Sie sind auf Seite 1von 1

Iaidō Dōjō Regensburg

Tradition der Musō Jikiden Eishin Ryū 1


Tenshin Shoden Katori Shintō Ryū 1. Hayashizaki Jinsuke Minamoto Shigenobu  Shinmei Musō Ryū, Shigenobu Ryū
Takenouchi Ryū 1542-1621 Gründer
Tatsumi Ryū Ichinomiya Ryū
Sekiguchi Ryū
Hayashizaki Ryū (~1590)
Katayama Hōki Ryū

2. Tamiya Heibei Narimasa  Tamiya Ryū


Yagyū Shinkage Ryū
3. Nagano Muraku Nyūdō Kinrosai  Muraku Ryū
Ogasawara Ryū
4. Momo Gumbei Mitsushige
5. Arikawa Shōzaemon Munetsugu
6. Banno Danemon no Jō Nobusada
Ōmori Rokurozaemon Masamitsu 7. Hasegawa Chikaranosuke Eishin Musō Jikiden Ryū

Hasegawa Eishin Ryū (~1660)


Ōmori Ryū Tosa Iaijutsu
8. Arai Seitetsu Kiyonobu 1776
9. Hayashi Rokudayū Morimasa (1661-1736)  Seiza no Bu
10. Hayashi Yasudayū Masamoto Seisho ( 1776)
11. Ōguro Motoemon Kiyokatsu ( 1790)

~1790

SHIMOMURA HA TANIMURA HA

12. Matsuyoshi Teisuke Hisanari 12. Hayashi Masu no Jō Masanari ( 1818)


13. Yamakawa Kyūzo Yukikatsu 13. Yōda Manzō Yorikatsu ( 1809)
14. Shimomura Mōichi Sadamasa 14. Hayashi Yadayū Masayori ( 1823)
15. Hosokawa Yoshimasa 15. Tanimura Kame no Jō Yorikatsu ( 1862)
16. Nakayama Hakudō Hiromichi 16. Gotō Magobei Masasuke ( 1898)
(1869-1958) 17. Ōe Masamichi Shikei Roshū (1852-1927) 18. Kōda Morio
18. Matsuda Eima
18. Mōri Shigeki Iwata Norikatsu
Musō Jikiden Eishin Ryū (~1920) 18. Nakanishi Iwaki
Musō Shinden Ryū Battōjutsu (1932) 18. Nishikawa Baisui
18. Sakamoto Tosakai Die Nummerierung bezeichnet
Die Nummerierung bezeichnet die 18. 18. Suzuki Yoshishige die 18. Generation von Schwert-
meistern und nicht den Anspruch
Generation von Schwertmeistern und
17. Hashimoto Toyo nicht den Anspruch auf den Titel des 18. Takemura Shizuo auf den Titel des 18. Sōke.
18. Saito Isamu 18. Sōke. 18. Taoka Den
18. Ueda Heitarō
18. Morimoto Hokushin Tokumi 18. Yamamoto Takuji
MUSŌ SHINDEN RYŪ 18. Yamasaki Yasukichi
IAIDŌ (1955) 18. Yamamoto Harusuke
1927

YAMAUCHI HA HOGIYAMA HA MASAOKA HA

18. Yamauchi Toyotake 18. Hogiyama Namio (1891-1935) 18. Masaoka Kazumi
19. Kōno Kanemitsu 19. Fukui Harumasa (1884-1971) 19. Narise Sakahiro
20. Onoe Masamitsu 20. Kōno Hyakuren Minoru (1898-1974) 20. Miura Takeyuki Hirefusa ( 2012)
21. Sekiguchi Takaaki (Komei) 21. Fukui Seizan Torao (1916-2000) 21. Shimabukuro Masayuki ( 2012)
22. Ikeda Seiko (1930) bis Mai 2012 22. nicht bekannt
23. Fukui Masato seit 13. Mai 2012
KOMEI JUKYU JIKISHINKAI
IAIJUTSU IAIJUTSU
Esaka Seigen (1925)
KR-Präsident seit Mai 2011

KOKUSAI RENMEI SEITŌKAI


IAIDŌ IAIDŌ

Sekiguchi Takaaki Sōke

Esaka Seigen Sensei Fukui Masato Sōke

1 Vgl. Peter Güthing, Musō Jikiden Eishin Ryū Iaidō. Traditionelle japanische Schwertkunst, Band 1

© Iaidō Dōjō Regensburg 2013