Sie sind auf Seite 1von 74

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee kee heg<he veb.

198
ISBN 978-93-80353-02-9

Deejleer meben
-jeefe$eer-

hejcehetpe e%eeeceCeer Deeefe&kee

eer evoveeceleer ceeleepeer


MejohetefCe&cee ceneslmeJe, 11 Deketyej 2011 kees pecyeterhe-nefmleveehegj ceW
hetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer eje Ieesef<ele
eLece heeeee& eer Jeerjmeeiej Je<e& kes Devleie&le ekeeefMele

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve eje mebeeefuele

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee


Fme evLeceeuee ceW efoiecyej pewve Dee<e&ceeie& kee hees<eCe kejves Jeeues efnvoer,
mebmke=le, eeke=le, keVe[, Debespeer, iegpejeleer, ceje"er Deeefo Yee<eeDeeW
kes veee, efmeevle, DeOeelce, Yetieesue-Keieesue, JeekejCe Deeefo
efJe<eeeW hej ueIeg SJeb Je=nod ebLeeW kee cetue SJeb DevegJeeo meefnle
ekeeMeve neslee nw~ mecee-mecee hej Oeeefce&ke
ueeskeesheeesieer ueIeg hegefmlekeeSB Yeer
ekeeefMele nesleer jnleer nQ~

-: mebmLeeefhekee SJeb esjCeeeesle :-

hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe eer %eeveceleer ceeleepeer


-: ceeie&oMe&ve :-

e%eeeceCeer Deeefe&kee eer evoveeceleer ceeleepeer


-ekeeMeke-

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve


pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.-250404
Heesve veb.- (01233) 280184, 280994
Website : www.jambudweep.org
E-mail : jambudweeptirth@gmail.com

-: efveoxMeke SJeb mecheeoke :-

kece&eesieer heer"eOeerMe mJeefmleeer jJeervkeerefle& mJeeceer peer


-: eyebOe mecheeoke :-

peerJeve ekeeMe pewve

COURTESY-JAIN BOOK DEPOT

(meJee&efOekeej ekeeMekeeOeerve)

C/o Shri Nabhi Kumar Manav Kumar Jain


C-4, Opp. PVR Plaza, Cannaught Place, New Delhi-1

eLece mebmkejCe-2200 eefleeeB, efleere mebmkejCe-1100 eefleeeB (meved 2009)

Ph.-011-23416101-02-03/Website : www.jainbookdepot.com

le=leere mebmkejCe Jeerj efve. meb. 2538, ef. Yeeheo Megkeuee 4 cetue
1100 eefleeeB
oMeue#eCe ceneheJe&-19 efmelecyej 2012 44/-.

kecheesefpebie-%eeveceleer ves Jeke&


pecyet erhe-nef mleveeheg j (cesj") G.e.

(3)

mecheeokeere
kece&eesieer heer"eOeerMe mJeefmleeer jJeervkeerefle& mJeeceer
``Our sacred books are our lighthouses erected in the great sea
of time.''

meodhegmlekeW Jen ekeeMeie=n nQ, pees mecee kes efJeMeeue meceg ceW Ke[er keer ieF&
nQ~ DeelceesVeefle kes ceeie& ceW megmeeefnle kee Ske cenJehetCe& mLeeve nw~ meeOeke heg<e
kes efueS meeOeveeceeie& ceW meeOe keer Deesj ye{ves kes efueS melmeeefnle Ske eke=
Deeuecyeve nw~ meoieg meJe&$e GheueyOe veneR nesles hejvleg melmeeefnle eleske ceefvoj,
meeefnle meove SJeb mJeeOeee YeJeve ceW GheueyOe nes peelee nw~ melmeeefnle kee
Gheeesie leYeer neslee nw peye meeOeke Gmekee DeOeeve kejkes GveceW Dehevee eefleefyecye
osKelee nw~
Deepe kes YeeweflekeJeeoer egie ceW ceveg<e Deheves Mejerj kees Deeeefole kejves kes
efueS yengcetue JeeeW kees Kejerolee nw, Mejerj kees mepeeves kes efueS DeeYejCe Kejerolee
nw, Ietceves kes efueS veS-veS cee@[ue keer iee[er Kejerolee nw, Oeve-mecheefe kees megjef#ele
jKeves kes efueS DeueceeefjeeB Kejerolee nw Deewj FveceW Dehevee yengcetue mecee ve kej
mJeeb kees megKeer ceevelee nw hejvleg ogYee&ie keer yeele nw efke Jen Deheves ceveg<e peerJeve
kees megOeejves kes meeOeve mJehe ve lees melmeeefnle kees Kejerolee nw, ve ner eYeg Yeefe
ceW Dehevee mecee ueieevee eenlee nw Deewj ve ner Yeewefleke JemlegDeeW ceW Jemle peerJeve kes
keg #eCeeW ceW Gve hegmlekeeW kes DeOeeve ceW Dehevee efee ueieelee nw hejvleg peye leke
nce melmeeefnle kee mJeeOeee veneR kejWies, efpevesv eYeg keer Yeefe-DeejeOevee veneR
kejWies, iegDeeW kee meeceerhe eehle veneR kejWies nceeje YeJe YeceCe meceehle nesves Jeeuee
veneR nw~
Ssmes efJe<ece mecee ceW Deeiece kes iet{ %eeve kees mejue, mejme, mhe SJeb efce
Yee<eeMewueer ceW peveceeveme kees heefj%eeve kejeves keer cenleer DeeJeMekelee nw~ Yeefeceeie&
Ske Ssmee ceeie& nw efpemeceW eeCeer efpevesv Yeefe kes meeLe-meeLe ceveevegjbpeve Yeer kej
ueslee nw~ Deepe kes egie ceW egJee heer{er kees Oece&ceeie& ceW GvcegKe kejves kes efueS
mebieerlecee DeeOegefveke OegveeW mes ege hetpeve, Yepeve, eeueermee Deeefo Yeer Ssmes efveefcee
nQ pees kece&efvepe&je ceW keejCe yeve peeles nQ Deewj eeCeer keer levceelee mes Gmes DeYeer
keee& keer efmeef keje osles nQ~ hejce hetpe e%eeeceCeer Deeefe&kee eer eboveeceleer

(4)
ceeleepeer ves Fme efoMee ceW Deheveer ke=efleeeW eje pees mlegle SJeb mejenveere keee&
efkeee nw Jen meeefnle peiele ceW efejmcejCeere jnsiee~ nceW emeVelee nw efke Gvekeer
uesKeveer mes efueKeer ieF& Deveske hegmlekeeW kee ekeeMeve nceejer evLeceeuee mes ngDee nw
efpemeves efoiYeefcele eeCeer kees %eeve kee ceeie& efoKeekej Gmes keueeCe kes heLe hej
Deemej efkeee nw~ GvneR ke=efleeeW ceW Ske ke=efle Deejleer meben Yeer nw efpemekes eje
megOeer hee"ke osJe, Meee, ieg keer DeejeOevee kej Deheves keceeX keer efvepe&je kej hegCe
kee mebheeove kejW Ssmeer cebieue YeeJevee nw~
MM 6 NN

(5)

(6)

emleeJevee

``Teacher is like a candle, which lights others by consuming itself.''

-ye. keg. Fvog pewve (mebIemLe)


DeeeeeeX ves efpevesv Yeefe keer Deefevle ceefncee kee JeCe&ve kejles ngS kene
nw efkeSkeeefhe meceLexeb, efpeveYeefeog&ie&efleb efveJeejefelegb~
hegCeeefve e hetjefelegb, oelegb cegefeefeeb ke=efleve:~~
DeLee&led efpevesv YeieJeeve keer Yeefe ogie&efle kee veeMe kej cee$e hegCe kees eoeve veneR
kejleer nw Deefheleg cegefeeer leke kees eoeve kej osleer nw~ cee$e efpevesv Yeefe ner veneR
efpevesv DeLee&led mees osJe, Meee, ieg Fve leerveeW keer Yeefe ner mebmeej heefjYeceCe kees
meceehle kej osleer nw~ keefJeJej heefC[le eevelejee peer ves kene nw efkeosJe, Meee, ieg jleve MegYe, leerve jleve kejleej~
DeLee&led osJe, Meee, ieg es leerve jlve nQ pees mJeeb jlve neskej nceW jlve$ee
kes ceeie& ceW Dee{ kejles nQ Gvekeer Yeefe nceW Yee mes YeieJeeve keer esCeer ceW ueekej
efJejeefpele kej osleer nw~ [e@. hewkeuetye kee keLeve nw efke eeLe&vee ogefveee keer meyemes
ye[er Meefe nw, pees meYeer ceveg<eeW kees megueYe nw~ eeLe&vee, hetpee, Yeefe, Deejleer meYeer
Ske otmejs kes heee&eJeeeer veece nQ~ en Jen Meefe nw pees peerJe kees cee$e Yeewefleke
megKe ner veneR eoeve kejleer nw Jejved DeeOeeeflceke megKe keer Yeer eeefhle keje osleer nw~
eleske eeCeer kes peerJeve ceW JeeCeer kee Delevle cenJe nw~ keesF& Yeer eeCeer JeeCeer
kes ceeOece mes Me$eg kees efce$e, efce$e kees Me$eg, eEnmeke kees DeeEnmeke, heeheer kees hegveerle,
ogpe&ve kees meppeve, eesOeer kees #eceeJeeve, Yeeemle kees efveYe&e, DeOeceea kees Oeceea,
ver kees efve&ver leLee jesieer kees efvejesieer yevee mekelee nw~ JeeCeer DeLee&led Meyo
heewodieefueke nesles ngS Yeer Deiej Dekeee YeefehetJe&ke YeieJele DeejeOevee nsleg efvekeueles
nQ lees efmeefMeuee hej peekej JeneB kee mheMe& kej hegve: Deekej eeCeer kes ceveesjLeeW keer
efmeef kej osles nQ Ssmee JeeCeer kee ecelkeej nw~ en nceeje hejce meewYeeie nw efke
Fme YeeweflekeJeeoer egie ceW Yeer nceW efoiecyej mevleeW kes oMe&ve, Gvekes efoMeeefveoxMeve,
Gvekeer Dece=lelegue JeeCeer SJeb Gvekes eje efueefKele melmeeefnle kee jmeemJeeove
mecee-mecee hej neslee jnlee nw~ Dee<e&ceeie& ceW iegDeeW kee cenJehetCe& mLeeve nw~
YeJeeyOesmleejkees ieg: YeJeheer meceg kees heej kejves kes efueS ieg veewkee kes
meceeve nw~ Deewj Yeer kene nw efke-

DeLee&led ieg ceesceyeeer keer lejn mJeeb peuekej otmejeW kees ekeeMe oslee nw~
Jemlegle: ieg e%eeheer e#eg eoeve kejves ceW meceLe& nQ~
Jele&ceeve ceW heefjefmLeefleeeB yeoue jner nQ, meceepe keer DeeJeMekeleeSB yeoue jner
nQ Dele: hejchejeiele DeeoMeeX, Meee-hegjeCeeW kes Deeuees{ve eje YeieJeled Yeefe DeLeJee
eeJekeeW kes <edDeeJeMeke kee&JeeW kees Meeeevegmeej heefjheeueve kejves kee mecee
efoveeleerle neslee pee jne nw~ Deepe DeeJeMekelee nw GvnW vees he ceW Oece& mes pees[s
jKeves keer, eEkeefeled Yeer %eeve, Yeefe Deeefo ceW DeefYeefe jKeves JeeueeW keer menpe
eJe=efeeeW SJeb DeeJeMekeleeDeeW kes yeere Ske meblegueve mLeeefhele kejves keer~ Ssmes
YeeweflekeJeeoer leLeekeefLele DeeOegefveke egie ceW eeeerve DeeoMeeX kees menspeles ngS vees
DeeoMe& Deheveevee Deewj meceeevegmeej Gvekee emlegleerkejCe kejvee DeeJeMeke nw Deewj
Ssmes ceW jlve$ee mes efJeYetef<ele meeOegDeeW ceW Deheveer efce JeeCeer, mejme, mejue,
oeeener, ceve kees YeeJeefJeYeesj kej osves Jeeueer iee-heeeefo keer jeveeke$eea e%eeeceCeer
Deeefe&kee eer eboveeceleer ceeleepeer Ske Ssmeer meeefOekee nQ efpevekeer jeveeDeeW ves YeJe
eeCeer kees Yeefeceeie& eje cees#eceeie& ceW Deemej kejves ceW Deetke Deew<eefOe kee keee&
efkeee nw~ Gvekeer uesKeveer eueleer veneR Deefheleg yeesueleer nw~ Ske Meleke hegmlekeeW keer
uesefKekee hetpe ceelegeer keer en ke=efle Deejleer meben Yeer GveceW mes Ske nw efpemekes
ceeOece mes Yee YeieJeeve keer Yeefe kej Deheveer kece&efvepe&je lees kejsiee ner, cee$e keg
ner heeeW ceW osJe, Meee, ieg kes peerJeve Je Ge DeeoMeeX mes Yeer heefjefele neskej Deheves
peerJeve efvecee&Ce keer Yeer YeeJevee YeeSiee~
efpeveJeeCeer kees meejYetle MeyoeW ceW YeeeW kes meccegKe ueekej keueeCe kes heLe hej
Deemej kejves Jeeueer Jeelmeueceeer ceeleepeer keer en ke=efle Yeer mebmeejer eeCeer kes peerJeve
kees mecegVele yeveekej keueeCe kes heLe hej Deemej kejs ener MegYese nw~ Deble ceW hetpe
ceeleepeer kes eefle 4 hebefeeeB meceefhe&le kejkes Deheveer uesKeveer kees efJejece osleer ntB
keefuekeeue keer Deveghece efoJepeesefle, efpeveves efvepe hej GlLeeve efkeee~
meeeo keer yeefieee ceW efKeuekej, megjefYele efpeveMeemeve kees nw efkeee~~
Fefleneme ngDee ieewjJeMeeueer, Ssmeer mebece meeOeke heekej~
e%eeeceCeer evoveeceleer, ceeleepeer kes heo keesef veceve~~
MM 6 NN

(7)

(8)

hejcehetpe je^ieewjJe, ieefCeveerecegKe


eer %eeveceleer ceeleepeer kee cebieue DeeMeerJee&o

je^ieewjJe, hejcehetpe ieefCeveerecegKe

mebmeej ceW oes ekeej kes ceeie& yeleees iees nQ-henuee Yeefeceeie& Deewj otmeje
Jewjeieceeie&~ Fve oesveeW ceeieeX kes eje Deheveer Deelcee kee keueeCe kejves Jeeues peerJeeW kes
DeveskeeW GoenjCe Meee-hegjeCeeW ceW JeefCe&le nQ~ DeeeeeeX ves Glke= cenehetpe Jewjeieceeie&
kes yeejs ceW yeleeles ngS Yeefeceeie& kees cenew<eefOe keer Ghecee oer nw~ Denle, efme, Deeeee&,
GheeOeee Deewj meeOeg Fve hebe hejcesefeeW keer hetpee, Gheemevee, DeejeOevee Deeefo kejvee
"erke Jewmes ner nw pewmesoeJeeveue Deefive kes yegPeeves ceW cesIe keer Je<ee&~
Deepe heeeele mebmke=efle mes eYeeefJele heer{er Jewjeieceeie& kee Deeee veneR ues heeleer
nw efkevleg Yeefeceeie& ceW Deepe Yeer YeJe eeefCeeeW keer efe osKeer peeleer nw~ Yeefe keer
levceelee ves ner Deeeee& ceevelegbie kes 48 leeues lees[ efoes Deewj pewveOece& keer eYeeJevee
ngF&~ Oevebpee keefJe keesF& cenelcee veneR Les cee$e YeieJeeve keer Yeefe ner kej jns Les peye
Gvekes heg$e kees mehe& ves kee efueee Lee DeeefKej Gvekes Yeefe ceW efvekeues Jes heewodieefueke Meyo
ner efJe<eehenej mlees$e yeve iees~ GvneWves keneefJe<eehenejb ceefCeceew<eOeeefve, ceb$eb mecegefMe jmeeeveb e~
Yeecevlenes ve lJeefceefle mcejbefle, heee&eveeceeefve leJewJe leeefve~~
ns YeieJeved! Deehekee veece ner meyemes ye[e efJe<eehenej ceb$e nw, ceefCe nw, Deew<eefOe nw,
cenejmeeeve nw, pees Ssmee eeve veneR kejles nQ Jes ner mebmeej ceW heefjYeceCe kejles nQ Deewj
Fme ekeej mes mlees$e he{les-he{les ner Gvekes yess kee efJe<e otj nes ieee~ mlees$e, hetpeve,
Deejleer, Yepeve Deeefo Ske-otmejs kes heee&eJeeeer ner nQ, pees Yeefe ceW efveefcee yeveles nQ~
meceeevegketue Yee<ee Mewueer ceW jefele Yeefe kes es ceeOece eeCeer keer kece&efvepe&je ceW
keejCe nQ~ cegPes neefo&ke emeVelee nw efke cesjer megefMe<ee Deeefe&kee evoveeceleer ves Deepe keer
egJee heer{er kees Yeefeceeie& ceW GvcegKe kejves kes efueS Deveske keeJeceeer ke=efleeeW keer jevee
keer nw pees efpeveeiece kes iet{ jnme kees Yeer mejue Yee<ee ceW Jeefe kees mecePeeves ceW
efveefceeYetle nw~ Deheves e%ee iegCe kee meogheeesie kejles ngS osJe-Meee-ieg keer efveMue
Yeefe evoveeceleer peer kee efJeMes<e iegCe nw pees eleske efMe<e DeLeJee Yee kes efueS
DevegkejCeere nw~
Jes Fmeer ekeej melele efpeveJeeCeer keer mesJee kejles ngS Deheveer uesKeveer eje YeJeeW
kee heLe-eoMe&ve kejkes GvnW keueeCe kes ceeie& hej Deemej kejleer jnW ener Gvekes efueS
cesje yengle-yengle DeeMeerJee&o nw leLee YeJepeve evoveeceleer peer eje jefele Fme ke=efle
eje osJe-Meee-ieg keer Yeefe ceW lelhej jnkej Deheveer Deelcee kee GlLeeve kejW ener
cebieue esjCee Deewj DeeMeerJee&o nw~

eer %eeveceleer ceeleepeer kee mebef#ehle heefjee


-e%eeeceCeer Deeefe&kee evoveeceleer
pevcemLeeve-efkewleveiej (yeejeyebkeer) G.e.
pevceefleefLe-Deemeespe megoer 15 (MejohetefCe&cee) efJe. meb. 1991, (22 Deketyej meved 1934)
peeefle-DeeJeeue efo. pewve, iees$e-ieeseue, veece-keg. cewvee
ceelee-efhelee-eerceleer ceesefnveer osJeer SJeb eer essueeue pewve
Deepevce yeeee& ele-F&. meved 1952 ceW yeejeyebkeer ceW MejohetefCe&cee kes efove
#egefuuekee oer#ee-ew$e ke=. 1, F&. meved 1953 kees ceneJeerjpeer DeefleMee #es$e (jepe.) ceW Deeeee&jlve
eer osMeYet<eCe peer cenejepe mes~ veece-#egefuuekee Jeerjceleer
Deeefe&kee oer#ee-JewMeeKe ke=. 2, F&. meved 1956 kees ceeOeesjepehegje (jepe.) ceW eeefj$eeeJeleea 108
Deeeee& eer Meebeflemeeiej peer keer hejcheje kes eLece heeOeerMe Deeeee& eer Jeerjmeeiej peer cenejepe kes
kejkeceueeW mes~
meeefnefleke ke=eflelJe-Demeneer, meceemeej, efveecemeej, cetueeeej, keeleb$e-JeekejCe, <edKeC[eiece
Deeefo ebLeeW kes DevegJeeo/erkeeSb SJeb 250 efJeefMe ebLeeW keer uesefKekee~
[er.efued. keer ceeveod GheeefOe-meved 1995 ceW DeJeOe efJe.efJe. (hewpeeyeeo) eje SJeb leerLekej ceneJeerj
efJeeefJeeeuee cegjeoeyeeo eje 8 Deewue 2012 kees [er.efued. keer ceeveo GheeefOe mes efJeYetef<ele~
leerLe& efvecee&Ce esjCee-nefmleveehegj ceW pebyeterhe lesjnerhe, leerveueeske Deeefo jeveeDeeW kes efvecee&Ce, Meeele
leerLe& DeeesOee kee efJekeeme SJeb peerCeexej, eeeie-Fueeneyeeo (G.e.) ceW leerLekej $e+<eYeosJe lehemLeueer leerLe& kee
efvecee&Ce, leerLekej pevceYetefceeeW kee efJekeeme eLee-YeieJeeve ceneJeerj pevceYetefce kegC[uehegj (veeueboe-efyenej) ceW
vebeeJele& cenue veeceke leerLe& efvecee&Ce, YeieJeeve heg<heobleveeLe keer pevceYetefce keekevoer leerLe& (efveke ieesjKehegjG.e.) kee efJekeeme, YeieJeeve heee&veeLe kesJeue%eeveYetefce Deefn$e leerLe& hej leerme eewyeermeer cebefoj, nefmleveehegj ceW
pecyeterhe mLeue hej YeieJeeve MeebefleveeLe-kegbLegveeLe-DejnveeLe keer 31-31 heg Gegbie Ke[dieemeve eeflecee, ceebieerlegbieer
ceW efvecee&CeeOeerve 108 heg Gebgbie YeieJeeve $e+<eYeosJe keer efJeMeeue eeflecee Fleeefo~
ceneslmeJe esjCee-hebeJe<eeae pecyeterhe ceneceneslmeJe, YeieJeeve $e+<eYeosJe Debleje&^ere efveJee&Ce
ceneceneslmeJe, DeeesOee ceW YeieJeeve $e+<eYeosJe cenekegbYe cemlekeeefYe<eske, kegC[uehegj ceneslmeJe, YeieJeeve
heee&veeLe pevcekeueeCeke le=leere meneeefyo ceneslmeJe, efouueer ceW keuhegce ceneceC[ue JeOeeve
ef
kee Ssefleneefmeke
Deeeespeve Fleeefo~ efJeMes<ehe mes 21 efomecyej 2008 kees pecyeterhe mLeue hej efJeeMeebefle DeeEnmee
meccesueve kee Deeeespeve ngDee, efpemekee GodIeeve Yeejle keer je^heefle eerceleer eefleYee osJeerefmebn heeerue
eje efkeee ieee~
Mew#eefCeke esjCee-pewve ieefCele Deewj ef$eueeske efJe%eeve hej Debleje&^ere mebieeser, je^ere kegueheefle
meccesueve, Feflenemekeej meccesueve, veeeeOeerMe meccesueve SJeb Deve Deveske je^ere-Debleje&^ere mlej kes
mesefceveej Deeefo~
jLe eJele&ve esjCee-pecyeterhe %eevepeesefle (1982 mes 1985), meceJemejCe eerefJenej (1998 mes
2002), ceneJeerj peesefle (2003-2004) kee Yeejle YeceCe~
Fme ekeej efvele vetleve YeeJeveeDeeW keer peveveer hetpe ceeleepeer efejkeeue leke Fme JemegOee kees
megMeesefYele kejleer jnW, ener cebieue keecevee nw~

(9)

(10)

hegmleke keer jeefe$eer, hetpe e%eeeceCeer Deeefe&kee

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve-mebef#ehle heefjee

eer evoveeceleer ceeleepeer kee mebef#ehle heefjee


-ye. keg. yeervee pewve (mebIemLe)
veece-e%eeeceCeer Deeefe&kee eer eboveeceleer ceeleepeer
oer#ee hetJe& veece-ye. keg. ceeOegjer Meeeer
pevceefleefLe-18-5-1958 (pes ke=<Cee DeceeJemee)
pevcemLeeve-efkewleveiej (yeejeyebkeer) G.e.
ceelee-efhelee-eerceleer ceesefnveer osJeer SJeb eer essueeue peer pewve
YeeF&-eej (kewueeMeebo, mJe. ekeeMeebo, megYee<eebo SJeb kece&eesieer ye.jJeerv pewve)
yenve-Dee" (ieefCeveer Deeefe&kee efMejesceefCe eer %eeveceleer ceeleepeer SJeb Deeefe&kee eer DeYeeceleer
ceeleepeer meefnle)
ueewefkeke efMe#ee-neF&mketue
iegmebIe ceW Deeieceve-meved 1969
DeepeerJeve yeeee&ele-meved 1971, Depecesj ceW megiebOe oMeceer kees ieefCeveer Deeefe&kee
eer %eeveceleer ceeleepeer mes
Oeeefce&ke DeOeeve-1972 ceW meesueehegj mes Meeeer keer GheeefOe, 1973 cesW efJeeeJeeemheefle
keer GheeefOe
efleere SJeb mehlece eeflecee kes ele-meved 1981 SJeb 1987 ceW ieefCeveer Deeefe&kee
eer %eeveceleer ceeleepeer mes
Deeefe&kee oer#ee-nefmleveehegj ceW 13-8-1989, eeJeCe Meg. 11 kees ieefCeveer eer %eeveceleer ceeleepeer mes
e%eeeceCeer keer GheeefOe-1997 ceW eewyeerme keuhegce ceneceC[ue efJeOeeve kes heeeled jepeOeeveer
efouueer ceW hetpe ieefCeveer eer %eeveceleer ceeleepeer eje~
heerSe.[er. keer ceeveo GheeefOe-leerLekej ceneJeerj efJeeefJeeeuee cegjeoeyeeo eje 8 Deewue
2012 kees efJeeefJeeeuee ceW~
meeefnefleke eesieoeve-eeefj$eeefvkee, leerLekej pevceYetefce efJeOeeve, veJeenMeebefle efJeOeeve,
Yeeecej efJeOeeve Deeefo ueieYeie 100 hegmlekeeW kee uesKeve, Jele&ceeve ceW hetpe ieefCeveer eer %eeveceleer
ceeleepeer eje <edKeC[eiece (eeeervelece pewve met$e ebLe) SJeb YeieJeeve $e+<eYeosJe eefj leced keer
mebmke=le erkeeDeeW kee efnvoer DevegJeeo keee&, meceemeej SJeb kegvokegvoceefCeceeuee, YeieJeeve ceneJeerj
mlees$e keer mebmke=le SJeb efnvoer erkee, meceemeej ebLe keer mechetCe& (444) ieeLeeDeeW kesmebmke=le ceW ceb$e jevee,
YeieJeeve ceneJeerj efnvoer-Debespeer Meyokees<e, pewve JeefMe&he (Debespeer ceW hetpee, Yepeve,yeejnYeeJevee Deeefo)
Fleeefo ebLeeW kee heeevegJeeo~ Yepeve (ueieYeie 1000), hetpeve, eeueermee, mlees$e Fleeefo uesKeve keer DeodYegle
#ecelee, efnvoer Yee<ee kes meeLe-meeLe Debespeer, mebmke=le Deeefo Yee<eeDeeW keer efmenmle uesefKekee, ieefCeveer
%eeveceleer ieewjJe ebLe SJeb YeieJeeve heee&veeLe le=leere meneeefyo ebLe keer eOeeve mecheeefokee~

-kece&eesieer heer"eOeerMe mJeefmleeer jJeervkeerefle& mJeeceerpeer


efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve keer mLeehevee hetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer
keer esjCee mes meved 1972 ceW jepeOeeveer efouueer ceW ngF& Leer~ mebmLeeve kee cegKe keeee&uee meved 1974
mes nefmleveehegj cesW eejbYe ngDee~ Fme mebmLeeve kes Devleie&le Deveske ieefleefJeefOeeeB nefm leveehegj ceW leLee
Deve$e eue jner nQ1. meved 1972 mes Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee kes Devleie&le ueeKeeW ebLe ekeeefMele nes jns nQ~
2. meved 1974 mes Fme mebmLeeve kes cegKehe$e kes he ceW mecei%eeve efnvoer ceeefmeke heef$ekee kee
efvejblej ekeeMeve nes jne nw~
3. meved 1974 mes 1985 leke nefmleveehegj ceW pecyeterhe jevee kee efvecee&Ce keee& ngDee~
4. meved 1974 mes Deye leke pecyeterhe jevee kes Deefleefje Deveske efpevecebefojeW kee efvecee&Ce ngDee
nw-keceue cebefoj, leerve cetefle& cebefoj, Oeeve cebefoj, MeebefleveeLe cebefoj, Jeemeghetpe cebefoj, cebefoj,
meneket cebefoj, efJeeceeve yeerme leerLekej cebefoj, DeeefoveeLe cebefoj, Deeheo cebefoj, $e+<eYeosJe
keerefle&mlebYe, mJeefCe&ce lesjnerhe jevee, leerve ueeske jevee, veJeenMeebefle efpevecebefoj SJeb eer MeebefleveeLekegbLegveeLe-DejnveeLe keer 31-31 heg Gegbie eefleceeDeeW keer mLeehevee ~
5. pecyeterhe hegmlekeeuee efpemeceW ueieYeie 15000 ebLe mebenerle nQ~
6. Ceceeskeej ceneceb$e yeQke efpemeceW YeeeW eje efueKekej Yespes iees kejes[eW Ceceeskeej ceb$e pecee
efkees peeles nQ~
7. mecee-mecee hej efMe#eCe-eefMe#eCe efMeefJejeW leLee mebieesefeeW kes Deeeespeve efkees peeles nQ~
8. eeef$eeeW kes Meg Yeespeve kes efueS jepee eseebme Yeespeveeuee kee mebeeueve~
9. eeef$eeeW kes "njves kes efueS DeeOegefveke megefJeOeeege [eruekeme heuewdme Jeeueer ekF& Oece&MeeueeDeeW
leLee keesef"eeW SJeb yebieueeW kee efvecee&Ce efkeee ieee nw~
10. pecyeterhe heefjecee kes efueS veewkee efJenej, SsjeJele neLeer leLee ceveesjbpeve nsleg efceveer ^sve,
Petues Deeefo nQ~
11. %eeveceleer keuee cebefojced ceW nefmleveehegj kes eeeerve Fefleneme mes mebbyebefOele PeeBefkeeeB nQ~
12. leerLekej pevceYetefceeeW keer Jebovee SJeb Oeeefce&ke efheuceeW kee eoMe&ve kejves Jeeues efLeesj mes
meceefvJele ieefCeveer %eeveceleer nerjke peebleer Skemeesme~
efouueer, cesj", cegpehehejveiej, nefjej, PeeBmeer, eflepeeje Deeefo mes pecyeterhe mLeue leke Deeves
kes efueS efove Yej yemeW efceueleer jnleer nQ~
efo. pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve kes Devleie&le YeieJeeve ceneJeerj pevceYetefce kegC[uehegj (veeueboe)
efyenej ceW YeJe vebeeJele& cenue leerLe& leLee eeeie-Fueeneyeeo (G.e.) ceW efveefce&le leerLekej $e+<eYeosJe
lehemLeueer leerLe& kee Yeer mebeeueve neslee nw~
pecyeterhe SJeb Deve jeveeDeeW kes oMe&ve nsleg nefmleveehegj heOeejkej DeeOeeeflceke SJeb Yeewefleke
megKe keer eeefhle kejW~

(11)

(12)

Jeerj %eeveesoe ievLeceeuee kes efMejesceefCe mebj#eke

eqJe<ee-meteer

1. eerceleer efvece&}e pewve Oe.he. mJe. eer hesceevo pewve, lelheg$e heoerhe kegceej pewve, Keejer yeeJe}er, efouueer-6~
2. eerceleer megceve pewve Oe.he. eer efoeqiJepee eEmen pewve, Fboewj~
3. eer ceneJeerj hemeeo pewve mebIeheefle, peer-19, meeTLe SkemesvMeve, veF& efouueer~
4. eer censv heeue njsv kegceej pewve, metjpece} efJenej, efouueer~
5. eerceleer ceesnveer pewve Oe.he. eer megveer} pewve, heerle efJenej, efouueer~
6. eer osJesvo kegceej pewve (Oeens[e Jee}s) ieg[ieeBJe (nefj.)~
7. eerceleer Meejoe jeveer pewve Oe.he. mJe. efjKeyeebo pewve, yeengyeueer SvkeuesJe, efouueer-92~
8. [e@. osJesv kegceej pewve, Yeesheeue (ce.e.)
9. eerceleer mebieerlee pewve Oe.he. eer mebpeerJe kegceej pewve, Mesjkees (efyepeveewj) G.e.
10. eer Deefveue kegceej pewve, oefjeeiebpe, efouueer
11. eer yeer.[er. ceoveeFke, cegcyeF&
12. eer Oevekegceej pewve, yeengyeueer SvkeuesJe, efouueer-92~
13. eer efpelesv kegceej pewve SJeb eerceleer megveerlee pewve keesef[ee, heueesefj[e, et.Sme.S.
14. eerceleer efJeceuee osJeer pewve Oe.he. eer DeesceekeeMe pewve, mJeeefueke veiej, nefjej (GejeKeb[)~
15. eer Deefcele pewve SJeb mebYeJe pewve megheg$e eerceleer Deveerlee pewve Oe.he. eer cetueebo pewve heeveer, efomehegj
(keecehe) Deemeece~
16. eerceleer Deefpele kegceejer pewve Oe.he. eer censv kegceej pewve, Deesyesoguueeiebpe (jeemesve) ce.e.~
17. eer veeefYekegceej pewve, pewve yegke ef[hees, meer-4, heer.Jeer.Deej. hueepee kes heers, kevee@ huesme, veF& efouueer~

Jeerj %eeveesoe ievLeceeuee kes hejce mebj#eke


1. eer ceeBieer}e} yeeyet}e} hene[s, nwojeyeeo (DeevOe heosMe)~
2. [e@. hekeeMeevo pewve, 792 efJeJeskeevebohegjer, efmeefJe} }eFve, meerleehegj (G.he.)~
3. eer megcele hekeeMe pewve, ieppet keje, Meenoje, efouueer~
4. eer megveer} kegceej pewve, eje-megveer} wkemeeF&ume, mejOevee (cesj") G.he.~
5. eer hekeeMe ebo Decees}ke ebo pewve meje&He, meveeJeo (ce.he.)~
6. eer heegcve kegceej peJesjer, jeskeef[ee}sve, yeesjerJe}er (Jesm) cegbyeF&~
7. eerceleer Ge|ce}e osJeer Oe.he. eer keevleer hemeeo pewve, $e+<eYe efJenej, efouueer~
8. eerceleer G<ee pewve Oe.he. eer efJece} hemeeo pewve, $e+<eYe efJenej, efouueer~
9. eer Deevevo hekeeMe pewve (meewjce Jee}s) , ieebOeerveiej, efouueer~
10.eerceleer meefjlee pewve Oe.he. eer jepekegceej pewve, efkeoJeF& veiej, keevehegj~
11.mJe. eerceleer kew}eMeJeleer Oe.he. eer kew}eMe ev pewve , leesheKeevee yeepeej, cesj"~
12.eer Yeevesv kegceej pewve, eje-eer efJeee pewve, Yeiele eEmen ceeie&, peehegj~
13.eer heoerhe kegceej Meeeqvle}e} efye}e}e, Devetheveiej, Fboewj, (ce.he.)~
14.eer megjsMeebo heJeve kegceej pewve, yeejeyebkeer (G.e.)~
15.eer veLeceue heejmeceue pewve, keuekeee-7~
16.eerceleer mJe. MeebleeyeeF& Oe.he. eer keceueebo pewve, meveeJeo (ce.e.)~
17.eer heebo pewve keeefjee, efouueer
18.eer DeeMeg pewve, keeuekee peer, veF& efouueer
19.eer eegcve kegceej pewve eser mee., eer Decejebo pewve meje&he, ueKeveT (G.e.)
20.eerceleer MeefMe pewve Oe.he. eer efovesMeebo pewve, efMeJeeefueke veiej, nefjej (GejeKeb[)~

e.meb.

