Sie sind auf Seite 1von 8

Odreeni lan

Pade
Muki rod

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

der
dea
des
des
dem
dem
den
den

Singular-jednina
enski rod
Srednji rod

die
di
der
dea
der
dea
die
di

das
das
des
des
dem
dem
das
das

Plural-mnoina

die
di
der
dee
den
den
die
di

Neodreeni lan
Pade
Muki rod

Singular-jednina
enski rod

Nominativ

ein

eine

ein

Genitiv

eines

einer

eines

Dativ

einem

einer

einem

Akkusativ

einen

eine

ein

Srednji rod

Negacija kein
Pade
Muki rod

Singular-jednina
enski rod
Srednji rod

Plural-mnoina

Nominativ

kein

keine

kein

keine

Genitiv

keines

keiner

keines

keiner

Dativ

keinem

keiner

keinem

keinen

Akkusativ

keinen

keine

kein

keine

SPAJANJE LANA I PRIJEDLOGA


an dem
in dem
von dem
an das
in das

am
im
vom
ans
ins

bei dem
zu dem
auf das
ber das
zu der

beim
zum
aufs
bers
zur

U njemakom jeziku ima sedam vrsta zamjenica:


1) osobna zamjenica (das Personalpronomen, persnliches Frwort)
2) povratna zamjenica (das Reflexivpronomen, rckbezgliches
Frwort)
3) posvojna zamjenica (das Possessivpronomen, besitzanzeigendes
Frwort)
4) pokazna zamjenica (das Demonstrativpronomen, hinweisendes
Frwort)
5) odnosna zamjenica (das Relativpronomen, bezgliches Frwort)
6) upitna zamjenica (das Interrogativpronomen, Fragefrwort)
7) neodreena zamjenica (das Indefinitpronomen, unbestimmtes
Frwort)

1. OSOBNE ZAMJENICE (das Personalpronomina)


Deklinacija osobnih zamjenica
Pade
1. lice
ja

Nominativ
tko? to?
ovjek
Genitiv
koga? ega?
nema
Dativ
komu? emu?
prilazim
Akkusativ
koga? to?
volim

ich
ja
ih
meiner
mene/me
majne*
mir
meni/mi
mia*
mich
mene/me
mih*

Singular-jednina
2.
3. lice
lice
ti
Maskuli Femini
n
n
on
ona

Neutra
l
ono

du
ti
du
deiner
tebe/te
dajne*
dir
tebi/ti
dia*
dich
tebe/te
dih*

es
ono
es
seiner
njega/ga
zajner*
ihm
njemu/mu
im*
es
njega/ga
es

er
on
ea
seiner
njega/ga
zajne*
ihm
njemu/mu
im*
ihn
njega/ga
in*

sie
ona
zi
ihrer
nje/je
irer*
ihr
njoj/joj
ia
sie
nju/ju
zi

1.lic
e
mi

wir
mi
via
unser
nas
unze*
uns
nama
uns*
uns
nas
uns*

Plural-mnoina
2.
3.lice
lice
oni
vi
Vi-persiranje

ihr
vi
ia
euer
vas
oje*
euch
vama
ojh
euch
vas
ojh

sie/Sie
oni/Vi
zi/zi
ihrer/Ihrer
njih;ih/Vas
ire/ire*
ihnen/Ihnen
njima;im/Vama
inen/inen
sie/Sie
njih;ih/Vas
zi/zi

3. POSVOJNE ZAMJENICE (die Possessivpronomina)


1. Deklinacija posvojne zamjenice u nominativu jednine

jednina
mnoina

ich
ja
du
ti
er
on
sie
on
a
es
on
o
wir
mi

Das
ist...

