Sie sind auf Seite 1von 24

Sprachniveau

B2
Anne Buscha Susanne Raven Szilvia Szita

Erkundungen
Deutsch als Fremdsprache

Redemittel
DEUTSCH – TSCHECHISCH
zum Integrierten Kurs- und Arbeitsbuch
Sprachniveau B2

3., veränderte Auflage


Übersetzung: Reinhold Kettner, Jana Janíčková

SCHUBERT-Verlag
Leipzig
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 1

Kapitel 1 Kapitola 1
Angaben zur eigenen Person Údaje o vlastní osobě
Ich heiße … Jmenuji se …
Mein Name ist … Mé jméno je …
Ich komme aus … Pocházím z …
Ich wohne in … Bydlím v …
Ich bin von Beruf … Mé povolání je …
Ich arbeite bei … als …  Pracuji u … jako …
Ich bin ledig/Single, verheiratet, geschieden. Jsem svobodný/-á/single, ženatý/vdaná, rozvedený/-á.
Ich habe die (deutsche) Staatsbürgerschaft. Mám (německé) státní občanství.
Ich bin (Deutscher/Deutsche). Jsem (Němec/Němka).
In meiner Freizeit … Ve svém volném čase …

Schule und Ausbildung Škola a vzdělání


Die Schulzeit: Školní léta:
eine Schule besuchen/zur Schule gehen navštěvovat školu/chodit do školy
auf eine Schule/in die Schule gehen chodit na školu/chodit do školy
am ersten Schultag ein Einschulungsgeschenk/eine v první školní den dostat dárek k zahájení školy/
Schultüte/eine Zuckertüte bekommen kornout/kornout se sladkostmi
(naturwissenschaftliche) Fächer haben/wählen/mögen mít/zvolit/mít rád(a) (přírodovědecké) předměty
ein guter/schlechter Schüler, eine gute/schlechte Schü- být dobrý/špatný žák, dobrá/špatná žačka, vzorný žák/
lerin, ein Musterschüler/eine Musterschülerin, Klassen- vzorná žačka, nejlepší ve třídě
bester sein
Nachhilfeunterricht geben/bekommen někoho doučovat/být doučován(a)
einen Aufsatz/ein Diktat schreiben psát sloh/diktát
ein gutes/mittelmäßiges/schlechtes Zeugnis erhalten/ obdržet/dostat dobré/průměrné/špatné vysvědčení
bekommen
Mein Lieblingsfach ist … Můj nejoblíbenější předmět je …
die Schule schwänzen ulejvat se ze školy
Schulkleidung/eine Schuluniform tragen nosit školní oblečení/školní uniformu
für eine Prüfung lernen/büffeln (umg.) učit se/biflovat se (hov.) na zkoušku
eine Prüfung machen/bestehen, durch eine Prüfung (u)dělat zkoušku/obstát u zkoušky, propadnout u
fallen zkoušky
in die nächste Klasse (nicht) versetzt werden/sitzen (ne)postoupit do další třídy/opakovat třídu
bleiben
das Abitur/die mittlere Reife machen/ablegen/ (u)dělat/složit maturitu/zkoušku 'Mittlere Reife'/obstát u
bestehen maturity/u zkoušky 'Mittlere Reife' (po 10. školním roce)
die Schulausbildung abschließen dokončit školní vzdělání
Nach der Schule: Po škole:
einen Beruf wählen/ergreifen/erlernen zvolit/vybrat si povolání/vyučit se (kým)
an einer Fachhochschule/Hochschule/Universität studovat na vyšší odborné škole (vedoucí k titulu
studieren  bakaláře)/na vysoké škole/na univerzitě
ein Studium beginnen/unterbrechen/weiterführen/ započít/přerušit/pokračovat/dokončit studium
abschließen
Vorlesungen und Seminare besuchen/Kurse machen/ navštěvovat přednášky a semináře/absolvovat/
besuchen/belegen; an einem Kurs teilnehmen navštěvovat/zapsat si kurzy; účastnit se kurzu
eine Semesterarbeit/Diplomarbeit/Masterarbeit/ psát semestrální/diplomovou/magisterskou/
Doktorarbeit schreiben doktorskou práci

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 2
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 1

Lebensläufe/Arbeitserfahrungen Životopisy/pracovní zkušenosti


sich um/für eine Stelle bewerben ucházet se o místo
ein Studium an einer Universität/eine Lehre erfolgreich úspěšně ukončit studium na univerzitě/učení
abschließen
Erfahrungen in verschiedenen Bereichen sammeln sbírat zkušenosti v různých oblastech
über profunde Fachkenntnisse verfügen disponovat důkladnými odbornými znalostmi
fließend Englisch sprechen und schreiben mluvit a psát plynně anglicky
als Marketing-Managerin bei einer Firma arbeiten pracovat u firmy jako marketingová manažerka
verantwortlich für die Durchführung von Projekten sein být zodpovědný/-á za realizaci projektů
Kunden und Lieferanten in allen Fragen zur Verfügung být klientům a dodavatelům k dispozici ve všech otázkách
stehen
an der Ausarbeitung von Online-Werbekampagnen podílet se na zpracování online reklamních kampaní
beteiligt sein
sich mit dem Thema Werbung beschäftigen zabývat se tématem reklamy
Werbematerialien eigenständig erstellen samostatně vytvářet reklamní materiály
Daten analysieren analyzovat data
Veranstaltungen organisieren organizovat akce
Kunden betreuen und beraten poskytovat klientům podporu a poradenství
Websites aktualisieren und pflegen aktualizovat a udržovat webové stránky
Konzepte entwickeln vyvíjet koncepty
Arbeitsprozesse optimieren optimalizovat pracovní procesy
Präsentationen erarbeiten vypracovávat prezentace
Produkte vermarkten uvádět produkty na trh
Kosten kalkulieren kalkulovat náklady
Projekte/eine Abteilung leiten vést projekty/oddělení

Zwischenmenschliche Beziehungen Mezilidské vztahy


sich in jemanden verlieben do někoho se zamilovat
jemanden heiraten/eine Ehe schließen někoho si vzít/uzavřít manželství
an die Liebe fürs Leben glauben věřit na lásku na celý život
jemanden in Partnerbörsen/am Arbeitsplatz kennenlernen poznat někoho na online seznamkách/na pracovišti
einen Partner suchen und finden hledat a najít partnera
in einer Beziehung leben žít ve vztahu
(erst später) eine feste Partnerschaft eingehen (teprve později) uzavřít pevné partnerství
jemanden mit gleichem sozialen und kulturellen Hinter- zvolit někoho se stejným sociálním a kulturním pozadím
grund wählen
nach Gemeinsamkeiten suchen hledat společné zájmy
sich den richtigen Partner angeln ulovit toho správného partnera
von Onlineportalen abraten odrazovat od online portálů
die Gewohnheiten bei der Partnersuche (nicht) verändern (ne)měnit zvyky při hledání partnera
an Bedeutung gewinnen získávat na významu
Gerüchte vermehren sich. Drby se množí.
ein Verhältnis mit jemandem/eine Geliebte/ mít s někým poměr/mít milenku/milence
einen Geliebten haben
etwas nicht mehr ertragen können nemoci něco už dále snášet
einen Scheidungsanwalt engagieren angažovat rozvodového právníka
Geld/das Sorgerecht für die Kinder fordern požadovat peníze/svěření dětí do péče

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 3
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 2

einen Ehevertrag unterschreiben podepsat manželskou smlouvu


auf finanzielle Ansprüche verzichten vzdát se finančních nároků
einen Fehler wiedergutmachen napravit chybu
eine romantische Versöhnung feiern slavit romantické smíření
freiwillig/unfreiwillig allein leben dobrovolně/nedobrovolně žít sám/sama
einen Singlehaushalt führen vést single domácnost
ein echter Junggeselle sein být opravdovým starým mládencem
einen Trend zum Singledasein verzeichnen vykazovat trend single života
Die Anzahl der Trennungen steigt. Počet rozchodů stoupá.
im europäischen Vergleich zu den Schlusslichtern zählen v evropském srovnání patřit k zemím na posledních
místech

Taten berühmter Persönlichkeiten Činy slavných osobností


einen Beitrag (zur Entwicklung der Wissenschaft) leisten přispět (k rozvoji vědy)
eine neue Theorie entwickeln vyvinout novou teorii
den Nobelpreis erhalten/jmdn. mit dem Nobelpreis ehren obdržet Nobelovu cenu/někoho poctít Nobelovou cenou
die Grundlage für etwas schaffen vytvořit základ pro něco
(die Bibel) ins (Deutsche) übersetzen přeložit (bibli) do (němčiny)
als ein Genie gelten být pokládán(a) za génia
den theoretischen Grundstein für (den Kommunismus) položit teoretický základní kámen pro (komunismus)
legen
etwas entdecken/erfinden něco objevit/vynalézt
(einen Staat) gründen založit (stát)
(eine Versicherung für Arbeiter) einführen zavést (pojištění pro dělníky)
(Berufsschulen) errichten zřídit (učňovské školy)
jmdn. ausbilden někoho vzdělávat
für jmdn. sorgen  o někoho pečovat
auf das Unverständnis der Bevölkerung stoßen narazit na nepochopení obyvatelstva

Kapitel 2 Kapitola 2
Wohnen Bydlení
auf dem Land/in der Stadt/am Stadtrand/in einer bydlet/žít na venkově/ve městě/na kraji města/
ländlichen Umgebung/am Meer/in den Bergen wohnen/ ve venkovském prostředí/u moře/v horách
leben
die höchsten Mieten zahlen platit nejvyšší nájmy
die Kaltmiete/die Gesamtmiete/die Nebenkosten/die studený nájem/celkový nájem/vedlejší náklady/náklady
Heizkosten beträgt/betragen … na topení činí …
Die Mieten steigen/klettern in die Höhe. Nájmy stoupají/šplhají do výšky.
Die Wohnungsnachfrage zieht an. Poptávka po bytech se zvyšuje.
Vermieter wünschen sich eine pünktliche Mietzahlung Pronajímatelé si přejí včasnou platbu nájmu a nepřejí si
und keine kurzfristigen Mieterwechsel. krátkodobé změny nájemců.
bei Mietbeginn eine Kaution bezahlen/die Kaution einbe- při započetí nájmu zaplatit kauci/ponechat si kauci
halten
sich den Mietvertrag gut durchlesen dobře si pročíst nájemní smlouvu
die Hausordnung einhalten dodržovat domácí řád

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 4
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 2

