Sie sind auf Seite 1von 16

ü¢Ù¹

- f¢ljm ¢œ−hc£

Q¢lœ x p£j¡, fË¡Z−a¡o, ¢eS¡j, ¢hÒV¥, p¡j¡c, l¡jq¢l, ¢nh¤, Aae¤, q¡¢gS, ¢mu¡La, Hhw BlJ L−uLSez

j−’l j¡TM¡−e HL¢V j¡¢Vl O−ll Bi¡ppq h¡l¡¾c¡z h¡j¢J X¡e ¢c−L j¡¢Vl −cJu¡m −cJu¡ fË¡Q£lz fË¡Q£−ll N¡−u HL¢V
clS¡z h¡l¡¾c¡u h−p hªÜ fË¡Z−a¡o HL¢V °c¢eL fs−Rz f¡−n HL¢V hå −l¢XJz

fË¡Z zz −h±j¡! Q¡ qm?


p£j¡ zz (Ol −b−L) HC ¢cC h¡h¡z
fË¡Z zz Aae¤ −g−l¢e?
p£j¡ zz e¡ −a¡-
fË¡Z zz ¢L −k ph L−l −hs¡−µRz Bj¡l ¢WL i¡−m¡ m¡N−Re¡z Q¡l¢c−L ph Nä−N¡m, Bl Jl ka ph
l¡−SÉl L¡S f−s−Rz p£j¡ Q¡ −cuz
p£j¡ zz jp¢ScV¡ ¢L p¢aÉC −i−P −g−m−R h¡h¡?
fË¡Z zz a¡C−a¡ −cM¢R −h±j¡! HC −k (L¡NS f−s) ¢e−j−o jp¢Sc QaÆl −j±mh¡c£−cl q¡−a Q−m k¡u,
q¡S¡l q¡S¡l djÑ¡å j¡e¤o Ly¡V¡a¡−ll −hs¡ Vf−L jp¢Sc QaÆ−l Y¥−L f−s Hhw jp¢Scl Nð¥−S
E−W k¡uz H−cl ph¡l q¡−a n¡hm Bl Ny¡C¢az öl¦ q−u k¡u dÆwpm£m¡z L−uL O¾V¡l j−dÉ
jp¢Sc dÆwp q−u k¡uz
p£j¡ zz −pM¡−e−a¡ f¤¢mn ¢Rmz Jl¡ h¡d¡ ¢c−me¡?
fË¡Z zz e¡J f−s −cM- L¡NSV¡ H¢N−u −cuz Q¡ M¡uz
p£j¡ zz f¤¢m¢n ¢e¢ûua¡! −L¡e f¤¢mnC H hÉ¡f¡−l h¡d¡ −ch¡l −Qø¡ L−l¢e hlw a¡l¡ HC dÆwpm£m¡
Ef−i¡N L−l−R a¡¢l−u a¡¢l−u-
fË¡Z zz L−h qua öeh Bj¡−cl ü−fÀl a¡Sjqm HLcm djÑ¡å p¡ÇfËc¡¢uL j¡e¤o −i−P −g−m−Rz! hs
AeÉ¡u −h±j¡! hs AeÉ¡u! f¡s¡u Bl ph¡l L¡−R j¤M −cM¡−h¡ ¢L L−l h−m¡−a¡ −h±j¡?
p£j¡ zz H−a¡ −cM¢R −N¡V¡ −c−n c¡‰¡ öl¦ q−u−R! −L¡mL¡a¡u c¡‰¡-L¡l¢gE-h¢Ù¹−a B…e-
fË¡Z zz La Apq¡u ¢el£q j¡e¤o −k jl−h a¡l ¢L ¢WL B−R −h±j¡!
p£j¡ zz Bj¡−cl h¡¢sl ¢c−Ll Mhl −a¡ ¢LR¥ f¡¢µRe¡ -
fË¡Z zz qyÉ¡! −L¡mL¡a¡l JC ¢cLV¡u HMeJ ¢LR¥ qu¢ez
p£j¡ zz c¡c¡ A¢gp Q−m −N−m −a¡ h¡¢s−a −h±¢c Bl j¡z h¡fe Bl j¡j¢e ú¥−m-
fË¡Z zz A¢gp ú¥m ph hå −h±j¡!
p£j¡ zz hs iu Ll−R h¡h¡-
fË¡Z zz i−ulC −a¡ Lb¡ −h±j¡!
c§l −b−L j¡C−L −O¡oZ¡ −i−p B−pz
−O¡oZ¡ x Haà¡l¡ plL¡¢l ¢e−cÑn Ae¤k¡u£ Hm¡L¡u phÑp¡d¡lZ−L S¡e¡−e¡ q−µR −k - HC Hm¡L¡u 144
d¡l¡ hmhv Ll¡ q−u−Rz HC d¡l¡ j−a Hm¡L¡u −L¡e SVm¡ ¢j¢Rm ¢j¢Vw Ll¡ k¡−he¡z c¤
HL S−el −h¢n j¡e¤o HLp−‰ b¡L−he¡z −L¡e AÙ»-nÙ» hqe Ll¡ BCeax cäe£uz ¢e−cÑn
Aj¡eÉ q−m −c¡o£ hÉ¢š²−L n¡¢Ù¹ −cJu¡ q−hz Sl¦l£ −O¡oZ¡! Haà¡l¡ plL¡¢l ¢e−cÑn Ae¤k¡u£
Hm¡L¡u phÑp¡d¡lZ−L S¡e¡−e¡ q−µR −k - HC ................
p£j¡ zz HM¡−eJ 144 S¡¢l qm! a−h ¢L HM¡−eJ-
fË¡Z zz e¡ e¡, HM¡−e Bh¡l ¢L OV−h? HM¡−e Jph ¢LR¥ q−h e¡zBµR¡ −h±j¡, HC −k Hahs f¡s¡u,
Bjl¡ −a¡ j¡œ c¤Ol, a¡ h−m ¢L LMeJ −L¡e Ap¤¤¢h−d q−u−R? Jl¡ e¡ b¡L−m −a¡ Bj¡−cl
fË¢a hRl c¤NÑ¡ f¤−S¡ pñh q−a¡ e¡! a¥¢j −a¡ ph S¡−e¡e¡ −h±j¡! Bjl¡ kMe HM¡−e Hm¡j
a¡l fË¡u HL hRl fl c¤NÑ¡ f¤−S¡l ¢WL HL j¡p B−N ¢eS¡j i¡−ul h¡h¡ Bj¡−cl HC
h¡¢s−a H−me, hm−me- ¢L−N¡? −a¡jl¡ c¤NÑ¡ f¤−S¡ Ll−h e¡? hmm¡j - Bjl¡ HC c¤ O−l
A−a¡ hs f§−S¡ ¢L L−l Llh Q¡Q¡? ö−e −p¢L l¡N! hm−me c¤ Ol! −Le Bjl¡ −eC? Hahs
f¡s¡u Bjl¡ ph¡C b¡L−a c¤NÑ¡ f¤−S¡ q−h e¡? a¡lfl f¡s¡l ph¡C ¢j−m Qy¡c¡-fœ ¢c−u f§−S¡
öl¦ qm! a¥¢j −a¡ −cMR −h±j¡, BSJ −pi¡−h Q−m Bp−R-
clS¡ ¢c−u −cM¡ k¡u L−uLSe E−š¢Sa i¡−h Lb¡ hm−a hm−a k¡−µRz
1j zz k¡l¡ Bj¡−cl jp¢Sc i¡P−m¡ a¡l¡ q−m¡ ¢eS¡jQ¡Q¡l −c¡Ù¹!
2u zz J ph R¡s! Bõ¡l −c¡u¡u n¢š² Bj¡−cl Lj eu! Jl¡ n¡m¡ Bj¡−cl HLV¡ −i−‰−R, Bjl¡
J−cl cnV¡ i¡Ph-
AeÉ¡eÉl¡ zz ¢WL h−m¢Rp, ¢eS¡jQ¡Q¡l Lb¡ öe−m Qm−he¡z Hl hcm¡ Q¡C-
ph¡C zz qyÉ¡ qyÉ¡ hcm¡ Q¡C!
HC pj−u fË¡Z−a¡o B−Ù¹ B−Ù¹ E−W ¢N−u clS¡V¡ −i¢S−u ¢c−u ¢g−l B−pz
−ef−bÉ zz iu −f−u−R! Ha n¡m¡ k¢c iu a¡q−m jp¢Sc i¡P¡ qu −Le?
fË¡Z−a¡o clS¡l ¢c−L H−N¡uz
p£j¡ zz h¡h¡!
fË¡Z zz J−cl −h¡T¡−e¡ clL¡l −h±j¡ Hl SeÉ −a¡ ph¡C c¡u£ eu!
p£j¡ zz Jl¡ HMe E−š¢Sa, HMe ¢LR¥ e¡ hm¡C i¡−m¡z
fË¡Z zz (HLV¥ i¡−h Hhw ¢g−l B−p) ¢WL B−R!
p£j¡ zz BS pL¡−ml ¢c−L−a¡ Bj¡−cl B¢mf¤−ll jp¢S−cl p¡j−e ¢L ph SVm¡ q¢µR−m¡!
fË¡Z zz a¥¢j ¢L L−l S¡e−m?
p£j¡ zz c¤f¤−l ¢nh¤ W¡L¥l−f¡ H−p¢Rm, J e¡¢L −c−M−R!
fË¡Z zz ¢nh¤ Bl ¢L h−m−R?
p£j¡ zz B¢mf¤−ll ph¡C e¡¢L −pM¡−e ¢Rm-
fË¡Z zz hs ¢Q¿¹¡l Lb¡ −h±j¡! Aae¤ h¤¢T BSJ l¡a L−l ¢gl−h?
p£j¡ zz hmm¡j −a¡ Q¡l¢c−L ¢L ph q−µR, a¥¢j BS −h¢sJe¡z öe−m e¡-! hm−m H pj−u j¡e¤o−L
−h¡T¡−a q−h! Hpj−u ph¡l f¡−n ph¡l b¡L¡l clL¡l!
fË¡Z zz J! a¡ ¢hµR¥V¡ ¢L Ll−R?
p£j¡ zz −cM¤e e¡ c¤f¤−l J−L O¤−j¡h¡l SeÉ La −Qø¡ Llm¡j, ¢LR¥−aC O¤−j¡−m¡e¡z p¡l¡V¡ c¤f¤l SÆ¡¢m−u
HC Apj−u O¤−j¡−µR!
