Sie sind auf Seite 1von 73

1.

NACRT

Urez 0.60.3HRN M.A5.030 N8 A A N5 N5 N5 A brueno B brueno brueno N7 N5

brueno

50j6

M401.5

65

58

55

13 13 17

17

sredinje gnijezdo HRN M.A5.211 3/45 0.02 A-B


N5 N5 brueno brueno brueno N5

A 0.02 A-B 0.02 A-B

sredinje gnijezdo HRN M.A5.211

sredinje gnijezdo HRN M.A5.211


10

8 77 0.1 190
0/-0.1

400/-0.1

400/-0.1

3.8 2 8.4

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B
Datum Ime i prezime Potpis

N7

N7

Projektirao Razradio Crtao Pregledao Objekt:

27.11.2012 Samir Petkovic, Nikola Bedic

Veleucilite u Varadinu

16P9

16P9

N7

N7

Objekt broj:

58 k6

R. N. broj: Napomena: Materijal: Naziv: Masa:7.421 kg Kopija

F
0/-0.1

ISO - Tolerancije +0.021 - 0.005 5 +0.01 55 k6 - 0.002 1 +0.01 50 j6 - 0.005 1 - 0.01 6 P9 1 - 0.029

LAVE EG RTIKALN H VE A UG VIN SO O


5
Mjerilo originala

Pozicija:

Format: A3 Listova: 1

0/-0.1

Design by CADLab

:1 1 M

Crte broj:

List: 1

2. ODABIR PRIMARNOG PROCESA


2.1 PREMA HALEVI-U:

Prema gornjoj slici na obradak je otvoren, a postupak koji demo primjeniti odreujemo prema koliini zadanih komada, za na sluaj zadana koliina je 12 0. to spada u polje koliine obradaka: Q<150 iz ega proizlazi da je najoptimalniji postupak OO (tokarenje).

2.2. PO ASM-U

Slika 2. Odabir vrste oblika - ASM

Prema nacrtu, po ASM metodi odabrao sam okrugli sloeni oblik. Za obradu takvog oblika mislim da bi najbolje, zbog koliine i sloenosti oblika bila obrada odvajanjem estica. Sada demo tom odabiru pridodati parametre. Na slijededom prikazu prikazan je odnos materijala i mogudnost procesa.

2.3 MOGUDE NEDOUMICE Prema ASM-u, komad se moe izraditi kovanjem i obradom odvajanjem estica. Ako se obrauje kovanjem u ukovnju, to je proces koji kasnije zahtijeva naknadnu zavrnu obradu odvajanjem estica. Kako treba izraditi malu koliinu ( 120) komada, obrada deformiranjem je manje isplativa od obrade odvajanjem estica. Kao obrazloenje odabiru obrade odvajanjem estica kao primarnog procesa moe se pridodati i injenica kako se odabirom obrade deformiranjem, gubi velik dio posla kojeg treba platiti nekom drugom, a samo se zavrna obrada vri u matinoj proizvodnji. Najfinije obraene povrine su (Ra = 0.4 m). Obje metode pokazuju da je najbolje odabrati obradu odvajanjem estica pa nedoumica nema.

2.3 SUKLADNOSTI MATERIJALA I PROIZVODNJE

Prema slici sukladnosti materijala i proizvodnje vidjivo je da za zadani elik . 0545 i OO iz sirovcadolazimo u polje normalne prakse.

3.DEFINIRANJE POLAZNOG MATERIJALA


U sljededoj tablici su dani toni podaci o izratku koji treba napraviti: Koliina Oblik Materijal Masa Min. Debljina stijnke Min. Dimenzijska tolerancija Najzahtijevnija kvaliteta povrine 120 kom otvoreni . 0545 3.372 kg 16 mm j6 (tol. Promjera) dodirna povrina s leajem Ra=0.4 m ; Rz =4Ra= 1,6 m

Srednje odstupanje profila Ra

Odabir polaznog materijala


Materijal : .0545

Prema Tablici za ipkaste elike odabiremo valjanu elinu ipku promjera 70 mm. Masa ipke po metru iznosi 30.210 kg Komad Pripremak Neto duina izradka Dodatak za rezanje Dodatak za obradu UKUPNO: 190mm 1 mm 2 mm 120 120 120 Ukupno 22 800 mm 120 mm 240 mm 23 160 mm Masa 688.79 kg 3.625 kg 7.25 kg 699.675 kg

1 komad za obradu: 194 mm (NDI + DZR + DZO )s ipka duljine 3 000 mm Odabir polaznog materijala ipka duljine 6 000 mm Broj osovina koje je mogude izraditi: Neutroeni materijal Broj osovina koje je mogude izraditi Neutroeni materijal 15 90 mm 31 17 mm

Odabiremo ipku duljine 6 000 mm zbog toga to je za tu duljinu broj osovina koje je mogude dobiti 31, a za istu tu duljinu materijala (2 ipke od 3000 mm) mogude dobiti 30 osovina Polazni materijal su ipke koje imamo na zalihama u skladitu. Polazni materijal:
70