Regeln/Vorschriften berücksichtigen zohledňovat pravidla/předpisy


eine eigene Wohnung/eine Eigentumswohnung besitzen/ vlastnit/sám/sama užívat vlastní byt/byt v osobním vlast-
selbst nutzen nictví
Eine Wohnung steht leer./der Leerstand Byt není obýván./prázdné budovy
viel/wenig Platz haben/über viel/wenig Platz verfügen mít/mít k dispozici mnoho/málo místa
Die Wohnungen sind karg ausgestattet/haben keine Byty jsou skromně vybaveny/nemají žádná hygienická
Sanitäreinrichtungen. zařízení.
Wohnungen über eine Zentralheizung mit Wärme versorgen dodávat do bytů teplo pomocí centrálního vytápění
eine Wohnung modern/klassisch/gemütlich/praktisch zařídit byt moderně/klasicky/útulně/prakticky
einrichten
ein guter Heimwerker sein být dobrý domácí kutil

Städte in Deutschland Města v Německu


mit einer Stadt zufrieden sein být s městem spokojen(a)
Einfluss auf die Zufriedenheit der Bürger haben mít vliv na spokojenost obyvatel
Grünflächen, Sicherheit, Seniorenfreundlichkeit schätzen/ oceňovat/považovat za důležité zelené plochy,
wichtig finden bezpečnost, přívětivost k seniorům
gute Freizeitmöglichkeiten bieten nabízet dobré možnosti trávení volného času
soziale Probleme und mangelnde Infrastruktur beklagen stěžovat si na sociální problémy a nedostatečnou infra-
strukturu
die Großstadt/die Kleinstadt/die Innenstadt/ navštívit/prohlédnout si velkoměsto/maloměsto/centrum
die Sehenswürdigkeit/den historischen Stadtkern města/pozoruhodnost/historické jádro města
besuchen/besichtigen
eine Stadtrundfahrt/eine Busreise machen/unternehmen dělat/podniknout okružní jízdu městem/autobusový zájezd
das Stadtrecht besitzen/verleihen vlastnit/přiznat městské právo
das Wahrzeichen sein být symbolem
die Stadt/die Universität gründen založit město/univerzitu
die Bibliothek eröffnen otevřít knihovnu
die Kirche/das Denkmal einweihen vysvětit kostel/slavnostně odhalit památník
den Grundstein für ein Denkmal/ein Gebäude legen položit základní kámen památníku/budovy
Zur Stadt gehören: die Stadtmauer/die Fußgängerzone/ Ke městu patří: městské hradby/pěší zóna/průmyslová
das Gewerbegelände/das Bürogebäude/das Einkaufszen- zóna/kancelářská budova/nákupní centrum/zámek/řeka/
trum/das Schloss/der Fluss/kulturelle Einrichtungen. kulturní zařízení.

Reisen Cestování
die Koffer packen und in den Urlaub fahren zabalit kufry a jet na dovolenou
für den Urlaub tief in die Tasche greifen kvůli dovolené sáhnout hluboko do kapsy
viel/wenig Geld ausgeben utrácet hodně/málo peněz
Viele Urlauber zieht es in die Ferne. Mnoho lidí to táhne na dovolenou do dálek.
als Top-Ziel gelten být považován za top cíl
einen Strandurlaub bevorzugen/sich an Stränden sonnen upřednostňovat plážovou dovolenou/slunit se na plážích
Städtereisen planen plánovat cesty po městech
sich über das anvisierte Ziel informieren informovat se na vybraný cíl
mobile Angebote zur Recherche nutzen využít mobilních nabídek pro rešerši
die Katze im Sack kaufen koupit zajíce v pytli
eine/keine böse Überraschung erleben zažít zlé překvapení/nezažít žádné zlé překvapení
auf Serviceleistungen achten dbát na servisní služby

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 5
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 3

auf ein kostenloses Frühstück/die Hotelbar Wert legen klást důraz na snídani zdarma/hotelový bar
Ausgleichs- und Versorgungsleistungen enthalten obsahovat kompenzace a benefity (např. důchodové
dávky)
einen Anspruch auf Unterstützung haben mít nárok na podporu
sein Recht geltend machen uplatňovat svá práva
eine Anzahlung leisten uhradit zálohu
vom Reisevertrag zurücktreten odstoupit od cestovní smlouvy
die Reise beeinträchtigen narušit cestu/zájezd
den vereinbarten Preis anpassen upravit domluvenou cenu
jemanden über einen Änderungsgrund informieren informovat někoho o důvodu ke změně
Mängel feststellen/anzeigen zjistit/oznámit nedostatky
die Beseitigung der Mängel verlangen vyžadovat odstranění nedostatků
Änderungswünsche berücksichtigen zohledňovat žádosti o změnu
jemandem entstandene Kosten in Rechnung stellen někomu vyfakturovat vynaložené náklady

Hotels Hotely
im Hotel/in der Herberge/in der Pension/ přenocovat v hotelu/v noclehárně/v penzionu/v ubytovně
in der Unterkunft übernachten
das luxuriöse/einfache/komfortable/preisgünstige/ luxusní/jednoduchý/komfortní/cenově výhodný/
prächtige/elegante/gepflegte/ausgezeichnete/ nádherný/elegantní/udržovaný/vynikající/tradiční hotel
traditionsreiche Hotel
Das Hotel/Die Hotelkette hat einen guten Ruf. Hotel/hotelový řetězec má dobrou pověst.
Das Hotel verfügt über gemütliche/komfortable Gäste- Hotel disponuje útulnými/komfortními pokoji pro hosty.
zimmer.
Das Hotel bietet Einzel-/Doppel-/Dreibettzimmer mit Bad/ Hotel nabízí jednolůžkové/dvoulůžkové/třílůžkové pokoje
WC/Minibar/Telefon/Internetanschluss. s koupelnou/WC/minibarem/telefonem/připojením k
internetu.
Der Hoteleigentümer/Der Hotelbesitzer hat das Hotel Majitel hotelu/vlastník hotelu hotel nákladně zrenovoval.
aufwendig renoviert.
Das Hotel liegt inmitten einer einzigartigen Landschaft/in Hotel leží uprostřed jedinečné krajiny/v dopravně výhod-
verkehrsgünstiger Lage. né zóně.
die aufwendig restaurierte Wassermühle nákladně zrestaurovaný vodní mlýn
die kulinarische Vielfalt genießen vychutnávat si kulinářskou rozmanitost
Feinschmecker geraten ins Schwärmen. Labužníci nemohou jinak než být nadšeni.
ein beliebtes Reiseziel sein být oblíbeným cílem cesty
über ein großes/unbegrenztes/vielfältiges disponovat velkými/neomezenými/rozmanitými
Freizeitangebot verfügen nabídkami pro trávení volného času

Kapitel 3 Kapitola 3
Europa und die Deutschen Evropa a Němci
die Daten/die Wirtschaftsdaten/die Angaben der Europä- pořizovat/evidovat data/hospodářská data/údaje
er von der Geburt bis zum Tod erfassen/registrieren Evropanů od narození do smrti
die Deutschen/die Europäer/die Ungarn/die Litauer/die Němci/Evropané/Maďaři/Litevci/Francouzi leží ve
Franzosen liegen im Mittelfeld/an der Spitze/unter dem středním rozmezí/na vrcholu/pod průměrem/pod
Durchschnitt/unterhalb der Mitte/einsam vorn středem/osamoceně v čele
die Dokumentation/die Statistik enthüllt/zeigt/weist auf/ dokumentace/statistika odhaluje/ukazuje/poukazuje/
verzeichnet zaznamenává
statistisch gesehen/der Statistik zufolge/laut (der) Statistik statisticky viděno/podle statistiky/dle statistiky

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 6
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 3

der Durchschnittsbürger/der Durchschnittseuropäer/ průměrný občan/průměrný Evropan/průměrně/


durchschnittlich/im Durchschnitt v průměru
Selbstmord verüben/freiwillig aus dem Leben scheiden spáchat sebevraždu/odejít dobrovolně ze života
der höchste/niedrigste/stärkste Alkoholkonsum nejvyšší/nejnižší/nejsilnější spotřeba alkoholu
europäische Länder/Großstädte/Kleinstädte/Sprachen/ evropské země/evropská velkoměsta/maloměsta/evropské
Bürger/Einwohner/Persönlichkeiten jazyky/evropští občané/obyvatelé/evropské osobnosti
Der Komponist/Dirigent/Pianist ist über Landesgrenzen Skladatel/dirigent/pianista je známý/slavný i za hranicemi.
hinweg bekannt/berühmt.
Er/Sie ist von Geburt Bulgare/Bulgarin. On je rodilý Bulhar./Ona je rodilá Bulharka.
Sie wurden wegen ihres Klavierspiels verehrt/gepriesen. Byli uctíváni/velebeni kvůli jejich hře na klavír.
Unter diesem Namen ist er/sie bekannt/berühmt Pod tímto jménem se stal(a) známým/známou/slavným/
geworden. slavnou.
die Symbolfigur/der Initiator symbolická postava/iniciátor

Abenteuer Ausland Dobrodružství cizina


ins europäische Ausland/in ein anderes Land/nach Nor- stěhovat se/přestěhovat se do evropské ciziny/do jiné
wegen ziehen/umziehen země/do Norska
das Abenteuer/die Abwechslung/die Herausforderung hledat/nacházet dobrodružství/změnu/výzvu
suchen/finden
nach besseren Chancen/Karrieremöglichkeiten/besser poohlížet se po lepších šancích/možnostech kariéry/
bezahlten Jobs/einer soliden Ausbildung/einer neuen po lépe placených zaměstnáních/po solidním vzdělání/
Stelle Ausschau halten po novém místě
Deutsche Arbeitskräfte/Arbeitssuchende/Facharbeiter/ Německé pracovní síly jsou v zahraničí ceněny/rády
Handwerker werden im Ausland geschätzt/gern genom- přijímány.
men. Němečtí práci hledající/odborní pracovníci/řemeslníci
jsou v zahraničí ceněni/rádi přijímáni.
Die Bundesagentur für Arbeit/Die Zeitarbeitsagentur Spolková agentura pro práci/Agentura pro práci na dobu
verzeichnet hohe Vermittlungsquoten. určitou vykazuje vysoké kvóty zprostředkování.
Möglichkeiten bieten sich im Baugewerbe/im Finanz- und Možnosti se nabízejí ve stavitelství/ve finančnictví
Bankwesen/in der Industrie/im Handwerk/im medizi- a bankovnictví/v průmyslu/v řemesle/v lékařském
nischen Pflegebereich. ošetřovatelství.
pendeln/der Pendelverkehr/der Pendler/die Pendlerin pendlovat/kyvadlová doprava/pendler/pendlerka
sich an das neue Land/an die neuen Kollegen gewöhnen zvyknout si na novou zemi/na nové kolegy
sich in einer anderen Stadt/in einem anderen Land cítit se dobře v jiném městě/v jiné zemi
wohlfühlen
sich mit seiner Familie/seinem Land/seiner Heimat cítit se být spojen(a) se svojí rodinou/svojí zemí/
verbunden fühlen svojí vlastí
an die Heimat/die Rückkehr/die Bekannten/die Verwand- myslet na vlast/na návrat/na známé/na příbuzné
ten denken
von Deutschland/der Heimat/einem besseren Leben snít/bájit o Německu/o vlasti/o lepším životě
träumen/schwärmen
sich vor dem Neuanfang/dem Ungewissen fürchten obávat se nového začátku/nejistoty
sich auf das Gefühl/die Intuition/den Verstand/andere spolehnout se na pocit/intuici/rozum/jiné lidi
Menschen verlassen
auf die alte/vertraute/gewohnte Umgebung verzichten vzdát se starého/důvěrného/známého prostředí

