Sie sind auf Seite 1von 64

LQIRUPDWRU

1RZDRIHUWD
ľ 7XU\VW\NDL5HNUHDFMDļVWXGLD
EH]SïDWQHğQDQVRZDQH]()6
ľ /RJLVW\ND

6WXGLXM]DGDUPR
-HG\Q\Z3ROVFH3URJUDP
9HU\,PSRUWDQW6WXGHQW 9,6

OHWQLHGRĂZLDGF]HQLH
ZNV]WDïFHQLXğQDQVLVWöZ
.LHUXQHN)LQDQVHL5DFKXQNRZRĂÊ

3RGZöMQ\G\SORP
SROVNLHMLEU\W\MVNLHMOXEIUDQFXVNLHMXF]HOQL

2G0HNV\NXSR7DMZDQ
6WXGLXM]DJUDQLFÈ

]DSLV]VLÚSU]H]LQWHUQHW

6WXGLD,bVWRSQLD6WXGLD/LFHQFMDFNLH
6SLVWUHĂFL
 :DUWRVWXGLRZDÊZ%DQNRZHM  )LQDQVHL'RUDG]WZR3RGDWNRZH 
 3LHUZV]DZ7RUXQLXQLHSXEOLF]QD8F]HOQLD  *RVSRGDURZDQLH1LHUXFKRPRĂFLDPL 
 6ïRZRRG5HNWRUD  0LÚG]\QDURGRZH6WRVXQNL
 6LïDJUXS\:6% *RVSRGDUF]H12:2¥m 
 3URJUDP9HU\,PSRUWDQW6WXGHQW 9,6  5DFKXQNRZRĂÊL)LQDQVH3U]HGVLÚELRUVWZ 
 7ZöMNDSLWDïQDVWXGLD 
 :6%NOXF]HPGRNDULHU\ /2*,67<.$
 =DSODQXMĂZLDWRZÈNDULHUÚ]%DQNRZÈ  /RJLVW\ND3URFHVöZ*RVSRGDUF]\FK 
 '\SORP]DJUDQLF]QHMXF]HOQL  7UDQVSRUW6SHG\FMD
 1DMZDĝQLHMV]\MHVWVWXGHQW 0DJD]\QRZDQLH12:2¥m 
 ([WUDQHW  8VïXJL/RJLVW\F]QH 

 7RUXñļPLDVWRDNDGHPLFNLH 785<67<.$,5(.5($&-$12:2¥m
 %\GJRV]F]ļZSU]\MD]Q\FKZDUXQNDFK  +RWHODUVWZR 
 7XU\VW\ND0LÚG]\QDURGRZD 
 1DXNRZF\LSUDNW\F\  7XU\VW\ND8]GURZLVNRZDL63$ 
 2UJDQL]DFMDVWXGLöZ 
 ¥FLHĝNDNDULHU\ =$5=k'=$1,(
 ,QIRUPDW\NDZ%L]QHVLH 
$'0,1,675$&-$ ,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV
 $GPLQLVWUDFMD*RVSRGDUF]D ĂFLHĝNDSROVNRDQJLHOVND 
 $GPLQLVWUDFMD3XEOLF]QD  3V\FKRORJLDZ=DU]ÈG]DQLX 
 $GPLQLVWUDFMD6DPRU]ÈGRZD12:2¥m  =DU]ÈG]DQLH%H]SLHF]HñVWZHP
L+LJLHQÈ3UDF\12:2¥m 
(8523(,67<.$ =DU]ÈG]DQLH)LUPÈ 
 '\SORPDFMDL1HJRFMDFMH0LÚG]\QDURGRZH  =DU]ÈG]DQLH3URFHVDPL
 (XURSHMVND,QWHJUDFMD*RVSRGDUF]D /RJLVW\F]Q\PL12:2¥m 
 .RPXQLNDFMD6SRïHF]QD =DU]ÈG]DQLH6SU]HGDĝÈL0DUNHWLQJ 
L7HFKQRORJLH,QIRUPDF\MQH  =DU]ÈG]DQLHZ7XU\VW\FH 
 0DUNHWLQJ3ROLW\F]Q\12:2¥m  =DU]ÈG]DQLH=DVREDPL/XG]NLPL 

),1$16(,5$&+81.2:2¥m .RPSOHNVRZDRIHUWD:6% 
 %DQNRZRĂÊL,QQRZDFMH)LQDQVRZH12:2¥m  6WXGLDWRSU]\JRGD 
 'RUDG]WZR)LQDQVRZH =DVDG\UHNUXWDFML 
L8EH]SLHF]HQLD12:2¥m 

:V]HONLHGDQHVWDW\VW\F]QHGRW\F]ÈFHG]LDïDOQRĂFL8F]HOQLSU]HGVWDZLDMÈVWDQQDNRQLHFURNX
7UHĂÊLQIRUPDWRUDQLHPRĝHE\ÊWUDNWRZDQDMDNRIHUWDZĂZLHWOHSUDZDKDQGORZHJR
Warto studiować
w WSB

PIERWSZA W TORUNIU SZEROKA OFERTA PODWÓJNY DYPLOM


Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu EDUKACYJNA WSB ściśle współpracuje
niepubliczna uczelnia biznesowa. 12-letnie WSB to nie tylko studia I i II stopnia, z Coventry University oraz IPAC
doświadczenie dydaktyczne i wysokie ale również bogata oferta studiów Group w Annecy. Jako student
pozycje w rankingach sprawiają, że WSB podyplomowych. Możesz kontynuować karierę WSB masz możliwość odbycia jednego
cieszy się doskonałą renomą wśród uczelni naukową w murach WSB, zarówno w Toruniu, roku studiów za granicą i zdobycia drugiego
o profilu ekonomicznym. jak i w Bydgoszczy. dyplomu zagranicznej uczelni.
Więcej na stronie 2 Więcej na stronie 58 Więcej na stronie 9

JEDNA UCZELNIA – DWA KAPITAŁ NA STUDIA PRAKTYCZNY


MIASTA WSB stwarza Ci szansę studio- PROGRAM
W 2007 roku WSB w Toruniu utworzyła wania całkowicie za darmo NAUCZANIA
Wydział Finansów i Zarządzania w ramach Programu Very Filarem Uczelni są wybitni
w Bydgoszczy. Oba wydziały ściśle ze sobą Important Student (VIS). Dzięki rozbudowane- wykładowcy, posiadający wiedzę i praktyczne
współpracują, co pozwala zastosować bogate mu systemowi stypendialnemu będziesz doświadczenie biznesowe. Jako student
doświadczenie toruńskiej WSB na gruncie mógł łatwiej kontrolować koszty nauki. WSB odbywasz praktyki, dzięki którym
bydgoskiej Uczelni. Więcej na stronie 6 już w trakcie nauki zdobywasz pierwsze
Więcej na stronie 12 i 13 doświadczenia zawodowe i stajesz oko w oko
STUDIUJ z przyszłym pracodawcą.
DOŁĄCZ DO ELITY ZA GRANICĄ Więcej na stronie 7
FINANSISTÓW Uczelnia sukcesywnie rozszerza
WSB ma 12-letnie doświadczenie współpracę z zagranicznymi
w kształceniu finansistów. Uczelnia oferuje ośrodkami dydaktycznymi. Dzięki temu
studia I stopnia w ramach kierunku Finanse możesz wyjechać na studia na jedną z ponad WSB korzysta z nowoczesnych rozwiązań
i Rachunkowość na aż 6 atrakcyjnych 20 uczelni z całego świata. W 2009 roku informatycznych. Dzięki Extranetowi
specjalnościach. rozwinęła się współpraca pomiędzy Wyższymi z dowolnego miejsca na świecie możesz
Szkołami Bankowymi i Franklin University utrzymywać kontakt z Uczelnią przez
Więcej na stronie 30
z siedzibą w Columbus (Ohio). 24 godziny na dobę.
Więcej na stronie 8 Więcej na stronie 11

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 1


Pierwsza w Toruniu niepubliczna uczelnia
Podjęcie studiów to jedna z najbardziej kluczowych decyzji w życiu młodego człowieka.
Wielość szkół wyższych i różnorodność kierunków dodatkowo utrudniają ten niełatwy
wybór. Dlatego warto w podejmowaniu decyzji kierować się doświadczeniem uczelni
oraz jej renomą, popartą certyfikatami i nagrodami.

„WSB w Toruniu na trwałe wpisała się w życie


regionu, skupiając wokół siebie liczne
instytucje i przedsiębiorstwa. Pragnąc zdobyć
wyższe wykształcenie trzeba mieć na uwadze
poziom oferowanych usług, bo tylko rzetelna
wiedza i praktyczne umiejętności poparte
dyplomem cenionej uczelni są wartością
na rynku pracy. WSB w Toruniu daje
taką gwarancję”.
Mgr Dorota Dąbrowska
Kanclerz WSB w Toruniu

PIERWSI SĄ LEPSI Certyfikat EBC*L – WSB Akredytacja potwierdzona Certyfikatem


jest akredytowanym centrum Fundacji Promocji i Akredytacji
Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu
egzaminacyjnym w zakresie Kierunków Ekonomicznych dla kierunku
niepubliczna uczelnia biznesowa. Już od
podstawowej wiedzy ekonomi- Finanse i Rachunkowość oraz Akredytacja
12 lat kształci studentów na kierunkach
cznej. Legitymując się tym międzynarodowym Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej
o charakterze ekonomicznym, gospodarczym
certyfikatem, możesz wiarygodnie potwierdzić SEM Forum dla kierunku Zarządzanie
i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to
swoje umiejętności ekonomiczne i zwiększyć są dowodem na to, że jako student
świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale
możliwości zatrudnienia. WSB zdobędziesz profesjonalną wiedzę
i profesjonalnej kadry oraz wypracowanych
i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej.
metod dydaktycznych.
Akredytacja Business
WSB w rankingu „Newsweeka”,
Centre Club – to akredy- Cisco Networking
przeprowadzonym w 2008 roku, to według
tacja w kategorii przedsię- Academy Program
pracodawców Uczelnia nr 1 wśród uczelni
biorczości i biznesu. BCC – umożliwia zdobycie
niepublicznych w województwie kujawsko-
jest elitarną, największą w kraju organizacją szerokiej wiedzy z dziedziny projektowania
pomorskim. Oferta kształcenia jest co roku
pracodawców, która zrzesza ponad 1200 firm. i rozwoju sieci komputerowych. Tego typu
aktualizowana tak, aby jak najlepiej spełniać
Członkami Klubu są także prawnicy, dzienni- kwalifikacje otwierają możliwości znalezienia
zapotrzebowania rynku pracy. Dzięki temu
karze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi satysfakcjonującej pracy i są Twoim mocnym
masz gwarancję, że studia w WSB zapewnią
i studenci. Przynależność WSB do klubu po- atutem na drodze kariery zawodowej.
Ci doskonały start na rynku pracy.
może Ci utworzyć sieć kontaktów, przydatną
CERTYFIKACJE przy tworzeniu własnej firmy i funkcjonowaniu STUDENCI
I AKREDYTACJE na rynku pracy. WYBIERAJĄ BANKOWĄ!
Akredytacja Związku BEC, TELC – WSB jest centrum w zakresie
Banków Polskich organizacji i promocji międzynarodowych Według najnowszego raportu Ministerstwa
– akredytacja specjalności egzaminów językowych. Dzięki temu możesz Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z 2009 r.)
Bankowość. Gdy jako absolwent WSB zdobyć oficjalnie uznane potwierdzenie najczęściej wybieraną przez studentów
zostaniesz zatrudniony w branży związanej znajomości języka obcego w murach Uczelni, uczelnią niepubliczną w kujawsko-pomorskim
z bankowością, otrzymasz tytuł samodzielnego bez konieczności zdawania egzaminów jest Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
pracownika banku i nie będziesz musiał w zewnętrznych ośrodkach językowych.
zdawać dodatkowych egzaminów.

2 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


Słowo od Rektora

Drodzy Państwo,
nadchodzi czas, w którym staniecie przed wyborem wymagającym nie tylko rozwagi, lecz również
dużej odpowiedzialności. Dotyczy on szkoły wyższej i zdecyduje o tym, jak spędzicie kilka kolejnych
lat oraz jak będzie kształtować się Wasza przyszłość. Misją Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
jest kształcenie profesjonalistów dla świata biznesu. Zgodnie z tym chcemy dać Wam
wykształcenie adekwatne do potrzeb rynku pracy i wyposażyć Was w solidną wiedzę. To atuty,
dzięki którym wielu absolwentów naszej Uczelni zajmuje dziś wysokie stanowiska menedżerskie
w rozmaitych branżach.
Nasza Uczelnia proponuje studia na czterech kierunkach w Toruniu i czterech kierunkach
w Bydgoszczy. W planach mamy uruchomienie kolejnych. Nasza historia niech będzie dla Was
gwarancją stabilności i najwyższej jakości kształcenia.

Rektor
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski

Prof. dr hab. Jan Głuchowski, profesor NAJWAŻNIEJSZE DATY • Uzyskanie Grand Prix Pomorza i Kujaw
zwyczajny prawa finansowego, od początku W ROZWOJU UCZELNI: za wnętrze roku dla Wydziału Finansów
istnienia Wyższej Szkoły Bankowej i Zarządzania w Bydgoszczy
1998
w Toruniu jest jej Rektorem. W trakcie 2008
• Powołanie Wyższej Szkoły Bankowej
pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika • Powołanie Uniwersytetu Każdego Wieku,
w Toruniu
od 1962 roku pełnił funkcje: kierownika uruchomienie studiów podyplomowych
katedry, dyrektora Instytutu Administracji 1999
w WFiZ w Bydgoszczy
i Zarządzania, dziekana Wydziału Prawa • Uruchomienie studiów podyplomowych
2009
i prorektora. Jako visiting profesor 2003
• Uzyskanie uprawnień do prowadzenia
odbył długoterminowe staże w Stanach • WSB otrzymuje Medal Europejski za
studiów I stopnia na kierunku Logistyka
Zjednoczonych, RFN, Anglii, Włoszech, usługę edukacyjną: kształcenie na studiach
w Wydziale Finansów i Zarządzania
Hiszpanii i b. ZSRR. Był ambasadorem Polski wyższych, podyplomowych, szkoleniach
w Bydgoszczy
w Bangladeszu. Jest wybitnym specjalistą i kursach
• Uzyskanie uprawnień do prowadzenia
w zakresie międzynarodowego i wewnętrznego 2005 w WSB w Toruniu studiów I stopnia na
prawa podatkowego oraz międzynarodowych • Powołanie Instytutu Praktyki Gospodarczej kierunku Turystyka i Rekreacja
stosunków finansowych. Jest członkiem
2006
m.in. International Institute of Public Finance
• Uzyskanie uprawnień do prowadzenia Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.
i European Association of Tax Law Professors
studiów II stopnia na kierunku Finanse w marcu 2009 r., za zgodą Ministerstwa
oraz autorem 220 publikacji, w tym 41
i Rachunkowość Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazało
w językach obcych.
2007 funkcję założyciela Wyższych Szkół
• Utworzenie Wydziału Finansów Bankowych Centrum Rozwoju Szkół
i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższych TEB Akademia.

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 3


Ponad 120 000 studentów
zaufało Wyższym Szkołom Bankowym
Wyższe Szkoły Bankowe to jedna z największych w Polsce grup szkół biznesu. Ponad 15-letnie doświadczenie
w kształceniu oraz współpraca z firmami sprawiają, że oferowane kierunki studiów odpowiadają aktualnym
potrzebom rynku, a dyplom ukończenia Uczelni ułatwia zdobycie pracy.

BANKOWE W LICZBACH • ponad 150 kierunków na studiach • ponad 12 000 studentów na studiach
podyplomowych I stopnia w roku akademickim 2009/2010
Podsumowując działalność Uczelni za rok
• studia MBA i Executive MBA we wszystkich WSB, w tym 1 546 osób
2009, z dumą można powiedzieć, że Wyższe
• ponad 142 miliony zł pozyskane studiujących w ramach projektów
Szkoły Bankowe to:
z Unii Europejskiej dofinansowanych z Europejskiego
• ponad 120 000 studentów
• ponad 100 zagranicznych uczelni Funduszu Społecznego
w ponad 15-letniej historii
partnerskich z 25 krajów • ponad 10 000 różnego rodzaju
• 37 uprawnień do prowadzenia kierunków
stypendiów przyznanych
na studiach I i II stopnia
w dotychczasowej działalności Uczelni.
• łącznie 195 specjalności na studiach
I i II stopnia

4 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


Program Very Important Student
W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest VIP-em
Wyższe Szkoły Bankowe zawsze na pierwszym miejscu stawiają swoich studentów. Dlatego powstał unikalny
w skali kraju Program Very Important Student
Student.. Wszystkie jego elementy mają sprawić, że studiowanie stanie się
łatwiejsze i bardziej przyjazne. Sprawdź sam, jak wiele możesz zyskać.

„WSB w Toruniu robi wrażenie pod wieloma względami.


Co mnie tu ujęło, to świetne zaplecze dydaktyczne
– nowoczesne budynki, nowoczesne technologie i, co
najważniejsze, inteligentni i zaangażowani studenci.
Do tej pory odwiedziłem WSB w Toruniu wiele razy,
przeprowadzając wykłady gościnne. Studenci mają
tu wiele możliwości, by rozwijać swój potencjał”.
Prof. Charles Szymanski
Michigan State University, USA

STUDIA ZA DARMO studia za granicę do jednego z ponad 100 PASZPORT WSB


ośrodków. Możesz też odbyć praktykę w innym Specyfika czasów wymaga
To nie żart! W WSB możesz
kraju. W tym czasie zostaniesz zwolniony od ludzi elastyczności.
studiować zupełnie za darmo.
z opłat czesnego w WSB, a ponadto otrzymasz Teraz pewnie się nad tym
Na darmowy pierwszy semestr
stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę nie zastanawiasz, ale może
mogą liczyć ci maturzyści,
kosztów utrzymania między krajem ojczystym zdarzyć się tak, że otrzymasz atrakcyjną
którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
a krajem goszczącym. ofertę pracy w innym mieście. Może Twój
• ukończyli szkołę średnią z wyróżnieniem
Dołącz do ponad 300 studentów Wyższych przyszły pracodawca zaproponuje Ci awans
• są laureatami lub finalistami olimpiad na
Szkół Bankowych, którzy wyjechali na wymagający zmiany miejsca zamieszkania.
szczeblu centralnym lub okręgowym
zagraniczne uczelnie w ramach programu! Właśnie wtedy docenisz Paszport WSB, który:
• wzięli udział w jednym z konkursów
organizowanych pod patronatem Wyższych • otwiera przed Tobą drzwi Wyższych Szkół
KLUCZ DO KARIERY Bankowych w całej Polsce
Szkół Bankowych i wygrali indeks
i stypendium w WSB. Jeżeli szukasz uczelni, która • uprawnia studentów i absolwentów do
Studenci Bankowej w kolejnych semestrach wyposaży Cię w gruntowną zniżek w opłatach za studia II stopnia oraz
studiują za darmo, jeżeli za dotychczasowy wiedzę oraz praktyczne podyplomowe
okres studiów uzyskają średnią ocen co umiejętności, a nawet ułatwi • daje dostęp do ofert pracy Biur Karier
najmniej 4,75. znalezienie pracy – ten element programu wszystkich WSB
W roku akademickim 2008/2009 ponad 1100 powstał z myślą o Tobie! Wyższe Szkoły • stanowi przepustkę do księgozbiorów czytelni
studentów studiowało całkowicie za darmo. Bankowe coraz aktywniej współpracują w każdej Wyższej Szkole Bankowej.
z firmami. Korzystają z ich pomocy nie
STUDIA tylko w organizacji praktyk i staży, ale WSB daje swoim studentom jeszcze
ZA GRANICĄ i w przygotowaniu programu studiów. więcej! Szczegóły na www.wsb.pl\vis.
Jesteś typem podróżnika? Dzięki temu studenci zdobywają zawodowe
Ciekawy świata i ludzi? Może doświadczenie w trakcie nauki, a po zdobyciu
chcesz podszkolić język obcy? dyplomu często mają już zapewnioną pracę.
Nic prostszego! Bankowe od lat współpracują Współpracę z Wyższymi Szkołami Bankowymi
ze szkołami wyższymi na całym świecie nawiązało już ponad 3 900 firm z całej Polski.
w ramach programu LLP – Erasmus. Jako
student WSB będziesz mógł wyjechać na

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 5


Twój kapitał na studia
Jako student WSB masz możliwość studiowania całkowicie za darmo w ramach
specjalnego Programu Very Important Student. Ponadto szeroki system stypendialny
WSB pozwala zmniejszyć koszty nauki, a elastyczny system opłat pomaga kontrolować
wydatki i skutecznie zarządzać studenckim budżetem.