Deejleer

he=

24 leerLekej YeieJevleeW keer Deejleer


1. YeieJeeve
YeieJeeve
YeieJeeve
2. YeieJeeve
3. YeieJeeve
4. YeieJeeve
5. YeieJeeve
6. YeieJeeve
7. YeieJeeve
8. YeieJeeve
9. YeieJeeve
YeieJeeve
10. YeieJeeve
YeieJeeve
11. YeieJeeve
12. YeieJeeve
13. YeieJeeve
14. YeieJeeve
15. YeieJeeve
16. YeieJeeve
17. YeieJeeve
18. YeieJeeve
19. YeieJeeve
20. YeieJeeve
YeieJeeve
21. YeieJeeve

eer $e+<eYeosJe keer Deejleer (A)


eer $e+<eYeosJe keer Deejleer (B)
eer $e+<eYeosJe keer Deejleer (C)
eer DeefpeleveeLe keer Deejleer
eer mebYeJeveeLe keer Deejleer
eer DeefYevevoveveeLe keer Deejleer
eer megceefleveeLe keer Deejleer
eer heeeYet keer Deejleer
eer megheeMJe&veeLe keer Deejleer
eer ebeYe keer Deejleer
eer heg<heobleveeLe keer Deejleer (A)
eer heg<heobleveeLe keer Deejleer (B)
eer MeerleueveeLe keer Deejleer (A)
eer MeerleueveeLe keer Deejleer (B)
eer eseebmeveeLe keer Deejleer
eer Jeemeghetpe keer Deejleer
eer efJeceueveeLe keer Deejleer
eer DevebleveeLe keer Deejleer
eer Oece&veeLe keer Deejleer
eer Meebefle, kegbLeg, DejnveeLe keer Deejleer
eer MeebefleveeLe keer Deejleer
eer kegbLegveeLe keer Deejleer
eer DejnveeLe keer Deejleer
eer ceefuueveeLe keer Deejleer (A)
eer ceefuueveeLe keer Deejleer (B)
eer cegefvemegeleveeLe keer Deejleer

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28

(13)
e.meb.
22. YeieJeeve
23. YeieJeeve
24. YeieJeeve
YeieJeeve
25. YeieJeeve

eer
eer
eer
eer
eer

Deejleer
veefceveeLe keer Deejleer
vesefceveeLe keer Deejleer
heee&veeLe keer Deejleer (A)
heee&veeLe keer Deejleer (B)
ceneJeerj keer Deejleer

(14)
he=
29
30
31
32
33

e.meb.

34
35
37
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
53
54
55

5.
6.
7.
8.
9.
10.

leerLekej pevceYetefceeeW keer Deejleer


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DeeesOee leerLe& keer Deejleer


eeJemleer leerLe& keer Deejleer
keewMeecyeer leerLe& keer Deejleer
JeejeCemeer leerLe& keer Deejleer
evhegjer leerLe& keer Deejleer
keekevoer leerLe& keer Deejleer
Yeefodouehegj leerLe& keer Deejleer
efmebnhegjer leerLe& keer Deejleer
echeehegj leerLe& keer Deejleer
keefcheueehegjer leerLe& keer Deejleer (A)
keefcheueehegjer leerLe& keer Deejleer (B)
jlevehegjer leerLe& keer Deejleer
nefmleveehegj leerLe& keer Deejleer
eqceefLeueehegjer leerLe& keer Deejleer
jepeie=ner leerLe& keer Deejleer (A)
jepeie=ner leerLe& keer Deejleer (B)
Meewjerhegj leerLe& keer Deejleer
kegC[uehegj leerLe& keer Deejleer

efveJee&CeYetefceeeW keer Deejleer


1.
2.
3.
4.

meccesoefMeKej efme#es$e keer Deejleer


kewueeMe heJe&le keer cebieue Deejleer
efiejveej efme#es$e keer Deejleer
heeJeehegjer efme#es$e keer Deejleer

56
57
58
59

Deejleer

he=

Deve efJeMes<e Deejleer


1.
2.
3.
4.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Deefn$e heee&veeLe leerLe& keer Deejleer


kesJeue%eeveYetefce pe=befYekee leerLe& keer Deejleer
eewyeerme leerLekej pevceYetefce keer Deejleer
leerLekej hebekeueeCeke Yetefce keer Deejleer (A)
leerLekej hebekeueeCeke Yetefce keer Deejleer (B)
eewyeerme YeieJeeve keer Deejleer
ceebieerlegbieer efme#es$e keer Deejleer
cebieue Deejleer
pecyeterhe keer Deejleer
efJeeceeve yeerme leerLekej keer Deejleer
eer megoMe&ve ces keer Deejleer (A)
eer megoMe&ve ces keer Deejleer (B)
meceJemejCe keer Deejleer
eR eeflecee keer Deejleer
vevoerej heJe& keer Deejleer
ceOeueeske kes eej meew DeeJeve efpevecebefoj keer Deejleer
meneket eqpeveefyecye keer Deejleer
lesjnerhe keer Deejleer
ieCeOej mJeeceer keer Deejleer
mehle$e+ef<e YeieJeeve keer Deejleer
mejmJeleer ceelee keer Deejleer
ue#ceer ceelee keer Deejleer

60
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ceC[ue efJeOeeve keer Deejleer


1.
2.
3.
4.

veJeosJelee efJeOeeve keer Deejleer


hebeces efJeOeeve keer Deejleer
ieCeOejJeuee efJeOeeve keer Deejleer
meneveece efJeOeeve keer Deejleer

84
85
86
87

(15)
e.meb.

(16)

Deejleer

he=

5. leerve eewyeermeer efJeOeeve keer Deejleer


6. eqmeee efJeOeeve keer Deejleer (A)
eqmeee efJeOeeve keer Deejleer (B)
7. leerve ueeske efJeOeeve keer Deejleer
8. meJe&leesYe ceC[ue efJeOeeve keer Deejleer
9. >evoerej ceC[ue efJeOeeve keer Deejleer
10. keuhegce efJeOeeve keer Deejleer
11. FvOJepe efJeOeeve keer Deejleer
12. hebehejceser efJeOeeve keer Deejleer
13. hegCeeeJe efJeOeeve keer Deejleer
14. Yekeleecej ceC[ue efJeOeeve keer Deejleer
15. kece&onve efJeOeeve keer Deejleer
16. eqpeveiegCemebheefe efJeOeeve keer Deejleer
17. veJeen Meebefle efJeOeeve keer Deejleer
18. efJe<eehenej efJeOeeve keer Deejleer
19. <edKeC[eiece efJeOeeve keer Deejleer
20. keueeCe ceefvoj efJeOeeve keer Deejleer
21. $ewueeskee efJeOeeve keer Deejleer
22. leerme eewyeermeer efJeOeeve keer Deejleer
23. Oece&ee efJeOeeve keer Deejleer
24. efJeeMeebefle ceneJeerj efJeOeeve keer Deejleer
25. ce=legbpee efJeOeeve keer Deejleer
26. eeQme" $e+ef efJeOeeve keer Deejleer

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ieg Deejleer
1. eeefj$e eeJeleea Deeeee& eer Meebeflemeeiej
cenejepe keer Deejleer
2. Deeeee& eer Jeerjmeeiej cenejepe keer Deejleer
3. ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer

111

(A)

112
113

e.meb.

Deejleer

he=

ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer (B)


ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer (C)
ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer (D)
ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer (E)
ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer (F)
ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer (G)
ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer (H)
4. hetpe Deeefe&kee eer jlveceleer ceeleepeer keer Deejleer

114
115
117
118
119
120
121
122

efpeveMeemeve j#eke osJe-osJeer keer Deejleer


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

eesejer ceelee keer Deejleer


ieescegKe osJe keer Deejleer
ceneceevemeer ceelee keer Deejleer
heodceeJeleer ceelee keer Deejleer (A)
heodceeJeleer ceelee keer Deejleer (B)
OejCesv osJe keer Deejleer
eqmeeefeveer ceelee keer Deejleer
#es$eheeue osJe keer Deejleer

123
124
125
126
127
128
129
130

Deve
1. oMeOece& keer Deejleer
2. Ceceeskeej ceb$e mleJeveced

131
132

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer $e+<eYeosJe keer Deejleer-1 (A)

YeieJeeve eer $e+<eYeosJe keer Deejleer-1 (B)

pee Je=<eYes<e eYees, mJeeceer pee Je=<eYesMe eYees ~


hebekeueeCeke DeefOeheefle, eLece efpevesMe efJeYees~~ pee.~~ske.~~
Jeefo Dee<ee{ ogleeree, ceele iejYe DeeS~ mJeeceer.......~
veeefYejee ceosJeer kes mebie, meye peve nj<eeS~~ pee.~~1~~
Oeve DeeesOee veiejer, pevceW Deehe peneB~mJeeceer.......~
ew$e ke=<Ce veJeceer kees, cebieueieeve ngDee~~ pee.~~2~~
kece&Yetefce kes kelee&, Deehe ner kenueeS~mJeeceer .......~
Deefme ceefme Deeefo efeee yeleueekej, yeee kenueeS~~ pee.~~3~~
veerueebpevee kee ve=le osKekej, ceve Jewjeie ngDee~mJeeceer......~
ew$e ke=<Ce veJeceer kees, oer#ee Oeej efueee~~pee.~~4~~
menme Je<e& lehe eje, kesJeue jefJe eiee~mJeeceer......~
heeuiegve ke=<Ce megieejme, meceJemejCe yevelee~~ pee.~~5~~
ceeIe ke=<Ce eewome kees, cees#e Oeece heeee~mJeeceer......~
efieefj kewueeMe hes peekej, mJeelece eieeee~~pee.~~6~~
$e+<eYeosJe hegosJe eYet keer, Deejefle pees kejles~mJeeceer......~
ece ece mes eboveeceleer Jes, hetCe& megKeer yeveles~~pee.~~7~~
MM 6 NN

lepe&keee Ketye efoKeleer nes........

eYeg Deejefle kejves mes, meye Deejle ueles nQ~


pevece-pevece kes heehe meYeer, Fke #eCe ceW ueles nQ~
ceve-cebefoj ceW %eevepeesefle kes oerheke peueles nQ~~eYeg.~~ske.~~
eer $e+Ye<eosJe peye pevceW-neb-neb pevceW,
keg #eCe kees Yeer Meebefle ngF& vejkeeW ceW~
mJeieeX mes Fv Yeer DeeS....neb-neb DeeS,
eYeg pevceeslmeJe ceW KegefMeeeb Ketye ceveeSb~~
Ssmes eYeg keer Deejefle mes, meye Deejle ueles nQ~
ceve cebefoj ceW %eevepeesefle.........~~eYeg.~~1~~
Oeve-Oeve DeeesOee veiejer-neb-neb veiejer,
hevn cenerves peneb ngF& jleve keer Je=er~
ngF& Oeve ceele ceosJeer-neb-neb osJeer,
efpevekeer mesJee kejves DeeF megjosJeer~~
Gve efpeveJej kes oMe&ve mes meye heeleke ueles nQ~
ceve cebefoj ceW %eevepeesefle.........~~eYeg.~~2~~
megKe Yeesies yevekej jepee-neb-neb jepee,
Jewjeie ngDee lees jepehee meye leeiee~
ceebieer leye efheleg mes Dee%ee-neb-neb Dee%ee,
efvepe heg$e Yejle kees yevee DeJeOe kee jepee~~
Je=<eYesej efpeve kes oMe&ve mes, meye megKe efceueles nQ~
ceve cebefoj ceW %eevepeesefle.........~~eYeg.~~3~~
2

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Fke veneR DeveskeeW jepee-neb-neb jepee,


eboveeceleer eYeg mebie yeves cenejepee~
eYeg nefmleveeiehegj hengbes-neb-neb hengbes,
Deenej eLece ngDee Lee eseebme cenue ceW~~
hebeeMee& jleve Gvekes cenueeW ceW yejmeles nQ~~
ceve cebefoj ceW %eevepeesefle.........~~eYeg.~~4~~
lehekej kewJeue kees heeee-neb-neb heeee,
leye Oeveheefle ves meceJemejCe jeJeeee~
efhej efMeJeue#ceer kees heeee-neb-neb heeee,
kewueeMeefieefj hej Ssmee Oeeve ueieeee~~
oerhe peuee Deejefle kejves mes Deejle ueles nQ~
ceve cebefoj ceW %eevepeesefle.........~~eYeg.~~5~~
MM 6 NN

Deejleer meben

YeieJeeve eer $e+<eYeosJe keer Deejleer-1 (C)


lepe&peeefle pee pee ceeb mejmJeeqle........

peeefle pee pee Deeefo efpeveJej, peeefle pee Je=<eYesejb~


peeefle pee Ie=leoerhe Yejkej, ueeS veeLe efpevesejb~~ske.~~
ieYe& kes n ceeme henues mes jleveJe=er ngF&~
lesjs GheosMeeWs mes eYeg peie ceW veF& me=er ngF&~~
ceele ceosJeer efhelee eer veeefYejee kes efpeveJejb~~peeefle.....~~1~~
pevceYetefce veieefj DeeesOee leeie Yetefce eeeie nw~
efMeJe ieS kewueeMeefieefj mes leerLe& es efJeKeele nw~~
hebekeueeCekeheleer hegosJe osJe censejb~~peeefle...........~~2~~
legcemes pees efveefOeeeb efceueeR Jes Fme Oeje hej e ieF~
vej ceW ner veeEn veeefjeeW kes Yeer oe ceW mecee ieF~~
ceele yeeeer-megvojer kes hetpe efheleg peieoerejb~~peeefle.....~~3~~
lesjer Deejefle mes eYees Deejle peiele kee otj nes~
eboveeceleer jlve$ee efveefOe cesjs ceve ceW hetCe& nes~~
%eeve keer iebiee yens DeeMeer<e oes hejcesejb~~peeefle..........~~4~~
MM 6 NN

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer DeefpeleveeLe keer Deejleer-2

YeieJeeve eer mebYeJeveeLe keer Deejleer-3

lepe&Pegcekee efieje js........

lepe&ceQ lees Deejleer Gleeb js........

Deejefle kejes js.


eer DeefpeleveeLe leerLekej efpeve keer Deejefle kejes js~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js......
eer DeefpeleveeLe leerLekej efpeve keer Deejefle kejes js~~ske.~~

ceQ lees Deejleer Gleeb js, mecYeJe efpevesej keer,


pee pee efpevesv eYeg, pee pee pee-2~~ske.~~

veieefj DeeesOee Oeve nes ieeer, peneB eYet ves pevce efueee,
ceeIe megoer oMeceer efleefLe Leer, FveW ves pevcekeueeCe efkeee~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
efpeleMe$eg efhelee, efJepeeevevove keer Deejefle kejes js~~eer DeefpeleveeLe.~~1~~
neLeer efevn meefnle leerLekej, mJeCe& JeCe& kes Oeejer nQ,
ceeIe megoer veJeceer kees eYeg ves, efpeveoer#ee mJeerkeejer nw~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
kesJeue%eeveer leerLekej eYeg keer Deejefle kejes js~~eer DeefpeleveeLe.~~2~~
ew$e megoer hebeceer efleLeer Leer, efieefj mecceso mes cege ngS,
heeF& Meeeled efmeieleer, Gve hejce efpevesej kees eCeceW~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
Gve efmeefMeuee kes mJeeceer eYeg keer Deejefle kejes js~~eer DeefpeleveeLe.~~3~~
megj vej cegefveieCe Yeefe-YeeJe mes, efveMeefove Oeeve ueieeles nQ,
kece& e=bKeuee Deheveer keeW, hejce es heo heeles nQ~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eboveeceleer efMeJeheo DeeMee ues, Deejefle kejes js~~eer DeefpeleveeLe.~~4~~
MM 6 NN

Fme egie kes le=leere eYet, legcneR lees kenueeS, legcneR......


efhelee {jLe meg<esCee ceele, hee legcnW nj<eeS, hee.........
DeJeOehegjer Oeve-Oeve, FvieCe emeVeceve, GlmeJe ceveeSb js
nes pevce GlmeJe ceveeSB js~~ceQ..............~~1~~
ceieefMej megoer hetvees efleLeer, ngS eYeg Jewjeieer, ngS...........
efme eYegJej keer ues mee#eer, efpeveoer#ee Oeejer, efpeve.......
es heo keer een mes, cegefe heLe keer jen ues, Deelece kees Oeeee js
eYet ves Deelece kees......~~ceQ.............~~2~~
Jeefo keeefle&ke elegLeea efleefLe, kesJeue jefJe eiee, kesJeue.....
Fv Dee%ee mes Oeveheefle ves, meceJemejCe kees jee, meceJemejCe......
efoJeOJeefve efKej ieF&, %eevepeesefle peue ieF&, efMeJeheLe keer Deesj eues,
Deveske peerJe efMeJeheLe keer Deesj eues~~ceQ......~~3~~
ew$e megefo <eer efleefLe kees, cees#ekeueeCe ngDee, cees#e.......
eYet peekej efJejepes JeneB, efmemecetn Yeje, efme...........
meccesoefieefjJej kee, keCe-keCe Yeer hetpe nw, cegefe peneb mes efceueer,
eYet kees cegefe peneB mes efceueer~~ceQ.........~~4~~
mJeCe& Leeueer ceW jlveoerhe uee, Deejefle ceQ kej uetB, Deejefle......
kejkes Deejefle eYees lesjer, cegefeJeOet Jej ueBt, cegefe.........
$ewueeskee Jebe nes, keees peiehebo kees, eboveeceleer es kens
eYetpeer eboveeceleer es kens~~ceQ.......~~5~~
MM 6 NN

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer DeefYeveboveveeLe keer Deejleer-4

YeieJeeve eer megceefleveeLe keer Deejleer-5

lepe&ceQ lees Yetue eueer...........

lepe&eeBo cesjs Dee pee js.......

DeefYevebove eYet peer keer Deepe, nce meye Deejefle kejW~


ye[e meebee eYet kee ojyeej, meye efceue Deejefle kejs~W ~ske.~~

Deejleer megceefle efpevesej keer,


megceefle eoelee, cegefe efJeOeelee, $ewueeskee F&ej keer~~ske.~~

jepee mJeebJej kes Iej peye Les pevceW,


FvieCe Dee ces hes DeefYe<eske kejles,
veiejer DeeesOee ceW KegefMeeeb Deheej, epeepeve GlmeJe kejW,
DeefYevebove eYet peer keer ......~~1~~

F#JeekegJebMe kes Yeemkej, ns mJeCe&eYee kes Oeejer~


megj, vej, cegefveieCe ves efceuekej, leJe ceefncee meoe Geejer~~Deejleer....~~1~~

ceeIe megoer yeejme keer efleefLe yeveer veejer,


eYegJej ves Ge Jeve ceW oer#ee Leer Oeejer,
$ewueeskee hetpe eYegJej keer Deepe, meye efceue Deejefle kejW,
DeefYevebove.............~~2~~
heew<e megoer eewome ceW kesJeue jefJe eiee,
eYeg keer efoJeOJeefve megvekej peie meeje n<ee&,
kesJeue%eeveer eYegJej keer Deepe, meye efceue Deejefle kejW,
DeefYevebove.............~~3~~
Meeele efveJee&CeLeueer mecceso efieefj nw,
JeneR hes eYet ves cegefekevee Jejer nw,
cegefejceeheefle eYet keer Deepe, meye efceue Deejefle kejW,
DeefYevebove.............~~4~~
eYeg lesjs ejs nce Deejefle kees DeeS,
Deejefle kes eje YeJe Deejle efceeSb,
eboveeceefle efceues efMeJeceeie&, meye efceue Deejefle kejW,
DeefYevebove............~~5~~

meekeslehegjer ceW pevces, ceelee megcebieuee nj<eeR~


pevelee Deeuneefoke ceve nes, Deekej legce Jevove kejleer~~Deejleer...~~2~~
eeJeCe Megkeuee ogefleee kees, eYeg ieYe&keueeCe ngDee nw~
efhej ew$e Megkeue ieejme kees, megjheefle ves vnJeve efkeee nw~~Deejleer....~~3~~
JewMeeKe Megkeue veJeceer efleefLe, ueewkeeefvleke megjieCe DeeS~
efmeeW keer mee#eerhetJe&ke, oer#ee ues cegefve kenueeS~~Deejleer....~~4~~
efvepe pevce kes efove ner eYeg kees, kesJeue jefJe eie ngDee Lee~
Fme ner efleefLe efMeJejceCeer ves, Dee kejkes legcnW Jeje Lee~~Deejleer....~~5~~
meccesoefMeKej keer heeJeve, JemegOee Yeer Oeve ngF& Leer~
osJeeW kes osJe kees heekej, ceevees ke=leke=le ngF& Leer~~Deejleer....~~6~~
Gme cegefeLeeve kees eCecetb, vecetb hebekeueeCeke mJeeceer~
eboveeceleer legce Deejefle, os hebeceieefle efMeJeieeceer~~Deejleer....~~7~~
MM 6 NN

MM 6 NN

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer heodceeYe keer Deejleer-6

YeieJeeve eer megheeMJe&veeLe keer Deejleer-7

lepe&eqpeee yeskejej nw.........

lepe&Hetue legcnW Yespee.......

heeeYet YeieJeeve nQ, ef$eYegJeve hetpe ceneve nQ,


Yeefe YeeJe mes Deejefle kejkes, efces efleefcej De%eeve nw~~ske.~~

DeeDees meYeer efceue Deejefle kejkes, eer megheee& iegCeieeve kejW~


cegefe jceeheefle keer Deejefle, meye YeJeeW kee keueeCe kejW~~sske.~~

ceele megmeercee Oeve nes ieeer, pevce efueee peye veiejer ceW~ pevce.....
mJeie& mes Fv-FveCeer Deekej, ces hej DeefYe<eske kejW~~ ces......
keewMeecyeer MegYe Oeece nw, peneB pevceW eer YeieJeeve nQ~
Yeefe YeeJe mes Deejefle kejW, efces efleefcej De%eeve nw~~1~~

Oeveheefle ves Dee veiej yeveejme, ceW jlveeW keer Je<ee& keer,
ieYe& yemes YeeoeW megefo <eer, he=LJeer<esCee ceeB nj<eeR,
ieYe&keueeCeke keer Jen efleefLe Yeer, cebieuecee YeieJeeve kejW~
cegefe jceeheefle keer Deejefle, meye YeJeeW kee keueeCe kejW~~1~~

keeefle&ke Jeefo lesjme MegYe efleefLe Leer, JewYeJe le=CeJele es[ efoee~ JewYeJe......
cegefejcee keer eehleer nslet, ues oer#ee MegYe Oeeve efkeee~~ oer#ee.......
Jen Yet hejce ceneve nw, peneb oer#ee ueW YeieJeeve nQ~
Yeefe YeeJe mes Deejefle kejW, efces efleefcej De%eeve nw~~2~~
ew$e Megkeue hetvees efleefLe lesjer, kesJeue%eeve keueeCe efleLeer~ kesJeue.......
ceesefnefve kece& kee veeMe efkeee, efceue ieF& eYees Den&led heoJeer~~ efceue.....
meceJemejCe megKeKeeve nw, efoJeOJeefve efKejer ceneve nw~~
Yeefe YeeJe mes Deejefle kejW, efces efleefcej De%eeve nw~~3~~
heeuiegve ke=<Ce elegLeea efleefLe ceW, eYeg kenueeS cegefeheleer~ eYeg.......
ueeske efMeKej hej peekej efles, meoe peneb MeeMJele efmeer~~ meoe.....
efMeKej mecceso ceneve nw, cegefe ieS YeieJeeve nQ~
Yeefe YeeJe mes Deejefle kejW, efces efleefcej De%eeve nw~~4~~
megj vej Jebefole keuheJe=#e eYeg, legce heee kes Deeuee nes~
kens eboveeceleer heeeYeg, YeefJepeve meJe& megKeeuee nes~~
kejW meYeer iegCeieeve nw, efceues cegefe kee oeve nw~~
Yeefe YeeJe mes Deejefle kejW, efces efleefcej De%eeve nw~~5~~

pes megoer yeejme efpeveJej kee, megjefieefj hej DeefYe<eske ngDee,


Gme ner efleefLe oer#ee ueer eYeg ves, jepe-hee meye leeie efoee,
heeuiegve Jeefo <eer MegYe efleefLe ceW, kesJeue%eeve keueeCe kejW~
cegefe jceeheefle keer Deejefle, meye YeJeeW kee keueeCe kejW~~2~~
heeuiegve Jeefo mehleefce kees eYegJej, eer meccesoefMeKej efieefj mes,
cegefejcee kees Jejves nslet, eues efmeefheefle yeve kejkes,
kece&veeMe efMeJe Jejves Jeeues, ncekees efmeef eoeve kejW~
cegefe jceeheefle keer Deejefle, meye YeJeeW kee keueeCe kejW~~3~~
jlveLeeue ceW ceefCecee oerheke, kees epJeefuele efkeee mJeeceer,
ceesnefleefcej kes veeMeve nslet, leJe MejCee Deeles eeCeer,
Fmeer nsleg eboveeceleer, nce Yeer lesje iegCeieeve kejW~
cegefe jceeheefle keer Deejefle, meye YeJeeW kee keueeCe kejW~~4~~
MM 6 NN

MM 6 NN

10

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

YeieJeeve eer ebeYe keer Deejleer-8


lepe&Deejefle keB eewyeerme efpevesej.......

Deejefle keB eer ebeYeg keer, Deejefle keB eYeg peer ~ske.~~
henueer Deejefle ieYe&keueeCeke-2
hevn ceeme jleveJe=er keer, Deejefle keB eYeg peer~~Deejefle.~~1~~
otpeer Deejefle pevceeslmeJe keer-2
ces megoMe&ve hej DeefYe<eJe keer, Deejefle keB eYeg peer~~Deejefle.~~2~~
leerpeer nw efve<eceCe efoJeme keer-2
ueewkeebefleke megj Devegceesove keer, Deejefle keB eYeg peer~~Deejefle.~~3~~
eewLeer Deejefle kesJeefue eYeg keer-2
eoMeieCeegle meceJemejCe keer, Deejefle keB eYeg peer~~Deejefle.~~4~~
hebece Deejefle hebece ieefle keer-2
cees#e Oeece mebegle efpeveJej keer, Deejefle keB eYeg peer~~Deejefle.~~5~~
hebekeueeCekeheefle eYeg legce nes-2
veeMe efkeee mebmeej YeceCe kees, Deejefle keB eYeg peer~~Deejefle.~~6~~
Deejefle mes YeJe Deejle glee-2
kejW eboveeceefle eYeg Jevove, Deejefle keB eYeg peer~~Deejefle.~~7~~

Deejleer meben

YeieJeeve eer heg<heobleveeLe keer Deejleer-9 (A)


pee heg<heovle mJeeceer, eYeg pee heg<heovle mJeeceer~
keekevoer ceW pevceW, ef$eYegJeve ceW veeceer~~ pee.~~
heeuiegve ke=<Cee veJeceer, ieYe&keueeCe ngDee~mJeeceer......
peejecee megeerJe ceele-efheleg, n<e& ceneve ngDee~~ pee.~~1~~
ceieefMej Megkeuee Skece, pevcekeueeCeke nw~mJeeceer.....
lehekeueeCeke mes Yeer, en efleefLe heeJeve nw~~ pee.~~2~~
keeefle&ke Megkeuee ogefleee, Ieeeflekece& veeMee~ mJeeceer.......
heg<hekeJeve ceW kesJeue-%eevemete& Yeemee~~ pee.~~3~~
YeeoeW Megkeuee Deefce, meccesoeeue mes~ mJeeceer......
mekeue kece& efJejefnle nes, efmeeuee hengBes~~ pee.~~4~~
nce meye Ie=leoerheke ues, Deejefle kees DeeS~mJeeceer.....
ener eboveeceleer kens, YeJe Deejle veMe peeS~~ pee.~~5~~
MM 6 NN

MM 6 NN

11

12

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer heg<heobleveeLe keer Deejleer-9 (B)

YeieJeeve eer MeerleueveeLe keer Deejleer-10(A)

lepe&nce meye GleejW.......

lepe&.............

heg<heoble efpeve ejCe keceue keer, Deejefle nw megKekeej-2 ~


jlvepeefle oerheke ues DeeS, efpeveJej lesjs ej~
nes eYegJej nce meye GleejW lesjer Deejleer, nes efpeveJej nce.....~~ske.~~

pee MeerleuemJeeceer, eYeg pee MeerleuemJeeceer~


Ie=leoerheke mes keB Deejleer, legce Devleee&ceer~~ pee.~~

keekeboer ceW peye eYeg pevceW, megj vej peve nj<eeS~


efheleg megeerJe ceele peejecee, hetues veneR meceeS~~
nes eYegJej...............~~1~~
ieYe&-pevce keueeCeke keer efleefLe, peie ceW cebieuekeejer~
ceieefMej megefo Skece kees eYeg ves, efpeveJej cege Oeejer~~
nes eYegJej...............~~2~~
keeefle&ke megefo ogefleee kees kesJeue, ue#ceer ves ueer MejCee~
YeeoeW megefo Deefce kes efove eYeg, efmeefjcee kees JejCee~~
nes eYegJej...............~~3~~
ns $ewueeskeeheleer efpeveJej, nce ejCe MejCe ceW DeeS~
keerefle&uelee leJe ef$eYegJeve Jeeheer, lesjs iegCe efceue ieeSb~~
nes efpeveJej .............~~4~~
lesjer efoJemegOeeJeeCeer, eflejves kees Gece veewkee~
hebeceieefle kes nslet Fvot, oes cegPekees Fke ceewkee~~
nes efpeveJej.............~~5~~

Yeefodouehegj ceW pevce efueee eYeg, {jLe efheleg veeceer~~mJeeceer.~~


ceele megvevoe kes vevoe legce, efMeJeheLe kes mJeeceer~~ pee.~~1~~
pevce mecee FveW ves, GlmeJe Ketye efkeee~~mJeeceer.~~
ces megoMe&ve Thej, DeefYe<eJe Ketye efkeee~~ pee.~~2~~
hebekeueeCeke DeefOeheefle, nesles leerLekej~~mJeeceer.~~
legce omeJeW leerLekej, nes eYeg #escebkej~~ pee.~~3~~
Deheves hetpeke efvevoke kes eefle, legce nes Jewjeieer~~mJeeceer.~~
kesJeue efee heefJe$e kejve efvepe, legce hetpeW jeieer~~ pee.~~4~~
evove ceesleer ceeuee Deeoer, Meerleue Jemleg keneR~~mJeeceer.~~
evjefMce iebieepeue ceW Yeer, Meeele Meeefvle veneR~~ pee.~~5~~
heehe eCeeMeke efMeJe megKekeejke, lesjs Jeeve eYees~~mJeeceer.~~
Deelcee kees Meerleuelee Meeele, os leJe keLeve efJeYees~~ pee.~~6~~
efpeveJej eeflecee efpeveJej pewmeer, nce en ceeve jns~~mJeeceer.~~
eYees evoveeceefle leJe Deejefle, YeJe ogKe neefve kejs~~ pee.~~7~~
MM 6 NN

MM 6 NN

13

14

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer MeerleueveeLe keer Deejleer-10(B)

YeieJeeve eer eseebmeveeLe keer Deejleer-11

lepe&pevece-pevece kee.......

lepe&Fn efJeefOe cebieue Deejefle......

