You are on page 1of 8

Određeni član

Padež
Muški rod

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

der
dea
des
des
dem
dem
den
den

Singular-jednina
Ženski rod
Srednji rod

die
di
der
dea
der
dea
die
di

das
das
des
des
dem
dem
das
das

Plural-množina

die
di
der
dee
den
den
die
di

Neodređeni član
Padež
Muški rod

Singular-jednina
Ženski rod

Nominativ

ein

eine

ein

Genitiv

eines

einer

eines

Dativ

einem

einer

einem

Akkusativ

einen

eine

ein

Srednji rod

Negacija kein
Padež
Muški rod

Singular-jednina
Ženski rod
Srednji rod

Plural-množina

Nominativ

kein

keine

kein

keine

Genitiv

keines

keiner

keines

keiner

Dativ

keinem

keiner

keinem

keinen

Akkusativ

keinen

keine

kein

keine

1

SPAJANJE ČLANA I PRIJEDLOGA
an dem
in dem
von dem
an das
in das

am
im
vom
ans
ins

bei dem
zu dem
auf das
über das
zu der

beim
zum
aufs
übers
zur

U njemačkom jeziku ima sedam vrsta zamjenica:
1) osobna zamjenica (das Personalpronomen, persönliches Fürwort)
2) povratna zamjenica (das Reflexivpronomen, rückbezügliches
Fürwort)
3) posvojna zamjenica (das Possessivpronomen, besitzanzeigendes
Fürwort)
4) pokazna zamjenica (das Demonstrativpronomen, hinweisendes
Fürwort)
5) odnosna zamjenica (das Relativpronomen, bezügliches Fürwort)
6) upitna zamjenica (das Interrogativpronomen, Fragefürwort)
7) neodređena zamjenica (das Indefinitpronomen, unbestimmtes
Fürwort)

1. OSOBNE ZAMJENICE (das Personalpronomina)
Deklinacija osobnih zamjenica
Padež
1. lice
ja

Nominativ
tko? što?
čovjek
Genitiv
koga? čega?
nema
Dativ
komu? čemu?
prilazim
Akkusativ
koga? što?
volim

ich
ja
ih
meiner
mene/me
majne*
mir
meni/mi
mia*
mich
mene/me
mih*

Singular-jednina
2.
3. lice
lice
ti
Maskuli Femini
n
n
on
ona

Neutra
l
ono

du
ti
du
deiner
tebe/te
dajne*
dir
tebi/ti
dia*
dich
tebe/te
dih*

es
ono
es
seiner
njega/ga
zajner*
ihm
njemu/mu
im*
es
njega/ga
es

er
on
ea
seiner
njega/ga
zajne*
ihm
njemu/mu
im*
ihn
njega/ga
in*

sie
ona
zi
ihrer
nje/je
irer*
ihr
njoj/joj
ia
sie
nju/ju
zi

2

1.lic
e
mi

wir
mi
via
unser
nas
unze*
uns
nama
uns*
uns
nas
uns*

Plural-množina
2.
3.lice
lice
oni
vi
Vi-persiranje

ihr
vi
ia
euer
vas
oje*
euch
vama
ojh
euch
vas
ojh

sie/Sie
oni/Vi
zi/zi
ihrer/Ihrer
njih;ih/Vas
ire/ire*
ihnen/Ihnen
njima;im/Vama
inen/inen
sie/Sie
njih;ih/Vas
zi/zi

3. POSVOJNE ZAMJENICE (die Possessivpronomina)
1. Deklinacija posvojne zamjenice u nominativu jednine

jednina
množina

ich
ja
du
ti
er
on
sie
on
a
es
on
o
wir
mi

Das
ist...