fË¡Z zz a¡q−m HMe Bl J−L S¡¢NJe¡z O¤−j¡−a c¡J-
p£j¡ zz HC Apj−u O¤−j¡−m nl£l M¡l¡f Ll−h −k!
fË¡Z zz B−l e¡ e¡ h¡µQ¡ −R−m, J−cl pju-Apju h−m ¢LR¥ −eC −h±j¡! (HLV¥ −i−h) ¢eS¡−jl p−‰J
−cM¡ −eCz f¡s¡l ph¡l p−‰ ph¡l HMe HLV¥ hp¡ clL¡lz Aae¤ H−m J−L ¢c−uC ¢LR¥
HLV¡ Ll−a q−hz −pM¡−e ¢L B−m¡Qe¡ q−u−R- ¢nh¤ ¢L −p pð−å ¢LR¥ h−m−R −h±j¡?
p£j¡ zz −p ph −a¡ h−m¢e ! öd¤ hm−m f¢l¢ÙÛ¢a i¡−m¡ euz p¡hd¡−e −b−L¡!
fË¡Z zz Bh¡l q¡e¡q¡¢e! ¢L −k m¡i Hph L−l −i−h f¡C e¡z B−NJ −a¡ −c−M¢R- La j¡e¤o j−l−R,
La O−l B…e SÆ−m−R, ¢LR¥ m¡i q−u−R L¡lJ? N¢cl −m¡i hs iu¡eL −h±j¡! N¢cl SeÉ
BS La…−m¡ j¡e¤o L£ e¡ Ll−R! j¡e¤o e¡¢L H¢N−u−R! H−L ¢L H…−e¡ h−m?
p£j¡ zz Hl ¢L −L¡e pj¡d¡e −eC?
fË¡Z zz −L Ll−h −h±j¡? −k LSe B−R a¡−cl Lb¡C h¡ −L öe−h h−m¡?
¢hÒV¥ −ef−bÉ zz j¡ ! J j¡ !- j¡!
fË¡Z zz JC −cM ¢hµR¥V¡l O¤j −i−P −N−R-
p£j¡ zz HC Bp¢R h¡h¡- −ia−l k¡uz
fË¡Z zz ¢L O¤j i¡P−m¡? HM¡−e H−p¡ c¡c¤-
¢hÒV¥ −ef−bÉ zz c¤d j¤¢s M¡h a¡lfl k¡h-
fË¡Z zz BµR¡ BµR¡ c¤d j¤¢s −M−uC a−h H−p¡- L¡NS f−sz
−ef−bÉ ¢eS¡j zz fË¡Z−a¡o i¡C-
fË¡Z zz B−l H−p¡ H−p¡ ¢eS¡j i¡C! clS¡ −iS¡−e¡ B−R, HLV¥ −Wm¡ c¡Jz qÉy¡ H−p¡-! HC HLV¥
B−N −a¡j¡l Lb¡ hm¢Rm¡jz
¢eS¡j zz −pC hm! B¢j −a¡ i¡h¢R a¥¢j H pj−u ¢L i¡hR ¢L S¡−e!
fË¡Z zz h−p¡! BS−Ll L¡NS f−sR?
¢eS¡j zz (c£OÑnÄ¡p −g−m) qyÉ¡ f−s¢R!
fË¡Z zz ¢hnÄ¡−pl hy¡de…−m¡ hs BmN¡ j−e q−µR, a¡C e¡ ¢eS¡ji¡C?
¢eS¡j zz BmN¡ q−h e¡? j¡e¤o −b−L Bjl¡ −k S¡−e¡u¡lJ q−a f¡lm¡j e¡!
fË¡Z zz h¤Tm¡j e¡-
¢eS¡j zz hm¢R HC Bj¡−cl Lb¡z S‰−m −cM e¡ h¡O i¡m¤L q¢lZ pjÙ¹ S¡−e¡u¡−ll¡ ¢e−S−cl −Lje
−Q−e? h¡−O-h¡−O ms¡C −c−MR? i¡m¤−L-i¡m¤−L? −cM¢e −a¡? j¡e¤−o j¡e¤−o ¢L¿¹¥ qu!
fË¡Z zz M¤h c¡¢j Lb¡ h−m−R¡ −a¡! j¡e¤oC h¤¢T fª¢bh£l ¢eL«øaj S£h!
¢eS¡j zz h¤¢T −Le hmR? H HLcj p¢aÉ Lb¡!
fË¡Z zz hs m‹¡ ¢eS¡ji¡C! k¡l¡ AfLjÑ Ll−m¡ a¡l¡ j¤M −cM¡−h ¢L L−l? BµR¡ ¢eS¡ji¡C- HC
d−l¡ −a¡j¡l p−‰ Bj¡l −kje HLV¡ pÇfLÑ, −pC dl−el pÇfLÑ ¢L J−cl L¡−l¡l p−‰ −eC?
¢eS¡j zz l¡Se£¢a pÇfLÑ −h¡−T e¡ fË¡Z−a¡o i¡C, −h¡−T N¢c!
fË¡Z zz ¢WL h−mRz ¢L¿¹¥ Bjl¡ ¢L Ll−h¡ hm−a¡?
¢eS¡j zz −Le? Bjl¡ −kje ¢Rm¡j −aje b¡L−h¡!
fË¡Z zz b¡L−a f¡l−h¡ −a¡? j¡−e Jl¡ b¡L−a −c−h −a¡?
¢eS¡j zz HC pjpÉ¡V¡C Bj¡−cl i¡h−a q−hz BS pL¡−m jp¢S−cl p¡j−e Bjl¡ h−p¢Rm¡jz f¡s¡l
M¡−mL, l¢nc, H−cl Lb¡ ö−e jamh i¡m −WL−m¡ e¡z f−l Mhl −f−u¢R Jl¡ ph¡C ¢L −ke
ph h−m E−š¢Sa Ll−R!
fË¡Z zz ¢L hm−R?
¢eS¡j zz laef¤−l ¢q¾c¥l¡ e¡¢L j¤pmj¡−e−cl h¡¢s SÆ¢m−u−R!
fË¡Z zz ¢L hmR ¢eS¡ji¡C? ¢q¾c¥l¡- ! ¢q¾c¥l¡ j¤pmj¡−e−cl h¡¢s .... ! q−a f¡−l, q−a f¡−l! HMe
−a¡ phC pñh!
¢eS¡j zz e¡ e¡ Bj¡l ¢hnÄ¡p qu¢ez p¡j¡c−L f¡¢W−u¢R MhlV¡ ¢e−az Aae¤ LC?
fË¡Z zz −p J −a¡ −h¢s−u−R-
p£j¡ B−pz
p£j¡ zz Lb¡V¡ L¡L¥−L hm−me h¡h¡?
¢eS¡j zz ¢L Lb¡ −h±j¡?
fË¡Z zz −h±j¡!
¢eS¡j zz ¢L q−u−R fË¡Z−a¡o i¡C?
fË¡Z zz B−l −h±j¡l Lb¡ R¡s! ¢L −b−L ¢L ö−e−R- J −a¡j¡l e¡ −n¡e¡u i¡−m¡z
¢eS¡j zz ¢L ö−e−R?
fË¡Z zz −h±j¡ a¥¢j hlw HLV¥ Q¡ L−l¡−a¡-
p£j¡ Q−m k¡uz
¢eS¡j zz ¢L q−u−R h−m¡−a¡?
fË¡Z zz B−l e¡ e¡ ¢LµR¥ qu¢ez J −aje ¢LR¥ e¡z
¢hÒV¥ B−pz
¢hÒV¥ zz c¡c¤ ! J i¡−m¡ c¡c¤, p¡š¡l j¡j¡ B−p¢e?
¢eS¡j zz e¡ c¡c¤, p¡š¡l −a¡ B−p¢ez ¢L¿¹¥ −Le hm−a¡?
¢hÒV¥ zz p¡š¡l j¡j¡ Bj¡−L h−m−R −L¡mL¡a¡ −b−L p¡š¡lj¡j¡ Bj¡l SeÉ hÉ¡V H−e −c−hz
fË¡Z zz ¢L−pl hÉ¡V?
¢hÒV¥ zz ¢L−pl Bh¡l! ¢œ²−L−Vl! S¡−e¡ c¡c¤- B¢j e¡ BS¡q¡lE¢Ÿe q−h¡!
¢eS¡j zz −p Bh¡l −L −N¡ c¡c¤i¡C?
¢hÒV¥ zz jÙ¹ −M−m¡u¡s!
fË¡Z zz J a¡C?
¢hÒV¥ zz J i¡−m¡ c¡c¤, −a¡j¡−cl jp¢Sc −L −i−P−R −N¡?
fË¡Z zz −L¡e jp¢Sc?
¢hÒV¥ zz −pC −k A−eLc§−l B−R!
¢eS¡j zz a¡ a¥¢j ¢L L−l S¡e−m?
¢hÒV¥ zz JC −k −l−qe¡, Bj¡l p−‰ f−s e¡? −pC −a¡ hm−m! J Bj¡l p−‰ −Mm−a Q¡C e¡ c¡c¤z
fË¡Z zz a¡ −Mm−a Q¡C e¡ −Le?
¢hÒV¥ zz hm−m −a¡l¡ Bj¡−cl jp¢Sc −i−P¢Rp, −a¡−cl p−‰ −Mm−h¡ e¡! B¢j LMe i¡Pm¡j hm −a¡
−N¡ c¡c¤?
¢eS¡j zz e¡ e¡ a¥¢j −Le i¡P−h-
¢hÒV¥ zz B¢j ka h¢m i¡¢P¢e J aa h−m −i−P¢Rp-
¢eS¡j zz BµR¡ BµR¡ B¢j M¤h L−l J−L h−L −ch-
¢hÒV¥ zz −a¡j¡−cl jp¢Sc p¢aÉC −i−P−R i¡m c¡c¤?
¢eS¡j zz AÉ¡y -
fË¡Z zz qyÉ¡ c¡c¤ −i−P−Rz
¢hÒV¥ zz L¡l¡ −i−P−R −N¡?
fË¡Z zz i¥−al¡-
¢hÒV¥ zz c§l- i¨a h−m ¢LR¥ −eC-C-
¢eS¡j zz −a¡j¡−L −L h−m−R i¨a −eC?
¢hÒV¥ zz j¡ h−m−R, h¡f£ h−m−R, p¡š¡lj¡j¡ h−m−R-
fË¡Z zz j¡e¤o i¨a h−m HL lLj i¨a HMeJ B−Rz
¢hÒV¥ zz Jj¡ a¡C e¡¢L? p−î¡e¡n! JC i¥−al¡ j−le¡ c¡c¤?
fË¡Z zz e¡ c¡c¤ j−le¡ z Jl¡ −k j−l a−hC i¨a q−u−R!