Deejefle kejves DeeS efpeveJej ej eflenejs-neB ej eflenejs ~~


Meerleue efpeve keer Deejefle mes, YeJe-YeJe kes leehe efveJeejW ~~
Deejefle kejves.............~~ske.~~

eYeg eseebme keer Deejefle keerpes,

Yeefodouehegj veiejer mJeeceer, legce pevce mes Oeve ngF& Leer,


{jLe efheleg De ceele megvevoe, mebie epee nj<eer Leer~
pevcekeueeCeke Fv ceveeSb, pee-peekeej GeejW~
Deejefle kejves.............~~1~~
ew$e Jeoer Deceer ieYe&efleefLe, ceeIe Jeoer yeejme pevces,
ceeIe Jeoer yeejme kees oer#ee, ues cegefveeeW ceW es yeves~
Meerleuelee osles Gve eYeg kes, iegCe mleJeve GeejW~~
Deejefle kejves.............~~2~~
heew<e ke=<Ce eewome kees kesJeuejefJe efkejCeW eieer LeeR,
Deeefeve megefo Deefce kees eYeg ves cegefemeKeer JejCeer Leer~
cees#eOeece meccesoefMeKej kes, iegCe Yeer melele GeejW~
Deejefle kejves.............~~3~~
hegCe Goe mes mJeeceer pees, leJe Meerleue JeeCeer heeTb,
ceve kee keceue efKeueekej, Deheveer Deelece efveefOe efJekemeeTb~~
MeeMJele Meerleuelee kes nslet, Yeefe YeeJe mes OeeSb~
Deejefle kejves.............~~4~~
megvee yengle nw eYegJej efkeleveeW, kees YeJeoefOe mes leeje nw,
efkeleveeW ves heekej legce MejCee, cegefeOeece mJeerkeeje nw~
Gmeer cegefe keer eeefhle nsleg, Deye Fvog ejCe efele ueeS ~
Deejefle kejves.............~~5~~

YeJe-YeJe kes heeleke nj ueerpes ~~ske.~~


mJeCe& JeCe&cee eYee efvejeueer,
cetefle& legcnejer nw cevenejer~~eYeg.........~~1~~
efmebnhegjer ceW peye legce pevceW,
megjieCe pevcekeueeCeke kejles~~eYeg...~~2~~
efJe<Cegefce$e efheleg, vevoe ceelee,
veiejer ceW Yeer Deevevo elee~~eYeg.......~~3~~
heeuiegve Jeefo ieejme MegYe efleefLe Leer,
peye eYegJej ves oer#ee ueer Leer~~eYeg......~~4~~
ceeIe ke=<Ce ceeJeme kees mJeeceer
kenueeS Les kesJeue%eeveer~~eYeg...........~~5~~
eeJeCe megoer hetefCe&cee DeeF&,
ece peerlee efMeJeheoJeer heeF&~~eYeg.......~~6~~
ese ceeie& kes oelee legce nes,
pepes eboveeceefle efMeJeieefle oes~~eYeg.......~~7~~
MM 6 NN

MM 6 NN

15

16

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer Jeemeghetpe keer Deejleer-12

YeieJeeve eer eqJeceueveeLe keer Deejleer-13

lepe& pee......

lepe&Pegcekee efieje js.............

pee Jeemeghetpe mJeeceer, eYeg pee Jeemeghetpe mJeeceer~

Deejefle kejes js,


lesjnJeW efpeveJej efJeceueveeLe keer Deejefle kejes js~~ske.~~
ke=leJecee& efheleg jepeogueejs, peeMeecee kes heejs~
kebefheuehegefj ceW pevce efueee nw, megj vej JeboW meejs~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
efvece&ue $ee %eeve meefnle mJeeceer keer Deejefle kejes js~~1~~

hebekeueeCeke DeefOeheefle-2, legce Devleee&ceer~~ pee.~~


ebheehegj veiejer Yeer, Oeve ngF& legcemes~mJeeceer Oeve......
peejecee Jemeghetpe legcnejs, ceele efhelee nj<es~~ pee.~~1~~
yeeueyeeeejer yeve, ceneele kees Oeeje~ mJeeceer ceneele......
eLece yeeueeefle peie ves, legcekees mJeerkeeje~~ pee.~~2~~
ieYe& pevce lehe SJeb, kesJeue%eeve efueee~ mJeeceer.......
echeehegj ceW legceves, heo efveJee&Ce efueee~~ pee.~~3~~
JeemeJeieCe mes hetefpele, Jeemeghetpe efpeveJej~ mJeeceer......
yeejnJeW leerLekej, nw legce veece Decej~~ pee.~~4~~
pees keesF& legcekees megefcejs, megKe mecheefle heeJes~mJeeceer......
hetpeve Jebove kejkes, Jebefole nes peeJes~~ pee.~~5~~
Ie=le Deejefle ues nce meye, legce Deejefle kejles~mJeeceer.......
Gmekee heue en efceues ebovee-celeer Meg kej os~~ pee.~~6~~
MM 6 NN

MegYe pes Jeoer oMeceer eYeg keer, ieYee&iece efleefLe ceeveer peeleer~
nw pevce Deewj oer#eekeueeCeke, ceeIe elegLeea megefo Deeleer~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
cevehee&e%eeveer leerLekej keer Deejefle kejes js~~2~~
efmele ceeIe kees %eeve ngDee, Oeveheefle MegYe meceJemejCe jelee~
efoJeOJeefve eYeg keer efKejer Deewj YeJeeW kee ceve: kegcego efKeuelee~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
kesJeue%eeveer Den&le eYegJej keer Deejefle kejes js~~3~~
Dee<ee{ Jeoer Deefce efleefLe Leer, hebece ieefle eYegJej ves heeF&~
MegYe ueeske efMeKej hej jepes pee, hejceelece peesleer eieeF&~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
Gve efmeefefeee kes DeefOeveeeke keer Deejefle kejes js~~4~~
ns efJeceue eYet! leJe ejCeeW ceW, yeme Ske DeeMe en nw cesjer~
cece efJeceue celeer nes peeJes eYeg, efceue peeS cegPes Yeer efmeieleer~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
ebovee mJeelcemegKe heeves nslet Deejefle kejes js~~5~~
MM 6 NN

17

18

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer DevebleveeLe keer Deejleer-14

YeieJeeve eer Oece&veeLe keer Deejleer-15

lepe&kejleer ntB legcnejer hetpee......

kejles nQ eYet keer Deejefle, Deelecepeesefle peuesieer~


eYegJej Deveble keer Yeeer, meoe meewKe Yejsieer~~
ns ef$eYegJeve mJeeceer, ns Devleee&ceer~~ske.~~
ns efmebnmesve kes jepeogueejs, peeMeecee heejs~
meekeslehegjer kes veeLe, Deveble iegCeekej legce veejs~~
lesjer Yeeer mes nj eeCeer ceW Meefe peiesieer,
eYegJej Deveble keer Yeeer, meoe meewKe Yejsieer~~ ns.....~~1~~
Jeefo pes eoMeer ceWs eYegJej, oer#ee kees Oeeje Lee,
ew$eer ceeJeme ceW %eevekeueeCeke GlmeJe heeje Lee~
eYeg keer efoJeOJeefve efoJe%eeve Deeueeske Yejsieer,
eYegJej .........................~~2~~
meccesoefMeKej keer heeJeve hetpe Oeje Yeer Oeve ngF&
peneB mes eYeg ves efveJee&Ce uene, Jen peie cebs hetpe kener~
Gme cegefeLeeve kees ceQ eCecetB, nj Jeebe hetjsieer,
eYegJej ..........................~~3~~
megveles nQ lesjer Yeeer mes, mebmeej peueefOe eflejles,
nce Yeer lesjer Deejefle kejkes, YeJe Deejle kees njles~
eboveeceleer ece-ece mes, Fke efove cegefe efceuesieer,
eYegJej...........................~~4~~
MM 6 NN

19

lepe&ceve [esues, cesje leve [esues............


pee Oece& eYet, keCeeefmevOet keer cebieue oerhe epeeue kes
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee ~~ske.~~
hevnJeW leerLekej efpeveJej, Oece&veeLe megKekeejer~
efleefLe JewMeeKe megoer lesjme, ieYee&iece GlmeJe Yeejer~~
eYet ieYee&iece GlmeJe Yeejer...........
megeYeeJeleer, ceelee nj<eeR, efheleg Oeve Yeeveg cenejepe Les,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~pee Oece&.....~~1~~
jlvehegjer ceW jlve DemebKeeW, yejmes eYeg peye pevces~
efieefj megces keer heeb[gefMeuee hej, Fv vnJeve MegYe kejles~~
eYet peer Fv .....................
kej pevcekeueeCeke kee GlmeJe, ceefncee ieeSb efpeveveeLe keer,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~pee Oece&.....~~2~~
Jewjeieer nes peye eYeg ves, oer#ee keer ceve ceW "eveer~
ueewkeeefvleke megj mlegefle kejkes, kenW legcnW efMeJeieeceer~~
eYet peer kenW......................
ken efme vece:, oer#ee Oeejer, cegefveeeW ceW es ceneve Les,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~pee Oece&.....~~3~~
kesJeue%eeve eie nesves hej, Den&led eYeg kenueeS~
eoMe meYee jeer megj vej cegefve, %eeveece=le kees heeSb~~
eYet peer %eeveece=le kees heeSb............
kesJeue%eeveer, Devleee&ceer, kewJeuejceeheefle veeLe keer
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~pee Oece&.....~~4~~
pes megoer MegYe DeeF& elegLeea, efMeJeheo eehle efkeee Lee~
eer meccesoefMeKej efieefjJej mes, efMeJeheo eehle efkeee Lee~~
eYet peer efMeJeheo............
eboveeceleer leJe ejCe veleer, kej heeTB megKe meeceepe Yeer
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~ pee Oece&.....~~5~~
20

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer Meebefle, kegbLeg, DejnveeLe keer Deejleer-16

YeieJeeve eer MeebefleveeLe keer Deejleer-17

lepe&eebo cesjs Dee pee js............

Deejleer leerLekej $ee keer,


Meebefle, kegbLeg, DejveeLe efpevesej keer heoJeer $ee keer~~Deejleer.~~ske.~~
nefmleveehegjer ceW leerveeW, efpeveJej kes pevce ngS nQ~
ces keer heeb[gefMeuee hej, Fve meyekes vnJeve ngS nQ~~
Deejleer leerLekej $ee keer ~~1~~
efvepe eejlve kes eje, n KeC[ efJepee kej [euee~
leerveeW ves Gmes efhej lepekej, efpevehe efoiecyej Oeeje~~
Deejleer leerLekej $ee keer ~~2~~
kegpeebieue kes ner JeveeW ceW, kewJeue hejce heo heeee~
efvepe efoJeOJeveer kes eje, DeelecemJehe mecePeeee~~
Deejleer leerLekej $ee keer ~~3~~
MegYe eej-eej keueeCeke, leerveeW efpeveJej kes ngS nQ~
nefmleveehegjer ceW Ssmes, Fefleneme Deveske peg[s nQ~~
Deejleer leerLekej $ee keer ~~4~~
meccesoefMeKej leerveeW keer, efveJee&CeYetefce kenueeleer ~
eboveeceleer eYeg Deejefle, mes YeJe yeeOee veMe peeleer~~
Deejleer leerLekej $ee keer ~~5~~
MM 6 NN

21

Deejefle kejes js,


eer MeebefleveeLe meesuenJeW efpeve keer Deejefle kejes js~~ske.~~
eYeg Deejefle mes meye peve kee, efceLeelJe efleefcej veMe peelee nw,
YeJe-YeJe kes keuce<e Oeguekej, mecekelJe Gpeeuee Deelee nw,
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer ceesnceneceoveeMeke eYeg keer Deejefle kejes js~~eer Meebefle....~~1~~
eYeg ves pevce efueee peye Yet hej, vejkeeW ceW Yeer Meebefle efceueer~
SsjeosJeer kes Deebieve ceW, Deevebo keer Fke uenj eueer~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
pee efJeemesve kes efee vevove keer Deejefle kejes js~~eer Meebe.....~~2~~
fle
MeebefleveeLe efvepe eejlve mes, <edKeb[eefOeheleer yeves~
Fme JewYeJe ceW Meebefle ve ueKekej, jlve$ee kes Oeveer yeves~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer MeebefleveeLe hebece eeer keer Deejefle kejes js~~eer Meebefle....~~3~~
pees eYeg kes ojyeej ceW Deelee, Fefle heue kees heelee nw~
DeelceMeefe kees efJekeefmele kej, eboveeceleer efMeJe heelee nw~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
cegefe eer kes DeefOeveeeke eYeg keer Deejefle kejes js~~eer Meebefle....~~4~~
MM 6 NN

22

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer kegbLegveeLe keer Deejleer-18

eqhej kesJeuejefJe Lee eiee-neb eiee,


eYeg meceJemejCe je ieee Deueewefkeke pees Lee~
efoJeOJeefve heeve kejs pees-neb kejs pees,
YeJeJeeefjefOe mes eflej efvepe keueeCe kejs Jees~
eej keueeCeke Yetefce nefmleveehegj kees veceles nQ,
Deejefle kejkes ...................~~4~~

lepe&keee Ketye efoKeleer nes...........

eer kegbLegveeLe eYeg keer, nce Deejefle kejles nQ,


Deejefle kejkes pevece-pevece kes heehe efJeveMeles nQ,
meebmeeefjke megKe kes mebie Deeeqlceke megKe Yeer efceueles nQ,
eer kebgLegveeLe eYeg keer, nce Deejefle kejles nQ~~ske.~~
peye ieYe& ceW eYeg legce DeeS-neb DeeS,
efheleg metjmesve eerkeeblee ceeB nj<eeS~
megj Jevove kejves DeeS-neb DeeS,
eeJeCe Jeefo oMeceer ieYe&keueeCe ceveeSb~
nefmleveehegjer keer Gme heeJeve, Oejleer kees veceles nQ,
Deejefle kejkes ...................~~1~~

JewMeeKe megoer Skece efleefLe-Skece efleefLe,


cegefeeer >eecee Fke efeelecee Jejer Leer~
meccesoefMeKej efieefj heeJeve-neb heeJeve,
eYegJej ves heeee cees#eOeece ceveYeeJeve~~
Gmeer Oeece keer een eboveeceefle, nce kejles nQ~
Deejefle kejkes ...................~~5~~
MM 6 NN

JewMeeKe megoer Skece ceW-Skece ceW,


pevces peye megjie=n ceW yeepes yepeles Les~
megjMewue efMeKej ues peekej-ues peekej,
meye Fv meheefjkej kejW vnJeve efpeveefMeMeg hej~
pevcekeueeCeke mes heeJeve, Gme efieefj kees pepeles nQ,
Deejefle kejkes ...................~~2~~
efhej yeejn YeeJevee YeeF&-neb YeeF&,
JewMeeKe megoer Skece oer#ee efleefLe DeeF&~
ueewkeeefvleke megjieCe DeeS-neb DeeS,
Jewjeie eMebmee eje eYeg iegCe ieeSb~
Gve cevehee&e%eeveer cegefve kees, Mele-Mele veceles nQ,
Deejefle kejkes ...................~~3~~
23

24

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer DejnveeLe keer Deejleer-19

YeieJeeve eer ceefuueveeLe keer Deejleer-20(A)

lepe&pewve Oece& kes nerjs ceesleer...........

DejnveeLe leerLekej eYeg keer, Deejefleee cevenejer nw,


efpemeves Oeeee mees ceve mes, efceues %eeve Gefpeeejer nw ~~ske.~~
nefmleveeiehegj keer heeJeve Yet, peneB eYegJej ves pevce efueee~
efhelee megoMe&ve ceele efce$emesvee kee peerJeve Oeve efkeee~~
megj vej Jeefvole Gve eYegJej kees, efvele eefle Oeeske nceejer nw,
efpemeves Oeeee ....................~~1~~
leerLekej, eeer De keeceosJe heoJeer kes Oeejer nes~
mJeCe& JeCe& DeeYeeegle efpeveJej, keeMehe kegue DeJeleejer nes~~
ceveYeeJeve nw he efleneje, efvejKe-efvejKe yeefuenejer nw,
efpemeves Oeeee ....................~~2~~
heeuiegve Jeefo le=efleee kees ieYe&keueeCeke meYeer ceveeles nQ~
ceieefMej megefo eewome keer pevcekeueeCeke efleefLe kees Oeeles nQ~
ceieefMej efmele oMeceer oer#ee ueer, cegveer es heoOeejer nQ,
efpemeves Oeeee ....................~~3~~
keeefle&ke megefo yeejme ceW, kesJeue%eeve Gefole nes Deeee Lee~
nefmleveeiehegj ceW ner Fv ves, meceJemejCe jeJeeee Lee~~
mJeeb Dejer keceeX kees Ieelee, Den&lheoJeer heejer nw,
efpemeves Oeeee ....................~~4~~

pee ceefuueveeLe mJeeceer, eYeg pee ceefuueveeLe mJeeceer~~


Meue veMeW YeeeW keer, nesJeW efve<keeceer~~ pee...~~ske.~~
ew$e megoer Skece kees, ieYe& yemes Deekes~~mJeeceer.~~
epeeJeleer ceeb kegcYejepe efheleg, DeefleMee n<ee&les~~ pee...~~1~~
pevce ngDee efceefLeuee ceW, ceieefMej megefo ieejme~~mJeeceer.~~
Fmeer efoJeme MegYe oer#ee ueskej, meheue efkeee mJeejLe~~ pee...~~2~~
heew<e ke=<Ce ogefleee kees, kesJeuejefJe eiee~~mJeeceer.~~
Fv mJeeb Deekej leye, meceJemejCe jelee~~ pee...~~3~~
heeuiegve megefo mehleefce kees, cees#eOeece heeee~~mJeeceer.~~
meccesoeeue hej pee, mJeelceOeece heeee~~ pee...~~4~~
mJeCe& Mejerjer hej DeMejerjer, yeves ceefuueeYeg peer~~mJeeceer.~~
kejs eboveeceefle leJe Jevove, legce mece yeves celeer~~ pee...~~5~~
MM 6 NN

ce=legpeeer yeve, efmeheleer yeve, ueeske efMeKej hej pee efles~


efieefj meccesoefMeKej nw heeJeve, peneB mes efpeveJej cege ngS~~
pepes eboveeceefle eYeg Jej oes, efceues efmeieefle veejer nw,
efpemeves Oeeee ....................~~5~~
MM 6 NN

25

26

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer ceefuueveeLe keer Deejleer-20 (B)

YeieJeeve eer cegefvemegeleveeLe keer Deejleer-21

lepe&Fn efJeefOe..........

lepe&eqpeee yeskejej nw...............

ceefuueveeLe eYeg Deejefle keerpes,


hebece ieefle kee efvepe megKe ueerpes ~~ske.~~

cegefvemegele YeieJeeve nQ, meJe&iegCeeW keer Keeve nQ~


Deejefle kejles pees YeefJepeve, ece mes heeles efveJee&Ce nQ~~
cegefvemegeleveeLe YeieJeeve nQ~~ske.~~

efceefLeuee veiejer pevceW mJeeceer,


epeeJeleer ceeB nQ peie veeceer~~ceefuueveeLe .............~~1~~
kegbYejepe efheleg legce mece efMeMeg hee,
kenueeS meecege jlveekej~~ceefuueveeLe .................~~2~~
ceieefMej megefo ieejme efleefLe heejer,
pevceW ef$eYegJeve ceW Gefpeeejer~~ceefuueveeLe ............~~3~~
pevce efleLeer ceW ueer eYeg oer#ee,
kenueeS eYeg kece& efJepeslee~~ceefuueveeLe .................~~4~~
heew<e ke=<Ce ogefleee efleefLe DeeF&,
Ieeeflekece& Oeeveeefive peueeF&~~ceefuueveeLe ...........~~5~~
heeuiegve megoer hebeceer efleefLe ceW,
cees#e iees meccesoefMeKej mes~~ceefuueveeLe .................~~6~~
kece& ceuue kes peslee mJeeceer,
kenueeS eYeg Devleee&ceer~~ceefuueveeLe ...............~~7~~
cesjs Yeer og<kece& ceuue kees,
ve kejes cegefeeer Jej oes~~ceefuueveeLe .................~~8~~
Ske ener heo ceW DeefYeuee<ee,
veces Fvog legce ef$eYegJeve%eelee~~ceefuueveeLe ...........~~9~~

Jeerlejeie meJe&%e efnlebkej, veerue eYee kes Oeejer nQ~veerue........


ns nefjJebMe efMejesceefCe eYegJej, eqJe lesjer cevenejer nw~Jeer......
jepeie=ner MegYe Oeece nw, pevceW eer YeieJeeve nQ~~Deejefle....~~1~~
efheleg megefce$e peer efhelee legcnejs, meesceeosJeer ceelee nQ~meesceeosJeer......
eeJeCe Jeoer efleeree efleefLe kees, ieYe& yemes peie$eelee nQ~~ieYe&........
Fv kejW iegCeieeve nQ, ngDee ieYe&keueeCe nw~~Deejefle....~~2~~
MegYe JewMeeKe Jeoer yeejme efleefLe, peye efpeveJej ves pevce efueee~ peye......
De JewMeeKe Jeoer oMeceer efleefLe, oer#ee ues Jeve ieceve efkeee~~oer#ee.....
eYeg ceefncee megKeoeve nw, peeves mekeue peneve nw~~Deejefle....~~3~~
Leer JewMeeKe Jeoer veJeceer, kesJeue jefJe efkejCeW eke ngF~kesJeue.......
heeuiegve ke=<Ce megyeejme, efieefj meccesoefMeKej mes cegefe efceueer~~meccesoefMeKej...
leerjLejepe ceneve nw, eYeg kees ngDee efveJee&Ce nw~~Deejefle....~~4~~
eYet Deehekeer Deejefle kejkes, kesJeue Fke DeefYeuee<e keB~~kesJeue.......
cegefeJeOet efceue peeJes Fvot, hesj ve YeJe-YeJe YeceCe keB~~ hesj.....
kejles peiekeueeCe nQ, heeJeve hetpe ceneve nQ~~Deejefle....~~5~~
MM 6 NN

MM 6 NN

27

28

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer veefceveeLe keer Deejleer-22

YeieJeeve eer vesefceveeLe keer Deejleer-23

lepe&ceeF& js ceeF&...............

lepe&}skes henuee-henuee heej..............

eer veefceveeLe efpevesej eYeg keer, Deejefle nw megKekeejer~


YeJe og:Ke njleer, meye megKe Yejleer, meoe meewKe kejleejer~~
eYet keer pee .............~~ske.~~

pee pee vesefceveeLe YeieJeeve, nce kejles lesje iegCeieeve~


lesjer Deejefle mes efcelee nw efleefcej De%eeve~~
kejles eYet peiele keueeCe, legceves heeee heo efveJee&Ce,
lesjer Deejefle mes efcelee nw efleefcej De%eeve~~ske.~~

eqceefLeuee veiejer Oeve nes ieF&, legce mece mete& kees heekes,
ceele Jeefhheuee, efJepee efhelee, pevceeslmeJe Ketye ceveeles,
Fv pevcekeueeCe ceveeves, mJeie& mes Deeles Yeejer~
YeJe ogKe..........~~eYet...........~~1~~
MegYe Dee<ee{ Jeoer oMeceer, meye heefjen eYeg ves leeiee,
vece: efme ken oer#ee Oeejer, Deelce Oeeve ceve ueeiee,
Ssmes hetCe& heefjen leeieer, cegefve heo Oeeske nceejer~
YeJe ogKe..........~~eYet...........~~2~~
ceieefMej megefo ieejme eYeg kes, kesJeuejefJe eie ngDee Lee,
meceJemejCe MegYe jee meYeer, efoJeOJeefve heeve efkeee Lee,
oe mejespe efKeues YeeeW kes, efceueer %eeve Gefpeeejer~
YeJe ogKe..........~~eYet...........~~3~~
efleefLe JewMeeKe Jeoer eewome, efveJee&Ce heOeejs mJeeceer,
eer meccesoefMeKej efieefj nw, efveJee&CeYetefce keueeCeer,
Gme heeJeve heefJe$e leerjLe kee, keCe-keCe nw megKekeejer~
YeJe ogKe..........~~eYet...........~~4~~
ns veefceveeLe efpevesej leJe, ejCeecyegpe ceW pees Deeles,
eeegle neW Oeeve OejW, ceveJeebefle heoJeer heeles,
DeeMe Ske eboveeceleer efMeJeheo heeTB DeefJekeejer~
YeJe ogKe..........~~eYet...........~~5~~

jepegue kees leeiee eYegpeer yeen vee jeeee~


efieefjveej efieefj hej peekej eesie ueieeee~~
eehle ngDee efhej kesJeue%eeve, otj ngDee meeje De%eeve,
lesjer Deejefle mes efcelee nw efleefcej De%eeve~~1~~
efMeJeeosJeer ceelee legcemes Oeve ngF LeeR~
Meewjerhegjer keer pevelee hegueefkele ngF& Leer~~
mecegefJepee keer keerefle& ceneve, ieeF& megj FveW ves Deeve,
lesjer Deejefle mes efcelee nw efleefcej De%eeve~~2~~
meebPe meyesjs eYeg keer Deejefle GleeB~
lesjs iegCe ieekes efvepe kes iegCeeW kees Yeer hee uetB~~
kejs eboveeceefle iegCeieeve, nesJes cesje Yeer keueeCe,
lesjer Deejefle mes efcelee nw efleefcej De%eeve~~3~~
MM 6 NN

MM 6 NN

29

30

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer heee&veeLe keer Deejleer-24(A)

YeieJeeve eer heee&veeLe keer Deejleer-24(B)

lepe&kejleer ntb legcnejer hetpee............

kejles nQ eYet keer Deejefle, ceve kee oerhe peuesiee~


heejme eYeg keer Yeeer mes, ceve mebkeuesMe Oeguesiee~~
pee heejme osJee, pee heejme osJee-2~~ske.~~
ns Deemesve kes vevove, Jeecee ceelee kes heejs~
lesF&meJeW leerLekej heejme, eYeg legce peie mes veejs~~
lesjer Yeeer iebiee ceW pees mveeve kejsiee~
heejme eYeg keer Yeeer mes, ceve mebkeuesMe Oeguesiee~~pee heejme osJee-4~~1~~
JeejeCeefme ceW pevceW, efveJee&Ce efMeKejpeer mes heeee~
Fke ueesne Yeer eYeg ejCeeW ceW, meesvee yeveves Deeee~~
meesvee ner keee Jen ueesne, heejmeveeLe yevesiee~
heejme eYeg keer Yeeer mes, ceve mebkeuesMe Oeguesiee~~pee heejme osJee-4~~2~~
megveles nQ peie ceW Jewj meoe, oes lejhee euelee nw~
hej heee&veeLe kee peerJeve, Fmes egveewleer kejlee nw~~
Fke lejhee Jewjer ner keye leke, Ghemeie& kejsiee~
heejme eYeg keer Yeeer mes, ceve mebkeuesMe Oeguesiee~pee heejme osJee-4~~3~~
kece"emegj ves yengleske YeJeeW ceW, Dee Ghemeie& efkeee~
heejmeeYeg ves meye menkej, kesJeueheo kees eehle efkeee~~
kewJeue peesefle mes heeheeW kee, DebOesj efcesiee~
heejme eYeg keer Yeeer mes, ceve mebkeuesMe Oeguesiee~pee heejme osJee-4~~4~~

pee heejme mJeeceer, eYeg pee heejme mJeeceer~


JeejeCeefme ceW pevcesb, ef$eYegJeve ceW veeceer~~ pee.~~
Deemesve kes vebove, Jeecee kes heejs~~ceelee Jeecee.......
lesFmeJeW leerLekej-2, legce peie mes veejs~~ pee.~~1~~
Jeefo JewMeeKe ogleeree, ieYe&keueeCe ngDee~mJeeceer.....
heew<e ke=<Ce SkeeoefMe-2, pevcekeueeCe ngDee~~ pee.~~2~~
pevceefoJeme ner oer#ee, OeejCe keer legceves~mJeeceer......
yeeueyeeeejer yeve-2, lehe keervee Jeve ceW~~ pee.~~3~~
kece"emegj ves legce hej, Ieesj Ghemeie& efkeee~mJeeceer......
Deefn$e ceW legceves-2, heo kewJeue efueee~~ pee.~~4~~
eer meccesoefMeKej hej, cees#eOeece heeee~mJeeceer......
cees#ekeueeCe ceveekej-2, nj ceve nj<eeee~~ pee.~~5~~
hejcemeefn<Ceg eYet keer, Deejefle kees DeeS~mJeeceer......
ener eboveeceleer Dejpe nw-2, leJe iegCe efceue peeSb~~ pee.~~6~~
MM 6 NN

eYeg lesjer Deejefle mes ceQ Yeer, en Meeer hee peeTb~


eboveeceleer leJe iegCeceefCe keer, ceeuee eefo hee peeTb~
leye peie ceW veeEn Me$et kee, cegPe hej Jeej euesiee~
heejme eYeg keer Yeeer mes, ceve mebkeuesMe Oeguesiee~pee heejme osJee-4~~5~~
MM 6 NN

31

32

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer ceneJeerj mJeeceer keer Deejleer-25

leerLekej eer $e+<eYeosJe, DeefpeleveeLe, DeefYeveboveveeLe, meg ceefleveeLe Je


DevebleveeLe keer pevceYetefce

lepe&ceve [esues, cesje............

pee Jeerj eYees, ceneJeerj eYees, keer cebieue oerhe epeeue kes
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~ske.~~
megoer Dee<ee{ eYetpeer, ef$eMeuee kes Gj DeeS~
hevn ceefnves leke kegyesj ves, yengle jlve yejmeees~~eYet peer.~~
kegC[uehegj keer, pevelee nj<eer, eYeg ieYee&iece keueeCe hes,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~1~~
Oeve ngF& kegC[uehegj veiejer, pevce peneb eYeg ueervee~
ew$e megoer lesjme kes efove, Jeneb Fv ceneslmeJe keervee~~eYet peer.~~
keeMehe kegue kes, Yet<eCe legce Les, yeme Skecee$e DeJeleej Les,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~2~~
eewJeve ceW oer#ee OeejCe kej, jepehee meye leeiee~
ceieefMej Deefmele ceveesnj oMeceer, ceesn DebOesje Yeeiee~~eYet peer.~~
yeve yeeueeleer, $ewueeskeeheleer, eue efoS cegefe kes ej hes,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~3~~
Megkeue oMeefce JewMeeKe ceW legcekees, kesJeue%eeve ngDee Lee~
ieewlece ieCeOej ves Dee legcekees, ieg mJeerkeej efkeee Lee~~eYet peer.~~
leJe efoJeOJeveer, meye peie ves megveer, legcekees ceevee YeieJeeve nw,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~4~~
heeJeehegefj mejJej ceW legceves, eesie efvejesOe efkeee Lee~
keeefle&ke ke=<Ce DeceeJeme kes efove, cees#e eJesMe efkeee Lee~~eYet peer.~~
efveJee&Ce ngDee, keueeCe ngDee, oerheeslmeJe ngDee mebmeej ceW,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~5~~
JeOe&ceeve mevceefle DeefleJeerje, cegPekees Ssmee Jej oes ~
kens eboveeceleer oe ceW, %eeve keer peesefle Yej oes~ eYet peer.~~
DeefleMeekeejer, cebieuekeejer, es keuheJe=#e YeieJeeve nQ,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~6~~
33

DeeesOee leerLe& keer Deejleer-1


lepe&eebo cesjs Dee pee js ................

