Sie sind auf Seite 1von 490

Adrian Husar - Dacia romana ( Istoria antica)

CUPRINS

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE.................................................7 A. Kernyi, Die Personennamen von Dazien, Bu a!es", #$%#.....................................................................................$ Ca!i"o&u& #..................................................................................#% DACIA AVGV'(I PROVI)CIA.............................................#% #.# Cons"i"uirea !rovin*iei Da*ia.........................................#% #.+ A minis"ra,ia Da*iei romane...........................................+#.. Or/anizarea Da*iei su0 (raian.......................................+1 #.%. Reor/anizarea Da*iei su0 2a rian.................................+7 #.1 )oua or/anizare a Da*iei su0 3ar*us Aure&ius...............$ #.4 Or/anizarea 5is*a&6 7i sis"emu& vama& .............................%4 Ca!i"o&u& +..................................................................................1# AR3A(A RO3A)8 DI) DACIA..........................................1# +.# Le/iuni&e 9&e/iones:.........................................................1+ +.+ (ru!e&e au;i&iare 9au;i&ia:...............................................7< +... 'is"emu& e5ensiv 7i e *omuni*a,ii a& Da*iei................$% Ca!i"o&u& .................................................................................##. '(R=C(=RA AD3I)I'(RA(IV8 A DACIEI. CIVI(A(E' >I (ERRI(ORIA.....................................................................##. ..# Con i,ia ?uri i*6 a so&u&ui !rovin*ia&.............................##. ..+ '"ru*"uri a minis"ra"iv@"eri"oria&e..................................##4 ... Ora7e&e romane 9muni*i!ia 7i *o&oniae:. ...............##7 =r0anizarea Da*iei........................................................##7 ....# Ins"i"u,ii&e !o&i"i*e muni*i!a&e ...............................#%....+ '!a,iu& ur0an...........................................................#%% ..% A&"e !osi0i&e *ivi"a"es.....................................................#%4 ..1 Domenii&e 5is*u&ui im!eria&...........................................#1% 1

..4 Po&i"i*a muni*i!a&6 a s"a"u&ui roman An Da*ia...............#11 ..7 Evo&u,ia ur0aniz6rii........................................................#14 ................................................................................................#4. Ca!i"o&u& %................................................................................#4. POP=LABIA DACIEI RO3A)E. A=(O2(O)I >I COLO)I>(I............................................................................#4. %.# Au"oC"onii An Da*ia roman6...........................................#41 %.+. Co&onizarea Da*iei........................................................#<< %.+.#. Re&a,ia in"re *u*erirea roman6 7i *o&onizare ......#<< %.+.+. E"a!e&e *o&oniz6rii ................................................#$+ %... Onomas"i*a Da*iei romane 9onomas"i*6, re&i/ii, /ru!uri e"ni*e:...................................................................................#$4 %.% '"ru*"uri so*ia&e 7i e"ni*e...............................................++# %.%.# 'o*ie"a"ea 7i ierarCia sa. '"ra"i5i*area so*ia&6 7i inami*a !o!u&a,iei..........................................................++1 ................................................................................................+.< Ca!i"o&u& 1................................................................................+.< VIABA 'OCIAL8 D) DACIA RO3A)8.............................+.< 1.# E&i"e&e ur0ane.................................................................+.< 1.+. '"ru*"uri *or!ora"ive. Co&e/ii&e.....................................+11... Con*i&ium "rium Da*iarum...........................................+1$ 1.% 'e*ven,e in via,a !riva"6..............................................+44 Ca!i"o&u& 4................................................................................+74 VIABA ECO)O3IC8 D) DACIA RO3A)8......................+74 4.#. E*onomia a/rar6...........................................................+<4.+. E;!&oa"area 0o/6,ii&or su0so&u&ui. In us"ria e;"ra*"iv6 +<7 4.. 3e7"e7u/uri&e..................................................................-+ 4.%. Re,eaua ru"ier6 7i mi?&oa*e&e e *omuni*a,ie................#$ 4.1. Comer,u&. Re&a,ii&e *omer*ia&e e;"erne.........................+1 4.4. Cir*u&a,ia mone"ar6.........................................................$ Ca!i"o&u& 7.................................................................................1.

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
AC3I( A*"a3) A*"a3P AE AE3 AIIAC&u? AIIAIa7i AI'C A)RF A!u&um Ar*CEr" Ar evan #$$< Ba0e7 +--Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secia pentru Transilvania. Cluj I (1926)-IV (1938). Acta Musei Napocensis. Cluj 1, 1964 sqq Acta Musei Porolissensis. Zalu 1, 1977, sqq LAnne pigraphique. Paris 1888 sqq Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen aus sterreich-!ngarn. Wien I(1877) !!(1896). Anuarul Institutului "e Istorie #i Arheologie. Cluj 1, 19"9 sqq Anuarul Institutului "e Istorie #i Arheologie $A%&%'enopol(% Ia#i 1, 1964 sqq Anuarul Institutului "e Stu"ii Clasice. Cluj I (1926-1932) V (19441948). Au)stieg un" Nie"ergang "er r*mischen +elt% ,eschichte un" -ultur .oms im Spiegel "er neueren /orschung. $rs%. &'n $il(e%ar( )e*+'rini un( W. $aase. ,erlin--e. /'r0 I, 1972 sqq Acta Musei Apulensis. 1l2a Iulia 1, 1942 sqq Archaeologiai 0rtesit*. ,u(a+es3 1, 1869 sqq 4. 1r(e&an, 1iaa municipal2 3n &acia .oman2, )i*i#'ara, 1998. 5. ,a2e#, 4&evictis &acis(% La conqu5te tra6ane vue par lachologie, 6n 1. 1&ra*, 5. ,a2e# (e(s.), Civilisation greque et cultures antique priphriques% 7ommage 8 P% Ale9an"rescu: ,u7ure#3i, 2888, +. 323338. ;anatica% Mu<eul =u"eean Cara#-Severin. 4e#i9a 1, 1977 sqq ;ritish Archaeological .eports. In3erna3i'nal :eries. ;<='r(. 5. ,r2ules7u, Inter)erene spirituale 3n &acia roman2, Cluj, 1984. 5. ,r2ules7u, &in istoria militar2 a &aciei romane% Legiunea 1 Mace"onica #i castrul "e la Potaissa, Cluj, 1987. 5. ,r2ules7u, &acia /eli9, 6n Istoria .om>niei, ,u7ure#3i, 1998, +. "8-92. 1. ,ejan, &acia /eli9% Istoria &aciei .omane, )i*i#'ara, 1998. >'ina ,enea, &in istoria militar2 a Moesiei Superior #i a &aciei% Legiunea 1II Clau"ia #i legiunea IIII /lavia, Cluj,1983. >'ina ,enea, &acia su"-vestic2 3n secolele III-I1, )i*i#'ara, 1996. ;onner =ahr?@cher. ,'nn 1, 189" sqq -. ,ran%a, Asociaii "e meseria#i: ?ancheri #i negustori 3n &acia roman2, :i2iu,199". ;ritannia% A =ournal o) .omano-;ritish an" -in"re" Stu"ies% ?'n('n 1, 1978 sqq.

Bana"i*a BAR B6r0u&es*u, I'DR B6r0u&es*u, Le/V3a* B6r0u&es*u, #$$< Be?an #$$< Benea, Le/VIILe/IIII Benea #$$4 BonnerG0 Bran/a #$$1 Bri"annia

CCris"es*u #$+$ CCris"es*u #$.7 CIL CivRomD DA Da*ia)' Dai*ovi*iu, (ransAn" DizE! Do&/C&u? EDR E!Cem)a! Fi"z #$7< Germania G6z a* #$$< 2a&5mann #$<4 2ore " #$<+ 2usar, Ce&"GermDa* Gu ea #$<$ Gu ea #$$4 Gu ea, Limes, #$$7 IDR

V. C@ris3es7u, Istoria economic2 a &aciei romane, Pi3e#3i, 1929. V. C@ris3es7u, Istoria militar2 a &aciei romane, ,u7ure#3i, 1937. Corpus Inscriptionum Latinarum. ,erlin I, 1863 sqq 5. ,r2ules7u (7''r(.), Civili<aia roman2 3n &acia, Cluj--a+'7a, 1997. C@. >are*2er% A(*. :a%li', &ictionnaire "es antiquits grecques et romaines. Paris I-V (1877-1919). &acia Nouvelle SerieA .evue "archologie et "histoire ancienne. ,u7ure#3i 1, 19"7 sqq C. >ai7'&i7iu, La TransBlvanie "ans lAntiquit, ,u7ares3, 194". A. (e 4u%%ier' e3 alii, &i<ionario epigra)ico "i antichit8 romana. 4'*a I, 1894 sqq. &olgo<atoC a< Dr"lBi Nem<eti ME<eum rem- s rgisgtFrtF?Gl. Cluj 1 (1918) 18 (1919). Dphemeris &acoromana% Annuario "e la Scuola .omena "i .oma . ,u7ure#3i-4'*a 1 (1923) 18 (194"). Dphemeris Napocensis% Institutul "e Arheologie #i Istoria Artei. Cluj--a+'7a 1, 1991 sqq B. Ci3D, &er ,el"umlau) "er r*mischen Provin<en im &onauge?iet Mitte "es H% =ahrhun"erts, I-II, ,u(a+es3-,'nn, 1978. ,ermania% An<eiger "er .*misch-,ermanischen -ommission. Cran0=ur3 E 5ain 1, 1917 sqq C. FD(a7, The MonetarB Circulation an" the A?an"onment o) &acia% A Comparative Stu"B, 6n ActaMN 3"EI, 1998, +. 229-234. Itinera principum% ,eschichte un" un" TBpologie "er -aiserreisen im .*mischen .eichen, :3u33%ar3, 1986. G. $'re(3, Sie?en?@rgen in spItr*mischer Jeit, ,u0ares3, 1982. 1. $usar, Celi #i germani 3n &acia roman2, Cluj--a+'7a, 1999. -. Fu(ea, Porolissum% I% !n comple9 "aco-roman la marginea "e nor" a Imperiului .oman, Zalu, 1997. -. Fu(ea, Porolissum% II%1ama roman2, Cluj--a+'7a, 1996. -. Fu(ea, &er "aCische Limes% Materialen <u seiner ,eschichte, 6n =ahr?.,JM (:'n(er(ru70) 44, 1997, +. 1-113. I.I. 4ussu, Inscriptiones &aciae .omanae (Inscripiile &aciei .omane), I, ,u7ure#3i, 197" ("iplomele militare #i ta?lele cerate)H II, 1977 (Kltenia, e(. Fr. Cl'res7u, C.C. Pe3'les7u)H IIIE1, 1977 (;anatul, e(. I.I. 4ussu, 5. >uIaniJ, -. Fu(ea, V. W'll*an)H IIIE2, 1988 (Sarmi<egetusa, e(. I.I.4ussu, I.Pis', V.W'll*ann)H IIIE3, 1984 (<ona central2 a &aciei Superior, e(. I.I. 4ussu, ;. Cl'7a, V. W'll*ann)H IIIE4,

<

1988 (<ona estic2 a &aciei Superior, e(. I.I. 4ussu)H IIIE", su2 3i+ar (Apulum, e(. I. Pis')H IIIE6, 1999 (Instrumentum Apulense, e(. C.?. ,lu9). IL' I3CD I3D( Is"Rom I Is"RomHni&or II GIAI GR' Kernyi #$%# Kienas" #$$4 K&io La"omus 3a*rea #$4$ 3J*sy #$7% OmCD Om)G O!reanu #$$< PaKi #$$< Po&E i& I Po&E i& II Po&E i& III $. >essau, Inscriptiones Latinae selectae, I-III, ,erlin, 1892-1916. In memoriam Constantini &aicoviciu. Cluj, 1974. In memoriam &umitru Tu"or. )i*i#'ara, 2881. Istoria .om>niei. I. ,u7ure#3i, 1968 (su2 re(a79ia lui C. >ai7'&i7iu, A*. C'n(ura7@i, I. -es3'r, F@. K3e=an). Istoria .om>nilor. II. &aco-romani: romanici, alogeni. ,u7ure#3i, 2881 (7''r('na3'riL >. Pr'3ase, 1l. :u7e&eanu). =ahreshe)te "es sterreichischen Archaeologischen Instituts. Wien 1, 1898 sqq. =ournal o) .oman Stu"ies. ?'n('n 1, 1911 sqq. 1. GerMnNi, &ie Personennamen von &a<ien, ,u(a+es3, 1941. >. Gienas3, .*mische -aiserta?elle% ,run"<@ge einer r*mischen -aiserchronologie, >ar*s3a(3, 1996. -lio% ;eitrIge <ur alten ,eschichte. ?ei+Di% ,erlin 1, 1981 sqq Latomus% .evue "0tu"es latines. ,ru<elles 1, 1937 sqq 5. 5a7rea, 1iaa 3n &acia roman2, ,u7ure#3i, 1969. 1. 5O7sN, Pannonia an" !pper Moesia% A 7istorB o) the Mi""le &anu?e Provinces o) the .oman Dmpire, ?'n('n ,'s3'n, 1974. Kmagiu lui Constantin &aicoviciu cu prile6ul 3mplinirii a LM "e ani, ,u7ure#3i, 1968. Stu"ia archaeologica et historica Nicolao ,u"ea "icata% Kmagiu pro)esorului Nicolae ,u"ea la LM "e ani, Zalu, 2881. C.$. ;+reanu, &acia #i ;ar?aricum, )i*i#'ara, 1998. 1(ela Pa0i, Populaia "in &acia "e nor" 3n lumina i<voarelor epigra)ice, >iss., Cluj--a+'7a, 1998. >. 1li7u, $. ,P%li (e(s.), La politique "ilitaire "ans les provinces "e lDmpire romain NActes "u Oer Colloque roumano- suisse: &eva: OPPOQ, Cluj--a+'7a, 1993. 4e%ula Crei-:3'l2a, $. $erDi% (e(s.), La politique "ilitaire "ans les provinces "e lDmpire romain NActes "u IIe Colloque roumano-suisse: ;erne: OPPHQ, ,erna, 199". V.$. ,au*ann (e(.), La politique "ilitaire "ans les provinces "e lDmpire romaine NActes "u IIIe Colloque roumano-suisse% La vie rurale "ans les provinces romainesA vici et villae% Tulcea: OPPRQ, )ul7ea, 1998.

Pe"o&es*u, A mDR Pe"o&es*u #$$1a Pe"o&es*u #$$10 Pe"o&es*u #$$4 Pe"o&es*u +--Piso #$$#

C.C. Pe3'les7u, A"ministraia &aciei romane, 6n ."I 39, 1986, 9, +. 888-98". C.C. Pe3'les7u, !nit2ile au9iliare "in &acia roman2 NIQ,6n SCI1A 46, 199", 1, +. 3"-49. C.C. Pe3'les7u, !nit2ile au9iliare "in &acia roman2 NIIQ: 6n SCI1A 46, 199", 3-4, +. 237-27". C.C. Pe3'les7u, !nit2ile au9iliare "in &acia roman2 NIIIQ, 6n SCI1A 47, 1996, 1, +. 21-38. C.C. Pe3'les7u, &acia #i Imperiul .oman% &e la ;ure?ista p>n2 la s)>r#itul Antichit2ii, ,u7ure#3i, 2888. I.Pis', &ie so<iale un" ethnische Jusammenset<ung "er ;ev*lCerung in Sarmi<egetusa un" in Apulum, 6n W.A70 ($rs%.), Prosopographie un" So<ialgeschichte% Stu"ien <ur Metho"iC un" DrCenntnism*glichCeit "er Caiser<eitlichen Prosopographie N-olloquium -*ln OPPOQ, GPln-WienWei*ar, 1993, +. 31"-33". I. Pis', /asti &aciae%I%&ie senatorischen AmtstrIger, ,'nn, 1993. I. Pis', Les lgions "ans la province "e &acie, 6n /. ?e ,'@e7 (M(), Les lgions "e .ome sous le 7aut-Dmpire NActes "u CongrSs "e LBon: septem?re OPPTQ, ?N'n, 2888, +. 28"-22". >. Pr'3ase, Autohtonii 3n &acia roman2, I, ,u7ure#3i, 1988. >. Pr'3ase, Autohtonii 3n &acia. II. &acia postroman2 p>n2 la slavi, Cluj, 2888. PaulN-Wiss'.a-Gr'll, .ealencBclopI"ie "er Classischen AltertumsUissenscha)t, :3u33%ar3 I, 1893 sqq. 5ar%are3 5. 4'<an, .oman MilitarB &iplomas OPRV-OPTT, ?'n('n, 1978. 5ar%are3 5. 4'<an, .oman MilitarB &iplomas OPTW-OPWV: ?'n('n, 198". 5ar%are3 5. 4'<an, .oman MilitarB &iplomas OPWR-OPPH, ?'n('n, 1994. I.I. 4ussu, Au9ilia Provinciae &aciae, 6n SCI1 23, 1, 1972, +. 63-77. I.I. 4ussu, &acia #i Pannonia In)erior 3n lumina "iplomei militare "in anul OXH, ,u7ure#3i, 1973. I.I. 4ussu, Lonomastique "e la &acie romaine, 6n Lonomastique latine NColloques internationau9 "u CN.S no% RLVQ, Paris, 1977, +. 3"3-363. Sargetia% ;uletinul Mu<eului =u"eean 7une"oara. >e&a 1, 1937 sqq.

Piso #$$. Piso +--Pro"ase #$<Pro"ase +--RE R3D I R3D II R3D III Russu #$7+ Russu #$7. Russu #$77 'ar/e"ia

#-

'CIV9A: 'C) '"C& '"ein #$%% '"ro0e& #$<% '"ro0e& #$<4

(IR (i"u&i (y*Ce (u or #$4< (u or #$7< Fo&&mann #$$4 LPE

Stu"ii #i cercet2ri "e istorie veche N#i arheologieQ. ,u7ure#3i 1, 19"8 sqq. :3u(ii #i 7er7e3ri (e nu*is*a3i7. ,u7ure#3i. :3u(ii Clasi7e. ,u7ure#3i 1, 19"9 sqq. 1. :3ein, &ie .eichs?eamten von &a<ien, ,u(a+es3, 1944. G. :3r'2el, !ntersuchungen <u "en &aCerCriegen Tra6ans, ,'nn, 1984. G. :3r'2el, &ie =ahre OOT ?is OOP n% Chr%: eine -risenphase "er r*mischen 7errscha)t an "er Mittleren un" !nteren &onau, 6n $. Gal7N0, ,ri%i33e Fulla3@, 1. Fra2er (@rs%.), Stu"ien <ur Alten ,eschichte% /estschri)t S% Lau))er, III, 4'*a, 1986, +. 984-967. Ta?ula Imperii .omani. L HV (1quin7u*-:ar*iDe%e3usa:ir*iu*), ,u(a+es3, 1968H L HR (4'*ula >ur's3'ru* )'*is), ,u7ure#3i, 1969. Tituli% .ivista "i epigra)ia antica. 4'*a. TBche% ;eitrIge <ur Alten ,eschichte: PapBrologie un" Dpigraphie. Wien. >. )u('r, Kra#e: t>rguri #i sate 3n &acia roman2, ,u7ure#3i, 1968. >. )u('r, Kltenia roman2Y, ,u7ure#3i, 1978. V. W'll*ann, Mineritul metali)er: e9tragerea s2rii #i carierele "e piatr2 "in &acia roman2, E&er Dr<?erg?au: "ie Sal<geUinnung un" "ie Stein?r@che im r*mischen &aCien, Cluj--a+'7a, 1996. Jeitschri)t )@r PapBrologie un" DpigraphiC. ,'nn 1, 1967 sqq

Cuvnt nainte
:3u(ierea is3'riei >a7iei r'*ane un ('*eniu Q7lasi7R al is3'ri'%ra=iei r'*Sne#3i a 7un's7u3, 6n se7'lul (e 7urSn( 6n7@eia3, +eri'a(e (e un (e'se2i3 in3eres ilus3ra3e (e reDul3a3e #3iin9i=i7e (e &al'are. >in7'l' (e *'( #i 7ir7u*s3an9e, 7er7e3area r'*ani39ii >a7iei a r*as ' 7'ns3an3 a is3'ri'%ra=iei r'*Sne#3i. >'*eniul a ='s3 ilus3ra3 (e +r'=es'ri (e s3a3ura unui Vasile PSr&an, C'ns3an3in >ai7'&i7iu, >u*i3ru )u('r, (e sa&an9i +re7u* 5i@ail 5a7rea, I'n I. 4ussu, ,'('r 1n(ras, -i7'lae F's3ar, (e 7er7e3r'ri inDes3ra9i 7a ,u(aN 1r+T(, Vasile C@ris3es7u, Fri%'re Cl'res7u, A*il Panai3es7u, ;73a&ian Cl'7a, I'n ,er7iu, Gur3 $'re(3, F@. P'+ilian +en3ru a *en9i'na ('ar 7S9i&a (in3re 7ei 3re7u9i 6n ne=iin9. Un a7es3 7'n3e<3 sun3 (e re*ar7a3 i*+'r3an3ele 7'n3ri2u9ii #3iin9i=i7e ale un'r +res3i%i'#i is3'ri7i s3rini 7a 1. 1l=Pl(i, A. 4i33erlin%, 1. :3ein, B. :DilT%Ni, F. C'rni, 4. :N*e, ,. Fer'&, 1. >'2O, B. Ci3D, W. A70, $. W'l==, G. :3r'2el.

##

1nii 7'*unis*ului na9i'nalis3 r'*Snes7 7Sn( is3'ri'%ra=ia a ='s3 7'n3r'la3 #i ins3ru*en3aliDa31 au lsa3 ur*e =unes3e #i asu+ra is3'riei #i ar@e'l'%iei >a7iei r'*ane, 7u (e'se2ire (in +un73 (e &e(ere ins3i3u9i'nal +rin (es=iin9area 6n&9*Sn3ului su+eri'r (e s3u(ii 7lasi7e (u+ 1948 #i +rin3r-' anu*e Q+'li3i7 a 7er7e3riiR. C'n3a73ele 7u lu*ea sa&an3 (in Aur'+a #i 7u n'u39ile 6n *a3erie au ='s3 s+'ra(i7e. Un +'=i(a 3en(in9ei (e *ini*aliDare a r'*ani39ii (7'nse7in9 (ire73 a i(e'l'%iei '=i7iale 7are a77en3ua 3@ra7' (a7is*ul r'*Snil'r) 6n a7eas3 +eri'a( =unes3 au a+ru3 lu7rri (e re=erin9 +ri&i3'are la >a7ia r'*an. :in3eDele (e is3'rie a >a7iei r'*ane 6n e&i(en3 +r'%res (e la ' %enera9ie la al3a2 re=le73, (e'+'3ri&, ni&elul ('7u*en3a9iei #i +re'7u+rile au3'ril'r, (ar #i ' anu*e Q+'li3i7 a 7er7e3riiR. 17es3e &al'r'ase sin3eDe, 7u 7'n7luDii 7're73e 6n ansa*2lul l'r, au +us 6n lu*in +r'7esele is3'ri7e *aj're asi*ilare, in3e%rare, r'*aniDare #i au 6n7er7a3 s e&i(en9ieDe +ar3i7ulari39ile uni7ei +r'&in7ii n'r( (unrene a I*+eriului 4'*an. :in3eDele asu+ra >a7iei r'*ane au 7'ns3i3ui3 +un73e (e +le7are (e real u3ili3a3e +en3ru 7er7e3rile ul3eri'are, jal'nSn( (e =a+3 liniile (ire73'are ale n'il'r in3er+re3ri. A&i(en3, 6n 7er7e3area un'r +r'&in7ii r'*ane e<is3 a77en3e (i=eri3e. Un >a7ia 2un'ar, 7u +r'2le*e s+e7i=i7e a(esea 7'n(i9i'na3e i(e'l'%i7 , +ri*ul Knomasticon &aciae (1944) a lui I.I. 4ussu era, (e =a+3, ' re+li7 la s3u(iul lui 1. GerMnNi (1941). :3a(iul a73ual al 7er7e3rii 7'res+un(e unei si3ua9ii *ai %enerale a is3'riei #i ar@e'l'%iei >a7iei r'*ane, sensi2il r*as 6n ur* 6n in&es3i%area anu*i3'r ('*enii la ni&elul s3an(ar(el'r a73uale (+'+ula9ie, s3ru73uri e7'n'*i7e) =a9 (e 7ea a al3'r +r'&in7ii eur'+ene ale I*+eriului. >u+ re&'lu9ia (in 1989 *ul9i (in3re is3'ri7ii +re'7u+a9i (e 7er7e3area >a7iei r'*ane s-au a(a+3a3 =r +r'2le*e #i =r 7'*+le<e la n'ul 7li*a3 is3'ri'%ra=i7, (u+ 7u* n'ua %enera9ie (e 3ineri is3'ri7i 7are s-au ilus3ra3 +rin 7'n3ri2u9ii &al'r'ase au ='r3i=i7a3 sen3i*en3ul 2ene=i7 (e #7'al is3'ri7. Un ul3i*ul (e7eniu 7er7e3area >a7iei r'*ane s-a ra7'r(a3 la =en'*enul (e ren'&are is3'ri'%ra=i7. Un +lan ins3i3u9i'nal un =a+3 n'3a2il es3e 6n=iin9area
#

K. Pa+a7's3ea, Captive ClioA .omanian 7istoriographB un"er Communist .ule , 6n Duropean 7istorB ZuarterlB 26, 1996, +. 181-289H 1l. Zu2, Kri<ont 3nchis% Istoriogra)ia rom>n2 su? "ictatur2, Ia#i, 2888. + V. C@ris3es7u: Istoria militar2 a &aciei romane, ,u7ure#3i, 1937H C. >ai7'&i7iu, La TransBlvanie "ans l Antiquit: ,u7ares3, 194", +. 7"-187H 5. 5a7rea, >. )u('r, &acia 3n timpul st2p>nirii romane: 6n Istoria .om>niei, I, ,u7ure#3i, 1968, +. 34"-476H 5. 5a7rea, 1iaa 3n &acia roman2, ,u7ure#3i, 1969H >. )u('r, Kltenia roman2Y, ,u7ure#3i, 1978H C.C. Pe3'les7u, Scurt2 istorie a &aciei romane, ,u7ure#3i, 199"H i"em, &acia #i Imperiul .oman% &e la ;ure?ista p>n2 la s)>r#itul Antichit2ii , ,u7ure#3i, 2888, +. 18"-324H 5. ,r2ules7u, &acia /eli9, 6n Istoria .om>niei, ,u7ure#3i, 1998, +. "8-134H 1. ,ejan, &acia /eli9% Istoria &aciei .omane, )i*i#'ara, 1998H >. Pr'3ase (7''r(.), &acia roman2, 6n Istoria .om>nilor% II% &aco[romani: romanici: alogeni, ,u7ure#3i, 2881, +. 3"-287.

#+

Ins3i3u3ului (e :3u(ii Clasi7e (1997) un 7en3ru (e 7er7e3are al Ca7ul39ii (e Is3'rie #i Cil's'=ie a Vni&ersi39ii Q,a2e# ,'lNai (in Cluj al 7rui ('*eniu +rin7i+al (e 7er7e3are es3e is3'ria #i ar@e'l'%ia >a7iei r'*ane, 7u +re7(ere is3'ria #i ar@e'l'%ia *ili3ar, ar@e'l'%ia =unerar, +'+ula9ia #i s'7ie3a3ea, s+iri3ualia3ea an3i7, =en'*enul r'*aniDrii (in +ers+e73i& 7'*+ara3 3. >u+ 1989, ('73'ra3ul a re(e&eni3 a73i&i3a3ea #3iin9i=i7 7ea *ai 7rea3i&. ; serie (e 3eDe (e ('73'ra3 a2'r(Sn( +r'2le*a3i7i n'&a3'are au u3iliDa3 n'i ins3ru*en3e #i n'i *e3'(e (e in&es3i%are, 7are au a(us reDul3a3e n'3a2ile 4. -'ile 7er7e3ri au 7u3a3 s i(en3i=i7e 3rs3urile 7are (e'se2es7 ' +r'&in7ie r'*an (e al3a unele =iin( (e3er*ina3e (e is3'ria +re+r'&in7ial, al3ele (a3'rSn(u-se =a+3ului 7 ni#3e 7'*uni39i ase*n3'are 6n7e+ 7u 3i*+ul a se *ani=es3a (i=eri3 6n s+a9ii (i=eri3e. >a7ia se (e'se2e#3e (e 3'3 7eea 7e 7un'a#3e* +rin =a+3ul 7 ai7i 7a ur*are a 3i+ului (ur (e 7u7erire a >a7iei, sensi2il (i=eri3 (e ane<area rela3i& =a7il a al3'r +r'&in7ii s3ru73urile e7'n'*i7e, s'7iale #i +'li3i7e ale 4'*ei i*+eriale au ='s3 in3r'(use Qa+r'a+e +es3e n'a+3eR (I. Pis'), iar in3ru*en3ul +rin7i+al a ='s3 7'l'niDarea *asi&. Cel (e al !VII-lea C'n%res In3erna9i'nal +en3ru s3u(iul Cr'n3ierel'r I*+eriului 4'*an (Zalu, 1-18 se+3e*2rie 1997) a 7'ns3i3ui3 un *'*en3 (e re=erin9 +en3ru e&aluarea ni&elului a3ins (e is3'ria #i ar@e'l'%ia >a7iei r'*ane, 7u +re7(ere (e 7er7e3rile re=eri3'are la li*es #i ar*a3a r'*an 5. 1#a(ar, 7er7e3area is3'riei >a7iei r'*ane r*Sne, la 6n7e+u3ul a7es3ui n'u *ileniu, un ('*eniu Q7lasi7R ((in +7a3e nu #i +ri'ri3ar, (a3'ri3 *ai ales +re7ari39ii resursel'r =inan7iare al'7a3e 7er7e3ril'r ar@e'l'%i7e) al is3'ri'%ra=iei r'*Sne#3i, +e *sura unei e+'7i (e e<7e+9ie e+'7a r'*an re+reDen3Sn( 6n 7a(rul is3'riei 4'*Sniei un *'*en3 (e *a<i* (es7@i(ere s+re is3'ria uni&ersal. Prin i*+lan3area unei 7i&iliDa9ii #i 7ul3uri su+eri'are, +rin sin3eDa e3ni7 realiDa3, epoca roman2 7'ns3i3uie un moment[cheie 7are a a&u3 7ele *ai 6nse*na3e 7'nse7in9e +en3ru e&'lu9ia is3'ri7 ul3eri'ar a s+a9iului 7ar+a3' (unrean.
. %

;uletinul Institutului "e Stu"ii Clasice 1, a+rilie 2881% 5ul3e (in3re a7es3e 3eDe (e ('73'ra3 +u2li7a3e 'ri a=la3e 6n 7urs (e +u2li7are re+reDin3 7'n3ri2u9ii is3'ri'%ra=i7e re*ar7a2ileL 4. 1r(e&an, 1iaa municipal2 3n &acia roman2, )i*i#'ara, 1998H C.$. ;+reanu, &acia roman2 #i ;ar?aricum, )i*i#'ara, 1998H 1(ela Pa0i, Populaia "in &acia "e nor" 3n lumina i<voarelor epigra)ice, >iss., Cluj, 1998H 1l. >ia7'nes7u, Statut social #i repre<entare artistic2 3n &acia roman2% Contri?uii la istoria elitelor provinciale , >iss., Cluj, 1998H 1. $usar, Celi #i germani 3n &acia roman2 , Cluj, 1999H P. $W%el, !ltimele "ecenii ale st2p>nirii romane 3n &acia NTraianus &ecius[AurelianusQ, >iss., Cluj, 1999H 1. 4us7u, Provincia &acia 3n istoriogra)ia antic2, >iss. Cluj, 2881H C. FD(a7, Circulaia monetar2 3n &acia #i 3n provinciile 3nvecinate "e la Traian la Constantin, Cluj, 2882. 1 .oman /rontier Stu"ies% Procee"ings o) the OT th International Congress o) .oman Stu"ies (e(. -. Fu(ea), Zalu, 1999.

#.

Capitolul 1

DACIA AVGVS I !ROVI"CIA


1#1 Con$titui%ea p%ovin&iei Da&ia
?a s7ur3 &re*e (u+ s=Sr#i3ul 7elui (e-al ('ilea rD2'i (a7'-r'*an6 =iin( universa &acia "evicta7- s-a 7'ns3i3ui3 +r'&in7ia >a7ia8. Vni7a +r'&in7ie 3rans(anu2ian a I*+eriului 4'*an, >a7ia -&eri3a2il propugnaculum Imperii- a&ea r'lul s3ra3e%i7 (e a se+ara *asele 2ar2are n'r(-(unreneH >a7ia a&ea *enirea (e asi%ura +r'3e79ia 3eri3'riil'r su(-(unrene ale I*+eriului, 6n +ri*ul rSn( +rin iD'larea 7el'r ('u nea*uri sar*a3i7e ale iaDN%il'r #i r'<'lanil'r9. >a7ia a ='s3 ul3i*a (in3re +r'&in7iile eur'+ene 6n3e*eia3e (e r'*ani 6n ur*a 7u7eririi unei re%iuni (in ;ar?aricum. -i7i ' al3 +r'&in7ie eur'+ean a I*+eriului 4'*an n-a a&u3 ' =r'n3ier a3S3 (e lun% 7u lu*ea 2ar2ar, 7eea 7e e<+li7 unele +ar3i7ulari39i ale >a7iei r'*ane, 6n +ri*ul rSn( +'n(erea ele*en3ului *ili3ar 6n &ia9a Pr'&in7iei. Prin ur*are, anal'%iile +'3ri&i3e s+e7i=i7ului >a7iei 3re2uie 7u3a3e 6n +r'&in7iile (e +e li*esul eur'+ean, 7are se a+r'+ie (e >a7ia +rin +reDen9a *asi& a ar*a3ei, s3ru73ur s'7ial #i ni&el (e 7i&iliDa9ie. Cu7erirea #i 3rans='r*area >a7iei 6n +r'&in7ie r'*an, au ='s3 7'n7e+u3e a (ura #i nu e<7lusi& (a3'ri3 *suril'r *ili3are, 7i
4

&espre cau<ele cuceririi #i trans)orm2rii &aciei 3n provincie roman2: a se ve"ea D% Ci<eC: Epo&a lui %aian: ;ucure#ti: OPWM: p% XRW-XLV Ncu ?i?liogra)ia esenial2Q% Cu privire la epoca traianic2: pe l>ng2 monogra)ia )un"amental2 a lui .% Pari?eni: Opti'u$ !%in&ep$: I-II: Messina: OPXL-OPXT: a se ve"ea #i cea mai recent2 sinte<2A =% ;enett: %a(an Opti'u$ !%in&ep$: Lon"on: OPPT% 7 A#a gl2suie#te inscripia "e la Corinth NAE OPHV: X \ IDRE: II: HLTQ: care re"2 cariera lui C% Caelius Martialis participant la se7un(a e<+e(i3i'ne (a7i7a% < Constituirea provinciei &acia r2m>ne relativ o?scur2: "eocam"at2: mai ales "ac2 3n acest proces se 3nglo?ea<2 #i perioa"a anilor OMX-OML% A se ve"ea: !i$o 1))3: p% O-P] !etole$&u 1))5: p% VT-RO] &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% HW% $ Lutt*a+ 1),-: p% OMM sq] !i$o 1))3: p% HM%

#%

*ai 7u sea* 7el'r +ri&in( asi%urarea &ie9ii #i +r's+eri39ii Pr'&in7iei18. Un ur*a +ri*ului rD2'i (in3re )raian #i >e7e2al, +rin +a7ea (in anul 182 unele 3eri3'rii l'7ui3e (e (a7'-%e9i in3r su2 s3+Snirea 4'*eiL 5un3enia, su(ul 5'l('&ei, es3ul ;l3eniei #i su(es3ul )ransil&aniei +Sn la ;l3 sun3 ane<a3e 5'esiei In=eri'r 11, (in 7are &'r =a7e +ar3e +Sn la s=Sr#i3ul e+'7ii 3raiane 12. )'3 6n anul 182 ,ana3ul, &es3ul ;l3eniei #i su(ul )ransil&aniei (la su( (e 5ure#ul *ijl'7iu) '7u+a3e =er* (e 73re r'*ani, 7are au 7'ns3rui3 7as3re #i (ru*uri- 7'ns3i3uiau un (is3ri73 *ili3ar r'*an, su2 7'n(u7erea 7'nsularului Cn. Pinarius 1e*ilius Ci7a3ri7ula P'*+eius ?'n%inus13, a=la3 6n =run3ea ar*a3ei (e '7u+a9ie. Cassius >i' a=ir* 7, (u+ 6n7@eierea +ri*ului rD2'i (a7i7, )raian Xls 'as3e la :ar*iDe%e3usa, +unSn( %arniD'ane #i 6n res3ul 9riiR14, iar &es3i%iile ar@e'l'%i7e 7'n=ir* +reDen9a unei %arniD'ane r'*ane ='r*a3 (in &e<ila9ii a+ar3inSn( le%iunil'r IIII Cla&ia Celi<, I 1(iu3ri<, II 1(iu3ri< #i VI Cerra3a- 6n 7a+i3ala re%al a lui >e7e2al1". Un3r-un re7en3 s3u(iu, I. Pis' es3e (e +rere 7 &e<ila9iile le%i'nare sun3 a3es3a3e la :ar*iDe%e3usa nu*ai 6n7e+Sn( (in 186 +. C@r.16. Cele a+ar9inSn( le%iunil'r II 1(iu3ri< #i VI Cerra3a ar =i r*as 7S3e&a luni sau 7S9i&a ani, 6n 3i*+ 7e &e<ila9ia le%iunii IIII Cla&ia Celi< a s3a9i'na3 la :ar*iDe%e3usa 4e%ia +r'2a2il
###

Ioana ;og"an C2t2niciu: Da&ia .i $t%ate/ia %o'an0: 3n CivRo'Da&: p% OO sq% &espre papirusul 7unt: a se ve"ea Fonte$: I: OPLV: p% VLT-VTO #i .% SBme: Danu1ian !ape%$: OPTO :p% OXX sqq% #+ ;% ,erov: 3n 2lio HT: OPRP: p% XPL sqq] C%C% Petolescu: L3o%/ani$ation 4e la Da&ie $ou$ %a(an et 5a4%ien: 3n Da&ia"S XP: O-X: OPWR: p% VR-VT] !i$o 1))3: p% R-T% #. N% ,ostar: Lon/inu$# Dio Ca$$iu$ L6VIII7 127 185: 3n AIIA Ia.i OH: OPTL: p% RH sqq% #% Cassius &io: 5i$t# Ro'#: LW: P: TA YZ [Y\]YZ^_`ab cb d_\efg_h_iaj[k l]Y]mf^nb, Yob Y_ pmmkb qn\]b r\as\]tu `f]m]vnb. #1 I% ,lo"ariu: Sa%'i9e/etu$a Re/ia 4u%ant le %e/ne 4e %a(an: 3n A&ta:" XL-HM: I^O: OPWP-OPPH: p% XO-XR% A se ve"ea 3ntreaga "iscuie la &% Protase: Cn4 a &09ut &apitala lui De&e1al n 'na %o'anilo%; <n nou pun&t 4e ve4e%e: 3n :e'o%iile $e&=iei 4e .tiin=e i$to%i&e .i a%>eolo/i&e : seria I1: tom% ''II: OPPT: p% LO-TM% #4 !i$o 2???: p% XOO-XOH NLes ve9illations lgionares "e Sarmi<egetusa .egiaQ%

#1

+Sn la s=Sr#i3ul ('*niei lui )raian 17. >u+ a7eea, D'na ='s3ei 7a+i3ale (a7i7e a 7'n3inua3 s =ie su+ra&e%@ea3 (e 3ru+a (in 7as3rul (e la ;r#3i'ara (e :us18. >a7 6ns %arniD'ana ='r*a3 (in &e<ila9iile le%i'nare a ='s3 ins3ala3 la :ar*iDe%e3usa 4e%ia la s=Sr#i3ul +ri*ului rD2'i (a7i7, a3un7i es3e (e +resu+us 7 re%ele (a7 -lsa3 s ('*neas7 +es3e res3ul >a7iei ne7u7eri3e-, 3re2uie s =i reDi(a3 (in a7es3 *'*en3 un(e&a la n'r( (e 5ure#ul *ijl'7iu, +'a3e 6n 7e3a3ea (e la Pia3ra Crai&ii19. ;ri7u*, +a7ea (in anul 182 7'ns=in9ea '7u+area un'r 3eri3'rii ale 4e%a3ului (a7 #i, (a7 a&e* 6n &e(ere in3er&alul s7ur3 +Sn la 3rans='r*area sa in3e%ral 6n +r'&in7ie r'*an, 7'n=erirea s3a3u3ului (e re9 amicus28 lui >e7e2al 3re2uie s =i a&u3 6n +ers+e73i& ' &ii3'are ane<are la I*+eriu. >e al3=el, al3e ('u =a+3e luarea 3i3lului 3riu*=al (e &acicus (e 73re )raian, (u+ 6n3'ar7erea sa la 4'*a, 6n (e7e*2rie 182, #i 7'ns3ruirea, 6n3re 7ele ('u rD2'aie, a %ran(i'sului +'( +es3e >unre, la >r'2e3a- au se*ni=i7a9ia in7'n3es3a2il 7 *area *aj'ri3a3e a (i=i7ul39il'r (e 7u7erire a >a7iei au ='s3 6n&inse 6n +ri*ul rD2'i, 7 6*+ra3ul )raian 7'nsi(era >a7ia lui >e7e2al *ul3 sl2i3 *ili3ar, a+r'a+e (e 6n=rSn%erea =inal. P'(ul (e la >r'2e3a, 7a+'('+er a 3e@ni7ii an3i7e, nu +u3ea =i 7'n7e+u3 #i realiDa3 (e7S3 6n i(eea 7 >a7ia era 7a #i 7u7eri3 #i 7 &a (e&eni +r'&in7ie a I*+eriului 4'*an, lu7ru 'are7u* +re=i%ura3 (e &i73'riile (e7isi&e (in +ri*ul rD2'i (a7'r'*an. Un a7es3e 6*+rejurri, +are *ai =ires7 s 7'nsi(er* 7 6n7e+u3urile +r'7esului (e 'r%aniDare a +r'&in7iei >a7ia (a3eaD (in anii 182-18" 7@iar (a7, 6n s3a(iul a73ual al 7er7e3rii +ersis3 ' anu*e i*+re7iDie 6n 3er*in'l'%ie 21. P'3ri&i3 in3er+re3rii Pr'=. I.
#7 #<

!i$o 2???: p% XOH% St%o1el 1)@4: p% OVW] D% Nmeth: 3n Ep>e'"ap T: OPPT: p% OMR sq% #$ C% Kpreanu: Ve$tul Da&iei Ro'ane .i Ba%1a%i&u' n epo&a lui %aian: 3n CivRo'Da&: p% HM% +=%=% +ilCes: Ro'an$7 Da&ian$ an4 Sa%'atian$ in t>e Fi%$t an4 Ea%lA Se&on4 Centu%ie$ : 3n ;% 7artleB: =% +acher Ne"s%Q: Ro'e an4 5e% "o%t>e%n !%ovin&e$: Lon"on: OPWH: p% XLW-XTM% +# N% ,ostar: op# &it#: p% VWA provincie 3n curs "e organi<are] C%C% Petolescu: op# &it#: p% VWA organi<are "e sine st2t2toare%

#4

Pis', 7a vir consularis, P'*+eius ?'n%inus era legatus Augusti pro praetore al +r'&in7iei >a7ia, (ar +rin +r'&in7ie nu 3re2uie s 6n9ele%e* +r'&in7ia 7'ns3i3ui3 in )ormam provinciae re"igere - 7i *ai (e%ra2 ('*eniul (e 7'*+e3en9 al 7'nsularului, D'na 6n 7are a7es3a 6#i e<er7i3a imperium-ul22. Ca+3urarea lui P'*+eius ?'n%inus (e 73re >e7e2al #i e&eni*en3ele 7elui (e-al ('ilea rD2'i (a7'r'*an au s3'+a3, 3e*+'rar, a7eas3 e&'lu9ie. :+re (e'se2ire (e +ri*ul rD2'i (a7'-r'*an -6n 7are ar*a3ele 5'esiei :u+eri'r #i In=eri'r au ju7a3 r'lul +rin7i+al-, 6n 7el (e-al ('ilea (a&Sn( 7a s7'+ 7u7erirea >a7iei (e la n'r( (e 5ure#ul *ijl'7iu), +'n(erea ar*a3ei Pann'niei 6n (es=#urarea '+era9iunil'r *ili3are 3re2uie s =i ='s3 *ai *are23. Un &ara anului 186 rD2'iul era 6n7@eia3, iar 4e%a3ul (a7 6#i 6n7e3a e<is3en9a. 1s3=el, (u+ 7e ane<ase >'2r'%ea, I*+eriul 4'*an 6n%l'2a a7u* #i 5un3enia, su(ul 5'l('&ei, ;l3enia, ,ana3ul #i )ransil&ania. )'3'(a3, ' +reDen9 *ili3ar r'*an si%ur su2 )raian e se*nala3 6n su(ul ,asara2iei, (e la ;rl'&0a +Sn la )Nras, la %urile -is3rului24. Cea *ai *are +ar3e a )ransil&aniei, ,ana3ul #i &es3ul ;l3eniei &'r ='r*a, 6n anul 186, +r'&in7ia >a7ia 7'ns3i3ui3, 7u* sa &Du3, +rin ane<area 3eri3'riului unui s3a3 2ar2ar. )eri3'riile n'r((unrene 7u7eri3e la 182 +. C@r. es3ul ;l3eniei, 5un3enia, su(es3ul )ransil&aniei, su(ul 5'l('&ei- au ='s3 ali+i3e 5'esiei In=eri'r. Celelal3e 3eri3'rii n'r(-(unrene 7u7eri3e Cri#ana, 5ara*ure#, 7en3rul #i n'r(ul 5'l('&ei- nu &'r =i ane<a3e I*+eriului 4'*an, r*SnSn( 6n s3+Snirea (a7il'r li2eri.

++ +.

!i$o 1))3: p% H Al% &iaconescu: Da&ia un4e% %a(an# So'e o1$e%vation$ on Ro'an ta&ti&$ an4 $t%ate/A: 3n N% ,u"ea N7rsg%Q: Beit%B/e 9u% +enntni$ 4e$ %C'i$&>en 5ee%e$ in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en NA&ta:" HV^O: OPPT: Son"ererscheinungQ: p% XX-HO% +% N% ,ostar: Alio1%iD: 3n Lato'u$ XL: OPLT: p% PWT-PPP] D% &iehl: 3n RE 'I1 O NOPVXQ: col% OWLX: s%v% A%a$%

#7

Cu +ri&ire la 6n3in(erea >a7iei 3raiane2", se +'a3e +re7iDa 7 =r'n3ierele su(i7e #i su(-es3i7e ale n'ii +r'&in7ii se 6n&e7inau 7u 5'esia :u+eri'r #i In=eri'r, 6n 3i*+ 7e %rani9a es3i7 era =i<a3 la +'alele Car+a9il'r ;rien3ali, (in7'l' (e 7are se 6n3in(ea ;ar?aricumul. 5ai +u9in 7lar es3e si3ua9ia =r'n3ierei &es3i7e. Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii se 7'nsi(er 7 >a7ia 3raian era *ai e<3ins s+re &es3 (e7S3 >a7ia :u+eri'r #i P'r'lissensis (e (u+ 118-119 +. C@r26. 4eDu*Sn(, 3eri3'riile (a7i7e 7u7eri3e (e )raian au ='s3 6*+r9i3e 6n3re n'ua +r'&in7ie >a7ia (,ana3ul, ;l3enia (e &es3, )ransil&ania) #i 5'esia In=eri'r (res3ul ;l3eniei, 5un3enia, )ransil&ania (e su(-es3, 5'l('&a (e su(). U*+ra3ul 7u7eri3'r a 6n3e*eia3 6n >a7ia un sin%ur 'ra# colonia Sarmi<egetusa27, (ar a 6n3re+rins ' a*+l 7'l'niDare 7u su+u#i ai I*+eriului. Un anii 118-119 6*+ra3ul $a(rian +r'7e(eaD la ' re'r%aniDare a 3eri3'riil'r n'r(-(unrene 28. 1nu*i3e D'ne &'r =i a2an('na3e (5'l('&a (e su(, 5un3enia es3i7 #i 7en3ral, +'a3e #i al3e 3eri3'rii), (ar &'r r*Sne s3ri73 su+ra&e%@ea3e (e I*+eriu 29. Ce a *ai r*as 6n s3+Snirea 4'*ei (in ='s3ele +'sesiuni 3rans(anu2iene ale 5'esiei In=eri'r &a ='r*a ' n'u +r'&in7ie, &acia In)erior. 17eas3 +r'&in7ie a 7u+rins 6n +rin7i+al &alea ;l3ului. )eri3'riul (in n'r(ul )ransil&aniei in3ra7ar+a3i7e, +Sn +e 7ursul rSuril'r 5ure# #i 1rie#, a 7'ns3i3ui3 ' n'u +r'&in7ie, &acia Porolissensis% 4es3ul 3eri3'riului (a7i7 ()ransil&ania 7en3ral, ,ana3ul #i &es3ul ;l3eniei) (e&enea +r'&in7ia &acia Superior% 17eas3 6*+r9ire 3eri3'rial nu +are s se *ai =i s7@i*2a3 +Sn 6n &re*ea 6*+ra3ului Fallienus. :in%ura *'(i=i7are, in3r'(us (e 5ar7us 1urelius la 169 +. C@r., &a =i ins3i3uirea unui 7'*an(a*en3 uni=i7a3 +en3ru 7ele 3rei +r'&in7ii (a7i7e (Tres &aciae), 7are &'r ='r*a (e+1

C%C% Petolescu: op# &it#: p% VP] !i$o 1))3: p% T: )ig% O] &% Protase: Le$ E%ontiF%e$ 4e la p%ovin&e 4e la Da&ie au te'p$ 4e l3e'pe%eu% %a(an: 3n O'a//io a Dinu A4a'e.teanu Ne"% M% Porum?Q: Clu6: OPPL: p% OHR-OHW: )ig% O] i4e': 3n I$tRo'nilo% II: p% HW-VO% +4 C%7% Kpreanu: 3n CivRo'D: p% HO sq% +7 I% Piso: Le te%%itoi%e 4e la &olonia Sa%'i9e/etu$a: 3n Ep>e'"ap R: OPPR: p% LH-WX% +< C%C% Petolescu: 3n Da&ia"S XP: OPWR: p% VR-RL] &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% VO-VH% +$ N% ,ostar: <nit0=ile 'ilita%e 4in &a$tellu'8ul %o'an 4e la Ba%1o.i : 3n Danu1iu$ O: OPLT: p% OMT-OOH%

#<

a7u* 6nain3e ' uni3a3e a(*inis3ra3i& su2 7'n(u7erea unui sin%ur %u&erna3'r. ;r%aniDarea >a7iei 7a +r'&in7ie r'*an s-a =7u3 6n(a3 (u+ 7u7erire38. Ca terminus ante quem +'a3e =i a77e+3a3 6n +rin7i+iu anul 118 7Sn( a+are le%en(a *'ne3ar &ACIA A1,1STNiQ P.K1INCIA31% ;r%aniDarea n'ii +r'&in7ii a ='s3 un +r'7es 7'*+le< 6n 7are 7'n7e+erea re9elei (e (ru*uri #i s3a2ilirea %arniD'anei 3ru+el'r re+reDin3 ele*en3ele esen9iale. Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii se 7'nsi(er 7 6n anul 118 sis3e*ul (e=ensi& al >a7iei era (eja 7'ns3i3ui3 #i 7 ='r3i=i7a9iile (=aDa 7u &al (e +*Sn3 a 7as3rel'r) =un79i'nau (eja32. Un lu*ina (i+l'*ei (e la 4an'&aJ (in 14 '73'*2rie 189 33, 7el (in3Si %u&erna3'r al >a7iei +are a =i Iulius :a2inus (186E187 189)34, (a7 6l e<7lu(e* +e P'*+eius ?'n%inus #i a79iunea sa (e a 'r%aniDa ' +r'&in7ie >a7ia ante litteram. Prin7i+ala realiDare a lui Iulius :a2inus a 7'ns3a3 +r'2a2il 6n 'r%aniDarea ra+i( #i ener%i7 a 3eri3'riului 7u7eri3 #i a in=ras3ru73urii sale 7a +r'&in7ie r'*an, 7a #i 6n +lani=i7area 7'l'niDrii #i a 7'ns3ruirii sis3e*ului (e=ensi& al >a7iei r'*ane. :u77es'rul su, >. )eren3ius :7aurianus (wE189 118 w)3", a e<e7u3a3 (e*'2iliDarea *asi& a ar*a3ei (e 7a*+anie 36 #i a 6n3e*eia3, 6n nu*ele 6*+ra3ului 7u7eri3'r, Colonia !lpia Traiana Augusta &acica Sarmi<egetusa37.
..#

!i$o 1))3: p% V sqq% &espre organi<area ProvincieiA 7% +ol)): :i$&ellanea Da&i&a GIIH# Die 2olonie Sa%'i9e/etu$a un4 4ie Ve%*altun/$o%/ani$ation Da+ien$ in t%a(ani$&>e% Ieit: 3n A&ta:" OH: OPTL: p% OMP] i4e': Da&ien: 3n 5an41u&> 4e% eu%opBi$&>en Ji%t$&>aEt$8 un4 So9ial/e$&>i&>te: I: Stuttgart: OPPM: p% LHM% .+ N% ,u"ea: Si$te'ul 4eEen$iv al Da&iei %o'ane# O1$e%va=ii n le/0tu%0 &u Ea9a 4e p0'nt a &a$t%elo%: 3n AIIAClu( OW: OPTR: p% TO-WT% .. =% ,ar?sch: Da$ Blte$te :ilitB%4iplo' EK% 4ie !%ovin9 Da+ien: 3n BV1l RV: OPWP: p% OHT sqq \ i4e': 3n Li'e$ 15: D9eter: OPPO: p% XWO sqq] =% ,ar?sch: N% ,u"ea: De$p%e &ea 'ai ve&>e 4iplo'0 'ilita%0 eli1e%at0 pent%u p%ovin&ia Da&ia: 3n A&ta:! OV-OR: OPPO: p% LO-TR% .% !i$o 1))3: p% OM-OH] C%C% Petolescu: 3n SCIVA VX: O-X: OPPO: p% W sqq% .1 !i$o 1))3: p% OH-OW% .4 IDR I &O NPorolissumQ] IDR I & X NPannoniaQ] IDR I & H NPorolissumQ% .7 CIL III OVVH \ IDR III^X: O] 7% +ol)): 3n A&ta:" OH: OPTL: p% OMO sqq%

#$

Pri*ul (e7eniu al e+'7ii r'*ane 6n >a7ia a s3a3 su2 se*nul au3'ri39ii #i *suril'r lua3e (e optimus princeps )raian, 7are realiDeaD 'r%aniDarea Pr'&in7iei 7@iar (in +ri*ul an, iar 6n anii ur*3'ri +a7i=i7area (e+lin #i 6n7a(rarea >a7iei 6n s3ru73urile I*+eriului. >a7 6n +r'&in7iile '77i(en3ale 4'*a a 7'la2'ra3 7u aris3'7ra9ia l'7al +er*i9Sn( e<is3en9a un'r 7'*uni39i 7u au3'a(*inis3rare (civitates)38, 6n >a7ia 7a(rele s'7iale 3ra(i9i'nale au ='s3 s+ar3e, 7eea 7e a (us la e&i79iunea aris3'7ra9iei (a7e. Un 7'*+ara9ie 7u al3e +r'&in7ii r'*ane, >a7ia se (e'se2e#3e (e 3'3 7eea 7e 7un'a#3e* +rin =a+3ul 7 ai7i s3ru73urile e7'n'*i7e, s'7iale #i +'li3i7e r'*ane au ='s3 in3r'(use Xa+r'a+e +es3e n'a+3eR (I. Pis'), iar ins3ru*en3ul +rin7i+al a ='s3 7'l'niDarea *asi&. 1#a se e<+li7, (e al3=el, ra+i(i3a3ea r'*aniDrii >a7iei (un (e7eniu x). Un anul 118 +. C@r. le%en(a *'ne(el'r i*+eriale &ACNiaQ CAPNtaQ (e&ine, se*ni=i7a3i&, &ACIA A1,1STNiQ P.K1INCIA39. -'ul 3i+ ilus3reaD e&'lu9ia realiDa3 (e +r'&in7ia n'r(-(unrean 6n sensul a(a+3rii ei la ri3*ul &ie9ii r'*aneH a#a(ar a7eas3 le%en( *'ne3ar e<+ri*, (e'+'3ri&, in3e%rarea >a7iei 6n &as3ul an%renaj al I*+eriului #i +a7i=i7area (e+lin E s3a2ili3a3ea +r'&in7iei 3raiane.

1#2 A4'ini$t%a=ia Da&iei %o'ane


Ca ur*are a 7u7eririi sau a 6n7'r+'rrii +a#ni7e 6n I*+eriu, 3eri3'riul unei +r'&in7ii (e&enea ager pu?licusH as3=el 3re2uie 6n9eles 7un's7u3ul 3e<3 al juris3ului Faius (II, 7)L in eo NprovincialiQ solo
.<

_n provinciile celtice occi"entale: 3n"eose?i 3n ,allia: principala )orm2 "e organi<are 3n perioa"a ime"iat urm2toare cuceririi era 7i&i3as +ere%rina Nav>n"u-#i originea 3n uniunea "e tri?uriQ: c)% 7% +ol)): 3n Rau'o%4nun/ i' RC'i$&>en Rei&>: M@mchen: OPWP: p% P sqq: XO sqq% Pentru situaia asem2n2toare "in provinciile "un2rene c)% ,% +inCler: "o%i&u' un4 Ro': 3n A"RJ II^L: OPTT: p% OPP #i nota WH] A% MGcsB: 3n 5an41u&> 4e% eu%opBi$&>en Ji%t$&>aEt$8 un4 So9ial/e$&>i&>te O: Stuttgart: OPPM: p% RWH N"espre cele OT civitates peregrinae "in PannoniaQ] A% MGcsB: Ge$ell$&>aEt un4 Ro'ani$ation in 4e% %C'i$&>en !%ovin9 :oe$ia Supe%io%: ;u"apest: OPTM: p% XR-XP% .$ RIC II: XWW: nr% LXO% &espre personi)icarea Provinciei: a se ve"ea M% Macrea: De la Bu%e1i$ta la Da&ia po$t%o'an0# Repe%e pent%u o pe%'anen=0 i$to%i&0 Ne"% M% ;2r?ulescuQ: Clu6: OPTW: p% ORW-OLL N!e%$oniEi&0%ile Da&iei n a%ta .i pe 'one4ele %o'aneQ] Carmen Maria Petolescu: LI:C: III^O: p% HOMHOX: s%v% Da&ia%

+-

"ominium populi .omani est vel Caesaris48. Prin ur*are, "ominium Caesaris nu se*ni=i7 ('*eniul i*+erial 7i ager pu?licus (in +r'&in7iile i*+eriale, +e 7are 6*+ra3ul 6l a(*inis3reaD +'3ri&i3 3e'riei 7'ns3i3u9i'nale a Prin7i+a3ului, 6n nu*ele +'+'rului r'*an. Cun79ia unei +r'&in7ii r'*ane era a7eea (e a asi%ura se7uri3a3ea =r'n3ierel'r, lini#3ea in3ern #i +er7e+erea i*+'Di3el'r 41. Asen9ial era i*+lan3area un'r s3ru73uri e7'n'*i7e 7are s sus9in 3ru+ele (e '7u+a9ie42. &acia Augusti provincia a ='s3 7'ns3i3ui3 +rin3r-un (e7re3le%e i*+erial (le9 provinciae)43 +r'*ul%a3 (e )raian, 6nain3e (e 6na+'ierea sa la 4'*a. Le9 provinciae 7'n9inea, ='ar3e +r'2a2il, s3a3u3ul, +rin7i+iile (e 'r%aniDare #i 7'n(u7ere ale +r'&in7iei, +re&e(ea i*+'Di3ele 73re =is7ul i*+erial, =i<a =r'n3ierele #i uni39ile *ili3are 6nsr7ina3e 7u +aDa 3eri3'riului +r'&in7ial. Un3rea%a 'r%aniDare *ili3ar, 7i&il-a(*inis3ra3i&, e7'n'*i7 #i =is7al a Pr'&in7iei n'r(-(unrene a ='s3 =7u3 (u+ le%ile %enerale (in I*+eriu, (e (re+3 +u2li7 #i +ri&a3, +rin i*+le*en3area ins3i3u9iil'r (e %u&ernare #i a(*inis3rare s+e7i=i7e e+'7ii Prin7i+a3ului 44. In3e%rarea >a7iei 3raiane 6n I*+eriul 4'*an s-a realiDa3 +rin ins3i3u9ii s+e7i=i7e, e<e*+lar 'r%aniDa3eL a(*inis3ra9ia +r'&in7iei, ar*a3a #i =is7ul i*+erial4". Un3r-' +r'&in7ie (e =r'n3ier 7a >a7ia, 7u un r's3 s+e7ial 6n s3ra3e%ia i*+erial, r'lul =a73'rului *ili3ar 6n (es=#urarea &ie9ii r'*ane a ='s3, =r 6n('ial, 7'+le#i3'r. Uns (e ai7i nu se +'a3e 3ra%e 7'n7luDia 7 >a7ia a&ea ' 'r%aniDare 3eri3'rial-a(*inis3ra3i&
%-

Pentru 3ntreaga pro?lematic2: a se ve"ea =% ;leicCen: In p%ovin&iali $olo 4o'iniu' populi Ro'ani e$t vel Cae$a%i$: 3n C>i%on V: OPTV: p% HRP-HLT% %# M%7% CraU)or": O%i/ini e $viluppi 4el $i$te'a p%ovin&iale %o'ano: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% OTT sqq% %+ M%7% CraU)or" Ne"%Q: L3i'pe%o %o'ano e le $t%uttu%e e&ono'i&>e e $o&iali 4elle p%ovin&e: Como: OPWL% %. &espre le< +r'&in7iaeL 1% `otropa: Le 4%oit %o'ain en Da&ie: Amster"am: OPPM: p% HX sq% %% :a&%ea 1)-): p% XP-HO] &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% VR sqq% %1 C% LepelleB Ne"%Q: Ro'e et l3intL/%ation 4e l3E'pi%e 44 av# M#8C# N 2-? ap# M#8C#: tomul X% App%o&>e$ %L/ionale$ 4u 5aut8E'pi%e %o'ain: Paris: OPPW%

+#

(e 7ara73er *ili3ar46. >e al3=el, 6n e+'7a Prin7i+a3ului +reDen9a unei ase*enea e<7e+9ii 6n 'r%aniDarea unei 6n3re%i +r'&in7ii nu es3e 7un's7u3. )raian a 'r%aniDa3 >a7ia 7a +r'&in7ie i*+erial 47, 7'n(us (e un (ele%a3El'79ii3'r al 6*+ra3ului legatus Augusti pro praetore% 17es3a a+ar9inea 'r(inului sena3'rial #i era vir consularis, a(i7 6n(e+linise an3eri'r 7ea *ai 6nal3 *a%is3ra3ur la 4'*a, 7'nsula3ul 'r(inar sau su==e73. 1+ar3enen9a a7es3ui legatus la 'r(inul sena3'rial es3e in(i7a3 #i +rin ='r*ula pro praetore, 7are 6l (esi%neaD 7a *an(a3ar al 6*+ra3ului in&es3i3 cum imperio. 1se*enea 3u3ur'r *e*2ril'r 'r(inului sena3'rial, le%a3ul 7'nsular +'ar3 3i3lul (e vir clarissimus. Fu&erna3'rul (legatus Augusti pro praetore) >a7iei era re+reDen3an3ul 6*+ra3ului 6n (u2la 7ali3a3e (e 7'*an(an3 al ar*a3ei #i #e=-su+re* al a+ara3ului a(*inis3ra3i& al +r'&in7iei. In&es3i3 7u imperium, %u&erna3'rul a&ea ' au3'ri3a3e a2s'lu3 6n ('*eniul *ili3ar, +re7u* #i 6n 7el a(*inis3ra3i&-juri(i7 (juris(i79ia asu+ra 3u3ur'r +r'&in7ialil'r, *ili3ari #i 7i&ili, 7e39eni #i ne7e39eni)48. Un +eri'a(a Prin7i+a3ului, %u&ern'ra3ul 7i&il era 6n =un79ie (e 7'*an(a*en3ul *ili3ar, inse+ara2il (e a7es3a 49. >ura3a *an(a3ului unui %u&erna3'r era &aria2il, (u+ Cassius >i' ( 7ist% .om% "2, 23, 2) li*i3a '2i#nui3 =iin( (e 7el +u9in 3 ani #i (e 7el *ul3 " ani. ?a in3rarea 6n =un79ie %u&erna3'rul +ri*ea (in +ar3ea 6*+ra3ului man"ata principis, ins3ru79iuni %enerale #i (e +rin7i+iu +ri&in( a(*inis3ra9ia +r'&in7iei, un(e el %u&erna 6n &ir3u3ea a7es3ui
%4

Ioana ;og"an C2t2niciu: De$p%e apa%i=ia o%a.elo% .i $tatutul a&e$to%a n Da&ia %o'an0: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% XXX-XXR] &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% RX-RR% %7 Cu privire la a"ministraia &aciei romane: a se ve"ea !etole$&u7 A4'DR: p% WWMWWX] !i$o 1))3: p% L-P] B0%1ule$&u 1))@: p% RX sqq: LV sq% %< Th% Mommsen: 3n 5e%'e$ XR: OWPM: p% XLT-XTO% Pentru competenele 6uri"ice ale guvernatorului: a se ve"ea #i 1% `otropa: op# &it#: p%HP sq: VV sqq% %$ A% ;ouch-Leclercq: :anuel 4e$ in$titution$ %o'aine$O: Paris: OPHO: p% OPR-XOT NA4'ini$t%ation 4e$ p%ovin&e$Q% Mai recentA D% Lo Cascio: Le te&ni&>e 4ell3a''ini$t%a9ione: 3n A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: II%X: Torino: OPPO: p% OOP-OPO] .% 7aensch: Capita p%ovin&ia%u'# Statt>alte%$it9e un4 !%ovin9ialve%*altun/ in 4e% %C'i$&>en 2ai$e%9eit: Main< am .hein: OPPT%

++

*an(a3, a&Sn( au3'ri3a3ea #i 7'*+e3en9ele in7luse 6n imperium. ?a ni&el +r'&in7ial, imperium 6nsea*n 7'*an(a #i juris(i79ia su+re*"8. Pen3ru e<er7i3area a3ri2u9iil'r 7e-i re&eneau 6n 7a(rul *a%is3ra3urii 7i&ile 6n +r'&in7ia sa, %u&erna3'rul a&ea la (is+'Di9ie un o))icium 7are 3re2uia s asi%ure (es=#urarea n'r*al a &ie9ii +r'&in7iale. Un reali3a3e a7es3 o))icium res3rSns #i e<7lusi& *ili3ar era i*+r'+riu +en3ru a(*inis3rarea unei +r'&in7ii. In3e%rarea era asi%ura3 (e =a+3 +rin s3ru73urile e7'n'*i7'-s'7iale r'*ane #i +rin +rin7i+iul 3i*'7ra3i7, 7are se a=la la 2aDa s3ru73urii +'li3i7e "1. Fu&erna3'rul (e9inea #i au3'ri3a3ea ju(i7iar, iar 7a *a%is3ra3 su+re*, 6n *'*en3ul in3rrii 6n =un79ie, el ((ea -6n 2aDa lui ius e"incen"i, 7a +rae3'rul la 4'*a- un e(i73 ( e"ictum provinciale)"2 6n 7are se +re7iDa X+r'%ra*ulR su X(e %u&ernareR #i 7are era ' i*+'r3an3 surs (e (re+3 +u2li7. ?a 1+ulu*, la es3 (e 7as3rul le%iunii !III Fe*ina, a ='s3 i(en3i=i7a3 praetorium consularis, se(iul %u&erna3'rului 7'nsular al 7el'r )rei >a7ii #i al a(*inis3ra9iei +r'&in7iale"3. Un 7'n7luDie, %u&erna3'rul era '*ul 7are (e9inea, +ra73i7, =rSiele +u3erii 6n >a7ia. :e +resu+une 7 %u&erna3'rul 7'nsular era se7'n(a3 (e un procurator Augusti (e ran% (u7enar"4 7u a3ri2u9ii =inan7iare "". 4e+reDen3an3 al Cis7ului i*+erial"6, +r'7ura3'rul =inan7iar rs+un(ea (e a(*inis3rarea =inan9el'r (+er7e+erea i*+'Di3el'r 7u&eni3e =is7ului i*+erial, +la3a s'l(el'r, e&i(en9a 7@el3uielil'r ne7esare a+ara3ului a(*inis3ra3i& al +r'&in7iei). Pr'7ura3'rii
11#

Th% Mommsen: RC'i$&>e$ Staat$%e&>tO: I: Leip<ig: OWWT: p% XX: OOL-OHL% /r% 1ittingho)): 3n Atti 4ei Conve/ni Lin&ei 23# Renania Ro'ana : .oma: OPTL: p% TH sqq% 1+ D"ict prin care se sta?ileau 3n prima parte normele "reptului roman pentru cet2enii a)lai 3n provincie: iar 3n cea "e a "oua normele "reptului aplica?il peregrinilor% 1. Al% &iaconescu: I% Piso: 3n !olE4il I: p% TX-TH% Pentru planul +rae3'riu*-ului: c)% I% Piso: 3n Ca%nuntu' Ma>%1u&> OPPH-OPPV: p% XMR: )ig% X% 1% 7%-,% P)laum: Le$ p%o&u%ateu%$ LPue$t%e$ $ou$ le 5aut8E'pi%e %o'ain: Paris: OPRM: p% RV% 11 P>n2 acum: 3n epoca traian2: un ast)el "e procurator [repre<entant al /iscului imperial- nu este atestat epigra)ic: c)% 7%-,% P)laum: A1%L/L 4e$ p%o&u%ateu%$ LPue$t%e$: Paris: OPTV: p% OT% 14 !i$o 1))3: p% P%

+.

=inan7iari (procuratores Augusti) a+ar9ineau 'r(inului e7&es3ru #i +ur3au 3i3lul (e vir egregius. ?a :ar*iDe%e3usa a ='s3 i(en3i=i7a3 #i 7er7e3a3 ar@e'l'%i7 se(iul +r'7ura3'rului =inan7iar al 7el'r )rei >a7ii "omus procuratoris"7. 4e+reDen3an9ii +u3erii 7en3rale se a=lau 6n +r'&in7ia >a7ia 6n e<er7i9iul unei =un79ii +u2li7e 7are, +en3ru ei, re+reDen3a ' e3a+ 6n 7arier (cursus honorum). >e l'iali3a3ea #i +r'=esi'nalis*ul 7u 7are 6#i 6n(e+lineau *isiunea 6n7re(in9a3, (e+in(ea e&'lu9ia ul3eri'ar a 7arierei l'r. Pen3ru a +u3ea =i a(*inis3ra3 3eri3'riul >a7iei r'*ane a ='s3 (i&iDa3 6n civitates #i territoria. ;r%aniDarea 3eri3'riului 6n >a7ia es3e +u9in 7un's7u3"8. Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii nu se +'a3e +re7iDa (i&iDarea 3eri3'riului >a7iei 6n civitates"9. ;ra#ele (e (re+3 r'*an (*uni7i+ii #i 7'l'nii) 6#i (eli*i3au 3eri3'riile. ?e%iunile +'se(au 3eri3'rii +r'+rii (prata legionis), la =el 7a #i uni39ile au<iliare. .egiones +ar a =i 3eri3'rii a=la3e su2 7'n3r'l *ili3ar, 7u* se 6n3S*+l 6n >a7ia P'r'lissensis, +e :'*e#, un(e su2 F'r(ian al III es3e a3es3a3 regio AnsNamensium), un (is3ri73 *ili3ar (e %rani9 68H si3ua3 6n D'na (e =r'n3ier, a7eas3 regio se a=la su2 juris(i79ia unui 2ene=i7iar (su2'=i9er 7u a3ri2u9ii a(*inis3ra3i&e) al %u&erna3'rului Pr'&in7iei agens su? sigNnisQ Samum cum regNioneQ AnsNamensiumQ 61. ; serie (e territoria au ='s3 3re7u3e 6n +a3ri*'niul 6*+ra3ului ( patrimonium Caesaris), 2ene=i7iile e<+l'a3rii l'r re&enin( =is7ului i*+erial 62. Un s=Sr#i3, s-au 7'ns3i3ui3 #i 3eri3'rii rurale, un e<e*+lu e+i%ra=i7 '=erin(u-l :u7i(a&a, 7are era, 6n se7'lul III, 7en3rul unui ase*enea 3eri3'riu (territorium Suci"avense)63.

17

7% &aicoviciu: &% Alicu: Colonia <lpia %aiana Au/u$ta Da&i&a Sa%'i9e/etu$a: OPWV: p% OHX-OVR] I% Piso: 3n I!E RM: OPWH: p% XHH-XRO] i4e': 3n I!E PP: OPPH: p% XXH-XXL% 1< &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% RX-RR% 1$ A%4evan 1))@: p% OH% 4C% &aicoviciu, 3n A&ta:" H: OPLL: p% OLW-OTM% 4# CIL: III: TLHH% 4+ :a&%ea 1)-): p% XPP% 4. IDR7 II: OPM] c)% Ioana ;og"an C2t2niciu: op# &it#: p% XXO sq] A%4evan 1))@: p% TH sq%

+%

1#3 O%/ani9a%ea Da&iei $u1 %aian


U*+ra3ul 7u7eri3'r reu#e#3e 'r%aniDarea Pr'&in7iei 7@iar (in +ri*ul an (e s3+Snire r'*an 64, iar 6n anii ur*3'ri +a7i=i7area (e+lin #i 6n7a(rarea >a7iei 6n s3ru73urile I*+eriului 4'*an. )raian a 'r%aniDa3 3eri3'riul >a7iei 6n &e(erea '29inerii unei ='r*ule (e asi%urare a 'r(inii in3erne #i a +r's+eri39ii ne7esare s3a2ili39ii Pr'&in7iei6". :+re (e'se2ire (e 7eea 7e 7un'a#3e* 6n al3e +r'&in7ii r'*ane, 6n >a7ia s3ru73urile e7'n'*i7e, s'7iale #i +'li3i7e r'*ane au ='s3 in3r'(use Xa+r'a+e +es3e n'a+3eR (Pr'=. I. Pis'), iar ins3ru*en3ul +rin7i+al al ='s3 7'l'niDarea *asi& 66. -u*rul n'il'r &eni9i era (eja 6nse*na3 su2 )raian #i, 7eea 7e es3e i*+'r3an3, *ul9i erau 7e39eni r'*ani67. >e al3=el, +a7i=i7area >a7iei a ='s3 ur*a3 (e (e*'2iliDarea *asi& a ar*a3ei (e 7a*+anie. Prin a7es3e *asi&e lsri la &a3r, la nu*rul *are al 7'l'ni#3il'r 7i&ili, s-au a(u%a3 #i &e3eranii. A&i(en3, a3un7i 7Sn( (is7u3* (es+re 7'l'niDarea ini9ial (in e+'7a 3raiani7 a&e* 6n &e(ere >a7ia in3ra7ar+a3i7 (6*+reun 7u ,ana3ul #i &es3ul ;l3eniei)H aceasta es3e +r'&in7ia +e 7are ' 7'l'niDeaD )raian, iar nu su(ul >a7iei 7are a3un7i nu era provincia &acia. >e al3=el, ni7i al3e 3eri3'rii (a7i7e a=la3e su2 s3+Snire r'*an 6n e+'7a 3raian -5un3enia, ane<a3 5'esiei In=eri'r, #i D'na (e la &es3 (e 5un9ii 1+useni, 6n3re 5ure# #i )isa, intra provinciam 7a s3a3u3 juri(i7, a(i7 a+ar9inSn( >a7iei 3raiane- n-au ='s3 7'l'niDa3e (e )raian. Un e+'7a 3raian n'ua Pr'&in7ie 7'ns3i3uia un 'r%anis* *ili3ar #i a(*inis3ra3i& uni3ar. :is3e*ul (e=ensi& al >a7iei a ='s3 ela2'ra3 6n7 (e )raian, =iin( ul3eri'r 7'*+le3a3 #i a*+li=i7a3 (e
4%

_nceputul aciunii se "atorea<2 3mp2ratului care a petrecut: pro?a?il: c>teva luni 3n &acia "up2 s)>r#itul r2<?oiului: c)% M% ;2r?ulescu: 3n I$tRo'nilo% II: p% TV% 41 &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% VL-VT% 44 Dutropius W: L: XA a)raianus &i73a >a7ia e< 3'3' 'r2e 4'*an' in=ini3as e' 7'+ias @'*inu* 3rans3ulera3 a( a%r's e3 ur2es 7'len(as: c)% in=ra Capitolul V% 47 La acest argument apelea<2 apropiaii 3mp2ratului 7a"rian pentru a-l "etermina s2 renune la intenia "e a a?an"ona &acia prin anii OOT-OOWA s2 nu lase at>ia cet2eni romani pra"2 ?ar?arilor NDutropius W: L: XQ%

+1

6*+ra9ii ur*3'ri, +Sn 6n se7'lul al III-lea. ; (a3 7u ='n(area coloniae !lpiae Traianae Augustae &acicae Sarmi<egetusae 3re2uie s se =i =i<a3 #i 7elelal3e uni39i 3eri3'riale, a 7r'r 7'n(i9ie juri(i7 era s3a2ili3 (e le9 provinciae. Pr'&in7ia n'r(-(unrean 7rea3 (e )raian s-a a=la3 +e 3i*+ul a7es3ui 6*+ra3 su2 au3'ri3a3ea unui legatus Augusti pro praetore (e ran% 7'nsular (vir consularis). >a7ia 3raian era a#a(ar ' +r'&in7ie i*+erial (e ran% 7'nsular. 4an%ul 7'nsular al %u&erna3'rului era i*+us -+'3ri&i3 re%ulil'r (u+ 7are ' +r'&in7ie a 7rei ar*a3 a&ea *ai *ul3 (e ' le%iune nu +u3ea =i 7'n(us (e7S3 (e un legatus 7'nsular68- (e =a+3ul 7 6n +r'&in7ia 3raian, al3uri (e nu*er'ase au9ilia, s3a9i'nau ('u le%iuni69L !III ,emina #i IIII /lavia /eli9. Cen3rul (e 7'*an( al %u&erna3'rului 7'nsular al >a7iei 3raiane se a=la 6n +ri*ul rSn( la Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa 78, (a3'ri3 =a+3ului 7 'ra#ul era si3ua3 la *ijl'7ul (is3an9ei (in3re 7ele ('u 7as3re le%i'nare, ,erD'2is #i 1+ulu*. >es7'+erirea (i+l'*ei *ili3are (e la 4an'&aJ71, 6n 1986, a *'(i=i7a3 7r'n'l'%ia %u&erna3'ril'r >a7iei 6n 3i*+ul lui )raian. >in n'ua (i+l'*, 7are (a3eaD (in 14 '73'*2rie 189, a=l* (es+re 19 au9ilia (3 alae #i 16 cohortes) 7 sunt in &acia su? &% Terentio Scaurianus. -'u3a3ea 7'ns3 6n *en9iunea "imissis honesta missione a Iulio Sa?ino. 1#a(ar, s'l(a9ii =useser lsa9i la &a3r (e Iulius :a2inus, (ar (e7re3ul i*+erial ( constitutio) (e a7'r(are a 7e39eniei a 6n3SrDia3 +Sn la 14 '73'*2rie 189, 7Sn( %u&erna3'r al >a7iei era >. )eren3ius :7aurianus. 17es3 7aD es3e anal'% 7u 7el al (i+l'*ei (e la F@erla (in 18 au%us3 123, a7'r(a3 &e3eranil'r un'r uni39i quae sunt in &acia Porolissensi su? Livio ,rapo , (ar "imissis honesta missione per Marcium Tur?onem 72% Prin ur*are, 6n lu*ina (i+l'*ei (e
4<

A% von &omas<eUsCi: Die Ran/o%4nun/ 4e$ %C'i$&>en 5ee%e$Q: -*ln-,ra<: OPLT: p% OTR% &espre rangul consular al guvernatorilor&aciei 3n epoca traian2A D% .itterling: RE 'II X NOPXRQ: col% OXWH: OHPO sq] D% ,roag: RE 1 A NOPHVQ: col% LLP sqq% 4$ !i$o 2???: p% XMW-XOO: XXM-XXV% 7C% &aicoviciu: 3n RE Suppl 'I1 NOPTVQ: col% LXH: LVP] !i$o 1))3: p% P% 7# AE OPPM: WLM] =% ,ar?sch: N% ,u"ea: 3n A&ta:! OV-OR: OPPO: p% LO-TR] C%C% Petolescu: 3n SCIVA VX: O-X: OPPO: p% WR-PO% 7+ IDR I: &ipl& T%

+4

la 4an'&aJ, Iulius :a2inus a2ia a7u* 7un's7u3 6n +r's'+'%ra=ia I*+eriului- a+are 7a +ri*ul %u&erna3'r al >a7iei 3raiane, (e +rin anii 186-187 +Sn 6n 18973. Ceilal9i legati 7'nsulari ai >a7iei 7un's7u9i 6n 3i*+ul lui )raian sun3 >. )eren3ius :7aurianus (wE189 118Ew) 74, ur*a3 (e C. 1&i(ius -i%rinus (118E112 - w11")7", 7'n3ra7an(i(a3ul lui $a(rian la 3r'nul i*+erial, #i C. Iulius yua(ra3us ,assus (117) 76, *'r3 7u '7aDia 3ul2urril'r +r'&'7a3e (e sar*a9ii iaDN%i 6n anii 117-118. I*+'r3an9a s3ra3e%i7 a +r'&in7iei #i 7'*+le<i3a3ea +r'2le*el'r (e ai7i e<+li7 =a+3ul 7 )raian a a7'r(a3 %u&ern'ra3ul >a7iei nu*ai 7'nsularil'r 7u e<+erien9 7are +ar3i7i+aser, 7a %enerali, la rD2'aiele (a7i7e77.

1#4# Reo%/ani9a%ea Da&iei $u1 5a4%ian


Un e+'7a inau%ura3 (e ur7area +e 3r'n a lui $a(rian (117138), s3ra3e%ia I*+eriului r'*an 7un'a#3e ' serie (e 3rans='r*ri *eni3e s-' a(a+3eDe n'ii 'rien3ri a +'li3i7ii e<3erne i*+eriale 78. >u+ e+'7a (e 7u7eriri #i *a<i* e<+ansiune a I*+eriului su2 )raian, $a(rian in3en9i'neaD s re&in la +'li3i7a s3ra3e%i7 +'s3ula3 (e 1u%us3us79. I*e(ia3 (u+ +reluarea +u3erii, $a(rian 'r('n re3ra%erea ar*a3ei (in +r'&in7iile (e (in7'l' (e Au=ra3 5es'+'3a*ia, 1ssNria #i 1r*enia 5are. C@iar (a7 +'3ri&i3 unei re7en3e in3er+re3ri- a7es3e +r'&in7ii =useser, se +are, a2an('na3e 6n7 (e )raian88, 7a ur*are a re&'l3el'r iD2u7ni3e 6n ;rien3 6n7 6nain3e (e *'ar3ea sa, n'ul 6*+ra3 se &e(e ne&'i3 s 3ra% 7'n7luDiile
7. 7%

!i$o 1))3: p% OM-OH: nr% O% !i$o 1))3: p% OH-OW: nr% X% 71 !i$o 1))3: p% OP-XH: nr% H% 74 !i$o 1))3: p% XH-XP: nr% V% 77 C%C% Petolescu: Le$ lL/at$ 4e la Da&ie $ou$ %a(an : 3n A&ta:" XL-HM NOPWPOPPHQ: I^O: OPPV: p% VR-VW% 7< C)% 3n general A%.% ;irleB: 5a4%ian t>e Re$tle$$ E'pe%o%: Lon"on [ NeU borC: OPPT% 7$ Cassius &io: LP: R: X] S5A7 vita 5a4%iani OM: H% <A%.% ;irleB: op# &it#: p% TW%

+7

7a*+aniei 'rien3ale a +re(e7es'rului su, renun9Sn( la 7u7eririle a7es3uia81. C'r3i=i7area un'r D'ne ale limes-ului (ri(i7area &alului (in ,ri3annia, 6n3rirea limes-ului Fer*aniei :u+eri'r, 7'ns3i3uirea a+rrii liniei ;l3ului 6n >a7ia) 7'ns3i3uie se*nul renun9rii la e<+ansiune82. Un a7ela#i 3i*+, $a(rian &a 6n7e+e 7'ns'li(area I*+eriului 6n =r'n3ierele e<is3en3e. 179iunile sale (e ='r3i=i7are a %rani9el'r, ins+e79iile 3ru+el'r ('&e(es7 +re'7u+area +en3ru a 'r%aniDa ' (e=ensi& (e *a<i* e=i7ien9 83. Un 7'n3e<3ul a7es3ei n'i 'rien3ri +'li3i7e, s3ra3e%ia I*+eriului r'*an (e&ine una (e=ensi& +rin e<7elen9, 6n 7are se 6n7ear7 e&i3area 7'n=li73el'r, iar rD2'aiele sun3 (use 7u s7'+ul (e7lara3 al *en9inerii +7ii 84. Pa9 .omana, +e 7are )raian 6n7er7ase s ' i*+un lu*ii 2ar2are +rin 7rearea unei +r'&in7ii n'r(-(unrene, s-a ('&e(i3 7urSn( +re7ar. C@iar 6nain3e *'ar3ea lui )raian (11 au%us3 117), au a&u3 l'7 la >unrea (e 5ijl'7 #i (e B's e&eni*en3e %ra&e 8" +r'&'7a3e (e sar*a9ii-iaDN%i (in +us3a +an'ni7 #i (e sar*a9iir'<'lani (in D'nele n'r(-+'n3i7e 86. )ri2urile sar*a3i7e (in &es3 #i (in es3, ne*ul9u*i3e (e n'ua l'r si3ua9ie 6n ur*a rD2'aiel'r lui )raian #i a 6n3e*eierii +r'&in7iei >a7ia, a3a7 a7u* =r'n3ierele I*+eriului, +r'=i3Sn( (e sl2irea (e=ensi&ei r'*ane 6n ur*a (isl'7rii un'r 7'n3in%en3e i*+'r3an3e +e =r'n3ul +ar3@i7 87. :ar*a9ii a3a7 >a7ia 6n7 6nain3e (e *'ar3ea lui )raian, (u+ 7u* in(i7 3ri*i3erea la >unre 6n &ara anului 117 +. C@r. a e<+eri*en3a3ului %u&erna3'r al :Nriei, C. Iulius yu(ra3us ,assus, 6n =run3ea unui 7'r+ e<+e(i9i'nar88.
<#

&% .uscu: %a4i=ia lite%a%0 &u p%ivi%e la a1an4on0%ile te%ito%iale 4in ti'pul lui 5a4%ian: 3n O'"G: p% VRP sqq% <+ -% Christ: Ge$&>i&>te 4e% %C'i$&>en 2ai$e%9eit: M@nchen: OPPX: p% HXV% <. S5A7 vita 5a4%iani OM: L% <% Cassius &io LP: R: X] S5A7 vita 5a4%iani R: O-X% <1 K anali<2 "etaliat2 a evenimentelor #i i<voarelorA Ru$$u 1),3% Mai recent: pro?lematica a )ost reluat2 c)% Sto1el 1)@-: p% PMV-PLT% <4 Krosius: 5i$to%ia%u' a4ve%$u' pa/ano$ 1II: OH: VA 2ellu* 7'n3ra :ar*a3as. <7 St%o1el 1)@-: p% PVR-PVL%

+<

>u+ 7u* sun3 rela3a3e e&eni*en3ele 6n 7istoria Augusta89 a3a7ul iaDN%il'r +are a 6n7e+e 7'n7'*i3en3 sau la s7ur3 3i*+ (u+ 7el al r'<'lanil'r. Fra&i3a3ea +eri7'lului es3e in(i7a3 #i (e =a+3ul 7 %u&erna3'rul C. Iulius yua(ra3us ,assus #i-a a=la3 s=Sr#i3ul 6n a7es3e lu+3e. -'ul 6*+ra3 P. 1elius $a(rianus, a=la3 (eja 6n (ru* s+re 4'*a, se %r2e#3e s+re =r'n3ul (unrean +en3ru a res3a2ili si3ua9ia. U*+ra3ul s'se#3e la >unrea (e B's 73re s=Sr#i3ul anului 117 98. P'3ri&i3 is3'ri'%ra=iei an3i7e, &enin( la >unre, $a(rian a s3a3 7@iar un *'*en3 6n 7u*+n (a7 s *en9in +r'&in7ia 3rans(anu2ian sau s-' a2an('neDe 91. :e*ni=i7a3i& a+are 6n a7es3 7'n3e<3 *sura lua3 (e 7'*an(a*en3ul r'*an (e a se (e*'n3a su+ras3ru73ura (e le*n a +'(ului +es3e >unre (in3re P'n3es #i >r'2e3a92. Un 7ele (in ur* 6ns 6*+ra3ul (e7i(e s =a7 =a9 si3ua9iei93. Pa7i=i7area r'<'lanil'r, 7are se re&'l3aser (a3'ri3 re(u7erii s3i+en(iil'r, (u+ 7u* rela3eaD 7istoria Augusta94, se realiDeaD +rin 3ra3a3i&e (use 7u re%ele l'r 9". P'3ri&i3 unei al3e in3er+re3ri96, (u+ 7e +a7ea =usese 6n7@eia3 +rin a7es3 3ra3a3, r'<'lanii ar =i lua3 (in n'u ar*ele #i ar =i a3a7a3 ' serie (e 7as3re (in 5un3eniaH un in(i7iu 6n a7es3 sens =iin( e<ilul +'li3i7 al re%elui
<<

St%o1el 1)@-: p% PVL] A%.% ;irleB: op# &it#: p% WM% &espre cariera lui ;assus 3n &acia c)% !i$o 1))3: p% XH-XP Nmai ales p% XWQ: nr% V% <$ S5A7 vita 5a4%iani L: L% $St%o1el 1)@-: p% PRT% Op%eanu 1))@: p% RX cre"e c2: iern>n" 3n ;ithBnia: 3mp2ratul ar )i sosit la &un2re a?ia 3n prim2vara anului OOW: ceea ce e greu "e cre<ut: "at2 )iin" situaia grav2 care se ivise pe limesul "un2rean% $# Dutropius W: L: X% A se ve"ea 3ntreaga "iscuie asupra presupusei tentative "e a?an"onare a &aciei su? 7a"rian: c)% &% .uscu: !%ovin&ia Da&ia n i$to%io/%aEia anti&0: &iss%: Clu6-Napoca: XMMO: p% TW-WT% $+ Cassius &io LW: OH: L% $. S5A: vita 5a4%iani L: LA au(i3' (ein 3u*ul3u :ar*a3'ru* e3 4'<'lan'ru* +rae*isis e<er7i3i2us 5'esia* +e3i3. $% S5A7 vita 5a4%iani L: WA 7u* re%e 4'<'lan'ru* qui (e i**inu3is s3i+en(iis quaere2a3ur, 7'%ni3', ne%'3i', +a7e* =e7i3. $1 Acesta va )i )ost acel P% Aelius .asparaganus care ulterior va primi cet2enia roman2: "up2 cum o atest2 o inscripie "e la Pola NCIL: 1: HX: HH \ ILS: WRX: WRHQ: un"e se a)la pro?a?il 3n e9il: c)% St%o1el 1)@-: p% PRT] A%.% ;irleB: op# &it#: p% WL% $4 Op%eanu 1))@: p% RH sq%

+$

4as+ara%anus. C. ;+reanu +une 6n=rSn%erea a7es3ei a ('ua re&'l3e a r'<'lanil'r +e sea*a lui y. 5ar7ius )ur2'. Cu +ri&ire la a7eas3 i+'3eD, %reu (e a77e+3a3, es3e (e '2ser&a3 7 7'*an(a lui y. 5ar7ius )ur2' se +laseaD 6n >a7ia #i 6n Pann'nia In=eri'r, a(i7 are 7a ('*eniu (e 7'*+e3en9 D'na (e la &es3ul >a7ieiH *ai *ul3, +en3ru un al ('ilea 7'n=li73 7u r'<'lanii li+se#3e 'ri7e in(i7iu. ; 7'nse7in9 (ire73 a 3ul2urril'r +r'&'7a3e (e r'<'lani es3e a2an('narea 5un3eniei #i su(ului 5'l('&ei, 7are =useser 6n7'r+'ra3e (e )raian 5'esiei In=eri'r #i 'r%aniDarea =r'n3ierei (e su(-es3 a >a7iei +e ;l3 97. As3e +'si2il 7a r'<'lanil'r s li se =i +er*is a#eDarea 6n a7es3e 3eri3'rii a2an('na3e. 5ul3 *ai +eri7ul's a ='s3 a3a7ul sar*a9il'r iaDN%i (in +us3a +ann'ni7. IaDN%ii re+reDen3aser un ='7ar (e 3ur2ulen9e 6n7 (in +eri'a(a i*e(ia3 ur*3'are 7u7eririi >a7iei 7Sn(, ne*ul9u*i9i (e =a+3ul 7 )raian nu le re3r'7e(ase un 3eri3'riu 7are le =usese lua3 (e >e7e2al98, a3a7 =r'n3ierele Pann'niei In=eri'r 6n 186-187 +. C@r. 99, =iin( 6n=rSn9i (e $a(rian, +e a3un7i %u&erna3'r al a7es3ei +r'&in7ii188. >u+ *'ar3ea lui )raian, +r'=i3Sn( (e =a+3ul 7 (e=ensi&a r'*an (e +e >unre =usese sl2i3 +rin +le7area un'r uni39i +e =r'n3ul +ar3@i7, iaDN%ii a3a7 >a7ia #i Pann'nia In=eri'r. Un a7es3e 6*+rejurri, $a(rian (e7i(e ' re'r%aniDare a >a7iei181 ini9ial 6n ('u, a+'i 6n 3rei +r'&in7ii *ai *i7i, (ar *ai e=i7ien3 (e a+ra3182. Un3re 3i*+ ajun% +e =r'n3ul (unrean #3irile (es+re 3ul2urrile is7a3e la 4'*a (e 7'*+l'3ul 7'nsularil'r 183. Prin3r-' a79iune ra+i( a lui 133ianus 7'*+l'3ul a ='s3 an@ila3, (ar
$7 $<

;% ,erov: 3n 2lio HT: OPRP: p% XOM] A%.% ;irleB: op# &it#: p% WV sqq% C% Kpreanu: Ve$tul Da&iei Ro'ane .i Ba%1a%i&u' n epo&a lui %aian: 3n CivRo'D: p% XP sq% $$ Cassius &io LW: OM: H% C)% St%o1el 1)@-: p% PVW] !i$o 1))3: p% XOX] A%.% ;irleB: op# &it#: p% RX% #-S5A7 vita 5a4%iani H: PA ?e%a3us +'s3ea +rae3'rius in Pann'nia* in=eri're* *issus (s7. $a(rianus) :ar*a3as 7'*+ressi3, ... '2 @'7 7'nsul =a73us es3. #-# !i$o 1))3: p% HX: arat2 pe ?un2 "reptate c2 aceast2 reorgani<are tre?uia s2 )ie reali<at2: sau cel puin iniiat2 3n pre<ena 3mp2ratului% #-+ C%C% Petolescu: 3n Da&ia"S XP: OPWR: p% RH-RR] !i$o 1))3: p% HM sqq] &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% VT-RM% #-. A% von Premerstein: Da$ Attentat 4e% 2on$ula%e auE 5a4%ian i' Ma>%e 11@ n# C>%#: Leip<ig: OPMW%

.-

e<e7u9ia a +a3ru (in3re 7ei *ai +res3i%i'#i %enerali ai lui )raian 184 a a=e73a3 #i *ai *ul3 +'Di9ia n'ului 6*+ra3. Un 7'nse7in9, $a(rian 3re2uie s +rseas7 D'na =r'n3ului #i s se 6n(re+3e ra+i( 73re 4'*a un(e (re+3ul su la su77esiune era +us la 6n('ial. -e&'i3 s +le7e s+re 4'*a, $a(rian las 7'*an(a ar*a3ei, a(i7 a 3ru+el'r (in Pann'nia In=eri'r #i (in >a7ia, 6n *Sinile unui %eneral e<+eri*en3a3 y. 5ar7ius )ur2' ('* (e 6n7re(ere 7are 6#i (e*'ns3rase 7ali39ile 6n A%i+3, Cirenai7a #i 5aure3ania), 7are 6ns nu era sena3'r. 1#a(ar, 7'n(u7erea '+era9iil'r *ili3are a ='s3 6n7re(in9a3 unui %eneral 6nDes3ra3, y. 5ar7ius )ur2', Xs+e7ialiDa3R 6n "eprimen"um tumultum (3'7*ai re+ri*ase re&'l3a (in 5aure3ania) 18". 17es3ui +ers'naj (e ran% e7&es3ru i se a7'r( ' 7'*an( e<7e+9i'nal 6n7re(in9Sn(u-i-se +r'&iD'riu (a" tempus) %u&ernarea >a7iei #i a Pann'niei In=eri'r, +r'&in7ii 7are +Sn a3un7i =useser %u&erna3e (e legati (e ran% sena3'rial. Un 7eea 7e +ri&e#3e =un79ia a7'r(a3 (e $a(rian %eneralului su +en3ru a +u3ea 6n(e+lini a7eas3 sar7in, '+iniile is3'ri7il'r sun3 6n7 6*+r9i3e186. Un esen9, a&e* (e-a =a7e 7u ('u 3eDe. Vnii is3'ri7i 7'nsi(er 7 se +'3 (is3in%e ('u e3a+e 6n 7'*an(a lui )ur2'L una 7u 7'*+e3en9e li*i3a3e 6n 3i*+ul 7S3 $a(rian s-a a=la3 +e =r'n3ul (unrean #i al3a, 7u 7'*+e3en9e s+'ri3e, (u+ +le7area 6*+ra3ului s+re 4'*a. P'3ri&i3 a7es3ei in3er+re3ri, 3i3lul 7u 7are y. 5ar7ius )ur2' -a&Sn( su2 7'*an(a sa ('u le%iuni- a %u&erna3 3e*+'rar 7ele ('u +r'&in7ii ar =i ='s3 7el (e prae)ectus187. IaDN%ii sun3 +rin#i as3=el 6n3r-un 7le#3e #i 6n=rSn9i. )ur2' a (e9inu3 7'*an(a e<7e+9i'nal +Sn +rin iunie 118 7Sn( i s-ar =i 6n7re(in9a3 ' al3 *isiune 7a %u&erna3'r al >a7iei, a&Sn( 3i3lul (e prae)ectus AegBpti188. 1#a(ar, 6nain3e (e a se re6n3'ar7e la 4'*a un(e ajun%e la 9 iulie 118- $a(rian l-ar =i in&es3i3 +e
#-% #-1

S5A7 vita 5a4%iani T: X% S5A: vita 5a4%iani R: W% #-4 A se ve"ea 3ntreaga "iscuie la &% .uscu: !%ovin&ia Da&ia n i$to%io/%aEia anti&0: &iss%: Clu6-Napoca: XMMO: p% TO-TL% #-7 S5A: vita 5a4%iani L: TA 5ar7iu* )ur2'ne* +'s3 5aure3ania* +rae=e73urae in=ulis 'rna3u* Pann'niae >a7iaeque a( 3e*+us +rae=e7i3.

.#

)ur2' 7u un 3i3lu e7@i&alen3 7u 7el (e +re=e73 al A%i+3ului, sin%urul =un79i'nar (e ran% e7&es3ru 7are era in&es3i3 7u imperium #i +u3ea 7'*an(a le%iuni. >. 4us7u 7'nsi(er 6ns 7 6n +asajele 6,7 #i 7,3 (in 7istoria Augusta a&e* (e-a =a7e 7u un (u2le3 #i, +rin ur*are, y. 5ar7ius )ur2' nu a (e9inu3 6n >a7ia #i Pann'nia ('u =un79ii se+ara3e, 7i ('ar ' sin%ur 7'*an(, 7u 3i3lul 'n'ri=i7 (e prae)ectus AegBpti189% Un s+rijinul a7es3ei i+'3eDe 7er7e33'rul 7lujean in&'7 =a+3ul 7 3i3ula3ura (e prae)ectus AegBpti se +'3ri&ea 7el *ai 2ine si3ua9iei, (in +un73 (e &e(ere juri(i7, 7'ns3a3Sn( +e 2un (re+3a3e 7 )ur2' a a&u3 su2 7'*an(a sa 7ele ('u +r'&in7ii (Pann'nia In=eri'r #i >a7ia), nu nu*ai ar*a3ele l'r #i 7 a7ela#i +ers'naj (e ran% e7&es3ru es3e 6nsr7ina3 7u (e=ini3i&area re'r%aniDrii >a7iei, ini9ia3 (e $a(rian, 7eea 7e +resu+une a7'r(area unui imperium pro praetore, e%al 7u 7el al unui %u&erna3'r +r'&in7ial (e ran% sena3'rial, a 7rui =un79ie ' 6n(e+linea. PunSn( un 7a&aler 6n =run3ea a ('u +r'&in7ii (e ran% sena3'rial $a(rian a 6n7l7a3 re%ulile, 6ns a7eas3 6n7l7are s-a +e3re7u3 su2 ' =a9a( 7'ns3i3u9i'nal a7'r(Sn(u-i-se lui )ur2' 3i3lul 'n'ri=i7 (e prae)ectus AegBpti sin%urul =un79i'nar (e ran% e7&es3ru 7are (is+unea (e un imperium i(en3i7 7u 7el al %u&erna3'ril'r (e ran% sena3'rial118. C'n3e<3ul (e nesi%uran9 (e la 6n7e+u3ul ('*niei 6l (e3er*in +e $a(rian s a2an('neDe 5un3enia, su(ul 5'l('&ei #i, +r'2a2il, &es3ul ,ana3ului, 7a #i D'na (e la &es3 (e 5un9ii 1+useni, 6n3re 5ure# #i )isa. Cr s =i ='s3 7'l'niDa3e su2 )raian, a7es3e re%iuni &'r =i 6n 7'n3inuare s3ri73 su+ra&e%@ea3e (e r'*ani. I*+eriul *en9ine +e *ai (e+ar3e 7a+e3ele (e +'( (e la ,ar2'#i 111 #i
#-<

S5A7 vita 5a4%iani: T: HA a$a(rianusz 4'*a* &eni3 >a7ia )ur2'ni 7re(i3a, 3i3ul' 1e%N+3ia7ae +rae=e73urae, qu' +lus au73'ri3a3is @a2ere3, 'rna3'. &espre cariera lui Z% Marcius Tur?o: a se ve"ea C%C% Petolescu: 3n Da&ia"S HT: OPPH: p% XWR-XPM% #-$ &% .uscu: op# &it#: p% TL% Anterior: pe ?a<a "atelor epigra)ice: I% Piso: Ce%tain$ a$pe&t$ 4e l3o%/ani$ation 4e la Da&ie %o'aine: 3n RR5 OX: OPTH: p% OMMM-OMMV: a6unsese la aceea#i conclu<ie% ##!lpian: Di/# O: OTA Prae=e73us 1e%N+3i n'n +rius (e+'nis +rae=e73ura* e3 i*+eriu*, qu'( a( si*ili3u(ine* +r'7'nsulis le%e su2 1u%us3' ei (a3u* es3. C)% #i ,% Al)*l"B: 3n I!E HL: OPTP: p% XVM%

.+

;rl'&0a112, 7a +un73e s3ra3e%i7e (e in3eres. 4e%iunile a2an('na3e (in +r'&in7iile 5'esia In=eri'r #i >a7ia re+reDen3au ='ar3e +u9in 6n 7'*+ara9ie 7u &as3ele 3eri3'rii 7u7eri3e (e )raian 6n ;rien3 #i la 7are $a(rian renun9a a7u*, rea(u7Sn( =r'n3iera es3i7 a I*+eriului +e Au=ra3. Prin7i+ala 7'nse7in9 a 7riDei (e la >unrea (e B's a 7'ns3a3 6n re'r%aniDarea 3eri3'riil'r n'r(-(unrene ale >a7iei #i 5'esiei In=eri'r. Planul (e re'r%aniDare a ='s3 ela2'ra3 (e 73re $a(rian #i an3urajul su113, #i 3re2uie s =i ='s3 3rans*is +rin man"atum lui y. 5ar7ius )ur2', %u&erna3'rul >a7iei. >u+ 7u* 7'ns3a3a +e 2un (re+3a3e I. Pis', a7eas3 re'r%aniDare 3re2uia s =ie realiDa3, sau *7ar ini9ia3, 6n +reDen9a 6*+ra3ului 114. >u+ &i73'ria asu+ra iaDN%il'r, +en3ru a (e=ini3i&a re'r%aniDarea >a7iei, ini9ia3 (e $a(rian, y. 5ar7ius )ur2' *ai r*Sne un 3i*+ 6n >a7ia, (u+ 7are +lea7 la 4'*a =iin( nu*i3 prae)ecus praetorio. Pen3ru a +u3ea asi%ura se7uri3a3ea D'nei in3ra7ar+a3i7e nu7leul >a7iei- #i +en3ru a *en9ine (i&iDarea lu*ii 2ar2are, I*+eriul r'*an a 3re2ui3 s a77e+3e ' serie (e sa7ri=i7ii, 7'n7re3iDa3e +rin 7e(area un'r 3eri3'rii #i re'r%aniDarea 7el'r r*ase su2 s3+Snire r'*an. :u2 %u&ern'ra3ul e<7e+9i'nal al lui y. 5ar7ius )ur2' se realiDeaD, 6n7 (in 118, re'r%aniDarea a(*inis3ra3i& a 3eri3'riil'r n'r(-(unrene11". >u+ 3re7erea s3rii e<7e+9i'nale, >a7ia r'*an a+are 7u ' n'u 'r%aniDare #i 7u s3ru73uri +'li3i7'-a(*inis3ra3i&e (i=eri3e. $a(rian a re'r%aniDa3 3eri3'riile r'*ane n'r(-(unrene 6n 3rei +r'&in7ii. &acia Superior *'#3enea 7ea *ai *are +ar3e a +r'&in7iei 3raiane >a7ia ()ransil&ania, ,ana3ul #i &es3ul ;l3eniei) #i a&ea 6n
###

M% ;ru"iu: <n &a$tellu' %o'an 4e$&ope%it la Gala=i .i $e'niEi&a=ia lui : 3n Danu1iu$ OM: OPWM: p% RP-TX% ##+ S% Sanie: 3n A&ta:" XL-HM NOPWP-OPPHQ: I^O: OPPV: p% OT% ##. &espre a*i7i 3n calitate "e consilieri ai 3mp2ratului: c)% /% Millar: >e E'pe%o% in t>e Ro'an Jo%l4: Lon"on: OPPX: OOM-OXX% ##% !i$o 1))3: p% HX% ##1 &espre reorgani<area &aciei su? 7a"rianA C%C% Petolescu: L3o%/ani$ation 4e la Da&ie $ou$ %a(an et 5a4%ien: 3n Da&ia"S XP: O-X: OPWR: p% RM sqq] !i$o 1))3: p% HM-VO%

..

=run3e un legatus Augusti pro praetore, (ar (e (a3a a7eas3a nu*ai (e ran% +re3'rian ((e'are7e, (u+ 3rans=erarea le%iunii a IV-a Cla&ia Celi< la :in%i(unu*, 6n +r'&in7ie se a=la a7u* ' sin%ur le%iune, a !III-a Fe*ina). 1+ar3enen9a 7'l9ului su(-es3i7 al )ransil&aniei la >a7ia :u+eri'r 'ri la >a7ia In=eri'r es3e 7'n3r'&ersa3 116. ?e%a3ul +re3'rian al >a7iei :u+eri'r 6#i a&ea se(iul 6n praetorium-ul (e la 1+ulu*, =iin( 3'3'(a3 le%a3 al le%iunii !III Fe*ina. Un =run3ea a(*inis3ra9iei =inan7iare a +r'&in7iei se a=la un +r'7ura3'r =ina7iar (procurator Augusti) 7are reDi(a la :ar*iDe%e3usa117. Pr'&in7ia >a7ia :u+eri'r es3e a3es3a3 6n3Sia 'ar 6n (i+l'*ele *ili3are (e la C#ei #i P'r'lissu*, a*2ele (in 29 iunie 128 118. Cel (in3Si %u&erna3'r al >a7iei :u+eri'r al 7rui nu*e 6l 7un'a#3e* es3e :e<. Iulius :e&erus (119E128 127)119 a3es3a3 6n 7ele ('u (i+l'*e (in 29 iunie 128. 1se*enea lui :e<. Iulius :e&erus -7are 6nain3e (e a =i nu*i3 6n >a7ia, a a&u3 7'*an(a le%iunii !IV Fe*ina la Carnun3u*, 6n Pann'nia :u+eri'r- (e '2i7ei, %u&erna3'rii +re3'rieni ai >a7iei :u+eri'r erau ale#i (in3re legati legionis (in +r'&in7iile (unrene. A<+erien9a a7u*ula3 6n >a7ia 6i re7'*an(a, a(esea, +en3ru a =i nu*i9i a+'i %u&erna3'ri 6n +r'&in7ii +re7u* 7ele ('u 5'esii #i ,ri3annia128. Ce a *ai r*as 6n s3+Snire r'*an (in ='s3ele +'sesiuni 3rans(anu2iene ale 5'esiei In=eri'r (es3ul ;l3eniei #i, +r'2a2il, su(-es3ul )ransil&aniei) &a ='r*a ' n'u +r'&in7ie, &acia In)erior121H ea a 7u+rins 6n +rin7i+al &alea ;l3ului122 #i a&ea 6n =run3e un %u&erna3'r (e ran% e7&es3ru, procurator Augusti. >is+unSn( nu*ai (e 3ru+e au<iliare, +r'&in7ia +r'7ura3'rian >a7ia In=eri'r era
##4 ##7

A se ve"ea 3ntreaga "iscuieA I%I% .ussu: 3n IDR III^V: p% W sqq] !i$o 1))3: p% HR-HL% C% &aicoviciu: RE Suppl% 'I1 NOPTVQ: col% LVP] I% Piso: In$&>%iEten von !%o+u%ato%en au$ Sa%'i9e/etu$a: 3n I!E RM: OPWH: p% XHH sqq% ##< IDR I: &ipl& R-L% ##$ !i$o 1))3: p% VX-VL% #+I% Piso: La pla&e 4e la Da&ie 4an$ le$ &a%%ie%e$ $enato%iale$: 3n ituli V: OPWX: p%HWT% #+# ;% ,erov: I*ei neu/eEun4e :ilitB%4iplo'e au$ "o%41ul/a%ien : 3n 2lio HT: OPRP: p% XOM% #++ C%C% Petolescu: Rntin4e%ea p%ovin&iei Da&ia InEe%io%: 3n SCIV XX: OPTO: H: p% VOO-VXH%

.%

%u&erna3 (e un +r'7ura3'r +resi(ial (e ran% (u7enar 123 7are 6#i a&ea re#e(in9a la 4'*ula (aDi 4e#7a, ju(. ;l3). 17es3 procurator Augusti (is+unea (e 3'a3e a3ri2u9iile a(*inis3ra3i&e, ju(e73're#3i, =inan7iare #i *ili3are, ne=iin( 6n &reun =el su2'r('rna3 le%a3ului pro praetore (e la 1+ulu*, ni7i *7ar (in +un73 (e &e(ere *ili3ar124. >e#i a3es3area e<+res a >a7iei In=eri'r es3e nu*ai (in a. 129 ((i+l'*a (e la Fr'j(i2'() 12", e<is3en9a ei es3e si%ur 6n7e+Sn( (in 118E119 +. C@r., 7Sn( a+are X7'res+'n(en3aR ei, >a7ia :u+eri'r. 179iunea lui $a(rian a (us la ' *ai e=i7ien3 a+rare a 3eri3'riil'r ='s3ei >a7ii 3raiane, +rin 7rearea +r'&in7iei (e =r'n3ier >a7ia In=eri'rH ea a+are 7a ' +r'&in7ie 3a*+'n 6n3re >a7ia :u+eri'r #i ;ar?aricum% :+a9iul 7u+rins 6n3re ;l3 #i a#a-Disul limes translutanus el 3re2uie s =i e<is3a3 6n7 (e la re'r%aniDarea '+era3 (e $a(rian, 7@iar (a7 ='r3i=i7a9iile 3ransalu3ane au ='s3 6nl9a3e a2ia ul3eri'r126H e &'r2a, 7a #i +e &alea ;l3ului 3ransil&an, (e ' D'n (e si%uran9, ne+'+ula3 sau sla2 +'+ula3, *eni3 s +r'3ejeDe =r'n3iera >a7iei In=eri'r 6n7 (e la 7'ns3i3uirea ei. ; a 3reia +r'&in7ie, &acia Porolissensis, (es+rins (in n'r(ul >a7iei 3raiane (3eri3'riul a=la3 la n'r( (e rSurile 5ure# #i 1rie#), a ='s3 7rea3 +r'2a2il 3'3 6n anul 118 +. C@r., 7'n7'*i3en3 7u 7elelal3e ('u +r'&in7ii (a7i7e Superior #i In)erior127. Pri*a a3es3are e+i%ra=i7 a n'ii +r'&in7ii +r'7ura3'riene (a3eaD (in 18 au%us3 123 (i+l'*a (e la F@erlaL sunt in &acia Porolissensi su? Livio ,rapo 128. >a7ia P'r'lissensis era %u&erna3 (e un procurator Augusti 7are 6#i a&ea re#e(in9a la -a+'7a 'ri la P'r'lissu* 129. 1se*enea '*'l'%ului su (in >a7ia In=eri'r, +r'7ura3'rul +resi(ial, (e ran%
#+. #+%

I% Piso: 3n RR5 OX: L: OPTH: p% OMMW% &up2 cum re<ult2 "in inscripia "e la Caesarea Mauretaniei NIDRE II: VRPQ care manionea<2 man"atul special (+r' le%a3') al lui T% /lavius Priscus 3n &acia In)erior prin anii OVM-OVH: c)% !etole$&u7 A4'DR: nr% XX: p% WWW% #+1 IDR I: &ipl& OM% #+4 Ioana ;og"an C2t2niciu, n ActaMN 21, 1984, p. 134-140. #+7 C%C% Petolescu: 3n Da&ia"S XP: O-X: OPWR: p% RH-RR] I% Piso: Iu% Ent$te>un/ 4e% !%ovin9 Da&ia !o%oli$$en$i$: 3n RC'i$&>e Ge$&>i&>te7 Alte%tu'$+un4e un4 Epi/%ap>i+# Fe$t$&>%iEt EK% A%tu% Bet9 9u% Vollen4un/ $eine$ @?#SLe1en$(a>%e$: +ien: OPWR: p% VTO-VWO% #+< IDR I: &ipl& T \ R:D: XO% A se ve"ea #i IDR I: Ta \ R:D: XX% #+$ &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% RM%

.1

e7&es3ru, al >a7iei P'r'lissensis 7u*ula 3'a3e a3ri2u9iile a(*inis3ra3i&e, ju(e73're#3i #i =inan7iare, =iin( 6n a7ela#i 3i*+ 7'*an(an3ul 3ru+el'r (in >a7ia P'r'lissensis. A&eni*en3ele (in anii 117-118 +. C@r. (e*'ns3reaD 7 +la3'ul 3ransil&an nu +u3ea =i a+ra3 ('ar +rin 2l'7area #i su+ra&e%@erea +un73el'r s3ra3e%i7e (e +e +rin7i+alele 7i (e a77es s+re el. >is3ru%erea 7as3rel'r (in D'na su27ar+a3i7 ar3ase 7 a+rarea >a7iei 3raiane (ins+re su(-es3, +rin a&an+'s3urile ar*a3ei 5'esiei In=eri'r, nu era e=i7ien3. Planul 7are a (us la 6n=iin9area +r'&in7iil'r >a7ia In=eri'r #i >a7ia P'r'lissensis reD'l&a 6n a7ela#i =el ('u si3ua9ii a+r'a+e i(en3i7eL 7'n3r'lul asu+ra CS*+iei 5un3eniei #i asu+ra 7S*+iei &es3i7e. :'lu9ia aleas (e $a(rian, re+lierea #i 7'ns'li(area a+rrii, s-a ('&e(i3 &ia2il. Prin7i+ala ur*are a =i<rii =r'n3ierei &es3i7e 6n s+a3ele Car+a9il'r ;77i(en3ali, +re7u* #i a 7'ns3i3uirii >a7iei P'r'lissensis, a ='s3 6n7e3area &e7in39ii (ire73e 6n3re >a7ia #i iaDN%i. >in a7es3 *'*en3, ra+'r3urile I*+eriului r'*an 7u iaDN%ii &'r =i re%le*en3a3e *ai ales +rin in3er*e(iul Pann'niei In=eri'r, 7u 7are se 6n&e7inau (ire73138. >a7ia 3raian =usese *eni3 s =a7 =a9, 6*+reun 7u Pann'nia In=eri'r, a*enin9ril'r (ins+re &es3 #i n'r(-&es3, iaDN%ii #i nea*urile sue2e =iin( +rin7i+alii a(&ersari. 13a7ul iaDN%il'r (in 117-118 +. C@r., #i 7el al r'<'lanil'r, au (e*'ns3ra3 7 2ar2arii realiDaser 7are era r's3ul s3ra3e%i7 al >a7iei. 4e'r%aniDarea sa *ili3ar #i a(*inis3ra3i&, e=e73ua3e (e 73re $a(rian, au =7u3 &ia2il +'li3i7a r'*an =a9 (e lu*ea 2ar2ar 7e se 6n3in(ea (e la n'r(ul >unrii 5ijl'7ii +Sn la n'r(ul 5rii -e%re. Cele 3rei >a7ii 7rea3e (e $a(rian 7'n3ri2uiau su2s3an9ial la *en9inerea se7uri39ii =r'n3ierei >unrii (e B's131. Pen3ru a 6n9ele%e +rin7i+iul s3ra3e%i7 al (e=ensi&ei @a(riani7e, es3e (e '2ser&a3 =a+3ul 7 a&e* (e-a =a7e 7u ' a+rare a73i& 7are +resu+une a3a7area #i res+in%erea 2ar2aril'r 6n a=ara 3eri3'riului I*+eriului #i nu (e=ensi&a +e ' linie s3a3i7, 'ri7S3 (e
#.-

C% Kpreanu: C%i9a 'ilita%0 .i politi&0 4e la Dun0%ea 4e Mo$ 4in anii 11,811) p# C># <%'0%i a$up%a %ela=iilo% 4int%e Da&ia .i lu'ea 1a%1a%0: 3n Ep>e'"ap W: OPPW: p% LO-WM% #.# I1i4e': p% LR sq%

.4

6n3ri3 ar =ie ea. Un a7es3 7'n3e<3, un r'l s3ra3e%i7 (e'se2i3 era reDer&a3 >a7iei P'r'lissensis, 7are 7'ns3i3uia un s7u3 +en3ru 6n3re%ul sis3e* al (e=ensi&ei (unrene132. Prin a('+3area un'r *suri elas3i7e (e a7'r(are (e +ri&ile%ii #i i*+unere (e '2li%a9ii, $a(rian a reu#i3 s '29in nu nu*ai +a7i=i7area (a7il'r, 7i #i 7''+erarea l'r la a+rarea I*+eriului. ?iniile %enerale (e=ini3e (e $a(rian +en3ru sis3e*ul (e=ensi& al >a7iei, 7@iar +us la 6n7er7are (e rD2'aiele *ar7'*anni7e, &'r r*Sne nes7@i*2a3e, =iin( ('ar a(a+3a3e la si3ua9iile n'u a+ru3e, +Sn la a2an('narea Pr'&in7iei 133. T Un 7'*+ara9ie 7u 7ele 3rei +r'&in7ii 7'ns3i3ui3e (e 73re $a(rian, >a7ia uni3ar (in 3i*+ul lui )raian =usese *ai e<3ins s+re &es3 #i =usese 6n(re+3a3 Q7u =a9aR s+re &es3 #i n'r(-&es3. 4e'r%aniDarea lui $a(rian a (i&iDa3 3eri3'riile r'*ane n'r((unrene 6n 3rei +r'&in7ii, 7are 7'n3inuau s 7'ns3i3uie un ansa*2lu. :u+ra=a9a a7es3uia 7'*+ara3 7u >a7ia lui )raian es3e re3ras 6n +ar3ea (e &es3 #i a a&ansa3 6ns+re su(-es3, +reluSn( ' +ar3e (in ='s3ele 3eri3'rii n'r(-(unrene ale 5'esiei In=eri'r. 17eas3 Q7en3rareR +e a<a es3-&es3 a >a7iil'r lui $a(rian a ='s3 realiDa3 6n ra+'r3 7u ('u se*in9ii 2ar2are 7are ju7aser r'lul +ri*'r(ial 6n 7a(rul 7riDei (in anii 117-119 +. C@r., iaDN%ii #i r'<'lanii134. Cr'n3iera &es3i7 a >a7iei r'*ane a ='s3 re3ras, 6n7e3Sn( &e7in3a3ea (ire73 7u iaDN%ii. Un su(-es3, >a7ia In=eri'r, 7a *'#3eni3'are +ar9ial a 5'esiei In=eri'r Qn'r(-(unreneR a&ea =r'n3iera es3i7 *ul3 re+lia3 (in a+r'+ierea D'nei (e l'7uire a r'<'lanil'r. 1 ='s3, 6n s7@i*2, e<3ins 3eri3'riul #i 7'n3r'lul 5'esiei In=eri'r 6n re%iunea (e la n'r(ul 5rii -e%re13".
#.+ #..

Lutt*a+ 1),- : p% OMO% Ioana ;og"an C2t2niciu: Da&ia .i $t%ate/ia %o'an0: 3n CivRo'D: p% OV% #.% C% Kpreanu: 3n Ep>e'"ap W: OPPW: p% LO sqq% #.1 T% SarnoUsCi: Da$ %C'i$&>e 5ee% i' no%4en 4e$ S&>*a%9en :ee%$ : 3n A%&>aeolo/ia !olona HT: OPWP: p% LO sqq] 1% S3r?u: 1% ;>rc2: Ro'anii la no%4ul /u%ilo% Dun0%ii nainte .i 4up0 %091oaiele 4a&o8%o'ane# "oi 4ate a%>eolo/i&e% Comunicare la al 1I-lea Colocviu Naional al Cate"rei "e Istorie Antic2 #i Arheologie% !niv% 4;a?e#-;olBai(% Clu6-Napoca: OT-OW noiem?rie XMMM%

.7

Un n'ua 7'n7e+9ie s3ra3e%i7 (e=ensi& a lui $a(rian, 6n =a9a 7el'r ('u =r'n3uri +rin7i+ale s+re ;ar?aricum, 7el &es3i7 al >a7iei P'r'lissensis, s+re iaDN%i #i 7el su(-es3i7, al >a7iei In=eri'r, s+re r'<'lani, se 6n3in(eau D'ne (e 7S*+ie nel'7ui3e in3ens #i sis3e*a3i7. 1s3=el, 7ele 3rei >a7ii, rea(a+3a3e la si3ua9ia *'*en3ului is3'ri7, au 7'n3inua3 s-#i 6n(e+lineas7 7u su77es r'lul (e propugnaculum Imperii, 6n=i+3 6n *ijl'7ul lu*ii 2ar2are136. T 1#a(ar, (e la re'r%aniDarea (e 73re $a(rian a 3eri3'riil'r n'r(-(unrene 7ele 3rei >a7ii au r*as +Sn 6n 3i*+ul lui 5ar7us 1urelius +r'&in7ii in(e+en(en3eEse+ara3e. >a7ia :u+eri'r era %u&erna3 (e un legatus Augusti pro praetore (e ran% +re3'rian137, iar >a7ia In=eri'r #i >a7ia P'r'lisesnsis (e 7S3e un +r'7ura3'r +raesi(ial (e ran% (u7enar138. 17eas3 6*+r9ire 3eri3'rial nu +are s se *ai =i s7@i*2a3. :in%ura *'(i=i7are in3r'(us (e 5ar7us 1urelius +e la 169 +. C@r., &a ins3i3uirea unui 7'*an(a*en3 uni=i7a3 +en3ru 7ele 3rei +r'&in7ii (a7i7e (tres &aciae), 7are &'r ='r*a (e a7u* 6nain3e ' uni3a3e a(*inis3ra3i& su2 7'n(u7erea unui sin%ur %u&erna3'r. >u+ *'(i=i7rile 3eri3'riale (e la 118-119 +. C@r. =r'n3ierele >a7iei &'r r*Sne, 6n linii *ari, nes7@i*2a3e +Sn 6n &re*ea 6*+ra3ului Fallienus (268-268)139. >es+re lun%i*ea =r'n3ierel'r +r'&in7iei n'r(-(unrene rela3eaD Au3r'+ius (VI, 2, 2) #i 4u=ius Ces3us (VIII, 2), 7are a=ir* 7 +eri*e3rul >a7iei *sura 1 888 *ile r'*ane sau 1 888 888 (e +a#i, a(i7 1 479 0*. Cu 3i*+ul, 'r%aniDarea (a3 (e $a(rian +r'&in7iil'r >a7iei #i-a &(i3 neajunsurile. Pe (e ' +ar3e, =a+3ul 7 +r'7ura3'rii +raesi(iali nu a&eau imperium 6i 6*+ie(i7a s a79i'neDe 7u +r'*+3i3u(ine 6n 7aD (e +eri7'l. Pe (e al3a, le%a3ul +re3'rian al >a7iei :u+eri'r nu a&ea (re+3ul s in3er&in 6n3r-una (in
#.4 #.7

!i$o 1))3: p% HM-VO% &espre legaii pretorieni ai &aciei Superior: !i$o 1))3: p% VX-WO: nr% R-XM% #.< Lista procuratorilor-guvernatori: la !etole$&u A4'DR: p% WWT-WPM: nr% OP-XH N&acia In)eriorQ #i nr% XV-XW N&acia PorolissensisQ% #.$ &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% VX-VH%

.<

+r'&in7iile &e7ine (>a7ia In=eri'r #i >a7ia P'r'lissensis) =r un *an(a3 s+e7ial. Par3ajarea 7'*enDii *ili3are 6n 7ele 3rei +r'&in7ii (a7i7e nu se *ai +reDen3a 7a ' s'lu9ie a77e+3a2il 148. A&eni*en3ele %ra&e (in 3i*+ul rD2'aiel'r *ar7'*anni7e &'r i*+une ' n'u re'r%aniDare a >a7iei.

1#5 "oua o%/ani9a%e a Da&iei $u1 :a%&u$ Au%eliu$


?a ' ju*3a3e (e se7'l (u+ re'r%aniDarea a(*inis3ra3i& 6n=+3ui3 (e $a(rian, se 7'ns3a3 7 #i a7eas3 7'n7e+9ie s3ra3e%i7 es3e (e+#i3. Cu anul 166 +. C@r. se (es7@i(e ' +eri'a( (i=i7il +en3ru I*+eriul r'*an 77i Qau 7'ns+ira3 3'a3e nea*urile, (e la %rani9a IllNri7ului +Sn 6n FalliaR 141, 6n7e+Sn( as3=el rD2'aiele *ar7'**ani7e (166-188)142 la 7are au lua3 +ar3e #i quaDii, iaDN%ii, la7rin%ii, 2urii, sue&ii, &an(alii, r'<'lanii, 7's3'2'7ii #i al9ii. >u+ *ai 2ine (e ('u %enera9ii (e rela3i& lini#3e (e-a lun%ul =r'n3ierei n'r(i7e, si3ua9ia a ie#i3 (e su2 7'n3r'l 6n a ('ua ju*3a3e a (e7eniului al #a+3elea, su2 +resiunea +ri*ului *are &al al *i%ra9iei +'+'arel'r. )'a3e +r'&in7iile (unrene au su=eri3, 7a #i n'r(ul I3aliei #i Fre7ia. Pa9 .omana se ('&e(ise a nu =i &e#ni7, iar e7@ili2rul lu*ii r'*ane a ='s3 2ul&ersa3. :is3e*ul (e=ensi& r'*an s-a &(i3 a =i &ulnera2il 6n =a9a a3a7uril'r si*ul3ane (in *ai *ul3e +r9i, r'*anii =iin( 6n 7urSn( '2li%a9i s re7ur% la sis3e*ul a+rrii 6n a(Sn7i*e. >a7ia, +rin si3uarea sa %e'%ra=i7 (in7'l' (e linia (e=ensi& a >unrii- a ='s3 7'n=run3a3 3i*+ (e *ai *ul9i ani 7u asal3urile sar*a9il'r, &an(alil'r #i 2uril'r, 7are se 6n&e7inau 7u Pr'&in7ia143. Un3inse 3eri3'rii sun3 (e&as3a3e, a3S3 6n >a7ia P'r'rlissensis, 7S3 #i 6n re%iunile 7en3rale #i su(-3ransil&nene. QC@eia (e 2'l3R a a+rrii n'r(i7e a Pr'&in7iei P'r'lissu*- nu
#%#%#

!etole$&u7 A4'DR: p% WWO-WWX% S5A7 vita :a%&i: XX: O% #%+ 7% /riesinger: =% Teiral: A% Stupner N7rsg%Q: :a%+o'annen+%ie/en# <%$a&>en un4 Ji%+un/en: OPPV% #%. N% ,u"ea: Da&ia !o%oli$$en$i$ n ti'pul %091oaielo% 'a%&o'ani&e : 3n A&ta:! OW: OPPV: p% LT-WX%

.$

reu#e#3e s '+reas7 in&aDia. >u+ 3re7erea a7es3ui '2s3a7'l, 2ar2arii se 6n(rea+3 s+re D'na auri=er, un(e au +3runs, +'a3e, #i +e &alea 5ure#ului (ins+re )isa. Cu+rins (e +ani7, +'+ula9ia (e la 1l2urnus 5ai'r (4'#ia 5'n3an, ju(. 1l2a) 6#i as7un(e a73ele 32li9ele 7era3e- 6n %aleriile *inel'r (e aurL (a3a ul3i*ei 32li9e es3e 29 *ai 167144. >is3ru%eri 7auDa3e (e in&aDie se 7'ns3a3 la 1+ulu* #i, *ai ales, la Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa, 7el +u9in 6n D'na e<3ra*uran14". Un s=Sr#i3, *ai *ul3e 3eDaure *'ne3are sun3 as7unse 6n (i=eri3e l'7uri (in Pr'&in7ie, ilus3rSn( s3area (e nesi%uran9. :u77esul a3a7uril'r 2ar2are asu+ra >a7iei &(eau neajunsurile *ili3are #i 'r%aniDa3'ri7e ale Pr'&in7ieiL ' sin%ur le%iune 7an3'na3 6n >a7ia s-a ('&e(i3 insu=i7ien3, iar +ar3ajarea 7'*enDii *ili3are 6n 7ele 3rei +r'&in7ii (a7i7e nu *ai 7'ns3i3uia ' s'lu9ie a77e+3a2il. Un 7'n3e<3ul a7es3'r e&eni*en3e +'li3i7'-*ili3are, 5ar7us 1urelius (161-188) a (e7is re'r%aniDarea *ili3ar #i a(*inis3ra3i& a >a7iei146. Ca '(ini'ar, la 6n7e+u3ul ('*niei lui $a(rian, #i a7u*, +rin anii 168-169 +. C@r., i se a7'r( unui al3 *are %eneral, 5. Clau(ius Cr'n3'147, ' su77esiune (e 7'*enDi e<3ra'r(inare, 6n =run3ea 5'esiei :u+eri'r, a >a7iei, sau a a*2el'r +r'&in7ii si*ul3an. ?a 6n7e+u3ul anului 169 5. Clau(ius Cr'n3' (e&ine +ri*ul %u&erna3'r 7'nsular al 7el'r 3rei >a7ii. 4e='r*a lui 5ar7us 1urelius a 7'ns3a3 6n +ri*ul rSn( 6n a(u7erea le%iunii V 5a7e('ni7a la P'3aissa #i 6n su2'r('narea 6n3re%ii ar*a3e a >a7iei au3'ri39ii unui sin%ur %u&erna3'r, 7are a&ea (e (a3a a7eas3a ran% 7'nsular. Prin a7eas3 re'r%aniDare, a3ri2u9iile le%a3ului ='s3ei +r'&in7ii >a7ia :u+eri'r su*a a7es3'r 7'*+e3en9e era (ese*na3 7u 3er*enul (e imperium, (e'+'3ri& 7i&il #i *ili3ar- se e<3in(eau #i asu+ra 7el'rlal3e ('u +r'&in7ii ale >a7iei. 1#a(ar, +rin a7eas3 re='r* 6*+ra3ul realiDa uni=i7area >a7iil'r +Sn a3un7i se+ara3e- 6n3r-un 'r%anis* *ili3ar #i
#%% #%1

IDR I: a1Ce%D: OH% 7% &aicoviciu: I% Piso: Sa%'i9e/etu$a .i %091oaiele 'a%&o'ani&e : 3n A&ta:" OX: OPTR: p% ORP sqq% #%4 !i$o 1))3: p% WX-PM] &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% RM-RX% #%7 !i$o 1))3: p% PV-OMX: nr% XO%

%-

a(*inis3ra3i& uni3ar (+r'&in7ia 7'nsular >a7ia, nu*i3 #i tres &aciae). Ins7ri+9ia (e la 4'*a148 7u+rinDSn( 7ariera (cursus honorum) lui 5. Clau(ius Cr'n3' +are a 6n=9i#a, +as 7u +as, re'r%aniDarea >a7iil'r (in anii 168-169 +. C@r. >in a7eea#i ins7ri+9ie a=l* #i 6*+rejurrile 6n 7are a a&u3 l'7 re'r%aniDarea +r'&in7iil'r n'r((unrene. A&eni*en3ele (e la >unrea (e B's (in 3i*+ul ('*niei 7'*une a 6*+ra9il'r 5ar7us 1urelius (161-188) #i ?u7ius Verus (161-169) 6l %ses7 +e 5. Clau(ius Cr'n3', 6n 168 +. C@r., 6n 7ali3a3e (e legatus Augustorum "uorum pro praetore provinciae Moesiae Superioris. CurSn( (u+ a7eas3a, +ers'najul 6n(e+line#3e un 7'*an(a*en3 7u*ula3L legatus Augustorum "uorum pro praetore Moesiae Superioris et &aciae ApuleNnQsis simul (168-=e2ruarie 169). ; 7''r('nare a su+ra&e%@erii =r'n3ului (a+rarea +e s+a9ii lar%i) (e&enise ne7esar #i, 6n 168, un al3 7'*an(a*en3 s+e7ial praetentura Italiae et Alpium - 149 era 6n7re(in9a3 lui y. 1n3is3ius 1(&en3us. Vni=i7area 7'*an(a*en3el'r *ili3are ale 7el'r ('u +r'&in7ii 6n&e7ina3e (>a7ia :u+eri'r #i 5'esia :u+eri'r) nu are ni*i7 a =a7e 7u ' +ri* =aD a re'r%aniDrii >a7iil'r. Cali3a3ea (e 7'nsular a lui Cr'n3' nu era 6n ra+'r3 7u re'r%aniDarea >a7iei :u+eri'r, 7i 7u =a+3ul 7 el a&ea su2 7'*an( 3rei le%iuni (('u (in 5'esia :u+eri'r #i una (in >a7ia). Un anul 168, 7u +rilejul e<+e(i9iei 7el'r ('i 6*+ra9i 6n n'r(ul 1l+il'r1"8, 4ae3iei i s-a a3ri2ui3 le%iunea III I3ali7a, +r'&in7iei -'ri7u* le%iunea II I3ali7a, iar >a7iei le%iunea V 5a7e('ni7a. >u+ alun%area 2ar2aril'r (in n'r(ul I3aliei #i ' 3e*+'rar a7al*ie +e =r'n3ul (unrean, 7ei ('i 6*+ra9i s-au 6n(re+3a3 s+re 4'*a. ?u7rurile se lini#3iser #i +e =r'n3ul 7u iaDN%ii, (e &re*e 7e sa renun9a3 la 7'*an(a*en3ul uni=i7a3 al 5'esiei :u+eri'r #i >a7iei
#%< #%$

CIL: 1I: OHTT \ ILS OMPW \ IDRE: I: OM% A% &egrassi: Il &onEine no%48o%ientale 4ell3Italia Ro'ana: ;ern: OPRV: p% ORR sqq] A%.% ;irleB: :a%&u$ Au%eliu$U A Bio/%ap>A: Lon"on: OPWT: p% ORT sq: XRO% #1S5A7 vita :a%&i: OV: L%

%#

1+ulensis (:u+eri'r), iar Cr'n3' a+are +ur3Sn( 3i3lul (e legatus Augusti pro praetore provinciarum &aciarum (169-178). 17eas3 =un79ie ' 6n(e+line#3e 6n nu*ele unui sin%ur Augustus, (e7i (u+ *'ar3ea lui ?u7ius Verus, sur&eni3 la 1l3inu*, 6n =e2ruarie 169. 1#a(ar, (in a7es3 *'*en3, +r'&in7iile >a7iei au ='s3 +use su2 7'*an(a%u&ern'ra3 su+re* a unui legatus Augusti (e ran% 7'nsular. Ca+3ul 7 6n =run3ea >a7iil'r se a=l iar#i un %u&erna3'r (e ran% 7'nsular ara3 7 6n7 (in +ri*ele luni ale anului 169 +. C@r. s'sise 6n >a7ia le%iunea V 5a7e('ni7a, a 7rei %arniD'an a ='s3 s3a2ili3 (e la 6n7e+u3 la P'3aissa. :i%ur es3e a#a(ar =a+3ul 7 (u+ =e2ruarie 169, 5. Clau(ius Cr'n3', a7u* leg% Aug% pr% pr% provinciarum &aciarum 7'*an(a ar*a3a >a7iil'r (in 7are =7ea +ar3e #i le%iunea V 5a7e('ni7a. Un3re 3i*+, 6*+ra3ul 5ar7us 1urelius, 7are 6#i s3a2ilise 7ar3ierul %eneral la :ir*iu*, (e7lan#eaD ' n'u '=ensi&, 6n 3'a*na anului 169 +. C@r., 6*+'3ri&a *ar7'*anil'r, iaDN%il'r #i alia9il'r l'r1"1. C'n3inuarea 's3ili39il'r 7u iaDN%ii 7are &'r (e+une ar*ele ul3i*ii, 6n anul 17"- a (e3er*ina3 iar#i uni=i7area 7'*an(a*en3el'r >a7iil'r #i 5'esiei :u+eri'r. 17es3 7'*an(a*en3 7u*ula3 ar =i 7ea (e-a +a3ra 7'*an( (in 7ariera (unrean a lui Cr'n3'L legatus Augusti pro praetore provinciarum &aciarum et Moesiae Superioris simul sau, (u+ 7u* ne in='r*eaD ' ins7ri+9ie (e la Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa, legatus Augusti pro praetore trium &aciarum et Moesiae Superioris 1"2H 7u a7eas3 '7aDie, 7'l'nia Vl+ia )raiana 1u%us3a >a7i7a :ar*iDe%e3usa 6i (e(i7 ' ins7ri+9ie patrono: )ortissimo "uci: amplissimo praesi"i. Un =run3ea ar*a3el'r (in >a7ia #i (in 5'esia :u+eri'r 5. Clau(ius Cr'n3' lu+3 6*+'3ri&a %er*anil'r #i iaDN%il'r, reu#in( s '+reas7 in&aDia, (ar *'are +e 7S*+ul (e lu+3, (u+ 7u* ne in='r*eaD ins7ri+9ia (e la 4'*aL quo" post aliquot secun"a proelia a"versum ,ermanos et Ia<Bges a" postremum pro re pu?lica )ortiter pugnans ceci"erit1"3. 5'ar3ea 7'nsularului a sur&eni3 7el *ai 3SrDiu 6n 178 +.
#1# #1+

A%.% ;irleB: op# &it#: p% OLO sqq% CIL: III: OVRT \ ILS OMPT \ IDR: III^X: PM% #1. CIL: 1I: OHTT \ ILS OMPW \ IDRE: I: OM%

%+

C@r., 77i (in a7es3 an (a3eaD ins7ri+9ia &e3eranului ). Valerius 5ar7ianus (in )r'es*is, ?ene)iciarius consularis 6n le%iunea V 5a7e('ni7a, lsa3 la &a3r (e n'ul %u&erna3'r al >a7ieiL missus honesta missione in &acia%%% su? Cornelio Clemente clarissimo viro 1"4. Un3r-' ins7ri+9ie (in Caesarea 5aure3aniae, :e<. C'rnelius Cle*ens (178-w 172)1"" a+are 7u 3i3lul (e consularis et "u9 trium &aciarum1"6. Tres &aciae al73uiau +rin ur*are ' sin%ur +r'&in7ie (in +un73ul (e &e(ere al 7'*an(ei *ili3are #i al juris(i79iei. Prin tres &aciae (e (u+ 168E169 +. C@r. se 6n9ele%ea +Sn la (es7'+erirea, 6n 1988, a (i+l'*ei *ili3are (e la >r'2e3a 1"7- &acia Apulensis (='s3a >a7ia :u+eri'r), &acia Malvensis (='s3a >a7ia In=eri'r) #i &acia Porolissensis (7are 6#i +s3reaD &e7@iul nu*e #i &e7@e 6n3in(ere 3eri3'rial). 17es3ea 3re2uie 7'nsi(era3e a7u* si*+le 7ir7u*s7ri+9ii 3eri3'riale. >in (i+l'*a (e la >r'2e3a (a3Sn( (in 1 a+rilie 179 ( et sunt in &acia Superiore su? 7elvio Pertinace legato )1"8- reiese 7 3ru+ele au<iliare au ='s3 #i *ai (e+ar3e enu*era3e (u+ &e7@ile +r'&in7ii *ili3are. Ceea 7e 6nsea*n 7 +rin tres &aciae %u&erna3e (u+ 168E169 +. C@r. (e un 7'nsular ( consularis trium &aciarum, legatus Augusti pro praetore III &aciarum sau praeses) nu 3re2uie s 6n9ele%e* 7a +Sn a7u* 7ir7u*s7ri+9iile =inan7iare >a7ia 1+ulensis ()ransil&ania #i ,ana3ul), >a7ia 5al&ensis (6n3rea%a ;l3enie #i &es3ul 5un3eniei)1"9 #i >a7ia P'r'lissensis (6n &e7@ile li*i3e), 7i &e7@ile +r'&in7iiE(is3ri73e *ili3are &acia Superior, &acia In)erior #i &acia Porolissensis. Fu&erna3'rul 7'nsular 7are 6#i a&ea re#e(in9a 6n praetorium-ul (e la 1+ulu* (is+unea (e 3'a3e 3ru+ele (are coman"a unic2 a ar*a3el'r (in +r'&in7ieH lui i se su2'r('neaD 7'*an(an9ii 7el'r ('u le%iuni) #i 6#i e<er7i3a juris(i79ia asu+ra 6n3re%ului 3eri3'riu al >a7iei r'*ane.

#1% #11

CIL: III: TRMR \ ILS XHOO \ IS:: 1: OLM% !i$o 1))3: p% OMH-OMR: nr% XX% #14 CIL: 1III: XMPPV \ ILS OMPP% #17 I% Piso: &oina ;enea: 3n I!E RL: OPWV: p% XLH-XPR% #1< I!E RL: OPWV: p% XLH sqq \ R:D: OXH \ AV OPWT: WVH% #1$ &espre locali<area &aciei Malvensis: c)% u4o% 1),@: p% ORP #i OWP-OPV%

%.

Asen9a re'r%aniDrii >a7iei 6n3re+rins su2 5ar7us 1urelius 7'ns3 6n re=a7erea, (in +un73 (e &e(ere *ili3ar, a(*inis3ra3i& #i juri(i7 a unui 'r%anis* ins3i3u9i'nal uni3ar +r'&in7ia >a7ia (nu*i3 #i tres &aciae). 1#a(ar, +rin re='r*a lui 5ar7us 1urelius, 7ele 3rei >a7ii au ='s3 +use su2 au3'ri3a3ea unui %u&erna3'r uni7, vir consularis ((e'are7e a7u* se a=lau 6n >a7ia ('u le%iuni, !III Fe*ina #i V 5a7e('ni7a) si3ua9ie 7e a r*as nes7@i*2a3, 6n esen9a ei, +Sn la a2an('narea +r'&in7iei (e 73re 1urelian. )ru+ele 7el'r 3rei >a7ii ='r*eaD 6n 7'n3inuare, (u+ 7S3 se +are, ar*a3e (e9ercitus) se+ara3e168, 7u* ar reDul3a (in (i+l'*a *ili3ar (e la >r'2e3a (in 1 a+rilie 179 +. C@r. (6n 7are a+ar nu*ai 3ru+ele au<iliare ale >a7iei :u+eri'r). 5en9inerea i(en3i39ii =ie7rei +r'&in7ii se '2ser& #i (in =a+3ul 7 le%a9ia %u&erna3'rului 7'nsular 7'n9ine 3'3(eauna re=erirea la tres &aciae sau provinciae &aciarum ((e7i la +lural). >e ase*enea, +r'2le*ele =inan7iare erau %ira3e 7a #i *ai 6nain3e, se+ara3 +en3ru =ie7are +r'&in7ie- (e 73re un procurator Augusti161. CriDa +'li3i7'-*ili3ar (e7lan#a3 (e rD2'aiele *ar7'*ani7e #i a%ra&a3 (e 7'nse7in9ele (e&as3a3'are ale unei *'li*e (7iu* w), &a (u7e la 7re#3erea *ili3ariDrii s'7ie39ii r'*ane. Un a7es3e 6*+rejurri au l'7 s7@i*2ri #i 6n +'li3i7a (e re7ru3are a eli3ei *ili3are viri militares. Un7e+Sn( (in +eri'a(a rD2'aiel'r *ar7'*anni7e +are a se 7'n3ura ' anu*e s+e7ialiDare. Un a+r'a+e 3'a3e 7aDurile 6n 7are 7un'a#3e* 6n3rea%a 7arier e<is3 ('&eDi 7, 6nain3e (e a =i nu*i3 6n >a7ia, sena3'rul se =a*iliariDase 7u =r'n3ul (unrean, 7a tri?unus laticlavius (6n 7aDul 7arierel'r *i<3e, +rin e<er7i3area a#a-nu*i3el'r militiae equestres), 7a legatus legionis sau, a(ese'ri, 7a %u&erna3'r al uneia (in 7ele ('u 5'esii. 17eas3 Qs+e7ialiDareR era i*+us nu a3S3 +rin re%uli e<+li7i3e 7S3 +rin +re7e(en3ele 7rea3e. Un le%3ur 7u l'7ul >a7iei 6n 7arierele sena3'riale s-a +u3u3 +re7iDa 7 +r'&in7ia n'r(-(unrean (tres &aciae) '7u+a ' +'Di9ie in3er*e(iar 6n3re
#4-

!etole$&u 2???: p% OLW% C'n3ra: &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% ROA 4)iecare provincie a 3ncetat s2 mai ai?2 o armat2 proprie: separat2(% #4# !etole$&u 2???: p%OLP%

%%

+r'&in7iile 7'nsulare (e la 6n7e+u3ul 7arierei #i 7ele 7'nsi(era3e a =i 7ele *ai i*+'r3an3e (:Nria, ,ri3annia sau Pann'nia :u+eri'r) 162. >. :i*'nius Pr'7ulus Iulianus es3e ul3i*ul 7'nsular 7un's7u3 al Pr'&in7iei. 5isiunea sa 6n >a7ia es3e (a3a3 la =inele ('*niei lui F'r(ianus III, +rin anii 241-243163. Un 3i*+ul lui :e+3i*ius :e&erus (193-211) #i Cara7alla (211217) 7'ns3a3* 7 +r'7ura3'rul =inan7iar al >a7iei 1+ulensis es3e 6nsr7ina3 s asi%ure in3eri*a3ul %u&ernrii >a7iei 7u 3i3lul (e agens vice praesi"is164. In'&a9ia se re+e3 (e *ai *ul3e 'ri su2 6*+ra9ii 7e au ur*a3, ul3i*a *en9iune =iin( (in 3i*+ul ('*niei 7'*une a 6*+ra9il'r )re2'nianus Fallus #i V'lusianus (2"1-2"3) 16". Pr'7ura3'rul =inan7iar al >a7iei 1+ulensis era &i7arul 7'nsularului 6n *'*en3ul 6n 7are a7es3a, 6n =run3ea ar*a3ei Pr'&in7iei, 6#i +rsea re#e(in9a 6n 7aD (e rD2'i. Un 7'n(i9iile 6n 7are P@ili++us (244-249) a +us 6n a+li7are un n'u 7'n7e+3 s3ra3e%i7 (e a+rare a +r'&in7iil'r (e la >unrea (e 5ijl'7 #i (e B's +rin 7rearea unui 7'r+ (e ar*a3 7u+rinDSn( &e<ila9ii (e3a#a3e (in ar*a3ele Pann'niil'r, 5'esiil'r #i >a7iil'r166-, 73re *ijl'7ul se7'lului III +. C@r., +ra73i7a in3eri*a3ului %u&ernrii +are s se =i +er*anen3iDa3 6n >a7ia. 5isiunea lui 5. 1urelius 5ar7us procurator al >a7iei 1+ulensis-, 7are e<er7i3a in3eri*a3ul %u&ernrii (agens vice praesi"is) 6n 3i*+ul lui >e7ius, +are s se =i +er+e3ua3 su2 )re2'nianus Fallus, 7u* +u3e* (e(u7e (in ins7ri+9ia 6nl9a3 (e &i7ar 7@iar 6n +re3'riul %u&erna3'rului (e la 1+ulu*167. )ea*a 6*+ra9il'r (e uDur+rile 3'3 *ai =re7&en3e, =a&'riDa3e (e e<is3en9a un'r *ari 7'*an(a*en3e *ili3are, &a =i +re&ala3 =a9 (e in3eresele unei a+rri e=i7ien3e a =r'n3ierel'r +r'&in7iale168.
#4+ #4.

I% Piso: 3n ituli V: OPWX: p% HLP sq% !i$o 1))3: p% XPL: nr% VL% #4% !etole$&u A4'DR: p% WPW sqq: nr% LX-LR: LP] !i$o 1))3: p% PM sqq% I% Piso: consi"er2 c2 atunci c>n" vicarul M% Aurelius Marcus a 3n2lat inscripia 3n chiar pretoriul guvernatorului "e la Apulum: &acia nu avea legat consular% #41 I% Piso: 3n I!E RM: OPWH: p% XVW sqq \ AV OPWH: WOR% #44 Fit9 1),@: p% OL sqq% #47 I% Piso: I!E RM: OPWH: p% XVW sq \ AV OPWH: WOR \ IDR: III^R: LW% #4< !etole$&u 2???: p% OLP%

%1

1#- O%/ani9a%ea Ei$&al0 .i $i$te'ul va'al


Paralel 7u 'r%aniDarea +r'&in7iei >a7ia a ='s3 in3r'(us 'r%aniDarea =is7al169L a(*inis3rarea =inan9el'r #i +er7e+erea i*+'Di3el'r 7u&eni3e Cis7ului i*+erial (/iscus Caesaris), a(una3e la ni&elul Pr'&in7iei *ai a+'i, a =ie7rui (is3ri73 =inan7iar- (e 73re un procurator Augusti. Pr'7ura3'rii =inan7iari nu (e+in(eau (e %u&erna3'r, 7i erau (ire73 su2'r('na9i Cis7ului i*+erial (Q*inis3erului (e =inan9eR a rationi?us). 4e#e(in9a (praetorium procuratoris) +r'7ura3'rului =inan7iar al >a7iei (:u+eri'rE1+ulensis) a ='s3 i(en3i=i7a3 #i 7er7e3a3 ar@e'l'%i7 la Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa Fr'@'3ea 178 )'rneas7 . Pr'7ura3'rii =inan7iari ai >a7iei P'r'lissensis 6#i a&eau re#e(in9a la -a+'7a171. >e i*+'Di3ele (ire73e (i*+'Di3ul +ers'nal tri?utum capitis #i i*+'Di3ul +e +*Sn3 tri?utum soli) erau s7u3i9i 7e39enii r'*ani ai 'ra#el'r 7are se 2u7urau (e (re+3ul i3ali7 ( ius Italicum)172. Ius Italicum se*ni=i7a a+r'a+e e<7lusi& immunitas #i un (e'se2i3 +res3i%iu. >re+3ul i3ali7 era 7el *ai 6nal3 +ri&ile%iu la 7are +u3ea as+ira ' colonia (in a=ara I3aliei, 6nse*nSn(, 6n reali3a3e, asi*ilarea 7e39enil'r (in 'ra#ele 7are 2ene=i7iau (e ius Italicum 7u 7e39enii (in I3alia 6n *a3erie (e (re+3 7i&il #i =is7ali3a3e. P'3ri&i3 lui Vl+ianus ( "e censi?us 6n &igesta ?, 1", 1, 8-9) 7'l'nii (e (re+3 i3ali7 6n >a7ia erauL >ierna (i*+r'2a2il), Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa, 1+ulu*, -a+'7a #i P'3aissa. ;r%aniDarea &a*al 6n e+'7a Prin7i+a3ului es3e i*+'r3an3 nu nu*ai +en3ru is3'ria e7'n'*i7 a +r'&in7iil'r. >in 'r%aniDarea sis3e*ului &a*al173 se +'3 (e(u7e (a3e i*+'r3an3e (e na3ur
#4$

C)% 3n general =% Marquar"t: L3O%/ani$ation Einan&iF%e &>e9 le$ Ro'ain$ Ntra"% )r%Q: Paris: OWWW% Pentru &aciaA &% Protase 3n I$tRo'nilo% II: p% XMX-XMV% #7I% Piso: I!E RM, OPWH: p% XHX sqq] i4e': 3n Ep>e'"ap L: OPPL: p% ORH sq #i nota X% #7# Stein 1)44: p% WH sqq] M% ;2r?ulescu: 3n A&ta:" OM: OPTH: p% OTT sq% #7+ &espre ius I3ali7u* 3n &acia: a se ve"ea N% ,ostar: 3n AIIAIa.i L: OPLP: p% OXTOHW% #7. &espre sistemul vamal al Imperiului .omanA .% Cagnat: DA I1: O NOWWTQ: p% RWL-RPP: s%v% po%to%iu'] S% "e Laet: !o%to%iu'# Vtu4e $u% l3o%/ani$ation 4ouaniF%e &>e9 le$ Ro'ain$ $u%tout W l3LpoPue 4u

%4

a(*inis3ra3i& 'r%aniDa3'ri7 7are 7'*+le3eaD i*a%inea 'r%aniDrii unei +r'&in7ii174. Cel *ai i*+'r3an3 i*+'Di3 7'*er7ial era i*+'Di3ul &a*al. Cu&Sn3ul portorium ({&a*) 6nsea*n (e =a+3 3a< (e 3re7ere, i*+'Di3 +e 7ir7ula9ia *r=uril'r. )er*enul portorium a7'+er nu nu*ai n'9iunea (e &a* +r'+riu-Dis, res+e73i& 3a< (e =r'n3ier, 7i #i 3a<e 7are se +l3eau la =r'n3ierele (in3re +r'&in7ii, la @'3arele (in3re 7ir7u*s7ri+9iile &a*ale, la +'(uri, la 3re73'ri, la in3rrile 6n 'ra#e17". 1#a(ar, 3er*enul portorium in7lu(ea 3rei i*+'Di3eL &a*a +r'+riu-Dis, 3a<a (e in3rare, 3a<a (e 3re7ere. )a<ele +l3i3e 6n in3eri'rul s3a3ului r'*an erau nu*i3e #i telonium sau telonem. Un I*+eriul 4'*an 3a<a &a*al =7ea +ar3e (in i*+'Di3ele in(ire73e (vectigalias). :7'+ul 3a<ei era +ur =is7al 176. )'3u#i, 7'*er9ul e<3eri'r era 3a<a3 *ai *ul3 7u &(i3a in3en9ie (e a 6*+ie(i7a e<'(ul *'ne(ei r'*ane (#i a *e3alel'r +re9i'ase) 6n a=ara I*+eriului. )a<ele (e la =r'n3ierele (e s3a3, (e la li*i3ele (in3re +r'&in7ii sau (in3re 7ir7u*s7ri+9iile &a*ale erau 6n7asa3e (e s3a3. )a<ele (e la in3rrile 6n 'ra#e erau 6n7asa3e (e a(*inis3ra9iile =inan7iare ale *uni7i+ali39il'r res+e73i&e. Cir7u*s7ri+9iile &a*ale ale I*+eriului 4'*an s-au 7'ns3i3ui3 6n e+'7a au%us3an177. Pr'7esul (e (eli*i3are a l'r s-a 6n7@eia3 73re *ijl'7ul se7'lului I +. C@r., 6n 3i*+ul lui Clau(ius 178. Un 3i*+ul ('*niei lui $a(rian a a&u3 l'7 ' re'r%aniDare a 7ir7u*s7ri+9iil'r &a*ale, unele (in3re ele =uDi'nSn(L Falliile 7u Fer*aniile, 1sia 7u ,i3@Nnia, IllNri7u* 7u )@ra7ia 179 e37. 17eas3
5aut E'pi%e: ;rugges: OPVP] /r% 1ittingho)): RE ''II: O NOPRHQ: col% HVL-HPP: s%v% po%to%iu'% #7% D%g%: pre<ena unei v2mi Ns3a3i'Q #i a unui popas pentru 7ursus +u2li7u* la Partiscum NS<ege"Q in"ic2 clar c2 acolo era limita provinciei &acia NSuperior^ApulensisQ% Aceasta constituie o "ova"2 3n plus c2 ;anatul a aparinut 3n 3ntregime provinciei &acia NSuperior^ApulensisQ% #71 .% Cagnat: DA I1: ONOWWTQ: p% RWL-RWT: s%v% po%to%iu'] 7% Leclercq: DACL 1II: O NOPXLQ: p% VOL-VXO: s%v. i'pot$] S% "e Laet: op# &it#: p% VR-RR] /r% 1ittingho)): RE ''II: ONOPRHQ: col% HVT-HVP: s%v% po%to%iu'# #74 -% 7opCins: aDe$ an4 t%a4e in t>e Ro'an E'pi%e: 3n MRS TM: OPWM: p% OOR-OXR% #77 S% "e Laet: op# &it#: p% XHV-XVX% #7< I1i4e': p% HLR% #7$ &in acest motiv se consi"er2 c2 circumscripia vamal2 IllBricum a luat na#tere "e )apt su? 7a"rian: c)% M .ostovt<e)): Ge$&>i&>te 4e$ Staat$pa&>t in 4e% %C'i$&>en 2ai$e%9eit 1i$ Dio+letian: Leip<ig: OPMX: p% OLT%

%7

re'r%aniDare a (a3 ='r*a (e=ini3i& a sis3e*ului &a*al r'*an (in e+'7a Prin7i+a3ului. Cir7u*s7ri+9iile &a*ale erau nu*i3e (u+ 3i+ul 3a<ei +e 7are ' 6n7asauL 1. portus Siciliae] 2. qua"ragesima ,alliarum (Falliile, Fer*aniile, ,ri3annia #i 4ae3ia)H 3. pu?licum portorium IllBrici (-'ri7u*, Pann'nia :u+eri'r, Pann'nia In=eri'r, >al*a3ia, 5'esia :u+eri'r, 5'esia In=eri'r, >a7ia :u+eri'r, >a7ia In=eri'r, >a7ia P'r'lissensis, )@ra7ia)H 4. quattor pu?lica A)ricae] ". qua"ragesima 7ispaniarum] 6. qua"ragesima portum Asiae] 7. SBria et Iu"aea] 8. AegBptus. Un7e+Sn( (in e+'7a 3raian e<+l'a3area &*il'r a ='s3 6n7re(in9a3 un'r =un79i'nari +u2li7i (ar 6n sis3e*ul 6n re%ie 188. 17e#3i =un79i'nari (e s3a3 nu*i9i con"uctores 6n +ar3ea eur'+ean a I*+eriului #i promagistri 6n A%i+3 #i 6n :i7ilia- erau +l3i9i (u+ 6n7asri. Con"uctores erau ale#i (in3re 'a*enii ='ar3e 2'%a9i. Cie7are con"uctor (is+unea (e un 2ir'u (ta?ularium) 6n 7ir7u*s7ri+9ia &a*al +e 7are ' 7'n(u7eaH 6n =run3ea a7es3'r 2ir'uri erau nu*i9i procuratores, =ie (in3re li2er9ii i*+eriali, =ie (in3re 7a&aleri. Vn ase*enea procurator era se9agenarius (7a re3ri2u9ie), iar +'s3ul su 7'ns3i3uia ' 3rea+3 in=eri'ar 6n 7ariera e7&es3r. V*ile (stationes) erau 6n7a(ra3e 7u s7la&i #i li2er9i 7are 6n(e+lineau =un79ii (i&erse. :7@e*a unui +un73 &a*al ( statio) 7u+rin(ea ur*3'arele =un79ii181L villicus [res+'nsa2ilH arcarius 7asierH actor ['r%aniDa3'rH "ispensator 7'n3a2ilH contrascriptor &eri=i7a3'r (e 7'n3uriH scrutator &eri=i7a3'r al (e7lara9iil'r &a*aleH ta?ularius 6nsr7ina3 7u 6ns7rierea *r=uril'r #i '2ie73el'r &*ui3e. Pers'nalul unei statio 7u+rin(ea 18-12 *i7i =un79i'nari 7are ='r*au ' )amilia nu*i3 vectigalis. Vne'ri 6n =run3ea a7es3ei )amilia erau nu*i9i li2er9i 7are +ur3au 3i3lul (e praepositus sau prae)ectus stationis. Un a ('ua ju*3a3e a se7'lului II +. C@r., su2 5ar7us 1urelius 'ri +'a3e a2ia su2 C'**'(us, a a&u3 l'7 ' n'u re'r%aniDare a sis3e*ului &a*al182. Un =run3ea 7ir7u*s7ri+9iil'r &a*ale au ='s3 nu*i9i =un79i'nari i*+eriali - procuratores (in rSn(ul 7a&aleril'rH a7e#3i procuratores a&eau Q6n7a(rareR (e "ucenarii.
#<#<#

I1i4e': p% OLT% I1i4e': p% HWW sqq% #<+ S% "e Laet: op# &it#: p% XHP sqq%

%<

In e+'7a 3raian >a7ia183 a ='s3 in7lus, al3uri (e al3e +r'&in7ii (unrene, 6n 7ir7u*s7ri+9ia >unrii 5ijl'7ii pu?licum portorium IllBrici- , iar (e la $a(rian 6n 7ir7u*s7ri+9ia n'u 7rea3 pu?licum portorium IllBrici utriusque et ripae Thraciae . Cir7u*s7ri+9ia &a*al a IllNri7ului184 7u+rin(ea 3 (is3ri73e, =ie7are a&Sn( 6n =run3e 7S3e un procurator (e ran% centenarius] unul (in3re a7es3e (is3ri73e %ru+a 5'esia In=eri'r #i 7ele )rei >a7ii ( procuratores IllBrici per Moesiam In)eriorem et &acias tres)18". :e 7'nsi(er 7 &*ile aren(a3e se nu*eau pu?licum portorium IllBrici +e 7Sn( 7ele a(*inis3ra3e (ire73 (e s3a3 +ur3au nu*ele (e pu?licum portorium vectigalis IllBriciH s7@i*2area s-ar =i +r'(us 6n 3i*+ul ('*niei lui 5ar7us 1urelius 7Sn( 7'n(u7erea 7ir7u*s7ri+9iei &a*ale IllNri7u* a ='s3 6n7re(in9a3 unui =un79i'nar i*+erial (e ran% e7&es3ru, procurator] IllNri7u* +are s =i ='s3 +ri*a 7ir7u*s7ri+9ie &a*al a(*inins3ra3 6n re%ie +r'+rie (e 73re 6*+ra9i186. Cuan3u*ul 3a<el'r &a*ale era (e 2," | (in &al'area *r=ii (qua"ragesima). Pen3ru 6n7asarea a7es3'r 3a<e, =un79i'nau 2ir'uri (stationes portorii), (eser&i3e (e 7S3e ('i s7la&i i*+eriali ( servi villici). ?a 6n7e+u3, s3rSn%erea &*il'r era 6n7re(in9a3 un'r aren(a#i (con"uctores) 7are, (e '2i7ei, se as'7iau, ='r*Sn( ' societas. Cir7u*s7ri+9ia IllNri7ului a&ea 6n =run3e ('i sau 3rei ase*enea con"uctores187. Ins7ri+9iile *en9i'neaD 7S9i&a ase*enea con"uctores 6n e+'7a lui 1n3'ninus Pius188. ; ins7ri+9ie re7en3 +u2li7a3 *en9i'neaD un n'u 2ir'u (statio Apulensis) al unui con"uctor pu?lici
#<.

