Sie sind auf Seite 1von 40

yg¦nM díC

bSm xB wwLD wmNfS QÇS x/Ç xM§K x»N

yx!T×ùà åRèìKS tê?ì b@t KRStEÃN LíC ÃLçn# ngR GN bgÖ ~l! çcW
sãC btdUU¸ b@t KRStEÃn!t$N btmlkt ƒST ê ê y¥mSg¾ n_ ïCN
Ãnœl#ÝÝ ymjm¶ÃW XNGÄ tqÆY½ Sdt¾ xS-g! mçNê nWÝÝ Xnz!H Sdt®C
XMn¬cW MNM Yh#N MN½ hg‰cW yTM Yh#N yT wd x!T×ùÃ l!-ll# XSk
m-# DrS tqB§ xStÂGÄlCÝÝ
m/mDN yhg‰cW sãC s!ÃúDÄ*cW «x!T× ùÃ yXWnT hgR ÂT¿ bW SÈ*M
sWN y¥YbDL XRs#M zND xNDM y¥YbdL Ng#| xl wdz!à BTÿÄ# mLµM
nW b¥lT b615 ›.M b@t sãÒcWN tk¬ ×ÒcWN LkêcêLÝݼ q$R;N 1961
›.M.½ mQ DMÝÝ ¼Xnz!H 16 Sd t®C 15 ›mT bhg ¶t$ XNÄ!ñ„ Ãb”cW YHC
b@t KRStEÃN ?Z b#N bwNg@L xRú ydG nT FÊ XNÄ!Ãf„ b¥ DrÙ nWÝÝ
bmµkl¾W zmNM µèl!÷C bmµkl¾W M|‰Q ÑSl!äC §Y ymSqL õRnT
Æw° g!z@ Bz#ãc$ ÑSl!äC wd x!T×ùÃ m_tW yNg#| §l!b§ Ælb@T QD ST
mSqL KB‰ bXNG DnT xStÂGÄcW bK BR n#rêLÝÝ wd hg‰CN kmÈCh#
yGD X¾N mMsL xlÆCh# çcW xLnbrMÝÝ l@§M ¬¶K m_qS YÒL nbRÝÝ
ï¬Â g!z@ ylM XN©!ÝÝ
l@§W y¸nœW n_B b_q$R xF¶µ Bc¾ _N ¬êET½ RT:T b@tKRS tEÃN mçNê
nWÝÝ ›lM bxMLkÖ ÈâT btê-bT zmN b34 ›.M. bg² L©* ¼?AW lwgñc$
/êRÃ çn XNÄlW xWú B×S KRSTÂN y¥NNM s¥:T dM ú¬fS yt qblC
hgR mçNê nWÝÝ YH dGä lxF¶µ nÚnT GNÆR qdM m¶Â ð¬W ‰¶ XNDTçN
YHNNM xD êN bmsl# xWd GNÆéC XNDTgL_ xDRÙ¬LÝÝ
Bz# _q$éCN lnÚnT tU DlÖ ÃnœœcW mNfúêE k#‰T ÃS¬-”cWM yRSê
GNÆR qdMnT nbRÝÝ
ƒSt¾W n_B y¬¶K ¥~dRnTê nWÝÝ YHM yBz# mè ›m¬T QRS½
Æ?L½mÚ?FT½NêÃt QD úT...bxd‰ ÃSqm-C¿ XN µ*N yLí—N l!Ã-ÐT
ytn\#TN ynG‰"N µÆ -B” Ãñ rCÝÝ XNµ*N yl!”WNaN mÚ?FT½ y?Nìc$N Xn
bRl›MN mÚ?FT lTWLD ÃöyC Tg#½ FAMT½SNÄ# Xmb@T mçNê nW ÝÝ
bl@§ bk#L dGä YH y¥ Yê_§cW XNÄ!ÃWM y¸Ã ÂDÄcW¿

xND ngR s!ÃMR Ãyh#T XNdçN½


ÃNN µ§-Íh# kè MNM b!çN½
XNQLF xYwSd"M :rFT x§g"M ½
QN ngR xYc& Xn@ xÃS Cl"MÝÝ

BlW ytn\# mÂF”N jl@ã ÒcW xl#ÝÝ bNo#? XMna½ b-Nµ‰W åRèìKúêE
TMHRa½ bn-rW |R›a TWða½ zm ÂTN bzlqW ¬¶µ* kmQ ¬cWÂ
bxF¶µ MDR½ YHCN ymslC RT:T b@t KRStEÃN mgßTê ö>¬cWN Sl¸ÃúR
ÍcW bÒl#T xUȸ h#l# l¥ _ÍT kmnœT y¥Ymls# xl#ÝÝ
bRĬ SM½mNG|¬êE ÆL çn DRJT kl§nT½ xNÄNÁM Ä!äK‰s!ÃêE mBTN Ãl
xGÆb# bm-qM ?Zb# y¾ xYd§Ch#M s!§cW «xND nN½ L†nT yl NM´ ?Zb#
xNqb§Ch#M s!§cW «XNGÄ!ÃW RĬ x¬g"M´ Xà l#½ ?Zb# s!¬gœcW q$ÈWN
Xyqsqs#½ b¸Ãgß#T mDrK h#l# yb@t KRStEÃn!aN ¬¶K½ |R›T½mÚ?FT½Æ?L
Xynqû½ YH h#l# xLçN s!L dGä tmú SlW bmGÆT «kWS_ çnN XÂDúlN´
XÃl# y¸foÑT s@‰ T:G|TN y¸f¬tn#T nWÝÝ
ngéCN bT:G|T lg!z@W ¥úlF mLµM nWÝÝ ZM¬ GN êU ylWMÝÝ «ZM¬
lbGM xL b©T½ x|‰ h#lT ç xND nBR f©T´ YƧLÂÝÝ XWnt$N
mGl_½MXmn#N ¥SrÄTÂ bgÖ CN kbrT XÃfls# wSdW bn FS y¸gDl#bTN
q&‰ gLõ g§ Lõ ¥úyT ÃSfLULÝÝ xbWkÖ Sl s!âLÂ g¦nM yÚûT kwÄ!h#
trDtN XNDN-nqQ nWÝÝ
bz!HM m\rT ymÂF” NN h#n@¬ MXmÂN trDtW ‰úcWN XNÄ!-Bq$ l¥DrG
YH tk¬¬Y A/#F tzUJaLÝÝ A/#û s!zUJ btÒl m-N y‰úcWN ymÂF”n#N
mA/@èC½ Uz@õC½mÚ?FTÂ snìC lm-qM täK…LÝÝ kz!H Ælf dGä yWu
sãC ÃSqmÈ*cWN m²G BT BÒ t-QmÂLÝÝ YHM X¾ úNçN ‰úcWN
mÂF”n#N ms lÖÒcWN XGz!xB/@R ð¬cWN oFè xÍcWN kFè XNdn qÃÍ
XÃÂgr nWÂ sMtN tgNZbN XNDN zND nWÝÝ

é¥WÃN ¼µèl!K¼

yéM ÔÔúT b1517 ›.M ¼X.x@.x¼ TLQ ÑÄy MAêT x\„ÝÝ «?Zb# gNzB wd
ÑÄy MAêt$ s!=MR y¸ÈlW úN tEM bWS_ µlW UR tUuè QuL s!L
«bXúT mNA/!´ bm ”-L §Y ynbrC yzmÄcW nFS wd gnT TgÆlC´ y¸L
TMHRT XÃSt¥„ y`-!xT ¥St|rà µRD Y¹-# nbRÝÝ l#tR YHN s!mlkT
g#ĆN t”Wä tnœÝÝ kz!à bðT bLb#ÂW ynb„ l@lÖC ngéCN =Mé yµèl!K
XMnTN t”WäM ¼protest¼ tnœÝÝ

yµèl!K m¶ãC bwQt$ ynb‰cWN mNG|¬êE |LÈN t-QmW Pét&S¬NèCN


kÈ LÃN½ Sp&N½±Rc$UL½ wzt s!ÃúDÄ# l#t‰WÃN dGä M: ‰b#N yxWé KFL
YzW kkðL jRmN½ b@LJyM½ XNG l!Z SµNÁn@v!ÃN µèl!kÖCN xSw-#ÝÝ

bxWé ytf-rWN YHN TRMS bm-qM ÑSl!Ñ yt$RK `YL mµkl¾W


M|‰QN½ s»N xF¶µN½ yqY Æ?R -rFN ê ê yNGD m|méCN ÃzÝÝ
kBz# zmÂT jMé b-§TnT Ymlk¬T yn brWN bnb‰T _NµÊ TgÄd r¾lC
BlÖ ÃsbWN x!T×ùÃN l¥ÄkM yxÄl#N x!¥M G‰" m/mDN mœ¶Ã xS¬_ö
b1526 ›.M xzmtÆTÝÝ

YHNN CGR lmÌÌM bS MM b!çN KRStEÃñC ÂcW½ bl@§M gÖn# yt$RK


tq”®C ÂcW wd¸Æl#T yxWé mNG|¬T yx!T×ùà ng| ¬T yõR RĬ
FlU YÚÚû jmRÝÝ YHN xUȸ lQ" G²T ›§¥cW m-q¸Ã l¥ DrG Ãsb#T
y±Rc$UL mNG |T Æl| LÈÂT w¬d‰êE ÆläÃãCN ¸s!×ÂWÃNN wd
x!T×ùÃ §k#ÝÝ Yh#N XN©! Xn z!H L;#µN ydrs#T xÉ@ LBn DNGL ;RfW½ Bz#
_ÍT dRî½ ?Zb# bxÉ@ g§WÁãS x¥µ"nT TGl#N xÈ*-#æ G‰" btÄkmbT g!z@
nbRÝÝ
mjm¶Ã XNd m-# b1541 ›.M kG‰" õR UR g_mW m¶ÃcW KRSèfR ÄU¥
t¥rkÝÝ Bz#ãCM bõR nt$ ät$ÝÝ ytrûT kxÉ@ g§ WÁãS õR UR tq§QlW
b¹ê btdrgW Wg!à G‰" tgdl¿ õ„M tbtnÝÝ ymk‰W zmNM bKRStEÃñC
DL xD‰g!nT tdmdmÝÝ
y±Rc$UL yõR L;#µN hg ¶t$ kmk‰W zmN w_¬ bQ-# XNµ*N ú¬gGM½ byê
šW tdBqW ytrû z@gÖ- wd qÃcW úYmls#½ yt”-l# xBÃt KRStEÃÂT
úY¬ni# kG‰" ÃLtÂn\ _ÍT ¥Sk tL jm„ÝÝ yw¬déc$N XGR tkTlÖ b1557
›.M ygÆW xÆ xNDÊ Ä! xv!ì b“§M ±x@ Z »NÁZ hg¶t$N wd µèl!K
lmqyR bõRnT ydkmWN MGB m-là l¥GßT gÖNbS q YL ynbrWN
?ZB ¥ScgR q-l#ÝÝ

bz!H ytnœ ?Zb# XÂNtN yflGÂCh# lw¬d‰êE RĬ XN©! l/êRÃnT xYdlMÝÝ
XÂ Nt bÈâT S¬mLk# X¾ bx ML÷t XGz!xB/@R nbRNÝÝ Sl z!H LJ lXÂa
M_ x¬StM RMÂ khg‰CN W-# s!L xsÂb ¬cWÝÝ bYÍ ÃdRg#T ynbrWN
yQsÈ tGÆRM XNÄ!ÃöÑ td rgÝÝ Yh#N XNJ bxNÄND yg-R y-rF xµÆb!ãC
tdBqW y¸\„T |‰ GN Ñl# bÑl# xLömM nbRÝÝ xNÄND g!z@M mœ¶Ã
XÂSmȧC“lN XÃl# Xn xÉ@ zDNGLN wd msl# dµ¥ ng |¬T bmQrB
LÆcWN XSk ¥¹fT dRsW nbRÝÝ

xÉ@ s#SN×S b1607 ›.M s!n G| bb@t mNG|t$ z#Rà `Yl¾ yçn y|LÈN >¸Ã
nbRÝÝ Xt&g@ ¥RÃM |Â ¼yxÉ@ \Ri DNGL Ælb@T¼ b?Zb# zND ts¸nT nb‰cWÝÝ
XRúcW mjm¶Ã DUÍ cWN ys-#T ls#SN×S tq ”®C nbRÝÝ xÉ@ s#SN×S
kåéä ƧÆèC kxNÄND ys»N mµ*N NT ÃgßW DUF BÒ y¸b”W S§LmslW
yõR `Yl#N l¥d‰jT yxWéN mœ¶Ã flgÝÝ

xÉ@ s#SN×S YHNN RĬ l¥ GßT ±x@Z ytÆlWN yé¥ ¸s!×ÂêEE twÄjWÝÝ «xÆ´
±x@Z GN kz!H bðT ynb„ yx!T×ùà ng| ¬T lg!z@W µèl!kÖCN yqrb# mSlW
mœ¶ÃWN µgß# b“§ GN g¹> XNd¸ÃdRg# SlgÆW yµè l!K XMnT B/@‰êE çñ
µL¬wj bqR ymœ¶Ã RĬ XNd¥YmÈ ls#SN×S xSrg-lTÝÝ (Bartnicki, A (et.al.)
The Role and significance of the Religious conflicts and peoples movement in the political life of
Ethiopia in the 17th and 18th c. in Ressegna Di studi Ethiopic, Rome, v. 22-24,1966-1970. p.29)

s#SN×SM yxWé mNG |¬TN w¬d‰êE RĬ l¥GßT s!L yµèl!K XMnT
B/@‰êE XN Ä!çN b1622 ›.M ;wjÝÝ bz!ÃN g!z@ µèl!kÖC Ãw°T ;êJ MN
XNdnbR FÊãÒcW yçn#T Pé t&S¬NèC yÚûT mA/F XNÄ!H Y§LÝÝ «bxb!s!n!Ã
b@t KRStEÃN yt-mq h#l# XNd g bé¥ µè l!µêET b@t KRStEÃN |R›T
XNÄ!-mQ½yxbš xBÃt KRStE ÃÂT h#l# XNdg XNÄ!no#½ ¬ï ¬T kyxBÃt
KRStEÃÂt$ XNÄ!wgÄ#½ QÄs@W bGXZ ÌNÌ mçn# qRè b§tEN ÌNÌ XNÄ!çN½
yxAê¥T yb›§T dNïC bé¥ µèl!µêET b@t KRStEÃN |R›T XNÄ!tµ½ yGZrT
|R›T XNÄ!qR½ yxú¥ |U XNÄ!b§ b¥SgdD kng |¬t$ UR ynb‰cWN QRbT
mk¬ b¥DrG½ YHN ÃLtqblN sW M§S mq$r_½ bXúT ¥”-LÂ bxdÆÆY
mSqL... ¼yx!T. wNg@§êET mµn x!y s#S xm\‰rT½ XDgT ¬¶K½ ywNg@L
XMnT XNQS”s@ bx!T×ùý gA 93-94¼ Budge, S.W. (1928) )A History of Ethiopia, Nubia
and Abyssinia v.2. London.p.390)/ ÃT¬LÝÝ
yx!T×ùÃ b@t KRStEÃN xÆ èCÂ MXmÂN YHN yKHdT mRZ t”wÑÝÝ h#n@¬W
XytÆÆs m_è bmLKx KRSèS ytm‰W yx!T× ùà ?ZB ¬”Wä Ng#|
s#SN×SN g-mWÝÝ bmœRàbõR `YL ydr jW ys#SN×S yõR \‰êET SMNT
¹! MXmÂNN bxND qN =f=fÝÝ bwQt$ yx!T×ùÃ ÔÔS ynb„T xb#n SMâNM
bs¥:TnT xlûÝÝ YH s¥:TnT GN ?Zb#N x§brdWMÝÝ ¸S¥RÂ KRStEÃN
s!mt$T Y-B”L nW XNÄ!ÃWM ybl- b¦Y¥ñt$ XNÄ!-nKR xdrgWÝÝ

ys#SN×S x¥µ¶ ynbrW µèl!µ êEW q&S »NÁZ ‰s#N bx!T×ùà yéM TRÃRK
xDRgÖ bmq$-R Ng#\# ?Zb#N XNÄ!=fuF¿ yµèl!K XMnTN xLqbL ÃlWN
M§s#N Xy ör- XNÄ!qÈ ÃdÍFrW nbRÝÝ bz!HM ytnœ Ng#| s#SN×S QÈt$N bw
NDÑ bkÂFr KRSèS §Y jmrÝÝ kÂFr KRSèS btê?ì ¦Y¥ñt$ bm AÂt$
M§s# tgÖLg#lÖ XNÄ!ör_ td rgÝÝ (Budge, 1928 p.391)
?Zb# bXMnt$ oÂÝÝ w¬d„ bwgÂCN §Y xNnœM xlWÝÝ Ng#| s#SN×SM xNdbt$
tzUÝÝ bm=ršM b1632 ›.M Ís!L Yng| ¦Y¥ñT YmlS BlÖ b¥wJ s#SN×S
xLUWN lÍs!L xSrkbÝÝ yRS bRs# õRnTM xktmÝÝ µèl!kÖc$M khgR XNÄ!w-#
tdrgÝÝ

µèl!kÖC wd x!T×ùà ym-#T bRG_ x!T×ùÃN ywNg@L hgR l¥D rG xLnbrMÝÝ


wNg@L knRs# bðT tsBkÖƬL ÝÝ ¬Ä!à lMNDN nW?

1.bxWé bl#tR XNQS”s@ MK NÃT Ã-#TN `YL bl@lÖC hgéC l¥GßT b¥sB
b1534 ›.M b¶S ytÌÌmW yjSêETS ¥~bR ysÈc WN tL:kÖ l¥úµT
2.bk@Lq&ìN¼451¼ g#Æx@ Ä!×SöéSN bmdBdB½ b¥UZÂ b¥s”yT Ãlt f¬WN
tê?ìN y¥_ÍT ?L¥cWN l¥úµT
3. hg¶t$N y±Rc$UL Q" G²T l¥ DrGÝÝ lMúl@ k1577 ›.M jMé x!T ×ùÃ
WS_ ynbrW xÆ xv!ì y±R c$UL mNG|T wd 600 y¸-U õR wd x!T×ùÃ
LkÖ hg¶t$N XNÄ!wRR dBÄb@ YAF nbRÝÝ (Jones, A.H.M and Monoroe, Elizabeth (1970).
A History of Ethiopia, At the Clorendon press, UK. p.91) Ng#| Ís!ldS khgR ÃSwÈcW
µèl!kÖC ?ND s!gb# bz!à ynbrW y±Rc$UL XNd‰s@ 400 w¬déC LkÖ x!T×ùÃN
Q" G²T XNÄ!ÃdRG _Ãq& xQRbW nbRÝÝ (Jones, A.H.M and Monoroe, Elizabeth (1970)
p. 99)

k@Lq&ìÂWÃN ¦g¶t$N lm ¹_½ ?Zb#N l¥S=rS½ ytê?ì ¦Y¥ñTN lmqs_


b`YL Ãd rg#T zmÒ bz!H BÒ x§ömMÝÝ b1888 ›.M xDê §Y ÈLÃN bx!T×ùÃ
§Y õRnT s!ÃWJ kjR ÆW yéM b@t KRStEÃN nbrCÝÝ k1928-1935 X.x.x
btdrgW wr‰M XNÄ!h#ÝÝ bwgñÒCN §Y ymRZ UZ bmR=T No#/n#N
x!T×ùÃWÃN yf°TN w¬déC knmœ¶ÃãÒcW ÆRkW y§µ*cW yé¥W ±P
nb„ÝÝ XNÄ!ÃWM käîlÖn! gÖN tsLfW MKR Ys-# ynb„Â xÃl@ yx!T×ùÃ
µHÂTN ÃSf°T yw¬dR LBS lBsW ym-# yé¥ µèl!K q&îC ÂcWÝÝ YH g#ÄY
b›lM ?ZïC zND qSQîT ynbrWN q$È bwQt$ ySêEÄ!N Uz@-¾ ynb„T x@l!K s!N
D„M lW bÚûT dBÄb@ «XRSã kXRSã b¬C Ãl#T l@lÖCM ÔÔúT x!T×ùÃ
lx!ÈLÃ Q" xgR XNDTçN y¸gÆ nW BlW tÂg„ÝÝ XRSã mc&M y/êRÃW
y’@_éS XNd‰s@ nãTÂ xYúút$M XNGÄ!H l@§W ›lM h#l# ”LãN úYs¥ bx!Èl!Ã
§Y «úNKs!×´ b!ÃdRG múút$ nW) QÄ#S çY!... XRSã XNd¸l#T yx!T×ùÃ sãC
xg‰cWN lm-bQ b!sbsb#½ yx!ÈLÃ xWéP§N _RG xDRgÖ b!Ã-ÍcW
XGz!xB/@RN dS y¸Ãs" |‰ nW) s@èCN ?ÉÂTN bïMB s!Ã-Í XGz!xB/@RN
ÃglG§l#) YHNN h#l# kxh#N bðT bmA/F QÄ#S x§gßNM nbRÂ XRSã xh#N
S§St¥„N TLQ ngR nW´ b¥lT bM ÊT gLoW¬LÝÝ

ÈLÃñC x!T×ùà s!gb# bq&î ÒcW MKR yxDêN õRnT bqL lmbqL yx‰Ä
g!×Rg!SN x”-l#T½ µHÂt$NM xrÄ*cWÝÝ y¬§§Q xDƉT ¬ï¬T w_tW bQDSt
QÄ#úN ¥RÃM XNÄ!s Æsb# TX²Z s-#ÝÝ bwQt$ bnb„T -Nµ‰ µHÂT TGL GN
úYúµ qrÝÝ A.F. Mathew, ‘The church of Ethiopia During the Italian Occupation’ (AA.1943)

µèl!kÖC ²Ê

sW y¸wqsW TÂNT b¥ _Ít$ xYdlMÝÝ kz!H bbl- ²Ê S?tt$N ¥rM


ÆlmÒl# nWÝÝ µèl!µWÃN T§NT bx!T×ùà b@t KRStEÃN ?ZB §Y kA êW
äLè ytrf GF b!fA ÑM ²Ê S?t¬cWN xRmW bYQR¬ km-# bXWnt¾
mN gD ktÙz# T§NTN BÒ XÃ sBN LÆCNN xNzUM¿ b-§T nTM xÂYMÝÝ
XWnt¾ KRSTÂ YQR¬ ¥DrG nWÂÝÝ
y¸ÃúZnW GN Xyçn ÃlW l@§ mçn# nWÝÝ b`YL b| LÈN ÃLtÒlWN ?ZB
l¥¬ lL y21¾W m.K.z yµèl!µWÃN yXÆB _bB mmúsL ç•LÝÝ t”WmH
ç¹nFkWN tmúSlH DL NœW nW? mfK„ÝÝ
T§NT bn xLæNz# »NÁZ y¬w°T sÆT y_ÍT ;êíCÝ(
1. bx!T×ùà b@t KRStEÃN yt-mq XNdg béM b@t KRStEÃN XMnT XNÄ!-mQ
2. ¬ï¬T kyxBÃt KRStEÃÂt$ XNÄ!w-#
3. xBÃt KRStEÃÂT XNdg bµèl!K |R›T XNÄ!¬ni#
4. yb›§T yxAê¥T qñ é¥êE XNÄ!çN
5. GZrT XNÄ!qR
6. yxú¥ |U XNÄ!b§
7. QÄs@W b§tEN XNÄ!çN

²Ê mLµcW tqYé y¾ ÂcW½ XNqb§cêlN¿ xND nN½ L†nT ylNM½ XytÆl


ybG lMD lmLbSÂ ?Zb#N l¥ ¬lL Xytäkr nWÝÝ XStE y¸ l#TN XNS¥cWÝÝ
1. T§NT xLæNz# »NÁZ k8000 b§Y MXmÂNN ÃS=f =fW ¬ï¬T kyxBÃt
mQ ds# mWÈT xlÆcW BlÖ nbRÝÝ bxMST ›mt$ wr‰M yyx_b!ÃW µHÂT
y¬rÄ#T½ ytsdÄ#T ä”Ä!ë tGzW y¬\„T ¬ïT xW-# s!Æl# XMb!
b¥l¬cW nWÝÝ ²Ê GN XNd yzmn# ¦Y¥ñaN yMTqÃYrW yéM b@t KRStEÃN
«y/Ä!S k!ÄN m|ê:t ~BSTÂ wYN wd g@¬CN mD`n!¬CN x!ys#S KRSèS
|U dM y¸lw-W b¬ït$ §Y BÒ nW´ ¼mLµM z@½ bµèl!K F‰NcESkÖ gÄM
y¸zUJ mA/@T½ q$_R 29 ¸ÃZà 1991½ gA 4¼ TlÂlCÝÝ ¬Dà XNÄ!H kçn
lMN Ãn@ 8000 ?ZB xS=rúCh#?

«b¬¶K x!T×ùà «ds@t KRS T´ y¸L QAL XNDT§bS kF t¾ xStêAâ


µbrkt$T mNf úêE QRîC xNÄ# ¬ïT nWÝÝ´ bx!T×ùà yKRST ÆHL y¬ïT QRS
kFt¾ KBR GMT y¸ s-W XNdmçn# x!T×ùÃWÃN µèl!µWÃN YHN mNfúêE
QRS btmlkt BNtU BNöröR...´ ¼mLµM z@½ q$.32½ ¬~úS 1993½ gA 5-6¼
lmçn# YH bTKKL yµèl!K b@t KRStEÃN XMnT nWN? bu ‰>!! béM½ bŠtEµN½
bl@lÖCM yµèl!K x_b!ÃãC ¬ïT ylMÝÝ XnRs# çcW »Nú ¼-r’@²¼ nWÝÝ ¬ïT
y¥KbR |R›TM y§c WMÝÝ ¬Ä!à yx!T×ùÃãc$ kyT xm-#T? mLs# q§L
nWÝÝ b„Q M|‰Q s!Ùz# ×UN yt-qÑT é¥WÃN wd x!T×ùà s!m-# M ?Zb#N
l¥GßT s!l# ¬ïT xlN xl#ÝÝ «?ZB byxµÆb!W bx ND ¬ïT SM YsbsÆL½
bz!ÃM SM Y-‰L½ xNDnt$N Ã-ÂK ‰L¿ b^zN bdS¬ ?Zb# bxµL Â bmNfS
k¬ït$ xYlYM´ ¼mL µM z@½ q$.32½ ¬~úS 1993½ gA.5¼ b¥lT ‰úcW XNd
t g„T ¬ïT xÃSfLGM BlN m_tN µLtúµLN ?Zb#M xN Dnt$N Ã-nkrW
b¬ït$ x¥µ "nT kçn lMN ¬ïT xlN xN LM nW zYb@WÝÝ xLæNs# YHN b!ÃY
Xn@ µèl!K xLnbRk#M wY XÂNt xYd§Ch#M nbR y¸lWÝÝ
yz!H ›§¥W b¬ïT KBR ¥mN½ wYM dGä _NT yt\ ‰W S?tT bmçn# wd
TKKl¾ mNgD mmlS xYdlMÝÝ YH b!çN¥ n#é byT¾WM hgR ÃlC yµèl!K
b@t mQdS ¬ïT bñ ‰T nbRÝÝ µèl!kÖC ¬ïT xlN½ NG| XÂnGœlN y¸l#T GN
Xz!H x!TyùÃ WS_ BÒ nWÝÝ bÃÊÄêE mZÑR mzmR yx!T×ùÃ b@t KRStEÃN
NêÃt QDúT ¼mS qL½xLÆúT½ kbé½ oÂAL½ mÌ ¸Ã¼ çGÆB m-qM ybg#N
öÄ lBî brT XNdgÆW tk#§ tmú SlÖ lmN-Q µLçn MN l!çN YC§L?

