Sie sind auf Seite 1von 19

“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

Хялбар тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш

1 1 5 5 1
1 a) b) c) d) e)
1)  илэрхийллийн бод. 70 30 14 6 12
3
3
4
3
3
2)  25  x  2
2x  8  0 . a) 4;5 b)  4;5 c) 4 d )  5;4;5 e)  5;  4;5

3) 4
x 4 x 4 x...  3 4 x?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
2 3 5
4) I . e II . 7 III .0.1(24) IV .  3 V. тоонуудыналь нь иррациональ
3 1 6
тоо вэ? a) I ; II b) I c) II ; IV d ) III ;V e) III ; IV ;V
9
5) x ; y  2 3 5; z  3 5  3 2 mоонуудыг эрэмбэл.
3
25  20  3 16
3

a) x  y  z b) x  y  z c) z  x  y d) y  x  z e) y  z  x
6) Нэгээс мянга хүртэлх тоонуудаас таамгаар нэгийг авахад тэр нь 11-д
хуваагдах тоо байх магадлалыг ол.
a) 0.08 b) 0.09 c) 0.1 d ) 0.11 e) 0.12
7) Гурван оронтой бүх тэгш тоонуудын цифрүүдийн нийлбэрийг ол.
a) 6060 b) 6065 c) 6070 d ) 6075 e) 6080
8) 2007 гэсэн тоог дараалсан 18 натурал тооны нийлбэрт задалж болдог бол
хамгийн их тоог нь ол. a) 118 b) 120 c) 122 d ) 123 e) задрахгүй
9) y  f  x функцийн хувьд f  x  1  f  x   2x 1 нөхцөл биелэдэг бол
f  2007   f 1  ?
a) 20062 b) 2006  2007 c) 2007 2 d ) 2005  2007 e) 2006  2005

9 1
10) 1  1  1.8  3  үйлдлийг гүйцэтгэ.
16 24
5 1
b) 2.8 c) 2 a)
d ) 2.875 e) 2.8(3)
24 24
11) 5-д хуваагддаг, 9-д хуваагддаггүй тоог ол.
a) 90 b) 111105 c) 14366 d ) 21735 e) 22200

Хуудас 1
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

Виетийн Теорем

6ab 2  6a 2b
1) а ба b нь 3x2  2 x 1  0 тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол
b 2  ab  a 2
12 12 4 1
илэрхийллийн утгыг ол. a) 12 b) c) d) e) 
13 5 5 2
 ab  21
2)  ба b>c байх натурал тоонуудын хувьд а, с язгууруудтай квадрат 3
 bc  7
гишүүнт аль нь вэ?
a) x 2  10 x  21 b) x 2  8 x  7 c) x 2  4 x  3 d ) x 2  7 x  21 e) x 2  28 x  147
3) x2   a  2 x  a  4  0 тэгшитгэлийн хоёр язгуурын квадратын нийлбэр нь
хамгийн бага байхаар а параметрийн утгыг ол.
a) 1 b) 0.5 c) 0.75 d ) 0.8 e) 1.5
4) 2x  11x  6  0 тэгшитгэлийн хувьд x1 x2  x1  x2 утгыг ол.
2

a)  15 7 b)  17 2 c)  2 15 d )  2 17 e) 0
5) y   2m  2 x2   2m  2 x  m  2 квадрат гурван гишүүнт m-ын ямар
утгуудад x1  0, x2  0 язгууруудтай байх вэ?
a) ]  3; 2[ b) ]  2; 1[ c) ]  2;0[ d ) [2; 1] e) ]  2; 1]
6)  2a  5 x 2
 2  a 1 x  3  0 тэгшитгэл а-ын ямар утгуудад тэнцүү шийдтэй
байх вэ?
a) 4 b) 2 c) 1 d)  4 e) 3
7)  2x 1 x  1  a тэгшитгэл а-ын ямар утгуудад шийдгүй байх вэ?
a) ]  ; 1[ b) ]  ; 1.2[ c) ]  ; 1.12[ d ) [; 1.125] e) ]  ; ]
8) m-ын ямар утгуудад x  3x  m  0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн ялгаврын
2

абсолют хэмжигдэхүүн 6-тай тэнцэх вэ?


a)  6.7 b)  6 c)  6.25 d )  6.75 e)  6.5
9) x 2  px  q  0 тэгшитгэлийн кубуудын нийлбэрийг ол.
a)  3 pq  p 3 b) 3 pq  p 3 c)  3 pq  p 3 d ) 3 pq  q 3 e)  3 pq  q 3
10) 4x2  2x  m  0 тэгшитгэлийн хоёр шийд -1 ба 1–ын хооронд байх т-ын
утгуудыг ол.
1 1 1
a) ]  2; [ b) [2; ] c) ]  2;1[ d ) ]  3;1[ e) ]2; [
4 4 4

