Sie sind auf Seite 1von 26

EINBAUANLEITUNG

D
Der Einbau dieses Elektrosatzes muss von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgefhrt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeuges beizulegen! Bei unsachgemer Anwendung oder Vernderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewhrleistung. Beim Fahren ohne Anhnger oder Ladungstrger mssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. nderungen bezglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Bei Anhngern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerstet werden. Fr technische bzw. elektronische nderungen, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeugherstellerdurchgefhrt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhngersteckdose oder deren Peripherie fhren, bernehmen wir keinerlei Gewhrleistung! Das Anhngermodul ist nicht diagnosefhig! Sollten herstellerseitige Diagnoseprozesse bzw. softwaregesttzte Prfmechanismen Fehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mit Anhngerbetrieb in Zusammenhang stehen, ist das Anhngermodul vom Leitungssatz fr die Anhngersteckdose zu trennen und ein nochmaliger Diagnosevorgang zu starten!

GB
Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation instructions through completely. After installing the towing electrics kit, the installation instructions should be kept with the vehicle service documentation. All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right to alter the design, content or colour. We accept no liability for any errors in these instructions. All details and illustrations are nonbinding. In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted. We accept no responsibility and give no guarantee for technical and electrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries. The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturers diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailersocket and a new diagnostic process initiated.

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 1 von 26

EINBAUANLEITUNG
F
Le montage du kit de connexion lectrique doit tre effectupar un atelier spcialis ou par une personne qualifie en lamatire. Avant le dbut des travaux, lire imprativement les instructions de montage dans leur intgralit. Aprs le montage du kit de connexion lectrique, joindre les instructions de montage aux documents du vhicule. Un usage inappropri ou des modifications du kit de connexion lectrique, ou des pices qui le composent, entranent lexpiration de tout droit la garantie. Lors dune conduite sans remorque ou porteur de charge, les adaptateurs utiliss doivent, le cas chant, toujours tre enlevsde la prise de courant. Sous rserve de modifications de constructions, quipement, couleurs ou erreur. Donnes et illustrations sous touterserve. Pour les remorques qui ne sont pas quips avec feux anti-brouillardarrire, il devrait tre install. Nous nassumons aucune responsabilit ni garantie pour les modifications techniques et lectroniques ayant t effectues aprsla premire mise en service du kit de connexion lectrique par leconstructeur automobile et ayant men par exemple des mauvais fonctionnements de la prise de remorque ou de sa priphrie. Le module remorque ne contient pas de fonction diagnostic! Au cas odes processus de diagnostic dfinis par le fabricant ou des mcanismes de contrle assists par ordinateur devaient gnrer des messages derreur directement ou in directement en rapport avec le fonctionnementde la remorque, il est impratif pour la prise de remorque de dtacherle module remorque du groupe lectrique et dinitier une nouvelle procdure de diagnostic.

NL
De inbouw van deze elektroset moet door een vakwerkplaats of dooreen overeenkomstig gekwalificeerde persoon gebeuren. Vr aanvangvan alle montagewerkzaamheden absoluut de montagehandleiding volledig doorlezen. Na inbouw van de elektroset dient de montagehandleiding bij de servicedocumenten van het voertuig teworden gelegd! Bij ondeskundige toepassing of wijziging van de elektroset c.q. van de daarin zittende componenten vervalt elke aanspraak op fabrieksgarantie. Tijdens het rijden zonder aanhanger of ladingdrager moeten evtl. gebruikte adapters altijd uit de stekkerdoos worden verwijderd. Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering, kleur alsmede vergissing voorbehouden. Alle opgavenen afbeeldingen niet-bindend. Bij aanhangers zonder mistachterlicht dient dit achteraf te worden gemonteerd. Wij verlenen generlei fabrieksgarantie voor technische c.q. elektronische wijzigingen die na de eerste inbedrijfstelling van de elektroset door de voertuigfabrikant worden uitgevoerd en bijvoorbeeld leiden tot foutieve functies van de stekkerdoos van de aanhanger of diens periferie! De aanhangermodule kan niet worden gediagnosticeerd! Mochten diagnoseprocessen van de kant van de fabrikant c.q. op software steunende testmechanismen foutprotocollen genereren die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de aanhanger, dan dient de aanhangermodule te worden losgekoppeld van de kabelset voor de aanhangerstekkerdoos en dient het diagnoseproces nogmaals te worden gestart!

DK
Installering af det elektriske udstyr skal udfres af et specialvrksted eller af en dertil uddannet person. Fr pbegyndelse af montagearbejder br man lse grundigt hele montagevejledningen. Efter installering af det elektriske udstyr skal montagevejledningen vedlgges bilens servicedokumentation. Ved et ukorrekt brug eller foretagelse af ndringer i det elektriske udstyr eller udskiftning af udstyrets enkelte bestanddele bortfalder alle garantirettigheder. Ved krsel uden phngsvogn eller en anden breanordning skal de anvendte tilkoblingsstykker kobles fra strmkontakter. Vi forbeholder os ret til indfring af konstruktionsndringer samt ndringer af indretning og farve, og derudover ret til det, at der i betjeningsvejledninger kan forekomme fejlinformationer. Alle informationer, data og illustrationer er ikke bindende. Ved phngsvogne uden tgelys skal man forsyne phngsvogn med tgelys. Vi frasiger os ethvert ansvar for de tekniske eller elektroniske ndringer foretaget af bilfabrikanten efter det elektriske udstyrs frste igangstning, hvor ndringerne kan eksempelvis medfre fejlfunktion i phngsvognens kontakt eller dets periferianlg! Phngsvognsmodulet er ikke tilpasset til gennemfrelse af diagnostik! I det tilflde, hvor diagnostiske processer gennemfrt af fabrikanten eller kontrolanordninger stttet med software frer til generering af fejlprotokoller, der str i et direkte eller indirekte sammenhng med phngsvognsdrift, skal phngsmodulet kobles fra phngsvognens ledningsbundt. Dernst skal man igen gennemfre hele diagnostikproceduren!

N
Montering av elektrisk utstyr m gjennomfres p et merkeverksted eller av kvalifisert fagperson. Fr monteringsarbeidet tar til, m hele monteringsveiledningen leses. Etter montering av elektrisk utstyr, skal monteringsveiledning for service p kjretyet legges ved. Ved ikke forskriftsmessig bruk eller forandring av elektrisk utstyr, evt. komponenter i dette, opphrer alt garantiansvar. Ved kjring uten tilhenger eller lasteholder m evt. egnet adapter alltid fjernes fra. stikkontakten. Forbehold om endringer vedrrende konstruksjon, utrustning, farge s vel som mistak. Alle angivelser og illustrasjoner er uforpliktende. Ved tilhenger uten tkelys skal disse ettermonteres. For tekniske, henholdsvis elektriske endringer, som er gjennomfrt etter frste gangs igangkjring av det elektriske utstyret av kjretyfabrikant og eksempelvis frte til feilfunksjon av tilhengerstikkontakt eller i nrheten av denne, ptar vi oss ikke garantiansvar! Tilhengermodulen kan ikke utfre diagnose! Skulle diagnoseprosesser fra fabrikkens side, henholdsvis programvarestttet prvemekanisme generere feilprotokoll, som direkte eller indirekte har sammenheng med tilhengerfunksjonen, skal tilhengermodulen skilles fra ledningssettet i tilhengerstikkontakten og gjentatt diagnoseforlp skal startes!

S
El-insatsen mste monteras av en specialistverkstad eller en person med motsvarande kvalifikationer. Innan monteringen pbrjas mste hela monteringsanvisningen lsas igenom. Sedan el-insatsen monterats br monteringsanvisningen bifogas fordonets servicebok. Anvnds eller frndras el-insatsen eller ngon av dess delar p ett icke fackmannamssigt stt upphr alla garantiansprk. Vid frd utan slp mste eventuellt anvnda adaptrar tas ur uttaget. Vi frbehller oss rtten till frndringar vad gller konstruktion, frg samt misstag. Alla angivelser och avbildningar r icke bindande. Slp utan dimbakljus borde kompletteras med sdana. Fr tekniska resp. elektroniska ndringar, som utfrs av fordonstillverkaren sedan el-insatsen tagits i bruk och t.ex.medfr att slpvagnsdosan eller dosans periferi fungerar felaktigt lmnar vi ingen som helst garanti! Slpvagnsmodulen kan inte diagnosticera! Om fordonstillverkarens diagnosprocesser resp- mjukvarustdda testmekanismer genererar felfunktionsrapporter som direkt eller indirekt har samband med slpvagnsdriften ska slpvagnsmodulen skiljas frn slpvagnsdosans ledningar varp en ny diagnos genomfrsc!

FIN
Ammattitypajan tai valtuutetun henkiln on hoidettava shkosan asennus. Ennen kaiken asennustyn aloittamista on asennusohje ehdottomasti luettava kokonaan lpi. Shkosan asennuksen jlkeen liitetn ajoneuvon asennusohje palvelualustaan. Aiheettoman kytn tai shkosan ja siihen liittyvien osien muutosten seurauksena takuu raukeaa. Ajon aikana ilman pervaunua tai perkrry on kytettvn adapterin oltava aina kaukana pistokkeesta. Pidtmme oikeuden rakennetta koskeviin, varusteiden, vrin sek virheiden muutoksiin. Kaikki tiedot ja kuvat eivt ole yhdistettviss. Jos pervaunussa ei ole takasumuvaloja, siihen tulisi asentaa ne. Emme ota vastuuta mistn takuusta teknisiin tai shkisiin muutoksiin, jotka ajoneuvon valmistaja suorittaa ensimmist kertaa shkosan kyttnotossa, emmek esimerkiksi virhetoiminnoista, joita pervaunun pistorasia tai oheislaite aiheuttaa! Pervaunumoduuli ei ole diagnoosikykyinen! Jos valmistusaikaiset diagnoosiprosessit eli ohjelmistotuetut tarkistusmekanismit tuottavat virheprotokollia, jotka johdonmukaisesti liittyvt suoraan tai epsuorasti yhteen pervaunukytn kanssa, erotetaan pervaunumoduuli ohjausosasta pervaunupistokkeella ja aloitetaan diagnoositapaus uudelleen!