µèl!kÖC bs#SN×S zmN 8000 ?ZB µSf°ÆcW MKN ÃèC xNÄ# /êRÃêE yÛM
|R›¬Ch#N T¬Ch# XNd¾ xDL;# lmBL b¥l¬cW nbRÝÝ XnRs# QÄ»N XNd
mÂFq$ XNd mR QÃN XNÄ!h#M kTNœx@ xND úM NT bðT 40 qN YÛÑ SlnbR
yx!T×ùà b@t KRStEÃNM mL xµêE Ãs¾TN |R›t ÛàN T¬ h#l#N ÆØ Th#N
nbR ;ê©cWÝÝ ngR GN xLtúµMÝÝ

²Ê GN à h#l# tqY…LÝÝ ?Z b#N tmúSlW lmN-Q s!l#M mÛM ÃlBN «Ûm


g¦D ¼yLdTÂ y_MqT êz@¥¼½ Ûm D~nT ¼›R BÂ rb#:¼½ Ûm FLs¬ ¼kn/s@ 1-
16 DrS nW´ b¥lT ;W jêLÝÝ YH GN x!T×ùÃ XN©! éM xY\‰MÝÝ lmçn#S
lMN ygÂÂ ysn@ ÛM ttwÝÝ mLs# q§L nWÝÝ ?Zb# Bz#M xYÛ¥c WMÂ ?Zb#N
lmÃZ xÃgLG lNM b¸L £úB BÒ nWÝÝ ¼FQ R s§M½ ¸ÃZà 93½ q$.313½ gA
7¼ÝÝ bxND yölÖ TMHRT b@T wRq& y¸ÆL kö§ ymÈ t¥¶ nbRÝÝ wRq& xDµ¸Â
|UN lnFS b¸ÃSg²W yl@l!T ¥~l@T xglGlÖT ZMt¾ nWÝÝ YHM xN DM
äÃWN tMé Æl¥wq$ ymÈ s!çN bl@§M bk#L l|U y¸mcWN XN©! XNÄ!H
ÃlWN tUDlÖ y¸-YQ ngR Sl¥YwD nWÝÝ
ngR GN k¥~l@t$ b“§ lµ HÂt$ MGB s!mÈ kh#l# qDä y¸gßW wRq& nWÝÝ XNd
µHÂt$ xMä -M_ä½ y¥YdKMbTN m̸à Yø½ yRs# ÃLçnWN o AL =Bõ
b@t MRÍQ ktF Y§LÝÝ bz!H -Ɔ ytnœM l@lÖC t¥¶ãCÝ(

hgRk ö§ wSMk wRq&


bg!z@ ¥~l@T bG:
wb g!z@ mKfLT xNq&
¼b¥~l@T g!z@ XNd bG:ZM t¾ bmKfLT g!z@ XNd uLðT nÈqE¼

BlW tqß#bT YƧLÝÝ yµè l!KM -ÆY Y<W nWÝÝ M|‰ ”WÃN No#/#N
TWðT lm-bQ btUDlÖ §Y XÃl# Lí- b`-!xT ¥St|rà µRD >Ãu ÃN
ÃHL DµMN ÆlmWdD ZM BlW nbRÝÝ ²Ê GN ÃdkÑbTN y¾ nW l¥lT
qDmW Yg¾l#ÝÝ

xNÄND g!z@ Xnz!H tmúSlÖ bgÖCN lmN-Q y¸drg# „Å ãC W¹TN yq§ql


ZÂB y¸ _l#bT g!z@M xlÝÝ lMúl@M ÃHL mLµM z@ btÆlW yµèl!kÖC
mA/@T §Y «k¸ÃgÂß#N ngéC GÚê& ¼y›mT b›§T¼yQÄ#úN x¥ §JnT XMnT
xl#ÝÝ Slz!H mD `n@›lM½ |§s@½ k!Än M?rT½ ¸µx@L½gBRx@L½g!×Rg!S½ wzt...
y¸Æl# QÄ#úN b›§T Ãl MNM L†nT bµèl!K½ btê?ì bP ét&S¬NTM
Ykb‰l#´ Y§LÝݼq$. 29½ ¸ÃZà 1991½ gA 24¼

XNdW lmçn# Pét&S¬NèC b›L ÃkB‰l#N? ÃWM yQÄ#S g!× Rg!SN?


ygBRx@LN y¸µx@LN? lmçn#S yéM yb›§T GÚê& kmc& wÄ!H nW kx!T×ùÃ
UR xND yçnW? ìÂLD xTêtR bÚûT mZgb ”§T §Y «No other (Except St.
Michael) individual archangel had a feast in the western calendar until the present century. The
angel of the annunciation to Mary, Gabriel and Raphael are now commemorated with Michael on
29 september." ¼kQÄ#S ¸µx@L bqR l@§ ¥NM l!q µHÂT bM:‰B b@t KRStEÃN
KBr b›L ylWMÝÝ xBœ¶W mLxK QÄ#S gBRx@L „Íx@L xh#N xh#N kQÄ#S
¸µx@L UR bs@Pt&MbR 29 mkbR jMr êLÝÝ (Donald Attwater, The penguin
Dictionary of Saints, 1978, Newzerland p. 245) b¥lT XNd gl-#T béM µèl!K
ymLxk# yQÄ#S ¸µx@L b›L y¸kbrW ¼xh#N QÄ#S gBRx@L „Íx@LN =Mé
¼mSkrM 19 qN ¼nWÝÝ ¬Dà byT nW xNDnN y¸Æ lW) yQÄ#S g!×Rg!S b›LM
b!çN bPét&S¬NT xYkbRM¿ µèl!kÖCM bqñÂcW y¸Ãk B„T b›mT xND
g!z@ ¸ÃZà 15 (Apr.23) nWÝÝ (Donald. 1978 p.148) yQDST |§s@ ymD` n@›lM
b›L y¸ÆLM bqñ ÂcWM bTWð¬cWM ylMÝÝ
YH h#l# xND nN b¸L xg#L tSÍ yê/NN l¥¬lL ytqmm œ@‰ nWÝÝ xNDnTN
y¸-§ ylMÝÝ xND mçN ¥lT GN xMñ½ toAè yú tWN xRä½ Sl XWnT
mSKé xND mçN XN©! L†nTN lm-UgN½ ÃLçn#TN l¥S msL½ y¥ÃMn#bTN
lmSbK bmMkR xYmÈMÝÝ bTKKL xND nN µl# yk@Lq&ìNN g#Æx@ xWGzW
ytê?ìN ngr ml÷T bxdÆÆY mSKrW YM-#ÝÝ

²Ê ²Ê mSlÖ lm¬yT b¥ sB y¥ÃMn#bTN QÄs@ Yq Dúl#½ ¬ïT XÂnGœlN


Y§l#ÝÝ yx!T×ùà b@t KRStEÃN b›§T X¾NM Ymlk¬L BlW mG lÅ YsÈl#ÝÝ
XSKNDR ¬§q$ ÍRS bzmt g!z@ w¬déc$N Xyør s!mlkT bxlÆbs# bx ÌÑ
ÃLtStµkl½ f¶Â y¥!¹> w¬dR g-mWÝÝ SÑN s!-YqW w¬d„ XSKNDR
XƧlh# s!L mlslTÝÝ öFÈÂW Ng#| XSKNDRM «wY XNd XSKNDR têU
xLÃM yXSKNDRN SM mLS´ s!L tÂgrW YƧLÝÝ

é¥WÃN XÂMÂlN µ§Ch# yL×NN µÆ týT Ñl# bÑl# åRèìKúêE h#n#¿


Ãlblz!à dGä yåRèìKúêET tê?ì b@t KR StEÃNN NêÃt QDúT TW ðT
mLs#! «XNd x!T×ùà sð ?ZB xStÃyT´ Y§L «mLµM z@´ ytÆlW yµèl!K
mA/@T b¸ ÃZà 1991 XTÑ åRèìKS½ µèl!K Pét&S¬NT b¦Y¥ ñT bk#L
Yà§l# XN©! xYb§ l-#MÝÝ Slz!H Ñl# KRStEÃN lmçN ytê?ì mNfúêE nT½
yµèl!K xStÄdR½ yPé t&S¬NT yQÄ#S mA/F FQR ÃSfLULÝÝ´ ¼gA 25¼ lmçn#
‰s#N xLtà§h#M l@§ l!à à§L" YgÆL y¸L ¦Y¥ ñT -@n¾ nW? sW bMGÆ„
Fo#M §YçN YC§L½ m¶ãC y¸gÖD§cW l!ñR YC§L¿ ¦Y¥ñT GN FAMT ÂT´
lQÄ#úN xND g!z@ fAä Slt s-C XMnT XNDT Udl# XymkR“Ch# XAF§Ch#
zND GD çnB"´ ¼Yh#Ä q$.3¼ b¥ lT /êRÃT ÃSt¥„N l@§ m_è Sl¸Ã১T
¦Y¥ ñT úYçN FAMT SlçnC ML:T XMnT nWÝÝ YH g#ÄY ll@lÖC l!\‰
YCL YçÂLÝÝ låRèìKúêET tê?ì b@t KRStEÃN GN kmNfúêEnT yb l- MNM
xTfLGMÝÝ dG äM Ãl mA/F QÄ#S FQR mjm¶ÃWn# mNfúêEnT kyT mÈ?
²Ê µèl!K bM: ‰b# ›lM Lí-N lGBr sìM½ olÖT b@è-N lÄNS b@T Xy¹-C
nWÝÝ yM¬-MqW sW B¬È Wš ¬-M”lCÝÝ ng„ h#l# XMnT mçn# qRè
Ä!PlÖ¥s! yn#é Í>N Xyçn nWÝÝ Slz!HM b¦Y¥ñT TMHRT mR¬T s!ÃQT
bRĬ bmmúsL dáN ytcgrN ?ZB ¥¬lL y21¾W m¼K¼z ySBkT zÁÃ
cW nWÝÝ yX¾M MXmÂN xND nN½ L†nT ylNM Xy tÆl s!lfF½ W¹T s!dUgM
XWnT mS§*cW XNÄY¬ll# öM BlW ¥sB xlÆcWÝÝ b@t KRStEÃNM btUDlÖ
Ãö yCWN mNfúêE hBT tk#§ n_ö yn@ nW s!§T mBaN b?G l¥S-bQ
mzUjT xlÆTÝÝ

Pét&S¬NtEZM

l#tR yz‰W yPét&S¬NT zR wd x!T×ùÃ BQ ¥lT yjmrW b17¾W m¼K¼z


nWÝÝ µèl!kÖC bxÉ@ Ís!L TX²Z khgR XNÄ!w-# ktdrg b“§ b@t KRStEÃN ͬ
xG"¬ /êRÃêE tLX ÷êN mfoM q-lCÝÝ Yh#N XN©! XNGl!Z GBAN bQ" G²T
mÃZêN tkTlÖ Pét& S¬NèC µYé §Y XÃrû wd x!T×ùÃ lmGÆT
mNdRd‰cW xLqrMÝÝ

wd x!T×ùà ymÈW ym jm¶ÃW ¸s!×ÂêE pEtR ÿY l!NG ¼1628-1632¼ ytÆl


jR mÂêE y?G X y?KM Æl äà nWÝÝ ÿYl!NG mjm¶Ã wd GBA m_è µYé
kkrm b“§ b1633¼34 kGBÚêEW ÔÔS kBi#: xb#n ¥RöS UR bmçN wd gÖNdR
gÆÝÝ ÿYl!NG bgÖ NdR yxÉ@ Ís!L x¥µ¶ bmçN km|‰T Ãlf b@t KRStEÃNN
ymbrZ |‰ xL\‰MÝÝ bz!H MKNÃT wgñc$ ²Ê DrS YbúŒb¬LÝÝ
kRs# b“§M b1830 ›.M ym-#T Xn úÑx@L gÖÆT b“ §M b1837 ›.M Xn K‰FP
ét& S¬NtEZMN bx!T×ùÃ lmR=T Ãdrg#T _rT ?Zb KRStEÃn# «X¾ NA?T
XMnT xlN¿ yMNfLgW t&KñlÖ©! BÒ nW´ XÃl S§Ltqb§cW tLXµ*cW l!úµ
xLÒlM nbRÝÝ

b1852 ›.M ym-#T ¸s!×ÂWÃNM yUÍTN mDF XNÄ!\„ tdrg# XN©! yKHdTÂ
y_R_R mR²cWN XNÄ!rŒ ¥NM xLfqd§cWMÝÝ yx!T× ùà mµ*NNT½
múFNT ng| ¬T yPét&S ¬NT ¸s!×ÂW ÃNN YfLÙcW ynbrW l_bb XD
äà XN©! lXMnT xlm çn#N bt dUU¸ xúWqêLÝÝ
Xn úÑx@L gÖÆT b1830 ›.M wd x!T×ùÃ s!m-# ytqb§ cW sÆUÄ!S ytÆlW
yTG‰Y g™ ¸s!×ÂWÃn#N ytqblW «yt&Kn!K äà btlYM yõR mœ¶Ã
bm|‰T ytµn# mS lÖT´ nbR XN©! lXMn¬cW xLnbrMÝÝ (Crummey, Donald
(1978) Priests and politicians protestants and catholic Missions in Orthodox Ethiopia 1830-1868.
clarendon press oxford p. 30) y¹êW Ng#| œHl |§s@M ¼1813-1847¼ xYsNbRGÂ
xY¹NgR ytÆl# ¸s!×ÂWÃNN wd ¹ê s!-‰cW XNÄ!ÃStM„ yUb² cW mS§*cW
Ùg#tW nbRÝÝ ngR GN «yt&Kn!K äÃcWN :W q¬cWN lm-qM´ XN©! lTMH
R¬cW Ãlmçn#N b1839 ¹ê s!gb# trÄ#TÝÝ ¼crummy, Donald (1978) p. 46)ÝÝ
YHNN g#ÄY b¬¶K mA/ÍcW XNÄ!H BlW gLoW¬L «Ng#\# XNd /k!äC½ XNd
m/NÄ!îC½ XNd l@§M l@§M l!-qMBN Yf LULÝÝ l¦Y¥ñT g#ÄY MNM g!z@
ylNM´ ¼Isenbery, charles, w and J.Ludig krapf. (1968) Journal of the Rev. Messrs. Isenberg and
krapf, Missionaries of the Shoa and Journeys in Other parts of Abyssinia, in the years 1839,
1840, 1841, 1842, 1843, London p. 62ÝÝ ¼xYsNbRG b1839 ›.M wd ?ND s!šgR K‰F
b¹ê öYè nbRÝÝ ngR GN n#Íq&WN lmZ‰T bmäk„ b1842 XNÄ!wÈ tdrgÝÝ wd
d©Z¥C Wb@ ÿì lm|‰T b!äKRM «XNd qDäW h#l# xh#NM m_æ sW nW¿
xh#NM y¥RÃMN KBR YnµL´ tBlÖ ÄGM XNÄYmlS b1843 ›.M twsnbTÝÝ
(Aren, Gustv. (1978) Evangelical Pioneers in Ethiopia origins of Evangelical Church Mekane
Yesus, Uppsala. p. 83)ÝÝ d©Z¥C Wb@ ¼k1830-1853 ygz#¼½ xÉ@ t&ãDéS½ wzt
¸S×ÂWÃNN xNDM l_bb XD xLÃM kxWé mNG|¬T UR l¸m\rtW
yÄ!PlÖ¥s! |‰ bDLDYnT XNÄ!ÃglGl# XN©! bx St¥¶nT ¸s!×ÂWÃNN
xLtqb§* cWMÝÝ ¼crummey .p. 67, 118, 139¼ÝÝ

kxÉ@ t&ãDéS b“§ yng\#T xÉ@ ×/NSM l¸s!×ÂWÃn# b‰cW ZG nbRÝÝ bxND
wQT xND §² ¶ST ¸s!×ÂêE bxÉ@ ×/NS ðT bqrb g!z@ «xNt xubRƶ kxgÊ
f_nH WÈ¿ bqE yçn# y‰s@ ÔÔS½ qúWSTÂ mnkÖúT xl#"ÝÝ ¥St¥R µsßH wd
ÑSl!äCÂ yÆ:D xM§K xM§k!ãC £D XN©! KRStEÃñCN xYdlM´ b¥lT
xsÂBtW¬LÝÝ (Aren (1978) p. 212)ÝÝ
l¸s!×ÂWÃN tzGè ynbrW bR wlL BlÖ ytkftW bxÉ@ `Yl |§s@ zmN nWÝÝ
xÉ@ `Yl |§s@ bxWé mNG|¬T zND :WQÂÂ ts¸nT l¥GßT s!l# Pét&S¬
NèC m\rT YzW XNÄ!Nqúqs# fqÄ#ÝÝ YHM lhg¶t$Â lb@t KR StEÃN XëH çñ
Yñ‰LÝÝ

Pét&S¬NtEZM ²Ê

²Ê Sl Pét&S¬NtEZM m gR XJG xScU¶ nWÝÝ xScU¶nt$M y¸mn=W xND


yXMnT tÌM lxND Pét&S¬NT l!dRsW XS k¸CL DrS XRS bRs# bm
kÍfl# bm-§§t$ ytnœ nWÝÝ «bXn@ xmlµkT ÃlWN XNQS”s@ mNfúêE nW
k¥lT YLQ ktlÆ MKNÃèC xµ*à sW m-là Sl ¸fLG b@t KRStEÃN dGä
¥NNM bmslW mNgD bq§l# ksãC UR mq‰rB y¸ÒLbT Slçn ktlÃy
xQÈÅ ytdrg msÆsB YmSl¾L XN©! bÈM XWnt¾Â mA/F QÄ# úêE nW
l¥lT YkBd¾L´ b¥lT yPét&S¬Nèc$ ¬êqE ymA/F QÄ#S xSt¥¶½ k1967-
1974 ›.M bnbrW ymµn x!ys#S xgLGlÖT Nq$ tú¬ð ynb„T xè g@¬cW mk#¶Ã
XNdgl-#T ¼?YwT mA/@T½ ¸ÃZà 1988½ q$.26 gA 12¼ Wl# y-ÍbT yGlsïC
SBSB Xyçn nWÝÝ båRèìKS tê?ì mA/F QÄ#S ylM b¥lT ›YN XçcW
¥yT tS•cW wYM l¥yT ÆlmflG ytÙz#T h#l# XNµ*N mA/F QÄ#úêE sBxêE
wÄLçn ktlÃy xQÈÅ wd¸drG ms ÆsB XyngÖÄ# nWÝÝ

bmjm¶Ã ngR Pét&S¬ NtEZM ybqlW bDb#>T §Y bmçn# ytb¬tnW gÂ


l#tR nFs# úYwÈ nbRÝÝ kz!ÃM b“§ b!çN bm-‰-R ytjmrW n#Íq&
XGz!xB/@RN bmµD nW yt-ÂqqWÝÝ lhg‰CN mÂF”N qlB y¸sF„§cW½
kWu Xy m-# XJ y¸un#ÆcW yM:‰b# Pét&S¬NèC ‰úcW ngR ›l ÑN RGF
xDRgW TtW¬LÝÝ YHNN g#ÄYM ybk#R LíÒcW s!gL-#T «kx!ys#S KRSèS
äTÂ TNœx@ b§Y sW xM§K XNdçn y¸sBk#½ mNfS nN y¸l#½ kXGz!xB/@R
YLQ tD§N y¸ wÄ#½SBk¬cW½TNb!¬cWÂ ?L¥cW mSqL úYçN v!§ b@T½
v!Ä!×½ ‹L‹ mk! yçnÆcW yBz# yêçCN g#éé zGtW yÆNK œ_ÂcWN
xdLbêLÝÝ

bQRb# bµÂÄ b@t KRStE ÃNN XNÄ!m„ ytmr-#T b!l! Fl!P MRÅWN
xSmLKtW lU z@-®C Ædrg#T kÖNFrNS bx!ys#S xM§KnT x§MNM½ TNœx@
WN wd XGz!xB/@R y¸wSD Bc¾ mNgDnt$$NM xLqbLM b¥lT ”§cWN
lxND yxg¶t$ mA/@T s_têLÝÝ ¼Ä!ûN>N mUz!N½ 1998¼ «wNg@§êE zoxB bql½
?YwT mA/@T½ q$.39½ ~ÄR 1991 9.M gA.18¼ÝÝ
¬Dà m¶ãc$ XNÄ!H kçn# t¥ ¶ãc$ MN YfrDÆcêLÝÝ yµÂÄW yPét&S¬NT m¶
bx!ys#S KRSèS úÃMN bRs# DgÖ¥ y¸\„ yhg‰CN Pét&S¬NèC «mNfS nN
qRè sYÈN nN´ b!l# MN YgR¥L)! ²Ê bx»¶µ k¸gß#T yPét& S¬NT mUb!ãC
mµkL 40%t$ ymjm¶Ã TĉcWN «k;mi¾nT B²T´ xFRsêLÝÝ ¼?YwT
mA/@T q$.39 gA.19¼ÝÝ

yxWé yx»¶µ ?ZB mjm¶ÃWn# m\rt$N bmLqq$ ytnœ kxBÃt KRStEÃÂt$


Xy¹¹ xĉëc$ w çnêLÝÝ g#ĆN bt mlkt yxÄ!S xbÆ Ñl# wNg@L xÆL
ynb„T b“§ L†nT yf-„T «wNg@§êE´ ¬¶k# l?YwT Uz@È bs-#T ”L «²Ê
bxWé bx»¶µ Xyät$ Ãl# Bz# xBÃt KRStEÃÂTN nW bmNfS Ãyh#TÝÝ Xnz!H
xBÃt KRStEÃÂT bxND wQT bBz# MXmÂN ytäl#½ k‰úcW xLfW lxF¶µ
ytrû nb„ÝÝ ²Ê GN xNÄNìc$ Xyt¹-#½ xNÄ Nìc$ Æì kmçÂcW ytnœ QRB
lQRB yçn#T bxND §Y XytdÆlq$ ?NÉWN ll@§ ngR m-q¸Ã XÃdrg#T
Yg¾l#ÝÝ b¹! y¸ö-„ MXmÂN YútûÆcW ynb„ xBÃt KRStEÃÂT ²Ê kmè
Ãns# sãC BÒ Ygß#Æ cêLÝÝ t$¶ST BÒ y¸gÖb¾cW xBÃt KRStEÃÂT xl#ÝÝ´
¼?Y wT ¬~œ| 1993½ gA.7¼ b¥lT XNdgl-#T yPét&S¬Nt$ ›lM MNu Æì
Xyçn nWÝÝ´ mjm¶Ã mNfs XGz!xB/@R tlyW¿ b“§M ?Zb# tlyWÝÝ YH g#ÄY
²Ê tA:ñWN bxF¶µ Pét&S¬ NèC §YM xúRÐLÝÝ yxF¶µ Pét&S¬NèC
km¶ãÒcW XNd t¥„T XNäTl¬lN y¸l#TN ywNg@L SBkT TtW tGƉcW
l@§ ç•LÝÝ g#ĆN btmlkt yk@NÃN Múl@ y-qsW ?YwT mA/@T bq$_R 24
¼¬~œ|-_R 1988¼ XTÑ XNdzgbW «bk@Nà WS_ ÃlWN yxBÃt KRStEÃÂT
wQ¬êE h#n@¬ SÂ-@N sbB xSÆB Xytflg ymbÈ-s# h#n@¬ Å XNÄSktl
XNrÄlNÝÝ... bk@Nà WS_ xNUÍ yçnCW ymè x‰T ›m¬T y¬¶K QRS çT
yP ¶Sb@t&¶ÃN b@t KRStEÃNM bxh#n# wQT ymkÍfL wrR>" XyÂÈT mçn#
Yng‰LÝÝ bk@Nà yPÊS b@t&¶ÃN xBÃt KRStEÃÂT -Q §§ g#Æx@ m¶ yçn#T q&S
bRÂND mÄ# XNÄS¬wq$TM ²Ê bb@t KRStEÃN WS_ l¸¬yW WZGB mnë
yçn#T CGéC y|LÈN _¥TÂ gNzBN mWdD ÂcW´ s!l# x¥RrêLÝÝ

YH CGR äÃl@N tšGé x!T ×ùÃM gBaLÝÝ x!T×ùà WS_ ²Ê k200 b§Y
yPét&S¬NT KF LÍ×C Yg¾l#ÝÝ xNÄ# xNÄ#N Yn _”L½ YkÖNÂL½ Ygn_§LÝÝ MK
NÃt$M bPét&S¬NèC zND «cRC´ mm|rT q§L nWÝÝ g@¬CN mD`n!¬CN
x!ys#S KR SèS «b;lT §Y b@t KRStEÃn@N X\‰lh#´ÃlW ”L ¼¥t&.16¸18¼
tzNGè cRC XNd s#Q nW y¸ÌÌmWÝÝ NBrTnt$M yGls ïC nWÝÝ lMúl@M
ÃHL «mA ÂÂT ymr© gÛC´ ytsß yPé t&S¬NèC mA/@T b1994 ›.M ÆwÈW
zgÆ Ã\frWN XNm LkTÝÝ

bx!T×ùà Pét&S¬NtEZM bydqE”W y¸bÈ-S KStT bmçn# f”D kFT? ¸¼R


y¸ wSÄ#T by›mt$ nWÝÝ êÂW t-qEW Ælb@t$ y¸çnWM m| ‰C çñ SÑN
ÃSmzgbW mUb!½ StR wYM «Æl ‰XY´ nWÝÝ XRs# µkÖrf½ kt ȧ wYM
ktwW cRc$ xb”lT ¥lT nWÝÝ
GNïT 24¼1993 ›.M lF T? ¸¼R bqrbW yxND b@t olÖT ymm|rÒ snD
§YÝ-
xNqA 4 h b@t KRStEÃN x!T×ùÃ k1993 ›.M jMé g@¬CN x!ys#S KRSèS
ÄGm¾ XSk¸mÈ DrS §Ltwsn g!z@ tÌq$¥lCÝÝ
xNqA 24Ý-
1 ¥~b„ y¸fRsW
1.1-Q§§ g#Æx@W ¥~b„ XNÄ!fRS b3¼4¾ DMI s!wSN YçÂLÝÝ
2. Sl NBrT mt§lF
2.1. ¥~b„ XNÄ!fRS Wún@ ys-W -Q§§ g#Æx@ y¥~b„ NB rT tmúúY ›§¥
§lW mN fúêE DRJT mt§lF XNÄlbT xBé YwSÂL Y§LÝÝ
bz!H mLK ytÌÌmW cRC mjm¶ÃWn# bL;#L XGz!x B/@R f”D úYçN
bGlsïC f”D½ Sl tÌÌm y¸fRS mçn# Y¬mNb¬LÝÝ Sl ¬mn bTM b3¼4¾
DMI XNÄ!fRS b?g# WS_ tµTaLÝÝ gÖbZ ¬Dà XNd¸fRS y¸¬wQ½ y¥Fr
šM ?G ywÈlT YH b@t KRS tEÃN nW wYS `§ðnt$ ytwsn yGL k#ÆNÃ?

kz!ÃM b“§ bWu hgR l¸g" xND yPét&S¬NT DR JT gNzB XNÄ!lG|


PéjKT t\Rè Y§µLÝÝ lMúl@ ‰s#N "Ethiopian Immanuel United Church in ..."BlÖ y-
‰W b#DN Mustard Seed Foundation ltÆl x»¶µ vR©!Nà l¸g" DRJT b§kW yR
Ĭ m-yqEà wrqT §Y 70,700 BR y-yq s!çNÝ(