Хуудас 2
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

Систем тэгшитгэл

 ax  2 y  0
1)  систем шийдгүй байх а,b-ийн үржвэрийн утга аль вэ?
 5 x  by  9
a)  9 b)  10 c) 10 d) 9 e) 18
2 x  y  3
2)  систем бод. a) 1;1 b)  1;1 c) 1; 1 d )  1; 1 e) 3;4
x  3y  4
7 x  2 y  12
3)  системээс x-y ийг ол. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
 3x  5 y  1
8 x  3 y  1
4)  системээс х+y -ийг ол. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
 3x  2 y  9
 x  3  3 y  7
5)  тэгшитгэлийн систем бод.
2 x  2  y  1  3
6 3 7 3 5 7 5 6 5 3
a)  ;  b)  ;  c)  ;  d)  ;  e)  ; 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 x 1  y  2  5  11 5   1 5   11 3   1 3
6)  a)   ;  ;  ;   b)   ;   ;  ; 

 x  y3  2 2 2 2  2 2  2 2
 11 5   1 5   11 3   3 5   11 3   3 5 
c)  ;   ;  ;  d )   ;  ;   ;  e)  ;  ;  ; 
 2 2 2 2  2 2  2 2  2 2 2 2
 2 x   m  1 y  3

7)  систем m-ын ямар утганд төгсгөлгүй олон шийдтэй вэ?
 m  1 x  4 y  3

a)  1 b)  2 c)  3 d )  4 e)  5

 a  2  x  27 y  4.5

8)  систем а-ын ямар утганд төгсгөлгүй олон шийдтэй вэ?
 2 x   a  1 y  1

a)  4 b)  5 c)  6 d )  7 e)  8
 ax  2 y  4
9)  систем а-ын ямар утганд шийдгүй вэ?
0.35 x  0.14 y  2
a) 1 b) 3 c) 5 d) 4 e) 7
4 x  by  4  0
10)  систем b-ын ямар утганд шийдгүй вэ?
 bx  y  2  0
a) 2 b)  1 c)  2 d) 1 e) 3

Хуудас 3
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

Хуудас 4
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

Өгүүлбэртэй бодлого-2

1) 210 грамм жинтэй хайлшид зэс хөнгөн цагаанаас 23%-аар бага, харин тугалга
хөнгөн цагаанаас 3%-аар илүү хэмжээтэй орсон бол энэ хайлшид хэдэн грамм
зэс байгаа вэ? a) 75 b) 50 c) 20.5 d ) 77.25 e) 57.75
2) Сумын төвөөс 45км зайтай бригад орохоор дугуйтай хүн гараад 1цаг болсны
дараа түүнийг гүйцэхээр 2-р дугуйчин өмнөхөөс3км/цаг-аар илүү хурдтайгаар
араас нь яг тэр замаар хөдлөв. Хоёр дугуйчин уулзангуут 2-р дугуйчин сумын
төв рүүгээ буцаж тэд очих газраа зэрэг очсон бол эхний дугуйчны хурдыг ол.
a) 6 b) 6.5 c) 7 d ) 7.5 e) 8
3) 60м урт олсыг 3 хэсэгт хуваажээ. Нэгдүгээр хэсэг хоёрдугаараас 50%-аар
илүү, гуравдугаар хэсэг хоёрдугаарын 50%-тай тэнцүү урттай болжээ.
Нэгдүгээр хэсэг олсны урт хэдэн м вэ? a) 45 b) 30 c) 50 d ) 20 e) 35
4) Бат нэг номыг гурван өдөр уншив. Тэр эхний өдөр 37%-ийг, 2дахь өдөр үлдсэн
2
хуудасны хэсгийг, 3дахь өдөр үлдсэн 21 хуудсыг уншсан бол ном хэдэн
3
хуудастай вэ? a) 882 b) 63 c) 100 d ) 518 e) 87
5) Машин явах замынхаа хагасыг 48км/ц хурдтай, хагасын хагасыг нь 60км/ц
хурдтай, үлдсэн хэсгийг 40км/ц хурдтай явсан бол нийт замыг ямар дундаж
хурдтайгаар явав? a) 40км / ц b) 48км / ц c)50км / ц d )56км / ц e) 60км / ц
6) А цэгээс салаалсан хоорондоо 600 өнцөг үүсгэх хоёр шулуун замын нэгэн дээр
уулзвараас 300км зайд байгаа В цэгээс 60км/ц хурдтай машин, нөгөө дээр нь
уулзвараас 180км зайд байгаа С цэгээс 30км/ц хурдтай машин нэгэн зэрэг
уулзварын зүг хөдөлжээ.
a. Тэдгээрийн хоорондох зай a цагийн дараа хамгийн бага болно.
b. Энэ зай нь bc км байна.
7) 40 –ын 40л, 390 –ын 39л, …, 20 –ын 2л, 10 –ын 1л халуун ус өөр өөр саванд
0

