Sie sind auf Seite 1von 22

:HLFKO|WHQXQG+DUWO|WHQ

VHLW
-DKU]HKQWHQ
GLHRSWLPDOH
9HUELQGXQJ
LQGHU
5RKULQVWDOODWLRQ%HGDFKXQJXQG.I]5HSDUDWXUWHFKQLN

  ‡ $OOJHPHLQH$QZHQGXQJHQ
  ‡ .I]5HSDUDWXUHQ
  ‡ %HGDFKXQJVORWHXQG)OXVVPLWWHO 
  ‡ 6DQLWlUORWHXQG)OXVVPLWWHO

)(/'(5*0%+ 7HO
/|WWHFKQLN )D[
,P/LSSHUIHOG LQIR#IHOGHUGH
'2EHUKDXVHQ ZZZIHOGHUGH


:DVLVW6FKZHL‰HQ"
   :DVLVW/|WHQ"

6FKZHL‰HQ

'HUPHWDOOLVFKH*UXQGZHUNVWRIIZLUGEHLP(UZlUPHQDQJHVFKPRO]HQXQGELOGHWPLWGHP
HEHQIDOOVJHVFKPRO]HQHQ=XVDW]ZHUNVWRIIHLQHQLFKWO|VEDUHVWRIIVFKOVVLJH9HUELQGXQJ

/|WHQ :HLFKO|WHQXQG+DUWO|WHQ

/|WHQLVWHLQ9HUIDKUHQ]XP9HUELQGHQPHWDOOLVFKHU:HUNVWRIIHPLW+LOIHHLQHUJHVFKPRO
]HQHQ1(0HWDOOOHJLHUXQJ /RW 'LH6FKPHO]WHPSHUDWXUGHV/RWHVOLHJWXQWHUKDOEGHU
6FKPHO]WHPSHUDWXUHQGHU]XYHUELQGHQGHQ*UXQGZHUNVWRIIH

'LH*UXQGZHUNVWRIIHZHUGHQGXUFKGDVÀVVLJH/RWEHQHW]WRKQHJHVFKPRO]HQ]X
ZHUGHQ

:HLFKO|WHQ +DUWO|WHQ +RFKWHPSHUDWXUO|WHQ


    6FKZHL‰HQ

 ELV ELV   7 ƒ&


'LHZLFKWLJVWHQ'DWHQDXV

 GHU*HVFKLFKWHGHV/|WHQV


Y&KU ‡YHUPXWOLFKHUVWH/|WXQJHQLQbJ\SWHQXQG0HVRSRWDPLHQ

Y&KU ‡0HVRSRWDPLHQ0HKUHUH*ROGX6LOEHUORWHVLQGEHUHLWV
 EHNDQQW(UVWHJHO|WHWH*HIl‰H

Y&KU ‡(UVWH:HLFKO|WXQJHQ

XP&KU*HEXUW ‡9HUZHQGXQJYRQNXSIHUQHQ/|WURKUHQX/|WNROEHQ

±Q&KU ‡3OLQLXVEHVFKUHLEWGLH/|WWHFKQLN

 ‡(UVWH(UZlKQXQJYRQ0V6FKODJORW

 ‡(UZlKQXQJYRQ6DOPLDNX%RUD[DOV)OX‰PLWWHO

 ‡.XQNHOEHVFKUHLEWGLH/|WODPSHPLW/XIWJHEOlVH

 ‡0DUTXDUGWNRQVWUXLHUWGLH/|WODPSH

 ‡1HXVLOEHUORWH

 ‡'UXFNOXIW+ð%UHQQHU%XQVHQEUHQQHUV\VWHP

 ‡6FKXW]JDVO|WXQJ

 ‡&G]XU6HQNXQJGHV6FKPHO]SXQNWHV

 ‡3KRVSKRULQ$J&X/RWHQ 9RUWHLOHGHV/|WHQV

'DVVLQGGLH9RUWHLOHGHV/|WHQV JHJHQEHUGHP6FKPHO]VFKZHL‰HQ
J J 

 Ɣ1LHGULJHUH$UEHLWVWHPSHUDWXU

 Ɣ/HLFKWHUH+DQGKDEXQJ

 Ɣ.U]HUH$UEHLWV]HLW

 Ɣ*HULQJHUHRGHUNHLQH9HUlQGHUXQJGHU:HUNVWRIIJWH

 Ɣ9HUVFKLHGHQDUWLJH*UXQGZHUNVWRIIHN|QQHQIDVWEHOLHELJ
 PLWHLQDQGHUNRPELQLHUWZHUGHQ

 :HLFKO|WHQ  ƒ&

 +DUWO|WHQ  !ƒƒ&

 +RFKWHPSHUDWXUO|WHQ !ƒ&


7HPSHUDWXUHQGHU/|WWHFKQLN

'LHFKDUDNWHULVWLVFKHQ 7HPSHUDWXUHQ
S GHU/|WWHFKQLN

      REHUKDOE
      ÀVVLJ
'HU6FKPHO]SXQNW
S
   6FKPHO]SXQNW  
 5HLQH0HWDOOH    
 XQGHXWHNWLVFKH   
 /HJLHUXQJHQ
 KDEHQHLQHQ  
 GH¿QLHUWHQ
 6FKPHO]SXQNW