¢hÒV¥ zz a¡ i¡P−m¡ −Le−N¡ c¡c¤?
¢eS¡j zz a¡−a¡ S¡¢ee¡ i¡C!
¢hÒV¥ zz −a¡j¡−cl jp¢S−c ¢L qu −N¡ i¡−m¡ c¡c¤?
¢eS¡j zz jp¢S−c iNh¡e b¡−Lez
¢hÒV¥ zz −p −a¡ Bj¡−cl j¢¾c−l b¡−L-
fË¡Z zz j¢¾c−lJ b¡−Le jp¢S−cJ b¡−Lez
¢hÒV¥ zz c¡c¤ jp¢S−cl iNh¡e −Lje−N¡?
fË¡Z zz −Le Bj¡−cl j¢¾c−ll iNh¡−el j−a¡!
¢hÒV¥ zz c¡c¤ Bjl¡ ¢q¾c¥? ¢q¾c¥ ¢L −N¡?
fË¡Z zz Hph −a¡j¡−L −L −nM¡−m?
¢hÒV¥ zz −Le JC −k −l−qe¡z JC −a¡ hm−m −a¡l¡ ¢q¾c¥, Bjl¡ j¤pmj¡ez BµR¡ c¡c¤ j¤pmj¡e ¢L −N¡?
fË¡Z zz j¤pmj¡e -, j¤pmj¡e-, hs qJ aMe ph h¤T−hz
p£j¡ Q¡ ¢e−u B−pz
p£j¡ zz k¡J −a¡j¡−L Bl f¡L¡¢j Ll−a q−he¡z hC ¢e−u fs−a h−p¡z
¢hÒV¥ zz p¡š¡l j¡j¡ H−m Mhl ¢cJ i¡−m¡ c¡c¤z −ia−l k¡uz
p£j¡ zz ¢ee L¡L¥ HLV¥ Q¡ M¡ez
¢eS¡j zz −a¡j¡l nÄös −L c¡J-
fË¡Z zz B¢j −a¡ HC j¡œ −Mm¡j-
¢eS¡j zz −a¡j¡l h¡−fl h¡¢sl ¢c−Ll Mhl −a¡ i¡−m¡ eu −N¡! p¡l¡V¡ −L¡mL¡a¡u Nä−N¡m!
p£j¡ zz qyÉ¡, L¡N−S −a¡ a¡C −cM¢Rz
fË¡Z zz p¡š¡l −a¡ −L¡mL¡a¡u?
¢eS¡j zz −pV¡C−a¡ i¡h¢R fË¡Z−a¡o i¡Cz
p£j¡ zz c¡c¡ −kM¡−e b¡−Le −pM¡−e ph¡C c¡c¡−L −Q−ez ph¡C i¡−m¡h¡−pz a¡R¡s¡ Bj¡−cl h¡¢sl L¡R¡
L¡¢Rz −L¡e ¢LR¥ q−m ¢eÕQuC Bj¡−cl h¡¢s Q−m k¡−hez c¡c¡l SeÉ Bf¢e ¢Q¿¹¡ Ll−he e¡z
¢eS¡j zz a¡ hm−m ¢L Q−m j¡! B¢j −k h¡f! A−eL L¥-Lb¡C −k j−e B−pz
fË¡Z zz a¥¢jJ −a¡ −R−ml j¡ q−uRz −R−m hs −q¡L, aMe HC k¿»Z¡l Lb¡ h¤T−a f¡l−h −h±j¡!
p£j¡ zz −p −a¡ HMeC h¤T¢Rz k¡ ¢hµR¥ q−u−R-
fË¡Z zz HMe Bl ¢L h¤TR? HMe −a¡ ph p¤¤−Ml k¿»Z¡z −kC hm−m hC ¢e−u fs−a h−p¡, Aj¢e p¤¤s-p¤s ¤
L−l Q−m −Nmz HC −k Aae¤, J−L H−a¡ L−l h¢m l¡−a −h−l¡p −e, −n¡−e Bj¡l Lb¡! HMe
h¤¢Ü q−u−Rz HMe −a¡ Bl −Q¡M l¡¢P−u hm−a f¡¢le¡ l¡−a −h−l¡p −e! −h−l¡−m HC Llh −pC
Llh!
¢eS¡j zz HC p¡š¡lV¡−L L−a¡ L−l hmm¡j L¡−R ¢f−W −L¡b¡J HLV¡ −R¡V-M¡−V¡ L¡S S¥¢V−u −e, Aac¤−l
k¡p −e, öe−m? −L¡mL¡a¡u fs¡ö−e¡ Ll−a Ll−a JC Q¡L¢l ¢e−u JM¡−eC −b−L −Nm! hÉp-
Bj¡l Lb¡ L¡−eC ¢e−m e¡!
p£j¡ zz c¡c¡ ¢L¿¹¥ ¢WL L¡SV¡C L−l−Rez Aje p¤¤¾cl Q¡L¢l −LE R¡−s ?
¢eS¡j zz c¡c¡l q−u p¡r£ a¥¢j −c−h e¡ −a¡ Bl −L −c−h?
fË¡Z zz −a¡j¡l j−e B−R ¢eS¡j i¡C! Bj¡l Aae¤l ¢h−ul SeÉ −Qø¡ Ll¢R, HM¡−e JM¡−e −cM¡ö−e¡
Qm−Rz HL¢ce p¡š¡l Hmz c¤C hå¥−a ¢L ph nm¡-fl¡jnÑ q−m¡, a¡lfl p¡š¡l Bj¡−L H−p
hm−m¡- L¡L¥, Bj¡l HL −h¡e B−R, a¡−L ¢ee e¡ Bfe¡l O−l! B¢j −a¡ BL¡n −b−L
fsm¡jz p¡š¡l h−m ¢L! hmm¡j - ¢L hm¢Rp p¡š¡l! H −Lje L−l qu! Bjl qm¡j −N- ...,
p¡š¡l −q−p hm−m - e¡ L¡L¥ Bj¡l −h¡e l¡¢hu¡ −a¡ Aae¤lJ −h¡ez B¢j a¡l Lb¡ hm¢R e¡z
−L¡mL¡a¡u Bj¡l HL −h¡e B−R, Bfe¡−clC üS¡¢a- B¢j −a¡ aMe −q−pC M¤e-
¢eS¡j zz a¡J −a¡ a¥¢j l¡¢S ¢R−m e¡z Bj¡l −hn j−e B−R a¥¢j h−m¢R−m - ¢eS¡j i¡C, −L¡mL¡a¡l
−j−u, a¡lfl −a¡j¡l L−m−S fs¡, H Ny¡−u ¢L f¡l−h j¡¢e−u ¢e−a? B¢j h−m¢Rm¡j- p¡š¡l
kMe h−m−R aMe −S−e ö−eC h−m−R, Bl Aae¤l J ja B−R,- k¡J HLh¡l −c−M H−p¡ −Nz
a¡lfl −cM−a ¢N−u −a¡ H−Lh¡−l f¡L¡ L−l hp−m! B¢j k¢c e¡ hma¡j a¡q−m HC mr£ j¡
¢V−L Bl −f−a e¡!
fË¡Z zz qÉy¡ ¢eS¡j i¡Cz Hl ph L«¢aaÆV¡C −a¡ −a¡j¡l Bl −a¡j¡l p¡š¡−ll!
p£j¡ zz Bj¡−L ¢e−u Bfe¡−cl Bh¡l −pC B¢c−MÉa¡ öl¦ qm −a¡! e¡ h¡h¡- Hh¡l B¢j k¡C-
fË¡Z−a¡o -¢eS¡j q¡p−a b¡−L p£j¡ Q−m k¡uz
¢eS¡j zz p¡š¡l Bl p£j¡−L ¢e−u −a¡ Lj …Sh Rs¡u ¢e H Ny¡−u!
fË¡Z zz j¡e¤−ol p−‰ j¡e¤−ol L−a¡ jd¤l pÇfLÑ q−a f¡−l a¡ −a¡ Hl¡ S¡−ee¡ ¢eS¡j i¡C!
¢eS¡j zz p¡š¡l −a¡ −L¡e pj−u Bp¤¤L, Bl e¡ Bp¤¤L i¡C−gy¡V¡u Bp−hCz HC ¢ceV¡l SeÉ Jl j¡
HLcª−ø −Q−u b¡−Lz
fË¡Z zz HC L'¢ce B−N i¡C−g¡yV¡u H−p p¡š¡l, p¡š¡−ll −h± ¢L Be¾cV¡C e¡ Ll−m! −a¡j¡l −h±j¡¢VJ
¢L¿¹¥ M¤h i¡−m¡ ¢eS¡j i¡Cz
¢eS¡j zz i¡−m¡ h−mC −a¡ c¤xM fË¡Z−a¡o i¡C! −h±j¡ −L L¡−R l¡M−a f¡lm¡j e¡z −h±j¡ −a¡ h−m −N−R
Hh¡l H−m Bj¡−L Bl J−cl j¡−L J−cl JM¡−e ¢e−u k¡−hz a¡ ¢L L−l k¡h h−m¡−a¡
fË¡Z−a¡o i¡C! Ol- Hahs −NlÙÛ¡¢m −L −cM−h? a¡R¡s¡ JC −L¡mL¡a¡l ¢i−s h¡f¤ B¢j −a¡
cj BV−L j−l k¡hz C−µRÉ b¡L−mJ −a¡ −h±j¡−L Bl HM¡−e l¡M¡ k¡u e¡zp¡š¡−ll Bh¡l
Ap¤¤¢h−d q−h!
p£j¡ p−åÉ fËc£f SÆ¡m¡uz a¥mp£ −h¢c−a fËZ¡j L−lz ny¡M h¡S¡uz −ef−bÉ −i−p B−p BS¡ez
fË¡Z zz q¢l−h¡m! q¢l−h¡m-
¢eS¡j zz Bõ¡ −q¡ BLhl! k¡C fË¡e−a¡o i¡C e¡j¡−Sl pju qm-
fË¡Z zz B−l k¡−hC −a¡, HLV¥ f−lC −kJz BS HM¡−eC e¡j¡SV¡ f−s e¡J e¡-z −h±j¡! ¢eS¡j i¡C −L
e¡j¡−Sl −S¡N¡s L−l c¡J-
p£j¡ zz ¢cC h¡h¡-
¢eS¡j E−W¡−el HL −L¡−Z k¡uza¥mp£−h¢cl L¡R¡L¡¢Rz
p£j¡ Sm −cuz a¡lfl j¡c¤l −f−a ¢c−u O−l k¡uz
¢eS¡j Sm ¢e−u ES¥ L−lz
¢eS¡j zz p¡j¡c −L −a¡ f¡¢W−u¢R, Hm ¢L e¡ −L S¡−e! −a¡j¡l HM¡−e Hm −a¡ jeV¡ pq−S −k−a Q¡C
e¡!
