Sie sind auf Seite 1von 6

PERFERKT

CHIA ĐỘNG TỪ Ở PARTIZIP II.

1. Động từ có quy tắc


 Động từ thường ở Partizip II chia như sau:
ge    +    Verbstamm   +    t

 Động từ thường có gốc động từ kết thúc bằng t (arbeiten), d (baden), m (atmen) hoặc n
(rechnen),... chúng ta thêm “e” vào giữa gốc động từ và “t”
ge  +    Verbstamm   +    et

 Động từ tách chia theo quy tắc:


Präfix   +   ge    +    Verbstamm   +    (e)t

 Động từ không tách được (be-, zer-, ..) hoặc những động từ kết thúc bằng –ieren thì chia
theo quy tắc:
Verbstamm    +     t
2. Động từ bất quy tắc.
Perfekt Bedeutung
Präsens (Quá Khứ) (Nghĩa)
(Hiện Tại)

anfangen hat angefangen


hangen hat gehangen
behalten hat behalten
braten hat gebraten
enthalten hat enthalten
entlassen hat entlassen
erhalten hat erhalten
fallen ist gefallen
halten hat gehalten
lassen hat gelassen
raten hat geraten
schlafen hat geschlafen
verhalten hat verhalten
verlassen hat verlassen
verraten hat verraten
betragen hat betragen
einladen hat eingeladen
erfahren hat erfahren
fahren ist gefahren
schlagen hat geschlagen
tragen hat getragen
wachsen ist gewachsen
waschen hat gewaschen
laufen ist gelaufen
bestehen hat bestanden
brennen hat gebrannt
denken hat gedacht
entstehen ist entstanden
erkennen hat erkannt
kennen hat gekannt
nennen hat genannt
rennen ist gerannt
senden hat gesandt
stehen hat/ist gestanden
verstehen hat verstanden
essen hat gegessen
fressen hat gefressen
geben hat gegeben
geschehen ist geschehen
lesen hat gelesen
messen hat gemessen
sehen hat gesehen
treten hat/ist getreten
vergessen hat vergessen
vertreten hat vertreten
bewerben hat beworben
brechen hat gebrochen
empfehlen hat empfohlen
erschrecken ist erschrocken
gelten hat gegolten
helfen hat geholfen
nehmen hat genommen
sprechen hat gesprochen
stehlen hat gestohlen
sterben ist gestorben
treffen hat getroffen
werfen geworfen
gehen ist gegangen
heben hat gehoben
werden ist geworden
schleichen ist geschlichen
schneiden hat geschnitten
streiten hat gestritten
vergleichen hat verglichen
heißen hat gehießen
leihen hat geliehen
beweisen hat bewiesen
bleiben ist geblieben
entscheiden hat entschieden
erscheinen ist erschienen
scheinen hat geschienen
schreiben hat geschrieben
schreien hat geschrien
schweigen hat geschwiegen
steigen ist gestiegen
treiben hat getrieben
überweisen hat überwiesen
verzeihen hat verziehen
bringen hat gebracht
beginnen hat begonnen
besitzen hat besessen
bitten hat gebeten
sitzen hat/ist gesessen
gewinnen hat gewonnen
schwimmen ist geschwommen
erfinden hat erfunden
finden hat gefunden
gelingen ist gelungen
schwlnden ist geschwunden
singen hat gesungen
sinken ist gesunken
springen ist gesprungen
trinken hat getrunken
verbinden hat verbunden
winden hat gewunden
zwingen hat gezwungen
wissen hat gewusst
liegen hat gelegen
beschließen hat beschlossen
bieten hat geboten
entschlieBen hat entschlossen
erziehen hat erzogen
fliegen ist geflogen
fließen ist geflossen
frieren hat gefroren
riechen hat gerochen
schieben hat geschoben
verbieten hat verboten
verlieren hat verloren
ziehen hat/ist gezogen
kommen ist gekommen
tun hat getan
rufen hat gerufen
betrugen hat betrogen
lugen hat gelogen

3. Động từ khuyết thiếu (Modalverben)


Với các động từ khiếm khuyết, việc sử dụng “Präteritum” phổ biến hơn nhiều so
với “Perfekt” để chỉ quá khứ.
 Nếu Modalverb đi kèm với một động từ khác (trường hợp này rất phổ biến), cấu trúc là:

haben   +      Infinitiv Vollverb   +    Infinitiv Modalverb


 Nếu không có động từ đầy đủ, cấu trúc là:
haben   +      Partizip II (Modalverb)

Das könnte Ihnen auch gefallen