You are on page 1of 8

Određeni član

Padež
Muški rod

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

der
dea
des
des
dem
dem
den
den

Singular-jednina
Ženski rod
Srednji rod

die
di
der
dea
der
dea
die
di

das
das
des
des
dem
dem
das
das

Plural-množina

die
di
der
dee
den
den
die
di

Neodređeni član
Padež
Muški rod

Singular-jednina
Ženski rod

Nominativ

ein

eine

ein

Genitiv

eines

einer

eines

Dativ

einem

einer

einem

Akkusativ

einen

eine

ein

Srednji rod

Negacija kein
Padež
Muški rod

Singular-jednina
Ženski rod
Srednji rod

Plural-množina

Nominativ

kein

keine

kein

keine

Genitiv

keines

keiner

keines

keiner

Dativ

keinem

keiner

keinem

keinen

Akkusativ

keinen

keine

kein

keine

1

bezügliches Fürwort) 6) upitna zamjenica (das Interrogativpronomen. unbestimmtes Fürwort) 1.lice lice oni vi Vi-persiranje ihr vi ia euer vas oje* euch vama ojh euch vas ojh sie/Sie oni/Vi zi/zi ihrer/Ihrer njih.SPAJANJE ČLANA I PRIJEDLOGA an dem in dem von dem an das in das am im vom ans ins bei dem zu dem auf das über das zu der beim zum aufs übers zur U njemačkom jeziku ima sedam vrsta zamjenica: 1) osobna zamjenica (das Personalpronomen. 3. besitzanzeigendes Fürwort) 4) pokazna zamjenica (das Demonstrativpronomen. lice ja Nominativ tko? što? čovjek Genitiv koga? čega? nema Dativ komu? čemu? prilazim Akkusativ koga? što? volim ich ja ih meiner mene/me majne* mir meni/mi mia* mich mene/me mih* Singular-jednina 2. Fragefürwort) 7) neodređena zamjenica (das Indefinitpronomen.ih/Vas ire/ire* ihnen/Ihnen njima. lice lice ti Maskuli Femini n n on ona Neutra l ono du ti du deiner tebe/te dajne* dir tebi/ti dia* dich tebe/te dih* es ono es seiner njega/ga zajner* ihm njemu/mu im* es njega/ga es er on ea seiner njega/ga zajne* ihm njemu/mu im* ihn njega/ga in* sie ona zi ihrer nje/je irer* ihr njoj/joj ia sie nju/ju zi 2 1.im/Vama inen/inen sie/Sie njih. persönliches Fürwort) 2) povratna zamjenica (das Reflexivpronomen.lic e mi wir mi via unser nas unze* uns nama uns* uns nas uns* Plural-množina 2. 3.ih/Vas zi/zi . OSOBNE ZAMJENICE (das Personalpronomina) Deklinacija osobnih zamjenica Padež 1. hinweisendes Fürwort) 5) odnosna zamjenica (das Relativpronomen. rückbezügliches Fürwort) 3) posvojna zamjenica (das Possessivpronomen.

r ž. Deklinacija posvojne zamjenice u nominativu jednine jednina množina ich ja du ti er on sie on a es on o wir mi Das ist. Deklinacija posvojne zamjenice u svim padežima NOMINATIV mein moj m.r mein moje dein tvoje sein njegovo ihr njezino sein njegov seine njegova sein njegovo unser naš unzer euer vaš ihr njihov Ihr Vaš unsere naša unzere euere vaša ihre njihova Ihre Vaša unser naše unzer euer vaše ihr njihovo Ihr Vaše 2..r mein moj dein tvoj sein njegov ihr njezin ž. POSVOJNE ZAMJENICE (die Possessivpronomina) 1. ihr vi sie oni Sie Vi m..3. meine moji/moje/moj a meiner mojih meinem mojim meine moje ..r mn. Das ist..r meine moja deine tvoja seine njegova ihre njezina s.r meine moja mein moje GENETIV meines moga meinem mome meinen moga meiner moje meiner mojoj meine moju meines moga meinem moje mein moje DATIV AKUZATIV 3 s.

das. Znači.Tablica nastavaka NOMINATIV GENETIV DATIV AKUZATIV m. a u množini dobiva nastavke određenog člana.r es em en ž. u promjeni posvojne zamjenice dobivaju iste nastavke kao član: der.r r r - s. svoju majku i svog malog brata) 4 . die. a) Ako uz imenicu stoji posvojna zamjenica.r es em - mn. član se ne upotrebljava: Pflege deine Muttersprache (njeguj svoj materinji jezik) Mein Buch (moja knjiga). seine Mutter und sein Brüderchen ( dijete voli svoga oca. die. broju i padežu slaže sa imenicom pred kojom stoji: Das Kind liebt seinen Vater. e er en e Posvojna se zamjenica u jednini deklinira kao neodređeni član. Dort liegt sein Hut (tamo je njegov šešir) b) Posvojna zamjenica može se upotrijebiti i kao imenica: Die Seinen warten auf Nachricht (njegovi čekaju vijest) c) Posvojna zamjenica se u rodu.