The Ethiopian Great Commission


Meki and Zeway Evangelical
Zeway Assembly of God
Zeway Guenet Church

¥rUgÅ XNd¸s-#T y|‰W tÆƶ mçÂcWN gLÈ*LÝÝ YHM bRĬ suãc$


k¸-yq$T ngéC xNÄ# bTKKL Pét&S¬ NT mçÂcWN bqÄ¥WÃN Pé
t&S¬NèC y¥rUg_ tGÆR nWÝÝ
b#Dn# bÚfW yRĬ m-yqEà §Y bZêY xµÆb! ÃlW ?ZB 65% åRèìKS 30%
ÑSl!M nW Y§LÝÝ «wNg@L´ l!sBK y¸ ÃSbW b›§¥nT yqroW GN "To reach
the Ethiopian orthodox people In the truth of Gospel"...
«yx!T×ùÃ åRèìKS MX mÂNN wd XWnt¾ wNg@L mD rS´ y¸L nWÝÝ XNd
XWnt$ kçn wNg@L ÃSfLgW ynbrW KRStEÃn# nW wYS ÑSl!Ñ?

gNzB s!mÈ dGä l@§ mk‰ Ykt§LÝÝ bm¶ãc$ mµ kL DéM ?L¥cW wNg@LN
mSbK Ælmçn# ¹k#Ò Yjm ‰LÝÝ kz!ÃM ¼yt¹nfW¼ Yq‰LÝÝ ¼Ã¹nfW¼yÒlWN
ÃHL n_ö ÃfnGÈLÝÝ ywNg@§WÃN xBÃt KRStEÃÂT ~BrT ê o/ð xè xúy,"
bRÿ l?YwT Uz@È Sl g#Ć s!ÃSrÄ#Ý(
«b/sT TMHRT MKNÃT½ bm¶ãC y|n MGÆR g#DlèC MKNÃT½ kxm‰R UR
§lmÈ ÈM kmflG ytnœ yXGz!xB/@RN mNG|T úYçN y‰úcWN mNG |T
l¥ÌÌM y‰úcWN |‰ lm|‰T y¸gn-l# sãC XN Äl# XÂW”lNÝÝ´ BlêLÝݼ
?Y wT Uz@Ƚ 2¾ ›mT gA.2½ _QMT 1991 ›.M¼ÝÝ
YHN mgnÈ-LÂ XNd QRÅ |U

yDRšWN XyÃz bygÖ-# ymé_ XNQ S”s@ lmG¬T ytÌÌmW ~BrTM k;QÑ
b§Y çñb¬LÝÝ ytgn-lWN lmmZgBM çn wsÄ#B" BlÖ y¸ ô,WN b#DN
xb@t$¬ l¥ StÂgD ÃlWN mk‰ bMúl@ s!gL-#T y~B rt$ ê o/ð xè xúy,"
XNÄ!H Y§l#Ý- «yxRnT b@t KRStEÃNN lm qbL b¥NcgRbT dr© §Y BNd RSM
mjmRÃ xÆL knb„ÆT yx!T×ùÃ Ñl# wNg@L b@t KRStEÃN UR CG‰cWN
mF¬T S§lÆcW BÒ nW l~Brt$ g#Æx@ qRï yqrWÝÝ... ymkR b@t KRStEÃNM
Dé b@t KRStEÃn!t$N ¼mkRN¼ µÌÌÑT m¶ãC xNÄ# k‰s# b@t KRStEÃN UR
CGR Slnbr bT b@t KRStEÃn!t$ nÚ XNÄdrgCW dB Äb@ AÍlCÝÝ çñM GN db#B
xµÆb! yl@§ b@t KRStEÃN ¼k?YwT BR¦N¼ ywsÄ*cW MXmÂN xl# SltÆl tÈ
Rè l¸q_lW ›mT XNÄ!qRB tw S•LÝÝ´ ¼?YwT Uz@Ƚ _QMT 1991½ gA.7¼ÝÝ
MNM XNµ*N xè xúy," «Gls ïC b@t KRStEÃNN kmgN-L XNÄ! ö-b#
b!ÃúSb#M´ ¬§§Q ytÆl#T úYq„ bzR½ bhBT b_QM Xytš kÖt$ nWÝÝ
«bmNfS QÄ#S xgLGlÖT bA×N b@t KRStEÃN Xy¬tm y¸wÈW «tÂgR´ b‰¶
wrqT bq$_R 1¼1993 ›.M «mgl_ wYS mgLb_´ b¸L R:S Æw ÈW zgÆ
XNdgl-W ‰XY xl"½ ?LM xlMk#½ g@¬ ng r"½ mNfS xzz" y¸ÆlW ngR
h#l# mgl_ úYçN mgLb_ mçn#N gL È*LÝÝ yx!ys#S b@t KRStEÃN bmgl_ b;lt$
bKRSèS §Y T\‰lC XN©! bmgLb_ k¥N xN¹@ yxNÄ#N b@t KRStEÃN xÆL wd
xNÄ# b¥g§b_ b@t KRStEÃN xT\‰M... ²Ê bkÖ NfrNS ytkft$ bkÖNf rNS
y¸ñ„ xBÃt KRStEÃÂT h#l# xND qN bg@¬ ðT MN YzW XNd¸qRb# mLS
XNd ¸s-# y¸Ã-ÃYQ g#ÄY nWÝÝ ²Ê :D» lÁäK‰s! m\rt KRSèSN
yKRSèS m\rT½ ”l ?Ywt$N y?Y wT ”L½ y?YwT BR¦n#N BR¦n ?Y wT
XÃl# y“§WN wdðT yðt$N wd “§ XÃdrg# xÄ!S ‰XY SM mgl_ xgßh# XÃl#
b@t KRStEÃNNM çn xgLGlÖT mKfT YÒ§LÝÝ ¼gA 2¼

¥NM kyTM tn|è kb@t KRS tEÃN |R›TÂ dNB Wu ¼lmçn# yb@t KRStEÃN
|R›T x§cW?¼ Æl QÆT n"½ ÊvRND n"½ StR n"½ wNg@§êE n"½ ywÈL"
mMHR n" BlÖ l‰s# SMÂ ¬RU l_æ TLQ ïRú t¹Kä k§Y X¬C Xyør QÆt&N
xLtqbl#M b!L tgb! xY dlMÝÝ ¼gA 3¼ÝÝ
bxHà öÄ yt\‰ b@T½ DM DM Y§L JB yô, :lT XNd ¸ÆlW _Nt$N Ãl
m\rT lgN zB½ l|LÈN½ lKBRÂ lWu :DL ytÌÌÑT olÖT b@èC ¥NM
xMÆgnN wYM ¬êqE n" ÆY bt nœ q$_R y¸gn_§cW çnêLÝÝ ¥N ¥NN
XNd¸ëmW Sl¥Y ¬wQ «h#l# kçn ”LÒ ¥N l!¹kM nW SLÒ´ XNdtÆlW h#l#
Æl QÆT½ h#l# X°N Å"½ yäqW h#l# fê>½ Ã¥rW h#l# LúN tÂU¶½ ywdd h#l#
StR Xyçn mb¬tN nWÝÝ

ywNg@§êET b@t KRStEÃN mµn x!ys#S k_R 17-22¼1985 bmµn x!ys#S s@¸Â¶yM
btdr gW 14¾ ;b!Y g#Æx@ lSMNT ›m ¬T PÊz!ÄNT çnW yñ„TN xè
F‰Ns!S XS-!ÍñSN bq&S Ãdú ÄÆ tµÝÝ h#n@¬W ¼BR¦N q$.8½ yµtET 1985 gA 5¼
s§¥êE y|L ÈN >GGR YM sL XN©! bWS-# Ãmrqz yzR y|LÈN >k#Ò
nbrbTÝÝ kS MNT ›m¬T b“§ GN l@§ ¬¶K tkstÝÝ b1993 ›.M bxè F‰Ns!S
y¸m‰W yxÄ!S xbÆ xµÆb!W wNg@§êET b@t KRStEÃN mµn x!ys#S kx!T×ùÃ
mµn x!ys#S tgn-lÝÝ ¼?YwT mA/@T½ GNïT 1994 q$.54¼ÝÝ

g#ĆN ?YwT Uz@È s!zGB «bXNõõ bg#ll@ b@t&L mµn ys#S ¥~br MXmÂN
ytnœW yå éM¾ ÌNÌ _Ãq& MKNÃT çñ y¥:k§êE x!T×ùà s!ñìS xgLU ×CÂ
\‰t®CN kxgLGlÖT XNÄ!Ær„ ÃdrgW WZGB b:RQ md MdM ÆlmÒl# XNd
xND wNZ TfSS ynbrCW ymµn x!ys#S b@t KR StEÃN wd h#lT xQÈÅ tkF§
lC´ BlÖ nbR ¼3¾ ›mT QA.3q$.28 mUb!T 1993½ gA 1¼ÝÝ
yx!T×ùà wNg@§êET b@t KR StEÃN mµn ys#S m¶ãC xgL U×C XNd
XGz!xB/@R ”LÂ XNd mtÄdRÃ dNB úYçN y`YL RM© t-QmêL b¥lT
y¸Ã SrÄ#T yxÄ!S xbÆ ¥~br MXmÂN m¶ãC yê A¼b@t$N Wú n@ãC
Ælmqb§cW yxÄ!S xbÆ xµÆb!W wNg@§êET b@t KRStEÃN mµn ys#S b¸L Sû
kFT? ¸¼R f”D xW_tW ymjm ¶ÃWN -Q§§ g#Æx@ kyµ tET 30-mUb!T 2
qN 1993 ›.M b;#‰x@L mµn ys#S b@t KRStEÃN xµ,!dêLÝÝ ¼?YwT Uz@Ƚ q$.28½
gA 7¼ÝÝ
wd Ñl# wNg@L S LFM yÆsWN ¬¶K XÂy êlNÝÝ

yÑl# wNg@L x¥®C kn/s@ 20-23¼1991 ›.M 25¾ ›mT yM |r¬ b›§cWN
kxkb„Â bz!Ã b›L g!z@ lML›T mA/@T tU BzW ynb„ h#lT «>¥ Gl@ãC´
FR¦T ytä§bT ngR tÂGrW nbRÝÝ b19 57 ›.M «g@¬N tqb Lk#´ Ãl#T xè
mkÖNN w¼sNbT ¼k/rR Ñl# wN g@L x¥®C¼ bs-#T xS tÃyT «yx!T×ùÃ Ñl#
wNg@L xNDnT M|r¬ XJG dS y¸Ãs" xN DnTN yÃz YmS§LÝÝ ngR GN
mNfúêE xNDn TN S§LÃz glL Ãl Sl¸mSL YH g#DlT xlW X§lh#´ s!l#¿
l@§W wNg@§êE wLÁ tU ¼kw§ Y¬¼ dGä «qȆ TW LD bSM Ñl# wNg@L
kmçN ytGÆR Ñl# wN g@L b!çN mLµM nWÝÝ xh#N SM BÒ qRaLÝÝ tGÆR
tlYaLÝÝ MKNÃ t$M Bz# nWÝÝ m¶WM tm¶WM wNbR f§g! ç•LÝÝ ywNg@L
|‰Â ymNfS QÄ#S M¶T wd “§ t_§*L´ BlW nbRÝÝ
¼BR¦N mA/@T½ QA 5½ q$.2½ yµtET 1992 yðT >ÍN yWS_ gA¼ÝÝ

YHNN btÂg„ b›mt$ Ñl# wNg@L yxÄ!S xbÆÂ yx!T×ùÃ tB§ lh#lT tkflCÝÝ
g#ĆN yzgbW «Ñl# wNg@L´ Uz@È «kxÄ!S xbÆ Ñl# wNg@L UR ÃlWN CGR
bXRQ lmF¬T bxNÄND glLt¾ wgñC _rT b!d rGM t=Æu W-@T xl
mgßt$ tzGÆ*L´ b¥lT CG„N YÍ xW_è¬LÝÝ ¼Ñl# wNg@L Uz@Ƚ 3¾ ›mT
q$.1½ ~ÄR 1993½ ›.M gA 5¼ qȆ £dT ytlmdW yFRD b@T mÙtT nbRÝÝ
f”D xl½ NBrT xl½ gNzB xl½ MXmÂNN XNd tÈl# ÆLÂ ¸ST LíC mµfL
xlÝÝ xND ›mT ktw ²gb# b“§ Ks# tzUÝÝ yxÄ!S xbÆW y‰s#N g#ø s!q_L
ÆwÈW «xÄ!S ?YwT´ btÆlW Uz@ÈW «bxÄ!S xbÆ Ñl# wNg@L §Y tkFè
ynbrW KS tzU´ b¸L R:S XNd zgbW mS¥¥T Æl mÒl# bL†nT mzUt$N gL
È*LÝÝ ¼x/Ä!S ?YwT½ QA7½ q$_R 68½ mUb!T 1994½ gA 1¼ÝÝ
YH GN ¥BqEÃW xLçnM «fWS½ Sõ¬½ ‰XY xl"´ b¸ l#T bwNg@§êE ¬¶k#
t&ãDéSÂ bxÄ!S xbÆ Ñl# wNg@L mµkL dGä TGl# mÈ*È*F jmrÝÝ bm=ršM
Bz# wÈ èCN bm ÃZ tgn-lÝÝ ¼?YwT Uz@Ƚ 3¾ ›mT½ QA 3½ q$_R 26½
¬~œ| 1993¼ÝÝ

‰SêN yx!T×ùÃ n" B§ yMT-‰W Ñl# wNg@L dGä bl@§ ¥:kL mÂ_ jmrCÝÝ
bDb#>T §Y yt\‰W b@T ¥:bl#N mÌÌM xLÒlMÝÝ ‰ú cWN «/êRô BlW
y¸-„T zWÁ gBr |§s@ «mNfS nN y¸L XMnT YzW BQ xl#ÝÝ YH g#ÄY
Í>N y¸wdWN ?ZB l!n_qW drsÝÝ Ñl# wNg@LM ng„ XNÄ!öM m¬gL
jmrC¿ GN xLçnMÝÝ bm=rš yçnWN yÊ¥ DMA mA/@T s!gL-W «XRúcW
XGz!xB/@R ysÈc WN ‰XY tGƉêE ¥DrG XNÄ!Cl# XÂT b@t KRStEÃÂcWN
Ñl# wNg@L ÆRµ XNDT¹¾cW _Ãq& xqrb#ÝÝ _Ãq&xcW GN lxND ›mT MNM
mLS úÃg" qrÝÝ ¼yÊ¥ DMA½ L† XTM 1992½ gA 2¼ÝÝ kz!H b“§ tg N_lW
bmWÈT yÊ¥ XMnTN m\rt$ÝÝ
YH XMnT êÂW TMHRt$ «sW mNfS nW¿ |U mñ¶ ÃW ÂT´ y¸L nWÝÝ ›lM
kmqy… bðT XÃNÄNÄ# sW mNfS ¼TN N> xM§K¼ mçn#N trDè mqyR
xlbTÝÝ sW mNfS Slçn xYä TM Y§l# ¼?YwT mA/@T½ q$. 3½ GNïT sn@ 1
1989½ gA 5¼ Xybl#½ Xy--#½ Xytß#½ Xyät$ mNfS n" xLäTM ¥lT MN Ãl
DNq$RÂ nW) m\rt$N ylq qW XMnT bz!H BÒ x§b”MÝÝ lRs# FQR½ XRs#N
XNd GL xÄß@ lmqbL SL nW XWnt¾êN b@t KRStEÃN Tc& ywÈh#T y¸lW
MKNÃT tzNGè u‰> xM§µcW gNzB yçn# dGä m-#ÝÝ Xnz!H ‰úcWN
yBLAGÂ wNg@L sÆKÃN nN BlW Y-‰l#ÝÝ Bz# gNZB Æk¥cH q$_R ADQHM
bz!ÃW m-N Yb²L nW êÂW TMHRt$ÝÝ XN QS”s@WN btmlkt bx!T×ùÃ
wNg@§WÃN xBÃt KRStEÃÂT ~B rT Xy¬tm y¸wÈW «BR¦N´ ytsßW
mA/@T s!gL_Ý(
«y¸ÃúZnW yTMHRt$ sÆ k!ãC l@lÖCN b¥bLoG fN¬ ‰ú cW «ÆloU´ çnW
mg߬cW nWÝÝ xND sW XNÄlW xµ,@Ä cW S-#" YsÈC“L wd ¸ÆlW
xÆÆL ytšgr YmS§LÝÝ ¼BR¦N mA/@T½ q$.40½ 1993 ›.M½ gA 6¼ÝÝ
yBLAG wNg@L mA/F QÄ# SN XNÁT XNd¸ÃÈMM lmmL kT ygNzBN FQR
mA/F QÄ#úêE l¥DrG ÒRlS ðLäR ytÆl# yX Mnt$ m¶ ÃzU°TN bmZÑR 22
§Y ytm\rtWN TMHRT b\ N-r¢$ §Y XNmLkTÝ-
XNGÄ!H YHN ymslW h#kT½ DBLQLQ½ ¥ubRbRÂ N_qEÃ wÄ lbT gÖ‰ nW
yo_¬êN wdB tê?ìN bmtW yêhN bmNgÖD §Y y¸gß#TÝÝ wYM qDmW
yút$T bmÆzN §Y Ãl#TÝÝ YHN DBLQLQ «wNg@§êE´ xÄn dÒú bm\rt KRSèS
b¸¬tmW MSKR mA/@T §Y «m\rT yl@ lW mgl_´ BlW -RtW¬LÝÝ
«lyT¾WM mNfúêE XNQS”s@ mmz¾W yXGz!xB/@R ”L nWÝÝ ²Ê Bz# wgñCN
«mLXKT m_ èL¾L´ b¸L sbB bXGz!xB/@R ”L úYmzn#Â XGz!xB/@R ‰s#
kRs# Slmçn#Â xlmçn# bo lÖT -YqW úÃrUG-# xdU §Y wDqêLÝÝ lMúl@
«Xn@ fW¹@¦lh#Â yMT-qmWN mD`n!T ÈL´ tB lW /k!M Ãzz§cWN
mD`n!T bmÈL b¥Ìr_ lkÍ ?mM läT ytUl-# wYM «XGz!xB/@R
tÂGé" xLfomWM´ BlW Ã¥ r„ _qET xYdl#MÝÝ

y¬mÑ zmìÒcWN olÖT b@T YzW ÿdW tfWsêL tBlÖ WlÖ úÃDR
zmìÒcW XNdg bz!ÃW ?mM s!s”† b¥y¬cW yts Âkl# olÖT b@T kmÿD
ytmls# _qEèC xYdl#MÝÝ YH BÒ xY dlM yzmn# sYÈN Œ,T Ä#§ y¸f‰
YmSL ÈRà XSk!sn-Q bŒ,T «bx!ys#S SM´ s!l# xUN NTN l¥SwÈT
bXíÒcW tunW íé GND §Y s!ÃNÆRq$ g@¬N lm qbL m_tW XSk!w-# DrS
t= NqW ÄGm¾ wdz!H h#kT B_B_ wdä§bT g#Æx@ xNmlSM Ãl#TN b@T
Yq$-‰cWÝÝ
«dGäM wNg@L lmSbK úY çN mfKR l¥SÆL yt§k# YmSL bymDrk# «XJ
xN\#½ XNÄ!H bl#½ XNÄ!à bl#½ XN-rMúlN½ XÂfR úlN¿ X¹NÍlN y¸l# ngR
GN xND RM© wdðT s!ÿÄ# y¥Y ¬†...´ ¼MSKR mA/@T½ q$_R 30½ mSkrM
1995½ gA 12¼

XNGÄ!H bWS-# Ãlû «wNg@§ WÃN´ XNÄ!H kt¥r„ lTMHRT xYçNM) yGD
s!âLN l¥wQ gB tN mWÈT xlBN? ygb#T kms k„ xYb”NMÝÝ xNbúÂ tk#§
tS¥MtW XNSút$N l!f° tn\#ÝÝ xNbú ¬mMk# BlÖ t¾ÝÝ tk#§M wÊWN Xyn²
XNSút$ l_y” wd xNbú b@T XNdÿÄ# YqSQS jmRÝÝ XNSút$M l!-Yq$ ÿdW
úYmls# yq„ nb„Ý bm=rš kXNSút$ Xy t-‰-„ km-yQ tö-b#ÝÝ xNb úM
M|-!R ÃwÈB¾L BlÖ tk# §N uNQ§t$N öRõ xúrfWÝÝ

xNbú bl@§ g!z@ qbéN ltm úúY «PéjKT´ YfLUT nbRÝÝ qbé GN mÈh# B§
T-ÍlCÝÝ lBz# g!z@ YHN XÃdrgC kxNbú ST\wR xND qN GN ðT lðT tU-
ÑÝÝ ÃN g!z@ xNbú «lmçn# XNÄ!H ÃlWN kxNbú ytNkÖL mrB y¥Ml_ zÁ
kyT t¥R>W)´ BlÖ yLb#N -y”TÝÝ qbéM « töRõ kwdqW uNQ§T ktk#§ ´
xlC xl#ÝÝ yGD yRú*M uNQ§T XSk!ör_ m-bQ xLn brÆTMÝÝ
ÃÄön sYÈN úÃqS xYlQM XNd¸ÆlW g@¬N yGl@ xdRgêlh# BlÖ ytnœW
cRc$N yGL µMn!W xdrgÝÝ xLb”W s!L dGä yfl Gh#TN lm|‰T y/êRÃT
”L xÃGd"M XSk ¥lTM drsÝÝ y/êRÃT ”L yXGz!xB/@R ”L nWÝÝ
/êRÃTN ymr-½ yëm y§k XGz!xB/@R nW ¼¥R.3¸13-19¼ XnRs#N y¸qbL
y§µcWN Yqb§L ¼¥t&.10½40¼ÝÝ

i/Y ›lÑ YƧl#ÝÝ bx»¶µ Â>v!L G²T «mUb!´ n" Y§l#ÝÝ mA/F QÄ#S
çSt¥rWNÝÝ yb@t KRStEÃN TMHRT çöyWN½bT WðTM çgßnWN ys@èC
bKH nT y¥gLgLN g#ÄY xN|è g@© ”l ?YwT y¸ÃúTmW ?YwT mA/@T
bq$_R 45 XTÑ -Y ÌcW nbRÝÝ

_Ãq&- mA/F QÄ#S bX~èC xgLGlÖTM çn bxlÆbS §Y Ãl WN xÌM XNÁT


Ttrg#¸êl>?
mLS-wNìCNM s@èCNM XG z!xB/@R Xk#L s!ÃSnœ xYÒlh#ÝÝ b?YwTM bTKKL
tl¥MËê lh#ÝÝ l‰s@ kXn@ ?YwT l@§ M| KRnT xÃSfLg"MÝÝ yÔWlÖS ”L
Xn@N km-‰T x§gd"M ¼\rZ yo/ðW¼
_Ãq&- Xz!H §Y ¬DÃ ”l#N kÆHL xNÚR xYtN yÔlÖWSN ”L XNd XGz!xB/@R
”L §ÂyW nW ¥lT nW?
mLS-...yXGz!xB/@R mNfS XNd g!z@W h#n@¬Â XNd xµÆb!W btly mNgD L†
x\‰R xlWÝÝ YlwÈLÝÝ Yqy‰LÝÝ XNd CGR XNd ?GM çñ bb@t KRStEÃN
mwsD xlbT Bü x§MNMÝÝ ¼?Y wT mA/@T½ q$.45½ mUb!T 1992½ gA 11-12¼
yQÄ#S ÔWlÖS ”L kS?tT µ§gdN MN l!ÃGdN n#…L) yQÄ#S ÔWlÖSN ”L t§L
fN yMÂdRgW xgLGlÖTS b¥N zND nW tqÆYnT y¸Ãg ßW? QÄ#S ÔWlÖSN
lYè y§ kW mNfS QÄ#S nW «....Xnz!HM g@¬N s!ÃmLk#Â s!õÑ mNfS QÄ#S
bRÂÆSN úWLN l-‰“cW |‰ l†L" xlÝÝ´ ¼y/ê.13¸1-3¼ÝÝ
¬DÃ /êRÃW QÄ#S ÔW lÖSN y§k mNfS QÄ#S kçn XRs# ÃzzWN TX²Z
x§gd"M ¥lT mNfS QÄ#SN mSdB mçn# trú?
kh#kt$ DBLQLq$ mgl ÅãC xNÄ# dGä Z¥ÊW nWÝÝ bflGkW mNgD½ bflG
kW mœRý xNtN XNdmslH ¥SnµT TC§lH tBlÖ bts-W SD mBT ytnœ
yPét&S ¬Nt$ Z¥Ê ±P½ Êg@½ Ä!SkÖ ‰P kçn snbtÝÝ YHN mzZ s!jM„T
«xYçNMN Tt>…´ y¸lWN B£L rStWT ynb„T ygÖ‰W m¶ãC ²Ê y¸ÃdR
g#T =NÌcêLÝÝ
yxÄ!S xbÆ gnT b@t KR StEÃN l¸ÃúTmW g@œ@M lt ÆlW Uz@È ”l m-YQ
ys-W g²," Ñs@ ytÆlW «z¥¶´
«Bz# g!z@ mZÑéCN Sm lkT Sl XGz!xB/@R MN Y§l#? Bü SmlkT MNM
xÈ lh#ÝÝ Bz# g!z@ ÌNÌcW Xn@ b§h# Xn@ -Èh# Xn@ x¥rB" çnW Yg¾l#ÝÝ Xn@ Xn@
Xn@ BÒ nW mLXK¬cWÝÝydrsLN wN g@L dGä Xs# Xs# Xs# XÃl bm SqL äT
wd ?YwT y-‰NN g@¬ BÒ ¬§Q xDRgÖ Ãú ÃLÝÝ... mLXK¬cW yXGz!xB/@RN
TLQnT úYçN XNÄ!H çß@ xlFk# ›YnT bmçn# xNÄNìC XNÄWM ZM BlW
XwD¦lh# XwD¦lh# Sl¸çn# lXGz!xB/@R BÒ tzMrêL l¥ lT XNµ*N Ã-
‰_‰LÝÝ MNM yXGz!xB/@RN SM xÃn\#MÂÝÝ dGä SÑ µLt-‰ lt”‰n! Û¬
wYM lMNwdW sW LÂ dRgW XNC§lNÝÝ bz!H XN-NqQÝÝ´
¼g@œ@M QA.1½ q$.9½ gA 8¼

mjmRÃWn# ìG¥Â |R›T yl@lW sð bR Sl tqdd bz!à mNgD l¸ÃLû h#l#


XNÄšcW mçN q§L nWÝÝ kzfN z@¥ n_ö g@¬ gl-L" ¥lTM YÒ §LÝÝ lMúl@
mUb!T 24¼94 ›.M bxlb@ ëW ¥TÃS ytÆl zÍ" xgßh# YdG ytÆlW «z¥¶´
qRbW nbRÝÝ yqrb#TM ¥TÃS z@¥üN qMaL BlÖ xgßh# bmWqs# nbRÝÝ xgßh#
bg#Ć §Y l?YwT Uz@È 4¾ ›mT QA 3½ q$.41 bs-W ”L «mZÑÊN
ytqbLk#T kg@¬ nW´ B§*LÝÝ YHNNM bxlb@ ëW PéG‰M Ãn@M tÂGé nbRÝÝ
bRG_ GN mZÑ„ ytgßW kg@¬ nW?
«mZÑ„N g@¬ ys-" s¥ NÃ xMST ›mt M?rT s!çN µs@T §Y ÃwÈh#T
dGä b_R wR s¥ NÃ SDST nWÝÝ ¼gA6¼

