Sie sind auf Seite 1von 7

CorelDraw

je ogroman softverski paket.


Pomou njega moe da crta bilo
ta, moe da otvara i menja

gotove crtee, moe tekstu da dodeli sjajne efekte, da izradi logotipe, reklame,
postere...
Corel je prvenstveno namenjen za vektorsko crtanje kao i za obradu bitmapiranih
slika. Instalacioni CD (ovi) sadre nekoliko programa. Najvaniji i onaj kome emo
posvetiti najvie panje je ba CorelDraw verzija 10.
1. Startovanje Corela
Sa Desktopa-a ili preko start menija
2. Osnovni prozor Corela
Po startovanju Corel-a, dobija se osnovni Corelov prozor. Na slici su dati njegovi
elementi, pored standardnih elemenata (naslovna linija i padajui meni):

1. Paleta Standard (Import umetanje objekata raenih u drugom programu;


Export pretvaranje Corelovog dokumenta u drugi format).
2. Paleta Property Bar (funkcije alatki se menjaju u zavisnosti od toga koja vrsta
objekta je izabrana ili koja vrsta operacija se izvodi nad
njim).
3. Paleta boja (menjaju se boje spoljanjih kontura boje se biraju desnim
tasterom i unutranjosti objekata boje se biraju levim tasterom).

4. Dugme za brisanje boja (ponitava boje unutranjosti ili boju konture (postaju
providne)).
5. Oblast za crtanje (deo u kome se crta)
6. Granica strane (predstavlja fiziku veliinu odtampane strane)
7. Pomona radna povrina (Pasteboard) (povrina na kojoj lei strana, na njoj
moe se takoe crtati ali se prilikom
tampe nee odtampati objekti)
8. Statusna linija
9. Paleta Toolbox (alatke za crtanje aktiviraju se jednim pritiskom miem)
10. Komande za stranicu (page controls) (omoguavaju prelaenje sa jedne na
drugu

stranu,

ako

crte

ima

vie

strana).

Rad na crteu
1. Zadavanje dimenzija i orjentacija strane
a) korienjem alatki iz Property Bara
Tip papira (Paper Type)
Dimenzija papira (Paper Width and Height)
Orjentacija papira (Portrait ili Landscape)
Podeavanje jedinice lenjira (Drawing Units)
b) preko menija Tools-Options-Document -Page-Size
2. Crtanje osnovnih oblika
a) pravougaonik Rectangle (F6)

c) mnogougao (poligon) Polygon (Y)

pravougaonik iz centra (Shift)

pravilan mnogougao (Ctrl)

kvadrat (Ctrl)

mnogougao iz centra (Shift)

kvadrat iz centra (Shift+Ctrl)

pravilan mnogougao iz centra

b) elipsa Elipse (F7)

(Ctrl+Shift)

elipsa iz centra (Shift)

na paleti Property Bar biraj da li

krug (Ctrl)

eli crtanje mnogougla (Poligon) ili

krug iz centra (Shift+Ctrl)

zvezde (Star) sa odreenim brojem

na paleti Property Bar biraj da li eli

krakova

pun krug (Ellipse), kruni iseak (Pie) ili


kruni luk (Arc)

podeavaj broj uglova u Number of


Points on Poligon

Ako eli da obrie objekat, selektuj ga alatkom iz Toolboxa Pick Tool


(crna strelica) i potvrdi Delete.
Ako eli da menja veliinu objekta, stani na ugao i menjaj dimenziju.

3. Crtanje posebnih oblika (izbor se vri pritiskom na strelicu pored alatke)


a) osnovni oblici Basic Shapes
izaberi sa palete Toolbox alatku Shapes Basic Shapes
sa Property Bara izaberi oblik koji eli da crta (alatka
Perfect Shapes) (slika desno)
nacrtaj eljeni oblik i menjaj oblik nacrtanog lika (rombii)
b) strelice

c) oblaii

d) dijagrami toka

Arrow Shapes

Callout Shapes

Flowchart Shapes

4. Crtanje spirale (A)

5. Crtanje tabele (D)

na paleti Toolbox izaberi alatku za mnogougao, a

na paleti Toolbox

potom izaberi alatku za spiralu Spiral Tools

izaberi alatku za

na paleti Property Bar, pre nego nacrta spiralu,

mnogougao, a potom

izaberi:

alatku za tabelu Graph

o broj spiralnih krugova Spiral Revolutions

Paper Tool

o simetrinu ili logaritamsku spiralu (simetrina moe

pre nego nacrta

i ako dri taster Ctrl)


smer spirale odreuje kako je crta (s leva u desno ili
obrnuto)

na paleti Property Bar,


tabelu, izaberi broj
kolona i redova

spirala iz centra (Shift)