     XQWHUKDOE
     IHVW

'HU6FKPHO]EHUHLFK
      ĸ
/RWH VLQG PHLVW QLFKW /LTXLGXVWHPSHUDWXUBBBBBBB
B
BBB $UEHLWV
HXWHNWLVFKH /HJLHUXQ /RWÀVVLJ   WHPSHUDWXU
 JHQ
 XQG
 KDEHQ HLQHQ
   ĸ
6FKPHO]EHUHLFK 1DFK
 (UUHLFKHQ
 GHU 6ROLGXV
 6FKPHO]EHUHLFK
WHPSHUDWXUJHKWGDV/RW
LQQHUKDOEGHV6FKPHO]
EHUHLFKHVYRPIHVWHQLQ
GHQ ÀVVLJHQ =XVWDQG 6ROLGXVWHPSHUDWXUBBBBBBBB
BB
BBBB
EHU XQG LVW EHL (UUHL /RWIHVW
FKHQ GHU /LTXLGXVWHP
SHUDWXU YROOVWlQGLJ ÀV
 VLJ
   'LH$UEHLWVWHPSHUDWXU
   OLHJW QLHXQWHU
   GHU6ROLGXV7HPSHUDWXU


'HU/|WSUR]HVV

:DVLVWGLH$UEHLWVWHPSHUDWXU"

'LH$UEHLWVWHPSHUDWXULVWGLHQLHGULJVWH2EHUÀlFKHQWHPSHUDWXUDQGHQ]XYHUELQGHQGHQ
*UXQGZHUNVWRIIHQEHLGHUGDV/RWEHQHW]WVLFKDXVEUHLWHWXQGELQGHW

9RUDXVVHW]XQJIUGDV%HQHW]HQGHU:HUNVWFNHPLWGHP/RW

 ‡NHLQH2[LGKDXWXQGNHLQ)HWW¿OP
 ‡:HUNVWFNPX‰$UEHLWVWHPSHUDWXUHUUHLFKWKDEHQ

:DVLVWGLH/|WWHPSHUDWXU"
S

'HU/|WWHPSHUDWXUEHUHLFKZLUGQDFKXQWHQGXUFKGLH$UEHLWVWHPSHUDWXU
PLQLPDOH/|WWHPSHUDWXU QDFKREHQGXUFK

 ‡GDV)OXVVPLWWHO VlWWLJWVLFKEHL]XKRKHU7HPSHUDWXUPLW2[LGHQ RGHU

 ‡GDV/RW HLQ]HOQH/RWEHVWDQGWHLOHN|QQHQYHUGDPSIHQ RGHU

 ‡GLH:LUWVFKDIWOLFKNHLW XQQ|WLJKRKH7HPSHUDWXUHQNRVWHQXQQ|WLJH=HLW 
 XQG(QHUJLH

EHJUHQ]W

:DVLVWGHU)OXVVPLWWHO:LUNWHPSHUDWXUEHUHLFK"

$OV:LUNWHPSHUDWXUEHUHLFKHLQHV)OXVVPLWWHOVZLUGGHU%HUHLFKEH]HLFKQHWLQQHUKDOEGHV
VHQGDV)OXVVPLWWHOLQGHU/DJHLVW0HWDOOR[LGHDXI]XO|VHQXPGDPLWGLH%HQHW]XQJGHV
/RWHVHLQ]XOHLWHQ

'LH$XIJDEHQGHV)OXVVPLWWHOV
J

 ‡=HUVW|UXQJGHUYRUKDQGHQHQ2EHUÀlFKHQR[LGH
 ‡9HUKLQGHUXQJGHU1HXELOGXQJYRQ2[LGVFKLFKWHQZlKUHQG
 GHU(UZlUPXQJRKQH)OXVVPLWWHO"
 

'LH0|JOLFKNHLWHQRKQH)OXVVPLWWHO]XO|WHQ

 PLWSKRVSKRUKDOWLJHQ/RWHQ
 LPUHGX]LHUHQGHQ6FKXW]JDV
 LP9DNXXP

 ]X :LUNXQJGHV3KRVSKRUVEHL3KDOWLJHQ/RWHQ
 'XUFKHLQHFKHPLVFKH5HDNWLRQEHVLW]WGHU3KRVSKRUDQWHLOJOHLFKH
 (LJHQVFKDIWHQZLHHLQ)OXVVPLWWHOXQGEHU]LHKWGDVJHVFKPRO]HQH
 /RWPLWHLQHPVFKW]HQGHQ%HODJ

 'LHVH5HDNWLRQJHVFKLHKWMHGRFKQXUZHQQ.XSIHUDQ.XSIHUKDUWJH
 O|WHWZLUG

 ]X %HLP/|WHQXQWHU6FKXW]JDVRGHULP9DNXXPZLUGGHU6DXHUVWRIIYRQ
 GHU/|WVWHOOHIHUQJHKDOWHQ6RN|QQHQZlKUHQGGHU(UZlUPXQJ
 NHLQHQHXHQ2[LGHHQWVWHKHQ