r. diese. POKAZNE ZAMJENICE (die Demonstrativpronomen) I. die. Deklinacija pokaznih zamjenica a) Ako je der. r. takvo sam derselbe. das vezano uz imenicu. ali ako se upotrebljava nevezano. jenes solcher. solches ein solcher. ta. derer denen die . solche. selber Prijevod taj. ovo onaj. stoji iza riječi na koju se odnosi prema slaboj deklinaciji pridjeva prema slaboj deklinaciji pridjeva II.4. ein solches selbst. jene. takva. s. r. ona. NOMINATIV GENETIV DATIV AKUZATIV der dessen dem den der. die deren. eine solche. ono ovakav. mijenja se kao određeni član. onda promijena izgleda ovako: m. diejenige. dieses jener. dieselbe. das dieser. stoji iza riječi na koju se odnosi prema slaboj deklinaciji pridjeva prema slaboj deklinaciji pridjeva Način dekliniranja kao određeni član kao određeni član kao određeni član kao određeni član prema mješovitoj deklinaciji pridjeva ne deklinira se. die das (bez imenice) ž. isto onaj. dasjenige isti. ova. to ovaj. ono Pokazne zamjenice der die das taj ta to dieser diese dieses ovaj ova ovo jener jene jenes onaj ona ono solcher solche solches ovakav ovakva ovakvo takav takva takvo selbst selber sam sam derselbe dieselb dasselbe isti e isto ista derjenig diejenig dasjenig e e e onaj ona ono Način dekliniranja kao određeni član kao određeni član kao određeni član kao određeni član prema mješovitoj deklinaciji pridjeva ne deklinira se. die das deren dessen der dem die das 5 mn. ovakvo takav. die. ista. ona. dasselbe derjenige. Pregled pokaznih zamjenica Pokazne zamjenice der. ovakva.

r. ova. r. diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen NOMINATIV GENETIV DATIV AKUZATIV m. ove dieser dieses dieser ove ovoga ovih dieser diesem diesen ovoj ovome ovima diese dieses diese ovu ovoga ove. derselbe desselben demselben denselben derselbe. derjenige desjenigen demjenigen denjenigen derjenige. r. dieselbe dasselbe derselben desselben derselben demselben dieselbe dasselbe mn. r. r. jener. ovu m. mn. mn. jene. diese dieses diese ovaj ovo ovi. dieser ovaj dieses ovoga diesem ovome diesen ovoga dieser. s. diejenige dasjenige derjenigen desjenigen derjenigen demjenigen diejenige dasjenige mn. r. dieselbe. diese. s. dasjenige ž. r. s. dasselbe ž. Tablica nastavaka ž. r. r. r.das): daran = an das dafür = für das Primjeri: darauf = auf das damit = mit dem Daran denke ich oft darüber = über das dazu = zu dem (ja često mislim na to) dabei = bei dem Dafür habe ich alles fertig gemacht sve sam za to pripremio c) Pokazne zamjenice dieser i jener mijenjaju se kao određeni član: NOMINATIV GENETIV DATIV AKUZATIV NOMINATIV GENETIV DATIV AKUZATIV m. jenes ž. diejenige. dieses. -er -es -em -en -e -er -er -e -e -er -en -e -es -es -em -es d) Pokazne zamjenice derjenige i derselbe mijenjaju se ovako: NOMINATIV GENETIV DATIV AKUZATIV m.b) Složeni prilozi postali spajanjem prijedloga i dativa ili akuzativa jednine od das (dem. r. r. s. dieselben derselben denselben dieselben 6 .

U prvom primjeru je hinter zato što izražavamo odnos između njega i kuće. Tomas grli Mariju odostraga. Ali nije uvijek:    Ich rufe von hinter dem Haus. I am in the back. I am behind the tree. Now it seems as if hinter is behind. Hinten. 7 .e) Pokazne zamjenice selbst i selber ne mijenjaju se. and hinten is in the back. hinten je stražnji?!?. a odgovor je odostraga. Dakle da sumiramo/ sažemo. For the most part this is correct. Thomas hugs Maria from behind. naprotiv/ suprotno hinter-u. Ja vičem iza kuće. f) Solch se ne mijenja.    Thomas nimmt Maria von hinten in den Arm. Uglavnom je točno. Pitanje od kud. s obzirom da je kontekst poznat. Ja sam iza drveća. hinten je ˝ime˝ od lokacije i kao takav možemo odgovoriti na pitanje Gdje? jednostavno govoreći hinten. U jednini pored njega stoji često neodređeni član: solch ein Lärm (takva galama) solch eine Freude (takva radost) Usput si naučio da uz neke glagole poput kaufen i haben uvijek stoji akuzativ. je već odgovarajući odgovor na pitanje Gdje?   Ich bin hinten. But not always: Sada se čini da ako je hinter iza. Razlika između hinter i hinten Ova rečenica će učiniti da bilo koji Njemac pita ˝Hinter was?˝ (iza što?-behind what?) Ich bin hinter dem Baum. I shout from behind the house. U drugom primjeru iza/odostraga je ime mjesta.

vor i vorn(e). neki kontekst je uvjetovan. in i drin i aus i draussen. Sada možemo razumijeti razlike između unter i unten.Hinter je prijedlog i stavlja stvari ili osobe u odnos jednim s drugim (jedan prema drugome). pridržavana imenicom ili osobom da bi imalo smisla kao lokacija. Prve riječi su prijedlozi. Tako da hinter treba biti slijeđena. unten je prilog (upućivajući poziciju – ukazivajući na poziciju. auf i oben. – unter je prijedlog (povezan s imenicom). Druge riječi su imena i. tako da one trebaju biti upotpunjenje imenicom.) 8 . može odgovoriti na pitanje gdje? all by themselves.