Sie sind auf Seite 1von 6

1

LITERATURA:

– Alduk, Ivan, Stećci u kontekstu europskog i našeg srednjovjekovlja, u: Izložba: Stećci,


4. rujna 2008. – 2. studenoga 2008. Galerija Klovićevi dvori. Zagreb, 2008.

–Anđelić, Pavao, Srednjovjekovna nekropola u Čipuljiću kod Bugojna, Arheološki


pregled, 1, Beograd, 1959, 163-165.

–________ ,Anđelić, Pavao, Mamuza Trebinjskog župana Grda,Glasnik Zemaljskog


muzeja, Nova serija
(Arheologija), XVII, Sarajevo, 173-175.

–________ ,Grobovi bosanskih kraljeva u Arnautovićima kod Visokog,Glasnik


Zemaljskog muzeja, Nova serija(Arheologija), XVII, Sarajevo,1962, 165-172.

–________ ,Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima)


Visoko. Glasnik Zemaljskog muzeja, Nova serija(Arheologija), XXXIV, 1979, Sarajevo, 1980,
183-247.

–________, Doba srednjovjekovne bosanske države, u: Kulturna istorija Bosne i


Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast. Drugo prerađeno
i dopunjeno izdanje, Kulturno nasljeđe, Veselin Masleša, Sarajevo, 1984.

–Anđelić,Tomislav, Potoci, Mostar – srednjovjekovni grob,Arheološki pregled, 8,


Beograd, 1966, 165-166.

–________ ,Kasnoantička bazilika u Cimu kod Mostara,Glasnik Zemaljskog muzeja,


Nova serija(Arheologija), XXIX/ 1974, Sarajevo, 1976, 179-244.

–Atanacković-Salčić, Vukosava, Zaštita srednjovejovne nekropole u Gnojnicama kod


Mostara, Naše starine, IX, Sarajevo, 1964, 175-180.

–________ , Donji Jasenjani, Hercegovina, ostaci srednjovekovne crkve i nekropola


stećaka. Arheološki pregled, 21, Beograd, 1980,152-154.

–Babić, Mirko –Dr Slavica, Krunić, Preliminarni izvještaj sa zaštitnih iskopavanja


srednjovjekovne nekropole Budak u Gornjim Potočarima kod Srebrenice, Glasnik muzejskih
radnika Republike Srpske, br. 7, Banja Luka, 2009, 71-83.
2

–Bach, Ivan, Metalni dijelovi pojasa 14. stoljeća iz Bile kod Travnika, Zbornik 3,
Zavičajni muzrj Travnik, godina XVI, 1980, 95-105.

–Benac, Alojz, Radimlja. Izdanje Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Sarajevo 1950.

–Bešlagić, Šefik, Proučavanje i zaštita stećaka, Naše starine, I, Sarajevo, 1953, 167-175.
–________ , Stećci u dolini Neretve, Naše starine, II, Sarajevo, 1954, 206-211.

–________ ,Kupres. Srednjovjekovni nadgrobni spomenic, Zemaljski zavod za zaštitu


spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NRBiH, Sarajevo 1954.

–________ , Stećci kod Raške Gore, Naše starine, III, Sarajevo, 1956, 253-260.

–________ ,Stećci na Blidinju. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb


1959.

–________ ,Kalinovik. Zavod za zaštitu spomenika kulture RbiH, Saraj evo,1962.


Bešlagić, Šefik, Đuro Basler, Grborezi. Srednjovjekovna nekropola, Zavod za zaštitu
spomenika BiH, 1964, Sarajevo.

–Bešlagić, Šefik, Kajmaković, Zdravko, Ibrahimpašić, Fikret, Ćirilski natpis iz doba


Kulina bana, Naše starine, X, Sarajevo, 1965, 203-208.

–________ ,Stećci – kultura i umjetnost, Veselin Masleša, 1982, Sarajevo.

–Bogunović, Petar, Stari nadgrobni spomenici u selu Vrućici, GZM XLII, sv 2,


Sarajevo, 1930, 177-182.

–Busuladžić, Adnan, Kasnosrednjovjekovna nekropola u Čelebićima kod Konjica,


Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja,knjiga 34, Akadmija nauka Bosne i Hercegovine,
Sarajevo, 2007, 121-242.

–Čović, Borivoje, Tumuli željeznog doba u Gubavici, Hercegovina 2, Mostar 1982.

–Čremošnik, Irma,Iskopavanje Crkvine u Zgošći 1948.g.,Glasnik Zemaljskog muzeja,


Nova serija,. IV – V, 1949-1950, Sarajevo, 1950, 411-416.

–________ , Nalazi nakita u srednjovjekovnoj zbirci Zemaljskog muzeja u Sarajevu,Glasnik


Zemaljskog muzeja, Nova serija, VI, Sarajevo, 1951, 241-270.

