 x 24,1 PN 4 3.425.400
0)710 md
DN7 1 0 x 27,2 PN 4 4.360.100
DN710 x 33,9 PN 6 5.369.500
cD 800 md
DN800 x 30,6 PN4 5.522.100
DN800 x 38,1 PN 6 6.805.900
cD 900 md
DN900 x42,9 PN 6 8.611.500
- Ong PPR
cD 20 md
DN20 x 1,9 PN IQ-Lanh 18.100
DN20 x 3,4 PN 20 -Nong 26.700
LI6NS<3 XD-TCTN Trann
Phan mem du toan F1
Gid cic loai VLXD d$n HTXL cfing trinh thing 02 nfim 2020
GiA vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy cdch vat tir san pham Don vi (Chua co
ThuS VAT)
1 3 4
<1)25 md

s~o 13>
DN25 x 2,3 PN 10 -Lanh ffgf 25.700
DN25 x 4,2 PN 20 -N6ng[,'gi 47.300
mmmji y: md
<I> 32
DN32x2,9 PN 10 -Lanh 50.100
DN32 x 5,4 PN 20 -Nong 69.100
<I> 40 md
DN40 x 3,7 PN 10 -Lanh 67.200
DN40 x 6,7 PN 20 -Nong 107.100
<D50 md
DN50 x 4,6 PN 10 -Lanh 98.500
du

DN50 x 8,3 PN 20 -N6ng 166.500


<1)63 md
157.100
to

DN63 x 5,8 PN 10 -Lanh


DN63 x 10,5 PN 20 -Nong 262.800
an

<1)75 md
DN75 x 6,8 PN 10 -Lanh 219.400
DN75 x 12,5 PN 20 -N6ng 372.700
f1

<1)90 md
.c

DN90 x 8,2 PN 10 -Lanh 318.400


DN9Q x 15,0 PN 20 -Nong 543.100
om

<D110 md
DNllOx 10 PN 10 -Lanh 509.200

___
;
DNllOx 18,3 PN 20 -Nong 804.200
.v

<D 125 md
630.500
n

DN125x 11,4 PN 10 -Lanh


DN125 x20,8 PN 20 -Nong 1.037.000
<D140 md
DN140x 12,7 PN 10 -Lanh 778.400
DN140 x 23,3 PN 20 -Nong 1.308.000
Ong nil11a xoan HDPE-Cong ty co ph3n ho p tdc Thftnli Cong
Ong nhira xo5n HDPE Ti6n Cong- TFP 0 32/25 m 12.800
Ong nhira xoin HDPE Ti6n Cong- TFP 0 40/30 14.900
Ong nhua xoin HDPE Tmn Cong- TFP 0 50/40 21.400
Ong nh\ra xoan HDPE Tien Cong- TFP 0 65/50 29.300
Ong nhira xoSn HDPE Tien Cong- TFP 0 85/65 42.500
Ong nhua xo5n HDPE Ti4n Cong- TFP 0 105/80 55.300
Ong nhua xoSn HDPE Ti6n Cong- TFP 0 1 10/90 63.600
Ong nhira xoan HDPE Tiln Cong- TFP 0 130/100 78.100
! LlfiNSOXD-TCTN Trang 57
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD den HTXL cong trlnh thdng 02 nam 2020
Gia vat lieu
So TT Tcn-Nlian hieu, quy each vat tu- san pham ©on vi (Chua cd
Thui VAT)
1 2 3 4
Ong nhua xoan HDPE Ti6n Cong- TFP 0 160/125 J.2J400
Ong nhira xoan HDPE Ti6n Cong- TFP 0 195/150 165.800'
Ong nhua xoan HDPE Ti6n Cong- TFP 0 210/160 185.000
Ong nhua xo5n HDPE Ti4n Cong- TFP 0 230/175 247.200
Ong nhira xodn HDPE Tien Cong- TFP 0 260/200 295.500
Ong nhira xoSn HDPE Ti4n Cong- TFP 0 320/250 636.600
Ong nhua xoan HDPE Santo (ELP) -Cong ty co phan SANTO
6ng nhua xoin HDPE Santo ELP 25 m 12.800
Ong nhua xoan HDPE Santo ELP 30 14.900
Ong nhua xoan HDPE Santo ELP 40 21.400
Ong nhua xoSn HDPE Santo ELP50 29.300
du

Ong nhura xodn HDPE Santo ELP 65 42.500


Ong nhira xoan HDPE Santo ELP 80 55.300
to

Ong nhira xoan HDPE Santo ELP 90 63.600


Ong nhira xoan HDPE Santo ELP100 78.100
an

Ong nhira xoSn HDPE Santo ELP 125 121.400


Ong nhira xo5n HDPE Santo ELP 150 165.800

_
f1

Ong nhira xodn HDPE Santo ELP 175 247.200


Ong nhua xoan HDPE Santo ELP 200 295.500
_
.c

Ong nhua xoan HDPE Tan Phat -Cong ty co phÿn clÿu tu- cong
nghicp Tan Phat
om

Ong nhira xoan HDPE Tan Phat TP 0 32/25 m 12.800


Ong nhira xo5n HDPE Tan Phat TP 0 40/30 14.900
Ong nhua xo5n HDPE Tan Phat TP 0 50/40 21.400
.v