6000

Pripremak za obradu :

193

Broj komada 1 Masa pripremka Masa dodatka za rezanje Masa dodatka za obradu 5.74 kg 0.03021 kg 0.06042 kg 120 688.79 kg 3.625 kg 7.25 kg 699.675 kg

Masa polaznog materijala ukupno

70

4. ODABIR OSNOVNIH OPERACIJA I REDOSLIJED OPERACIJA


4.1.TEHNOLOKI POSTUPCI KOJIMA JE MOGUDE NAPRAVITI IZRADAK Ulazni podatak: Izradak kruno simetrini

Najstroi zahtjev za obradu

Prema tablici 6., vidljivo je da je minimalno srednje odstupanje profila za tokarenje Ra=0.8 m, dok je za na sluaj potrebno Ra=0.4 m. Stoga de se nai obratci nakon tokarenja trebati podvrgnuti finijoj operaciji. Odabiremo postupak bruenja koji de zadovoljiti zahtjevu Ra=0.4 m jer se bruenjem moe postidi traena kvaliteta povrine.

4.2 POTREBNE OPERACIJE ZA PROCES

4.3 TOLERANCIJSKI ZAHTJEVI I VRSTE OBRADA Prva preporuka: TOKARENJE Nezadovoljava zahtjev hrapavosti (Ra= 0.4 m) Nezadovoljava zahtjev za tolerancijom mjere

Druga preporuka: BRUENJE Zadovoljava zahtjev hrapavosti (Ra = 0.4 m) Zadovoljava zahtjev za tolerancijom mjere

IZRADA UTORA ZA PERO Prva preporuka: GLODANJE Nezadovoljava zahtjev hrapavosti (Ra= 0.4 m) Zadovoljava zahtjev za tolerancijom mjere

Tokarenje svojstva obradka nakon tokarenja 58 k6 Tokarit demo do Ra=1.6 koliko je maksimalno mogude postidi bruenjem (grubo bruenje) Ekvivalent hrapavosti je EH=0.05 mm Dodatak za bruenje 0.0510=0.5 mm Nazivna mjera obratka nakon tokarenja je NM+DO=58+0.5=58.5 mm Tolerancija nazivne mjere je 2xEH=0.1 Dimenzije obratka nakon tokarenja 58.50.1;Ra=1.6 Bruenje na 58 k6 ;Ra=0.4

55 k6 Tokarit demo do Ra=1.6 koliko je maksimalno mogude postidi bruenjem (grubo bruenje) Ekvivalent hrapavosti je EH=0.05 mm Dodatak za bruenje 0.0510=0.5 mm Nazivna mjera obratka nakon tokarenja je NM+DO=55+0.5=55.5 mm Tolerancija nazivne mjere je 2xEH=0.1 Dimenzije obratka nakon tokarenja 55.50.1;Ra=1.6 Bruenje na 55 k6 ;Ra=0.4

10

50 j6 Tokarit demo do Ra=1.6 koliko je maksimalno mogude postidi bruenjem (grubo bruenje) Ekvivalent hrapavosti je EH=0.05 mm Dodatak za bruenje 0.0510=0.5 mm Nazivna mjera obratka nakon tokarenja je NM+DO=50+0.5=50.5 mm Tolerancija nazivne mjere je 2xEH=0.1 Dimenzije obratka nakon tokarenja 50.50.1;Ra=1.6 Bruenje na 25 k6 ;Ra=0.4

ODABIR VRSTE OPERACIJA

11

4.4 REDOSLIJED OPERACIJA Tehnoloki postupci kojima demo obraivati polazni materijal su: 1. Odrezivanje 2. Tokarenje 3. Glodanje 4. Bruenje

10 ODREZIVANJE 10/10 Priprema stroja 10/20 Stezanje ipke 10/30 Rezanje ipke 10/40 Skidanje obratka

20 TOKARENJE

20/10 Priprema stroja 20/20 Stezanje obratka 20/30 Poravnavanje eonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje) 20/40 Uzduno tokarenje grubo na 56.5x142 20/50 Uzduno tokarenje fino na 55.5x142 20/60 Uzduno tokarenje grubo na 51.5x65 20/70 Uzduno tokarenje fino na 50.5x65 20/80 Uzduno tokarenje grubo na 41x25 20/90 Uzduno tokarenje fino na 40x25

12

20/100 Izrada sredinjeg gnijezda HRN. M.A5.211 20/110 Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030 20/120 Ukapanje utora 3.8x3 20/130 Izrada navoja M401.5 20/140 Zaustavljanje stroja i otputanje obratka 30 TOKARENJE 2 30/10 Priprema stroja 30/20 Stezanje obratka 30/30 Poravnavanje eonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje) 30/40 Izrada sredinjeg gnijezda HRN. M.A5.211 30/50 Uzduno tokarenje grubo na 66x48 30/60 Uzduno tokarenje fino na 65x48 30/70 Tokarenje skoenja fino 3/45 30/80 Uzduno tokarenje grubo na 59.5x40 30/90 Uzduno tokarenje fino na 58.5x40 30/100 Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030 30/110 Zaustavljanje stroja i otputanje obratka