байжээ. Бүгдийг нь нэг том юүлбэл хэдэн градусын ус болох вэ?


a) 27 b) 28 c) 29 d ) 30 e) 31
8) Анх 1-р агуулахад 184, 2-рт 208 уут гурил байв. Өдөр бүр 1 ба 2-р агуулахаас
харгалзан 8 ба 11 уутыг авав. Хэдэн өдрийн дараа агуулахуудад ижил
үлдэгдэлтэй болох вэ? a) 5 b) 6 c) 7 d ) 8 e) 9
9) 0,5 хувийн давсны уусмал 40л ба 2хувийн 50л уусмалуудаас 1,5хувийн 30л
уусмал гаргаж авахын тулд тус бүрээс нь хичнээн л-ийг авч холих вэ?
a) 10;20 b) 15;15 c) 14;16 d ) 25;5 e) 28;2
10) 30% ба 60% зэс агуулсан хоёр хайлш нийлүүлэхэд 40% зэс бүхий хайлш гарах
бол анхны хоёр хайлшийн массын харьцааг ол.

Хуудас 5
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

a) 1: 2 b) 1: 3 c) 1: 4 d) 2 : 3 e) 2 : 5

7томьёо

4 x2  5 y  2 x  y  8 x3  2 xy 2  4 x 2 y  6 y 3
1)  2 бол илэрхийллийн утгыг ол.
xy  2 y 2 8 x 3  22 y 3
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e)  3
1 1
1 
a a 2 : a  1  илэрхийллийг хялбарчил
3
2)
1  2a  a 2 a 5  a 3
a a 1 1
a) b) c) a  a  1 d) e) .
a 1 a 1 a 1 a 1
3)

Иррациональ илэрхийлэл

5482  4522
1) 20 3  37   12  илэрхийллийн утга аль нь вэ?
960

 
2
2) 3  2  18  илэрхийллийг хялбарчил.

a) 4 6  9 b) 9  4 6 c)11  4 6 d ) 11  4 6 e) 4 6 11
y 1
3) y 2
 y   y y y y
 илэрхийллийг хялбарчил.

a) 1  y b) 1  y c) 1  y d) y e) y 1

 
2
4
40  4 10
4)  хялбарчил. a) 2 5 b) 1 c) 10 d ) 2 10 e) 1
4 5  3 10
5)

Логарифм тэгшитгэл

  1  1 1
1) log9  log5 8  log 1    ? a) 2 b) c)  d)  2 e) 0
  2 5   2 2
5
2) a ; b  3log 7 4 бол 2a  7b  ?
log3 2
a) 171 b) 173 c) 175 d ) 177 e) 179

3) 10  log15 5  log 215 3  log15 625 a) 3 b) 5 c) 7 d) 9 e) 11

Хуудас 6
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

1
4) lg 5  1  lg  x  3  lg  3x  1 a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7
2
 6
5) log x  5x  6   log 2x  5 x  6   4log x  5    2 тэгшитгэл хэдэн бүхэл шийдтэй
 x
вэ? a) 1 b) 3 c) 2 d) 5 e) 6

Логарифм тэнцэтгэл бишэ

1
1) log 1 ( x  2)  log 9 (5  2 x)  
3 2
a) ]1;2.5] b) ]  2;2.5[ c) ]  2;1[ d ) ]  11; 2[ e) ]  11; 2[ ]1;2.5[
2)

Дарааллын нийлбэр олох

k  k  1    k 2  k  1 
10 10
2
1) a) 120 b) 130 c) 140 d ) 150 e) 160
k 1 k 1

2)

Функц

1 2
1) y x  2 x  2 функцийн графикийн (0;-2) цэгт татсан шүргэгч шулуун ба
8
координатын тэнхлэгүүдээр хашигдсан мужийн талбайг ол.
1 1 3
a) 2 b) c) d) e) 1
8 2 2
2) f  x   x3  3x2  45x  11 функц [-5;4] завсарын аль хэсэгт өсөх вэ?
a) [2;4[ b) ]  2;1[ c) [4; 2] d ) [5; 3[ e) [0;3]
3) y  2  x  2x  x 2 3
функцийн графикийн абсцисс тэнхлэгийг огтлох цэгт нь
татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг ол.
a) y  7 x  14 b) y  7 x  14 c) y  7 x  14 d ) y  7 x  14 e) y  7 x  2

4) f  x   2x ба f  x0   3 f  2 бол x0 утгыг ол.