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 2 von 26

EINBAUANLEITUNG
I
Linstallazione del kit elettrico deve essere effettuata daunofficina o da personale specializzato. Prima di iniziare tuttii lavori di montaggio, leggere da cima a fondo le istruzioni. Dopo aver installato il kit elettrico si prega di allegare leistruzioni di montaggio ai documenti di manutenzione del veicolo! In caso di uso improprio o di modifiche del kit elettrico e delle componenti del medesimo, ogni diritto di garanzia decade. Durante la guida senza rimorchio o portacarichi, togliere sempre gli adattatoridalla presa di corrente. Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore e salvo errori. Tutte le indicazioni eillustrazioni non sono vincolanti. In caso di rimorchi non corredati di luce retronebbia, questa dovrebbeessere istallata. Per le modiche tecniche ed elettroniche eseguite dopo la primamessa in funzione del kit elettrico da parte del costruttore del veicolo, e che portano, per esempio, a un malfun-zionamento della presa del rimorchio o della sua periferia, non ci assumiamo alcuna responsabilit! Il modulo del rimorchio non idoneo alla diagnosi! Nel caso in cuiprocessi diagnostici o apparecchiature di prova controllate da software dovessero generare dei protocolli derrore in rapporto diretto o indiretto con luso del rimorchio, si deve staccare il modulo del rimorchio dal conduttore per la presa del rimorchio, e avviare nuovamente la diagnosi!

E
La instalacin del conjunto elctrico debe realizarse por un taller especial o una persona instruida. Antes de empezar cualquier trabajo de montaje es necesario leer el manual de montaje. Despus de instalar el grupo elctrico en los documentos de servicio del coche hay que incluir el manual de montaje. En caso de incorrecto uso o introduccin de cambios en el juego E o bien en caso de reemplazo de los subgrupos que se encuentran en el disposiivo, extingue la garanta. En caso de la ida sin remolque u otro dispositivo portador los conectores usador deben desconectarse de la caja de red. Nos reservamos el derecho de introducir cambios de construccin, cambios de equipo y de color as como el derecho de aparicin de informacin errnea en los manuales de servicio. Toda la informacin, datos y figuras no son valederos. En caso de los semiremolques sin faros antiniebla, hay que completar la iluminacin. No aceptamos ninguna responsabilidad a ttulo de introducir cambios tcnicos o electrnicos introducidos por el fabricante desde la puesta en marcha del juego elctrico y cuyo objetivo, por ejemplo, sera incorrecto funcionamiento de la caja del remolque o sus dispositivos perifricos! El mdulo de remolque no est ajustado a realizar diagnsticos! En caso cuando los procesos diagnsticos que se realizan por el fabricante o los mecanismos de control asistidos por el software conducen a generar incorrectos protocolos que tienen relacin directa o indirecta con el modo de remolque, es necesario desconectar el mdulo de remolque del juego de conductos de la caja del remolque. Luego. volver a realizar el procedimiento diagnstico!

CZ
Instalace elektrick jednotky mus bt vykonan specialistickm servisem nebo kvalifikovanou osobou. Ped zahjenm vech montnch prac je teba peliv pest celou montn instrukci. Po zakonen instalace elektrick jednotky k servisnm dokladm auta je teba pipojit montn instrukci. V ppad nesprvn exploataci nebo zavdn neoprvnnch zmn v elektrick jednotce, pipadne vmny montnch podskupin nejsou poskytovny dn zruky a uivatel nem dn nroky na zrun opravy. V ppad jzdy bez pvsu nebo jinho nosnho zazen pouvan spojky je teba odpojovat od sov zsuvky. Vyhrazujeme si prvo na zavdn konstruknch zmn a zmn vybaven a barvy a pipoutme monost chybnch informac v nvodech k obsluze. Veker informace, daje a ilustrace nejsou zvazn. V ppad pvs bez mlhovch svtel je teba toto osvtlen doplnit. Ne pejmme dnou odpovdnost z titulu zavadn technickch nebo elektronickch zmn, kter zavedl vrobce motorovho vozidla od chvli zprovoznn elektrick jednotky a kter vedou k vadn funkc zsuvky pvsu nebo dalch perifernch zazen! Modul pvsu nen pizpsoben k vykonvan diagnzy! V ppad, e diagnostick procesy vykonvan vrobcem nebo kontroln mechanizmy posilovn softwarem budou mt za nsledek generovn protokol chyb, kter maj pmou nebo nepmou souvislost s reimem pvsu, v kompletu elektrickho veden`i zsvky pvsu je teba odpojit modul pvsu. Potom je teba optovn zahjit diagnostickou proceduru!

H
Az elektromos kszlet beszerelst szakszervizre, vagy megfelelen kpzett szemlyre kell bzni. A szerelsi munkk megkezdse eltt felttlenl el kell olvasni a teljes szerelsi utastst. Az elektromos kszlet beszerelse utn a szerelsi utastst hozz kell csatolni a gpjrm szervizdokumentcijhoz. A rendeltetsellenes hasznlat, vagy vltoztatsok bevezetse az E kszleten bell, vagy a berendezs alegysgeinek cserje esetn a garancilis jogok hatlyukat vesztik. Utnfut vagy ms szllteszkz nlkli kzlekeds esetben az alkalmazott csatlakozkat le kell oldani a hlzati csatlakozaljzatokrl. Fenntartjuk a jogot a szerkezeti vltoztatsokhoz, a felszereltsg s a szn megvltoztatshoz, gyszintn fenntartjuk a jogot a hasznlati utastsokban tves informci megjelenshez. Az informcik, adatok, illusztrcik nem jelentenek ktelezettsgvllalst. A kdlmpa nlkli utnfutk esetben ezt a vilgtst ki kell egszteni. Nem vllalunk semmilyen felelssget a mszaki vagy elektronikai vltoztatsok bevezetsrt, amelyeket a gpjrm gyrtja vezetett be az elektromos kszlet els zembe helyezse pillanattl, s amelyek pl. az utnfut csatlakozaljzatnak, vagy perifris berendezseinek hibs mkdshez vezetnek. Az utnfut modul nem alkalmas diagnosztikai feladatokra. Abban az esetben, ha a gyrt, vagy a szoftver ltal tmogatott ellenrzrendszerek ltal vgrehajtott diagnosztikai mveletek az utnfut zemmddal kzvetlenl vagy kzvetetten sszefgg hibajelentsek keletkezshez vezetnek, az utnfut csatlakozaljzat vezetkktegbl ki kell ktni az utnfut modult. Ezutn a diagnosztikai eljrst meg kell ismtelni!

RU
. . . E, . . , , a . , . , . , , , ! ! , , , , . !

LT
montuoti elektros prietais rinkin rekomenduojama specialiose dirbtuvse arba tai gali atlikti kvalifikuotas asmuo. Btinai perskaitykite vis montavimo instrukcij ir tik tada pradkite montavimo darbus. Baigus elektros prietais rinkinio montavimo darbus, prie transporto priemons technins prieiros dokument padkite montavimo instrukcij. Neteksite teiss reikalauti garantinio aptarnavimo, jei naudosite ne pagal paskirt arba pertvarkysite elektros prietais rinkin ir jame esanius konstrukcinius elementus Vaiuojant be priekabos arba krovininio transporterio, i elektros lizdo btina itraukti adapterius, jei tokie naudojami. Pasiliekame teis keisti konstrukcij, rang, spalvas ir neprisiimame atsakomybs dl klaid. Visi duomenys ir paveikslliai gali bti netiksls. Jei ant priekabos nra galini prierkini ibint, juos btina montuoti. Mes neprisiimame jokios atsakomybs u techninius arba elektroninius pakeitimus, kurie atliekami po pirmojo elektros prietais rinkinio jungimo, atliekamo transportopriemons gamintojo, ir netinkam, pavyzdiui, priekabos elektros lizdo arba periferini prietais veikim! Priekabos modulio diagnostikos atlikti negalima! Jei gamintojui atliekant diagnostikos procesus arba tikrinimo mechanizmai su programine ranga kuria gedim protokolus, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai yra susij su priekabos reimu, nuo priekabos modulio btina atjungti laidus, vedanius priekabos elektros lizd, ir i naujo jungti diagnostikos proces! 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten Seite 3 von 26

EINBAUANLEITUNG
LV
Elektroierces iemontanu jveic specializt darbnc vai attiecgu kvalifikciju ieguvum personm. Pirms montas darbu skanas noteikti pilnb izlasiet montas pamcbu. Pc elektroierces iemontanas servisa dokumentu montas pamcba jieliek transportldzekl. Nepareizas elektroierces vai ts konstrukcijas dau lietoanas vai prbves gadjum zd jebkdas garantijas saistbas. Braucot bez piekabes vai kravu prvadanas mehnisma nepiecieambas gadjum izmantotie adapteri vienmr jizem no kontaktligzdas. Paturam tiesbas veikt konstrukcijas, aprkojuma, krsas izmaias izemot kdas. Visi dati un attli nav saistoi. Piekabm bez aizmugurjiem miglas lukturiem jveic papildu aprkoana. Par tehniska rakstura vai elektronikas izmaim, kas tiek veiktas pc elektroiekrtas pirms ekspluatcijas skanas un kuras veic transportldzeka raotjs un ja ts, piemram, rada kdainu piekabes kontaktligzdas vai ts perifrijas darbbu, ms neuzemamies nekdas garantijas saistbas! Piekabes modulis nevar veikt diagnostiku! Ja raotja diagnostikas procesi vai programmatras atbalstti prbaudes mehnismi sniedz kdainus ierakstu protokolus, kas tiei vai netiei ir saistti ar braukanu sakabes rem, tad piekabes modulis jatdala no piekabes kontaktligzdas un vlreiz jsk diagnostikas process!

EST
Elektroonikakomplekti peab paigaldama eritkoda vi vastavate kvalifikatsioonidega isik. Lugege enne kikide monteerimistde algust paigaldusjuhend tielikult lbi. Pange prast elektroonikakomplekti paigaldamist paigaldusjuhend siduki teenindusdokumentatsiooni juurde. Elektroonikakomplekti vi selles sisalduvate detailide oskamatu kasutamise vi muutmise puhul kaob igasugune igus garantiinuete esitamisele. Jrelhaagise vi koormakandurita sitmisel tuleb vastavad adapterid alati pistikupesast eemaldada. Jtame endale iguse muudatusteks konstruktsiooni, varustuse vrvi ning eksituste suhtes. Andmed ja joonised pole iguslikult siduvad. Kui jrelhaagisel puuduvad tagumised udutuled, siis tuleb need paigaldada. Meie garantii ei laiene tehnilistele/elektroonilistele muudatustele, mida teeb sidukitootja prast elektroonikakomplekti esmakordset kasutuselevtmist ja mis phjustavad niteks jrelhaagise pistikupesa vi perifeeriaseadmete trkeid! Jrelhaagise moodul pole diagnostikavimeline! Kui tootjapoolsed diagnostikaprotsessid vi tarkvaratoega kontrollmehhanismid genereerivad valeprotokolle, mis on otseselt vi kaudselt seotud jrelhaagise reiimiga, tuleb jrelhaagise moodul jrelhaagise pistiku kaablikomplektist lahutada ja diagnostikaprotseduur taaskivitada!

