You are on page 1of 5

àñVmdZm

_hfu dmËñ`m`Z `m§À`m "H$m_gyÌ_²'Mm _amR>r AZwdmX H$amdm Ago AZoH$ dfmªnmgyZ _mÂ`m _ZmV hmoVo;
nU Vmo `moJ øm dfu `m`Mm hmoVm.
b¢{JH$/n[adm[aH$ {ejUmMo Aä`mgH«$_ {Za{Zamù`m ^maVr` {dÚmnrR>m§gmR>r ~ZdÊ`mMo H$m_ _r hmVr
KoVbo. Ë`m doir naXoemV, Ë`mVhr A{VàJV XoemV AZoH$ joÌm§Vrb {dÛmZm§Zr hOmamo nmbH$, bmImo {ejH$
`m§Moer MMm© H$ê$Z g§JUH$~wÕr d AË`mYw{ZH$ gm_wJ«rZo Oo Aä`mgH«$_ V`ma Ho$bo Ë`mMm _r Aä`mg Ho$bm. Ë`m
Aä`mgH«$_m§Vrb KQ>H$ _bm AmoiIrMo dmQ>bo. CËH¥$ï> àVrMo AË`mYw{ZH$ g§emoYZ, gd}jU nÕVr, àJV
{dMmagaUr dJ¡a|À`m ghmæ`m§Zr nmíMmË`m§Zr Oo Aä`mgH«$_ ~Zdbo; VoM Aä`mgH«$_ KQ>H$ ^maVr` g§ñH¥$VrV
hOmamo dfmªnmgyZ àM{bV AmhoV. H$m_gyÌo øm J«§WmV ho gd© KQ>H$ AmhoV.
AmíM`© Ago H$s, H$m_gyÌmAmYr AWd©doXmVhr ho gd© KQ>H$ AmT>iVmV. `mMm AW© Agm H$s, hOmamo
dfmªnydu XoIrb ^maVr`m§Zr b¢{JH$/n[adm[aH$ {ejUmMm nwañH$ma Ho$bm hmoVm. _Yë`m H$mimV Ooìhm ^maVmda
naH$s`m§Mo AmH«$_U Pmbo, Voìhm àË`oH$ AmH«$_H$mZo Amnë`m ~amo~a Amnbr {dMmagaUr ^maVr`m§da bmXbr
Am{U AmnU ^maVr` XoIrb b¢{JH$ {ejUmbm AJmø, Jw{nV Am{U nmn _mZy bmJbmo.
AmVm nwÝhm hr {dMmagaUr ~Xby nmhVo`. AmVm emim, H$m°boO, d¡ÚH$s` H$m°boOÀ`m nmVirda b¢{JH$
{ejUmMr JaO gd© OUm§Zr OmUbr Amho. Ë`m Ñï>rZo hiyhiy dmQ>Mmb hmoD$ bmJbr Amho. øm dmQ>MmbrV
"H$m_gyÌm' Mo _mJ©Xe©Z `mo½` R>aob.
"H$m_gyÌo' Mr àe§gm H$aÊVmMr Ver JaO Zmhr. H$maU àË`oH$mbmM Ë`m~Ôb _mhrV Amho. nU
H$m_gyÌo~Ôb, Á`m ~m~V {dMma Hw$Ur AmOn`ªV Ho$bobm Zmhr Ë`m~Ôb _r WmoS>Š`mV gm§JUma Amho.
Á`m§Zr H$m_gyÌo dmMbo Zmhr qH$dm Ë`mMm Aä`mg Ho$bm Zmhr Ë`m AkOZm§Zm dmQ>Vo, H$s `m \$º$ b¢{JH$
Am{U g§^moJmgZm§Mr _m{hVrM \$º$ Amho; nU hm \$ma _moR>m J¡ag_O Amho. Iao Va nyU© H$m_gyÌoV \$º$ 52 gyÌm§Mm
EH$ AÜ`m` g§^moJmÀ`m {H«$`o{df`r Amho. BVa H$mhr _moOH$s gyÌo Or qbJmMo AmH$ma dJ¡a|~Ôb AmhoV. EHy$U
1250 gyÌm§n¡H$s BVa gd© gyÌo hr ^mdZm, _Zmo{dkmZ, dmJUyH$ Am{U g§kmnZmg§~§Yr AmhoV. AË`mYw{ZH$ H$m_{dkmZ
_mZVo, H$s H$m_H$bm åhUOo 10 Q>¸o$ emar[aH$ {H«$`m Am{U 90 Q>¸o$ _Zmo{dkmZ Amho. VoM H$m_gyÌo_Ü`o dmËñ`m`Zm§Zr
gm§{JVbo Amho.
H$m_gyÌo_Yo Z¡g{J©H$ J^©YmaUm, J^m©dñWm Am{U àgyVr `m~ÔbÀ`m gyÌm§Mm A^md Amho. `mMo ho H$maU
Agmdo, H$s gÜ`m H$m_gyÌm§À`m Á`m àVr CnbãY AmhoV, Ë`m AnyU© AmhoV; Ë`mVrb H$mhr ^mJ Jhmi Pmbobm
Amho. Ë`m_wio H$Xm{MV hm ^mJ Amnë`mbm H$YrM CnbãY hmoUma Zmhr.
H$m_gyÌo_Ü`o d¡{eH$ ho 6 AÜ`m` Am{U 290 gyÌm§Mo n«XrK© A{YH$aU Amho. `mV doí`m{df` Amho.
Ë`m§Mo ì`dhma, dmJUyH$, {XZM`m©, AWm©O©ZmMo _mJ©, à`moJ dJ¡a|Mr {dñV¥V _m{hVr Amho. _hfu dmËñ`m`Z
doí`mì`dgm`mbm _mJ©Xe©Z H$ê$Z Ë`m ì`dgm`mbm n«{V{ð>V ~Zdy nmhV hmoVo H$m? doí`mJ_ZmMo g_W©Z Am{U
àmoËgmhZ H$aV hmoVo H$m? Ago àíZ `m_wio _ZmV `oUo ghO eŠ` Amho. nU hr _m{hVr doí`oÀ`m {Z{_ÎmmZo {Xbr
Agbr Var Vr gd©gmYmaU ór- nwéfm§Zm Cn`wº$ Amho. AmVmn`ªV Ë`mMr JaO ^mgbr Zmhr, nU H$mhr dfmªZr
Ë`mMr JaO Oê$a ^mgob.
gd©àW_ _r _mPo nrEM².S>r g§emoYZ H$m`m©Mo Jwé S>m°. am_Xmg ~aH$bo gam§Mo Am^ma _mZVmo. Ë`m§Zr
doimodoir _mPm CËgmh dmT>dbm åhUyZM ho _hËH$R>rU H$m_ nyU© hmoD$ eH$bo.
_mPo _mVm-{nVm `m§Mo ñWmZ gdm©V daMo Amho. Ë`m§ZrM _mPr d¥Îmr KS>dbr. Ë`m§Mo _r Am^ma _mZVmo.
_mÂ`m nËZrMo dS>rb lr. eaX dX} EH$ _hmZ Xod^º$, H$_©H$m§S>mV aV, nwamUmVrb AZoH$ H$dZo, gyºo$
H$m_gyÌo

