Sie sind auf Seite 1von 49

D ⎜ TK Nr.

8
2

In Bewegung bleiben!

Liebe Keramikfreunde, sehr verehrte Kunden,


Veränderung ist Leben – und lebendig sein heißt für
uns als BOTZ, neuen Tendenzen gerecht werden, Stim-
mungen aufnehmen und umsetzen, frische Impulse
setzen.
Nach mehr als 35 Jahren Erfahrung als Produzent
von kennzeichnungsfreien Flüssigglasuren freuen wir
uns, dass die Keramik besonders im Hobby- Schul-
und Kunstbereich seit einiger Zeit einen Aufwind
erlebt. Lassen auch Sie sich inspirieren – unsere neue
Webseite macht mit modernem Layout, tollen Tipps
und Tutorials Lust auf Keramik. Spaß macht z. B. auch
unsere neue Serie BOTZ PRO, professionelle Glasuren
in acht Farben für viele Anwendungsgebiete, schauen
Sie doch mal ab S. 36… an. Über welchen Weg auch immer – wir freuen uns
Und wir ziehen um: Ab dem 1.3.2019 befinden wir auf Sie!
uns in Münster in der Rudolf-Diesel-Straße. Vielleicht Zur Bewegung gehört Pause: gönnen Sie sich Auszeit
möchten Sie uns zu einem unserer kreativen Work- vom Alltag und entspannen Sie in Ruhe beim Töpfern.
shops besuchen? Sie beziehen unsere Produkte und Es tut einfach gut.
viel Beratung über unsere kompetenten Fachhandels-
partner. Antworten auf Ihre Fragen und viele kreative Herzliche Grüße!
Tipps finden Sie auch bei facebook, Instagram, auf dem Mechthild Spener
BOTZ YouTube-Kanal oder Sie rufen uns ganz einfach und das BOTZ Team

Hareket halinde kalın!


Sevgili seramik severleri, sayın müşterimiz,
Değişim hayat demektir – ve canlı kalmak, BOTZ olarak
bizim için yeni trendlere uymak, duygudurumlarını se-
zmek ve uygulamaya koymak, yeni impulslar yaratmak
demektir. İşaretlenmesi gerekli olmayan sıvı sırların
yapımında sahip olduğumuz 35 yıldan fazla onlan
tecrübemizle seramiğin özellikle hobi, okul ve sanat
alanlarında bir süredir yükselen bir dalda olduğunu
görmek bizi sevindiriyor. Bırakın size de ilham verelim –
yeni web sitemiz tazelenmiş görünümü, harika ipucuları
ve uygulamalarıyla seramiği daha da sevmenize sebep
olacaktır. Ayrıca yeni serimiz BOTZ PRO da size ilham
verecektir, orada harika renkler ve birçok uygulama
alanlarını bulacaksınız, örneğin sayfa 36’den itibaren bir
göz atın ...
Ve biz taşınıyoruz: 01.03.2019 tarihinden itibaren
Münster’de Rudolf-Diesel-Strasse’de bizi bulabilirsiniz.
Kim bilir, belki de bizi yaratıcı bir workshop’a katılmak
üzere ziyaret edersiniz? Çok hareket ederseniz ara vermeniz de gerekir: Günlük
Ürünlerimizi ve vermek istediğimiz bilgileri yetkilli bay- hayatınıza bir ara verip toprakla çalışırken dinlenme
ilerden alabilirsiniz. Sorularınıza vereceğimiz cevapları fırsatını değerlendirin. Bu, size gerçekten iyi gelecektir.
ve yaratıcı tavsiyelerimizi de facebook, instagram veya
BOTZ Youtube kanalımızda bulabilirsiniz. Ayrıca bilgi al- İçtenlike selamlar!
mak için bizei telefonla da arayabilirsiniz. Hangi yoldan Mechthild Spener
olursa olsun – bize ulaşmanız bizi mutlu edecektir! ve BOTZ ekibi

www.botz-glasuren.de
3
4

Keine Angst vor der Keramik! Seramikten korkmayın

Einfach mit dem Töpfern anfangen? Ja, gönnen Sie sich Hemen seramiğe başlanır mı? Evet, siz de kendinize
diese schöne haptische Grunderfahrung! In einer Zeit, te-masa dayalı bir temel eğitim kazandırın!
die durch virtuelle Erfahrungen am Computer geprägt Bilgisayardaki sanal deneyimlerin belirlediği ve okul
ist und der Austausch schon von Schulkindern unterein- ço-cuklarının kendi aralarındaki iletişimin bile inter-
ander stark im Internet stattfindet, fehlt vielen nur der net orta-mında gerçekleştiği bir çağda insanın kendi
Mut zur Begegnung mit der eigenen Kreativität. Dabei yaratıcılığı ile buluşmak için bir çoğumuzda cesaret ek-
ist gerade sinnliches Greifen, Berühren und Formen sikliği bulunmaktadır. Oysa insanın bedenini ve çevreyi
wichtig für das Basisverständnis von Körper und Raum. nitelikleri ile kav-ramasında duyularla kavrama, temas
Der plastische Grundstoff Ton scheint hierfür ideal: Ton ve biçimlendirme son derece önemlidir. Bu açıdan üç
ist natürlich, günstig und von Kindern und Erwachse- boyutlu bir nesne olan kil bu iş için ideal gözükmekte-
nen leicht zu bearbeiten. Auch die farbige Gestaltung dir: Kil doğaldır ve gerek çocuk ve gerekse yetişkinlerin
ist mit BOTZ Glasuren und Engoben denkbar einfach: işlemelerine uygundur. Aynı şekilde BOTZ sırları ve
die Glasuren sind leicht mit dem Pinsel aufzutragen ince sulu kil ile renkli şekilde biçimlendirilmeleri de son
und haften fest auf dem Objekt, so dass der Transport derece basittir: Sırları kolayca fırça ile sürebilirsiniz, bu
zum Ofen gut gelingt. Während Pulverglasuren durch sırlar objeye yapışırlar ve fırına taşınmalarında bir sorun
auftretende Feinstäube die Atemwege belasten können, çıkmaz. Toz halindeki sırlar olu-şan ince toz nedeni ile
sind BOTZ Glasuren dagegen flüssig und stauben also solunum yollarına zarar verebilirlerken BOTZ sırları şef-
nicht! Entdecken Sie die Freude am eigenen Gestalten faf haldedirler ve bu yüzden de toz çıkarmazlar!
und an unseren tollen Farben, denn: Töpfern macht Tasarım ve renkli boyalarımızın verdiği keyfi yaşayın, zira
einfach Spaß! seramik ile uğraşmak zevklidir!
5

Verarbeitung Işleme
BOTZ Flüssigglasuren erhalten Sie in BOTZ sıvı sırlar doğrudan kullanıma hazır
Dosen zu 200 ml und 800 ml (Einfüllmen- halde, 200 ml ve 800 ml’lik kutularda
ge) – direkt gebrauchsfertig. Sie sind sehr satılır. Bunlar son derece verimlidir – 800
ergiebig – 800 ml entsprechen ca. 1,4 kg ml bir sıvı sır yaklaşık olarak 1,4 ila kg arası
angerührter Pulverglasur. Glasur kräftig karıştırılmış toz sıra denk gelir. Sır kuvvet-
umrühren und mit einem Borstenpinsel lice karıştırılır ve bir at kılı fırça ile (örneğin
(z.B. BOTZ 9005) die erste Glasurschicht BOTZ 9005) ilk sır tabakası toz ve yağı
auf den staub- und fettfreien Scherben alınmış parçaların üzerine sürülür. Farklı
auftragen. Trotz unterschiedlicher Konsis- kıvamlarına rağmen her sır uygun biçimde
tenz ist jede Glasur passend eingestellt. ayarlanmıştır. Kuruduktan sonra üzerine
Nach dem Antrocknen die zweite Schicht ikinci tabaka sürülür, kalınlığa bağlı olarak
darüber streichen, je nach Dicke eventuell üçüncü bir tabaka da gerekebilir. Sır, çok
eine dritte Lage auftragen. Die Glasur ist kısa sürede tutulabilecek kadar sertleşir
bald griffest, d.h. Sie können Ihre glasierte ve böylece yeni sırlanmış seramik eşyayı
Keramik problemlos anfassen und zum Ofen sorunsuz biçimde tutarak fırına taşıyabilirsi-
transportieren. Lassen Sie die Glasur vor niz. Pişirmeden önce sırın iyice kurumasını
dem Brand gut durchtrocknen. Optimal: Ein bekleyiniz. En uygun bekleme süresi bir
Tag Trockenzeit. Für fast alle BOTZ Flüssig- gündür. BOTZ sıvı sırları için ideal fırınlama
glasuren liegt die ideale Brenntemperatur ısısı 1050°C civarındadır. 10 ila 20 dakika
bei 1050°C. Mit einer Haltezeit von 10–20 arası bekleme sürelerinde sır daha düz bir
min brennen die Glasuren glatter aus und hal alır ve etkisi belirginleşir.
viele Effekte verstärken sich.
DIKKAT: Bir sırda genel uyarılardan
ACHTUNG: Besonderheiten, die bei einer farklılık gösteren özel durumlar, kutu etike-
Glasur von den allgemeinen Hinweisen tinin üzerindeki artikel numarasının altında
abweichen stehen gesondert auf dem yer almaktadır.
Dosenetikett.
ÖNERİ: Sırları sürmek için en iyisi sert
TIPP: Zum Auftragen der Glasuren nehmen bir kıl fırça kullanınız. Sıra daldırmak veya
Sie am besten einen festen Borstenpinsel. döküm yapmak isterseniz, sırı yaklaşık 25%
Wollen Sie eine Glasur mal tauchen oder su ilavesi ile inceltebilirsiniz.
gießen, können Sie die Glasur mit ca. 25%
Wasser verdünnen. ÖNEMLİ: Fırınlama aşamasında ortam
iyice havalandırılmalıdır. Fırından çıkan
WICHTIG: Während des Brennens den gazların doğrudan açık havaya verilmesi
Brennraum gut belüften. Ofenabgase müs- gerekir. Yeme ve içme gereçleri için mat,
sen direkt ins Freie abgeleitet werden. Wir aşırı metalik veya özel işlemden geçirilmiş
empfehlen, für Ess- und Trinkgeschirr keine (crackle) sır kullanılmamasını öneririz. Bu
matten, stark metallischen oder cracke- durum bakteriyel enfeksiyonlara veya tatta
lierte Glasuren zu verwenden. Es könnte bozulmalara neden olabilir.
zu bakteriellen Verunreinigungen und Ge-
schmacksbeeinträchtigungen kommen. UYARI BİLGİSİ: Lütfen dikkat ediniz: İş
esnasında yemek, içmek ve sigara içmek
WARNHINWEIS: Bitte beachten Sie: yasaktır. Sırlama sonunda eller iyice yıkan-
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. malıdır. Çocuklar ancak denetim altında sır-
Nach dem Glasieren sorgfältig Hände wa- lama yapabilirler. Sırlara çocukların erişimi
schen. Kinder nur unter Aufsicht glasieren engellenmelidir.
lassen, Glasuren vor Kindern geschützt auf-
bewahren. Tüm BOTZ sırları için geçerli kural:
İşa-retlenmeleri gerekmez, yani
Für alle BOTZ-Glasuren gilt: sie sind kurşun içermezler ve tehlikeli madde-
kennzeichnungsfrei, das heißt sie sind ler yönetmeliği gereğince konsantra-
bleifrei und enthalten keine Gefahr- syonda açıkça belirtilmesi gereken
stoffe in einer Konzentration, die nach tehlikeli madde içermezler.
der Gefahrstoffverordnung zu kenn-
zeichnen wären.
6 Flüssigglasuren Brush on Glazes
1020°–1060°C Firing Range|Brennbereich