e¡j¡S fs−a h−pz
fË¡Z zz l¡−a BS ¢L Ll−h −h±j¡?
l¡æ¡Ol −b−L p£j¡ zz l¦¢V alL¡¢lz Bfe¡l SeÉ c¤d B−Rz
¢hÒV¥l fs¡l BJu¡S f¡Ju¡ k¡uz fË¡Z−a¡o −l¢XJ −a Mhl −n¡e¡l SeÉ −Qø¡ L−lz
¢hÒV¥ zz −j¡Ù¹g¡ b¡−L ¢aÙ¹¡ ec£l d¡−l
h¢Ù¹−a a¡l BÙ¹¡e¡
−l¡S −i¡−l −p L¥¢Ù¹ L−l
a¡lf−l M¡u −R¡m¡ Bl …sz
h¡c¡j −fÙ¹¡ f¡−h −L¡b¡u?
l¡jq¢l B−pz
l¡j zz fË¡Z−a¡o!
fË¡Z zz H−p¡ l¡jq¢l, H−p¡-
l¡j zz p¡l¡V¡ ¢ce h¡¢s−aC −a¡ BRz −cn O−ll Mhl ¢LR¥ l¡M?
fË¡Z zz −l−M Bl ¢L Llh l¡jq¢l! j¤M −cM¡−aC −a¡ m‹¡ f¡¢µR-
l¡j zz Ha¢c−e HLV¡ L¡−Sl L¡S L−l−R hm! Bj¡−cl A−eL ¢c−el üfÀ-
qW¡v L−l ¢eS¡j −L −c−Mz
JM¡−e −L?
fË¡Z zz ¢eS¡j i¡Cz e¡j¡S fs−Rz
l¡j zz J-
fË¡Z zz A−eL ¢c−el üfÀ ¢L hm¢R−m −ke?
l¡j zz e¡, j¡−e- j¡−e ¢LR¥ eu Bl ¢L! a¡ HM¡−e e¡j¡S -
fË¡Z zz e¡j¡−Sl pju q−u−R h−m −k−a Q¡Cm, B—¡V¡ S−j H−p¢Rm, a¡C hmm¡j e¡j¡SV¡ HM¡−eC f−s
e¡Jz Bl Bj¡l HM¡−e Jl e¡j¡S fs¡ −a¡ ea¥e ¢LR¥ euz
l¡j zz (¢eQ¥ Nm¡u) a¡C h−m HC a¥mp£ −h¢cl L¡−R?
fË¡Z zz a¡−a ¢L q−u−R?
l¡j zz e¡ e¡ ¢L q−h? fË¡Z−a¡o, −a¡j¡l p−‰ Bj¡l ¢LR¥ Lb¡ ¢Rmz a¡ B¢j e¡ qu f−l Bp¢R?
fË¡Z zz B−l HC −a¡ H−m, h−p¡ h−p¡-
l¡j zz hp¡l ¢L pju B−R fË¡Z−a¡o! −a¡j¡l d¡e −a¡ ph E−W −N−R, −a¡j¡l Bl ¢Q¿¹¡ ¢L! Bj¡l
q−u−R k−a¡ j¤n¢Lmz HMeJ cn ¢h−O d¡e L¡V−a h¡¢Lz Hje OVe¡ OVm- d¡e L¡V¡ j¡b¡u
E−W−Rz h¡C−l −b−L −m¡L H−e −k d¡e L¡V¡h a¡l Ef¡u −eCz
fË¡Z zz h¡C−l −b−L −m¡L Be¡−h −Le? c¤-¢ce −k−a c¡J e¡, −cM−h ph ¢WL q−u k¡−hz
l¡j zz H pq−S −jVh¡l eu fË¡Z−a¡o! a¥¢j qu−a¡ ph S¡−e¡ e¡z (¢eQ¥ Nm¡u) ¢LR¥rZ B−N ¢nh¤
laef¤l −b−L ¢g−l−Rz −pM¡eL¡l Mhl −a¡ p¡´O¡¢aL! ¢eS¡j k¡L, a¡lfl −a¡j¡−L ph hmhz M¤h
M¡l¡f AhÙÛ¡z HC −c−n h¡p L−l Hje −qeÙÛ¡ q−h S¡e−m f¡¢LÙÛ¡e −b−L LMeC Bpa¡j e¡z
fË¡Z zz ¢nh¤ ¢e−S Mhl H−e−R?
l¡j zz a−h Bl hm¢R ¢L? laef¤−ll q¡Vam¡u I −k j¢¾clV¡-
fˡZ zz qɡy-
l¡j zz a¡lfl −a¡j¡l h¡pØVÉ¡−äl f¡−n h¤−s¡ ¢nh j¢¾cl-
fˡZ zz qɡy, qɡy-
l¡j zz a¥¢j ¢L i¡hR −p-ph B−R? −eC, h¤T−m −eCz ph −no q−u −N−Rz ¢LµR¥ −eC-
fË¡Z zz ¢L hmR l¡jq¢l?
l¡j zz a−h?
¢eS¡j e¡j¡S fs¡ −no L−lz
¢eS¡j zz ¢L −no qm l¡jq¢l i¡C?
l¡j zz e¡, j¡−e - HC Bj¡−cl i¡C i¡C pÇfLÑ Bl ¢L!
¢eS¡j zz p¢aÉL¡l pÇf−LÑ ¢L LMeJ i¡−P? e¡ −L¡eJ L¡−m −i−P−R? f§h-f¡¢LÙÛ¡e −b−L −a¡j¡−cl
HM¡−e ¢h¢eju L−l Bp¡ −a¡ Q¢õn hR−llJ −h¢n qm, a¡ −L¡eJ ¢ce ¢L j−e q−u−R −k
−a¡jl¡ Bj¡−cl h¡ Bjl¡ −a¡j¡−cl fl?
fË¡Z zz −cM−a −cM−a Q¢õn-Q¢õnV¡ hRl −L−V −Nmz −a¡j¡l hs i¡Cl¡ Jf¡−l Q−m −Nm, Bl Bjl¡
HC c¤Ol Hf¡−l Hm¡j pÇf¢š ¢h¢eju L−lz Hahs f¡s¡u −Lhm Bjl¡ c¤Olz fËbj fËbj −k iu
¢Rm e¡ a¡ euz HLV¡ hRl −L−V −k−aC −a¡j¡−cl −f−u ph i¥−m −Nm¡j ¢eS¡j i¡Cz ph c¤xM,
−hce¡ ph i¥−m −Nm¡j!
¢eS¡j zz Bl a¥¢j hmR l¡jq¢l i¡C ph −no?
l¡j zz HC −cM, B¢j −a¡ −a¡j¡−cl −c¡o ¢c¢µR e¡z
h¡C−l −b−L p¡j¡czz Aae¤c¡! Aae¤c¡!
fË¡Z zz −L? −h±j¡! −cM−a¡ h¡C−l −b−L Aae¤−L −L X¡L−R-
p£j¡ −h¢l−u clS¡l ¢c−L k¡uz
¢eS¡j zz −L h−m−R a¥¢j Bj¡−cl −c¡o ¢cµR?
p£j¡ zz −L?
p¡j¡c zz B¢j p¡j¡c-
p£j¡ zz h¡C−l −Le? W¡L¥l−f¡ −ia−l H−p¡-
p¡j¡c zz HMe Bl −ia−l k¡h e¡z Q¡Q¡ B−R?
p£j¡ zz −L L¡L¥?
¢eS¡j zz B¢R, −ia−l Buz
p£j¡ J p¡j¡c h¡¢sl −ia−l B−pz
p£j¡ zz a¥¢j hp W¡L¥l−f¡, Bj¡l ByQ h−u k¡−µRz
−ia−l k¡uz
p¡j¡c zz a¥¢j HM¡−e? Bl B¢j H h¡¢s Bl J h¡¢s M¤y−S −hs¡¢µRz h¡¢s Q−m¡ −a¡-
¢eS¡j zz −Le ¢L q−u−R? −a¡l Mh−ll SeÉC −a¡-
fË¡Z zz −L¡e M¡l¡f Mhl p¡j¡c?
p¡j¡c zz e¡ e¡ −SW¡, M¡l¡f ¢LR¥ eu-
¢eS¡j zz a¡ HM¡−eC hm e¡-
p¡j¡c zz HM¡−e j¡−e- a¥¢j Q−m¡ −a¡! f−l Bh¡l H−p¡z Q¡Q£J −a¡j¡−L −X−L f¡W¡−m-
l¡j zz HM¡−e kMe hm−a Q¡C e¡, aMe k¡J e¡z Hje qua Lb¡ B−R k¡ Bj¡−cl p¡j−e hm¡ k¡−h e¡!
p¡j¡c zz e¡ −SW¡ hÉ¡f¡lV¡ HLV¥ AeÉ-
l¡j zz B−l h¡f¤ h¤¢T- h¤¢T! k¡J ¢eS¡j i¡C, k¡J-
¢eS¡j zz ¢L −k h¡f¤ −a¡−cl Lb¡! −a¡l lLj pLj −c−M −a¡ i¡−m¡ j−e q−µR e¡z
p¡j¡c zz e¡ e¡, −p lLj −L¡e hÉ¡f¡lC e¡z
¢eS¡j zz a¡ HM¡−e hm−a −a¡l Bf¢šV¡ ¢L−pl ö¢e-
p¡j¡c zz Jq a¥¢j Q−m¡ −a¡-
¢eS¡j zz HM¡−e −L B−R hm−a¡? Bjl¡ ph¡C −a¡ ¢e−Sl- p£j¡ B−pz
p¡j¡c zz (−S¡−l) HM¡−e hm¡ k¡u e¡, hm¡ −k−a f¡−l e¡! ph Lb¡ ph S¡uN¡u hm¡ k¡u e¡! (¢eS¡j j¡b¡
¢eQ¥ L−l) a¡C h−m hm¢R e¡ −SW¡l¡ Bj¡−cl fl,- a¡l¡ Bj¡−cl BfeSez BfeSe−LJ
A−eL Lb¡ hm¡ k¡u e¡ Q¡Q¡-
fË¡Z zz k¡J ¢eS¡j i¡Cz ¢eÕQuC ¢LR¥ Ap¤¤¢h−d B−Rz
l¡j zz qÉ¡y qÉ¡y - a¥¢j k¡J - −a¡j¡l SeÉ qua BlJ A−e−L A−fr¡ Ll−R!
