Sie sind auf Seite 1von 79

WERBEN MIT PRÄPOSITION mit Dativ und Akkusativ

abhalten von Dat uzak tutmak -i -den / mani olmak -e / yapmak / Ich konnte ihn nicht von der Kündigung abhalten. Haber vermesini engelleyemedim.
akdetmek -i

abhängen von Dat bir şeye bağlı olmak Unsere Arbeitsplätze hängen von der İşlerimiz küresel ekonomiye bağlı.
Weltwirtschaft ab.

abmelden von Dat geri almak / ayrılacağını bildirmek Hast du dich wirklich vom Sportstudio abgemeldet? Spor salonundan gerçekten çıktın mı?

abraten von Dat tavsiye etmek Ich kann euch von diesem Restaurant nur abraten. Sadece bu restorana karşı tavsiye verebilirim.

achten auf Akk saygı göstermek -e / saymak -i dikkat etmek -e Achten Sie bei der Maschine auf die Makinenin güvenlik talimatlarına dikkat edin.
Sicherheitshinweise.

ändern an Dat degistirmek -i Gabriela sagt, dass sie an der Situation nichts Gabriela durumu değiştiremeyeceğini söylüyor
ändern kann.

anfangen mit Dat başlamak -e Paula hat mit dem Tanzkurs abgefangen. Paula dans dersine müdahale etti.

ankommen auf Akk varmak / gelmek -e Bei einer Bewerbung kommt es auf die persönliche Bir uygulamada kişisel etkiye bağlıdır.
Wirkung an.

anpassen an Akk uyarlamak / intibak ettirmek -i -e / uymak Man muss sich nicht an jeden Trend anpassen. Her eğilime uyum sağlamak zorunda değilsiniz.

anrufen bei Dat telefon etmek Hast du bei unserem Vermiter angerufen? Vericimizi aradın mı?

antworten auf Akk cevap vermek -e / yanıtlamak -i Hat die Firma Held schon auf deine Bewerbung Tutulan şirket başvurunuza zaten yanıt verdi m
geantwortet?

arbeiten an Dat çalışmak Sie arbeiten an einem großen Projekt. Büyük bir proje üzerinde çalışıyorsunuz.

arbeiten bei Dat çalışmak Er arbeitet zwölf Stunden pro Woche beim Späti. Späti'de haftada on iki saat çalışıyor.

arbeiten in Dat çalışmak Eleni arbeitet in einer mittelständischen Firma. Eleni orta ölçekli bir şirkette çalışıyor.

aufhören mit Dat bitmek / dinmek / geçmek / son vermek Könnt ihr bitte mit dem Streit aufhören. Lütfen tartışmayı durdurabilir misin?

aufpassen auf Akk dikkat etmek / bakmak -e / ilgilenmek -i ile Könntest du heute Abend auf meine Kinder Bu gece çocuklarımla ilgilenir misin?
aufpassen?

ausgeben für Akk harcamak -i / dökmek -i / dağıtmak -i Wie viel haben Sie für das Geschäftsessen İş yemeği için ne kadar harcadın?
ausgegeben?
ausgehen von Dat (dışarı) çıkmak / sönmek / bitmek / tükenmek Ich gehe davon aus, dass der Termin gehalten wird. Randevunun gerçekleşeceğini varsayıyorum.

beginnen mit Dat bir şeye başlamak Wann beginnst du mit deinem neuen Job? Yeni işine ne zaman başlıyorsun?

beitragen zu Dat katgıda bulunmak -e Möchtest du auch etwas zu dieser Diskussion Bu tartışmaya bir şey katkıda bulunmak ister m
beitragen?

berichten über Akk bildirmek -e -i / haber vermek -e ... Hakkında / Im Fernsehen wurde über das Ereignis berichtet. Etkinlik televizyonda yayınlandı.
anlatmak -e -i

berichten von Dat bildirmek -e -i / haber vermek -e ... Hakkında / Frau Lin berichtet immer sehr ausführlich von ihren Bayan Lin, seyahatleri hakkında her zaman çok
anlatmak -e -i Reisen. şekilde rapor eder.

bestehen aus Dat oluşmak -den / meydana gelmek -den Diese Schokolade besteht zu 75% aus Kakao. Bu çikolata% 75 kakaodan oluşur.

bestellen bei Dat sipariş vermek -i / ısmarlamak / işlemek / Habt ihr die Lieferung bei Herrn Krämer bestellt? Teslimatı Bay Krämer'den mi sipariş ettiniz?
sürmek / ekmek -i

bitten um Akk rica etmek -den -i / dilemek -den -i / istemek -i Könnte ich dich um einen Gefallen bitten? Senden bir iyilik isteyebilir miyim?
… den

bringen zu Dat getirmek -i / götürmek -i Er bringt mich immer zum Lachen. Beni her zaman güldürür.

danken für Akk teşekkür etmek -e ... İçin Ich möchte Ihnen für Ihre Unterstützung danken. Desteğiniz için teşekkür ederim.

denken an Akk hatırlamak -i Denk doch nicht immer nur an dich! Her zaman kendini düşünme!

diskutieren über Akk tartışmak -i / görüşmek Wir müssen morgen über unserem Terminplan Yarın programımızı tartışmalıyız.
diskutieren.

diskutieren mit Dat tartışmak -i / görüşmek Wir haben lange mit dem Webdesigner diskutiert. Uzun zamandır web tasarımcısı ile tartıştık.

eingehen auf Akk geçmek / girmek / almak / Mein Chef geht meistens auf die Meinung anderer Patronum çoğunlukla başkalarının görüşü üzer
ein.

einladen zu Dat davet etmek / çağırmak -i -e Ich würde dich gern zu meiner Party einladen. Seni partime davet etmek istiyorum.

einziehen in Akk (bir eve) taşınmak / girmek / içine geçmek / Wir sind erst vor Kurzem in die neue Wohnung Son zamanlarda yeni daireye taşındık.
tahsil etmek -i eingezogen.

erhalten von Dat almak -i / korumak / saklamak -i Haben Sie die Nachricht von Frau Beyerle erhalten? Mesajı Bayan Beyerle'den aldınız mı?

erkennen an Dat tanımak -i / algılamak -i / anlamak -i Ich erkenne ihn an seiner Stimme. Onu sesiyle tanırım.

erwarten von Dat beklemek -i / ummak Was erwartest du von diesem Kurs? Bu kurstan ne bekliyorsunuz?

erzählen über Akk anlatmak -e -i Was hat Paplo denn über den Chef erzählt. Paplo patron hakkında ne dedi?
erzählen von Dat anlatmak -e -i Erzähl doch mal was von deiner Familie! Bana ailen hakkında bir şeyler söyle!

erziehen zu Dat eğitmek / terbiye etmek -i Sie haben ihre Kinder früh zu Selbständigkeit Erken çocuklarını serbest meslek sahibi olmala
erzogen. yetiştirdiler.

experimentieren mit Dat deney yapmak Habt ihr mit Wasser experimentiert? Su denediniz mi?

fragen nach Dat sormak -e -i Wo warst du? Fabian hat schon dreimal nach dir Nerelerdeydin Fabian üç kere senden istedi.
gefragt.

führen zu Dat yol açmak -bir şeye / neden olmak -bir şeye Der Klimawandel führt zu immer mehr Unwettern. İklim değişikliği giderek daha şiddetli havalara y
açmaktadır.

gehören zu Dat ait olmak -e / dahil olmak -e Zu welcher Projektgruppe gehörst du? Hangi proje grubuna üyesiniz?

glauben an Akk inanmak -diğine / sanmak / tahmin etmek / Seine Chefin glaubt an ihn, das macht ihm Mut. Patronu ona inanıyor, bu ona cesaret veriyor.
zannetmek -diğini

gratulieren zu Dat birini birşeyden dolazı kutlamak Ich möchte dir zu deinem guten Prüfungsergebnis İyi sınav sonucunuz için sizi tebrik ediyorum.
gratulieren.

greifen nach Dat el uzatmak Er greift nach dem Treppengeländer. Korkuluk için uzanıyor.

halten für Akk tutmak -i / durmak / alıkoymak / dayanmak / Ich halte Sie für eine sehr kompetente Fachkraft. Bence çok yetenekli bir uzmansın.
beslemek -i

halten von Dat değer vermek Was hälst du von dem neuen Büro? Yeni ofis hakkında ne düşünüyorsun?

handeln mit Dat ticaretini yapmak Die Firma handelt mit elektronischen Bauteilen. Şirket elektronik bileşenlerle ilgileniyor.

handeln von Dat konusu olmak / hakkında olmak Das Buch "Die Hauptstadt" handelt von der Başkent kitabı Avrupa Birliği ile ilgili.
Europänischen Union.

helfen bei Dat yardım etmek -e Könntest du mir bitte beim Aufräumen helfen? Temizlememe yardım eder misin?

hinweisen auf Akk göstermek -i / işaret etmek -e Ich möchte Sie noch auf unsere Sonderangebote Dikkatinizi özel tekliflerimize çekmek istiyorum
hinweisen.

hoffen auf Akk ummak / ümit etmek Wir haben lange auf besseres Wetter gehofft. Uzun zamandır daha iyi bir hava umuyoruz.

hören von Dat haber almak -den Hast du mal was von Ulrike und Moritz gehört? Ulrike ve Moritz'i hiç duydun mu?

investieren in Akk para yatırmak -e Das Unternehmen hat viel Geld in dieses Projekt Şirket bu projeye çok para yatırdı.
investiert.

kämpfen für Akk savaşmak / çarpışmak ile Sie kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Daha iyi çalışma koşulları için savaşıyorlar.
kämpfen gegen Akk savaşmak / çarpışmak ile Sie kämpfen gegen Rassismus. Irkçılıkla savaşıyorlar.

klarkommen mit Dat .-le anlaşabilmek / -le geçinmek Sie kommt sehr gut mit ihrem Kolleginnen klar. Meslektaşı ile çok iyi geçinir.

klingen nach Dat çınlamak / tınlamak / ses çıkarmak Das klingt nach einem tollen Projekt. Harika bir proje gibi geliyor.

lachen über Akk gülmek -e Über diesen Witz kann ich echt überhaubt nicht Bu şaka için gerçekten gülmem.
lachen.

leiden an Dat acı çekmek Er leidet an Asthma. Astım hastası.

leiden unter Dat acı çekmek Er leidet unter Schlaftlosigkeit. Uykusuzluk çekiyor.

liegen an Dat yatmak Es liegt an seinem Ehrgeiz, dass er so weit Bu kadar ileri gitmesi onun tutkusu.
gekommen ist.

motivieren zu Dat özendirmek Kann ich dich heute zum Joggen motiviert? Seni bugün dürtmek için motive edebilir miyim

nachdenken über Akk düşünmek -i / düşünüp taşınmak Ich denke über dein Angebot nach und gebe dir Teklifini düşünüyorum ve size bildirin.
Bescheid.

nachfragen bei Dat sormak / bilgi almak Das Paket ist nicht da. Hast du bei der Poststelle Paket orada değil. Postaneye sordun mu?
nachgefragt?

passen zu Dat yakışmak -e Ich glaube, Herr Gül wird gut zu unserer Firma Bay Gül'ün firmamıza uygun olacağını düşünüy
passen.

raten zu Dat tavsiye etmek Ich rate dir zu einem Arztbesuch. Bir doktora gitmeni tavsiye ederim.

reagieren auf Akk tepki göstermek -e Wie hat dein Chef auf deinen Vorschlag reagiert? Patronunuz önerinize nasıl tepki verdi?

reden über Akk sohbet etmek Wir haben lange über die Arbeitsverteilung Uzun zamandır işin dağıtımı hakkında konuştuk
geredet.

schimpfen über Akk azarlamak -i / çıkışmak -e Er schimpfte den ganzen Abend über seine Bütün akşam meslektaşlarını azarladı.
Kollegen.

schimpfen mit Dat azarlamak -i / çıkışmak -e Er schimpft den ganzen Tag mit seinem Hund. Bütün gün köpeğiyle azarlıyor.

schmecken nach Dat tadına bakmak -in Die Schokolade schmeckt nach Nougat. Çikolata nuga gibi tadıyor.

sich ärgern über Akk kızmak -e Ich habe mich heute so über meine Kollegin Bugün meslektaşım hakkında çok rahatsız oldu
geärgert.

sich auskennen mit Dat bir şey hakkında tam bilgiye sahip olmak Ahmet kennt sich gut mit Computern aus. Ahmet bilgisayarlar hakkında çok şey biliyor.
sich austauchen mit Dat değiş tokuş etmek Im Form kann sich Tom mit anderen Betroffenen Şekilde, Tom diğer paydaşlarla etkileşime gireb
ausgetauschen.

sich bedanken für Akk birine birşey için teşekkür etmek Wir wollen uns für die gelungene Fortbildung Başarılı bir eğitim için teşekkür ederiz.
bedanken.

sich bedanken bei Dat birine birşey için teşekkür etmek Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken. Sana çok teşekkür etmek istiyorum

sich befassen mit Dat bir şey ile meşgul olmak / bir şey hakkında Die Fortbildung befasst sich mit dem Arbeitsrecht. Eğitim iş hukuku ile ilgilidir.
olmak

sich befinden in Dat bulunmak Wir befinden uns hier im Zentrum von Rostock. Biz Rostock'ın merkezindeiz.

sich begeistern für Akk coşmak / heyecana gelmek Gabriella begeistert sich für Fotografie. Gabriella fotoğrafçılık konusunda tutkulu.

sich beklagen über Akk yakınmak / birine birşeyden şikayet etmek Der Gast hat sich ständig über das Essen beklagt. Konuk sürekli yemek hakkında şikayette bulund

sich beklagen bei Dat yakınmak / birine birşeyden şikayet etmek Unsere Kollegin hat sich wieder beim Meslektaşımız tekrar bölüm başkanına şikayett
Abteilungsleiter beklagt.

sich beschweren über Akk yakınmak / birine birşeyden şikayet etmek Herr Dr. Müller hat sich gestern über die Hompage Dr. Müller dün ana sayfadan şikayet etti.
beschwert.

sich beschweren bei Dat yakınmak / birine birşeyden şikayet etmek Herr Kanz hat sich bei der Hausverwaltung Bay Kanz, mülk yönetiminden şikayetçi oldu.
beschwert.

sich beteiligen an Dat ortak olmak -e Habt ihr euch auch an der Demo gestern beteiligt? Dün de gösteriye katıldınız mı?

sich bewerben auf Akk bir şeye talip olmak Haki hat sich auf eine Stelle bei der Firma Held Haki, Held şirketiyle iş başvurusunda bulundu.
beworben.

sich bewerben um Akk bir şeye talip olmak Haki hat sich auf eine Stelle bei der Firma Held Haki, Held şirketiyle iş başvurusunda bulundu.
beworben.

sich bewerben bei Dat bir şeye talip olmak Haki hat sich bei der Firma Held beworben. Haki, Held şirketine başvurdu.

sich beziehen auf Akk dayanmak -e / delil olarak göstermek -i Die Mahnung bezieht sich auf die Rechnung vom Hatırlatma, Ocak faturasına atıfta bulunur.
Januar.

sich einigen auf Akk anlaşmak / uyuşmak / uzlaşmak Können wir uns auf dieses Bild einigen? Bu fotoğrafa katılabilir miyiz?

sich einsetzen für Akk birini - birşeyi desteklemek Wir setzen uns für eine Berufsausbildung ein. Mesleki eğitim vermeyi taahhüt ediyoruz.

sich engagieren für Akk işe almak / çok meşgul olmak / kararlı olmak Viele Leute engagieren sich für einen guten Zweck. Birçok insan iyi bir amaç için kararlıdır.

sich engagieren gegen Akk işe almak / çok meşgul olmak / kararlı olmak Wir engagieren uns gegen Gewalt im Alttag. Eski günlerde şiddete kararlıyız.
sich für Akk karar vermek / belli olmak Wir haben uns für dieses Sofa entschieden. Bu kanepeyi seçtik.
entscheiden

sich gegen Akk karar vermek / belli olmak Wir haben uns gegen dieses Sofa entschieden. Bu kanepeye karşı karar verdik.
entscheiden

sich zu Dat karar vermek -meye Haki hat sich zu einem dualen Studium Haki ikili bir çalışmaya karar verdi.
entschließen entschlossen.

sich für Akk özür dilemek …den Herr Bieber hat sich für seinen Fehler entschuldigt. Bay Bieber yaptığı hata için özür diledi.
entschuldigen

sich bei Dat özür dilemek …den Die Kollegin hat sich heute bei mir entschuldigt. Meslektaşım bugün benden özür diledi.
entschuldigen

sich erholen von Dat dinlenmek / iyileşmek / kendini toplamak Sie hat sich gut von der Krankheit erholt. Hastalıktan iyi düzeldi.

sich erkundigen bei Dat (birinden) bir şey hakkında bilgi almak Ich habe mich bei der IHK nach Kursen erkundigt. İHK'ya kurslar hakkında sorular sordum.

sich erkundigen nach Dat (birinden) bir şey hakkında bilgi almak Ich habe mich bei der IHK nach Kursen erkundigt. İHK'ya kurslar hakkında sorular sordum.

sich freuen auf Akk dört gözle beklemek -i Ich freue mich auf unseren Ausflug am Hafta sonu gezimizi dört gözle bekliyorum.
Wochenende.

sich freuen über Akk sevinmek -e Meine Eltern haben sich seht über meinen Besuch Ailem ziyaretimi dört gözle bekliyorlardı.
gefreut.

sich gewöhnen an Akk alışmak -e Ich kann mich einfach nicht an dieses Essen Sadece bu yemeğe alışamıyorum.
gewöhnen.

sich halten an Akk sürmek / devam etmek Halten Sie sich in Zukunft bitte an unsere Gelecekte, lütfen anlaşmamıza sadık kalın!
Abmachnung!

sich handeln um Akk sözü edilmek / bahsedilmek Hier handelt es sich um eine seltene Pflanze. Burada bahsedilen nadir bir bitkidir.

sich für Akk ilgilenmek -ile Nesrin interessiert sich sehr für neue Technik. Nesrin yeni teknolojiye çok ilgi duyuyor.
interessieren

sich auf Akk merkezileştirmek -i -e / toplamak / konsantre Seid leiser! Ich muss mich auf die Aufgabe Daha sessiz ol! Göreve konsantre olmalıyım.
konzentrieren olmak konzentrieren.

sich kümmern um Akk bakmak -e / önemsemek -i Wer kümmert sich um den Auftrag von der Firma Fein'den gelen emri kim önemser?
Fein?

sich melden bei Dat geldiğini haber vermek -e Meldest du dich morgen bei mir? Beni yarın arayacak mısın?
sich orientieren an Dat yönünü tayin etmek Er hat sich an den üblichen Verfahren orientiert. Her zamanki prosedürleri takip etti.

sich richten nach Dat birini örnek almak / bir şeye uymak Ich richte mich da ganz nach dir. Senin için oradayım.

sich sorgen um Akk kaygılanmak / endişelenmek Ron sorgt sich um seine berufliche Zukunft. Ron gelecekteki kariyeri için endişeleniyor.

sich auf Akk uzmanlaşmak -de Fabian hat sich während des Studiums auf Chirurgie Fabian çalışmaları sırasında ameliyatta uzmanla
spezialisieren spezialisiert.

sich treffen mit Dat biriyle buluşmak Nach dem Kurs treffe ich mich noch mit Rosalie. Kurstan sonra Rosalie ile buluşuyorum.

sich unterhalten über Akk sohbet etmek / söyleşmek / eğlenmek Wir haben uns den ganzen Abend über Politik Bütün akşam politika konuştuk.
unterhalten.

sich unterhalten mit Dat sohbet etmek / söyleşmek Gestern habe ich mich lange mit meinem Chef Dün patronumla uzun süre konuştum.
unterhalten.

sich von Dat farklı olmak Mein neue Firma unterscheidet sich deutlich von Yeni şirketim eskisinden çok farklı.
unterscheiden der alten.

sich verabreden mit Dat (biriyle) sözleşmek Ich würde mich gern mal mit ihr verabreden. Onunla randevu almak istiyorum.

sich von Dat veda etmek -e Die Gäste haben sich von uns verabschiedet. Konuklar bize veda etti.
verabschieden

sich verlassen auf Akk birine güvenmek Auf meine Kollegen kann ich mich immer verlassen. Meslektaşlarıma her zaman güvenebilirim.

sich verlieben in Akk aşık olmak / sevdalanmak /tutulmak Nina hat sich schon während der Schulzeit in Paul Nina hala okulda iken Paul'e aşık oldu.
verliebt.

sich verstehen mit Dat biriyle anlaşmak - uyuşmak Haki versteht sich sehr gut mit seinen Kollegen. Haki meslektaşları ile çok iyi anlaşıyor.

sich vorbereiten auf Akk hazırlanmak Hast du dich gut auf das Vorstellungsgespräch İş görüşmesine iyi hazırlandınız mı?
vorbereitet.

sich wenden an Akk başvurmak -e Wenden Sie sich mit weiteren Fragen bitte an Frau Lütfen daha fazla soru için Bayan Ernst ile iletiş
Ernst.

sich wundern über Akk hayret etmek Ich habe mich sehr über diese Frage gewundert. Bu soru hakkında çok merak ettim.

sich wünschen von Dat dilemek / istemek Eleni wünscht sich von mir ein Buch. Eleni benden bir kitap istiyor.

sich) erinnern an Akk hatırlamak -e -i Erinnern Sie sich an unser Gespräch neulich? Geçen gün konuşmamızı hatırlıyor musun?

sich) über Akk bilgi (haber) vermek -e / bilgilendirmek -i Vor seiner Bewerbung hat er sich über die Firma Başvurmadan önce şirket hakkında bilgi verdi.
informieren informiert.
sich) retten vor Dat kurtulmak -den Alle haben sich vor dem Feuer gerettet. Herkes kendilerini ateşten kurtardı.

sich) streiten über Akk kavga etmek / dalaşmak Streitet ihr schon wieder über die gleiche Frage? Yine aynı soruyu mu tartışıyorsunuz?

sich) streiten um Akk kavga etmek / dalaşmak In Beziehungen wird oft um Geld gestritten. İlişkiler genellikle parayla ilgilidir.

sich) streiten mit Dat atışmak -ile Ich habe mich gestern mit meinem Freund Dün arkadaşımla kavga ettim.
gestritten.

sich) trennen von Dat birinden ayrılmak Sie hat sich von ihrem alten Auto getrennt. Eski arabasından ayrıldı.

sich) verstecken vor Dat saklanmak / gizlenmek -den Er versteckt sich vor ihr. Ondan saklanıyor.

sorgen für Akk bakmak -e / sağlamak Eleni sorgt dafür, dass die Homepage Eleni, ana sayfanın zamanında hazır olmasını sa
termingerecht fertig wird.

speichern auf Dat kaydetmek / saklamak / biriktirmek / yüklemek Du solltest die Datei auf einer externen Festplatte Dosyayı harici bir sabit sürücüye kaydetmelisin
speichern.

sprechen über Akk konuşmak -den / söylemek -i / sohbet etmek Habt ihr auch über die Arbeitsbedingungen Çalışma şartları hakkında da konuştunuz mu?
/görüşmek ile gesprochen?

sprechen mit Dat söyleşmek -ile Kann ich mal kurz mit Ihnen sprechen? Seninle bir dakika konuşabilir miyim?

sprechen von Dat konuşmak -den Dana hat den ganzen Abend nur von ihrem Kind Dana bütün gece sadece çocuğundan bahsetti.
gesprochen.

sterben an Dat ölmek Mein Opa ist letztes Jahr an Krebs gestorben. Dedem geçen yıl kanserden öldü.

teilnehmen an Dat katılmak -e Nimmst du auch am nächsten Kurs teil? Bir sonraki kursa da katılıyor musunuz?

telefonieren mit Dat telefon etmek -e Ich habe gerade mit der Personalabteilung Az önce insan kaynakları departmanıyla konuşt
telefoniert.

träumen von Dat rüya görmek / hayal etmek Ich träume von nächsten Urlaub. Bir sonraki tatili hayal ediyorum.

überreden zu Dat ikna etmek -i -e Ich habe sie zu einem Ausflug überredet. Onu bir yolculuğa çıkmaya ikna ettim.