SK
Elektrick systm mus intalova pecializovan diela alebo kvalifikovan osoba. Pred zaatm vetkch montnych prc si pretajte cel nvod na mont. Po intalovan elektrickho systmu pripojte k servisnm dokladom automobilu nvod na mont. Nesprvne pouvanie alebo vykonvanie zmien v rozsahu kompletu E alebo vmena kontruknch ast v zariaden vedie k strate nroku na zruku. V prpade jazdy bez prvesu alebo inho nosnho zariadenia pouvan spojky odpojte zo sieovch zsuviek. Vyhradzujeme si prvo na vykonvanie kontruknch zmien, zmien vybavenia a farby ako aj prvo na chybn informcie zisten v nvode na obsluhu. iadne informcie, daje a ilustrcie nemaj zvzn moc. V prpade prvesov bez hmlovch svetiel je toto osvetlenie potrebn doplni. Nepreberme iadnu zodpovednos za zavedenie technickch alebo elektronickch zmien, ktor zaviedol vrobca automobilu od chvle prvho spustenia elektrickho systmu a ktor ved naprklad k nesprvnemu fungovaniu zsuvky prvesu alebo jeho perifrnych zariaden! Modul prvesu nie je prispsoben vykonvaniu diagnzy! V prpade, ak diagnostick procesy vykonvan vrobcom alebo kontroln mechanizmy podporovan softvrom ved ku generovaniu chybovch protokolov priamo alebo nepriamo svisiacich s vobou prvesu, z kompletu vodiov zsuvky prvesu je potrebn odpoji modul prvesu. Nsledne znovu vykonajte diagnostick procedru!

P
Instalacja zestawu elektrycznego powinna by przeprowadzona przez warsztat specjalistyczny lub odpowiednio wykwalifikowan osob. Przed rozpoczciem wszelkich prac montaowych koniecznie przeczyta naley ca instrukcj montau. Po instalacji zestawu elektrycznego do dokumentw serwisowych pojazdu samochodowego doczy naley instrukcj montau. W przypadku nieprawidowego uywania lub wprowadzenia zmian w obrbie kompletu E, albo w przypadku wymiany znajdujcych si w urzdzeniu podzespow, wygasaj roszczenia gwarancyjne. W przypadku jazdy bez przyczepy lub innego urzdzenia nonego uywane czniki naley odcza od gniazd sieciowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, zmian wyposaenia i koloru, a take prawo do pojawiania si bdnych informacji w instrukcjach obsugi. Wszystkie informacje, dane i ilustracje nie posiadaj mocy wicej. W przypadku przyczep bez wiate przeciwmgielnych, owietlenie to naley uzupenia. Nie przejmujemy adnej odpowiedzialnoci z tytuu wprowadzania technicznych lub elektronicznych zmian, ktre wprowadzi producent pojazdu samochodowego od chwili pierwszego uruchomienia zestawu elektrycznego i ktre prowadz na przykad do bdnego funkcjonowania gniazda przyczepy lub jego urzdze peryferyjnych! Modu przyczepy nie jest przystosowany do przeprowadzania diagnozy! W przypadku, gdy procesy diagnostyczne przeprowadzane przez producenta lub mechanizmy kontrolne wspomagane przezn oprogramowanie doprowadzaj do generowania protokow bdw posiadajcych zwizek poredni lub bezporedni z trybem przyczepy, z kompletu przewodw gniazda przyczepy odczy naley modu przyczepy. Nastpnie powtrnie przeprowadzi naley procedur diagnostyczn!

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 4 von 26

EINBAUANLEITUNG
KIT 429913 13-pin

10x

3x 5

3x

3x

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 5 von 26

EINBAUANLEITUNG
1

3x
2

3x

3x

3x

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 6 von 26

EINBAUANLEITUNG
3

7-pin + 13-pin 1 2 3 4 5 6 7 bk / wh gy bn bk / gn gy / rd bk / rd gy / bk
wh D
weiss white blanc wit hvid hvit hvit valkoinen bianco blanco bl fehr balta balta valge bela biay

13-pin 8 bu / rd rd / bu ye wh / bn no wh / bn

1 3 5 2 4

STOPP

9 10 11 12 13

bk
schwarz black noir zwart sort svart svart musta nero negro ern fekete juoda meina must ierny czarny

ye
gelb yellow jaune geel gul gul gul keltainen giallo amarillo lut srga geltona dzeltena kollane ilt ty

bn
braun brown brun bruin brun brun brun ruseka marrone marn hnd barna o ruda bruna pruun hned brzowy

gy
grau grey gris grijs gr gr gr harmaa grigio gris ed szrke ce pilka peleka hall ed szary

gn
grn green vert groen grn grn grnn vihre verde verde zelen zld ee alia zala roheline zelen zielony

rd
rot red rouge rood rd rd rd punainen rosso rojo erven piros ac raudona sarkana punane erven czerwony

bu
blau blue bleu blauw bl bl bl sininen blu azul modr kk mlyna zila sinine modr niebieski

or
orange orange orange oranje orange oransje orange oranssi arancione anaranjado oranov narancss rga oranin orana oraan pomaranov pomaracz owy

pu
violett purple Violet violet violet fiolett violett violetti viola violetta vialov Ibolyakk o purpurin purpursarkana purpurpunane fialov fioletowy

no
nicht belegt not occupied inutilis niet aangesloten ikke anvendt ikke i bruk ej anvnd ei varattu libero no ocupado neo bsazen nem foglalt laisva brvs vaba neo saden wolny

GB F

NL DK N S

FIN I E

CZ H RU LT LV EST SK P

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 7 von 26

EINBAUANLEITUNG
5

!
max. 10 min!!!

Code
Option1 6

1 2 3 4 5

Option 2 7

1 2 3 4 5

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 8 von 26

EINBAUANLEITUNG
8 9

Nummer part number 10 11

: 990799 : 990799

Nummer part number

: 990699 : 990699

12

!
Code

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 9 von 26

EINBAUANLEITUNG
13

14

15

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 10 von 26

EINBAUANLEITUNG
16

Anhngerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation


Allgemein Nach Einbau des Elektrosatzes ist die obligatorische Anhngerbeleuchtung ohne jede Freischaltung am Fahrzeug gewhrleistet! Das Fahrzeug muss fr die in einigen Lndern vorgeschriebene Anhngerblinkberwachung codiert werden! Es wird jedoch die Meldung Steuergert falsch codiert im Fehlerspeicher hinterlegt (19 - Diagnoseinterface fr Datenbus)! Dieser Eintrag hat allerdings keine Auswirkung auf weitere Funktionen und kann bis zum nchsten planmigen Werkstattaufenthalt ignoriert werden. Wir empfehlen eine Freischaltung mittels herstellerseitigen Service-Testers (VAS 5051 / 5052) im Rahmen der jhrlichen Serviceintervalle! Passen Sie die Codierung des Fahrzeuges bei folgenden Steuergerten ber die gefhrte Fehlersuche an, in dem Sie auf Anhngerkupplung verbaut umstellen: Fahrzeugbatterie wieder anschlieen. Bei Fahrzeugen bis Produktionsdatum KW 22/07 und Verwendung des Anhngeranschlussgertes ab der Teilenummer 300001506558/1K0 907 383 E oder hher muss das Gateway Steuergert -J533 wie folgend neu geflasht werden: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Gefhrte Fehlersuche mit dem Fahrzeugsystemtest starten. Funktions-Bauteilauswahl. Karosserie. Karosserie Montagearbeiten. Anhngererkennung. Funktionen. Steuergert fr Anhngererkennung ersetzen. Lndercodierung auswhlen. weiter den Men-Anweisungen folgen.

Alle: Das fahrzeugseitige Gateway muss mit einem Service-Tester zur Funktionserweiterung Anhngevorrichtung wie folgt codiert werden: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Adresswort 19 Diagnose-Interface fr Datenbus. Funktion 007 Codierung (Dienst $1A) Lange Codierung lesen/ schreiben anwhlen. Adresswort 69 Anhngerfunktion anwhlen. ndern auf Codiert. Die Codierung laut Men weiterfhren. Funktion 06 Ausgabe verlassen.

Passat, Octavia, Leon: Bei Fahrzeugen mit VW-Einparkhilfe muss mit einem Service-Tester die Funktionserweiterung Anhngevorrichtung wie folgt codiert werden: 1.) 2.) 3.) 4.) Adresswort 76 Einparkhilfe. Funktion 07 Steuergert codieren anwhlen. Den Wert der 5. Dezimalstelle (von rechts) von 0 auf 1 ndern (XX1XXXX). Funktion 06 Ausgabe verlassen.

Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: Bei Fahrzeugen mit VW-Einparkhilfe den PDC-Offsetwert anpassen: 1.) 2.) 3.) 4.) Adresswort 76 (Einparkhilfe). Anpassung. Kanal 2. 0 30cm (Richtwert: 11cm).

Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2008 mit Einparkhilfe II oder Parklenkassistent das Steuergert mittels VAS-Tester in der Eigendiagnose codieren: 1.) 2.) 3.) Adresswort 10 (Einparkhilfe bzw. Parklenkassistent). 08 Codierung (Dienst $22). Codierwert ndern: Byte 0 Bit-Muster xxxxxxx1 (x: die vorhandenen Werte ins Eingabefeld abtippen). Dazu auf Eingabemodus [BIN] schalten.

Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2010 mit Einparkhilfe II oder Parklenkassistent das Steuergert wie folgt codieren: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Fahrzeug-Eigendiagnose. 10 Einparkhilfe II. 009 Codierung. Master. 009 02 Klartextcodierung. Anhnger Anhngevorrichtung abnehmbar.