Ong nhira xoin HDPE Tan Phat TP 0 65/50 29.300


n

Ong nhira xoln HDPE Tan Phat TP 0 85/65 42.500


Ong nhira xodn HDPE Tan Phat TP 0 105/80 55.300
Ong nhira xodn HDPE Tan Phat TP 0 1 1 0/90 63.600
Ong nhira xoln HDPE Tan Phat TP 0 130/100 78.100
Ong nhira xo5n HDPE Tan Phat TP 0 160/125 121.400
Ong nhira xoan HDPE Tan Phat TP 0 195/150 165.800
Ong nhua xoan HDPE Tan Phat TP 0 210/160 185.000
Ong nhua xoan HDPE Tan Phat TP 0 230/175 247.200
Ong nhua xoan HDPE Tan Phat TP 0 260/200 295.500
Ong nhua xoan HDPE Tan Phat TP 0 320/250 636.600
Phu kien dung cho ong nhua
Phu kien nhua HDPE, nhan hieu “Con Ca" -Malaysia cai
Mang s6ng n<5i thang 25x25mm 20.000
Mang s6ng n<5i thang 40x40mm 48.500
Mang s6ng n6'i thang 63x63mm 105.000
LI£NS6 XD-TCTN Trann RR
.
f mem du toan F1
Phan
GiS cdc loai VLXD dSn HTXL c6ng trlnh tlidng 02 n3m 2020
Giavat lieu
S6TT Ten-Nhan liieu, quy each vat tu'san phdm Bon vi (Chica co
Thud VAT)
1 2 3 4
T6 dfeu 25x25mm 27.000
Tfe d6u 40x40mm 82.000

I i
T6 ddu 63x63mm SO ’ 180.000
Cut 90° 25x25mm TAlCHlNH 20.000
CiSt 90° 40x40mm
Cat 90° 63x63mm &
M 55.500
120.000
Mang s6ng m6t ddu ndi ren ngoai 25x3/4 11.500
Mang s6ng m6t ddu n6'i ren ngoai 40x1.1/4 40.000
Mang s6ng mot ddu ndi ren ngoai 63x2 62.000
Nut bit 25mm 9.800
Nut bit 40mm 27.000
Nut bit 63mm 63.000
-
du

Phu lcien uPVC Europipe


Mang sdng
Mang song D21 PN10 cai 1.091
to

Mang song D27 PN10 cai 1.364


Mang song D34 PN10 cai 1.545
an

Mang song D42 PN10 cai 2.727


Mang song D48 PN10 cai 3.455
f1

Mang song D60 PN10 cai 12.909


Mang songD75 PN10 cai 19.091
.c

Mang song D90 PN10 edi 31.000


Mang song D110 PN8 cai 35.455
om

Cut ffiu 90 (to


Cut dSu 90 d6 D21 PN10 cai 1.182
Cut d6u 90 do D27PN10 cai 1.727
.v

Cut d6u90 do D34 PN10 cai 1121


Cut d6u~90 do D42 PN10 edi 4.364
n

Cut deu 90 do D48PN10 cai 6.909


Cut deu 90 do D60 PN8 cai 10.182
Cut dSu 90 do D75 PN8 edi 18.000
Cut d6u 90 do D90 PN8 cai 25.000
Cflt d6u 90 do D1 10 PN8 cai 48.500
Chick 45 do
Ch4ch 45 do D21 PN10 cai 1.182
Chech 45 do D27PN10 cai 1.455
Chech 45 do D34PN10 cai 3.136
Chech 45 dQ D42PN10 edi 3.273
Chech 45 do D48PN10 edi 5.273
Chech 45 dp D60 PN8 edi 8.636
Chech 45 do D75 PN8 cai 14.909
Chech 45 do D90 PN8 cai 20.455
Chech 45 do D1 10 PN8 edi 40.364
LI£N S6 XD-TC TN Trang 59
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD d4n HTXL cong trlnh tlidng 02 ndm 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy each vat tirsan pham Don vi (Chira co
Thui VAT)
1 2 3 4
Tediu
Te deu D21PN10 cai 1.727
Te deu D27 PN10 cai 2.909
Te d§u D34 PN10 cai 4.000
T6dSuD42 PN10 cai 5.727
Ted£u D48PN10 cai 8.545
Te diu D60 PN8 cai 13.455
Te dSu D75 PN8 cai 22.909
Te dSu D90 PN8 cai 33.182
TS dSu D110 PN8 cai 64.091
Telhn
Te thu D27/21 PN10 cai 2.273
du

Te thu D34/27 PN10 cai 3.182


Te thu D42/34 PN10 cai 5.273
to

Te thu D48/42 PN10 cai 8.727


Te thu D60/48 PN8 cai 11.364
an

Te thu D75/48 PN8 cai 18.000


Te thu D75/60 PN8 cai 20.182
Te thu D90/60 PN8 cai 31.273
f1

Te thu D1 10ÿ90 PN8 cai 148.545


Cdn thu
.c

Con thu D27/21 PN10 cai 1.091


om

Con thu D34/27 PN10 cai 1.909


Con thu D42/34 PN10 cai 2.455
Con thu D48/42 PN10 cai 3.273
Con thu D 60/48 PN10 cai 6.182
.v