BOTZ Flüssigglasur sind Flüssigglasuren


für den Irdenware-Brennbereich zwischen ca.
1020°C und 1100°C und werden sehr viel im
Hobby-, Schul- und Kunstbereich eingesetzt. Im
relativ niedrigen Glasurbrand wird die Keramik
nicht komplett widerstandsfähig, lässt aber
eine große Bandbreite an Farben, Effekten und
viel Gestaltungsmöglichkeiten zu. Erhältlich in
200 ml und 800 ml Dosen.

BOTZ Sıvı Sırları toprak çamurundaki pişirim-


de 1020° ve 1100°C için uygundur ve hobi ola-
rak, okullarda ve sanat alanında çokça kullanılır.
Oldukça düşük derecelerde yapılan sır pişirimi
sonrasında seramikler tamamen dayanıklı
olmuyor ama bu, geniş bir renk seçimi, efekt ve
tasarım olanağını mümkün kılıyor. 200- ve 800-
ml’lik kutularda mevcuttur.

9527

9101

9343, 9101
7

ACHTUNG: BOTZ Transparent


(9102, 9106, 9108) immer
sehr dünn mit einem weichen
Pinsel auftragen, sonst milchig!
Auftragsdicke, Temperatur oder
Ofenatmosphäre können u.a.
das Brennergebnis beeinflus- 9101 Weiß 9102 Transparent 9103 Lindgrün
sen. Glossy white Glossy transparent Linden green

DİKKAT: BOTZ, şeffaf her


zaman çok ince bir tabaka şe-
klinde sürülmelidir, aksi takdirde
bulanık bir renk alır! Sır kalınlığı,
ısı veya fırının atmosferi elde
edilen fırınlama sonucunu
etkileyebilir.

9104 Cognac 9105 Dunkelbraun 9106 Transparent


Cognac Dark brown High gloss transparent

9107 Weiß matt 9108 Transparent matt 9221 Vogelei 9222 Granitbraun
White matt Transparent matt Beige fleck Brown granite

9224 Aventurin 9225 Mittelblau 9341 Lehmbraun 9342 Wasserblau


Aventurine Bright blue Honeycomb Aqua

9343 Flaschengrün 9344 Olivgrün 9345 Hollandblau 9346 Antikweiß


Bottle green Olive Dutch blue Antique white
8 Flüssigglasuren Brush on Glazes
1020°–1060°C Firing Range|Brennbereich
Tipp: Falls eine Glasur länger offen
steht und eintrocknet: nur etwas
Wasser zufügen und kräftig rühren.

Craqueléglasuren dünn (1–2 mal) auftragen. Brennen ÖNERİ: Sır uzun süre bekleyip
bei ca. 1050°C. Nach dem Abkühlen Risse mit BOTZ kuruduğu takdirde: Biraz su ilave
Keramik-Tusche 9090 einfärben. Für ein grobes Netz edilmeli ve kuvvetlici karıştırılmalıdır.
bald einfärben, für feineres Craquelé bis zu einer Wo-
che warten.

Çatlama yapan sırlar ince (1–2 kez) sürülmelidir.


yaklaşık 1050°C‘de fırınlama yapılır. Soğuttuktan sonra
çatlaklar tuşe veya koyu çay ile boyanmalıdır. Kalın
çatlaklar hemen oluşur, ince çatlamalar için bir haftaya
kadar beklenebilir. 9890

9353

9898
1280°C

9352
eingefärbt
inked 9352
9

9348 Frühlingsgrün 9349 Maisgelb 9350 Sommerblau 9351 Craquelé transp. 9352 Craquelé türkis
Spring green Bright yellow Summer blue Clear crackle Turquoise crackle

9353 Orientblau 9361 Buttergelb 9362 Babyrosa 9363 Tabakbraun 9364 Nussbraun
Oriental blue Butter Baby pink Tobacco Hazel

9365 Lederbraun 9366 Muscheltürkis 9367 Brombeerrot 9368 Fliederblau 9369 Primelrosa
Leather Turquoise Mulberry Pale Lilac Primula pink

40% 9379
60% 9106 40% 9516
1050° C 60% 9106
1050° C

9370 Babyblau 9371 Pistaziengrün


Baby blue Pistachio

30% 9611
70% 9106
1050° C

40% 9486
60% 9106
9372 Schilfgrün 9373 Jadegrün 1050° C
Sedge green Jade
10 Flüssigglasuren Brush on Glazes
1020°–1060°C Firing Range|Brennbereich

Viele unserer BOTZ Flüssigglasuren können im


Brennbereich von 1050°C sehr gut auf preiswert 9486+9374
gekaufte Steingut-Keramik aufgebrannt werden.
ACHTUNG: Hochgebranntes Porzellan eignet sich
weniger gut, da die Glasuren darauf nicht gut haften
und stärker craquellieren. Besonders geeignet sind
preisgünstige, niedrig gebrannte Steingut-Teller und
-Schalen aus dem Einrichtungshandel. Auch mit BOTZ
bereits glasierte Objekte oder gekaufte Kacheln aus
dem Baumarkt lassen sich wunderbar mit BOTZ neu
gestalten. Hier verschmelzen die 1050°C-Glasuren
bestens mit der bereits gebrannten Glasur desselben
Temperaturbereiches.

BOTZ sıvı sırlarımızın çoğu ucuz fiyata satın alınmış


porselen seramiklere 1050°C pişme alanında çok iyi
tutuşturulabilmektedirler. DİKKAT: Yüksek ısıda pişmiş
porselenler pek o kadar uygun değillerdir, zira sırlar
bunların üzerine çok iyi yapışmamaktadırlar ve yoğun
ince çatlaklar oluşmaktadırlar. Zücaciyecilerden alınan
ucuz fiyatlı düşük ısıda pişmiş porselenler, tabaklar ve
9486 9379 9374
kaplar oldukça uygundurlar. Daha önce BOTZ ile sırlan-
mış objeler veya yapı marketlerden satın alınan çiniler
de BOTZ ile mükemmel şekilde yeniden yapılandırılabil
mektedirler. Burada 1050°C sırları en iyisi daha önce
aynı ısı alanında pişirilmiş sırlarla birleştirin.

Tipp: Ineinanderstreichen verschiedenfarbiger


Glasuren: Auf einer Ränderscheibe flächen-
deckend eine Farbe möglichst gleichmäßig
auf die Keramik auftragen. Dann werden nass
in nass eine oder mehrere andere Farben
schlierenartig eingestrichen, indem man den
Pinsel mit der anderen Glasur langsam auf
die sich schnell drehende Keramik herablässt
und somit vorsichtig die andere Farbe
hineinstreicht. Weitere Infos auch auf dem
BOTZ YouTube-Kanal.

