Sie sind auf Seite 1von 4

NW-A2.05-Was machen Sie beruflich?

Study online at quizlet.com/_8u1jds

1. das Abend-Programm programul de seară 28. der Berufswechsel schimbarea profesiei


(Abend-Programme) (Berufswechsel)
2. die Abfahrt (Abfahrten) plecarea [vehicule] 29. der Berufswunsch aspirația în carieră, cariera
(Berufswünsche) dorită
3. das Abteil (Abteile) compartimentul
30. besitzen (besaß, a poseda, a avea, a deține
4. die Altersangabe declarația de vârstă
besessen)
(Altersangaben)
31. bestimmen (bestimmte, a decide, a determina
5. antik antic
bestimmt ) [compoziția unui corp], a hotărî
6. der Anwalt (Anwälte) avocatul
32. betreuen (betreute, a îngriji, a supraveghea, a
7. der Arbeitsalltag munca de zi cu zi betreut ) îndruma
(Singular)
33. der Betreuungsplatz locul de îngrijire
8. das Arbeitsleben viața profesională (Betreuungsplätze)
(Singular)
34. dabei alături, aproape, lângă
9. arbeitslos șomer
35. dadurch astfel, prin aceasta, prin acest
10. der Arbeitsort locul de muncă fapt
(Arbeitsorte)
36. die Dame (Damen) doamna
11. die Arbeitsteilung diviziunea muncii
37. damit ca să, cu aceasta, pentru a
(Singular)
38. deutlich clar, net, limpede
12. das Arbeitsverhältnis raportul de muncă
(Arbeitsverhältnisse) 39. die Durchsage anunțul
(Durchsagen)
13. der Arztkittel halatul medicului
(Arztkittel) 40. die Durchwahl interiorul [telecom.]
(Durchwahlen)
14. der Aspekt (Aspekte) aspectul
41. einfach simplu, ușor
15. die Auskunft (Auskünfte) informația/comunicarea despre
ceva/cineva 42. der Elektrokonzern concern producător de produse
(Elektrokonzerne) electronice
16. ausrichten (richtete aus, a transmite o informație, a alinia
ausgerichtet ) 43. entspannt relaxat, destins
17. ausschalten (schaltete a opri, a închide [televizorul, 44. erfolgreich prosper, de succes
aus, ausgeschaltet ) radioul, computerul], a stinge
45. die Ermäßigung reducerea [despre prețuri]
18. außer (+ Dat.) exceptând, cu excepția, în afară (Ermäßigungen)
de
46. erreichbar accesibil, realizabil
19. der Austausch (Singular) schimbul
47. erste Klasse clasa întâi, prima clasă
20. der Autor (Autoren) autorul
48. erwarten (erwartete, a anticipa, a se aștepta
21. die Bahn (Bahnen) trenul erwartet )
22. die Bahncard cardul feroviar 49. existieren (existierte, a exista
(Bahncards) existiert )
23. der Bahn-Mitarbeiter angajatul căii feroviare 50. die Fähigkeit (Fähigkeiten) abilitatea, capacitatea
(Bahn-Mitarbeiter)
51. der Fahrgast (Fahrgäste) călătorul, pasagerul
24. der Bahnsteig peronul
52. der Fahrkartenschalter casa de bilete
(Bahnsteige)
(Fahrkartenschalter)
25. die Balance (Singular) balanța, echilibrul
53. der Fahrplan (Fahrpläne) orarul sosiri plecări trenuri,
26. bereitlegen (legte a pune la dispoziție [a pune la autocare, etc
bereit, bereitgelegt ) îndemână]
54. familienfreundlich prietenos cu familia
27. bereuen (bereute, a regreta
bereut )
55. fantastisch nemaipomenit, fantastic, extraordinar 81. das Herzzentrum centrul medical de boli
(Herzzentren) cardiace
56. der Fernfahrer conducătorul de cursă lungă (TIR,
(Fernfahrer) autocar) 82. die Hierarchie (Hierarchien) ierarhia
57. der Fernfahrer șoferul de TIR [pentru distanțe mari], 83. hin încolo, acolo
(Fernfahrer) șoferul de camion de cursă lungă
84. die Hinfahrt (Hinfahrten) călătoria dus [către o
58. fit voinic [sănătos, în formă], în formă destinație]
59. die Flexibilität flexibilitatea 85. hinten în spate
(Singular)
86. hintereinander succesiv, unul după altul
60. föhnen (föhnte, a usca cu föhnul
87. hinterlassen (hinterließ, a lăsa moștenire, a lăsa în
geföhnt )
hinterlassen) urmă
61. folgend următor
88. Hin- und Rückfahrt călătoria dus-întors
62. die Freiheit libertatea
89. hin und zurück dus-întors
(Freiheiten)
90. hübsch frumos, drăguț
63. freiwillig voluntar, benevol
91. die Industriekauffrau economista specializată în
64. früher anterior, mai înainte, mai devreme
(Industriekauffrauen) economia industriei
65. führen (führte, a conduce, a călăuzi
92. die Information informația
geführt )
(Informationen)
66. der Gang (Gänge) viteza [treaptă în cutia de viteze]
93. informiert informat
67. gegen (+ Akk.) anti, împotriva, spre, contra
94. die Internetverbindung conexiunea la internet
68. das Gepäck bagajul (Internetverbindungen)
(Singular)
95. jmd. verbinden (verband, a face legătura cuiva cu
69. die Geschäftsreise călătoria de afaceri verbunden) (mit + Dat.) cineva
(Geschäftsreisen)
96. die Klasse (Singular) clasa/categoria biletului de
70. gestalten a forma, a modela, a aranja călătorie
(gestaltete,
97. die Kooperation cooperarea
gestaltet )
(Kooperationen)
71. das Gleis (Gleise) linia [de tren], șina
98. die Kultur (Kulturen) cultura
72. der Grafiker graficianul
99. kurz scurt
(Grafiker)
100. lächeln (lächelte, gelächelt ) a zâmbi, a surâde
73. großartig minunat, magnific
101. das Lächeln (Singular) zâmbetul, surâsul
74. der Großraumwagen autoturismul cu capacitate mare
(Großraumwagen) (volum) 102. lachen (lachte, gelacht ) a râde