&espre sistemul vamal "in provinciile "acice: a se ve"eaA N% ,ostar: V0'ile Da&iei: 3n SCIV X: OPRO: X: p% OLR-OWO] A% &o?G: Cont%i1ution W l3>i$toi%e 4e la 4ouane en Da&ie7 3n A&taDe1% OO: OPTV-OPTR: p% OVR-ORM] Gu4ea 1))-: p% OXR-OHW% #<% A% &o?G: 3n A%&>V%t O: OPVM: p% OVV-OPV] S% "e Laet: op# &it#: p% OTR sqq% #<1 S% "e Laet: op# &it#: p% XVO-XVX] /r% 1ittingho)): RE ''II O NOPRHQ: col% HLO: HPX: s%v% P'r3'riu*% #<4 A% von &omas<eUCi: Stu4ien 9u% Ge$&>i&>te 4e% Donaup%ovin9en# I# Die G%en9en von :oe$ia Supe%io% un4 4ie IllA%i$&>e Ioll: 3n AE: N+ienQ 'III: OWPM: p% OVH% #<7 A#a se e9plic2 e9presia 7'n(u73'ris +u2li7ii +'r3'rii 3er3iae +ar3is "in inscripia "e la ;2ile 7erculane NIDR III^O: LMQ] S% "e Laet: op# &it#: p% XHT-XVO% #<< :a&%ea 1)-): p% OLO sq] Gu4ea 1))-: p% OXT sq%

%$

portorii IllBrici ). Iulius :a3urninus 147E1"7 +. C@r.- la 1+ulu* 189H *'nu*en3ul es3e 6nl9a3 (e 5a<i*ianus, servus villicus e9 privatis stationis Apulensis. Un 3i*+ul lui 5ar7us 1urelius #i ?u7ius Verus sun3 7un's7u9i 3rei =ra9i IuliiA Ianuarius, Ca+i3' #i A+a+@r'(i3us 198H (in3r-' ins7ri+9ie (e la ;es7us a=l* 7 ). Iulius Ca+i3', con"uctor pu?lici portorii IllBrici et ripae Thraciae , +ers'naj 2'%a3 #i in=luen3, +ri*e#3e ' serie (e 'n'ruri (in +ar3ea un'r 'ra#e (in Pann'nia, 5'esia #i >a7ia Traiana Sarmi<egetusensium e9 &acia Superiore #i municipium .omulensium191. >'7u*en3a9ia e+i%ra=i7 a3es3 =un79i'narea ser&i7iil'r &a*ale 6n +r'&in7ia >a7ia. 1s3=el, ' ins7ri+9ie (e la ,ile $er7ulane192 *en9i'neaD ' statio T<irnensis (+r'2a2il la >ierna)H ' al3a, (e la 5i7ia193, *en9i'neaD un s7la& i*+erial a&ansa3 (e la 5i7ia (un(e =usese a(jun73 al 2ir'uluiL promotus e9 statione Micia e9 viCario) la P'ns 1u%us3i (5ar%a) 7a servus villicus. 1l3e s3a9ii &a*ale (stationes) =un79i'nau la Par3is7u* (:De%e()194, >r'2e3a19" #i :u7i(a&a196. ?a P'r'lissu*, 7'ns3ru79ia 6n 7are =un79i'na '=i7iul &a*al (statio portorii) a ='s3 7er7e3a3 ar@e'l'%i7 197H ('u al3are e+i%ra=i7e198 (in 3i*+ul lui C'**'(us %ra3i=i7a3 7u e+i3e3ul restitutor commerciorum- *en9i'neaD ('i procuratores, P'*+eius ?'n%us199, procurator Augusti nostri #i )i.Clau(ius !en'+@'n288, procurator IllBrici per Moesiam In)erioris et &acias tres , 6ns'9i9i =ie7are (e ('i servi villici Celi< #i ?u7ius, res+e73i& 5ar7ius #i P'lli'H 6n
#<$

I% Piso: 1% Moga: <n 1u%eau 4u pu1li&u' po%to%iu' IllA%i&i a Apulu' : 3n A&ta:" HRNIQ: OPPW: p% OMR-OMW% #$ILS: OVLV: OWRR-OWRT% #$# CIL III: TVXP \ ILS: OVLR% #$+ IDR III^O: LM% #$. IDR III^H: OMX% #$% S% "e Laet: op# &it#: p% XOV] u4o% 1)-@: p% RT% #$1 IDR II: OR% #$4 IDR II: OWW% #$7 Gu4ea 1))-: p% T-WT% #$< Gu4ea 1))-: p% XTT-XTW% #$$ AV OPWW: PTW% +-AV OPWW: PTT%

1-

a*2ele (e(i7a9ii (es7'+eri3e 6n &a*a (e =r'n3ier statio porolissesnsis nu*ele 6*+ra3ului es3e as'7ia3 7u 7el al Dei39il'r +r'3e73'are a &*il'r genius pu?lici portorii: genius pu?lici portorii vectgalis . )'3 6n 3i*+ul lui C'**'(us es3e a3es3a3 #i 1&ianius ,elli7us, pu?lici portorii procurator%%% vectigalis IllBrici (6n a. 182 +. C@r.) 281. Un s=Sr#i3, 6n e+'7a lui Cara7alla, un al3 procurator, C. Iulius Pa3ernus, es3e 7un's7u3 (in3r-' ins7ri+9ie (e la ,ile $er7ulane282. Capitolul 2

AR:A A RO:A"X DI" DACIA


Pa9 .omana a ='s3 +re3u3in(eni 6n 7u+rinsul I*+eriului ' 7'n(i9ie sine qua non +en3ru (es=#urarea n'r*al a &ie9ii r'*ane. Un e+'7a Prin7i+a3ului, ar*a3a r'*an 6n(e+linea *isiuni (i&erseL rD2'iul Qe<3eri'rRE+aDa =r'n3ierel'r, +'li9ie, =un79ii ane<e (*Sn (e lu7ru, 7urieri '=i7iali) 283. 1+rarea I*+eriului 4'*an s-a 2aDa3 +e ('u ele*en3e esen9ialeL ar*a3a #i 'r%aniDarea =r'n3ierei *ili3are limes-ul. C'n7e+9ia r'*an (es+re =r'n3iera *ili3ariDa3 limes, s-a ('&e(i3 6n 3'a3e si3ua9iile e<3re* (e realis3284. >in +un73 (e &e(ere s3ra3e%i7 *ili3ar, +r'&in7ia >a7ia lua =iin9 7a un =el (e +relun%ire a 5'esiei :u+eri'r #i a Pann'niei 7e 7u+rin(ea, ini9ial, ,ana3ul, 7ea *ai *are +ar3e a )ransil&aniei #i &es3ul ;l3eniei. Celelal3e 3eri3'rii n'r(-(unrene 7u7eri3e (e r'*ani, su(-es3ul )ransil&aniei, es3ul ;l3eniei, su(-es3ul 5un3eniei #i su(ul 5'l('&ei au ='s3 a3a#a3e 5'esiei In=eri'r 28". -i7i ' +r'&in7iei eur'+ean a I*+eriului n-a a&u3 ' =r'n3ier a3S3 (e lun% 7u lu*ea 2ar2ar, 7eea 7e e<+li7 unele +ar3i7ulari39i ale >a7iei r'*ane, 6n +ri*ul rSn( i*+'r3an9a
+-# +-+

CIL III: TVHR \ ILS7 OWRL NNicopolis a" IstrumQ% CIL III: ORLR \ IDR III^O: RW% +-. b% Le ;ohec: L3a%'Le %o'aine $ou$ le 5aut8E'pi%e: D"% Picar": Paris: OPWP: p% OV sq +-% C)% in=ra% c X%H% Si$te'ul 4eEen$iv .i 4e &o'uni&a=ii al Da&iei% +-1 ;% ,erov: 3n 2lio HT: OPRP: p% XPL sqq] C%C% Petolescu: 3n Da&ia"S XP: OPWR: p% VT] !i$o 1))3: p% R-T%

1#

ele*en3ului *ili3ar286. Un3r-' +r'&in7ie (e =r'n3ier 7a >a7ia r'lul ar*a3ei es3e e&i(en3 nu ('ar 6n is3'ria +'li3i7, un(e es3e (e7isi&, 7i #i 6n 7'*+le<ele +r'2le*e ale a(*inis3rrii Pr'&in7iei, 6n =un79i'narea s'7ie39ii 7i&ile #i 6n &ia9a e7'n'*i7. 1r*a3a >a7iei r'*ane (e9ercitus &aciae) a 7'n3ri2ui3 (in +lin la i*+lan3area, 7'ns'li(area #i a+rarea &ie9ii r'*ane 6n +r'&in7ia n'r((unrean287. -u*er'asa ar*a3 a >a7iei r'*ane ( e9ercitus &aciae) era al73ui3 (in le%iuni (legiones)288, 3ru+e au<iliare (au9ilia)289 #i ='r*a9iunile (e singulares (%ar(a %u&erna3'rului)218, 6n 3'3al 77a. "" 888 (e *ili3ari (u+ re'r%aniDarea (in 3i*+ul lui 5ar7us 1urelius. Un e+'7a Prin7i+a3ului, ar*a3a r'*an es3e s3ru73ura3 +e ' *are (i&ersi3a3e (e uni39i 7are au la 2aD ' ierar@ie (u2lL +re3'rienii sun3 su+eri'ri 7'@'r3el'r ur2ane, iar le%iunile 3ru+el'r au<iliare211.

2#1 Le/iunile Gle/ione$H


CurSn( (u+ 7u7erirea >a7iei, ar*a3a I*+eriului 4'*an nu*ra 29 (e le%iuni, (isl'7a3e 6n %eneral 6n +r'&in7iile (e +e
+-4

&espre armata roman2 3n epoca Principatului: a se ve"ea b% Le ;ohec: L3a%'Le %o'aine $ou$ le 5aut8 E'pi%e: Paris: OPWP] ,% /orni: E$e%&ito e 'a%ina 4i Ro'a anti&a: .oma: OPPX] =%;% Camp?ell: >e Ro'an A%'A7 31 BC N AD 33,# A $ou%&e 1oo+: Lon"on: OPPV% +-7 C>%i$te$&u 1)3,] :a&%ea 1)-): p% OTL sqq] B0%1ule$&u 1))@: p% LX-LV] !etole$&u 2???: p% OTW-XMW% +-< &espre legiuniA .% Cagnat: DA III NOPMVQ: p% OMVT-OMPH: s%v% Le/io] D% .itterling: RE 'II: X NOPXV-OPXRQ: col% OOWL-OWXP: s%v% Le/io] A% Passerini: Di9Ep I1 NOPRMQ: )asc% OW-XM: p% RVP-LXW: s%v% le/io] ,% /orni: Il %e&luta'ento 4elle le/ioni 4a Au/u$to a Dio&le9iano : OPRH] 7%M%&% ParCer: >e Ro'an Le/ion$Q: Cam?ri"ge: OPLO% +-$ A% von &omas<eUsCi: RE II NOWPLQ: col% XLOW-XLXX: s%v% auDilia] ,%L% Cheeesman: >e AuDilia oE t>e Ro'an I'pe%ial A%'A: K9)or": OPOV] &%;% Sa""ington: >e Develop'ent oE t>e Ro'an AuDilia%A Fo%&e$ E%o' Au/u$tu$ to %a(an: 3n A"RJ II: H: OPTR: p% OTL-XMO] M%P% Spei"el: >e Ri$e oE Et>ni& <nit$ in t>e Ro'an I'pe%ial A%'A: 3n A"RJ II: H: OPTR: p% XMX-XHO% +#M%P% Spei"el: Gua%4$ oE t>e Ro'an A%'ie$: ;onn: OPTW% +## b% Le ;ohec: op# &it#: p% LP%

1+

limes212H su2 5ar7us 1urelius s-au 7rea3 6n7 ('u le%iuni, iar su2 :e+3i*ius :e&erus al3e 3rei, ajun%Sn(u-se as3=el, la un nu*r (e 34 (e le%iuni. Vni39i (e eli3 7are al73uiau nu7leul ar*a3ei r'*ane, le%iunile (legiones) erau re7ru3a3e213 (in 7e39eni r'*ani. Un e+'7a Prin7i+a3ului, e=e73i&ul unei le%iuni era (e 77a. 6 488 (e *ili3ari 214. Unr'larea s'l(a9il'r (caligati sau milites gregarii) 6n le%iuni era &'lun3ar, iar (ura3a ser&i7iului *ili3ar era (e 28-2" (e ani21". Un7 (in e+'7a Cla&iil'r (69-96 +. C@r.) aria +rin7i+al (e re7ru3are a le%i'naril'r era 7'ns3i3ui3 6n 2un *sur (e +r'&in7iile '77i(en3ale r'*aniDa3e ($is+ania, Fallia e37.), iar su2 $a(rian se %eneraliDeaD sis3e*ul re7ru3rii l'7ale, la =inele se7'lului al II-lea +. C@r. +r'&in7ialiDarea le%iunil'r =iin( (e *ul3 un =a+3 6*+lini3 216. Un e+'7, =a+3ul era +er7e+u3 #i 7a ' Q2ar2ariDareR a le%iunil'r 217. :'l(a (stipen"ium) unui miles era (e 7" (enari anual 6n e+'7a au%us3an, 388 su2 >'*i9ian, "88 su2 :e+3i*ius :e&erus #i 6n3re 67"-7"8 su2 Cara7alla218. :u2'=i9erii a&eau ' s'l( #i ju*3a3e, iar un 7en3uri'n +ri*ea, su2 Cara7alla, 12 888 (e (enari 219. ?a stipen"ium se *ai a(u%au une'ri #i "onativa, su*e (e 2ani '7aDi'nale '=eri3e (e 6*+ra9i. ?a s=Sr#i3ul ser&i7iului *ili3ar,
+#+

7% v% PetriCovits: Die Innen1auten %C'i$&>e% Le/ion$la/e% *B>%en4 4e% !%in9ipat$9eit: &@ssel"or)-Kplan"en: OPTR: p% XW] =%C% Mann: Le/iona%A Re&%uit'ent an4 Vete%an Settle'ent Du%in/ t>e !%in&ipate: Lon"on: OPWH% +#. &espre sistemul recrut2rii romane: 4ile&tu$A Tacitus: 5i$t# I1: OV] .% Cagnat: DA II NOWPXQ: p% XOX-XXV: s%v% 4ile&tu$] Lie?enam: RE 1 NOPMRQ: col% RPO-LHL: s%v% 4ile&tu$% A se ve"ea #i b% Le ;ohec: op# &it#: p% TO-OMT% +#% M%P% Spei"el: >e F%a'e*o%+ oE an I'pe%ial Le/ion: OPPX] =% .oth: >e Si9e an4 O%/ani9ation oE t>e Ro'an I'pe%ial Le/ion: 3n 5i$to%ia VH: OPPV: p% HVL-HLX% +#1 C)% 3n general: .%+% &avies: Se%vi&e in t>e Ro'an A%'A: OPWP: p% LL sqq% +#4 7Bginus: De 'un# &a$t%# X: caracteri<ea<2 legiunile "rept o *ili3ia +r'&in7ialis =i(elissi*a. A se ve"ea ,% /orni: E$t%a9ione etni&a e $o&iale 4ei $ol4ati 4elle le/ioni nei p%i'i t%e $e&oli 4ell3I'pe%o : 3n A"RJ II%O: OPTV: p% HHP-HPO% +#7 _ntr-o inscripie "in sec% II N CIL 1: PXHQ: un pretorian originar "in nor"ul Italiei: utili<ea<2 sintagma 2ar2ari7a le%i'% +#< &in punct "e ve"ere economic toi militarii unei legiuni ar tre?ui consi"erai ca )2c>n" parte "intre @'nes3i'res% &espre stan"ar"ul economic al militarilor: a se ve"ea +% &ahlheim: Die A%'ee eine$ Jelt%ei&>e$U Die %C'i$&>e Sol4at un4 $ein Ve%>Bltni$ 9u Staat un4 Ge$ell$&>aEt: 3n 2lio TV: OPPX: p% OPT-XXM% +#$ M%P% Spei"el: Ro'an A%'A !aA S&ale$: 3n MRS WX: OPPX: p% WT-OML%

1.

&e3eranului i se a7'r(a ' re7'*+ens 6n 2ani ( missio nummaria, praemia militiae 3 888 (e (enari 6n e+'7a au%us3an, " 888 su2 Cara7alla) sau era 6*+r'+rie3ri3 +e un l'3 a%ri7'l ( missio agraria) (e ' &al'are e7@i&alen3H 6n7e+Sn( 7u $a(rian, &e3eranil'r li se a7'r( ('ar missio nummaria #i nu se *ai 6n3e*eiaD 7'l'nii (e &e3erani228. ;r%aniDarea ar*a3ei r'*ane a 7un's7u3 ' ierar@ie ='ar3e 221 s3ri73 . Un 7eea 7e +ri&e#3e 7'r+ul '=i9eril'r, +rin ierar@ie 6n9ele%e* a7ele =un79ii *ili3are s+e7i=i7e 7el'r ('u 'r(ine ale s'7ie39ii r'*ane (or"o senatorius #i or"o equester) a(i7 'r(inea ierar@i7 +en3ru ran%ul sena3'rial #i 7el e7&es3ru 222. Pen3ru s'l(a9i e<is3a ' ierar@ie ele*en3ar 6n =un79ie (e +res3area (e 7'r&eDi (muni)e9: immunes: immunes-principales) #i s'l( (sesquiplicarius: "uplicarius: triplicarius). Un =run3ea le%iunii se a=la un legatus legionis (legatus Augusti legionis) (e ran% sena3'rial, +r'&enin( (in3re ='#3ii +re3'ri ( vir praetorius)223. C'r+ul '=i9eril'r su+eri'ri 7u+rin(ea 7ei 6 3ri2uni *ili3ari (tri?uni militum)L unul era (e ran% sena3'rial, tri?unus laticlavius (a7es3a era (e (re+3 l'79ii3'rul le%a3ului le%iunii), 7eilal9i " erau (e ran% e7&es3ru, tri?uni angusticlavii. 1(esea legati legionis #i tri?uni militum r*Sn la 7'*an(a le%iunii +en3ru un s7ur3 3i*+. Cen3uriile erau 7'*an(a3e (e 7en3uri'ni (centuriones) 7are 7'ns3i3uiau 7'r+ul (e '=i9eri in=eri'ri ai le%iunii. Cen3uri'nii +r'&eneau =ie (in3re 3inerii 7a&aleri (7are renun9au la (e*ni3a3ea e7&es3r, 7aDuri 6n 7are 6n ins7ri+9ii a+are in(i7a9ia e9 equite .omano), =ie (in3re evocati (7ei re9inu9i (u+ 3er*inarea s3a%iului 6n %rDile +re3'riene) sau 7@iar (in le%iuni (a#a-nu*i9ii e9 caliga).
++-

&espre privilegiile veteranilorA =%7% =ung: Die Re&>t$$tellun/ %C'i$&>e% Sol4aten: 3n A"RJ II% OV: OPWX: p% WWX sqq] 7% +ol)): Die Ent*i&+lun/ 4e% Vete%anenp%ivile/ien vo' Be/inn 4e$ 1# M># v# C>%# 1i$ auE 2on$tantin 4e% G%oYe: 3n +% DcC: 7% +ol)) N7rsg%Q: 5ee% un4 Inte/%ation$politi+: -*ln-+ien: OPWL: p% VV-OOR% ++# &espre ierarhia militar2 3n armata roman2: a se ve"ea lucrarea clasic2 a lui A% von &omas<eUsCi: Die Ran/o%4nun/ 4e$ %C'i$&>en 5ee%e$Q Ne"% ;% &o?sonQ: -*ln-,ra<: OPLT] precum #i b% Le ;ohec Ne"%Q: La 5iL%a%&>ie GRan/o%4nun/H 4e l3a%'Le %o'aine $ou$ le 5aut8E'pi%e% Actes "u CongrSs "e LBon NOR-OW septem?re OPPVQ: Paris: OPPR% +++ b% Le ;ohec: L3a%'Le %o'aine $ou$ le 5aut8E'pi%e: OPWP: p% HT sqq% ++. Cu privire la legaii legiunilor "in &acia: a se ve"ea !i$o 1))3: p% XOM-XWO: nr% VP-TO%

1%

Cen3uri'na3ul a 7un's7u3 ' s3ri73 'r(ine a ran%uril'rH 6n le%iune sun3 7un's7u3e "9 ran%uri (e 7en3uri'ni. Pen3ru a +u3ea a&ansa *ai re+e(e, 7en3uri'nii sun3 =re7&en3 3rans=era9i (in3r-' le%iune 6n al3a. Cen3uri'nii +u3eau a&ansa +Sn la %ra(ul (e primus pilus (7'*an(an3 al +ri*ei 7en3urii (in +ri*a 7'@'r3) 7are (es7@i(ea +ers+e73i&a +r'*'&rii 6n 'r(inul e7&es3ru 224. >in3re primipili era nu*i3 #i prae)ectus castrorum legionis, un =el (e in3en(en3, 6n =a+3 su+lean3ul 7'*an(an3ului le%iunii. Vr*a a+'i 7'r+ul su2'=i9eril'r (principales). :u2'=i9erii (in s3a3ul *aj'r al 7'*an(an3ului al73uiau o))icium legati legionis. 13ri2u9iile #i %ra(ele su2'=i9eril'r erau e<3re* (e (i&erse, (e la cornicularius (7el *ai 6nal3 %ra( (e su2'=i9er) +Sn la immunes (7ei s7u9i9i (e 7'r&'a()L actarius, aquili)er: architectus: ?ene)iciarius: campi"octor: custos armorum: imagini)er: li?rarius: me"icus: notarius: optio: signi)er: speculator: tesserarius: ve9illarius e37. Cariera su2'=i9eril'r 6n le%iuni 6nsu*a, (e '2i7ei, 4-" %ra(e, 6n 7are r*Sneau 7S3e 3-" ani22". >e '2i7ei, principales +ar7ur% 3re+3ele 7arierei (e su2'=i9er 6n 7a(rul a7eleia#i le%iuni, +u9ini (in3re ei +r'*'&Sn(, (u+ 13-28 (e ani, 6n rSn(ul 7en3uri'nil'r226. ; le%iune era 'r%aniDa3 6n 18 cohortes (1 milliaria #i 9 quingenariae), nu*er'3a3e (e la I la ', =ie7are 7u+rinDSn( 3 manipuli (e 7S3e 2 7en3urii =ie7are. Cei 6 888 (e s'l(a9i ai le%iunii erau 6n7a(ra9i 6n 68 (e 7en3urii, %ru+a3e 6n 38 (e *ani+uli. Ca&aleria le%iunii nu*ra 128 (e 7lre9i ( equites legionis), %ru+a9i 6n 4 turmae (es7a(r'ane). ?e%iunii i se a(u%au #i al3e e=e73i&eL *eseria#i, *e(i7i, &e3erinari, Qar3ilerieR e37. ;r%aniDarea l'%is3i7 a le%iunii 7u+rin(ea ser&i7ii s+e7ialiDa3e 7aL a+r'&iDi'narea, 7'r+ul (e 3'+'%ra=i ( metator: li?rator: mensor), a3elierele ()a?ricae), ser&i7iul (e sn3a3e +re7u* #i
++%

;% &o?son: >e &entu%ionate an4 $o&ial 'o1ilitA 4u%in/ t>e !%in&ipate : 3n C% Nicolet Ne"%Q: Re&>e%&>e$ $u% le$ $t%u&tu%e$ $o&iale$ 4an$ l3antiPuitL &la$$iPue: Paris: OPTM: p% PP-OOL] ;% &o?son: >e $i/niEi&an&e oE t>e &entu%ion an4 p%i'ipila%i$ in t>e Ro'an a%'A an4 a4'ini$t%ation : 3n A"RJ II% O: OPTV: p% HPX-VHV% ++1 &%=% ;ree<e: 3n A"RJ II% O: OPTV: p% VVP% ++4 ;% &o?son: 3n A"RJ II% O: OPTV: p% VMH%

11

7el reli%i's. Un s=Sr#i3, 3re2uie *en9i'na3 e<is3en9a (e+ar3a*en3ului jus3i9iei #i +'li9iei *ili3are. A=e73i&ele unei le%iuni erau 6n7ar3irui3e 6n 7as3rul le%iunii res+e73i&e (castrum legionis), 7'ns3rui3 (u+ re%ulile 7as3ra*en3a9iei in(i7a3e 6n 3ra3a3ul lui $N%inus, &e munitioni?us castrorum (1-4")227. :e a(*i3e as3Di 7 Q3e're3i7ieniiR e<e7u3au 6n 1n3i7@i3a3e +lanuri la (i*ensiuni re(use, 7are erau a+'i 3rans+use 6n 3eren la s7ar real (e 73re 3e@ni7ienii *ili3ari (mensores: architecti: metatores). 1r*a3a r'*an 2ene=i7ia (e ser&i7iile un'r architecti +en3ru al73uirea +lanuril'r ='r3i=i7a9iil'r sau, e&en3ual, +en3ru a(a+3area un'r n'r*e s3a2ili3e la ni&elul 7en3ral al I*+eriului 6n +ri&in9a 7'ns3ru79iil'r *ili3are. C'ns3ru73'rii *ili3ari se ('&e(es7 a =i (e+'Di3arii un'r ne2nui3e 7un'#3in9e (e *a3e*a3i7 #i %e'*e3rie. >in7'l' (e ine&i3a2ilul as+e73 Q7aD'nR, ar@i3e73urii *ili3are i se +'3 a7'r(a &alen9e (in s=era ar3ei. D%g% 6n 7as3rul le%i'nar (e la P'3aissa228 +un73ul %r'*ei e +lasa3 as3=el 6n7S3 *ar7@eaD +e a<ul l'n%i3u(inal al 7as3rului se79iunea (e aur 229. -u*rul (e aur es3e 1,6188339... H 6n 7aDul 7as3rului le%i'nar +'3aissens (is3an9ele groma [ porta "ecumana #i groma [ porta praetoria ='r*eaD ra+'r3ul 3"4 L 219 { 1,6164383..., e<3re* (e a+r'+ia3 (e nu*rul (e aur, 7@iar *ai a+r'+ia3 (e7S3 *aj'ri3a3ea &al'ril'r se79iunii (e aur 7al7ula3e la Par3@en'n238. 5aj'ri3a3ea ele*en3el'r (in sis3e*ul (e ='r3i=i7a9ie 231 #i (in 'r%aniDarea in3ern a 7as3rel'r 6#i +s3reaD 7ara73eris3i7ile, (i*ensiunile #i ='r*a (e-a lun%ul 6n3re%ii e+'7i a Prin7i+a3ului. Un le%3ur 7u 'r%aniDarea s+a9iului, es3e (e re9inu3 7 re9eaua (e (ru*uri (in in3eri'rul 7as3rului era s3a2ili3 6n7 (in *'*en3ul 3rasrii sale +e 3eren, via principalis #i via praetoria a&Sn( un r'l
++7 ++<

Pseu"o-7Bgin: De$ Eo%tiEi&ation$ 4u &a'p NTe9te ta?li: tra"uit et comment par M% LenoirQ: Paris: OPTP% B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% OTH-OWW% ++$ M%C% ,hBCa: E$teti&0 .i teo%ia a%tei: ;ucure#ti: OPWO: p% XVP-XRX] 7%.% .a"ian: Ca%tea p%opo%=iilo%: ;ucure#ti: OPWO: p% VV-VW% +.D% ;erger: Da$ Ba$le% !a%t>enon8:o4ell: 3n Anti+e 2un$t XH: O: OPWM: p% WR: a+u( B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% OTV% +.# Compus "in ='ssa N#anul "e ap2rareQ: *urus N<i"ul "e incint2Q #i a%%er Nvalul "e p2m>nt "in spatele <i"ului "e incint2Q%

14

esen9ial 6n 'r%aniDarea s+a9iului 6n3re%ului 7as3ru, 7'*+ara2il 7u 7el ju7a3 (e Car"o #i "ecumanus 6n +lani*e3ria ur2an. >in3re e(i=i7iile 3i+i7e +en3ru un 7as3ru, *en9i'n*L principia232-7l(irea 7'*an(a*en3uluiH praetorium l'7uin9a E+ala3ul 7'*an(an3uluiH paviliones 7aDr*ile s'l(a9il'rH horrea 7'*+le<ul (e %rSnareH valetu"inarium s+i3alulH thermae 2ile e37. ?'7uin9ele s'l(a9il'r (7aDr*ile) '7u+au 7ea *ai *are +ar3e (in su+ra=a9a 7as3rului. Un3r-un 7as3ru le%i'nar se a=lau 64 (e 7aDr*i. Ale erau (es3ina3e =ie7are 7S3e unei 7en3urii ((in a7es3 *'3i&, nu*ele an3i7 al 7aDr*ii era centuria) #i se 6*+r9eau 6n 6n7+eri (contu?ernia). Un 7eea 7e +ri&e#3e a73i&i39ile +e 7are le (es=#'ar ar*a3a, 6n +ri*+lan se a=l e<er7i9iile *ili3are 233. Par3ea 7ea *ai i*+'r3an3 6n +re%3irea s'l(a3ului a(esea ni7i 6*+ra3ul nu ne%lija a7eas3 +ar3e a e(u7a9iei sale-, e<er7i9iul es3e &Du3 7a ' +re%3ire a &i73'riei234. Ins3ruirea s'l(a9il'r 7u+rin(ea a73i&i39ile 7are (u7 la ('2Sn(irea 7ali39il'r =iDi7e, 6n7e+Sn( 7u %i*nas3i7a, a+'i *ar#urile (ure 7u e7@i+a*en3ul (in ('3are +en3ru a ajun%e la *Snuirea ar*el'rL s7ri*, 3rasul 7u ar7ul, 7u +ra#3ia. Un a7es3 7'n3e<3 es3e (e '2ser&a3 a3i3u(inea 6*+ra9il'r =a9 (e 'r%aniDarea 7S3 *ai e=i7ien3 a (is7i+linei 6n ar*a3, i*+unerea unei (is7i+line ri%ur'ase =iin( una (in *arile +r'2le*e 7u 7are s-au 7'n=run3a3 *ai *ul9i 6*+ra9i23". A<er7i9iul 6*+reun 7u 3a73i7a #i 7u s3ra3e%ia r'*an

+.+

Principia are un rol analog )orului 3n arhitectura ur?an2% _n interiorul principiei se a)lauA 7aesareu* Nlegat "e o)icierea cultului imperialQ: ae(es +rin7i+i'ru* ^ae(es aquilaeE('*us si%n'ru*E7a+i3'liu* (7u* +rin7i+is) Nsanctuarul: 4/ahnenheiligtum(] 3n su?solul sanctuarului era amplasat aerariu*-ul: tre<oreriaQ] 2asili7a N4sal2 3n cruce(: Zuerhalle: Cross 7all: un"e erau amplasate #i cele "ou2 3ri2unaliaQ: ar*a*en3aria N3nc2peri utili<ate ca arsenalQ: 3a2ulariu* le%i'nis: s7@'lae Npentru reuniunile "iverselor categorii "e su?o)ieriQ etc%: c)% .% /ellmann: Die !%in&ipia 4e$ Le/ion$la/e%$ Vin4oni$$a un4 4a$ Ient%al/e1Bu4e 4e% %C'i$&>en La/e% un4 2a$telle: ;rugg: OPRW% +.. b% Le ;ohec: op# &it#: p% OMP sqq% +.% &espre instruirea sol"ailorA /ronto: !%in&# >i$t# OM: c)% .%+% &avies: F%onto7 5a4%ian an4 t>e Ro'an A%'A: 3n Lato'u$ XT: OPLW: p% TL] S5A: vita 5a4%% OM: X-W% +.1 .% MacMullen: Co%%uption an4 De&line oE Ro'e: OPWW: p% OTR #i XTH sq] ;% Camp?ell: >e Ro'an A%'A7 31 BC N AD 33,: OPPV: p% OTM-OWM%

17

7'ns3i3uie ' Q#3iin9R 7are 6#i are 6n7e+u3urile '(a3 7u 4'*a 6ns#i #i 7are a ='s3 7'(i=i7a3 la 6n7e+u3ul se7'lului III +. C@r.236. Cu +ri&ire la 3eri3'riul (territorium) le%iunii, 6n li3era3ura (e s+e7iali3a3e sun3 6n3Slni3e ('u a77e+9iuni ale 3er*enuluiL a) territorium sau prata legionis, 6n sensul +'sesiunii =un7iare, al 3eri3'riului e7'n'*i7 (e un(e se a+r'&iDi'na le%iunea #i un(e =un79i'nau (i&ersele ins3ala9ii Qane<eR ()a?ricae) ale le%iunii, 3eri3'riu li*i3a3 la ' D'n a+r'+ia3 7as3ruluiH 2) sensul (e 4MilitIrlan"(, 7a 3eri3'riu s3ra3e%i7L D'n (e su+ra&e%@ere, +aDa %rani9el'r #i asi%urarea 7il'r (e 7'*uni7a9ie. >in +un73 (e &e(ere juri(i7 nu e<is3 3eri3'rii *ili3are 237H 3er*enul es3e u3iliDa3 6n is3'ri'%ra=ie ('ar +en3ru a (ese*na +ar3ea (in ager pu?licus u3iliDa3 (e *ili3ari238. 17eas3 +ar3e era u3iliDa3 6n *ai *i7 *sur (e7S3 se 7re(e 6n(e'2#3e, 6n3ru7S3 ar*a3a nu (is+unea (e un a+ara3 a(*inis3ra3i& s+e7ialiDa3 6n a7es3 s7'+. Pe un as3=el (e 3eri3'riu se %seau 7ariere (e +ia3r, 7r*i(rii, a3eliere (e 7era*i7 #i +#uni. >e-a lun%ul (ru*uril'r erau a*+lasa3e stationes239. Vn ase*enea 3eri3'riu es3e 6n *'( '2li%a3'riu (is7'n3inuu 6n3ru7S3 en7la&ele *ili3are erau la (is3an9e (es3ul (e *ari =a9 (e 7as3ru. -u +u3e* a&ea ' i(ee e<a73 (es+re su+ra=a9a 3'3al a unui 3eri3'riu a#a-Dis *ili3ar, 6ns a7es3a nu +u3ea =i ='ar3e *are. ;ri7u*, (e &re*e 7e 3ru+ele erau a+r'&iDi'na3e 7u %rSu +rin annona militaris nu e<is3 ni7i un *'3i& +en3ru a 7re(e 7 prata legionis a&ea +es3e 2 888 @a 248, 7S3 se +resu+unea 7 era ne7esar +en3ru '29inerea 7el'r 1 "88 2 888 (e 3'ne (e 7ereale 7'nsu*a3e anual (e ' le%iune. Un 7a(rul 3eri3'riului *en9i'na3 #i 6n i*e(ia3a +r'<i*i3a3e a 7as3rului se %sea un 3eri3'riu #i *ai res3rSns, (e i*+'r3an9
+.4 +.7

b% Le ;ohec: op# &it#: p% OXR-OXL% /r% 1ittingho)): 3n A&&a4e'ia "a9ionale 4ei Lin&ei7 Atti: HTO: .oma: OPTV: p% OOO sqq% +.< Cu privire la posi?ilitatea "e a "elimita teritoriile militare pe ?a<a #tampilelor militare: a se ve"ea Ch% ;% .@ger: Ge%'ania InEe%io%: -*ln-,ra<: OPLW: p% RL-RP% +.$ I1i4e': p% RW sq% +%Pentru 3ntin"erea unui teritoriu militar: a se ve"ea 7% von PetriCovits: Da$ %C'i$&>e R>einlan4# A%&>Bolo/i$&>e Fo%$&>un/en $eit 1)45: -*ln-Kpla"en: OPLM: p% LH sq] A% MGcsB: RE Suppl%: I' NOPLXQ: col% LMO%

1<

s3ra3e%i7, 7are a(+'s3ea ' +ar3e a a3elierel'r #i al3e ins3ala9ii *ili3are, al3e l'7uin9e 7i&ile (cana?ae legionis). >a3'ri3 ins7ri+9iil'r (e la P=a==en2er% (Carnun3u*), s-a +u3u3 s3a2ili 7 +en3ru le%iuni a7eas3 D'n (e +r'3e79ie s3ra3e%i7 (intra leugam) *sura ' leuga, a(i7 2,222 0*241. >in *'*en3 7e a7es3 3eren nu a+ar9inea (e (re+3 l'7ui3'ril'r si, 7e39enii (in cana?ae nu 7'ns3i3uiau ' 7'*uni3a3e +r'+riu-Dis (in +un73ul (e &e(ere al (re+3ului r'*an. 1&e* (e-a =a7e (e7i 7u ' as'7ia9ie 7'r+'ra3i& (e 7e39eni ase*n3'are unui conventus civium .omanorum, 7are se e<+ri* +rin ='r*ule 7a veterani et cives romani consistentes a" cana?as legionis: in Cana?is: a" legionem e37.242 #i, +en3ru Carnun3u*, cives .omani consistentes Carnunti intra leugam243. 1naliDSn( +rin7i+iile 7are s3au la 2aDa 'r%aniDrii unui vicus *ili3ar, (ar #i a un'r cana?ae le%i'nare, +re7u* #i si*ili3u(inile 7are se +'3 '2ser&a #i 6n *'(ul (e 'r%aniDare in3ern a unui vicus #i cana?ae, C.:. :'**er a a&ansa3 i+'3eDa +'3ri&i3 7reia la 'ri%inea *aril'r cana?ae au +u3u3 =i a#eDrile (e 3i+ vicus (e lSn% 7as3rele au<iliare244. ?a ' (is3an9 (e a+r'<i*a3i& 2 0* (e 7as3rul le%iunii, (e7i la li*i3a D'nei (e +r'3e79ie s3ra3e%i7 ( intra leugam), se (eD&'l3a, 3'3 6n ='l'sul *ili3aril'r ' a ('ua a#eDare 7i&il, un vicus, ai 7rui l'7ui3'ri, s+re (e'se2ire (e 7ei (in cana?ae, (is+uneau (e (re+3 (e +r'+rie3a3e asu+ra +*Sn3ului. 17es3 si3ua9ie =7ea +'si2il 7a a7es3e vici s ('2Sn(eas7 6n *are +ar3e s3a3u3ul *uni7i+al. Un e+'7a 3raian, 6n +eri'a(a (in3re s=Sr#i3ul 7elui (e-al ('ilea rD2'i (a7i7 #i 6n7e+u3ul rD2'iului +ar3@i7, ar*a3a (e '7u+a9ie a +r'&in7iei n'r(-(unrene, al3uri (e nu*er'ase 3ru+e au<iliare, 7u+rin(ea le%iunile IIII /lavia /eli9 #i 'III ,emina 7are +ar3i7i+aser la rD2'aiele (a7i7e.

+%# +%+

I% Piso: 3n A&>e L: OPPO: p% OHP sqq% /r% 1ittingho)): 3n Le/io VII Ge'ina: LeGn: OPTM: p% HVH-HVR% +%. I% Piso: op# &it#: p% OHH sqq% +%% C%S% Sommer: 2a$tellvi&u$ un4 2a$tell N :o4ell EK% 4ie Cana1ae le/ioni$ ; : 3n I:D N;i?liotheca 7istorica et Archaeologica !niversitatis Timisiensis: I1Q: Timi#oara: XMMO: p% VT-TM%

1$

Le/io IIII Flavia FeliD ?e%iunea IIII Cla&ia Celi<24" a +ar3i7i+a3 la rD2'aiele (a7i7e246. >u+ G. :3r'2el le%iunea a ='s3 (isl'7a3 la 6n7e+u3ul +ri*ului rD2'i (a7i7 la ,erD'2is un(e ar =i s3a9i'na3 +Sn la s=Sr#i3ul 7elui (e al ('ilea rD2'i (a7i7247. P'3ri&i3 unei al3e in3er+re3ri, le%iunea IV Cla&ia Celi<, al3uri (e &e<ila9ii (in le%iunile I 1(iu3ri<, II 1(iu3ri< #i VI Cerra3a, ar =i lr%i3 7i3a(ela :ar*iDe%e3usei 4e%ia (u+ +ri*ul rD2'i (a7i7248, 7'ns3i3ui( %arniD'ana 7are su+ra&e%@ea 7a+i3ala (a7i7 6n +eri'a(a 182-18" +. C@r., (u+ 7u* ar reDul3a (in ins7ri+9iile (e 7'ns3ru73'r ale uni39il'r *en9i'na3e, +re7u* #i 2l'7urile 7u re+reDen3area a ('i 7a+ri7'rni a=r'n3a9i, 7are +'a3e =i +us 6n le%3ur 7u le%iunea I 1(iu3ri<249. >e ase*enea, (a3ele ar@e'l'%i7e a3es3 7 le%iunea IIII Cla&ia Celi< a 7'ns3rui3 un 7as3ru (e +*Sn3 6n 6*+rejuri*ile ='rului (e *ai 3SrDiu al C'l'niei Vl+ia )raiana 1u%us3a >a7i7a :ar*iDe%e3usa. Cu al3e 7u&in3e, +ri*ul a*+lasa*en3 r'*an +e l'7ul res+e73i& a ='s3 7as3rul (e +*Sn3 al le%iunii IIII Cla&ia Celi<, ins3ala3 6n 3i*+ul +ri*ului rD2'i (a7i7 (181-182 +. C@r.). 17es3 7as3ru, '7u+a3 (e un 7'r+ (e ar*a3 ='r*a3 (in 3ru+e le%i'nare #i au<iliare, a ='s3 (is3rus sau +u3erni7 &3*a3 6n 7ursul

+%1

D% .itterling: 3n RE 'II NOPXV-OPXRQ: col% ORVV: s%v% le/io] Benea7 Le/VIILe/IIII] !i$o 2???: p% XMW-XOO% +%4 St%o1el 1)@4: p% WW-WP% +%7 St%o1el 1)@4: p% WP% +%< I% ,lo"ariu: 3n A&ta:" HX: OPPR: p% OXR sqq% +%$ IDR III: H: XLW: XLP Na-cQ: XTM: XTO] :ile$ %o'anu$ n p%ovin&ia Da&ia# Catalo/ul eDpo9i=iei na=ionale : Clu6: OPPT: p% VR sq: nr% W Nrepre<entarea a "oi api a)rontai: 3ntre ei un "isc cu inscripie #tears2Q%

4-

7elui (e al ('ilea rD2'i (a7i72"8. 1#a(ar, al ('ilea rD2'i (a7i7 a (e2u3a3 7u ' seri'as 6n=rSn%ere a 3ru+el'r r'*ane2"1. Cer7e3rile ar@e'l'%i7e (e la :ar*iDe%e3usa r'*an e&i(en9iaD ' +ri* =aD, *ili3ar, (e 7'n3ru79ii (e le*n, ne*ijl'7i3 6nain3e (e 6n3e*eierea 7'l'niei (su+ra=e9ele (in jurul 7'*+le<ului 7en3ral al 7as3rului, res+e73i& ='rul (e *ai 3SrDiu, au +u3u3 =i 7'ns3rui3e a2ia 6n +ri*a =aD a 7'l'niei) 2"2. ;ri7u*, (u+ 7u* a3es3 #3a*+ilele2"3 (e +e 9i%lele a7'+eri#ului, +ri*a =aD (e le*n a ='rului 7'l'niei :ar*iDe%e3usa a ='s3 7'ns3rui3 (e 73re uni39i ale le%iunii IIII Cla&ia Celi<2"4. :3ru73urile a+ar9inSn( a#a-nu*i3ului )orum vetus +'3 =i a3ri2ui3e =ie unei principia le%i'nare, =ie unui ='ru* (e 3i+ principia (in le*n. Pr'=. I. Pis' #i 7'la2'ra3'rii si 7'nsi(er 7 )orum vetus es3e, 7u 7er3i3u(ine, un ='ru* #i nu ' principia le%i'nar2"". Un s3a(iul a73ual al 7er7e3ril'r au ='s3 ='r*ula3e ('u i+'3eDe2"6L a) 6n 186 +. C@r. (u+ s=Sr#i3ul 7elui (e al ('ilea rD2'i (a7i7, +e l'7ul &ii3'arei 7'l'nia >a7i7a :ar*iDe%e3usa a ='s3 ins3ala3 un 7as3ru al le%iunii IIII Cla&ia Celi<H (u+ ' +eri'a(, nu *ai lun% (e ('i ani, le%iunea a ='s3 (isl'7a3 la ,erD'2is, lsSn( 6ns la :ar*iDe%e3usa ' &e<illa9ie 7are a 7'ns3rui3 e(i=i7iile +u2li7e ale 7'l'nieiH 2) 7'l'nia a ='s3 =un(a3 (u+ s=Sr#i3ul rD2'iului, ' &e<illa9ie a le%iunii IIII Cla&ia +ar3i7i+Sn( la 3'a3e e3a+ele (e 7'ns3ru79ie a 'ra#ului, 6n 3i*+ 7e %r'sul le%iunii se a=la la ,erD'2is.
+1-

.% 0tienne: I% Piso: Al% &iaconescu: Le Eo%u' en 1oi$ 4e Sa%'i9e/etu$a: 3n CRAI OPPV: p% OVT-OLH] 1% 1oi#ian: In <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a ent4e&+te Be$tan4teile 'ilitB%i$&>e% Au$%K$tun/: 3n N% ,u"ea N7rsg%Q: Beit%B/e 9u% 2enntni$ 4e$ %C'i$&>en 5ee%e$ in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en : Clu6: OPPT: p% OPH-XMV% +1# !i$o 2???: p% XMP #i nota RH% +1+ I% Piso: Al% &iaconescu: La le/io IV Flavia FeliD W Sa%'i9e/etu$a : 3n Ro'an F%ontie% Stu4ie$ 1,% Procee"ings o) the OTth International Congress o) .oman /rontier Stu"ies Ne"ite" ?B N% ,u"eaQ: Jal2u: OPPP% +1. I% Piso: Le$ e$ta'pille$ tL/ulai%e$ 4e Sa%'i9e/etu$a : 3n Ep>e'"ap L: OPPL: p% ORH-ORT% +1% Dste totu#i neclar "ac2 acest comple9 )usese construit: "e la 3nceput: "rept centru civil al coloniei: c)% .% 0tienne: I% Piso: Al% &iaconescu: 3n CRAI OPPV: O: p% OLX% +11 !i$o 2???: p% XOM #i nota RT% +14 !i$o 2???: p% XOM%

4#

;ri7u*, 7el *ai 3SrDiu 6n se+3e*2rie 1862"7 le%iunea IIII Cla&ia Celi< a ='s3 (isl'7a3 la ,erD'2is 2"8. ?a ni&elul ('7u*en3a9iei a73uale, *ai &er'si*il +are i+'3eDa +'3ri&i3 7reia, (u+ 6n3e*eierea Pr'&in7iei, %r'sul e=e73i&el'r le%iunii a ='s3 re3ras (e ai7i, iar 7as3rul a (e&eni3 7en3rul n'ului 'ra# ( intra muros), 7l(irea 7'*an(a*en3ului (principia) =iin( 3rans='r*a3 6n3r-un &eri3a2il )orum. ?e%3urile (in3re :ar*iDe%e3usa #i le%iunea IIII Cla&ia sun3 su%era3e (e ase*enea #i (e s3ela =unerar a lui :e<. Pil'nius 5'(es3us, 7en3uri'n e9 equite .omano2"9, iar ' al3 ins7ri+9ie, (e(i7a3 Dpona?NusQ et Campestri?NusQ (e 5. Cal&en3ius Via3'r, centurio leg% IIII /%/% e9ec% eq% sing% C% Avi"i Nigrini leg% Aug% pr% pr .268 in(i7 =a+3ul 7, 6n e+'7a 3raian, 7en3rul (e 7'*an( al %u&erna3'rului >a7iei se a=la 6n +ri*ul rSn( la :ar*iDe%e3usa 261. Un ale%erea a7es3ui 'ra# 7a se(iu al %u&erna3'rului &a =i 7'n3a3 #i =a+3ul 7 l'7ali3a3ea se a=la la ju*3a3ea (is3an9ei (in3re 7as3rele le%i'nare (e la ,erD'2is #i 1+ulu*. Cas3rul (e la ,erD'2is, (in ,ana3, era 'rien3a3 73re 7S*+ie, s+re sar*a9ii iaDN%i. ?e%iunea IIII Cla&ia Celi< a +ar3i7i+a3, su2 7'*an(a lui ). Iulius 5a<i*us 5anlianus 262, la rD2'iul 6*+'3ri&a iaDN%il'r 6n 7are $a(rian a ='s3 i*+li7a3 7a %u&erna3'r al Pann'niei In=eri'r263. )eri3'riul s3ra3e%i7ED'na (e a79iuneEres+'nsa2ili3a3e a le%iunii IIII Cla&ia Celi< 7u+rin(ea ,ana3ul #i su(-&es3ul >a7iei 264,

+17

C'l'nia :ar*iDe%e3usa a )ost 3ntemeiat2 )oarte pro?a?il la OW septem?rie OML: eventual a?ia la OW septem?rie OMT: cum re<ult2 "in inscripia "e )un"are "e la tetrapBlonul )orului "e piatr2: c)% .% 0tienne: I% Piso: Al% &iaconescu: 3n CRAI OPPM: p% OMW #i CRAI OPPV: O: p% OLM% +1< &espre staionarea legiunii IIII /lavia /eli9 3n &acia: a se ve"ea monogra)ia Benea7 Le/VIILe/IIII% Castrul legionar "e la ;er<o?is a )ost puin cercetat: c)% S% Petrescu: P% .ogo<ea: 3n Banati&a OM: OPPM: p% OMT-OHL% +1$ CIL: III: OVWM \ IDR: III^X: VHT NSarmi<egetusaQ% +4CIL: III: TPMV \ IDR: III^X: XMR NSarmi<egetusaQ% +4# C% &aicoviciu: 3n RE Suppl 'I1 NOPTVQ: col% LXH: LVP] !i$o 1))3: p% P% +4+ &espre cariera acestui persona6: c)% !i$o 1))3: p% XOM-XOH% +4. S5A: vita 5a4%% H: P% +4% `tampile tegulare ale legiunii IIII /lavia au )ost "escoperite 3n XM "e localit2i "intre care: semni)icativ: 3m R-L castre au9iliare: c)% I% ,lo"ariu: 3n A&ta:" H: OPLL: p% VHV: )ig% X] &% Protase: 3n A&ta:" V: OPLW: p% LX: )ig% OT%

4+

6n 3i*+ 7e res3ul >a7iei 3raiane, *ai +re7is res3ul )ransil&aniei, 7'ns3i3uia D'na (e res+'nsa2ili3a3e a le%iunii !III Fe*ina. >u+ >'ina ,enea la 6n7e+u3ul rD2'iului +ar3@i7, +rin 114 le%iunea IIII Cla&ia Celi< a ='s3 (in n'u 3rans=era3 6n 5'esia :u+eri'r #i 7an3'na3 la :in%i(unu*. -u se #3ie ni*i7 (es+re +ar3i7i+area le%. IIII Cla&ia Celi< la rD2'iul +ar3@i7 26". :-ar +u3ea 6ns, +'3ri&i3 a7eleia#i au3'are, 7a +ar3i7i+area le%iunii VII Clau(ia la e9pe"itio parthica s =i (e3er*ina3 re3ra%erea le%iunii IIII Cla&ia Celi< 6n 5'esia :u+eri'r266. 1naliDSn( 7ariera lui C. Iulius yua(ra3us ,assus, 7'nsularul 3ri*is 6n >a7ia 6n 117 6nain3ea *'r9ii lui )raian- +en3ru a a+ra Pr'&in7ia (e 3ur2ulen9ii iaDN%i, I. Pis'267 ajun%e la 7'n7luDia 7 a2ia (u+ rD2'iul lui y. 5ar7ius )ur2' 6*+'3ri&a sar*a9il'r iaDN%i, a(i7 ('ar 6n 119 +. C@r., le%iunea IIII Cla&ia Celi< a re&eni3 5'esia :u+eri'r, 6n 7as3rul (e la :in%i(unu*268. Le/io I A4iut%iD :3a9i'narea le%iunii I 1(iu3ri< 6n >a7ia, 6n3re 186 113 +. C@r. (119 w) es3e +u9in 7un's7u3269. A. 4i33erlin%278 a a&ansa3 i(eea +ar3i7i+rii le%iunii I 1(iu3ri< la rD2'aiele (a7i7e, +re7u* #i a+ar3enen9a a7es3eia la ar*a3a >a7iei 6n 3i*+ul lui )raian, 2aDSn(use +e ('u ins7ri+9ii (in 1+ulu*271. ;ri7u*, le73ura 6n(elun% (is+u3a3 a &e7@ii #3a*+ile 3e%ulare LD, 'III , DT I A&I (e la 1+ulu*272 a ='s3 7'n=ir*a3

+41 +44

Benea7 Le/VIILe/IIII: p% ORO% Benea7 Le/VIILe/IIII: p% ORW% +47 !i$o 2???: p% XOO% +4< &espre castrul "e la Singi"unum: a se ve"ea Mariana MirCovid: 3n I:S: I: p% XP-HM% +4$ C%7% Kpreanu: >e le/io I A4iut%iD in Da&ia# :ilita%A A&tion an4 it$ !la&e oE Ga%%i$on Du%in/ %a(an3$ Rei/n: 3n Ro'an F%ontie% Stu4ie$ 1, N\Li'e$ 1,Q: Jal2u: OPPP: p% RTO-RWV] 7'n3ra: !i$o 2???: p% XMR sq% +7D% .itterling: 3n RE 'II NOPXV-OPXRQ: col%OHPO: OTOT: s%v% le/io% +7# CIL: III: OMMV \ IDR: III^R: LR: "e"icat2 "e L% Antonius Apollinaris lui Traian: care nu poart2 3nc2 epitetul Parthicus: #i CIL: III: OMMW \ IDR: III^R: TV "e"icat2 /ortunei Augusta "e L% Silius Ma9imus: &e3. le%. I 1(. +.=. *a%is3r(n)s +ri*us in 7ana2is. +7+ CIL: III: OLXW \ WMLX] I%I% .ussu: 3n IDR III^V: p% OT sq%

4.

+rin3r-' (es7'+erire *ai n'u (e la Pianu (e B's (ju(. 1l2a) 273. 4e7en3 au ='s3 (es7'+eri3e la 1+ulu* ('u e<e*+lare a unei al3e #3a*+ile 3e%ulareL leg% I A"% ^leg% 'III274. 1s3=el, es3e ('7u*en3a3 a73i&i3a3ea 7'*un a un'r uni39i (in le%iunile I 1(iu3ri< #i !III Fe*ina (7u 2aDa 6n 7as3rul (e la 1+ulu*) 6n3r-unul (in 7en3rele (e +r'(u79ie 3e%ular (in 6*+rejuri*ile &ii3'rului 'ra# r'*an (e +e 5ure#ul *ijl'7iu. A<is3en9a unui 7as3ru le%i'nar (u2lu la 1+ulu* nu es3e 7'n=ir*a3 (e ('7u*en3a9ia ar@e'l'%i7 27", (u+ 7u* ni7i e<is3en9a unui 7as3ru +r'+riu al le%iunii I 1(iu3ri< 276 nu es3e 7un's7u3. Un7er7rile (e a in3er+re3a un 7'n3e<3 ar@e'l'%i7, (el'7 7lar #i ni7i *7ar su=i7ien3, (e la 1+ulu* 7a ('&a( a e<is3en9ei unui al ('ilea 7as3ru le%i'nar 6n QPar3'#R, al le%iunii I 1(iu3ri<, la *i7 (is3an9 (77a 2 0*) (e 7as3rul le%iunii !III Fe*ina (e +e +la3'ul QCe3a3eR, nu sun3 7'n7lu(en3e277. Prin ur*are, 6n s3a(iul a73ual al 7er7e3rii nu se +'a3e &'r2i (e +reDen9a 6n3re%ii le%iuni I 1(iu3ri< 6n >a7ia 3raian, 7i ('ar (e 7S3e&a &e<ila9ii, una (in3re a7es3e &e<ila9ii su+linin( a2sen9a unei +r9i a e=e73i&el'r le%iunii !III Fe*ina (an%aja3e 6n 7'ns3ruirea un'r 7as3re au<iliare #i (ru*uri s3ra3e%i7e (in D'na sa (e res+'nsa2ili3a3e) 6n 7as3rul (e la 1+ulu*278. 17eas3 in3er+re3are es3e 6n a7'r( 7u 7ariera lui ). Iulius 5a<i*us 5anlianus, 7are s-a a=la3 6n3re 184-188 +. C@r., su77esi&, la 7'*an(a le%iunil'r I 1(iu3ri< #i IIII Cla&ia Celi< 279. Pers'najul sa a=la3 6n =run3ea le%iunii I 1(iu3ri< 6n 3i*+ul 7elui (e al ('ilea rD2'i (a7i7, iar 6n +eri'a(a i*e(ia3 ur*3'are a ='s3 nu*i3 la
+7. +7%

IDR III^V: O% A se ve"ea #i !i$o 1))3: p% L-W% C%L% ;2lu2: 3n Apulu' HV: OPPT: p% OLT sq% +71 Ioana ;og"an C2t2niciu: Evolution oE t>e SA$te' oE DeEen&e Jo%+$ in Ro'an Da&ia N;A. OOLQ: K9)or": OPWO: p% XO consi"er2 c2 la Apulum castrul ar )i a"2postit 3n timpul lui Traian "ou2 legiuniA I A"iutri9 #i 'III ,emina% +74 Acest2 ipote<2 avansat2 "e =%C% Mann: 3n Apulu' HR: OPPW: p% OXX-OHX ignor2 topoga)ia sitului roman Apulum% +77 Op%eanu 1))@: p% VX] i4e': 3n Li'e$ 1, Nc)% su+ra: nota LTQ% +7< !i$o 2???: p% XML% +7$ !i$o 1))3: p% XOM-XOH%

4%

7'*an(a le%iunii IIII Cla&ia Celi< 7are a r*as 6n n'ua +r'&in7ie, 6n 3i*+ 7e le%iunea I 1(iu3ri< s-a 6n3'rs 6n Pann'nia :u+eri'r, '7u+Sn( +r'2a2il 7as3rul (e la ,ri%e3i'. CS3 +ri&e#3e &e<illa9ia (e la 1+ulu*, a7eas3a &a =i ='s3 re3ras 6n 113 +. C@r., '(a3 7u +le7area le%iunii I 1(iu3i< s+re =r'n3ul +ar3@i7288

Le/io 6III Ge'ina Par3i7i+area a7es3ei le%iuni +ann'ni7e la rD2'aiele (a7i7e es3e 2ine7un's7u3281. Un3re 182 18" +. C@r., al3uri (e le%iunea IIII Cla&ia Celi<, le%iunea !III Fe*ina a =7u3 +ar3e (in ar*a3a (e '7u+a9ie 6n =run3ea 7reia se a=la 7'nsularul P'*+eius ?'n%inus 282. G. :3r'2el 7'nsi(er 7 6n +eri'a(a 182 18" +. C@r. le%iunea !III Fe*ina a s3a9i'na3 6n 7as3rul si3ua3 +e a*+lasa*en3ul &ii3'arei 7'l'nia >a7i7a :ar*iDe%e3usa283. Cer3 es3e ('ar =a+3ul 7 &e<ila9ii ale le%iunil'r !III Fe*ina #i IIII Cla&ia Celi< au ='s3 i*+li7a3e 6n }ara $a9e%ului 6n e&eni*en3ele (e la 6n7e+u3ul 7elui (e al ('ilea rD2'i (a7i7, s'l(a3e 7u ' seri'as 6n=rSn%ere a 3ru+el'r r'*ane 284. >u+ s=Sr#i3ul 7elui (e al ('ilea rD2'i (a7i7, legio 'III ,emina &eni3 6n >a7ia (e la Vin('2'na 7u +rilejul rD2'aiel'r (a7i7e a ='s3 7an3'na3 la 1+ulu* un(e #i-a 7'ns3rui3 7as3rul (6n +ar3ea (e sus a 'ra#ului, +e +la3'ul QCe3a3eR) +e 7are nu l-a *ai +rsi3 +Sn la re3ra%erea aurelian 28". >in3re le%iunile 7are au s3a9i'na3 6n +r'&in7ia n'r(-(unrean, le%iunea !III Fe*ina es3e 6n 7ea *ai *are *sur le%a3 (e is3'ria +r'&in7iei >a7ia286. Cas3rul le%iunii !III Fe*ina (e la 1+ulu* es3e ('ar +ar9ial 7un's7u3, 7er7e3rile (e ai7i =iin( 6n%reuna3e (e +lasarea 7e39ii *e(ie&ale, a+'i a 7e39ii (e 3i+ QVau2anR (e la 6n7e+ulul se7'lului
+<+<#

/%A% Lepper: %a(an3$ !a%t>ian Ja%: +estpoint: OPTP: p% XP% D% .itterling: 3n RE 'II NOPXRV-OPXRQ: col% OTOL: s%v% le/io] St%o1el 1)@4: p% PR sq% +<+ N% ,ostar: 3n AIIAIa.i OH: OPTL: p% RH sqq] !i$o 1))3: p% O-H% +<. St%o1el 1)@4: p% PR sq: XMO sq% +<% !i$o 2???: p% XML sq% +<1 M% .usu: 3n AIIAClu( XX: OPTP: p% VW-RW] :o/a7 Le/6IIIGe'%: p% XO-XX] Gu4ea 1)),: p% OMT-OMW% +<4 D% .itterling: 3n RE 'II NOPXV-OPXRQ: col% OTOL: s%v% le/io%

41

!VIII287. Cana2ele, a3es3a3e #i e+i%ra=i7, 3re2uie s se =i e<3ins 6n jurul 7as3rului, 6n(e'se2i 6n +ar3ea (e n'r(-es3. ?e%iunea !III Fe*ina 7'n3r'la 6n3rea%a &ale a 5ure#ului in=er'r, 7are re+reDen3a a<a s3ra3e%i7 #i +rin7i+ala 7ale (e 7'*uni7a9ie nu nu*ai 6n in3eri'rul Pr'&in7iei 288, 7i #i +rin7i+ala ar3er (e 7'*uni7a9ie 7u Pann'nia. K3a*+ile 7'nsi(era3e a =i 7ele *ai 3i*+urii 7ele (e 3i+ul ?AF. !III F., ?AF !III FA sau ?AF !III FA5289- au ='s3 (es7'+eri3e 6n +es3e 48 (e si3uri (in )ransil&ania, +rin3re 7are, se*ni=i7a3i&, #i 6n 18 7as3re au<iliare 298. >u+ 7u* a3es3 #3a*+ilele 3e%ulare, &e<ila9ii ale le%iunii !III Fe*ina au +ar3i7i+a3 la 7'ns3ruirea 7as3rel'r au<iliare 291 #i a (ru*uril'r s3ra3e%i7e (in )ransil&ania. 17eas3 in3ens a73i&i3a3e 7'ns73ru73i& e<+li7 a2esen9a unei +r9i a e=e73i&el'r le%iunii (in 7as3rul (e la 1+ulu* #i, i*+li7i3, +reDen9a 6n a7ela#i 7as3ru a &e<ila9iil'r le%iunii I 1(iu3ri<292. Un 3i*+ul lui )raian, D'na (e res+'nsa2ili3a3e a le%iunii !III Fe*ina 7u+rin(ea 6n3rea%a )ransil&anie 7u e<7e+9ia 7el'r ('u :ar*iDe%e3usae293. P'3ri&i3 n'ii in3er+re3ri a 7arierei lui C. Iulius yua(ra3us ,assus, ar%u*en3ul 7e sus9inea i*+li7area unei &e<ila9ii a le%iunii !III Fe*ina 6n rD2'iul +ar3@i7 al lui )raian 294 a (is+ru329". Un &ara anului 117 +. C@r. le%iunea (e la 1+ulu* era an%aja3 6n rD2'iul +ur3a3 (e %u&erna3'rul C. Iulius yua(ra3us ,assus 6*+'3ri&a iaDN%il'rH a+'i, 6n +eri'a(a ur*3'are (117 118E119),
+<7

1% Moga: Ca$t%ul %o'an 4e la Apulu': 3n Apulu' HO: OPPV: p% OHO-OHT] i4e': De la Apulu' la Al1a Iulia# Ca$t%ul %o'an 4e la Apulu': Clu6: OPPW% +<< Gu4ea 1)),: p% XH sqq% +<$ C%L% ;2lu2: 3n Apulu' HV: OPPT: p% OHR% +$:o/a7 Le/6IIIGe': p% RV sqq] Gu4ea 1)),: pa$$i'% +$# A.%. o plac2 "e construcie "escoperit2 3n nor"ul Provinciei: 3n castrul "e la Tih2u: menionea<2 o ve9illat% leg% 'III ,em%: c)% &% Protase: 3n Ep>e'"ap V: OPPV: p% PV \ AV OPPV: OVWV% +$+ !i$o 2???: p% XMV: XXO% +$. !i$o 2???: p% XML: XOO-XOH% +$% /%A% Lepper: %a(an3$ !a%t>ian Ja%: +estpoint: OPTP: p% OTT sq] St%o1el 1)@4: p% LL: nota HX: a se ve"ea #i nota TM% +$1 !i$o 1))3: p% XW sq%

44

le%iunea a lu+3a3 su2 7'*an(a lui y. 5ar7ius )ur2' 6*+'3ri&a a7el'ra#i a(&ersari. >e la re'r%aniDarea (e 73re $a(rian a 3eri3'riil'r r'*ane n'r(-(unrene +Sn la re='r*a lui 5ar7us 1urelius, le%iunea !III Fe*ina r*Sne sin%ura le%iune (in 7ele 3rei +r'&in7ii (a7i7e. Prin ur*are, 6n in3er&alul 118E119 168 +. C@r. le%a3ul +re3'rian al >a7iei :u+eri'r es3e 3'3'(a3 #i 7'*an(an3ul le%iunii !III Fe*ina, 7are 7'ns3i3uia nu7leul a+rrii >a7iei. ?a es3 (e 7as3ru a ='s3 i(en3i=i7a3 praetorium consularis, se(iul %u&erna3'rului #i al a(*inis3ra9iei +r'&in7iale 296. Un7e+Sn( (in 168 +. C@r. 7Sn( s'se#3e 6n >a7ia le%iunea V 5a7e('ni7a #i 6n3rea%a ar*a3 a +r'&in7iei re'r%aniDa3e (e 6*+ra3ul 5ar7us 1urelius es3e +us su2 7'*an(a uni7 a unui %u&erna3'r (e ran% 7'nsular le%iunea (e la 1+ulu* are (in n'u +r'+riul ei legatus Augusti (e ran% +re3'rian. ; ins7ri+9ie (e(i7a3 ,enio paretorii huius297 e&i(en9iaD (is3in79ia (in3re pretorium-ul (in 7as3ru al 7'*an(an3ului le%iunii #i re#e(in9a %u&erna3'rului 7'nsular a*+lasa3 6n a=ara 7as3rului. Pr's'+'%ra=ia le%iunii !III Fe*ina +e (ura3a s3a9i'nrii 6n >a7ia- es3e +reDen3a3 6n *'n'%ra=ia lui V. 5'%a 298, iar (a3ele esen9iale +ri&i3'are la legati Augusti legionis (7arierele a7es3'ra) sun3 7u+rinse 6n /asti provinciae &aciae% I% &ie senatorischen AmtstrIger 299. Un a7es3 7'n3e<3 es3e (e re*ar7a3 e<3ra'(inara &arie3a3e a #3a*+ilel'r 3e%ulare ale le%iunii !III Fe*inaH (in 7ele 128 (e 3i+uri (e #3a*+ile 3e%ulare, e<3re* (e in3eresan3e sun3 a#a-nu*i3ele #3a*+ile 7u an3r'+'ni* &re' 7"- 7are, *en9i'nSn(u-i +e magistri )iglinarum, ne '=er un re*ar7a2il *a3erial 'n'*as3i7388.

+$4

Al% &iaconescu: I% Piso: 3n !olE4il I: p% TO-TH] I% Piso: 3n Ca%nuntu' Ma>%1u&> OPPH-OPPV: p% XMR: )ig% X Nun plan al +rae3'riu*-uluiQ% +$7 CIL: III: OMOP \ IDR: III^R: WV NApulumQ% +$< :o/a7 Le/6IIIGe'% +$$ !i$o 1))3%: p% VX-WO: XOV-XLL% .-C%L% ;2lu2: 3n Apulu' HX: OPPR: p% XMT-XXP] i4e': 3n Apulu' HV: OPPT: p% OHX-OLL] i4e': IDR: III^L% Instrumentum Apulense NVHV #tampile ale leg% 'III ,eminaQ%

47

CS3 +ri&e#3e 'n'*as3i7a *ili3aril'r (e la 1+ulu*, +r'7en3ajul e<3re* (e ri(i7a3 (e cognomina r'*an'-i3ali7e (83 |)381 +are a se (a3'ra =a+3ului 7 6n 3i*+ul s3a9i'nrii 6n >a7ia le%iunea a +ier(u3 7'n3a73ul 7u D'nele (e re7ru3are #i, i*+li7i3, a 7res7u3 +'n(erea re7ru3rii l'7ale.382 Un s=Sr#i3, 6n le%3ur 7u is3'ria le%iunii (e la 1+ulu*, es3e (e '2ser&a3 7 le%iunea !III Fe*ina a ='s3 i*+li7a3 6n 3'a3e e&eni*en3ele +'li3i7'-*ili3are *aj're (in is3'ria +r'&in7iei >a7ia383. Le/io V :a&e4oni&a ?e%iunea V 5a7e('ni7a384, (isl'7a3 la ;es7us 6n 5'esia In=eri'r, a +ar3i7i+a3 la rD2'aiele (a7i7e ale 6*+ra3ului )raian 38". Cele 3rei le%iuni ale 5'esiei In=eri'r I I3ali7a, !I, Clau(ia #i V 5a7e('ni7a- au a&u3 un r'l i*+'r3an3 6n +r'&in7ialiDarea 3eri3'riil'r n'r(-(unrene a3a#a3e a7es3ei +r'&in7ii 6n e+'7a 3raian386. 1#a se e<+li7 +reDen9a #3a*+ilel'r 3e%ulare (e 3i+ul ? V 51 #i ? V 51C 6n ;l3enia #i 6n 5un3enia, la 1ru3ela, ,uri(a&a, >rajna (e :us #i 5lie#3i387. )rans=erarea le%iunii V 5a7e('ni7a la )r'es*is (I%li9a), 6n >'2r'%ea, +are s nu =i a&u3 l'7 6nain3e (e s=Sr#i3ul 7elui (e al ('ilea rD2'i (a7i7388. Un +eri'a(a 7are a +re7e(a3 *area 7'n=run3are 7u sar*a9ii r'<'lani, r'*anii au 'r%aniDa3 a+rarea

.-# .-+

!i$o 1))1: p% HXV sq: HHH% =%C% Mann: Le/iona%A Re&%uit'ent an4 Vete%an Settle'ent 4u%in/ t>e !%in&ipate: Lon"on: OPWH: p% HP% .-. C)% in=ra Capitolul TA I$to%ia politi&0 .i 'ilita%0 a Da&iei %o'ane% .-% B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% OR-WH] !i$o 2???: p% XOH-XOW% .-1 D% .itterling: 3n RE 'II NOPXV-OPXRQ: col% ORTL: s%v% le/io] St%o1el 1)@4: p% PM sq% Pentru implicarea legiunii 3n primul r2<?oi "acic relevant2 este cariera lui Pompeius /alco N CIL: ': LHXO \ ILS: OMHRQ: c)% A% ;irleB: >e Fa$ti oE Ro'an B%itain: K9)or": OPWO: p% PR sqq% .-4 M% Jaharia"e: T% &vorsCi: >e Lo*e% :oe$ian A%'A in "o%t>e%n Jalla&>ia GAD 1?1 N 11@H: ;ucure#ti: OPPT% .-7 A se ve"ea 3ntreaga "iscuie la !i$o 2???: p% XOH sq: nota OMM% .-< Dmilia &oruiu ;oil2: 3n SCIVA VO: OPPM: H-V: p% XVT sq%

4<

li3'ralului n'r(-&es3i7 al 5rii -e%re )Nras389, ;l2ia- #i a Cri*eei318. 17es3e 3eri3'rii in3rau (e a7u* 6n D'na (e a79iune a le%iunil'r I I3ali7a, V 5a7e('ni7a #i !I Clau(ia 311. >a3'ri3 +'Di9iei %e'%ra=i7e a 2aDei sale (e la )r'es*is, le%iunea V 5a7e('ni7a +u3ea =i lesne u3iliDa3 6n 7'n=li73ele (in ;rien3. P'3ri&i3 in3er+re3rii lui A. 4i33erlin%, le%iunea V 5a7e('ni7a a ='s3 i*+li7a3 6n rD2'iul iu(ai7 al lui $a(rian (13213")312. Vl3eri'r, 6n3rea%a le%iune a ='s3 an%aja3 6n rD2'iul +ar3@i7 al lui ?u7ius Verus (162-16"), =7Sn( +ar3e +r'2a2il (in 7'r+ul e<+e(i9i'nar 7are a 7u7eri3 1r*enia su2 7'*an(a lui 5. :3a3ius Pris7us313. >u+ s=Sr#i3ul rD2'iului +ar3@i7 le%iunea V 5a7e('ni7a nu *ai re&ine 6n 7as3rul (e la )r'es*is. :'sirea le%iunii 6n >a7ia es3e le%a3 (e +ar3i7i+area ei la e9pe"itio ,ermanica su2 7'*an(a lui :e<. Cal+urnius 1%ri7'la314. I. Pis' a e<+li7a3 6*+rejurrile 6n 7are :e<. Cal+urnius 1%ri7'la31" a a&u3 su2 7'*an(a sa, +rin3re al3e 3ru+e, #i le%iunea V 5a7e('ni7a316. P'3ri&i3 a7es3ei in3er+re3ri, nu7leul (e 3ru+e re&eni3e (in ;rien3 n-a ='s3 (is+ersa3 6nain3e (e ' e&aluare a si3ua9iei (e +e =r'n3ul *ar7'**ani7H 6*+reun 7u al3e le%iuni, le%iunea V 5a7e('ni7a a ='s3 3ri*is 6n I3alia, 3ra&ersSn( a+'i 1l+ii 6n 168 +. C@r. 6*+reun 7u 7'r+ul e<+e(i9i'nar a=la3 su2 7'*an(a 7el'r ('i 6*+ra9i, 5ar7us 1urelius #i ?u7ius Verus. Prin ur*are, legio 1 Mace"onica317 es3e 3rans=era3 6n >a7ia (6n D'na 6n 7are a*enin9area era *ai +u3erni7 6n a7ei ani, 6n >a7ia
.-$

_n anul OOL la TBras este atestat2 o ve9ilaie a leg% 1 Mace"onica: c)% T% SarnoUsCi: 3n A%&>aeolo/ia OPWW: p% TX: nr% P #i p% WT sq NinterpretareQ% .#1% ;>rc2: 1% S3r?u: Da&e$ et %o'ain$ au no%4 4e l3e'1ou&>u%e 4u 4anu1e GIe% NIIIe% ap%F$ M#8C#H: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% TH: WL sq: PL sq .## T% SarnoUsCi: op# &it# : p% TX sqq] M% Jaharia"e: N% ,u"ea: >e Fo%tiEi&ation$ oE Lo*e% :oe$ia GAD @-82,5H: Amster"am: OPPT: p% VH sqq: RH-RL: WH sqq% .#+ D% .itterling: 3n RE 'II NOPXV-OPXRQ: col% ORTW: s%v% le/io% .#. A% ;irleB: :a%&u$ Au%eliu$U A Bio/%ap>A: Lon"on: OPWT: p% OXL: OHO% .#% CIL: III: TRMR \ ILS XHOO \ IS:: 1: OLM \ IDRE: II: HVM NTroesmisQ% .#1 !IRQ: C: XVP% .#4 I% Piso: 3n ituli V: OPWX: p% HWP% .#7 B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% XX-XV%

4$

P'r'lissensis) 6n 7'n3e<3ul a*+lel'r *suri lua3e (e 5ar7us 1urelius +en3ru a 7'ns'li(a =r'n3ierele +r'&in7iil'r (unrene +eri7li3a3e (e &as3a 7'ali9ie 2ar2ar qua('-*ar7'*ani7 7e a3a7 I*+eriul 4'*anH 6n 7'n3e<3ul a7es3ei serii (e *suri 4ae3iei i s-a a3ri2ui3 le%iunea III I3ali7a, iar +r'&in7iei -'ri7u* le%iunea II I3ali7a. 17es3ea sun3 6*+rejurrile 6n 7are, 6n +ri*a =aD a rD2'aiel'r *ar7'**ani7e, :e<. Cal+urnius 1%ri7'la a a&u3 su2 7'*an(a sa le%iunea V 5a7e('ni7a, =ie 6n 7ali3a3e (e comes Augustorum318, =ie 7a legatus Augustorum pro praetore au3'n'*319. ?e%iunea V 5a7e('ni7a a ='s3 i*+li7a3 6n 3'a3e =aDele rD2'aiel'r *ar7'**ani7e. >in 7ariera lui 5. Valerius 5a<i*ianus328 reDul3 7 le%iunea se a=la +e =r'n3 su2 7'*an(a sa 6n +ri*a +ar3e a anului 188, 7are 7'in7i(e 7u +eri'a(a (e7isi& a rD2'iului321. Vl3eri'r, 6n (e7eniile 7are au ur*a3, is3'ria le%iunii (e la P'3aissa se 7'n=un( 7u is3'ria +'li3i7'-*ili3ar a Pr'&in7iei 6n 7are a s3a9i'na3 3i*+ (e un se7'l322. ?e%iunea V 5a7e('ni7a s'se#3e, 7el *ai (e&re*e 6n 168 +. C@r., 7Sn( sis3e*ul (e=ensi& al >a7iei P'r'lissensis era (eja 6n7@e%a3, 7u nu*er'ase 7as3re +e %rani9ele (e n'r(-&es3, n'r(-es3 #i es3 ale Pr'&in7iei, 7u 7S3e&a 7as3re 6n in3eri'r, 7u (ru*uri *ili3are. Un 7'nse7in9, le%iunea nu &a '7u+a +'Di9ii +e limes 7i, s3a2ilin(u-se la P'3aissa, 6n in3eri'rul Pr'&in7iei, &a 7'ns'li(a nu7leul 7en3ral al a+rrii >a7iei, 7are +Sn a3un7i =usese 7'ns3i3ui3 (e le%iunea !III (e la 1+ulu*. >is+use as3=el 6n 7en3rul sis3e*ului (e=ensi& al >a7iei, 7ele ('u le%iuni se +u3eau (e+lasa sau +u3eau 3ri*i3e (e3a#a*en3e (ve9illationes) s+re =r'n3iere, 'riun(e era ne7esar. Cer7e3rile ar@e'l'%i7e (e la P'3aissa au s7's la lu*in +e +la3'ul >ealului Ce39ii un 7as3ru le%i'nar 3i+i7, 7u ' su+ra=a9 (e 23, 37 @a323H 7as3rul +'3aissens se 6ns7rie +rin3re 7as3rele le%i'nare
.#< .#$

Stein 1)44: p% VO% !i$o 2???: p% XOR% .+!i$o 1))3: p% XXV-XHR: nr% RH% .+# A% MGcsB: 3n RE Suppl I' NOPLOQ: col% RLO% .++ B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% XX-HX% .+. M% ;2r?ulescu: Da$ Le/ion$la/e% von !otai$$a Z Ca$t%ul le/iona% 4e la !otai$$a: Jal2u: OPPT%

7-

(e *ri*e *e(ie (in I*+eriul 4'*an. >in 7as3ru (7'3a 37" *) (ru*ul i*+erial s+re -a+'7a +u3ea =i '2ser&a3 +Sn la 1i3'n, iar un e&en3ual 3urn (e '2ser&a9ie a*+lasa3 +e (ealul Kuia (7'3a 382 *) +er*i3ea 7'n3r'lul &ii 1rie#ului. Cas3rul +'3aissens324 are la3urile lun%i ("73 *) 'rien3a3e A:A-V-V, la3urile s7ur3e (488 *) =iin( 'rien3a3e +e (ire79ie --A::V. Cas3rul le%i'nar (e la P'3aissa res+e73a +rin7i+iile 7as3ra*en3a9iei (in e+'7a lui 5ar7us 1urelius. ?a 7'ns3ruirea 7as3rului +'3aissens s-au res+e73a3 +res7ri+9iile #i re7'*an(rile 7un's7u3e (in '+erele lui $N%inus ( &e munitioni?us castrorum) #i Ve%e3ius (Dpitoma rei militaris). D%g% 7as3rul (e la P'3aissa es3e 'rien3a3 7u porta praetoria s+re rsri3, +la3'ul '7u+a3 (e 7as3ru se 6nal9 u#'r s+re &es3, iar porta "ecumana se a=l la *ijl'7ul la3urii (e &es3. P'r9ile principales ("e9tra #i sinistra), uni3e (e (ru*ul 7are s3r2a3e 7as3rul 6n l9i*e (via principalis), 6*+ar3 la3urile lun%i ale 7as3rului 6n +r9i ine%ale. Par3ea rsri3ean a 7as3rului, +Sn la via principalis, 7'ns3i3uie praetentura, 7are '7u+ 36 | (in su+ra=a9a 7as3ruluiH 6n praetentura "e9tra se a=l 3er*ele (thermae)32". ?a in3erse79ia (ru*ului 7are in3r +rin porta praetoria (via praetoria) 7u via principalis se a=l 7l(irea 7'*an(a*en3ului ( principia)326. Aa es3e un a(e&ra3 +ala3 ('7u+Sn( ' su+ra=a9 (e 8,89 @a) #i (e9ine +'Di9ia 7en3ral 6n 7as3ru. Un ra+'r3 7u a7eas3a se (eli*i3eaD ('u D'ne *ai *i7i, (e ' +ar3e #i (e al3a a 7l(irii 7'*an(a*en3ului latera praetorii. Un latus praetorii sinistrum s-au (es7'+eri3 7aDar*a unei cohors quingenaria #i un 7'*+le< (e horrea327. Un +ar3ea (in s+a3e a 7as3rului, (in3re via quintana #i la3ura &es3i7, nu*i3 retentura se a=lau 7el +u9in 4 7aDr*i328. Un latus praetorii "e9trum se %sea 7aDar*a 7'@'r3ei milliaria. 4es3ul s+a9iului (in praetentura, retentura #i latus praetorii "e9trum era '7u+a3 (e al3e 3 7aDr*i +en3ru cohortes
.+% .+1

B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% WV-OPO% M% ;2r?ulescu #i cola?%: >e Bat>$ oE t>e Le/iona%A Fo%t%e$$ at !otai$$a : 3n Li'e$ 1,: Jal2u: OPPP: p% VHO-VVO% .+4 B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% OXX-OLV% .+7 B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% OLV-OLP% .+< B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% OLP-OTX%

7#

quingenariae, l'7uin9ele 3ri2unil'r, 7elelal3e l'7uin9e (e '=i9eri, al3e *a%aDii #i (e+'Di3e (horrea), (i=eri3e ins3ala9iiL s+i3alul -valetu"inarium, )a?ricae329 -un(e era 7'n7en3ra3 +r'(u79ia a3elierel'r *ili3are 338 >a3 =iin( =a+3ul 7 #3a*+ile 3e%ulare (7are +'3 =i (a3a3e (u+ anul 168 +. C@r.) ale le%iunii !III Fe*ina nu se 7un's7 *ai la n'r( (e 1iu( #i 4D2'ieni-Ce3a3e, (u+ 7u* ni7i #3a*+ilele le%iunii V 5a7e('ni7a331 nu a+ar *ai la su( (e a7es3e l'7ali39i, +are a se 7'n3ura ' (e*ar7a9ie (es3ul (e ne3 6n3re 3r'ns'anele (e (ru* 7are re&eneau su+ra&e%@erii uneia sau al3eia (in 7ele ('u le%iuni 332. Pe (e al3 +ar3e, (u+ a. 168 +. C@r. nu se &a =i +r'(us ' (eli*i3are a 3eri3'riil'r 7el'r ('u le%iuni, 6n sens (e a(*inis3ra9ie #i juris(i79ie *ili3ar, (e &re*e 7e &aciae tres ='r*eaD ' uni3a3e (in +un73 (e &e(ere *ili3ar. T Prin 6n(elun%a3a l'r +reDen9 6n >a7ia le%iunea !III Fe*ina #i le%iunea V 5a7e('ni7a333 au ju7a3 un r'l (e'se2i3 (e i*+'r3an3 6n r'*aniDarea +r'&in7iei n'r(-(unrene 334. Prin s3a2ilirea le%iunil'r la 1+ulu*, res+e73i& P'3aissa, s-au 6n3ri3 sensi2il 7'*uni39ile (e cives .omani, 7eea 7e a 7'n3ri2ui3 la a7'r(area *ai 6n3Si a s3a3u3ului *uni7i+al, a+'i a 7elui (e colonia. PreDen9a le%iunil'r la 1+ulu* #i P'3aissa a i*+ulsi'na3 &ia9a e7'n'*i7 #i 7'*er7ial, an3renSn( a7es3e 'ra#e 6n 7ir7ui3ul e7'n'*iei r'*ane. )i*+ 6n(elun%a3, 7ele ('u le%iuni au 6nr'la3 +r'&in7iali (in >a7ia, (in3re 7are unii erau in(i%eni, #i i-a 6n&9a3 s
.+$

Termenul =a2ri7a "esemnea<2 toate necesit2ile "e pro"ucie ale unei legiuniA atelierele militare "e prelucrare a )ierului: ?ron<ului: pielei: lemnului: a ceramicii #i a materialelor "e construcie: c)% 7% von PetriCovits: 3n Li'e$ ) N;ucure#ti--*ln: OPTVQ: p% HPP-VMT% ..&espre =a2ri7ae #i pro"ucia lor a se ve"ea M%C% ;ishop: 3n >e !%o4u&tion an4 Di$t%i1ution oE Ro'an :ilita%A EPuip'ent N;A. XTRQ: K9)or": OPWR: p% R: care consi"er2 c2 3n secolele II-III p% Chr% legiunile 3#i pro"uc singure necesit2ile "e echipament militar% ..# M% ,rec: O i$to%ie a Da&iei !o%oli$$en$i$# I$to%ia 'ilita%0 a p%ovin&iei n 'ate%ial te/ula% : Ara": XMMM: p% OXX-OLR% ..+ B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% RX% ... Cu privire la prosopogra)ia legiunii: a se ve"ea B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% LH-WX% &espre le%a3i le%i'nis: c)% !i$o 1))3: p% XLT-XWO% ..% C)% 3n general: vol% A%'A an4 <%1an Develop'ent in t>e Danu1ian !%ovin&e$ oE t>e Ro'an E'pi%e: Al?a Iulia: XMMM%

7+

=ie +e (e+lin r'*ani33". 1+'i, 7a &e3erani, ei au (i=uDa3 +Sn 6n 6n(e+r3a3ele a#eDri rurale, *'(ul (e &ia9 r'*an #i, i*+li7i3, li*2a la3in336.

VeDila=ii le/iona%eU Le/io III Galli&a -u*er'asele #3a*+ile 3e%ulare (e 3i+ul ?AF. III F (es7'+eri3e (6*+reun 7u #3a*+ile (e 3i+ul ?. VII. F.C.) 7u '7aDia 7er7e3ril'r e=e73ua3e la +'r9ile, principia #i al3e e(i=i7ii (in +ia3r ale 7as3rului au<iliar (e +e P'*e3 P'r'lissu* 337, a3es3 +reDen9a unei &e<ila9ii a le%iunii III Falli7a (in :Nria 6n >a7ia P'r'lissensis. A. )O3@, 7are a +u2li7a3 s+3urile lui 1. 4a(nO3i (in 1943, 7'nsi(er 7, (in ra9iuni (e 'r(in s3ra3i%ra=i7, #3a*+ilele nu se +'3 (a3a 6nain3ea rD2'aiel'r *ar7'**ani7e338. Vn al3 ele*en3 (e 7r'n'l'%ie i*+'r3an3 e =a+3ul n'ua in7in3 (in Di( #i +'r9ile 7as3rului (e +e P'*e3 au ='s3 3er*ina3e 6n anul 213 +. C@r. 339. 4a+'r3Sn(u-se la a7eas3 (a3, -. Fu(ea +resu+une +reDen9a si*ul3an a &e<ila9iil'r le%iunil'r III Falli7a (ai 7rei *ili3ari ar =i a&u3 Qs3a3u3 (e +e(e+si9iR) #i VII Fe*ina la P'r'lissu* la 6n7e+u3ul se7'lului III 348, 7'nsi(erSn( 7 a*2ele au +ar3i7i+a3 la lu7rrile (e re+ara9ii #i (e 7'ns3ruire a in7in3ei n'i. >a3'ri3 re+ar3i9iei #3a*+ilel'r 3e%ulare341, I. Pis' 7'nsi(er 7 le%iunile III Falli7a #i VII Fe*ina n-au s3a9i'na3 si*ul3an la P'r'lissu*342, in&'7Sn( 6n s+rijinul a7es3ei i+'3eDe 7S3e&a ar%u*en3e le%a3e (e is3'ria le%iunii III Falli7a, +re7u* #i (e is3'ria
..1

&espre aspectele teoretice ale pro?lemei: a se ve"ea M%A% Spei"el: Da$ RC'i$&>e 5ee% al$ 2ultu%t%B/e%: 3n !olE4il II: p% OWT-XMP% ..4 B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% OWP-OPO% ..7 D% TGth: !o%oli$$u'# Da$ Ca$tellu' in :oi/%a4# Au$/%a1un/en von A# Ra4n[ti 1)43: ;u"apest: OPTW: p% VR-VP: )ig% OH-OV] N% ,u"ea: 3n A&ta:! T: OPWH: p% OXT: XXW sq] i4e': 3n A&ta:! OM: OPWL: p% OXV sq] i4e': 3n A&ta:! OL: OPPX: p% OVR% ..< D% TGth: op# &it#: p% VR-VP% ..$ A se ve"ea 3ntreaga "iscuie la Gu4ea 1)@): p% LW sqq% .%Gu4ea 1)@): p% ORP sqq% .%# D% TGth: op# &it#: p% VL% .%+ !i$o 2???: p% XMT%

7.

%eneral a I*+eriului la 6n7e+u3ul e+'7ii :e&eril'r 343. P'3ri&i3 a7es3ei in3er+re3ri, &e<ila9ia le%iunii III Falli7a a &eni3 la P'r'lissu* +e la s=Sr#i3ul anului 19" r*SnSn( ai7i +Sn 6n 197, in3er&al 6n 7are a +ar3i7i+a3 la lu7rrile (e 7'ns3ru79ie (in 7as3rul (e +e P'*e3. >isl'7area &e<ila9iei le%iunii III Falli7a la P'r'lissu* era *eni3 s su+lineas7 7'n3in%en3ele an%aja3e 6n 7a*+ania 6*+'3ri&a lui Cl'(ius 1l2inus. Le/io VII Clau4ia 17eas3 le%iune (isl'7a3 6n 5'esia :u+eri'r la Vi*ina7iu* a +ar3i7i+a3 la rD2'aiele (e 7u7erire a >a7iei 344. K3a*+ile 3e%ulare a+ar9inSn( le%iunii VII Clau(ia au ='s3 (es7'+eri3e la >r'2e3a, +e +il'nii #i +e +'r3alul +'(ului, 7a #i 6n 7as3rul au<iliar 34". >e ase*enea, le%iunea *'esi7 es3e a3es3a3, +rin #3a*+ile 3e%ulare, 6n 7S3e&a l'7ali39i (in su(ul ,ana3ului346L Cu&in, ,ana3s0a Palan0a, P'jejena, F'rnea #i VrIa7. Vnele (in3re a7es3e #3a*+ile +'3 =i +use 6n le%3ur 7u 'r%aniDarea *ili3ar a *alului n'r(i7 al >unrii (e 73re le%iunea VII Clau(ia 6n 3i*+ul lui )raian347. 1+'i, +en3ru ' lun% +eri'a( +Sn 6n 3i*+ul ('*niei lui Cili+ 1ra2ul- le%iunea VII Clau(ia nu *ai es3e a3es3a3 6n >a7ia. ; ins7ri+9ie (e la 4'*ula a3es3 +reDen9a 6n a7es3 'ra# a unei &e<ila9ii a le%iunii VII Clau(ia 6n 3i*+ul lui Cili+ 1ra2ul 348. PreDen9a a7es3ei &e<ila9ii a le%iunii VII Clau(ia 6*+reun 7u ' &e<ila9ie a le%iunii %er*ani7e !!II Pri*i%enia- 6n >a7ia 5al&ensis a ='s3 +us 6n le%3ur 7u rD2'iul 7ar+i7 al lui Cili+ 1ra2ul, 7are a a&u3 l'7 la s=Sr#i3ul anului 247 sau la 6n7e+u3ul anului 248 349. 17es3e ('u &e<ila9ii au +ar3i7i+a3 la i*+'r3an3e lu7rri (e 7'ns3ru79ie e=e73ua3e la 4'*ula. >u+ 7u* a=l* (in3r-' al3 ins7ri+9ie, su2 7ei ('i
.%. .%%

A se ve"ea 3ntreaga "iscuie la !i$o 2???: p% XMT sq% D% .itterling: 3n RE 'II NOPXV-OPXRQ: col% OLXO sq] Benea7 Le/VIILe/IIII : p% VR sqq] St%o1el 1)@4: p% PO] !i$o 2???: p% XOW% .%1 IDR: II: OMM] &oina ;enea: 3n Apulu' OL: OPTW: p% XMX sqq% .%4 IDR: III^O: p% HX: HW: VP: RP: OXL-OXT% .%7 !i$o 2???: p% XOW% .%< M%P% Spei"el: 3n I!E HM: OPTW: p% OOP sqq] C%C% Petolescu: 3n SCIVA HX: OPWO: X: p% XWH sqq: nr% O% .%$ I% Piso: R091oiul lui !>ilippu$ &u &a%pii: 3n I:CD: OPTV: p% HMR-HMP%

7%

P@ili++i, 4'*ula a ='s3 6n7'njura3 7u ' in7in3 ='r3i=i7a3L ... o? tutelam civitNatisQ coloniae suae .omulNaeQ circuitum muri manu militari a solo )ecerunt3"8. >u+ C.C. Pe3'les7u, ' +la7 &'3i& (e la Ci'r'iul -'u 7are *en9i'neaD un speeculNatorQ legNionisQf^1II ClNau"iaeQ eg PhilippNianaeQf3"1#i #3a*+ila 3e%ular ?AF VI~I C? P C 3"2 (e la 4'*ula sun3, (e ase*enea, (e +us 6n le%3ur 7u rD2'iul 7ar+i7 al lui Cili+ 1ra2ul. Cea *ai *are +ar3e a al3'r #3a*+ile 3e%ulare a+ar9inSn( le%iunii VII Clau(ia (es7'+eri3e 6n n'r(ul >unrii (a3eaD 7u 7er3i3u(ine (in +eri'a(a ul3eri'ar a2an('nrii '=i7iale a >a7iei 3"3. Le/io VII Ge'ina ; ins7ri+9ie (e la P'3aissa3"4 a3es3 +reDen9a unei &e<ila9ii a le%iunii @is+ani7e VII Fe*ina 6n %arniD'ana le%iunii V 5a7e('ni7a 6n 3i*+ul ('*niei lui C'**'(us. Pe (e al3 +ar3e, 6n 7as3rul au<iliar (e +e P'*e3 P'r'lissu* sun3 7un's7u3e nu*er'ase #3a*+ile 3e%ulare (e 3i+ul ?. VII. F.C.3"". P. ?e 4'u< 7'nsi(er 7 a7es3e #3a*+ile +'3 =i (a3a3e 6n in3er&alul 181 197 +. C@r. 3"6, s'7'3in( 7 le%iunea @is+ani7 a ='s3 (e3a#a3 6n >a7ia, 7el *ai +r'2a2il, 7u '7aDia rD2'aiel'r (a7i7e ale lui )raian. Uns, (a3'ri3 7'n3e<3ului s3ra3i%ra=i7 6n 7are au ='s3 (es7'+eri3e (+ri*a =aD a 7as3rului 7u in7in3a (in Di( (e +ia3r), (a3area #3a*+ilel'r 6n e+'7a 3raian es3e e<7lus3"7.

.1.1#

CIL: III: WMHO \ ILS: ROM \ IDR: II: HXV% IDR: II: OVO] C%C% Petolescu: 3n SCIVA HX: OPWO: X: p% XWR sqq: nr% X% .1+ IDR: II: HWM% .1. Benea7 Le/VIILe/IIII: p% PV% .1% M% ;2r?ulescu: J% Milea: 3n SCIVA XL: OPTR: V: p% RTO-RTL] AV OPTL: RTVA ?(e%i'ni) V 5(a7e('ni7ae) +(iae) 7('ns3an3i),El(e%i'ni) VII F(e*inae) ~+(iae) =(i(eli) EF(aius) Val(erius) ?u~w7(anus),EF(aius) )i2(erius) C~welerE 7en(3uri'nes) 7'~*- E*anu7u-Elis +'su-Eerun-E3. .11 N% ,u"ea: 3n A&ta:! X: OPTW: p% LL-TM: nr% O-H: pl% I1: )ig% H-T% .14 P% Le .ou9: 3n :CV XO: OPWR: p% WH% .17 N% ,u"ea: 3n A&ta:! T: OPWH: p% XXW sq%

71

P'3ri&i3 lui ,. >'2s'n #i >.B. ,reeDe le%iunea VII Fe*ina ar =i s'si3 6n >a7ia 6n 3i*+ul ('*niei lui C'**'(us, 7Sn( i s-a 7'n=eri3 e+i3e3ul pia3"8. Un s=Sr#i3, ' a 3reia i+'3eD a ='s3 ='r*ula3 (e -. Fu(ea 7are 7'nsi(er, +e 2un (re+3a3e, 7 &e<ila9ia le%iunii VII Fe*ina a s'si3 la P'r'lissu* la 6n7e+u3ul se7'lului III 3"9, =7Sn( +ar3e (in 7'r+ul e<+e(i9i'nar 7are l-a 6ns'9i3 +e 6*+ra3ul Cara7alla 6n >a7ia P'r'l'ssensis #i a+'i 6n ;rien3368. ;2ser&Sn( =a+3ul 7 ' &e<iala9ie a=la3 ('ar 6n 3re7ere nu +u3ea =a2ri7a un nu*r a3S3 (e *are (e *a3eriale 3e%ulare +re7u* 7ele a+ar9inSn( le%iunii VII Fe*ina (es7'+eri3e la P'r'lissu*, I. Pis' a*en(eaD +ar9ial in3er+re3area lui -. Fu(ea, 7'nsi(erSn( 7 &e<ila9iile le%iunii @is+ani7e nu au &eni3 6n >a7ia P'r'lissensis +en3ru a-l 6ns'9i +e Cara7alla 6n ;rien3, 7i +en3ru a 6nl'7ui 7'n3in%en3ele (e la P'r'lissu* #i P'3aissa 7are ur*au s +le7e 6n 7a*+ania 'rien3al361. Le/io 6 Ge'ina Pe 2aDa (is3in79iil'r 7'n=eri3e 3ri2unului P. ,essius ,e3uinianus362, se 7'nsi(er 7a ='ar3e +r'2a2il +ar3i7i+area a7es3ei le%iuni +ann'ni7e la 7el (e al ('ilea rD2'i (a7i7 al lui )raian363. Un >a7ia, le%iunea es3e a3es3a3 la :u7i(a&a +rin ('u #3a*+ile 3e%ulare ~?AF ! F 364, (a3a3e (e >. )u('r 6n se7'lul II +. C@r.36". Prin ur*are, es3e +'si2il 7a ' &e<ila9ie a le%iunii ! Fe*ina s =i r*as (u+ s=Sr#i3ul 7elui (e al ('ilea rD2'i (a7i7 6n n'r(ul
.1< .1$

;% &o?son: &%=% ;ree<e: 3n EpSt W: OPLP: p% OXX sqq% 1i<ita lui Caracalla 3n &acia Porolissensis a avut loc 3n anul XOV: c)% M% Macrea: 3n SCIV W: OPRT: p% XXX sqq] 5alE'ann 1)@-: p% XXH: XXL% .4N% ,u"ea: 3n A&ta:! T: OPWH: p% XXW-XXP% .4# !i$o 2???: p% XXM% .4+ CIL: 1III: PPPM \ ILS: OHRX \ IDRE: II: VLW NTingiQ% .4. D% .itterling: 3n RE 'II NOPXV-OPXRQ: col% OLWX sq: s%v% le/io] .% SBme: Danu1ian !ape%$: ;ucharest: OPTO: p% PM sq] St%o1el 1)@4: p% PX] !i$o 2???: p% XXM% .4% IDR: II: XHT] K% Toropu: C% T2tulea: Su&i4ava8Celei: ;ucuer#ti: OPWT: p% OMO sq: )ig% XV: X-H% Aceste #tampile sunt asem2n2toare cu cele cunoscute la Noviomagus N,ermania In)eriorQ: c)% St%o1el 1)@4: p% PX: nota RX% .41 u4o% 1),@: p% HXP%

74

>unrii +en3ru a su+ra&e%@ea 7a+ul (e +'( (e la :u7i(a&a 366, 7are 6n 3i*+ul lui )raian a+ar9inea 5'esiei In=eri'r. Le/io 6IIII Ge'ina Prin &e<ila9iile 3ri*ise +e =r'n3ul (a7i7, le%iunea !IIII Fe*ina 7an3'na3 la Vin('2'na a +ar3i7i+a3 la 7a*+aniile (e 7u7erire a >a7iei367. Ins7ri+9ia (e la 1+ulu* (e(i7a3 Vi73'riei 1u%us3a (e 73re ?. Iulius ?. (=.) Faler. ?eu%anus Clunia, vet% leg% 'IIII ,%M%1% ae"is custos c%.% leg% 'III e,f368a ='s3 (a3a3 (e A. 4i33erlin% 6n e+'7a 3raian369. Prin ae"es c%.% se 6n9ele%e nu ae"es principiorum, 7i l'7ul (e 7ul3 al 7e39enil'r r'*ani (in cana?ae (qui consistunt a" legionem)378. Pe 2aDa a7es3ei ins7ri+9ii se 7'nsi(er 7, (u+ 7u7erirea >a7iei, ' &e<ila9ie a le%iunii !IIII Fe*ina a s3a9i'na3 ' &re*e la 1+ulu* 371, 6n 7as3rul le%iunii !III Fe*ina, (in a7elea#i *'3i&e 7a #i &e<ila9ia le%iunii I 1(iu3ri<372. Le/io 66II !%i'i/enia ?e%iunea renan ''II Primigenia pia )i"elis Philippiana 7u %arniD'ana la 5'%'n3ia7u*, 6n Fer*ania :u+eri'r- es3e a3es3a3 6n >a7ia 5al&ensis, la 4'*ula, +rin ('u ins7ri+9ii (in 3i*+ul lui Cili+ 1ra2ul373. Prin ur*are, ' &e<ila9ie a le%iunii !!II Pri*i%enia a +ar3i7i+a3 6n 247-248 +. C@r. la rD2'iul 7ar+i7 al lui Cili+ 1ra2ul #i a+'i a 7'ns3rui3, 6*+reun 7u ' &e<ila9ie a le%iunii VII Clau(ia, Di(ul (e in7in3 al 'ra#ului 4'*ula374. T
.44 .47

!i$o 2???: p% XXM% D% .itterling: 3n RE 'II NOPXV-OPXRQ: col% OXWX: OTVO: s%v% le/io] St%o1el 1)@4: p% PL% .4< CIL: III: OORW \ IDR: III^R: HLL% .4$ D% .itterling: 3n RE 'II NOPXV-OPXRQ: col% OTVO: s%v% le/io% .7!i$o 2???: p% XXV% .7# =%C% Mann: Le/iona%A Re&%uit'ent an4 Vete%an Settle'ent 4u%in/ t>e !%in&ipate: Lon"on: OPWH: p% HP: nota VRX% .7+ !i$o 2???: p% XXV% .7. &% Tu"or: 3n Ge%'ania XR: OPVO: p% XHP: nr% O-X \ AV OPVM: OH-OV \ IDR: II: HXR-HXL% .7% CIL: III: WMHO \ ILS: ROM \ IDR: II: HXV: c)% u4o% 1),@: p% HHM] C%M% T2tulea: Ro'ula8:alva: ;ucure#ti: OPPV: p% TL: XXL%

77

Un 7eea 7e +ri&e#3e e=e73i&ul ar*a3ei r'*ane (in >a7ia, 7er7e3rile *ai re7en3e au e&i(en9ia3 s7@i*2rile *aj're +e3re7u3e 73re *ijl'7ul se7'lului III37", 7Sn( a ='s3 +us 6n a+li7are 6n7e+Sn( (in 3i*+ul ('*niei lui P@ili++us- un n'u 7'n7e+3 (e a+rare a +r'&in7iil'r (e la >unrea (e 5ijl'7 #i (e B's, +rin 7rearea unui 7'r+ (e ar*a3 (='r9a (e in3er&en9ie (anu2ian) 7u+rinDSn( &e<ila9ii (e3a#a3e (in ar*a3ele Pann'niil'r, 5'esiil'r #i >a7iil'r 376. :esiDSn( 7 un nu*r +rea *are (e 3ru+e sun3 2l'7a3e 6n s3Sn%a >unrii +en3ru a+rarea unei sin%ure +r'&in7ii, Fallienus s-a ='l'si3 sis3e*a3i7 (e &e<ila9ii (in ar*a3a >a7iei, i*+li7Sn(u-le 6n a79iuni 6n a=ara Pr'&in7iei. Un7e+Sn( (in 3i*+ul a7es3ui 6*+ra3, e=e73i&ul ar*a3ei >a7iei a ='s3 7'n3inuu (i*inua3 +rin 3ri*i3erea un'r &e<ila9ii 6n Pann'nia :u+eri'r #i Fallia 377H unele &e<ila9ii se a=lau 6n I3alia (e -'r(, 6n7 (in 3i*+ul lui P@ili++us, iar al3ele au ='s3 (e3a#a3e 6n 7'r+ul (e in3er&en9ie (anu2ian.

2#2 %upele auDilia%e GauDiliaH


1l73ui3e (in (i&erse nationes (+'+ula9ii 7u7eri3e ale 7r'r 3eri3'rii au ='s3 'r%aniDa3e 7a +r'&in7ii) ale I*+eriului 4'*an, nu*er'asele ='r*a9iuni au<iliare, 7are s3a9i'nau (e '2i7ei 6n 7as3rele (e +e limes378, a&eau ' 'ri%ine e3ni7 #i 3eri3'rial-%e'%ra=i7 ='ar3e &aria3379. ?a 6n7e+u3 3ru+e s3rine =urniDa3e (e +'+'are alia3e ()oe"erati)388, a+'i re7ru3a3e (in +r'&in7ii su2 I*+eriu, au<iliile erau al73ui3e 6n e+'7a Prin7i+a3ului (in +ere%rini sau 7@iar (in 7e39eni.
.71

P% 7@gel: <lti'ele 4e&enii ale $t0pni%ii %o'ane n Da&ia G %aianu$ De&iu$ NAu%elianH: &iss%: Clu6: OPPP: p% XTT-XWM% .74 Fit9 1),@: p% OL sqq% .77 P% 7@gel: op# &it#: p% XTP% .7< Pentru <ona limesului roman "e la &un2re #i .in: a se ve"ea +% +agner: Die Di$lo+ation 4e% %C'i$&>en AuDiliaEo%'ationen in 4en !%ovin9en "o%i&u'7 !annonien7 :oe$ien un4 Da+ien von Au/u$tu$ 1i$ Gallienu$: ;erlin: OPHW] -% -ra)t: Iu% Re+%utie%un/ 4e% Alen un4 2o>o%ten a' R>ein un4 Donau: ;erna: OPRO] ,% Al)*l"B: Die 5ilE$t%uppen 4e% %C'i$&>en !%ovin9 Ge%'ania InEe%io% GEpSt -H: &@ssel"or): OPLW] =% ;eneh: AuDilia Ro'ana in :oe$ia atPue in Da&ia: Praga: OPTW% .7$ &espre au<ilia: c)% su+ra nota T%

7<

Ini9ial 6ns la (a3a 7'ns3i3uirii au<iliile erau '*'%ene, ='r*a3e (in3r-un sin%ur 3ri2 (+'+ula9ie) 7are le-a (a3 nu*ele e3ni7 (la %eni3i& +l., (e +il( ala I ;atavorum, 7'@'rs I ;rittonum e37.). 1l3e'ri au<iliile 6#i +ri*eau nu*ele (e la 7el al +r'&in7iil'r (7'@'rs I ,allorum &acica, II ,allorum Mace"onica, ,allorum Pannonica e37.), (e la nu*ele unui 7'*an(an3 (ala I )un%r'ru* /rontoniana, ala I Clau(ia Fall'ru* Capitoniana e37.), (e la nu*ele unui 6*+ra3 (7'@'rs I /lavia ,ri33'nu*, 7'@'rs I Aurelia ,ri33'nu* e37.), (e la ar*a s+e7i=i7 (7'@'r3esL gaesatorum, sagittariorum, contariorum, scutata e37.). -u*ele au<iliil'r era (ese'ri 6ns'9i3 (e e+i3e3e 'n'ri=i7e victri9, pia )i"elis, armillata, torquata-, iar 6n7e+Sn( 7u se7'lul III +. C@r. (e (i&erse su+ranu*e i*+eriale Antoniniana: ,or"iana: Philippiana: &eciana e37. :'l(a9ii au<iliari Qs3riniR 6n7'r+'ra9i 7a ne7e39eni, peregrini- (u+ un ser&i7iu *ili3ar (e 2" sau 7@iar *ai *ul9i ani, lsa9i la &a3r (missi honesta missione), +ri*eau 7e39enia r'*an (civitas .omana) e<+ri*a3 (e '2i7ei #i +rin nu*ele +ers'nale ( tria nomina ale 7e39eanului r'*an), 7u re7un'a#3erea le%al a 7s3'riei (conu?ium) +rin 7O+iile au3en3i=i7a3e, ta?ulae honestae missione, (u+ (e7re3ele i*+eriale (constitutiones imperatorum "e civitate et conu?io militum veteranorumque)381. ?a a7eas3a se a(u%a ' re7'*+ens 6n 2ani (missio nummaria), su*a (e 2 888 (e (enari +ri*i3 (re+3 praemia militiae. Un *'( 7u 3'3ul e<7e+9i'nal (re+3 re7'*+ens +en3ru a73e (e 2ra&ur (e'se2i3e- s'l(a9il'r unei 3ru+e au<iliare li se a7'r(a civtas .omana 6nain3e (e 6*+linirea (ura3ei le%ale a ser&i7iului *ili3ar #i lsarea la &a3r ( ante emerita stipen"ia civitatem "e"itA 7aDul 7un's7u3ei cohors I !lpia ;rittonum milliaria torquata pia )i"elis civium .omanorum, 7an3'na3 la P'r'lissu*382). 1l3e'ri, ' serie (e uni39i au<iliare 7are +'ar3 in(i7a9ia civium .omanorum sun3
.<-

.u)ius /estus: Epit# OTA 1u<iliares (i7un3ur in 2ell' s'7ii 4'*an'ru* e<3eraru* na3i'nu*. .<# C)% 3n general: +% DcC: 7% +ol)) N7rsg%Q: 5ee% un4 Inte/%ation$politi+# Die %C'i$&>en :ilitB%4iplo'e al$ >i$to%i$&>e \uelle: -*ln-+ien: OPWL% .<+ &iploma militar2 "in OO august OML [IDR I: OA +ie e3 =i(eli3er e<+e(i3i'ne >a7i7a =un73is an3e e*eri3a s3i+en(ia 7i&i3a3e* (e(i3.

7$

re7ru3a3e 6n(e'se2i 6n7e+Sn( 7u se7'lul III +. C@r.- (in 7e39eni r'*ani. C'*an(an9ii 3ru+el'r au<iliare erau '=i9eri (e ran% e7&es3ru383 (+re=e79i #i 3ri2uni), iar 7'*enDile l'r, %ru+a3e 6n 3rei 3re+3e, +ur3au (enu*irea (e militiae equestres ^ tres militiae (IL prae)ectus cohortis quingenariaeH IIL tri?unus cohortis milliariaeH IIIL prae)ectus alae quingenariae)H 7'*an(a unei ala *illiaria (prae)ectus alae milliariae) era ' a +ar3a *ili9ie (quarta militia), la 7are erau +r'*'&a9i nu*ai 7ei *ai &al'r'#i '=i9eri (e ran% e7&es3ru. Pur3Sn( nu*ele e3ni7 al +'+ula9iei (3ri2, natio) (in 7are au ='s3 re7ru3a3e #i al73ui3e ini9ial 6n *'( e<7lusi&, 3ru+ele au<iliare se re+ar3iDau 6n ('u 7a3e%'rii (u+ ni&elul 'r%aniDrii #i %ra(ul (e 6n7a(rare r'*aniDareL a) ='r*a9ii ire%ulare ( nationes, numeri) #i 2) ='r*a9ii re%ulare (alae, cohortes). Fo%'a=ii i%e/ula%e Gnatione$7 nu'e%iH Arau uni39i Qe3ni7eR, un =el (e *ili9ii in(i%ene alia3e ()oe"erati)384, nu*i3e ini9ial 7u si*+lul nu*e al +'+ula9iei la n'*ina3i& +lural (Asturi: ;ritannici: Mauri e37.). ?a rD2'aiele (a7i7e au +ar3i7i+a3 #i ' serie (e ase*enea ='r*a9ii e3ni7e ( nationes) 7'n(use (e +rin7i+i ai l'r sau (e '=i9eri r'*aniL SBmmachiarii Astures38", Mauri gentiles386, electi e9pe"iti e9 .aetia387, +e(es3ra#i %er*ani388, ar7a#i sNrieni #i +al*Nreni. Un7e+Sn( (in e+'7a lui $a(rian #i 1n3'ninus Pius ase*enea uni39i nere%ula3e (e gentes 2ar2are 7a+3 ' n'u
.<.

&espre o)ierii "e rang ecvestru: a se ve"ea 7% &evi6ver: !%o$opo/%ap>ia 'ilitia%u' ePue$t%iu' Puae Eue%unt a1 Au/u$to a4 Gallienu': I: Leuven: OPTL] II: OPTT] III: OPWM] I1: Supplementum I: OPWT] 1: Supplementum II: OPPH% .<% 7%T% .oUell: RE '1II NOPHTQ: col% OXHT-OHVO: XRHT-XRRV: s%v% nu'e%u$] +% Dnsslin: Iu 4en $A''a&>ia%ii: 3n 2lio HO: OPHW: p% HLR-HTM] 7% Callies: Die E%e'4en %uppen i' %C'i$&>en 5ee% 4e$ !%in9ipat$ un4 4ie $o/enannten nationalen "u'e%i: 3n Be%RG2 VR: OPLV: p% OHM sqq] M%P% Spei"el: >e Ri$e oE t>e Et>ni& <nit$ in t>e Ro'an I'pe%ial A%'A : 3n A"RJ II%: H: OPTR: p% XMXXHO% .<1 AV OPXL: WW \ IDRE I: OTT N!6o [ 7ispania CiteriorQ% .<4 Cassius &io: 5i$t# Ro'# LW: HX: V% .<7 AV OPPV: OHPX \ IDRE: II: XLX NDs<tergomQ% .<< I% ,lo"ariu: 3n Ve$ti/ia OT: OPTH: p% RVH-RVR

<-

'r%aniDare #i (enu*irea (e numerus ur*a3 (e nu*ele e3ni7 la %eni3i& +lural (numerus ;ritannicianorum: numepus ,ermanorum: numerus Maurorum: numerus PalmBrenorum: numerus Surorum e37.)389. Numerus (ese*neaD ' uni3a3e 7u un e=e73i& nere%ula3. A=e73i&ul unui numerus &aria (e la "88 la 988 (e s'l(a9i. 17es3e ='r*a9iuni 6n7e+ s =ie 'r%aniDa3e (u+ sis3e*ul r'*an. Un unele 7aDuri, (e +il( pe"ites singulares ;ritannici398 (e la Ci%*u (%ar(a %u&erna3'rului >a7iei :u+eri'r #i, a+'i, a 7'nsularului 7el'r )rei >a7ii), 'r%aniDarea 7a ve9illatio (ve9illatio pe"itum singularium ;rittannicianorum391) +are a =i ' ='r* (e 3re7ere s+re 3rans='r*area 6n numerus (numerus singularium ;ritannicianorum392). C'n(use la 6n7e+u3 (e praepositi (7en3uri'ni (e3a#a9i (in le%iuni sau '=i9eri (e ran% e7&es3ru a=la9i a +a3ra militia), a7es3e ='r*a9iuni &'r =i 7u 3i*+ul 6n7a(ra3e 7u '=i9eri +r'+rii (e ran% e7&es3ru (+re=e79i sau 3ri2uni 6n =un79ie (e e=e73i&ele l'r, +re7u* 3ru+ele au<iliare re%ula3eH 7'*an(a l'r e7@i&aleaD 7u +ri*a sau a ('ua *ili9ie e7&es3r). 1#a(ar, 3re+3a3 numeri 7a+3 re%i* (e ala sau cohors. 1l9i numeri s-au 7'ns3i3ui3 (in 3ru+e 7u *isiuni s+e7iale (?urgarii #i vere"arii, e9ploratores, pe"ites #i equites singulares) sau (in ve9ilarii. 1s3=el, numerus ?urgariorum et vere"ariorum era ='r*a9iunea (e 7urieri ai >a7iei In=eri'r, 7an3'na3 la Prae3'riu* (C'+7eni) 393H ?urgarii erau +Di3'rii ?urgi-l'r, iar vere"arii ((e la vere"us, Q7al (e +'#3R) erau 6nsr7ina9i 7u ser&i7iul +'#3al. ; al3 uni3a3e s+e7ial numerus ,ermanorum e9ploratorum-, al73ui3 (in e9ploratores (Q7er7e3a#iR), s3a9i'na 6n 7as3rul (e la ;r#3i'ara (e :us 394. :+re (e'se2ire (e 7'@'r3e, numeri 7'ns3i3uie un 7'r+ mono)uncional. 17es3 3i+ (e 3ru+ (ai 7rei s'l(a9i au ' s+e7ialiDare +re7isL (e +il(, lu+3a 7u ar7ul) es3e unul ='ar3e s+e7ialiDa3, a&Sn(
.<$

&espre nu*eri "in armata &aciei romane: a se ve"ea !etole$&u 1))-: p% XO-HW] D% Nmeth: Die nu'e%i i' %C'i$&>en 5ee% Da+ien$: 3n Ep>e'"ap T: OPPT: p% OMO-OOL% .$CIL '1I: OMT \ IDR I: OR% .$# AV OPWT: WVH \ R:D II: OXH% .$+ I% Piso: &oina ;enea: 3n I!E RL: OPWV: p% XPH% .$. !etole$&u 1))-: p% XO-XX: nr% LO] D% Nmeth: op# &it#: p% OMT-OMP: nr% T% .$% !etole$&u 1))-: p% XV: nr% LV] D% Nmeth: op# &it#: p% OMR sq%: nr% V%

<#

' =un79ie +re7is 6n 7a(rul ar*a3ei r'*ane #i +u3Sn( 6n(e+lini un sin%ur 3i+ (e *isiune 3a73i7. Un s=Sr#i3, +en3ru %ar(a +ers'nal a le%a9il'r +r'&in7iali, a le%a9il'r (e le%iune #i a +r'7ura3'ril'r +raesi(iali, erau re7ru3a9i *ili3ari (e eli3, singulares39"H ei erau =ie equites, =ie pe"ites. Un praetorium-ul %u&erna3'rului (e la 1+ulu* au ='s3 (es7'+eri3e nu*er'ase #3a*+ile 3e%ulareL SIN,1LNaresQ: PD&NitesQ SIN,NularesQ: DZ1ITNesQ SINNgularesQ #i NNumerusQ SIN,NulariumQ396H (u+ re'r%aniDarea (in 168 +. C@r., 7Sn( %u&ernarea >a7iil'r es3e (in n'u 6n7re(in9a3 unui 7'nsular, ='r*a9iile (e equites #i pe"ites singulares (e la 1+ulu* au ='s3 'r%aniDa3e 6n3r-un numerus singularium397. Fo%'a=ii %e/ula%e Galae .i &o>o%te$H 5ai (e *ul3 in3e%ra3e 6n ar*a3a r'*an, alele 398 erau uni39i re%ula3e (e 7a&alerie (equites), iar 7'@'r3ele399 (e in=an3erie (pe"ites). Un e+'7a Prin7i+a3ului, 3ru+ele au<iliare se re*ar7 +rin pluri)uncionalitate488. Ale +'3 6n(e+lini *ai *ul3e 3i+uri (e *isiuni +ri&in( +aDa =r'n3ierel'r (%ar(, +a3rule, +'li9ie l'7al, '+rirea un'r a3a7uri (e +ra( (e *ai *i7 an&er%ur), (ar #i '+rirea unui a3a7 *ai seri's. Pen3ru uni39ile au<iliare, 6n li+sa un'r surse 7are s '=ere (e3alii (es+re *'(ul (e 'r%aniDare al a7es3'ra, se 7'nsi(er 7 6n
.$1

A% von &omas<eUsCi: Die Ran/o%4nun/ 4e$ %C'i$&>en 5ee%$Q Ne"% ;% &o?sonQ: -*ln-,ra<: OPLT: p% 'II: HR-HT] M% P% Spei"el: Gua%4$ oE t>e Ro'an A%'A: ;onn: OPTW% .$4 C%LA ;2lu2: !e4ite$ et ePuite$ $in/ula%e$ in Da&ia: 3n Ro'an F%ontie% Stu4ie$ 1),) N\Li'e$ 12Q: Lon"on: OPWM: p% WHO sqq] I% ;erciu: C%L% ;2lu2: Si/illa te/ula%ia pe4itu' et ePuitu' $in/ula%iu': 3n Da&ia"S XR: OPWO: p% XLH sqq% .$7 D% Nmeth: op# &it#: p% OOV-OOR% .$< DA I NOWTTQ: p% OTV sq%: s%v% ala] -% Cichorius: RE I NOWPHQ: col% OXXH-OXTM: s%v% ala] A% von &omas<eUsCi: Die Ran/o%4nun/###: p% RH-RL% Apelativul lat% ala cu sensul primar 4arip2: )lanc NmargineQ: um2r Npartea )le9i?il2 a corpuluiQ(: "in a%-s-la 3nru"it cu germ% 1%s, ea<l% Contri?uii mai recenteA -% &i9ion: P% Southern: >e Ro'an Caval%A7 Lon"on: OPPX] =% ;ree<e: Caval%A on E%ontie%$: 3n :avo%$ ': OPPH: p% XWW sqq% .$$ DA I NOWTTQ: p% OXWT-OXWP: s%v% &o>o%$] -% Cichorius: RE I1 NOPMMQ: col% XHO-HRL: s%v% &o>o%$] A% von &omas<eUsCi: Die Ran/o%4nun/###: p% RL-RP% Lat% 7'@'rs cu sensul primar 4spaiu NcurteQ 3ngr2"it2(: e9tins la 4)ormaie militar2: suit2: gar"2 etc%( "in 7'%@'r3is% %-Lutt*a+ 1),-: p% OXH%

<+

linii %enerale ele 3re2uie s =i ='s3 'r%aniDa3e 6n *'( ase*n3'r 7u le%iunile481. Vni39ile au<iliare (e 7a&alerie (alae) erau (e ('u =eluriL quingenariae #i milliariae. ; ala quingenaria era ='r*a3 (in 488 (e equites %ru+a9i 6n 16 turmae < 38 7lre9iH ' ala milliaria () era 7'ns3i3ui3 (in 1888 7lre9i %ru+a9i 6n 24 turmae < 42 equites. C'*an(an3ul alei se nu*ea, 6n a*Sn('u 7aDurile prae)ectus] 6ns6n 3i*+ 7e 7'*an(a unei ala quingenaria re+reDen3a a 3reia *ili9ie e7&es3r, 7'*an(a unei ala milliaria 7'ns3i3uia ' a +a3ra militia la 7are erau +r'*'&a9i nu*ai 7ei *ai 7a+a2ili '=i9eri (e ran% e7&es3ru. Turmae-le erau 7'*an(a3e (e 73re "ecuriones (unul (in3re ei era "ecurio princeps). Ca #i 6n 7aDul le%iunil'r, turmae-le nu a&eau nu*ere (e 'r(ineH ra+'r3area unui eques se =7ea la nu*ele 7'*an(an3ului su (ire73. Cun79iile su2'=i9eril'r (principales) sun3 ase*n3'are 7el'r 6n(e+lini3e 6n le%iuni. :'l(a (stipen"ium) unui eques era, 6n7e+Sn( (in 3i*+ul lui >'*i9ian, (e 288 (e (enari anual. Un rD2'aiele (a7i7e au ='s3 an%aja3e 29 alae (in3re 7are " erau milliariae (ala I ;atavorum milliaria: ala I ;osporanorum milliaria: ala I /lavia Augusta ;ritannica milliaria c%.%: ala I Milliaria: ala I Augusta ,allorum Petriana milliaria c%.%) #i 3 erau 7'*+use (in ar7a#i7lri (ala III Augusta Thracum sagittariorum c%.%: ala I Thracum veterana sagittariorum: ala I Augusta Ituraeorum sagittariorum ), 7eea 7e re+reDin3 77a. 17 888 (e equites482. >u+ 7u7erire 6n >a7ia au ='s3 (isl'7a3e *ai *ul3e alae483. )ru+ele au<iliare (e in=an3erie (cohortes) erau #i ele (e ('u =eluriL quingenariae #i milliariae. ; cohors quingenaria a&ea un e=e73i& (e 488 (e +e(es3ra#i, %ru+a9i 6n 6 7en3urii (e 7S3e 88 (e pe"ites =ie7areH 6n 7aDul 6n 7are 7'@'r3a era equitata, ea (is+unea #i (e 6 turmae (e 7S3e 28 (e equites. Un =run3ea unei cohors quingenaria se a=la un prae)ectus, a7es3 ran% re+reDen3Sn( +ri*a 3rea+3 6n 7a(rul *ili9iil'r e7&es3re. Cen3uriile (7are ase*enea turmae-l'r nu a&eau ni7i ele
%-# %-+

b% Le ;ohec: op# &it#: p% LW-LP% St%o1el 1)@4: p% ORH% %-. !etole$&u 1))5 a] C% ,2<"ac: Fi/>tin/ $tAle oE t>e Ro'an &aval%A in Da&ia: 3n N% ,u"ea Nhrsg%Q: Beit%B/e 9u% 2enntni$ 4e$ %C'i$&>en 5ee%e$ in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en: Clu6: OPPT: p% OVH-ORW%

<.

nu*ere (e 'r(ine) era 7'*an(a3e (e 73re centuriones] unul (in3re ei era centurio princeps. :'l(a unui pe"es era, 6n7e+Sn( (in 3i*+ul lui >'*i9ian, (e nu*ai 188 (e (enari anual. Un3r-' cohors milliaria () e=e73i&ul es3e nesi%ur- pe"ites erau %ru+a9i 6n 18 7en3urii. Un 7aDul 6n 7are 7'@'r3a era equitata, ea a&ea un e=e73i& (e 888 (e +e(es3ra#i %ru+a9i 6n 18 7en3urii < 88 (e pe"ites #i 248 (e 7lre9i %ru+a9i 6n 18 turmae < 24 (e equites. Un =run3ea unei cohors milliaria se a=la un tri?unus. 17eas3 7'*an( +u3ea =i ' a ('ua 3rea+3 6n 7a(rul *ili9iil'r e7&es3reH 6n 7aDul re+e3rii 3ri2una3ului, 7'*an(a unei cohors milliaria equitata era su+eri'ar 7elei a unei cohors milliaria pe"itata. )ru+ele au<iliare erau 7an3'na3e 6n castra au9iliorum484 a&Sn(, e&i(en3, (i*ensiuni *ai *i7i (e7S3 7ele le%i'nare, 6ns ele*en3ele esen9iale ale 7as3ra*en3a9iei erau a7elea#i.

AuDilia !%ovin&iae Da&iae


Frija au3'ri39il'r r'*ane +en3ru uni7a +r'&in7ie 3rans(anu2ian a I*+eriului 7u ' a3S3 (e 6nse*na3 +'Di9ie %e's3ra3e%i7 (e3er*in ' *asi& 7'n7en3rare (e ='r9e *ili3are ne7esare a+rrii >a7iei. Cel *ai re7en3 re+er3'riu +ri&i3'r la uni39ile au<iliare (in >a7ia r'*an 48" 6nre%is3reaD 14 ale, 46 7'@'r3e, 17 nu*eri #i 3ru+e 7u *isiuni s+e7iale. Un le%3ur 7u a7eas3 s3a3is3i7 3re2uie +re7iDa3 =a+3ul 7 nu 3'a3e a7es3e au<ilii au s3a9i'na3 6n >a7ia 6n3rea%a +eri'a( 186 271 +. C@r.H unele (in a7es3e 3ru+e au re&eni3 (u+ ' &re*e 6n +r'&in7iile &e7ine, (e un(e =useser a(use 7u '7aDia rD2'aiel'r (a7i7e486. 5aj'ri3a3ea au<iliil'r (isl'7a3e 6n >a7ia &in (in +r'&in7iile 7el3i7e ale I*+eriului487. 5ai *ul3 (e ju*3a3e (in 3ru+ele au<iliare
%-%

_n literatura arheologic2 mo"ern2 [3n"eose?i 3n cea german2- e9ist2 ten"ina "e a "enumi 7as3ra numai )orti)icaiile legiunilor: pentru cele ale trupelor au9iliare pre)er>n"u-se "enumirea "e 7as3ellu*. %-1 !etole$&u 1))5 a NalaeQ] !etole$&u 1))5 1 NcohortesQ #i !etole$&u 1))- NnumeriQ \ Die AuDilia%ein>eiten i' %C'i$&>en Da+ien: 3n N% ,u"ea N7rsg%Q: Beit%B/e 9u% 2enntni$ 4e$ %C'i$&>en 5ee%e$ in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en: Clu6: OPPT: p% LL-OVO% %-4 St%o1el 1)@4: p% OML-ORX% %-7 N% ,u"ea: 3n A&ta:! O: OPTT: p% OMT%

<%

3rans=era3e 6n +r'&in7ia n'r(-(unrean s'ses7 ai7i (u+ un s3a%iu (e "8-68 (e ani 6n Pann'nia, a(i7 6n3r-un *e(iu 7el3i7 r'*aniDa3488. 5ul3e se %ses7 6n >a7ia (in e+'7a 3raiani7, 6n7 *ai *ul3e &in su2 $a(rian489. Vnele au<ilii 7el3i7e a&eau 6n 7'*+'nen9 7'n3in%en3e a+ar9inSn( al3'r +'+ula9ii, 2ine7un's7u3e #i ele +en3ru s+iri3ul l'r rD2'ini7. 1u<iliile (e +r'&enien9 7el3'-%er*ani7 6#i *en9in +ar9ial 7'*+'Di9ia e3ni7 in(i7a3 (e ethnicon, 7el +u9in 6n 7ursul se7'lului II, (e &re*e 7e, #i (u+ *ijl'7ul a7es3ui se7'l, +e li*esul n'r(i7 al >a7iei 6n3Slni* s'l(a9i (e 'ri%ine 7el3i7 #i +r'&enien9 2ri3ani7, n'ri7'-+ann'ni7 'ri renan.418 Prin ur*are, l'7ul 7'*un (in is3'ri'%ra=ie 7u +ri&ire la re7ru3area l'7al 3re2uie 6nl'7ui3 7u analiDe *inu9i'ase, +en3ru s3a2ilirea un'r +r'+'r9ii *ai 7're73e 6n3re sis3e*ul re7ru3rii l'7ale #i 6*+r's+3area au<iliil'r 7u +ers'ane (in e3@ni7'nul ini9ial. Cele 3rei +r'&in7ii ale >a7iei (Superior: In)erior #i Porolissensis) a&ea =ie7are +r'+ria sa ar*a3 ( e9ercitus). 17eas3 ins3i3u9ie es3e a3es3a3 7a a3are nu*ai +e *'ne(ele 6*+ra3ului $a(rian, +e al 7r'r re&ers es3e 6ns7ris le%en(a D'D.CIT1S &ACIC1S, +re7u* #i +e unele #3a*+ile 3e%ulare *en9i'nSn( D'NercitusQ &NaciaeQ PNorolissensisQ411. Cie7are (in 7ele 3rei ar*a3e +r'&in7iale es3e 7un's7u3 %ra9ie (i+l'*el'r *ili3are412 #i ins7ri+9iil'r (la+i(are sau #3a*+ile 3e%ulare413), +e 2aDa 7r'ra +u3e* ur*ri (isl'7area uni39il'r 6n 3eri3'riuH 3'3u#i, 6n unele 7aDuri, l'7ul (e %arniD'an es3e in7er3 sau 7@iar ne7un's7u3. >isl'7area ar*a3ei r'*ane 6n

%-< %-$

5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OMW-OTO% _n conte9tul noii orient2ri strategice iniiate "e 7a"rian: ?a<a este pus2 pe armatele provinciale: 3n ca"ul c2rora 3ncepe s2 se mani)este o tot mai pronunat2 speciali<are #i a"aptare la con"iiile concrete ale <onei: c)% Lutt*a+ 1),-: p% OXH% %#5u$a%7 CeltGe%'Da&: p%ORP-OLL: XLP% %## M% Macrea: EDe%&itu$ Da&iae !o%oli$$en$i$ et PuelPue$ &on$i4L%ation$ $u% l3o%/ani$ation 4e la Da&ie Ro'aine: 3n Da&ia"S W: OPLV: p% OVR-OLM] M% ,rec: O i$to%ie a Da&iei !o%oli$$en$i$# I$to%ia 'ilita%0 a p%ovin&iei n 'ate%ial te/ula%: Ara": XMMM: p% HL-VV% %#+ IDR: I: DiplD% %#. =% S<ilFgBi: Die Be$at9un/en 4e$ Ve%tei4i/un/$$A$te'$ von Da9ien un4 i>%e Iie/el$te'pel: ;u"apesta: OPVL%

<1

>a7ia es3e (e na3ur s e&i(en9ieDe 3'a3e ar3i7ula9iile a7es3ui re*ar7a2il sis3e* (e=ensi&414. 1r*a3a >a7iei :u+eri'r nu*ra, 6n a=ar (e le%iunea !III Fe*ina 7an3'na3 la 1+ulu*, #i un nu*r 7'nsi(era2il (e au<ilii. :un3 7un's7u3e *ai *ul3e uni39i (e 7a&alerie ( alae) 7are au ='s3 (isl'7a3e 6n >a7ia :u+eri'rL ala I ;atavorum milliaria41"(la 4D2'ieniCe3a3e), ala I ,allorum et ;osporanorum 416(la Cris3e#3i), ala I 7ispanorum Campagonum417(la 5i7ia). 5ul3 *ai nu*er'ase sun3 uni39ile au<iliare (e in=an3erie (cohortes)H *area l'r *aj'ri3a3e sun3 cohortes quingenariae, +re7u* I ,allorum &acica418, 1 ,allorum et Pannoniorum419(la P'jejena), I Augusta Ituraeorum sagittariorum 428(a s3a9i'na3 6n e+'7a 3raian la ,u7iu*i, a+'i ' s7ur3 +eri'a( la P'r'lissu*, iar (u+ re'r%aniDarea (in 118E119 a ='s3 (isl'7a3 6n >a7ia :u+eri'r), I Thracum sagittariorum421, I !?iorum422(la ;('r@eiul :e7uies7). CS3e&a (in3re 7'@'r3ele 7an3'na3e 6n >a7ia :u+eri'r erau equitataeA I Alpinorum equitata423(+e &alea -irajului, la Clu%reni #i la :r9eni), II /lavia Commagenorum equitata sagittariorum 424 (la 5i7ia), II

%#% %#1

Gu4ea 1)),% !etole$&u 1))5 a: p% HT sq] C% ,2<"ac: op# &it#: p% OVW sq%] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OOM-OOX% %#4 !etole$&u 1))5 a: p% HP] C% ,2<"ac: op# &it#7 p%OVR] 5u$a%: CeltGe%'Da&: p% OOX sq% %#7 !etole$&u 1))5 a: p% VH sq] C% ,2<"ac: op# &it#: p% OVT% Cu privire la au9iliile hispaniceA M% Jaharia"e: %upele 4e >i$pani n Da&ia: 3n SCIVA XT: OPTL: V: p% VTT-VPV] i4e': 3n SCIVA XW: OPTT: X: p% XLO-XLV% %#< !etole$&u 1))5 1: p% XRR] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OHR% %#$ !etole$&u 1))5 1: p% XRW sq] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OHW-OVM% %+!etole$&u 1))5 1: p% XLR sq] N% ,u"ea: Da$ RC'e%/%en9+a$tell von Bu&iu'iZCa$t%ul %o'an 4e la Bu&iu'i7 Jal2u: OPPT: p% XR sq% %+# !etole$&u 1))5 1: p% XTM sq% &espre au9iliile traciceA I%I% .ussu: %a&ii n Da&ia %o'an0: 3n A&ta:" V: OPLT p% WR sqq% %++ !etole$&u 1))5 1: p% XTX] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OVV sq% &espre au9iliile germaniceA &% Protase: %oupe$ auDiliai%e$ o%i/inai%e$ 4e$ p%ovin&e$ /e%'aniPue$ 4an$ l3a%'Le 4e Da&ie: 3n Da&ia"S OT: OPTH: p% HXH-HXW% %+. !etole$&u 1))5 1: p% XHW sq] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OXM-OXX% %+% !etole$&u 1))5 1: p% XRM-XRX% &espre au9iliile sBrieneA I%I% .ussu: Ele'ente $A%iene n Da&ia &a%pati&0: 3n A&ta:" L: OPLP: p% OTM-OTL%

<4

,allorum Pannonica equitata42", IIII 7ispanorum equitata426(la Inl7eni), 1III .aetorum civium .omanorum equitata427(la Inl7eni #i, a+'i, la )ere%'&a). Un ar*a3a >a7iei :u+eri'r sun3 a3es3a3e #i 7S3e&a cohortes milliariaeA I Aurelia ;rittonum milliaria 428(la ,u*2e#3i), III Campestris milliaria429(la >r'2e3a), III &elmatarum equitata c%.%438(la Praetorium5e@a(ia), I sagittariorum milliaria equitata431(6n se7. III, la >r'2e3a), I 1in"elicorum milliaria equitata c%.432(la )i2is7u*). Un a=ara a7es3'r au<ilii, (i+l'*ele >a7iei :u+eri'r (in anii 128433 #i 126434 *en9i'neaD ' au<ilie nu*i3 PalmBreni sagittarii e9 SBria43", (in 7are ul3eri'r &'r =i 3rei numeri L numerus PalmBrenorum Ti?iscensium436 (la )i2is7u*), numerus PalmBrenorum Porolissensium #i numerus PalmBrenorum Kptatianensium (6n >a7ia P'r'lissensis). >in3re au<iliile a=ri7ane437, 6n >a7ia :u+eri'r sun3 a3es3a3e Mauri gentiles equites438: numerus Maurorum Ti?iscensium439(la )i2is7u*), numerus Maurorum Miciensium448 (la 5i7ia) #i numerus Maurorum 7isp%441(la 1*+elu*). >e ase*enea, ' (i+l'* *ili3ar (in 1"8 442 *en9i'neaD ve9illarii A)ricae et Mauretaniae Caesarensis . Un 7as3rul (e la ,u7iu*E;r#3i'ara (e :us s3a9i'na numerus e9ploratorum
%+1 %+4

!etole$&u 1))5 1: p% XRL] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OHL sq% !etole$&u 1))5 1: p% XLV sq% %+7 !etole$&u 1))5 1: p% XLW] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OVH sq% %+< !etole$&u 1))5 1: p% XVL] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OXP sq% &espre trupele "e ?ritani "in &aciaA &% Isac: /% Marcu: 3n Ro'an F%ontie% Stu4ie$ 1, N\Li'e$ 1,Q: Jal2u: OPPP: p% RWR-RPT% %+$ !etole$&u 1))5 1: p% XVL sq% %.!etole$&u 1))5 1: p% XRV% %.# !etole$&u 1))5 1: p% XLW sq% %.+ !etole$&u 1))5 1: p% XTX-XTV] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OVR-OVW% %.. IDR I: R #i L% %.% IDR: I: W #i P% %.1 !etole$&u 1))-: p% HM sq] D"% Nmeth: op# &it#: p% OMX sq% %.4 !etole$&u 1))-: p% HX sq] D"% Nmeth: op# &it#: p% OMX% %.7 &oina ;enea: 3n Banati&a W: OPWR: p% OHP-ORH% %.< IDR I: OL% %.$ !etole$&u 1))-: p% XW% %%!etole$&u 1))-: p% XW sq% %%# !etole$&u 1))-: p% XP sq% %%+ IDR I: OL%

<7

,ermanicianorum443, iar la Ci%*u pe"ites singulares ;ritannici (numerus singularium ;ritannicianorum)444 %ar(a %u&erna3'rului >a7iei :u+eri'r #i, (u+ re'r%aniDarea (in 168, a le%a3ului 7'nsular al 7el'r )rei >a7ii. >a3 =iin( r'lul *ili3ar *ai re(us al >a7iei In=eri'r 44" (7are a&ea *ai (e%ra2 r'lul (e a asi%ura le%3ura >a7iei :u+eri'r 7u >unrea #i 7u 5'esia In=eri'r) 6n a7eas3 +r'&in7ie au ='s3 (isl'7a3e nu*ai 3ru+e au<iliare 446. Un >a7ia In=eri'r sun3 a3es3a3e 4 alae quingenariaeA I Asturum447(la $'%@iD), I Clau"ia ,allorum Capitoniana448(la ,'r'#neul 5are), I 7ispanorum449(la :l&eni) #i, +en3ru ' s7ur3 +eri'a(, ala I /lavia ,aetulorum 7are, 6n *'*en3ul 7'ns3i3uirii n'ii +r'&in7ii, +ri*ise *isiunea (e a 7'ns3rui 7as3rul (e la ,'r'#neul 5are4"8. >i+l'*ele *ili3are #i al3e surse e+i%ra=i7e a3es3 *ai *ul3e cohortes quingenariaeA II /lavia ;essorum 4"1(la Cin7#'r), I ;racaraugustanorum4"2(la ,re97u), II ,allorum4"3, III ,allorum4"4(la I'ne#3ii F'&'rei #i, a+'i, la $'%@iD), I TBriorum sagittariorum4"", coh% 1in"elicorum Cumi"avensis Ale9an"riana4"6(la Cu*i(a&a-4S#n'&). CS3e&a (in3re 7'@'r3ele (isl'7a3e 6n >a7ia In=eri'r au a&u3 6n 7'*+'nen9 #i e=e73i&e (e 7lre9iL I /lavia Commagenorum sagittariorum equitata4"7(+e 7ursul in=eri'r al ;l3ului #i, a+'i, la
%%. %%%

!etole$&u 1))-: p% XV] D"% Nmeth: op# &it#: p% OMR-OML] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% ORM% !etole$&u 1))-: p% XX sq] D"% Nmeth: op# &it#: p% OML sq] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OVW sq% %%1 Sarcina opririi ro9olanilor revenea legiunilor #i trupelor au9iliare "e pe linia &un2rii: c)% M% Jaharia"e: N% ,u"ea: >e Fo%tiEi&ation$ oE Lo*e% :oe$ia GAD @-82,5H: Amster"am: OPPT: pa$$i'% %%4 Cr% M% 1l2"escu: A%'ata %o'an0 4in Da&ia InEe%io%: ;ucure#ti: OPWH% %%7 !etole$&u 1))5 a: p% HL sq] C% ,2<"ac: op# &it#: p% OVL% %%< !etole$&u 1))5 a: p% VM sq] C% ,2<"ac: op# &it#: p% OVR] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OOV sq% %%$ !etole$&u 1))5 a: p% VX sq] C% ,2<"ac: op# &it#: p% OVL sq% %1I% Piso: L3ala Flavia en Da&ie: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% WO-WP% %1# !etole$&u 1))5 1: p% XVM sq% %1+ !etole$&u 1))5 1: p% XVO% %1. !etole$&u 1))5 1: p% XRR] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OHR sq% %1% !etole$&u 1))5 1: p% XRT sq] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OHT sq% %11 !etole$&u 1))5 17 p% XTO% %14 I%I% .ussu: 3n AIIAClu( OT: OPTV: p% VL-RW] &oina ;enea: I% Piso: 3n I!E RL: OPWV: p% XWT% %17 !etole$&u 1))5 1: p% XVP sq%

<<

CS*+ulun%-Bi('&a), I 7ispanorum veterana equitata4"8, II /lavia Numi"arum equitata4"9(la Cel(i'ara). Un a7eea#i +r'&in7ie s3a9i'na #i ' cohors milliariaA I Augusta Nervia Pacensis ;rittonum milliaria 468(+e ;l3ul in=eri'r, +r'2a2il la ,uri(a&a-:3'lni7eni). )'3 6n >a7ia In=eri'r sun3 a3es3a9i 6n 138 +. C@r. Surii sagittarii461(la 1ru3ela-,i&'lariECli*ne#3i #i la 4(7ine#3i), 'r%aniDa9i ul3eri'r 6n3r-un numerus Surorum sagittariorum (a3es3a3 la 4'*ula #i la :l&eni). ; ve9illatio equitum IllBricorum462 e a3es3a3 6n (i+l'*a (in 129 +. C@r.463H (u+ 7u* a3es3 (i+l'*a *ili3ar (in 148 +. C@r.464 7lre9ii illNri sun3 ul3eri'r 'r%aniDa9i 6n3r-un numerus equitum IllBricorum (7an3'na3 +e ;l3ul 3ransil&an). Un s=Sr#i3, ('u ins7ri+9ii (in anii 13846", res+e73i&, 148466 a3es3 7 numerus ?urgariorum et vere"ariorum467 -='r*a9iunea (e 7urieri ai >a7iei In=eri'r- era 7an3'na3 6n 7as3rul (e la Prae3'riu* (C'+7eni). >a3'ri3 r'lului s3ra3e%i7 (e'se2i3 (e i*+'r3an3 +e 7are-l a&ea, >a7iei P'r'lissensis i s-a a7'r(a3 ' a3en9ie (e'se2i3. >e al3=el, (in3re 7ele 3rei ar*a3e +r'&in7iale ale >a7iei, 7el *ai 2ine ('7u*en3a3 es3e e9ercitus &aciae Porolissensis . Un 7ea *ai n'r(i7 +r'&in7ie a >a7iei erau (isl'7a3e nu*er'ase 3ru+e (e 7a&alerie 468L ala I ;rittonum N;ritannicaQ c%..469, ala II ,allorum et Pannoniorum 478(la

%1< %1$

!etole$&u 1))5 1: p% XRP sq% !etole$&u 1))5 1: p% XLL% %4!etole$&u 1))5 1: p% XVV sq] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OHM% %4# !etole$&u 1))-: p% HR] D"% Nmeth: op# &it#: p% OMR% %4+ !etole$&u 1))-: p% XV sq] D"% Nmeth: op# &it#: p% OMT% %4. IDR I: OM% %4% IDR I: OH \ R:D HP% %41 IDR II: RWT% %44 IDR II: RWW% %47 !etole$&u 1))-: p% XO sq] D"% Nmeth: op# &it#: p% OMT% %4< C% ,2<"ac: Fi/>tin/ $tAle oE t>e Ro'an &aval%A in Da&ia : 3n N% ,u"ea Nhrsg%Q: Beit%B/e 9u% 2enntni$ 4e$ %C'i$&>en 5ee%e$ in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en: Clu6: OPPT: p% OVH-ORW% %4$ !etole$&u 1))5 a: p% VM] C% ,2<"ac: op# &it#: p% OVT] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OOH sq% %7!etole$&u 1))5 a: p%VV sq] C% ,2<"ac: op# &it#: p% OVR] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OOR-OOT%

<$

F@erla), ala Siliana c%.%471(la Filu), ala I Tungrorum /rontoniana 472(la Ili#ua), ala numeri IllBricorum \ ala IllBricorum 473(la ,rSn7'&ene#3i). >in3re cohortes quingenariae sun3 a3es3a3e ur*3'areleL I Cannane)atium474(la )i@u), I 7ispanorum equitata pia )i"elis 47" (la 4'*Sna#i), II 7ispanorum scutata CBrenaica equitata476 (la ,'l'%a), I Ituraerorum sagittariorum (la P'r'lissu*), 1 Lingonum477(la P'r'lissu*), 1I Thracum equitata478 (la 4'*i3a). Un >a7ia P'r'lissensis au s3a9i'na3 #i un nu*r i*+'r3an3 (e cohortes milliariaeA I Aelia ,aesatorum milliaria 479 (la ,'l'%a-w4es7ulu*), I ;atavorum milliaria488(la 4'*i3a), I ;ritannica milliaria c%.% equitata481(C#ei), II ;ritannica milliaria c%.% equitata482(la C#ei, a+'i la 4'*i3a), I !lpia ;rittonum milliaria c%. .483 II Augusta Nervia Pacensis
%7#

&% Isac: 3n A&ta:" OL: OPTP: p% HP-LT] i4e': 3n A&taA%>5un/ HR: OPWH: O-X: p% OWT-XMR] !etole$&u 1))5: p% VL sq%] C% ,2<"ac: op# &it#: p% OVR% %7+ !etole$&u 1))5: p%VT sq] &% Protase et alii: Ca$t%ul %o'an 4e la Ili.ua: ;istria: OPPT] C% ,2<"ac: op# &it#: p% OVW] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OOW-OXM% %7. &% Protase: A% JrinBi: Ca$t%ul %o'an .i a.e9a%ea &ivil0 4e la B%n&ovene.ti: Tg% Mure#: OPPV: p% HL-VM] A se ve"ea #i I% Piso: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% WT% %7% &% Protase: 3n Ep>e'"ap V: OPPV: p% PW sq] !etole$&u 1))5 1: p% XVW sq] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OHX sq% %71 !etole$&u 1))5 1: p% XLO] N% ,u"ea: 3n Beit%B/e 9u% 2enntni$ 4e$ %C'i$&>en 5ee%e$ in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en: Clu6: OPPT: p:% RH-LR% %74 !etole$&u 1))5 1: p% XLX sq% %77 !etole$&u 1))5 1: p% XLL] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OVM sq% %7< !etole$&u 1))5 1: p% XTO] Al% 1% Matei: I% ;a6us<: Ca$t%ul %o'an 4e la Ro'ita8Ce%tiaeZDa$ RC'e%/%en9+a$tell von Ro'ita8Ce%tiae: Jal2u: OPPT: p% LT-WO% %7$ !etole$&u 1))5 1: p% XRV sq] N% ,u"ea: 3n A&ta:! XM: OPPL: p% WT-PL] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OHH-OHR% %<!etole$&u 1))5 1: p%XVM] Al% 1% Matei: I% ;a6us<: op# &it#: p% PH-PR: PT] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OXX sq% %<# !etole$&u 1))5 1: p% XVX] &% Isac: /% Marcu: Die %uppen au$ 4e% %C'i$&>e 2a$tell von C0.eiuU &o>o%$ II B%itanno%u' 'illia%ia un4 &o>o%$ I B%itanni&a 'illia%ia &#R# ePuitata Antoniniana : 3n Li'e$ 1,: Jal2u: OPPP: p% RWR-RPT] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OXH-OXR% %<+ !etole$&u 1))5 1: p% XVH sq] Al% 1% Matei: I% ;a6us<: op# &it#: p% WO-PO] &% Isac: /% Marcu: op# &it# ] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OXR-OXT% %<. !etole$&u 1))5 1: p% XVX sq] &oina ;enea: Co>o%$ I B%ittonu' ] <lpia to%Puata !ia Fi4eli$ &#R#: 3n N% ,u"ea Nhrsg%Q: Beit%B/e 9u% 2enntni$ 4e$ %C'i$&>en 5ee%e$ in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en : Clu6: OPPT: p% VR-RX%

$-

;rittonum milliaria484(la ,u7iu*i), I /lavia !lpia 7ispanorum milliaria c%.% equitata48"(la ;r@eiul ,is3ri9ei). )'3 6n >a7ia P'r'lissensis s3a9i'nau numerus PalmBrenorum Porolissensium486(la P'r'lissu*), numerus PalmBrenorum Kptatianensium 487(la ;+3a3iana :u3'r) #i 488 numerus Maurorum Kptatianensium (la ;+3a3iana :u3'r ). T Vn ('*eniu i*+'r3an3 al s3u(iil'r (e is3'rie *ili3ar 6l re+reDin3 ar*a*en3ul #i e7@i+a*en3ul *ili3ar 489. :3u(ierea a7es3ei +r'2le*a3i7i se 2aDeaD +e in='r*a9iile is3'ri7il'r an3i7i, +e (i&erse re+reDen3ri =i%ura3e #i *ai ales +e ar3e=a73ele *ili3are (es7'+eri3e 6n ur*a 7er7e3ril'r ar@e'l'%i7e498. T 5aj'ri3a3ea 3ru+el'r au<iliare =useser (isl'7a3e 6n >a7ia (in +r'&in7iile &es3i7e ((e su2s3ra3 7el3i7), (e *ul3 su+use r'*aniDrii, #i 6n3r-' +eri'a( 7Sn( au9ilia erau (in 7e 6n 7e *ai r'*aniDa3e. Cu 3i*+ul, a7es3e au<ilii, ne&'i3e s-#i 7'*+le3eDe e=e73i&ele, au 6nr'la3 +r'&in7iali (in >a7ia, (in3re 7are unii erau in(i%eni. >e al3=el, 7'n3a73ul 7u au3'@3'nii se realiDa *ai 7u sea* (a3'ri3 3ru+el'r au<iliare, ai 7r'r &e3erani +ri*eau 7e39enia r'*an #i se s3a2ileau a+'i, (e '2i7ei, 6n +r'&in7ia 6n 7are ser&iser, (e +re=erin9 7@iar 6n a+r'+ierea 7as3rului ='s3ei l'r uni39i. Vn r'l i*+'r3an3 6n &ia9a r'*an (in3r-' +r'&in7ie (e =r'n3ier 7u* era >a7ia 6n a&eau a#eDrile 7i&ile vici militari491:
%<%

!etole$&u 1))5 1: p% XVR sq] N% ,u"ea: Ca$t%ul %o'an 4e la Bu&iu'iZDa$ RC'e%/%en9+a$tell von Bu&iu'i: Jal2u: OPPT: p% HO-HV] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OHM-OHX% %<1 !etole$&u 1))5 1: p% XLO sq% %<4 !etole$&u 1))-: p% HH-HR] D"% Nmeth: op# &it#: p% OMX% %<7 !etole$&u 1))-: p% HR] D"% Nmeth: op# &it#: p% OMV% %<< !etole$&u 1))-: p% XP] D"% Nmeth: op# &it#: p% OMV% %<$ C)% 3n general M% /eugSre: Le$ a%'e$ 4e$ Ro'ain$7 4e la RLpu1liPue W l3AntiPuitL ta%4ive: Paris: OPPH% %$Pentru &acia: sinte<a "omeniului este repre<entat2 "e o recent2 te<2 "e "octoratA L% Petculescu: A%'a'entul %o'an 4in Da&ia G$e&# I8IIIH% &iss% ;ucure#ti: OPPP% A se ve"ea #i N% ,u"ea: RC'i$&>en JaEEen au$ 4e% 2a$tellen 4e$ *e$tli&>en Li'e$ von Da&ia !o%oli$$en$i$ : 3n Beit%B/e 9u %C'i$&>e% un4 1a%1a%i$&>e% Be*aEEnun/ in 4en e%$ten 4%ei na&>&>%i$tli&>en Ma>%>un4e%ten NMar?urger -olloquium OPPVQ: Mar?urg: OPPV: p% WL sqq%

$#

a#eDri (e 3i+ -astellvicus- (in &e7in3a3ea 7as3rel'r au<iliare 492. :7'+ul e<is3en9ei =ie7rui ase*enea vicus era (e a asi%ura 3'a3e ne&'ile s'l(a3ului #i (e7i, i*+li7i3, ale ar*a3ei ( S7A: vita Sev% Ale9% 18, "2, 3L miles non timetur: si vestitus: armatus: calcinatus et satur et ha?ens aliqui" in <onula -Q>e s'l(a3 nu 3re2uie s 3e 3e*i, (a7 el es3e 6*2r7a3, 6nar*a3 #i 6n7l9a3, are s3'*a7ul +lin #i 7e&a 2ani 6n +u#7uli9R). ;r%aniDarea unui vicus *ili3ar 6n i*e(ia3a a+r'+iere a unui 7as3ru au<iliar es3e 7'n(i9i'na3 (e +'Di9ia #i 'rien3area 7as3rului res+e73i&, +re7u* #i (e rela9ia 7as3rului 7u +rin7i+alele 7i (e 7'*uni7a9ie, 'ri (e as+e73e l'7ale 7a +'Di9ia 3@er*el'r 6n =a9a +'r9ii praetoria #i +'r9ii principalis "e9tra493. CS3 +ri&e#3e 3i+'l'%ia a7es3'r -astellvici, au ='s3 i(en3i=i7a3e 3rei 3i+uri (e a*+lasa*en3eL a) (e-a lun%ul 7ii +rin7i+ale (e 7'*uni7a9ie ( StraientBp)H 3an%en9ial, (e-a lun%ul 7ii +rin7i+ale (e 7'*uni7a9ie (TangentialtBp)H a#eDarea (eD&'l3a3 (e jur 6*+rejurul 7as3rului (.ingtBp)494. 1naliDa 7'*+le< a &ie9ii e7'n'*i7e, s'7iale #i s+iri3uale a a#eDril'r (e 3i+ -astellvicus (in a+r'+ierea 7as3rel'r au<iliare re+reDin3 una (in +r'2le*ele 7ele *ai i*+'r3an3e 6n 6n9ele%erea is3'riei unei +r'&in7ii r'*ane49". :3ru73ura s'7ial a a#eDril'r (e a7es3 =el re=le73 6n 2un *sur s3ru73ura s'7i'-e3ni7 a 3ru+ei (in 7as3ru (#i +rin =a*iliile s'l(a9il'r) 496. 173i&i3a3ea e7'n'*i7 (es=#ura3 6n vici militari +rin a3elierele *e#3e#u%re#3i #i 7'*er9 era *eni3 s asi%ure ne&'ile ar*a3ei, (ar 6n =un79ie (e 7erere ea era in(e+en(en3 #i in3ra 6n rela9ii 7u a#eDrile au3'@3'ne (in
%$#

&oina ;enea: Die <%1ani$ie%un/ 4e% :ilitB%vi&i in Da+ien# EinElu$$ 4e% 4e'o/%ap>i$&>en Fa+to%en auE i>%e Ent*i&+lun/: 3n !olE4il II: p% XHO-XVW% %$+ Pentru analogii: a se ve"ea Ch%S% Sommer: >e :ilita%A vi&i in Ro'an B%itain# A$pe&t$ oE t>ei% O%i/in$7 t>ei% Lo&ation an4 LaAout A4'ini$t%ation7 Fun&tion an4 En4: BAR ;S: OXP: K9)or": OPWV% %$. Ch%S% Sommer: 2a$tellvi&u$ un4 2a$tell N :o4ell EK% 4ie Cana1ae le/ioni$ ;: 3n I:D : Timi#oara: XMMO: p% VW% %$% I1i4e': p% VW-VP% %$1 K anali<2 e9emplar2A Ch% S% Sommer: 2a$tellvi&u$ un4 2a$tell: 3n Fun41e%i&>te au$ Ba4en8JK%te'1e%/ OH NStuttgartQ: OPWW: p% VRT-TMP% %$4 Pentru &acia Porolissensis: a se ve"ea !a+i 1))@: p% HXT%

$+

6*+rejuri*i (6n unele 7aDuri a7es3e rela9ii e7'n'*i7e (e+#es7 %rani9ele Pr'&in7iei, in3rSn( 6n 7'n3a73 7u lu*ea 2ar2ar (in &e7in3a3ea limes-ului). Via9a s+iri3ual (in vici militari es3e ('*ina3 (e 7ul3ele reli%i'ase +re+'n(eren3 a('+3a3e (e 3ru+a (in 7as3ru. P'+ula9ia e3er'%en a vici-l'r *ili3ari 7u+rin(ea nu nu*ai =a*iliile s'l(a9il'r, 7i #i ele*en3ele a(ia7en3e ar*a3ei 7are 6ns'9eau 3ru+a 6n +ere%rinrile ei (e lun% (ura3L =urniD'rii ar*a3ei, *i7i ne%us3'ri (mercatores: negotiatores), ar3iDani, li9ae497 e37. Vn vicus *ili3ar a&ea 7a+a7i3a3ea (e a a3ra%e #i a2s'r2i +'+ula9ia au3'@3'n in3eresa3 (e a se ri(i7a la un n'u s3a3u3 s'7ial, (e'se2i3, re+reDen3a3 (e in3rarea 6n ar*a3498. 1#a(ar, vici militari au re+reDen3a3 (e 7i&iliDa9ie r'*an #i s+iri3uali3a3e la3in, 7are au 7'n3ri2ui3 +rin 6nsu#i nu*rul 7as3rel'r la r'*aniDarea +'+ula9iei in(i%ene (in3r-' +r'&in7ie r'*an. Un =un79ie (e +u3erea e7'n'*i7, s'7ial #i (e*'%ra=i7 a unui vicus *ili3ar a7es3a +u3ea a77e(e la s3a3u3ul (e civitas, municipium. Un >a7ia 7er7e3area ar@e'l'%i7 a a#eDril'r &i7ane a+ar9inSn( 7as3rel'r au<iliare (vici militari: -astellvici) sun3 6n7 la 6n7e+u3H ' serie (e e(i=i7ii au ='s3 (eD&eli3e 6n *ai *ul3e l'7ali39i, (ar ('ar (es+re un sin%ur vicus se +'a3e a=ir*a 7 re+reDin3 +rin *'(ul su (e 'r%aniDare ' as3=el (e a#eDare ()i2is7u*)499. T 1r*a3a r'*an a 7'n3ri2ui3 la 7re#3erea (e*'%ra=i7 su2s3an9ial 6n l'7ali39ile un(e a ='s3 7an3'na3 "88. 17es3 s+'r (e +'+ula9ie la3in'='n se realiDa nu ('ar +rin =a*iliile *ili3aril'r, 7i #i +rin al3e ele*en3e 7i&ile a(ia7en3e ar*a3ei 7are ur*au, 7a +re3u3in(eni, 3ru+ele 6n +ere%rinrile l'r (e lun% (ura3. >eD&'l3area +reur2an a77en3ua3 a un'r l'7ali39i (e +il(,
%$7

Dlementele care prestau anumite serviciiA "ansatoare: prostituate: ?rutari: ?uc2tari: c>rciumari etc%: c)% 7% von PetriCovits: LiDae: 3n Ro'an F%ontie% Stu4ie$ 1),) N\Li'e$ 12H: Lon"on: OPWM: p% OMHX% %$< Atare situaie relev2 aportul &i7i-lor militari la procesul "e romani<are prin prisma relaiilor pe care le 3ntreineau cu a#e<2rile in"igene "in 3mpre6urimi: c)% Ch%S% Sommer: op# &it#: p% LMT% %$$ &oina ;enea: De% 2a$tellvi&u$ von i1i$&u': 3n !olE4il I: p% OTH-OTW% 1-C)% 3n general: vol% A%'A an4 <%1an Develop'ent in t>e Danu1ian !%ovin&e$ oE t>e Ro'an E'pi%e: Al?a Iulia: XMMM%

$.