ÖNERİ: Farklı renklerdeki sırların iç içe


boyanması: Bir şekillendirme diski üzerinde bir
rengi seramiğin her noktasına dengeli olarak
sürün. Sonra ıslak haldeyken bir veya daha fazla
renk çizgi şeklinde sürülür, şöyle ki diğer sırrın
fırçası yavaşça hızla dönmekte olan seramiğe
değdirir ve böylece diğer rengi dikkatlice içine
çizer.-> BOTZ YouTube! 9372 9366
11

9374 Melonenrot 9375 Französischblau 9376 Apfelgrün 9377 Fichtengrün


Watermelon French blue Apple green Fir tree green

9378 Dschungelgrün 9379 Kanarigelb 9380 Marinablau 9381 Royalblau


Jungle green Canary yellow Marine blue Royal blue

NEU

9420 Graue Feder 9448 Himmelblau 9449 Sonnengelb 9450 Transpünktchen


Grey Feather Sky blue Sunshine yellow Transparent speckled

9454 Petrol 9455 Atlantik 9456 Granitblau 9457 Herbstblaubraun


Petrol Atlantic Granite blue Autumn blues

9461 Moosgrün 9464 Kastanienbraun 9470 Bärenfell 9472 Casablanca


Moss green Hazel Bear skin Casablanca
12 Flüssigglasuren Brush on Glazes
1020°–1060°C Firing Range|Brennbereich

9540

9569
9513

9608

9536
9448

9605

9487 + 9107
20:80

9474 Smaragdglimmer 9475 Tigerauge 9476 Kornblume


Emerald glimmer Chameleon Cornflower

9489 + 9107
20:80

Tipp: Die matten Glasuren 9487 bis


9491 lassen sich sehr gut mischen
oder mit 9107 Weiß matt aufhellen.

ÖNERİ: (9487 ile 9491 arası) mat


sırlar çok iyi karışmaktadırlar veya 9477 Malve 9479 Hautfarbe 9480 Mandarin
9107 beyaz ile mat olarak renkleri Mauve Flesh Mandarin
açılabilmektedir.
13

9481 Terra 9482 Elfenbein 9483 Friesischblau 9485 Karottenrot


Terracotta Ivory Flemish blue Carrot

9486 Kürbisorange 9487 Gelb matt 9488 Grün matt 9489 Schwarz matt
Pumpkin Yellow matt Green matt Black matt

9517

9490 Braun matt 9491 Blau matt 9501 Karneval 9502 Konfetti
Brown matt Blue matt Carnival Confetti

9503 Eisblume 9504 Irischgrün 9505 Titanschwarz 9506 Blaue Wolke 9507 Efeu
Frosty Irish green Titan black Blue clouds Ivy

9508 Weihnachtsstern 9509 Polarnacht 9510 Lavendel 9511 Tiefsee 9513 Anemone
Christmas star Polar night Lavender Deep sea Anemone
14 Flüssigglasuren Brush on Glazes
1020°–1060°C Firing Range|Brennbereich

9514 Herbstaster 9515 Stiefmütterchen 9516 Lila 9517 Heidekraut


Autumn fruits Pansy Lilac Scotch heather
9562

9529

9518 Pfauenauge 9520 Wasserfall 9521 Picassoblau 9523 Pinienwald


Peacock butterfly Waterfall Picasso blue Pinewood

9524 Grüne Allee 9525 Blütenwiese 9526 Champagner 9527 Lagune


Green avenue Meadow blossom Champagne Lagoon

9528 Mandelblüte 9529 Rosenquarz 9530 Rosa Marmor 9531 Winterfeld


Almond blossom Rose crystal Rose marble Winter meadow

9529

9367
9532 Ginster 9533 Eisenstein 9535 Mairegen 9536 Cumulus
Lemon sorbet Ironstone May rain Cumulus
15

Die Federzugtechnik:
1. Verschiedene Glasuren werden mit dem Pinsel
9517 gleichmäßig nebeneinander gelegt oder teilweise
ineinander verstrichen.
2. Mit einem Stäbchen oder einer Nadel, je nach
gewünschter Strichstärke, werden dann sofort, im
noch flüssigen Zustand, die Glasuren ineinander
gezogen.

Kalem çizgisi tekniği:


1. Çeşitli sırlar fırçayla düzenli olarak yan yana getirilir-
ler veya kısmen üst üste bindirilirler.
2. Daha sonra istenen çizgi kalınlığına göre bir çubuk
veya iğne ile daha sıvı haldeyken farklı sırlar üst üste
bindirilir.

Tipp: Akzente setzen kann man z.B. mit


regelmäßig oder unregelmäßig aufgetropften,
sternförmig auseinander gezogenen Punkten.
9561
ÖNERİ: Örneğin düzenli veya düzensiz şekilde
damlatılmış, yıldız şeklinde uzatılan noktalarla
vurgular oluşturulabilir

Die Marmoriertechnik:
1. Verschiedene Farben werden leicht verdünnt und
unregelmäßig nebeneinander und ineinander getropft.
2. Nun wird in verschiedene Richtungen geschwenkt
oder vorsichtig geschüttelt, bis die Farben nach Belie-
9561 ben mehr oder weniger stark marmorartig ineinander
verlaufen.

Hareleme tekniği:
1. Farklı boyalar hafifçe seyreltirelerk düzenli ve düzen-
siz biçimde yan yana ve üst üste damlatılır.
2. Şimdi artık bunları farklı yönlere çekip dikkatlice
dağıtılarak renklerin istek doğrultusunda az veya çok
hareli biçimde birbirlerine karışmasını sağlayabilirsiniz.

Tipp: Für eine saubere Abgrenzung den


marmorierten Innenteil trocknen lassen, die
Kontur korrigieren und den Rand evtl. als
9562 Abschluss einfarbig rändern.

ÖNERİ: Temiz bir farklılaşma sağlamak için


hareli iç kısmın kurumasını sağlayıp kontürleri
düzeltin ve nihai olarak kenarları tek renkli
olarak çizin.
16 Flüssigglasuren Brush on Glazes
1020°–1060°C Firing Range|Brennbereich

9537 Mistral 9538 Glanzocker 9539 Goldaventurin 9540 Morgentau 9541 Goldglasur
Mistral Glossy ochre Gold aventurine Morning dew Glossy gold

9543 Spiegelglasur 9544 Barock 9545 Gloria 9558 Kiesel 9559 Kirschrot
Mirror glaze Baroque Gloria Pebble Cherry red

9562 Aubergine 9563 Nachtblau 9564 Violett


Aubergine Midnight blue Violet

9568 Blaugrün gespr. 9569 Sternenhimmel 9571 Steinbraun gespr.


Blue green speckle Starry sky Speckled stone brown

Tipp: Für ein glänzendes Gold 2–3 mal


auftragen, locker setzen, nicht über
1040°C brennen, Haltezeit: 5 Min.!
ACHTUNG: Sauerstoff zuführen!

ÖNERİ: Parlayan altın görünümü için:


2-3 kat sürülmeli, gevşek bırakılmalı,
1040°C, 5 min. altında ısılarda 9576 Kupfergold 9577 Reptil 9578 Vanille
fırınlanmalıdır! DİKKAT: Oksijen ilave Copper gold Reptile Vanilla
edilmeli!
17

9542 Blaueffekt
Blue effect

9544

9561 Rosa
Pink

9545

9545

9565 Kristalltürkis
Crystal turquoise

9544 9157

9575 Schwarzgold
Black gold

9579 Blauschwarz 9580 Silberschwarz 9582 Krokodil 9589 Schwarz 9590 Mauritius
Blue black Silver black Crocodile Black Mauritius
18 Flüssigglasuren Brush on Glazes
1020°–1060°C Firing Range|Brennbereich

9591 Stahlblau 9592 Sommeraster 9593 Winterzauber 9594 Morgenrot


Steel blue Summer aster Winter magic Sunrise
9604

9595 Waldwiese 9596 Sonnenfeuer 9597 Flammengrün 9601 Signalrot


Forest meadow Blazing yellow Snake green Signal red

9602 Feuerrot 9603 Rosenrot 9604 Orange 9605 Rot gepunktet Ⓒ itsajook
Fire red Rose red Orange Speckled red

9606 Lava 9607 Koralle 9608 Harlekin 9609 Tropenfeuer


Lava Coral red Harlequin Tropical

9610 Rotorange 9611 Lackrot 9612 Rot matt


Red orange Pillar box red Red matt

Ⓒ itsajook
19

Tipp: Bei den Rottönen bitte beachten: 9601-9604 und


9610: dick auftragen, nicht über 1040°C brennen! Bei
9611 9606, 9607, 9596 und 9597 Sauerstoff im Brand zuführen
1100°C und locker setzen!

ÖNERİ: Kırmızı tonlarında dikkat edilmelidir: 9601 – 9604,


9610: Kalınca sürülmelidir, gevşek bırakılmalı, 1040°C üze-
rinde fırınlanmamalıdır! 9606, 9607, 9596 ve 9597: Fırına
oksijen takviyesi yapılmalıdır!

Fotobühne für Rot, Orange


Foto(s) von Jook
9060 + 9041

9611

Jook
Von der Natur inspiriert, geht Jook gerne
neue Wege in der Keramik. Als Autodidakt-
in experimentiert Sie viel mit verschiedenen
Tonsorten, Texturen und Brennbereichen.
Jook liebt die intuitive Arbeit am Objekt
und präsentiert sich gekonnt in Social
Media Kanälen…

Jook
Doğadan esinlenmiş olarak JOOK seramik
konusunda yeni yollar denmeyi seviyor.
Otodidaktik bir kişiliğe sahip olduğu için
çeşitli topraklarla, yapılarla ve fırınlama de-
receleriyle oynuyor. Hollandalı arkadaşımız
sırf sezgilerine güvenerek sıradışı seramikler
oluşuyor ve sosyal medyalardaki varlığı
vazgeçimezdir.

www.instagram.com/itsajook
20 Flüssigglasuren Brush on Glazes
1020°–1060°C Firing Range|Brennbereich
21

Bine Brändle
Bine Brändle, kreatives Multitalent aus Ulm; vielen
bekannt durch ihre originellen Basteltips im TV und in
Sozialen Medien, Autorin diverser Kreativbücher.