Yh#N XN©! Uz@ÈWM btd UU¸ XNd-yqW yt&l@v!™n# PéG‰MM XNÄúyW


«yµNT¶ úYD´ yhgr sB Ñz!” z@¥ nWÝÝ bz!H ›YnT Æ:loUW g@¬ z@¥ x_è
kzfN Xywsd lsW YsÈL ¥lT nW?
yz!H DBLQLQ «MN kxÂt$ ´ XNd¸ÆlW wÈn! l#tR nWÝÝ «¥RtEN l#tR bg#Ć
§Y ynb rWN xStêAâ bxÄ!S xbÆ mA/F QÄ#S kÖl@J b|n ml kÖT bÄ!G¶
ytmrqW½ yg@© ”l ?YwT y'l' MDB mœ¶Ã t=êC yçnW yl@êE «mNfúêE
xgLGlÖT´ MKTL ÄYÊKtR L;#L sgD ðLñN l?YwT Uz@È XNdgl-W
«¥RtEN l#tR wd mNf úêE ?YwT kmMÈt$Â q&S km çn# bðT b\RGÂ b^zN
§Y Xyt kf§cW Ñz!”N y¸ÃqRb# sã CN |‰ y¸\‰ nbRÝÝ bb@t KR StEÃN
Y\„ ynb„ Ñz!”ãC dµ¥ãC Slçn#bT¿ kz!à YLQ b›lM ynbrW Ñz!” _„
yçn QN BR ÃlW çñ S§gßW ytwsn# Ñz!”ãCN kb@t KRStEÃN Wu µlW
›lM Xywsd ”l#N BÒ bmqyR mNfúêE A/#æCN bm ÚF wd mZÑR
lwÈcW´ ¼?Y wT Uz@Ƚ 3¾ ›mT½ q$$.25½ 1993½gA 6¼
nb!† x@RMÃS «xÆèC =RÌ ywYN FÊ bl#¿ yLíCM _R îC -rs#´ x@R.31¸29
b¥lT XN dtÂgrW l#tR yb§W =RÌ ywYN FÊ ¼y¸ÃúMM½ bADQ i/Y
ÃLbsl¼ yzmn#N LíC mN fúêE ?YwT xb§¹WÝÝ

L;#L sgD =Mé XNdg l-W «Xn@ h#Lg!z@ y¸=Nq" b@t KRStEÃN WS_
bmZÑRÂ bxMLkÖ BÒ xYdlMÝÝ bh#l#M xQÈÅ MNM ›YnT xQÈÅ y¸s_
gdB wYM FÊM ylM¿ XNÄ!H ÃlW FÊM tzUJè b!çN ñé lmgsAM xQÈÅ
lm S-TM xmcE YçN nbRÝÝ sW y¸ÃyW xQÈÅ gdB y¸s_ ngR Sll@l XNd
tmcW nW y¸ÿdWÝÝ ymZÑ„M XNd z!h# nWÝÝ ¼?YwT q$.25½ gA 7¼ -b!b#
slÖäN «xÆèCH Ãö †TN yqDäWN yDNbR MLKT x¬FLS´ b¥lT |R›t
xbW½ |R›t b@t KRStEÃN t-Bö XNÄ!ñR ymkrW YH h#l# XNÄ YmÈ nbR
¼Mú.22¸28¼ÝÝ MN êU xlW ¬Ä!à y-b!b#N ”L xLs¥ Ãl mÂFQ m=ršW g@¬
y¸L ”L BÒ Xy=mr k¥YKL ©KSNÂ kïB¥Rl! UR mæµkR çnÝÝ

/êRÃW QÄ#S ÔWlÖS «h#l# bxGÆBÂ b|R›T Yh#N´ b¥lT XNÄSt¥rW |R›t
b@t KRStEÃN sW bXMnT mNgD b¸gÆ XNÄ!ÙZ y¸Ã dRG Q_R nWÝÝ ywYN
tKL tKlÖ x_R Q_R y¥Yq_R XRs# lwYn# y¥ÃSB nW ¼mú.6¸1-6¼ÝÝ ²Ê
yPét&S¬N t$N ›lM |R›T xLb"nT Xy Â-W nWÝÝ
MSKR mA/@T bq$.17½ ~ÄR 1991 XTÑ bR:s ;NqA «bmNfS nÚnT SM bb@t
KRStEÃN TMHRT½ xStÄdR½ xgLGlÖTÂ xMLkÖ WS_ |R›TÂ dNB =Rî
XNd¥ÃSfLG y¸drG GðTM xlÝÝ Y,@ dGä b@t KRStEÃN b|U S»T
XytnÄC XNQS”s@êN bXGz!xB/@R ”L bmNfS QÄ#S rU B§ Xy”ßC
XNÄT‰mD y¸Ã dRG fR ylqq y|R›t xLb"nT g#ø nWÝÝ XNµ*NS bh#l# ngR
|R›TN ÃbjW ys¥Y yMDR fȶ yXGz!xB/@R mN G|T |‰ qRè yMD‰êE
mN G|¬T DRJèCM Ãl |R›T dNB ›§¥cWN ¥SfoM xYCl#MÝÝ
...yxúúÓC xNÄ# mlà dNB |R›T l|UWÃN XN©! lmNfúWÃN xÃSfLGM
b¥lT kb@t KRStEÃN xm‰R y¥fNg_ xZ¥¸ÃcW nWÝÝ´
TÂNT åRèìKúêET tê ?ì b@t KRStEÃN |R›¬êET½ TWð¬êET bmçNê
lmNqF½ |R›T xÃoDQM y¸L yä" TMHRT bmS-T ?Zb#N l¥ dÂgR
täkrÝÝ GN ÃcEn# ym\raTN TNš*N yolÖT b@T XNµ*N h#lT ƒST ›mT
l¥öyT Ãl |R›T xLçN xlÝÝ h#l# Æl QÆT½ h#l# StR½ h#l# Æl‰XY h#l#
ÊvrND çnÝÝ ¥N l¥N Y¬zZ) ¥N ¥NN YS¥) ¥N ¥NN YM‰) m¶ y-ÍbT
yg#NÄN \‰êET çnÝÝ bz!h# mA/@T §Y xMST GlsïC Sl |R›T t-YqW nbRÝÝ

1. wNg@§êE XNÄl gBr mSqL y?YwT BR¦N xÆL bxÄ!S xbÆ mA/F QÄ#S
kÖl@J xSt¥¶
2. mUb! Sl¹! kbd ygnT b@t KRStEÃN xÆLÂ yx!ŠNjl!µL t&ãlÖ©! kÖl@J
xSt¥¶
3. xè wRQ xgßh# grmW y”l ?YwT xÆLÂ yx!ŠNjl!µL t&ãlÖ©! kÖl@J
xSt¥¶
4. mUb! tk# kbd ym\rt KRSèS xÆLÂ ydb#B xÄ!S xbÆ m\rt KRSèS
mUb!
5. xè ›ÆY `Yl# yÑl# wNg@L xgLUY
XStE h#l#NM XNS¥cW

_Ãq&Ý- bxMLkÖ wQT bXL L¬½ b¦l@l#àbmúsl#T y¥m Sg¾ ”§T btly
DMI½ bŒ,T s!sÑ xNÄNìC trb>N ¥MlK xLÒLNM Y§l#ÝÝ YH L†nT kMN
ymn= nW?
mLSÝ- xè wRQ xgßh#Ý- bh# lT MKNÃèC ymÈ YmSl¾LÝÝ xNd¾W yxMLkÖN
›§¥ µlmrÄT nWÝÝ xMLkÖ y¸drgW ln@ xYdlM¿ xMLkÖ lXGz!xB/@R y¸s_
M§> nWÝÝ Slz!H Xn@ XNÄ!HÂ XNÄ!Ã çNk# y¸lW TKKL xYmSl"MÝÝ l@§W
ybrkTN M|-!R µlmrÄT YmÈLÝÝ br kT bS»T BÒ y¸gl_ xYdlMÝÝ
brkT bn#é½ bxStúsB½ b:WqT bh#l# mNgD YglÈLÝÝ Slz!H Xn@ XGz!xB/@RN
y¥mLkW bS»T BÒ XNdÆrk" nW y¸lW xSt úsB -ÆBÂ Xn@nTN ytktl
l!çN Sl¸CL g#ÄT ÃSkT§LÝÝ

xè ›ÆYÝ- lz!H _Ãq& bÈM _„ mnš y¸çnN /êRÃW ÔWlÖS b1¾öé.14¸40


ygloW nWÝÝ Slz!H wNDäC çY½ TNb!T lmÂgR bBRt$ fLg#½ bLúñC
kmÂgRM xTkLkl#½ ngR GN h#l# bxGÆBÂ b|R›T Yh#N Y§LÝÝ
_Ãq&Ý- b@t KRStEÃN sãC b~BrT s!ÃmLk# btly h#n@¬ Sl¸¬†T lMúl@
ymZlL½ ymRg FgF½ ymWdQÂ ymúsl#T XNQ S”s@ãC yDUFÂ yt”Wä
xÌäC xlÝÝ XRSã Slz!H MN Y§l#?
mLSÝ- mUb! Sl¹!... Z§†½ mRgFgû mWdq$ xD‰g!WN l!à NoW wYM
l!ÃSdStW YCL YçÂLÝÝ lg#Æx@W GN y¸s-W _QM ylMÝÝ YLq$NM yz!H
›Ynt$ XNQS”s@ mB²T g#Æx@WN bh#kT Yä§êLÝÝ Slz!H ÔWlÖS bXGz!xB/@R
mNfS täLè xYh#N Y§LÝÝ

xè wRQ xgßh#Ý- é». 12 bsWn¬CN XGz!xB/@RN ¥MlK XNÄlBN YÂg‰LÝÝ Xn@


mc&M YH «bmNfS mgNdS´ y¸ÆlWN ngR mA/F QÄ#úêE DUF x§Y bTMÝÝ
mUb! tk#Ý- bmNfS QÄ#S tä§h# BlÖ bmWdQ ÈT bm SbR WS_ xl
y¸ÆlW ÆRkÖT ytúút nWÝÝ xNÄ* bg² ©N_§ê STzYR ›YN x_F¬ lg@¬ü l¬y
k‰¥W KBR nW xlC xl#ÝÝ y¾ xMLkÖ kz!H UR mmúsL ylb TMÝÝ Kû mNfS
ÃlÆcWM sãC wDqW Sl¸Rgfgû lmWdQÂ lxµL mgÖÄT bR XykfTN yMÂ
dÍFR kçn b@t KRStEÃNN kÆ:D xM§k!ãC UR XNÄÂmúS§T Ãs ULÝÝ ¼kgA 9-
12¼ÝÝ
yz!HN y|R›T xLb"nT CGR mN|x@½ y¾N ÃHL g@¬N ywddWM ÃmlkWM
ylM y¸ l#T sãC «bnÍS ytwsÄ# W` yl@ lÆcW dmÂãC½ FÊ y¥Ãf„½
h#lT g!z@ yät$½ kn|‰cW ytn ql# bbU ydrq$ ²æC´ yçn#bTN ¼Yh#Ä.12¼
MKNÃT l¥_ÂT yäk„ ynRs#W Mh#‰N XNÄl#T Yw D”l#ÂÝÝ

h. bb@t KRStEÃN m¶ãC yT MHRt mlkÖT Mh#‰N ytzU°½ ytgmgÑÂ


yodq$ ymA/F QÄ#S xStMHéãC bB²T xlm¬y¬ cWÂ Ãl#TM bTRg#M
kÆ:ÄN mÚ?FT ytwrs# ÂcWÝÝ
l. ...bhg‰CN yxBÃt KRS tEÃÂT m\rt XMnèCÂ xS tMHéãC MNÅcW
hgR¾ xl mçn# BÒ úYçN xLtgmg ÑM¿ -”¸n¬cW tGƉêEn¬ cWM
xLtft¹MÝÝ
m. yb@t KRStEÃN x\‰R x-”§Y XNQS”s@ l!m‰ y¸gÆW w_ yçn TMHRt
mlkÖT mR‡ mçN s!gÆW b@t KRStEÃN yxm‰RM çn yXNQS”s@ xQÈÅ y-
ÍÆT TmS§lCÝÝ :WRN :WR b!m‰W h#lt$M bg#DÙD YwD”l#ÂÝÝ
¼?YwT mA/@T½ q$.49½ 1995½ gA 14¼ÝÝ

y¸gRmW ngR YH h#l# úYñR ?Zb#N MN s!ÃdRg#T ñ„? MN l!ÃdRg#TS


ÃSÆl#ÝÝ Ãltgm gm½ -”¸nt$ ÃL¬wq½ Ãlt ft¹ ngR XNµ*N b¦Y¥ñT b?KM
ÂM lsW xYs_MÝÝ
bRG_ YH h#l# CGR mf¬T y¸ClW wd XWnt¾ê b@t KR StEÃN mçn#
b!¬mNM b_gÂêE lW_ CG„N lmF¬T GN Bz# _rT tdRÙLÝÝ ytgn-l#TN lm
mlS½ ytµss#TN l¥S¬rQ½ y¸š kÖt$TN l¥BrD wzt wzt. _N t$NM
kM:‰B bm-# ¸s!×ÂWÃN yttkl nW kM:‰B m_tN XÂ-ÈW BlW
xS¬‰qEãC byg!z@W YmÈl#ÝÝ g#ĆN btmlkt «tÂgR ytsßW b‰¶ wrqT
bq$_R 3¼1993 XTÑ bgA 2. §YÝ(
«mc&M y¸ÃÈl#NM XnRs# y¸ÃS¬Rq$NM XnRs# ÂcWÝÝ XND ÃWM xLfW
tRfW XÂNt x!T× ùÃWÃN hg‰Ch# bx@RT‰ §Y §drsCW bdL NS/ Gb#
xl#NÝÝ ng„N bWL ç-@n# x!T×ùÃWÃN ywNg@L sÆk!ãCM BR k¸ÃfS s#§cW
x»¶µN g@èÒcW YHN tq BlW b¥‰gB bx!T×ùÃWÃN mµ kL Bz# TRMS
f-„ÝÝ xh#N yz!ÃN g!z@ GLB ¦úÆcWN øR BlW s!Ã †T MN XNd¸s¥cW
x§WQMÝÝ
...lmçn# kM:‰b# ›lM yb l- `-!xT yb²bT hgR xl? Sì M gä‰ tmLî
ytgl-bT½ tm úúY Û¬N ¥UÆT b?G ytdn ggbT½ WR© ?UêE f”D yts-
bT ›lM b!ñR yM:‰b# ›lM nWÝÝ ¼gA 4¼ÝÝ
xNÄNìc$M tNd§QqW k¸ ñ„bT kx»¶µ BQ Yl# «lB/@ ‰êE NS/ XNzUJ´
BlW ÃW ©l#ÝÝ y‰ú* s!ÃRRÆT ysW ¬¥ S§lC nW ng„ÝÝ bz!H ›mTM bmUb!T
wR yNS/ PéG‰M tzUJaLÝÝ ¼?YwT Uz@Ƚ 5¾ ›mT QA 4½ q$.45½ _R 1925¼
¬Ä!à XNÄ!H ktdÆlqbT Wš k¸-mQ bT½GBr sìM kng\bT Stéc$
TĉcWN µfr s#bT hgR «fê> Xgl@ fWS YsÈl#½ tsBsb#´ XytÆl bykt¥W
kWu hgR bm-# StéC y¸µÿdW kÖN frNS FÊW MN l!çN YC§L) «y‰ú*
xRéÆT...´ nW ng„! h#l#M xL\‰M¿ mµn!µêE xN©! mNfúêE xYdlMÂÝÝ Slç nM
²Ê ²Ê åRèìKúêE yçnWN ¥DnQ½ l¾M Y\‰L ¥lT½ XNqblW BlÖ mNgR
tjM…LÝÝ mLµM! mmlSN kLB ÃRgW XN©!ÝÝ YH kçn¥ yt¬llW ?Z BM
qN wÈlT nbRÝÝ

ÛMÝ- ²Ê Bz# Pét&S¬N èC yÈl#TN yÛM mœ¶Ã XÂNú XÃl# nWÝÝ


- ¼”l ?YwT mA/@T q$. 27½ 1995 gA 16¼ yÛM olÖT g#ÄY ¬§§Q yXGz!xB/@R
sãC ytÃÃz#T yBRt$ tUDlÖ mNgD Slçn X¾M XGz!xB/@R ys-NN :” õR
XÂNœÝÝ
- ?YwT mA/@T½ q$.49½ mUb!T 1993 ›.M ÛM olÖT ytznUW ¬§Q mœ¶Ã½
sYÈNN l¥ÆrR ÛM olÖT ên¾ mœ¶Ã ãC mçÂcWN g@¬ x!ys#S b”l#
xrUGõLÂLÝÝ ¼gA. 19¼ÝÝ
yNS/ xÆTÝ- ?YwT mA/@T q$.48½ ~ÄR 1993½ gA 13 mUb! ÄNx@L mkÖNNÝÝ

?YwTÝ- xƬêE QÆT y¸ lW xNÄNìC ynFS xÆT XNd ¸l#T çnBNÝÝ ysWN
xÆTnT XNDNfLG xÃdRgNM?
mUb! ÄNx@LÝ- Kû ngR XkÖ xYdlMÝÝ TKKl¾WN mA/F QÄ#úêE TRg#ÑN -Bö
b!ñR CGR ylWMÝÝ ynFS xÆT b!ÆL SÑ µS-§N l@§ SM XNS-WÝÝ xNÄND ï¬
q&S Y§l#¿ xNÄND ï¬ StR Y§l#¿ XNdflgW Y-‰ÝÝ ynFS xÆT y¸lW Æ?§êE
ÌNÌ nWÝÝ Kû xYlM... ln bRÂÆS½ ln-!ät&ãS CGR xL f-rÆcWMÝÝ
kXGz!xB/@R UR çcWN GNß#nT x§b§¹ÆcWMÝÝ X¾ bh#l# ngR XNúú¬lNÝÝ ‰ú
CNN Bq$ nN¿ kXGz!xB/@R sMÒ lh# XN§lNÝÝ

|R›t b@t KRStEÃNÝ- mUb! ÄNx@L mkÖNNÝ- mlkÖ ¬êE |R›T xlÝÝ Ã m-bQ
xl bTÝÝ wÈt$ YHN µLtrÄ CGR WS_ YwD”LÝÝ bxh#n# wQT XNd¸¬yW
h#l#M xgLUY nWÝÝ h#l#M ¸n!ST¶ j¥¶ nWÝÝ h#l#M b@t KRStEÃN kÍC nWÝÝ
¼gA 12¼ÝÝ
- «h#l#N KRSèS =Rî¬L ¥lTN XNtW´ ¼?YwT mA/@T q$.26½ 1988 gA 13¼
xè g@¬cW mk#¶Ã½ kmµn ys#S btE×lÖ©! ytmrq$ÝÝ
- bxh#n# zmN yMÂyW GN wNg@LN btbrz mLK xÄ!S µÆ b¥_lQ y¸drG nWÝÝ
y_Na GN wNg@LN kmSqL UR nW yM¬qRbWÝÝ yg@¬ TMHRT dq mZÑR
l!çN y¸wD b!ñR mSql#N t¹Kä Yktl" y¸lW nWÝÝ ng|¬T Ynœl# ?ZïC
Ynœl#ÝÝ yxh#n#N zmN SmlktW Xn@M mSqL ygÖdlW wNg@L nW y¸Ãú†T ngR
h#l# DL y¸L nWÝÝ bRG_ xND y¸l#T ngR xlÝÝ KRSèS bmSqL h#l#N Sl
=rsLN X¾ Sl mSqL |‰ Sl mSqL S”Y ¥NœT xYñR BNM Y§l#ÝÝ X¾
BÒ Dl#N¿ zWÄ#N½ brkt$N nW mq$-R Ãl BN y¸L xmlµkT x§cWÝÝ XNGÄ!H
Y,@ ywNg@l#M mLXKT xYdlMÝÝ y/êRÃTM mLXKT xYdlMÝÝ
- Ethiopia is after all, the only African counrty to have preserved christianity as its religion for
ever a milenium and a half. x!T×ùÃ kh#l#M b§Y½ lxND ¹!H xMST mè zmN
KRSTÂN XNd ¦Y¥ñT -B” ÃöyC Bc¾ xF¶ µêET hgR ÂTÝÝ´

mLµM z@½ yµèl!K mA/@T½ q$.29½ ¸ÃZà 1991 gA.10ÝÝ


- yM|‰Q xBÃt KRStE ÃÂT b¸ÃqRb#T yTWðT hBT ?ÃW xSt¥¶ãC
ÂcWÝÝ YHNN úSB ytà§Â y§q yKR ST GN²b@ bðt& tdQñ Y¬y¾LÝÝ
íN ±L mLµM z@½ q$.32½ ¬Hœ| 1993½ gA.6
- yåRèìKS b@t KRStEÃN bzmÂT mµkL yXGz!xB/@R FR¦T b?Zb# §Y
XNÄ!öY xD RUlCÝÝ YH y¥NKdW ngR nWÝÝ
xè xúy," bR/@ «ywNg@ §WÃN xBÃt KRStEÃÂT ~BrT ê o/ð´ ?YwT
mA/@T½q$.24 _R 1988½ gA 18ÝÝ
- åRèìKúêET b@t KRStE ÃN _N¬êET yr™M zmN ¬¶K çT ÂTÝÝ
«q&S´ Ãdú ÄÆ yx!T×ùÃ mµn ys#S PÊz!ÄNT ynb„ ?Y wT mA/@T q$.33½
_QMT 1990½ gA 29
«bz!HC ;lT §Y b@t KRS tEÃn@N X\‰lh#¿ yg¦nM díCM xYC§*TM¿´
¼¥t&.16¸18¼ b¥lT g@¬CN ytÂgr§T b@t KRStEÃN bz!H h#l# ft mµkL
mRkÆ* BTÂw_M úTsbR bmÙZ §Y ÂTÝÝ ×/NS xfwRQ YHN xNqA s!trg#M
«sWN BT¬gL BT êU ¬¹NfêlH wYM ùN F¦LÝÝ b@t KRStEÃNN GN l¥
¹nF xYÒLM¿ b@t KRStEÃN h#L g!z@ TêUlC¿ t¹NÍ GN x¬WQMÝÝ Ä!ÃBlÖS
Z„N x‰gf qSt$N =rs b@t KRStEÃNN GN xL¯ÄTM´ B§*LÝÝ

bmmúsLM Yh#N ðT lðT b¥_”T bgÖCN kbrT b@t KRStEÃN n_ö wd s!åL
díC lmKtT y¸drgW „Å kyxQÈÅW XNÄ!H q_§*LÝÝ ngR GN -ÆqEê KRSèS
«ñ§êE ^@R zx!YnWM´ nW ¥:bL b!ÃN g§¬ TM xTsbRMÝÝ Lí- GN Yft Âl#
¥:bl#N y¸ÃLûM b¥:bl# y¸sM-#M Yñ‰l#ÝÝ

YHN ¥:bL kXGz!xB/@R cR nT UR xLæ lmÙZ MXmÂN TMHRt b@t


KRStEÃNN b¸gÆ ¥wQÂ l!”WNt$M úYslc$ ¥St¥R½ b@t KHnTM yb@t KRS
tEÃNN ?UêE mBT b?g# mDrK ¥SkbR tgb! nWÝÝ XÆ XysÑ ZM ¥lT TRû
ng q$uT ¥TrF BÒ nWÝÝ bz!H h#l# yl@Æ GRGR t-LfW yngÖÄ#T xÆG:
‰úcWNÂ mNgÄcWN mmRmR xlÆcWÝÝ sYÈN Sl s!âL KÍT kngrN ylM
gBtÂL BlN DRQ ¥lT ylBNMÝÝ sWyW kÙd¾W UR t"è JB XG„N
Yb§êLÝÝ f¶ SlnbR ZM xlÝÝ Ùd¾W nQè «y¸ör-M DMI s¥h# MNDN nW?´
BlÖ b!-YqW «ZM bL Jb# XGÊN Xyb§W nW´ XN ÄlW ä" yjmr Y=Rs"
¥lt$ kXúT wd rm_ mšgR nWÝÝ
YH h#l# ngR lXGz!xB/@R mNG|T mSÍÍT½lwNg@L BR ¦N mB‰T xYdlMÝÝ
b‰úcW ÌNÌ lmÂgR «b!ZnS´nWÝÝ _qEèC Bz#ãCN Xy¹-# gNzB y¸Ãd Lb#bT
«b!ZnS´ bmçn#M ?Zb#M ½mNG|TM mN”T YgÆcêLÝÝ

ðT lðT mlw_ s!ÃQ¬cW «kWS_ gBtN b@t KRStEÃNN XÂD úlN´ BlW
kmNfS QÇS UR Sl¸ æµk„T «t/DîãC´ dGä bqÈY XTM bSÍT
XÂnœlNÝÝ tk¬tl#T

t/Dî

kÄ!ÃBlÖS ¥NnT WS_ xSg‰¸W b|§s@ zl›l¥êE mNG |T §Y xMò ywdqW


ykÍ xwÄdQ BÒ xYdlMÝÝ ytÙ zbT -¥¥ mNgD ÃmÈbTN ÈÈ XÃwq toAè
NS/ Ãlm GÆt$¿ bl@§M bk#L bXRs# yWD qT mNgD xÄMN mNÄt$ uMR nWÝÝ

YH yÄ!ÃBlÖS yWDqT mN gD bÄ!ÃBlÖS tjmr XN©! bÄ!ÃBlÖS BÒ x§b”MÝÝ


xRxÃWN ytktl#T Bz#ãC tg#zWb¬L½ XytÙz#bT nWÝÝ wdðTM úY Ùz#bT
xYqRMÝÝ k/êRÃWÃN xbW xNÄ# ynbrW ±l!µRpS zsRMn@S bzmn# ynbrWN
mÂFQ mRQÃNN «yÄ!ÃBlÖS ybk#R LJ´ b¥lT Y-‰W nbRÝÝ MKNÃt$M g@¬CN
bwNg@L XNÄSt¥rW yn# Íq&N XNKRÄD y¸z‰W sW úY çN bsW y¸ÃDR -
§T Ä!ÃB lÖS nWÂÝÝ ¼¥t&.13½25 ¼
bKRSTÂ g#ø bk#r mÂF”N ktÆlW s!äN m\RY jMé ytn\# xÃl@ mÂF”N
Æl¥w”cW ktgÖÄ#T YLQ xW qW bXLKÂ yjmr Y=Rs"½ BÒyN lMN s!âL
LGÆ´ b¸L Xk#Y -ÆÃcW ytgÖÄ#T Yb LÈl#ÝÝ

múúT ÆNDM bl@§M mN gD l!mÈ YC§LÝÝ xÄM tú SaL½ QÄ#S ÄêET túS
aL½ -b!b# slÖäN túSaL½ QÄ#S ’@_éS túSaL½ úWL túSaL... GN h#l#M
kjmr Y=Rs"½ µfRk# xYmLs" BlW bz!ÃW xLq-l#M¿ ll@ lÖCM yäT
mNgD m¶ãC xLçn#MÝÝ kz!à YLQ bNS/ tmLî l¸gßW KBR xRxà çn#
XN©!ÝÝ

ymÂFq$ ›lM g#ø XJG y¸gRmWM y¸ÃúZnWM Xz!H §Y nWÝÝ kXWnt¾ê


ytê?ì XMnT bmWÈT ytdrgW g#ø FÊW MN XNd¸mSL y¬wq ytrÄ
nWÝÝ ys@T ls@TÂ yw ND lwND UBÒ½ Wš ¥_ mQ½ «xBÃt mQdSN´ m¹_½
XGz!xB/@R ylM BlÖ mµD½ käT b“§ ?YwT Sll@l Xz!h# B§ -È y¸L qb!i
tSͽ wzt wzt. yn#Í q&W ›lM y:lT t:lT FÊ ãC çnêLÝÝ
kmNfúêEnT YLQ q$S xµ§êEnT xYlÖ½ sãC bXM nT úYçN bzR BÒ KRStEÃN
çnW bXGz!xB/@R xÂMNM BlW bolÖT b@èÒcW Xy tÂg„½ olÖT b@èC ysW
ÃlH XÃl# kz!H h#l# y¸¥R ¥GßT xScU¶ ç•LÝÝ