5i7ia"81- se (a3'reaD ar*a3eiH al3ele 7aDul P'3aissei "82- (e&in (u+ nu*ai ('u-3rei (e7enii (e la ins3alarea ar*a3ei, 6n=l'ri3'are 'ra#e. 5ili3arii 6n#i#i #i +'+ula9ia 7i&il 7are 6i ur*eaD, au 7'n3ri2ui3 su2s3an9ial la +r'%resul e7'n'*iei #i 7i&iliDa9iei r'*ane +r'&in7iale"83. Ale*en3ul *ili3ar e +reDen3 pecunia sua la 7'ns3ruirea un'r e(i=i7ii +u2li7e, a 3e*+lel'r, a 3@er*el'r ='l'si3e #i (e 7i&ili. 1r*a3a r'*an a 7'ns3rui3 (ru*uri, +'(uri, a ='r3i=i7a3 'ra#e, a 6n3re+rins lu7rri (e 7a+3are #i a(u79iune a a+ei +'3a2ile e37.

2#3# Si$te'ul 4eEen$iv .i 4e &o'uni&a=ii al Da&iei


;r%aniDarea n'ii Pr'&in7ii 6n 7are 7'n7e+erea re9elei (e (ru*uri #i s3a2ilirea %arniD'anei 3ru+el'r re+reDin3 ele*en3ele esen9iale *ar7@eaD 6n7e+u3ul 7'ns3i3uirii sis3e*ului (e=ensi& al >a7iei r'*ane"84. :is3e*ul (e=ensi& al >a7iei re+reDin3 ' uni3a3e in(is'lu2il 6n3re linia (e 7as3re #i (ru*ul ( via) 7are le une#3eH +aDa #i 6n3re9inerea a7es3'ra erau 6n7re(in9a3e 3ru+el'r (in se73'arele res+e73i&e (e limes. Cu +ri&ire la a77e+9iunea 3er*enului limes"8" sun3 (e a&u3 6n &e(ere ('u sensuriE6n9elesuriL a) +ri*ul se re=er la ins3ala9iile *ili3are (e la %rani9 ((ru*uri-2aDe *ili3are-sis3e* (e +Sn( #i se*naliDare)"86 7are 6n%l'2au (e =a+3 6n3rea%a &ia9 e7'n'*i7 #i s'7ial (in =a9a #i (in s+a3ele =r'n3iereiH 2) al ('ilea es3e (e na3ur l'%is3i7 #i se re=er la 7'n7e+9ia (e a+rare. Limes-ul a re+reDen3a3
1-# 1-+

Lucia jeposu-Marinescu: 3n Sa%/etia OW-OP: OPWV-OPWR: p% OXR-OXW% M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV% 1-. Cu privire la viaa coti"ian2 a sol"atului roman: a se ve"ea N% ,u"ea N7rsg%Q: Beit%B/e 9u% 2enntni$ 4e$ tB/li&>en Le1en$ 4e$ %C'i$&>en Sol4aten in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en: Clu6-Napoca: OPPT% 1-% N% ,u"ea: De% Li'e$ Da+ien$ un4 4ie Ve%tei4i/un/ 4e% o1e%'oe$i$&>en Donaulinie von %aianu$ 1i$ Au%elianu$: 3n A"RJ II: L: OPTT: p% WVP-WWT] i4e': 3n Ep>e'"ap X: OPPX: p% LP-PH] Gu4ea 1)),] Ioana ;og"an C2t2niciu: Evolution oE t>e SA$te' oE DeEen&e Jo%+$ in Ro'an Da&ia N;A. IS OOLQ: K9)or": OPWO] &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OOV-OHL% 1-1 Lucr2rile teoretice "e ?a<2 "espre li*esA Th% Mommsen: De% Be/%iEE 4e$ Li'e$: 3n Je$t4eut$&>e Ieit$&>%iEt OH: OWPV: p% OHV-OVH] D% /a?ricius: RE 'II NOPXVQ: col% RTX-LTO: s%v% Li'e$] ,% /orni: Li'e$ ND9trasQ Di9Ep I1: )asc% HV-VM: .oma: OPRP-OPLX] A% Piganiol: La notion 4u li'e$: 3n Li'e$ 5 NJagre?: OPLHQ: p% OOP-OXX] =%C% Mann: >e F%ontie% oE t>e !%in&ipate: 3n A"RJ II%O: OPTV: p% RMW-RHH% 1-4 =% Napoli: Re&>e%&>e$ $u% le$ Eo%tiEi&ation$ linLai%e$ %o'aine$: .oma: OPPT: p% T-OXH%

$%

un sis3e* 7are asi%ura pa9 .omana"87. Al se 2aDa +e (isl'7area (e ='r9e *ili3are (e-a lun%ul =r'n3ierei 6n a#a =el, 6n7S3 +e 2aDa sis3e*ului ru3ier, s se +'a3 realiDa 6n 'ri7e *'*en3 ' 7'n7en3rare a 3ru+el'r 6n3r-un +un73 a*enin9a3 sau 7@iar a3a7a3 "88. 17eas3 s3ra3e%ie a 7'res+uns nu*ai e+'7ii Prin7i+a3ului (se7. I III +. C@r.) 7Sn( a3a7urile sau a*enin3rile %ra&e (e la =r'n3iere au ='s3 rela3i& iD'la3e #i +u9ineH 7Sn( a7es3ea au (e&eni3 =re7&en3e #i *asi&e, 6n a ('ua ju*3a3e a se7'lului III, sis3e*ul s-a +r2u#i3 #i a ='s3 6nl'7ui3"89. Un a7es3 7'n3e<3 3re2uie a&u3e 6n &e(ere *u3a9iile +e3re7u3e 6n 3i*+ul ('*niei lui $a(rian 7Sn( are l'7 ' re&enire su2 as+e73ul s3ra3e%iei =r'n3ierel'r- la +rin7i+iile (e +'li3i7 e<3ern +'s3ula3e (e 1u%us3usL s3'+area e<3in(erii =r'n3ierel'r #i 7'ns'li(area I*+eriului 6n li*i3ele e<is3en3e. :3a2iliDarea limes-ului are 7a ur*are, (u+ 7u* 7'ns3a3 ?u33.a0, ' Qri%i(iDareR a (e=ensi&ei r'*ane 6n 7'*+ara9ie 7u ar*a3a e<3re* (e *'2il a Prin7i+a3ului 3i*+uriu, 7are era 7a+a2il s se (e+laseDe ra+i( 6n 'ri7are (in D'nele (e 7'n=li73 #i s lu+3e 6n 'ri7e 7'n(i9ii "18. Ca ur*are a a7es3ei n'i 'rien3ri s3ra3e%i7e, 2aDa es3e +us +e ar*a3ele +r'&in7iale, 6n 7a(rul 7r'ra se *ani=es3 ' 3'3 *ai +r'nun9a3 s+e7ialiDare #i a(a+3are la 7'n(i9iile 7'n7re3e ale D'nei "11. Un 7'nse7in9, =r'n3ierele ='r3i=i7a3e (limes-ul) re+reDin3 *ai (e%ra2 linii (e (e*ar7a9ie 6n3re I*+eriu #i ;ar?aricum, (u+ 7u* +un73ele ='r3i=i7a3e (e +e limes 7'ns3i3uie 2aDe +en3ru '+era9iunile *ili3are 7are se (es=#'ar 6n 3eri3'riul e<3ra+r'&in7ial "12.
1-7 1-<

S%L% &Bson: >e C%eation oE t>e Ro'an F%ontie%: Princeton: OPWR% Cu privire la utili<area termenului "e li*es 3n literatura arheologic2 rom>neasc2: a se ve"ea N% ,u"ea: De% :e$e. N Li'e$ ZLi'e$ul 4e pe 'un=ii :e$e.: Jal2u: OPPT: p% P-OO% 1-$ Lutt*a+ 1),-: cap% III >e 4eEen&e in 4ept># >e /%eat &%i$e$ oE t>e >i%4 Centu%A an4 t>e $t%ate/ie$7 p% OXT-OPM% A se ve"ea #i ;% Isaac: F%ontie% !oli&ANG%an4 St%ate/A ;: 3n >e Li'it$ oE t>e E'pi%e# >e Ro'an A%'A in t>e Ea$t: K9)or": OPPM: p% HTX-VOP% 1#Lutt*a+ 1),-: p% OXL% 1## Lutt*a+ 1),-: p% OXH% 1#+ &% .uscu: Ligia .uscu: ^_`abcd _a`a aeafgf a lui A%%ian .i $t%ate/ia 4eEen$iv0 a I'pe%iului Ro'an n epo&a >a4%iani&0: 3n Ep>e'"ap L: OPPL: p% XMR-XHH N3n special p% XXL sqQ%

$1

:3u(iile *ai n'i 7'nsi(er li*esul 7a ' D'n (e 7'n3a73 6n3re lu*ea r'*an #i ;ar?aricum, #i 7a un s+a9iu al unui *'( (e &ia9 s+e7i=i7"13. >ina*iDarea rela9iil'r 7'*er7iale 6n +reaj*a *aril'r 7as3re (e +e li*es a (us, 7u 3i*+ul, la 7rearea unei Q=r'n3iere in&iDi2ileR 6n =a9a liniei (e (e*ar7a9ie, a#a-Disul QV'rli*esR"14H a7es3a era ' D'n *ar%inal, a 7rui 3rs3ur (e=ini3'rie ' re+reDen3a +relun%irea, +es3e linia (e (e*ar7a9ie, a e7'n'*iei r'*ane, (e&enin( as3=el ' Q+eri=erieR a a7es3eia "1". Pe (e al3 +ar3e, 3re2uie su2linia3 =a+3ul 7, (in7'l' (e ='r9a *ili3ar, (i+l'*a9ia r'*an a ='s3 u3iliDa3 7'*+le*en3ar +en3ru +r'3ejarea I*+eriului 4'*an =a9 (e a*enin9rile, (ire73e sau +'3en9iale, (in a=ara =r'n3ierei "16. Un 7eea 7e +ri&e#3e rela9iile >a7iei r'*ane 7u ;ar?aricum s-a 7'ns3a3a3 7 +Sn +rin anii 238-248 +. C@r. a =un79i'na3 sis3e*ul rela9iil'r (i+l'*a3i7e ale I*+eriului 7are ur*rea 9inerea su2 7'n3r'l a *i#7ril'r (e +'+ula9ie (e (in7'l' (e limes"17. T :is3e*ul (e=ensi& al >a7iei a ='s3 ela2'ra3 6n7 (e )raian, a+'i a ='s3 7'*+le3a3 #i 6*2un39i3 (e 6*+ra9ii ur*3'ri, +Sn 6n se7'lul III +. C@r"18. Pen3ru a+rarea Pr'&in7iei s-au e<e7u3a3 nu*er'ase #i &aria3e lu7rri (e=ensi&e, 6n7e+u3e 6n7 (e )raian, *ereu 6nn'i3e #i a(a+3a3e la n'ile si3ua9ii s3ra3e%i7e. Ale*en3ele 7'ns3i3u3i&e ale =r'n3ierei ='r3i=i7a3e sun3 (e re%ul 7a* a7elea#i +es3e 3'3 6n I*+eriu (7as3re castra: castella] 2ur%uri (e +*Sn3 ?urgi] 3urnuri (e '2ser&a9ie #i +aD turres: speculae] &aluri (e +*Sn3 valli] #an9uri (e a+rare )ossae] Di(uri (e +ia3r muri, 6nl9a3e 6n se73'arele 7ele *ai +eri7li3a3e ale =r'n3ierei),
1#. 1#%

A se ve"ea 3ntreaga "iscuie la Op%eanu 1))@: p% OV-XM Ncu re)erinele ?i?liogra)iceQ% =% -unoU: Iu' Li'e$vo%lan4 4e% !%ovin9 Ge%'ania InEe%io%: 3n Li'e$ 14 N+ien: OPPMQ: I: p% VPPRMV% 1#1 L% 7e"eager: E'pi%e7 F%ontie% an4 t>e Ba%1a%ian >inte%lan4U Ro'e an4 no%t>e%n Eu%ope E%o' AD 184??: 3n M% .oUlan"s: M% Larsen: -% -ristiansen Ne"s%Q: Cent%e an4 !e%ip>e%A in t>e An&ient Jo%l4: Cam?ri"ge-Lon"on: OPWT: p% OXR-ORH% 1#4 Op%eanu 1))@: p% XM-XT% 1#7 Op%eanu 1))@: p% OVX% 1#< Gu4ea 1)),%

$4

6n s7@i*2 7'*2inarea #i u3iliDarea l'r 6n >a7ia +reDin3 unele +ar3i7ulari39i (e3er*ina3e (e 7'n=i%ura9ia %e'%ra=i7. :is3e*ul (e=ensi& al >a7iei a ='s3 as3=el 7'n7e+u3 6n7S3 s +'a3 6n(e+lini ('u e<i%en9e esen9ialeL e<+l'a3area la *a<i*u* a a&an3ajel'r '=eri3e (e 7'n(i9iile =iDi7'-%e'%ra=i7e #i asi%urarea unei (e+lasri ra+i(e #i e=i7ien3e a 3ru+el'r 7an3'na3e +e limes. A<is3en9a +r'&in7iei >a7ia uni7a +r'&in7ie 3ran(anu2ian a 4'*ei a +us +r'2le*e +ri&in( asi%urarea 7'*uni7a9iei 7u res3ul I*+eriului #i a+rarea unui 3eri3'riu si3ua3 6n 7alea a*enin9ril'r (in es3 #i n'r(-&es3. 1+rarea +r'&in7iei >a7ia 6n 3i*+ul lui )raian a ='s3 asi%ura3 (e 3ru+ele r*ase la n'r(ul >unrii la s=Sr#i3ul 7elui (e-al ('ilea rD2'i (a7i7"19. 17es3e 3ru+e re+reDen3au ' ar*a3 (e '7u+a9ie, 6n3r-un 3eri3'riu a=la3 6n 7urs (e 'r%aniDare 7a Pr'&in7ie. Vna (in 7ele *ai i*+'r3an3e sar7ini ale ar*a3ei 6n n'ul 3eri3'riu 7u7eri3 era 7'ns3ruirea #i asi%urarea sis3e*ului (e (ru*uri. Un +r'&in7ia n'r(-(unrean au ='s3 7'ns3rui3e nu*er'ase castra: castella: ?urgi: 3urnuri (e '2ser&a9ie #i se*naliDare ( turres: speculae), +re7u* #i (ru*uri s3ra3e%i7e. Un jurul anului 118 +. C@r. sis3e*ul (e=ensi& al >a7iei era (eja 7'ns3i3ui3 #i ='r3i=i7a9iile (=aDa 7u &al (e +*Sn3 a 7as3rel'r) =un79i'nauH 3ru+ele =useser (isl'7a3e 6n +'Di9ii s3ra3e%i7e-7@eie, sau 6n &e7in3a3ea i*e(ia3 a liniei (e (e*ar7a9ie =a9 (e ;ar?aricum% )'3u#i, a&Sn( 6n &e(ere 7 re'r%aniDarea lui $a(rian a a&u3 ' esen9 s3ra3e%i7 e=i7ien3iDarea r'lului s3ra3e%i7 al >a7iei =iin( realiDa3 #i +rin =i<area unei 7'n7e+9ii 7'eren3e (e a+rare, 6n s+e7ial 6n D'nele-7@eie, a(a+3a3e +ar3i7ulari39il'r #i a&an3ajel'r na3urale ale relie=ului- se 7'nsi(er 7 un a(e&ra3 limes n-a +u3u3 =i 7'n7e+u3 6n7 (in +ri*ii ani (e e<is3en9 a Pr'&in7iei"28. >e al3=el, )raian a (e7lan#a3, 7urSn( (u+ anul 118 +. C@r. , +re+ara3i&ele +en3ru 7a*+ania +ar3@i7, *'*en3 6n 7are in3eresul su (ire73 +en3ru >a7ia, a=la3 6n +lin e='r3 7'ns3ru73i&, 3re2uie s =i s7Du3 sensi2il.
1#$ 1+-

=% ,ar?sch: N% ,u"ea: 3n A&ta:! OV-OR: OPPO: p% LO-WX% Op%eanu 1))@: p% RT sqq%

$7

$a(rian a reDer&a3 >a7iei un r'l i*+'r3an3 6n s3ra3e%ia =a9 (e a*enin9rile 2ar2are. Pen3ru a 6n9ele%e +rin7i+iul s3ra3e%i7 al (e=ensi&ei @a(riani7e, 3re2uie s '2ser&* =a+3ul 7 a&e* (e-a =a7e 7u ' a+rare a73i& 7are +resu+une a3a7area #i res+in%erea ina*i7ului 6n a=ara 3eri3'riului I*+eriului #i nu (e=ensi&a +e ' linie s3a3i7, 'ri7S3 (e ='r3i=i7a3 ar =i ea. Prin re'r%aniDarea (in 118E119 +. C@r., $a(rian ar3i7uleaD ' 7'n7e+9ie 7'eren3 (e a+rare #i (e=ini3i&eaD limes-ul (a7i7, in7lusi& +rin a(u7erea (e n'i 3ru+e #i +rin 6nl'7uirea un'r uni39i (e in=an3erie 7u al3ele (e 7a&alerie ((e +il(, 6n 7as3rele (e la Ili#ua #i Filu). C'n7e+9ia (e a+rare a Pr'&in7iei a 9inu3 sea*a 6n *are *sur (e 7'n=i%ura9ia %e'%ra=i7"21L +'(i#ul 7en3ral 3ransil&nean, 6n7'njura3 (e *un9i, (is+unea (e ' a+rare na3uralH a7eas3a era 7'*+le3a3 +rin 2l'7area 7il'r (e a77es (e la *ar%inea +'(i#ului +rin ='r3i=i7a9iile (e +e limes. Un n'ua 7'n7e+9ie s3ra3e%i7 a lui $a(rian, 6n 7are se i*+une 7'n7e+3ul (e (e=ensi&, 6n =a9a 7el'r ('u =r'n3uri +rin7i+ale s+re ;ar?aricum, 7el &es3i7 al >a7iei P'r'lissensis, s+re iaDN%i #i 7el su(-es3i7, al >a7iei In=eri'r, s+re r'<'lani, se 6n3in(eau D'ne (e 7S*+ie nel'7ui3e in3ens #i sis3e*a3i7. 1*+la 2l'7are 7u ele*en3e (e=ensi&e #i (e 7'n3r'l a se73'rului n'r(-&es3i7 al li*esului >a7iei P'r'lissensis, 6n 7'n3ras3 ' 'are7are ne%lijare a se73'rului su(-es3i7 al =r'n3ierei >a7iei In=eri'r, su%ereaD 7 iaDN%ii erau 7ei *ai (e 3e*u3 a(&ersari, ei =iin( 7ei 7are '2i#nuiau s se (e+laseDe s+re n'r(ul 5rii -e%re, la r'<'lani. 4'lul *ili3ar al >a7iei In=eri'r era (es3ul (e re(us, +r'&in7ia su(-7ar+a3i7 =iin( *ai *ul3 ' Q+un3e (e le%3urR 6n3re >unre #i )ransil&ania r'*an. >a7ia P'r'lissensis 7'ns3i3uia un s7u3 +en3ru 6n3re%ul sis3e* al (e=ensi&ei (unrene"22. 17eas3 +r'&in7ie (is+une (e ' %arniD'an (e'se2i3 (e +u3erni7, +lasa3 +e limes-ul n'r(i7
1+#

/% /o"orean: &% !rsu: Con$i4e%a=ii teo%eti&e p%ivin4 4%u'u%ile 4e li'e$ 4in p%ovin&ia Da&ia !o%oli$$en$i$: 3n O'"G: p% HMO-HOW% 1++ Lutt*a+ 1),- p% OMO] N% ,u"ea: Da&ia !o%oli$$en$i$# I# Cont%i1u=ii la o 1i1lio/%aEie a i$to%iei 'ilita%e .i la un $&u%t i$to%i& al &e%&et0%ilo%: 3n Revi$ta Bi$t%i=ei OV: XMMM: p% HRR-HTW%

$<

P'r'lissu*-, 7are 7u+rin(e 6n e+'7a @a(riani7 nu *ai +u9in (e " au<ilii"23. 4'lul s3ra3e%i7 al %arniD'anei (e la P'r'lissu* 6n sis3e*ul (e=ensi& al limes-ului (a7i7 es3e unul (e'se2i3 (e i*+'r3an3. Un 3i*+ (e +a7e sau 6n 7aDul un'r rai(uri *run3e (u+ +ra(, %arniD'ana (in P'r'lissu* e<er7i3 7'n3r'lul asu+ra 7il'r (e a77es (ins+re n'r(-&es3ul Pr'&in7iei, +re7u* #i a 3ra=i7ului +e a7es3e ru3e. Un 7aDul unui a3a7 *ai seri's, P'r'lissu* ser&ea 7a 2aD (e '+era9iuni, un(e se +u3eau 7'n7en3ra 3ru+ele (e +e limes-ul n'r(i7L ,'l'%a, ,u7iu*i, 4'*Sna#i, )i@u #i 7ele (in linia a ('ua alae-le (e la Filu, F@erla #i Ili#ua. :e 7'ns3i3uia as3=el ' ar*a3 (e 7a*+anie 7u+rinDSn( *aj'ri3a3ea 3ru+el'r Pr'&in7iei. 17eas3 ar*a3 (e9ercitus &aciae Porolissensis) re+reDin3 ele*en3ul (e 2aD al (e=ensi&ei =r'n3ierei (e n'r( a >a7iei r'*ane. >u+ 7u* s-a '2se&a3, P'r'lissu* era unul (in3re 7en3rele *ili3are i*+'r3an3e ale I*+eriului, a&Sn( +aralele la 1s+arus 6n Ca++a('7ia, 6n a+r'+ierea 7'as3ei su(i7e a P'n3ului Au<in, la >ura Aur'+'s 6n :Nria #i :Nene, la =r'n3iera A%i+3ului 7u -u2ia"24. Un3re se73'arele li*esului (a7i7 (linii (e a+rare re%i'nal) 7r'ra $a(rian le-a a7'r(a3 ' a3en9ie (e'se2i3, se nu*r 7el &es3i7 #i n'r(-&es3i7 al >a7iei P'r'lissensis, 6n s+e7ial +'r9iunea (in *asi&ul 5ese#ului"2", 7are se+ar P'(i#ul )ransil&aniei la es3 #i CS*+ia Pann'ni7 la &es3H 6n =a+3 *un9ii 5ese# =a7 le%3ura 6n3re 1+useni #i Car+a9ii ;rien3ali. 13en9ia (e'se2i3 a7'r(a3 a7es3ui se%*en3, nu*rul *are (e 3ru+e (isl'7a3e #i 7an3i3a3ea i*+resi'nan3 (e lu7rri (e=ensi&e #i (e su+ra&e%@ere (7as3re castra^castella] ='r3i=i7a9ii *i7i (in +ia3r #i le*n turres] ='r3i=i7a9ii (e +*Sn3 sau 7u Di( (e (i*ensiuni *ijl'7ii ?urgi] 2araje (in &aluri (e +*Sn3 #i Di(uri (e +ia3r clausurae: 7are 2l'7au anu*i3e D'ne *ai u#'r a77esi2ile) ri(i7a3e ai7i, a3es3 7 7ele 3rei 3re73'ri +rin7i+ale au re+reDen3a3 7ile (e a77es ale iaDN%il'r s+re 7en3ru )ransil&aniei. Unse*n3a3ea s3ra3e%i7 a 7ul*ii 5ese#ului a +u3u3
1+.

.espectiv: &o># I <lpia B%ittonu' 'illia%ia7 &o># V Lin/onu'7 &o># II B%itanni&a 'illia%ia7 &o># VI >%a&u' #i nu'e%u$ !al'A%eno%u': c)% N% ,u"ea: 3n A&ta:! OX: OPWW: p% OPW% 1+% &% .uscu: Ligia .uscu: 3n Ep>e'"ap L: OPPL: p% XXL sq% 1+1 N% ,u"ea: De% :e$e.8Li'e$ZLi'e$ul 4e 'un=ii :e$e.: Jal2u: OPPT%

$$

(e3er*ina 7@iar e<is3en9a la P'r'lissu* a 7'*an(a*en3ului lui y. 5ar7ius )ur2'"26. >e al3=el, 7'n7en3rrile (e 3ru+e (e la P'r'lissu* sun3 a3es3a3e 6n 3i*+ul lui $a(rian (e #3a*+ile ale le%iunil'r IIII Cla&ia Celi< #i !III Fe*ina "27. 4'lul (e se(iu al 7'*an(a*en3ului lui )ur2' ar =i +u3u3 (e3e*ina 7@iar #i ale%erea nu*elui (e >a7ia P'r'lissensis +en3ru +r'&in7ia n'u 7rea3 (e $a(rian"28. Un e&en3uali3a3ea unui a3a7 al iaDN%il'r a79i'na (ins+re &es3 ar*a3a Pann'niei In=eri'r a&Sn( 7a nu7leu le%iunea II 1(iu3ri< (e la 1quin7u*-, iar (ins+re es3 ar*a3a >a7iei :u+eri'r 7u le%iunea !III Fe*ina (e la 1+ulu* #i e9ercitus &aciae Porolissensis. 1ria l'r (e a79iune era la n'r( (e (ru*ul ?u%i' Par3is7u*, a=la3 su2 7'n3r'l r'*an"29. V3iliDarea unei as3=el (e s'lu9ii s3ra3e%i7e es3e ('&e(i3 #i (e 7'*an(a e<3ra'r(inar a >a7iei #i a Pann'niei In=eri'r e<er7i3a3 (e y. 5ar7ius )ur2' 6n 3i*+ul rD2'iului 7u iaDN%ii (in 118 +. C@r."38. 17eas3 %u&ernare +resu+une a3S3 a79iunea 7'*un a ar*a3el'r 7el'r ('u +r'&in7ii +use su2 ' 7'*an( uni7-, 7S3 #i =a+3ul 7 3ea3rul (e '+era9iuni era si3ua3 la n'r( (e (ru*ul ?u%i' Par3is7u* (:De%e(), (e'are7e ('*eniul (e 7'*+e3en9 a lui )ur2' nu in7lu(ea 5'esia :u+eri'r. >e 7ealal3 +ar3e a )ransil&aniei r'*ane, +r'&in7ia +an(an3 >a7ia In=eri'r, (e#i a ='s3 7rea3 (in a7elea#i ra9iuni %enerale #i +e 2aDa a7eleia#i 7'n7e+9ii (e=ensi&e a e+'7ii lui $a(rian, a 3re2ui3 s =ie a(a+3a3 un'r 7'n(i9ii 3'3al (i=eri3e, 6n7e+Sn( 7u 7ele %e'%ra=i7e. C'ns3ruirea +alisa(ei (e +e linia 3ransalu3an, =r )ossa"31, a+ra3 (e 3ru+e (is+ersa3e 6n ='r3i=i7a9ii (e *i7i (i*ensiuni, a 7'ns3i3ui3 *'*en3ul Q6n7@i(eriiR %rani9ei (e es3 a +r'&in7iei n'u 7rea3e.
1+4 1+7

Op%eanu 1))@: p% LO sq% N% ,u"ea: Da$ RC'e%/%en9+a$tell von :oi/%a48!o'et# !o%oli$$u' 1 Z Ca$t%ul %o'an 4e pe v%Eul 4ealului !o'et8:oi/%a4# !o%oli$$u' 1: Jal2u: OPPT: p% VH% 1+< !nii istorici consi"er2 c2 Porolissum ar )i "evenit capitala noii provincii &acia Porolissensis: c)% N% ,u"ea: op# &it#: p% VV% 1+$ Js% 1isB: De% pannoni$&>e Li'e$ in <n/a%n: Stuttgart: OPWW: p% OXV #i harta% 1.S5A7 vita 5a4%iani L: T] !i$o 1))3: p% HO-HV% 1.# Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Li'e$ 13 NAalen OPWHQ: Stuttgart: OPWL: p% VLO-VLW%

#--

1#a-Disul limes Transalutanus"32 nu a&ea ni7i un r's3 (e=ensi&, 7i li*i3a 3eri3'riul +r'&in7ial. Un s+a3ele a7es3ei linii 3re7ea (ru*ul (e la >unre s+re su(-es3ul )ransil&anieiH i*+'r3an9a s3ra3e%i7 #i 7'*er7ial a a7es3ui (ru* e 7'nsi(era2il, in7lusi& +en3ru a+r'&iDi'narea 3ru+el'r, (u+ s7'a3erea (in =un79iune a +'(ului (e la >r'2e3a. 1r*a3a >a7iei In=eri'r, 'r%aniDa3 su2 $a(rian, a&ea 7a sar7in +rin7i+al 7'n3r'lul #i a+rarea CS*+iei 5un3ene 6*+'3ri&a unui e&en3ual a3a7 (ins+re n'r(-es3 al sar*a9il'r-r'<'lani "33. 1r*a3a >a7iei In=eri'r 6n e+'7a lui $a(rian "34 a&ea 3 ale, 2 7'@'r3e equi3a3e #i 4 7'@'r3e (e 'rien3ali, 3'a3e *Snuin( ar7ul "3", +lus suri sagittarii. >in (es7'+eririle =7u3e 6n castella 7er7e3a3e +e linia 3ransalu3an, reDul3 7 a7es3e ='r3i=i7a9ii au ='s3 '7u+a3e (e 3ru+e 7are ='l'seau ar7ul #i s%ea3a #i, 9inSn( 7'n3 (e +re7e+3ele lui Ve%e3ius (III, 6, 79), 3re2uie s =i ='s3 #i un nu*r *are (e equites 7are s +'a3 7'n3r'la 7S*+ia j'as a 5un3eniei. C'r9a *ili3ar 7'ns3i3ui3 (e a7es3e 3ru+e (isl'7a3e 6n >a7ia In=eri'r"36, 6n3re 1n%us3ia (,re97u) #i >unre, nu era *eni3 s rs+un( ('ar in=il3rril'r (e +'+ula9ie 6n +r'&in7ie, 7i 7'n3r'la a77esul (ins+re +us3iul %e3i7 s+re &es3, 6n 7aDul 6n 7are 3ru+ele se73'rului n'r(i7 al 5'esiei In=eri'r a&Sn( +Sn 6n 167, la )r'es*is, #i le%iunea V 5a7e('ni7a- nu reu#eau s 6*+ie(i7e 3re7erea liniei (in3re >unre #i 7'3ul Car+a9il'r. )rans=erarea le%. V 5a7e('ni7a (e la )r'es*is 6n >a7ia +'a3e =i e<+li7a3 (a7 lu* 6n 7'nsi(erare =a+3ul 7 +'+ula9iile s3e+ei nu au a3a7a3 =r'n3al se73'rul 6nal3 al >'2r'%ei, 7i inun(au 7S*+ia ,r%anului, 6n(re+3Sn(u-se s+re su( sau su(-&es3, a#a 6n7S3 le%iunii !I Clau(ia (e la >ur's3'ru* 6i re&enea r'lul (e a a79i'na 6n rsri3ul 5un3eniei.

1.+ 1..

Ea4e'7 :untenia n $i$te'ul 4eEen$iv al I'pe%iului Ro'an: Ale9an"ria: OPPT: p% TW sqq% Ea4e'7 Evolution oE t>e SA$te' oE DeEen&e Jo%+$ in Ro'an Da&ia N;A. IS OOLQ: K9)or": OPWO: p% XR% 1.% Ea4e': 3n Li'e$ 14 NCarnuntum OPWLQ: +ien: OPPM: p% WMW% 1.1 .% &avies: 3n B%itannia W: OPTT: p% OLP% 1.4 Cr%M% 1l2"escu: A%'ata %o'an0 n Da&ia InEe%io%: ;ucure#ti: OPWH%

#-#

Un 2aDa 7'n7e+9iei s3ra3e%i7e a e+'7ii @a(riani7e, (u+ 7are 7'n3ra7ararea unui a3a7 al 2ar2aril'r se =a7e +rin in3er&en9ia 6n3re%ii ar*a3e a unei +r'&in7ii #i nu +rin a+rarea +e ' linie =i<, r'lul limes-ului alu3an a+are 6n3r-' lu*in (i=eri3 "37. C'n7e+9ia Q3ra(i9i'nalR +ri&i3'are la r'lul limes-ului alu3an 7a 2arier 6n 7alea unei e&en3uale in&aDii"38 es3e *ai a+r'a+e (e +rin7i+iile s3ra3e%i7e ale se7'lului IV +. C@r., (e7S3 (e 7ele ale e+'7ii Prin7i+a3ului. -i7i una (in au<iliile (isl'7a3e +e limes alutanus"39, lua3 in(i&i(ual, nu +'a3e s3'+a un a3a7 al 7a&aleriei %rele a sar*a9il'r r'<'lani, "48 +rin7i+alul ina*i7 (in re%iune . >e al3=el, ni7i 7@iar 6n ansa*2lul l'r, 3ru+ele 7an3'na3e +e ;l3 nu 7'ns3i3uie ' ar*a3 +rea +u3erni7. 5ai *ul3, ar =i ='s3 li+si3 (e sens 7a un a3a7 (e an&er%ur al 2ar2aril'r s =ie s3'+a3 +e un a*+lasa*en3 =i<, a3un7i 7Sn( e<is3a +'si2ili3a3ea neu3raliDrii lui 6n CS*+ia 5un3eniei +rin in3er&en9ia 7'n7'*i3en3 a ar*a3el'r (in >a7ia #i 5'esia In=eri'r. 1#a se e<+li7 #i (isl'7area le%iunil'r (e la >unrea (e B's 6n +rin7i+alele &a(uriL -'&ae, >ur's3'ru* #i )r'es*is "41, a(i7 6n3re &a(urile (e la Fiur%eni #i ,ar2'#i. U*+reun 7u au<iliile 7are le =lan7@eaD +e limes 'ri7are (in a7es3e le%iuni +'a3e 3ra&ersa 'ri7Sn( >unrea 7u s+rijinul =l'3ei (classis /lavia Moesica) +en3ru a-i 6n3S*+ina +e 2ar2ari 6n 7S*+ia ,r%anului. 1s3=el, 6n e&en3uali3a3ea unui a3a7 al sar*a9il'r r'<'lani, 7ea *ai e=i7ien3 ri+'s3 era in3er&en9ia (ins+re >unre a ar*a3ei 5'esiei In=eri'r, a&Sn( 6n =run3e +e le%a3ul 7'nsular #i 7a nu7leu una sau ('u (in (in3re le%iunile a7es3ei +r'&in7ii su(-(unrene, iar (ins+re ;l3 a unei ar*a3e 7'*+us (in au<iliile >a7iei In=eri'r su2 7'*an(a +r'7ura3'rului +resi(ial. ; ase*enea in3er&en9ie 7'n7'*i3en3 a 7el'r ('u ar*a3e +r'&in7iale +u3ea neu3raliDa un
1.7 1.<

&% .uscu: Ligia .uscu: 3n Ep>e'"ap L: OPPL: p% XXW% Ioana ;oga"an-C2t2niciu: Evolution oE t>e SA$te' oE DeEen&e Jo%+$ in Ro'an Da&ia: K9)or": OPWO: p% HM] Cr%M% 1l2"escu: A%'ata %o'an0 n Da&ia InEe%io%: ;ucure#ti: OPWL: p% VH% 1.$ &% Tu"or: 3n Li'e$ ) N;ucure#ti [ -*ln: OPTVQ: p% XHT sq% 1%Pentru "etalii: c)% 1% ;>rc2: Con$i4e%a=ii p%ivin4 a%'a'entul7 tipul 4e t%upe .i ta&ti&a 'ilita%0 la $a%'a=i: 3n A&ta:" HO: OPPV: p% RR sqq] 1% S3r?u: 1% ;>rc2: Da&i .i $a%'a=i n 9ona e$t8&a%pati&0: 3n I$t%o$ P: OPPP: p% WH-PV% 1%# M% Jaharia"e: N% ,u"ea: >e Fo%tiEi&ation$ oE Lo*e% :oe$ia GAD @-N 2,5H: Amster"am: OPPT%

#-+

a3a7 al 2ar2aril'r =ie 6n CS*+ia 5un3ean, =ie 6n su(ul 5'l('&ei "42 #i al ,asara2iei, 6n D'nele ,ar2'#i ;rl'&0a ID*ail"43. 1#a(ar, r'lul *ili3ar al >a7iei In=eri'r era ('ar 6n a+aren9 e7@i&alen3 7u 7el al >a7iei P'r'lissensis. >a7ia In=eri'r a&ea, 6n +ri*ul rSn(, *enirea (e a asi%ura le%3ura >a7iei :u+eri'r 7u >unrea #i 7u 5'esia In=eri'r. 5isiunea (e a-i '+ri +e r'<'lani, 7ei *ai re(u3a2ili a(&ersari 6n a7eas3 +ar3e a =r'n3ierei r'*ane, re&enea le%iunil'r #i 3ru+el'r au<iliare (e +e linia >unrii (e B's, a(i7 ar*a3ei 5'esiei In=eri'r. T ?a 6n7e+u3 7ele *ai *ul3e 7as3re (in >a7ia erau 7'ns3rui3e 7u &al (e +*Sn3 (&alul +alisa( 47ol<-Dr"e-Mauer( sau 6n3ri3ura realiDa3 (in %lii murus cespiticius), iar e(i=i7iile i*+'r3an3e (in in3eri'r se ri(i7 3re+3a3 (in +ia3r. 5ai 3SrDiu, s+re =inele se7. II 6n7e+u3ul se7. III +. C@r. are l'7 re=a7erea ra(i7 a 7as3rel'r, %reu 6n7er7a3e 6n 3i*+ul rD2'aiel'r *ar7'**ani7e. )eDa lui 5. 5a7rea lar% a77e+3a3 +'3ri&i3 7reia 6n *are *sur sis3e*ul (e=ensi& al >a7iei es3e re=7u3 6n +ia3r 6n7e+Sn( 7u $a(rian, (ar *ai ales 7u ('*nia lui 1n3'ninus Pius"44 es3e 7're73 6n +rin7i+iu 6ns +'a3e =i nuan9a3. >a7 li*esul alu3an e(i=i7a3 (e $a(rian 7u+rin(e (e la 6n7e+u3 ='r3i=i7a9ii 6n +ia3r, 6n res3ul >a7iei si3ua9ia 3re2uie in3er+re3a3 (e la 7aD la 7aD. Un s3a(iul a73ual al ('7u*en3a9iei se +'a3e a=ir*a 7 6n >a7ia au e<is3a3 *ai *ul3e e3a+e (e 7'ns3ru79ie a ='r3i=i7a9iil'r 6n +ia3r 6n7e+Sn( 7u $a(rian, 7'n3inuSn( 7u *ijl'7ul se7'lului II #i a ('ua sa ju*3a3e #i a+'i la 6n7e+u3ul se7'lului III. Cire#3e 7 nu 3'a3e 7as3rele +'3 =i in7luse 6n3r-una (in a7es3e e3a+e, reali39ile ar@e'l'%i7e su%erSn( nu*er'ase si3ua9ii in(i&i(ualiDa3e"4".

1%+ 1%.

M% ;ru"iu: 3n Din i$to%ia Eu%opei %o'ane: Kra"ea: OPPR: p% XXT-XHL% 1% ;>rc2: 1% S3r?u: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% PL-PT: )ig% P-OM% 1%% :a&%ea 1)-): p% XXH% 1%1 A se ve"ea 3ntreaga "iscuie la &% Isac: Ca$t%ele 4e &o>o%t0 .i al0 4e la Gil0u Z Die 2o>o%ten Nun4 alen+a$telle von Gil0u: Jal2u: OPPT: p% VW-RO%

#-.

5aj'ri3a3ea 7as3rel'r (in >a7ia "46 sun3 si3ua3e +e +rin7i+alele ar3ere ru3iere ale Pr'&in7iei. ; al3 7ara73eris3i7 %eneral, es3e a*+lasarea a7es3'r 7as3re #i 6n =un79ie (e 7'n=i%ura9ia %e'%ra=i7 a Pr'&in7iei, s+re a 2ara (ins+re in3eri'r, 6n 7aDul )ransil&aniei- 7ile (e a77es 6n Pr'&in7ie, la 3re73'ri #i +e &ile rSuril'r. 1s+e73ul %e'%ra=i7 6n sine es3e e<+l'a3a3 (e *ili3arii r'*ani nu*ai +en3ru a-#i asi%ura +e +lan l'7al a&an3aje s3ra3e%i7e +en3ru ' s3a9i'nare la a(+'s3 (e sur+riDe, =r'n3iera I*+eriului =iin( 6ns =i<a3 6n =un79ie (e 3eri3'riul +'+ula9iil'r 7u7eri3e, 7are au a3ins un %ra( (e (eD&'l3are 7e le +er*i3ea ' ra+i( asi*ilare 6n &ia9a +r'&in7ial"47. >in +un73 (e &e(ere al (is+unerii ele*en3el'r sale (e a+rare, =r'n3iera *ili3ar a >a7iei r'*ane +'a3e =i 6*+r9i3 6n 3rei D'ne e#al'na3e 6n a(Sn7i*eL a) linia 6nain3a3 (e ='r3i=i7a9ii *i7i ser&in( *ai ales la '2ser&are #i se*naliDare, (ar re+reDen3Sn( #i ' +ri* 2arier 6n 7alea un'r a3a7uriH 2) 7as3rele (e +e =r'n3ier a*+lasa3e, (e '2i7ei, 6n s+a3ele a7es3ei liniiH 7) (ru*urile s3ra3e%i7e, 7are asi%urau le%3ura a3S3 6n3re 7as3rele (e %rani9, 7S3 #i 6n3re 6n3rea%a =r'n3ier *ili3ar #i ='r3i=i7a9iile (in in3eri'rul Pr'&in7iei "48. 17es3 sis3e* (e a+rare la =r'n3ier =7ea +ar3e (in3r-un ansa*2lu (is+us 7'n7en3ri7L 6n 7en3rul >a7iei r'*ane erau s3a9i'na3e le%iunile !III Fe*ina #i V 5a7e('ni7a "49H ur*a ' 7en3ur (e ='r3i=i7a9ii in3er*e(iare a#eDa3e la *arile 6n7ru7i#ri (e (ru*uri ""8H 6n =ine, ur*a li*esul, 7are 7'ns3i3uia 7en3ura e<3eri'r (e a+rare. 1*2ele le%iuni +u3eau 3ri*i3e, 6n 7aD (e +eri7'l, ='r9e *ili3are s+re 'ri7e D'n a =r'n3ierel'rH la a7es3e +'si2ili39i (e *ane&r 7'n3ri2uia ' re9ea (e (ru*uri +en3ru le%3urile (in3re 7as3re,
1%4 1%7

Cel mai recent repertoriu al castrelor "in &aciaA Gu4ea7 Li'e$7 1)),: p% O-OOH% Ioana ;og"an C2t2niciu: Da&ia .i $t%ate/ia %o'an0: 3n CivRo'D: p% OV% 1%< N% ,u"ea: Li'e$ul 4e pe :un=ii :e$e.: Jal2u: OPPT: p% T sqq% 1%$ Totu#i: castrele "e la Apulum #i Potaissa pot )i consi"erate ca a)l>n"u-se la grania vestic2 a Provinciei: a#a cum sunt plasate mai toate castrele legionare "in Imperiu: pe )rontiere sau 3n ime"iata lor apropiereA spre vest "e Apulum ori Potaissa: vestigiile romane sunt puine: iar <ona auri)er2 "in Apuseni ne apare ca o e9crescen2 a provinciei: p2<it2 "e am?ele castre legionare: c)% B0%1ule$&u 1))@: p% LH sq% 11&espre castrele "in interiorul Provinciei: c)% &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OHO-OHR%

#-%

+re7u* #i 7rearea unei linii (e ='r3i=i7a9ii in3er*e(iare 6n3re 7as3rele (e +e =r'n3ier #i 7as3rele le%i'nare. Un >a7ia P'r'lissensis, *ai *ul3 7a 6n 'ri7are (in3re +r'&in7iile (a7i7e, (is+unerea 6n a(Sn7i*e a ele*en3el'r a+rrii #i 7@iar *'(ul (e 'r%aniDare in3ern al ele*en3el'r +r'+riu-Dise ale li*esului, es3e *ai 2ine 7un's7u3. 1u ='s3 7er7e3a3e ar@e'l'%i7 *ai *ul3e castra^castella (e %rani9 (,'l'%a""1, ,u7iu*i""2, P'r'lissu*E5'i%ra(-P'*e3""3, C#ei""4), (e +e linia in3er*e(iar (Filu""", F@erla) #i (in in3eri'r (P'3aissa ""6)H sun3 i(en3i=i7a3e (ru*urile (in in3eri'r (-a+'7a - P'3aissa, -a+'7a ;+3a3iana ?ar%iana Cer3iae -P'r'lissu*), 7a #i 7ele si3ua3e 6n3re 7as3rele (e %rani9 (,'l'%a P'r'lissu*H ,'l'%a :u3'rH ,'l'%a P'r'lissu*H P'r'lissu* )i@u C#eiH Ili#ua ;r@eiul ,is3ri9ei ,rSn7'&ene#3i)""7H sun3 7un's7u3e se73'arele 6nain3a3e ale li*esului a3S3 +e %rani9a (e n'r( #i n'r(-es3 7S3 #i, *ai ales, +e 7ea (e n'r(&es3""8. T >u+ 7u* s-a &Du3, ' 7ara73eris3i7 a 'rien3rii liniil'r (e 7as3re ale >a7iei 7'ns3 6n =a+3ul 7, 6n 2un +ar3e, sun3 si3ua3e +e +rin7i+alele ar3ere ru3iere ale Pr'&in7iei ""9L a3S3 7ele (e +e *arele (ru* i*+erial ((e la >unre, +rin Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa,
11#

N% ,u"ea: Da$ RC'e%/%en9+a$tell von Bolo/a8Re$&ulu'ZCa$t%ul %o'an 4e la Bolo/a8 Re$&ulu': Jal2u: OPPT% 11+ I4e': Ca$t%ul %o'an 4e la Bu&iu'iZDa$ RC'e%/%en9+a$tell von Bu&iu'i: Jal2u: OPPT% 11. I4e'7 Da$ RC'e%/%en9+a$tell von :oi/%a48!o'et# !o%oli$$u' 1 Z Ca$t%ul %o'an 4e pe v%Eul 4ealului !o'et8:oi/%a4# !o%oli$$u' 1: Jal2u: OPPT% 11% &% Isac: 3n De% %C'i$&>e Jei>e1e9i%+ von O$te%1u%+en II# 2olloPuiu'# Fo%$&>un/en un4 Be%i&>te 9u% Vo%8 un4 F%K>/e$&>i&>te in Ba4en8JK%te'1e%/ VP: Stuttgart: OPPV: p% XMR-XOR% 111 I4e'7 Ca$t%ele 4e &o>o%t0 .i al0 4e la Gil0uZDie 2o>o%ten8un4 alen +a$telle von Gil0u: Jal2u: OPPT% 114 M% ;2r?ulescu: Da$ Le/ion$la/e% von !otai$$a G u%4aHZCa$t%ul le/iona% 4e la !otai$$a G u%4aH: Jal2u: OPPT% 117 /l% /o"orean: &% !rsu: Con$i4e%a=ii teo%eti&e p%ivin4 4%u'u%ile 4e li'e$ 4in p%ovin&ia Da&ia !o%oli$$en$i$: 3n O'"G: p% HMO-HOW% 11< N% ,u"ea: De% :e$e.8Li'e$ZLi'e$ul 4e pe 'un=ii :e$e.: Jal2u: OPPT% 11$ &espre reeaua rutier2 a &aciei romane: a se ve"ea Gu4ea 1))-: p% PP-OMR%

#-1

1+ulu*, P'3aissa #i -a+'7a, +Sn la P'r'lissu*), 7S3 #i 7ele (in >a7ia In=eri'r (+e &alea ;l3ului #i 4limes transalutanus(). Pri*ul (ru*, 6n sens 7r'n'l'%i7, es3e 7el ur*a3 (e )raian 6n 7ursul +ri*ului rD2'i (a7i7 (Pris7ianusL Traianus in I &acicorumA in"e ;er<o?im: "ein"e Ai<i processimus) #i es3e *ar7a3 (e Ta?ula Peutingeriana (VII, 2-4)L Le"erata[Apus )lumen[Arci"ava[Centum Putei[;er<o?is[Ai<is[Caput ;u?ali[Ti?iscum). Un e+'7a 3raian, 6n ,ana3, '7u+a3 6n 6n3re%i*e (e r'*ani la 182 +. C@r. "68, 7as3rele sun3 a*+lasa3e +e ('u linii, e#al'na3e 6n a(Sn7i*e "61. Cr'n3iera &es3i7 era su+ra&e%@ea3 (e 7as3rele (e la ,ana3s0a Palan0a, VrIa7, 1r7i(a&a (Vr(ia), Cen3u* Pu3ei (:ur(u7), ,erD'2is. Un3re ?e(era3a #i )i2is7u*, +e (ru*ul i*+erial, 7as3rul (e la ,erD'&ia 7'ns3i3uia 7en3rul *ili3ar 7el *ai +u3erni7 (in linia e<3eri'ar (e a+rare s+re D'nele (e #es ale ,ana3ului. Un es3ul ,ana3ului, +e ' al3 linie erau a*+lasa3e 7as3rele (e la 5e@a(ia ( Praetorium)"62, )ere%'&a (A" Pannonios)"63 #i )i2is7u*"64. 17eas3 linie (e=ensi& +'rnea (e la >ierna +e &alea Cernei #i +e 7ursul su+eri'r al )i*i#ului, 6n3Slnin(u-se 7u 7ea e<3eri'ar"6" la )i2is7u*. >e la 6n7e+u3ul ('*niei lui $a(rian, a+rarea r'*an (e +e linia ?e(era3a )i2is7u* s-a 7'ns'li(a3 +e alinia*en3ul >ierna )i2is7u* #i s-a *en9inu3 +e )isaH 7S*+ia 2n9ean se a=la su2 7'n3r'lul ar*a3ei r'*ane (in su(-&es3ul >a7iei. >u+ +le7area le%iunii IIII Cla&ia (e la ,erD'&ia, 7as3rul (e la )i2is7u* "66 &a 7'ns3i3ui 7el *ai i*+'r3an3 7en3ru *ili3ar al ,ana3ului +un73 n'(al +e linia in3eri'ar (e 7as3re, 6n3re >unre #i 5ure#. C'r3i=i7a9iile (in ,ana3 au re+reDen3a3 +un73e (e a+rare a (ru*ului i*+erial #i nu au 7'ns3i3ui3 un limes +r'+riu-Dis% >e la )i2is7u*,
1414#

&oina ;enea: Banatul n ti'pul lui %aian: 3n Analele Banatului H: OPPV: p% HOW-HOP% &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OOW-OXM% 14+ N% ,u"ea: I% Mou: !%aeto%iu'# Ca$t%ul .i a.e9a%ea %o'an0 4e la :e>a4ia: ;ucure#ti: OPPH% 14. IR: L HV: p% XR% 14% &oina ;enea: P% ;ona: i1i$&u': ;ucure#ti: OPPV% 141 &urata "e utili<are e)ectiv2 a )orti)icaiilor romane "e pe linia 4e9terioar2( Le"erata[Ti?iscum nu "ep2#e#te 3nceputul "omniei lui 7a"rian: c)% &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OOW% 144 Gu4ea 1)),: p% HH-HV%

#-4

(ru*ul 3re7ea +rin Z&'i (7as3rul (e ai7i, (a3Sn( (in e+'7a rD2'aiel'r (e 7u7erire, a ='s3 7urSn( a2an('na3) s+re Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa, iar a+'i ur7a +e rSul :3rei, +rin 1quae, s+re 5ure#. -u (e+ar3e, la ;r#3i'ara (e :us "67 se a=la 7as3rul un(e s3a9i'na numerus e9ploratorum ,ermanicianorum. Pe *alul s3Sn% al 5ure#ului in=eri'r au e<is3a3, 6n e+'7a 3raian, ' serie (e ='r3i=i7a9ii (la Cena(, 1ra(ul -'u, ,ul7i), a+ra3e (e (e3a#a*en3e (in le%iunile IIII Cla&ia Celi< #i !III Fe*ina, (ar 7are au ='s3 ul3eri'r a2an('na3e. Pe *alul s3Sn% al 5ure#ului *ijl'7iu era a*+lasa3 i*+'r3an3ul 7as3ru (e la 5i7ia "68 (un(e s3a9i'nau ala I 7ispanorum Campagonum: coh% II /lavia Commagenorum #i numerus Maurorum Miciensium) +rin7i+ala 7ale (e a77es s+re >a7ia (ins+re &es3. 1+'i, (u+ 7e (ru*ul (e +e 5ure# #i 7el &enin( (e la :ar*iDe%e3usa 1quae se unes7, 6n3Slni* la Ci%*u "69, +e *alul (re+3 al 5ure#ului, 7as3rul 6n 7are s3a9i'nau pe"ites singulares ;ritannici. >ru*ul r'*an 7'n3inua s+re 1+ulu* (%arniD'ana le%. !III Fe*ina) #i ur7a +e 5ure# (la 4D2'ieni-Ce3a3e "78 era 7an3'na3 ala I ;atavorum milliaria), a+'i, +rin P'3aissa ((in 168 ai7i s3a9i'na le%. V 5a7e('ni7a) #i -a+'7a ((ru*ul (in3re a7es3e ('u l'7ali39i =usese 7'ns3rui3 6n 188 (e coh% I /lavia !lpia hispanorum milliaria c%.% equitata), ajun%ea la P'r'lissu*. 4*Sne 6n7 (e elu7i(a3 7are es3e li*i3a (e &es3 a >a7iei, 6n se73'rul (e la su( (e ,'l'%a +Sn la 5i7ia "71. :e +resu+une 7 =r'n3iera (e &es3 a Pr'&in7iei 3re7ea la &es3 (e 5i7ia #i 1l2urnus 5ai'r, a+'i +e 7ul*ea *un9il'r 1+useni +Sn a3in%ea Cri#ul 4e+e(e"72. ;ri7u*, s+re &es3 (e 1+ulu* 'ri P'3aissa, &es3i%iile r'*ane sun3 +u9ine, iar D'na auri=er (in 1+useni ne a+are 7a '
147 14<

IR: L HV: p% VO [ ;ucium% L% Petculescu: 3n :" R: OPWO: p% OMP-OOV] i4e': 3n Ce%&A%> L: OPWH:p% VR-RM] Lucia jeposu-Marinescu: 3n Sa%/etia OW-OP: OPWV-OPWR: p% OXR-OXW% 14$ IR: L HV: p% VT% 17IR: L HV: p% PR% 17# C% Kpreanu: Ve$tul Da&iei Ro'ane .i Ba%1a%i&u' n epo&a lui %aian7 3n CivRo'D: p% XW-RO% 17+ S% &umitra#cu: 3n A&ta:" L: OPLP: p% VWH-VPO%

#-7

e<7res7en9 a Pr'&in7iei, a+ra3 (e a*2ele 7as3re le%i'nare #i (e +'s3uri (e ?ene)iciarii. Un3re Cri#ul 4e+e(e #i :'*e#, a ='s3 'r%aniDa3 7el *ai +u3erni7 se73'r (e +e 6n3re% li*esul (a7i7L 6 7as3re, 18 2ur%uri, 7 clausurae, +es3e 68 (e 3urnuri #i ('u Di(uri-li*es, 7are a+rau 7en3rul (e la P'r'lissu*. Cr'n3iera >a7iei P'r'lissensis era a+ra3 6n a7es3 se73'r (e 7as3rele (e la ,'l'%a, ,u7iu*i, 4'*Sna#i #i 4'*i3a. Un s+a3ele li*esului (e +e *un9ii 5ese# se a=la 7'*+le<ul (e ='r3i=i7a9ii (e la P'r'lissu* (7as3rele (e +e P'*e3 #i (e +e Ci3era). C'*+le<ul (e la P'r'lissu* 7are 2l'7a in3rarea 6n =a9a QP'r9il'r 5ese#uluiR- 7'ns3i3uia 7@eia (e 2'l3 a sis3e*ului (e=ensi& al >a7iei P'r'lissensis"73, ar3i7ulSn( 7ele ('u +r9i ale a7es3ui sis3e*, li*esul (e +e 5ese# #i linia (e a+rare (e +e :'*e# (7as3rele (e la )i@u, C#ei #i Ili#ua). Un >a7ia P'r'lissensis au s3a9i'na3 7el *ai *are nu*r (e cohortes milliariae. Un in3eri'rul 7elei *ai n'r(i7e +r'&in7ii a >a7iei se a=lau 7as3re 6n 7are erau 6n7ar3irui3e 3ru+e (e 7a&alerie, la Filu"74 (ala Siliana), F@erla (ala II ,allorum et Pannoniorum) #i ;+3a3iana"7" (numerus Maurorum Kptatianensium). Pe =r'n3iera (e n'r(, (e la )i@u "76 (un(e s3a9i'na coh% I Cannane)atium), un al3 se73'r al limes-ul >a7iei P'r'lissensis 7'n3inua +e :'*e#, 7u 7as3rele (e la C#ei Samum"77 (coh% I "78 ;ritannica milliaria c%.% equitata), Ili#ua (ala I Tungrorum /rontoniana), ;r@eiul ,is3ri9ei"79 (coh% I /lavia !lpia 7ispanorum milliaria equitata ), +Sn la ,rSn7'&ene#3i"88 (ala numeri IllBricorum), +e 5ure#. >e la )i@u +e :'*e# #i +Sn la >e(a +e 7ursul su+eri'r al 5ure#ului,
17.

N% ,u"ea: !o%oli$$u'# De% S&>luY$tein 4e% Ve%tei4i/un/$$A$te' 4e% !%ovin9 Da&ia !o%oli$$en$i$: Mar?urg: OPWP% 17% &% Isac: Die 2o>o%ten N un4 alen+a$telle von Gil0u: Jal2u: OPPT% 171 Gu4ea 1)),: p% OMO-OMX% 174 &% Protase: 3n Ep>e'"ap V: OPPV: p% TR-OMO% 177 Dm% Panaitescu: 3n AC:I X: OPXP: p% HXH-HVX] &% Isac: /% Marcu: 3n Ro'an F%ontie% Stu4ie$ 1,: Jal2u OPPP: p% RWR-RPT% 17< &% Protase: C% ,aiu: ,h% Marinescu: Ca$t%ul %o'an 4e la Ili.ua: ;istria: OPPT% 17$ M% Macrea: &% Protase: `t% &2nil2: 3n SCIV OW: OPLT: p% OOH-OXX% 1<&% Protase: A% JrinBi: Ca$t%ul %o'an .i a.e9a%ea &ivil0 4e la B%n&ovene.ti: Tg% Mure#: OPPV%

#-<

r'*anii au 7rea3 ' D'n (e =r'n3ier 6n =a9a *un9il'r }i2le#, 4'(nei #i Cli*ani, 6n9esa3 (e '2ie73i&e *ili3are #i li+si3 (e a#eDri 7i&ile"81. >e la ,rSn7'&ene#3i, a+rarea re&enea 3ru+el'r >a7iei :u+eri'r. ?a +'alele Car+a9il'r ;rien3ali "82 erau a*+lasa3e 7as3rele (e la Clu%reni"83 (coh% I Alpinorum equitata) #i :r9eni"84 (coh% I Alpinorum equitata) +e 7ursul su+eri'r al -irajului #i al )Srna&ei 5i7i, Inl7eni"8" (coh% 1III .aetorum: a+'i coh% I1 7ispanorum), ;('r@ei"86 (coh% I !?iorum), +e )Srna&a 5are #i :Sn+aul ( numerus Maurorum S%%%). Un =a9a liniei (e 7as3re (in3re 5ure# #i ;l3, s+re ;ar?aricum, au ='s3 i(en3i=i7a3e la Fur%@iu, I(e7iul (e :us #i :Sn+aul '2i73i&e *ili3are r'*ane ( speculae: ?urgi) si*ilare 7el'r 7un's7u3e la n'r( (e :'*e#. 1+rarea 7'l9ului (e su(-es3 al )ransil&aniei re&enea ar*a3ei >a7iei In=eri'r "87. Pasul ;i3uD (Angustiae) era +Di3 (e 7as3rul (e la ,re97u"88 (cohors I ;racaraugustanorum). >e la +asul ;i3uD +Sn la Ca+u3 :3enaru* (,'i9a), +e linia ;l3ului 3ransil&an, =r'n3iera era a+ra3 (e 7as3rele (e la ;l3eni "89, ,'r'#neul 5are"98 -7'ns3rui3 (e ala I /lavia ,aetulorum "91, C'*alu"92, $'%@iD"93, Cin7#'r"94 #i Cel(i'ara. Un 7S*+ia ,Srsei, 7as3rul (e la Cu*i(a&a

1<# 1<+

`t% /erenc<i: 3n Sa%/etia OM: OPTH: p% TP-OMX] i4e': 3n Sa%/etia OO-OX: OPTV-OPTR: p% XWR-XWP% St% /erenc<i: M% Petic2: 3n Apulu' HH: OPPR: p% OXO-OVX% 1<. &% Protase: 3n A&ta:" X: OPLR: p% XMP-XOV% 1<% IR: L HR: p% LV% 1<1 N% ,u"ea: 3n A&ta:! H: OPTP: p% OVP-XTH% 1<4 IR: L HR: p% RV-RR% 1<7 A se ve"ea 3ntreaga "iscuie: c)% !i$o 1))3: p% HV-HL% 1<< I4e': 3n A&ta:! V: OPWM: p% XWR-HLL] Gu4ea 1)),: p% LH% 1<$ Gu4ea 1)),: p% LX Natri?uie: eronat: castrul "e la Klteni &aciei SuperiorQ% 1$Gu4ea 1)),: p% LV% 1$# I% Piso: 3n A&ta:" HL^I: OPPP: p% WR% 1$+ J% S<CelB: A +o'oll[i e%C4itett %['ai th1o%: Clu6: OPVH% 1$. Gu4ea 1)),: p% LL-LT% 1$% &% Isac: 3n Ep>e'"ap V: OPPV: p% OMH-OOX%

#-$

(4S#n'&)"9" 7'n3r'la a77esul 6n +asul ,ran +rin 7are se =7ea le%3ura 7u 7as3rele (e +e linia 3ransalu3an. >e la +asul )urnu 4'#u +Sn la &rsarea ;l3ului 6n >unre, =r'n3iera era a+ra3 (e limes Alutanus"96, lun% (e &re' 268 0*. Un D'na 7ar+a3i7 a ;l3ului, +e *alul s3Sn%, erau a*+lasa3e 7as3rele (e la P'ns Ve3us (CSineni), 4a7'&i9a, Prae3'riu* (C'+7eni) "97, 1ru3ela (Cli*ne#3i-,i&'lari)"98H +e ' linie +aralel 7u ul3i*ele +a3ru, la es3 (e *asi&ul C'Dia, se a=l 7as3rele (e la )i3e#3i, 4(7ine#3i #i Cas3ra )raiana (:S*2'3in) "99. >e la ie#irea ;l3ului (in *un9i #i +Sn la &rsarea 6n >unre, sun3 7un's7u3e ' serie (e al3e 7as3re, a*+lasa3e +e *alul (re+3 al rSuluiL ,uri(a&a (:3'lni7eni)688, P'ns 1lu3i (I'ne#3ii F'&'rii), 4usi(a&a (5'*'3e#3i), 17i(a&a (An'#e#3i), 4'*ula (4e#7a) 681, :l&eni682, )ia 5are #i IslaD. Cas3rele (e +e se73'rul alu3an al li*esului erau le%a3e 6n3re ele +rin (ru*ul 7are ur7a +e ;l3 #i 7are a&ea #i un r'l i*+'r3an3 6n &ia9a e7'n'*i7 a Pr'&in7iei. >u+ a2an('narea 5un3eniei, la rsri3 (e ;l3 a ='s3 7'ns3rui3 su2 $a(rian a#a-nu*i3ul limes transalutanus (7'ns3Sn( (in3r-un &al (e +*Sn3 7u s3ru73ur (e le*n #i +alisa(, =r )ossa) 7are se 6n3in(e (e la >unre (7as3rul (e la Cl*Sn(a) +Sn la +asul ,ran, +e ' lun%i*e (e 77a. 23" 0* 683, 7u +relun%ire 6n )ransil&ania +Sn la Cu*i(a&a (4S#n'&). C'ns3ruirea +alisa(ei (e +e linia 3ransalu3an, a+ra3 (e 3ru+e (is+ersa3e 6n ='r3i=i7a9ii (e *i7i (i*ensiuni, a 7'ns3i3ui3 *'*en3ul Q6n7@i(eriiR %rani9ei (e es3 a +r'&in7iei n'u 7rea3e, >a7ia In=eri'rH a7eas3 7'ns3ru79ie nu a&ea
1$1 1$4

N% ,u"ea: I% Pop: Ca$t%ul %o'an 4e la R.nov8Cu'i4ava: ;ra#ov: OPTO% &% Tu"or: 3n Li'e$ ) NMamaia OPTXQ: ;ucure#ti [-*ln: OPTV: p% XHR-XVL] Cr% M% 1l2"escu: Fo%tiEi&a=iile %o'ane n Da&ia InEe%io%: Craiova: OPWL% 1$7 &% Tu"or: 3n SCIVA HX: OPWO: O: p% TL-WW% 1$< I4e': 3n 5o''a/e W :a%&el Rena%4: ;ru9elles: OPLW: p% RTP-RWR% 1$$ .% Avram: &% Avasiloaie: 3n SCIVA VL: OPPR: p% OPH-OPR% 4-,h% ;ichir: 3n >%a&o8Da&i&a L: OPWR: p% PH-OMV% 4-# Cr% M% 1l2"escu: op# &it#: p% HV-VM: ORX-OLM] C%M% T2tulea: Ro'ula8:alva: ;ucure#ti: OPPV% 4-+ &% Tu"or: 3n S::I: T-W: OPTV-OPTR: p% OH-XX% 4-. I4e': 3n SCIV L: OPRR: O-X: p% WT-PP] u4o% 1),@: p% XRH-XRL%

##-

ni7i un r's3 (e=ensi&, 7i li*i3a 3eri3'riul +r'&in7ial 684. Limes transalutanus (nu*i3 +'+ular Troianul68") +r'3eja (ru*ul s3ra3e%i7 7are le%a >unrea *'esi7 (e su(-es3ul )ransil&aniei. Pe limes transalutanus erau a*+lasa3e ' serie (e castella (e *i7i (i*ensiuniL Cl*Sn(a, Pu3ineiu, ,neasa (2), 4'#i'rii (e Ve(e, Fresia, F@i'7a, Vrluieni686 (2), CSl=ani (ID2#e#3i), :+a3a (e B's687 (2), 1l2'3a, Pur7reni, CS*+ulun%-Bi(a&a688 (2)H 7u e<7e+9ia 7as3rel'r (e la Vrluieni #i :+a3a (7u Di( (e 7r*i() #i Bi(a&a (7u Di( (e +ia3r), 7elelal3e ='r3i=i7a9ii sun3 7u &al (e +*Sn3. 1#a-Disul limes transalutanus 7are a =un79i'na3 +Sn 6n e+'7a lui Cili+ 1ra2ul, 7Sn( a ='s3 a2an('na3 7a ur*are a a3a7uril'r 7ar+i7e 6#i are 6n7e+u3urile, +r'2a2il su2 $a(rian 689 sau su2 1n3'ninus Pius. P'3ri&i3 unei al3e i+'3eDe, 7'ns3ruirea a7es3ei linii (e ='r3i=i7a9ii ar =i le%a3 (e +reDen9a 6*+ra3ului Cara7alla 6n >a7ia, 6n anul 214 a. C@r. 618. ;ri7u*, li*esul (e +e ;l3 #i 7el 3ransalu3an au =un79i'na3 7'n7'*i3en3, la =el 7a li*esul lui $a(rian #i 7el al lui 1n3'ninus Pius 6n ,ri3annia. T PSn 6n 168E169 +. C@r. 3i*+ (e 7in7i (e7enii- nu7leul 7en3ral al a+rrii >a7iei =usese 7'ns3i3ui3 (e le%iunea !III Fe*ina (e la 1+ulu*. Un3re%ul sis3e* (e=ensi& a ='s3 7'n7e+u3 6n =un79ie (e a*+lasarea a7es3ei le%iuni 6n 7en3rul +r'&in7iei. :'sirea le%iunii V 5a7e('ni7a 6n >a7ia 7a ur*are a re='r*ei lui 5ar7us 1urelius nu &a a=e73a 7'n3inuarea a7es3ui sis3e*. :3a2ilin(u-se la P'3aissa, 6n in3eri'rul Pr'&in7iei, le%iunea V 5a7e('ni7a &a 7'ns'li(a nu7leul 7en3ral al a+rrii >a7iei. Prin 7'ns3ruirea unui 7as3ru le%i'nar la
4-%

&% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OXW-OHO consi"er2 linia transalutan2 "rept o "u?lare a limesului "e pe Klt% 4-1 C%C% Petolescu: 3n >%a&o8Da&i&a V: OPWH: p% OVH-OVR% 4-4 Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n SCIVA VR: OPPV: V: p% HXT-HRR% 4-7 u4o% 1),@: p% XPW-HMM% 4-< Dm% Popescu: Dugenia Popescu: 3n :atA%> P: OPTM: p% XRO-XLH] C%C% Petolescu: T% Cio)lan: 3n A%/e$$i$ T: OPPR: p% OT-XP% 4-$ Ioana ;og"an C2t2niciu: :untenia n $i$te'ul 4eEen$iv al I'pe%iului Ro'an G$e&# I8III p# C>%#H: Ale9an"ria: OPPP: p% TW sqq% 4#!etole$&u 2???: p% XMT sq%

###

P'3aissa611 s-a *ar7a3 7en3rul unui i*a%inar ar7 (e 7er7 +e 7are erau (eja +lasa3e castra au9iliorum (e la ,'l'%a, ,u7iu*i, 4'*Sna#i, 4'*i3a, P'r'lissu*, )i@u, C#ei, Ili#ua, ;r@eiul ,is3ri9ei, ,rSn7'&ene#3i, Clu%reni, :r9eni #i Inl7eni. :is3e*ul (e=ensi& 7u le%iunile 6n 7en3ru a ='s3 *en9inu3 7@iar #i (u+ e+'7a :e&eril'r, 7Sn( +eri7'lele *ai *ari +ar s =i a*enin9a3 >a7ia 5al&ensis. Prin +'Di9ia sa %e'%ra=i7 (in7'l' (e linia (e=ensi& a >unrii >a7ia #i-a 6n(e+lini3, +Sn la *ijl'7ul se7'lului III, *isiunea sa (e propugnaculum Imperii 6n ini*a lu*ii 2ar2areH (ar, 3'3'(a3, ea a su=eri3 6n *ai *ul3e rSn(uri asal3urile a7es3eia. T C3re *ijl'7ul se7'lului III 6n 7'n(i9iile 6n 7are a+rarea r'*an (e +e li*esul (unrean 6n7ear7 s se a(a+3eDe la ' si3ua9ie 6n 7'n3inu *i#7are612- se +r'(u7 s7@i*2ri *aj're #i 6n 'r%aniDarea sis3e*ului (e=ensi& al >a7iei. Un 7ursul rD2'iului 7ar+i7 al lui P@ili++us 1ra2s, (es=#urarea 's3ili39il'r (e*'ns3rase e=i7ien9a re(us a liniil'r =i<e (e a+rare. Un 7'nse7in9, 6*+ra3ul a (e7is 'r%aniDarea unei ar*a3e (e in3er&en9ie 7u 7en3rul (e 7'*an( la :ir*iu*- 6n *sur s asi%ure +r'3e79ia e=i7ien3 a +r'&in7iil'r (e la >unrea (e 5ijl'7 #i (e B's 613. I(eea a ='s3 (eD&'l3a3 (e Fallienus 7are a 6n=iin9a3 un 7'r+ (e 7a&alerie *'2il (equites), 7u 7en3rul (e 7'*an( la 5e(i'lanu*. >i&iDarea le%iunil'r 6n &e<ila9ii 7u ' *ai *are *'2ili3a3e #i au3'n'*ie se 6ns7rie 6n a7eea#i (ire79ie. 1s3=el, 3re+3a3, 6n7e+ea s +rin( 7'n3ur 'r%aniDarea a+rrii 6n a(Sn7i*e. 1&e* (e-a =a7e 7u ' s3ra3e%ie 7are ar3i7uleaD *ai *ul3 sau *ai +u9in 7'eren3 ' *ul3i3u(ine (e s3ra3e%ii l'7ale614. Un 7aDul >a7iei, +u3erea 7en3ral a ajuns la 7'n7luDia 7 au3'ri3a3ea r'*an +'a3e =i e<er7i3a3 #i 7u un nu*r

4## 4#+

B0%1ule$&u7 Le/V:a&% :ann 1),4: p% RXM% 4#. :[&$A 1),4: p% XMV] Fit9 1),@: p% OL sqq% 4#% I"eea unei strategii glo?ale #i coerente la nivelul 3ntregului Imperiu Nc)% Lutt*a+ 1),-Q este o )iciune a istoriogra)iei mo"erne% A se ve"ea recen<ia lui =%C% Mann: !o*e%7 Eo%&e an4 t>e E%ontie%$ oE e'pi%e: 3n MRS LP: OPTP: p% OTR-OWH%

##+

re(us (e 3ru+e, 7are nu *ai +Des7 un limes uDa3 *'ral, 7i sun3 a3a#a3e ar3erei &i3ale a Pr'&in7iei (ru*ul i*+erial 61". In&aDiile 2ar2are la >unrea (e B's 7are au a&u3 l'7 (u+ anul 2"8 +. C@r. (e#i nu &iDau +r'&in7ia n'r(-(unrean, 7i +'sesiunile su(-(unrene ale 4'*ei au 7'*+r'*is &al'area s3ra3e%i7 a >a7iei. >u+ anul 268, (e7linul >a7iei Pr'&in7ia 616 Q7'n3ra73Sn(u-seR 6n jurul (ru*ului i*+erial - &a 7un'a#3e ' 7a(en9 a77elera3. Capitolul 3

S R<C <RA AD:I"IS RA IVX A DACIEI# CIVI A ES iI ERRI ORIA


4'*anii nu au *en9inu3 3eri3'riile 7u7eri3e su2 '7u+a9ie *ili3ar #i nu le-au a(*inis3ra3 +rin =un79i'nari i*+eriali. Ai au 6n7uraja3 +re3u3in(eni au3'a(*inis3rarea 7'*uni39il'r l'7ale, iar a7'l' un(e a7es3ea erau +rea sla2e, au i*+lan3a3, +rin 7'l'niDare, +r'+riile s3ru73uri e7'n'*i7e #i s'7iale. 1s3=el au +r'7e(a3 *ai ales 6n 7aDul >a7iei, 7are 6n(e+linea un e<7e+9i'nal r'l *ili3ar a7ela (e a se+ara *asele (e 2ar2ari (e la n'r(ul >unrii. 1#a se e<+li7 (e 7e +r'&in7ia >a7ia a ='s3 a3S3 (e ra+i( ur2aniDa3 #i r'*aniDa3. ;r%aniDarea 3eri3'riului 6n >a7ia r'*an es3e +u9in 7un's7u3. Pen3ru is3'ria s3ru73uril'r a(*inis3ra3i&e ale +r'&in7iei n'r(-(unrene es3e se*ni=i7a3i& =a+3ul 7 6n7 nu se +'a3e +re7iDa (i&iDarea 3eri3'riului ei 6n civitates, lu7ru =7u3 (eja 7@iar #i +en3ru +r'&in7iile 6n&e7ina3e617.

3#1 Con4i=ia (u%i4i&0 a $olului p%ovin&ial


4#1

:ann 1),4: p% RXO] P% 7@gel: <lti'ele 4e&enii ale $t0pni%ii %o'ane n Da&ia G %aianu$ De&iu$ N Au%elianu$H: &iss%: Clu6: OPPP: p% XWM% 4#4 :ann 1),4: p% RXO% 4#7 Pentru sta"iul cercet2rilor: a se ve"ea e9celenta sinte<2 "espre viaa muncipal2 3n &acia roman2A A%4evan 1))@%

##.

Ca ur*are a 7u7eririi sau a 6n7'r+'rrii +a#ni7e 6n I*+eriu, 3eri3'riul unei +r'&in7ii (e&enea ager pu?licus618H as3=el 3re2uie 6n9eles 7un's7u3ul 3e<3 al juris3ului Faius (Institutiones II, 7)L in eo NprovincialiQ solo "ominium populi romani est vel Caesaris 619. Prin ur*are, "ominium Caesaris nu se*ni=i7 ('*eniul i*+erial 7i ager pu?licus (in +r'&in7iile i*+eriale, +e 7are 6*+ra3ul 6l a(*inis3reaD +'3ri&i3 3e'riei 7'ns3i3u9i'nale a Prin7i+a3ului, 6n nu*ele +'+'rului r'*an628. C'n='r* (re+3ului r'*an, l'7ui3'rii +r'&in7iei a&eau ('ar ' s3+Snire li*i3a3L possessio #i usu)ructus% C'n(i9ia juri(i7 a s'lului +r'&in7ial e<7lu(e 3i+ul (e +r'+rie3a3e +ar3i7ular a2s'lu3 "ominium e9 iure Zuiritium. 13un7i 7Sn( es3e u3iliDa3 (e +ar3i7ulari, s'lul +r'&in7ial es3e %re&a3 (e un stipen"ium 6n +r'&in7iile sena3'riale (ager stipen"iarius) #i (e un tri?utum 6n +r'&in7iile i*+eriale (ager tri?utarius)621. Prin a"signatio, ager pu?licus +u3ea =i 3rans='r*a3 6n +r'+rie3a3e +ri&a3, a(i7 6n ager "atus a"signatus622. A"signationes +u3eau =i =7u3e 6n =a&'area un'r 7e39eni iD'la9i (viritim) sau a un'r 6n3re%i 7'*uni39i +rin =un(area (e 7'l'nii623. Vn *i7 nu*r (e 7'l'nii (in +r'&in7ii se 2u7urau (e ius Italicum624. Prin a7es3 (re+3 6n9ele%e* (re+3ul +rin 7are 3erenul +u3ea =i (e9inu3 6n +r'+rie3a3e +ri&a3, re&en(i7a3 sau 6ns3rina3, 7@iar #i 6n a=ara I3aliei, e9 iure Zuiritium, a(i7 7'n='r* (re+3ului 7i&il r'*an. Ius Italicum era 7el *ai 6nal3 +ri&ile%iu la 7are +u3ea as+ira ' colonia (in a=ara I3aliei, 6nse*nSn( 6n reali3a3e, asi*ilarea 7e39enil'r (in a7es3e 'ra#e 7u 7e39enii (in I3alia 6n *a3erie (e (re+3 7i&il #i =is7ali3a3e. Ius Italicum i*+li7, (e ase*enea
4#<

C)% 3n general M%7% CraU)or": O%i/ini e $viluppi 4el $i$te'a p%ovin&iale %o'ano : 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% OTT-XMX% 4#$ =% ;leicCen: In p%ovin&iali $olo 4o'iniu' populi Ro'ani e$t vel Cae$a%i$ : 3n C>i%on V: OPTV: p% HRP-HLT% 4+Cu privire la "istincia "intre p%ovin&iae populi #i p%ovin&iae Cae$a%i$: c)% D% Lo Cascio: La &%ea9ione 4el p%in&ipato e l3etW au/u$tea: 3n D% ,a??a et alii: Int%o4u9ione alla Sto%ia 4i Ro'a: Milano: OPPP: p% XWT sq N L organi<<a<ione "ellItalia e "elle provinceQ% 4+# +% -u?itscheC: 3n RE I ONOWPHQ: col% TPH% 4++ =% ;leichen: op# &it#: p% HLX% 4+. D% -ornemann: 3n RE I1 O NOPMMQ: col% RLL sqq: s%v% Colonia% 4+% =% ;leicCen: op# &it#: p% HLP sq: HWH: cu nota LM%

##%

immunitas, a(i7 s7u3irea (e +rin7i+alele i*+'Di3eL i*+'Di3ul +ers'nal (tri?utum capitis) #i 7el +en3ru 3eren ( tri?utum soli). 1l3=el s+us, (re+3ul 7are ('*nea 6n I3alia era a7'r(a3 7a +ri&ile%iu unui 3eri3'riu e<3ra-i3ali7 7'res+unDSn( 3eri3'riului unui 'ra#62". )eri3'riul 7are se a=la 6n a=ara ius Italicum r*Snea ager pu?licus. 17es3a +u3ea =i (i&iDa3 6n l'3uri 7are nu re+reDen3au 6ns un "ominium e9 iure Zuiritium, 7i ' possessio, +en3ru 7are se +l3ea un i*+'Di3 (ager privatus vectigalisque). Celelal3e 3erenuri erau aren(a3e. Un a7eas3 7a3e%'rie in3rau su+ra=e9ele 7ul3i&a2ile, (ar *ai ales 7ele ne7ul3i&a2ile, 7a +(urile, +#unile, 7arierele #i *inele 626. Ale re+reDen3au i*+'r3an3e surse (e &eni3uri +en3ru s3a3ul r'*an. ?a =un(area unei 7'l'nii l'3urile a3ri2ui3e +rin a"signatio nu sun3 6n *'( '2li%a3'riu i(en3i7eEe%ale, 6n3in(erea l'r &ariin( secun"um gra"um militiae627. 1+'i, nu 6n3re%ul 3eri3'riu al unei 7'l'nii es3e (i&iDa3 6n 7en3urii. 4*Sn 6n a=ara +ar7elrii 3erenurile i*+r'+rii 7ul3i&rii, 3erenurile si3ua3e la li*i3a lui ager centuriatus (ager e9tra clusus: loca relicta) sau 7@iar 6n in3eri'rul 7en3uriil'r ( su?seciva). 17es3e 3erenuri r*Sneau 6n +r'+rie3a3ea s3a3ului sau, (a7 3re7eau 6n +r'+rie3a3ea 7'*uni39il'r, erau u3iliDa3e 6n3r-un al3 s7'+ 628. 4eDu*Sn(, 'ra#ele (e (re+3 r'*an (*uni7i+ii #i 7'l'nii) 6#i (eli*i3au 3eri3'riile ur2aneH le%iunile +'se(au 3eri3'rii +r'+rii ( prata legionis), nu +rea 6n3inse, 7u* s-a &Du3, la =el 7a #i 3ru+ele au<iliare. .egiones +ar a =i 3eri3'rii a=la3e su2 7'n3r'l *ili3ar, 7a 6n n'r(ul >a7iei, +e :'*e#, su2 F'r(ian al III-lea. ; serie (e territoria (D'na auri=er (in 1+useni, *inele (e =ier, +#unile, salinele) au ='s3 3re7u3e 6n patrimonium Caesaris629, 2ene=i7iile e<+l'a3rii l'r re&enin( Cis7ului i*+erial. Un s=Sr#i3, 6n >a7ia 6n3Slni* #i al3e ='r*e (e au3'n'*ie 7'*unal, al3e ='r*e (e civitas, (e s3a3u3 in=eri'r 7elui *uni7i+al sau 7'l'nial.
4+1

A% von Premerstein: 3n RE ' O NOPOTQ: col% OXVO sqq: s%v% Iu$ Itali&u'%% &espre ius I3ali7u* 3n &aciaA N% ,ostar: 3n AIIAIa.i L: OPLP: p% OXT-OHW% 4+4 +% -u?itscheC: 3n RE I O NOWPHQ: col% TWP sqq] D% -ornemann: 3n RE I1 O NOPMMQ: col% RTV sqq% 4+7 7Bginus ,rom% OTL: OH% 4+< P% krste": Ro'an I'pe%ial E&ono'A an4 Ro'ani9ation: Copenhagen: OPWR: p% VV: WW sqq% 4+$ C)% D% Lo Cascio: !at%i'oniu'7 %atio p%ivata7 %e$ p%ivata : 3n AIIS H: NOPTOOPTXQ eOPTRf: p% RR-OXO%

##1

Pen3ru ra+'r3ul (in3re 3eri3'riul 7i&il, *ili3ar #i =is7al (in >a7ia, rele&an3 es3e e<e*+lul Fer*aniei In=eri'r, 3'3 ' +r'&in7ie *ili3ar (e =r'n3ier (e7i 7'*+ara2il 7u >a7ia 7a s+e7i=i7-, un(e a7es3 ra+'r3 era 18 L 1 L 1638.

3#2 St%u&tu%i a4'ini$t%ativ8te%ito%iale


ID&'arele e+i%ra=i7e 7'ns3i3uie +rin7i+ala surs (e 7un'a#3ere a a(*inis3ra9iei l'7ale (in >a7ia. :ursele e+i%ra=i7e sun3 6ns ='ar3e ine%al re+ar3iDa3e %e'%ra=i7H a7es3e *'nu*en3e se 7'n7en3reaD 6n jurul *aril'r a#eDri, iar +en3ru arii &as3e nu a&e* a+r'a+e (el'7 ins7ri+9ii631. ; 7@es3iune insu=i7ien3 l*uri3 6n7 es3e 7ea a 6*+r9irii 3eri3'rial-a(*inis3ra3i&e a +r'&in7iei >a7ia. ;(a3 7u =un(area 7'l'niei Vl+ia )raiana 1u%us3a >a7i7a :ar*iDe%e3usa 3re2uie s se =i =i<a3 #i 7elelal3e uni39i 3eri3'riale, a 7r'r 7'n(i9ie juri(i7 era s3a2ili3 (e le9 provinciae632. 1nal'%iile +'3ri&i3e s+e7i=i7ului >a7iei sun3 7ele (in +r'&in7iile (e +e li*esul eur'+ean, 7are se a+r'+ie (e >a7ia +rin s3ru73ur s'7ial, +reDen9a *asi& a ar*a3ei #i ni&el (e 7i&iliDa9ie. Prin anal'%ie 7u +r'&in7iile n'r(-&es3i7e ale I*+eriului 4'*an es3e (e +resu+us 7, +en3ru a +u3ea =i a(*inis3ra3, >a7ia a ='s3 6*+r9i3 6n civitates. Un e+'7a Prin7i+a3ului, s3a3ul r'*an 7u3a s asi%ure a(*inis3ra9ia l'7al (in +r'&in7ii +rin 7'*uni39i l'7ale 7u rela3i& au3'%u&ernare633. >e al3=el, %u&erna3'rul unei +r'&in7ii a&ea la (is+'Di9ie un o))icium res3rSns #i e<7lusi& *ili3ar, 7are era i*+r'+riu +en3ru a(*inis3rarea unui 3eri3'riu. In3e%rarea era asi%ura3 +rin s3ru73urile e7'n'*i7e #i s'7iale r'*ane #i (e +rin7i+iul 3i*'7ra3i7,
4.4.#

Ch%;% .@ger: Ge%'ania InEe%io%: -*ln-,ra<: OPLW: p% OMT-OMW% Iu"ita +inCler: 3n SCIVA XR: OPTV: V: p% VPT-ROR% 4.+ &espre le< +r'&in7iaeA 1% `otropa: Le 4%oit %o'ain en Da&ie: Amster"am: OPPM% p% HX sq% 4.. /% =acques: =% Schei": Ro'e et l3intL/%ation 4e l3E'pi%e Ro'ain G44 av# M#C# N 2-? ap# M#C#H# I# Le$ $t%u&tu%e$ 4e l3E'pi%e Ro'ain: Paris: OPPM: p% XXM-XXR%

##4

7are se a=la la 2aDa s3ru73urii +'li3i7e. Un 7'nse7in9 4'*a 6n7uraja e*er%en9a eli3el'r l'7ale, 7a+a2ile s-#i asu*e sar7ina au3'a(*inis3rrii #i, 6n 2un *sur, +e 7ea a =inan9rii &ie9ii +u2li7e. :7'+ul ul3i* es3e 6nsu#i 7el (e 7'ns3i3uire a 7'*uni39il'r au3'n'*e. As3e e&i(en3 7 ' 7en3raliDare e<7esi& sau ' a(*inis3ra9ie *ili3ar (e lun% (ura3 sun3 s3rine s+iri3ului +'li3i7ii r'*ane (in e+'7a Prin7i+a3ului. Vni39ile a(*inis3ra3i&e (in lu*ea r'*an +r'&in7ial +'3 =i 7'n(use (ire73 (e s3a3 (a7es3ea sun3 +u9ine la nu*r #i au i*+'r3an9 re(us), (ar *area l'r *aj'ri3a3e (is+un (e au3'n'*ie #i sun3 7un's7u3e su2 nu*ele %eneri7 (e civitas634. Ca #i poleis (in lu*ea %re7'-elenis3i7, civitates sun3 *i7i s3a3e au3'n'*e, su2'r('na3e 6ns I*+eriului 4'*an. Ale asi%ur a(*inis3rarea unui 3eri3'riu, 6n 7are se a=l l'7ali3a3ea 7en3ral (7a+i3ala), al3e *i7i 7en3re D'nale #i nu*er'ase a#eDri rurale. ?'7ui3'rii +'3 =i 7e39eni 7u (re+3uri (e+line ai 7'*uni39ii (cives), 'ri si*+li su+u#i ai ei (incolae). Fra(ul (e au3'n'*ie al unei civitas +u3ea =i ='ar3e &aria2il, =iin( 7'n=eri3 (e (e7iDia a(*inis3ra9iei i*+eriale, 7are 6l +u3ea *'(i=i7aH e<is3au a#a(ar *ul3e =eluri (e civitates, (e s3a3u3 juri(i7 (i=eri363". Uns, 'ri7are ase*enea 7'*uni3a3e 3eri3'rial au3'n'* 3re2uia s ai2 a3S3 un 7en3ru *ai (eD&'l3a3 (in +un73 (e &e(ere ur2anis3i7-, 7S3 #i un 3eri3'riu +r'+riu. Cie7are 7'*uni3a3e a(*inis3ra3i&-3eri3'rial au3'n'* (e (re+3 r'*an sau +ere%rin era (e=ini3 +rin teritoriul propriu. Un lu*ea r'*an nu se =7ea (i=eren9iere 6n3re 7'*uni3a3e #i 3eri3'riu, ele 7'ns3i3uin( ('u as+e73e ale unei n'9iuni juri(i7e. 3#3 O%a.ele %o'ane G'uni&ipia .i &oloniaeH# <%1ani9a%ea Da&iei ;ra#ul r'*an es3e 7en3rul reli%i's, +'li3i7, a(*inis3ra3i& #i 7ul3ural al unui 3eri3'riu636. ;ra#ul r'*an (is+unea (e un 6n3ins
4.% 4.1

C%C% Petolescu: 3n SCIVA HV: OPWH: O: p% RX sq] /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% OPR-XMM: XHM sq% /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% XXO-XXR% 4.4 &espre rolul ora#elor Imperiului 3n epoca Principatului: c)% 3n general Lellia Cracco .uggini: La &ittW %o'ana 4ell3etW i'pe%iale: 3n P% .ossi Na cura "iQ: :o4elli 4i &ittW# St%uttu%e e Eun9ioni politi&>e: Torino: OPWT: p% OXT-ORX]

##7

territorium (3eri3'riul rural 6n7'njur3'r 2aD (e a+r'&iDi'nare) 637H 7en3rele D'nale (vici: pagi) (e +e un ase*enea territorium erau su2'r('na3e 'ra#ului (in +un73 (e &e(ere juri(i7 #i =inan7iarE=is7al. ;ra#ul se (e3a#a (e 3eri3'riu, 6n +ri*ul rSn(, +rin =un79iile sale sa7reEreli%i'aseH +rin ur*are, 'ra#ul r'*an es3e ' n'9iune calitativ2, nu 7an3i3a3i&. 4e%i*ul Prin7i+a3ului a 7rea3 e<7elen3e 7'n(i9ii +en3ru 6n=l'rirea 7el'r a+r'a+e 1888 (e 'ra#e ale I*+eriului, 7are erau 3'3 a3S3ea re+u2li7i aris3'7ra3i7e au3'n'*e. Un =a+3, I*+eriul 4'*an a+are, 6n e+'7a Prin7i+a3ului, 7a un =el (e Q=e(era9ieR (e *i7i ase*enea en3i39i 3eri3'riale ( poleis 'ri civitates) 7u au3'n'*ie *ai *ul3 sau *ai +u9in lar%638H (e al3=el, ' +r'&in7ie era &Du3, ea 6ns#i, 7a ' 7'*uni3a3e 6n%l'2an3 +en3ru (i=eri3ele civitates. ?'7ali3a3ea (e s3a3u3 ur2an 7'n7en3ra aris3'7ra9ia l'7al, 6n 3i*+ 7e 6n res3ul 3eri3'riului se +u3eau a=la nu*er'ase al3e l'7ali39i *ai +u9in 6nse*na3e, (e (i*ensiuni #i s3a3u3 juri(i7 ='ar3e (i=eri3e. Vn 'ra# an3i7 era (e ne7'n7e+u3 =r un territorium a=eren3. ,'%9ia aris3'7ra9iei ur2ane se 2aDa 6n +ri*ul rSn( +e +r'+rie3a3ea =un7iar, iar 'ra#ul re=le73a 3'7*ai 6n3in(erea #i +r's+eri3a3ea 3eri3'riului su639. >a7ia, uni7a +r'&in7ie 3ran(anu2ian a I*+eriului, a 7un's7u3 =en'*enul ur2aniDrii (e 3i+ r'*an648. Vr2aniDarea unei +r'&in7ii n'u 7rea3e, +e 3eri3'riul 7reia nu e<is3ase ' &ia9 ur2an (e 3i+ *e(i3eranean, a 7'ns3i3ui3 +en3ru a(*inis3ra9ia i*+erial
Ea4e': La &ittW %o'ana 4ell3etW i'pe%iale: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% VOP-VVV% 4.7 P% ,arnseB: Citie$7 pea$ant$ an4 Eoo4 in Cla$$i&al AntiPuitA# E$$aA$ in $o&ial an4 e&ono'i& >i$to%A Ne"% Uith a""en"a ?B +% Schei"elQ: Cam?ri"ge: OPPW% 4.< Mireille Cor?ier: 3n =% .ich: A% +allace-7a"rill Ne"s%Q: CitA an4 Count%A in t>e An&ient Jo%l4: Lon"on [ NeU borC: OPPO: p% XOO sq: XHL] Lellia Craco .uggini: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% VXP-VHX NStrutture politiche e autonomia municipaleQ% 4.$ Titus Livius 1II% HW: L] 7% ,alsterer: 3n /r% 1ittingho)) N7rsg%Q: Sta4t un4 5e%%$&>aEt# RC'i$&>e 2ai$e%9eit un4 5o>e$ :ittelalte% Gj5i$to%i$&>e Ieit$&>%iEt7 ;eihe)t TQ: M@nchen: OPWX: p% TR-OML% 4%7% &aicoviciu: Feno'enul u%1an anti& n Ro'nia: 3n Apulu' OH: OPTR: p% WR-PV] Ioana ;og"an C2t2niciu: De$p%e apa%i=ia o%a.elo% .i $tatutul a&e$to%a n Da&ia %o'an0: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% XMH-XXL%

##<

s7'+ul +ri*'r(ial641, e<+li7a2il (a3 =iin( 7, 6n 7'n(i9iile 1n3i7@i39ii, sin%ura ='r* &ia2il (e 'r%aniDare a un'r 6n3inse 3eri3'rii (i&erse 7a ni&el (e 7i&iliDa9ie era 7rearea unei re9ele (e 'ra#e au3'n'*e, le%a3e 6n3re ele +rin a+ar3enen9a la a7eea#i s3ru73ur juri(i7. Vr2aniDarea es3e 3er*enul *'(ern +e 7are 6l ='l'si* +en3ru a (e=ini +'li3i7a i*+erial (e 7'ns3i3uire a un'r 7en3re ur2ane (e (re+3 r'*an sau +ere%rin 6n 3eri3'riile 7u7eri3e #i +r'&in7ialiDa3e. A&'lu9ia 7en3rel'r ur2ane (in >a7ia r'*an 7u e<7e+9ia 7'l'niei Vl+ia )raiana 1u%us3a >a7i7a :ar*iDe%e3usa, sin%urul 'ra# (in >a7ia =un(a3 +rin "e"uctio- ur*eaD *ai *ul3e e3a+e (e (eD&'l3are, (e3er*ina3e, 6n ul3i* ins3an9, (e +'li3i7a *uni7i+al a 6*+ra9il'r r'*ani. >a3 =iin( =a+3ul 7 s3ra3i%ra=ia 'ra#el'r r'*ane (in >a7ia es3e +u9in sau 6n unele 7aDuri, (el'7- 7un's7u3, sun3e* 6n si3ua9ia (e a (is7u3a (es+re ur2aniDarea >a7iei a+r'a+e e<7lusi& +e 2aDa ('7u*en3a9iei e+i%ra=i7e. ;ra#ele (in +r'&in7ia >a7ia sun3 7rea9iile r'*anil'r. CurSn( (u+ 'r%aniDarea Pr'&in7iei 6n &ii3'arele 7en3re ur2ane se s3a2iles7 +ri*ele %ru+uri (e 7e39eni r'*ani ( cives .omani) 7are sun3 su=i7ien3 (e nu*er'ase +en3ru a ='r*a 7'*uni39i ( cives .omani consistentes sau conventus civium .omanorum [='r* (e 'r%aniDare neur2an). >esi%ur, 6*+reun 7u ei l'7uiau #i +ere%rini. Cives .omani se a#eaD, une'ri, al3uri (e vicus-ul au3'@3'n, ='r*Sn( ' 7'*uni3a3e a+ar3e, 7u 7'n(u73'ri +r'+rii. Un nu*er'ase 7aDuri, a7es3e +ri*e nu7lee (e &ia9 r'*an erau 7'ns3i3ui3e (in negotiatores (cives .omani qui negotiantur). Pe (e al3 +ar3e, 6n >a7ia 7a #i 6n al3e +r'&in7ii (e =r'n3ier, a(ese'ri cana?ae-le642 #i vici militari 7'ns3i3uie nu7lee 7&asi-ur2ane, (in3re 7are unele &'r a77e(e la s3a3u3ul (e *uni7i+iu sau 7@iar (e 7'l'nia. PSn la :e+3i*ius :e&erus ('ar s3ru73urile 7i&ile (e 3i+ civitates e&'lueaD s+re ='r*e *uni7i+ale. >e '2i7ei, ri(i7area unei a#eDri la s3a3u3 *uni7i+al are l'7 (u+ (sau '(a3 7u) 6n7e3area r'lului ei 7a %arniD'an. 1l3=el &'r s3a lu7rurile a2ia 6n7e+Sn( 7u
4%# 4%+

=% Marquar"t: RC'i$&>e$ Staatve%*altun/: I: Leip<ig: OWWO: p% RMM sq% &espre statutul 6uri"ic al cana?elorA /r% 1ittingho)): 3n C>i%on O: OPTO: p% XPP-HOW%

##$

('*nia lui :e+3i*ius :e&erus 7are inau%ureaD +'li3i7a (e *uni7i+aliDare a cana?ae-l'r643. >eD&'l3area e7'n'*i7 6n ri3* *ai a77elera3, +r'7esul (e ur2aniDare 6n +lin (es=#urare, s+'rirea su2s3an9ial a nu*rului (e 7e39eni 6n3r-un 7u&Sn3 7re#3erea +res3i%iului a#eDrii- sun3 7ri3erii 7are 7'n(i9i'neaD a7'r(area s3a3u3ului juri(i7 (e 'ra#. Un ul3i* ins3an9, (e7iDia a+ar9ine 6ns 6*+ra3ului. ;ra#ele >a7iei r'*ane sun3 '%lin(a =a7iesului ur2an al 7i&iliDa9iei (a7'-r'*ane +r'&in7iale, reDul3a3ul +r'7esului (e r'*aniDare #i 3'3'(a3 ='7ar (e r'*aniDare. ;ra#ul r'*an e un *'(elL (ins+re 'ra# ira(iaD 7i&iliDa9ia r'*an s+re lu*ea rural 6n7'njur3'are. Cie7are 3Sr% *ai rsri3 se ('rea ' *i7 4'*a, 6#i ('rea un ='r #i 3e*+le, un a*=i3ea3ru #i 3er*e. Pe 2un (re+3a3e a=ir*a 1ulus Fellius (Noctes Atticae, !VI, 3) 6n se7'lul II +. C@r. 7 'ra#ele +r'&in7iale sun3 Q*i7i e=i%ii #i i*i3a9ii ale +'+'rului r'*an (ale 4'*ei)RL e))igies parvae simulacraque populi .omani. Cer7e3rile ar@e'l'%i7e au s7's 6n e&i(en9 ni&elul 6nal3 (e 7i&iliDa9ie al 'ra#el'r r'*ane (in >a7iaL (ru*uri +a&a3e, 7'l'na(e 7are le *r%ineau, a(u79iunea a+ei +'3a2ile #i sis3e*ul (e 7analiDare, l'7uin9e 6n7lDi3e 7u ins3ala9ii (e @N+'7aus3, '2ie73e (e uD 7'*un #i (e lu< #.a. )'a3e a7es3ea asi%urau un ni&el (e7en3 (e 7'n='r3 'r#enil'r. Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii se +'a3e a=ir*a 7 6n >a7ia au e<is3a3 7el +u9in 11 a#eDri (e s3a3u3 *uni7i+al su+eri'r. 17es3e 'ra#e r'*ane +'3 =i +lasa3e +e @ar3, iar nu*ele l'r uDual (in 1n3i7@i3a3e es3e 7un's7u3644. !lpia Traiana Sarmi<egetusa. As3e 7el *ai 2ine 7un's7u3 'ra# al >a7iei64". ;ra#ul a a+ru3 +rin 7'l'niDare, 7a ' colonia "e"ucta 6n3r' 9ar a2ia su+us, 6n 7urs (e +a7i=i7are. Ins7ri+9ia (e =un(are 646 (e la 3e3ra+Nl'nul ='rului (e +ia3r *en9i'neaD nu*ele
4%. 4%%

I% Piso: 3n A&>e L: OPPO: p% ORL sqq% .% /lorescu: 3n Sa%/etia OW-OP: OPWV-OPWR: p% OOM-OLT] Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p: XMH-XXL] A%4evan 1))@% 4%1 C% &aicoviciu: 3n RE 'I1 NOPTVQ: col% LOM-LRR] 7% &aicoviciu: &% Alicu: Colonia <lpia %aiana Au/u$ta Da&i&a Sa%'i9e/etu$a: ;ucure#ti: OPWV% 4%4 7% +ol)): 3n A&ta:" OH: OPTL: p% PP-OOW] I% Piso: Al% &iaconescu: 3n 6I Con/%e$$o Inte%na9ionale 4i Epi/%aEia G%e&a et Latina N.oma: OW-XV settem?re OPPTQ: .oma: OPPP: p% OXL-OXT%

#+-

%u&erna3'rului >e7i*us )eren3ius :7aurianus a=la3 6n =run3ea >a7iei 6n +eri'a(a wE188 118Ew. P'3ri&i3 a7es3ei ins7ri+9ii es3e +r'2a2il 7a 'ra#ul s =i ='s3 6n3e*eia3 la 18 se+3e*2rie 186, e&en3ual a2ia la 18 se+3e*2rie 187647. 4'lul 'ra#ului (e re#e(in9 a %u&erna3'rului r*Sne +r'2le*a3i7. Un s7@i*2, a ='s3 i(en3i=i7a3 #i 7er7e3a3 se(iul +r'7ura3'rului =inan7iar al 7el'r )rei >a7ii "omus procuratoris648. PreDen9a #3a*+ilel'r le%iunii IIII Cla&ia Celi< a3es3 +ar3i7i+area *ili3aril'r la 7'ns3ruirea 7'l'niei 649. -u es3e 7lar (a7 7'*+le<ul nu*i3 Q=aDa (e le*n a ='ruluiR =usese 7'ns3rui3, (e la 6n7e+u3, (re+3 7en3ru 7i&il al 7'l'niei. >es7'+eririle ar@e'l'%i7e +ar s asi%ure in3er+re3area 6n sensul unei +ri*e =aDe, *ili3are, (e 7'ns3ru79ii (e le*n, ne*ijl'7i3 6nain3e (e 6n3e*eierea 7'l'niei. >e al3=el, as+e73ul ini9ial al ='rului (=aDa (e le*n) +are a 7'n=ir*a +reDen9a unei principia le%i'nare6"8. Pr'=. I. Pis', 7'n(u73'rul 7'le73i&ului (e 7er7e3are (e la :ar*iDe%e3usa, 7'nsi(er 7 reDul3a3ele 7er7e3ril'r re7en3e 6n ='r ('&e(es7 7 a e<is3a3 (e la 6n7e+u3 a7eea#i +lani*e3rie, +rin ur*are 7@iar #i =aDa (e le*n a+ar9ine unui ansa*2lu 7i&il. 1s+e73ul si3ului ar@e'l'%i7 #i nu*rul i*+resi'nan3 al ins7ri+9iil'r (+es3e 688) in(i7 ' 7'*uni3a3e r'*an +r's+er #i 2ine s3ru73ura3, 7u r'l *aj'r 6n7 (e la 6n7e+u3ul ei 6n 6n3rea%a +r'&in7ie, a(e&ra3 *e3r'+'l a >a7iei r'*ane. Ce39enii :ar*iDe%e3usei au ='s3 6ns7ri#i 6n 3ri2ul Papiria, (in 7are =7ea +ar3e #i ='n(a3'rul, 6*+ra3ul )raian6"1. -u nu*ai 'ra#ul, 7i #i 3eri3'riul :ar*iDe%e3usei a ='s3 7'l'niDa3 7u 7e39eni r'*ani, (u+ 7u* rele& s3ela =unerar a lui y. Canius 4es3i3u3us (es7'+eri3 la A" Me"iam (5e@a(ia)6"2.
4%7 4%<

.% Dtienne: I% Piso: Al% &iaconescu: 3n CRAI Paris: OPPM: p% OMW] ii4e'7 3n CRAI Paris: OPPV: p%OLM% I% Piso: 3n I!E PP: OPPH: p% XXH-XXL% 4%$ I% Piso: 3n Ep>e'"ap L: OPPL: p% ORH sqq% 41Totu#i: .% Dtienne: I% Piso: Al% &iaconescu: 3n CRAI Paris: OPPM: p% OMT-OMW consi"er2 c2 "eocam"at2 nimic nu con)irm2 e9istena unui castru pe amplasamentul viitoarei colonia% 41# +% -u?itscheC: I'pe%iu' Ro'anu' t%i1uti' 4i$&%iptu': +ien: OWWP: p% XXP-XHM% 41+ I% Piso: 3n Steine un4 Je/e: +ien: OPPP: p% HTP-HWX%

#+#

;ra#ul a ='s3 6nDes3ra3 7u un 3eri3'riu e<3re* (e 6n3ins, 7are 7u+rin(ea a+r'a+e 3'3 7en3rul +r'&in7iei. 1s3=el, 7'l'ni#3ii 7e39eni r'*ani optimo iure- ('2Sn(eau +ra73i7 7'n3r'lul e7'n'*i7 asu+ra 7el'r *ai i*+'r3an3e resurse ale n'ii +r'&in7ii. ?a a&an3ajele *a3eriale #i juri(i7e se a(u%a +res3i%iul unei 7'*uni39i (e 7e39eni r'*ani 6n3r-' lu*e +r'&in7ial +es3ri9 #i renu*ele +ri*ului l'7 al 7ul3ului i*+erial 6n n'ua +r'&in7ie. >es7'+eriri re7en3e ara3 7 'ra#ul a a&u3 (e la 6n7e+u3 nu*ele 7'*+le3 (e Colonia !lpia Traiana Augusta &acica Sarmi<egetusa6"3. 17es3 ele*en3 arun7 ' n'u lu*in asu+ra in3en9iil'r lui )raian =a9 (e (a7ii 6n&in#i 6"4. A+i3e3ul Metropolis, *eni3 s su2linieDe r'lul +r'e*inen3 al 73i3'riei lui )raian 6n (eD&'l3area ur2an a >a7iei +are a (a3a ('ar 6n7e+Sn( 7u ('*nia lui :e&erus 1le<an(er6""H e+i3e3ul Metropolis su2liniaD #i 7ali3a3ea :ar*iDe%e3usei (e 7en3ru al 7ul3ului i*+erial. ;ra#ul a 2ene=i7ia3 (e ius Italicum6"6% :-a a=ir*a3 7 a7es3 +ri&ile%iu 6nse*na3 i-ar =i ='s3 a7'r(a3 6n7 (e la 6n3e*eiere 6"7. 1s3Di, +e 2aDa anal'%iil'r 7u al3e 7aDuri 7un's7u3e +re7u* #i a e&'lu9iei 3eri3'riale a 7'l'niei, se 7'nsi(er 7 'ra#ul &a =i +ri*i3 ius Italicum a2ia 6n 3i*+ul lui :e+3i*ius :e&erus 6"8, 7a ' 7'*+ensa9ie +en3ru +ier(erile 3eri3'riale su=eri3e. )eri3'riul a(*inis3ra3 (e 7'l'nia Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa a+are 7a ='ar3e 6n3ins #i ='ar3e i*+'r3an3, 7u+rinDSn( 3'3 7en3rul >a7iei :u+eri'r 6"9. )eri3'riul a3ri2ui3 7'l'niei +are s =i in7lus +'r3ul =lu&ial >ierna, 7ul'arul )i*i#Cerna, (e+resiunea $a9e%ului 7u &alea :3reiului, 7ursul *ijl'7iu al 5ure#ului, (e la 5i7ia la Fer*isara, &alea 1*+'iului in=eri'r (7u
41.

I% Piso: Al% &iaconescu: 3n 6I Con/%e$$o Inte%na9ionale 4i Epi/%aEia G%e&a e Latina N.oma: OW-XV settem?re OPPTQ: .oma: OPPP: p% OXL-OXT% 41% Kpinia "e p>n2 acum era c2 a"2ugarea numelui autohton Sarmi<egetusa su? 7a"rian in"ic2 o politic2 mai conciliant2 )a2 "e "acii 3nvin#i: c)% 7% &aicoviciu: &% Alicu: op# &it#: p% OL sq% 411 C% &aicoviciu: 3n A&ta:" H: OPLL: p% ORV] :a&%ea 1)-): p% PO% 414 !lpian: 4e &en$i1u$7 3n Di/e$ta L: OR: O: P% 417 :a&%ea 1)-): p% OHR] C% &aicoviciu: 3n RE 'I1 NOPTVQ: col% LOX] 7% &aicoviciu: &% Alicu: op# &it#: p% OL% 41< A%4evan 1))@: p% OOP% 41$ I% Piso: Le te%%itoi%e 4e la Colonia Sa%'i9e/etu$a: 3n Ep>e'"ap R: OPPR: p% LH-WX%

#++

i*+'r3an3ul a77es la *inele (e aur), &alea in=eri'ar a )Srna&el'r, 7ursul in=eri'r al :e2e#ului #i (e+resiunea 5ier7urea :i2iului. As3e +'si2il 7a 6n a7es3 &as3 3eri3'riu (i=eri3e +'r9iuni #i (i=eri9i pagi s nu =i a&u3 7'n3inui3a3e 3eri3'rial. ;ri7u*, (in a7es3 &as3 ansa*2lu se (es+rin(eau *i7ile 3eri3'rii a(*inis3ra3e (e %arniD'anele *ili3are au<iliare, D'na li*i3r'= 7as3rului le%i'nar (e la 1+ulu* #i prata legionis. Vas3ul 3eri3'riu 7'l'nial al :ar*iDe%e3usei s-a re(us *ul3 6n +eri'a(ele ur*3'are, (in el (es+rinDSn(u-se n'i civitates (e s3a3u3 ur2an. Napoca668. -u*ele -a+'7a es3e (a7i7, (ar 6n7 nu #3i* un(e se a=la a#eDarea (a7i7 +r'2a2il +e una (in 6nl9i*ile 6n7'njur3'are. Pri*a *en9iune e+i%ra=i7 a l'7ali39ii r'*ane -a+'7a (un vicus la a7ea (a3) (a3eaD (in anul 188 +. C@r.L es3e &'r2a (e milliarium-ul (Q2'rn 0il'*e3ri7R) (e la 1i3'n 661 7are *en9i'neaD 3ru+a (coh% I /lavia !lpia 7ispanorum milliaria c%.% equitata) 7e 7'ns3ruise 3r'ns'nul (ru*ului i*+erial 6n3re P'3aissa #i -a+'7aL a Potaissa Napocae mNiliaQ pNasumQ '% ?a -a+'7a 7er7e3rile ar@e'l'%i7e au sur+rins un ni&el 3i*+uriu 7u l'7uin9e (in le*n #i 7era*i7 a*es3e7a3, al3uri (e &ase r'*ane a+rSn( #i 7era*i7 n'ri7'-+ann'ni7 #i 7era*i7 (a7i7 lu7ra3 7u *Sna662H es3e &'r2a (e +ri*a l'7uire r'*an +e a7es3 a*+lasa*en3 6n a7eas3 7'*uni3a3e 7'l'ni#3ii n'ri7'+ann'ni au a&u3 un r'l i*+'r3an3-, i*e(ia3 (u+ 7u7erire (+eri'a(a +re*uni7i+al)663. Cer7e3rile ar@e'l'%i7e (in ul3i*ii ani au s7's 6n e&i(en9 s3ru73ura +'+ula9iei (e la 6n7e+u3urile Pr'&in7iei. Pe lSn% 7era*i7a #i al3e ar3e=a73e a(use sau =a2ri7a3e (e 7'l'ni#3i, a ='s3 (es7'+eri3 #i 7era*i7 (a7i7. 1u3'@3'nii erau, +rin ur*are, +reDen9i. :-a +u3u3 s3a2ili #i 'ri%inea un'ra (in3re 7'l'ni#3i. Cei *ai *ul9i &eneau (in +r'&in7iile '77i(en3ale 7u su2s3ra3 7el3i7, (in -'ri7u* #i Pann'nia, al9ii (in +r'&in7iile
44-

7% &aicoviciu: 3n "apo&a# Ge$&>i&>te eine% %C'i$&>en Sta4t in Da+ien: 3n A"RJ II: L: OPTT: p% POM-PVW] C% Pop: "apo&a7 i'po%tant &ent%e u%1ani$tiPue 4e la Da&ia !o%oli$$en$i$: 3n !olE4il I: p% LR sqq% 44# CIL III: OLXT% 44+ S% Coci# et alii: 3n A&ta:" HX^O: OPPR: p% LHR-LRX% 44. I1i4e': p% LHL%

#+.

2al7ani7e sau (in ;rien3. Pe a7e#3i (in ur* 6i 7un'a#3e* (a3'ri3 'n'*as3i7ii #i a (i&ini39il'r 7r'ra li se 6n7@inau. 5uni7i+iul -a+'7a (municipium Aelium 7a"rianum Napocensium) es3e 6n3e*eia3 (e $a(rian 664H 7e39enii sun3 6ns7ri#i 6n 3ri2ul Sergia, (in 7are =7ea +ar3e #i 6*+ra3ul +a3r'n al 'ra#ului. I*+'r3an9a 'ra#ului a 7res7u3 +rin s3a2ilirea re#e(in9ei +r'7ura3'rului +resi(ial al >a7iei P'r'lissensis. ;ra#ul (e&ine colonia (colonia Aurelia Napoca) 6n anii ('*niei lui 5ar7us 1urelius sau su2 C'**'(us66". >e la :e+3i*ius :e&erus +ri*e#3e ius Italicum666. -a+'7a a a&u3 ' in7in3 6n opus qua"ratum% ?'7aliDarea )orum-ului (a=la3 6n Pia9a Vnirii) +rin s+3urile ine(i3e e=e73ua3e 6n &e7in3a3ea 2iseri7ii :=. 5i@ail in(i7 =a+3ul 7 el era 7u+rins 6n 3rei*ea 7en3ral a a<ului n'r(-su( al +lanului #i 6n a7es3 7aD 3i+ul ur2anis3i7 es3e +er=e73 7'%n's7i2il. Un3re Di(uri -a+'7a r'*an *sura 38 (e @a, (ar se 6n3in(ea #i 6n a=ara l'r. ?a 6n7e+u3ul anil'r 98 s-au e=e73ua3 7er7e3ri ar@e'l'%i7e 6n Pia9a 5uDeului #i 6n 7'l9ul +ar7ului Cara%iale 7u s3r. V. >eleuH es3e +en3ru +ri*a (a3 7Sn( 7u '7aDia un'r lu7rri 7u s7'+ e(ili3ar s-a 3re7u3 la (eD&elirea 6n su+ra=a9 #i 7er7e3area s3ra3i%ra=i7 a ruinel'r 'ra#ului r'*an. )eri3'riul 'ra#ului -a+'7a 7u+rin(ea ' *are +ar3e a >a7iei n'r(i7e, un(e se a=lau nu*er'ase a#eDri *ai *i7i #i villae rusticae, a(i7 =er*e ale +r'+rie3aril'r 6ns3ri9i. Cele *ai 7un's7u3e &ile (in 3eri3'riul na+'7ens sun3, (a3'ri3 7er7e3ril'r ar@e'l'%i7e, 7ele (e la C@in3eni #i Ciu*=aia. -a+'7a a ='s3, (a3'ri3 +u3erii sale e7'n'*i7e, 7el *ai *are #i *ai +r's+er 'ra# (in >a7ia P'r'lissensis. Cu +ri&ire la 3eri3'riul na+'7ens667, li*i3a sa su(i7 +are a =i +e 7ul*ea Celea7ului. :+re su(-&es3 -a+'7a s3+Snea +r'2a2il &alea :'*e#ului 5i7. :+re su( es3 @'3arul (in3re -a+'7a #i P'3aissa +'a3e s =i 3re7u3 +e la 1i3'n-4e(iu #i :'+'ru (e CS*+ie.
44% 441

7% &aicoviciu: 3n A"RJ II: L: OPTT: p% PXO% I1i4e': p% PXR% 444 !lpianus: Di/e$ta L: OR: O: P% 447 A%4evan 1))@%

#+%

:+re n'r(-&es3 3eri3'riul -a+'7ii nu +u3ea s =i (e+#i3 7u*+na a+el'r (in3re 2aDinul :'*e#ului 5i7 #i 7el al 1l*a#ului. :+re n'r( 3eri3'riul na+'7ens +u3ea s =i 6n%l'2a3 3'a3 &alea :'*e#ului 5i7. Vn(e&a 6n +reaj*a 7'n=luen9ei 7el'r ('u :'*e#uri se +u3eau 6n&e7ina 3eri3'riile 7el'r ('u 'ra#e &e7ine, -a+'7a #i P'r'lissu*. &ro?eta668. As3e, =r 6n('ial, +ri*a a#eDare r'*an (in >a7ia. 1+ari9ia ei es3e 7'n(i9i'na3 (e 7as3rul r'*an (e ai7i #i (e +'(ul 7'ns3rui3 (e )raian. Ps3rarea 7as3rului 6n =un79iune +e 3'a3 (ura3a s3+Snirii r'*ane, 7a #i +r's+eri3a3ea re*ar7a2il a 'ra#ului, 7'n3raDi7 ' (eDa=e73are a +'(ului 6n7e+Sn( 7u ('*nia lui )raian 669. :3ru73uri ale l'7uirii ur2ane au ='s3 sur+rinse +e ' su+ra=a9 *are, 77a. "1 @a, (eli*i3a3 (e ' ='r3i=i7a9ie +'li%'nal 678. 17eas3 in7in3 se s+rijin +e >unre #i 6n7'nj'ar (in 3rei +r9i 7as3rul. -u se 7un'a#3e ni*i7 (es+re 3ra*a s3ra(al a 'ra#ului. ?'7uirea 7i&il (e la >r'2e3a 3re2uie s =i a+ru3 '(a3 7u 7as3rul, =iin( &'r2a (e7i (e un vicus *ili3ar. :i3uarea 3'+'%ra=i7 a 'ra#ului r'*an a3es3 7 el nu s-a +u3u3 ='r*a (e7S3 (in *ai &e7@iul vicus *ili3ar, al 7rui a*+lasa*en3 6l 7u+rin(e 6n s3ru73ura sa. >r'2e3a es3e un municipium Aelium671, (e7i 6#i (a3'reaD s3a3u3ul +ri&ile%ia3 6*+ra3ului $a(rianH nu*ele '=i7ial al 'ra#ului era municipium Aelium 7a"rianum &ro?etense . Un3ru7S3 e<is3 a3es3ri e+i%ra=i7e ale unei colonia Septimia, es3e 7er3 7 'ra#ul a77e(e la ran%ul (e 7'l'nie 6n 3i*+ul lui :e+3i*ius :e&erus. ;ra#ul a ='s3 un 6n=l'ri3'r 7en3ru 7'*er7ial. Pr's+eri3a3ea >r'2e3ei s-a (a3'ra3, 6n *'( s+e7ial, 3ra=i7ului =lu&ial #i si3urii 'ra#ului la 7'n=luen9a un'r i*+'r3an3e ar3ere (e 7'*uni7a9ie. )eri3'riul >r'2e3ei 7u+rin(ea 3'3 s+a9iul (in3re >unre #i )Sr%u Biu, (e-a lun%ul (ru*ului r'*an 7e (u7ea s+re +asul VSl7an 672. Un s7@i*2, rari3a3ea &es3i%iil'r r'*ane la su(-es3 (e linia >r'2e3a
44< 44$

M% &avi"escu: D%o1eta n $e&olele I8VII e#n#: Craiova: OPWM% u4o% 1),@: p% LT% 47&oina ;enea: 3n A&ta:" OV: OPTT: p% OHP-OVO% 47# M% &avi"escu: op# &it#: p% PW% 47+ ,h% Popilian: 3n A%>Olt L: p% RV-LH%

#+1

,u*2e#3i su%ereaD 7 3eri3'riul *uni7i+al al >r'2e3ei nu se *ai 6n3in(ea *ul3 6n a7eas3 (ire79ie. .omula673% 1#eDarea r'*an es3e si3ua3 +e *alul (re+3 al ;l3ului in=eri'r (aDi 4e#7a, ju(. ;l3). -u a&e* (a3e 7er3e (es+re e&'lu9ia s3a3u3ului juri(i7 al 'ra#ului. ; ins7ri+9ie (in ;es7us *en9i'neaD 4'*ula 7a *un7i+iu 6n 3i*+ul lui 1n3'ninus Pius, 6*+ra3 7are n-a =7u3 (e7S3 ='ar3e +u9ine +r'*'&ri *uni7i+ale 674. 4'*ula a (e&eni3 *uni7i+iu, (u+ 3'a3e +r'2a2ili39ile, 6n 3i*+ul lui $a(rian, (a7 lu* 6n 7'nsi(erare 7 la 7rearea >a7iei In=eri'r nu e<is3a ni7i un 'ra# (e (re+3 r'*an +e 3eri3'riul n'ii +r'&in7ii 67". 1#eDarea +are s =i (e*ara3 %reu. Ca+3ul 7 'ra#ul a 7un's7u3 (i=i7ul39i =inan7iare seri'ase es3e 7'n=ir*a3 (e +reDen9a unui curator 7Sn(&a 6nain3e (e rD2'aiele *ar7'**ani7e 676. ?a anul 248 +. C@r. 4'*ula es3e 7u 7er3i3u(ine colonia. A<+resia colonia sua nu +er*i3e (a3area a7es3ei +r'*'&ri 6n anii lui Cili+ 1ra2ul, 7i 7'nse*neaD ('ar %rija (e'se2i3 a 6*+ra3ului +en3ru %reu 6n7er7a3ul 'ra#677. As3e +r'2a2il 7 +r'*'&area 4'*ulei la ran% 7'l'nial s se =i +e3re7u3 6n 3i*+ul lui :e+3i*ius :e&erus 678. 4'*ula a a&u3 ' in7in3 +'li%'nal (e +ia3r, +re7is (a3a3 la a. 248 +. C@r. )eri3'riul r'*ulens es3e +u9in 7un's7u3. Al 3re2uie s =i 7u+rins, 6n +rin7i+al, D'na (in3re ;l3 #i Biu un(e se 7'n7en3reaD *ai *ul3e villae rusticae% Un se7'lul III +. C@r., 3eri3'riul 4'*ulei se 6n&e7ina la su( 7u territorium Suci"avense ((es+rins, +r'2a2il, (in3r-un 3eri3'riu r'*ulens ini9ial *ai e<3ins)679. Ani%*a3i7a colonia Malvensis ' a ('us+reDe7ea a#eDare (e s3a3u3 ur2an 6n >a7iaw- a s3Srni3 ' a+ri% 7'n3r'&ers 7u +ri&ire la e<is3en9a #i l'7aliDarea a7es3ui 'ra# (e ran% 7'l'nial 688. >. )u('r i(en3i=i7a 5al&a 7u 4'*ula, 6n 3i*+ 7e al9ii (a(e+9ii 3eDei
47. 47%

&% Tu"or: Ro'ula: ;ucure#ti: OPLW] C%M% T2tulea: Ro'ula8:alva: ;ucure#ti: OPPV% u4o% 1),@: p% OWP sq% 471 :a&%ea 1)-)7 p% LM] C%C% Petolescu: 3n SCIVA HV: OPWH: O: p% RM sq] .% Ar"evan: 3n A&ta:" XO: OPWV: p% OML% 474 C%C% Petolescu: 3n SCIVA HV: OPWH: O: p% VP% 477 u4o% 1),@: p% OWP% 47< &% Tu"or: Cr% M% 1l2"escu: 3n Apulu' OM: OPTX: p% OWH-OWL] u4o% 1),@: p% OWP% 47$ &% Tu"or: Su&i4ava: Craiova: OPTV: p% VP-LM%

#+4

Q2n9eneR C. Pa3s7@, C. >ai7'&i7iu #i $. >ai7'&i7iu-, (u+ 7are 5al&a #i (e7i #i >a7ia 5al&ansis s-ar =i a=la3 6n ,ana3) ' 7'nsi(er un 'ra# a+ar3e, 6n7 nei(en3i=i7a3 +e 3eren. C.C. Pe3'les7u, 7are ( #i ' n'u in3er+re3are 7un's7u3ei ins7ri+9ii (e la >en3a, a 7lari=i7a3 +r'2le*a, 6n sensul 7 ins7ri+9ia (e la $is+alis *en9i'neaD ('ar un 'ra# 4'*ula (in +r'&in7ia >a7ia 5al&ensis681. Apulum. :i3ua3 la 7'n=luen9a rSului 1*+'i 7u 5ure#ul, 1+ulu* es3e si3ul ar@e'l'%i7 7el *ai *are (in >a7ia r'*an #i unul (in3re 7ele *ai 6n3inse (in 3'3 I*+eriul 682. ?a 1+ulu* au =un79i'na3 un 7as3ru le%i'nar 7u 7ana2ele a=eren3e, +re3'riul %u&erna3'rului 7el'r )rei >a7ii (praetorium consularis), +re7u* #i ('u 'ra#e r'*ane (is3in73e683. 4'lul ar*a3ei 6n ='r*area a%l'*era9iei r'*ane (e la 1+ulu* a+are 7a ='ar3e i*+'r3an3. PreDen9a le%iunii a 7rea3 a#eDarea 7i&il a=eren3 (cana?ae) #i a i*+ulsi'na3 (e7isi& &ia9a e7'n'*i7 (in D'n684. CurSn( s-au a(u%a3 i*+'r3an9a e7'n'*i7 #i 7'*er7ial a &ii 5ure#ului, (ru*ul i*+erial 7e 3ra&ersa >a7ia #i e<+l'a3rile auri=ere (in 1+useni. 1*+lasa*en3ul 7as3rului le%iunii !III Fe*ina se a=l 6n +ar3ea (e sus a 'ra#ului, +e +la3'ul QCe3a3eR. Cana2ele le%iunii, a3es3a3e #i e+i%ra=i7 3re2uie s se =i e<3ins 6n jurul 7as3rului, 6n(e'se2i 6n +ar3ea (e n'r(-es3. ?a es3 (e 7as3ru a ='s3 i(en3i=i7a3 praetorium consularis se(iul %u&erna3'rului #i al a(*inis3ra9iei +r'&in7iale68". ?a 1+ulu*, +rin7i+alul 7en3ru *ili3ar, e7'n'*i7 #i a(*inis3ra3i& al Pr'&in7iei, 6n3Slni* ' (uali3a3e ur2an. Vn 'ra# r'*an a a+ru3 7@iar +e *alul 5ure#ului, 6n 7ar3ierul Par3'# (5ure#-P'r3) (e as3Di. Cer7e3rile ar@e'l'%i7e i-au
4<-

C% &aicoviciu: 7% &aicoviciu: 3n A&ta:" V: OPLT: p% TP-WH] :a&%ea 1)-)7 p%LT-LP: OHX sq] u4o% 1),@: p% ORP-OLO: OWW-OPV] /% 1ittingho)): 3n A&ta:" L: OPLP: p% OHO-OVT] 7% +ol)): 3n A&ta:" OX: OPTR: p% OHPORX] C%C% Petolescu: 3n SCIVA HW: OPWT: O: p% XH-HX% 4<# C%C% Petolescu: Colonia :alven$i$: 3n SCIVA HW: OPWT: O: p% XR-XW% 4<+ Al% &iaconescu: I% Piso: 3n !olE4il I: p% TM-TH #i TW N)ig% HQ% 4<. I1i4e'# 4<% :a&%ea 1)-): p% OWM-XMO% 4<1 !i$o 1))3: p% HT cu nota VL: p% WP-PM cu nota HX% Planul +rae3'riu*-ului: c)% I% Piso: 3n Ca%nuntu' Ma>%1u&> OPPH-OPPV: p% XMR: )ig% X%

#+7

+re7iDa3 (i*ensiunile ini9iale (77a. 1888 < 488 *) #i ='r*a (re+3un%@iular 3i+i7 +en3ru a#eDri (e 7'l'ni#3i. Pare s =i a&u3 ' 3ra* s3ra(al 'r3'%'nal. ;ra#ul s-a e<3ins s+re su( #i es3, 7+3Sn( #i ' n'u in7in3 (77a. 1"88 < "88 *) 686. 17eas3 a#eDare 7i&il a ='s3 +ri*a 7are a ajuns la ran% *uni7i+al (7'n&en9i'nal nu*i3 1+ulu* I). 1#eDarea 7i&il (in Par3'# ns7u3 +rin 7'l'niDare- era le%a3 6n +ri*ul rSn( (e '%'arele =er3ile 6*+r9i3e 7'l'ni#3il'r, (e a73i&i39ile 7'*er7iale #i +'r3uare (e +e &alea 5ure#ului, +re7u* #i (e e<+l'a3rile auri=ere (in 1+useni 687. Ini9ial, a#eDarea 7i&il (in Par3'# (pagus Apulensis) a*+lasa3 la ' (is3an9 (e ' leuga (2, 222 0*) (e 7as3rul le%i'nar- a ='s3 un pagus al :ar*iDe%e3useiH 7e39enii 'ra#ului 1+ulu* I erau 6ns7ri#i 6n 3ri2ul Pa+iria 6n 7are era 6ns7ris #i )raian7a #i 7e39enii :ar*iDe%e3usei688. Pagus Apulensis a (e&eni3 municipium Aurelium Apulense, +r'*'&area *uni7i+al (a3'rSn(u-se 6*+ra3ului 5ar7us 1urelius689. CurSn(, 6n 3i*+ul lui C'**'(us, 'ra#ul 1+ulu* I (e&ine ' Colonia Aurelia698% ?a 6n7e+u3ul se7'lului III 'ra#ul 2ene=i7ia #i (e ius Italicum691. 17eas3 Colonia Aurelia ('2Sn(e#3e 6n 3i*+ul 6*+ra3ului )re2'nianus Fallus e+i3e3ul (e ChrBsopolis (Q'ra# al auruluiR), 7are i se 7u&enea (a3'ri3 r'lului eli3ei a+ulense 6n a73i&i3a3ea *inier (in 1+useni #i 6n 7'*er9ul 7u aur 692. Pe (e al3 +ar3e, 7'n=erirea e+i3e3ului ChrBsopolis 'ra#ului 1+ulu* I (en'3 #i ' anu*i3 e*ula9ie 6n3ru 'n'ruri #i 3i3luri *uni7i+ale, +re7u* #i ' ri&ali3a3e 7u :ar*iDe%e3usa693, 7are nu (e*ul3 (e&enise Metropolis. Cel (e-al ('ilea 'ra#, 1+ulu* II, es3e municipium Septimium, 7rea3 (e :e+3i*ius :e&erus, 6*+ra3ul 7are a7'r( a7ela#i s3a3u3 *uni7i+al a#eDrii (e la P'3aissa, lSn% 7ellal3 7as3ru le%i'nar (in
4<4 4<7

Al% &iaconescu: I% Piso: 3n !olE4il I: p% LT-TM #i TP N)ig% VQ% I1i4e': p% TM-TX% 4<< +% -u?itscheC, I'pe%iu' Ro'anu' t%i1uti' 4i$&%iptu': +ien: OWWP: p% XXP-XHM% 4<$ Al% &iaconescu: I% Piso: 3n !olE4il I: p% LT% 4$CIL III: PWL \ IDR: III^R: OXM N"ata?il2 3n OWM p% Chr%Q% 4$# !lpian: Di/e$ta L: OR: O: P% 4$+ Al% Popa: I% Al% Al"ea: 3n Apulu' OM: OPTX: p% XOO-XXM% 4$. A%4evan 1))@: p% VP%

#+<

>a7ia. 1+ulu* II, si3ua3 6n &e7in3a3ea ne*ijl'7i3 a 7as3rului le%iunii !III Fe*ina694, a77e(e la s3a3u3 *uni7i+al, 6n(a3 (u+ 7u7erirea +u3erii (e 73re :e+3i*ius :e&erus 69". 5sura lua3 (e :e&erus era *ai %eneral #i ur*rea s rs+l3eas7 =i(eli3a3ea le%iunil'r 7are-l sus9inuser 6n lu+3a +en3ru 3r'n 696. Municipium Septimium Apulense, 7a #i al3e 'ra#e 7rea3e (e :e+3i*ius :e&erus, se a=l +e 3eri3'riul a(*inis3ra3 (e ar*a3, 6n i*e(ia3a &e7in3a3e a 7as3rului le%i'nar (intra leugam)697. 1+ulu* II a (is+us (e ' in7in3 re73an%ular (e +ia3r, 6nl9a3 (u+ 7'n=erirea s3a3u3ului *uni7i+al. :-a 7reDu3 7 (u+ a+ari9ia 7elui (e-al ('ilea 'ra# r'*an, 7ana2ele le%iunii 6#i 6n7e3eaD e<is3en9a. :ursele e+i%ra=i7e e<is3en3e as3Di ('&e(es7 6ns 7'n3inuarea e<is3en9ei 7ana2el'r #i (u+ a+ari9ia *uni7i+iului se+3i*ian698. -u se 7un'a#3e 7u 7er3i3u(ine e&'lu9ia ul3eri'ar a *uni7i+iului se+3i*ian. Vni7a ins7ri+9ie 7are *en9i'neaD ' colonia nova la 1+ulu* (a3eaD (in 3i*+ul 6*+ra3ului >e7ius 699. :-a a=ir*a3 7 ea ('&e(e#3e ri(i7area *uni7i+iului se+3i*ian la ran% 7'l'nial su2 6*+ra3ul >e7ius788. 5ai n'u, se +resu+une 7 ar +u3ea =i &'r2a ('ar (e ' re=a7ere a 7'l'niei (eja e<is3en3e, Colonia Aurelia781. C'r*ularea ne'2i#nui3 (colonia nova) #i anu*i3e 3rs3uri ale +'li3i7ii lui >e7ius 6n Pr'&in7ie in3er&en9ia salu3ar a 6*+ra3ului +en3ru >a7ia la 2"8 +. C@r.- =a7 &er'si*il +ri*a in3er+re3are 782. Un3re 1+ulu* I #i 1+ulu* II e<is3a un s+a9iul &as3 '7u+a3 (e 6n*'r*Sn3ri (ne7r'+'lele 7el'r ('u 'ra#e)H 3'7*ai +reDen9a l'r &a =i 6*+ie(i7a3 uni=i7area 7el'r ('u nu7lee ur2ane 6n3r-' sin%ur civitas. Cire#3e, e<is3en9a 7'n3e*+'ran a ('u a#eDri 7u
4$%

Pentru pro?lem2: a se ve"ea /r% 1ittingho)): Stu4ien 9u% eu%opBi$&>en Vo%8 un4 F%K>/e$&>i&>te: Neum@ster: OPLW: p% OHT-OHW% 4$1 Al% &iaconescu: I% Piso: op# &it#: p% TO-TX: TW: )ig% H% 4$4 I% Piso: 3n A&>e L: OPPO: p% ORL-OLM% 4$7 I1i4e': p% ORL% 4$< Al% &iaconescu: I% Piso: op# &it#: p% TO sq% 4$$ CIL: III: OOTL \ ILS ROV \ IDR: III^R: VHO% 7-C% &aicoviciu: 3n SCIV O: OPRM: X: p% XXT sq% 7-# Al% &iaconescu: I% Piso: op# &it#: p% LT: nota OV% 7-+ A%4evan 1))@7 p% RM%

#+$

s3a3u3 juri(i7 (i=eri3 +resu+une (eli*i3area l'r +'*erial, (eli*i3area ne7r'+'lel'r #i (eli*i3area 3eri3'riil'r l'r. )'3'(a3, territoria 7el'r ('u 'ra#e a+ulense 3re2uie s =i ='s3 (eli*i3a3e (e 3eri3'riul le%iunii !III Fe*ina. >e&enin( municipium Aurelium Apulense, 1+ulu* I +ri*e#3e #i un 3eri3'riu +r'+riu 7are 7'ns3a 6n +rin7i+al (in3r-' +ar3e a 3eri3'riului 7'l'niei :ar*iDe%e3usa (in 7are se (es+rinsese. 1jun%Sn( a+'i Colonia Aurelia, 'ra#ul a+ulens +u3ea s =i +s3ra3 a7ela#i 3eri3'riu. Colonia Aurelia a 7'n3inua3 s =ie un 'ra# +r's+er #i (ina*i7, 7eea 7e sus9ine i(eea unui 3eri3'riu *uni7i+al 7'nsi(era2il783. :+re n'r( 3eri3'riul 1+ulu* I 6n%l'2a ' su+ra=a9 7are se 6n3in(ea +Sn 73re ,ru7la (1iu(). :+re su(-&es3, 3eri3'riul a+ulens 3re2uie s =i 7u+rins a#eDrile (in &alea 5ure#ului, +Sn +rin (re+3ul Fer*isarei. ?a su( (e 5ure#, 3eri3'riul a+ulens 6n%l'2a D'na (in3re :e2e# #i Fu#3eri9a, 7u nu*er'ase villae rusticae, +re7u* #i a#eDrile (e +e 7ursul in=eri'r al )Srna&el'r, in7lusi& *arele 7en3ru 7era*i7 (e la 5i7sasa. ?a 6n7e+u3ul se7'lului III +. C@r., '(a3 7u 7'ns3i3uirea *uni7i+iil'r se+3i*iene 1+ulu* II #i 1*+elu*, Colonia Aurelia Apulensis 3re2uie s =i +ier(u3 ' +ar3e (in 3eri3'riu 6n =a&'area a7es3'ra (in ur*. >e'7a*(a3 li+ses7 ins7ri+9iile 7are s +er*i3 (is'7ierea 3eri3'riului 7are *uni7i+iului Septimium Apulense (e 7el al Coloniei Aurelia. :e +resu+une 7 3eri3'riul *uni7i+iului se+3i*ian (1+ulu* II) se +u3ea 6n3in(e +es3e &e7@ile +'sesiuni ale 7'l'niei 1urelia 1+ulensis si3ua3e la n'r( (e 'ra#, 6n &alea 5ure#ului, 7u+rinDSn( #i 7ursul in=eri'r al )Srna&el'r. ;ri7u*, nu*rul re(us (e ins7ri+9ii re=eri3'are la eli3a *uni7i+iului se+3i*ian (en'3 un 3eri3'riu *ai res3rSns #i *ai +u9in 2'%a3784. Potaissa78". 1#eDarea r'*an (vicus) e<is3a 7u 7er3i3u(ine 6n7 (in +ri*ii ani (e e<is3en9 ai Pr'&in7ieiL P'3aissa e *en9i'na3 +e miliarium-ul (Q2'rn 0il'*e3ri7R) (e la 1i3'n (CIL, III, 1627)786,
7-. 7-%

A%4evan 1))@: p% WO-WH% I1i4e'# 7-1 M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV% 7-4 I% +inCler, 3n !otai$$a H: OPWX: p% WM-WV%

#.-

+re7u* #i 6n lis3a Q'ra#el'rR lui P3'le*eu, =7Sn( +ar3e (e la 6n7e+u3ul +r'&in7iei (in a#eDrile (e +e itineraria. 1icus-ul r'*an P'3aissa a ='s3 l'7aliDa3 +e >ealul ZSnel'r #i s+re n'r( #i n'r(-es3, 6n &alea :Sn(ului787. -u se 7un'a#3e s3a3u3ul a7es3ei l'7ali39i. A +'si2il s =i ='s3 ' a#eDare (e 7'l'ni#3i (e 7'n(i9ie +ere%rin, a#a 7u* se 7un's7 #i al3ele, *ai ales 6n su(-es3ul )ransil&aniei 788. A&eni*en3ul 7are a i*+ulsi'na3 sensi2il (eD&'l3area a#eDrii (e la P'3aissa 6nain3e (e s'sirea le%iunii V 5a7e('ni7a- a ='s3 s3a2ilirea 7'l'ni#3il'r 7e39eni r'*ani (al ('ilea nu7leu (e &ia9 r'*an la P'3aissa) 6n i*e(ia3a &e7in3a3e a +'(ului (e +es3e 1rie#, lSn% (ru*ul i*+erial789. ?ui $er7ules #i )errei 5a3er le sun3 6n7@ina3e ('u al3are &'3i&e (e 73re cives .omani, +rin in3er*e(iul 7'n(u73'ril'r a7es3ei 7'*uni39i, 7ei ('i magistri :a3rianus #i >e7u*us (>e7i*us)718. Cives .omani 'r%aniDa9i, +r'2a2il, 6n3r-un conventus civium .omanorum- ='r*eaD ' 7'*uni3a3e (is73in73 (e vicus-ul e<is3en3. >e7isi& +en3ru e&'lu9ia P'3aissei a ='s3 s3a2ilirea ai7i a le%iunii V 5a7re('ni7a +e la 168E169 +. C@r. 711. P'3aissa (e&ine 7urSn( un Q'ra# 3i+i7 *ili3arR. -i7i ' al3 l'7ali3a3e (in >a7ia nu a ='s3 a3S3 (e *ar7a3 6n e&'lu9ia sa (e ele*en3ul *ili3ar. 1r*a3a a a&u3 un a+'r3 (e7isi& la 3rans='r*area vicus-ul 6n 'ra#, +rin e(i=i7iile 6nl9a3e, i*+unSn( ='r*ele ar@i3e73urale r'*ane #i in3r'(u7Sn( ele*en3ele (e 7'n='r3 ur2an. ?a P'3aissa ele*en3ul *ili3ar a+are *ul3 *ai +re%nan3 (e7S3 6n al3e 7'*uni39iH ai7i *ili3arii #i &e3eranii se i*+un 6n &ia9a s'7ial, e7'ni*i7 #i 7@iar 7ul3uralH un anu*e aer Q7aD'nR 6n&luie *ul3e (in as+e73ele &ie9ii 7'3i(iene (e la P'3aissa712. >u+ ri(i7area 7as3rului le%i'nar D'nele (e l'7ui3 6n P'3aissa se e<3in(, '7u+Sn( 3erenurile si3ua3e s+re su( #i su(-es3 (e
7-7 7-<

M% ;2r?ulescu: Ana C2tina#: 3n !olE4il I: p% RV #i LV N)ig% OO-OXQ% I% Mitro)an: 3n A&ta:" OW: OPWO: p% PP-OOM% 7-$ M% ;2r?ulescu: Ana C2tina#: op# &it#: p% RM-RR% 7#M% ;2r?ulescu: Ana C2tina#: 3n Ep>e'"ap X: OPPX: p% OOH-OOV: nr% H-V \ AV OPPX: OVLW-OVLP] ii4e': 3n !olE4il I: p% RM: nr% H-V% 7## ;2r?ulescu: Le/V:a&: p% XHsq% 7#+ M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% VM-VO%

#.#

7as3ru. Planul P'3aissei (in +ri*a ju*3a3e a se7'lului III +reDin3 si*ili3u(ini e&i(en3e 7u si3ua9ia (e la 1+ulu*, a3S3 6n +'Di9ia D'nel'r 7i&ile =a9 (e 7as3rul le%i'nar (s+re su( #i es3), 7S3 #i 6n si3uarea 7as3rului =a9 (e rSu, 1rie#, res+e73i& 5ure#713. :e+3i*ius :e&erus ri(i7 P'3aissa la ran% (e 'ra# -+r'2a2il nu 6nain3e (e 197714, anul 3er*inrii rD2'aiel'r 7i&ile- rs+l3in( as3=el =i(eli3a3ea le%iunii V 5a7e('ni7a. Ka+3e ins7ri+9ii a3es3 7ali3a3ea (e municipium Septimium Potaissense] *uni7i+iul se+3i*ian a ='s3 l'7aliDa3 6n D'na 7u 7ele *ai 2'%a3e &es3i%ii ar@e'l'%i7e, D'n 7u+rins 6n3re +an3ele es3i7e ale >ealului ZSnel'r, Valea :Sn(ului #i 1rie#71". ?a ' (a3 ul3eri'ar 'ra#ul a77e(e la ran%ul (e colonia. Pr'2le*a 7'l'niei P'3aissa a sus7i3a3 *ai *ul3e in3er+re3ri. C'n='r* 7un's7u3ei rela3ri a lui Vl+ianus ( Patavissensium vicus: qui a "ivo Severo ius coloniae impetravit)716, vicus P'3aissa a +ri*i3 (e la :e+3i*ius :e&erus a3S3 ran%ul (e colonia 7S3 i*+'r3an3ul +ri&ile%iu (e ius Italicum. -u es3e li*+e(e 7e se 6n9ele%e +rin Patavissensium vicus (un sa3, 7ana2ele sau un 7ar3ierw). )e're3i7, colonia 3re2uie s =i ='s3 an3eri'r municipium, (ar municipium Septimium Potaissense e a3es3a3 #i su2 Cara7alla, (e7i +'a3e 7 nu *uni7i+iul a (e&eni3 colonia. P'rnin( (e la +re*isa unei (uali39i a(*inis3ra3i&e (' (uali3a3e a l'7uirii 7i&ile 7a #i la 1+ulu*) an3eri'ar lui :e+3i*ius :e&erus, 7'n(u73'rul 7er7e3ril'r ar@e'l'%i7e (e la P'3aissa a a&ansa3 i+'3eDa unei +'si2ile (uali39i ur2aneL a(i7, al3uri (e *uni7i+iul se+3i*ian (e lSn% +'(ul (e +es3e 1rie#, ' colonia si3ua3 +e un al3 a*+lasa*en3, la &es3 (e 7as3ru le%i'nar 717. Cu al3e 7u&in3e un municipium 6n3e*eia3 (e :e+3i*ius :e&erus, 7are-#i 7'n3inu e<is3en9a #i (u+ a7es3a 7u a7ela#i nu*e ( municipium Septimium Potaissense) #i ' colonia 6n=iin9a3 3'3 (e :e+3i*ius :e&erus, a3es3a3 (e Vl+ian #i (' (a3) e+i%ra=i7. A<is3en9a a ('u D'ne *ari +en3ru
7#. 7#%

I1i4e': p% VO% Pentru "atare: a se ve"ea I% Piso: 3n A&>e L: OPPO: p% ORL: nota OXR% 7#1 M% ;2r?ulescu: !otai$$a###: OPPV: p% VV N)ig% PQ [ VR% 7#4 !lpian: 4e &en$i1u$: 3n Di/e$ta L: OR: O: P% 7#7 M% ;2r?ulescu: 3n Ep>e'"ap X: OPPX: p% OXH sq%

#.+

6n*'r*Sn3ri (ne7r'+'la &es3i7, +e (ealurile ZSnel'r #i Kuia, #i ne7r'+'la su(i7, 6n (rea+3a 1rie#ului 718) es3e un in(i7iu 6n =a&'area a7es3ei +'si2ili39i. P'3ri&i3 unei al3e in3er+re3ri, 7are a(*i3e #i ea +'si2ili3a3ea e<is3en9ei unei (uali39i ur2ane, vicus-ul ar =i (e&eni3 colonia, iar 7ana2ele le%iunii municipium Septimium719. Un s=Sr#i3, +'3ri&i3 unei al3e in3er+re3ri, ar =i +'si2il s a&e* (e a =a7e nu 7u ' (uali3a3e ur2an 7i ('ar 7u ' ra+i( +r'*'&are a *uni7i+iului +'3aissens la ran%ul (e colonia +en3ru 7a, +rin ius Italicum, :e+3i*ius :e&erus -7are 7rease a&an3aje si*ilare le%iunii !III Fe*ina- s +'a3 re7'*+ensa =i(eli3a3ea +'li3i7 a le%iunii V 5a7e('ni7a728. )eri3'riul a3ri2ui3 n'ului *uni7i+iu 3re2uie s se =i ='r*a3 6n a=ara 3erenuril'r nu +rea 6n3inse- r*ase 6n ='l'sin9a le%iunii V 5a7e('ni7a (prata legionis)721. :+re n'r( 3eri3'riul 'ra#ului +'3aissens722 +are a =i (eli*i3a3 (e 7ul*ea Celea7ului. Un D'na 1i3'n-4e(iu 3eri3'riul *uni7i+al +'3aissens se 6n&e7ina 7u 7el na+'7ens. :+re su(, 3eri3'riul P'3aissei 6n%l'2a #i *alul (re+3 al 1rie#ului. ?i*i3a su(i7 a 3eri3'riului P'3aissei, #i i*+li7i3 a +r'&in7iei >a7ia P'r'lissensis, se a=la la su( (e 7ursul 1rie#ului, +r'2a2il la 7u*+na a+el'r 6n3re 1rie# #i 5ure#. -u se 7un's7 7u 7er3i3u(ine li*i3ele es3i7e ale 3eri3'riului +'3aissens. )eri3'riul 'ra#ului &a =i 6n%l'2a3 #i unele a#eDri *ai %ru+a3e (in D'na )ri3eni :'+'ru (e CS*+ie #i 7ele (e +e 7ursul 5ure#ului *ijl'7iu 7a* 6n3re F@eja ?u(u# #i Ci+u. :+re &es3, P'3aissa &a =i s3+Sni3 &alea 1rie#ului ('ar +Sn la &rsarea a+ei Ierii. >e al3=el, =r'n3iera 6n3re >a7ia :u+eri'r #i >a7ia In=eri'r se &a a=la3 6n a7eas3 D'n un(e&a +e 7u*+na a+el'r 6n3re 1rie#ul in=eri'r #i 2aDinul Ierii D'na auri=er r*SnSn( 6n3r-un (is3ri73 *inier 6n%l'2a3 >a7iei :u+eri'r723.
7#< 7#$

I4e'7 !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% WV sqq% C%C% Petolescu: 3n Revi$ta i$to%i&0 X: OPPO: H-V: p% XXV sq% 7+A%4evan 1))@: p% LM sq% 7+# M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: OPPV: p% OXO sq estimea<2 teritoriul economic al legiunii la cca% LMM Cml% 7++ I1i4e': p% OXX-OXH% 7+. A%4evan 1))@: p% WV-WL%

#..

Porolissum724. :i3ua3 la e<3re*i3a3ea n'r(i7 a +r'&in7iei >a7ia 6n P'ar3a 5ese#ului-, P'r'lissu*, 7en3rul unui 6n3re% sis3e* (e ='r3i=i7a9ii (e %rani9, a re+reDen3a3 *ereu ' *are %arniD'an, ='ar3e i*+'r3an3 6n 7a(rul sis3e*ului (e=ensi& al +r'&in7iei72". P'r'lissu* a 2ene=i7ia3 (in +lin (e +'Di9ia sa ='ar3e i*+'r3an3, a3S3 (in +un73 (e &e(ere s3ra3e%i7, 7S3 #i 7'*er7ial. 1#eDarea 7i&il (in jurul 7as3rului 6n3ins 6*+rejurul 7as3rului *are (e +e P'*e3 7el +u9in +e 3rei la3uri, &es3, su( #i es3- 3re2uie s =i a+ru3 7a un vicus *ili3ar726. 1r*a3a a ju7a3 un r'l esen9ial 6n a+ari9ia #i (eD&'l3area a7es3ei a%l'*era9ii. 4'lul ar*a3ei n-a ='s3 6ns e<7lusi&H 7'*er9ul, ='ar3e i*+'r3an3 la P'r'lissu* a in=luen9a3 7el +u9in 6n *sur e%al &ia9a a#eDrii727. P'r'lissu* municpium Septimium- a ('2Sn(i3 s3a3u3ul *uni7i+al su2 :e+3i*ius :e&erus ( res pu?lica municipii Septimii Porolissensium)728. ;ra#ul se a=l 3'3 6n a+r'+ierea 7as3rului *are (e +e P'*e3, (ar nu se #3ie (a7 6n3re%ul vicus a (e&eni3 *uni7i+iu sau nu*ai ' +ar3e a luiH e<e*+lele (e la 1+ulu* (municipium Septimium) #i )i2is7u* in(i7 *ai (e %ra2 a ('ua +'si2ili3a3e729. -u se 7un'a#3e pomerium-ul *uni7i+iului se+3i*ian. P'r'lissu* n-a ajuns ni7i'(a3 la s3a3u3ul (e colonia. ;ra# *ili3ar si3ua3 6n &e7in3a3ea limes-ului n'r(i7 al I*+eriului, P'r'lissu* i*+'r3an3 7en3ru 7'*er7ial #i &a*al (statio portorii)- 7un'a#3e ' re*ar7a2il +r's+eri3a3e 7a #i 7en3ru al le%3uril'r 7'*eriale 7u ;ar?aricum. Ca +un73 (e in3rare 6n +r'&in7ie a (ru*ului (ins+re 1quin7u* #i 7a statio portorii, P'r'lissu* a ju7a3 7el *ai i*+'r3an3 r'l 7'*er7ial (e +e =r'n3iera >a7iei P'r'lissensis738.
7+% 7+1

Gu4ea 1)@)] Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% XOW-XXM% N% ,u"ea: !o%oli$$u'# De% S&>luY$tein 4e% Ve%tei4i/un/$$A$te' 4e% !%ovin9 Da&ia !o%oli$$en$i$: Mar?urg: OPWP% 7+4 I4e': 3n A&ta:! OX: OPWW: p% OPR-XOV% 7+7 D% Chiril2: 3n A&ta:! OV-OR: OPPO: p% ORW-OTM% 7+< C% &aicoviciu: 3n RE ''II: O NOPRHQ: col% XLW: s%v% !o%oli$$u'] N% ,u"ea: Re$ pu1li&a 'uni&ipii Septi'ii !o%oli$$u': ;ucure#ti: OPWL: p% OXV-OXR% 7+$ A%4evan 1))@: p% LT% 7.Gu4ea 1))-] Op%eanu7 1))@: p% OHM: OHX-OHL%

#.%

)eri3'riul 'ra#ului P'r'lissu* (in i*e(ia3a lui &e7in3a3e -6n n'r(-&es3ul >a7iei, re9eaua (e ='r3i=i7a9ii r'*ane a3in%e (ensi3a3ea *a<i*- 3re2uie s =i ='s3 =ra%*en3a3 (e *i7ile 3erenuri a(*inis3ra3e (e 7as3re. Vile 1%rijului #i 1l*a#ului in3rau, +r'2a2il, 6n 7'*+'nen9a 3eri3'riului *uni7i+al +'r'lissensH a7es3uia 6i a+ar9ineau #i l'7uirile (e 3i+ villa rustica (e la >ra%u #i FSr2u. ?a su( #i es3 3eri3'riul *uni7i+al +'r'lissens se 6n&e7ina 7u 7el na+'7ens, +e 7u*+na a+el'r (in3re &alea 1l*a#ului #i 2aDinul :'*e#ului 5i7. 1#eaDarea (e la )i@u 3re2uie s =i in3ra3 6n 3eri3'riul *uni7i+al +'r'lissens. 1u3'ri3a3ea 'ra#ului P'r'lissu* se 6n3in(ea +r'2a2il +Sn 6n a+r'+iere (e 7'n=luen9a 7el'r ('u :'*e#uri731. &ierna. 1#eDarea r'*an, ='ar3e +u9in 7un's7u3, s-a (eD&'l3a3 +e un s+a9iu res3rSns, la &rsarea Cernei 6n >unre 732. I*+'r3an3 7en3ru 7'*er7ial #i &a*al (statio portorii), >ierna a77e(e la ran%ul (e municipium +r'2a2il su2 :e+3i*ius :e&erus. 1#eDarea ur2an 3re2uie s =i ='s3 6n=l'ri3'are. C'n='r* unei in='r*a9ii 3rans*is (e Vl+ian, >ierna ar =i ='s3 ' 7'l'nie 6n3e*eia3 (e )raian #i 2ene=i7iar a lui ius ItalicumA colonia a "ivo Traiano "e"ucta iuris Italici 733. A+i%ra=ia nu 7'n=ir* a7eas3 #3ire li3erar. >ierna a+are nu*ai 7a municipium #i nu*ai 6n se7'lul III (3'a3e ins7ri9iile 7are *en9i'neaD 'ra#ul se +'3 (a3a (u+ 288 +. C@r.). 5ai n'u a ='s3 a&ansa3 ' al3 in3er+re3are a sursel'r e+i%ra=i7e #i li3erare, 7'n='r* 7reia >ierna +u3ea s =i (e&eni3 *un7i+iu 6n7 (in 3i*+ul lui 5ar7us 1urelius, iar ul3eri'r 'ra#ul ar +u3ea s =i (e&eni3 colonia s+re s=Sr#i3ul ('*niei lui :e+3i*ius :e&erus, +u3Sn( 2ene=i7ia (e7i #i (e ius ItalicumH as3=el, in='r*a9iile e+i%ra=i7e #i rela3area lui Vl+ian s-ar +une (e a7'r( 734. U*+'3ri&a a7es3ei n'i in3er+re3ri au ='s3 ='r*ula3e '2ie79ii +er3inen3e73". 1#a 7 +u3e* a+re7ia 6n 7'n3inuare >ierna 7a un 'ra#
7.# 7.+

A%4evan 1))@: p% WW sq% Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Ep>e'"ap H: p% XXM sq% 7.. !lpianus: Di/e$ta L: OR: O: W% 7.% C%C% Petolescu: D%o1eta .i Die%na: 3n A%>Olt W: OPPH: p% LM-LH% 7.1 A%4evan 1))@: p% HT sq%

#.1

a3es3a3 +Sn 6n +reDen3 nu*ai 7a muncipium% Un 7'nse7in9, >ierna es3e un municipium Septimium a+ru3, +r'2a2il, 7@iar 6n +ri*ii ani (e ('*nie a lui :e+3i*ius :e&erus. -u +are s =i ajuns &re'(a3 7'l'nie #i, 6n 7'nse7in9, n-a +u3u3 a&ea ni7i ius Italicum. Un se7'lul III 3eri3'riul *uni7i+al al >iernei 736 se 6n&e7ina la es3 7u 7el al >r'2e3ei. :e +resu+une 7, s+re &es3, au3'ri3a3ea 'ra#ului >ierna se &a =i 6n3ins (e-a lun%ul >unrii +Sn s+re P'jejena. )eri3'riul >iernei 7u+rin(ea #i n'(ul ru3ier (e la Prae3'riu* (5e@a(ia) 6n3inDSn(u-se, e&en3ual, +Sn la +asul >'*a#nea. >iernei 6i a+ar9ineau +r'2a2il #i a#eDrile (e +e (ru*ul (in &alea -erei, 7u villa rustica (e la >al2'#e9737. Ti?iscum738. Cel *ai i*+'r3an3 n'( ru3ier (6n3re >ierna, ?e(era3a #i :ar*iDe%e3usa) al ,ana3ului a r*as +Sn 6n se7'lul III au pagus (pagus Ti?iscensis) al :ar*iDe%e3usei739. Cer7e3rile ar@e'l'%i7e (e la )i2is7u* au +u3u3 +re7iDa e<is3en9a a ('u a#eDri 7i&ile (is3in73eL pagus Ti?iscensis (+e *alul (re+3 al )i*i#ului), (e+en(en3 (e :ar*iDe%e3usa #i vicus-ul *ili3ar (+e *alul s3Sn% al )i*i#ului) a=la3 su2 juris(i79ia 7'*an(an3ului %arniD'anei 748. ;ra#ul r'*an s-a (eD&'l3a3 6ns 6n a=ara +eri*e3rului vicus-ului *ili3ar741. >a7, 7as3rul (e la )i2is7u* a +u3u3 7'ns3i3ui 3e*eiul a+ari9iei unei a%l'*era9ii 7i&ile, ul3eri'r a&Sn(u-#i +r'+riul vicus%arniD'ana n-a *ai in=luen9a3 (e7isi& e&'lu9ia &ii3'rului 'ra#. In='r*a9iile (es+re municipium Ti?iscense sun3 +u9ine #i nu*ai (in se7'lul III +. C@r. -u se 7un'a#3e ni7i un e+i3e3 i*+erial al 'ra#ului. Pri*a ins7ri+9ie si%ur (a3a2il es3e (in 3i*+ul lui Fallienus742. >ar ' +r'*'&are *uni7i+al a3S3 (e 3SrDie es3e +u9in +r'2a2il. Pagus Ti?iscensis a ='s3 ri(i7a3 la ran%ul (e municipium 6n
7.4 7.7

A%4evan 1))@: p% TX sq% &% Protase: 3n Banati&a H: OPTR: p% HPV sqq% 7.< &oina ;enea: P% ;ona: i1i$&u': ;ucure#ti: OPPV% 7.$ I% Piso: 3n Ep>e'"ap R: p% TP-WM% 7%&oina ;enea: 3n !olE4il I: p% OTH-OTW% 7%# A% Ar"e: 3n !olE4il I: p% WH-WR% 7%+ CIL III: ORRM \ IDR III^O: OHX [ o "e"icaie pentru 3mp2r2teasa Cornelia Salonina [soia lui ,allienus-: pus2 "e c2tre 'r(' *un. )i2%

#.4

3i*+ul lui :e+3i*ius :e&erus743 sau, e&en3ual, la 6n7e+u3ul ('*niei lui Cara7alla, 6n jurul anului 212 +. C@r.744. ?a ran%ul (e colonia )i2is7u* nu +are s *ai =i ajuns &re'(a3. )eri3'riului n'ului *uni7i+iu 3i2is7ens 74" 3re2uie s-i =i a+ar9inu3 s+re &es3 D'na 6n3ins +Sn la P'r9ile (e Cier ale )ransil&aniei (&alea ,is3rei). :+re su(, 3eri3'riul 3i2is7ens 7u+rin(ea &alea )i*i#ului +Sn la +asul >'*a#nea. 5asi&ul P'iana 4us7i &a =i 7'ns3i3ui3 li*i3a s+re n'r(-es3 a 3eri3'+iului *uni7i+al 3i2is7ens. )eri3'riului 3i2is7ens 3re2uie s-i =i a+r9inu3 #i +'si2ilele villae rusticae (e la 1+a(ia-,re2u #i Caranse2e#. Ampelum. 1#eDarea r'*an (eD&'l3a3 (e-a lun%ul &ii 1*+'iului i*+'r3an3 7en3ru al e<+l'a3ril'r auri=ere (7en3rul a(*inis3ra9iei *inel'r (e aur) (in 1+useni- es3e 'ra#ul 7el *ai +u9in 7un's7u3 (in >a7ia r'*an746. >eD&'l3area a#eDrii r'*ane a ='s3 7'n(i9i'na3 (e *inele (a aur. 1*+elu* a ='s3 re#e(in9a ('*eniului *inier a(*inis3ra3 (e s3a3H la 1*+elu* au reDi(a3 procuratores aurariarum747. >is3ri73ul *inier era a(*inis3ra3 (ire73 (e =un79i'narii i*+eriali, iar l'7ali3a3ea 1*+elu* 3re2uie s =i a&u3 s3a3u3 (e vicus +e a7es3 ('*eniu. As3e +r'2a2il 7a la 1*+elu* s =i e<is3a3 #i un pagus al :ar*iDe%e3usei, 6n7 (in +ri*ele (e7enii ale se7'lului II +. C@r.H (u+ 6n3e*eierea lui municipium Aurelium Apulense, a7es3 pagus &a =i re&eni3 n'ului *uni7i+iu a+ulens. >'&eDile e+i%ra=i7e 7are +ar a a3es3a un muncipium la 1*+elu* (a3es3area unui or"o Ampelensium748) nu sun3 7@iar 7'n7lu(en3e749. )'3u#i, es3e ='ar3e +r'2a2il 7a 1*+elu* s =i
7%. 7%%

.% Ar"evan: 3n A&ta:" XO: OPWV: p% OMW% &oina ;enea: 3n i1i$&u$ R: OPTP: p% OVR% 7%1 A%4evan 1))@: p% TH-TV% 7%4 1% Moga: .% Cio?anu: S0p0tu%ile 4e $alva%e 4e la A'pelu': 3n Apulu' XH: OPWL: p% OMT-OOW% 7%7 7%Chr% NoesCe: Stu4ien 9u% Ve%*altun/ un4 BevCl+e%un/ 4e% 4a+i$&>en Gol41e%/*e%+e in %C'i$&>e% Ieit: 3n Bonne%M1 OTT: OPTT: p% XPL-HML] Joll'ann 1))-: p% LV-LL: OTP-OWT% 7%< IDR III^H: XWV% Inscripia onori)ic2 pentru Septimius Severus "in anul XMM p% Chr% a )ost pus2 "e or"o Ampelensium : prin guvernatorul provinciei L% Kctavius Iulianus: pro?a?il cu prile6ul ri"ic2rii localit2ii la rang "e municipiu "e c2tre 3mp2rat% 7%$ 7%Chr% NoesCe: op# &it#: p% XTT: care se ?a<ea<2 pe o?servaiile lui /% 1ittingho))% La r>n"ul s2u: !etole$&u 2???: p% XOR: consi"er2 c2 este puin pro?a?il ca Ampelum s2 )i primit rangul "e municipium%

#.7

(e&eni3 *uni7i+iu 6n 3i*+ul lui :e+3i*ius :e&erus7"8 -6n anul 288 sau 281 +. C@r.7"1- 7un's7u3 =iin( +'li3i7a a7es3uia (e *uni7i+aliDare a (is3ri73el'r *iniere7"2. ;ri7u*, 1*+elu* r*Sne 7el *ai i*+'r3an3 ='7ar (e &ia9 r'*an (in 5un9ii 1+useni 7"3. >u+ 6n=iin9area *uni7i+iului 1*+elu* +e ('*eniul i*+erial s-au 7'ns3i3ui3 ('u 3eri3'rii (is3in73eL a7el metallum (('*eniul *inier +r'+riu-Dis) a(*inis3ra3 *ai (e+ar3e (e +r'7ura3'rul *inier, #i 7el al n'ului *uni7i+iu, 7u ' 6n3in(ere *ai *i7. )eri3'riul a3ri2ui3 'ra#ului 1*+elu* 7"4 3re2uie s se =i a=la3 la &es3 (e 5ure# (=r a 6n%l'2a *alul (re+3 al a7es3uia) #i +e &alea su+eri'ar #i *ijl'7ie a 1*+'iuluiH a7es3 3eri3'riu se 6n3in(ea #i +e (ru*ul 1*+elu* Fer*isara, +Sn 6n &e7in3a3ea a7es3ei (in ur* l'7ali39i. C@iar #i (u+ 6n3e*eierea *uni7i+iului, nu*er'asele Castella ale 7'l'ni#3il'r illNri (in (is3ri73ul *inier 3i+i7e l'7uirii *'n3ane (in 1+useni- n-au ='s3 in3e%ra3e in 3eri3'riul *uni7i+iului 1*+elu*H (i*+'3ri&, *en9inerea a(*inis3ra9iei *iniere se+ara3e es3e 7er37"".