'LH9RUWHLOHGHVÀXVVPLWWHOIUHLHQ/|WHQV

 NHLQHRGHUQXUJHULQJH1DFKDUEHLW
 NHLQH)OXVVPLWWHOHLQVFKOVVH


 /|W]HLWHQ

/|W]HLWHQEHLP/|WHQPLW)OXVVPLWWHO

  PLQLPDOH/|W]HLW±6HNXQGHQ

  PD[LPDOH/|W]HLW§0LQXWHQ

)ROJHQGH9RUJlQJHPVVHQDEODXIHQ
J J J

 'DV:DVVHUDXVGHP)OXVVPLWWHOPX‰YHUGDPSIHQ
 'LH0HWDOOR[LGHPVVHQPLWGHP)OXVVPLWWHOUHDJLHUHQ
 'DV/RWPX‰GDV)OXVVPLWWHOYHUGUlQJHQ
 'DV/RWXQGGHU*UXQGZHUNVWRIIOHJLHUHQVLFK

)ROJHQGH9RUJlQJHGUIHQQLFKWDEODXIHQ
J J J

 'DV)OXVVPLWWHOGDUIQLFKWR[LGJHVlWWLJWZHUGHQ
 'DV:HUNVWFNXQGGDV/RWGUIHQVLFKQLFKWQDFKWHLOLJYHUlQGHUQ
 ]%GXUFK]XKRKH7HPSHUDWXU 


'LH.DSLOODUNUDIW

'LH.DSLOODURGHU+DDUU|KUFKHQZLUNXQJWULWWLQXQVHUHU8PJHEXQJKlX¿JDXI

 Ɣ'DV:DVVHUVWHLJWGXUFKGLH.DSLOODUZLUNXQJLQGHU3ÀDQ]HDXI
  YRQXQWHQQDFKREHQ 

 Ɣ:HJHQGHU.DSLOODUZLUNXQJZLUG.DIIHHYRP:UIHO]XFNHUDXIJHVRJHQ
 DXFKZHQQHUQXUZHQLJHLQJHWDXFKWZLUG

%HLP/|WHQZHUGHQJOHLFKH9RUDXVVHW]XQJHQHU]HXJW

(LQ5RKUXQGHLQHGD]XSDVVHQGH/|WPXIIHHUJHEHQLQHLQDQGHUJHVWHFNWHLQHQVHKUHQJHQ
6SDOW .DSLOODUVSDOW 7DXFKWPDQVLH]XVDPPHQLQ:DVVHUVRZLUGHVHQWJHJHQGHU6FKZHU
NUDIWQDFKREHQLQGHQ6SDOWJHVRJHQ±JOHLFKHVJHVFKLHKWPLWGHP/RWEHLP/|WYRUJDQJ

,VWGHU6SDOW]XEUHLWZLUGNHLQ:DVVHUQDFKREHQJHVRJHQ'DV:DVVHUVWHKWEHUDOO
JOHLFKKRFK

 ,GHDOH/|WVSDOWEUHLWH ±PP PPEHL+DQGO|WXQJHQ

.DSLOODUO|W¿WWLQJVPVVHQVRPD‰KDOWLJVHLQGDVVGHU/|WVSDOW]ZLVFKHQ5RKUXQG)LWWLQJ
MHQDFK)LWWLQJJU|‰HPPELVK|FKVWHQVPPEUHLWLVW

PE


.DSLOODUHU)OOGUXFN JQVWLJH6SDOWEUHLWH
  
 PP
6SDOWEUHLWH:HLFKO|WHQYRQ$OXPLQLXP

$XIJUXQGGHUVHKUKDUWQlFNLJHQ2[LGKDXWEHLP$OXPLQLXPLVWHLQH:HLFKO|WYHUELQGXQJVHKU
VFKZLHULJ

%HL GHU :HLFKO|WYHUELQGXQJ ZLUG GDV PLW 2[LGHQ DQJHUHLFKHUWH )OXVVPLWWHO QLFKW DXWR
PDWLVFKYRP/RWYHUGUlQJWVRQGHUQPXVVWHLOZHLVHEHLVHLWHJHVFKREHQZHUGHQ'HVKDOE
QHQQWPDQGLHVHVSH]LHOOHQ$OXPLQLXPZHLFKORWHDXFK5HLEHORWH

)(/'(5$UNWLNHOEH]HLFKQXQJ 6FKPHO]EHUHLFK
$OXPLQLXPZHLFKORW66Q=Q ±ƒ&
$OXPLQLXPZHLFKORW66Q=Q ±ƒ&
:LUNWHPSHUDWXUEHUHLFK
$OXPLQLXP:HLFKO|WÀXVVPLWWHO',1(1 ±ƒ&

'HV :HLWHUHQ N|QQHQ ÀXRULGKDOWLJH )OXVVPLWWHO LQ 9HUELQGXQJ PLW HLQHP EOHLIUHLHQ
/RW 66Q$J HLQJHVHW]W ZHUGHQ +LHU HUEULJW VLFK GDQQ GHU 3UR]HVV GHV (LQUHLEHQV
'LHVHV/RWZLUGLQVEHVRQGHUHEHLP/|WHQNOHLQHU%DXWHLOHHLQJHVHW]W

