Sie sind auf Seite 1von 9

PRIPREMA ZA AS Naziv kole: Razred: VII-9 (druga godina uenja njemakog jezika) Nastavnik: Tema: Lektion 12- Meine

Umgebung Nastavna jedinica: Das !uber"aus Tip asa: #as obrade no$og teksta Nastavne metode: metoda %isanja& metoda #itanja I razumje$anje teksta& metoda razgo$ora' !iljevi: Odgojni cilj: - raz$ijanje kod u#enika osje#aja za %ra$i(a u drust$u I %osti$anje ti" %ra$i(a - uo#a$anje na $aznost odrza$anja %ra$i(ni" I dobri" %rijate(jski" odnosa - uo#a$anje na $aznost %ra$i(nog %isanja& urednosti I ta#nosti - uo#a$anje na $aznost ku(turnog I %ra$i(nog %onosanja - uo#a$anje na $aznost redo$nog u#enja I redo$nog %ona$(janja Obrazovno funkcionalni cilj: - u%ozna$anje u#enika s no$om (eksikom - u$jezba$anje no$e (eksike $ezane za tekst - u%ozna$anje u#enika s no$im tekstom i os%osob(ja$anje u#enika da razumije tekst - raz$ijanje s%osobnosti %rimjene $e) us$ojene (eksike u s$akodne$nom go$oru

*ok asa: !I"# P$#E%INANE &AZE

' A(TI)N$ST '


+uten *ag, -er "at "eute .(assendienst/ -er 0e"(t "eute/

$*"I( NASTA)N$+ RA%A


4ronta(ni 4ronta(ni

NASTA)NA SRE%ST)A

)RI#EME

2 min' adni (isti#i 9min

I Ponavljanje, provjera znanja

1asta$nik s u#eni#ima %ona$(ja jos jednom& sto smo to radi(i na %ret"odnim #aso$ima a zatim u#eni#i rade kratki test %ro$jere znanja: 2ro$jera$aju se s(ijede#e nasta$ne jedini#e i teme: a) Das -etter und 3etterbedingte .(eidung b) Die Moda($erben #) 4ami(ienmitg(ieder und 5ezie"ungen d) e#"ts#"reibung (%og(edaj test)

1asta$nik u#eni#ima dje(i radne (isti#e a zatim objasnja$a s$aki zadatak %ojedina#no' U#eni#i zatim rade zadatke s radni" (isti#a ( *est 16 min')

Indi$idua(ni

adni (isti#i

16min

II *-.enje interesovanja

1asta$nik na tab(u (ije%i 7 karti#a s s(ikom i nazi$om i 4ronta(ni mo(i u#enike da na%ra$e %aro$e s tim karti#ama' *ako da u#eni#i dobiju s(ijede#e rije#i tj' 8(ozeni#e: %as A-toradio/

.arti#e& tab(a& magneti

9min

%ie *ier7lasc1e %as R8-0er1a-s

III $0jasnjavanje novi1 rijeci koje s- 0itne za raz-mjevanje teksta

1asta$nik na taj na#in objasnja$a no$e rije#i: :a razumje$anje teksta %otrebno je objasniti I rije# das )erstecken spielen

0ronta(ni

*ab(a& kreda

2min

I) 23sl-sanje/ citanje I raz-mijevanje teksta 45lo0alno raz-mijevanje teksta6

0ronta(ni 2rije nego sto u#eni#i #uju %r$i %ut tekst& g(edamo s(iku na strani ;9 u udzbeniku i st$aramo %ret%osta$ke za %r$o #itanje i s(usanje teksta' U#eni#i te %ret%osta$ke za%isuju u s$oje s$eske' -as se"t i"r au0 den 5i(dern/ -as ist da %assiert/ 1asta$nik za%isuje tri-#etiri re#eni#e zajedno s u#eni#ima kako su oni to zamis(i(i sta se u tekstu desi(o' < zatim nasta$nik mo(i u#enike da ot$ore udzbenik na strani ;= i da %rate tekst& dok s(usaju tekst na >D-u' 1akon s(usanja %ot$rdjujemo i(i is%ra$(jamo nase zajedni#e %ret%osta$ke'

Udzbenik& tab(a& kreda& >D

7min

) 93 citanje i U#eni#i s(usaju jos jednom tekst i %rate u s$ojim udzbeni#ima raz-mjevanje a zatim rade u radnoj s$es#i na strani ;; 1 i 2 zadatak' teksta 4selektivno 2ro$jera usmeno raz-mijevanje teksta6

indi$idua(ni

adna s$eska

;min

)I Ponavljanje I -vjez0avanje relacija 4"okaladver0ien6

1asta$nik je na gra0o0o(iji %ri%remio s(iku s (o%ti#ama i u#eni#i %ona$(jaju re(a#ije: In der Mitte Vorne ?inten Links e#"ts

0ronta(ni

+ra0osko%& gra0o0o(ija

9min

)II :vjez0avanje relacija

U#eni#i s(usaju na >D-u >1 I %rate u udzbeniku na strani ;@' :atim imaju zadatak da na#rtaju u s$oju s$esku .arins :immer& ABrgs :immer i Inges :immer

Indi$idua(niC 0ronta(ni

>D& udzbenik& @min s$eska& gra0o0o(ija& gra0osko%

2ro$jera usmeno' 2ro$jera na gra0o0o(iji& tako sto #e u#eni#i jos jednom %ono$iti namjestaj i re(a#ije' U#enik go$ori& nasta$nik #rta na gra0o0o(iji'

- :atim u#eni#i u$jezba$aju jos jednom re(a#ije u radnoj s$es#i na strani ;; & zadatak 9' 2ro$jera usmeno

Indi$idua(ni

adna s$eska

9min

)III
adna s$eska: 8: ;DC= 0ronta(ni 1min

%omaci zadatak

.arten:

das <uto

das adio

der !uber

das ?aus

das 5ier

die 4(as#"e

;o ist der &-<0all= 4o0en/ -nten/ rec1ts/ links/ vorne/ 1inten/ in der Mitte6