In$titu=iile politi&e ale o%a.elo% %o'ane Prin7i+a3ul 6n esen9 ' *'nar@ie *ili3ar- a 6nse*na3 +e +lan 7en3ral s=Sr#i3ul ('*ina9iei aris3'7ra9iei sena3'riale 7"6, iar +e (e al3 +ar3e a +er*is +er+e3uarea #i *ul3i+li7area ins3i3u9iil'r re+u2li7ane r'*ane7"7 la ni&elul 7el'r a+r'a+e 1888 (e 'ra#e 7u
7171#

A%4evan 1))@: p% RO-RH% 7%Chr% NoesCe: op# &it#7 p% HRT: nr% XT% 71+ A% MGcsB: Ge$ell$&>aEt un4 Ro'ani$ation in 4e% %C'i$&>en !%ovin9 :oe$ia Supe%io%: OPTM: p% HP sq] 7% Chr% NoesCe: op# &it#: p% XTW-XWR% 71. Joll'ann 1))-: p% OTP-OWT% 71% A%4evan 1))@: p% WH sq% 711 7% Chr% NoesCe: op# &it#: p% XWX-XWV% 714 +% DcC: La %iEo%'a 4ei /%uppi 4i%i/enti : 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% HTL sqq% 717 Th% Mommsen: RC'i$&>e$ Staat$%e&>tO: III: Leip<ig: OWWT: p% TTH-WWX] =% Marquar"t: RC'i$&>e$ Staat$ve%*altun/: I: Leip<ig: OWWO: p% O-RT: TO-XMT] +% Lie?enam: StB4te%ve%*altun/ i' %C'i$&>en

#.<

s3a3u3 (e municipium sau (e colonia. )'a3e 'ra#ele r'*ane (is+uneau (e ins3i3u9iile +'li3i7e +e 7are le a&usese 6n +rin7i+iu 4'*a re+u2li7anL *a%is3ra9i, sena3 (or"o "ecurionum) #i a(unarea +'+'rului (populus). 1u3'n'*ia juri(i7 #i a(*inis3ra3i& le &a =i %ra& res3rSns (e-a2ia 6n 3i*+ul 7riDei (in se7'lul III +. C@r. Cie7are 'ra# +r'&in7ial 7'ns3i3uia un *i7 s3a3 ( res pu?lica) 7are (is+unea (e ins3i3u9ii #i (e 3eri3'riu +r'+riu. Fra(ul (e au3'n'*ie al =ie7rui 'ra# era (i=eri3, el =iin( s3a2ili3 (e au3'ri39ile r'*ane. Un >a7ia n-au e<is3a3 civitates (e (re+3 la3in7"8. Un 7'nse7in9, 7ele ('u ='r*e +rin7i+ale (e res pu?lica sun3 coloniae c%.%7"9 #i municipia c%.768% :e a(*i3e 7 ' colonia (is+une (e un %ra( (e au3'n'*ie *ai *are (e7S3 un municipium, =r a 7un'a#3e e<a73 6n 7e 7'ns3 (i=eren9a761. As3e 6ns 7er3 =a+3ul 7 *ul3e 7'l'nii, (e =a+3 3'a3e 7u e<7e+9ia coloniae "e"uctae, au 3ra&ersa3 =aDa (e *uni7i+iu. Coloniae, (e#i 7'nsi(era3e 7ele *ai =a&'riDa3e, a&eau (e =a+3 au3'n'*ia li*i3a3H 7O+ii =i(ele ale 4'*ei, ele nu +'3 a&ea al3e le%i (e7S3 7ele r'*ane762. Municipia (is+uneau 3e're3i7 (e (re+3ul (e a-#i (a le%i +r'+rii, (ar (e =a+3 ele 6n7er7au s a+li7e le%ile #i (re+3ul r'*an763. :3a3u3ul 'ra#ului #i le%ea sa 7'ns3i3u3i& ( le9 municipii sau coloniae) erau =i<a3e, 6n e+'7a Prin7i+a3ului, (e 73re 6*+ra3. 17'r(area +ri&ile%iil'r *uni7i+ale e7@i&ala 7u ' re6n3e*eiere a 'ra#ului, 7are +ri*ea 6n nu*e un e+i3e3 (eri&a3 (e la %en3ili7iul 6*+ra3ului ='n(a3'r. 17eea#i +r'7e(ur se 6n3S*+la #i la s7@i*2area s3a3u3ului juri(i7 al 'ra#ului (e '2i7ei, +r'*'&area 6n3r-' 7a3e%'rie su+eri'ar. Pr'*'&area (e+in(ea (e ' serie (e
2ai$e%%ei&>e: Leip<ig: OPMM] M% 7um?ert: In$titution$ politiPue$ et $o&iale$ 4e l3AntiPuitLO: Paris: OPWP% 71< I% Piso: 3n Ep>e'"ap R: OPPR: p% WR% 71$ D% -ornemann: 3n RE I1: O NOPMMQ: col% RLM sqq%: s%v% Colonia% 74I4e': 3n RE '1I: O NOPHHQ: col% RPM sqq%: s%v% :uni&ipiu'% 74# Lellia Craco .uggini: La &ittW %o'ana 4ell3etW i'pe%iale: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% VXO-VXV N,erarchie politico-giuri"iche "i cittaQ% 74+ Aulus ,ellius: "o&te$ Atti&ae OL: OH] c)% Lellia Craco .uggini: op# &it#: p% VOP sq NIl mo"ello "ella citt8 romana nellImperoQ% 74. /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% XHX%%

#.$

7'n(i9ii #i i*+li7a ' (e7iDie in(i&i(ual a 6*+ra3ului +en3ru =ie7are 7aD 6n +ar3e764.

3#3#1 In$titu=iile politi&e 'uni&ipale


:e a2'r(eaD 6n 'r(inea 7un's7u3 #i +en3ru ins3i3u9iile +'li3i7e ale 4'*ei re+u2li7aneL *a%is3ra3uri, sena3 sau or"o "ecurionum #i populus sau 7'*i9ii. Kr"o "ecurionum #i populus nu au ini9ia3i& +'li3i7H 7ele ('u ins3i3u9ii nu =un79i'neaD (e7S3 +rin in3er*e(iul *a%is3ra9il'r. Ins3i3u9iile +'li3i7e *uni7i+ale se 7'*+uneau +ra73i7 (in a) or"o "ecurionum, 2) *a%is3ra3urile 7i&ile #i 7) =un79iile sa7er('3ale. Magistraturile civile asi%urau a(*inis3rarea e=e73i& a 'ra#el'r. 5a%is3ra3urile erau 'r%aniDa3e +e 7'le%ii. >ese*narea *a%is3ra9il'r se =a7e +rin &'3 +'+ular, (ar nu*ai (in rSn(urile aris3'7ra9iei, ale n'3a2ilil'r l'7ali76". Un =run3ea 7'*uni39ii se a=la (e '2i7ei un 7'le%iu (e ('i *a%is3ra9i IIviri ("uumviri^"uoviri [Q('i 2r2a9iR) e+'ni*i (((eau nu*ele anului), ase*n3'ri 6n esen9 7'nsulil'r 4'*ei re+u2li7ane766. C'n='r* (re+3ului +u2li7 r'*an, "uumviri (e9in auspicium imperiumque, re+reDin3 (e7i 7'*uni3a3ea 6n ra+'r3urile ei 7u (i&ini3a3ea #i 7u al3e 7'*uni39i. >is+unSn( (e auspicia ma9ima, (uu*&irii au 7ele *ai 6nal3e a3ri2u9ii reli%i'ase. >in imperium le li+se#3e, +ra73i7 7'*an(a *ili3arH 7u a3S3 *ai *ul3 iese 6n e&i(en9 juris(i79ia. 1&Sn( lar%i 7'*+e3en9e a(*inis3ra3i&e, +re7u* #i +u3erea (e a ju(e7a #i 7'n(a*na, ei +'ar3, (e al3=el, 3i3lul 7'*+le3 (e "uumviri iure "icun"o767. >uu*&irii a&eau '2li%a9ia (e a reDi(a +er*anen3 6n 'ra#H 6n 7aD (e a2sen9 3re2uiau s (ele%e au3'ri3a3ea unui prae)ectus768. ; (a3 la 7in7i ani, (uu*&irii 6n(e+lines7 #i a3ri2u9ii 7ens'riale (a&eau sar7ina 6n3'7*irii 7ensului lis3a 'r(inului (e7uri'nil'r), 6n 7are 7aD +'ar3 3i3lul (e "uumviri
74% 741

/r% 1ittingho)): 3n A"RJ II: L: OPTT: p% HM-HH/% =acques: =% Schei": op# &it#: p% XRO-XLH% 744 +% Lie?enam: 3n RE 1: X NOPMRQ: col% OTPW-OWVO: s%v% Duovi%% 747 ,% 7um?ert: 3n DA II^O: p% VOL-VXL: s%v% Duu'vi%i (u%e4i&un4o% 74< +% Dnsslin: 3n RE ''II: X NOPRVQ: col% OXRT-OHVT: s%v !%aeEe&tu$%

#%-

quinquennales769. >uu*&irii erau asis3a9i (e ('i ae"iles, *a%is3ra9i in=eri'ri rs+unD3'ri (e 6n3re9inerea 7l(iril'r, s3rDil'r #i +ie9el'r. >a7 6n 7'l'nii +re('*in a7eas3 ='r* (e 'r%aniDare (7'ns3i3u9ie (uu*&iral), *aj'ri3a3ea *uni7i+iil'r au ' 'r%aniDare qua33'r&iral a7es3e *a%is3ra3uri a+ar 7'n3'+i3e 6n3r-un sin%ur 7'le%iu (e IIIIviri ^ quattorviri (('i iure "icun"o #i ('i ae"ilicia potestate)778. Vr*au al9i ('i *a%is3ra9i, quaestores, 7u rs+un(eri 6n ('*eniul =inan7iar #i al a73el'r '=i7iale. Un +r'&in7ia >a7ia, 7'ns3i3u9ie (uu*&iral a&eau 7'l'nia :ar*iDe%e3usa, -a+'7a, >r'2e3a, 4'*ula, 1+ulu* I ((u+ 7e a (e&eni3 colonia)H 'r%aniDare qua33'r&iral &'r =i a&u3 1+ulu* II, P'3aissa #i >ierna771. 13S3 ae"iles772 (7are a&eau '2li%a9ii %eneral e(ili3are curae ae"iliciaeA 6n3re9inerea 7l(iril'r +u2li7e cura ae"i)iciorum, a s3rDil'r cura viarum, a+r'&iDi'narea 'ra#ului cura annonae, ali*en3area 7u a+ cura aquarum, +'li9ia +ie9ei, j'7urile +u2li7e cura lu"orum)773 7S3 #i quaestores774 (7are rs+un(eau (e aerarium %es3iunea 7asei 7'*unale, (ar #i (e a73ele e*ise (e or"o "ecurionum] +r'7esele &er2ale ale #e(in9el'r sena3ului *uni7i+al, acta or"inis, erau +s3ra3e 6n ta?ularium] 3'3 a7'l' se a=lau re%is3rele (e s'7'3eli, 7are (e+in(eau (e aerarium) erau 7'nsi(era9i *a%is3ra9i in=eri'ri 77"H ei nu +u3eau in3er&eni 6n a=ara ('*eniului l'r (e 7'*+e3en9 #i se su2'r('nau *a%is3ra9il'r su+eri'ri. Un su2'r(inea *a%is3ra9il'r *uni7i+ali se a=la un nu*er's a+ara3 2ir'7ra3i7 ( apparitores) =un79i'nari *run9i, (e +il( scri?ae. Cun79iile +u2li7e, *a%is3ra3urile erau 7'nsi(era3e honores #i se 6n(e+lineau 7a un ser&i7iu =7u3 7'*uni39ii, (e7i nere*unera3e. A<er7i3area l'r era ' +rer'%a3i&, (ar #i ' (a3'rie, a aris3'7ra9iei
74$ 77-

;% -@?ler: 3n RE 'I1: O NOPXWQ: col% VHV-VHT: s%v% :a/i$t%atu$ 'uni&ipali$% .% Ar"evan: Duu'vi%at et Puatto%vi%at 4an$ la Da&ie %o'aine: 3n A&ta:" XO: OPWV: p% PR-OOM% 77# A%4evan 1))@: p% OHH: OVV sq% 77+ +% -u?itscheC: 3n RE I:O NOWPHQ: col% VVT-VLV: s%v% Ae4ili$% 77. .% Ar"evan: Le$ L4ile$ 4e la Da&ie %o'aine: 3n !olE4il I: p% XO-XT% 77% ,% +esener: 3n RE ''I1: O NOPLHQ: col% WMO-WXR: s%v% \uae$to%e$% Dste "e presupus c2 un quaestor con"ucea cancelaria: 3n timp ce cel2lalt quaestor con"ucea aerariu*-ul% 771 .% Ar"evan: Ae4ile$ .i Puae$to%e$ la <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a: 3n Sa%/etia XM: OPWT: p% OXTOHX%

#%#

l'7ale. >e9inerea (e a&ere, +ri&ile%ii #i +res3i%iu 6n 7a(rul s'7ie39ii l'7ale era 7'rela3 (ire73 7u res+'nsa2ili39ile *a3eriale #i *'rale +en3ru s'ar3a 7'*uni39ii776. Cun79iile reli%i'ase i*+'r3an3e erau ponti)icatulTTT: auguratul778 #i )laminatul779% Cun79iile sa7er('3ale erau '7u+a3e 3'3 (e *e*2ri ai aris3'7ra9iei *uni7i+ale788. Un se7'lele II-III, 6n 'ra#ele +r'&in7iale r'*ane se 6n3Slneau +re'9i ai Deil'r '=i7iali ( ponti)icesH ponti)e9 {s+e7ialis3 6n (re+3ul sa7ru), in3er+re9i ai &'in9ei Deil'r ( augures) #i +re'9i ai 7ul3ului i*+erial ()lamines) 6n7@ina3 .omae: "ivorum et Augusti (7ul3ul 4'*ei #i al 6*+ra9il'r (i&iniDa9i). >a7 +ri*ele ('u sa7er('9ii erau =un79ii 7'le%iale #i, se +are, &ia%ere, =la*ina3ul ()lamen .omae et Augusti) se a7'r(a +e un an #i nu i*+li7a ' 'r%aniDare 7'le%ial781. A<is3a un cursus honorum *uni7i+al (quaes3ur, e(ili3a3e, (uu*&ira3), 7are i*+unea '7u+area *a%is3ra3uril'r 3re+3a3 #i la in3er&ale (e 3i*+, (e la 7ele in=eri'are la 7ele su+eri'are. Cun79iile sa7er('3ale nu in3rau 6n a7es3 cursus honorum. 1(ese'ri, &Srs3ele *ini*e +en3ru *a%is3ra3uri nu se res+e73au. C'n3au *ai *ul3 7elelal3e 7'n(i9iiL as7en(en9a, 'n'ra2ili3a3ea, 7'*+'r3a*en3ul e&er%e3i7 #i, (esi%ur, a&erea. C'#3ii *a%is3ra9i (e&eneau *e*2ri ai lui or"o "ecurionum782. )er*enul (e or"o "ecurionum are ('u a77e+9iuniL a) 6n9ele%e* *ai 6n3Si un or"in social a+ar9inSn( +3urii (e honestiores. )rei erau 7'n(i9iile a+ar3ene9ei la a7es3 or"oA +'se(area unui 7ens (e *ini*u* 188 888 (e ses3er9iH '2li%a9ia (e a =i ns7u3 '* li2er (ingenuus) #i %aran9ii *'rale ("ignitas). 2) 6n a7ela#i 3i*+, +rin or"o "ecurionum 6n9ele%e* ' instituie politic2 e7@i&alen3 7u sena3ul r'*an,
774

/% =acques: La p%ivilF/e 4e li1L%te# !olitiPue i'pL%iale et autono'ie 'uni&ipale 4an$ le$ &itL$ 4e l3O&&i4ent %o'ain: .oma: OPWV: p% HRX-HRW: RLH-RLT% 777 A% ;ouch-Leclercq: 3n DA I1^O: p% RLT-RTW: s%v% !ontiEi&e$% 77< 1% Spina<<ola: 3n Di9Ep I: p% TWW-WOM: s%v% Au/u%% 77$ .% Ar"evan: Fla'inii 'uni&ipali n Da&ia %o'an0: 3n AIIAClu( XP: OPWP: p% HRO-HLM% 7<P% .ieUal": 3n RE IX NOPXMQ: col% OLRO-OLRH: s%v% Sa&%e4ote$ 'uni&ipale$% 7<# Samter: 3n RE 1I: X NOPMPQ: col% XVWV-XVPX: s%v% Fla'ine$] D% Dspran"ieu: 3n Di9Ep III: p% OHP-OVW: s%v% Fla'en% 7<+ ;% -@?ler: 3n RE I1: X NOPMOQ: col% XHOP-XHRO: s%v% De&u%io%

#%+

(e7i un 'r%an 6n +rin7i+iu 7'nsul3a3i&, 7are e*i3e "ecreta "ecurionum la ini9ia3i&a *a%is3ra9il'r. ;ri7e 'ra# au3'n'* a&ea 6n =run3e un sena3 l'7al, or"o "ecurionum, 7are reunea +ers'najele 7ele *ai a&u3e #i *ai re*ar7a2ile (in %ru+ul s'7ial al aris3'7ra9iei *uni7i+ale. C'*+e3en9ele a7es3ui ='r (eli2era3i& erau ='ar3e lar%i #i, 6n %eneral, sena3ul l'7al #i-a s+'ri3 +'n(erea =a9 (e *a%is3ra9i 6n se7'lele IIIII +. C@r. 1se*eni sena3ului (e la 4'*a, or"o "ecurionum se 2u7ura (e un +res3i%iu (e'se2i3H a(ese'ri, 6n 'ra#ele +r'&in7iale or"o "ecurionum 6#i asu* 3i3lul (e splen"i"issimus783% )'9i ='#3ii *a%is3ra9i (e&eneau au3'*a3 *e*2ri ai lui or"o "ecurionum (sena3ul l'7al). Kr"o "ecurionum 7u+rin(ea, (e '2i7ei, 7a* 188 (e *e*2ri e=e73i&i #i era s3ra3i=i7a3 6n ra+'r3 7u 7ea *ai 6nal3 *a%is3ra3ur e<er7i3a3. :ena3ul l'7al 7u+rin(ea 6ns #i (e7uri'ni 7are nu 6n(e+liniser *a%is3ra3uri ( pe"ani) #i +e =iii 6n7 praete9tati (3ineri 7are se +re%3eau +en3ru ' 7arier l'7al) ai 7el'r *ai i*+'r3an9i (e*ni3ari. >e#i a7e#3i praete9tati nu luau +ar3e la (is7u9ii #i nu &'3au, =a+3ul es3e se*ni=i7a3i& +en3ru caracterul aristocratic al organi<2rii ora#elor romane. >e ase*enea, 6n a=ar (e (e7uri'nii +r'+riu-Di#i, 6ns7ri#i 6n al?um784 (u+ ran%, e<is3au a#a-nu*i9ii "ecuriones ornamentarii, 7are +ri*eau nu*ai 6nse*nele 'n'ri=i7e ale (e7uri'na3ului (ornamenta "ecurionalia)78". ?a in3rarea 6n or"o "ecurionum sau 6n *a%is3ra3uri 7e39enii 3re2uiau s &erse 3eDaurului ' a#a-nu*i3 summa honoraria786H 7u a7eas3 '7aDie #i 7u al3ele ei 7'ns3ruiau sau re+arau e(i=i7ii +u2li7e, (ru*urile, 'r%aniDau s+e73a7'le e37. 17es3a era un *jl'7 ='l'si3 (e s3a3ul r'*an +en3ru re(is3ri2uirea &eni3ului s'7ial. Cine (e9inea ' (e*ni3a3e *uni7i+al 3re2uia s +l3eas7 (s+e73a7'le #i 2an7@e3e +u2li7e, 6nl9area un'r e(i=i7ii e37.) 787. 17eas3 ='r*ul (e *e7ena3
7<. 7<%

IDR II: VXA s+len(i((issi*') 'r(in(e) *(uni7i+ii) $(a(riani) >(r'2e3ensiu*). =% Schmi"t: 3n RE I O NOWPHQ: col% OHHX-OHHL: s%v% Al1u'% 7<1 St% ;or<sFC: 3n RE '1III: O NOPHPQ: col% OOOM-OOXX: s%v% O%na'enta# 7<4 ;% -@?ler: 3n RE I1 AO NOPHOQ: col% WPL-WPT: s%v% Su''a >ono%a%ia% 7<7 ,% Al)*l"B: Eve%/eti$'u$ in 4en StB4ten 4e$ I'pe%iu' Ro'anu': 3n !%e8A&te$# 6IV Con/%e$o Inte%na&ional 4e A%Pueolo/ia Cla$i&a: I: Tarragona: OPPH: p% P-OH%

#%.

a n'3a2ili39il'r *uni7i+ale a ='s3 (enu*i3 evergetism. A&er%e3is*ul se e<+li7 +rin3r-un s+iri3 n'2iliar, +rin 'r%'liul (e 7as3 al 7lasei n'3a2ili39il'r788. Populus nu are un r'l le%isla3i& (e'are7e 3'a3e ins3i3u9iile +'li3i7e =un79i'neaD 6n 7'n='r*i3a3e 7u le9 municipii sau coloniae. >re+3ul (e a ale%e *a%is3ra9i i-a ='s3 lua3 su2 5ar7us 1urelius #i (a3 'r(inului (e7uri'nil'r. Cives .omani a+ar9in 'ra#ului 6n 7are s-au ns7u3, in(i=eren3 un(e ar =i l'7ui3, iar (re+3urile l'r juri(i7e (e7ur%eau (in s3a3u3ul (e 7e39eni 7u (re+3uri (e+line #i nu erau 6n =un79ie (e 'ra#ul 6n 7are se a=lau. T CS3 +ri&e#3e +r'2le*a 7'res+'n(en9el'r ar@i3e73'ni7e ale ins3i3u9iil'r +'li3i7e *uni7i+ale, *en9i'n* 7 e(i=i7iile 7are 7er3i=i7 au3'n'*ia *uni7i+al sun3L <i"ul "e incint2: capitoliul #i )orul.

3#3#2 Spa=iul u%1an


;ri7e 'ra# r'*an es3e 7'ns3rui3 6n =un79ie (e 7ele ('u a<e sa7reL Car"o ma9imus (a<a n'r(-su() #i "ecumanus ma9imus (a<a es3&es3). ?a 6n3re3ierea l'r es3e a*+lasa3 )orum-ul789. Un le%3ur 7u s+a9iul ur2an, es3e (e re*ar7a3 e<is3en9a a 3rei D'neEs+a9ii 7'nsa7ra3e, =ie7are 7u un re%i* (is3in73 798L s+a9iul +u2li7 7en3ral ()orum), s+a9iul reli%i's (templum) #i s+a9iul 7i3a(in +r'+riu-DisED'nele reDi(en9iale si3ua3e intra-muros (s+a9iul intra
7<<

C)% 3n general P% 1eBne: Le pain et le &i%Pue# So&iolo/ie >i$to%iPue 43un p>Lno'Fne politiPue: Paris: OPTL% 7<$ =% Ch% ;altB: Cu%ia o%4ini$# Re&>e%&>e$ 43a%&>ite&tu%e et 43u%1ani$'e antiPue$ $u% le$ &u%ie$ p%ovin&iale$ 4u 'on4e %o'ain: ;ru9elles: OPPO: p% HRM-HRV% 7$Lellia Craco .uggini: La &ittW %o'ana 4ell3etW i'pe%iale: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Torino: OPPP: p% VHH-VHL N/un<ioni economiche: religiose: culturali e loro ri)lesi mor)ologiciQ%

#%%

pomerium). 1#a(ar, un s+a9iu +u2li7 - 7i&il, unul +u2li7 reli%i'sEsa7ru #i al3ul +ri&a3. >u+ 7u* se #3ie, 'ra#ul (%re7'-)r'*an nu es3e ('ar un ansa*2lu (e 7ase, 7i un l'7 +en3ru reuniuni 7i&ile, un s+a9iu a*enaja3 e(ili3ar +en3ru =un79ii +u2li7e ( ae"i)icia pu?lica). )'a3e 'ra#ele >a7iei r'*ane au a&u3 )ora. C'rul es3e se(iul *a%is3ra9il'r #i al sena3ului *uni7i+al (or"o "ecurionum), ai7i se a=l se(iile (i=eri3el'r collegia ur2ane, une'ri ' +ia9 7'*er7ial (macellum), iar 6n 7ur3ea 7en3ral (atrium) #i su2 +'r3i7ele 7e ' =lan7@eaD sun3 +lasa3e s3a3uile un'r principes: legati Augusti: patroni: n'3a2ili39i l'7ale, evergetai791. 5ani=es3area +u2li7 a eli3el'r ur2ane, +rin 6nl9area (e s3a3ui #i (e(i7area (e al3are 'n'ri=i7e sau &'3i&e es3e e<+resia unui 7'*+'r3a*en3 3i+i7 r'*an. )e*+lul (eli*i3eaD un s+a9iu sa7ru, realiDa3 a(esea (u+ un *'(el (i&in, l'7ul 7el *ai a(e7&a3 +en3ru 7'*uni7are 7u lu*ea Deil'r, +un73ul (e 6n3Slnire (in3re 7er, +*Sn3 #i lu*ea su2+*Sn3ean792. )e*+lul a ='s3 (e=ini3 7a l'7uin9 a (i&ini39ii. :+a9iul sa7ru al 3e*+lului era l'7ul un(e se a=lau i*a%inile (e 7ul3 6n +ri*ul rSn( s3a3uile (e *ari (i*ensiuni, re+reDen3area +rin7i+al a (i&ini39ii, (es3ina3 &enera9iei 7re(in7i'#il'r. 1l 3reilea 3i+ (e s+a9iu es3e 7el l'7ui3 s+a9iul 7i3a(in, 7i&il +rin e<7elen9 (s+a9iul intra pomerium). 17es3 s+a9iu l'7ui3 es3e se+ara3 (e na3ur #i (e *e(iul 6n7'njur3'r +rin *ar7area @'3arului juri(i7 #i reli%i's793 -pomerium794. Un3r-un 'ra# r'*an, s+a9iul intra pomerium es3e s+a9iul '*ului #i al (i&ini39il'r sale ( sacra pu?lica), un s+a9iu in3erDis *'r9il'r #i ar*a3ei. Pomerium es3e ' li*i3 7u 7ara73er juri(i7 a 'ra#ului 6n in3eri'rul 7reia se e<er7i3a aus+i7iul ur2an #i +u3erea *a%is3ra9il'r 6n 3i*+ 7e 7'*an(a*en3ul *ili3ar se e<er7i3a ('ar 6n a=ara a7es3ei li*i3e79". T
7$# 7$+

7% The"enat: 3n DA II% X NOWPLQ: p% OXTW: OHOL-OHXM: s%v% Eo%u'% M% Dlia"e: Le Sa&%L et le !%oEane: Paris: OPLP: p% XO-XT: VP-RT Ntra"% rom% [ ;ucure#ti: OPPRQ% 7$. I4e': Lu'ea7 o%a.ul .i &a$a: 3n O&ulti$'7 v%0(ito%ie .i 'o4ele &ultu%ale : ;ucure#ti: OPPT: p% HH-VO% 7$% &espre +'*eriu*: ca #i "espre opo<iia "intre cele "ou2 s)ere morale #i religioase [ ('*i #i *ili3iae- a se ve"ea A% ,iovannini: I'pe%iu' &on$ula%e: ;asel: OPWH: p% OL-OP%

#%1

)'a3e ins3i3u9iile *uni7i+ale (in >a7ia r'*an se ('&e(es7 a =i (e 3i+ r'*an #i si*ilare 7u 7ele 7un's7u3e +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an +r'&in7ial. Ins3i3u9iile +'li3i7e *uni7i+ale (in >a7ia 7'res+un( 3i+ului %eneral (e 'r%aniDare a 'ra#el'r r'*ane (in e+'7. -u +u3e* (is3in%e ni*i7 au3'@3'n 6n s3ru73ura l'r. -i7i &re' in=luen9 +ere%rin nu es3e sesiDa2ilL Castella (al*a3inil'r (in D'na auri=er (in 5un9ii 1+useni 'ri %ru+urile e3ni7e in3rusi&e 7'n(use (e principes se *ani=es3 6n a=ara s3ru73uril'r *uni7i+ale, nu +r'li=ereaD #i nu e&'lueaD s+re ='r*e ur2ane 796. C'ns3a3area es3e &ala2il #i +en3ru civitates (e s3a3u3 in=eri'rL ins3i3u9iile l'r, a3S3 7S3 sun3 7un's7u3e, a+ar 7a =iin( si*ilare 7el'r 6n3Slni3e +re3u3in(eni 6n *e(iul r'*an +r'&in7ial 797.

3#4 Alte po$i1ile &ivitate$


)eri3'riile 'ra#el'r 7un's7u3e nu a7'+er 6n3rea%a su+ra=a9 a >a7iei r'*ane. Prin ur*are, 7a +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an +r'&in7ial, 3re2uie s =i e<is3a3 #i al3e uni39i a(*inis3ra3i&e 798. 1#a 7u* s-a ar3a3, %ra(ul (e au3'n'*ie al unei civitas +u3ea =i ='ar3e &aria2ilH el era (a3 (e (e7iDia a(*inis3ra9iei i*+eriale, 7are 6l +u3ea *'(i=i7a. Prin ur*are, e<is3au *ul3e =eluri (e civitates, (e s3a3u3 juri(i7 (i=eri3799. Uns 'ri7are ase*enea 7'*uni3a3e 3re2uia s ai2 a3S3 un 7en3ru *ai (eD&'l3a3 (in +un73 (e &e(ere ur2anis3i7-, 7S3 #i un 3eri3'riu +r'+riu888. >e al3=el, coloniae c%.% #i municipia c%.% re+reDin3 ('ar ='r*a su+eri'ar, +ri&ile%ia3, a au3'n'*iei 7'*unale r'*ane 881. A<is3 #i
7$1

=%-A% 7il": 3n DA I1% O: p% RVH-RVR: s%v% po'e%iu'% _n vechea .om2: "up2 ce au "ep2#it +'*eriu*-ul: 7i&es ('*i "eveneau *ili3es *ili3iae: coman"antul militar av>n" putere "e via2 #i moarte asupra lor% 7$4 A%4evan 1))@: p% ORP% 7$7 A%4evan 1))@: p% OLM% 7$< .% Ar"evan: Civita$ et vi&u$ 4an$ la Da&ie Ro'aine: 3n !olE4il III: p% VR-RR% 7$$ /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% XXO-XXR% <-,% Al)*l"B: Die %C'i$&>e Ge$ell$&>aEt: +ies?a"en: OPWL: p% XXO-XXH: XXR sq% <-# /r% 1ittingho)): Die politi$&>e O%/ani$ation 4e% %C'i$&>en R>ein/e1ieten in 4e% 2ai$e%9eit: 3n Renania Ro'ana# Atti 4ei Conve/ni Lin&ei XH: .oma: OPTL: p% WT-WP] /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% XHO%

#%4

al3e a#eDri, (e s3a3u3 juri(i7 in=eri'r, 7are +u3eau 7'ns3i3ui 7en3rul unei civitas882. Un lu*ina 7er7e3ril'r *ai re7en3e, pagus +'a3e 6n(e+lini #i el a7es3 r'l883. Un %eneral, un pagus es3e ' +ar3e (in3r-un 6n3re%, a(i7 su2(i&iDiunea unei 7'*uni39i *ai *ari 884. >e +il(, 6n $is+ania, pagus es3e ' su2(i&iDiune a 3eri3'riil'r 7'l'niil'r #i nu sun3 ni7i'(a3 ' su2(i&iDiune a unei gens88"% ; 7'*uni3a3e 7el3i7 (in Fallia es3e (e '2i7ei (i&iDa3 6n pagi, 7are sun3 7an3'ane a(*inis3ra3i&e, reli%i'ase #i 3eri3'riale. 1s3=el 7, &'r2in( 6n %eneral +u3e* a=ir*a 7 3eri3'riul unei colonia sau unui municipium es3e (i&iDa3 6n pagi #i 7 +e 7u+rinsul unui pagus se +'3 a=la *ai *ul9i vici. >e7i pagus 6nsea*n 3'3(eauna ('ar ' uni3a3e 3eri3'rial +ri&ile%ia3. Un s7@i*2 vicus886 3ra(us 7uren3 6n li3era3ura ar@e'l'%i7 r'*Sneas7 +rin 3er*enul ne+'3ri&i3 (e Qsa3R- (e '2i7ei es3e (e+en(en3 (e un al3 7en3ru, (ar are #i el ' au3'a(*inis3rare res3rSns #i a+are *ai (e%ra2 7a ' 7ir7u*s7ri+9ie ur2an 887. Un anu*i3e 7ir7u*s3an9e vicus +'a3e 6n(e+lini r'lul (e 7en3ru al unei civitas au3'n'*e (e s3a3u3 juri(i7 in=eri'r 888. )er*enul vicus nu es3e ='l'si3 6n ins7ri+9iile (in Fer*ania #i 4ae3ia ni7i'(a3 +en3ru un sa3, 7i ('ar +en3ru ' a#eDare 7en3ru a(*inis3ra3i& al unui 3eri3'riu au3'n'*, 7a a#eDare +e un (ru* ( Strassensie"lung), a#eDare 7i&il a unui castellum sau 7ar3ier al unui 'ra#889.
<-+

Al% Suceveanu: k p%opo$ 43une nouvelle &ont%i1ution &on&e%nant l3o%/ani$ation villa/eoi$e 4an$ l3E'pi%e Ro'ain: 3n !olE4il III: p% OO-XH% <-. M% Tarpin: lVi&u$m et lpa/u$m 4an$ le$ in$&%iption$ 4e l3Eu%ope O&&i4entale et 4an$ la littL%atu%e% &iss%: ,nSve: OPWT: a+u( A%4evan 1))@% <-% D% -ornemann: 3n RE '1III: X NOPVXQ: col% XHOW sqq% <-1 L% Curchin: 3n REA WT: OPWR: p% HVX sq% &espre +a%us 3n accepiunea social2: a se ve"ea ,% Ch% Picar" #i cola?%: 3n CRAI OPLH: p% OXR% <-4 A%+% van ;uren: 3n RE 1III AX NOPRWQ: col% XMPM-XMPV: s%v% Vi&u$# <-7 M% Tarpin: 3n !olE4il I: p% ORP sq% <-< P% ;roise: 3n A"RJ 1: X: OPTL: p% LXM-LXL% <-$ .% ,@nter: 3n Die RC'e% a' R>ein un4 Donau: ;erlin: OPTW: p% HMH] L% Curchin: 3n REA WT: OPWR: p% HXW: HHR N4vicus Uere the smallest political units capa?le o) sel)gouvernament an" maB have plaBe" a role in a"ministering the sorroun"ing region(Q%

#%7

Prin vicus 6n9ele%e* ' a%l'*erare (e e(i=i7ii #i l'7ui3'ri +e 3eri3'riul unei 7'l'nii sau a unui *uni7i+iu, nea&Sn( (e7i un 3eri3'riu +r'+riu, (ar (is+unSn( (e ' 'r%aniDare 7&asi*uni7i+al, 7u curatores sau magistri #i un or"o "ecurionum818. Vn as3=el (e vicus +u3ea 6n(e+lini unele =un79ii, 7u* ar =i 7ea a unui )orum (3Sr%), (e7i a&Sn( (re+3 (e =un79i'nare sau 7ea (e concilia?ulum811. Vn vicus %alli7 +u3ea 6*2r7a ='r*a unei 7'*uni39i a+r'a+e ur2ane, a&Sn( un )orum, ' ?asilica, 3e*+le, 3@er*e #i 7@iar un 3ea3ru 812. Prin ur*are, vici au une'ri as+e73 #i =a7ili39i (e 'ra# #i +'3 =i 7en3re (e au3'a(*inis3rare li*i3a3813. 1icus +are a nu =i 7'ns3i3ui3 6n ni7i un 7aD 3rea+3a 7ea *ai (e j's a a#eDril'r rurale (in lu*ea r'*an +r'&in7ial. Pe (e al3 +ar3e, nu +u3e* e<7lu(e e<is3en9a un'r pagi in(e+en(en3e sau vici a&Sn( un sens 3eri3'rial. Cei ('i 3er*eni (pagus #i vicus) +'3 =i in3er#anja2ili une'ri #i a+r'a+e sin'ni*i 814. Un 3eri3'riul :ar*iDe%e3usei sun3 a3es3a9i e+i%ra=i7 pagus Aquensis81" (Aquae [Clan, =iin( ' s3a9iune 2alnear, 7a #i Fer*isara) #i pagus Miciensis816. Ca pagus al :ar*iDe%e3usei, l'7ali3a3ea 1quae are 6n =run3e un prae)ectus pagiWOT 7are es3e #i (e7uri'n al 'ra#uluiH =ire#3e 7 era nu*i3 (e or"o coloniae. Pagus Miciensis a&ea 6n =run3e un 7'le%iu (e ('i magistri] 7u* a7eas3 7'*uni3a3e se in3i3uleaD veterani et cives .omani s-a +resu+us 7 6n 3e<3ele 7are *en9i'neaD ('i magistri, +ri*ul 3re2uie s =ie un

<#-

A% Schulten: 3n RE 1III: AX NOPRWQ: col% XMPM sqq] +% Langhammer: Die %e&>tli&>e un4 $o9iale Stellun/ 4e% :a/i$t%atu$ 'uni&ipale$ un4 4e% De&u%ione$: +ies?a"en: OPTH: p% V% <## I1i4e': p% V-R% <#+ ,% Ch% Picar": 3n A"RJ II: H: OPTR: p% OMR sqq% <#. P% ;roise: 3n A"RJ 1: X: OPTL: p% LOH-LXM% <#% A% Schulten: 3n RE 1III: AX NOPRWQ: col% XMPM sqq% A 4&ie JUecC?estimmung un" "ie Krganisation hat "er vicus mit "em pagus gemein] in erster .eihe vereinigen "ie Strassen- Uie "ie &or)genossen sich <u gemeinscha)tlicher ,ottesverehrung un" sin" "ie magistri vici ?estimmt: "iese <u versehen(% <#1 CIL III: OVMT \ IDR III^H: OM% <#4 K% /loca: 3n Sa%/etia R: OPLW: p% RM] :a&%ea 1)-): p% OVR sq] Lucia jeposu Marinescu: 3n Sa%/etia OV: OPTP: p% ORR sqq] I%I% .ussu: 3n IDR III^H: p% RR% <#7 N% ,ostar: 3n Sa%/etia H: OPRL: p% PT] :a&%ea 1)-): p% OVR%

#%<

re+reDen3an3 al &e3eranil'r 818. ?a 5i7ia &es3i%iile ar@e'l'%i7e +ar s in(i7e un vicus *ili3ar (e 7are a+ar9in 3@er*ele #i a*=i3ea3rul- 6n &e7in3a3ea *arelui 7as3ru au<iliar. Cele ('u ins7ri+9ii 6nl9a3e (e 7S3e un sin%ur magister pagi Miciae ar +u3ea =i in3er+re3a3e 7a re=eri3'are la ' al3 7'*uni3a3e, un pagus (' a ('ua a#eDare e*ina*en3e 7i&il819) (i=eri3 (e vicus-ul *ili3ar828. &e"iticii (a7i au ='s3 'r%aniDa9i 6n vici #i pagi% >in (a3ele '=eri3e (e 7er7e3area 'n'*as3i7 reDul3 7 un i*+'r3an3 vicus au3'@3'n a ='s3 -a+'7a821, 7are se &a (eD&'l3a ra+i( %ra9ie 7'*uni39ii (e 7'l'ni#3i n'ri7'-+ann'ni s'si9i 7urSn( (u+ 'r%aniDarea Pr'&in7iei. -u se +'a3e +re7iDa (a7 vicus Napocensis &a 6n(e+lini3 #i =un79ia su+li*en3ar a unui )orum 'ri a unui concilia?ulum822. >u+ 7u* a3es3 sursele e+i%ra=i7e 6n vici #i pagi (in >a7ia 3riau #i nu*er'ase %ru+uri (e 7el9i #i illNri 6n 7urs (e r'*aniDare823. Castellum824 #i territorium sun3 7'*uni39i a&Sn( ' 'r%aniDare 7&asi-*uni7i+al #i (is+unSn( (e un 3eri3'riu. Vnui conventus civium .omanorum 6i li+se#3e un 3eri3'riu +r'+riu. Al j'a7 un r'l i*+'r3an3 6n 7'*uni3a3ea 6n 7are es3e 6n%l'2a3. Conventus c%.% (is+une (e curatores c%.% sau (e magistri, une'ri 7@iar (e un or"o "ecurionum82". Un &es3ul I*+eriului 4'*an, 6n(e'se2i 6n Fallia, +rin7i+ala ='r* (e 'r%aniDare i*e(ia3 (u+ 7u7erirea r'*an es3e civitas peregrina,

<#< <#$

.% Ar"evan: 3n Eo$ TT: OPWP: p% WH sq% Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% XXH% A se ve"ea #i opinia &oinei ;enea N3n SCIVA VV: OPPH: H: p% XWH sqQ re)eritoare la evoluia a#e<2rii "e la Micia [3nt>i &i7us militar: apoi +a%us% Mai recent: Lucia jeposu Marinescu: :i&ia Npa/u$ Da&iae: 3n Ce%&et0%i a%>eolo/i&e NMNI.Q OM: OPPT: p% HRT-HLV% <+&espre &i7us ca #i centru al unui +a%us: c)% P% ;roise: 3n A"RJ 1:X: OPTL: p% LXM% <+# A"ela PaCi: \uelPue$ %e'a%Pue$ $u% l3in$&%iption CIL 1@?@5: 3n /r%-oenig: S% .e?ete< Ne"s%Q: A%&uliana# RL&ueil 43>o''a/e$ oEEe%t$ h 5an$ BC/li: Avenches: OPPR: p% VPH-VPW% <++ &e pil"2: &i7us Cannine=a3u* a ?ene)iciat "e ius nun(inaru*: "evenin" ulterior *uni7i+iu* Cannine=a3u*: c)% Ch%;% .@ger: Ge%'ania InEe%io%: -*ln-,ra<: OPLW: p% PH% <+. &e pil"2 vi&u$ Ana%nto%u'o N CIL III: WMLM% <+% Dste 3n principiu )orti)icat: c)% +% Langhammer: op# &it#: p% R% <+1 I1i4e': p% L-T%

#%$

a&Sn(u-#i 'ri%inea 6n uniunile (e 3ri2uri 7el3i7e. Civitates peregrinae au e&'lua3 73re ='r*a *uni7i+al 826. Un 7'nse7in9, es3e +'si2il s 6n3Slni* #i 6n >a7ia #i al3e ='r*e (e au3'n'*ie 7'*unal, al3e ='r*e (e civitas, (e s3a3u3 in=eri'r 7elui *uni7i+al sau 7'l'nial. ; 7er7e3are re7en3 a 6n3re+rins I'ana ,'%(an C3ni7iu asu+ra e<is3en9ei un'r civitates 6n >a7ia, civitates a3es3a3e 6n(e'se2i (e ,eographia lui Clau(ius P3'le*aeus827. ;2ser&a9iile au3'arei sun3 e<3re* (e in3eresan3e 6ns, re*ar7*, 6*+reun 7u (Snsa, 7 (a3ele =urniDa3e (e P3'le*eu (a3eaD (in +ri*ele (e7enii (e e<is3en9 ale Pr'&in7iei #i 7 'r%aniDarea >a7iei 3re2uie s =i su=eri3 *'(i=i7ri ul3eri'are. Prin ur*are, (e'7a*(a3 nu e<is3 su=i7ien3e in(i7ii +en3ru a 7'nsi(era 7 anu*i3e 7'*uni39i au3'@3'ne asi*ila2ile 7'n7e+3ului (e civitas ar =i su+ra&ie9ui3 (u+ 7u7erirea r'*an828. Cer3 es3e 6ns =a+3ul 7 6n ni7iuna (in 7ele +es3e 4 888 (e ins7ri+9ii (in >a7ia nu 6n3Slni* &re' *en9iune re=eri3'are la civitates. >a7 a7es3e civitates au3'@3'ne au e<is3a3 6n3r-a(e&r, ele au ='s3 su+ra+use (e s3ru73uri e7'n'*i7e #i s'7iale r'*ane, eli3ele a3S3ea 7S3 &'r *ai =i su+ra&ie9ui3 7u7eririi r'*ane- r'*aniDSn(use. P'3ri&i3 '+iniei lui C. Vi33in%@'== 829 #i $. W'l==838 6n >a7ia ni7i n-au e<is3a3 civitates si3ua9ie si*ilar 7elei 6n3Slni3e 6n su(ul Pann'niei #i 6n 5'esia. Cu* se #3ie, 6n Fallia civitates au ='s3 'r%aniDa3e +e s3ru73urile &e7@il'r uniuni (e 3ri2uri. Un >a7ia 6ns a&e* (e-a =a7e 7u ' 7u 3'3ul al3 si3ua9ie. As3e +'si2il 7a 4e%a3ul (a7 6n 7a(rul +r'7esului (e 7en3raliDare s =i a=e73a3 in(i&i(uali3a3ea 3ri2uril'r #i
<+4

Pentru spaiul celtic: a se ve"ea 7% +ol)): 3n Rau'o%4nun/ i' RC'i$&>en Rei&>: M@nchen: OPWP: p% P sqq: XO sqq% <+7 Ioana ;og"an C2t2niciu: !tole'Le et la p%ovin&e 4e Da&ie: 3n Da&ia"S HV: OPPM: p% XXH-XHV] Ea4e': k p%opo$ 4e &ivitate$ en Da&ie: 3n Ep>e'"ap O: OPPO: p% RP-LT% &espre valoarea real2 a in)ormaiilor lui Ptolemeu: a se ve"ea #i o?servaiile lui 7% +ol)): 3n 5an41u&> 4e% eu%opBi$&>en Ji%t$&>aEt$8 un4 So9ial/e$&>i&>te: I: Stuttgart: OPPM: p% LOW% <+< Totu#i sunt cunoscute <one 3n care "acii n-au )ost "islocai: c)% :a&%ea 1)-): p% XLO sq] !%ota$e 1)@?: p% WO-WV% Tocmai 3n aceste <one par a se plasa civitates autohtone: c)% Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Da&ia"S HV: OPPM: p% XHO-XHH% <+$ /r% 1ittingho)): 3n Atti 4ei Conve/ni Lin&ei# 23# Renania Ro'ana: .oma: OPTL: p% WO sq% <.7% +ol)): 3n A&ta:" OH: OPTL: p% OOO sq%

#1-

uniunil'r 3ri2ale (a7i7e, iar 7u7erirea r'*an s =i Q(es&Sr#i3R a7es3 +r'7es (e (eDa%re%are a &e7@il'r s3ru73uri %en3ili7'-3ri2ale. 4'*anii nu 3ra3au (e7S3 7u eli3ele in(i%ene, 6ns 7a ur*are a rD2'aiel'r lui )raian a7es3e eli3e (a7i7e au ='s3 +ra73i7 (is3ruseH as3=el, nu se *ai +u3eau 7'ns3i3ui 6n n'ua +r'&in7ie *ari 7'*uni39i au3'@3'ne +e &e7@ile 2aDe, +e 7are (e al3=el ni*eni nu *ai a&ea in3eresul s le resus7i3eDe. &e"iticii (a7i au ='s3 'r%aniDa9i, 7u* s-a &Du3, 6n vici #i pagi. Un 7'nse7in9, ni*i7 nu ne asi%ur 7 nu*ele au3'@3'n al a#eDril'r (a7'-r'*ane ne +er*i3e s +resu+une* 7al7@ierea s3ru73urii a(*inis3ra3i&e r'*ane +e ' 'r%aniDare +rer'*an 831. >i*+'3ri&. Un 7'*+ara9ie 7u 7elelal3e +r'&in7ii (e +e li*esul eur'+ean, >a7ia se (e'se2e#3e (e 3'3 7eea 7e 7un'a#3e* +rin =a+3ul 7 ai7i s3ru73urile e7'n'*i7e, s'7iale #i +'li3i7e r'*ane au ='s3 in3r'(use Qa+r'a+e +es3e n'a+3eR, iar ins3ru*en3ul +rin7i+al a ='s3 7'l'niDarea *asi&. 17eas3 7'l'niDare in3ens #i n'ul *'( (e &ia9 in3r'(us (e r'*ani au a=e73a3 +u3erni7 +'+ula9ia au3'@3'n 832, una (in 7'nse7in9e =iin( #i (eDa%re%area s3ru73uril'r ei 3ra(i9i'nale833. 1#a 7u* s-a ar3a3, 3'a3e 'ra#ele >a7iei r'*ane 6#i a=l 6n7e+u3urile 6n nu7leele (e 7'l'ni#3i. C'*uni39ile au3'@3'ne su+ra&ie9ui3'are &'r =i +u3u3 r*Sne ('ar 7a civitates a"tri?utae834 =a9 (e n'ile 'ra#e r'*ane83". -u a&e* 6n >a7ia ni7i ' ('&a( 7er3 (es+re +er+e3uarea &reunei civitas au3'@3'ne 6n e+'7a r'*an #i, e&i(en3, ni7i (es+re e&'lu9ia ei s+re s3a3u3 ur2an su+eri'r. 13are sl2i7iune a 7'*uni39il'r (a7e se e<+li7, (u+ 7u* s-a &Du3, a3S3 +rin s+e7i=i7ul 7u7eririi >a7iei836, 7S3 #i +rin anu*i3e 7ara73eris3i7i
<.# <.+

Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Ep>e'"ap O: OPPO: p% LH-LL% Chiar #i "ispunerea #i "ensitatea locuirii "in me"iul rural este: 3n general: alta "ec>t 3n &acia preroman2: c)% :a&%ea 1)-): p%OOL: XRX sq% <.. :a&%ea 1)-)7 p% XLM-XLX] !%ota$e 1)@?: p% TL sq: WV sq: OHX-OHL: XRO sq% <.% &espre aceast2 noiune: a se ve"ea !% La))i: A4t%i1utio e &ont%i1utio# !%o1le'i 4el $i$te'a politi&o8 a''ini$t%ativo 4ello $tato %o'ano: Pisa: OPLL: a+u( Dm% Popescu: 3n StCl P: OPLT: p% HLL-HLW% <.1 A%4evan 1))@: p% PX% <.4 :a&%ea 1)-): p% XV-XL% Civitates menionate "e Ptolemeu sunt "e6a circumscripii teritoriale "e tip roman: c)% Ioana ;og"an C2t2niciu 3n Da&ia"S HV: OPPM: p% XHM%

#1#

ale s'7ie39ii (in e+'7a 4e%a3ului (a7, s3a3 7are +u3ea s =i =a&'riDa3 (es3r*area &e7@il'r s3ru73uri %en3ili7'-3ri2ale 837. >a7 e<is3en9a un'r civitates au3'@3'ne 6n >a7ia r'*an es3e +u9in i*+'r3an3 #i nea3es3a3 +rin iD&'are e+i%ra=i7e, a7eas3a nu 6nsea*n 7 nu ar =i e<is3a3 #i al3e ='r*e (e civitates. C'*uni39i 3eri3'riale 7u au3'a(*inis3rare, (ar (e s3a3u3 juri(i7 *ai *'(es3, +u3eau a+are a3S3 +rin 7'l'niDare 7S3 #i +rin (es3r*area 3ri2uril'r (a7e #i 6nl'7uirea l'r 7u s3ru73uri 3eri3'riale 7el +u9in 6n +ri*ii ani (u+ 7u7erire. PreDen9a un'r ase*enea civitates +'a3e =i sesiDa3 +rin e&i(en9a e+i%ra=i7 a un'r (enu*iri (e uni39i 3eri3'riale al3ele (e7S3 municipium #i colonia- sau a un'r *a%is3ra9i l'7ali. >in3re uni39ile 3eri3'riale, sin%urele 7are a+ar 6n +r'&in7ie sun3 territorium #i vicus, =ie7are ' sin%ur (a3H 6n a*2ele 7aDuri es3e &'r2a (e en3i39i (e 3i+ r'*an, e<is3en3e a2ia 6n se7'lul III. >in3re +'si2ilii 7'n(u73'ri ai un'r ase*enea 7'*uni39i, nu (is+une* (e7S3 (e +a3ru a3es3ri e+i%ra=i7e ale un'r principes. -i7i unul (in3re 7ei +a3ru principes a3es3a9i la 1*+elu*, 5i7ia, )i2is7u* #i )i@u nu +'a3e =i +us 6n le%3ur 7u &re' ='r*a9iune au3'@3'n, 7i 3'3(eauna 7u un %ru+ (e 7'l'ni#3i s'si3 6n >a7ia. 1+'i, 6n ni7i unul (in a7es3e 7aDuri nu es3e &'r2a (e ' en3i3a3e 3eri3'rial-a(*inis3ra3i&, 7i (e un %ru+ e3ni7 (is3in73, a73i& +e 3eri3'riul unei civitas (e 3i+ r'*an. Un a7es3e 7ir7u*s3an9e, 7Sn( ni7i sursele e+i%ra=i7e ni7i al3e iD&'are s7rise nu sun3 7'n7lu(en3e +en3ru (e3er*inarea un'r +'si2ile au3'n'*ii 7'*unale, r*Sn (a3ele ar@e'l'%i7e Territorium Suci"avense. 1#eDarea r'*an (e la :u7i(a&a (aDi Celei) +reDin3 as+e73ul unui 'ra# r'*an 838. :u7i(a&a nu +are s =i ('2Sn(i3 &re'(a3 s3a3u3 *uni7i+al. As3e nesi%ur (a7 a7es3 civitas s-a (es+rins sau nu (in 3eri3'riul 4'*ulei. Un ins7ri+9ia (e la :u7i(a&a839, (a3a3 6n se7'lul III, sun3 *en9i'na9i curialNesQ territNoriiQ mucNi"avensisQ, 7are se 6n%rijes7 (e res3aurarea unui 3e*+lu al Dei9ei -e*esis.Ca+3ul 7 6n ins7ri+9ie es3e u3iliDa3 3er*enul (e territorium
<.7 <.<

N% ,ostar: 1% Lica: So&ietatea /eto84a&i&0 4e la Bu%e1i$ta la De&e1al: Ia#i: OPWV: p% OOV-ORT% K% Toropu: C%M% T2tulea: Su&i4ava8Celei: ;ucure#ti: OPWT% <.$ IDR II: OPM%

#1+

#i nu 7el (e civitas a ='s3 in3er+re3a3 7a ' +re7iDiune 6n e<+ri*area *e*2ril'r 7urieiH e<+ri*area in(i7 =a+3ul 7 ei sun3 (e*ni3arii 6n3re%ului territorium #i a7es3a nu es3e 7el al unui 'ra#, 7i al unei 7'*uni39i =r +ri&ile%ii *uni7i+ale 848. Un 7'nse7in9, territorium su7i(a&ens es3e unul (in civitates 6n 7are s-a 6*+r9i3 +r'&in7ia. Cen3rele 7'*uni39il'r +ere%rine (e 3i+ul re+reDen3a3 (e :u7i(a&a, =r a a3in%e ni7i7Sn( ran%ul (e 'ra# r'*an, s-au (eD&'l3a3 asi*ilSn( ='r*a (e 'r%aniDare a(*inis3ra3i& r'*an #i 7@iar #i 7ea ur2anis3i7. P'3ri&i3 unei re7en3e 7er7e3ri e<e*+lare, 6n3re+rins (e 4. 1r(e&an841, (in 7'n7en3rarea un'r a#eDri r'*ane reDul3 7 al3e 7en3re ale un'r civitates (in >a7ia r'*an ar +u3ea =iL 1quae, ,ru7la, Cri#3e#3i, :a*u* #i ,'l'%a. A<is3en9a un'r civitates +ere%rine +'a3e =i +resu+us #i +e &alea ;l3ului 3ransil&an, +'+ula3 (e 7'l'ni#3i n'ri7'-+ann'ni7i, +re7u* #i +e &alea )Srna&el'r, un(e 7'l'ni#3ii 7el9i sun3 (e ase*enea +reDen9i. >u+ 7u* reDul3 (in a7eas3 enu*erare, nu se +'a3e +re7iDa (e'7a*(a3 ni*i7 (es+re a(*inis3rarea un'r 3eri3'rii 6n3inse es3ul )ransil&aniei, &es3ul ,ana3ului, ;l3enia 7en3ral, 5un3enia (e &es3. Pen3ru D'nele *r%ina#e, *ai +u9in 7er7e3a3e, s-a in&'7a3 anal'%ii (in +r'&in7ii eur'+ene *ai 2ine 7er7e3a3e, (ar 7'*+ara2ile 7u >a7ia 7a s+e7i=i7 #i ni&el (e 7i&iliDa9ie r'*an 842. 1s3=el, 6n es3ul Fer*aniei :u+eri'r (in7'l' (e 4in- se 7un'a#3e ' in3ens 7'l'niDare #i ' i*+'r3an3 7'n7en3rare (e 3ru+e. Ki 6n es3ul Fer*aniei :u+eri'r, 7a #i 6n >a7ia, s3ru73urile +rer'*ane n-au ='s3 lua3e 6n 7'nsi(erare la e(i=i7area n'il'r reali39i 843. Un a7eas3 +r'&in7ie (e =r'n3ier, a(ese'ri si*+li vici au +ri*i3 =un79ie (e caput civitatis844. 1+'i, 6n ,ri3annia (e n'r( #i &es3 sla2 (eD&'l3a3 #i ur2aniDa3- se 7un's7 si3ua9ii 6n 7are vici *ili3ari (e +e lSn%
<%<%#

Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% XXO sq% .% Ar"evan: Civita$ et vi&u$ 4an$ la Da&ie Ro'aine: 3n !olE4il III: p% VR-RR % <%+ I1i4e': p RV sq%% <%. /r% 1ittingho)): op# &it#: p% WX-WL% <%% Chr%S% Sommer: op# &it#: p% RLO sq: LHM-LHV%

#1.

7as3rele au<iliare au 7+3a3 =un79ii anal'a%e unui 7en3ru (e civitas. 17es3e e<e*+le 7'ns3i3uie anal'%ii +'3ri&i3e +en3ru s+e7i=i7ul )ransil&aniei (e es3, un(e sin%urele 7en3re *ai (eD&'l3a3e 6n e+'7a Pr'&in7iei +ar a =i %arniD'anele (e au9ilia ((e +il(, Cris3e#3i). Un a7es3e si3ua9ii vici *ili3ari ar +u3ea =i +'si2ile se(ii ale unei a(*inis3ra9ii l'7ale. A&i(en3, 6n ase*enea 7aDuri nu se +une +r'2le*a e&'lu9iei s+re un s3a3u3 ur2an su+eri'r *uni7i+al 'ri 7'l'nial.

3#5 Do'eniile Ei$&ului i'pe%ial@45


Vn *are (is3ri73 auri=er '7u+a 7ea *ai *are +ar3e a re%iunii 5un9il'r 1+useni (re%iunea (e su( #i su(-es3). Cen3rul a(*inis3ra9iei *inel'r (e aur (in 1+useni a ='s3 1*+elu* 846. 17es3ui (is3ri73 *inier 3re2uie s-i =i a+ar9inu3 #i a#eDrile (in D'nele 4u(a-,ra(, Cri#ului 1l2 (,aia (e Cri#-}e2ea), 7'*+le<ul ,u7iu*-C'ra2ia, 1l2urnus 5ai'r (4'#ia 5'n3an) 7a #i &alea su+eri'ar a 1rie#ului (,aia (e 1rie#, :l7iua), +Sn s+re *un9ii Filului. Z'na *un9il'r P'iana 4us7i, i*+'r3an3 +en3ru e<+l'a3area =ierului847, es3e sra7 6n &es3i%ii r'*ane. Cu* e<+l'a3rile a7es3ea erau aren(a3e (e s3a3 un'r con"uctores )errariarum848e +'si2il s =i e<is3a3 ai7i un *i7 (is3ri73 *inier, 7a* 7a #i metalla Norica849, (ar (e +r'+'r9ii *ul3 *ai re(use. Vn (is3ri73 =is7al si*ilar &a =i 7u+rins #i D'na *inier (in 5un9ii ,ana3ului 8"8. )'3 6n a(*inis3rarea =is7ului i*+erial 3re2uiau s se a=le #i +rin7i+alele 7ariere (e +ia3r8"1, +re7u* #i salinele, a=la3e 6n
<%1

C)% 3n general D% Lo Cascio: !at%i'oniu'7 %atio p%ivata7 %e$ p%ivata: 3n AIIS H: OPTR: p% RR-OXO] i4e': 3n D% ,a??a et alii: Int%o4u9ione alla $to%ia 4i Ro'a: Milano: OPPP: p% XPM-XPH NLa )iscalit8 e la )inan<a imperialeQ% <%4 :a&%ea 1)-): p% XPP] 7%Chr% NoesCe: op# &it#: p%XTL] Joll'ann 1))-: p% HP- VR% <%7 Joll'ann 1))-: p% XHX sqq% <%< Joll'ann 1))-: p% XHW-XHP% <%$ ,% Al)*l"B: "o%i&u': Lon"on-;oston: OPTV: p% OMM: OOV% <1:a&%ea 1)-): p% HMR% <1# Joll'ann 1))-: p% XTL-XTP%

#1%

+r'+rie3a3e i*+erial, 7are se aren(au (e '2i7ei 6*+reun 7u +#unile8"2.

3#- !oliti&a 'uni&ipal0 a $tatului %o'an n Da&ia


P'li3i7a *uni7i+al a 4'*ei 6n +r'&in7ia n'r(-(unrean +'a3e =i re7'ns3i3ui3 (in e&'lu9ia ins3i3u9i'nal #i 3eri3'rial a *uni7i+ali39il'r (a7'-r'*ane8"3. >in sursele ('7u*en3are e<is3en3e reDul3 7lar 7 a%l'*era9iile au3'@3'ne +rer'*ane nu au ni7i un r'l 6n 7rearea 'ra#el'r (e 3i+ r'*an (in >a7ia8"4. ;ra#ele r'*ane se (eD&'l3 6n3'3(eauna +e a*+lasa*en3e ne'7u+a3e sau +rsi3e (e (a7i. 1s3=el, #i 6n 7aDul >a7iei, se 7'n=ir* 7'ns3a3area 7 nu*ele au3'@3'n +'a3e =i un si*+lu 3'+'ni* #i nu a3es3 ' 7'n3inui3a3e (e l'7uire #i (e 3ra(i9ie 7u e+'7a +re7e(en3 8"". >e al3=el, 6n 'ra#ele +r'&in7iei n'r(-(unrene nu*ele, 7re(in9ele #i ins3i3u9iile in(i%ene sun3 7a #i a2sen3e. Un e(i=i7area 'ra#el'r (a7'-r'*ane, r'lul ar*a3ei a+are i*+'r3an3, (ar nu a3S3 (e *are 7u* se 7'nsi(er 6n(e'2#3e 8"6. A<is3 'ra#e 6n 7are nu a&e* (e-a =a7e 7u +reDen9a ini9ial a unei %arniD'ane (:ar*iDe%e3usa, -a+'7a, 1+ulu* I). 5ul3e 'ra#e a+ar 7a a%l'*era9ii 7i&ile 6n +reaj*a un'r 7as3re (>r'2e3a, 4'*ula, 1+ulu* II, P'3aissa, P'r'lissu*, >ierna w, )i2is7u*), (ar +r'*'&area la s3a3u3 *uni7+al se +r'(u7e =ie la +le7area %arniD'anei (4'*ula, >ierna w), =ie 6n a=ara unui vicus *ili3ar 'ri cana?ae-l'r. 1+'i, nu7leele &ii3'arel'r 'ra#e 2ene=i7iaD (e anu*i3e =a7ili39i e7'n'*i7e. >eD&'l3area ur2an al3uri (e a%l'*era9iile 7i&ile s3ri73 (e+en(en3e (e ar*a3 ( cana?ae: vici *ili3ari) a3es3 7lar ' 7'l'niDare 7i&il ='ar3e i*+'r3an3. Prin ur*are, +u3e* 7'nsi(era

<1+ <1.

Joll'ann 1))-: p% XVW-XVP% A%4evan 1))@: p% OMR-OXM% <1% &% Protase: Gene9a o%a.elo% n Da&ia %o'an0: 3n I:D : Timi#oara: XMMO: p% TO-TP% <11 Pentru ,allia #i <ona renan2: c)% Chr%S% Sommer: op# &it#: p% VWW-VPM% <14 :a&%ea 1)-): p% OTW% K opinie mult mai nuanat2: A%4evan 1))@%

#11

)actorul civil 7a =a73'r (e3er*inan3 6n (eD&'l3area 'ra#el'r r'*ane (in >a7ia8"7. As3e 2ine 7un's7u3 caracterul ur?an al 7i&iliDa9iei r'*ane (in e+'7a Prin7i+a3ului, 7ara73er 7are i-a asi%ura3 ' 7'&Sr#i3'are in=luen9 asu+ra al'%enil'r su+u#i. Un >a7ia, 6nrurirea 7i&iliDa9iei r'*ane asu+ra au3'@3'nil'r es3e ra+i(, %eneral #i +u3erni7 8"8. CS3 +ri&e#3e a*+l'area #i s3a3u3ul ur2aniDrii, s-a '2ser&a3 7 nu 6n3re%ul 3eri3'riu al +r'&in7iei n'r(-(unrene se s3ru73ureaD +e civitates 7u au3'a(*inis3rare8"9. 1#eDrile (e s3a3u3 juri(i7 ur2an '+3i* municipia #i coloniae- se (eD&'l3 ('ar 6n anu*i3e D'ne ale >a7iei. Cu e<7e+9ia 4'*ulei le%a3 (e 7ir7ula9ia +e &alea ;l3ului #i (e rela9iile 7u su(ul >unrii-, 7elelal3e 'ra#e a+ar nu*ai (e-a lun%ul 'ri 6n &e7in3a3ea (ru*ului i*+erial 7are 3ra&ersa >a7ia (e la su( la n'r(. ;r, a7eas3a era D'na 7ea *ai 2'%a3 #i *ai in3ens +'+ula3 a >a7iei r'*ane, un(e au ='s3 ins3ala9i 7'l'ni#3i +ri&ile%ia9i 6n 7ursul 7'l'niDrii ini9iale (in e+'7a 3raiani7 868. Pe 3eri3'riile a3ri2ui3e a7es3'r a#eDri &a 6n=l'ri (e+lin 7i&iliDa9ia r'*an +r'&in7ial. Uns, (u+ 7u* a3es3 &es3i%iile ar@e'l'%i7e, *aj'ri3a3ea res3ului >a7iei e&'lueaD, 6n ='r*e *ai *'(es3e, 6n a7ela#i sens. >e al3=el, 7a #i 6n al3e +r'&in7ii, (i=eren9a (in3re coloniae #i municipia +e (e ' +ar3e #i =eluri3ele civitates (e 7ealal3 +ar3e 3re2uie s =i ='s3 (e %ra(, nu (e esen9861.

3#, Evolu=ia u%1ani90%ii


Traian% Un e+'7a 3raiani7 are l'7 ' sin%ur 6n3e*eiere (e 'ra#, colonia Sarmi<egetusa. Uns a7eas3ei colonia "e"ucta i se a3ri2uie un 3eri3'riu e<3re* (e 6n3ins 7are 7u+rin(e a+r'a+e 3'3 7en3rul
<17 <1<

Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% XXX-XXV% !%ota$e 1)@?: p% XXW-XRX% <1$ A%4evan 1))@: OMV sq: OXM% <4:a&%ea 1)-): p% OHV] !%ota$e 1)@?: p% XHX-XVV] B0%1ule$&u 1))@: p% LL sq] !etole$&u 2???: p XXPXHH% <4# /r% 1ittingho)): 3n Atti 4ei Conve/ni Lin&ei 23# Renania Ro'ana: .oma: OPTL: p% WT-PH%

#14

Pr'&in7iei862. C'l'ni#3ii ins3ala9i, 7e39eni r'*ani optimo iure, 2ene=i7iau nu nu*ai (e +ri&ile%iile '2i#nui3e ale unei 7'l'nii, 7i 7+3au +ra73i7 7'n3r'lul e7'n'*i7 asu+ra 7el'r *ai i*+'r3an3e resurse ale n'ii +r'&in7ii. :3a3u3ul juri(i7 su+eri'r 6nse*na +en3ru 7'l'ni#3i #i +'si2ili3a3ea unei a7u*ulri *ai ra+i(e (e a&u9ii (e7S3 +en3ru al9i l'7ui3'riH 6n3re 7'l'ni#3ii ins3ala9i la :ar*iDe%e3usa se a=lau #i nu*er'#i &e3erani, +'ses'ri (e 2ani li7@iDi. Prin ur*are, es3e e&i(en3 in3en9ia 6*+ra3ului )raian (e a =a&'riDa 6*2'%9irea #i i*+'r3an9a 'ra#ului. -u7leul (e 7'l'ni#3i 7e39eni ai :ar*iDe%e3usei &a =i ='s3 +rin7i+alul ele*en3 al i*+lan3rii 7i&iliDa9iei r'*ane 6n >a7ia. 7a"rian. U*+ra3ul 6n3e*eiaD 3rei n'i *uni7i+ii (>r'2e3a, -a+'7a #i 4'*ula) 7are, 3'a3e, 6#i au 'r%inea 6n nu7lee (e 7'l'ni#3i863. ?a -a+'7a 7el +u9in, se +'a3e '2ser&a #i ' in3e%rare a un'r au3'@3'ni 6n eli3a *uni7i+al 864. Un 7'nse7in9, es3e (e +resu+us 7 6n3e*eierile (e n'i *uni7i+ii erau *eni3e s 7'n3ri2uie la 6n7@e%area un'r n'i s3ru73uri 3eri3'riale #i s'7iale, #i 3'3'(a3 s asi%ure 7'la2'rarea anu*i3'r +3uri su+eri'are ale s'7ie39ii (a7il'r (in territoria l'r (e7i s a77elereDe in3e%rarea l'r. Cele 3rei n'i *uni7i+ii au ='s3 6nDes3ra3e 7u 3eri3'rii rela3i& 6n3inse, (ar 7are nu a(u7eau ni7i ' a3in%ere 3eri3'riului :ar*iDe%e3usei. Marcus Aurelius. Un 3i*+ul a7es3ui 6*+ra3 au l'7 ('u s7@i*2ri i*+'r3an3e. -a+'7a (e&ine colonia Aurelia. )'3 a7u* a+are #i municipium Aurelium Apulense] a7ea3 6n3e*eiere a3es3 as7ensiunea &e7@iului pagus ul+ian, (ar 3'3'(a3 leDeaD +ree*inen9a :ar*iDe%e3usei #i (u7e la anu*i3e +ier(eri 3eri3'riale +en3ru 73i3'ria lui )raian. :i3ua9ia (in >a7ia 6#i a=l 2une anal'%ii 6n 1=ri7a86" un(e 5ar7us 1urelius =a&'riDeaD, (e ase*enea, +r'+#irea un'r *i7i 7'*uni39i 6n (auna *aril'r territoria ale +rin7i+alel'r 'ra#e.
<4+ <4.

I% Piso: 3n Ep>e'"ap R: OPPR: p% LH-WX% .% Ar"evan: Die >a4%iani$&>en StB4te/%Kn4un/en Da+ien$: 3n !olE4il II: p% LO-TV% <4% !%ota$e 1)@?: p% OOH sq] I% Mitro)an: 3n A&ta:" OW: OPWO: p%OMW sq] C%C% Petolescu: 3n >%a&o8Da&i&a OH: OPPX: p% OXO-OXH% <41 =% ,ascou: 3n A"RJ II: OM: X: OPWX: p% XMO sq%

#17

Commo"us. C'n3inu 3en(in9ele +'li3i7ii *uni7i+ale ale +eri'a(ei an3eri'are. 5uni7i+iul a+ulens (e&ine colonia Aurelia 7eea 7e 6i a(u7e +r'2a2il #i anu*i3e a&an3aje 3eri3'riale. PreDen9a a73i& a eli3el'r (in 1+ulu* 6n lu*ea a=a7eril'r #i i*+li7area 'ra#ului 6n e<+l'a3area aurului su%ereaD +'si2ili3a3ea 7a n'ua 7'l'nie 7are 6n se7'lul III &a ('2Sn(i e+i3e3ul ChrBsopolis- s =i ajuns la ' +'Di9ie 7'*+ara2il 7u a :ar*iDe%e3usei. Septimius Severus% :u2 7Sr*uirea sa nu*rul l'7ali39il'r 7u s3a3u3 ur2an (in >a7ia se (u2leaD =a9 (e e+'7a an3eri'ar, =a+3 7e 7'res+un(e +er=e73 7u a&Sn3ul %eneral al s'7ie39ii +r'&in7iale la 6n7e+u3ul se7'lului III866. C3re anul 197 +. C@r. a+ar n'ile *uni7i+ii (e la 1+ulu* #i P'3aissa, 7@iar lSn% 7as3rele le%iunil'r =i(ele. 17eea#i +'li3i7 a ='s3 7'ns3a3 #i 6n al3e +r'&in7ii867. -'ile *uni7i+ii nu (u7 la (es=iin9area 7ana2el'r868. Prin a7es3e *uni7i+aliDri :e&erus nu ur*rea =a&'riDarea ins3i3u9iei *ili3are, 7i '=erea &e3eranil'r #anse *ai 2une (e &ia9 #i +r'*'&are s'7ial. 1+ari9ia un'r *uni7i+ii 6n i*e(ia3a &e7in3a3e a 7as3rel'r li+sea ar*a3a 6n +ar3e (e D'na a(*inis3ra3 (ire73 (e ea, 6n s7@i*2 a(u7ea 7'*'(i39i ur2ane #i (e%re&area ins3i3u9iei *ili3are (e unele rs+un(eri. )'3 6n 3i*+ul ('*niei lui :e+3i*ius :e&erus a+ar ' serie 6n3rea% (e n'i 'ra#e, 7u s3a3u3 (e municipiumA P'r'lissu*, >ierna, )i2is7u* #i +r'2a2il 1*+elu*. Un a7eea#i +eri'a( (e&ine 7'l'nie >r'2e3a #i +'a3e 4'*ula. :e+3i*ius :e&erus sus9ine 7'ns3i3uirea (e n'i au3'n'*ii *uni7i+ale, 7@iar #i 6n i*e(ia3a &e7in3a3e a 7as3rel'r le%i'nare, 6ns 6n a7ela#i 3i*+ n'ile *uni7i+ali39i (i*inueaD 3eri3'riile +rea 6n3inse ale &e7@il'r 'ra#e, re(u7Sn( r'lul +ree*inen3 al a7es3'ra 869. Un >a7ia, a7es3e *suri a=e73eaD +u3erni7 r'lul :ar*iDe%e3usei #i al 7'l'niei (e la 1+ulu*. >eD&'l3area ur2an (e&ine *ai e7@ili2ra3, 7u 7'nse7in9e 2ene=i7e +en3ru r'*aniDare.
<44 <47

:a&%ea 1)-): p% TW-TP: PO-PV% I% Piso: 3n A&>e L: OPPO: p% ORL sq% <4< Al% &iaconescu: I% Piso: 3n !olE4il I: p% TM% <4$ =% ,ascou: 3n A"RJ II: OM: X: OPWX: XOP sq%

#1<

)'3u#i, a3S3 :ar*iDe%e3usa 7S3 #i colonia Aurelia Apulensis 6#i &'r *en9ine r'lul +ri&ile%ia3 6n &ia9a >a7iei r'*ane. >in a7eas3 +ers+e73i& e+i3e3ul Metropolis, 7'n=eri3 :ar*iDe%e3usei 6n se7'lul III a+are +e (e+lin jus3i=i7a3. >in 7ele 11 'ra#e ale >a7iei r'*ane, " sun3 (es+rinse (in 7'r+ul ei (e 7e39eni. :ar*iDe%e3usa es3e, 6n3ra(e&r, 'ra#ul-*a* +en3ru ' serie (e n'i 'ra#e. Pres3i%iul a7es3ei +'Di9ii e<+li7 r'lul +ree*inen3 al :ar*iDe%e3usei 6n &ia9a Pr'&in7iei #i, 6n3re al3ele, +lasarea ai7i a al3arului +r'&in7ial al 7ul3ului i*+erial #i a lui Concilium &aciarum trium. Peri'a(a (e (u+ :e+3i*ius :e&erus nu *ai a(u7e *'(i=i7ri 6nse*na3e 6n s3ru73ura *uni7i+al a >a7iei r'*ane. >e *en9i'na3 ('ar e+i3e3ele Metropolis +en3ru :ar*iDe%e3usa #i ChrBsopolis +en3ru 7'l'nia 1+ulu*878. 17es3e e<e*+le a3es3 7 +r'+a%an(a '=i7ial a 7'n3inua3 s =un79i'neDe, 7@iar (a7 3i3lurile +'*+'ase as'7ia3e 'ra#el'r 1+ulu* #i :ar*iDe%e3usa &'r =i a7'+eri3 ' reali3a3e *ai 3ris3. Pe (e al3 +ar3e, se +'a3e '2ser&a ' anu*i3 e*ula9ie 6n3ru 'n'ruri #i 3i3luri *uni7i+ale 6n3re 1+ulu* #i :ar*iDe%e3usa871. Un=l'rirea 'ra#el'r r'*ane (in >a7ia 7'n3inu +Sn 73re *ijl'7ul se7'lului III, (u+ 7are (e7linul es3e 3'3 *ai &iDi2il. Un >a7ia, 7a #i 6n al3e +r'&in7ii (anu2iene, 7riDa %eneral a s'7ie39ii r'*ane 3ra(i9i'nale a iD2u7ni3 *ai 3SrDiu (u+ 23" +. C@r.-, (ar *ai 2rus7 #i 7u *ani=es3ri *ai (e&as3a3'are872. T CS3 +ri&e#3e ius Italicum 7el *ai 6nal3 +ri&ile%iu la 7are +u3ea as+ira ' colonia (in a=ara I3aliei- (u+ 7u* s-a ar3a3, a7es3a 6nse*na 6n reali3a3e asi*ilarea 7e39enil'r (in a7es3e 'ra#e 7u 7e39enii (in I3alia 6n *a3erie (e (re+3 7i&il #i =is7ali3a3eH 3eri3'riul 7'l'nial as3=el +ri&ile%ia3 era s7u3i3 (e i*+'Di3ul =un7iar ( tri?utum soli), iar +r'+rie3a3ea 7e39enil'r asu+ra lui (e&enea (e+lin, =r
<7-

Dpitetele asociate acestor ora#e: C@rNs'+'lis #i 5e3r'+'lis: au un evi"ent i< oriental: c)% 7% +ol)): 3n A&ta:" OH: OPTL: p% OXHA 4%%% "ie meisten peregrinen StI"te mit cognominalen -aiser?einamen geh*ren in "en griechischen Kstteil "es .eiches: <u "em &acien: Uie "ie Sta"ttitel *e3r'+'lis ?ei Sarmi<egetusa un" ?ei Apulum 7@rNs'+'lis <eigen: o))en?ar engere ;e<iehungen ?esai: als es au) "en ersten ;licC "en Anschein hat%( <7# A%4evan 1))@: p% VR: VP% <7+ C)% 3n general A% Al)*l"i: Stu4ien 9u% Ge$&>i&>te 4e% Jelt+%i$e 4e$ 3# Ma>%>un4e%t$ na&> C>%i$tu$: &armsta"t: OPLT] Fit9 1),@%

#1$

"ominium eminens populi .omani873. Pen3ru s3a3ul r'*an 6ns, ius Italicum 6nse*na ' re(u7ere a &eni3uril'r '29inu3e i*+'Di3ul =un7iar, =a+3 7e e<+li7 +ar7i*'nia 7u 7are a ='s3 a7'r(a3874. Pen3ru >a7ia s-a 7'ns3a3 7 e<is3 rela3i& *ul3e ase*enea 7'l'nii +ri&ile%ia3e (:ar*iDe%e3usa, 1+ulu*, -a+'7a #i P'3aissa) 87". Prin7i+alul iD&'r, 3e<3ul lui Vl+ianus ( "e censi?us, 6n &igesta ?, 1", 1, 8-9) es3e (e*n (e 3'a3 6n7re(erea. :e 7'nsi(er 7 :ar*iDe%e3usa ar =i 2ene=i7ia3 (e ius Italicum 6n7 (e la 6n3e*eire876. P'3ri&i3 unei n'i in3er+re3ri, e&'lu9ia *uni7i+aliDrii (e 3i+ r'*an a +r'&in7iei >a7ia es3e 6n *sur s '=ere al3e 7ri3erii (e (a3are877. 1s3=el, (e &re*e 7e 7rearea (e n'i 'ra#e (i*inua 3eri3'riul #i &eni3urile 7'l'niil'r *ai &e7@i, ius Italicum +u3ea =i a7'r(a3 7a ' 7'*+ensa9ie +en3ru +ier(erile su=eri3e, (ar 7u a+li7a2ili3a3e +e un 3eri3'riu *ai res3rSns. C'n='r* a7es3ei in3er+re3ri :ar*iDe%e3usa &a =i +ri*i3 ius Italicum a2ia 6n 3i*+ul lui :e+3i*ius :e&erus, (re+3 7'*+ensa9ie +en3ru a*+u3rile 3eri3'riale su=eri3e. 17eea#i 3re2uie s =i ='s3 #i si3ua9ia 7'l'niei 1urelia 1+ulensis un(e ius Italicum 3re2uia s 7'*+enseDe +ier(erile su=eri3e 6n =a&'area 'ra#el'r 1*+elu* #i municipium Septimium Apulense. Prin ur*are, ius Italicum es3e a7'r(a3 'ra#el'r (in >a7ia r'*an a2ia 6n 3i*+ul ('*niei lui :e+3i*ius :e&erus, #i nu*ai +en3ru +a3ru coloniae, 7a ' 7'*+ensa9ie +en3ru res3rSn%erea a&an3ajel'r ini9iale878. T A&'lu9ia ur2aniDrii e<+resie a +'li3i7ii *uni7i+ale a s3a3ului r'*an- 6n +r'&in7ia >a7ia (e7ur%e 7'n='r* *'(elului r'*an 7un's7u3. Ca +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an, +r'%resul 7i&iliDa9iei r'*ane es3e sin'ni* 7u +r'%resul ur2aniDrii, 7are
<7.

A% von Premerstein: 3n RE ': O NOPOTQ: col% OXHW-OXRX: s%v% Iu$ Itali&u'] A%N% SherUin-+hite: >e Ro'an Citi9en$>ip: K9)or": OPHP: p% XOL-XOW] =% ;leicCen: 3n C>i%on V: OPTV: p% HWV-HPM% <7% =% ,ascou: 3n A"RJ II: OM: X: OPWX: p% XOL sq% <71 N% ,ostar: 3n AIIAIa.i L: OPLP: p% OXT-OVM% <74 :a&%ea 1)-): p% OHR] 7% &aicoviciu: &% Alicu: op# &it#: p% OL% <77 A%4evan 1))@: p% OOT-OOP% <7< A%4evan 1))@: p% OOP%

#4-

i*+li7 ' al3 s3ru73urare a s'7ie39ii. Vr2aniDarea r'*an a +r'&in7iei n'r(-(unrene +'a3e =i a+re7ia3 7a =iin( (es3ul (e a&ansa3 #i rela3i& e7@ili2ra3. >e#i nu ajun%e s 7u+rin( 6n3rea%a >a7ie, ur2aniDarea 7reaD ' re9ea (e 'ra#e r'*ane 7'*+ara2il 7u 7eea 7e se 7un'a#3e 6n al3e +r'&in7ii (in n'r(-&es3ul I*+eriului. Uns, s+re (e'se2ire (e a7es3e +r'&in7ii, 6n >a7ia nu es3e a3es3a3 ' +ar3i7i+are a eli3el'r au3'@3'ne la a7es3 +r'7es. -u se 7un's7 civitates (e (re+3 la3in 3rans='r*a3e 6n 'ra#e, iar 7'*uni39ile (a7e nu j'a7 ni7i un r'l 6n 7rearea n'il'r 'ra#e r'*ane. :3ru73ura e7'n'*i7 #i s'7ial a Pr'&in7iei a+are, 6n 7'*+ara9ie 7u 7ea a >a7iei +rer'*ane, ra(i7al s7@i*2a3. )'a3e a7es3ea e&i(en9iaD r'lul e<3re* (e i*+'r3an3 al *asi&ei 7'l'niDri ini9iale (in e+'7a 3raiani7. -'ua s3ru73ur +r'&in7ial e&'lueaD ra+i(. Un *ai +u9in (e un se7'l a+ar 11 'ra#e r'*ane, (in3re 7are 4 2ene=i7iaD (e ius Italicum. A&'lu9ia are l'7 6n sensul =ra%*en3rii *aril'r uni39i 3eri3'riale, +rin 7rearea (e n'i 'ra#e. Prin ur*are, a&e* (e-a =a7e 7u ' e&i(en3 (ise*inare 6n +r'=unDi*e a *'(ului (e &ia9 r'*an #i 7u +r'%resul r'*aniDrii juri(i7e. T 1#a(ar, 6n +r'&in7ia >a7ia +u3e* &'r2i (e 11 'ra#e r'*ane #i (e sensi2il *ai *ai *ul3e civitates (e s3a3u3 juri(i7 in=eri'r. ;ra#ele r'*ane municipia #i coloniae- a+ar +rin 7'l'niDare, 7@iar (a7 ini9ial, 7u e<7e+9ia :ar*iDe%e3usei, sun3 a#eDri (e ran% in=eri'r. C'*uni39ile in(i%ene nu au ni7i un r'l 6n 7rearea n'il'r 'ra#e r'*ane. -i7i +en3ru 7elelal3e civitates nu s-a +u3u3 e&i(en9ia &reun a+'r3 au3'@3'n la 7'ns3i3uirea l'r. An3i39ile a(*inis3ra3i&e ale +r'&in7iei >a7ia nu au +re*ise au3'@3'ne. Un3r-' +r'&in7ie (e =r'n3ier 7a >a7ia, r'lul =a73'rului *ili3ar 6n (es=#urarea &ie9ii r'*ane 3re2uie s =i ='s3 7'nsi(era2il. Uns, (in (a3ele e<is3en3e se +'a3e e&i(en9ia =a73'rul 7i&il 7a =a73'r (e3er*inan3 6n (eD&'l3area 'ra#el'r r'*ane #i 7@iar a a#eDril'r (e (eD&'l3are quasi-ur2an. )'+'%ra=ia 'ra#el'r (in +r'&in7ia n'r(-(unrean es3e ='ar3e +u9in 7un's7u3. 1 ='s3 i(en3i=i7a3 #i (eD&eli3 un ='r (in3r-un #4#

sin%ur 'ra#, :ar*iDe%e3usa es3e ='rul a(*inis3ra3i&, 7u curia #i ?asilica transitoria879. Cer7e3rile *ai n'i (e la :ar*iDe%e3usa au i(en3i=i7a3 )orum vetus (a(i7 ='rul 3raiani7, 7un's7u3 6n li3era3ura *ai &e7@e su2 (enu*irea %re#i3 (e ae"es Augustalium)888 #i )orum novum, 7'*+le<ul ar@i3e73'ni7 si3ua3 la su( (e 7el 7un's7u3 6n li3era3ura *ai &e7@e su2 nu*ele (e )orum881. Uns, +en3ru 7ele *ai *ul3e (in 'ra#ele >a7iei r'*ane 7@iar #i s3a2ilirea +eri*e3rului ='r3i=i7a3 se =a7e 7u (i=i7ul3a3e. )rs3ura 7ara73eris3i7 a *aj'ri39ii a#eDril'r (in >a7ia es3e =a+3ul 7 s-au 7rea3 'ra#e (e (i*ensiuni *'(es3e. In7in3ele +ri*el'r 'ra#e (in Pr'&in7ie 6n7'nj'ar ' arie (e'se2i3 (e res3rSns (ase*enea +ri*el'r i*+lan3ri 7'l'niale r'*ane (in ;77i(en3), 6n 7are su+ra=a9a l'7ui2il, (a7 s7(e* s+a9iul +en3ru 7'ns3ru79iile +u2li7e, es3e re(us. ;ra#ele r'*ane (in >a7ia nu (e+#es7, (e '2i7ei, ni&elul 'ra#el'r *i7i (in I*+eriu, +u9ine ajun%Sn( la ni&elul 'ra#el'r *ijl'7ii. ?a ni&elul ('7u*en3a9iei a73uale, 7ele *ai re7en3e a+re7ieri e&i(en3 a+r'<i*a3i&e- asu+ra nu*rului l'7ui3'ril'r (in unele 'ra#e ale >a7iei sun3 ur*3'arele. Pen3ru :ar*iDe%e3usa 2" 888 3" 888 l'7ui3'ri (12 888 6n in3eri'rul in7in3ei, 17 888 7u 7ei (in s+a9iul e<3ra*uran #i &re' 3" 888 l'7ui3'ri 6n 3'3al, 7u 7ei (in 3eri3'riu) 882H in7in3a a7es3ui 'ra# era (e 32,4 @a. :u+ra=a9a ur2an la 1+ulu* es3e a+re7ia3 ( colonia Aurelia #i municipium Septimium 6*+reun) la 188 @a883, iar +'+ula9ia 7el'r ('u 'ra#e, =r 3eri3'riu #i =r *ili3ari, la 77a. 3" 888 l'7ui3'ri884. P'+ula9ia 'ra#ului -a+'7a 7u un pomerium +resu+us
<7$

.%0tienne: I% Piso: Al% &iaconescu: Le$ 4euD Eo%u'$ 4e la &olonia <lpia %aiana Au/u$ta Da&i&a Sa%'i9e/etu$a: 3n Revue 4e$ Ltu4e$ an&ienne$ PX: OPPM: H-V: p% XTH-XPL] ii4e': Le Eo%u' en 1oi$ 4e Sa%'i9e/etu$a: 3n CRAI OPPV:O: p% OVT-OLH% <<I"enti)icarea corect2A I% Piso: Al% &iaconescu: Fo%u%ile 4in <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a: 3n A&ta:" XX-XH: OPWR-OPWL: p% OTT-OWH% <<# Cercet2ri arheologice sistematice 3ntreprinse: 3ncep>n" "in OPPR: "e I% Piso #i Al% &iaconescu: c)% C%oni&a &e%&et0%ilo% a%>eolo/i&e 7 &a'pania 1)),: C2l2ra#i: OPPW: p% LR] C%oni&a &e%&et0%ilo% a%>eolo/i&e7 &a'pania 1))@: 1aslui: OPPP: p% PP% <<+ !i$o 1))1: p% HOW: nota XX% <<. Al% &iaconescu: I% Piso: 3n !olE4il I: p% TX% <<% !i$o 1))1: p% HOW: nota XH%

#4+

(e 32," @a- a ='s3 es3i*a3 la &re' 1" 28 888 (e l'7ui3'ri 88". ?a P'3aissa su+ra=a9a l'7ui3 +are s =i ='s3 (e 7el +u9in 188 @a, 7u ' +'+ula9ie (e 77a. 28 2" 888 l'7ui3'ri (in7lusi& *ili3arii) 886. Pen3ru 4'*ula a 7rei in7in3 +'li%'nal 7'ns3rui3 su2 Cili+ 1ra2ul 6n7@i(ea ' su+ra=a9 (e 64 @a- &re' 28 888 (e l'7ui3'ri. Pen3ru P'r'lissu* s-a es3i*a3 ' +'+ula9ie (e 77a. 2" 888 l'7ui3'ri (in7lusi& *ili3arii)887. Un 3'a3e 7aDurile un(e e<is3au in7in3e se a+re7iaD 7 nu*rul l'7ui3'ril'r +ri&e#3e 6n3re% @a2i3a3ul, (e7i #i e<3in(erile (in a=ara pomerium-ului ini9ial. 1s3=el, se a+re7iaD 7 su+ra=a9a :ar*iDe%e3usei se *re#3e 7u D'nele e9tra muros +Sn la 7" @a888. -u 6n3re% 3eri3'riul Pr'&in7iei n'r(-(unrene es3e a=e73a3 (e ur2aniDare. Uns 7i&iliDa9ia r'*an +3run(e +es3e 3'3, a#a 7u* ne ('&e(e#3e ar@e'l'%ia. Celelal3e ='r*e (e civitates 3re2uiau s =i +reDen3a3 3'3 as+e73e ins3i3u9i'nale r'*ane. >e al3=el, 6n3re a7es3ea #i 'ra#e &a =i ='s3 ('ar ' (i=eren9 (e %ra(, nu (e esen9889. Capitolul 4

!O!<LApIA DACIEI RO:A"E# A< O5 O"I iI COLO"Ii I


:i3ua9ia (e*'%ra=i7 a >a7iei (u+ 7el (e-al ('ilea rD2'i (a7'-r'*an, 6n=9i#a3 (e Au3r'+ius (VIII, 6, 2) +rin 7u&in3ele &acia enim "iuturno ?ello &ece?ali viris )uerat e9hausta , l-a (e3er*ina3 +e 6*+ra3ul-7u7eri3'r s ini9ieDe ' a*+l +'li3i7 (e 7'l'niDare a n'ii Pr'&in7ii, 6n7e+Sn( r'*aniDarea 7u in)initas copias hominum e9 toto or?e .omano a" agros et ur?es colen"as 898. 17eas3a 6nsea*n 7 I*+eriul
<<1 <<4

A% ;o"or: 3n A&ta:" XX-XH: OPWR-OPWL: p% OWP% M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% RW-RP% <<7 N% ,u"ea: 3n A&ta:! OH: OPWP: p% OWP% <<< &% Alicu: 3n !olE4il I: p% HO% <<$ /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% XTM-XTX% <$Dai&ovi&iu7 %an$Ant: p% OMV sqq%

#4.

a&ea ne&'ie 6n >a7ia (e ' +'+ula9ie =i(el 7are s su+lineas7 %'lul (e*'%ra=i7, (ar #i +en3ru a asi%ura *en9inerea a7es3ei +r'&in7ii e<+us (in 3rei s+re ;ar?aricum. Cer3 es3e 7 6n ur*a +ier(eril'r +e 7are le-a su=eri3 +'+ula9ia (a7i7, 7u7eri3'rii n-au *ai 6n3Slni3 ai7i ' s3ru73ur 'r%aniDa3'ri7 #i a(*inis3ra3i& au3'@3'n 7a 6n 7aDul +r'&in7iil'r 7el3i7e (in &es3ul I*+eriului- #i, 6n 7'nse7in9, n-a e<is3a3 +'si2ili3a3ea e(i=i7rii n'il'r s3ru73uri +r'&in7iale 7u 7'n7ursul eli3el'r s'7iale #i +'li3i7e in(i%ene, +'3ri&i3 7'n7e+9iei 3ra(i9i'nale a 4'*ei891. Cu al3e 7u&in3e, s+e7i=i7ul 7u7eririi >a7iei 892 a (us la s+ar%erea 7a(rel'r 3ra(i9i'nale ale s'7ie39ii (a7i7e #i la e&i79iunea aris3'7ra9iei in(i%ene (7a %ru+ s'7ial), iar r'*anii au ='s3 +u#i 6n si3ua9ia (e a i*+lan3a Q+es3e n'a+3eR n'ile s3ru73uri e7'n'*i7's'7iale #i +'li3i7'-a(*inis3ra3i&e 893. :3u(ierea +'+ula9iei +r'&in7iei >a7ia894 au3'@3'ni #i 7'l'ni#3i- a ='s3 ' 7'ns3an3 6n is3'ri'%ra=ia r'*Sneas7, 6n7e+Sn( 7u e+'7a in3er2eli7. Ve7@ile sin3eDe89" 7are a2'r(au +r'2le*a3i7a 6n *aniera Q3'a3 +r'&in7ia, 3'9i 7'l'ni#3iiR-, 7u 7'n7luDii 7're73e 6n ansa*2lul l'r, (ar +rea %enerale, au 7'n3ura3 3a2l'ul 7lasi7 al +'+ula9iei +r'&in7iale, s3a2ili3 (e re%ul +rin 7er7e3ri 'n'*as3i7e 896 sau asu+ra (i&ersel'r 7ul3e reli%i'ase (in Pr'&in7ie, a+r'a+e ni7i'(a3 +rin ar3e=a73e. )'3u#i, un onomasticon 7'*+le3 al Pr'&in7iei li+se#3e #i as3Di, =r a *ai &'r2i (es+re =a+3ul 7 nu e<is3 6n7 un s3u(iu 3e*eini7 asu+ra +'+ula9iei >a7iei r'*ane 7are s ai2 6n &e(ere 3'a3e 7a3e%'riile (e iD&'are (li3erare, e+i%ra=i7e, ar@e'l'%i7e). Cer7e3rile *ai n'i au ur*ri3 7u (e'se2ire se%*en3e e3ni7e 'ri 3eri3'riale897. 17es3e 7er7e3ri nuan9eaD 3a2l'ul 7lasi7 al
<$# <$+

I% Piso: 3n Ep>e'"ap R: OPPR: p% TM% Ba1e. 2???% <$. !i$o 1))3% <$% &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OHT-ORW% <$1 C>%i$te$&u 1)3,] Dai&ovi&iu7 %an$Ant] I$tRo' I: OPLM: p% HWX-HPL] :a&%ea 1)-)] u4o% 1),@] !etole$&u 1))5% <$4 2e%LnAi 1)41q Ru$$u 1)44q Ru$$u 1)4)q Ru$$u 1),,% <$7 !i$o 1))1q !a+i 1))@q 5u$a%7CeltGe%'Da&%

#4%

+'+ula9iei +r'&in7iale, s7@i*2Sn( +'n(erea un'r %ru+e (e an3r'+'ni*e #i (eli*i3Sn( +en3ru +ri*a (a3- +e @ar3a +r'&in7iei >a7ia D'ne (is3in73e +en3ru (i&erse %ru+uri 7'l'niDa3'are. Cele *ai re7en3e 7er7e3ri au ur*ri3 re=le73area un'r %ru+uri e3ni7e 7'l'niDa3e (i3ali7i, illNri, n'ri7'-+ann'ni, 3ra7i, sNrieni, +al*Nreni, e37.) +rin ri3, ri3ual #i *'nu*en3e =unerare898.

4#1 Auto>tonii n Da&ia %o'an0


:i3ua9ia (e*'%ra=i7 a >a7iei 6n(a3 (u+ 7u7erire a ='s3 su2ie73ul unei 6n(elun%a3e 7'n3r'&erse nu li+si3 (e ' e&i(en3 i*i<3iune a +'li3i7ului, 7are a (e3er*ina3 ' anu*e Q+'li3i7 a 7er7e3riiR 7are +ri&ea +e (e ' +ar3e 7'n3inui3a3ea +'+ula9iei au3'@3'ne, +e (e al3a 6ns#i +'si2ili3a3ea r'*aniDrii >a7iei 6n 7ei &re' 16" (e ani (e e<is3en9 ai Pr'&in7iei899. Un le%3ur 7u si3ua9ia Pr'&in7iei (u+ 7u7erirea r'*an, 7ea *ai re7en3 analiD asu+ra 3ra(i9iei li3erare (Au3r'+ius VIII, 6, 2H Iulianus 1+'s3a3a, Caesares 28, 327 C->, +. "9-68 e(. ?a7'*2ra(eH Cri3' Scholia in Lucianum, +. 184, 19 e( $. 4a2e) 7u +ri&ire la +resu+usa e<3er*inare a (a7il'r 988 a ajuns la ur*3'arele 7'n7luDiiL a) a&e* 3rei in='r*a9ii, (in ('u surse (i=eri3e (una Cri3', re(a73a3 (e un +ar3i7i+an3 la e&eni*en3e, al3a a+ar9inSn( 3ra(i9iei 2re&iariil'r la3ine ale se7'lului IV), re=eri3'are la Q' ni*i7ire (e +r'+'r9ii a (a7il'r 6n ur*a rD2'aiel'r (e 7u7erire (use (e )raian la >unrea (e B'sR 981H 2) 3'a3e (a3ele 3ra(i9iei li3erare a3es3 7 +r'+'r9iile +ier(eril'r 6n rSn(ul +'+ula9iei (a7i7e au ='s3 ne'2i#nui3e #i 7 ele au r*as 6n *e*'ria 7'n3e*+'ranil'r #i a
<$< <$$

M% ;2r?ulescu Ncoor"%Q: Fune%a%ia 4a&o%o'ana: Presa !niversitar2 Clu6ean2: Clu6: XMMX Nsu? tiparQ% Pentru istoricul pro?lemei: a se ve"ea C% &aicoviciu: !%o1le'a &ontinuit0=ii n Da&ia: 3n AISC H: OPVO: p% XMMXHH] Dai&ovi&iu7 %an$Ant7 p%OMV-OXL] M% Macrea: Le$ Da&e$ a l3epoPue %o'aine: 3n Da&ia"S O: OPRT: p% XMR-XXM] &% Protase: !%o1le'a &ontinuit0=ii n Da&ia n lu'ina a%>eolo/iei .i a nu'i$'ati&ii: ;ucure#ti: OPLL: p% OR-OL] i4e': 3n A"RJ II%L: OPTL: p% PPM-OMOR] !%ota$e 1)@?% $-&% .uscu: !%ovin&ia Da&ia n i$to%io/%aEia anti&0: &iss%: Clu6: XMMO: p% HO-VW% $-# I1i4e': p% HT%

#41

+'s3eri39ii 7a Qa*in3irea unui *asa7ru (e a*+l'areR 982H 7) e+uiDarea (e*'%ra=i7 a >a7iei 6n ur*a rD2'aiel'r lui )raian, +'a3e e<+li7a ' serie (e reali39i 7are se 7'ns3a3 6n si3ua9ia Pr'&in7iei (in +eri'a(a ur*3'are 7u7eririi. 1#a(ar, rD2'aiele (e 7u7erire a >a7iei su2 )raian au +r'&'7a3 (a7il'r seri'ase +ier(eri u*ane 983. ; al3 *sur a au3'ri39ii r'*ane 7are a a=e73a3 sensi2il s3ru73ura (e*'%ra=i7 a n'ii +r'&in7ii es3e re7ru3area 2r2a9il'r 7a+a2ili s +'ar3e ar*e (#i (e7i 7are 7'ns3i3uie un +'3en9ial +eri7'l) 6n ='r*a9iuni au<iliare, 7are sun3 a+'i 3rans=era3e (e+ar3e (e +a3ria (e 'ri%ine a re7ru9il'r984. I*e(ia3 (u+ 7u7erirea >a7iei #i 7'ns3i3uirea sa 7a +r'&in7ie, au ='s3 6n7'r+'ra9i 6n ar*a3a r'*an un nu*r *are (e (a7'-%e9i, &re' Q"8 888 ~w98" (e lu+33'ri (in3re 7ei *ai &i3eji, 7u ar*ele l'r 7u 3'3R, 7u* a=ir*a *e(i7ul Cri3', +ar3i7i+an3 la 7a*+ania (in >a7ia, 6n3r-un +asaj 7ele2ru +s3ra3 =ra%*en3ar la I'annes ?N(us (&e magistr% II, 28H /r,r7ist, II, +. 931, =r. 1)986H 7@iar (a7 7i=ra es3e &(i3 e<a%era3, 6nr'larea (a7il'r 6n au<iliile r'*ane es3e a3es3a3 (e =a+3ul 7 su2 )raian sun3 7'ns3i3ui3e *ai *ul3e au9ilia &acorum (ala I !lpia &acorum987 (isl'7a3 6n Ca++a('7ia, cohors I !lpia &acorum988 7an3'na3 6n :Nria, +r'2a2il #i al3ele, ne7un's7u3e n'u). Vr*a#ii +riD'nieril'r (a7i (u#i 6n 3riu*= la

$-+

I1i1e': p% HW% &% .uscu: o?serv2 c2 autorii antici se re)er2 la pier"eri umane "atorate luptelor: ceea ce 3nseamn2 c2 nu avem "e-a )ace cu un proces "e e9terminare a populaiei% $-. A% ;o"or: Cont%i1u=ii la p%o1le'a &u&e%i%ii Da&iei: 3n A&ta:" O: OPLV: p% OHT-OLM% Autorul estimea<2 pier"erile "acilor Nmori: pri<onieri: "eportaiQ 3n cursul celor "ou2 campanii ale lui Traian la cca% ORM MMM "e persoane: a"ic2 vreo XLn "in populaia teritoriilor nor"-"un2rene cucerite% $-% Aceasta era o meto"2 u<ual2 pentru a anhila poteniale )ocare "e pericol% Pentru analogii "in provinciile "un2reneA .aetia: c)% ;% Kver?ecC: Raetien 9u% !%in&ipat$9eit: 3n A"RJ II^R%X: p% LLP] #i Pannonia: c)% =% /it<: Le p%ovin&e 4anu1iane: 3n Sto%ia 4i Ro'a: II% L3i'pe%o 'e4ite%aneo: Torino: OPPO: p% VPV% $-1 Aceste ci)re "in opera lui Ioan LB"ianul N4RMM MMM "e ?2r?ai: c>t se poate "e potrivii pentru lupt2: 3mpreun2 cu armele lor(Q au )ost 3ns2 consi"erate e9agrate "e istoricii mo"erni% &e pil"2: =% Carcopino: 3n Da&ia O: OPXV: p% XW-HV le-a re"us: printr-o propunere "e lectur2 ingenioas2: "e OM ori% $-4 Comentat pe larg "e I%I% .ussu: Geti&a lui Statiliu$ C%ito: 3n StCl OV: OPTX: p% OOT-OXO% $-7 CIL 1I: OHHH \ ILS OMTT \ IDRE I: W N.omaQ% $-< CIL '1I: OML \ ILS PMRT \ IDRE II: HVP N-a<anl3CQ%

#44

4'*a a+ar +rin se7'lele II-III 6n (i=eri3e +r'&in7ii ale I*+eriului, (ar *ai ales 6n I3alia #i la 4'*a989. CS3 +ri&e#3e nu*rul (e 3ru+e au<iliare re7ru3a3e (in3re (a7i, es3i*area =7u3 (e >. Pr'3ase (u+ 7are a* a&ea 18-11 uni39i au<iliare re7ru3a3e 6n >a7ia- es3e +e al'7uri e<a%era3 918, 6ns =en'*enul re7ru3rii (a7il'r e<is3 7u 7er3i3u(ine. Prin ur*are, re7ru3area un'r uni39i au<iliare (in3re (a7ii su+u#i a 7'n3ri2ui3 #i ea la s7(erea nu*rului in(i%enil'r (in n'ua Pr'&in7ie 911. Un a=ar (e 7ei (e+'r3a9i, al9i (a7i au +le7a3, (u+ 7u7erire, 6n (i&erse +r9i ale lu*ii r'*ane. Vnii (in &e3eranii re7ru3a9i 6n au9ilia &acorum 7are au s3a9i'na3 6n ,ri3annia, Pann'nia, Ca++a('7ia, :Nria e37.) au r*as 6n a7ele +r'&in7ii. >'u (i+l'*e *ili3are +ri&i3'are la ar*a3a ,ri3anniei, *en9i'neaD ('i &e3erani (a7iL I3a<a :3a*illae =(lius) &acus, ='s3 pe"es (in cohors II Lingonum912#i )@i'(us 4'lae =(ilius) &acus, ='s3 eques (in cohors 1II Thracum913H 6n3r-' al3 ins7ri+9ie, (in A%i+3, es3e *en9i'na3 un anu*e >i(a >a*anai )ilius nationis &aqus: eques alae 1ocontiorum914H ' (i+l'* *ili3ar (es7'+eri3 la Valen3ia ,anasa (5aure3ania )in%i3ana)91" *en9i'neaD un &e3eran ... &acius, ajuns +Sn la %ra(ul (e "ecurio 6n ala ,emelliana #i s3a2ili3 7u =a*ilia sa 6n +r'&in7ia (in e<3re*i3a3ea n'r(-&es3i7 a 7'n3inen3ului a=ri7an 916. 1s3=el s-a 7'ns3i3ui3 ' a(e&ra3 (ias+'r (a7i7 la 4'*a #i 6n I3alia, (ar #i 6n
$-$

&espre militarii #i civilii "e o?>r#ie traco-geto-"acic2 cunoscui 3n capitala Imperiului .oman: a se ve"ea ,%,% Mateescu: I %a&i nelle epi/%aEi 4i Ro'a: 3n EDR O: OPXH: p% RT-XRW stu"iu epigra)ic-onomatologic care s-a ?ucurat "e o 6usti)icat2 cele?ritate% $#&% Protase: 3n A"RJ II^L: OPTT: p% PPV sq% Contingentul "e "aci menionat "e 7Bginus N 4e 'unit# &a$t%o%# XPQ nu poate )i i"enti)icat% La )el "e pro?lematic2 e #i i"enti)icarea acelei 7'@'rs %e*ina >a7'ru* *illiaria NCIL: III: OVXOO: PQ% C>t prive#te corpul "e cavalerie get2 menionat "e Arrian N a+ti+a VV: OQ: el este i"entic cu ala I Vl+ia >a7'ru*: care apare ca o _tmk Yb _Yb #i 3n rstuvwx W: c)% &% .uscu: Ligia .uscu: 3n Ep>e'"ap L: p% XOR% $## 7% +ol)): Die %C'i$&>e E%$&>lieYun/ 4e% R>ein8 un4 Donaup%ovin9en i' Bli&+*in&+el i>%e% Iiel$et9un/: 3n .egula /rei Stol?a: M%A% Spei"el Nhrsg%Q: RC'i$&>e In$&>%iEten N "euEun4e7 "eule$un/en un4 "euinte%p%etationen# Fe$t$&>%iEt EK% 5# Lie1: ;asel: OPPR: p% HXT remarc2 )aptul c2 num2rul re"us "e trupe recrutate 3n &acia las2 impresia unei epui<2ri umane% $#+ =% Noll: 3n I!E OOT: OPPT: p% XLP-XTV N"iploma "atea<2 "in XM august OXTQ \ IDRE: II: VTO% $#. R:D III: OWV N"in XH martie OTWQ \ IDRE: II: VTV% $#% AV OPPL: OLVT \ IDRE: II: VXM NAl MuUaBhQ% $#1 CIL '1I: OTO N"in anul OXVQ \ IDRE: II: VLP N1alentia ;anasaQ%

#47

5'esia, >al*a3ia, Pann'nia, -'ri7u*, Fallia, ,ri3annia sau 1=ri7a917. 17'l', *ai (e%ra2 (e7S3 6n +r'&in7ia >a7ia &'* re%si nu*e (a7'-%e3i7e Qs'n'reRL >e7e2alus918, >iu++aneus919, >r'*'7@e3aes928, :7'ril'921 e37. C'n7luDia 7el'r e<+use +Sn a7u* es3e >a7ia a su=eri3 6n3ra(e&r +ier(eri *asi&e (e +'+ula9ie, a3S3 6n ur*a lu+3el'r, 7S3 #i +rin (e+'r3ri, *eni3e s sl2eas7 reDis3en9a au3'@3'nil'r. ; *sur a a7es3ui =en'*en (e (e+'+ulare es3e a*+l'area 7'l'niDrii 'r%aniDa3e (e s3a3ul r'*an 6n n'ua Pr'&in7ie. >in ('7u*en3a9ia a73ual reDul3 7 +'li3i7a r'*an &(e#3e *suri (e ' (uri3a3e +u9in '2i#nui3 =a9 (e +'+ula9ia (a7 6n&ins922L re'r%aniDarea @a2i3a3ului +rin *suri (e au3'ri3a3e, (iD'l&area s3ru73uril'r 3ri2ale #.a. Cu 3'a3e a7es3ea, es3e e&i(en3 7 (a7ii re+reDen3au 7ea *ai *are +ar3e a +'+ula9iei +r'&in7ia >a7ia 923, 7@iar (a7 an3r'+'ni*ele (e a7eas3 'ri%ine a+ar rare'ri 6n ins7ri+9ii &re' 23| (in 3'3alul an3r'+'ni*el'r (in e+i%ra=ele >a7iei sun3 (e 'ri%ine 3ra7'-*'es'-(a7i7924. 5en9i'narea unui &ece?alus Luci N)iliusQ 7are era un '* a&u3, 7@iar (a7 nu 2ene=i7ia (e 7e39enia r'*an 6n >a7ia, +e ' +l7u9 (e aur-'=ran( +en3ru NBmphae-le
$#4

_n Mauretania Tingitana: pe "rumul "intre Tingis #i 1olu?ilis: este cunoscut2 o localitate cu numele APuae Da&i&ae: c)% Itine%a%iu' Antonini: p% XH] Geo/%Ravenn III: OO% $#7 C)% 3n generalA I%I% .ussu: Da&o8/e=ii n I'pe%iul Ro'an Gn aEa%a p%ovin&iei Da&ia t%aianaH: ;ucure#ti: OPWM% $#< CIL 1II: WLL \ RIB I: OPXM \ IDRE I: XHL NCam?oglanaQ] CIL 1I: XRRTX \ IDRE I: TO N.omaQ] CIL III: VORM \ RI< I: XX \ IDRE: II: XLV NSavariaQ% $#$ CIL 1I: OLPMH \ IDRE: I: TM N.omaQ% $+CIL 1I: XTPPO N.omaQ% $+# CIL III OHHTP \ IDRE: II: XWX NAquincumQ% $++ M% ;a?e#: 3n I$tRo'nilo% I: ;ucure#ti: XMMO: p% TPT-WMX% $+. B0%1ule$&u 1))@: p% LL] &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OHT sqq% $+% Ru$$u 1),,: p% HRH: HLM] &% Protase: L3ant>%opono'a$tiPue t>%a&o84a&e et l3o%i/ine et>niPue 4e$ po%teu%$ 4an$ le$ in$&%iption$ 4e la Da&ie %o'aine# \uelPue$ o1$e%vation$ : 3n !olE4il II: p% ORT-OLL% Prin comparaie: pentru sec% I-II: 3n Pannonia sunt atestate HO n nume in"igene: iar 3n Moesia Superior OHn: c)% A% MGcsB: Ge$ell$&>aEt un4 Ro'ani$ation in 4e% %C'i$&>en !%ovin9 :oe$ia Supe%io%: ;u"apest: OPTM: p% OPH%

#4<

(e la Fer*isara (aDi Fe'a%iu-,i)92" r*Sne ' a+ari9ie (e e<7e+9ie, 7a #i a3es3area unui anu*e Iulius >a7is7us la >r'2e3a 926. :e +'a3e 6ns +resu+une 7 ase*enea au3'@3'ni r'*aniDa9i #i 6ns3ri9i &'r =i ='s3 *ai nu*er'#i 6n s'7ie3a3ea Pr'&in7iei. -u*rul e<3re* (e re(us al nu*el'r (a7i7e 7are a+ar 6n ins7ri+9ii se e<+li7 nu +rin a2sen9a +'+ula9iei (a7i7e, 7i +rin +ris*a si3ua9iei s'7iale a +3urii au3'@3'ne 6n >a7ia r'*an. >u+ 7u* a ar3a3 1. 5O7sN, %ru+ele (e +'+ula9ie 7are ri(i7 *'nu*en3e e+i%ra=i7e 7'ns3i3uie +3ura a73i& s'7ial #i +'li3i7 a unei +r'&in7ii927. ;r, 6n 7aDul >a7iei r'*ane a7eas3 eli3 (e3e73a2il e+i%ra=i7 es3e al73ui3 e<7lusi& (in 7'l'ni#3i 928. Cu al3e 7u&in3e, elita societ2ii autohtone, 7ea 7are 6n *'( =ires7 3re2uia s =ie +ri*a 7''+3a3 6n sis3e*ul a(*inis3ra3i& r'*an #i s 7'ns3i3uie ' +ar3e a 7lasei a73i&e s'7ial #i +'li3i7, lipse#te. Prin ur*are, aspectul aparte al 'r%aniDrii Pr'&in7iei (u+ 7u7erire 7are se a2a3e (e la re%ula '2i#nui3- se e<+li7 3'7*ai +rin a2sen9a ele*en3el'r (a7i7e in3e%ra3e sau in3e%ra2ile 6n sis3e*ul s'7ial r'*an. Pe 2aDa e<e*+lel'r 7un's7u3e 6n -'ri7u*929, Pann'nia938, >al*a3ia931 #i 5'esia :u+eri'r932 se '2ser& 7 ='r*a (e in3e%rare a 7'*uni39il'r in(i%ene (in +r'&in7iile (unrene 6n sis3e*ul a(*inis3ra3i& r'*an se 7ir7u*s7rie unui anu*i3 mo"el] 7'n='r* a7es3ui *'(el, ='r*ula (e in3e%rare a 7'*uni39il'r in(i%ene es3e 7ea a 'r%aniDrii l'r (u+ +rin7i+iile un'r 7'*uni39i r'*ane civitates933. I*e(ia3 (u+ 7u7erire a7es3e civitates in(i%ene sun3
$+1 $+4

I% Piso: A"riana .usu: 3n R:I RP: OPPM: p% OX: nr% R% IDR II: RM% $+7 A% MGcsB: op# &it#: p% XMP sqq% $+< L% ;alla: \ue$tion$ 4e la population 4an$ la Da&ie Ro'aine: 3n A&taDe1% XH: OPWT: p% TM% $+$ ,% +inCler: "o%i&u' un4 Ro': 3n A"RJ II^L: OPTT: p% OPP sq #i nota WH% $.A% MGcsB: 3n 5an41u&> 4e% eu%opBi$&>en Ji%t$&>aEt$8 un4 So9ial/e$&>i&>te O: Stuttgart: OPPM: p% RWH sq% $.# =%=% +ilCes: >e !opulation oE Ro'an Dal'atia: 3n A"RJ II^L: OPTT: p% TLX sq% $.+ A% MGcsB: 3n 5an41u&>###: O: OPPM: p% RPT% $.. 7% +ol)): Die %C'i$&>e E%$&>lieYun/ 4e% R>ein8 un4 Donaup%ovi9en i' Bli&+*in&+el i>%e% Iiel$et9un/: 3n .egula /rei Stol?a: M%A% Spei"el Nhrsg%Q: RC'i$&>e In$&>%iEten N "euEun4e7 "eule$un/en un4 "euinte%p%etationen# Fe$t$&>%iEt EK% 5# Lie1: ;asel: OPPR: p% HXT% Pentru o imagine

#4$

in3e%ra3e 6n sis3e*ul a(*inis3ra3i& r'*an +rin in3er*e(iul un'r su+er&iD'ri ale#i (in3re 7en3uri'nii 3ru+el'r (in D'na 6n&e7ina3, su2 3i3ula3ura (e prae)ecti civitatis. A3a+a ur*3'are ' 7'ns3i3uie a7'r(area unui %ra( *ai *are (e au3'n'*ie, res+e73i&ele civitates =iin( +use su2 7'n(u7erea +r'+riei aris3'7ra9ii principes civitatis. 17eas3 eli3 in(i%en es3e 7ea 7are se r'*aniDeaD +ri*a #i 7are, 6n =aDa ur*3'are, 7Sn( res+e73i&ele 7'*uni39i +ri*es7 s3a3u3ul *uni7i+al, 7'ns3i3uie or"o- ul (e7uri'nil'r. Uns, 6n '+'Di9ie 7u a7eas3 si3ua9ie +r'+rie +r'&in7iil'r (anu2iene-, 6n >a7ia nu a&e* a3es3a3e civitates ale au3'@3'nil'r934. A<is3en9a un'r 7'*uni39i au3'@3'ne 6n +eri'a(a 7u7eririi >a7iei es3e a3es3a3 (e ,eogra)ia lui P3'le*eu93". Uns nu #3i* 7are a ='s3 (es3inul l'r (in *'*en3ul 6n 7are >a7ia a 6n7e+u3 s =ie 'r%aniDa3 7a +r'&in7ie r'*an936. C'n7'*i3en3, se 7'ns3a3 (in +un73 (e &e(ere ar@e'l'%i7 (is+ari9ia *aril'r a%l'*erri (e 3i+ "ava, (in +eri'a(a 4e%a3ului, 7are re+reDin3 a#eDri 7u 7ara73er 7&asi-ur2an, (u+ 7u* reDul3 #i (in (es7rierea lui P3'le*eu (,eogr% III, 8, 4H 18, 8), 7are le nu*e#3e ^Zm_fu937. >a7 6n 7aDul ='r3i=i7a9iil'r (a7i7e, (is3ru%erea #i a2an('narea l'r era =ireas7 ele =iin( 6n s3rSns le%3ur 7u au3'ri3a3ea re%al938-, a2an('narea a#eDril'r 7i&ile es3e *ai %reu (e e<+li7a3. Pe (e al3 +ar3e sun3 a3es3a3e ar@e'l'%i7 +e lSn% ' serie (e a#eDri au3'@3'ne 6n 7are l'7uirea 6n7e+e a2ia (u+ 7u7erirea r'*an #i 7are sun3 reDul3a3ul un'r s3r*u3ri (e +'+ula9ie 6n D'ne

general2 asupra acestei pro?lematici: c)% M% Millet: >e Ro'ani$ation oE B%itain# An E$$aA in A%&>aeolo/i&al Inte%p%etation: Cam?ri"ge: OPPV: p% LL-LW% $.% Al% Suceveanu: Rn le/0tu%0 &u unele 4i$&u=ii %e&ente p%ivin4 p%o&e$ul 4e %o'ani9a%e : 3n >%a&o8 Da&i&a L: OPWR: O-X: p% OOH] A%4evan 1))@: p% PW sqq% $.1 Ptolemeu: Geo/%# III: W% &espre "atarea "escrierii &aciei: c)% A% MGcsB: Ge$ell$&>aEt un4 Ro'ani$ation in 4e% %C'i$&>en !%ovin9 :oe$ia Supe%io%: ;u"apesta: OPTM: p% P: nota V% $.4 C>teva sugestii interesante la Ioana ;og"an C2t2nicu: !tolL'Le et la p%ovin&e Da&ia: 3n Da&ia"S HV: OPPM: p% XXH-HHV] ea4e': k p%opo$ 4e &ivitate$ en Da&ie: 3n Ep>e'"ap O: OPPO: p% OWP-OPR% $.7 Ba1e. 2???: p% HXP: )ig% X: ane9a X% $.< Ba1e. 2???: p% HXT%

#7-

*ai u#'r (e su+ra&e%@ea3939- un nu*r (e 7'*uni39i (a7i7e 7are 7'n3inu (inain3e (e 7u7erire948. Uns 6n ni7i unul (in3re a7es3e 7aDuri nu es3e a3es3a3 'r%aniDarea un'r 7'*uni39i e<is3en3e 6nain3e (e 7u7erire su2 ='r*a un'r civitates. 17es3e in(i7ii rele& li+sa un'r s3ru73uri in(i%ene 7are s +'a3 realiDa au3'a(*inis3rarea +e 7are 4'*a ' ur*re#3e 6n *aj'ri3a3ea 7aDuril'r 941 #i 7are a+'i s se r'*aniDeDe #i s se *ani=es3e e+i%ra=i7942. Vn al3 as+e73 al +r'2le*ei +er+e3urii in(i%enil'r es3e =a+3ul 7 6n >a7ia r'*an nu 6n3Slni* (i&ini39i au3'@3'ne (a7i7e, ni7i 6n ='r*ule (e sin7re3is* sau interpretatio .omana943 [=en'*en a3S3 (e 2ine a3es3a3 6n +r'&in7iile '77i(en3ale ale I*+eriului 944. Pre(ile79ia 7are se +'a3e 7'ns3a3a +en3ru anu*i3e (i&ini39i sau e+i3e3e a7'r(a3e a7es3'ra nu #3i* (a7 in(i7 +re=erin9ele au3'@3'nil'r sau ale 7'l'ni#3il'r 94". Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii946 se a(*i3e 7 sin%urul 7ul3 rs+Sn(i3 6n >a7ia r'*an 7are ar +u3ea =i 7'nsi(era3 (e 'ri%ine in(i%en, %e3'-(a7i7, es3e 7el al Ca&aleril'r >anu2ieni947. Un a7es3 7'n3e<3, nu es3e li+si3 (e se*ni=i7a9ie *'(ul 6n 7are r'*anii au (is3rus san73uarele (a7i7e 948. 5aniera 6n 7are s-a realiDa3 (is3ru%erea 6n 7aDul 7a+i3alei, :ar*iDe%e3usa 4e%ia, rele& =a+3ul 7 au3'ri39ile r'*ane au &iDa3 an@ilarea 7en3rului s+iri3ual al ='s3ului 4e%a3 (a7 #i '(a3 7u el #i a reli%iei (a7i7e 949. Vn al3 in(i7iu se*ni=i7a3i& 6l 7'ns3i3uie *'(i=i7area ri3ului =unerar al +'+ula9iei
$.$

&% Protase: 3n A"RJ II^L: OPTT: p% OMMV-OMML% Asemenea practici sunt cunoscute #i 3n ca<ul populaiei hispanice "in Asturia #i ,allaecia: c)% /% &iego Santos: 3n A"RJ II^H: p% RVR% $%I% ,lo"ariu: A.e90%i 4a&i&e .i 4a&o8%o'ane la Sli'ni&: ;ucure#ti: OPWO: p% OL-RH% $%# M% Millet: op# &it#: p% LR% $%+ I% Piso: 3n Ep>e'"ap R: OPPR: p% TM% $%. M% ;2r?ulescu: Cultele /%e&o8%o'ane n p%ovin&ia Da&ia: &iss%: Clu6: OPWR: p% OPX-OPR% $%% P%-M% &uval: Le$ 4ieuD 4e la Gauley: Paris: OPPH: p% VH-PX% $%1 A.%. ca<ul Cavalerilor &anu?ieni sau al &ianei Melli)ica: c)% B0%1ule$&u7 ISDR: p% OWV: XML% $%4 Irina Nemeti: S% Nemeti: I'a/ini 4ivine n a%ta Da&iei p%e%o'ane# !%o1le'a p%ototipului 9ei=elo% l4anu1ienem: 3n Analele Banatului T-W: OPPP-XMMM: p% XPP-HXO% $%7 &% Tu"or: Co%pu$ 'onu'ento%u' %eli/ioni$ EPuitu' Danuvio%u': I-II: Lei"en: OPLR-OPTL% $%< Ba1e. 2???: p% HHO sq #i notele XL #i XT%

#7#

in(i%ene (u+ 7u7erireH (in a7es3 +un73 (e &e(ere, 7u7erirea r'*an 6nsea*n ' Qn'r*aliDareR a ri3ului =unerar, a(i7 rea+ari9ia in7inera9iei, (u+ 7e +en3ru ' +eri'a( (e a+r'a+e 3rei se7'le (II a. C@r. I +. C@r.) +ra73i7ile =unerare ale (a7il'r 7'ns3i3uie 6n7 su2ie73 (e +resu+uneri9"8. Un a7eas3 si3ua9ie, a2sen9a 'ri7r'r ur*e e+i%ra=i7e sau ar@e'l'%i7e ale reli%iei (a7i7e 6n Pr'&in7ie se +'a3e e<+li7a ('ar +rin3r-' in3er(i79ie a+li7a3 (e s3a3ul r'*an. 1nal'%ii +en3ru ase*enea in3er(i79ii 6n3Slni* #i 6n 7aDul al3'r +'+ula9ii 7u7eri3e (e r'*aniL 7ul3ele lui ,aal #i )ani3 la Car3@a%ina 9"1, (rui(is*ul 6n Fallia9"2 'ri (is3ru%erea )e*+lului (in Ierusali*9"3. Un 7'nse7in9, a2sen9a 'ri7r'r ur*e (e su+ra&ie9uire a reli%iei (a7i7e 3re2uie +us +e sea*a (is+ari9iei 7as3ei +re'9e#3i 9"4. 4eDu*Sn(, in3er(i79ia a+li7a3 reli%iei (a7i7e are ('u 7auDe +rin7i+aleL +ra73i7ile sa7ri=i7iale (sa7ri=i7iile u*ane)9"" #i 7'n3ri2u9ia i*+'r3an3 +e 7are reli%ia a a&u3-' 6n reDis3en9a an3ir'*an. >in 7ele (e *ai sus reDul3 7 eli3a 7'n(u73'are a s'7ie39ii (a7i7e +rer'*ane (7u+rinDSn( a3S3 7'n(u73'rii +'li3i7i 7S3 #i 7ei reli%i'#i) nu *ai +'a3e =i (e3e73a3 (u+ 7u7erire. Uns, (a3 =iin( =a+3ul 7 ' 7'n3inui3a3e a +'+ula9iei au3'@3'ne es3e sesiDa2il +e 7ale ar@e'l'%i7, 3re2uie s 7'nsi(er* 7 a7ea Qni*i7ireR (e +r'+'r9ii ale 7rei e7'uri se re%ses7 6n 3ra(i9ia li3erar a 1n3i7@i39ii r'*ane se re=er *ai ales la e&i79iunea eli3ei 7'n(u73'are a s'7ie39ii (a7i7e. C'nse7in9a (ire73 a a7es3ui =a+3 es3e *'(ul a+ar3e (e 'r%aniDare a +r'&in7iei >a7ia, 6n 7are s3ru73urile s'7iale
$%$

,% /lorea: A%&>aeolo/i&al o1$e%vation$ &on&e%nin/ t>e Ro'an &onPue$t oE t>e a%ea oE t>e Da&ian 2in/$4o'3$ &apital: 3n A&ta:" XL-HM: I^O: OPPH: p% HL sq% $11% S3r?u: C%e4in=e .i p%a&ti&i Eune%a%e7 %eli/ioa$e .i 'a/i&e n lu'ea /eto84a&ilo%: ,alai: OPPH: p% HP-VR: OXL-OXP] Ba1e. 2???: p% HHH sqq% $1# 7% ;engtson: G%un4%i$$ 4e% %C'i$&>en Ge$&>i&>te: M@nchen: OPLT: p% OVX% $1+ I1i4e': p% XWL% $1. M%A% ;eeC: Ge$&>i&>te I$%ael$U Von A1%a>a' 1i$ Ba% 2o&>1a: Stuttgart: OPWH: p% OLH-OLR% $1% Constat>n" c2 preoii "aci nu 3#i mai a)l2 locul 3n noua societate provincial-roman2 "in &acia: B0%1ule$&u7 ISDR: p% XMP )ace o paralel2 cu situaia "rui<ilor "in ,allia% $11 1% S3r?u: op# &it#: p% HO-VM] Ba1e. 2???: p% HHO: )ig% V%

#7+

se 2aDeaD e<7lusi& +e 7'l'ni#3i, iar 7'*uni39ile (a7i7e sun3 6*+inse la +eri=eria l'7uirii r'*ane9"6. 1#a(ar, +'li3i7a (ur a 7u7eri3'rului 9"7 ale 7rei 7'nse7in9e sun3 a3es3a3e ar@e'l'%i7 a ='s3 (e3er*ina3 (e 6*+rejurrile e<3re* (e &i'len3e ale 7u7eririi >a7iei 9"8, sensi2il (i=eri3 (e ane<area rela3i& =a7il a al3'r +r'&in7ii, +re7u* Pann'nia, 5'esia sau )@ra7ia. Cu* s-a &Du3, +ier(erile su=eri3e (e (a7i 6n 7ursul rD2'aiel'r (in 181-182 #i 18"-186 +. C@r. au ='s3 7'nsi(era2ile, (ar nu 6n3r-a3S3 6n7S3 s 7'*+r'*i3 +r'%resul (e*'%ra=i7, e7'n'*i7 #i s'7ial al +r'&in7iei a2ia 7rea3e. Un(a3 (u+ +a7i=i7area +r'&in7iei n'r(-(unrene #i 'r%aniDarea n'il'r s3ru73uri r'*ane, lini#3ea a re&eni3 6n >a7ia #i 7u ea 2ine=a7erile a(use (e pa9 .omana. 1#a 7u* s-a ar3a3, au9ilia &acorum '=er una (in ('&eDile 7'n7lu(en3e +en3ru e<is3en9a +'+ula9iei au3'@3'ne 6n +r'&in7ia 7ar+a3'-(anu2ian., *ai ales 6n *e(iul rural #i 6n territoria 'ra#el'r (in 7are erau re7ru3a9i s'l(a9ii (a7i +en3ru uni39ile au<ilare 7e le +ur3au nu*ele %e'%ra=i7-e3ni7. 1s3=el, ele*en3ul *ili3ar (a7i7 9"9 a3es3a3 ('7u*en3ar 6n 7ursul se7'lel'r II-III +. C@r. 6n I*+eriul 4'*an 7'ns3i3uie un in(i7iu +re7is (es+re e<is3en9a #i i*+'r3an9a (e*'%ra=i7 #i s'7ial-e7'n'*i7 a +'+ula9iei au3'@3'ne a >a7iei. C'r*a9iile au<iliare 7'ns3i3ui3e su2 )raian #i 6*+ra9ii ur*3'ri $a(rian, 1n3'ninus Pius, 5ar7us 1ureliusL cohors I Aelia &acorum milliaria968, cohors II Augusta &acorum milliaria equitata961, cohors II Aurelia &acorum962, cohors gemina &acorum milliaria963e37.- nu +u3eau =i re7ru3a3e (in3r-un "esertum s'7ial-e3ni7, #i ni7i (in3re 7'l'ni#3ii l'7ui3'ri ai Pr'&in7iei
$14 $17

!%ota$e 1)@?: p% TL] Al % Suceveanu: 3n >%a&o8Da&i&a L: OPWR: p% OOH] Ba1e. 2???: p% HXR% M% ;a?e#: 3n I$tRo'nilo% I: ;ucure#ti: XMMO: p% TPT-WMX% $1< &espre consecinele pe termen lung ale acestui tip "ur "e cucerire asupra populaiei in"igene: a se ve"ea M% ;a?e#: 3n I$tRo'nilo% I: p% WMX sq% $1$ C%C% Petolescu: Da&ii n a%'ata %o'an0: 3n R4I HH: OPWM: L: p% OMVR-OMRX% $4CIL '1I PH] CIL 1II: WOX-WOW \ RIB I: OWWT-OWPH etc%% Trupa staiona 3n ;ritannia: la Cam?oglanna% Meniunile epigra)ice "espre aceast2 au9ilie sunt str>nse 3n IDRE I: XMO-XVO% $4# CIL III: LVRM \OMXRR \ IDRE: II: XWP NTeuto?urgium: 3n Pannonia In)eriorQ% $4+ CIL III: OROWV \ IDRE: II: XLR NPoetovioQ% Trupa era cantonat2 3n Pannonia: pro?a?il la Poetovio% $4. CIL III: OXHWX #i OVXOO: P \ IDRE: II: HOR: HOL NCivitas Montanensium: 3n Moesia In)eriorQ%

#7.

i*i%ra9i *asi& e9 toto or?e .omano, 7are nu erau #i nu se nu*eau &aci (,etae). 1l9i (a7i (('i ;itus: Dptacentus: Mucatra: Tarsa e37.6n leg% III Augusta) sun3 a3es3a9i =7Sn( ser&i7iul *ili3ar 6n le%iuniL 6n 3i*+ul lui $a(rian, (e la -a+'7a #i (in 3eri3'riul su se =a7 re7ru3ri +en3ru le%iunea III 1u%us3a, 7an3'na3 la ?a*2aesis, 6n -u*i(ia 964H (in3r' ins7ri+9ie =unerar (e la ,ri%e3i' (Pann'nia In=eri'r) 96" es3e 7un's7u3 5ar7us Vl+ius Celerinus, interpre9 &acorum 6n le%iunea I 1(iu3ri< 1n3'niniana, la 6n7e+u3ul se7'lului IIIH un Cla&ius >e7e2alus, vet% leg% I Italicae Severianae es3e 7un's7u3 (in3r-' ins7ri+9ie =unerar (e la -'&ae966, (in anii 222-23". In3eresan3e sun3 #3irile (es+re +reDen9a +r'&in7ialil'r (in >a7ia la 4'*a 6n 7'@'r3ele +re3'riene ( cohortes praetoriae). Ai 6#i in(i7 'ri%inea (u+ nu*ele +r'&in7iei ( natus provincia &acia: horiun"us e9 provincia &acia)967 sau (u+ 'ra#ul-7a+i3al a 3eri3'riului (in 7are au ='s3 re7ru3a9i (:ar*iDe%e3usa, 1+ulu*, -a+'7a, >r'2e3a, 5al&a)968H al9ii +re7iDeaD 7 sun3 (e nea* (a7 natione &acus969. 1l3e ins7ri+9ii (e la 4'*a *en9i'neaD *ili3ari re7ru3a9i (in >a7ia +en3ru %ar(a i*+erial e7&es3r (equites singulares Augusti)978H 7ei *ai *ul9i (in3re ei +re7iDeaD 7 sun3 natione &acusH 6n3r-' ins7ri+9ie (e(i7a3 6*+ra3ului :e+3i*ius :e&erus 6n a. 283 (e 73re colNegiumQ eqNuitumQ sNingulariumQ a+are un :il&inius >e7i2alus971H 6n s=Sr#i3, nu li+si3 (e se*ni=i7a9ie es3e =a+3ul 7 +e +a3ru (in *'nu*en3ele =unerare ale s'l(a9il'r equites singulares (a7i la 4'*a
$4%

CIL 1III: OWMWR Na-?Q \ IDRE: II: VVT% C)% A"ela PaCi: 3n A%&uliana# RL&ueil 43>o''a/e$ oEEe%t$ h 5an$ BC/li: Avenches: OPPR: p% VPH-VPW% $41 AV OPVT: HR \ RI< II: RPM \ IDRE: II: XTH% $44 1ioleta% ;ooilova: 3n Con/%Epi/% VII: ;ucure#ti: OPTP: p% HHL \ IDRE: II: HXV% $47 CIL 1I: XVXR \ ILS XMVX \ IDRE I: XL] CIL 1I: HVOP \ IDRE: I: XT] CIL 1I: HVOP \ IDRE: I: HM% $4< IDRE: I: XP: HV-VR% $4$ Aurelius &omitianus NCIL 1I: XLPL \ IDRE7 I: HOQ] Aurelius ,ermanus NCIL 'III: LWXV \ IDRE: I: OPRQ] Iulius Secun"inus NCIL 1I: XVPR \ IDRE: I: XWQ% $7I%I% .ussu: Da&o8/e=ii n I'pe%iul Ro'an: OPWM: p% VO-VH] IDRE: I: VT-LR% $7# A% /errua: Epi/%ap>i&a OH: OPRO: p% OHW \ IDRE: I: VW N.omaQ%

#7%

(1urelius 1n3'nius, 1urelius Vi73'r, 1urelius Vi73'rinus #i 1urelius Vi3alis) es3e re+reDen3a3 s7ena Q7a&alerului-er'u 3ra7R 972. 1#a(ar, >a7ia a =urniDa3 ar*a3ei i*+eriale i*+'r3an3e 7'n3in%en3e (e re7ru9i ((in3re 7are unii erau (a7i) nu nu*ai 6n 7ursul se7'lului II +. C@r. 7i #i la 6n7e+u3ul 7elui ur*3'r. >e#i 7'ns3i3uiau nu*eri7e#3e- ele*en3ul e3ni7 7el *ai i*+'r3an3, (a7ii (in Pr'&in7ie nu '7u+ (e7S3 un l'7 se7un(ar (in +un73 (e &e(ere s'7ial. 5area *aj'ri3a3e a (a7il'r 3riau 6n lu*ea rural (in territoria 'ra#el'r r'*ane. I*+a73ul +r'(us (e 7u7erirea r'*an a a&u3 (re+3 reDul3a3 (eDa%re%area s3ru73uril'r 3ra(i9i'nale ale 7'*uni39il'r (a7i7e973. :3ru73ura e7'n'*i7 #i s'7ial a Pr'&in7iei a+are, =a9 (e 7ea a >a7iei +rer'*ane, ra(i7al s7@i*2a3974. >u+ 7u* in(i7 (a3ele e+i%ra=i7e, 7'l'ni#3ii s-au s3a2ili3 +e 3'3 7u+rinsul >a7iei, 2ene=i7iin( (e +r9ile 7ele *ai =er3ile (in ager pu?licus. Pe (e al3 +ar3e, 3re2uie s a(*i3e* =a+3ul 7, (u+ rD2'aiele (e 7u7erire, r'*anii au (us ' +'li3i7 7'n#3ien3 (e a3ra%ere a +'+ula9iei (a7i7e 6n s=era 7i&iliDa9iei r'*ane. Ca +es3e 3'3 un(e s-a 6ns3+Sni3, 4'*a 3re2uie 7-a a&u3 ' +'li3i7 (i=eren9ia3 =a9 (e (a7i a3S3 6n =un79ie (e 7'n(ui3a l'r 6n 3i*+ul rD2'aiel'r, 7S3 #i 6n =un79ie (e s3a3u3ul l'r s'7ial97". Pr'2le*a 7are se +une 6n a7es3 7'n3e<3 es3e 7e s-a 6n3S*+la3 7u 3ri2urile (a7i7e 7are s-au su+us, (es+re 7are ne rela3eaD Cassius >i' (68, 11, 1), 7u re=erire la +ri*ul rD2'i (a7i7. CaDuri a+ar3e sun3 a7ele 3eri3'rii un(e, (in3r-un *'3i& sau al3ul eli3ele l'7ale li+seau sau erau (i*inua3e nu*eri7 (n'r(-&es3ul $is+aniei, n'r(ul Falliei). >a7ia se 6ns7rie #i ea 6n 7a3e%'ria +r'&in7iil'r 7ara73eriDa3e +rin a2sen9a sau su29iri*ea eli3el'r in(i%eneL a3S3 6n ur*a un'r *suri +uni3i&e si*ilare 7el'r lua3e 6n n'r(ul Falliei #i 6n Pann'nia, 7S3 7a reDul3a3 al (es=#urrii 7'n=li73el'r 7u r'*anii, al a7elui a73 (e "evotio 7are a 7'ns3a3 (in
$7+ $7.

,%,% Mateescu: 3n EDR O: OPXH: p% OPH: XVX: XVV% &espre speci)icul cuceririi &aciei:a se ve"ea :a&%ea 1)-): p% XV-XL]Ba1e. 2???% $7% !i$o 1))1: p% HOR sqq] M% ;2r?ulescu: 3n I$tRo'nilo% II: p% XMR-XOW% $71 +% Seston: 3n CRAI OPTL: p% LVX%

#71

sinu7i(erea lui >e7e2al #i a eli3ei sale (e rD2'ini7i 976, +re7u* #i a +'li3i7ii (ure a 7u7eri3'rului977 >u+ (e+lina +a7i=i7are a n'ii Pr'&in7ii, (a7ii (in D'nele s3ra3e%i7e, +re7u* re%iunea 5un9il'r ;r#3iei, sun3 *u3a9i 6n D'ne (e #es, +en3ru a =i *ai u#'r su+ra&e%@ea9i 978. 1se*enea (isl'7ri ale un'r 7'*uni39i (a7i7e a&eau nu nu*ai ra9iuni *ili3are, 7i #i e7'n'*i7eH (e +il(, 2aDa (e su2Dis3en9 a nu*er'asei +'+ula9ii (a7i7e (in D'na :ar*iDe%e3usei 4e%ia ' 7'ns3i3uia =er3ila &ale a 5ure#ului *ijl'7iu 'r, (u+ 7u7erire, (a7ii (in a7eas3 2'%a3 re%iune au ='s3 (isl'7a9i, +en3ru a se =a7e l'7 7'*uni39il'r (e 7'l'ni#3i s'si3e 6n n'ua Pr'&in7ie 979. Un a7es3e 7ir7u*s3an9e, 7'*uni39ile au3'@3'ne su+ra&ie9ui3'are &'r =i +u3u3 r*Sne ('ar 7a civitates a"tri?utae988 =a9 (e n'ile 'ra#e r'*ane. -u a&e* 6n >a7ia, +re7u* s-a &Du3, ni7i ' ('&a( (es+re +er+e3uarea &reunei civitas au3'@3'ne 6n e+'7a r'*an #i, 7u a3S3 *ai +u9in, (es+re e&'lu9ia ei s+re s3a3u3 ur2an su+eri'r. ?'7uin(, *aj'ri3a3ea l'r, 6n lu*ea rural, (a7ii r*Sn( (e+ar3e (e +'si2i39ile Qe3erniDrii e+i%ra=i7eR (V. PSr&an) 981. Vre' 68 (e a#eDri rurale sun3 -(u+ 7u* ' ('&e(es7 &es3i%iile ar@e'l'%i7e- au3'@3'ne ((e +re%nan3 7ara73er (a7i7, 7u e&i(en3e le%3uri 7u 7i&iliDa9ia ?a3ne l'7al) sau *i<3e (au3'@3'ni #i 7'l'ni#3i)982. :a3ele (a7il'r 7'n3inu une'ri a#eDri (in e+'7a +rer'*an, *ai ales 6n su(ul #i es3ul )ransil&aniei, la :li*ni7-Kar2a :3e*+en #i Kura 5i7 (a*2ele 6n ju(. :i2iu) 983, Cerna3u (ju(.
$74

M%P% Spei"el: 3n MRS LM: OPTM: p% OVX-ORX] i4e': 3n A&ta:" T: OPTM: p% ROO-ROR% A se ve"ea #i =% ,ag: 3n StCl XR: OPWL: p% OOP-OXV: care consi"er2 c2 scena C'' "e pe Column2 ar repre<enta 4le suici"e "un groupe "e nota?les "aces: se passant lun 8 lautre la coupe "e poison( Np% OOP: nota VQ% $77 M% ;a?e#: 3n I$tRo'nilo% I: ;ucure#ti: XMMO: p% WMX sq% $7< C% &aicoviciu: 3n I$tRo': I: OPLM: p% HOV% $7$ &espre raiunile economice ale "isloc2rii "acilorA =% TrBnCoUsCi: 3n A&ta:" OH: OPTL: p% WL% $<Cu privire la aceast2 noiune: a se ve"ea !% La))i: A4t%i1utio e &ont%i1utio# !%o1le'i 4el $i$te'a politi&o8 a''ini$t%ativo 4ello $tato %o'ano: Pisa: OPLL: a+u( Dm% Popescu: 3n StCl P: OPLT: p% HLL-HLW% $<# 1% P>rvan: Geti&a# O p%otoi$to%ie a Da&iei: ;ucure#ti: OPXL: p% XTX% $<+ &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OVH-OVL% $<. I% ,lo"ariu: A.e90%i 4a&i&e .i 4a&o8%o'ane la Sli'ni&: ;ucure#ti: OPWO: p% OL-RH%

#74

C'&asna)984, :i*'ne#3i (ju(. $ar%@i3a)98" e37. Cer7e3rile ar@e'l'%i7e (in su(ul )ransil&aniei au sur+rins 3rei as+e73e 7ara73eris3i7e +en3ru a#eDrile (a7i7e (in e+'7a r'*anL ='r3i=i7a9iile (a7i7e sun3 (is3ruse 7a +'3en9iale 7en3re (e '+'Di9ie (u+ 7rearea Pr'&in7ieiH D'na (e la su(ul ;l3ului 3ransil&an, +e 7ursul 7ruia se (eD&'l3 ' linie (e ='r3i=i7a9ii a sis3e*ului (e %rani9 es3e in3erDis l'7uirii r*SnSn( 3eri3'riu militum usui] 6n D'na (e la n'r( (e ;l3 a#eDrile (a7i7e 7'n3inu s e&'lueDe, asi*ilSn( *ai *ul3 sau *ai +u9in e&i(en3 in=luen9a r'*an, al3uri (e a#eDri (e 7'l'ni#3i sau (e (a7i 3rans*u3a9i 986. 1l3e a#eDri (a7i7e sun3 6n3e*eia3e 6n e+'7a r'*an #i 6#i 6n3in( e<is3en9a #i 6n se7'lul IVL :i%@i#'ara987, Ci+u -QFSrleR (ju(. 5ure#)988, ;2reja (ju(. 1l2a)989, :u7ea% (ju(. Cluj)998, ,'ar3a (ju(. :i2iu)991e37. 1#eDri au3'@3'ne sun3 7un's7u3e #i la ?e7@in9a (e 5ure# (ju(. 5ure#) 992, -'#la7 (ju(. 1l2a)993, ?aslea994 #i ;7na :i2iului (ju(. 1l2a) 99", 5u%eni (ju(. $ar%@i3a)996, ?eu997 #i ?'7us3eni (ju(. >'lj)998. >a7il'r li se a3ri2uie #i &re' 7S3e&a ne7r'+'le 7u *'r*in3e (e in7inera9ie, la
$<% $<1

J% S<CelB: 3n Cu'i4ava OH: OPLP: p% OMO sq] Dugenia Jaharia: I%7% Cri#an: 3n EAIVR: I NA-CQ: p% XPM% &espre situaia "emogra)ic2 "in estul Transilvaniei 3n prea6ma cuceririi romane: a se ve"ea 1iorica Cri#an: 3n A&ta:" XL-HM: I^O: OPPV: p% TP-WP% $<4 Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n A&ta:" XO: OPWV: p% OHV-OHL% $<7 A% .ustoiu: 3n Anua%ul ICS< lG># iin&aim Tg% Mure#: O: OPPW: p% XVM-XRX] !%ota$e 2???: p% OWL sq: nr% XHL% $<< N% 1lassa: 3n SCIV OL: OPLR: H: p% RMO-ROL] !%ota$e 2???: p% OHM sq: nr% RT% $<$ &% Protase: 3n A&ta:" W: OPTO: p% OHR-OLM] i4e': 3n !olE4il III: p% TP-OMM] !%ota$e 2???: p% OLL: nr% OLO% $$S% Coci#: A"ela PaCi: 3n A&ta:" XL-HM: OPPV: I^X: p% VTT-VPV] C% Kpreanu: 3n Ep>e'"ap X: OPPX: p% ORP-OLT] !%ota$e 2???: p% OPM-OPX: nr% XVR% $$# S% &umitra#cu: ,% Togan: 3n A&ta:" W: OPTO: p% VHX-VHT] !%ota$e 2???: p% OXO: nr% XP% $$+ &%Protase: 1% La<2r: M% ,ro<av: 3n Apulu' XR: OPWW: p% OPV-OPR] !%ota$e 2???: p% ORH: nr% OHM% $$. M% .usu: 3n Da&ia"S L: OPLL: p% XLP-XTX] !%ota$e 2???: p% OLR sq: nr% ORP% $$% !%ota$e 2???: p% ORX: nr% XW% $$1 &% Protase: 3n Apulu' T^O: OPLW% $$4 ,% /erenc<i: I% /erenc<i: 3n A&ta:" OH: OPTL: p% XVH-XVL] !%ota$e 2???: p% OLH sq: nr% ORV% $$7 ,h% Popilian: T% Ni2: 3n Oltenia V: OPWX: p% WT-PL% $$< ,h% Popilian: 3n EAIVR: II N&-LQ: p% HXL-HXT] !%ota$e 2???: p% XWO sq: nr% LMR%

#77

Ia7'2eni (ju(. Cluj)999, ?e7@in9a (e 5ure#, K+lna7a (ju(. 1l2a), >ane9i (ju(. >'lj)1888 e37., re*ar7Sn(u-se *arile 7i*i3ire (e la ?'7us3eni1881, ;2reja #i :'+'ru (e CS*+ie (ju(. Cluj) 1882H 7u+rinDSn( su3e (e *'r*in3e (in se7'lele II-III, a7es3e ne7r'+'le u#'r (e re7un's7u3 (u+ ri3ul (e in*'r*Sn3are (in7inera9ia la ustrinum) #i (u+ in&en3arul l'r s+e7i=i7, *ai ales 7era*i7 sun3 ' 7'n7lu(en3 ('&a( a (inuirii *asi&e a (a7il'r 6n e+'7a r'*an 6n 7a(rul Pr'&in7iei1883. Un a7es3 7'n3e<3 es3e (e se*nala3 in3eresan3a +'le*i7 +ri&i3'are la a3ri2uirea e3n'-7ul3ural a ne7r'+'lel'r (e la :'+'ru (e CS*+ie, ;2reja #i ?'7us3eni. Pri*ul 7are a ='r*ula3 '2ie79ii 6n le%3ur 7u a3ri2uirea a7es3'r ne7r'+'le au3'@3'nil'r a ='s3 G. $'re(3 7are 7'nsi(era 7 la :'+'ru (e CS*+ie, ;2reja #i ?'7us3eni a* a&ea (e-a =a7e 7u ' +'+ula9ie 7ar+i7, a(us (in 5'l('&a #i 7'l'niDa3 (e r'*ani 6n Pr'&in7ie +e la *ijl'7ul se7'lului III1884. 4e7en3, +r'2le*a3i7a +ri&i3'are la 7r'n'l'%ia #i a+ar3enen9a e3n'-7ul3ural a a7es3'r 3rei ne7r'+'le a ='s3 relua3 (e C. ;+reanu 7are 7'releaD 3'a3e 7a3e%'riile (e ar3e=a73e 7e '=er 7ri3erii (e (a3are188". >in +un73 (e &e(ere 7r'n'l'%i7, au3'rul '+ereaD ' (i=eren9iere 6n3re ne7r'+'lele (e la :'+'ru (e CS*+ie #i ;2reja (ale 7r'r 6n7e+u3uri (a3eaD a2ia (u+ *ijl'7ul se7. II, (u+ rD2'aiele *ar7'**ani7e), +e (e ' +ar3e, #i ?'7us3eni (al 7rei 6n7e+u3 6l (a3eaD 6n +ri*a ju*3a3e a se7.II), +e (e al3a 1886. CS3 +ri&e#3e a+ar3enen9a e3n'-7ul3ural, C. ;+reanu 7'nsi(er 7 analiDa ar3e=a73el'r #i ri3urile =unerare e&i(en9iaD s3rSnse le%3uri 6n3re ne7r'+'la (e la ?'7us3eni #i 7ele (in 5'l('&aH +rin ur*are, a+ari9ia 7i*i3irului (e la ?'7us3eni ar =i (e +us 6n le%3ur 7u un
$$$

&% Protase: J% Milea: 3n A&ta:" L: OPLP: p% RXT sqq% ,h% Popilian: Ci'iti%ul 4a&o8%o'an 4e la Dane=i: 3n >%a&o8Da&i&a H: OPWX: O-X: p% VT-LT% #--# I4e': "e&%opola 4a&o8%o'an0 4e la Lo&u$teni: Craiova: OPWM% #--+ &% Protase: <n &i'iti% 4in epo&a %o'an0 la Sopo%u 4e C'pie# Cont%i1u=ii la p%o1le'a &ontinuit0=ii n Da&ia: ;ucure#ti: OPTL% #--. !%ota$e 1)@?] i4e': 3n I$tRo'nilo% II: p% OHT-ORM% #--% 5o%e4t 1)@2: p% VH-RL] 7'n3ra &% Protase: op# &it#: p% WH-WT #i ,h% Popilian: op# &it#: p% OMO-OMH% #--1 Op%eanu 1))@: p% PL-OOL% #--4 Op%eanu 1))@: p% OMX-OMV%
#---

#7<

3rans=er (e +'+ula9ie (a7'-sar*a3i7 (in 5'l('&a e&en3ual 6n 7'n3e<3ul re'r%aniDrii 3eri3'riil'r n'r(-(unrene (e 73re $a(rian-, 6n in3eri'rul Pr'&in7iei. )'3 a#a, a+ari9ia ne7r'+'lel'r (e la :'+'ru (e CS*+ie #i ;2reja s-ar e<+li7a =ie +rin a) =a+3ul 7 %ru+ul (e 2ar2ari 7'l'niDa9i la 6n7e+u3ul se7. II 6n su(ul ;l3eniei a ='s3 (is+ersa3 #i rea#eDa3 (e r'*ani 6n %ru+uri *ai *i7i 6n )ransil&ania, (u+ rD2'aiele *ar7'**ani7eH =ie 7 2) (u+ rD2'aiele *ar7'**ani7e, +riD'nieri (in 5'l('&a au ='s3 7'l'niDa9i 6n )ransil&ania, 6n *e(iul rural (eja e<+us un'r in=luen9e ale 7i&iliDa9iei r'*aneH as3=el s-ar e<+li7a #i %ra(ul *ai a&ansa3 (e r'*aniDare al 7'*uni39il'r (e la :'+'ru (e CS*+ie #i ;2reja, 6n 7'*+ara9ie 7u 7ea (e la ?'7us3eni1887. A&i(en3, (in +un73ul (e &e(ere al s3a3u3ului s'7ial, 6n 3'a3e 7ele 3rei 7aDuri a&e* (e-a =a7e 7u 7'*uni39i (e "e"iticii (in *e(iul rural. Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii, a&Sn( 6n &e(ere ar3e=a73ele (e =a73ur 2ar2ar E(a7'-sar*a3i7 #i %er*ani7 (=i2ule (e 3i+ 7ar+'+'n3i7, =i2ule %er*ani7e, +'('a2e (e ar%in3 lu7ra3e 6n 3e@ni7a =ili%ranului, 7er7ei, +an(an3i&e, 7era*i7 in7iDa3 7u si*2'luri (e 3i+ Q3a*%aR (e 'ri%ine sar*a3i7 e37.) analiDa3e 6n s3u(iul lui C. ;+reanu, 7'nsi(er* 7 es3e 6n(re+39i3 a3ri2uirea m2car 3n parte a a7es3'r ne7r'+'le, un'r %ru+uri (e 2ar2ari 7'l'niDa9i 6n >a7ia. 1s+e73ul ar@e'l'%i7, in(i7Sn( un a(e&ra3 Q7's*'+'li3is*R, su%ereaD 7 a7e#3i 2ar2ari au 7'n&ie9ui3 #i s-au a*es3e7a3 7u au3'n3'nii #i 7u ele*en3e r'*ane (in *e(iul rural. Un 7'nse7in9, +ar3e (in urnele =unerare (e Q3ra(i9ie (a7i7R *ai ales 7ele 7u se*ne Q3a*%aR, (ar +r'2a2il #i al3ele1888- sun3 (e +us 6n le%3ur 7u al3e ele*en3e e3ni7e (e7S3 7ele (a7i7e, =a+3 7are nu *'(i=i7 +rea *ul3 (a3ele +r'2le*ei +use 6n 3er*enii 7'n3inui39ii (e &ia9 a au3'@3'nil'r 6n >a7ia r'*an1889.

