Sie sind auf Seite 1von 5

1.

a – ä ; au-äu

fahren schlafen tragen waschen halten braten laufen


(mặc) (giữ chặt, (nướng, (chạy)
nắm, chiên)
dừng lại,
vững
chắc,
bền)
ich fahre schlafe trage wasche halte brate laufe
du fährst schläfst trägst wäschst hältst brätst läufst
er-sie-es fährt schläft trägt wäscht hält brät läuft
ihr fahrt schlaft tragt wascht haltet bratet lauft
wir fahren schlafen tragen waschen halten braten laufen
Sie-sie(pl) fahren schlafen tragen waschen halten braten laufen
2. e - i ; e - ie
geben helfen sprechen essen nehmen treffen sehen lesen
(đưa cho, (lấy)
phân
phát, cho
tặng)
ich gebe helfe spreche esse nehme treffe sehe lese
du gibst hilfst sprichst isst nimmst triffst siehst liest
er-sie-es gibt hilft spricht isst nimmt trifft sieht liest
ihr gebt helft sprecht esst nehmt trefft seht lest
wir geben helfen sprechen essen nehmen treffen sehen lesen
Sie-sie(pl) geben helfen sprechen essen nehmen treffen sehen lesen
3. i – ei
wissen(biết)
ich weiß
du weißt
er-sie-es weiß
ihr wisst
wir wissen
Sie- sie(pl) wissen

(kennen khác wissen )


Ich kenne Berlin nghĩa là bạn rất thông thạo về Berlin, đường đi nước bước ở Berlin.

Ich weiß Berlin nghĩa là bạn biết Berlin qua hình ảnh, báo chí, phim truyện, lời kể,…

4. gốc động từ kết thức bằng –eln


sammeln( sưu tầm)
ich sammle
du sammelst
er-sie-es sammelt
ihr sammelt
wir sammeln
Sie- sie(pl) sammeln

5. gốc động từ kết thúc bằng s-ß-ss-z


ngôi du chỉ cần thêm t
6. gốc động từ kết thức bằng t,d, m,n

ich V-e
du V-est
er-sie-es V-et
ihr V-et
wir V-en
Sie- sie(pl) V-en

7. Trợ động từ - die Modalverben


möchten dürfen mögen wollen sollen können müssen
(muốn) (có thể) (muốn, (muốn) (cần phải) (có thể) (phải)
thích)
ich möchte darf mag will soll kann muss
du möchtest darfst magst willst sollst kannst musst
er/sie/es möchte darf mag will soll kann muss
wir möchten dürfen mögen wollen sollen können müssen
ihr möchtet dürft mögt wollt sollt könnt müsst
sie/Sie möchten dürfen mögen wollen sollen können müssen

sehen (nhìn thấy), hören (nghe), fühlen (cảm thấy), mögen (thích), lassen(để)
Những động từ trên được xem như Modalverben vì thế động từ thứ 2 sẽ đứng cuối câu ở dạng nguyên thể.
mögen = to like

möchten = to want (polite)/ would like


wollen = to want

Subjekt (chủ ngữ) + mögen + Objekt (tân ngữ).

được sử dụng để diễn tả việc thích/không thích một sự vật/người nào đó.

z.B: Ich mag Schokolade!

Subjekt (chủ ngữ) + möchten + … (các thành phần khác) + Verb im Infinitiv (ĐT nguyên thể).

- diễn tả một mong muốn bình thường:

z.B: Ich möchte noch ein Stück Schokoladen essen! (Tôi muốn ăn thêm 1 miếng Sô cô La nữa!)

- được dùng để đề nghị một cách lịch sự:


z.B: Möchten Sie mit mir eine Tasse Kaffee trinken? (Ngài có muốn dùng với tôi 1 tách và phê không?)
Subjekt (chủ ngữ) + wollen + … (các thành phần khác) + Verb im Infinitiv (ĐT nguyên thể).
- diễn tả thực sự muốn làm điều gì đó ở mức độ cao, có chủ ý, có dự định. (Mức độ mạnh hơn “möchten“):
z.B: Ich will nach Deutschland umziehen! (Tôi muốn chuyển tới Đức!)
=> Ich habe den Wunsch nach Deutschland umzuziehen. (Tôi mong ước có thể chuyển tới Đức.)
- diễn tả mong muốn có chủ ý, dự định:
z.B: Sie wollen ein neues Auto kaufen! (Tôi muốn mua một chiếc ô tô mới!)
=> Sie planen ein neues Auto zu kaufen (Tôi có dự định mua một chiếc ô tô mới.)

Das könnte Ihnen auch gefallen