Was ist für Bine der Reiz an Keramik? „Keramik hat für
mich etwas wertvolles, beständiges, zeitloses. Antike
Töpferkunst überdauert Jahrtausende, das ist schon
beeindruckend. Der eigentliche Reiz entsteht aber
erst durch die Glasur, die den getöpferten Gegenstand
vollendet. Durch die Glasur ist ein getöpferter Gegen-
stand erst abgerundet, schaut toll aus und fühlt sich
auch wunderbar glatt und fertig an. Mich faszinieren
die entstandenen Farben, Farbverläufe, die Lichtbre-
chung, das Glitzern und Funkeln. Reliefmuster wirken
durch halbtransparente Glasuren mehrschichtig, durch
Craquelé-Risse entstehen interne Strukturen.“

Bine Brändle
Bine Brändle, Ulm’den yaratıcı multi yetenek, birçok kişi
onu TV’deki orijinal el işi önerilerinden tanımaktadır,
kendisi çeşitli yaratıcı kitapların yazarıdır.

Senin için seramikte çekici olan nedir? „Seramik benim


için değerli, kalıcı, zamansız bir şeye sahiptir. Antik
çanak sanatı bin yıllarca süren bir ömre sahip, bu
oldukça etkileyici. Ancak esas çekicilik çanak haline
getirilmiş nesneyi tamamlayan sır ile oluşmaktadır.
Çanak haline getirilmiş nesne ancak sır ile tamamlan-
mış olur, mükemmel görünür ve aynı zamanda muh-
teşem bir pürüzsüzlük ve hazır oluş hissi verir. Oluşmuş
olan renkler, renk seyirleri, parlama ve ışıldama beni
büyülemektedir. Kabartma örnekleri yarı şeffaf sırlarla
çok katmanlı etkisi yaratmaktadır, çatlama çizgileriyle
içyapıyı oluşmaktadır.

Tipp: Die DVD „Lust


auf Keramik“ von und
mit Bine Brändle ist
im guten Fachhandel
erhältlich.

ÖNERİ: Bine
Brändle’den ve onunla
birlikte „Lust auf
Keramik“ (seramik
hevesi) DVD’si uzman
piyasadan edinilebilir.

www.bine-braendle.de
22 Glimmer Glasuren Glimmer Glazes
900°–1060°C Firing Range|Brennbereich
9157

BOTZ Glimmer sind Flüssigglasu-


ren für den Brennbereich 900°– 9646
1060°C. Kinderleicht: Glimmergla-
suren können rundum glasiert und
ohne Abstandhalter auf die Ofen-
platte gelegt und gebrannt werden.
Ideal für Schmuck, Anhänger, klei-
ne Gefäße und ähnliches. Erhältlich
in 200- und 800 ml Dosen.

BOTZ parlak sırları, 900°–1060°C


fırınlama aralığı için yeni sıvı sır j
enerasyonu. Çok kolay: Mika sırlar
tamamen sırlandırılabilmekte ve
boşluk bırakmaksızın fırın plakasına
yerleştirilip pişirilebilmektedir. Takı,
anahtarlık, küçük kaplar ve benzerleri
için ideal.

9156

Vor der Verarbeitung rühren Sie die Glimmerglasur İşlemden önce parlak sır iyice çalkalayınız. Daha sonra
gut durch. Dann tragen Sie mit einem Borstenpinsel bir kıl fırçası (örneğin BOTZ 9005) ile ilk tabakayı
(z.B. BOTZ 9005) die erste Schicht auf den geschrüh- seramik eşyaların üzerine sürünüz. Daha sonra kabar-
ten Scherben auf. Ideal ist eine Schrühtemperatur ab cık oluşumunu engellemek amacı ile bisküvi pişirimi
950°C, um spätere Blasenbildung zu vermeiden. 1000°C nin üstünde yapılmalıdır. Kuruduktan sonra
Nach dem Antrocknen pinseln Sie die zweite Schicht ikinci tabakayı sürünüz - ve hatta gerekirse isteğe bağlı
auf und – je nach individueller Auftragsdicke – eine olarak - üçüncü tabaka sürülebilir.
dritte Schicht.
Sır iyice kuruduktan sonra özel parlatıcı etki için par-
Nach dem Durchtrocknen der Glasur werden die latıcılar hafif nemli bir bez ile silinir, dairesel hareket-
Glimmer für den speziellen Glimmereffekt mit einem ler yapılırken biraz basılır.
leicht feuchten Tuch freigewischt, mit etwas Druck in
kreisenden Bewegungen. 900°C ila 1060°C arası fırınlama yapabilirsiniz. Parlama
efekti 900°C‘de oldukça güzeldir, ancak renk yoğun-
Brennen können Sie von 900°C bis 1060°C. Der Glitz- luğuna birçok sırda 1040°C‘de ulaşırsınız. Son derece
ereffekt ist bei 900°C besonders schön, die Farbinten- parlak ve parlayan renklere transparan sırla; örneğin
sität erreichen die meisten Glasuren allerdings erst um BOTZ 9106 ile ikinci kez sırlama yaparak ulaşabilirsiniz.
die 1040°C. Besonders leuchtende, glänzende Farben Parlak sırları kendi aralarında karıştırabilirsiniz. Çok
erhalten Sie durch Überglasieren mit Transparent, z.B. özel pastel tonlara ise 9131 Beyaz Parlak ile ulaşabilir-
BOTZ 9106. Glimmerglasuren sind untereinander siniz.
mischbar: Besonders schöne Pastelltöne erhalten Sie
mit 9131 Weiß Glimmer.
23

9131 Weiß Glimmer 9132 Sand Glimmer 9133 Ocker Glimmer 9134 Gelb Glimmer
White Sand Ochre Gold

9135 Türkis Glimmer 9136 Bleu Glimmer 9137 Meer Glimmer 9138 Nacht Glimmer
Turquoise Light blue Mid blue Dark blue

9155

9139 Schwarz Glimmer 9140 Grau Glimmer 9141 Blatt Glimmer 9142 Tannen Glimmer
Black Grey Light green Dark green

9134

9143 Braun Glimmer 9155 Zauberweiß 9156 Zaubergrau


Dark brown Magic white Magic grey

9157 Zauberschwarz 9645 Rot Glimmer 9646 Zauberrot


Magic black Coral Magic red
24 Engoben Brush on Engobes
900°–1100°C Firing Range|Brennbereich

BOTZ Engoben sind flüssiger farbiger Ton und ideal für BOTZ Engobeleri sıvı ve renkli killerdir ve bunlar
günstige und unkomplizierte Gestaltung in leuchtenden pahalı olmayan, basit ve renkli biçimlendirmeler için
Farben. Aufzutragen auf lederhartem, getrocknetem oder mümkemmeldir. Deri gibi sert, kurutulmuş veya ön fırınlama
auch geschrühtem Ton. Für eine matte erdige Oberfläche yapılmış bisküviye sürülür. Mat ve topraksı bir yüzey için
die Engobe nach dem Schrühbrand unglasiert lassen (linke engobeleri fırınlamadan sonra sırsız bırakın, eğer şeffaf sır
Seite der Musterkacheln). Mit Transparent überglasiert sürerseniz renkler yaklaşık 1050°C’lik sır pişiriminde daha
werden die Farben im Glasurbrand bei ca. 1050°C yoğun ve parlak olur.
intensiver und glänzender (rechte Kachelseite). Engoben
können untereinander (auch mit BOTZ Glimmer) gemixt 200- ve 800- ml’lik kutularda mevcuttur ve Engobe boya
werden, um ganz individuelle Farben zu erhalten. seti olarak (Tip no: 9040 / 9041) 6x50ml’lik şişelerde

Erhältlich in 200- und 800 ml Dosen und als Engoben


Malset (BOTZ 9040) mit 6 x 50 ml Fläschchen.

Das BOTZ 9040 Engoben Malset eig-


net sich hervorragend für die klassische
Engobenmalerei: die gezogenen Muster
sind konturscharf und bleiben als Relief
erhaben.