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: Bei Fahrzeugen ab Produktionsdatum 06.06.2005, die werksseitig mit einem Steuergert ausgestattet sind, welches die Gespannstabilisierung untersttzt, muss diese Funktion zwingend aktiviert werden.

Passen Sie hierzu das ABS-Steuergert -J104 mit der Gefhrten Fehlersuche wie folgt an: 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten Seite 11 von 26

EINBAUANLEITUNG
1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) Gefhrte Fehlersuche. Fahrzeug auswhlen. > weiter (Fahrzeugsystemtest). > weiter. mit Sprung in Funktions-Bauteilauswahl. Fahrwerk. Bremsanlage. 01 - Eigendiagnosefhige Systeme. Antiblockiersystem. Funktionen. Anpassung-J104 mit Gespannstabilisierung. weiter den Men-Anweisungen folgen.

Sollte diese Anpassungsmglichkeit im Men des Steuergertes nicht aufgefhrt sein, wird die Gespannstabilisierung von dem verbauten Steuergert nicht untersttzt. Bei diversen Fahrzeugen ab Modelljahr 2009 kann die automatische Aktivierung der Gespannstabilisierung bei angeschlossener Anhngervorrichtung wie folgt berprft werden: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Fahrzeug-Eigendiagnose. 03 Bremsenelektronik. 011 Messwerte. 10 und Q eingeben. Anhnger ja.

Nur Touran: Die fahrzeugseitige Zentralelektrik muss gegebenenfalls zur Abschaltung der fahrzeugseitigen Nebelschlussleuchte bei Anhngerbetrieb wie folgt codiert werden: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Fahrzeugsystem auswhlen: 09 Elektronische Zentralelektrik. Identifikation: Weiter. Diagnosefunktion auswhlen: 007 - Codierung (Dienst 1A). Fahrzeugsystem auswhlen: Bordnetz-SG Codierung lang. Codierwert ndern: Byte 8 Bit-Muster x1xxxxxx (x: die vorhandenen Werte ins Eingabefeld abtippen). Dazu auf Eingabemodus [BIN] schalten.

Nur Passat B6 bis einschlielich MY2007: Zndung aus, Zndschlssel abziehen, 1 Minute warten, Zndung an. Zur Aktivierung der Gespannstabilisierung muss das Steuergert der Bremsenelektronik neu codiert werden: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) Fahrzeug-Eigendiagnose. 03 Bremsenelektronik. Aktuelle Codierzahl der Bremsenelektronik auslesen und auf den mitgelieferten weien Aufkleber eintragen. 07 Steuergert codieren. Neue Codierzahl = alte Codierzahl + 16384. Neue Codierzahl ebenfalls auf den mitgelieferten Aufkleber eintragen. 03 Stellglieddiagnose. Weiter drcken, Bremslichter am Fahrzeug werden angesteuert. Stellglieddiagnose abbrechen. Kleben Sie den Aufkleber mit den Codierzahlen in das Heft 1.1 Serviceplan im Abschnitt "Sonstige Eintragungen der Werkstatt".

Zndung aus, Zndschlssel abziehen, 1 Minute warten, Zndung an. Codierung vom Steuergert der Feststellbremse kontrollieren / ndern 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Fahrzeug-Eigendiagnose. 53 Feststellbremse. Fahrzeuge ohne AutoHold-Funktion: Codierzahl 11. Fahrzeuge mit AutoHold-Funktion: Codierzahl 12. 07 Steuergert codieren. Codierzahl entsprechend Fahrzeugausstattung (mit/ohne AutoHold) eingeben.

54. Nach den bzw. anstelle der Codierungen muss eine Rckdokumentation ber das Softwareversionsmanagements (SVM) wie folgt durchgefhrt werden! 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Gefhrte Fehlersuche mit dem Fahrzeugsystemtest starten. Funktions- Bauteilauswahl. Softwareversionsmanagement. Um- / Nachrstung auswhlen. Im Prfprogramm den erforderlichen Manahmecode eingeben (ggfs. im VW-Fachbetrieb erfragen).

Alle: Abschlieend wie zu Beginn eine Systemabfrage ber die Gefhrte Fehlersuche durchfhren und evtl. Fehlercodes lschen. Die Anhngerfunktionen mit einem geeigneten Prfgert (mit Belastungswiderstnden) oder mit einem Anhnger prfen. Ggf. Leitungsberlngen zurckbinden, alle Leitungen mit Kabelbindern befestigen und alle ausgebauten Teile wieder einbauen. Nur fr 13-polige Anhngersteckdose: ber den 3-poligen Stecker fr die Dauerplus-Vorbereitung knnen die Funktionen "Ladeleitung" und "Masse fr Ladeleitung" nachgerstet werden.

Genaral Having installed the electric unit, it is necessary to provide the trailer lighting without the need of any activation. The vehicle must be equipped with a coded alarm of the failure of trailer indicators, obligatory in some countries. The message Control unit incorrectly coded will, however, appear in the fault memory (19 - Diagnosis interface for databus)! Yet this entry has no effect on the other functions and can be ignored until your next regular service appointment. We recommend the connection via the factory-mounted service tester (VAS 5051 / 5052) with in the framework of the annual service intervals! Match the vehicle code in the following control units via selected diagnostics by coding towing hitch installed: Reconnect the battery of the vehicle. For vehicles up to the production date week 22/07 using a trailer connection unit with part number 300001506558/1K0 907 383 E or higher, the gateway control unit -J533 must be reflashed as follows: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Start guided troubleshooting using the vehicle system test. Function- component selection. Bodywork. Bodywork - installation work. Trailer detection. Functions. Replace control unit for trailer detection. Select country code. Continue with menu instructions.

All: The vehicles gateway has to be coded as follows using a service tester to extend its functionality to the use of a towing hitch: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Address word "19", diagnosis interface for data bus. Select function 007 coding (service $1A) reading/writing long code. Select address word 69, trailer function. Change to Coded. Continue the coding according to the menu. Function 06 Exit output.

Passat, Octavia, Leon: On vehicles equipped with a VW parking distance control, a service tester must be used to extend the functionality to the use of a towing hitch as follows: 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten Seite 12 von 26

EINBAUANLEITUNG
1.) 2.) 3.) 4.) Address word 76 Parking distance control. Select function 07, coding the control unit. Set the value of the 5thdecimal place (from the right) from 0 to 1 (XX1XXXX). Function 06 Exit output. Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: Adapt the PDC offset value on vehicles equipped with a VW parking distance control: 1.) 2.) 3.) 4.) Address word 76 (Parking distance control). Adaptation. Channel 2. 030 cm (recommend value: 11 cm).

For vehicles from model year 2008 fitted with Park Distance Control II or Park Assist, code the control unit in the self-diagnosis using the VAS tester: 1.) 2.) 3.) Address 10 (Park Distance Control or Park Assist). 08 Code the control unit. Change the code value: Byte 0 Bit sample xxxxxxx1 (x: enter the available values in the entry field). To do this, switch to entry mode [BIN].

For vehicles from model year 2010 fitted with Park Distance Control II or Park Assist, code the control unit in the self-diagnosis using the VAS tester: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Vehicle self-diagnosis. 10 park distance control II. 008 coding. Master. 008 02 clear text encoding. Trailer hitch detachable.

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: On vehicles that were built on or after 6th June 2005 and that are factory-equipped with a control unit supporting a trailer stabilisation, the activation of this function is mandatory. To this end, adapt the anti-lock braking system control unit J104 as follows, using the Guided error location. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) Guided error location. Select vehicle. > Continue (vehicle system test). > Continue. Go to Function component selection. Chassis. Brake system. 01 Systems with self-diagnosis capability. Anti-lock braking system. Functions. Adaptation-J104 with trailer stabilization. Continue as indicated in the menu.

If this adaptation option is not included in the control unit menu, trailer stabilisation is not supported by the control unit used. For vehicles from model year 2009, automatic activation of trailer stabilisation can be checked as follows when the trailer equipment is connected: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Vehicle self-diagnostics. 03 Brake electronics. 011 Measurement values. Enter 10 and Q. Trailer yes.

Only Touran: When using a trailer, the vehicles central fuse, relay and terminal box must coded as follows to deactivate the rear fog lamp: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Select vehicle system: 09 Central electronic fuse, relay and terminal box. Identification: Continue. Select diagnostic function: 007 Coding (Technical Support 1A). Select vehicle system: Electrical system control unit Coding lang. Change coding value: Byte 8 bit character set x1xxxxxx (x: enter the current values in the input field), To do so, switch to the input mode [BIN].

Only Passat B6 up to and including MY2007: Turn off the ignition, pull out the ignition key, wait for 1 minute, and turn on the ignition. In order to active the trailer stabilisation, the coding of the control unit of the electronic brake system must be changed: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) Vehicle self-diagnosis. 03 electronic brake system. Read out the current code number of the electronic brake system and write it on the supplied white label. 07 coding the control unit. New code number = old code number + 16384. Write the new code number on the supplied label, too. 03 actuator diagnosis. Press Next the brake lights of the vehicle are actuated Stop the actuator diagnosis Stick the label with the code numbers into the manual 1.1. Service Plan in the section Other Entries of the Garage.

Turn off the ignition, pull out the ignition key, wait for 1 minute, and turn on the ignition. Checking / changing the coding of the control unit of the parking brake 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Vehicle self-diagnosis. 53 parking brake. Vehicle without AutoHold function: code number 11. Vehicle with AutoHold function: code number 12. 07 coding the control unit. Enter the code number depending on the vehicles extras (with/without AutoHold).

All: Finally, as at the beginning, perform a system request regarding the Guided error location and delete error codes if necessary. After or instead of coding, a back-documentation must be carried out via the software version management as follows! Start guided troubleshooting with the vehicle system test. 1.) 2.) 3.) 4.) Function- component selection. Software version management. Select conversion/retrofitting. Put in the test program required action code (if necessary ask the VW specialist).

Check the trailer function with the help of a suitable test instrument (with load resistors) or with the help of a trailer. If necessary, bind back any excess cables, fasten all cables with cable ties and reinstall all the parts that were removed. Only for 13-pin trailer socket: Using the 3-pin connector for the constant plus extension kit, the functions "Charge lead" and "Ground for charge lead" can be retrofitted.