)(/'(5$UNWLNHOEH]HLFKQXQJ
:HLFKORW66Q$J',1(1


:HLFKO|WHQYRQ
'DFKULQQHQXQG)DOOURKUHQ

:HLFKO|WHQYRQ 'DFKULQQHQ XQG )DOOURKUHQ


-HHQJHUGHU/|WVSDOOWXQGMHVDXEHUHUGDV/RWXPVRGXUFKJH
)(
/'
(5
6
WD
QJ
HQ
O |W
]L
QQ

0LW)(/'(53URGXNWHQLVWGLHIDFKJHUHFKWDXVJHIKUWH6SDOWO|WQDKW
ZDVVHUGLFKWKDOWEDU EHODVWEDUZLUWVFKDIWOLFK
GDXHUKDIWIHVW NRUURVLRQVVLFKHU
XQGYRQJXWHP$XVVHKHQZLHHVYLHOH%HLVSLHOHDXVGHU3UD[LVEHZHLVHQ

$QZHQGXQJ J
'LH/|WVWHOOHZLUGJHUHLQLJWXQGPLW)OXVVPLWWHO /|WZDVVHU HLQJHVWULFKHQ'DQDFKZLUGGLH
/|WVWHOOHPLWHLQHP/|WNROEHQRGHU%UHQQHUHUZlUPWXQGDXI$UEHLWVWHPSHUDWXUJHEUDFKW
'DV/RW 'UHLNDQWVWDQJH ZLUGQXQDQGHP/|WNROEHQ RGHUDP:HUNVWFN DEJHVFKPRO]HQ
'HU /|WVSDOW IOOW VLFK GXUFK GLH .DSLOODUNUDIW 'LH )OXVVPLWWHOUFNVWlQGH VLQG QDFK GHU
/|WXQJ]XHQWIHUQHQ


 /RWHIUGLH%HGDFKXQJ

:LUHPSIHKOHQIROJHQGH/RWHXQG)OXVVPLWWHO
S J

)U=LQNULQQHQXQG)DOOURKUH
/|WYHUIDKUHQ )(/'(5/RW 6FKPHO]EHUHLFK )OXVVPLWWHO
ZHLFKO|WHQ 6WDQJHQO|W]LQQ63E6Q ±ƒ& /|WZDVVHU='
ZHLFKO|WHQ 6WDQJHQO|W]LQQ63E6Q ±ƒ& /|WZDVVHU='
KDUWO|WHQ ]XP/|WHQYRQYHU]LQNWHQ6WDKOEOHFKHQ
6RQGHUPHVVLQJ /&X=Q6Q%&X=Q6Q $UEHLWVWHPSHUDWXU +DUWO|WSDVWH
KDUWORW JHGULOOWRGHUXPPDQWHOW ƒ& Ä8QLYHUVDO³
' EHVRQGHUVJHHLJQHWIUYRUEHZLWWHUWHV=LQNEOHFK

)U.XSIHUULQQHQXQG)DOOURKUH
/|WYHUIDKUHQ )(/'(5/RW 6FKPHO]EHUHLFK )OXVVPLWWHO
ZHLFKO|WHQ 6WDQJHQO|W]LQQ63E6Q ±ƒ& /|WZDVVHU.'
ZHLFKO|WHQ 6WDQJHQO|W]LQQ63E6Q ±ƒ& /|WZDVVHU.'
ZHLFKO|WHQ 6WDQJHQO|W]LQQ66Q&X ±ƒ& /|WZDVVHU.'
'LH9HUZHQGXQJYRQ/RW66Q&XELHWHWGHQJUR‰HQ9RUWHLOGDVVGLH.XSIHUULQQHYRU
GHP/|WHQQLFKWPHKUJHQLHWHWZHUGHQPXVV
&X&XRKQH
.XSIHUKDUWORW $UEHLWVWHPSHUDWXU
KDUWO|WHQ )OXVVPLWWHO
M ,GH@GK™ ƒ&
VRQVW M ,GKAD™