Deejleer leerLe& DeeesOee keer-2


leerLekejeW keer, pevceYetefce en, meye efceue kejes Deejefleee~
Deejleer leerLe& DeeesOee keer~~ske.~~
MeeMJele en hegjer DeeesOee, peie ceW peeveer peeleer nw~
meccesoefMeKej kes meMe, heeJeve ceeveer peeleer nw~
Deejleer leerLe& DeeesOee keer~~1~~
ebt lees Fme Yet hej meejs, leerLekej meoe peveceles~
uesefkeve Fme egie ceW pevceW, leerLekej hebe hejce Les~~
Deejleer leerLe& DeeesOee keer~~2~~
eer $e+<eYe Deefpele DeefYevebove, megceleer Deveble peer pevces~
GVeerme Mes<e leerLekej, meye Deueie-Deueie ner pevces~
Deejleer leerLe& DeeesOee keer~~3~~
leerjLe keer heeJeve jpe kees, cemleke hej OeejCe kej uees~
Fmekeer Deejefle kej Deheves, keeW kee efveJeejCe kej uees~
Deejleer leerLe& DeeesOee keer~~4~~
Deeoerej keer Ke[dieemeve, eeflecee kees veceve kejW nce~
eboveeceleer Fme MeeMJele, leerjLe kees veceve kejW nce~~
Deejleer leerLe& DeeesOee keer~~5~~
MM 6 NN

34

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

leerLekej eer mebYeJeveeLe keer pevceYetefce

leerjLe kee keCe-keCe hejce hetpe, Deeiece ceW JeefCe&le ieeLeeSB~


MeeMJele efveJee&CeYetefce heeJeve, Gmekeer jpe kees nce efmej veeSB~~
leerjLe eeJemleer............~~4~~

eeJemleer leerLe& keer Deejleer-2


lepe&cesjs osMe keer Oejleer.............
leerjLe eeJemleer keer Deejefle kees oerhe peuee kej ueeS,
leerjLe eeJemleer~~ske.~~
eer mecYeJe efpeve kes ieYe&, pevce, lehe, %eeve eej keueeCe ngS~
{jepe efhelee De ceele meg<esCee, eYet pevce mes Oeve ngS~~
veiejer ceW n<e& Deheej ngDee..........
veiejer ceW n<e& Deheej ngDee, IeCs MenveeF& yeepe jns~
F#Jeekeg JebMe kes Yeemkej kees, hee pevelee nj #eCe cegefole jns~~
leerjLe eeJemleer............~~1~~

leerjLe kee Jebove kejves mes, Deelcee Yeer leerjLe yeveleer nw~
Devlej kes YeeJe kejs efvece&ue, ceve kes meye keuce<e Oegueleer nw~~
peye mecei%eeve eie neslee..........
peye mecei%eeve eie neslee, Deblej keer keueer efKeue peeSieer~
eboveeceleer nw DeeMe cesjer, Deelcee leerjLe yeve peeSieer~~
leerjLe eeJemleer............~~5~~
MM 6 NN

megjheefle keer Dee%ee mes Oeveheefle ves, jleve peneB yejmeeS Les~
oer#ee ueer Leer peye efpeveJej ves, leye ueewkeeefvleke megj DeeS Les~~
ken efme vece: oer#ee ues ueer..........
ken efme vece: oer#ee ues ueer, megj vej peekeej ueieeles nQ~
meesuen meew neLe levet eYeg kee, De mJeCe& JeCe& ceve Yeeles nQ~~
leerjLe eeJemleer............~~2~~
Leer keeefle&ke ke=<Ce elegLeea peye, eYegJej kees kesJeue%eeve ngDee~
MegYe meceJemejCe je ieee, meYeer ves efoJeOJeefve kee heeve efkeee~~
yeejneW meYee ceW yew" YeJe..........
yeejneW meYee ceW yew" YeJe, eYeg efoJeOJeefve megve nj<eeSB~
ieCeOej, cegefveieCe Deeefoke mebegle, MegYe meceJemejCe kees nce OeeSb~~
leerjLe eeJemleer............~~3~~
Leer ew$e Megkeue <eer mebYeJe efpeve, meccesoeeue mes cees#e ieS~
eYeg kee efveJee&CekeueeCe ceveekej, nce Gme leerjLe kees eCecesW~~
leerjLe kee keCe-keCe hejce hetpe..........
35

36

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer heeheYeg keer pevceYetefce

eneB Fke heewjeefCeke Ievee-neB Ievee,


keewMeecyeer mes nw peg[er Yeefe keer ceefncee~
ceneJeerj eYet Les DeeS-neB DeeS,
yes[er teR ebovee meleer nj<eeS~~
osJe Jeneb hebeeMeeeX keer Je=er kejles nQ,
leerjLe keer Deejefle kejkes, meye Deejle ueles nQ~~keewMeecyeer.~~4~~

keewMeecyeer leerLe& keer Deejleer-3


lepe&eYeg Deejefle.............

keewMeecyeer leerjLe keer, nce Deejefle kejles nQ-2


heeeYet keer pevceYetefce keer, Deejefle kejles nQ~
leerjLe keer Deejefle kejkes, meye Deejle ueles nQ~~keewMeecyeer.~~ske.~~
ve=he OejCejepe efheleg lesjs-neB lesjs,
De ceele megmeercee keer kegef#e mes pevces~
F#JeekegJebMe kes Yeemkej-neB Yeemkej,
heee kes Deeuee, Jevove leJe heoegie ceW~~
ueeue keceue mece osnkeeefvle, Oeejke kees veceles nQ,
leerjLe keer Deejefle kejkes, meye Deejle ueles nQ~~keewMeecyeer.~~1~~

legce keuheJe=#e nes mJeeceer-neB mJeeceer,


efebleeceefCe mece heueoeeke nes iegCeveeceer~
nce Deejefle kejves DeeS-neB DeeS,
eboveeceleer meye ceveJeebefle heue peeS~
Yee ener YeeJevee eYet kes meccegKe kejles nQ,
leerjLe keer Deejefle kejkes, meye Deejle ueles nQ~~keewMeecyeer.~~5~~
MM 6 NN

MegYe ceeIe Jeoer " efleefLe ceW-neB efleefLe ceW,


ieYee&iece cebieue eehle efkeee eYegJej ves~
keeefle&ke ke=<Cee lesjme Leer-lesjme Leer,
$ewueeskee efJeYeekej Gefole ngDee Yet hej ner~~
mJeie& mes Fv-FveCeer Dee pevceeslmeJe kejles nQ,
leerjLe keer Deejefle kejkes, meye Deejle ueles nQ~~keewMeecyeer.~~2~~
kewJeue%eeve kees heeee-neB heeee,
Jen leerjLe Deepe eYee<eefiejer kenueeee~
heeuiegve ke=<Cee Leer elegLeea-neB elegLeea,
efveJee&Ceeer heeee meccesoefMeKej peer~~
efvele efvejbpeve efmeeYet kes heo ceW veceles nQ,
leerjLe keer Deejefle kejkes, meye Deejle ueles nQ~~keewMeecyeer.~~3~~
37

38

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

leerLekej eer megheee&veeLe SJeb heee&veeLe keer pevceYetefce

leerLekej eer eveYe YeieJeeve keer pevceYetefce

JeejeCemeer leerLe& keer Deejleer-4

evhegjer leerLe& keer Deejleer-5

lepe&DeeDees yeeeW..............

lepe&Pegcekee efieje js.............

euees meYeer efceue kejW Deejleer, JeejeCeefme MegYe Oeece keer~


eer megheee& De heee&veeLe kes, pevcekeueeCe mLeeve keer~~
pee pee heee& efpeveb, eYees megheee& efpeveb~~ske.~~
keeMeer veece mes peeveer peeleer, JeejeCeefme en heejer nw~
Fv ves efpemes mepeeee kej oer, jlveeW keer Gefpeeejer nw~~
JeCe&ve efpemekee Deiece-DekeLe nw, ceefncee pevcemLeeve keer~~eer.~~pee.~~1~~
eer megheee& leerLekej eYeg kes, eej eneB keueeCe ngS~
he=LJeer<esCee kes mebie jepee, megeefle Yeer Oeve ngS~~
eer meccesoefMeKej efieefj nw Gve, eYegJej kee efMeJeOeecepeer~~eer.~~pee.~~2~~
hegve: Fmeer heeJeve Yetceer hej, heejmeeYeg ves pevce efueee~
Deemesve kes jepeogueejs, Jeecee ceeB kees Oeve efkeee~
eneR DeeJeve ceW oer#ee ues, eues jen efMeJeOeece keer~~eer.~~pee.~~3~~
Deefn$e ceW %eeve efceuee, meccesoefMeKej efveJee&Ce ngDee~
yeeue yeeeejer heejme eYeg, kee nce meyeves Oeeve efkeee~~
meebJeefjee cevenejer eYeg keer, ceefncee Dehejcheej peer~~eer.~~pee.~~4~~
eYeg legce mece heo heeves nslet, Fme leerjLe kees meoe vecetB~
JeejeCeefme veiejer keer ceeer, MeerMe e{e eYeg heo eCecetB~~
YeeJe enereboveeceleer, nj Deelcee yeves ceneve Yeer~~eer.~~pee.~~5~~
ngF& mJeebJej eLee eneB mes, ner eejbYe kene peelee~
hee veece kes eeJeefle& kee, pevce eneR ceevee peelee~~
Yejs keF& Fefleneme oe ceW, DeefleMeeege ceneve Yeer~~eer.~~pee.~~6~~
mecevleYeeeee& ieg keer, Yemceke JeeOeer Meeble ngF&~
eveYet keer eeflecee eieer, pewveOece& keer eeefvle ngF&~~
efJeee kee en kesv yeveejme, peie ceW Keeleerceeve Yeer~~eer.~~pee.~~7~~

Deejefle kejes js,


eer evhegjer MegYe leerLe&#es$e keer Deejefle kejes js~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js, eer evhegjer.........~~ske.~~

39

40

Dece leerLekej eveYeg, evhegjer ceW pevces Les~


ieYe&, pevce, lehe, %eeve eej, keueeCeke eYeg kes eneR ngS ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
ue#ceCee ceele kes efee vevove keer Deejefle kejes js~~eer....~~1~~
ieYe& ew$e Jeefo hebeefce efleefLe ceW, heew<e ke=<Ce ieejme pevces~
Fme ner efleefLe Jewjeie ngDee, efvepe jepe efJeYeJe lepe efJejle ngS~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
oer#eeYetceer eer evhegjer keer Deejefle kejes js~~eer....~~2~~
heeuiegve ke=<Cee mehleefce efleefLe ceW, kesJeue%eeve ngDee eYeg kees~
heeuiegve Megkeuee mehleefce kees, meccesoefMeKej mes cege eYees~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
evoe mece Meerleue eveYet keer Deejefle kejes js~~eer....~~3~~
iebiee veefo kes le hej efmLele, en leerjLe cebieuekeejer~
Me efJenbiece heeje ueielee, eYeg keer eeflecee cevenejer~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
Meebleeroeeke heeJeve leerjLe keer, Deejefle kejes js~~eer....~~4~~
Fme leerjLe keer Deejefle kejkes, YeeJe ener ceve ceW Deelee~
cesjer Deelcee leerLe& yeves, cegeerheLe mes pees[bt veelee~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eboveeceleer efvepeefmeer nslet, Deejefle kejes js~~eer....~~5~~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer heg<heobleveeLe pevceYetefce

YeieJeeve eer MeerleueveeLe pevceYetefce

keekevoer leerLe& keer Deejleer-6

Yeefodouehegj leerLe& keer Deejleer-7

lepe&efceuees ve legce lees.............

lepe&efPeueefceue efmeleejeW kee .............

heg<heoble efpeve pevceYetefce, keekevoer leerjLe heeje, GleejW Deejleer-2~~


megj vej Jebefole leerLe& nceeje, keekevoer peer veeje, GleejW Deejleer~~ske.~~

MeerleueeYeg pevceYetceer ceneve nw, veece Yehegefj peie ceW ceeve nw~
Deejefle ceesn efleefcej kees njleer, efpeveMeemeve kee Oeece nw~~Meerleue.~~ske.~~

eewyeerme leerLekej ceW, heg<heoble mJeeceer veJeceW efpeveJej nQ~~nes......


keekevoer veiejer leye mes, heeJeve yeveer pees megj vej Jebefole nw~~nes......
Fv, cevegpe Yeer Fme veiejer kees, Mele-Mele MeerMe PegkeeSB, GleejW Deejleer~~1~~

Fmeer Oeje hej Meerleue eYeg peer, ceele megvevoe mes pevces~
jepee {jLe Oeve ngS, Fveefoke GlmeJe Ketye kejW~~
meYeer evLe kejW Fmekee yeKeeve nw, veece Yehegefj peie ceW ceeve nw~
Deejleer...........~~1~~

peejecee ceelee Deewj megeerJe efheleg kee Meemeve Lee peneB~nes.......


pevces lees Gme #eCe hetje, mJeie& ner Glejkej Deeee Lee JeneB~~nes.....
eej-eej keueeCeke mes heeJeve veiejer kees OeeSB, GleejW Deejleer~~2~~
yeerles kejes[eW Je<eeX, efhej Yeer Oeje Jen hetpeer peeleer nw~nes......
Oetue Yeer heefJe$e Gmekeer, cemleke kees heeJeve yeveeleer nw~~nes.....
pewveer mebmke=efle keer efoioMe&ke, Gme Yetceer kees OeeJeW, GleejW Deejleer~~3~~
jesceebe neslee nw peye, Gme #eCe keer yeeleW ceve ceW meese uees~nes.....
Jevove kejes Gme Yet kees, efvepe ceve ceW Fe Fke ner legce Oejes~~nes......
keye eYeg pewmee heo nce heeSb, ener YeeJevee YeeSB, GleejW Deejleer~~4~~
pees YeJe eeCeer Ssmeer, heeJeve Oeje kees Jebove kejles nQ~nes.....
ece-ece mes heeJeW Meeer, ceeveJe pevece Yeer meeLe&ke kejles nQ~~nes.....
Deejefle kej meye YeJe peerJe, YeJe Deejle mes g peeSb, GleejW Deejleer~~5~~

yeen efkeee Deewj jepe efkeee, efhej oer#ee ues lehe nsleg eues ~
kesJeue%eeve ngDee leye meceJemejCe keer jevee DeOej yeves~~
efoJeOJeefve mes nes peve keueeCe nw, veece Yehegefj peie ceW ceeve nw~
Deejleer...........~~2~~
eej-eej keueeCeke mes, heeJeve veiejer ceeveer peeleer~
Fmekee Jevove kejves mes , Deelcee Yeer leerjLe yeve peeleer~~
efpeveOece& keer mebmke=efle kee eeCe nw, veece Yehegefj peie ceW ceeve nw~
Deejleer...........~~3~~
pevceYetefce keer Deejefle mes, Deye peerJeve meheue yeveevee nw~
Fmekee Jevove kejkes ncekees, Jebe hejce heo heevee nw~~
eboveeceleer en leerLe& ceneve nw, veece Yehegefj peie ceW ceeve nw~
Deejleer...........~~4~~

eeeerve Fme leerjLe kees, efJekeefmele efkeee nw meyeves efceue kejkes~nes.....


ieefCeveerecegKe eer ceelee, %eeveceleer peer mes efMe#ee ues kejkes~~nes......
leYeer eboveeceleer leerLe& ves, veJe mJehe nw heeee, GleejW Deejleer~~6~~

MM 6 NN

41

42

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

leerLekej eer eseebmeveeLe pevceYetefce

YeieJeeve eer Jeemeghetpe keer pevceYetefce

eqmebnhegjer leerLe& keer Deejleer-8


lepe&peneB [eue-[eue hej............

eer efmebnhegjer heeJeve leerjLe keer Deejefle kees nce DeeS~


kebeve kee Leeue mepeeSB~~ske.~~

echeehegj leerLe& keer Deejleer-9


lepe&eebo cesjs Dee pee js .............

leerLe& keer Deejefle kejles nQ-2


Jeemeghetpe keer pevceYetefce, echeehegj kees pepeles nQ~~ske.~~

nw hegCe ye[e pees leerLekej eYeg, pevce Oeje hej uesles~


Deheveer heeJevelee mes Jes peie Yej, kees heeJeve kej osles~~neB....
Gvekeer heojpe heeves nsleg, nce leerLe& veceve kees DeeS,
kebeve kee Leeue mepeeSB~~1~~

eeeerve mebmke=efle keer es, efoioMe&ke ceeveer peeleer ~


ngDee Oece&leerLe& kee Jele&ve, MeeeeW ceW ieeLee Deeleer ~~
Oeje Jen heeJeve veceles nQ-2
Jeemeghetpe keer pevceYetefce, echeehegj kees pepeles nQ~~1~~

eseebmeveeLe ieejnJeW eYegJej, Fmeer Oeje hej pevcesb~


efheleg efJe<Cegefce$e ceelee veboe kes, mebie FvieCe nj<es~~neB.....
ngS eej-eej keueeCe peneB, Gme leerLe&Yetefce kees OeeSb,
kebeve kee Leeue mepeeSB~~2~~

Jemeghetpe Jeneb kes jepee, Gvekeer LeeR peeeJeleer jeveer~


Gvekeer heeJeve keg#eer mes, pevces Les Devleee&ceer ~~
pevce keer Jen efleefLe Yepeles nQ-2
Jeemeghetpe keer pevceYetefce, echeehegj kees pepeles nQ~~2~~

eeeerve eneB Fke cebefoj nw, eseebmeveeLe efpeveJej kee~


cevenejer eeflecee MeeceJeCe&, DeefleMee nw Gve eYegJej kee~~DeefleMee....
nw efveke yeveejme leerLe&#es$e, Gmekeer Deejefle kees DeeS,
kebeve kee Leeue mepeeSB~~3~~
Fme veiejer kees Deye meejveeLe kes, veece mes peevee peelee~
eseebmeveeLe Oece&mLeue Fmekees, kenW %eeveceefle ceelee~~neB.....
eboveeceleer Yeer %eeveeeefhle efnle, ejCe keceue eYeg OeeS~
kebeve kee Leeue mepeeSB~~4~~

yeeheve mes eewJeve keeee, eYeg Jeemeghetpe ves heeee~


hej veneR hebmes efJe<eeeW ceW, De yeeueeleer heo heeee~~
oer#ee keer Jen efleefLe veceles nQ-2
Jeemeghetpe keer pevceYetefce, echeehegj kees pepeles nQ~~3~~
echeehegj kes ner efveke ceW, ceboejefiejer heJe&le nw~
oer#ee Je %eeve mes heeJeve, efveJee&Ce#es$e Yeer Jen nw~~
efmeYetceer kees Yepeles nQ-2
Jeemeghetpe keer pevceYetefce, echeehegj kees pepeles nQ~~4~~

MM 6 NN

nQ Jele&ceeve ceW oesveeW eYeg Jeemeghetpe kes leerjLe~


nj YeJeelcee kees oMe&ve, mes ekeeles cegeerheLe~~
cegefe nslet nce epeles nQ-2
Jeemeghetpe keer pevceYetefce, echeehegj kees pepeles nQ~~5~~

43

44

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

ceefvoj keer cetue Jesoer ceW, ceeefCekeJeCeea eeflecee nw~


ueies leerLe& ye[e ner heeje, DeodYegle Fmekeer ieefjcee nw~~
Jeneb kee nj keCe veceles nQ-2
Jeemeghetpe keer pevceYetefce, echeehegj kees pepeles nQ~~6~~

YeieJeeve eer eqJeceueveeLe keer pevceYetefce

efvepe DeelceMeebefle kes nslet, Fme leerLe& keer Deejefle kej uees~
heevee nes hebe hejce heo, eboveeceleer eYeg Yepe uees~~
cees#e keer DeeMee kejles nQ-2
Jeemeghetpe keer pevceYetefce, echeehegj kees pepeles nQ~~7~~
MM 6 NN

keefcheuehegjer leerLe& keer Deejleer-10(A)


lepe&hetueeW mee esnje lesje.............

keefcheuehegjer leerjLe cesje, heeJeve hejceOeece nw,


Deejleer kee Leeue ues, leerLe&Oeece kees pepetB, efpeveOece& keer Meeve nw~~ske.~~
lesjnJeW leerLekej eer efJeceue nQ, pevce keefcheueehegj ceW efueee~
Oeveo ves ceelee efhelee kes cenue ceW, hevn ceeme jlveJe=ef efkeee~~
osJe JeneB DeeS, keueeCeke ceveeS, GlmeJe ceveeJeW veiejer ceW-2
ke=leJecee& efheleg, peeMeecee ceeB kee, osKees efKeuee Yeeie nw~~
Deejleer kee Leeue ues.............~~1~~
Deeiece ceW JeefCe&le nw Ske ieeLee, meleer ewheoer kee keLeeveke peg[e~
jepee gheo keer kevee ewheoer, pevcemLeeve eneR kee kene~~
heebeeue veiejer keer, jepeOeeveer nw es, ewheoer leYeer hee_eeueer ngF&-2
en Yetceer nw Ssefleneefmeke, peie Yej ceW efJeKeele nww~~
Deejleer kee Leeue ues.............~~2~~
eeeerve Fke efpevecebefoj eneB nw, iebiee efkeveejs veiejer yemeer~
peve peve keer ee kee keW nw en, nefj<esCe eeer keer Yetceer ener~~
ceQ Yeer keB oMe&ve, MeerMe Pegkee Jebove, eboveeceleer cegPes Meeer efceues~
Deelcee cesjer efvece&ue yeves, heeJes hejce Oeece nw~~
Deejleer kee Leeue ues.............~~3~~
MM 6 NN

45

46

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer efJeceueveeLe keer pevceYetefce

YeieJeeve eer Oece&veeLe keer pevceYetefce

keefcheuehegjer leerLe& keer Deejleer-10(B)

jlvehegjer leerLe& keer Deejleer-11

lepe&Ss ceeefueke lesjs Jebos nce .............

lepe&eefo Yeuee efkemeer kee.............

leerLe& keefcheue kees cesje veceve,


Deejleer Leeue ues DeeS nce~
pevceYetceer veceW, leerLe& Deejefle kejW, leeefke Deejle kee nesJes Meceve~~ske.~~

leerLekej eYeg eer Oece&veeLe keer, pevceYetefce kees veceve kejW~


Deejefle kes ceeOece mes DeeDees, Deheves keceeX kee nveve kejW~~ske.~~

ke=leJecee& efhelee kes cenue,


ceelee peeMeecee kes Deebieve,
Fv Dee%ee kees ues, Oeveo Gme veiejer ceW, jlveeW keer Je<ee& Ketye kejW
neslee ceve ceW nw jesceebe leye, kejes peye Gmekee efevleve ceveve~~pevceYetceer.~~1~~
henues MewMeJe egJeeJemLee efhej,
yeen kej jepe keervee Lee efpeve,
Jewjeie ngDee, Ieesj lehe Lee efkeee, Ieeefleee veeMe %eeve uenW,
eej keueeCekeeW mes eceve, Gme heeJeve Oeje kees veceve~~pevceYetceer.~~2~~
Fmeer Yet hej meleer ewheoer,
pevceer LeeR pees cenemeefle ngF&,
ceneYeejle kee egie, ngS jepee ggheo, Gvekeer kevee kees Yeer nce pepeW,
keefcheueehegj kes Fefleneme kees, ieeles Deepe Yeer Oejleer ieieve~~pevceYetceer.~~3~~
veewkee mece heej YeJe mes kejs,
efceeer mece ceer"e heue meyekees os,
Fvog yeme Fke ener, DeeMe eYeg mes cesjer, Deelcee leerLe& cesjer yeves,
FvneR YeeJeeW kees ues kejkes nce, leerLe& kees kejles MeleMe: veceve~~pevceYetceer.~~4~~
MM 6 NN

hevnJeW efpeve eer Oece&veeLe ves, jlvehegjer ceW pevce efueee~


FveW ves mJeieeX mes Deekej, GlmeJe kej veiejer Oeve efkeee~~
eYeg Oece&veeLe kees Jebove kej, Gve ceele-efhelee kees veceve kejW~
Deejefle kes ceeOece mes...................~~1~~
eejeW keueeCeke mes heeJeve, nw jlvehegjer veiejer heejer~
ueewkeeefvleke megj Yeer efpemes veceW, ieewjJe ieefjcee Gmekeer veejer~~
leerjLe keer keerjle ieekej nce, Deheves peerJeve kees meheue kejW~
Deejefle kes ceeOece mes...................~~2~~
Gme jlvehegjer leerjLe mes Fke, Fefleneme peg[e megve uees YeeF&~
osJeeW kes eje efveefce&le ceefvoj, JeneB efceuee Lee megKeoeeer~~
meefle ceveesJeleer keer oMe& eefle%ee, kee Devlej ceW ceveve kejW~
Deejefle kes ceeOece mes...................~~3~~
nw Deepe Yeer cebefoj JeneB yevee, eYeg Oece&veeLe peer jepes nQ~
cesuee ueielee efleefLe ceeIe Megkeue, lesjme kees meye peve Deeles nQ~~
nw veieefj DeeesOee efveke leerLe&, nj keCe kees Mele-Mele veceve kejW~~
Deejefle kes ceeOece mes...................~~4~~
eer Oece&veeLe keer pevceYetefce, MegYe jlvehegjer leerjLe kees veceve~
efvepe YeeJe leerLe& keer eeefhle nsleg, efpeveveeLe kee kejvee nw Dee&ve~~
eboveeceleer eYeg Deejefle mes, ceeveJe peerJeve kees meheue kejW~
Deejefle kes ceeOece mes...................~~5~~
MM 6 NN

47

48

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer MeebefleveeLe, kegbLegveeLe, DejveeLe keer pevceYetefce

YeieJeeve eer ceefuueveeLe, veefceveeLe keer pevceYetefce

nefmleveehegj leerLe& keer Deejleer-12

eqceefLeueehegjer leerLe& keer Deejleer-13

lepe&ceeF& js ceeF&.............

lepe&legcemes ueeieer ueieve...............

nefmleveeiehegj leerjLe keer nce, Deejefle kejves DeeS~


Deejefle kejles leerjLe keer, efvepe Devlece&ve efKeue peeS~~
yeesuees pee pee pee-2, eYet keer pee, pee, pee~~ske.~~

leerLe& Dee&ve kejW, pees Yeer Jevove kejW, Fmekees OeeSb~


Deejleer Leeue nce ueskes DeeS~~ske.~~

nw Fefleneme eefme leerLe& en, Deefleeeeerve megheeJeve~


Fme Yetceer kee Jevove kej uees, DeodYegle nw ceveYeeJeve~~
osJeeW eje jeer ieF&.....
osJeeW eje jeer ieF&, veiejer keer ceefncee ieeSb~Deejefle.....~~1~~
Jele&ceeve kes leerve leerLekej, Fmeer Oeje hej pevcebs~
eeJeefle& De keeceosJe leerveeW heoJeer mes egle Les~~
leerve yeej Dee Oeveojepe ves...........
leerve yeej Dee Oeveojepe ves, jlve yengle yejmeeS~~Deejefle.......~~2~~
eLece leerLekej $e+<eYeosJe keer, eLece heejCee Yetceer~
oeveleerLe& kee ngDee eJele&ve, Oeve ngF& en Yetceer~~
De#ee le=efleee heJe& Deepe Yeer...........
De#ee le=efleee heJe& Deepe Yeer, Jen Fefleneme yeleeS~~Deejefle.......~~3~~
j#eeyevOeve heJe&, ceneYeejle, keer peg[er keneveer~
ceveesJeleer keer oMe& eefle%ee, Meg eneR mes ceeveer~~
meefle megueesevee, jesefnefCe jeveer........
meeqle megueesevee, jesefnefCe jeveer, keer efJeKeele keLeeSb~~Deejefle.......~~4~~
ieefCeveer %eeveceleer ceeleepeer, veF& eslevee ueeF~
mJeie& mejerKes pecyeterhe mes, efJeeeefmeeq kejeF&~~
kejs evoveeceleer Jebovee........
kejs evoveeceleer Jebovee, %eeve peesefle peie peeS~~Deejefle.......~~5~~
49

eqpeme Oeje hej peveceles nQ efpeveJej~


leerLe& Jen ner kenelee nw MegYelej~~
Jevovee leerLe& keer, Je=ef efvepe keerefle& keer, nce kejeSb~~
Deejleer Leeue nce ueskes DeeSb ~~1~~
ceefuueeYeg, veefceeYet pevceYetceer,
Oeve efceefLeueehegjer keer Oeje Leer~
pevce GlmeJe kejW, efhej ceneslmeJe kejW, Fv DeeS~~
Deejleer Leeue ............~~2~~
oesveeW efpeveJej kes eej keueeCeke,
Fme ner Yet hej ngS leerLe& heeJeve~~
Deelceefebleve efkeee, cees#eheo kees uene, efmeef heeS~
Deejleer Leeue ............~~3~~
Fme peveceYetefce keer Jebovee mes~
DeelceMeeer efceues Dee&vee mes~~
leerLe&Yetceer veceW, pevce meeLe&ke kejW, eYeg kees OeeSb~~
Deejleer Leeue ............~~4~~
jlve$ee efveefOe keer hetleea nes cesjer~
nesJes YeJemebleleer KeC[vee Yeer~~
eboveeceefle ener, DeeMe kejles meYeer, cegefe heeSb~~
Deejleer Leeue ............~~5~~
MM 6 NN

50

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee


YeieJeeve eer cegefvemegeleveeLe keer pevceYetefce

jepeie=ner leerLe& keer Deejleer-14(A)


lepe&ceeF& js ceeF&..............

jepeie=ner peer leerLe&#es$e keer, Deejefle kees nce DeeS~


Deejefle kes ceeOece mes efvepeceW, %eeve keer peesefle peueeSB~~yeesuees pee...~~ske.~~
Fmeer Oeje hej leerLekej eer cegefvemegele peer pevces,
ceelee meescee kes cenueeW ceW, jlve kejes[eW yejmes~
ngS eej keueeCe peneB hej.................
ngS eej keueeCe peneB hej, Gme leerjLe kees OeeSb~~Deejefle.~~1~~