Con thu D75/60 PN8 cai 8.182


Con thu D90/75 PN10
n

cai 17.818
Con thu D110/90 PN8 cai 23.636
Ydku
Yd§u D42 PN12,5 cai 6.364
Yd£uD48PN12,5 cai 12.364
Y deu D60 PN10 cai 19.318
Y deu D75 PN8 cai 31.909
Y deu D90 PN10 cai 48.636
Y d£u D1 10 PN8 cai 59.091
Ythu
Y thu D90/75 PN10 cai 38.182
Ythu Dll 0/75 PN8 cai 50.091
Y thu D110/75 PN10 cai 52.727
Y thu D110/90 PN8 cai 53.114
Ythu D110/90 PN10 cai 55.909
Bnc dutySn bac
LDeN Sd XD-TC TN Trann RD
Phan mem du toan F1
GiA cSc loai VLXD d6n HTXL cong trlnh tiling 02 nim 2020
Gid vat lieu
S6TT Ten-Nhan hieu, quy each vat tir san plilm Bun vi (Chita co
Thui VAT)
1 3 4
Bac chuyin bac D27/21/ÿÿ--ÿÿ cai 2.364
Bac chuyln bac D60/4ÿPf41ÿ
A cai 8.273
BAC chuySn bac cai 7.636
! Bac chuyln bac D90/fPP J&h edi 11.818
Bac chuySn bac D1 ~
cai 24.091
Thap cong din
Thap cong d6u D90 edi 47.182
Thap cong dlu D110 cai 81.727
Te cong itdu
Tecongdk D90PN10 cai 60.091
Te cong dlu D90 m6ng edi 36.727
Te cong d£u D110 PN10 cai 118.727
du

Ban bit dug _


Te cong d§u D110 mong cai 61.091

Blu bit 6ng D60 PN10 cai 8.182


to

i
Dau bit dng D90 PN10 cai 18.273

_
P&ubjt dng D110 PN10 cai 27.273
an

Bjtxd
Bjt xaD60 cai 9.091
f1

Bjt xa D90 cai 19.182


Bjt xapno cai 25.455
.c

Bjt xa D160 cai 64.545


Si phdng
om

Bit xaD60 edi 24.091


Bit xa D90 cai 62.182
Bjt xaDllO cai 91.909
I
.v

Pliu Icien chiu nhiet PPR


6ng tranh
n

D20 cai 13.636


D25 cai 25.455
Nut bit
D20 edi 2.636
! D25 cai 4.545
D32 cai 5.909
I D40 cai 8.909
D50 cai 16.818
CM 90°
D20 edi 5.273
D25 edi 7.000
D32 cai J_2.273
D40 cai 20.000
D50 cai 35.091
;
LlfiN Sd XD-TC TN Trang 61
Phan mem du toan F1
Gti c£c lo?i VLXD den HTXL cong trlnli thang 02 n5m 2020
Gia vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu’ san pham Don v| (Chica co
Thui VAT)
1 2 3 4
TeclSu
D20 cai 6.182
D25 cai 9.545
D32 cai 15.727
D40 cai 24.545
D50 cai 48.182
Mang song
D20 cai 2.818
D25 cai 4.727
D32 cai 7.273
D40 cai 11.636
D50 cai 20.909
du

Chick 45°
D20 cai 4.364
to

D25 cai 7.000


D32 cai 10.545
an

D40 cai 21.000


D50 cai 40.091
Con thu
f1

D25/20 cai 4.364


D32 /25,2Q cai 6.182
.c

040/32,25,20 cai 9.545


D50/40,32,25,20 cai 17.182
om

Tethu
D25/20 cai 9.545
D32 125,20 cai 16.818
.v

D40/32,25,20 cai 37.000


D50/40,32,25,20 65.000
n

cai
Rac co nit tea
D20 cai 34.545
D25 cai 50.909
D32 cai 73.182
D40 cai 84.091
D50 cai 126.364
Van chan
D20 cai 135.455
D25 cai 183.636
D32 cai 211.818
D40 cai 238.182
D50 cai 559.091
Van civa
D20 cai 181.818

LE6N S6 XD-TC TN Tran a 62


r
Phan. mem du toan F1
Gto cic loai VLXD din HTXL cfing trlnh thing 02 nSm 2020
! Gia vat lieu
' S6TT Ten-Nhan hieu, quy cdch vat tu‘ san phSm ©<m vi (Chica cd
Thui VAT)
1 2 3 4
D25 c&i 209.091
D32 cai 300.000
D40 cai 505.000
D50 SO \% cai 7S7.500
Phil kicn ong nhua xoanÿU (Fi$MS6nJ-C6ng
ty co plidn hop tac
Thanh Cong
Mang song TFP 32/25-MS 3Mÿÿ chide 6.600
Mang song TFP 40/30-MS 40/30 7.920
Mang song TFP 50/40-MS 50/40 11.000
Mang song TFP 65/50-MS 65/50 13.200
Mang song TFP 85/65-MS 85/65 19.800
Mang song TFP 105/80-MS 105/80 28.270
du

Mang song TFP 110/90-MS 110/90 29.700


Mang song TFP 130/100-MS 130/100 34.100
Mang song TFP 160/125-MS 160/125 45.100
to