„Program VIS umożliwia mi studiowanie


całkowicie bezpłatnie! To miłe, gdy uczelnia
docenia swoich studentów już na początku
studiów, biorąc pod uwagę oceny ze szkoły
średniej”.
Monika Blok
studentka WSB w Bydgoszczy

MATURZYSTA SPORTOWIEC ABSOLWENT


Możesz uczestniczyć w Programie Very Jeśli jesteś typem sportowca i reprezentujesz Absolwenci, którzy przez cały okres studiów
Important Student – Studiuj za darmo, jeżeli barwy Uczelni na zawodach sportowych, mieli dobre wyniki w nauce, studiują za
Twoją wizytówką jest: możesz otrzymać stypendium za wyniki darmo na pierwszym semestrze studiów
• świadectwo ukończenia szkoły średniej sportowe, finansowane zarówno ze środków II stopnia w WSB. Jako absolwent WSB
z wyróżnieniem własnych Uczelni, jak i z budżetu państwa. otrzymasz atrakcyjne zniżki w czesnym
• tytuł laureata lub finalisty olimpiady na na studiach II stopnia, a także zniżki
szczeblu centralnym lub okręgowym we wpisowym i czesnym na studiach
• szczególne osiągnięcia sportowe PODRÓŻNIK podyplomowych w WSB.
• tytuł laureata w konkursie organizowanym Studenci, których pasją są podróże, mogą
pod patronatem WSB. skorzystać z zagranicznych stypendiów Z WSB ZYSKUJESZ WIĘCEJ
w ramach programu Erasmus i wyjechać na WSB zapewnia pomoc studentom, którzy
PRYMUS zagraniczną uczelnię. W trakcie odbywania najbardziej tego potrzebują. Studenci
Studenci, którzy w pierwszym semestrze nauki studiów zagranicznych są zwolnieni z opłat postawieni w trudnych sytuacjach losowych
uzyskają średnią ocen co najmniej 4,75, mogą czesnego w WSB. Dodatkowo otrzymują mogą ubiegać się o zapomogę – doraźną
w II semestrze studiować za darmo lub stypendium umożliwiające częściowe pokrycie bezzwrotną pomoc finansową. W szczególnie
otrzymują stypendium w całości pokrywające kosztów utrzymania za granicą. uzasadnionych przypadkach studenci
kwotę czesnego. Ponadto, jeśli dobrze się mogą także odpracować czesne, oferując
uczysz, możesz otrzymać stypendium za swoją pomoc w różnych przedsięwzięciach
wyniki w nauce, finansowane ze środków organizowanych przez Uczelnię.
własnych Uczelni oraz budżetu państwa.

6 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


WSB kluczem do kariery
Solidne przygotowanie młodych ludzi do pewnego wejścia na rynek pracy to jeden
z głównych celów WSB. Uczelnia oferuje swoim studentom nie tylko przygotowanie
teoretyczne do podjęcia pracy, ale zwraca bardzo dużą uwagę na to, by zajęcia
kształtowały umiejętności praktyczne.

„Zawsze, kiedy przystępuję do rekrutacji,


Biura Karier wyższych uczelni są dla
mnie obowiązkowym źródłem pozyskania
potencjalnych kandydatów i kandydatek.
Biuro Karier przy WSB w Toruniu to życzliwość,
pełna informacja i profesjonalne wsparcie
dla pracodawcy w procesie rekrutacji”.
Karolina Rusiecka
Specjalista ds. personalnych
Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o.

UCZELNIA PRAKTYCZNA • poznasz swoje predyspozycje zawodowe • współpraca z instytucjami samorządowymi


• masz okazję uczestniczyć w bezpłatnych regionu
Filarem Uczelni są wybitni wykładowcy,
warsztatach i szkoleniach organizowanych • współpraca z instytucjami
których wizytówką jest nie tylko wiedza, ale
w WSB. i przedstawicielami regionalnego świata
również praktyczne doświadczenie biznesowe
Organizowane przez Biuro Karier praktyki biznesu.
i gospodarcze. Tematy zajęć oraz poruszane
stanowią doskonałą okazję do zdobycia AIP przy WSB w Toruniu zajął drugie
na nich zagadnienia są konsultowane ze
pierwszych doświadczeń i umiejętności miejsce w ogólnopolskim rankingu
specjalistami z danej branży po to, by jak
zawodowych. Podczas 4-tygodniowych najlepszych Akademickich Inkubatorów
najlepiej odpowiadały zapotrzebowaniom
praktyk możesz zweryfikować teoretyczną Przedsiębiorczości działających w ramach
rynku pracy. Ponadto jako student WSB masz
wiedzę w realiach życia gospodarczego sieci AIP za lata 2004-2009.
niepowtarzalną okazję do spotkań ze znanymi
i sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe.
i cenionymi osobistościami świata biznesu
i finansów, uczestnicząc w seminariach Forum
Praktyki Gospodarczej. Studiując w WSB,
AKADEMICKI WSPÓŁPRACA ZE ŚWIATEM
codziennie masz kontakt z praktycznym
INKUBATOR BIZNESU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
wymiarem zdobywanej na zajęciach wiedzy
i uczysz się, jak zastosować ją w realnych AIP funkcjonuje przy WSB
W gronie najlepszych banków, z któ-
warunkach gospodarczych. w Toruniu od 2004 roku, a od 2009
rymi współpracuje Biuro Karier WSB,
roku również przy Wydziale w Bydgoszczy.
są m.in.:
BIURO KARIER Inkubator udziela młodym, ambitnym osobom
• PKO BP SA
pomocy w założeniu własnej firmy w zakresie
Będąc studentem WSB, możesz skorzystać • Bank PeKaO SA
prawa, marketingu oraz księgowości.
z pomocy Biura Karier, w którym: • Multibank
Organizuje także bezpłatne szkolenia.
• uzyskasz aktualne oferty pracy • BGŻ SA
AIP przy WSB to:
• skorzystasz z indywidualnych konsultacji • Bank Przemysłowo-Handlowy SA
• 40 firm o różnych profilach działalności,
z doradcą zawodowym • Bank Zachodni WBK SA
funkcjonujących w ramach inkubatora
• otrzymasz pomoc w redagowaniu • Banki Spółdzielcze
• działalność na rynku regionalnym,
dokumentów aplikacyjnych (CV, list • Bank Ochrony Środowiska
ogólnopolskim i międzynarodowym
motywacyjny) • BRE Bank SA
• 1 mln zł przychodu z działalności firm w AIP
• ING Bank Śląski.
w samym 2008 roku

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 7


Zaplanuj światową karierę z Bankową
Studia w WSB to także przygotowanie do wejścia na międzynarodowy rynek
pracy. Uczelnia oferuje nie tylko naukę języków obcych, ale także atrakcyjne
wyjazdy i praktyki zagraniczne. Całość stanowi doskonałą podstawę
do rozpoczęcia kariery, także zagranicznej.

„W WSB uczymy się w małych grupach,


co pomaga nam w większym stopniu skupić się
nad przedmiotem naszych studiów. Wykładowcy
i studenci są bardzo życzliwi, to oni sprawiają,
że możemy czuć się tutaj jak u siebie”.
Ruben Mateo, Belen Anido, Martin
Basadre
studenci z Hiszpanii, przebywający w WSB
w Toruniu na rocznym stypendium Erasmusa

STUDIA I PRAKTYKI CAŁY ŚWIAT W ZASIĘGU RĘKI MIĘDZYNARODOWE


ZA GRANICĄ Świat nie kończy się na Europie! Dzięki WSB CERTYFIKATY
Dzięki programowi Lifelong Learning możesz studiować nawet w egzotycznych European Business Competen-
Programme – Erasmus możesz skorzystać zakątkach świata, takich jak: ce Licence (EBC*L) to akcepto-
z możliwości wyjazdów zagranicznych na • Tajwan – National Chengchi University wane w całej Europie świadectwo
studia oraz praktyki. WSB współpracuje w Taipei potwierdzające wiedzę ekonomicz-
z ponad 20 zagranicznymi uczelniami, a każda • Korea Płd. – Woosong University w Daejeon ną. WSB jest pierwszym Akredytowanym
z nich może stać się celem Twojej naukowej • Meksyk – Universidad de La Salle w Morelii. Centrum Egzaminacyjnym EBC*L w woje-
podróży. Rocznie na studentów WSB czeka Więcej informacji znajdziesz na stronie wództwie kujawsko-pomorskim.
ponad 20 miejsc. Uczelnia pomoże Ci również www.wsb.torun.pl i www.wsb.bydgoszcz.pl Więcej na stronie 2
znaleźć miejsce praktyk związane z profilem w zakładce Współpraca z zagranicą.
Twoich studiów. BEC, TELC – WSB to aktywne centrum
Jeżeli jesteś gotów do drogi – nie zwlekaj, JĘZYKI OBCE W WSB organizacji i promocji międzynarodowych
zgłoś chęć wyjazdu już na początku roku egzaminów językowych. Dzięki temu możesz
Absolwenci WSB nie muszą obawiać się
akademickiego. zdobyć oficjalnie uznane potwierdzenie
współpracy z zagranicznymi kontrahentami.
Dzięki programowi Erasmus zyskasz: znajomości języka obcego w murach Uczelni,
W ramach lektoratu mogą wybrać naukę
• doświadczenie i wiedzę, które podniosą bez konieczności zdawania egzaminów
języka: angielskiego, niemieckiego,
Twoją wartość w oczach przyszłego w zewnętrznych ośrodkach językowych:
rosyjskiego, hiszpańskiego lub francuskiego.
pracodawcy Ambitnym studentom Uczelnia oferuje BEC (Business English Certificate)
• stypendium wyrównujące koszty utrzymania możliwość nauki drugiego języka obcego. i PET (Preliminary English Test)
na uczelni partnerskiej i zwolnienie z opłat Przeczytaj też, jakie możliwości dają – dzięki współpracy z International House
czesnego w WSB studia na ścieżce anglojęzycznej, gdzie WSB stała się zamkniętym ośrodkiem
• doskonałą znajomość języka obcego część zajęć prowadzona jest w języku przeprowadzającym te prestiżowe egzaminy;
• możliwość nawiązania międzynarodowych angielskim – strona 50.
przyjaźni, kontakt z ludźmi z różnych kultur Grundbaustein Deutsch, Zertifikat
i środowisk, którzy będą źródłem nowych Deutsch, Zertifikat Deutsch fur den Beruf
pomysłów i doświadczeń. – WSB jest licencjonowanym ośrodkiem
TELC, tutaj możesz podejść do egzaminów
umożliwiających zdobycie certyfikatów
z języka niemieckiego.
8 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl
Dyplom zagranicznej uczelni
W 2009 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu oraz Franklin University
z siedzibą w Columbus (Ohio).
Na zdjęciu od lewej stoją: dr Christopher Washington – Provost and Senior Vice President for Academic Affairs,
Michał Stępień – Director for Global Programs, Klaus Haberich – Senior Vice President for Planning and Global Programs,
dr David Decker – President of Franklin University, dr Godfrey Mendes – Dean of Global Academic Programs

Dyplom zagranicznej uczelni jest gwarantem STUDIA NA ZAGRANICZNEJ naukę języka obcego. Nie ma lepszej metody,
silnej przewagi nad konkurentami. Przedstaw UCZELNI WCALE NIE MUSZĄ niż słyszeć język na co dzień i poznawać go
potencjalnemu pracodawcy dyplom licencjata BYĆ DROGIE w bezpośrednich konwersacjach z innymi
WSB w Toruniu i dyplom jednej z dwóch • w trakcie nauki za granicą nie płacisz - wyjazdy na stypendia dają szansę na
zagranicznych uczelni, a wymarzoną pracę czesnego w WSB, a zarazem nie tracisz zdobycie doświadczenia w międzynarodowym
masz już w ręku! prawa do należnego Ci stypendium środowisku biznesowym, dzięki praktykom lub
naukowego, socjalnego czy innych pracy dorywczej.
BRYTYJSKI LUB FRANCUSKI • masz możliwość ubiegania się o stypendium
DYPLOM naukowe (od 600 do 1000£ i socjalne Dowiedz się więcej na temat możliwości
Studenci WSB w Toruniu mogą w ciągu przyznawane przez Coventry University oraz zdobycia dwóch dyplomów na stronie
trzech lat nauki uzyskać dwa dyplomy preferencyjny kredyt od rządu brytyjskiego) www.wsb.torun.pl i www.wsb.bydgoszcz.pl
– dyplom licencjata WSB oraz dyplom jednej • jeśli jesteś wśród najlepszych studentów/ w zakładce Współpraca z zagranicą.
z zagranicznych uczelni: Bachelor of Arts kandydatów rekrutowanych do IPAC, Dział Współpracy Zagranicznej
z Coventry University w Wielkiej Brytanii lub możesz otrzymać stypendium w wysokości ul. Młodzieżowa 31a (pokój 021), Toruń
Business Unit Manager francuskiej uczelni 1900€ ufundowane przez FIGFAP. tel.: 56 660 92 36
IPAC Group School of Management w Annecy. e-mail: international@wsb.torun.pl
Program „podwójny dyplom” przewiduje DLACZEGO DWA DYPLOMY?
wyjazdy studentów na ostatni rok studiów
Pracodawcy zawsze przychylnym okiem
do tych zagranicznych uczelni – w obu
patrzą na osoby, które potrafią biegle władać
przypadkach nauka na uczelni partnerskiej
językiem obcym i są zaznajomione z kulturą
wliczana jest w tok studiów w WSB.
biznesową innych krajów. Taki pracownik EUROPEAN CREDIT
„Studia w Coventry były dla mnie ciekawym może wesprzeć firmę w otwieraniu się na TRANSFER SYSTEM
doświadczeniem. Nie tylko zdobyłem dyplom zagraniczne rynki. Oto kilka powodów, dla
polskiej i brytyjskiej uczelni, miałem również których powinieneś podjąć to wyzwanie: Wszystkie zaliczenia przedmiotów
możliwość poznania studentów z różnych - dyplom zagranicznej uczelni znacznie na Uczelni rodzimej są przeliczane na
krajów. Pozwoliło mi to odkryć obce mi do tej podnosi wartość zdobytego wykształcenia. punkty ECTS. Dzięki temu studenci
pory kultury. Kontakty oraz dobre To nieoceniony atut, który w CV stanowi WSB mogą spokojnie plano-
wspomnienia pozostały do dziś”. silną przewagę nad konkurentami – studia wać międzynarodowe ścieżki studiów
Bartosz Małecki za granicą to najlepszy sposób na efektywną na zagranicznych uczelniach.
student WSB w Toruniu
więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 9
Najważniejszy jest student
Pracownicy WSB dokładają wszelkich starań, aby studia były dla Ciebie
prawdziwą przyjemnością. Praca uczelnianych działów i instytucji jest
zorganizowana tak, aby każdy mógł sprawnie uporać się z wszelkimi
formalnościami związanymi z nauką.

„WSB w Bydgoszczy, aby umożliwić studiowanie


osobom niepełnosprawnym, zainstalowała
2 windy. W budynku jest coraz większa
liczba bardzo dobrze wyposażonych sal
wykładowych. WSB jest uczelnią przyjazną
dla każdego studenta”.
Anna Kumkowska
studentka WSB w Bydgoszczy

KOMFORT STUDIOWANIA Kioski multimedialne – nowoczesność • bezpłatna pomoc Biura Karier, które
to wizytówka WSB, skorzystaj z kiosków świadczy studentom WSB usługi
W WSB najważniejsi są studenci.
multimedialnych, aby w każdej chwili połączyć pośrednictwa pracy
Dlatego Uczelnia dba o Twój komfort
się z internetem. • dostęp do bibliotek Wyższych Szkół
w każdym elemencie uczelnianego życia,
E-indeks – elektroniczna innowacja Bankowych w całej Polsce
gwarantując Ci:
w Bankowej • samorząd studencki, w ramach
• praktyczne zajęcia dostosowane do potrzeb
W roku akademickim 2009/2010 WSB którego możesz rozwijać swoje pasje
studentów
zamieniła tradycyjny indeks na indeks i zainteresowania
• przyjaznych i pomocnych wykładowców
wirtualny. Studenci podkreślają praktyczność • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
łączących wiedzę z doświadczeniem
takiego rozwiązania, wyliczając takie – dzięki któremu możesz przejść szkołę
praktycznym
korzyści, jak: praktycznego biznesu i zrealizować swój
• nowoczesną bazę dydaktyczną
• bieżąca informacja o wynikach egzaminów pomysł na złoty interes.
• brak ukrytych opłat
• jawność zasad i umów. • brak konieczności przychodzenia na
Uczelnię, by uzyskać wpis do indeksu
STUDIUJĄC W WSB, • oszczędność czasu, który traciło się SZKOŁA KARIERY
DOSTAJESZ COŚ WIĘCEJ w oczekiwaniu na wpis.
Przyjazny dziekanat, w którym można uzy- Wielofunkcyjna studencka e-legitymacja Ogólnopolski Tydzień Kariery WSB
skać pomoc we wszystkich sprawach związa- – zawiera chip, kod kreskowy oraz interfejs organizowany jest przez Biura Karier.
nych z tokiem studiów. Jeśli zabraknie Ci cza- zbliżeniowy, który sprawia, że korzystanie W minionym roku wspierali go Wojewódzki
su, aby odwiedzić dziekanat, możesz zostawić z niej staje się szybkie i wygodne. Jest nie tylko Urząd Pracy w Toruniu – Centrum Informacji
podanie w tzw. wrzutni, a wszystkie najważ- studenckim dowodem tożsamości, może także i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu
niejsze informacje znajdziesz w Extranecie. pełnić rolę karty bibliotecznej i karty dostępu i w Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Pracy
Akademickie Centrum Wsparcia, dzięki do pomieszczeń uczelni. dla Miasta Torunia oraz Powiatowy Urząd
któremu otrzymasz bezpłatnie szereg porad Studia w WSB to także: Pracy w Bydgoszczy. Ogólnopolski Tydzień
psychologów w zakresie swoich predyspozycji • bezpłatne, prowadzone w ramach Forum Kariery to dla Ciebie szansa na bezpłatne
osobowościowych, a także uzyskasz pomoc Praktyki Gospodarczej, seminaria i wykłady, warsztaty, szkolenia i seminaria dotyczące
psychologiczną w rozwiązywaniu różnych podczas których możesz spotkać znane poszukiwania pracy. To także dni otwarte
problemów życiowych i zawodowych. postacie polskiego biznesu, polityki w instytucjach rynku pracy oraz konsultacje
i mediów z doradcą zawodowym i psychologiem.

10 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


Wirtualnie na Uczelni
Potrzebne informacje, m.in. z dziekanatu, Biura Karier czy
biblioteki, można uzyskać przez internet. Jest to możliwe dzięki
Extranetowi – nowoczesnemu systemowi komunikacji w WSB.
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to,
by maksymalnie uprościć wymianę informacji.

Post#1
„Extranet daje możliwość kontaktu wykładowcy i studenta o każdej porze dnia i nocy. Dzięki
tej platformie, wykładowca może udostępniać materiały dla studentów, przekazywać uwagi
do zajęć. Kontakt ten jest oczywiście obustronny, więc pytania od studentów dotyczące zajęć
bezpośrednio trafiają do wykładowcy. Niewątpliwym atutem jest bieżące przekazywanie ocen
wprost na komputer studenta, a więc najszybszą możliwą droga. Jednakże opcją, z której
korzysta się najczęściej jest plan zajęć – na cały semestr i dostępny z każdego komputera”.

