Sie sind auf Seite 1von 10

TRAVEL DICTIONARY COMENIUS PROJECT USEFUL WORDS AND SENTENCES

Yes Ja Ναι Ne Si Sí
No Nein Όσι Ohi No No
Please Bitte Παπακαλώ Parakalo Per favore Por favor
Thank you Danke Εςσαπιστώ Efharisto Grazie Gracias
Excuse me Entschuldigung Με σςγσωπείτε Me sighorite Mi scusi Perdone
Sorry Verzeihung Σςγνώμη Signomi Spiacente Lo siento
Where is the toilet? Wo ist die Toilette? Πού είναι η τοςαλέτα? Pou ine i toualeta? Dov'e' il bagno ¿Dónde está el baño?
Hello Hallo Γεια σαρ Gia sas Ciao Hola
Good morning Guten Morgen Καλημέπα Kalimera Buongiorno Buenos días
Good afternoon Guten Tag Καλησπέπα Kalispera Buon pomeriggio Buenas tardes
Good night Guten Abend / Gute Nacht Καληνύστα Kalinihta Buonanotte Buenas noches
What’s your name? Wie ist dein Name? Πώρ σε λένε? Pos se lene Come ti chiami? ¿Cómo te llamas?
My name is ... Mein Name ist … Με λένε … Me lene ... Mi chiamo ... Me llamo ...
Where are you from? Woher kommst du? Από πού είσαι? Apo pou ise? Da dove vieni? ¿De dónde eres?
I am from … Ich bin aus ... Είμαι από … Ime apo … Vengo da ... Soy de ...
Where do you live? Wo wohnst du? Πού μένετε? Pou memete Dove vivi? ¿Dónde vives?
I live in … Ich wohne in ... Μένω στο … Meno sto ... Vivo a ... Vivo en ...
What’s your Was ist deine Ποιο είναι το τηλέυωνο Pio ine to tilefono Qual'e' il tuo numero ¿Cuál es tu número
telephone number? Telefonnummer? σαρ? sas? di telefono? de móvil?
My telephone number Meine Telefonnummer Il mio numero di
Το τηλέυωνο μος είναι… To tilefono mou ine... Mi número es ...
is … ist... telefono e' ...
Do you speak ...? Sprichst du ...? Μιλάτε …? Milate …? Parli ...? ¿Hablas ...?
I speak ... Ich spreche ... Μιλώ … Milo … Parlo ... Hablo ...
Kannst du bitte noch Μποπείτε να Borite na
Can you repeat? Puoi ripetere...? ¿Puedes repetirlo?
einmal sagen? επαναλάβετε? epanalavete?
TRAVEL DICTIONARY COMENIUS PROJECT USEFUL WORDS AND SENTENCES