#--7 #--<

Op%eanu 1))@: p% OMH sq% &e pil"2 vasele cu aspect glo?ular "escoperite la Iaco?eni [#i pre<entate ca #i urne )unerareA &% Protase: J% Milea: 3n A&ta:" L: OPLP: p% RXT: )ig% V: R- au ?une analogii 3n .aetia #i 3n Pannonia: c)% Dva ;Gnis: Die 2ai$e%9eitli&>e +e%a'i+ von !annonien: ;u"apest: OPVX: p% PL: pl% 'I1^OV-OR] 'LII^OX: OV% #--$ &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OHT-ORM%

#7$

Un *area *aj'ri3a3e a 7aDuril'r, (a7ii se *ani=es3 +rin ele*en3e ='ar3e *'(es3e, +'+ulare, ale 7i&iliDa9iei l'rL 2'r(eie, 7era*i7 lu7ra3 7u *Sna. 13are si3ua9ie s-ar e<+li7a +rin ra+i(a r'*aniDare e<3eri'ar (7ul3ura *a3erial) a unei +r9i a au3'@3'nil'r 7ei a=la9i 6n 7'n3a73 (ire73 7u 7'l'ni#3ii- #i in3e%rarea l'r 6n *'(ul (e &ia9 r'*an1818. >e +il(, ('7u*en3a9ia ar@e'l'%i7 a73ual a3es3 +reDen9a +'+ula9iei au3'@3'ne 6n D'nele *iniere ale >a7iei r'*ane 1811. >a7ii +ra73i7au *ineri3ul 6n jurul 73unel'r l'r, la e<+l'a3rile *ai *i7i, ale 7r'r ='r*e (e 'r%aniDare #i ra+'r3uri =a9 (e =is7ul i*+erial nu le 7un'a#3e*. 1s3=el, +reDen9a (a7il'r 6n re%iunea *inier (in 5un9ii 5e3ali=eri #i P'iana 4us7 6n e+'7a r'*an es3e a3es3a3 (e (es7'+eririle ar@e'l'%i7e1812. ; (es7'+erire se*ni=i7a3i& 7are +le(eaD +en3ru 7ara73erul e3ni7 (a7i7 al unei *i7i a#eDri (e *ineri #i al unei ne7r'+'le (e in7inera9ie es3e 7ea (e la Cin7i# (ju(. $une('ara)1813. Cara73erul e3ni7 au3'@3'n al un'ra (in3re *'r*in3ele (e la Cin7i# es3e rele&a3 a3S3 (e ri3ul 3ra(i9i'nal al in7inerrii, 7S3 #i (e al3e ele*en3e (e 7ul3ur *a3erial (e 3ra(i9ie (a7i7, *ai ales 7era*i7a. Uns 7el *ai 7'n7lu(en3 in(i7iu +en3ru s3a2ilirea '7u+a9iei l'7ui3'ril'r 6n*'r*Sn3a9i ai7i es3e +reDen9a 6n in&en3arul =unerar a un'r 2u79i (e *inereu (e =ier (li*'ni3). >e ase*enea, +reDen9a un'r in(i%eni (a7i es3e sesiDa2il +rin ar3e=a73e s+e7i=i7e- #i 6n 7i*i3ire (e *ineri a+ar9inSn( 7'l'ni#3il'r illNr'-(al*a3ini (e la Zla3na #i ,ra(1814. Un 7'nse7in9, se +'a3e a=ir*a 7 &ia9a r'*an (in D'nele *iniere ale >a7iei n-a (us la 6n7e3area a73i&i39ii *iniere a au3'@3'nil'r (a7i 6n re%iunea auri=er (in 1+useni sau 6n al3e 9inu3uri *e3ali=ere, a7e#3ia 7'n3inuSn( s +ra73i7e un *ineri3 *ai *'(es3 7a +'si2ili39i 3e@ni7e #i 7a
#-#-

7% &aicoviciu: Etno/ene9a %o'nilo%: 3n vol% "a=iunea %o'n0: ;ucure#ti: OPWV: p% OVO% I%I% .ussu: Etno/ene9a %o'nilo%: ;ucure#ti: OPWO: p% OPH consi"er2 c2 aristocraia "acic2 4a )ost 3n cea mai mare parte "ac2 nu chiar integral eliminat2 ca clas2 "in comunitatea popular2%%%: ori a "ec2<ut 3n starea "e in)erioritate a p2turii rurale(% &up2 cum s-a constat: nici preoii "aci nu 3#i a)l2 loc 3n viaa Provinciei: 3ntre structurile "e civili<aie ale .omei: c)% B0%1ule$&u7 ISDR: p% XMW-XMP% #-## Joll'ann 1))-: p% ORR-ORP% #-#+ Joll'ann 1))-: p% ORL% #-#. K% /loca: Villa %u$ti&a .i ne&%opola 4a&o8%o'an0 4e la Cin&i.: 3n A&ta:" X: OPLR: p% OLT-OPO% #-#% Joll'ann 1))-: p% XHO%

#<-

a*+l'are, a3S3 +en3ru ne&'ile l'r, 7S3 #i 6n in3eresul =is7ului i*+erial181". Pen3ru 6n9ele%erea *u3a9iil'r +e3re7u3e 6n s3ru73urile e7'n'*i7'-s'7iale #i (e*'%ra=i7e ale >a7iei 7a ur*are a 7u7eririi r'*ane, rele&an3 es3e si3ua9ia (e*'%ra=i7 7un's7u3 6n D'na :i%@i#'ara 6nain3e #i (u+ 7u7erirea r'*an (se7'lele I-III +. C@r.)1816. 1#eDrile (a7i7e (in D'na :i%@i#'ara 7'ns3i3uie un e#an3i'n re+reDen3a3i& al si3ua9iei (e*'%ra=i7e a >a7iei. Cea *ai i*+'r3an3 a#eDare (a7i7 (in D'n, 7ea (e la :i%@i#'ara Wie3en2er% (>ealul )ur7ului) a ='s3 +rsi3 la 6n7e+u3ul se7'lului II +. C@r., 7a ur*are a 7u7eririi r'*ane. Un 7'n3e<3ul e&eni*en3el'r (in anii 18"-186 +. C@r. r'*anii au 7'ns3rui3 7as3rul (e +*Sn3 (e +e P'(*'ale, 7are a ='s3 u3iliDa3 ' s7ur3 +eri'a( (e 3i*+ 6n +ri*a ju*3a3e a se7'lului II. Pe l'7ul 7as3rului a lua3 =iin9 +rin 7'l'niDare (e 7el3'-illNri (in Pann'nia ' a#eDare 7i&il 7are #i-a 7'n3inua3 e<is3en9a +Sn 6n se7'lul ur*3'r. Un jurul a7es3ei *ai i*+'r3an3e a#eDri (e 7'l'ni#3i au lua3 na#3ere nu*er'ase al3e a#eDri rurale r'*ane *ai *i7i (nu*rul l'r es3e (u2lu 6n 7'*+ara9ie 7u 7ele an3eri'are 7u7eririi r'*ane) 6n 7are, al3uri (e 7era*i7a r'*an +r'&in7ial, au ='s3 (es7'+eri3e =ra%*en3e 7era*i7e *'(ela3e 7u *Sna Q(e 3ra(i9ie au3'@3'nR =a+3 7e su%ereaD e<is3en9a un'r 7'*uni39i (a7i7e r*ase 6n D'n (u+ 7'ns3i3uirea Pr'&in7iei. Un 7'nse7in9, Qe<+l'DiaR (e a#eDri (in D'na :i%@i#'ara se (a3'reaD 7'l'niDrii *asi&e a un'r 7'*uni39i 7el3'-illNre (in Pann'nia, iar 7'n7en3rarea un'r a#eDri 6n +un73e a+r'+ia3e (>aia, Kae#, Vul7an) +are a =i reDul3a3ul unei e<3in(eri a 7'*uni39ii ini9iale (e 7'l'ni#3i 6n +eri*e3rul a7eleia#i *i7r'D'ne1817. Pu9ine a#eDri rurale (e 3i+ r'*an (in >a7ia au ='s3 7er7e3a3e sis3e*a3i71818H una (in3re 7ele *ai 2ine 7un's7u3e,
#-#1 #-#4

Joll'ann 1))-: p% ORP% A% .ustoiu: 3n Anua%ul ICS< lG># iin&aim: Tg% Mure#: O: OPPW: p% XVM-XRO% #-#7 I1i4e': p% XVT% #-#< I% ,lo"ariu: Die Lan4*i%$&>aEt i' %C'i$&>en Da+ien: 3n A"RJ II%L: p% PRM-PWP] !olE4il III% NLa vie %u%ale 4an$ le$ p%ovin&e$ %o'aine$U vi&i et villaeQ%

#<#

a#eDarea (e la 1i3'n (ju(. Cluj) 1819, es3e 'r%aniDa3 6n +ara*e3rii 7i&iliDa9iei r'*ane #i 6#i are 6n7e+u3urile 7urSn( (u+ 'r%aniDarea Pr'&in7iei. >i=eren9a esen9ial 6n3re a7es3 3i+ (e a#eDri #i 7el 7u se*i2'r(eie, 7u* s-au (es7'+eri3 la ;2reja sau :li*ni7 Kar2a :3e*+en ne +une 6n si3ua9ia (e a =a7e 7'nsi(era9ii asu+ra a+ar3enen9ei s'7iale a +'+ula9iei l'r. 1s3=el, si3ua9ia (e la ;2reja a=la3 6n3r-' re%iune =er3il, 6n lun7a )Srna&ei 5i7i- su%ereaD 7 l'7ui3'rii ei nu erau +'ses'rii +*Sn3ului +e 7are-l lu7rau, 77i +r's+eri3a3ea e7'n'*i7 ar =i i*+us 3rans='r*area *'(ului l'r (e &ia9H es3e (e +resu+us (e7i 7 ;2reja era un sa3 (e (a7i a#eDa9i +e un +*Sn3 a"signat unui 7'l'nis3, +r'2a2il (in 1+ulu*1828. Prin 7er7e3area a#eDril'r rurale (e 3i+ r'*an #i +rin a*+li=i7area 7er7e3ril'r 6n villae rusticae se &a +u3ea (e3er*ina ' 7a3e%'rie (e (a7i 7are +rin convieuirea "irect2 cu coloni#tii 6#i 3rans='r* *'(ul (e 3rai, r'*aniDSn(u-se. 17eas3 +'+ula9ie (a7i7 *'(es3 6n si3ua9ia e7'n'*i7's'7ial +er+e3ueaD ='r*e #i (e7'ruri s+e7i=i7e 6n 7era*i7, 7a #i unele ri3uri #i +ra73i7i =unerare 1821H 3'3 ei i se (a3'reaD +er+e3uarea un'r 3'+'ni*e #i *ai ales @i(r'ni*e i*+'r3an3eL Alutus (;l3), Crisius (Cri#), Marisus (5ure#), Samus (:'*e#), Ti?iscus ()i*i#)1822. >e al3=el, 3'a3e nu*ele 'ra#el'r r'*ane (in >a7ia 7u e<7e+9ia (i*inu3i&ului .omula, Q4'*a 7ea *i7R- nu sun3 al37e&a (e7S3 &e7@ile (enu*iri ale un'r l'7ali39i (a7i7e *ai rsri3e, 6n +reaj*a 7r'ra au a+ru3 a7es3e 'ra#e1823. T Cer7e3rile *ai re7en3e au relua3 7'n3r'&ersa3a +r'2le*a3i7 +ri&i3'are la se*ni=i7a9ia +reDen9ei 7era*i7ii *'(ela3e 7u *Sna #i a a7eleia (e 3ra(i9ie ?a3ne 6n >a7ia

#-#$ #-+-

I% Mou: 3n A&ta:! OV-OR: OPPO: p% OTR-XOP% Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Ep>e'"ap H: p% XMR: nota L% #-+# &% Protase: Ritu%ile Eune%a%e la 4a&i .i 4a&o8%o'ani: ;ucure#ti: OPTO: p% WH sqq] i4e': 3n I$tRo'nilo% II: p% OVL-OVP% #-++ &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OVO% #-+. &% Protase: 3n I'D : p% TO-WM%

#<+

r'*an1824. Un is3'ri'%ra=ia r'*Sneas7 se*nalarea a7es3ui 3i+ (e ar3e=a73 a 7'ns3i3ui3 un ar%u*en3 i*+'r3an3 6n s+rijinul 3eDei 7'n3inui39ii (e &ia9 a (a7il'r 6n e+'7a r'*an182". Cera*i7 *'(ela3 7u *Sna a ='s3 se*nala3 6n *ai 3'a3e 7as3rele au<iliare #i 6n a#eDrile 7i&ile a=eren3e a7es3'ra 1826. 17es3 3i+ (e 7era*i7 a ='s3 7'nsi(era3, 6n 3'3ali3a3ea ei, 7a =iin( (a7i7. CS3 +ri&e#3e +reDen9a ei 6n *e(iul *ili3ar, 5. 5a7rea 7'nsi(era 7 a7eas3a +r'&ine (e la +'+ula9ia (a7i7 ='l'si3 la 7'ns3ruirea 7as3rel'r1827. C. >ai7'&i7iu a3ri2uia 7era*i7a *'(ela3 7u *Sna *ili3aril'r (a7i re7ru3a9i 6n au<iliile r'*ane 1828. Un('in(u-se (e a7eas3 ul3i* +'si2ili3a3e, >. Pr'3ase su%era 7 a3are 3i+ (e 7era*i7 ar +r'&eni *ai (e%ra2 (in *e(iul rural (a7i7 1829. ; re7en3 3eD (e ('73'ra3 7are #i-a +r'+us s s3u(ieDe 7era*i7a Q(a7i7R (in >a7ia r'*an 7'n3inu, (in +7a3e, *'(ul (e=i7i3ar al 7er7e3ril'r #i +u2li7rii 7era*i7ii Q(e =a73ur (a7i7R, li*i3Sn(u-se la ='r*ularea un'r 7'n7luDii Q7'nsa7ra3eR 7are 7'nsi(er, 6n 2l'7, 7era*i7a *'(ela3 7u *Sna #i 7ea lu7ra3 la r'a3, (e 3ra(i9ie ?a3ne, 7a =iin( (a7i71838. Vn e&i(en3 +as 6nain3e es3e 7'ns3i3ui3 (e s3u(iul lui -. Fu(ea #i I. 5'9u re=eri3'r la 7era*i7a *'(ela3 7u *Sna 7un's7u3 6n 7as3rele >a7iei P'r'lissensis 1831H au3'rii +r'+un 7ri3erii &ia2ile (e analiD #i *e3'(e (e in&es3i%are a *a3erialului 7era*i7, ela2'rSn( un +'si2il *'(el +en3ru 7er7e3rile &ii3'are. :3u(iile 7ele
#-+%

N% ,u"ea: I% Mou: De$p%e &e%a'i&a p%ovin&ial0 'o4elat0 &u 'na 4in &a$t%e# O1$e%va=ii a%>eolo/i&e &u $pe&ial0 p%ivi%e la Da&ia !o%oli$$en$i$: 3n A&ta:! OX: OPWW: p% XHM-XVP] A% Ar"e: 3n >%a&o8Da&i&a OX: OPPO: O-X: p% OHT-OVX] K% jentea: 3n Revi$ta Bi$t%i=ei OX-OH: OPPP: p% OXH-OHX] 1iorica .usu-;olin"e: 1% 1oi#ian: S% Coci#: >e !otte%A in late La Fne %a4ition oE "apo&a : 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% OVO-OPP No a?or"are meto"ologic2 mo"ern2Q% #-+1 Cu privire la aceast2 "iscuie: a se ve"ea !%ota$e 1)@?: p% OHL-ORV% #-+4 Pentru sta"iul cercet2rilor: c)% 1iorica .usu-;olin"e: 1% 1oi#ian: S% Coci#: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% OVX-OVH% #-+7 M% Macrea: 3n SCIV X: OPRM: O: p% XPX-XPR% #-+< C% &aicoviciu: 3n I$to%ia Ro'niei# Co'pen4iu: ;ucure#ti: OPTM: p% OPH% #-+$ !%ota$e 1)@?: p% ORX sq% #-.M% Negru: Ce%a'i&a auto>ton0 4in Da&ia %o'an0# Cu $pe&ial0 p%ivi%e la Oltenia % &iss% ;ucure#ti: OPPW% #-.# N% ,u"ea: I% Mou: 3n A&ta:! OX: OPWW: p% XHM sqq%

#<.

*ai n'i sun3 7'ns'nan3e 7u e<i%en9ele a73uale ale is3'ri'%ra=ieiH u3iliDSn( *e3'(a 7'*+ara3i&, ele '=er ' i*a%ine *ul3 *ai nuan9a3 asu+ra 7era*i7ii (e 3ra(i9ie ?a3ne (in >a7ia r'*an, a2'r(Sn( +r'2le*a3i7a (i=eren9ia3 +e D'ne %e'%ra=i7e #i *e(ii s'7iale1832. 1s3=el, 6n D'na rural (in 7en3rul #i su(ul >a7iei -in3ens 7'l'niDa3, 6n7 (in e+'7a 3raian, +re+'n(eren3 7u 7el9i n'ri7'+ann'ni a=la9i 6n 7urs (e r'*aniDare1833- 7era*i7a (e 3ra(i9ie ?a3ne es3e 2ine re+reDen3a3. >a7 6n unele a#eDri (:li*ni7, 4u#i, Kura 5i7) a7es3 3i+ (e 7era*i7 es3e (e a3ri2ui3 (a7il'r, 6n al3ele (Ca#'l9, Cal2'r) 7era*i7a (e 3ra(i9ie ?a3ne ('7u*en3eaD +reDen9a un'r 7'*uni39i (e 7'l'ni#3i n'ri7'-+ann'ni in7'*+le3 r'*aniDa9i. Vn =en'*en in3eresan3 es3e (es7'+erirea 6n *arile a3eliere (e 'lari (e la 5i7sasa1834 #i Cris3e#3i183" a un'r =ra%*en3e (e 7era*i7 *'(ela3 7u *Sna, as'7ia3e 7u 7era*i7a 7'*un (e =a73ur r'*an. Vnele *'3i&e (e7'ra3i&e (2rSuri al&e'lare, s3riuri) a+ar9inSn( re+er3'riului 7era*i7ii (a7i7e sun3 +relua3e (e 73re (i&erse a3eliere (e 'lari (Cri#3e#3i, P'r'lissu*, -a+'7a, Filu) 7are +r'(u7 &ase *'(ela3e la r'a3. CS3 +ri&e#3e +r'(usele 7era*i7e lu7ra3e 7u *Sna, es3e (e +resu+us 7 ele sun3 reDul3a3ul unei Qin(us3rii 7asni7eR, i*+'r3an3 6n D'nele rurale *ai sra7e, 7are se 7'*+'r3 7a ni#3e 7&asi-au3ar@ii. >e ase*enea, s-a 7'ns3a3a3 7 6n jurul *aril'r o))icinae ale Pr'&in7iei, 7a #i 6n D'nele li*i3r'=e 'ra#el'r +r'(u79ia 7era*i7ii *'(ela3e 7u *Sna es3e *ai re(us 1836.
#-.+

K% jentea: 3n Revi$ta Bi$t%i=ei: OX-OH: OPPP: p% OXH-OHX] /% Marcu: K% jentea: O1$e%va=ii a$up%a &e.tii 4a&i&e n pe%ioa4a %o'an0 .i po$t%o'an0: 3n Spa=iu pu1li&7 $pa=iu p%ivat# Stu4ii 4e i$to%ie a %an$ilvaniei: Clu6: XMMM: p% LT-WL] 1iorica .usu-;olin"e: 1% 1oi#ian: S% Coci#: >e !ote%%A in late La Fne %a4ition oE "apo&a: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% OVO-OPP% #-.. 5u$a%7CeltGe%'Da&: p% OMT. #-.% I% Mitro)an: A.e9a%ea %o'an0 4e la :i&0$a$a% &iss% Clu6-Napoca: OPPH: p% LL: OXR: pl% RH^R:P a se ve"ea #i p% OXV-OXL: pl% RH^O-L: OM-OO] i4e': :a%ele &ent%u 4e &e%a'i&0 4e la :i&0$a$a: 3n "apo&a# 1@@? 4e ani 4e la n&eputul vie=ii u%1ane: Clu6: OPPP: p% OTX% #-.1 !%ota$e 1)@?: p% ORT sq% #-.4 ,h% Popilian: %a4ition$ auto&>tone$ 4an$ la &L%a'iPue p%ovin&iale %o'aine 4e la Da&ie :e%i4ionale: 3n >%a&o8Da&i&a O: OPTL: p% XTP-XWL] i4e': 3n Vtu4e$ $u% la &L%a'iPue %o'aine et 4a&o8%o'aine 4e la Da&ie et :L$ie InEL%ieu%e: I: Timi#oara: OPPT: p% T-XM%

#<%

Un *e(iul *ili3ar, 7u (e'se2ire 6n 7as3rele au<iliare (in >a7ia P'r'lissensis ,u7iu*i1837, ,'l'%a1838, P'r'lissu*1839, 1848 Filu e37.- Q7era*i7a *'(ela3 7u *Sna (e =a73ur (a7i7R es3e a2un(en3, 6n(e'se2i 6n ni&elul 7r'n'l'%i7 7'res+unD3'r se7'lului III +. C@r.1841. Cera*i7a (a7i7 es3e 6n3Slni3 #i 6n al3e 7as3re, +re7u* #i 6n a#eDrile 7i&ile a=eren3eL Prae3'riu* 1842, Cu*i(a&a1843, 1+ulu*1844, ;l3eni184", ,rSn7'&ene#3i1846, Ili#ua1847. Pri*a +r'2le* 7are ar 3re2ui +re7iDa3 6n 7aDul 7era*i7ii lu7ra3e 7u *Sna (in 7as3re es3e 7r'n'l'%ia ei. )e're3i7, 7era*i7a *'(ela3 7u *Sna ar +u3ea (a3a (in e+'7a =un79i'nrii 7as3rel'r sau ar +u3ea a+ar9ine unei l'7uiri ul3eri'are +rsirii 7as3rel'r1848. Un +ri*ele ni&ele ale 7as3rel'r e<is3 ' *are +r'2a2ili3a3e 7a &asele *'(ela3e 7u *Sna s =ie (e 'ri%ine n'ri7'-+ann'ni7 sau 3ra7i7, a(use (e s'l(a9i 'ri%inari (in a7es3e D'ne, si3ua9ie si*ilar 7u 7ea a a#eDril'r 7i&ile (e 7'l'ni#3i (in e+'7a 3raian1849. Un ni&ele (a3a2ile 6n7e+Sn( 7u rD2'aiele *ar7'**ani7e #i +Sn 73re *ijl'7ul se7'lului III es3e (e a3ri2ui3
#-.7 #-.<

N% ,u"ea: Da$ RC'e%/%en9+a$tell von Bu&iu'i: Jal2u: OPPT: p% HV-HT% N% ,u"ea: Da$ RC'e%/%en9+a$tell von Bolo/a8Re$&ulu': Jal2u: OPPT: p% XP sq: VP% #-.$ Gu4ea 1)@): p% XTO sq: RMO sq: plan#ele 'CI1-'C1] Gu4ea 1))-: p% RL-RT: plan#ele 'LII-'L1II% #-%K% jentea: /% Marcu: Die >an4/ea%1eitete 2e%a'i+ au$ 4en RC'e%+a$tell von Gil0u: 3n A&ta:! XO: OPPT: p% XXO-XLW% #-%# N% ,u"ea: I% Mou: op# &it#: p%XHM% #-%+ M% Macrea: N% ,u"ea: I% Mou: !%aeto%iu'# Ca$t%ul %o'an .i a.e9a%ea %o'an0 4e la :e>a4ia: ;ucure#ti: OPPH: p% OPPH: p% WV sq% #-%. Ioana ;og"an-C2t2niciu: Ce%a'i&a 4a&i&0 4in &a$tellu' 4e la Ru&0%: 3n A&ta:" XX-XH: OPWROPWL: p% XMO-XMP% #-%% 1% Moga: De la Apulu' la Al1a Iulia# Ca$t%ul %o'an 4e la Apulu': Clu6: OPPW: p% VT sq% #-%1 J%-% S<CelB: Ce%a'i&a 4a&i&0 4in &a$t%ul %o'an 4e la Olteni: 3n Cu'i4ava OR-OP: OPPM-OPPV: p% OW-XM% #-%4 &% Protase: A% JrinBi: Ca$t%ul %o'an .i a.e9a%ea &ivil0 4e la B%n&ovene.ti: Tg% Mure#: OPPV: p% OHW: plan#a L''1III^O #i p% ORM% #-%7 &% Protase: C% ,aiu: ,% Marinescu: Ca$t%ul %o'an .i a.e9a%ea &ivil0 4e la Ili.ua: 3n Revi$ta Bi$t%i=ei OM-OO: OPPL-OPPT: p% TT: plan#a 'LI'^OM-OH% #-%< C% Kpreanu: Ele'ente ale &ultu%ii 'ate%iale 4a&i&e .i 4a&o8%o'ane t%9ii G$e&# III N IV p# C>#H : 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% XHW% #-%$ Op%eanu 1))@: p% OOW%

#<1

2ar2aril'r 7are +rin receptio sau +rin al3e ='r*e (*er7enari, +riD'nieri, rela9ii 7'*er7iale) au ajuns 6n *e(iul *ili3ar r'*an (e +e limes18"8H e&i(en3, 6n3re a7e#3i 2ar2ari, nu +'3 =i e<7luse ni7i ele*en3ele (a7i7e, iD'la3e sau a*es3e7a3e 7u +'+ula9iile %er*ani7e (in arealul PrDe.'rs0. Un s=Sr#i3, 6n ni&ele 7e 7'res+un( e+'7ii r'*ane 3SrDii a7es3e ar3e=a73e ar +u3ea a+ar9ine unei l'7uiri ul3eri'are a2an('nrii 7as3rel'r18"1. Pen3ru *e(iul *ili3ar r'*an (e +e li*esul >a7iei P'r'lissensis s-au in&'7a3 anal'%ii 7u +r'&in7ii eur'+ene *ai 2ine 7er7e3a3e, (ar 7'*+ara2ile 7u >a7ia 7a s+e7i=i7 #i ni&el (e 7i&iliDa9ie r'*an18"2. 1s3=el, se 7un'a#3e 7 6n ,ri3annia e<is3au ('u +ie9eL 6n 3i*+ 7e in(us3ria 7era*i7 era 7'n7en3ra3 s+re sa3is=a7erea ne&'il'r ar*a3ei, +ia9a 7i&il era a+r'&iDi'na3 (e a3elierele l'7alni7il'r 7are +r'(u7 +r'(u7 7era*i7 (e uD 7'*un 6n 3ra(i9ia ?a3ne-ului l'7al *ul3e &ase 7'n3inuSn( s =ie *'(ela3e 7u *Sna(e-a lun%ul 6n3re%ii e+'7i r'*ane 18"3. 1#a(ar, 6n >a7ia, 7a #i 6n ,ri3annia, 7era*i7a au3'@3'n s-a +u3u3 +er+e3ua (e'are7e a e<is3a3 ' 7erere a +ie9ii. 4eDu*Sn(, e<is3en9a 7era*i7ii *'(ela3e 7u *Sna 6n 7as3rele (in >a7ia are *ai *ul3e e<+li7a9ii, 6n =un79ie (e re+erul 7r'n'l'%i7L la 6n7e+u3 +u3ea =i &'r2a (e in=luen9a %us3ului s'l(a9il'r re7u3a9i (in +r'&in7iile &e7ine (un(e +r'(u7erea un'r as3=el (e &ase a 7'n3inua3, (e ase*enea, 6n e+'7a r'*an), *ai 3SrDiu (e 7'n3a73ele 7u (a7ii #i, 6n unele 7aDuri, 7u 2ar2arii (in a#a-Disul QV'rli*esR 'ri 7u 7ei i*+lan3a9i 6n Pr'&in7ie +rin receptio18"4. Un D'nele ur2ane, 7era*i7a (e 3ra(i9ie ?a3ne *'(ela3 7u *Sna es3e 6n3Slni3 7u (e'se2ire 6n +ri*ul ni&el (e l'7uire r'*an

#-1#-1#

Op%eanu 1))@: p% OOP% C% Kpreanu: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% XRV% #-1+ K% jentea: 3n Revi$ta Bi$t%i=ei OX-OH: OPPP: p% OHM% #-1. P% SalUaB: Ro'an B%itain: K9)or": OPWT: p% LVO sq% #-1% K% jentea: lo&# &it#

#<4

la :ar*iDe%e3usa18"", )i2is7u*18"6, 1+ulu*18"7 #i -a+'7a18"8. Un *aj'ri3a3ea 7aDuril'r +e 2aDa as'7ierii 7u al3e ar3e=a73e #i +rin ra+'r3area la reDul3a3ele 7er7e3ril'r 'n'*as3i7e- a7es3 7era*i7 es3e 7'nsi(era3 7a =iin(, 6n *are +ar3e (e =a73ur n'ri7'+ann'ni7. 1s3=el, (in 7era*i7a +r'&in7ial (es7'+eri3 la :ar*iDe%e3usa, 7er7e3rile *ai n'i au reu#i3 s (eli*i3eDe 7'*+'nen3a 7el3i7 (e 3ra(i9ie ?a3neH 6n *e3r'+'la >a7iei r'*ane, al3uri (e 7era*i7a r'*an #i (e 7ea (a7i7, es3e a3es3a3 a3S3 7era*i7a 7el3i7 *'(ela3 la r'a3, 7S3 #i 7ea lu7ra3 7u *Sna18"9. >e'se2i3 (e i*+'r3an3e sun3 (es7'+eririle (e la -a+'7a, un(e 7er7e3area si3ului (in s3r. Vi73'r >eleu a rele&a3 +reDen9a 7era*i7ii (a7i7e lu7ra3 7u *Sna al3uri (e 7era*i7a +r'&in7ial r'*an #i (e 7ea n'ri7'-+ann'ni7- 6n +ri*ul ni&el (e l'7uire r'*an, a(i7 6n a#eDarea 7el'r (in3Si 7'l'ni#3i ajun#i la -a+'7a 1868. Un 7'nse7in9, 7era*i7a lu7ra3 7u *Sna #i 7ea *'(ela3 la r'a3 (e 3ra(i9ie ?a3ne 3re2uie in3er+re3a3 (i=eren9ia3 6n =un79ie (e 7'n3e<3ul ar@e'l'%i7 7'n7re31861. V3iliDa3'rii a7es3ei 7a3e%'rii (e 7era*i7 +r'&in, =r 6n('ial, (in *ai *ul3e *e(ii e3n'-7ul3urale, a#a 6n7S3 a3ri2uirea ei, 6n 3'3ali3a3e, +'+ula9iei au3'@3'ne nu es3e 6n s+iri3ul a(e&rului #3iin9i=i71862. T Un >a7ia, 7a #i 6n al3e +r'&in7ii (e +e ar3era r@en'(anu2ian sa3ura3e (e 3ru+e, ar*a3a #i a(*inis3ra9ia r'*an +ar a =i in@i2a3 +'+ula9ia in(i%en. Un a7es3e 7ir7u*s3an9e, +are *ai &er'si*il '+inia +'3ri&i3 7reia 3re2uie =7u3 (is3in79ia 6n3re r'*aniDarea +rin 7'l'niDare #i in3e%rarea len3, (ar +ersis3en3
#-11 #-14

A% Ar"e: op# &it#: p% OHP-OVX% P% .ogo<ea: Ce%a'i&a 4a&i&0 4in a.e9a%ea 4e la i1i$&u': 3n i1i$&u$ T: OPWW: p% OLR-OTL% #-17 1% Moga: De la Apulu' la Al1a Iulia# Ca$t%ul %o'an 4e la Apulu'7 Clu6: OPPW: p% VT sq% #-1< 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OTR sq] 1iorica .usu-;olin"e: 1% 1oi#ian: S% Coci#: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% OTW: gra)% nr% O-X% #-1$ C)% su+ra nota ORV% #-4S% Coci# et alii: 3n A&ta:" HX^I: OPPR: p% LHR-LRX% #-4# Sinte<a "omeniuluiA 1iorica .usu-;olin"e: 1% 1oi#ian: S% Coci#: >e !otte%A in late La Fne %a4ition oE "apo&a: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% OVO-OTW% #-4+ K% jentea: 3n Revi$ta Bi$t%i=ei OX-OH: OPPP: p% OHO%

#<7

a au3'@3'nil'r 6n s3ru73urile (e 7i&iliDa9ie #i 7ul3ura r'*an, in7lusi& +rin 6nsu#irea li*2ii la3ine1863. C'n3a73ul (ire73 6n3re Qr'*aniRE7'l'ni#3ii la3in'='ni #i au3'@3'nii (a7i nu a r*as la ni&elul un'r en3i39i e3ni7e. 17es3 7'n3a73 s-a realiDa3 -6n (e7ursul *ai *ul3'r (e7enii, (u+ re3i7en9e =ire#3i la 6n7e+u3- +rin +ene3ra9ii re7i+r'7e +e ni&eluri s'7iale, 7eea 7e a (us 3re+3a3 la 6nl'7uirea 7'n#3iin9ei a+ar3enen9ei e3ni7e (i=eri3e +rin 7'n#3iin9a a+ar3enen9ei s'7iale 7'*une1864.

4#2# Coloni9a%ea Da&iei


Un 3i*+ 7e +e au3'@3'nii (a7i nu*ai anu*i3e &es3i%ii ar@e'l'%i7e #i arare'ri sursele e+i%ra=i7e 6i +un 6n e&i(en9, 3'3ali3a3ea iD&'arel'r s7rise (e 7are (is+une* se re=er la 7'l'ni#3ii s'si9i (in 6n3rea%a lu*e r'*an #i la (es7en(en9ii a7es3'ra. >u+ 7u se #3ie, r'*anii nu au *en9inu3 3eri3'riile 7u7eri3e su2 a(*inis3ra9ie *ili3ar186". Ai au 6n7uraja3 +re3u3in(eni au3'a(*inis3rarea 7'*uni39il'r l'7ale, iar un(e a7es3ea erau +rea sla2e, au a(us, +rin 7'l'niDare +r'+riile s3ru73uri e7'n'*i7e #i s'7iale. 1s3=el au +r'7e(a3 *ai ales 6n 7aDul >a7iei, 7are 6n(e+linea un e<7e+9i'nal r'l *ili3ar. 1#a se e<+li7 (e 7e >a7ia a ='s3 a3S3 (e ra+i( ur2aniDa3 #i r'*aniDa3. Un is3'ri'%ra=ie e<is3 #i '+inii e<a%era3e 7are *ini*aliDeaD r'lul 7'l'niDrii 'ri 7ara73erul ei +re+'n(eren3 '77i(en3al (e li*2 la3in1866.

4#2#1# Rela=ia 4int%e &u&e%i%ea %o'an0 .i &oloni9a%e

#-4. #-4%

A% &eman: 3n Ve$ti/ia OT: OPTH: p% LW sq% B0%1ule$&u 1))@: p% TM] M% ;2r?ulescu: 3n I$tRo'nilo% II: p% XOW% #-41 Cl% Nicolet: Il 'o4ello 4ell3I'pe%o: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% HRW-HTX% #-44 L% ;alla: L3i'po%tan&e 4e$ &oloni$ation$ en Da&ie: 3n A&taDe1% OM-OO: OPTR: p% OHP-OVH% A se ve"ea #i r2spunsul critic al lui N% ,u"ea: De$p%e i'po%tan=a &oloni90%ii n Da&ia: 3n SCIVA HM: OPTP: H: p% HPH-HPW%

#<<

>a7ia se (e'se2e#3e (e 3'3 7eea 7e 7un'a#3e* 6n al3e +r'&in7ii +rin =a+3ul 7 ai7i s3ru73urile e7'n'*i7e, s'7iale, +'li3i7e #i reli%i'ase ale 4'*ei i*+eriale au ='s3 in3r'(use Qa+r'a+e +es3e n'a+3eR (u+ e<+resia Pr'=. I. Pis'-, iar ins3ru*en3ul +rin7i+al a ='s3 coloni<area masiv2. )'7*ai a7eas3 *asi& 7'l'niDare e<+li7 rapi"itatea romani<2rii] 6n nu*ai un (e7eniu, >a7ia se 3rans='r* 6n3r-' +r'&in7ie r'*aniDa3 7u ='r*e (e &ia9 r'*ane si*ilare 7el'r 7un's7u3e 6n ;77i(en3ul la3in'='n 1867. Pr'7esul s'7ial-(e*'%ra=i7 #i e7'n'*i7 al i*i%rrii a ='s3 6n >a7ia *ul3 *ai in3ens (e7S3 6n al3e +r'&in7ii un(e 7'l'niDarea #i in=il3rarea r'*an'-i3ali7 'ri r'*an +r'&in7ial =usese len3, 6n(elun%a31868. 4a+i(i3a3ea 7'l'niDrii n'ii +r'&in7ii n'r((unrene e&i(en9iaD =a+3ul 7 )raian a u3iliDa3, 6n 7aDul >a7iei, 6n3rea%a e<+erien9 a7u*ula3 (e I*+eriu (u+ 3rei se7'le (e 7'l'niDri. Au3r'+ius (VIII, 6, 2) rela3eaD 7, (u+ 7u7erirea >a7iei, )raian a a(us 6n a7eas3 +r'&in7ie e9 toto or?e .omano in)initas eo copias hominum transtulerat a" agros et ur?es colen"as . >e#i a79iunea (e 7'l'niDare nu s-a 6n7@eia3 6n e+'7a 3raian nu*rul n'il'r &eni9i era (eja 6nse*na3 #i, 7eea 7e es3e i*+'r3an3, *ul9i erau 7e39eni r'*ani- 7'ns3i3uin( la 6n7e+u3ul ('*niei lui $a(rian un ar%u*en3 al s=e3ni7il'r 6*+ra3ului 6*+'3ri&a in3en9iei (e a a2an('na +r'&in7ia n'r(-(unrean amici "eterruerunt (+e $a(rian 7are a&ea in3en9ia (e a2an('na >a7ia) ne multi cives .omani ?ar?aris tra"erentur (Au3r'+ius, loc% cit%). >e#i la7'ni7, a*in3i3ul +asaj (in Au3r'+ius (VIII, 6, 2) a(u7e ' serie (e +re7iDri 6n +r'2le*a 7'l'niDriiL (in 3e<3 reiese 7 'ri%inea 7'l'ni#3il'r a ='s3 (i&ers ( e9 toto or?e .omano)1869, 7 a79iunea (e 7'l'niDare a ='s3 '=i7ial #i *asi& ( Traianus%%% in)initas eo
#-47

Aseriunea lui L% ;alla: \ue$tion$ 4e la population 4an$ la Da&ie Ro'aine: 3n A&taDe1% XH: OPWT: p% LP sq #i nota OR: con)orm c2reia coloni#tii nu cunosc lim?a latin2 "ec>t 3n ca<ul unei p2turi su?iri #i c2 lim?a greac2 este utili<at2 3n &acia 3n paralel cu latina e contra<is2 )lagrant "e materialul epigra)ic% #-4< A se ve"ea situaia "in &almaia un"e prima coloni<are important2 are loc la un secol "up2 cucerirea roman2: c)% =%=% +ilCes: Dal'atia: Lon"on: OPLP: p% XMM: XHHsqq: #i cea "in Moesia In)erior un"e o coloni<are masiv2 are loc a?ia su? /lavieni: c)% ;% ,erov: Beit%B/e 9u% Ge$&>i&>te 4e% %C'i$&>en !%ovin9en :oe$ien un4 >%a+ien: Amster"am: OPWM: p% XH%

#<$

copias hominum transtulerat) #i 7 ea a 7u+rins (e'+'3ri& D'nele rurale #i 7en3rele ur2ane (a" agros et ur?es colen"as). Au3r'+ius +reDin3 a7es3e *ase u*ane nu &enin( sin%ure, 7i =iin( a(use (e 6*+ra3. Un 7'nse7in9, 3re2uie s a&e* 6n &e(ere ' translatio (irija3 (e s3a3ul r'*an1878. CS3 +ri&e#3e a*+l'area 7'l'niDrii #i 7ara73erul ei 'r%aniDa3, ' in='r*a9ie 6n +lus ne '=er 1urelius Vi73'r (13, 4)L Castra suspectiori?us atque opportunis locis e9tructa posque &anu?io positus: ac "e"uctae coloniarum pleraque1871% Un=9i#Sn( 'r%aniDarea Pr'&in7iei n'r(-(unrene (e 73re )raian, a2re&ia3'rul (es7rie ele*en3ele +rin7i+ale ale 7'ns3i3uirii eiL +'(ul +es3e >unre, *eni3 s =a7 le%3ura 7u 3eri3'riile r'*ane su(-(unrene, 7as3rele 7are s +r'3ejeDe +r'&in7ia 6n7'njura3 (in 3rei +r9i (e ;ar?aricum #i 7'l'ni#3ii a(u#i ai7i. :in3a%*a "e"uctae coloniarum pleraque es3e, 7u* 2ine se #3ie, in=ir*a3 (e ('7u*en3a9ia e+i%ra=i7, 7are a3es3 +en3ru +eri'a(a (e 6n7e+u3 a Pr'&in7iei ' sin%ur colonia "e"ucta% Pr'2a2il 7 1urelius Vi73'r &'ia (e =a+3 s (es7rie nu*rul *are (e 7'l'ni#3i a(u#i 6n >a7ia (e 73re )raianH 6n a7es3 7'n3e<3, u3iliDarea 3er*enului (e coloniae +'a3e 6nse*na 7 a7e#3i au ='s3 a(u#i 6n n'ua Pr'&in7ie 6n %ru+uri 'r%aniDa3e 'ri, 7 '(a3 a(u#i ai7i au ='s3 'r%aniDa9i 6n 7'*uni39i1872. )'a3e a7es3e in='r*a9ii rele& *sura #i 7ara73erul 7'l'niDrii >a7iei. A&i(en3, +r'+'r9iile ne'2i#nui3e ale 7'l'niDrii se e<+li7 +rin =a+3ul 7 I*+eriul a&ea ne&'ie 6n n'ua Pr'&in7ie (e ' +'+ula9ie =i(el 7are s su+lineas7 %'lul (e*'%ra=i7, (ar #i +en3ru a asi%ura *en9inerea a7es3ui 3eri3'riu r'*an 6n7'njura3 (in
#-4$

D9presia e< 3'3' 'r2e 4'*an' utili<at2 "e Dutropius poate )i aplicat2 #i altor provincii "un2rene: ca &almatia: Pannonia sau Moesia: c)% ,% Al)*l"B: BevCl+e%un/ un4 Ge$ell$&>aEt in 4e% %C'i$&>en !%ovin9 Dal'atien: ;u"apest: OPLR: p% OWT] A% MGcsB: !annonia a +o%ai &$h$h%$h/ i4e(Ln: ;u"apest: OPTV: p% RX sq] i4e': Ge$ell$&>aEt un4 Ro'ani$ation in 4e% %C'i$&>en !%ovin9 :oe$ia Supe%io%: ;u"apestAmster"am: OPTM: p% OPM-OPX% #-7:a&%ea 1)-): p% XRO sqq] L% ;alla: L3i'po%tan&e 4e$ &oloni$ation$ en Da&ie: 3n A&taDe1% OMOO: OPTR: p% OHP% _mpotriva unei coloni<2ri organi<ateA 7% +ol)): 3n 5an41u&> 4e% eu%opBi$&>en Ji%t$&>aEt$8 un4 So9ial/e$&>i&>te: O: Stuttgart: OPPM: p% LXO% #-7# C)% comentariul lui &% .uscu: !%ovin&ia Da&ia n i$to%io/%aEia anti&0: &iss%: Clu6: XMMO: p% VL sq% #-7+ I1i4e': p% VT%

#$-

3rei +r9i (e ;ar?aricum% Prin ur*are, 7'l'niDarea in3ra 6n s3ra3e%ia +'li3i7 a I*+eriului 7a ins3ru*en3 (e asi*ilare a Pr'&in7iei, (e in3e%rare a ei 6n n'ul 7'*+le< +'li3i7'-s3a3al. 4eDu*Sn(, a7eas3 7'l'niDare *asi& 7u ele*en3e la3in'='ne a (e3er*ina3 caracterul latin [ occi"ental al s3ru73uril'r (e 7i&iliDa9ie (in >a7ia r'*an. In='r*a9iile lui Au3r'+ius sun3 7'n=ir*a3e (e ' serie (e (es7'+eriri ar@e'l'%i7e. Ins7ri+9iile a3es3 +reDen9a 6n >a7ia a un'r 7'l'ni#3i (in Pann'nia, -'ri7u*, >al*a3ia, 7ele ('u 5'esii, )@ra7ia, (ar #i (in al3e 9inu3uri *ai 6n(e+r3a3e I3alia, Fre7ia, :Nria, 1sia 5i7, A%i+3, 1=ri7a e37. Un 7'nse7in9, es3e e&i(en3 7 (in +un73 (e &e(ere al e3niei #i al D'nel'r (e +r'&enien9 a 7'l'ni#3il'r, a&e* (e-a =a7e 6n >a7ia 7u un mi9tum compositum1873. Un 7eea 7e +ri&e#3e 7'l'niDarea, a3S3 ar@e'l'%ia 7S3 #i as+e73ul ins3i3u9i'nal sau 7el 'n'*as3i7 e&i(en9iaD amploarea ei #i 7ara73erul ei occi"ental, latino)on. 1r*a3a a ju7a3, (esi%ur, un r'l 6nse*na3 6n 7'l'niDarea %eneral a +r'&in7iei 1874, 6ns ' serie (e in(i7ii sus9in amploarea #i importana coloni<2rii civile187". >'7u*en3a9ia ar@e'l'%i7 #i e+i%ra=i7 e&i(en9iaD ur*3'arele 7ara73eris3i7i ale 7'l'niDrii >a7iei 1876L nu7leul (e 7'l'ni#3i ai :ar*iDe%e3usei (7e39eni r'*ani optimo iure) 3re2uie s =i ='s3 +rin7i+alul ele*en3 al i*+lan3rii 7i&iliDa9iei r'*ane 6n >a7iaH 3'a3e a#eDrile i*+'r3an3e (in >a7ia sun3 a3es3a3e 6n7 (in +ri*ii ani (e e<is3en9 ai Pr'&in7ieiH au ='s3 a(u#i s+e7iali#3i nu nu*ai +en3ru e<+l'a3rile *iniere (*inerii (al*a3ini), 7i +en3ru 3'a3e ('*eniile (e a73i&i3a3e e7'n'*i7H 6n7 su2 $a(rian, a(i7 ='ar3e re+e(e a 6n7e+u3 ri(i7area un'r a#eDri la s3a3u3ul (e municipium] ur2aniDarea a +r'%resa3 7'n3inuu, ('&a( a s+'rului (e*'%ra=i7 (a3'ra3 7'n(i9iil'r e7'n'*i7e '+3i*eH nu*rul *are #i 'ri%inea e3ni7 (i&ers a 7'l'ni#3il'r sun3 ilus3ra3e (e analiDa 'n'*as3i7iiH
#-7.

K a?or"are mai recent2 a acestei pro?lematiciA A"ela PaCi: La &oloni$ation 4e la Da&ie %o'aine: 3n !olE4il II: p% OP-HW% #-7% :a&%ea 1)-)] &oina ;enea: 3n SCIVA VV: OPPH: H: p% XWR-XWP% A"ela PaCi: op# &it#: p% HT consi"er2 c2 3n &acia putem vor?i "e o coloni<are "e caracter militar: asemenea celei "in Pannonia #i Moesia% #-71 Ioana ;og"an C2t2niciu: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% XXX-XXV% #-74 N% ,u"ea: Cteva a$pe&te .i p%o1le'e n le/0tu%0 &u p%o&e$ul 4e %o'ani9a%e n Da&ia NIQ: 3n Apulu' OH: OPTR: p% PR-OOO] NIIQ: 3n SCIVA XP: OPTW: X: p% XOH-XVM%

#$#

7'l'ni#3ii a&eau 7'n(i9ii juri(i7e (cives .omani sau peregrini) #i s'7iale (i&erseH 7'l'ni#3ii s-au s3a2ili3 +e 3'3 7u+rinsul >a7iei 1877, 2ene=i7iin( (e +r9ile 7ele *ai =er3ile (in ager pu?licus] 6n3r-' +r'&in7ie (e =r'n3ier 7a >a7ia es3e =ires7 7a un nu*r *are (e 7'l'ni#3i s =ie &e3erani #i (es7en(en9i ai a7es3'raH (in s3u(iul ins7ri+9iil'r se +'a3e e&i(en9ia #i 6n >a7ia, 7a +es3e 3'3 6n I*+eriu, +'n(erea ele*en3ului 7i&il 6n (eD&'l3area &ie9ii r'*ane. Ca ur*are a sis3e*ului +ar3i7ular (e 7u7erire (u+ ' 6n(elun%a3 reDis3en9 a (a7il'r-, 7'l'niDarea >a7iei 7'*+'r3 7S3e&a n'3e s+e7i=i7e. C'l'niDarea militar2 (vicus-urile *ili3are &in 6n >a7ia 6*+reun 7u 3ru+ele) 1878 a a&u3 l'7 6n +aralel 7u 7'l'niDarea civil2 (7'*uni39i (e 7'l'ni#3i cives .omani optimo iure, 7a 6n 7aDul :ar*iDe%e3usei, 7'*uni39i (e cives .omani consistentes 'ri al3ele 7'ns3i3ui3e la 6n7e+u3 *ai ales (in +ere%rini sau (in 7e39eni 7'l'niDa9i viritim). Un 7a(rul 7'l'niDrii 7i&ile (is3in%e* ('u sis3e*eL a) 7'l'niDarea (e 3i+ rural #i 2) 7'l'niDarea (e 3i+ cvasiur?an (*e#3e#u%ari, 7'*er7ian9i e37.).

4#2#2# Etapele &oloni90%ii


Pen3ru e&'lu9ia Pr'&in7iei 7a #i +en3ru (es3inul r'*ani39ii n'r(-(unrene (e3er*inan3 a ='s3 *asi&a 7'l'niDare ini9ial 6n=+3ui3 (e )raian. Un7 (in +ri*ii ani ai 'r%aniDrii Pr'&in7iei, 6n >a7ia au ='s3 a(u#i 'ri au &eni3 (in +r'+rie ini9ia3i& nu*er'#i 7'l'ni#3i, 6n %ru+uri sau =a*ilii iD'la3e 1879. -u7leul (e 7'l'ni#3i 7e39eni ai :ar*iDe%e3usei &a =i ='s3 +rin7i+alul ele*en3 al
#-77

Iu"ita +inCler: !%o&e$ul %o'ani90%ii n lu'ina 'onu'entelo% epi/%aEi&e .i $&ulptu%ale 4in a.e90%ile %u%ale ale p%ovin&iei Da&ia: 3n SCIVA XR: OPTV: V: p% VPT-ROR% #-7< Dste ?inecunoscut )aptul c2 o au9ilie trans)erat2 "intr-o provincie 3n alta este 3nsoit2 "e populaia eterogen2 a &i7us-ului militar care cuprin"ea nu numai )amiliile sol"ailor: ci elemente a"iacente armatei: care 3nsoeau trupa 3n peregrin2rile ei "e lung2 "urat2 Nmici negustori: arti<ani: li<ae etc%Q: c)% Ch%S% Sommer: op# &it#: p% LMT% #-7$ L% ;alla: L3i'po%tan&e 4e$ &oloni$ation$ en Da&ie: 3n A&taDe1% OM-OO: OPTR: p% OVM remarca )aptul c2 pasa6ul "in Dutropius in"ic2 tocmai a#e<area 3n &acia a unor civili: spre "eose?ire "e ca<urile o?i#nuite: c>n" primii coloni#ti erau 3n mare parte veterani%

#$+

i*+lan3rii 7i&iliDa9iei r'*ane 6n >a7ia. ; i*+'r3an9 (e'se2i3 a a&u3 s3a2ilirea +ri*el'r %ru+uri (e 7'l'ni#3i 7e39eni r'*ani *ai ales 6n a%l'*errile (in 7are se &'r na#3e 'ra#ele. 1se*enea 7'l'ni#3i 7e39eni r'*ani 7are +u3eau =i #i negotiatores (cives .omani qui negotiantur) s'si9i 7urSn( (u+ ins3aurarea +u3erii r'*ane 6n >a7ia- ='r*eaD 7'*uni39i (e cives .omani 7'n(use (e ('i magistri 7u* se 6n3S*+l la P'3aissa1888. C'*uni39i (e veterani et cives .omani sun3 a3es3a3e la 1+ulu*1881 #i la 5i7ia1882. >e re%ul, a#a 7u* se 6n3S*+l #i la P'3aissa, +ri*ele %ru+uri (e cives .omani s'si3e 6n n'ua Pr'&in7ie nu se s3a2iles7 6n a#eDrile in(i%enil'r1883H (e al3=el, un ase*enea *i<aj Q3'+'%ra=i7R #i Qe3ni7R ni7i nu se +'a3e 7'n7e+e 6n +ri*ele (e7enii (e s3+Snire r'*an1884. 1l9i 7'l'ni#3i erau +ere%rini. Ki unii, #i al9ii &eneau (in 7ele *ai (i=eri3e D'ne ale I*+eriului 4'*an +en3ru a 2ene=i7ia (e a&an3ajele e7'n'*i7e #i s'7iale ale 7'l'niDrii r'*ane. ?a Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa ' +'n(ere 7'nsi(era2il au ele*en3ele i3ali7e, 6n7 (e la 6n3e*eierea 7'l'niei 188". :u2 )raian au ='s3 7'l'niDa3e %ru+uri (e *ineri (al*a3ini ( Pirustae: ;ari"ustae #i Sar"eates) +en3ru e<+l'a3rile auri=ere (in 5un9ii 1+useni 1886. Un >a7ia in3ra7ar+a3i7 7ei *ai nu*er'#i sun3 7'l'ni#3ii 7i&ili n'ri7'+ann'ni7i 7are au ' +'n(ere 7'nsi(era2il 6n 7'l'niDarea ini9ial (in e+'7a 3raiani71887H ase*enea 7'l'ni#3i 7el9i sun3 a3es3a9i a3S3 6n ager tri?utarius (e7i 6n a=ara 3eri3'riului 'ra#el'r un(e s-au a#eDa3 7'*uni39i tri?utariae (e 3i+ Ca#'l9-Cal2'r al73ui3e la 6n7e+u3 *ai ales (in +ere%rini sau (in 7e39eni 7'l'niDa9i viritim 7are 3riau 6n
#-<-

M% ;2r?ulescu: Ana C2tina#: 3n Ep>e'"ap X: OPPX: p% OOH-OOV: nr% H-V\ ii4e': 3n !olE4il I: p% RM: nr% H-V \ AV OPPX: OVLW-OVLP% #-<# CIL III: OORW\IDR: III^R: HLL] =% =ung: 3n MzAI OX: OPMP: ;?l% OHP-OVL% #-<+ IDR III^H: WM-WH: eventual #i WV% #-<. B0%1ule$&u 1))@: p% LT% #-<% .omani<area #i gene<a populaiei "aco-romane sunt )enomene mult mai comple9e: care s-au s2v>r#it 3n timp 3n"elungat #i care nu permit vi<iuni simpli)icatoare: c)% M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% HP% #-<1 !i$o 1))1: p% HOR: HHM [HHO NAppen"i9 IQ% #-<4 C% &aicoviciu: 3n Da&ia"S X: OPRW: p% XRP-XLL] 1% +ollmann: 3n AIIAClu( XT: OPWL: p% XRH-XPL] A"riana .usu: Le$ IllA%ien$ en Da&ie: 3n !olE4il II: p% OVR-ORL% #-<7 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% VR-LX%

#$.

vici-, 7S3 #i 6n 3eri3'riul 'ra#el'r, *ai ales 6n a#eDri si3ua3e (e-a lun%ul 'ri 6n &e7in3a3ea (ru*ului i*+erial 7are 3ra&ersa +r'&in7ia (e la su( la n'r(. 1#a(ar, la 6n7e+u3urile Pr'&in7iei ele*en3ul 7'l'niDa3'r era 7'ns3i3ui3 6n 2un *sur (in +ere%rini (e +r'&enien9 7el3i7 +e 7ale (e a se r'*aniDa. FeneraliDSn(, +u3e* a=ir*a 7 6n +r'7esul (e r'*aniDare a >a7iei +'n(erea 7ea *ai i*+'r3an3 a a&u3-' r'*aniDarea ele*en3el'r al'%ene 6n7 insu=i7ien3 r'*aniDa3e. Ca ur*are =ireas7 a +r'7esului (e r'*aniDare, 3'3 *ai *ul9i al'%eni 3ries7 6n7 (in +ri*a ju*3a3e a se7'lului II +. C@r. more .omano #i 6nal9 7@iar ins7ri+9ii ('2i7ei s'7ial r'*an). Un a7es3 7'n3e<3, es3e (e re*ar7a3 =a+3ul 7 a=ir*a9ia lui Au3r'+ius +'3ri&i3 7reia )raian a 7'l'niDa3 &acia se jus3i=i7 +er=e73. P'n(erea 7'l'ni#3il'r n'ri7'-+ann'ni7i es3e 7'nsi(era2il 6n 7'l'niDarea ini9ial a >a7iei in3ra7ar+a3i7eH 'r, aceasta es3e Pr'&in7ia +e 7are ' 7'l'niDeaD )raian, iar nu su(ul >a7iei 7are a3un7i nu era provincia &acia. Un >a7ia su(i7 (>a7ia In=eri'r) s-au s3a2ili3 *ai ales 7'l'ni#3i (in +r'&in7iile su(-(unreneE2al7ani7eL 5'esia, )@ra7ia, >al*a3ia #i >ar(ania1888. Pen3ru a 7'*+le3a i*a%inea asu+ra 'ri%inii 7'l'ni#3il'r 7are s-au s3a2ili3 6n >a7ia r'*an 6n e+'7a 3raiani7 rele&an3e sun3 #i (i+l'*ele *ili3are 7are a3es3 *asi&e lsri la &a3r ale &e3eranil'r (in au<ilii 6n anul 118 +. C@r. 1889. Pri*ul &al (e 7'l'ni#3i, +r'&eni9i 6n(e'se2i (in ;77i(en3ul la3in'='n #i-a +us a*+ren3a (e=ini3i& +e s3ru73ura e3ni7 a >a7iei r'*ane. 1=lu<ul (e 7'l'ni#3i a 7'n3inua3, 7u in3ensi3a3e &aria2il, *ul3 3i*+ 6n se7'lul II +. C@r. I*i%rrile au ='s3 i*+'r3an3e #i su2 $a(rian 7Sn( s'ses7 6n >a7ia nu*er'ase 3ru+e au<iliare (6ns'9i3e (e +'+ula9ia 7i&il (in vici *ili3ari), *aj'ri3a3ea (in Pann'nia 7el3'#-<< #-<$

&% Tu"or: Cr% 1l2"escu: 3n Apulu' OM: OPTX: p% OHP] IDR II: OVX% IDR I: O-V% _n general: )aptul c2 HR "in cele VM "e "iplome militare ale &aciei au )ost "escoperite 3n castre atest2 c2 veteranii se sta?ileau 3n provincia 3n care serviser2: "e pre)erin2 chiar 3n apropierea castrului )ostei lor unit2i: c)% &% Protase: La %o'anitL o%ientale et la %o'anitL o&&i4entale# La %o'ani$ation et la %o'anitL en Da&ie : 6VIIe Con/%F$ inte%national 4e$ $&ien&e$ >i$to%iPue$: Ma"ri": OPPX: p% OMLM%

#$%

r'*an1898. Un e+'7a lui 1n3'ninus Pius la -a+'7a es3e a3es3a3 un %ru+ (e ,alatae consistentes1891. 4i3*ul i*i%rril'r a s7Du3 6n a ('ua ju*3a3e a se7'lului II 6n 7li*a3ul (e inse7uri3a3e +r'&'7a3 (e rD2'aiele *ar7'**ani7e, +en3ru 7a a+'i, (u+ n'r*aliDarea si3ua9iei s asis3*, su2 :e+3i*ius :e&erus la un Qal ('ilea &alR *asi& (e i*i%rri1892, (e (a3a a7eas3a +re+'n(eren3 (ins+re ;rien31893 #i +r'&in7iile n'r(-&es3 a=ri7ane1894. Un e+'7a :e&eril'r se 7'ns3a3 +3run(erea unui &al (e 7'l'ni#3i 'rien3ali, (in :Nria #i ,i3@Nnia, 6n 9inu3ul auri=er (in 1+useni189". 5ul9i (in3re a7e#3ia, 6n =run3e 7u +re'9ii 3e*+lel'r lui Iu+i3er >'li7@enus, erau 'a*eni 6ns3ri9i 7u* se +'a3e (e(u7e (in *'nu*en3ali3a3ea *ul3'r +iese e+i%ra=i7eH une'ri ase*enea 'rien3ali a&u9i 6n7@eiau 7s3'rii 7u 7e39eni 'ri%inari (in +r'&in7iile &es3i7e, +en3ru a ('2Sn(i civitas .omana1896% >u+ +r'*ul%area e(i73ului lui Cara7alla (212 +. C@r.) +are s se =i s3a2ili3 la 1l2urnus 5ai'r un %ru+ (e 7'l'ni#3i *i7r'-asia3i7i 7are a&eau 7'le%iile l'r +r'+rii ((e la ei ne-au +ar&eni3 9 ins7ri+9ii, a3S3 6n li*2a %rea7 7S3 #i 6n la3in)1897. ?a -a+'7a es3e a3es3a3 6n anul 23" ' spira Asianorum1898 =a+3 7e rele& e<is3en9a unui 6n3re% %ru+ (e i*i%ran9i (Asiani) la ' (a3 rela3i& 3SrDie1899. 1l9i 7'l'ni#3i 'rien3ali sun3

#-$-

!a+i 1))@: p% HXT relev2 leg2tura "intre etnia au9iliilor #i proveniena lor: pe "e o parte: #i <onele "e provenien2 a coloni#tilor: pe "e alt2 parte% #-$# CIL III: WLM \ I:CD: p% HOW: HXV: )ig% R% #-$+ _n Pannonia 3nvecinat2 are loc o coloni<are o)icial2 cu elemente prepon"erent orientale pentru a compensa pier"erile su)erite "e provincie 3n cursul r2<?oaileor marcommanice: c)% A% MGcsB: !annonia a +o%ai &$h$h%$h/ i4e(Ln: OPTV: p% RH% #-$. Pentru situaia general2 a provinciilor "anu?iene "up2 r2<?oaiele marcommanice: a se ve"eaA ,% Al)*l"B: BevCl+e%un/ un4 Ge$ell$&>aEt###: p% OWT-OWP] A% MGcsB: op# &it#: p% RX-RL% #-$% S% Sanie: AE%i&anii n Da&ia %o'an0: 3n Ce%&et0%i i$to%i&e NIa#iQ OX-OH: OPWX: p% XPP-HMR] M% ;2r?ulescu: AE%i&a e Da&ia# Gli inElu$i aE%i&ani nella %eli/ione %o'ana 4ella Da&ia: 3n A% Mastino: Paola .ugerri Na cura "iQ: L3AE%i&a %o'ana# Atti 4el 6 &onve/no 4i $tu4io O%i$tano 1))2: Sassari: OPPH: p% OHXR% #-$1 IDR III^H: XPW: XPP: HVX% #-$4 Joll'ann 1))-: p% OWL% #-$7 7% Chr% NoesCe: 3n Bonne%M1 OTT: OPTT: p% HHX% #-$< CIL III: WTM] A% ;o"or: 3n Da&ia"S T: OPLH: p% XXP-XHH% #-$$ C%C% Petolescu: 3n Da&ia"S XX: OPTW: p% XOH-XOV Ncu analogii "in provinciile ?alcaniceQ%

#$1

a3es3a9i la P'r'lissu*1188, 1+ulu* (Ponto ;ithBni)1181 #i Fer*isara (,alati)1182. Pe (e al3 +ar3e, ar *ai 3re2ui su2linia3 6n a7es3 7'n3e<3, 7 ins7ri+9iile ne +er*i3 s 6n3re&e(e* 7'n3inuarea a=lu<ului (e ele*en3e e3ni7e '77i(en3ale, 2ine r'*aniDa3e, 6n >a7ia 7@iar #i (u+ rD2'aiele *ar7'**ani7e1183. 1s3=el, su2 :e&eri are l'7 un n'u a=lu< (e 7'l'ni#3i (al*a3ini s+re re%iunea auri=er a >a7iei, (esi%ur 6n le%3ur 7u re'r%aniDarea e<+l'a3ril'r *iniere (u+ rD2'aiele *ar7'**ani7e1184H as3=el, ' ins7ri+9ie 7e (a3eaD (in e+'7a :e&eril'r 6l *en9i'neaD +e ). 1urelius 1+er, &elmata: princeps a"signato e9 municipio Splono 118"% Un s=Sr#i3, es3e (e se*nala3 #i =a+3ul 7 (a3ele ar@e'l'%i7e e<is3en3e +en3ru +eri'a(a (e (u+ rD2'aiele *ar7'**ani7e +un 6n lu*in +r'7esul (e receptio a un'r 7'*uni39i (e 2ar2ari 6n >a7ia P'r'lissensis #i 6n >a7ia 1+ulensis1186H es3e &'r2a (e %ru+uri *i7i (e 2ar2ari a#eDa3e 7u s3a3u3 (e su+u#i ( "e"iticii) su2 a(*inis3ra9ie *ili3ar ((ar #i ele*en3e iD'la3e -=e*ei, s7la&i, *er7enari, +riD'nieri) 6n *e(iul *ili3ar (e +e limes #i 7@iar 6n in3eri'r.

etni&eH

4#3# Ono'a$ti&a Da&iei %o'ane Gono'a$ti&07 %eli/ii7 /%upu%i

Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii +'+ula9ia >a7iei r'*ane es3e 7un's7u3 *ai ales +e 2aDa ('7u*en3a9iei e+i%ra=i7e 1187. 5e3'(a

##-##-#

A"ela PaCi: 3n A&ta:! OX: OPWW: p% XXM-XXX% A V OH: OPMV: p% OXP sq% \ IDR: III^R: ORH% ##-+ IDR III^H: XHV% ##-. .% Ar"evan: 3n CivRo'D: p% OOP-OXP] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% XLW% ##-% D% Popescu: 3n StCl P: OPLT: p% OPX-OPV% ##-1 IDR III^H: HVR Np% HVX: I%I% .ussuQ% ##-4 Op%eanu 1))@: p% OVX% ##-7 &espre valoarea numelor ca i<vor istoric #i meto"2 "e cercetare: a se ve"ea /r% 1ittingho)): 3n A"RJ II:L: OPTT: p% HR sqq] 7%-,% P)laum: 3n OnLat 1),,: p% HXM sq] !i$o 1))1: p% HOW sq] 7% Solin: Iu% %a/EB>i/+eit 4e% Ono'a$ti+ in 4e% !%o$opo/%ap>ie: 3n +% DcC N7rsg%Q: !%o$opo/%ap>ie un4 So9ial/e$&>i&>te# Stu4ien 9u% :et>o4i+ un4 E%+enntni$'C/li&>+eit 4e% +ai$e%9eitli&>en !%o$opo/%ap>ie N-olloquium -*ln XV%-XL% Novem?er OPPOQ: -*ln-+ien-+eimar: OPPH: p% O-HH%

#$4

'n'*as3i7-s3a3is3i7, (e#i nu li+si3 (e er'ri 1188, es3e sin%ura 7are +er*i3e 6n9ele%erea 6n3re%ului *a3erial e+i%ra=i7 7are ne s3 la (is+'Di9ie. >e'7a*(a3 ar@e'l'%ia (ar3e=a73e, *'nu*en3e =unerare) nu '=er (e7S3 arare'ri 7ri3erii 7'n7lu(en3e +en3ru (e+ar3ajarea %ru+uril'r (e 7'l'ni#3iH 'ri7u*, ar@e'l'%ia +'a3e s se +r'nun9e asu+ra un'r %ru+e e3ni7e 7are au lsa3 ur*e *a3eriale ((a7i, 7el9i #.a.). Un 7aDul iD&'arel'r e+i%ra=i7e i(eal ar =i 7a a7es3ea s in(i7e "omus: origo1189 sau natioH ase*enea 7aDuri =iin( rare, es3e in(is+ensa2il ' 7er7e3are 'n'*as3i7. :is3e*ul 'n'*as3i7 era in=luen9a3 (e si3ua9ia juri(i7 #i (e %ra(ul (e r'*aniDare. Vn nu*e r'*an es3e e<+resia l'7ului +e 7are 6l '7u+ 6n s'7ie3a3e +ur33'rul su (+'Di9ia sa s'7ial #i 7i&i7). -u*ele r'*ane a+ar 6n ins7ri+9ii 6n ('u ='r*e +rin7i+aleL =ie 7a tria nomina, =ie 7a nu*e uni7, (e '2i7ei 7u ='r*a #i =un79ia unui cognomen] tria nomina 7'ns3i3uie ='r*a 7ea *ai rs+Sn(i3, ele re+reDen3Sn( in(i7iul e<3eri'r al 7e39eniei r'*ane. C'r*ula 7'*+le3 a nu*elui r'*an, su77esiunea praenomen [ nomen [ )iliatio [ tri?us [ cognomen [ "omus: nu a+are 6n 6n3re%i*e (e7S3 ='ar3e rar, 7u +re7(ere 6n 7aDul 7a3e%'riil'r s'7iale su+eri'are sau 6n 6*+rejurri ie#i3e (in 7'*un -(e +il(, 7aDul &e3eranului le%iunii !III Fe*ina, s3a2ili3 6n cana?aele (e la 1+ulu*, ?. Iulius ?. =. Faleria ?eu%anus Clunia 1118, 7el al lui C. :en3ius C. =. :ul+. Cla77us 1n3iquaria, vet% leg% 'III ,%, "ec% col% Sarm%1111 'ri 7el al unui 7en3uri'n le%i'nar (e la P'3aissa, 'ri%inar (in 5e(i'lanu* 5. P'llius 5. =. ;u=. $is+anus, 5e(i'lan'1112. Un se7'lele II-III +. C@r. se &a re&eni la sis3e*ul "uo nomina (nomen cognomen), praenomen-ul #i, 6n unele 7aDuri, 7@iar nomen-ul, +ierDSn(u-#i =un79ia in(i&i(ualiDa3'areH sis3e*ul "uo nomina (e&ine

##-< ##-$

Pentru critica acestei meto"e: a se ve"ea /r% 1ittingho)): 3n A"RJ II: L: OPTT: p% HR sqq% &% N*rr: 3n RE Suppl% ' NOPLRQ: col% VHH-VTH: s%v% O%i/o% ###CIL III: OORW \ IDR III^R: HLL% #### Inscripie ine"it2 "escoperit2 la Apulum NParto#Q% ###+ M% ;2r?ulescu: Ana C2tina#: 3n !olE4il I: p% RX: nr% R \ AV OPPX: OVTM%

#$7

' *'( 6n7e+Sn( (in a ('ua ju*3a3e a se7'lului II +. C@r. 1113. Prin ur*are, cognomen-ul re+reDin3 a(e&ra3ul nu*e +ers'nal 6n e+'7. >e al3=el, la 6n7e+u3ul se7'lului III, 7a ur*are a C'ns3i3u9iei 1n3'niniene (212 +. C@r.)1114 7are e<3in(ea 7e39enia r'*an asu+ra 7&asi3'3ali39ii l'7ui3'ril'r li2eri ai I*+eriului-, ' +ar3e a 7'*+'nen3el'r unui nu*e r'*an 7'*+le3 (e&in su+er=lue. >ar nu nu*ai un nomen es3e i*+'r3an3. Pen3ru e3nia #i a+ar3enen9a 7ul3ural a in(i&iDil'r, cognomina '=er (a3e 7e 3re2uies7 lua3e 6n 7'nsi(erare. CS3 +ri&e#3e nu*ele uni7e, ele sun3, (e re%ul, se*nul unei 7'n(i9ii s'7iale *'(es3e sau a li+sei (re+3uril'r 7e39ene#3i. Cer7e3rile *ai re7en3e asu+ra +'+ula9iei +r'&in7iale (in 111" >a7ia se ra+'r3eaD la n'9iunile (e structur2 etnic2 #i provenien2 teritorial2 7are 6nl'7uies7 *ai &e7@ea sin3a%* Q'ri%ine e3ni7R. >e al3=el, 6n e+'7a 6n 7are s-a e=e73ua3 7'l'niDarea >a7iei, e3nia +ers'anel'r (in +r'&in7ii es3e arare'ri +ur, *i<ajul e3ni7 *ijl'7 #i reDul3a3 al in3e%rrii +r'&in7ialil'r 6n s3ru73urile (e 7i&iliDa9ie ale 4'*ei i*+eriale- a&Sn( ' 3ra(i9ie (e 7el +u9in ('u se7'le. Pe (e al3 +ar3e, 7@iar (a7 *i<ajul e3ni7 es3e un =a+3 real, el nu se +'a3e su2s3i3ui unei al3e reali39i in7'n3es3a2ile, a7eea 7 illNrii sun3 illNri, 7el9ii sun3 7el9i #.a., 3re7u9i &aria2il +rin +r'7esul (e r'*aniDare. Un ='n(, *aj'ri3a3ea l'r sun3 romani provinciali, (e ' s'r%in3e sau al3a, &'r2i3'ri #i +r'+a%a3'ri ai la3inei, re+reDen3an9i ai r'*ani39ii su2 &aria3ele ei as+e73e. Un %eneral, se 7'nsi(er 7 originea etnic-teritorial2 se tope#te 3n romanitate1116. >u+ 7u* s-a 7'ns3a3, e<is3 ' ne7'n7'r(an9 (es3ul (e =re7&en3 nu nu*ai 6n3re 'ri%inea lin%&is3i7 a nu*elui #i 'ri%inea e3ni7 a +ers'anei 7are 6l +'ar3, 7i #i, une'ri, 6n3re e3nia +ers'anei
###. ###%

M% Le ,laB: Re'a%Pue$ $u% l3ono'a$tiPue /allo8%o'aine: 3n OnLat 1),,: p% XTO: nota V% &espre C'ns3i3u3i' 1n3'ninianaA 7% +ol)): Die Con$titutio Antoniniana un4 !apA%u$ Gi$$en$i$ 4?: -*ln: OPTL] T% Spagnuolo 1igorita: Citta4ini e $u44iti t%a II e III $e&olo: 3n A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: III^O: Torino: OPPH: p% R-RM% ###1 !a+i 1))@% ###4 Totu#i: 3n &acia: ca #i 3n alte p2ri ale Imperiului: unele grupuri imigrate 3#i p2strea<2 caracteristicile etnice p>n2 3n secolul III: ceea ce pune 3n "iscuie at>t relaiile interetnice "in Provincie c>t #i m2sura uni)ormi<2rii ori nonuni)ormi<2rii lor 4romane(%

#$<

#i +r'&enien9a sa 3eri3'rial1117. Un se7'lele II-III +. C@r. *'2ili3a3ea ele*en3el'r *ili3are, (ar #i a 7el'r 7i&ile, (in (i&ersele +r'&in7ii ale I*+eriului 4'*an a 7rea3 un *i<aj e3ni7'-lin%&is3i7 al +'+ula9iei +r'&in7iale +e 7are sursele e+i%ra=i7e ne +er*i3 s-l 6n3reDri*, (ar nu #i s-l 7uan3i=i7*. 4eDu*Sn(, s3u(iul 'n'*as3i7ii +'+ula9iei +r'&in7iale '=er (a3e 7'n7lu(en3e 6n le%3ur 7u originea numelor #i nu a persoanelor. >e#i (e ne6nl'7ui3 7a iD&'r +en3ru sesiDarea 'ri%inii e3ni7 3eri3'riale, 'n'*as3i7a +reDin3 nu*er'ase li*i3e 7are i*+un *'(era9ie 6n 7'n7luDii #i 6n u3iliDarea s3a3is3i7il'r 1118. 5ai 6n3Si, es3e e&i(en3 7 +e 2aDa ins7ri+9iil'r nu +'3 =i '29inu3e in='r*a9ii (e7S3 (es+re un se%*en3 al +'+ula9iei, a7ela 7are a +ra73i7a3 '2i7eiul r'*an (e a ri(i7a ins7ri+9ii 1119. In(i7area l'7ului (e 2a#3in, origo, (e al3=el (es3ul (e rar, nu es3e 6n3'3(eauna si%ur, nu ('ar =re7&en3el'r 7'n=uDii (in3re (enu*irile '=i7iale #i 7ele uDuale ale l'7ali39il'r1128, 7i 6n +ri*ul rSn( (a3'ri3 un'r ne7esi39i s'7iale, (e +ar&enire1121. 1+ari9ia unui sin%ur nu*e cognomen (a(e&ra3ul nu*e +ers'nal 6n e+'7)- nu in(i7 6n *'( '2li%a3'riu s3area juri(i7 ser&il, ni7i 'ri%inea au3'@3'nH 7@iar #i cives .omani 6#i in(i7 une'ri 6n ins7ri+9ii ('ar cognomina1122. -u*ele 7u 'ri%ini 6n *ai *ul3e %ru+e lin%&is3i7e =a7 (i=i7il (e+is3area D'nei (e +r'&enien9 a +ers'najului1123. -u*ele (e reD'nan9 %rea7 sun3 (e e<3ins la aria %re7'-'rien3al a I*+eriuluiH ele in(i7 *ai +u9in
###7

Ca<ul unui colonist "e la Sarmi<egetusa: Z% Ianuarius Z% )% Collina .u)us Tavio NIDR III^X: OOXQ care: "e#i provine "in Tavium N,alatiaQ: este "e origine italic2 N3#i p2strea<2 cu o?stinaie tri?ul [CollinaQ: c)% I% Piso: 3n StCl OL: OPTV: p% XHL: nota OT] .% Ar"evan: 3n A&ta:" OW: OPWO: p% VHW% ###< Pentru aspectele meto"ologice: a se ve"ea +% DcC N7rsg%Q: !%o$opo/%ap>ie un4 So9ial/e$&>i&>te# Stu4ien 9u% :et>o4i+ un4 E%+enntni$'C/li&>+eit 4e% +ai$e%9eitli&>en !%o$opo/%ap>ie N-olloquium -*ln XV%-XL% Novem?er OPPOQ: -*ln-+ien-+eimar: OPPH% ###$ .% MacMullen: >e Epi/%ap>i& 5a1it in t>e Ro'an E'pi%e : 3n A'e%i&an Mou%nal oE !>ilolo/A N;altimoreQ OMH: OPWX: p% XHH-XVL] =%C% Mann: Epi/%ap>i& Con$&iou$ne$$: 3n MRS TR: OPWR: p% XMV-XML% ##+=%C% Mann: 3n Lato'u$ XX: OPLH: V: p% TTT-TWX% ##+# A avea 'ri%' a"ecvat2 era o con"iie a ascensiunii sociale: c)% =%C% Mann: op# &it#: p% TWO #i =%=% +ilCes: 3n A"RJ II:L: OPTT: p% TRT% ##++ A?aterile "e la )olosirea corect2 a sistemului tria nomina sunt in"icii "e "atare 3n secolul III #i nu criterii "e "i)ereniere etnic2 #i nici chiar social2: c)% M% Le ,laB: 3n OnLat 1),,: p% XTL%

#$$

e3ni7ul %re7es7 al +ur33'ril'r (e7S3 3eri3'riul (e +r'&enien9 al a7es3'ra D'na rsri3ean a I*+eriului, (e li*2 #i 7ul3ur %rea7H unele nu*e %re7e#3i erau la *'( ((e +il(, 1le<an(er), =iin( rs+Sn(i3e #i 6n =a*iliile 'ri%inare (in +r'&in7iile &es3i7e ale I*+eriului1124H 6n =ine, nu*ele %re7e#3i (a3e s7la&il'r nu in(i7 nea+ra3 'ri%inea %re7'-'rien3al a a7es3'ra, 7i re=le73 %us3urile s3+Snil'r #i 7'n='r*area, iar#i, la ' *'( 112". >a7 +rin3re +ur33'rii nu*el'r r'*an'-i3ali7e (une'ri 7@iar +rin3re 7ei 7u tria nomina Q7lasi7eR) se a=l, (e +il(, a=ri7ani 7aDul lui P. 4~ae7ius Pri*us, ?)% leg% leg% 1 Mac%: "omo Jigali: A)er 1126- se +'a3e +resu+une #i si3ua9ia in&ers, 7Sn( unii +ur33'ri (e cognomina 7u reD'nan9 %rea7 s =i ='s3 6n reali3a3e i3ali7i. :3a3is3i7a 6n3re+rins la s7ara Pr'&in7iei 6n 197" '=er ur*3'arele (a3e1127 -nu*e r'*an'-i3ali7e, +es3e 2 288, a(i7 787"|, nu*e ner'*ane (%re7e#3i #i %re7'-'rien3ale 77a. 428, a(i7 16|H illNri7e 77a. 12", a(i7 4|H 7el3i7e 77a 78 1128, -3|H %er*ani7e 2H 3ra7'-*'es'-(a7i7e &re' 6", -77a. 3|H se*i3e &re' 68, -a+r'a+e 2|H asiani7e #i iraniene, a=ri7ane 1|) 77a. 2"-38 |. Ins7ri+9iile (es7'+eri3e 6n ul3i*ele ('u (e7enii au 6*2'%9i3 re+er3'riul 'n'*as3i7 al >a7iei r'*ane, 6ns n-au *'(i=i7a3 ra+'r3ul 6n3re nu*ele r'*an'-i3ali7e #i 7ele n'n-r'*ane. A&i(en3, es3e (e (is7u3a3 6n 7e *sur a7eas3 s3a3is3i7 e<+ri* ' reali3a3e e3ni73eri3'rial, 6n 7are nu*ele r'*an'-i3ali7e (78-7" |) ar a+ar9ine un'r i3ali7i sau +ers'anel'r &eni3e (in +r'&in7iile &es3i7e #i 7en3rale ale I*+eriului 4'*an, (e li*2 la3in, iar +r'7en3ajul (e 2"-38 |
##+.

Ca<ul cognomen-ului Atta care are R origini posi?ile: nesocotin" #i speci)icitatea sa 3n Pannonia 3n sec% III: c)% A"ela PaCi: !opula=ia <lpiei %aiana Sa%'i9e/etu$a NIQ: 3n SCIVA HP: OPWW: V: p% HRW: nota OW% ##+% K serie "e persoane "intre nota?ilii cunoscui la Sarmi<egetusa au cognomina grece#ti NMarcii Procilii Niceta #i Theo"orus: C% Sentius Anicetus: C% 1alerius Jeno etc%Q% /aptul 3n sine nu pro?ea<2 o origine greco-oriental2: ci "oar mo"a cultural2 )iloelenic2: c)% !i$o 1))1: p% HXV sq% ##+1 C)% 3n general 7% Solin: Die /%ie$&>i$&>en !e%$onenna'en in Ro': I-III: ;erlin [ NeU borC: OPWX% ##+4 M% ;2r?ulescu: Ana C2tina#: 3n Apulu' OT: OPTP: p% XOT-XXX% ##+7 Ru$$u 1),,: p% HRH% ##+< -'*ina Cel3i7a sunt sunt mai numeroase [peste OHM-: ceea ce repre<int2 mai mult "e Vn "in onomastica &aciei: c)% 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% LH-LT: ta?% O%

+--

ar re+reDen3a *ai ales 7'l'ni#3i (in Peninsula ,al7ani7, D'nele 'rien3ale #i n'r(-&es3 a=ri7ane ale lu*ii r'*ane. In3eresan3 #i nu li+si3 (e se*ni=i7a9ie es3e =a+3ul 7 a7es3e (a3e '=eri3e (e 'n'*as3i7 7'n7'r( 6n linii %enerale 7u s3a3is3i7a re=eri3'are la *'nu*en3ele reli%i'ase (in +r'&in7ia >a7ia (2873 (e *'nu*en3e e+i%ra=i7e #i =i%ura3e)H (in3re a7es3ea, 73,"| a+ar9in (i&ini39il'r +an3e'nului 7lasi7 %re7'-r'*an1129. Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii a&Sn( 6n &e(ere #i =a+3ul 7 6n 7eea 7e +ri&e#3e 7'l'niDarea >a7iei, a3S3 ar@e'l'%ia, 7S3 as+e73ul 'n'*as3i7 sau 7el ins3i3u9i'nal e&i(en9iaD nu nu*ai a*+l'area 7i #i 7ara73erul ei '77i(en3al, la3in'='n- +u3e* a(*i3e, 7u unele reDer&e 7are +ri&es7 li*i3ele unei 7er7e3ri 'n'*as3i7e #i =r a a2s'lu3iDa (a3ele s3a3is3i7ii 7, 6n linii *ari, ra+'r3ul (in3re nu*ele r'*an'-i3ali7e #i 7elelal3e re=le73 compo<iia etnic-teritorial2 a +'+ula9iei >a7iei r'*ane. 1s3=el, 'n'*as3i7a (e#i (es3ul (e &aria3- se 7'ns3i3uie, +rin ra+'r3ul (in3re +ers'anele 7u cognomina la3ine #i 7ele 7u cognomina n'n-la3ine 6n3r-un seri's ar%u*en3 lin%&is3i7 6n =a&'area 3eDei la3ini39ii 7'l'ni#3il'r s'si9i 6n >a7ia 1138. >e al3=el, a+r'a+e 3'9i +ur33'rii (e cognomina nela3ine au nomina r'*ane #i *ul9i (in3re ei sun3 7e39eni. A# "u'e %o'ano8itali&e# Un a7eas3 7a3e%'rie in3r a3S3 nu*ele uni7 (6n %eneral cognomen), 7S3 #i sis3e*ul tria nomina ((in 7are a(esea praenomen-ul li+se#3e). Cele +es3e 2 288 (e an3r'+'ni*e r'*an'-i3ali7e a3es3a3e re+reDin3 78-7"| (in 'n'*as3i7a +r'&in7iei >a7ia1131. Ca %en3ili7ii (nomina gentiles) se 6n3Slnes7 6n >a7ia unele (e as+e73 &e7@i #i 7u (i=uDare *ai ales 6n se7'lul I +. C@r. - Annius: Antonius: Caecilius: Calpurnius: Carvilius: Cervonius: Clo"ius: Coelius: Cominius: Cor?ulius: Cornelius: &omitius: /a?ius: /risenius: Iunius: Licinius: Marcius: Kctavius: Papirius: Pompeius:
##+$

M% ;2r?ulescu: Cultele /%e&o8%o'ane n p%ovin&ia Da&ia% &iss%: Clu6-Napoca: OPWR N.e<umatul te<ei "e "octorat: p% WQ% ##.Dpigra)ic: latinitatea este atestat2 #i "e num2rul cov>r#itor "e inscripii 3n latin2: precum #i "e lim?a latin2 "in aceste inscripii: c)% S% Stati: Li'1a latin0 n in$&%ip=iile 4in Da&ia .i S&At>ia :ino%: ;ucure#ti: OPLO] &espre epigra)ele grece#ti: c)% I%I% .ussu: In$&%ip=iile /%e&e.ti 4in Da&ia: 3n StCo'B%u+ent>al OX: OPLR: p% VT-WX% ##.# Ru$$u 1),,: p% HRL sq%

+-#

Statorius: Se9tilius: 1i?ius: 1olusius e37. )'a3e a7es3e gentilicia &'r2es7 (es+re ' 7e39enie &e7@e, si*9i3'r an3eri'ar 7u7eririi >a7iei. >in3re %en3ili7iile i*+eriale, unele +r'&in (e la 6*+ra9i (in se7'lul I -Iulius: Clau"ius: /lavius: Cocceius% 5ul3 *ai =re7&en3e sun3 6ns nomina i*+eriale (in se7'lul II -!lpius, Aelius, Septimius #i Aurelius (7el *ai =re7&en3 %en3ili7iu i*+erial). 17e#3i 7e39eni (e (a3 re7en3 sun3 +ere%rini (in >a7ia sau 7'l'ni#3i ns7u9i (in +rin9i li2eri, 6n7e39eni9i (e 5ar7us 1urelius 'ri C'**'(us, 7u +rilejul re7ru3rii 6n le%iuni, 7Sn( luau %en3ili7iul 6*+ra3uluiH +ur33'rii a7es3ui %en3ili7iu 6n se7'lul III *ul9i*ea 1ureliil'r (in >a7ia- sun3 =ie ur*a#ii 7el'r re7ru3a9i 6n le%iuni su2 6*+ra9ii a*in3i9i, =ie +ers'ane 7are au (e&eni3 7e39eni +rin Constituitio Antoniniana (212 +. C@r.) #i 7are au lua3 %en3ili7iul lui 5. 1urelius 1n3'ninus (Cara7alla). 1n3r'+'ni*ele (e =a73ur r'*an'-i3ali71132 nu a+ar9ineau e<7lusi& r'*anil'r sau i3ali7il'r1133, 7i ele erau +ur3a3e a(esea #i (e +r'&in7iali r'*aniDa9i 'ri a=la9i 6n 7urs (e r'*aniDare. :-a rele&a3 *ai (e*ul3 nu*rul rela3i& re(us al i3ali7il'r &eni9i 6n >a7ia1134. Ca*ilii (e 'ri%ine i3ali7 Cominii: &omitii: Pomponii: Sentii: Servii: 1arenii e37.- sun3 a3es3a3e e+i%ra=i7 la :ar*iDe%e3usa 7@iar 6n +ri*ele (e7enii (e s3+Snire r'*ane. 1se*enea %ru+uri 7e39eni sun3 a3es3a3e 6n7 (e la 6n7e+u3urile Pr'&in7iei #i 6n al3e +r9i ale >a7iei -(e +il( 7'*uni3a3ea (e cives .omani (e la P'3aissa, 7'n(us (e magistri :a3rianus #i >e7u*us (>e7i*us)113"H r'lul un'r ase*enea 7'*uni39i (e cives .omani consistentes nu7lee (e &ia9 r'*an 6n >a7ia-, (e a2ia (a7 *ai 3re2uie su2linia31136.
##.+

+% Schul<e: Iu% Ge$&>i&>te lateini$&>e% Ei/enna'en: ;erlin: OPHH] 7% Solin: K% Salomies: Repe%to%iu' no'inu' /entiliu' et &o/no'inu' Latino%u': 7il"esheim: OPWW% ##.. &espre coloni#tii italici: a se ve"ea N% ;ranga: Itali&ii .i vete%anii n Da&ia: Timi#oara: OPWL Nlucrare care v2"e#te 3ns2 grave carene "e or"in meto"ologicQ% ##.% :a&%ea 1)-): p% XRO sqq] C% &aicoviciu: 3n RE Suppl% 'I1 NOPTVQ: col% LOW sqq% ##.1 M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPWV: p% HW sq% ##.4 &espre "ivinit2ile panteonului clasic greco-romanA M% ;2r?ulescu: Cultele /%e&o8%o'ane n p%ovin&ia Da&ia% &iss% Clu6-Napoca: OPWR] A% ;o"or: Die /%ie&>i$&>8%C'i$&>e 2ulte in 4e% !%ovin9 Da&ia un4 4a$ "a&>*i%+en ein>ei'i$&>e% %a4itionen: 3n A"RJ II: OWX: OPWP: p% OMTT-OOLV%

+-+

>in a7eas3 +3ur su29ire (e i3ali7i se re7ru3eaD aris3'7ra9ia ini9ial (in Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa #i (in 7elelal3e 'ra#e ale >a7iei r'*ane. Vr*a#ii a7es3'r +ri*i 7'l'ni#3i i3ali7i al73uies7 ' 7a3e%'rie +ri&ile%ia3 7are, 6n se7'lul II ='r*eaD eli3a aris3'7ra9iil'r *uni7i+ale (in >a7ia. -u7leul (e 7'l'ni#3i 7e39eni ai :ar*iDe%e3usei &a =i ='s3 +rin7i+alul ele*en3 al i*+lan3rii 7i&iliDa9iei r'*ane 6n >a7ia. ?a :ar*iDe%e3usa 7un'a#3e* un l'3 (e nu*e i3ali7e 7are ('&e(es7 +reDen9a +reDen9a un'r &e7@i =a*ilii (e 7e39eni - Apuleius: Canius: Celsenius: Cervonius: Clo"ius: Coelius: Cominius: Cor?ulius: /risenius: ,rattius: Livius: Manlius: Pomponius: Procilius: .ustius: Sentius: Spe"ius: Turranius: 1arenius: 1arius: 1i?i"ius1137. Ale se 6n3Slnes7 +ra73i7 (e-a lun%ul 6n3re%ii +eri'a(e a e<is3en9ei 'ra#ului. Cara73erul l'r la3in #i rela3i&a l'r rari3a3e ne +er*i3 a &e(ea 6n +ur33'rii l'r +e (es7en(en9ii un'r 7'l'ni#3i 7e39eni r'*ani, i3ali7i 'ri (in +r'&in7ii 2ine r'*aniDa3e 1138. -u7leul esen9ial al a7es3'r 7'l'ni#3i 7are 3riau more .omano s-a s3a2ili3 la :ar*iDe%e3usa 6n7 (e la 6n3e*eiere. Un lu*ea r'*an +r'&in7ial, +en3ru a=ir*area r'*ani39ii #i a 'ri%inii i3ali7e 7'rela3e 7u un s3a3u3 s'7ial (e e<7e+9ie- ' rele&an9 (e'se2i3 au a3es3rile un'r sa7er('9ii s+e7i=i7 i3ali7e 7a Laurentes Lavinates, 7'nse*na3e 7a 3i3luri &ia%ere 6n +res3i%i'ase cursus honorum1139. Un >a7ia, la :ar*iDe%e3usa #i 1+ulu*, sun3 7un's7u9i *ai *ul9i n'3a2ili (e &aD (5. Pr'7ilius -i7e3a, P. 1elius 5ar7ellus, ). Varenius :a2inianis) 7are e<er7i3 =un79ia sa7er('3al (e Laurentium Lavinatium1148% >u+ 7u* s-a 7'ns3a3, (e9inerea unei ase*enea +res3i%i'ase *a%is3ra3uri reli%i'ase (6n(e+lini3e 6n &e7@ea 7'*uni3a3e ur2an ?a&iniu* (in ?a3iu*, i*+'r3an3 7en3ru al 3ra(i9iil'r la3ine #i al 6n7e+u3uril'r 4'*ei) era 7'nsi(era3 un signum
##.7 ##.<

!i$o 1))1: p% HHV-HHR NAppen"i9 IIIA Nomina aus Sarmi<egetusaQ% A"ela PaCi: !opula=ia <lpiei %aiana Sa%'i9e/etu$a NIQ: 3n SCIVA HP: OPWW: V: p% HRT-HLH] !i$o 1))1: p% HXO-HXH% ##.$ Chr% Saulnier: 3n Lato'u$ VH: OPWV: H: p% RHM sq% ##%&espre "atele re)eritoare la ?auren3es ?a&ina3es "in &acia roman2: a se ve"ea L% Mro<eUic<: Lau%ente$ Lavinate$ un4 4ie !%ovin9 Da+ien# Ein Beit%a/ 9u% Ge$&>i&>te 4e% Ro'ani$ie%un/ : 3n L% Mro<eUic<: -% IlsCi N7rsg%Q: !%o$opo/%ap>i&a: Po<nan: OPPH: p% XOT-XXR% Pentru unele preci<2ri #i nan2ri: a se ve"ea A%4evan 1))@: p% XHR-XHP%

+-.

originis +en3ru ' '2Sr#ie i3ali71141, a3es3Sn( 7ali3a3ea (e a(e&ra3 civis .omanus (e 7'n(i9ie su+eri'ar1142. Pen3ru +r'&in7ialii a=la9i (e+ar3e (e I3alia, ase*enea sa7er('9ii 6n(e+lini3e 6n +res3i%i'sul 7en3ru (in ?a3iu* i*+li7 (e'+'3ri& ' 'ri%ine i3ali7 #i anu*i3e rela9ii +ers'nale 7u (e*ni3ari in=luen9i (in a(*inis3ra9ia i*+erial 1143. >e9in3'rii un'r ase*enea sa7er('9ii 6n >a7ia sun3, e&i(en3, +ers'naje (e &aD ale s'7ie39ii +r'&in7iale. Pen3ru a+re7ierea %ra(ului (e r'*aniDare a >a7iei se*ni=i7a3i& es3e =a+3ul 7 6n lu*ea +r'&in7iil'r (e +e limes-ul eur'+ean al I*+eriului 4'*an nu se 7un's7 ni7ieri a3S3ea a3es3ri ale un'r Laurentes Lavinates 7a 6n >a7ia1144. PreDen9a un'r aris3'7ra9i Laurentes Lavinates 6n >a7ia r'*an a3es3 ' rela9ie (ire73 a a7es3'r ele*en3e (in eli3a s'7ial 7u 3ra(i9iile r'*ane 7ele *ai +res3i%i'ase, (u+ 7u* +r'+'r9ia n'3a2ilil'r Laurentes Lavinates 6n >a7ia e&i(en9iaD 7ali3a3ea r'*aniDrii, =a9 (e +r'&in7iile 6n&e7ina3e 114". B# "u'e ne%o'ane# -u*ele %re7e#3i1146 #i Q2ar2areR 1147 (7el3i7e , %er*ani7e1148, illNri7e1149, 3ra7'-*'es'-(a7i7e11"8, se*i3i7e11"1 e37.) sun3 7lasi=i7a3e (u+ 'ri%inea l'r lin%&is3i7 #i %e'%ra=i7. 13un7i 7Sn( a+ar 6n +'s3ur (e cognomen 6n sis3e*ul 'n'*as3i7 r'*an, nu*ele ner'*ane in(i7 un s3a(iu a&ansa3 al r'*aniDrii.
##%#

.e<ervele e9primate "e !i$o 1))1: p% HXH cu privire la originea italic2 a lui M% Procilius Niceta par e9cesive% Pentru clasele superioare un cognomen grecesc "enot2: "e o?icei: "oar o in)luen2 cultural2: c)% chiar !i$o 1))1: p% HXV% ##%+ Chr% Saulnier: op# &it#: p% RHO-RHH% ##%. L% Mro<eUic<: op# &it#: p% XXR% ##%% I1i4e': p% XOT sq% ##%1 A%4evan 1))@: p% XHP% ##%4 +% Pape: JC%te%1u&> 4e% /%ie&>i$&>en Ei/enna'en: I-III: ;raunschUeig: OWLH-OWTM] 7% Solin: Die /%ie&>i$&>en !e%$onenna'en in Ro': I-III: ;erlin-NeU borC: OPWX% ##%7 A% 7ol"er: Alt8Celti$&>e% Sp%a&>$&>at9: I-III: Leip<ig: OWPL-OPOV% ##%< M% Sch*n)el": JC%te%1u&> 4e% alt/e%'ani$&>en !e%$onen8 un4 VCl+e%na'en: 7ei"el?erg: OPOO% ##%$ 7% -rahe: LeDi+on altillA%i$&>e% !e%$onenna'en: 7ei"el?erg: OPXT Ncu numeroase lacune #i erori 3n"reptate "e I%I% .ussu: 3n Stu4ii .i &e%&et0%i 4e lin/vi$ti&0 W: OPRT: p% HX-VMQ] A% MaBer: Die Sp%a&>e 4e% alten IllA%e%: I: +ien: OPRT] I%I% .ussu: Illi%ii# I$to%ia Nli'1a .i ono'a$ti&a8 %o'ani9a%ea: ;ucure#ti: OPLP: p% OLXXLL% ##1I%I% .ussu: Li'1a t%a&o84a&ilo%Q: ;ucure#ti: OPLT: p% LW-TO% ##1# 7% +uthnoU: Die $e'iti$&>en :en$&>enna'en auE /%ie&>i$&>en In$&>%iEten un4 !apA%i 4e$ Vo%4e%en O%ient$: Leip<ig: OPHM%

+-%

B#1# "u'e /%e&e.ti .i 4e tip l/%e&o8o%ientalm 11"2, 6n nu*r (e &re' 428 re+reDin3 7a* 16| (in 'n'*as3i7a >a7iei r'*ane. Un3re an3r'+'ni*ele %re7e#3i a3es3a3e 6n >a7ia 6n3Slni* nu*e 7u reD'nan9 le%en(ar (Ale9an"ros: Achilleus: Antipater: &iome"es: Patroclus: Theseus e37.), nu*e (e re%i #i er'i, 7a #i nu*er'ase nu*e 3e'='ri7eL Aphro"isia: Apollonius: Asclepius: ;acchius: ;eronice: Calliope: Castor: &aphnis: &e"alus: &emetrius: &ionBsius: Dros: 7era: 7ermes: 7ilarus: 7Bgia: Macarus: Nice: NBmphius: Kceanus: Sarapio: Sotericus: Stephanus: SBmphorus: Theo"orus: Theo"otus: Theophilus: TBche: Jeu9us: Joe e37. ; 7er7e3are *ai re7en311"3 a (eli*i3a3 249 (e nu*e %re7e#3i (124 (e nu*e uni7e, 31 +a3r'ni*e, 6 nomina #i 3"8 cognomina) +ur3a3e (e 4"" (e +ers'ane (in >a7ia >in3re +ur33'rii a7es3'r nu*e, 'ri%ine %rea7 (natione ,recus11"4: natione Cretica11"" e37.) #i +r'&enien9 3eri3'rial %re7eas7 au ('ar 3"| 11"6. Un a7es3 7'n3e<3 nu 3re2uie ui3a3 7 e<is3 ' *'( =il'%rea7, nu*er'#i in(i&iDi #i 7@iar +'+ula9ii 6n3re%i 6n(e'se2i 6n ;rien3- a('+3Sn( 6n *'( 7uren3 'n'*as3i7a eleni7. >e7i, 6n >a7ia r'*an a&e* (e-a =a7e 7u un a*al%a* (e 7'l'ni#3i Q%re7'-'rien3aliR 7u nu*e eleni7e. Un 7'nse7in9, a#a 7u* s-a ar3a3, nu*ele (e reD'nan9 %rea7 sun3 (e e<3ins la aria %re7'-'rien3al a I*+eriului 4'*anH ele in(i7 *ai +u9in e3ni7ul %re7es7 al +ur33'ril'r, (e7S3 3eri3'riul (e +r'&enien9 al a7es3'ra -aria rsri3ean a I*+eriului 4'*an, (e li*2 #i 7ul3ur %rea7. 5area *aj'ri3a3e a 7el'r 7are +'ar3 nu*e %re7e#3iE%re7'-'rien3ale 6n >a7ia sun3 'ri%inari (in +r'&in7iile 'rien3ale ale I*+eriului -5'esia, )@ra7ia, 5a7e('nia, 1@aia, 1sia, :Nria, A%i+3 e37. Prin3re +ur33'rii nu*el'r %re7e#3i 6n3Slni* nu nu*ai ,raeculi, 7i #i 3ra7i, se*i9i, asiani, e%i+3eni, Qle&an3iniR (6n a77e+9iunea an3i7 a 7u&Sn3ului). Fre7'-'rien3alii &in 6n >a7ia =ie 7a ne%us3'ri, *e#3eri, 7'ns3ru73'ri-ar@i3e79i #i 'a*eni (e a=a7eri, =ie
##1+ ##1.

OWL%
##1% ##11

Ru$$u 1),,: p% HRT sq% Ligia .uscu: Die /%ie&>i$&>en "a'en in 4e% !%ovin9 Da+ien: 3n A&ta:" HR^I: OPPW: p% OVT-

IDR I: a1Ce%D TA 1+alaus3us na3i'ne Fre7us NOL mai OLXQ% IDR I: a1Ce%D WA )@eu('3e n(a3i'ne) Cre3i7a NV octom?rie OLMQ% ##14 Ligia .uscu: op# &it#: p% OWM-OWO%

+-1

7a s'l(a9i 6n au<iliile 'ri%inare (in ;rien3. -u se 7un's7 ni7ieri 6n >a7ia 7u e<7e+9ia au<iliil'r- %ru+uri 7'*+a73e (e 7'l'ni#3i %re7'-'rien3ali. Vnii (in3re a7e#3i %re7'-'rien3ali 2ene=i7iau (e ' si3ua9ie +r's+er, ase*enea lui Iulius 1le<an(er 7un's7u3 (in 4 3a2le 7era3e (e la 1l2urnus 5ai'r11"7-, +ers'naj 7are se '7u+a 7u a=a7eri Q2an7areR (=inan9area a73i&i39ii *iniere), =7Sn( +ar3e (in3r-' societas "anistaria] Iulius 1le<an(er '29inea 7S#3i%uri su2s3an9iale 6*+ru*u3Sn( *i7il'r 6n3re+rinD3'ri un anu*i3 7a+i3al +en3ru (es7@i(erea lu7rril'r *iniere #i +en3ru an%ajarea 7a salaria9i a un'r *ineri li2eri11"8. Vnele nu*e %re7e#3i erau la *'( (e +il(, 1le<an(er=iin( rs+Sn(i3e #i 6n =a*iliile 'ri%inare (in +r'&in7iile '77i(en3ale ale I*+eriului. 1+'i, =a+3ul 7 ' serie (e n'3a2ili, (in aris3'7ra9ia ul+ian (e +il(, au cognomina %re7e#3i (5ar7ii Pr'7ilii Niceta #i Theo"orus, C. :en3ius Anicetus, C. Valerius Jeno e37.) nu +r'2eaD ' 'ri%ine %re7'-'rien3al, 7i ('ar *'(a 7ul3ural =il'eleni7 a e+'7ii11"9. Vn cognomen %re7es7 nu in(i7 6n3'3(eauna ' 'ri%ine li2er3inH +en3ru 7lasele su+eri'are, el (en'3, (e '2i7ei, ('ar ' in=luen9 7ul3ural. Un =ine, 'n'*as3i7a %re7eas7 a s7la&il'r 1168 nu in(i7 nea+ra3 'ri%inea %re7'-'rien3al a a7es3'ra, 7i re=le73 %us3urile s3+Snil'r #i 7'n='r*area, iar#i, la ' *'(1161. Un s=Sr#i3, es3e (e su2linia3 &iDi2ila in=luen9 %re7eas7 6n ar@i3e73ura >a7iei (3e@ni7i (e 7'ns3ru79ie, ele*en3e (e (e7'ra9ie ar@i3e73'ni7). >e +il(, 7'l'anele #i 7a+i3elurile, +re7u* #i al3e ele*en3e (e7'ra3i&e (e la :ar*iDe%e3usa, &(es7 ' +u3erni7 +reDen9 %re7'-'rien3al (*e#3eri %re7'-'rien3ali, in=luen9a a3elierel'r *i7r'asia3i7e). >in a7es3 +un73 (e &e(ere, >a7ia

##17 ##1<

IDR I: a1Ce%D: H: R: OH: OV% Joll'ann 1))-: p% OTT sq% ##1$ 7% Solin: op# &it#: I: p% ''II-''III] !i$o 1))1: p% HXV sq% ##4DniC* ,B*rgB: Die "a'en/e1un/ 4e% S+laven un4 F%ei/ela$$en i' %C'i$&>en Da+ien: 3n A&ta:" HL^I: OPPP: p% OXH-OXL Nnr% PW-OTHQ% ##4# =%-M% LassSre: 3n Sen$ et pouvoi%$ 4e la no'ination 4an$ le$ &ultu%e$ >ellLniPue et %o'aine: Montpellier: OPWW: p% PW%

+-4

7'ns3i3uie +un73ul 7el *ai n'r(i7 #i &es3i7 al e<+ansiunii in=luen9el'r ar3is3i7e *i7r'asia3i7e1162. B#2# "u'e &elti&e11-3.i /e%'ani&e# Un +r'&in7ia 7ar+a3i7 sun3 a3es3a3e +es3e 138 (e nomina Celtica, 7are re+reDin3 *ai *ul3 (e 4| (in 'n'*as3i7a >a7iei1164L A"co?rovatus: A"mata: Atpatinius: ;ellagentus: ;usturio: Cotu: Iaia: I?liomarus: Iu?ena: Iuiunis: Ivonercus: Lan"io: Magiona: Maro: Miccio: Mociuncius:Moenenus: Novantico: Saccius: Samognatius: Siro: Sironia: Solori9: Tato: Togernius: 1in"ia e37. Pan3e'nul >a7iei r'*ane 7u+rin(e #i (i&ini39i 7el3i7e 116" +re7u* Apollo ,rannus [Sirona: Cernunnos: Dpona: Mars Camulus: Matronae: Mercurius [ .osmerta: K?ila: Zua"riviae: Sucellus [ Nantosuelta: Suleviae #i <eul cu anguipe"ul1166. >u+ 7u* se +'a3e 7'ns3a3a, 7'l'ni#3ii (in +r'&in7iile 7el3i7e =urniDeaD l'3ul 7el *ai nu*er's (in3re nu*ele +r'&in7iale Q2ar2areR (in 'n'*as3i7a >a7iei r'*ane. C'*+'nen3a 7el3i7 a +'+ula9iei >a7iei r'*ane 7u+rin(e ('u 7a3e%'rii (e 7'l'ni#3i. Pri*a 7a3e%'rie ' 6n3Slni* 6n ager tri?utarius, (e7i 6n a=ara 3eri3'riului 'ra#el'r #i era 7'ns3i3ui3 la 6n7e+u3 *ai ales (in +ere%rini sau (in 7e39eni 7'l'niDa9i viritim% >e +il(, 7'*uni39i (in -'ri7u* au ='s3 7'l'niDa3e 6n su(ul #i es3ul )ransil&aniei =iin(7 %seau ai7i un +eisaj al+in =a*iliar #i +u3eau 7'n3inua ='r*e e7'n'*i7e l'r 3ra(i9i'nale. 1se*enea 7'*uni39i tri?utariae (e 3i+ Ca#'l9-Cal2'r se r'*aniDeaD 6n >a7ia. ; al3 D'n in3ens 7'l'niDa3 6n7 (in e+'7a 3raiani7 +re+'n(eren3 7u 7el9i n'ri7i 6n 7urs (e r'*aniDare es3e &alea )Srna&el'r. 1 ('ua 7a3e%'rie, 6i 7u+rin(e +e 7'l'ni#3ii 7el9i (in 3eri3'riul 'ra#el'r 1167H 6n
##4+

I% Piso: Al% &iaconescu: 3n 6I Con/%e$$o Inte%na9ionale 4i Epi/%aEia G%ae&a e Latina N.oma: OW-XV settem?re OPPTQ: .oma: OPPP: p% OXW-OHT] Al% &iaconescu: Ele'ente o%ientale .i o&&i4entale n a%>ite&tu%a Da&iei NcomunicareQ: la Colo&viul l!%ovin&ia Da&ia# Rnt%e O%ient .i O&&i4entm: Clu6-Napoca: "ecem?rie OPPP] Dm% ;ota: !al'+apitelle au$ Da+ien: 3n A&ta:" HL^I: OPPP: p% OLH-OLW% ##4. Ru$$u 1),,: p% HRP-HLM% ##4% 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% LH-LT Nta?% OQ% ##41 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% XOR-XRP% ##44 S% Nemeti: Ieul &u an/uipe4ul n Da&ia Ro'an0: 3n Stu4ia <nive%$itati$ !et%u :aio% N 5i$to%ia O: XMMO: p% HM-HL% ##47 &e pil"2: Z% Canius .estitutus: originar "in Noricum N"in CeleiaQ: veteran al leg% 'III ,emina: "ecurion al coloniei Sarmi<egetusa% Persona6ul: l2sat la vatr2 "up2 cucerirea &aciei: a )ost coloni<at 3n teritoriul Sarmi<egetusei: la Meha"ia: c)% I% Piso: Steine un4 Je/e: +ien: OPPP: p% HTP-HWX%

+-7

a7es3 7aD a&e* (e-a =a7e 7u un aport al romanit2ii celtice ca )actor "e civili<aie% >u+ 7u* reDul3 (in ('7u*en3a9ia ar@e'l'%i7 #i e+i%ra=i7, la 6n7e+u3urile Pr'&in7iei ele*en3ul 7'l'niDa3'r era 7'ns3i3ui3 6n 2un *sur (in +ere%rini (e +r'&enien9 7el3i7 7'*uni39i n'ri7'-+ann'ni7e (e 7'l'ni#3i ingenui- asu+ra 7r'ra r'*aniDarea s-a e<er7i3a3 (sau a 7'n3inua3 s se e<er7i3e) 6n >a7ia. )'3u#i, 6n ansa*2lul l'r, *aj'ri3a3ea ele*en3el'r e3n'-7ul3urale 7el3i7e (in +r'&in7ie a+ar9in s=erei celtismului general roman, =a+3 7e e&i(en9iaD a+'r3ul r'*ani39ii 7el3i7e 7a =a73'r (e 7i&iliDa9ie. 1+'i, a#a 7u* s-a &Du3, *aj'ri3a3ea au<iliil'r (isl'7a3e 6n >a7ia &in (in +r'&in7ii 7el3i7e, *ul3e (in Pann'nia sau 7u s3a%ii +re*er%3'are Qe3a+eiR (a7i7e 6n Pann'nia. As3e e&i(en3 7, 6n ansa*2lul l'r, a7es3e 3ru+e (in >a7ia r'*an s+'res7 +'n(erea ele*en3ului 7el3i7 (in Pr'&in7ie. C'*uni39il'r 7el3i7e i*i%ra3e (in +r'&in7iile 7en3raleur'+ene #i &es3i7e ale I*+eriului, li se a(au% #i 7'l'ni#3ii %ala3ini (in 1sia 5i7 (,alatae consistentes la -a+'7a, al9i ,alati la 1+ulu*, Fer*isara #i 1l2urnus 5ai'r), +re7u* #i (i&ini39ile %ala3ine (in +an3e'nul >a7iei (Jeus Narenos1168: IKM ;ussumarus: IKM ;ussurigius #i IKM Tavianus1169). A&i(en3, a7es3e ele*en3e e3n'-7ul3urale 3re2uie 3ra3a3e s+e7ial (in *'3i&ul 6n3e*eia3 7 ai7i a&e* (e-a =a7e nu nu*ai 7u %ala9i, 7i #i 7u 'rien3ali. Ca9 (e 7el9i, %er*ani7ii se ('&e(es7 a =i in7'*+ara2il *ai +u9ini 6n >a7ia r'*an1178, ei =iin( re+reDen3a9i *ai ales 6n uni39ile au<iliare. Un ase*enea au<ilii 7e +ur3au e3ni7'ane +re7u* ;atavorum: Cannane)atium: ,ermanorum: Tungrorum: !?iorum1171- %er*ani7ii erau a*es3e7a9i 7u 7el9i (in D'na 4inului. >in3re (i&ini39ile %er*ani7e,
##4< ##4$

AV OPVV: XR \ IDR III^H: HPW% 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% XRP-XLX% ##7&espre elementele etno-culturale germanice "in &acia: a se ve"ea M% Macrea: Cultele /e%'ani&e n Da&ia: 3n AISC R: OPVP: p% XOP-XLH] 1% +ollmann: Ge%'ani$&>e Vol+$8 un4 2ultu%ele'ente i' %C'i$&>en Da+ien: 3n Ge%'ania RH: OPTR: p% OLL-OTV] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: pa$$i'% ##7# &% Protase: %oupe$ auDiliai%e$ o%i/inai%e$ 4e$ p%ovin&e$ /e%'aniPue$ 4an$ l3a%'Le 4e Da&ia: 3n Da&ia"S OT: OPTH: p% HXH-HXW%

+-<

6n +an3e'nul >a7iei sun3 a3es3a3e ;a"ones .eginae: 7ercules Magusanus #i Matronae ,esahenae. Un +'=i(a =a+3ului 7 sun3 a3es3a3e nu*ai ('u an3r'+'ni*e %er*ani7e (;atava #i ;atavus) , 6n >a7ia &'r =i e<is3a3 ase*enea %ru+ului (e 2a3a&i (e la 4D2'ieni-Ce3a3e, 7un's7u3 7a a3are #i in(i&i(ualiDa3 6n e+'71172- #i al3e 7'*uni39i 7i&ile (e 7'l'ni#3i %er*ani7i. >e al3=el, la Ili#ua un(e 3ru+a (in 7as3ru es3e %er*ani7 (ala I Tungrorum /rontoniana )- *a3erialul 'n'*as3i7 (nu*e 7el3i7e E 7el3'-%er*ani7e) +reDin3 e&i(en3e anal'%ii 7u +r'&in7iile renane (,el%i7a #i 7ele ('u Fer*anii)1173. CS3 +ri&e#3e (e+ar3ajarea %ru+uril'r e3ni7e +e 2aDa *'nu*en3el'r #i a ri3uril'r =unerare es3e (e '2ser&a3 7 i*i%ran9il'r n'ri7'-+ann'ni a=la9i 6n 7urs (e r'*aniDare 7'l'niDa9i 6n su(ul #i es3ul )ransil&aniei le sun3 s+e7i=i7e ne7r'+'lele 3u*ulare (e 3i+ Ca#'l9-Cal2'r, 6n 3i*+ 7e 6n >a7ia P'r'lissensis es3e e&i(en3, 7el +u9in 6n se7'lul II, +re=erin9a +'+ula9iei 7'l'niDa3e +en3ru 3i+urile (e *'nu*en3e se+ul7rale (e Qs'r%in3eR n'ri7'+ann'ni71174. Un 7'n7luDie, +u3e* a=ir*a 7 es3e e&i(en3 in=luen9a 7'nsi(era2il a s+a9iului 7el3i7 r'*aniDa3 6n i*+lan3area s3ru73uril'r (e 7i&iliDa9ie ale 4'*ei i*+eriale 6n >a7ia #i, i*+li7i3, 6n %eneDa 7i&iliDa9iei +r'&in7iale (a7'-r'*ane. B#3# "u'e illA%i&e117". Un +r'&in7ia 7ar+a3i7 sun3 a3es3a3e 77a 13" (e an3r'+'ni*e illNri7e, 7eea 7e re+reDin3 +es3e 4| (in 'n'*as3i7a >a7iei1176L An"uenna: Au"arus: ;ae<us: ;ato: ;eucus: ;isius: ;iso: &asius: &assa: &asmenus: &asumius: ,lavus: Dpica"us: Dpi"ius: Implaius: Liccaius: Panes: Plaius: Plares: Plator: Prina"a: Sceno?ar?us: Temaius: Tritus: 1er<o e37. :e 7'nsi(er 7 nu
##7+

K inscripie "e la Apamea [ SBria N AV OPPH: ORTT \ IDRE: II: VOOQ menionea<2 un evocatus: a6uns centurion 3n legiunea IIII ScBthica: natu$ in Da&ia a4 Vata1o$ Npro?a?il A4 Batavo$Q: c)% C%C% Petolescu: 3n >%a&o8Da&i&a OL: OPPR: p% OWT sq% ##7. !a+i 1))@: p% PV-OXX Nrepertoriul onomasticQ: HMT sq% ##7% 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% OTH-OTR: OWH-XMP] A% 7usar: "o%i&o8!annonii: 3n M% ;2r?ulescu Ncoor"%Q: Fune%a%ia Da&o%o'ana: Clu6-Napoca: XMMX Nsu? tiparQ% ##71 Ru$$u 1),,: p% HRP% ##74 &in totalul "e cca% OHR "e antroponime: peste WM NLMnQ sunt concentrate la Al?urnus Maior] "intre acestea: VM apar 3n contractele #i actele p2strate 3n cele XR "e 3a2ulae 7era3ae NCIL III: p% PXO-PLL \ IDR I: a1Ce%D: I-''1Q%

+-$

e<is3 un +'+'r illNr +r'+riu-Dis, 7i ' serie (e 3ri2uri 6nru(i3e &'r2i3'are (e i(i'*uri illNre 1177H (e al3=el, nu se 7un'a#3e, (e +il(, ni7i ' ins7ri+9ie un(e origo s =ie in(i7a3 +rin natione IllBricus, 7i 6n3'3(eauna +rin nu*ele 3ri2uluiL natione ;reucus: &elmatae e37. P'+ula9ia (e 'ri%ine illNri7 (in >al*a3ia, 5'esia :u+eri'r #i su(ul Pann'niei a a&u3 ' lar% 7'n3ri2u9ie la a79iunea (e 7'l'niDare a >a7iei1178. Fru+ul 7el *ai nu*er's #i *ai 7'*+a73 (e 7'l'ni#3i illNri 6l ='r*au *inerii (al*a3ini (in D'na auri=er a 5un9il'r 1+useni1179 un(e au 7'nser&a3 s3ru73uri (e 'r%aniDare ar@ai7e #i ins3i3u9ii +r'+rii (Castella: principes)1188. >e#i 6*+*Sn3enirea un'r %ru+uri 7'*+a73e (e illNri 7u ins3i3u9ii +r'+rii ar su%era ' (isl'7are 'r%aniDa3 a a7es3'r 7'l'ni#3i, se +are 7 6n 7aDul *ineril'r (al*a3ini a&e* (e-a =a7e *ai (e%ra2 7u ' *i%rare &'lun3ar, s3i*ula3 (e a(*inis3ra9ia i*+erial in3eresa3 6n '29inerea unei ='r9e (e *un7 7S3 *ai nu*er'ase #i s+e7ialiDa3e1181L 6n a7es3 sens +le(eaD 7'nser&area &e7@il'r ins3i3u9ii #i a *'(ului an7es3ral (e &ia9 al 7'l'ni#3il'r #i, *ai ales, *en9inerea le%3uril'r s3Snse 6n3re illNrii s3a2ili9i 6n >a7ia #i 7'*uni39ile r*ase 6n +a3ria na3al (al*a3in. 1s3=el, 6*+reun 7u nu*er'#ii *ineri li2eri, a3ra#i (e 2'%9iile 6n aur ale n'ii +r'&in7ii, &'r =i &eni3 6n >a7ia #i ele*en3e ale aris3'7ra9iei l'7ale a7ei principes &elmati 7a ). 1urelius 1+er1182 (in :+l'nu* #i 5a<i*us Vene3us1183-, =r s =i ='s3 an3rena9i (ire73 6n *ineri3. ;ri7u*, se a(*i3e e<is3en9a unei 7'l'niDri s+'n3ane, (in li2er ini9ia3i&,

##77 ##7<

I%I% .ussu: Illi%ii# I$to%ia Nli'1a .i ono'a$ti&a8 %o'ani9a%ea: ;ucure#ti: OPLP: p% XP-HM% &% Protase: Ili%ii n Da&ia %o'an0: 3n SCIVA XP: OPTW: V: p% VPT-RMH% &espre relaiile &almaiei cu &acia roman2: a se ve"ea =%=% +ilCes: Dal'atia: Lon"on: OPLP: p% OTH-OTV% ##7$ M% Janinovid: Del'ati e pi%u$ti e la lo%o p%e$en9a in Da&ia : 3n Din i$to%ia Eu%opei %o'ane: Kra"ea: OPPR: p% OXP-OHR] Joll'ann 1))-: p% OLR-OTO% ##<C% &aicoviciu: 3n Apulu' V: OPLO: p% RO-LO] D% Popescu: 3n StCl P: OPLT: p% OWO-OPW] 1% +ollmann: 3n AIIAClu( XT: OPWR-OPWL: p% XLP-XTO: XWH sq] .% Cio?anu: 3n Apulu' HL: OPPP: p% OPP-XOV% ##<# Joll'ann 1))-: p% OLR% ##<+ CIL III: OHXX \ IDR III^H: HVR% ##<. IDR I: a1Ce%D L Nanul OHPQA 5a<i*us Vene3i +rin7e+s%

+#-

*ul3e +ers'ane 'ri%inare (in >al*a9ia &enin( 6n >a7ia +e 7'n3 +r'+riu1184. Cu* se +'a3e 7'ns3a3a, +'+ula9ia illNr (in >a7ia era 7'n7en3ra3 6n D'na auri=er (in 1+useni, 6n s+e7ial la 1l2urnus 5ai'r (4'#ia 5'n3an). 1i7i 6n3Slni* *ai ales Pirustae, 7are '7u+au un 6n3re% 7ar3ier la 1l2urnus 5ai'r ( vicus Pirustarum)118". Vn al3 %ru+ +ur3a nu*ele (e ;ari"ustae, 7are al73uiau un collegium ;ari"ustarum1186H ei 3re2uie s =i &eni3 (in ,ari(uu* 1187, statio 6n >al*a9ia, 6n3re 'ra#ele :al'na #i :er&i3iu*. )'3 6n D'na auri=er (in 1+useni sun3 a3es3a3e 3ri2urile illNre Sar"eates1188#i Maniates NManiataeQ1189, +re7u* #i un Castellum Ansis1198. Is3'ri'%ra=ia a re*ar7a3 =a+3ul 7 6n >a7ia illNrii (al*a3ini ='r*au 6n 7en3ru D'nei auri=ere (in 1+useni ' +u3erni7 en7la&1191, +r'2a2il iD'la3, 7el +u9in 6n +ri*a ju*3a3e a se7'lului II +. C@r. As3e 6ns (e '2ser&a3 =a+3ul 7 illNrii (al*a3ini se e<+ri* 6n li*2a la3in, iar 'n'*as3i7a l'r re=le73 +r'7esul (e r'*aniDare. >es7'+erirea lucus-ului 7u+rinDSn( 2" (e al3are &'3i&e(e la 1l2urnus 5ai'r1192 a rele&a3 si3ua9ii (e'se2i3 (e in3eresan3eL +er+e3uarea un'r ins3i3u9ii s'7ial-a(*ins3ra3i&e #i ='r*e (e l'7uire (u+ *'(el (al*a3in (7'l'nii (e *ineri [Castellum Ansis)1193H +s3rarea 7'n#3iin9ei e3ni7e #i a le%3uril'r 7u +a3ria 3i*+ (e *ai *ul3e %enera9ii (al3arul 6n7@ina3 6n sn3a3ea 7el'r (in 3ri2ul Maniatium)1194H 7'nser&a3'ris*ul reli%i's es3e ilus3ra3 (e &enerarea
##<% ##<1

C)% su+ra nota XWT% IDR I: a1Ce%D: P: c)% I%I% .ussu: Stu4ii illA%i&e NIIQ: 3n O'CD: p% VLH-VTT% ##<4 IDR III^H: HWW% ##<7 D% TomascheC: 3n RE II NOWPTQ: col% OT% ##<< IDR III^H: VOW% ##<$ AV OPPM: WHO% ##$1% +ollmann: 3n AIIAClu( XT: OPWR-OPWL: p% XLP-XTO% ##$# C% &aicoviciu: Ca$tella Dal'ata%u' n Da&ia: 3n Apulu' V: OPLO: p% RO-LM] S% Mro<eC: A$pe&t$ $o&iauD et a4'ini$t%atiE 4e$ 'ine$ 43o% en Da&ie: 3n Apulu' T^O: OPLW: p% HOM-HOH% ##$+ 1% +ollmann: <n llu&u$m la Al1u%nu$ :aio%: 3n AIIAClu( XT: OPWR-OPWL: p% XRH-XPL% ##$. I1i4e': p% XLP-XTO% ##$% I1i4e': p% XLH-XLV%

+##

un'r s3r&e7@i (i&ini39i illNri7e Melantos: Naon: Si"us (i(en3i=i7a3 (e illNri 7u *arele l'r Deu al 7ail'r, Men<ana)119"H +e (e al3 +ar3e, +r'7esul (e r'*aniDare se re=le73 #i 6n &ia9a reli%i'as a 7'l'ni#3il'r illNri 7are au Qa(era3R la ' serie (e (i&ini39i ale +an3e'nului 7lasi7, %re7'-r'*an. >in a7es3e 3e<3e e+i%ra=i7e reDul3 7 l'7ui3'rii-*ineri nu nu*ai 7 #i-au +s3ra3 3rs3urile #i, +ar9ial, =un79iile 3i+ului (e a#eDare (Castellum)1196 CNastellumQ Ansis: CNastellumQ Avieretium: CNastellumQ ;ari"ustarum- +e 7are l-au 3rans+lan3a3 (in >al*a9ia 6n >a7ia, (ar s-au #i %ru+a3 6n jurul un'r collegia e3ni7e, reli%i'ase, +r'=esi'nale. 17es3e al3are &'3i&e (es7'+eri3e 6n3r-un +un73 'are7u* iD'la3 al 7i&iliDa9iei r'*ane ilus3reaD +ene3ra9ia s+iri3uali39ii r'*ane 6n 7'*uni39i e3ni7e 2ine 6n7@e%a3e, re=le73a3 a3S3 (e *'(i=i7area *ani=es3ril'r reli%i'ase, 7S3 #i (e %eneraliDarea s7rierii la3ineH ='r*ele 7'ru+3e (e s7riere in(i7 ni&elul 7un'#3in9el'r (e li*2 la3in #i, 6n %eneral, s3a(iul r'*aniDrii. Un %eneral, 7'l'niDarea in3ens a 9inu3uril'r auri=ere ale >a7iei :u+eri'r 7u ele*en3e illNr'-(al*a3ine r'*aniDa3e sau +e 7ale (e a se r'*aniDa a a77elera3 +r'7esul (e r'*aniDare a +'+ula9iei 1197. Un al3e +r9i ale >a7iei, la :i%@i#'ara, 1+'l( #i 6n al3e 7S3e&a l'7uri (e +e &alea )Srna&ei 5ari (5i7sasa, 5e(ia#) au ='s3 7'l'niDa3e %ru+uri (e illNr'-+ann'ni1198. Un s=Sr#i3, al3e %ru+uri (e illNri sun3 7un's7u3e 6n 3ru+ele au<iliare, 6n(e'se2i 6n 7ele (e +r'&enien9 illNri7, +re7u* ala numeri IllBricorum (e la ,rSn7'&ene#3i1199. CS3 +ri&e#3e i(en3i=i7area illNril'r (in >a7ia +e 2aDa *'nu*en3el'r #i a ri3uril'r =unerare, es3e (e re*ar7a3 7 7er7e3rile *ai re7en3e1288 a3ri2uie a7es3'r 7'l'ni#3i ne7r'+'lele (e la ,'3e###$1 ##$4

I1i4e': p% XLL sq: XTV: XTT: XWH% Mici sate "e munte: comunit2i 3n )runtea c2rora se a)la un +rin7e+s. ##$7 Joll'ann 1))-: p% OLT% ##$< I% Mitro)an: 3n A&ta:" OW: OPWO: p% PP-OMT] IDR III^V: OPL-XMV% ##$$ &% Protase: A% JrinBi: Ca$t%ul %o'an 4e la B%n&ovene.ti: Tg% Mure#: OPPV: p% OOT-OXH] I% Piso: 3n A&ta:" HL^I: OPPP: p% WT% #+-A"riana .usu: Le$ IllA%ien$ en Da&ie: 3n !olE4il II: p% OVR-ORL] Irina Nemeti: Sorin Nemeti: %a&ii .i illi%ii: 3n M% ;2r?ulescu Ncoor"%Q: Fune%a%ia Da&o%o'ana: Clu6-Napoca: XMMX Nsu? tiparQ%

+#+

C'ra2ia (6n 5un9ii Zla3nei), ,ra( Q?a Pe3rene#3iR, 4u(a-,ra( (Q5un7elulR), 7i*i3irul (e su(-es3 al 4'*ulei, +re7u* #i *ai (e *ul3 7un's7u3ele ne7r'+'le (e la I%@iu (ju(. 1l2a), :i%@i#'ara QPSrSul $'3aruluiR (illNr'-+ann'ni), 1+ulu* #i Cin7i# (ju(. $une('ara). Un 7'nse7in9, (u+ 7u* s-a +u3u3 7'ns3a3a, es3e e&i(en3 =a+3ul 7 6n +'=i(a re+u3a9iei (e QreDis3en9 la r'*aniDareR 1281illNrii 7'l'niDa9i 6n >a7ia au a79i'na3 ai7i 3'7*ai 7a &e73'ri ai r'*aniDrii1282. B#4# "u'e t%a&o8'oe$o84a&i&e1283. Un +ri*ul rSn(, a3ra%e a3en9ia =a+3ul 7 nu*ele (a7i7e 6n3Slni3e 6n ins7ri+9ii sun3 6n nu*r e<3re* (e re(us. Cele 77a. 6" (e an3r'+'ni*e 3ra7'-*'es'-(a7i7e (Aulucentus: ;a?us: ;essa: ;ithus: ;utes: Cotes: &i<o: &olens: &re?ias: &u"a: &ula: &ules: Muca: Mucapor: Mucapuis: Mucatra: Prisosta: Soia: Sola: T<inta: Jet<i e37.) re+reDin3 su2 3| (in 'n'*as3i7a >a7iei r'*ane. >a3ele '=eri3e (e 7er7e3rile 'n'*as3i7e +en3ru +rin7i+alele 7'*uni39i (in >a7ia r'*an '=er un 3a2l'u ase*n3'r. 1s3=el, la Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa, sin%ura colonia "e"ucta (in >a7ia, ('ar 8,4| (in cognomina a3es3a3e e+i%ra=i7 sun3 (e 'ri%ine 3ra7'-(a7i71284. ?a 1+ulu*, +en3ru cognomina (e 'ri%ine 3ra7'-(a7i7 a&e* un +r'7en3aj (e 1,8| 128". ?a P'3aissa, (in 288 (e an3r'+'ni*e a3es3a3e e+i%ra=i7, nu*ai 18 sun3 (e 'ri%ine 3ra7'(a7i7, a3ri2uirea l'r *ai +re7is =iin( (i=i7il 1286. 13are si3ua9ie se e<+li7 7u* s-a ar3a3 *ai sus- nu +rin a2sen9a, 7i +rin +ris*a si3ua9iei s'7iale a +'+ula9iei au3'@3'ne (in >a7ia r'*an (*ai +re7is, +rin e&i79iunea eli3ei s'7ie39ii au3'@3'ne 7are, 6n 6*+rejurri n'r*ale '(a3 7''+3a3 6n sis3e*ul
#+-#

D% PolaB: 3n Da$ Alte%tu' OP: OPTH: O: p% OHO] .% 0tienne: ,% /a?re: P% le .ou9: A% TranoB: 3n A$$i'ilation et %L$i$tan&e W la &ultu%e /%L&o8%o'aine 4an$ le 'on4e an&ien: ;ucure#ti-Paris: OPTL: p% OML% #+-+ I%I% .ussu: Illi%ii: OPLP: p% OHW-OVO] I% Mitro)an: A&ta:" OW: OPWO: p% OMP% #+-. Ru$$u 1),,: p% HLM% #+-% !i$o 1))1: Appen"i9 I: p% HHO% #+-1 !i$o 1))1: Appen"i9 II: p% HHH% #+-4 M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% RH sqq%

+#.

a(*inis3ra3i& r'*an-, ar =i 3re2ui3 s 7'ns3i3uie ' +ar3e a 7lasei a73i&e s'7ial #i +'li3i7)1287. >a3 =iin( =a+3ul 7, +e 7S3 se +are, *aj'ri3a3ea an3r'+'ni*el'r 3ra7'-(a7e (in >a7ia a+ar9in 3ra7il'r 2al7ani7i i*i%ra9i (in su(ul >unrii #i =iin( (i=i7il a (is3in%e ne3 +e 7ele +ur #i e<7lusi& %e3'-(a7e, se u3iliDeaD 6n 3er*in'l'%ie ' s=er *ai lar% an3r'+'ni*e Q3ra7'-*'es'-(a7i7eR1288. Cr 6n('ial, ' +ar3e a a7es3'r nu*e a+ar9in au3'@3'nil'r (a7iH a7es3e nu*e nu sun3 ni7i'(a3 as'7ia3e 7u 6n7@inri 73re (i&ini39ile 3ra7e. Pr'&in7iile es3-2al7ani7e (e su2s3ra3 e3ni7-s'7ial #i lin%&is3i7 3ra7i7- au 7'n3ri2ui3 6n lar% *sur la i*+lan3area r'*ani39ii1289, 7u (e'se2ire, 6n >a7ia su(-7ar+a3i7 (a(i7 ' *are +ar3e a >a7iei In=eri'r) un(e ele*en3ul 7'l'niDa3'r +re+'n(eren3 +are a =i (e +r'&enien9 su(-(unrean 1218. Freu (e (is3ins (e (a7i, 7'l'ni#3ii (e 'ri%ine 3ra7i7 sau 3ra7'-*'esi7 a+ar 7u =re7&en9 re(us 6n ins7ri+9ii1211. >es+re ' 7'l'niDare '=i7ial a 3ra7il'r nu se +'a3e &'r2i, ne7un's7Sn(u-se, (e'7a*(a3, %ru+uri 7'*+a73e (e 3ra7i 2al7ani7i a#eDa9i 6n Pr'&in7ia 7ar+a3i7 ase*eni 7el9il'r n'ri7'-+ann'ni 'ri illNril'r (al*a3iniH =en'*enul es3e 6ns 7un's7u3 6n >'2r'%ea un(e au ='s3 7'l'niDa3e %ru+uri su(-3ra7i7e (e ;essi: Lai #i, e&en3ual, Aus"ecenses1212. >'7u*en3a9ia e+i%ra=i7 +er*i3e sesiDarea unei 7'l'niDri Qin(i&i(ualeR #i *ai 7u sea* Q*ili3areR a 3ra7il'r su(i7i 6n Pr'&in7ia 7ar+a3i7. 5aj'ri3a3ea 3ra7il'r 2al7ani7i i(en3i=i7a9i e+i%ra=i7 sun3 *ili3ari +r'&eni9i (in au<iliile 3ra7e ( coh% II /lavia ;essorum: coh% I Thracum ,ermanica c%.% equitata: coh% I Thracum
#+-7 #+-<

C)% su+ra c V%O% I%I% .ussu: Li'1a t%a&o84a&ilo%Q: ;ucure#ti: OPLT% #+-$ I4e'7 %a&ii n Da&ia %o'an0: 3n A&ta:" V: OPLT: p% WR-OMR] &% Protase: L3ant>%opono'a$tiPue t>%a&o84a&e et l3o%i/ine et>niPue 4e$ po%teu%$ 4an$ le$ in$&%iption$ 4e la Da&ie %o'aine# \uelPue$ o1$e%vation$: 3n !olE4il II: p% ORT-OLR% #+#&% Tu"or: Cr% 1l2"escu: Da%4anii la Ro'ula8:alva: 3n Apulu' OM: OPTX: p% OHP-OVO% #+## :a&%ea 1)-): p% XRV] B0%1ule$&u 1))@: p% LT] !etole$&u 2???: p% XXL #+#+ Al% Suceveanu: Al% ;arnea: La Do1%ou4(a %o'aine: ;ucure#ti: OPPO: p% HT] Al% Suceveanu: 3n I$tRo'nilo% II: p% HMP%

+#%

sagittariorum: coh% 1I Thracum equitata )1213 sau +reDen9i 6n al3e 3ru+e au<iliare #i 7@iar 6n le%iuni1214. Pr'+'r9ia #i r'lul 3ra7il'r *eri(i'nali 6n 7'l'niDarea #i r'*aniDarea >a7iei reDul3 (in analiDarea ele*en3el'r e3ni7e #i s'7ial-7ul3urale 'ri%inare (in 5'esia #i (in )@ra7ia. >u+ 7u* se +'a3e 7'ns3a3a (in )@ra7ia sun3 au<iliile 7u e3@ni7'n 3ra7, unii *ili3ari (in al3e uni39i #i *ul3e +ers'ane 7u an3r'+'ni*e (e 3i+ Q3ra7'-*'es'-(a7i7R (ar #i %re7'-'rien3al, 7a #i *aj'ri3a3ea a('ra3'ril'r Ca&alerului )ra7 ($er's) 6n >a7ia 121", un(e sun3 7un's7u3e 42 (e ase*enea *'nu*en3e1216. Un +r'&in7ia 7ar+a3i7 sun3 a3es3a3e #i al3e (i&ini39i 3ra7'-*'esi7e +re7u* Cavalerii &anu?ieni1217: J?elthiur"us1218#i &ea &ar"anica1219% CS3 +ri&e#3e i(en3i=i7area 3ra7il'r su(i7i +e 2aDa *'nu*en3el'r #i ri3uril'r =unerare, 7er7e3rile *ai n'i 1228 au +u3u3 +re7iDa 7 *ai *ul3 (e ' 3rei*e (in +ers'anele (e +r'&enien9 su(3ra7i7 nu sun3 7e39eniH res3ul, au ('2Sn(i3 7e39enia su2 $a(rian #i, *ai ales, su2 :e+3i*ius :e&erus #i Cara7alla. Vn nu*e +re7u* 7el al lui >ules 5a<i*i1221 es3e un in(i7iu in3eresan3 +ri&in( r'*aniDarea a7es3ei +'+ula9iiL +ers'najul +'ar3 un nu*e 3ra7 6n &re*e 7e 3a3l su a&ea unul r'*an, si3ua9ie si*ilar 7elei 6n3Slni3e
#+#.

Toate aceste au9ilii trace au )ost "islocate 3n Transilvania% Numai coh% II /lavia ;essorum a staionat o vreme pe Kltul su"carpatic: la Stolniceni: 3nainte "e a )i trans)erat2 la Cinc#or: pe Kltul transilvan% #+#% &e pil"2: la Potaissa 3n leg% 1 Mace"onicaA Aurelius &olens NCIL III: LXRRQ: Aurelius Muca: Aurelius Mucianus NCIL III: TLWWQ #i la Apulum 3n leg% 'III ,eminaA Mucapor Mucatralis NA%>E%t HX: OPOX: p% XTH sqQ% #+#1 I%I% .ussu: 3n A&ta:" V: OPLT: p% PV-OMV% #+#4 N% 7amparumian: Co%pu$ &ultu$ EPuiti$ %a&ii# IV# :oe$ia InEe%io% GRo'anian Se&tionH an4 Da&ia: Lei"en: OPTP] C%C% Petolescu: De$p%e &ultul E%oului %a& n Da&ia: 3n SCIVA HO: OPWM: V: p% LHTLVM] i4e': 3n EAIVR: I: OPPV: p% XLT% #+#7 .epertoriul "escoperirilorA &% Tu"or: Co%pu$ :onu'ento%u' Reli/ioni$ EPuitu' Danuvio%u': III: Lei"en: OPLP-OPTL% A se ve"ea #i Ivana Popovid: 3n LI:C 1I: O NOPPXQ: p% OMWM: s%v% Le$ Cavalie%$ Danu1iene$% #+#< IDR II: XM N&ro?etaQ: c)% &% Tu"or: Ieii Sa1a9io$ .i I1el$u%4o$ la D%o1eta: 3n !onti&a OM: OPTT: p% OOT-OXL% #+#$ IDR II: HVV-HVR N.omulaQ% #++Irina Nemeti: S% Nemeti: Fune%a%ia >%a&i&a: 3n "apo&a# 1@@? 4e ani 4e la n&eputul vie=ii u%1ane: Clu6-Napoca: OPPP: p% OWO-OPH % #++# IDR III^H: VHW] A"riana .usu: 3n !olE4il II: p% ORO sq% nr% H #i ORL Npl% 1II^OQ%

+#1

6n NBmpeheum-ul (e la Fer*isara un(e es3e a3es3a3 (a7ul >e7e2alus ?u7i1222. Un %eneral 3ra7ii *eri(i'nali i(en3i=i7a9i +rin ins7ri+9iile =unerare nu-#i +re7iDeaD '7u+a9ia (e7S3 (a7 sun3 *ili3ari sau &e3eraniH ai7i es3e (e '2ser&a3 =a+3ul 7 ni7i un *'nu*en3 se+ul7ral a+ar9inSn( e3ni7il'r 3ra7i nu *en9i'neaD &re' au<ilie 3ra7i7. Un a7es3 7'n3e<3, es3e (e re*ar7a3 #i =a+3ul 7 *'r*in3ele (e in7inera9ie +e l'7 (?usta) 7u %r'a+ s+a3 6n 3re+3e (e la 5un7elu ,ra( #i 4'*ula +'3 =i +use 6n le%3ur 7u 7'l'ni#3i (e 'ri%ine su(3ra7i7 (ar(ani la 4'*ula #i +iru#3i1223 la 5un7elu ,ra(1224. >e al3=el, s-a +resu+us 7 6n +r'&in7ia 3raian 3ra7'-*'esii au ='s3 7ei 7are s-au in3e%ra3 *ai re+e(e #i *ai u#'r 6n r'*ani3a3ea >a7iei (a3 =iin( =a+3ul 7 (in +un73 (e &e(ere s'7ial-e3ni7 #i lin%&is3i7, 7a #i su2 ra+'r3ul 7ul3urii *a3eriale, ei erau *ul3 *ai a+r'+ia9i (e au3'@3'nii (a7i122". B#5# "u'e $e'ite G$A%o8pal'A%eneH1226. Cele +es3e 68 (e an3r'+'ni*e sNr'-+al*Nrene (A?gar: Aninas: Au"eo: ;ana-: ;arha""us: ;olhas: ;arsemios: ,uras: 7a?i?is: Iateimos: Ii""eus: Malchus: Perhev: Salmas: Thaemus: Theimes: Tiia"mes: Ja?"i?ol: Jora e37.) a3es3a3e 6n >a7ia re+reDin3 l'3ul 7el *ai 2'%a3 (e nu*e 'rien3ale (in +r'&in7ia n'r(-(unrean1227. Un3re ele*en3ele e3ni7e #i 7ul3urale (reli%ii) &eni3e (in ;rien3, 7ele (in :Nria #i (in D'na se*i3'-sNrian 7'ns3i3uie ' %ru+ nu*er'as #i rela3i& 7'*+a73, a+rSn( 7u 3rs3uri *ai +re%na3e 6n &aria3ele *ani=es3ri +u2li7e1228.
#+++ #++.

I% Piso: A"riana .usu: 3n R:I VP: OPPM: O: p% OX% La piru#ti "in &almatia estic2 sunt cunoscute #i nume trace: c)% =%=% +ilCes: Dal'atia: Lon"on: OPLP: p% OTL% #++% C)% 3n general Irina Nemeti: S% Nemeti: op# &it#: p% OWO sqq% #++1 I%I% .ussu: 3n A&ta:" V: OPLT: p% WR-OMR% #++4 Ru$$u 1),,: p% HLO] S% Sanie: L3ono'a$tiPue o%ientale 4e la Da&ie %o'aine : 3n Da&ia"S OV: OPTM: p% XHH-XVX] i4e'7 Ono'a$ti&a o%iental0 4in Da&ia %o'an0 GIIH: 3n A&ta:" OM: OPTH: p% OROOTM% #++7 I4e': Cultele o%ientale n Da&ia %o'an0: I: ;ucure#ti: OPWO: p% XML-XVH% #++< C)% 3n general I%I% .ussu: Ele'ente $A%iene n Da&ia &a%pati&0 .i %olul lo% n l&oloni9a%eam .i %o'ani9a%ea p%ovin&iei: 3n A&ta:" L: OPLP: p% OLT-OWL] &% Tu"or: Si%ienii n Da&ia inEe%ioa%0: 3n Apulu' P: OPTO: p% LRP-LLV%

+#4

Un >a7ia, sNrienii se *ani=es3 6n ar*a3, 6n &ia9a e7'n'*i7'-s'7ial #i +rin 7ul3ele reli%i'ase &aria3e, 3i+i7e #i ='ar3e +'+ulare, (i=uDa3e nu nu*ai 6n 7er7ul %ru+uril'r e3ni7e 'ri al =a*iliil'r sNriene. Vnii (in3re ei -+al*Nrenii- a&eau ' +r'nun9a3 7'n#3iin9 e3ni7 #i 7ul3ural1229, &'r2eau, al3uri (e la3in, i(i'*ul l'r se*i3 #i s7riau 7u al=a2e3ul l'r Qna9i'nalR ( e%g% ins7ri+9ia 2ilin%& la3in'-+al*Nrean (e la )i2is7u*1238). Pers'ane 7u an3r'+'ni*e sNr'-+al*Nrene sau 7u *en9i'narea e<+res a 'ri%inii l'r sun3 7un's7u3e *ai ales 6n 7en3rele ur2ane un(e se ilus3reaD 6n a=a7erile 7'*er7iale reu#in(, une'ri, s a77ea( 6n aris3'7ra9ia *uni7i+al. 1s3=el, la 1+ulu* 1231 7a #i la :ar*iDe%e3usa1232 sun3 a3es3a9i Suri negotiatores, iar la P'r'lissu* aris3'7ra9ia *uni7i+al es3e ('*ina3 (e 73re ele*en3e sNriene, 6n s+e7ial +al*Nrene1233. PreDen9a sNrienil'r es3e 2ine a3es3a3 #i 6n re%iunea auri=er (in 1+useni, la 1l2urnus 5ai'r #i, *ai ales la 1*+elu*, un(e 6n3Slni*, (e +il(, ('i +re'9i ai lui Iu+i3er >'li7@enus1234 #i al9i 3rei sNrieni 7are 6l &enereaD +e Iu+i3er >'li7@enus #i >eus C'**a%enus, =iin( +re'9i ai a7es3'r 7ul3e 123". Ca #i al3e nationes i*i%ra3e 6n >a7ia sNrienii ='r*au collegia 7u 7ara73er e3ni7 #i reli%i's. -u*er'ase ele*en3e sNr'-+al*Nrene sun3 7un's7u3e 6n l'7ali39ile (e %arniD'an ale au<iliil'r sNriene P'r'lissu*, 5i7ia, )i2is7u*- un(e, 6n se7'lul II *ili3arii, &e3eranii #i =a*iliile a7es3'ra ='r*au %ru+uri e3ni7e 7'*+a73e. Au9ilia sNriene (isl'7a3e 6n >a7ia +r'&in (in +a3ru %ru+e (e +'+ula9ii (3ri2uri)L Ituraei: Commageni: PalmBreni #i SBri%
#++$

&oina ;enea: Die +ultu%elle Inte/%ation 4e% pal'A%eni$&>en %uppen au$ !%ovin9 Da+ien: 3n Li'e$ 1@ NAmman: X-OX sept% XMMMQ% #+.CIL III: TPPP \ IDR III^O: ORV Npiatra )unerar2 a lui Aelius ,uras Ii""ei: optio e9 Numero PalmBrenorumQ% #+.# CIL III: TTLO \ IDR III^R: XOW% #+.+ IDR III^X: XMH% #+.. A"ela PaCi: 3n A&ta:! OX: OPWW: p% XOR-XXR] !a+i 1))@: p% VH-WM Nrepertoriul onomasticQ] ea4e': 3n A&ta:" HR^I: OPPW: p% OVO-OVV% #+.% IDR III^H: XPW] 1% +ollmann: I%T% Lipovan: 3n !otai$$a H: OPWX: p% PM% #+.1 IDR III^H: XPP%

+#7

Un3re (i&ini39ile 'rien3ale (in +an3e'nul >a7iei r'*ane 1236 sun3 a3es3a3e #i nu*er'ase Dei39i sNriene ( Iupiter &olichenus1237: &ea SBria^Atargatis: Sol Invictus: &eus Aeternus1238: A<i<us^;onus Puer: Thurmasga"es: ;altis: Theos 7Bpsistos: +re7u* #i ' serie (e 2aali*i l'7ali sin7re3iDa9i 7u Iu+i3erL Iupiter 7eliopolitanus: Iupiter 7ierapolitanus: Iupiter ;almarco"es) #i +al*Nrene (;elus: "ii patrii [Malag?el: ;e?ellhamon: ;ene)al #i Manavat: Ierha?ol^Iahri?olus)1239. B#-# "u'e a$iani&e1248. >in3re nu*ele +ur3a3e 6n >a7ia (e 7'l'ni#3i &eni9i (in ,i3@Nnia, Fala3ia, P@rN%ia, Pa*+@Nlia, 5Nsia e37. ((e +il( A))ia: Asclepius et AsclepNia"es g) cives ;ithinum] Ale9an"rinus: cives ;ithBnus] Isi"ora: "omo Asiae [(ar #i al9ii 7a Arria Mama: PBrra Trophima: 7ermes MBrini 7are &enerau (i&ini39i *i7r'asia3i7e) *aj'ri3a3ea sun3 an3r'+'ni*e lar% rs+Sn(i3e 6n ;rien3ul %re7'='nH nu*ele au3en3i7 asiani7e 6n3Slni3e 6n >a7ia sun3 rareL Tarasis (+a3r'ni*ul unui miles numeri ,ermanicianorum [Zen'n )arasi1241), Pontia SBe%fusa #i Pontia Asia1242. Pur33'rii un'r nu*e iraniene (Arimo: Ar<aCes: /arna9) sun3 +ers'ane i*i%ra3e (in Ca++a('7ia sau P'n3 #i nu (ire73 (in Iran. Un +r'&in7ia >a7ia 6n3Slni* *ai *ul3e +ers'ane &eni3e (in (i=eri3e +r9i ale 1siei 5i7iL Per%a*'n, :e2as3'+'lis, 1*asia, P@ila(el+@ia, Caesarea P'n3i7a, 1s+en('s, A+i+@ania, )a&iu*, Isaur(i)a, )i's e37. >in3re 7'l'ni#3ii s'si9i (in 1sia 5i7 1243 au ='s3 i(en3i=i7a3e 6n >a7ia :u+eri'r 3rei %ru+uri (e +'+ula9ieL Asiani la
#+.4

C)% 3n general .% Turcan: Le$ &ulte$ o%ientauD 4an$ le 'on4e %o'aine: Paris: OPWP Na se ve"ea tra"ucerea rom>neasc2: "e M% Popescu: ;ucure#ti: OPPW: precum #i stu"iul intro"uctiv "e C%C% Petolescu: Da&ia .i Eeno'enul o%iental: p% R-OOQ] I% ;erciu: C%C% Petolescu: Le$ &ulte$ o%ientauD 4an$ la Da&ie 'L%i4ionale: NDP.K RVQ: Lei"en: OPTL% #+.7 Al% Popa: I% ;erciu: Le &ulte 4e Mupite% Doli&>enu$ 4an$ la Da&ie %o'aine: NDP.K LPQ: Lei"en: OPTW% #+.< &% Isac: Deu$ Aete%nu$ n p%ovin&ia Da&ia: 3n Apulu' P: OPTO: p% RHT-RVL% #+.$ I%I% .ussu: 3n A&ta:" L: OPLP: p% OWM-OWR] S% Sanie: Cultele o%ientale n Da&ia %o'an0# I# Cultele $i%iene .i pal'i%ene: ;ucure#ti: OPWO] i4e'7 Die $A%i$&>en un4 pal'A%eni$&>en 2ulte i' %C'i$&>en Da+ien: 3n A"RJ II: OW^X: OPWP: p% OOLR-OXTO% #+%Ru$$u 1),,: p% HLO% #+%# AV OPOM: ORX \ IDR III^R: LOR NApulumQ% #+%+ AV OPWH: WOP \ IDR III^R: RLH NApulumQ% #+%. C%C% Petolescu: Le$ &olon$ 43A$ie :ineu%e 4an$ la Da&ie %o'aine : 3n Da&ia"S XX: OPTW: p% XOHXOW%

+#<

-a+'7a1244, ,alati la -a+'7a (,alatae consistentes municipio124"), Fer*isara (collegium ,alatarum1246) #i 1l2urnus 5ai'r1247, Ponto [ ;ithBni la 1+ulu* (collegium Ponto?ithBnorum1248) #i 1*+elu*1249. >u+ 7u* se +'a3e 7'ns3a3a, 7'l'ni#3ii *i7r'asia3i7i se %ru+eaD a(ese'ri 6n collegia 7u 7ara73er e3ni7-reli%i's, ('rin( +rin a7es3 %en (e e<7lusi&is* s-#i +s3reDe i(en3i3a3ea 7ul3ural #i, e&en3ual, +ri&ile%iile. Un al3e si3ua9ii, 7'l'ni#3ii *i7r'asia3i7i sun3 a3es3a9i in(i&i(ual, +u3Sn( =i i(en3i=i7a9i (u+ (i&ini39ile l'r Qna9i'naleRL A"rastia: CB?ele [Meter TroClimene12"8((in P@rN%ia), Iupiter Kptimus Ma9imus ;ussumarus: Iupiter Kptimus Ma9imus ;ussurigius: Iupiter Kptimus Ma9imus Tavianus12"1 ((in Fala3ia), Aesculapius Pergamenius12"2, Iupiter Kptimus Ma9imus Cimistenius12"3^Jeus Cimistenus^-imistes12"4 ((in ,i3@Nnia), Iupiter Kptimus Ma9imus Drusenus12"" ((in Arisa Caria), ,lBCon12"6((in Pa+@la%'nia), Men Cilvastianus ((in P@rN%ia), Jeus Narenos12"7((in -ara Fala3ia), Saroman"us12"8: Jeus Sar"en"enos12"9 ^Sarnen"enos1268, Jeus SittaComicos^SittaComiCenus1261, Jeus SBrgastos1262 ((in )i's-,i3@Nnia). 1l3e 7ul3e ale
#+%% #+%1

CIL III: WTM% CIL III: WLM% #+%4 CIL III: OHPV \ IDR III^H: XHV% #+%7 AV OPVV: XR \ IDR III^H: HPW% #+%< A E OPMV: p% OXP-OHM \ IDR III^R: ORH% #+%$ IDR III^H: HVOA Ale9an"rinus: cives ;ithBnus% #+1CIL III: TTLL NApulumQ% #+1# &espre cele trei "ivinit2i galatine atestate la Apulum #i la Napoca: c)% 3n general Al% Popa: I% ;erciu: Divinit0=i /alatine n Da&ia %o'an0: 3n I:CD: p%HOR-HXV #i 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% XRP-XLX% #+1+ IDR III^X: OLV NSarmi<egetusaQ% #+1. AV OPLV: OWR-OWL NApulumQ] IDR III^H: VHX NAmpelumQ% #+1% IDR III^H: VHX N;ote#-Cora?ia ^AmpelumQ% #+11 CIL III WRP \ ILS VMWH NNapocaQ% #+14 CIL III: OMXO-OMXX% #+17 IDR III^H: HPW% #+1< CIL III: PLV NMic2sasaQ: c)% I% Mitro)an: 3n Ep>e'"ap O: OPPO: p% OWR-OWW% #+1$ CIL III: TTLX NApulumQ% #+4IDR III^H: VMO NAl?urnus MaiorQ% #+4# IDR III^H: VMP NAl?urnus MaiorQ% #+4+ 1% Moga: I% Piso: M% &r3m?ean: 3n A&ta:" HR^I: OPPW: p% OMP-OOO: nr% O NApulumQ%

+#$

un'r (i&ini39i *i7r'asi3i7e a3es3a3e #i 6n >a7ia1263 CB?ele NMagna &eum Mater: Attis: Sa?a<ius1264- erau (eja lar% rs+Sn(i3e 6n lu*ea r'*an 6n se7'lul al II-lea +. C@r. B#,# "u'e aE%i&ane Ge/iptene .i aE%o8$e'iti&eZpuni&eH126"% 1n3r'+'ni*e 3e'='ri7e - (eri&a3e (e la nu*ele un'r (i&ini39i e%i+3ene- 7a Arphocras 'ri Sarapio, lar% rs+Sn(i3e 6n +ar3ea %re7''rien3al a I*+eriului, nu e (el'7 si%ur 7 a+ar9in un'r +ers'ane i*i%ra3e (in A%i+3H (e +il(, ' Isi"ora (Q(arul Isi(eiR) 6#i +re7iDeaD '2Sr#ia "omo Asiae1266. Un s7@i*2, sun3 a3es3a3e 6n >a7ia *ai *ul3e (i&ini39i e%i+3ene1267L Serapis: Isis: Ammon: Apis: 7arpocrates: +re7u* #i ' e<'3i7 (i&ini3a3e s'lar sin7re3is3 Iao: Tithoes: .e-7armachis (3rei nomina sacra 7are (ese*nau a7eea#i (i&ini3a3e, :'arele, 6n i+'s3aDe (i=eri3e)- ns7u3 6n a*2ian9a a*al%a*ului (e 7re(in9e se*i3'-%re7e#3i (in A%i+31268. >in3re (i&ini39ile e%i+3ene, 7ele *ai rs+Sn(i3e sun3 :era+is #i Isis. ; 7'*uni3a3e (e 7'l'ni#3i e%i+3eni 3re2uie s =i reDi(a3 la P'3aissa un(e es3e 7un's7u3 un 7'le%iu (e a('ra3'ri ai Isi(ei (collegium Isi"is)1269. 13es3area e+i%ra=i7 a 7'*uni39ii (e 7re(in7i'#i ai Isi(ei +resu+une #i e<is3en9a unui 3e*+lu +en3ru (i&ini39ile e%i+3ene la P'3aissa1278. Un3re an3r'+'ni*ele a=ri7ane a3es3a3e 6n >a7ia 1271 6n3Slni* nu*e 7u ele*en3e a=r'-se*i3i7e ( ;irsius: ;ersius: Iarse: Masinnius: Satrius: Sattara), cognomina 7are in(i7 'ri%inea e3ni7 (A)er: A)ra: Maurina: Maurus), +re7u* #i cognomina ='ar3e =re7&en3e 6n 1=ri7a

#+4. #+4%

C)% 3n general Al% Popa: Cultele e/iptene .i 'i&%oa$iati&e n Da&ia %o'an0: &iss%: Clu6-Napoca: OPTP% M% Macrea: Le &ulte 4e Sa1a9iu$ en Da&ie: 3n Da&ia"S H: OPRP: p% HXR-HHP% #+41 Ru$$u 1),,: p% HLO-HLX% #+44 CIL III: TWMX% #+47 Al% Popa: Cultele e/iptene .i 'i&%oa$iati&e n Da&ia %o'an0 : &iss: Clu6-Napoca: OPTP] B0%1ule$&u7 ISDR: p% OHL% #+4< N% 1lassa: 3n !otai$$a X: OPWM: p% OHH-ORH% #+4$ CIL III: WWX% #+7M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% OLR% #+7# S% Sanie: AE%i&anii n Da&ia %o'an0: 3n Ce%&et0%i i$to%i&e NIa#iQ OX-OH: OPWX: p% HMM-HMX% &espre relaiile "intre A)rica roman2 #i &acia: a se ve"ea M% ;2r?ulescu: AE%i&a e Da&ia# Gli inElu$$i aE%i&ani nella %eli/ione %o'ana 4ella Da&ia: 3n A% Mastino: Paola .uggeri Na cura "iQ: L3AE%i&a %o'ana# Atti 4el 6 Conve/no 4i $tu4io $u l3AE%i&a %o'ana GO%i$tano7 1))2H: Sassari: OPPH: p% OOOP-OOHW%

++-

r'*an (;onosus: ;onosa: &onatus: &onata: Iuliosa: .ogatianus: .ogata: Saturninus: Saturnina). >in3re (i&ini39ile 'ri%inare (in 1=ri7a r'*an (e n'r(&es3, 7u 'ri%ine +uni7, 6n >a7ia sun3 a3es3a3eL Caelestis (+uni7a Tanit)1272 7are a+are 6n ('u 7aDuri, la 1+ulu*, al3uri (e (i&in39i sNriene1273, =a+3 7e ilus3reaD sin7re3is*ul sNr'-a=ri7an-, Saturnus (&enera3 (e un a=ri7an (e la P'3aissa 7a Saturnus re9: pater "eorum1274 (i&ini3a3e a=ri7an su+re* 7are 6*2ina 3rs3urile Deului- 2er2e7 lN2ian 7u e%i+3eanul 1**'n-4S #i +uni7ul ,aal 7@a**Sn) #i &ii Mauri &enera9i 7a "ii patrii (e 73re Maurii Miciensis127". >e ase*enea, 6n +an3e'nul >a7iei r'*ane sun3 a3es3a9i Silvanus #i Mercurius a=ri7an, a&Sn( +rin7i+alul 7en3ru (e 7ul3 la 5i7ia 1276, un(e e<is3a ' nu*er'as 7'*uni3a3e (e e3ni7i a=ri7ani. 5aj'ri3a3ea +ers'anel'r 'ri%inare (in +r'&in7iile n'r(-&es3 a=ri7ane sun3 a3es3a3e 6n l'7ali39ile (e %arniD'an ale au<iliil'r a=ri7aneL 5i7ia, 1*+elu*, )i2is7u* e37. Vn +u3erni7 a=lu< (e ele*en3e e3ni7e #i 7ul3urale (reli%ii) (e s'r%in3e a=ri7an es3e sesiDa2il 6n >a7ia 6n e+'7a :e&eril'r 1277.