Engoben boya seti klasik engobe boyama


şekli için mükemmeldir: çekilmiş desenlerin
kontürleri belirgindir ve kalıcıdırlar.
9030
9040 Ersatzadapter | spare adaptor
25

9041 Weiß 9042 Hellgelb 9043 Ockergelb 9044 Türkis


White Yellow Gold ochre Turquoise

9045 Hellblau 9046 Mittelblau 9047 Dunkelblau 9048 Schwarz


Light blue Bright blue Dark blue Black

9049 Grau 9050 Hellgrün 9051 Dunkelgrün 9052 Dunkelbraun


Grey Bright green Dark green Dark brown

9053 Hellbraun 9054 Rot 9060 Orange 9061 Dunkelrot


Light brown Pink Orange Red

9046

9043
9050 9044
9046
9050
Ⓒ Ernesta Ⓒ Lisa Leonhardt 9061
26 Unidekor Farben Brush on Colours
1000°–1250°C Firing Range|Brennbereich

4001 Dottergelb 4002 Kobaltblau 4003 Weinrot 4004 Schwarz 4005 Chromgrün
Egg yellow Cobalt blue Wine Black Chrome green

4006 Türkis 4007 Rosenholz 4008 Neutralgrau 4009 Weiß 4010 Palisander
Turquoise Rosewood Soft grey White Chestnut

4011 Basaltgrau 4012 Capriblau 4013 Flieder 4014 Pflaumenblau 4015 Farngrün
Grey Capri blue Lilac Plum Fern green

4016 Birkengrün 4017 Sonnengelb 4018 Lachs 4019 Whiskeybraun 4020 Mokka
Lime green Sun yellow Salmon Whiskey Mocha

4021 Blaugrün 4042 Orange 4043 Hellrot 4044 Dunkelrot 4300


Blue green Orange Sunset red Strong red

KENNZEICHNUNGSFREI
NON-TOXIC
27

BOTZ Unidekor sind 24 flüssige, universell einsetzbare BOTZ Unidekor, 1000°-1250°C fırınlama aralığı için
Dekorfarben im Brennbereich 1000°–1250°C. Achtung: kullanılan 24 adet sıvı dekoratif boyadır.
4003, 4005, 4015 verlieren ab 1100°C an Farbe.
Bunları her tür seramik dekoratif tekniğe uygun biçimde 30-ml-
BOTZ Unidekor bietet viele kreative Möglichkeiten für jede ila 200-ml‘lik kutularda temin edebilirsiniz.
keramische Dekortechnik. Erhältlich in 30-, 200- und
800 ml Dosen.

Porzellanmalerei Porselen ressamlığı


Beim Dekorieren von Porzellan nicht Porseleni işlerken sır çok ince tutul-
zu dünn auftragen, brennen bei mind. mamalıdır en az 1200°C derecede
1200°C oder dünn mit 9106 Transpa- fırınlama yapılmalı veya 9106 transpa-
rent glasieren und bei 1080°C brennen. rent ile sırlayıp 1080°C‘de fırınlama
yapılmalıdır.

Majolikatechnik Çini tekniği


Mit einem Dekorpinsel BOTZ Unidekor Bir dekor fırçası ile Botz Unidekor‘u
auf die trockene Glasur auftragen (hier kurumuş sır üzerine uygulayın. (burada
BOTZ 9108 Transparent matt). Siehe BOTZ 9108 Transparent mat kul-
auch: glaze+paint Technik auf S. 28. lanılmıştır) glaze+paint tekniği, S 28.

Unterglasurtechnik Sıraltı tekniği


Sehr schön können Sie geschrühte Burada çok güzel biçimde sırsız seramik
unglasierte Keramik oder Bisquitka- veya fayansları boyayabilirsiniz. Hafif
cheln dekorieren. Leicht verdünnte seyreltilmiş renkleri sulu boya şeklinde
Farben aquarellartig aufmalen, evtl. sürdükten sonra duruma göre üzerine
weitere Farbakzente darüber setzen, başka boyalar da vurabilirsiniz, kuruduk-
nach dem Trocknen sehr dünn mit tan sonra çok ince bir fırça ile transpa-
weichem Pinsel Transparent auftragen rent sırı vurup 1050°C‘de fırınlayın.
und bei 1050°C brennen.

Relief Kabartma yüzeyler


Unidekor können Sie gut als Ersatz Unidekor‘u çok rahatlıkla sağlık açısın-
für das gesundheitsgefährdende dan sorun teşkil eden magnezyum
Braunstein einsetzen. Einfach auftragen diyoksit yerine kullanabilirsiniz. Kolayca
und oberflächlich mit einem leicht sürün ve üstten silin.
feuchten Tuch abwischen, sodass die
Farbe in den Vertiefungen verbleibt.
28 Unidekor Farben Brush on Colours
1000°–1250°C Firing Range|Brennbereich

Gekaufte oder selbst hergestellte Schrühware Auf die grifffeste Glasur mit einem Bleistift das Mit einem Dekorpinsel BOTZ
mit BOTZ 9108 transparent matt, 9106 trans- Motiv vorzeichnen. Keine Angst, die Zeichnung Unidekor auf die trockene
parent glänzend oder auch farbigen Glasuren verschwindet beim Glasurbrand. Glasur auftragen.
wie 9107, 9487-9491, 9612, glasieren und
trocknen lassen. (9102 eignet sich nicht!) Dokunulabilir hale gelmiş olan sırrın üzerine Bir dekor fırçasıyla BOTZ
kurşun kalemle motifi çizin. Korkmayın sır pişiri- Unidekor’u kurumuş sırın
Satın alınan veya şahsen yapılan sırlanmamış lirken çizim kaybolur. üzerine sürün.
seramiği BOTZ 9108 şeffaf mat, 9106 şeffaf
parlak veya 9107, 9487-9491, 9612 gibi renkli
sırlarla sırlayın ve kurumaya bırakın. (9102
uygun değildir!)
Ⓒ Ernesta 29

Ernesta
Klare Farben, Linien, Punkte oder Ornamente
– das bestimmt die keramischen Werke von
enersta.ceramics aus Litauen. Sie arbeitet seit
2012 mit Ton und Glasur und liebt einfach „Ihr“
Spiel mit Farben, Texturen und Formen. Ernesta
gesteht: „Ton zu entdecken war eines der besten
Dinge in meinem Leben…“

Ernesta
Keskin renkler, çizgiler, noktalar ve ornamentler
– Lituvana’daki ernesta.ceramics’in seramikleri
böyle tarif edilebilir. 2012 yılından beridir toprak
eşya ve sırlarla çalışıyor ve kendi deyimine
göre renkerlerle, yapılar ve formlara oynamaya
bayılıyor. Ernesta diyor ki: ‘Toprağı keşfetmek
hayatımda yaptığım en güzel şeydi...’

www.instagram.com/ernesta.ceramics

Netty Janssens

glaze + paint

Inglasur-Dekor-
technik von Netty
Janssens

Netty Jannsens’ten
sır içi dekor tekniği

BOTZ Unidekor sind vor dem Brand matt und


weniger intensiv leuchtend. Brennen nach dem
angegebenen Brennbereich der Grundglasur.

BOTZ Unidekor’lar pişmeden önce mat ve daha


az yoğun parlaktırlar. Belirtilen temel sır ısı
alanına göre pişirin.

www.nettyjanssens.nl
www.ceramiccolor.nl
info@nettyjanssensnl
30 Steinzeug Glasuren Stoneware Glazes
1220°–1280°C Firing Range|Brennbereich

BOTZ Steinzeug sind flüssige Steinzeuggla-


suren in besonders farbiger Optik und höchster
Oberflächenqualität, ideal für Ess- und Trinkge-
schirr. Unverdünnt 2–3 mal auftragen, die Gla-
sur wird nicht ablaufen. Die ideale Brenntem-
peratur liegt bei 1250°C und 30 min Haltezeit.
9870 Transparent
Standflächen nicht glasieren, Objekte nicht auf
Transparent
Dreifüße stellen. Erhältlich in 200- und 800 ml
Dosen.

BOTZ Toprak eşyalar sıvı toprak eşya


boyalarıdır, görünümleri özellikle çok renklidir
ve yüzey kalitesti çok yüksektir. Yeme ve içe
kapları için çok kullanışlıdır. 200- ve 800- ml’lik
kutularda mevcuttur. Seyreltmeden 2-3 kat
sürün, sır kabarıp akmayacaktır. İdeal fırınlama
ısısı 1250°C olup bekleme süresi 30 dakikadır. 9876 Weiß glänzend
Rafa gelen düz yüzeyler sırlanmamalı ve objeler
White
rafa direkt olarak konmamalıdır.

9882 Blaugraueffekt
Blue grey speckle

9888 Granitschwarz
Black granite

10% 9874
25% 9873 20% 9873
75% 9876 70% 9876

5% 9873 9894 Beigegranit


95% 9871 Beige granite
31

9871 Rapsgelb 9872 Orange 9873 Zinnoberrot 9874 Ultramarin 9875 Kaktusgrün
Bright yellow Orange Vermilion Ultra marine Cactus

9877 Schwarz glänzend 9878 Craquelé 9879 Hellblaueffekt 9880 Pazifik 9881 Tiefblau
Black Clear crackle Bright blue effect Pacific Deep blue

9883 Schwarzblaueffekt 9884 Wieselbraun 9885 Temmokubraun 9886 Creme gesprenkelt 9887 Cremeweiß
Black blue speckle Weasle brown Tenmoku Speckle cream Crème

9889 Indigo 9890 Türkisgranit 9891 Grüngranit 9892 Salamander 9893 Graubasalt
Indigo Turquoise granite Green granite Salamander Basalt grey

9895 Sandgranit 9896 Ockergranit 9897 Lilaeffekt 9898 Eiskristall 9899 Travertin
Sand granite Ochre granite Lilac speckle Ice crystal Travertin
32 Steinzeug Glasuren Stoneware Glazes
1220°–1280°C Firing Range|Brennbereich

Tipp: BOTZ Steinzeugglasuren


lassen sich wunderbar mischen
und kombinieren! Variieren Sie
Farbtöne durch die Beimischung
von z.B. 9876 Weiß oder 9871
Rapsgelb.

9872 ÖNERİ: BOTZ toprak eşya sır


75% 9872 + 25% 9872 + ürünlerini en mükemmel biçimde
25% 9873 75% 9876 karıştırıp bir arada kullanabilirsiniz!
Örneğin 9876 Beyaz veya 9871
Sarı‘yı karıştırarak ilginç renk tonları
elde edebilirsiniz.