überzeugen von Dat inandırmak -i -e Versuch nicht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Aksi takdirde beni ikna etmeye çalışmayın.

umgehen mit Dat birine davranmak / idare etmek Kannst du gut mit Stress umgehen? Stresi iyi idare edebilir misiniz?

unterbrechen bei Dat ara vermek / sözünü kesmek / sözünü bölmek Meine Kinder unterbrechen mich ständig bei der Çocuklarım sürekli işyerinde beni rahatsız ediyo
Arbeit.

unterstützen bei Dat desteklemek / korumak -i / yardım etmek -e Können Sie uns bei dem Projekt unterstützen? Projede bize yardımcı olabilir misiniz?
verbinden mit Dat bağlamak -i -e Was verbindest du mit dem Begriff "Gerechtigkeit"? Adalet terimiyle ne ilişkilendirirsiniz?

vergleichen mit Dat karşılaştırmak -i -e / benzetmek -i -e Man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Elmaları armutlarla karşılaştıramazsınız.

verlangen von Dat arzu etmek -i / istemek -i Was verlangst du von mir? Benden ne istiyorsun

verzichten auf Akk vazgeçmek -den / caymak -den Faris kann morgens nicht auf Kaffee verzichten. Faris sabahları kahve olmadan yapamaz.

vorbeikommen bei Dat uğramak -e Kommt ihr nachder noch bei uns vorbei? Bizden sonra gelir misin?

vorkommen bei Dat olmak / var olmak / bulunmak Das kommt bei meinem Computer öfter vor, dass er Bu genellikle bilgisayarımda çökmesine neden
abstürzt.

vortragen vor Dat okumak -i / sunmak -i Er hat die Präsentation vor über 100 Leuten Sunumu 100'den fazla kişiye sundu.
vorgetragen.

warten auf Akk beklemek-i / kollamak / bakmak -e / Auf wen wartest du denn? Kimi bekliyorsun?
geciktirmek -i / gözetmek -i

weglaufen vor Dat kaçmak -den Du kannst nicht immer vor deinen Probleme Her zaman sorunlarından kaçamazsın.
weglaufen.

werben für Akk reklam yapmak / talip olmak -e / kazanmaya Die Firma Held wirbt für Ihre Produkte. Held şirketi ürünlerinizi tanıtır.
çalışmak -i

zählen zu Dat arasında say(ıl)mak Fabian zählt zu den besten Studenten der Fabian, üniversitedeki en iyi öğrencilerden birid
Universität.

zurückkommen von Dat (geri) gelmek - dönmek Gestern ist mein Bruder von einem langen Reise Dün kardeşim uzun bir yolculuktan geri döndü.
zurückgekommen.

zweifeln an Dat şüphelenmek -den Zweifelst du an seiner Erlichkeit? Arkadaşlığından şüphe mi ediyorsun?

zwingen zu Dat yapmaya zorlamak -i - kendini Niemand kann dich zu dieser Prüfung zwingen. Kimse seni bu sınava zorlayamaz.

WERBEN MIT PRÄPOSITION mit Akkusativ

anpassen an uyarlamak / intibak ettirmek -i -e / uymak Man muss sich nicht an jeden Trend anpassen. Her eğilime uyum sağlamak zorunda
değilsiniz.
denken an hatırlamak -i Denk doch nicht immer nur an dich! Her zaman kendini düşünme!
glauben an inanmak -diğine / sanmak / tahmin etmek Seine Chefin glaubt an ihn, das macht ihm Mut. Patronu ona inanıyor, bu ona cesaret veriyor.
/ zannetmek -diğini
sich gewöhnen an alışmak -e Ich kann mich einfach nicht an dieses Essen gewöhnen. Sadece bu yemeğe alışamıyorum.
sich halten an sürmek / devam etmek Halten Sie sich in Zukunft bitte an unsere Abmachnung! Gelecekte, lütfen anlaşmamıza sadık kalın!
sich wenden an başvurmak -e Wenden Sie sich mit weiteren Fragen bitte an Frau Ernst. Lütfen daha fazla soru için Bayan Ernst ile
iletişime geçin.
sich) erinnern an hatırlamak -e -i Erinnern Sie sich an unser Gespräch neulich? Geçen gün konuşmamızı hatırlıyor musun?
achten auf saygı göstermek -e / saymak -i dikkat Achten Sie bei der Maschine auf die Sicherheitshinweise. Makinenin güvenlik talimatlarına dikkat edin.
etmek -e
ankommen auf varmak / gelmek -e Bei einer Bewerbung kommt es auf die persönliche Wirkung Bir uygulamada kişisel etkiye bağlıdır.
an.
antworten auf cevap vermek -e / yanıtlamak -i Hat die Firma Held schon auf deine Bewerbung geantwortet? Tutulan şirket başvurunuza zaten yanıt verdi
mi?
aufpassen auf dikkat etmek / bakmak -e / ilgilenmek -i Könntest du heute Abend auf meine Kinder aufpassen? Bu gece çocuklarımla ilgilenir misin?
ile
eingehen auf geçmek / girmek / almak / Mein Chef geht meistens auf die Meinung anderer ein. Patronum çoğunlukla başkalarının görüşü
üzerine.
hinweisen auf göstermek -i / işaret etmek -e Ich möchte Sie noch auf unsere Sonderangebote hinweisen. Dikkatinizi özel tekliflerimize çekmek
istiyorum.
hoffen auf ummak / ümit etmek Wir haben lange auf besseres Wetter gehofft. Uzun zamandır daha iyi bir hava umuyoruz.
reagieren auf tepki göstermek -e Wie hat dein Chef auf deinen Vorschlag reagiert? Patronunuz önerinize nasıl tepki verdi?
verzichten auf vazgeçmek -den / caymak -den Faris kann morgens nicht auf Kaffee verzichten. Faris sabahları kahve olmadan yapamaz.
warten auf beklemek-i / kollamak / bakmak -e / Auf wen wartest du denn? Kimi bekliyorsun?
geciktirmek -i / gözetmek -i
sich bewerben auf bir şeye talip olmak Haki hat sich auf eine Stelle bei der Firma Held beworben. Haki, Held şirketiyle iş başvurusunda bulundu.
sich beziehen auf dayanmak -e / delil olarak göstermek -i Die Mahnung bezieht sich auf die Rechnung vom Januar. Hatırlatma, Ocak faturasına atıfta bulunur.
sich einigen auf anlaşmak / uyuşmak / uzlaşmak Können wir uns auf dieses Bild einigen? Bu fotoğrafa katılabilir miyiz?
sich freuen auf dört gözle beklemek -i Ich freue mich auf unseren Ausflug am Wochenende. Hafta sonu gezimizi dört gözle bekliyorum.
sich auf merkezileştirmek -i -e / toplamak / Seid leiser! Ich muss mich auf die Aufgabe konzentrieren. Daha sessiz ol! Göreve konsantre olmalıyım.
konzentrieren konsantre olmak
sich auf uzmanlaşmak -de Fabian hat sich während des Studiums auf Chirurgie Fabian çalışmaları sırasında ameliyatta
spezialisieren spezialisiert. uzmanlaşmıştır.
sich verlassen auf birine güvenmek Auf meine Kollegen kann ich mich immer verlassen. Meslektaşlarıma her zaman güvenebilirim.
sich vorbereiten auf hazırlanmak Hast du dich gut auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet. İş görüşmesine iyi hazırlandınız mı?
ausgeben für harcamak -i / dökmek -i / dağıtmak -i Wie viel haben Sie für das Geschäftsessen ausgegeben? İş yemeği için ne kadar harcadın?
danken für teşekkür etmek -e ... İçin Ich möchte Ihnen für Ihre Unterstützung danken. Desteğiniz için teşekkür ederim.
halten für tutmak -i / durmak / alıkoymak / Ich halte Sie für eine sehr kompetente Fachkraft. Bence çok yetenekli bir uzmansın.
dayanmak / beslemek -i
kämpfen für savaşmak / çarpışmak ile Sie kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Daha iyi çalışma koşulları için savaşıyorlar.
sorgen für bakmak -e / sağlamak Eleni sorgt dafür, dass die Homepage termingerecht fertig Eleni, ana sayfanın zamanında hazır olmasını
wird. sağlar.
werben für reklam yapmak / talip olmak -e / Die Firma Held wirbt für Ihre Produkte. Held şirketi ürünlerinizi tanıtır.
kazanmaya çalışmak -i
sich bedanken für birine birşey için teşekkür etmek Wir wollen uns für die gelungene Fortbildung bedanken. Başarılı bir eğitim için teşekkür ederiz.
sich begeistern für coşmak / heyecana gelmek Gabriella begeistert sich für Fotografie. Gabriella fotoğrafçılık konusunda tutkulu.
sich einsetzen für birini - birşeyi desteklemek Wir setzen uns für eine Berufsausbildung ein. Mesleki eğitim vermeyi taahhüt ediyoruz.
sich engagieren für işe almak / çok meşgul olmak / kararlı Viele Leute engagieren sich für einen guten Zweck. Birçok insan iyi bir amaç için kararlıdır.
olmak
sich entscheiden für karar vermek / belli olmak Wir haben uns für dieses Sofa entschieden. Bu kanepeyi seçtik.
sich für özür dilemek …den Herr Bieber hat sich für seinen Fehler entschuldigt. Bay Bieber yaptığı hata için özür diledi.
entschuldigen
sich für ilgilenmek -ile Nesrin interessiert sich sehr für neue Technik. Nesrin yeni teknolojiye çok ilgi duyuyor.
interessieren
kämpfen gegen savaşmak / çarpışmak ile Sie kämpfen gegen Rassismus. Irkçılıkla savaşıyorlar.
sich engagieren gegen işe almak / çok meşgul olmak / kararlı Wir engagieren uns gegen Gewalt im Alttag. Eski günlerde şiddete kararlıyız.
olmak
sich entscheiden gegen karar vermek / belli olmak Wir haben uns gegen dieses Sofa entschieden. Bu kanepeye karşı karar verdik.
einziehen in (bir eve) taşınmak / girmek / içine geçmek Wir sind erst vor Kurzem in die neue Wohnung eingezogen. Son zamanlarda yeni daireye taşındık.
/ tahsil etmek -i
investieren in para yatırmak -e Das Unternehmen hat viel Geld in dieses Projekt investiert. Şirket bu projeye çok para yatırdı.
sich verlieben in aşık olmak / sevdalanmak /tutulmak Nina hat sich schon während der Schulzeit in Paul verliebt. Nina hala okulda iken Paul'e aşık oldu.
berichten über bildirmek -e -i / haber vermek -e ... Im Fernsehen wurde über das Ereignis berichtet. Etkinlik televizyonda yayınlandı.
Hakkında / anlatmak -e -i
diskutieren über tartışmak -i / görüşmek Wir müssen morgen über unserem Terminplan diskutieren. Yarın programımızı tartışmalıyız.
erzählen über anlatmak -e -i Was hat Paplo denn über den Chef erzählt. Paplo patron hakkında ne dedi?
lachen über gülmek -e Über diesen Witz kann ich echt überhaubt nicht lachen. Bu şaka için gerçekten gülmem.
nachdenken über düşünmek -i / düşünüp taşınmak Ich denke über dein Angebot nach und gebe dir Bescheid. Teklifini düşünüyorum ve size bildirin.
reden über sohbet etmek Wir haben lange über die Arbeitsverteilung geredet. Uzun zamandır işin dağıtımı hakkında
konuştuk.
schimpfen über azarlamak -i / çıkışmak -e Er schimpfte den ganzen Abend über seine Kollegen. Bütün akşam meslektaşlarını azarladı.
sprechen über konuşmak -den / söylemek -i / sohbet Habt ihr auch über die Arbeitsbedingungen gesprochen? Çalışma şartları hakkında da konuştunuz mu?
etmek /görüşmek ile
sich ärgern über kızmak -e Ich habe mich heute so über meine Kollegin geärgert. Bugün meslektaşım hakkında çok rahatsız
oldum.
sich beklagen über yakınmak / birine birşeyden şikayet Der Gast hat sich ständig über das Essen beklagt. Konuk sürekli yemek hakkında şikayette
etmek bulundu.
sich beschweren über yakınmak / birine birşeyden şikayet Herr Dr. Müller hat sich gestern über die Hompage beschwert. Dr. Müller dün ana sayfadan şikayet etti.
etmek
sich freuen über sevinmek -e Meine Eltern haben sich seht über meinen Besuch gefreut. Ailem ziyaretimi dört gözle bekliyorlardı.
sich unterhalten über sohbet etmek / söyleşmek / eğlenmek Wir haben uns den ganzen Abend über Politik unterhalten. Bütün akşam politika konuştuk.
sich wundern über hayret etmek Ich habe mich sehr über diese Frage gewundert. Bu soru hakkında çok merak ettim.
sich) über bilgi (haber) vermek -e / bilgilendirmek -i Vor seiner Bewerbung hat er sich über die Firma informiert. Başvurmadan önce şirket hakkında bilgi verdi.
informieren
sich) streiten über kavga etmek / dalaşmak Streitet ihr schon wieder über die gleiche Frage? Yine aynı soruyu mu tartışıyorsunuz?
bitten um rica etmek -den -i / dilemek -den -i / Könnte ich dich um einen Gefallen bitten? Senden bir iyilik isteyebilir miyim?
istemek -i … den
sich bewerben um bir şeye talip olmak Haki hat sich auf eine Stelle bei der Firma Held beworben. Haki, Held şirketiyle iş başvurusunda bulundu.
sich handeln um sözü edilmek / bahsedilmek Hier handelt es sich um eine seltene Pflanze. Burada bahsedilen nadir bir bitkidir.
sich kümmern um bakmak -e / önemsemek -i Wer kümmert sich um den Auftrag von der Firma Fein? Fein'den gelen emri kim önemser?
sich sorgen um kaygılanmak / endişelenmek Ron sorgt sich um seine berufliche Zukunft. Ron gelecekteki kariyeri için endişeleniyor.
sich) streiten um kavga etmek / dalaşmak In Beziehungen wird oft um Geld gestritten. İlişkiler genellikle parayla ilgilidir.

WERBEN MIT PRÄPOSITION mit Dativ

ändern an degistirmek -i Gabriela sagt, dass sie an der Situation nichts ändern Gabriela durumu değiştiremeyeceğini söylüyor.
kann.
arbeiten an çalışmak Sie arbeiten an einem großen Projekt. Büyük bir proje üzerinde çalışıyorsunuz.
erkennen an tanımak -i / algılamak -i / anlamak -i Ich erkenne ihn an seiner Stimme. Onu sesiyle tanırım.
leiden an acı çekmek Er leidet an Asthma. Astım hastası.
liegen an yatmak Es liegt an seinem Ehrgeiz, dass er so weit gekommen Bu kadar ileri gitmesi onun tutkusu.
ist.
sterben an ölmek Mein Opa ist letztes Jahr an Krebs gestorben. Dedem geçen yıl kanserden öldü.
teilnehmen an katılmak -e Nimmst du auch am nächsten Kurs teil? Bir sonraki kursa da katılıyor musunuz?
zweifeln an şüphelenmek -den Zweifelst du an seiner Erlichkeit? Arkadaşlığından şüphe mi ediyorsun?
sich beteiligen an ortak olmak -e Habt ihr euch auch an der Demo gestern beteiligt? Dün de gösteriye katıldınız mı?
sich orientieren an yönünü tayin etmek Er hat sich an den üblichen Verfahren orientiert. Her zamanki prosedürleri takip etti.
speichern auf kaydetmek / saklamak / biriktirmek / Du solltest die Datei auf einer externen Festplatte Dosyayı harici bir sabit sürücüye kaydetmelisiniz.
yüklemek speichern.
bestehen aus oluşmak -den / meydana gelmek -den Diese Schokolade besteht zu 75% aus Kakao. Bu çikolata% 75 kakaodan oluşur.
arbeiten in çalışmak Eleni arbeitet in einer mittelständischen Firma. Eleni orta ölçekli bir şirkette çalışıyor.
sich befinden in bulunmak Wir befinden uns hier im Zentrum von Rostock. Biz Rostock'ın merkezindeiz.
leiden unter acı çekmek Er leidet unter Schlaftlosigkeit. Uykusuzluk çekiyor.
vortragen vor okumak -i / sunmak -i Er hat die Präsentation vor über 100 Leuten Sunumu 100'den fazla kişiye sundu.
vorgetragen.
weglaufen vor kaçmak -den Du kannst nicht immer vor deinen Probleme Her zaman sorunlarından kaçamazsın.
weglaufen.
sich) retten vor kurtulmak -den Alle haben sich vor dem Feuer gerettet. Herkes kendilerini ateşten kurtardı.
sich) verstecken vor saklanmak / gizlenmek -den Er versteckt sich vor ihr. Ondan saklanıyor.
anrufen bei telefon etmek Hast du bei unserem Vermiter angerufen? Vericimizi aradın mı?
arbeiten bei çalışmak Er arbeitet zwölf Stunden pro Woche beim Späti. Späti'de haftada on iki saat çalışıyor.
bestellen bei sipariş vermek -i / ısmarlamak / işlemek / Habt ihr die Lieferung bei Herrn Krämer bestellt? Teslimatı Bay Krämer'den mi sipariş ettiniz?
sürmek / ekmek -i
helfen bei yardım etmek -e Könntest du mir bitte beim Aufräumen helfen? Temizlememe yardım eder misin?
nachfragen bei sormak / bilgi almak Das Paket ist nicht da. Hast du bei der Poststelle Paket orada değil. Postaneye sordun mu?
nachgefragt?
unterbrechen bei ara vermek / sözünü kesmek / sözünü bölmek Meine Kinder unterbrechen mich ständig bei der Çocuklarım sürekli işyerinde beni rahatsız ediyor.
Arbeit.
unterstützen bei desteklemek / korumak -i / yardım etmek -e Können Sie uns bei dem Projekt unterstützen? Projede bize yardımcı olabilir misiniz?
vorbeikommen bei uğramak -e Kommt ihr nachder noch bei uns vorbei? Bizden sonra gelir misin?
vorkommen bei olmak / var olmak / bulunmak Das kommt bei meinem Computer öfter vor, dass er Bu genellikle bilgisayarımda çökmesine neden
abstürzt. oluyor.
sich bedanken bei birine birşey için teşekkür etmek Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken. Sana çok teşekkür etmek istiyorum
sich beklagen bei yakınmak / birine birşeyden şikayet etmek Unsere Kollegin hat sich wieder beim Abteilungsleiter Meslektaşımız tekrar bölüm başkanına şikayette
beklagt. bulundu.
sich beschweren bei yakınmak / birine birşeyden şikayet etmek Herr Kanz hat sich bei der Hausverwaltung Bay Kanz, mülk yönetiminden şikayetçi oldu.
beschwert.
sich bewerben bei bir şeye talip olmak Haki hat sich bei der Firma Held beworben. Haki, Held şirketine başvurdu.
sich bei özür dilemek …den Die Kollegin hat sich heute bei mir entschuldigt. Meslektaşım bugün benden özür diledi.
entschuldigen
sich erkundigen bei (birinden) bir şey hakkında bilgi almak Ich habe mich bei der IHK nach Kursen erkundigt. İHK'ya kurslar hakkında sorular sordum.
sich melden bei geldiğini haber vermek -e Meldest du dich morgen bei mir? Beni yarın arayacak mısın?
anfangen mit başlamak -e Paula hat mit dem Tanzkurs abgefangen. Paula dans dersine müdahale etti.
aufhören mit bitmek / dinmek / geçmek / son vermek Könnt ihr bitte mit dem Streit aufhören. Lütfen tartışmayı durdurabilir misin?
beginnen mit bir şeye başlamak Wann beginnst du mit deinem neuen Job? Yeni işine ne zaman başlıyorsun?
diskutieren mit tartışmak -i / görüşmek Wir haben lange mit dem Webdesigner diskutiert. Uzun zamandır web tasarımcısı ile tartıştık.
experimentieren mit deney yapmak Habt ihr mit Wasser experimentiert? Su denediniz mi?
handeln mit ticaretini yapmak Die Firma handelt mit elektronischen Bauteilen. Şirket elektronik bileşenlerle ilgileniyor.
klarkommen mit .-le anlaşabilmek / -le geçinmek Sie kommt sehr gut mit ihrem Kolleginnen klar. Meslektaşı ile çok iyi geçinir.
schimpfen mit azarlamak -i / çıkışmak -e Er schimpft den ganzen Tag mit seinem Hund. Bütün gün köpeğiyle azarlıyor.
sprechen mit söyleşmek -ile Kann ich mal kurz mit Ihnen sprechen? Seninle bir dakika konuşabilir miyim?
telefonieren mit telefon etmek -e Ich habe gerade mit der Personalabteilung Az önce insan kaynakları departmanıyla
telefoniert. konuştum.
umgehen mit birine davranmak / idare etmek Kannst du gut mit Stress umgehen? Stresi iyi idare edebilir misiniz?
verbinden mit bağlamak -i -e Was verbindest du mit dem Begriff "Gerechtigkeit"? Adalet terimiyle ne ilişkilendirirsiniz?
vergleichen mit karşılaştırmak -i -e / benzetmek -i -e Man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Elmaları armutlarla karşılaştıramazsınız.
sich auskennen mit bir şey hakkında tam bilgiye sahip olmak Ahmet kennt sich gut mit Computern aus. Ahmet bilgisayarlar hakkında çok şey biliyor.
sich austauchen mit değiş tokuş etmek Im Form kann sich Tom mit anderen Betroffenen Şekilde, Tom diğer paydaşlarla etkileşime
ausgetauschen. girebilir.
sich befassen mit bir şey ile meşgul olmak / bir şey hakkında Die Fortbildung befasst sich mit dem Arbeitsrecht. Eğitim iş hukuku ile ilgilidir.
olmak
sich treffen mit biriyle buluşmak Nach dem Kurs treffe ich mich noch mit Rosalie. Kurstan sonra Rosalie ile buluşuyorum.
sich unterhalten mit sohbet etmek / söyleşmek Gestern habe ich mich lange mit meinem Chef Dün patronumla uzun süre konuştum.
unterhalten.
sich verabreden mit (biriyle) sözleşmek Ich würde mich gern mal mit ihr verabreden. Onunla randevu almak istiyorum.
sich verstehen mit biriyle anlaşmak - uyuşmak Haki versteht sich sehr gut mit seinen Kollegen. Haki meslektaşları ile çok iyi anlaşıyor.
sich) streiten mit atışmak -ile Ich habe mich gestern mit meinem Freund gestritten. Dün arkadaşımla kavga ettim.
fragen nach sormak -e -i Wo warst du? Fabian hat schon dreimal nach dir Nerelerdeydin Fabian üç kere senden istedi.
gefragt.
greifen nach el uzatmak Er greift nach dem Treppengeländer. Korkuluk için uzanıyor.
klingen nach çınlamak / tınlamak / ses çıkarmak Das klingt nach einem tollen Projekt. Harika bir proje gibi geliyor.
schmecken nach tadına bakmak -in Die Schokolade schmeckt nach Nougat. Çikolata nuga gibi tadıyor.
sich erkundigen nach (birinden) bir şey hakkında bilgi almak Ich habe mich bei der IHK nach Kursen erkundigt. İHK'ya kurslar hakkında sorular sordum.
sich richten nach birini örnek almak / bir şeye uymak Ich richte mich da ganz nach dir. Senin için oradayım.
abhalten von uzak tutmak -i -den / mani olmak -e / yapmak Ich konnte ihn nicht von der Kündigung abhalten. Haber vermesini engelleyemedim.
/ akdetmek -i
abhängen von bir şeye bağlı olmak Unsere Arbeitsplätze hängen von der Weltwirtschaft İşlerimiz küresel ekonomiye bağlı.
ab.
abmelden von geri almak / ayrılacağını bildirmek Hast du dich wirklich vom Sportstudio abgemeldet? Spor salonundan gerçekten çıktın mı?
abraten von tavsiye etmek Ich kann euch von diesem Restaurant nur abraten. Sadece bu restorana karşı tavsiye verebilirim.
ausgehen von (dışarı) çıkmak / sönmek / bitmek / tükenmek Ich gehe davon aus, dass der Termin gehalten wird. Randevunun gerçekleşeceğini varsayıyorum.
berichten von bildirmek -e -i / haber vermek -e ... Hakkında / Frau Lin berichtet immer sehr ausführlich von ihren Bayan Lin, seyahatleri hakkında her zaman çok ayrı
anlatmak -e -i Reisen. şekilde rapor eder.
erhalten von almak -i / korumak / saklamak -i Haben Sie die Nachricht von Frau Beyerle erhalten? Mesajı Bayan Beyerle'den aldınız mı?
erwarten von beklemek -i / ummak Was erwartest du von diesem Kurs? Bu kurstan ne bekliyorsunuz?
erzählen von anlatmak -e -i Erzähl doch mal was von deiner Familie! Bana ailen hakkında bir şeyler söyle!
halten von değer vermek Was hälst du von dem neuen Büro? Yeni ofis hakkında ne düşünüyorsun?
handeln von konusu olmak / hakkında olmak Das Buch "Die Hauptstadt" handelt von der Başkent kitabı Avrupa Birliği ile ilgili.
Europänischen Union.
hören von haber almak -den Hast du mal was von Ulrike und Moritz gehört? Ulrike ve Moritz'i hiç duydun mu?
sprechen von konuşmak -den Dana hat den ganzen Abend nur von ihrem Kind Dana bütün gece sadece çocuğundan bahsetti.
gesprochen.
träumen von rüya görmek / hayal etmek Ich träume von nächsten Urlaub. Bir sonraki tatili hayal ediyorum.
überzeugen von inandırmak -i -e Versuch nicht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Aksi takdirde beni ikna etmeye çalışmayın.
verlangen von arzu etmek -i / istemek -i Was verlangst du von mir? Benden ne istiyorsun
zurückkommen von (geri) gelmek - dönmek Gestern ist mein Bruder von einem langen Reise Dün kardeşim uzun bir yolculuktan geri döndü.
zurückgekommen.
sich erholen von dinlenmek / iyileşmek / kendini toplamak Sie hat sich gut von der Krankheit erholt. Hastalıktan iyi düzeldi.
sich von farklı olmak Mein neue Firma unterscheidet sich deutlich von der Yeni şirketim eskisinden çok farklı.
unterscheiden alten.
sich von veda etmek -e Die Gäste haben sich von uns verabschiedet. Konuklar bize veda etti.
verabschieden
sich wünschen von dilemek / istemek Eleni wünscht sich von mir ein Buch. Eleni benden bir kitap istiyor.
sich) trennen von birinden ayrılmak Sie hat sich von ihrem alten Auto getrennt. Eski arabasından ayrıldı.
beitragen zu katgıda bulunmak -e Möchtest du auch etwas zu dieser Diskussion Bu tartışmaya bir şey katkıda bulunmak ister
beitragen? misiniz?
bringen zu getirmek -i / götürmek -i Er bringt mich immer zum Lachen. Beni her zaman güldürür.
einladen zu davet etmek / çağırmak -i -e Ich würde dich gern zu meiner Party einladen. Seni partime davet etmek istiyorum.
erziehen zu eğitmek / terbiye etmek -i Sie haben ihre Kinder früh zu Selbständigkeit Erken çocuklarını serbest meslek sahibi olmaları için
erzogen. yetiştirdiler.
führen zu yol açmak -bir şeye / neden olmak -bir şeye Der Klimawandel führt zu immer mehr Unwettern. İklim değişikliği giderek daha şiddetli havalara yol a
gehören zu ait olmak -e / dahil olmak -e Zu welcher Projektgruppe gehörst du? Hangi proje grubuna üyesiniz?
gratulieren zu birini birşeyden dolazı kutlamak Ich möchte dir zu deinem guten Prüfungsergebnis İyi sınav sonucunuz için sizi tebrik ediyorum.
gratulieren.
motivieren zu özendirmek Kann ich dich heute zum Joggen motiviert? Seni bugün dürtmek için motive edebilir miyim?
passen zu yakışmak -e Ich glaube, Herr Gül wird gut zu unserer Firma Bay Gül'ün firmamıza uygun olacağını
passen. düşünüyorum.
raten zu tavsiye etmek Ich rate dir zu einem Arztbesuch. Bir doktora gitmeni tavsiye ederim.
überreden zu ikna etmek -i -e Ich habe sie zu einem Ausflug überredet. Onu bir yolculuğa çıkmaya ikna ettim.
zählen zu arasında say(ıl)mak Fabian zählt zu den besten Studenten der Universität. Fabian, üniversitedeki en iyi öğrencilerden
biridir.
zwingen zu yapmaya zorlamak -i - kendini Niemand kann dich zu dieser Prüfung zwingen. Kimse seni bu sınava zorlayamaz.
sich entschließen zu karar vermek -meye Haki hat sich zu einem dualen Studium entschlossen. Haki ikili bir çalışmaya karar verdi.