Mang song TFP 195/150-MS 195/150 51.290


Mang song TFP 230/175-MS 230/175 81.070
an

Mang song TFP 260/200-MS 260/200 108.790


Nut loe khong n5p 32/25-NL25 10.560
Nut loe khong nip 40/30-NL30
f1

11.550
Nut loe khong nip 50/4Q-NL40 14.520
Nto loe khong nÿp 65/5Q-NL50
.c

25.080
Nut loe khong nap 85/65-NL65 26.730
om

Nut loe khong nip 105/80-NL80 36.850


Nut loe khong n§p 1 10/90-NL90 42.460
Nut loe khong n5p 130/100-NL100 45.320
.v

Nut loe khong n5p 160/125-NL125 58.080


Nut loe khong nap 195/150-NL150 J54.130
n

Nut loe khong nip 230/175-NL175 108.790


Bang cao su non-S cuon 28.380
Bang cao su luu h6a-V 48.290
Bang keo chju nude PVC-P 21.560
G6i do 130/1 00-GD 100 bp 42.900
G6i d& 195/150-GD 150

cong nghiep Tan Pliat


_ __
Phu kien ong nlnra xoan HDPE Tan Phdt-Cong ty co phan dau ttr

Mang song TP 32/25-MS 32/25 chide


93.500

6.600
Mang song TP 40/30-MS 40/30 7.920
Mang song TP 50/40-MS 50/40 11.000
Mang song TP 65/50-MS 65/50
Mang_song TP 85/65-MS 85/65 __ 13.200
J9.800
28.270
Mang song TP 105/80-MS 105/80
Mang song TP 1 10/90-MS 1 10/90 29.700
i LI£N S6 XD-TC TN Trang 63
Phan mem du toan F1
Gia c&c loai VLXD din HTXL cong trlnli tiling 02 n5m 2020
Gid vat lieu
SoTT Tcn-Nhan hieu, quy each vat tu-san pliam Don vi (Chta co
Thui VAT)
1 2 3 4
Mang song TP 130/100-MS 130/100 34.100
Mang song TP 160/125-MS 160/125 45.100
Mang song TP 195/150-MS 195/150 51.290
Mang song TP 230/175-MS 230/175 81.070
Mang song TP 260/200-MS 260/200 108.790
Mang song TP 320/250-MS 320/250 115.600
Nut loe 65/50-NL 65/50 25.080
Nut loe 85/65-NL 85/65 26.730
Nut loe 105/80-NL 105/80 36.850
Nutloe 1 10/90-NL 110/90 42.460
Nut loe 130/100-NL 130/100 45.320
Nut loe 160/125-NL 160/125 58.080
du

Bang cao su non-S cugn 28.380


Bang cao su liru hoa-V 48.290
Bang keo chiu nucrc PVC-P 21.560
to

G6i da 85/65-GD 85/65 bO 30.030


G6i da 130/100-GD 130/100 42.900
an

G6i da 195/150-GD 195/150 93.500


30 PHU ICI$N KHU V$ SINH - StT V$ SINH
f1

30.1 Sen voi, chau rafa Tan A, ROSSI cai


Chdu 2 h6'-l ban (1005x470x180) KH: RA3 760.288
.c

Chau 2 h6 -kh6ng ban (710x460x180) KH: RA12 709.671


om

Chau 1 he>-l ban (800x440x180) KH: RA22 541.292


Sen R801S 1.352.197
Sen R802S 1.436.903
.v

Sen R803S 1.521.609


Voi 2 chan R801V2 1.167.290
n

Voi 2 chan R802V2 1.254.062


Voi 2 chan R803V2 1.340.834
Voi 2 chan R804V2 1.167.290
30.2 B6n cSu BASICS
B6n c3u ASIA cai
BF-3101 3.600.000
BF-3102 3.600.000
BF-3104 3.764.000
BF-3105 4.582.000
BF-3106 3.600.000
BF-3107 4.582.000
BF-3108 3.600.000
BF-3109 4.582.000
Bon cau EURO cai
LI&N Sfl XD-TC TN Trana 64
I
Phan mem du toan F1
GiA cic lorii VLXD dSn HTXL cfing trlnh thing 02 nim 2020
Gid vat lieu
SoTT Ten-Nhan hieu, quy each vat tir sun pliSm 0cm vi (Chua co
Thui VAT)
1 2 3 4
BE 3120 3.955.000
BE 3121 3.955.000
BE 3122 4.636.000
BE 3123 4.636.000

30.3
BE 3124
Chau ru-a, bet INAX
fcvTAIOHmH/f cai
6.682.000

cM
Chau rua loai L 2395 FV Aqua Ceramic 718.000
Chau rua AL 2395 V cong nghe men Aqua Ceramic 900.000
Bet AC700+CW-S13 Ban c&u 2 kh5i kilu xa Xi phong 4.700.000
Voi chau LFV-21S 960.000
V6i chauLFV-1101S-l 1.400.000
du

Xi phong A325PL 136.000


B6N CHtfA Nl/Oc INOX, MAY NUtfC N6NG NANG LUANG MAT
31 TR& (C6NG TY TNHH SX & TM TAN A)
to

i 31.1 Bon chura nude INOX.