9873 9876
50% 9873 +
50% 9876

9873
95% 9871 + 75% 9876 +
5% 9873 25% 9873

9871 9876
75% 9876 +
25% 9871

9876
75% 9876 + 75% 9876 +
25% 9874 25% 9875

Aufgrund absoluter Dichtigkeit und ihrer


sehr hohen Resistenz gegen chemische
und mechanische Einflüsse sind BOTZ
Steinzeugglasuren hervorragend geeignet
9874 9875
für Ess- und Trinkgeschirr und Vasen.
50% 9874 +
50% 9875
Yüksek orandaki sızdırmazlıkları ve kimyasal
ve mekanik etkilere karşı üstün dirençleri
sayesinde BOTZ toprak eşya sırları gayet
ideal biçimde yemek ve i çecek kapları ile
vazolar için uygundur.
33

25% 9877 25% 9873 25% 9874 25% 9871 25% 9875
75% 9876 75% 9876 75% 9876 75% 9876 75% 9876
34 BOTZ PLUS BOTZ PLUS
1050°–1280°C Firing Range|Brennbereich

BOTZ PLUS kann vielfältig im hohen und


niedrigen Brennbereich eingesetzt werden:

• Effektverstärker für Steinzeugglasuren: über


die ungebrannte Glasur auftragen und bei ca.
1250°C brennen.
• Schmelzpunktsenker: Reduzierung der
Brenntemperatur um ca. 100°C, wenn es
komplett über die Glasur aufgetragen wird.
• Besondere Craquelé-Glasur mit seidiger
Oberfläche: pur aufgetragen auf Steinzeugton,
gebrannt bei ca 1050°C. 9881 + 10% 9020

BOTZ PLUS çok yönlü kullanılabilir:

• Toprak eşyası sırların efektlerini arttırır (fırın-


lanmamış sırı sürüp yaklaşık 1250°C’de fırınlay-
ınız). 9890 + 9020
• Eğer komple sırın üstüne sürülürse erime
noktasını yaklaşık 100°C düşürebilir.
• Toprak eyşası üzerine seyretilmeden sürüldüğün-
de güzel çatlama yapan bir sır ortaya çıkar /
1050°C..

9020 pur (1250°C)

9898 + 5% SPS + 9020

Tipp: Eine tolle Craquelé-Glasur mit besonders seidiger


Oberfläche zeigt BOTZ PLUS pur aufgetragen auf
9874 + 9020
Steinzeugton aber im Irdenwarebrand bei ca. 1050°C.
Beachten Sie: BOTZ PLUS mit Keramik-Tusche 9090 nach
dem Brand einfärben, um Cracks zu zeigen!

ÖNERİ: BOTZ PLUS seyreltilmeden pişmiş stoneware


çamuru üzerine sürüldüğünde ipeksi yüzeyli harika çatlatma
efekti oluşturur. Bununla birlikte aynı etki için toprak 9898 + 9020
çamurunda pişirim sıcaklığı 1050°C’dir. Burada BOTZ
PLUS‘ı fırınlamadan sonra mürekkep ile hafifçe BOTZ tuşe
9090 etmeniz gerektiğine dikkat ediniz.
35

BOTZ Plus 9020 auf BOTZ Steinzeugglasuren,1250°C


BOTZ TOPRAK EŞYA SIRI ÜZERINE BOTZ PLUS 9020, 1250°C

9870 + 9020 PLUS 9871 + 9020 PLUS 9872 + 9020 PLUS 9873 + 9020 PLUS 9874 + 9020 PLUS

9875 + 9020 PLUS 9876 + 9020 PLUS 9877 + 9020 PLUS 9878 + 9020 PLUS 9879 + 9020 PLUS

9880 + 9020 PLUS 9881 + 9020 PLUS 9882 + 9020 PLUS 9883 + 9020 PLUS 9884 + 9020 PLUS

9885 + 9020 PLUS 9886 + 9020 PLUS 9887 + 9020 PLUS 9888 + 9020 PLUS 9889 + 9020 PLUS

9890 + 9020 PLUS 9891 + 9020 PLUS 9892 + 9020 PLUS 9893 + 9020 PLUS 9894 + 9020 PLUS

9895 + 9020 PLUS 9896 + 9020 PLUS 9897 + 9020 PLUS 9898 + 9020 PLUS 9899 + 9020 PLUS
36 BOTZ PRO BOTZ PRO
1020°–1280°C Firing Range|Brennbereich

BOTZ PRO zeigt höchste Farbbrillanz


und eine außergewöhnliche glasige
Oberflächenqualität auch beim Einsatz auf
Porzellanmasse beim Brand auf 1250°C.

BOTZ PRO açık renkli porselenlerde parlak


renkler ve ışıldayan, camsı bir yüzey
oluşturur, burada 1280°C’de fırınlanmıştır.

9306
1250°C

9305 9304 9302


1250°C 1250°C 1250°C

9301 9303 9307 9620


1250°C 1250°C 1250°C 1250°C
37

NEU

BOTZ PRO ist eine neu entwickelte Glasuren-Serie, die Profis und Kreativen neue Einsatzmöglichkeiten bietet. Die ersten Produkte
sind 8 neue trendige Farben für den sehr weiten Brennbereich 1020–1280°C, die zum Experimentieren einladen: Alle Farben funk-
tionieren vom Niedrigbrand bei 1020°C bis zum Steinzeugbereich auf 1280°C: Bei Irdenware auf ca. 1050°C werden die Farben
kräftig und eher deckend, bei ca. 1250°C weniger intensiv und von außergewöhnlich glasiger, halbtransparenter Oberflächenquali-
tät. Ideal auch in Kombination mit BOTZ Unidekor. Erhältlich in 200- und 800 ml Dosen.

BOTZ PRO daha yeni geliştirilmiş bir sır-serisidir ve hem profesyoneller hem de yaratıcı insanlar için yeni çalışma olanaklarını
sağlar. Çıkan ilk ürünler, çok geniş bir fırınlama sıcaklığı olan 1020-1280C’lik sıcaklıklar için uygun olan 8 yeni ve modaya uygun
renklerdir ve bunları denemeden geçemeyeceksiniz: Tüm renkler toprak çamurundan yapılmış eşyalar ve topraksı eşyalar için
uygundur: yaklaşık 1050°C’de renkler yoğundur ve daha çok örterler, 1250°C’de fırınlandığında ise biraz daha soluk ve çok güzel,
camsı ve yarı-şeffaf bir yüzey oluşur. BOTZ Unidekorla kombine edilmesi de mümkündür. 200- ve 800- ml’lik kutularda mevcuttur.

9301 Opalweiß 9302 Achatgrau 9303 Citringelb 9304 Seladongrün


Opal White Agate Grey Citrine Yellow Celadon Green

9305 Aquamarin 9306 Saphirblau 9307 Perlrosa 9620 Rubinrot


Aquamarine Saphire Blue Pearl Pink Ruby Red

GEBRANNT BEI 1150°C


FIRED AT 1150°C
38 BOTZ PRO BOTZ PRO
1020°–1280°C Firing Range|Brennbereich

PRO bei 1050°C


9303
9305 Im unkomplizierten Irdenware-Brennbereich ab 1020°C
9304 werden die acht neuen Farben von BOTZ PRO wunderbar
9302
farbig und nahezu deckend. 2–3x auftragen empfohlen.

1050°C’de PRO
Sorunsuz bir fırınlama sıcaklığı olan 1020°C’den yüksek
sıcaklıklarda BOTZ PRO’nun sekiz yeni renkleri çok güzel
renklere sahip oluyor ve nerdeyse örtendir. 2–3 kere sürül-
mesi önerilir.

PRO bei 1150°C


9307
9620 Manche frühsinternde Tone werden um 1150°C gebrannt.
Die PRO-Farbpalette behält hier Ihre Farbigkeit und entwi-
9301 ckelt eine eher halbtransparente Oberfläche. 2x auftragen
9303
empfohlen.

1150°C’de PRO
Erken sinterlenen bazı toprak eşyaları1150°C’lik derece-
lerde fırınlanır. PRO boyama paleti rengini bu metodta
tamamen korur ve daha çok yarı-şeffaf bir yüzey oluşturur.
9302
2 kere sürülmesi önerilir.

PRO bei 1250°C


9301 Im Hochbrand/Steinzeug-Bereich verbinden sich die acht
Farben optimal mit dem Scherben und zeigen eine tolle
glasige, halbtransparente Oberfläche mit intensiven Pastell-
Tönen. 2x auftragen empfohlen. Auch auf Porzellanmasse
bei 1250°C mit großartigen Ergebnissen.
Achtung: neigt zum Laufen bei zu dickem Auftrag.

1250°C’de PRO
9301 Yüksek dereceli fırınlamalarda / seramik alanlarda bu sekiz
9306 renk kırıklama ile mükemmel bir bağ oluşturuyor ve harika
bir şekilde camsı, yarı şeffaf ve yoğun pastel tonlarında olan
bir yüzey ortaya çıkıyor. Bu renkler seramiklerde de çok güzel
görünüyor. 2 kere sürülmesi önerilir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta: Çok fazla sürüldüğü
takdirde akmaya meğillidir.
39

BOTZ PRO: universell ein-


setzbar in allen Brennberei-
chen von 1020°C–1280°C

BOTZ PRO: üniversal kul-


lanılabilir, 1020°-1280°C’lik
tüm fırınlama sıcaklıkları
için uygundur.