WERBEN MIT DATIV

abraten tavsiye etmek / uyarmak Ich rate dir vom Kauf eines Autos mit Dieselmotor ab. Dizel motorlu bir araba almamanızı tavsiye ederim.
ähneln benzemek -e Meine neue Tetigkeit ähnelt sehr meiner bisherigen. Yeni Tetigkeit'im öncekine çok benziyor.
antworten cevap vermek -e / yanıtlamak -i Bitte antworten Sie mir so schnell wie möglich. Lütfen bana en kısa sürede cevap ver.
auffallen farketmek / gözüne çarpmak / dikkatini çekmek Mir fält auf, dass Herr Kranz in letzter Zeit viel fröchlicher Bay Kranz'ın son zamanlarda daha taze göründüğü
wirkt. beni çok etkiledi.
ausweichen rastlamamaya bakmak -e / yol vermek .e / Der Radfahrer konnte dem Fußgänger gerade noch Bisikletçi yayalardan kaçınabildi.
sakınmak / atlatmak ausweichen.
begegnen rastlamak -e Jeden Morgen begegne ich Herrn Kranz im Aufzug. Her sabah asansörde Bay Kranz ile görüşürüm.
beistehen yardım etmek -e Meine Fraunde stehen mir immer bei, wenn ich Probleme Sorunlarım olduğunda sorularım hep yanımda.
habe.
beitreten katılmak -e / girmek Sie können unserem Sportverein ohne Grundgebühr Spor kulübümüze basit bir ücret ödemeden
beitreten. katılabilirsiniz.
bekommen almak / iyi gelmek / yaramak -e / elde etmek -i Das Essen ist mir überaubt nicht bekommen. Yemek beni soymuyor.
danken teşekkür etmek -e ... İçin Ich danke Ihnen für Verständnis. Anlayışın için teşekkür ederim.
dienen hizmet etmek -e Das Treffen dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Toplantı birbirimizi tanımak için hizmet vermektedir.
drohen gözdağı vermek -e / tehdit etmek -i Ihm droht die Kündigung, wenn er weiter so unpünktlich Zamanında olmaya devam ederse fesihle tehdit
ist. edilir.
einfallen istila etmek -i / çökmek /harap olmak / düşmek / Mir fällt einfach nichts ein, was ich Dana zum Geburtstag Dana'ya doğum günümde verebileceğim bir şey
aklına gelmek schenken könnte. düşünemiyorum.
entfallen olmamak / payına düşmek -in / aklından çıkmak Mir ist sein Name entfallen. Adını kaybettim.
fehlen yok olmak / eksik - noksan olmak / bulunmamak Du fehlst mir so sehr! Seni çok özledim
folgen anlaşılmak -den / itaat etmek / uymak -e / takip Bitte folgen Sie mir. Ich bringe Sie jetzt zu Dr. Born, Lütfen beni takip et. Seni şimdi Dr. Genel
etmek -i / dinlemek -i unserem Geschäftsführer. Müdürümüz doğdu.
gefallen hoşuna gitmek -in / şehit (olmuş, düşmüş) Ihre Projektskizze gefählt mir sehr gut. Proje taslağını çok beğendim.
gehören dahil olmak -e / ait olmak -e Die Jacke gehört mir. Ceket benim.
gelingen başarıyla sonuçlanmak Dieser Kuchen gelingt mir immer besonders gut. Bu pastayı hep çok iyi idare ederim.
genügen yetmek -e / kafi gelmek ... İçin Ihre Antwort genügt mir nicht. Da bleiben noch viele Cevabınız benim için yeterli değil. Hala çok fazla soru
Fragen offen. var.
gratulieren dolayı kutlamak Wir gratulieren dir ganz herzlich zum neuen Job. Sizi yeni iş için tebrik ediyoruz.
helfen yardım etmek -e / yaramak -e Ich helfe dir gerne bei den Vorbereitungen für die Sunum hazırlıkları için size yardımcı olmak isterim.
Präsentation.
kündigen işten çıkarmak -i / evden çıkarmak -i / feshini Wir kündigen Ihnen hiermit fristgerecht zum Ende des Bu çeyreğin sonu için son tarihi burada
ihbar etmek -in Quartals. sonlandırıyoruz.
leichtfallen kolay olmak Wörterlernen ist mir immer leichtgefallen. Kelime öğrenmeyi her zaman kolay buldum.
leidtun üzgün olmak Es tut mir wirklich leid, dass ich schon wieder zu spät bin. Gerçekten geciktiğim için üzgünüm. Oğlum hasta.
Mein Sohn ist krank.
missfallen hoşa gitmemek Mir missfält, wie Sie mit mir sprechen. Benimle nasıl konuştuğunu özlüyorum.
misslingen boşa gitmek / başarısız olmak Der Kuchen ist mir leider misslungen. Pasta maalesef başarısız oldu.
nützen yararlanmak / yardım etmek Diese Information nützt mir sehr viel. Vielen Dank! Bu bilgi benim için çok yararlı. Teşekkür ederim
passen yakışmak -e / uymak -e / uymak / oyunu Der Anzug passt dir perfekt. Takım elbise sana mükemmel uyar.
bırakmak
schaden zararlı olmak / zarar vermek -e / incitmek Ein bisschen mehr Sport zu machen, würde dir gar nicht Biraz daha fazla spor yapmak sizi incitmez.
schaden.
schmecken tadına bakmak -in Schmeckt Ihnen die Suppe nicht. Çorbayı tatmaz.
schwerfallen zor olmak Es fält mir manchmal schwer, mich zu konzentrieren. Bazen konsantre olmak beni zorlaştırıyor.
stehen ayakta durmak / durmak / olmak / yakışmak -e Der Mantel steht dir ausgezeichnet. Ceket mükemmel.
tun etmek -i / meydana getirmek -i / yapmak / Was habe ich dir getan, dass du mich so schlecht Bana çok kötü davranman için sana ne yaptım?
koymak -i-e behandelst?
vertrauen güvenmek / inanmak -e Meinen Kolleginnen kann ich immer vertrauen. Meslektaşlarıma her zaman güvenebilirim.
widersprechen karşı gelmek -e / uymamak -e / tutmamak -e / Da muss ich Ihnen wirklich widersprechen. Gerçekten sana katılmamalıyım.
itiraz etmek -e
zuhören dinlemek -i Könnten Sie mir bitte mal zuhören? Lütfen beni dinler misin?
zustimmen razı olmak -e / aynı fikirde olmak / onaylamak -i Da kann ich dir nur zustimmen. Sadece seninle aynı fikirdeyim.

WERBEN MIT AKKUSATIV UND DATIV

abgewöhnen huyundan vazgeçirmek Du solltest dir wirklich abgewöhnen, jede Minute dein Handy zu Her dakika telefonunuzu kontrol etmeye
checken. gerçekten alışmalısınız.
angewöhnen alıştırmak Wann hast du dir denn das Joggen angewöhnen. Ne zaman koşuya başladın?
anbiten teklif etmek -i -e / sunmak Wir bieten Ihnen eine gute Stelle in unserem Unternehmen an. Size şirketimizde iyi bir konum sunuyoruz.
(vorschlagen)
auffallen farketmek / gözüne çarpmak / dikkatini Ist Ihnen an dem Vertrag etwas Besonderes aufgefallen? Sözleşme ile ilgili özel bir şey farkettiniz mi?
çekmek
beschreiben tasvir etmek -i / tanımlamak / tarif etmek -i Ich beschreibe Ihnen den Weg zu unserer Firma. Şirketimize giden yolu tarif edeceğim.
bestätigen tasdik etmek / doğrulamak -i / onaylamak -i Bitte bestätigen Sie mir die Reservierung. Lütfen rezervasyonu onaylayın.
bieten vermek -e -i / teklif etmek -i -e / sunmak Die Firma K&L bietet Ihnen einen kompletten Service. K & L şirketi size eksiksiz bir hizmet sunar.
borgen ödünç vermek -e -i / ödünç almak -i -den Kanst du mir mal deinen Kugelschreiber borgen? Kalemimi ödünç alabilir misin?
bringen getirmek -i / götürmek -i Bringst du mir bitte mal meine Brille ? Bana gözlüklerimi getirir misin?
empfehlen tavsiye etmek / öğütlemek -e -i Ich empfehle Ihnen dieses E-Bike, weil es sehr leicht ist. Bu e-bisikleti tavsiye ederim çünkü çok
hafiftir.
entziehen elinden almak -in -i / mahrum bırakmak -i - Die Polizei hat ihm die Fahrerlaubnis entzogen. Polis onu ehliyetinden mahrum etti.
den
erklären açıklamak -i / göstermek -e -i / bildirmek -i / Frau Dimitru, erklären Sie mir bitte dieses Programm. Bayan Dimitru, lütfen bu programı bana
anlatmak açıklayın.
erlauben izin vermek -in -mesine Ich erlaube meinen Kinder dieses gefährliche Spiel nicht. Çocuklarımın bu tehlikeli oyuna izin vermem.
(gestatten)
erleichtern ferahlandırmak -i / hafifletmek -i Ihre Hilfe erleichtert mir meine Arbeit sehr. Yardımlarınız işimi büyük ölçüde
kolaylaştırıyor.
ermöglichen imkan vermek -e / mümkün kılmak -i Ein Stipendium hat mir diesen Auslandsaufenthalt ermöglicht. Bu bursu yurtdışında kalmam benim için
mümkün kıldı.
erzählen anlatmak -e -i Das hat er mir selbst erzählt. Bana kendisi söyledi.
geben eline vermek -in -i / teslim etmek -e -i / Ich gebe Ihnen Morgen den Projektentwurf. Sana proje taslağını yarın vereceğim.
meydana çıkarmak -e -i
gestatten izin vermek -e ...için / müsaade etmek -e -i Bitte gestatten Sie mir einen Besuch in Ihrer Abteilung. Lütfen departmanınızı ziyaret etmeme izin
(erlauben) verin.
glauben inanmak -diğine / sanmak / tahmin etmek / Ich glaube ihm seine Geschichte. Onun hikayesine inanıyorum.
zannetmek -diğini
leihen ödünç vermek -e -i Ich leihe dir mein Tablet für die Präsentation. Sunum için sana tabletimi ödünç vereceğim.
(borgen)
liefern teslim etmek -e -i / sağlamak / temin etmek -i Der neue Kopierer wird Ihnen heute geliefert. Yeni fotokopi makinesi bugün size teslim
edilecek.
mitteilen bildirmek -e -i Bitte teilen Sie mir Ihre Kontonummer mit. Lütfen bana hesap numaranı söyle.
nennen demek -e / bahsetmek -i / adını vermek -e / Können Sie mir bitte die Gründe für die Reklamation nennen? Lütfen şikayetin nedenlerini verebilir misiniz?
nitele(ndir)mek -i
präsentieren sunmak / uzatmak Heute präsentiere ich Ihnen unsere neue Wasserfilteranlage. Bugün size yeni su filtre sistemimizi
sunuyoruz.
schenken hediye etmek -e -i Ich schenke Fabian ein Buch mit Ärzte-Cartoons zum Geburtstag. Fabian'a doğum günüm için doktor çizgi film
kitabı verdim.
schicken göndermek / yollamak -e -i Ich schicke Ihnen morgen die Endfassung der neuen Website. Size yarın yeni web sitesinin son halini
(senden) göndereceğim.
schreiben yazmak -i -e / kaleme almak -i Mein Freund schreibt mir noch Briefe mit der Hand. Arkadaşım hala bana mektup yazıyor.
schulden borçlu olmak Du schuldest mir noch das Geld für den Betriebsausflug. Bana şirket gezisi için para borçlusun.
senden göndermek / yollamak -e -i / yayınlamak -i Ich sende dir die Unterlagen für die Kalkulation per Post. Hesaplama için belgeleri size postayla
(schicken) gönderirim.
servieren (sofrada) hizmet etmek / sofraya koymak -i Heute servieren wir Ihnen eine Suppe vom Rind. Bugün size bir sığır çorbası sunuyoruz.
spenden bağışlamak -e -i Ahmet hat 20 Euro für Amnesty International gespendet. Ahmet Uluslararası Af Örgütü için 20 Euro
bağışta bulundu.
verbieten yasaklamak -i / yasak etmek Mein Arzt hat mir das Rauchen verboten. Doktorum sigara içmemi yasakladı.
verdanken sayesinde olmak -in / borçlu olmak -e Meine guten Deutschkentnisse verdanke ich nicht zuletzt meiner İyi Almanca becerilerimi en azından
Lehrerin. öğretmenime borçluyum.
verheimlichen saklamak -i / gizlemek / belli etmemek -i Diesen Vorfall hat sie mir verheimlicht. Bu olayı benden sakladı.
verkaufen satmak -e -i Wir verkaufen die neue Maschine am Anfang mit 20% Yeni makineyi başlangıçta% 20 tanıtım
Einführungsrabatt. indirimi ile satıyoruz.
vermitteln aracılık yapmak / sağlamak -e -i / arabuluculuk Sie vermitteln mir oft das Gefühl, dass ich mich weiterentwickle. Sık sık bana geliştirmekte olduğum hissini
yapmak -in arasında veriyorlar.
verraten ihanet etmek -e / açığa vurmak -i / ele vermek Ich verrate Ihnen ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir Sie Seni çok takdir ettiğimizi söylediğimde sana sır
-i / belli etmek -i sehr schätzen. vermeyeceğim.
verschweigen söylemeden vazgeçmek / anmamak -i / Sie hat mir die Probleme wochenlag verschwiegen und jetzt wird Beni haftalardır sır olarak sakladı ve şimdi bir
gizlemek -den -i eine Lösung sehr schwierig sein. çözüm çok zor olacak.
versprechen söz vermek -meye Ich verspreche Ihnen absolute Pünklichtkeit. Sana mutlak dakiklik söz veriyorum.
verzeihen affetmek -i / bağışlamak Ich kann mir diesen Fehler nicht verzeihen. Bu hata için kendimi affedemiyorum.
vorlesen yüksek sesle okumak -e -i Der Notar liest Ihnen den Vertrag noch einmal vor. Noter sözleşmeyi tekrar okuyacak.
vorschlagen teklif etmek -i -e / önermek -e -i Ich schlage Ihnen eine einfache Lösung vor. Sana basit bir çözüm öneriyorum.
(anbieten)
wegnehmen zorla almak -den -i / alıp götürmek, kaldırmak Ich nehme Ihnen das Projekt nicht weg, aber Sie bekommen Projeyi elimden alamayacağım, ama destek
-i Unterstützung. alıyorsun.
wiedergeben geri vermek -e -i / çevirmek -i / tercüme Gib mir bitte meinen Kulli wieder. Lütfen bana tekrar Kulli'mi ver.
etmek / çalmak -i
wünschen dilemek -i / istemek / arzulamak -i / canı Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihnen neuen Aufgaben! Yeni görevlerinde başarılar diliyorum!
çekmek
zeigen göstermek -e -i / kanıtlamak / ispat etmek -i Hier zeige ich Ihnen eine neue Erfindung aus China. Burada size Çin'den yeni bir buluş
göstereceğim.
zuordnen eklemek / bağlamak Welchem Absatz können Sie diese Überschrift zuordnen? Bu başlığa hangi paragrafı atayabilirsiniz?
zurückbringen geri götürmek -i / geri getirmek -i Bringst du mir morgen mein Tablet zurück? Tabletimi yarın geri getirir misin?