„Dzięki Extranetowi w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie mogę sprawdzić


plan zajęć, oceny czy aktualne informacje. Extranet to wirtualna Uczelnia”.

Post#2

Mgr Paweł Kufel Paulina Kocaj


wykładowca WSB studentka WSB w Toruniu

Post#3
„Jestem wielką zwolenniczką pomysłu wprowadzenia internetowego indeksu zamieszczonego
w Extranecie. Takie rozwiązanie upraszcza całą procedurę, a przede wszystkim oszczędza czas!”.

„Extranet to dla mnie bardzo duże udogodnienie w trakcie studiowania. Oprócz informacji
i wiadomości dotyczących toku studiów mam także bezpośredni kontakt z wykładowcami.
Extranet to także świetny kontakt ze studentami. Jako przewodniczący Samorządu
Studenckiego zamieszczam w Extranecie wiele informacji o wydarzeniach na Uczelni”.

Post#4

Ewa Kędzior Karol Durma


studentka WSB w Toruniu student WSB w Bydgoszczy

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 11


Toruń – akademickie miasto

wizualizacja auli

„Wyższa Szkoła Bankowa wciąż się rozbudowuje. Nowoczesna baza dydaktyczna Uczelni
powstaje w oparciu o najnowsze standardy. Modernizacja istniejących obiektów oraz inwestycje
związane z nowymi budynkami WSB zapewniają studentom coraz lepszy standard studiowania
i doskonałe warunki do nauki”.
Dr Jacek Wójcik
Wicekanclerz WSB w Toruniu

Siedziba WSB znajduje się w samym sercu owany przy ulicy Młodzieżowej, zostanie połą- Blisko 150-metrowa strefa studenta stanie się
miasta, w pobliżu zabytkowej Starówki. czony z nowym budynkiem, który powstaje od miejscem, w którym będzie można odpocząć
Lokalizacja w niewielkiej odległości od dworca strony ulicy Dekerta. Na dodatkowych 4000 m2 po zajęciach, spotkać się z przyjaciółmi.
PKS i PKP oraz przystanków komunikacji powierzchni, na trzech kondygnacjach, znajdą Będą tam również organizowane imprezy
miejskiej sprawia, że studenci z łatwością się sale wykładowe (największa z nich mieści studenckie. Na I i II kondygnacji znajdą
mogą dojechać na Uczelnię. ponad 200 osób) i ćwiczeniowe wyposażone się dwa tarasy – w całości do dyspozycji
w nowoczesny sprzęt multimedialny, czytelnia, studentów.
ROZBUDOWA biblioteka, a także strefa studenta. Na parterze nowego budynku znajdzie się
INFRASTRUKTURY Dwupoziomowa biblioteka zapewni studentom parking wyposażony w wielopoziomowe
Baza naukowo-dydaktyczna Uczelni wciąż komfort korzystania ze zgromadzonych platformy parkingowe.
się rozwija. Już w październiku 2010 roku zbiorów. Znajdzie się w niej ponad 70 miejsc
zostanie oddany do użytku nowoczesny dla studentów, a także stanowiska Zapraszamy na wirtualny spacer
kompleks, w pełni odpowiadający potrze- komputerowe, które umożliwią korzystanie po budynku WSB:
bom studentów. Obecny kompleks, usytu- ze zbiorów internetowych. www.wsb.torun.pl/wirtualnawycieczka

wizualizacja strefy studenta wizualizacja budynku od strony ul. Dekerta wizualizacja biblioteki

12 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl


Bydgoszcz – w przyjaznych warunkach

„Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu od początku istnienia bydgoskiego Wydziału Finansów


i Zarządzania dba nie tylko o wysoką jakość kształcenia swoich studentów. Inwestując
w nowoczesną bazę dydaktyczną odpowiadającą europejskim standardom zapewnia
komfortowe i przyjazne warunki studiowania”.
Mgr Anna Kocikowska
Wicekanclerz WSB w Bydgoszczy

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgosz- czytelnia, znajdująca się w osobnej sali, po- możesz wybrać się do ogrodu botanicznego
czy WSB w Toruniu otrzymał nagrodę Grand większona i wzbogacona o komfortowe warun- lub zwiedzać bydgoską Starówkę. W zimie
Prix „Wnętrze roku Pomorza i Kujaw 2007” za ki dla czytelników, osobna sala komputerowa, czeka na Ciebie specjalny stok narciarski
modernizację budynku na potrzeby Uczelni. wypożyczalnia. Zbiory bibliotek w WFiZ w Byd- w Myślęcinku, a wiosną i latem razem
Obecnie WSB w Bydgoszczy to nowoczesny goszczy liczą obecnie ponad 6000 egzem- ze znajomymi możesz podziwiać plenery
gmach z doskonałą bazą dydaktyczną. plarzy, 37 tytułów czasopism drukowanych, okolic. Bydgoszcz to także miasto sportu.
ponad 160 tytułów czasopism w formie elek- Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet
tronicznej, dostępnych w 6 bazach danych. i Koszykówce Mężczyzn w 2009 r., to tylko
W TROSCE O TWÓJ KOMFORT Księgozbiór gromadzony w bibliotece jest niektóre z organizowanych tu wielkich
Bydgoski Wydział WSB dynamicznie się rozwi- ściśle dostosowany do potrzeb użytkowników. wydarzeń sportowych.
ja. Powierzchnia budynku została wzbogacona
o kolejne kondygnacje. Infrastruktura budynku MIASTO PRZYJAZNE Zapraszamy na wirtualny spacer
WSB jest również w pełni przystosowana dla STUDENTOM po budynku WSB:
osób niepełnosprawnych czy starszych. W Bydgoszczy nie sposób się nudzić. Oprócz www.wsb.bydgoszcz.pl/wirtualnawycieczka
miejsc takich jak kluby, puby kina i kręgielnie,
INTERNET BEZ OGRANICZEŃ
WSB w Bydgoszczy jest podłączona
bardzo szybkim światłowodowym łączem
do internetu, dysponuje także łączem
bezprzewodowym. Z podłączonych do sieci
komputerów można codziennie korzystać
w czytelni WSB. Na terenie Uczelni znajdują
się także kioski internetowe.

BIBLIOTEKA
NA MEDAL
WSB w Toruniu wraz z Wydziałem Finansów
i Zarządzania w Bydgoszczy posiada specja-
listyczną bibliotekę, nagrodzoną w 2007 r.
Medalem Europejskim. W jej skład wchodzą:
więcej informacji na stronie www.wsb.bydgoszcz.pl 13
Naukowcy i praktycy
Jakość kształcenia zależy przede wszystkim od kadry dydaktycznej.
W Bankowej wykładowcami są uznane autorytety naukowe, ale także
praktycy życia gospodarczego. Dzięki temu zdobyta wiedza jest poparta
praktycznym doświadczeniem.

Władze Uczelni:
• Rektor – prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski
• Kanclerz – mgr Dorota Dąbrowska
• Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – dr Jacek Wójcik
• Wicekanclerz Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy – mgr Anna Kocikowska
• Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – dr Ewa Engelgardt
• Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy – dr Tomasz Marcysiak
• Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – dr Dawid Bunikowski
• Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – dr Jacek Kuras
• Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy – dr Ryszard Miler

WYKŁADOWCY KONFERENCJE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


O poziomie kształcenia wyższej uczelni decy- Uczelnia organizuje wiele przedsięwzięć W WSB działa Instytut Rozwoju Badań
duje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, o charakterze naukowym. Do najważniejszych Naukowych. Do zadań Instytutu należy m.in.
kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. konferencji należą: inicjowanie i prowadzenie zespołowych badań
W skład kadry WSB wchodzą m.in.: • „Od strategii organizacji do polityki jakości. naukowych oraz koordynacja działalności
• prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo Etapy wdrażania ISO 9001” publikacyjnej Uczelni. IRNB prowadzi również
• prof. zw. dr hab. Jan Falkowski • „Zarządzanie podmiotami i procesami projekty badawcze oraz komercyjne badania
• prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski gospodarczymi” naukowe dla przedsiębiorstw. Studenci
• prof. zw. dr hab. Krystyna • „Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem aktywnie działają w kołach naukowych.
Piotrowska-Marczak w krajach UE” Na Uczelni działa Koło Naukowe Zarządzania,
• prof. zw. dr hab. Antoni Siemianowski • „Wyzwania marketingowe dla Finansów i Rachunkowości, Marketingu,
• prof. zw. dr hab. Józef Słomiński przedsiębiorstw w Polsce w procesie Ubezpieczeń oraz Public Relations.
• prof. zw. dr hab. Sławomir Sojak integracji regionalnej i globalizacji”
• prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz • „Biblioteki Pomorza i Kujaw. Centra
• prof. zw. dr hab. Jacek Staszewski
• prof. zw. dr hab. Jerzy Tomala
informacji i edukacji” MIĘDZYNARODOWY
• „Konkurencyjność polskiej gospodarki AUTORYTET
• prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski wobec procesu integracji europejskiej”
• prof. dr hab. Andrzej Bujak • „Finanse i rachunkowość wobec wyzwań Prof. dr hab. Vytautas P. Pranulis,
• prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner procesów globalizacyjnych” kierownik Wydziału Marketingu
• prof. dr hab. Peter Friedrich • „Gospodarka i rynek w warunkach na Uniwersytecie Wileńskim
– doktor honoris causa globalizacji” i wykładowca WSB
• prof. dr hab. Bohdan Godziszewski • „X Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Jest autorem wielu książek oraz ponad
• prof. dr hab. Bożena Kołosowska
Niepaństwowych” 120 publikacji z dziedziny marketingu,
• prof. dr hab. Tadeusz Kufel
• „Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje redaktorem naczelnym międzynarodowego
• prof. dr hab. Jacek Patyk
– trendy – problemy” wydawnictwa naukowego „Transformations
• prof. dr hab. Vytautas Pranulis
• „Zarządzanie w XXI wieku. Kierunki zmian in Business & Economics” oraz członkiem
• prof. dr hab. Ona Grazina Rakauskiene
nauk o zarządzaniu” kolegium redakcyjnego wydawnictwa
• prof. dr hab. Ewa Siemińska
• „Kadry w biznesie – Dbajmy o rozwój naukowego „Ekonomika” i czasopisma
• prof. dr hab. Paweł Smoleń
menedżera w trudnych czasach”. „East-West Business”.
• prof. dr hab. Andrzej Tiukało
• prof. dr hab. Jan Wiśniewski.
14 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl
Organizacja studiów
WSB proponuje 2 różne tryby studiowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu
możesz wybrać najbardziej dogodną formę nauki i sam organizować
swój czas.

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV SEMESTR V SEMESTR VI

przedmioty kształcenia ogólnego

przedmioty kierunkowe

przedmioty specjalnościowe

seminarium dyplomowe

przedmioty do wyboru

praktyki zawodowe

FORMY STUDIÓW KIERUNKI I SPECJALNOŚCI


W WSB masz do wyboru 2 formy studiów: Studia I stopnia (licencjackie) w WSB trwają
• stacjonarne (studia dzienne) – to najlepsza trzy lata (6 semestrów). Każdy semestr kończy
forma dla tegorocznych absolwentów się sesją egzaminacyjną. W ofercie Uczelni
szkół ponadgimnazjalnych oraz osób jest 28 specjalności na czterech kierunkach
niepracujących; zajęcia odbywają się w Toruniu: Europeistyka, Finanse
od poniedziałku do piątku i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka
• niestacjonarne (studia weekendowe) i Rekreacja oraz na czterech kierunkach
– forma odpowiednia dla osób pracujących, w Bydgoszczy: Administracja, Finanse
które nie mogą dojeżdżać kilka razy i Rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie.
w tygodniu na Uczelnię; zajęcia są
realizowane podczas 3 zjazdów w miesiącu. PROGRAM STUDIÓW
Obszerna gama przedmiotów kierunkowych WARTO STUDIOWAĆ
i specjalnościowych daje pewność, że DZIENNIE
studenci WSB będą mieli możliwość
uzyskania szerokiej i zarazem pogłębionej Studia dzienne to rozwiązanie dla
wiedzy, a także zdobędą umiejętności Ciebie, jeśli chcesz się skoncentrować
praktyczne. Program studiów jest zgodny na zdobywaniu szerokiej wiedzy,
ze standardami kształcenia dla danego a równocześnie – korzystać z uroków życia
kierunku, określonymi przez Ministerstwo studenckiego. Ponadto możesz zyskać:
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Praktyczny • więcej zajęć z języka obcego (360 godz.)
wymiar nauczania jest ściśle dostosowany oraz dodatkowe zajęcia w języku
do wymogów rynku pracy. Program obejmuje angielskim
następujące grupy przedmiotów: • bezpłatne certyfikaty
• grupę treści kształcenia ogólnego • udział w seminariach i konferencjach
• grupę treści podstawowych • dodatkowe stypendia FEP
• grupę treści kierunkowych • możliwość studiowania za granicą
• grupę treści specjalnościowych. • bezpłatne, dodatkowe zajęcia
z matematyki.

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 15


Ścieżka kariery
CHCESZ PRACOWAĆ: NIEZBĘDNA WIEDZA:

• prawo
• zasady polityki regionalnej
SEKTOR • fundusze europejskie
• prawo UE
PUBLICZNY • finanse międzynarodowe
• samorząd terytorialny

• rachunkowość
BRANŻA • ubezpieczenia • systemy bankowe
• zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami
FINANSOWA • rynek nieruchomości
• inżynieria finansowa

• zarządzanie systemami logistycznymi


BRANŻA • informatyka w logistyce
LOGISTYCZNA • controlling procesów logistycznych
• prognozowanie w procesach logistycznych

• geografia turystyczna
BRANŻA • prawo turystyczne • obsługa ruchu turystycznego
• obsługa klienta • socjologia turystyki i podróżowania
TURYSTYCZNA • protokół dyplomatyczny
• międzynarodowe stosunki polityczne

• public relations • media relations


MEDIA • komunikacja medialna • podstawy dziennikarstwa
• prawo prasowe • retoryka • autoprezentacja
I MARKETING • psychologia w marketingu
• zachowania nabywców
• zarządzanie i planowanie marketingowe

16 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


KIERUNKI, NA KTÓRYCH WYBRANE
ZDOBĘDZIESZ POŻĄDANĄ WIEDZĘ: SPECJALNOŚCI:

Administracja • Administracja Publiczna


• Administracja Samorządowa
Europeistyka • Europejska Integracja Gospodarcza
• Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość • Gospodarowanie Nieruchomościami


• Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
• Zarządzanie Firmą
Zarządzanie

Logistyka • Transport, Spedycja, Magazynowanie


• Usługi Logistyczne
Zarządzanie • Zarządzanie Procesami Logistycznymi

Turystyka i Rekreacja • Hotelarstwo


• Turystyka Międzynarodowa
• Zarządzanie w Turystyce
Zarządzanie

• Komunikacja Społeczna
Europeistyka i Technologie Informacyjne
• Marketing Polityczny
• Psychologia w Zarządzaniu
Zarządzanie • Zarządzanie Sprzedażą i Marketing

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 17


„WSB jest najlepszą niepaństwową szkołą w regionie, zdecydowanie przyjazną dla studentów, cieszącą
się wysoką renomą. Zainteresowałam się tą uczelnią przede wszystkim dzięki opiniom kolegów. Dużym
atutem WSB jest nowoczesność, świetnie przygotowane sale wykładowe, bardzo dobrze wyposażona
biblioteka i czytelnia z dostępem do wielu niezbędnych programów multimedialnych. WSB to dobry
wybór. Wiążę swoją przyszłość z pracą w administracji i wiem, że ten kierunek pozwoli mi na zdobycie
wymarzonej pracy”.

Karolina Lemańska
studentka Administracji w WSB w Bydgoszczy

Administracja
złam schemat
Administracja

„Rozwój gospodarczy regionu powoduje wzrost


zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę
kierowniczą, ekspercką oraz urzędniczą.
Administracja w WSB to nie tylko możliwość
zatrudnienia w sektorze samorządowym.
Problematyka prawa, ekonomii oraz komunikacji
wyposaży absolwentów w różnorodne kompetencje
przydatne w aktywności gospodarczej i politycznej,
a także działalności biznesowej”.
Dr Jan Adamiak
wykładowca WSB

SYLWETKA ABSOLWENTA • prof. dr hab. Paweł Smoleń SPIS SPECJALNOŚCI


• dr Jan Adamiak
Absolwent kierunku Administracja posiada • Administracja Gospodarcza ........strona 20
• dr Piotr Donarski
ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych • Administracja Publiczna .............strona 21
• dr Zdzisław Gordon
– zwłaszcza nauk o prawie i o administracji • Administracja Samorządowa .....strona 22
• dr Ewa Jankowska
– oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.
• dr Ewa Kiedrowicz Z WSB ZYSKASZ
Przygotowany jest do pracy urzędniczej
• dr Tomasz Kucharski.
w różnych rodzajach administracji publicznej • możliwość zdobycia wiedzy biznesowej
oraz do stosowania prawa w instytucjach wzbogaconej przedmiotami z obszaru nauk
niepublicznych. Potrafi sprawnie posługiwać
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
I KIERUNKOWE społecznych
się dostępnymi środkami informacji i techniki • kadrę kierunku, którą tworzą wybitni
biurowej. Posiada znajomość prawa • podstawy prawoznawstwa
teoretycy administracji, ale również praktycy
i umiejętność jego stosowania w praktyce. • historia administracji
życia gospodarczego
Ponadto dysponuje umiejętnościami • nauki o administracji
• dzięki praktykom zawodowym możesz
z dziedziny komunikacji interpersonalnej, • konstytucyjne systemy organów
poznać swojego przyszłego pracodawcę.
organizacji pracy zespołowej, kontaktu państwowych
z klientem, prezentacji publicznej oraz • prawo administracyjne
zarządzania projektem. • postępowanie administracyjne
• organizacja i zarządzanie w administracji
KADRA publicznej
• makro- i mikroekonomia
Wykładowcy kierunku Administracja to grono
• publiczne prawo gospodarcze
doświadczonych naukowców i praktyków,
• prawo cywilne z umowami w administracji
zajmujących się problematyką administracji
• prawo pracy i prawo urzędnicze
publicznej i gospodarczej, ale również
• finanse publiczne i prawo finansowe
tematyką z zakresu prawa bankowego,
• socjologia i metody badań socjologicznych
cywilnego czy podatkowego. Tworzą je m.in.:
• zamówienia publiczne
• prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner
• prawo karne i prawo wykroczeń
• prof. dr hab. Krystyna Kamińska
• instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
• prof. dr hab. Jacek Patyk
• postępowanie egzekucyjne w administracji.

więcej informacji na stronie www.wsb.bydgoszcz.pl 19


Administracja Gospodarcza
Region kujawsko-pomorski intensywnie się rozwija. Wiąże się to m.in.
ze zwiększeniem inwestycji sektora publicznego, co oznacza wzrost
zapotrzebowania na wysoko wyspecjalizowaną kadrę kierowniczą
i kadrę średniego szczebla.