Kannst du langsam Μποπείτε να μιλήσετε Borite na milisete pio Puoi parlare ¿Puedes hablar más
Can you speak slowly?
sprechen? πιο απγά? arga? lentamente? despacio?
I do not understand Ich verstehe nicht Δεν καταλαβαίνω Den katalaveno Non ho capito No entiendo
How old are you? Wie alt bist du? Πόσο σπόνων είσαι? Poso hronon ise? Quanti anni hai? ¿Cuántos años tienes?
I am … years old Ich bin … Jahre alt Είμαι … Ime … Ho ... anni Tengo … años
How are you? Wie geht es dir? Πώρ είσαι? Pos ise? Come stai? ¿Cómo estás?
Mir geht es gut, ich bin Είμαι καλά/ κοςπασμένορ Ime kala / Sto bene / sono stanco / Estoy a gusto/
I am fine / tired / sick / ok
müde / krank / ok / άππωστορ kourasmenos / Arostos sono malato / ok cansado/agotado / bien
I have a question Ich habe eine Frage Έσω μια επώτηση Eho mia erotisi Ho una domanda Tengo una pregunta
Μποπείτε να με Borite na me
Can you help me? Kannst du mir helfen? Puoi aiutarmi? ¿Puede ayudarme?
βοηθήσετε voithisete?
I do not know Ich weiß nicht Δεν ξέπω Den xero Non lo so No lo sé
Where is the …? Wo ist ...? Πού είναι …? Pou ine ...? Dov'e' ...? ¿Dónde está ...?
Who is …? Wo ist ...? Ποιορ είναι..? Pios ine ...? Chi e' ...? ¿Quién es ...?
How …? Wie ...? Πώρ …? Pos …? Come ...? ¿Cómo ...?
When …? Wann ...? Πότε …? Pote …? Quando ...? ¿Cuándo ...?
What …? Was ...? Τι ...? Ti …? Che cosa ...? ¿Qué ...?
How much …? Wie viel ...? Πόσο …? Poso …? Quanto ...? ¿Cuánto ...?
I am sick Ich bin krank Είμαι άππωστορ Ime arostos Sto male Estoy agotado
I am allergic to ... Ich bin allergisch auf ... Είμαι αλλεπγικόρ στο ... Ime allergikos sto ... Sono allergico a ... Soy alérgico a ...
I have a
Ich habe Fieber Έσω πςπετό Eho pireto Ho la febbre Tengo fiebre
fever/temperature
I have pains Ich habe Schmerzen Πονάω Ponao Ho dolore Tengo dolores
I ´ve got a headache Ich habe Kopfschmerzen Έσω πονοκέυαλο Eho ponokefalo Ho mal di testa Me duele la cabeza
I ´ve got a stomach ache Ich habe Bauchschmerzen Πονάει το στομάσι μος Ponai to stomahi mou Ho mal di stomaco Me duele la barriga
I ´ve got a sore throat Ich habe Halsschmerzen Πονάει ο λαιμόρ μος Ponai o lemos mou Ho la gola Infiammata Me duele la garganta
TRAVEL DICTIONARY COMENIUS PROJECT AT HOME

Family Familie Οικογένεια Oikogenia Famiglia Familia


Animals Tiere Ζώα Zoa Animali Animales
Numbers Zahlen Αριθµοί Arithmi Numeri Números
House Haus Σπίτι Spiti Casa Casa
School Schule Σχολείο Scholio Scuola Colegio
Town Stadt Πόλη Poli Citta' Ciudad
This is my father, Das ist mein Vater / meine Αυτός/ή είναι ο Aftos ine o pateras ,ι Questo e' mio papa', Éste es mi padre, mi
mother, brother, Mutter / mein Bruder / πατέρας,η µητέρα ο mitera,o adelfos,I adelfi mamma, fratello, madre, mi hermano y
sister meine Schwester αδελφός,η αδελφή µου mou sorella mi hermana
My brothers’/ sisters’ Mein Bruder / meine Ο αδελφός µου, O adelfos, I adelfi mou Il nome di mio fratello/ Mi hermano/a se
name is Schwester heißt ... Η αδελφή µου λεγεται legete di mia sorella llama…
Where is he/she…? Wo ist er / sie? Πού είναι αυτός/αυτή Pou ine aftos/afti? Dov'e' lui, lei ...? ¿Dónde está el/ella ...?
He is / she is in … Er ist / Sie ist in Αυτός/αυτή είναι στο … Aftos /afti ine sto … Lui e' /lei e' a... Está en..
Have you got a pet? Hast du ein Tier? Εχεις ένα κατοικιδιο; Ehis ena katikidio? Hai un animale? ¿Tienes mascota?
I have got a dog / Ich habe einen Hund / Εχω ένα σκύλο/µια
Eho ena skilo/mia gata Ho un cane/ gatto ... Tengo un perro / gato
cat … Katze ... γάτα
Where is…? Wo ist …? Πού είναι το… Pou ine to …? Dov'e'...? ¿Dónde está …?
It is in the kitchen / Er /sie ist in der Küche / in Είναι στην κουζίνα / Ine stin kouzina / sto E' nella cucina / nella Está en la cocina / mi
my room meinem Zimmer στο δωµάτιό µου domatio mou mia stanza habitación
Supermarket Supermarkt Σουπερµαρκετ Supermarket Supermercato Supermercado
TRAVEL DICTIONARY COMENIUS PROJECT AT HOME

