Sie sind auf Seite 1von 5

Personalpronomen (Đại từ nhân xưng)

Singular
1. Person (ngôi thứ nhất, số ít) ich: tôi
2. Person (ngôi thứ hai, số ít) du: bạn
er: anh ấy
3. Person (ngôi thứ ba, số ít) sie: cô ấy
es: nó
Plural
1. Person (ngôi thứ nhất, số nhiều) wir: chúng tôi, chúng ta
2. Person (ngôi thứ hai, số nhiều) ihr: các bạn
3. Person (ngôi thứ ba, số nhiều) sie: họ
Sie: ngài, các ngài
CHIA ĐỘNG TỪ
kommen wohnen heißen arbeiten sprechen
đến sống tên là làm việc nói
ich komme wohne heiße arbeite spreche -e
du kommst wohnst heißt arbeitest sprichst -st
er/sie/es kommt wohnt heißt arbeitet spricht -t
wir kommen wohnen heißen arbeiten sprechen -en
ihr kommt wohnt heißt arbeitet sprecht -t
sie kommen wohnen heißen arbeiten sprechen -en
Sie kommen wohnen heißen arbeiten sprechen -en

Chú ý: Với những động từ tận cùng là -t, -d


„du“ thay vì thêm -st ta thêm –est.
er/sie/es/ihr thay vì thêm –t ta thêm -et

wechseln
feiern, verbessern

sein
Beispiele
(thì, là, ở)
Ich bin Chi.
ich bin
Ich bin Schülerin. Tôi là học sinh
Du bist Chi.
Bist du Chi?Bạn là Chi phải không?
du bist
Ja, ich bin Chi./ Nein, ich bin Tam.
Bist du Schülerin?
Er ist Thomas.
er/sie/es ist
Sie ist Lehrerin (giáo viên)
wir sind Wir sind Lan und Chi.
ihr seid Seid ihr Lan und Chi?
sie sind Sie sind in Hanoi.
Sind Sie Herr Meier?
Sie sind
Ja, ich bin Meier.
- Woher kommen Sie? Ngài đến từ đâu?
- Ich komme aus Vietnam. Tôi đến từ Việt Nam.

- Woher kommst du? Bạn đến từ đâu?


- Ich komme aus Deutschland. Tôi đến từ nước Đức.

- Kommt er aus China?


- Ja, er kommt aus China.
- Nein, er kommt aus Japan.

Ở câu hỏi này, người ta có thể thay „kommen“ bằng „sein“


- Woher sind Sie? Ngài đến từ đâu?
- Ich bin aus Vietnam.

- Woher seid ihr?


- Wir sind aus Frankreich (Pháp).

- Sind Sie aus Österreich (Áo)?


- Ja, ich bin aus Österreich.
- Nein, ich bin aus Spanien.

- Wo wohnen Sie? Ngài sống ở đâu?


- Ich wohne in Hanoi.

- Wo wohnst du? Bạn sống ở đâu?


- Ich wohne in Paris.

- Wo wohnt er?
- Er wohnt in Berlin.

- Wo wohnt ihr?
- Wir wohnen in Stuttgart.

- Wo wohnen sie?
- Sie wohnen in Leipzig.

- Wo wohnt sie?
- Sie wohnt in München.
Ja-, Nein-Frage
+ Wohnen Sie in Hanoi?
- Ja, ich wohne in Hanoi.
- Nein, ich wohne in Paris.
+ Wohnst du in Hanoi?
- Ja, ich wohne in Hanoi.
- Nein, ich wohne in Hue.
+ Wohnt er in Sai Gon?
- Ja, er wohnt in Sai Gon.
- Nein, er wohnt in Hue.
- Welche Sprachen sprechen Sie? Ngài nói ngôn ngữ nào?
- Ich spreche Spanisch.Tôi nói tiếng Tây Ban Nha

- Welche Sprachen sprichst du?


- Ich spreche Italienisch, Vietnamesisch, Englisch und Deutsch.

- Sprichst du Englisch?
- Nein, ich spreche Englisch nicht.

die Sprache, -n:ngôn ngữ


sprechen: nói
Welch-? Cái nào?

Das könnte Ihnen auch gefallen