Pét&S¬NèC ¬§Q |‰ \‰NbT½ l?Zb# g@¬N sb KNlT½ /êRÃãc$ X¾ nN


XÃl# y¸mÚdq$bT |‰ yft$ z@gÖÒcWN b¸s!× êEnT SM y¸Ã\¥„bT xF
¶µ ²Ê «KRST ¥lT Q" G²T½ KRST ¥lT lnu mN bRkK nuN ¥MlK
nW´ XÃl yPét&S¬Nt$N ›lM RGF xDRgÖ bmtW §Y Yg¾LÝÝ xND o/ð
XNdgl-#T «byqn# xF¶µ WS_ 7500 sãC KRSTÂN Ytêl#´ (J.O. Mills
’comment:New Black friars, Jan,1984 ,p.3)

bM:‰b# ›lM KRST ¥lT ywNg@L TMHRT½Fñt mNG|t s¥ÃT mçn# qRè
yGlsïC S»T mGlÅ Xyçn nWÝÝ TÂNTÂ bn#Íq& yÄ!ÃB lÖS mNgD ytÙz#½ ngR
GN BR¦N kl@lÖC YLQ yb‰LN l¾ nW BlW ÃSb# ynb„ wgñC ²Ê ydrs#bTN
yWD qT dr© Ãm§Kt$N zND ƒST Múl@ XNmLkTÝÝ

ymjmRÃW «bmNfS mg NdS´ ytÆl XMnT nWÝÝ yz!H XMnT TMHRt$ XNd
ÆL²R tNq_Qõ bmWdQ ‰SN múT yQDSÂ TLq$ dr© nW´ y¸L nWÝÝ yz!H
XMnT tk¬ ×C mNfS wrdLN BlW b¸ ÃSb#bT g!z@ YNzfzÍl#½ÃÙ‰l#½
bm=ršM tgNDsW mÊT §Y YwD”l#ÝÝ wÄqEãc$ btd UU¸ yxµL g#ÄT
XydrsÆcW Sltcg„ bxNÄND ï¬ãC y¸ wDq$TN y¸dGû s@èC LB úcW
s!glB y¸ÃlBs# sãCN mmdB tjM…LÝÝ

kXMnt$ m¶ãC xNÄ# Sl g#Ć s!ÂgR «xNÄND g!z@ _„ TXYNT XNÄ!çN X¾W
XNgÍ cêlN½ xNÄNÁ kXGz!xB/@R UR _„ GNß#nT úYñ‰cW qRè ÃLwdq$
mçÂcWN l@lÖC XNÄÆÆcW s!l# ‰ú cW YwD”l#ÝÝ xNÄND g!z@ GN
kXGz!xB/@R ytnœ sãC YwD”l#´ BlÖ nbRÝÝ ¼z§lM mNG|t$½ mNfS QÄ#SÂ
µ¶Z¥êE qWîC½ 1989½ gA 153¼ÝÝ

l@§W dGä «QÄ#S úQ´ ytÆlW nWÝÝ b_R wR 1986 ›.M bµÂÄ èéNè kt¥
ytjmrW úÃÌR-# lr™M g!z@ bmúQ btlÆ x‰êET DMA bmôH ADQ
Yg¾L BlW y¸ÃMn# sãC SBSB yçnW YH XMnT ²Ê Bz#ãCN yPé t&S¬NT
x¥®C Xyn-q nWÝÝ ¼mNfS QÄ#S½ gA 236¼ÝÝ

ƒSt¾W dGä«lKRSèS XNzN_´ ytÆlW nWÝÝ yz!H XMnT m\r¬êE TMHRT


«KRSèS mk‰WN h#l# SltqblLN y¾ DRš mzn_ nW´ y¸L s!çN yAD”cW
mglÅ nFúcW XSk!-Í mznÈcW nWÝÝ byg!z@WM uNq ¬cW XNÁT BzN_
g@¬N xSd Stêlh#´ y¸L s!çN YH XMnT wd ¦g‰CN bQRb# gBè bxêúÂ bxN
ÄND ydb#B ktäC tk¬×C xG"aLÝÝ

XNGÄ!H YH ØZ nW wYS XMnT XGz!xB/@RN mF‰T wYS bfȶ mqlD)


y¸gRmW ngR YH BÒ xY dlMÝÝ Pét&S¬NtEZM b:D»W m=rš YHN msl#N
XÊT XÃf‰ ?Zb#N kXGz!xB/@R mNG|T ¥‰q$ Xy¬wq wd XWnt¾ê XM nT
kmmlSÂ NS/ gBè ‰s#N k¥rM YLQ «ÆLb§WM uÊ xfS sêlh#´ b¸L B£L
XWnt¾WN wN g@L kTWðT UR½ ¦Y¥ñTN k| R›T UR½ ¬¶KN kÆ?L UR½
QÄ# úT mÚ?FTN kTRÙ» UR -BqW Ãö†TN yåRèìKS tê?ì xBÃt
KRStEÃÂTN kTKKl¾W mNgÄcW l¥fÂqL bmdrG §Y ÃlW œ@‰ nW
y¸gRmWÝÝ

mÂF”N yx!T×ùÃ åRè ìKS tê?ì b@t KRStEÃNN lmtÂkÖL wd x!T×ùÃ


s!m-#½ µèl!KN XÂD úlN BlW bm=rš ?Zb#N XMnT xLÆ Ãdrg#bTN Xk#Y
¬¶K bx!T×ùà b@t KRStEÃNM lm DgM xSbW nbRÝÝ YH tL:kÖ½ bµHÂT½
bMXmÂN b-Nµéc$ ng|¬T tUDlÖ XNÁT XNd k¹f ÆlfW XT¥CN gL-n
êLÝÝ YH Ñk‰ s!k >F bh#lt ¾nT ytÃzW zÁ b@t KRStE Ãn!t$N kWS_ çnW
y¸wg# mÂF”NN ¥F‰T nbRÝÝ yz!HN ¬¶K XNd¸ktlW XÂyêlNÝÝ

kÈLÃN wr‰ h#lT ›m¬T qdM BlÖ yÆYBL cRC »N ¸s!×N ¥~bR ¼BCMS¼
ytsß ymÂF”N b#DN wd x!T×ùà gÆÝÝ yb#Dn# ¸s!×ÂêE xLFÊD ÆKStN
b1924¼25›.M wd x!T ×ùÃ ygÆW bk@NÃ bk#L xD RgÖ nWÝÝ ÆKStN xÄ!S xbÆ
m_è h#n@¬WN µ- b“§ wd hg„ tmlsÝÝ b1926¼27 ›.M bxÄ!S xbÆ T¼b@T
kFè bx!T×ùà b@t KR StEÃN §Y l!\ ¥„ y¸Cl# sãCN ¥\L-N jmrÝÝ yz!H
T¼b@T M„”N «\‰êEt KRSèS´ y¸ÆL ¥~bR xÌÌÑÝÝ yÆKStNN |‰ kÈLÃN
wr‰ b“§ Áv!D SèKS q-lbTÝÝ

YH ¥~bR µf‰cW t/DîãC xNÄ#Â lBz#ãC mbkL MKN ÃT yçn#T m\rT


SB/T lxB Ygß#b ¬LÝÝ m\rt SB/T lxB khg‰cW wd xÄ!S xbÆ km-#
b“§ ytgÂß#T xLF ÊD ÆKStNN kÈL ÃN wr‰ b“§ ktµW kÆYBL cRC ¥@N
¥!S×ÂêEW kÁv!D Sè KS UR nbRÝÝ Ä!v!D SèKS \‰êEt KRSèS b¸ÆlW
t/DîãC ¥~bR bk#L m\ rT SB/T lxBN båR èìKS b@t KRStEÃN §Y
l¥ZmT µ\l-ÂcW b“§ YHN ›§¥WNN XNÄ!Ãúk# wd xNÄND ï¬ãC §µcWÝÝ
¼gÖNdR hgr SBkT¼ ngR GN kl!”WNt$Â kMXmÂn# t”Wä Slg-¥cW bÁv!D
SèKS _¶ wd xÄ!S xbÆ m_tW bSêsW BR¦N QÄ#S ÔWlÖS kFt¾ mNfúêE
T¼b@T §Y b1951 ›.M gb#ÝÝ

Áv!D SèKS bgÖNdRÂ bsê sW BR¦N QÄ#S ÔWlÖS kFt¾ mNfúêE T¼b@T ÃtkÖ
rbT MKNÃT q§L nWÝÝ _N¬êEWN yb@t KRStEÃN TMHRT -NQqW bm¥R
bDÙ ¼b@tL/@M¼ xÌÌM ¼dBr ¬ïR¼ mA/F TRÙ» ¼gÖNdR mD`n@›lM¼
y¸mrq$ TN lmÃZ gÖNdRN s!mR_ ½bwQt$ Bc¾ kFt¾ yTMHRT tÌM
bnbrW bQÄ#S ÔWlÖS kFt¾ mNfúêE T¼b@T tmRqW y¸w-#TN bxDƉTÂ
bb@t KHnT xm‰R y¸m db#TN lmÃZ dGä sêSW BR¦NN mr-ÝÝ

m\rT SB/T lxB bn#Íq& TMHR¬cW MKNÃT b1953 kÔWlÖS ktÆr„ b“§
ytÙz#T bXMnTM bMGÆRM wd MTmS §cW mµn x!ys#S s!çN bs@ ¸Â¶ÃW
l30 ›mT xStMrêLÝÝ ¼ô‰ ¼yt/DîãC mA/@T¼ q$.14½ kgA 4-5¼
xLæNz# »NÁZ kx!T×ùÃ s!wÈ «QÆTÂ oU´ ytÆl# XëóCN XNdtklW h#l#
m\rT SB/T lxBM ksêsW BR¦N QÄ#S ÔW lÖS kFt¾ mNfúêE T¼b@T bn#
Íq&ÃcW MKNÃT b1953 ›.M twGzW s!Ær„ bT¼b@t$ GN XëácWN tKlW nbRÝÝ

YH ym\rT SB/T lxB mRZ bT¼b@t$ WS_ WS_ WS-#N l30 ›m¬T
bxNÄND mMH‰N t¥¶ãC x¥µ"nT b~b#: s!² mT öYè b1980ãc$ kmMHR
XSk t¥¶ mbkL jmrÝÝ Y,@N g#ÄY btmlkt y_Nt$ «xÆ´ ×ÂS y²ÊW xè bl-
lmAÂÂT Uz@È /Ml@ 13¼89 XTM bs-W ”L «bkÖl@° yx‰T ›mT öY ¬ü
bwQt$ yT¼b@t$ Ä!N «xÄ" x!S KRSèS nW¿ ¦Y¥ñT x!ys#S KRSèS nWÝÝ l@§
¦Y¥ñT ylM´ BlW s!ÃStM„ XRS bRS mw ÃyT _ÂT ¥DrG jmRN´
b¥lT tÂG…LÝÝ×ÂS g@¬N bmSbµCN XRs#N b¥mÂCN nW ytÆrRnW l¥lT
ÃmÈcW ¦úïC y¸ gRÑ ÂcWÝÝ åRèìKS tê?ì KRS èSN XNdM¬MNÂ
ÃlRs#M l@§ ¦Y¥ñT XNdl@§T úYgÆW nbR ymnkÖsW ¥lT nW? b/êRÃT
mµkL ytgß Yh#Ä ¥lTkÖ Y,@ nWÝÝ bwQt$ xN| tWT ynbrW TMHRT GN
KRSèS x¥ §J nW y¸lWN nbRÝÝ YHM b“§ bx@G z!b!>n# kÖNfrNS bYÍ
tgLÈ*LÝÝ
Bz#ãc$ ykFt¾ T¼b@t$ t¥¶ãC n#Íq&WN l¥Ul_ b!Udl#M bwQt$ -bQ Ãl
KTTL Æl mdrg# bGb!WM WS_ çn bxgÖ‰ÆC mNdéC bb@T WS_ b¸ drg#
yDBQ PéG‰äC yt/DîãC XNQS”s@ q-lÝÝ

b1984 ›.M qdM BlÖ tzGè ynbrW «¦Y¥ñt xbW´ ytsßW ¥~bR b|RêA
gBè bb@t KHnt$ |‰ jMé nbRÝÝ bwQt$ lnbrW ²ÊM §lW yt/DîãC
mSÍÍT XNd x@l@KT¶K >ï b¥ St§lðÃnT ÃglglW XRs# nWÝÝ y_Nt$ xÆ ×ÂS
yxh#n# xè bl- Sl g#Ć s! gR «b ZÊT½ b|§s@ ¼µt&D‰L¼ X bLd¬
yåRèìKS b@t KRStEÃN y¦Y¥ ñT xbW XNQS”s@ Sl nbR bz!Ã x!y s#S KRSèS
msbK XNÄlbTÂ X¾M b¸gÆN ÌNÌ XGz!xB/@RN ¥MlK XNÄ lBN wÈt$
trDè XNQS”s@ s!ÃdRG Xn@Â mslÖc& Y,NN XNQS”s@ mdgF jmRNÝÝ
¼mAÂÂT Uz@Ƚ /Ml@ 12¼89 gA 6¼

YH yt/Dî x‰¥íC œ@‰ bêÂnT bsêsW BR¦N QÄ#S ÔWlÖS k¼m¼ T¼b@T½
bxÄ!S xbÆ xNÄND xDƉT ¼¥~dr SB/T Ld¬ l¥RÃM s¼T¼b@T¼ X bQDST
|§s@ µt&D‰L sNbT T¼ b@T½¼ b¦Y¥ñT xbW ¥~béC½ b ZÊT QDST
¥RÃMÂ b/rRÂ DÊÄê m\rt$N tKlÖ «bQRb# åRèìKSN lW-N Pét&S¬NT
XÂdRU¬lN´ XÃl bDFrT mÂgR jmrÝÝ
bl@§ bk#L dGä ynz!HN mÂF”N Xk#Y œ@‰ ytrÄ# wgñC -Q§Y b@t KHnt$
mFT/@ XNÄ!s-W ¥úsB q-l#ÝÝ

YH yt/Dî XNQS”s@ bz!Ã g!z@ MN ÃHL xSg! h#n@¬ §Y XNdnbR xNÄND


¥Sr©ãCN xNStN ¥yt$ yb l- -̸ nWÝÝ lMúl@ bDÊÄê kt¥ «Fñt ?Y
wT ¥~br mD`n@›lM´ ytÆlWÂ b«xÆ´ `YL L;#L ïUl y¸m‰W yt/DîãC
¥~bR ¦Y¥ñt xbW bU‰ bmçN «b@t KRStEÃn!t$N LNrkÆT nW´ y¸L zmÒ
b1985 ›.M m=rš jMrW nbRÝÝ YH zmÒ b1986 ›.M xúúb! h#n@¬ §Y drsÝÝ
bn/s@ 1986 ›.M bkt¥W WS_ yb@t KRStEÃNN mBT y¸nµÂ bSà bm-qM
ymÂF”NN tL:kÖ y¸Ãúµ kÖNfrNS l¥DrG s!nœ GuT tf-rÝÝ

bwQt$ k-Q§Y b@t KHnT twKlÖ wd xµÆb!W ytNqúqsW b|‰ xSk!ð bxè
mR|x@ ^zN xbb ytm‰W yL;# µN b#DN Ôg#» 2¼86 ›.M µqrbW ¶±RT
lmrÄT XNd¸ÒlW «‰s#N ¦Y¥ñt xbW yx!T×ùà t¥¶ãC ¥~bR b¥lT
y¸-‰W xµL bx!T×ùà åRè ìKS tê?ì b@t KRStEÃN xDƉT WS_ Æl#
ysNbT T¼b@èC WS_ bb#DN td‰JtW kb@t KRStEÃÂCN XMnTÂ |R›T Wu
XytNqúqs# bmg߬cW btlÆ g!z@ ktlÆ sNbT T¼b@èC XNÄ!¬gÄ# mdrg#
tgLÚ*LÝÝ
Xnz!H ktlÆ mÂF”N UR bmçN bb@t KRStEÃÂCN xµÆb! CGR mF-‰cW
Xy¬wq xh#N dGä «n/s@ 21¼86 bkt¥CN M¼b@T xĉ> WS_ «yx!T×ùÃ
åRèìKS t/Dî ¦Y¥ñt xbW yx!T×ùà t¥¶ãC ¥~bR´ b¸L SM lmsBsB
ZGJT ¥DrUcWN XNÄ wQN lDÊÄê g!z@ÃêE xStÄdR bQDST b@t KRStEÃÂCN
SM XNÄ!H ›Ynt$N SBsÆ ¥DrG XNd¥YÒLÂ SBsÆW b!µ,@D GN kFt¾ xdU
l!f-R XNd ¸CL bdBÄb@ b¥S¬wQ xStÄd„M kBz# WÈ WrD b“§ SBsÆW
mµ,@Ä#N bm”wM XGD ¥Drg#N bdBÄb@ gLÛ b¥G|t$ b21¼12¼86 :lT GN
xĉ¹#N fQì mÂF”n# bb@t KRStEà ÂCN SM tsBSbW¿ ?Zb#M YHNN h#n@¬
bm”wM xb@t$¬ l¥QrB wd xStÄdR A¼b@t$ b!ÿD xSt ÄĶWN ¥GßT
xLtÒlM´ ¼¶±RT gA.1¿2¼ b¥lT gLoW¬LÝÝ

h#n@¬W tÆBî XÃl yt/Dî x‰¥íC «XÂNt ÃLb‰§Ch# ÂCh#ÝÝ b@t KRStEÃn!t$N
LNrkÆT nW½ wzt.´ XÃl# b?Zb# §Y ySDB ÂÄ ¥WrD jm„ÝÝ bz!H g!z@ KB„
ytnµW ?ZB bz!H h#n@¬ LTq_l# xTCl#M y¸L xÌM bmÃz# kFt¾ h#kT
tf-rÝÝ

ygdl qRè yät tqÈ XNd ¸ÆlW bwQt$ ynb„T Æl |LÈÂT CGR fȶãCN
TtW yb@t KHnt$N `§ðãC x\„ÝÝ YH h#l# CGR s!f-R bz!à xĉ> WS_
y¸ktl#T sãC XNdnb„ xè mR|x@ ^zN µqrb#T ¶±RT mrÄT YÒ§LÝÝ
«Ä!ÃöN´ m§k# ¼²Ê q&S tBlÖ x»¶µN hgR Yg¾L¼½ «Ä!ÃöN´ XNGÄ c„ ¼²Ê Ä#ÆY
Yg¾L¼½ xÆ ×ÂS ¼²Ê bl- tBlÖ lYèl¬L¼½ GR¥ bql ¼²Ê wd Pét&S¬Nt$
gÖ‰ bGLA gBè ±StR ç•L¼½ lmçn# GR¥ bqlN kz!H ¶±RT mQrB b“§
ykFt¾ mNfúêE T¼b@t$ m¼R XNÄ!çN Ãm ÈW ¥N nW) lKHdt$ >L¥T mçn#
nW)¼ xÆ m§k#½ grmW xdm ¼y¦Y¥ñT xbW ê o/ð ynbr ²Ê ¥NN
XNĬll wYM k¥N UR XNdtwÄj ng YÍ y¸çN b!çNM QS tqBÃlh# Y§LÝݼ
b¶±R¬cW ¥-”là kÔWlÖS kFt¾ mfúêE T¼b@T bmMÈT bt/DîãC SBsÆ
§Y ytµfl#T ¼xÆ ×ÂS½ GR¥ bql½ XNGÄ c„Ý «Ä!à öN´ m§k#¼ §Y XRMT
XNÄ!wsD½ y¦Y¥ñt xbW g#ÄYM XNÄ!¬sBbT ¥úsb!à s_tW nbRÝÝ

k§Y ytgl-W ¬¶K ym\rT SB/T lxB XëóC½ ¦Y¥ñt xbW t/Dî MN
ÃHL GNß#nT XNdnb‰cW xg#Lè y¸ÃúY nWÝÝ
YH h#n@¬ bDÊÄê s!foM /rR dGä kz!Ã ykÍ mLK Yø nbRÝÝ t/DîãC
«yM|‰Q x!T×ùà øN t/Dî ê A¼b@T´ y¸L mM¶Ã kFtW kDÊÄê XSk
JJU XNdflUcW s!ë„ ê ¥:k§cW /rR nbrCÝÝ y/r„ yt/DîãC b!é 13
xƧT Ãl#T xm‰R nbrWÝÝ «Fñt ?YwT ¥~br mD`n@›lM ytÆlW «bxÆ´
`Yl L;#L ïUl y¸m‰W yt/Dî xNÄ# KNF bq$_R t/¼ï¼243¼436¼87 bqN
30¼9¼87 lM|‰Q x!T×ùà øN åR èìKS t/Dî ê A¼b@T b§kW dBÄb@
XNdtgloWÝ-

1. mLxk s§M ’@_éS xzn b/rR xµÆb!ê yt/Dî sBúb! yb§Y -ÆqE ¼²Ê
No#? nbRk# BlW bb@t KHnt$ dmwZ Xytkf§cW /rR §Y tqM-êL¼
2.xÆ §:k ¥RÃM x|¥r y22 olÖT
b@èC yxÄR PéG‰M `§ð
3.wNDM xbÆW m§k# bg-R bkt¥ ywNg@L xgLGlÖT `§ð ¼²Ê wd /rR
mD`n@›lM s¼Tb@T gBè tL:kÖWN XÃkÂwn Yg¾L¼
4.wNDM g@¬cW MTk# yTMHRT KF L lêÂW yb§Y m|¶Ã b@¬CN twµY
5.wNDM m§k# Æwq yx|„ yKRStEÃN ~BrT xgÂ" StR ¼²Ê x»¶µ gBè QSÂ
tqBLk# BlÖ ?Zb#N ÃwÂBÄL¼
6.l!q µHÂT ¬kl bql bx!T×ùÃ åR èìKS tê?ì b@t KRStEÃN yÔÔúTÂ
s!ñìS mr© x-µ¶
7.xè g#L§T `Yl@ bb@t KHnT l¸t§lû sRk#§éC mm¶ÃãC x!NæR»>N
xqÆY
8. xè tëm µBT YmR ybjT
KFL `§ð
9. xè tSÍü gBr k!ÄN y\‰t¾
NBrT xStÆƶ
10. wNDM xSÍW tëm yT‰
KT Uz@È |RuT `§ð
11. wNDM ÄNx@L dMb@
ymZÑR tEÃTR KFL `§ð
12. wNDM tf‰ dmq yKLl# ywNg@L XNQS”s@ GMg¥ KFL `§ð
13 wNDM xÃl@W GR¥ bwÈèC y|n MGÆRÂ y|n ?YwT µWNSlR

bmçN td‰° ¼¶±Rt$ gA 1X 2¼ y¸sÈcWM bjT k160000 BR wd 350000


BR xdgÝÝ «k_N”q& g#DlT´ Y§L dBÄb@W «M|-!R ÆKñ g#ÄT XNÄÃSkTL
SlsUN bX¾ bk#L b¥AdqEÃ dBÄb@ mÚÍN SNtwW bA¼b@t$ bk#L S¥ cW
bPéèkÖL b_N”q&Â bM|-!R tqMõ y|‰ DRš KFF§cW bb§Y -ÆqEW
sBúb!nT XNÄ!gl_§cW b¥lT ÃSgnZÆL ¼gA 2¼ÝÝ bl@§M bk#L yXN QS”s@WN
›§¥ s!gLA «yÈâT y-NÌY M>G yçnWN b@t KRStEÃN wd XWnT ¥”rb#
s!¬wQ bm¶ :QÄCN m\rT bQRB qN b@t KRStEÃn!t$NÂ ?Zb#N bq$_ _R |R
l¥êL yMN g!z@M olÖT TUT XNÄYlÃCh#´ Y§L ¼gA 2¼ GLÆŒ dGä
- ljRmN wNg@§êET
- lmµn x!ys#S
- l”l ?YwT
- lx@S xY x@M (Sudan Interior Mission)
- lwNg@§WÃN xBÃt KRStEÃÂT ~BrT tdRÙLÝÝ

YH yLB LB ys-W y/rR yt/Dî QRNÅF bQÄs@ s›T kÖNfrNS XÃdrg½ bb@t
KRStEÃN WS_ mNfS wrd XÃl½ sNbT T¼b@èCN yPét&S¬NT xĉ>
xSmS§*cW nbRÝÝ yPét&S¬NT mZÑR mZщcW½ yPét&S¬NT ±StéC
mMH éÒcW½ yPét&S¬NT n#Íq& XMn¬cW çñ ksbµ g#Æx@WM khgr SBkt$M
b§Y çnW µHÂt$N XÃSf‰„ bÆlb@TnT tqm-#ÝÝ
y/r„Â yDÊÄêW bz!H mLK XÃl l@§W QRNÅF dGä yÂZÊT QDST ¥RÃM
sNbT T¼b@T WS_ ‰s#N xSRÛ nbRÝÝ

Xn ÄNx@L ›l¥yh# bÂZÊT ¹‰ SØT ÍB¶µ «lMN xN¥¥RM´ b¸L yjm„T


XNQS”s@ yBz#ãCN Tk#rT bmúb# wd g#Æx@nT xdgÝÝ bÍB¶µW WS_ mq-L
S§LÒl#M bhgr SBkt$ f”D bÂZÊT QD ST ¥RÃM b@t KRStEÃN YsÆsb#
jmRÝÝ SÑM «yÂZÊT \‰t®C mNfúêE g#Æx@´ tÆlÝÝ g#Æx@W bÂZÊT QDST
¥RÃM XNdtjmr ~Brt$Â TMHRt$ kmÂF”N UR mçn#N ;wj ¼;¥n#x@L
mA/@T½ mUb!T 1990 ›.M gA 6¼ bz!HM |WR ›§¥WN l¥úµT |‰WN w-nÝÝ
b“§M mNfS wrd½ bLúN tÂgRN½ QÄ#úN xÃ¥LÄ#M½ gD§T SNKúR x¬NBb#
y¸L W™NBR bb@t KRStEÃN mF-R jm„ÝÝ

g#ĆN Ã-@n# ydB„ xNÄND ysNbT T¼b@T xƧT½ µHÂT ysbµ g#Æx@ xm‰éC
m|mR XNÄ!YZ ys-#T MKR tqÆYnT b¥Èt$ GNïT 13 qN 1980 ›.M
kS?t¬cW XNÄ!¬rÑ Ãlblz!Ã kn S?t¬cW dB„N XNÄ!lq$ kqrb#§cW
x¥‰ôC mµkL ¼n#Í q&ÃCN¼ mWÈTN XNmRÈlN BlW dB„N lQqW w-#ÝÝ