It is (not) far Es ist (nicht) weit (∆εν)είναι µακριά (den)ine makria Non e' lontano Está / no está lejos
∆εν υπάρχει κανένα
There is no …. here. Hier gibt es kein ... Den iparhi … edo Non e' ... qui No está aquí
... εδώ.
Bushaltestelle, Στάση λεωφορείου / Fermata dell'autobus
Bus stop / tram stop Stasi leoforiou / tram Parada del autobús
Straßenbahnhaltestelle τραµ / del tram
At the corner An der Ecke Στη γωνία Sti gonia All'angolo En la esquina
At the right Rechts ∆εξιά Dexia A destra A la izquierda
At the left Links Αριστερά Aristera A sinistra A la derecha
Straight on Geradeaus Ίσια Isia Diritto Todo recto
At the traffic lights An der Ampel Στα φανάρια Sta fanaria Al semaforo En el semáforo
In front of Gegenüber von Μπροστά από Mbrosta apo Di fronte a En frente de
Next to Neben ∆ίπλα στο Dipla sto Vicino a Al lado de
Behind of Hinter Πίσω από Piso apo Dietro a Detrás de
When does the bus Πότε φεύγει το Pote fefgi to Quando l'autobus / il ¿Cuándo sale el
Wann fährt der Bus nach?
/tram leave….? λεωφορείο/το τραµ; leooforio/tram? tram parte...? autobús?
I need a ticket to go Ich brauche einen Χρειάζοµαι ένα Hriazome ena isitirio Ho bisogno di un Necesito un billete
to … Fahrschein nach εισιτήριο για το…. gia to …. biglietto per andare... para ir a ...
Είναι αυτό το Einai afto to leoforio E questo l'autobus
Is this the bus to ...? Ist das der Bus nach ...? ¿Este autobús va a ...?
λεωφορείο για το … gia to … per ...
TRAVEL DICTIONARY  COMENIUS PROJECT  EATING AND DRINKING 
 

I am hungry Ich habe Hunger Πεινάω Pinao Ho fame Tengo hambre


I am thirsty Ich habe Durst Διψάω Dipsao Ho sete Tengo sed
Do you like …? Magst du ...? Σου αρέσει...? Sou aresi ...? Ti piace ...? ¿Te gusta ...?
Μου αρέσει πάρα
I like very much Ich mag sehr Mou aresi Mi piace molto.. Me gusta mucho
πολύ
Ich mag es nicht so Δεν μου αρέσει
I do not like so much Den mou aresi Non mi piace molto No me gusta mucho
sehr πολύ
I prefer Ich ziehe vor Προτιμώ Protimo Preferisco Prefiero
What do you like to eat Was möchstest du Τι θα ήθελες να φας Ti tha itheles na fas / Cosa vuoi mangiare / ¿Qué quieres tomar /
/ drink? essen / trinken? / πιεις? phis? bere? comer
I would like to have Ich würde gerne Θα ήθελα να πάρω Tha ithela na paro Mi piacerebbe avere Me gustaría
It is very good Es ist sehr gut Είναι πολύ καλό Ine poli kalo E' molto buono Está muy bueno
Enjoy your meal Guten Appetit Καλή όρεξη Kali orexi Gusta il tuo pasto Que aproveche
I need Ich brauche Χρειάζομαι Hriazome Ho bisogno Necesito
Knife Messer Μαχαίρι Maheri Coltello Cuchillo
Spoon Löffel Κουτάλι Koutali Cucchiaio Cuchara
Fork Gabel Πηρούνι Pirouni Forchetta Tenedor
Plate Teller Πιάτο Piato Piatto Plato
Cup Tasse Φλυτζάνι Flitzani Tazza Taza
 