Das
ist...

ihr
vi
sie
oni
Sie
Vi

m.r
mein
moj
dein
tvoj
sein
njegov
ihr
njezin

.r
meine
moja
deine
tvoja
seine
njegova
ihre
njezina

s.r
mein
moje
dein
tvoje
sein
njegovo
ihr
njezino

sein
njegov

seine
njegova

sein
njegovo

unser
na
unzer
euer
va
ihr
njihov
Ihr
Va

unsere
naa
unzere
euere
vaa
ihre
njihova
Ihre
Vaa

unser
nae
unzer
euer
vae
ihr
njihovo
Ihr
Vae

2. Deklinacija posvojne zamjenice u svim padeima

NOMINATIV

mein
moj

m.r

.r
meine
moja

mein
moje

GENETIV

meines
moga
meinem
mome
meinen
moga

meiner
moje
meiner
mojoj
meine
moju

meines
moga
meinem
moje
mein
moje

DATIV
AKUZATIV

s.r

mn.
meine
moji/moje/moj
a
meiner
mojih
meinem
mojim
meine
moje

Tablica nastavaka

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

m.r
es
em
en

.r
r
r
-

s.r
es
em
-

mn.
e
er
en
e

Posvojna se zamjenica u jednini deklinira kao neodreeni lan, a u mnoini dobiva


nastavke odreenog lana.
Znai, u promjeni posvojne zamjenice dobivaju iste nastavke kao lan: der, die,
das, die.
a) Ako uz imenicu stoji posvojna zamjenica, lan se ne upotrebljava:
Pflege deine Muttersprache (njeguj svoj materinji jezik)
Mein Buch (moja knjiga),
Dort liegt sein Hut (tamo je njegov eir)
b) Posvojna zamjenica moe se upotrijebiti i kao imenica:
Die Seinen warten auf Nachricht (njegovi ekaju vijest)
c) Posvojna zamjenica se u rodu, broju i padeu slae sa imenicom pred
kojom stoji:
Das Kind liebt seinen Vater, seine Mutter und sein Brderchen
( dijete voli svoga oca, svoju majku i svog malog brata)

4. POKAZNE ZAMJENICE (die Demonstrativpronomen)


I.

Pregled pokaznih zamjenica

Pokazne zamjenice
der, die, das
dieser, diese, dieses
jener, jene, jenes
solcher, solche, solches
ein solcher, eine solche, ein solches
selbst, selber

Prijevod
taj, ta, to
ovaj, ova, ovo
onaj, ona, ono
ovakav, ovakva, ovakvo takav, takva, takvo
sam

derselbe, dieselbe, dasselbe


derjenige, diejenige, dasjenige

isti, ista, isto


onaj, ona, ono

Pokazne zamjenice
der
die
das
taj
ta
to
dieser
diese
dieses
ovaj
ova
ovo
jener
jene
jenes
onaj
ona
ono
solcher
solche
solches
ovakav
ovakva
ovakvo
takav
takva
takvo
selbst
selber
sam
sam
derselbe dieselb
dasselbe
isti
e
isto
ista
derjenig
diejenig dasjenig
e
e
e
onaj
ona
ono

Nain dekliniranja
kao odreeni lan
kao odreeni lan
kao odreeni lan
kao odreeni lan
prema mjeovitoj deklinaciji pridjeva
ne deklinira se, stoji iza rijei na koju
se odnosi
prema slaboj deklinaciji pridjeva
prema slaboj deklinaciji pridjeva

Nain dekliniranja
kao odreeni lan
kao odreeni lan
kao odreeni lan
kao odreeni lan prema mjeovitoj
deklinaciji pridjeva
ne deklinira se, stoji iza rijei na koju se
odnosi
prema slaboj deklinaciji pridjeva

prema slaboj deklinaciji pridjeva

II.
Deklinacija pokaznih zamjenica
a) Ako je der, die, das vezano uz imenicu, mijenja se kao odreeni lan, ali ako
se upotrebljava nevezano, onda promijena izgleda ovako:

m. r.
NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

der
dessen
dem
den

der, die das (bez imenice)