–________ , Srednjovjekovna kapa iz Bile kod Travnika,Glasnik Zemaljskog muzeja,


Nova serija VII, Sarajevo, 1952, 111-120.
3

–________ , Izvještaj o iskopavanjima na Crkvini u Lisičićima kod Konjica,Glasnik


Zemaljskog muzeja, Nova serija, (Arheologija), IX, Sarajevo, 1954, 211-226.

–________ ,Stećci – pogled na ikonografiju narodne pogrebne umetnosti. Zbornik Matice Srpske
za likovnu umetnost, 22-23, Novi Sad, 2003, 107-117.
–Fekeža, Lidija, Arheološka istraživanja i i rekonstrukcija groblja sa stećcima na
lokalitetu „Han“ u Šabićima na planini Bjelašnici (Općina Trnovo), Godišnjak Centra za
balkanološka ispitivanja,knjiga 34, Akadmija nauka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2007,191-
219.

–Glamočanin, Fidreta, Međuputnica, Rebrovac, Zenica – srednjovjekovna nekropola,


Arheološki pregled, 21, 1980, Beograd, 154-156,

–_________, Iskopavanje preromaničke crkve u Vrucima kod Vrela Bosne, Glasnik


Zemaljskog muzeja muzeja, Nova serija (Arheologija), 37, Sarajevo, 1982, 93-122.

–_________ Nekropola knezova Nikolića u Vranjevu selu kod Neuma. Glasnik


Zemaljskog muzeja muzeja, Nova serija, Arheologija, 42/43, Sarajevo, 1987/1988, Sarajevo,
1989, 143-164.

–Jakšić, Nikola, Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici,
Starohrvatska prosvjeta,sv.III, 23, Split 1996, 139-172.

–Ledić, Fidreta, Dedino guvno i Tičići, Kakanj –srednjovekovna nekropola, Arheološki


pregled, 25, Beograd, 1986, 80-81.

–________, Međuputnica, Rebrovac, Zenica – srednjovjekovna nekropola, Arheološki


pregled, 25, Beograd, 1986,153-155.

–Mandić 1928 - Mihovil Mandić, Sarkofag od muljike s dječjim kosturom iz Čukli kod
Guče Gore,Glasnik Zemaljskog muzejaXL, Sarajevo, 1928, 55-56.

–Mazalić, Đoko, Konzervatorski zahvat na Batalovoj grobnici i njezin današnji izgled,


Naše starine VI, Sarajevo, 1959,239-242.

– Živko Mikić, Beitrag zur Anthropologie spätrömischer bis spätmittelalterlicher


Bevölkerungen Jugoslawiens. – Prilog antropologiji stanovništvaJugoslavije od kasnog rimskog
doba do kasnog srednjeg veka. Godišnjak, knjiga XXII Akadenija nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine, Centar za Balkanološka ispitivanja, knjiga 20, Sarajevo, 1984, 5-110.
4

–Miletić, Nada, Grudine, Čipuljić, Bugojno, – nekropola, Arheološki pregled, 3, 1961,


133-134.
–________, Nakit u Bosni i Hercegovini, katalog, Zemaljski muzej, Sarajevo, 1963.

–________ , Grudine, Čipuljić, Bugojno – srednjovekovna nekropola, Arheološki


pregled, 7, 1965, 176-177.

–________ , Grudine, Čipuljić, Bugojno – srednjovekovna nekropola, Arheološki


pregled, 8,1966, 159.

–________ , Grudine, Čipuljić, Bugojno – srednjovekovna nekropola, Arheološki


pregled, 10,1968, 181.

–________ , Grudine, Čipuljić, Bugojno – srednjovekovna nekropola, Arheološki


pregled, 12,1970, 179-180.

–_______ , Grudine, Čipuljić, Bugojno – srednjovekovna nekropola, Arheološki pregled,


13,1971, 87.

–________ , Grudine, Čipuljić, Bugojno – srednjovekovna nekropola, Arheološki


pregled, 16,1974, 120-122.

–________ , Stećci – arheološki i likovni aspekt, u: Bogumilstvoto na Balkanot vo


svetlinata na najnovite istražuvanja, Makedonska akademija na naukite i umetnostite – SANU –
ANU BiH, Skopje, 1982.

–Milošević, Ante, Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima, Prilozi povijesti


umjetnosti u Dalmaciji, 26, Regionalni Zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu, Split, 1986-
87.

–________,Stećci i Vlasi. Stećci i vlaške migracije 14. i 15. stoljeća u Dalmaciji i


jugozapadnoj Bosni, Regionalni Zavod za zaštitu spomenika kulture, Split, 1991.

–Paškvalin, Veljko, Ostaci starokršćanske bazilike na Crkvini (Grudine) u Bugojnu s


osvrtom na mvn(icipium) Bist(ue) ili Bistves, sjedište Bistuenske biskupije i biskupa Andrije, u:
Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone, Arheološka istraživanja kasnoantičkog
kršćanstva u Bosni i Hercegovini. Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2003, 129-191.