a) 4  log 2 3 b) 2  log3 2 c) 2  log 2 3 d ) 3  log 2 3 e) 0
5)

Илтгэгч тэгшитгэл

Хуудас 7
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

1) 52 x 1  22 x  52 x  22 x 2  0 a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
3 x2  x
x 2 2
 8  28
2
2) 43 x 3
a)  2; 4 b)  ;1 c)  1; d )  4; 2 e) 
3 3
3)

Илтгэгч тэнцэтгэл биш

4
x
1) 8 3
 9  4 x 1  8  2 x  0 тэнцэтгэл бишийг бод.
a) x  2 b) 1  x c)  2  x  1 d ) x  1 e) ]  ; 2]  [1; [
3x  2
x
2
2) 8  1    тэнцэтгэл биш хэдэн бүхэл тоон шийдтэй вэ?
3  2xx
3
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
3)

Геометр -3

1) Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд 2:5 харьцаатай ба талбай нь 20кв.нэгж бол


уг гурвалжныг багтаасан дугуйн талбай хэдэн кв.нэгж вэ?
a) 10 b) 13 c) 17 d ) 25 e) 29
2) Талууд нь 15, 26, 37 нэгж урттай гурвалжныг багтаасан ба түүнд багтсан
тойргийн радиусын үржвэр аль вэ?
a) 92.5 b) 36.25 c) 81.5 d ) 62.25 e) 71.5
3) Адил хажуут гувалжны трапецийн диагональ хурц өнцгөө таллан хуваадаг ба
 
сууриудын харьцаа 1: 1  2 бол трапецын хурц өнцгийг ол.

a) 45 b) 60 c) 72 d ) 75 e) 30
4) Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд 32 ба 24 бол багтсан тойргийн радиусыг ол.
a) 8 b) 4 c) 16 d ) 6 e) 12
5) Параллелограммын хоёр талын урт 4 ба 8, нэг диагоналийн урт 7 бол нөгөө
диагоналийн уртыг ол. a) 10.5 b) 7 c)8 d ) 11 e) 111
6) ABC гурвалжны хувьд АС=48,  BAC=1050 ,  ABC=300 ба ортотөв нь H бол
4 6
СН хэрчмийн уртыг ол. a) 4 6 b) 2 c) 6 d) 4 2 e)
3
7) Тойрогт багтсан ABCD дөрвөн өнцөгтийн AD  3, BC  2 ба ACD  60 ,
ACB  15 бол
a. Багтаасан тойргийн радиус R  a

Хуудас 8
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

b. BDC  bc
c. AC 2  d байна.
8) Кубын гол диагональ 12 бол түүний бүх ирмэгүүдийн уртын нийлбэрийг ол.
a) 13 b) 34 c) 24 d ) 47 e) 12
9) AC=4 нэгж, AB=5нэгж урттай АВС гурвалжны Аоройн дотоод өнцгийн
биссектрис AD=DB байхаар ВС талтай D цэгт огтлолцсон бол ВС талын
уртыг ол. a) 6 b) 6.5 c) 7 d ) 7.5 e) 8
10) Тойрогт багтаж болох ба тойргийг багтааж болох трапецийн сууриуд 9 ба 16
бол түүний талбайг ол. a) 140 b) 150 c) 160 d ) 170 e) 180
11) ABCS пирамидын хажууирмэгүүд нь хоорондоо тэнцүү бөгөөд суурь нь
(  C=900) тэгш өнцөгт гурвалжин байв. Хэрэв ACS; BCS; ABS хажуу
V
талсуудын өндөр харгалзан SD, SE, SO бол DEOS  ?
VABCS
1 4 2 1 1
a) b) c) d) e)
2 5 3 4 6
4 3 14
12) Багтсан ба багтаасан тойргийн радиусууд нь ба байх гурвалжны,
3 3
талуудын харьцаа нь 3:7:8 бол
a. Гурвалжны периметр ab байна.
b. Хэмжээгээрээ дундах талын эсрэг орших өнцөг нь cd байна
13) ABCD нь квадрат, AEF нь зөв гурвалжин байв. AED FAB
хэмжигдэхүүнийг ол. a) 600 b) 450 c) 300 d ) 150 e) 750

Прогресс

1) {an } арифметик прогрессийн хувьд a1  2, a2  2, a3  6 тоонууд геометр


прогресс үүсгэх ба мөн a1  1, a2  4, a3  8 тоонууд геометр прогресс үүсгэдэг
бол {an } арифметик прогрессийн
a. Ялгавар нь a
b. a1   bc
c. a6   de байна.
2) Арифметик прогрессийн эхний гишүүн нь -27, ялгавар н 5 бол эхний n гишүүний
нийлбэрийн хамгийн бага утгыг ол.
a)  84 b)  89 c)  88 d )  87 e)  85