4#4 St%u&tu%i $o&iale .i etni&e


C'*+'Di9ia s'7ial #i e3ni7 a +'+ula9iei >a7iei r'*ane +'a3e =i 7er7e3a3 +rin *e3'(a 'n'*as3i7-s3a3is3i7. >u+ 7u* s-a +u3u3 7'ns3a, >a7ia r'*an a&ea ' structur2 etnic2 compo<it2, ns7u3 +rin 7'l'niDare. C'l'niDarea a ='s3 6n +ri*ul rSn( ' a79iune '=i7ial #i *asi&, 7are s-a e=e73ua3 7u 7'l'ni#3i (e 'ri%ini e3ni7e (i&erse, (in 3'a3e +r9ile lu*ii r'*ane. Un +'=i(a *i<ajului e3ni7 #i a uni='r*iDrii l'r r'*ane, a7es3e (i&erse %ru+uri e3ni7e 6#i +s3reaD
#+7+ #+7.

CIL III: PPX NApulumQ] IDR III^X: OPX NSarmi<egetusaQ% AV OPMH: RWA Balti Caele$ti] I% ;erciu: Al% Popa: 3n Lato'u$ XH: OPLV: H: p% VTH-VWXA IO: Doli&>enu$ N Dea Su%ia :a/na Caele$ti$% #+7% M% ;2r?ulescu: Ana C2tina#: 3n Apulu' OT: OPTP: p% XOR-XHH] M% ;2r?ulescu: AE%i&a e Da&ia###: p% OHXTOHHV% #+71 AV OPVV: TV \ IDR III^H: VT NMiciaQ% #+74 M% ;2r?ulescu: AE%i&a e Da&ia###: p% OHHR-OHHW% #+77 I1i4e': p% OHXR: OHHW%

++#

s+e7i=i7ul Qna9i'nalRE3ra(i9iile 7ul3urale1278L -7el9ii sun3 7el9i, illNrii sun3 illNri #.a., 3re7u9i &aria2il +rin +r'7esul (e r'*aniDareH ei sun3 romani provinciali, (e ' s'r%in3e sau al3a, re+reDen3an9i ai r'*ani39ii su2 &aria3ele ei as+e73e. CS3 +ri&e#3e rela9iile in3ere3ni7e (in +r'&in7ia >a7ia es3e (e re*ar7a3 7 s+e7i=i7ul na9i'nal al (i&ersel'r %ru+uri (e i*i%ran9i =a7 7as 2un 7a +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an (in e+'7a Prin7i+a3ului- 7u 7e39enia r'*an1279. 1#a (e +il(, un +al*Nrean 7a P. 1elius )@ei*es, vet% e9 NcenturioneQ coh% I 1in"% 1288, (in aris3'7ra9ia ul+ian, 6nal9 un 3e*+lu ins7ri+9ii QDeil'r +rin3e#3iR (e a7as1281, (ar es3e 7e39ean r'*an (e *ai *ul3e %enera9ii #i se e<+ri* nu*ai 6n la3in. Ki 6n al3e si3ua9ii 7Sn( a&e* (e-a =a7e 7u +ers'ane sau 7u 7'*uni39i (e 'ri%ine ner'*an e&i(en3, a7es3ea se *ani=es3 nu*ai 6n ='r*e r'*ane (='l'ses7 li*2a la3in 6n ins7ri+9iile +e 7are le ri(i7). Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii re*ar7* =a+3ul 7 a&e* ' i*a%ine (es3ul (e +re7is (es+re 7'*+'Di9ia s'7ial #i e3ni7 a +'+ula9iei (in :ar*iDe%e3usa #i 1+ulu*, %ra9ie unui s3u(iu e<e*+lar al Pr'=. I. Pis'1282. :u2liniin( 2'%9ia (e'se2i3 a *a3erialului e+i%ra=i7 a+r'a+e 688 (e ins7ri+9ii la 1283 :ar*iDe%e3usa #i +es3e 1888 la 1+ulu*1284 3re2uie +re7iDa3 #i =a+3ul 7 reDul3a3ele a7es3ei 7er7e3ri nu +'3 =i e<3inse, =r anu*i3e reDer&e, la s7ara 6n3re%ii +'+ula9ii a >a7iei r'*aneL (in +un73 (e &e(ere e3n'-(e*'%ra=i7 la :ar*iDe%e3usa #i 1+ulu* nu a&e* (e-a =a7e 7u un e#an3i'n re+reDen3a3i& al 6n3re%ii Pr'&in7ii 128", 7i 7u '
#+7<

C)% 3n general P% &esi"eri: L3%o'ani99a9ione 4ell3I'pe%o: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% VLL-VTW NLImpero e le na<ioniQ] D% Lo Cascio: L3i'pe%o nel $e&on4o $e&olo: 3n D% ,a??a et alii: Int%o4u9ione alla Sto%ia 4i Ro'a: Milano: OPPP: p% HHP NLimpero romano e la "inamica "ellintegra<ioneQ #i HVV N,li equili?ri etnici e socialiQ% #+7$ :[&$A 1),4: p% XVW sq: XRX-XRV: XRP-XLH% #+<IDR III^X: HLP-HTM% #+<# S% Sanie: 3n SCIV OP: OPLW: X: p% RTR sq] I% Piso: 3n A&ta:" XV-XR: OPWW: p% OLW% #+<+ !i$o 1))1: p% HOR-HHH% #+<. IDR III^X% #+<% IDR III^R% #+<1 !i$o 1))1: p% HOR%

+++

+ar3e a >a7iei 2ine 7'l'niDa3, (e un(e a+r'a+e 3'9i au3'@3'nii au ='s3 (isl'7a9i +en3ru a se =a7e l'7 7'l'ni#3il'r 1286. 1+'i, a3S3 :ar*iDe%e3usa 7S3 #i 1+ulu* erau l'7ali39ile 7ele *ai i*+'r3an3e (in +un73 (e &e(ere s'7ial, +rin +res3i%iul l'r 7a se(ii ale 6nal9il'r =un79i'nari i*+eriali. 4eDul3a3ele 7er7e3rii +'+ula9iei (in 7ele ('u *ari 'ra#e ale >a7iei r'*ane '=er ur*3'arele (a3e s3a3is3i7e. :ar*iDe%e3usa 1287 nominaA a) honestioresA ("ec%pDq%.) i3ali7e 182, %en3ili7ii i*+eriale 46, 7el3i7e 4H 2) humiliores (li2er9i, s7la&i, +ere%rini) -i3ali7e 116, %en3ili7ii i*+eriale 66, 7el3i7e 12H -cognominaA a) honestioresA r'*an'-i3ali7e 13", %re7e#3i 18, sNr'-+al*Nrene ", 7el3i7e 2, 3ra7'-(a7i7e 1, illNri7e 1H 2) humilioresA i3ali7e 14", %re7e#3i 48, 7el3i7e 3, sNr'-+al*Nrene 1, 3ra7'-(a7i7e 1. 1+ulu*1288 -nominaA a) honestioresA i3ali7e 78, %en3ili7ii i*+eriale 48, 7el3i7e 7H illNri7e 1H 2) humilioresA i3ali7e 184, %en3ili7ii i*+eriale 86, 7el3i7e 23H 7) *ili3ariL i3ali7e 132, %en3ili7ii i*+eriale 113, 7el3i7e 18, illNri7e 1H -cognominaA a) honestioresA r'*an'-i3ali7e 61, %re7e#3i 18, 7el3i7e 2H 2) humilioresA r'*an'-i3ali7e 71, %re7e#3i 23, 7el3i7e 13, 3ra7i7e 6, illNri7e 2, sNr'-+al*Nrene 2H 7) *ili3ariL r'*an'-i3ali7e 83, %re7e#3i 23, 7el3i7e 12, 3ra7i7e 9, illNri7e 3, sNr'+al*Nrene 1. Pen3ru (ina*i7a +'+ula9iei es3e rele&an3 +r'7en3ajul (e nomina i*+eriale. ?a :ar*iDe%e3usa, %en3ili7iile i*+eriale au ' +'n(ere (e 34 | 6n s3ra3urile in=eri'are ale s'7ie39ii ( humiliores) #i 38| 6n 7ele su+eri'are (honestiores)H (e ai7i se +'a3e (e(u7e 7 n'ii 7e39eni a&eau #anse (e a=ir*are *ai re(use 6n eli3a ul+ian. ?a 1+ulu*, nomina i*+eriale au ' +'n(ere (e 29| 6n s3ra3urile (e j's ale +'+ula9iei #i 39| 6n 7ele su+eri'are. Nomina i*+eriale re+reDin3 21| (in 'n'*as3i7a (e7uri'nil'r la :ar*iDe%e3usa, 6n 3i*+ 7e la 1+ulu* +r'7en3ajul es3e *ul3 *ai ri(i7a3 (42|)H a3are reali3a3e s3a3is3i7 su%ereaD 7 la :ar*iDe%e3usa +u3erea +'li3i7 a+ar9inea un'r &e7@i =a*ilii (e 7'l'ni#3i s'si9i 6n e+'7a 3raiani7, 6n
#+<4 #+<7

7% &aicoviciu: 3n A&ta:" XO: OPWV: p% PM% !i$o 1))1: p% HHM-HHO NAppen"i9 IQ% #+<< !i$o 1))1: p% HHX-HHH NAppen"i9 IIQ%

++.

7e &re*e 7e la 1+ulu* aris3'7ra9ia *uni7i+al es3e 7'*+us 6n *are +ar3e (in n'i =a*ilii ri(i7a3e (u+ *ijl'7ul se7'lului II 1289 1#a 7u* era (e a#3e+3a3 un +r'7en3aj ri(i7a3 al %en3ili7iil'r i*+eriale (42|) es3e 6n3Slni3 6n rSn(ul s'l(a9il'r (e la 1+ulu*. 5. Vl+ii sun3 nu*er'#i (18|) la :ar*iDe%e3usa, =a+3 e<+li7a2il +rin 7'l'niDarea ini9ial (in e+'7a 3raiani7 1298. Un 1+ulu*, nu*rul *are al P. 1elii (23| (in3re honestiores: 22| (in3re *ili3ari), +re7u* #i 2'%9ia l'r (en'3 7 ai7i 7'n=erirea s3a3u3ului *uni7i+al su2 5ar7us 1urelius a ='s3 ' 7'nse7in9 =ireas7 a +'li3i7ii (e a7'r(are a 7e39eniei r'*ane (in 3i*+ul lui $a(rian 1291. Un s7@i*2, 6n a*2ele 'ra#e 6n3Slni* +u9ini 5. 1urelii (la :ar*iDe%e3usaL 6,"| (in3re honestiores #i 16| (in3re humiliores] la 1+ulu*L 9| (in3re honestiores: 11| (in3re *ili3ari, 12| (in3re humiliores) 7eea 7e (en'3 7 a3S3 la :ar*iDe%e3usa 7S3 #i la 1+ulu*, Constitutio Antoniniana (in anul 212 +. C@r. nu a a(us ' 7re#3ere su2s3an9ial a nu*rului (e 7e39eni, 7ei *ai i*+'r3an9i +a#i 6n a7es3 +r'7es =iin( (eja =7u9i 1292. CS3 +ri&e#3e cognomina, es3e (e re*ar7a3 7 +r'7en3ajul (e cognomina %re7e#3i 6n rSn(urile (e7uri'nil'r (6| la :ar*iDe%e3usa, 13| la 1+ulu*) se*ni=i7 anu*i3e 3ra(i9ii 7ul3urale %re7e#3i (in es31293 in in3eri'rul a7elei )orma mentis romana 7ara73eris3i7 eli3el'r *uni7i+ale (in 7ele ('u +rin7i+ale 'ra#e ale >a7iei r'*ane. Pe (e al3 +ar3e, +r'7en3ajul ri(i7a3 (e cognomina latina la ansa*2lul +'+ula9iei 7i&ile (76| la :ar*iDe%e3usaH 72| la 1+ulu*) 1294 7 a7es3e 7'*uni39i ur2ane erau +u3erni7 r'*aniDa3e. Un =a+3, Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa #i 7'l'nia (e la 1+ulu* sun3 7en3rele ur2ane (e 3i+ r'*an 7ele *ai (eD&'l3a3e #i s'7ie39ile ur2ane 7ele *ai 2ine s3ru73ura3e. >i=eren9a se*ni=i7a3i& 6n3re 'ra#ele r'*ane (in +r'&in7iile 7el3i7e ale I*+eriului #i 7ele (in >a7ia 7'ns3 6n =a+3ul 7 6n
#+<$ #+$-

!i$o 1))1: p% HXH% C% &aicoviciu: 3n RE Suppl% 'I1 NOPTVQ: col% LXP sq% #+$# !i$o 1))1: p% HXH% #+$+ I1i4e': lo&# &it# #+$. Ligia .uscu: 3n A&ta:" HR^O: OPPW: p% OWM-OWH% #+$% Procenta6ul este similar cu cel cunoscut la scara 3ntregii provincii &acia: c)% 2e%LnAi 1)41: p% XPH #i Ru$$u 1),,: p% HRH%

++%

a#eDrile ur2ane (in Pr'&in7ia 7ar+a3i7 'n'*as3i7a au3'@3'n es3e a+r'a+e ine<is3en3129". >a7ii au ='s3 i(en3i=i7a9i +e 7ale ar@e'l'%i71296 (ar ei nu au (is+us (e s3ru73uri 7are s 7'nser&e 3ra(i9iile 7ul3urale1297. Un 7'nse7in9, 6n *e(iile ur2ane (in >a7ia +r'7esul (e r'*aniDare a79i'neaD 6n(e'se2i asu+ra ele*en3el'r al'%ene 6n7 insu=i7ien3 r'*aniDa3e1298. 1#a(ar, s'7ie3a3ea r'*an +r'&in7ial (in >a7ia era 7a +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an a e+'7ii Prin7i+a3ului- ' s'7ie3a3e "eschis2 #i cosmopolit2 6n 7are 7ri3eriul 7u 7are se '+era era gra"ul "e civili<aie1299.

4#4#1 So&ietatea .i ie%a%>ia $a# St%atiEi&a%ea $o&ial0 .i 4ina'i&a popula=iei


Un 7eea 7e +ri&e#3e s3a3u3ul s'7ial al l'7ui3'ril'r I*+eriului r'*an 6nain3e (e Constitutio Antoniniana (212 +. C@r.)(is3in%e* ur*3'arele 7a3e%'riiL cives .omani: cives Latini #i peregrini1388% Un >a7ia, 7a +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an a e+'7ii Prin7i+a3ului, (i=eren9ele s'7iale1381 erau (e3er*ina3e (e *ai *ul9i =a73'riL a&ere, 7'n(i9ie s'7ial, s3a3u3 7i&i7, 'ri%ine, 'n'ra2ili3a3e e37. P'Di9ia s'7ial a unei +ers'ane era (e3er*ina3 (e a79iunea 7'*+le< a a7es3'r =a73'ri, (e in3er=eren9ele (in3re s3area juri(i7 #i si3ua9ia *a3erial1382.
#+$1

Pentru comparaie a se ve"ea situaia autohtonilor 3n Noricum un"e: "in cca% R MMM "e antroponime cunoscute: O XMM sunt celtice: c)% ,% Al)*l"B: 3n OnLat 1),,: p% XRX sq% #+$4 !%ota$e 1)@?: pa$$i'] I% ,lo"ariu: A.e90%i 4a&i&e .i 4a&o8%o'ane la Sli'ni&: Clu6: OPWO] A% Ar"e: 3n >%a&o8Da&i&a OX: OPPO: O-X: p% OHW% #+$7 Pentru o imagine "e ansam?lu asupra situaiei "in Imperiu 3n epoca Principatului: c)% D% Lo Cascio: 3n D% ,a??a et alii: Int%o4u9ione alla Sto%ia 4i Ro'a: Milano: OPPP: p% HVT NLa "uplicit8 linguistica e culturale "ellimpero e la persisten<a "elle culture localeQ% #+$< !i$o 1))1: p% HXV% #+$$ P% &esi"eri: La %o'ani99a9ione 4ell3I'pe%o: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% VVR-VPV% #.-1l% 7anga: D%eptul %o'an n Da&ia: 3n I$tRo'nilo% II: p% XOP sqq% #.-# M% ;2r?ulescu: St%u&tu%i $o&iale: 3n I$tRo'nilo% II: p% XMR sqq% #.-+ C)% 3n general P% ,arnseB: So&ial $tatu$ an4 le/al p%ivile/e in t>e Ro'an e'pi%e: K9)or": OPTM%

++1

?'7ul +e 7are 6l '7u+ ' +ers'an 6n s'7ie3a3ea r'*an es3e 6n =un79ie (e +'Di9ia sa (status) 6n =a*ilie (status )amiliae), s'7ie3a3e (status li?ertatis), 7e3a3e (status civitatis)1383. >in +un73 (e &e(ere al li2er39ii (status li?ertatis) e<is3au ('u 7a3e%'rii (e 'a*eniL ingenui sau 'a*eni li2eri #i servi sau s7la&iH (in3re a7e#3ia, ('ar ingenui a&eau +ers'nali3a3e le%al. >in +un73ul (e &e(ere al 7e39eniei e<is3au, (e ase*enea, ('u 7a3e%'rii (e 'a*eniL 7e39enii ( cives .omani) #i ne7e39enii (Qs3riniiR-peregrini), ('ar cives .omani 2ene=i7iin( (e (re+3uri +'li3i7e. Ca3e%'riile juri(i7e nu 7'in7i( nea+ra3 7u 7ele e7'n'*i7e. Un 7a(rul 7a3e%'riei (e cives .omani 3re2uie =7u3 (is3in79ia 6n3re 7e39enii r'*ani (in I3alia 7r'ra le &'r =i ='s3 asi*ila9i #i &e3eranii- (cives .omani optimo iure), s7u3i9i (e i*+'Di3ul =un7iar, #i *area *as a 7e39enil'r r'*ani (in +r'&in7ii, '2li%a9i s-l +l3eas7 (w minuto iure). Un res3, cives .omani 2ene=i7iau (e a7elea#i (re+3uri +u2li7e (iura pu?lica) #i +ri&a3e (iura privata). Ce39enia r'*an (civitas .omana) re+reDin3 3'3ali3a3ea (re+3uril'r +u2li7e #i +ri&a3e +re&Du3e (e 7'ns3i3u9ia r'*an 1384. >re+3urile +u2li7e ale 7e39enil'r erau ur*3'areleL (re+3ul (e &'3a ( ius su))ragii), (e a a77e(e la *a%is3ra3uri (ius honorum), (e a 6n(e+lini ser&i7iul *ili3ar (ius militiae) #i (e a +ar3i7i+a la 7ele2rarea 7ul3ului +u2li7. >re+3urile +ri&a3e 7u+rin(eauL (re+3ul (e a se 7s3'ri le%al ( ius conu?ii), (e a ('2Sn(i 2unuri #i (e a 3rans*i3e ' +r'+rie3a3e 7i&il, (e a =a7e 7'*er9 (ius commercii), (e a in3en3a ' a79iune 6n jus3i9ie e37. 138". Tria nomina (praenomen [ nomen [cognomen) re+reDin3 in(i7iul e<3eri'r al 7e39eniei r'*ane, 6ns 6n e+'7 7@iar #i 7e39enii r'*ani 6#i in(i7 une'ri 6n ins7ri+9ii ('ar cognomina. Pen3ru +r'&in7iali, civitas romana re+reDen3a s7'+ul su+re* al +r'*'&rii s'7iale1386. Un e+'7a Prin7i+a3ului, 6*+ra3ul era 7el 7are a7'r(a (re+3ul (e 7e39enie. Un 7a(rul +'+ula9iei I*+eriului,
#.-.

&espre strati)icarea social2 3n epoca Principatului: a se ve"ea ,% Al)*l"B: RC'i$&>e So9ial/e$&>i&>teO: +ies?a"en: OPWV: p% WR-OHX% #.-% /% &e Martino: Sto%ia 4ella Co$titu9ione %o'anaQ: I1-1: =ovene: Napoli: OPTV-OPTR% #.-1 C)% 3n general M% -aser: >e Ro'an !%ivat La*: &ur?an: OPLR% #.-4 +% DcC Nhrsg%Q: Civita$ Ro'ana# Sta4t un4 politi$&>8$o9iale Inte/%ation i' I'pe%iu' Ro'anu' 4e% 2ai$e%9eit: Stuttgart: OPPV%

++4

al3uri (e cives .omani #i peregrini e<is3a #i ' a 3reia 7a3e%'rie, cives Latini (7ei 7are +'se(au ('ar (re+3ul (e 7e3a3e in7'*+le3) 1387. >in3re ne7e39eni, 7a3e%'ria s'7ial 7ea *ai =a&'riDa3 era 7'ns3i3ui3 (in peregrini (Qs3riniR)% :i3ua9ia +ere%rinil'r era re%le*en3a3 (e '2i7ei +rin le%ea (e 'r%aniDare a +r'&in7iei ( le9 provinciae) #i +rin e(i73ele %u&erna3'ril'r. Pere%rinii (in >a7ia +r'&eneau #i (in +'+ula9ia 7u7eri3H ei nu a&eau ni7i un =el (e (re+3uri +'li3i7e, iar nu*ele l'r nu era ='r*a3 (in 7ele 3rei ele*en3e, 7i, (e re%ul, (in3r-un nu*e in(i&i(ual, ur*a3 (e +a3r'ni* (nu*ele 3a3lui) la %eni3i& 7u )NiliusQ - (e +il(L 5u7a3ralis ,i3i =(ilius), :7en'2ar2us >asi =(ilius), Iu2enna ,ella%en3i =(ilia). -ea&Sn( ius conu?ii, ei nu se +u3eau 7s3'ri (u+ '2i7eiul r'*an, 6ns +u3eau 6n7@eia 7s3'rii +'3ri&i3 le%il'r l'r, 7Sn( a*2ii s'9i erau +ere%rini. :i3ua9ia =inan7iar a un'r (in3re +ere%rini, 7a #i ser&i7iul *ili3ar 6n au<ilii1388, le-a +er*is a77esul in(i&i(ual la 7e39enia r'*an. Pere%rinil'r li se '=erea #i +'si2ili3a3ea unui a77es 7'le73i& la 7e39enia r'*an, +rin a#a-Disa 7a3e%'rie in3er*e(iar a la3inil'r1389. Un >a7ia r'*an es3e a3es3a3 +rin in3er*e(iul 32li9el'r 7era3e (e la 1l2urnus 5ai'r e<is3en9a a#a-nu*i3ului Q(re+3 r'*an &ul%arR, a(i7 re7ur%erea +ere%rinil'r la ='r*e juri(i7e s+e7i=i7e (re+3ului r'*an, +s3rSn( 6n a7ela#i 3i*+ *ul3e n'r*e a+ar9inSn( (re+3ului 7u3u*iar1318. Pere%rinii +'3 a&ea s3a3u3 (e incolae, 6ns 'ri7S3 (e 2'%a9i ar =i, nu +'3 a77e(e la *a%is3ra3uri #i 'n'ruri +u2li7e. Cu* s-a ar3a3, 6n %eneral se 7'nsi(er 7 +ers'anele 7are au un nu*e in(i&i(ual ur*a3 (e +a3r'ni* 7u )NiliusQ sun3 +ere%rini,
#.-7

M% 7um?ert: Le 4%oit latin i'pL%ialU &itL latine$ ou &itoAennete latine ;: 3n 2te'a L: OPWO: p% XMTXXL] A% Chastagnol: L3e'pe%eu% 5a4%ien et la 4e$tineL 4u 4%oit latin p%ovin&ial au IIe $iF&le ap# M#8 C# :3n Revue >i$to%iPue RPX: OPPV: p% XOT-XXT] i4e': La Gaule %o'aine et le 4%oit latin: LBon: OPPR% #.-< +% DcC: 7% +ol)) Nhrsg%Q: 5ee% un4 Inte/%ation$politi+# Die %C'i$&>en :ilitB%4iplo'e al$ >i$to%i$&>e \uelle: -*ln-+ien: OPWL% #.-$ ,% Al)*l"B: "ote$ $u% la %elation ent%e le 4%oit 4e &itL et la no'en&latu%e 4an$ l3E'pi%e %o'ain: 3n Lato'u$ XR: O: OPLL: p% HT-RT% _n &acia nu sunt atestate ora#e "e "rept latin: c)% A%4evan 1))@% #.#1l% 7anga: C%e$to'a=ia pent%u $tu4iul i$to%iei $tatului .i 4%eptului R#!#R#: I: ;ucure#ti: OPRR: p% OLT-OLP] i4e': 3n I$tRo'nilo% II: p% XXO sq%

++7

iar 7ei al 7r'r al ('ilea nu*e es3e la %eni3i& =r )Nilius) ar =i s7la&i. 17eas3 Qre%ulR nu +rea Q=un79i'neaDR 6n >a7ia, (e un(e #i (i=i7ul3a3ea (e a-i (e'se2i +e +ere%rini (e s7la&i 1311. Pers'ane 7a Cla&ius ,ar@a(a(i, sacer"os Iovis &olicheni a" legionem supra scriptam (n.n., leg% 'III ,emina), )u3'r :il&ani, eques alae ;osporanorum: >e7e2alus ?u7i(i) e37. nu sun3 e&i(en3 s7la&i #i 3'3u#i le li+se#3e (in nu*e in(i7a9ia =ilia9iei +rin ='r*ula )Nilius). Vr*3'area 7a3e%'rie s'7ial 7ea a su+u#il'r ( "e"iticii)7u+rin(ea *aj'ri3a3ea +'+ula9iei (a7i7e 6n&inse #i 7'ns3i3ui3e 6n 7'*uni39i a3ri2ui3e (a"tri?utae) (i=eri3el'r 7en3re ur2ane #i, +'a3e, un'r uni39i *ili3are 7'*uni39ile =iin( '2li%a3e, 6n a7es3 7aD, la +res3area un'r *un7i 6n ='l'sul ar*a3ei 1312. 177esul %l'2al al (e(i3i7il'r ('a*eni li2eri, (ar (e 7'n(i9ie in=eri'ar) la 7e39enia r'*an era in3erDis1313. Uns nu le &a =i e<7lus a77esul in(i&i(ual la 7e39enie, (u+ honesta missio, +en3ru s'l(a9ii (in uni39ile au<iliare. ; (a3 7u +r'*ul%area 7un's7u3ei Constitutio Antoniniana1314 (in anul 212 +. C@r., su2 Cara7alla, ' 2un +ar3e (in3re l'7ui3'ri +ri*es7 civitas .omana131", nu 6ns #i "e"iticii% 17e#3i r*Sneau 6n 7'n3inuare e<7lu#i (e la ius gentium 7eea 7e 6i &a (e'se2i (e peregrini 7are 6#i +s3rau a7es3e (re+3uri1316. Constitutio Antoniniana &a (u7e la 3rans='r*area I*+eriului r'*an 6n3r-' Qna9iune (e 3i+ *'(ernR, *aj'ri3a3ea l'7ui3'ril'r lu*ii r'*ane =iin( Quni9iR (e 7'n#3iin9a a+ar3enen9ei la communis patria 4'*a1317. Pe (e al3 +ar3e, I*+eriul

#.## #.#+

!i$o 1))1: p% HXM sq% Ca<ul comunit2ii "ace "e la Soporu "e C>mpie: sta?ilit2 3n teritoriul economic al legiunii 1 Mace"onica cur>n" "up2 venirea acesteia la Potaissa: c)% B0%1ule$&u7 Le/V:a&: p% RM-RO% #.#. ,aius: In$titutione$ I: XL% #.#% A%N% SherUin-+hite: >e Ro'an Citi9en$>ipQ: K9)or": OPTH: p% XTP-XWM] T% Spagnuolo 1igoritta: Citta4ini e $u44iti t%a II e III $e&olo: 3n A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: III%O: Torino: OPPH: p% R-RM% #.#1 !lpianus: Di/# I: R: OTA In 'r2e 4'*an' qui sun3, e< 7'ns3i3u3i'ne I*+era3'ris 1n3'nini, 7i&es 4'*ani e==e73i sun3. #.#4 Al% Suceveanu: <n nouvelle >Apot>F$e 4e %e$titution 4e la )e li/ne 4u !A!# GISS# 4? I : 3n Da&ia"S HV: OPPM: p% XVR-XRT% #.#7 P% &esi"eri: Citta4ininan9a e na9ionalitW: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% VPX-VPV%

++<

('2Sn(ea un *are s+'r (e 7'n3ri2ua2ili 1318 7are +l3eau tri?utum-, =a+3 7are se &a re=le73a #i 6n >a7ia. 4eDu*Sn(, +rin Constitutio Antoniniana, 7ea *ai *are +ar3e a l'7ui3'ril'r 'ra#el'r ((ar nu 3'a3e +'+ula9iile rurale) au +ri*i3 civitas .omana, +r'2a2il (in *'3i&e =is7ale. Cea *ai (e=a&'riDa3 7a3e%'rie s'7ial era, (esi%ur, 7ea a s7la&il'r. Uns s'ar3a l'r s-a a*eli'ra3 7'nsi(era2il 6n e+'7a Prin7i+a3ului +rin ins3i3u9i'naliDarea e*an7i+ril'r ( manumissiones) (e s7la&i. :7la&ii (servi) nu a&eau (e '2i7ei (e7S3 un si%ur nu*e 1319 (7ermes [Q7el iu3e (e +i7i'rR, Knesimus [Q7el ='l'si3'rR, DutBches^/ortunatus [Q7el 7are a(u7e n'r'7R, /eli9 [Q7el =eri7i3R e37. 7are in(i7, (e re%ul, s3area juri(i7 ser&il), ei nu erau s'7'3i9i 'a*eniH (in +un73 (e &e(ere juri(i7 ei nu e<is3au 7a su2ie73 (e (re+3, nu a&eau +ers'nali3a3e juri(i7 #i, +rin ur*are, nu erau +ur33'ri (e (re+3uri #i 6n(a3'riri, =iin( 7'nsi(era9i ni#3e '2ie73e 7are =7eau +ar3e (in +a3ri*'niul s3+Snului. Un reali3a3e, s7la&ii 7'ns3i3uie ' 7a3e%'rie s'7ial e<3re* (e e3er'%en. Un ins7ri+9ii a+ar arare'ri s7la&i (e rSn( ( servi or"inarii)1328H sursele e+i%ra=i7e *en9i'neaD (e '2i7ei s7la&i +u2li7i ()amilia pu?lica) sau +ar3i7ulari ()amilia privata)1321. -u*rul s7la&il'r (in >a7ia nu +are a =i ='s3 +rea *are1322, (e &re*e 7e *ari la3i=un(ii nu e<is3au Pr'&in7ie, =r a *ai &'r2i (es+re =a+3ul 7 e+'7a 6n 7are >a7ia a+ar9inea I*+eriului, 6n *ul3e ('*enii ale e7'n'*iei r'*ane *Sna (e lu7ru s7la&a%is3 nu *ai era +re+'n(eren31323.
#.#< #.#$

Cassius &io TW: P: R consi"er2 C'ns3i3u3i' 1n3'niniana "rept o simpl2 m2sur2 )iscal2% !n nume "e sclav +ar e<7ellen7e este 7ermes% Numele grece#ti "ate sclavilor re)lect2 nu at>t originea greco-oriental2 a acestora: c>t gustul st2p>nilor #i con)ormarea lor la mo"a )iloelenic2 a epocii% Totu#i: "estui "intre ei vor )i )ost greci pentru c2 sclavii greci e"ucai Ncunosc2tori ai lim?ii grece#tiQ erau apreciai 3n societatea vremii% &espre onomastica sclavilor #i a li?erilor "in &acia: c)% DniC* ,B*rgB: Die "a'en/e1un/ 4e% $+laven un4 F%ei/ela$$en i' %C'i$&>en Da+ien: 3n A&ta:" HL^I: OPPP: p% OOO-OXW% #.+IDR: I: a1Ce%D L: T: W Ncontracte "e v>n<are-cump2rare "e sclaviQ% #.+# &% Tu"or: I$to%ia $&lava(ului n Da&ia %o'an0: ;ucure#ti: OPRT% #.++ M% ;2r?ulescu: 3n I$tRo'nilo% II: p% XMW% #.+. P% ,arnseB: "on8$lave La1ou% in t>e Ro'an Jo%l4: 3n P% ,arnseB Ne"%Q: "on8$lave La1ou% in t>e G%e&o8Ro'an Jo%l4: Cam?ri"ge: OPWM: p% HV sqq] D% Lo Cascio: Fo%'e 4ell3e&ono'ia i'pe%iale: 3n A%

++$

;(a3 eli2era9i, s7la&ii (e&eneau li2er9i ( li?erti) ai ='#3il'r s3+Sni (+a3r'ni)H le%3urile 7u ='s3ul s3+Sn nu se ru+ 6n 3'3ali3a3e, li2er3ul r*SnSn( 6n =a*ilia +a3r'nului 7ruia 6i (a3'reaD o?sequium (res+e73 #i (e&'3a*en3), operae ((i=eri3e ser&i7ii Dilni7e +e 7are li2er3ul le =7ea +a3r'nului) #i ?ona ((re+3ul (e *'#3enire al +a3r'nului (a7 li2er3ul *urea =r ur*a#i). Cu al3e 7u&in3e, si3ua9ia li2er9il'r es3e a*2i%u 6n *sura 6n 7are, (e#i erau 'a*eni li2eri, ei r*Sn 3'3u#i 6n su2'r(inea 7el'r 7are i-au eli2era3. :i3ua9ia li2er9il'r era su+eri'ar (in +un73 (e &e(ere juri(i7 7elei a s7la&il'r, +en3ru 7 li?erti a&eau +ers'nali3a3e juri(i7 (ar erau ni#3e 7e39eni (e 7a3e%'ria a ('ua *a7ula9i (e 'ri%inea l'r ser&il-, ne2ene=i7iin( (e (re+3uri +'li3i7e. ?i2er9ii +ri*eau praenomen-ul #i nomen-ul ='#3il'r s3+Sni, la 7are se a(u%a nu*ele (e s7la& - (e +il(, C. 13ilius DutBches, P. )ena7ius ,emellinus sau ?u7ius Valerius ?(u7ii) l(i2er3us) $er*esH +e ins7ri+9ii ei +'3 =i re7un's7u9i #i +rin in(i7a9ia s3a3u3ului l'r (e li2er9i (li?ertus: augusti nostri li?ertus: augustalis e37.). T Ce39eni r'*ani, +ere%rini, li2er9i #i s7la&i, 7'ns3i3uie 3'3 a3S3ea 7a3e%'rii juri(i7e 6n 3a2l'ul s'7ie39ii r'*ane +r'&in7iale (in >a7ia. 17eas3 s'7ie3a3e (ina*i7 #i 7'*+le< 1324 nu se +'a3e 7ir7u*s7rie unei s7@e*e 6n3e*eia3 +e ' &iDiune si*+li=i7a3'are #i ri%i( a 7lasel'r, a 2arierel'r (e na3ur s'7ial 'ri e3ni7- (in3re ele. >'7u*en3a9ia e+i%ra=i7 (in >a7ia rele& =a+3ul 7 ' si3ua9ie juri(i7 *ai a&an3aj'as, res+e73i& +'se(area 7e39eniei r'*ane, nu %aran3a au3'*a3 #i ' +'Di9ie *ai 2un (in +un73 (e &e(ere e7'n'*i7-*a3erial (e &re*e 7e 6n D'na auri=er (in 1+useni 132", (e +il(, 6n3Slni* 7e39eni r'*ani sra7i 7are nu #3iu s s7rie, 3ru(i3'ri 6n *ine (locatores), 6n 3i*+ 7e unii +ere%rini re(a73eaD (i=eri3e a73e sau 7a 'a*eni (e a=a7eri a+ar 6n 7ali3a3e (e 7'n7esi'nari 7are 6n7@iriaD ='r9a (e *un7.

,iar"ina: A% Schiavone Na cura "i Q: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% ROX-RHH% #.+% C)% 3n general B0%1ule$&u 1))@: p% LW-TM] i4e': 3n I$tRo'nilo% II: p% XMRXOW% #.+1 Joll'ann 1))-: p% OTT: OWW%

+.-

Prin in3er=eren9ele (in3re s3area juri(i7 #i si3ua9ia e7'n'*i7'-*a3erial +u3e* re7'ns3i3ui ' i*a%ine *ai &er'si*il a unei s'7ie39i ierar@iDa3e +ira*i(al 6n ('u e#al'aneL a) 7e39eni r'*ani #i +ere%rini 2'%a9i, '=i9erii, un s3ra3 su29ire (e s7la&i i*+eriali #i li2er9i i*+eriali 7u &eni3uri su2s3an9iale, al73uies7 7lasa su+eri'ar honestiores] 2) ' *as (e 'a*eni li2eri (ingenui), (ar (e 7'n(i9ie *a3erial *'(es3, s7la&ii #i li2er9ii a7es3'ra al73uies7 3rea+3a in=eri'ar a s'7ie39ii humiliores] a7e#3i +r'(u73'ri (e 2unuri se 'r%aniDau 6n collegia 7e i*i3au 'r(inele su+eri'areH 6n a7es3 7'n3e<3 es3e (e se*nala3 (i=eren9a (in3re ple?s ur?ana #i ple?s rustica. A&i(en3, 6n se7'lul II, 7ele ('u en3i39i ( honestiores #i humiliores) 3re2uies7 6n9elese (in +un73e (e &e(ere +'li3i7 #i e7'n'*i7'-s'7ial, nu 7a #i 7a3e%'rii juri(i7e 1326. Un7e+Sn( 6ns (in se7'lul III, +e *sura a77en3urii (i=eren9el'r s'7iale, le%isla9ia r'*an &a '*'l'%a 7a3e%'ria 7el'r 2'%a9i honestiores, s+re (e'se2ire (e 7ei sra7i humiliores, =en'*en 7e anun9 sis3e*ul 6n7@is al 7a3e%'riil'r s'7iale ere(i3are (in e+'7a >'*ina3ului 1327. Pen3ru (ina*i7a +'+ula9iei +r'&in7iale es3e rele&an3 7u* s-a +u3u3 7'ns3a3a- +r'7en3ajul 7res7Sn( (e nomina i*+eriale (Vl+ius, 1elius, 1urelius, :e+3i*ius). >e al3=el, li*i3ele (in3re s3ra3urile s'7ie39ii +r'&in7iale sun3 =le<i2ile, +e *sura unei s'7ie39i (ina*i7e #i 7'*+le<e1328 6n 7'n3inu 3rans='r*are1329L (is+ar *i7i +r'+rie39i #i se 7'n7en3reaD Q7a+i3alR, +ere%rinii (e&in cives .omani, s7la&ii (e&in li2er9i, 7e39enii sr7i9i ajun% 6n3re9inu9ii 7'*uni39ii, 6n 3i*+ 7e li2er9ii se 6*2'%9es7, +3run( 6n or"o
#.+4

,% Al)*l"B: RC'i$&>e So9ial/e$&>i&>teO: +ies?a"en: OPWV: p% OXR% Cu privire la "istincia "intre @'nes3i'res #i @u*ili'res: a se ve"ea P% ,arnseB: So&ial $tatu$ an4 le/al p%ivile/e in t>e Ro'an E'pi%e : K9)or": OPTM: pa$$i'% #.+7 M% Ma<<a: Lotte $o&iali e %e$tau%a9ione auto%ita%ia nel III $e&olo 4#C#: Later<a: .oma-;ari: OPTH] ,% Al)*l"B: >e &%i$i$ oE t>e 3%4 &entu%A a$ $een 1A &onte'po%a%ie$: 3n G%ee+7 Ro'an an4 BA9antine Stu4ie$ OR: OPTV: p% WP sqq] S% .o"a: "o1ilitW 1u%o&%ati&a7 a%i$to&%a9ia $enato%ia7 no1ilitW p%ovin&iali: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% RPP-LXW% #.+< &espre "inamica economic2 #i social2 a &aciei romane: a se ve"eaA 7% +ol)): Die Donau8 un4 Bal+anp%ovin9en# V# Da&ien: 3n 5an41u&> 4e% eu%opBi$&>en Ji%t$&>aEt$8 un4 So9ial/e$&>i&>te O: Stuttgart: OPPM: p% LOP-LXH] !i$o 1))1: p% HXP% #.+$ B0%1ule$&u 1))@: p% LP%

+.#

Augustalium #i 7au3 s a77ea( 6n e#al'anele su+eri'are ale s'7ie39ii +r'&in7iale, 7'nsi(erSn(u-se ' s3are in3er*e(iar 6n3re "ecuriones #i ple?s. >'7u*en3a9ia e+i%ra=i7 +une 6n lu*in un +r'7es (e 6nn'ire #i (e mo?ilitate social2 -7'n3r'la3 #i 7'n(i9i'na37are a3es3 e<is3en9a 6n >a7ia a unei s'7ie39i +r'&in7iale nean7@il'Da3e, rela3i& (es7@ise. Un &Sr=ul ierar@iei s'7iale +r'&in7iale se a=l +u9inii *e*2ri ai 'r(inului sena3'rial (or"o senatorius [ amplissimus or"o)L %u&erna3'rii +r'&in7iei (legati Augsti pro praetore), 7'*an(an9ii le%iunil'r (legati legionis) #i unii '=i9eri su+eri'ri (in le%iuni (tri?uni laticlavii). 17es3'ra le ur*eaD 7e39enii (in 'r(inul e7&es3ru (or"o equester) +r'7ura3'rii +resi(iali #i 7ei =inan7iari (procuratores Augusti), +r'7ura3'rii *inel'r (e aur (procuratores aurariarum), 3inerii 3ri2uni an%us3i7la&i (in le%iuni, 7'*an(an9ii 3ru+el'r au<iliare ( prae)ecti #i tri?uni) e37. Cu 3i*+ul, 7@iar +r'&in7iali (in >a7ia, 6n 7'n(i9iile 6n(e+linirii s3rii *a3eriale 7eru3e au ='s3 a(*i#i 6n 'r(inul e7&es3ru1338. Pr'*'&area &Sr=uril'r eli3ei *uni7i+ale (in >a7ia 6n 'r(inul e7&es3ru (e*areaD 6n a ('ua ju*3a3e a se7'lului II +. C@r.1331. >'ar ' *in'ri3a3e (in a7e#3i 7a&aleri +r'&in7iali in3rau 6n ser&i7iul s3a3ului, e<er7i3Sn( +r'7ura3ele #i 7'*enDi *ili3are 1332H *aj'ri3a3ea +re=erau s e<er7i3e 7S3e&a militiae equestres 'ri 7@iar una sin%ur su=i7ien3 +en3ru a le *ar7a s3a3u3ul s'7ial su+eri'r-, iar a+'i r*Sneau a7as, un(e '7u+au un l'7 (e =run3e, 7a ' a(e&ra3 Qeli3 a eli3eiR1333. Ki *ai +u9ini *e*2ri ai 'r(inului e7&es3ru, #i nu*ai (in3re 7ei 7u 7arier +r'7ura3'rian1334, +u3eau s+era la '
#..-

Cu privire la accesul nota?ililor locali 3n or"inul ecvestru #i semni)icaia acestui proces: a se ve"ea ,% Al)*l"B: RC'i$&>e So9ial/e$&>i&>teO: OPWV: p% OML-OMW] +% DcC: La %iEo%'a 4ei /%uppi 4i%i/enti: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% VOR-VOW NIl signi)icato politicoQ% #..# &espre elitele municpale "in &acia: c)% 3n general A%4evan 1))@: p% XOW-XHP% #..+ ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OMT sq%: OVO% #... /% =acques: La p%ivilF/e 4e li1e%tL# !olitiPue i'pL%iale et autono'ie 'uni&ipale 4an$ le &itL$ 4e l3O&&i4ent %o'ain G1-18244H: .oma: OPWV: p% OXT-OHM] ,% Al)*l"B: Die %C'i$&>e Ge$ell$&>aEt# Au$/e*B>lte Beit%B/e: +ies?a"en: OPWL: p% XVL sq% #..% _n literatura "e specialitate mai nou2 se )ace "isocierea 3ntre cavalerii cu carier2 procuratorian2 Nnumii 4cavaleri )unciolali(Q #i cei activi numai la nivel municipal Na#a-numiii 4cavaleri onori)ici(Q: c)% .% &uthoB: 3n An&ient So&ietA OR-OT: OPWV-OPWL: p%

+.+

+r'*'&are 6n 'r(inul sena3'rialH (e '2i7ei, ('ar ur*a#i (e-ai l'r (in %enera9ia ur*3'are +u3eau =a7e a7es3 +as 133". CS3 (es+re a7es3e 3re+3e *ai 6nal3e (e as7ensiune 6n s'7ie3a3e la s7ara I*+eriului3re2uie +re7iDa3 =a+3ul 7 se 7un'a#3e un sin%ur sena3'r 'ri%inar (in >a7iaL P. 1elius Fe*ellus (in 1+ulu* 1336H ri(i7area unui ur*a# (e n'3a2ili (in >a7ia la ran% sena3'rial 3re2uie +ri&i3 7a ' e<7e+9ie re*ar7a2il1337. >a7 *e*2rii 'r(inului sena3'rial reDi(eaD 3e*+'rar 6n >a7ia +e (ura3a *an(a3ului l'r-, =a*iliile un'r 7a&aleri +re7u* P. 1elius :3renuus la :ar*iDe%e3usa, P. 1elius 1n3i+a3er 1338 la 1+ulu* 'ri P. 1elius 5a<i*us la -a+'7a, re+reDin3 a(e&ra3a aris3'7ra9ie +r'&in7ial. 1#a(ar, s'7ie3a3ea +r'&in7ial (in >a7ia es3e s3ru73ura3 (u+ *'(el r'*an, 6ns (in a7eas3 s'7ie3a3e li+ses7 Q&Sr=uriR 7'*+ara2ile 7a a&ere #i in=luen9 7u n'2ili*ea sena3'rial sau e7&es3r a I*+eriului 4'*an1339H a3are =en'*en se e<+li7 +rin 7'n(i9iile (e (eD&'l3are ale Pr'&in7iei #i es3e 7'*un 3u3ur'r s'7ie39il'r +r'&in7ial-r'*ane (e +e limes-ul eur'+ean1348. 4eDu*Sn(, +r'7esul (e ri(i7are s'7ial a n'3a2ilil'r (in >a7ia 7un'a#3e ' 7a(en9 a77elera3 6n +ri*ele (e7enii ale se7'lului III +. C@r. #i el 3re2uie +us 6n le%3ur 7u *u3a9iile +e3re7u3e 6n anii lui :e+3i*ius :e&erus #i Cara7alla 1341H ('7u*en3a9ia e+i%ra=i7 (e*'ns3reaD an3renarea >a7iei 6n a7es3 +r'7es %eneral (e res3ru73urare s'7ial 6n 2ene=i7iul 'r(inului e7&es3ru #i al eli3el'r ur2ane1342.
OXV-OXT% #..1 ,% Al)*l"B: RC'i$&>e So9ial/e$&>i&>teO: +ies?a"en: OPWV: p% OXP% #..4 CIL III: OMML \ IDR: III^R: TO% #..7 L% ;alla: EPuite$ Ro'ani Da&iae: 3n A&taDe1% OH: OPTT: p% RW] !i$o 1))1: p% HXR% #..< !i$o 1))1: p% HXH: nota LW% #..$ A%4evan 1))@7 p% XHO% #.%,% Al)*l"B: op# &it#: p%PH% #.%# A%4evan 1))@: p% XHH% #.%+ ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OHH: OVM sq] +% DcC: La %iEo%'a 4ei /%uppi 4i%i/enti: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% HTL-VOW] L3o%4%e LPue$t%e# 5i$toi%e 43une a%i$to&%atie NActes "u colloque international organis par S% &emougin: 7% &evi6ver et M%-Th% .aepsaet-Charlier: ;ru9elles-

+..

>e7uri'na3ul #i i*+li7i3- 3'a3e =un79iile *uni7i+ale (in 'ra#ele r'*ane sun3 6n *Sinile unei aris3'7ra9ii Ql'7aleR a 7rei s'r%in3e, 7el +u9in +ar9ial, 3re2uie s-' &e(e* 6n +ri*ii 7'l'ni#3i 7e39eni r'*ani s3a2ili9i 6n a7ele l'7ali39i. )'3 (in3re cives .omani se re7ru3au #i =run3a#ii 7'*uni39il'r neur2ane prae)ecti pagi: magistri pagi: curiales teritorii. >i=eren9ele (e s3are *a3erial erau 7'nsi(era2ile 7@iar #i 6n sSnul eli3el'r s'7iale. 5e*2rii 'r(inului sena3'rial (e9ineau 6n *'( '2li%a3'riu un +a3ri*'niu e&alua3 '=i7ial la 1 888 888 (e ses3er9i (2"8 888 (enari), 7a&alerii unul (e 488 888 (e ses3er9i, iar 7ei 7are in3rau 6n or"o "ecurionum unul (e 188 888 (e ses3er9i. 1s3=el, 6n 3i*+ 7e un +r'7ura3'r +raesi(ial a&ea un salar anual (e 188 288 888 (e ses3er9i, un 7en3uri'n a&ea, su2 )raian, ' s'l( anual (e 28 888 (e ses3er9i, iar un primuspilus +ri*ea 88 888 (e ses3er9i. >in +un73 (e &e(ere e7'n'*i7, 3'9i *ili3arii (in le%iuni ar 3re2ui 7'nsi(era9i 7a =7Sn( +ar3e (in honestiores1343L un si*+lu miles (in le%iune +ri*ea 6n se7'lul II un stipen"ium (e 388 "88 (enari (s'l( *ri3 su2 Cara7alla la 67"-7"8 (e (enari, 6n 3i*+ 7e s'l(a unui 7en3uri'n ajun%e a7u* la 12 888 (enari E48 888 ses3er9i) 1344, su2'=i9erii a&eau ' s'l( #i ju*3a3e, ' s'l( (u2l sau 7@iar 3ri+l =a9 (e a7eea a s'l(a3ului, 6n &re*e 7e un '* li2er se an%aja 7a lu7r3'r 6n *inele (e aur +e 7in7i luni +en3ru un salariu (e 78 (e (enari134". $aina *ili3ar a(u7ea +res3i%iuH la =el #i 7'n(i9ia (e &e3eran1346. )'3u#i, (in +un73 (e &e(ere s'7ial-+'li3i7, 6n 7lasa su+eri'ar honestiores +'3 =i in7lu#i ('ar '=i9erii (e &re*e 7e 6n lu*ea aris3'7ra9iei *uni7i+ale (in >a7ia r'lul s'7ial al &e3eranil'r es3e nese*ni=i7a3i&1347.
Leuven: R-T octo?re OPPRQ: .oma: OPPP% #.%. B0%1ule$&u 1))@: p% LP% #.%% M%P% Spei"el: Ro'an A%'A !aA S&ale$: 3n MRS WX: OPPX: p% WT-OML% &espre stan"ar"ul economic al militarilor: a se ve"ea +% &ahlheim: Die A%'ee eine$ Jelt%ei&>U De% %C'i$&>e Sol4at un4 $ein Ve%>Bltni$ 9u Staat un4 Ge$ell$&>aEt: 3n 2lio TV: OPPX: p% OPT-XXM% #.%1 IDR I: a1Ce%D OO% #.%4 =%C% Mann: Le/iona%A Re&%uit'ent an4 Vete%an Settle'ent 4u%in/ t>e !%in&ipate : Lon"on: OPWH: pa$$i'%

+.%

; si3ua9ie 2un e7'n'*i7 #i, 6n3r-un =el, s'7ial- a&eau s7la&ii #i li2er9ii i*+eriali ()amilia Caesaris)1348. -s7u9i 6n +ala3ul i*+erial, ins3rui9i #i 3ri*i#i 6n +r'&in7ii +en3ru a lu7ra 6n ser&i7iile =inan7iare, a(*inis3ra3i&e 'ri &a*ale1349, a7e#3ia 2ene=i7iaD (e s3a3u3ul l'r s+e7ial 6n s'7ie3a3eH ei a+ar9in (e )amilia Caesaris, 7are 7'ns3i3uie a+r'a+e un al3 or"o% 5i7i =un79i'nari #i a(*inis3ra3'ri, res+e73a9i #i 3e*u9i (e humiliores] s7la&ii #i li2er9ii i*+eriali erau u3iliDa9i 6n3r-' serie (e 2ir'uri ale +r'7ura3'ril'r i*+eriali (+raesi(iali, =inan7iari, ai +'r3'riului, ai *inel'r (e aur) un(e 6n(e+lineau =un79ii (i&erseL a? instrumentis13"8, a? instrumentis ta?ularii13"1, arcarius13"2, contrascriptor13"3: "ispensator13"4, li?rarius13"", a"iutor ta?ularii13"6, nummularius13"7, scri?a ta?ularii13"8, ta?ularius13"9, vicesimarius1368 e37. Servi villici 7'n(u7eau une'ri 2ir'urile &a*ale1361, 7''r('nSn( a73i&i3a3ea al3'r s7la&i=un79i'nari1362. Un3re s7la&ii +ar3i7ulari, actores #i servi villici 7'ns3i3uiau, (e ase*enea, un %ru+ +ri&ile%ia3. Ai erau in3en(en9i-a(*inis3ra3'ri ai
#.%7

.% Ar"evan: Vete%ani .i 4e&u%ioni 'uni&ipali Da&ia %o'an0 : 3n Sa%/etia XM: OPWT: p% OOT-OXL] !i$o 1))1: p% HOP sq% #.%< ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOH sq: OXV] !i$o 1))1: p% HXT% _n general: "espre =a*ilia Caesaris: a se ve"ea ,% ;oulvert: E$&lave$ et aEE%an&>i$ i'pL%iauD $ou$ le 5aut8E'pi%e %o'ain# R{le politiPue et a4'ini$t%atiE: Napoli: OPTM] P%.%C% +eaver: Fa'ilia Cae$a%i$# A So&ial Stu4A oE t>e E'pe%o%3$ F%ee4'en an4 Slave$: Cam?ri"ge: OPTX% #.%$ ,% ;oulvert: Do'e$tiPue et Eon&tionnai%e $ou$ le 5aut8E'pi%e %o'ain# La &on4ition 4e l3aEE%an&>i et 4e l3e$&lave 4u p%i&e: Paris: OPTV: p% OLO-OTV% #.1AV OPMH: RT NPotaissaQ% #.1# IDR: III^H: HLV NAmpelumQ% #.1+ IDR: III^X: OWP NSarmi<egetusaQ% #.1. IDR: III^O: HR N&iernaQ% #.1% IDR III^X: HMT NSarmi<egetusaQ] IDR: III^H: XPX NAmpelumQ] IDR: III^R: W: XOX NApulumQ% #.11 IDR: III^X: OT: VRH NSarmi<egetusaQ] IDR: III^R: VM NApulumQ% #.14 IDR: III^X: OPX: XVT: HTH: HPR: HPL: VMX NSarmi<egetusaQ] IDR: III^H: HXH NAmpelumQ% #.17 IDR: III^X: OPL NSarmi<egetusaQ% #.1< IDR III^X: HWL NSarmi<egetusaQ% #.1$ IDR:III^X: XLX: XTT NSarmi<egetusaQ] IDR: III^H: XWW: HOV NAmpelumQ% #.4IDR: II: HHT N.omulaQ% #.4# IDR: II: OR N&ro?etaQ: OWW NSuci"avaQ] IDR: III^R: TMM NApulumQ] Gu4ea 1))-: p% XTW NPorolissumQ% #.4+ Di/# HV: V: HO] =% Carlsen: Vili&i an4 Ro'an e$tate :ana/e%$ until AD 2@4: .oma: OPPR: p% VH-RO%

+.1

=er*el'r a%ri7'le, re+reDen3an9i ai s3+Snil'r 6n anu*i3e 6*+rejurri, 7@iar 6n a=a7eri 2an7are1363. >a3'ri3 2'%9iei #i a unui 'are7are r'l +u2li7 +e 7are-l (e9in, 3re2uie s-i 7'nsi(er* +e au%us3aliE augustales ' eli3 a +ar&eni9il'r, li2er9i 6*2'%9i9i 7r'ra (a3'ri3 'ri%inii ser&ile le es3e re=uDa3 (e7uri'na3ul #i nu +'3 e<er7i3a *a%is3ra3uri sau =un79ii +re'9e#3i '=i7iale- 7a a+ar9inSn( s3ra3uril'r su+eri'are ale s'7ie39ii1364. ID&'arele e+i%ra=i7e ne 6n=9i#eaD a#a(ar ' s'7ie3a3e +r'&in7ial (ina*i7 6n 7are s3ra3i=i7area s'7ial es3e (es3ul (e +r'nun9a3, (ar nu ='ar3e +'lariDa3 136". 1&erile aris3'7ra9iei *uni7i+ale nu a3in% 7'3e s3ri&i3'are1366 #i, 6n 7'nse7in9 +r'*'&area s'7ial a n'3a2ilil'r 6n 'r(inul e7&es3ru #i 6n 7el sena3'rial r*Sne, 7u* s-a &Du3, la (i*ensiuni *'(es3e1367. Un3re e#al'anele su+eri'are ale s'7ie39ii r'*ane +r'&in7iale (honestiores) #i *ul9i*ea 7el'r 7are al73uies7 3rea+3a in=eri'ar a s'7ie39ii (humiliores) se in3er+un (i=eri3e 7a3e%'rii (e 'a*eni li2eri (7e39eni #i +ere%rini)L &e3erani, ne%us3'ri, aren(a#i, 7*3ari (argentarii) 3'9i +'ses'ri (e ='n(uri 2ne#3i. 17eas3 7a3e%'rie in3er*e(iar es3e *ai 2ine sur+rins e+i%ra=i7 6n D'na auri=er (in 1+useni un(e a7eas3 7las (e *ijl'7 =inan9eaD *ineri3ul #i +r'=i3 (e +e ur*a lui1368. Ca3e%'ria humiliores, +e 7S3 (e lar% &a =i ='s3 6n reali3a3e (*i7i +r'(u73'ri a%ri7'li, *i7i *eseria#i, ne%us3'ri, a+ara3ul in=eri'r al 7'nsiliil'r *uni7i+ale, 7e39enii sra7i #i +ere%rinii 3ru(i3'ri 6n *ine locatores, s7la&ii e37.), +e a3S3 (e +u9in 7'n7lu(en3 e relie=a3 (e 3e<3ele e+i%ra=i7e. 1rare'ri a=l* '7u+a9ia 7'n7re3,
#.4. #.4%

IDR: I: a1Ce%D OV NAl?urnus maiorQ% ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOX sq% #.41 Pentru o imagine "e ansam?lu asupra situaiei "in Imperiu 3n secolul II: c)% D% Lo Cascio: 3n D% ,a??a et alii: Int%o4u9ione alla Sto%ia 4i Ro'a: Milano: OPPP: p% HHP sq NLimpero romano e la "inamica "ellintegra<ioneQ% #.44 I% Piso: L3a%i$to&%atie 'uni&ipale 4e Da&ie et la /%an4e p%op%iLtL Eon&iF%e : 3n Du latiEun4iu' au latiEon4o# <n >L%ita/e 4e Ro'e7 un &%Lation 'L4iLvale ou 'o4e%ne ;: ;or"eau9: OPPR: p% VHTVVH% #.47 !i$o 1))1: p% HXR% #.4< Joll'ann 1))-: p% OWW%

+.4

(i=eren9ierile (e s3are *a3erial 6n *ul9i*ea 7el'r (in humiliores sun3, +ra73i7, i*+'si2il (e +re7iDa3. CS3e&a ins7ri+9ii *en9i'neaD li2er9i #i s7la&i ai +ar3i7ularil'r (servi privati)1369. :3+Snii l'r sau +a3r'nii- erau =ie 7e39eni, =ie +ere%rini. Cun's7u9i (in (e(i7a9ii &'3i&e #i (in *'nu*en3e =unerare, a7e#3i s7la&i ( )amilia ur?ana) nu =a7 +ar3e ni7i ei (in 7a3e%'ria 7ea *ai '+ri*a3 a s7la&il'r (e +e e<+l'a3rile a%ri7'le, (in 7ariere 'ri (in *arile a3eliere (o))icinae). :7la&ii 7asni7i (vernae) a&eau (re+3ul s '29in un peculium1378. 1l3e ins7ri+9ii *en9i'neaD servi pu?liciA s7la&i ai un'r 3e*+le1371 #i s7la&i ai 'ra#el'r1372. Pr'2a2il 7 6n >a7ia r'*an s7la&ii ( servi privati #i servi pu?lici) n-au re+reDen3a3 *ai *ul3 (e 18| (in +'+ula9ia Pr'&in7iei1373, +re9urile rela3i& ri(i7a3e ale s7la&il'r &ariin( 6n3re 288 #i 688 (e (enari1374, 7un's7u3e (in 32li9ele 7era3e (e la 1l2urnus 5ai'r =iin( ' ('&a( 6n a7es3 sens. >e al3=el, 6n3r-' e+'7 7Sn( *un7a s7la&il'r a (e&eni3 7's3isi3'are #i ris7an3 +re9ul (e 7u*+rare #i 7@el3uielile (e 6n3re9inere 7res7user 7'nsi(era2il, iar (a7 s7la&ul (e&enea ina+3 +en3ru *un7 sau (e7e(a, a7es3e in&es3i9ii 6nse*nau ' +ier(ere- ='l'sirea ='r9ei (e *un7 li2ere-salaria3e (e&enise +re+'n(eren3 #i 6n aurriile (a7i7e (in 5un9ii 1+useni137". Ins7ri+9iile 7are +reDin3 s3+Sni #i s7la&i, 'ri +a3r'ni #i li2er9i, in(i7 *ai 7urSn( le%3uri (e 3i+ Q+a3riar@alR 6n3re a7e#3ia ((e +il(, 7Sn( li2er3ul 6nal9 *'nu*en3ul =unerar +a3r'nului #i in&ers, s3+Snul ri(i7 *'nu*en3ul =unerar +en3ru s7la& #i
#.4$

C)% 3n general &% Tu"or: I$to%ia $&lava(ului n Da&ia %o'an0 : ;ucure#ti: OPRT Ncu un su++le*en3u* e+i%ra+@i7u* cuprin<>n" ORX "e inscripiiQ% #.7+% von !9Cull: 3n RE '''II: O NOPHTQ: col% OH-OL: s%v% pe&uliu'%% #.7# CIL III: OMTP NApulumQ] IDR III^H: HLR NAmpelumQ% #.7+ IDR III^X: XOW NSarmi<egetusaQ% #.7. B0%1ule$&u 1))@: p% LP% #.7% IDR I: a1Ce%D L [ WA un copil (+uer) cost2 LMM "e "enari: o )emeie (*ulier) VMX "enari: iar o )eti2 (+uella) XMR "enari% #.71 Joll'ann 1))-: p% WH-WW%

+.7

li2er31376) (e7S3 3ul2urri #i ne*ul9u*iri s'7iale. Cire#3e 7 s3ri 7'n=li73uale &'r =i e<is3a3 6n s'7ie3a3ea +r'&in7ial (in >a7ia, al73ui3 (in 7lase #i %ru+uri s'7iale 7u in3erese (i&erse, 6ns iD&'arele nu ne =a7 7un's7u3e e&en3uale 7'n=li73e s'7iale *aj're. T >'7u*en3a9ia e+i%ra=i7 +une 6n lu*in, a#a 7u* s-a &Du3, ' s'7ie3a3e +r'&in7ial r'*an (ina*i7, 7u ' s3ra3i=i7are (es3ul (e +r'nun9a3, (ar nu e<3re* (e +'lariDa3. >e ase*enea, ins7ri+9iile e&i(en9iaD *'2ili3a3ea s'7ial 7are a3es3 e<is3en9a 6n >a7ia a unei s'7ie39i +r'&in7iale nean7@il'Da3e, rela3i& (es7@ise 1377. Un lu*ina ('7u*en3a9iei a73uale, s'7ie3a3ea r'*an +r'&in7ial (in >a7ia ase*enea al3'r s'7ie39i +r'&in7iale (e +e ar3era ren'-(anu2ian ne a+are 7a ' s'7ie3a3e "eschis2 #i cosmopolit2 6n 7are 7ri3eriul 7u 7are se '+era era gra"ul "e civili<aie. )'a3e a7es3ea 7'n=ir* (eD&'l3area 6n=l'ri3'are a 7i&iliDa9iei (e 3i+ r'*an 6n >a7ia #i s3ru73urarea +r'=un( a s'7ie39ii +r'&in7iale (u+ *'(el r'*an1378. Capitolul 5

VIApA SOCIALX R" DACIA RO:A"X


5#1 Elitele u%1ane
;ra#ele >a7iei r'*ane +'lariDeaD &ia9a 7i&i7 a Pr'&in7iei. :3ru73urile #i 7a(rul ins3i3u9i'nal al +ar3i7i+rii la &ia9a s'7ial sun3 7un's7u3e *ai ales 6n *e(iul ur2an un(e iD&'arele e+i%ra=i7e 6n=9i#eaD ' 6n=l'ri3'are &ia9 *uni7i+al s3ru73ura3 (u+ *'(el r'*an1379. A&'lu9ia *uni7i+aliDrii (e 3i+ r'*an a Pr'&in7iei
#.74 #.77

CIL III: PMT: POT] c)% M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% LH% A%4evan 1))@: p% XOW-XHP% #.7< !i$o 1))1] M% ;2r?ulescu: St%u&tu%i $o&iale: 3n I$tRo'nilo% II: p% XMR-XOW% #.7$ K e9celent2 sinte<2A A%4evan 1))@: lucrare "e re)erin2 care conectea<2 istoriogra)ia &aciei romane la e9igenele stan"ar"ului european 3ntr-un "omeniu at>t "e "i)icil precum cel al vieii municipale%

+.<

ilus3reaD a3S3 (ise*inarea 6n +r'=unDi*e a *'(ului (e &ia9 r'*an, 7S3 #i +r'%resul r'*aniDrii juri(i7e. Cu* a* *ai a&u3 +rilejul s re*ar7*, =ie7are 'ra# +r'&in7ial 7'ns3i3uia un *i7 s3a3 (res pu?lica) 7e (is+unea (e ins3i3u9ii #i 3eri3'riu +r'+riu. Fra(ul (e au3'n'*ie al =ie7rui 'ra# era (i=eri3, el =iin( s3a2ili3 (e au3'ri39ile r'*ane. 1#a 7u* a* *en9i'na3 (eja, ins3i3u9iile *uni7i+ale (a7'-r'*ane 7'res+un( 3i+ului %eneral (e 'r%aniDare a 'ra#el'r r'*ane (in e+'7a Prin7i+a3ului, 3rs3urile a3i+i7e =iin( +u9ine #i nese*ni=i7a3i&e 1388. Un e+'7a Prin7i+a3ului, 7'n(u7erea 7'*uni39il'r ur2ane au3'n'*e (in s'7ie3a3ea r'*an se a=la su2 7'n3r'lul aris3'7ra9iei *uni7+ale n'3a2ilii. 4e%i*ul *uni7i+al al e+'7ii I*+eriului 3i*+uriu a ='s3 (e=ini3, s'7ial #i +'li3i7, 7a un Qre%i* al n'3a2ilil'rR1381. >e7uri'na3ul #i i*+li7i3- 3'a3e =un79iile *uni7i+ale 6n 'ra#ele r'*ane (in >a7ia se a=l 6n *Sinile a7es3ei aris3'7ra9ii Ql'7aleR a 7rei s'r%in3e, 7el +u9in +ar9ial, 3re2uie s-' &e(e* 6n +ri*ii 7'l'ni#3i cives .omani a#eDa9i 6n a7ele l'7ali39i. 17eas3 aris3'7ra9ie l'7al es3e al73ui3 (in =a*iliile 7ele *ai a&u3e (Q2ur%@eDiaR), 7are 7'ns3i3uie ' +3ur 2'%a3 =a9 (e 7'*uni3a3e 6n ansa*2lu. Uns, 6n s'7ie3a3ea r'*an al3uri (e 2'%9ie- 7'n3eaD #i +r'&enien9a. 1nu*i3e '7u+a9ii erau 7'nsi(era3e in=a*an3e, iar 7ei 7are le +ra73i7, 'ri7S3 (e 2'%a9i ar =i, se &( e<7lu#i (in eli3a s'7ial1382. C'*er9ul, ='ar3e +r'=i3a2il, nu =a7e +ar3e (in3re a7es3ea, (ar el es3e &Du3 7a un *ijl'7 3e*+'rar (e 6*2'%9ire 1383 #i, 6n 'ri7e 7aD, 7el 6ns3ri3 #i +3runs 6n eli3a s'7ial 3re2uia s in&es3eas7 6n +lasa*en3e 'n'ra2ile, 6n +ri*ul rSn( 6n +r'+rie39i =un7iare 1384. Cei
#.<#.<#

C)% su+ra: c H%H%O% In$titu=iile politi&e ale o%a.elo% %o'ane% ,% Al)*l"B: RC'i$&>e So9ial/e$&>i&>teO: +ies?a"en: OPWV: p% PR sq] /% =acques: La p%ivilF/e 4e li1e%tL# !olitiPue i'pL%iale et autono'ie 'uni&ipale 4an$ le$ &itL$ 4e l3O&&i4ent %o'ain G1-18 244H: .oma: OPWV: p% WMX sq% #.<+ /% =acques: op# &it#: p% LMM-LMX% #.<. &espre participarea elitelor la activit2i comerciale: a se ve"ea =%7%&Arms: Co''e%&e an4 $o&ial $tan4in/ in an&ient Ro'e: Cam?ri"ge Ma%: OPWO% #.<% /% =acques: op# &it#: p% HRX-HRW: RMO-RMH] ,% Al)*l"B: op# &it#: p% WW: PR%

+.$

7are &'r s +3run( 6n eli3a n'3a2ilil'r l'7ali #i s e<er7i3e =un79ii +u2li7e (honores) 3re2uie s (e9in +r'+rie39i =un7iare 6n 3eri3'riul 'ra#ului, s ai2 ' 7as 6n 'ra# #i s reDi(eDe *7ar 3e*+'rar a7'l'138". A&i(en3, a&erea 3re2uie 7'*+le3a3 7u un s3a3u3 juri(i7 7'res+unD3'rL +'se(area 7e39eniei r'*ane. >in a7es3 *'3i&, +ere%rinii 'ri7S3 (e 2'%a9i ar =i- nu +'3 a77e(e la *a%is3ra3uri #i 'n'ruri +u2li7e, iar li2er9ii 7e39eni (e *Sna a ('ua, *a7ula9i (e 'ri%inea l'r ser&il- nu +'3 +3run(e 6n eli3a l'7al 1386. Un s=Sr#i3, +e lSn% 2'%9ie #i 7e39enie r'*an es3e ne&'ie #i (e ' 'n'ra2ili3a3e (e+lin. 1s3=el, 7el'r &in'&a9i (e (eli73e sau 7el'r 7are au +ra73i7a3 '7u+a9ii in=a*an3e le era in3erDis a77esul 6n eli3a n'3a2ilil'r 1387. Ceea 7e (e=ine#3e eli3a s'7ial #i +'li3i7 a unei 7'*uni39i r'*ane 7u au3'a(*inis3rare es3e asu*area (e =un79ii +u2li7e (honores). 1(*inis3ra9ia l'7al se 2aDeaD +e *a%is3ra9i ale#i anual #i nere3ri2ui9iH ei 3re2uie s-#i +un ener%ia #i a&erea 7el +u9in 3e*+'rar- 6n ser&i7iul 7'*uni39ii 1388. Un *en3ali3a3ea r'*an, rs+un(erea #i +u3erea 6n 7a(rul 7'*uni39ii sun3 7'rela3e (ire73 7u ' s3are *a3erial su+eri'ar #i 7u un s3a3u3 s'7i'-*'ral a(e7&a3. 1s3=el, i"onei et locupletes (Q7ei 2'%a9i #i 'n'ra2iliR) 6#i asu* a3S3 +'&ara a(*inis3ra9iei +u2li7e 7S3 #i 'n'ra2ili3a3ea su+eri'ar +e 7are e<er7i3area ei ' a3ra%e. Prin ur*are, (e9inerea (e *a%is3ra3uri #i (e*ni39i +u2li7e es3e se*nul &iDi2il al a+ar3enen9ei la eli3a s'7ial a n'3a2ilil'r l'7ali1389. Cu* s-a 7'ns3a3, e<is3a ' ('rin9 real (e a=ir*are a *e*2ril'r eli3ei, *a%is3ra3urile =iin( 7u3a3e #i ('ri3e 1398H 7an(i(a9ii =a7 sa7ri=i7ii +en3ru a le '29ineL se +l3e#3e ' summa honoraria, au l'7
#.<1 #.<4

/% =acques: op# &it#: p% LVW sq% &oar )iii lor pot spera acest lucru: c)% ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOH: OXL sq% #.<7 I1i4e': p% PT: OXP% #.<< &einerea unei )uncii pu?lice (@'n'res): este toto"at2 o sarcin2 ce reclam2 sacri)icii (*unera), c)% /% =acques: op# &it#: p% HHM-HHR: HRX-HRT% #.<$ I1i4e': p% RTO% #.$I4e'7 Volonta%iat et &o'pLtition 4an$ le$ &a%%iF%e$ 'uni&ipale$ 4u%ant le 5aut8E'pi%e: 3n 2te'a L: OPWO: p% XLO-XTM%

+%-

pollicitationes #i ampliationes1391. >e9inerea (e honores era un se*n (e real #i ('ri3 +r'*'&are s'7ial1392. Un rSn(urile aris3'7ra9iei *uni7i+ale nu in3r au3'*a3 3'9i 7ei 7u ' si3ua9ie *a3erial #i juri(i7 su+eri'ar, honestiores. 1ris3'7ra9ia *uni7i+al 7'ns3i3uie ' s=er *ai res3rSns a a7es3'ra, #i anu*e 7ei 7are al3uri (e 2'%9ie #i 'n'ra2ili3a3e +'3 #i ('res7 s-#i asu*e un r'l s'7ial-+'li3i7 6n 7'*uni3a3e1393. 1#a 7u* s-a &Du3, 3er*enul (e or"o "ecurionum are ('u a77e+9iuni (s'7ial #i ins3i3u9i'nal)L a) un or"in social a+ar9inSn( 7a3e%'riei su+eri'are (e honestiores] 2) ' instituie politic2 (sena3ul l'7alE7'nsiliul *un7i+al) e7@i&alen3 7u sena3ul r'*an, (e7i un 'r%an 6n +rin7i+iu 7'nsul3a3i&, 7are e*i3e "ecreta "ecurionum la ini9ia3i&a *a%is3ra9il'r. 1se*enea sena3ului (in 4'*a, or"o "ecurionum %ru+eaD +e ='#3ii *a%is3ra9i l'7ali, (ar #i +e al9i *e*2ri ai aris3'7ra9iei *uni7i+aleH 7ali3a3ea (e *e*2ru se +'a3e +ier(e +rin sr7ire 'ri in=a*ie, lu7ru 7e se realiDeaD '=i7ial +rin e<7lu(erea (in al?um "ecurionum. Un se7'lele I-III +. C@r., s=erele s'7ial #i ins3i3u9i'nal ale n'9iunii (e or"o "ecurionum 3in( s se 7'n=un(e1394. 5e*2rii sena3ului *uni7i+al 6*+reun 7u =a*iliile l'r 7'ns3i3uie eli3a s'7ie39ii l'7ale (n'3a2ilii). >e7uri'na3ul *uni7i+al es3e ' 7ali3a3e s'7ial la 7are a77e( *ai u#'r *e*2rii =a*iliil'r (e &aD (eja 7'nsa7ra3e 6n a7eas3 i+'s3aD, (ar a77esul al3'ra (homines novi) nu es3e 2l'7a3, or"o "ecurionum ne=iin(, 6n e+'7a Prin7i+a3ului, un 7lu2 e<7lusi&is3 #i ere(i3ar 139". >a3'ri3 =a+3ului 7 or"o "ecurionum a&ea (e re%ul 7a* 188 (e *e*2ri, 6nsea*n 7 nu 3'9i *e*2rii aris3'7ra9iei l'7ale a&eau a77es 6n or"o 6n sens ins3i3u9i'nal, 6ns =ie7are =a*ilie (e n'3a2ili +u3ea =i re+reDen3a3 *7ar +rin 7el *ai +r'e*inen3 *e*2ru al ei1396.

#.$# #.$+

,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOX% /% =acques: La p%ivilF/e 4e li1e%tL: .oma: OPWV: p% LLM% #.$. I1i4e': p% HXV-HXP% #.$% I1i4e': p% TOL-TOP: TXH-TXW: TLM-TLR% #.$1 ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OMP: OXT] /% =acques: op# &it#: p% RWP-RPR: LXX-LXR% #.$4 /% =acques: op# &it#: p% LOX sq%

+%#

-s7u3e (in 7'l'niDare, 'ra#ele >a7iei r'*ane au in7lus (e la 6n7e+u3 6n3re (e7uri'nii l'r n'3a2ili (e +ri* %enera9ie (in =a*ilii (e &e7@i 7e39eni, i3ali7i 'ri (in +r'&in7ii 2ine r'*aniDa3e 1397. Vn anu*i3 in3er&al se '2ser&, 6n *aj'ri3a3ea 7aDuril'r, +en3ru n'ii 7e39eni (+ur33'ri (e %en3ili7ii i*+eriale (in se7'lul II)H ei a+ar 6n or"o "ecurionum (e '2i7ei, a2ia (u+ ' %enera9ie sau ('u (e la ('2Sn(irea 7e39eniei, 7eea 7e 6nsea*n 7 +r'7esul s'7ial (e 6*2'%9ire #i as7ensiune 3re+3a3 a un'r homines novi, ne7esi3a 3i*+. ; al3 7ara73eris3i7 %eneral a aris3'7ra9iil'r *uni7i+ale (in >a7ia es3e r'lul re(us al &e3eranil'r 6n 7'ns3i3uirea #i e&'lu9ia l'r 1398. -u*ai la :ar*iDe%e3usa #i nu*ai 6n(a3 (u+ 6n3e*eiere r'lul l'r +are s =i ='s3 7e&a *ai i*+'r3an3 1399. >e ase*enea, a+'r3ul au3'@3'nil'r (a7i a+are +re3u3in(eni 7a ne%lija2ilL -a+'7a es3e sin%urul 'ra# un(e ' +reDen9 (a7i7 a ='s3 sesiDa3 6n eli3a l'7al1488. )'a3e a7es3e (a3e e&i(en9iaD r'lul esen9ial al 7'l'niDrii 7i&ile 6n 7rearea 'ra#el'r (in >a7ia r'*an 1481 #i 6n 7'ns3i3uirea aris3'7ra9iil'r *uni7i+ale1482. Mo?ilitatea es3e *sura &i&a7i39ii sis3e*ului s'7ial. Un >a7ia, s-a +u3u3 '2ser&a, 7 eli3a *uni7i+al n-a 7'ns3i3ui3 ' 7as3 6n7@is. 1 e<is3a3 ' +er*ea2ili3a3e a eli3el'r, 7are a +er*is a77esul un'r homines noviH +reDen9a l'r 6n rSn(urile n'3a2ili39il'r l'7ale are ' +'n(ere a+re7ia2il a2ia s+re *ijl'7ul se7'lului III +. C@r. 1483. :e*ni=i7a3i& es3e r'lul rela3i& re(us al &e3eranil'r #i quasi-a2sen9a au3'@3'nil'r (a7i (in a7es3e s3ru73uri1484. Ca +re3u3in(eni 6n I*+eriu, aris3'7ra9ia l'7al se s3r(uie#3e s e<er7i3e *a%is3ra3uri #i s '7u+e un l'7 6n or"o "ecurionum, a(i7 s-#i *ani=es3e +lenar su+eri'ri3a3ea +e +lan l'7al. :is3e*ul se 2aDeaD +e ' 3rs3ur (e 7'*+'r3a*en3 7'le73i& a n'3a2ilil'rL
#.$7 #.$<

A"ela PaCi: 3n SCIVA HP: OPWW: V: p% HRT-HRP] !i$o 1))1: p% HXO-HXH% .% Ar"evan: Vete%ani .i 4e&u%ioni 'uni&ipali n Da&ia %o'an0: 3n Sa%/etia XM: OPWT: p% OOT-OXL% #.$$ !i$o 1))1: p% HXR sq% #%-C%C% Petolescu: 3n >%a&o8Da&i&a OH: OPPX: O-X: p% OXX sq] !a+i 1))@: p% HOW-HXO% #%-# .% Ar"evan: op# &it#: p% OXV-OXL% #%-+ A%4evan 1))@: p% XXM-XXO% #%-. A%4evan 1))@: p% OPR% #%-% A%4evan 1))@: p% XXM%

+%+

3'3ala l'r (is+'ni2ili3a3e +en3ru 3re2urile +u2li7e 148". Un3rea%a 3a2el (e &al'ri a a7es3ei eli3e s'7iale 7ul3i& #i re7'*+enseaD ' ase*enea (is+'ni2ili3a3e. Cun79iile +u2li7e a(u7 aris3'7ra9il'r nu nu*ai anu*i3e a&an3aje 7'n7re3e s7u3iri (e munera sor"i"a, +'si2ili39i (e a in=luen9a a(*inis3ra9ia l'7al, +ar3i7i+area la anu*i3e a79iuni lu7ra3i&e e37.-, 7i *ai ales i*ense a&an3aje (e +res3i%iu #i r'l s'7ial 6n 7a(rul 7'*uni39ii, =a+3 esen9ial +en3ru *en3ali3a3ea e+'7ii 1486. 5ai *ul3, a+ar3enen9a la 7a3e%'ria n'3a2ilil'r (es7@i(e +ers+e73i&e (e +r'*'&are s'7ial 6n 'r(inele su+eri'are 7el e7&es3ru 'ri 7@iar 7el sena3'rial1487. 17eas3 a=ir*are a r'lului s'7ial +ree*inen3 are ne&'ie (e 7'nsi*9*Sn3ul #i a+'r3ul +3uril'r in=eri'are (ple?s ur?ana). Pen3ru a le '29ine, aris3'7ra9ii 6#i +un ' +ar3e (in a&ere 6n ser&i7iul 7'*uni39iiL ei 3re2uie s +l3eas7 summa honoraria +en3ru 'ri7e honor, s =a7 pollicitationes #i ampliationes1488. ?e%ea &e%@eaD la res+e73area +r'*isiunil'r =7u3e +en3ru ('2Sn(irea 'n'ruril'r +u2li7e1489. )rs3ura esen9ial (e 7'*+'r3a*en3 s'7ial al n'3a2ilil'r r*Sne evergetismul1418 . 17es3 ne'l'%is* al is3'ri7il'r 7'n3e*+'rani1411 (e=ine#3e ansa*2lul (e 2ine=a7eri 7's3isi3'are +e 7are un aris3'7ra3 le '=erea 7'n7e39enil'r si 1412. Un 1n3i7@i3a3ea r'*an e<is3au *ul3e =eluri (e e&er%esiiL 7'ns3ru79ii +u2li7e,
#%-1 #%-4

,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOX] /% =acques: op# &it#: p% TOP-TXX% ,% Al)*l"B: op# &it#: p% PT% #%-7 I1i4e': p% OMW: OXT-OXP% #%-< I1i4e': p% OOX% #%-$ /% =acques: op &it#: p% LPP-TMR% #%#&espre rolul evergetismului: a se ve"ea P% 1eBne: Le !ain et le Ci%Pue# So&iolo/ie >i$to%iPue 43un p>Lno'Fne politiPue: D"% "u Seuil: Paris: OPTL: pa$$i'] ,% Al)*l"B: Eve%/eti$'u$ in 4en StB4ten 4e$ I'pe%iu' Ro'anu': 3n !%e8A&te$# 6IV Con/%e$o Inte%na&ional 4e A%Pueolo/ia Cla$i&a: I: Tarragona: OPPH: p% P-OH% #%## Cu privire la accepiunea antic2 a termenuluiA Chr% 7a?icht: 3n 6e Con/%F$ int%enational 43Lpi/%ap>ie /%e&Pue et latine# Rappo%t$ p%Lli'inai%e$: Paris-N3mes: OPPX: p% VR sq] /% =acques: =% Schei": Ro'e et l3inte/%ation 4e l3E'pi%e G44 av# M#8C# N 2-? ap# M#8C#H7 I# Le$ $t%u&tu%e$ 4e l3E'pi%e %o'ain : Paris: OPPM: p% HXV% #%#+ ,% Al)*l"B: RC'i$&>e So9ial/e$&>i&>teO: +ies?a"en: OPWV: p% OOO sq%

+%.

'r%aniDare #i =inan9are (e s+e73a7'le, 7'n3ri2u9ii +en3ru annona, (is3ri2uiri %ra3ui3e (e ali*en3e, 2an7@e3e +u2li7e e37. Un 3'a3e 'ra#ele I*+eriului *aj'ri3a3ea e(i=i7iil'r +u2li7e au ='s3 6nl9a3e +e 2anii l'r (e 73re n'3a2ili39ile l'7ale 1413. 17es3ea su+'r3aser (e ase*enea (in a&erile l'r s+e73a7'lele #i 2an7@e3ele +u2li7e (e 7are se 2u7uraser 7'n7e39enii l'r, 77i 7ine (e9inea ' (e*ni3a3e *uni7i+al 3re2uia s +l3eas7. >in a7eas3 3en(in9 s+re lar%@e9e 's3en3a3i& 'ra#ele au =7u3 7u 3i*+ul ' 6n(a3'rire +u2li7 a 7el'r a&u9i. 17eas3 )ormul2 "e mecenat a nota?ilit2ilor locale a ='s3 (enu*i3 (e is3'ri'%ra=ia 7'n3e*+'ran evergetism. A&er%e3is*ul se e<+li7 +rin3r-un s+iri3 n'2iliar, +rin 'r%'liul (e 7as3 al 7lasei aris3'7ra3i7e. Un *'( e<7e+9i'nal, +rin3re e&er%e9ii (in >a7ia se nu*r *e*2ri ai 'r(inului sena3'rial. >e ase*enea, e&er%e3is*ul i*+erial es3e a3es3a3 6n Pr'&in7ie ('ar ' (a3, 6n 132 +. C@r., 7Sn( 6*+ra3ul $a(rian se 6n%rije#3e, +rin in3er*e(iul %u&erna3'rului Cn. Pa+irius 1elianus, (e 7'ns3ruirea unui a+e(u73 ( aquae 7a"rianae) la :ar*iDe%e3usa1414. A&er%e3is*ul 7'ns3i3uie un 2ar'*e3ru al =un79i'nrii s'7ie39ii 7i&ile. Un +eri'a(ele (e lini#3e 6n3Slni* s3rlu7i3e e&er%esii (7'ns3ru79ii #i a*enajri, su*e (e 2ani ('na3e 7'*uni39ii), iar 6n +eri'a(ele (e 7riD a7es3ea se (i*inueaD sau 7@iar (is+ar. Un >a7ia e&er%e3is*ul ajun%e la a+'%eu la 7u*+na (in3re se7'lele II #i III141". ?a 1+ulu*, P. 1elius Fe*ellus, vir clarissimus, 7'ns3ruie#3e 3@er*ele +u2li7e1416. >u+ rD2'aiele *ar7'**ani7e, 5. Pr'7ilius -i7e3a, "uumvir et )lamen al 7'l'niei :ar*iDe%e3usa #i =iul su, 5. Pr'7ilius 4e%ullus, "uumvir coloniae, 7'ns3ruies7 #i (e7'reaD se(iul au%us3alil'r ( ae"es Augustalium) (e la
#%#.

D"% /r<ouls: Vve%/eti$'e et &on$t%u&tion u%1aine 4an$ le$ %oi$ Gaule$ et le$ Ge%'aine$ : 3n Revue 4e "o%4 NLilleQ: tome L'1I: no% XLM: OPWV N\ :Llan/e$ oEEe%t$ oEEe%t$ W E%ne$t JillQ: p% XT-RV] 7% =ou))roB: La &on$t%u&tion pu1liPue en Italie et 4an$ l3AE%iPue %o'aine: Stras?ourg: OPWL% #%#% IDR: III^X: W% Lucia jeposu Marinescu: L3eve%/eti$'o in Da&ia: 3n Apulu' HX: OPPR: p%OWP] I% Piso: ,% ;2e#tean: De$ Ei$tulae plu'1eae W Sa%'i9e/etu$a: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% XXH-XXP% #%#1 _n &acia: evergesiile sunt atestate "e RR "e inscripii: c)% Lucia jeposu Marinescu: L3eve%/eti$'o in Da&ia: 3n Apulu' HX: OPPR: p% OWP-OPL% #%#4 CIL: III: OMML] Lucia jeposu Marinescu: op# &it#: p% OPV%

+%%

:ar*iDe%e3usa1417. Un 3i*+ul lui Cara7alla sau Ala%a2al (nu*ele es3e *ar3ela3 +e ins7ri+9ie), un e(i=i7iu nenu*i3 a ='s3 7'ns3rui3 la :ar*iDe%e3usa (in 2anii lui 5. P'*+'nius :e&erus, (e7uri'n al 7'l'niei, quaestor #i +a3r'n al 7'le%iului =a2ril'r, 6*+reun 7u 5. Vr2ius Valerianus, +a3r'n al a7eluia#i 7'le%iu 1418. 5. 1urelius C@res3us, +a3r'n al =a2ril'r (in 7'l'nia 1urelia 1+ulensis, a ('na3, la 6n7e+u3ul se7'lului III, su*a (e 6 888 (e ses3er9i (1"88 (enari) +en3ru 7'ns3ruirea =r'n3'nului se(iului a7es3ui 7'le%iu 1419. ?a :ar*iDe%e3usa, ). Varenius Pu(ens, )lamen coloniarum (:ar*iDe%e3usa #i 1+ulu*), a +l3i3, 3'3 la 6n7e+u3ul se7'lului III, su*a (e "8 888 (e ses3er9i (12 "88 (enari) 6n *e*'ria 3a3lui su +en3ru +a&area unei ju*39i (in3r-' +ia9 +u2li7 1428. Cea *ai *are su* *en9i'na3 6n ins7ri+9iile >a7iei es3e 7ea (e 88 888 (e ses3er9i (28 888 (enari), ('na3 (e y. 1urelius )er3ius 7u '7aDia ale%erii sale 7a )lamen (142 +. C@r.), +en3ru annona 'ra#ului :ar*iDe%e3usa1421. Ins7ri+9iile *en9i'neaD #i e&er%esii (e al3 na3ur. 1s3=el, la 1+ulu*, ?u7ia Iulia, (re+3 re7un'#3in9 +en3ru *'nu*en3ul 7u 7are a ='s3 'n'ra3 s'9ul ei C. Cer&'nius :a2inus, quaestor coloniae Apulensis: patronus collegi )a?rum ('neaD +le2ei uleiul ne7esar +en3ru 6*2ierea 6n 3@er*ele +u2li7e per omnes ?alneas populo pu?lice oleum posuit1422. >u+ e+'7a :e&eril'r *ani=es3rile e&er%e3i7e (is+ar. ?i+sa a3es3ril'r ('7u*en3are nu +'a3e =i e7@i&ala3 7u s7@i*2area 3a2lei 3ra(i9i'nale (e &al'ri1423. Via9a *uni7i+al +are s 7'n3inue 6n &e7@ile ='r*e +e 6n3re% +ar7usul (e7eniului #ase al se7'lului III1424. C'n9inu3ul l'r se (ilueaD 3re+3a3H *ani=es3rile sun3 *ai +u9in s3rlu7i3'are #i 6n7e+ s se s7u=un(e 6n an'ni*a3.
#%#7 #%#<

IDR: III^X: X: V] Lucia jeposu Marinescu: op# &it#: p% OPM% IDR: III^X: L] Lucia jeposu Marinescu: op# &it#: p% OPO% #%#$ CIL: III: OXOX] :a&%ea 1)-): p% HXL] Lucia jeposu Marinescu: op# &it#: p% OPR% #%+IDR: III^X: OXP] :a&%ea 1)-): p% HXL] Lucia jeposu Marinescu: op# &it#: p% OPM: OPR% #%+# IDR: III^X: TX] :a&%ea 1)-): p% HXL] Lucia jeposu Marinescu: op# &it#: p% OPM: OPR% #%++ CIL: III: TWMR] Lucia jeposu Marinescu: op# &it#: p% OPR% #%+. A%4evan 1))@: p% OTM% #%+% A%4evan 1))@: p% HVW%

+%1

Per*anen9a e&er%e3is*ului (e-a lun%ul 1n3i7@i39ii r'*ane +Sn 6n e+'7a )e3rar@iei #i a >'*ina3ului ('&e(e#3e 7S3 (e i*+'r3an3 era r'lul +'+'rului (e j's, al 7'nsensului su 6n &ali(area eli3ei 6n s'7ie3a3e142". Pe (e al3 +ar3e, e&er%e3is*ul era un *ijl'7 ='l'si3 (e s3a3ul r'*an +en3ru re(is3ri2uirea &eni3ului s'7ial #i i*+li7i3 la a3enuarea 3ensiunil'r s'7iale #i la *en9inerea 1426 sis3e*ului . Ca +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an, aris3'7ra9iile *uni7i+ale (in >a7ia r'*an se s3ru73ureaD #i se *ani=es3 6n 7a(rul a7el'ra#i linii (ire73'are (e 7i&iliDa9ie #i 7'*+'r3a*en3 s'7ial 1427. -'3a2ili39ile (a7'-r'*ane 3ries7 more .omano. 13S3 'r(inul (e *ri*e al e&er%esiil'r 7un's7u3e 6n >a7ia1428 7S3 #i al3e (a3e (is+'ni2ile r'lul *aril'r =a*ilii (e n'3a2ili, *'2ili3a3ea s'7ial e37.- e&i(en9iaD e<is3en9a un'r s'7ie39i ur2ane s3ra3i=i7a3e, (ar nu e<3re* (e +'lariDa3e. 1&erile aris3'7ra9iei *uni7i+ale nu a3in% *ri*i i*+resi'na3e #i, 6n 7'nse7in9, +r'*'&area s'7ial a n'3a2ilil'r 6n 'r(inul e7&es3ru #i 6n 7el sena3'rial r*Sne la (i*ensiuni *'(es3e. )'3u#i, 6n a7es3 7'n3e<3 3re2uie su2linia3 =a+3ul 7 a3es3area (e7uri'na3ului *ul3i+lu 6n >a7ia 1429 ('&e(e#3e e<is3en9a un'r *ari +r'+rie39i =un7iare, (is7'n3inue #i a*+lasa3e +e 3eri3'riile un'r civitates (i=eri3e1438. C3re *ijl'7ul se7'lului III un #'7 s'7ial +r'=un( a (e3er*ina3 (is+ari9ia a+r'a+e 7'*+le3 a aris3'7ra9iei *uni7i+ale (in iD&'arele e+i%ra=i7e. )'7*ai a7u* 7Sn( s7a(e 2'%9ia in(i&i(ual a n'3a2ilil'r, in3er&ine au3'ri3a3ea a(*inis3ra3i& +en3ru a '=i7ia %es3urile 3ra(i9i'nale (e l'ialis* +'li3i7, a3i3u(ine s+e7i=i7 *ijl'7ului (e se7'l III1431.
#%+1 #%+4

/% =acques: op# &it#: p% TOP-TXX% /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% HXT% #%+7 A%4evan 1))@: p% XOP% #%+< Lucia jeposu Marinescu: L3Eve%/eti$'o in Da&ia: 3n Apulu' HX: OPPR: p% OWP-OPL] M% ;2r?ulescu: 3n I$tRo'nilo% II: p% XOX-XOR% #%+$ A%4evan 1))@: p% XXV-XHO% #%.I% Piso: L3 a%i$to&%atie 'uni&ipale 4e Da&ie et le /%an4e p%op%iLt| Eon&iai%e : 3n LatiEun4iu' au latiEun4o# 5L%ita/e 4e Ro'e Nune &%Lation 'L4iLvale ou 'o4e%ne: Paris: OPPR: p% VHW% #%.# A%4evan 1))@: p% OLO: HHL%

+%4

Augustales (au%us3alii)1432 7'ns3i3ui9i 6n or"o Augustalium re+reDen3au al ('ilea 'r(in +ri&ile%ia3 al s'7ie39ii (in 'ra#ele r'*ane, in=eri'r aris3'7ra9iei *uni7i+ale (ar su+eri'r l'7ui3'ril'r '2i#nui9i. >u+ 7u* 7'ns3a3a )@. 5'**sen, 6n &ia9a *uni7i+al or"o Augustalium as'7ia9ie +'li3i7'-reli%i'as +en3ru 7ins3irea 7ul3ului 4'*ei #i al 6*+ra3ului- re+reDen3a ' i*a%ine =i73i& a 'r(inului e7&es3ru1433. >in or"o Augustalium =a7 +ar3e li2er9ii 2'%a9i #i in=luen9i 7are, (a3'ri3 'ri%inii neli2ere (ser&ile), nu +'3 a+ar9ine 'r(inului (e7uri'nil'r #i nu +'3 e<er7i3a *a%is3ra3uri sau =un79ii +re'9e#3i '=i7iale. 17e#3i homines novi, 7r'ra le%ea le re=uDa (e7uri'na3ul, %seau *are sa3is=a79ie (in a =a7e +ar3e (in or"o Augustalium, 7'nsi(erSn(u-se ' s3are in3er*e(iar 6n3re "ecuriones #i ple?s ur?ana NpopulusQ. 1+ar3enen9a la or"o Augustalium re+reDin3 ' 7'*+ensa9ie 7are le +er*i3e un'r +ar&eni9i s (e9in un ran% s'7ial res+e73a3 #i un 'are7are r'l +'li3i7 1434. 1&an3ajul +en3ru s3a3 es3e 7, a(*i9Sn(ui +rin3re honestiores, 6i +u3ea +une #i +e ei la 7'n3ri2u9ie. >in +un73 (e &e(ere s'7ial au%us3alii al73uiau un or"o (7a +3ur s'7ial (is3in73 #i 'r%aniDa3)H (in +un73 (e &e(ere 'r%aniDa3'ri7 ei +ar s =i al73ui3 un collegium143", 7u arca #i 7u *a%is3ra9i +r'+rii, une'ri #i 7u un l'7al +r'+riu (ae"es). 4'lul l'r +'li3i7 7'ns3a 6n +ar3i7i+area la 7ul3ul i*+erial. Uns, 7'n3rar a+aren9el'r, augustales nu sun3 ni7i(e7u* 7ei (in3Si 7@e*a9i s &e%@eDe asu+ra 7ul3ului i*+erial, 77i +en3ru a7eas3a 6i a&e* +e +lan *uni7i+al 6n +ri*ul rSn( +e "uumviri] 7elelal3e =un79ii reli%i'ase i*+'r3an3e, #i anu*e +'n3i=i7a3ul, au%ura3ul #i =la*ina3ul, erau (e ase*enea e<er7i3a3e (e *e*2rii (e &aD ai aris3'7ra9iei *uni7i+ale, nu rare'ri (e 7a&aleri. 1#a(ar, au%us3alii 7are nu sun3 6n >a7ia, 7a #i 6n al3e +r'&in7ii (e =r'n3ier1436, (e7S3 li2er9i 2'%a9i- e<+ri* a3a#a*en3ul =a9 (e
#%.+ #%..

C)% 3n general .% &uthoB: Le$ Au/u$tale$: 3n A"RJ II: OL^X: OPTW: p% OXRV-OHMP% Th% Mommsen: RC'i$&>e$ Staat$%e&>t: III^O: Leip<ig: OWWT: p% VRX: VRR% #%.% ,% +issoUa: 3n RE II: X NOWPLQ: col% XHRO-XHRX: s%v% Au/u$tale$# #%.1 I% Piso: 3n StCl OW: OPTP: p% OVH sq% #%.4 _n aceste provincii proporia "e in%enui printre augustali este aproape nul2: c)% .% &uthoB: op# &it#: p% OXPV] ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOH%

+%7

I*+eriu nu 6n nu*ele 6n3re%ii 7'*uni39i, 7i al unei +3uri 7u ' 'are7are +'n(ere e7'n'*i7. Un =ie7are 'ra# r'*an, or"o "ecurionum a7'r(a 7ali3a3ea (e augustalis +e ' +eri'a( li*i3a3 +r'2a2il un an (e DileH 7el ales +l3ea ' summa honoraria #i 3re2uia s (ea ('&a( (e 7'*+'r3a*en3 e&er%e3i7, ase*enea *a%is3ra9il'r1437. Ca #i a7e#3ia, augustales a&eau insignia #i anu*i3e +ri&ile%ii, +re7u* #i (e'se2i3 +res3i%iu +e +lan l'7al. Cali3a3ea (e augustalis 7'nsa7ra reu#i3a s'7ial a unui *ar%inal +ar&eni31438. 1s3=el, n'ul 6*2'%9i3 ('2Sn(ea un r'l s'7ial 6n 7a(rul 7'*uni39ii ur2ane, +re7u* #i ' +ree*inen9 *ar7a3 +rin3re e%alii si. Un s7@i*2, 'ra#ul 2ene=i7ia (e +e ur*a 7'n3ri2u9iei *a3eriale a au%us3alil'r la 7@el3uielile +u2li7e. P3run(erea unui li2er3 6*2'%9i3 6n or"o Augustalium 7'ns3i3uia un a73 i*+'r3an3 (e +r'*'&are s'7ial 13are +r'*'&are +'si2il ('ar 6n 7aDul unui ='s3 s7la& (eja 6*2'%9i3 #i a73i& 6n s'7ie3a3e- re+reDen3a ' 7'n=ir*are s'7ial-ins3i3u9i'nal a unei reu#i3e e7'n'*i7e, a uni r'l *ar7an3 6n 7'*uni3a3ea l'7al 1439. >e re%ul, 6ns, 7alia3ea (e augustalis nu *ai 7'ns3i3uie ' 3rea+3 +en3ru as7ensiunea s'7ial. -u*ai =iii au%us3alil'r +'3 s+era s-#i (e+#eas7 7'n(i9ia s'7ial, (e&enin( *e*2ri ai aris3'7ra9iei *uni7i+ale1448. Vn augustalis +'a3e (e&eni ('ar *e*2ru 'n'ri=i7 al sena3ului *uni7i+al, +rin 7'n=erirea (e ornamenta "ecurionalia1441H +'si2ili3a3e a3es3a3 arare'ri 6n ins7ri+9ii, (e un(e (e(u7e* 7 a&e* (e-a =a7e 7u 7aDuri (e e<7e+9ie ((e&eneau ornati ornamentis "ecurionali?us ('ar &Sr=uri ale a7es3ei 7a3e%'rii s'7iale). :i3ua9ia au%us3alil'r =a9 (e or"o "ecurionum a ='s3 7'*+ara3 7u 7ea a 7a&aleril'r =a9 (e or"o senatorius la 4'*a. )'3u#i, or"o Augustalium a7es3 al ('ilea 'r(in +ri&ile%ia3 (in 'ra#ele r'*aner*Sne ' eli3 (e *Sna a ('ua. Cu* s-a &Du3, 'ri%inea ser&il 6i
#%.7 #%.<

.% &uthoB: op# &it#: p% OXWO] ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOX sq% .% &uthoB: op# &it#: p% OXWV-OXWL% #%.$ I1i4e': p% OXWX sq% #%%`ansele e)ective ale )iilor "e li?eri "e a "eveni nota?ili erau reale: "ar )enomenul r2m>nea e9cepional #i in"ivi"ual: c)% ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OXT-OHM] /% =acques: =% Schei": op# &it#7 p% HVO% #%%# St% ;or<sFC: 3n RE '1III O NOPHPQ: col% OOXM sq%: s%v% O%na'enta#

+%<

6*+ie(i7 +e au%us3ali s (e9in *a%is3ra3uri #i s a77ea( 6n rSn(urile n'3a2ilil'r l'7ali. >e7i, au%us3alii nu +'3 ajun%e la +rer'%a3i&ele reale ale +u3erii. 1u%us3ali3a3ea 7'n=eri3 (e 73re or"o "ecurionum- nu es3e ' *a%is3ra3ur real, 7i ('ar un su2s3i3u3. Ins3i3u9ia au%us3alil'r i*i3 *a%is3ra3urile +en3ru 7er7ul +ar&eni9il'r 2'%a9i, honestiores 6n7 e<7lu#i (in eli3a +r'+riu-Dis1442. >u+ 7u* ara3 #i nu*ele, augustales au 7a +re'7u+are s+e7i=i7 '=i7ierea unui 7ul3 i*+erial, (ar, a#a 7u* s-a +u3u3 7'ns3a3a ei nu '=i7iaD 7ere*'nii (e 7ul3 6n nu*ele 6n3re%ii 7'*uni39i, 7i ('ar 6n nu*ele %ru+ului l'r s'7ial 1443. >a7 +ar3i7i+area a7es3'r +ar&eni9i la 7ul3ul i*+erial &a =i a&u3 un r'l *aj'r 6n ins3i3uirea au%us3ali39ii, 7u 3i*+ul r'lul reli%i's al au%us3alil'r s-a es3'*+a3 *ereu, 7res7Sn( 6n s7@i*2 7el e7'n'*i7 #i s'7ial1444. ?i2er9ii 2'%a9i #i in=luen9i 7are (e&in au%us3ali sun3 an%rena9i 6n lu*ea a=a7eril'r, ' *are +ar3e a a&erii l'r +r'&enin( (in surse nea%ri7'le. ;7u+a9iile au%us3alil'r sun3 =eluri3e #i, 6n %eneral, le%a3e (e e7'n'*ia (e s7@i*2. )'3u#i, ei reu#es7 s (e9in #i +r'+rie39i =un7iare, 7a #i aris3'7ra9ia *uni7i+al. >e al3=el, i(ealul s'7ial #i 7'*+'r3a*en3al al au%us3alil'r es3e 7el al n'3a2ilil'r l'7ali, +e 7are 6n7ear7 s-i i*i3e144". Fru+ul a7es3'r +ar&eni9i 6*2'%9i9i, 7are +e +lan s'7ial se e<+ri* +rin ins3i3u9ia au%us3ali39ii, a +r's+era3 6n 'ra#ele r'*ane 6n se7'lele II-III +. C@r., a(i7 a3S3a 3i*+ 7S3 au 6n=l'ri3 e7'n'*ia (e s7@i*2, 'ra#ele #i '7u+a9iile lu7ra3i&e nea%ri7'le. Un >a7ia r'*an ins7ri+9iile *en9i'neaD 88 (e augustales1446% 5area l'r *aj'ri3a3e (48 (e augustales coloniae) sun3 6n3Slni9i la :ar*iDe%e3usa1447. Vn l'3 *ai +u9in nu*er's es3e
#%%+ #%%.

Th% Mommsen: op# &it#:p% VRX-VRT ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OHM] .% 0tienne: I% Piso: Al% &iaconescu: 3n Revue 4e$ Ltu4e$ an&iFnne$ PX: OPPM: H-V: p% XTT sq: XWL sq% #%%% ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOH% #%%1 I1i4e'7 lo&# &it# #%%4 A%4evan 1))@: p% XVO-XLP% #%%7 !i$o 1))1: p% HXT-HXP%

+%$

7un's7u3 la 1+ulu* (17 6n 1+ulu* I #i 3 6n 1+ulu* II) 1448. 1l3e a3es3ri +r'&in nu*ai (in 3rei 'ra#eL >r'2e3a, -a+'7a #i P'3aissa1449. >u+ 7u* se +'a3e 7'ns3a3a, au%us3alii sun3 6n3Slni9i nu*ai 6n l'7ali39ile ur2ane, 7u ' &ia9 e7'n'*i7 (ina*i7. Ca +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an, +reDen9a un'r augustales 6n 7S3e&a (in3re 'ra#ele >a7iei r'*ane re=le73 e<is3en9a unei s'7ie39i (es7@ise, a+3e s-i a77e+3e #i s-i in3e%reDe +e +ar&eni9i14"8. 13un7i 7Sn( +reDen9a au%us3alil'r +'a3e =i (a3a3, se 7'ns3a3 7 7ele *ai 3i*+urii a+ari9ii sun3 la ' %enera9ie sau ('u (e la 6n3e*eierea res+e73i&ului 'ra#14"1, =a+3 7e (en'3 7 3re2uia un anu*i3 3i*+ +en3ru 7a 6n 7'*uni3a3ea ur2an s se 7'nsi3uie #i s +r's+ere un %ru+ (e li2er9i 6*2'%9i9i, sus7e+3i2ili (e a (e&eni au%us3ali. C&asi3'3ali3a3ea a3es3ril'r se re=er ('ar la in(i&iDi 7are au (e9inu3 7ali3a3ea (e augustalis. ?a :ar*iDe%e3usa es3e a3es3a3 e+i%ra=i7 #i ar@e'l'%i7 un ae"es +en3ru au%us3ali -si3ua3 6n ='r, 6n a+r'+ierea se(iului a(*inis3ra9iei *uni7i+ale (curia)14"2- 7'ns3rui3, +r'2a2il, (u+ rD2'aiele *ar7'**ani7e14"3. 5aj'ri3a3ea ins7ri+9iil'r ul+iene 7are +'3 =i (a3a3e se %ru+eaD 6n +ri*a 3rei*e a se7'lului a III +. C@r. 7'n=ir*Sn(, ' (a3 *ai *ul3, a+'%eul &ie9ii *uni7i+ale 6n e+'7a :e&eril'r14"4. Pri*a *en9i'nare a unui or"o Augustalium (a3eaD (in 3i*+ul lui :e&erus 1le<an(er14"".

5#2# St%u&tu%i &o%po%ative# Cole/iile


#%%< #%%$

!i$o 1))1: p% HHX NAppen"i9 IIQ% M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% LX% #%1,% Al)*l"B: Die %C'i$&>e Ge$ell$&>aEt: +ies?a"en: OPWL: p% XLL sq% #%1# A%4evan 1))@: p% XLL sq% #%1+ =%Ch% ;altB: Cu%ia o%4ini$# Re&>e%&>e$ 43a%&>ite&tu%e et 43u%1ani$'e antiPue$ $u% le$ &u%ie$ p%ovin&iale$ 4u 'on4e %o'ain: ;ru9elles: OPPO: p% HRM-HRV% #%1. I% Piso: Al% &iaconescu: 3n A&ta:" XX-XH: OPWL: p% OWX] .% 0tienne: I% Piso: Al% &iaconescu: op# &it#: p% XWL sq: XPM% Acest e"i)iciu nu tre?uie con)un"at cu presupusul 4palat al augustalilor( Ncum este "enumit 3n ?i?liogra)ia mai vecheQ: "espre care ast2<i se #tie c2 este "e )apt )orul civil al coloniei: c)% .% 0tienne: I% Piso: Al% &iaconescu: op# &it#: p% XWT-XPO% #%1% !i$o 1))1: p% HXP% #%11 IDR III^X: OHV NSarmi<egetusaQ: c)% !i$o 1))1: p% HXW #i nota OMP%

+1-

Un +eisajul s'7ial, un l'7 i*+'r3an3 '7u+ 7'le%iile #i as'7ia9iile (e 'ri7e =el, 7are 7'ns3i3uie un as+e73 al &ie9ii +u2li7e 6n 7'*uni39ile ur2ane (e 3i+ r'*an. Un =a+3, 7a(rul +ar3i7i+rii la &ia9a s'7ial 6l 7'ns3i3uiau 7'le%iile (collegia)14"6, 7are-i reuneau +e 'a*eni su2 s3in(ar(e reli%i'ase, +r'=esi'nale 'ri e3ni7e. 4'lul 7'le%iil'r era (e a (a 7'eren9 #i 7'n#3iin9 (e %ru+, +en3ru a 7S#3i%a un anu*i3 r'l 6n 7a(rul 7'*uni39ii 14"7. Ca +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an a e+'7ii Prin7i+a3ului, #i 6n >a7ia =en'*enul as'7ia3i& 3rs3ur s+e7i=i7 a s'7ie39ii ur2ane an3i7e- 7un'a#3e ' a*+l'are re*ar7a2il14"8. 1se*enea as'7ia9iiE7'r+'ra9ii (in e+'7a Prin7i+a3ului, in(i=eren3 (e (enu*irea l'r (collegium: corpus: "omus: so"alitas e37.) au 3rs3uri 7'*une14"9, 7are le (e'se2es7 (e as'7ierile 3e*+'rare 7u s7'+ lu7ra3i& (societates). 17es3e 7'r+'ra9ii sun3 as'7ieri +er*anen3e sau Q+e 3er*en neli*i3a3R- #i 2ene&'le ale un'r 7'n7e39eni, au ' 'r%aniDare, un +a3ri*'niu, se 7'n(u7 (u+ s3a3u3e +r'+rii, 6#i ale% *a%is3ra9i, (ar, *ai ales, au un s7'+ 7'*un 7are 6i reune#3e +e *e*2ri. :ursele li3erare an3i7e rele& +u3erea s3a3ului 6n s+e9 a 6*+ra3ului- (e a au3'riDa sau nu ='r*area unui 7'le%iu 1468. >e al3=el, (re+3ul r'*an (e'se2ea collegia licita (7ele au3'riDa3e (e s3a3), (e as'7ierile ile%ale (collegia illicita). 1+'i, es3e (e re*ar7a3 7 nu*er'ase 7'le%iiE7'r+'ra9ii erau au3'riDa3e +en3ru 7 s3a3ul le 7'nsi(era u3ile 2unului *ers al s'7ie39ii l'7ale. 1si%urSn( anu*i3e ser&i7ii (e +il(, 7el (e
#%14 #%17

D% -ornemann: 3n RE I1: O NOPMMQ: col% HWM-VTW: s%v% Colle/iu'% ,% Al)*l"B: RC'i$&>e So9ial/e$&>i&>teO: +ies?a"en: OPWV: p% OOR% #%1< :a&%ea 1)-): p% HOL-HXO] B%an/a 1))5: p% OO-LL] A%4evan 1))@: p% XTO-HOX% #%1$ Lucrarea clasic2 "espre colegiile #i asociaiile romane: r2m>ne monumentala sinte<2 a lui =%-P% +alt<ing: Vtu4e >i$to%iPue $u% le$ &o%po%ation$ p%oEe$$ionnelle$ &>e9 le$ Ro'ain$ 4epui$ le$ o%i/ine$ (u$Pu3W la &>ute 4e l3E'pi%e 43O&&i4ent: Louvain: I-I1: OWPR-OPMM% Sinte<e mai recente: a9ate 3n"eose?i pe pro?lematica 6uri"ic2A /%M% "e .o?ertis: Il Eeno'eno a$$o&iativo nel 'on4o %o'ano7 4ai &olle/i 4ella Repu11li&a alle &o%po%a9ioni 4el Ba$$o I'pe%o: Napoli: OPRR] i4e'7 Sto%ia 4elle &o%po%a9ioni e 4el %e/i'o a$$o&iativo nel 'on4o %o'ano: ;ari: I-II: OPTO-OPTH% #%4A.%. corespon"ena lui Plinius cel T>n2r cu 3mp2ratul Traian NEpi$tulae: ': HH-HVQ%

+1#

+'*+ieri- 7'le%iile rs+un(eau 7'n7e+3ului (e utilitas pu?lica1461. :3a3ul r'*an 6n9ele%ea s rs+l3eas7 7'le%iile +en3ru ase*enea ser&i7ii +rin a7'r(area (e +ri&ile%ii (s7u3irea (e anu*i3e munera), a#a 6n7S3 s3a3u3ul (e collegiati +u3ea (e&eni 3en3an3. Colegiati 6n#i#i 6#i ('reau a7es3 s3a3u3, 7are le asi%ura rela9ii +ri&ile%ia3e 7u +u3erea #i, *ai *ul3, 6i +unea la a(+'s3 (e (e7lasare s'7ial #i li+suri 1462. Cen'*enul as'7ia3i& s+'n3an (in lu*ea r'*an es3e ilus3ra3 (e *are &arie3a3e (e 7'r+'ra9ii, *ai *ul3 sau *ai +u9in s3a2ile. :e 7un's7 nu*er'ase a3es3ri ale un'r si*+li cultores, ins7ri+9ii 7are se*naleaD ('ar e<is3en9a un'r %ru+uri (e 7re(in7i'#i ai unui 7ul31463. C'r+'ra9iile *ai +u3erni7e #i *ai s3a2ile sun3 (enu*i3e 6n %eneral collegia. :3a3u3ul juri(i7 al *e*2ril'r 7'r+'ra9iil'r 7un's7u3e es3e ne'*'%en. 5e*2rii unui collegium +r'&in (in (i=eri3e 7a3e%'rii s'7ialeH ei nu sun3 e%ali, 7i '7u+ +'Di9ii (i=eri3e, 6n3r-' s3ru73ur ierar@iDa3. -'3a2ilii +'3 in3ra 6n 7'le%ii, (ar (e '2i7ei ei '7u+ l'7uri (e =run3e 6n ierar@ia a7es3'ra sau 6#i asu* r'lul (e +a3r'ni1464. 173i&i39ile s'7iale ale a7es3'r 7'r+'ra9ii +resu+un 7@el3uieli seri'ase, (e7i #i &eni3uri +e *sur. Prin ur*are, *e*2rii 7'le%iil'r nu 7'ns3i3uie +3ura 7ea *ai (e j's a s'7ie39ii ur2ane. Collegiati 7'ns3i3uie (e =a+3 ' Qeli3R a +3uril'r s'7iale ne+ri&ile%ia3e, ' Qeli3 a +le2eiR 146". P'Di9ia s'7ial a a7es3'r collegiati es3e in=eri'ar (e7uri'nil'r #i au%us3alil'r, (ar su+eri'ar =a9 (e populus (ple?s ur?ana). Collegia +ar3i7i+ (in +lin la &ia9a +u2li7 *uni7i+al, au un r'l 6n ale%erea *a%is3ra9il'r #i 6n 7ere*'niile +u2li7e, au sr23'ri #i 2an7@e3e +r'+rii 1466. C'*+'Di9ia #i +r's+eri3a3ea 7'le%iil'r re=le73 7'*+'Di9ia s'7ie39ii ur2ane res+e73i&e.

#%4# #%4+

/% =acques: =% Schei": op# &it#: p% HHL% D% -ornemann: 3n RE I1: O NOPMMQ: col% VRO-VLL: s%v% Colle/iu'% #%4. ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOR] /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% HHR% #%4% /% =acques: op# &it#: p% LVH% #%41 ,% Al)*l"B: op# &it#: p% OOR% #%44 I1i4e'7 lo&# &it#

+1+

;ri7e collegium 7'ns3i3uia 7a(rul un'r ='r*e (e &ia9 s'7ial s'7ial +en3ru *e*2rii si 7are 3in(eau s se (i=eren9ieDe (e si*+la ple?s. C'nsi(erSn(u-se 7 =a73'rul e7'n'*i7 a ju7a3 un r'l nese*ni=i7a3i& 6n e&'lu9ia l'r, as3Di, 7'le%iile r'*ane sun3 &Du3e 7a structuri "e socia?ilitate, 7u r'l s'7ial-7ul3ural, (e aju3'r re7i+r'7 #i (e 7ul31467. Un 7'nse7in9, 7'le%iile an3i7e sun3 *ul3 (i=eri3e (e 2reslele *e(ie&ale 'ri (e sin(i7a3ele *'(erneH ele nu in3er&in 6n +r'2le*ele +r'=esi'nale 'ri e7'n'*i7e #i ni7i nu a+r Qin3erese (e 7lasR. P'3ri&i3 7lasi=i7rii Q3ra(i9i'naleR, (is3in%e* 7'le%ii pro)esionale, religioase #i etnice1468. C'le%iile reli%i'ase a(i7 ='r*a3e +en3ru a 6n3re9ine 7ul3ul unei anu*i3e (i&ini39i- sun3, e&i(en3, ='ar3e ase*n3'are 7el'r e3ni7e, (a3 =iin( =a+3ul 7 =ie7are e3nie se re7un'#3ea #i se %ru+a #i 6n =un79ie (e Deii +r'+rii 1469. 1l3=el s3au lu7rurile 7u 7'le%iile +r'=esi'nale, 7are nu +ar 7u 3'3ul li+si3e (e ' anu*i3 =un79ie e7'n'*i7. >in 7un's7u3ul res7ri+3 i*+erial +en3ru centonarii (in :'l&a a=l* 7 +'3 2ene=i7ia (e +ri&ile%iile a7'r(a3e 7'le%iului nu*ai a7ei collegiati 7are e<er7i3 +r'=esiunea e=e73i&1478. 1+'i, nu li+si3 (e se*ni=i7a9ie =a+3ul 7 sun3 *ai =re7&en3 6n3Slni3e collegia +r'=esi'nale 3'7*ai 6n re%iunile 7ele *ai +r's+ere, a7'l' un(e #i +reDen9a au%us3alil'r es3e *ai =re7&en3. Un 7'nse7in9, es3e (e +resu+us 7 unele 7'le%ii 7u nu*ele 6*+ru*u3a3 (e la ' *eserie &'r =i +s3ra3 6n e+'7a Prin7i+a3ului #i ' anu*i3 =un79ie (e as'7ia9ie Q+r'=esi'nalR, al3uri (e 7ea s'7ial +re&alen3. Un *ani=es3rile l'r +u2li7e, collegia 7'+iaD s3ru73urile *uni7i+ale. ;ri7e 7'le%iu are "ecuriones, *a%is3ra9i +r'+rii, l'7al +r'+riu (schola), 3reD'rerie (arca) #i +r'+rie39i, ( (e7re3e '2li%a3'rii +en3ru *e*2rii si1471. ?a =el 7a #i 'ra#ul, 7'le%iul 6#i ale%e +a3r'ni
#%47 #%4<

,% Al)*l"B: p% OOR] /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% HHV% K alt2 categorie: ?ine repre<entat2 3n inscripii: este cea a colegiilor militare: 3ns2 aceste corporaii nu privesc viaa social2 a comunit2ilor ur?ane% #%4$ C)% 3n general B0%1ule$&u7 ISDR: p% OLR: OLW: OWV sq% #%7,% Al)*l"B: Iu% In$&>%iEt 4e$ &olle/iu' &entona%io%u' von Solva: 3n 5i$to%ia OR: OPLL: p% VHHVVV% #%7# D% -ornemann: 3n RE I1: O NOPMMQ: col% VOR-VOL: s%v% Colle/iu'] /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% HHR%

+1.

(patroni collegii), (e +re=erin9 (in 7a3e%'riile s'7iale i*e(ia3 su+eri'are augustales #i "ecuriones. 1#a(ar, 7u* se +'a3e '2ser&a, 7'le%iile au +relua3 nu nu*ai *'(elul *uni7i+al (e 'r%aniDare, 7i #i 6n3re%ul ansa*2lu (e &al'ri al eli3ei n'3a2ilil'r. Prin ur*are, 7'le%iile nu 7'n3es3 sis3e*ul 7i, (i*+'3ri&, 7'n3ri2uie la s3a2ili3a3ea lui. 1nu*i3e 7'le%ii au a&u3 ' s3ru73ur in3ern +ara*ili3ar 6*+r9ire +e (e7urii, ve9illa #i imagines 7a #i 6n ar*a3 e37. 5ai 2ine 7un's7u3e 6n a7es3 sens sun3 a7ele 7'le%ii 7are +res3au 6n 'ra#e ser&i7iul (e +'*+ieri1472H 7'le%iile Q*ili3ariDa3eR sun3 6n +ri*ul rSn( collegium )a?rum #i collegium centonariorum. 1l3uri (e ele a+are 6ns #i collegium "en"rophorum ("en"rophori [+ur33'rii +inului sa7ru, 6n sr23'rile (e +ri*&ar ale Dei9ei CN2ele #i a +are(rului ei, 133is), ' 7'r+'ra9ie reli%i'as a 7re(in7i'#il'r CN2elei. U*+reun, 7ele 3rei 7'r+'ra9ii a+ar une'ri 7a tria collegia principalia. P'3ri&i3 ('7u*en3a9iei e+i%ra=i7e a73uale 1473, ins7ri+9iile se*naleaD e<is3en9a un'r collegia 6n nu*er'ase l'7ali39i ale >a7iei r'*ane, 6ns nu*ai la :ar*iDe%e3usa #i 1+ulu* I e<is3 iD&'are *ai a2un(en3e #i nu*ai (es+re collegium )a?rum 7are 7'n7en3ra (i&erse 7a3e%'rii (e ar3iDani. 1s3=el, collegium )a?rum (e la :ar*iDe%e3usa es3e, =r 6n('ial, 7el *ai 2ine ilus3ra3 7'le%iu (in >a7ia (3" (e ins7ri+9ii 7are *en9i'neaD magistri: "ecuriones colegii: patroni e37.). 13S3 7'le%iul 7S3 #i =ie7are (e7urie +'a3e a&ea un genius +r'+riu, 7ruia i se 7'nsa7r un 7ul3. :3ru73ura +e (e7urii e&i(en9iaD 7ara73erul +ara*ili3ar al 7'le%iului =a2ril'r ul+ieni, 7are a&ea 7el +u9in 1" (e7urii. ?a :ar*iDe%e3usa collegium )a?rum a+are 7a ' 7'r+'ra9ie *ai lar%, 7are i-a 7u+rins +e *e#3erii 7ali=i7a9i (in 'ra# #i anu*i3e +3uri su+eri'are ale 7a3e%'riei (e humiliores1474. Un *e3r'+'la >a7iei

#%7+ #%7.

D% -ornemann: 3n RE: I1: O NOPMMQ: col% VOV: s%v% Colle/iu'% Sinte<e asupra colegiilor "in &aciaA B%an/a 1))5 p% OO-LL] A%4evan 1))@: p% XTO-HOX% #%7% .% Ar"evan: Le &ollF/e 4e$ Ea1%e$ W <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a: 3n A&ta:" OR: OPTW: p% OLT-OTX%

+1%

es3e a3es3a3 #i un 7'le%iu al le73i7aril'r ( lecticarii @a*ali #i *un7i3'ri ne7ali=i7a9i)147". ?a 1+ulu*, 7el *ai (ina*i7 7en3ru e7'n'*i7 al >a7iei r'*ane sun3 a3es3a3eL collegium )a?rum1476 -7are, 7a #i la :ar*iDe%e3usa, '7u+ ' +'Di9ie (e e<7e+9ie-, collegium centonariorum1477 (centonarii [+r'(u73'rii (e +'s3a&), collegium "en"rophorum1478, collegium nautarum1479, +re7u* #i un 7'le%iu e3ni7 collegium Ponto?ithBnorum1488, as'7ia9ie a un'r i*i%ran9i 'ri%inari (in +r'&in7ia *i7r'asia3i7 ,i3@Nnia-P'n3us. ; si3ua9ie (e'se2i3 (e in3eresan3 6n3Slni* la 1l2urnus 5ai'r un(e, nu *ai +u9in (e 17 *r3urii e+i%ra=i7e a3es3 in3ensi3a3ea &ie9ii 7'r+'ra3i&e 6n s'7ie3a3ea r'*an +r'&in7ial (in >a7ia. Cele *ai nu*er'ase sun3 *r3uriile 7are a3es3 7'r+'ra9ii (s3ru73uri (e s'7ia2ili3a3e +e 7ar3iereE73une #i e3nii 3'3'(a3) ale 7'l'ni#3il'r *ineri illNr'-(al*a3iniL collegia Castelli +en3ru ;ari"ustae: Sar"eates #i Maniatae, Castellum Ansis e37.1481H ' (e(i7a9ie +en3ru genius collegii Castelli ;ari"ustarum rele&, (e'+'3ri&, 3rei n'9iuniL castellum (a#eDare, +un73 3'+'%ra=i7), collegium (7'*uni3a3e 7u ' anu*i3 'r%aniDare) #i natio (' e3nie anu*e, (is3in73 (e res3ul l'7ui3'ril'r (in D'n). ,ine re+reDen3a3e e+i%ra=i7 sun3 #i 7'r+'ra9iile e3n'reli%i'ase ale 7'l'ni#3il'r *i7r'asia3i7iL ('u ins7ri+9ii %re7e#3i *en9i'neaD un qrsstuvwrx 7a au3'r al un'r (e(i7a9ii +en3ru Zeus

#%71 #%74

I4e'7 Le$ le&ti&ai%e$ W <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a: 3n A&ta:" OP: OPTP: p% WT-PX% A%4evan 1))@: p% HMH-HML% #%77 CIL III: OXMT-OXMP% #%7< CIL III: OXOT% #%7$ CIL III: OXMP% C)% #i D% Je)leanu: 3n Apulu' H: OPVW: p% OTH sq: nr% V] I% ;erciu: C%L% ;2lu2: 3n Apulu' OX: OPTV: p% RWH-RWL N"ou2 monumente sculpturale "in Apulum: ce repre<int2 unul pe un %enius nau3aru*: altul o <eitate )luvial2: pro?a?il r>ul-<eu MarisQ% C'n3ra: !etole$&u 2???: p% XLO: nota VRO: care consi"er2 c2 inscripia CIL III: OXMP se re)er2 la colegiul navigatorilor "e la &ro?eta% A se ve"ea #i K% ;ounegru: O1$e%vation$ $u% l3o%/ani$ation et l3a&tivitL 4e$ a$$o&iation$ 4e$ navi/ateu%$ 4e Da&ie et :L$ie : 3n Stu4ia antiPua et a%&>aeolo/i&a NIa#iQ H: OPPR: p% OLO-OTM% #%<A E: OPMV: p% OXP-OHM \ IDR III^R: ORH% #%<# C% &aicoviciu: 3n Apulu' V: OPLO: p% RO-RW] S% Mro<eC: 3n Apulu' T^I: OPLW: p% HMT-HXL] 7%Chr% NoesCe: op# &it#: p% HOR-HOT: HXP-HHL] Joll'ann 1))-: p% OLR-OLW%

+11

-aren'sE>eus -arenus1482 #i Zeus :ar(en(en'sE>eus :ar(en(enus1483. Un s=Sr#i3, (in al3e ins7ri+9ii a=l* (es+re e<is3en9a unui collegium Li?eri Patris1484#i a unui collegium Iovis Cerneni148"% >'u ins7ri+9ii, (es7'+eri3e la 5ar%a (Pons Augusti)1486 #i, res+e73i& la Clu%reni1487, ne =a7 7un's7u3 e<is3en9a unui collegium utriclariorum 7are-i reunea +e in&es3i3'rii #i +e lu7r3'rii (in 3rans+'r3uri1488H se +are 7 a7es3 7'le%iu al u3ri7laril'r a&Sn( anal'%ii nu*ai 6n Fallia #i 6n D'na renan- a73i&a 6n 6n3rea%a Pr'&in7ie1489. 1l3e 7'le%ii +r'=esi'nale sun3 a3es3a3e la P'3aissa collegium )a?rum1498, >r'2e3a collegium )a?rum1491, )i2is7u* collegium )a?rorum1492 #i 5i7ia collegium lapi"ariorum1493. -u*er'ase sun3 #i *en9iunile e+i%ra=i7e +ri&i3'are la 7'le%ii e3n'-reli%i'aseL spira Asianorum la -a+'7a1494, collegium Isi"is la P'3aissa149", collegium ,alatarum la Fer*isara1496, cultores 7erculis la 5i7ia1497 #i cultores Iovis la 1*+elu*1498.

#%<+ #%<.

IDR III^H: HPW% IDR: III^H: VMM: c)% C%C% Petolescu: 3n Da&ia"S XX: OPTW: p% XOV sq% #%<% 1% +ollmann: 3n AIIAClu( OT: OPWL: p% XLT-XLW: nr% T% #%<1 IDR I: a1Ce%D O% Iupiter Cernenus este in"u?ita?il o "ivinitate celtic2: c)% 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% XXW% #%<4 IDR III^O: XTX% #%<7 IDR III^V: XOR% #%<< &espre u3ri7larii, a se ve"ea P% Die ut%i&la%ii# I>% Rolle i' /allo8%C'i$&>en %an$po%t*e$en un4 Jein>an4el: 3n Bonne%M1 OWO: OPWO: p% OLP-XMV] Lietta &e Salvo: E&ono'ia p%ivata e pu11li&i $e%vi9i nell3i'pe%o %o'ano# I &o%po%a navi&ula%io%u': Messina: OPPX: p% OHL sq% #%<$ A%4evan 1))@: p% XPM-XPO] 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% XMP-XOM% #%$I% Piso: 3n A&>e L: OPPO: p% ORL: nota OXR% #%$# C%C% Petolescu: IDR II: OHR% #%$+ IDR III^O: XLP] A%4evan 1))@: p%XWR sq % #%$. IDR III^H: OVO% #%$% CIL III WTM \ ILS VMLO% #%$1 CIL III WXX% #%$4 CIL III OHPV \ IDR III^H: HXV% #%$7 CIL III OHHP \ IDR III^H: TH% #%$< CIL III OLMX \ IDR III^H: HOO%

+14

>a7 s3ru73ura 7'r+'ra3i& nu re=le73 (e7S3 +ar9ial s3ru73ura +r'=esi'nal a s'7ie39ii r'*ane 1499, 6n s7@i*2 ilus3reaD 3'3(eauna un anu*i3 ni&el (e ur2aniDare #i 7i&iliDa9ie r'*an 1"88. >u+ 7u* se +'a3e 7'ns3a3a #i 6n >a7ia, 7'le%iile +r'=esi'nale +r'li=ereaD 'ra#ele 7u +r's+eri3a3e s3a2il, ra7'r(a3e la e7'n'*ia (e s7@i*2. CS3 +ri&e#3e 7'r+'ra9iile e3n'-reli%i'ase, a7es3ea se (eD&'l3 'riun(e, 7a ' e<+resie a 7'n#3iin9ei #i in3eresel'r (e %ru+ ale (i=eri3el'r nationes (in I*+eriuH a#a 7u* ('&e(e#3e e<is3en9a unei spira Asianorum la -a+'7a 6n anul 23", ase*enea 7'r+'ra9ii e3n'-reli%i'ase au +u3u3 su+ra&ie9ui #i 6n se7'lul al III-lea, (u+ Constitutio Antoniniana, 7@iar (a7 s3a3u3ul juri(i7 al *e*2ril'r s-a *'(i=i7a3. C'le%iile *ili3aril'r a73i&i, 6n(e'se2i ale su2'=i9eril'r, 7are au a(esea l'7aluri +r'+rii (scholae)1"81, (ar #i ale &e3eranil'r, se 6n3Slnes7 a3S3 +e lSn% le%iuni 1"82, 7S3 #i +e lSn% au<ilii, 6n l'7ali39ile (e %arniD'an. >in3r-' +reDen3are a &ie9ii s'7iale 6n3r-' +r'&in7ie r'*an nu +'a3e li+si, =ire#3e, ins3i3u9ia +a3r'na3ului1"83. :ursele e+i%ra=i7e 7are *en9i'neaD patroni ai un'r 'ra#e a3es3 nu ('ar ' si*+l +ree*inen9 a a7es3'r +ers'ane, 7i ' rela9ie ins3i3u9i'naliDa3, 7u &al'are le%al #i 7u '2li%a9ii re7i+r'7e 1"84. Un n'ile 7'n(i9ii ale e+'7ii Prin7i+a3ului, ins3i3u9ia +a3r'na3ului ( patrocinium) +ier(e 'ri7e &al'are +'li3i7. Un I*+eriul )i*+uriu +a3r'na3ul nu *ai es3e un ins3ru*en3 (e ('*nia9ie +'li3i7H a7u* +ri*eaD r's3urile s'7iale 6n +ri*ul rSn(, in=luen9a 6n =a9a =a73'ril'r (e (e7iDie, a 6*+ra3ului #i a an3urajului su. Prin ur*are, civitates 6#i &'r ale%e 7a +a3r'ni +e
#%$$

Numeroase pro)esiuni nu apar 3n lista colegiilor cunoscute: c)% D% -ornemann: 3n RE I1: O NOPMMQ: col% HPO-HPP: s%v% Colle/iu'% #1-A%4evan 1))@: p% HOM-HOX% #1-# :a&%ea 1)-): p% OWR% #1-+ CIL: III: TTVO \ OVVTPA s7@'la s+e7ula3'ru* NApulumQ] CIL: III: WTLA s7@'la 2ene=i7iari'ru* NPotaissaQ% #1-. C)% 3n general .%P% Saller: !e%$onal !at%ona/e un4e% t>e Ea%lA E'pi%e : Cam?ri"ge: OPWX Ncu ?i?liogra)ia esenial2Q% #1-% Ch% Lcrivain: 3n DA I1: O: p% HRW: s%v% !at%onu$] D% -ornemann: 3n RE '1I:O NOPHHQ: col% LXR: s%v% :uni&ipiu'] L% 7arman": <n a$pe&t $o&ial et politiPue 4u 'on4e %o'ainU le pat%onat $u% le$ &olle&tivitL$ pu1liPue$# De$ o%i/ine$ au Ba$8E'pi%e: Paris: OPRT: p% RX sq%

+17

a7ei sena3'ri #i 7a&aleri 7are au 3re7ere la au3'ri39ile 7en3rale. ; al3 7ara73eris3i7 a e+'7ii es3e 7re#3erea 7'ns3an3 a +'n(erii +a3r'nil'r ale#i (in sSnul 7'*uni39ii res+e73i&e, (in3re 7'n7e39eni 2'%a9i #i in=luen9i. Pa3r'na3ul *uni7i+al es3e e<+resia un'r rela9ii (e ine%ali3a3e #i (e+en(en9 re7i+r'7 a77e+3a3e1"8". 5'(ali3a3ea (e ale%ere a unui +a3r'n (cooptatio) #i (e 6n7@eiere a Q7'n3ra73uluiR es3e 7un's7u3, e<is3Sn(, 6n a7es3 sens, +re&e(eri +re7ise 6n le%ile *uni7i+ale 1"86. -u e<is3au res3ri79ii +en3ru un 'ra# 6n a-#i (ese*na 7S3 *ai *ul9i +a3r'ni, iar un +ers'naj +u3ea a77e+3a 7S3e +a3r'na3e ('rea 1"87. Pa3r'nii sun3 7'nsi(era9i *e*2ri (e 'n'are a lui or"o "ecurionum #i, 7@iar (a7 nu reDi(eaD 6n 'ra#ul res+e73i&, =i%ureaD 6n =run3ea lui al?um or"inis% ;2li%a9iile 2ila3erale +resu+use (e patrocinium civitatis sun3 7ele 3ra(i9i'nale1"88. >e la +a3r'nii (e ran% sena3'rial #i e7&es3ru 'ra#ele a#3e+3au '7r'3ire #i Q3ra=i7 (e in=luen9R, iar (e la 7ei ale#i (in rSn(urile eli3ei *uni7i+ale *ai ales e&er%esii. Cu e<7e+9ia :ar*iDe%e3usei, un(e " (in3re +a3r'ni sun3 clarissimi viri 'ra#ul ale%Sn(u-#i ini9ial +a3r'ni e<7lusi& (in rSn(ul 6nal9il'r =un79i'nari i*+eriali (in Pr'&in7ie 1"89- nu*ai al3e +a3ru *uni7i+ali39i Colonia Aurelia Apulensis, >r'2e3a, P'r'lissu* #i -a+'7a- au *ai lsa3 a3es3ri ale un'r +a3r'ni. A&'lu9ia +a3r'na3ului *uni7i+al 6n >a7ia re=le73 (ina*i7a eli3el'r s'7ie39ii +r'&in7iale1"18. Pri*a 7'*uni3a3e ur2an, :ar*iDe%e3usa, +s3reaD ' e&i(en3 +ree*inen9 6n se7'lul II +. C@r. asu+ra 7el'rlal3e *uni7i+ali39i (a7'-r'*ane. 1ris3'7ra9iile 7el'rlal3e 'ra#e (a7'r'*ane, a+ru3e ul3eri'r, sun3 (e e<3ra79ie *ai *'(es3. 17es3e reali39i in=luen9eaD #i asu+ra '+9iunil'r &ir3ualil'r +a3r'niH (e '2i7ei, 7Sn( li+ses7 rela9ii +ers'nale (e al3 na3ur, se 3in(ea 7a i*+'r3an9a +ers'anei alese (re+3 +a3r'n s 7'res+un( 7u *ri*ea
#1-1 #1-4

/% =acques: =% Schei": op# &it#: p% HOW-HXH% D% -ornemann: 3n RE '1I: O NOPHHQ: col% LXL: s%v% :uni&ipiu'] L% 7arman": op# &it#: p% HHX-HHP% #1-7 L% 7arman": op# &it#: p% HVR sq% #1-< I1i4e': p% HVR-HRO: HRL-VOO% #1-$ !i$o 1))3: p% PX-PH% #1#A%4evan 1))@: p% HOL-HXW%

+1<

#i i*+'r3an9a 'ra#ului, +re7u* #i 7u 7ali3a3ea 7'r+ului 7i&i7 1"11. Un a7ela#i 3i*+, e<is3en9a +a3r'na3ului *uni7i+al 7'n=eri3 un'r 7'n7e39eni re=le73 #i ' +ree*inen9 *ai a77en3ua3 a un'r anu*i3e =a*ilii, la un *'*en3 (a3, 6n 7a(rul eli3ei aris3'7ra3i7e l'7ale (e +il(, 7aDul =a*iliei lui Pu2lius 1elius 1n3i+a3er (in Colonia Aurelia Apulensis1"12% Un =un79ie (e (ina*i7a %eneral a s'7ie39ii r'*ane, 'rien3area ale%erii (e +a3r'ni e&'lueaD 1"13 #i 6n >a7ia. 1s3=el, 6n7e+Sn( 7u ul3i*a 3rei*e a se7'lul II +. C@r. 6n +aralel 7u as7ensiunea eli3ei (e7uri'nil'r 6n or"o "ecurionum- are l'7 #i (e+lasarea in3eresului 7'*uni39il'r ur2ane 7lien3e (e la =un79i'narii i*+eriali (e ran% sena3'rial 6ns+re procuratores 7a&aleri. 13are reali3a3e e&i(en9iaD, ' (a3 *ai *ul3, 7re#3erea r'lului 7a&aleril'r 6n s'7ie3a3e +e +ar7ursul se7'lului al III-lea +. C@r. 1"14. Ki (in a7eas3 +ers+e73i&, s'7ie3a3ea +r'&in7ial (a7'-r'*an a+are 7a (e+lin ra7'r(a3 la (ina*i7a %eneral a lu*ii r'*ane1"1".

5#3# Con&iliu' t%iu' Da&ia%u'


Is3'ri'%ra=ia a re*ar7a3 (e *ul3 &re*e e<is3en9a 6n lu*ea r'*an +r'&in7ial a un'r a(unri ale 7S3e unei +r'&in7ii, concilium1"16 anal'% lui Coinon (in lu*ea %re7'-'rien3al. 17es3e concilia1"17 sun3 al73ui3e (in (ele%a9ii (legati) 3ri*i#i (e =ie7are civitas au3'n'* #i au 6n =run3e un +re'3 al 7ul3ului i*+erial. >e al3=el, un r's3 i*+'r3an3 al reuniunii (ele%a9iil'r 6l 7'ns3i3uie 3'7*ai 7ele2rarea 7ul3ului i*+erial la s7ara +r'&in7iei. 1se*enea concilia nu au ni*i7 7'*un 7u +arla*en3ele *'(erne.
#1## #1#+

,% Al)*l"B: Die %C'i$&>e Ge$ell$&>aEt: +ies?a"en: OPWL: p% XLW-XTH% !i$o 1))1: p% HXH: nota LW% #1#. &espre ten"inele generale ale evoluiei patronatului municipal roman 3n epoc2: a se ve"ea L% 7arman": op# &it#: p% ORH sq: XWR sq% #1#% ,% Al)*l"B: RC'i$&>e So9ial/e$&>i&>teO: +ies?a"en: OPWV: p% OVM sq] /% =acques: op# &it#: p% VPM% #1#1 A%4evan 1))@: p% HXW% #1#4 D% -ornemann: 3n RE I1: O NOPMMQ: col% WMH-WXM] i4e': 3n RE Suppl I1 NOPXVQ: col% PXP-PVO% #1#7 K sinte<2 )un"amental2 asupra conciliilor provincialeA =%&eininger: Die !%ovin9iallan4ta/e 4e% %C'i$&>en 2ai$e%9eit von Au/u$tu$ 1i$ 9u' En4e 4e$ 4%itten Ma>%>un4e%t$ n# C>%#: M@nchen-;erlin: OPLR%

+1$

Cer7e3rile *ai n'i au rele&a3 =a+3ul 7 a7es3e concilia au ' i*+'r3an9 *ai *are 6n s'7ie39ile +r'&in7iale (e7S3 se 7re(ea, #i 7@iar un r'l a73i& 6n 7'*2a3erea e&en3ualel'r a2uDuri ale %u&erna3'ril'r1"18. Un 7'nse7in9, as3Di se 7'nsi(er 7 a7es3e concilia sun3 ='ruri re+reDen3a3i&e sin%urele (e a7es3 =el 6n 1n3i7@i3a3ea r'*an- +en3ru civitates 7u au3'a(*inis3rare (in +r'&in7ii. Vn ase*enea concilium provinciae se 7'*+une (in (ele%a9ii (legati) 3ri*i#i (e =ie7are civitas au3'n'*1"19, 6n3runirile a&Sn( l'7 (e '2i7ei anual, 6n l'7ali3a3ea un(e =un79i'neaD 3e*+lul sau al3arul 7ul3ului i*+erial (in +r'&in7ia res+e73i&1"28. Concilium provinciae ale%e un +re'3 al 7ul3ului i*+erial, (e*ni3a3e 6nal3 #i +res3i%i'as 7are, a(ese'ri *ar7@eaD a+'%eul 7arierei 'n'ruril'r +en3ru un n'3a2il (in +r'&in7ie. Concilia au =inan9e #i a(*inis3ra9ie +r'+rie #i, une'ri, e*i3 #i ' *'ne( +r'&in7ial 1"21. Prin in3er*e(iul 7ul3ului i*+erial1"22, 7'n7iliul +r'&in7ial e<+ri* =i(eli3a3ea +'li3i7 a eli3el'r (in +r'&in7ii =a9 (e 4'*a #i as'7ierea l'r la a(*inis3rarea I*+eriului1"23. C@iar (a7 nu au ' 7'*+e3en9 +re7iDa3, concilia re+reDin3 in3eresele %enerale ale 'ra#el'r +r'&in7iale a(i7 ale aris3'7ra9iei *uni7i+ale- #i +'3 ='r*ula 7ri3i7i sau re7la*a9ii 7'n3ra %u&erna3'ril'r a2uDi&i 1"24. 1#a(ar, concilium provinciae es3e ='rul re+reDen3a3i& +en3ru civitates la s7ara unei +r'&in7ii. Un 7'nse7in9, e<is3en9a unui concilium provinciae re=le73 6n=l'rirea &ie9ii *uni7i+ale 6n +r'&in7ia res+e73i&. 1se*enea concilia re+reDin3 sin%ura ins3i3u9ie (e ni&el su+eri'r 'ra#ului#1#< #1#$

/% =acques: =% Schei": op# &it#: p% OPH-OPR% =% &eininger: op# &it#: p% RX-LM: PP-OMT% #1+I1i4e': p% XO-HO% #1+# /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% OPH] =% &eininger: op# &it#: p% ORL-ORW: OTM-OTX% #1++ C)% 3n general: &% /ishUicC: >e I'pe%ial Cult in t>e Latin Je$t# Stu4ie$ in t>e Rule% Cult oE t>e Je$te%n !%ovin&e$ oE t>e Ro'an E'pi%e : I^O NOPWTQ: I^X NOPWTQ: II^O NOPPOQ: II^X NOPPXQ: Lei"en [NeU borC [-ye?nhavn [-*ln% #1+. =% &eininger: op# &it#: p% OTX-OWH] /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% OPV% #1+% =% &eininger: op# &it#: p% OLO-OTM] /% =acques: =% Schei": op# &it#: p% OPV%

+4-

7are e<+ri* a3i3u(inea unei 7'*uni39i *ai lar%i (e 7e39eni, ' +lurali3a3e (e civitates (in a7eea#i +r'&in7ie. Un >a7ia r'*an nu*ai 3rei ins7ri+9ii *en9i'neaD e<+li7i3 un concilium &aciarum trium, 6ns a3es3rile sa7er('9iului +r'&in7ial (sacer"os arae Augusti: sacer"os provinciae , *ai rar, coronatus &aciarum trium) sun3 *ai nu*er'aseH 6n a7es3 7'n3e<3 #i si*+la *en9iune a n'9iunii (e provincia are a7eea#i se*ni=i7a9ie1"2". :3u(iile *ai &e7@i 7'nsi(erau 7 (es+re un concilium provinciae 6n >a7ia se +'a3e &'r2i a2ia 6n7e+Sn( (in anii lui :e+3i*ius :e&erus 1"26, e<is3en9a 7'n7iliului la :ar*iDeDe%3usa =iin( 7'rela3 7u a7'r(area e+i3e3ului Metropolis +en3ru a7es3 'ra#. Cer7e3rile *ai n'i au rele&a3 6ns #i al3e as+e73e1"27 7are au i*+us reluarea a7es3ei +r'2le*a3i7i1"28. 1s3=el, *ai 6n3Si, s-a +resu+us 7 un concilium &aciarum trium 3re2uia s =i e<is3a3 6n7 (e la re'r%aniDarea >a7iei su2 5ar7us 1urelius (168E169 +. C@r.)1"29, 7Sn( se ins3i3uie %u&ernarea uni3ar a 7el'r 3rei +r'&in7ii (a7i7e 1"38H +en3ru a7eas3a ar +le(a #i a3es3area unui sacer"os provinciae 6n municipium Aurelium Apulense, (e7i 6n3re anii 161-188 +. C@r. >e ase*enea, s-a '2ser&a3 =a+3ul 7 6n7 su2 1n3'ninus Pius a+are 6n ins7ri+9ii ' ='r* (e e<+ri*are a '+iniei 7e39enil'r #i su+u#il'r (in >a7ia 3er*enul provincia1"31, sin'ni* 7u concilium1"32. >e ai7i reDul3 7 ' ='r* anu*i3 (e re+reDen3are a 7'*uni39il'r 7u au3'a(*inis3rare (in >a7ia =un79i'na 6n7 (e +e la *ijl'7ul se7'lului II +. C@r. 5ai n'u, +e 2aDa anal'%iil'r (in +r'&in7iile &es3i7e, se 7'nsi(er 7 un concilium provinciae +u3ea s =i a+ru3 6n >a7ia 7@iar 6n e+'7a 3raiani7 -a#a(ar 6n(a3 (u+ 7u7erire-, (ar r'lul su &a =i
#1+1 #1+4

I% Piso: 3n A&ta:" P: OPTX: p% VLT sq% C% &aicoviciu: Seve%u$ AleDan4e% .i p%ovin&ia Da&ia: 3n A&ta:" H: OPLL: p% ORH-OTO] i4e': 3n A&ta:" V: OPLT: p% VLP-VTM] :a&%ea 1)-): p% PO% #1+7 I% Piso: 3n A&ta:" P: OPTX: p% VLH-VTM% #1+< A%4evan 1))@: p% HXW-HVO% #1+$ A%4evan 1))@%: p% HHV: nota OHT% #1.C%C% Petolescu: 3n StCl XV: OPWL: p% OHO-OHW] !i$o 1))3: p% WX-PH% #1.# I% Piso: 3n A&ta:" P: OPTX: p% VLH-VTM% #1.+ =% &eininger: op# &it#: p% OHP sq%

+4#

r*as ='ar3e re(us1"33. >'7u*en3a9ia a73ual e&i(en9iaD =a+3ul 7 a2ia 73re *ijl'7ul se7'lului II +. C@r. 7'n7iliul +r'&in7ial al >a7iei a ('2Sn(i3 ' +'n(ere *ai *are 6n &ia9a Pr'&in7iei. Ca+3ul 7 *aj'ri3a3ea ins7ri+9iil'r +ri&i3'are la a7eas3 ins3i3u9ie (a3eaD (in +ri*a 3rei*e a se7'lului III +. C@r ('&e(e#3e 7 6n e+'7a :e&eril'r '(a3 7u 6n=l'rirea =r +re7e(en3 a 'ra#el'r r'*ane #i 7u a&Sn3ul %eneral al +r'&in7iei- concilium &aciarum trium se 2u7ur (e ' i*+'r3an9 *ai *are #i se *ani=es3 7u s3rlu7ire. 17eas3 e&'lu9ie a ='s3 le%a3 (e +'li3i7a Q7'ns3i3u9i'nalR #i 6n7urajarea ins3i3u9iil'r 7i&ile su2 :e&erus 1le<an(er1"34. 1(unarea +r'&in7ial a >a7iei a =un79i'na3, =r 6n('ial, la Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa, (e un(e +r'&in #i *aj'ri3a3ea ins7ri+9iil'r re=eri3'are la 7ul3ul i*+erial +r'&in7ial. 17'r(area e+i3e3ului Metropolis 'ra#ului su2 :e&erus 1le<an(er re7un'#3ea '=i7ial +ree*inen9a :ar*iDe%e3usei asu+ra 7el'rlal3e 'ra#e ale >a7iei, +ree*inen9 in=luen9a3 #i (e +reDen9a 7'n7iliului +r'&in7ial 6n 'ra#ul 6n3e*eia3 (e )raian. Cer7e3rile ar@e'l'%i7e *ai n'i in(i7 (re+3 se(iu +r'2a2il al 7'n7iliului +r'&in7ial s+a9iul si3ua3 la n'r( (e Di(ul (e in7in3 al :ar*iDe%e3usei, un(e se &a =i a=la3 #i al3arul 7ul3ului i*+erial +r'&in7ial1"3". 4euniunile anuale ale (ele%a9il'r se &'r =i 9inu3 =ire#3e 6n a*=i3ea3rul (in a+r'+iere1"36. Vl3i*a *r3urie e+i%ra=i7 (es+re concilium (a3eaD (in 3i*+ul lui P@ili++us (244-249)1"37. )'3 a3un7i 6n7e+e e*i3erea *'ne(el'r Provincia &acia. 17es3ea 3re2uie s =i ='s3 e*ise 6n nu*ele au3'ri39ii re+reDen3a3i&e +en3ru Pr'&in7ie, a(i7 3'7*ai concilium &aciarum trium. 5'ne(ele Provincia &acia ('7u*en3eaD
#1..

A%4evan 1))@: p% HHR: care o?serv2 #i )aptul c2 ["ac2 3n provinciile occi"entale 7'n7ilia se ?a<au 3n"eose?i pe vechile 7i&i3a3es in"igene- 3n &acia o asemenea a"unare provincial2 nu putea grupa "ec>t comunit2ile "e coloni#ti% #1.% A%4evan 1))@%: lo&# &it# #1.1 I% Piso: Al% &iaconescu: 3n A&ta:" XX-XH: OPWL: p% OWX sq] .% 0tienne: I% Piso: Al% &iaconescu: Le$ 4euD Eo%u'$ 4e la &olonia <lpia %aiana Au/u$ta Da&i&a Sa%'i9e/etu$a: 3n Revue 4e$ Ltu4e$ an&ienne$ PX: OPPM: H-V: p% XTP sq% #1.4 I1i4e'% #1.7 A%4evan 1))@: p% HHR%

+4+

as3=el e<is3en9a #i =un79i'narea a(unrii +r'&in7iale +Sn s+re =inele (e7eniului al #aselea al se7'lului III1"38. CS3 +ri&e#3e sa7er('9iul +r'&in7ial (sacer"otium provinciae) es3e (e re*ar7a3 =a+3ul 7 6n >a7ia +re'3ul 7ul3ului i*+erial la ni&elul +r'&in7iei 6n3re%i- +'ar3 3'3(eauna 3i3lul (e sacer"os, ni7i'(a3 (e )lamen1"39. 17es3 in(i7iu rele& =a+3ul 7 6n >a7ia n-a e<is3a3 un 3e*+lu +r'&in7ial al 7ul3ului i*+erial, 7i nu*ai un al3ar (ara)1"48. Cea *ai =re7&en3 6n ins7ri+9ii es3e ='r*a '=i7ial, sacer"os arae Augusti. 1rare'ri a+ar ='r*ulri 7a sacer"os provinciae 'ri sacer"otalis &aciae [e<+resii uDuale, ne'=i7ialeH nu*ai (e ('u 'ri #i nu*ai al3uri (e ='r*ula '=i7ial se *ai 6n3Slne#3e e<+resia coronatus &aciarum trium. Pre'3ul 7ul3ului i*+erial +r'&in7ial es3e ales (e concilium provinciae +e ' (ura3 li*i3a3, +r'2a2il +e un an 1"41. 17eas3 =un79ie sa7er('3al se 2u7ura (e *are +res3i%iu, iar (e9in3'rul ei ju7a r'lul (e *a%is3ra3 e+'ni* +en3ru a73ele 7'n7iliului. Pen3ru a7eas3 =un79ie erau +re=era9i *e*2rii 7ei *ai (e &aD ai aris3'7ra9iei *uni7i+ale, a(i7 3'7*ai 7ei 7are (e&in a(ese'ri equites .omani. >e al3=el, #i 6n >a7ia *aj'ri3a3ea sacer"otes provinciae 7un's7u9i a+ar9in 'r(inului e7&es3ru. >e9in3'rii sa7er('9iului +r'&in7ial +'3 =i 7'nsi(era9i n'3a2ili (e 7ea *ai 6nal3 7a3e%'rie. 17e#3i aris3'7ra9i ase*enea 7un's7u9il'r )lamines provinciae (in ;77i(en31"42- (e+#es7 ni&elul l'7al #i 7S#3i% ' i*+'r3an9 la s7ara 6n3re%ii Pr'&in7ii 1"43. Prin ur*are, 6n3rea%a ('7u*en3a9ie e+i%ra=i7 e<is3en3 ne ara3 7 #i 6n >a7ia au =un79i'na3 ins3i3u9ii (e ni&el +r'&in7ial anal'a%e 7el'r 7un's7u3e +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an concilium provinciae #i sacer"otium provinciae. Ca +es3e 3'3 6n I*+eriu, +reDen9a a7es3'r s3ru73uri ins3i3u9i'nale e&i(en9iaD un ni&el re*ar7a2il (e 7i&iliDa9ie r'*an #i (e in3e%rare 6n s3ru73urile (e 7i&iliDa9ie ale
#1.< #1.$

A%4evan 1))@: p% HHL% &espre sacer"oiul provincial: c)% A%4evan 1))@: p% HHW-HVM% #1%&% /ishUicC: op# &it#: I^O: OPWT: p% OHO-OVL #i I^X: OPWT: p% HML-HMW% #1%# =% &eininger: op# &it#: p% ORM% #1%+ ,% Al)*l"B: Fla'ine$ p%ovin&iae 5i$paniae Cite%io%i$: Ma"ri": OPTV: pa$$i'% #1%. =% &eininger: op# &it#: p: ORX-ORV%

+4.