„Wybierając szkołę dla siebie, kierowałam się


głównie perspektywami zawodowymi. WSB
jest szkołą, która kładzie duży nacisk na rozwój
kariery i znalezienie pracy. Wiem, że z dyplomem
Bankowej już na starcie posiadam silny atut”.
Anna Pietrzak
studentka WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Jako student specjalności Administracja Jako absolwent tej specjalności będziesz
Gospodarcza nabędziesz wiedzę z zakresu: przygotowany do pracy m.in.:
• polityki gospodarczej • jako wyspecjalizowana kadra kierowniczego
• prawa handlowego i prawa podatkowego i średniego szczebla w firmach handlowych
• administracji gospodarczej w Unii i produkcyjnych
Europejskiej • jako specjalista z zakresu rozwoju
• kontroli finansowej przedsiębiorstw PRAKTYCZNE STUDIA
• międzynarodowych transakcji • jako ekspert w firmach konsultingowych
gospodarczych • jako specjalista w instytucjach
• publicznego prawa gospodarczego i organizacjach finansowych, bankowych,
• funkcjonowania systemu sądownictwa ubezpieczeniowych
administracyjnego w Polsce. • w administracji państwowej i samorządowej,
tj. urzędach i instytucjach
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • w firmach sektora prywatnego.
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz WSB corocznie włącza się
umiejętność m.in.: w organizację Światowego
• kierowania zespołami ludzkimi Tygodnia Przedsiębiorczości.
i organizowania pracy biurowej Przedsięwzięcie kierujemy do nauczycieli
• zarządzania w jednostkach administracji przedsiębiorczości, młodzieży szkół
publicznej oraz w administracji ponadgimnazjalnych oraz studentów.
gospodarczej Celem imprezy jest promowanie
• prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorczości oraz nauka praktycznych
• wykorzystywania potencjału ekonomicznego umiejętności. W ramach Tygodnia
i społecznego organizacji gospodarczych Przedsiębiorczości proponujemy zajęcia
• kreowania zmian w strukturach i procesach warsztatowe, wykłady oraz konsultacje
zarządzania. z wybitnymi szkoleniowcami i specjalistami
z dziedziny przedsiębiorczości, biznesu oraz
komunikacji międzyludzkiej.

20 więcej informacji na stronie www.wsb.bydgoszcz.pl


Administracja Publiczna
Sektor administracji publicznej zawsze będzie stwarzał miejsca pracy
dla wykwalifikowanych fachowców, z szeroką wiedzą z zakresu prawa
i administracji. Administracja Publiczna to specjalność dla tych,
którzy w pracy cenią sobie bezpieczeństwo i stabilność.

„Pracuję w administracji i studiowanie


w WSB pozwoliło mi na pogłębienie
wiedzy teoretycznej z tego zakresu.
Ponadto systematycznie uzupełniam swoją
wiedzę i mogę ją praktykować w swoim
miejscu pracy”.
Monika Ilinicz
studentka WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA • posługiwania się językiem specjalistycznym


z zakresu administracji, prawa i ekonomii
Jako student specjalności Administracja
w stopniu koniecznym do wykonywania
Publiczna nabędziesz wiedzę z zakresu:
zawodu
• informatyki w administracji
• swobodnego poruszania się w problematyce
• gospodarki komunalnej
administracji publicznej oraz związanej ze
• prawa budżetowego
strategią rozwoju jednostek samorządowych
• podatków i opłat lokalnych
• określania trybu powoływania
• rachunkowości budżetowej
i finansowania jednostek samorządowych.
• legislacji administracyjnej
• praw człowieka oraz ochrony danych
osobowych i informacji niejawnych.
TWÓJ ZAWÓD
Jako absolwent tej specjalności będziesz
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI przygotowany do pracy m.in. w:
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
• urzędach administracji państwowej WSB – UCZELNIA PIERWSZA
umiejętność m.in.:
• instytucjach niepublicznych W REGIONIE
• jednostkach samorządu terytorialnego
• wykorzystywania wiedzy teoretycznej
• jednostkach pomocniczych samorządu
w pracy zawodowej • pierwsza uczelnia biznesowa w regionie
terytorialnego
• rozwiązywania problemów zawodowych oraz • pierwszy kompleksowy Program VIS
• urzędach powiatowych i urzędach gmin
sprawnego posługiwania się dostępnymi • pierwszy e-learning w regionie
• podmiotach prywatnych.
środkami informacji i techniki biurowej • pierwszy kierunek Finanse
• aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i Rachunkowość
oraz organizowania niewielkich zespołów • pierwsza gwarancja stałego czesnego
i kierowania nimi • Extranet – pierwszy w regionie tak
opracowany system komunikacji
• pierwsze w regionie studia anglojęzyczne
International Business
• pierwsze Akredytowane Centrum
Egzaminacyjne EBC*L.

więcej informacji na stronie www.wsb.bydgoszcz.pl 21


NOWOŚĆ
Administracja Samorządowa
Kompleksowy rozwój miast, gmin i powiatów uzależniony jest od dobrze i sprawnie
funkcjonującej administracji. Profesjonalizm, znajomość prawa oraz umiejętności
koordynacyjne to tylko nieliczne cechy pracownika administracji państwowej.

„Największą zaletą studiowania jest nieograniczona moż-


liwość budowania własnego kapitału społecznego, który
tworzą nowi znajomi. Tak zdobyty kapitał społeczny, opar-
ty na zaufaniu, utrwala nie tylko przyjaźnie, ale i cenne
kontakty zawodowe. Jakiekolwiek motywacje towarzyszą
przy wyborze studiów, wszystkie można zrealizować wła-
śnie w WSB. Studiując w komfortowych i przyjaznych
warunkach jakie stwarza WSB wybierasz także najwyższy
poziom wiedzy akademickiej”.
Dr Tomasz Marcysiak
Dziekan WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA • posługiwania się językiem specjalistycznym


z zakresu administracji, prawa i ekonomii
Jako student specjalności Administracja
Samorządowa nabędziesz wiedzę z zakresu:
w stopniu koniecznym do wykonywania ZAUFAJ AUTORYTETOM
zawodu
• prawa administracyjnego
• swobodnego poruszania się w problematyce
• organizacji i zarządzania w administracji
administracji publicznej oraz związanej ze
publicznej
strategią rozwoju jednostek samorządowych
• legislacji administracyjnej
i administracyjnych kraju
• statusu pracowników samorządowych
• stosowania zasad finansowania jednostek
• polityki rozwoju regionalnego
administracji publicznej.
• relacji administracji publicznej z biznesem
i organizacjami społecznymi.
TWÓJ ZAWÓD
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI Jako absolwent tej specjalności będziesz
przygotowany do pracy m.in. w:
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
• jednostkach samorządu terytorialnego
umiejętność m.in.:
(samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki) Leszek Balcerowicz gościł w WSB
• rozwiązywania problemów zawodowych oraz
• jednostkach organizacyjnych samorządu w Poznaniu podczas konferencji naukowej
sprawnego posługiwania się dostępnymi
terytorialnego „Dwadzieścia lat transformacji polskiej
środkami informacji i techniki biurowej
• urzędzie gminy gospodarki. Punkt wyjścia, przebieg,
• aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej
• urzędzie miasta rezultaty”. Leszek Balcerowicz to polski
oraz kierowania niewielkimi zespołami
• starostwie powiatowym, urzędzie ekonomista i polityk, wicepremier
marszałkowskim i minister finansów w trzech rządach,
• spółkach i przedsiębiorstwach były prezes Narodowego Banku Polskiego.
komunalnych. Był odpowiedzialny za przeprowadzenie
transformacji gospodarczej Polski,
określanej mianem Planu Balcerowicza.
Został uhonorowany w swym rodzinnym
mieście Toruniu w Alei Gwiazd na
Rynku Staromiejskim.

22 więcej informacji na stronie www.wsb.bydgoszcz.pl


„Po wejściu Polski do Unii wiedza zdobyta na kierunku Europeistyka pozwoli
mi bardziej wykorzystywać w swojej pracy zawodowej możliwości związane
z mechanizmami działania instytucji Unii Europejskiej. Wybrałam ten kierunek,
aby w pełni skorzystać z tego, co daje nam Unia. Studia w WSB zapewniają
naukę na wysokim poziomie dzięki wykwalifikowanej kadrze wykładowców.
Wykładowcy zawsze chętnie pomagają w rozwijaniu zainteresowań i zachęcają
do realizacji swoich ambicji”.

Dominika Blaszka
studentka Europeistyki w WSB w Toruniu

Europeistyka
wiedza bez granic
Europeistyka

„Absolwenci kierunku Europeistyka są


humanistami w najlepszym tego słowa znaczeniu:
łączą wiedzę z zakresu polityki, prawa, stosunków
międzynarodowych, mediów i nowych technologii
z wiedzą ekonomiczną. Dynamiczny rozwój
Unii Europejskiej oraz pogłębiające się procesy
europeizacji, globalizacji i konwergencji wpłyną
pozytywnie na zapotrzebowanie na europeistów”.
Dr Dawid Bunikowski
Prodziekan WSB w Toruniu

SYLWETKA ABSOLWENTA • dr Grzegorz Górniewicz SPIS SPECJALNOŚCI


• dr Ewa Jankowska
Absolwent kierunku Europeistyka posiada • Dyplomacja i Negocjacje
• dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu Międzynarodowe ..........................strona 25
• dr Alina Matlakiewicz
nauk społecznych oraz umiejętność • Europejska Integracja
• dr Wojciech Ożarowski
praktycznego wykorzystania jej w pracy Gospodarcza ...................................strona 26
• dr Piotr Siemiątkowski
zawodowej. Rozumie i analizuje procesy • Komunikacja Społeczna i Technologie
• dr Joanna Szalacha
społeczne i polityczne dokonujące się w skali Informacyjne ..................................strona 27
• dr Patryk Tomaszewski
globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej • Marketing Polityczny ...................strona 28
• dr Monika Wyrzykowska.
– a także zasady ekonomiczne oraz prawne –
leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania Z WSB ZYSKASZ
współczesnych społeczeństw i państw.
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
I KIERUNKOWE • kwalifikacje mile widziane w każdym
zawodzie
KADRA • społeczeństwo i kultura Europy
• możliwość odbywania studiów i staży za
• ekonomia
Wykładowcy na kierunku Europeistyka granicą i okazję do poznania języka oraz
• nauka o polityce: podstawy wiedzy
to m.in.: eksperci w dziedzinie finansów specyfiki danego kraju
o polityce, podstawy wiedzy o państwie
międzynarodowych, prawa, socjologii, • przygotowanie do rozpoczęcia atrakcyjnej
• prawo europejskie
stosunków międzynarodowych i politologii oraz pracy, także poza granicami kraju
• historia społeczna Europy
osoby znające tajniki polityki zagranicznej, ze • praktyki, czyli Twój bilet do kariery
• systemy polityczne państw europejskich
szczególnym uwzględnieniem złożonych relacji • okazję do spotkań z praktykami, politykami
• integracja gospodarcza w Europie
między instytucjami i organizacjami w Europie i specjalistami od marketingu politycznego,
• instytucje i procesy decyzyjne w Unii
i UE. Wśród nich są m.in.: public relations, funduszy europejskich,
Europejskiej
• prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski możliwość uczestnictwa w licznych
• polityka wspólnotowa
• prof. zw. dr hab. Antoni Siemianowski warsztatach
• usytuowanie, znaczenie i rola Europy
• prof. dr hab. Jan Wiśniewski • możliwość studiowania według
w stosunkach międzynarodowych
• dr Jan Adamiak nowoczesnego programu nauczania
• usytuowanie, znaczenie i rola Polski
• dr Dawid Bunikowski • możliwość wyboru ścieżki
w Europie
• dr Jolanta Ciak edukacyjnej i dobierania przedmiotów
• międzynarodowe stosunki ekonomiczne
• dr Piotr Donarski specjalnościowych.
• zasady funkcjonowania programów
• dr Anna Falkowska
i funduszy strukturalnych UE.
24 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl
Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
Sztuka dyplomacji i prowadzenie negocjacji to umiejętności przydatne
w każdym aspekcie życia. Wzbogacone o wiedzę z zakresu międzynarodowości
staną się solidnym kapitałem w życiu zawodowym i doskonałą przepustką
na starcie kariery.

„Specjalność Dyplomacja i Negocjacje


Międzynarodowe daje mnóstwo perspektyw
zawodowych. Po ukończeniu studiów
chciałabym pracować jako dyplomata lub
w instytucjach rządowych. Ten kierunek
studiów daje możliwość pracy w Polsce
i za granicą”.
Brygida Polanowska
studentka WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Jako student specjalności Dyplomacja Jako absolwent tej specjalności będziesz
i Negocjacje Międzynarodowe nabędziesz przygotowany do pracy m.in. w:
wiedzę z zakresu: • instytucjach i organizacjach
• public relations i media relations międzynarodowych
• komunikacji interpersonalnej • sektorze prywatnym działającym
• prawa dyplomatycznego i konsularnego w środowisku międzynarodowym
• komunikacji i negocjacji międzykulturowej • samorządach wszystkich szczebli jako
• technik i praktyk negocjacji specjalista ds. współpracy zagranicznej
• praw człowieka we współczesnym świecie • administracji rządowej w zakresie
• procesu globalizacji i jego konsekwencji. współpracy zagranicznej
• instytucjach i agendach wspomagających
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI dialog międzykulturowy
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz • środowisku międzykulturowym na
umiejętność m.in.: kierowniczych stanowiskach.
• wykorzystywania technik komunikacji
interpersonalnej
• prowadzenia negocjacji oraz rozmów PRAKTYCZNE STUDIA
z przedstawicielami placówek zagranicznych
• stosowania prawa dyplomatycznego,
konsularnego oraz międzynarodowego
• analizowania aktualnych problemów Studia w Wyższej Szkole Bankowej mają na
gospodarczych świata i możliwości ich celu przygotowanie studentów do przyszłej
rozwiązywania kariery zawodowej. Uczelnia została
• stosowania zasad działania w środowisku uznana przez pracodawców z regionu
międzynarodowym kujawsko-pomorskiego za najlepszą wśród
• zorganizowania i prowadzenia spotkań/ wyższych szkół niepublicznych (ranking
negocjacji międzynarodowych. „Newsweeka” z 2008).

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl 25


Europejska Integracja Gospodarcza
Otwarcie granic i wspólnota europejska stały się faktem. Europejska Integracja
Gospodarcza to specjalność dla osób, które bez kompleksów chcą zdobywać
świat i wiążą swoją przyszłość zawodową, m.in. z pracą poza granicami kraju.

„Europeistyka to kierunek przyszłości. Dzięki


niemu poznaję strukturę Unii Europejskiej,
co w przyszłości pomoże mi zrealizować
moje plany zawodowe związane w pracą
w instytucjach europejskich”.
Tomasz Kłutkowski
student WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Jako student specjalności Europejska Jako absolwent tej specjalności będziesz
Integracja Gospodarcza nabędziesz wiedzę przygotowany do pracy m.in. w:
z zakresu: • instytucjach i organizacjach krajowych oraz
• funduszy europejskich dla przedsiębiorstw międzynarodowych
• samorządu terytorialnego w UE • instytucjach i agendach wspomagających
• prawnych uwarunkowań handlu pozyskiwanie i wykorzystywanie
zagranicznego funduszy unijnych
• administracji publicznej w Europie • korporacjach międzynarodowych, bankach,
• systemu ekonomicznego państw UE towarzystwach ubezpieczeniowych
• lobbingu w instytucjach europejskich działających w krajach UE
• prawa międzynarodowego i prawa • przedsiębiorstwach współpracujących
wspólnotowego. z krajami UE
• organizacjach pozarządowych.
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
EUROPA – MORZE SZANS
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
umiejętność m.in.:
• pozyskiwania środków z funduszy Poza satysfakcją, jakiej dostarcza
europejskich interesująca, pełna wyzwań praca,
• analizowania sytuacji na europejskich UE oferuje:
rynkach finansowych • konkurencyjne wynagrodzenie
• zajmowania się prawną stroną działalności • hojne dodatki w związku z sytuacją
organizacji międzynarodowych rodzinną
• przygotowywania dokumentacji firm • dostęp do doskonałych szkoleń
działających na rynku europejskim • dobrą opiekę medyczną
• weryfikowania możliwości uzyskania • bezpłatne kształcenie dla dzieci
dofinansowania na realizację wybranych w szkołach europejskich
projektów. • korzystny system emerytalny.
Źródło: www.europa.eu

26 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl


Komunikacja Społeczna i Technologie Informacyjne
Zmiany w zachowaniach konsumentów oraz pojawienie się nowych
technologii powodują konieczność poszukiwania nowych form komunikacji.
Coraz więcej firm stawia sobie za naczelny cel odpowiedni poziom
komunikacji, poszukując tym samym specjalistów w tej dziedzinie.

„Internet jest dziś podstawowym narzędziem


komunikowania się ludzi, służy także do
gromadzenia i selekcji informacji. Podczas
zajęć w WSB korzystamy z nowoczesnych
technologii, które otwierają przed nami wiele
możliwości. To niewątpliwy atut Uczelni”.
Bartosz Heinig
student WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA TWOJE UMIEJĘTNOŚCI


Jako student specjalności Komunikacja Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
Społeczna i Technologie Informacyjne umiejętność m.in.:
nabędziesz wiedzę z zakresu: • współpracy z mediami
• prawa prasowego i autorskiego • opracowywania komunikatów prasowych
• psychologii w komunikacji społecznej • organizowania konferencji prasowych
• komunikacji multimedialnej i społecznej • kreowania pozytywnego wizerunku firmy na
• kulturowych uwarunkowań komunikacji bazie programu działań public relations
• komunikatu medialnego • konstruowania przekazów kształtujących
• public relations opinię publiczną.
• dziennikarstwa prasowego: teoria i technika
• specyfiki pracy w redakcji radiowej TWÓJ ZAWÓD
i telewizyjnej. Jako absolwent tej specjalności będziesz
przygotowany do pracy jako m.in.:
• rzecznik prasowy
• specjalista ds. komunikowania społecznego
• specjalista ds. organizowania kampanii
medialnych PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!
• specjalista kreowania wizerunku
• pracownik w administracji rządowej
i samorządowej. Od 2008 roku działa przy Wyższej Szkole
Bankowej Toastmasters International. To
międzynarodowa organizacja, której celem
jest szerzenie zdolności przemawiania
i przewodzenia. W WSB masz szansę
uczestniczyć w organizowanych dwa razy
w miesiącu spotkaniach warsztatowych
Toastmasters i doskonalić swoje
umiejętności w tym zakresie.

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl 27


NOWOŚĆ
Marketing Polityczny
Specjalność pozwoli odkryć studentom tajniki fascynującego świata polityki
i mediów. Umiejętności – m.in. z dziedziny komunikacji i perswazji politycznej,
socjotechnik oraz negocjacji – pozwolą absolwentom zarządzać polityką, prowadzić
kampanie wyborcze i społeczne czy skutecznie oddziaływać na opinię publiczną.

„Marketing Polityczny to nowość na studiach


w Polsce. Stanowi połączenie teorii i praktyki,
określającej zasady, mechanizmy, procedury
organizowania i funkcjonowania rynku
politycznego. Wykorzystuje zespół technik
społecznych, teorii oraz metod, zaczerpniętych
z marketingu handlowego, w celu stworzenia
odpowiedniego obrazu kandydata oraz
uzyskania jak największego poparcia”.
Dr Patryk Tomaszewski
wykładowca WSB

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Jako student specjalności Marketing Jako absolwent tej specjalności będziesz
Polityczny nabędziesz wiedzę z zakresu: przygotowany do pracy m.in.:
• przygotowania kampanii wyborczych • przy prowadzeniu kampanii wyborczych ZAUFAJ AUTORYTETOM
• reklamy politycznej • jako doradca wizerunkowy
• współpracy z mediami • jako rzecznik prasowy
• autoprezentacji • jako pracownik partii politycznych, sztabów
• prawa wyborczego wyborczych, biur poselskich
• systemów politycznych, w tym zwłaszcza • jako pracownik administracji rządowej
państw europejskich i samorządowej
• psychologii politycznej • asystent polityków i samorządowców
• sztuki argumentacji i negocjacji • w wyspecjalizowanych agencjach
• badania opinii publicznych reklamowych
• strategii kampanii wyborczych • w organizacjach pozarządowych
• retoryki i erystyki. • w instytucjach międzynarodowych.

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
umiejętność m.in.:
• analizowania rynku politycznego Magdalena Środa gościła w WSB
• organizowania i kierowania kampaniami w Poznaniu i w WSB w Toruniu. Magdalena
wyborczymi Środa to etyk, filozof, publicystka,
• organizowania i przeprowadzania feministka, była wiceminister, profesor
konferencji prasowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się
• badania rynku politycznego historią idei etycznych, etyką stosowaną,
• kreowania wizerunku polityków filozofią polityczną i problematyką kobiecą.
• wspierania kandydatów w trakcie negocjacji Jest stałą felietonistką „Gazety Wyborczej”,
• samodzielnego kierowania zespołami ludzi. pełniła funkcję pełnomocnika rządu ds.
równego statusu kobiet i mężczyzn.