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 13 von 26

EINBAUANLEITUNG
Gnralits Aprs avoir install le jeu lectrique lclairage du remorque est assur sans aucune activation. Dans certains pays il est obligatoire dencoder le contrle de la panne des indicateurs de direction du remorque. Toutefois, message <<mauvais codage du dispositif de commande>> sera affich dans la mmoire drreurs (19 - interface de diagnostic pour bus de donnes)! Or, ce message n aucune influence sur les autres fonctions et il n`est pas ncessaire de sn occuper jusqu`au prochain service prvu dans un garage. Nous vous recommandons dctiver ces fonctions l`aide dun testeur de service du fabricant (VAS 5051 / 5052) dans le cadre des intervalles de service! Adaptez le codage du vhicule pour les calculateurs suivants l'aide de la recherche guide des dfauts en le mettant sur Dispositif d'attelage pos: Raccorder nouveau la batterie du vhicule. Pour les vhicules fabriqus jusqu la SC 22/07 et lutilisation de lappareil de raccordement pour remorque partir du numro de pice 300001506558/1K0 907 383 E ou suprieur, remettre jour le calculateur Gateway J533 comme suit : 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Lancer la recherche guide des dfauts avec le test systme du vhicule Slection de composant/function. Carrosserie. Carrosserie Travaux de montage. Dtection dattelage. Fonctions. Remplacer le calculateur pour la dtection de remorque. Slectionner le codage de pays. Continuer suivre les instructions du menu.

Tous les modles: Le systme Gateway vhicule doit tre cod comme indiqu ci-aprs avec la valise VAS 5051 du service aprs-vente VAG afin d'tendre son fonctionnement lutilisation dun dispositive d'attelage : 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Adresse "19" Interface de diagnostic pour bus de donnes. Slectionner la fonction 07 "coder lappareil de commande" "Lecture/criture codage long". Slectionner la sous fonction "69" Fonction de remorquage. Changer pour : "Cod". Effectuer le codage conformment au menu. Fonction "06" Arrter la sortie des rsultats.

Passat, Octavia, Leon : Sur les vhicules quips du systme d'aide au stationnement VW, l'extension du fonctionnement du dispositif d'attelage doit tre code comme indiqu ci-aprs avec la valise du service aprs-vente : 1.) 2.) 3.) 4.) Adresse"76" (systme d'aide au stationnement PDC). Slectionner la fonction "07" (coder lappareil de commande). Modifier le 5me bit (en partant de la droite) de "0" vers"1" (XX1XXXX). Fonction "06" Arrter la sortie des rsultats.

Golf, Golf Plus, Jetta, Touran : Sur les vhicules quips du systme d'aide au stationnement VW, adapter la valeur de dcalage de laide au stationnement : 1.) 2.) 3.) 4.) Adresse 76 (systme d'aide au stationnement). Fonction 10 Adaptation. Canal 2. 0 30 cm (valeur de rglage : 11 cm).

Sur les vhicules jusqu' l'anne-modle 2008 inclue avec auxiliaire de stationnement II ou radar d'aide au stationnement, coder le calculateur l'aide du testeur VAS dans l'autodiagnostic embarqu: 1.) 2.) 3.) Adresse 10 (auxiliaire de stationnement ou radar d'aide au stationnement). 08 Coder le calculateur. Modifier la valeur de codage : octet 0, modifier le code 8 bits xxxxxxx1 (x : saisir les valeurs d`origine). Pour cela, activer le mode de saisie [BIN].

Sur les vhicules inclue avec auxiliaire de stationnement II, la centrale de commande de l'auxiliaire de stationnement doit tre code de la manire suivante: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Autodiagnostic du vhicule. 10 Auxiliaire de stationnement II. 009 Codering. Master. 009 02 encodage de texte clair, une remorque attelage amovible.

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: Sur les vhicules fabriqus partir du 06.06.2005, qui sont quips en usine d'un appareil de commande qui soutient la stabilisation de traction, cette fonction doit tre absolument active. Adaptez pour cela l'appareil de commande ABS J104 avec la Recherche d'erreur comme indique ci-dessous. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) Recherche d'erreur execute. Slectionner le vhicule. > suivant (test du systme du vhicule). > suivant. Avec "Saut" passer "Slection du module Fonction". Vhicule. Systme de freinage. 01 Systmes autodiagnostic. Systme d'anti-patinage. Fonctions. Adaptation-J104 avec stabilisation de traction. Puis suivre les instructions du menu.

Si cette possibilit d'adaptation n'est pas explicite dans le menu de l'appareil de commande, la stabilisation de la traction n'est pas prise en charge par l'appareil de commande. Sur les vhicules partir de lanne modle 2009, lactivation de lassistance de stabilization dattelage automatique peut tre vrifie comme suit avec dispositif dattelage raccord : 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Autodiagnostic de vhicule. 03 Electronique de frein. 011 Valeurs de mesure. Entrer 10 et Q. Attelage oui.

Touran uniquement : Le systme lectrique du vhicule doit, le cas chant, tre code comme suit pour une dsactivation du feu antibrouillard arrire du vhicule lors de lutilisation dune remorque : 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Slectionner le systme du vhicule : 09 Systme lectrique central lectronique. Identification : Suivant. Slectionner la fonction de diagnostic : 007 - Codage (Service 1A). Slectionner le systme du vhicule : DC de rseau de bord. Codage long. Modifier la valeur de codage : Octet 8 modifier le code 8 bits x1xxxxxx (x : saisir les valeurs d`origine). Pour cela, active le mode de saisie [BIN].

Passat B6 uniquement, jusqu' l'anne de fabrication 2007 incluse : Couper le contact, retirer la cl de contact, attendre 1 minute, mettre le contact.

Pour l'activation de la stabilisation de la traction, le codage de lappareil de commande de l'lectronique de freinage doit tre modifi : 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten Seite 14 von 26

EINBAUANLEITUNG
1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) Diagnostic auto du vhicule. 03 Electronique de freinage. Lire le chiffre de codage actuel de l'lectronique de freinage et l'indiquer sur l'autocollant blanc fourni. 07 Coder le dispositif de commande. nouveau chiffre de codage = ancien chiffre de codage + 16384. Indiquer galement le nouveau chiffre de codage sur l'autocollant fourni. 03 Diagnostic du composant de rglage. Appuyer sur "Suivant", Les feux stop du vhicule sont commands. Interrompre le diagnostic du composant de rglage. Collez l'autocollant avec le chiffre de codage dans le livret "1.1 Plan d'entretien" la section "Autres indications de l'atelier".

Couper le contact, retirer la cl de contact, attendre 1 minute, mettre le contact. Contrler / Modifier le codage de l`appareil de commande du frein de stationnement. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Diagnostic auto du vhicule. 53 Frein de stationnement. Vhicules sans la fonction AutoHold : Chiffre de codage 11. Vhicules avec la fonction AutoHold : Chiffre de codage 12. 07 Coder l`appareil de commande. Saisir le chiffre de codage en fonction de l'quipement du vhicule (avec/sans AutoHold).

Tous les modles : Effectuer ensuite comme au dbut une interrogation du systme l'aide du "dpistage guid des erreurs" et effacer des codes d'erreurs si ncessaire. Aprs les ou au lieu de codages, effectuer avec le Software Version Management une rtrodocumentation comme suit ! Lancer la recherche guide des dfauts avec le test systme du vhicule Slection de composant/function. 1.) 2.) 3.) Software Version Management. Slectionner rquipement / montage ultrieur. Dans le code de test programme d'action requis (le cas chant demander au spcialiste VW).

Vrifier le fonctionnement de la prise l`aide d`une rampe de feux ou d`une remorque. Si besoin, attacher toute longueur de faisceau excessive, fixer le faisceau avec des colliers colson et remonter toutes les pices qui ont t dmontes. Uniquement pour le faisceau prise 13 plots. Les fonctions "Fil de charge batterie" et "Masse pour le fil de charge" peuvent tre installes via le connecteur 3 voies pour l`option plus permanent.

Algemeen Na het installeren van de elektrische set is de verlichting van de aanhangwagen zonder enkele activatie gewaarborgd. In sommige landen is de codering van storingindicator van wegwijzers bij het voertuig verplicht. Elke melding stuurapparaat wordt echter onjuist gecodeerd in het foutgeheugen opgeslagen (19 diagnose-interface voor databus)! Deze invoer heeft echter geen invloed op de overige functies en kan tot de volgende geplande werkzaamheden in de werkplaats worden genegeerd. Wij adviseren een vrijschakeling middels servicetesters van de fabriek (VAS 5051 / 5052) tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurten! De codering van de auto moet bij de volgende stuurapparaten via de uitgevoerde zoekopdracht naar fouten worden aangepast door deze om te schakelen op aanhangerkoppeling ingebouwd: Accu weer aansluiten. Bij voertuigen tot productiedatum KW 22/07 en gebruik van het aanhangwagenaansluitapparaat vanaf onderdeelnummer 300001506558/1K0 907 383 E of hoger moet het Gateway besturingstoestel -J533 als volgt opnieuw geflasht worden: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Interactief storingzoeken met de voertuigsysteemtest starten. Selectie functiecomponenten. Carrosserie. Carrosserie montagewerkzaamheden. Herkenning van de aanhangwagen. Functies. Besturingstoestel voor herkenning aanhangwagen vervangen. Landcodering selecteren. verder de menuaanwijzingen opvolgen.

Alle modellen: Om de functie van de trekhaak uit te breiden dient de gateway databus van het voertuig m.b.v. een servicetester te worden gecodeerd zoals hieronder aangegeven: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Adreswoord 19 Diagnose interface voor databus. Functie 007 codering (dienst $1A) kiezen Lange codering lezen/schrijven. Adreswoord 69 kiezen Aanhangerfunctie. Wijzigen in Gecodeerd. De codering volgens het menu voltooien. Functie 06 Uitvoer afsluiten.

Passat, Octavia, Leon: Bij voertuigen met VW parkeerhulp dient de functionele uitbreiding Trekhaak m.b.v. een servicetester te worden gecodeerd zoals hieronder aangegeven: 1.) 2.) 3.) 4.) Adreswoord 76 parkeerhulp. Functie 07 kiezen Regelapparaat coderen. De waarde van de 5ecijfer (vanuit rechts) van 0 wijzigen in 1. Functie 06 Uitvoer afsluiten.

Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: Bij voertuigen met VW parkeerhulp de PDC-offsetwaarde aanpassen: 1.) 2.) 3.) 4.) Adreswoord 76 (parkeerhulp). Aanpassing. Kanaal 2. 030 cm (richtcijfer: 11 cm).