9304
1250°C 9301
1250°C

9302
1250°C

9304
1250°C

9305
1250°C

9305
1250°C
9305
1250°C
40 BOTZ RAKU BOTZ RAKU

RAKU
RAKU! Für diese spannende keramische Technik zwischen Feuer und
Wasser können Sie einige der BOTZ Glasuren aus dem 1050°C Programm
hervor ragend verwenden. Tragen Sie die Glasur nicht zu dick auf (nur 1–2
mal), brennen Sie im Rakuofen bis ca. 1020°C. Mit der Rakuzange glühend
aus dem Ofen nehmen, an der Luft abkühlen lassen, bis es „klirrt“ und Risse
entstehen, dann in Sägespänen reduzieren und in Wasser abwaschen. Die
Craquelé-Bildung können Sie durch Anpusten der Glasur und durch eine
glatte Tonoberfläche fördern.

HINWEIS: Farbe, Laufeigenschaft und Oberfläche wird bei dieser Technik


z. T. deutlich vom Original abweichen. Raku-geeignete Glasuren sind mit
dem entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet.

RAKU! Ateş ve su arasındaki bu heyecanlı seramik tekniği için BOTZ


sırlarının 1050°C programında yer alan bazılarını en uygun şekilde kul-
lanabilirsiniz. Sırı fazla kalın sürmeyiniz (sadece 1–2 kez), Raku fırınında
1020°C‘ye kadar fırınlayınız. Raku maşası ile daha sıcak halde iken fırından
alıp açık havada soğutarak „çatlamasını“ ve yarıklar oluşmasını sağlayınız,
daha sonra talaşa yatırıp suda durulayınız. Çatlak oluşumunu verniği üfleye-
rek ve düz bir kil yüzeyi ile arttırabilirsiniz.

DİKKAT: Renk, hareket özelliği ve yüzey bu teknikte orijinalden farklı ola-


caktır, indirgeme işlemi renk oluşumunu önemli ölçüde değiştirebilir. Raku
uyumlu sırlar sembolü ile işaretlenmiştir.
41

9606

Helena Arendt
Künstlerin, Pädagogin und Buchautorin
aus Münster.

Sanatçı, pedagog ve kitap yazarı

www.helena-art.de

9342 9542 9343 9374 9611 9346

9565 9225 9349 9102 9486 9352 9369


42 BOTZ ZUBEHÖR BOTZ ACCESSORIES

BOTZ Schmelzpunktsenker 9800 wird den BOTZ


Steinzeugglasuren | Stoneware glazes + SPS
Steinzeug beigemischt, um den Schmelzpunkt bis auf
1120°C herabzusenken. Auf 100g Steinzeugglasur 10g
(bei einigen Farben 5g) Schmelzpunktsenker geben, gut
rühren, 2–3 mal auftragen und bei ca. 1150°C mit 30
min Haltezeit brennen. Bei leichten Farbabweichungen
9870 9871 9872 9873 9874 9875
erreichen Sie hohe Oberflächenqualität. Einbrandverfahren
möglich.

9876 9877 9878 9879 9880 9881 Faustregel: auf eine 200 ml Dose Glasur kommen 3
Teelöffel Schmelzpunktsenker (bei 9870, 9873, 9898
und 9899 nur 1,5 Teelöffel)

9882 9883 9884 9885 9886 9887 BOTZ ergime noktası düşürücü 9800 birlikte sırları
karıştırılarak ergime noktası 1120°C‘ye çekilir. 100g
toprak eşya sırına 10g (bazı boyalarda 5g) ergime noktası
düşürücüsü eklenir, iyice karıştırılır, 2-3 kez sürülür ve
9888 9889 9890 9891 9892 9893 1150°C ısıda 30 dakika süre ile fırınlanır.
Bazı hafif renk sapmalarıyla birlikte yüksek düzeyde üst
yüzey kalitesi sağlayabilirsiniz. Tek pişirim mümkündür.

Altın kural: 200 ml kutu verniğe 3 tatlı kaşığı ergime


9894 9895 9896 9897 9898 9899
noktası düşürücü (9870, 9873, 9898 ve 9899‘da sadece
1,5 tatlı kaşığı)

BOTZ Trennmittel wird auf die Ofen-


platten gestrichen um diese vor eventuell
abtropfender Glasur zu schützen. Einfach
2–3 mal auftragen, beim ersten Brand nur
im Schrühbrand mitbrennen. Falls die Plat-
te nach Gebrauch verunreinigt ist, Schutz-
schicht ausbessern oder erneuern.

BOTZ kalıptan çıkarma maddesi fırın


plakasını akan sırlardan korumak için pla-
kaya sürülür. 2-3 kere sürün, ilk fırınalamda
ancak düşük dereceli fırınlama kullanınız.
Eğer plaka kullanımdan sora kirliyse, koru-
ma plakasını tamir ettiriniz veya değiştiriniz.
43

5028

5022
Schürze | Apron
5030

65% Polyester
35% Cotton

NEU
9000

NEU

9090

NEU

9009 9005 9003 9001 9007

NEU
44 BOTZ ZUBEHÖR BOTZ ACCESSORIES

KLEINKLÄRANLAGE: TA 103
Der Tonabscheider TA 103 – das Original – wurde
von BOTZ in Münster als ideale Kleinkläranlage für
alle Tonwerkräume und Modellierwerkstätten entwi-
ckelt.

Tonabfälle, die ins Spülbecken gegeben werden „kle-


ben“ an den Rohrwänden und verstopfen auf Dauer die
Hauskanalisation. Mit dem TA 103 können Sie wirksam
gegen Rohrverstopfung vorbeugen, denn Ton- und
Glasurreste lagern sich in den Klärkammern ab und die
Rohre bleiben frei. Ton- und Glasur reste dürfen nicht
ins Abwasser, denn sie belasten unsere Gewässer. Mit
dem BOTZ TA 103 können Sie die Umwelt-schützen, da
die Verunreinigungen auf weniger als 10 ml pro Liter
vermindert werden, die als unbedenklich angesehen
werden. Der TA entspricht den Normen der Abwas-
sertechnischen Vereinigung. Der TA ist problemlos zu
installieren und zu reinigen. Mit dem mitgelieferten
flexiblen Einlaufrohr und dem Siphon kann der TA leicht
unter Ihrem Waschtisch angeschlossen werden. Zum
Reinigen wird der TA mühelos auf dem Rollwagen
fortbewegt. Gesammelte Ton- und Glasurreste können
fachgerecht entsorgt werden

KÜÇÜK ARITMA TERTİBATI: TA 103

Toprak kesme aleti TA 103 – orijinali – Münster‘de


bulunan BOTZ tarafından küçük seramik atölyeleri ve
model haneler için arıtma tertibatı olarak geliştirildi.

Clay residue that is discarded into the sink can build up


on the insides of the waste pipes and eventually block
the drains. With the TA 103 you can effectively prevent
your drains from blocking, since the remains of clay and
glaze settle in the settling tub, leaving the pipes free.
Clay and glaze residue should not get into the sewera-
ge, since it pollutes our water reserves. With the BOTZ
TA 103 you protect the environment, since the residue
is reduced to 10ml per litre which is classified not
harmful by the environment laws. The TA is easy to set
up and clean. Using the flexible flow-in pipe and siphon
which are supplied with it, it is easy to install under your
sink unit. It can easily be wheeled away for cleaning.
Accumulated clay and glaze residue can be adequately
disposed of.
45

9420
46 Workshops & Vorführungen
Workshops & Presentations

BOTZ Vorführungen
beim Fachhändler in Ihrer Nähe: Informieren Sie sich über
Termine auf unserer Homepage.

BOTZ gösterileri
size yakın olan yetkin uzman bayilerinde: Terminleri websitemiz-
den öğrenebilirsiniz.

Keramik brennen …
ist nicht so leicht ohne eigenen Ofen, aber viele Händler bieten
einen Brennservice an, Infos finden Sie auf:

Seramik fırınlamak…
kendi fırınınız olmadan hiç de o kadar kolay değildir, fakat
birçok yetkili bayi fırınlarını bunun için ödünç veriyor, sayfasında
daha detaylı bilgi alabilirsiniz:

www.keramik-brennen.de

BOTZ Workshop
bei BOTZ in Münster: 1,5 Tage in kleiner Runde mit Ton, Glasur
und Brand lernen und ausprobieren! Anmeldung per Telefon
oder über unsere Homepage.

BOTZ Workshop
Münster’de: Cana yakın insanlarla geçireceğimiz ve toprak eşya,
sır ve fırınlama ile çalışacağımız 1,5 gün!