Unregelmäßige Verben

Türkisch Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt


kırmak -i / koparmak -i / yıkmak -i / toplamak / iptal etmek abbrechen er bricht ab brach ab hat abgebrochen
hareket etmek / kalkmak abfahren er fährt ab fuhr ab ist abgefahren
teslim etmek / vermek -e -i / terketmek / bırakmak -e -i abgeben er gibt ab gab ab hat abgegeben
yerinden indirmek / atlatmak -i / çengelinden çıkarmak -i abhängen er hängt ab hing ab hat abgehangen
kaldırmak, açmak -i / kesmek -i / çekmek -i -den abheben er hebt ab hob ab hat abgehoben
kaldırmak -i / çıkarmak -i / ahizeyi kaldırmak abnehmen er nimmt ab nahm ab hat abgenommen
kilitlemek -i / bitirmek -i / yapmak abschließen er schließt ab schloß ab hat abgeschloßen
teklif etmek -e -i / sunmak anbieten er bietet an bot an hat angeboten
tanımak -i anerkennen er erkennt an erkannte an hat anerkannt
başlamak anfangen er fängt an fing an hat angefangen
bildirmek -i / palavra sıkmak / çalım atmak angeben er gibt an gab an hat angegeben
varmak / gelmek -e ankommen er kommt an kam an ist angekommen
kabul etmek / almak / tahmin etmek -i annehmen er nimmt an nahm an hat angenommen
telefon etmek -e anrufen er ruft an rief an hat angerufen
incelemek -i / tetkik etmek / bakmak -e ansehen er sieht an sah an hat angesehen
hitap etmek -e ansprechen er spricht an sprach an hat angesprochen
uygulamak / kullanmak -i anwenden er wendet an wandte an / hat angewendet / angewant
wendete
gözüne çarpmak / dikkat çekmek auffallen er fällt auf fiel an ist aufgefallen
çekmek / göndermek / vermek / sormak / vazgeçmek -den aufgeben er gibt auf gab auf hat aufgegeben
(yerden) kaldırmak -i / saklamak -i / tatil etmek -i aufheben er hebt auf hob auf hat aufgehoben
yüklemek -e -i aufladen er ladet auf lud auf hat aufgeladen
kabul etmek -i / almak i / teybe almak -i / girişmek -e aufnehmen er nimmt auf nahm auf hat aufgenommen
ayağa kalkmak / uyanmak, yataktan kalkmak aufstehen er steht auf stand auf hat aufgestanden
sahneye çıkmak / ortaya çıkmak auftreten er tritt auf trat auf ist aufgetreten
dökülmek / yapılmamak ausfallen er fällt aus fiel aus ist ausgefallen
(dışarı) çıkmak / sönmek / bitmek / tükenmek ausgehen er geht aus ging aus ist ausgegangen
(ödünç - borç) almak - vermek -e -i ausleihen er leiht aus lieh aus hat ausgelihen
uykusunu almak ausschlafen er schläft aus schlief aus hat ausgeschlafen
görünmek aussehen er sieht aus sah aus hat ausgesehen
telaffuz etmek / söylemek -i / sözünü bitirmek / dilemek -e -i aussprechen er spricht aus sprach aus hat ausgesprochen
inmek -den / terketmek / bırakmak -i aussteigen er steigt aus stieg aus ist ausgestiegen
yol vermek -e / rastlamamaya bakmak -e ausweichen er weicht aus wich aus ist ausgewichen
soymak -i / çıkarmak -i / uzatmak -i ausziehen er zieht aus zog aus hat ausgezogen (Kleidung)
taşınmak ausziehen er zieht aus zog aus ist ausgezogen (aus der
Wohnung)
(fırında) pişirmek / yapmak -i backen er backt buk / backte hat gebacken
emretmek -i befehlen er befehlt befahl hat befohlen
bulunmak sich befinden er befindet sich befand sich hat sich befunden
başlamak beginnen er begint begann hat begonnen
kavramak / anlamak -i begreifen er begreift begriff hat begriffen
korumak / saklamak / tutmak / alıkoymak / bellemek behalten er behält behielt hat behalten
bulmak / sağlamak -i / öğretmek -e -i beibringen er bringt bei brachte bei hat beigebracht
ısırmak / sokmak -i / yakmak beißen er beißt biss hat gebissen
almak / elde etmek -i / yaramak -e / bekommen er bekommt bekam hat bekommen
akıl (öğüt) vermek / bilgi vermek / danışmak beraten er beratet beriet hat beraten
bitirmek / kesmek -i / son vermek -e beschließen er beschlißt beschloss hat beschlossen
görüşmek / konuşmak -i besprechen er bespricht besprach hat besprochen
geçmek / kazanmak -i / var olmak / sürmek bestehen er besteht bestand hat bestanden
ilgilendirmek -i betreffen er betrifft betraf hat betroffen
işletmek -i / çalıştırmak / meşgul olmak betreiben er betreibt betrieb hat betrieben
aldatmak / dolandırmak -i betrügen er betrügt betrog hat betrogen
dayanmak -e / delil olarak göstermek sich beziehen er bezieht sich bezog sich hat sich bezogen
eğmek / bükmek / eğriltmek -i biegen er biegt bog hat gebogen
teklif etmek / sunmak / vermek -e -i bieten er bietet bot hat geboten
bağlamak -i -e / sarmak -i -e / ciltlemek -i binden er bindet band hat gebunden
rica etmek -den - i / dilemek -den -i bitten er bittet bat hat gebeten
kalmak / nulunmak bleiben er bleibt blieb ist geblieben
kızartmak / kavurmak -i braten er brät briet hat gebraten
kırmak -i / uzmamak -e / kusmak / parçalamak / kırılmak brechen er brächt brach hat gebrochen
kavurmak / pişirmek / zanmak / parlamak / acımak brennen er brennt brannte hat gebrannt
getirmek -i / götürmek -i bringen er bringt brachte hat gebracht
düşünmek -diğini / sanmak / tahmin etmek -diğini denken er denkt dachte hat gedacht
mek için izinli olmak / -e bilmek dürfen er darf durfte hat gedurft
gidermek -e eindringen er dringt ein drang ein ist eingedrungen
istila etmek -i / çökmek /harap olmak / düşmek / aklına gelmek einfallen er fällt ein fiel ein ist eingefallen
girmek -i eingeben er gibt ein gab ein hat eingegeben
tutmak -i / riayet etmek -e einhalten er hält ein hielt ein hat eingehalten
davet etmek / yğklemek -i -e / çağırmak -i -e einladen er lädt ein lud ein hat eingeladen
uykuya dalmak / uyuşmak / karıncalanmak einschlafen er schläft ein schlief ein ist eingeschlafen
kapatmak -i / kilitlemek / kuşatmak -i einschließen er schließt ein schloß ein hat eingeschlossen
atmak / postalamak / (bir şey atarak) kırmak -i einwerfen er wirft ein warf ein hat eingeworfen
(bir eve) taşınmak / girmek / içine geçmek / tahsil etmek -i einziehen er zieht ein zog ein ist eingezogen
almak / teslim almak -i / karşılamak -i / gebe kalmak empfangen er empfängt empfing hat empfangen
tavsiye etmek / öğütlemek -e -i empfehlen er empfielt empfahl hat empfohlen
duymak / hissetmek -i / görmek / (öyle) bulmak -i empfinden er empfindet empfand hat empfunden
içermek / kapsamak -i enthalten er enthält enthielt hat enthalten
işten çıkarmak -i / serbest bırakmak / salıvermek -i entlassen er entlässt entließ hat entlassen
almak / çıkarmak -i -den / alıntı yapmak / sonuç çıkarmak entnehmen er entnimmt entnahm hat entgenommen
kararlaştırmak / karara bağlamak -i entscheiden er entscheidet entschied hat entschieden
karar vermek -meye sich entschließen er entschließt sich entschloss sich hat sich entschlossen
uymak / denk gelmek -e / yerıne getırmek -i entsprechen er entsprecht entsprach hat entsprochen
doğmak / çıkmak / oluşmak entstehen er ensteht entstand ist entstanden
taslağını yapmak -in / çizmek -i / hazırlamak -i / dizayn etmek -i entwerfen er entwerft entwirf hat entworfen
duymak / işitmek / öğrenmek -i / geçirmek / görmek -i / tecrübeli erfahren er erfährt erfuhr hat erfahren
bulmak / icat etmek / uydurmak -i erfinden er erfindet erfand hat erfunden
teslim olmak -e / anlaşılmak -den / meydana (ortaya) çıkmak sich ergeben er ergibt sich ergab sich hat sich ergeben
kapmak / tutmak / yakalamak -i / dokunmak -e / duygulandırmak -i ergreifen er ergreift ergriff hat ergriffen
korumak / saklamak / almak -i erhalten er erhaltet erhielt hat erhalten
tanımak -i / algılamak -i / anlamak -i erkennen er erkennt erkannte hat erkannt
gelmek / görünmek / gözükmek / belirmek / yayınlanmak / çıkmak erscheinen er erscheint erschin ist erschienen
dayanmak / katlanmak -e / çekmek -i ertragen er erträgt ertrug hat ertragen
kanıtlamak / ispat etmek -i sich erweisen er erweist sich erwies sich hat sich erwiesen
kazanmak / ele geçirmek / edinmek -i erwerben er erwirbt erwarb hat erworben
eğitmek / terbiye etmek -i erziehen er erzieht erzog hat erzogen
yemek yemek / yemek -i essen er isst aß hat gegessen
sürmek / götürmek / taşımak -i -e / kullanmak / yürütmek -i fahren er fährt fuhr ist gefahren
düşmek / şehit olmak / inmek / hafiflemek / yatışmak fallen er fällt fiel ist gefallen
tutmak / kapmak / avlamak / yakalamak -i fangen er fängt fing an hat gefangen
televizyon seyretmek fernsehen er sieht fern sah fern hat ferngesehen
belirlenmiş olmak / işlenmiş olmak feststehen er steht fest stand fest hat festgestanden
bulmak -i finden er findet fand hat gefunden
uçmak / sürmek -i fliegen er fliegt flog ist geflogen
kaçmak -den fliehen er flieht floh ist geflohen
akmak fließen er fließt floss ist geflossen
yem yemek / yemek -i / (oburca) yemek fressen er frisst fraß hat gefressen
donmak / üşümek frieren er friert fror hat gefroren
vermek -e -i / uzatmak -e -i / teslim etmek -e -i / var etmek geben er gibt gab hat gegeben
hoşuna gitmek -in gefallen er gefält gefiel hat gefallen
gitmek / yürümek / işlemek / çalışmak gehen er geht ging ist gegangen
başarıyla sonuçlanmak gelingen gelingt gelang ist gelungen
geçerli olmak / geçmek / yürürlükte olmak / değerli olmak gelten er gilt galt hat gelungen
zevkini çıkarmak -in / zevkle yemek genießen er genießt genoss hat genossen
yolu düşmek -e / tavsiyeye değer geraten er gerät geriet ist geraten
olmak / cereyan etmek geschehen er geschiet geschah ist geschehen
zafer kazanmak / kazanmak / kar etmek -i / bağlamak -i -e gewinnen er gewinnt gewann hat gewonnen
dökmek -i -e / sulamak -i gießen er gießt goss hat gegossen
tutmak / yakalamak / kapmak -i / el uzatmak -e greifen er greift griff hat gegriffen
sahip olmak -e / var haben er hat hatte hat gehabt
tutmak -i / alıkoymak / beslemek halten er hält hielt hat gehalten
asılı olmak -de / sarkmak hängen er hängt hing hat gehangen
kaldırmak / yükseltmek / yukarı kaldırmak -i / demlenmek heben er hebt hob hat gehoben
adlandırmak -i / adı olmak / ... anlamına gelmek heißen er heißt hieß hat geheißen
yardım etmek -e / yaramak -e helfen er hilft half hat geholfen
indirmek / çekmek -i herunterladen er lädt herunter lud herunter hat heruntergeladen
vurgulamak -i hervorheben er hebt hervor hob hervor hat hervorgehoben
(geriye) bırakmak / terketmek -i / miras olarak bırakmak -e -i hinterlassen er hinterläst hinterließ hat hinterlassen
göstermek -i / işaret etmek -e hinweisen er weist hin wies hin hat hingewissen
sıçramak / hoplamak / zıplamak hüpfen er hüpft hüpfte ist gehüpt
tanımak / bilmek kennen er kennt kannte hat gekannt
çınlamak / tınlamak ( ses çık(ar)mak klingen es klingt klang hat geklungen
gelmek kommen er kommt kam ist gekommen
e bilmek / a bilmek / bilmek können er kann konnte hat können / gekonnt
doldurmak -i / yüklemek -i -e / şarj etmek -i / davet etmek / çağırmak -i laden er lädt lud hat geladen
bırakmak -i lassen er lässt ließ hat gelassen
yürümek / koşmak / (yaya) gitmek / işlemek / çalışmak / geçmek laufen er läuft lief ist gelaufen
acı çekmek -den leiden er leidet litt hat gelitten
ödünç vermek -e -i leihen er leiht lieh hat geliehen
okumak -i / toplamak -i / ders vermek lesen er liest las hat gelesen
yatmak / (yatay) durmak / bulunmak liegen er liegt lag hat gelegen
yalan söylemek lügen er lügt log hat gelogen
sakınmak / kaçınmak / çekinmek -den meiden er meidet mied hat gemeiden
ölçmek -i messen er misst maß hat gemessen
yanlış anlamak -i missverstehen er missversteht missverstand hat missverstanden
(yanında) getirmek -i mitbringen er bringt mit brachte mit hat mitgebracht
yanına almak / (beraberinde) götürmek -i / sarsmak / yormak -i mitnehmen er nimmt mit nahm mit hat mitgenommen
istemek -i / sevmek / beğenmek -i / hoşlanmak -den mögen er mag mochte hat mögen / gemocht
meye mecbur olmak / mek zorunda olmak müssen er muss musste hat müssen / gemusst
boyun eğmek / gevşemek nachgeben er gibt nach gab nach hat nachgegeben
gevşetmek -i / indirim yapmak / azalmak / dinmek / durmak / nachlassen er lässt nach ließ nach hat nachgelassen
hafiflemek
ispatlamak / kanıtlamak -i nachweisen er weist nach wies nach hat nachgewiesen
almak -i / tutmak / kapmak / yakalamak -i nehmen er nimmt nahm hat genommen
demek -e / adını vermek -e / bahsetmek -i / nitele(ndir)mek -i nennen er nennt nannte hat genant
tavsiye etmek / öğütlemek -e -i / çözmek -i raten er rät riet hat geraten
on(uştur)mak -i / rendelemek -i reiben er reint rieb hat gerieben
ata binmek reiten er reitet ritt ist geritten
koşmak rennen er rennt rannte ist gerannt
koklamak -i / kokusunu almak -in / kokmak riechen er riecht roch hat gerochen
seslenmek / bağırmak / ötmek / çağırmak -i -e rufen er ruft rief hat gerufen
ışık vermek / parlamak / parıldamak / görünmek scheinen er scheint schien hat geschienen
itmek / sürmek -i schieben er schiebt schob hat geschoben
ters gitmek schiefgehen es geht schief ging schief ist schiefgegangen
vurmak -i / ateş etmek / kurşun sıkmak schießen er schießt schoss hat geschossen
uyumak / gecelemek / yatmak schlafen er schläft schlief hat geschlafen
vurmak -e / dövmek -i / yenmek -i / çalkalamak -i schlagen er schlägt schlug hat geschlagen
gizlice sokulmak schleichen er schleicht schlich ist geschlichen
bilemek -i / yontmak / traş etmek -i schleifen er schleift schliff hat geschliffen
kapa(t)mak -i / kilitlemek -i / bitirmek -i / akdetmek / kapanmak schließen er schließt schloss hat geschlossen
girmek -e / sıyrılıp çıkmak -den schlüpfen er schlüpft schlüpfte ist geschlüpft
atmak / firlatmak / savurmak schmeißen er schmeißt schmiss hat geschmissen
kesmek -i / görmemezlikten gelmek -i schneiden er schneidet schniett hat geschnitten
yazmak -i -e / kaleme almak -i schreiben er schreibt schrieb hat geschrieben
bağırmak / haykırmak / seslenmek / anırmak schreien er schreit schrei hat geschrien
susmak / kesilmek schweigen er schweigt schwieg hat geschwiegen
yüzmek / sürüklenmek / rolünü iyi bilmek schwimmen er schwimmt schwamm ist geschwommen
görmek -i / seyretmek -i / bakmak sehen er sieht sah hat gesehen
olmak / bulunmak sein er ist war ist gewesen
göndermek / yollamak -e -i / yayınlamak -i senden er sendet sandte/sendete hat gesandt/gesendet
şarkı söylemek / ötmek / şakımak singen er singt sang hat gesungen
azalmak / eksilmek / inmek / alçalmak / batmak / düşmek sinken er sinkt sank ist gesunken
oturmak / bulunmak / tünemek / konmak / hapis yatmak sitzen er sitzt saß hat gesessen
meli sollen er soll sollte hat sollen/gesollt
dolaşmak / gezinmek / gezmek spazieren gehen er geht spazieren ging spazieren ist spazieren gegangen
konuşmak -den / sohbet etmek / söyleşmek -ile / görüşmek -ile sprechen er spricht sprach hat gesprochen
atlamak / sıçramak / fırlamak / fışkırmak / çatlamak springen er springt sprang ist gesprungen
olmak / vukubulmak statfinden er findet statt fand statt hat statgefunden
batırmak -i -e / sokmak -i / saplamak -i -e / yakmak / dalamak stechen er sticht stach hat gestochen
(ayakta) durmak/ olmak / bulunmak / yakışmak -e stehen er steht stand hat gestanden
çalmak -i stehlen er stiehlt stahl hat gestohlen
çıkmak -e / inmek -den / tırmanmak -e / havalanmak / yükselmek / steigen er steigt stieg ist gestiegen
artmak
ölmek -den sterben er stirbt starb ist gestorben
itmek / kakmak / dürtmek -i / saplamak -i -e / toslamak -i stoßen er stößt stieß hat gestoßen
boyamak -i / sürmek -i -in üzerine / çizmek / silmek -i streichen er streicht strich hat gestrichen
kavga etmek streiten er streitet stritt hat gestritten
katılmak -e teilnehmen er nimmt teil nahm teil hat teilgenommen
taşımak -i / desteklemek -i / giymek -i tragen er trägt trug hat getragen
rastlamak / karşılaşmak -ile treffen er trifft traf hat getroffen
sürmek -i / kovmak -i / harekete geçirmek / yürütmek -i / yapmak treiben er treibt trieb hat getrieben
tekmelemek -i / girmek -e treten er tritt trat hat/ist getreten
içmek / emmek -i trinken er trinkt trank hat getrunken
yapmak / etmek -i / meydana getirmek -i tun er tut tat hat getan
bırakmak / terk etmek -e -i / devretmek -e -i überlassen er überlässt überließ hat überlassen
teslim almak -i / almak -i / üstüne almak -i übernehmen er übernimmt übernahm hat übernommen
aşmak / bastırmak übertreffen er übertrifft übertraf hat übertroffen
abartmak / büyütmek -i übertreiben er übertreibt übertrieb hat übertrieben
havale etmek -e -i überweisen er überweist überwies hat überwiesen
yenmek -i / aşmak -i / bastırmak -i überwinden er überwindet überwand hat überwunden
etrafına dolaşmak / çiğnemek / arabayla devirmek umfahren er umfährt umfuhr hat umfahren
etrafına dolaşmak / çiğnemek / arabayla devirmek umfahren er fährt um fuhr um hat umgefahren
(yere) düşmek umfallen er fillt um fiel um ist umgefallen
etrafını çevirmek -in / kuşatmak / çevrelemek -i umgeben er umgibt umgab hat umgeben
aktarma yapmak umsteigen er steigt um stieg um ist umgestiegen
taşınmak / göçmek -e umziehen er zieht um zog um ist umgezogen
ara vermek -e / sözünü kesmek -in unterbrechen er unterbricht unterbrach hat unterbrochen
beslemek -i / geçimini sağlamak -in / eğlendirmek -i unterhalten er unterhält unterhielt hat unterhalten
sohbet etmek / söyleşmek / eğlenmek sich unterhalten er unterhält sich unterhielt sich hat sich unterhalten
yapmamak / ihmal etmek -i unterlassen er unterlässt unterließ hat unterlassen
yapmak -i / girişmek -e unternehmen er unternimmt unternahm hat unternommen
ayırmak / ayırt (fark) etmek -i -den unterscheiden er unterscheidet unterschied hat unterschieden
imzalamak / imza etmek -i unterschreiben er unterschreibt unterschrieb hat unterschrieben
altını çizmek -in / vurgulamak -i unterstreichen er unterstreicht unterstrich hat unterstrichen
gizlemek / saklamak -i verbergen er verbirgt verbarg hat verborgen
yasaklamak verbieten er verbietet verbot hat verboten
bağlamak -i -e / birleştirmek -i -ile / sarmak -i verbinden er verbindet verband hat verbunden
yakmak -i / yanmak verbrennen er verbrennt verbrannte hat verbrannt
geçirmek -i verbringen er verbringt verbrachte hat verbracht
bağışlamak -i vergeben er vergibt vergab hat vergegeben
unutmak -i vergessen er vergisst vergaß hat vergessen
karşılaştırmak -i -ile / benzetmek -i -e vergleichen er vergleicht verglich hat verglichen
davranmak / hareket etmek sich verhalten er verhält sich verhilt sich hat sich verhalten
bırakmak / terk etmek -i verlassen er verlässt verließ hat verlassen
kaybetmek / yitirmek -i verlieren er verliert verlor hat verloren
kaçınmak / sakınmak / çekinmek -den vermeiden er vermeidet vermied hat vermieden
ihanet etmek -e / ele vermek -i / açığa vurmak -i / belli etmek -i verraten er verrät verriert hat verraten
ertelemek -i -e verschieben er verschiebt verschob hat verschoben
uyuyarak kaçırmak -i / geç uyanmak / uyuyakalmak verschlafen er verschläft verschlief hat verschlafen
ortadan kaybolmak / yok olmak / sıvışmak / tüymek verschwinden er verscheindet verschwand ist verschwunden
söz vermek -meye versprechen er verspricht versprach hat versprochen
anlamak / kavramak -i / duymak verstehen er versteht verstand hat verstanden
dayanmak / katlanmak -e vertragen er verträgt vertrug hat vertragen
defetmek / kovmak / atmak -i / püskürtmek -i vertreiben er vertreibt vertrieb hat vertrieben
temsil etmek -i / yerini tutmak -in / savunmak -i vertreten er vertritt vertrat hat vertreten
affetmek -i / bağışlamak verzeihen er verzeiht verzieh hat verziehen
niyetinde olmak / amacını gütmek vorhaben er hat vor hatte vor hat vorgehabt
var olmak / bulunmak / cereyan etmek vorkommen er kommt vor kam vor ist vorgekommen
(yüksek sesle) okumak vorlesen er liest vor las vor hat vorgelesen
var olmak / göz önünde bulunmak vorliegen er liegt vor lag vor hat vorgelegen
teklif etmek / önermek -e -i vorschlagen er schlägt vor schlug vor hat vorgeschlagen
emretmek -e -i vorschreiben er schreibt vor schrieb vor hat vorgeschrieben
ileriye taşımak -i / okumak -i vortragen er trägt vor trug vor hat vorgetragen
göstermek -i vorweisen er weist vor wies vor hat vorgewiesen
büyümek / gelişmek / bitmek / çıkmak / yetişmek / çoğalmak / artmak wachsen er wächst wuchs ist gewachsen
algılamak / duymak -i / farkına varmak -in / dikkat etmek -e wahrnehmen er nimmt wahr nahm wahr hat wahrgenommen
yıkamak -i waschen er wäscht wusch hat gewaschen
yapılmamak wegfallen er fällt weg fiel weg ist weggefallen
bırakmak / çıkarmak / kaldırmak -i / atlamak -i weglassen er lässt weg ließ weg hat weggelassen
başkalarına vermek / pas vermek -i weitergeben er giebt weiter gab weiter hat weitergegeben
ilerlemek weiterkommen er kommt weiter kam weiter ist weitergekommen
reklam yapmak -için / kazanmaya çalışmak -i / talip olmak -e werben er wirbt warb hat geworben
olmak werden er wird wurde ist geworden
atmak / fırlatmak / savurmak -i / vermek -i werfen er wirft warf hat geworfen
sözünden dönmek / geri almak / iptal etmek -i widerrufen er widerruft widerrief hat widerrufen
itiraz etmek -e (karşı) / karşı gelmek -e / aykırı olmak / uymamak -e widersprechen er widerspricht widersprach hat widersprochen
geri vermek -e -i / çalmak -i / tercüme etmek / çevirmek -i wiedergeben er gibt wieder gab wieder hat wiedergegeben
(tekrar) görüşmekö karşılaşmak / kavuşmak wiedersehen er sieht wieder sah wieder hat wiedergesehen
(hafifçe) sallamak -i / tartmak -i wiegen er wiegt wog hat gewogen
bilmek -i wissen er weiß wusste hat gewusst
istemek / mek istemek / arzu etmek / dilemek -i wollen er will wollte hat wollen/gewolt
çekmek -i / çizmek -i / sürüklemek -i / yetiştirmek -i ziehen er zieht zog hat gezogen
itiraf etmek -i / kabul etmek / tanımak -i zugeben er gibt zu gab zu hat zugegeben
yolunu bulmak / yönünü belirlemek zurechtfinden er findet zurecht fand zurecht hat zurechtgefunden
(geri) çekilmek / gerilemek / istifa etmek -den / vazgeçmek -den zurücktreten er tritt zurück trat zurück ist zurückgetreten
buluşmak / karşılaşmak / birleşmek / aynı zamana rastlamak zusammentreffen er trifft zusammen traf zusammen ist zusammengetrofen
zorlamak / mecbur etmek -i zwingen er zwingt zwang hat gezwungen

Konjunktiv I - Indirekte Rede (Dolaylı Anlatım)

Dolaylı anlatım anlamına gelir.


Birinin ifade ettiği bir şeyi başkasına aktarmak için kullanılır.
Genelde politik konuları aktarmak için radyo, televizyon ve gazetelerde verilen haberlerde ve bilimsel makalelerde kullanılır.
Günlük konuşmada çok fazla kullanılmaz.

Ali Sınavım çok güzel geçti


Ayşe Ali sınavının çok güzel geçtiğini söyledi.

Fiil Konjunktiv I formunda kullanılır.


Bazı durumlarda Konjunktiv II formunda kullanılır.

Bir cümlenin dolaylı olacağını bazı fiiller işaret eder.


Bu fiiller kullanıldıktan sonra onu takip eden (yan) cümlede genelde ''indirekte rede'' kullanılır.
Dolaylı cümle dolaysız cümlenin (direkte Rede) olduğu zamanda kullanılır.

antworden cevaplamak
äußern ifade etmek
behaupten iddia etmek, ileri sürmek
berichten bildirmek, rapor vermek
denken düşünmek
fragen sormak
glauben inanmak
sagen söylemek
Der Präsident sagte, (dass) ...
Der Reporter berichtet, (dass) …
Der Minister antwortete, (dass) …
Meine Mutter erklärte, (dass) …

Personalpronomen Endung für Präsens Endung für Konjunktiv I Konjunktiv I


Präsens
ich e gehe e gehe
du st gehst est gehest
er/sie/es/man t geht e gehe
wir en gehen en gehen
ihr t geht et gehet
sie/Sie en gehen en gehen

(ich) kişi zamiri için fiillerin Präsens ve Konjunktiv I formunda çekimlenmesinde bir fark yoktur.
Bu nedenle (ich) kişi zamiri için ''indirekte Rede'' Konjunktiv II kullanılır.
Bu kural ''modal verb'' ve ''sein'' fiili kullanıldığında geçerli değildir. Bu durumda Konjunktiv I kullanılır.
Çoğu kişi zamirlerinde (wir, sie) için ''indirekte Rede'' Konjunktiv II kullanılır.
Bu kural ''sein'' fiili kullanıldığında geçerli değildir.
'sein'' fiili kullanıldığında Konjunktiv I kullanılır.
(er,sie,es) kişi zamirleri Konjunktiv I formunda belirgin bir değişiklik gösterir.
Bu nedenle (er,sie,es) kişi zamirleri için ''indirekte Rede'' Konjunktiv I ile kullanılır.

Personalpronomen Präsens Konjunktiv I Konjunktiv I


(sein) (sein) Perfekt
ich bin sei sei gewesen
du bist seist seist gewesen
er/sie/es/man ist sei sei gewesen
wir sind seien seien gewesen
ihr seit seiet seiet gewesen
sie/Sie sind seien seien gewesen

Personalpronomen Präsens Konjunktiv I Konjunktiv I


(haben) (haben) Perfekt
ich habe habe habe gehabt
du hast habest habest gehabt
er/sie/es/man hat habe habe gehabt
wir haben haben haben gehabt
ihr habt habet habet gehabt
sie/Sie haben haben haben gehabt

Personalpronomen Konjunktiv I Konjunktiv I Konjunktiv I Konjunktiv I


(wollen) (können) (dürfen) (müssen)
ich wolle könne dürfe müsse
du wollest könnest dürfest müssest
er/sie/es/man wolle könne dürfe müsse
wir wollen können dürfen müssen
ihr wollet könnet dürfet müsset
sie/Sie wollen können dürfen müssen

Indikativ-Real Konjuktiv II-Irreal


(Gegenwart) (Gegenwart)
Gegenwart er ist er wäre
er hat er hätte
Gegenwart er muss er müsste
mit er kann er könnte
Modelverben er darf er dürfte
er mag er möchte
Gegenwart mit er will er wollte
Modelverben er soll er sollte
Gegenwart ohne er macht er würde machen
Modelverben er arbeitet er würde arbeiten
Gegenwart Passiv es wird gemacht er würde gemacht

Aktiv Indikativ-Real Konjuktiv II-Irreal


(Gegenwart) (Gegenwart)
Präteritum ich arbeitete ich hätte gearbeitet
Perfekt ich habe gearbeitet
Plusquamperfekt ich hatte gearbeitet
Präteritum ich ging ich wäre gegangen
Perfekt ich bin gegangen
Plusquamperfekt ich war gegangen
Präteritum ich hatte Angst ich hätte Angst gehabt
Perfekt ich habe Angst gehabt
Plusquamperfekt ich hatte Angst gehabt
Präteritum ich war einsam ich wäre einsam gewesen
Perfekt ich bin einsam gewesen
Plusquamperfekt ich war einsam gewesen
Modelverben Indikativ-Real Konjuktiv II-Irreal
(Gegenwart) (Gegenwart)
Präteritum ich musste arbeiten ich hätte arbeiten müssen
Perfekt ich habe arbeiten müssen
Plusquamperfekt ich hatte arbeiten müssen
Passiv Indikativ-Real Konjuktiv II-Irreal
(Gegenwart) (Gegenwart)
Präteritum es wurde gemacht ich wäre gemacht worden
Perfekt es ist gemacht worden
Plusquamperfekt es war gemacht worden

Der Täter ist gefasst. Fail yakalandı.


Der Polizeisprecher berichtete, der Täter sei gefasst. Polis sözcüsü failin yakalandığını bildirdi.

Ich bin glücklich Mutluyum.


Frau Langer sagte, sie sei glücklich. Frau Langer mutlu olduğunu söyledi.

Ich werde die Steuern senken. Vergileri düşüreceğim.


Der Präsident äußerte, er werde die Steuern senken. Başkan vergileri düşüreceğini ifade etti.

Direkte Rede
Ich bezahle kleine Gebühr für die Mitgliedschaft. Üyelik için küçük bir ücret ödüyorum.
Indirekte Rede - Konjunktiv I
Der student sagte, er bezahle kleine Gebühr für die Mitgliedschaft.
Öğrenci üyelik için küçük bir ücret ödediğini söyledi.

Direkte Rede
Meine Mutter und meine Schwester gehen ins Kino. Annem ve kız kardeşim sinemaya gidiyorlar.
Indirekte Rede - Konjunktiv II
Er sagte, seine Mutter und seine Schwester würden ins Kino gehen.
O annesinin ve kız kardeşinin sinemaya gittiğini söyledi.