p¡j¡c zz Hph Bf¢e ¢L hm−Re −SW¡! Q¡Q¡l p−‰ Bj¡lC clL¡lz Bf¢e Hph −Le hm−Re?
p£j¡ zz ¢L q−u−R W¡L¥l−f¡?
p¡j¡c zz −a¡j¡−L ph hmh −h±¢cz BS pju −eCz L¡m H−p −a¡j¡−L ph hmhz
fË¡Z zz k¡J ¢eS¡j i¡Cz pñh q−m l¡−al ¢c−L HLh¡l H−p¡-
¢eS¡j zz a¡C Bphz a¥¢j h−p¡ l¡jq¢lz −h±j¡ Bp¢R-
p£j¡ zz Bp¤¤ez
p¡j¡c pq ¢eS¡j Q−m k¡uz
l¡j zz ¢LR¥ h¤T−m fË¡Z−a¡o?
fË¡Z zz e¡z
l¡j zz −h±j¡ a¥¢j?
p£j¡ zz e¡ L¡L¥z a−h ¢LR¥ −k HLV¡ q−u−R HV¡ ¢WLz p¡j¡−cl L¡−R L¡m B¢j ¢WL −S−e −ehz
l¡j zz J h−m −Nm, Bl a¥¢j a¡ ¢hnÄ¡p Ll−m? I p¡j¡c L¡m H−p −a¡j¡−L hm−h?
p£j¡ zz hm−h e¡ −Le?
l¡j zz HC ¢hnÄ¡p L−lC −a¡ ph −Nm −h±j¡! a−h Bj¡l −Q¡M−L gy¡¢L −cJu¡ Aa pqS eu!
fË¡Z zz a¥¢j ¢L ¢LR¥ S¡e l¡jq¢l?
l¡j zz B−l −p Lb¡ hmh h−mC −a¡ H−p¢Rz I ¢eS¡jV¡l SeÉ −a¡ hm−a f¡l¢Rm¡j e¡z −a¡j¡−L −a¡
aMe hmm¡j laef¤−ll OVe¡-
fˡZ zz qyɡ-
p£j¡ zz −Le laef¤−l ¢L q−u−R?
fË¡Z zz JM¡eL¡l c¤−V¡ j¢¾cl e¡¢L L¡l¡ −i−P −g−m−Rz
p£j¡ zz −p¢L?
l¡j zz qÉy¡ −h±j¡z
p£j¡ zz a¡q−m −pM¡−e −a¡ M¤h Nä−N¡m! J Bh¡l hm¢Rm laef¤−l BS HLh¡l −k−a q−hz
fË¡Z zz Aae¤ laef¤−l −N−R- LC hm¢e −a¡?
p£j¡ zz e¡ j¡−e J hm¢Rm laef¤−l BS HLh¡l −k−a q−hz HMe ¢L q−h h¡h¡?
fË¡Z zz hs i¡he¡u −gm−m −h±j¡! a¡ HLV¥ B−N hm−m e¡ −Le? HMe HC l¡−a ¢L L−l k¡h hm −a¡!
p£j¡ zz e¡ - e¡ Bf¢e H pj−u ¢L L−l k¡−hez a¡ R¡s¡ 144 S¡¢l q−u−Rz JM¡−e qua L¡l¢gEz
¢L¿¹¥-
l¡j zz Aae¤l SeÉ ¢Q¿¹¡l −L¡e L¡le −c¢Me¡ −h±j¡! −pM¡−e Bj¡−cl ¢q¾c¥ −a¡ A−eLz −pM¡−e -
fË¡Z zz Aa ¢q¾c¥ b¡L−a laef¤−ll j¢¾cl ¢L L−l eø qm l¡jq¢l?
l¡j zz −p −a¡ −pC - j¡−e l¡−al −hm¡uz ¢c−el −hm¡ rja¡ B−R? a¡R¡s¡ −Q¡−ll j−a¡ −i−P−R Bl
¢L !
fË¡Z zz Bj¡l −a¡ ph −Lje −N¡mj¡m h−m j−e q−µR-
l¡j zz Aae¤ ¢g−l H−m −h¡−m¡−a¡ ph¡C−L ¢e−u JC pwq¢a, pÇfË£¢a Ll¡l ¢L clL¡l h¡f¤! H−a L−l
¢m−ØVX q−µRz ¢hÒV¥ B−pz
¢hÒV¥ zz j¡! h¡h¡ H−p−R?
p£j¡ zz e¡ h¡h¡z
¢hÒV¥ zz h¡h¡ H−m h¡h¡−L h−L ¢cJ −a¡ c¡c¤z Lb¡ e¡ öe−m h¡h¡ Bj¡−L La h−L −c−MR! a¥¢j −a¡j¡l
−R−m−L hL e¡ −Le −N¡?
fË¡Z zz BS h−L −chz Bp−mC h−L −ch- M¤h L−l h−L −ch-
l¡j zz Jl HLV¥ −M¡yS ¢ee e¡ L¡L¥z Bj¡l i£oZ iu L−l−Rz HM−e¡ ¢gl−m¡ e¡-
¢hÒV¥ zz h¡h¡ ¢L Bp−h e¡ j¡?
p£j¡ zz Bp−h e¡ −Le? HC Hm h−mz Qm O−l Qmz −M−u −n¡−h-
¢hÒV¥ zz e¡ B¢j −n¡h e¡z h¡h¡ H−m a−h −n¡h-
p£j¡ zz BµR¡ a¡C q−hz HM¡−e hs W¡ä¡z O−l k¡Jz h¡h¡ Bf¢eJ O−l Qm¤e-
fË¡Z zz B¢j HLV¥ f−l k¡¢µR −h±j¡z HM¡−eC HLV¥ h¢pz ¢hÒV¥pq p£j¡ −ia−l k¡uz
a¥¢j −a¡ hs i¡¢h−u a¥m−m l¡jq¢l!
l¡j zz B¢j ¢L Lj i¡he¡u f−s¢R! Bpm Lb¡V¡ −a¡ −n¡e¢e! BS pL¡−m J−cl ¢j¢Vw q−u−Rz Mhl
−f−u¢R Bj¡−cl j¢¾cl i¡P−h h−m BS p−åÉ b¡−L J−cl jp¢S−c ph¡C S−s¡ q−µRz Bj¡l
−a¡j¡l h¡¢s−a qua B…eJ −c−h-
p£j¡ clS¡l L¡−R H−p cy¡s¡uz
fË¡Z zz Hph ¢L hmR a¥¢j! e¡, e¡ H q−a f¡−l e¡z
p£j¡ zz L¡L¥, p¡j¡c - Hl¡ b¡L−a - Bj¡l ¢L¿¹¥ ¢hnÄ¡p q−µRe¡-
l¡j zz Bj¡l Lb¡ ¢hnÄ¡p q−µRe¡ −h±j¡? I p¡j¡c - ¢eS¡j −L −a¡jl¡ ¢hnÄ¡p LlR? pL¡m−hm¡l SVm¡u
Hl¡ ¢Rm e¡ i¡hR? HC −k ¢eS¡j −L p¡j¡c −X−L ¢e−u −Nm- HV¡J ¢L ¢j−bÉ? −n¡e J−cl
jp¢S−c ph¡l X¡L f−s−Rz nm¡-fl¡jnÑ q−h-
fË¡Z zz −pC i¡−m¡z ¢eS¡j-p¡j¡c −L ¢e−u Hph q−m a−h Bl i¡he¡l ¢LR¥ −eC! a¥¢j ¢e¢ÕQ−¿¹ b¡L−a
f¡l l¡jq¢l-
l¡j zz ¢h−L−m f¡s¡l L−uLV¡ EW¢a −R¡Ll¡ Bj¡l-−a¡j¡l h¡¢sl p¡j−e ¢c−u l£¢aj−a¡ n¡p¡−a n¡p¡−a
−Nm! Bl a¥¢j hmR ¢e¢ÕQ−¿¹ b¡Lh? ¢e−S−L a¥¢j M¤h hs L−l i¡h fË¡Z−a¡oz −R−m−hm¡ −b−L
−c−M Bp¢R HC −c¡oV¡ −a¡j¡l −Nm e¡!
fË¡Z zz H−a Bh¡l hs L−l i¡h¡l ¢L −cM−m? ¢nh¤ B−pz
¢nh¤ zz h¡h¡ a¥¢j HMeJ h−p BR? Jl¡ −k ph H−p f−s−R !
fË¡Z zz L¡l¡ H−p−R ¢nh¤?
¢nh¤ zz h¡h¡! L¡L¥−L a¥¢j ¢LR¥ hm¢e?
l¡j zz hmh¡l Bl pju ¢c−m −L¡b¡u? Ny¡−ul ph¡C Bj¡−cl ¢hl¦−Ü osk¿» Ll−R H Lb¡V¡C −a¡ ¢hnÄ¡p
Ll¡−a f¡l¢Re¡-
¢nh¤ zz −i¡m¡ HM¤¢e ¢g−l Hmz J −c−M H−p−R jp¢S−c Jl¡ ph °a¢lz
p£j¡ zz HMe ¢L q−h h¡h¡? J −k HM−e¡ ¢gl−m¡ e¡-
¢nh¤ zz −Le Aae¤c¡ h¡¢s−a −eC?
p£j¡ zz e¡, −pC c¤f¤−l −h¢l−u−R-
¢nh¤ zz c¤f¤−l? −Le BS ú¥m k¡u¢e?
p£j¡ zz ú¥m −a¡ c¤ ¢ce d−l håz
fË¡Z zz ¢L Llh hm−a¡ −h±j¡? H¢c−L HC AhÙÛ¡z B¢j HLh¡l hlw ¢eS¡−jl L¡−R k¡C-
l¡j zz e¡ e¡ fË¡Z−a¡o Hpj−u J−cl JM¡−e k¡Ju¡ ¢WL q−he¡z J−cl jamh i¡m euz qua ¢eS¡j
−a¡j¡−L ¢LR¥ hm−he¡ ¢WLC, ¢L¿¹¥ AeÉl¡ −a¡j¡−L −cM−m ¢L Ll−h a¡l ¢WL B−R?
p£j¡ zz L¡L¥ kMe hm−Re- aMe e¡ k¡Ju¡C i¡m h¡h¡!