 
TRAVEL DICTIONARY  COMENIUS PROJECT  EATING AND DRINKING 
 
 
 

Glass Glas Ποτήρι Potiri Bicchiere Vaso


Breakfast Frühstück Πρωινό Proino Colazione Desayuno
Lunch Mittagessen Γεύμα Gevma Pranzo Almuerzo
Dinner Abendessen Δείπνο Dipno Cena Cena
(Sparkling) water Mineralwasser Σόδα Soda Acqua gassata Agua mineral
Bread Brot Ψωμί Psomi Pane Pan
Butter Butter Βούτυρο Voutiro Burro Mantequilla
Fish Fisch Ψάρι Psari Pesce Pescado
Meat Fleisch Κρέας Kreas Carne Carne
Fruit Obst Φρούτα Frouta Frutta Frutas
Vegetables Gemüse Λαχανικά Lahanika Verdura Legumbres
Cheese Käse Τυρί Tiri Formaggio Queso
Salad Salat Σαλάτα Salata Insalata Ensalada
Pasta Spaghetti / nudeln Ζυμαρικά Zimarika Pasta Espagueti / pasta
Rice Reis Ρύζι Rizi Riso Arroz
Potatoes Kartoffeln Πατάτες Patates Patate Patatas
 
TRAVEL DICTIONARY  COMENIUS PROJECT  HOBBIES AND SPORTS 
 

I like Ich mag Μου αρέσει Mou aresi Mi piace Me gusta


I do not like Ich mag nicht Δεν μου αρέσει Den mou aresi Non mi piace No me gusta
Do you like …? Magst du …? Σου αρέσει …? Sou aresi …? Ti piace …? ¿Te gusta …?
Meeting friends Freunde treffen Συναντώ φίλους Sinado filous Incontrare amici Quedar con amigos
Playing computer Computerspiele Παίζω παιχνίδια στον Pezo pehnidia ston Giocare ai giochi del Jugar juegos de
games spielen υπολογιστή ipologisti computer ordenador
Reading Lesen Διάβασμα Diavasma Leggere Leer
Watching TV Fernseh gucken Βλέπω τηλεόραση Vlepo tileorasi Guardare la tv Ver la televisión
Andare a fare
Going shopping Einkaufen gehen Πάω για ψώνια Pao gia psonia Ir de compras
shopping
Listening to music Musik hören Ακούω μουσική Akouo mousiki Ascolare musica Escuchar música
Going to the
Ins Kino gehen Πάω σινεμά Pao sinema Andare al cinema Ir al cine
cinema
Swimming Schwimmen Κολυμπώ Kolibo Nuotare Nadar
Riding the bike Fahrradfahren Κάνω ποδήλατο Kano podilato Andare in bici Ciclismo
Sports Sport Αθλήματα Athlimata Sport Deportes
Hobbies Hobbies Ασχολίες Asxolies Hobby Aficiones/Hobbies
 