Direkte Rede
Ich habe Französisch studiert. ben Fransızca okudum.
Indirekte Rede - Konjunktiv I
Er sagte, er habe Französisch studiert. O Fransızca okuduğunu söyledi.

Direkte Rede
Ich habe mir die Schulter gebrochen. Omzumu kırdım.
Indirekte Rede - Konjunktiv I
Er sagte, er habe sich seine Schulter gebrochen. O omzunu kırdığını söyledi.
Er sagte, dass er sich seine Schulter gebrochen habe. O omzunu kırdığını söyledi.

Direkte Rede
Ich und meine Schwester haben unserem Leben viel Kız kardeşim ve ben hayatımızda bir sürü şey yaşadık.
erlebt.
Indirekte Rede - Konjunktiv II
Sie hat erzählt, sie und ihre Schwester hätten in ihrem Leben viel etlebt.
O kız kardeşi ile hayatlarında bir sürü şey yaşadıklarını anlattı.

Direkte Rede
Ich bin verliebt. Ben aşığım.
Indirekte Rede - Konjunktiv I
Sie erklärte, sie sei verliebt. O aşık olduğunu açıkladı.

Direkte Rede
Deutsch ist sehr schwer. Almanca zor değil.
Indirekte Rede - Konjunktiv I
Sie erklärte, Deutsch sei nicht schwer. O Almanca'nın zor olmadığını açıkladı.

Direkte Rede
Ich war glücklich. Mutluydum.
Indirekte Rede - Konjunktiv I
Er sagte, er sei glücklich gewesen. O mutlu olduğunu söyledi.

Direkte Rede
Ich bin nach Berlin gefahren. Berlin'e gittim.
Indirekte Rede - Konjunktiv I
Er sagte, er sei nach Berlin gefahren. O Berlin'e gittiğini söyledi.
Direkte Rede
Ich kann nicht Deutsch sprechen. Almanca konuşamıyorum.
Indirekte Rede - Konjunktiv I
Er sagte, er könne nicht Deutsch sprechen. O Almanca konuşamadığını söyledi.

Direkte Rede
Wir wollen in Deutschland leben. Almanya'da yaşamak istiyoruz.
Indirekte Rede - Konjunktiv II
Sie sagten, sie wollten in Deutschland leben. Onlar Almanya'da yaşamak istediklerini söylediler.

Konjuktiv II - 1

Konjuktiv II nedir?
Ne zaman kullanılır?
Kullanılan fiiller nelerdir?
Örnek Cümleler

* Bir istekten
* gerçek dışı bir olaydan bahsederken,
* kibarlık durumlarında,
* tavsiye verirken,
* ve öneride bulunurken kullanılan ve genelde yardımcı fiiller yardımı ile kullanılan cümle türü.
* Cümlelere bahsedilen anlamların katılabilmesi için yardımcı fiillerin/fiillerin değişikliğe uğraması gerekir.

haben hätten
sein wären
müssen müssten
können könnten
dürfen dürften
mögen möchten
wollen wollten
sollen sollten
wurden würden

Konjuktiv II - Normal Cümle Yapısı


Özne + Konjuktiv II Fiili + Nesne + Fiil (Yalın)
(hätten ve wären) hariç
Çünkü bu ikisi kendi başına bir fiildir. Normal kullanımda da başka bir fiile ihtiyaç duyulmaz.
Eğer bir fiil anlam olarak bir yardımcı fiile ihtiyaç duymadan kullanılacak ise o zaman (würden) ile kullanılır.

Konjuktiv II - Wunsch (İstek)

hätten Ich hätte gerne einen Kaffee. Bir kahve isterim.


wären Ich wäre gerne Arzt. Doktor olmak isterim.
würden Ich würde gerne einen Kaffee trinken. Bir kahve içmek isterim.

Konjuktiv II - Irreale Bedingung

* Gerçek dışı bir olaydan bahsedildiği için bu cümle yapısı (wenn) bağlacı ile kullanılır.
Bu nedenle çekimlenen fiilin en sonda olması gerekir.
* Her iki cümleninde Konjuktiv II olması gerekir.

hätten Wenn ich Geld hätte, wäre ich glücklich. Param olsaydı, mutlu olurdum.
wären Wenn ich reich wäre, hätte ich zehn Autos Zengin olsaydım, on tane arabam olurdu.
würden Wenn ich etwas trinken würde, würde ich gerne einen Kaffee Bir şey içseydim, kahve içmek isterdim.
trinken.

könnten Wenn Blumen sprechen könnten, wäre es im Garten laut. Çiçekler konuşabilseydi, bahçeler gürültülü olurdu.
müssten Wenn ich viel arbeiten müsste, wäre ich nicht glücklich. Çok çalışmak zorunda olsaydım, mutsuz olurdum.
wollten Wenn ich einen Film sehen wollte, würde ich gerne Harry Potter Bir film izlemek isteseydim, Harry Potter izlemek
sehen. isterdim.

reale Bedingung vs irreale Bedingung

haben Wenn ich Zeit habe, komme ich mit dir. Zamanım olursa, seninle gelirim.
hätten Wenn ich Zeit hätte, würde ich mit dir kommen. Zamanım olsaydı, seninle gelirdim.

(haben) ile kurulan cümlede zamanımın olma durumu gerçek.


(hätten) ile kurulan cümlede zamanımın olması mümkün değil.
Konjuktiv II - Höflichkeit

* Kibarlık durumlarında (können) yardımcı fiili (könnten) olarak kullanılır.


* Yardımcı fiil kullanıldığı için normal fiilin en sonda yalın hali ile olması gerekir.

Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Affedersiniz, bana yardım edebilir misiniz lütfen?
Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben? Lütfen bana bir bardak su verir misiniz?
Könnten Sie bitte das Fenster schließen? Lütfen pencereyi kapatır mısınız?

Konjuktiv II - Ratschlag

* Tavsiye durumlarında (sollen) yardımcı fiili (sollten) olarak kullanılır.


Bu nedenle fiilin en sonda yalın halde olması gerekir.

Du hast kein Geld. Du solltest weniger Schuhe kaufen. Paran yok. Daha az ayakkabı almalısın.
Sie hat Kopfschmerzen. Sie sollte zum Arzt gehen. Başı ağrıyor. Doktora gitmeli.

Konjuktiv II - Vorschlag

* Öneri durumlarında (können) yardımcı fiili (könnten) olarak kullanılır.


Bu nedenle fiilin en sonda yalın halde olması gerekir.

Langweilst du dich? Du könntest ins Kino gehen. Sıkıldın mı? Sinemaya gidebilirsin.
Du könntest zu mir kommen. Wir arbeiten zusammen. Bana gelebilirsin. Beraber çalışırız.

Konjuktiv II -2

Gerçek dışı bir durumu (irreale bedingung), bir isteği (irrealer Wunsch), ve gerçek dışı bir karşılaştırma ( irreale Vergleich) belirtmek için kullanılır.
Şimdiki ve geniş zamanda kullanıldığında genelde yardımcı fiillerden yararlanılır.
Eğer cümle bir yardımcı fiil gerektirmiyorsa, o zaman (werden) yardımcı fiili (würden) olarak kullanılır.

haben hätten
sein wären
müssen müssten
können könnten
dürfen dürften
mögen möchten
wollen wollten
sollen sollten
wurden würden

Indikativ-Real Konjuktiv II-Irreal


(Gegenwart) (Gegenwart)
Gegenwart er ist er wäre
er hat er hätte
Gegenwart mit Modelverben er muss er müsste
er kann er könnte
er darf er dürfte
er mag er möchte
Gegenwart mit Modelverben er will er wollte
er soll er sollte
Gegenwart ohne Modelverben er macht er würde machen
er arbeitet er würde arbeiten
Gegenwart Passiv es wird gemacht er würde gemacht

Genelde bu cümle yapısı (wenn) bağlacı ile birlikte kullanılır.


(wenn) bağlacı yan cümle bağlacıdır.
Bu nedenle çekimlenen fiilin cümle sonunda yer alması gerekir.
Cümleye (keşke) anlamı katmak için (doch, bloß yada nur) gibi partikeller (ilgeç) kullanılabilir.

Irreale Bedingung

Wenn ich eine Katze hätte, wäre ich glücklich. Eğer bir kedim olsa mutlu olurum.
Wenn ich reich wäre, würde ich fünf Autos kaufen. Eğer zengin olsam beş araba satın alırım.
Wenn ich ein Smartphone hätte, könnte ich fotografieren. Akıllı bir telefonum olsa fotograf çekebilirim.
Wenn ich in Berlin wohne könnte, wäre ich glücklich. Berlin'de oturabilsem mutlu olurum.

Irreale Wunsch

Ich habe keine Katze. Kedim yok.


Wenn ich (doch/bloß/nur) eine Katze hätte. Keşke bir kedim olsa.
Hätte ich (doch/bloß/nur) eine Katze Keşke bir kedim olsa.
Ich habe kein Geld. Param yok.
Wenn ich (doch/bloß/nur) reich wäre. Keşke zengin olsam.
Wäre ich (doch/bloß/nur) reich. Keşke zengin olsam.
Ich habe kein Smartphone. Akıllı telefonum yok.
Wenn ich (doch/bloß/nur) ein Smartphone hätte. Keşke bir akıllı telefonum olsa.
Hätte ich (doch/bloß/nur) ein Smartphone. Keşke bir akıllı telefonum olsa.
Ich kann nicht Berlin Wohnen, weil es teuer ist. Berlin'de oturamıyorum, çünkü pahalı.
Wenn ich (doch/bloß/nur) in Berlin wohnen könnte. Keşke Berlin'de oturabilsem.
Könnte ich (doch/bloß/nur) in Berlin wohnen. Keşke Berlin'de oturabilsem.

Geçmiş zamanda kullanıldığında genelde bir pişmanlık belirtir.


Almanca'da üç tane geçmiş zaman (Perfekt, Präterätum, P.Perfekt) olsa da Konjuktiv II'de bir tane geçmiş zaman vardır.
Cümleye geçmiş zaman anlamı katmak için (haben ve sein) fiillerinin Konjuktiv II halleri kullanılır ve de fiil Partizip II formunda kullanılır.
sein wären
haben hätten
Fiil Perfekt feçmiş zamanında (sein) ile kullanılıyorsa; Konjuktiv II geçmiş zamanında da yine (sein) ile kullanılır. Bewegung verben

Aktiv Indikativ-Real Konjuktiv II-Irreal


(Gegenwart) (Gegenwart)
Präteritum ich arbeitete ich hätte gearbeitet
Perfekt ich habe gearbeitet
Plusquamperfekt ich hatte gearbeitet
Präteritum ich ging ich wäre gegangen
Perfekt ich bin gegangen
Plusquamperfekt ich war gegangen
Präteritum ich hatte Angst ich hätte Angst gehabt
Perfekt ich habe Angst gehabt
Plusquamperfekt ich hatte Angst gehabt
Präteritum ich war einsam ich wäre einsam gewesen
Perfekt ich bin einsam gewesen
Plusquamperfekt ich war einsam gewesen
Modelverben Indikativ-Real Konjuktiv II-Irreal
(Gegenwart) (Gegenwart)
Präteritum ich musste arbeiten ich hätte arbeiten müssen
Perfekt ich habe arbeiten müssen
Plusquamperfekt ich hatte arbeiten müssen
Passiv Indikativ-Real Konjuktiv II-Irreal
(Gegenwart) (Gegenwart)
Präteritum es wurde gemacht ich wäre gemacht worden
Perfekt es ist gemacht worden
Plusquamperfekt es war gemacht worden

Yardımcı fiil (modelverb) kullanıldığında fiil ve modelverb cümle sonunda yalın halde kalır. Buna doppelinfinitiv denir.
Cümlenin en sonunda yardımcı fiil bulunur.
Bu cümleler genelde (wenn) yan cümle bağlacı ile kullanılır. Ama sona giden yine yardımcı fiil olur, çekimlenen fiil olmaz.
Bu değişiklik doppelinfinitiv kuralından gelir.
Wenn ...... hätte machen müssen ….., P
Wenn ...... machen müssen hätte ….., X

Irreale Bedingung

Ich habe verschlafen. Deswegen habe ich den Bus verpasst. Uyuyakalmışım. Bu nedenle otobüsü kaçırdım.
Wenn ich nicht verschlafen hätte, hätte ich den Buss nicht verpasst. Uyuya kalmasaydım, otobüsü kaçırmazdım.

Ich hatte kein Geld. Deswegen bin ich nicht ins Kino gegangen. Param yok. Bu yüzden sinemaya gidemedim.
Wenn ich genug Geld gehabt hätte, wäre ich ins Kino gegangen. Param olsaydı sinemaya giderdim.

Das Wetter war gestern schön. Die Leute wollten ins Schwimmbad gehen. Dün hava güzeldi. İnsanlar havuza gitmek istiyordu.
Wenn das Wetter gestern nicht schön gewesen wäre, hätten die Leute nicht ins Schwimmbad gehen wollen.
Dün hava güzel olmasaydı insanlar havuza gitmek istemezdi.
Die Oper ist gerade renoviert worden. Wir konnten sie nicht besichtigen. Opera yeni yenilendi. Biz onu ziyaret edemedik.
Wenn die Oper gerade nicht renovirt worden wäre, hatten wir sie besichtigen können. Opera yenilenmeseydi biz onu ziyaret edebilirdik.

Irreale Wunsch

Ich habe meine wohnung verkauft Evimi sattım.


Hätte ich doch meine wohnung nicht verkauft. Keşke evimi satmasaydım.
Wenn ich bloß meine Wohnung nicht verkauft hätte. Keşke evimi satmasaydım.
Ich habe drei Hamburger gegessen Üç hamburger yedim.
Hätte ich doch nicht drei Hamburger gegessen. Keşke üç hamburger yemeseydim.
Wenn ich bloß nicht drei Hamburger gegessen hätte. Keşke üç hamburger yemeseydim.

Irreale Vergleich

Bu durumda (mış gibi) anlamı katan (als ob) bağlacı kullanılır.


Bu bağlaç yan cümle bağlacıdır. Bu yüzden çekimlenen fiil sona gider.
Bu bağlaç Konjuktiv II ile kullanılır.
Bu cümleler genelde aşağıdaki kalımları kullanarak başlar;
Es scheint so, als ob ... ... mış gibi görünmek
Es sieht so aus, als ob ... ... mış gibi görünmek
Es tut so, als ob ... ... mış gibi davranmak

Es hat nie Geld Onun hiç parası yok.


Es tut so, als ob er immer viel Geld hätte. O hep çok parası varmış gibi davranıyor.
Er ist ängstlich. Onun hiç parası yok.
Es tut so, als ob er mutig wäre. O cesurmuş gibi davranıyor.
Sie sieht so glücklich aus, als ob sie verlieben würde. O aşık olmuş gibi mutlu görünüyor.
Du siest so aus, als ob du krank wärst. Hasta gibi görünüyorsun.

Partizip I / Partizip Präsens

Fiiller sıfatlaştırıldığında, zarflaştırıldığınde ve isimleştirildiğinde Partizip I kullanılır.


Fiillerin Partizip I olması için sonuna 'd' getirilir.

verb (+) d
lesen lesend
gehen gehend
hören hörend

Partizip I; sıfat, zarf ve isim olarak kullanılabilir.

sıfat-fiil Okuyan kadın kibardır. ismi niteledi /


sıfat
zarf-fiil Kadın ağlayarak gitti. fiili niteledi / zarf
isim-fiil Seyahat edenler çok mutlu.

Partizip I als Adverb / zarf-fiil

weien ağlamak
Partizip I weinend
Das Kind ging weinend aus dem Zimmer. Çocuk ağlayarak odadan gitti.

tanzen dans etmek


Partizip I tanzend
Die Frau singt tanzend in der Party. Kadın partide dans ederek şarkı söylüyor.

Partizip I als Nomen / isim-fiil

singen singend der/die Singende ein Singender eine Singende


reisen reisend der/die Reisende ein Reisender eine Reisende
tanzen tanzend der/die Tanzende ein Tanzender eine Tanzende
studieren studierend der/die Studierende ein Studierender eine Studierende

tanzen dans etmek


Partizip I tanzend der Tanzende die Tanzende
Die Tanzende hatte viel Spaß Dansçı çok eğlenmişti.

reisen seyahat etmek


Partizip I reisend der Reisende die Reisende
Gestern habe ich anderen Reisende gelesen. Dün başka seyahat eden gördüm.

Partizip I als Adjektiv / sıfat-fiil

verb d adjektivendnung

lesen okumak
Partizip I lesend
Die Frau, die liest, ist nett. Okuyan kadın kibardır.
Die lesende Frau ist nett. Okuyan kadın kibardır. Nominativ + Belirli artikel
Ich kenne eine lesende Frau Okuyan bir kadın tanıyorum.

rauchen sigara içmek


Partizip I rauchend
Der Mann, der raucht, ist ungesund. Sigara içen adam sağlıksızdır.
Der rauchende Mann ist ungesund. Sigara içen adam sağlıksızdır. Nominativ + Belirli artikel
Ich kenne einen rauchenden Mann. Sigara içen bir adam tanıyorum.
singen şarkı söylemek
Partizip I singend
Die Frau, die singt, ist hübsch. Şarkı söyleyen kadın güzeldir.
Die singende Frau ist hübsch. Şarkı söyleyen kadın güzeldir. Nominativ + Belirli artikel
Ich kenne eine singende Frau. Şarkı söyleyen bir kadın tanıyorum.

weinen ağlamak
Partizip I weinend
Das Kind, das weint, ist unglücklich. Ağlayan çocuk üzgündür.
Das weinende Kind ist unglücklüch. Ağlayan çocuk üzgündür. Nominativ + Belirli artikel
Ich habe ein weinendes Kind gesehen. ağlayan bir çocuk gördüm.

Passiv

kaufen satın almak


kaufen werden satın
alınmak

Vorgangspassiv Olay vurgulanır werden + partizip 2


Präsens Aktiv Ich kaufe das Buch Kitabı satın alıyorum.
Passiv Das Buch wird von mir gekauft Kitap satın alınıyor.
Aktiv Mit Ich muss das Buch kaufen Kitabı satın almalıydım.
MV
Pas. Mit MV Das Buch muss von mir gekauft werden Kitap satın alınmalı.

Präteritum Aktiv Ich kaufte das Buch Kitabı satın aldım.


Passiv Das Buch wurde von mir gekauft Kitap satın alındı.
Aktiv Mit Ich musste das Buch kaufen Kitabı satın almalıydım.
MV
Pas. Mit MV Das Buch musste von mir gekauft werden Kitap satın alınmalıydı.

Perfekt Aktiv Ich habe das Buch gekauft Kitabı satın aldım.
Passiv Das Buch ist von mir gekauft worden Kitap satın alındı.
Aktiv Mit Ich habe das Buch kaufen müssen Kitabı satın almalıydım.
MV
Pas. Mit MV Das Buch hat von mir gekauft werden müssen Kitap satın alınmalıydı.

P.Perfekt Aktiv Ich hatte das Buch gekauft Kitabı satın almışım.
Passiv Das Buch war von mir gekauft worden Kitap satın alınmış.
Aktiv Mit Ich hatte das Buch kaufen müssen Kitabı satın almalıymışım.
MV
Pas. Mit MV Das Buch hatte von mir gekauft werden müssen Kitap satın alınmalıymış.

Futur I Aktiv Ich werde das Buch kaufen Kitabı satın alacağım.
Passiv Das Buch wird von mir gekauft werden Kitap satın alınacak.
Aktiv Mit Ich werde das Buch kaufen müssen Kitabı satın almalıydım.
MV
Pas. Mit MV Das Buch wird von mir gekauft werden müssen Kitap satın alınmalı.

Zustandpassiv Sonuç vurgulanır sein + partizip 2


Das Buch ist von mir gekauft Kitap satın alındı.

Kausale Präpositionen

Aşağıdaki edatlarda soru en geniş anlamıyla şöyle olmaktadır.


Warum?, Wieso?, Weshalb?, Aus welchem Grund

zwecks ... amacıyla um (-in etrafında, -in halber (-den dolayı, uğruna, aufgrund (... Nedeniyle,
... maksadıyla etrafına) uğrunda) ... Bu sebepten)
zufolge .-e göre, -e über (-in üzerinde, in gemäß (-e göre, -e nazaran, ... auf (-in üstünde, -in
nazaran ... üstünde) gereğince) üzerinde, -e/-a)
gereğince
zu (-de/da) seitens (... tarafından) für (-in yerine, uğruna, anlässlich (... Dolayısıyla)
uğrunda, -e oranla, -den
yana)
wegen (-den dolayı nach (-e, -a) durch (den/dan, - in içinden, angesichts (... Karşısında)
-in yüzünden) yardımıyla, aracılığıyla,
sayesinde)

vor den/dan, - den mittels (... Sayesinde) dank (... Sayesinde) ob (-ip mediği, -ip
dolayı meyeceği)
von den/dan, - den mangels (-in bezüglich hakkında, - ilişkin, -e dair, um … willen ... Uğruna
dolayı bulunmadığından ile ilgili olarak
dolayı)
unter (-in altında, -in laut (-e göre) betreffs
arasında, -den
aşağı)
ungeachtet (-e rağmen, -e kraft (... Sayesinde) bei (-de, -in yakınında)
karşın, -e
bakmayarak)
unbeschadet infolge (... Sonucu aus den/dan, - den dolayı
olarak, ...
Nedeniyle, -den
dolayı)

angesichts … karşısında
Möchtest du mit mir im Park spazieren gehen?
Angesichts der Tatsache, dass es regnet, bleibe ich lieber zu Hause. Yağmur yağdığında evde kalmayı tercih ederim.
Angesichts der Tatsache Gerçeği karşısında
die Tatsache Gerçek, vakıa, olgu

um ... willen ... Uğruna


Weshalb hast du seinem Vorschlag zugestimmt?
Ich habe seinem Vorschlag um des lieben Friedens willen zugestimmt. Sevgi dolu barış uğruna senin teklifini onayladım.
um des lieben Friedens willen Sevgi dolu barış uğruna
des lieben Friedens Sevgi dolu barış

um ... willen ... Uğruna


Ich habe die Vase fallen gelassen, Sie ist kaputt.
Um Himmels Willen, das war die teure Vase von Tante Maria. Cennet uğruna, O Tante Teyze'nin pahalı vazosuydu.
Um Himmels Willen Cennetin uğruna
der Himmel Cennet, gökyüzü
aufgrund nedeniyle
Warum seid ihr heute zu Hause?
Aufgrund des starken Gewitters konnten wir nicht in die Berge gehen. Güçlü fırtına nedeniyle dağlara gidemedik.
Aufgrund des starken Gewitters Güçlü fırtına nedeniyle
das Gewitter Fırtına

mangels ...-in bulunmadığından dolayı


Warum wurde der Angeklagte nicht verurteilt?
Der Angeklagte wurde mangels an Beweisen freigesprochen. Sanık yeterli kanıt bulunmadığından berat etti.
der Beweis İspat, Kanıt, Delil
der Angeklagte Sanık
freisprechen beraat ettirmek -i

bezüglich hakkında, - ilişkin, -e dair, ile ilgili olarak


Haben Sie meine Anfrage erhalten?
Bezüglich Ihrer Anfrage müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine frei Stelle für Sie haben.
İsteğinizle ilgili olarak, maalesef size boş yerimiz olmadığını bildirmek zorundayız.
die Anfrage soru, başvuru
mitteilen bildirmek

dank ... sayesinde


Wieso hast du die Prüfung bestanden?
Dank seiner raschen Hilfe habe ich die Prüfung bestanden. Hızlı yardımı sayesinde sınavı geçtim.
Wieso neden (böyle), niçin, nasıl oluyor da
die Hilfe yardım

durch den/dan, - in içinden, yardımıyla, aracılığıyla, sayesinde


Wieso bist du schon wach? Neden hala uyanıksın?
Ich wurde durch den Lärm auf der Straße geweckt. Sokaktaki gürültüden dolayı uyanığım.
Wieso (sowie = ve ayrıca, hem de, -r - mez) neden (böyle), niçin, nasıl oluyor da
wecken uyandırmak
der Lärm gürültü, patırtı, şamata

vor den/dan, - den dolayı sebep belirtir - kontrol yok


Warum tanzt du wie verrückt durch die ganze Wohnung? Neden tüm dairede çılgınlar gibi dans ediyorsun?
Ich tanze vor Freude, weil ich eine neuen Job gefunden habe. Yeni bir iş bulduğum için sevinçten dans ediyorum.
die Freude neşe, sevinç
verrückt deli, çılgın

aus den/dan, - den dolayı kaynak belirtir - kontrol


var
Weshalb ist er nach Kanada ausgewandert? Neden kanadaya göç etti?
Er ist aus Liebe zu ihr nach Kanada ausgewandert. Ona olan aşkından kanadaya göç etti.
auswandern göçmek, göç etmek
die Liebe aşk

Zweiteilige Konnektoren

entweder … oder

İki seçenek arasında seçim yapıldığında kullanılır.