6. Crtanje linija slobodnom rukom Toolbox Freehand Tool
7. Crtanje pravih linija - Toolbox
Freehand Tool
pritisni taster mia na radnu povrinu (dobija se
taka poetak linije)
pomeri mia i klikni na drugo mesto (linija je
zavrena)
za nastavak linije, klikni na zavrnu taku a
potom pomeri mia pa opet potvrdi....
da bi zatvorio liniju (zatvorena povr) na paleti
Property Bar potvrdi dugme Auto-Close
Curve
da bi prekinuo sa iscrtavanjem potvrdi Esc

8. Pretvaranje pravih linija u


krive
nacrtaj pravu liniju
selektuj je
ukljui u Toolboxu alatku
Shape Tool (F10)
selektuj pravu liniju
na paleti Property Bar izaberi
Convert Line To Curve
kursorom razvlai crne
kvadratie

9. Zaobljavanje uglova

10. Modifikacija mnogougla

etvorougla

selektuj mnogougao

nacrtaj etvorougao

doi pointerom na ugao (vor), pritisni

selektuj nacrtani etvorougao

taster mia

stani pointerom na jedan od

pomeraj vor po elji

uglova

otpusti taster mia

pritisni levi taster mia i pomeraj

menjaj broj uglova (Property Bary -

ga po horizontali ili vertikali

Number of Points on Poligon)

po zavretku, otpusti taster mia


11. Korienje palete Transformation
(Alt+F7, Alt+F8, Alt+F9, Alt+F10)
iz menija Arrange izaberi Transformations
izaberi bilo ta od ponuenih opcija

12. Zanimljive linije


sa palete Toolbox izaberi
Artistic Media Tool (I)
na paleti Property Bar

dobija se paleta Transformation u kojoj moe


birati sledee funkcije:
1. Position lokacija (pozicija) objekta
2. Rotate rotacija objekta
3. Scale and Mirror lik u ogledalu
4. Size menjanje veliine lika (ako se dimenzije
menjaju proporcionalno, iskljui Nonproportional)

izaberi jednu od 5 vrsta linija


1. Preset promenljiva
debljina
2. Brush etkica
3. Sprayer treba videti!!!!!
4. Caligraphic trakaste
linije
5. Pressure paralelne linije

5. Skew izoblii malo tvoj objekat


1
1

13. Debljina, boja linije i bojenje (popuna) objekta


Pored klasinog naina biranja (potvrivanje odgovarajue boje levim ili desnim
tasterom na paleti boja) boja kontura i popuna (ispuna) objekata odreenom bojom
postoje i sledee mogunosti:
linija - sa sa palete

popuna objekata sa palete Toolbox izaberi Fill

Toolbox izaberi Outline

Tool, a onda:

Tool, a onda:

o Fill Color Dialog (Shift+F11) ili sa statusne linije

o debljina linije -

potvrdi ikonu kantica sa bojom, dobija se prozor

Outline Pen (F12) ili

Uniform Fill objekat se popunjavanja

sa statusne linije potvrdi

jednolinom bojom

ikonu naliv pero


o boja linije Outling

o Fountain Fill (F11) popunjavaju se objekat sa


prelivima boja

Color Dialog

o Pattern Fill Dialog popunjavanje raznim arama

(Shift+F12)

o Texture Fill Dialog popunjavanje raznim


teksturama

14. Rad sa tekstom


Tekst se moe unositi u obliku Artistic ili Paragraph.
Unoenje - Artistic (umetniki)