Bij voertuigen vanaf modeljaar 2008 met parkeerhulp II of parkeerassistent de regeleenheid via de VAS-tester in de zelfdiagnose coderen: 1.) 2.) 3.) Adreswoord 10 (parkeerhulp resp. parkeerassistent). 08 Regeleenheid coderen. Coderingswaarde wijzigen: Byte 0 Bit-patroon xxxxxxx1 (x: de beschikbare waarden in het invoerveld typen). Hiervoor de invoermodus [BIN] activeren.

Bij voertuigen met parkeerhulp dient de regeleenheid van de parkeerhulp als volgt te worden gecodeerd: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Zelfdiagnose voertuig. 10 Parkeerhulp II. 009 Regeleenheid coderen. Master. 009 02 Duidelijke tekstcodering. de aanhangwagen _ afneembare trekhaak.

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: Bij voertuigen vanaf de fabricagedatum 06-06-2005 die af fabriek uitgerust zijn met een regelapparaat dat de aanhangerstabilisering ondersteunt, is het absoluut noodzakelijk deze functie te activeren.

Pas hiertoe het ABS-regelapparaat -J104 aan m.b.v. de geleide foutopsporing als volgt beschreven: 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten Seite 15 von 26

EINBAUANLEITUNG
1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) Geleide foutopsporing. Voertuig kiezen. >Doorgaan (voertuigsysteemtest). >Doorgaan. met Doorgaan naar de Functie-deelselectie wisselen. Rijwerk. Reminstallatie. 01 systemen die in staat zijn een zelfdiagnose uit te voeren. Antiblokkeersysteem. Functies. Aanpassing -J104 met aanhangerstabilisering. Daarna de menu-instructies opvolgen.

Als deze aanpassingsmogelijkheid niet vermeld is in het menu van het regelapparaat, dan wordt de aanhangerstabilisering niet ondersteund door het gemonteerde regelapparaat. Bij voertuigen vanaf modeljaar 2009 kan de auomatische activering van de aanhangwagenstabilisatie bij aangesloten trekhaak als volgt gecontroleerd worden: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Voertuig-eigendiagnose. 03 Remelektronica. 011 Meetwaarden. 10 en Q invoeren. Aanhangwagen ja.

Alleen Touran: Zo nodig, dient de centrale elektronica van het voertuig als volgt worden gecodeerd om de mistachterlamp van het voertuig tijdens het rijden met aanhanger uit te schakelen: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Voertuigsysteem kiezen: 09 centrale elektronica. Identificatie: Doorgaan. Diagnosefunctie kiezen: 007 - Codering (service 1A). Voertuigsysteem kiezen: Boordnet-servicetoestel codering lang. Codeerwaarde wijzigen: Byte 8 bit-patroon x1xxxxxx (x: de aanwezige waarden in het invoerveld invoeren). Hiertoe naar de invoermodus [BIN] overschakelen.

Alleen Passat B6 tot/met MY2007: Contact uit, contactsleutel eruit halen, 1 minuut wachten, contact aan. Om de aanhangerstabilisering te activeren, dient het regelapparaat van de remelektronica opnieuw te worden gecodeerd: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) Voertuig eigendiagnose. 03 remelektronica. Actueel codeergetal van de remelektronica uitlezen en op het meegeleverde witte stickertje invullen. 07 regelapparaat coderen. Nieuw codeergetal = oud codeergetal + 16384. Ook het nieuwe codeergetal op het meegeleverde stickertje invullen. 03 actuatordiagnose. Op Doorgaan drukken de remlichten van het voertuig worden aangestuurd. Actuatordiagnose annuleren. Plak het stickertje met de codeercijfers in het boekje 1.1 Serviceschema in het hoofdstuk "Andere opmerkingen van de werkplaats".

Contact uit, contactsleutel eruit halen, 1 minuut wachten, contact aan. Codering van het regelapparaat voor de parkeerrem controleren / wijzigen. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Voertuig eigendiagnose 53 parkeerrem Voertuigen zonder AutoHold functie: Codeergetal 11 Voertuigen met AutoHold functie: Codeergetal 12 07 regelapparaat coderen Codeergetal overeenkomstig de voertuiguitrusting (met/zonder AutoHold) ingeven.

Alle modellen: Tenslotte dient u een systeemquery uit te voeren via Geleide probleemoplossing, zoals in het begin, en evt. foutcodes te wissen. Na de of in plaats van coderingen moet een documentatie via het softwareversiebeheer als volgt uitgevoerd worden! 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Interactief storingzoeken met de voertuigsysteemtest starten Selectie functiecomponenten Softwareversiebeheer Ombouwen / uitbreiding selecteren In het testprogramma gewenste actie-code (indien nodig vragen aan de VW specialist)

De aanhangerfuncties m.b.v. een geschikt testapparaat (met belastingsweerstanden) of met een aanhanger controleren. Zo nodig overtollige leidingen samenbinden, alle leidingen met kabelbinders bevestigen en alle uitgebouwde onderdelen weer monteren. Alleen voor het 13-polige aanhanger-stopcontact: Door middel van de 3-polige stekker voor de continu plus voorbereiding kunnen de functies "Laadleiding" en "Massa voor laadleiding" achteraf worden genstalleerd.

Generelle oplysninger Efter installering af det elektriske st er sttevognens belysning sikret uden noget som helst aktivering. I nogle lande krves, at kretjet skal have et kodet kontrollys for svigt af sttevognens blinklys. Der kommer dog melding Fejlkodning af styresystemet (19 diagnostisk interface for databus)! Meldingen vil ikke pvirke bilens fortsatte funktion. Den kan ignoreres indtil den nste planlagte periode for vrkstedsreparation. Vi anbefaler dog aktivering via en servicetester (VAS 5051 / 5052) leveret af fabrikanten i rammer af den rlige serviceperiode! Ved de nedenfor anfrte styreenheder skal bilens kodning tilpasses i rammer af fejlfindingsprocedure ved omstilling til option: Pmonteret tilkoblingsanordning: Tilslut kretjets batteri igen. Til biler med produktionsdag indtil uge 22/2007 som anvender en styreenhed med varenummer 300001506558/1K0 907 383 E eller hjere skal gateway-kontrolenheden J533 omkodes som flger: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Pbegynd vejledt fejlsgning ved at anvende bilens systemtest. Funktion komponentvalg . Chassis. Chassis monteringsarbejde. Trailersgning. Funktioner. Udskift kontrolenhed til trailersgning. Vlg landekode. Fortst med at flge anvisninger i menuen.

Alle: Gatewayen p kretjet skal vha. en service-tester kodes til funktionen anhgertrk p flgende mde: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Adresseord 19 diagnose-interface til databus. Vlg funktion 007 kodning (funktion $1A) vlg Lse/skrive lang kode". Vlg adresseord 69 anhngerfunktion. Foretag ndring p kodet. Fortst med kodningen i overensstemmelse med menuen. Forlad funktion 06 output.

Passat, Octavia, Leon: Ved kretjer med VW-parkeringshjlp skal funktionen anhngerkobling indkodes vha. en service-tester p flgende mde: 1.) Adresseord 76 parkeringshjlp. 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten Seite 16 von 26

EINBAUANLEITUNG
2.) 3.) 4.) Vlg 07 kodning af styreapparat. Foretag ndring af vrdien af 5. decimal (fra hjre) fra 0 til 1 (XX1XXXX). Forlad funktion 06 output. Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: Tilpas PDC-Offsetvrdien p kretjer med VWparkeringshjlp: 1.) 2.) 3.) 4.) Adresseord 76 (parkeringshjlp) Tilpasning Kanal 2 030cm (vejledende vrdi: 11cm)

P kretjer fra fabrikationsr 2008 med parkeringshjlp II eller parkeringsassistent skal styreapparatet kodes i egendiagnosen vha. en VAS-tester: 1.) 2.) 3.) Adresseord 10 (parkeringshjlp hhv. parkeringsassistent) 08 kodning (funktion $22) ndring af kodevrdien: Byte 0 bit-mnster xxxxxxx1 (x: Skriv de eksisterende vrdier ind i feltet). Skift over p indlsningsmodus [BIN] for at kunne gre dette.

P kretjer fra fabrikationsr 2010 med parkeringshjlp II eller parkeringsassistent skal styreapparatet kodes i egendiagnosen vha. en VAS-tester: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Adresseord 10 (parkeringshjlp hhv. parkeringsassistent) 009 kodning Master 009 02 kodning Trailer -> aftagelig Anhgevorrichtung

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: Ved kretjer fra produktionsdato 06.06.2005, der er udstyret med et styreapparat fra fabrikken, som understtter retningsstabiliseringen, er det tvingende ndvendigt, at denne funktion aktiveres. For at kunne gre dette skal du tilpasse ABS-styreapparat -J104 den guidede fejlsgning p flgende mde: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) Guidet fejlsgning. Udvlg kretj. >videre (systemtest af kretj). >videre. med spring i funktions-komponentudvalg. Understel. Bremseanlg. 01 Egendiagnosesystemer. Antiblokeringssystem. Funktioner. Tilpasning-J104 med rigningsstabilisering. Flg fortsat menu-anvisningerne.

Hvis denne tilpasningsmulighed ikke er angivet i styreapparatets menu, understttes retningsstabiliseringen ikke af det monterede styreapparat. P kretjer fra modelr 2009 kan den automatiske aktivering af retningsstabiliseringen i forbindelse med tilsluttet anhngertrk kontrolleres p flgende mde: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Egendiagnose af kretj. 03 Bremseelektronik. 011 Mlevrdier. Indtast 10 og Q. Anhnger ja.

Kun Touran: Hvis tgebaglys afbrydelsen skal aktiveres skal kretjets elcentral eventuelt kodes p flgende mde i forbindelse med anhngertrk: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Udvlgelse af kretjssystem: 09 Elektronisk elcentral Identifikation: Videre Udvlgelse af diagnosefunktion: 007 - kodning (funktion 1A) Udvlgelse af kretjssystem: Kretjets kabelsystem-SG kodning lang ndring af kodevrdien: Byte 8 bit-mnster x1xxxxxx (x: Skriv de eksisterende vrdier ind i feltet). Skift over p indlsningsmodus [BIN] for at kunne gre dette.