Bon ditng
an

TA 700D dudng kmh 760mm chi£c 1.981.294


TA 1000D duang kmh 940mm 2.510.190
f1

;
TA 1500D ducmg kinh 1180mm 3.822.100
TA 2000D duang kinh 1180mm 5.371.600
.c

Bon ngang
om

TA 700N dudng kinh 760mm chi£c 2.139.343


TA 1000N dudng kmh 940mm 2.158.970
TA 1500N dudng kmh 1180mm 4.052.459
.v

TA 2000N dudng kmh 1180mm 5.247.640


31.2 B6n chua nu'dc Nhtra
n

B5n tiling
TA 1000D chiec 1.641.437
I TA 1500D 2.446.144
31.3 Mfty nude nong nang luong mat trfri Tan A may
TA 47-18, dung ti'ch 140 lit 5.050.337
! TA 47-24, dung tfch 180 lit 5.997.598
TA 58-24, dung tich 230 lit 7.775.391
31.4 Binh nude nong true tiep ROSSI binh
R450 C6ng sufft 4500W
R500 Cdng suat 5000W _ 1.606.315
1.689.988
R450 Cdng su£t 4500W co bom tang £p 2.112.485
31.5 Binh nude nong ROSSI-TITAN binh
Rl5-Tr(2500W) 1.459.629
i LI£N S6 XD-TC TN Trang 65
Phan mem du toan F1
Gid cdc loai VLXD d§n HTXL cong trinli thang 02 n3m 2020
Gia vat lieu
So TT Ten-Nhan hieu, quy each vat tu’ san pham Don vi (Chica co
Thui VAT)
1 2 3 4
RT20-Ti (2500W) 2.035.010
R30-Ti (2500W) 1.656.932
31.6 May bom niro’c AQUASTRONG may
Bam (la nang EQm60 cong sudt 370w 0,5hp 1.273.689
Bom chan khong EKSm60-l cong suat 370w 0,5hp 1.357.362
Bam chan khong tu dong EKSml30 cong suit 125w 0,17hp 1.803.618
Bam luu luang EJWm/lC-E cong suat 370w 0,5hp 1.588.754
Bam ly tarn ECml30 cong sudt 370w 0,5hp 1.709.615
31.7 May loc nuo'c Ro may
TA-Pro06 (6 loi) 3.930.565
TA-Pro07 (7 loi)
du

4.014.238
TA-Pro08 (8 loi) 4.098.944
TA-Pro09 (9 loi) 4.521.441
to

TRU ClTU IIOA & VAT LIEU PHONG CHAY CHU*A CHAY
32 (CONG TY TNHH MTV DIEN CO HOA CHAT 15) _
an

Tru nuac cuu h6a bp 6.500.000


Bin n6i thong thuemg BT.1-51-C23-15 (ca zoang) (4 chi tiAt/bp) 178.500
f1

Dau noi thong thuemg DT.1-66-C23-15 (ca zoang) (4 chi tiAt/bp) 223.000
Dau noi thong thuang BT.1-77-C23-15 (ca zoang) (4 chi tiAt/bp) 255.000
.c

Dau n6i ren trong DR.1-51-C23-15 (ca zoang) 83.000


DAU noi ren trong DR.1-66-C23-15 (ca zoang)
om

120.000
!
BAU n6i ren trong kiAu Nga ren nhat BR.1-77RN-C23-15 (ca zoang) 90.000
BAu noi ren trong kiAu Nga ren nhat BR.1-66RN-C23-15 (ca zoang) 80.000
.v

Lang B50 (tinli cho 01 bo san phAm) 790.000


Lang A65 (tinli cho 01 bo san phAm) 875.000
n

Lang chua chay cAm tay da tac dung (L51-01-C23) 1.100.000


Ong n6i cuu hoa $125 (4 chi tiAt/bp) 510.000
DAU noi h6n hpp 65x50 (4 chi tiet/bp) 245.000
Dau ndi h6n hpp 75x50 (4 chi tiet/bp) 270.000
BAU n6i hdn hop 75x65 (4 chi tiAt/bp) 305.000
Dau n6i h6n hpp 125x110 (kiAu Nga, Due) 850.000
33 TRAN TI-IACH CAP VINH TlTONG

_
33.1 He tran cliim
He tran cliim Vlnh Tu’ong killing xuong BASI va tAm tliaclt cao m2
tieu chuan 9mm (tran phAng) 168.001
Kliung trAn chim VTC-BASI 3050 (28*20*3660)@800mm
Khung trAn chim VTC-BASI 4000 (14,5*35*4000)@406mm
Khung trAn cliim VTC-BASI 18/22 (22*18*3600)mm
Tam thach cao GYPROC tieu chuan 9mm - (1220*2440* 9)mm
LlfiN SO XD-TC TN Trang 66
4. mem du toan F1
Phan
Gid cdc loai VLXD d4n HTXL cong trlnli tiling 02 n5m 2020
GiA vat lieu
SoTT Ten-Nhan liieu, quy each vat tu’ san pham Don vi (Chua co
ThuS VAT)
1 2 3 4
Vat Ur phu (bang xu ly mSi noiJÿ-eÿoS...) , cao do trAn lm - chua bao
gom nltan cong lap dat va sqÿÿfioan-ttuÿ
He tran chim Vinh TU'frngxnu ngÿ’tyngÿ SI va tAm DURAFLEX m2
6mm (trfin ph5ng) [of mii PHTMO 214.204
KHUNG trAn chim WC-B/®M5TO 60)mm
Khung trAn chim VTC-BASF4|§tj gffg|P%f*4000)mm
Khung tr§n chim VTC-BASI 18/ SiS*18*3600)mm
TAM CALCIUM SILICATE DURAFlex 6mm (1220*2440*6)mxn
Vat tu phu (bang xu ly m6i n6i, ty ren 06...), cao do trAn Im - chua bao
gom nhan cong lip dat va son ba hoan thien __
He trAn chim Vinh Tu’ong ldmng xuong EKO va tAm thach cao m2
tieu chuan 9mm (tran pining) 159.505
du

Khung tr2n chim VTC-EKO 3050 (28*20*3660)@800mm


Khung trlin chim VTC-EKO 4000 (14,5*35*4000)@406mm
Khung tran chim VTC-EKO 18/22 (22*18*3600)mm
to

Tam thach cao GYPROC tieu chuan 9mm - (1220*2440*9)mm


_-
Vat tu phu (bang xic ly moi noi, ty ren 06...) , cao do trAn lm chua
an

bao g6m nhan cong lap dat va son ba hoan thien


He trAn chim Vinh Tu’Smg khung xu'ffng EKO va tarn DURAFLEX m2
205.706
f1

6MM (tran phang)