40 GLODANJE 40/10 Pripremiti stroj 40/20 Stezanje obratka 40/30 Glodanje utora za pero 16x 9 40/40 Skidanje izratka 13

50 BRUENJE 50/10 Priprema stroja 50/20 Stezanje obratka 50/30 Bruenje 58k6 x40 50/40 Bruenje 55k6 x70 50/50 Bruenje 50j6 x40 50/60 Zaustavljanje stroja i otputanje obratka

14

5. ODABIR STROJEVA I ALATA


5.1 ODABIR STROJEVA 5.1.1. ODREZIVANJE - PILA

Trana pila Thomas SuperTrad 301 - Runa pila idealna za eline profile srednjih veliina - Visoko stabilna i precizna. Mjenja u uljnoj kupki - 2 rezne brzine - Elektro mehaniko zatezanje lista - Brzostezni i otputajudi kripac TEHNIKI PODACI Motor lista pile/2 brzine: 1-1.4 kW Motor elektro pumpe: 0.05 kW Reduktor: 40/1 l Dimenzije lista pile: 2750270.9 mm Promjer nosaa lista pile: 300 mm Rezna brzina: 33-66 m/1 Otvor kripca: 305 mm Nagib nosaa lista pile: 30 Radna visina: 940 mm Dimenzije stroja: 120020001950 mm Teina stroja: 440 kg 15

5.1.2. TOKARENJE - TOKARILICA

Max. promjer okretanja komada Max. promjer komada iznad staze Max. duzina tokarenja Hod X osi Hod Z osi Brzi hod X osi Brzi hod Z osi Glavno vreteno - max. broj okretaja Gl. motor - konstantna snaga Broj mjesta za alate Alati

320 mm 210 mm 400 mm 170 mm 340 mm 3 m/min 3 m/min 3000 o/min 5.5 kW 4 kom 20 x 20

16

Provrt vretena Broj podrucja glavnog vretena Tip cela glavnog vretena A = automatski (strojni); M = manualni (ru?ni) Pinola - promjer Pinola - hod Tip konusa pinole Duzina stroja Sirina stroja Visina stroja Netto masa

36 mm 1 C5 M 38 mm 100 mm MT-3 1524 mm 987 mm 1180 mm 800 kg

17

5.1.3. GLODANJE - GLODALICA

Sirina stola Duzina stola Opteretivost stola Hod X osi Hod Z osi Hod Y osi Udaljenost cela vretena od povrsine stola Broj mjesta za alate

800 mm 450 mm 400 kg 610 mm 510 mm 460 mm 630 mm 16 kom

18

Brzi hod X osi Brzi hod Y osi Brzi hod Z osi Max. radni hod (X/Y/Z) osi Glavno vreteno - max broj okretaja Alati Broj T utora Mjere T utora na stolu [VDI 3441] [VDI 3441] Broj podrucja glavnog vretena Najveci moment glavnog vretena Snaga gl pogona - konstantna snaga

30 m/min 30 m/min 24 m/min 10 m/min 8000 o/min ISO-40 3 kom 18 x 100 mm x mm 0.02 mm 0.008 mm 1 68 Nm 7 kW

A=kisobranski tip; B=mehanicka ruka; C=lanac; D=disk; A Vrijeme izmjene alata Sirina stroja Duzina stroja Visina stroja Netto masa 8s 2200 mm 2500 mm 2300 mm 4000 kg

19

5.1.4. BRUENJE - BRUSILICA Za operaciju bruenja odabrali smo numeriki upravljanu brusilicu Knuth RSM 500 CNC.

Knuth RSM 500 CNC Karakteristike Radni prostor irina bruenja Teina obratka (max.) Promjer obratka (max.) Gibanje po X-osi Promjer za unutranje bruenje Dubina unutranjeg bruenja headstock working spindle speed, infinitely variable workpiece headstock swivel range r/l workpiece spindle, taper Snaga motora Mjere i masa dimenzije alata dimenzije masa 300x40x127 mm 1210x1246x1140 mm 2200 kg 20 MK 4 / MT 4 4 kW 10 - 90 50 - 600 min-1 500 mm 20 kg 150 mm 115 mm 10 - 40 mm 50 mm