. r.
s. r.
die
das
deren
dessen
der
dem
die
das

mn.
die
deren, derer
denen
die

b) Sloeni prilozi postali spajanjem prijedloga i dativa ili akuzativa jednine od das
(dem,das):
daran = an das
dafr = fr das
Primjeri:
darauf = auf das
damit = mit dem
Daran denke ich oft
darber = ber das
dazu = zu dem
(ja esto mislim na to)
dabei = bei dem
Dafr habe ich alles
fertig gemacht
sve sam za to pripremio

c) Pokazne zamjenice dieser i jener mijenjaju se kao odreeni lan:

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

m. r.
dieser
ovaj
dieses
ovoga
diesem
ovome
diesen
ovoga

dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes


. r.
s. r.
mn.
diese
dieses
diese
ovaj
ovo
ovi, ova, ove
dieser
dieses
dieser
ove
ovoga
ovih
dieser
diesem
diesen
ovoj
ovome
ovima
diese
dieses
diese
ovu
ovoga
ove, ovu

m. r.

Tablica nastavaka
. r.
s. r.

mn.

-er
-es
-em
-en

-e
-er
-er
-e

-e
-er
-en
-e

-es
-es
-em
-es

d) Pokazne zamjenice derjenige i derselbe mijenjaju se ovako:

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

m. r.
derjenige
desjenigen
demjenigen
denjenigen

derjenige, diejenige, dasjenige


. r.
s. r.
diejenige
dasjenige
derjenigen
desjenigen
derjenigen
demjenigen
diejenige
dasjenige

mn.
diejenigen
derjenigen
denjenigen
diejenigen

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

m. r.
derselbe
desselben
demselben
denselben

derselbe, dieselbe, dasselbe


. r.
s. r.
dieselbe
dasselbe
derselben
desselben
derselben
demselben
dieselbe
dasselbe

mn.
dieselben
derselben
denselben
dieselben

e) Pokazne zamjenice selbst i selber ne mijenjaju se.


f) Solch se ne mijenja. U jednini pored njega stoji esto neodreeni lan:
solch ein Lrm (takva galama)
solch eine Freude (takva radost)
Usput si nauio da uz neke glagole poput kaufen i haben uvijek stoji akuzativ.

Razlika izmeu hinter i hinten


Ova reenica e uiniti da bilo koji Njemac pita Hinter was? (iza to?-behind
what?)
Ich bin hinter dem Baum.
Ja sam iza drvea. I am behind the tree.
Hinten, naprotiv/ suprotno hinter-u, je ve odgovarajui odgovor na pitanje
Gdje?

Ich bin hinten.


I am in the back.

Now it seems as if hinter is behind, and hinten is in the back. For the most
part this is correct. But not always:
Sada se ini da ako je hinter iza, hinten je stranji?!?. Uglavnom je tono. Ali
nije uvijek:

Ich rufe von hinter dem Haus.


I shout from behind the house.
Ja viem iza kue.

Thomas nimmt Maria von hinten in den Arm.


Thomas hugs Maria from behind.
Tomas grli Mariju odostraga.

U prvom primjeru je hinter zato to izraavamo odnos izmeu njega i kue. U


drugom primjeru iza/odostraga je ime mjesta. Pitanje od kud, a odgovor je
odostraga.
Dakle da sumiramo/ saemo, hinten je ime od lokacije i kao takav moemo
odgovoriti na pitanje Gdje? jednostavno govorei hinten, s obzirom da je
kontekst poznat.

Hinter je prijedlog i stavlja stvari ili osobe u odnos jednim s drugim (jedan prema
drugome). Tako da hinter treba biti slijeena, pridravana imenicom ili osobom
da bi imalo smisla kao lokacija.
Sada moemo razumijeti razlike izmeu unter i unten, vor i vorn(e), auf i
oben, in i drin i aus i draussen. Prve rijei su prijedlozi, tako da one trebaju biti
upotpunjenje imenicom. Druge rijei su imena i, neki kontekst je uvjetovan, moe
odgovoriti na pitanje gdje? all by themselves.
unter je prijedlog (povezan s imenicom), unten je prilog (upuivajui poziciju
ukazivajui na poziciju.)

Das könnte Ihnen auch gefallen