Sie sind auf Seite 1von 2

Allah’humah dinah fiman hadaitz Allah humaz ja’alna min ahlil ibadah

Wa’afina fiman a’ faitz Wala taz’alna min ahlill maksiah

Wa’tawalana fiman ta’walaitdz


Allah huma ya musorifal kulub..
Wa’ bariklana fima a’ toitdz sorif kulub’bana ila to’atik
Wakina biroh matika sar’roma khodoitdz Allah huma ya mu’koribal kulub..
sab bitz kulu’bana ala dinik
Fain naka tak’dih wala yuk’do alaitdz

Wa’innahu layaziluma wa’laitdz Allah huma rob’bana


torhir kulu’bana mi’nan nifa’qo
Wala ya izuman a daitdz
Wa’akmalana minar riah
Wa’alsi natana minal kazib
Alhadullilah hirobil alamin… Wak’yuk nana minal kianah

Alhadullilah hiala nikmatil IMAN


Allah huma ina’nas aluka mu’hibatal Qur’an
Alhadullilah hiala nikmatil ISLAM
Allah humar zukna mu’hibatal Qur’an
Alhadullilah hiala nikmatil HIDAYAH
Allah humar fa’ daroh zanata bil Qur’an
Alhadullilah hiala nikmatit TAU’BAH
Allah huma an’ zina minan’narib hu’bil Qur’an
Alhadullilah hiala nikmatil HIJ’ROH
Allah huma ina’nas alukal mauta alal Qur’an
Alhadullilah hiala nikmatil ISTIQOMAH
Allah huma za’alil Qur’anah hujatal lanah
Alhadullilah hiala nikmatil U’QUWAH
ya’umal khiamah

Allah huma dinah sirotol mustaqim


fala’ kuna..
Sirotol lazina an’am ta’alaihim mina nabi’ina
minal khosirin..
Wa’ sidikina
Wa’ syuhada’i
Wa’ solihin Allah huma ina’nas aluka salamat’tan fid’din
Wa’ asuna
Wa’ afiyatan fil jasad
Hula’ika rofi’ko
Wa’ ziadatan fil’ ilm

Wa’ barokatan fir riz’qo


Wa’ taubatan qoblal’ maut Rob’bana wa’ taqobal du’aa

Wa’ rohmatan ing’dal maut Rob’bana hab lana min’nas solihin (3x)

Wa’ magfirotan ba’dal maut


Allah huma a’ izal islama wal’ muslimin

Allah humah hawin.. ala’ina fi saka’rotil maut Allah huma a’ izal islama wal’ muslimin

Wa’ najata mina’ nar wal if wa’


Allah hu’mang suril islama wal’ muslimin

rob’bana.. Allah hu’mang sur’ ikhwa nanal


zolam’na.. muslimin’nafi SURIAH,
a’ng fusana wa’ilam tagfirlana wa’ fi PALESTIN, (pilistin)
wa’ tar hamna lanaa ku’lana minal khosirin wa’ fi MYANMAR, (miyanmar)
wa’ fi LIBIAH,
wa’ fi YAMAN,
Allah humag’firlana zunu’bana wa’ fi AFGANISTAN, (afgoniston)
Allah humag’firlana zunu’bana Wa’ fi TURKIAH,
Wa’ fi INDONESIA (ang’dunisia)
Wa’ zunuba
Wa’ fi kuli billa dil muslimin
Wa’ lidina

War’ham hum kama rob’bauna sigoroh Allah hu’mang suril mujahidin


Allah hu’mang suril mujahidin
Wali jami’il muslimin na wal’ muslimat
nafi’ kuli makan
Wal’ mukmini na wal’mukminat nafi’ kuli zaman

Al’akhya imin ’hum wal’ am watd Allah huma ha’riril masjidal’ aqsol mubarok
min’aidil ya hu’uud
Ing’ naka sami’ ung koribun mujibut’ dakwat
Ya’ ko dial hajat Rob’bana ta’kobal minal du’a ana
in’ naka anta sami’ul alim
Biroh matika ya ar’hama rohimin
wa’ tub alaina ya’ maulana
in’ naka anta tawabur’rohim
Rob’bana hab’lana min az’wajina wa’ juri ya tina
wa’ sal’lawlloh hu ala Muhammad
Qur’rota a’ yun’niw waj’alna wa’ ala alihi wa sob’ bhi az’main
lil mutaqina’ imama
Subhana robi’ka rob’bil iz’jati ama ya sifun
Rob’bana za’ alna mukhima solati wa’ ming zuri wa’ sala mun ala mursalin
ya tina wal’ hamdullilah..
wal’ hamdulillah hi’robil a’lamin..