Deejleer meben

veiejer kes efieefjepe, Jemegceefle, keF& veece Meee ceW ceeves~


peg[s keF& Fefleneme eneB mes, leerLe& megheeJeve peeveW~~
pecyetmJeeceer ngS efJejeieer....................
pecyetmJeeceer ngS efJejeieer, kesJeefueefpeve kees OeeSb~~Deejefle.~~6~~
ieeqCeveer ceelee %eeveceleer kes, ejCe he[s leerjLe hej~
cegefvemegele eYeg pevceYetefce keer, keerjle hewueer Yet hej ~~
leerLe& eboveeceleer hetpe.................
leerLe& eboveeceleer hetpe, Deelcee kees leerLe& yeveeS~~Deejefle.~~7~~
MM 6 NN

meceJemejCe ceneJeerj eYet kee, efJehegueeeue hej Deeee,


eeme" efove leke efKejer ve JeeCeer, Fv yengle Dekegueeee~~
FvYetefle ves peeW oer#ee ueer..................
FvYetefle ves peeW oer#ee ueer, efoJeOJeefve eieeS~~Deejefle.~~2~~
jepee esefCeke Deewj esuevee jeveer ngF efJeKeelee~
jLe eueJeeee pewveOece& kee hewueer Leer eMeieeLee~~
jepee esefCeke Jeerj eYet kes .................
jepee esefCeke Jeerj eYet kes, eeslee ecegKe keneS~~Deejefle.~~3~~
meceJemejCe kes oMe&ve nslet, euee YeefeJeMe ces{ke~
iepe kes hewjeW leues oyee, Deewj osJe yevee Lee lel#eCe~~
veevee FeflenemeeW keer peveveer.................
veevee FeflenemeeW keer peveveer, Yet kees MeerMe PegkeeSb~~Deejefle.~~4~~
Fme veiejer ceW hebe hene[er, peve-peve kee ceve njleeR~
keF& cegveer ieS cees#e peneB mes, Gmekeer ieeLee kenleer~~
pewveeR mebbmke=efle keer efoioMe&ke.................
pewveer mebmke=efle keer efoioMe&ke, nQ Fefleneme keLeeSb~~Deejefle.~~5~~
51

52

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer cegefvemegeleveeLe keer pevceYetefce

YeieJeeve eer vesefceveeLe keer pevceYetefce

jepeie=ner leerLe& keer Deejleer-14(B)

Meewjerhegj leerLe& keer Deejleer-15

lepe&kejleer nBt legcnejer hetpee..............

lepe&ceefvenejeW kee he...............

kejles nQ leerLe& keer Deejefle, Deelece peesefle peuesieer~


cegefvemegele eYeg keer Deee&, YeJe kes keuesMe njsieer~~
pee jepeie=ner peer-2~~ske.~~

pevceYetefce keer iegCeieeLee ieeSb~


oerhe Ie=lecee mepee kejkes ueeS~~ske.~~
vesefceveeLe eYet keer peveceYetefce nw~
ecegvee le hej yemee Meewjerhegj leerLe& nw~~
Yeefe MeyoeW mes nce oMee&Sb, oerhe Ie=lecee mepee kejkes ueeS~~1~~

Fme veiejer kes efieefjepe, Jemegceefle, keF& veece Meee ceW nQ~
Fefleneme peg[s nQ keF& eneb mes, leerLe& Oejesnj nQ~~
heeJeve Yetceer keer eMeieeLee, eMeJe=ef kejsieer~~cegefvemegele.~~1~~
ngS Je<e& kejes[eW peye leerLekej, cegefvemegele pevceW~
ceelee meesceeJeefle efheleg megefce$e kes, cenue jleve yejmes~~
mJeieeX mes DeeS Fv-FveCeer, Yeefe kejer Leer~~cegefvemegele.~~2~~
eYeg ceneJeerj keer efoJeOJeefve, Leer henueer eneR efKejer~
ngDee Oece&ee kee Jele&ve, leye mes ee DeefOeke ye{er~~
efJehegueeeue heJe&le keer ee$ee, megKe lees<e Yejsieer~~cegefvemegele.~~3~~
Fme veiejer ceW nQ hebe hene[er, pees ceveYeeJeve nQ~
keF& cenecegveer ieS cees#e eneb mes, leerjLe heeJeve nw~~
nj ef mes ceefnceeMeeueer nw, nj Fe hetjsieer~~cegefvemegele.~~4~~
ceeB %eeveceleer kes ejCe he[s, De leerLe& efJekeeme ngDee~
keF&-keF& jeveeSb yeveeR, leerLe& kees megvoj he efceuee~~
Fvog Yetefce en hejce hetpe nw, hetpelee osieer~~cegefvemegele.~~5~~

Meewjerhegj kes Les jepee mecegefJepee~


efMeJeeosJeer kes mebie, jnles cenueeW cebs Jes~~
Jener Fefleneme meyekees yeleeSb, oerhe Ie=lecee mepee kejkes ueeS~~2~~
hevn cenerves cenue cebs Les yejmes jleve~
oes-oes keueeCekeeW mes Jees heeJeve veiej~~
Gmeer leerjLe keer ceefncee kees ieeSb, oerhe Ie=lecee mepee kejkes ueeS~~3~~
vesceer peer yeen kees peye eues petveeie{~
heMegyebOeve kees ueKe eues oer#ee kees Jeve~~
yeeueeefle eYeg kes heo efmej veceeSB, oerhe Ie=lecee mepee kejkes ueeS~~4~~
meefle jepegue ves Yeer, heefle kes ner heLe hes eue~
Ieesj lehe kees efkeee, Deeefe&kee ieefCeveer yeve~~
jlve$ee eeefhle kes nsleg OeeSb, oerhe Ie=lecee mepee kejkes ueeS~~5~~

MM 6 NN

keF& cegefveeeW ves efveJee&Ce heo heeee nw~


efmeYetefce Yeer en, leerLe& kenueeee nw~~
eboveeceleer Jees heo nce Yeer heeSb, oerhe Ie=lecee mepee kejkes ueeS~~6~~

53

54

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve eer ceneJeerj mJeeceer keer pevceYetefce

Meeele efveJee&CeYetefce

kegC[uehegj leerLe& keer Deejleer-16

meccesoefMeKej efme#es$e keer Deejleer-1

lepe&ns Jeerj legcnejs ejs hej..............

lepe&ceQ lees .............

ef$eMeuee kes ueuevee ceneJeerj keer, pevceYetefce Deefle veejer nw~


Deejefle kej uees kegC[uehegj keer, leerjLe Dee&ve megKekeejer nw~~ske.~~

ceQ lees Deejleer GleeB js, meccesoefieefjJej keer,


pee pee meccesoefMeKej, pee pee pee-2~~ske.~~

nw eeble efyenej ceW kegC[uehegj, peneB Jeerj eYet ves pevce efueee~
jepee efmeeLe& Deewj ef$eMeuee, ceelee kee Deebieve Oeve efkeee~~
Gme vebeeJele& cenue keer megvojlee evLeeW ceW Yeejer nw~~Deejefle....~~1~~

kene Meeele nw en efieefjjepe, Deveeoer keeueeW mes-Deveeoer keeueeW mes~


cegefe Jejles eneR mes efpevejepe, Deveeoer keeueeW mes-Deveeoer keeueeW mes~~
heeJeve nw, hetpe nw, efieefjJej keer Oetue nw, efmej hes e{eDees peer,
nes Oetueer efmej hes e{eDees peer~~ceQ lees......~~1~~

heueves cebs Petueles Jeerj oMe& mes, cegefve keer Mebkee otj ngF&~
MewMeJe ceW mebiece megj ves hejer#ee, ueer eYeg Jeerj keer efJepee ngF&~~
mevceefle SJeb ceneJeerj veece, leye mes ner he[e cevenejer nw~~Deejefle....~~2~~
ngS leerve keueeCeke Fme Yet hej, pe=efcYekee kes le hej %eeve ngDee~
eYeg cees#e ieS heeJeehegefj mes, FveW ves oerheeJeueer efkeee~~
Gve heeBe veeceOeejer efpeve keer, ceefncee peie Yej ceW veejer nw~~Deejefle....3~~
keg keeueoes<eJeMe pevceYetefce kee, he hegjevee ve ngDee~
hej efyyeme meeQJes pevceeslmeJe ceW, %eeveceleer mJej ietbpe G"e~~
Fefleneme hegve: meekeej ngDee, GlLeeve ngDee DeefleYeejer nw~~Deejefle....4~~
efpeme veiejer keer jpe ceneJeerj kes, keueeCeke mes heeJeve nw~
peneB Fv-FveCeer keer Yeeer kee, meoe cenkelee meeJeve nw~~
JeneB leerLe& efJekeeme ngDee efJemle=le, leerjLe keer efJe Deefle veejer nw~~Deejefle....5~~
eYegJej lesjer Fme pevceYetefce kee, keCe-keCe heeJeve ueielee nw~
nw heefjmej vebeeJele& cenue, pees veboveJeve mece ueielee nw~~
Fme efJekeefmele leerLe& kes nj efpevecebefoj, kee oMe&ve YeJenejer nw~~Deejefle....6~~

Fme egie kes efpevesej yeerme, cege ngS eneR mescege ngS eneR mes~
yeves efmeefMeuee kes F&Me, veceve keB efe mes-veceve keb efe mes~~
Deejleer kee Leeue ues, Yeefe megceve ceeue ues, meyekees yegueeTB ceQ,
nes YeeeW keer esueer yegueeTB ceQ~~ceQ lees......~~2~~
Fke yeej Yeer pees Jevovee, kejs Fme efieefjJej keerkejs Fme efieefjJej keer~
Gvekees efceueleer ve Gme YeJe mes, vejke De heMegieefle Yeer-vejke De heMegieefle Yeer~~
ceQ Yeer Fmeer YeeJe mes, MegYe ieleer keer eeJe mes, Yeeer jeeTB js,
nes efieefj hej e{ kejkes peeTB js~~ceQ lees.......~~3~~
meebJeefjee kee nw ecelkeej, meccesoeeue ceWmeccesoeeue ceW~
heejme heejme keer ner nw hegkeej, Deepe Yeer ceOegJeve ceW-Deepe Yeer ceOegJeve ceW~~
eboveeceefle Yeefe ceW, Deepe Yeer Meefe nw, GmeceW ner jce peeDees jss,
nes efieefj keer Deejefle kee heue heeDees js~~ceQ lees......~~4~~

efpeveMeemeve kes metjpe leerLekej, ceneJeerj kees veceve keb~


Gve leerLe& eCes$eer ceelee kees Yeer, YeefeYeeJe mes ceQ Jebotb~~
eboveeceleer en leerLe& Dee&vee, os efMeJeeflee megKekeejer nw~~Deejefle....7~~

MM 6 NN

55

56

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve $e+<eYeosJe efveJee&CeYetefce

YeieJeeve vesefceveeLe efveJee&CeYetefce

kewueeMe heJe&le keer cebieue Deejleer-2

efiejveej eqme#es$e leerLe& keer Deejleer-3

lepe&ceQ lees............

lepe&DeeDees yeeeW.............

ceQ lees Deejleer GleeB js, kewueeMe efieefjJej keer~

euees meYeer efceue kejW Deejleer, efme#es$e efiejveej keer~


vesefceeYeg kes leerve keueeCeke mes heeJeve MegYe Oeece keer~~
pee efiejveej efieeEj, yeesuees pee efiejveej efieeEj ~~ske.~~

pee pee kewueeMeefieefj, pee pee pee-2~~ske.~~


egie keer Deeoer ceW eYeg $e+<eYeosJe, Fme efieefj hej hengBes~Fme efieefj...
Deheves eesieeW kee kejkes efvejesOe, cegefehegjer hengBes~~ cegefehegjer......
FveW ves Petce-Petce, ve=le efkeee Oetce-Oetce, GlmeJe ceveeee js,
nes efveJee&Ce GlmeJe ceveeee js~ceQ lees..............~~1~~
eeJeleea Yejle >es JeneB, cebefoj yeveJeeS~ cebefoj...........
Gvekes Deboj jleve eeflecee, GvneWves heOejeF~~GvneWves.......
Yeeer kee jbie Lee, JewYeJe kes mebie Lee, KegefMeeeB ceveeF& LeeR,
GvneWves KegefMeeeB ceveeF& LeeR~~ceQ lees .............~~2~~
Jewmeer eeflecee efiejer hej Deepe, efoKeleer nQ keefueegie ceW~ efoKeleer....
Deejleer kee kejes Ketye "e", ceevees nw meleegie en~~ ceevees nw.....
ebovee ceQ Yeefe keB, Deelece ceW Meefe YeB, Fvekees efveneB js,
nes heeje-heeje heJe&le efveneB js~~ceQ lees.........~~3~~
MM 6 NN

57

petveeie{ ceW vesefceveeLe jepegue kees yeenve DeeS Les,


heMegDeeW keer eerlkeej megveer peye, ceve ner ceve DekegueeS Les,
eues efJejecevee neskej eYeg, jen iener efMeJeOeece keer~
vesefceveeLe...............~~pee-pee.~~1~~
jepegue Yeer heefle keer Devegieeefceefve, yeve vesceer keer MejCe ieF&,
oer#ee ues eYeg heeokeceue ceW, leheMejCe ceW ueerve ngF&,
meceJemejCe ceW ieefCeveer yeve, ngF heeJeve hetpe ceneve LeeR~
vesefceveeLe...............~~pee-pee.~~2~~
eWke heebeJeeR Fme heJe&le keer, eYeg kees peneB efveJee&Ce ngDee,
Fmeer leerLe& efiejveej mes efkeleves, cegefveeeW ves Yeer cees#e uene,
kej GlkeerCe& ejCe megjheefle ves, ieeee pee-peeieeve Yeer~
vesefceveeLe...............~~pee-pee.~~3~~
Fme heJe&le kee Jevove kejves, kegbokegbo ieg DeeS Les,
yeesue he[er hee<eeCe Deefcyekee, ecelkeej ojMeeS Les,
ngF& peerle efvee&vLe Oece& keer, Ssmeer ceefnceeJeeve Leer~
vesefceveeLe...............~~pee-pee.~~4~~
efpeve mebmke=efle keer Deefce Oejesnj, heeJeve hetpe leerLe& Dehevee,
Jele&ceeve ceW nj pewveer keer, ee kee MegYe kesv yevee,
cegefeOeece keer DeeMe efueS, ebovee pepetb efieefjjepe peer~
>esefceveeLe...............~~pee-pee.~~5~~
58

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

YeieJeeve ceneJeerj efveJee&CeYetefce

Deve efJeMes<e Deejleer

heeJeehegjer efme#es$e keer cebieue Deejleer-4


lepe&eeBo cesjs.............

Deejleer heeJeehegefjJej keer,


Jeerj eYet kes cees#eieceve mes, heeJeve mLeue keer~~Deejleer...~~ske.~~
efmeejLe kes Iej pevceW, kegC[uehegj Oeve ngDee Lee,
pe=efcYekee eece ceW eYeg kees, efhej kesJeue%eeve ngDee Lee~~Deejleer...~~1~~
keeefle&ke ke=<Cee ceeJeme kees, YeieJeve efveJee&Ce heOeejs,
meye kece& Dejer kees veeMee, pee efmeefMeuee hej jepes~~Deejleer...~~2~~
osJeeW ves veiejer ceW Dee, efveJee&CekeueeCe ceveeee,
DeieefCele oerheeW kees peueekej, GlmeJe Lee Ketye kejeee~~Deejleer...~~3~~
Gmekes eleerke ceW leye mes, oerheeJeefue heJe& euee nw,
megj vej Jebefole en leerjLe, leye mes ner hetpe ngDee nw~~Deejleer...~~4~~
FveW mes efJejeefpele ejCeeW, kees nj eeCeer vecelee nw,
heeJeehegefj kee peue cebefoj, Jen efoJe keLee kenlee nw~~Deejleer...~~5~~
ieewlece ieCeOej mJeeceer keer, en kesJeue%eeve Leueer nw,
oerheeJeefue keer mevOee ceW, efoJeOJeefve JeneR efKejer nw~~Deejleer...~~6~~
ieefCeveer ceeB %eeveceleer kes, peye ejCe he[s leerjLe hej,
YetceC[ue hej Jen eee, hewueer peie ceW veJe keerjle~~Deejleer...~~7~~
eYet Jeerj kee vetleve cebefoj, GmeceW Ke[dieemeve eeflecee,
eboveeceleer egie-egie leke, hewuesieer Oece& keer ceefncee~~Deejleer...~~8~~
MM 6 NN

59

Deefn$e heee&veeLe leerLe& keer Deejleer-1


Deejefle kejes js,
eYeg heee&veeLe Deefn$e leerLe& keer Deejefle kejes js~~ske.~~
efpeveMeemeve kes lesFmeJeW leerLekej heee&veeLe eYeg nQ~
Gvekes heee&veeLe yeveves keer keLee iebLe ceW JeefCe&le nw~~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
Fefleneme heg<e eer heee&veeLe keer Deejefle kejes js~~1~~
JeejeCeefme ceW ieYe& pevce, oer#ee keueeCeke eehle efkeee~
yeeueyeeeejer yevekej, meebmeeefjke megKe kee leeie efkeee~~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
eer Deemesve Jeeceevebove keer Deejefle kejes js~~2~~
kece"eej kes GhemeieeX kees, peneB eYet ves menve efkeee~
heeeJeefle OejCeW ves Dee, Ghemeie& otj kej veceve efkeee~~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
Ghemeie& efJepeslee heee&veeLe keer Deejefle kejes js~~3~~
heee&veeLe keer eLece osMevee, meceJemejCe ceW efKejer peneB~
Gmekes ner eefleheue ceW meceJemejCe keer jevee yeveer peneB~~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
kewJeueYetefce Deefn$e leerLe& keer Deejefle kejes js~~4~~
peneB hee$ekesmejer cegveer mes, mebyebefOele Fefleneme yevee~
heeeJeefle ves heee&heCee hej, efueKekej efoee GvnW mehevee~~
60

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,


DeefleMeeeer leerjLe Deefn$e keer Deejefle kejes js~~5~~
Fmeer leerLe& hej leerme eewyeermeer, kee efJeMeeue efpeveceefvoj nw~
ieefCeveer %eeveceleer ceelee keer, efceueer esjCee megvoj nw~~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
Gve meYeer meele meew yeerme eYet keer Deejefle kejes js~~6~~
Deefn$e ceW Deepe Yeer heeeJeefle, ceelee kee DeefleMee nw~
GhemeieeX kees otj Yeieekej, efJepee efoueeleer efveee nw~~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
eboveeceleer Gme efJepeeYetefce keer Deejefle kejes js~~7~~
MM 6 NN

Deejleer meben
YeieJeeve ceneJeerj

kesJeue%eeveYetefce pe=befYekee leerLe& keer Deejleer-2


lepe&-Pegcekee efieje js..........

Deejefle kejes js,


pe=befYekee leerLe& keer meye efceue kejkes, Deejefle kejes js~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
pe=befYekee leerLe& keer meye efceue kejkes, Deejefle kejes js~~~ske.~~
kegC[uehegj kes Jeerj eYet ves, kesJeue%eeve peneB heeee,
eLece jee Lee meceJemejCe, leye Fv yengle ner nj<eeee~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
kewJeueYetefce keer meye efceue kejkes, Deejefle kejes js~~1~~
YeJeelceepeve eYeg oMe&ve kej, meceioMe&ve kees heeles,
efoJeOJeveer keeeW veneR efKejer, en keesF& mecePe veneR heeles~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
DeefleMee %eeveer ceneJeerj eYet keer, Deejefle kejes js~~2~~
eerefJenej nesles-nesles, eeme" efove Ssmes efvekeue ieS,
jepeie=ner efJehegueeeue efieefj hej, FvYetefle Les hengBe ieS~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
Gme eLece osMeveemLeue keer meye, Deejefle kejes js~~3~~
efpeme Oejleer hej Jeerj eYet kees, kesJeue%eeve ekeeMe efceuee,
efceueer esjCee %eeveceleer peer keer, peerCeexej efJekeeme ngDee~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
Gme hejce hetpe Jebefole mLeue keer, Deejefle kejes js~~4~~
efpeve mebmke=efle kes Godiece mLeue, en meye leerLe& kens peeles,
Fvekes Dee&ve-Jebove mes, evoveeceleer YeefJe megKe heeles~
Deejefle kejes js, Deejefle kejes js, Deejefle kejes js,
Deelece efveefOe keer DeefYeuee<ee ueskej, Deejefle kejes js~~5~~

61

62

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

eewyeerme leerLekej pevceYetefce keer Deejleer-3

kegC[uehegj ceneJeerj eYet keer pevceYetefce DeefleheeJeve nw~


eewefyeme efpeve keer pevceYetefceeeB meesuen Deefle ceveYeeJeve nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~
eboveeceleer meye hegCeYetefce keer, Deejefle kejes js~~eewefyeme.~~6~~

Deejefle kejes js,


eewefyeme leerLekej pevceYetefce keer Deejefle kejes js~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~
eewefyeme leerLekej pevceYetefce keer, Deejefle kejes js~~ske.~~
MeeMJele pevceYetefce efpeveJej keer, veieefj DeeesOee ceeveer nw~
hej ngC[eJemeefhe&Ceer egie keer, yeoueer hegCe keneveer nw~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~
meye leerLekej keer hegCeYetefce keer, Deejefle kejes js~~eewefyeme.~~1~~

pevceYetefce kee en efJeOeeve, meyekes peerJeve kees meheue kejs~


meyekeer hegve: hegve: ee$ee, Deelece leerjLe kees eie kejs~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~
leerjLe SJeb leerLekej eYeg keer Deejefle kejes js~~eewefyeme.~~7~~
MM 6 NN

$e+<eYe, Deefpele, DeefYevebove, megceleer, eYeg Devevle leerLekej ves~


pevce DeeesOee ceW ueskej, heeJevelee Yej oer efhej GmeceW~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~
MegYe leerLe& DeeesOee pevceYetefce keer, Deejefle kejes js~~eewefyeme.~~2~~
eeJemleer, keewMeecyeer, JeejeCemeer, evhegefj, keekevoer~
mebYeJe,hee, megheejme, heejme, ev Je heg<heoble veiejer~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~
leerLekej pevce Je kece&Yetefce keer Deejefle kejes js~~eewefyeme.~~3~~
leerLe& Yeefkeehegjer, efmebnhegefj, ebheehegefj, keefcheueveiejer~
Meerleue, esees, Jeemeghetpe SJeb eYeg efJeceue keer pevcehegjer~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~
eejeW keueeCeke heeJeve Yet keer Deejefle kejes js~~eewefyeme.~~4~~
jlvehegjer, nefmleveehegjer, efceefLeuee, jepeie=n,Meewjerhegj~
Oece&, Meebefle, kegbLet, Dej, ceuueer, veefce, cegefvemegele, vesceerej~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~
Dee"eW efpeveJej keer pevceYetefce keer Deejefle kejes js~~eewefyeme.~~5~~
63

64

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

leerLekej hebekeueeCeke Yetefce keer Deejleer-4 (A)

leerLekej hebekeueeCeke Yetefce keer Deejleer-4 (B)

lepe&hebefKe[e..............

lepe&ceeF& js ceeF&..............

Deejleer keB ceQ meYeer leerLe&Oeece keer~


efpeveJejeW kes hebekeueeCe Oeece keer~~Deejleer........~~ske.~~

eewefyeme efpeve keer hebekeueeCeke leerLe& YetefceeeB heejer~


Gve leerLeeX keer cebieue Deejefle, Deelece efnle megKekeejer~~
yeesuees pee, pee, pee, eYet keer pee....~~ske.~~

eYeg keer pevceYetefce Jebovee mes pevce meheue nes~


eYeg keer leeieYetefce Dee&vee mes Oeve pevece nes~~
Petce Petce Yeefe keB, ve=le keB ceQ~
Deejleer eYet keer kejkes hegCe YeB ceQ~~Deejleer......~~1~~
Ieeefle kece&veeMe eYeg kees efoJe%eeve nes peneB~
Oevekegyesj veYe ceW meceJemejCe kees jeW JeneB~~
Petce Petce Yeefe keB ve=le keB ceQ~
Deejleer eYet keer kejkes hegCe YeB ceQ~~Deejleer......~~2~~
Dekece& veeMe eYeg kees cees#e eehle nes peneB~
efme#es$e Gvekees pewve ebLe MeeeeW ceW kene~~
Petce Petce Yeefe keB, ve=le keB ceQ~
Deejleer eYet keer kejkes hegCe YeB ceQ~~Deejleer......~~3~~
ceebieerlegbieer Deeefo Deewj keF& efme#es$e nQ~
Deve DeefleMeeeW mes hetCe& kens DeefleMee#es$e nQ~~
Petce Petce Yeefe keB, ve=le keB ceQ~
Deejleer eYet keer kejkes hegCe YeB ceQ~~Deejleer......~~4~~
Ie=le kee oerhe ueskes leerLe&#es$e Deejleer keB~
evoveeceefle oe ceW %eeveYeejleer YeB~~
Petce Petce Yeefe keB, ve=le keB ceQ~
Deejleer eYet keer kejkes hegCe YeB ceQ~~Deejleer......~~5~~
MM 6 NN

efpeve Deeiece ceW ceeves kesJeue, oes ner Meeele leerjLe,


leerLe& DeeesOee pevceYetefce, meccesoefMeKej cegeerLeue~
keeueoes<eJeMe ngF keueeCeke........
keeueoes<eJeMe ngF keueeCeke Yetceer lesF&me veejer~~Gve....~~1~~
meesuen leerLe& ngS leerLekej, pevcekeueeCe mes heeJeve,
ieYe&, pevce, lehe, %eeve eej, keueeCeke Yeer ceveYeeJeve~
hebekeueeCeke mes heeJeve...........
hebekeueeCeke mes heeJeve, echeehegefj keer jpe heejer ~~Gve...~~2~~
leerLe& eeeie ceW $e+<eYeosJe kes oer#ee, %eevekeueeCeke,
Deefn$e leerjLe hej heee& eYet kee %eevekeueeCeke~
peb=efYekee eece ceW Jeerj kees kesJeue......
peb=efYekee eece ceW Jeerj kees, kesJeue%eeve ngDee efnlekeejer~~Gve...~~3~~
efieefj kewueeMe mes DeeefoeYet, efiejveej mes vesceer mJeeceer,
echeehegj mes Jeemeghetpe, heeJeehegefj Jeerj mes veeceer~
yeerme ieS efveJee&Ce peneB...........
yeerme ieS efveJee&Ce peneB, meccesoefMeKej cevenejer~~Gve ....~~4~~
hebekeueeCeke mes heeJeve, es lesF&me leerLe& nceejs,
efpevemebmke=efle keer Deefce Oejesnj, jpe keCe efmej hej OeejW~
Deelcee leerLe& yeveeTb Fvot........
Deelcee leerLe& yeveeTb Fvot, Fe Ske nceejer~~ Gve....~~5~~
MM 6 NN

65

66

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

ceebieerlegbieer efme#es$e keer Deejleer-6


lepe&eebo cesjs Dee pee js................

Deejleer ceebieerlegbieer keer,


efme#es$e mes, efmeer kees eehle, efmeeW keer Deejefleee~~ske.~~
efvepe Deelceefmeef kejves kees, eYeg jece eneb Deees Les~
efveveeveJes keesef cegveer Yeer, eeEn mes efMeJeheo heees Les~~
Deejleer ceebieerlegbieer keer ~~1~~
ceebieer SJeb legbieerefieefj, oesveeW DeeoMe& Ke[s nQ~
Jeneb efveefce&le efpeveeueeeW ceW, efpeveJewYeJe Yejs he[s nQ~~
Deejleer ceebieerlegbieer keer ~~2~~
heJe&le keer leuener ceW efpeve, cebefoj Deeoerej kee nw~
DeefleMeekeejer eefleceeegle, cebefoj heejme eYeg kee nw~~
Deejleer ceebieerlegbieer keer ~~3~~
cegefvemegele leerLekej kee, efpevecebefoj Deefle efJemle=le nw~
eseebme efmevOeg metjer keer, en Deefce ngF& mce=efle nw~~
Deejleer ceebieerlegbieer keer ~~4~~
eYeg cesje en Ie=le oerheke, Deblej keer peesefle peueeJes~
eboveeceleer efmeeW keer, jpe keCe cegPekees efceue peeJes~~
Deejleer ceebieerlegbieer keer ~~5~~
MM 6 NN

67

68

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

cebieue Deejleer-7

pecyeterhe keer Deejleer-8

lepe&-eebovehegj kes ieeBJe ceW yeguee ues meebJeefjee..........

Ie=le oerheke kee Leeue ues, GleeB Deejefleee, ceQ lees heeBeeW hejceser keer~
heeBeeW hejceser keer SJeb eewyeermeeW efpeveJej keer~~Ie=le oerheke.~~ske.~~
meceJemejCeegle DeefjnbleeW keer, efmeefMeuee kes efmeeW keer-2
YeJeogKe veeMeve nsleg ner, GleeB Deejefleee ceQ lees heeBeeW hejceser keer~~1~~
hejceser Deeeee& GheeOeee meeOeg cees#eheLeieeceer nw-2
jlve$ee keer eeefhle efnle, GleeB Deejefleee ceQ lees heeBeeW hejceser keer~~2~~
cegefveJej ner lees kece& veeMe, Deefjnble-efme heo heeles nQ-2
kece& efJeveeMeve nsleg ner, GleeB Deejefleee ceQ lees heeBeeW hejceser keer~~3~~
eewyeerme efpeve peneB pevces SJeb peneB mes cees#e heOeejs nQ-2
Gve meye heeJeve leerLe& keer, GleeB Deejefleee ceQ lees heeBeeW hejceser keer~~4~~

pee pecyeterhe efpeveb, mJeeceer pee pecyeterhe efpeveb~


Fmekes yeereeWyeere megMeesefYele, mJeCee&eue Deveghece~~ pee.~~ske.~~
pecyetgce mes meeLe&ke, pecyeterhe kene~~mJeeceer.~~
ceefCecee veie ewleeuee-2, mes egle MeesYe jne~~ pee.~~1~~
ces megoMe&ve hetJe& Dehej ceW, yeefeme nQ veiejer~~ mJeeceer.~~
leerLekej keer melele peneb hej-2 efoJeOJeefve efKejleer~~ pee.~~2~~
efmeket De megjie=n ceW Yeer, efpeveeeflecee MeeMJele~~mJeeceer.~~
$e+ef meefnle $e+ef<e Jevove kejkes-2 heerles hejceece=le~~ pee.~~3~~
efme kesJeueer leerLekej De, hejceser nesles~~mJeeceer.~~
Fme ner Yet hej pevces-2 De efMeJe Yeer hengb es ~~ pee.~~4~~

osJe-Meee-ieg leerveeW peie ceW, leerve jleve ceeves nQ-2


Deelece efveefOe kes nsleg ner, GleeB Deejefleee ceQ lees heeBeeW hejceser keer~~5~~

Fmeer nsleg en erhe peiele ceW, heeJeve hetpe kene~~ mJeeceer~~


leerLekej pevceeefYe<eske Yeer-2 kejles Fv peneb~~ pee.~~5~~

leerve ueeske kes efpeveceefvoj, ke=ef$ece-Deke=ef$ece efpeleves nQ-2


Gve meyekeer eboveeceleer, GleeB Deejefleee ceQ lees heeBeeW hejceser keer~~6~~

nefmleveeiehegj ceW en jevee, JewYeJehetCe& yeveer~~mJeeceer.~~


%eeveceleer keer Decejke=leer en-2 megvoj meewKe Ieveer~~ pee.~~6~~

heeBeeW hejceser keer SJeb eewyeermeeW efpeveJej keer-2


Ie=le oerheke kee Leeue ues, GleeB Deejefleee ceQ lees heeBeeW hejceser keer~~7~~

De"meej efpeveiesn Deke=ef$ece, DeefleMee egle MeesYeW~~mJeeceer.~~


uenW ebovee ece mes efMeJehegj-2, pees efpeveJej hetpeW~~ pee.~~7~~

MM 6 NN

MM 6 NN

69

70

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

efJeeceeve yeerme leerLekej keer Deejleer-9

eer megoMe&ve ces keer Deejleer-10 (A)

lepe&eebo cesjs Dee pee js..............