Türkçedeki (ya ... ya da) bağlacı gibi kullanılır.
Genelde bu bağlaçtan sonra kelime gelir.
(entweder) cümle içerisinde genelde 3. konumda bulunur.
Cümle yapısında (entweder) başta da bulunabilir. Bu durumda 2. konumda fiil bulunur.
Bağlaçlar arasında virgül kullanılmaz.

Ich trinke Tee entweder mit Zitrone oder mit Zucker.


Entweder trinke ich Tee mit Zitrone oder mit Zucker.
Çayı ya limonla ya da şekerle içerim.

Sie möchte entweder nach Deutschland oder nach Frankreich fahren.


Entweder möchte sie nach Deutschland oder nach Frankreich fahren.
O ya Almanya'ya ya da Fransa'ya gitmek istiyor.

Wir gehen entweder etwas essen oder wir treffen uns zu Hause.
Entweder gehen wir etwas essen oder wir treffen uns zu Hause.
Ya birşeyler yemeye gideceğiz ya da evde buluşacağız.

weder … noch
İki olumsuzluk belirtildiğinde kullanılır.
Türkçedeki (ne ... ne de) bağlacı gibi kullanılır.
Genelde bu bağlaçtan sonra kelime gelir.
(weder) cümle içerisinde genelde 3. konumda bulunur.
Cümle yapısında (weder) başta da bulunabilir. Bu durumda 2. konumda fiil bulunur.
Bağlaçlar arasında virgül kullanılmaz.

Ich trinke Tee weder mit Zitrone noch mit Zucker.


Weder trinke ich Tee mit Zitrone noch mit Zucker.
Çayı ne limonla ne de şekerle içerim.

Sie kann weder Deutsch noch Französsich sprechen.


Weder kann sie Deutsch noch Französisch sprechen.
O ne Almanca ne de Fransızca konuşabiliyor.

Heute habe ich weder Tee noch Kaffee getrunken.


Weder habe ich heute Tee noch Kaffee getrunken.
Bugün ne çay ne de kahve içtim.

nicht nur …,... sondern auch

İki birbirini destekleyen olay belirtildiğinde kullanılır.


Türkçedeki (sadece bu değil ... bu da) bağlacı gibi kullanılır.
Genelde bu bağlaçtan sonra kelime gelir.
(nich nur) cümle içerisinde genelde 3. konumda bulunur.
Cümle yapısında (nich nur) başta da bulunabilir. Bu durumda 2. konumda fiil bulunur.
Cümleler birbirinden virgül ile ayrılır.

Ich trinke Tee nicht nur mit Zitrone, sondern auch mit Zucker.
Nicht nur trinke ich Tee mit Zitrone, sondern auch mit Zucker.
Çayı sadece limonla değil şekerle de içerim.

Sie kann nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch sprechen.


Nicht nur kann sie Deutsch, sondern auch Französisch sprechen.
O sadece Almanca değil Fransızca da konuşabiliyor.

Heute habe ich nicht nur Tee, sondern auch Kaffee getrunken.
Nicht nur habe ich heute Tee, sondern auch Kaffee getrunken.
Bugün sadece çay değil kahve de içtim.

sowohl … als auch

İki birbirini destekleyen olay belirtildiğinde kullanılır.


Türkçedeki (hem ... hem de) bağlacı gibi kullanılır.
Genelde bu bağlaçtan sonra kelime gelir.
(sowohl) cümle içerisinde genelde 3. konumda bulunur.
Cümle yapısında (sowohl) başta da bulunabilir. Bu durumda bu bağlacın tamamının ilk konumda olması gerekir.
Bağlaçlar arasında virgül kullanılmaz.

Sie kann sowohl Deutsch als auch Französisch sprechen.


Sowohl Deutsch als auch Französisch kann sie sprechen.
O hem Almanca hem de Fransızca konuşabiliyor.

Heute habe ich sowohl Tee als auch Kaffee getrunken.


Sowohl Tee als auch Kaffee habe ich heute getrunken.
Bugün hem çay hem de kahve içtim.

je …,... desto

İki birlikte gelişen olay belirtildiğinde kullanılır.


Türkçedeki (ne kadar ... o kadar) bağlacı gibi kullanılır.
Bu bağlaçlardan sonra SIFAT karşılaştırmalı (komperativ) olarak gelir.
(je) cümlenin başında bulunur ve yan cümle bağlacı gibi davranır.
Bu nedenle çekimlenen fiil cümlenin en sonunda bulunur.
Cümleler birbirinden virgül ile ayrılır.

Je weniger man schläft, desto müder ist man.


Ne kadar az uyursan o kadar yorgun olursun.

Je mehr Kaffee ich trinke, desto nervöser bin ich.


Ne kadar çok kahve içersem, o kadar gergin oluyorum.

Je schneller du sprichst, desto weniger verstehe ich.


Ne kadar hızlı konuşursan, o kadar az anlıyorum.
Je fleissiger ich bin, desto erfolgreicher werde ich.
Ne kadar çalışırsam, o kadar başarılı olurum.

zwar …,... aber

Bir negatif bir pozitif olay karşılaştırıldığında kullanılır.


gerçi ... ama (gibi kullanılır)
Genelde bu bağlaçlardan sonra kelime ya da cümle gelir.
(zwar) cümlenin içerisinde genelde 3. konumda bulunur.
Cümle yapısında (zwar) başta da bulunabilir. Bu durumda 2. konumda fiil bulunur.
Cümleler birbirinden virgül ile ayrılır.

Wir sehen uns zwar nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde.
Zwar sehen wir uns nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde.
Gerçi birbirimizi sık görmüyoruz ama arkadaş kalıyoruz.

einerseits …,.. andererseits

Tezatlık bildiren olaylarda kullanılır.


bir yandan ... öbür yandan (gibi kullanılır)
Genelde bu bağlaçlardan sonra kelime ya da cümle gelir.
(einerseits) cümlenin içerisinde genelde 1. konumda bulunur. Bu durumda 2. konumda fiil bulunur.
(einerseits) 3. konumda da olabilir.
Cümleler birbirinden virgül ile ayrılır.

Einerseits würde ich ihn gerne treffen, andererseits habe ich keine Zeit.
Ich würde ihn einerseits gerne treffen, endererseits habe ich keine Zeit.
Bir yandan onunla buluşmak istiyorum, öte yandan hiç zamanım yok.

Nomen-Verb Verbindungen
Almanca'da bazı kelimeler bazı fiiller ile kombine edilir.
Bu kombinasyonda genelde fiiller kendi anlamlarında kullanılmazlar. Önemli olan
isimdir.
Genelde bu kombinasyonun bir fiil karşılığı vardır.
Bu kombinasyon bozulduğunda anlam da bozulur.

1 eine Frage stellen / fragen (bir soru sormak)


Kann ich Ihnen eine Frage stellen?
Darf ich Sie etwas fragen?
Size bir soru sorabilir miyim?

2 eine Entscheidung treffen / entscheiden (bir karar vermek)


Ich habe die Entscheidung getroffen, Deutsch zu studieren.
Ich habe entschieden, Deutsch zu
studieren.
Almanca okumaya karar verdim.

3 Abschied nehmen von / sich verabschieden von (son yolculuğuna uğurlamak)


Ich nahm von meiner Oma Abschied.
Ich habe mich von meiner Oma verabschiedet.
Anneannemi son yolculuğuna uğurladım.

4 eine Vorschlag machen / vorschlagen (teklifte bulunmak)


Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen.
Ich möchte Ihnen vorschlagen.
Size bir teklifte bulunmak istiyorum.

5 für etwas Verantwortung übernehmen / verantworten (bir şey için sorumluluk


almak)
Mein Bruder übernahm die verantwortung für den Fehler.
Mein Bruder verantwortete für den Fehler.
Erkek kardeşim hata için sorumluluğu aldı.
6 Antwort geben / antworten (cevap vermek)
Er hat mir keine Antwort gegeben.
Er hat mir nicht geantwortet.
O bana cevap vermedi.

7 etw. zum Abschluss bringen / abschließen (bir şeyi bitirmek)


Ich habe mein Projekt gestern zum Abschluss gebracht.
Ich habe mein Projekt gestern abgeschlossen.
Projemi dün bitirdim.

8 sich Mühe geben / sich bemühen (emek vermek,


çabalamak)
Wenn ich mich mehr Mühe geben würde, dann könnte ich
diese Arbeit schaffen.
Wenn ich mich sehr bemühen würde, dann könnte ich diese
Arbeit schaffen.
Eğer daha fazla çabalarsam bu işi başarabilirim.

9 jdm. das Wort abschneidenen / jdm. unterbrechen (birinin sözünü bölmek)


Sie schneidet immer mir das Wort ab.
Sie unterbricht immer mir.
O hep benim sözümü bölüyor.

10 jdm. Bescheid geben/sagen / jdm. informieren (bilgilendirmek, sonucu söylemek, haber vermek)
Ich gebe Ihnen bie Montag Bescheid.
Ich informiere Ihnen bis Montag.
Size pazartesize kadar haber vereceğim.

11 Platz nehmen / sich setzen (oturmak)


Bitte nehmen Sie Platz!
Bitte sitzen Sie sich!
Lütfen oturun!

12 in Ruhe lassen / nicht stören (rahat bırakmak)


Lass mich in Ruhe!
Stör mich nicht!
Beni rahat bırak!

13 die Hoffnung aufgeben / keine Hoffnung haben (umudunu kaybetmek)


Ich habe die Hoffnung aufgegeben, weil ich keine Arbeit
finden konnte.
İş bulamadığım için umudumu kaybettim.

14 der Meinung sein / denken (düşüncede olmak)


Ich bin der Meinung, dass es sehr heiß ist.
Ich denke, dass es sehr heiß ist.
Havanın çok sıcak olduğu düşüncesindeyim.

15 keine Ahnung haben / nichts wissen (fikri olmamak)


Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht.
Bilmiyorum. / Hiç fikrim yok.
Ich habe keine Ahnung von Autos.
Arabalar hakkında hiç bir fikrim yok.

16 zur Verfügung stehen / verfügbar sein (uygun olmak, ulaşılabilir olmak)


Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Sorularınız için her zaman müsaitim / uygunum.

17 einen Vertrag abschließen / (sözleşme imzalamak)


Ich schloss einen Vertrag mit einer neuen Firma ab.
Yeni bir şirket ile bir sözleşme imzaladım.
18 jdm. einen Ratschlag geben / raten (birine tavsiye vermek)
Welchem Ratschlag geben Sie einem jungen Ingenieur?
Was raten Sie einem jungen Ingenieur?
Genç bir mühendise ne tavsiye edersiniz?

19 in Frage stellen / zweifeln (şüphe etmek)


Die Polizei stellt die Aussage des Zeugen in Frage
Polis tanığın ifadesinden şüphe ediyor.

Nomen-Verb-Verbindung Beispiel
Abschied nehmen von + Dativ sich vedalaşmak Am Ende seines Auslandssemesters hat Marcel Abschied von seinen Freunden genommen. Er
verabschieden war traurig, dass er wieder nach Hause fahren musste.
zum Abschluss bringen Gestern hat unser Team das Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht.
Abstand halten von + Dativ
Abstand nehmen von + Dativ
einen Abstecher machen zu/in/nach Wenn du mal in Berlin bist, solltest du unbedingt einen Abstecher nach Postdam machen.
Anerkennung genießen Pfarrer Schäfer genießt in der Markus-Gemeinde große Anerkennung.
Anerkennung anerkannt herkesçe Die Ergebnisse der Studie finden weltweit Anerkennung.
finden werden beğenilen olmak
ein Angebot (Akkusativ) ablehnen Ich muss Ihr Angebot leider ablehnen. Ich habe ein besseres Angebot bekommen.
ein Angebot (Akkusativ) annehmen Ich nehme Ihr Angebot an!
ein Angebot etw. anbieten teklif etmek Die Firma hat mir ein tolles Angebot gemacht.
machen
Angst haben vor + Dativ Lydia hat Angst vor der Testdaf-Prüfung.
Angst machen + sich korkuya düşürmek Der Klimawandel mach mir Angst.
Dativ ängstiegen
vor
Anklage erheben gegen + Akkusativ Das Gericht hat Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben.
in Anspruch nehmen + Akkusativ (be)nutzen, yararlanmak, Wir sollten öffentliche Verkehrsmittel stärken in Anspruch nehmen.
beanspruchen istemek
Anteil nehmen mit fühlen birinin duygularını Ich nehme Anteil am Schicksal der Betroffenen
paylaşmak
Anstoß nehmen an + Dativ
Anstrengungen unternehmen für + Die Städte und Gemeinden haben große Anstrengungen unternommen, um die Flüchtlinge zu
Akkusativ integrieren.
einen Antrag stellen bei + Dativ auf + beantragen (dilekçe ile) Familie Müller hat einen Antrag Auf finanzielle Unterstützung gestellt.
Akkusativ istemek
zur Anwendug kommen angewendet uygulanmak Die teuren Therapien kommen oft nicht zur Anwendung.
werden
eine Antwort geben + Dativ auf eine
Frage
zur der Auffassung gelangen erkennen anlamak, Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass man sich mehr engagieren sollte.
algılamak
in Aufregung versetzen jmd. aufregen, heyecanlandırmak, Diese Prognose versetzt viele Menschen in Aufregung.
nervös sinirlendirmek
machen
eine Auftrag geben / erteilen beauftragen görevlendirmek der Chef hat den Auftrag gegeben, alle Dokumente zu überprüfen.
zum Ausdruck bringen äußern, söylemek, ifade Er brachte seine Besorgnis zum Ausdruck.
ausdrücken etmek
zur Auswahl stehen für + Akkusativ angeboten teklif edilmek Heute stehen viele energiesparende Geräte zur Auswahl.
werden
Beachtung finden beachtet göz önünde alternative Energieformen finden momentan große Beachtung.
werden bulundurmak
einen Ball abspielen/abgeben an + Anstatt den Ball an seinen Mitspieler abzuspielen hat der Stürmer selbst aufs Tor geschossen,
Akkusativ doch leider hat er nicht getroffen.
einen Ball führen
einen Ball halten Unglaublich! Der Torwart hat den Strafstoß gehalten!
einen Ball schießen auf + Akkusativ Der Spieler mit der Nummer 4 hat den Ball aufs Tor geschossen.
einen Ball werfen
den Bedarf decken an + Dativ
einen Beruf
ergreifen
einen Beruf arbeiten (als,) mesleğini yapmak Dr. Weißhaupt übt seinen Beruf als Sozialarbeiter schon seit 20 Jahren aus.
ausüben etw. beruflich
machen
in Berufung gehen Nach dem Urteil ist die unterlegene Partei in Berufung gegangen.
Bescheid Hast du schon Bescheid bekommen, in welchem Deutschkurs du jetzt bist?
bekommen
Bescheid geben / sagen + Dativ jmd. bilgilendirmek Können Sie mir bitte Bescheid geben / sagen, wenn der nächste Kurs beginnt?
Informieren
Bescheid wissen über + Akkusativ informiert haberdar olmak Du weißt aber gut Bescheid!
sein
einen Beitrag etw. beitragen katkida bulunmak Jeder kann einen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft leisten.
leisten
eine Bestellung aufgeben etw. bestellen sipariş vermek Wir haben unsere Bestellung bereits vor einen Stunde aufgegeben und warten immer noch.
in Betracht möglich sein Zur Lösung des Problems kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht.
kommen
in Betracht ziehen überlegen düşünmek Viele ziehen in Betracht, für eine Arbeitsstelle umzuziehen.
einen Beweis
führen
unter Beweis etw. beweisen kanıtlamak Der neue Chef muss sein Können unter Beweis stellen.
stellen
Bezug nehmen auf + Akkusativ sich beziehen dayanmak Mit meinem Leserbrief nehme ich Bezug auf Ihren Artikel "Dr. Ich".
auf
zur Diskussion diskutiert Verschiedene Lösungenstehen zur Diskussion.
stehen werden
unter Druck stehen gestresst sein baskı altında Jugendliche stehen heute enorm unter Druck.
olmak
eine Dummheit begehen
einen Eindruck gewinnen von + Dativ
einen guten/schlechten Eindruck haben
von + Dativ
einen guten/schlechten Eindruck
hinterlassen bei + Dativ
einen guten/schlechten Eindruck machen beeindrucken izlenim bırakmak, Ihr Engagement macht auf mich großen Eindruck.
auf + Akkusativ etkilemek
Einfluss nehmen beeinflussen etkilemek-i Ich möchte auf diese Entscheidung Einfluss nehmen.
auf
einen Einfall haben
Einspruch einlegen gegen +
Akkusativ
zu Ende bringen + Akkusativ beenden, bitirmek, son Was man begonnen hat sollte man auch zu Ende bringen.
abschließen vermek
zum Ende kommen Die Zeit ist gleich um. Bitte kommen Sie jetzt zum Ende und bringen Sie Ihre Prüfungen nach
vorne.
eine Entscheidung treffen etw. karar vermek Haben Sie wegen der neuen Stelle schon eine Entscheidung getroffen?
entscheiden
einen Entschluss fassen beschließen, bitirmek, kesmek, Einige Länder haben endlich den Entschluss gefasst, das Trinkwasser besser zu schützen.
sich karar vermek
entschließen
in Erfüllung gehen sich erfüllen gerçekleşmek, Mein großer Wunsch ist in Erfüllung gegangen.
yerine gelmek
die Erlaubnis erteilen zu erlauben izin vermek Der Chef erteilte den Mitarbeitern die Erlaubnis, in den Pausen im Internet zu surfen.
zu einem Ergebnis kommen Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen?
einen Fehler etw. Falches hata yapmak Ich beging einen Fehler, als ich meine Kinder unbeaufsichtigt ins Internet ließ.
begehen tun
einen Fehler
machen
zur Folge haben für + Akkusativ aus etw. anlaşılmak, neden Eine Entwicklung der letzten Jahren hat zur Folge, dass neue Technologien stärker gefördert
folgen, olmak werden.
bewirken
in Frage kommen für + Akkusativ relevant / önemli, mühim, Das kommt überhaupt nicht in Frage!
akzeptabel kabul edilebilir
sein
außer Frage stehen (zweifellos) şüphesiz, Es steht außer Frage, dass neue Technologien für die Wirtschaft wichtig sind.
richtig sein, şüphelenmemek
etwas nicht
bezweifeln
eine Frage stellen + Dativ fragen sormak Der Schüler aus den Niederlanden stellt dem Deutschlehrer eine Frage.
in Frage stellen + Dativ bezweifeln, şüphelenmek, Dass genug für Jugendliche getan wird, möchte ich doch in Frage stellen.
anzweifeln şüpheli saymak
Freundschaft(en) schließen mit +
Dativ
eine Forderung stellen etw. fordern talep etmek Er stellt ganz schön viele Forderungen.
die Flucht ergreifen vor fliehen uçmak Der Dieb ergriff, so schnell er konnte, die Flucht.
eine Garantie
geben
sich Gedanken machen über + nachdenken düşünüp taşınmak, Ich mache mir viele Gedanken über Internetsucht.
Akkusativ düşünmek
in Gefahr sein gefährdet sein tehlikede olmak Die Realisierung des Projekts ist in Gefahr.
ein Geheimnis bewahren Kannst du dieses Geheimnis bewahren?
ein Geheimnis für sich behalten Bitte behalte dieses Geheimnis für dich. Erzähl es nicht weiter.
einen Geistesblitz haben
ein Gespräch führen mit + Dativ über + sich sohbet etmek, Die Eltern haben mit dem Lehrer ein Gespräch über ihre Tochter geführt.
Akkusativ unterhalten söyleşmek
einen Grund angeben für etw. nedenini Für diese Entscheidung wurden keine Gründe
begründen göstermek
seine Hilfe anbieten + Dativ
Hilfe brauchen/benötigen bei + Dativ Bei der Grammatikaufgabe brauche ich Ihre Hilfe.
Hilfe leisten Bei der Lösung des Problems leistete mir mein Arbeitskollege große Hilfe.
einen Hinweis Die Bevölkerung lieferte Hinweise, die letztendlich zur Aufklärung des Kriminalfalls führten.
liefern
Interesse wecken jmd. ilgilenmek Das Interesse an der Wissenschaft sollte bei Kindern schon früh geweckt werden.
für Interessieren
für
in Kauf nehmen (Nachteiliges) herşeyi kabul Wer auswandert, muss in Kauf nehmen, dass er vielleicht Heimweh bekommt.
akzeptieren etmek
zur Kenntnis bemerken farketmek, farkına Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Surfen im Internet während der Arbeitszeit verboten
nehmen varmak ist.
Kontakte knüpfen mit + Dativ
in Kontakt treten kontaktieren temas halinde Ist er schon mit seinem Anwalt in Kontakt getreten?
mit olmak
die Kosten tragen bezahlen ödemek Wer trägt die Kosten für den Unfall?
für
Kritik üben an + kritisieren eleştirmek, tenkit An der derzeitigen Bildungspolitik wird viel Kritik geübt.
Dativ etmek
in der Lage sein zu können, fähig yapabilmek, Wir sind in der Lage, etwas für die Gesellschaft zu tun.
sein yetenekli olmak
auf dem Laufenden sein über informiert haberdar olmak Bist du über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden?
sein
ein (gutes/schlechtes) Leben führen
seinen Lebensunterhalt bestreiten mit + Wie sollen Studenten ihren Lebensunterhalt bestreiten, wenn sie auch noch Studiengebühren
Dativ / durch + Akkusativ zahlen müssen?
das Leben Ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft. Ich möchte einfach nur das Leben genießen.
genießen
auf den Markt bringen etw. (zum ilk defa satılmak Immer mehr neue Geräte werden auf den Markt gebracht.
ersten Mal)
verkaufen
Maßnahmen ergreifen für +
Akkusativ
sich Mühe geben bei + Dativ / mit + sich bemühen uğraşmak, Erna hat sich bei ihren Hausaufgaben viel Mühe gegeben.
Dativ (zahmet çabalamak,
etmek) çalışmak
Neugierde wecken für + Akkusativ
Opfer bringen Wer wirklich erfolgreich sein will, muss auch Opfer bringen.
einen Preis verleihen + Dativ / an +
Akkusativ
einer Prüfung unterziehen Alle zwei Jahre werden Autos vom TÜV einer Prüfung unterzogen.
eine Qual sein für + Akkusativ
Rache nehmen an + Dativ
einen Rat geben + Dativ Darf ich dir einen guten Rat geben? Übung macht den Meister!
Rat suchen bei + Dativ
Rechenschaft
ablegen
ein Recht/Anrecht haben auf +
Akkusativ
Recht haben
im Recht sein
zur Rede stellen + Akkusativ
Respekt haben vor + Dativ
Respekt sollen +
Dativ
eine Rolle spielen für + Akkusativ wichtig / önemli, mühim Gute Deutschkenntnisse spielen für den Erfolg auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine große
relevant sein Rolle.
Rücksicht nehmen auf + Akkusativ rücksichtsvoll saygılı olmak Im Verkehr ist es wichtig, auf die anderen Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen.
sein
Ruhe bewahren ruhig bleiben sakin kalmak Auch in einer wichtigen Prüfung sollten Sie vor allem Ruhe bewahren.
zur Ruhe kommen
über die Runden kommen
einen Schlag / Tritt verpassen + Dativ
einen Schlag / Tritt versetzen + Dativ
die Schuld geben + Dativ
Schluss machen mit + Dativ beenden bitirmek, son Mit der Wasserverschwendung müssen wir endlich Schluss machen.
vermek
seine Schlüsse ziehen aus + Dativ
einen Schlussstrich ziehen unter +
Akkusativ
in Schutz nehmen vor + Dativ (be)schützen, korumak, Das war nicht in Ordnung, aber du nimmst ihn wieder vor mir in Schutz!
verteidigen esirgemek,
savunmak
in Schwierigkeiten kommen
in Schwierigkeiten sein
in Sicherheit bringen + Akkusativ
(k)einen Sinn
ergeben
sich (keine) Sorgen machen über + sich sorgen kaygılanmak, Mach dir keine Sorgen über den Test. Gib dein Bestes.
Akkusativ endişelenmek
etw. aufs Spiel setzen + Akkusativ riskieren göze almak, riske Wir dürfen unsere Zukunft nicht aufs Spiel setzen.
atmak
zur Sprache ansprechen hitap etmek Das Thema sollte öfter zur Sprache gebracht werden.
bringen
auf dem Standpunkt stehen meinen sanmak, Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Jugendliche mehr Unterstützung brauchen.
düşünmek
Stellung nehmen seine fikrini ifade etmek Ich möchte dazu kurz Stellung nehmen.
zu Meinung
äußern
auf der Suche sein nach + Dativ Melanie ist auf der Suche nach einer schönen Wohnung im Süden von Köln.
einen Tipp geben + Dativ
Tipps geben + Dativ
einen Traum haben
einen Traum verwirklichen
einen Tritt/Schlag verpassen + Dativ
eine Verabredung treffen zu/mit etw. kararlaştırmak Welche internen Verabredungen zum Vertrag wurden denn mit Ihnen getroffen?
vereinbaren
Verantwortung tragen für + verantwortlich sorumlu olmak Bei einer Klassenfahrt trägt der Lehrer die Verantwortung für die Schüler.
Akkusativ sein
Verantwortung übernehmen für + Der Minister übernimmt die Verantwortung für die Fehler seiner Mitarbeiter.
Akkusativ
zur Verantwortung ziehen für +
Akkusativ
einen Vergleich anstellen mit + Dativ
zu(r) Verfügung stehen für + Für Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Akkusativ
jmd. in Verlegenheit bringen verlegen utandırmak, Mit seinen Fragen hat er mich in Verlegenheit gebracht.
machen sıkmak
zur Verfügung stehen für vorhanden elde hazır, Für das Projekt steht nicht genug Geld zur Verfügung.
sein, für jmd. mevcut, var olmak
da sein
Verständnis haben für + Akkusativ Obwohl ich Verständnis für Ihre Situation habe, müssen Sie pünktlich zur Arbeit erscheinen!
Verständnis zeigen für + Akkusativ
Verständnis aufbringen für + verstehen anlamak Ich kann für dieses Problem kein Verständnis aufbringen.
Akkusativ
Vertrauen genießen bei + Dativ Mach, was du für richtig hältst. Du genießt mein vollstes Vertrauen.
Vertrauen missbrauchen
Vorbereitungen treffen für +
Akkusativ
einen Vorschlag machen + Dativ
aus dem Weg gehen + Dativ jmd. meiden, rastlamamaya Mein Chef war heute schlecht gelaunt, deshalb bin ich ihm den ganzen Tag aus dem Weg
jmd. çalışmak gegangen.
ausweichen
Widerstand leisten gegen +
Akkusativ
sein (Ehren)Wort geben + Dativ
zu Wort kommen
einen Wunsch von den Augen Liebe ist, wenn dir dein Partner jeden Wunsch von den Augen abliest.
ablesen
einen Wunsch abschlagen + Dativ
einen Wunsch erfüllen + Dativ
einen Wunsch gewähren + Dativ
ein Ziel erreichen Mariam hat ihr Ziel erreicht - sie hat einen Studienplatz bekommen.
sich ein/zum Ziel setzen Ahmed hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres an der Testdaf-Prüfung teilzunehmen.
einen Zusammenhang herstellen zwischen Tut mir leid, aber ich kann zwischen diesen beiden Dingen leider keinen Zusammehang
[Dativ] und [Dativ] herstellen.
Zweifel haben an bezweifeln şüphelenmek, Experten haben Zweifel an der Wirksamkeit dieses Medikaments.
şüpheli saymak
außer Zweifel nicht şüphesiz olmak Es steht außer Zweifel, dass viele Jugendliche zu viel Zeit am Computer verbringen
stehen bezweifelt
werden

B2 Brief Schreiben

B2 - Prüfung - Schreiben: Aufgabe 1 - Tipps zu den Prüfungsteilen - Schriftlicher Ausdruck / Aufsatz


Tipps zu den Prüfungsteilen - Schreiben / Aufsatz
B2-Prüfung - Schreiben / Schriftlicher Ausdruck: Aufgabe 1

Arbeitszeit:
65 Minuten
Beschreibung:
Zu Beginn bekommt man 2 kleine Texte, von denen man einen wählen muss.
Hat man gewählt, bekommt man den eigentlichen Text. Dabei handelt es sich um einen kleinen Text, der gewisse Behauptungen aufstellt, auf die man reagieren muss.