)U(GHOVWDKOULQQHQXQG)DOOURKUH

/|WYHUIDKUHQ )(/'(5/RW 6FKPHO]EHUHLFK )OXVVPLWWHO


ZHLFKO|WHQ 6WDQJHQO|W]LQQ66Q3E6E ±ƒ& 9$1R[
6LOEHUORW$J $UEHLWVWHPSHUDWXU )OXVVPLWWHO
KDUWO|WHQ
/$J6Q ƒ& &X)H1U


 /RWHIU.DURVVHULHDUEHLWHQ

$QZHQGXQJ
J

=XP/|WHQYRQ.DURVVHULHEOHFKHQXQG]XP$XVEHVVHUQVRZLH]XP$XVJOHLFKHQYRQ
.DURVVHULHVFKlGHQZHUGHQGLHQDFKIROJHQGHQ:HLFKORWH)OXVVPLWWHOXQG/|WSDVWHQ
HLQJHVHW]W
 ‡ 'LH/|WVWHOOHZLUGJHUHLQLJWXQGPLW)OXVVPLWWHOHLQJHVWULFKHQ
 ‡ :LUHPSIHKOHQGLH9HUZHQGXQJXQVHUHU:HLFKO|WXQG9HU]LQQXQJVSDVWHGDGLHVH
 KHUYRUUDJHQGDQVHQNUHFKWHQ/|WVWHOOHQKDIWHWXQGVLFKEHLP(UZlUPHQVRJOHLFK
 HLQH9HU]LQQXQJ]HLJW
 ‡ 'XUFKODQJVDPHV(UZlUPHQGHU/|WVWHOOHXQG+HUDQWDVWHQDQGLH/|WWHPSHUDWXU
 ZLUGGDV/RWQLFKWGQQÀVVLJXQGOlVVWVLFKVHKUJXWYHUWHLOHQ
 ‡ 'DV(UUHLFKHQGHU$UEHLWVWHPSHUDWXU]HLJWVLFKGXUFKGLH9HUlQGHUXQJGHU
 /|WSDVWHQIDUEHELVKLQ]XPJOlQ]HQGHQ0HWDOO
 ‡ 'LH)OXVVPLWWHOUFNVWlQGHVLQGQDFKGHU/|WXQJ]XHQWIHUQHQ

)(/'(5:HLFKORW

6WDQJHQO|W]LQQ63E6Q6E',1(1DOV
'UHLNDQWVWDQJHRGHUEHYRU]XJWDOVJHSUH‰WH6WDQJHNJ.DUWRQV

'LHJHSUH‰WH6WDQJHLVWKRPRJHQHUXQGOlVVWVLFKOHLFKWHUYHUELHJHQ

)(/'(5)OXVVPLWWHO

/|WZDVVHU',1(1$ )6: 
POELVPO)ODVFKHQ

)(/'(5:HLFKO|WXQG9HU]LQQXQJVSDVWH
J S

EHVWHKHQGDXV±0HWDOOSXOYHUDQWHLOQDFK',1(1
63E6Q6ERGHU63E6QXQG)OXVVPLWWHOQDFK
',1(1&JELVJ'RVHQ
 ‡ ]XP9HU]LQQHQXQG/|WHQYRQ.DURVVHULHEOHFKHQ

)(/'(5+DUWORW

+LHU ZLUG EHYRU]XJW GDV ÀXVVPLWWHOJHIOOWH 6RQGHUPHVVLQJKDUWORW ³*³ %&X=Q 6L 0Q


IUKHU /&X=Q HLQJHVHW]W 'LHVHV ZLUG LQ 9HUELQGXQJ PLW XQVHUHU +DUWO|WSDVWH
Ä81,9(56$/³YHUZHQGHWÀXVVPLWWHOJHIOOWH:HLFKO|WGUlKWH

,QYLHOHQ%HUHLFKHQGHU,QGXVWULHXQGGHU(OHNWURQLNZHUGHQÀXVVPLWWHOJHIOOWH:HLFKO|WGUlK
WHYHUZHQGHW

'LHMHZHLOLJH)OXVVPLWWHOIOOXQJULFKWHWVLFKQDFKGHPVSH]LHOOHQ
M J J S $QZHQGXQJVIDOO
J

/|WGUDKW )OXVVPLWWHOJUXSSH $QZHQGXQJVEHUHLFK


DOOJHPHLQH/|WDUEHLWHQ]%
#-)&RUH™ ³63³ % )6: $UPDWXUHQIHUWLJXQJ]XU9HU
ELQGXQJYRQ06&X5RWJX‰
IU/|WXQJHQLP)HUQPHOGHEDX
#-)&RUH™ ³.ROR³ % )6:
(OHNWURQLN
IU/|WXQJHQLQGHU(OHNWURQLN
#-)&RUH™ ³5$³ % )6: XQG(OHNWURWHFKQLN
KDORJHQKDOWLJ
VSH]LHOOHQWZLFNHOWIU0DVFKL
#-)&RUH™ ³5$$7³ % )6: QHQO|WXQJHQPLWNXU]HQ7DNW
]HLWHQLQGHU(OHNWURQLN
IU/|WXQJHQLQGHU(OHNWURQLN
#-)&RUH™ ³(/³ % )6: NOHLQH/|WVWHOOHQ
KDORJHQIUHL

'LHZLFKWLJVWHQ/HJLHUXQJHQ
J J J

=XVDPPHQVHW]XQJ
/HJLHUXQJ 6FKPHO]EHUHLFK
=LQQ %OHL .XSIHU 6LOEHU
63E6Q   ±ƒ&
66Q3E   ±ƒ&
66Q3E&X   ±ƒ&
66Q&X   ƒ&
66Q&X   ±ƒ&
66Q$J   ±ƒ&
6Q$J&X   ±ƒ&$XVZDKOYRQ/RWXQG)OXVVPLWWHO

"""
6ROOWHQ6LHEHLGHU$XVZDKOGHV/RWHVRGHUGHV)OXVVPLWWHOVXQVLFKHUVHLQVWHKHQZLU
,KQHQMHGHU]HLWJHUQHEHUDWHQG]XU6HLWH

:LFKWLJIUGLHULFKWLJH/RWDXVZDKOVLQGVHOEVWYHUVWlQGOLFKYLHOHWHFKQLVFKH $QIRUGHUXQJHQ
ZLH]%

 ‡:HOFKH*UXQGZHUNVWRIIHZHUGHQJHO|WHW"