Kun Passat B6 til og med MY2007: Tnding fra, fjern tndingsnglen, vent 1 minut, tnding til. Til aktivering af retningsstabiliseringen skal bremseelektronikkens styreapparatet kodes p ny: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) Egendiagnose af kretj 03 Bremseelektronik Afls bremseelektronikkens aktuelle kodetal og skriv det p det hvide klistermrke, der flger med Kodning af 07 styreapparat nyt kodetal = gammelt kodetal + 16384 skriv ligeledes det nye kodetal p det medflgende klistermrke 03 Stelleddiagnose tryk p Videre, bremselysene p kretjet aktiveres afbryd stelleddiagnose Klistermrket med kodetallene klbes ind i hftet 1.1 Serviceplan i afsnittet "Andre angivelser fra vrkstedet".

Tnding fra, trk tndingsnglen ud, vent 1 minut, tnding til. Kontrollr/foretag ndring af kodningen fra hndbremsens styreapparat. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Egendiagnose af kretj. 53 Hndbremse. Kretjer uden AutoHold-funktion: Kodetal 11. Kretjer med AutoHold-funktion: Kodetal 12. Kodning af 07 styreapparat. Indls kodetal alt efter udstyring af kretjet (med/uden AutoHold).

Efter de eller i stedet for koder har et afkast dokumentation om software version forvaltning (SVM) og skal kres! 1.) 2.) 3.) Guidet fejlfinding med kretjssystemtest start-funktionelle komponent udvlgelse Software version ledelse o Til / eftermontering vlge Indtast testprogram de ndvendige foranstaltninger kode (eventuelt i VW specialist sprge)

Alle: Gennemfr til slut en systemforesprgsel som i begyndelsen via "Guidet fejlsgning" og slet evt. fejlkoder. Afprv anhngerfunktionerne med et egnet kontrolapparat (med belastningsmodstande) eller med en anhnger. Bind om ndvendigt for lange ledninger sammen igen, fastgr alle ledninger med kabelbinder og montr alle afmonterede dele igen. Kun til 13-polet anhngerstikdse: Funktionerne "Ladeledning" og "Stel til ladeledning" kan eftermonteres over det 3-polede stik til forberedelse af konstantplus.

Generelt 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 17 von 26

EINBAUANLEITUNG
Etter installering av elektrisk sett er tilhengerens belysning forsikret uten noen aktivering. I bestemte land er det pkrevd at havarikontroll av tilhengerens blinklys er kodet i kjretyet. Likevel vises meldingen "styreenhet" som feilkodet i feilskriveren (19 diagnosegrensesnitt for databuss)! Denne anmerkningen har riktignok ingen flger for videre funksjon og kan ignoreres fram til nesce planlagte. verkstedopphold. Vi anbefaler innkobling ved hjelp av servicetester fra produsent (VAS 5051 / 5052) innenfor rammen av rlig serviceintervall! Tilpass kjretyets koding ved flgende styreenhet over ledende feilsker, der det omstilles p "tilhengerkobling sperret": Koble kjretybatteriet til igjen. Fr biler producert t.o.m uke 22/07 som har tillhengerfeste montert med artikkelnummer 300001506558/1K0 907 383 E eller m gateway styrdon -J533 om-flashas p flgende mte. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Start feilsking med kretysystemtest. Funksjons-komponentvalg. Kaross. Kaross montasjearbeid. Tillhengeridentifikasjon. Funksjoner. Bytte av styrdon fr tillhengeridentifikasjon. Velg landskode. Vidare fljer du menyanvisningene.

Alle: Gatewayen p kjretyet m kodes med en servicetester for funksjonsutvidelse for tilhengerfeste p flgende mte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Adresseord "19" Diagnose-Interface for databuss. Velg funksjon 007 Koding (tjeneste 1A) "Lese/skrive lang kode". Velg adresseord "69" Tilhengerfunksjon. Endre til "Kodet". Fortsett kodingen iht. menyen. Avslutt funksjon "06"-modellen.

Passat, Octavia, Leon: P kjrety med VW-parkeringshjelp m det kodes med en servicetester for funksjonsutvidelse for tilhengerfeste p flgende mte: 1.) 2.) 3.) 4.) Adresseord "76" Parkeringshjelp. Velg funksjon "07" Kode styreenhet. Endre verdien til det femte desimalet (fra hyre) fra "0" til "1" (XX1XXXX). Avslutt funksjon "06"-modellen.

Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: P kjrety med Bei VW-parkeringshjelp m PDC-offsetverdien justeres: 1.) 2.) 3.) 4.) Adresseord 76 (parkeringshjelp). Tilpassing. Kanal 2. 030 cm (veiledende verdi: 11 cm).

P kjrety fra og med rsmodell 2008 med parkeringshjelp II eller parkeringsassistent m styreenheten kodes med VAS-testeren i selvtesting: 1.) 2.) 3.) Adresseord 10 (parkeringshjelp hhv. parkeringsassistent). 08 Koding (tjeneste $22). Endre kodeverdi: Byte 0 Bit-mnster xxxxxxx1 (x: legg inn gjeldende verdier i innleggingsfeltet). Koble da til innleggingsmodus [BIN].

P kjrety fra og med rsmodell 2010 med parkeringshjelp II eller parkeringsassistent m styreenheten kodes med VAS-testeren i selvtesting: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Adresseord 10 (parkeringshjelp hhv. parkeringsassistent). 009 Koding. Master. 009 02. Trailer -> hengerfeste.

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: P kjrety fra og med produksjonsdato 06.06.2005, som fra fabrikken er utstyrt med en styreenhet som sttter trekkstabilisering, m denne funksjonen absolutt aktiveres. Tilpass da ABS-styreenheten - J104 med angitt feilsk som flger: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) Angitt feilsk. Velge kjrety. >videre (kjretysystemtest). >videre. med "hopp" i "Velge funksjonskomponent". Understell. Bremsesystem. 01 - Systemer som kan utfre selvtesting. Antiblokkeringssystem. Funskjoner. Tilpassing-J104 med trekkstabilisering. videre flger du menyanvisningene.

Dersom denne tilpasningsmuligheten ikke er oppfrt i menyen til styreenheten, stttes ikke trekkstabiliseringen av montert styreenhet. P kjrety fra og med rsmodell 2009 kan automatisk aktivering av trekkstabiliseringen ved tilkoblet tilhengerfeste kontrolleres p flgende mte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Selvtesting kjrety. 03 Bremse-elektronikk. 011 Mleverdier. Legg inn "10" og "Q". Tilhenger ja.

Kun Touran: Den sentrale elektronikken p kjretyet m eventuelt kodes for utkobling av tkebaklys p kjretyet ved tilhengerdrift p flgende mte: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Velge kjretysystem: 09 Elektronisk sentralelektronikk Identifisering: Videre Velge diagnosefunksjon: 007 - Koding (tjeneste 1A) Velge kjretysystem: Nettspenning-SG koding lang Endre kodeverdi: Byte 8 Bit-mnster x1xxxxxx (x: legg inn gjeldende verdier i innleggingsfeltet). Koble da til innleggingsmodus [BIN].

Kun Passat B6 til inkludert MY2007: Tenning av, ta ut tenningsnkkel, vent 1 minutt, tenning p.

For aktivere trekkstabiliseringen, m styreenheten til bremse-elektronikken kodes p nytt: 1.) 2.) Selvtesting kjrety 03 Bremse-elektronikk Seite 18 von 26

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

EINBAUANLEITUNG
3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) Les av gjeldende kodetall for bremse-elektronikken og noter det p det vedlagte hvite klistremerket 07 Kode styreenhet Nytt kodetall = gammelt kodetall + 16384 Noter ogs inn nytt kodetall p det vedlagte klistremerket 03 Pdragselementdiagnose Trykk "Videre", bremselys p kjretyet tennes Avbryte Pdragsorgandiagnose Lim klistremerket med kodetallene inn i heftet "1.1 Serviceskjema" i avsnittet "Andre merknader fra verkstedet". Tenning av, ta ut tenningsnkkel, vent 1 minutt, tenning p. Kontrollere/endre koding p styreenheten til parkeringsbremsen 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Selvtesting kjrety 53 Parkeringsbrems Kjrety uten AutoHold-funksjon: Kodetall 11 Kjrety med AutoHold-funksjon: Kodetall 12 07 Kode styreenhet Legg inn kodetall iht. kjretyutrusting (med/uten AutoHold).

Alle: Utfr deretter, som i begynnelsen, en systemforesprsel via "Angitt feilsk" og slett evt. feilkoder. Etter eller i stedet for avkodening m en tillbakedokumentasjon via hanteringen av programversionen gras p flgende mte! 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Starta feilsking med kretysestemtest Funksjons-komponentvalg Programversionshantering Velg omvandling/ettermontasje I testprogrammet pkrevd handling kode (eventuelt be VW spesialist)

56. Kontroller tilhengerfunksjonene med egnet kontrollinstrument (med belastningsmotstand) eller med en tilhenger. 57. Bunt sammen evt. fr tilbake lange ledninger, fest alle ledninger med buntebnd og monter inn alle demonterte deler igjen. 58. Kun for 13-polet tilhengerstikkontakt: Med det 3-polede stpslet for kontinuerlig pluss-gjennomfring kan funksjonene "Ladeledning" og "Jording for ladeledning" benyttes.

Allmnt Nr elsatsen har monterats fungerar slpvagnens belysning utan ngon aktivering som helst. I vissa lnder krvs det att kontroll av fel p slpvagnens krriktningsvisare kodas in i fordonet. Men meddelandet styrdon lagras felaktigt kodat i felrapporteringsminnet. (19 - diagnosgrnssnitt fr databus)! Denna notering har dock ingen inverkan p andra funktioner. Man kan bortse frn den fram till nsta planenliga verkstadsbesk. Vi rekommenderar en frikoppling med en service-testare (VAS 5051 / 5052) frn tillverkaren i samband med den rliga servicen! Anpassa fordonets kodning vid fljande styrdon via felskningen genom att koppla om till slpvagnskoppling ombyggd: Anslut minuspolen p batteriet igen. Fr bilar producerade t.o.m. vecka 22/07 som har dragkrok monterad med artikelnummer 300001506558/1K0 907 383 E eller hgre mste gateway styrdonet -J533 om-flashas p fljande stt: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Starta felskning med bilsystemtest Funktions- komponentval Kaross Kaross monteringsarbete Slpvagnsidentifikering Funktioner Byt styrdon fr slpvagnsidentifiering Vlj landskod flj vidare anvisningar i menyn

Alla: Gateway p fordonssidan mste kodas fr den utkade funktionen med slpvagnskoppling med hjlp av testutrustning. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Adressord 19 diagnosgrnssnitt fr databuss. Vlj 007-koderingsfunktionen (tjnst $1A) Ls/Skriv lng kodering. Vlj adressord 69, Slpvagnsfunktion. ndra till Kodad. Utfr koderingen enligt menyn. Lmna funktion 06 Utdata.