5.2. ODABIR ALATA 5.2.1. ODABIR ALATA ZA ODREZIVANJE 5.2.1.1. List za tranu pilu DoAll Silencer MPB

21

5.2.2 ODABIR ALATA ZA TOKARENJE 5.2.2.1 Odabir alata za popreno tokarenje: tokarski no s reznom otricom CNMG 090308EM

22

5.2.2.2 Odabir alata za zduno tokarenje: tokarski no s reznom otricom KNUX 160405ER -72

23

5.2.2.3. Odabir alata za izradu sredinjeg gnijezda (zabuiva)

Slika 14. Zabuiva Ghring 589 2.500

24

5.2.2.4 Odabir alata za ukapanje utora: tokarski no s reznom otricom LCMF 031602-M

25

5.2.2.5 Odabir alata za izradu navoja: tokarski no s reznom otricom : TN 16ER150M

5.2.3. ODABIR ALATA ZA BRUENJE (BRUSNA PLOA)

26

6. TEHNOLOKI PROCES IZRADE I IZRAUN VREMENA


10. ODREZIVANJE: 10/10 Priprema stroja min 10/20 Stezanje ipke Pomodno vrijeme ( ): -stavljanje ipke u kripac: 0.4 min -mjerenje i postavljanje na mjeru: 0.1 min -stezanje ipke: 0.1 min Ukupno: 0.6 min 10/30 Rezanje ipke Glavno strojno vrijeme ):

v = 43 [m/min] - brzina rezanja L = D + l1 + l2 = 70+ 0.5 + 2 = 72.5 mm z = 3,15 x 7.25 = 23 zuba - zubi u zahvatu sz = 0.003 mm - posmak po zubu s = sz x z = 0.003 x 23 = 0.069 mm/okr - posmak po zahvatu s = = = 42.386 mm - posmak po minuti

tehnoloko vrijeme za odrezivanje 1 komada tg=

L 72.5 = 1.71 min ' = s 42.386

27

tehnoloko vrijeme za cijelu ipku (31 kom) tg= 1.71 x30 = 53.01 min Pomodno vrijeme ( ): -ukljuivanje i iskljuivanje stroja : 0.2 min

Obradak rezanje ipke:

193

10/40 Skidanje obratka Pomodno vrijeme ( ): -otputanje i odlaganje: 0.1 min Pripremno zavrno vrijeme tpz10 [min] tpz10/10 tpz10/20 tpz10/30 tpz10/40 Ukupno: 15 0 0 0 15 Tehnoloka vremena tg10 [min] tg10/10 tg10/20 tg10/30 tg10/40 Ukupno: 0 0 1.71 0 1.71 Pomodna vremena tp10 [min] tp10/10 tp10/20 tp10/30 tp10/40 Ukupno: 0 0.6 0.2 0.1 0.9

min =15 min

70

28

min =1.71 min min =0.9 min

Komandno vrijeme : ( ) min

Pripremno-zavrno vrijeme: Ukupno komandno vrijeme: min min

Vrijeme za 120 komada: min

29

20 TOKARENJE: 20/10 Priprema stroja Pripremno-zavrno vrijeme ( ): min 20/20 Stezanje obratka Pomono vrijeme ( ): - stezanje komada: 0.3 min

20/30 Poravnavanje eonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje) ( mm, mm, : s min mm/okr, okr/min, )

Glavno strojno vrijeme

Pomono vrijeme ( ): Ukljuivanje stroja: 0.1min Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.3 min

30

Obradak - Poravnavanje eonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje)

192

56.5

( Glavno strojno vrijeme

mm,

mm/okr,

70

20/40 Uzduno tokarenje grubo na 56.5x142

70
1

okr/min)

s =1.79 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

Obradak - uzduno tokarenje grubo na 56.5x142:

56.5

142 191

70

31

20/50 Uzduno tokarenje fino na 55.5x142 ( Glavno strojno vrijeme s = 1.37 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - Uzduno tokarenje fino na 55.5x142:

55.5

142 191

56.5

32

20/60 Uzduno tokarenje grubo na 51.5x65 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.416 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - Uzduno tokarenje grubo na 51.5x65:

51.5

65 191

55.5

33

20/70 Uzduno tokarenje fino na 50.5x65 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.638 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - Uzduno tokarenje fino na 50.5x65:

50.5

65 191

51.5

34

20/80 Uzduno tokarenje grubo na 41x25 ( Glavno strojno vrijeme = 0.335 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

50.5
65 191

51.5

35

20/90 Uzduno tokarenje fino na 40x25 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.257 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - uzduno tokarenje fino na 40x25:

25 191

40

41

36

20/100 Izrada sredinjeg gnijezda HRN. M.A5.211 (L = l + l1 + l2 = 7 + 0.5 + 0 = 7,5 mm)

Glavno strojno vrijeme

tg

l l1 l 2 L 7,5 i i 0,04658 min n f n f 700 0.23

Pomono vrijeme ( ): Odmicanje suporta i zamjena alata: 0.12 min Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.32 min

Obradak - Izrada sredinjeg gnijezda HRN. M.A5.211:

8.4

191

Urez 0.60.3HRN M.A5.030

10

37

20/110 Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030 ( mm/okr, Glavno strojno vrijeme

s min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Odmicanje suporta i zamjena alata: 0.12 min Ukupno: 0.32 min

Urez 0.60.3HRN M.A5.030

191
Urez 0.60.3HRN M.A5.030

38

20/120 Ukapanje utora 3.8x3 ( mm, mm, : s Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min min mm/okr, okr/min, )

Glavno strojno vrijeme

Obradak - Ukapanje utora 3.8x3:

3.8

191

40 34

21.2
39

20/130 Izrada navoja M401.5 mm, Glavno strojno vrijeme s=1.12 min

Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

Obradak - Izrada navoja M401.5:

21.2

191

M401.5

40

20/140 Zaustavljanje stroja i otputanje obratka Pomono vrijeme ( ): Odmicanje u startnu toku i zaustavljanje stroja Pomodno vrijeme Otvaranje zatitnih vrata Otputanje komada Vaenje radnog komada

0.09 0.08 0.1 0.1 t p20/140 = 0.37 [min]

Pripremno zavrno vrijeme tpz20 [min]

Tehnoloka vremena tg20 [min]

Pomodna vremena tp20 [min]

tg20/10 tg20/20 tg20/30 tg20/40 tg20/50 tg20/60 tg20/70 tg20/80 tg20/90 tg20/100 tg20/110 tg20/120 tg20/130 tg20/140 Ukupno:

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

tg20/10 tg20/20 tg20/30 tg20/40 tg20/50 tg20/60 tg20/70 tg20/80 tg20/90 tg20/100 tg20/110 tg20/120 tg20/130 tg20/140 Ukupno:

0 0 0.333 1.79 1.37 0.416 0.638 0.335 0.257 0.0466 0.0857 0.05714 1.12 0 6.51

tg20/10 tg20/20 tg20/30 tg20/40 tg20/50 tg20/60 tg20/70 tg20/80 tg20/90 tg20/100 tg20/110 tg20/120 tg20/130 tg20/140 Ukupno:

0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.32 0.32 0.2 0.2 0.37 3.21 41

min =35 min min =6.51 min min =3.21min

Komandno vrijeme : ( ) min

Pripremno-zavrno vrijeme: Ukupno komandno vrijeme: min Vrijeme za 120 komada: min min

42

30 TOKARENJE 2: 30/10 Priprema stroja Pripremno-zavrno vrijeme ( ): min 30/20 Stezanje obratka Pomono vrijeme ( ): - stezanje komada: 0.3 min 30/30 Poravnavanje eonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje) ( mm, mm, : s Pomono vrijeme ( ): Ukljuivanje stroja: 0.1min Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.3min Obradak - Poravnavanje eonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje): min mm/okr, okr/min, )

Glavno strojno vrijeme

1
191

43

30/40 Izrada sredinjeg gnijezda HRN. M.A5.211 (L = l + l1 + l2 = 7 + 0.5 + 0 = 7.5 mm)

Glavno strojno vrijeme

tg

l l1 l 2 L 7,5 i i 0.04658 min n f n f 700 0,23

Pomono vrijeme ( ): Odmicanje suporta i zamjena alata: 0.12 min Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.37 min

sredinje gnijezdo HRN M.A5.211

8.4

190

10

44

30/50 Uzduno tokarenje grubo na 66x48 ( Glavno strojno vrijeme s= 0.323 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Odmicanje suporta i zamjena alata: 0.12 min Ukupno: 0.32 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - uzduno tokarenje grubo na 66x48:

48 190

66 70

45

30/60 Uzduno tokarenje fino na 65x48 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.495 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - Uzduno tokarenje fino na 65x48:

48 190

65 66
3/45

46

30/70 Tokarenje skoenja fino 3/45 (L=2+4.24+2=8.24 mm, Glavno strojno vrijeme s= 0785 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm/okr)

190

Obradak - Tokarenje skoenja fino 3/45:

3/45

48 190

47

30/80 Uzduno tokarenje grubo na 59.5x40 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.261 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - uzduno tokarenje grubo na 59.5x40 :

59.5

65

40 190

48

30/90 Uzduno tokarenje fino na 58.5x40 ( Glavno strojno vrijeme s= 0.4 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - uzduno tokarenje fino na 58.5x40

59.5

58.5

40 190

49

30/100 Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030 ( mm/okr, Glavno strojno vrijeme s Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min min

Obradak - Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030:


Urez 0.60.3HRN M.A5.030

190

50

30/110 Zaustavljanje stroja i otputanje obratka Pomono vrijeme ( ): Odmicanje u startnu toku i zaustavljanje stroja Pomodno vrijeme Otvaranje zatitnih vrata Otputanje komada Vaenje radnog komada

0.09 0.08 0.1 0.1 t p30/110 = 0.37 [min]

Pripremno zavrno vrijeme tpz30 [min]

Tehnoloka vremena tg30 [min]