28 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl


„Dzięki studiom w WSB zdobywam wiedzę nie tylko teoretyczną, ale
również praktyczną, przekazywaną przez doświadczonych wykładowców.
Po ukończeniu studiów oraz odbyciu praktyki zawodowej na pewno będę
dobrze przygotowana do przyszłej pracy w sektorze finansowym”.

Viktoria Vysotska
studentka Finansów i Rachunkowości w WSB w Toruniu

Finanse i Rachunkowość
elita wśród ekonomistów
Finanse i Rachunkowość

„Finanse i Rachunkowość to flagowy kierunek


Wyższych Szkół Bankowych. Staramy się tak
rozwijać ofertę studiów, żeby była ona jak
najlepiej dopasowana do wymogów rynku pracy.
W Toruniu już od 12 lat kształcimy specjalistów,
którzy przygotowani są do kształtowania polityki
rachunkowości czy podejmowania nierzadko
kluczowych decyzji w obszarze finansów
i rachunkowości przedsiębiorstw”.
Dr Ewa Engelgardt
Dziekan WSB w Toruniu

SYLWETKA ABSOLWENTA • prof. dr hab. Bożena Kołosowska SPIS SPECJALNOŚCI


• prof. dr hab. Jacek Patyk
Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów • Bankowość i Innowacje
• dr Ewa Engelgardt
i rachunkowości, funkcjonowania instytucji Finansowe ......................................strona 31
• dr Piotr Majewski
finansowych i banków oraz umiejętność • Doradztwo Finansowe
• dr Ryszard Niewczas
analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i Ubezpieczenia ..............................strona 32
• dr Piotr Prewysz-Kwinto
i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek • Finanse i Doradztwo
• dr Piotr Siemiątkowski
gospodarczych. Rozumie przyczyny i skutki • dr Robert Skiba Podatkowe ......................................strona 33
występowania zjawisk gospodarczych na • dr Andrzej Tokarski • Gospodarowanie
szczeblu makro- i mikroekonomicznym • dr Maciej Tokarski Nieruchomościami ........................strona 34
w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. • dr Grażyna Voss • Międzynarodowe Stosunki
• dr Jacek Wójcik. Gospodarcze ...................................strona 35
KADRA • Rachunkowość i Finanse
Wykładowcy kierunku Finanse i Rachunko- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Przedsiębiorstw .............................strona 36
wość to grono doświadczonych naukowców I KIERUNKOWE
i praktyków życia gospodarczego. Studenci Z WSB ZYSKASZ
• finanse
tego kierunku mają zajęcia m.in.: z pracowni- • mikroekonomia • możliwość studiowania na Uczelni, która
kami banków, urzędów skarbowych, biur • makroekonomia ma 12-letnie doświadczenie i jest liderem
rachunkowych, towarzystw ubezpieczenio- • analiza finansowa w kształceniu finansistów
wych, firm konsultingowych, rzeczoznawcami • rachunkowość finansowa • możliwość kontynuacji studiów na kierunku
majątkowymi, a także z doradcami gospodar- • rynki finansowe Finanse i Rachunkowość na II stopniu
czymi. Wśród nich są m.in.: • finanse publiczne • szansę ukończenia studiów z certyfikatem
• prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo • finanse przedsiębiorstw Związku Banków Polskich oraz
• prof. zw. dr hab. Jan Falkowski • matematyka finansowa z certyfikatem FPiAKE
• prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski • statystyka • możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu
• prof. zw. dr hab. Krystyna • prawo rachunkowości i finansów.
Piotrowska-Marczak • ekonometria
• prof. zw. dr hab. Sławomir Sojak • rachunkowość
• prof. zw. dr hab. Jacek Staszewski • bankowość
• prof. dr hab. Peter Friedrich • matematyka
– doktor honoris causa • ubezpieczenia.
30 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl
NOWOŚĆ
Bankowość i Innowacje Finansowe
Bankowość to nie tylko pieniądze, rozliczenia i kredyty. Na tej specjalności
nauczysz się, że to także jakość i kompleksowość usług, sieci kontaktów
i niekonwencjonalne projekty.

„Problematyka finansowo-kapitałowa nabrała w Polsce


w ostatnich kilkunastu latach ogromnego znaczenia.
Aby dotrzymać kroku burzliwym zmianom konieczne jest
posiadanie solidnej, fachowej, precyzyjnej wiedzy o teorii
i praktyce szeroko rozumianych finansów. Studia w WSB
na tej specjalności to przede wszystkim połączenie
aspektu teoretycznego z praktyką działalności bankowej”.
Dr Ewa Kiedrowicz
wykładowca WSB
Dyrektor Narodowego Banku Polskiego
Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Jako student specjalności Bankowość Jako absolwent specjalności Bankowość
i Innowacje Finansowe nabędziesz wiedzę i Innowacje Finansowe będziesz przygotowany
z zakresu: do pracy m.in. w:
• standardów kwalifikacyjnych w bankowości • banku lub placówkach innej instytucji
polskiej finansowej
• metod oceny zdolności kredytowej • towarzystwach ubezpieczeniowych
• systemów bankowych i ich otoczenia i inwestycyjnych
• technik pozyskiwania kapitału • firmach leasingowych oraz przy funduszach
• produktów i instrumentów bankowych. strukturalnych
• firmach pośrednictwa kredytowego.
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz W WSB MOŻESZ WIĘCEJ!
umiejętność m.in.:
• zarządzania działami banku
• analizowania rynku Jako student WSB możesz
• oceny zdolności kredytowej uczestniczyć w spotkaniach
• budowania bezpiecznego portfela Klubu CashFlow.
inwestycyjnego Klub ten tworzy grupa osób, które
• analizowania rozwoju nowych produktów. spotykają się, by dobrze spędzić czas,
ucząc się i bawiąc równocześnie.
„CashFlow 101” jest grą planszową,
która przez dobrą zabawę pokazuje,
jak udoskonalać swoją inteligencję
finansową. Dzięki „CashFlow101” można
wyćwiczyć umiejętność dostrzegania
różnych okazji, które stwarza gospodarka
w naszym otoczeniu.

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 31


NOWOŚĆ
Doradztwo Finansowe i Ubezpieczenia
Obecnie można zaobserwować starzenie się społeczeństwa. Oznacza to, że coraz więcej
majątku kumulowane jest u osób starszych. Konsekwencją tego jest coraz większe
znaczenie i rola profesjonalnie przygotowanych doradców finansowych.
Źródło: www.privatebanking.pl

„Studiuję w Bankowej, ponieważ jest to szkoła


z klasą i na poziomie, która daje mi możliwość
zdobycia niesamowitej wiedzy w temacie, który
mnie interesuje – bankowości”.
Rafał Kauczor
student WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA TWOJE UMIEJĘTNOŚCI


Jako student specjalności Doradztwo Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
Finansowe i Ubezpieczenia nabędziesz wiedzę umiejętność m.in.:
z zakresu: • posługiwania się instrumentami
• dobierania instrumentów finansowych finansowymi
do portfela inwestycyjnego • wykorzystywania w praktyce regulacji
• wykorzystywania w praktyce regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń
prawnych dotyczących ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.
• reprezentowania klienta podczas zawierania
umów ubezpieczenia i likwidacji szkód TWÓJ ZAWÓD
• korzystania z pomocy podmiotów rynku Absolwent tej specjalności będzie
ubezpieczeń w celu egzekwowania praw przygotowany do pracy m.in.:
ubezpieczonych. • jako doradca inwestycyjny (po zdaniu CERTYFIKATY
odpowiedniego egzaminu państwowego) DLA BANKOWCÓW
• w towarzystwach ubezpieczeń
• firmach brokerskich i multiagencjach
ubezpieczeniowych
• kancelariach odszkodowawczych. WSB jest uczestnikiem Systemu
Standardów Kwalifikacyjnych
w Bankowości Polskiej. Współpracuje od
wielu lat ze Związkiem Banków Polskich
i posiada uprawnienia do organizowania
szkoleń oraz egzaminów na stopień
Dyplomowanego Pracownika Bankowego,
w tym umożliwiających uzyskanie
Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB.

32 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


Finanse i Doradztwo Podatkowe
Podatki od lat funkcjonują jako bohater żartów, sentencji czy słynnych cytatów.
Mogą jednak stać się przedmiotem fachowej wiedzy. WSB jako jedyna
uczelnia w Toruniu kształci specjalistów w dziedzinie podatków. Absolwenci tej
specjalności z łatwością zdobędą zatrudnienie w ciekawym zawodzie.

„Specjalność ta obejmuje tematykę


finansów państwa oraz finansów jednostek
gospodarczych. Doradztwo podatkowe dotyczy
jego charakteru, struktury organizacyjnej oraz
form i sposobów funkcjonowania. Znajomość
tej tematyki może być punktem wyjścia do
uzyskania kwalifikacji doradcy podatkowego”.
Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski
Rektor WSB

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Jako student specjalności Finanse Jako absolwent tej specjalności będziesz
i Doradztwo Podatkowe nabędziesz wiedzę przygotowany do pracy jako m.in.:
z zakresu: • doradca podatkowy w biurach
• prawa podatkowego: proceduralnego rachunkowych i kancelariach prawnych (po
T
i materialnego zdaniu państwowego egzaminu na doradcę T 3641
• informatyki podatkowej podatkowego) T 3518
• przestępstw i wykroczeń skarbowych • pracownik urzędu skarbowego 3376
• rachunkowości podatkowej • pracownik w regionalnych izbach T
3085
• polityki fiskalnej obrachunkowych T
• rewizji finansowej • inspektor lub specjalista ds. przestępstw T
2851
• prawa celnego. i wykroczeń skarbowych 2651
• specjalista ds. finansów i podatków.
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI T T
T 2167 2207
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz 1998
umiejętność m.in.: T B
• weryfikowania zeznań podatkowych T 1744 1488
1679
• monitorowania i analizowania kosztów
w firmie T
1220 B
• przeprowadzania audytu podatkowego 1085
w celu optymalizacji opodatkowania
i eliminacji błędów w firmie B
• wskazywania obowiązujących ulg 426
podatkowych.
1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Liczba studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Wydziału Finansów


i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu w latach 1998-2010:
studia licencjackie w Toruniu (T), studia licencjackie w Bydgoszczy (B)

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 33


Gospodarowanie Nieruchomościami
Nieruchomości stały się intratnym dobrem, a rynek nieruchomości to
jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Absolwenci tej
specjalności, wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności, dołączą
do elity polskich menedżerów.

„Studia w WSB to nieograniczone możliwości rozwoju ścieżki zawodowej. Tworząc Studenckie


Forum BCC oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, zdobyłem cenne doświadczenie
oraz nawiązałem wiele kontaktów, które wykorzystuję w codziennej pracy. Obecnie, rozwijając
Stowarzyszenie Absolwentów WSB w Toruniu, staram się zapewnić utrzymywanie stałych więzi
z Uczelnią oraz międzypokoleniową integrację absolwentów”.
Łukasz Ozimek
absolwent WSB w Toruniu,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów
www.absolwenci.wsb.torun.pl

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Student specjalności Gospodarowanie Absolwent tej specjalności będzie
Nieruchomościami nabędzie wiedzę z zakresu: przygotowany do pracy jako m.in.:
• ekonomiczno-finansowych podstaw rynku • pośrednik w sprzedaży nieruchomości
nieruchomości (po wypełnieniu wymogów ustawowych)
• regulacji prawnych dotyczących • pracownik firm developerskich,
gospodarowania nieruchomościami współtworzący plany nowych inwestycji
• bankowości hipotecznej oraz pozyskujący klientów
• obrotu nieruchomościami i wyceny • zarządca nieruchomościami (po wypełnieniu SZKOŁA GIEŁDOWA
• doradztwa inwestycyjnego wymogów ustawowych)
• zarządzania nieruchomościami. • pracownik organów administracji
samorządowej, zajmujący się problemami
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI mieszkaniowymi w środowisku lokalnym
Po ukończeniu tej specjalności absolwenci • rzeczoznawca majątkowy zajmujący się
będą potrafili m.in.: wyceną nieruchomości (po wypełnieniu
• analizować sytuację na rynku wymogów ustawowych). Od 2003 roku w WSB w Toruniu oraz
nieruchomości w WSB w Bydgoszczy działa Szkoła
• wyceniać nieruchomości Giełdowa. Została ona uruchomiona
• przeprowadzać transakcje na rynku dzięki współpracy Uczelni z Giełdą
nieruchomości Papierów Wartościowych w Warszawie.
• zarządzać inwestycjami komunalnymi Zajęcia adresowane są do wszystkich,
na terenach chronionych którzy chcą wiedzieć więcej o rynku
• kierować usługami komunalnymi służącymi kapitałowym, mechanizmach giełdowych
zaspokajaniu potrzeb ludności i inwestowaniu w papiery wartościowe.
• analizować wnioski kredytowe pod kątem W ramach Szkoły Giełdowej organizowane
zabezpieczeń na nieruchomościach są trzy odrębne kursy:
i ich wyceny • „Podstawy inwestowania na giełdzie”
• doradzać w zakresie inwestowania w różne • „Instrumenty pochodne”
segmenty rynku nieruchomości. • „Po kapitał na giełdę”.

34 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


NOWOŚĆ
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Globalizacja doprowadziła do zatarcia granic państwowych m.in. w sferze gospodarki.
Coraz większe znaczenie w świecie finansów odgrywają międzynarodowe instytucje
kształtujące światowe rynki. Studia na tej specjalności pozwolą absolwentom poznać
wszelkie mechanizmy wpływające na światową gospodarkę.

„Dynamiczny rozwój współpracy międzynaro-


dowej i wzrastający w niej udział naszego kraju
rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów
ze znajomością stosunków międzynarodowych.
Celem specjalności jest teoretyczne i praktyczne
przygotowanie absolwentów do pracy w przedsię-
biorstwach i instytucjach działających na rynkach
międzynarodowych”.
Dr Monika Wyrzykowska
wykładowca WSB

TWOJA WIEDZA • przygotowywać i zawierać transakcje


Student specjalności Międzynarodowe
w handlu zagranicznym ZAUFAJ AUTORYTETOM
• prowadzić negocjacje z partnerami
Stosunki Gospodarcze nabędzie wiedzę
zagranicznymi
z zakresu:
• stosować zasady działania w środowisku
• międzynarodowych stosunków
międzynarodowym.
gospodarczych
• finansów międzynarodowych
• inwestycji międzynarodowych
TWÓJ ZAWÓD
• międzynarodowych rynków walutowych Absolwent tej specjalności będzie
i finansowych przygotowany do pracy jako m.in.:
• międzynarodowych organizacji • pracownik banków i instytucji finansowych
gospodarczych i finansowych • pracownik przedsiębiorstw krajowych
• rozliczeń i negocjacji w handlu oraz korporacji międzynarodowych, np.
międzynarodowym w pionach obsługi obrotów towarowych
• finansów i strategii przedsiębiorstw z zagranicą, w działach księgowości
międzynarodowych. lub marketingu
• pracownik instytucji i organizacji
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI międzynarodowych oraz urzędów
Jolanta Kwaśniewska słuchaczom
administracji publicznej w zakresie
Po ukończeniu tej specjalności absolwenci Uniwersytetu Każdego Wieku WSB
współpracy międzynarodowej
będą potrafili m.in.: w Chorzowie oraz WSB w Poznaniu
• pracownik placówek zagranicznych,
• analizować rynki międzynarodowe opowiadała o znaczeniu etykiety
np. ambasad, konsulatów, biur radców
• dokonywać oceny finansowej inwestycji w dyplomacji. Jolanta Kwaśniewska była
handlowych.
zagranicznych pierwszą damą w latach 1995-2005. Jest
• zarządzać ryzykiem w międzynarodowych prezenterką TVN Style, prowadzi program
firmach np. w towarzystwach ubezpieczeń, „Lekcja stylu”. Jako osoba zaangażowana
bankach w promowanie działalności dobroczynnej
jest założycielką fundacji „Porozumienie
Bez Barier”, a także „Funduszu Pomocy
Młodym Talentom”.

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 35


Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Rachunkowość jest jedną z najistotniejszych dyscyplin ekonomicznych.
Nowoczesne narzędzia kontrolingu finansowego i rachunkowości zarządczej
mają coraz większe znaczenie dla przedsiębiorstw. Dlatego na rynku pracy
poszukuje się absolwentów z szeroką wiedzą z tej dziedziny.

„Wybrałam Rachunkowość i Finanse


Przedsiębiorstw w Bankowej, ponieważ od zawsze
interesowała mnie rachunkowość, a w przyszłości
chciałabym otworzyć własne biuro rachunkowe.
Studiowanie w WSB daje mi możliwość poznania
rynku finansowego i ubezpieczeniowego.
Wiem, że kończąc te studia, mam perspektywę
znalezienia dobrej pracy”.
Joanna Rucińska
studentka WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA • analizowania bieżącej sytuacji


ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
Jako student specjalności Rachunkowość
• oceniania projektów inwestycyjnych
i Finanse Przedsiębiorstw nabędziesz wiedzę
• monitorowania kosztów.
z zakresu:
• prawa podatkowego i materialnego
• prawnych regulacji księgowości
TWÓJ ZAWÓD
• rachunkowości podatkowej Jako absolwent tej specjalności będziesz
• rachunkowości zarządczej przygotowany do pracy jako m.in.:
• rewizji finansowej • samodzielny księgowy
• prawa czekowego i wekslowego • główny księgowy
• księgowości informatycznej • dyrektor finansowy
• międzynarodowych standardów • analityk finansowy.
rachunkowości. KURS PRZYGOTOWAWCZY
Z MATEMATYKI
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
umiejętność m.in.: Od października masz możliwość
• przygotowywania planów finansowych firm uczestniczyć w bezpłatnym kursie
• obsługiwania nowoczesnych programów przygotowawczym z matematyki,
księgowych ponieważ właśnie ten przedmiot budzi
• sporządzania sprawozdań finansowych najwięcej obaw. Kurs cieszy się bardzo
zgodnie z polskimi wymogami i regulacjami dużym zainteresowaniem zarówno
międzynarodowymi (MSR-y oraz MSSF-y) wśród osób, które zdawały maturę przed
• efektywnego zarządzania zasobami kilkoma laty, jak i wśród tegorocznych
przedsiębiorstwa maturzystów. Jest okazją do przypomnienia
sobie materiału, pierwszego kontaktu
z wykładowcą, przećwiczenia zagadnień,
które sprawdzą poziom Twojej wiedzy.

36 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


„Wybrałam Logistykę, ponieważ ten kierunek gwarantuje mi odpowiedni
rozwój w perspektywie zdobycia pracy. Jestem pewna, iż po ukończeniu
studiów bez problemów znajdę pracę, zwłaszcza w województwie
kujawsko-pomorskim. Poza tym logistyka to bardzo interesująca
i rozwijająca się dziedzina”.