Kulturelle Unterschiede Kulturní rozdíly


einheimische/ausländische/zukünftige Geschäftspartner přijmout/pozdravit/přivítat tuzemské/zahraniční/
empfangen/begrüßen/willkommen heißen budoucí obchodní partnery
das Missverständnis/das Unbehagen nedorozumění/stísněnost

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 7
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 3

sich über die Gewohnheiten/die Sitten/die Gepflogen- informovat se o zvyklostech/mravech/obyčejích/kul-


heiten/die kulturellen Eigenheiten/feste Rituale informie- turních zvláštnostech/zažitých rituálech
ren/erkundigen dotazovat se na zvyklosti/mravy/obyčeje/kulturní
zvláštnosti/zažité rituály
der Start/der Auftakt/der Beginn einer Verhandlungsrun- začátek/zahájení/počátek kola jednání/obchodního
de/eines Geschäftsessens/einer geschäftlichen Begeg- oběda, obchodní večeře/obchodního setkání/
nung/einer Geschäftsverhandlung obchodního jednání
lockeren/informellen/formellen Umgang pflegen/schät- mívat/oceňovat volné/neformální/formální způsoby
zen/bevorzugen chování
dávat přednost volným/neformálním/formálním
způsobům chování
auf Höflichkeit Wert legen klást důraz na zdvořilost
Aufforderungen nicht direkt/immer höflich formulieren neformulovat požadavky přímo/požadavky formulovat
vždy zdvořile
sich angeregt unterhalten živě diskutovat
Geduld haben/brauchen/ist gefragt mít/potřebovat trpělivost/trpělivost je potřeba
Im Vordergrund stehen Werte wie Bescheidenheit oder V popředí stojí hodnoty jako skromnost nebo ochota ke
Kompromissbereitschaft. kompromisu.
zum normalen Geschäftsverhalten gehören patřit k normálnímu obchodnímu chování
sich (nicht) auf Gesten seiner Geschäftspartner verlassen (ne)spoléhat se na gesta svých obchodních partnerů
Die Hierarchien sind ausgeprägt/flach. Hierarchie jsou výrazné/ploché.
es sich mit jemandem gründlich verderben někoho si pořádně pohněvat
etwas kann für Verhandlungen tödlich sein něco může být pro jednání smrtící

Kennen Sie die Sorben? Znáte Lužické Srby?


die anerkannte/kleine/große Minderheit/Bevölkerungs- uznaná/malá/velká menšina/skupina obyvatelstva
gruppe
die Sorben/die Dänen/die Friesen siedelten sich an/ Lužičtí Srbové/Dánové/Frísové se usídlili/žijí/
leben/wohnen in Deutschland bydlí v Německu
sich an Lebensbedingungen/Umstände/Gewohnheiten přizpůsobit se životním podmínkám/okolnostem/
anpassen zvyklostem
die Eigenständigkeit/die Selbstständigkeit/die weitere zachovat/ochraňovat/opatrovat/udržovat samostatnost/
Existenz bewahren/schützen/hüten/aufrechterhalten nezávislost/další existenci
eigene Vereine/Organisationen/Verlage/Institutionen zakládat/budovat/zřizovat vlastní spolky/organizace/
gründen/aufbauen/errichten nakladatelství/instituce
die Entwicklung der Sprache und Kultur fördern/ napomáhat vývoji jazyka a kultury/
unterstützen/ausbauen podporovat/prohlubovat vývoj jazyka a kultury
die Kultur eines Volkes verbieten/untersagen zakazovat/zapovídat kulturu národa
eine eigene Verfassung/politische Rechte erhalten získat vlastní ústavu/politická práva
die Heimat verlassen opustit vlast
traditionelle Feste pflegen/begehen/feiern konat/oslavovat/slavit tradiční slavnosti
die sorbische Geschichte/Literatur/Tracht/Hochzeit/Fami- lužickosrbské dějiny/lužickosrbská literatura/
lie/Familienfeier/Sprache lužickosrbský kroj/lužickosrbská svatba/rodina/rodinná
oslava/lužickosrbský jazyk
der sorbische Rundfunk/Brauch/Ort lužickosrbský rozhlas/obyčej/lužickosrbská obec
das sorbische Fest/Kostüm/Brauchtum lužickosrbská slavnost/lužickosrbský kostým/
lužickosrbské obyčeje
einwandfrei/gut/ausgezeichnet/mittelmäßig Sorbisch dokonale/dobře/výborně/průměrně rozumět/mluvit/
verstehen/sprechen/schreiben psát lužickosrbsky
zu den Naturschutzgebieten gehören patřit do přírodních rezervací

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 8
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 4

eine lange Tradition im Gemüseanbau und in der mít dlouhou tradici v pěstování a konzervování zeleniny
Gemüse­konservierung haben
Interessantes über Wohn- und Lebensweisen erfahren dozvědět se něco zajímavého o způsobech bydlení a
života

Kapitel 4 Kapitola 4
Am Telefon U telefonu
1. Sie melden sich am Telefon. 1. Hlásíte se do telefonu.
Guten Tag, (Name) hier./Guten, Tag, mein Name ist …/ Dobrý den, u telefonu (jméno)./Dobrý den, mé jméno
(Name), von der Firma … je…/(Jméno), z firmy …
2. Sie möchten eine bestimmte Person sprechen. 2. Chtěl(a) byste mluvit s určitou osobou.
Kann/Könnte ich bitte Herrn/Frau … sprechen? Mohu/Mohl(a) bych prosím mluvit s panem/paní …?
Ich möchte/würde gerne (mit) Herrn/Frau … spre- Chtěl/(a) bych mluvit/Rád(a) bych mluvil(a) s panem/
chen. paní …
Ich hätte gern Herrn/Frau … gesprochen. Rád(a) bych mluvil(a) s panem/paní …
3. Sie verbinden den Anrufer und fragen nach dem Namen. 3. Přepojujete volajícího a ptáte se na jméno.
Ich verbinde Sie. Einen Moment bitte. Přepojím vás. Okamžik prosím.
Wie war Ihr Name? (Der Anrufer hat seinen Namen Jaké bylo vaše jméno? (Volající již řekl své jméno.)
schon genannt.)
Wie ist Ihr Name? (Der Anrufer hat seinen Namen noch Jaké je vaše jméno? (Volající své jméno ještě neřekl.)
nicht genannt.)
Könnten Sie Ihren Namen buchstabieren? Mohl(a) byste své jméno hláskovat?
4. Die gewünschte Person ist nicht da. 4. Požadovaná osoba není přítomna.
Tut mir leid, Herr/Frau … ist heute nicht im Büro. Je mi líto, pan/paní … není dnes v kanceláři.
Ich kann Herrn/Frau … im Moment leider nicht errei- Bohužel momentálně nemohu pana/paní … zastih­
chen. nout.
Kann ich ihm/ihr etwas ausrichten?/Möchten Sie eine Mohu mu/jí něco vyřídit? Chtěl(a) byste zanechat
Nachricht hinterlassen? vzkaz?
Möchten Sie später noch einmal anrufen?/Soll Herr/ Chcete zavolat ještě jednou později?/Má vás pan/
Frau … Sie zurückrufen? paní … zavolat zpět?
5. Sie bieten Ihre Hilfe an. 5. Nabízíte svoji pomoc.
Kann ich Ihnen helfen?/Was kann ich für Sie tun? Mohu vám pomoci? Co pro vás mohu udělat?
6. Sie möchten einer Person, die nicht da ist, eine Nach- 6. Chcete zanechat zprávu osobě, která není přítomna.
richt hinterlassen.
Könnten Sie Herrn/Frau … ausrichten, dass (die Verträ- Mohl(a) byste panu/paní … vyřídit, že (tu smlouvy ještě
ge noch nicht da sind.) nejsou.)
Könnten Sie Herrn/Frau … bitte sagen, er/sie soll mich Mohl(a) byste panu/paní … prosím říci, aby mne zavo-
zurückrufen. lal/(a) zpět.
7. Sie fragen nach dem Grund des Anrufes. 7. Ptáte se na důvod telefonátu.
Worum geht es?/Worum handelt es sich? O co jde? O co se jedná?
8. Sie nennen den Grund. 8. Uvedete důvod.
Ich möchte/würde gern (unsere neuen Produkte Chtěl(a) bych (představit naše nové produkty)./Rád(a)
vorstellen). bych (představil(a) naše nové produkty).
Es geht um/Es handelt sich um (die neuen Produkte). Jde o/Jedná se o (nové produkty).
Ich rufe an, weil (ich Ihnen ein neues Produkt vorstellen Volám, protože (bych vám rád(a) představil(a) nový
möchte.) produkt.)
Ich rufe wegen (der neuen Produkte) an. Volám kvůli (novým produktům).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 9
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 4

9. Sie möchten Informationen. 9. Chtěl(a) byste informace.


Ich möchte gerne wissen, (wann …) Rád(a) bych věděl(a), (kdy …)
Könnten Sie mir sagen, (wann …) Mohl(a) byste mi říci, (kdy …)
Ich habe eine Frage: (Wann …) Mám otázku: (Kdy …)
10. Sie möchten eine bestimmte Person treffen. 10. Chtěl(a) byste se sejít s určitou osobou.
Ich würde gern mit (Ihnen/Herrn …/Frau …) einen Rád(a) bych si domluvil(a) termín s (vámi/panem …/
Termin vereinbaren. paní …).
11. Sie machen einen Terminvorschlag. 11. Navrhujete termín.
Geht/Ginge es am (Dienstag, dem fünften März) um Jde to/Šlo by to v (úterý, pátého března) v (11:00) hodin?
(11.00) Uhr?
Passt es Ihnen am (Dienstag, dem fünften März) um Hodí se vám to v (úterý, pátého března) v (11:00) hodin?
(11.00) Uhr?
Hätten Sie nächste Woche Zeit? Měl(a) byste čas příští týden?
12. Sie reagieren auf den Terminvorschlag. 12. Reagujete na návrh termínu.
Da muss ich erst mal in meinem Terminkalender nach- To se nejprve musím podívat do svého kalendáře.
sehen.
Nein, das tut mir leid. Am … habe ich leider keine Zeit. Ne, je mi to líto. V … bohužel nemám čas.
Ja, der … um … passt mir./Ja, am … würde es mir Ano, … v … se mi hodí./Ano, v … by se mi to hodilo./
passen./Ich hätte am … Zeit. Měl(a) bych čas v …
Der Termin kommt mir sehr gelegen./Das trifft sich Ten termín mi velmi vyhovuje./To se hodí. V tu dobu
gut. Zu diesem Zeitpunkt kann ich auch. mohu také.
13. Sie müssen einen Termin absagen. 13. Musíte odříct termín.
Ich muss den Termin am … leider absagen, denn … Bohužel musím odříct termín v …, neboť …
Mir ist leider etwas dazwischengekommen. Könnten Bohužel mi do toho něco přišlo. Mohli bychom ten
wir den Termin verschieben? termín posunout?
14. Sie sagen, was Sie noch tun wollen. 14. Říkáte, co chcete ještě udělat.
Ich werde Sie auf dem Laufenden halten./Ich werde Budu vás průběžně informovat./Budu vás informovat,
Sie informieren, sobald …/Ich sage Ihnen sofort Be- jakmile …/Dám vám okamžitě vědět, když …
scheid, wenn …
Ich werde mich um (die Angelegenheit) kümmern. Postarám se o (tu záležitost).
15. Sie beenden das Gespräch. 15. Ukončíte rozhovor.
Danke für Ihren Anruf. Děkuji vám za zavolání.
Ich melde mich (nächste Woche) wieder. Ozvu se (příští týden) znovu.
Auf Wiederhören. Na slyšenou.