S>m°. àH$me Vw. doaoH$a


Zm{eH$.
dJ¡ao Á`m§Mr Vm|S>nmR> AmhoV VgoM g§JrVmMo JmT>o {dÛmZ. Ë`m§À`m øm gd© gwJwUm§Zm nmhÿZ AmnUhr H$mhr dmMmdo,
{eH$mdo Am{U ~«÷k ìhmdo Ago _bm dmQ>bo. doXm§Mm Aä`mg H$aÊ`mMr àoaUm Ë`m§MoH$Sy>ZM _bm {_imbr.
doX{dÚm J«hU H$aÊ`mMm h¸$ àË`oH$ qhXy Y_u`mbm AmhoV. "Am`m©`M ewÐm`M' Ago ewŠb `Owd}XmV ñnï> åhQ>bo
Amho.
EH§$XarVM doXm§Mm Aä`mg H$aè`mg àd¥Îm Ho$ë`m~Ôb _r Ë`m§Mo Am^ma _mZVmo.
_mÂ`m nËZrMo dS>rb, AmB© S>m°. gm¡ B§{Xam dX} `m§Zr doimodoir AZoH$ àH$mao _bm ghmæ` Ho$bo, AmË`m
ào_mVmB© {XdoH$a (n_mË`m), AmOr lr_Vr gw{_Ìm~mB© dX} `m§Zr Jwé^º$s Am{U ~«÷kmZmMr JmoS>r bmdbr Ë`m~Ôb
_r Ë`m§Mo OmhranUo Am^ma _mZVmo.
Ago åhUVmV, H$s doXmV gd© H$mhr gmnS>Vo (gd© doXm§V à{gÜ`{V) Am{U doXmVrb kmZ ho OJmÀ`m
A§Vmn`ªV Cn`moJr nS>Umao ("gd©kmZ_`mo{hg:') Amho. ømZwgma H$m_gyÌmbm H$mhr bmoH$ nmMdm doX _mZVmV, ho
Iao Amho.
àñVwV H$m_gyÌmV H$m_{dkmZ{df`H$ gd© H$mhr gmnS>V Zmhr, H$maU H$m_gyÌoMr _yi g§{hVm Amnë`mbm
CnbãY Zmhr, hoM hmo`.
H$m_gyÌo ho g§ñH¥$V ^mfoV Amho Am{U àË`oH$ gyÌmMo AZoH$ {Za{Zamio AW© {ZKy eH$VmV. ("Ame©`mUm§
gd©Vmo _wIËdmV') _r øm nwñVH$mV gd©gmYmaU AZwdmX {Xbm Amho. dmMH$m§Zr Ë`mMm ñdrH$ma H$amdm.
ho nwñVH$ {b{hÊ`mgmR>r Á`m§Zr _bm _XV Ho$br, Ë`m gdmªMo _r _Z:nyd©H$ Am^ma _mZVmo.
nwñVH$ àH$m{eV H$ê$Z Vo dmMH$m§À`m hmVr {Xë`m~Ôb _r _mPo {_Ì lr. OJXre ^wVS>m `m§Mo Am^ma
_mZVmo.