4'*ei i*+eriale. Cul3ul i*+erial +r'&in7ial re+reDin3 3'7*ai e<+resia i(e'l'%i7 a a7es3ei in3e%rri1"44. T Ca +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an, #i >a7ia &a =i 7un's7u3 3ensiuni s'7iale #i +eri'a(e (e nesi%uran9 1"4". Ale +ar a =i ='s3 +r'&'7a3e ('ar (e a*enin9ri e<3erne a3a7urile 2ar2aril'r la s=Sr#i3ul ('*niei lui )raian #i 6n7e+u3ul 7elei a lui $a(rian #i, *ai ales, rD2'aiele *ar7'*ani7e 7are au a=e73a3 #i >a7ia 1"46. >a3ele (es+re e&'lu9ia s'7ie39ii 7i&ile 6n ul3i*ul s=er3 (e se7'l al Pr'&in7iei sun3 e<3re* (e +u9ine #i, +rin ur*are, ne7'n7lu(en3e. Un +eri'a(a 6n 7are sursele ('7u*en3are +er*i3 ur*rirea e&'lu9iei s'7ie39ii 7i&ile (186 =inele (e7eniului #ase al se7'lului III), +'+ula9ia au3'@3'n +are s =i r*as lini#3i3, 3ra&ersSn( +ri*ej(iile al3uri (e 7eilal9i l'7ui3'ri ai Pr'&in7iei. :+re (e'se2ire (e al3e +r'&in7ii ale I*+eriului 1"47, 6n >a7ia nu a&e* ni7i un =el (e in(i7ii (es+re e&en3uale re&'l3e ale au3'@3'nil'r (a7i. Prin ur*are, ni*i7 nu ne 6n(re+39e#3e s +resu+une* e<is3en9a un'r *i#7ri s'7iale 7u ' 7'*+'nen3 Qna9i'nalR *ai +re%nan3 6n +ri*ele (e7enii ale s3+Snirii r'*ane 6n >a7ia 1"48. >e al3=el, ni7i Qlu+3a (e 7lasR nu es3e a3es3a3 (e &re' surs an3i7 6n >a7ia r'*an. Cele 7S3e&a ins7ri+9ii (es7'+eri3e *ai ales 6n D'na *un3'as a ,ana3ului 7are a3es3 '*'ruri #i ja=uri s&Sr#i3e (e 2ri%anDi (latrones)1"49- rele& ('ar 2ri%an(ajul1""8 #i s3area (e
#1%% #1%1

&% /ishUicC: op# &it#: I^X: OPWT: p% HMO-HMT% C)% 3n general .% MacMullen: Ene'ie$ oE t>e Ro'an O%4e%U %ea$on7 <n%e$t an4 Alienation in t>e E'pi%e: Cam?ri"ge Mass%: OPLL] -%.% 7opUoo": Ban4it$7 Llite$ an4 %u%al o%4e%: 3n A% +allace-7a"rill Ne"%Q: !at%ona/e in An&ient So&ietA: Lon"on: OPWP: p% OTO-OWT] ,% +ool): Ro'an pea&e: 3n =% .ich: ,% ShipleB Ne"s%Q: Ja% an4 So&ietA in t>e Ro'an Jo%l4: .outle"ge: Lon"on: OPPT: p% OWR-OPO% #1%4 7% &aicoviciu: I% Piso: Sa%'i9e/etu$a .i %091oaiele 'a%&o'ani&e: 3n A&ta:" OH: OPTR: p% ORPOLH] N% ,u"ea: Da&ia !o%oli$$en$i$ n ti'pul %091oaielo% 'a%&o'ani&e: 3n A&ta:! OW: OPPV: p% LT-PO% #1%7 S%L% &Bson: "ative %evolt$ in t>e Ro'an e'pi%e: 3n 5i$to%ia XM: OPTO: p% XHP-XTV] i4e'7 "ative %evolt patte%n$ in t>e Ro'an e'pi%e: 3n A"RJ II: H: p% OHW-OTR% #1%< Interpretarea "in anii LM v2"e#te o puternic2 tent2 i"eologic2A &% Tu"or: Lupta 'pot%iva $t0pni%ii %o'ane .i a eDploat0%ii $&lava/i$te: 3n I$tRo' I: OPLM: p% VXL-VHV% #1%$ IDR III^O: TON;2ile 7erculaneQ] IDR III^O: OOWNSlatina Timi#Q] IDR II: OHVNJegaia-Mehe"iniQ% #11:a&%ea 1)-): p% XTP sq%

+4%

in=ra79i'nal 7un's7u3e #i 6n al3e +r9i ale lu*ii r'*ane 1""1. Pe (e al3 +ar3e, (u+ 7u* reDul3 (in (a3ele e+i%ra=i7e #i ar@e'l'%i7e (in D'na limes-ului, a7e#3i latrones ({latrunculi) +ar a =i *ai (e%ra2 2ar2ari 7e 3ra&ersau 7lan(es3in =r'n3iera, s3re7urSn(u-se (u+ +ra( 6n +r'&in7ii1""2. ID&'arele sun3 ='ar3e la7'ni7e 6n +ri&in9a un'r e&en3uale 7'n=li73e *aj're. 1s3=el, 7istoria Augusta *en9i'neaDL %%% Pannoniae quoque compositae et ;ritannia et in ,ermania et in &acia imperium eius (s7. C'**'(i) recusanti?us provinciali?us1""3. 17eas3 #3ire 7'nse*neaD 7 +rin anii 18"-186 s-a +r'(us 6n >a7ia 1""4, 7a #i 6n al3e +r'&in7ii1""", ' *i#7are (e Q6*+'3ri&ireR a +r'&in7ialil'r, a(u#i 6n 7ele (in ur* la as7ul3are (e ar*a3 quae omnia ista per "uces se"ata sunt (S7A: vita Commo"i 13, "-6). K3irea (es+re a7ei recusantes provinciales in &acia su%ereaD ' re&'l3 a +'+ula9iei +r'&in7iale. 17eas3 re&'l3 (in >a7ia a ='s3 7'*+ara3 7u re2eliunea (in Fer*ania1""6 a7el ?ellum "esertorum *en9i'na3 (e $er'(ian (I, 18, 1-7) #i 6n S7A (vita Commo"i 16, 2). 4e&'l3a (in >a7ia +are s =i a&u3 l'7 6n 3i*+ul %u&ernrii e<3re* (e se&ere a lui ?. Ves+r'nius Can(i(us1""7 - 6nsr7ina3 6n a7ea &re*e 7u re+ri*area re&'l3ei. Cu '7aDia a7es3'r e&eni*en3e, le%iunii V 5a7e('ni7a i se 7'n=er e+i3e3ul pNiaQ cNonstansQ1""8. Fu&ernarea (ur a lui ?. Ves+r'nius Can(i(us ( "urum et sor"i"um imperium1""9) a =7u3 +'si2il as'7ierea re&'l3ei (in 3i*+ul
#11#

C)% 3n general ;%&% ShaU: Ban4it$ in t>e Ro'an E'pi%e: 3n !a$t an4 !%e$ent OMR: OPWV: p% H-RX] +% Nippel: !u1li& o%4e% in an&ient Ro'e: Cam?ri"ge: OPPR] &% ;raun": !i%a&A un4e% t>e p%in&ipate an4 t>e i4eolo/A oE i'pe%ial e%a4i&ation: 3n =% .ich: ,% ShipleB Ne"s%Q: Ja% an4 So&ietA in t>e Ro'an Jo%l4: Lon"on: OPPT: p% OPR-XOX% #11+ Op%eanu 1))@: p% TR: WO cu nota LV% #11. S5A: vita Co''o4i OH: R-L% #11% :a&%ea 1)-): p% TL] !i$o 1))3: p% OVM: OVH] B0%1ule$&u 1))@: p% TM% #111 Pentru ,allia #i ,ermania: a se ve"ea ,% Al)*l"B: 3n Bonne%M1 OTO: OPTO: p% HTX% #114 &espre leg2tura "intre cele "ou2 evenimenteA L% ;alla: Re&u$ante$ p%ovin&iale$ in Da&ia: 3n Oi+u'ene O: OPTL: p% OPX] !i$o 1))3: p% OVM% #117 !i$o 1))3: p% OVM: OVH% #11< !i$o 2???: p% XOR #i nota OOT% #11$ S5A7 vita Iuliani R: R-L%

+41

lui C'**'(us 7u un e+is'( +e3re7u3 6n 193, 6n 7'n3e<3ul lu+3el'r +en3ru 3r'n (in3re :e+3i*ius :e&erus #i >i(ius Iulianus, 7Sn( Ves+r'nius Can(i(us a ='s3 a+r'a+e lin#a3 (e s'l(a9i1"68. Prin ur*are, re&'l3a (in >a7ia +are a =i ' 7'nse7in9 a +eri'a(ei (i=i7ile +rin 7are Pr'&in7ia 3re7use 6n 3i*+ul rD2'aiel'r *ar7'**ani7e1"61. 1r +u3ea =i &'r2a, (e7i, (e anu*i3e 3ensiuni s'7iale %enera3e (e *ai *ul9i =a73'riL s3area (e nesi%uran9 +r'&'7a3 (e lu+3ele 7u 2ar2arii (e la =r'n3iere #i (e sl2irea (is7i+linei *ili3are, 7re#3erea =is7ali39ii e37.H a7es3'ra li se a(u%au ra&a%iile +r'(use (e 7iu*a 7are (e7i*ase +'+ula9ia I*+eriului 1"62.

5#4 Se&ven=e 4in via=a p%ivat0


Un e+'7a Prin7i+a3ului, 6n >a7ia r'*an, 7a (e al3=el 6n 6n3re%ul I*+eriu 4'*an, )amilia 7'ns3i3uia 7elula (e 2aD a s'7ie39ii1"63. Un +'=i(a e&'lu9iei #i a 3rans='r*ril'r su=eri3e 6n ul3i*ele se7'le ale 4e+u2li7ii r'*ane, =a*ilia ( )amilia: "omus) 7'n3inu a =i %ru+area s'7ial 7ea *ai i*+'r3an3 #i res+e73a3 6n s'7ie3a3ea r'*an (in e+'7a Prin7i+a3ului1"64. Ca*ilia r'*an es3e a7eea#i 6n 6n3re% I*+eriul 6n3ru7S3 e<is3a un sin%ur (re+3 +ri&a3, (re+3ul r'*an1"6". Ca +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an +r'&in7ial, ins7ri+9iile =unerare #i &'3i&e 7'ns3i3uie #i 6n >a7ia r'*an sursele ('7u*en3are 7ele *ai i*+'r3an3e +ri&i3'are la (i=eri3ele as+e73e ale &ie9ii (e =a*ilie. Un3e*eia3e +e a7eas3 7a3e%'rie (e iD&'are, 7'r'2'ra3e 7u in='r*a9iile '=eri3e (e iD&'arele li3erare an3i7e, s3u(ii
#14-

Asocierea celor "ou2 episoa"e la !i$o 1))3: p% OVH] !i$o 2???: p% XOR% D posi?il ca la revolta "in timpul lui Commo"us s2 )i participat #i sol"ai: activi sau "e<ertori: ceea ce ar e9plica reacia trupelor c>iva ani mai t>r<iu: contra lui Can"i"us% #14# At>t "atorit2 operaiunilor militare: c>t #i "atorit2 pier"erilor umane: c)% L% ;alla: op# &it#: p% PP sqq% #14+ .%P% &uncan-=ones: >e i'pa&t oE t>e Antonine pla/ue: 3n MRA P: OPPL: p% OMW-OHL% #14. 1l% 7anga: D%eptul %o'an n Da&ia: 3n I$tRo'nilo% II: p% XOP sq% #14% C)% 3n general: .% Saller: I %appo%ti 4i pa%entela e l3o%/ani99a9ione Ea'ilia%e : 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% WXR sqq% #141 M% -aser: >e Ro'an !%ivat La*: &ur?an: OPLR] i4e'7 RC'i$&>e Re&>t$Puellen un4 an/e*an4te Mu%i$ten'et>o4e: +ien: OPPL% Pentru epigra)ie: o aplicaie la !% Agnati: Di%itto7 $o&ietW7 epi/%aEia: Como: OPPL%

+44

re7en3e 7are inau%ureaD (e =a+3 ' n'u (ire79ie (e 7er7e3are +ri&i3'are la &ia9a +ri&a3 (in s'7ie3a3ea r'*an +r'&in7ial- au reu#i3 s sur+rin( in3eresan3e as+e73e ale &ie9ii (e =a*ilie (in >a7ia r'*an, 7a ins3i3u9ia 7s3'riei, (i&'r9ul, 7'n7u2inajul, li2er3inajul re7s3'rirea, 7'+ii nele%i3i*i #.a.1"66. Cs3'ria era ' &e7@e 7'ns3i3u9ie a =a*iliei r'*ane, s7'+ul ei =iin( +er+e3uarea 7ul3ului #i a nu*elui 1"67. Un e+'7a 6n 7are >a7ia a+ar9inea lu*ii r'*ane, &e7@ile ='r*e ale 7s3'riei r'*ane cum manu (in &re*ea 4e+u2li7ii (con)arreatio: coemptio #i usus)1"68 =ie (is+ruser (eja, =ie 7Duser 6n (esue3u(ineH (in3re ='r*ele 7s3'riei cum manu a su+ra&ie9ui3 ('ar con)arreatio, s+e7i=i7 +a3ri7ienil'r 7are nu +u3eau a77e(e la unele sa7er('9ii =r a =i ns7u9i (in3r-' as3=el (e le%3ur 1"69. Un7 (e la s=Sr#i3ul 4e+u2li7ii, (a3'ri3 s7@i*2ril'r s'7iale +r'=un(e 7e au l'7 6n s'7ie3a3ea r'*an ' (a3 7u (e7linul &e7@il'r 7re(in9e #i &al'ri-, ra+'r3urile =a*iliale 6#i +ier( (in ri%i(i3a3e #i se i*+une ' n'ua ='r* a 7s3'riei, a#a-Disa 7s3'rie li2er ( sine manu). 1#a(ar, 6n7 (e la 6n7e+u3ul e+'7ii Prin7i+a3ului se i*+usese n'ua ='r* (e 7s3'rie matrimonium, (e=ini3 (e 5'(es3inus 6n &igestae (re+3 con6unctio maris et )eminae: consortium omnis vitae: "ivini et humani iuris communicatio (Qunirea 2r2a3ului 7u =e*eia, ' 7'*uni3a3e +en3ru 6n3rea%a &ia9, 6*+r3#irea (re+3ului (i&in #i u*anR) 1"78. P'3ri&i3 a7es3ei (e=ini9ii, 7s3'ria es3e ' uniune *'n'%a* +en3ru 3'a3 &ia9a 7are s3a2ile#3e ' 7'*uni3a3e (es&Sr#i3 6n 7eea 7e +ri&e#3e 2unurile *a3eriale, (ar #i ' 6*+r3#ire a =e*eii la (re+3ul (i&in al 2r2a3ului, la 7ul3ul s3r*'#il'r. )'3u#i, ni7i 6n a#a-Disa 7s3'rie li2er ( sine manu) 6n 7are =e*eia nu in3ra 6n +u3erea #e=ului (e =a*ilie a s'9ului ei, 7i 6#i +s3ra s3a3u3ul juri(i7 an3eri'r, a&erea r*SnSn( 6n +r'+rie3a3ea
#144

Al% St2nescu: A$pe&te ale Ea'iliei 4in Da&ia %o'an0# In$titu=ia &0$0to%iei .i &on&u1ina(ul : 3n 1% Krga: I% Costea Ncoor"%Q: Stu4ii 4e i$to%ie a %an$ilvaniei# O'a/iu !%oEe$o%ului !o'piliu eo4o%: ;istria-Clu6: XMMM: p% LM-LL% #147 /% "e Coulanges: Cetatea anti&0: I: ;ucure#ti: OPWV: p% TT% #14< Toate aceste )orme "e c2s2torie a"uceau )emeia su? autoritatea soului 3n regim "e proprietate: c)% .% Saller: op# &it#: p% WHH% #14$ =% Carcopino: Via=a &oti4ian0 la Ro'a la apo/eul i'pe%iului: ;ucure#ti: OPTP: p% OOH% #171+u( 1l% 7anga: D%ept p%ivat %o'an: ;ucure#ti: OPTW: p% OPO%

+47

=a*iliei ei, iar (u+ *'ar3ea 3a3lui ei =e*eia (e&enea sui iuris (in(e+en(en3) =e*eia nu era e%al 7u s'9ul 6n +ri&in9a (re+3uril'r #i '2li%a9iil'r 7e le re&eneau 6n s'7ie3a3e1"71. C@iar (a7 nu lua ='r*a unui a73 s7ris, 7s3'ria era 7'nsi(era3 7a un a73 juri(i7 6n3e*eia3 +e a))ectio maritalis (7'n#3iin9a =a+3ului (e a =i 7s3'ri9i a 7el'r ('i +ar3eneri) 1"72. Cu* se #3ie, 6*+ra9ii au s+rijini3 ins3i3u9ia 7s3'riei, 7el +u9in (in ra9iuni (e*'%ra=i7e1"73. Pen3ru 7a ' 7s3'rie s =ie &ali(, e<is3au anu*i3e 7'n(i9ii 7are erau re%le*en3a3e (e le%isla9ia i*+erialL +ers'anele 7are 6n7@eiau 7s3'ria 3re2uiau s =ie a+3e, *a3ure (&Srs3a *ini* era (e 14 ani 2r2a9ii #i 12 ani =e*eile), s nu =ie ru(e 6n linie (rea+3, s nu =ie (eja 7s3'ri3eH (e ase*enea, 7ei ('i 3re2uiau s ai2 a7ela#i s3a3u3 a(i7 s =ie li2eri #i 7e39eni-, (u+ 7u* era ne7esar #i 7'nsi*9*Sn3ul a*2il'r +ar3eneri. Un7@eia3 6n a7es3e 7'n(i9ii, 7s3'ria era re7un's7u3 (e s3a3 #i (e s'7ie3a3e, era un iustum matrimonium1"74. Un a7es3 7'n3e<3, es3e (e re*ar7a3 7 e<is3au res3ri79ii 6n 7eea 7e +ri&ea 7s3'ria 7u s7la&ii #i 7u +ers'ane (e 7'n(i9ie +ere%rin, (a3 =iin( =a+3ul 7 a7es3ea nu a&eau (re+3 (e 7s3'rie (ius conu?ium)1"7". >e#i 7s3'ria 7u +ere%rinii nu era &ali( (e7S3 6n anu*i3e 7'n(i9ii, 3'3u#i +rin9ii 7e39eni 6#i +u3eau re7un'a#3e 7'+iii1"76H 6n *aj'ri3a3ea 7aDuril'r 6ns, 7s3'ria 7u +ers'ane (e 7'n(i9ie +ere%rin era 7'nsi(era3 nele%al ( iniustum matrimonium) #i (e&enea un 7'n7u2inaj. C'+iii na3urali (nele%i3i*i) reDul3a9i (in3run 7'n7u2inaj, (e#i sun3 li2eri (in +un73 (e &e(ere le%al ( ingenui), (ar nu au ni7i un (re+31"77. C@iar #i 6n a7es3e 7'n(i9ii 7'n7u2inajul
#17# #17+

I1i4e'# M% -aser: >e Ro'an !%ivat La*: &ur?an: OPLR: p% XHW% #17. &espre preocuparea constant2 legat2 "e perpetuarea )amiliilor care alc2tuiau elitele Imperiului: a se ve"ea -% 7opCins: Deat> an4 Reneval: Cam?ri"ge: OPWH: pa$$i'] =% An"reau: 7% ;ruhns Ne"s%Q: !a%entL et $t%atL/ie Ea'iliale$ 4an$ l3AntiPuitL %o'aine: .oma: OPPM% #17% Al% St2nescu: op# &it#: p% LO% #171 P%.%C% +eaver: >e Statu$ oE C>il4%en in :iDe4 :a%%ia/e$ : 3n ;% .aUson Ne"%Q: >e Fa'ilA in An&ient Ro'e# "e* !e%$pe&tive$: Lon"on [SB"neB: OPWL: p% OVT-OVW% #174 M% -aser: op# &it#: p% XVX% #177 ,aius: In$t# O: OP%

+4<

7un'a#3e ' lar% rs+Sn(ire 6n 6n3rea%a lu*e r'*an 1"78 6n +ri*ele ('u se7'le ale I*+eriului, (e&enin( ' ins3i3u9ie 7u 3ra(i9ii #i 7u3u*e +r'+rii1"79. ?ar%a (i=uDiune a 7'n7u2inajului a ='s3 (e3er*ina3 6n *are *sur (e e<+ansiunea I*+eriului 4'*an 7are a (us la 7re#3erea nu*rului (e 7'*uni39i +ere%rine ai 7r'r *e*2ri 6n7@eiau le%3uri *a3ri*'niale 7u cives .omani 6n7er7Sn( s-#i a*eli'reDe as3=el s3a3u3ul s'7ial-juri(i7 #i s asi%ure =iil'r l'r #ansele unei as7ensiuni s'7iale. >e ase*enea, 6n3ru7S3 ius conu?ium le era in3erDis #i s'l(a9il'r 7are-#i sa3is=7eau ser&i7iul *ili3ar 1"88, ar*a3a r'*an a 7'ns3i3ui3 un al3 =a73'r 7are a 7'n3ri2ui3 la rs+Sn(irea *asi& a 7'n7u2inajului 6n +r'&in7iile I*+eriului1"81. >u+ 7u* s-a '2ser&a3, 6n >a7ia r'*an ins3i3u9ia 7s3'riei a+are 7a (e+lin ra7'r(a3 la (ina*i7a s'7ial a lu*ii r'*ane, 6n3ru7S3 rela9iile (in3re *e*2rii =a*iliil'r erau re%le*en3a3e (u+ a7ela#i (re+3 +ri&a3 1"82. >e#i nu es3e 7un's7u3 &re' a3es3are e+i%ra=i7 a ='r*ei ar@ai7e (e 7s3'rie cum manu, s-a +resu+us +e 2un (re+3a3e 7, (in *'3i&e reli%i'ase, con)arreatio 3re2uie s =i ='s3 ='r*a s+e7i=i7 (e 7s3'rie a unui nu*r res3rSns (e =a*ilii aris3'7ra3i7e (in eli3ele *uni7i+ale ale >a7iei P% Aelii: L% Antonii: M% Cominii: M% Procilii: C% Spe"ii: T% 1arenii 7are 6n(e+lines7 =un79ii sa7er('3ale i*+'r3an3e +re7u* )lamen &ialis: sacer"os arae Augusti coronatus &aciarum III sau sacer"os Laurens Lavinas1"83. 1se*enea =a*ilii &'r =i a&u3 a+r'a+e un s3a3u3 a+ar3e 6n rSn(ul n'3a2ilil'r 7are al73uiau aris3'7ra9ia *uni7i+al, (a3'ri3 a7es3'r rela9ii (ire73e 7u 3ra(i9iile r'*ane 7ele *ai +res3i%i'ase 1"84.

#17< #17$

=% -olen"o: L3e$&lava/e et la vie $eDuelle 4e$ >o''e$ li1%e$: 3n In4eD OM: OPWO: p% XWW-HMT% Al% St2nescu: op# &it#: p% LX% #1<Sol"aii "o?>n"esc ius 7'nu2iu* a?ia c2tre anul XMM p% Chr%: c>n" le este acor"at "e c2tre Septimius Severus: c)% M% -aser: op# &it#: p% XVX% #1<# Al% St2nescu: op# &it#: p% LX% #1<+ I1i4e'% #1<. I1i4e': p% LX #i nota XH% #1<% A%4evan 1))@: p% XHP%

+4$

Pen3ru 7eilal9i 7e39eni ai Pr'&in7iei matrimonium era ='r*a uDual (e 7s3'rie1"8". Un ins7ri+9iile (in >a7ia r'*an 7e39enii #i =a*iliile l'r sun3 re7un's7u9i 7u aju3'rul 'n'*as3i7ii, (a3 =iin( =a+3ul 7 nu*ele 7e39enil'r se *'#3eneau #i erau (e'se2i3e (e 7ele ale +ere%rinil'r #i s7la&il'r +rin 7ele 3rei ele*en3e 7are le 7'*+uneau praenomen: nomen gentile #i cognomen1"86- #i 7are nu li+ses7 (in ins7ri+9iile =unerare (in se7'lul II +. C@r. Un 7aDurile 6n 7are unul (in a7es3e ele*en3e li+se#3e, a(ese'ri +'a3e =i &'r2a (e 7'n7u2inaj1"87. )er*in'l'%ia e+i%ra=i7 +ri&i3'are la &ia9a (e =a*ilie es3e su%es3i& #i (i&ersL a")inis (ru(), coniu9: conpar: )emina: )ilius: )ilia: )rater: gener: heres: iuvenis: mammulus (2uni7), maritus: marita: nepos: neptis: neptia: nurus (n'r), parentes: pater: puer: puella: pupilus: socer: socrus: soror: tutores: u9or: virginius% Un in3i*i3a3ea su=le3ului l'r ne a(u7 *'nu*en3ele =unerare 7u ins7ri+9ii 6n(ui'#3'are, 6n unele 7aDuri re(a73a3e 7@iar 6n &ersuri1"88. 13a#a*en3ul +en3ru &ia9a (e =a*ilie #i &al'rile ei es3e ilus3ra3 (e e+i3e3ele 6n3Slni3e 6n ins7ri+9iile =unerareL 7el *ai uDual, ?ene merentis] 7Sn( +ier( +e 7ei (ra%i1"89, au3'rii ins7ri+9iil'r sun3 mater in)elicissima: pater in)eli9: )ilii pientissimi] s'9ii (e7e(a9i sun3 nu*i9i coniu9 pius: pius virginius] s'9iile sun3 'n'ra3e 7u e+i3e3e su+erla3i&e, +re7u* carissima: incompara?ilis: inocentissima: optima: pientissima: piissima: rarissima: sanctissima% ; ins7ri+9ie (e la 1*+elu*1"98 ne &'r2e#3e (es+re &ia9a e<e*+lar (us 6*+reun (e ('i s'9i Cus7inus #i :'ssia :a2ina 7are au 3ri3 11 ani #i 18 luni sine ulla querella (Q=r %Sl7ea&R).
#1<1 #1<4

M% ;2r?ulescu: 3n I$tRo'nilo% II: p% XOT% ,% Al)*l"B: La 4%oit 4e la &itL et la no'en&latu%e 4an$ l3E'pi%e %o'ain: 3n Lato'u$ XR: OPLL: O: p% HT% #1<7 M% 7um?ert: L3in4ivi47 l3VtatU Puelle $t%atL/ie pou% le 'a%ia/e &la$$iPue ;: 3n =% An"reau: 7% ;ruhns Ne"s%Q: !a%entL et $t%atL/ie Ea'iliale$ 4an$ l3AntiPuitL %o'aine: .oma: OPPM: p% OWP% #1<< IDR: II: RT N.omulaQ] IDR: III^O: ORT: OTH: OTV NTi?iscumQ] IDR: III^X: HWX: VMM: VHM NSarmi<egetusaQ] .% Ar"evan: Ioana 7ica: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% XVH-XVR: nr% O NNapocaQ% #1<$ .esemnarea 3n )a2 morii este consemnat2 prin )ormule cunoscute precum a&e &ia3'r sau si3 3i2i 3erra le&is% #1$IDR: III^H: HLV%

+7-

Un I*+eriu 7s3'riile 6n3re s7la&i #i ingenui sun3 +u9in nu*er'ase 6n ra+'r3 7u al3e *ariaje, (e +il( 7ele 6n3re +a3r'ni #i li2er9i. >e ase*enea, s-a 7'ns3a3a3 7 7'n7u2inajele 6n3re ingenui [ li?erti sun3 (e " 'ri *ai =re7&en3e (e7S3 7ele (e 3i+ li2er3 li2er3 1"91. Un3r-' +r'&in7ie (e =r'n3ier 7a >a7ia 6n 7are ele*en3ul *ili3ar a&ea ' +'n(ere a3S3 (e 6nse*na3 7'n7u2inajul &a =i ='s3 ='ar3e rs+Sn(i3 7@iar #i nu*ai (a7 a* 7'nsi(era (re+3 7'n7u2inaje 7s3'riile 6n7@eia3e (e s'l(a9ii (in 7ele ('u le%iuni #i (in nu*er'asele au<ilii (isl'7a3e 6n Pr'&in7ie 1"92. Vn in(i7iu rele&an3 7are in(i7 7lar +r'+'r9ia (e *as +e 7are a 7+3a3-' 7'n7u2inajul 6n e+'7a Prin7i+a3ului es3e 6nl'7uirea 6n la3ina &'r2i3 a 3er*enil'r u9or (s'9ie) #i maritus (s'9) (e 73re coniu9 (7'n7u2in) 7are ajun%e s =ie 7el *ai =re7&en3 6n ins7ri+9ii. )er*enii u9or #i maritus 7'n3inu s =ie u3iliDa9i 6n la3ina li3erar, 6n a73ele #i ('7u*en3ele '=i7iale, (u+ 7u* reDul3 #i (in (i+l'*ele *ili3are, +re7u* #i (in 7S3e&a ins7ri+9ii (in >a7ia1"93. A<is3au 6ns #i 7aDuri 6n 7are (in (i&erse *'3i&e 7s3'riile erau 7'nsi(era3e rela9ii 7'nju%ale nele%ale 7s3'rii 7u +ere%rini, 7u s7la&i sau le%3uri e<3ra7'nju%ale 1"94. Un ins7ri+9iile (in Pr'&in7ia 7ar+a3i7 +'3 =i 6n3re&Du3e ase*enea si3ua9ii. Cu* se #3ie s3a3u3ul juri(i7 7a #i nu*ele se *'#3eneau. C'+iii le%i3i*i *'#3eneau 3'3, =iin( a&an3aja9i =a9 (e 7ei nele%i3i*i 7are, ne=iin( re7un's7u9i (e 3a31"9", in3rau 6n =a*ilia *a*ei a 7rei nomen 6l +reluau. Un 7'nse7in9, ase*enea 7'+ii nele%i3i*i a+ar 6n ins7ri+9ii 7u %en3ili7iul *a*ei #i, une'ri, 6n 7aDuri e<3re* (e rare, 7@iar 7u in(i7a9ia SP% /% spurius )ilius (spurius \naturalis). Cu 3'3ul =ires7, *aj'ri3a3ea 7el'r a=la9i 6n3r-' ase*enea +'s3ur ne7'n&ena2il
#1$#

=% -olen"o: L3e$&lava/e et la vie $eDuelle 4e$ >o''e$ li1%e$: 3n In4eD OM: OPWO: p% XWW-HMT] M% 7u?ert: 3n =% An"reau: 7% ;ruhns Ne"s%Q: !a%entL et $t%atL/ie Ea'iliale$ 4an$ l3AntiPuitL %o'aine: .oma: OPPM: p% OWP% #1$+ Al% St2nescu: op# &it#: p% LX% #1$. IDR I: DiplD O-V: OM] IDR II: HRT: VMX: LVX% #1$% =% Dvans-,ru??s: :a%%ia/e :o%e S>a'eEul t>an A4ulte%AU Slave N:i$t%e$$ %elation$>ip$7 :iDe4 'a%%ia/e$ an4 Late Ro'an La*: 3n !>oeniD VT: OPPH: p% OXR-OXW% #1$1 D% 7ermann-Ktto: ED an&illa natu$# <nte%$u&>un/en 9u 4en 5au$/e1o%enen S+laven un4 S+lavinnen i' Je$ten 4e$ %C'i$&>en 2ai$e%%ei&>e$: Stuttgart: OPPV%

+7#

7u3au s-#i as7un( 'ri%inea li+si3 (e 'n'ra2ili3a3e #i, (in a7es3 *'3i&, ei +'3 =i 7u %reu (e+is3a9i1"96. >u+ 7u* s-a '2ser&a3, e<is3 6ns 6n >a7ia 7S3e&a ins7ri+9ii 6n 7are a+ar ('ar 7'+ii #i *a*ele l'rH 6n ase*enea si3ua9ii 6n 7are nu a+ar 3a9ii s-a +resu+us, +e 2un (re+3a3e, 7 es3e (es3ul (e +r'2a2il s a&e* (e-a =a7e 7u 7'+ii nele%i3i*i 1"97. :i3ua9ii si*ilare sun3 7'nsi(era3e #i 7aDurile 6n 7are (e#i e<is3 3a9i #i a7e#3ia a+ar 6n ins7ri+9ii 6nain3ea *a*el'r 6n 7ali3a3ea l'r (e patres- 3'3u#i 7'+ii +'ar3 %en3ili7iul *a*ei, (e7i sun3 spurii )ilii reDul3a9i (in le%3uri 7are +'3ri&i3 (re+3ului +ri&a3 r'*an nu erau 7s3'rii le%ale (iniustum matrimonium)1"98. >e ase*enea, ins7ri+9iile ne =a7 7un's7u3e 7s3'rii ale un'r =e*ei (e 7'n(i9ie li2er 7u s7la&i #i 7u li2er9i i*+eriali 1"99, +ers'ane 7u &eni3uri su2s3an9iale a 7r'r si3ua9ie e7'n'*i7 #i 6n3run =el s'7ial, es3e *ai 2un (e7S3 7ea a *asei (e 'a*eni li2eri, (ar (e 7'n(i9ie *a3erial *'(es3, (in +r'&in7ia 7ar+a3i7. 1s3=el, s7la&ul i*+erial $er7ulanus es3e Qs'9ulR 1ureliei 4es+e73a 1688, Ianuarius, e9 arcario, es3e Qs'9ulR Vi3iei )@re+3e1681, 6n 3i*+ 7e Valen3inus, li?rarius a? instrumentis censuali?us , es3e +ar3enerul 7'nju%al al Cassiei 4'%a3a1682. 1se*enea le%3uri *a3ri*'niale ale un'r 7e39ene 7u s7la&i #i li2er9i i*+eriali, +ar a =i =i 6n *area l'r *aj'ri3a3e 7s3'rii (in in3eres. -u nu*ai 7'+iii reDul3a9i (in 7s3'riile 7u s7la&i erau 7'nsi(era9i spurii, 7i #i 7'+iii 7e39enel'r

#1$4 #1$7

.: Cagnat: Cou%$ 43Lpi/%ap>ie latineO: Paris: OWPW: p% TM-TX% CIL III: OXHL NApulumQ] IDR III^X: VVP NSarmi<egetusaQ] IDR III^H: R NStreiQ] IDR III^H: XRO N,ermisaraQ] IDR III^H: HRH NAmpelumQ: c)% Al% St2nescu: op# &it#: p% LH: care constat2 c2 3n aceste ca<uri lipse#te menionarea calit2ii "e copil "in )lori (:P. C.): "ar lipse#te #i =ilia3i' ceea ce sugerea<2 c2 ace#ti copii nu au tat2 "in punctul "e ve"ere al "reptului privat roman% #1$< IDR III^O: XL NMol"ova Nou2Q] IDR III^X: HPM NSarmi<egetusaQ: c)% Al% St2nescu: op# &it#: p% LV% #1$$ IDR III^O: XTM] IDR III^X: HPM: HPR: VMX: VRH NSarmi<egetusaQ] IDR III^H: HLR NAmpelumQ: c)% Al% St2nescu: op# &it#: p% LV% #4-IDR: III^X: HPR% #4-# IDR: III^X: OWP% #4-+ ILS ROH \ IDR: III^X: VRH%

+7+

7s3'ri3e 7u +ers'ane (e 7'n(i9ie +ere%rin, (u+ 7u* reDul3 (in 7S3e&a ins7ri+9ii (in >a7ia1683. Prin ur*are, =a+3ul 7 a3S3 =iii un'r s7la&i 7S3 #i =iii un'r +ere%rini (in >a7ia sun3 7'nsi(era9i spurii )ilii 7'n=ir* in='r*a9iile iD&'arel'r li3erare re=eri3'are la res3ri79iile 1684 i*+use 7e39enil'r 6n +ri&in9a 7s3'riei 7u ne7e39eni sau 7u +ers'ane (e 'ri%ine ser&il, le%3urile *a3ri*'niale 7u a7e#3ia =iin( 7'nsi(era3e nele%ale. Un s=Sr#i3, ' +r'2le* 7are a sus7i3a3 6n(elun%i 7'n3r'&erse es3e 7ea a a7el'r 7'+ii na3urali (une'ri =7Sn( +ar3e (in )amilia168") 7are a+ar 6n ins7ri+9ii 7a alumni1686. Pr'2le*a es3e 7'*+li7a3 (e'are7e alumni a+ar 6n 3e<3ele juri(i7e 7a 2ene=i7iari ai un'r le%a3e1687. Un *ul3e si3ua9ii alumni sun3 3ra3a9i #i 7'nsi(era9i 7a li?erti1688. P'3ri&i3 '+iniei lui $.:. -ielsen, alumnus +are a =i e<+resia unei 7&asi-a('+9ii1689H (in +un73 (e &e(ere juri(i7, a&e* (e-a =a7e 7u ' rela9ie (e 7&asi-(e+en(en9. Un reali3a3e, rela9iile alumnus +rin3e Qa('+3i&R (e+#es7 a(esea 7a(rul juri(i7, 7ara73eriDSn(u-se +rin a=e79iune, 3an(re9e #i +r'3e79ie. :u*a a7es3'r (a3e '=eri3e (e ('7u*en3a9ia e+i%ra=i7 e&i(en9iaD =a+3ul 7 =a*ilia r'*an (in >a7ia, ase*enea 6n3re%ii s'7ie39i +r'&in7iale (a7'-r'*ane, es3e ra7'r(a3 (e+lin la e&'lu9ia s'7ie39ii r'*ane (in I*+eriu1618. ?a rSn(ul su, s3u(iul ('*eniului =unerar (ar@e'l'%ia =unerar) 7'ns3i3uie ' al3 *'(ali3a3e (e 6n9ele%ere, (e re7'ns3i3uire

#4-. #4-%

IDR III^H: HVO NAmpelumQ] IDR III^V: PO N`eica Mic2Q: c)% Al% St2nescu: op# &it# : p% LV% ,aius: In$t# WV: WR] WV: PO% #4-1 S% Treggiari: \ue$tion$ on Jo'en Do'e$ti&$ in t>e Ro'an Je$t : 3n S&>iavit}7 'anu'i$$ione e &la$$i 4epen4enti nel 'on4o anti&o: .oma: OPTP: p% OWL% #4-4 7% Leclercq: 3n Di&tionnai%e 43a%&>Lolo/ie &>%Ltienne et 4e litu%/ie: I NOPMHQ: col% OXPV: s%v% alu'ni] 7%S% Nielsen: Alu'niU a e%' Denotin/ \ua$i8A4option: 3n Cla$$i&a et :e4iaevalia HW: OPWT: p% OVX sqq] P%.%C% +eaver: P%I% +ilCins: A Lo$t Alu'na: 3n I!E PP: OPPH: p% XVO-XVV% #4-7 Di/% XT: O: HX] XT: X: HX] HX: OMX: X% #4-< ;% .aUson: C>il4%en in t>e Ro'an Fa'ilia: 3n ;% .aUson Ne"%Q: >e Fa'ilA in An&ient Ro'e# "e* !e%$pe&tive$: Lon"on-SB"neB: OPWL: p% OTR% #4-$ 7%S% Nielsen: 3n Cla$$i&a et :e4iaevalia HW: OPWT: p% OWT% #4#Al% St2nescu: op# &it#: p% LR%

+7.

a s'7ie39ii (a7'-r'*ane +r'&in7iale 1611. :3u(iile *ai n'i -a<a3e +e in3e%rarea s'7ial a *'r9ii1612- 7'nsi(er 7 uni&ersul *'r9il'r 6*+reun 7u 7el al &iil'r al73uies7 6n =a+3 ' s'7ie3a3e %l'2al, 6n ansa*2lul +ra73i7il'r, ins3i3u9iil'r #i 7re(in9el'r 1613. Cer7e3area *'nu*en3el'r =unerare (in >a7ia r'*an '=er, 7u* s-a &Du3, (a3e rele&an3e 7u +ri&ire la reali3a3ea s'7ial -'n'*as3i7a, =a*ilia, &Srs3a, #i s3a3u3ul s'7ial al (e=un73ului-, 7a #i (es+re r'lul *e*'riei #i e=i7a7i3a3ea sa si*2'li7. C@iar (a7 3e<3ele ins7ri+9iil'r =unerare (in >a7ia r'*an sun3 6n %eneral la7'ni7e #i nu su=i7ien3 (e nu*er'ase +en3ru a +er*i3e (e3er*inarea unei serii (e in(i7i s3a3is3i7i (s+eran9a (e &ia9, ra3a *'r3ali39ii in=an3ile, ra3a 2ru3 (e *'r3ali3a3e, ra3a (e nu+9iali3a3e e37.) ne7esare +en3ru 7er7e3area si3ua9iei (e*'%ra=i7e +e +eri'a(e s3ri73 (e3er*ina3e (6n %eneral un an), 3'3u#i s3u(iin(use *'nu*en3ele se+ul7rale +e 7are es3e *en9i'na3 &Srs3a (e=un73ului se +'a3e (e3er*ina ' s3a3is3i7 a (e7esel'r +e se<e (in 7are reDul3 ' "urat2 me"ie "e via2 un in(i7e s3a3is3i7 rele&an3 7are ne '=er ' anu*i3 i*a%ine asu+ra 7ali39ii &ie9ii, a ni&elului (e 3rai (in >a7ia r'*an. Cel *ai l'n%e&i& l'7ui3'r al Pr'&in7iei, a3es3a3 e+i%ra=i7, es3e :ua(ullus )i3urs, 7are a 3ri3 91 (e ani 1614, iar (in rSn(ul se<ului =ru*'s Can(ia 5a<i*a161" #i 1elia -i7e1616, a*2ele ajun%Sn( la &Srs3a (e 98 (e ani. >a3'ri3 7'n(i9iil'r *en9i'na3e *ai sus, e#an3i'nul re+reDen3a3 (e +ers'anele 7are a+ar 6n ins7ri+9iile =unerare (in >a7ia nu es3e un e#en3i'n re+reDen3a3i&H el re+reDin3 +ra73i7 ('ar
#4##

Cu privire la aspectele meto"ologice ale pro?lemei: a se ve"ea =%P% 1ernant: 3n La 'o%t7 le$ 'o%t$ 4an$ le$ $o&ietL$ an&ienne$: Lon"on-Paris: OPTT: p% L sq% Pentru un stu"iu aplicat al noii meto"ologii 3n "omeniul arheologiei )unerare a &aciei romane: a se ve"ea M% ;2r2?ulescu Ncoor"%Q: Fune%a%ia Da&o%o'ana: Clu6-Napoca: XMMX Nsu? tiparQ% #4#+ =%P% 1ernant: op# &it#: p% T% #4#. M% &ouglas: Ant%opolo/ia e $i'1oli$'o# Reli/ione7 &i1o e 4ene%o nella vita $o&iale: ;ologna: OPWR: p% OL a+u( Irina Nemeti: S% Nemeti: %a&ii .i illi%ii: 3n M% ;2r?ulescu Ncoor"%Q: Fune%a%ia Da&o%o'ana: Clu6-Napoca: XMMX Nsu? tiparQ% #4#% IDR III^V: PW N&>rlosQ% #4#1 IDR III^V: OPL NSighi#oaraQ% #4#4 Gu4ea 1)@): p% TLP: nr% HP NPorolissumQ%

+7%

in(i&iDii a 7r'r (a3e +ers'nale sun3 7un's7u3e 1617. >in analiDa (a3el'r e<is3en3e, 7'n='r* ins7ri+9iil'r, si3ua9ia +ri&i3'are la "urata me"ie "e via2 6n 7S3e&a (in3re 'ra#ele >a7iei r'*ane 1618 ar =i ur*3'areaL la :ar*iDe%e3usa -42,1" ani 2r2a9ii #i 36,32 ani =e*eileH la P'3aissa 28,38 ani 2r2a9ii #i 3",7" ani =e*eileH la >r'2e3a 43,88 ani 2r2a9ii #i 4",87 ani =e*eileH la 1*+elu* 34, 88 ani 2r2a9ii #i 2",63 ani =e*eileH la 5i7ia 29, 66 ani 2r2a9ii #i 29,88 ani =e*eile. >a7 sun3 e<7lu#i (e=un79ii +Sn la 1" ani se ajun%e la ' s+eran9 (e &ia9 sensi2il *ai ri(i7a3 (e7S3 *e(ia (e &ia9L (e +il(, la :ar*iDe%e3usa "1,7 ani +en3ru 2r2a9i #i 48,3 ani +en3ru =e*ei1619H la P'3aissa 44,17 ani +en3ru 2r2a9i #i 4","" ani +en3ru =e*ei1628. C'n='r* a7es3'r (a3e, a+re7iere (ura3ei &ie9ii 6n >a7ia *ai a+r'a+e (e reali3a3e nu*ai +en3ru 7ei 7are au reu#i3 s s7a+e (e 2'lile 7'+ilriei1621- se 6ns7rie 6n li*i3ele 7un's7u3e la 4'*a #i 6n al3e +r9i ale I*+eriuluiL la 4'*a 22,87 ani 2r2a9ii #i 19,72 ani =e*eile1622H 6n $is+ania 37,7 ani 2r2a9ii #i 34 ani =e*eileH 6n 1=ri7a r'*an 47,4 ani 2r2a9ii #i 44,1 ani =e*eileH 6n A%i+3 34,27 ani 2r2a9ii #i 29,13 ani =e*eile. Pen3ru +'+ula9ia 7i&il a >a7iei r'*ane, s3a3is3i7a in(i7 ' (ura3 *e(ie (e &ia9 (e 48,82 ani +en3ru 2r2a9i #i 36,38 ani +en3ru =e*ei. Un3re 7ele ('u e#al'ane ale s'7ie39ii ( honestiores [ 7lasele su+eri'ar #i *ijl'7ie #i humiliores [7lasa in=eri'ar) e<is3 6ns (i=eren9e n'3a2ile. 1s3=el, +en3ru honestiores (ura3a *e(ie (e &ia9 es3e (e 46,31 ani 2r2a9ii #i 37,16 ani =e*eile, 6n 3i*+ 7e
#4#7

`i aici se impun anumite re<erve: av>n" 3n ve"ere )recvena oarecum suspect2 a "eceselor la v>rste 4rotun"e( [HM: VM: RM: LM #i WM "e ani- acest )apt "ator>n"u-se: pro?a?il: ignor2rii v>rstei a"ev2rate a "e)uncilorA Pe "e alt2 parte: sunt #i ca<uri: mai rare: 3n care menionarea v>rstei se )ace cu o preci<ie uimitoare N"e pil"2: un oarecare Aurelius Aulucentus a tr2it 4HR "e ani: L luni #i o <i( [ CIL III: POW [PotaissaQ: c)% M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% LM% #4#< A"ela PaCi: !opula=ia <lpiei %aiana Sa%'i9e/etu$a NIQ: 3n SCIVA HP: OPWW: V: p% HRV sqq] ea4e'7 !opula=ia <lpiei %aiana Sa%'i9e/etu$a NIIQ7 3n SCIVA VO: OPPM: X: p% XOL sqq] ea4e'7 !opula=ia Da&iei !o%oli$$en$i$ N!o%oli$$u': 3n A&ta:! OX: OPWW: p% XOR sqq] M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% RP sq% #4#$ A"ela PaCi: 3n SCIVA VO: OPPM: X: p% ORP% #4+M% ;2r?ulescu: op# &it#: p% LM% #4+# _n con"iiile unei mortalit2i in)antile )oarte ri"icate Nposi?il O^HQ neconsemnarea 3n epita)e a acestor "ecese mo"i)ic2 ra"ical sperana "e via2 "in statistici: cresc>n"-o arti)icial: c)% M% ;2r?ulescu: op# &it#: p% LM% #4++ La .oma me"ia este mult mai apropiat2 "e realitate 3ntruc>t aici sunt multe inscripii menion>n" #i "ece"ai su? un an%

+71

+en3ru humiliores ea es3e (e nu*ai 3",46 ani 2r2a9ii #i 3",48 ani =e*eile. 7onestiores 3riau 6n *e(ie *ai *ul3 7u 11 ani (e7S3 2r2a9ii (in 7lasa (e j's (humiliores), =a+3 e<+li7a2il #i +rin ni&elul (e 3rai al 7el'r (in3Si, *ul3 *ai ri(i7a3 (e7S3 al 7el'r 7are ='r*au 3rea+3a in=eri'ar a s'7ie39ii. Un 7aDul =e*eil'r (in 7ele ('u 7a3e%'rii, (i=eren9a es3e (e nu*ai 2 aniH *ul3e =e*ei *ureau 6ns la na#3eri 7@iar #i 3inerele (in eli3a +'+ula9iei +r'&in7iale-, 7eea 7e =7ea 7a (es3ul (e +u9ine s a3in% &Srs3e 6nain3a3e. :+eran9a (e &ia9 a l'7ui3'ril'r >a7iei r'*ane ajun#i la a('les7en9- era (e 77a. 4" (e ani 1623. Ca #i al3e +r9i ale lu*ii r'*ane, 6n +r'&in7ia >a7ia 7un'#3in9ele *e(i7ale 1624, a3en9ia a7'r(a3 i%ienei +ers'nale 7a #i i%ienei +u2li7e #i, *ai ales, s3an(ar(ul (e &ia9 su+eri'r e+'7il'r +re7e(en3e sun3 =a73'rii (e3er*inan9i ai 7re#3erii s+eran9ei (e &ia9162". ; si3ua9ie a+ar3e +are s =ie 7ea a *ili3aril'r. 5ili3arii #i &e3eranii au lua9i 6*+reun- ' (ura3 *e(ie (e 46,18 ani. >a7 sun3 lua9i 6n 7al7ul sin%uri, =r &e3erani, *ili3arii au ' (ura3 *e(ie (e &ia9 (e 31,97 ani, 7eea 7e re+reDin3 ' *e(ie (e &ia9 rela3i& ri(i7a3 a&Sn( 6n &e(ere ris7urile la 7are erau e<+u#i +rin 6ns#i na3ura +r'=esiei l'r. A&i(en3, nu 3'9i ajun%eau &e3erani, 6ns (a7 reu#eau s 3er*ine ser&i7iul *ili3ar, a&eau #anse *ari s a3in% &Srs3e 6nain3a3eH &e3eranii au (ura3a *e(ie a &ie9ii (e 68,73 ani. Capitolul -

VIApA ECO"O:ICX R" DACIA RO:A"X


Ini9ial, *enirea s3ru73uril'r e7'n'*i7e in3r'(use (e r'*ani 6n >a7ia1626 era a7eea (e a sus9ine 3ru+ele (e '7u+a9ie #i (e a(u7e
#4+. #4+%

B0%1ule$&u 1))@: p% TW% I% ;a6us<: N% ,u"ea: In$t%u'ente 'e4i&ale .i u$ten$ile Eolo$ite 4e 'e4i&ii .i Ea%'a&i.tii %o'ani 4in Da&ia !o%oli$$en$i$# Cont%i1u=ii la $tu4iul 'e4i&inei %o'ane: 3n A&ta:! OL: OPPX: p% XVP-XPO% #4+1 M% ;2r?ulescu: 3n I$tRo'nilo% II: p% XOT% #4+4 Pentru o orientare rapi"2: a se ve"ea D% Lo Cascio: Fo%'e 4ell3e&ono'ia i'pe%iale: 3n A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: II X: Torino: OPPO: p% HOV-HLR] A% Schiavone: La $t%uttu%a na$&ota# <na /%a''ati&a 4ell3e&ono'ia %o'ana: 3n A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: Dinau"i: Torino: OPPP: p% TXV-TTH%

+74

&eni3uri =is7ului i*+erial. Uns, 7u 3i*+ul, n'ile s3ru73uri e7'n'*i7e i*+lan3a3e (e 4'*a 6n +r'&in7ia n'r(-(unrean au (us la ('2Sn(irea unei +r's+eri39i e7'n'*i7e, =r (e 7are 7i&iliDa9ia r'*an ar =i ='s3 (e ne7'n7e+u31627. 1n%renarea +r'&in7iei >a7ia 7a #i a >'2r'%ei r'*ane 6n uria#ul 7ir7ui3 e7'n'*i7 al I*+eriului 4'*an s-a realiDa3 6n 7'n(i9iile unei li2er39i e7'n'*i7e a2s'lu3e, *ai ales 6n ('*eniul ar3iDana3ului #i 7'*er9ului1628. 13are li2er3a3e e7'n'*i7, al3uri (e *'2ili3a3ea s'7ial, &'r asi%ura I*+eriului r'*an (in +ri*ele 3rei se7'le ale erei 7re#3ine ' +r's+eri3a3e e7'n'*i7 7u 3'3ul e<7e+9i'nal. :i3ua9ia e7'n'*i7 a +r'&in7iil'r (e +e limes-ul n'r(i7 al I*+eriului a (e+ins 6n *are *sur (e =a73'rul +'li3i7. 17es3e +r'&in7ii (e =r'n3ier, +u3erni7 *ili3ariDa3e, au ='s3 sus9inu3e (e hinterlan"-ul 2'%a3 +e 7are 6l a+rau 1629. Un a7ela#i 3i*+, a7es3e +r'&in7ii 7'ns3i3uiau +la7a 3urnan3 a 7'*er9ului 7u ;ar?aricum1638. Un 7eea 7e +ri&e#3e s3a(iul 7er7e3rii, es3e (e re*ar7a3 7 ' is3'rie e7'n'*i7 a >a7iei r'*ane li+se#3e #i as3Di, uni7a sin3eD 6n ('*eniu =iin(, 6n unele +un73e, (e+#i31631. Un %eneral, 6n *'n'%ra=iile 7'nsa7ra3e (i=eri3el'r as+e73e ale e7'n'*iei r'*ane (in >a7ia1632 se a77e+3 i(eea 7 sal3ul 7ali3a3i& 7un's7u3 (e s'7ie3a3ea +r'&in7ial (a7'-r'*an 6n se7'lele II-III +. C@r. se (a3'reaD unui +u3erni7 a&Sn3 e7'n'*i7, 6nre%is3ra3 6n

#4+7 #4+<

P% krste": Ro'an I'pe%ial E&ono'A an4 Ro'ani9ation: Copenhagen: OPWR% C)% 3n general Al% Suceveanu: Via=a e&ono'i&0 n Do1%o/ea %o'an0# Se&olele I8III e#n#: ;ucure#ti: OPTT] i4e': 3n I$tRo'nilo% II: p% HXP-HVV% #4+$ M% CraU)or": Finan&e7 Coina/e an4 :oneA E%o' t>e Seve%an$ to Con$tantine : 3n A"RJ II% X: OPTR: p% RTO% #4.Op%eanu 1))@: p% OXR-OVM% #4.# C>%i$te$&u 1)2)# Pentru o imagine "e ansam?lu asupra economiei &aciei romane: a se ve"ea :a&%ea 1)-): p% XPM-HHT] N% ,u"ea: Cont%i1u=ii la i$to%ia e&ono'i&0 a Da&iei %o'ane : 3n Apulu' OT: OPTP: p% OHROVT] C%C% Petolescu: S&u%t0 i$to%ie a Da&iei %o'ane: ;ucure#ti: OPPR: p% PM-PP] B0%1ule$&u 1))@: p% TW-WO] !etole$&u 2???: p% XHT-XRX] &% Protase: ,h% Popilian 3n I$tRo'nilo% II: p% OLP-XMV% #4.+ ,h% Popilian: Ce%a'i&a %o'an0 4in Oltenia: Craiova: OPTL] N% ;ranga: <%1ani$'ul Da&iei %o'ane: Timi#oara: OPWM] B%an/a 1))5] Joll'ann 1))-] Gu4ea 1))-%

+77

7'n(i9iile unui sis3e* s'7ial-e7'n'*i7 s7la&a%is3 e&'lua3 1633. 17es3 +r'7es &a =i a&u3 anu*i3e le%3uri #i 7u in3ensa (eD&'l3are e7'n'*i7 +e 7are a 7un's7u3-' >a7ia 6n 7ele ('u se7'le 7are au +re7e(a3 7u7erirea r'*an, =a+3 7are e<+li7 #i in3eresul 7res7Sn( al 4'*ei la =inele se7'lului I +. C@r. #i la 6n7e+u3ul 7elui ur*3'r =a9 (e +r'&in7ia 7ar+a3'-(unrean1634. Un3r-a(e&r, 7u* 2ine se #3ie, 7u7erirea 3raian a in7lus >a7ia 6n sis3e*ul e7'n'*iei r'*ane. 4'*a a in3r'(us 6n +r'&in7ia >a7ia ' 7i&iliDa9ie 3e@ni7 su+eri'ar 163". Pr'7esul es3e sesiDa2il 6n 3'a3e s=erele &ie9ii e7'n'*i7e, (e la a%ri7ul3ur +Sn la *ineri3 #i 7'*er9. Ara =ires7 7a 6n3r-' +r'&in7ie n'u 7u7eri3 s =ie a(u#i 6n 3'a3e ra*urile e7'n'*i7e s+e7iali#3i (in al3e +r'&in7ii r'*ane. )'a3e a7es3e *suri a&eau *enirea s asi%ure +r's+eri3a3ea e7'n'*i7 #i (e*'%ra=i7 a n'ii +r'&in7ii. 5e#3e#u%urile s-au (i&ersi=i7a3 =a9 (e e+'7a an3eri'ar, iar 6n unele ('*enii +r'(u79ia *e#3e#u%reas7 a3in%e ' in3ensi3a3e 7e ' a+r'+ie (e Q+r'(u79ia (e =a2ri7REin(us3rial 1636. Pr'(u73i&i3a3ea *un7ii a 7res7u3, 6n a%ri7ul3ur 7a #i 6n *e#3e#u%uri, sa3is=7Sn( ne&'ile unei +'+ula9ii 7'nsi(era2il s+'ri3e. 1u a+ru3 '7u+a9ii ine<is3en3e 6n e+'7a +re7e(en3, 7u ar =i a7elea (e 7'ns3ru73'riar@i3e79i (architecti), *e#3eri +ie3rari #i s7ul+3'ri 6n +ia3r ( lapi"arii: sculptores), 3urn3'ri ai s3a3ue3el'r (in 2r'nD #i lu3 ( sigillarii) 'ri +lu*2 (plum?arii), %ra&'ri ai +ie3rel'r =ine (cavatores gemmarum), +i73'ri (pictores), *'Dai7ari, s3i7lari e37.1637. )'3'(a3, *e#3e#u%uri
#4..

Pentru o imagine "e ansam?lu: a se ve"ea /% &e Martino: Sto%ia e&ono'i&a 4i Ro'a anti&a: I-II: /iren<e: OPTP-OPWM] A% ,iar"ina: A% Schiavone Na cura "iQ: So&ietW %o'ana e p%o4u9ione $&>iavi$ti&a: I-III: .oma;ari: OPWO] D% Lo Cascio: Fo%'e 4ell3e&ono'ia i'pe%iale: 3n A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: II X: Torino: OPPO: p% HOV-HLR% #4.% Joll'ann 1))-: p% T% #4.1 C)% 3n general A% ,ara: e&ni&a e te&nolo/ia nelle $o&ietW anti&>e: .oma: OPPV% #4.4 Aceast2 evoluie a )ost "escris2 magistral "e c2tre M% .ostovt<e)): >e So&ial an4 E&ono'i& 5i$to%A oE t>e Ro'an E'pi%eQ: I: K9)or": OPRT: p% OTRA 4In the same time Uith "escentali<ation o) the in"ustrial economB: the manu)acture" goo"s: pro"ucts o) either small or large enterprises: Uere gra"uallB simpli)ie" an" stan"ar"i<e"% The sense o) ?eautB: Uhich Uas pre"ominant in the in"ustrB o) 7ellenistic perio": still surviving in the O st centurB A&: gra"uallB "isappears in the Xn" centurB% There are neither neUlB create" )orms: nor neU "ecoration principles% The same sterilitB pre"ominates in tehnics% D9cepting some neU inventions in the glass in"ustrB: anB trace o) a neU invention cannot ?e notice" in the in"ustrial technics a)ter the Ost centurB A&(% #4.7 B0%1ule$&u7 ISDR: p% HL-HP NKcupaiile artistice 3n &aciaQ%

+7<

al3(a3 e<7lusi& 7asni7e (e +il(, 9esu3ul- au 6n7e+u3 s =ie +ra73i7a3e 6n a3eliere s+e7ialiDa3e 7are +r'(u7eau *ar= ( o))icinae)1638. 1&Sn3ul *e#3e#u%uril'r +r'(u73'are (e *r=uri a (e3er*ina3 #i (eD&'l3area 7'*er9ului 1639. :-a 7'ns3rui3 ' &as3 #i 2ine 6n3re9inu3 re9ea (e (ru*uri1648, au a+ru3 #i au 6n=l'ri3 'ra#e #i ' &ia9 ur2an +e 7are >a7ia n-' 7un's7use 6nain3e (e 7u7erirea r'*an1641. Un >a7ia r'*an se 6nal9 su3e e(i=i7ii *'nu*en3ale (e +ia3r nu nu*ai (e 7ara73er *ili3ar #i reli%i's, 7i #i 7i&ileH se rs+Sn(es7 #3iin9a (e 7ar3e #i u3iliDarea s7rierii, a3es3a3e (e nu*er'ase ('7u*en3e e+i%ra=i7e. )'a3e a7es3ea ar =i (e ne7'n7e+u3 =r +r's+eri3a3ea e7'n'*i7 a(us (e pa9 .omana. 1#a(ar, 7u7erirea r'*an a ='s3 ur*a3 6n >a7ia (e ' real #i +u3erni7 (eD&'l3are e7'n'*i7 a Pr'&in7iei 1642. Un a7ela#i 3i*+, es3e (e re*ar7a3 7 &ia9a e7'n'*i7 r'*an re+reDin3 ' 7'n(i9ie *a3erial a r'*aniDrii, +rin in3e%rarea 3re+3a3 a au3'@3'nil'r (a7i 6n *'(ul (e &ia9 r'*an. Un esen9, =a73'rul e7'n'*i7 es3e (e7isi& +en3ru s3a2ili3a3ea, (ura3a #i +r'=unDi*ea r'*aniDrii. >u+ 7u* s-a '2ser&a3 (e *ul3 &re*e, 3rans='r*rile e7'n'*i7e 7'nse7u3i&e 7u7eririi r'*ane au ='s3 &e@i7ulul r'*aniDrii1643H =ire#3e, i*+'r3an3e sun3 ai7i structurile economice "e tip roman #i nu +r'7e(eele 3e@ni7e, 7are a(ese'ri au ='s3 +relua3e #i (e +'+ula9ii (e la +eri=eria lu*ii r'*ane, ni7i'(a3 r'*aniDa3e 7u a(e&ra3. CS3 +ri&e#3e +r'2le*a l'7ului +r'&in7iei >a7ia 6n e7'n'*ia I*+eriului 4'*an a7eas3a +'a3e =i elu7i(a3 7a #i +r'2le*a r'lului s3ra3e%i7 al >a7iei r'*ane +rin 6nsu#i *'*en3ul 7u7eririi. 1s3=el, (a7 ra9iunile (e 'r(in e7'n'*i7 n-au +re7u*+ni3 6n (e7iDia lui )raian (e a 7u7eri >a7ia, a7eas3a nu 6nsea*n 7 ele n#4.< #4.$

B%an/a 1))5: p% VT [)ig%R: VP-RO% C%C% Petolescu: Rela=iile e&ono'i&e ale Da&iei %o'ane : 3n RevI$t HV: OPWO: V: p% TMH-TOH] Gu4ea 1))-: p% OXO-OXR% #4%:a&%ea 1)-): p% OVP-ORW] Gu4ea 1))-: p% OMH-OMR: ORW-ORP N)ig% XV-XRQ% #4%# A%4evan 1))@: pa$$i'% #4%+ &% Protase: Via=a e&ono'i&0: 3n I$tRo'nilo% II: p% OLP sqq% #4%. =% "e C% Serra-.a)ols: La 5i$pania Ro'ana: Jarago<a: OPRV: p% W sq%

+7$

au ju7a3 un r'l 7'nsi(era2il 1644. >in3re 2'%9iile >a7iei, =r 6n('ial 7 aurul a ='s3 a7ela 7are i-a a3ras 6n +ri*ul rSn( +e r'*ani164". :3u(ierea &ie9ii e7'n'*i7e r'*ane (in >a7ia ri(i7 ' serie (e +r'2le*e a 7r'r s'lu9i'nare are *enirea (e a 6n3re%i 3a2l'ul s3ru73urii s'7iale #i +'li3i7'-a(*inis3ra3i&e a a7es3ei +r'&in7ii. 1#a, (e +il(, s3u(iul e<+l'a3ril'r *iniere, al salinel'r #i al 7arierel'r (e +ia3r e&i(en9iaD unele +ar3i7ulari39i ale &ie9ii e7'n'*i7'-s'7iale (in >a7ia r'*anH a7es3ea +er*i3 sesiDarea unei 'are7ari +r'+'r9ii 6n3re *un7a li2er #i 7ea ser&il 6n 7a(rul e7'n'*iei >a7iei (6n s+e9, 6n3r-' ra*ur e7'n'*i7 e<3re* (e i*+'r3an3) 1646. 1+'i, (a3'ri3 7er7e3ril'r *ai n'i a (e&eni3 3'3 *ai e&i(en3 s3rSnsa le%3ur (in3re (i&ersele se73'are e7'n'*i7eL e<+l'a3area srii 7u 7re#3erea &i3el'rH e<3ra%erea +ie3rei 7u (eD&'l3area ar@i3e73urii 7i&ile #i *ili3are, a sis3e*ului ru3ier e37. Un s=Sr#i3, unele 7al7ule es3i*a3i&e (e +il(, 7ele +ri&in( 7an3i3a3ea (e +ia3r e<+l'a3a3 6n >a7ia'=er ' i*a%ine *ai 7ir7u*s3an9ia3 7u +ri&ire la a*+l'area #i +'n(erea unui anu*e se73'r e7'n'*i7 6n e7'n'*ia Pr'&in7iei (6n s+e9, 7el al 7'ns3ru79iil'r) 1647. :3u(iile asu+ra (i=eri3el'r ('*enii ale &ie9ii e7'n'*i7e se 6n3e*eiaD (e'+'3ri& +e ('7u*en3a9ia ar@e'l'%i7 (6n 7eea 7e +ri&e#3e ar3e=a73ele (es7'+eri3e es3e (e '2ser&a3 7, 6n *ul3e si3ua9ii, sun3 %reu (e (e+ar3aja3 +r'(usele l'7ale (e *r=urile (e i*+'r3) #i e+i%ra=i7 #i, 6n *ul3 *ai *i7 *sur, +e iD&'arele li3erare1648.

-#1# E&ono'ia a/%a%0

#4%% #4%1

7% &aicoviciu: !%ovin&ia Da&ia .i I'pe%iul Ro'an: 3n Revi$ta e&ono'i&0 L: OPTP: p% OO sqq% =% Carcopino: Le$ %i&>e$$e$ 4e$ 4a&e$ et le %e4%e$$'ent 4e l3E'pi%e %o'ain $ou$ %a(an: 3n Da&ia O: OPXV: p% XW-HV] 1% Stanciu: Au%ul Da&iei .i I'pe%iul %o'an: Timi#oara: OPVX% #4%4 Joll'ann 1))-: p% W% #4%7 Pentru aceste aspecte meto"ologice a se ve"ea Joll'ann 1))-: p% P% #4%< C)% 3n general -% ,reene: >e a%&>aeolo/A oE t>e Ro'an e&ono'A: Lon"on: OPWR%

+<-

A/%i&ultu%a1649 a r*as 2aDa e7'n'*iei. Un e+'7a r'*an (eD&'l3area a%ri7ul3urii 6n >a7ia16"8 a ='s3 s3i*ula3 6n 7eea 7e +ri&e#3e ni&elul 3e@n'l'%i7 (e a('+3area n'il'r *e3'(e (e 7ul3i&are a +*Sn3ului #i (e in3r'(u7erea un'r s+e7ii (e +lan3e (le%u*e, +lan3e 3e<3ile, n'i s+e7ii (e +'*i =ru73i=eri) 16"1. 17es3e &aria3e 7ul3uri i*+uneau 7a +re3u3in(eni 6n lu*ea r'*an u3iliDarea un'r unel3e *ul3i=un79i'nale16"2. Cul3i&area 7erealel'r es3e a3es3a3 (e nu*er'asele unel3e a%ri7'le (2rD(are (e =ier +en3ru +lu% vomer, se7eri )al9 messoria sau )al9 stramentaria, sa+e e37.) (es7'+eri3e16"3, +re7u* #i (e re+reDen3rile =i%ura3e (e +e *'nu*en3ele s7ul+3urale 16"4. 1%ri7ul3ura (#i ane<ele ei &i3i7ul3ura, +'*i7ul3ura, le%u*i7ul3ura) =urniDa +r'(usele ne7esare, 6n +ri*ul rSn(, 7'nsu*ului in3ern. ;ra#ele, *ari 7'nsu*a3'are (e +r'(use a%ri7'le, 7'ns3i3uiau ' e<7elen3 pia2. Cu* se #3ie, 'ra#ul r'*an es3e 7en3ru unui 3eri3'riu a%ri7'lL 6n 'ra# ('*i7iliaD unii (in +r'+rie3arii =un7iari ai D'nei, s+re 'ra# se 6n(rea+3 *are +ar3e (in +r'(u79ia a%ri7'l. >a7ia era, =r 6n('ial, ' +r'&in7ie 7u un +'3en9ial 7erealier 7'nsi(era2ilH 6ns nu a&e* &re' ('&a( 7 ar =i ='s3 e<+'r3a3e 7ereale 6n I3alia sau la 4'*a. Pe (e al3 +ar3e, a+r'&iDi'narea 7u 7ereale a +'+ula9iei ur2ane era, 7u* se #3ie, 6n
#4%$

Pentru o orientare rapi"2: a se ve"ea A% Marcone: Sto%ia 4ell3a/%i&oltu%a %o'ana# Dal 'on4o a%&ai&o all3etW i'pe%iale: .oma: OPPT% #41&% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OTM-OTX] &% Popa: Via=a %u%al0 n %an$ilvania %o'an0: Si?iu: XMMO% #41# I% ,lo"ariu: Die Lan4*i%t$&>aEt in %C'i$&>en Da+ien: 3n A"RJ II: L: OPTT: p% PRM-PWP% #41+ C)% 3n general -%&% +hite: Ro'an Fa%'in/: NeU borC: OPTM% #41. Cu privire la tipologia acestor arte)acte a se ve"ea -%&% +hite: A/%i&ultu%al I'ple'ent$ oE t>e Ro'an Jo%l4: Cam?ri"ge: OPLT% Pentru &acia: "epo<itul "e unelte agricole "e la M2rculeni N6u"% Mure#Q: c)% I% ,lo"ariu: A% JrinBi: P% ,Blai: Le 4Lpot 43outil$ %o'ain$ 4e :0%&uleni: 3n Da&ia"S OV: OPTM: p% XMT-XHO] "epo<itul "e ?r2<"are "e la ,hi"ici: c)% C%M% T2tulea: Cont%i1u=ii la &unoa.te%ea tipolo/iei7 evolu=iei .i %0$pn4i%ii 1%094a%elo% %o'ane n Da&ia: 3n Stu4ii .i Co'uni&0%i Oltenia V: OPWX: p% VT-WL] #i inventarul agrotehnic al vilei rustice "e la Apol"u "e Sus [ Live6oare: c)% N% ;ranga: Itali&ii .i vete%anii 4in Da&ia: Timi#oara: OPWL: p% OWMOWT% Pentru o tratare a su?iectului la nivelul ?i?liogara)iei actuale: a se ve"ea &% Alicu: S% Coci#: C% Ilie#: Alina Soroceanu: S'all Fin4$ E%o' <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a N;i?liotheca Musei Napocensis PQ: Clu6-Napoca: OPPV: p% OR-XM% #41% &e pil"2: peretele "e e"icul2 )unerar2 "e la `eica Mic2 [ AV OPMR: XR%

+<#

3'a3e s'7ie39ile an3i7e16"", ' +r'2le* a a(*inis3ra9iei (e s3a316"6. >is=un79i'nali39ile, 7auDa3e (e 7ala*i39i na3urale sau s'7iale 'ri (e (i=i7ul39i (e 'r(in =inan7iar, +r'&'7au 6n +r'&in7ii, 7a #i la 4'*a+ani7 #i 3ensiuni s'7ialeH rele&an3 6n a7es3 sens es3e ' ins7ri+9ie ul+ian 7are 7'nse*neaD 7u sa3is=a79ie 7'n3ri2u9ia lui y. 1urelius )er3ius, "ecurio coloniae, 7u su*a (e 88 888 (e ses3er9i a" annonam16"7. :3a(iul e&'lu9iei a%ri7ul3urii +r'&in7iale es3e (e3er*ina3 (e *'(ul (e (is3ri2uire a ='n(ului =un7iar16"8. Un %eneral, se 7'nsi(er 7 6n >a7ia r'*an a +re('*ina3 +r'+rie3a3ea *i7 #i *ijl'7ie 16"9, a3es3a3 6n territoria 'ra#el'r (in >a7ia :u+eri'r1668, 6n >a7ia P'r'lissensis1661 sau 6n D'na =er3il (in su(ul ;l3eniei 1662. )'3u#i, a#a 7u* s-a ar3a3, es3e (e re*ar7a3 7 =en'*enul (e7uri'na3ului *ul3i+lu 2ine a3es3a3 e+i%ra=i7 6n >a7ia- ilus3reaD e<is3en9a un'r *ari +r'+rie39i =un7iare, (is7'n3inue #i a*+lasa3e +e 3eri3'riile un'r 'ra#e (i=eri3e1663. Unse*na3e 7en3re (e +r'(u79ie a%ri7'l erau =er*ele (a#anu*i3ele villae rusticae1664) +e 3eri3'riul un'r +r'+rie39i =un7iare *ai 6nse*na3e166". Prin villa rustica 6n9ele%e* ' ='r* (e +r'+rie3a3e #i e<+l'a3are a%ri7'l. 1illa rustica es3e un 3i+ (e l'7uin91666 7are
#411 #414

P% ,arnseB: Citie$7 pea$ant$ an4 Eoo4 in &la$$i&al antiPuitA: Cam?ri"ge: OPPW% &espre aprovi<ionarea cu alimente 3n lumea roman2: c)% ,%D% .icCman: >e Co%n SupplA oE An&ient Ro'e : K9)or": OPWM] ;% SirCs: Foo4 Eo% Ro'e: Amster"am: OPPO] C% 1irlouvet: e$$e%a E%u'enta%ia# Le$ p%o&L4u%e$ 4e la 4i$t%i1ution 4u 1lL pu1li& W Ro'e: .oma: OPPR] precum #i vol% La Ro'e i'pL%iale# DL'o/%ap>ie et lo/i$tiPue: .oma: OPPT% #417 IDR III^X: TX NSarmi<egetusaQ% #41< C% Pop: Fo%'ele p%op%iet0=ii a/%a%e n Da&ia %o'an0: 3n e%%a no$t%a H: OPTH: p% HPT-VMX% #41$ I% Mitro)an: Villae %u$ti&ae n p%ovin&ia Da&ia: 3n O'CD: p% XVR-XRT% #44I4e'7 Villae %u$ti&ae n Da&ia Supe%ioa%0 GI8IIH : 3n A&ta:" OM: OPTH: p% OXT-ORM] 3n A&ta:" OO: OPTV: p% VO-RP% #44# &% Alicu: Le$ villae %u$ti&ae 4an$ le 1a$$in 4u So'e. Re&e: 3n !olE4il III: p% OXT-OLM% #44+ ,h% Popilian: &% ;2lteanu: k p%opo$ 4e$ villae %u$ti&ae 43OltLnie: 3n !olE4il III: p% OTH-OWW% #44. I% Piso: L3a%i$to&%atie 'uni&ipale 4e Da&ie et la /%an4e p%op%iLtL Eon&iF%e: 3n LatiEun4iu' au latiEon4o NPu?lications "u Centre Pierre ParisQ: Paris: OPPR: p% VHW-VHP% #44% Pentru "escrierea unei asemenea )erme: a se ve"ea Columella: De %e %u$ti&a I] 1itruvius: De a%&>ite&tu%a 1I: W% #441 I% Mitro)an: Le$ villae %u$ti&ae 4an$ la Da&ie Ro'aine: 3n !olE4il III: p% OLP-OTX% #444 A se ve"ea un interesant stu"iu comparativ al 1irginiei Cartianu: Villa %u$ti&a &elto8%o'an0 %0$pn4it0 4in B%itannia pn0 n Da&ia: 3n :a%i$ia OR-XX: OPPX: p% TR-WR%

+<+

7'ns3i3uie nu7leul un'r a73i&i39i +r'(u73i&e, 6n +rin7i+al a%ri7'le, (ar une'ri #i *e#3e#u%re#3i, (e +relu7rare a lSnii #i a +ieil'r e37. ; villa rustica romana es3e ' =er* (e +r'(u79ie a%ri7'l in3e%ra3 6n 'r%aniDa9ia s'7ial #i e7'n'*i7 a lu*ii r'*ane 1667. 1illa era ' e<+l'a3are a%ri7'l a un'r su+ra=e9e 7u+rinse, (e re%ul, 6n3re "8 #i 1"8 @a. Un3r-' ase*enea villa rustica l'7uiau +r'+rie3arul #i +ers'nalul su 7'*+us 6n 2un +ar3e (in s7la&i- #i erau (e+'Di3a3e unel3ele a73i&i39ii +r'(u73i&e. Un e7'n'*ia +r'&in7iil'r &es3i7e #i 7en3ral-eur'+ene ale I*+eriului 4'*an, +r'(u79ia realiDa3 (e a7es3e villae rusticae a&ea ' +'n(ere 6nse*na3 =a9 (e a7eea a +r'+rie39ii *i7i1668, realiDa3 (e 9ranii 7are l'7uiau 6n vici #i e<+l'a3au =ie7are 7S3e ' +ar7el *i7 (e 3eren1669. Un s3a(iul a73ual al 7er7e3rii, 6n >a7ia se 7un's7 &re' 68-6" (e villae rusticae: 7ele *ai *ul3e =iin( (es7'+eri3e 6n )ransil&aniaH 6n ;l3enia s-au i(en3i=i7a3 &re' 2" (e si3uri 7u &es3i%ii 7are ar +u3ea a+ar9ine un'r as3=el (e =er*e r'*ane 1678. 1se*enea =er*e r'*ane 7u un re*ar7a2il ni&el (e 6nDes3rare a%r'3e@ni7- +r'(u7eau 7an3i39i 6nse*na3e (e 7ereale, (es3ina3e 7'*er7ialiDrii. ?a FSr2u1671 (ju(. :laj), 1+a@i(a I1672 #i 1+a@i(a II1673, 1i3'n1674, C@in3eni167" #i Ciu*=aia1676 (3'a3e 6n ju(. Cluj), Iernu31677 (ju(. 5ure#), 1iu(1678, F@ir2'*1679 #i 4a@u1688 (ju(. 1l2a), 1+'l(u (e
#447

A%L%/% .ivet: So&ial an4 E&ono'i& A$pe&t$: 3n A%L%/% .ivet: P% -egan Ne"s%Q: >e Ro'an Villa in B%itain: .outle"ge: Lon"on: OPLP: p% OTT% #44< .% &uncan-=ones: >e E&ono'A oE t>e Ro'an E'pi%e: Cam?ri"ge: OPTV: p% XWH% #44$ D"ith ;% Thomas: RC'i$&>en Villen in !annonien : ;u"apest: OPLV care menionea<2 OLR "e &illae rus3i7ae "escoperite 3n Pannonia% #47,h% Popilian: 3n A%>ivele Olteniei L: OPWP: p% RV-LR% #47# A% ;u"aB: 3n Dol/Clu( R: OPOV: p% VR-LX% #47+ I4e': 3n Dol/Clu( V: OPOH: p% OXW-ORV] I% Mitro)an: 3n A&ta:" OM: OPTH: p% OHM-OHH% #47. ,% /inFlB: 3n A%&>V%t XO: OPMO: p% XHP-XRM% #47% M% .osCa: 3n Dol/Clu( L: OPOR: p% VW sqq% #471 &% Alicu: 3n !olE4il III: p% OXT-OLM% #474 J% S<CelB: 3n StCo'Si1iu OV: OPLP: p% ORR-OWO% #477 !%ota$e 1)--: p% OHV-OHR% #47< Iu"ita +inCler #i cola?%: 3n Sa%/etia R: OPLW: p% TL-WO% #47$ 1% Moga: 3n !olE4il III: p% OLO-OLW% #4<-% 7ore"t #i cola?%: 3n Apulu' L: OPLT: p% OW-OP%

+<.

:us ?i&ej'are1681, 1+'l(u (e :us Cur3ea Velii 1682, 5ier7urea C'#7ane1683 (ju(. :i2iu), Cin7i#1684, >e&a168", $'2i9a-Fr(i#3e1686, 5neru1687 #i :Sn3*ria-;rlea1688 (3'a3e 6n ju(. $une('ara), >al2'#e91689 (ju(. Cara#-:e&erin) e37. l'7uin9ele +r'+rie3aril'r 7u ni*i7 *ai +rej's (e7S3 7asele un'r 6ns3ri9i 'r#eni sun3 6n7'njura3e (e 3'a3e ane<ele %'s+'(re#3i (*a%aDii (e 7ereale horrea: a3eliere, l'7uin9ele +ers'nalului a%ri7'l, %raj(uri e37.) ne7esare unei *ari e<+l'a3ri a%ri7'le. 17es3e villae rusticae 6n(e+lines7 6n linii %enerale 7ara73eris3i7ile =er*ei a%ri7'le (es7ris (e Vi3ru&ius 1698. Vnele (in3re ele 7'res+un( 6ns #i +rin7i+alei re7'*an(ri a lui C'lu*ella, a7eea (e a =i si3ua3 6n i*e(ia3a a+r'+ire a unui 'ra#, un(e +r'+rie3arul +u3ea s-#i (es=a7 +r'(usele =er*ei 1691. Pr'+rie3arii *aril'r =er*e a%ri7'le l'7uiau la 'ra#, iar 7'n(u7erea =er*ei #i a e<+l'a3rii a%ri7'le era 6n7re(in9a3 (e '2i7ei unui s7la& (e 6n7re(ere, nu*i3 servus villicus. Vnele (in3re a7es3e villae rusticae se(ii ale un'r *ari =er*e a 7r'r +r'+rie3ari (e9ineau (e*ni39i *uni7i+ale 'ri =un79ii *ili3are a&eau in7in3e ='r3i=i7a3e +re7u* #i =a7ili39i s+e7i=i7e 7'n='r3ului ur2an ((e +il(, a(u79iunea a+ei, 7analiDare, sis3e*ul (e 6n7lDire 7u hBpocaustum). 4ele&an3 6n a7es3 sens es3e e<e*+lul 7un's7u3ei villa rustica (e la C@in3eni nu (e+ar3e (e -a+'7a ='r*a3 (in 11 7'r+uri (e 7l(ire, (in3re 7are +a3ru au ='s3 7er7e3a3e +rin s+3uri ar@e'l'%i7e sis3e*a3i7eH in7in3a &ilei (e la
#4<# #4<+

N% ;ranga: <%1ani$'ul Da&iei %o'ane: Timi#oara: OPWM: p% VV-VT% I4e': Itali&ii .i vete%anii 4in Da&ia: Timi#oara: OPWL: p% OVR-OLV% #4<. I1i4e': p% OWP-XMO% #4<% K% /loca: 3n A&ta:" X: OPLR: p% OLT-OPO% #4<1 L% M2rghitan: Ce%&et0%i a%>eolo/i&e n vat%a o%a.ului Deva: &eva: OPTO: p% OR-WR% #4<4 K% /loca: 3n :atA%> O: OPRH: p% TRX-TRH% #4<7 A% ;u"aB: 3n Dol/Clu( V: OPOH: p% OOM-OXW% #4<< .% Popa: 3n A&ta:" P: OPTX: p% VHP-VLO% #4<$ &% Protase: 3n O'"G: p% XHT-XVW% #4$1itruvius: De a%&>ite&tu%a 1I: W% #4$# Columella: De %e %u$ti&a I: R: L%

+<%

C@in3eni 7u+rin(ea ' su+ra=a9 (e 77a. 4," @a 1692. >in a7eas3 +ers+e73i& es3e (e re*ar7a3 r'lul unei villa rustica romana 7a in3er*e(iar 7ul3ural 6n3re 'ra#ul r'*an #i *e(iul rural, 7a &e@i7ula3'r al &al'ril'r 7i&iliDa9iei r'*ane 6n lu*ea rural1693. :i*+lii 7'l'ni#3i 6#i 7ul3i&au '%'arele +rin *un7a +r'+rie, 6n(e'se2i 7Sn( es3e &'r2a (e 7ul3ura 7erealel'r. Vnii l'7ui3'ri ai 'ra#el'r +'se(au *i7i +r'+rie39i la 9ar Q=er*eR (es3ina3e 7'nsu*ului +r'+riuL +en3ru 7re#3erea &i3el'r, li&eDi, &ii, %r(ini (e le%u*e- a 7r'r %rij ' a&ea (e '2i7ei un Q&e7@ilR ( villicus)1694. 1+'i, unele '7u+a9ii ane<e a%ri7ul3urii, 7u* ar =i &i3i7ul3ura 'ri %r(inri3ul, se +ra73i7au 7@iar 6n 'ra#e #i la +eri=eriile a7es3'ra. C%e.te%ea ani'alelo% 7'rnu3e *ari, '&i7a+rine, +'r7ine, 7ai- es3e ('7u*en3a3 ar@e'l'%i7 (e res3urile (e 's3e'=aun (es7'+eri3e, 7a #i (e in&en3arul s+e7i=i7 al73ui3 (in +iese (e @arna#a*en3 7l'+'9ei, =ra%*en3e (e lan9uri ( catena), &eri%i (e =ier, =ra%*en3e (e D2al (e =ier, +in3eni, +'37'a&e e37. Cre#3erea &i3el'r e ('&e(i3 #i (e a3es3area e+i%ra=i7 a un'r +#uni ( pascua) 6n3inse =7Sn( +ar3e (in +a3ri*'niul i*+erial. 17es3e +#uni nu erau e<+l'a3a3e 6n re%ie +r'+rie, 7i erau aren(a3e (e 73re =is7ul i*+erial (e '2i7ei, 6*+reun 7u salinele, (a3'ri3 ne&'il'r (e sare +en3ru 7re#3erea ani*alel'r- un'r con"uctores pascui et salinarum 169". :3u(iile 's3e'l'%i7e ara3 7 rasele (e ani*ale erau 6n %eneral (e ' +r'(u73i&i3a3e *e(ie1696. Prelu7rarea +ieil'r (e ani*ale ('7u*en3a3 (e +reDen9a un'r us3ensile (e 3i+ul 7u9i3el'r ='l'si3e +en3ru rDui3 #i al us3ensilel'r +en3ru ju+uirea +ieil'r (e ani*ale- re+reDen3a ' '7u+a9ie 7'*+le*en3ar (ar su=i7ien3 (e i*+'r3an3 +en3ru
#4$+ #4$.

&% Alicu: 3n A&ta:" HO: OPPV: p% RHP-RLT] &% Alicu #i cola?%: 3n A&ta:" HX: OPPR: p% LOP-LHH% Pentru analogii: a se ve"ea 1%7% ;aumann: Fe%'a %o'an0 4in Do1%o/ea: Tulcea: OPWH% Pentru &aciaA I% `an"ru: Vile %u$ti&e .i $u1u%1ane 4in Da&ia InEe%io%# InEluen=e o&&i4entale n a%>ite&tu%a lo% NcomunicareQ: !%ovin&ia Da&ia nt%e O%ient .i O&&i4ent# Al V8lea Colo&viu na=ional al Cate4%ei 4e I$to%ie Anti&0 .i A%>eolo/ie NClu6-Napoca: "ecem?rie OPPPQ% #4$% !etole$&u 2???: p% XHW: nota HMX% #4$1 :a&%ea 1)-): p% XPT-XPW] Joll'ann 1))-: p% XVW-XVP% #4$4 M% `t% !"rescu: A.e9a%ea &ivil0 4e la Stolni&eni# <nele 4ate 4e$p%e inEluen=a %o'an0 a$up%a &%e.te%ii ani'alelo% n Da&ia: 3n R:: P-OM: OPTP: p% OMV-OMR%

+<1

7res73'rii (e ani*ale. ; al3 '7u+a9ie se7un(ar, la =el (e i*+'r3an3, era +relu7rarea le*nului, +en3ru 7ei =a&'riDa9i (e &e7in3a3ea +(urii. ; ase*enea e7'n'*ie se*i+as3'ral +ra73i7au, (e +il(, 7'*uni39ile (in -'ri7u* a#eDa3e 6n su(ul #i es3ul )ransil&aniei, un(e %seau un +eisaj al+in =a*iliar #i +u3eau 7'n3inua ='r*e e7'n'*i7e l'r 3ra(i9i'nale 1697. Viti&ultu%a# Cul3i&area &i9ei (e &ie era ' '7u+a9ie i*+'r3an3 6n unele D'ne ale >a7iei1698. Vnel3e u3iliDa3e 6n &i3i7ul3ur (7's'r +en3ru &i9a (e &ie - )al9 vineatica^vinitoria: 7u9i3a# (es3ina3 re7'l3rii s3ru%uril'r - )alcula vineatica^vinitoria: ='ar=e7i)or)ices e37.), +re7u* #i unel3e *ul3i=un79i'nale, ='l'si3e #i 6n +'*i7ul3ur ()al9 ar?oraria: )alcicula ?revissima tri?ulata #i )alcastrum) au ='s3 (es7'+eri3e 6n nu*er'ase si3uri ar@e'l'%i7e (in >a7ia r'*an1699. 1se*enea ar3e=a73e, 6n(e'se2i 7's'are ( )alces) sun3 re+reDen3a3e #i +e *'nu*en3e s7ul+3urale1788. ; &ie (e ('u iugera es3e *en9i'na3 (e ' ins7ri+9ie (e la :u7i(a&a1781H (in 3e<3ul e+i%ra=ei a=l* 7 un 7e39ean r'*an las ere(elui su, &ii3'r 7ura3'r al *'nu*en3ului se+ul7ral, usus-)ructus-ul unei &ii (e ('u iugeraA %%%vinearum iugerum^"uorum%%% et usum eius ae"i)ici quo" iunctum sepulchro meo est%%% 1782. ?a P'3aissa, +e >ealul Kuia a ='s3 7er7e3a3 un 7'*+le< (e &ini=i7a9ie 7'*+us (in3r-un 2aDin +a3rula3er un(e se D(r'2eau s3ru%urii (calcatorium) a7es3a +u3ea =i ='l'si3 #i 7a +ar3e 7'*+'nen3 a 3eas7ului (torcular), *'n3Sn(u-se (easu+ra ins3ala9ia (e le*n- #i ' 6n7+ere +ar9ial su23eran, ' +i&ni9 +en3ru +s3rarea &inului (cella vinaria)1783. !o'i&ultu%a es3e ('7u*en3a3 (ire73 +rin ar3e=a73ele (es7'+eri3e (7=. supra) #i in(ire73 +rin le<i7ul +ri&i3'r la +'*ii
#4$7 #4$<

5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% XLW% &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OTX% #4$$ &% Alicu: S% Coci#: C% Ilie#: Alina Soroceanu: op# &it#: p% OP% #7-C% Pop: 3n e%%a no$t%a X: OPTO: p% LR sq% #7-# IDR II: OWT% #7-+ C)% I% `an"ru: Mu%i4i&al Con$i4e%ation$ on a e$ta'ent Di$&ove%e4 at Su&i4ava: 3n !olE4il III: p% OOP-OXL% #7-. Ana C2tina#: M% ;2r?ulescu: 3n A&ta:" OL: OPTP: p% OMO-OXL%

+<4

=ru73i=eri (pomum^pometum) 3rans*is 6n li*2a r'*Sn 1784L cerasus [ 7ire#, cutoneus [ %u3ui, )raga [ =ra%, malus [*r, nu9^nucetum [ nu7, persicus [ +iersi7, pirus [ +r #i prunus [ +run. Un a7es3 7'n3e<3 es3e (e re*ar7a3 =a+3ul 7 6n >a7ia, al3uri (e villae rusticae 7are a&eau un 7ara73er 7erealier, e<is3au #i al3ele 7u un +r'=il D''3e@ni7 'ri &i3i-+'*i7'l178".

-#2# EDploata%ea 1o/0=iilo% $u1$olului# In4u$t%ia eDt%a&tiv0


5ineri3ul *e3ali=er, e<3ra%erea srii #i +r'(u79ia 7arierel'r (e +ia3r au a&u3 ' +'n(ere 7'nsi(era2il 6n e7'n'*ia >a7iei r'*ane1786. A<+l'a3area a7es3'r i*+'r3an3e resurse na3urale a a(us 2ene=i7ii 7'nsi(era2ile +en3ru 2u%e3ul =is7ului i*+erial, (ar a #i 7'n3ri2ui3 la ('2Sn(irea unei +r's+eri39i e7'n'*i7e =r (e 7are 7i&iliDa9ia r'*an ar =i ='s3 (e ne7'n7e+u3 6n +r'&in7ia 3raian1787. :ine%itul au%iEe%# :inele 4e au% N au%a%iae Da&i&ae# )re7erea *inel'r (e aur 6n +a3ri*'niul s3a3ului r'*an ( patrimonium Caesaris) a a&u3 l'7 i*e(ia3 (u+ 7u7erirea >a7iei. Un7 (in e+'7a 3raian sa a7'r(a3 ' i*+'r3an9 (e'se2i3 'r%aniDrii e<+l'a3rii *e3alel'r +re9i'ase 6n +r'&in7ia 7ar+a3i7. )eri3'riului 2'%a3 6n aur al 5un9il'r 1+useni i s-a a7'r(a3 un in3eres (e'se2i3, &(i3 6n a(*inis3ra9ie, 'r%aniDarea +r'(u79iei +rin 7'l'niDarea un'r *asi&e %ru+uri (e *ineri illNr'-(al*a3ini1788- #i *surile (e +aD1789. CurSn( (u+ 'r%aniDarea Pr'&in7iei a 6n7e+u3 s =un79i'neDe la 1*+elu* (Zla3na)1718 7en3rul a(*inis3ra9iei (is3ri73ului auri=er (in 1+useni 7u un a+ara3 2ir'7ra3i7 2ine 'r%aniDa3. Un =run3ea a(*inis3ra9iei *iniere a unei +r'&in7ii se a=la
#7-% #7-1

!etole$&u 2???: p% XVM% &espre inventarul agrotehnic al villei "e la Apol"u "e Sus [ Live6oare: c)% N% ;ranga: Itali&ii .i vete%anii 4in Da&ia: OPWL: p% OWM-OWT% #7-4 K e9celent2 sinte<2 asupra in"ustriei e9tractiveA Joll'ann 1))-# #7-7 :a&%ea 1)-): p% XPW-HXM% #7-< Joll'ann 1))-: p% OLR-OTO% #7-$ &espre unit2ile militare "islocate pentru pa<a inutului auri)er "in Apuseni: a se ve"ea Joll'ann 1))-: p% TO-TW% #7#:a&%ea 1)-): p% XPP] 7%Chr% NoesCe: op# &it#: p% XTL%

+<7

un procurator aurariarum% Cei De7e procuratores aurariarum a3es3a9i e+i%ra=i7 6n >a7ia 3re2uie +u#i 6n le%3ur, (u+ l'7ul (e (es7'+erire a ins7ri+9iil'r, 7u e<+l'a3rile auri=ere (in re%iunea 1*+elu* 1l2urnus 5ai'r1711. Un e+'7a Prin7i+a3ului, +r'7ura3'rii *inieri erau in&es3i9i 7u au3'ri3a3ea un'r Q7'*isari i*+erialiR 1712 6n *'( '=i7ial1713. Pr'7ura3'rul *inier era 7el *ai 6nal3 =un79i'nar (e +e un ('*eniu i*+erial sau =is7al (territorium metalli) #i re+reDen3a au3'ri3a3ea i*+erial 6n 'ri7e +ri&in9. Un 7ali3a3e (e re+reDen3an3 +ers'nal al 6*+ra3ului 6n 7@es3iuni =inan7iare, +r'7ura3'rului 6i re&enea 6n +ri*ul rSn( sar7ina (e a a(*inis3ra ('*eniile #i &eni3urile ('*eniului *inier, =iin( 6n +ri* ins3an9 un =un79i'nar =inan7iar1714. 1+'i, (a3'ri3 re%i*ului a+ar3e al ('*eniului *inier 7are nu =7ea +ar3e (in 3eri3'riul *uni7i+al, +r'7ura3'rul a +relua3 ' +ar3e (in a3ri2u9iile *a%is3ra9il'r *uni7i+ali (7ele re=eri3'are la a(*inis3ra9ia e(ili3ar (e +il(, (re+3ul (e a a+r'2a 7'ns3ruirea sau re=a7erea un'r e(i=i7ii (e '2i7ei (e in3eres +u2li7). Un 7ali3a3e (e re+reDen3an3 al 6*+ra3ului sau al =is7ului, (e7i al +r'+rie3arului (e (re+3 al (is3ri73ului *inier, +r'7ura3'rul s3a2ilea 3a<ele (ire73e #i in(ire73e 7are se 6n7asau (in ('*eniu 171". Prin3re a7es3ea se a=lau #i 7ele +er7e+u3e +en3ru aren(are, +e 7are le a7@i3au aren(a#ii (locatores) (i=eri3el'r +eri*e3re *iniere1716H se +are 7 un aren(a# +u3ea 6n7@iria 7el *ul3 " +u9uri. ; al3 a3ri2u9ie =inan7iar a +r'7ura3'rului *inier era 6n7asarea su*el'r +r'&eni3e

#7## #7#+

Joll'ann 1))-: p% VM% !lpian: Di/e$ta I: OP: O% #7#. 7%Chr% NoesCe: op# &it#: p% HMX: nota OLV% #7#% !% TIcCholm: Stu4ien K1e% 4en Be%/1au 4e% %C'i$&>en 2ai$e%9eit : !ppsala: OPHT: p% OMV a+u( Joll'ann 1))-: p% VO% #7#1 7%Chr% NoesCe: op# &it#: p% HMH% #7#4 Contractul "e aren"are era vala?il "e o?icei pe R ani: "up2 care tre?uia re3nnoit% La 1ipasca: "e pil"2: preul pentru "reptul "e e9ploatare a unei mine "e argint era "e VMMM "e sesteri: sum2 ce nu tre?uia pl2tit2 procuratorului ime"iat "up2 ocuparea minei: ci numai "up2 ce aren"a#ul "escoperea )ilonul "e metal% _n schim?: minereul e9tras putea )i prelucrat numai "up2 plata acestei sume: c)% 7%Chr% NoesCe: op# &it#: p% HMH: nota OTO%

+<<

(in aren(area un'r Q*'n'+'luriR +e ('*eniul res+e73i&L a73i&i39i 2an7are, i*+'Di3e, 6n3rea%a +ra73i7 (e li7i3a9ie, 2i +u2li7e e37. 1717. Prin ur*are, un procurator aurariarum &acicarum re+reDen3a ins3i3u9ia a(*inis3ra3i& #i juri(i7 su+re* +en3ru D'na *inier, =iin( su2'r('na3 ('ar %u&erna3'rului +r'&in7iei 1718. Un3re +r'7ura3'ri *inieri (in >a7ia sun3 a3es3a9i a3S3 li2er9i (Augusti li?erti procuratores aurariarum ^ procuratores li?erti Augusti )1719, 7S3 *e*2ri ai 'r(inului e7&es3ru1728, *ai nu*er'#i (e7S3 +ri*ii. CS3 +ri&e#3e +eri'a(ele (e a73i&i3a3e ale +r'7ura3'ril'r li2er9i #i a 7el'r (in 'r(inul e7&es3ru, 6n li3era3ura *ai &e7@e se 7'nsi(era 7 sis3e*ul (e a(*inis3rare al e<+l'a3ril'r auri=ere ini9ia3 6n >a7ia 7u aju3'rul un'r li2er9i i*+eriali a ='s3 6nl'7ui3 6n 3i*+ul lui 5ar7us 1urelius 7u +r'7ura3'ri (in 'r(inul e7&es3ru 1721. Uns 7r'n'l'%ia +r'7ura3'ril'r *inel'r (e aur 7un's7u9i as3Di in(i7 ' su+ra+unere a +r'7ura3'ril'r li2er9i #i a 7el'r (in 'r(inul e7&es3ruH a#a(ar a* a&ea (e-a =a7e 7u '7u+area 7'n7'*i3en3 a +'s3ului (e +r'7ura3'r a3S3 (e un li2er3 i*+erial 7S3 #i (e un 7a&aler 1722. Pra73i7area sis3e*ului Q7'le%iali39iiR 6n3re +r'7ura3'ri s-ar +u3ea e<+li7a +rin =a+3ul 7 +e a7eas3 7ale se asi%ura un 7'n3r'l re7i+r'7, li2er9ii =iin( (e '2i7ei *ai a3a#a9i 7asei i*+eriale 1723. Pe (e al3 +ar3e, se a(*i3e =a+3ul 7 un procurator metallorum li2er3 era (e =a+3 7a(rul 3e@ni7 (e s+e7iali3a3e 6n e<3ra=erea #i, *ai ales, 6n +relu7rarea *e3alel'r1724.
#7#7 #7#<

I1i4e': p% HMH: notele OTV-OTR% Joll'ann 1))-: p% VV% #7#$ CIL III: OHOX \ IDR III^H: HLL NM% !lpius Aug% li?% 7ermiasQ] CIL III: OLXX \ ILS ORHX #i CIL III: OHMH \ IDR III^H: HOP N%%% .omanus: Aug% li?% proc% aurar%Q] CIL III: OMWW \ IDR III^H: XPV NAvianus: Aug% li?% su?proc% aurariar%Q] CIL III: OHOH \ IDR III: HLT N%%%NeptunalisQ: c)% Joll'ann 1))-: p% VR-VT% #7+CIL III: OXRLH \ IDR III^H: HMT NL% Macrinus Macer: proc% Augg%Q] AV OPLM: XHW \ IDR III^H: XWO NMa9imusQ] CIL III: TWHL \ IDR III^H: HOW NAelius SostranusQ] AV OPRP: HMW \ IDR III^H: XPX NA% Senecius eg1ocfontianusQ] CIL III: OXPH \ IDR III^H: XWX NC% Aurelius SalvianusQ] CIL III: OHOO \ IDR III^H: HRP NPapirius .u)usQ] CIL III: TWHT \ IDR III^H: HHX NM% Iulius ApollinarisQ: c)% Joll'ann 1))-: p% VW-RO% #7+# !etole$&u 2???: p% XVO% #7++ A se ve"ea 3ntreaga "iscuie la Joll'ann 1))-: p% RH sq% #7+. Joll'ann 1))-: p% RV% #7+% 7%Chr% NoesCe: op# &it#: p% HMO: nota OLO%

+<$

Cu +ri&ire la a+ara3ul a(*inis3ra3i& es3e (e re9inu3 =a+3ul 7 a7es3a era 7'*+us su2al3erni ai +r'7ura3'rului 7a(re 3e@ni7e #i a(*inis3ra3i&e re7ru3a3e (in3re s7la&ii #i li2er9ii 7asei i*+eriale ()amilia Caesaris)172". 17e#3ia ='r*au ' )amilia (li?erti et )amilia aurariarum) 7un's7u3 la 1*+elu* 6n 3i*+ul 6*+r3esei 1nnia ?u7illa (16"-166 +. C@r.) su2 (enu*irea li?erti et )amilia et leguli aurariarum1726. Vn r'l i*+'r3an3 6n 7a(rul a(*inis3ra9iei *inel'r i*+eriale re&enea s7la&il'r vilici: 7are 6n(e+lineau =un79ii 3e@ni7e, 6n s+e7ial 6n a3elierele (e 3'+i3 #i +relu7rare. Un 9inu3ul auri=er (in 1+useni sun3 a3es3a9i e+i%ra=i7 nu*ai ('i vilici 7are erau vernae Augusti nostri1727. >in a+ara3ul 2ir'7ra3i7 a=la3 6n ser&i7iul +r'7ura3'rului *inier =7eau +ar3e ' serie (e *i7i =un79i'nari. A? instrumentis ta?ularii 7'ns3i3uie ' 7a3e%'rie (e =un79i'nari (e ar@i& su2'r('na9i unui ta?ularius1728. A commentariis1729 erau ar@i&ari, se7re3ari #i %re=ieri 7are su+ra&e%@eau a#a-nu*i3ele commentarii, +r'3'7'ale #i al3e a73e '=i7iale. Casierii sau =un79i'narii 7are =7eau +l9ile #i 9ineau e&i(en9a s'l(uril'r (in 7assa (e 2ani erau nu*i9i "ispensatores1738% Li?rarii1731 =7eau, (e ase*enea, +ar3e (in a+ara3ul 2ir'7ra3i7, =ie 7a se7re3ari ai +r'7ura3'rului *inier, =ie 7 li se 6n7re(in9a +s3rarea re%is3rel'r sau e=e73uarea un'r s'7'3eli. Un 7a(rul (is3ri73ului *inier (in 5un9ii 1+useni au a+ru3 #i s-au (eD&'l3a3 ' serie (e a#eDri le%a3e (e e<3ra%erea #i +relu7rarea aurului. Ampelum (Zla3na), (e&eni3 *uni7i+iu 6n anii lui :e+3i*ius :e&erus, era 7en3rul a(*inis3ra9iei *iniere. Vn i*+'r3an3 7en3ru e7'n'*i7 al (is3ri73ului *inier era Al?urnus Maior (4'#ia 5'n3an), 7are a r*as un pagus. 1l3e a#eDri *ai *i7i +re7u* Cartum1732,
#7+1 #7+4

Joll'ann 1))-: p% RV-LM% CIL III OHMT \ IDR III^H: XWH: c)% 7%Chr% NoesCe: op# &it#: p% HVP Ncu comentariuQ% #7+7 CIL III TWHT \ IDR III^H: HHX% #7+< CIL III OXPT \ IDR III^H: HOV] AV OPRP: HML \ IDR III^H: XWM] SCIVA VH: OPPX: p% HOT-HOP% #7+$ IDR III^H: HLRA 1u%%. li2. a 7'**en3ariis% #7.IDR III^H: XWP #i XPX #7.# IDR III^H: HVV #i HRV% #7.+ IDR I: a1Ce%D L [anul OHP%

+$-

&eusara1733, Immenosum Maius1734#i .esculum173"- sun3 a3es3a3e (e 32li9ele 7era3e (e la 1l2urnus 5ai'r. Un s=Sr#i3, nu*ele al3'r a#eDri *en9i'na3e 6n 32li9ele 7era3e (e +il(, -avieretium sau -NastellumQ Avieretium1736- sun3 (e 7u3a3 6n +a3ria (al*a3in a *ineril'r illNri1737. A<+l'a3area D7*in3el'r auri=ere se =7ea (e 73re *ineri s+e7ialiDa9i, *ul9i (in3re ei illNri ((in 3ri2urile Pirustae: ;ari"ustae: Maniates: Sar"eates) a(u#i s+e7ial 6n a7es3 s7'+ (in >al*a9ia. Cea *ai *are +ar3e a +r'(u79iei, 6n 7ele a+r'a+e 17 (e7enii (e e<+l'a3are in3ensi& 6n >a7ia r'*an, s-a realiDa3 +rin e<+l'a3area =il'anel'r (in D7*in3ele +ri*are. Un 5un9ii 1+useni aurul se %se#3e a3S3 na3i& 7S3 #i su2 ='r*a un'r 3alururi #i sul='3alururi. 1urul na3i& es3e a(ese'ri li2er, 6n ='r*e *a7r's7'+i7e (e+use 6n %e'(e, +re7u* #i 6n ='r*e *i7r's7'+i7e, 7a %ranule in7luse 6n *inerale *e3ali7e #i (e %an% 7e 7'ns3i3uie *inereul auri=er 1738. Cea *ai ren3a2il *e3'( (e e<+l'a3are era +rin %alerii ( cuniculi) #i +u9uri (putei: putea)1739. >u+ Plinius 7el ,3rSn ( Nat% 7ist% !!!III, 68, 69, 99) '+era9iile (e +relu7rare 7'ns3au (in s=rS*area, *7inarea, s+larea #i +rjirea (a%l'*erarea) *inereului 1748. 5e3alur%ia ar%in3ului es3e *ai 7'*+le< (e7S3 7ea aurului (*inereul (e ar%in3 es3e a*es3e7a3 7u +lu*2ul). P'3ri&i3 lui Plinius ( Nat% 7ist%, !!!III, 187) e<is3au ('u =aDe ale +r'7esului (e 3'+ireL *ai 6n3Si se '29inea +lu*2ul 2ru3 (stagnum), a+'i a&ea l'7 ra=inarea +lu*2ului +rin se+ararea ar%in3ului1741.
#7.. #7.%

IDR I: a1Ce%D H anul OLX% IDR I: a1Ce%D OO [anul OLV% #7.1 IDR I: a1Ce%D O [anul OLT% #7.4 IDR I: a1Ce%D L [anul OHP% #7.7 Joll'ann 1))-: p% LP% #7.< C)% 3n general 1% Panovici: &% ,iu#c2 #i cola?%: Evolu=ia /eolo/i&0 a :un=ilo% :etaliEe%i: ;ucure#ti: OPLP] N% Petrulion: I0&0'intele .i 'ine%alele utile: ;ucure#ti: OPTH% #7.$ &espre proce"eele tehnice #i uneltele utili<ate la e9platarea <2c2mintelor auri)ere: a se ve"ea Joll'ann 1))-: p% OMH-OXM% #7%Pentru "etalii: c)% Joll'ann 1))-: p% OXM-OXX% #7%# Cu privire la metalurgia argintului #i a plum?ului: a se ve"ea Joll'ann 1))-: p% OXH%

+$#

CS3 +ri&e#3e ='r9a (e *un7 +en3ru *ineri3ul auri=er al >a7iei, es3e (e re*ar7a3 =a+3ul 7 6n e+'7a 6n 7are r'*anii 'r%aniDeaD e<+l'a3area D7*in3el'r auri=ere (in Car+a9ii ;77i(en3ali 6n in(us3ria *inier a I*+eriului 7a #i 6n al3e se73'are ale e7'n'*iei r'*ane- se *ani=es3a ' 7riD 7auDa3 (e li+sa (e *Sn (e lu7ru (7riDa ='r9ei (e *un7 s7la&a%is3e) 1742. Un a7es3e 7ir7u*s3an9e, re*e(iul %si3 (e a(*inis3ra9ia i*+erial a *inel'r (e aur nu a 7'ns3a3 6n a7@iDi9i'narea (e s7la&i 3'3 *ai (i=i7il (e +r'7ura3 #i a 7r'r *un7 (e&enise neren3a2il 1743-, 7i 6n 6nl'7uirea *un7ii s7la&il'r 7u ='r9a (e *un7 li2er1744. >'7u*en3a9ia e+i%ra=i7 a3es3 u3iliDarea ='r9ei (e *un7 li2ere salaria3e 6n re%iunea auri=er a >a7iei r'*ane un(e sun3 7un's7u3e *ai *ul3e 7'n3ra73e (e an%ajare (e 3i+ locatio [ con"uctio174"(7'n3ra73e (e *un7, 6n7@irieri (e ser&i7ii 6n3r-un sens *ai lar%)1746 6n7@eia3e 6n3re *i7i an3re+ren'ri ( con"uctores) #i 'a*eni li2eri 7are 6#i 6n7@iriaD ='r9a (e *un7 (locatores). CS3 +ri&e#3e salariul (merces) +ri*i3 (e un locator 7are 6#i 6n7@iriaD ='r9a (e *un7, (in3r-' 32li9 7era3 a=l* 7 5e**ius 1s7le+i es3e an%aja3 (e 1urelius 1(iu3'r +e ' (ura3 (e 178 (e Dile (28 *ai-13 n'ie*2rie) +en3ru 78 (e (enari ({288 ses3er9i { 1128 a#i)1747, a(i7 un salar Dilni7 (e 1," ses3er9i, asi%urSn(u-se locator-ului +e lSn% a7e#3i 2ani #i @rana (ci?arisque). Vn ase*enea &eni3 Dilni7 nu '=er (e7S3 un *ini* (e e<is3en9. Pen3ru a a+re7ia +u3erea (e 7u*+rare a 7S#3i%ului *e(iu Dilni7 al unui *iner sun3 rele&a3e unele +re9uri (in e+'7 (se7. II)L un +ur7el 7's3a " (enari, un *iel 3," (enari, ' ju*3a3e (e 7as 388 (e (enari, 6ns +re9ul +Sinii al2e
#7%+ #7%.

M% .ostovt<e)): >e So&ial an4 E&ono'i& 5i$to%A oE t>e Ro'an E'pi%eQ: K9)or": OPRT: p% RW% &atorit2 costurilor mari legate "e achi<iia #i 3ntreinerea sclavilor: precum #i a aspectului calitativ necorespun<2tor al muncii "epuse "e sclavi: 3n epoca Principatului mineritul a "evenit una "in ramurile economice 3n care sclavii aveau o contri?uie nesu?stanial2: c)% /r% -iechle: S+lavena%1eit un4 te&>ni$&>e% Fo%t$&>%itt i' RC'i$&>en Rei&>: +ies?a"en: OPLP: p% OTT% #7%% Joll'ann 1))-: p% WO% #7%1 IDR I: a1Ce%D W NOP mai OLVQ: OM NXH octom?rie OLHQ: OO NOP mai OLVQ: OX: OV NXH "ecem?rie OLLQ% #7%4 &espre l'7a3i'-7'n(u73i' '+eraru*: c)% 3n general P%/% ,irar": :anuel LlL'entai%e 4e 4%oit %o'ain: Paris: OPMO: p% HLV sqq% #7%7 IDR I: a1Ce%D W NOP mai OLVQ%

+$+

(panem can"i"um) era (eriD'riu1748. 1s3=el, 7u salariul Dilni7 (e 1," ses3er9i, *inerul +u3ea 7u*+ra 1E12 (in3r-un +ur7el sau 1E9 (in3run *iel, r*SnSn(u-i 6n7 8,8 ses3er9i. Un 7'nse7in9, 7@iar (a7 re3ri2uirea unui an%aja3 Dilier la *inele (in >a7ia +are s =i ='s3 (es3ul (e 2un 6n 7'*+ara9ie 7u l'7ui3'rii li2eri (in al3e +r'&in7ii, si3ua9ia l'r *a3erial era (es3ul (e %rea1749. Un ('*eniul e<+l'a3ril'r auri=ere a73i&au #i al3e 7a3e%'rii (e +r'(u73'ri. >e +il(, a#a-nu*i9ii leguli aurariarum erau +r'(u73'ri (ire79i #i 'a*eni (e 7'n(i9ie li2er ( ingenui)17"8. :e 7'nsi(er 7 aurileguli erau 7ei 7are '29ineau aurul 6n +ri*ul rSn( +rin 7ule%erea +e+i3el'r (e aurH 6n *sura 6n 7are +e+i3ele se e+uiDau, ei lu7rau la e<+l'a3area =il'anel'r auri=ere17"1. >e al3=el, 7u* se #3ie, 7'l'ni#3ii illNr'-(al*a3ini 7are au e<+l'a3a3 2'%9iile auri=ere (in 1+useni 7a *ineri s+e7ialiDa9i, au &eni3 6n >a7ia 7a 'a*eni li2eri ( ingenui). Un 7'nse7in9, a2sen9a *en9iunil'r e+i%ra=i7e +ri&in( u3iliDarea ='r9ei (e *un7 ser&ile (servi: li?erti) 6n 7a(rul *ineri3ului auri=er (in >a7ia in(i7, in(u2i3a2il, +ri'ri3a3ea ='r9ei (e *un7 li2ere-salaria3e. CS3 +ri&e#3e u3iliDarea *un7ii 7'n(a*na9il'r ("amnati a" metalla) =en'*en 7un's7u3 la unele e<+l'a3ri *iniere sau 7ariere a+ar9inSn( s3a3ului r'*an- 6n >a7ia nu (is+une* (e ni7i ' a3es3are. 5aj'ri3a3ea e<+l'a3ril'r (e *e3ale +re9i'ase (in +r'&in7ia >a7ia erau 7'n7en3ra3e 6n a#a-nu*i3ul ca"rilater auri)er al Munilor Metali)eri17"2, 6n re%iunea (e su( #i su(-es3 a 1+usenil'r. ?a ,i9a (ju(. $une('ara) #i 6n 6*+rejuri*i la CiDe#, $'n('l #i :7rS*2sun3 e<+l'a3a3e =il'anele ar%en3i=ere 17"3. 4e%iunea 2'%a3 6n =il'ane auri=ere 7u+rin(ea D'na Cri#ului 1l2 (,aia (e Cri# }e2ea) 17"4,
#7%<

&espre "inamica salarii [ preuri 3n &acia: a se ve"ea B%an/a 1))5: p% WV-WT% &e o?servat c2 preul c2rnii 3n &acia este "estul "e sc2<ut 3n comparaie cu alte alimente: "ar #i )a2 "e preul c2rnii 3n alte provincii% #7%$ Pro?a?il c2 nu arareori ace#ti locatores erau nevoii s2 apele<e la c2m2tari ((anis3rarii) care apar 3n ta?lele cerate "e la Al?urnus Maior NIDR I: Ta?Cer& X: H: RQ% #717%Chr% NoesCe: op# &it#: p% HVP: nota HHM% #71# Joll'ann 1))-: p% PP% #71+ Joll'ann 1))-: plan#ele L'''III [ L'''I1% #71. Joll'ann 1))-: p% OHM-OHX% #71% Joll'ann 1))-: p% OHX-OHV%

+$.

D'na 4u(a ,ra( #i 6*+erjuri*i17"" #i 7'*+le<ul ,u7iu* C'ra2ia17"6. >u+ 7u* a3es3 ('7u*en3a9ia ar@e'l'%i7'-e+i%ra=i7 (ur*ele e<+l'a3ril'r %alerii, 3e@n'l'%ieH +re7u* #i nu*er'asele ins7ri+9ii) 7are rele& a*+l'area +e 7are a 7un's7u3-' *ineri3ul auri=er, unul (in3re 7ele *ai i*+'r3an3e 7en3re (e e<+l'a3are a aurului (in >a7ia (ar #i (in I*+eriu- era 1l2urnus 5ai'r (4'#ia 5'n3an)17"7. Pe lSn% e<+l'a3area =il'anel'r (in D7*in3ele +ri*are, ' 'are7are +'n(ere 6n +r'(u79ia (e aur ' a&ea #i s+larea +run(i#ului auri=er a3es3a3 ar@e'l'%i7 #i e+i%ra=i7 (' *en9iune +ri&i3'are la un legulus aurariarum) +e &alea 1rie#ului, la ,aia (e 1rie# (ju(. 1l2a) #i 6n 6*+rejuri*i, la :l7iua #i ?un7a 1rie#ului, +re7u* #i la ,i#'ara #i Iara (ju(. Cluj)17"8. Un a=ara 7a(rila3erului auri=er al 5un9il'r 1+useni, +e 3eri3'riul +r'&in7iei >a7ia *ai e<is3au #i al3e 7en3re iD'la3e (e e<+l'a3are a aurului, a 7u+rului #i a al3'r *inereuri 7'*+le<e. Vn ase*enea 7en3ru +en3ru s+larea aurului alu&i'nar es3e 7un's7u3 la Pianu (e :us (ju(. 1l2a)17"9H al3e ase*enea s+l3'rii sun3 se*nala3e #i +e &alea ;l3ului, la su( (e )urnu 4'#u +Sn la ,'i9a, a+r'a+e (e CSineni1768. A<+l'a3ri (e 7u+ru sun3 se*nala3e 6n a+r'+iere (e 5i7ia, lSn% >e&a, #i la ,lan (ju(. $ar%@i3a). A<+l'a3ri *ai 6nse*na3e ale D7*in3el'r 7u+ri=ere sun3 7un's7u3e 6n ,ana3ul r'*an la )is'&i9a (ju(. Cara#-:e&erin), ?ju2's3ina (Iu%'sla&ia) #i, *ai ales, la 5'l('&a -'u 7el *ai i*+'r3an3 7en3ru-, un(e s-a i(en3i=i7a3 #i ' a#eDare rural r'*an1761. 1l3e e<+l'a3ri ale =il'anel'r 7u+ri=ere (in e+'7a r'*an sun3 se*nala3e 6n ,ana3 la :as7a 5'n3an (ju(. Cara#-:e&erin), la :ur(u7ul 5are 1762E Centum Putea: +re7u* #i la >'%ne7ea #i 6n 5un3ele 5'ra&i9ei (;7na (e
#711 #714

Joll'ann 1))-: p% OHV-OVM% Joll'ann 1))-: p% OVM-OVX% #717 Joll'ann 1))-: p% OVH-OVL% #71< Joll'ann 1))-: p% OVL-OVP% #71$ 1% +ollmann: 3n A&ta:" T: OPTM: p% OTW sq% #74IR L HV: VW% #74# IR L HV: WO] IDR III^O: XL-XT% #74+ !n"e a1ula !eutin/e%iana 1II: H 3nregistrea<2 toponimul sugestiv Cen3u* Pu3ea N4o sut2 "e puuri(Q%

+$%

Cier), 7a #i la su(-es3 (e ,'7#a (Vasi'&a) un(e *ineri3ul nu se 2aDa 6n e+'7a +r'&in7iei nu*ai +e reDer&ele (e =ier, +re&alSn( e<3ra%erea aurului, 7u+rului, ar%in3ului #i +lu*2ului1763. T Pr'(u79ia (e *e3ale ne=er'ase a a&u3 ' +'n(ere (e'se2i3 (e 6nse*na3 6n e7'n'*ia >a7iei r'*ane. Cea *ai *are +ar3e a +r'(u79iei, 6n 7ei 16" (e ani (e e<+l'a3are in3ensi& 6n >a7ia, s-a realiDa3 +rin e<+l'a3area =il'anel'r (in D7*in3ele +ri*are1764. >a7 ara*a, res+e73i& 2r'nDul, se u3iliDa +e s7ar lar% +en3ru 7'n=e79i'narea unei serii (e '2ie73e uD 7asni7, +iese (e @arna#a*en3, +iese (e +'('a2 #i '+ere (e ar3, +lu*2ul #i 7'si3'rul a&eau ' 6n3re2uin9are &aria3 la ' serie (e lu7rri e(ili3are 7'ns3ru79ii, 7analiDri e37.- =iin( u3iliDa3e #i 6n 7a(rul anu*i3'r +r'7ese *e3alur%i7e. 1urul #i ar%in3ul e<+l'a3a3 6n re%iunea auri=er (in Car+a9ii ;77i(en3ali 7u e<7e+9ia 7elui +relu7ra3 +e +lan l'7alnu-i *ai a+ar9ineau >a7iei (e 6n(a3 7e era e<3ras. 1urul #i ar%in3ul erau (es3ina3e *'ne3riil'r (in :is7ia, :ir*iu* #i Vi*ina7iu* 176", ajun%Sn( ='ar3e +r'2a2il #i +Sn la 4'*a. EDploata%ea Eie%ului# 5aj'ri3a3ea e<+l'a3ril'r (e =ier (in >a7ia r'*an erau 7'n7en3ra3e 6n 9inu3ul $une('arei #i 6n e<3re*i39ile n'r(-es3i7e ale 5un9il'r P'iana 4us7i, 7'ns3i3uin( un (is3ri73 *inier a+ar3e1766, 7a* 7a #i metalla Norica1767, (ar (e +r'+'r9ii *ul3 *ai re(use. A<+l'a3rile (e =ier (in >a7ia erau 7'n7esi'na3e un'r con"uctores )errariarum: =un79i'nari-aren(a#i 7are nu a+ar9ineau (ire73 (e =is7ul i*+erial, 7i erau 6n su2'r(inea unui procurator provinciae. Un 7'*+ara9ie 7u e<+l'a3rile auri=ere, re%i*ul e<+l'a3ril'r (e =ier (in >a7ia era 7e&a *ai Qli2eraliDa3RL =is7ul i*+erial 6n7asa aren(a, iar a(*inis3ra9ia +r'&in7ial +relua ' +ar3e (in +r'(u79ie.

#74. #74%

Al% ;or<a: 3n Revi$ta In$titutului So&ial Banat8C%i.ana NTimi#oaraQ: OPVO: p% HOL% Joll'ann 1))-: p% OXV% #741 D% ;a?elon: %aitL 4e$ 'onnaie$: I: Paris: OPMO: p% TWH] C>%i$te$&u 1)2): p% HM: nota X% #744 :a&%ea 1)-): p% HMV-HMR] Joll'ann 1))-: p% XHX] A%4evan 1))@: p% OMM% #747 ,% Al)*l"B: "o%i&u': Lon"on-;oston: OPTV: p% OMM: OOV%

+$1

4e#e(in9a a(*inis3ra9iei *inel'r (e =ier (in >a7ia se a=la la )eliu7u In=eri'r, un(e a73i&i3a3ea a7es3ei a(*inis3ra9ii es3e a3es3a3 e+i%ra=i7 6n 3i*+ul ('*niei 6*+ra3ului Cara7alla 1768. Cei ('i con"uctores )errariarum 7are (e(i7 un al3ar Q+u3erii (i&ine a s3+SnuluiR l'r 5ar7us 1n3'ninus Pius (Cara7alla) sun3 C. Faurius Faurianus, +re'3 al 7'l'niei 1+ulu* #i Cla&ius :'3eri7us, augustalis al 7'l'niei :ar*iDe%e3usa, (e7i, un *a%is3ra3 #i un li2er3 2'%a3 7are +rin a&erile l'r +reDin3 ' %aran9ie *a3erial seri'as +en3ru aren(area e<+l'a3ril'r (e =ier. >u+ 7u* a3es3 ('7u*en3a9ia ar@e'l'%i7 #i e+i%ra=i7, 6n 9inu3ul $une('arei 7ele *ai i*+'r3an3e e<+l'a3ri (e =ier erau 7ele (e la )eliu7u In=eri'r #i F@elariH al3e e<+l'a3ri *ai *i7i sun3 se*nala3e la 4u(a #i 1lun, +re7u* #i la ?u+eni 1769. Cen3re (e e<+l'a3are a *inereului (e =ier =un79i'nau #i 6n ,ana3ul r'*an 1778 la ;7na (e Cier (5'ra&i9a), la ,'7#a Vasi'&a, la CiDe# #i K's(ea, 6n Valea :e7a#ului #i *ai s+re su(, la Ci7l'&a 4'*Sn1771. Un e+'7a r'*an s-a a+li7a3 3e@n'l'%ia 3ra(i9i'nal a +relu7rrii li*'ni3ei (a=la3 la su+ra=a9), 7are era D('2i3 #i a*es3e7a3 7u *an%al a+rins, 7eea asi%ura ' re(u7ere 7'res+unD3'are a *inereului. )'+i3'riile (e =ier erau si3ua3e (e '2i7ei 6n i*e(ia3a a+r'+iere a e<+l'a3ril'r 7are asi%urau *inereul ne7esar. Pr'7e(eele #i 3e@ni7a (e +relu7rare, a(i7 *e3alur%ia +r'+riu-Dis a =ierului, sun3 7un's7u3e (in iD&'arele li3erare1772. EDploata%ea $0%ii# :alinele 7'ns3i3uiau una (in +rin7i+alele 2'%9ii ale >a7iei1773. >u+ 7u7erire, salinele au ='s3 3rans=era3e, 6*+reun 7u +#unile, 6n +r'+rie3a3e i*+erial #i au ='s3 e<+l'a3a3e +rin aren(are. ;7nele (e sare ( salinae) se a=lau (e7i 6n patrimonium Caesaris, 2ene=i7iile e<+l'a3rii l'r re&enin( =is7ului i*+erial.

#74< #74$

IDR III^H: HT% Joll'ann 1))-: p% XHH sq% #77!n"e: 3n paralel cu mineralele comple9e: era prelucrat #i minereul "e )ier% #77# Joll'ann 1))-: p% XHR% #77+ &io"or Siculus: Bi1liot>e&a >i$to%i&a 1: OH] Plinius Maior: "at# 5i$t# '''I1: OVV% #77. C>%i$te$&u 1)2): p% RM] :a&%ea 1)-): p% HML sq%

+$4

>'7u*en3a9ia e+i%ra=i7 re=eri3'are la +re'7u+area a(*inis3ra9iei i*+eriale (e a &al'ri=i7a a7eas3 2'%9ie a >a7iei 7'ns3i3uie un in(i7iu +en3ru a*+l'area +e 7are a 7un's7u3-' a7eas3 Qin(us3rieR 6n e+'7a r'*an 1774. Cele *ai i*+'r3an3e saline ale >a7iei r'*ane erau 7ele (in )ransil&aniaL Salinae (;7na 5ure#ului), P'3aissa #i ;7na :i2iului, al3uri (e 7are =un79i'nau #i al3e e<+l'a3ri la C'j'7na, :i7, Pa3a #i ;7na >ejului, +re7u* #i ' *ul9i*e (e e<+l'a3ri *ai *i7i, l'7ale. Ves3i%ii r'*ane sun3 7un's7u3e #i 6n re%iunea salinel'r (e +e )Srna&e, 6n3re :'&a3a #i Prai(. 1l3e e<+l'a3ri sun3 se*nala3e la :Sn+aul-$'*'r'( #i 5r3ini# (ju(. $ar%@i3a). :area era e<+'r3a3 #i 6n +r'&in7iile &e7ine, 6n(e'se2i 6n Pann'nia. As3e ='ar3e +r'2a2il 7a sarea e<3ras (in salinele )ransil&aniei r'*ane s =i ='s3 3rans+'r3a3 +e us7a3 +Sn 6n +'r3ul =lu&ial (e la 1+ulu*177", (e un(e 6#i 7'n3inua (ru*ul +e 5ure# +Sn la &a*a (e la 5i7ia, #i (e ai7i s+re Pann'nia. 1#a(ar, 7ea *ai =a7il *'(ali3a3e (e 3rans+'r3 a srii (in 7en3rul )ransil&aniei s+re &es3 era 7alea =lu&ial, +e 5ure#. :e +resu+une 7 un (ru* 3eres3ru i*+'r3an3 +en3ru 3rans+'r3ul srii s+re ;ar?aricum1776era a#anu*i3ul Q>ru* al :riiR 7are ie#ea (e la P'r'lissu* 7el *ai i*+'r3an3 7en3ru &a*al al >a7iei- s+re &es31777. A<+l'a3ri (e sare =un79i'nau #i 6n su(ul Car+a9il'r, la ;7nele 5ari (ju(. VSl7ea)H sarea e<3ras era 3rans+'r3a3 la ,uri(a&a, iar (e a7'l' 7'*er7ialiDa3 +e ;l3 7u +lu3ele, +Sn la >unre #i (e ai7i *ai (e+ar3e1778. Cu* se #3ie, salinele, a=la3e 6n +a3ri*'niul i*+erial, nu erau e<+l'a3a3e 6n re%ie +r'+rie 7i (e an3re+ren'ri ( con"uctores salinarum sau salarii) 7are, +rin =un79i'narii sau su2aren(a#ii l'r, &in(eau sarea la +re9ul s3a2ili3 '=i7ial 1779. As3e 7un's7u3 =a+3ul 7 6n >a7ia
#77% #771

Joll'ann 1))-: p% XVM-XVP Ncu re)erinele ?i?liogra)iceQ% D% +agner: 3n Ieit$&>%iEt EK% $ie1en1K%/i$&>e Lan4e$+un4e V: OPTW: X: p% WX% #774 Pentru cresc2torii "e animale: ca ia<Bgii sau ?urii [care tr2iau 3n regiuni s2race 3n sareachi<iionarea s2rii era o chestiune vital2% #777 Gu4ea 1))-: p% WV% #77< u4o% 1)-@: p% HLT% #77$ D% ;l@mner: 3n RE I: H: col% XMPW%

+$7

salinele au ='s3 aren(a3e, - 6n 3 7aDuri (in 4, un(e aren(a#ii sun3 *en9i'na9i e+i%ra=i7- 6*+reun 7u +#unile, un'r con"uctores pascui et salinarumA P. 1elius :3renuus1788 #i P. 1elius 5arus1781. 1#a(ar, salinele se aren(au (e '2i7ei 6*+reun 7u +#unile, (a3'ri3 ne&'il'r (e sare +en3ru 7re#3erea ani*alel'r. Vn al 3reilea con"uctor salinarum C. Iulius Valen3inus- a3es3a3 e+i%ra=i7 la :Sn+aul1782 $'*'r'( , are un a(*inis3ra3'r-7asier ( actor), li2er3. Un 7aDul lui P. 1elius :3renuus, con"uctor pascui: salinarum et commerciorum , *e*2ru al 'r(inului e7&es3ru #i +ers'naj (e &aD la :ar*iDe%e3usa #i 1+ulu* (sacer"os al 7ul3ului i*+erial, IIvir col% Sarm%: augur% col% Apul% #i +a3r'n a 3rei collegia) es3e +'si2il s a&e* (e-a =a7e #i 7u aren(area (re+3ului (e (es=a7ereE7'*er7ialiDare a srii 1783. Ca%ie%ele 4e piat%0# Cu* se #3ie, +ia3ra a 7'ns3i3ui3 *a3eria +ri* (e 2aD a 7el'r *ai i*+'r3an3e 7'ns3ru79ii (in >a7ia r'*anL e(i=i7ii +u2li7e #i +ri&a3e, ='r3i=i7a9ii, (ru*uri, *'nu*en3e s7ul+3urale #i =unerare e371784. 4e7ur%Sn( la reDul3a3ele un'r in&es3i%a9ii (e la2'ra3'r 178" 7are se re=er la 7'*+'Di9ia *ineral'%i7'-+e3r'%ra=i7 #i +ale'n3'l'%i7 a +r'2el'r (e +ia3r re7'l3a3e- 7er7e3rile *ai n'i au ur*ri3L 7lasi=i7area +re7is a *a3erialel'r li3i7e e<3rase (in 7arierele >a7iei r'*aneH 6n7a(rarea un'r %ru+uri (e *'nu*en3e ((u+ +r'&enien9) 6n3r-' D'n %e'%ra=i7 #i %e'l'%i7 7S3 *ai res3rSns, 7u s+e7i=i7area 7arierei ((a7 a ='s3 +'si2il)H (e3er*inarea D'nei (e +r'&eninen9 a un'r *'nu*en3e, (es7'+eri3e 6n 7'n(i9ii #i l'7uri ne+re7iDa3e1786. Vn al3 reDul3a3 al a7es3ei in&es3i%a9ii in3er(is7i+linare es3e i(en3i=i7area unei serii (e 7ariere l'7ale, a 7r'r +r'(u79ie (in
#7<#7<#

CIL III: OXMP NApulumQ% IDR III^H: OOP NMiciaQ #i SCIV O: OPRL: V: p% T-OH N&omne#tiQ% #7<+ IDR III^V: XVW% #7<. Joll'ann 1))-: p% XVW% #7<% C>%i$te$&u 1)2): p% HL-VP] :a&%ea 1)-): p% HMT-HMP] Joll'ann 1))-: p% XRO-XWH% #7<1 Kperaiile "e la?orator constau 3n stu"ierea pro?elor cu microscopul polari<ant: meto"2 clasic2 3n cercetarea mineralogic2: utili<at2 #i a<i% #7<4 Parial: aceste investigaii au )ost pu?licateA 1% +ollmann: Ce%&et0%i p%ivin4 &a%ie%ele 4e piat%0 4in Da&ia %o'an0: 3n Sa%/etia OM: OPTH: p% OMR-OHM%

+$<

e+'7a r'*an es3e ('7u*en3a3 6n +reDen3 ('ar (e 7S3e&a *'nu*en3e e+i%ra=i7e #i s7ul+3urale1787. >in3re 7arierele (e +ia3r (in >a7ia in3ra7ar+a3i7, *ai i*+'r3an3e au ='s3 7ariera (e *ar*ur (e la ,u7'&a 1788 lSn% :ar*iDe%e3usa- 7are a =urniDa3 *ar*ura +en3ru 7ele *ai *ul3e *'nu*en3e (in *e3r'+'la >a7iei, +re7u* #i e<+l'a3rile (e la Vr'iu a+r'a+e (e l'7ali3a3ea Petrae, lSn% :i*eria-, >e&a (>ealul ,ejan), I%@iu #i Kar( (ju(. 1l2a), )ur(a, P'r'lissu* (+e +an3a (e &es3 a >ealului 5%ura (e la 5'i%ra() e37., (e un(e se e<3r%ea au%i3-an(eDi3, (i=eri3e 3i+uri (e 7al7are #i 3u=uri &ul7ani7e 1789. Un ,ana3ul r'*an =un79i'na 7ariera (e la Pe3ni7 7are a =urniDa3 +ia3r +en3ru *ul3e (in *'nu*en3ele (e la 5e@a(ia #i ,ile $er7ulane1798. Un >a7ia su(i7 un(e e<+l'a3rile (e +ia3r erau *ai +u9in nu*er'ase- au ='s3 i(en3i=i7a3e 7arierele (e la Fura Vii, VSr7i'r'&a #i ,re#ni9a (ju(. 5e@e(in9i), un(e se e<+l'a3a un 7al7ar al2 7u nuan9e r'#ia3i7e #i as+e73 (e 3ra&er3in, (in 7are sun3 lu7ra3e 7ele *ai i*+'r3an3e *'nu*en3e e+i%ra=i7e ale >r'2e3ei 1791. Carierele l'7ale (in a+r'+ierea 'ra#el'r >a7iei r'*ane =urniDau *a3eria +ri* +en3ru e(i=i7iile +u2li7e #i +ri&a3e ale a7es3'ra1792 (ar -6n 7ele *ai *ul3e 7aDuri- #i +en3ru 7'ns3ru79iile *ili3are, in7lusi& (ru*urile +rin7i+ale 7are s3r2u3eau +r'&in7ia (ea lun%ul 7el'r *ai i*+'r3an3e rSuri, ajun%Sn( +Sn la =r'n3iera (e n'r( #i (e es31793. Un le%3ur 7u 3e@n'l'%ia u3iliDa3 +en3ru e<3ra%erea 1794 #i +relu7rarea +ie3rei, es3e (e re*ar7a3 7 6n 7aDul 7arierel'r (e la Vr'iu, >e&a (>ealul ,ejan) #i )ur(a- au ='s3 (e+is3a3e la =inele
#7<7

Joll'ann 1))-: p% XLL] 7% M@ller: ;% SchUaigho)er: I% Piso: Al% &iaconescu: !%ovenan&e oE :a%1le O1(e&t$ E%o' t>e Ro'an !%ovin&e oE Da&ia: 3n MzAI LL: OPPT: p% VHO-VRV% #7<< Repe%to%iul a%>eolo/i& al Ro'niei Nms% la Institutul "e Arheologie #i Istoria Artei Clu6-NapocaQ: s%v% Bu&ova% #7<$ Joll'ann 1))-: p% XRW-XLT% #7$u4o% 1)-@: p% HX% #7$# u4o% 1),@: p% TW% #7$+ C>%i$te$&u 1)2): p% VT] :a&%ea 1)-): p% HMT sq% #7$. Joll'ann 1))-: p% XTV% #7$% /iehn: 3n RE III A-X: col% XXWW-XXPO%

+$$

se7'lului 3re7u3 &es3i%iile un'r +r'7e(ee (e e<+l'a3are (in e+'7a r'*an179". >u+ 7u* reDul3 (in 7S3e&a (es7'+eriri 7are +r'&in (e la ,ejan1796 #i (e la )ur(a (Q>ealul 1l2R, QPia3ra 3ia3R) 1797 7i'7an 7u ('u 2ra9e as7u9i3e la 7a+3, u3iliDa3e +en3ru '+era9iile 2ru3e, 7i'7an-3'+'r #i 7i'7an %en 3Srn7'+- re+er3'riul unel3el'r u3iliDa3e 6n 7arier (7are se (e'se2eau (e 7ele ale unui la+i7i( 7are +relu7ra +ia3ra) nu era +rea 2'%a3. Vnel3ele u3iliDa3e (e la+i(ari a+ar re+reDen3a3e +e e7@ina unui 7a+i3el ('ri7 (es7'+eri3 la -a+'7a 1798L un 7i'7an (e +ie3rar 7u ('u 2ra9e #i 7S3e&a 3i+uri (e unel3e 6n3re2uin9a3e +en3ru *un7a (e =as'nare #i s7ul+3are (l9i as7u9i3e (('rnuri-s=re(ele), ' (al3 si*+l #i una 7u 3rei (in9iH (e al3=el, #+i9uri #i s=re(ele (in *e3al sun3 a3es3a3e #i ar@e'l'%i7. CS3 +ri&e#3e ='r9a (e *un7 6n3re2uin9a3 la e<+l'a3area +ie3rei 2ru3e 6n 7arierele >a7iei r'*ane, se a(*i3e 7 6n e<+l'a3rile a=la3e su2 (ire73a 7'n(u7ere a =is7ului i*+erial u3iliDau s7la&i, 7'n(a*na9i ("amnati a" metalla), li2eri salaria9i #i 7'l'ni. ID&'arele li3erare *en9i'neaD #i u3iliDarea s'l(a9il'r (in au9ilia #i 7@iar (in le%iuni- la *un7ile +r'+riu-Dise (in 7arier 1799, nu nu*ai la su+ra&e%@ere #i +aD. Pe 2aDa unei e+i%ra=e (es7'+eri3e 6n 7ariera (e la ,ejan (ju(. $une('ara) ' (e(i7a9ie 73re $er7ules #i :il&anus 6nl9a3 (e ' &e<ila9ie a le%iunii !III Fe*ina Antoniniana1888, 7are a ='s3 (e3a#a3 ai7i 3'7*ai +en3ru a e<3ra%e +ia3ra ne7esar +en3ru 7as3rul (e la 5i7ia, +re7u* #i al3e +un73e ='r3i=i7a3e (e +e 7ursul 5ure#ului *ijl'7iu- se 7'nsi(er 7a =iin( 7er3 +reDen9a un'r su2uni39i *ili3are (in >a7ia la *un7ile e=e73i&e (e e<+l'a3are a +ie3rei 6n 7ariere 1881. Cu* se #3ie, $er7ules Sa9anus (QPie3rarulR) #i :il&anus erau (i&ini39ile 7are +a3r'nau
#7$1

,% TglFs: 3n FCl4tani 2C9lCnA XH: OWPH: p% OH-OP: TP-WX] i4e': 3n A%&>V%t P: OWWP: p% HPM-HPR a+u( Joll'ann 1))-: p% XLW: notele LX-LH% #7$4 K% /loca: 3n Sa%/etia L: OPLP: p% HO sq% #7$7 M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% OMR% #7$< I4e': Rep%e9enta%ea uneltelo% 4e piet%a% pe un &apitel 4in "apo&a7 3n I:CD: p% XP-HV: pl% I-III] B0%1ule$&u7 ISDR: p% RON)ig% LQ-RX% #7$$ Tacitus: Ann# 'I: XM% #<-CIL III: OXRLR% #<-# Joll'ann 1))-: p% XWM%

.--

7arierele (e +ia3rH e9empli gratia: 7a+ul unei s3a3ui 7e-l 6n=9i#a +e :il&anus, (es7'+eri3 6n 7ariera (e la Fura ,a7iului (Cluj-a+'7a)1882. Pr'(u79ia 7arierel'r (e +ia3r (in >a7ia r'*an a ='s3 uria#. Un 7er7e3rile *ai n'i 6n3Slni* a+re7ieri (es3i*ri) 7an3i3a3i&e +ri&in( +r'(u79ia 7arierel'r (e +ia3r. 1s3=el, se 7'nsi(er 7 nu*ai +en3ru a*enajarea (ru*uril'r +rin7i+ale (in >a7ia a ='s3 ne&'ie (e 18 "88 888 * (e +ia3r1883, iar +en3ru 7as3rele au<iliare (e 77a. "88 888 * (e +ia3r1884 -&al'ri *ini*e. >'ar in7in3a 7as3rului le%i'nar (e la P'3aissa a 6n%l'2a3 77a. 28 888 *, =r a *ai &'r2i (es+re =a+3ul 7 +en3ru +'r3i7ele 7l(irii 7'*an(a*en3ului #i +'r3i7ele 7aDr*il'r s-au u3iliDa3 &re' 888 (e 7'l'ane (e +ia3r188". Un 7eea 7e +ri&e#3e 'r%aniDarea #i a(*inis3rarea 7arierel'r (e +ia3r (in >a7ia r'*an, se 7'nsi(er 7 a7es3ea se a=lau 7a #i e<+l'a3rile *e3ali=ere, salinele #i +#unile- 3'3 6n +a3ri*'niul 6*+ra3ului (patrimonium Caesaris)1886. :e #3ie 7 6n I3alia (in a+ara3ul a(*inis3ra3i& al 7arierel'r (e *ar*ur =7ea +ar3e un procurator i*+erial 7are rs+un(ea (e e<+e(ierea +ie3rei #i (e res3ul %es3iuniiH un al3 procurator sau '=i9er (e '2i7ei, centurio- 7'n(u7era '+era9iile 3e@ni7e #i (es+rin(erea 2l'7uril'r, iar un pro?ator rs+un(ea (e 7ali3a3ea +ie3reiH une'ri erau an%aja9i #i *i7i =un79i'nari 7are ur*reau 3rans+'r3ul (vectura) +Sn la +ri*ul l'7 (e 6*2ar7are. 17es3e 7'nsi(era9ii 6n li+sa un'r (es7'+eriri e(i=i7a3'arenu se +'3 e<3in(e asu+ra 'r%aniDrii 7arierel'r (in >a7ia (e7S3 la *'(ul 7el *ai %eneral. 5ai 6n3Si, 3re2uie s 9ine* sea*a (e re%i*ul (i=eren9ia3 (e a(*inis3rare a 7arierel'r (e +ia3r, 6n 7'*+ara9ie 7u e<+l'a3rile *e3ali=ere, iar a+'i nu +u3e* e<7lu(e +'si2ili3area e<is3en9ei un'r *i7i 7ariere l'7ale +ar3i7ulare (e&en3ual Q7'*uni3areR), 7u ' e<+l'a3are '7aDi'nal 1887.
#<-+ #<-.

C% Pop: 3n Apulu' P: OPTO: p% RRL: nr% T: )ig% H^H% Joll'ann 1))-: p% XTR% #<-% Joll'ann 1))-: p% XTV% #<-1 M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: OPPV: p% OMR% #<-4 Joll'ann 1))-: p% XTL-XTW% #<-7 Jol'ann 1))-: p% XTL sq%

.-#

Un s3a(iul a73ual al 7un'a#3erii, se 7'nsi(er 7 ='r*ula e9 ratione a3es3a3 e+i%ra=i7 in(i7 7'n7esi'narea un'r +'r9iuni (e 7arier (e 73re an3re+ren'ri +ar3i7ulari, 6n s7@i*2ul unei su*e (e 2ani +e 7are ' &ars a(*inis3ra9iei i*+eriale. 17e#3i an3re+ren'ri nu*i9i re"emptores operis se a=lau 6n su2'r(inea a(*inis3ra9iei i*+eriale, 6ns si3ua9ia l'r s'7ial nu se ri(i7a la ni&elul 7el'r 6n3Slni9i 6n *ineri3ul *e3ali=er1888.

-#3 :e.te.u/u%ile
5ai ales 6n *e(iul ur2an #i +reur2an, a(i7 6n 7en3rele e7'n'*i7e 6nse*na3e ale >a7iei r'*ane, (i=eri3ele *e#3e#u%uri 1889 +ra73i7a3e 6n *ari a3eliere s+e7ialiDa3e ( o))icinae) a 7r'r +r'(u79ie (e QserieR era (es3ina3 +ie9ii- au 7+3a3 as+e73e (e Qin(us3rieR 1818, a3in%Sn( ' in3ensi3a3e 7e le a+r'+ie real*en3e (e Q+r'(u79ia (e =a2ri7R1811. In4u$t%ia 'ate%ialelo% 4e &on$t%u&=ie 4in &e%a'i&0# Pr'(usele 3e%ulare 7'ns3i3uie 7el *ai a2un(en3 #i &aria3 *a3erial (e 7'ns3ru79ie *anu=a73ura3 (e r'*ani1812. 17eas3 a(e&ra3 in(us3rie a *a3erialel'r (e 7'ns3ru79ie (in 7era*i7 +r'(u7e &aria3e 3i+uri (e 7r*iDi (lateres cocti: laterculi) +en3ru Di(uri, +ar('seli, 7analiDare, hBpocaustum (tegulae mammatae)] 9i%le (tegulae), 'lane (im?rices)H 3u2uri +en3ru hBpocaustum, a+e7(u73e #i 2'l9i (tu?uli )ictiles: aquae"ucti: tu?i
#<-< #<-$

Joll'ann 1))-: p% XTW% &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OWO sqq% #<#&espre pro"ucia in"ustrial2 "e mas2 "in Imperiul .oman: precum #i "espre aspectele teoretice ale "isputei "intre 4primitivi#ti( #i 4mo"erni#ti(: a se ve"ea M%I% /inleB Ne"%Q: >e BK&>e%8:eAe% Cont%ove%$A: NeU borC: OPTP] M% Ma<<a: :eAe% v$ BK&>e%U il 4i1attio $ull3e&ono'ia anti&a nella $to%io/%aEia te4e$&a t%a Otto e "ove&ento: 3n So&ietW e $to%ia W: OPWR: p% RMT-RVL% Cu privire la rolul lui Ma9 +e?er: c)% L% Capogrossi Colognesi: E&ono'ie anti&>e e &apitali$'o 'o4e%no# La $Ei4a 4i :aD Je1e%: ;ari-.oma: OPPM] Le %a4i&i 4e la 'o4e%nitW# :aD Je1e% 1@)181)?): .oma: OPPL% #<## Cu privire la rolul manu)acturii #i al comerului: a se ve"ea +%1% 7arris Ne"%Q: >e In$&%i1e4 E&ono'A# !%o4u&tion an4 4i$t%i1ution in t>e Ro'an E'pi%e in t>e li/>t oE in$t%u'entu' 4o'e$ti&u' : Ann Ar?or: OPPH% #<#+ N% ;ranga: <%1ani$'ul Da&iei %o'ane: Timi#oara: OPWM: p% PX sqq% A se ve"ea #i recen<iaA &% Alicu: N% ,u"ea: "ote &%iti&e n le/0tu%0 &u lu&%a%ea lui "# B%an/a7 <%1ani$'ul Da&iei %o'ane : 3n A&ta:" OW: OPWO: p% TOR-THX%

.-+

)ittili)H ele*en3e (e +ar('seal (tesserae) 6n ='r* (e +i#7'3, @e<%'nale, 6n ='r*a li3erei ? e37.H 'lane (e &en3ila9ieH an3e=i<e (ante)i9a) e37. 17es3e +r'(use a&eau (i*ensiuni &aria2ile 6n =un79ie (e ne7esi39i1813. )'a3e a7es3e +r'(use 3e%ulare erau *anu=a73ura3e 6n a3eliere s+e7ialiDa3e 7r*i(rii ()iglinae: o))icinae), 7i&ile #i 1814 *ili3are . Cr*i(riile sun3 *anu=a73uri ( )iglinae), 7u +r'+rie3ari ("omini) #i *e#3eri (o)icinatores)181". )er*enul )iglina (e=ine#3e #i re%i*ul +r'+rie39ii unei 7r*i(rii, 7are +'a3e (is+une (e *ai *ul3e o))icinae1816. K3a*+ilele a+li7a3e +e *a3erialul 3e%ular (7r*iDi, 9i%le, 'lane) ='l'si3 6n 7'ns3ru79iile 7i&ile sau *ili3are ne (au, (u+ 7u* se 7un'a#3e, in='r*a9ii u3ile asu+ra +r'(u73'rului (7i&il sau ' uni3a3e *ili3ar). Vnele #3a*+ile 3e%ulare1817 (es7'+eri3e la :ar*iDe%e3usa (C1C ^ P. A1)1818 #i -a+'7a (/isci)1819 a3es3 e<is3en9a un'r 7r*i(rii a=la3e +e ('*eniile =is7ului i*+erial. 1l3e #3a*+ile 3e%ulare (e +il(, #3a*+ilele .P (e la :ar*ieDe%u3usa- a3es3 +r'+rie39i ale 'ra#el'rH nu*ele (AMA;: A ;DL: A SDC) 7are 6ns'9es7 a2re&ierea .P 6i (ese*neaD +e o))icinatores, 7are +'3 =i 6n a7ela#i 3i*+ #i con"uctores1828.
#<#.

&espre aspectele tehnologice ale pro"uciei tegulare: a se ve"ea K% /loca: St% /erenc<i: L% M2rghitan: :i&ia# G%upul 4e &uptoa%e %o'ane pent%u a%$ &e%a'i&a: &eva: OPTM: p% OV-OOX #i N% ;ranga: op# &it#: p% OOH-OOT #i )ig% VO Ncuptorul tegular al lui &onatus "e la Sarmi<egetusaQ% #<#% /iecare unitate militar2 "ispunea "e propria sa c2r2mi"2rie% !neori: "in pro"ucia armatei ?ene)icia #i populaia civil2% #<#1 C)% 3n general T% 7elen: O%/ani$ation oE Ro'an B%i&+ !%o4u&tion# An Inte%p%etation oE Ro'an B%i&+ Sta'p$: 7elsinCi: OPTR] ;% L*rinc<: Iie/el$te'pel: 3n In$t%u'enta in$&%ipta Latina# Da$ %C'i$&>e Le1en i' Spie/el 4e% 2leinin$&>%iEten7 Au$$$tellun/$+atalo/ : Pcs: OPPO: p% HV-HR: OMHOMT% #<#4 7% &ressel: 3n CIL '1: O: p% V consi"er2 =i%lina ca )iin" o 3ntreprin"ere structurat2 3n '==i7inae NateliereQ% #<#7 Cu privire la si%na7ula cu care erau marcate pro"usele tegulare: a se ve"ea 7% &ressel: 3n CIL '1: O: p% H% #<#< C(ai) V(...) C(...) +r('7ura3'ris) 1u(%us3i), c)% I% Piso: Le$ e$ta'pille$ tL/ulai%e$ 4e Sa%'i9e/etu$a: 3n Ep>e'"ap L: OPPL: p% ORP-OLM: nr% W% #<#$ CIL III: WMTR: XV% #<+4(ei) +(u2li7ae) 1*a2(ilis)H 4(ei) +(u2li7ae) 1(...) ,el(...)H 4(ei) +(u2li7ae) 1(...) :e7(...)H 4(ei) +(u2li7ae) ~..., c)% I% Piso: op# &it#: p% OLX-OLH: nr% OM-OH%

.-.

>u+ 7u* a3es3 nu*rul *are al #3a*+ilel'r +ri&a3e, 7r*i(riile +ri&a3e &'r =i ='s3 *ai nu*er'ase (e7S3 7ele a+ar9inSn( =is7ului i*+erial 'ri *uni7i+ali39il'r. Un 7eea 7e +ri&e#3e re%i*ul +r'+rie39ii #i 'r%aniDarea +r'(u79iei, ' +r'2le* esen9ial es3e 7ea a +ers'anel'r a3es3a3e +e #3a*+ile. ?a 4'*a #i 6n ?a3iu* (is3in79ia (in3re "ominus (+r'+rie3ar) #i o))icinator es3e *ai 7larH ai7i nu*ele unui "ominus j'a7 r'lul (e a3ri2u3 al e<+resiei e9 prae"is NhuiusQ sau e9 )iglinis NhuiusQ1821% Un a7es3 7'n3e<3, +rin pre"ium se 6n9ele%e +r'+rie3a3ea, a(i7 +r'+rie3a3ea =un7iar. )er*enul )iglina (ese*neaD 6n a7ela#i 3i*+ #i 7ariera (e ar%il 1822. 1#a(ar, 3er*enii pre"ium #i )iglina ('*eniul #i sursa (e ar%il sun3 in3er#anja2ili1823. )er*enul o))icina (ese*neaD +rin ur*are un si*+lu a3elier 7'n(us (e un o))icinator. K3a*+ilele 2in'*inale *ai +u9in nu*er'ase (e7S3 7ele *'n'*inale- sun3 6n3'3(eauna 6n s3ri73 rela9ie 7u "ominus (+r'+rie3arul)1824. 13un7i 7Sn( +e #3a*+ile a+are +re(i7a3ul )ecit, a7es3ea se re=er la o))icinator182"% 4a+'r3ul (in3re "ominus #i o))icinator era, (e re%ul, 7el (e locatio-con"uctio1826, 7are une'ri +u3ea i*+li7a #i usus )ructus1827. ; al3 +r'2le* i*+'r3an3 es3e 7ea a ra+'r3ului (in3re +r'(u79ia 3e%ular #i +r'+rie3a3ea =un7iar1828. )'a3e sursele an3i7e &'r2es7 (es+re ren3a2ili3a3ea 7r*i(riil'r 7are (is+uneau (e sursa +r'+rie (e *a3erie +ri*. Un 7'nse7in9, +en3ru *aj'ri3a3ea +r'+rie3aril'r (e +*Sn3 6n +ri*ul rSn(, +en3ru 7ei 7are (is+uneau (e +r'+rie39i *ari sau *ijl'7ii- a7eas3 in(us3rie a *a3erialel'r (e 7'ns3ru79ie (in 7era*i7 (in(us3ria 3e%ular 7i&il)
#<+#

T% 7elen: op# &it#: p% RT sqq] P% SetIlI: !%ivate Do'ini in Ro'an B%i&+ Sta'p$ oE t>e E'pi%e# A 5i$to%i&al an4 !%o$opo/%ap>i&al Stu4A oE Lan4o*ne%$ in t>e Di$t%i&t oE Ro'e : 7elsinCi: OPTT: p% OV% #<++ T% 7elen: op# &it#: p% HP sqq] N% ;ranga: op# &it#: p% OXX% #<+. T% 7elen: op# &it#: p% RT sqq% #<+% I% Piso: op# &it#: p% OPW% #<+1 Sunt cunoscute 3ns2 #i ca<uri 3n care ('*inus avea #i calitatea "e '==i7ina3'r: c)% I% Piso: op# &it#: p% OPW% #<+4 T% 7elen: op# &it#: p% OHM% #<+7 I1i4e': lo&# &it# #<+< T% 7elen: op# &it#: p% OX sq] P% SetIlI: op# &it#: p% OP sqq] I% Piso: op# &it#: p% OPP%

.-%

re+reDen3a ' i*+'r3an3 surs (e &eni3uri. >e al3=el, sun3 2ine 7un's7u3e 7aDurile un'r *e*2ri ai eli3ei ul+iene an3rena9i 6n ase*enea a=a7eri (1n3'nius 4u=us, P. 1n3'nius :u+er, 5. ;+ellius 1(iu3'r sau *ari =a*ilii aris3'7ra3i7e, +re7u* 5. C'*inii, C. Iulii, ?. >'*i3ii, ?. ;+@'nii #i 5. )uranii 1829). 1r@e'l'%i7, ' ase*enea o))icina 6n rela9ie (ire73 7u un ('*eniu #i 7u ' villa rustica- a ='s3 i(en3i=i7a3 la $'2i9a (>ealul :u7i'nil'r) 1838 un(e, +e un a*+lasa*en3 si3ua3 la su(-es3 (e Di(ul (e in7in3 al villei, =un79i'na un &eri3a2il se73'r in(us3rial 3e%ular1831. Con$t%u&=iile &ivile# ?u7rrile (e 7'ns3ru79ie sau re+ara9ii la 7l(irile +u2li7e (ae"i)icia pu?lica)1832, =i<a3e (e e(ili #i a+r'2a3e (e sena3ul 'r#enes7 (or"o "ecurionum), erau 7'n3ra73a3e (e an3re+ren'ri +ar3i7ulari (locatores: re"emptores: curatores operum pu?licarum 1833). 17e#3ia 7'n3ra73au #i 7'ns3ru79ii +ri&a3e (in *e(iul ur2an #i rural1834. >'i ase*enea an3re+ren'ri, P. 1elius Ce (w lsinius) #i P. 1elius Iulianus, 6n7@in la 1+ulu* un al3ar lui Iu+i3er ;+3i*us 5a<i*us, 6*+reun 7u lu7r3'rii l'r ( operaris suis)183". C'ns3ru73'rii lu7rau 7u +re7iDie e<e7u3Sn( +lanurile ar@i3e79il'r ( architecti1836) 'ri +r'+riile l'r s7@i9e 6n 7aDul un'r 7'ns3ru79ii *ai +u9in +re3en9i'ase. A7@i+ele (e 7'ns3ru73'ri erau ='r*a3e (in Di(ari (structores), (ul%@eri ()a?ri tignarii), sala@'ri (onerari), +re7u* #i (in *e#3eri s+e7ialiDa9i 6n lu7rrile (e =inisaj (ins3ala9ii @i(r'3e@ni7e, 2inale, s3u7a3uri, *'Dai7uri e37.).