Arbeitsalltag Běžný pracovní den


die Arbeitszeit in Meetings verbringen trávit pracovní dobu na schůzkách
Sitzungen leiten/an Sitzungen/Besprechungen teilnehmen vést schůze/účastnit se schůzí/jednání
sich eine halbe Stunde Mittagspause gönnen/während dopřát si půl hodiny polední přestávky/v přestávce dále
der Pause weiterarbeiten/die Pausen einhalten pracovat/dodržovat přestávky
Informationen suchen und bekommen hledat a dostávat informace
Mitarbeiter betreuen/führen starat se o/vést zaměstnance
die E-Mail-Flut bewältigen/zwei bis drei Stunden für zvládnout záplavu e-mailů/vynaložit dvě až tři hodiny na
E-Mails aufwenden/Mails von morgens bis Mitternacht e-maily/prohlížet maily od rána do půlnoci
checken
sich mit der Mitarbeiterführung beschäftigen zabývat se vedením zaměstnanců
Entscheidungen treffen činit rozhodnutí
Berichte schreiben/Schreibarbeit leisten psát zprávy/poskytnout písařské práce
unter Druck am Arbeitsplatz/unter Stress leiden trpět pod tlakem na pracovišti/trpět stresem

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 10
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 4

das Arbeitstempo nicht durchhalten nevydržet pracovní tempo


an Leistungsgrenzen stoßen narazit na hranice výkonnosti
ein Ziel erreichen/Ziele setzen/Ziele vereinbaren/Zielver- dosáhnout cíle/stanovit cíle/dohodnout cíle/vést rozho-
einbarungsgespräche führen vory o dohodnutých cílech
ein gesundes Arbeitsumfeld schaffen vytvořit zdravé pracovní prostředí
Probleme ansprechen/nicht verschweigen projednávat problémy/nezamlčovat problémy
sich entspannen/Entspannungsübungen machen/Sport uvolnit se/provádět relaxační cvičení/sportovat
treiben

E-Mails E-maily
die Bereitschaft der Mitarbeiter ausnutzen využívat ochotu zaměstnanců
Kollegen nach Dienstschluss kontaktieren kontaktovat kolegy po skončení pracovní doby
ständig erreichbar sein být stále k dispozici
Gesundheitliche Beschwerden nehmen zu. Přibývá zdravotních potíží.
Regeln zur klaren Trennung zwischen Arbeits- und Freizeit vyžadovat pravidla pro jasné oddělení pracovní doby a
fordern volného času
Initiativen zum Schutz der Mitarbeiter starten spustit iniciativy k ochraně zaměstnanců
nach Arbeitsende keine E-Mails mehr weiterleiten po skončení práce již nepostupovat žádné e-maily
Mitarbeiter vor Dauerbeanspruchung schützen chránit zaměstnance před trvalým zatížením
die Aufhebung der Grenzen von Arbeits- und Freizeit (ne)akceptovat rušení hranic mezi pracovní dobou a
(nicht) akzeptieren volným časem

Besprechungen Jednání
eine Tendenz zu mehr Meetings verzeichnen zaznamenat tendenci k většímu množství meetingů
als Zeitfresser gelten být považován za žrouta času
Themen schriftlich oder per E-Mail klären řešit témata písemně nebo přes e-mail
sich für ein Meeting/eine Besprechung/eine Sitzung ent- rozhodnout se pro meeting/jednání/schůzku
scheiden
ein Treffen professionell vorbereiten profesionálně připravit setkání
einen Zeitpuffer für Unvorhergesehenes einplanen naplánovat časovou rezervu pro nepředvídatelné události
die Zeitplanung einhalten dodržovat časový plán
Unterlagen bereitstellen poskytnout podklady
Teilnehmer gezielt auswählen cíleně vybírat účastníky
Mitarbeiter, die wichtige Kenntnisse mitbringen, einladen zvát spolupracovníky, kteří přináší důležité znalosti
Diskussionen leiten und lenken vést a řídit diskuze
Vielredner stoppen zastavovat mluvky
mit der Besprechung pünktlich beginnen začínat jednání v přesný čas
Besprechungen vormittags anberaumen stanovovat termíny jednání na dopoledne
die Leistungskurve des Menschen beachten/berücksich- zohledňovat/respektovat výkonnostní křivku člověka
tigen
mobile Geräte ausschalten vypnout mobilní zařízení
direktes Feedback, manchmal durch Körpersprache, be- dostávat přímou zpětnou vazbu, někdy i řečí těla
kommen
Reaktionen der Teilnehmer wahrnehmen und darauf rea- vnímat reakce účastníků a reagovat na ně
gieren

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 11
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 4

An der Universität Na univerzitě


sich für ein Studienfach entscheiden/interessieren rozhodnout se pro/zajímat se o (nějaký) studijní obor
ein Studienfach wählen/wechseln zvolit/změnit studijní obor
das größte Massenfach seit der Erfindung der Hochschule být největším masovým oborem od vzniku vysoké školy
sein
Ein Studienfach verspricht gute Berufschancen. Studijní obor slibuje dobré pracovní příležitosti.
seinen Neigungen/Vorlieben folgen řídit se svými sklony/zálibami
sich an einer Universität einschreiben/ein Studium an ei- zapsat se na univerzitu/zahájit studium na univerzitě/stu-
ner Universität aufnehmen/an einer Universität studieren dovat na univerzitě
das Studium (aus Krankheitsgründen) unterbrechen/beenden přerušit/ukončit studium (ze zdravotních důvodů)
Zeit in das Studium investieren/Zeit mit dem Studium investovat čas do studia/trávit čas studiem
verbringen
Eigeninitiative zeigen und selbstständig arbeiten/gut projevovat vlastní iniciativu a pracovat samostatně/umět
büffeln (umg.) können se dobře biflovat (hov.)
viele Lehrveranstaltungen besuchen navštěvovat mnoho přednášek a seminářů
die Orientierung verlieren ztratit orientaci
eine Enttäuschung erleben/nicht den hohen Erwartungen zažít zklamání/neodpovídat vysokým očekáváním
entsprechen
in einer festen Beziehung/allein leben/in einem Studen- žít v pevném vztahu/sám/bydlet na koleji
tenwohnheim wohnen
über 864 Euro im Monat verfügen/staatliche Unterstüt- disponovat 864 eury na měsíc/pobírat státní podporu
zung (BAföG) beziehen/einen Kredit aufnehmen (BAföG)/vzít si úvěr (BAföG = spolkový zákon pro podporu
vzdělání)

Korrespondenz Korespondence
die Anfrage/das Angebot/der Auftrag poptávka/nabídka/zakázka
Wir sind auf der Suche nach …/Wir suchen … Hledáme …
Im Internet/Auf Ihrer Homepage/In Ihrer Anzeige haben Na internetu/Na Vaší úvodní webové stránce/Ve Vašem
wir gesehen/gelesen, dass … inzerátu jsme viděli/četli, že …
sich besonders interessieren für …/interessiert sein an …/ zajímat se zvláště o …/zajímat se o …/mít zvláštní zájem
besonderes Interesse haben an … o…
für eine schnelle Antwort dankbar sein/auf ein být vděčný/-á za rychlou odpověď/doufat v brzkou
baldiges Angebot hoffen/sich auf den Auftrag freuen nabídku/těšit se na zakázku
im Voraus danken děkovat předem
die Anschrift des Empfängers/des Absenders adresa příjemce/odesílatele
In der Anlage senden wir ein Belegexemplar/eine Kopie/ V příloze posíláme dokladový výtisk/kopii/smlouvu.
einen Vertrag.
den Katalog/die Broschüre/den Prospekt schicken/sen- poslat/zaslat/zasílat/obdržet/dostat/požadovat/objednat
den/zusenden/erhalten/bekommen/anfordern/bestellen katalog/brožuru/prospekt
um ausführliche Informationen bitten prosit o podrobné informace
Die Liefer- und Zahlungsbedingungen lauten: … Dodací a platební podmínky zní: …
Die Zahlung ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Platba je splatná po obdržení faktury.
dem Absender danken/sich beim Absender bedanken děkovat odesílateli/poděkovat odesílateli

Anrede und Grüße in Briefen oder E-Mails Oslovení a pozdravy v dopisech nebo e-mailech
Formell: Formálně:
Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren,/Sehr geehrte Oslovení: Vážené dámy, Vážení pánové,/Vážená paní
Frau (Müller),/Sehr geehrter Herr (Müller), (Müllerová),/Vážený pane (Müllere),

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 12
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 5

Gruß: Mit freundlichen Grüßen Pozdrav: S (přátelským) pozdravem


Halbformell: Poloformálně:
Anrede: Liebe Frau (Müller),/Lieber Herr (Müller), Oslovení: Milá paní (Müllerová),/Milý pane (Müllere),
Gruß: Mit besten Grüßen Pozdrav: Mnoho pozdravů posílá
Die formelle Anrede mit „Sie“, „Ihnen“ usw. wird immer Formální oslovení se 'Sie', 'Ihnen' atd. se píše vždy velkým
groß geschrieben. písmenem.
Informell: Neformálně:
Anrede: Liebe (Petra),/Lieber (Peter), Oslovení: Milá (Petro),/Milý (Petře),
Gruß: Mit herzlichen Grüßen/Mit lieben Grüßen Pozdrav: Se srdečnými pozdravy/Pěkné pozdravy posílá
Die persönliche Anrede mit „Du“, „Ihr“ usw. kann groß oder Osobní oslovení s 'Du', 'Ihr' atd. se může psát velkým nebo
klein geschrieben werden. malým písmenem.