Iwona Kowal
studentka Logistyki w WSB w Bydgoszczy

Logistyka
kurs na przyszłość
Logistyka

„Umiejętność znajdowania trafnych odpowiedzi na pytania logistyczne oraz właściwej realizacji


zadań logistycznych przesądza o trafności i poprawności każdego projektu biznesowego. Daje
możliwość sporządzenia realnego planu biznesowego, uwzględniającego realny popyt na dobra,
realne potrzeby materiałowe, finansowe, transportowe, magazynowe, informacyjne itd. Współczesny
i przyszły świat gospodarki, turystyki, kultury i handlu nie może istnieć i rozwijać się bez wysoko
wyspecjalizowanych kadr logistycznych”.
Prof. dr hab. Mirosław Chaberek
Kierownik Katedry Logistyki, WSB w Toruniu

SYLWETKA ABSOLWENTA • dr Maciej Lipiński SPIS SPECJALNOŚCI


• dr Ryszard Miler
Absolwent kierunku Logistyka będzie • Logistyka Procesów
• dr Ryszard Niewczas
potrafił elastycznie dostosować się do Gospodarczych...............................strona 39
• dr Bohdan Pac
zmieniającego się otoczenia gospodarczego, • Transport, Spedycja,
• dr Leszek Reszka.
w tym rynku pracy. Studia licencjackie na Magazynowanie.............................strona 40
kierunku Logistyka mają ponadto wyposażyć • Usługi Logistyczne .......................strona 41
absolwentów w umiejętności analitycznego
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
i innowacyjnego myślenia o zjawiskach
I KIERUNKOWE Z WSB ZYSKASZ
gospodarczych oraz wyrażania swoich • zarządzanie produkcją i usługami
• unikatowe w regionie specjalności do
poglądów. Mają za zadanie przygotować • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
wyboru
do określania celów logistycznych, • infrastruktura logistyczna
• szeroką gamę przedmiotów kierunkowych
rozpoznawania problemów o takim charakterze • logistyka zaopatrzenia
i specjalnościowych w programie studiów
i twórczego podejścia do ich rozwiązywania. • logistyka produkcji
• możliwość uzyskania szerokiej i zarazem
• logistyka dystrybucji
pogłębionej wiedzy merytorycznej
KADRA • normalizacja i zarządzanie jakością
• umiejętności praktyczne – odbędziesz
w logistyce
Wykładowcy kierunku Logistyka to grono 4-tygodniowe praktyki
• ekonomika transportu
doświadczonych naukowców i praktyków, w przedsiębiorstwach logistycznych
• ekologistyka
zajmujących się problematyką logistyki • szansę na zaprezentowanie się
• projektowanie procesów
i gospodarki. Należą do nich m.in.: potencjalnym pracodawcom
• inżynieria systemów i analiza systemowa
• prof. dr hab. Andrzej Bujak – doświadczenie zawodowe to dla Ciebie
• towaroznawstwo
• prof. dr hab. Mirosław Chaberek niewątpliwy atut na rynku pracy.
• ekonomia
• prof. dr hab. Andrzej Makowski
• prawo
• prof. dr hab. Jan Wiśniewski
• marketing
• dr Marcin Błażejowski
• zarządzanie.
• dr Rafał Drewniak
• dr Mariusz Fierek
• dr Jacek Kuras

38 więcej informacji na stronie www.wsb.bydgoszcz.pl


Logistyka Procesów Gospodarczych
Dynamiczny rozwój branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) na rynkach
międzynarodowych sprawia, że absolwenci kierunków logistycznych nie mają
problemów z zatrudnieniem. WSB gwarantuje – poza dyplomem licencjata
– zdobycie gruntownej wiedzy oraz praktycznych umiejętności.

„Uważam, że WSB jest dla mnie odpowiednią


uczelnią ze względu na nastawienie
na kierunki ekonomiczne, umożliwiające
swobodne poruszanie się w biznesie.
Kadra to sami wykwalifikowani specjaliści
i eksperci, co również umożliwia zdobywanie
odpowiedniej wiedzy”.
Weronika Dams
studentka WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA • posługiwania się narzędziami


informatycznymi, wspomagającymi
Jako student specjalności Logistyka Procesów
zarządzanie procesami logistycznymi
Gospodarczych nabędziesz wiedzę z zakresu:
• dokonywania pomiaru i oceny procesów
• organizacji i funkcjonowania centrów
logistycznych
logistycznych
• projektowania wsparcia logistycznego
• mikrologistyki
• stosowania nowoczesnych rozwiązań
• zarządzania finansowego przedsięwzięciami
w paradygmatyce logistycznej
inwestycyjnymi w sferze logistyki
obsługi klienta
• kontrolingu procesów logistycznych,
• zarządzania zapasami.
informatycznych systemów planowania
potrzeb materiałowych
• logistycznej obsługi klienta
TWÓJ ZAWÓD
• rachunkowości zarządczej Jako absolwent tej specjalności będziesz
• logistycznych działań kryzysowych. przygotowany do pracy m.in. w:
• dowolnej organizacji gospodarczej
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • przedsiębiorstwach logistycznych
i produkcyjnych
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz LOGISTYK NA RYNKU PRACY
• sektorze TSL (Transport – Spedycja
umiejętność m.in.:
– Logistyka)
• skutecznego wykonywania zadań z zakresu
• centrach logistycznych
usług logistycznych w organizacjach Absolwent WSB ma prawo
• przedsiębiorstwach handlowo-usługowych.
gospodarczych, zarówno na poziomie wykonywać zawód logistyka w różnych
operacyjnym, jak i taktycznym przedsiębiorstwach – zgodnie
• sprawnego posługiwania się metodami z wymaganiami:
i technikami logistycznymi • Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków
(European Logistics Association – ELA)
• Europejskiej Rady ds. Certyfikacji
w Logistyce (European Certification
Board of Logistics EBCL).

więcej informacji na stronie www.wsb.bydgoszcz.pl 39


NOWOŚĆ
Transport, Spedycja, Magazynowanie
Prowadzenie działalności logistyczno-spedycyjnej wymaga specjalistycznej wiedzy, jaką
zapewnia WSB w Bydgoszczy. Dzięki wykładowcom praktykom zajęcia przygotowują
studentów do pracy w tej popularnej branży, szczególnie na rynku kujawsko-pomorskim.

„Zdecydowałem się na Logistykę, ponieważ jest


zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę
tej branży. WSB to szkoła dająca możliwości
rozwoju, a jej renoma umożliwia znalezienie
dobrze płatnej pracy”.
Artur Baranowski
student WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA • optymalizowania kosztów logistycznych • placówkach administracji państwowej


(wybranie odpowiedniego rozwiązania i samorządowej jako pracownik
Jako student specjalności Transport,
logistycznego w aspekcie transportu wyspecjalizowany w kształtowaniu
Spedycja, Magazynowanie nabędziesz wiedzę
i spedycji, np. transportu intermodalnego) systemów transportowych
z zakresu:
• projektowania systemów transportowo- • hurtowniach i różnego typu
• projektowania systemów transportowo-
magazynowych przedsiębiorstwach handlowych jako
magazynowych
• organizowania, planowania, realizowania koordynator przepływu towarów od
• intermodalnych systemów transportowych
i kontrolowania procesów logistyki producenta na rynek.
• monitorowania ładunków
i transportu.
• zarządzania produkcją i usługami
• zarządzania łańcuchem dostaw
• logistyki zaopatrzenia
TWÓJ ZAWÓD
• logistyki produkcji Jako absolwent tej specjalności będziesz
• logistyki dystrybucji przygotowany do pracy m.in. w: LOGISTYKA
• systemów transportowych • działach logistyki przedsiębiorstw
W DOBIE KRYZYSU
• informatyki w logistyce produkcyjnych jako osoba na stanowisku
• zarządzania współczesnym magazynem kierowniczym, zajmująca się koordynacją
• zastosowania współczesnych koncepcji zaopatrzenia, dystrybucji towarów oraz
zarządzania w logistyce logistyczną obsługą klientów Wielu analityków uważa logistykę za
• podstaw logistyki międzynarodowej. • krajowych i międzynarodowych firmach barometr gospodarki, sygnalizujący
logistycznych jako menedżer zarządzający, wyraziście przebieg trendów
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI odpowiedzialny za optymalizację kosztów gospodarczych. Ta cecha związana jest
logistycznych i efektywność wykorzystania z tendencją wyprzedzającą logistyki
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
zasobów ludzkich w stosunku do całej gospodarki, co
umiejętność m.in.:
• nowoczesnego zarządzania systemami oznacza, że dynamika wzrostu logistyki
transportowo-magazynowymi przewyższa dynamikę PKB.
• stosowania narzędzi komputerowych, Źródło: „Flota, transport, logistyka”,
wspomagających zarządzanie logistyczne Gazeta Wyborcza

40 więcej informacji na stronie www.wsb.bydgoszcz.pl


Usługi Logistyczne
Logistyka to niezwykle istotna dziedzina gospodarki, ułatwiająca przepływ
dóbr i informacji. Usługi logistyczne dostarczają coraz więcej bezpośrednio
dopasowanych rozwiązań, służących optymalizacji w każdej firmie.

„Wybrałem Logistykę w Bankowej, gdyż wiem,


że logistyk to zawód z przyszłością. Wierzę, że
zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne
pozwolą mi zrealizować swoje zawodowe plany.
Poza tym WSB zapewnia mi bardzo dobre
warunki studiowania”.
Mateusz Włoch
student WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA • dokonywania analizy ekonomiczno-


finansowej przedsiębiorstw logistycznych
Jako student specjalności Usługi Logistyczne
• przeprowadzania audytu logistycznego
nabędziesz wiedzę z zakresu:
• wykorzystywania zintegrowanych systemów
• ekonomii, finansów i zarządzania oraz ich
informatycznych w przedsiębiorstwach
wpływu na gospodarkę Polski
logistycznych
• tworzenia i realizacji funkcji logistycznych
• prognozowania w zarządzaniu procesami
w podmiotach gospodarczych
logistycznymi.
• sektora usług logistycznych w Polsce
i w Europie
• spedycji oraz gospodarowania w transporcie
TWÓJ ZAWÓD
• magazynów i ich funkcjonowania Absolwent tej specjalności będzie
• marketingu usług logistycznych przygotowany do pracy m.in. w:
• wsparcia logistycznego działań kryzysowych • przedsiębiorstwach produkcyjnych
• badań operacyjnych i prognozowania • firmach transportowych i spedycyjnych
w zarządzaniu procesami logistycznymi. • centrach logistycznych
• przedsiębiorstwach handlowo-usługowych
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • jednostkach projektowych i doradczych.
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz 7 W – PODSTAWOWA
umiejętność m.in.: REGUŁA LOGISTYKI
• rozpoznawania potrzeb rynku w zakresie
usług logistycznych
• stosowania logistycznej obsługi klienta Reguła ta polega na zapewnieniu
• świadczenia wysokiej jakości usług właściwego produktu we właściwej ilości,
logistycznych właściwym stanie, we właściwe miejsce,
• kreowania nowych produktów logistycznych we właściwym czasie, do właściwego
klienta i we właściwej cenie. Dla
absolwentów tej specjalności realizacja tej
reguły nie będzie żadnym problemem.

więcej informacji na stronie www.wsb.bydgoszcz.pl 41


NOWOŚĆ

„Podróże i odkrywanie świata są moją pasją. Dzięki studiom na kierunku


Turystyka i Rekreacja w Bankowej mogę połączyć swoje zainteresowania
z nauką! Tutaj czuję, że się realizuję. A po studiach chcę otworzyć własne
biuro podróży!”.

Agnieszka Lipnicka
studentka Turystyki i Rekreacji w WSB

Turystyka i Rekreacja
3-letnie bezpłatne studia finansowane z EFS
NOWOŚĆ
Turystyka i Rekreacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu realizuje projekt pod nazwą „WSB w Toruniu jako Centrum Kształcenia
Otwartego kadr sektora turystycznego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego uczelni”.

„Turystyka i Rekreacja stanowią najbardziej


dynamicznie rozwijający się dział gospodarki
światowej (według Światowej Rady Turystyki
i Podróży do 2020 roku liczba turystów przekroczy
1,6 mld). Wymaga to coraz większej liczby
profesjonalnych menedżerów z zakresu turystyki
i rekreacji na rynku krajowym i zagranicznym”.
Prof. zw. dr hab. Jan Falkowski
Kierownik Katedry Nauk Społecznych
WSB w Toruniu

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDMIOTY PODSTAWOWE • zapoznanie z tematyką turystyki i rekreacji


Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja I KIERUNKOWE w ujęciu biznesowym
• podstawy turystyki • ponad trzyletnie doświadczenie Uczelni
posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk
• podstawy rekreacji związane z zagadnieniami dotyczącymi
przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.
• geografia turystyczna turystyki i rekreacji (specjalność
Potrafi organizować pracę oraz podejmować
• obsługa ruchu turystycznego Zarządzanie w Turystyce)
przedsięwzięcia w sferze turystyki i rekreacji.
• ekonomika turystyki i rekreacji • umiejętności praktyczne:
Ponadto przygotowywać oferty turystyczne
• hotelarstwo obozy letnie/zimowe, zajęcia terenowe
i rekreacyjne dla różnych grup odbiorców oraz
• ekologia i ochrona środowiska i sportowe, praktyki.
nawiązywać kontakty i komunikować się w co
najmniej dwóch językach obcych. • prawo
• ekonomia
KADRA • zarządzanie EUROPEJSKI FUNDUSZ
• psychologia. SPOŁECZNY
Wykładowcy kierunku Turystyka i Rekreacja
to grono doświadczonych naukowców SPIS SPECJALNOŚCI
i praktyków. Wśród nich są m.in.:
• prof. zw. dr hab. Jan Falkowski • Hotelarstwo ....................................strona 44 WSB w Toruniu wspólnie z Wydziałem
• prof. dr hab. Stefan Iwicki • Turystyka Międzynarodowa .......strona 45 w Bydgoszczy w okresie programowania
• prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz • Turystyka
2007 – 2013 otrzymała dofinansowanie
• dr Jakub Isański Uzdrowiskowa i SPA ....................strona 46
ze środków Unii Europejskiej w ramach
• dr Alicja Kostencka Europejskiego Funduszu Społecznego
• dr Karolina Królikowska Z WSB ZYSKASZ
na realizację 10 projektów, na kwotę
• dr Jerzy Kuczyński • bezpłatne trzyletnie studia I stopnia
blisko 16 mln złotych.
• dr Jacek Olszewski-Strzyżowski. dofinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
43
NOWOŚĆ
Hotelarstwo
Znajomość źródłowych rynków zagranicznych, konkurencyjności Polski i jej wizerunku ma zasadnicze
znaczenie dla pomyślności działań marketingowych i handlowych każdej firmy z branży turystycznej.
Pozwala nam bowiem lepiej dostosować ofertę turystyczną, co stanowi nieodzowny warunek sukcesu.
Źródło: www.hotelarze.pl

„Hotele konkurują między sobą lokalizacją,


wyposażeniem, ofertą, ceną i innymi
elementami. Przede wszystkim jednak
konkurują poziomem świadczonych usług.
A tu wiodącą rolę odgrywają pracownicy.
Jak w każdym przedsiębiorstwie usługowym,
pracownik w hotelu to najważniejszy
element jego oferty”.
Wojciech Łopaciński
Dyrektor Hotelu „Filmar” w Toruniu

TWOJA WIEDZA • korzystania z instrumentów finansowych


w hotelarstwie
Student specjalności Hotelarstwo nabędzie
wiedzę z zakresu:
• oceniania uwarunkowań zewnętrznych REKRUTACJA NA KIERUNEK
• organizacji przedsiębiorstwa hotelarskiego
przedsiębiorstwa hotelarskiego TURYSTYKA I REKREACJA
• zarządzania majątkiem obrotowym w hotelu
• zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim
• przeprowadzania kontroli wewnętrznej O przyjęciu na studia stacjonarne
• informatyki w hotelarstwie
i monitoringu hotelarskiego i niestacjonarne decyduje:
• turystyki biznesowej
• organizowania usług towarzyszących • średnia ocen z przedmiotów
• marketingu w hotelarstwie
w branży hotelarskiej obowiązkowych uzyskanych na
• obsługi klienta w hotelarstwie
• organizowania gastronomii w hotelarstwie. egzaminie dojrzałości („stara matura”)
• prawa turystycznego
• prawa w hotelarstwie i gastronomii albo % punktów uzyskanych na
• zarządzania finansami przedsiębiorstwa
TWÓJ ZAWÓD egzaminie maturalnym („nowa matura”)
hotelarskiego Absolwent tej specjalności będzie w zależności od terminu złożenia
• standardów jakości w hotelarstwie przygotowany do pracy m.in. w: egzaminu
• biznesplanu przedsiębiorstwa hotelarskiego. • przedsiębiorstwach hotelowych • złożenie kompletu dokumentów
(jednostkach podobnych – pensjonatach, • laureaci olimpiady centralnej:
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI motelach itp.) geograficznej i nautologicznej uzyskują
• przedsiębiorstwach gastronomicznych maksymalną liczbę punktów.
Po ukończeniu tej specjalności absolwenci
i turystycznych.
zdobędą umiejętności m.in.: Rekrutacja prowadzona jest od 1 kwietnia
2010 roku do 31 lipca 2010 roku.
Więcej informacji na stronie
www.wsb.torun.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
44
NOWOŚĆ
Turystyka Międzynarodowa
W ostatnich latach przed polską branżą turystyczną pojawiły się nowe wyzwania związane ze zwiększającym
się ruchem międzynarodowym. Rosnąca liczba turystów z zagranicy oraz zainteresowanie Polaków dalekimi
podróżami sprawiają, że coraz więcej firm poszukuje ekspertów, którzy oprócz specjalistycznej wiedzy posiadają
również udokumentowane umiejętności językowe.

„Moje plany zawodowe po ukończeniu studiów


to zarządzanie biurem turystycznym. Praca
w branży turystycznej to szansa na poznanie
wielu kultur i nowych miejsc. Wiem, że dzięki
studiom w WSB uda mi się zrealizować
swoje marzenia”.
Kamila Górzkowska
studentka WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA • oceniania popytu i podaży turystyki w ujęciu


globalnym
Jako student specjalności Turystyka
• oceniania wpływu turystyki na bilans
Międzynarodowa nabędziesz wiedzę z zakresu:
płatniczy państw
• organizacji turystyki międzynarodowej
• oceniania wpływów z turystyki zagranicznej
• socjologii turystyki i podróżowania
• turystyki biznesowej
w relacji do PKB TURYSTYKA W PRAKTYCE
• oceniania ekonomicznych podstaw turystyki
• prawa i ubezpieczenia międzynarodowego
międzynarodowej
ruchu turystycznego
• stosowania systemów zarządzania jakością WSB jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej
• pilotażu i przewodnictwa wycieczek
w turystyce międzynarodowej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia
• protokołu dyplomatycznego
• oceniania strategii rozwoju turystyki LOT Toruń oraz Torun Convention Bureau
• międzynarodowych stosunków politycznych
międzynarodowej. Copernicus – komisji w ramach LOT,
• regionów turystycznych świata
zajmującej się problematyką turystyki
• zarządzania projektami turystycznymi
TWÓJ ZAWÓD biznesowej. Studenci mogą odbywać
• promocji i informacji turystycznej.
praktyki zawodowe w licznych agencjach
Jako absolwent tej specjalności będziesz
turystycznych regionu:
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI przygotowany do pracy m.in. w:
• Polskie Biuro Podróży ORBIS
• biurach podróży
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz • Salon Firmowy ITAKA
• centrach obsługi międzynarodowego ruchu
umiejętność m.in.: • Biuro Podróży TRIADA
turystycznego
• oceniania uwarunkowań przyrodniczych • Biuro Podróży i Turystyki ALMATUR
• regionalnych instytucjach wspierających
i kulturowych rozwoju turystyki POLSKA SA
rozwój turystyki międzynarodowej.
międzynarodowej • RAINBOW TOURS SA
• Agencja Turystyczna Coco Tours.

Człowiek - najlepsza inwestycja


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
45
NOWOŚĆ
Turystyka Uzdrowiskowa i SPA
Konkurencja na rynku turystycznym powoduje, że wiele regionów Europy i świata specjalizuje się w określonych
rodzajach turystyki, m.in. w turystyce zdrowotnej i wellness. Zmieniające się trendy, wprowadzanie innowacji
zmieniających oblicze rynku turystycznego wymagają od osób zatrudnionych w tej branży ciągłego poszerzania
wiedzy niezbędnej do stworzenia oferty odpowiadającej oczekiwaniom klientów.
Źródło: www.rynekturystyczny.pl

„Turystyka to dziedzina, która wciąż się rozwija.