Pomodna vremena tp30 [min]

tpz30/10 tpz30/20 tpz30/30 tpz30/40 tpz30/50 tpz30/60 tpz30/70 tpz30/80 tpz30/90 tpz30/100 tpz30/110 Ukupno:

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

tg30/10 tg30/20 tg30/30 tg30/40 tg30/50 tg30/60 tg30/70 tg30/80 tg30/90 tg30/100 tg30/110 Ukupno:

0 0 0.333 0.0466 0.323 0.495 0.0785 0.261 0.4 0.0423 0 1.98

tp30/10 tp30/20 tp30/30 tp30/40 tp30/50 tp30/60 tp30/70 tp30/80 tp30/90 tp30/100 tp30/110 Ukupno:

0 0.3 0.3 0.32 0.32 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.37 2.61

51

min =35 min min =1.98 min min =2.61min

Komandno vrijeme : ( ) min

Pripremno-zavrno vrijeme: Ukupno komandno vrijeme: min Vrijeme za 120 komada: min min

52

40 GLODANJE

40/10 Pripremiti stroj Pripremno-zavrno vrijeme( ): min 40/20 Stezanje obratka Pomono vrijeme ( ): - stezanje komada: 0.3 min

40/30 Glodanje utora 16175

n=500 o/min (n=8.333 s-1) pa je stvarna brzina rezanja: Glavno strojno vrijeme(tg):

Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

53

Obradak - glodanje utora 16175

16P9

17

50/-0.1 190

40/40 Glodanje utora 16175 Glavno strojno vrijeme(tg):

16

Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

Obradak - Glodanje utora 16175:

16

190

16P9
50/-0.1

17

16

54

40/50 Skinuti obradak Zaustavljanje stroja i otputanje obratka Pomono vrijeme ( ): Odmicanje u startnu toku i zaustavljanje stroja Pomodno vrijeme Otvaranje zatitnih vrata Otputanje komada Vaenje radnog komada

0.09 0.08 0.1 0.1 t p40/50= 0.37 [min]

Pripremno zavrno vrijeme tpz40 [min]

Tehnoloka vremena Tg40 [min]

Pomodna vremena tp40 [min]

tpz40/10 tpz40/20 tpz40/30 tpz40/40 tpz40/50 Ukupno:

35 0 0 0 0 35

tpz40/10 tpz40/20 tpz40/30 tpz40/40 tpz40/50 Ukupno:

0 0 1.76 1.76 0 3.52

tpz40/10 tpz40/20 tpz40/30 tpz40/40 tpz40/50 Ukupno:

0 0.3 0.2 0.2 0.37 1.07

55

min =35 min min =3.52min min =1.07 min

Komandno vrijeme : ( ) min

Pripremno-zavrno vrijeme: Ukupno komandno vrijeme: min Vrijeme za 120 komada: min min

56

50 BRUENJE 50/10 Priprema stroja Pripremno zavrno-vrijeme ( min 50/20 Stezanje obratka Pomono vrijeme ( ): - stezanje komada: 0.3 min

50/30 Bruenje 58k6 x40 ( ib= 70 okr/min, =8 prolaza Glavno strojno vrijeme =0.495 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm mm, LB=3.33+40+0=43.3 mm)

57

Obradak - bruenje 58k6 x40:


400/-0.1

58k6

190

50/40 Bruenje 55k6 x70 ( 80 okr/min, mm mm, LB=3.33+77+0=80.33mm)

Glavno strojno vrijeme = 8 min Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min Obradak - Bruenje 55k6 x70:

770.1

55k6

190
58

50/50 Bruenje 50j6 x40 ( ib= 70 okr/min, =8 prolaza Glavno strojno vrijeme =0.495 min mm mm, L=3.33+40+0=43.3 mm)

Pomono vrijeme ( ): Pomak u toku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

Obradak - bruenje 50j6 x40:

400/-0.1

190

50j6

59

50/60 Zaustavljanje stroja i otputanje obratka Pomono vrijeme ( ): Odmicanje u startnu toku i zaustavljanje stroja Pomodno vrijeme Otvaranje zatitnih vrata Otputanje komada Vaenje radnog komada

0.09 0.08 0.1 0.1 t p50/60 = 0.37 [min]

Pripremno zavrno vrijeme tpz50 [min]

Tehnoloka vremena Tg50 [min]

Pomodna vremena tp50 [min]

tpz50/10 tpz50/20 tpz50/30 tpz50/40 tpz50/50 tpz50/60 Ukupno:

35 0 0 0 0 0 35

tg50/10 tg50/20 tg50/30 t 50/40 tg50/50 tg50/60 Ukupno:

0 0 0.495 0.8378 0.495 0 1.83

tg50/10 tg50/20 tg50/30 t 50/40 tg50/50 tg50/60 Ukupno:

0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.37 1.27

60

min =35 min min =1.83 min min =1.27 min

Komandno vrijeme : ( ) min

Pripremno-zavrno vrijeme: Ukupno komandno vrijeme: min Vrijeme za 120 komada: min min