Kapitel 5 Kapitola 5
Zeit und Tätigkeit Čas a činnost
mit öffentlichen Verkehrsmitteln/mit dem eigenen Wagen být na cestě veřejnými dopravními prostředky/vlastním
unterwegs sein vozem
im Stau stehen/auf etwas warten stát v dopravní zácpě/na něco čekat
die Zeit mit Faulenzen/Fernsehen/Saubermachen/ trávit čas lenošením/díváním se na televizi/čištěním/
Aufräumen verbringen uklízením
die Zeiteinteilung/sich die Zeit einteilen rozvržení času/rozvrhnout si čas
die Zeitverschwendung/die Zeitvergeudung/die Zeit plýtvání časem/marnění času/plýtvat časem/marnit čas
verschwenden/vergeuden
unter Zeitdruck stehen/unter Zeitmangel leiden být v časové tísni/trpět nedostatkem času
etwas raubt jemandem die Zeit něco někomu krade čas
Zeit für etwas zur Verfügung haben mít k dispozici čas na něco
Er/Sie hätte gern mehr Zeit für seine/ihre Hobbys. On/Ona by rád(a) měl(a) více času pro své koníčky.
der genaue/straffe/übersichtliche Zeitplan přesný/napjatý/přehledný časový plán
Die Zeit läuft/drängt/geht vorbei. Čas běží/kvapí/plyne.
sich in der Freizeit/täglich/jedes Wochenende/jeden Tag ve volném čase/denně/každý víkend/každý den si mnoho
viel vornehmen předsevzít
urlaubsreif sein/den Urlaub/die Ruhepause genießen být zralý/-á na dovolenou/užít si dovolenou/odpočinek
im Schichtdienst arbeiten/Frühschicht/Spätschicht haben pracovat na směny/mít ranní směnu/odpolední směnu

Freizeit und Lesen Volný čas a čtení


Trends feststellen/Tendenzen erkennen zjišťovat trendy/rozpoznávat tendence
an Bedeutung gewinnen získávat na významu
fließende Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit nejasné hranice mezi pracovním a volným časem
Zeit mit Freunden/mit digitalen Medien verbringen trávit čas s přáteli/s digitálními médii
zu den Verlierern bei den Freizeitaktivitäten gehören patřit k prohrávajícím volnočasovým aktivitám
ein großer Widerspruch sein být velkým rozporem
neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen otevírat nové možnosti komunikace
räumliche Distanzen überbrücken können moci překonávat prostorové vzdálenosti
Angst haben, etwas zu verpassen obávat se, že člověk něco zmešká
ein Bedürfnis nach Erholung haben mít potřebu odpočinku
beim Stressabbau helfen pomáhat se snižováním stresu
etwas für die Gesundheit tun dělat něco pro zdraví

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 13
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 5

das Wohlbefinden fördern podporovat pocit pohody


sich mehr Flexibilität wünschen přát si více flexibility
in einem proportionalen Verhältnis zum Glücksgefühl být v proporcionálním poměru k pocitu štěstí
stehen
Bücher lesen/auslesen/vorlesen číst/dočíst/předčítat knihy
verschiedene Lesestile benutzen použít různé styly čtení

Zeit für den Sport Čas pro sport


Sport treiben/machen sportovat
zum Sport/Training gehen chodit sportovat/na trénink
eine Sportveranstaltung organisieren/besuchen organizovat/navštívit sportovní akci
einen Lieblingssportler/eine Lieblingssportlerin haben mít oblíbeného sportovce/oblíbenou sportovkyni
zu den beliebten/bevorzugten/seltenen Sportarten gehören patřit k oblíbeným/preferovaným/řídkým druhům sportu
auf der Beliebtheitsskala oben/unten stehen stát nahoře/dole na stupnici oblíbenosti
Die Begeisterung für eine Sportart nimmt zu/ab. Nadšení pro (určitý) druh sportu přibývá/ubývá.
Handball/Volleyball/Fußball/Basketball/Tennis spielen hrát házenou/volejbal/fotbal/basketbal/tenis
in der Freizeit schwimmen/turnen/wandern/segeln/ ve volném čase plavat/cvičit/dělat pěší turistiku/plachtit/
tanzen/reiten tančit/jezdit na koni
an einer Weltmeisterschaft teilnehmen účastnit se mistrovství světa
Mitglied der Nationalmannschaft sein být členem národního mužstva
der Weltmeister/die Weltmeisterin sein/werden být mistr/mistryně světa/stát se mistrem/mistryní světa
einen Weltrekord aufstellen vytvořit světový rekord
den Wettkampf/die Meisterschaft/das Endspiel/ prohrát/vyhrát zápas/mistrovství/finále/předkolo/
die Vorrunde/das Länderspiel verlieren/gewinnen mezistátní zápas
einen Fußballverband gründen založit fotbalový svaz
Mitglied eines Sportvereins/Sportklubs sein/werden být/stát se členem sportovního sdružení/klubu
Regeln erarbeiten/festlegen/verfeinern vypracovat/stanovit/upřesnit pravidla

Besondere Tätigkeiten und Hobbys Zvláštní činnosti a koníčky


besondere/ausgefallene/nicht alltägliche Hobbys/ zvláštní/neobvyklé/ne každodenní koníčky/činnosti/
Tätigkeiten/Beschäftigungen/Wahlfächer aktivity/volitelné předměty
Wasserski/Slalom/Wakeboard fahren jezdit na vodních lyžích/slalom/na wakeboardu
über Rampen springen skákat přes rampy
sich in den See/ins Wasser stürzen/fallen lassen vrhnout se/(úmyslně) spadnout do jezera/do vody
das Bienenvolk/der Bienenstock/der Imker/die včelstvo/úl/včelař/včelařská bunda/včelařský klobouk
Imkerbluse/-haube
Honig schleudern/gewinnen vytáčet/získávat med
geheime/verschlüsselte Nachrichten versenden posílat tajné/zašifrované zprávy
Informationen vor Dritten verbergen skrývat informace před třetími osobami
die eigene Geheimschrift entwickeln vyvinout vlastní tajné písmo
Extremsport/Trendsport machen dělat extrémní sport/trendový sport
der Reitsport/die Pferdedressur/das Dressurreiten/ jezdectví/drezura koní/drezurní jezdectví/
das Springreiten skokové jezdectví
die Ausdauer/die Kondition erhöhen zvýšit vytrvalost/kondici
die Liftanlage/das Gleichgewichtsgefühl vlek/cit pro rovnováhu
Sprünge/Saltos/Rotationen vollführen provádět skoky/salta/rotace
sich für das Außergewöhnliche/Besondere/Extreme be- nadchnout se pro/zajímat se o neobyčejné/zvláštní/
geistern/interessieren extrémní

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 14
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 6

mit der Mode Schritt halten držet krok s módou


einen Kick/einen Nervenkitzel spüren/fühlen/erleben cítit/pociťovat/zažít kick/nervové napětí
aus dem Alltag ausbrechen uniknout ze všedního dne
seine eigenen Grenzen kennen und überschreiten lernen znát a učit se překročit své vlastní hranice
seine eigenen Schwachpunkte kennen und überwinden znát a učit se překonávat svá vlastní slabá místa
lernen

Kapitel 6 Kapitola 6
Neues aus aller Welt Novinky z celého světa
der Nachrichtensprecher/die Nachrichtensprecherin moderátor/moderátorka zpráv
das Fernsehprogramm/das Radioprogramm/die Nach- televizní program/rozhlasový program/zpravodajství/
richtensendung/die Regionalnachrichten/das Tagesge- regionální zprávy/události dne
schehen
Nachrichten sehen/hören/lesen dívat se na/poslouchat/číst zprávy
den Nachrichten aufmerksam folgen pozorně sledovat zprávy
Informationen verpassen zameškat informace
einen Bericht lesen/vorlesen/vorstellen/schreiben číst/předčítat/představit/psát zprávu
Objektivität ist ein erstrebenswertes Ziel. Objektivita je žádoucím cílem.
bestimmte Themen auswählen/behandeln vybrat určitá témata/pojednávat o určitých tématech
eine Entscheidung treffen učinit rozhodnutí
die Kameraaufnahme/der Kameramann kamerový záběr/kameraman
Die Themenauswahl hängt von subjektiven Entschei- Výběr témat závisí na subjektivních rozhodnutích.
dungen ab.
die Aufarbeitung des Materials zpracování materiálu
die Nachrichtenforschung výzkum zpravodajství
die wichtigsten Voraussetzungen für eine Nachricht: nejdůležitější předpoklady pro zprávu:
Aktualität, Überraschung, Bekanntheit, Personalisierung, aktuálnost, překvapení, znalost, personalizace, napětí,
Spannung, Kuriosität, Nähe und Identifikation kuriozita, blízkost a identifikace
gegen moralische Normen verstoßen/von der Norm provinit se proti morálním normám/odchýlit se od normy
abweichen
Neuigkeiten brauchen einen Wiedererkennungswert. Novinky potřebují vybavitelnost.

Den Tätern auf der Spur – Fernsehkrimis Pachatelům na stopě – televizní detektivky
Ein Schuss fällt. Padne výstřel.
Das Blaulicht blinkt. Modrý maják bliká.
den Tatort untersuchen prozkoumat místo činu
den Täter finden/überführen najít/předvést pachatele
ein Verbrechen verüben/begehen spáchat zločin/dopustit se zločinu
den Fall/das Verbrechen/den Mord/den Totschlag restlos beze zbytku objasnit/vyřešit případ/zločin/vraždu/zabití
aufklären/lösen
Die Mordkommission/Der Ermittler/Der Kommissar fahn- Oddělení vražd/Vyšetřovatel/Komisař pátrá/vyšetřuje/je
det/ermittelt/ist dem Täter auf der Spur. na stopě pachateli.
Beweise sammeln/beschaffen shromažďovat/shánět důkazy
das Bedürfnis nach Gerechtigkeit befriedigen uspokojit potřebu po spravedlnosti
die DNA-Analyse auswerten vyhodnotit analýzu DNA
Dienstschluss haben mít konec služby

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 15
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 6

rund um die Uhr zur Verfügung stehen být k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně
zur Einsicht/zum Ziel kommen dojít k závěru/dosáhnout cíle
einen Beitrag zur Aufklärung von Verbrechen leisten přispět k vyjasnění zločinů
den Verbrecher/den Täter/den Dieb/den Mörder verhaften zatknout zločince/pachatele/zloděje/vraha
das Geständnis/ein Geständnis ablegen/machen přiznat se/učinit přiznání
die Tat gestehen přiznat se k činu
die Einschaltquote kvóta sledovanosti
Wert auf Spannung legen klást důraz na napětí
Neugier erregen/wecken vyvolat/vzbudit zvědavost