Wiem, że jako absolwentka tego kierunku mam
szerokie perspektywy na rynku pracy”.
Kinga Trąbińska
studentka WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA TWOJE UMIEJĘTNOŚCI TWÓJ ZAWÓD


Jako student specjalności Turystyka Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz Jako absolwent tej specjalności
Uzdrowiskowa i SPA nabędziesz wiedzę umiejętność m.in.: będziesz przygotowany do pracy m.in.
z zakresu: • oceniania przyrodniczych uwarunkowań w przedsiębiorstwach, instytucjach lub
• organizacji zakładów lecznictwa turystyki uzdrowiskowej i SPA organizacjach działających w segmencie
uzdrowiskowego i SPA • oceniania naturalnych surowców turystyki i rekreacji prozdrowotnej.
• prawa medycznego i czynników leczniczych
• infrastruktury uzdrowiskowej i SPA • organizowania zakładów lecznictwa
• rynku uzdrowiskowego uzdrowiskowego i SPA ZASOBY BIBLIOTEKI
• przyrodniczych uwarunkowań turystyki • organizowania infrastruktury uzdrowiskowej
uzdrowiskowej i SPA i SPA
• marketingu usług uzdrowiskowych i SPA • rozmieszczania ośrodków uzdrowiskowych • 49847 woluminów, w tym 5154 nowe
• promocji zdrowia i SPA w kraju i za granicą książki rocznie
• turystyki uzdrowiskowej i SPA w Polsce • zarządzania i planowania rozwoju miast • 208 tytułów czasopism branżowych
i Europie i gmin uzdrowiskowych w wersji papierowej i elektronicznej
• podstaw żywienia człowieka • kierowania zespołami ludzkimi • 7 elektronicznych baz danych, w tym
• środków odnowy psychicznej i biologicznej. obsługującymi klientów, w tym osoby 2 dostępne online na terenie całej
niepełnosprawne Uczelni
• tworzenia strategii rozwoju • około 931 dokumentów elektronicznych
przedsiębiorstwa, instytucji i organizacji • 100 000 zł ze środków Unii Europejskiej
związanych z turystyką uzdrowiskową i SPA. przeznaczonych na stworzenie
księgozbioru dla kierunku
Turystyka i Rekreacja.

Człowiek - najlepsza inwestycja


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
46
„Wybrałam kierunek Zarządzanie, ponieważ od samego początku swojej
kariery zawodowej mam własną działalność. W WSB zdobywam wiedzę
nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną. Wielu wykładowców
prowadzi własne firmy i dzieli się swoim doświadczeniem, co pomaga
osobom takim jak ja podejmować właściwe decyzje w biznesie”.

Dorota Wegnerowska
studentka Zarządzania w WSB w Toruniu

Zarządzanie
kierunek na sukces
Zarządzanie

„W dzisiejszych czasach marketing i zarządzanie są podstawą strategii rozwoju firmy. Wiedza


dotycząca budowania marketingowego sukcesu firmy jest niezbędna szczególnie na współczesnym
dynamicznym rynku. Praktyczny wymiar nauczania i wyspecjalizowana kadra naukowa pozwalają
mieć pewność, iż absolwenci WSB, a w szczególności kierunku Zarządzania, to skuteczni
menedżerowie, którzy doskonale radzą sobie na rynku pracy”.
Andrzej Kobiak
Prezes Zarządu P.W. Łuczniczka
Zakład Wyrobów Czekoladowych Sp. z o.o.

SYLWETKA ABSOLWENTA • prof. dr hab. Ewa Siemińska SPIS SPECJALNOŚCI


• prof. dr hab. Wim Vreeburg
Absolwent kierunku Zarządzanie posiada wie- • Informatyka w Biznesie ...............strona 49
• prof. dr hab. Jan Wiśniewski
dzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauki • International Business
• dr Rafał Drewniak
o zarządzaniu, a także dyscyplin pokrewnych. – ścieżka polsko-angielska .........strona 50
• dr Ewa Jankowska
Ponadto potrafi rozpoznać, diagnozować i roz- • Psychologia w Zarządzaniu ........strona 51
• dr Tomasz Kucharski
wiązywać problemy gospodarowania zasobami • Zarządzanie Bezpieczeństwem
• dr Jacek Kuras
ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi. Jest przy- • dr Piotr Maśloch i Higieną Pracy ..............................strona 52
gotowany do realizacji podstawowych funkcji • dr Charles Szymanski • Zarządzanie Firmą .........................strona 53
zarządzania procesami w organizacjach o cha- • dr Andrzej Tokarski. • Zarządzanie Procesami
rakterze gospodarczym, administracyjnym Logistycznymi ...............................strona 54
lub bezpieczeństwa publicznego. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE • Zarządzanie Sprzedażą
I KIERUNKOWE i Marketing ......................................strona 55
KADRA • Zarządzanie w Turystyce .............strona 56
• podstawy zarządzania
Studenci mają zajęcia z kadrą dydaktyczną, • Zarządzanie Zasobami
• nauka o organizacji
która równocześnie pracuje w różnego Ludzkimi ..........................................strona 57
• mikroekonomia
rodzaju firmach, dzięki czemu mogą • makroekonomia
korzystać z rynkowych doświadczeń swoich • finanse
Z WSB ZYSKASZ
wykładowców, którymi są m.in.: • prawo • możliwość studiowania na kierunku, który
• prof. zw. dr hab. Jan Falkowski • matematyka ma akredytację Stowarzyszenia Edukacji
• prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz • ochrona własności intelektualnej Menedżerskiej FORUM
• prof. zw. dr. hab. Zenon Wiśniewski • marketing • możliwość uzyskania akredytacji
• prof. dr hab. Andrzej Bujak • statystyka opisowa wzorowanej na systemach Europy
• prof. dr hab. Mirosław Chaberek • zachowania organizacyjne Zachodniej i Stanów Zjednoczonych
• prof. dr hab. Peter Friedrich • zarządzanie projektami • szansę uczestniczenia w dodatkowych
– doktor honoris causa • zarządzanie zasobami ludzkimi szkoleniach CISCO Networking Academy
• prof. dr hab. Bohdan Godziszewski • zarządzanie jakością Program
• prof. dr hab. Piotr Jaworowski • informatyka w zarządzaniu • możliwość zdobycia honorowanego certyfi-
• prof. dr hab. Tadeusz Kufel • badania marketingowe katu CISCO (po zakończeniu szkolenia).
• prof. dr hab. Bożena Kołosowska • rachunkowość finansowa
• prof. dr hab. Vytautas Pranulis • finanse przedsiębiorstwa.
48 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl
Informatyka w Biznesie
Informatyka staje się współcześnie niezbędnym narzędziem w niemal
wszystkich dziedzinach życia. Poznanie jej tajników w połączeniu
z wiedzą biznesową stwarza wyjątkowe szanse na rynku pracy.

„Sale komputerowe w WSB są wyposażone


w nowoczesny sprzęt oraz najnowsze
oprogramowanie. Pozwala to na efektywną
pracę na zajęciach, ponieważ każdy student
ma oddzielny komputer do własnej dyspozycji”.
Paweł Smoczyk
student WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA TWOJE UMIEJĘTNOŚCI


Jako student specjalności Informatyka Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
w Biznesie nabędziesz wiedzę z zakresu: umiejętność m.in.:
• programowania strukturalnego • myślenia kategoriami biznesowymi
i obiektowego i informatycznymi
• sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa • opracowania strategii tworzenia systemów
i ochrony danych informatycznych
• systemów operacyjnych • projektowania i użytkowania baz
• technologii internetowych danych oraz komputerowych systemów
• analizowania i projektowania systemów wspomagania decyzji
informatycznych • organizowania zespołów informatycznych,
• baz danych kierowania nimi w przedsiębiorstwach oraz
• inżynierii finansowej. realizowania projektów
• wykorzystywania nowych technologii
w działalności firmy.

TWÓJ ZAWÓD DODATKOWE SZKOLENIA


Jako absolwent tej specjalności będziesz
przygotowany do pracy jako m.in.:
• osoba zarządzająca działem Wyższa Szkoła Bankowa przystąpiła do
informatycznym firmy CISCO Networking Academy Program
• specjalista ds. e-commerce (CNAP) jako Akademia Lokalna związana
• analityk systemowy z Akademią Regionalną, działającą
• specjalista ds. wdrażania systemów przy UMK. Akademia kształci
informatycznych. przyszłych administratorów sieci
komputerowych. Szkolenie przygotowuje
do oficjalnego. egzaminu na certyfikat
zawodowy CCNA.

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 49


International Business – ścieżka polsko-angielska
Otwarcie zagranicznych rynków pracy dla Polski stwarza młodym ludziom niezwykłe możliwości.
Zdobycie wiedzy biznesowej oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem
angielskim pozwoli te szanse należycie wykorzystać. Absolwenci tej specjalności będą
przygotowani do pracy na prestiżowych stanowiskach w Polsce i za granicą.

„Lektorzy w WSB są doskonałymi pedagogami,


z pasją przekazują nam swoją wiedzę i zarażają
miłością do języka obcego, którego znajomość
daje nam niesamowite możliwości”.
Hanna Dziamecka
studentka WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Jako student specjalności International Jako absolwent tej specjalności będziesz
Business nabędziesz wiedzę z zakresu: przygotowany do pracy m.in. w:
• International Business • firmach finansowych z kapitałem WSPÓŁPRACA
• Business Strategy zagranicznym MIĘDZYNARODOWA
• Business English • komórkach ds. kontaktów zagranicznych
• Services Management różnego typu firm
• Logistics • biurach zarządów firm, gdzie będziesz
• International Finance zajmował się kontaktami zagranicznymi,
• International Human Resources organizacją spotkań biznesowych,
Management prowadzeniem dokumentacji
• International Marketing Strategy. i korespondencji
• firmach konsultingowych.
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
umiejętność m.in.:
• przygotowania i wdrażania strategii
działania przedsiębiorstwa
• przeprowadzania analizy sytuacji finansowej
Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski (Rektor
przedsiębiorstwa
WSB w Toruniu) i dr Christopher
• napisania planu marketingowego
Washington (Rektor Franklin Univeristy)
• prowadzenia spotkań biznesowych,
podpisują porozumienie o współpracy
dokumentacji i korespondencji w języku
pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową
angielskim
w Toruniu a Franklin University z siedzibą
• przeprowadzania tłumaczeń i negocjacji
w Columbus. W jego ramach zawarto
z uwzględnieniem różnic kulturowych
umowy dotyczące m.in. uruchomienia
• założenia i prowadzenia własnej firmy
polskojęzycznych studiów MBA w WSB
• prowadzenia negocjacji biznesowych
w Toruniu.
z zagranicznymi kontrahentami.

50 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


Psychologia w Zarządzaniu
Nie da się przecenić znaczenia psychologii w skutecznym zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Znajomość mechanizmów psychologicznych pomaga
zrozumieć zachowania pracowników, podległych zespołów, ale także
partnerów biznesowych i klientów.

„Psychologia pomaga lepiej poznać


i zrozumieć zachowania świata biznesu.
Skuteczne zarządzanie firmą jest niemożliwe
bez odpowiedniego zrozumienia zachowań
ludzi, bo biznes to głównie kontakty z ludźmi”.
Marcin Delik
student WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Jako student specjalności Psychologia Jako absolwent tej specjalności będziesz
w Zarządzaniu nabędziesz wiedzę z zakresu: przygotowany do pracy m.in.:
• psychologii społecznej, pracy oraz procesów • jako menedżer ds. komunikacji, gdzie
kadrowych i podejmowania decyzji odpowiadać będziesz za pobudzanie
• psychospołecznego wywierania wpływu i wykorzystywanie umiejętności
• psychologii w marketingu pracowników współpracujących nad
• technik negocjacji konkretnym projektem przez stawianie
• public relations im celów i wyzwań
• wstępu do psychologii zarządzania • w komórkach marketingu, sprzedaży
• psychologii rynków finansowych. bezpośredniej i promocji, na różnych
stanowiskach kierowniczych,
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI zarządzając ludźmi
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz • jako negocjator prowadzący rozmowy
umiejętność m.in.: pomiędzy pracownikami a pracodawcami,
• analizowania zachowań nabywców wskazujący nowe ścieżki zarządzania
• oddziaływania na nabywców firmą i motywowania pracowników NOWOCZESNE PODEJŚCIE
• wykorzystywania mechanizmów • we własnym przedsiębiorstwie. DO ZARZĄDZANIA
psychologicznych rządzących
postępowaniem człowieka do zarządzania
zespołami ludzkimi Nowoczesne standardy zarządzania
• charakteryzowania postaw i zachowań wymagają od menedżerów przykładania
pracowników coraz większej wagi do czynników
• prowadzenia negocjacji handlowych. psychologicznych. Posiadanie takich
umiejętności, jak motywowanie,
rozwiązywanie konfliktów czy skuteczne
prowadzenie negocjacji, może decydować
o sukcesie lub porażce wielu przedsięwzięć.

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 51


NOWOŚĆ
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Według wymogów prawa pracy od lipca 2013 roku każdy specjalista ds.
BHP będzie musiał posiadać wykształcenie wyższe. Wybór tej specjalności
to świetna inwestycja.

„Po wejściu Polski do Wspólnoty Europejskiej


istnieje duże zapotrzebowanie rynku pracy
na specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Wdrażanie przepisów, norm
i standardów europejskich wymaga zatrudnienia
fachowców o wysokich kwalifikacjach.
Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy mają szansę na znalezienie
ciekawej i odpowiedzialnej pracy”.
Mgr inż. Marcin Wapiński
wykładowca WSB

TWOJA WIEDZA • prowadzenia postępowania powypadkowego


oraz kwalifikowania zdarzeń wypadkowych
Jako student specjalności Zarządzanie
jako wypadków przy pracy
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zdobędziesz
• organizowania i prowadzenia zajęć
wiedzę z zakresu:
w ramach szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
• identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych
oraz oceny ryzyka związanego z tymi
i higieny pracy ZAUFAJ AUTORYTETOM
• sprawowania nadzoru nad
zagrożeniami
przestrzeganiem przepisów i zasad BHP
• metod eliminowania lub ograniczenia
w zakładach produkcyjnych i instytucjach,
oddziaływania na pracowników czynników
a w szczególności organizacji stanowisk
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
i procesów pracy.
i uciążliwych
• ergonomicznej analizy stanowisk pracy
• ustalania i analizowania okoliczności
TWÓJ ZAWÓD
i przyczyn wypadków przy pracy oraz Jako absolwent tej specjalności będziesz
chorób zawodowych, a także określania przygotowany do pracy jako m.in.:
niezbędnych działań profilaktycznych • inspektor, starszy inspektor oraz specjalista
• metod i organizacji szkolenia w dziedzinie i starszy specjalista do spraw BHP
bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach
• popularyzacji i promocji problematyki (po zdobyciu niezbędnej praktyki)
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. • osoba kierująca wieloosobowymi Dariusz Rosati odwiedził WSB w Opolu,
komórkami ds. BHP w Poznaniu i w Toruniu. Dariusz Rosati
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • osoba świadcząca usługi dla pracodawców jest znanym ekonomistą i politykiem,
w zakresie sprawowania nadzoru, doradztwa specjalizuje się w dziedzinie polityki
Po ukończeniu studiów na tej specjalności makroekonomicznej, integracji
oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa
zdobędziesz umiejętność m.in.: europejskiej, finansów i handlu
i higieny pracy.
• identyfikowania zagrożeń środowiska pracy międzynarodowego. W latach 1996-
• oceniania ryzyka zawodowego związanego 1997 pełnił funkcję ministra spraw
z występowaniem czynników szkodliwych, zagranicznych, a od 2004 do 2009 – posła
niebezpiecznych i uciążliwych na do Parlamentu Europejskiego.
stanowiskach pracy

52 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


Zarządzanie Firmą
„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem
handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za
jakąkolwiek inną pod słońcem”.
John D. Rockefeller

„WSB w Toruniu to uczelnia, która dzięki profesjonalnej i wyspecjalizowanej kadrze pracowników


w pełni przygotowuje nie tylko do pracy na etacie, ale także do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Dzięki zaangażowaniu władz Uczelni kieruję obecnie jednym z najlepszych
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w kraju, w którym studenci mogą w praktyce
poznać tajniki prowadzenia własnego biznesu i odnieść swój zawodowy sukces”.
Paweł Żywiecki
Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Toruniu i Bydgoszczy,
absolwent WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA TWOJE UMIEJĘTNOŚCI


Jako student specjalności Zarządzanie Firmą Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
nabędziesz wiedzę z zakresu: umiejętność m.in.:
• orientacji marketingowej przedsiębiorstwa • zarządzania współczesnym
• zarządzania przedsiębiorstwem przedsiębiorstwem
transportowym • opracowywania strategii działania i rozwoju
• rachunkowości zarządczej firmy
w przedsiębiorstwie • prowadzenia negocjacji
• nowoczesnych metod organizacji • analizowania rozwoju przedsiębiorstwa
zarządzania przedsiębiorstwem • zarządzania zmianami w firmie.
• zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie
i personelem TWÓJ ZAWÓD
• negocjacji w biznesie Jako absolwent tej specjalności będziesz
• ekonomii menedżerskiej przygotowany do pracy jako m.in.:
• public relations. • menedżer, dyrektor firmy odpowiedzialny
za zarządzanie, produkcję, marketing JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?
i sprzedaż na różnych szczeblach
organizacyjnych
Krok po kroku:
• samodzielny przedsiębiorca prowadzący
I rejestracja firmy w Urzędzie Miasta
własną działalność gospodarczą
II numer REGON w Urzędzie
• kierownik, menedżer średniego szczebla
Statystycznym
zarządzania
III firmowe konto bankowe i pieczątka
• członek zarządu.
IV Urząd Skarbowy NIP i wybór formy
opodatkowania
V składki na ubezpieczenie społeczne
w ZUS-ie
VI zgłoszenie do Państwowej Inspekcji
Pracy.

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 53


NOWOŚĆ
Zarządzanie Procesami Logistycznymi
Już cesarz Bizancjum, Leon VI, strateg i teoretyk wojskowości, doceniał ogromne znaczenie logistyki. Procesy
planowania, kontrolowania przepływu produktów i informacji przyczyniają się do maksymalizacji zysków
i minimalizacji kosztów przedsiębiorstwa, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców w tej dziedzinie
stwarza możliwości zatrudnienia dla absolwentów tej specjalności.

„Na pojęcie logistyki składa się wiele procesów.


Przygotowanie do tego dobrze opłacanego i poszuki-
wanego na rynku pracy zawodu polega na poznaniu
zjawisk występujących na rynku, zasad zarządzania
magazynem i dostawami, wykorzystaniu zarządczych
systemów logistycznych. Jeżeli osadzimy te działania
w kontekście wymiany międzynarodowej, wówczas
otrzymamy pełną skalę rangi i odpowiedzialności
zawodu logistyka we współczesnym świecie”.
Dr Ryszard Miler
Prodziekan WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA • rozwiązywania problemów zarządzania


logistycznego w przedsiębiorstwach
Jako student specjalności Zarządzanie
produkcyjnych i usługowych
Procesami Logistycznymi nabędziesz wiedzę
• koordynowania procesów logistycznych
z zakresu:
• podstaw logistyki
w warunkach dużej dynamiki zjawisk ZAUFAJ AUTORYTETOM
rynkowych.
• logistyki dystrybucji i zaopatrzenia
• zarządzania logistycznego
• logistyki międzynarodowej, krajowej
TWÓJ ZAWÓD
i miejskiej Jako absolwent tej specjalności będziesz
• systemów informatycznych w logistyce przygotowany do pracy jako m.in.:
• negocjacji w logistyce • koordynator przepływu produktów i usług
• logistyki w sferze usług. od oryginalnego źródła przez wszystkie
formy pośrednie, aż do finalnego odbiorcy
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • specjalista ds. obsługi klienta, transportu,
składowania i utrzymywania zapasów,
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
realizacji zamówień, prognozowania popytu
umiejętność m.in.:
• specjalista ds. zamówień, transportu, Wojciech Kruk odwiedził WSB
• analizowania i projektowania systemów
magazynowania, gospodarowania w Bydgoszczy, Chorzowie, Szczecinie
logistycznych
zapasami, opakowaniami oraz odpadami. i Opolu podczas zeszłorocznych seminariów
• przeprowadzenia negocjacji w biznesie
• zarządzania łańcuchami logistycznymi Forum Praktyki Gospodarczej. Wojciech
• organizowania międzynarodowych Kruk jest polskim politykiem i ekonomistą,
przepływów towarów byłym senatorem RP. W 1974 roku przejął
rodzinny zakład jubilerski W. Kruk. Obecnie
przewodniczy radzie nadzorczej tego
przedsiębiorstwa, które może poszczycić się
ponad dwustuletnią tradycją i rozpoznawalną
w całym kraju marką. Stoi też na czele rady
Krajowej Izby Gospodarczej, jest członkiem
Polskiej Rady Biznesu.

