Sie sind auf Seite 1von 4

Pelajaran : Bahasa Jawa Sekolah : ……………………………

Kelas : ll (Dua) Nama : ……………………………


Hari/ : ………………………… No Absen : ……………………………
Tanggal Nilai : ……………………………

I. Wenehana tandha ping (x) ing aksara a,b utawa c tumrap wangsulan kang
trep!
1. karo kanca sakelas becike kudu....
a. rukun b. congkrah c. padudon
2. kancaku tiba numpak pit. Aku banjur....
a. nyokurake b. nulungi c keplok - keplok
3. Dolaman sing ditindakake bocah loro yaiku ....
a. engklek b. layangan c. dhakon
4. Dolanan layangan ana ing ....
a. dalanan b. sekolahan c. lapangan
5. Siti ngiris nganggo lading.
Tembung kang ngandhut suara [ i ] miring yaiku ....
a. ngiris b. lading c. Siti
6. Arya dolanan layangan.
Pedhotane tembung dolanan miturut wandane yaiku ....
a. do - lan – an b. dol - an - an c. do - lanan
7. Anak matur karo wong tua gunakake basa ....
a. krama alus b. ngoko alus c. krama lugu
8. Aku .... buku pepak bahasa Jawa.
Tembung kang trep kanggo jangkepi ukara ing dhuwur yaiku ....
a. maca b. ngrungokake c. maos
9. Ing ngisor iki kang kelebu kagiyatan dina Senin yaiku ....
a. plesir b. dolanan c. upacara
10. Ketemu guru ana dalan kudu ngucapake ....
a. ngapura b. salam c. matur nuwun
11. Saben bengi aku nggarap PR lan ....
a. sinau b. adus c. dolan
12. Tangi turu bantal, guling, lan kemul ....supaya rapi.
a. dibuang b. disiram c. ditata
13. Ani saben dina sinau supaya ....
a. pinter b. sugih c. dialem
14. Jam .... kowe biyasa mangkat sekolah?
Tembung pitakon kang trep yaiku ....
a. pira b. sapa c. kapan
15. Ibu blanja ana .....
a. sawah b. taman c. pasar
16. Menawa weruh ana paku ing tengah dalan becike ....
a. ditogake ora ngeneni sikilmu
b. dijupuk, banjur di selehake papan kang adoh saka laku tindake wong
c. dibuwang menyang dalan gedhe
17. Gunemane bocah cilik marang bocah cilik migunakake basa ....
a. krama lugu b. krama alus c. ngoko lugu
18. Aku mangkat sekolah, bapak .... kantor
a. lungo b. menyang c. tindak
19. Wayah isuk jagone padha....
a. kluruk b.ngerik c. petok-petok
20. Murid-murid pada sinau ana ing ....
a. kelas b. lapangan c. kantor

II. Isenana ceceg - ceceg ing ngisor iki kanthi bener!


1. Aku saiki wes kelas loro. Aku kudu sregep ....
2. Ngajeni kanca lan ngormati guru wis dadi .... murid
3. Pulpen,potlot iku piranti kanggo ....
4. Murid-murid pada upacara bendera saben dina ....
5. Dina minggu aku ora ....
6. Omah reged kudu ....
7. Suling digawe saka ....
8. Awak lara kudu enggal periksa menyang ....
9. Dolan kanggo nyenengake ati arane ....
10. Dolanan bal-balan bacike ana ing ....

III. Wangsulana pitakon - pitakon ing ngisor kanthi patitis!


1. Ukara ing ngisor gantinen ngoko!
"Bapak tindak dhateng Wonokromo".
................................................................................................................................
2. Tulisna telu tuladha tembang dolanan!
................................................................................................................................
3. Sebutna pagaweanmu sadurunge mangkat sekolah!
................................................................................................................................
4. Aranana telu bae piranti kanggo sekolah!
................................................................................................................................
5. Tulisna telu tuladha swara [ i ] jejeg!
................................................................................................................................
kunci jawaban
I
1. A
2. B
3. C
4. C
5. C
6. C
7. A
8. A
9. C
10. B
11. A
12. C
13. A
14. A
15. C
16. B
17. C
18. C
19. A
20. A

II.
1. Sinau
2. Kewajibane
3. Nulis
4. Senin
5. Sekolah
6. Disaponi
7. Pring
8. Dokter
9. Piknik
10. Lapangan

III.
1. Bapak Lunga Menyang Wonokromo
2. Gundhul - Gundhul Pacul, Gajah - Gajah, Cublak-Cublak Suweng
3. Nata Paturon, Nyaponi Jogan, Lan Ngrewangi Ibu Ngasahi Piring
4. Potlot, Buku, Setip lan garisan
5. Pipi, Siji, Iki

Das könnte Ihnen auch gefallen