 ‡(LQVDW]EHUHLFKGHVJHO|WHWHQ:HUNVWFNHV"

 ‡0LWZHOFKHU$UEHLWVWHPSHUDWXUNDQQJHO|WHWZHUGHQ"

 ‡:HOFKHQ%HWULHEVWHPSHUDWXUHQLVWGDV:HUNVWFNDXVJHVHW]W"

 ‡:HOFKH=XJIHVWLJNHLWZLUGYHUODQJW"

 ‡0LWZHOFKHQ0HGLHQRGHU6WRIIHQNRPPWGDV:HUNVWFNLQ%HUKUXQJ"

-HPHKU,QIRUPDWLRQHQZLUHUKDOWHQ
  GHVWRSUl]LVHULVWGLH/RWDXVZDKO'LH.XSIHUURKULQVWDOODWLRQ

:HLFKO|WHQLQGHU.XSIHUURKULQVWDOODWLRQ

 ‡ :HLFKO|WHQZLUGGH¿QLHUWDOV/|WHQEHLHLQHU$UEHLWVWHPSHUDWXUXQWHUƒ&

 ‡ (VZLUGHPSIRKOHQVRZRKOLQGHU.DOWXQG:DUPZDVVHULQVWDOODWLRQDOV
 DXFKLQGHU+HL]XQJVLQVWDOODWLRQEHL%HWULHEVWHPSHUDWXUHQELVƒ&
 :HLFKO|WYHUELQGXQJHQHLQ]XVHW]HQ

'DEHLGHU:lUPHJHZLQQXQJGXUFK6RODUDQODJHQ7HPSHUDWXUVSLW]HQYRQEHUƒ&DXI I
WUHWHQN|QQHQLVWKLHUYRQHLQHU:HLFKO|WYHUELQGXQJDE]XUDWHQ±KLHUVROOWH+DUWORWYHUZHQ
GHWZHUGHQ

 ‡ $X‰HUGHPPVVHQ*DV)OVVLJJDVXQGgOOHLWXQJHQDXFKZHLWHUKLQ
 KDUWJHO|WHWZHUGHQ

 ‡ $QGHUVDOVEHLP+DUWO|WHQPVVHQEHLP:HLFKO|WHQDXIGHU%DXVWHOOH
 )LWWLQJVYHUZHQGHWZHUGHQ(LQH$XVQDKPHELOGHWEHL7ULQNZDVVHUOHLWXQJHQ
 GLH0XIIHQYHUELQGXQJ]ZHLHU.XSIHUURKUHJOHLFKHQ'XUFKPHVVHUV'HUDUWLJH
 9HUELQGXQJHQGUIHQDXFKRKQH)LWWLQJVZHLFKJHO|WHWZHUGHQZHQQGLH
 QDFKIROJHQGHQ$QIRUGHUXQJHQEHDFKWHWZHUGHQ

 'DV]XPhEHUODSSHQHUIRUGHUOLFKH,QQHQO|WHQGHPX‰
  PLWHLQHPJHHLJQHWHQ:HUN]HXJDXIJHZHLWHWZHUGHQ

 (LQRSWLPDOHU.DSLOODUO|WVSDOWPX‰JHZlKUOHLVWHWVHLQ

 (LQKDOWXQJGHUYRUJHVFKULHEHQHQhEHUODSSXQJVOlQJH 'LH9RUEHUHLWXQJ

'LH9RUEHUHLWXQJHQIUHLQHIDFKJHUHFKWH:HLFKO|WYHUELQGXQJ

 ‡ 'LH5RKUHPVVHQUHFKWZLQNOLJ]XU5RKUDFKVHJHWUHQQWZHUGHQ

 ‡ $QVFKOLH‰HQGPVVHQGLH5RKUHXQEHGLQJWHQWJUDWHWZHUGHQGDGLH
 *UDWHVRQVWHLQH4XHUVFKQLWWVYHUHQJXQJYHUXUVDFKHQ'LHKLHUGXUFKHQWVWHKHQGHQ
 K|KHUHQ)OLH‰JHVFKZLQGLJNHLWHQYHUXUVDFKHQVRQVWVWDUNH9HUZLUEHOXQJHQXQG
 6FKlGHQGXUFK(URVLRQVNRUURVLRQ
 ‡ 'LH(QGHQZHLFKHU5RKUHXQGYHUIRUPWHU5RKUHQGHQPVVHQPLW+LOIH
 YRQ5LQJXQG'RUQNDOLEULHUWXQGVRZLHGHUPD‰KDOWLJJHPDFKWZHUGHQ

