Sie sind auf Seite 1von 16

Prezent (sadasnje vrijeme)

Svi njemaki glagoli, koji su u infinitivu, zavravaju nastavkom -en. Prezent se, kod pravilnih glagola, tvori tako da glagolu oduzmemo nastavak -en te
dodamo nastavke, a potrebno je dodati i osobne zamjenice.
Prezent je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori dodavanjem nastavaka.

Lic
e

Jednina Mnoina Lice

Jednina

Mnoina

Lice

Jednina

Mnoina

Lic
e

Jednina

Mnoina

1.

ich -e

wir -en

1.

ich mache

wir machen 1.

ich fahre

wir fahren 1.

ich sehe

wir sehen

2.

du -(e)st ihr -(e)t

2.

du machst

ihr macht

du fhrst

ihr fahrt

du siehst

ihr seht

3.

er macht

sie machen 3.

sie fhrt

sie fahren 3.

es sieht

sie sehen

3.

er, sie,
es -(e)t

sie -en

2.

2.

Kada glagol zavrava na suglasnik d, t, s, z i slino, izmeu glagola i nastavka se stavlja samoglasnik -e

machen - initi, raditi

fahren - voziti se, putovati-Ovaj glagol je nepravilan jer dobiva prijeglas u 2. i 3. licu jednine
sehen vidjeti- Ovdje glagoli mijenjaju e u ie (nije sehst nego je siehst)

Pomoni glagoli haben - imati, sein - biti te werden - postati


Lice

Jednina

Mnoina

Lice

Jednina

Mnoina

Lice

Jednina

Mnoina

1.

ich habe

wir haben

1.

ich bin

wir sind

1.

ich werde

wir werden

2.

du hast

ihr habt

2.

du bist

ihr seid

2.

du wirst

ihr werdet

3.

er hat

sie haben

3.

sie ist

sie sind

3.

es wird

sie werden

Konjugacija modalnih glagola Prezent

Lice

Jednina

Mnoina

Lic
Mnoin Lic
Mnoin
Jednina
Jednina
Lice Jednina Mnoina ich soll
e
a
e
a

wir drfen 1.

ich kann

wir
1.
knnen

1.

ich darf

2.

du darfst ihr drft

2.

du kann ihr
st
knnt

3.

er darf

3.

sie kann

sie drfen

2.

sie
3.
knnen

ich mag

wir
1.
mgen

du mag ihr
st
mgt

es mag

2.

sie
3.
mgen

ich muss

wir
mssen

du sollst

wir
ich soll
sollen

ihr
sollt

Lice Jednina Mnoina

du sollst 1.

ich will

wir wollen

du musst ihr msst er soll

sie
er soll
sollen

2.

du willst ihr wollt

er muss

wir
ich soll
sollen

3.

er will

sie mssen ich soll

sie wollen

Perfekt je u njemakom jeziku sloeno glagolsko vrijeme. Tvori se od pomonog glagola (haben ili sein) i participa perfekta
glagola.

Particip perfekta[uredi]
Particip perfekta se tvori tako da glagolu zamjenimo nastavak -en nastavkom -t, a ispred glagola (kao prefiks) stavimo ge-, ali
naravno postoje i nepravilni glagoli koji nepravilno tvore particip perfekta pa je njihov particip perfekta potrebno nauiti napamet.
Primjer 1.
haben, sein i werden
haben = ge + haben + t = gehabt
sein = gewesen
werden = geworden

Pomoni glagoli
Pomoni glagol moe biti haben ili sein. Veina glagola koristi glagol haben kao pomoni. Glagoli koji imaju uza se sein su
neprijelazni glagoli koji oznaavaju kretanje ili promjenu stanja te glagoli sein, werden i bleiben.
npr. gehen - ii (Ich bin zum Haus gegangen. - Iao sam kui. kui - dativ)
loben - hvaliti (Ich habe Ana gelobt. - Hvalio sam Anu. Anu - akuzativ)

Tvorba perfekta (haben, sein i warden)


Lice

1.