Хуудас 9
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

3) b1 , b2 , b3 , b4 тоонууд дараалсан геометр прогрессын дараалсан гишүүд ба


харгалзан 6, 7, 6, 1 –ийг нэмбэл арифметик прогресс үүснэ. b1  b2  b3  b4
нийлбэрийг ол.
a) 30 b) 40 c) 50 d ) 60 e) 100
4)

Иррациональ тэгшитгэл

1) 4  6 x  x2  x  4 a)  6 b)  6; 3 c)  6; 1 d )  6; 2 e)  1
2) 2x  5  4x  3  4 a) 3 b) 7 c) 43 d ) {3;7} e) {3;43}
3) 3  x  3  2 x
5 5 3 3 5
a) [3;  [ b) [3; 2[ c) [  ;  [ d ) ]  2;  [ e) [  ; 2[
2 2 2 2 2
4) x  5  2 x2  2x 15  2 x  x  3 10 тэгшитгэлийг бодъё. Тэгшитгэлийн
тодорхойлогдох муж нь x  .

x  5  x  3  t  0 гэж орлуулбал анхны тэгшитгэл t 2  t  ab  0 тэгшитгэлд


шилжинэ. Эндээс t1  c , t2   d гэж гарах ба t2  0 тул нөхцөлд тохирохгүй.
Орлуулгаа буцааж бодвол тэгшитгэлийн шийд x  e гэж гарна.
5)

Параметртэй тэгшитгэл,

1)  k  4 x  2k  1 параметрт тэгшитгэл нь
k   a үед x 
ck  d
k   b үед x  шийдтэй.
ek  f
3 
2)  a  1 x  3a  4  0 параметрт тэгшитгэл нь
4 
a
a үед x  R
b
c
a үед x   e шийдтэй.
d
3) p 2
 1 x  p 3  1 параметрт тэгшитгэл нь

Хуудас
10
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

p  a үед x 
p   b үед x  R
p2  p  d
p   c үед x  шийдтэй.
p e
a
4) x  a 2  a  1 параметрт тэгшитгэл нь
a 1
a  a ба a  b үед x 
a2  e
a  c эсвэл a  d үед x  шийдтэй.
a
a 3a  2
5)  параметрт тэгшитгэл нь
2a  x a 1
 c 
a   a ; b ;  үед x 
 d 
 c  e a2  f a
a   a ; b ;  үед x  шийдтэй.
 d  3a  2
6) ax  a  x  1 параметрт тэгшитгэл нь a  a үед x  R мөн a  b үед
x  c шийдтэй.
1 a 1
7) a  параметрт тэгшитгэл нь
a  x  1 a


a  a үед x  ; b  c ;   
a  d эсвэл a   e үед x 
a2
a  f ба a   g үед x  шийдтэй.
a 1
a 1 2a
8)   0 параметрт тэгшитгэл нь
xa a2


a   a ; b ; c  үед x 
d a2  e a  2

a   a ; b ; c  үед x 
2a
шийдтэй.

9) a 2
 1 x  a 2  2a  3 тэгшитгэл а параметрийн ямар утганд [1; ) завсарт
харьяалагдах цор ганц шийдтэй байх вэ?
10) a,b параметрийн ямар утгуудад 3a  b  4 x  b  2a  0 тэгшитгэл шийдгүй

Хуудас
11
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

байх вэ?