BOTZ YouTube-Kanal
Ob das Einmaleins des Glasierens oder inspirierende Projekte –
unsere Videobeiträge machen ganz viel Lust auf Keramik:

BOTZ YouTub-kanalı
Sırlamanın sırları olsun veya sadece fikir veren projeler – video-
larımız seramiğe olan aşkınızı uyandıracaktır:

www.youtube.com/user/BOTZGmbH
47

Index Page 9348 Frühlingsgrün 9 9349 Maisgelb 9 9596 Sonnenfeuer 18 9897 Lilaeffekt 31
9487 Gelb matt 13 9477 Malve 12 9449 Sonnengelb 11 9896 Ockergranit 31
9532 Ginster  14 9480 Mandarin 12 9543 Spiegelglasur 16 9872 Orange 31
BOTZ Flüssigglasuren 9538 Glanzocker 16 9528 Mandelblüte 14 9591 Stahlblau 18 9880 Pazifik 31
9513 Anemone 13 9545 Gloria 16 9380 Marinablau 11 9571 Steinbraun 16 9871 Rapsgelb 31
9346 Antikweiß 7 9539 Goldaventurin 16 9590 Mauritius 17 9569 Sternenhimmel 16 9892 Salamander 31
9376 Apfelgrün 11 9541 Goldglasur 16 9374 Melonenrot 11 9515 Stiefmütterchen 14 9895 Sandgranit 31
9455 Atlantik 11 9456 Granitblau 11 9537 Mistral 16 9363 Tabakbraun 9 9877 Schwarz glänzend 31
9562 Aubergine 16 9222 Granitbraun 7 9225 Mittelblau 7 9481 Terra 13 9883 Schwarzblaueffekt 31
9224 Aventurin 7 9420 Graue Feder 11 9461 Moosgrün 1 9511 Tiefsee 13 9885 Temmokubraun 31
9370 Babyblau 9 9488 Grün matt 13 9594 Morgenrot 18 9475 Tigerauge 12 9881 Tiefblau 31
9362 Babyrosa 9 9524 Grüne Allee 14 9540 Morgentau 16 9505 Titanschwarz 13 9870 Transparent 30
9470 Bärenfell 11 9608 Harlekin 18 9366 Muscheltürkis 9 9106 Transparent 7 9899 Travertin 31
9544 Barock 16 9479 Hautfarbe 12 9563 Nachtblau 16 9102 Transparent glänzend 7 9890 Türkisgranit 31
9491 Blau matt 13 9517 Heidekraut 14 9364 Nussbraun 9 9108 Transparent matt 7 9874 Ultramarin 31
9544 Barock 16 9514 Herbstaster 14 9344 Olivgrün 7 9450 Transpünktchen 11 9876 Weiß glänzend 30
9506 Blaue Wolke 13 9457 Herbstblaubraun 11 9604 Orange 18 9609 Tropenfeuer 18 9884 Wieselbraun 31
9542 Blaueffekt 17 9448 Himmelblau 11 9353 Orientblau 9 9578 Vanille 16 9873 Zinnoberrot 31
9568 Blau-Grün gespr. 16 9345 Hollandblau 7 9454 Petrol 11 9564 Violett 16
9579 Blauschwarz 17 9504 Irischgrün 13 9518 Pfauenauge 14 9221 Vogelei 7
9525 Blütenwiese 14 9373 Jadegrün 9 9521 Picassoblau 14 9595 Waldwiese 18 BOTZ PRO
9490 Braun matt 13 9379 Kanarigelb 11 9523 Pinienwald 14 9342 Wasserblau 7 9302 Achatgrau 37
9367 Brombeerrot 9 9501 Karneval 13 9371 Pistaziengrün 9 9520 Wasserfall 14 9305 Aquamarin 37
9361 Buttergelb 9 9485 Karottenrot 13 9509 Polarnacht 13 9508 Weihnachtsstern 13 9303 Citringelb 37
9472 Casablanca 11 9464 Kastanienbraun 11 9369 Primelrosa 9 9101 Weiß glänzend 7 9301 Opalweiß 37
9526 Champagner 14 9558 Kiesel 16 9577 Reptil 16 9107 Weiß matt 7 9307 Perlrosa 37
9104 Cognac 7 9559 Kirschrot 16 9561 Rosa 17 9531 Winterfeld 14 9620 Rubinrot 37
9352 Craquelé türkis 9 9502 Konfetti 13 9530 Rosa Marmor 14 9593 Winterzauber 18 9306 Saphirblau 37
9351 Craquelé transp. 9 9607 Koralle 18 9529 Rosenquarz 14 9304 Seladongrün 37
9536 Cumulus 14 9476 Kornblume 12 9603 Rosenrot 18
9378 Dschungelgrün 11 9565 Kristalltürkis 17 9605 Rot gepunktet 18 BOTZ Steinzeug
9105 Dunkelbraun 7 9582 Krokodil 17 9612 Rot matt 18 9894 Beigegranit 30
9507 Efeu 13 9576 Kupfergold 16 9610 Rotorange 18 9882 Blaugraueffekt 30
9503 Eisblume 13 9486 Kürbisorange 13 9381 Royalblau 11 9878 Craquele 31
9533 Eisenstein 14 9611 Lackrot 18 9372 Schilfgrün 9 9886 Creme craquele 31
9482 Elfenbein 13 9527 Lagune 14 9589 Schwarz glänzend 17 9887 Cremeweiß 31
9602 Feuerrot 18 9606 Lava 18 9489 Schwarz matt 13 9898 Eiskristall 31
9377 Fichtengrün 11 9510 Lavendel 13 9575 Schwarzgold 17 9888 Granitschwarz 30
9597 Flammengrün 18 9365 Lederbraun 9 9601 Signalrot 18 9893 Graubasalt 31
9343 Flaschengrün 7 9341 Lehmbraun 7 9580 Silberschwarz 17 9891 Grüngranit 31
9368 Fliederblau 9 9516 Lila 14 9474 Smaragd-Glimmer 12 9879 Hellblaueffekt 31
9375 Französischblau 11 9103 Lindgrün 7 9592 Sommeraster 18 9889 Indigo 31
9483 Friesischblau 13 9535 Mairegen 14 9350 Sommerblau 9 9875 Kaktusgrün 31

9305 9305 9305


1250°C 1150°C 1050°C
Seite Inhalt

2 Vorwort
4 Keine Angst vor der Keramik Damit Sie die Besonderheit einer Glasur auf den ersten
Blick erkennen, haben wir kleine Piktogramme entwickelt,
5 Verarbeitung
die Sie auf den folgenden Seiten jeweils unter den Glasur-
6 BOTZ Flüssigglasur mustern finden.
22 BOTZ Glimmer
Bir sırdaki belirgin özelliği ilk bakışta fark edebilmeniz için
24 BOTZ Engoben küçük bazı piktogramlar geliştirdik, bunları takip eden say-
26 BOTZ Unidekor falarda, her bir sır numunesinin altında bula-bilirsiniz.
30 BOTZ Steinzeug
34 BOTZ PLUS
36 BOTZ PRO glänzend ⎜ parlak
42 BOTZ Zubehör
seidenglänzend ⎜ peksi parlak

matt ⎜ mat
Page Content
kann nur bis 1040°C gebrannt werden
2 Önsöz 1040
1040°C ısıya kadar fırınlanabilir
4 Seramikten korkmayın
5 İşlem kann bis 1100°C gebrannt werden
1100°C ısıya kadar fırınlanabilir
6 BOTZ Sıvı sır
22 BOTZ Glimmer empfohlen für Tafelgeschirr
24 BOTZ İnce sulu kil (Engobe) yemek takımları için öneririz
26 BOTZ Unidekor
neigt zu Cracks ⎜ catlama yapar
30 BOTZ Seramik eşya
34 BOTZ PLUS
36 BOTZ PRO halbtransparent ⎜ yarı şeffaf
42 BOTZ Zubehör
Raku geeignet ⎜ Raku uyumludur

neigt zum laufen ⎜ akma eğilimlidir


Layout: Nieschlag+Wentrup Aus drucktechnischen Gründen kann
www.nieschlag-wentrup.de es bei den Abbildungen im Katalog
zu leichten Abweichungen von den neigt stark zum laufen ⎜
Photographie: Originalmustern kommen. Für unter-
Jürgen Klück: S. 2 unten schiedliche Brennergebnisse können
aşırı akma eğilimlidir
Lisa Leonhard: S. 5 unten, S. 25 Ofenatmosphäre, Tonzusammenset-
Christophorus Verlag: S. 24 zung, Brennführung und Auftragsart
Bine Brändle: S. 20/21 verantwortlich sein.
Helmut Gnegel: S. 9, 12, 15, Wir unterstützen pro filia! Der als gemeinnützig
22/23, 30, 42, 44
Baskı tekniği açısından broşürdeki anerkannte Verein gibt in Nepal benachteiligten
Netty Janssens: S. 28 unten, S. 30
re-simlerde orijinal desenlere göre Mädchen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben.
Helena Arendt: S. 40, 41
hafif sapmalar görülebilir. Fırının
Lisa Nieschlag: S. 1, 3, 4, 6, 8, 10,
atmosferi, çamurun bileşenleri, fırın-
12, 14-17, 30, 33, 34, 36-39, 45, pro filia‘yı destekliyoruz! Kamu yararına çalıştığı
lamanın yapılışı veya sırın sürülüşü
47, 48
farklı fırınlama so-nucu alınmasına onaylanan dernek Nepal‘de engelli kız çocuklarına kendi
Klaus Brock: S. 40
neden olabilir.
ha-yatlarını tayin etme şansı vermektedir.
Printing: Druckhaus Tecklenborg,
D-48565 Steinfurt

www.profilia.eu
Alle BOTZ Produkte erhalten Sie im Keramik-
Fachhandel. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

Bütün BOTZ ürünlerini seramik uzman


piyasasından edinebilirsiniz.

BOTZ GmbH
Keramische Farben
Hafenweg 26a | D-48155 Münster
Telefon +49(0)251 65402
Telefax +49(0)251 663012
info@botz-glasuren.de

www.botz-glasuren.de

NEUE ADRESSE ab 1.3.2019


NEW ADDRESS from 1.3.2019
Rudolf-Diesel-Str. 57
48157 Münster