YH b#DN kb@t KRStEÃN kwÈ b“§ ‰s#N «y;¥n#x@L ~BrT´ BlÖ m_‰T jmrÝÝ
yÂZÊT QDST ¥RÃM y\‰t¾ g#Æx@N MN lz!H xdrsW? l¸lW _Ãq& ƒST
mLîC xl#ÝÝ ymjmRÃW ymÂF”N xƶ tÆƶnT nWÝÝ XnRs# kWu x¥‰u
nW Æl#T mNgD h#l# tg#zW åRèìKúêET tê?ì b@t KRStEÃNN lmÈL
ÃLtúµ§cW m F”N kWS_ çnW y¸ÃG²*cWN sãC mm LmL ›§¥cW
xDRgW¬LÝÝ bz!H m\rT YHN g#Æx@ l›§¥cW múk!à l!-qÑbT fLgW nbRÝÝ
lMúl@ ¥~b„N ÃStM„ knb„T mµkL mUb! |†M gBr ÚDQ t-QsêL
¼;¥n#x@L mA/@T½ mUb!T 1990 ›.M½ gA 37¼ÝÝ mUb! |†M gBr ÚDQ bm\rt
KR SèS y¸¬tmW yM|KR mA/@T ê xzUJ nWÝÝ
kz!H bt=¥¶ kÂZÊT QDST ¥RÃM s!Ær„Ý-
- yx!T×ùà wNg@§êET ÆPtEST BR 3750
- yÂZÊT m\rt KRSèS - BR 500
- yħS wNg@§êET ÆPtEST - byƒStT w„ BR3500
- xs@MBl! åF gÖD - BR1793 rD têcêLÝÝ bmA/@t$ gA 39 XNdtgl-WM
sÆk!ãÒcW kPét&S¬NT DRJèC y¸m-# nb„ÝÝ kÂZÊT QDST ¥RÃM
ywÈWÂ ‰s#N y;¥n#x@L ~BrT BlÖ y¸-‰W yt/DîãC b#DN «Xn@ tgN_ü b@t
KRStEÃN mm|rT xLfLGM´ XÃl s!ÃWJ kRä bm=rš «;¥n#x@L ~BrT
b@t KRStEÃN´ y¸ÆL m\ rtÝÝ ¼mAÂÂT ymr© gÛC½ 1994½ gA 24¼
l@§W CGR fȶ dGä ¦Y¥ñt xbW nWÝÝ ¦Y¥ñt xbW bDÊÄê /rR XNÄ
drgW h#l# bÂZÊTM mrb#N zRGè XNd nbR y_Nt$ xÆ ×ÂS y²ÊW xè bl-
lmAÂ ÂT Uz@È /Ml@ 13¼1989 ›.M. XTM bs-W ”L ygl-WN k§Y
tmLKtnêLÝÝ
ƒSt¾W yCG„ fȶ `YL dGä bs êSw BR¦N QÄ#S ÔWlÖS kFt¾ mNfúêE
T¼b@T ttKlÖ ynbrW yn «xÆ´ ×ÂS «xÆ´ BXs@ s§M «Ä!ÃöN´ GR¥ bql m§k#
Æwq b#DN ÃdRG ynbrW yn#Íq& QSqú nWÝÝ

Xz!H §Y yt/DîãCN g#ø ybl- GLA l¥DrG ²Ê tkÍFlW k20 b§Y kdrs#T
mµkL ê êÂãc$N q_lN XÂÃlNÝÝ lng„ mkÍfl# yxƬcW yPét&S¬NT
Ä!.x@N.x@ XNÄlÆcW y¸ÃúY nWÝÝ
1. ¥~br bk#R Ý ( m\rT SB/T lxB b1983 ›.M ym\rt$TÂ ô‰ ytsß
mA/@T y¸ÃúTM yt/Dî ¥~ bR nWÝÝ ê ›§¥W gD§TN DRúÂTN
bmtcT ?Zb#N ¥-‰-R s!çN b¸ÃúT¥cW ~T mèc$ yQÄ#úNN |:L½ yGXZN
_QS yb@t KRStEÃNN ÌNÌ bm-qM bW S_ KHdt$N Ã\‰ÅLÝÝ q_lÖ yMÂ
ÃcWN l@lÖC yt/Dî DRJèCN yflflW XRs# nWÝÝ ngR GN y¸-qMbT xND
zÁ xlÝÝ kXRs# ytfl fl#T DRJèC ¥NnT s!Ul_Â ?Zb# xWGø s!lÃcW kz!Ã
DRJT UR ~BrT yl"M Y§LÝÝ
lMúl@ bô‰ mA/@T q$.3 ym =rš gA «Fñt ?YwT ¥~br mD `n@ ›lM´
ytÆlW ¥~bR b¸s-W ym§§K TMHRT t¥„ BlÖ ¥S ¬wqEà µwÈ b“§ Fñt
?YwT bb@t KRStEÃN §Y Xyfom ÃlW yn#Íq& tGÆR tdRîbT s!Ul_ bq$.9
ô‰ mA/@T §Y «kFñt ?YwT ¥~br mD`n@›lM´ UR y›§¥M çn yPéG‰M
xNDnT ylNM BlÖ ;wjÝÝ lmçn# xNDnT kl@§cW XnRs# UR t§LµCh# t¥„
XNÁT l¥lT tÒlÝÝ

2. «Fñt ?YwT ¥~br mD` n@›lM´ Ý( «xÆ´ `Yl L;#L ïUl bt Æl# sW
Ym‰ ynbr ê ›§¥W yAê ¥~b‰TN bmÃZ wd Pét&S ¬NT g#Æx@ mlw_
yçn yt/Dî KNF nWÝÝ

3. yM|‰C xgLGlÖT x!T× ùÃÝ- btlY bs»n# x!T×ùà ¼TG‰Y¼ gÄ¥TNÂ


sNbT T¼b@èCN lmbkL ytÌÌm DRJT nWÝÝ ê ›§¥WM yt²b# A/#æCNÂ
mÂF”NN bygÄ¥t$ bm§K ¥úúT nWÝÝ

4. ¦Y¥ñt xbWÝ- YH ¥~bR b1950 ›.M s!ÌÌM ›§¥W bgÖ nbRÝÝ y¸l# xl#ÝÝ
bkFt¾ TMHRT tÌ¥T ÃStM„ ynb„T Bz#ãc$ yWu hgR mMH‰N
Pét&S¬NtEZMN bT¼b@èc$ XÃSÍû bmMȬcW yb@t KRStEÃNN TMHRT
l¥St¥R bb@t KHnt$ DUF ytÌÌm nbRÝÝ Yh#N XN©! Xyöy ›§¥W tGÆ„ wd
Pét&S¬Nt$ ›lM xm‰ÝÝ YHN ¥~bR km|mR XNÄ!wÈ Ãdrg#T ytlÆ
MKNÃèC nb„ÝÝ
h. bwrqT ytÚfW ›§¥W bgÖ Yh#N XN©! xm\‰rt$ GN CGR nbrbTÝÝ t¥¶WN
XNÄÂSmRrW b¸L S»T SlÛM½ olÖT½ SGd TÂ -NkR S§l# ymNfúêE ?YwT
GÁ¬ãC ¥St¥R tzNGè nbRÝÝ bz!à g!z@ y¥~b„ xm‰R xƧT knb„T mµkL
xNÄNìc$ lmmrqEÃ Æqrb#T A/#F kx!T×ùÃ b@t KRStEÃN ÛM YqnS½ yQÄs@
s›T Y-R½ b›§T Yq ns# wzt. y¸L ¦úB ¼Recomandation¼ Ys-# XNdnbR
_Âèc$N bxÄ!S xbÆ †n!vRs!tE k@n@Ä! b@t mÚ?FT ¥yT YÒ§LÝÝ
l. ymÂF”N \RgW mGÆTÝ ¦Y¥ñT xbW y›lM KRStEÃN t¥¶ ãC ØÁÊ>N
xÆL nbRÝÝ ¼¥~b„ «¦Y¥ñt xbW yx!T×ùà t¥¶ãC ¥~ bRN ÃW”l#)´ b¸L
R:S ÃwÈW T‰KT¼ YH ØÁÊ>N †n!vRúl!ZM Ý2 ¼h#l#M XMnT TKKL nW¿
kh#l#M bgÖ bgÖWN bmWsD ytšl mF-R YÒ§L y¸L yXMnT «xPÊtEV´ ¼
¦úB y¸ÃSÍͽ _N¬WÃN xBÃt KRStEÃÂTN lm¹R¹R ytÌÌm kPé
t&S¬NèCM WS_ b@t KRStEÃN½ m¶½ xStÄdR xÃSfLGM BlW b¸ÃSb# q"
KNf®C ¼Radicals¼ ytÌÌm nWÝÝ

¦Y¥ñt xbW yz!H ØÁÊ>N xÆL XNdmçn# lz!H yØÁÊ>n# ›§¥ mg²TÂ
btGÆRM mfoMÂ ¥SfoM nbrbTÝÝ bmçn#M bmtÄdRÃ dNb#Â bl@§WM |‰W
YH s!gl_ Y¬ÃLÝÝ lMúl@ bmtÄdRà dNb# xNqA 5 lÝ-

tÆƶ xÆLnT
1. ¥ÂcWM yåRèìKS b@t KR StEÃN xÆL ÃLçn lKRST XMn T ?YwT
dN¬ ÃlW kçn btÆƶ xÆLnT k¥~b„ l!gÆ YC§L´ Y§LÝÝ
YH ¥lT y›lM KRStEÃN wÈèC ØÁÊ>N y†n!vRúl!ZM ¼h#l#M TKKL nW y¸L¼
XMnT noB‰Q nWÝÝ Xnz!H tÆƶ xƧT ÂcWÝÝ b“§ ¦Y¥ñt xbWN qS bqS
XytöÈ-„ Ñl# bÑl# wd Pé t&S¬NtEZM ylw-#TÝÝ yb@t&L mµn ys#S½
ym\rt KRSèS wzt. DRJèC mzM‰N ¦Y¥ñt xbW g#Æx@ tg"tW YzM‰l#½
St éÒcWM ÃStM‰l#ÝÝ ¦Y¥ñt xb WM wd XnRs# YÿÄL bz!HM MKNÃT
TKKl¾W yt$ nW) l¸lW yMXmÂN _Ãq& «h#l#M TKKL nW L†nt$ ySM nW´
y¸L mLS Ys_ nbRÝÝ g#ĆN btmlkt «Ê¥ wNg@L´ Uz@È bsn@ 1993 ›.M
XTÑ bgA 8 §Y StR X¹t$ wRq$ \ÂYT xgÖ ÂFR SltÆlC yqDä y¦Y¥ñt
xbW xÆL b“§M yÊ¥ XMnT tk¬Y Sl nbrC wÈT bs-W ”L §Y «\ÂYT
xgÖ ÂFR bz!à g!z@ x‰T k!lÖ |§s@ b@t KRStEÃN ywÈèC ¦Y¥ñt xbW ¥~bR
WS_ nbrCÝÝ b²W knb„ z¥RÃNM WS_ nbrCÝÝ wd çSt&l# SBsÆCN SN-‰cW
knb„T WS_ XnRs#M nb„bTÝÝ xNÁ -RtÂcW y‰úcWN ÃÊÄêE mZÑR kz
m„ b“§ b¸q_lW úMNT Ãl _¶ nW wd SBsÆCN Ym-# ynbrW´ ¼gA 8¼
B§*LÝÝ
h#n@¬W ÃsUW -Q§Y b@t KHnT bwÈèC g#ÄY mM¶Ã `§ð b/Ä!S trf ðR¥
mUb!T 7 qN 1969 ›.M bq$. 133¼69 bÚfW dBÄb@Ý-
«ywÈèC mNfúWÃNN SBsÆ mLµM xUȸ b¥DrG yL† L† XMnT tk¬×C
sÆKÃN bxNÄND ¥~b‰T UÆ™nT bSBsÆ Xytgß# kb@t KRStEÃÂCN XMnTÂ
|R›T Wu yçn TMHRT YsÈl# b¥lT kL† L† MXmÂNÂ µHÂT zND
xStÃyT SldrsN´ b¥lT 5 n_B ÃlW mmRÃ s-ÝÝ
1. kb@t KHnT yt§k# ysNbT mMH‰N wYM kdB„ ytwkl# BÒ XNÄ!ÃStM„
2. tUBø y¸ÃStMR mMHR båR èìKS XMnT yo bqE TMHRT ÃlW mçN
XNÄlbT
3. yzm„T mZÑéC ÃÊÄêE XNÄ!çn#
4. l@lÖCN mNfúWÃN ¥~b‰TN bg#Æx@ lmUbZ kwÈèC g#ÄY mM¶Ã f”D
¥GßT XNd¸gÆ
5. kb@t KRStEÃN XMnT Wu yçn# mzM‰NN lmUbZ ywÈèC g#ÄY mM ¶ÃN
wYM x-”§Y g#Æx@N úÃSfQÄ# mUbZ XNd¥YÒL xú sbÝÝ ¼¥N k¥N UR
GNß#nT XNÄlW l¥wQ ywÈ ;NqA nWÝݼ

Yh#N XN©! ¦Y¥ñT xbW kPé t&S¬NT DRJèC UR ÃlWN GNß#nT x§ömM¿
YÆS BlÖ b-Q§Y b@t KHnt$ xĉ> XnRs#N Xy-‰ ¥SzmR ¥SsbK q-lÝÝ
yKHdt$ ymjmRÃ mglÅM bxÄ!S xbÆ QDST |§s@ µt&D‰L y¸gßW y¥~br
KRSèS ywÈèC mNfúWÃN ¥~ bR nbRÝÝ

ywÈèC mNfúWÃN ¥~b‰T x-”§Y g#Æx@ bq$. 223¼71 lmNfú WÃN wÈèC
¥~b‰T bÚfW dBÄb@ «bXGz!xB/@R xND nN SlçnM xND GNÆR XNF-R´
b¸L ytúút GN²b@ xNÄND y¦Y¥ñT DRJèC byb@t$ ¥Nµ*µ*T xN ú*cW
yµHÂTN LBS½ öB mSqL bm ÃZ XNÄ!h#M Fo#M ytê?ì ¦Y¥ñT x¥"
bmMsL bL† L† xBÃt KRStEÃN WS_ btlYM ywÈèC mNfúWÃN ¥~b‰T
WS_ \RgW bmGÆT b@t KRStEÃNN Q" m-là l¥DrG bm……_ §Y km
çÂcWM b§Y ytê?ì ¦Y¥ñ¬CNN TKKl¾ |R›T TMHRT l¥ÍlS y¸ä
K„ lmçÂcW bRkT µl# ï¬ãC tdR îÆcêLÝÝ´ b¥lT µtt$ b“§ «YH ytq
nÆbr ADQ lbS tNkÖ§cW ktUl-ÆcW ï¬ãC xNÄ# bmNbr iÆâT QDST
|§s@ b@t KRStEÃN WS_ y¸gßW y¥~br KRSèS ywÈèC .¥~bR xNÄ# nWÝÝ´
Y§LÝÝ bm=ršM mÂF”n# cL bm ƧcW ¥~b„N XSk mM‰T bmDrúcW 55
xƧt$ Ñl# bÑl# mÂF”N mçÂcW b¥Sr© bmrUg-# XNÄ!wgÄ# mdrg#N
gLÈ*LÝÝ
ytÆr„bTM MKNÃT bgA 3 XNÄ!H ttNT•LÝÝ

- yL† L† XMnT sÆKÃNN mUbZ


- kÃÊÄêE z@¥Â kb@t KRStEÃN TMHRT Wu yçn# mZÑéCN mzmR
- TNb!T XNÂg‰lN½ bLúN XNÂg‰lN½ mNfS XÂwRÄlN½ DWY XN fWúlN
XÃl# W™NBR mN²T

Xnz!H sãC kS?t¬cW XNÄ!mls# l¥ DrG kGNïT 27 qN 1970 ›.M XSk ~ÄR
2 qN 1971 ›.M tmKrW XNÄ!mls# ytdrgW _rT Ælmúµt$ bq$_R 032¼
c¼16¼71 btÚf dBÄb@ bxÆLnT XNÄ!\rz# mwsn#N gLÈ*LÝÝ

YHM çñ ¦Y¥ñt xbW l!¬rM ÆlmÒl# b1974 ›.M b-Q§Y b@t KHnT Wún@
Ñl# bÑl# tzUÝÝ b-Q§Y b@t KHnT dr© b!zUM bymNgÄ# kPét& S¬NèCÂ
by›mt$ k›lM KRStEÃN t¥ ¶ãC ØÁÊ>N b¸s-W DgÖ¥ Xy¬gz lmÂF”N
y¥MrÒ ¥:kL mçn#N q_lÖ nbRÝÝ
b1980 ›.M ‰s@N xš>Ãlh#Â XNDgÆ YfqDL" b¥lT lQÄ#S s!ñìS ¥mLkÒ
xqrbÝÝ QÄ#S s!ñìS yµtET 11 qN 1980 ›.M ÆdrgW g#Æx@ g#ĆN l¥yT kÖ¸t&
xÌq$ä XNÄ!-Â xdrgÝÝ kÖ¸t&WM Æl 14 gA _Ât$N GNïT 2 qN 1980 ›.M
xqrbÝÝ g#Æx@WM ktwÃybT b“§

1. kz!H bðT «¦Y¥ñt xbW yx!T×ùà t¥¶ãC ¥~bR´ YÆL ynbrW b”l
›êÄ!ý mmRà m\rT bx!T× ùà åRèìKS tê?ì b@t KRStE ÃN -Q§Y A¼b@T
ysNbT T¼b@èC ¥dr© mM¶Ã t-”§*LÝÝ
2. SûW l@§WM qdM s!L Ym‰bT ynbrW yWS_ dNB mmRà h#l# bz!H
Wún@ t>…L b¥lT bBi#: wQÄ#S xb#n tKl ¦Y¥ñT R:s mNbRnT 27 l!”n
ÔÔúT btgß#bT Wún@ s-ÝÝ
kƒST ›mT b“§ ymNG|T lW_ m_è b@t KHnt$ ÆLtrUUbT g!z@ «¦Y¥ ñt
xbW´ wd b@t KRStEÃNE b?UêE mN gD úYfqDlT zW BlÖ gÆÝÝ Yh#N XN©!
bqDä xÌÑ bmAÂt$Â yn#Íq& mœRÃnt$N bmq-l# BlÖM bx_b!Ã sNbT
T¼b@èC b>¬WN l¥²mT bmäkR b1988 ›.M b-Q§Y b@t KHnT TX²Z
lm=rš g!z@ tzUÝÝ ¼l-Q§Y ¸¼R A¼b@T bq$.821¼ 2900¼88 ytÚf dBÄb@¼ ²ÊM
GN yt/Dî KNû bmçN XÃglgl nWÝÝ
5. yt/Dî mnkÖúT ~BrTÝ- YH ~BrT ytm\rtW kQÄ#S ÔWlÖS kFt¾
mNfúêE T¼b@T bw-# bnRs# xSkÖB§ YnT kL† L† ï¬ãC ÛR bZèÆcW bts
Æsb# ySM mnkÖúT nbRÝÝ ym\rT SB/T lxB ¥~br bk#R Xnz!HN mnkÖúT nN
Æ×C mLMlÖ µ\l-n kmÂF”N UR µgÂß b“§ tGƉcW s!Ul_ bq$.15 yô‰
XTM «kmnkÖúT ~BrT UR MNM ›YnT GNß#nT ylNM´ b¥lT ;Wí nbRÝÝ
Xnz!H yxbWN mk‰ ¬G\W mAÂT Ô¬cW mnkÖúT bsêSw BR¦N XÃl#
bT¼b@t$ WS_ bnb„ ytbrz# mMH‰N y|‰ `§ðãC x¥µ"nT b@t KRStEÃNN
bPét&S¬NT n#Íq& XNÄ!ÃDs# tml ml#ÝÝ T¼b@t$NM m-g!Ã b¥DrG b/rR½
DÊÄê½ÂZÊT½xsb tf¶½ JJU½ £R½ xÄ!S xbÆ QDST |§s@½ ¥~dr SB/T
Ld¬ l¥RÃM½ gÄm x!ys#S wzt. Xyt\¥„ Xk#Y ›§¥cWN l¥ úµT yn#Íq&
TMHRT ÃStM„ nbRÝÝ

bwQt$ k«¦Y¥ñt xbW´½ «k¥~br bk#R´Â k«Fñt ?YwT ¥~br mD`n@›lM´


UR XJÂ ÙNT çnW YfAÑT ynbrWN yn#Íq& tGÆR ydrs#bT yb@t KRStEÃN
LíC l-Q§Y b@t KHnt$ Æq rb#T ¥úsb!Ã mnšnT kFt¾ mNfúêE T¼b@t$
bWS-# bnb„T qÂ:ÃN t¥¶ ãC b¦Y¥ñt -Nµ‰ `§ðãC x¥ µ"nT ¥Sr©
b¥sÆsB h#n@¬WN xȉÝÝ
¸ÃZà 28 qN 1990 ›.M lQÄ#S T RÃRk# kkFt¾ mNfúêE T¼b@t$ bq$_R
787¼2¼10¼90 btÚfW dBÄb@ §YÝ-
kmMH‰N mµkLÝ-
1. m¼R ¹!f‰W wNÄ# yT¼b@t$ R:S mMHR yXNGl!Z¾ ÌNÌ xSt¥¶
2. m¼R gBr ×/NS gBr ¥RÃM- yT¼b@t$ MKTL Ä!N½ yx!T×ùÃ b@t KRStEÃN
¬¶K y|R›t QÄs@ mMHR

kdq m²ÑRt$
1.Ä!. zR; B„K g¼l!ÆñS - y/Ä!S k!ÄN TRÙ» t¥¶½
2. Ä!.xXmr x¹BR - yBl#Y k!ÄN TRÙ» t¥¶
3. Ä!.Y^@YS XWnt& - y4¾ ›mT ys@¸ÂR t¥¶
4. Ä!.dMsW >¬ - y4¾ ›mT ys@¸ÂR t¥¶
5. Ä!.GR¥ R:yt$
6. xÆ ”l ADQ ml#g@¬

mr© ytgßÆcW mÂF”N mçÂcWN gLõ AÐLÝÝ Xnz!H sãC


- l¬ïT lmSqL KBR xTS-#
- k-bL wd mÂF”N fWS £Ä#
- dqEq XS-!Í mÂFQ úYçn# s¥:T
ÂcW ¼btlY gBr ×/NS¼
- kåRèìKS KHnT YLQ yPét& S¬NT KHnT b?ZB DMA BLÅ bmçn# ytšl
nW
- ¥mN XN©! _MqT xÃSfLGM
- mNG|t s¥YÂ g¦nM ylM
- m§XKT xÃ¥LÄ#M
- yx!T×ùÃ ?ZB bg@¬ úÃMN lW` ¼-bL¼ YUÍL
Xnz!HN ymúsl#TN yKHdT TM RèC ¥St¥‰cW bM|KR b¥Sr© trUGõ
l-Q§Y b@t KHnt$ tLkêLÝÝ
YH h#l# s!çN «xÆ´ ×ÂS½ «xÆ´ BXs@½ «xÆ´ zwÄ# ¼ÔWlÖS xLnbrM¼½ «xÆ´ FS/
/gÖS½ wLd x!ys#S tm SgN½ gBr x!ys#S ytÆl#T mnkÖúT kÔ WlÖS tmRqW
w_tW «yt/Dî mn ÷úT ~BrT´ y¸ÆL m|RtW ?Zb KRStEÃn#N gN_lW
lmWÈT ÃsfSû nbRÝÝ gNzB l¥SÆsBM ÂZÊT §Y bv!Ä!× tqRiW wd x»¶µ
§k#T¼YHN v!Ä!× bx»¶µ Ãgß#T xND xÆT bwQt$ mLS xzUJtWbT nbR¼ÝÝ
bmq-LM b@t KRStEÃNN XÂêRĬlN BlW b¥sB bxÄ!S xbÆ x@Gz!b!>N ¥:kL
kyµtET 21- 22¼1990 ›.M kÖNfrNS xzU°ÝÝ bz!H kÖNfrNS §YM tdB³ ynbrWN
›§ ¥cWN gl-#ÝÝ YH kÖNfrNS GN bÔ WlÖS T¼b@T t\GSgW ynb„T m F”N
XNÄ!Ul-# mNgD kF aLÝÝ kz!HM b§Y ng„N bq§l# l!rÄ#T ÃL Òl# xÆèC½
t/Dî ¥lT ¥~br QÄ#úN yf-rW Q¢T YmS§cW ynb„ wg ñCÂ CG„N
bGLA ÃLtrÄ# MXmÂN bg¦D g#ĆN XNÄ!ÃWq$T xSC§*LÝÝ
ysêSw BR¦N QÄ#S ÔWlÖS kFt¾ mNfúêE T¼b@T l6 w‰T tzUÝÝ k§Y S¥ cW
ytzrz„T G¥ëc$ s!sÂbt$ dq m²ÑRt$ wd hg‰cW tLkW bqñ b@t
KRStEÃN XNÄ!Stµkl# twsnÝÝ m¼R gBr ×/NS wd -Q§Y b@t KHnT b@t
mÚ/FT t²wrÝÝ Xz!ÃM GN g!z@Â gN zB SltmÒclT b@t KRStEÃNN y¸ Ér„
mÚ?FT XÃútm ²ÊM bPé t&S ¬NT mÚ?FT m¹Å mdBéC bmk ÍfL §Y
Yg¾LÝÝ xh#N k¸AÍcW yK HdT mA/æc$ xNÄ#N BÒ l¥Sr© BÂmÈÝÝ
«bxÆ g!×Rg!S A/#F Bz# kb@t KRStEÃN ¬¶K UR xBrW y¥YÿÄ# xÆÆlÖC xl#´
¼gA 28¼ b¥lT «yx!T×ùà b@t KRStEÃN ¬¶K´ btsßW b1993 ÆútmW mA/û
¬§q$N yb@t KRStEÃN l!Q xÆ g!×Rg!SN Ytc êLÝÝ «XNd xÆ g!×Rg!S xÆÆL yk@L
q&ìÂÃWÃN ägDnT sYÈÂêE nW´ b¥lT ¼gA 28¼ Yúl”LÝÝ MÂLÆT XNd gBr
×/NS xÆÆL mLxµêE µLçn bqR KLx@ Æ?RY y¸lW yk@Lq&ìÂWÃN ägDnT
MN l!çN YC§LÝÝ

kx@Gz!b!>N ¥:kl# kÖNfrNS b“§ QÄ#S s!ñìS mUb!T 10 qN 1990 ›.M ÆdrgW
g#Æx@ bs-W Wún@ mnkÖúT nN Æ×c$ twGzW kb@t KRStEÃN tl†ÝÝ RZ‰ÎÒcW
GN xh#NM kT¼b@t$ xLoÄ#M½ kyx_b!ÃWM xLtwgÄ#M nbRÝÝ bmçn#M ymr©
¥sÆsB |‰W q-lÝÝ
bm=ršMÝ-
1.Ä!.GR¥ bql ysêsW BR¦N QÄ#S ÔWlÖS kFt¾ mNfúêE T¼b@T xSt¥¶ ynbr
2. m¼R L;#l ”L xµl#Ý- ygR©! QÄ#S g!× Rg!S b@t KRStEÃN ysNbT T¼b@T `§ð
3. Ä!.Ag@ Sõ¬WÝ- ygÖÍ mµn ?ÃêN QÄ#S gBRx@L b@t KRStEÃN sÆk@ wNg@L
4. Ä!ÃöN x@LÃS X¹t$Ý- ymµn s¥:T QÄ#S qERöS b@t KRStEÃN ysNbT T¼b@T
`§ð
5. xÆ qo§ mNG|t$ yMSµy ~z#ÂN mD`n@›lM gÄM xgLUY ynb„

g#ÄÃcW ll!”WNT g#Æx@ qrbÝÝ yl!”WNT g#Æx@ bDMA½ bMSL½ bsW ¥Sr©
tdGæ yqrbWN yGlsïc$N yn#Íq& tGÆR kmrmr b“§ ¸ÃZà 8 qN X GNïT
25 qN 1990 ›.M bDM„ 51 gA ¶±RT bl!”WNT g#Æx@W sBúb! bBi#: xb#n
m”R×S ðR¥ lQÄ#S s!ñìS qrbÝÝ QÄ#S s!ñìS g#ĆN kmrmr b“§
- txMr ¥RÃM xÆ XS-!ÍñSN lm”wM ytÚf nW
- kx|R gA txMr ¥RÃM xNÄ!T ’@N-@ yMTAfW dBÄb@ ‰S Ym¬LÝÝ
- txMr ¥RÃM -QúCh# xStM„ BTÆl# ƬMn#bTM ¥St¥R xlÆCh#
- KRSèS sW yçnW lx¥§JnT nW
- ¥RÃM _Nt xBî xlÆT
- QÄ#úN xÃ¥LÄ#M
- Xmb@¬CN b@²êET ›lM xTÆLM
- l|:L½l¬ï lmSqL mSgD xYgÆM
- yXn ×/NS xfwRQ½ ÆSL×S gÖRgÖR×S SBkT lxh#n# TWLD t‰ nWÝÝ ²Ê
b!ñ„ TMHRT b@T mGÆT YñRÆcW nbRÝÝ
wzt. y¸l# 34 n_ïCN tm LKaLÝÝ bz!H m\rT QÄ#S s!ñìS bl! ”WNT g#Æx@
tmRMé yqrbWN tmLKè
1¾. Ä!ÃöN GR¥ bql Ä!ÃöN Ag@ Sõ¬W XSk /Ml@ 27 qN 1990 ›.M DrS
b¬¶K |n A/#F ¥d‰© mM¶Ã ¼bl!”WNT g#Æx@¼ Xyt¥„ XNÄ!ö† ¼lz!HM 4
Bi#›N xbW tmDbW nbR¼½
k/Ml@ 28 qN 1990 ›.M jMé lx Ķ t¥¶ãC ytfqdWN yDRgÖ £úB XÃgß#
bdBr l!ÆñS gÄM bmÚ?Ft /Ä!úT g#Æx@ b@T gBtW XNÄ!¥„½