Khung trAn chim VTC-EKO 3050 (28*20*3660)mm
! Khung trAn chim VTC-EKO 4000 (14,5*35*4000)mm
.c

Khung trAn chim VTC-EKO 18/22 (22*18*3600)mm


om

TAM CALCIUM SILICATE DURAFlex 6mm (1220*2440* 6)mm


_-
Vat tu phu (bang xu ly m6i ndi, ty ren 06...), cao do trAn lm chua bao
gom nhan cong lap dat va son ba hoan thien
.v

33.2 He trAn noi


He trAn noi Vinh Tu’frng khung xmmg TOPLINE Plus va tam m2
n

thach cao so n trAng DECO PLUS 9MM (He 605*605) 154.404


Khung tran noi VT-TopLINE Plus 3660 (38*24*3660)mm
Khung trAn noi VT-TopLINE Plus 1220 (28*24*1220)mm
Khung trAn n6i VT-TopLINE Plus 610 (28*24*610)mm
Khung trAn n6i VT 18/22 (22*18*3600)mm
TAm thach cao son trAng DECO PLUS 9mm
ldp dat _
Vat tu phu (ty tran s4...) , cao do trAn lm -chua bao g6m nhan cong •

He trAn noi Vinh Tu'frng khung xuo’ng TOPLINE Plus va tam m2


DURAFLEX so n trang DECO PLUS 3.5MM (He 605*605) 155.493
Khung trAn n6i VT-TopLINE Plus 3660 (38*24*3660)mm
Khung trAn n6i VT-TopLINE Plus 1220 (28*24*1220)mm
Khung trAn n6i VT-TopLINE Plus 610 (28*24*610)mm
Khung trAn n6i VT 18/22 (22*18*3600)mm
Tam DURAFLEX son trang DECO PLUS 3.5mm
LlfiNSflXD-TCTN Trang 67
\
Phan mem du toan F1
Gift cic loni VLXD den HTXL cGng trlnii thing 02 n3m 2020
Gia vat lieu
So TT Ten-Nhan hicu, quy each vat tu' san pham Bun vi (Chua co
Thui VAT)
1 2 3 4
Vat tir phu (ty tran 04...), cao do tran lm -chua bao gom nhan cong idp

He trdn noi Vlnh Tuo’ng khung xuo’ng FINELINE Plus va tdm m2


thach cao son trang DECO PLUS 9MM (He 605*605) 148.444
IChung trdn noi VT-FineLINE Plus 3660 (38*24*3660)mm
Khung trSn n6i VT-FineLINE Plusl220 (28*24* 1220)mm
Kliung tran n6i VT-FineLINE Plus 610 (28*24*610)mm
Kliung tr4n noi VT 18/22 (22*18*3600)mm
Tdm thach cao son trSng DECO PLUS 9mm
Vat Ur phu (ty trom o4. ..), cao dp trdn lm -chua bao g6m nhan cong lap
dat
He tran n6i Vmh Tuo’ng kliung xuong FINELINE Plus va tdm m2
du

thach cao due 16 9MM (He 605*605) 154.985


Kliung tran n6i VT-FineLINE Plus 3660 (38*24*3660)mm
Kliung trdn n6i VT-FineLINE Plus 1220 (28*24* 1220)mm
to

Kliung tran n6i VT-FineLINE Plus 610 (28*24*610)mm


ICliung trdn noi VT 18/22 (22* 18*3600)mm
an

Tdm tliach cao due 16 9mm


Vat tu phu (ty tran o4...), cao dp tran lm -chua bao g6m nlian cong lap
f1

d|L
Fie trdn noi VTnh Tuo’ng kliung xu’O’ng SMARTLINE va tdm tliach m2
.c

cao trang tri DECO PLUS 9MM (He 605*605) 183.514


Khung tran noi VT-SmartLINE 3660 (32*24*3660)mm
om

ICliung trdn n6i VT-SmartLINE 1220 (32*24*1220)mm


Khung trdn n6i VT-SmartLINE 610 (32*24*610)mm
ICliung trdn n6i VT 20/22 (22* I8*3600)mm
.v

Tdm thach cao trang tri DECO PLUS 9mm


Vat tu phu (ty tran 04. . .), cao dp tran lm -chua bao g6m nhan cong ldp
n

dat j
He trdn ndi VTnh Tuo’ng khung xuo’ug SMARTLINE va tdm m2
DURAFLEX trang tri DECO PLUS 3.5MM (He 605*605) 193.327
Khung tran n6i VT-SmartLINE 3660 (32*24*3660)mm
ICliung trdn n6i VT-SmartLINE 1220 (32*24*1220)mm
Kliung trdn n6i VT-SmartLINE 610 (32*24*610)mm
Kliung trdn n6i VT 18/22 (22*18*3600)mm
Tdm DURAFLEX trang tri DECO PLUS 3.5mm
Vat tu phu (ty tran 04...), cao dp trdn lm -chua bao g6m nhan cong lap
dat
He vach ngan
He vach ngan VTnh Tuong Idiung xuong V-WALL 51/52 va tdm m2
thach cao tieu cliuan 12.7MM (He vach cao 3m) 299.891
Kliung vach ngan VT V-Wall C51 (33/35*51*3000)mm @610
Kliung vach ngan VT V-Wall U52 (32*52*2700)mm @1220
LDsNSdXD-TCTN Trana 68
Phan mem du toan F1 Gid cdc lo?i VLXD den HTXL cdng trlnh thdng 02 ndm 2020
Gia vat lieu
I SSTT Ten-Nhiln hieu, quy ciicli vat tu- san phdm Bon vj (Chita co
i Thai VAT)
I
1 2 3 4
Thanh V due 16 c6 g6 VTC 30/30 (Sÿdppgrboÿc vach)
(30*30*3000)mm
I Tim thach cao tieu chuin g(H
! _
Vat tir phu (bang xir ly mdi noi..
san ba hoan thien _
nhan cdng lap dat va