 ‡ 'LH0D‰KDOWLJNHLWGHU5RKUHQGHQXQG)LWWLQJVLVWEHVRQGHUVZLFKWLJ
 XPGLHNDSLOODUHQ)OLH‰HLJHQVFKDIWHQGHV/RWHV]XJHZlKUOHLVWHQ

 ‡ 'HURSWLPDOH/|WVSDOWOLHJW]ZLVFKHQELVPPXQGGDUIEHL5RKUHQYRQPP
 $X‰HQGXUFKPHVVHUPPQLFKWEHUVFKUHLWHQ

 ‡ 6FKOLH‰OLFKPVVHQGLH/|WÀlFKHQPHWDOOLVFKEODQNJHUHLQLJW
 ZHUGHQ

+LHU]XHPSIHKOHQZLUXQVHU
[PPDEJHSDFNWi6WFN
)(/'(55HLQLJXQJVYOLHV M ,GNDA=K 8PNDUWRQVi6WFNRGHUDOV5ROOHQZDUH
)(/'(55RKULQQHQEUVWHQ PPPPPPPP


 :HLFKO|WÀXVVPLWWHO

:HLFKO|WÀXVVPLWWHOIUGLH.XSIHUURKULQVWDOODWLRQ

 ‡ 'DV:HLFKO|WÀXVVPLWWHOKDWGLH$XIJDEHGLHPHWDOOHQH2EHUÀlFKH
 EHL(UZlUPXQJDXIGLH$UEHLWVWHPSHUDWXUGHV/RWHVR[LGIUHL]X
 KDOWHQXPVRHLQHHLQZDQGIUHLH%HQHW]XQJGXUFKGDV/RW]XJHZlKUOHLVWHQ

 ‡ )ROJHQGHJWHJHSUIWH:HLFKO|WÀXVVPLWWHOE]Z:HLFKO|WSDVWHQ
 VWHKHQ]XU$XVZDKO

)LWWLQJVO|WSDVWH³M ,G_P³66Q&X PLQG0HWDOODQWHLO


)LWWLQJVO|WSDVWH³M ,G_P -H=RA9D³66Q&X PLQG0HWDOODQWHLO
)LWWLQJVO|WSDVWH³M ,G_P³66Q$J PLQG0HWDOODQWHLO
:HLFKO|WÀXVVPLWWHO³M ,GHDMK³ SDVW|V
:HLFKO|WÀXVVPLWWHO³M ,G`MP³ ÀVVLJ
:HLFKO|WÀXVVPLWWHO³M ,G;D=9F³ SDVW|V]LQNFKORULGIUHL
:HLFKO|WÀXVVPLWWHO³M ,G`GO³ SDVW|V]LQNFKORULGIUHL

'LHVH)OXVVPLWWHOHQWVSUHFKHQVHOEVWYHUVWlQGOLFKGHP'9*:$UEHLWVEODWW*:XQGVLQG
PLWGHP5$/*WH]HLFKHQGHU*WHJHPHLQVFKDIW.XSIHUURKUH9DXVJH]HLFKQHW

'LH )LWWLQJVO|WSDVWHQ HQWKDOWHQ HLQHQ LJHQ /RWDQWHLO LQ 3XOYHUIRUP 'HU /RW
SXOYHUDQWHLOELHWHWGHQ9RUWHLOGDVVGLH/|WÀlFKHYRUYHU]LQQWXQGKLHUGXUFKGHU.DSLOODUHIIHNW
EHJQVWLJW ZLUG$X‰HUGHP ]HLJW HU RSWLVFK GDV (UUHLFKHQ GHU$UEHLWVWHPSHUDWXU DQ (LQ
hEHUKLW]HQGHV)OXVVPLWWHOVLVWVRPLWSUDNWLVFKDXVJHVFKORVVHQ

'HU(LQVDW]YRQ M ,G_P )LWWLQJVO|WSDVWHQZLUGIUGLH .XSIHUURKULQVWDOODWLRQDXVGUFNOLFK


HPSIRKOHQ


 :HLFKORWH

)ROJHQGHJWHJHSUIWH
J J J S :HLFKORWHVWHKHQ]XU$XVZDKO

 ‡ )LWWLQJVORW³M ,GLAF³66Q&X
 ',1(16FKPHO]LQWHUYDOO±ƒ&

 ‡ )LWWLQJVORW³M ,GLAF³66Q$J
 ',1(16FKPHO]LQWHUYDOO±ƒ&

'LH /RWH HQWVSUHFKHQ VHOEVWYHUVWlQGOLFK GHQ 9RUVFKULIWHQ GHV '9*:$UEHLWV


EODWWHV *: XQG GHQ 5LFKWOLQLHQ GHU *WHJHPHLQVFKDIW .XSIHUURKU H9 XQG WUDJHQ GDV
5$/*WH]HLFKHQ


 'HU/|WYRUJDQJ

'HU/|WYRUJDQJ
J J

 ‡ 1DFKGHP$EVFKOX‰GHU/|WQDKWYRUEHUHLWXQJLVW QXUGDV$X‰HQO|WHQGH
U
 GHV5RKUHVGQQPLW)LWWLQJVO|WSDVWHRGHU)OXVVPLWWHO]XEHVWUHLFKHQ