Магадлал

1. Дугуйд 4 радиус татаж, түүнийг дөрвөн секторт хуваажээ. Дугуй дотроос


17 цэг санамсаргүй сонгоход аль нь ч татсан радиус дээр оршихгүй байв.
Дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь үнэн бэ?
i) Зарим сектор хамгийн цөөндөө 5 цэг агуулна.
ii) Зарим сектор хамгийн олондоо 3 цэг агуулна.
iii) Зарим хөрш хоёр сектор нийт 9-өөс цөөнгүй цэг агуулна.
a) Зөвхөн I b) Зөвхөн III c) Зөвхөн I ба III d) Зөвхөн I ба II e) гурвуулаа
2. Уутанд 2 хөх, 4 улаан, 2 шар алчуур байв. Уутнаас таамгаар 2 алчуур авахад
2 3 5 1 3
өөр өнгийн алчуур таарах магадлалыг ол. a) b) c) d) e)
7 8 7 2 28
3. 1-р ангийн 20 сурагч үдийн цайгаа уухаар нэг цуваанд жагсах болжээ. Болд
Амарын яг өмнө нь юмуу яг ард нь явахыг ХҮСЭХГҮЙ байв. Тэд Болдын хүсэлд
тохирохоор хэдэн янзаар жагсан явж болох вэ?
20!
a) b) 19! c) 2 19! d ) 18 19! e) 20 19
2
4. Ижил өнгөтэй нь ялгаагүй 10цагаан, 9 хар бөмбөлгийг хар бөмбөлгүүд
дараалан ороогүй байхаар нэг эгнээнд хичнээн янзаар байрлуулж болох вэ?
a) 21 b) 28 c) 36 d ) 45 e) 55
5. Хэлбэр хэмжээгээрээ ижил 14 улаан, 14 цэнхэр бөмбөгийг тэнцүү тоотой 2
хэсэгт санамсаргүйгээр хуваахад аль нэг хэсэгт нь 12 улаан, 2 цэнхэр бөмбөг
1 C142 C1412 A142 A1412 2 C142 C1412
байх магадлалыг ол. a) b) 14
c) 14
d) e) 14
14 C28 A28 15 2C28
6. Талууд нь (12, 11, 9, 7, 6) –олонлогоос утгаа авах
a. Элдэв талт гурвалжин ab ширхэг
b. Зөв биш адил хажуут гурвалжин cd ширхэг
c. Талууд нь дээрх олонлогоос утгаа авах гурвалжнуудаас санамсаргүйгээр
e
нэг гурвалжин сонгон авахад зөв гурвалжин байх магадлал нь
fg
байна.
7. Санамсаргүйгээр 2 оронтой тоо сонгон авахад тэр нь
a
a. 2 ба 7-д хуваагддаг байх магадлал
bc

Хуудас
12
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

de
b. 7-д хуваагддаггүй байх магадлал
90
1
c. 7-д хуваагддаг боловч 3-д хуваагддаггүй байх магадлал байна.
fg

Давталтгүй сэлгэмэл

8. 3, 1, 2, 0, 4 цифрүүдээр цифр давтахгүй 5 оронтой тэгш тоо хэдийг зохиож


болох вэ?
9. Бүх цифр нь тэгш байх, цифр үл давтагдах 5 оронтой тоо хэд байх вэ?
10. 12 хүнийг дугуй ширээ тойруулан суулгав. Хэрэв хэн баруун талд, хэн зүүн талд
суух нь чухал биш бол хичнээн янзаар суулгаж болох вэ?
11. 20 охин 2хөвгүүнийг нэг эгнээнд зогсоохдоо охид ба хөвгүүдийг салаавчлан
зогсоосон бол бүгд хэдэн янзаар зогсоож болох вэ?

Давталтгүй гүйлгэмэл

12. Нэг сурагч 10өдрийн дотор 4 шалгалт өгөх болов. Нэг өдөрт нэг л шалгалт
өгнө гэж бодвол шалгалт өгөх хуваариа хэдэн янзаар зохиож болох вэ?
13. Тасаг 8 ажилчинтай. Хүн бүр нэг нэг эдлэл хийхээр 3 янзын эдлэл хийх
даалгаврыг 3 ажилчинд хичнээн янзаар өгч болох вэ?/нэг хүн нэг эдлэл хийнэ
гэж үз/
14. 2,4,6-р байранд нь гийгүүлэгч байхаар логарифм гэдэг үгэнд үсгүүдийн байрыг
хичнээн янзаар сольж болох вэ?
15. Гурван өөр цифрээр илэрхийлэгдэх 3 оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?
16. 14хөвгүүн, 15охин хамтдаа театрт үзвэр үзэхээр тохиролцжээ. Гэтэл
театрт нэг эгнээний 20 билет байв. 20билетийг аль ч 2 охин, аль ч 2 хөвгүүн
зэрэгцэн суухгүйгээр хэдэн янзаар авч болох вэ?
17. 0,2,4,6,8 цифрүүдээр зохиосон, цифр үл давтагдах 5 оронтой бүх тооны
нийлбэрийг ол.
18. Хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 8 баг тогложээ. Алт, мөнгө,
хүрэл медаль авах бүх боломжийг ол.
19. 8 хүн дотроос 3-ыг нь 3 өөр албан тушаалд хэдэн янзаар томилож болох вэ?

Давталтгүй хэсэглэл

20. 7 эрэгтэй ба 5 эмэгтэйгээс 3 эрэгтэй, 2 эмэгтэй хүний бүрэлдэхүүнтэй багийг


хэдэн янзаар сонгон авч болох вэ?
21. 12 сурагчийн 3 нь эмэгтэй байв.
a. Тэднээс хамгийн багадаа нэг эмэгтэй сурагчтай 4 хүнтэй багийг хэдэн
янзаар сонгож болох вэ?
Хуудас
13
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