 
TRAVEL DICTIONARY  COMENIUS PROJECT  AT SCHOOL 
 

In the classroom Im Klassenzimmer Στην τάξη Stin taxi In classe En la clase


My teacher is Mein Lehrer ist Ο καθηγητής μου είναι O kathigitis mou inai Il mio insegnante è Mi profesora es
I have to do my Ich muss meine Πρέπει να κάνω τις Prepei na kano tis Tengo que hacer
Devo fare I compiti
homework Hausaufgaben machen ασκήσεις μου askisis mou mis deberes
Blackboard Tafel Πίνακας Pinakas Lavagna Pizarra.
Το αγαπημένο μου To agapimeno mou La mia materia Mi asignatura
My favourite subject is Mein Lieblingsfach ist
θέμα είναι thema inai preferita è favorita es
Mathematics Mathematik Μαθηματικά Mathimatika Matematica Matemáticas
Biology Biologie Βιολογία Biologia Biologia Biología
Chemistry Chemie Χημεία Himia Chimica Química
Physics Physik Φυσική Phisiki Fisica Física
Geography Erdkunde Γεωγραφία Geografia Geografia Geografía
History Geschichte Ιστορία Istoria Inglese Historia
English Englisch Αγγλικά Agglika Francese Inglés
French Französisch Γαλλικά Gallika Spagnolo Francés
Spanish Spanisch Ισπανικά Ispanika Tedesco Español
German Deutsch Γερμανικά Germanika Greco Alemán
Greek Griechisch Ελληνικά Ellinika Italiano Griego
Italian Italienisch Ιταλικά Italika Musica Italiano
Music Musik Μουσική Mousiki Italiano Música
Physical education Sport Γυμναστική Gimnastiki Educazione fisica Educación física
Art Kunst Καλλιτεχνικά Kallitehnika Arte Plástica
Religious education Religion Θρησκευτικά Thriskeftika Educazione religiosa Religión
Information studies Informatik Πληροφορική Pliroforiki Studi informatici Informática
 
TRAVEL DICTIONARY  COMENIUS PROJECT  SHOPPING 
 

Hello Hallo Γεια σας Gia sas Ciao Hola

Good morning Guten morgen Καλημέρα Kalimera Buon giorno Buenos días

Pios eine o
Who ist next? Wer ist der nächste? Ποιος είναι ο επόμενος? Chi è il prossimo ¿A quién le toca?
epomenos?

It’s my turn Ich bin dran Είναι η σειρά μου Eine i sira mou E‘ il mio turno Es mi turno

Μπορώ να σας
Can I help you? Kann ich dir helfen? Boro sas voithiso? Ti posso aiutare? ¿Puedo ayudarle?
βοηθήσω?

I would like to have Ich möchte gerne Θα ήθελα να πάρω Tha ithela na paro Gradirei Me gustaría tener

Do you have …? Hast du …? Έχεις …? Exeis …? Hai …? ¿Tiene usted …?

Can you give me ... Können Sie mir bitte Παρακαλώ μπορείς να Parakalo boreis na Mi puoi dare per ¿Me puede dar, por
please? … geben? μου δώσεις …? mou dosis ...? favore ...? favor ...?

I am looking for Ich suche nach Ψάχνω Psahno Sto cercardo Estoy buscando

Ich brauche eine Hriazome allo Ho bisogno di una


I need another size Χρειάζομαι άλλο μέγεθος Necesito otra talla
andere Größe megethos altra taglia
   
TRAVEL DICTIONARY  COMENIUS PROJECT  SHOPPING 
 

It is too small Es ist zu klein Είναι πολύ μικρό Eine poli mikro E’ troppo piccola Es demasiado pequeño

It is too large Es ist zu groß Είναι πολύ μεγάλο Einai poli megalo E’ troppo grande Es demasiado grande

Offer Angebot Προσφορά Prosfora Offerta Oferta

Sale Schlussverkauf Έκπτωση Ekptosi Saldi Ventas

Anything else? Sonst noch irgendetwas? Τίποτα άλλο? Tipota allo? Qualcosa altro? ¿Algo más?

That’s all Das ist alles Αυτά είναι όλα Afta eine ola Questo è tutto Eso es todo

How much does it cost? Wie viel kostet es? Πόσο κάνει? Poso kani? Quanto costa? ¿Cuánto cuesta?

Do you have a bag? Haben Sie eine Tasche? Έχετε τσάντα? Ehete tsanta? Hai una borsa? ¿Tiene una bolsa?

When do you close? Wann schließen Sie? Πότε κλείνετε? Pote klinete? Quando scegli? ¿Cuándo se cierra?

Clothes Kleidung Ρούχα Rouha Vestiti Ropa

Fruits Obst Φρούτα Frouta Frutta Fruta

Das könnte Ihnen auch gefallen