S> m ° . àH$me Vw . do a o H $a
AZwH«$_{UH$m

1. gmYmaU A{YH$aU
AÜ`m` 1 : H$m_gyÌmMr na§nam Am{U CËnÎmr
AÜ`m` 2 : OrdZmMo VrZ gma-Y_©, AW© Am{U H$m_
AÜ`m` 3 : {ó`m§gmR>r Mm¡gð> H$m_H$bm
AÜ`m` 4 : a{gH$ OZm§Mo OrdZ-H$V©ì`
AÜ`m` 5 : Zm{`H$m-Zm`H$ àH$ma
2. gmåà`mo { JH$ A{YH$aU
AÜ`m` 1 : OZZ|{Ð`m§Mo AmH$ma Am{U g§^moJ àH$ma
AÜ`m` 2 : AmqbJZ {dYr
AÜ`m` 3 : Mw§~Z {dYr
AÜ`m` 4 : ZIjV (ZImZo Amoa~mS>Uo)
AÜ`m` 5 : XÝVH$_© Am{U H$m_H«$S>m§Mr arVr
AÜ`m` 6 : _¡WwZmMr {d{^Þ AmgZo
AÜ`m` 7 : àhaU Am{U grËH$ma dJ¡ao AmdmO
AÜ`m` 8 : g§^moJmÀ`m doJù`m {dYr
AÜ`m` 9 : Am¡n[aï>H$ (_wI_¡WwZ)
AÜ`m` 10 : a{V{H«$`m Am{U ào_H$bh
3. H$Ý`m g§ à `w º $H$ A{YH$ma
AÜ`m` 1 : H$Ý`oMr {ZdS> Am{U {ddmhg§ñH$ma
AÜ`m` 2 : nËZrV {dídmg {Z_m©U H$aUo
AÜ`m` 3 : {ddmhmgmR>r ~minUmnmgyZM AmamYZm
AÜ`m` 4 : ghmæ`H$m§{edm` Zm{`H$m-Zm`H$mMr {ZdS>
AÜ`m` 5 : {ddmhmMo {dYr
4. ^m`m© { YH$m[aH$A{YH$aU
AÜ`m` 1 : nËZrMo H$V©ì` Am{U {VMr {XZM`m©
AÜ`m` 2 : gdVt~amo~a Á`oð>rMo, {dYdoMo, Cno{jVoMo Am{U ~hþnËZrH$ nVrMo H$V©ì`
5. nmaXm[aH$ A{YH$aU
AÜ`m` 1 : a{gH$ Zm`H$ Am{U naZmar
AÜ`m` 2 : AmoiI Am{U ào_H$bm
AÜ`m` 3 : ZmarÀ`m _Zmo^mdm§Mr narjm
AÜ`m` 4 : XyVrMo H$m_ Am{U Ë`m§Mo ^oX
AÜ`m` 5 : amOm§À`m H$m_brbm
AÜ`m` 6 : amÊ`m§À`m H$m_brbm
6. d¡ { eH$ A{YH$aU
AÜ`m` 1 : doí`m§Mo ñdê$n
AÜ`m` 2 : doí`m§Mo nËZrgmaIo AmMaU
AÜ`m` 3 : doí`m§Mr AW©bmbgVm Am{U {daº$s
AÜ`m` 4 : doí`oMo OwÝ`m ào_r~amo~a Zdo ZmVo
AÜ`m` 5 : doí`oÀ`m bm^{deofm§da ì`m»`mZ
AÜ`m` 6 : doí`oÀ`m AWm©ZWmªMr MMm©
7. Am¡ n {Zf{XH$ A{YH$aU
AÜ`m` 1 : derH$aU `e Am{U dmOrH$aU
AÜ`m` 2 : H$m_mMo {d{dY `moJ