Deejleer yeerme efpevesej keer-2


efJeeceeve eer yeerme leerLekej, heebe efJeosneW keer~~Deejleer.~~
pecyeterheeefoke {eF&, erheeW ceW heebe efJeosne~
nQ eej-eej heebeeW ceW, nesles leerLekej osJee~~
Deejleer yeerme.................~~1~~
nQ Deepe Yeer Gve #es$eeW ceW, efJenjCe kejles leerLekej~
FmeefueS kens peeles nQ, es efJenjceeCe leerLekej~~
Deejleer yeerme.................~~2~~
meercevOej Deeefoke Gve ner, efpeveJej keer es eefleceeSb~
keceueeW hej jepe jner nQ, es yeermeeW efpeveeefleceeSb~~
Deejleer yeerme................~~3~~
Gvekee en heeJeve cebefoj, nw eLece yeej Fme Yet hej~
ieefCeveer ceeB %eeveceleer keer, esjCee efceueer nw megvoj ~~
Deejleer yeerme....................~~4~~
Fvekeer Deejefle kej ceQ Yeer, leerLekej yevevee eentb~
ebovee eYet Yeeer mes, mee#eele oMe& kej heeTb~~
Deejleer yeerme................~~5~~

pee eer ces efpeveb, mJeeceer pee eer ces efpeveb~


meesuen ewleeuee mes, MeesefYele efieefj Deveghece~~ pee.~~ske.~~
YeMeeue Jeve Yet hej, Jeve GheJeve meesns~mJeeceer..........
eG efoefMe eej efpeveeuee, efpeve eeflecee MeesYes~~ pee.~~1~~
heebe Meleke eespeve hej, veboveJeve Deelee~~mJeeceer.......
mee{s yeeme" menme megeespeve, megceveme ceve Yeelee~~ pee.~~2~~
ebheke le Deeefoke mes, cebef[le ewleeuee~mJeeceer........
keebeve ceefCecee MegYe jlveeW mes, megboj efpeve Deeuee~~ pee.~~3~~
menme eerme megeespeve, heeb[gke meewKe Yejs~mJeeceer......
leerLekej DeefYe<eske peneb hej, megj vej vo kejW~~ pee.~~4~~
efyecye Deesleve neskej, esleve heue osJeW~mJeeceer.........
YeeJe ebovee peie ceW, KegefMeeeb Yej osJeW~~ pee.~~5~~
MM 6 NN

MM 6 NN

71

72

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

eer megoMe&ve ces keer Deejleer-10 (B)

meceJemejCe keer Deejleer-11

lepe&ceQ lees Deejleer.............

lepe&leve [esues......................

ceQ lees Deejleer Gleeb js, ces megoMe&ve keer,


pee pee pee ces efMeKej, pee pee pee~~ske.~~

pee pee efpeveJej kes, meceJemejCe keer, cebieue oerhe epeeue kes,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~

ye[s megvoj nQ efpeveefyecye, ces kes cebefoj ceW~ces kes...........


eejeW efoMee ceW eej efyecye, ces kes cebefoj ceW~~ces kes.......
Yeefe kejes Ietce-Ietce, ve=le kejes Petce-Petce, peerJeve megOeejes js,
nes nes heeje-heeje peerJeve megOeejes js~~ceQ lees Deejleer.........~~1~~

meceJemejCe kes yeere eYet peer, veemeeef efJejepes~


ieCeOej cegefve vejheefle mes MeesefYele, yeejn meYee megjepes~~eYet peer..........
DeeWkeej OJeefve, megve kejkes cegefve, jle jnW mJe hej keueeCe ceW,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~1~~

SsjeJele hej e{kej, Fv peelee nw ces hes~~Fmeer ner ces hes~~


leerLekej kee pevceeefYe<eske, kejlee nw ces hes~~ Fme ner ces hes~~
eej Jeve nQ MeesYe jns, osJe peneb Kesue jns, DeeYee efvejeueer nw,
nes nes efpevekeer DeeYee efvejeueer nw~~ceQ lees Deejleer.........~~2~~

eej efoMee kes ceevemlecYeeW kees Yeer cesje Jevove~


efceLeeer efpevekees ueKekej heeles meceioMe&ve~~eYet peer.......
kejkes oMe&ve, eYeg kee Jebove, meceked kee ngDee eeej nw,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~2~~

Fme ces keer ceefncee Deefeble, ebLeeW ceW kenles nQ~~ebLeeW ceW.......
kejs evoveeceleer pees eYeg Yeefe, efmeer kees Jejles nQ~~ efmeer kees......
mJeCee&eue ces kens, Deke=ef$ece efpeveefyecye jns, jevee nw heejer js,
nes nes jevee nw heejer js~~ceQ lees Deejleer........~~3~~
MM 6 NN

OJepeeYetefce kes Deboj osKees, TBes OJepe uenjeSb~


ceeueeefoke efevneW mes egle Jes, efpeveJej kee eMe ieeSb~~eYet peer......
MegYe keuheJe=#e, efmeeLe&Je=#e, mes meceJemejCe megKekeej nw~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~3~~
YeJeveYetefce kes mletheeW ceW, efpeveJej efyecye efJejepeW~
eoMeieCe egle eerceC[he ceW, meceier jepeW~~eYet peer........
DeieefCele JewYeJe, egle yeee efJeYeJe mes, MeesYe jns YeieJeeve nQ,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~4~~
Oece&eeegle ievOekeger hej, DeOej eYet jnles nQ~
Gvekeer Deejefle mes ner eboveeceleer, og:Ke njles nQ~~eYet peer........
Je=<eYesej keer, hejcesej keer, iegCe ceefncee Dehejcheej nw~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~5~~

73

74

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

eR eeflecee keer Deejleer-12

vevoerej heJe& keer Deejleer-13

lepe&meepeve cesje Gme heej nw..............

lepe&leerjLe kej uees hegCe kecee uees....................

eR kees cesje vecemkeej nw,


eewefyeme efpeveJej mes pees meekeej nw~nes Dees.....
Deejefle keB ceQ yeejcyeej nw,
eewefyeme efpeveJej kees vecemkeej nw~~ske.~~

euees meye efceue Deejefle kej uees,


euees meye efceue Deejefle kej uees~
vevoerej kes yeeJeve cebefoj keer Deejefle kej uees~~euees.~~ske.~~

heeeYe Jeemeghetpe jepeles, keuee ceW oesveeW ner efJejepeles~~


ueeue JejCe MegYekeej nw, oesveeW eYet kees vecemkeej nw~~eR.~~1~~
heejme megheejme nefjle JeCe& kes, mehe& Je mJeefmleke efpevekes efevn nQ~
Fvemes megMeesefYele F&keej nw, efpeveJej egieue kees vecemkeej nw~~eR.~~2~~
eveYe heg<heovle veece nw, evcee ceW efJejepeceeve nQ~
MJesle OeJeue Deekeej nw, efpeveJej keer Deejefle megKekeej nw~~eR.~~3~~
cegefvemegele vesceereYeg Meece nQ, efpevekee efyevog ceW mLeeve nw~
oerheke ues DeeS eYeg kes ej nQ, Deejefle Gleeb yeejcyeej nw~~eR.~~4~~

$e+<eYeeefpele mebYeJe DeefYeveboveb, megceefle Meerleue esees efpeveJejced~


efJeceue Deveble Oece& meej nQ, Meebefle, kegbLeg, Dej kejles heej nQ~~eR.~~5~~
ceefuueeYeg veefceveeLe jepeles, meyekes ner mebie ceW efJejepeles~
Jeerje keer ceefncee Dehejcheej nw, Deejefle Gleeb yeejcyeej nw~~eR.~~6~~
meesuen leerLekej eR ceW MeesYeles, kesMeefjee JeCe& mes megMeesYeles~
mJeCe& efJe megKekeej nw, Deejefle Gleeb yeejcyeej nw~~eR.~~7~~

ceOeueeske ceW Dece erhe kee, veece vevoerej nw~


Gmeer erhe kes eejeW efoMe ceW, yeeJeve ceefvoj nQ~
GvneR eYeg keer Deejefle kej uees,
Debpeve oefOecegKe jeflekej heJe&le keer Deejefle kej uees~~euees.~~1~~
kesJeue Fv osJeieCe ner, Fme erhe ceW peeles nQb~
vevoerej heJeeX ceW Jeneb hej, Oetce ceeeles nQ~~
cesefieefj keer Deejefle kej uees,
cevegpe #es$e kes hebeces, efpevekeer Deejefle kej uees~~euees.~~2~~
keeefle&ke, heeuiegve, <ee{ ceeme ceW heJe& nw en Deelee~
Deeeefvnke ee vevoerej, kenkej hetpee peelee~
efme eYeg keer Deejefle kej uees,
Deke=ef$ece meye efpeveJej efyecyeeW, keer Deejefle kej uees~ euees.~~3~~
efmeeW keer Jebovee keee& keer, efmeer kejleer nw~
Yeeer mes eboveeceleer, cegeer Yeer efceueleer nw~~
Dele: Yeeer legce Yeer kej uees,
eer efpevecebefoj, efpeveeefleceeDeeW keer Deejefle kej uees~ euees.~~4~~
MM 6 NN

eboveeceleer kejs Jebovee, Oeeve kejes lees og:Ke jbe vee~


hebeJeCe& megKekeej nw, Deejefle mes neslee yes[e heej nw~~eR.~~8~~
MM 6 NN

75

76

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

ceOeueeske kes eej meew DeeJeve


efpevecebefoj keer Deejleer-14

meneket eqpeveefyecye keer Deejleer-15

lepe&ceve [esues..........

pee efme eYees, Dejnble eYees, Deke=ef$ece efpeveJej Oeece keer,


ceQ Deepe GleeB Deejefleee~ske.~
ceOeueeske ceW eej Meleke, DeeJeve efpeve ewleeuee~
efpeveeeflecee mes MeesefYele megvoj, meewKe megOeejme Deeuee~~eYet peer.~~
eYeg oMe& kejes, mheMe& kejes, MegYe ejCeOetefue YeieJeeve keer,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~1~~
leerve $eegle eerefpeveeeflecee, efmebnemeve hej jepes~
eewme" eBJej {gjeJeW megjieCe, Deewj yepeeJeW yeepes~~eYet peer.~~
eYegheo vece uees, ceve cesW Oej uees, DeeWkeej Oegveer YeieJeeve keer,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~2~~
efvepeevebo megKe kes meeiej ceW, ceive eYees jnles nQ~
Jeerlejeie hejceeveboece=le, mJeelece jme eKeles nQ~~eYet peer.~~
legce Yeer eKe uees, Deelece jme kees, en JeeCeer nw cegefveveeLe keer,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~3~~
cebieue Deejefle kejkes eYegJej, ener eeevee kejles~
Deheves mes iegCe cegPekees oskej, efvepe mece cegPekees kej ues~~eYet peer.~~
eer efme eYees, Dejnble eYees, eboveeceleer efMeJeOeece keer,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~4~~

lepe&Pegcekee efieje js.......

Deejefle kejes js,


eer meneket kes efpeveefyecyeeW keer Deejefle kejes js~ ske.~~
Fvekeer Deejefle pevece pevece kes, heehe efleefcej kees njleer nw~
hegCe mete& keer efoJeeYee mes, Devlej keefueeeB efKeueleer nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer meneket kes efpeveefyecyeeW keer Deejefle kejes js~~1~~
eer efpevemesvemetefj ves eYeg kes, mene veece yeleueeS nQ~
ceevees Gvekes ner eleerke ceW, es efpeveefyecye yeveeS nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer meneket kes efpeveefyecyeeW keer Deejefle kejes js~~2~~
Ske npeej Dee" Ke[dieemeve, eeflecee nQ FmeceW jnleer~
efpeveJej kes Fke menme Dee" veeceeW kees pees eieefle kejleeR~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer meneket kes efpeveefyecyeeW keer Deejefle kejes js~~3~~
Ske npeej Dee" ue#eCeegle, keee cegPes Yeer efceue peeJes~
Fvekes Jebove mes cegPekees, ebovee ener heue efceue peeJes~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer meneket kes efpeveefyecyeeW keer Deejefle kejes js~~4~~
MM 6 NN

MM 6 NN

77

78

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

lesjnerhe jevee keer Deejleer-16

ieCeOej mJeeceer keer Deejleer-17

Deejefle kejes js,


lesjnerheeW kes efpeveefyecyeeW keer Deejefle kejes js~~ ske.~~
leerve ueeske ceW ceOeueeske kes Deboj erhe DemebKe kens~
GveceW mes lesjnerheeW ceW Deke=ef$ece efpeveefyebye jnW~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eG Mele DeeJeve efpevecebefoj keer Deejefle kejes js~~1~~
FveceW {eF& erheeW leke ner cevegpe #es$e kenueelee nw~
hebe Yejle hebewjeJele #es$eeW kee Me megnelee nw~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eerhebeces kes efpeveefyecyeeW keer Deejefle kejes js~~2~~
hebece #eerj meceg kes peue mes eYeg kee pevce vnJeve neslee~
Dece erhe veboerej ceW FveW eje Dee&ve neslee~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
kegC[ueJej Deewj ekeJej erhe keer Deejefle kejes js~~3~~
Fve meyekee JeCe&ve efleueeseheCCeefe ebLe ceW efceuelee nw~
oMe&ve kej mee#eeled hegCe kee keceue oe ceW efKeuelee nw~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
{eF& erheeW kes meceJemejCe keer Deejefle kejes js~~4~~
ieefCeveerecegKe %eeveceleer ceeleepeer ves nceW yeleeee nw~
nefmleveehegj ceW en jevee efpevecebefoj ceW yeveJeeee nw~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
evoveeceleer Fme DeodYegle ke=efle keer Deejefle kejes js~~5~~

lepe&leve [esues....................

pee pee $e+ef<eJej, ns $e+erej, keer cebieue oerhe epeeue kes,


ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~ske.~~
leerve vetve veJe keesef cegveerej, {eF& erhe ceW nesles~
Ieesj lehemee kes eje, efvepe kece& keeefuecee Oeesles~~ieg peer~~
ieCeOej Yeer nQ, egleOej Yeer nQ, Fve cegefveeeW ceW mejleepe Jes
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~1~~
Je=<eYemesve mes ieewlece leke nQ, leerLekej kes ieCeOej~
meyeves ner kewJeue eehle kej, heeee heo hejcesej~~ieg peer.....
eYeg efoJeOJeefve, megve kejkes cegveer, kejles efvepe hej keueeCe nQ~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~2~~
ieCeOej kes Deefleefje lehemJeer, cegefve keer $e+er heeles~
Gvekees vecekej vej-veejer kes, jesie, Meeske veMe peeles~~ieg peer.~~
DeefCecee, ceefncee, ueefIecee, ieefjcee Fleeefo $e+efeeb eehle nQ~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~3~~
Fve cegefveeeW kes Jebove ceW, efvepe Jebove Yeer kejvee nw~,
keeeWefke eboveeceleer cegPes Yeer, Fke efove efMeJe Jejvee nw~~ieg peer.~~
%eeveer Oeeveer, egle efJe%eeveer, ieg kees Jevove Mele yeej nw~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~4~~
MM 6 NN

MM 6 NN

79

80

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

mehle$e+ef<e YeieJeeve keer Deejleer-18

mejmJeleer ceelee keer Deejleer-19

lepe&ceQ lees Deejleer.........

lepe&Pegcekee efieje js.........

ceQ lees Deejleer Gleeb js, mehle $e+<eerMJej keer~


pee-pee-pee mehle$e+ef<e, pee pee pee~~ ske.~~

Deejefle kejes js,


efpeveJeeCeer ceelee mejmJeleer keer Deejefle kejes js~

henues cegefveJej nQ megjceveg, eejCe $e+erOej.....eejCe$e+erOej~


otpes $e+ef<eJej nQ eerceveg, peve peve kes efnlekej....peve peve kes~
Fvekees vecemkeej keb, Fvekee melkeej keb, Fvekees efveneb js,
nes-heeje-heeje cegKe[e efveneb js...ceQ lees.....~~1~~

eoMeebiecee egleosJeer kee es efleueke meceioMe&ve~


Jee OeejleeR eeefjle kes eewon hetjye kes DeeYet<eCe~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
Deekeej meefnle Gve egleosJeer keer Deejefle kejes js~~1~~

eerefveee cegveerej le=leere, leheue#ceer Yelee&.....leheue#ceer Yelee&~


meJe&megvoj $e+<eerej elegLe&, Deelece megKekelee&....Deelece megKekelee&~~
Yeefe keb Petce-Petce, ve=le keb Ietce-Ietce, peerJeve megOeeb js,
nes-heeje-heeje cegKe[e efveneb js...ceQ lees.....~~2~~
eer peeJeeve cegveer hebece, nQ hebeceieefleoelee.....hebeceieefleoelee~
efJeveeueeueme Je peeefce$e veece, iegJej megKeoelee....iegJej megKeoelee~
meeleeW es $e+ef OejW, efJenjCe Fke mebie kejW, eeflecee efveneb js~
nes heeJeve Fvekeer eeflecee efveneb js... ceQ..........~~3~~
ceLegjehegj keer ceneceejer, otj ngF& Fvemes........otj ngF& Fvemes~
jepee Me$egIve keer veiejer, heefJe$e ngF& Fvemes......heefJe$e ngF& Fvemes~~
ebovee ieg Yeefe keb, keeee ceW Meefe Yeb, heue-heue hegkeeb cew,
nes FvneR kees heue-heue hegkeebb ceQ......ceQ lees.....~~4~~
MM 6 NN

Fvekes DeejeOeve mes %eeveeJejCe kece& #ee neslee nw~


ceefle egle %eeve eehle neskej, De%eeve mJeeb Jee neslee nw~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
leerLekej eYeg keer efoJeOJeefve keer Deejefle kejes js ~~2~~
cevehee&e%eeveer ieCeOej Yeer, egle DeejeOeve kejles nQ~
leYeer Ieeefleee kece& veeMekej, kesJeue%eeveer yeveles nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
kewJeueceeer MeerleueJeeCeer keer Deejefle kejes js ~~3~~
cegefve kes Debie hetJe& keer ceefncee, lees Deeiece ceW efceueleer nw~
meceieq Deeefe&kee ieejn, DebieeW kees he{ mekeleer nw~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
meewvoe&Jeleer ceeB mejmJeleer keer Deejefle kejes js~~4~~
MegYe Jee OeeefjCeer, nbmeJeeefnveer, mejmJeefle ceelee nQ~
%eeve efkejCeegle egleceelee evoveeceleer megKeoelee nw~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
egle%eeve meceefvJele mejmJeleer keer Deejefle kejes js ~~5~~
MM 6 NN

81

82

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

ue#ceer ceelee keer Deejleer-20

ceC[ue efJeOeeve keer Deejleer

lepe&eeBo cesjs Dee pee js............

Deejleer ue#ceer osJeer keer-2


Oeve Oeeve keer mecheefle osves Jeeueer ceeB keer kejes Deejefleee~~
Deejleer.~~ske.~~
efpeveMeemeve ceW efpeveJej keer, es Yee kener peeleer nQb~
pees Fvekeer Yeeer kejles, Gvekes Iej ceW Deeleer nQ~~
Deejleer ue#ceer osJeer keer ~~1~~
eYeg meceJemejCe kes Deeies, Deeies ue#ceer eueleer nQb~
efpememes eYeg kes JewYeJe ceW, keg keceer ve jn mekeleer nw~~
Deejleer ue#ceer osJeer keer ~~2~~
Oeve JewYeJe kes Fgke peve, Fvekee DeejeOeve kejles~
DeeefLe&ke mebke veMe peelee, Fefle heue kees Jes ueYeles~~
Deejleer ue#ceer osJeer keer ~~3~~
ns ue#ceer ceelee cegPekees Yeeer kee Ssmee Jej oes~
ueewefkeke DeeOeeeflceke ue#ceer, eboveeceleer ceve Yej oes~~
Deejleer ue#ceer osJeer keer ~~4~~
MM 6 NN

veJeosJelee efJeOeeve Deejleer-1


pee veJeosJe eYees, mJeeceer pee veJeosJe eYees~
MejCe legcnejer DeeS, Deejefle nsleg eYees~~ pee.~~
eer Deefjnble efpevesej, eLece osJe ceeves~ mJeeceer eLece........
otpes osJe keneles, efmeefMeuee mJeeceer~~ pee.....~~1~~
eGmebIe veeeke metjer, le=eflee osJelee nQ~ mJeeceer le=eflee......
eewLes osJe keneS, GheeOeee cegefve nQ~~ pee.......~~2~~
meJe&meeOeg nQ hebece, eer efpeveOece& "e~ mJeeceer eer efpeve............
mehlece osJe efpeveeiece, efpeveJeemeej kene~~ pee....~~3~~
eer efpeveewle nQ Dece, efpeveeeflecee peevees~ mJeeceer efpeve........
eer efpeveewleeuee kees, osJe veJece ceevees~~ pee....~~4~~
{eF& erhe kes Devoj, es veJe osJe jnW~ mJeeceer es veJe.......
Gvekeer Yeeer kejkes, vej Yeer osJe yeveW~~ pee....~~5~~
oes ner osJelee Deeies, erheeW ceW ceeves~ mJeeceer erheeW...........
eer efpeveewle efpeveeuee, Deke=ef$ece ceeves~~ pee....~~6~~
veJeosJeeW keer Deejefle, kejles pees efveMe efove~ mJeeceer kejles....
uenW eboveeceefle Jes, megKe meeOeve eefleheue~~ pee....~~7~~
MM 6 NN

83

84

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

hebeces eqJeOeeve keer Deejleer-2

ieCeOejJeuee efJeOeeve keer Deejleer-3

pee eer cesefpeveb, mJeeceer pee eer cesefpeveb~


{eF& erheeW ceW nQ-2, hebeces Deveghece~~ pee.~~
ces megoMe&ve eLece erhe kes, ceOe efJejepe jne~mJeeceer.~
meesuen ewleeuee mes-2, mJeefCe&ce jepe jne~~ pee.~~1~~
hetJe&Oeelekeer KeC[ erhe ceW, efJepee ces Meeele~mJeeceer.~
$e+ef<eieCe Jebove kejves peeles-2, heerles hejceece=le~~ pee.~~2~~
Dehej Oeelekeer Deeueces mes, megvoj MeesYe jne~mJeeceer.~
leerLekej pevceeefYe<eske Yeer-2, kejles Fv peneB~~ pee.~~3~~
heg<kejeOe& kes hetJe& Dehej ceW, ces e ceeves~mJeeceer.~
ceboj efJeegvceeueer-2, veeceeW mes peeves~~ pee.~~4~~
hebeces kes Demmeer, efpeveceefvoj MeesYeW~mJeeceer.~
Fke meew De" efpeveeeflecee, megj vej ceve ceesnW~~ pee.~~5~~
pees peve ee efe mes, eYeg Deejefle kejles~mJeeceer.~
Jener eboveeceefle ece mes, YeJe Deejle njles~~ pee.~~6~~
MM 6 NN

lepe&eeBo cesjs Deepee js...........

Deejleer ieCeOej mJeeceer keer~


$e+ef meceefvJele, meyekee kejW efnle, efvepe ceW meoe jle jnles~~ske.~~
cegefve ele OeejCe kej pees vej, Geese lehemee kejles~
lehe kes ner yeue hej Jes cegefve, veevee $e+er kees Jejles~~
Deejleer ieCeOej mJeeceer keer ~~1~~
eer efJe<Cegkegceej cegveer kees, ngF& eehle efJeefeee $e+er~
Ghemeie& otj kej cegefve kee, nes ieF& meheue Gve $e+er ~~
Deejleer ieCeOej mJeeceer keer ~~2~~
De#eerCeceneveme $e+er, egle cegefve Deenej peneB nes~
Gvekeer $e+er mes Gme efove, De#ee Yeb[ej JeneB nes~~
Deejleer ieCeOej mJeeceer keer ~~3~~
eejCe$e+eregle $e+ef<eieCe, DeekeeMeieceve kejles nQ~
{eF& erheeW kes Deboj, efJeejCe kejles jnles nQ~~
Deejleer ieCeOej mJeeceer keer ~~4~~
keefuekeeue ceW keesF& cegefveJej, veeEn $e+ef eehle kejles nQ~
eboveeceleer efhej Yeer Jes, Meeeregle lehe kejles nQ~~
Deejleer ieCeOej mJeeceer keer ~~5~~
MM 6 NN

85

86

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

meneveece efJeOeeve keer Deejleer-4

leerve eewyeermeer efJeOeeve keer Deejleer-5

lepe& pee.............

lepe&Pegcekee efieje js........

pee Devleee&ceer, mJeeceer pee Devleee&ceer~

Deejefle kejes js,


eer $ewkeeefueke eewyeermeer efpeve keer Deejefle kejes js~ske.~

menme Dee" iegCeOeejer, efmeefefeee mJeeceer~~ pee.~~ske.~~


efvepe ceW efvepe nslet ner, efvepe kees pevce efoee~mJeeceer............
Dele: mJeecYet kenkej, peie ves veceve efkeee~~ pee.~~1~~
eej Ieeefleee veeMe DeOe&, veejerej kenueeS~mJeeceer F&ej.......
peie kes Meebefle efJeOeelee, Mebkej kenueeS~~ pee.~~2~~
Fv mene ves$eeW mes, lesje oMe& kejW~ mJeeceer..................
veece meneeW eje, mebmlegefle ve=le kejW~~ pee.~~3~~
meceJemejCe kes DeefOeheefle, efpeveJej keer JeeCeer~~mJeeceer..........
ieCeOej cegevf eieCe vejheefle, meyekeer keueeCeer~~ pee.~~4~~
pees eYeg lesjs iegCe keer, Deejefle efvele kejW~mJeeceer..............
Jener eboveeceleer peiele keer, heer[e meJe& njW~~ pee.~~5~~
MM 6 NN

Yetlekeeue kes eewefyeme efpeveJej, leerLe& DeeesOee ceW pevceWs~


hegve: jepeJewYeJe kees lepekej, veive efoiecyej cegveer yeves~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
kesJeue%eeveer leerLekej efpeve keer Deejefle kejes js~~1~~
Jele&ceeve keer eewyeermeer ceW, heeBe DeeesOee ceW pevceW~
Mes<e meYeer leerLekej Deueie, Deueie mLeeveeW ceW pevceW~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
Gve meye efpeveJej keer pevceYetefce keer Deejefle kejes js ~~2~~
YeeefJekeeue kes meye efpeveJej, meekeslehegjer ceW pevceWies~
Oevekegyesj leye jlveJe=ef mes, veiejer heeJeve kej osWies~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
cenehee Deeefo eewyeermeeW efpeve keer Deejefle kejes js~~3~~
$ewkeeefueke eewyeermeer keer, eefleceeSB meYeer yenej nQ~
Oece&leerLe& yeleueeves mes, Fvekees kenles leerLekej nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
esleve Je Deesleve meye leerjLe keer Deejefle kejes js~~4~~
leerveeW mevOeeDeeW ceW pees, efpeveJej keer Deejefle kejles nQ~
Jener eboveeceleer peiele ceW, leerve jlve kees Jejles nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
jlve$ee mebegle meye efpeveJej keer Deejefle kejes js ~~5~~
MM 6 NN

87

88

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

eqmeee eqJeOeeve keer Deejleer-6 (A)

Deejleer eqmeee efJeOeeve keer-6 (B)

ce ce ce ce yeepes IegbIe~
efmeee hee" keer ceQ Deejleer keB~~sske.~
Dee" kece& veeMe kejkes Deehe efme yeve iees~
Dee" iegCe kees eehle kejkes Deelcee ceW jce iees~~
FmeerefueS Gve iegCeeW keer Deejleer keB~
efmeee hee" keer ceQ Deejleer keB ~~1~~
cewveemegvojer ves efmeee hee" Lee efkeee~
heefle kee keg jesie eYeg keer Yeefe mes efcee efoee~
Yeefe mes ceQ Yeer legcnejer Deejleer keB~
efmeee hee" keer ceQ Deejleer keB~~2~~
efmeeYeg kee mebmcejCe Yeer keee&efmeef kees kejs~
efmeefMeuee tkes Meyo Jeie&CeeSB Deeleer nQ~~
Meyo heg<he ietbLe kes ceQ Deejleer keB ~
efmeee hee" keer ceQ Deejleer keB~~3~~

lepe&efceuees ve legce lees................

efmeee keer Deejefle ieeSB, ejCeve MeerMe PegkeeSB


eYet kee Deemeje nw~~ske.~~
eYet leerveeW ueeskeeW kes, legcneR jKeJeejs kejleej nes~ nes.........
kece&ee peerlekej legce, efmeefefeee kes Yejleej nes~~ nes......
Yee legcnejer, Yeefe jeeSB, ee megceve e{eSB,
eYet kee Deemeje nw ~~1~~
ns oerveeveeLe nes, jbie uees nceW Yeer Gmeer jbie ceW~ nes...........
cewvee ves jbiee efpemeceW, eerheeue kees veS jbie ceW~~ nes...........
Gmeer nes nce Yeer, ceve ceW ueeSB, Gmeer kee Oeeve ueieeSB,
eYet kee Deemeje nw ~~2~~
efmeeW keer Yeefe mes peye, efmeefMeuee Yeer efceue mekeleer nw~ nes.....
leye jesieer keeee keeeW ve, kebeve mejerKeer yeve mekeleer nw~~ nes.....
hetpee jeeSB, eYeg kees OeeeW, ceveJeebefle heue heeSB,
eYet kee Deemeje nw ~~3~~

Jele&ceeve, Yetle, YeeefJekeeue efme Dee&vee~


meye Devebleeveble efme kes iegCeeW keer Jebovee~~
Jebovee kes ieerle ieekes Deejleer keB~
efmeee hee" keer ceQ Deejleer keB ~~4~~

Dee" mes ye{ekej FmeceW, Fke npeej eeweyf eme iegCe keer hetpee nw~ nes....
eYeg peer keer heoJeer mes keee, ye{kej kes keesF& heo otpee nw~~ nes....
efkeleves Yee, MejCe ceW DeeS, DeelceMeefe eieeeW,
eYet kee Deemeje nw~~4~~

mJeCe& Leeue ceWs jleve kes oerhe cesjs peue jns~


eboveeceleer oe kes heehe cessjs ieue jns~~
efee kees ueieeS %eeveYeejleer YeB~
efmeee hee" keer ceQ Deejleer keB ~~5~~

%eeveceleer ceeleepeer ves, efmeee hee" en yeveeee nw~ nes.......


kejs eboveeceefle pees Yeer, Deevebo meecege Gmeves heeee nw~~ nes......
nce Yeer lesjer Yeefe jeeSB, Meefe Devevleer heeSB,
eYet kee Deemeje nw~~5~~

MM 6 NN

MM 6 NN

89

90

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

leerve ueeske efJeOeeve keer Deejleer-7

meJe&leesYe ceC[ue efJeOeeve keer Deejleer-8

lepe&keeeW vee Oeeve ueieeS, Jeerj kes yeeJeefjee.............

kej uees mekeue vejveej, eYet peer keer Deejefleee~


kejleer nw YeJe mes heej, eer peer keer Deejefleee~~ske.~~

Deepe kejW meJe&leesYe keer, Deejefle meye vejveej~


ceefCecee oerheke ueskej DeeS, efpeveJej kes ojyeej~~
nes eYegJej nce meye GleejW lesjer Deejleer~~ske.~~

leerveeW ueeskeeW ceW let Ietcee, uesefkeve peerJeve eYeg efyeve metvee~
peerJeve ceW ueeleer yenej, eYet peer keer Deejefleee~
kej uees mekeue vej veej....~~1~~

TOJe&, ceOe De DeOeesueeske ceW, efpeleves YeJe efpeveeuee~


ke=ef$ece Deewj Deke=ef$ece efpeveie=n, meewKe megOeejme Deeuee~~
efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer~~1~~

Dee" kejes[ ue#e hheve nQ, menme meleeveJes eej Meleke nQ~
Fkeeemeer efpeveOeece, eYet peer keer Deejefleee~~
kej uees mekeue vej veej....~~2~~

YeJeveJeeefme Jevlej peesefle<e, Jewceeefveke kes efpevecebefoj~


Fke meew Dee" pewve eeflecee mes, MeesYe jns Deeflemegvoj~~
efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer~~2~~

meye ke=ef$ece Deke=ef$ece eeflecee, leerve ueeske keer peevees ceefncee~


Yejs mekeue YeC[ej, eYet peer keer Deejefleee~~
kej uees mekeue vej veej....~~3~~

eej Meleke DeeJeve cebefoj, ceOeueeske ceW ieeS~


mJeeb efme efpeveefveuee Deke=ef$ece, ebLeeW ceW yeleueeS~~
efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer~~3~~

Fme vejleve kees letves heeee, leerve ueeske ceb[ue jeJeeee~


kej os megKeer mebmeej, eYet peer keer Deejefleee~~
kej uees mekeue vej veej....~~4~~

hebe Yejle SsjeJele heebeeW, ceW leerLekej efpeleves ~


heebeeW ceneefJeosneW kes meye, leerLekej kees vece ueW~~
efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer~~4~~

eYeg keer Deejefle YeJe ogKenejer, YeJe peveeW kees Deevebokeejer~


JejCe kejs efMeJeveejer, eYet peer keer Deejefleee~~
kej uees mekeue vej veej....~~5~~

Den&le, efmeeeee& GheeOeee, meeOeg hebehejceser~


efpeveJeeCeer, efpeveOece&, efpeveeuee, ewle meJe& megKe eser~~
efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer~~5~~

pee peekeej kejes Deefle Yeejer, ietBpe G"sieer veiejer meejer~


ieeDees meYeer vejveej, eYet peer keer Deejefleee~~
kej uees mekeue vej veej....~~6~~

meyekee pees keueeCe kejs, meJe&leesYe kenueelee~


Fmekeer Deejefle mes peve-peve kee, YeJe Deejle g peelee~~
efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer~~6~~

%eeveceleer ceeleepeer keer ceefncee, kens eboveeceleer iegCe ieefjcee~


Yejs %eeve YeC[ej, eYet peer keer Deejefleee~~
kej uees mekeue vej veej....~~7~~

%eeveceleer ceeleepeer ves en, ceneefJeOeeve yeveeee~


kejs evoveeceefle pees Fmekees, ceveJeebefle heue heeee~~
efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer~~7~~

91

92

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

vevoerej ceC[ue efJeOeeve keer Deejleer-9

keuhegce efJeOeeve keer Deejleer-10

lepe&Pegcekee efieje js.............

lepe&leve [esues.............