¢nh¤ zz −L¡b¡u −N−R hm−a f¡l −h±¢c?
p£j¡ zz −h¡d qu laef¤−−l-
¢nh¤ zz laef¤l! −pM¡−e −a¡ iuˆl AhÙÛ¡! AhnÉ laef¤−l Aae¤c¡l A−eL R¡œz ¢L¿¹¥- h¡h¡, e¡ qu
HL L¡S L¢l, k¡l¡ H−p−R a¡−cl j−dÉ −b−L c¤-HLSe−L Aae¤c¡l −M¡y−S f¡W¡C!
fË¡Z zz L¡−cl ¢nh¤?
l¡j zz ¢nh¤ −a¡ JC hÉhp¡V¡ L−lz Jl p−‰ phlLj −m¡−Ll S¡e¡−n¡e¡z i¡hm¡j HM¡−e Bjl¡ hm−a
−a¡ c¤-Olz −LE q¡jm¡ L−l k¢c? a¡C B−N b¡L−a HLV¥ fËÙ¹¥¢a ¢e−u¢Rz h¤T−m fË¡Z−a¡o Hph
−a¡ −a¡j¡l j¡b¡u Bp−he¡-
fË¡Z zz a¥¢j ¢L hmR, e¡ hmR Bj¡l j¡b¡u −L¡eV¡u Bp−Re¡ l¡jq¢l-
l¡j zz Jl¡ q¡jm¡ Ll−m, Bj¡−cl ¢cL −b−L a¡l ¢à…e q¡jm¡ q−h −S−e −lM!
fË¡Z zz j¡−e?
¢nh¤ zz −Løl e¡j ö−e−Re −a¡?
fË¡Z J p£j¡ zz −Lø!
fË¡Z zz j¡−e −pC M¤−e −Lø! k¡l e¡−j A−eL M¤−el j¡jm¡ T¥m−R? −k −R−mV¡ Hm¡L¡l ph −b−L hs
Øj¡Nm¡l?
l¡j zz a−h Bl hm¢R ¢L? Bj¡l ¢nh¤l p−‰ Jl M¤h hå¥aÆ!
¢nh¤ zz hå¥−aÆl M¡¢a−lC −N¡V¡ cmhm H−p f−s−R H−Lh¡−l °a¢l q−uz C−µR Ll−m −N¡V¡ Ny¡−L a¥−m ¢e−u
−k−a f¡−l-
p£j¡ zz Bj¡l hs iu Ll−R h¡h¡! HMe ¢L q−h hm¤e −a¡? ¢hÒV¥- ¢hÒV¥-
Baˆ ¢e−u O−l −R−ml L¡−R R¥−V k¡uz
fË¡Z zz c¡‰¡ a¡q−m HM¡−eJ h¡d−h?
l¡j zz a−h Bl hm¢R ¢L?
fË¡Z zz −a¡j¡l Bl HLV¡ Lb¡ pqÉ q−µRe¡ l¡jq¢lz Bj¡−L HMe HLV¥ HLm¡ b¡L−a c¡J-
¢nh¤ zz −Le Bf¢e k¡−he e¡?
fË¡Z zz −L¡b¡u?
¢nh¤ zz j¢¾c−l? Jl¡ −a¡ ph¡C A−fr¡ Ll−Rz HLV¡ fl¡jnÑ −a¡ Ll−a q−hz
fË¡Z zz B¢j k¡h e¡- Hp−h Bj¡l ja −eCz
l¡j zz Jl¡ Bj¡−cl j¢¾c−ll Jfl q¡jm¡ Ll−h, Bl fË¢a Bœ²j−Z −a¡j¡l ja −eC?
fË¡Z zz Hph Lb¡ Bj¡l ¢hnÄ¡p q−µRe¡ l¡jq¢lz Jg H−Lh¡−l fË¡Z A¢aù q−u −Nmz j¢¾cl-jp¢Sc ¢e−u
k¡l¡ Ha ¢LR¥ Ll−R, a¡−cl ¢L Bl −L¡eJ L¡S −eC? e¡¢L My¥−S f¡−µRe¡? "HV¡ j¢¾cl eu HV¡
jp¢Sc, JV¡ jp¢Sc eu JV¡ j¢¾cl' -Hph L−l q−µRV¡ ¢L? −h¡gpÑ, −nu¡l −L−mˆ¡l£, −b−L −Nm,
e¡l£ ¢ekÑ¡ae d¡j¡ Q¡f¡ fsm, c¡¢lâ, −hL¡¢l, ¢nr¡l AhN¢a, ph¡l SeÉ ü¡ÙÛÉ - ph j¢¾cl Bl
jp¢S−c −Y−L ¢c−m? HC e¡ q−m i¡lahoÑ iNh¡−el −cn! Bj¡−cl ¢hµR¥V¡ k¡ −h¡−T Jl¡ a¡J
−h¡−Te¡? Bj¡l −a¡ HMe iNh¡−el Jfl −ke ¢hnÄ¡pV¡C L−j k¡−µR l¡jq¢l!
¢nh¤ zz Bj¡−cl l¡j j¢¾cl −i−P h¡h¢l jp¢Sc q−u−R H ¢L ¢j−bÉ?
fË¡Z zz HV¡ −k paÉ a¡l ¢L −L¡eJ fËj¡Z ¢j−m−R ¢nh¤?
l¡j zz ¢L hmR fË¡Z−a¡o?
fË¡Z zz Bl a¡ R¡s¡ k¢c h¡ fËj¡ZJ −L¡e ¢ce ¢j−m k¡u −a¡ ¢L q−h? HC −k HC S¡uN¡V¡ - HC
S¡uN¡V¡−a¡ l¢qjh−„l ¢Rm, i¢hoÉ−a −p H−p ¢L HC S¡uN¡V¡l A¢dL¡l Q¡C−h? pjË¡V A−n¡−Ll
pju i¡lah−oÑl −k BL¡l ¢Rm, a¡l fËj¡Z ¢c−u ¢L −pC BL¡−ll A¢dL¡l ¢e−u ms¡C Ll¡
k¡u? B−N −a¡ −S¡l ¢Rm j¤m¤L a¡lC ¢Rm! −pC Efj¡ ¢c−u ¢L h¡wm¡−cn, nË£mˆ¡, f¡¢LÙÛ¡e, −R¡V
−R¡V l¡SÉ…−m¡−L −S¡l L−l h−n Beh? HC ¢hwn na¡ë£l −n−oJ Hp i¡h−a q−h- f¡yQ−n¡ hRl
B−N ¢cõ£l jpe−c j¤pmj¡e ¢Rm h−m j¤pmj¡el¡ HMe −pC ¢cõ£l jpe−cl c¡¢hc¡l q−h?
¢nh¤ zz a¡ h−m Bj¡−cl j¢¾cl q−h e¡ - H −Lje Lb¡?
fË¡Z zz −L Ll−a ¢e−od L−l−R? j¢¾cl! ¢e−Sl h¡¢s−a −k n¡mNË¡j ¢nm¡ B−R a¡−a g¥m-Sm ¢c−a f¡−l
e¡ q¡S¡l c§−l k¡u j¢¾cl Nsa! ¢e−Sl h¡h¡-j¡−ul, f¡s¡-fË¢a−hn£l −ph¡ Ll−a f¡−le¡, a¡l¡
Bh¡l l¡j −ph¡ L−l! −Oæ¡ q−µR l¡jq¢l, p¢aÉC M¤h −Oæ¡ q−µR!
l¡j zz −Oæ¡ −a¡j¡l −a¡ q−hz −Le e¡ a¥¢j BS ph i¥−m −NR!
fË¡Z zz ¢L i¥−m¢R?
l¡j zz −a¡j¡−L Jf¡−l ph −g−m ¢c−u −Le Q−m Bp−a q−u¢Rm hm−a f¡l?
fË¡Z zz ¢L −g−m H−p¢R? k¡l¡C Jf¡l −b−L H−p−R a¡l¡ ph¡C h−m - Bj¡l HC ¢Rm, JC ¢Rmz Bp−m
LQ¥ ¢Rm! ph −a¡ f¡l L−l ¢e−u H−pR!
l¡j zz hup q−m j¡e¤o A−eL ¢LR¥C −i¡−m! c¡‰¡l Lb¡ −a¡j¡l j−e B−R? j−e B−R f¡−nl h¡¢sl
¢el¦fj¡l Lb¡? k¡−L Jl¡ −S¡l L−l a¥−m ¢e−u ¢N−u -
fË¡Z zz B−R, B−Rz i¥¢m¢ez hlw a¥¢jC i¥−mR!
l¡j zz B¢j? B¢j i¥−m¢R? −n¡e a−h - −p¢ce ¢Rm AåL¡l l¡az qW¡v B…e m¡Nm Ny¡−uz ph h¡¢s
SÆm−Rz Q¡l¢c−L Q£vL¡lz m¤Wf¡W Qm−Rz a¡lj−dÉC Mhl Hm ¢el¦fj¡−L Jl¡ −S¡l L−l ........... z
i−u i−u ¢ce −L−V−Rz a¡lfl p¤¤−k¡N L−l f¡¢m−u H−p¢Rz
fË¡Z zz hÉp! −no? −a¡j¡l NÒf −no? j¤pmj¡−el¡ ¢q¾c¥l h¡¢s−a B…e m¡N¡m, m¤Wf¡W Llm, ¢el¦fj¡−L
−S¡l L−l a¥−m ¢e−u −Nm, Bjl¡ f¡¢m−u Hm¡j,- HM¡−eC −a¡j¡l NÒf −no! h¡q Bl ¢LR¥ −eC
−a¡j¡l N−Òf! HV¡ j−e fs−R e¡ Ny¡−u kMe B…e m¡Nm L¢ljQ¡Q¡, L¢nj¤¢Ÿei¡C, Hl¡ B…e
−ei¡m? HV¡ j−e fs−R e¡ kMe ¢el¦fj¡−L a¥−m ¢e−u −Nm aMe L¢ljQ¡Q¡, lqj¡ei¡C aæ aæ
L−l M¤y−S −c¡o£ p¤¤ma¡Z−L −no L−l ¢c−m? l¡jq¢l Bjl¡ f¡¢m−u H−p¢R Ba−ˆz Bj¡−cl ph
¢S¢eo-fœ L¢ljQ¡Q¡, lqj¡ei¡C, p¤¤hmL¡L¡ j¡b¡u h'−u HM¡−e ¢c−u k¡u¢e? JV¡ k¡−a f¡¢Lpb¡e
e¡ qu a¡l SeÉ gSm¤l j¡−ul −l¡S¡ l¡M¡l Lb¡ B¢j i¥¢m¢e l¡jq¢l! i¥¢m¢e!