#<+$ #<.-

I% Piso: op# &it#: p% OPP% Pentru amplasamentul e"i)iciului: a se ve"ea 7% &aicoviciu: &% Alicu: Colonia <lpia %aiana Au/u$ta Da&i&a Sa%'i9e/etu$a: ;ucure#ti: OPWV: plan#a nr% OR% #<.# &% Alicu: 3n A&ta:" XO: OPWV: p% VLT-VTR% #<.+ &% Tu"or: Le$ &on$t%u&tion$ pu1liPue$ 4e la Da&ie %o'aine 43ap%F$ le$ in$&%iption$ : 3n Lato'u$ XH: OPLO: X: p% XTO-HMO] A"ela PaCi: Le$ &on$t%u&tion$ W <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a telle$ Pu8elle$ $ont en%e/i$t%L$ 4an$ le$ in$&%iption$: 3n !olE4il I: p% OOO-OXO% #<.. CIL I': OVOP N;eneventumQ: "at>n" "in epoca ha"rianic2% #<.% B%an/a 1))5: p% RP sq% #<.1 CIL III: OMHR% #<.4 Menionai epigra)ic la Apulum NCIL III: OOXMA *ens'rQ: Potaissa NMzAI 1: OPMX: ;?l% PT sq: nr% XA *ens'r le%. V 5a7%Q #i Suci"ava NIDR II: XMHA 1n3'ni ar7@i3e73iQ%

.-1

)e@ni7ile *ai =re7&en3 6n3re2uin9a3e +en3ru Di(rie 1837 sun3 opus incertum (+ia3r (e 7arier s+ar3 #i +rins 6n *'r3ar), opus qua"ratum ((in 2l'7uri =as'na3e re73an%ular), opus latericium (Di(ul (e 7r*i() #i, *ai rar, opus mi9tum (al3ernarea 6n Di( a s3ra3uril'r 7'ns3rui3e (in +ia3r (e 7arier #i *'r3ar 7u s3ra3urile (in 7r*i(). Pen3ru +ar('selile i*+er*ea2ile se u3iliDa un *'r3ar s+e7ial opus signinum. C'ns3ru73'rii reu#eau s 6nal9e #i 2'l9i (in 2e3'n. Pen3ru 7'ns3ruirea a7es3'ra se u3iliDau 7'=raje (in 3u2uri (e 3era7'3 ( tu?i )ittili) (e ='r*a 2u3eliil'r (e s3i7l a73uale, 7are 6*2inSn(u-se, +er*i3eau realiDarea un'r su+ra=e9e 7ur2a3e. Pes3e a7es3ea se 3urna un *'r3ar s+e7ial, a&Sn( s=rS*3ur (e 7r*i( 6n 7'*+'Di9ie, (e 7'nsis3en9a 2e3'nului. !%elu&%a%ea piet%ei# Atelie%ele lapi4a%ilo%# 1&Sn( 6n &e(ere 7 6n >a7ia r'*an 7an3i39ile (e +ia3r e<+l'a3a3e #i +relu7ra3e au ='s3 uria#e (7=. supra), es3e e&i(en3 7 a3elierele (e +ie3rari 3re2uie s =i ='s3 nu*er'ase1838. Lapi"arii (lapici"ae) nu sun3 si*+lii *un7i3'ri-3ie3'ri (e +ia3r, 7i ar3iDani 7are +relu7reaD +ia3ra 1839. 173i&i3a3ea la+i7iDil'r 3re2uie s =i ='s3 ='ar3e (i&ersi=i7a3 #i &aria3 (e &re*e 7e e<e7u9ia ar3is3i7 a *'nu*en3el'r li3i7e s7ul+3urale (in >a7ia r'*an s-a ri(i7a3 la un ni&el a3S3 (e 6nal3. )alen3ul era 7el 7are 6i (e+ar3aja +e a7e#3i ar3iDani, a+r'+iin(u-i +e unii (e *e#3e#u%ari, al3'ra 7'n=erin(u-le 7ali3a3ea (e a(e&ra9i ar3i#3i 7are, 7i'+lin( +ia3ra au *'(ela3 (e'+'3ri& %us3ul +en3ru =ru*'s al se*enil'r l'r 1848. Un %eneral, la+i7i(ul era 7un's73'rul (e 7ar3e, 7a+a2il s *a3erialiDeDe 6n 2un +ar3e +re3en9iile ar3is3i7e ale 7lien3elei. Vnii la+i7iDi se '7u+au ('ar 7u 3rans='r*area +ie3rei 6n =ra%*en3e ar@i3e73'ni7e sau 6n *'nu*en3e =unerare, 6n 3i*+ 7e al9ii, 7u* era Clau(ius :a3urninus, realiDeaD s7ul+3uri la ni&elul
#<.7

A se ve"ea: "e pil"2: &% Alicu: e>ni&i 4e &on$t%u&=ie la <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a: 3n A&ta:" OT: OPWM: p% VVT-VLO% #<.< C)% 3n general B0%1ule$&u7 ISDR: p% HP-RV N4Prin atelierele lapi"arilor(Q] Joll'ann 1))-: p% XWM-XWH N4Lapi"arii #i centre pentru prelucrarea pietrei(Q% #<.$ A% =aco?: 3n DA III:X: p% PXL-PXT: s%v% Lapi4a%iu$7 Lapi&i4a# #<%B0%1ule$&u7 ISDR: p% HP%

.-4

ar3ei +r'&in7iale1841. >is3in79ia 6n3re lapi"arius #i sculptor e %reu (e s3a2ili3, 6ns es3e (e '2ser&a3 7 e<+resiile u3iliDa3e (e ei sun3 a(e7&a3e lu7rrii e<e7u3a3e. 1s3=el, $er*er's (e la Cris3e#3i, 6ns7rie )NecitQ +e =ra%*en3ul ar@i3e73'ni7 realiDa3 (e el 1842H Z'ilianus =a7e *en9iunea scripsit +e 7@enarul unei ins7ri+9ii (in -a+'7a 1843H Clau(ius :a3urninus (in :ar*iDe%e3usa *en9i'neaD sculpsit +e s3a3uia realiDa3 (e el1844. 17es3e e<+resii ()acere: scri?ere #i sculpere) ilus3reaD a73i&i3a3ea la+i(aril'rL realiDarea un'r +iese li3i7e +en3ru 7'ns3ru79ii, a ele*en3el'r ar@i3e73'ni7e (a(esea (e7'ra3e), (l3uirea ins7ri+9iil'r, s7ul+3area +ie3rei 6n relie= sau 3ri(i*ensi'nal. >a7 unii la+i(ari 6#i a&eau a3elierele, +'a3e 7@iar +r&liile, 6n 7ariere, *aj'ri3a3ea se s3a2ileau 6n 'ra#e 'ri 6n l'7ali39i rurale *ai rsri3e, +re=erSn( 7'n3a73ul +er*anen3 7u 7lien3ela. Un unele 7aDuri, a3elierele la+i(aril'r au ='s3 sesiDa3e ar@e'l'%i7H al3e'ri +reDen9a l'r +'a3e =i (e(us (in 7ara73eris3i7ile Ql'7aleR ale un'r %ru+uri (e *'nu*en3e (es7'+eri3e 6n3r-' l'7ali3a3e sau 6n3r-' D'n res3rSnsH 6n s=Sr#i3, a3es3rile e+i%ra=i7e 7'ns3i3uie *r3urii (ire73e ale e<is3en9ei a3elierel'r (e +ie3rari. 1s3=el, ase*enea o))icinae (e +ie3rrie sun3 7un's7u3e la Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa (lSn% *aus'leul 1ureliil'r #i 6n in7in3a 7'*+le<ului (e 3e*+le as0le+ei'n- 6n7@ina3e (i&ini39il'r *e(i7inei, 1es7ula+ius #i $N%ia)184", la 1+ulu* (+e QPla3'ul r'*anil'rR)1846, la P'3aissa (+e +an3ele es3i7e ale >ealului ZSnel'r) 1847, la -a+'7a (la in3erse79ia

#<%#

IDR III^X: OR NSarmi<egetusaQ [statuie 3n)2i#>n" o matroan2 ulpian2 pe al c2rei ?ra st>ng se a)l2 inscripiaA Cl(au(ius) :a3urnin(us) s7ul+si3. #<%+ IDR III^V: OHH% #<%. CIL III: WTM% #<%% IDR III^X: OR% #<%1 C% &aicoviciu: K% /loca: 3n Sa%/etia O: OPHT: p% R: nr% O] &% Alicu: C% Pop: 1% C22na#: Atelie%e 4e piet%0%ie la <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a: 3n A&ta:" OH: OPTL: p% OXR-OVM] &% Alicu: C% Pop: 1% +ollmann: Fi/u%ate4 :onu'ent$ E%o' Sa%'i9e/etu$a NBAR RRQ: K9)or": OPTP: p% V sq% #<%4 C%L% ;2lu2: 3n Epi/%ap>i&a# %avauD 4L4iL$ au VIIe Con/%F$ 43Lpi/%ap>ie /%e&Pue et latine: ;ucure#ti: OPTT: p% XHR sq% #<%7 B0%1ule$&u7 ISDR: p% VH sq%

.-7

s3rDil'r F@e'r%@eni #i 1*ur%)1848, la P'r'lissu*1849 #i la 1*+elu*18"8. 13eliere (e +ie3rari =un79i'nau #i 6n a#eDrile rurale *ai rsri3e, a#a 7u* era pagus-ul (e la Cris3e#3i18"1, s3a9iunea 2alnear (e la 1quae (Clan), un(e es3e a3es3a3 e+i%ra=i7 >i'%enes lapi"arius18"2, sau i*+'r3an3a a#eDare (e la 5i7ia 18"3, un(e a a73i&a3 5. C'77eius ?u7ius, lapiN"ariusQ18"4. 13elierele la+i7iDil'r (is+uneau (e *'(ele (Q7aie3e (e *'(eleREQrul'uri ilus3ra3eREQ7r9i (e i*a%iniR) 18"", #a2l'ane, 3i+are, u3iliDa3e nu nu*ai +en3ru *'3i&e 'rna*en3ale, 7i #i +en3ru 6n=9i#area un'r =i%uri 'ri s7ene 7'*+le<e. Cu* ar3au 7'n7re3 a7es3e Q7aie3e (e *'(eleEal2u*e ar3is3i7eR nu se 7un'a#3e. ;ri7u*, a&Sn( 6n &e(ere e&i(en3a Qs+e7ialiDareR a la+i7i(ului =a9 (e 7'*enDile +ar3i7ulare, es3e &er'si*il e<is3en9a a 7el +u9in 3rei 3i+uri (e a3eliere s+e7ialiDa3eL a3eliere +en3ru realiDarea (e7'ra9iunil'r (e e(i=i7ii #i a ele*en3el'r ar@i3e73'ni7e, a3eliere 'rien3a3e s+re +r'(u7erea *'nu*en3el'r =unerare #i a3eliere s+e7ialiDa3e 6n lu7rri &'3i&e18"6. :+re (e'se2ire (e al3e +r'&in7ii18"7, 6n >a7ia nu 7un'a#3e* +re9urile (i=eri3el'r lu7rri (al3are, re+reDen3ri +las3i7e 6n +ia3r e37.). Un a7es3 7'n3e<3, se*ni=i7a3i& +are 3'3u#i (i=eren9a (e salariDare s3a2ili3 +rin 7ele2rul D"ictum "e pretiis rerum venalium al lui >i'7le9ian (6n anul 381), +rin 7are un *e#3er 3urn3'r (e i*a%ini

#<%< #<%$

A% ;o"or: 3n O'CD7 p% VL] C% Pop: 3n A&ta:" R: OPLW: p% VWX% N% ,u"ea: 1% Luc2cel: In$&%ip=ii .i 'onu'ente $&ulptu%ale n :u9eul 4e i$to%ie .i a%t0 Ial0u: Jal2u: OPTR: p% HL-HT: VL-VW% #<11% +ollmann: .% ,recu: 3n Apulu' OV: OPTL: p% OMW-OMP% #<1# A% 7usar: Nicoleta Man: >e Ro'an Ru%al Settle'ent oE C%i$te.ti: 3n !olE4il III: p% LO% #<1+ IDR III^H: L% #<1. Lucia jeposu-Marinescu: Atelie%ul 4e piet%0%ie 4e la :i&ia: 3n Sa%/etia OV: OPTP: p% ORR-OLH% #<1% IDR III^H: OVO% #<11 B0%1ule$&u7 ISDR: p% RX sq #i nota TT% #<14 B0%1ule$&u7 ISDR: p% LO% #<17 C)% 3n general .% &uncan-=ones: >e e&ono'A oE t>e Ro'an E'pi%e# \uantitative $tu4ie$: Cam?ri"ge: OPWX: p% LV-OOP Npreurile 3n provinciile a)ricaneQ #i ORL-XXH N3n ItaliaQ%

.-<

+las3i7e 6n 2r'nD +ri*ea ' (a3 #i ju*3a3e (iurna unui la+i(ar, (u+ 7u* a7es3a era *ai 2ine re*unera3 (e7S3 un scriptor18"8. 1se*enea 7el'rlal9i *e#3e#u%ari (in >a7ia, #i la+i7iDii se 'r%aniDau 6n collegia -7'r+'ra9ii +r'=esi'nale #i 6n 7'le%ii (e 7ul3 18"9. ; ins7ri+9ie (e la 5i7ia, (e(i7a3 (e la+i(arul 5. C'77eius ?u7ius genio colegii1868, =r al3 s+e7i=i7are, a3es3 e<is3en9a unui collegium lapi"ariorum, a#a 7u* se *ai 7un's7 6n lu*ea r'*an. 1nal'%ia *i7iens =a7e &er'si*il e<is3en9a al3'r 7'r+'ra9ii si*ilare, a7'l' un(e a+ar lapi"arii a(i7 la :ar*iDe%e3usa #i la Cris3e#3i. C'le%ii reli%i'ase ale +ie3raril'r +u3eau s-#i (es=#'are a73i&i3a3ea 6n s3rSns le%3ur 7u +ra73i7area 7ul3ului lui :il&anus sau $er7ules, 6n s+e9 $er7ules Sa9anus (QPie3rarulR)1861, 7'nsi(era9i +r'3e73'ri ai a7es3'r *un7i %rele. 17es3 %en (e +a3r'naj reli%i's 1862 es3e a3es3a3 (e ins7ri+9ia (es7'+eri3 6n 7ariera (e la ,ejan (lSn% >e&a) 1863 un(e, nu 6n3S*+l3'r, :il&anus #i $er7ules a+ar 6*+reun. Ce%a'i&a# Pe *sur 7e i*+'r3ul +r'(usel'r 7era*i7e *anu=a73ura3e nu *ai +u3ea sa3is=a7e ne&'ile s+'ri3e ale +ie9ei +r'&in7iei >a7ia, 3re+3a3 ia =iin9 ' a(e&ra3 in(us3rie 7era*i7 s+e7ialiDa3, a 7rei e<is3en9 es3e a3es3a3 (e nu*er'asele 7u+3'are (e ars &ase, %r'+i 7u &ase re2u3a3e, 7a #i (e nu*er'asele ar3e=a73e (es7'+eri3e ((is7uri 7en3rale (e la r'a3a 'larului, (in +lu*2, =ier #i lu3, 3i+are, si%ilii #i al3e us3ensile +en3ru i*+ri*area 'ri in7iDarea (e7'rului 6n +as3a 7ru( a &asel'r). Pr'(usele (in lu3 ars, 6n +ri*ul rSn( &asele, 7'ns3i3uie '2ie73ul 7el'r *ai =re7&en3e (es7'+eriri ar@e'l'%i7e. Un +ri&in9a &asel'r, a '+ai9el'r (lucernae), a s3a3ue3el'r (e lu3 ars, 3er*enul
#<1< #<1$

XWP%
#<4#<4#

CIL III: p% WHM sq% B0%1ule$&u7 ISDR: p% RL sq] B%an/a 1))5: p% RR-RW] Joll'ann 1))-: p% XWX sq] A%4evan 1))@: p%

IDR III^H: OVO% .% Peter: 3n LeD:At> I: X NOWWL-OWPMQ: col% HMOR-HMOL: s%v% 5e%&ule$ SaDanu$# #<4+ Nu este lipsit "e semni)icaie )aptul c2 Titus Iulius: la+i(arius -unul "in cei V lapici<i atestai epigra)ic 3n &acia- se 3nchin2 "ivinit2ilor Suleviae NCIL III: OLMOQ: cunoscute #i 3n iposta<a "e genii protectoare ale pietrarilor% &e alt)el: 3n ;ritannia: cel mai )ervent a"orator al <eit2ilor Suleviae este un anume Sulinus: s7ul3'r Nsic zQ: c)% 5u$a%7 CeltGe%'Da&: p% XRR% #<4. CIL III: OXRLR%

.-$

in"ustrie nu es3e e<a%era31864. Cu+3'are #i a3eliere +en3ru +r'(u7erea &asel'r e<is3au +es3e 3'3 6n >a7ia. 17eas3 reali3a3e a3es3 (es7en3raliDarea +r'(u79iei l'7ale, 7u 2ine 7un's7u3ele-i e=e73e asu+ra s3an(ar(iDrii a7es3eia. Prin +r'(u79ia Q(e serieR *arile o))icinae (e 'lrie (e la 5i7sasa (ju(. :i2iu) 186", 5i7ia1866, 1+ulu*1867, Cris3e#3i1868, 4'*ula1869 #i P'r'lissu*1878 au ju7a3 un r'l 7'nsi(era2il 6n &ia9a e7'n'*i7 a Pr'&in7iei. Cera*i7a (e uD 7'*un ( instrumentum "omesticum) es3e re+reDen3a3 +rin3r-un 2'%a3 re+er3'riu (e ='r*e1871. >u+ 7ri3eriul ='r*ei &asel'r #i +ar9ial al =un79i'nali39ii a7es3'r ar3e=a73e 1872, +u3e* &'r2i (e ='r*e s7un(e (=ar=urii, 7as3r'ane, 2'luri, 3&i, turi?ula: mortaria e37.) #i ='r*e 6nal3e ('ale, ul7i'are, 7ni, 7u+eE+a@are, =ru73iere, &ase (e +r'&iDii 7@iu+uriE "olia] amphorae e37.). Cali3a3ea +as3ei la 7era*i7a (e uD 7'*un (i=er 6n =un79ie, se +are, (e 3i+ul &asului. 1l3uri (e 7era*i7a (e uD 7'*un, a7es3e o))icinae +r'(u7eau *ai *ul3e 7a3e%'rii (e &ase (e lu<L terra sigillata l'7al1873, 7era*i7a (e7'ra3 7u *'3i&e #3a*+ila3e, &ase 'rna*en3a3e 7u *'3i&e 6n
#<4%

Pentru o imagine "e ansam?lu: a se ve"ea ,h% Popilian: Ce%a'i&a %o'an0 4in Oltenia: Craiova: OPTL] i4e': 3n Vtu4e$ $u% la &L%a'iPue %o'aine et 4a&o8%o'aine 4e la Da&ie et :L$ie InEL%io%e: I: Timi#oara: OPPT: p% T-XM] i4e': Ce%a'i&a: 3n I$tRo'nilo% II: p% OWR-OPM% #<41 I% Mitro)an: A.e9a%ea %o'an0 4e la :i&0$a$a% &iss%: Clu6-Napoca: OPPH] i4e': 3n Da&ia"S HV: OPPM: p% OXP-OHW] i4e': 3n Rei C%eta%iae Ro'anae Fauto%u' A&ta XP-HM: OPPO: p% OTH-XMM NXL "e cuptoareQ% #<44 K% /loca: St% /erenc<i: L% M2rghitan: :i&ia# G%upul 4e &uptoa%e %o'ane pent%u a%$ &e%a'i&a: &eva: OPTM% #<47 1% Moga: ipa%ele %o'ane pent%u p%o4u$ &e%a'i&a 4e la Apulu': 3n Apulu' OT: OPTW: p% OLO-OLT] C%L% ;2lu2: Si/illa 'o%ta%io%u' apulen$ia: 3n Apulu' OR: OPTT: p% XVH sqq% #<4< A% 7usar: Nicoleta Man: >e Ro'an Ru%al Settle'ent oE C%i$te.ti: 3n !olE4il III: p% RT-TT% #<4$ C%C% Petolescu: <n tipa% pent%u va$e &u Ei/u%i n %elieE7 Ro'ula: 3n A&ta:" OW: OPWO: p% VLP-VTH] ,h% Popilian: Date noi &u p%ivi%e la &ent%ul &e%a'i& 4e la Ro'ula: 3n A%>Olt H: OPWV: p% VL-RV NOL cuptoareQ% #<7N% ,u"ea: Va$e %o'ane &u 4e&o% lipit 4e la !o%oli$$u': 3n Ep>e'"ap W: OPPW: p% OVR-XOX% #<7# 1iorica .usu-;olin"e: Ce%a'i&a %o'an0 4e la "apo&a# Cu $pe&ial0 p%ivi%e a$up%a ve$elei &e%a'i&e% &iss%: Clu6: XMMM% #<7+ C)% 3n general ;eltran Lloris: Ce%a'i&a %o'ana# ipolo/ia A &la$iEi&a&ion: Jarago<a: OPTW% #<7. ,h% Popilian: op# &it#: pl% '''II^HOX%

.#-

relie=, &ase +las3i7e 7u (e7'rul a+li7a3 1874. Cas3r'anele #i 2'lurile sun3 ='r*ele (e &as +e 7are a+ar 7u +re7(ere *'3i&ele #3a*+ila3e187". 5'3i&ele i*+ri*a3e 7u #3a*+ila au un re+er3'riu 2'%a3, %e'*e3ri7 sau &e%e3al1876. ; +ar3e (in *'3i&e a ='s3 ins+ira3 (e (e7'rul 6n3Slni3 +e 7era*i7a (e lu< (e i*+'r3 terra sigillataA '&e, planta pe"is, 7i'r7@ine (e s3ru%ure e37. Vasele 'rna*en3a3e 7u *'3i&e 6n relie= sun3 i*i3a9ii (es3ul (e *'(es3e ale 7el'r (e i*+'r3 (terra sigillata). 1s+e73ul +as3ei #i, 6n s+e7ial, li+sa s3rlu7irii *e3ali7e, 3r(eaD u#'r a7es3e +as3i#e. Vnele o))icinae sun3 s+e7ialiDa3e. ?a 1*+elu*, a3elierul lui C. Iulius Pr'7ulus +r'(u7e &ase %laDura3e #i '+ai9e 1877. 4ele&an3e +en3ru +'3en9ialul e7'n'*i7 al >a7iei, +en3ru (eD&'l3area in(us3rial a 'lri3ului sun3 s+e73a7ul'asele (es7'+eriri (e la 5i7sasa un(e, 7ele +es3e 488 (e 3i+are ((in 7are 28 6n3re%i, 6n3re%i3e sau res3aura3e) (es7'+eri3e 1878 a3es3 un +u3erni7 7en3ru (e i*i3a9ie a 7era*i7ii 7u =i%uri 6n relie= ( terra sigillata [&ase 7u (e7'r 6n relie= '29inu3 +rin +resare 6n 3i+are +e 7are era i*+ri*a3 7u aju3'rul un'r sigillae (e7'rul ne%a3i&)1879. Un 7'nse7in9, a#eDarea (e la 5i7sasa ne a+are (re+3 7el *ai *are 7en3ru (e 'lrie (in >a7ia r'*an #i, +r'2a2il, (in +r'&in7iile (unrene, 7'*+ara2il 7u *arile o))icinae 7era*i7e (in &es3ul I*+eriului 4'*an. >es7'+erirea a7es3'r nu*er'ase 3i+are (e la 5i7sasa *'(i=i7 i*a%inea 3ra(i9i'nal asu+ra +'3en9ialului e7'n'*i7 al >a7iei r'*ane, i*+unSn( +r'&in7ia 7ar+a3i7 6n rSn(ul
#<7%

&e pil"2: vasele 4cu #erpi(: c)% 1iorica ;olin"e: Con$i4e%ation$ $u% l3at%i1ution 4e va$e$ 4e Da&ie %o'aine 4L&o%L$ 4e $e%pent$ appliPuL$: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% OXH-OVO% #<71 &% Isac: e>ni&a $i/il0%ii .ta'pil0%ii &e%a'i&ii %o'ane 4in Da&ia NcomunicareQ: !%ovin&ia Da&ia nt%e O%ient .i O&&i4ent# Al V8lea Colo&viu na=ional al Cate4%ei 4e I$to%ie anti&0 .i a%>eolo/ie NClu6-Napoca: "ecem?rie OPPPQ% #<74 Ana C2tina#: Ce%a'i&a .ta'pilat0 4e la !otai$$a NIQ: 3n !otai$$a H: OPWX: p% VX-RO] ea4e'7 Ce%a'i&a .ta'pilat0 4e la !otai$$a NIIQ: 3n A&ta:" XO: OPWV: p% VWO-RMH% #<77 I%T% Lipovan: OEEi&ina &e%a'i$tului Iuliu$ !%o&ulu$ 4e la A'pelu': 3n AIIAClu( XL: OPWV: p% HMO-HOT% #<7< I% Mitro)an: Le$ %e&>e%&>e$ a%&>Lolo/iPue 4e l3e$ta1li$$e'ent %o'ain 4e :i&0$a$a: 3n Da&ia"S HV: OPPM: p% OXP-OHW% #<7$ &% &ragen"or)): e%%a $i/illata# Ein Beit%a/ 9u% Ge$&>i&>te 4e% /%ie&>i$&>en un4 %o'ani$&>en 2e%a'i+: ;onn: OWPR%%

.##

+r'(u73'arel'r (e 7era*i7 =in, (e lu<1888. 4e+er3'riul *'3i&el'r (e7'ra3i&e 7u+rin(e ele*en3e &e%e3ale, ani*aliere, %e'*e3ri7e #i an3r'+'*'r=e, i*a%ini ale un'r (i&ini39i #i re+reDen3ri *i3'l'%i7e (is+use une'ri 6n *e3'+e, *#3i (e 3ea3ru e37. >e7'rul era '29inu3 +rin #3a*+ilarea 7u sigillae 6n ne%a3i& #i in(e+en(en3 a =ie7rui si%iliu, +u3Sn(u-se realiDa as3=el *ul3i+le #i &aria3e 7'*2ina9ii 7e +ur3au n'3a unui s+e7i=i7 a+ar3e, +re('*inan3 l'7al. Un (e7'rarea 7era*i7ii (e lu<, 'larii ()iguli) u3iliDau sigillae 7'n=e79i'na3e (in +as3 =in 7'nsis3en3-, #3a*+ile, r'9i (in9a3e (in lu3 #i al3e us3ensile (in 2r'nD, =ier #i 's1881. 13elierele 7era*i#3il'r *ai 7'n=e79i'nau #i al3e (i&erse +r'(use (in lu3 (=usai'le, ju7rii e37.), +re7u* #i *ul3e s3a3ue3e (e 3era7'3 #i *e(ali'ane 7are 6n=9i#au (i&ini39i 1882. ; al3 in3eresan3 7a3e%'rie (e ar3e=a73e 7era*i7e es3e re+reDen3a3 (e a#a-nu*i3ele lararia *i7i al3are ri3uale +'r3a2ile1883. 5ai i*+'r3an3e 6ns #i (e *are rs+Sn(ire erau '+ai9ele (lucernae). ?*+ile 7'ns3i3uie un arte)act tipic +en3ru 7i&iliDa9ia %re7'r'*an1884. ?u7ernele se 7'n=e79i'nau (in 7ele *ai (i&erse *a3erialeL ar%il, 2r'nD, ar%in3, +lu*2 s3i7l sau *ar*ur 188". Cele *ai *ul3e 6ns sun3 (in lu3 ars. Pre+'n(eren9a 7a3e%'ri7 a l*+il'r (e lu3 se (a3'reaD +re9ului l'r s7Du3 #i (e7i =a+3ului 7 erau a77esi2ile 3u3ur'r 7a3e%'riil'r s'7iale. Un 1n3i7@i3a3e lu7ernele erau u3iliDa3e 6n(e'se2i +en3ru ilu*ina3ul l'7uin9el'r, al e(i=i7iil'r +u2li7e, al 3e*+lel'r #i, une'ri, al s3rDil'r. :un3 7un's7u3e 6ns #i
#<<-

Alte tipare "e con)ecionat vase 3erra si%illa3a sunt cunoscute la Apulum NXQ: Potaissa: Porolissum: Ti?iscum #i .omula% #<<# I% Mitro)an: 3n Apulu' HX: OPPR: p% OTR-OWT] S% Coci#: Le$ in$t%u'ent$ pou% 4L&o%e% la &L%a'iPue en Da&ie: 3n Spe&i'ena "ova OX: OPPL NOPPWQ: p% OMP-OOW% #<<+ M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi& : Tur"a: OPPV: p% OOR] I% Mitro)an: 3n SCIVA VH: OPPX: O: p% RR-LM% #<<. &% Alicu: S% Coci#: C% Ilie#: Alina Soroceanu: S'all Fin4$ E%o' <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a N;i?liotheca Musei Napocensis PQ: Clu6-Napoca: OPPV: p% TL #i catalog nr% OMWO-OMWV: OMWL-OMWT% #<<% Pentru 3nca"rarea tipologic2 a lucernelor "in Imperiul .oman: a se ve"ea A% Provoost: Le$ la'pe$ antiPue$ en te%%e &uite# Int%o4u&tion et e$$ai 4e tApolo/ie /LnL%ale7 ave& le$ 4Ltaille$ &on&e%nant le$ la'pe$ t%ouvL$ en Italie: 3n L3AntiPuitL &la$$iPue NLouvainQ: VR: OPTL: p% R-HP #i RRM-RWL% #<<1 C)% 3n general D% &e Carolis: ,% ;rugnoli: Lu&e%ne /%e&>ae e %o'ane: .oma: OPLT%

.#+

al3e u3iliDri ale '+ai9el'rL (e +il(, '+ai9ele Q7'*e*'ra3i&eR, 7'n=e79i'na3e 7u '7aDia un'r sr23'ri '=i7iale sau =a*iliale. 1l3e '+ai9e, res+e73i& *ul3e (in3re 7ele (es7'+eri3e 6n 3e*+le, au ='s3 (e+use a7'l' 7a e9 voto-uri. Un s=Sr#i3, lu7ernele a&eau un anu*i3 r'l 6n ri3urile =unerareL ele erau a#eDa3e +e *'r*in3e 7u +rilejul 7'*e*'rrii (e=un73ului 'ri 6n *'r*in3e, 7a (ar (in +ar3ea =a*iliei, 7u (es3ina9ie si*2'li71886. Un a#eDrile >a7iei r'*ane au ='s3 (es7'+eri3e *ii (e lu7erene, a3S3 (in 7ele ne#3a*+ila3e, 7S3 #i (in 7ele (e 3i+ul 4/irmalampen(1887, (ar nu*ai ' +ar3e re+reDin3 +r'(u79ia l'7al. Vnele erau '+ai9e (e i*+'r3. >i=eren9ierea se =a7e %reu, iar une'ri es3e a+r'a+e i*+'si2il (e'are7e se i*i3 ='ar3e 2ine #3a*+ila +r'(u73'rului s3rin. Un %eneral, un '+ai9 are ('u ele*en3e 7'ns3i3u3i&eL +ar3ea su+eri'ar sau 7a+a7ul #i +ar3ea in=eri'ar sau 2aDinul, 7'n=e79i'na3e se+ara3 +rin +resare 6n 3i+are, #i 7are, al3ura3e ='r*eaD '+ai9ul +r'+riu-Dis1888. Ca+a7ul se 7'*+une (in 2'r(ur (margo), (is7 #i arD3'r1889. >is7ul es3e (ese'ri 'rna*en3a3 7u *'3i&e &e%e3ale, %e'*e3ri7e, D''*'r=e, re+reDen3ri ale un'r (i&ini39i, s7ene (e &ia9 7'3i(ian, s7ene er'3i7e e37. Ci'7ul (rostrum) are ' serie (e &arian3e (e3er*ina3e (e lun%i*ea #i ='r*a sa. >e '2i7ei, 'ri=i7iul (e ar(ere ( linamentum), +e un(e iese =i3ilul (ellBchnium), se a=l la e<3re*i3a3ea 7i'7ului. ,aDinul ( in)un"i?ulum), (e ='r*a unui 3run7@i (e 7'n 'ri (re+3un%@iular, es3e 7'*+le3a3 (e
#<<4

D% "e Carolis: ,% ;rugnoli: op# &it#: p% L] 7% Men<el: 3n En&i&lope4ia 4ell3a%te anti&a7 &la$$i&a e o%ientala: I1: .oma: OPLP: p% TMT% #<<7 N% ,ostar: In$&%ip=iile 4e pe lu&e%nele 4in Da&ia %o'an0: 3n A%>:ol4 O: OPLO: p% OVP sqq] C%L% ;2lu2: Lu&e%nele %o'ane 4in Da&ia int%a&a%pati&0%% &iss%: Clu6-Napoca: OPWH] i4e'7 Opai=ele %o'ane 4e la Apulu' NI-IIQ 3n Apulu' V OPLO: p% OWP-XXM #i Apulu' R: OPLR: p% XTT-XPR] &% Alicu: D% Neme#: Ro'an La'p$ E%o' <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a N;A. Suppl% Series OWQ: K9)or": OPTT] &% Alicu: Opai=ele %o'aneZDie %C'i$&>en La'pen# <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a: ;ucure#ti: OPPV N;i?liotheca Musei Napocansis TQ] C%L% ;2lu2: 3n Sa%/etia OH: OPTT: p% XMP-XXW NMiciaQ] &oina ;enea: 3n Da&ia"S HV: OPPM: p% OHP-OLT NTi?iscumQ] Ana C2tina#: 3n A&ta Rei C%eta%iae Ro'anae Fauto%e$ HH: OPPL: p% LW sq% NPotaissaQ] C%A% .oman: 3n A&ta:" HT^I: XMMM: p% PP-OVM% #<<< =% Toutain: 3n DA III: X: p% OHXX sqq: s%v% Lu&e%na% #<<$ D9istau lucerne cu un singur ar<2tor (*'n'lN7@nis) sau cu mai multe [ +'lilN7@nis (2ilN7@nis, 3rilN7@nis etc%)%

.#.

+ar3ea (e j's a 7i'7ului. ?a lu7ernele (e 3i+ul 4/irmalampen( 6n in3eri'rul 2aDinului a+are #3a*+ila 6n relie=, 7u *ajus7ule, 7are re(, (e re%ul, nu*ele +r'+rie3arului a3elierului la 7aDul %eni3i&. K3a*+ila +reDin3 ' i*+'r3an9 (e'se2i3 (e'are7e (a3'ri3 ei se +'a3e ur*ri 7ir7ula9ia lu7ernel'r #i, 6n +rin7i+iu, se +'3 (i=eren9ia +r'(usele 'ri%inale (e i*i3a9ii. ?u7ernele, 6n *ai *are *sur (e7S3 al3e ar3e=a73e 7era*i7e, '=er (a3e asu+ra unei +r'(u79ii l'7ale #i asu+ra e<is3en9ei un'r *e#3eri l'7ali i*+'si2il (e (e+is3a3 +rin al3e *ijl'a7e. :etalu%/ia# Un nu*er'ase si3uri (in >a7ia r'*an au ='s3 (es7'+eri3e ur*e ale a73i&i39ii =ieraril'r #i *e3alur%i#3il'r (unel3e, 7reuDe3e, 3i+are, +iese 6n 7urs (e +relu7rare, 3ur3e (e =ier, 2u79i (e D%ur (e =ier e37.)1898. 1rare'ri 6ns 6n3Slni* reuni3e, 6n a7eea#i a#eDare, 3'a3e 7'*+'nen3ele unui a3elier *e3alur%i7. Pe (e al3 +ar3e, *aj'ri3a3ea a3elierel'r *e3alur%i7e 7un's7u3e 6n >a7ia a+ar9in *e(iului *ili3arH =a+3ul s-ar +u3ea (a3'ra #i s3a(iului 7er7e3rii, 'ra#ele >a7iei, res+e73i& 7ar3ierele *e#3e#u%re#3i =iin( *ul3 *ai +u9in 7un's7u3e (e7S3 7as3rele. Ateliere "e )ier2rie 3re2uie s =i e<is3a3 6n 3'a3e 'ra#ele >a7iei r'*ane. Cele 7in7i 7'le%ii ale =a2ril'r a3es3a3e >a7ia au a73i&a3 6n 7en3re ur2aneL :ar*iDe%e3usa collegium )a?rum (in *e3r'+'la >a7iei, 7are i-a 7u+rins +e *e#3erii 7ali=i7a9i (in 'ra# #i anu*i3e +3uri su+eri'are ale 7a3e%'riei (e humiliores, =iin( 7el *ai 2ine ilus3ra3 7'le%iu (in +r'&in7ia 7ar+a3i7 (3" (e ins7ri+9ii) 1891-, 1+ulu* I1892, 1+ulu* II1893, P'3aissa1894 #i >r'2e3a189". >u+ 7u* se #3ie 6n a7es3e 7'le%ii ale =a2ril'r 1896 in3rau *eseria#ii 7are +relu7rau *a3erialele (ure ((e7i in7lusi& Di(ari #i (ul%@eri )a?ri tignarii). >in ase*enea collegia nu &'r =i li+si3, =ire#3e, )a?ri )errari (=urarii)H (e +il(, 6n 7aDul 7'le%iului =a2ril'r (e la P'3aissa, al3arul
#<$#<$#

&% Alicu: S% Coci#: C% Ilie#: Alina Soroceanu: op# &it#: p% OX-OV: XX-XR: VT-VW: RO-RL% A%4evan 1))@: p% XPW-HMH% #<$+ A%4evan 1))@: p% HMH-HML% #<$. A%4evan 1))@: p% HMW% #<$% A%4evan 1))@: p% XWT% #<$1 A%4evan 1))@: p% XWR% #<$4 D% -ornemann: 3n RE 1I: X NOPMPQ: col% OWWW-OPXR: s%v% Fa1%i%

.#%

7are a3es3 e<is3en9a 7'r+'ra9iei =iin( 6n7@ina3 lui V'l0anus 1u%us3us1897, s-a +resu+us, +e 2un (re+3a3e 7 +rin )a?ri 3re2uie 6n9ele#i =ierarii #i *e3alur%i#3ii1898. >e al3=el, e<is3en9a un'r a3eliere (e =ierrie a ='s3 se*nala3 #i 6n *e(iul rural 1899. As3e e&i(en3 7 unel3ele #i us3ensilele 7ele *ai (i=eri3e (in =ier erau +r'(use 6n ase*enea a3eliere l'7ale. Atelierele "e ?ron<ieri (in >a7ia r'*an1988 sun3 *ul3 *ai 2ine 7un's7u3e (a3'ri3 e<7e+9i'nalei (es7'+eriri (e la -a+'7a 1981 un(e, 6n 1994, a ='s3 7er7e3a3 un a3elier (e +relu7rare a =i2ulel'r, a+r'a+e in3a73, 7aD sin%ular +e aria 6n3re%ului I*+eriu r'*an. 13elierul a(+'s3i3 6n3r-' 2ara7 (e le*n (7," < 8 *)- 7u+rinDSn( 3rei 7u+3'are, +es3e 6888 (e =ra%*en3e (e 3i+are (e lu3 #i 28 (e =i2ule 6n (i&erse s3a(ii (e +relu7rare, a ='s3 (a3a3 6n e+'7a )raian $a(rian, +r'2a2il, 6nain3e 7a -a+'7a s (e &in *uni7i+iu 1982. 5aj'ri3a3ea a3elierel'r (e 2r'nDieri a3es3a3e ar@e'l'%i7 6n >a7ia a+ar9in *e(iului *ili3arL 1+ulu*, P'3aissa, P'r'lissu*, )i2is7u* (3rei a3eliere (e +relu7rare a 2r'nDului) 1983, F@erla, Filu, ,u7iu*i, Ili#ua, C#ei, 5i7ia, C'+7eni, :l&eni. Un a=ar (e o))icina (e la -a+'7a, ('ar la >ierna1984 *ai es3e 7un's7u3 un a3elier 7i&il 7are +r'(u7ea ar3e=a73e (in 2r'nD. 13elierele 7i&ile, *ul3 *ai +u9in nu*er'ase, +'a3e #i (a3'ri3 e<is3en9ei *e#3eril'r a*2ulan9i, 3re2uie s =i a&u3 ' +r'(u79ie (es3ul (e &aria3198"L '2ie73e (e uD 7'3i(ian (sis3e*e (e
#<$7 #<$<

I%I% .ussu: J% Milea: 3n StCo'Si1iu OH: OPLT: p% OLR-OTX] I% Piso: 3n A&>e L: OPPO: p% ORL: nota OXR% M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% OMP% #<$$ Iu"ita +inCler: M% ;l26an: Atelie%ul 4e Eie%0%ie 4e$&ope%it la :e4ia.: 3n A&ta:" OL: OPWX: p% WOOMW% #$-S% Coci#: Atelie%e 4e 1%on9ie%i 4in Da&ia %o'an0: 3n A&ta:" HR^I: OPPR: p% HWH-HPO% #$-# I4e'7 Fi1ule$ h ailette$ 4e tApe no%i&o8pannonien 4e la Da&ie %o'aine : 3n /r% -oenig: S% .e?ete< Ne"s%Q: A%&uliana# RL&ueil 43>o''a/e oEEe%t$ h 5an$ BC/li: Avenches: OPPR: p% VPP% #$-+ I4e': 3n C%oni&a &e%&et0%ilo% a%>eolo/i&e# Ca'pania 1))4: Clu6-Napoca: OPPR: p% XV% #$-. &oina ;enea: .% Petrovs<CB: Je%+$tBten 9u% :etalve%a%1eitun/ in i1i$&u' i' 2# un4# Ma>%>un4e%t n# C>%#: 3n Ge%'ania LR: OPWT: O: p% XXW] &oina ;enea: P% ;ona: i1i$&u': ;ucure#ti: OPPV: p% PT-PW% #$-% A% ;o"or: Iu"ita +inCler: <n atelie% 4e a%ti9anat n Die%na GO%.ovaH: 3n A&ta:" OL: OPTP: p% OVOORR% #$-1 &% Alicu: S% Coci#: C% Ilie#: Alina Soroceanu: op# &it#: p% VT-VW: RO-LO%

.#1

6n7@i(ere, a77es'rii (e *'2ilier, %reu39i (e 7Sn3ar E+'n(uri, a7e, +'('a2e (=i2ule), ins3ru*en3e *e(i7ale (specillum oricullarium: spatonela: vulsellae), +iese (e 3'ale3-7's*e3i7 (speculum: ?alsamarium), '2ie73e (e 7ul3e (s3a3ue3e, +l7i &'3i&e). 1l3uri (e +r'(usele a7es3'r a3eliere l'7ale ,6n >a7ia 6n3Slni* #i al3e ar3e=a73e (in 2r'nD *ul3 *ai +re3en9i'aseL &ase (in 2r'nD, +iese (in 2r'nD e*aila3e, s3a3ue3e (e ' e<7e+9i'nal 7ali3a3e ar3is3i7 1986 -+iese 7are +r'&eneau (in i*+'r3. Un 7eea 7e +ri&e#3e 3e@n'l'%ia, sin%urele in='r*a9ii sun3 7ele ar@e'l'%i7e1987. Pen3ru +r'(u7erea ar3e=a73el'r (e 2r'nD 1988 se u3iliDau ('u 3e@ni7i1989L +ri*a 7'ns3 6n 6n7lDirea #i +relu7rarea la 7al( +rin *ar3elareH a ('ua (in 3urnarea +iesei 6n 3i+are 2i&al&e, 3e@ni7 7e se +'a3e realiDa =ie +rin *e3'(a Q7erii +ier(u3eR 1918, =ie +rin 7ea a Q='r*ei +ier(u3eR. >e#i *e3'(a Q7erii +ier(u3eR nu es3e a3es3a3 ar@e'l'%i7 6n >a7ia, ea se ='l'sea +r'2a2il #i 6n +r'&in7ia 7ar+a3i7. 1 ('ua *e3'( (a Q='r*ei +ier(u3eR) 7'ns3 6n u3iliDarea un'r *'(ele (in 2r'nD, +lu*2, =ier, le*n #i 's, +resa3e 7a* +Sn la ju*3a3e 6n +ar3ea ne3e( a unei Q=S#ii (e lu3 +las3i7R. Pes3e *'(el se a+sa a ('ua ju*3a3e (e lu3. 5'(elul es3e s7's (in 3i+ar #i 7ele ('u ju*39i sun3 uni3e, iar 3i+arul era li+i3 +e lun%i*e. >u+ us7are 3i+arul 2i&al& era ars. 1+'i *e3alul era 3urna3 6n 3i+ar. >u+ r7ire, 3i+arul era s+ar3 #i +iesa (e 2r'nD era su+us '+era9iei (e =inisare, res+e73i& (e 6nl3urare a 2a&uril'r (e 3urnare. Un s=Sr#i3, ur*a +r'7esul (e asa*2lare #i, e&en3ual, (e (e7'rare a +iesei 1911. Metalurgia plum?ului es3e ilus3ra3 (e i*+'r3an3a o))icina (e la :u7i(a&aL a+r'a+e ju*3a3e (in nu*rul ra*el'r (e +lu*2 +en3ru
#$-4

Lucia Marinescu: M% ;2r?ulescu: 3n CivRo'Da&: p% OHW-ORL] Lucia jeposu Marinescu: C% Pop: Statuete 4e 1%on9 4in Da&ia Ro'an0: ;ucure#ti: XMMM% #$-7 _ntregul proces tehnologic al )a?ric2rii ?ron<urilor mici a putut )i reconstituit graie "escoperirilor "in atelierul "e prelucrare a )i?ulelor "e la Napoca% #$-< =%P% ,uillaumet: 3n Cent%e 4e %e&>e%&>e$ $u% le$ te&>niPue$ /%L&o8 %o'aine$ N!niv% "e &i6onQ OM: OPWV: p% OM-OR% #$-$ S% Coci#: 3n A&ta:" HX^I: OPPR: p% HWT% #$#Statuetele "e )oarte ?un2 )actur2 artistic2 erau lucrate potrivit tehnicii 4cerii pier"ute(: ceea ce asigura unicitatea piesei% #$## S% Coci#: Fi1ulele 4in Da&ia %o'an0% &iss%: Clu6: OPPW%

.#4

'%linDi 7un's7u3e 6n I*+eriul 4'*an au ='s3 (es7'+eri3e la :u7i(a&a1912. )i+are +en3ru 3urnarea ra*el'r (e '%linDi s-au *ai (es7'+eri3 #i la >r'2e3a #i 1+ulu*. 13elierele a7e3'r *e#3eri (plum?arii) +r'(u7eau, +e lSn% ra*e (e '%linDi, #i al3e '2ie73e, 7u* sun3 32li9ele 7u relie=uri (e 7ul3. Sti&l0%ia# Un nu*er'ase si3uri (in >a7ia r'*an au ='s3 (es7'+eri3e &ase (e s3i7lEar3e=a73e (e lu<1913 (+a@are poculum, =ar=urii catillum, (i&erse =la7'ane ampulla: ?alsamaria: unguentaria e37.)1914, s3i7l (e %ea*, Q+ie3reR (e inel 3urna3e (in s3i7l #i *r%ele (e s3i7l. Vnele (in3re a7es3e ar3e=a73e nu +r'&in (in *arile o))icinae (e s3i7lrie ale I*+eriului 4'*an 7i -(u+ 7u* a3es3 (es7'+eririle ar@e'l'%i7e-, 7'ns3i3uie +r'(use l'7ale. Vn ase*enea a3elier (e s3i7lrie a ='s3 i(en3i=i7a3 la :ar*iDe%e3usa191". 1l3e i*+'r3an3e o))icinae (e s3i7lrie =un79i'nau la 1+ulu*1916 -un(e e<is3a #i un a3elier (e =a2ri7a3 %ea*uri- #i la >ierna1917 un(e se +r'(u7ea s3i7la ru2in. 5a3eriile +ri*e s3ri73 ne7esare +en3ru =a2ri7area s3i7lei sun3 nisi+ul (2i'<i( (e sili7iu), un al7aliu ('<i( (e s'(iu sau (e +'3asiu) #i &arulH +r'7en3ul 7el *ai *are 6l '7u+ nisi+ul (68-78 |), ur*a3 (e al7aliu (17-2" |) #i &ar (6-9 |)1918. Pen3ru a i*+ri*a (i&erse 7ali39i sau 7ul'ri erau a(u%a3e *i7i 7an3i39i (e '<iDi *e3ali7i. :3i7la in7'l'r era a+re7ia3 6n *'( (e'se2i31919.

#$#+ #$#.

&% Tu"or: Ra'e 4e plu'1 pent%u o/lin9i 4in Su&i4ava: 3n D%o1eta V: OPWM: p% TH-TL% Pentru tipologia arte)actelor "e sticl2: c)% 3n general Clasina Isings: Ro'an Gla$$ E%o' Date4 Fin4$: ,roningen-&6aCarta: OPRT% #$#% &% Alicu: S% Coci#: C% Ilie#: Alina Soroceanu: op# &it#: p% TO sq% #$#1 .o"ica Ceap2: Atelie%ul 4e $ti&l0%ie 4e la <lpia %aiana: 3n Co'uni&0%i ale &e%&u%ilo% .tiin=iEi&e $tu4en=e.ti: Clu6-Napoca: OPWH: p% OO-XV% #$#4 C%L% ;2lu2: Con$i4e%a=ii %eEe%itoa%e la %0$pn4i%ea .i p%o4u&e%ea $ti&lei n Da&ia Supe%io%: 3n Apulu' OT: OPTP: p% OPR-XMM% #$#7 D% Stoicovici: Atelie% 4e $ti&l0 %u1in la Die%na GO%.ovaH: 3n A&ta:" OR: OPTW: p% XVR-XRM% #$#< Pentru proporia 3n care se amestecau materiile prime #i evoluia procesului tehnologic: a se ve"ea M% ;ucoval2: Va$e anti&e 4e $ti&l0 la o'i$: Constana: OPLW: p% R-XV% #$#$ Clasina Isings: op# &it#: p% OLV%

.#7

)e@ni7a (e +relu7rare a s3i7lei su=la3e nu (i=er +rea *ul3 (e 7ea a73ual1928. 5e#3erul s3i7lar 6n*uia 6n s3i7la &Ss7'as +re+ara3 6n 7reuDe3, 7a+3ul su29ia3 al 3u2ului #i +rin3r-' u#'ar rsu7ire '29inea un 2'9 (e s3i7l 3'+i3. 1+'i 6n7e+e s su=le 6n 3u2 iar s3i7la &Ss7'as se u*=l luSn( ='r*a unei s=ere. C'l'sin(u-se (e s7ule (in le*n, *e#3erul *'(i=i7 3re+3a3 ='r*a s=erei, alun%in(-', %S3uin(-' sau a+la3iDSn(-' s+re a-i (a ='r*a ('ri3. 1+'i +iesa =ier2in3e es3e 3ia3 #i re7'a+3, ur*Sn( a se r7i len3 sau es3e in3r'(us in3r-' ='r* 7'*+us (in &al&e un(e es3e su=la3 6n 7'n3inuare #i rsu7i3 u#'r +Sn 7a+3 as+e73ul ('ri3. 1+'i, +rin (es7@i(erea &al&el'r es3e s7's &asul. Vne'ri, +e =un(ul 3i+arel'r se *ar7au 6n ne%a3i& si*2'lurile '==i7inei sau ale *e#3erului 1921. I*+'r3an3e a3eliere (e s3i7lrie =un79i'nau #i la )i2is7u*1922 un(e se +r'(u7ea s3i7l 7'l'ra3, *ai ales *r%ele (in +as3 (e s3i7l la 7'n=e79i'narea un'ra ='l'sin(u-se #i ='i9e (e aur- #i +erle (in +as3 &i3r'as, +r'(use 7are a&eau ' *are 7u3are 6n ;ar?aricum. 1se*enea o))icinae 7are +r'(u7eau *ai ales *r%ele (in +as3 &i3r'as sun3 7un's7u3e #i la P'r'lissu*1923. Un s=Sr#i3, 6n a7es3 7'n3e<3 al +r'(usel'r 7are 7ereau ' (e'se2i3 s+e7ialiDare sun3 (e *en9i'na3 #i atelierele "e prelucrare a pietrelor semipreioase (a%a3, 7arne'l, 7'rnalin, jas+, 'nN< e37.) 1924, +re7u* 7ele (e la 4'*ula192" #i P'r'lissu*1926. Pie3rele %ra&a3e (gemmae) sau 7u (e7'r 6n relie= (cameae) erau u3iliDa3e 7a +'('a2e,
#$+#$+#

=% An"r: 3n Di&tA%&> e>n I: p% OMVX-OMVH% C%L% ;2lu2: Fon4 4e 'oule %o'ain pou% la Ea1%i&ation 4e 1outeille$ &a%%L$ t%ouvL a Apulu' GDa&ieH: 3n Annale$ 4e l3a$$o&iation inte%nationale pou% l3>i$toi%e 4u ve%%e NLBonQ W: p% OOO-OOV% #$++ &oina ;enea: Die Gla$$*e%+$tBtten von i1i$&u' un4 4e% !e%leneDpo%t i' Ba%1a%i&u' in II# N IV# M>%#: 3n Apulu' XO: OPWH: p% OOR-OVM] &oina ;enea: P% ;ona: i1i$&u': ;ucure#ti: OPPV: p% OMO-OMX] &oina ;enea: <n atelie% 4e ve%%ie% W i1i$&u': 3n A&te$ 4u 6IIIe Con/%F$ Inte%national 4e l3A$$o&iation Inte%nationale pou% l35i$toi%e 4u Ve%%e: Lochem: OPPL: p% OPH-XMO% #$+. Gu4ea 1)@): p% XMR% #$+% C)% 3n general C% Ionescu: !iet%e p%e=ioa$e7 $e'ip%e=ioa$e .i 4e&o%ative N Di&=iona% en&i&lope4i& ilu$t%at: ;ucure#ti: OPPR% #$+1 &% Tu"or: !iet%e /%avate 4e$&ope%ite la Ro'ula: 3n Apulu' L: OPLT: p% XMP-XXP] M% ,ramatopol: Ro'ula et la /lAptiPue 4u Ba$8Danu1e: 3n Apulu' OO: OPTH: p% OTT-OWH% #$+4 Gu4ea 1)@): p% XMR-XML%

.#<

si%ilii +rinse 6n inel sau a*ule3e. 5ul3e ase*enea +ie3re 7'ns3i3uiau +iese (e i*+'r3.

-#4# Re=eaua %utie%0 .i 'i(loa&ele 4e &o'uni&a=ie


:is3e*ul ru3ier r'*an1927 ser&ea un'r '2ie73i&e *ul3i+leL (e+lasarea ra+i( a 3ru+el'r, a+r'&iDi'narea 'ra#el'r #i a %arniD'anel'r, 7'*er9, 7l3'rii (e a=a7eri #i (e +l7ere e37. 4'*anii au a7'r(a3 ' *are a3en9ie (ru*uril'r, a3S3 7el'r (e na3ur *ili3ar, 7S3 #i 7el'r (e na3ur a(*inis3ra3i&-7'*er7ial, re9eaua ru3ier =iin( in(is+ensa2il +en3ru se7uri3a3ea #i a(*inis3rarea I*+eriului. Un 1n3i7@i3a3ea r'*an e<is3au re%uli 7lare #i +re7ise 6n 7eea 7e +ri&e#3e *'(ul (e 7'ns3ru79ie a (ru*uril'r 1928. In&es3i%area (ru*uril'r r'*ane (in (i=eri3ele +r'&in7ii ale I*+eriului ara3 6ns 7 in%inerii r'*ani (gromatici: mensores: agrimensores) a(a+3au (e =ie7are (a3 3e@ni7a (e 7'ns3ru79ie a ar3erel'r ru3iere la +ar3i7ulari39ile %e'l'%i7eE%e'*'r='l'%i7e #i s+e7i=i7ul 7li*a3i7 al D'nel'r un(e se 7'ns3ruiau a7es3ea1929. 1ia Appia a ser&i3 7a *'(el +en3ru 3'a3e (ru*urile r'*ane1938H *ai 6n3Si ea s-a ra*i=i7a3 6n I3alia. 1+'i a ='s3 7'ns3rui3 via /laminia 7are s-a e<3ins s+re >al*a3ia #i Pann'niaH a ur*a3 a+'i via Dgnatia +es3e >al*a3ia s+re 5a7e('nia #i Fre7iaH a+'i via Aurelia s+re Fallia #i $is+ania. :-a 6nain3a3 a+'i (e-a lun%ul
#$+7

-% Miller: Itine%a%ia %o'ana# Jelt+a%te 4e$ Ca$to%iu$: Stuttgart: OPOL Nr2mas2 p>n2 ast2<i un instrument "e re)erin2Q] M%P% CharlesUorth: %a4e8%oute$ an4 &o''e%&e oE t>e Ro'an E'pi%e: Cam?ri"ge: OPXL] Th% PeCarB: <nte%$u&>un/en 9u 4en %C'i$&>en Rei&>$$t%a$$en: ;onn: OPLW] ,% .a"Ce: 3n RE Suppl% 'III NOPTMQ: col% OVOT sqq: s%v% viae pu1li&ae] L% Casson: %avel in t>e An&ient Jo%l4: Lon"on: OPTV: p% OLH-OTR] .% Chevalier: VoAa/e$ et 4epla&e'ent$ 4an$ l3E'pi%e Ro'ain: Paris: OPWW% #$+< 1itruvius: De a%&>ite&tu%a 1II: O] Statius: Silvae I1: H] Plinius: "at5i$t '''1I] c)% .%/ustier: La %oute# Voie$ antiPue$: Paris: OPLW: p% XLP-XTO% #$+$ P%A% Salama: Le$ voie$ %o'aine$ 4e l3AE%iPue 4u "o%4: Alger: OPRO: p% LP sq% #$.P% /ustier: "ote$ $u% la &on$titution 4e$ voie$ %o'aine$ en Italie# II# Via Appia: 3n RVA VX: OPLM: p% PR-PP%

.#$

4inului #i a=luen9il'r si +rin7i+ali, a+'i (e-a lun%ul >unrii #i a a=luen9il'r ei. >u+ 7u* a=l* (e la Vl+ian, 6n e+'7a Prin7i+a3ului (ru*urile erau 7lasi=i7a3e +e 7a3e%'rii viae pu?licae^praetoriae^consulares: viae vicinales #i viae privatae-, (u+ i*+'r3an9 #i (u+ *'(ul (e 7'ns3ru79ie ( terrenae [a&Sn( la su+ra=a9 ('ar un s3ra3 (e +*Sn3 3asa3 #i ni&ela3, glarea stratae [ a7'+eri3e 7u +ie3ri#, silicae stratae +a&a3e 7u (ale (e +ia3r) 1931. >in 3e<3ele an3i7e reDul3 7 (is3in79ia +rin7i+al se =7ea 6n3re viae pu?licae Nitineraque pu?licaQ #i viae privatae Nitineraque privataQ1932. Un e+'7a Prin7i+a3ului re9eaua ru3ier r'*an era a3S3 (e (ens #i (e 'rien3a3 6n7S3 s-a +er+e3ua3 +en3ru 3'3(eauna ='r*ula Q3'a3e (ru*urile (u7 la 4'*aR1933. Un e+'7a lui )raian, +en3ru +ri*a (a3, ;7eanul 13lan3i7 a ='s3 le%a3 (e 5area -ea%r +rin3r-' ar3er ru3ier 7are +'rnin( (in Fallia ajun%ea +Sn la P'n3ul Au<in (1urelius Vi73'r, li?er% "e Caes% 13L et inter ea iter con"itum per )eras gentes quo )acile a? usque Pontico mari in ,alliam permeatur)1934. >e#i >a7ia a&ea ' +'Di9ie 'are7u* e<7en3ri7 =a9 (e *area ar3er ru3ier 7are unea +ar3ea &es3i7 a I*+eriului 7u 7ea rsri3ean (?u%(unu*-5e(i'lanu*-Ver'naA*'na-:in%i(unu*-:er(i7a -,NDan3i'n-1n7Nra-)arsus1n3i'7@ia)193", 6n3re%ul sis3e* (e 7'*uni7a9ii al Pr'&in7iei se ra7'r(a la a7es3 (ru*, +rin Vi*ina7iu* 7en3rul (e %reu3a3e al 7ir7ula9iei 7'*er7iale 7DSn( +en3ru >a7ia s+re &es31936. >ru*urile #i *ijl'a7ele (e 7'*uni7a9ie (e9in un l'7 i*+'r3an3 6n &ia9a >a7iei r'*ane1937. Un7e+Sn( 7u 6ns#i &ara anului 186 +. C@r., 6n3r-un 3i*+ ='ar3e s7ur3, se 6n3re+rin(e ' a(e&ra3
#$.# #$.+

!lpianus: Di/e$ta LW: A4 e4i&tu' VH: W: X: XO-XH% A% Palma: Le $t%a4e %o'ane nelle 4ott%ine /iu%i4i&>e e /%o'ati&>e 4ell3etW 4el !%in&ipato: 3n A"RJ II: OV: OPWX: p% WRH sqq% #$.. 1%+% von 7agen: Alle St%a$$en EK>%en na&> Ro': Stuttgart: OPLW% #$.% Aurelius 1ictor: Li1e% 4e Cae$a%i1u$: Teu?ner: OPLO: p% PO% #$.1 M%P% CharlesUorth: op# &it#: p% OTT% #$.4 C>%i$te$&u 1)2): p% OMM% #$.7 &espre reeaua ruier2 a &aciei romane #i mi6loacele "e transportA Gu4ea 1))-: p% OMH-OOW Ncu re)erinele ?i?liogra)iceQ% Cu privire la "rumurile "in su"-estul &aciei: a se ve"ea u4o% 1),@: p% OXH sqq%

.+-

e<+l'rare a 3eri3'riil'r n'r(-(unrene 6n%l'2a3e I*+eriului 1938L 6nre%is3rarea +un73el'r s3ra3e%i7e, a resursel'r na3urale, a*enajarea re9elei (e (ru*uri. 4e9eaua (ru*uril'r 7'ns3rui3e 6n >a7ia (u+ 7u7erire, =ie 6n s7'+ s3ra3e%i7, =ie e7'n'*i7, es3e 6n 2un *sur 7un's7u3 1939. 1<ul re9elei ru3iere era 7'ns3i3ui3 (e (ru*ul i*+erial +rin7i+al ((ru* (e ran%ul I) 7are s3r23ea >a7ia, +'rnin( (e la >unre (?e(era3a) #i unin( +rin7i+alele l'7ali39i ()i2is7u* Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa 1+ulu* P'3aissa -a+'7a P'r'lissu*). >in anu*i3e +un73e ale (ru*ului i*+erial 7are s3r2a3e >a7ia (e la su( la n'r( se (es+rin( ra*i=i7a9ii 7are ies (in Pr'&in7ie, =7Sn( le%3ura 7u +r'&in7iile 6n&e7ina3e sau +'a3e 7@iar 7u ;ar?aricum1948. P'(ul +es3e >unre (in3re >r'2e3a #i P'n3es a 7'ns3i3ui3 unul (in +rin7i+alele *ijl'a7e (e ra7'r(are a >a7iei la I*+eriul 4'*an1941. >unrea, +rin +'r3urile (e la >ierna, >r'2e3a #i :u7i(a&a, a 7'ns3i3ui3 a<a le%3uril'r (in3re >a7ia #i +r'&in7iile 7en3ral-eur'+ene #i 2al7ani7e, 6n 3i*+ 7e &alea :a&ei asi%ura rela9iile e7'n'*i7e 3ra(i9i'nale 7u I3alia (e -'r(. >e al3=el, (u+ 7u* s-a 7'ns3a3 ar3era ru3ier (e-a lun%ul >unrii, +e *alul su(i7, 7'ns3i3uie a<a (in 7are s-au (es+rins 3'a3e (ru*urile s+re +r'&in7ia >a7ia. :un3 7un's7u3e 7in7i (ru*uri +rin7ia+ale ((ru*uri (e ran%ul I) 7are se (es+rin( (in a7eas3 ar3er ru3ier su(-(unrean (u7Sn( s+re >a7iaL a) ?e(era3a &alea Cara#ului )i2is7u* :ar*iDe%e3usa 1+ulu*H 2) >ierna +e Cerna-)i*i# )i2is7u* :ar*iDe%e3usa 1+ulu*H 7) >r'2e3a ,u*2e#3i +asul Vul7an :ar*iDe%e3usa 1+ulu*H () :u7i(a&a &alea ;l3ului 4'*ula P'ns Ve3us ,'i9aH e) Cl*Sn(a (e-a lun%ul li*esului 3ransalu3an +Sn la 4u7r 4S#n'&1942. 1#a(ar, +rin7i+ala ar3er ru3ier a >a7iei +'rnea (e la &ro?eta [ &ierna [Ti?iscum [Tapae [s+re !lpia Traiana Sarmi<egetusa, 3re7ea +e
#$.<

M% ;2r?ulescu: %aian .i l4e$&ope%i%eam Da&iei: 3n "apo&a# 1@@? 4e ani 4e la n&eputul vie=ii u%1ane: Clu6-Napoca: OPPP: p% HX-HP% #$.$ &% Protase: 3n I$tRo'nilo% II: p% OPX-OPV% #$%Gu4ea 1))-: p% OMR% #$%# &% Tu"or: Le$ pont$ %o'ain$ 4u Ba$ Danu1e: ;ucure#ti: OPTV% #$%+ Gu4ea 1))-: p% OMV sq%

.+#

*alul (re+3 al 5ure#ului la Petris (:i*eria), s3r23ea 6n a*'n3e a#eDrile an3i7e (e la 4a+'l3ul 5are, Ci%*u, ,lan(iana (CSrna) #i ajun%ea la Apulum, 7'n3inuSn( a+'i +e 3r'ns'nul ;rucla [Salinae [ .2<?oieni (un(e se ra*i=i7au ('u (ru*uri se7un(are1943) Potaissa [ Napoca [ Porolissum. Cel *ai i*+'r3an3 n'( ru3ier al >a7iei r'*ane era 'ra#ul 1+ulu*. I3inerarele an3i7e, 6n +ri*ul rSn( Ta?ula Peutingeriana (Q$ar3a lui Peu3in%erR)1944, (a3ele =urniDa3e (e s3Sl+ii miliaria (a&Sn( r'lul un'r Q2'rne 0il'*e3ri7eR) (es7'+eri9i +e *ar%inea (ru*uril'r #i 7er7e3rile ar@e'l'%i7e au +er*is 6n3re%is3area #i al3'r (ru*uri *ai i*+'r3an3e ((e-a lun%ul ;l3ului, a 5ure#ului, a )Srna&ei 5ari #i a :'*e#ului) 'ri se7un(are a#a-nu*i3ele (ru*uri (e ran%ul II #i III. P'3 =i 7'nsi(era3e a2s'lu3 si%ure, =iin( i(en3i=i7a3e #i +e 3eren, a7ele (ru*uri #i 3rasee la 7are se re=er 7ei 8 s3Sl+i miliaria 7un's7u9i 6n >a7ia. C@iar (a7 2'rnele miliaria nu *ai +s3reaD 6n3'3(eauna in(i7a9iile '2i#nui3e re=eri3'are la 3raseul, uni39ile *ili3are 7are +ar3i7i+ #i (a3a 7'ns3ru79iei (sau re=a7erii), ele 7'ns3i3uie ('&eDi 7'n7lu(en3e +en3ru 7ara73erul #i i*+'r3an9a (ru*ului res+e73i&. 4e=a7eri ale (ru*uril'r se 7'ns3a3 su2 5ar7us 1urelius, :e+3i*ius :e&erus, Cara7alla, 5a<i*inus )@ra< #i 7ele *ai 3SrDii su2 )re2'nianus Fallus (2"1-2"3)194". :e79iuni ale (ru*uril'r r'*ane (in >a7ia au ='s3 7er7e3a3e 6n a+r'+iere (e Vl+ia )raiana :ar*iDe%e3usa, la 1+ulu* 1946, la

#$%.

K rami)icaie spre !ioara "e Sus pentru a a6unge la ocna "e sare] o a "oua rami)icaie a #oselei antice porne#te spre Tg% Mure#: )iin" i"enti)icat2 "e-a lungul c2ii )erate "intre .2<?oieni #i ;r>ncovene#ti su? )orma unei )>#ii "e pietri# "ispus2 paralel cu "rumul "e )ier #i vi<i?il2 pe alocuri la supra)aa solului arat% #$%% D% +e?er: a1ula !eutin/e%iana7 &o4eD Vin4o1onen$i$ 324# 2o''enta%: ,ra<: OPTL] &oina ;enea: Da&ia pe a1ula !eutin/e%iana: 3n I:D : Timi#oara: XMMO: p% OHR-OVP% #$%1 CIL: III: WMLO \ IDR: III^H: RM NMiciaQ% #$%4 M% ;l26an: +% Theiss: Cont%i1u=ii la %e&on$titui%ea t%a'ei $t%a4ale 4in Apulu': 3n :a%i$ia XL: XMMM: p% WR-OXX%

.++

-a+'7a1947, la Balna1948, 1i3'n1949, P'r'lissu*19"8, C#ei19"1 #i 6n ,ana319"2, re+reDen3Sn( ' ilus3rare 7'n7lu(en3 a 3e@ni7ii (e 7'ns3ru79ie r'*an u3iliDa3 la 7'ns3ruirea (ru*uril'r (in +r'&in7ia 7ar+a3i719"3. 1*enajarea unui (ru* 7'n='r* 3e@ni7ii ru3iere r'*ane ne7esi3 ' *are 7an3i3a3e (e +ia3r. :is3e*ul (e 7'ns3ru79ie al unui (ru* r'*an se 7ara73eriDa +rin al3ernarea *ai *ul3'r s3ra3uri (e +ia3r #i nisi+19"4 #i +rin u3iliDarea ra9i'nal a resursel'r l'7ale 6n s7'+ul a*eli'rrii +r'%resi&e a #'selei. A<e7u3area #'selei Q6n ra*2leuR +es3e ni&elul 3erenului 6n7'njur3'r- +en3ru a se e&i3a +'si2ili3a3ea 6nD+eDirii #i +en3ru ' *ai ra+i( us7are la s'are #i &Sn3, 7'ns3i3uia un al3 +rin7i+iu. >a7 (ru*urile i*+'r3an3e 7are =7eau le%3ura 6n3re Pr'&in7ie #i I3alia, a&eau (e '2i7ei +a3ru s3ra3uri (stratuum: ru"us: nucleus #i sumuum "orsum) #i ne7esi3au 77a. 18 888 1" 888 * la 0il'*e3ru, *aj'ri3a3ea (ru*uril'r >a7iei erau 7'ns3rui3e (in ('u sau ('ar un sin%ur s3ra3, a&Sn( ' =un(a9ie (in=ras3ru73urE3erasa*en3) #i ' 6*2r7*in3e (e +ia3r (su+ras3ru73ur). Pes3e 7ursurile (e a+ r'*anii au 7'ns3rui3 nu*er'ase +'(uri, unele 6n3re%is3ra3e (e Ta?ula PeutingerianaA Pons 1etus (QP'(ul Ve7@iR, aDi CSineni, ju(. VSl7ea), Pons Aluti (QP'(ul ;l3uluiR, aDi I'ne#3ii F'&'rei, ju(. VSl7ea), Pons Augusti (QP'(ul
#$%7

&% !rsu: D%u'ul %o'an i'pe%ial n vat%a 'uni&ipiului Clu(8"apo&a : 3n A&ta:" HV^O: OPPT: p% RPT-LMV% #$%< &% Protase: `t% &2nil2: 3n SCIV OP: OPLW: p% RHO sqq% #$%$ Iu"ita +inCler: M% ;l26an: T% Cerghi: D%u'ul %o'an "apo&a8!otai$$a: 3n !otai$$a X: OPWM: p% LH-TX] &% !rsu: P% Petric2: Iu"ita +inCler: 3n A&ta:" OT: OPWM: p% VVO-VVL% #$1&% !rsu: I% /erenc<i: Ce%&et0%i 4e topo/%aEie a%>eolo/i&0 p%ivin4 4%u'ul %o'an i'pe%ial "apo&a N!o%oli$$u': 3n A&ta:" XX-XH: OPWL: p% XOH-XXO] Gu4ea 1))-: p% P: OOT-OOW #$1# &% !rsu: &% Isac: La %oute %o'aine 4e C0.ei8De( et le pont %o'ain 4e De(: 3n !olE4il I: p% OWPOPX% #$1+ K% .2u: K% ;o<u: .% Petrovs<CB: D%u'u%ile %o'ane 4in Banat: 3n Banati&a V: OPTT: p% OHR-ORP% #$1. /l% /o"orean: O1$e%va=ii n le/0tu%0 &u inE%a$t%u&tu%a .i $up%a$t%u&tu%a 4%u'u%ilo% %o'ane 4in Da&ia !o%oli$$en$i$: 3n Revi$ta Bi$t%i=ei OR: XMMO: p% LM-TL% #$1% Cu privire la in)rastructura #i structura "rumurilor romane "in &acia: a se ve"ea M% ;l26an: +% Theiss: P%1% Pre"a: Stu4iul /eolo/i&7 a%>eolo/i& .i te>ni& al lD%u'ului lui %aianm# %on$onul R091oieni8Bo/ata G u%4aH: 3n Apulu' HO: OPPV: p% OLT-OPT%

.+.

U*+ra3uluiR)H ur*ele ar@e'l'%i7e ale al3'r +'(uri se *ai &e(eau 6n7 6n se7'lul !I! la P'3aissa (+es3e 1rie#), lSn% :a*u* (+es3e :'*e#), la 4'*ula (+es3e )eslui) e37. Un 7eea 7e +ri&e#3e *ijl'a7ele (e 3rans+'r3 ( vectura) 7are 7ir7ulau +e (ru*urile >a7iei r'*ane, a7es3ea erau ase*enea 7el'r 7un's7u3e 6n 6n3rea%a lu*e r'*an 19""L &e@i7ule 7u ('u r'9i (cisium: esse"um^?irota: carpentum 3rsuri u#'are 3rase (e 7aiH plaustrum 7ar +en3ru 3rans+'r3ul *a3erialel'r, 3ras (e 2'i) #i &e@i7ule 7u +a3ru r'9i (re""a: carruca 3rsuri (e *are 7a+a7i3a3e 3rase (e 7S3e +a3ru 7aiH carrus [&e@i7ul +en3ru 2a%ajele *ili3aril'r, 3ras (e 2'iH pilentum 3rsur lu<'as, a7'+eri3, +en3ru 7l3'riile (e lun% (ura3H sarracum [&e@i7ul +en3ru 3rans+'r3 (e *a3eriale %releL +ia3r, %rinDi, 2al'3uri *ari) 19"6. >a7 &i3eDa (e (e+lasare a unui &e@i7ul (e 3rans+'r3 era (e 77a 68 0* +e Di, 6n s7@i*2 un *esa%er 6n3r-un &e@i7ul u#'r (cisium) +ar7ur%ea a+r'a+e 188 0* +e Di19"7. Vn r'l i*+'r3an3 6n 7ir7ula9ia *r=uril'r au a&u3 #i 7ursurile (e a+ na&i%a2ile, 7i (e 3rans+'r3 u3iliDa3e 6n 7aDul +r'(usel'r *ai %rele (le*n, sare e37.). As3e 7un's7u3 =a+3ul 7 sarea e<3ras (in 7ele *ai i*+'r3an3e saline ale )ransil&aniei r'*ane era 6*2ar7a3 6n +'r3ul (e la 1+ulu*-Par3'# 19"8, 7'n3inuSn(u-#i a+'i +e 5ure# &ia 5i7ia19"9 (7en3ru &a*al, 7u +'r3 =lu&ial) (ru*ul 73re Pann'nia1968H a7eea#i si3ua9ie es3e 6n3Slni3 #i 6n ;l3enia r'*an un(e, sarea e<3ras (e la ;7nele 5ari era 3rans+'r3a3 la ,uri(a&a, iar (e a7'l' 7'*er7ialiDa3 +e ;l3 7u +lu3ele, +Sn la >unre #i (e

#$11

C)% 3n general Ch%+% .*ring: <nte%$u&>un/en 9u %C'i$&>en Rei$e*a/en: -o?len<: OPWH] =% ,ar?sch: :an un4 Ro$$ un4 Ja/en# %an$po%t un4 Ve%+e>% i' anti+en BaAe%n: M@nchen: OPWL% #$14 Gu4ea 1))-: p% OMT% #$17 ,% 7um?ert: 3n DA I: X NOWTTQ: p% OLVL: s%v% &u%$u$ pu1li&u$% #$1< Cea mai )acil2 mo"alitate "e transport a s2rii "in centru Transilvaniei spre vest era calea )luvial2: pe Mure#% La Apulum este atestat epigra)ic un 7'lle%iu* nau3aru* NCIL III: OXMP \ ILS TOVTQ: ai c2rui mem?ri )2ceau transporturi pe Mure#% #$1$ L% M2rghitan: Rolul e&ono'i& al a.e90%ii %o'ane 4e la :i&ia n &a4%ul p%ovin&iei Da&ia : 3n Sa%/etia XL: OPPR-OPPL: p% HOP-HXV% #$4Joll'ann 1))-: p% XVM: nota O%

.+%

ai7i *ai (e+ar3e1961. >e al3=el, >unrea re+reDen3a +rin7i+ala ar3er (e le%3ur a >a7iei 7u +r'&in7iile &e7ine1962.

-#5# Co'e%=ul# Rela=iile &o'e%&iale eDte%ne


4ela9iile 7'*er7iale ale >a7iei 7u lu*ea r'*an =useser (e'se2i3 (e a73i&e #i 6n +eri'a(a an3eri'ar 7u7eririi 1963, 6ns, (u+ 'r%aniDarea Pr'&in7iei, a7es3ea au 7+3a3 ' a*+l'are =r +re7e(en31964. 1n%renarea >a7iei r'*ane 6n uria#ul 7ir7ui3 al e7'n'*iei I*+eriului s-a =7u3 6n 7'n(i9iile unei li2er39i e7'n'*i7e a2s'lu3e196". Cu* se #3ie, 7'*er9ul a ju7a3 un r'l esen9ial 6n &ia9a e7'n'*i7 a I*+eriului 4'*an 1966. >eD&'l3area 7'*er9ului r'*an a ='s3 (e3er*ina3 (e e<+ansiunea I*+eriului 1967. Prin7i+a3ul *ar7@eaD e+'7a (e *a<i* 6n=l'rire a 7'*er9ului r'*an, s3a3ul lsSn( a7eas3 a73i&i3a3e 3'3 +e sea*a 7'r+'ra9iil'r (e negotiatores% Cu 3i*+ul, I*+eriul a (e&eni3 (e+en(en3 (e i*+'r3uri 1968H es3e 2ine7un's7u3 =a+3ul 7, 6n +ri*ul rSn(, a+r'&iDi'narea ar*a3ei r'*ane, (e+in(ea (e i*+'r3uri1969, 7@iar (a7 +rin7i+ala *enire a s3ru73uril'r e7'n'*i7e i*+lan3a3e (e r'*ani 6n +r'&in7ii era
#$4# #$4+

u4o% 1)-@: p% HLT Ncu ?i?liogra)iaQ% I% St>ng2: Ci%&ula=ia naval0 pe Dun0%e# A'ena(0%i .i Ea&ilit0=i po%tua%e n p%ea('a D%o1etei: 3n D%o1eta T: OPPL: p% TR-WO% Cu privire la portul )luvial "e la &ro?eta: a se ve"ea &% Tu"or: M% &avi"escu: !o%tul %o'an 4e la D%o1eta: 3n D%o1eta X: OPTL: p% VM-VL% #$4. I% ,lo"ariu: Da&ian %a4e *it> t>e 5elleni$ti& an4 Ro'an Jo%l4: K9)or": OPTL% #$4% :a&%ea 1)-): p% HXO-HXL% #$41 B0%1ule$&u 1))@: p% WM% #$44 ,% 7um?ert: 3n DA I: X NOWTTQ: p% OVML-OVMW: s%v% &o''e%&iu'% #$47 &espre implicarea elitelor romane 3n activit2ile comercialeA =%7% &Arms: Co''e%&e an4 $o&ial $tan4in/ in an&ient Ro'e7 Cam?ri"ge Ma%: OPWO% Cu privire la oamenii "e a)aceri: c)% =%=% Au?ert: Bu$ine$$ :ana/e%$ in An&ient Ro'e# A So&ial an4 E&ono'i& Stu4A oE In$tito%e$ 2?? BC NAD 25? : Lei"en-NeU borC-*ln: OPPV% #$4< &espre comerul cu Krientul: c)% 3n general /%&e .omanis: Ca$$ia &inna'o'o o$$i4ianaU uo'ini e 'e%&i t%a O&eano In4iano e :e4ite%%aneo: .oma: OPPL%

.+1

3'7*ai a7eea (e a sus9ine 3ru+ele (e '7u+a9ie. )re+3a3, +r'&in7iile au +relua3 ' +ar3e (in sar7ina a7es3'r i*+'r3uri e7@ili2rSn( si3ua9ia. Pe (e al3 +ar3e, 6n 7'n(i9iile +r'7esului (e sr7ire a I3aliei, in3er(e+en(en9a e7'n'*i7 a +r'&in7iil'r a 7res7u3 1978. Un a73i&i3a3ea 7'*er7ial r'lul esen9ial l-au ju7a3 ne%us3'rii 1971. Pen3ru unii l'7ui3'ri ai >a7iei r'*ane 7'*er9ul re+reDin3 a73i&i3a3ea +rin7i+al. 17e#3i ne%us3'ri ( negotiatores)1972 s3r2a3 3eri3'rii 6n3inse, ajun%Sn( 6n al3e +r'&in7ii. ?a =el, ne%us3'ri s3rini 3re2uie s se =i a=la3 *ereu 6n 3re7ere sau s =i ='s3 s3a2ili9i 3e*+'rar +en3ru a=a7eri 6n >a7ia. >'7u*en3a9ia +ri&i3'are la 7'*er9ul >a7iei1973 se 6n3e*eiaD +eL ins7ri+9iile 7are a3es3 +reDen9a un'r negotiatores 6n >a7ia (#i a un'r ne%us3'ri (in >a7ia 6n al3e +r'&in7ii)H (es7'+erirea un'r ar3e=a73e (a*='re, 7era*i7a (e lu< terra sigillata, lucernae, s3a3ue3e #i &ase (e 2r'nD e37.) #i *a3erii +ri*e ((e +il(, +ie3re +re9i'ase) 7are 6n *'( 7er3 re+reDin3 *r=uri (e i*+'r3H +r'(use *anu=a73ura3e 6n >a7ia (es7'+eri3e =ie 6n al3e +r'&in7ii, =ie 6n ;ar?aricum] +reDen9a 6n >a7ia a un'r *'ne(e 7'l'niale e*ise 6n al3e +r'&in7ii. :ursele e+i%ra=i7e *en9i'neaD +reDen9a *ai *ul3'r negotiatores *aj'ri3a3ea 'rien3ali, (ar #i (in &es3ul I*+eriului, (e
#$4$

+%=%7% +illems: Ro'an$ an4 Batavian$# A %e/ional $tu4A in t>e Dut&> Ea$te%n Rive% a%ea : Amster"am: OPWL: p% OWL-OPX arat2 c2 teritoriul militar "in ,ermania In)erior nu a putut nicio"at2 s2 asigure necesarul "e hran2 al sol"ailor% C%.% +hittaCer: %a4e an4 F%ontie%$ oE t>e Ro'an E'pi%e: 3n P% ,arnseB: C%.% +hittaCer Ne"s%Q: %a4e an4 Ea'ine in Cla$$i&al AntiPuitA: Cam?ri"ge: OPWH: p% OOW su?linia<2 c2 cele V legiuni ale ,ermaniilor #i au9iliile lor ar )i avut nevoie 3ntre OM #i XM mii tone "e gr>u anual: recolt2 pentru care era necesar2 o supra)a2 "e cca% VM MMM mile p2trate: or cele "ou2 ,ermanii aveau o supra)a2 total2 "e vreo XM MMM mile p2trate% #$7&espre rolul manu)acturilor #i al comeruluiA +%1% 7arris Ne"%Q: >e In$&%i1e4 E&ono'A# !%o4u&tion an4 4i$t%i1ution in t>e Ro'an E'pi%e in t>e li/>t oE in$t%u'entu' 4o'e$ti&u' : Ann Ar?or Mi%: OPPH% A se ve"ea #i M%,% /ull)ort: De'on$t%atin/ B%itain$ e&ono'i& 4epen4an&e in t>e 1$t an4 2n4 &entu%ie$: 3n :ilita%A an4 &ivilian in Ro'an B%itain N;A. IS: OHLQ: K9)or": OPWR: p% OXP-OVX% #$7# K sinte<2 asupra negustorilor "in provinciile romaneA K% Schlippschuch: Die 5Bn4le% in %C'i$&>en 2ai$e%%ei&> in Gallien7 Ge%'anien un4 4e% Donau p%ovin9en RBtien7 "o%i&u' un4 !annonien: Amster"am: OPTV: care a stu"iat L categorii "e negustori: respectiv L "omenii ale comerului romanA alimente #i alte ?unuri necesare su?<istenei] 3m?r2c2minte] o?iecte "e mena6 #i pentru "ecorarea interioarelor] unelte] o?iecte necesare procesului "e instrucie #i e"ucaie] po"oa?e% #$7+ -e%'3ia3'res erau marii comerciani: angrosi#tii: iar *er7a3'res cei care practicau comerul cu am2nuntul% #$7. Pentru o imagine "e ansam?lu: a se ve"ea C%C% Petolescu: Rela=iile e&ono'i&e ale Da&iei %o'ane: 3n R4I HV: OPWO: V: p% TMH-TOH] Gu4ea 1))-: p% OXO-OXR%

.+4

+il( Treviri (in ,el%i7a- 6n +rin7i+alele 7en3re ur2ane ale >a7iei la :ar*iDe%e3usa1974, 1+ulu*197", >r'2e3a1976 #i 4'*ula1977. -e%us3'ri sun3 7'nsi(era9i #i %ala9ii a3es3a9i la -a+'7a ( ,alatae consistentes municipio)1978 #i Fer*isara (collegium ,alatarum)1979 7un's7u9i 6n 1n3i7@i3a3e 6n(e'se2i 7a ne%us3'ri (e s7la&i-, as'7ia9iile (e Asiani (e la -a+'7a1988 #i Ponto-;ithBni (e la 1+ulu*1981, +re7u* #i cives Treveri1982 'ri%inari (in 1u%us3a )re&er'ru* (,el%i7a) 6n3Slni9i la >r'2e3a1983 #i 1+ulu*1984. Un s=Sr#i3, es3e (e re*ar7a3 =a+3ul 7, (u+ 7u* a3es3 ' ins7ri+9ie (e la :ar*iDe%e3usa, ne%us3'rii (in 6n3rea%a +r'&in7ie erau %ru+a9i 6n3r-' 7'r+'ra9ie negotiatores provinciae ApulNensisQ198". 1l3e iD&'are e+i%ra=i7e re=le73 +reDen9a un'r ne%us3'ri 'ri%inari (in >a7ia 6n al3e +r'&in7iiL 6n >al*a3ia -la :al'na 1986, -e(inu*1987 #i )ra%uriu*1988-, 6n )@ra7ia, la 1u%us3a )raiana 1989, 6n 1sia, la 5N3ilene (?es2's)1998 #i, +r'2a2il 6n -'ri7u*, la Villa7@, lSn% Virunu*1991. :e*ni=i7a3i& +en3ru (ina*i7a rela9iil'r 7'*er7iale e<3erne ale >a7iei es3e #i 7aDul unui ne%us3'r (in
#$7% #$71

IDR III^X: XMH NProculus Apollo)anes #i ,aius ,aianus -Suri negotiatoresQ% CIL III TTLO \ IDR III^R: XOW NAurelius Ale9an"er: Surus negotiatorQ] CIL III: OMLW \ IDR III^R: OPM NT% Aurelius NarcissusQ% #$74 IDR II: VT NPrimus Aelius IonicusQ% #$77 IDR II: VOP NSe9tus Cornelius Ta%%%Q% #$7< CIL III: WLM% #$7$ IDR III^H: XHV: XHR% #$<CIL III: WTM% #$<# IDR III^R: ORH% #$<+ C)% =% -rier: Die %eve%e% auYe%>al1 i>%e% Civita$# :o1ilitBt un4 AuE$tie/: Trier: OPWO: p% XMR Nin"iciQ% #$<. IDR II: XX NL% Samognatius TertiusQ% #$<% CIL III: OXOV \ IDR III^R: RXT NT% /a?ius I?liomarusQ] AV OPWH: WOX \ IDR III^R: RVH NL% Iulius ,a%%%Q% #$<1 IDR III^X: OMP% #$<4 CIL III: XMWLA Aurelius Aquila: "ecurio Patavisensis: negotiator e9 provincia &acia% #$<7 CIL III: XWLLA Cocceius !m?rianus "in Porolissum% #$<< CIL III: XLTPA Aurelius Longinianus: "ecurio coloniae &ro?etensium% #$<$ IGB III^X: ORPMA Aurelius Surus #i Aurelius Asteo "in Porolissum% #$$IG 'II^X: OXRA P% Ailios Arrianos Ale9an"ros: ?ouleutes &aCias Coloneias Jermi<egethouses% #$$# AV OPRT: OMPA %%% col% &acNicaeQ Sarmi<agethusae%

.+7

1quileia 5. :e7un(inus Fenialis, "omo Clau"ia Agrippina (GPln), negotiator &aciscus1992. Cea (e-a ('ua surs +en3ru s3u(ierea rela9iil'r e7'n'*i7e ale >a7iei r'*ane ' re+reDin3 ar3e=a73e +3runse 6n +r'&in7ia 7ar+a3i7 +e 7alea s7@i*2uril'r. Un3re a7es3e *r=uri (e i*+'r3 ' +'n(ere 6nse*na3 au ar3e=a73ele #3a*+ila3e (in 7a3e%'ria instrumentum "omesticum. 1s3=el, *ul3e a*='re 7'n9inSn( *ai ales un3(ele*n, (ar #i &in, +r'&in a3S3 (in D'na 'rien3al, (e li*2 %rea7, a I*+eriului 4'*an (insulele e%eene, 7'as3ele 1siei 5i7i, +r'&in7iile 2al7ani7e), 7S3 #i I3alia #i (in +r'&in7iile &es3i7e (Fallia #i $is+ania)1993. ; al3 7a3e%'rie (e *r=uri (e i*+'r3 es3e re+reDen3a3 (e 7era*i7a (e lu< 7u (e7'r 6n relie= ( terra sigillata)1994. >a7ia (e&ine ' &ir3ual +ia9 seri'as +en3ru a7es3e ar3e=a73e (e lu< 6n a ('ua ju*3a3e a se7'lului II +. C@r. 7Sn( +3run( 6n +r'&in7ia 7ar+a3i7 +r'(usele a3elierel'r (in Fallia su(i7 (,anassa7)199" #i *ai ales (in Fallia 7en3ral (?eD'u<-Fallia ?u%(unensis)1996. ?a 6n7e+u3ul se7'lului III, 7Sn( +r'(usele o))icinae-l'r (in Fallia ,el%i7a ()a2ernaeE4@einDa2ern #i 1u%us3a )re&er'ru*) #i 4ae3ia (Wes3en('r=) ar =i +u3u3 7u7eri u#'r +ia9a >a7iei 6n li+sa 7'n7uren9ei a3elierel'r 7en3ral-%alli7e-, ele +3run( rela3i& +u9in, 6n 7'n(i9iile unei +r'(u79ii *asi&e (e si%illa3e l'7ale 1997. Ki *ai +u9in
#$$+ #$$.

CIL 1: OMVT \ ILS TRXL \ IDRE I: OVX] c)% A% 7usar: 3n !olE4il II: p% OHH% &% Tu"or: 3n Apulu' T^I: OPLW: p% HPO-HPP] u4o% 1),@: p% OOL] ,h% Popilian: 3n Da&ia"S OW: OPTV: p% OHT-OVL] C%C% Petolescu: 3n SCIVA HT: OPWL: V: p% HRR Nnoi "escoperiri "e #tampile #i recti)ic2riQ] A% Ar"e: A'Eo%a %o'an0 n Banat: 3n i1i$&u$ W: OPPH: p% PR-OHP] i4e': I'po%tul uleiului 4e '0$line n Da&ia 4in p%ovin&iile ve$ti&e NcomunicareQ: !%ovin&ia Da&ia nt%e O%ient .i O&&i4ent# Al V8lea Colo&viu "a=ional al Cate4%ei 4e I$to%ie Anti&0 .i A%>eolo/ie NClu6-Napoca: "ecem?rie: OPPPQ% #$$% &espre aceast2 categorie "e arte)acte: c)% 3n general =% ,ar?sch: e%%a Si/illata# Ein Jelt%ei&> i' Spie/el $eine% LuDu$+e%a'i+: M@nchen: OPWX% #$$1 ;% 7o))man: Le$ eDpo%tation$ 4e &e%a'iPue $i/ilLe 4e Ban$a& ve%$ le$ p%ovin&e$ 4anu1ienne$ 4e l3E'pi%e Ro'ain: 3n Cae$a%o4unu' OX: OPTT: p% VOM-VOT% #$$4 1asele "e lu9 provenin" "in '==i7inae-le "e la Le<ou9 repre<int2 cam 6um2tate "in 3erra si%illa3a "e import 3n &acia% #$$7 &espre importurile "e 3erra si%illa3a 3n &aciaA &% Isac: e%%a $i/illata n Da&ia %o'an0% &iss%: Clu6: OPWR: p% RM-RH] ,h% Popilian: Ce%a'i&a %o'an0 4in Oltenia: Craiova: OPTL: p% XH-HT] i4e': "ouvelle$ 4L&ouve%te$ 4e $i/illL$ 43i'po%tation en Da&ie: 3n Da&ia"S XO: OPTT: p% HVH-HRM] i4e':

.+<

nu*er'ase sun3 i*+'r3urile (e &ase terra sigillata +r'(use 6n a3eliere (in Pann'nia #i 5'esia :u+eri'r (Vi*ina7iu*-5ar%u*) 1998, a7es3ea (in ur* rs+Sn(i3e *ai ales la su( (e Car+a9i. Pr'(u73'rii (e la ?eD'u< ai si%illa3el'r %alli7e ,an'lu7us, Cinna*us, >rusus, Pa3ernus , 7a #i 7ei (in Fer*ania (Cerialis #i C'*i3alis), sun3 a3es3a9i #i 6n >a7ia. 1#a(ar, 6n 7eea 7e +ri&e#3e i*+'r3urile (e terra sigillata, 6n >a7ia r'*an au +re('*ina3 +r'(usele a3elierel'r (in Fallia (e&'luSn( 7an3i3a3i& (e la su( s+re n'r() 1999. Un7e+Sn( (e la =inele se7'lului II a 7res7u3 len3, (ar 7'ns3an3, 7an3i3a3ea +r'(usel'r (e i*+'r3 (in 4ae3ia #i Pann'nia In=eri'r. 1l3e ar3e=a73e 7era*i7e 7are ('7u*en3eaD rela9iile e7'n'*i7e (ire73e (in3re >a7ia #i +r'&in7iile renane sun3 &asele (e lu< 7u =irnis ne%ru #i +i73ur al2H ase*enea &ase, +r'(use la 1u%us3a )re&er'ru* ()rier) 6n se7'lul III +. C@r., au ='s3 (es7'+eri3e la P'r'lissu*2888. Pe 2aDa un'r ase*enea *r=uri +r'&eni3e (in D'na renan, (a3a2ile 6n (e7eniul #ase al se7'lului III, s-a +resu+us 7 6n ul3i*ele (e7enii (e e<is3en9 ale Pr'&in7iei rela9iile 7'*er7iale ale >a7iei se &'r =i (erula3 +re+'n(eren3 7u +r'&in7iile &es3i7e2881. Un3re *r=urile (e i*+'r3 ' +'n(ere se*ni=i7a3i& ' au lu7ernele (e 7era*i7 #i 7ele (e 2r'nD. >in s3u(iul lu7ernel'r (e 3i+ 4/irmalampen( (a&Sn( #3a*+ila 7u *ar7a +r'(u73'rului), reDul3 7 *aj'ri3a3ea a7es3'r ar3e=a73e s'ses7 6n >a7ia 6n +ri*ul rSn( (in
"ouvelle$ inEo%'ation$ $u% l3i'po%tation 4e te%%a $i/illata en Da&ie %o'aine 'L%i4ionale: 3n Da&ia"S HO: OPWT: p% LO-TP] C%C% Petolescu: Relation$ L&ono'iPue$ 4e la Da&ie %o'aine : 3n :e'o%ia$ 4e 5i$to%ia Anti/ua NKvie"oQ V: OPWM: p% RV] C%L% ;2lu2: !0t%un4e%ea .i 4iEu9a%ea $i/ilatelo% 4e R>ein9a1e%n .i Je$ten4o%E n Da&ia Supe%io%: 3n Sa%/etia OL-OT: OPWH: p% XMP-XHX] N% ,u"ea: I'po%t un4 E%9eu/un/ von S8+e%a'i+ in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en : 3n A&ta Rei C%eta%iae Ro'anae Fauto%e$ XH-XV: OPWT: p% WO-WP% #$$< L6il6ana ;6ela6ac: e%%a Si/illata in <ppe% :oe$ia# I'po%t an4 Vi'ina&iu'8:a%/u' *o%+$>op$: ;eogra": OPPM% #$$$ ,h% Popilian: 3n I$tRo'nilo% II: p% OWT-OWP% +--N% ,u"ea: De$p%e le/0tu%ile &o'e%&iale nt%e Au/u$ta %eve%o%u' .i !o%oli$$u' la $E%.itul $e&olului III p# C>#: 3n Ep>e'"ap H: p% XXT-XHV% +--# I1i4e': p% XHH%

.+$

I3alia (e -'r( #i, 6n *ul3 *ai *i7 *sur, (in Pann'nia 2882. 1#a(ar, i*+'r3ul (e l*+i es3e 'rien3a3 s+re +r'&in7iile '77i(en3ale, 6n >a7ia =iin( rare +r'(usele '=i7inel'r (in D'na 'rien3al a I*+eriului. )'3 (in i*+'r3 +r'&eneau *ai 3'a3e &asele +re7u* #i al3e ar3e=a73e (e 2r'nD (s=e#ni7e e37.), unele s3a3ue3e (e 2r'nD (e ='ar3e 2un =a73ur ar3is3i7, 7a #i unele +r'(use (e s3i7lrie. 1nu*i3e *a3erii +ri*e, ine<is3en3e 6n >a7ia, erau (e ase*enea i*+'r3a3e. 1s3=el, +ie3rele +re9i'ase #i se*i+re9i'ase (a*e3is3, 2eril, (ia*an3) u3iliDa3e (e a3elierele (e la P'r'lissu*, +r'&eneau 7u 7er3i3u(ine (in ;rien3ul 1+r'+ia3, unele 7@iar (in Persia2883. 4ele&an3e +en3ru in3ensi3a3ea #i 7@iar +en3ru ' anu*i3 'rien3are a rela9iil'r 7'*er7iale ale >a7iei sun3 #i a#a-nu*i3ele *'ne(e (e 3i+ 7'l'nial (*'ne(e ale 'ra#el'r (in +r'&in7iile 'rien3ale)2884. 1s3=el, 6n >a7ia r'*an au ='s3 (es7'+eri3e ase*enea *'ne(e e*ise (e 'ra#e (in 5'esia In=eri'r ($is3ria, )'*is, 5ar7ian'+'lis, -i7'+'lis-a(-Is3ru*), )@ra7ia (12(era, 1n7@ila's, $a(rian'+'lis, Pau3alia, Perin3@'s, P@illi++'+'lis, :er(i7a, )raian'+'lis), 5a7e('nia (1*+@i+'lis, :3'2i), 17@aia (C'rin3@), 1sia (Per%a*'s, :*Nrna), ,i3@Nnia (-i7aea, -i7'*e(ia), Caria (Cni('s), I'nia (ArN3rae), :Nria (1n3i'7@ia, $eli'+'lis), A%i+3 (1le<an(ria). 1l3e *'ne(e +r'&in (in *'ne3riile i*+eriale 'rien3ale (1n3i'7@ia, A*esa, ?a'(i7ea a( 5are). 17es3 *a3erial *'ne3ar ajuns 6n >a7ia +e (i&erse 7i le%3uri 7'*er7iale, 7a+i3al a(us 6n >a7ia +en3ru in&es3i9ii, 7ir7ula9ia 3ru+el'r e37.- e&i(en9iaD
+--+

N% ,ostar: In$&%ip=iile 4e pe lu&e%ne 4in Da&ia %o'an0 : 3n A%>:ol4 O: OPLO: p% OVP-OMP] C%L% ;2lu2: Lu&e%nele %o'ane 4in Da&ia int%a&a%pati&0% &iss% Clu6: OPWH] i4e'7 L0'pi anti&e 4e 1%on9 4in Da&ia Supe%io%: 3n Sa%/etia OV: OPTP: p% OLR-OTX] &% Alicu: Opai=ele %o'ane# Die %C'i$&>en La'pen# <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a: ;ucure#ti: OPPV% +--. Gu4ea 1)@): p% OPH sq] D% Stoicovici: Co'po9i=ia '0%/elelo% 4e la !o%oli$$u': 3n A&ta:! L: OPWX: p% VO-VP% Constat2ri similare 3n leg2tur2 cu proveniena pietrelor semipreioase utili<ate 3n atelierul "e la .omula: c)% M% ,ramatopol: Ro'ula et la /lAptiPue 4u Ba$8Danu1e: 3n Apulu' OO: OPTH: p% OTT-OWH% +--% ;% Mitrea: Le 'onete u%1i&>e e &oloniali 4ell3I'pe%o Ro'ano7 t%ovate in Da&ia: 3n Atti 4el V Con/%e$$o "a9ionale 4i Stu4i %o'ani: 'CIII: OPVM: p% O-OO Ne9trasQ] Iu"ita +inCler: Iu% !%o1le'ati+ 4e% 5an4el1e9ie>un/en Da9ien$ 'it 4en /%ie&>i$&>8o%ientali$&>en StB4ten: 3n Stu4ien 9u% Ge$&>i&>te un4 !>ilo$op>ie 4e$ Alte%tu'$: ;u"apest: OPLW: p% HLO-HTO] :a&%ea 1)-): p% HXV%

..-

' anu*i3 'rien3are a >a7iei, 6n s+e7ial a +r9ii ei *eri(i'nale, s+re +r'&in7iile 2al7ani7e #i 'rien3ale. >a7ia e<+'r3a sare, le*n, unele +r'(use a%ri7'le, *iere, 7ear, +iei, lSn #i 7@iar +r'(use *anu=a73ura3e. Pr'(usele *anu=a73ura3e 6n >a7ia #i e<+'r3a3e 6n al3e +r'&in7ii 'ri 6n ;ar?aricum sun3 +u9in 7un's7u3e, 6n li+sa un'r 7a3al'a%e sis3e*a3i7e +e 2aDa 7r'ra s +'a3 =i analiDa3e ase*enea ar3e=a73e 288". )'3u#i, +rin in3er*e(iul (es7'+eriril'r ar@e'l'%i7e #i nu*is*a3i7e au +u3u3 =i i(en3i=i7a3e ('u +rin7i+ale D'ne (e in3era79iune e7'n'*i7 a&Sn( 7a +rin7i+al ele*en3 7'*er9ul- 6n3re >a7ia #i ;ar?aricum2886L una 6n se73'rul &es3i7 al >a7iei :u+eri'r #i 6n 7el n'r(-&es3i7 al >a7iei P'r'lissensis #i ' a ('ua 6n D'na su(-es3i7, res+e73i& la =r'n3iera es3i7 a >a7iei In=eri'r. Un 7eea 7e +ri&e#3e 7'*er9ul r'*an 6n ;ar?aricum2887 es3e (e re*ar7a3 7 D'nele (e in3era79iune e7'n'*i7 se a=lau 6n a#anu*i3a QD'n (e 7'n3a73R (e=ini3 7a a3are +en3ru al3e +r'&in7ii, ' =S#ie (e-a lun%ul =r'n3ierei la3 (e &re' 288 0* 2888. Pe (e al3 +ar3e es3e 7un's7u3 =a+3ul 7 7'*er9ul (e =r'n3ier se (es=#ura 6n D'na 7as3rel'r (in &e7in3a3ea liniei (e (e*ar7a9ie, l'7urile (e 3Sr% #i (a3a a7es3'ra =iin( ri%ur's =i<a3e (e 73re au3'ri39ile r'*ane 2889. Un a7es3 7'n3e<3 es3e 7u 3'3ul =ireas7 i*+li7area ar*a3ei 6n 7'*er9ul (e
+--1 +--4

Gu4ea 1))-: p% OXV% Op%eanu 1))@: p% OHM sqq% +--7 &espre relaiile comerciale romano-?ar?are pe ?a<a stu"iului importurilor romane 3n ;ar?aricum: c)% 3n general 7%=% Dggers: Die %C'i$&>en I'po%t i' E%eien Ge%'anien: 7am?urg: OPRO] M% +heeler: Ro'e BeAon4 t>e I'pe%ial F%ontie%$: Lon"on: OPRV] =% -unoU: "e/otiato% an4 ve&tu%a# 5Bn4le% un4 %an$po%t i' E%eien Ge%'anien: Mar?urg: OPWM% +--< L% 7ea"eger: E'pi%e7 F%ontie% an4 t>e Ba%1a%ian >inte%lan4U Ro'e an4 no%t>e%n Eu%ope E%o' AD 184??: 3n M% .oUlan"s: M% Larsen: -% -ristiansen Ne"s%Q: Cent%e an4 !e%p>e%A in t>e An&ient Jo%l4: Cam?ri"ege-Lon"on-NeU borC: OPWT: p% OXR-ORH% _n 4<ona "e contact(: situat2 p>n2 la XMM Cm "istan2 "e )rontiera roman2 [o lume aparte: )a2 "e a"ev2ratul ;ar?aricum: #i "atorit2 tra"iiilor sociale "i)erite: "e sorginte celtic2- sunt )recvente )i?ulele: ceramica #i mone"ele romane "e ?ron<% &incolo "e acest2 <on2: 3n a"ev2ratul ;ar?aricum: sunt r2sp>n"ite vasele "e ?ron< #i argint: armele: vasele "e sticl2 #i mone"ele "e argint #i "e aur% +--$ Cu privire la "ierciile principale ale leg2turilor comerciale "intre Imperiu #i ?ar?ari 3n <ona "e la nor" "e limesul renan #i "un2rean: a se ve"ea 7% von PetriCovits: RC'i$&>e 5an4el a' R>ein un4 an 4e% o1e%en un4 'ittle%en Donau: 3n A1>an4lun/en 4e% A+a4e'ie 4e% Ji$$en$&>aEten in GCttin/en NPhilosophisch-7istorische -lasse% &ritte /olge: Nr% OVHQ: ,*ttingen: OPWR: p% XPP-HHL%

..#

=r'n3ier a#a 7u* reDul3 (in3r-' serie (e ins7ri+9ii 7are *en9i'neaD '=i9eri 7e a73i&au #i 7a ne%us3'ri 2818. >e al3=el, se 7'nsi(er 7 %u&erna3'rul 7'nsular e<er7i3a 7'n3r'lul asu+ra s7@i*2uril'r 7'*er7iale 7u 2ar2arii +rin in3er*e(iul 2ene=i7iaril'r 7'nsulari a3es3a9i +e =r'n3ier2811. Un 7a(rul a7es3'r le%3uri e7'n'*i7e ale >a7iei 7u lu*ea 2ar2ar ' +'n(ere *ai 6nse*na3 &a =i a&u3 se73'rul &es3i7 #i n'r(&es3i7 (u+ 7u* reDul3 (in e<is3en9a 7el'r ('u stationes portorii, la Par3is7u* (:De%e()2812 #i P'r'lissu*2813, +e ('u (ru*uri i*+'r3an3e 7are =7eau le%3ura 7u Pann'nia In=eri'r, 3re7Sn( +rin ;ar?aricum2814. A<is3en9a unui 7'*er9 (e =r'n3ier 6n3re >a7ia #i ;ar?aricum es3e ('7u*en3a3 (e a#eDrile 2ar2are, (a7'-%er*ani7e, (es7'+eri3e 6n 41or)el"(-ul li*esului, la "-1" 0* 6n =a9a se73'rului (e =r'n3ier (in3re 7as3rele (e la ,u7iu*i #i P'r'lissu* 281"H 6n a7es3e a#eDri 7u* sun3 7ele (e la Valea 569ii, Pani7, ,a('n, 5ir#i( e37.- +reDen9a *r=uril'r r'*ane es3e 7'nsi(era2il. Ca +un73 (e in3rare 6n +r'&in7ie a (ru*ului (ins+re 1quin7u* #i 7a statio portorii P'r'lissu* a ju7a3 7el *ai i*+'r3an3 r'l 7'*er7ial (e +e =r'n3iera >a7iei P'r'lissensis. Un a=ar (e P'r'lissu* #i al3e 7as3re (e +e =r'n3ier, a*+lasa3e 6n +un73e =a&'ra2ile, +u3eau =i au3'riDa3e +en3ru a 'r%aniDa 3Sr%uri +eri'(i7e un(e a&eau a77es #i

+-#-

AV OPTW: LHR NCarnuntumQA y. 133ilius Pri*us, in3er+re< le%i'nis !V 1++'linaris i(e* 7en3uri' ne%'3ia3'r% +-## :a&%ea 1)-): p% HXL] C% Kpreanu: :i$iunile 1eneEi&ia%ilo% &on$ula%i pe li'e$ul 4e no%4 al Da&iei n $e&olul III: 3n A&ta:" HO^I: OPPV: p% TR sq% Constat2ri similare 3n leg2tur2 cu t>rgurile o)iciale "e pe limes "in Pannonia #i comerul cu ?ar?arii: c)% =% /it<: E&ono'i& liEe: 3n A% LengBel: ,%T%;% .a"an Ne"s%Q: >e A%&>aeolo/A oE Ro'an !annonia: ;u"apest: OPWM: p% HHX% +-#+ u4o% 1)-@: p% RT% +-#. Gu4ea 1))-: p% T-OM% +-#% C>t prive#te rolul &aciei 3n comerul cu regiunile estice "in ;ar?aricum se consi"er2 c2 acesta tre?uie s2 )i )ost "estul "e re"us: Moesia In)erior repre<ent>n" un partener mai important: c)% Op%eanu 1))@: p% OHM% +-#1 Al% 1% Matei: 3n A&ta:! V: OPWM: p% XVM] N% ,u"ea: De% %C'i$&>e Li'e$ in Sie1en1K%/en: 3n +% Schuller N7rsg%Q: Sie1en1K%/en 9u% Ieit 4e% RC'e% un4 4e% VCl+e%*an4e%un/: -*ln: OPPV: p% WM sq: )ig% T%

..+

2ar2ariiH 6n se7'lul III +. C@r., un ase*enea 7as3ru +u3ea =i 7el (e la C#ei2816. In3ensi3a3ea a7es3'r rela9ii 7'*er7iale es3e e&i(en9ia3 (e ar3e=a73ele #i *'ne(ele r'*ane (es7'+eri3e 6n ;ar?aricum. C@iar (a7 *ul3e 7a3e%'rii (e *r=uri sau +iese r'*ane (in ;ar?aricum-ul (e (in7'l' (e >a7ia nu sun3 6n7 +u2li7a3e #i 7a3al'%a3e sis3e*a3i7, 6n s3a(iul a73ual al 7er7e3rii a&e* ' i*a%ine (e ansa*2lu asu+ra 7'*er9ului (e =r'n3ier2817. :e*ni=i7a9ia ar3e=a73el'r r'*ane ajunse 6n ;ar?aricum 7a #i a7eea a ar3e=a73el'r 2ar2are +3runse 6n in3eri'rul +r'&in7iei- es3e *ul3 *ai 7'*+le< (e7S3 se 7'nsi(er 6n(e'2#3e, (e+#in( *'(elul s3ere'3i+ al Qi*+'r3uril'rR sau al Q7'n3a73el'r 7ul3uraleR. -'ile a2'r(ri ale rela9iil'r e7'n'*i7e r'*an'-2ar2are 6n3e*eia3e +e analiDa *a3erialel'r ar@e'l'%i7e au ur*ri3 a3S3 as+e73ele 7r'n'l'%iei #i se*ni=i7a9iil'r (i=eri3el'r 7a3e%'rii (e ar3e=a73e, 6n =un79ie (e l'7ul #i 7'n3e<3ul (e (es7'+erire, (ar #i *e7anis*ele s'7iale, +'li3i7e sau (e na3ur 7'*er7ial 7are au (e3er*ina3 (e+lasarea un'r ar3e=a73e r'*ane sau 2ar2are, (in3r-un *e(iu 7ul3ural 6n3r-al3ul2818. Vna (in3re ('&eDile 7ele *ai 7'n7lu(en3e ale le%3uril'r e7'n'*i7e (in3re >a7ia #i lu*ea 2ar2ar es3e +reDen9a *'ne(ei r'*ane 6n ;ar?aricum2819. :3u(iul 7ir7ula9iei *'ne3are a rele&a3 =a+3ul a&e* (e-a =a7e a3S3 7u +3run(erea *'ne(el'r su2 ='r*a s3i+en(iil'r 7u (e'se2ire 6n 5'l('&a- 7S3 #i 7u ' +relun%ire a 7ir7ula9iei *'ne3are (in Pr'&in7ie +rin7i+ala 7ale (e +3run(ere 6n a7es3 7aD =iin( 7'*er9ul- 6n 5un3enia 2828, Cri#ana2821, +re7u* #i 6n D'na (e la n'r(-&es3 (e li*esul >a7iei P'r'lissensis, un(e (es7'+eririle *'ne3are se %ru+eaD 6n 3rei D'neL 7S*+ia (e n'r(+-#4 +-#7

C% Kpreanu: 3n A&ta:" HO^I: OPPV: p% TR% Op%eanu 1))@: p% OHO-OHL% +-#< Pentru sinte<a "omeniului a se ve"ea Op%eanu 1))@% +-#$ 1% Mih2ilescu-;3rli?a: La 'onnaie %o'aine &>e9 le$ Da&e$ o%ientauD: ;ucure#ti: OPWM Npentru spaiul est-carpaticQ] Al% S2#ianu: :one4a anti&0 n ve$tul .i no%48ve$tul Ro'niei: Kra"ea: OPWM% +-+,h% ;ichir: Geto84a&ii 4in :untenia n epo&a %o'an0: ;ucure#ti: OPWV: p% TP% +-+# Al% S2#ianu: op# &it#: p% HR] S% &umitra#cu: Da&ia apu$ean0# e%ito%iul 4a&ilo% li1e%i 4in ve$tul .i no%48ve$tul Ro'niei n v%e'ea Da&iei %o'ane: Kra"ea: OPPH: p% OXV-OXW%

...

&es3 (&alea :'*e#ului 5are, a Crasnei #i a Cri#ului 4e+e(e), 5ara*ure# #i (e+resiunea ?+u#ului2822. >in3re *r=urile (in >a7ia, 2ar2arii 7u*+rau 6n(e'se2i +r'(use *anu=a73ura3e, (e uD 7'3i(ian, (ar #i anu*i3e *a3erii +ri*e - +r'(use na3urale 7are li+seau 6n D'nele l'r (e l'7uire. 1s3=el, (in3re ar3e=a73ele *run3e, =i2ulele re+reDen3au 7a3e%'ria 7ea *ai 7u3a32823. Cer7e3rile *ai n'i au +u3u3 +re7iDa =a+3ul 7 =i2ulele +u3erni7 +r'=ila3e (es7'+eri3e 6n D'na (e la &es3 (e li*esul >a7iei P'r'lissensis #i (a3a3e 6n +ri*a ju*3a3e a se7'lului II +. C@r. +r'&in (in '=i7ina (e la -a+'7a2824. 1l3uri (e &asele terra sigillata, 7are 6n *aj'ri3a3e erau i*+'r3a3e (in Pann'nia 282", 2ar2arii (e la n'r(-&es3 (e >a7ia P'r'lissensis a7@iDi9i'nau *ari 7an3i39i (e 7era*i7 #3a*+ila32826, a#a-nu*i3a Qterra sigillata porolissensisR +r'(us la P'r'lissu*, (ar #i 6n al3e +r9i ale +r'&in7iei, la -a+'7a #i la Filu2827H 2ar2arii 7u3au a7eas3 7era*i7 #3a*+ila3, 7'nsi(erSn(-' 7era*i7 (e lu<, *ai u#'r (e +r'7ura3 #i *ai ie=3in (e7S3 terra sigillata. ; al3 7a3e%'rie (e ar3e=a73e *anu=a73ura3e 6n >a7ia #i 7'*er7ialiDa3e 6n ;ar?aricum sun3 *r%elele (e s3i7l. 13elierele (e la )i2is7u* 7are =un79i'nau 6n se7'lul III +. C@r. e<+'r3au ' *are +ar3e (in +r'(u79ie s+re iaDN%ii (in CS*+ia >unrii #i )isei
+-++

OOP%
+-+.

,h% La<in: Ci%&ula=ia 'oneta%0 n no%48ve$tul Ro'niei: 3n StCo'Satu:a%e X: OPLP: p% OOO-

S% Coci#: Fi1ulele 4in Da&ia %o'an0# &iss%: Clu6-Napoca: OPPW% K situaie similar2 #i 3n relaiile "intre Pannonia #i ia<Bgi: c)% &% ,a?ler: Iu% F%a/en 4e% 5an4el$1e9ie>un/en 9*i$&>en 4en RC'e% un4 4en Ba%1a%en i' Ge1iet C$tli&> von !annonien: 3n 7% ,r@nert N7rsg%Q: RC'e% un4 Ge%'anen in :itteleu%opa: ;erlin: OPTL: p% PX-PV% +-+% S% Coci#: St%on/lA !%oEile4 B%oo&>e$ *it> %ape9iu' Fo%' Foot in t>e Ro'an !%ovin&e oE Da&ia: 3n Ep>e'"ap R: OPPR: p% PH-PR% +-+1 &% ,a?ler: An"reea 1a"aB: e%%a $i/illata i' Ba1%1a%i&u' 9*i$&>en !annonien un4 Da9ien: ;u"apest: OPWL: p% VR% +-+4 N% ,u"ea: C% /ilip: Va$e .ta'pilate 4e la !o%oli$$u'# II# Va$ele .ta'pilate 4in &a$t%ul %o'an 4e pe v%Eul !o'et: 3n N% ,u"ea N7rsg%Q: RC'e% un4 Ba%1a%en an 4e% G%en9en 4e$ %C'i$&>en Da+ien$ N\A&ta:! XOQ: OPPT: p% TO% +-+7 &% Isac: Ge$te'pelte 2e%a'i+ au$ 4en %C'i$&>en 2a$tellen von Gil0u un4 C0.ei: 3n N% ,u"ea N7rsg%Q: Beit%B/e 9u% 2enntni$ 4e$ tB/li&>en Le1en$ 4e$ %C'i$&>en Sol4aten in 4en 4a+i$&>en !%ovin9en: Clu6-Napoca: OPPT: p% OLR-OPW%

..%

In=eri'are, 7un's7u9i a*a3'ri +en3ru +'('a2e (e a7es3 %en 2828. 1se*enea *r%ele (in +as3 &i3r'as erau +r'(use #i 6n '=i7inele (e la P'r'lissu* a 7r'r +ia9 ' 7'ns3i3uia 3eri3'riile 2ar2aril'r (e la n'r(-&es3 (e =r'n3iera >a7iei P'r'lissensis2829. Un s=Sr#i3, s-a +resu+us 7 #i al3e +r'(use, 7u* ar =i ar*ele, +iesele (e e7@i+a*en3 *ili3ar sau %resiile (es7'+eri3e 6n ;ar?aricum 6n D'ne l'7ui3e (e (a7i #i &an(ali, ar =i ='s3 3'3 reDul3a3ul 7'*e9ului, (e#i ase*enea +r'(use, 7u* se #3ie erau su+use Qe*2ar%'uluiR 2838. Cer7e3rile *ai n'i au rea(us 6n (is7u9ie 7@es3iunea e<+'r3uril'r (e +r'(use na3uraleE*a3erii +ri*e s+re ;ar?aricum, 6n s+e9 +r'2le*a 7'*er9ului 7u sare #i =ier +es3e li*esul n'r(-&es3i7 #i &es3i7 al >a7iei2831, 6n re%iuni li+si3e (e ase*enea resurse. >u+ 7u* s-a '2ser&a3, +en3ru 7res73'rii (e ani*ale 7a iaDN%ii #i 2urii, 7are 3riau 6n re%iuni sra7e 6n sare, a7@iDi9i'narea srii era ' 7@es3iune &i3alH +rin ur*are, es3e (e +resu+us e<is3en9a unui ase*enea 7'*er9 6n3re >a7ia #i ;ar?aricum2832, =ie u3iliDSn(u-se 7alea =lu&ial, +e 5ure#, =ie 7alea 3eres3r, (ru*ul 7are +'rnea (e la P'r'lissu*, a#a-nu*i3ul Q>ru* al :riiR a3es3a3 6n A&ul 5e(iu 2833. >e ase*enea, &es3i%iile (in a#eDarea (a7'-iaDN% (in re%iunea FN'*a (Vn%aria) un(e s-au (es7'+eri3 a3eliere #i 7u+3'are *e3alur%i7e, +re7u* #i 3ur3e (e =ier 6n3r-' D'n =r resurse (e *inereu (e =ier-, su%ereaD +'si2ili3a3ea a(u7erii =ierului (in >a7ia, +e 5ure#2834. >a7 sarea #i =ierul erau 6n3r-a(e&r 7'*er7ialiDa3e 6n ;ar?aricum, ar 6nse*na 7 e<+'r3ul l'r nu era 6n7 +r'@i2i3 6n
+-+<

&oina ;enea: Die Gla$*e%+$tBtten von i1i$&u' un4 4e% !e%leneDpo%t i' Ba%1a%i&u' i' II#8IV# M>#: 3n Apulu' XO: OPWH: p% OOR-OVM] &oina ;enea: P% ;ona: i1i$&u': OPPV: p% OMO sq% +-+$ Gu4ea 1)@): p% XMT-XMW% +-.Gu4ea 1))-: p% WV-WR% +-.# Op%eanu 1))@: p% OHV sq% +-.+ Op%eanu 1))@: p% OHV% +-.. Gu4ea 1))-: p% WV% +-.% An"reea 1a"aB: >e Da&ian \ue$tion in t>e Sa%'atian Ba%1a%i&u': 3n Antaeu$ OP-XM: OPPO: p% TP sq%

..1

se7'lele II-III +. C@r., 7u* s-a +resu+us +e 2aDa iD&'arel'r li3erare (in se7'lul IV +. C@r.283". >'7u*en3a9ia a73ual +ri&i3'are la 7'*er9ul >a7iei r'*ane 7u ;ar?aricum e&i(en9iaD =a+3ul 7 la =el 7a #i 6n 7aDul Pann'niei 6n&e7ina3e , (ina*iDarea le%3uril'r 7'*er7iale #i re%ulariDarea 7'*er9ului (e =r'n3ier al >a7iei 6n7e+e s+re =inele se7'lului II +. C@r., (u+ rD2'aiele *ar7'**ani7e, #i 7'n3inu +Sn 73re *ijl'7ul se7'lului III +. C@r.2836. >ina*iDarea a73i&i39ii 7'*er7iale 6n D'na 7as3rel'r (e +e limes a (us, +r'%resi&, la 7rearea unei Q=r'n3iere in&iDi2ileR 6n =a9a liniei (e (e*ar7a9ie, a#a-nu*i3ul 1orlimes2837 - ' D'n *ar%inal, a 7rei 3rs3ur (e=ini3'rie ' re+reDen3a +relun%irea, +es3e linia (e (e*ar7a9ie, a e7'n'*iei r'*ane, (e&enin( as3=el ' Q+eri=erieR a a7es3eia. In3e%rarea s'7ial #i e7'n'*i7 a a7es3ei D'ne s-a 2aDa3 +e rela9ii (e s7@i*2 7u 7ara73er 7'*+le*en3ar2838. 1#a(ar, =r'n3ierele n'r(-&es3i7e #i 7ele su(-es3i7e ale >a7iei r'*ane re+reDen3au D'ne (e in3er7a9iune e7'n'*i7 6n3re I*+eriu #i ;ar?aricum. Cu *ul3 6nain3e (e ins3i3u9i'naliDarea limitanei-l'r, =r'n3iera r'*an (e&enise s+a9iul unui *'( (e &ia9 s+e7i=i7 2839. Ca D'n +eri=ieri7 6n 7are e7'n'*ia r'*an se +relun%ea, 1orlimes-ul 2ene=i7ia (e un =el (e in3e%rare e7'n'*i7 6n *e(iul *ili3ar r'*an (e +e limes% >u+ 7u* reDul3 (in ('7u*en3a9ia ar@e'l'%i7 a73ual, ' ase*enea D'n 6n3Slni* 6n 2aDinul *ijl'7iu #i in=eri'r al :'*e#ului2848 un(e, 6n7e+Sn( (e la =inele se7'lului II +. C@r. #i 6n(e'se2i 6n se7'lul III, se 7'ns3a3 uni)ormi<area culturii materiale su?
+-.1

+% -err: E&ono'i& Ja%Ea%e on t>e "o%t>e%n Li'e$U !o%to%ia an4 t>e Ge%'an$: 3n Li'e$ 15 ND9eter: OPPOQ: p% VVX-VVR% +-.4 Op%eanu 1))@: p% OHR% +-.7 =% -unoU: Iu' Li'e$vo%lan4 4e% !%ovin9 Ge%'ania InEe%io%: 3n Li'e$ 14 N+ien: OPPMQ: p% VPP-RMV% +-.< Complementaritatea acestor schim?uri poate )i presupus2 pe ?a<a "istri?uiei mone"elor romane 3n <ona "e )rontier2% +-.$ Op%eanu 1))@: p% OHR% +-%I% Stanciu: Cont%i1u=ii la &unoa.te%ea epo&ii %o'ane n 1a9inul 'i(lo&iu .i inEe%io% al %ului So'e.: 3n Ep>e'"ap R: OPPR: p% OHP-OWH%

..4

in)luena intens2 a me"iului provincial-roman "in &acia. Cea *ai 7'n7lu(en3 7'n7re3iDare a a7es3ui +r'7es ' re+reDin3 a+ari9ia un'r a#eDri (e 'lari (u+ *'(elul 7el'r (in +r'&in7ie- 6n CS*+ia :'*e#eanE:3*rean la 5e(ie#ul 1uri3 (13 7u+3'are), ?aDuri (18 7u+3'are) #i :a3u 5are (" 7u+3'are)2841. >ina*i7a (es7'+eriril'r 6n3S*+l3'are (in 2aDinul *ijl'7iu #i in=eri'r al :'*e#ului in(i7 6n *'( 7lar in3ensi=i7area l'7uirii +e +ar7ursul e+'7ii r'*ane, 6n ra+'r3 7u +eri'a(a ?a3ne 3SrDie. 5aj'ri3a3ea *a3erialel'r 7u e<+resi&i3a3e 7r'n'l'%i7 *ai a77en3uan3 (es7'+eri3e 6n a#eDrile (in 2aDinul *ijl'7iu #i in=eri'r al :'*e#ului in(i7 se7'lul III +. C@r.2842. Cu* se #3ie, 6n a7es3 areal rD2'aiele (a7'-r'*ane #i a+'i 7ele *ar7'**ani7e au +r'(us anu*i3e *'(i=i7ri ale @a2i3a3uluiL (u+ *ijl'7ul se7'lului II +. C@r., 6n a7eas3 D'n 7are +Sn a3un7i a&usese un +re%nan3 7ara73er (a7i7, +3run( se*in9ii %er*ani7e rD2'ini7e a+ar9inSn( 7ul3urii PrDe.'rs0 (&an(ali as(in%i, &i73'aliEla7rin%i) 2843, (ar #i n'i %ru+uri (e (a7i sau 7's3'2'7i, (isl'7a3e (e (in7'l' (e )isa su+eri'ar. ; (a3 7u rD2'aiele *ar7'**ani7e 3eri3'riul si3ua3 la n'r(-&es3 (e =r'n3iera >a7iei r'*ane a (e&eni3 un s+a9iu 7ara73eriDa3 +rin in3er=eren9e 6n3re *e(ii 7ul3urale #i e3ni7e (is3in73e 2844, ' +un3e (e le%3ur 6n3re *e(iul +r'&in7ial #i nea*urile 2ar2are (in 6n3rea%a D'n a )isei su+eri'are #i 7@iar *ai (e+ar3e s+re n'r( sau 6n (ire79ia >unrii (e 5ijl'7. Ves3i%iile ar@e'l'%i7e ilus3reaD a#a(ar in=luen9a e7'n'*iei >a7iei r'*ane 6n ;ar?aricumXMVR. 1s3=el, +reDen9a *asi& a *r=uril'r r'*ane (e uD 7'3i(ian 6n ;ar?aricum a (e3er*ina3 a+ari9ia un'r a3eliere 2ar2are 7are au 6n7e+u3 s +r'(u7 ar3e=a73e 7are le i*i3au +e 7ele (e i*+'r3. 1se*enea a3eliere 7are +r'(u7eau
+-%# +-%+

I1i4e': p% OVV-ORR% I1i4e': p% OTM% +-%. Ar )i important s2 #tim "ac2 sau 3n ce m2sur2 a avut loc o convieuire e)ectiv2 3ntre "iversele grupuri "e populaie "acic2 #i germanic2: a#a cum sugerea<2 necropola "e la Me"ie#ul Aurit un"e vestigii "acice apar uneori asociate cu materiale Pr<eUorsC sau chiar rituri )unerare caracteristice acestei culturi: c)% I% Stanciu: op# &it#: p% OTO% +-%% Op%eanu 1))@: p% LP-TR% +-%1 C)% 3n general Al% 1% Matei: I% Stanciu: Ve$ti/ii 4in epo&a %o'an0 G$e&# II8IV p# C>%#H n $pa=iul no%48 ve$ti& al Ro'niei: Jal2u [Clu6: XMMM: p% P-OV%

..7

7era*i7 #3a*+ila3 au ='s3 se*nala3e 6n i*e(ia3a &e7in3a3e a limesului, la Pani7, Zalu Valea 569ii, Zalu ,-(ul 5i@ai Vi3eaDul 2846, 6n CS*+ia :'*e#ean (la 5e(ie#ul 1uri3, ?aDuri #i :a3u 5are) 2847 'ri 6n D'ne *ai 6n(e+r3a3e +re7u* V7raina, +e 7ursul su+eri'r al )isei, n'r(-es3ul Vn%ariei sau es3ul :l'&a7iei, un(e a+ari9ia a7es3'r a3eliere a ='s3 7'nsi(era3 (re+3 reDul3a3ul uni i*+uls (in +r'&in7ia >a7ia2848H es3e +'si2il 7a ini9ia3'rii a7es3ei +r'(u79ii 6n *e(iul 2ar2ar s =i ='s3 *e#3eri 7are au lu7ra3 la P'r'lissu*. >'7u*en3a9ia a73ual e&i(en9iaD =a+3ul 7 'rien3area +rin7i+al a rela9iil'r e7'n'*i7e ale >a7iei r'*ane 7u lu*ea 2ar2ar era s+re ;ar?aricum-ul n'r(-&es3i7 #i 7 +eri'a(a (e 6n=l'rire a a7es3'r rela9ii 7'*er7iale 7a #i 6n 7aDul Pann'niei 6n&e7ina3e- 7'in7i(e 7u e+'7a :e&eril'r, a(i7 6n7e+e la =inele se7'lului II +.C@r. +relun%in(u-se #i 6n +ri*ele 3rei (e7enii ale se7'lului III +. C@r.2849. 1#a(ar, >a7ia r'*an a (eD&'l3a3 ' in3ens a73i&i3a3e 7'*er7ial ilus3ra3 (e 7'le%iile 7'*er7iale, i*+e7a2ila ar3er ru3ier, ins3ala9iile +'r3uare (in 'ra#ele (e +e >unre, 7a #i (e re*ar7a2ila 'r%aniDare &a*al r'*an. -u*er'#ii ne%us3'ri s3rini, 7ir7ula9ia *'ne(el'r r'*ane i*+eriale #i a 7el'r 7'l'niale, +re7u* #i i*+'r3urile 7'ns3i3uie 3'3 a3S3ea 7'n=ir*ri ale a7es3ei a73i&i39i. T >in su*a a7es3'r (a3e reDul3 7ara73eris3i7ile 7'*er9ului >a7iei r'*ane28"8 i*+use, +e (e ' +ar3e (e 7ara73erul '77i(en3al al +r'&in7iei #i (e 'rien3area sis3e*ului 7il'r (e 7'*uni7a9ie, iar +e
+-%4

Al% 1% Matei: Die CpEe%CEen EK% /%aue7 $te'pelve%9ie%te 2e%a'i+ au$ Ial0u: 3n N% ,u"ea N7rsg%Q: RC'e% un4 Ba%1a%en an 4e% G%en9en 4e$ %C'i$&>en Da+ien$: Jal2u: OPPT: p% HTT-HWO% +-%7 ,h% La<in: Cuptoa%e 4e a%$ &e%a'i&0 4in $e&olele III8IV 4e$&ope%ite la Satu :a%e : 3n StCo'Satu:a%e V: OPWM: p% OHT-OVX] i4e'7 Ce%a'i&a .ta'pilat0 4in $e&# III8IV 4e$&ope%it0 n no%48ve$tul Ro'niei: 3n StCo'Satu:a%e R-L: OPWO-OPWX: p% OXH-OHV% +-%< Maria LamiovF-Schmie"lovF: Ste'pelve%9ie%te /%aue 2e%a'i+ au$ %C'i$&>e% Ieit in 4e% Slo*a+ei: 3n N% ,u"ea N7rsg%Q: RC'e% un4 Ba%1a%en an 4e% G%en9en 4e$ %C'i$&>en Da+ien$: Jal2u: OPPT: p% TLX% +-%$ Op%eanu 1))@: p% OHL% +-1Gu4ea 1))-: p% OXR%

..<

(e al3a (e e&'lu9ia %eneral a e7'n'*iei r'*aneL *en9inerea Q3ra(i9ieiR le%3uril'r 7'*er7iale (in ul3i*ul se7'l (inain3ea 7u7eririi r'*ane 6n 7are su+re*a9ia a2s'lu3 6n 7'*er9ul 7u >a7ia ' (e9ineau ne%us3'rii i3ali7i28"1H in3e%rarea 7'*+le3 6n sis3e*ul e7'n'*iei r'*ane +rin le%3uri e7'n'*i7e Quni&ersaleR (in +un73 (e &e(ere al lu*ii r'*ane (ra7'r(area >a7iei la a<a e7'n'*i7'7'*er7ial esen9ial a I*+eriului) #i Qs+e7ialeR (a3'ra3e +'Di9iei %e'%ra=i7e, +un73 (e 7'n=luen9 6n3re +r'&in7iile 2al7ani7e #i 7ele (e la >unrea (e 5ijl'7H 6n a7es3 7a(ru +re+'n(eren3 es3e 'rien3area 7'*er9ului s+re +ar3ea &es3i7 a I*+eriului, #i *ai ales s+re +r'&in7iile (e +e a<a ?e(era3a Vi*ina7iu* :in%i(unu* :ir*iu* :is7ia 1quileia. T :3u(iul rela9iil'r e7'n'*i7e e&i(en9iaD +re%nan3 a3S3 in3e%rarea >a7iei 6n uria#ul an%renaj e7'n'*i7 al I*+eriului (+ar3i7i+area >a7iei la 7ir7ui3ul &al'ril'r *a3eriale #i 7ul3urale ale lu*ii r'*ane), 7S3 #i r'lul ei e7'n'*i7 =a9 (e lu*ea 2ar2ar (i*+a73ul in=luen9el'r r'*ane asu+ra lu*ii 2ar2are (in a+r'+iere). 4ela9iile 7'*er7iale ale >a7iei 7u +r'&in7ii #i 3eri3'rii 6n(e+r3a3e #i (i&erse au 7'n3ri2ui3 la ('2Sn(irea unei +r's+eri39i e7'n'*i7e, 7are re+reDen3a ' 7'n(i9ie sine qua non a i*+lan3rii &ia2ile a 7i&iliDa9iei #i 7ul3urii r'*ane 6n +r'&in7ia 7ar+a3i7.

-#-# Ci%&ula=ia 'oneta%0


:3u(iul 7ir7ula9iei *'ne3are 6n >a7ia r'*an es3e rele&an3 +en3ru liniile %enerale ale e&'lu9iei s'7ial-e7'n'*i7e a Pr'&in7iei28"2. ;r%aniDarea Pr'&in7iei a (us la in3e%rarea e7'n'*iei >a7iei 6n sis3e*ul e7'n'*i7 al I*+eriului 7ea *ai a&ansa3 ='r* (e e7'n'*ie *'ne3ar a 3i*+ului 28"3. 1s3=el *'ne(a a
+-1# +-1+

I% ,lo"ariu: Rela=ii &o'e%&iale ale Da&iei &u lu'ea eleni$ti&0 .i %o'an0: Clu6: OPTV: p% OHO: OTW% &% Protase: Le$ t%L$o%$ 'onLtai%e$ 4e la Da&ie %o'aine# Leu% $i/niEi&ation $o&iale8 L&ono'iPue et etno8politiPue: 3n Con/%e$$o Inte%nationale 4i "u'i$'ati&a N.oma: OO-OL settem?re OPLOQ% Atti: II: .oma: OPLR: p% VXH-VHM% +-1. D% Lo Cascio: Fo%'e 4ell3e&ono'ia i'pe%iale: 3n A% Schiavone Na cura "iQ: Sto%ia 4i Ro'a: II% X: Torino: OPPO: p% HOV-HLR%

..$

(e&eni3 *ijl'7ul e<7lusi& (e s7@i*2 6n 3ranDa79iile 7'*er7iale, iar 7an3i3a3ea 6n 7are s-a a=la3 6n 7ir7ula9ie a (e+#i3 7'&Sr#i3'r +r'+'r9ia e+'7ii an3eri'are. C'nsi(era2ila *as *'ne3ar a=la3 6n 7ir7ula9ie 6n >a7ia r'*an &'r2e#3e (es+re ' e7'n'*ie *'ne3ar (ina*i7 2aDa3 +e +r'(u79ia (e *r=uri #i +e s7@i*2uri 7'*er7iale. Cre#3rea a=lu<ului (e *'ne( (e la )raian #i $a(rian es3e 7'nse7in9a =ireas7 a in3e%rrii Pr'&in7iei 6n sis3e*ul e7'n'*i7 #i *'ne3ar al I*+eriului. A&'lu9ia 7ir7ula9iei *'ne3are es3e re=le73a3 (e *e(ia in3rril'r +e an. 5e3'(a 7al7ulrii in(e<uril'r 7ir7ula9iei *'ne3are28"4 -7are +er*i3e ' e&aluare 7'*+ara3i& *ai e<a73, +e se%*en3e %e'%ra=i7e #i 7r'n'l'%i7e- a ='s3 asi*ila3 6n 7er7e3area r'*Snes7, a2ia 6n anii (in ur* 28"". Cir7ula9ia *'ne3ar 6n e+'7a Pr'&in7iei, a#a 7u* a+are (in *a3erialul nu*is*a3i7 7un's7u3, es3e ='ar3e in3ens, +Sn 73re *ijl'7ul se7'lului III 28"6. >es7'+eririle (e *'ne(e iD'la3e +e 3'3 7u+rinsul Pr'&in7iei, +re7u* #i 7ele 13" (e 3eDaure *'ne3are 28"7 =a7 ('&a(a unei 7'nsi(era2ile *ase *'ne3are a=la3e 6n 7ir7ula9ie. 17es3e *'ne(e au in3ra3 6n >a7ia +e (i=eri3e 7i, 7a su*e +l3i3e (e =is7ul i*+erial +en3ru salariile =un79i'naril'r #i s'l(ele *ili3aril'r, in&es3i9ii, *ai ales 6n 6n3re+rin(erile e7'n'*i7e, 7S3 #i +e 7alea s7@i*2uril'r 7'*er7iale.
+-1%

7% ,e?hart et alii: Be'e%+un/en 9u% +%iti$&>en "euauEna>'e 4e% Fun4'Kn9en 4e% %C'i$&>en Ieit in Deut$&>lan4: 3n Ma>%1u&> EK% "u'i$'ati+ un4 Gel4/e$&>i&>te NM@nchenQ T: OPRL: p% VX sq% +-11 5o%e4t 1)@2: p% HX: )ig% T] G094a& 1))@% Scopul calcul2rii in"e9urilor este acela "e a cuanti)ica in)ormaia pe care o pot o)eri te<aurele asupra circulaiei monetare% +-14 :a&%ea 1)-): p% HXL-HXP% Pentru evoluia circulaiei monetare 3n c>teva centre importante ale &aciei romane a se ve"eaA .% Ar"evan: 3n &% Alicu: <lpia %aiana Sa%'i9e/etu$a# I% A'Eiteat%ul: Clu6: OPPT: p% XHP-XLM NSarmi<e<egtusaQ] Iu"ita +inCler: 3n Sa%/etia OO-OX: OPTR: p% OHO-OHH NSarmi<egetusaQ] ea4e': 3n Apulu' X: OPLR: p% XOR-XVM NApulumQ] 1iorica Cri#an: 3n Apulu' HR: OPPW: p% OOT-OOP NApulumQ] Iu"ita +inCler: Ana 7op>rtean: :one4a anti&0 la !otai$$a: Clu6: OPTH: p% OMW-OMP #i M% ;2r?ulescu: !otai$$a# Stu4iu 'ono/%aEi&: Tur"a: OPPV: p% OXP-OHV] D% Chiril2: 3n A&ta:! OV-OR: OPPO: p% ORH-OTV NPorolissumQ] .% Ar"evan: 3n Ep>e'"ap H: OPPH: p% OOO-OXX N,herlaQ] C% ,2<"ac: :oneta%A Ci%&ulation in t>e :ain Settle'ent$ oE Ro'an Da&ia: 3n Ca%nuntu' Ma>%1u&> OPPW: p% XR-VP% +-17 Sinte<a "omeniuluiA 1iorica Suciu: e9au%e 'oneta%e 4in Da&ia %o'an0 .i po$t %o'an0% &iss%: Clu6-Napoca: OPPP%

.%-

Un +r'&in7ia 7ar+a3i7 sun3 +reDen3e 3'a3e n'*inale r'*ane (aureus: "enarius: sestertius: "upon"ius: as: semis )28"8. Un a#eDrile >a7iei r'*ane sun3 7un's7u3e *'ne(e i*+eriale (e la 1u%us3us +Sn la 1urelian28"9. 5'ne(ele (e aur (aurei)2868 sun3 e<3re* (e +u9ine2861, ('&a( a =a+3ului 7 aurei erau u3iliDa9i ('ar +en3ru *ari 3ranDa79ii 7'*er7iale #i +en3ru +la3a su2si(iil'r. 5'ne(a 7ea *ai rs+Sn(i3 era 7ea (e ar%in3 ("enarius)H (e al3=el, uni3a3ea (e 7al7ul era =ie (enarul2862, =ie *'ne(a (e 2r'nD (sestertius). >enarul i*+erial *'ne(a Qs3an(ar(R (e ar%in3 es3e nu*erarul +re+'n(eren3 3eDauriDa3 6n (e+'Di3ele *'ne3are ale >a7iei r'*ane 2863 =iin( *'ne(a 7u 7ea *ai *are +u3ere (e 7ir7ula9ie, u3iliDa3 6n 3ranDa79iile 7'*er7iale, la +la3a s'l(el'r, la "onativa #i s3i+en(ii #.a. V3iliDarea (enarului 6n 7ir7ula9ia *'ne3ar 7uren3 se 6n7@eie 6n %eneral 7u ('*nia lui 5a<i*inus )@ra< +en3ru 7a 6n7e+Sn( 7u F'r(ianus III l'7ul &e7@ii *'ne(e s =ie lua3 a+r'a+e e<7lusi& (e an3'ninian2864. 1n3'ninianul e*is 6n7e+Sn( (in 3i*+ul lui Cara7alla, 7a ' *'ne( su+rae&alua3 a ='s3 6n %eneral e<7lus (e la 3eDauriDare +Sn la P@ili++us 1ra2s, 7Sn(, se %eneraliDeaD #i in&a(eaD +ia9a Pr'&in7iei286". A7'n'*isirea un'r su*e (e 2ani 7'ns3i3uie ' a79iune 7'n#3ien3, (e3er*ina3 (e ' anu*i3 7'n7e+9ie asu+ra e&'lu9iei *e(iului e7'n'*i7 6n &ii3'rul i*e(ia3. :3ru73ura 3eDaurel'r *'ne3are &(e#3e, (e'+'3ri&, ' sele73are 7'n#3ien3 a n'*inalel'r

+-1<

&espre valoarea nominalelor "in Imperiu ["in epoca /laviilor p>n2 la "omnia lui &iocleian- a se ve"ea =%P%C% -ent: ;% Kver?ecC:: A%!% StBloU: Die %C'i$&>e :Kn9e: OPTH: p% OMR #i OXR a+u( Gu4ea 1))-: p% PH% +-1$ Mone"ele anterioare lui Traian N"eci mone"ele "in secolul I: "e la Augustus la NervaQ: a c2ror proporie este "e alt)el re"us2: repre<int2 [3n siturile un"e nu se cunoa#te pe locul respectiv vreo a#e<are preroman2- mone"e r2mase 3n circulaie: "eci sunt 4intr2ri( "e "up2 anul OML p% Chr% +-4.% Ar"evan: La 'onnaie 43o% 4an$ la Da&ie %o'aine: 3n SC" OM: OPPL: p% OR-XR% +-4# !nicul te<aur "in &acia compus e9clusiv "in mone"e "e aur: "escoperit la &ro?eta: conine "oar R aurei, c)% ;% Mitrea: 3n Da&ia"S XW: OPWV: O-X: p% OWT: nr% PP% +-4+ _n "enari sunt calculate preurile tuturor tran<aciilor consemnate "e t2?liele cerate "e la Al?urnus Maior% +-4. 1iorica Suciu: op# &it#: p% TV-TT% +-4% ;% Mitrea: 3n D%o1eta O: OPTV: p% RL% +-41 &% Protase: e9au%i9a%ea antoninianului n Da&ia: 3n SC" X: OPRW: p% XRH-XLW%

.%#

re3rase (in 7ir7ula9ie2866, #i un anu*e 3i+ (e a7u*ulare 2867. Un 7'nse7in9, 3eDaurele *'ne3are sun3 rele&an3e +en3ru liniile (e ='r9 ale 7ir7ula9iei *'ne3are, +en3ru +eri'a(ele 6n 7are au ='s3 7'ns3i3ui3e2868. Un 7eea 7e +ri&e#3e &al'area 3eDaurel'r *'ne3are 6n 3i*+ul 7Sn( a7es3ea au ='s3 as7unse, esen9ial es3e 7'*+'Di9ia (in +un73 (e &e(ere al n'*inalel'r. >enarii 3eDauriDa9i au &al'ri (e +ia9 (i=eri3eH (e +il(, 7ei (in se7'lul II sun3 ' *ar= 7u &al'are in3rise7, (a3'ri3 7'n9inu3ului (e ar%in32869. Un7e+Sn( 7u :e&erus 1le<an(er, (enarul in3r +e +an3a (e7linului, +ierDSn( 7'ns3an3 (in %reu3a3e #i (in 7'n9inu3ul (e ar%in3, +en3ru 7a, (u+ 268 s ajun% ' *'ne( (e 2r'nD s+'i3 7u ar%in3. ?a rSn(ul l'r, an3'ninianii 7are 6n +ri*a e3a+ (e 2a3ere (21"-219) au un 7urs ri(i7a3 ({2 (enari) #i un 3i3lu (e ar%in3 reD'na2il (77a. 68 |) , (u+ reluarea e*isiunil'r (e 73re ,al2inus #i Pu+ienus (238), se (e&al'riDeaD 7'n3inuu, 7'n9inu3ul (e ar%in3 ajun%Sn(, la 6n7e+u3ul ('*niei lui 1urelian, la 1|2878. -i&elul +re9uril'r2871 (in +r'&in7ia res+e73i& 7'ns3i3uie 7el *ai i*+'r3an3 7ri3eriu 6n s3a2ilirea &al'rii (e +ia9 a 3eDaurel'r. Un 7'*+ara9ie 7u &al'area 3eDaurel'r *'ne3are (es7'+eri3e 6n al3e +r'&in7ii, 6n >a7ia 6n3Slni* 3eDaure 6n %eneral *'(es3e, *aj'ri3a3ea =iin( al73ui3e (in 7S3e&a De7i sau su3e (e *'ne(eL 48 (e 3eDaure (29|) 7'n9in +Sn la 188 (e *'ne(eH 48 (a(i7 3"| (in 3'3alul 3eDaurel'r) 7u+rin( 6n3re 188-"88 (e *'ne(eH 11 sun3 7'*+use (in "88-1888 (e *'ne(eH iar 21 (a(i7 16|) sun3 3eDaure *ari 7'*+use =ie7are (in 1888-"888 (e *'ne(e (e ar%in3 2872. :in%urul 3eDaur 7u a(e&ra3 i*+'Dan3 es3e 7el (es7'+eri3 la
+-44 +-47

M%7% CraU)or": 3n MRS LM: OPTM: p% VM% Fit9 1),@: p% XXT sq% +-4< Fit9 1),@: p% XXW% +-4$ =%P% Callu: op# &it#: p% XVW sqq% +-7I1i4e': p% OPT sqq% +-7# _n ceea ce prive#te preurile "in &acia: pentru carne #i vin ele sunt similare celor "in provinciile 4ie)tine(: precum Dgiptul% _n schim?: preul sclavilor este mai ri"icat "ec>t 3n Italia: provincie 4scump2(: c)% Joll'ann 1))-: p% PL% +-7+ 1iorica Suciu: op# &it#: p% LL-LT% &intre te<aurele mari: OH au )ost "escoperite 3n Kltenia: L 3n Transilvania #i X 3n ;anat%

.%+

Cas3ran'&a (ju(. >'lj), 7'*+us (in 77a. 8 888 (e *'ne(e, 6nseria3e 7r'n'l'%i7 (e la C'**'(us la Ala%a2alus2873. Un %eneral, as7un(erea *asi& a 3eDaurel'r *'ne3are a a&u3 (re+3 7auD e&eni*en3e +'li3i7'-*ili3are, in&aDii 2ar2are, (u+ 7are a&u3ul 2nes7 +us la a(+'s3 nu a *ai ='s3 re7u+era3 (e +r'+rie3ari2874. 1%l'*erarea un'r 3eDaure *'ne3are 7'n3e*+'rane (a#a nu*i3ele Schat<)un"hori<onte 6n3r-' anu*i3 arie %e'%ra=i7) in(i7 &re*uri (e nelini#3e (rD2'aie sau 3ul2urri s'7iale) #i ilus3reaD e<3in(erea 6n s+a9iu a 7auDei 7e a (e3er*ina3 as7un(erea (e+'Di3el'r *'ne3are287". >u+ 7u* s-a '2ser&a3, &al'area *'(es3 a 7el'r *ai *ul3e (in3re 3eDaurele *'ne3are (es7'+eri3e 6n >a7ia su%ereaD, +e (e ' +ar3e, ni&elul +e7uniar %eneral al s'7ie39ii +r'&in7iale (6n 7are +re('*ina +r'+rie3a3ea *i7 #i *ijl'7ie), iar +e (e al3 +ar3e +ar3e +er*i3e s +resu+une* 7 a7ei 7are a&eau (is+'ni2il39i =inan7iare *ai 6nse*na3e in&es3eau li7@i(i39ile2876. ; +eri'a( (e 11 ani (246-2"7) Pr'&in7ia a a&u3 ' *'ne3rie +r'+rie, 7are =un79i'na +r'2a2il la :ar*iDe%e3usa #i e*i3ea *'ne(e (e 2r'nD 7u e*2le*ele 7el'r ('u le%iuni (a7i7e #i 7u le%en(a ProvNinciaQ &acia2877% 17es3e e*isiuni au ='s3 *eni3e s su+lineas7 li+sa (e nu*erar *run3 (in Pr'&in7ie, 6n in3en9ia (e a re&i%'ra 7ir7ula9ia *'ne3ar 7uren3, res+e73i& +r'(u79ia (e *r=uri #i 7'*er9ul. Cele *ai *ul3e (in3re *'ne(ele 7are 7ir7ulau 6n >a7ia au ='s3 e*ise (e *'ne3ria 7en3ral (e la 4'*a 2878H al3uri (e a7es3ea, 6n >a7ia se 7un's7 *'ne(e e*ise (e a3elierele *'ne3are (e la 5e(i'lanu*, ?u%(unu*, :is7ia #i Vi*ina7iu*, +re7u* #i (e
+-7.

&% Protase: Le$ t%L$o% 'onLtai%e$ 4e la Da&ie %o'aine : 3n Con/%e$$o Inte%na9ionale 4i "u'i$'ati&a# Atti II: .oma OPLR: nr% XR% +-7% A% ;lanchet: Le$ %appo%t$ ent%e le$ 4Lp{t$ 'onLtai%e$ et le$ LvLne'ent$ 'ilitai%e$ et politiPue$: 3n Revue nu'i$'atiPue HP: OPHL: p% H-TM% +-71 =% +erner: 3n Ma>%1u&> EK% Gel4*e$$en un4 "u'i$'ati+ X: OPRM-OPRO: p% OHT sq% +-74 M% ;2r?ulescu: 3n I$tRo'nilo% II: p% XOR% +-77 .% Ar"evan: :onet0%ia p%ovin&ial0 4e la Sa%'i9e/etu$a: 3n BS"R WL-WT: OPPL: p% OOT-OXX% +-7< 1iorica Suciu: op# &it#: p% OOP-OXO%

.%.

*'ne3riile 'rien3ale (e la A*esa, 1sia, CNDi7us, ?a'(i7ea a( 5are2879. Pre+'n(eren9a a2s'lu3 a *'ne(el'r e*ise (e a3elierele 7en3rale (e la 4'*a e&i(en9iaD r'lul +ri*'r(ial al Q2anil'r (e s3a3R 6n 7ir7ula9ia *'ne3ar #i e7'n'*ia >a7iei 2888. P'n(erea a7es3'ra re=le73 =i(el 7ara73erul *ili3ar al Pr'&in7iei 2881. Via9a e7'n'*i7 a >a7iei r'*ane #i, i*+li7i3, 7ir7ula9ia *'ne3ar a si*9i3 3'a3e +ulsa9iile e&'lu9iei +'li3i7'-*ili3are %enerale a I*+eriului 4'*an. >in ('7u*en3a9ia a73ual se '2ser& 7'n7en3rarea (e *'ne(e (in e+'7a 3raiani7 (98-117). I*+lan3area s3ru73uril'r e7'n'*i7e #i s'7iale r'*ane, a e7'n'*iei *'ne3are 6n >a7ia a (e3er*ina3, e&i(en3, ' a77elerare =r +re7e(en3 a +ulsului &ie9ii e7'n'*i7e, (u+ 7u* ara3 #i in3ensi3a3ea 7ir7ula9iei *'ne3are. 1=lu<ul *asi& (e *'ne( (e la )raian es3e 7'nse7in9a =ireas7 a in3e%rrii >a7iei 6n sis3e*ul e7'n'*i7 #i *'ne3ar al I*+eriului. Clui(i3a3ea 7ir7ula9iei *'ne3are (e*'ns3reaD &i%'area a73i&i39ii e7'n'*i7e #i a3en9ia (e 7are se 2u7ura Pr'&in7ia, #i (in +un73 (e &e(ere =inan7iar, (in +ar3ea +u3erii 7en3rale. :u2 $a(rianus (117-138) #i 1n3'ninus Pius (138-161) a=lu<ul (e *'ne( s7a(e u#'r, (ar se *en9ine rela3i& ri(i7a3. >u+ un a&Sn3 =r +re7e(en3 6n anii lui )raian +ulsul &ie9ii e7'n'*i7e #i, i*+li7i3, al 7ir7ula9iei *'ne3are- se re(u7e u#'r. :e*ni=i7a3i& es3e 6ns s+'rirea +'n(erii n'*inalel'r (e 2r'nD 6n ra+'r3 7u 7ele (e ar%in3- 7are ar +u3ea in(i7a (eD&'l3area e7'n'*i7 a un'r a#eDri 7i&ile, *'ne(ele (e 2r'nD, (e *i7 &al'are =iin( ='ar3e ne7esare s7@i*2uril'r *run3e, 7'3i(iene. Cir7ula9ia *'ne3ar 7un'a#3e a+'i un sensi2il re=lu< 6n anii lui 5ar7us 1urelius (161-188), a%ra&a3 6n7 su2 C'**'(us (188192), 7eea 7e es3e 6n 7'n7'r(an9 7u si3ua9ia %eneral (in I*+eriu. >i*inuarea 7ir7ula9iei *'ne3are 6n e+'7a lui 5ar7us 1urelius #i
+-7$ +-<-

;% Mitrea: 3n SC" R: OPTO: p% OXR% P% 7@gel: <lti'ele 4ou0 4e&enii ale $t0pni%ii %o'ane n Da&ia G %aianu$ De&iu$ N Au%elianH: &iss%: Clu6: OPPP: p% OLM% +-<# 1% Mih2ilescu-;3rli?a: Gel4 un4 5ee% in eine% +ai$e%li&>en %C'i$&>en G%en9p%ovin9: 3n Ro'an F%ontie% Stu4ie$ 1,: Jal2u: OPPP: p% WMT-WOX%

.%%

C'**'(us es3e, e&i(en3, 7'nse7in9a rD2'aiel'r *ar7'**ani7e, a e+i(e*iil'r #i a 7riDei 7are le-a ur*a3. Q,''*R-ului e7'n'*i7 (in e+'7a :e&eril'r (193-23") 6i 7'res+un(e un n'u a=lu< *asi& (e *'ne(. -i&elul a7es3ui a=lu< se a+r'+ie (e 7el 7un's7u3 6n e+'7a )raian-$a(rian, se*n al unei e&i(en3e re(resri e7'n'*i7e a Pr'&in7iei. In3ensi=i7area 7ir7ula9iei *'ne3are 6n >a7ia e+'7ii :e&eril'r es3e 7'*+ara2il 7u 5'esia In=eri'r #i se*ni=i7a3i& *ai *are (e7S3 6n +r'&in7iile '77i(en3ale2882. Un *ul3e a#eDri ale >a7iei, 7u (e'se2ire 6n *e(iul *ili3ar, a7es3 n'u a=lu< *'ne3ar 7un'a#3e a+'%eul su2 Ala%a2al 2883. Pe (e al3 +ar3e, es3e (e re*ar7a3 ' s7@i*2are a +r'+'r9iei n'*inalel'r 7are 7ir7ulau 6n >a7ia (7re#3erea +r'+'r9iei *'ne(el'r (e ar%in3). Un a7es3 7'n3e<3 3re2uie a&u3 6n &e(ere =a+3ul 7 "evalori<area monetar2 ilus3ra3 (e "eclinul "enarului, 7are +ier(e 7'ns3an3 (6n7e+Sn( 7u :e&erus 1le<an(er) (in %reu3a3e #i (in 7'n9inu3ul (e ar%in32884- 6n7e+e 6n e+'7a :e&eril'r, 7a #i s+'rirea *ar7a3 a 7@el3uielil'r *ili3are, a#a 6n7S3 +r'+'r9ia *are a *'ne(el'r (e ar%in3 e<+ri* *ai 7urSn( un =en'*en (e 7riD. CriDa e7'n'*i7 7e a a=e73a3 I*+eriul, 6n7e+Sn( 7u +ri*ii ani ai se7'lului III, a %enera3 #i ' +u3erni7 7riD *'ne3ar, ilus3ra3 (e (i*inuarea +r'7en3ului (e *e3al +re9i's (in 7'*+'Di9ia *'ne(el'r #i s7(erea +r'%resi& a %reu39ii a7es3'ra288". Un 7ir7ula9ia *'ne3ar (in >a7ia, 7a #i 6n al3e +r'&in7ii 2886, se +r'(u7 (is=un79i'nali39i 7auDa3e (e a77en3ua3a (e+re7iere a (enarului 7'nse7in9 a al3errii 3re+3a3e a 7ali39ii ar%in3ului 2887.
+-<+ +-<.

Fit9 1),@: p% WMH% M% ;2r?ulescu: op# &it#: p% OHV] .% Ar"evan: op# &it#: p% OOT% +-<% M 7%% CraU)or": Finan&e7 Coina/e an4 :oneA E%o' te> Seve%an$ to Con$tantine: 3n A"RJ II%X: OPTR: p%RLP% +-<1 =%P% Callu: La politiPue 'onLtai%e 4e$ e'pe%eu%$ %o'ain$ 4e 23@ W 311 : Paris: OPLP: p% XHT-XVV% +-<4 Lucrarea "e re)erin2 pentru circulaia monetar2 "in provinciile "anu?iene la mi6locul sec% III: r2m>ne sinte<a Fit9 1),@% +-<7 C)% 3n general: ,% &epeBrot: &% 7ollan": !Lnu%ie 43a%/ent8'Ltal et la &%i$e 'onLtai%e au IIIe $iF&le ap%F$ M#C#7 3n 5i$toi%e et 'e$u%e: II^O: Paris: OPWT: p% RT sqq%

.%1

A*i3erea n'ii *'ne(e (e ar%in3 (antoninianus) 6n 21" (e 73re Cara7alla (211-217) nu =a7e (e7S3 s a77elereDe 7riDa *'ne3ar. -'ul n'*inal (e ar%in3, e*is #i (e su77es'rii lui Cara7alla se +reDin3 la 6n7e+u3 7a ' *'ne( =i(u7iar, su+rae&alua3 (e7@i&ala3 7u 2 (enari), i*+us ='r9a3 6n 7ir7ula9ie. C'*+'Di9ia lui (e *e3al =in (ar%in3) s7a(e 3re+3a32888, 7a #i a (enarului, (e al3=el, ajun%Sn(u-se 7u 3i*+ul la *'ne(ele su2era3e (si*+le *'ne(e (e ara* 3re7u3e ('ar +rin3r-' 2aie (e ar%in3). Un a7es3e 6*+rejurri 7an3i3a3ea (e *'ne( a=la3 6n 7ir7ula9ie a s7Du3, *'ne(a 7u un +r'7en3aj s7Du3 (e ar%in3 a alun%a3 (e +e +ia9 *'ne(ele an3ese&eriene, 7are au ='s3 =ie 3eDauriDa3e (e 73re +'+ula9ie, =ie 3'+i3e #i re23u3e 6n *'ne3riile i*+eriale. Pre3u3in(eni 6n >a7ia, an3'ninianul se i*+une a2ia '(a3 7u ('*nia lui F'r(ianus III (238-244)2889, (u+ 7are ('*in a2s'lu32898. Un 3i*+ul lui Fallienus, an3'ninianul (e&ine s+e7ia *'ne3ar 7ea *ai a2un(en32891. 4eDu*Sn(, 6n se7'lul III 6n +r'&in7ia >a7ia 7re#3e 7'ns3an3 +r'+'r9ia *'ne(ei su2era3e #i (e+re7ia3e. >u+ 23" +. C@r., '(a3 7u 6n7e+u3ul e+'7ii 6*+ra9il'r s'l(a9i (anii anar@iei *ili3are), 7ir7ula9ia *'ne3ar se (i*inueaD 3re+3a3, in3rrile (e nu*erar s7DSn( 7'n3inuu +Sn 6n 3i*+ul ('*niei lui P@ili++us 1ra2s (244-249)2892. >u+ ' e7li+s (e un (e7eniu, 7ir7ula9ia *'ne3ar se re&i%'reaD 3e*+'rar su2 P@ili++us 1ra2s2893, 6ns es3e &'r2a (e un

+-<< +-<$

=%P% Callu: op# &it#: XVP: )ig% H N"evalori<area antoninianului 3n perioa"a XHW-XTVQ% Anul XHW e consi"erat a"ev2rata na#tere a acestui nominal: c)% =%P% Callu: op# &it#: p% OPT% +-$.% Ar"evan: op# &it#: p% OOR% +-$# M% Macrea: &% Protase: 3n SCiClu( R: OPRV: H-V: p% RVX #i nota RR% +-$+ Pentru o imagine "e ansam?lu asupra politicii monetare a Imperiului: a se ve"ea =%P% Callu: La politiPue 'onLtai%e 4e$ e'pe%eu%$ %o'ain$ 4e 23@ W 311: Paris: OPLP% +-$. C2tre mi6locul sec% III: 3ncep>n" cu Philippus: 3n <ona &un2rii "e =os a )ost nevoie "e o mare concentrare "e trupe: care s2 se opun2 inva<iilor ?ar?are% Monet2ria care va asigura: 3n ?un2 m2sur2: numerarul necesar susinerii e)ortului militar: va )i cea "e la 1iminacium: c)% Fit9 1),@: p% LOH-LOL%

.%4

7aD s+e7ial, (a3'ra3 +r'2a2il *suril'r ener%i7e (e re(resare a +r'&in7iei 7ar+a3i7e, lua3e (u+ rD2'iul 7ar+i7 2894. Cre#3e nu*rul in3rril'r (e nu*erar 7a #i +r'+'r9ia *'ne(el'r (e 2r'nD, (a3'ri3 6n(e'se2i *'ne(el'r +r'&in7iale *ai ales al *'ne(el'r Provincia &acia 23u3e 6n *'ne3ria i*+erial (e la Vi*ina7iu*289" (+e a&ers au e=i%ia 6*+ra3ului, iar +e re&ers re+reDen3area Pr'&in7iei su2 6n=9i#area unei =e*ei 9inSn( e*2le*ele 7el'r ('u le%iuni (in >a7ia, 6ns'9i3 (e le%en(a Provincia &acia). Uns, 7@iar (a7 e*i3erea a7es3'r 2r'nDuri 7'l'niale a 7'n3inua3 3i*+ (e un (e7eniu (246-2"7)2896, +re3u3in(eni 6n >a7ia in3ra7ar+a3i7, se 6n3Slnes7 *'ne(e ale +r'&in7iei >a7ia ('ar (in +ri*ii 3rei ani (e e*isiune (246-248 +. C@r.) 2897. A*isiunile Provincia &acia au rs+uns unei si3ua9ii (e 7riD +e 7are, 6n 7ele (in ur*, n-au reu#i3 s ' re(reseDe2898. Prin ur*are, re(resarea =inan7iar #i e7'n'*i7 a >a7iei, ini9ia3 (e Cili+ 1ra2ul es3e &iDi2il, (ar e=e*er. >e al3=el, a7eas3 re(resare &a =i ='s3 6n 2un *sur ar3i=i7ial, i*+us +rin *suri a(*inis3ra3i&e Pr2u#irea e7'n'*i7 7e-i ur*eaD 7'n=ir* a7eas3 i*+resie2899. >u+ ('*nia lui Cili+ 1ra2ul, s7(erea 7ir7ula9iei *'ne3are es3e &er3i%in'as. CriDa e7'n'*i7 #i *'ne3ar se a77en3ueaD +e ='n(ul 7riDei %eneraliDa3e a I*+eriului. Un =a+3, (u+ 249 +. C@r., 6n >a7ia, 7a #i 6n al3e +r'&in7ii ale I*+eriului, ur*eaD ' a(e&ra3 +r2u#ire e7'n'*i7. >u+ *ijl'7ul se7'lului III,