Rotacija teksta

Text

o dva puta klikni na tekst (sa zadrkom)

o sa palete Toolbox izaberi alatku

o pojavie se strelice po ivicama

Text Tool

(zaobljene), koje omoguavaju rotaciju

o klikni levim tasterom mia gde

teksta

eli da ispie tekst


o unesi tekst (novi red sa

upanje simbola iz teksta


o selektuj tekst

Enterom)

o sa palete Toolbox izaberi Shape Tool

Formatiranje teksta

(F10)

o iz menija Text izaberi Format

o pojavie se mali kvadratii, koji

text ili

omoguavaju pojedinano selektovanje

o sa palete Property Bar izaberi

simbola teksta

alatku Format Text (umetniko

o selektuj one simbole koje pomera (za

slovo F) ili

vie simbola, dri Shift)

o potvrdi Ctrl+T

o premesti ih na drugo mesto

Runo menjanje veliine teksta


o selektuj tekst

Pretvaranje teksta u crte


o selektuj tekst

o klikni pointerom na neku od

o iz padajueg menija Arrange izaberi

taaka selektovanog teksta

Convert To Curves ili potvrdi Ctrl+Q

o menjaj dimenziju

Pretvaranje umetnikog teksta u


Iskoenje teksta

paragraf tekst

o dva puta klikni na tekst (sa

o selektu tekst

zadrkom)

o iz padajueg menija Text izaberi

o pojavie se strelice po

Convert To Paragraph Text

bokovima, koje omoguavaju


iskoenje teksta
Umetniki tekst na putanji (bilo kog
oblika)
o unesi

o na paleti Property Bar menjaj


odgovarajua svojstva

tekst

putanju

(linija,

krug,

kvadrat...) po kojoj eli da ide


o selektuj tekst i putanju po kojoj eli da
ide
o iz padajueg menija Text izaberi Text
To Path

Unoenje teksta Paragraph


tekst
o sa palete Toolbox izaberi alatku
Text Tool
o iscrtaj pravougaonik na radnoj
povrini (u kome e se nalaziti
tekst)

o kreni sa unosom teksta (kao u Wordu)


15. Dodavanje tree dimenzije

17. Dodavanje senke

selektuj objekat kome dodaje

objekat mora biti popunjen nekom bojom

treu dimenziju
sa palete Toolbox izaberi

(moe i bela)
sa palete Toolbox izaberi Interactive Drop

Interactive Extrude Tool


sa palete Property Bar izaberi

Shadow Tool
pointerom stani na objekat i razvlai levim

neki od ponuenih oblika


(Preset List)

tasterom ili
sa palete Property Bar izaberi neki od

menjaj druge parametre sa ove


palete

ponuenih oblika (Preset List)


boju senke i ostala podeavanja preko
Property Bara

16. Deformacija objekata


selektuj objekat

18. Stapanje jednog objekta u drugi

sa palete Toolbox izaberi

nacrtaj dva objekata

Interactive Envelope Tool

sa palete Toolbox izaberi Interactive Blend

sa palete Property Bar izaberi


neki od ponuenih oblika

Tool
povlai levim tasterom jedan objekat ka

(Preset List)
povlai vorove i deformii
objekat
19. Konture u objektu
Moe na dva naina:
sa palete Toolbox izaberi
Interactive Contour Tool
iz padajueg menija Effects
izaberi Contour (Ctrl+F9)

drugom
otpusti taster mia
igraj se malo sa alatkama na Property Baru
20. Umetanje slika u Corel
na paleti Standard potvrdi alatku Import
(Ctrl+I)
pronai grafiki fajl i umetni ga, dobija ikonu u
oblika ugla
razvuci po povrini pravougaonik u zavisnosti koju
dimenziju slike eli
ako sliku umee u tekst, onda mora da definie
kako e ona prelamati tekst (zadnja alatka u
Property Baru - Wrapping Style)

21. tampanje

22. Dupliranje objekata Edit-Duplicate

iz padajueg menija File izaberi Print

(Ctrl+D) i kloniranje objekta Edit-Clone

podesi u odgovarajuim karticama ta


je potrebno

Razlika je u tome to i jedna i druga


komanda prave duplikat (kopiju), samo to

pre tampe pogledaj Print Preview

kloniranje, za razliku od Duplicate, pravi

ako je sve u redu potvrdi Print

vezu izmeu kopije i originala. Svaka


izmena na originalu utie i na klon.

Primere za vebu napraviti na osnovu prethodnog sadraja.


Student, moe ubaciti i neki novi sadraj prilikom demonstracije
primera.

Das könnte Ihnen auch gefallen