61

7. ANALIZA DOBIVENIH VREMENA


Operacija 10/10 10/20 10/30 10/40 1.71 tpz [min] 15 tg[min] tp [min] 0 0.6 0.2 0.1 0.9 20/10 20/20 20/30 20/40 20/50 20/60 20/70 20/80 20/90 20/100 20/110 20/120 20/130 20/140 0.333 1.79 1.37 0.416 0.638 0.335 0.257 0.0466 0.0857 0.05714 1.12 35 0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.32 0.32 0.2 0.2 0.37 3.21 30/10 30/20 30/30 30/40 30/50 30/60 30/70 30/80 30/90 30/100 30/110 0.333 0.0466 0.323 0.495 0.0785 0.261 0.4 0.0423 35 0 0.3 0.3 0.32 0.32 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.37

62

2.61 40/10 40/20 40/30 40/40 40/50 1.76 1.76 35 0.3 0.2 0.2 0.37 1.07 50/10 50/20 50/30 50/40 50/50 50/60 0.495 0.8378 0.495 35 0.3 0.2 0.2 0.2 0.37 1.27

63

7.1. PRIPREMNO-ZAVRNO VRIJEME Pripremno-zavrno vrijeme [min] 15 35 35 35 35

Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Bruenje

Tablica - Pripremno-zavrno vrijeme po pojedinoj operaciji

Pripremno-zavrno vrijeme

Odrezivanje 9.68% Tokarenje 1 22.58% Tokarenje 2 22.58% Glodanje 22.58% Bruenje 22.58%

Grafikon - Raspodjela pripremno-zavrnog vremena

7.2. TEHNOLOKO VRIJEME Tehnoloko vrijeme [min] 1.71 6.51 1.98 3.52 1.83

Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Bruenje

Tablica - Tehnoloko vrijeme po pojedinoj operaciji

64

Tehnoloko vrijeme
Odrezivanje 11% Tokarenje 1 42% Tokarenje 2 13% Glodanje 23% Bruenje 12%

Grafikon - Raspodjela tehnolokog vremena

7.3. POMODNO VRIJEME Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Bruenje Pomono vrijeme [min] 0.9 3.21 2.61 1.07 1.27

Tablica - Pomodno vrijeme po pojedinoj operaciji

Pomono vrijeme
Odrezivanje 10% Tokarenje 1 35% Tokarenje 2 29% Glodanje 12% Bruenje 14%

Grafikon - Raspodjela pomodnog vremena

65

7.4. UKUPNO VRIJEME Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Bruenje Ukupno vrijeme [min] 3.145 11.513 5.614 5.61 3.9

Tablica - Ukupno vrijeme po pojedinoj operaciji

Ukupno vrijeme
Odrezivanje 10.56% Tokarenje 1 38.66% Tokarenje 2 18.85% Glodanje 18.84% Bruenje 13.10%

Grafikon - Raspodjela ukupnog vremena

Vrijeme za 1 komad: ( Ukupno vrijeme za cijelu seriju (120 komada): = 59.577 sata Svi podaci raunati su za idealni sluaj, bez kvara strojeva, uz potpuno slobodne strojeve i idealne uvjete rada. Prethodnim tablicama i grafikonima dan je prikaz pomodnih i tehnolokih vremena te prikaz ukupnog vremena s obzirom na pojedinu obradu. ) min

66

7.5 GANTOGRAM Gantogram prikazuje koliko de radnih dana biti potrebno za izradu 120 komada osovine ako radimo 2 smjene po 8.
Br. 1 2 3 4 5 Stroj Pila Tokarilica Tokarilica Glodalica Brusilica Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Bruenje Poetak 1.3.2013. 6:00 1.3.2013. 7:00 1.3.2013. 19:00 1.3.2013. 20:00 2.3.2013. 9:00 Trajanje 6.28 sati 23.03 sati 11.23 sati 11.23 sati 7.80 sati Zavretak 1.3.2013. 13:00 2.3.2013 14:00 2.3.2013. 15:00 2.3.2013. 16:00 2.3.2013 17:00

01.03.2013. Odrazivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Bruenje Ukupno

02.03.2013.

03.03.2013.

Gantogram je raen na nain da su svi potrebni strojevi maksimalno raspoloivi jer de 1.3.2013. i 2.3.2013. potrebni strojevi biti raspoloivi 100%. Iz gantograma je vidljivo da bi proces trajao dva dana, bez nepredvidivih zastoja, ako bi se radilo u dvije smjene po osam sati. Proces se moe ubrzati ako bi se radilo u tri smijene.