Das
ist...

ihr
vi
sie
oni
Sie
Vi

m.r
mein
moj
dein
tvoj
sein
njegov
ihr
njezin

ž.r
meine
moja
deine
tvoja
seine
njegova
ihre
njezina

s.r
mein
moje
dein
tvoje
sein
njegovo
ihr
njezino

sein
njegov

seine
njegova

sein
njegovo

unser
naš
unzer
euer
vaš
ihr
njihov
Ihr
Vaš

unsere
naša
unzere
euere
vaša
ihre
njihova
Ihre
Vaša

unser
naše
unzer
euer
vaše
ihr
njihovo
Ihr
Vaše

2. Deklinacija posvojne zamjenice u svim padežima

NOMINATIV

mein
moj

m.r

ž.r
meine
moja

mein
moje

GENETIV

meines
moga
meinem
mome
meinen
moga

meiner
moje
meiner
mojoj
meine
moju

meines
moga
meinem
moje
mein
moje

DATIV
AKUZATIV

3

s.r

mn.
meine
moji/moje/moj
a
meiner
mojih
meinem
mojim
meine
moje

Tablica nastavaka

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

m.r
es
em
en

ž.r
r
r
-

s.r
es
em
-

mn.
e
er
en
e

Posvojna se zamjenica u jednini deklinira kao neodređeni član, a u množini dobiva
nastavke određenog člana.
Znači, u promjeni posvojne zamjenice dobivaju iste nastavke kao član: der, die,
das, die.
a) Ako uz imenicu stoji posvojna zamjenica, član se ne upotrebljava:
Pflege deine Muttersprache (njeguj svoj materinji jezik)
Mein Buch (moja knjiga),
Dort liegt sein Hut (tamo je njegov šešir)
b) Posvojna zamjenica može se upotrijebiti i kao imenica:
Die Seinen warten auf Nachricht (njegovi čekaju vijest)
c) Posvojna zamjenica se u rodu, broju i padežu slaže sa imenicom pred
kojom stoji:
Das Kind liebt seinen Vater, seine Mutter und sein Brüderchen
( dijete voli svoga oca, svoju majku i svog malog brata)

4

4. POKAZNE ZAMJENICE (die Demonstrativpronomen)
I.

Pregled pokaznih zamjenica

Pokazne zamjenice
der, die, das
dieser, diese, dieses
jener, jene, jenes
solcher, solche, solches
ein solcher, eine solche, ein solches
selbst, selber

Prijevod
taj, ta, to
ovaj, ova, ovo
onaj, ona, ono
ovakav, ovakva, ovakvo takav, takva, takvo
sam

derselbe, dieselbe, dasselbe
derjenige, diejenige, dasjenige

isti, ista, isto
onaj, ona, ono

Pokazne zamjenice
der
die
das
taj
ta
to
dieser
diese
dieses
ovaj
ova
ovo
jener
jene
jenes
onaj
ona
ono
solcher
solche
solches
ovakav
ovakva
ovakvo
takav
takva
takvo
selbst
selber
sam
sam
derselbe dieselb
dasselbe
isti
e
isto
ista
derjenig
diejenig dasjenig
e
e
e
onaj
ona
ono

Način dekliniranja
kao određeni član
kao određeni član
kao određeni član
kao određeni član
prema mješovitoj deklinaciji pridjeva
ne deklinira se, stoji iza riječi na koju
se odnosi
prema slaboj deklinaciji pridjeva
prema slaboj deklinaciji pridjeva

Način dekliniranja
kao određeni član
kao određeni član
kao određeni član
kao određeni član prema mješovitoj
deklinaciji pridjeva
ne deklinira se, stoji iza riječi na koju se
odnosi
prema slaboj deklinaciji pridjeva

prema slaboj deklinaciji pridjeva

II.
Deklinacija pokaznih zamjenica
a) Ako je der, die, das vezano uz imenicu, mijenja se kao određeni član, ali ako
se upotrebljava nevezano, onda promijena izgleda ovako:

m. r.
NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

der
dessen
dem
den

der, die das (bez imenice)
ž. r.
s. r.
die
das
deren
dessen
der
dem
die
das

5

mn.
die
deren, derer
denen
die

b) Složeni prilozi postali spajanjem prijedloga i dativa ili akuzativa jednine od das
(dem,das):
daran = an das
dafür = für das
Primjeri:
darauf = auf das
damit = mit dem
Daran denke ich oft
darüber = über das
dazu = zu dem
(ja često mislim na to)
dabei = bei dem
Dafür habe ich alles
fertig gemacht
sve sam za to pripremio

c) Pokazne zamjenice dieser i jener mijenjaju se kao određeni član:

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

m. r.
dieser
ovaj
dieses
ovoga
diesem
ovome
diesen
ovoga

dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes
ž. r.
s. r.
mn.
diese
dieses
diese
ovaj
ovo
ovi, ova, ove
dieser
dieses
dieser
ove
ovoga
ovih
dieser
diesem
diesen
ovoj
ovome
ovima
diese
dieses
diese
ovu
ovoga
ove, ovu

m. r.

Tablica nastavaka
ž. r.
s. r.

mn.

-er
-es
-em
-en

-e
-er
-er
-e

-e
-er
-en
-e

-es
-es
-em
-es

d) Pokazne zamjenice derjenige i derselbe mijenjaju se ovako:

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

m. r.
derjenige
desjenigen
demjenigen
denjenigen

derjenige, diejenige, dasjenige
ž. r.
s. r.
diejenige
dasjenige
derjenigen
desjenigen
derjenigen
demjenigen
diejenige
dasjenige

mn.
diejenigen
derjenigen
denjenigen
diejenigen

NOMINATIV
GENETIV
DATIV
AKUZATIV

m. r.
derselbe
desselben
demselben
denselben

derselbe, dieselbe, dasselbe
ž. r.
s. r.
dieselbe
dasselbe
derselben
desselben
derselben
demselben
dieselbe
dasselbe

mn.
dieselben
derselben
denselben
dieselben

6

e) Pokazne zamjenice selbst i selber ne mijenjaju se.
f) Solch se ne mijenja. U jednini pored njega stoji često neodređeni član:
solch ein Lärm (takva galama)
solch eine Freude (takva radost)
Usput si naučio da uz neke glagole poput kaufen i haben uvijek stoji akuzativ.

Razlika između hinter i hinten
Ova rečenica će učiniti da bilo koji Njemac pita ˝Hinter was?˝ (iza što?-behind
what?)
Ich bin hinter dem Baum.
Ja sam iza drveća. I am behind the tree.
Hinten, naprotiv/ suprotno hinter-u, je već odgovarajući odgovor na pitanje
Gdje?

Ich bin hinten.
I am in the back.

Now it seems as if hinter is behind, and hinten is in the back. For the most
part this is correct. But not always:
Sada se čini da ako je hinter iza, hinten je stražnji?!?. Uglavnom je točno. Ali
nije uvijek:


Ich rufe von hinter dem Haus.
I shout from behind the house.
Ja vičem iza kuće.Thomas nimmt Maria von hinten in den Arm.
Thomas hugs Maria from behind.
Tomas grli Mariju odostraga.

U prvom primjeru je hinter zato što izražavamo odnos između njega i kuće. U
drugom primjeru iza/odostraga je ime mjesta. Pitanje od kud, a odgovor je
odostraga.
Dakle da sumiramo/ sažemo, hinten je ˝ime˝ od lokacije i kao takav možemo
odgovoriti na pitanje Gdje? jednostavno govoreći hinten, s obzirom da je
kontekst poznat.

7

Hinter je prijedlog i stavlja stvari ili osobe u odnos jednim s drugim (jedan prema
drugome). Tako da hinter treba biti slijeđena, pridržavana imenicom ili osobom
da bi imalo smisla kao lokacija.
Sada možemo razumijeti razlike između unter i unten, vor i vorn(e), auf i
oben, in i drin i aus i draussen. Prve riječi su prijedlozi, tako da one trebaju biti
upotpunjenje imenicom. Druge riječi su imena i, neki kontekst je uvjetovan, može
odgovoriti na pitanje gdje? all by themselves. –
unter je prijedlog (povezan s imenicom), unten je prilog (upućivajući poziciju –
ukazivajući na poziciju.)

8