54 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


Zarządzanie Sprzedażą i Marketing
Zarządzanie wizerunkiem oraz działania marketingowe stanowią podstawę
funkcjonowania wielu firm nowoczesnej gospodarki. Są one czymś więcej
niż tylko sposobami na wyprzedzenie konkurencji. PR i marketing to sposób
myślenia, kreatywność, ale i szeroka, różnorodna wiedza.

„Chcąc być specjalistą ds. marketingu, można


wybrać dwie drogi – połączenie wiedzy zdobytej
na studiach z podjęciem pracy lub maksymalne
skupienie na pozyskiwaniu tej wiedzy na
studiach, a potem wykorzystywanie jej w życiu
zawodowym. Każda z tych dróg ma swoje zalety.
Jednak sukcesu nie da się osiągnąć bez wyboru
odpowiedniej ścieżki kształcenia”.
Izabela Lewandowska
Kierownik zespołu ds. marketingu i PR, Centrum
Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o.

T
TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD T 21
20
Jako student specjalności Zarządzanie Jako absolwent tej specjalności będziesz B
Sprzedażą i Marketing nabędziesz wiedzę przygotowany do pracy jako m.in.: 21
B
z zakresu: • specjalista do spraw marketingu 18
T
• zachowania nabywców • pracownik urzędów administracji
17
• negocjacji w biznesie państwowej i samorządowej odpowiedzialny
• strategii marketingowych i konkurencji za przygotowanie i wdrożenie planów
• marketingu w handlu i usługach promocji miasta i regionu, przygotowywanie
• zarządzania i planowania marketingowego ulotek, folderów, stron internetowych oraz
• e-commerce imprez promocyjnych
• komunikowania się w organizacji • pracownik instytucji badawczych, który T B
• ilościowej metody analizy rynku. będzie zajmować się badaniem rynku, 11 11
zachowań nabywców, przeprowadzaniem
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI badań ilościowych i jakościowych (np.
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz wywiadu pogłębionego, Focus Group). T
umiejętność m.in.: 8
T
• wykorzystywania instrumentów 7
marketingowych w walce o klientów
• kreowania ofert przedsiębiorstwa T
5
w kontekście rynku globalnego T T T
• przygotowywania skutecznych programów 4 4 4
T T
komunikacji z klientem 3 3
• planowania i wdrażania strategii
1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010
marketingowej
• rozpoznawania i kształtowania zachowań
klientów na rynku
• stosowania w praktyce instrumentów
sprzedaży. Wzrost liczby specjalności Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
oraz Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu:
studia licencjackie w Toruniu (T), studia licencjackie w Bydgoszczy (B)

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 55


Zarządzanie w Turystyce
To specjalność wyróżniająca się spośród innych propozycji związanych
z branżą turystyczną. Dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa,
marketingu i zarządzania w turystyce absolwent posiądzie wszelkie
kwalifikacje, by rozpocząć własną działalność w tej dziedzinie.

„W dzisiejszych czasach ciągle powstają nowe


firmy, które – aby z sukcesem konkurować
na rynku – wymagają dobrego zarządzania.
Ukończenie kierunku Zarządzanie daje wiele
możliwości kariery zawodowej”.
Jagoda Żurek
studentka WSB w Toruniu

TWOJA WIEDZA • identyfikowania popytu dla inwestycji


turystycznych
Jako student specjalności Zarządzanie
• wykorzystywania internetu w firmie
w Turystyce nabędziesz wiedzę z zakresu:
turystycznej
• podstaw turystyki i hotelarstwa
• organizowania i obsługiwania systemu
• ekonomiki turystyki
informacyjnego w zarządzaniu
• geografii turystycznej
przedsiębiorstwem turystycznym.
• zarządzania przedsiębiorstwem
turystycznym i hotelarskim
• marketingu w turystyce
TWÓJ ZAWÓD
• finansów przedsiębiorstwa turystycznego Jako absolwent tej specjalności będziesz MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA
• prawa turystycznego przygotowany do pracy jako m.in.: LETNIA W TORUNIU – LLP
• obsługi ruchu turystycznego. • pracownik firm touroperatorskich – ERASMUS, INTENSIVE
• osoba zarządzająca bieżącą działalnością PROGRAMMES 2009
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI hoteli, ich rozwojem i promocją
• organizator różnego rodzaju obozów We wrześniu 2009 roku odbyła się w WSB
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
przetrwania czy też kursów sportów w Toruniu Międzynarodowa Szkoła
umiejętność m.in.:
ekstremalnych Letnia na temat: Law and Economy
• przygotowania strategii rozwoju
• organizator lotów czarterowych na in a „Global Village” of the Financial
przedsiębiorstwa turystycznego
zamówienia biur podróży Crisis. WSB w Toruniu po raz pierwszy
• zarządzania przedsiębiorstwem
• pracownik organów samorządowych, była koordynatorem takiego projektu.
turystycznym
który będzie odpowiadać za tworzenie Studenci z WSB i z uczelni partnerskich
• prowadzenia hotelu i zarządzania jego
odpowiednich warunków i promocję ruchu – University of Economics in Bratislava
obsługą
turystycznego w regionie. oraz Mykolas Romeris University z Wilna,
przez dwa tygodnie debatowali nad
wspólnymi pomysłami na zmiany w prawie,
ekonomii i polityce.
Projekt finansowany był ze środków
Unii Europejskiej i odbywał się w ramach
Erasmus Intensive Programme.

56 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to jedna z atrakcyjniejszych dziedzin rynku
pracy. Komórki personalne odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu
polityki firmy, a menedżerowie zarządzający zespołem stają się kluczowymi
pracownikami przedsiębiorstw.

„Wybrałam kierunek Zarządzanie Zasobami


Ludzkimi, ponieważ w dzisiejszych czasach
to kapitał ludzki jest największym zasobem
organizacji, a umiejętność jego właściwego
wykorzystania to czynnik decydujący
o przetrwaniu i dalszym rozwoju każdej firmy”.
Małgorzata Świerczyńska
studentka WSB w Bydgoszczy

TWOJA WIEDZA • rozwiązywania konfliktów pracowniczych


• realizowania okresowych ocen
Jako student specjalności Zarządzanie ZAUFAJ AUTORYTETOM
pracowniczych.
Zasobami Ludzkimi nabędziesz wiedzę
z zakresu:
• zarządzania zasobami ludzkimi
TWÓJ ZAWÓD
• socjologii pracy Jako absolwent tej specjalności będziesz
• prawa pracy przygotowany do pracy jako m.in.:
• rynku pracy • specjalista w działach personalnych
• psychologii procesów kadrowych różnego rodzaju firm
• technik negocjacji • specjalista ds. zarządzania
• ubezpieczenia społecznego w wielokulturowych zespołach ludzi
• systemu informatycznego w zarządzaniu (cross-cultural management)
kadrami • doradca w zakresie optymalnego
• public relations. wykorzystania potencjału zatrudnionych
w firmie pracowników oraz analizy trendów
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI na rynku pracy
• specjalista pozyskujący pracowników
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz
na zlecenie firm klientów
umiejętność m.in.: Marek Kondrat, znany polski aktor
• doradca osób szukających pracy czy
• wdrażania optymalnej dla danej organizacji filmowy i teatralny oraz reżyser, wielokrotnie
chcących się przekwalifikować
polityki kadrowej nagradzany na festiwalach filmowych,
• doradca prowadzący negocjacje
• skutecznego kierowania zespołami ludzkimi gościł w WSB w Poznaniu na Inauguracji
z pracodawcami, opiniujący decyzje
• przeprowadzania rekrutacji kandydatów Roku Akademickiego 2009/2010. Podczas
zarządów firm.
• organizowania profesjonalnych szkoleń interesującego wystąpienia, opowiadał
pracowniczych o tym, jak połączyć pasję z biznesem –
jako znawca wina, zajmuje się dystrybucją
tego trunku. Wraz z synem prowadzi
sieć sklepów z polecanymi przez siebie
gatunkami win.

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 57


Kompleksowa oferta
WSB, oprócz studiów licencjackich, proponuje studia II stopnia na kierunku Finanse
i Rachunkowość, studia podyplomowe na różnorodnych biznesowych specjalnościach.
W ofercie dostępne są również kursy i szkolenia.

„Jestem słuchaczką studiów podyplomowych


WSB, często uczestniczę w szkoleniach ofero-
wanych przez WSB. Seminaria otwarte, organi-
zowane przez Instytut Praktyki Gospodarczej, to
dla mnie szansa na spotkanie osobistości świata
biznesu, polityki i mediów. Oferta edukacyjna
WSB łączy pokolenia. Moja mama kolejny rok
jest słuchaczką Uniwersytetu Każdego Wieku”.
Zofia Ciepłuch, Urszula Ciepłuch
słuchaczka studiów podyplomowych WSB
w Toruniu, słuchaczka UKW WSB

DYPLOM MAGISTRA INSTYTUT PRAKTYKI CJ FORWARD


WSB w Toruniu oferuje studia magisterskie GOSPODARCZEJ Centrum Językowe Forward organizuje
na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jako Rozwój oferty edukacyjnej i podnoszenie kursy językowe w zakresie czterech języków:
absolwent WSB możesz kontynuować studia jakości kształcenia są naszą wizytówką. angielskiego, niemieckiego, francuskiego
II stopnia na preferencyjnych warunkach. Dlatego przy WSB powstał Instytut Praktyki i rosyjskiego. Oferuje również kursy języka
W obecnym roku akademickim masz do Gospodarczej, w którego ramach funkcjonują: angielskiego innowacyjną metodą Colina
wyboru aż 10 atrakcyjnych specjalności, • Dział Studiów Podyplomowych Rose’a – przyśpieszone uczenie się na
w tym 4 nowości: • Dział Szkoleń poziomie podstawowym i zaawansowanym
• Bankowość i Innowacje Finansowe • Biuro Karier biznesowym. Organizuje zarówno kursy
• Finanse i Organizacja w Turystyce • Centrum Językowe Forward otwarte dla indywidualnych uczestników,
NOWOŚĆ • Uniwersytet Każdego Wieku. jak również zamknięte dla firm.
• Gospodarowanie Nieruchomościami
• Inżynieria Finansowa NOWOŚĆ STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET
• Logistyka. Organizacja i Finanse Wyższe Szkoły Bankowe są KAŻDEGO WIEKU
• Marketing i Sprzedaż Usług Finansowych niekwestionowanym liderem na rynku studiów W 2008 roku przy WSB w Bydgoszczy powstał
• Negocjacje w Usługach Finansowych podyplomowych. Studia podyplomowe Uniwersytet Każdego Wieku. Zajęcia w
NOWOŚĆ w WSB to profesjonalizm, jakość i połączenie ramach Uniwersytetu zaadresowane są m.in.
• Podatki i Doradztwo Podatkowe NOWOŚĆ specjalistycznej wiedzy z praktyką. Kandydaci do przedstawicieli starszego pokolenia, którzy
• Rachunkowość Przedsiębiorstw i Kontrola mogą wybierać ze zróżnicowanej oferty, chcą przez całe życie rozwijać swoje pasje,
Finansowa co roku elastycznie dostosowywanej do zdolności i zainteresowania, a jednocześnie
• Zarządzanie i Finanse Przedsiębiorstw. realiów rynku pracy. W nadchodzącym roku spędzać aktywnie czas i poznawać nowych
akademickim WSB oferuje: ciekawych ludzi.
• 29 specjalności w Toruniu
• 21 specjalności w Bydgoszczy.

58 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl


Studia to przygoda

SPORT i Kujaw w siatkówce oraz w siatkówce


plażowej w kategorii Wyższych Szkół
WSB w Toruniu ma znakomitą sekcję
Niepublicznych
sportową, która z roku na rok staje się coraz
większą chlubą Uczelni. • Tenis stołowy
• Judo Michał Krzyżanowski – zawodnik
KST Elektryk, kapitan drużyny Mistrzów
Milena Słupczewska – medalistka
Akademickich Pomorza i Kujaw
Akademickich Mistrzostw Polski
• Taniec nowoczesny
• Piłka nożna
Magdalena Ceglecka – wraz z grupą
Patryk Szczepaniak – zawodnik drużyny
FIX zdobyła Mistrzostwo Europy i Świata,
ekstraklasy futsalu KS Marwit, kapitan drużyny
największe osiągnięcie solowe to dwukrotne
mistrzów Polski Wyższych Szkół Bankowych
wicemistrzostwo Polski w tańcu hip-hop;
Mateusz Kończalski – zawodnik ekstraklasy instruktorka zajęć dla studentów
drużyny futsalu KS Marwit, reprezentant
Polski w piłce nożnej halowej • Jeździectwo
Magdalena Zgórska – I miejsce
„Studiowanie w WSB umożliwia mi pogo- w Akademickich Mistrzostwach Pomorza
dzenie zdobywania wiedzy z grą w koszy- i Kujaw, III miejsce w Akademickich
kówkę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Mistrzostwach Polski w kategorii Wyższych
elastyczny plan zajęć oraz przychylność ze Szkół Niepublicznych
strony wykładowców w przypadku zbieżno-
ści terminów meczów z egzaminami”. „W WSB istnieje ITS, który pomaga
w pogodzeniu studiowania z pracą
Jakub Fajak
zawodową czy graniem w klubie.
student WSB w Toruniu
Stypendia sportowe są przeznaczone
nie tylko dla studentów grających
• Koszykówka w najwyższych klasach rozgrywek, może je
Jakub Fajak – zawodnik II-ligowej drużyny dostać każdy student odnoszący sukcesy
SIDEN Toruń, Mistrz Polski Wyższych Szkół sportowe w rozgrywkach akademickich”.
Bankowych, Akademicki Mistrz Pomorza
i Kujaw Marek Wasilewski
Wiceprezes AZS, student WSB w Toruniu
• Siatkówka
Marta Januszewska i Sandra Cabańska
– zawodniczki I-ligowej drużyny KS Budowlani,
mistrzynie Akademickich Mistrzostw Pomorza

„WSB umożliwia mi połączenie nauki z pro-


fesjonalnym uprawianiem sportu. Dzięki in-
dywidualnemu tokowi studiów (ITS) jestem
w stanie pogodzić treningi ze studiowa-
niem. Mówiąc o WSB, nie mogę zapomnieć
o pomocy finansowej, którą otrzymuję
w formie stypendium sportowego”.
Marta Januszewska
studentka WSB w Toruniu

więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl 59


Zasady rekrutacji
Zapisy na studia I stopnia rozpoczynają się 1 kwietnia 2010 roku.

Kroki Zapisy online Zapisy tradycyjne

Wybierz interesujące
Wybierz interesujące Cię
Cię studia – listę dostępnych
studia – listę dostępnych
Krok I specjalności znajdziesz na
specjalności znajdziesz
na stronach www Uczelni oraz
stronach www Uczelni
w Biurze Informacji i Rekrutacji

Pobierz na dysk i wypełnij


Wypełnij formularz i przygotuj
podanie oraz przygotuj
dodatkowe dokumenty
Krok II (formularz i listę dokumentów
dodatkowe dokumenty
(ich listę znajdziesz
znajdziesz na stronach www)
na stronach www)

Dostarcz podpisane
Dostarcz podpisane
dokumenty do Biura
dokumenty do Biura
Krok III Informacji i Rekrutacji
Informacji i Rekrutacji i dopełnij
(pocztą lub osobiście) i dopełnij
wszystkich formalności
wszystkich formalności

Krok IV Jesteś studentem Jesteś studentem

GDZIE SIĘ ZAPISAĆ?


Dokumenty kandydatów przyjmuje Biuro
Informacji i Rekrutacji WSB.
zapisz się przez internet
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
pon.-pt.: 9.00-17.00 pon.-pt.: 9.00-17.00
sob.: 10.00-14.00 sob.: 10.00-14.00
ul. Młodzieżowa 31a ul. Fordońska 74
87-100 Toruń 85-719 Bydgoszcz
tel.: 56 66 09 211, 56 66 09 212 tel.: 52 58 29 100, 52 58 29 101
gg: 3965403 gg: 10329268
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
60 więcej informacji na stronie www.wsb.torun.pl, www.wsb.bydgoszcz.pl
%OLĝHMQLĝP\ĂOLV]
7258”
*PDFK*ïöZQ\SU]\XO'HNHUWD
LXO0ïRG]LHĝRZHMD
%XG\QHN)SU]\XO5HMWDQD
5DWXV]
'ZöU$UWXVD
UXLQ\=DPNX.U]\ĝDFNLHJR
3.3
3.6
'RMD]G]GZRUFD3.3
OLQLHDXWREXVRZHļ

%<'*26=&=
6LHG]LED:6%
SU]\XO)RUGRñVNLHM
2%,
3’$71(3$5.,1*,
:b2.2/,&<:6%7258”
*DOHULD3RPRUVND
7(6&2
/,'/
%LHGURQND ľ QDSU]HFLZNRVNOHSX/,'/ %Dĝ\ñVNLFK
&HQWUXP+DQGORZH)RFXV0DOO ľ SU]\&LQHPD&LW\ &]HUZRQD'URJD
3.6 ľ SU]\&HQWUXP6]WXNL:VSöïF]HVQHMļSDU
NLQJSRG]LHPQ\ :Dï\JHQ6LNRUVNLHJR
'RMD]G ľ SU]\6WUDĝ\3RĝDUQHM /HJLRQöZ
ľ ]GZRUFD3.3OLQLDDXWREXVRZDļ ľ SU]\+RWHOX)LOPDU *UXG]LÈG]ND
ľ ]GZRUFD3.6OLQLHWUDPZDMRZHļ

,661
5HGDNWRUQDF]HOQ\PJU'RURWD'ÈEURZVND:\GDZFD5HGDNFMD:\ĝV]D
6]NRïD%DQNRZDZb7RUXQLX'UXNLbRSUDZD90*3ULQW6S]bRR
3RQDGVWXGHQWöZ]DXIDïR
:\ĝV]\P6]NRïRP%DQNRZ\P

ķ:6%WRXF]HOQLDNWöUDSU]HGHZV]\VWNLPSU]\JRWRZXMHVWXGHQWöZGRSUDNW\F]QH
JRZ\NRQ\ZDQLD]DZRGX'ODPQLH:6%E\ïDXF]HOQLÈZNWöUHMSRGMÚïDPGUXJL
NLHUXQHNVWXGLöZ:LHG]DXQLZHUV\WHFNDQLHZ\VWDUF]DDE\]QDOHěÊGREUÈSUDFÚ
GODWHJRWHĝSRGMÚïDPGHF\]MÚVWXGLRZDQLDNLHUXQNX)LQDQVHL5DFKXQNRZRĂÊ
Z:6%']LÚNLWHM8F]HOQLQLHGRĂÊĝH]GRE\ïDPĂZLHWQHNRPSHWHQFMHGRGDWNRZ\
SXQNWZ&9WRMHV]F]H]QDOD]ïDPEDUG]RGREUÈSUDFÚZNWöUHMZ\NRU]\VWXMÚZLHG]Ú
]GRE\WÈZWUDNFLHVWXGLRZDQLD3ROHFDPVWXGLDZ:6%ĵ
Julia Dominiak
DEVROZHQWNDVWXGLöZ,VWRSQLD:6%Z%\GJRV]F]\

63(&-$/12¥&,1$.,(581.$&+
ľ$GPLQLVWUDFMD
ľ(XURSHLVW\ND
ľ)LQDQVHL5DFKXQNRZRĂÊ
ľ/RJLVW\ND
ľ7XU\VW\NDL5HNUHDFMD
ľ=DU]ÈG]DQLH

XO0ïRG]LHĝRZDD7RUXñ XO)RUGRñVND%\GJRV]F]
WHO WHO
UHNUXWDFMD#ZVEWRUXQSO UHNUXWDFMD#ZVEE\GJRV]F]SO
 

ZZZZVESO RNOLNRGNDULHU\