Deejefle kejes js,


eer vevoerej kes efpeve YeJeveeW keer Deejefle kejes js~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~~ske.~~

pee pee eYegJej, eewefyeme efpeveJej keer, cebieue oerhe epeeue kes
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee ~ske.~~

yeeJeve efpevecebefoj mes MeesefYele Dece erhe vevoerej nww~


meye cebefoj cesW Deieue-Deueie, Fke meew De" kens efpevesej nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer mJeebefme efpeveeefleceeDeeW keer Deejefle kejes js~~1~~
jeflekej Debpeveefieefj oefOecegKe, heJe&le MeeMJele JeneB jepe jns~
yeeJeef[eeW ceW jeflekej veie hej, efpeveJej efyecye efJejepe jns~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer Deke=ef$ece efpeveJej efyecyeeW keer Deejefle kejes js~~2~~
Deeeefvnke heJeex ceW meye, Fveefo osJeieCe peeles nQ~
Dee" efoveeW leke JeneB efvejvlej, hetpee Yeefe jeeles nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
veboerej kes yeeJeve YeJeveeW keer Deejefle kejes js~~3~~
ceeveJe efJeeeOej keesF& Fme, erhe ceW veeEn pee mekeles nQ~
leYeer eboveeceleer eneB Jes, Deejefle Yeeer kejles nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer Meevle Jeeregle efpeveefyecyeeW keer Deejefle kejes jss~~4~~
MM 6 NN

meceJemejCe kes yeere eYetpeer, veemeeef efJejepesb~


ieCeOej cegefve vejheefle mes MeesefYele, yeejn meYee megjepeW~~eYet peer.~~
DeeWkeej Oegveer, megve kejkes cegefve, jle jnW mJehej keueeCe ceW
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~1~~
eej efoMee kes ceevemlebYeeW, ceW efpeveeeflecee meesnW~,
eejeW ner GheJeve Yetceer ceW, ewleJe=#e ceve ceesns~~eYet peer.~~
kejkes oMe&ve, eYeg kee Jebove, meceked kee ngDee emeej nw~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee ~~2~~
hebece OJepee Yetefce kes Deboj, TBes OJepe uenjeSb~
cee}eefoke efevneW mes egle nes, efpeveJej kee eMe ieeSb~~eYet peer.~~
nw keuheJe=#e, efmeeLe&Je=#e, efpeveceW eeflecee megKekeej nw,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~3~~
YeJeveYetefce kes mletheeW ceW, efpeveJej efyecye efJejepeW~
eoMeieCe egle eerceb[he ceW, meceier jepeW~~eYet peer.~~
DeieefCele JewYeJe, egle yeee efJeYeJe mes, MeesYe jns YeieJeeve nQ,
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~4~~
Oece&eeegle iebOekeger hej, DeOej eYet jnles nQ~
Ssmes efpeveJej keer Deejefle mes, YeJe Deejle jles nQ~~eYet peer.~~
pee keuhele, ebovee eYet, leJe ceefncee Dehejcheej nw~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~5~~
MM 6 NN

93

94

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

FvOJepe efJeOeeve keer Deejleer-11

hebe hejceser efJeOeeve keer Deejleer-12

lepe& pee.............

lepe& pee.............

pee eer efme eYees, mJeeceer pee eer efme eYees~


Mele FveW mes Jebefole, ef$eYegJeve hetpe efJeYees~~ pee.....~~ske.~~

pee hebe hejce osJee, mJeeceer pee hebe hejce osJee~

Yetle YeefJe<ele mebeefle, $ewkeeueerke kenW~mJeeceer..........


vejueeskeesodYeJe efmee, vebleeveble jnW~~ pee..........~~1~~

Ieeleer kece& efJeveeMee, kesJeue jefJe eiee~~mJeeceer.~~

ceOeueeske kes MeeMJele, ceefCecee DeefYejecee~mJeeceer.......


eejMeleke DeeJeve, DeefJeeue efpeveOeecee~~ pee.......~~2~~

De kece& efjheg #ee kej, efme eefme ngS~~mJeeceer.~~

meyeceW efpeveJej eeflecee, Fke meew Dee" keneR~mJeeceer.......


efmeve keer nw Ghecee, Deveghece jlveceeer~~ pee........~~3~~

hebeeeej meefnle pees, iegCeveeeke nesles ~~mJeeceer.~~

kevekeceeer efmebnemeve, DeodYegle keebefle Yejs~mJeeceer........


efpevecetjefle heeemeve, jepes Meebefle Oejs~~ pee.........~~4~~
leerve $e nQ efmej hej, eeQme" ebJej {gjW~mJeeceer.......
Yeeceb[ue egefle DeodYegle, metjpe keebefle njs~~ pee.......~~5~~

ogKenejer megKekeejer, pee pee pee osJee~~ pee.~~ske.~~


oMe& %eeve megKe Jeerjpe, Deveghece Meebefle e~~ pee.~~
ueeske efMeKej hej jepes, vebleeveble jns~~ pee.~~
metefj mJeelce DeejeOeke, megKeoeeke nesles ~~ pee.~~
iegCe heeerme megMeesYeW, DeefleMee iegCeOeejer ~~mJeeceer.~~
efMe<e he"ve hee"vejle, efpeveceefncee veejer~~ pee.~~
jepeefJeYeJe megKe mebheefle, es[ efJejeie efueee~~mJeeceer.~~

Fv meYeer efceue kejkes, hetpee Yeefe kejW~mJeeceer........


efpevecebefoj kes Thej, OJepe Deejeshe kejW ~~ pee......~~6~~

meJe&meeOeg hejceser, vejYeJe meheue efkeee~~ pee.~~

Fmeer nsleg FvOJepe, hetpeve nw meeLe&ke~mJeeceer........


pees kejles ee mes, heeles efMeJeceejie~~ pee..........~~7~~

kejs evoveeceleer DeeMe en, YeJe Yece cece KeesJes~~ pee.~~

hebe hejce heo efmLele, hejceser nesJeW~~mJeeceer.~~


MM 6 NN

nce meye Yeer efceue kejkes, Deejefle efvele kejW~mJeeceer........


%eeveceleer peesleer mes, lece De%eeve njW~~ pee.......~~8~~
MM 6 NN

95

96

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

hegCeeeJe efJeOeeve keer Deejleer-13

Yeeecej ceC[ue efJeOeeve keer Deejleer-14

Deejleer iegCeYeb[ejer keer-2


peneB hegCeYeb[ej Yeje Gve hegCeYeb[ejer keer~ske.~~

Yeeecej ceC[ue efJeOeeve keer, Deejefle kejuees Deepe~


Deeefo eYees kes oMe&ve mes ner, yeveles meejs keepe~~
Dees efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer........~~ske.~~

ceve Jeeve keee eesieeW mes, keceeX kee DeeeJe neslee~


MegYe-DeMegYe GYee YesoeW mes, meye mebmeejer ceW neslee~~
Deejleer iegCe Yeb[ejer keer~~1~~

ke=leegie kes ns eLece efpevesej, peie kes legce efvecee&lee~


Deef<e, ceef<e Deeefoke efeee yeleekej, yeve iees Deeefo efJeOeelee~~
Dees efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer........~~1~~

Fke meew De[leeefueme keceeX, ceW hegCe eke=efleeeB Yeer nQb~


MegYe eesieeW mes ner yebOeleer, efveefMele Jes eke=efleeeB Yeer nQ~~
Deejleer iegCe Yeb[ejer keer~~2~~

kees[ekees[er Je<e& yeeo Yeer, legcnW meYeer Oeeles nQ~


ceve Jee leve mes hetpee kejkes, Fefle heue heeles nQ~~
Dees efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer........~~2~~

leerLekej kece& eke=efle Yeer, hegCeeeJe mes yebOeleer nw~


legce Yeer hegCeeeJe kej uees, en efpeveJeeCeer kenleer nw~~
Deejleer iegCe Yeb[ejer keer~~3~~

Ske mecee eerceevelegbie, cegefve hej Ghemeie& Lee Deeee~


legce Yeeer mes leeues ts, kewmeer lesjer ceeee~~
Dees efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer........~~3~~

nerjs ceesleer kes Kepeeves, Yeer hegCe mes ner efceueles nQ~
eeer Je Fv kes JewYeJe, veeEn heehe mes efceue mekeles nQ~
Deejleer iegCe Yeb[ejer keer~~4~~

Yeespejepe ves en DeefleMee ueKe, cegefve kees MeerMe veceeee~


cegefveJej ves Yeeecej kee, mebef#ehle meej yeleueeee~~
Dees efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer........~~4~~

pees hegCe kee heue efpeveheo nw, nce Gmes veceve kejles nQ~
ebovee eYet Deejefle kej, meye heehe Meceve kejles nQ~~
Deejleer iegCe Yeb[ejer keer~~5~~

Jeerlejeie eYeg kee DeejeOeve, ece mes cegefe efoueelee~


peie ceW Yeer eboveeceleer, Jen meJe& meewKe efoueJeelee~~
Dees efpeveJej nce meye GleejW lesjer Deejleer........~~5~~

MM 6 NN

MM 6 NN

97

98

lepe&eeBo cesjs Deepee js................

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

kece&onve efJeOeeve keer Deejleer-15

eqpeveiegCemebheefe efJeOeeve keer Deejleer-16

lepe& pee.............

lepe& pee.............

pee pee kece&peeer, mJeeceer pee pee kece&peeer~


Oeeve Deefive mes kece& onve kej, yeve ieS ce=legpeeer ~~ pee.~~

pee efpevejepe eYees! mJeeceer pee efpevejepe eYees~

ceeveJe leve Deveceesue jleve hee, cegefve heo pees OejlesmJeeceer~


leeie lehemee eje, efMeJeheo kees Jejles~~~~ pee.~~1~~

meesuen keejCe Yeekes, eYeg leerLexMe ngS~mJeeceer.~

Ieeefle kece& kees #ee kej, kesJeue%eeve efceues ..........mJeeceer~


hee Deefjnvle DeJemLee, efoJeOJeveer efKejs ~~ pee.~~2~~

eeQefleme DeefleMee cebef[le, DeveJeefOe iegCeYelee&~mJeeceer.~

Mes<e DeIeeefle veMeekej, efmeefMeuee heeles.........mJeeceer~


keeue Devevle efyeleekej, efhej ve eneB Deeles ~~ pee.~~3~~

eer efpeveiegCemebheled nw, $esme" efJeOe ieees~mJeeceer.~

FefveefJepeeer vej ner, kece&peeer yeveles .........mJeeceer~


leYeer hebehejceser, hejce hetpe yeveles ~~ pee.~~4~~

hejce Deveble elege, DeeYeblej ue#ceer~mJeeceer.~

eYeg Deejefle mes nce Yeer, Ssmeer Meefe uenW........mJeeceer~


MeerIe eboveeceleer cegefe kes, heLe keer egefe ienW ~~ pee.~~5~~

Oece&leerLe& kes kelee&, pee leerLexMe efJeYees~~ pee.~~1~~


hebekeueeCeke heekes, megjheefle Jebe ngS ~~ pee.~~2~~
eeeflenee& iegCeYetef<ele, ef$eYegJeve efnlekelee&~~ pee.~~3~~
pees efpeveiegCe kees Jebos, efvepe mebheefle heees ~~ pee.~~4~~
mecei%eeveceleer mes, heeTB efMeJeue#ceer~~ pee.~~5~~
MM 6 NN

MM 6 NN

99

100

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

veJeen Meebefle efJeOeeve keer Deejleer-17

efJe<eehenej efJeOeeve keer Deejleer-18

lepe&eeBo cesjs Dee pee js................

lepe&Pegcekee efieje js.........

Deejleer veJeen mJeeceer keer-2


en Meebefle nslet, leerLekejeW keer, meye efceue kejes Deejefleee~~ske.~~

Deejefle kejes js,


eer efJe<eehenej ceC[ue efJeOeeve keer Deejefle kejes js~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~~eer efJe<eehenej.~~ske.~~

Deelcee kes mebie Deveeoer, mes kece&yebOe ceevee nw~


Gme kece&yebOe kees lepekej, hejceelece heo heevee nw~
Deejleerr veJeen mJeeceer keer~~1~~
efvepe oes<e Meeble kej efpeveJej, leerLekej yeve peeles nQ~
leye ner hejen veeMeve ceW, Jes me#ece kenueeles nQ~
Deejleer veJeen mJeeceer keer~~2~~
pees veJeen Meebleer hetpeve, kees Yeefe meefnle kejles nQ~
Gvekes DeeefLe&ke-Meejerefjke, meye jesie mJeeb jles nQ~
Deejleer veJeen mJeeceer keer~~3~~
kebeve kee oerhe peueekej, nce Deejefle kejves DeeS~
eboveeceleer cegPe ceve ceW, keg %eevepeesefle peue peeS~~
Deejleer veJeen mJeeceer keer~~4~~
MM 6 NN

efpeme mlees$e kes DeefleMee mes, mehee&efoke kes efJe<e otj Yeies~
efpeme mlees$e kes he{ves mes, meceioMe&ve keer peesefle peies~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
mecekelJe meefnle eYeg YeefeOeece keer Deejefle kejes js~~1~~
keJeer Oevebpee kes megle kees Fke efove Fke meebhe ves kee efueee~
Fme mlees$e keer jevee mes keefJeJej ves Jen efJe<e Meeble efkeee~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
Fme ecelkeeefj mlees$e hee" keer Deejefle kejes js~~2~~
eeefueme voeW ceW efpeveJej eer $e+<eYeosJe kees Jebove nw~
YeJe-YeJe kes keceeX kee efJe<e Dehenjves ceW pees me#ece nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
efJe<e Dehenlee& eer $e+<eYeosJe keer Deejefle kejes js~~3~~
ieefCeveer ceelee %eeveceleer ves, Fmekee Ske efJeOeeve jee~
Ske-Ske heo kes ceb$eeW ceW, osKees efkelevee meej Yeje~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
leveg jesie efJeveeMeke MeefeOeece keer Deejefle kejes js~~4~~
Ske efoJeme ceW Fme efJeOeeve kees, kejkes DeeleceueeYe kejes~
eeefueme efove leke Yeer kejkes, eboveeceleer heue eehle kejes~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eYeg $e+<eYeosJe kes iegCe efveOeeve keer Deejefle kejes js~~5~~

101

102

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

<edKeC[eiece eqJeOeeve keer Deejleer-19

keueeCe cebefoj efJeOeeve keer Deejleer-20

lepe&-eeBo cesjs Dee pee js...............

Deepe nce Deejefle kejles nQ-2


<edKeC[eiece ebLejepe keer, Deejefle kejles nQ~~ske.~~
ceneJeerj eYet kes Meemeve kee ebLe eLece kenueeee~
Gvekeer JeeCeer megve ieewlece-ieCeOej ves meyekees yeleeee~~
Deepe nce Deejefle kejles nQ-2
JeerjeYet kes hejce efMe<e keer, Deejefle kejles nQ~~1~~
ece hejcheje mes en egle, Oejmesveeeee& ves heeee~
efvepe Deeeg Deuhe mecePeer leye, oes efMe<eeW kees yegueJeeee~~
Deepe nce Deejefle kejles nQ-2
eer Oejmesveeeee& eJej keer, Deejefle kejles nQ~~2~~
cegefve vejJeenve Je megyeger, ves ieg kee ceve peerlee Lee~
osJeeW ves Dee hetpee kej, Gve veecekejCe Yeer efkeee Lee~~
Deepe nce Deejefle kejles nQ-2
heg<heoble De Yetleyeueer keer, Deejefle kejles nQ~~3~~
eer Jeerjmesve metjer ves, Fme ebLejepe kes Thej~
OeJeuee erkee je kejkes, Ghekeej kej efoee peie hej~~
Deepe nce Deejefle kejles nQ-2
Jeerjmesve Deeeee& eJej keer, Deejefle kejles nQ~~4~~
ieefCeveer ceeB %eeveceleer ves, Fme ebLe keer mebmke=le erkee~
efueKekej efmeevlemegefevleeceefCe veece efoee nw Gmekee~~
Deepe nce Deejefle kejles nQ-2
eer efmeevlemegefevleeceefCe keer, Deejefle kejles nQ~~5~~
evoveeceleer ceeleepeer, ceeB %eeveceleer keer efMe<ee~
efnvoer DevegJeeo efkeee nw, Fme efevleeceefCe erkee kee~~
Deepe nce Deejefle kejles nQ-2
mejue-mejme erkee keer meeefjkee Deejefle kejles nQ~~6~~
103

lepe&-veeefieve.............

pee pee eYegJej, pee pee efpeveJej, keer cebieue oerhe epeeue kes
ceQ Deepe GleeB Deejefleee....~~ske.~~
kegcegoeb Deeeee&eJej ves, Fke mlees$e je [euee~
heee&veeLe keer ceefncee kee nw, ecelkeej efoKeueeee~~eYet peer...~
eYeg heee&veeLe keer, Yeeer ceW, ceve ceieve ngDee cegefvejepe kee,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee....~~1~~
eewJeeefueme keeJeeW ceW efveefce&le, en efJeOeeve Deefle megvoj,
jee eboveeceleer ceele ves mlees$e hee jeveekej~~eYet peer......
eYeg Yeeer mes, efvepe Meefe ye{s, Deew efceues cegefe kee Oeece js
ceQ Deepe GleeB Deejefleee....~~2~~
keeue mehe& kee eesie efveJeejCe kejves ceW nw me#ece~
efpeveYeefe mes Dehece=leg kee otj Yeer neslee mebke~~eYet peer...
eYeg heee&veeLe, meJe&%e efnlebkej kejW peiele keueeCe js,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee....~~3~~
heee&eYet ves mebke menkej, efMeJeheo kees nw heeee~
oMeYeJe leke kece"emegj kes eefle, #eceeYeeJe Deheveeee~~eYet peer..
cegPekees Yeer Jewmeer, Meefe efceues, peye leke veefnb cegeer eehle nes,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee....~~4~~
ieefCeveer %eeveceleer ceelee keer, efceueer esjCee meyekees~
heee&veeLe kee ceneceneslmeJe, Deeeespeve kejves kees~~eYet peer..
kej jner DeemLee, ener keecevee, cesje Yeer keueeCe nes
ceQ Deepe GleeB Deejefleee....~~5~~
104

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

$ewueeskee efJeOeeve keer Deejleer-21

leerme eewyeermeer efJeOeeve keer Deejleer-22

lepe&-keeeW ve Oeeve ueieeS, Jeerj mes yeeJeefjee.............

kej uees mekeue vejveej, eYetpeer keer Deejefleee~


kejleer nw YeJe mes heej, eer peer keer Deejefleee~~ske.~~
leerveeW ueeskeeW ceW let Ietcee, uesefkeve peerJeve eYeg efyeve metvee~
peerJeve ceW ueeleer yenej, eYetpeer keer Deejefleee~~kej uees.~~1~~
Dee" kejes[ ue#e hheve nQ, menme meleeveJes eej Meleke nQ~
Fkeeemeer efpeveOeece, eYetpeer keer Deejefleee~~kej uees.~~2~~
meye ke=ef$ece Deke=ef$ece eeflecee, leerve ueeske keer peevees ceefncee~
Yejs mekeue Yeb[ej, eYetpeer keer Deejefleee~~kej uees.~~3~~
Fme vejleve kees letves heeee, leerve ueeske ceb[ue jeJeeee~
kej os megKeer mebmeej, eYetpeer keer Deejefleee~~kej uees.~~4~~
eYeg keer Deejefle YeJeogKenejer, YeJepeveeW kees Deevebokeejer~
JejCe kejs efMeJeveeefj, eYetpeer keer Deejefleee~~kej uees.~~5~~
pee peekeej kejes Deefle Yeejer, ietBpe G"s en veiejer meejer~
yeesuees meYeer vej veej, eYetpeer keer Deejefleee~~kej uees.~~6~~
%eeveceleer ceeleepeer keer ceefncee, kens evovee leJe iegCe ieefjcee~
Yejs %eeve YeC[ej, eYetpeer keer Deejefleee~~kej uees.~~7~~
MM 6 NN

Deejefle kejes js,


eer leerme hejce eewyeermeer efpevekeer Deejefle kejes js~~ske.~~
pecyeterhe kes YejlewjeJele keer $ee-$ee eewyeermeer nQ~
ogeflee OeelekeerKeb[ erhe ceW Yeer n-n eewyeermeer nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
oes erheeW kes meye leerLekej keer Deejefle kejes js~~1~~
heg<kejeOe& kes hetJe& Deewj, heefece ceW n-n eewyeermeer~
kegue efceuekej {eF& erheeW ceW, leerme hejce nQ eewyeermeer~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
Gve meYeer meele meew yeerme eYet keer Deejefle kejes js~~2~~
meYeer efpevesej peye peye Deheveer ceeB kes ieYe& ceW Deeles nQ~
jlveJe=ef JeneB kejves nslet Oevekegyesj Kego Deeles nQ~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
$ewkeeefueke efpeveJej leerLekej keer Deejefle kejes js~~3~~
ceOeueeske keer oMeesW kece&Yetceer ceW $ewkeeefueke efpeveJej~
Oece&leerLe& kees eueeles nQ kenueeles leYeer es leerLekej~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
leerLekej SJeb leerLe&#es$e keer Deejefle kejes js~~4~~
ieefCeveer %eeveceleer ceeleepeer keer esjCee kee eefleheue nw~
Deefn$e ceW ieejn efMeKejeW Jeeuee megvoj cebefoj nw~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
evoveeceleer Gme efpevecebefoj keer Deejefle kejes js~~5~~
MM 6 NN

105

106

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

Oece&ee efJeOeeve keer Deejleer-23

eqJeeMeebefle ceneJeerj efJeOeeve keer Deejleer-24

efpeveJej kee ojyeej nw veceve kejW Meleyeej nw~


Oece&ee keer osKees kewmeer ceefncee Dehejbheej nw~~ske.~~

efJeeMeebefle ceneJeerj efJeOeeve keer, Deejefle kej uees Deepe~


leerLekej ceneJeerj keer ceefncee, ieeDees meye efceue Deepe~~
DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer, DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer~~ske.~~

cebieue Deejefle ueskej eYeg peer Deeee lesjs ej peer~


Oece&ee kee hee" kejs pees nesiee yes[e heej peer~~
ener peiele ceW meej nw, Pet"e meye mebmeej nw~~Oece&.~~1~~

leerLekej keer hejcheje ceW, eewefyemeJeW leerLekej~


mele DeeEnmee Deveskeevle kes, hees<eke Jeerj efpevesej~~
DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer, DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer~~1~~

eewyeermeeW efpeve hebe hejce ieg, jlve$ee Gj Oeej peer~


DeJeefOe $e+ef Oeejke $e+ef<e Oece& kees Yeefe meefnle efMej Oeej peer~~
ener ieues kee nej nw, ceeveJe kee e=bieej nw~~Oece&.~~2~~

efheleg efmeejLe ceelee ef$eMeuee, kes vevove ceneJeerje~


ew$e megoer lesjme kees kegC[uehegj ceW pevces Jeerje~~
DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer, DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer~~2~~

hee" lees nceves yengle mes osKes, Yeejle osMe efJeosMe peer~
Oece&ee mee hee" ve osKee, DeefleMee efoKes efJeMes<e peer~~
cetue ceb$e DeeOeej nw, yeerpe eb$e meekeej nw~~Oece&.~~3~~

efyyeme meewJeeB pevcekeueeCeke, ceneJeerj kee Deeee~


Meemeve Deew pevelee ves efceuekej, GlmeJe Ketye ceveeee~~
DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer, DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer~~3~~

en leve lesje Fke efove esleve efceer ceW efceue peeesiee~


DeYeeceleer kenb pehe lehe kej ues veeEn heers heleeesiee~~
eYeg keer Yeefe Deheej nw, heeJeW cegefe hegkeej nw~~Oece&.~~4~~

efyyeme meew iegCe kes meteke, efyyeme meew ceb$e nQ FmeceW~


ieefCeveer ceelee %eeveceleer ves, jee hee" Yeeer mes~~
DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer, DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer~~4~~

lepe&-efpeee yeskejej nw.............

MM 6 NN

ces oMe&ve kes ceb[ue hej, jlve e{eS peeles~


ee mes hetpee kej eeJeke, Yeeer kee heue heeles~~
DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer, DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer~~5~~
Ie=le oerheke mes Deejefle kejkes, YeJe Deejle uelee nw~
leYeer evoveeceleer oe ceW %eeveece=le yenlee nw~~
DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer, DeeDees meye efceue GleejW eYeg Deejleer~~6~~
MM 6 NN

107

108

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

ce=legbpee efJeOeeve keer Deejleer-25

eeQme" $e+ef efJeOeeve keer Deejleer-26


lepe&leve [esues....................

lepe&- pee.............

pee pee ce=legbpee, efee pee pee ce=legbpee~


ogKekeejer megKekeejer, kejs megeb$e efJepee~~ske.~~

pee pee $e+ef<eJej, ns $e+erej, keer cebieue oerhe epeeue kes,


ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~ske.~~

efpemekes megcejve mes ner [eefkeve Yetle efheMeee Yeies~ Denes.


YeJe ogKe Yebpeve heehe efvekevove, Deelece peesefle peies~......~

leerve vetve veJe keesef cegveerej, {eF& erhe ceW nesles~


Ieesj lehemee kes eje, efvepe kece& keeefuecee Oeesles~~ieg peer.....
ieCeOej Yeer nQ, egleOej Yeer nQ, Fve cegefveeeW ceW mejleepe Jes
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~1~~

efpemekeer ceefncee megvekej, YeefJepeve ee Gj eies~ Denes.


yeerpe ceb$e kee Oeeve ueieekej, efvepe kes he uemes~......~
efpemekeer mlegefle hetpeve mes Pe, YeJe yebOeve ts~ Denes.
cetue ceb$e kee pehe kejves mes, meye ner heehe kes~......~
Ske Ske De#ej kee pees YeefJe efvele ner Oeeve Oejs~ Denes.
%eeve eslevee peies MeerIe ner efvepe kes he kejs~......~
pees Yeer Fmekee hee" kejs nw Jen ce=leg peerles~ Denes.
efJeIve jesie Ghemeie& veMes peye efJe<eeeW mes jerles~......~
ce=legbpee kee Oeeve Oejs pees elegie&leer ts~ Denes.
DeYeeceleer efvepe ceW ner jcekej hebece ieefle hengBes~......~
MM 6 NN

Je=<eYemesve mes ieewlece leke nQ, leerLekej kes ieCeOej~


meyeves ner kewJeue eehle kej, heeee heo hejcesej~~ieg peer.....
eYeg efoJeOJeefve, megve kejkes cegveer, kejles efvepe hej keueeCe nQ~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~2~~
ieCeOej kes Deefleefje lehemJeer, cegefve keer $e+er heeles~
Gvekees vecekej vej-veejer kes, jesie, Meeske veMe peeles~~ieg peer.....
DeefCecee, ceefncee, ueefIecee, ieefjcee Fleeefo $e+efeeb eehle nQ~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~3~~
$e+ef eehle cegefve efvepe $e+er kee ueeYe mJeeb veeEn uesles~
Deheveer $e+er kes eje Jes meyekee efnle kej osles~~ieg peer.....
lehe Je=ef kejW, cegefve $e+ef JejW, efhej yeveW efmeef kes veeLe Jes~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~4~~
Fve cegefveeeW kes Jebove ceW, efvepe Jebove Yeer kejvee nw~,
keeeWefke eboveeceleer cegPes Yeer, Fke efove efMeJe Jejvee nw~~ieg peer
....
.
%eeveer Oeeveer, egle efJe%eeveer, ieg kees Jevove Mele yeej nw~
ceQ Deepe Gleeb Deejefleee~~5~~
MM 6 NN

109

110

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

ieg Deejleer

Deejleer eerJeerjmeeiej cenejepe keer-2

Deejleer eer Meebeflemeeiej cenejepe keer-1


lepe&ceve [esues, cesje ........

pee pee iegJej, ns metjerej, eer MeebefleefmevOeg cenejepe keer,


ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~ske.~~
peie ceW ceneheg<e egie kee, heefjJele&ve kejves Deeles ~
Deheveer leeie lehemee mes Jes, veJepeerJeve Yej peeles ~~
iegpeer veJepeerJeve............
peie Oeve ngDee, leJe pevce ngDee, cegefve hejcheje meekeej keer,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~1~~
keefueegie ceW mee#eeled cees#e keer, hejcheje veeEn ceeveer~
efhej Yeer efMeJe kee ceeie& Keguee nw, efpeme hej eueles %eeveer~~
ieg peer efpeme hej...........
cegefve heo heeee, heLe efoKeueeee, eee& heeueer efpeveveeLe keer,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~2~~
cegefve osJesvkeerefle& iegJej mes, oer#ee legceves heeF&~
Yeespeeece ceeB meleJeleer keer, keerefle&eYee hewueeF&~~
ieg peer keerefle&eYee..........
ns MeebefleefmevOeg, ns efJeeJeve, lesjer ceefncee Dehejcheej Leer
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~3~~
hejceser Deeeee& eLece legce, Fme egie kes kenueeS~
meefoeeW meesF& ceeveJelee kees, Deehe peieeves DeeS~~
ieg peer Deehe..............
lehecetefle& yeves, kegkece& nves, Gece meceeefOe Yeer eehle keer,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~4~~
eer eeefj$eeeJeleea kes, ejCeeW ceW Jebove nw~
DeefnefJe<e Yeer eboveeceleer, leJe heeme yevee ebove nw~~
ieg peer ...............
YeJe heej kejes, keueeCe kejes, efceue peeJes yeesefOe meceeefOe Yeer,
ceQ Deepe GleeB Deejefleee~~5~~
111

lepe& pee.............

pee pee iegosJee, mJeeceer pee pee iegosJee~


efpeveJej kes ueIegvebove-2, Jeerj efmevOeg osJee~~ pee.~~
eereeefj$eeeJeleea kes, eLece efMe<e ceeves~mJeeceer........
heeeee& eLece yeve-2, efvepe hej kees peeveW ~~ pee.~~1~~
mebIe elegefJe&Oe kes DeefOeveeeke, efeme iegCeOeejer~ mJeeceer.......
ieghetefCe&cee kes efove pevces-2, iegheo kes Oeejer ~~ pee.~~2~~
Deeefeve Jeefo ceeJeme kees, cejCe meceeefOe ngDee ~mJeeceer.........
peerJeve cebefoj hej leye-2, mJeefCe&ce keueMe e{e ~~ pee.~~3~~
ieg Deejefle mes cesje, Deejle otj Yeies~ mJeeceer ...........
leYeer eboveeceleer oe ceW, Deelece peesefle peies ~~ pee.~~4~~
MM 6 NN

112

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

hetpe Deeefe&keejlve
eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer-3(A)

eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer-3 (B)

lepe&ceve [esues, cesje ........