–Petrinec, Maja, Nalazi u grobovima ispod stećaka, u: Izložba: Stećci, 4. rujna 2008. – 2.
studenoga 2008. Galerija Klovićevi dvori. Zagreb, 2008, 246-263.

–Popović, Danica, Srpski vladarski grob u srednjem veku, Filozofski fakultet u Beogradu
-Institut za istorijuumetnosti – Republički zavod za zaštitu spomenika Srbije – Institut za
proučavanje Srba, Crnogoraca, Muslimana i Hrvata – Priština, Studije 9, Beograd, 1972.

–Popović, Marko, Orah,Crkvina, Arheološki pregled, 9, 1967, 162-163


5

–________ , Vrelo Trebišnjice, Crkvina Ružica, Arheološki pregled, 9, 1967, 162-163

–________ , Crkvina u Paniku, Glasnik Zemaljskog muzeja, Nova serija (Arheologija),


XXVII-XXVIII, 1972/1973, Sarajevo, 347-375.1973

–Pudarić, Svetozar, Katica, Gaj, srednjovjekovna nekropola, Arheološki pregled, 25,


Beograd,Ljubljana, 1986, 113-115

–Radoja, Milka, “Izvještaj za zaštitnih arheoloških istraživanja obavljenih na lokalitetu


Mramorje u Međurječju, opština Čajniče”, Muzej Republike Srpske, Banja Luka

–Sergejevski, Dimitrije, Arheološki nalazi u Sarajevu i okolici, Glasnik Zemaljskog


muzeja, Nova serija,Društvene nauke, II, Sarajevo 1947, 13-50.

–Skarić, Vladislav, Prstenje iz Vrućice, Glasnik Zemaljskog muzeja, XLII, knjiga 2,


Sarajevo, 1930, 183-184.

–________ , Grob i grobni spomenik gosta Milutina u Humskom u fočanskom srezu,


Glasnik Zemaljskog muzeja, XLVI, Sarajevo, 1934, 79-82.

–Stratimirović, Đorđe, Arheološki prilozi, Glasnik Zemaljskog muzeja, III, Sarajevo,


1891, 283-293.

–________ , Srednjovjekovno groblje kod Zgošće, Glasnik zemaljskog muzeja, III,


Sarajevo, 1891, Sarajevo, 122-141.

–Tomičić, Ljiljana, Prilog izučavanju srednjovekovnog stakla u Bosni – Čaša iz Kaknja,


u: Srednjovekovno staklo na Balkanu. Zbornik radova sa međunarodnog sabetovanja održanog
od 22. do 24. aprila u Beogradu, Beograd, 1975, 183-187.

–Truhelka, Ćiro, Gromile na Glasincu, Glasnik Zemaljskog muzeja, knjiga I, Sarajevo,


1889, 23-35.
–________ , Kopanje starina na Glasincu u godini 1889, Glasnik Zemaljskog muzeja
II,knjiga I, Sarajevo,1890, 68-95.

–________ , Iskopine na predistorijskome grobištu na Glasincu u godini 1890, GZM II,


Sarajevo, 1890, 386-401.

–________ , Prehistoričke gradine na Glasincu, GZM III, Sarajevo, 1891, 306-315.

–________ , Grobnica bosanskog tepčije Batala, obretena kod Gornjeg Turbeta (kotar
Travnik), Glasnik Zemaljskog muzeja, XXVII, Sarajevo, 1915,365-374.

–Vego, Marko, Nadgrobni spomenici porodice Sankovića, u selu Biskupu kod Konjica,
Glasnik Zemaljskog muzeja, Nova serija, (Arheologija), X, Sarajevo, 1955, 157-166.
6

–________ , Nadgrobni spomenici porodice Sankovića u selu Biskupu kod Konjica.


Glasnik Zemaljskog muzeja, Nova serija, (Arheologija), XII, Sarajevo, 1957, 127-141.

–________ , Gornja Bijela – Konjic – nekropola, Arheološki pregled, 2, Beograd,1960,


148-155.

–_________, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine IV, Izdanje


Zemaljskog muzeja, 1970.

–Zelenika, Anđelko, Prilozi za proučavanje srednjovjekovnih nekropola stećaka na


Radimlji i Ošanićkoj Gorici kod Stoca, Naše starine , VIII, Sarajevo, 1962, 172-174.

–________ , Prijenos kočerinske ploče koncem 19. stoljeća i arheološko istraživanje


groba Vignja Miloševića, u: Zbornik Viganj i njegovo doba, Gral, Široki brijeg 2004, 181-188.

–Žeravica, Lidija, Grobovi ispod stećaka na Pavlovcu, Glasnik Zemaljskog muzeja, Nova
serija, (Arheologija), 37, Sarajevo, 1982, 179-205.