l¡j zz ¢WL B−R- ¢WL B−R, −a¡j¡−L Bl hš²«a¡ ¢c−a q−he¡z Qm Qm ¢nh¤, −k ¢e−Sl i¡m −h¡−Te¡
a¡−L ¢LR¥ h−m m¡i −eC-
fË¡Z zz Bj¡−cl i¡he¡V¡ a¥¢j Bl −i−h¡e¡ l¡jq¢lz Bj¡−cl i¡he¡ Bj¡−clC i¡h−a ¢cJz Bl −n¡e,
k¢c HM¡−e ¢LR¥ Nä−N¡m qu a¡l SeÉ ¢L¿¹¥ a¥¢jC c¡u£ q−h! HV¡ j−e −lM-
¢nh¤ zz H ¢L hm−Re L¡L¥? k¡−a ¢LR¥ e¡ qu a¡l SeÉC −a¡-
fË¡Z zz JCV¥L¥C −i−h¡- Hl −hn£ −ke ¢LR¥ e¡ quz
l¡j zz Bu ¢nh¤z Jl HMe HC hu−p i£jl¢a d−l−Rz
c¤S−e Q−m k¡uz
fË¡Z zz ¢hnÄ¡p −L¡b¡u N¡t q−h a¡ eu - −h±j¡! −h±j¡-
p£j¡ B−pz
fË¡Z zz l¡jq¢l Bl ¢nh¤l Lb¡ öe−m? Aae¤ b¡L−m −a¡ HLV¡ L¡ä O−V −ka!
p£j¡ zz B¢j ph ö−e¢Rz
fË¡Z zz Ha¢ce d−l Aae¤ p¡j¡cl¡ l¡Se£¢a Ll−R j¡e¤−ol A−eL ¢LR¥C−a¡ f¡ÒV¡−a f¡−l¢e!
fË¡Z zz ¢L¿¹¥ h¡h¡ J−k HMeJ ¢gl−m¡ e¡-
fË¡Z zz J a¡C −a¡! S¡¢e −a¡j¡l ¢Q¿¹¡V¡ Bj¡l −b−LJ −h¢nz BµR¡ B¢j ¢L k¡h?
p£j¡ zz HL ¢Q¿¹¡u B¢R Bf¢e ¢N−u ¢L Bl HLV¡ ¢Q¿¹¡ h¡s¡−he?
fË¡Z zz a¡q−m B¢j ¢L Llh hm−a¡? L'V¡ h¡−S HMe?
p£j¡ zz fË¡u HN¡−l¡V¡- z −L¡e¢ce −a¡ l¡a e'V¡l −h¢n L−le¡z
fË¡Z zz ¢hÒV¥ O¤¢j−u−R?
p£j¡ zz qÉy¡ z Qm¤e h¡h¡ −M−u −e−he Qm¤e-
fË¡Z zz e¡ -e¡, nl£l-je ¢LR¥ i¡−m¡ −eC, Bl Ha l¡−a −M−m Bj¡l pqÉJ q−h e¡-
p£j¡ zz M¡h¡l −a¡ −pC LMe q−u −N−Rz HLh¡l XLh −i−h¢Rm¡j, ¢L¿¹¥ -
fË¡Z zz LMe −k Ha l¡a q−u −N−R B¢jJ h¤T−a f¡¢l¢e −h±j¡! MhlV¡ öeh −i−h¢Rm¡j, a¡J qm e¡z
p£j¡ zz O−l Qm¤e O¤−j¡−he-
fË¡Z zz O¤j ¢L Bp−h j¡? a¥¢j hlw O¤¢j−u fsz
p£j¡ zz Qm¤e−a¡ -! HC h¡C−l hs W¡ä¡ f−s−R BSz
fË¡Z zz Aae¤V¡ HMeJ ¢gl−m¡ e¡, −h±j¡, B¢j hlw HLV¥ H¢N−u −c¢M-
p£j¡ zz HC l¡−a Bf¢e, e¡ e¡- a¡ que¡z Bfe¡l ¢L j¡b¡ M¡l¡f q−u−R? HC W¡ä¡u B¢j Bfe¡−L
−h−l¡−a −ch e¡z −ia−l Qm¤e −a¡-
fË¡Z zz ¢L −k q−h - B¢j −a¡ ¢LR¥-
p£j¡ zz k¡ qu q−hz ¢L Ll−he? Qm¤ez
fË¡Z zz a¡C Q−m¡-
p£j¡ HLlLj −S¡l L−lC O−l ¢e−u k¡uz
fË¡Z zz pcl clS¡V¡ hå L−l ¢cJ −h±j¡!
p£j¡ B−pz clS¡ hå L−lz −ia−l k¡uz ¢LR¥rZ L¡−Vz
p£j¡ Bh¡l B−pz h¡l¡¾c¡u cy¡s¡uz
qW¡v clS¡u p−S¡−l Ls¡ e¡s¡l nëz
L¥L¥−ll −OE −OE në f¢l−hn−L iu¡hq L−l −a¡−mz
p£j¡ zz −L?
h¡C−l −b−L zz B¢j −h±¢c, B¢j ¢nh¤, clS¡ −M¡−m¡ Mhl B−R-
−ial −b−L fË¡Z zz J −h±j¡, clS¡V¡ M¤−m c¡J - Aae¤ H−m¡ −cM-
p£j¡ zz e¡ h¡h¡, ¢nh¤ W¡L¥l−f¡z
clS¡ −M¡−m, ¢nh¤ −ia−l B−pz
fˡZ zz J
p£j¡ zz ¢L q−u−R W¡L¥l−f¡?
¢nh¤ zz Aae¤ LC? O¤¢j−u−R h¤¢T?
p£j¡ zz e¡ e¡, J −a¡ −g−lC¢e-
¢nh¤ zz Aae¤ −g−l¢e?
p£j¡ zz e¡z
¢nh¤ zz −h±¢c Mhl i¡m euz L¡L¥ ¢L O¤−j¡−µR?
p£j¡ zz O¤j ¢L Bl B−p W¡L¥l−f¡?
¢nh¤ zz b¡L B¢j Bl −ia−l k¡h e¡z a¥¢j L¡L¥−L h−m ¢cJz Jl¡ ph cm −hy−d −h¢l−u−Rz ¢eS¡jQ¡Q¡-
p¡j¡c ph¡C B−R z ph¡l q¡−a m¡¢W, q¡p¤¤u¡, hõj! a¡R¡s¡ öem¡j h¡C−l −b−L AÙ»J H−p−Rz
l¡−a Bl O¤¢jJ e¡z
p£j¡ zz HMe ¢L q−h W¡L¥l−f¡?
¢nh¤ zz i−ul ¢LR¥ −eCz Bjl¡J °a¢lz L¡L¥−L MhlV¡ ¢cJ - B¢j Q−m −Nm¡j-
¢nh¤ R¥−V −h¢l−u k¡uz p£j¡ clS¡V¡ â¥a hå L−lz cy¡s¡uz
p£j¡ zz ¢eS¡jL¡L¥, p¡j¡c W¡L¥l−f¡ Hl¡ -
−ial −b−L fË¡Z zz ¢nh¤ ¢L Q−m −Nm −h±j¡? J Bh¡l ¢L Ll−a H−p¢Rm? J −h±j¡, ¢nh¤ ¢L h−m −Nm?
p£j¡ zz ¢LR¥ e¡ h¡h¡!
fË¡Z zz a¡q−m −Le H−p¢Rm?
p£j¡ zz JC Jl Mhl ¢e−az ¢S−‘p Ll¢Rm J ¢g−l−R ¢L e¡!
fˡZ zz J-
fˡZ zz qɡy-
¢LR¥rZ −L−V k¡uz h¡C−l −b−L Nä−N¡m, ¢QvL¡l −i−p B−pz
−ia−l p£j¡ h¡h¡ h¡h¡ h−m X¡−Lz fË¡Z−a¡−ol p¡s¡ f¡Ju¡ k¡ue¡z
p£j¡ h¡C−l B−pz h¡l¡¾c¡u cy¡s¡uz œ²jnx BJu¡S L¡−R B−pz
p£j¡ ¢LR¥ i¡−hz a¡lfl R¥−V ¢ia−l ¢N−u q¡−a hy¢V ¢e−u ¢g−l B−pz
cy¡s¡u, −h¡T¡l −Qø¡ L−lz Hl j−dÉC clS¡u d¡‚¡z
h¡C−l −b−L zz fË¡Z−a¡oi¡C! J −h±j¡! Aae¤- Aae¤-z fË¡Z−a¡oi¡C!
clS¡u d¡‚¡ Hhw œ²j¡Na Ls¡ e¡s¡l nëz
fË¡Z−a¡o −h¢l−u B−pz
p£j¡ hy¢V E¢W−u H¢N−u k¡u p¡j−e, fË¡Z−a¡o−L −p −c−M¢ez
p£j¡ zz −L?
h¡C−l −b−L zz B¢j −h±j¡! B¢j ¢eS¡j, ¢eS¡jQ¡Q¡- clS¡ −M¡−m¡!
¢eS¡−jl p−‰ B−l¡ A−e−Ll Nm¡l BJu¡S f¡Ju¡ k¡uz
p£j¡ ¢L Ll−h −i−h f¡ue¡zQ¥fQ¡f cy¡¢s−u b¡−Lz
fË¡Z zz ¢L qm −h±j¡? clS¡V¡ −M¡−m¡-
p£j¡ fË¡Z−a¡−ol L¡−R R¥−V B−pz
p£j¡ zz e¡ h¡h¡- Jl¡ ph¡C cmhm ¢e−u H−p−Rz clS¡ −M¡m¡ ¢WL q−h e¡z
fË¡Z zz ¢L hmR −h±j¡? B−l Bj¡−cl ¢eS¡ji¡C B−R-
p£j¡ zz Hpj−u L¡E−L ¢hnÄ¡p Ll¡ -
fË¡Z zz −h±j¡! Ha¢ce f¡n¡f¡¢n −b−LJ .... ¢Rx −h±j¡ ¢Rx!
clS¡l ¢c−L H−N¡uz
p£j¡ zz e¡ B¢j Bfe¡−L clS¡ M¤m−a ¢LR¥−aC −c−h¡e¡z
h¡d¡ −cuz
fË¡Z zz −h±j¡!
d¡‚¡ ¢c−u p¢l−u ¢c−u H¢N−u k¡uz
h¡C−l −b−L zz B−N clS¡V¡ −M¡−m¡ −h±j¡! aMe −b−L −X−L k¡¢µR- fË¡e−a¡oi¡C-
fË¡Z−a¡o clS¡ M¤−m −cuz
¢eS¡j Hhw a¡l p−‰ ¢mu¡La, q¡¢gS, Hhw B−l¡ B−e−L −ia−l B−pz
ph¡l q¡−a m¡¢W q¡p¤¤u¡ hõjz
fË¡Z zz H−p¡ H−p¡ ¢eS¡ji¡C- HC Bu Bu ph¡C, H−p¡ ¢eS¡ji¡C-
¢eS¡j zz Ha O¤−j¡J −a¡jl¡? HC AhÙÛ¡u −a¡j¡−cl O¤j B−p ¢L L−l? H¢c−L Bjl¡ c¤-−Q¡−Ml f¡a¡
HL Ll−a f¡lm¡j e¡zh¡î¡ −X−L k¡¢µR −L¡e p¡s¡ −eC! Hje ¢c−eJ −a¡jl¡ O¤−j¡−a f¡l?