He vach ngan VTnh Tti'6'ng 5X/52 va tarn m2


DURAFLEX 8MM (He vach cao 3m) 442.933
Khung vach ngan VT V-Wall C51 (33/35*5 l*3000)mm@6 10
Khung vach ngan VT V-Wall U52 (32*52*2700)mm@1220
Thanh V due 16 c6 go VTC 30/30 (Stir dung bo goc v&ch)
(30*30*3000)mm
Tim DURAFLEX 8mm
_
- __
du

Vat tu phu (bang xtir ly m6i n6i...) chua bao g6m nhan cong lap dat va
son ba ho&n thien
He vach ngan Vmh Tuo’ng khung xuong V-WALL 75/76 va tim m2
to

. thach cao tieu chuan 12.7MM (He vach cao 3m) 322.600
' Khung vach ngan VT V-Wall C75 (33/35*75*3000)mm@610
an

Khung v£ch ngan VT V-Wall U76 (32*76*2700)mm@1220


. Thanh V due 16 co g6 VTC 30/30 (Stir dung bo goc vdeh)
.
(30*30*3000)mm
f1

Tim thach cao ti6u chuin 12.7mm (1220*2440*12.7)mm


Vat tu phu (bang xir ly moi noi..,) - chua bao g6m nhan cong lip dat va
.c

son b& ho£n thien


om

He vach ngan Vmh Tuong killing xuong V-WALL 75/76 va tim m2


DURAFLEX 8MM (He vfich cao 3m) 465.643
Khung vach ngan VT V-Wall C75 (33/35*75*3000)mm@610
Khung vach ngan VT V-Wall U76 (32*76*2700)mm@1220
.v

Thanh V due 16 c6 g6 VTC 30/30 (Stir dung bo g6c vtich)


n

___
(30*30*3000)mm
Tim DURAFLEX 8mm (1220*2440*8)mm
_
Vat tu phu (bang xir ly m6i n6i...) - chua bao gom nhan cong lip dat v&
son b& hoan thien

LIEN S6‘ XAY DUNG - TAI CHINH TIlAl NGUYEN

LlfiN S6 XD-TC TN Trang 69


Phan mem du toan F1
Gid cAc lopi VLXD din hipi twang xdy lap cong tr'mh thdng 02 nam 2020
PJiu ltic so 1.2
«

GIA VAT LIEU BEN MEN TRI/6NG XAY LAP CONG TRINII TAI TRUNG TAM CAC HUYEN, THANH, THI
TI-I6T[ DIEM THANG 02 NAM 2020
( ICem theo Thong €3
bÿ£o: 394/THiÿ
ngay 28 thang 02 nam 2020 cua Lien Sfr Xay dirng - Tai chinh Thai Nguyen)

Stt
Ten loai vat

1 Gach chi 6,5x10,5x22cm


-- M
fQOQv
Ph6 Yen

940.000
Song Cong

950.000
Phu Binh

950.000
Phu Luang

1.000.000
Vo Nhai

1.000.000
Dinh Hoa

1.050.000
DaiTir

955.000
Dong I-Iy

780.000

du
2 Gach nung 16 Tuynel 2 16 nho IOOOv 1.150.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.150.000 1.050.000 1.150.000 1.100.000
4 Ngoi (16 Xuan Hoa 22v/m2 IOOOv 6.500.000 6.500.000 6.200.000 6.500.000

to
5 Tam lap PhibroXi mang 100m2 2.857.143 2.857.143 2.857.143 3.015.873 2.777.778 2.420.635
250.000 250.000 260.000 260.000 250.000 240.000

an
6 Cflt be tong m3 250.000
7 Cflt xay m3 220.000 220.000 260.000 250.000 260.000 250.000 210.000

f1
8 C&t trat m3 250.000 250.000 260.000 260.000 260.000 230.000 210.000
9 Da hoc m3 170.000 130.000 170.000 150.000

.c
10 Da 2x4 m3 180.000 180.000 176.000 180.000 160.000

om
11 Da 1x2 m3 200.000 220.000 200.000 210.000 165.000
12 Dd 0,5x1 m3 200.000 210.000 170.000
180.000 176.000 180.000 165.000

.v
13 S6i 1x2; 2x4 m3 200.000 200.000
14 S6i 4x6 m3 180.000 180.000 136.000 140.000

n
Dat san lap cong tr'mh (Gia dat
15 rai tai chan c6ng trinh) _ m3 71.000 65.000 71.000 70.000 69.000 69.000
17 G6 cop pha m3 1.950.000 2.000.000 2.200.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
18 Cau phong Iy to go m3 2.850.000 2.800.000 2.672.000 2.950.000 2.600.000 2.950.000 2.850.000
19 Go xe nhom 4-5, dai <3,6m m3 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 2.900.000 3.000.000 3.500.000