b. Зөвхөн 1 эмэгтэй сурагчтай 4 хүнтэй багийг хэдэн янзаар сонгож


болох вэ?
22. Хавтгай дээр A, B, C, D, E, F, M, N, P, Q гэсэн аль ч 3 нь нэг шулуун дээр
оршихгүй 10 цэг өгөгдөв. Тэгвэл
a. Дурын 2 цэгийг дайрсан хэдэн шулуун татаж болох вэ?
b. А ба В –г дайраагүй шулуун хэдийг татаж болох вэ?
c. Эдгээр цэгүүдээр хэдэн гурвалжин үүсгэж болох вэ?
d. Нэг орой нь А байх гурвалжин хэд байх вэ?
e. АВ талтай гурвалжин хэд байх вэ?
23. Гүдгэр 20 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?
24. 12 дээрэмчин түүдэг гал тойроод сууж байв. Тэдний аль ньч хөрш хоёроо ална
гэж заналхийлдэг байсан бол тэднээс 1 удаа дээрэм хийлгэхээр эв найртай
харьцдаг 5 хүнийг хичнээн янзаар сонгон авч болох вэ?
25. Нэг ангид 10 хичээл ордог байв. Лхагва гаригт 6 өөр хичээл оруулъя гэвэл
хичээлийн хуваарийг хэдэн янзаар зохиож болох вэ?
26. 20 сурагчийн 6 нь тэмцээнд орох байв. 6 сурагчийг хэдэн янзаар сонгон авч
болох вэ?
27. 60 цэрэг, 5 офицер байв. 4 цэрэг, 1 офицер оролцсон харуулыг хэдэн янзаар
гаргаж болох вэ?
28. Өмнөх цифр нь дараагийнхаасаа бага байдаг 4 оронтой тоо хэд байх вэ?
29. 52 модтой хөзрийг тэнцүү 2 хэсэгт хуваав. Аль ч хэсэгт 2 тамга байхаар
хичнээн аргаар хувааж болох вэ?
30. Спорт лотоны картанд буй 49 тооноос 6-г дарахад ядаж 3 тоо зөв дарагдсан
байх боломжийн тоог ол.
31. 1-110 хүртэлх тоонуудаас нийлбэр нь 3-д хуваагдах гурван ялгаатай тоог
хичнээн янзаар сонгож авах вэ?
32. Хавтгайд 11цэг өгсний 5 нь нэг тойрог дээр орших ба өөр ямар ч 4 цэг нь нэг
тойрог дээр үл оршино. Эдгээр цэгүүдээс ядаж 3-ыг нь дайрсан хичнээн
тойрог байх вэ?
33. Дараалсан 2 тоог агуулсан 6 тоог 1,2, ..., 49 тоонуудаас сонгон авах
боломжийн тоог ол.

Давталттай гүйлгэмэл

34. 12 эдлэлийг 3 хайрцагт хичнээн янзаар хийж болох вэ?


35. 16 цаасны 4 дээр нь А үсэг, 4 дээр нь Б үсэг, 4 дээр нь В үсэг, 4 дээр нь Г үсэг
бичжээ. Эдгээрээс 4 цаасыг сонгон аваад ямар нэг эрэмбээр байрлуулах замаар
хичнээн ялгаатай үгийг бичиж болох вэ?
36. 8,9,10-р ангид харгалзан 150, 120, 90 хүүхэд байсан бол анги бүрээс дор хаяж
нэг хүүхэд орсон хэдэн хүүхдийг хичнээн янзаар сонгож болох вэ?
37. Дугуйлангийн сурагчид 3 өнгийн цифрүүдээр дугаар бичих тоглоом сэджээ.

Хуудас
14
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

Эхний байранд улаан өнгийн 3 цифр, хоёр дахь байранд шар өнгийн 2, 3дахь
байранд ногоон өнгийн 4 цифр бичнэ. Хэрэв улаан өнгөөр зөвхөн 1,2,3,4,6,
шараар 0,2,5,7, ногооноор 1,3,5,6,7,8,9-ийг бичиж болох бол хүүхдүүд нийт
хичнээн ялгаатай дугаар бичиж чадах вэ?
38. 1,3,5,7,9 цифрүүдээр 6 оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?
39. 0,4,6,8 цифр ороогүй бөгөөд 4-т хуваагдах 5оронтой тоо хэд байх вэ?

Давталттай сэлгэмэл

40. “Жаргалан” гэсэн үгэнд байгаа 8 үсгээр нийт хичнээн 7 үсэгтэй үг үсгийн
дараалал/анаграмм/ бичиж болох вэ?
41. 4 улаан, 2 цэнхэр, 3 ногоон тугаас бүрдэх 9 тугийг хэвтээ шугамын дагуу
хэдэн янзаар байрлуулж болох вэ?
42. Ангид 12 сурагч байв. Эдгээр сурагчдаас 4 сурагч адил тест авахаар 3 өөр
тестийг хичнээн янзаар сонгож болох вэ?
43. Хайрцаг бүрд7 эдлэл орсон байхаар 28 өөр эдлэлийг 4 хайрцагт байрлуулах
боломжийг
a. Хайрцгууд ялгаатай байх
b. Хайрцгууд ялгаагүй байх тохиолдолд тус тус бод.
44. 11223344 тооны цифрүүдийн бүх боломжит сэлгэмэлд гарах бүх 8 оронтой
тооны нийлбэрийг ол.
45. Алгебрын 3, анализын 4, геометрийн 8 номоор ангийн 30 сурагчийн талыг
шагнахаар болов. Хичнээн янзаар шагнаж болох вэ?