Politik Politika
etwas passiert/ereignet sich něco se stane/se děje
Ereignisse überschlagen sich události se hrnou
die Massenflucht von DDR-Bürgern hromadný útěk občanů NDR
die Botschaft eines Landes, der Botschafter velvyslanectví země, velvyslanec
Grenzbefestigungen abbauen zbourat opevnění hranic
Verhandlungen führen vést jednání
gegen die Bevormundung des Staates protestieren protestovat proti poručníkování státu
mit Gewalt gegen Demonstranten vorgehen zakročit proti demonstrantům za použití násilí
vor dem Ansturm der Massen kapitulieren kapitulovat před náporem mas
Etwas verändert/verschlechtert/verbessert sich. Něco se mění/se zhoršuje/se zlepšuje.
positive/negative Tendenzen aufweisen vykazovat pozitivní/negativní tendence
Es gibt Fortschritte/Rückschritte. Jsou pokroky/kroky zpět.
die Politikverdrossenheit znechucení politikou
Das politische Engagement/Interesse/Desinteresse sinkt/ Politická angažovanost/politický zájem/nezájem klesá/
steigt/bleibt gleich. stoupá/zůstává stejná/-ý

Kriminalität Kriminalita
die Kriminalitätsrangliste anführen vést žebříček kriminality
die gefährlichste Stadt/das gefährlichste Bundesland/eine být nejnebezpečnějším městem/nejnebezpečnější spol-
Verbrechenshochburg sein kovou zemí/baštou kriminality
aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hervorgehen vyplývat z policejní kriminální statistiky (PKS)
in Städten gefährlicher leben als auf dem Land ve městech žít nebezpečněji než na venkově
im Vergleich gut/schlecht abschneiden v porovnání obstát dobře/špatně
Eigentumsdelikte nehmen zu/steigen an./Es gibt einen Přibývá/zvyšuje se počet majetkových deliktů./Je trend k
Trend zu mehr Eigentumsdelikten. vyššímu počtu majetkových deliktů.
Die Aufklärungsquote erreichte den schlechtesten Wert Počet úspěšně vyřešených případů dosáhl nejhorší hod-
seit … noty od ...
Diebe bleiben unerkannt. Zloději zůstávají neodhaleni.
Die Zahl der älteren Straftäter steigt. Počet starších pachatelů stoupá.
von „Ü-60-Gangstern“ sprechen mluvit o „gangsterech 60+“
Strafanzeige (bei der Polizei) erstatten podat trestní oznámení (na policii)
den Kampf gegen die Korruption antreten vykročit do boje proti korupci
Macht missbrauchen zneužívat moc
Bestechungsgelder zahlen/annehmen dávat/přijímat úplatky
das Vertrauen in die staatliche Verwaltung verlieren ztratit důvěru ve státní správu

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 16
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 7

auf die hohe Dunkelziffer verweisen/eine hohe poukazovat na vysoký počet nehlášených případů/vyka-
Dunkelziffer aufweisen zovat vysoký počet nehlášených případů
auf eine Mauer des Schweigens stoßen narazit na zeď mlčení
sich um mehr Transparenz bemühen snažit se o větší transparentnost
das Bundeskriminalamt spolkový kriminální úřad

Kapitel 7 Kapitola 7
Geräte und Produkte im Alltag Přístroje a produkty v každodenním životě
Geräte Přístroje
Wert auf eine einfache Bedienung legen klást důraz na snadnou obsluhu
beim Kauf auf Qualität/auf Sonderangebote/auf die při nákupu dbát na kvalitu/mimořádné nabídky/značku
Marke achten
Das Gerät/Der Apparat ist ausgestattet/ausgerüstet Přístroj/Aparát je opatřen/vybaven … (čím)
mit …
technische Geräte/Apparate benutzen/einschalten/aus- používat/zapnout/vypnout/obsluhovat technické
schalten/bedienen přístroje/aparáty
Der Knopf/Der Schalter/Der Hebel/Die Taste befindet Tlačítko/Vypínač/Páčka/Klávesa se nachází na levé/pra-
sich an der linken/rechten/oberen/unteren Seite. vé/horní/spodní straně.
Das Gerät lässt sich (auch) einsetzen als/kann (auch) Přístroj je možno (také) použít jako/může být (také)
verwendet werden als (Backofen)/zum (Aufbacken von použit jako (pečící trouba)/k (dopečení housek).
Brötchen).
die Mikrowelle/der Mikrowellenofen mikrovlnka/mikrovlnná trouba
der Hersteller výrobce
Die Mikrowellenleistung lässt sich/Die Leistungsstufen Výkon mikrovlnné trouby/Výkonové stupně je možné
lassen sich im laufenden Betrieb verändern. měnit za provozu.
Das Gerät ist mit einer Zeitschaltuhr versehen. Přístroj je opatřen časovým spínačem.
Die Automatik ist flexibel einstellbar. Automatiku je možno flexibilně nastavit.
Obsoleszenz Zastaralost
eingebaute Fehler haben mít zabudované chyby
Produkte mit Fehlern entwickeln vyvíjet produkty s chybami
Schwachstellen einbauen zabudovat slabá místa
nach einer bestimmten Zeit den Geist aufgeben po určité době vypustit duši
Nachteile in Kauf nehmen smířit se s nevýhodami
den Verkauf ankurbeln oživit prodej
den Gewinn sichern zajistit zisk
jemandem auf die Schliche kommen přijít na něčí nekalé úmysly
schärfere Vorschriften fordern/Maßnahmen ergreifen/ vyžadovat přísnější předpisy/přijmout opatření/za něco
etwas unter Strafe stellen zavést trest
Klage einreichen podat žalobu
Produktnamen und Produkte Názvy produktů a produkty
Die Nachfrage nach einem unverwechselbaren Namen Roste/stoupá/zvyšuje se poptávka po nezaměnitelném
wächst/steigt/erhöht sich. názvu.
Es kommt auf den Klang des Namens an. Záleží na zvučnosti názvu.
auf den Namen/das Preis-Leistungs-Verhältnis/die dbát na název/na poměr ceny a výkonu/na tech-
technische Ausstattung/die Umweltverträglichkeit/die nické vybavení/na šetrnost k životnímu prostředí/na
Benutzerfreundlichkeit achten uživatelskou přívětivost

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 17
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 7

sich auf dem Markt durchsetzen prosadit se na trhu


ein besonderes/modernes/klassisches Design haben mít zvláštní/moderní/klasický design
dem höchsten technischen Standard entsprechen/ vyhovovat nejvyššímu technickému standardu/splňovat
höchste Ansprüche erfüllen nejvyšší požadavky

Am Computer U počítače
gefährliche Aktionen ausführen provádět nebezpečné akce
den Rechner durch Schädlinge infizieren infikovat počítač škůdci
sich unbemerkt in Computersysteme einnisten nepozorovaně se uhnízdit v počítačových systémech
sich einen Schädling herunterladen stáhnout si škůdce
zu den größten IT-Bedrohungen gehören patřit k největším IT hrozbám
einen kollektiven Angriff auf ein IT-System starten nastartovat kolektivní útok na IT systém
sich hinter scheinbar seriösen E-Mails verbergen skrývat se za zdánlivě seriózními e-maily
auf Anhänge oder Links in E-Mails klicken kliknout na přílohy nebo odkazy v e-mailech
sich durch Anti-Viren-Programme schützen chránit se pomocí antivirových programů
Daten verschlüsseln šifrovat data
stets die aktuelle Version der Plug-ins verwenden používat vždy aktuální verzi pluginů
ein Passwort eingeben/schützen/auswählen/entschlüs- zadat/chránit/vybrat/dešifrovat/hacknout heslo
seln/knacken
mit Passwörtern vorsichtig/mit Smartphones und Tablets zacházet opatrně s hesly/zacházet zodpovědně s chytrými
verantwortungsvoll umgehen telefony a tablety
Dritten (keinen) einfachen Zugriff ermöglichen (ne)umožnit třetím osobám snadný přístup

Alte und neue Lerntechniken Staré a nové studijní techniky


Informationen aus dem Hippocampus herunterladen und stahovat a zpracovávat informace z hipokampu
verarbeiten
im Gedächtnis landen přistát v paměti
mit stärkeren Emotionen verknüpft sein být spojen se silnějšími emocemi
positive Effekte auf das Gehirn haben mít pozitivní efekty na mozek
sich im Gehirn besser festsetzen lépe se usadit do paměti
durch Sport für gute Durchblutung sorgen, die Stimmung sportem dbát na dobré prokrvení, zlepšovat náladu,
heben, die Leistungsfähigkeit steigern zvyšovat výkonnost
für etwas arbeiten müssen, um ein Erfolgserlebnis zu muset pro něco pracovat, aby člověk měl zážitek úspěchu
haben
anstrengende Übungsstunden in Kauf nehmen smířit se s náročnými hodinami tréninku
beim Sprechen Emotionen versenden und empfangen při hovoru vysílat a přijímat emoce
Mimik, Stimmlage und Gestik verleihen den Gefühlen Mimika, poloha hlasu a gestikulace propůjčují výraz
Ausdruck. pocitům.
unterschiedliche Tagesrhythmen haben/berücksichtigen mít/zohledňovat rozdílné denní rytmy

Erfindungen Vynálezy
eine Erfindung oder eine Entdeckung machen udělat vynález nebo objev
sich etwas ausdenken/etwas erfinden/etwas entdecken něco si vymyslet/něco vynalézt/ něco objevit
etwas ist neu/ist gewerblich anwendbar/bietet keine něco je nové/je průmyslově použitelné/nenabízí žádné
naheliegende Lösung bezprostřední řešení
Die Zahl der Anmeldungen steigt/sinkt/bleibt gleich. Počet přihlášek stoupá/klesá/zůstává stejný.
Eine Erfindung kann als Patent eingereicht/angemeldet Vynález může být podán/přihlášen jako patent.
werden.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 18
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 8

Die Patentanmeldung wird beim Patentamt eingereicht. Přihláška patentu se podává u patentového úřadu.
Das Patent wird einem Erfinder vom Patentamt zugespro- Patent je vynálezci patentovým úřadem přislíben.
chen.