Trang 70
u
Phan mem du toan F1
Gia cdc ioQi VLXD din hi$n tric&ng x6y lap cong trinh thong 02 ndm 2020
Ten loai vat lieu Dorn vi Phfi Y6n Song Cong Phu Binh Phu Luang Vo Nhai Dinh Hoa Dai Tir Dong Ily
Stt

20 Xi mang Cao Ngan PCB 30 tan 1.248.46 1 1.247.426 1.249.434 1.248.428 1.260.767 1.301.015 1.250.400 1.210.311

21 Xi mang La Mien PCB 30 V. 1.248.461 1.247.426 1.249.434 1.24S.428 1.260.767 1.301.015 1.250.400 1.210.311
/« X
IS „
22 Xi mang Luu Xa PCB 30 ffo] S<tfin \ÿ.228.461 1.227.426 1.229.434 1.228.428 1.240.767 1.281.015 1.230.400 1.190.311
CHI'NH Hf
23 Xi mang Quang San PCB 3%<* tfinÿ/1.278.461 1.277.426 1.279.434 1.278.428 1.290.767 1.331.015 1.280.400 1.240.311

du
24 Xi mang Quan Trieu PCB 30 an 1.248.461 1.247.426 1.249.434 1.248.428 1.260.767 1.301.015 1.250.400 1.210.311
Thep tron CT3 CB240-T; D<10

to
26 (cuon) tan 11.726.721 11.723.489 11.742.877 11.725.697 11.754.789 11.773.674 11.744.891 11.711.499

an
27 D8 (cuon)__
Thep vSn SD 295A, CB300-V;
tan 11.726.721 11.723.489 11.742.877 11.725.697 11.754.789 11.773.674 11.744.891 11.711.499
Thep v3n CT5, SD 295A,Gr40

f1
28 CB300-v; D10 L=11,7m tan 12.026.721 12.023.489 12.042.877 12.025.697 12.054.789 12.073.674 12.044.891 12.011.499
Thep v2n CT5, SD 295A, CB300-

.c
29 v; D12 L=1 1,7m tSn 11.976.721 11.973.489 11.992.877 11.975.697 12.004.789 12.023.674 11.994.891 11.961.499
Th6p van CT5 SD295A, Gr40

om
30 CB300-V; D14-40, L=ll,7m tan 11.926.721 11.923.489 11.942.877 11.925.697 11.954.789 11.973.674 11.944.891 11.911.499

31 6m,9m,12m __
Thep g6c L40-50 SS400; L=
13.526.721 13.523.489 13.542.877 13.525.697 13.554.789 13.573.674 13.544.891 13.511.499

.v
tan

__
Th6p goc L63-65 SS400; L=

n
32 6m,9m,12m tan 13.476.721 13.473.489 13.492.877 13.475.697 13.504.789 13.523.674 13.494.891 13.461.499
-
_
Th6p goc L80 100 SS540 ; L=
33 6m,9m,12m tan 14.126.721 14.123.489 14.142.877 14.125.697 14.154.789 14.173.674 14.144.891 14.111.499
Thep g6c LI 20-130 SS540; L=
34 6m,9m, 12m tan 14.026.721 14.023.489 14.042.877 14.025.697 14.054.789 14.073.674 14.044.891 14.011.499
Thep C8-10 SS400;
35 L=6m,9m,12m tdn 13.076.721 13.073.489 13.092.877 13.075.697 13.104.789 13.123.674 13.094.891 13.061.499
Trang 71
Phan mem du toan F1
Gid cac loqi VLXD den hi$n tru&ng xtiy tap cong rrinn snang vz num
Ten loai vSt lieu Don vj Ph6 Yen Song Cong Phu Binh Phu Lirang Vo Nhai Dinh Hoa Dai Tir Dong My
Sit
Thep Cl 2- 16 SS400;
36 L=6m,9m,12m tan 13.026.721 13.023.489 13.042.877 13.025.697 13.054.789 13.073.674 13.044.891 13.011.499
37 Th6p CIS SS400; L=6m,9m,12m tan 14.476.721 14.473.489 14.492.877 14.475.697 14.504.789 14.523.674 14.494.891 14.461.499

38 Th6p 110 SS400; L=6m,9m,L2gi ' \


14.173.489 14.192.877 14.175.697 14.204.789 14.223.674 14.194.891 14.161.499
39 Thep 115 SS400; L=6m,9 & m.
3<tSn 126.721 14.123.489 14.142.877 14.125.697 14.154.789 14.173.674 14.144.891 14.111.499

du
UATAI CHlNHi* LlfiN S(3 XAY DUNG -TAI CHINH THAI NGUYftN
*1 Glii Chu
&

to
At

- Doi vai thanh pho Song Cong, Thj xa'PhdVen cdt lay tai Bai tririmg Giang; Gid cac loai vat lieu klidc lay tai TT Tp, Thj xa.

an
- D6i vai huyen Phu Binh gia cac loai vat lieu lay tai TT huyen
- Doi v6i huyen Phu Luang gid Da lay tfti m6 dd nui Chuong gid cac loai vat li?u klidc lay gia tai TT huyen
-Doi v6i huyen Vo Nhai gid cac loai vat li§u lay tai TT huyen

f1
- Doi v&i huyen Dinh II6a gia Da lay trii m6 da Nui Chuong va khdo sat gid tai TT huyen, gia cac loai vat lipu klidc la gia tai TT huyen
- D6i vai huyen Dai Ttr gid cac loai vat Ii§u ldy gia tai TT huyen

.c
- Doi v6i huyen Dong Hy gia ede loai vat lieu lay gid tai TT huyen (xa H6a Thirpng).

om
.v
n
Trang 72