Sie sind auf Seite 1von 1

Georg Danzer D

Dmaj7 D7 G Gm6 Wann i amoi stirb, wos sicher passiert D Dmaj7 D7 G Gm6 Wll i, dass mei Krper ned begrobn wird Hm E Hm E Na, i mecht, dass man mich verbrennt, dass mi nochher kana mehr kennt Em7 Asus4 A D Bis auf meine Zhnd is es mit mir zu End

Mei Aschen

Dmaj7 D7 G Gm6 In an Sorg drin liegen mechat i nie D Dmaj7 D7 G Gm6 Weul i kriag so leicht a Klaustrophobie Hm E Hm E Meine Damen und meine Herren, eingeschert mechat i wern Em7 Asus4 A D Dmaj7 D7 Dann verdampf i gern bis aufe zu die Stern G Gm6 D Dmaj7 D7 Und wanns dann mei Urne kriagts, wars nett, wann si wer bemht G Gm6 D E7 A F+ Verstrats mei Oschn im St. Johann Park, durt hob i ois Kind scho gspt D Dmaj7 D7 G Gm6 So a Grob, des braucht a v zu v Plotz D Dmaj7 D7 G Gm6 Und im Ernst vergrobn tuat ma an Schotz Hm E Hm E I w, dass si kana wos holt und man mich hygienisch verkohlt Em7 Asus4 A D Dmaj7 D7 Is ma amoi oid, is an jo meistens koid G Gm6 D Dmaj7 D7 Und wanns dann mei Urne kriagts, wars nett, wann si wer bemht G Gm6 D E7 A F+ Verstrats mei Oschn im St. Johann Park, durt hob i ois Kind scho gspt D Dmaj7 D7 G Gm6 Und so kann ma sogn, es schliet sich da Kreis D Dmaj7 D7 G Gm6 Weu ma jo doch nix Genaueres wei Hm E Hm E Gibts an Himme oder a H, hot ma a unsterbliche Sh Em7 Asus4 A D Drum verbrennts mi schn, des ganze schirche Gsth Em7 Asus4 A D Geh, verbrennts mi schn, mei ganzes schirches Gsth Em7 Asus4 A D A D Jo, verbrennts mi schn, es ganze schirche Gsth