2¾. mMHR L;#l ”L xµl# _Ít$N xMñ qñ XNÄ!s-W b”L bA/#F YQ R¬
bm-yq$ ktkssbT y¦Y¥ñT ?iA TMHRT nÚ XSk¸çN DrS kï¬W bm²wR
yqñ QÈT XNÄ!qbL b¥Sflg# wd db#B wlÖ hgr SBkT t²Wé bl!q ÔÔs#
q$__R XytdrgbT lxND ›mT xmKé Xy\‰ ybd§TN b@t KRStEÃN XNÄ!KS½

3¾. xÆ qo§ mNG|t$ bhgR Sll@l# xD‰šcW tfLgÖ XNÄ!-„ yXMnT KH dT


”§cWN XNÄ!s-#¿ lmMÈT f”d¾ µLçn# ?Zb KRStEÃn#N bn#Íq& TMHRT
XNÄYbKl# kwÄ!h# ¬SïbT bl@l#bT XNÄ!\‰u½
4¾. Ä!ÃöN x@LÃS X¹t$ µlbT `§ ðnT ¼ymµn s¥:T QÄ#S qERq&S sNbT T¼b@T
l!q mNbR nbR¼ tn|è kb@t KRStEÃn# ClÖ¬ ÃlW xSt¥¶ tmDïlT Xyt¥r
XMnt$N XNÄ!ÃStµKL wsn½
Yh#N XN©! ytfomW l@§ nbRÝÝ Ag@ Sõ¬WÂ GR¥ bql dBr l!ÆñS s!gb#
bšNÈcW Ñl# ymÂF”NN mÚ?FTÂ T‰ KT t¹KmW |‰cWN bgÄÑ q-l#ÝÝ
g#ĆN ydrs#bT ygÄÑ mnkÖúT t-‰_rW šNÈcWN b!brB„ kn n#Íq& mœ
¶ÃcW ò*cWÝÝ bz!H ytnœ kgÄÑ tÆ r„ÝÝ bm=rš lY è§cW wd mÂF”n#
gÖ‰ tq§ql#ÝÝ

L;#l ”L db#B wlÖ úYÿD gR©! g!× Rg!S m>gÖ kkrm b“§ x»¶µ gÆÝÝ Xz!Ã
s!dRS XNdtÂgrW «ytwgZk#T gÖNdÊ bmçn@ XN©! b?oA xYdlM´ B§*LÝÝ
ÃSt¥rW yTMHRT µs@T ¼²ÊM b¥~b„ XJ Yg¾L¼½ lQÄ#S s!ñ ìS ÃqrbW
y_Ít"nT dBÄb@Â b: D»M bmNfúêE n#éM y¸bL-#T Bi#›N l!”n ÔÔúT
ln#Íq&W M|KéC ÂcWÝÝ

«xÆ´ qo§ qDmW µÂÄ bmGÆ ¬cW ytf‰W xLqrM ²ÊM bn#Íq&ÃcW
XNdq-l# ÂcWÝÝ x@LÃS X¹t$M x»¶µ µlW L;#l ”L UR y›§¥ GNß#nT XNħ
cW L;#l ”L bÚfW mA/F ¼ |R›t xML÷¼ mGb!Ã §Y gLõ l¬LÝÝ QÄ#S
s!ñìS XJG bÈM -Nµ‰ Wún@ wSñ nbRÝÝ ngR GN ytfomW ÃN ÃHL xY
dlMÝÝ mÂF”n# Y¥„ ytÆl#T úY¥„½ Ymk„ ytÆl#T úYmk„ XNÄWM Mc$
ï¬ ts_acW bs§M XNÄ!ñ„ ÃdrUcW ¥N YçN) yb@t KRStEÃN xM§K YGl-
ê)

t/Dîãc$ bz!H mNgD XytUl-# kbgÖC mly¬cW xND ngR XNÄ!ÃSb#


xDRÙcêLÝÝ «b@t KRStEÃn!t$N b`YL lmlw_ bMNCLbT dr© ydrsN mSlÖN
nbRÝÝ túStÂLÝÝ Slz!H ybl- tdBqN |‰CNN m|‰T xlBN´ b¥lTÝÝ q_lÖM
wd l@§¾W yt/DîãC M:‰F XN¹Ug‰lNÝÝ
t/DîãC ²Ê MN XÃdrg# nW)

1.gÄ¥TN ¥wÂbDÝ- yx!T×ùà b@t KRStEÃN yQRîC ¥:kL½ yxBnT T¼b@èC


mÂ,¶Ã yxbW l!”WNT mFlqEà bm çÂcW gÄ¥TN XNd Tk#rT xQÈÅcW
YzêcêLÝÝ bz!HM ytnœ tmúSlÖ ym nkÖúTN LBS NêÃT bm§bS wd gÄ¥T
kgb# b“§ mnkÖúTN n#Íq& l¥St¥R kgÄM l¥SkÖBlL YäK‰l#ÝÝ bz!h# Uz@È
§Y ywÈWN bÆ?RÄR mµn QÄ#úN b@t dÂGL xb#n g¶¥ gÄM ytÃzWN wÈT
¥S¬ws# lz!H Y-Q¥LÝÝ ¼SM; ADQ½ ¬^œ| 1995 ¼ bs»N gÖNdR hgr SBk
TM Ä#R xNbú btÆlW gÄM gBtW xÆèC yADQ i/Y lx!T×ùÃ ytÆlW
DRJT bWu l¸gß# lgNzB RĬ lUëc$ b§kW yv!Ä!× µs@T wd êLDÆ gÄM
gB tW mnkÖút$N l¥SkÖBlL s!äK„ Ãú ÃLÝÝ lz!H dGä y¸Ã\l_•cW
‰úcWN yÒl# sãC x§*cWÝÝ
bl@§M bk#L wd gÄ¥T kgb# b“§ lb@t KRStEÃN TMHRT m\rT½ l¬¶µ* MNu
lhg¶t$M hBT yçn#TN QÄ#úT mÚ?FT kB‰Â §Y XyÍq$ y‰úcWN n#Íq&
Xy=m„ mçn#N kgÄ¥T ydrsN mr© Y-q$¥LÝÝ
2. wd sNbT T¼b@èC mGÆTÝ- yngê b@t KRStEÃN trµb! yçnW wÈT mg¾W
sNbT T¼b@T nWÝÝ bmçn#M sNbT T¼b@èC WS_ bmGÆT bmµk§cW B_B_
XNÄ!f-R½ khgr SBkT½ ksbµ g#Æx@ k¥~br QÄ#úN UR XNÄ!UŒÂ yQNJT
|‰ lm|‰T XNÄYCl# ¥D rGÝÝ ðT l ðT úYUf-# _R ÈÊN mN ²T êÂW
SL¬cW nWÝÝ
xè x¹Âð ¼ yM|‰C xgL GlÖT x!T ×ùà |‰ m¶ úYçn# xYqRM¼ lt/Dî
x‰¥íC ys-#TN |L- btmlkt µgßnW mr© XNÄ!H y¸L Yg"b¬LÝÝ
R:s# låRèìKS b@t KRStEÃN lm mSkR Ã\‰R zÁ
- yb@t KRStEÃNN ÌNÌ m-qM xlBN
- g@¬N tqblW BlN ÆNÂgR
- bSBkT g!z@ n-§ mLbS½ xNÄNÄ# n-§ mLbS m¬\R YmSlêLÝÝ k‰ŠT x|é
mSbK mf¬T nW ÃlW ¥N nW? xSf§g! kçn n-§ mLbS
- bt”Wä y¸jMR MSKRnT möM
xlbT
- _Ãq&W kXnRs# XNÄ!nœ ¥DrG ¿ xNÄND _Ãq&ãCN ‰úCN bm-yQ XÆKH YHNN
xSrÄ" b¥lT _R_R WS_ mKtTÂ _Ãq& XNÄ!f_RÆcW ¥DrG
- S»¬cWN k¸nµ ngR mö-B½lMúl@ Sl QÄ#úN½Sl m§XKT bt” Wä
xlmÂgR
- kz!H bðT tÆRrWM Yh#N xfNG-W yw-#TM b!çn# Wu çnN km”wM WS_
tmúSlN m|‰T YC§L b¸L fl!_ yê/N xbWN b¥¬lL mLsW Xygb#
Yg¾l#ÝÝ y/rR mÂF”n# wd sNbT T¼b@T mLî mGÆT kz!H ›§¥ ymn= nWÝÝ
Xnz!H mÂF”N bBi#: xb#n x@LÃSÂ bBi#: xb#n qWSõS twGzêLÝÝ G²t$N ¥N
XNÄnœW bYÍ ytngr ngR ylMÝÝ bgb#bT :lT /rR §Y kBT ¬Rì DGS tdGî
kb@t KRStEÃN ytÆr rW y¦Y¥ñT xbW ê o/ð grmW bï¬W tg"è «²Ê
¬§Q DL nW´ b¥lT gLõ§cêLÝÝ

3. yt²b# mÚ?FTNÂ mA/@èCN ¥\‰=TÝ2 GXZ y¸-Qs#½kðT lðT >ÍÂcW


QÄ#úT |:§TN yÃz#½ ngR GN yb@t KRStEÃNN TMH RT y¸”wÑ mÚ?FT½
b#Kl@èC½ Uz@õC l@lÖCN bnÚ ¥\‰=T ¼btlY b±S¬ b@T bk#L¼ lMúl@ ô‰½
m_Q:½XWnT½y:B‰WÃN TRÙ»½ mA/f s›¬T bmQds# ›YN s!¬Y wztÝÝ
Xnz!HN y¸Ã\‰ŒT t/D îãC bM?Ér ”§T XN©! bGLA S¥ cWN xÃSqM-
#MÝÝ Bz#ãc$ mÚ/FT GN kjRÆcW BGNL] y¸L M?Ér ”L xlÝÝ mA/@èc$N
Uz@õc$M yPÊS ;êJ bxNqA 12¼h k¸ÃzW bt”‰n! xzUíÒcWN xD‰šcWN
xYgL-#MÝÝ

4. Wg!ÃWN wd x»¶µ ¥øR Ý2 bx»¶µ y¸gß# MXmÂN bhgR b@T Ãl# xDƉTÂ
gÄ¥TN YrÄl#ÝÝ w§í ÒcWN ÃG²l#ÝÝ bl@§ bk#L dGä bt kÍfl mNgD y¸g"
bmçn# ?ZB n_lÖ lmM¬TÂ bzRM çn b±ltEµ sbB xU™ l¥GßT
ÃSC§cêLÝÝ bz!H ytnœ qNd¾ x‰¥íC XRS bRS Xyt-‰„ wd x»¶µ bmGÆT
§Y ÂcWÝÝ ±StR m§k# Æwq XÂ L;#l ”L xµl# lz!H Múl@ ÂcWÝÝ lmçn#
Xnz!H sãC ytÆr„T bxStÄdR g#ÄY xlmçn# Xy ¬wq¿ n#Íq&ÃcW bg/D
Xytmskr XnRs#N xQfW yGB‰cW tÆƶ y¸çn# yx»¶µ wgñC bRG_ kLB
xSbWbT YçN)

5.bSm Æ?¬WÃN ?Zb#N ¥wÂbDÂ bb@t KRStEÃNÂ bxÆèC §Y xmn@¬ XNÄ!ÃÈ


¥DrGÝ2 ‰XY ¬yN½x_Mq$ tÆLN½gÄ¥T XNrÄlN b¥ lT yG§cW XLF"
x\RtW XÃSs gÄ#½lgÄ¥T XNs_§C“lN b¥lT gNzB Xysbsb# ¼ln#Íq& DRJèC
mR© y¸ WL¼½ wÈT s@èCN wd gÄ¥T y¸ÃS gb# mSlW KBr NA?ÂcWN
Xydf„ wd mÂF”N gÖ‰ XÃSkÖbll#½kygÄ¥t$ bsbsb#T ¥~tM BÒ ÆrfbT
wrqT ÚcWN AfW XÃSqfÄ# b@t KRStEÃN lmÂF”N m-q¸Ã múlqEÃ
¥D rG ›§¥cW nWÝÝ ¼bqȆ XTM bz!H g#ÄY sð mr© XÂqRÆlN¼

6. yb@t KRStEÃNN mZÑR wd zfN mlw_ Ý( mÂF”n# yG_M zYb@Â z@¥


b?Zb# Xy¬wq mMÈt$ ÃNN bmtW bmZÑR G_äC xLæ xLæ x-‰È¶ ”§T
b¥SgÆTÂ z@¥WN yzfN z@¥ b¥DrG ?Zb# ÃÊÄêE z@¥N XNÄYlY ¥DrGÝÝ lz!H
dGä lxBÃt KRStEÃÂT bSõ¬ y¸s_½y?NÉ ¥\Rýltcg„ mR© wzt... b¸l#
>Í ñC bxÆèC xDƉT bk#L gbà XNÄ!g" ¥DrGÝÝ bl@§M bk#L yb@t KR
StEÃNN mZÑéC mLî båRUN Xyz m„ ¥\‰=T l@§ zÁ nWÝÝÝ
7.xdr©jt$N mqyR Ý2 xè dMs@ ytÆl# yt/DîãC m¶ lt/Dî dq m²
ÑR¬cW ks-#T |L-Â ÃgßnW mr© XNd¸-q$mW bxh#n# g!z@ yt/DîãC
xw”qR «bs@L´ ytk Ífl nWÝÝ «s@L´N xè dMs@ s!ÃB‰„T «TN>½‰s#N
y¸Ãb² ?YwT nW´ Yl#¬LÝÝ xƧt$ b!b² 15 b!ÃNS 7 ÂcWÝÝ «s@l#´
bT¼b@T½bmñ¶Ã b@T½ bm|¶Ã b@T½bÙd"nT Y\‰LÝÝ «s@l#´ XÃdg s!ÿD lh#lT
Ykf§L Ý(xSqDä ytzUjW rÄT m¶ nÆ„N s@L s!m‰ êÂW m¶ ytkflWN
s@L Ym‰LÝÝ bz!H mNgD b~b#: XNQS”s@W Yq_§L ¥lT nWÝÝ
YHN b@t KRStEÃNN y¥_ÍT zmÒ yw-n#TM½ y¸Ãd‰°TM½ bgNzB y¸‰Ä#TM
Pét&S¬NèC ÂcWÝÝ «ywNg@L XMnT XNQS”s@ bx!T×ùô ytsßW ymµn ys#S
mA/F bgA 142 X «?Y wT´ mA/@T ¬~œ| 1994 ›.M XTM bR:s xNqA
XNdgl-#T yPét& S¬ NèC wd x!T×ùà ymMÈT ›§¥ åR èìKúêET tê?ì
b@t KRStEÃNN Pét& S¬NT b¥DrG ¼bnRs# ÌNÌ y¥ dS¼ yn#Íq&ÃcW m-q¸Ã
¥DrG nbRÝÝ YH xLtúµMÝÝ bmçn#M yb@t KRStEÃn!t$N bgÖC mN-Q ¬¶µêE
hBaN mZrF ¥SzrF ›§¥cW çnÝÝ lz!H dGä yW S_ ÆNÄãCN ê m-q¸Ã
xdrg#ÝÝ YHNNM ?YwT ytsßW yg@© ”l ?Y wT mA/@T y¬~œ| 1994 ›.M.
XTÑ «b¬¶K ÃÈnWN :DL mLî bX©CN y¸ÃSgÆ´ BlÖ gLÛ¬LÝÝ ¼R:s
xNqA¼ÝÝ

YHN :DL BlW y-„TN lm-qMM ÆNÄ mÂF”NN y¸rÄ «yt/Dî KR


StEÃñC ywNg@L ~BrT´ y¸ÆLM tÌq$àL ¼mAÂÂT ymr© gÛC½ 1994½ gA 28¼
«XNd ¬§q$ tL:kÖ xgLGlÖT´ Ãl#TM êÂW tGƉcW Y,W nWÝÝ
yb@t KRStEÃN yWS_ -§èC bg@¬ xnUgR «o‰êE´ b/êRÃT xnUgR «b!A/úWÃN´
bl!”WNT xnUgR «mÂF”N´ YƧl#ÝÝ yb@t KRStEÃN sãC úYçn# yb@t KRStEÃN
sãC mSlW wYM kb@t KRStEÃN XMnTÂ TMHRT G¥ ¹#N YzW G¥¹#N ÃLÃz#
gÖdlÖãC ÂcWÝÝ Xnz!H sãC XNKRÄD SNÁ mSlÖ XNd¸ÃDG bKRSèS ;od
wYN bb@t KRStEÃN WS_ ybql# xúúÓC ÂcWÝÝ Slz!H yb@t KRStEÃN yWS_ -§
èC ÂcWÝÝ ¼Bi#: xb#n ¯R¯R×S½yb@t KRStEÃN ¬¶K b›lM mDrK½gA 48¼
¬§q$ yb@t KRStEÃN l!Q ×/NS xf wRQ «sWN BT¬gL BTêU ¬¹ NfêlH
wYM ùNF¦LÝÝ b@t KRStEÃNN GN l¥¹nF xYÒLMÝÝ b@t KRStEÃN h#L g!z@
TêUlCÝÝ t¹NÍ GN x¬WQMÝÝ Z„N x‰gf½qSt$N =rsÝÝ b@t KRStE ÃNN GN
xL¯ÄTMÝÝ YHN ytÂgrW b¥ t&ãS wNg@L M:‰F 16418 §Y y¸gß WN «yg¦nM
díC xYC§*TM´ y¸l WN xNqA s!tr¯M nWÝÝ «b@t KRS tEÃN yg¦nM díC
xYbr¬t$ÆTM´ ¥lT y¥¬ ¥¬ XWnT Yr¬ XNÄ!l# b@t KRStEÃN bm= rš
DL B¬dRGM b›lM m‰‰ TGL XNÄlbT y¸ÃúY NÆB nWÝÝ ¼yb@t KRStEÃN
¬¶K b›lM mDrK½gA 48¼

Xnz!H xúÓC y¸m-#bTN mNgD k/êRÃWÃN xbW xNÄ# yçnW ÿÊn@ãS


s!ÃStMR «bXWnt$ yS?tT TMHRT wÄ!ÃW ¬Yè ¬Wö XNÄYUl_ :R ”n#N
kè xYöMMÝÝ ngR GN mS?BnT ÃlWN LBS bBL¦T lBî kWu xMé Yg¾LÝÝ
y¸ä" sW µgß l¥¬lL kXWnTM ybl- XWnT mSlÖ Y¬ÃL´ B§*LÝÝ
¼Mcconnei, D.R. A. Dffitterent Gospel. Hendrickson pub, Peabody, massachtussetis, 1988,p.xiii¼
mÂF”N MN g!z@M lsW D~nT xúb! mSlW bx²" Qb@ xNÙC S»T mQrB
L¥ÄcW nWÝÝ bxWé x»¶µ Pét&S¬NèC s!n\# µèl!K åR J¬lC XÂDúT
y¸L mfKR nbR Ãn\#T bwQt$ bµèl!K m¶ãC zND yn brW yt²Æ x\‰RÂ
«y`-!xT ¥St |rà µRD m¹_´N ymúsl# x!KRS tEÃÂêE tGƉT
yPét&S¬NèC DMA kF BlÖ XNÄ!s¥ :DL sÈcWÝÝ yê/NM bXWnT «µèl!KN
y¸ÃDs#´ mS §*cW tkt§*cWÝÝ m=ršcW GN ?Z b#N XGz!xB/@R yl> lçn
FLSF xúLæ mS-T |n MGƉêE qWS XNÄ!dRSbT ¥DrG çnÝÝ

YH h#l# CGR l!mÈ yÒlW ¬§q$ /ê Rà QÄ#S ÔWlÖS ldq mZÑ„ l-!
ät&ãS « bW¹T :WqT ktÆl l›lM k¸mC kkNt$ mlFlFÂ mk‰kR Xy‰QH
yts-HN xd‰ -BQ¿ YH :WqT xlN BlW xNÄNìC Sl XMnT Stê LÂÝÝ ¼1-
!ä.6420¼ b¥lT ymkrWN zNGtW mNfúêEnT ¼ÛM½olÖT½ SG dT½ -bL m-
bQ½QÄ#úT mÚ?FTN bXMnT mS¥T½ êñCN XÃsb# btU DlÖ mñR½M|-!‰t
b@t KRStEÃN mútF½...¼ qRè m-bB½ m‰qQÂ mf§sF ¼Scholasticism¼
mR/cW bm çn# nWÝÝ yb@t KRStEÃN TMHRT XMnT b¦Y¥ñT kmqbL YLQ
b_bb sBX XÂ FLSFÂ mrm„T ÝÝ yz!H W-@t$ dGä ‰s#N mA/F QÄ#SN XNµ*N
wd m-‰-R xdrúcWÝÝ kz!H b“§ ?Zb#N YzW mq-L xLÒl#MÝÝ

y¸gRmW ngR Xnz!H sãC MX mñÒcW _lêcW s!ng#Ä# tÂGrW s¸½ sBkW
tRÙ¸½gNBtW tú§¸ s!Ã-#½xĉëÒcW olÖT b@èÒcW ÆÄ*cWN s!q„½
xSqDmW lz!H ›lM FLSFÂ MÓTÂ :W qT s!l# yÈl#TN XMnT½
¬¶K½TWðT QRS½|n MGÆR½ KBR ?YwT mLsW l¥GßT y¥Y Cl#bT dr©
dRsêLÝÝ k-Í kRàL½ sNBaL½ trSaLÂÝÝ ?Zb# Tè yngÖ dbTN MKNÃTM
S§-#TM kolÖT bðT yÄNS PéG‰M ¥µÿD XfWúlh# BlÖ ¥¬lL½ bLúN
TÂg‰lH BlÖ ¥wÂbD½ byg!z@W xÄÄ!S yXMnT DRJT Xym\rt$ ¥g§b_ yzw
TR tGƉcW ç•LÝÝ b_NT g!z@ xNÄ!T ìé kuLðT UR Ùd"nT m\rtCÝÝ
ìéê buLðT n#é Tq SlnbR Xn@M XNÄNcE XNDbRR MN §DRG? B§ -
yqÒTÝÝ XRú*M XNÄTbR¶ Ãdrg> KNF> bÈM mzRUt$ Slçn mRØ LS_>Â
kðl#N SðW xlÒTÝÝ bz!H húB h#lt$M tS¥MtW uLða mRØ WN Y² mÈCÂ
lìéê s-ÒTÝÝ ìéêM bxND úMNT WS_ sF¬ bm=rS mRØWN
XNdM¬SrKÆT ”L gÆC§TÝÝ

ìéê yuLðaN MKR tGƉêE l¥ DrG KNÐN mSÍT STjMR mRØW


wdqÆTÂ xfR WS_ gÆÝÝ XRú*M bX Gé- XyÅrC mflG jmrCÝÝ ngR GN
ú¬gßW xNÄ# úMNT xlf uLða mÈCÝÝ ìéê ydrsWN bÑl# nG‰ YQR¬
-yqCÝÝ uLðT GN wTéM MKNÃT nbRÂ yMTfLgW mRØW yn#éê
m\rT½y:lT MGÆ*‰N ¥G¾ mçn#N b¥SrÄT yGD ¥GßT XNÄlÆT xS-nq
qÒTÝÝ lg!z@W GN MGÆ*N yM¬g"bT mRØ Sl-ÍÂ õàN mK rM Sll@lÆT
xND ÅŒT XND TsÈT -yqÒTÝÝ ÃlWD bGD ìé ÅŒaN s-CÝÝ bqȆ
úMNT FlUW q-l¿ mRØW GN xLt gßMÝÝ Slz!HM uLða m_¬ l@§ ÅŒT
ws dCÝÝ ²ÊM dGä mRØ FlU Tu‰lCÝÝ uL ðTM xNÄND ÅŒT bmRðW
MTK wSħC YƧLÝÝ

bmÂFq$ gÖ‰ k›lM UR ym\rtW wÄ JnTM LK XNd ìéê ÅŒèc$N


y¸ÃSn_Q yCG„ mFT/@M b!öfR b!öfR y¥Yg" nWÝÝ wTéM ìé uLðT
MN ~BrT x§cWÝÝ
XNGÄ!H Pét&SN¬N èC YHN yìé uL ðT :NöQL> mF¬T s!ÃQ¬cW ÅŒT
xLÆ çnW Æì ö_ ¬QfW s!q„½ Kû sW yRs# msrQ xÃúZnWM yÙ d¾W
xlmsrQ XN©! XNd¸ÆlW½ bM|‰Q xBÃt KRStEÃÂT §Y bt/Dî SM tn\#ÝÝ
Xn Rs# Ã-#TN X¾NM l¥ úÈTÝÝ
b@t KRStEÃN XÂD úlN y¸lW FLSF Bz# m\r¬êE S?tèC xl#bTÝÝ

1.b@t KRStEÃN yt m\rtCW bsW xY dlMÝÝ bx!ys#S KRSèS dM nWÝÝ


/êRÃW QÄ#S ’@_éS «wLD ê?D´ BlÖ bm\kr g!z@ bz!HC XMnT §Y b@t
KRStE ÃN ‰s# KRSèS XNd ¸m\R¬TT s!gL_ «bz!HC ›lT §Y b@t KRStEÃNN
X\‰¬lh#´ B§*LÝÝ ¼¥t&.18418¼ BR¦n ›lM QÄ#S ÔWlÖSM bg² dÑ yê©TN
yXGz!xB/@RN b@t KRStEÃN T-B”T zND mNfS QÄ#S XÂNtN ÔÔúT xDRgÖ
lëm ÆT lmNUW h#l#Â l‰úCh# t-Nqq$ ¼y/ê.20428¼ b¥lT XN ÄSt¥rW
b@t KRS tEÃN yKRSèS xµL ¼ö§.1418¼ bKRSèS ytm\rtC zl›l¥êET ÂTÝÝ
SlçnM KR SèS ym\rtWN Xn@ xDsêlh# y¸L sW kÄ!ÃBlÖS XN©! KmNfS
QÄ#S xYdlMÝÝ sWN bXGz!xB/@R bTX²z# §Y b;mA XNÄ!nœ y¸ÃdRgW
Ä!ÃBlÖS nWÂÝÝ MDR xRJ¬ ST-Í s¥Y xRJè s!sÂbT XN µ*N bxÄ!S MDRÂ
bxÄ!S s¥Y y¸ÃDsW ‰s# XGz!xB/@R BÒ nWÝÝ