Mit dem Text gibt es 4 Punkte, an Hand derer der Text geschrieben werden muss (Beschreiben der Situation, Stellungnahme, Beurteilung, eigene Meinung, ...).

Mögliche Lösung:
Anrede:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Einleitung:
Mit viel Interesse habe ich Ihnen Text/Artikel " ... " (im Internet / in der Zeitung) gelesen und möchte Ihnen deshalb schreiben.
Hauptteil:
Möglichkeiten einen Satz zu beginnen:
* zuerst kann man sagen, dass ... önce bunu söyleyebilirsin ...
* dann ... sonra
* danach ... ondan sonra
* daraufhin ... sonra
* schließlich kann man ... sonunda yapabilirsin
* außerdem ... ayrıca
* zudem ayrıca
* am Ende ... sonunda
* zum Schluss ... sonunda
* am Ende sonunda
* zum einen ... zum anderen bir yandan ... diğer yandan
Um Sätze besser einzuleiten, kann man auch immer Konjunktionen verwenden. Sie machen Satzanfänge interessanter.
Einfache Konjunktionen:
* als olarak, dığında
* wenn eğer
* obwohl yine de, rağmen
* nachdem sonra
* bevor önce
* seitdem o zamandan beri
* da orada
* während iken
Doppelte Konjunktionen:
* je ...,… desto ne kadar ...,... o kadar
* entweder ... oder ya ... ya da
* weder ... noch ne ... ne de
* zwar ...,… aber gerçi ...,... ama
* sowohl ... als auch hem ... hem de
* nicht nur ...,… sondern auch sadece bu değil ...,... bu da
* so ... wie gibi ... gibi
* einerseits ...,... andererseits bir yandan ...,... öbür yandan
Präpositionen:
mit Akkusativ:
für, gegen, ohne, um, durch
mit Dativ:
aus, bei, mit, nach, seit, von, zu
mit Akkusativ und Dativ:
auf, über, unter, vor, hinter, in, an, neben, zwischen
mit Genitiv:
wegen, während, trotz, (an-)statt
außerdem:
innerhalb, außerhalb, unterhalb, oberhalb
diesseits, jenseits, abseits
mithilfe, zwecks, mittels, gemäß, aufgrund, laut, ...
Seine Meinung äußern:
Meiner Meinung nach + V.
Ich denke, dass ... V.
Ich glaube, dass ... V.
Ich finde, dass ... V.
Ich stimme XY zu, dass ... V.
Einen Rat geben:
Man sollte ... V.
Es wäre, wenn ... V.
Meiner Meinung nach sollte man ... V.
Man sollte eher / vielmehr / besser ... V.
Hypothesen aufstellen:
Schlussteil:
Abschließend / zum Schluss kann man sagen, dass ...
In meinem Heimatland Frankreich V. ... / , der Schweiz, V. ...

Thema: Was tun gegen den täglichen Ärger?


St-Maurice, den 28. Dezember 2012
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit viel Interesse habe ich die Meldung "Was tun gegen den täglichen Ärger" gelesen.
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt schreiben.

Die Meldung beschreibt den täglichen Ärger und was man gegen ihn machen sollte.
Ich persönlich verliere sehr häufig in vielen verschiedenen alltäglichen Situationen die Ruhe, wie zum Beispiel, wenn der Zug zu spät ist oder wenn es zu viel Verkehr gibt.

Aus diesem Grund hätte ich gerne mehr Informationen über dieses Anti-Ärger-Training.
Ärger entwickelt sich in meinem Fall sehr schnell, weil ich keine Geduld habe, aber man muss sagen, dass die Ruhe auch sehr einfach zurückkommt.

Meistens sind diese Situationen, die mich böse machen werden, nicht so wichtig.
Es geht um die Beziehung zwischen verschiedene Faktoren:
kein Zeit, zu viele Sachen die nicht in den richtigen Weg gehen und Leute, die eine Lösung von einem erwarten und so weiter.
Ein weiteres Beispiel, am Arbeitsplatz, verschiedene Kunden rufen einen an, sie geben einem viele Aufgaben und dann warten auf eine Antwort.

Man machst alles was man machen kann, aber wegen irgendetwas, das man nicht kontrollieren kann, kann man sein Ziel nicht erreichen und dazu kommen die Problemen.

Am Ende, nicht wegen der eigenen Schuld, sind die Kunden böse und hier kommt der Ärger.
Ich denke, dass es um das Verhalten der Menschen geht. Jedenfalls kann ein solches Training sinnvoll sein.
Der Erfolg hängt von einem selbst ab und von den Möglichkeiten, dass die Leute einem geben, um diese Techniken in der Praxis umzusetzen.
Um weniger ärgerlich zu sein, könnte man Sport machen, damit der Ärger in (positive) Energie umgewandelt wird.
Da ich in einer großen Stadt arbeitete, ging ich oft in der Mittagspause ins Schwimmbad.
Ich finde es eine gute Idee, weil als ich am Nachmittag an meinen Arbeitsplatz zurückkam, war ich ruhiger und bereit, neue Herausforderungen anzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Thema: Heilmittel Haustier


Lausanne, den 28. Oktober 2012
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit viel Interesse habe ich den Artikel "Heilmittel Haustier" gelesen.
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt schreiben.

Der Artikel beschreibt die Beziehung zwischen Männern und Tieren (vor allem Haustieren),
die Zahlen, die Deutschland betreffen und die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen.
Ich denke, dass es in Deutschland aus zwei Gründen eine so große Zahl an der Tierhaltern gibt.
Zuerst ist Deutschland ein sehr reiches Land, wo die Leute viel Geld für Tiere ausgeben können.
Zudem es gibt auch viel Platz, damit die Leute mit ihren Tieren spazieren gehen können.

In München zum Beispiel, obwohl es eine große Stadt ist, gibt es in der Umgebung viel grün, Parks und Seen, die gute Möglichkeiten für alle Tierhalter bieten.

Es ist schwierig die konkrete Wirkung der Haustiere auf die Menschen beurteilen, auch wenn es einen so großen Unterschied bei der Zahl der Arztbesuche gibt.

Einerseits können die Haustiere viel Glück bringen, am meisten für die Leute, die alleine wohnen;
andererseits wird ein Tier, heutzutage mehr als in der Vergangenheit, wie ein Kind angesehen.
Man wendet viel Geld und Energie dafür auf, damit die Tiere gesund sind, eine Ausbildung / ein Training bekommen (meistens Hunde) oder Schutz bekommen.

Aus diesem Grund ist es schwierig zu sagen, ob ein Tier mehr Glück oder mehr Sorgen bringt.

Selbstverständlich kann man nicht sagen, dass ein Tier eine schlechte Wirkung auf Menschen hat.
Ich habe nie ein Haustier gehabt und ich möchte nie eines haben, das ist so, weil ich es gefährlich finde ein Haustier als Geschenk zu benutzen.
Ein Haustier ist keine Sache, die man in einen Schrank stellen kann.
Wenn ich ein Haustier bekäme, würde ich ärgerlich werden / würde ich mich eher darüber ärgern.
Vor allem, weil es bedeutet, dass der Mann oder die Frau, die es mir ihm geschenkt hat, meinen Geschmack nicht gut kennt.
Dann würde ich eine gute Lösung für das Tier finden. Ich stelle mir vor,
dass meine Schwester, die schon viele Tiere hat, froh sein würde, ein neues Tier zu bekommen, und sich sicher besser darum kümmern würde als ich.

Mit freundlichen Grüßen


Thema: Frische Luft ohne Rauchen
München, den 28. Dezember 2013
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit viel Interesse habe ich Ihre Meldung „Frische Luft auf hoher See“ gelesen und möchte Ihnen deshalb schreiben.
Ich bin der Meinung, dass ein Rauchverbot generell eine gute Entscheidung ist und ich erkläre das nachstehend.

Zuerst kann man sagen, dass nicht innerhalb eines Gebäude geraucht werden sollte / darf.
Das Rauchverbot ist nicht nur nützlich, sondern auch wichtig und ich halte es für sehr positiv, weil ich Nichtraucher bin.
Als ich ein Kind war, rauchten die Leute überall und es war total schmutzig und stank beispielsweise im Restaurant oder im Zug.
Außerdem behaupte ich, dass es mehr Vorteile als Nachteile gibt.
Zwar sind die Raucher nicht damit einverstanden, aber man muss an die Gesund denken. In der Schweiz, wo ich geboren bin, gilt seit 2008 ein Rauchverbot.

Einerseits können die Raucher weder im Restaurant noch in öffentlichen Verkehrsmitteln rauchen,
deswegen ist es jetzt möglich, etwas an einem sauberen Ort zu essen.
Andererseits existieren neue Bereiche nur für Raucher, zum Beispiel im Bahnhof oder am / im Flughafen.
Dennoch finde ich, dass es keine Nachteile gibt und außerdem je weniger die Raucher rauchen, desto weniger Passivrauch atmen die anderen Menschen ein.

Abschließend denke ich, dass die Diskussion über das Rauchverbot immer bestehen bleibt und aktuell ist.
Meiner Meinung nach können die Raucher immer rauchen, sie sollten auch an andere Leute denken, die sie durch ihr Verhalten stören.

Mit freundlichen Grüßen

Thema: Alternative zu eigenen Auto


München, den 28. Dezember 2012
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit viel Interesse habe ich den Artikel « Alternative zum eigenen Auto» gelesen und möchte Ihnen deshalb jetzt schreiben.

Der Artikel beschreibt das Car-Sharing, bei dem sich mehrere Leute ein Auto teilen. Bei der Betreiberfirma muss man eine Grundgebühr von 10 Euro pro Monat bezahlen.

Für 7,30 Euro kann man ein Auto dann drei Stunden benutzen. Ich persönlich denke, dass dieser Preis günstig ist. Auf diese Weise kann sich jeder ein Auto leisten.

Ein eigenes Auto hat viele Vorteile, einerseits ist man unabhängig. Man kann selbst entscheiden, wann und wohin man fahren möchte.
Gerade wenn man auf dem Land wohnt, ist es manchmal schwierig, ohne eigenes Auto seinen Arbeitsplatz zu erreichen oder einkaufen zu gehen.

Andererseits zahlt man jedoch alle sechs Monate eine gewisse Summen an die Versicherung. Meiner Meinung nach sollte man das für und wider abwägen.

Ich persönlich würde nie Car-Sharing machen, weil ich gerne ein Auto besitze. Ich mag es gerne, dass mir etwas gehört.
Das heißt mit anderen Worten, dass das Auto einen Erinnerungswert hat.
Da ich außerdem in einem kleinen Dorf wohne, ist es nötig, ein Auto zu haben, um in die Stadt zu kommen.
In meinem Heimatland, der Schweiz, gibt es fast kein Angebot wie Car-Sharing. Dort sind die Städte zu klein, um ein ähnliches Angebot anzubieten.

Möglicherweise gibt es diese Lösung in Bern, Zürich oder Genf.

Abschließend kann man sicher sein, dass dieser Dienst unmöglich ist, weil das öffentliche Verkehrsnetz gut ausgebaut ist.

Mit freundlichen Grüßen

Thema: Kampf für fairen Musikhandel


St-Maurice, den 28. Dezember 2012
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit viel Interesse habe ich den Artikel "Kampf für fairen Musikhandel" gelesen.
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt schreiben.

Der Artikel beschreibt eine Idee des Vizepräsidenten des Internationalen Musikrates der Unesco zur Einführung eines Logos für CDs und Downloads,

damit die Künstler mehr Schutz erhalten und mehr Geld vom Verkauf ihrer Musik bekommen.
Ich persönlich kaufe meine Lieblingsmusikstücke nur im Internet, weil der Preis günstiger als im Laden ist.
Jedenfalls kaufe ich nur CDs und keine einzelnen Musikstücke, wie zum Beispiel die größten Hits einer bestimmten CD.

Vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, aber ich mag lieber etwas mit meinen Händen greifen als nur eine digitale Datei auf meinem PC speichern.

Ich stimme den Leuten nicht zu, die im Internet kostenlose Musik herunterladen,
trotzdem sollte man diese Leute nicht als Tätern verurteilen,
weil, wenn eine CD im Laden zirka 20 Euro kostet und nur ein Zwanzigstel des Preises der Gewinn des Künstlers ist,
sind die Produzenten und die Verkäufer die Täter / Schuldigen, die es zu verurteilen gilt.
Um Musik besser bezahlen zu können, sollte man einen "Secondhandshop" für CDs gründen.
Sicher existiert schon etwas wie das, aber man sollte eine einzige Webseite bauen, wo Leute ihre CDs kostenlos verkaufen können.
Ich würde dazu bereit sein, einen Betrag für Musik aus dem Internet an die Musikgruppen zu zahlen.
Jedenfalls denke ich, dass eine Lösung wie diese keinen guten Erfolg haben würde / hat.

Besser würde es sein, wenn die Musikgruppen selbst auf ihren Webseiten ihre Musik verkaufen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Thema: Nährstoff statt Treibstoff


St-Maurice, den 28. Dezember 2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit viel Interesse habe ich den Artikel "Nährstoff statt Treibstoff" gelesen.
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt schreiben.

Der Artikel beschreibt das Problem der Energieproduktion.


Einerseits gibt es die schon bekannte negative Auswirkung der nicht erneuerbaren Brennstoffe, wie Erdöl oder Kohle.
Andererseits können auch die erneuerbare Brennstoffe, wie Biobenzin oder Bioalkohol / Ethanol, einige Probleme bereiten.
Ich wohne in einem kleinen Dorf, wo es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, deswegen muss ich mein Auto benutzen, damit ich zu meinem Arbeitsplatz fahren kann.

Meiner Meinung nach sollte man die Erdölreserven nicht zu sehr schonen.

Nur wenn es kein mehr Erdöl gibt, sollte man aus essbaren Pflanzen Benzin produzieren.
Heutzutage gibt es viele verschiedene Möglichkeiten um umweltfreundlich zu fahren, wie zum Beispiel das Carsharing.
Ich denke, dass das Carsharing eine gute und einfach Lösung ist, damit die Leute weiniger Umweltverschmutzung machen / produzieren // die Umwelt weniger belasten.

Wo ich wohne, arbeitet die Mehrheit der Leute in der gleichen großen Stadt.
Aus diesem Grund wäre es nicht schwierig, eine Gesamtlösung zu finden.
Ich persönlich würde kein Problem damit haben ein benzinsparendes Auto zu kaufen.
Ich interessiere mich nicht für die Leistung des Autos, sondern ich interessiere mich für das Geld, das ich sparen kann.

Man muss auch anmerken, dass heutzutage immer schwieriger wird, schnell zu fahren.
In Deutschland es ist die Situation ein bisschen unterschiedlich / anders, weil es auf den Autobahnen keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.
In meinem Heimatland, der Schweiz, und vor allem im Tessin, sind die Straßen zu klein und es gibt zu viel Verkehr, als dass man schnell fahren könnte.

Mit freundlichen Grüßen

Thema: Beschwerdenbrief Handykauf


Situation: Sie haben folgendes Inserat im Internet entdeckt und daraufhin das Handy bestellt.
Leider waren Sie mit dem Kauf nicht zufrieden.
Sie haben sich bereits Notiezen dazu gemacht.

Samsung Galxy A8 Duos 32 GB


* duale selfie Kamera
* mit allem Zubehör kein Headset
* Fingerabdurucksensor
* Farben: schwarz, grau falsche Farbe
* schnelle und sichere Lieferung Lieferung nach 3 Wochen und beschädigt

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Internet stieß ich auf Ihre Anzeige zum Handy Samsung Galaxy A8 Duos 32 GB und habe das Gäret sofort bestellt,
weil mein altes nicht mehr funktionierte.
Bisher habe ich nur gute Erfahrungen mit der Marke "Samsung" gemacht.
Außerdem bin ich langjähriger Kunde Ihres Online-Shops und erwartete deshalb,
dass alles reibungslos (=problemlos) ablaufen würde.

Zu meiner großen Enttäuschung musste ich aber feststellen, dass dieser Kauf ein großer Reinfall war.
Im Folgende werde ich Ihnen die Gründe meiner Beschwerde darlegen.
Oder:
Leider bin ich aber mit dem Kauf überhaupt nicht zufrieden und werde ich mich jetzt bei Ihnen ausführlich darüber beschweren.

In Ihrer Anzeige werben sie mit einer schnellen und sicheren Lieferung. Davon konnte bei mir keine Rede sein.
Ich erhielt das Handy erst 3 Wochen nach der Bestellung und musste dann beim Auspacken auch noch feststellen,
dass der Bildschirm beschädigt war.

Und damit nicht genug, denn als Nächstes bemerkte ich, dass Sie mir das Handy in der falschen Farbe geschickt haben.
Ich hatte ein graues Handy bestellt, aber sie haben mir ein schwarzes geschickt.

Mein letzter Beschwerdepunkt betrifft das Zubehör. In Ihrer Anzeige steht "mit allem Zubehör".
Leider haben Sie vergessen, mir das Headset mitzuschicken.
War das ein Versehen von Ihnen oder bieten Sie tatsächlich kein Headset zu diesem Handy an?

Ich denke, sie können jetzt nachvollziehen, wie enttäuscht ich von Ihrem Service bin.
Deshalb erwarte ich von Ihnen, dass Sie das Handy zurücknehmen und mir ein neues in der von mir gewünschten Farbe,
unverzüglich (=schnell) und mit Headset zuschicken.
Die Portokosten werden selbstverständlich von Ihnen übernommen.

Mit freunlichen Grüßen


Cihangir Akkaya
B2 Dialog - Kalıp Cümleler
Wann, Wo können wir uns treffen? Hast du eine Idee?
Ne zaman, Nerede buluşuyoruz? Bir fikrin var mı?

Gestern habe ich dafür ein Auto gemietet. So, ich kann dich vom Haus abholen.
Dün bunun için bir araba kiraladım. Seni evden alabilirim.

Am ... um ... Uhr klappt es leider nicht


... günü saat ... maalesef uygun değil.

Passt es dir vielleicht morgen Nachmittag nicht.


Yarın öğlenden sonra belki sana uymaz.

Passt es für dich morgen Nachmittag?


Yarın öğlenden sonra sana uyar mı?

Was wir nicht vergessen sollen ist, dass ...


Unutmamamız gereken şey şu ki ...

Das schlechte an der Sache, ...


İşin kötü tarafı, ...

Wenn ich mich nicht irre, ... (Wir haben 50€ für das Geschenk.)
Eğer yanılmıyorsam, ... (Hediye için 50€ muz var.)

Reicht das Geld? Es wäre gut ein Buch, oder?


Bu para yeter mi? Bir kitap iyi olabilirdi, yada?

So wir treffen uns am ... um ... Uhr.


Böylece, biz ... günü saat ... de buluşuyoruz.

Ich hole dich am... ab.


Seni... den alıyorum.