Kapitel 8 Kapitola 8
Gesundes Leben Zdravý život
die Krankheiten/Zivilisationskrankheiten/Erkrankungen nemoci/civilizační nemoci/onemocnění
etwas kann Krankheiten auslösen něco může vyvolávat nemoci
der Risikofaktor/die Risikofaktoren: falsche Ernährung/ rizikový faktor/rizikové faktory: špatná výživa/
mangelnde Bewegung/übermäßiger Alkoholkonsum/ nedostačující pohyb/přílišný konzum alkoholu/kouření
Rauchen
Krankheiten vermeiden/verhindern zamezit/zabránit nemocem
sich ausgewogen ernähren/sich ausreichend bewegen/ vyrovnaně se stravovat/dostatečně se pohybovat/vzdát se
auf Zigaretten und Alkohol verzichten/regelmäßig Sport cigaret a alkoholu/pravidelně sportovat/dbát na rozmani-
treiben/auf Nahrungsvielfalt achten/den Lebensstil tost stravy/změnit životní styl
ändern
gesunde Ernährung wichtig finden považovat zdravé stravování za důležité
reichlich Obst und Gemüse essen jíst mnoho ovoce a zeleniny
wenige stark verarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen jíst málo vysoce zpracovaných potravin
industriell hergestellten Lebensmitteln misstrauen nedůvěřovat průmyslově vyráběným potravinám
althergebrachter/naturbelassener Nahrung vertrauen důvěřovat tradiční/přírodní stravě
sich in der Ernährung nicht immer nach den neuesten při stravování se neřídit vždy nejnovějšími výsledky
Forschungsergebnissen richten výzkumů
auf die eigenen Körpersignale achten dbát na signály vlastního těla
das eigene Sättigungsgefühl wahrnehmen vnímat vlastní pocit nasycení
die nächste Mahlzeit genießen vychutnávat si příští jídlo

Gesundheitliche Probleme Zdravotní problémy


der Arzt/die Ärztin/die Ärzte lékař/lékařka/lékaři
zum Arzt gehen jít k lékaři
Angst vor dem (Zahn-)Arzt haben bát se (zubního) lékaře
an (einer Krankheit)/unter (Schmerzen/Asthmaanfällen) trpět (chorobou)/trpět (bolestmi/záchvaty astmatu)
leiden
Schmerzen lindern mírnit bolesti
eine Erkältung/Grippe/Kopfschmerzen/Muskel- být nachlazen(a)/mít chřipku/mít bolesti hlavy/mít
kater haben namožené svaly
ein altes Hausmittel verwenden/weiterempfehlen použít/doporučit někomu dalšímu starý domácí prostředek
einen Umschlag/ein Dampfbad machen udělat obklad/parní lázeň
die Schulmedizin/die medizinische Versorgung školní medicína/lékařské ošetření
sich für alternative Heilmethoden interessieren zajímat se o alternativní metody léčby
auf einen (Operations-)Termin warten čekat na termín (operace)
die Krankenversicherung/krankenversichert sein zdravotní pojištění/být zdravotně pojištěn(a)

Essen und Umwelt Jídlo a životní prostředí


Die Alarmglocken sollten läuten. Měly by znít výstražné zvony.
die Folgen des Klimawandels následky změny klimatu

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 19
Erkundungen B2 Redemittel: Kapitel 8

der Raubbau an der Natur drancování přírody


Tiere sind vom Aussterben bedroht. Zvířata jsou ohrožena vymřením.
Die Meere sind überfischt. Moře jsou nadměrně odlovena.
Die Tierbestände müssen sich regenerieren. Stavy zvířat se musí zregenerovat.
Der Rohstoff wird knapp. Bude nedostatek surovin.
Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Poptávka převyšuje nabídku.
Plantagen liegen brach. Plantáže leží ladem.
Es kommt zu einem Engpass. Dojde ke ztenčení (např. zásobování, atd.).
Es wird ein mysteriöses Sterben beobachtet. Je pozorováno záhadné vymírání.
Feinschmecker/Köche stellen sich auf Ersatzprodukte um. Labužníci/kuchaři se přizpůsobují náhradním produktům.
Die Lebensmittelpreise steigen/haben sich verdreifacht. Ceny potravin stoupají/se ztrojnásobily.

Umweltprobleme und die Belastung für den Menschen Problémy životního prostředí a zátěž pro člověka
Die größten Umweltbedrohungen waren Luftverschmut- Největšími hrozbami pro životní prostředí bylo znečištění
zung, Ozonbelastung und Grundwasserverschmutzung. ovzduší, znečištění ozonem a znečištění podzemních vod.
Die Reaktorkatastrophe hat deutliche Spuren hinterlassen. Jaderná katastrofa zanechala výrazné stopy.
Kernkraftwerke stehen auf Platz 1 der unmittelbaren Be- Jaderné elektrárny stojí na 1. místě scénářů
drohungsszenarien. bezprostředních hrozeb.
Die Luftverschmutzung bleibt nach wie vor ein Gefahren- Znečištění ovzduší zůstává i nadále ohniskem nebezpečí.
herd.
Das Regenwaldsterben rückt ins Zentrum der Ängste. Ubývání deštných pralesů se stává hlavní obavou.
Die Umweltproblematik ist bereits stark ins Blickfeld gera- Problematika životního prostředí se již výrazně dostala do
ten. středu pozornosti.
Umweltprobleme genießen (zu) viel Aufmerksamkeit. Problémům životního prostředí je věnováno (příliš) mno-
ho pozornosti.
die Umwelt durch die Ölverschmutzung der Meere in groß- kvůli znečištění moří ropou vidět životní prostředí ve
er Gefahr sehen velkém nebezpečí
Projekte für grüne Energietechnologien (mit 80 Millionen podporovat projekty pro zelené energetické technologie
Euro) unterstützen (80-ti miliony eur)
öffentliche Gebäude mit Sonnenenergie versorgen zásobovat veřejné budovy sluneční energií
die Pkw-Dichte durch die Erhebung einer Innenstadtmaut výběrem mýtného za vjezd do městských center snižovat
verringern hustotu osobních automobilů
die Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Stadt auf omezit nejvyšší povolenou rychlost uvnitř města na
30 km/h begrenzen 30 km/h
mehr Hausmüll recyceln/Plastiktüten verbieten recyklovat více domácího odpadu/zakázat igelitové tašky
für Gebäudesanierungen Fördermittel zur Verfügung poskytovat finanční podporu pro sanaci budov
stellen
eine Hightech-Stadtbahn bauen und damit das neue Elek- postavit městskou high-tech dráhu a tím zahájit novou
trozeitalter einläuten elektrickou éru
herkömmliche Busse durch Elektrobusse ersetzen nahradit stávající autobusy elektrobusy
an Haltestellen Ladestationen für Elektroautos installieren instalovat nabíjecí stanice pro elektromobily na zastávkách
Grünflächen ausbauen und dadurch für mehr Frischluftaus- vybudovat zelené plochy a tím zajistit vyšší výměnu
tausch sorgen čerstvého vzduchu
das Nachtflugverbot am/auf dem Flughafen durchsetzen prosadit zákaz nočních letů u letiště/na letišti

Gesunder Schlaf Zdravý spánek


der Schlaf/der Mittagsschlaf/das Mittagsschläfchen spánek/polední spánek/polední šlofík
sich eine Ruhepause gönnen dopřát si odpočinek

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 20
Erkundungen B2 Redemittel: Anhang

in Deutschland einen schlechten Ruf haben mít v Německu špatnou pověst


als schwach oder faul gelten být považován(a) za slabého/slabou nebo líného/línou
einen positiven Effekt haben/nachweisen mít/prokazovat pozitivní efekt
die Konzentration/die Leistungsfähigkeit/die Gedächtnis- zlepšovat koncentraci/výkonnost/výkonnost paměti
leistung verbessern
die Stimmung heben zlepšovat náladu
Unfällen vorbeugen předcházet nehodám
einen Tiefpunkt erreichen/trotz des Leistungstiefs weiter dosáhnout bodu nízké výkonnosti/dále fungovat i přes
funktionieren pokles výkonnosti
Die Gedanken schweifen ab. Myšlenky odbíhají.
Löcher in den Bildschirm starren tupě zírat do obrazovky
unter Schlafstörungen/Einschlafstörungen/Schlafmangel trpět poruchami spánku/poruchami usínání/nedostatkem
leiden spánku
die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen snižovat schopnost koncentrace
dem Gehirn nachhaltigen Schaden zufügen přivodit mozku trvalé poškození
Albträume haben mít noční můry
sich auf unterschiedliche Ursachen zurückführen lassen moci být způsobeno různými příčinami

Anhang Příloha
Eine Diskussion/Ein Gespräch führen Vést diskusi/rozhovor
Die eigene Meinung ausdrücken Vyjádřit vlastní názor
Meiner Meinung nach/Meines Erachtens … Podle mého názoru/mínění …
Ich bin der Auffassung/Meinung/Überzeugung, dass … Z mého pohledu …/Jsem toho názoru, že …/Jsem
přesvědčen(a), že …
Ich bin davon überzeugt/Ich bin mir sicher, dass … Jsem přesvědčen(a) o tom, že …/Jsem si jistý/-á, že …
Ich schlage vor, dass … Navrhuji, že …
Jemandem zustimmen S někým souhlasit
Da gebe ich Ihnen/dir recht. To vám/ti dávám za pravdu.
Damit/Mit dieser Aussage bin ich einverstanden. S tím/S tímto vyjádřením souhlasím.
Das sehe ich auch so. To vidím také tak.
Das entspricht auch meiner Erfahrung. To odpovídá také mé zkušenosti.
Dem kann ich nur zustimmen. S tím mohu jenom souhlasit.
Jemandem widersprechen/Zweifel anmelden Někomu odporovat/vyjádřit pochybnosti
Ich glaube eher, dass … Spíše myslím, že …
Das sehe ich ganz anders. To vidím úplně jinak.
In diesem Punkt habe ich eine ganz andere Meinung. V tomto bodě mám úplně jiný názor.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass … Nemohu si představit, že…
Ich befürchte/Ich bezweifle, dass … Obávám se, že …/Pochybuji, že …
Man sollte bedenken, dass … Je třeba uvážit, že …
Wäre es nicht besser, wenn …? Nebylo by lepší, kdyby … ?
Jemanden unterbrechen Někoho přerušovat
Darf ich Sie/dich mal kurz unterbrechen? Mohu vás/tě krátce přerušit?
Dazu würde ich gerne auch etwas sagen. K tomu bych rád(a) také něco řekl(a).
Ich wollte noch hinzufügen, dass … Chtěl(a) bych ještě dodat, že …

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 21
Erkundungen B2 Redemittel: Anhang

Nach der Meinung anderer fragen Ptát se na názor ostatních


Was halten Sie/hältst du von …? Co si myslíte/myslíš o … ?
Wie beurteilen Sie/beurteilst du …? Co soudíte/soudíš o … ?
Was sind Ihrer/deiner Meinung nach die wichtigsten Jaké jsou podle vašeho/tvého názoru nejdůležitější
Gründe für …? důvody pro … ?
Pro- und Kontra-Argumente nennen Jmenovat argumenty pro a proti
Einerseits …, andererseits … Jednak …, jednak …
Auf der einen Seite …, auf der anderen Seite … Na jedné straně …, na druhé straně …
… spricht dafür, … spricht dagegen. … mluví pro, … mluví proti.
Ein Vorteil ist …, ein Nachteil ist … Výhodou je …, nevýhodou je …
Sich einigen Shodnout se
Ich schlage vor, dass … Navrhuji, že …
Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass … Možná se můžeme shodnout na tom, že …
Was halten Sie/hältst du von … Co si myslíte/myslíš o …
Ratschläge/Empfehlungen geben Dávat rady/doporučení
Sie sollten/Du solltest … Měl(a/i) byste …/Měl(a) bys …
Ich an Ihrer/deiner Stelle würde … Já bych na vašem/tvém místě …
… kann ich Ihnen/dir sehr empfehlen. … vám/ti mohu velmi doporučit.
Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit … in … Udělal(a) jsem dobré zkušenosti s … v …
Eine Vermutung ausdrücken Vyjádřit domněnku
Vermutlich/Wahrscheinlich/Vielleicht … Patrně/Pravděpodobně/Snad …
Es ist anzunehmen, dass … Lze předpokládat, že …
Ich vermute, dass … Domnívám se, že …
Etwas kann/könnte/wird (passiert sein). Něco se mohlo (stát)/by se mohlo (stát)/se asi (stalo).