Давталттай хэсэглэл

46. Талуудын урт нь 4,5,6,7 тоонуудын аль нэг байх хичнээн гурвалжин оршин байх
вэ?
47. 20000 эдлэлийг 1-р хайрцагт 3, 2-р хайрцагт 5, бусдыг нь 3-р хайрцагт хичнээн
янзаар хийж болох вэ?
48. 5 хошуу малаас 100 толгой малыг хэдэн янзаар сонгон авч болох вэ?
49. Цифрүүд нь үл буурах дарааллаар байрласан 4 оронтой тоо хэд байх вэ?
50. Худалдаанд 10 төрлийн ил захидал байв. 12 ил захидалтай цуглуулгыг хичнээн
аргаар үүсгэж болох вэ?
51. Сургуулийн үдэшлэгт 8,9,10-р ангийн сурагчид оролцов. Тэднээс 10 хүүхэдтэй
найрал дууны баг сонгохдоо нэг нь 9-р ангийн сурагч байхаар хэдэн янзаар
сонгож болох вэ?
52. 0,1 цифрүүдээс 5 оронтой хэдэн тоо зохиож болох вэ?
53. Нэг ч ижил цифр ороогүй 4 оронтой тоо хэд байх вэ?
54. Зэргэлдээ орших аль ч 2 цифр нь ялгаатай байх 4 оронтой тоо хэд байх вэ?
55. 1 цифр 2 удаа, 2,3,4,5 цифрүүд нэг нэг орсон 6 оронтой тоо хэд байх вэ?

Хуудас
15
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

56. Ядаж нэг тэгш цифр орсон 5 оронтой тоо хэд байх вэ?
57. Зуутын орны цифр нь тэгш, сүүлийн цифр нь 3-д хуваагдах гурван оронтой
тоо хэд байх вэ?
58. Ижилхэн 6цагаан, 6 хар бөмбөлгийг ялгаатай 10 хайрцагт нэг ч хайрцаг хоосон
байхгүйгээр хэдэн янзаар хийж болох вэ?
59. 52 модтой хөзрөөс 10-ыг авав. Хичнээн удаа энэ 10 модонд
a. Ядаж нэг тамга орсон
b. Яг нэг тамга орсон
c. 2-оос цөөнгүй тамга орсон
d. Яг 2 тамга орсон байж болох вэ?

Модультай тэгшитгэл

1) x  5  11  3x a) 4 b) 3 c){3;4} d)  4 e)  3
x x 1
 27
2
2) 3x тэнцэтгэл бишийг бод.
a) x  3 b)  3  x  3 c) x  3 d) 1  x e) шийдгүй
3)

Модультай тэнцэтгэл биш

1 1
1) 2x 1  3  6 a) ]  1;0[ b) ]  ; [ c) ]0;1[ d ) ]1; 2[ e) ]  1; 2[
2 2
2) x 2  6 x  8  5  2 x mэнцэтгэл бишийн бүхэл тоон шийдүүдийг ол.
a)  b)  4; 2 c)  2 d ) 3;4 e) 3
3x  4
3)  2 тэнцэтгэл бишийг бод.
3 x
a) x  2 b)  2  x c)  2  x  2 d)  2  x  2 e)  2  x  2
4)

Хуудас
16
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

1. 3log5 7  7log5 3  ? a) log3 7 b) log 7 3 c) 2 d) 1 e) 0


2. 3x  2x  1  0
2
тэгшитгэлийн язгуурууд а, b бол
1  a  a 2
 ...1  b  b  ...  ?
2
илэрхийллийн утгыг ол.
1 1 3 1 3
a) b) c) d)  e) 
3 2 2 3 2
3. x3  2x2  2x  1  0 тэгшитгэлийн язгууруудын квадратын нийлбэрийг ол.
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4
4. 100! тоо хэдэн 0-ээр төгсөх вэ? a) 16 b) 18 c) 20 d ) 22 e) 24
5.

Хуудас
17
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

lg 5  0.6990
b 1 b
a) b) c) d) a e) b
a b a ab

Хуудас
18
“Шинэ Эрин” лаборатори сургуулийн 10-р анги

Хуудас
19

Das könnte Ihnen auch gefallen