2.

3.

Jednina

Mnoina

ich habe

wir haben

gehabt

gehabt

du hast

ihr habt

gehabt

gehabt

er hat gehabt

sie haben
gehabt

Lice

1.

2.

3.

Jednina

Mnoina

ich bin

wir sind

gewesen

gewesen

du bist

ihr seid

gewesen

gewesen

sie ist

sie sind

gewesen

gewesen

Lice

1.

2.

3.

Jednina

Mnoina

ich bin

wir sind

geworden

geworden

du bist

ihr seid

geworden

geworden

es ist

sie sind

geworden

geworden

U rjenicima se to oznaava ovako: s'ein (war, b., gewesen)', haben (hatte, h., gehabt)

Ako je glagol pravilan, u zagradi se stavlja samo slovo pomonog glagola (h. ili b.) npr. heiraten (h.) - eniti se, udavati se,
heimkehren (b.) - vratiti se kui

(h. = haben, habe; b. = sein, bin)


Primjeri u reenicama:
Ich bin in die Schule gegangen. - Iao sam u kolu. [gehen (ging, b. gegangen) ii]. Particip perfekta uvijek ide na kraj
Glagoli koji zavravaju na -ieren te koji imaju prefiks emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer- particip perfekta tvore samo dodavanjem
nastavka t.

U hrvatskom jeziku ne postoji glagolsko vrijeme pod imenom preterit.

Preterit je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori

dodavanjem nastavaka. Dakle, moemo rei da njemaki preterit odgovara naem imperfektu i aoristu (to su jednostavna
vremena).

Kada je glagol nepravilan u prezentu, tada je nepravilan i u preteritu

Preterit se tvori dodavanjem nastavaka, a potrebno je navesti i osobne zamjenice. Evo nastavaka za pravilne glagole:
Lice

Jednina

Mnoina

1.

ich -(e)te

wir -(e)ten

2.

du -(e)test

ihr -(e)tet

3.

er, sie, es -(e)te

sie -(e)ten

Ako glagol zavrava slovom d ili t (pravilni), s ili z (nepravilni) i slino, tada se izmeu glagola i nastavka pojavljuje
samoglasnik -e

Primjer 1.
machen - initi, raditi
Lice

Jednina

Mnoina

Lice

Jednina

Mnoina

1.

ich machte

wir machten

1.

ich fuhr

wir fuhren

2.

du machtest

ihr machtet

2.

du fuhrst

ihr fuhrt

3.

er, sie, es machte

sie machten

3.

er, sie, es fuhr

sie fuhren

U zagradi e se kod nepravilnih glagola uvijek nalaziti oblik za preterit (u 1. ili 3. licu jednine)

Kada u zagradi, kod nepravilnih glagola, preterit zavrava na -te, dobiva nastavke kao pravilan glagol

Pomoni glagoli haben (hatte), sein (war) i werden (wurde)

Modalni glagloli

Pomoni glagoli
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie/Sie

sein
war
warst
war
waren
wart
waren

haben
hatte
hattest
hatte
hatten
hattet
hatten

werden
wurde
wurdest
wurde
wurden
wurdet
wurden

Konjunktiv II se koristi za izraavanje elje, slutnje ili sumnje.