Sich beschweren Stěžovat si


Sich beschweren Stěžovat si
Ich möchte mich über … beschweren. Chtěl(a) bych si stěžovat na …
Wir sind davon ausgegangen, dass … Vycházeli jsme z toho, že …
Jetzt müssen wir feststellen, dass … Teď musíme konstatovat, že …
Wir sind sehr enttäuscht von … Jsme velmi zklamání z …
… entsprach nicht meinen/unseren Erwartungen. … neodpovídalo mému/našemu očekávání.
Wir hätten etwas anderes/mehr erwartet. Očekávali bychom něco jiného/více.
Wir hoffen, dass Sie … Doufáme, že vy …
Eine Beschwerde entgegennehmen Přijmout stížnost
Das tut mir leid. Uns ist leider ein Fehler passiert/unter- Je mi to líto. Bohužel se nám stala/vloudila chyba.
laufen …
Ich kann Ihren Ärger verstehen. Rozumím, že se zlobíte.
Ich werde mich darum kümmern, dass … Postarám se o to, že …
Wir werden nach einer Lösung suchen. Budeme hledat řešení.
Wir können Ihnen anbieten, dass … Můžeme vám nabídnout, že …

Etwas beschreiben/präsentieren Něco popisovat/prezentovat


Eine Grafik/Statistik beschreiben Popisovat graf/statistiku
Man kann in/aus der Grafik/Statistik deutlich erkennen … Z grafu/ze statistiky je možno jednoznačně rozpoznat …
Aus der Grafik/Statistik kann man entnehmen … Z grafu/ze statistiky je možno vyvodit …

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 22
Erkundungen B2 Redemittel: Anhang

Aus der Grafik/Statistik geht hervor …/wird deutlich … Z grafu/ze statistiky vyplývá …/je zřejmé …
Die Grafik/Statistik zeigt … Graf/statistika ukazuje …
An der Spitze/Auf Platz eins/zwei steht/liegt … Na čele/Na prvním místě/Na druhém místě stojí/leží …
Dahinter kommt/folgt … Za ním se nachází/následuje …
Am wichtigsten ist …/… ist weniger wichtig/… ist (mir/ Nejdůležitější je …/… je méně důležité/… je (mně/do-
den Befragten) gleichgültig/egal. tazovaným) lhostejné/jedno.
Veränderungen beschreiben Popisovat změny
… hat sich verbessert/hat eine positive Entwicklung ge- … se zlepšilo/se pozitivně rozvinulo/se vyvinulo pozi-
nommen/hat sich in eine positive Richtung entwickelt. tivním směrem.
Eine erfreuliche Tendenz ist zu verzeichnen in/bei … Je možno zaznamenat potěšující tendenci v/u …
Es gibt Fortschritte auf dem Gebiet … Bylo dosaženo pokroku v oblasti …
… ist gleich geblieben/hat stagniert. … zůstalo na stejné úrovni/stagnovalo.
Es ist noch keine Tendenz absehbar. Ještě není možno předvídat žádnou tendenci.
… hat sich verschlechtert/entwickelt sich in eine nega- … se zhoršilo/vyvíjí se negativním směrem/vykazuje
tive Richtung/weist negative Tendenzen auf. negativní tendence.
Es ist ein Rückschritt erkennbar. Je možno rozpoznat krok zpět.
Die Lage ist denkbar schlecht. Situace je vyloženě špatná.
Ein Gerät beschreiben Popisovat přístroj
Das Gerät/Der Apparat ist/wurde ausgestattet mit …/ist Přístroj/aparát je/byl opatřen … (čím)/je vybaven …
ausgerüstet mit …/enthält …/arbeitet mit …/lässt sich (čím)/obsahuje …/pracuje s …/je možno obsluhovat …
bedienen mit … (čím)
An der linken/rechten/oberen/unteren Seite befinden Na levé/pravé/horní/spodní straně se nachází …/byly
sich …/wurden … angebaut/befestigt. vestavěny/upevněny …
Das Gerät ist vorgesehen für …/lässt sich einsetzen als …/ Přístroj je určen pro …/je možno použít jako …/může
kann verwendet werden für/als …/dient als/zum … být použit pro/jako …/slouží jako/k …
Ein Produkt vorstellen Prezentovat produkt
Er/Sie/Es besteht aus …/verfügt über …/hat … Skládá se z …/disponuje … (čím)/má …
Es gibt auch … Je/jsou také …
Das Produkt ist in einem besonderen/modernen/klas- Produkt má zvláštní/moderní/klasický … design.
sischen … Design (gestaltet).
Es wurde von … entwickelt. Byl vyvinut … (kým)
Unsere Ingenieure/Entwickler haben innovative Naši inženýři/vývojáři nalezli inovativní řešení.
Lösungen gefunden.
Es entspricht dem höchsten technischen Standard. Vyhovuje nejvyššímu technickému standardu. Při vývoji
Natürlich wurden auch ökologische Gesichtspunkte bei byla samozřejmě zohledněna i ekologická hlediska.
der Entwicklung berücksichtigt.
Es ist einsetzbar/verwendbar bei/als … Může být nasazen/použit při/jako …
Es erfüllt die höchsten Ansprüche. Splňuje nejvyšší požadavky.
Der Vorteil dieses Produkts besteht darin, dass …/Es Předností tohoto produktu je, že …/Vyznačuje se …
zeichnet sich durch … aus. (čím)
Einzigartig ist, dass … Jedinečné je, že …

Texte zusammenfassen/bewerten Shrnout/hodnotit texty


Einen Text zusammenfassen Shrnout text
Das Thema des Textes ist …/Der Text handelt von … Tématem textu je …/Text pojednává o …
In dem Text geht es hauptsächlich/in erster Linie um … V textu se zejména/v první řadě jedná o …
Der Autor beschreibt/meint/behauptet … Autor popisuje/míní/tvrdí …
Als Beispiele werden … angeführt. Das wird mit fol- Jako příklady jsou uvedeny …/To je zdůrazněno na
genden Beispielen verdeutlicht: … následujících příkladech: …

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 23
Erkundungen B2 Redemittel: Anhang

Der Autor zieht die Schlussfolgerung, dass … Autor dochází k závěru, že …


Einen Text bewerten Hodnotit text
Ich fand den Text interessant/langweilig/spannend/ Text mi připadal být zajímavý/nudný/napínavý/plný
humorvoll/informativ/unverständlich/lustig/sachlich. humoru/informativní/nesrozumitelný/veselý/věcný.
Mir ist aufgefallen, dass … Všiml(a) jsem si, že …
Der Text war schwer/leicht verständlich. Text byl těžko/lehko srozumitelný.
Der Autor benutzt viel Alltagssprache/Umgangs­ Autor používá hodně každodenní/hovorový jazyk.
sprache.

Etwas strukturieren Něco rozčlenit


Eine Tagesordnung vorstellen Představit program jednání
Auf unserer Tagesordnung stehen heute folgende Na program jednání jsou dnes zařazeny/-a následující
Punkte/Themen: … body/témata: …
Ich schlage folgende Tagesordnungspunkte vor: … Navrhuji následující body jednání: …
Wir befassen uns (heute) mit … (Dnes) se zabýváme … (čím)
Wir sprechen/diskutieren (heute) über …/Wir bespre- (Dnes) mluvíme/diskutujeme o …/Dnes projednáme …
chen heute …
Wir haben uns folgendes Programm vorgenommen: Máme následující program: za prvé …/za druhé …/za
Erstens …/Zweitens …/Drittens … třetí …
Der erste Punkt unserer Tagesordnung ist … Prvním bodem našeho jednání je …
Als zweiten Punkt haben wir … vorgesehen. Jako další bod jsme stanovili …
Als letztes Thema steht … auf dem Programm. Jako poslední téma je na programu …
Am Anfang/Zu Beginn sprechen wir über …/Wir begin- Na počátku/Na začátku budeme hovořit o …/Začneme
nen mit …/Danach werden wir … s …/Potom budeme …
Anschließend …/Zum Schluss … Hned po tom …/Na závěr …
Einen Leserbrief strukturieren Členit dopis čtenáře
Betreff: das Thema angeben Věc: uvést téma
Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren, … Oslovení: Vážené dámy a pánové, …
(Nach der Anrede wird klein weitergeschrieben.) (Po oslovení se dále píše malým písmenem.)
Einleitung: Úvod:
Das Thema … interessiert mich sehr./Ich beschäftige Téma … mne velmi zajímá./Již dlouho se zabývám
mich schon lange mit dem Thema …/Ihren Beitrag zum tématem …/Váš příspěvek k tématu … mi připadal být
Thema … fand ich besonders interessant. zvláště zajímavý.
Hauptteil: Hlavní část:
Ihre Meinung: Meiner Meinung nach …/Ich bin der Váš názor: Podle mého názoru …/Jsem toho mínění,
Ansicht, dass … že …
Ihre Erfahrungen: In meinem Heimatland …/Ich habe Vaše zkušenosti: V mé vlasti …/Udělal(a) jsem tu
die Erfahrung gemacht, dass …/Aus meiner persön- zkušenost, že …/Z mé osobní zkušenosti mohu říct,
lichen Erfahrung kann ich sagen, dass …/Studien/ že …/Studie/výsledky výzkumů ukázaly, …/Konkrétním
Untersuchungsergebnisse haben gezeigt, …/Ein kon- příkladem pro to je …/Jako příklady pro to je možno
kretes Beispiel dafür ist …/Als Beispiele dafür kann man uvést …
anführen …
Pro- und Kontra-Argumente: Auf der einen Seite …, auf Argumenty pro a proti: Na jedné straně …, na druhé
der anderen Seite …/Dafür/Dagegen spricht … straně …/Pro/Proti mluví …
Schlussteil: Závěrečná část:
Empfehlungen: Ich rate/kann nur empfehlen …/Meiner Doporučení: Radím …/Mohu jen doporučit …/Podle
Meinung nach sollten …/Es wäre wünschenswert … mého názoru by měli/-y …/Bylo by žádoucí …
Zusammenfassung: Zusammenfassend möchte ich Shrnutí: Chtěl(a) bych shrnout a říci/zdůraznit …
sagen/betonen …
Abschließend möchte ich sagen/betonen … Na závěr bych chtěl(a) říci/zdůraznit …

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 24

Das könnte Ihnen auch gefallen