Es wäre gut.
Şunu yapmak iyi olurdu.
Artikel-Adjektiv Konjunktieren

Nominativ Sifat Türkisch Nominativ Bestimmte Artikel Nominativ Unbestimmte Artikel Nominativ Ohne Artikel

der lang uzun der lange Mantel ein langer Mantel langer Mantel
die frisch taze die frische Milch eine frische Milch frische Milch
das kalt soguk das kalte Getränk ein kaltes Getränk kaltes Getränk
die (Pl) neue yeni die neuen Kartoffeln meine neuen Kartoffeln neue Kartoffeln

Akkusativ Sifat Türkisch Akkusativ Bestimmte Artikel Akkusativ Unbestimmte Artikel Akkusativ Ohne Artikel

den lang den langen Mantel einen langen Mantel langen Mantel
die frisch die frische Milch eine frische Milch frische Milch
das kalt das kalte Getränk ein kaltes Getränk kaltes Getränk
die (Pl) neue die neuen Kartoffeln meine neuen Kartoffeln neue Kartoffeln

Dativ Sifat Türkisch Dativ Bestimmte Artikel Dativ Unbestimmte Artikel Dativ Ohne Artikel

dem lang mit dem langen Mantel mit einem langen Mantel mit langem Mantel
der elegant sik-zarif mit der eleganten Krawatte mit einer eleganten Krawatte mit elaganter Krawatte
dem schick sik-zarif mit dem schicken Kleid mit einem schicken Kleid mit schickem Kleid
den (Pl) schwarz siyah mit den schwarzen Schuhen mit einen schwarzen Schuhen mit schwarzen Schuhen

Genitiv Sifat Türkisch Genitiv Bestimmte Artikel Genitiv Unbestimmte Artikel Genitiv Ohne Artikel

des heftig siddetli-sert trotz des heftigen Regens trotz eines heftigen Regens trotz heftigen Regens
der groß büyük trotz der großen Hitze trotz einer großen Hitze trotz großer Hitze
des stark güclü wegen des starken Gewitters wegen eines starken Gewitters wegen starken Gewitters
der (Pl) unerwartet beklenmedik trotz der unerwarteten Stürme trotz unerwarter Stürme

Tabelle aller starken Verben

Nr. Infinitiv Präsens 3. Person Präteritum 3. Partizip Perfekt


Sg. Person Sg.
A1 a a-ä u a
1 fırında pişirmek backen bäckt buk gebacken
2 araba sürmek fahren fährt fuhr gefahren
3 tünel açmak graben gräbt grub gegraben
4 davet etmek laden lädt lud geladen
5 başarmak schaffen schafft schuf geschaffen
6 vurmak schlagen schlägt schlug geschlagen
7 taşımak tragen trägt trug getragen
8 büyümek wachsen wächst wuchs gewachsen
9 yıkamak waschen wäscht wusch gewaschen
A2 a a-ä ie a
10 esmek blasen bläst blies geblasen
11 kızartmak braten brät briet gebraten
12 düşmek fallen fällt fiel gefallen
13 tutmak halten hält hielt gehalten
14 bırakmak lassen lässt ließ gelassen
15 tavsiye etmek raten rät riet geraten
16 uyumak schlafen schläft schlief geschlafen
A3 a a-ä i a
17 teslim almak-gebe kalmak empfangen empfängt empfing empfangen
18 yakalamak-avlamak-tutmak fangen fängt fing gefangen
B1 e e - ie a e
19 olmak-cereyan etmek geschehen geschieht geschah geschehen
20 okumak lesen liest las gelesen
21 bakmak sehen sieht sah gesehen
B2 e e - ie a o
22 emretmek befehlen befiehlt befahl befohlen
23 tavsiye etmek empfehlen empfiehlt empfahl empfohlen
24 çalmak stehlen stiehlt stahl gestohlen
25 doğurmak gebären gebiert gebar geboren
B3 e e-i a e
26 yemek essen isst aß gegessen
27 hayvan/yemek fressen frisst fraß gefressen
28 şifa bulmak-iyileşmek genesen genest genas genesen
29 vermek geben gibt gab gegeben
30 ölçmek messen misst maß gemessen
31 adım atmak treten tritt trat getreten
32 unutmak vergessen vergisst vergaß vergessen
B4 e e-i a o
33 kurtarmak-çıkarmak bergen birgt barg geborgen
34 çatlamak-patlamak-kırılmak bersten birst barst geborsten
35 kırmak/kusmak brechen bricht brach gebrochen
36 korkmak-korkutmak erschrecken erschrickt erschrak erschrocken
37 geçerli olmak gelten gilt galt gegolten
38 yardım etmek helfen hilft half geholfen
39 almak nehmen nimmt nahm genommen
40 azarlamak-çıkışmak schelten schilt schalt gescholten
41 konuşmak sprechen spricht sprach gesprochen
42 sokmak stechen sticht stach gestochen
43 ölmek sterben stirbt starb gestorben
44 buluşmak treffen trifft traf getroffen
45 ahlakını bozmak-bozulmak verderben verdirbt verdarb verdorben
46 reklam yapmak werben wirbt warb geworben
47 atmak werfen wirft warf geworfen
B5 e e-i o o
48 kımıldamak-hareket ettirmek bewegen bewegt bewog bewogen
49 harman dövmek dreschen drischt drosch gedroschen
50 mücadele etmek-savaşmak fechten ficht focht gefochten
51 örmek flechten flicht flocht geflochten
52 kaldırmak heben hebt hob gehoben
53 süt sağmak melken melkt molk gemolken
54 bakmak pflegen pflegt pflog gepflogen
55 kaynamak-fışkırmak quellen quillt quoll gequollen
56 kırpmak-kesmek-makaslamak scheren schert schor geschoren
57 erimek schmelzen schmilzt schmolz geschmolzen
58 şişmek-kabarmak schwellen schwillt schwoll geschwollen
59 dokumak-örmek weben webt wob gewoben
60 mayalamak gären gärt gor gegoren
61 ölçüp biçmek-tartmak wägen wägt wog gewogen
B6 e schwach i a
62 gitmek gehen ging gegangen
B7 a schwach a a
63 ayakta durmak stehen stand gestanden
C1 ie schwach o o
64 bükmek-eğmek biegen bog gebogen
65 teklif etmek bieten bot geboten
66 uçmak fliegen flog geflogen
67 kaçmak fliehen floh geflohen
68 akmak fließen floss geflossen
69 üşümek frieren fror gefroren
70 keyf almak genießen genoss genossen
71 dökmek gießen goss gegossen
72 yerde sürünmek-dalkavukluk etmek kriechen kroch gekrochen
73 kokmak riechen roch gerochen
74 itmek schieben schob geschoben
75 vurmak-kurşun sıkmak-ateşe vermek schießen schoss geschossen
76 kapatmak schließen schloss geschlossen
77 kaynamak-haşlamak-haşlanmak sieden sott gesotten
78 filizlenmek-filiz sürmek sprießen spross gesprossen
79 dağılmak stieben stob gestoben
80 damlamak triefen troff getroffen
81 canını sıkmak verdrießen verdross verdrossen
82 kaybetmek verlieren verlor verloren
83 tartmak wiegen wog gewogen
84 çekmek/taşınmak ziehen zog gezogen
C2 ie schwach a e
85 yatmak liegen lag gelegen
C3 i schwach a o
86 başlamak beginnen begann begonnen
87 kazanmak gewinnen gewann gewonnen
88 yüzmek schwimmen schwamm geschwommen
89 akmak-sızmak rinnen rann geronnen
90 düşünüp taşınmak sinnen sann gesonnen
91 saçmalamak-kaçık olmak-eğirmek spinnen spann gesponnen
C4 i schwach o o
92 kor halinde yanmak glimmen glomm geglommen
93 tırmanmak klimmen klomm geklommen
C5 i schwach a u
94 sarmak-ciltlemek-bağlamak binden band gebunden
95 dingen dang gedungen
96 delip geçmek-içine girmek-yarmak dringen drang gedrungen
97 bulmak finden fand gefunden
98 başarmak gelingen gelang gelungen
99 çalmak klingen klang geklungen
100 ...ile güreşmek-...ile savaşmak ringen rang gerungen
101 sarmak-düğümlemek-oburca yutmak schlingen schlang geschlungen
102 kaybolmak schwinden schwand geschwunden
103 salınmak-sallamak-titreşmek-sallanmak schwingen schwang geschwungen
104 şarkı söylemek singen sang gesungen
105 inmek/karaya yanaşmak sinken sank gesunken
106 zıplamak springen sprang gesprungen
107 pis kokmak stinken stank gestunken
108 içmek trinken trank getrunken
109 burmak-bükmek winden wand gewunden
110 sıkmak wringen wrang gewrungen
111 kendini zorlamak zwingen zwang gezwungen
C6 i schwach a e
112 dilemek bitten bat gebeten
113 oturmak sitzen saß gesessen
C7 i schwach u u
114 eziyet vermek-durmadan çalıştırmak schinden schund geschunden
D1 ei schwach ie ie
115 kalmak bleiben blieb geblieben
116 ilerlemek-gelişmek-büyümek gedeihen gedieh gediehen
117 ödünç almak leihen lieh geliehen
118 sakınmak-çekinmek-kaçınmak meiden mied gemieden
119 övmek preisen pries gepriesen
120 rendelemek reiben rieb gerieben
121 boşanmak-ayırmak-ayrılmak scheiden schied geschieden
122 ışık saçmak scheinen schien geschienen
123 yazmak schreiben schrieb geschrieben
124 bağırmak schreien schrie geschrie(e)n
125 susmak-kesilmek schweigen schwieg geschwiegen
126 kusmak-tükürmek speien spie gespi(e)en
127 yükselmek steigen stieg gestiegen
128 harekete geçmek-yapmak-sürüklemek-kovmak- treiben trieb getrieben
çimlenmek
129 göstermek weisen wies gewiesen
130 af dilemek verzeihen verzieh verziehen
D2 ei schwach i i
131 ısırmak beißen biss gebissen
132 kastarlamak bleichen blich geblichen
133 benzemek-andırmak gleichen glich geglichen
134 kaymak-süzülmek gleiten glitt geglitten
135 kapmak-tutmak-yakalamak-uzatmak greifen griff gegriffen
136 kaçınmak kneifen kniff gekniffen
137 üzülmek leiden litt gelitten
138 düdük çalmak pfeifen pfiff gepfiffen
139 yırtmak-çatlamak-koparmak-sökmek-yarılmak- reißen riss gerissen
yırtılmak
140 ata binmek reiten ritt geritten
141 sıçmak scheißen schiss geschissen
142 gizlice sokulmak schleichen schlich geschlichen
143 sürüklemek-yontmak-zımparalamak-yere sürünmek schleifen schliff geschliffen
144 fırlatmak-savurmak-atmak schmeißen schmiss geschmissen
145 kesmek schneiden schnitt geschnitten
146 adım atmak schreiten schritt geschritten
147 boyamak-üzerine çizmek-silmek-sıvazlamak streichen strich gestrichen
148 kavga etmek streiten stritt gestritten
149 geri çekilmek-boyun eğmek weichen wich gewichen
D3 ei schwach ie ei
150 adı olmak heißen hieß geheißen
E1 au äu o o
151 fazla içmek-içki içmek-içmek saufen säuft soff gesoffen
152 emmek-içine çekmek saugen saugt sog gesogen
153 öfkesinden köpürmek-solumak schnauben schnaubt schnob geschnoben
E2 au äu ie au
154 vurmak-dövmek-oymak-yarmak-kesmek-yontmak hauen haut hieb / haute gehauen
155 yürümek laufen läuft lief gelaufen
F1 o schwach a o
156 gelmek kommen kam gekommen
F2 o ö ie o
157 toslamak stoßen stößt stieß gestoßen
G1 u schwach a a
158 yapmak tun tat getan
G2 u schwach ie u
159 çağırmak rufen rief gerufen
H ä schwach i a
160 asmak hängen hing gehangen
I ö schwach o o
161 süresi dolmak- sönmek-hükümden düşmek erlöschen erlischt erlosch erloschen
162 yemin etmek schwören schwor geschworen
J ü schwach o o
163 yalan söylemek lügen log gelogen
164 yanıltmak-aldatmak trügen trog getrogen
K a schwach a a
165 öğütmek-dövmek-çekmek mahlen mahlte gemahlen
166 tuzlamak salzen salzte gesalzen
167 bölmek-ikiye ayırmak spalten spaltete gespalten
L wissen
168 bilmek wissen weiß wusste gewusst
Gemischte
Verben
M e schwach a a
169 yanmak brennen brannte gebrannt
170 getirmek bringen brachte gebracht
171 düşünmek denken dachte gedacht
172 bilmek kennen kannte gekannt
173 söylemek nennen nannte genannt
174 koşmak rennen rannte gerannt
175 yollamak senden sandte gesandt
176 dönmek-ters yüz etmek-döndürmek-çevirmek wenden wandte gewandt
Hilfsverben

N *** *** *** ***


177 sahip olmak haben hat hatte gehabt
178 olmak sein ist war gewesen
179 olmak werden wird wurde geworden
Modalverben

O *** *** *** ***


180 e bilmek können kann konnte gekonnt
181 beğenmek mögen mag mochte gemocht
182 izinli olmak dürfen darf durfte gedurft
183 mecbur olmak müssen muss musste gemusst
184 gerekmek sollen soll sollte gesollt
185 istemek wollen will wollte gewollt
Des deutschen liebstes Kind

WENIGER IST MANCMAL MEHR! AKTIV


Präsens Ich wasche das Auto. Arabayı yıkarım / yıkıyorum.
Präteritum Ich wusch das Auto. Arabayı yıkadım.
Perfekt Ich habe das Auto gewachsen. Ben arabayı yıkadım.
Konjunktiv II - Gegenwart a) Ich würde gerne das Auto waschen. Arabayı yıkamak istiyorum.
b) Ich wüsche gerne das Auto. Arabayı severek yıkarım / yıkıyorum.
Konjunktiv II - Vergangenheit Ich hätte gerne das Auto gewaschen. Keşke arabayı severek yıkasaydım.

Modalverb + Infinitiv - Präsens Ich muss das Auto waschen. Arabayı yıkamak zorundayım.
Modalverb + Infinitiv - Präteritum Ich musste das Auto waschen. Arabayı yıkamak zorunda kaldım.
Modalverb + Infinitiv - Perfekt Ich habe das Auto waschen müssen. Arabayı yıkamak zorunda kaldım.
Konjunktiv II - Modalverb + Infinitiv - Gegenwart Ich müsste das Auto mal wieder waschen. Arabayı tekrar yıkamak zorunda kalacağım.
Konjunktiv II - Modalverb + Infinitiv - Ich hätte das Auto waschen müssen, aber… Arabayı yıkamalıydım, ama ...
Vergangenheit
Infinitivsatz Gegenwart Ich habe mich daran gewöhnt, das Auto einmal im Monat zu waschen. Ayda bir kez araba yıkamaya alıştım.
Infinitivsatz Vergangenheit Ich erinnere mich nicht daran, das Auto in diesem Jahr schon gewaschen zu Bu yıl araba yıkadığımı hatırlamıyorum.
haben.
um … zu Satz Ich fahre zur Tankstelle, um mein Auto zu waschen. Arabamı yıkamak için benzin istasyonuna giderim /
gidiyorum.
lassen
sich lassen

Partizip I

Partizip II
haben + zu
sein + zu
Gerundivum
Zustandspassiv

Bitte nicht vergessen!


1. Der Weg ist das Ziel. Yol hedeftir.
2. Grammatik ist nur Mittel zum Zweck. Dilbilgisi sadece hedef için bir araçtır.
3. Haben Sie den Mut zur Lücke! Boşluğu doldurma cesaretini göster!
4. Haben Sie keine Angst von Fehlern! Hatalardan korkma!
5. Irren ist menschlich. Hata yapmak insancadır.
6. Fehlerfreundlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Hata dostu olmak başarının anahtarıdır.
7. Probieren, geht über Studieren. Denemeye devam et.
8. Übung macht den Meister. Alıştırma mükemmelleştirir.

ES

almanca gramer dersleri es zamiri ne demek


es zamiri “das Pronomen es”

“es” zamirinin Almancada birden çok görevi vardır. Cümlede tek bir kelime yerine zamir olarak bulunabilir (Nom. ve Akk. durumda isimlerin, sıfatların, Partizip’lerin yerine kullanımı
vardır). Artı cümlenin bir bölümü ya da tamamının yerine kullanılabilir.

Bazı durumlarda es zamiri cümlenin birinci ya da üçüncü pozisyonunu işgal eder. Bazen es kullanmak zorunludur bazen isteğe bağlıdır.

“es” zamirini kullanmanın zorunlu olduğu yerler

Nominativ veya Akkusativ durumda zamirler (ismin yerine)


Şahıs Dışı Özneler

Wie findest du das Bild?(Kitabı nasıl buluyorsun?) – Ich finde es nicht gerade schön.(Bence iyi değil.)

Helga, weißt du, wo mein Handy ist?(Helga kitabımın nerde olduğunu biliyor musun?) – Ich glaube, es liegt in der Küche.(Sanırım mutfakta.)

Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen.(Şimdi zaten yeniden yağmur yağmaya başlıyor.)
Wie geht es Ihrer Frau? (Karınız nasıl?)- Ihr geht es schon viel besser.(Çok daha iyi.)

Şahıs Dışı Nesneler

Man hat es im Leben nicht immer leicht.(Hayat zor, yaşamak kolay değil.)
Mama, Karl möchte mich heiraten. Ich glaube, er meint es ernst.(Anne, Karl benimle evlenmek istiyor. Sanırım niyeti ciddi.)

“es” zamirini kullanmanın isteğe bağlı olduğu yerler

Öznenin yerini doldurur

Jemand steht vor der Tür. = Es steht jemand vor der Tür. (Kapının önünde biri duruyor.)
Ihnen wird geholfen. = Es wird ihnen geholfen.(Onlara yardım ediliyor.)

Yancümle Yerine

Es tut mir Leid, dass dein Vater tot ist. = Dass dein Vater tot ist, tut mir Leid.(Babanın vefatı beni çok üzdü.)
Es ist nicht sicher, ob er kommen kann. = Ob er kommen kann, ist nicht sicher.(Gelebilir mi gelemez mi belli değil

Bir konunun daha güçlü vurgulanması

Heutzutage lassen sich viele scheiden. = Es lassen sich heutzutage viele scheiden.(Günümüzde birçok boşanmalar oluyor.)
Leider haben viele Leute Geldprobleme. = Es haben leider viele Leute Geldprobleme.(Ne yazık ki birçok insanın para sorunu var.)

Zamir olarak “es”

Es bir ismin yerine kullanıldığı ve nötr cinsiyeti(cinsiyetsiz) gösterdiği için şahıs zamiri olarak kullanımı zorunludur. “es” sadece Nominativ ve Akkusativde kullanılır. “es” eğer Akkusativ
durumda ise 1. Pozisyonda bulunamaz. Bu durumda “es” zamiri 3. Pozisyonda durur.(ya da 1. Pozisyon işgal edildiği zaman 4. pozisyonda)

Nominativ: Ich habe mir ein neues Hemd gekauft. Es hat 84 Euro gekostet.(Kendime yeni bir gömlek satın aldım. O84 yuro tuttu.)

Akkusativ: Wo hast du es denn gekauft?(Nerede satın aldın ki onu?) – Ich habe es in der Einkaufspassage gekauft.(Onu alışveriş merkezinde satın aldım.)

“es” bir sıfat ya da Partizip(sıfatfiil) yerine geçiyorsa “es” kullanmak zorunludur. Bu durumda bile “es” 1. Posizyonda değil 3. Pozisyonda(hem fiilden sonra ve hem öznenin arkasında)
durur.

Dein Lehrer ist so hilfsbereit.(Senin öğretmenin çok yardımsever.) Meiner ist es leider nicht. (Benimki ne yazık ki yardımsever değil)

Warum ist dein Mann immer so fleißig?(Neden senin kocan çok çalışkan?) Mein Mann ist es leider nicht. (Benim kocam ne yazık ki öyle değil.)
Ist dein neuer Freund sportlich? (Yeni erkek arkadaşın sportif mi?)- Natürlich ist er es. (Elbette sportif)
“es” bir cümlenin tamamının ya da bir kısmının yerine geçiyorsa kullanımı zorunludur. Böyle durumlarda dahi “es” cümlenin birinci konumunda değil üçüncü konumunda(hem fiilin
hem de öznenin arkasında)durur.

Mein Sohn, du hast ja schon wieder geraucht.(Oğlum yine sigara içmişsin.) Ich habe es dir doch verboten.(Ben sana onu yasakladım ama.)

Hast du Susi zum Geburtstag gratuliert? (Susi’nin doğum gününü kutladın mı?)- Ach du lieber Gott, ich habe es ganz vergessen. (ah! Güzel Allah’ım, ben onu tamamen unuttum.)

Man müsste nochmals den Keller aufräumen.(Bodrum yine temizlenmeli.) Aber ich mache es überhaupt nicht gern.(Ama ben onu yapmayı hiç mi hiç sevmiyorum.)

“es” kişi dışı fiillerle kullanılır.

Neredeyse bütün fiillerin şahıs zamirlerle kullanımı vardır. Bu fiillerin bulunduğu cümlelerde belirtilen işi yapan bir şahıs vardır. Böyle fiillere “personliche Verben(şahıs fiillleri)” denir.

Ich liebe dich.


Und du liebst mich.
Er / Sie / Es liebt Kirscheis.

Bazı çok az fiiller sadece şahıs dışı kalan 3. Tekil şahıs zamiri “es” ile kullanılır. Dikkat ederseniz zaten bu fiilleri er, sie, ich, du ve çoğul zamirler ile birlikte kullanmak mümkün
olmaz.(Ich regne. Du regnest. Er regnet.) İşte bu tip fiillere unpersonliche Verben(Şahıs dışı fiiller) denir. Bu fiillerin bulunduğu cümlelerde “es” Nominativ veya Akkusativ bir tümlecin
yerine kullanılır. Bu açıdan kişi dışı fiillerde “es” kullanmak zorunludur. Kişi dışı kalan fiillere aşağıdakiler girer.

Duyu, his, sağlık durumu bildiren veya insana özgü durumlar

Wie geht es deiner Mutter?(Annen nasıl?) – Ihr geht es blendend. (Çok iyi)
Schmeckt es dir? (Tadını beğendin mi?)- Natürlich schmeckt es mir.(Elbette beğendim.)
brennen, duften, gut / schlecht gehen, gefallen, jucken, kalt sein, kratzen, kribbeln, riechen, schmecken, stinken, warm sein

Seslere karşılık gelen fiiller

Kannst du bitte mal die Tür öffnen?(Lütfen kapıyı açabilir misin?) Es hat jemand an der Tür geklopft. (Biri kapıyı çalıyor.)
In alten Häusern knarrt und knirscht es in allen Ecken.(Eski evlerde bütün köşelerinden gacır gucur sesler geliyor.)
blasen, klingeln, klopfen, knacken, knarren, knirschen, krachen, läuten, pfeifen, rascheln, rauschen, scheppern, summen

Hava durumunu tanımlayan fiiller


Bei dem gestrigen Gewitter hat es geblitzt und gedonnert.(Dünkü fırtınada gök gürledi, şimşek çaktı.)
Dabei hat es in Strömen geschüttet.(Bunun yanında şakır şakır döktü)

blitzen, dämmern, donnern, frieren, gewittern, gießen, hageln, nieseln, regnen, scheinen, schneien, in Strömen schütten, tauen, tröpfeln

Mevzu(mesele) tanıtan fiiller

Ich muss mit Ihnen sprechen(Sizinle konuşmam gerekiyor.) – Worum geht es? (Konu nedir?)- Es geht um den Mietvertrag.(Kira hakkında.)
Es gibt nicht wenige Frauen, die klüger sind als die klügsten Männer.(Bilge erkeklerden daha zeki kadınlar az değil.)
es dreht sich um, es geht um, es gibt, es handelt sich um, es heißt, es kommt darauf an, es scheint

Zaman kavramları ile kullanılan fiiller

Wie viel Uhr ist es jetzt? (Şu an saat kaç?)- Es ist schon spät, es ist schon 18 Uhr durch.(Geç oldu bile, çoktan 6’yı geçmiştir.)
Es dämmert schon. Es geht gleich die Sonne auf. (Tan yeri ağarıyor, güneşin doğmasına az kaldı.)
Es war im Sommer. / Es ist gleich Feierabend.(aynı iş günü) / Es ist noch früh. / v.b.

3.konumda Akkusativobjekt olarak sabit(deyim) ifadelerle.

Viele Leute haben es immer sehr eilig.(İnsanların çoğu aşırı aceleci.)


Er hat es im Leben weit gebracht.(Hayatında çok şeye ulaşmış.)
Ich meine es doch nur gut mit dir.(Aslında niyetim iyi.)
Diese Aufgabe hat es in sich.(Görev zor ve karmaşık, uğraştırıcı.)
Er hat es auf mich abgesehen.(Beni hedef olarak gösteriyor.)
Im Urlaub lasse ich es mir gut gehen.(Tatilde iyi vakit geçirmemi sağlarım.)
Dadurch macht er es sich nicht leichter.(Böylece işi kolaylaştırmıyor.)
Ich lasse es darauf ankommen.(Bakalım ne olacak.)

Bu fiillerin bazılarının hem şahıssal hem de şahıssal olmayan kullanımı vardır:

Die Tomatensuppe schmeckt mir nicht. (Domates çorbasının tadını beğenmiyorum.)/ Es hat mir sehr gut geschmeckt. (Tadı çok hoşuma gidiyor.)
Im Sommer scheint oft die Sonne. / Es hat den ganzen Tag die Sonne geschienen.(Tüm gün güneş parladı.)
Der Fisch stinkt. / Hier stinkt es nach Fisch.(Burası balık kokuyor.)

Bir yan cümleye temsilci olarak “es”


Yan cümlelerde “es” bağıntılı(Temsilci) olarak kullanılır. Ancak kullanımı isteğe bağlıdır. Kullanımı:

Anacümle yan cümleden önce gelir, çoğu durumda “es” temsilci olarak kullanılır.
(Ancak bazı fiillerde “es” kullanımı yaygın değildir.)

Stimmt es, dass Gerd eine neue Arbeitsstelle hat?

Ich bin es leid, von dem Geld meines Mannes leben zu müssen. Ich will arbeiten. (Kocamın parasına bağımlı yaşamaktan bıktım.Çalışmak istiyorum.)

Yan cümle ana cümleden önceyse ”es” kullanımı kalkar, temsilci olarak kullanılmaz.
Ja, dass Gerd eine neue Arbeitsstelle hat, stimmt.
Von dem Geld meines Mannes leben zu müssen, bin ich leid. Ich will arbeiten.

Bu kural aşağıdaki yan cümleler için geçerlidir.

dass-cümleler için temsilci olarak “es”


Es ist schön, dass du gewonnen hast. / Dass du gewonnen hast, ist schön.
Es ist schade, dass du jetzt gehst. / Dass du jetzt gehst, ist schade.
Es ärgert mich, dass Toni faul ist. / Dass Toni faul ist, ärgert mich.

Dolaylı soru cümleleri için temsilci olarak “es”


Noch ist es nicht sicher, wer absteigt. / Wer absteigt, ist noch nicht sicher.(Kimin liste dışı kalacağı henüz belli değil.)
Es ist fraglich, ob er die Prüfung besteht. / Ob er die Prüfung besteht, ist fraglich.(Sınavı başaracağı şüpheli)
Es ist unwichtig, ob du kommst oder nicht. / Ob du kommst oder nicht, ist unwichtig.(Gelip ya da gelmemenin bir önemi yok.)

Mastar cümlelere bağlantılı olarak “es”


Es ist unmöglich, die Brücke zu reparieren. / Die Brücke zu reparieren, ist unmöglich.(Köprüyü tamir etmek mümkün değil.)
Ich finde es toll, mit euch zu fahren. / Mit euch in Urlaub zu fahren, finde ich toll.(Sizinle tatile gitmeyi harika buluyorum.)
Ist es wichtig, morgen dabei zu sein? / Morgen dabei zu sein, ist sehr wichtig.(Yarın orada olmam önemli mi)