67

Br. 1 2 3 4 5

Stroj Pila Tokarilica Tokarilica Glodalica Brusilica

Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Bruenje

Poetak 1.3.2013. 6:00 1.3.2013. 7:00 1.3.2013. 20:00 1.3.2013. 21:00 2.3.2013. 02:00

Trajanje 6.28 sati 23.03 sati 11.23 sati 11.23 sati 7.80 sati

Zavretak 1.3.2013. 14:00 2.3.2013 7:00 2.3.2013. 8:00 2.3.2013. 9:00 2.3.2013 10:00

01.03.2013. Odrazivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Bruenje Ukupno

02.03.2013.

03.03.2013.

68

8. ANALIZA TROKOVA
Trokovi odrezivanja: Cijena odrezivanja: 79 kn/h Vrijeme rada pile: 6.28 h Ukupno: 6.28 x79 = 496.12 kuna Trokovi tokarenja: Cijena tokarenja: 98.8 kn/h Vrijeme rada tokarilice: 23.03+11.23=34.26 h Ukupno: 98.834.26=3384.89 kuna Trokovi glodanja: Cijena glodanja: 125.4 kn/h Vrijeme rada glodalice: 11.23 h Ukupno: 125.4 x 11.23=1408.24 kuna Trokovi bruenja: Cijena buenja: 68.4 kn/h Vrijeme rada brusilice: 7.8 h Ukupno: 68.4 x 7.8=533.52 kuna

Ukupna cijena rada: 5822.77 kuna

Cijena materijala: elina ipka 70= 5.5 kn/kg 69

ipka promjera

, duljine

i mase

4 ipke* masa jedne ipke= 181.26=725.04 kg Cijena 4 ipki: 5.5*725.04 =3987.72 kn Ukupna cijena proizvodnje: Cijena rada+ Cijena materijala=5822.77 kn + 3987.72 kn= 9810.49 kn Cijena jednog komada: Ukupna cijena proizvodnje/ broj komada= 9137.84/120=81.75 kn

Ova cijena proizvodnje je prikazana bez ukljuenih trokova rada radnika.

Cijena izrade

Odrezivanje 8.52% Tokarenje 1 39.08% Tokarenje 2 19.05% Glodanje 24.19% Bruenje 9.16%

70

9. PROCJENA ROKA ISPORUKE


Procjena roka isporuke: koeficijent protoka=5, prvi stroj =30% zauzet, drugi stroj=20% zauzet; trei stroj = 70% zauzet; etvrti stroj=80% slobodan, peti stroj=100% slobodan, esti stroj=15% slobodan. nserije = 100 komada nukupno =120 komada Vrijeme izrade na prvom stroju: T10 =1,30 * 3.145 =4.0885 min Vrijeme izrade na drugom stroju: Vrijeme izrade na treem stroju: Vrijeme izrade na etvrtom stroju: Vrijeme izrade na petom stroju:
Tserije

T20 =1,20 * 11.513=13.8156 min T30 =1.70 * 5.614=9.5438 min T40 =1,20 * 5.61 =6.732 min T50 =1* 3.9=3.9 min
(4.0885 13.8156 9.5438 6.732 3.9 ) 100 761.6 min 5

(T10 T20 T30 T 40T50 ) nserije f

Tserije 12.69 h

Tukupno

(T10 T20 T30 T 40T50 ) nserije f

(4.0885 13.8156 9.5438 6.732 3.9 ) 120 913.92 min 5

Tukupno 15 .23h

71

10. BRZA PROCJENA VREMENA IZRADE POMODU REGRESIJSKIH JEDNADBI


REGRESIJSKI MODEL Jednadba:

NEZAVISNE VARIJABLE U OBLIKOVANJU REGRESIJSKIH MODELA


Oznaavanje nazavisnih varijabli u oblikovanju

Opis varijable Jedinice mjere Vrijednost

Tekst Naziv Vanjski promjer materijala Duljina materijala Hrapavost slobodnih povrina Broj oznaka poloaja(geometrije) Hrapavost zahtjev Ra Broj svih koti Razlika vanjskog promjera NSK NG LM SM Oznaka M

mm

70

mm 1/IT

193 7

broj

1/razred broj mm

5 25 5

Stvarno vrijeme izrade jednog komada je 29.79 min. Brza procjena preko regresijskih jednadba iznosi min. Rezultat brze procjene je nekoliko puta vei od vrijednosti dobivene proraunom to ukazuje ne nepouzdanost metode. 72

LITERATURA: [1]Buchmeister, B., Polajnar, A., Priprava proizvodnje za delo v praksi, Strojniki fakultet, Maribor, 2000. [2]Filetin T., Izbor materijala pri razvoju proizvoda, FSB, ISBN 953-6313-33-2, Zagreb, 2000. [3] Dosid P., http://ptp.fsb.hr. *4+ Ganik, Vodenik, Tehnoloka priprema proizvodnje, Tehnika knjiga, Zagreb, 1990. [5] http://www.hunor.hr [6] Zlatko Botak, Tehnologija 1 Predavanja, Vjebe i Tablice

73

Das könnte Ihnen auch gefallen