Njime se mogu izraziti i sadanjost (Gegenwart) i prolost (Vergangenheit)
Konjunktiv II pomonih glagola glasi:

drfen
durfte
durftest
durfte
durften
durftet
durften

knnen mgen mssen


konnte mochte musste
konntest mochtest musstest
konnte mochte musste
konnten mochten mussten
konntet mochtet musstet
konnten mochten mussten

sollen
sollte
solltest
sollte
sollten
solltet
sollten

wollen
wollte
wolltest
wollte
wollten
wolltet
wollten

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

sein wre
haben htte
werden wrde
Konjunktiv II modalnih glagola glasi:
knnen knnte
mssen msste
drfen drfte
sollen sollte
wollen wollte
mgen mchte
Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: wrde + infinitiv
npr. Ich wrde ein Auto kaufen.
Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako to se na preteritski oblik glagola dodaju sledei nastavci:
Jednina
Mnoina
1. e
1. en
2. est
2. et
3. e
3. -en
Primer: preterit glagola kommen glasi kam. Na tu osnovu dodajemo nastavke, s tim to se u oblicima ovog glagola pojavljuje
umlaut.
kommen kam kme.
Prolost (Vergangenheit)
sein - wre
ili
+ particip II
= konjunktiv pluskvamperfekta
(perfekta)
haben - htte

Primeri:
Kad bi bila zdrava, dola bi kod mene.
- Sie kme zu mir, wenn sie gesund wre.
Kad bismo imali dete.
- Wenn wir ein Kind htten!
Kad bih imao vie para, kupio bih kuu. (Gegenwart)
- Wenn ich mehr Geld htte, wrde ich ein Haus kaufen.
Da sam imao vie para, kupio bih kuu. (Vergangenheit)
- Wenn ich mehr Geld gehabt htte, htte ich ein Haus gekauft.

Konjunktiv II
Konjunktiv II se tvori od pomonog glagola wrden i infinitiva glavnog glagola na kraju reenice.
glagol wrden se konjugira
ich wrde

wir wrden

ich htte

wir htten

ich wre

wir wren

ich knnte

wir

ich msste

knnten
du wrdest

ihr wrdet

du httest

ihr httet

du wrst

ihr wret

du

ihr knntet

knntest

wir
mssten

du

ihr msstet

msstest

er, sie, es

sie, Sie

er, sie, es

sie, Sie

er, sie, es

sie, Sie

er, sie, es

sie, Sie

er, sie, es

sie, Sie

wrde

wrden

htte

htten

wre

wren

knnte

knnten

msste

mssten

ich drfte

wir drften

ich sollte

wir sollten

du drftest

ihr drftet

du solltest

ihr solltet

er, sie, es drfte

sie, Sie drften

er, sie, es sollte

sie, Sie sollten

U sledeoj tabeli e biti prikazana lista jakih glagola u nemakom jeziku, gde e za svaki glagol biti predstavljen njegov
oblik u infinitivu, zatim tree lice jednine prezenta, preterit, potom particip drugi i najzad - prevod tog glagola.
Infinitiv

3. lice jed. prezenta

Preterit

Particip II

Prevod

backen

bckt

buk

hat gebacken

pei

beginnen

beginnt

begann

hat begonnen

poeti

bekommen

bekommt

bekam

hat bekommen

dobiti

beschreiben

beschreibt

beschrieb

hat beschrieben

opisati

beschlieen

beschliet

beschloss

hat beschlossen

odluiti

bewegen

bewegt

bewog

hat bewogen

pokrenuti

biegen

biegt

bog

hat/ist gebogen

pokrenuti

binden

bindet

band

hat gebunden

vezati

bitten

bittet

bat

hat gebeten

moliti

bieten

bietet

bot

hat geboten

nuditi

bleiben

bleibt

blieb

ist geblieben

ostati

braten

brt

briet

hat gebraten

pei

brechen

bricht

brach

hat/ist gebrochen

(s)lomiti

brennen

brennt

brannte

hat gebrannt

goreti

bringen

bringt

brachte

hat gebracht

doneti

denken

denkt

dachte

hat gedacht

misliti

drfen

darf

durfte

hat gedurft

smeti

empfehlen

empfiehlt

empfhal

hat empfohlen

preporuiti

erschrecken

erschrickt

erschrak

ist erschrocken

uplaiti (se)