75. gründen (gründete, a întemeia, a constitui, a înființa 103. das Lachen (Singular) râsul
gegründet ) 104. der Lastkraftwagen, - (LKW, - camionul, autocamionul
76. der Hammer ciocanul s, LKW)
(Grafiker) 105. der Lastwagen (Lastwagen) autocamionul, camionul
77. die Handbewegung mișcarea mâinii 106. lebenslang pe viață
(Handbewegungen)
107. live în direct
78. hektisch agitat, febril [fig.] [mișcare, grabă]
108. die Medizin (Singular) medicina, doctoria
79. der Herzchirurg chirurgul cardiac
109. mehrere câțiva, câteva, mai multe
(Herzchirurgen)
110. die Möbelwerkstatt atelierul de mobilă
80. die Herzchirurgie chirurgia cardiacă
(Möbelwerkstätten)
(Herzchirurgien)
111. möglichst preferabil, de preferat, pe 136. sich erfüllen (erfüllte, erfüllt ) a-și îndeplini [o dorință,
cât posibil, cât se poate un vis, o sarcină]
de
137. die Sicherheit (Sicherheiten) siguranța, certitudinea
112. das Musikereignis evenimentul muzical
138. sich konzentrieren (auf + Akk.) a se axa pe ceva [fig.], a
(Musikereignisse)
(konzentrierte, konzentriert ) se concentra
113. nutzen (nutzte, genutzt ) a folosi, a utiliza, a
139. sich kümmern (um + Akk.) a avea grijă de
fructifica [o șansă, o
(kümmerte, gekümmert )
posibilitate etc.]
140. sich vorbereiten (auf + Akk.) a se pregăti pentru ceva
114. der Oberarzt (Oberärzte) (OA) medicul primar, medicul
etwas (bereitete vor,
șef
vorbereitet )
115. der Operationssaal sala de operație, sala de
141. sich vorstellen (+ Akk.) (stellte a se prezenta [a-și
(Operationssäle) operații
vor, vorgestellt ) spune numele]
116. der Overall (Overalls) combinezonul (în special
142. starr rigid
de protecție la locul de
muncă) 143. der Stift (Stifte) obiectul de scris,
ctitoria
117. die Parallele (Parallelen) paralela
144. die Teamarbeit (Teamarbeiten) lucrul în echipă
118. plötzlich brusc, subit, dintr-o dată
145. das Telefongespräch convorbirea telefonică
119. die Position (Positionen) poziția
(Telefongespräche)
120. die Projektarbeit munca de proiect
146. die Telefonkonferenz teleconferința,
(Projektarbeiten)
(Telefonkonferenzen) conferința telefonică
121. qualifizieren (qualifizierte, a califica
147. der Tiertrainer (Tiertrainer) dresorul de animale
qualifiziert )
148. die Tischlerei (Tischlereien) atelierul de tâmplărie
122. die Reservierung rezervarea
(Reservierungen) 149. der Tischler (Tischler) tâmplarul

123. die Rückfahrt (Rückfahrten) călătoria de întoarcere [de 150. die Tönung (Tönungen) nuanța, tenta [nuanță]
la o destinație] 151. das Universitätsspital spitalul universitar
124. die Ruhe (Singular) liniștea, repausul (Universitätsspitale)

125. der Sänger (Sänger) cântărețul 152. unmodern demodat

126. der Schalter (Schalter) ghișeul, întrerupătorul, 153. die Verbindung (Verbindungen) legătura, conexiunea
comutatorul 154. verlaufen (verlief, verlaufen) a decurge, a evolua, a
127. die Schere (Scheren) foarfeca se desfășura, a se pierde

128. das Schlüsselwort cuvântul cheie 155. die Vernetzung (Vernetzungen) interconectarea
(Schlüsselwörter) 156. verrückt nebun, smintit
129. das Schmuckstück bijuteria 157. verschwinden (verschwand, a dispărea
(Schmuckstücke) verschwunden)
130. der Schritt (Schritte) pasul 158. die Videokonferenz videoconferința
131. selbstständig independent, autonom (Videokonferenzen)

132. der Senior (Senioren) seniorul, persoana de 159. vorn în față


vârsta a treia 160. der Waggon (Waggons) vagonul
133. die Show (Shows) show-ul, spectacolul 161. das Wissen (Singular) cunoașterea, știința
134. sich aufstellen (stellte auf, a se alinia, a se așeza la 162. die Zugverbindung conexiunea trenurilor
aufgestellt ) coadă (Zugverbindungen)
135. sich austauschen (über + Akk.) a face schimb de idei 163. zunehmen (nahm zu, a crește, a lua în
etwas (tauschte aus, despre ceva zugenommen) greutate, a se îngrășa
ausgetauscht )
164. zurechtkommen (kam zurecht, a face față, a se
zurechgekommen) descurca
165. zurückrufen (rief zurück, zurückgerufen) a reapela, a rechema, a chema înapoi

Das könnte Ihnen auch gefallen