 ‡ 5RKUHQGHLQ)LWWLQJHLQIKUHQ
 QLFKWYHUNDQWHQGDVRQVWGHU/|WVSDOWXQGGDPLWDXFKGHU.DSLOODUHIIHNW
 QHJDWLYEHHLQÀX‰WZHUGHQ

 ‡ 'LH/|WVWHOOHZLUGQXQPLWHLQHP%UHQQHUDXI$UEHLWVWHPSHUDWXU
 ³M ,GLAF³±FDƒ& HUZlUPW

 ‡ %HLP(LQVDW]GHU)LWWLQJVO|WSDVWHQ³M ,G_P³XQG³M ,G_P³HUNHQQW


 PDQGDV(UUHLFKHQGHU$UEHLWVWHPSHUDWXUGXUFKGDV6FKPHO]HQGHV
 /RWSXOYHUDQWHLOV+LHUGXUFKZLUGHLQPHWDOOLVFKHU6SLHJHOVLFKWEDU

 ‡ %HL(UUHLFKHQGHU$UEHLWVWHPSHUDWXURKQHXQPLWWHOEDUH)ODPPHQHLQZLUNXQJ
 /RW]XJHEHQELVGHU/RWVSDOWJHIOOWLVW

 ‡ 1DFKGHP$ENKOHQGHU/|WYHUELQGXQJHQPVVHQDOVOHW]WHUDEHUVHKU
 ZLFKWLJHU$UEHLWVJDQJGLH)OXVVPLWWHOUFNVWlQGHYRQ$X‰HQPLWHLQHP
 IHXFKWHQ/DSSHQHQWIHUQWZHUGHQ

'DGLH5FNVWlQGHNDOWZDVVHUO|VOLFKVLQGZHUGHQVLHLP5RKULQQHUQGXUFKGLHYRUJHVFKULH
EHQH6SOXQJHQWIHUQW+DUWO|WHQ
 

+DUWO|WHQLQGHU.XSIHUURKULQVWDOODWLRQ
S

,P%HUHLFKGHV+DUWO|WHQVVLQGGLHJOHLFKHQ9RUEHUHLWXQJVDUEHLWHQZLHEHLP:HLFKO|WHQ
QRWZHQGLJ

.XSIHU.XSIHU9HUELQGXQJHQ N|QQHQ RKQH =XJDEH YRQ )OXVVPLWWHO HUVWHOOW ZHUGHQ ZHQQ


HLQSKRVSKRUKDOWLJHV+DUWORWHLQJHVHW]WZLUG

%HLP/|WHQYHUEUHQQWHLQ7HLOGHV3KRVSKRUV]X3KRVSKRUSHQWR[LG'LHVHVVHW]WVLFKPLW
.XSIHUR[\GXOXP]X.XSIHUPHWDSKRVSKDW'LHVHV.XSIHUPHWDSKRVSKDWEHVLW]W)OXVVPLWWHO
HLJHQVFKDIWHQXQGEHU]LHKWGDVJHVFKPRO]HQH/RWPLWHLQHPVFKW]HQGHQ%HODJ

:HQQDOOHUGLQJVDQ0HVVLQJRGHU5RWJX‰¿WWLQJHQJHO|WHWZLUGPXVVHLQ)OXVVPLWWHOQDFK
',1(1±)+HLQJHVHW]WZHUGHQ*OHLFKHVJLOWEHLP+DUWO|WHQPLW6LOEHUKDUWORWHQ

 ĺ 'HU)OXVVPLWWHOPDQWHOEHLGHQ6LOEHUKDUWORWHQLVWDXVUHLFKHQGIU
 5RKUDEPHVVXQJHQELVPP

)ROJHQGH+DUWORWHVWHKHQ]XU$XVZDKO
)(/'(5
)(/'(5.XSIHUKDUWORW
)OXVVPLWWHO
M ,GH@GK ƒ& M ,GKAD™
M ,GH@GK ƒ& M ,GKAD™
)(/'(56LOEHUKDUWORW


 'LH0|JOLFKNHLWHQRKQH
)OXVVPLWWHO]XO|WHQ

'LH0|JOLFKNHLWHQRKQH)OXVVPLWWHO]X/|WHQ

  PLWSKRVSKRUKDOWLJHQ/RWHQ

  LPUHGX]LHUWHQ6FKXW]JDV

  LP9DNXXP

  LP,QHUWJDVEHL]HQXQPLWWHOEDUYRUGHP/|WHQ

1XUXQWHUGLHVHQ9RUDXVVHW]XQJHQLVWHLQ/|WHQRKQH)OXVVPLWWHOP|JOLFK

%HL M ,GH@GK+DUWORWHQVLQGIROJHQGH5HJHOQ]XEHDFKWHQ

 ‡ .XSIHUDQ.XSIHUNDQQRKQH)OXVVPLWWHOJHO|WHWZHUGHQ

 ‡ 5RWJX‰&X=Q&X6Q/HJLHUXQJHQPVVHQPLW
 )OXVVPLWWHO&X5RVLOQDFK',1±)+JHO|WHWZHUGHQ

 ‡ 1LFKWIU)HXQG1L/HJLHUXQJHQ
 9HUVSU|GXQJ (VELOGHWVLFK)HE]Z1L3KRVSKLGLQ/|WQDKW

'LHVH +DUWORWH GUIHQ QLFKW EHL VFKZHIHOKDOWLJHQ 0HGLHQ YHUZHQGHW ZHUGHQ ZHLO GLH
/|WVWHOOHVRQQVWNRUURGLHUWXQGSRULJZLUG