2. bKRSèS ytm\rtC b@t KRStEÃN ¬r©lC XÂDúT½túS¬lC XÂR¥T ¥lT


m|‰— XGz!xB/@R Ãr©L Yúú¬L BlÖ XNd¥mN nWÝÝ MKN Ãt$M b@t
KRStEÃN bKRSèS dM kmm |r aM b§Y xµl# tB§lCÝÝ l@lÖC bKRS èS
ytm\rt$ F_r¬T GN xµl# xLtÆ l#MÝÝ xµl# xÃrJM sãC by‰úcW
l!Ãr°½l!n-l# ¼QRNÅF kGNÄ# XNd¸n-L¼ YCl# Yç ÂLÝÝ b@t KRStEÃN GN
yKRSèS xµl# bmç• h#L g!z@M xÄ!S ÂTÝÝ

3.mA/F QÄ#S ¬ds# y¸lN bngr D~nT½ bNS/½b:WqTÂ bXMnT XN©! kb@t
KRStEÃN w_tN wd ›lM bmGÆT xYdlMÝÝ
Slz!H ¥NM bKRSèS xÄ!S F_rT nWÝÝ xég@W ngR xLÐLÝÝ Xnç h#l#M xÄ!S
ç•LÝÝ ¼2öé.5417¼ YH bg@¬CN äTÂ TNœx@ ytgßWN m¬dS½ ¼wd s!âL
kmWrD wd gnT mGÆT¼ s!ÃmlKT nWÝÝ
- bLÆCh# m¬dS tlw-# XN©! YHN ›lM xTMsl# ¼é».12¸2¼ YH dGä sW
k`-!xt$ bmiiT kbdl# NS/ bmGÆT YHN ›lM kmMsL s!RQ y¸ÃgßW
WSÈêE t/Dî nWÝÝ
- ðt¾ n#…Ch#N XÃsÆCh# XNd ¸Ã¬LL M®T y¸-ÍWN xég@WN sW xSwGÄ#
¼NS/ Gb#½|UwdÑ tq bl#¼ bxXM…Ch#M mNfS ¼bmN fúêE :WqT¼ ¬ds#ÝÝ
lXWnTM b¸ çN ADQÂ QDSÂ XNd XGz!xB/@R Múl@ ytf-rWN xÄ!s#N sW
Lbs# ¼x@Ø.4423¼
-xég@WN sW k|‰W UR gÍCh#¬L ¼qÄ¥êEWN xÄM kn _Nt xBîW
xSwGÄCh#¬L¼½yf-rWNM Múl@ XNÄ!mSL :WqTN l¥GßT y¸¬dsWN xÄ!s#N
sW lBúCh#¬L ¼wd _NT KB„½xM§KN wd ¸m SLbT ytlw-WN xÄ!s#N sW
KRS TÂN ¼KRStEÃN mçNN lBúCh#¬L¼ ö§.3410¼ bz!H TMHRT kx?²BnT wd
KRSTÂ mMÈT¿ xMñ t-Mö KRStEÃN mçN m¬dS tB§*LÝÝ

4. kb@t KRStEÃN ¬¶K y¸Uu TM HRT nWÝÝ bb@t KRStEÃN ¬¶K WS_
M:‰b#M M|‰q$M y¸qb§*cW ƒST ¬§§Q g#Æx@ÃT tdRgêLÝÝ
¼n!qEýx@ØîN½q$S _N_NÃÝÝ bnz!H g#Æx@ÃT §Y b@t KRStEÃN m¬dS xlÆT tBlÖ
¦úBM xLqrbM½ WYYTM xLnbrMÝÝ YH xh#N mLk _ûN ... ›YnT SM ts_è
ymÈW t/Dî yx!NÄ#ST¶ xB×T m_æ gA¬ XN©!½K_NT b@t KRStEÃN m\rT
yl@lW TMHRT nWÝÝ
SN-qLlW «b@t KRStEÃNN XÂ DúlN´ BlW ytn\#T sãC ¦úB bb@t KRStEÃN
twGzW ytl† ymÂFQNN XNK RÄD wd b@t KHnT l¥SgÆT y¬qd yÄ!ÃBlÖS
œ@‰ mçn# bg¦D y¸¬Y bmçn# b@t KRStEà N½sNbT T¼b@èC½ gÄ¥T½ Aê
¥~b‰TÂ m§W MXmÂN bN”T l!ÃSb#bTÂ l!k¬ tl#T YgÆLÝÝ

¥B‰¶Ã

k§Y «yg¦nM díC´ b¸L ;b!Y RXS sÍ Ãl A/#F ¥SnbÆCN Y¬wúLÝÝ yA/#û
xQÈÅ YzT h#lT ên¾ m\ rèC nb„TÝÝ bmjm¶ÃW yx!T×ùà b@t
KRStEÃNN b¦Y¥ñ¬êE KRKR bõR `YL mR¬T ytœÂcW yµèl!K ¸S×ÂWÃN
bRĬ sbB bm músL Ãdrs#TN XÃdrs# Ãl# TN _ÍT yúYtÂLÝÝ b¥ÃÃZM
kçnW jMé bDb#>T §Y bm m|rt$ XRS bRs# y¸kÍ flW y¸-§§W
yPét&S¬Nt$ wgN wd x!T×ùà ygÆbTN mNgD xmLKtÂLÝÝ kz!ÃM b“§ MRQÂ
FTFT bçn mLk# Sl x!T×ùÃ b@t KRStEÃN b¸AûT h#l# b@t KRStEÃn!t$N
Ãmsgn# bmMsL¿ bl@§ bk#L dGä XMnTN ên¾ y«b!ZnS MNu´ xDRgW m\rt$
åRè ìKúêE yçnWN MXmN bq$úêE _Q¥ _QMÂ LQ bçn# xÄÄ!S TMHRèC G‰
b¥UÆT mà ™Ã m=bÅ Ãú-#bTN h#n@¬ ÄSsÂLÝÝ ²ÊM YH wgN TRg#M
yl@lW yGlsïC SBSB wd mçN xzQT mGÆt$N¿ kz!HM xµ*Ã ysW b@T y‰S
xYçNM Æl¥wQ yngÖÄ# MXmÂN h#l# ng ²Ê úYl# wd _Nt XMn¬cW
XNÄ!mls# xúSbÂLÝÝ YHNN h#l# yzrzRnW bmÂF”n# L† L† ~TmèCÂ snìC
XNÄ!h#M yWu sãC ÆSqmÈ*cW m²GBT §Y bmmR÷Z nWÝÝ

lA/#û xQÈÅÂ YzT h#lt¾ ên¾ m\rT ynbrW «kWS_ bm GÆT b@t
KRStEÃNN XÂDúlN´ BlW kmNfS QÄ#S UR y¸æµk„T t/DîãCN ¥NnTÂ
s@‰½ bQÄ#S s!ñìS yt§lfÆcW Wún@ ²Ê Ãl#bT h#n@¬ nWÝÝ bz!H rgD btlY
ÔÔúTÂ ›YÂ¥ l!”WNT yflq$Æ cWNÂ y¸fLq$ÆcWN yb@t KRStE ÃÂCNN
yxBnT T¼b@èC kFt¾ yTMHRT tÌ¥T yXNQS”s@ÃcW ¥:kL l¥DrG
yÿÄ#ÆcWN mNgìC xSmLKè bmr© yt-Âkr TNt xQRbÂLÝÝ ytwsn#TM
bhgR WS_ bÆ?R ¥ì b_ÍT tGƉcW yq-l#bTN h#n@¬ zRZrÂLÝÝ

Y<NN h#l# SlMN xdrGN) bxuR ”L Sl ƒST MKNÃèC nWÝ- MXmÂNN kn#Íq&
lm-bQ¿ kUz@ÈCN ›§¥ xNÚR yMÂWqWN bmÂgR ÃynWN bmmSkR ¥wQ
l¸gÆcW h#l# l¥úwQ X yb@t KRStEÃNN y-‰ TMHRt ¦Y¥ñT½|R›t
XMnTÂ KRStEÃÂêE TWðT kqú_ÃN lm-bQÝÝ

çñM yA/#û h#lt¾ KFL ¬Tä kwÈ b“§ bnb„T xNÄND xg§lÛC §Y ¥B‰¶Ã
mS-T xSfLÙLÝÝ bmçn#M bz!H XT¥ CN «yg¦nM díC´N ƒSt¾ KFL lqȆ
XTM xöYtN bh#lt¾W KFL qRï knbrW A/#F WS_ xNÄND xúïCN GLA
l¥DrG y¸ÃSCL ZGJT YzN qRbÂLÝÝ b_ä Yk¬tl#TÝÝ

yUz@ÈCN xNÆBÃN b¸gÆ XNdM¬Wq$T Uz@ÈCN ktjmr xN|è sð >ÍN ks-


ÂcW g#Ä ×C xNÄ# ymÂF”NN œ@‰ lMX mÂN mGl_ nWÝÝ ¥~b‰CN YH NN
y¸ÃdRGbT ƒST MKNÃèC xl#TÝÝ ymjmRÃW MXmÂNN kn#Íq& lm-bQ nWÝÝ
tk#§ bgÖCN lmN-Q y¸mÈW btk#§ mLK xYdlMÝÝ bbG öÄ nW ¼¥t&.7¸15¼ÝÝ
XNKRÄD kSNÁ UR tmúSlÖ XSk mkR ¼MA;T¼ §Ygl_ YC§L ¼¥t&.13¸24-
30¼ÝÝ bmçn#M tk#§WNM tk#§ XNK RÄÄ#NM XNKRÄD BlÖ mGl_ ÃSfLULÝÝ
Ãlblz!à GN byê?nT y¸-ûTN bgÖC ¥ÄN xYÒLMÝÝ

bl#”S wNg@L b;Nqo NS/ ¼M:.15¼ k-ûT mµkL xNÄ# y-ÍW bG nWÝÝ bg# l!-
Í yÒlW œ„N BÒ Xytmlkt kXr¾W tn_lÖ „Q mNgD bmÙz# nWÝÝ XRs#
yœ„N LM§» XN©! mNgÄ#N Xyút kXr¾WM Xy‰q mçn#N xLt gnzbM nbRÝÝ
LK XNdz!H¾W bG kmÂFQ TRÙ» kTNÆç LM§» xY-ÍM nW LM§»WN
BÒ Xytmlkt$ mNgÄ#N mú¬cWN úÃWq$ y¸-û wgñC Yñ‰l#ÝÝ XÂM
XWnt¾WN mNgD ¥úyT½ y-ûTNM fLgÖ ¥GßT YgÆLÝÝ

l@§W MKNÃT dGä kUz@ÈCN ›§¥ xNÚR yMÂWqWN bmÂgR ÃynWN bmmSkR
RG_ SlçnW g#ÄY ¥wQ y¸gÆcWN h#l# l¥úwQ nWÝÝ
XÃwQN ÆlmÂg‰CN ?Zb#NM kmútEãC Æl¥ÄÂCN yMnQFÆCh# ngR xl"
XNÄNÆL ytk#§WN yXNKRÄÄ#N ¥NnT mGl_ GÁ¬CN nWÝÝ ‰XY 2½20ÝÝ

ƒSt¾W MKNÃT dGä yb@t KRStEÃNN No#? XMnT ¼Sound faith/ kqú_ÃN lm-
bQ nWÝÝ mÂF”N bZM¬ k¬lû yS?tT TMH R¬cWN yb@t KRStEÃN TMHRT
l!ÃSmSl#T½ byQÄ#úT mÚ?Ft$½ byolÖt$½ byÆ?l#½ bymZÑ„Â by|R›t$
x|RiW mlyT XSk!œN l!q§Ql#T YC§l#ÝÝ bhg‰CN bx!T×ùÃ bxo@ s#SN×S g!z@
:DL Ãgß#T Xn xLæNz# »NÁZ yt k§*cW h#lT XëóC QÆTÂ oU b?Zb# WS_
gBtW yb@t KRStEÃN TMHRT XSk mMsL XNÁT dRsW XNdnbR y¸¬wS
nWÝÝ xNÄND G²èC ytê?ìN l!”WNT XNd mÂF”N bmq$-R khgR ÃúdÄ#bT½
bxdÆÆY ÃrÄ# bTÂ k¥:rUcW yš„bT g!z@ xlÝÝ byxBnT TMHRT b@t$ zLö
bmGÆT ktê?ì SNÁ UR lmq§qL bmäk„ xÃl@ dq m²ÑRTN bKlÖ nbRÝÝ

Yh#N XN©! dg®c$ yb@t KRStEÃN l!”WNT Ædrg#T XLH xS=‰> tUDlÖ½
bkfl#T m| ê:TnT tk#§W kbg# XNKRÄÄ# kSNÁW b!lYM ywsdW g!z@Â
ytkflW m|ê:TnT GN r™ MÂ kÆD nbRÝÝ
b›lM b@t KRStEÃN ¬¶K XN dtgl-WM xR×S wLD F-#R nW y¸lWN yn#Íq&
TMHRt$N «l?ZB b¸gb# ”§T ¦Y¥ñT xzL yçn# yG_M A/#æCN XÃzUj
lXN=T sƶãC lW` q©!ãC½ lnUÁW½ lx‰¹# X lXr®C ÃDL SlnbR
bXSKNDRàb¬Â> XSà bq§l# l!²mT ClÖ nbR´ÝÝ kz!HM xLæ yq$ S_N_NÃN
b@t mNG|T sãC bmbkl# xTÂt&ãS /êRÃêEW l15 ›m¬T bGøT XNÄ!s”Y
tdRÙLÝÝ bwQt$ xTÂt&ãSN ymsl úYf‰ XWnt¾êN yD~nT TMHRT
y¸ÃStMR yxR×úWÃNN yn#Íq& _Ê kbslW ytê?ì MGB y¸lY mMHR
ÆYg" n#é yb@t KRStEÃN TMHRT xdU §Y bwdq nbRÝÝ ²ÊM l¦Y¥ñ¬cW
qÂ:ÃN xÆèC bmñ‰cW yb@t KRStEÃN TMHRT l!-bQ C§*LÝÝ
¬§q$ yb@t KRStEÃN xÆT QÄ#S q&RlÖS bwQt$ åRèìK úêEWN TMHRT l¥ÂUT
ltnœW yXmb@¬CNN w§Ä!t xM§K mçN lµdW lNS_éS bÚfW dBÄb@
«NS_éS çY XMnTHN X” wmêlh#½ xNtN GN XwD¦lh#´ b¥lT gLõlT nbRÝÝ
Sl n#Íq& mÂgR ¥lT mÂF”NN bF-# Rn¬cW m_§T bXnRs#M §Y |UêE
d¥êE qEM bqL mÃZ ¥lT xYdlMÝÝ wYM dGä bl@§ xnUgR sWN km_§T½
l¥‰Q kmflG k¥údD F§gÖT y¸mnuM xYd lMÝÝ XWnTN kmGl_ /s
TNM kmlyT BÒ XN©!ÝÝ

n#Íq& b‰s# xYmÈM¿ z¶Â t¹µ¸ xlWÝÝ z¶W -§T «o‰êE´ Ä!ÃBlÖS nW
¼¥t&.13¸39¼ÝÝ t¹ µ¸ãc$ dGä sãC ÂcWÝÝ Sl n#Íq& SÂnœ Sl ƒST ngéC
¥Nœ¬CN yGD YçÂLÝÝ Sl Ä!à BlÖS½ Sl n#Íq&W t¹µ¸ãC ¼mÂF”N¼ XÂ
Slt¹kÑT n#Íq&ÝÝ yb@t KRStEÃNN ¬¶K yÚû xbW h#l# Sl n#Íq& xmÈ_ ¬¶K
s!t Rk# Slnz!H ƒST ngéC úÃn\# xÃLûMÝÝ btlYM Sl n#Íq&WÂ Sl mÂF”n#
yb@t KRStEÃN ¬¶K o/ðW xWúB×S bÚfW yb@t KRStEÃN ¬¶K ¼Eclesiastical
History¼ yxR×SN ¬¶K yn#Íq&WN MNnT bZRZR gLõ¬LÝÝ

l@§W yb@t KRStEÃN xÆT x@’!ÍN×SM SlxR×S -ÆY½ q$mT½ TMHRTÂ tNkÖL
bZRZR xS qMÈ*LÝÝ Xnz!H xbW YHNN s!Ã dRg# xR×SN bsWnt$ -LtWT qEM
YzWbT xYdlMÝÝ ngRN k|„ XNÄ!l# Sl n#Íq&WÂ Sl mÂFq$ b¸gÆ lmGl_
XN©!ÝÝ

bÃZnW yb@t KRStEÃN ¬¶K zmNM Sl n#Íq& SÂnœ Sl m F”n# ¥Nœ¬CN


yGD nWÝÝ «bSm `Ķ Yo@W: ¥~dR wb Sm ¥~dR Yo@W: `Ķ´ b¥d RÃW
xĶWN bxĶWM ¥dRÃWN Y-…L XNÄ!l#ÝÝ xNÄ# kxNÄ# úYlY m_‰T L¥D
nWÝÝ ÆlûT ~TmèÒCN yn#Íq& TMHRèCN SÂnœ ymÂF”n#NÝÝ SM ¥Nœ¬CN
lz!h# nWÝÝ

xNÄNÁ XNd Kû :DL çñ Sl n#Íq& s!nœ mÂF”n# yt¥„bT½ yñ„bT wYM


ytwlÄ#bT ï¬ YnœLÝÝ xR×SN SÂnœ yXSKN DRà T¼b@T½ NS_éSN SÂnœ q$S
_N_NÃN ¥Nœ¬CN yGD Yç ÂLÝÝ YH ¥lT GN Xnz!H T¼b@è C ktäC
ymÂF”N ¥:k§T ÂcW ¥l¬CN xYdlMÝÝ Yh#Ä k/êRÃT xNÄ# nbR ¥lT
/êR ÃT h#l# Yh#Ä nb„ ¥lT xYd lMÝÝ xR×S kXSKNDRÃ T¼b@T yt¥r nW
¥lTM bXSKNDRÃ T¼b@T ybql#T h#l# xR×úWÃN ÂcW ¥lT xYdlMÝÝ
/êRÃêEW ytsßWÂ kxR×SÂ ktrf xR× úWÃN UR XSk ?Ywt$ FÚ»
ytUdlW xTÂt&ãS yXSKNDRÃ T¼b@T FÊ nWÝÝ yNS_éSN KHdT ygl-W½
bg#Æx@ x@ØîN XNÄ!wgZ ÃdrgW QÄ#S q&RlÖS yXSKNDRÃ T¼b@T FÊ nWÝÝ yL×NN
yh#lT ÆHRY n#Íq& ygl-WÂ ÃwgzW QÄ#S Ä!× SöéSM XNÄ!h#ÝÝ
xNÄND mÂF”N kQÄ#S ÔWlÖS kFt¾ mNfúêE T¼b@T Slnb„ wYM dGä
tdBqW gBtW T¼b@t$N lmbrZ SltF=r=„¿ xLÃM dGä ktmrq$T dq
m²ÑRT xNÄNìc$ yn#Íq&WN mNgD Sl mr-# kFt¾ mNfúêE T¼b@t$N
ymÂF”N ¥:kL xÃsßWMÝÝ XNd xTÂt&ãS½ q&RlÖSÂ Ä!×SöéS KHdTN
lmGl_½ n#Íq&N lmêUT yb@t KRStEÃNN No#? XMnT lm-bQ kFt¾
m|ê:TnT ykfl# l!”WNT ytgß#T kz!h# T¼b@T nWÝÝ

l@§W qRè kbgÖC tmúSlW wd T¼b@t$ bmGÆT XNKRÄD lmZ‰T yäk„TN


mÂF”N nQtW
ÃUl-#T½ tk#§WN tk#§ BlW lMÄ#N ygfûT Xnz!h# Tg#`N½ Nq$ `NÂ An#;N
yT¼b@t$ dq m²ÑRT ÂcWÝÝ
mÂF”N T¼b@t$N bX©cW ¥S gÆT S§LÒl# bwS-# t\G|gW lmbkLÂ b@t
KRStEÃn!t$NM bXJ xz#R lmöÈ-R äKrW nbRÝÝ MK NÃt$M lxh#n# zmN yb@t
KRStEÃN xgLGlÖT Tg#`N xGBRT½ Nq$`N mMH‰N y¸gß#T kz!h# T¼b@T nWÂÝÝ
yl@Æ Tk#rt$ hBT ÃlbT ï¬ nWÝÝ y¸ÃNÏBbWM bz!ÃW xµÆb! nWÝÝ xLæ
xLæM lmmNtF YäKR YçÂLÝÝ ymÂF”NM ê Tk#r¬cW bz!H kFt¾ T¼b@T
yçnW y¸gßWN hBT Sl¸ÃWq$ nWÝÝ

yXSKNDRÃ T¼b@T yb@t KRStEÃN T¼b@T nWÝÝ xR×S kz!Ã t¥rM xLt¥rM
yT¼b@t$N KBR NA? xÃgÖDLbTMÝÝ y/êRÃTN KBR ¥:rG½ y/êRÃTN
NA?ÂÂ QDSÂ yYh#Ä kmµk§cW mgßT xYqNsWMÝÝ yYh#ÄN ¥NnT ÃmlK¬L
KB„NM ÃêRÄL XNJÝÝ xNÄND mÂF”N wd T¼b@t$ Slgb#½ tÆRrWÂ twGzW
Slw-# wYM dGä kw-# b“§ y¦Y¥ñT XG‰cW SltsÂkl yQÄ#S ÔWlÖS kFt¾
mNfúêE T¼b@T yb@t KR StEÃN xN-#‰ ¦BT mçn#N xÃS qrWMÝÝ /êRÃW
QÄ#S ×/NS «kX¾ zND w-# Ä„ GN kX¾ wgN xLnb„MÝÝ kX¾ wgNS b!çn# n#é
kX¾ UR oNtW bñ„ nbRÝÝ´ b¥lT XNÄSt¥rW ¼1×/.2¸19¼ kSNÁ UR ytgß
XNKRÄD XNKRÄD XN©! SNÁ xYÆLMÝÝ kbG UR ytgß tk#§M MN bG b!mSLÂ
kbgÖC mêà b!WL tk#§ XN©! bG xYÆLMÝÝ Xnz!à mÂF”NM MNM kåRè
ìKúWÃn# xbW UR xBrW b!¥„½ MNM ÃHL ynR s#N LBS lBsW b!mrq$½
åRèìKúWÃn# ytq bl# TN Ä!PlÖ¥ b!qbl# kT¼b@t$ wgN ÂcW l!Æl# xYC l#MÝÝ
XNÄ!à b!çn#¥ oNtW kT¼b@t$ ›§¥ UR bñ„ nbRÝÝ

bRG_ Glsïc$ tÌÑN tgN b¥DrG «MNN mWUT bMN ttGñ nW´ XNd¸ÆlW
XNÄÃdRg# _N”q& ÃSfLULÝÝ xR×S bXSKNDRÃ T¼b@T ÆY¥R n#é½ WlÖWM
kdg®c$ xbW kn tFÚ»t s¥:T ’@_éS UR ÆYçN ñé½ Ùd®c$M xk!§SÂ Xl
XSKNDéS ÆYçn# ñé yXSKNDRÃN b@t KRStEÃN ÃNN ÃHL ƧwµT nbRÝÝ Xn
xk!§S b¦Y¥ñT xƬcW btFÚ»t s¥:T ’@_éS ytwgzWN xR×SN kGZT
XSkmF¬T ydrs#T yÙd"nT Yl#"¬ Y²*cW nWÝÝ ym-UT CG„ Y,@W nWÝÝ
yö‰_nTN Lb#Â YsLÆLÂÝÝ

xR×S knz!HxbW UR xBé bm¥„ bmñ„ ytnœ ?Zb# kdg¾W Xgl@ UR yêl
XRs#M dg¾ YçÂL BlÖ b¥sb# yxR×SN n#Íq& bèlÖ XNÄYrÄW xDRgÖ¬LÝÝ
yzmÂCN mÂF”NM m̸à YzW XGR SmW xÆèC úÃWÌcW xBrW Xyêl#Â
XÃd„ bm¬y¬cW½ bxÆèC SM bmngÄcW ?Zb# XNÄ!qb§cWÂ S?t¬cWM
bèlÖ XNÄYgl_lT MKNÃT ç•LÝÝ

Xnz!H sãC ydg¾ mMH‰N dq m²ÑRT mçÂcW BÒ dg¾ xÃdRUcWMÝÝ


Yh#ÄkÖ yg@¬ dq mZÑR nbRÝÝ xR×SM ytFÚ»t s¥:T QÄ#S ’@_ éSÝÝ
Yh#ÄNM Yh#Ä xR×SNM xR×S Ãs¾cW XM n¬cW TMHR¬cW n#Íq& bmçn#
nWÝÝ yxNÄND dq m²ÑRT mÂFQ mçN dg®c$N mMH‰N m FQ
xÃdRUcWMÝÝ yYh#Ä mMHR g@¬CN xYdL!! sêSw BR¦N QÄ#S ÔWlÖS kFt¾
mNfúêE T¼b@T GN bl!q ùùS bL† L† y`§ðnT dr©ãC y¸gß# xÆèCNÂ
l!”WNT xFRaLÝÝ ²ÊM XÃf‰M Yg¾LÝÝ

Sl b@t KRStEÃN mNfúêE T¼b@T SÂnœ l@§W yMN-QsW dGä yQDST |§s@
mNfúêE ÷l@J nWÝÝ b@t KRStEÃN yQDST |§s@ mNfúêE ÷l@J ktwrs k17
›m¬T b“§ mLú lmrkB bBi#: wQÄ#S xb#n ÔWlÖS TRÃRK R:s l!”n ÔÔúT
zx!T×ùà l!q ÔÔS zxKs#M wX=g@ zmNbr tKl ¦Y¥ñT m¶nT bQÄ#S s!ñìS
tUDlÖ ÃdrgCW _rT mc&M b!çN mc& mrúT ylbTMÝÝ xÆèÒCN bXLH
xS=‰> TGL Ãm-#LNN YHNN ¥:d TMHRT x-”qÑN ¥œmR y¾ DRš
nWÝÝ yDµ¥cW FÊ m çñ XNÄYqR ykÖl@°N ›§¥ l¥úµT mÈR kmMHRM
kdq mZÑRM y¸-bQ YçÂLÝÝ

¬§q$ l!Q QÄ#S q&RlÖS NS_éSN k¥Wgz# bðT k12 g!z@ b§Y kS?tt$ XNÄ!mlS
lmMkR mLXKT Aæl ¬LÝÝ GN xšfr" xlÝÝ sãC l!úút$ YC§l#ÝÝ QD ¸ÃWN
lMKRÂ ltGœA mS-T kxbW yt¥RnW nWÝÝ bz!HM m\rT b@t KRStEÃN
xNÄND g!z@ ²Ê yt\‰ S?tT ng Y¬rM YçÂL B§½ ²Ê ÆYmlS bl@§ g!z@
tmKé Yml úL B§ ST¬g| ñ‰lC½ T¬gœlCM T:G|a GN ä"nT
Xyms§cW xNÄNìC s!BúcW XN©! s!š§cW xY¬†MÝÝ YÆS BlW khgR w_tW
bWu bSdT y¸gß#TN wdz!ÃW bm ÿD lmbrZ s!äK„ Yg¾l#ÝÝ Slz!HM
n#Íq&W XJ XGR xW _è½ mÂFq$M n”h#BH xwQh# BH y¸lW x_è XNdLÆcW
s!êß# GN åRèìKúWÃN xbW ZM xYl#MÝÝ bmçn#M |R›t$N tk TlÖ y¸mkR
XNÄ!mkR½ y¸ lY XNÄ!lY mdrg# xYqÊ nWÝÝ YH dGä kBi#: wQÄ#S TRÃ
Rk# jMé XSk xÉê& ç~T Ãl#T h#l# yöÑlT ›§¥ nWÝÝ

MN+ Ý( SM› {DQ Uz@È 10¾ ›mT q$_R 5 ½ 6 XÂ 7

wSB/T XGz!xB/@R