MM 6 NN

Deejefle kejes js,


eer ieefCeveer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejefle kejes js ~~ske.~~
efpevekes oMe&ve Jebove mes, De%eeve efleefcej veMe peelee nw~
efpevekeer efoJe osMevee mes, MegYe %eeve oe JeMe peelee nw~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
Deeefe&keejlve eer %eeveceleer peer keer Deejefle kejes js~~1~~
eer eeefj$eeeJeleea, Deeeee& Meebeflemeeiej peer Les~
Gvekes eLece he hej eer Deeeee& Jeerjmeeiej peer Les~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer JeerjefmevOeg keer MegYe efMe<ee keer Deejefle kejes js~~2~~
efkeleves evLeeW keer jeefe$eer, egie keer henueer yeeuemeleer~
lesjs ejCeeW ceW Dee kejkes, yeve ieS efkeleves yeeueeleer~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer heejmeceefCe mece %eevejlve keer Deejefle kejes js~~3~~
efheleg eer essueeue ceesefnveer, ceeB kes Iej ceW pevce efueee~
ceesefnefve mes yeve jlveceleer, leJe ejCeeW ceW Yeer veceve efkeee~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer mejmJeleer keer eeflecetleea keer Deejefle kejes js~~4~~
pecyeterhe hesjCee kej MegYe, %eevepeesefle Geesle efkeee~
meyekees %eevepeesefle oskej, efvepe Deelcepeesefle eeesle efkeee~~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
eer %eevepeesefle oelee ceelee keer Deejefle kejes js~~5~~
leJe ejCeeW ceW DeeS ceelee, %eeveefheheemee hetCe& kejes~
kens eboveeceleer %eeve keer, meefjlee cegPeceW hetCe& Yejes~
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js,
ceeB %eeveceleer kes %eeveiegCeeW keer Deejefle kejes js~~6~~

113

114

ns yeeuemeleer, ceeB %eeveceleer, nce DeeS lesjs ej hes


MegYe cebieue oerhe epeeue efueee~~ ske.~~
Mejo hetefCe&cee efove Lee megvoj, legce Oejleer hej DeeF~
GefVeme meew eeQefleme ceW ceelee, ceesefnefve peer nj<eeF~~ceelee .........
Les efhelee Oeve, veiejer Yeer Oeve, cewvee kes Fme DeJeleej hes,
MegYe cebieue oerhe epeeue efueee~~1~~
yeeuekeeue mes ner cewvee kes, ceve Jewjeie meceeee~
lees[ peiele kes yevOeve meejs, es[er cecelee ceeee~~ceelee..........
ieg mebie efceuee, DeJeuecye efceuee, heie ye{s cegefe kes ej hes,
MegYe cebieue oerhe epeeue efueee ~~2~~
eLece osMeYet<eCe iegJej mes, efueee #egefuuekee oer#ee~
Jeerjmeeiej Deeeee& mes heeF&, Deelce%eeve keer efMe#ee~~ ceelee.......
yeve Jeerjceleer, mes %eeveceleer, Ghekeej efkeee mebmeej hes,
MegYe cebieue oerhe epeeue efueee~~3~~
eLee veece iegCe Yeer nQ Jewmes, legce nes %eeve keer oelee~
legce ejCeeW ceW Deekej kes nj, peveceeveme nj<eelee~~ceelee........
meeefnle me=peve, egle ceW ner jceCe, kej eueeR mJeelce efJeeece hes,
MegYe cebieue oerhe epeeue efueee~~4~~
cebieue Deejefle kejkes ceelee, ener eeevee kejles ~
Deheves mes iegCe cegPekees oskej, %eeve keer meefjlee Yej os~~ceelee......
YeJe heej kejes, Gej kejes, ebovee ener peie meej nw~
MegYe cebieue oerhe epeeue efueee~~5~~

lepe&Pegcekee efieje js.........

101

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer-3 (C)


lepe&Deye ve gheeGBiee.......

oerheke peuee kes nce, Leeue mepee kes nce,


Yeeer kejkes ns ceelee, Meeer keg hee ueW nce~
DeeDees kejW efceue Deepe, ceelee keer Deejefleee ~~ske.~~
es Fme peie keer ieefCeveer ceeB, ueieleer pewmes yeeeer ceeB~
%eeveceleer ieefCeveer ceelee, Fvekee peie mes keee veelee~~
Fvekes oMe&ve kees ceve, Deelegj jnlee njoce,
nes peeles peye oMe&ve, efKeue peelee Devlece&ve~
DeeDees kejW efceue Deepe, ceelee keer Deejefleee~~1~~

Deejleer meben

Fvekes eJeeve mes ceve, GppJeue neslee njoce,


peeves efkeleves heefleleeWs kee, peerJeve neslee heeJeve~
DeeDees kejW efceue Deepe, ceelee keer Deejefleee~~4~~
Fvekeer Deejefle kejves mes, veceve ebovee kejves mes~
efceLee keuce<e Oegueles nQ, %eeve kes e#et Kegueles nQ~~
leve ceve mes es efveMue, osleeR %eevece=le peue,
heerkej kes %eeveece=le, vej leve neslee meheue~
DeeDees kejW efceue Deepe, ceelee keer Deejefleee ~~5~~
MM 6 NN

Oece& esjCee osleeR es, efkemeer es keg veneR uesleeR es~


meyemes efvemhe=n jnleer nQ, efeme iegCe kees Oejleer nQ~~
peneB he[les ejCe, nesleer Oejleer eceve,
er efpeme hej he[leer, nes peelee Jen heeJeve~
DeeDees kejW efceue Deepe, ceelee keer Deejefleee ~~2~~
pecyeterhe yeveeee nw, nefmleveehegj ecekeeee nw~
leerLe& DeeesOee pee kejkes, leerLeexej kejeee nw~~
eYeg kes ejCeeW cesW ceve, jnlee Fvekee njoce,
njoce kenleer meyemes, Deelece kee nes efevleve~
DeeDees kejW efceue Deepe, ceelee keer Deejefleee ~~3~~
heg$eer ceevees efpeveJej keer, efMe<ee JeerjefmevOeg ieg keer~
es eeefj$eeefvkee nQ, efpeveJeeCeer keer jef#ekee nQ~~
115

116

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer-3 (D)

eer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer-3(E)

lepe&yenejes hetue yejmeeDees...........

lepe&pevece-pevece........

peueekej oerhe KegefMeeeW kes, nce Deejefle kejves DeeS nQ~ nce......
lesjer Fme %eeve meefjlee mes, megOeejme Yejves DeeS nQ~~ megOee....~~ske.~~

Deejefle kejves Deees nce meye ej eflenejs ~~neB.........~~


YeeJeeW kee en oerhe nw efpemeceW ecekeW eeBo efmeleejs~~ Deejefle.~~ske.~~

efhelee-ceelee keer cecelee lepe, peiele kee heej heeee nw~


ieg eer Jeerjmeeiej mes, %eeveceeqle veece heeee nw~~
lesjer Gme %eevecee eefleYee, kee oMe&ve kejves DeeS nQ~
neB oMe&ve..............peueekej oerhe..............~~1~~

efJe<ee Yeesie lepe kejkes legceves, ie=nyevOeve kees lees[e~


eYeg JeeCeer Yepe kejkes legceves, peie mes cegKe kees cees[e~~
leYeer legcnejs oMe&ve kejkes, Yee efJeIeve meye ejW~~
Deejefle..........................~~1~~

megvee nw lesjs lehe ceW Yeer, efJeMeuee pewmeer Meeer nw~


lesjs hetpee efJeOeeveeW ves, efoKee oer lesjer Yeefe nw~~
Gmeer lehe Meefe, Yeeer kee, neB oMe&ve kejves DeeS nQ~
neB oMe&ve..............peueekej oerhe..............~~2~~

Oeve ngF Jes ceesefnefve ceelee, efpeveves legcekees pevce efoee~


mJeeb Deeefe&kee jlveceleer yeve, veejer peerJeve Oeve efkeee~~
essueeue efhelee Yeer legcemes, Les efJejeie ceW nejs~
Deejefle..........................~~2~~

cesjer Fme keeJecee ueIeg Deejleer, ceW MeyoeW kee Ie=le nw~
YeeJe nQ eboveeceefle es, efceues egle%eeve Dece=le nw~~
Fmeer efJeMJeeme ceW ns ceeB, lesjs hes nce DeeS nQ~
lesjs oj hes..............peueekej oerhe..............~~3~~

eer Deeeee& Jeerjmeeiej mes, %eeveceleer meb%ee heeF&~


ieefCeveer heo kees eehle efkeee, legce egieeJeefle&kee kenueeF~~
ns eeefj$eeefvkee ceelee! nce nQ Yee legcnejs~
Deejefle..........................~~3~~

MM 6 NN

legceves Deheves %eeve kee GheJeve, jlve$ee mes mebJeeje nw~


leYeer mewke[eW evLeeW keer, jevee legceves kej [euee nww~~
Fme egie kes efJeeve Yeer lesjs, iegCe kees melele GeejW~
Deejefle..........................~~4~~
Meejo ceelee keer Deejefle, De%eeve efleefcej kees njleer nw~
peerJeve heLe kees %eeve jefMceeeW, mes Deeueesefkele kejleer nw~~
ener ebovee YeeJe mebpeeskej, Deejefle meYeer GleejW~
Deejefle..........................~~5~~
MM 6 NN

117

118

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

ieefCeveer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer-3 (F)

ieefCeveer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer-3 (G)

lepe&keYeer jece yevekes.............

lepe&eeBo cesjs Deepee js...........

Yeefe YeeJe ueskej, oerheke Leeue ueskej,


ieefCeveer ceelee keer Deejleer kejsb nce~~ske.~~

Deejleer ieefCeveer ceelee keer


oerheke peueekej, Leeueer mepeekej, meye efceue kejes Deejefleee
Deejleer.................~~ske.~~

legce %eeveceleer kenueeF, legce yeeuemeleer yeve DeeF,


oerheke neLe ueskej, meyekees meeLe ueskej,
ieefCeveer ceelee keer Deejleer kejsb nce~~1~~
Fefleneme keer legce efvecee&$eer,keF& leerLeeX keer esjCeeeoe$eer,
veF& eeo ueskej, Yeefe meeLe ueskej,
ieefCeveer ceelee keer Deejleer kejsb nce~~2~~
pecyeterhe yevee nw Oeje hej, efpememes eceke jne nefmleveehegj,
Jener eeo ueskej, Yeefe meeLe ueskej,
ieefCeveer ceelee keer Deejleer kejsb nce~~3~~
ceebieerlegbieer DeeesOee ceW peekej, efkeee efvecee&Ce vetleve JeneB hej,
Jener eeo ueskej, Yeefe meeLe ueskej,
ieefCeveer ceelee keer Deejleer kejsb nce~~4~~
hegve: leerjLe eeeie yeveeee, $e+<eYe efpeveJej kee veece iegbpeeee,
hegCeOeece ueskej, lesje veece ueskej,
ieefCeveer ceelee keer Deejleer kejsb nce~~5~~
Jeerj pevceYetceer kee eMe ye{eee, kegC[uehegj kee efJekeeme kejeee,
egle kee meej ueskej, DeeOeej ueskej,
ieefCeveer ceelee keer Deejleer kejsb nce~~6~~,
legce egie-egie efpeDees cesjer ceelee, ebovee ieeSB meye lesjer ieeLee,
eeYeeJe ueskej, oerheke Leeue ueskej,
ieefCeveer ceelee keer Deejleer kejsb nce~~7~~

De%eeve efleefcej veMe peeJes, efvepe %eeve efkejCe hee peeTB~


ieefCeveer ceeB keer Deejefle kej, YeJe Deejle mes g peeTB~~
Deejleer ieefCeveer ceelee keer.......~~1~~
DeeefMJeve Megkeuee hetvees kees, Fke eeBo Oeje hej Deeee~
cewvee mes %eeveceleer yeve, Gmeves Dece=le yejmeeee~~
Deejleer ieefCeveer ceelee keer.......~~2~~
meeefnle me=peve kes eje, legceves Fefleneme yeveeee~
MegYe %eeve peesefle kes eje, peie ceW ekeeMe hewueeee~~
Deejleer ieefCeveer ceelee keer.......~~3~~
yeeeer ceeB keer eeflecetjle, ceevees keefueegie ceW DeeF~
Deeefe&kee hejcheje ves, keJeeBjer keveeSB heeF~~
Deejleer ieefCeveer ceelee keer.......~~4~~
kebeve kee oerhe peueekej, Jejoeve ener ceQ eentB~
eboveeceleer efvepe Deelece, cesW %eeve keer peesefle peueeTB~~
Deejleer ieefCeveer ceelee keer.......~~5~~
MM 6 NN

MM 6 NN

119

120

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

ieefCeveer %eeveceleer ceeleepeer keer Deejleer-3 (H)

hejce hetpe Deeefe&kee


eer jlveceleer ceeleepeer keer Deejleer-4

lepe&ceeF& js ceeF&.........

ieefCeveer ceelee %eeveceleer keer Deejefle nw megKekeejer~


Fvekes oMe&ve mes veMe peelee ceesn efleefcej Yeer Yeejer~~
yeesuees pee pee pee, yeesuees......~~ske.~~

pee pee jlveceleer, ceelee pee pee jlveceleer~

Oeve efkewleveiej keer Oejleer, pevce ngDee peneB Fvekee~


essueeue efhelee ceeB ceesefnefve, MejohetefCe&cee efove Lee~~
Dece=le Pejlee Lee eboe mes..........
Dece=le Pejlee Lee eboe mes, efKeueer eeBoveer heejer~~Fvekes......~~1~~

ceesefneqve mes yeve jlveceleer en, heo meee heeee~ ceelee.......

yeeeer evoveyeeuee kee, ceejie Deheveeee ceelee~


meeOet heo OeejCe kej legceves, lees[e peie mes veelee~~
meejer JemegOee yeveer keggcyeer..........
meejer JemegOee yeveer keggcyeer, ceefncee lesjer efvejeueer~~Fvekes......~~2~~

cevenejer megKekeejer, lesjer Meeble Jeer~~ pee.~~ske.~~


efkeleves jlve efoes legce peie kees, lepe cecelee ceeee~~ pee.~~
hetJe& efoMee jefJe mes cegKeefjle nes, peie leeceme njleeR~ ceelee.......
%eeveceleer mee jefJe eieekej, efceLeelece njleeR~~ pee.~~
jlve$ee ceW ueerve meoe legce, mebece meeOe jneR~ ceelee........
ener keecevee kejs ebovee, heeTB cees#e cener ~~ pee.~~
MM 6 NN

evLeeW keer jevee ceW legceves, veJe Fefleneme yeveeee~


$e+<eYeosJe kes meceJemejCe kee, Yeejle YeceCe kejeee~~
nefmleveehegj ceW pecyeterhe keer..........
nefmleveehegj ceW pecyeterhe keer, jevee nw Deefle heejer~~Fvekes......~~3~~
leerLe& DeeesOee, ceebieerlegbieer, kee efJekeeme kejJeeee~
veF&-veF& efvecee&Ce eespevee, kees meekeej kejeee~~
egieeJeefle&kee, ecegKe Deeefe&kee..........
egieeJeefle&kee, ecegKe Deeefe&kee, efJe lesjer Deefle heejer~~Fvekes .....~~4~~
Ssmeer ceelee mes Oejleer kee, Deebeue nese ve metvee~
egie-egie leke ebovee Decej nes, en eeeerve vecetvee~~
FveceW efoKeleer mejmJeleer keer..........
FveceW efoKeleer mejmJeleer keer, heeJeve cetjle heejer~~Fvekes......~~5~~
MM 6 NN

121

122

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

efpeveMeemeve j#eke osJe-osJeer keer Deejleer

ieescegKe osJe keer Deejleer-2

eesejer ceelee keer Deejleer-1

(FmeceW efkemeer Yeer osJeer-osJe kee veece ueskej Gvekeer Deejleer kej mekeles nQ)

lepe&kejleer ntB legcnejer Yeefe............

lepe& pee............

kejles nQ legcnejer Deejefle, Devlejoerhe peuesiee~


eeseefj ceelee kee megefcejve, og:Ke Meeske njsiee~~
pee ceeB eeseefj, pee ceeB eeseefj~~ske.~~

pee ieescegKe mJeeceer, mJeeceer pee ieescegKe mJeeceer


cebieuekeejke, og:KeefveJeejke, efJeIvenjCe veeceer~~.~~ske.~~

Deees nw ye[er otj mes, ues oMe& keer DeeMee~


ceveJeeefle hetje neslee, njleer meye Demeelee~~
lesjs Yee Ke[s lesjs ejs, Gej lees nesiee~
eeseefj ceelee.......pee ceeB.......~~1~~
ns $e+<eYeosJe keer Meemeve osJeer, Dejpe cesjer megve uees~
ns ieescegKe e#e keer efeekeeefjefCe, cesjer ceveJeebe hetjes~~
meeer ee peye nesieer, leye ner keee& yevesiee~
eeseefj ceelee.......pee ceeB.......~~2~~
nceves megvee pees peerJe, lesjs ej hej Deelee~
Oeve, heg$e, heew$e De mecheefle heekej, megKecee nes peelee~~
Iej, eece, veiej De osMe meoe KegMeneue jnsiee~
eeseefj ceelee.......pee ceeB.......~~3~~
es lees meebmeeefjke megKe nQ ceeB, DeeOeeeflceke megKe os oes~
Deelcee nes efvece&ue MeerIe nceejer, Ssmeer Meeer oes~~
ceeB Fvog DeeMe en meyekeer, Jen megKe MeerIe efceuesiee~
eeseefj ceelee.......pee ceeB.......~~4~~

$e+<eYeosJe kes Meemeve e#e nes, efpeveheo kes mesJeer,


Oece& eYeeJeve lelhej, mesJee efnle en Yeer~~ pee......~~1~~
osJe, Meee, ieg DeeeleveeW keer j#ee meoe kejW,
heerj he[s peye eYeg Yekeleve hes, Gvekeer heerj njW~~ pee......~~2~~
jesie, Meeske, YeeveeMe>ekeejer, cebieuekelee& nes,
Yetle, esle, ogKe-oeefjo veeMeke, mebke nlee& nes~~ pee......~~3~~
OeveDeLeea Oeve keer Fekej Oevemecheefle heeles,
megleDeLeea GppJeue keerleeaegle mebleefle kees heeles~~ pee......~~4~~
Fmeer nsleg Ie=le oerheke ueskej, leJe ejs ueeS,
ueewefkeke megKe kes meeLe-2 DeeOeeeflceke megKe heeSb~~ pee......~~5~~
ee Yeefe Yejs YeeJeeW mes, pees ejs Deelee,
Fvog hetCe& nes meye ceveJeebefle, pees leJe iegCe ieelee~~ pee......~~6~~
MM 6 NN

MM 6 NN

123

124

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

ceneceevemeer ceelee keer Deejleer-3

heeeJeleer ceelee keer Deejleer-4 (A)

lepe&eeBo cesjs..............

Deejleer ceneceevemeer keer-2


eer Meebefle eYeg keer, Meemeve osJeer, ie[osJe keer eef#eCeer~~
Deejleer ceneceevemeer keer~~ske.~~
meceioMe&ve mes mesefJele, ceeB legcejer ceefncee veejer,
megvoj nw he legcneje, efpeveYeeeW keer jKeJeejer~~
Deejleer ceneceevemeer keer~~1~~
pees lesjer MejCe ceW Deelee, ceveJeebefle heue heelee nw,
Yee, jesie, Meeske, og:Ke, oeefjo, heue Yej ceW Yeie peelee nw~~
Deejleer ceneceevemeer keer~~2~~
OeveDeLeea Oeve kees heeles, megleDeLeea megle hee peeles,
cebieuekejCeer, og:KenefjCeer, kees mees ceve mes Oeeles~~
Deejleer ceneceevemeer keer~~3~~
ceeB Fvog MejCe pees DeeS, ceveJee_e hetjer kej oes,
legce ceelee nce nQ yeeueke, Fke ef oee keer kej oes~~
Deejleer ceneceevemeer keer~~4~~
MM 6 NN

lepe&ceQ lees Deejleer GleeB js..............


ceQ lees Deejleer GleeB js, heeeJeleer ceelee keer
pee pee ceeB heeeJeleer, pee pee ceeB~~ske.~~
meoe nesleer nw peepeekeej, ceeB kes cebefoj ceW-2
ueeieer Yeeve keer Yeer[ Deheej, ceeB kes cebefoj ceW-2
heg<he ueeDees, Oethe peueeDees, mJeCe&ceeer oerhe ueeDees,
Deejleer Gleejes js, nes meye efceue Deejefle Gleejes js~~ceQ...~~1~~
heee& eYegJej keer Meemeve osJeer, meye mebke njCeer-2
osJe OejCesv keer eef#eCeer, legce cebieue kejCeer-2
Yee peye hegkeejles, mebke kees ejles,
ceefncee kees ieeSb lesjer, nes meye efceue ceefncee kees ieeJeW lesjer~~ceQ...~~2~~
heee& eYegJej kes cegKe mes peye ceb$e veJekeej megvee-2
yeveW heeeJeleer OejCesv, Ghemeie& otj efkeee-2
mLeue Jen Deefn$e, leye mes nw peie eefme,
heeJeve hejce hetpe nw, nes osKees Jees heeJeve hejce hetpe nw~~ceQ...~~3~~
jesie, Meeske, oefj, veeMeW, esleeefo keer yeeOee-2
Oeve-mebheefe megle oskej, hetjer kejW Jee_e-2
megve ues Deepe efhej hegkeej, Yee Ke[s lesjs ej,
Delegue Meefe keer OeeefjCeer, nes legce nes Delegue Meefe keer OeeefjCeer~~ceQ...~~4~~
ceeB meneveece mes lesjer, kejles pees DeejeOevee-2
ieesoer Yejles pees ceeB lesjer, hetjer neW meye keecevee-2
ceceleeceeer cesjer ceele, Fvog kejs Ske DeeMe,
peerJeve ekeeMeceeve nes, nes cesje Yeer peerJeve ekeeMeceeve nes~~ceQ...~~5~~

125

126

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

heeeJeleer ceelee keer Deejleer-4 (B)

OejCesv osJe keer cebieue Deejleer-5

pee heeeJeefle ceeB, ceelee pee heeeJeefle ceeB~


Deejefle leJe og:Kenejer, pee ceeleseefj ceeB~~ pee...~~
heee&eYet keer Meemeve osJeer, peie ceW hetpe ngF~~ceelee.......
lesjer Deejefle mes YeeesW keer, Fe hetCe& ngF~~ pee......~~1~~
mebmeejer eeCeer Oeve-megle keer, Fe mes Deeles~~ ceelee.......
lesjs oj hej Deekej Gvekes, mebke efce peeles~~ pee......~~2~~
pees Yeer mees ceve mes lesjer, Deejefle efvele kejW~~ceelee.......
Yetle-esle-[eefkeefve-Meeefkeefve keer, yeeOee MeerIe njW~~ pee...~~3~~
eer OejCesv osJe keer Yeeee&, legce cebieuekejCeer~~ceelee........
Oeve Oeeveeefoke JewYeJe, meewKe megKeo YejCeer~~ pee......~~4~~
heee&veeLe kes Ieesj Ghemeie& kees, peneB hej otj efkeee~~ceelee.....
Jen mLeue Deefn$e veece mes, peie ceW hetpe ngDee~~ pee..~5~~
peieceie-peieceie oerhe peueeee, Deejefle kejves kees~~ceelee.....
kejs meeefjkee ener keecevee, Deejle meye nj uees~~ pee......~~6~~

127

lepe&ceQ lees.............

ceQ lees Deejleer Gleeb js, OejCesv osJee keer


pee pee OejCesv osJe, pee pee pee-2~~ske.~~
heee&veeLe kes Meemeve osJe, ceefncee peie veejer~
meceioMe&ve mes nes heefjhetCe&, meye mebke nejer~~
megKe kes eoelee nes, ceveJeebefle oelee nes, Fe kejes hetjer,
Yee keer Fe kejes hetjer~~
ceQ lees Deejleer Gleeb js ..............~~1~~
heejme eYegJej mes peye legceves, ceb$e veJekeej megvee~
yeveW heeeJeleer OejCesv, efJeIveeW kee veeMe efkeee~~
Ghekeejkelee& hes, Ghemeie& Deeee lees, $e efkeee heCe kee,
nes Deekej $e efkeee heCe kee ~~
ceQ lees Deejleer Gleeb js ..............~~2~~
Yeefe YeeJe mes DeeMee ues, pees oj hes Deelee~
jesie, Meeske Je ogKe, oeefj, mebke efce peelee~~
megle DeLeea megle heeves, Oeve DeLeea Oeve heeles, ceefncee kees ieeles nQ,
Yee lesjer ceefncee kees ieeles nQ~~
ceQ lees Deejleer Gleeb js ..............~~3~~
ke peye-peye he[s Yee hes, j#ee legce kejles~
pees Yeke peeS ceejie mes, jen veF& osles~~
efoJe eYeeOeejer nes, mekeue meewKekeejer nes, Mele-Mele veceve legcekees,
ns e#e osJe Mele-Mele veceve legcekees~~
ceQ lees Deejleer Gleeb js ..............~~4~~
osJeer heeeJeleer kes mJeeefce, leJe ceefncee ieeTb~
ueewefkeke megKe kes mebie Deeeflceke megKe Fke efove heeTb~~
Ssmeer ner DeeMe ues, ceve ceW efJeeeme ues, Fvog lesjs ej DeeF& js,
Fvog lesjs Yee lesjs ej DeeS js~~
ceQ lees Deejleer Gleeb js ..............~~5~~
128

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

eqmeeefeveer ceelee keer Deejleer-6

#es$eheeue osJe keer Deejleer-7

(FmeceW efkemeer Yeer osJeer kee veece ueskej Gvekeer Deejleer kej mekeles nQ)
lepe&}skes henuee henuee heej...........

pee pee ns efmeeefeefve ceele, lesjs ejCe veceeles ceeLe


lesjer Deejefle mes efcelee nw peie mebleehe ~~
lesjs Yee Ke[s lesjs ej, efyeie[s meYeer yeveeleeR keepe
lesjer Deejefle mes efcelee nw peie mebleehe ~~ske.~~
ceneJeerj eYeg keer legce nes Meemeve osJeer~
YeeeW keer heer[e legce lees #eCe Yej ceW njleeR~
ns efpeveMeemeve j#eeke$eea, legce $ewueeskeehetpe nes ceele~
lesjer Deejefle mes efcelee nw peie mebleehe ~~1~
ceelebie e#e keer efeekeeefjCeer nes~
kebeve meer keeee lesjer megKekeeefjCeer nes~~
Yeefe YeeJe mes DeeS ej, efceue peeSieer Meebefle Deheej~
lesjer Deejefle mes efcelee nw peie mebleehe ~~2~~
Yetle, esle Deeefoke yeeOee #eCe Yej ceW njleeR~
heg$e, heew$e, Oeve Oeeveeefoke mes PeesueeR YejleeR ~~
lesjer megvoj efJe nw ceele, cewee lesje efoJe eleehe~
lesjer Deejefle mes efcelee nw peie mebleehe ~~3~~
ns meeer ceelee meee ceejie efoKee os~
peie Yej kes eeCeer kees let megKecee yevee os~~
meyekees efceue peeS veJejen, cewee Ssmeer peesefle peieeS~
lesjer Deejefle mes efcelee nw peie mebleehe ~~4~~
Jeerje kes YeeeW hes peye mebke DeeJes~
Pe Deekes ceelee cesjer Gmekees yeeeJes~~
Fvot kejleer leJe iegCeieeve, cewee let nw ye[er ceneve~
lesjer Deejefle mes efcelee nw peie mebleehe ~~5~~
129

lepe&Pegcekee efieje js.............

Deejefle kejes js,


eer #es$eheeue osJee keer meye efceue Deejefle kejes js,
Deejefle kejes, Deejefle kejes, Deejefle kejes js~~eer...~~ske.~~
efJepee Jeerj ceefCeYe keneles, DeeYee lesjer veejer nw,
Dehejeefpele YewjJe Yeer veece nQ, ketkej Jeenve Oeejer nQ~
Deejefle kejes..............
meceier osJee keer meye efceue Deejefle kejes js~~1~~
osJe Meee ieg DeeeleveeW keer, j#ee ceW legce lelhej nes,
Yetle-esle keer yeeOee njles, mekeue meewKe kes hetjke nes~~
Deejefle kejes..............
Oeve megKe mecheefle oelee, osJee keer Deejefle kejes js~~2~~
hejce ke=heeuee, oerveoeeuee, lesjer Deejefle kees DeeS,
Fe meejer hetjer nesieer, DeeMe Fvog ceve ceW ueeS~
Deejefle kejes..............
mebkenlee&, cebieuekelee& keer Deejefle kejes js~~3~~
MM 6 NN

130

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Deejleer meben

oMeOece& keer Deejleer

Ceceeskeej ceb$e mleJeveced

lepe&-yeej-yeej legPes keee mecePeeTB.............

oMeOeceeX keer Deejefle kejkes, nesiee yes[e heej~


Oece& kes efyevee Fme peie ceW, keewve kejsiee Gej~~ske.~~
Deelcee kees ogKe mes efvekeeuekej, pees megKe ceW hengBeelee~
nj eeCeer kes efueS Jener lees, meee Oece& kenelee~
Gmeer Oece& kees OeejCe kejkes, nesiee yes[e heej~
Oece& kes efyevee Fme peie ceW, keewve kejsiee Gej~~1~~
Gece #ecee ceeo&Je Deepe&Je, Oece& kens Deelcee kes~
Fvemes cew$eer efJevee mejuelee, eieefle neW Deelcee ceW~~
Gece mele Je Meewe Oece& mes, nesiee yes[e heej~
Oece& kes efyevee Fme peie ceW, keewve kejsiee Gej~~2~~
Gece mebece lehe Je leeie, cegeer kee ceeie& yeleeles~
Fvekees heeueve kejkes cegefvepeve, cegefeheefLeke kenueeles~
nce Yeer Fvekee heeueve kejkes, uenW cegefe kee ej~
Oece& kes efyevee Fme peie ceW, keewve kejsiee Gej~~3~~
Gece Deeefkeeve Oece&, heefjen kee leeie kejelee~
eeJeke kees heefjen eceeCe kee, mejue ceeie& mecePeelee~~
Gece yeeee& eflengB peie ceW, nw meye Oece& kee meej~
Oece& kes efyevee Fme peie ceW, keewve kejsiee Gej~~4~~
heJe& Deveeoer oMeue#eCe ceW, oMe OeceeX kees Jevove~
Fvekeer Deejefle mes efn evoveeceleer keW YeJe yebOeve~~
FmeerefueS oMe Oece& oe ceW, efueS nQ nceves Oeej~
Oece& kes efyevee Fme peie ceW, keewve kejsiee Gej~~5~~

efMeKeefjCeer bo
Cecees DeefjnbleeCeb,
veceve nw Deefjnble eYeg kees~
Cecees efmeeCeb ceW,
veceve kej uetB efme eYeg kees~~
Cecees DeeFefjeeCeb,
veceve nw Deeeee& ieg kees~
Cecees GJepPeeeeCeb,
veceve nw GheeOeee ieg kees~~~1~~
Cecees ueesS meJJemeentCeb heo yeleelee~
veceve peie kes meye
meeOegDeeW kees keB pees nQ $eelee~~
hejceheo ceW efmLele kenW
heeBe hejcesef Fvekees~
veceve Fvekees kejkes uentB
Fke efove cegefe heo kees~~2~~
meYeer kes heeheeW kees Meceve
kejlee ceb$e en ner~
leYeer meye cebieue ceW eLece
ceevee ceb$e en ner~~
peheW pees Yeer Fmekees
Jeeve ceve kej Meg eCeefle~
uenW Jes Fefle heue,
oe vele nes evoveeceefle~~3~~

MM 6 NN

MM 6 NN

131

132

Das könnte Ihnen auch gefallen