essen

isst

hat gegessen

jesti

fahren

fhrt

fuhr

ist gefahren

voziti/putovati

fallen

fllt

fiel

ist gefallen

pasti

fangen

fngt

fing

hat gefangen

hvatati

finden

findet

fand

hat gefunden

nai

fliegen

fliegt

flog

ist geflogen

leteti

fliehen

flieht

floh

hat/ist geflohen

utei, beati

flieen

fliet

floss

ist geflossen

tei

frieren

friert

fror

hat gefroren

smrzavati

geben

gibt

gab

hat gegeben

dati

gefallen

gefllt

gefiel

hat gefallen

dopadati se

gehen

geht

ging

ist gegangen

ii

gewinnen

gewinnt

gewann

hat gewonnen

pobediti

gieen

giet

goss

hat gegossen

zalivati

greifen

greift

grif

hat gegrifen

hvatati

haben

hat

hatte

hat gehabt

imati

halten

hlt

hielt

hat gehalten

drati

hauen

haut

hieb

hat gehauen

klesati

hngen

hngt

hing

hat gehangen

visiti

heben

hebt

hob

hat gehoben

podii

heien

heit

hie

hat geheien

zvati se

helfen

hilft

half

hat geholfen

pomoi

kennen

kennt

kannte

hat gekannt

poznavati

klingen

klingt

klang

hat geklungen

zvoniti

kommen

kommt

kam

ist gekommen

doi

laden

ldt

lud

hat geladen

tovariti

lassen

lsst

lie

hat gelassen

pustiti

laufen

luft

lief

ist gelaufem

trati

lesen

liest

las

hat gelesen

itati

liegen

liegt

lag

hat gelegen

leati

lgen

lgt

log

hat gelogen

lagati

messen

misst

ma

hat gemessen

meriti

mgen

mag

mochte

hat gemocht

voleti, eleti

mssen

muss

musste

hat gemusst

morati

nehmen

nimmt

nahm

hat genommen

uzeti

nennen

nennt

nannte

hat genannt

imenovati

raten

rt

riet

hat geraten

savetovati

rennen

rennt

rannte

ist gerannt

juriti

reiten

reitet

ritt

hat/ist geritten

jahati

rufen

ruft

rief

hat gerufen

zvati

schlafen

schlft

schlief

hat geschlafen

spavati

schafen

schaft

schuf

hat geschafen

stvarati

schieen

schiet

schoss

hat geschossen

pucati

schreien

schreit

schrie

hat geschrien

vikati

schweigen

schweigt

schwieg

hat geschwiegen

utati

schwimmen

schwimmt

schwamm

ist geschwommen

plivati

sehen

sieht

sah

hat gesehen

videti

sein

ist

war

ist gewesen

biti

senden

sendet

sandte

hat gesandt

poslati

singen

singt

sang

hat gesungen

pevati

sitzen

sitzt

sa

hat gesessen

sedeti

sprechen

spricht

sprach

hat gesprochen

govoriti

springen

springt

sprang

ist gesprungen

skoiti

stehen

steht

stand

hat gestanden

stajati

steigen

steigt

stieg

ist gestiegen

penjati s

sterben

stirbt

starb

ist gestorben

umreti

tragen

trgt

trug

hat getragen

nositi

trefen

trift

traf

hat getrofen

sresti

treten

tritt

trat

hat getreten

stupiti

trinken

trinkt

trank

hat getrunken

piti

tun

tut

tat

hat getan

initi

vergessen

vergisst

verga

hat vergessen

zaboraviti

verliern

verliert

verlor

hat verloren

izgubiti

verzeihen

verzeiht

verzieh

hat verziehen

oprostiti

wachsen

wchst

wuchs

ist gewachsen

rasti

werden

wird

wurde

ist geworden

postati

werfen

wirft

warf

hat geworfen

baciti

wissen

wei

wusste

hat gewusst

znati

ziehen

zieht

zog

hat/ist gezogen

vui

zwingen

zwingt

zwang

hat gezwungen

primorati

Das könnte Ihnen auch gefallen