¢L −h±j¡! Q¥fQ¡f cy¡¢s−u −Le? −a¡j¡l O¤j ¢L HMeJ L¡−V¢e?
p£j¡ zz −L−V−R L¡L¥- HLcj −L−V −N−R!
fË¡Z zz −h±j¡l Lb¡ Bl −h¡−m¡ e¡! h−p¡ ph¡C h−p¡z −h±j¡ −a¡ i−u H−Lh¡−l Sspsz −a¡j¡−cl
X¡L¡X¡¢L ö−e −cM−R¡ e¡ Bynh¢V ¢e−u-
p£j¡l q¡a −b−L ph¡l hy¢VV¡ f−s k¡uz m‹¡u R¥−V −ia−l Q−m k¡uz
¢eS¡j zz i−ulC −a¡ Lb¡ fË¡e−a¡oi¡Cz
q¡¢gS zz HarZ−a¡ ph¡l h¡¢s−a B…e SÆm−a¡ Q¡Q¡!
¢mu¡La zz ¢eS¡jQ¡Q¡ Bl Bjl¡ e¡ b¡L−m ¢L −k OV−a¡ −L S¡−e!
fË¡Z zz −Le ¢L q−u¢Rm?
p£j¡ h¡l¡¾c¡l HL −L¡−Z H−p Q¥fQ¡f cy¡s¡uz
¢eS¡j zz p¡j¡c aMe −X−L e¡ ¢e−u −N−m −a¡ Ny¡−u c¡‰¡ −h−d −ka! M¡−mL l¢nc BlJ L−uLSe
hcj¡Cn−L p−‰ ¢e−u Bj¡−cl −fR−el S‰mV¡u °a¢l q¢µRmz ByQ −f−uC p¡j¡c aMe Bj¡−L
−X−L ¢e−u −Nmz a¡lfl −a¡ Ny¡−ul ph¡C ¢j−m S‰−ml ¢c−L −N−m - Bj¡−cl −c−M −a¡ −c
R¥V! Mhl −f−u¢R c¡‰¡ m¡N¡h¡l SeÉ M¤−e −Lø cmhm ¢e−u H f¡s¡l ¢c−L H−p−Rz
fË¡Z zz M¤−e −Løl Lb¡ a¥¢j ¢L L−l S¡e−m?
¢eS¡j zz eSl¦m Jl p−‰ hÉhp¡ L−l, −p e¡¢L −c−M−Rz ¢L qm fË¡Z−a¡oi¡C −a¡j¡−L JlLj −cM¡−µR
−Le? e¡ e¡ Bl −L¡eJ iu −eC! p¡j¡c fËd¡e−L p−‰ ¢e−u b¡e¡u −N−Rz f¤¢mn Hm h−m -
fË¡Z zz L−uLO¾V¡l j−dÉ Bj¡−cl ph ¢hnÄ¡p…−m¡ L¡l¡ −ke −L−s ¢e−u¢Rm ¢eS¡ji¡C-
¢eS¡j zz H¢c−L −a¡ HL q¡¢pl hÉ¡f¡l! Bj¡−cl j¢¾c−ll Q¡lf¡−n Bjl¡ ph¡C R¢s−u ¢R¢V−u, Bj¡−cl
−LE k¡−a −cM−a e¡ f¡u Hjei¡−h f¡q¡s¡ ¢c¢µRz AåL¡l l¡a! qW¡v j−e qm j¢¾c−ll −fRe
−b−L −L −ke j¢¾c−ll ¢c−L H¢N−u Bp−Rz Bjl¡ ph¡C m¡¢W E¢W−u R¥−V ¢N−u −c¢M J f¡s¡l
jceh¡h¤l oy¡s!
ph¡C q¡−pz c§−l S£f N¡¢sl në z
JC −cM f¤¢mn Hm j−e q−µRz
fË¡Z zz hs iu¡eL Bl Ba−ˆl l¡aV¡ L¡Vm ¢eS¡j i¡C! HC l¡a HLV¡ j¡e¤o−L S¡−e¡u¡l L−l
−a¡−mz A¢hnÄ¡−pl q¡a −b−L −a¡jl¡ Bj¡−cl hy¡Q¡−m ¢eS¡ji¡C! e¡ q−m j¤M −cM¡−aJ m‹¡
−fa¡j!
¢eS¡j zz H a¥¢j ¢L hmR? HLV¡ j¡e¤−ol k¡ Ll¡ clL¡l a¡C −a¡ L−l¢Rz Ha¢ce p¤¤−M-c¤−M f¡n¡f¡¢n
−b−L¢R Bl BS Bjl¡ cy¡¢s−u cy¡¢s−u −cMh −a¡j¡l O−l B…e SÆm−R? j¢¾cl i¡P−R?
fË¡Z zz ph¡C k¢c −a¡j¡l ja jeV¡ −fa ¢eS¡ji¡C!
p£j¡ zz p¡l¡V l¡a −k ¢L L−l −L−V−R!
¢eS¡j zz qyÉ¡ HMe ph glp¡, ¢L hm −h±j¡?
p£j¡ zz ¢L¿¹¥ J −k HMeJ ¢gl−m¡ e¡-
¢eS¡j zz B−l HC −a¡ −i¡l q−u Hm, HM¤¢e Q−m Bp−h-
p¡j¡c B−pz
p¡j¡c zz Jg ¢L T¢‚C e¡ −Nmz Ha L−lJ M¤−e −Lø Bl M¡−mL dl¡ fsm e¡z ph Ny¡ −R−s f¡¢m−u−Rz
Aae¤ B−pz
¢eS¡j zz HC −a¡ Aae¤ H−p −N−Rz hm¢R e¡ ¢LR¥ qu¢ez öd¤ öd¤ i¡he¡z Hp Hp Bae¤-
p£j¡l −Q¡−M Be−¾cl Smz O−l k¡uz
Aae¤ zz S¡¢e −a¡jl¡ ph¡C Bj¡l SeÉ ¢Q¿¹¡ Ll−hz ¢L¿¹¥ ¢L Llh hm? BV−L −Nm¡jz HM¡−e k¡ AhÙÛ¡
laef¤−lJ a¡Cz
¢eS¡j zz HM¡eL¡l AhÙÛ¡ a¥¢j ¢L L−l S¡e−m?
p¡j¡c zz B−l B¢jC −a¡ Aae¤c¡−L p−‰ ¢e−u Hm¡jz k¡Ju¡l f−b laef¤−l Aae¤c¡l −M¡yS Ll−aC
Mhl −fm¡j f¡−nl f¡s¡u jp¢Sc f¡q¡s¡ ¢c−µR, a¡lfl −pM¡e −b−L Aae¤c¡−L ¢e−u −p¡S¡
b¡e¡u −Nm¡jzAae¤c¡ ph S¡−ez
fË¡Z zz HM¡−e −a¡jl¡ j¢¾cl f¡q¡s¡ ¢c−m Bl J¢c−L - qyÉ¡−l Aae¤ laef¤−l e¡¢L L¡l¡ −ke j¢¾cl
−i−P −g−m−R?
Aae¤ zz e¡ e¡ h¡h¡, Jph …Shz laef¤−l h−p Bjl¡J ö−e¢R HM¡eL¡l j¢¾clV¡ −eC-
¢eS¡j zz −a¡j¡l h¡h¡ −a¡j¡l SeÉ k¡ i¡h¢R−me - k¡J k¡J O−l k¡Jz −h±j¡ p¡l¡l¡a O¤−j¡−a f¡−l¢e-
Aae¤ −ia−l k¡uz ph¡l je M¤¢n−a i−l J−Wz
p¡j¡czz Jq k¡Ju¡l pju ¢L iuˆl AhÙÛ¡z S¡e Q¡Q¡ fËd¡e Bl −Q±¢Lc¡l−L p−‰ ¢e−u kMe laef¤−l
k¡¢µR aMe i−u −a¡ Bj¡l p¡l¡V¡ nl£l Ly¡f¢Rm-
¢eS¡j zz −a¡−L f¡¢W−uJ Bj¡l Lj ¢Q¿¹¡ qu¢e-
p¡j¡c zz −h±¢c! −h±¢c - B−l f−l NÒf −L¡−l¡, Aae¤c¡ f¡¢m−u k¡−µRe¡, HarZ h−p B¢R, HMe fkÑ¿¹
Q¡ Hm e¡-
fË¡Z zz qyÉ¡ qyÉ¡ Q¡ Ll −h±j¡!
Aae¤ j¤−M hË¡n ¢c−u h¡C−l B−pz Lmf¡−s k¡uz
p£j¡ Q¡ ¢e−u B−p ph¡l SeÉz
¢eS¡j zz −cM¢m −a¡ p¡j¡c, −a¡l hmh¡l B−NC −h±j¡ Q¡ h¢p−u¢Rmz

p£j¡ ph¡C−L Q¡ −cuz ph¡l j¤−M q¡¢pz ¢hÒV¥ B−pz J HLh¡l Hl −L¡m −b−L Jl −L¡−m k¡uz fË¡Z−a¡o −l¢XJ Ae
L−lz aMe BL¡nh¡Z£l fËi¡a£ Ae¤ù¡e öl¦ q−µRz −L¾cÊ −M¡m¡l fË¡Lj¤ý−aÆÑl −pC ¢Qlf¢l¢Qa ¢jE¢SLV¡ öl¦ quz

fcÑ¡ e¡−j