Passat, Octavia, Leon: Fordon med VW-parkeringshjlp mste kodas fr den utkade funktionen med slpvagnskoppling med hjlp av testutrustning. 1.) 2.) 3.) 4.) Adressord 76, Parkeringshjlp. Vlj funktion 07 Koda styrenhet. ndra vrdet fr den 5:te decimalsiffran (frn hger ) frn 0 till 1 (XX1XXXX). Lmna funktion 06 Utdata.

Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: Anpassa PDC-offsetvrdet p fordon med VWparkeringshjlp: 1.) 2.) 3.) 4.) Adressord 76, Parkeringshjlp. Anpassa. Kanal 2. 030 cm (riktvrde: 11 cm).

Koda styrdonet med VAS-testdon i sjlvdiagnosen fr fordon frn och med rsmodell 2008 med parkeringshjlp II eller parkeringsassistent: 1.) 2.) 3.) Adressord 10 (parkeringshjlp resp. parkeringsassistent). 08 Koda styrdonet. ndra kodningsvrde: Byte 0 bitmnster xxxxxxx1 (x: skriv in befintliga vrden iinmatningsfltet). Vxla till inmatningslge [BIN].

P bilar med parkeringshjlp mste styrdonet parkeringshjlp kodas p fljande stt: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Fordonssjlvdiagnos. 10 Parkeringshjlp II. 009 Koda styrdon. Master. 009 02 Klartext kodning. slpvagn Dragkrok lstagbar.

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: Denna funktion mste absolut aktiveras p fordon fr.o. m produktionsdatum 06.06.2005, dr fordonen r utrustade med en styrenhet frn fabrik och dr styrenheten stder ekipagestabilisering.

Anpassa ABS-styrenheten -J104 med Kontrollerad felskning enligt fljande: 1.) Kontrollerad felskning. 2.) Vlj fordon. 3.) >vidare (fordonssystemtest). 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 19 von 26

EINBAUANLEITUNG
4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) >vidare. med hopp till funktion Komponenturval. Chassi. Bromsar. 01 - Sjlvdiagnostiserande system. Antiblockeringssystem. Funktioner. Anpassning-J104 med ekipagestabilisering. Flj anvisningarna i menyn.

Om denna anpassningsmjlighet inte finns i styrenhetens meny, stder styrenheten inte ekipagestabilisering. P fordon fr.o.m. rsmodell 2009 kan den automatiska aktiveringen av trailerstabiliseringen med ansluten slpvagnsutrustning kontrolleras enligt fljande: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Fordon-egendiagnos. 03 Bromselektronik. 011 Mtvrden. Mata in 10 och Q. Slpvagn ja.

Endast Touran: Fordonets centrala elektronik mste eventuellt koderas p fljande stt fr att deaktivera fordonets bakre dimmljus vid krning med slp: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Vlj fordonssystem: 09 Elektronisk centralel. Identifiering: Vidare. Vlj diagnosfunktion: 007 kodering (tjnst 1A). Vlj fordonssystem: Bordnt-SG kodering lng. ndra koderingsvrde: Byte 8 bitmnster x1xxxxxx (x: mata in de freliggande vrdena i inmatningsfltet). Koppla fr inmatning om till inmatningslge.

Endast Passat B6 t.o.m. MY2007: Stng av tndningen, dra ur tndningsnyckeln , vnta 1 minut, starta tndningen. Styrenheten fr bromselektroniken mste kodas p nytt fr att kunna aktivera ekipagestabiliseringen. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) Fordon sjlvdiagnos. 03 Bromselektronik. Ls av den aktuella koderingssiffran fr bromselektroniken och antecka p den medlevererade etiketten. 07 Koda styrenhet. Ny kodsiffra = gammal kodsiffra + 16384. Anteckan ven den nya kodsiffran p etiketten. 03 Diagnos instllning. Vidare fordonets bromsljus fr signal. Avbryt diagnos instllning. Stt fast etiketten med kodsiffrorna i hftet 1.1 Serviceplan under avsnitt vriga verkstadsnoteringar.

Stng av tndningen, dra ur tndningsnyckeln , vnta 1 minut, starta tndningen. Kontrollera / ndra kodering fr parkeringsbromsens styrenhet. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Fordon sjlvdiagnos. 53 Parkeringsbroms. Fordon utan AutoHold-funktion: Kodsiffra 11. Fordon med AutoHold-funktion: Kodsiffra 12. 07 Koda styrenhet. Ange kodsiffra enligt fordonets utrustning (med/utan AutoHold).

Alla: Utfr sedan Kontrollerad felskning som vid brjan av en systemfrfrgan och radera ev. felaktiga koder. Efter eller i stllet fr avkodning mste en retrospektiv dokumentation via hanteringen av mjukvaruversionen genomfras p fljande stt! 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Starta felskning med bilsystemtest. Funktions- komponentval. Mjukvaruversionshantering. Vlj omvandling/eftermontering. I testet krvs tgrdsprogram kod (om ndvndigt be VW specialist).

Kontrollera slpvagnsfunktionen med tillkopplad slpvagn eller kontrollutrustning med belastningsmotstnd. Skra ev. fr lnga kablar, fst alla kablar med buntband och montera in alla demonterade komponenter. Endast fr 13-poliga slpvagnskontakter: Vid anvndning av 3 pinnars kontakt fr konstant plus utbyggnadssats, funktionerna "laddnings kabel" och "jord fr laddningskabel" kan termonteras.

Allmnt Shksetin asentamisen jlkeen taataan pervaunun valaistuksen ilman minknlaista aktivointia. Joissakin maissa ajoneuvossa vaaditaan, ett pervaunun suuntavilkkujen vianvalvonta on koodattu. Virhemuistiin tulee kuitenkin jtt ilmoitus Ohjauslaite vrin koodattu (19 Diagnoosirajapinta tietobussille)! Tll merkinnll ei tosin ole mitn merkityst muiden toimintojen kanssa ja se voidaan jtt huomioimatta seuraavaan typajapyshdykseen. asti. Suosittelemme vapaallekytkent valmistajan palvelutestaajien avulla (VAS 5051 / 5052) vuosittaisen huoltovlin puitteissa! Sovi ajoneuvon koodaus seuraavien ohjauslaitteiden aikana ohjatulla virheenetsinnll, jossa vetokoukkuun asennetaan seuraavat ominaisuudet: Asenna akun liitnnt takaisin paikalleen. Autot, jotka on valmistettu viikko 22/07 ja joihin on vetokoukku asennettu artikkelinumerolla 300001506558/1K0 907 383 E tai suurempi numero, tytyy ohjausyksikk (the gateway control unit) -J533 ohjelmoida uudestaan (re-flashed) seuraavalla tavalla: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Aloita virheenetsint autosysteemitestill Toiminta-komponenttivalinta Kori Kori asennusty Pervaunun tarkkailu Toiminnat Vaihda ohjausyksikk pervaunun tarkkailua varten Valitse maan koodi Seuraa nytn antamia ohjeita

Kaikki: Ajoneuvossa oleva yhdyskytv tulee koodata huoltotestauslaitteella vetolaitekytt varten seuraavasti: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Osoitesana "19", datavyln diagnoosiliitnt. Valitse toiminnon 007 koodaus (palvelu $1A) "pitkn koodauksen kirjoitus/lukeminen". Valitse osoitesana "69", pervaunutoiminnon valinta. Muuta tilaksi "koodattu". Jatka koodausta valikon mukaisesti. Poistu toiminnosta "06", tulostus.

Passat, Octavia, Leon: VW-pyskintitutkalla varustetut ajoneuvot tulee koodata huoltotestauslaitteella vetolaitekytt varten seuraavasti: 1.) Osoitesana "76", pyskintitutka. 2.) Valitse toiminto "07", ohjauslaitteen koodaus. 3.) Muuta 5:nnen desimaalipaikan (oikealta lukien) arvo lukemasta "0" lukemaksi "1" (XX1XXXX). 4.) Poistu toiminnosta "06", tulostus. 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 20 von 26

EINBAUANLEITUNG
Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: Muuta VW-pyskintitutkalla varustetun ajoneuvon PDCsiirtymn arvoa: 1.) 2.) 3.) 4.) Osoitesana 76 (pyskintitutka) Mukautus Kanava 2 030 cm (perusarvo: 11 cm) Pyskintitutkalla II tai pyskintiavustajalla varustetuissa ajoneuvoissa vuosimallista 2008 alkaen ohjauslaite on koodattava VAS-testauslaitteella itsediagnoosia kytten: 1.) 2.) 3.) Osoitesana 10 (pyskintitutka tai pyskintiavustaja) 08 Koodaus (palvelu $22) Koodausarvon muuttaminen: Tavu 0 bittikuvio xxxxxxx1 (x: kirjoita saatavilla olevat arvot syttkenttn). Siirry tt varten sytttilaan [BIN].

Pyskintitutkalla II tai pyskintiavustajalla varustetuissa ajoneuvoissa vuosimallista 2010 alkaen ohjauslaite on koodattava VAS-testauslaitteella itsediagnoosia kytten: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Osoitesana 10 (pyskintitutka tai pyskintiavustaja) 009 Koodaus Master 009 02 Trailer vetokoukku irrotettava

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: Yhdistelmn vakautustoiminto on ehdottomasti aktivoitava,mikli ajoneuvo on valmistettu tuotantopivmrst 06.06.2005 alkaen ja ajoneuvo on varustettu tehtaalla yhdistelmn vakautustoimintoa tukevalla ohjauslaitteella. Mukauta tt varten ABS-ohjauslaite - J104 seuraavasti ohjatun vianetsinnn avulla seuraavasti: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) Ohjattu vianetsint. Ajoneuvon valinta. >jatka (ajoneuvojrjestelmn testaus). >jatka. siirry toiminnolla "hyppy" "toimintojen komponenttivalintaan". Alusta. Jarrujrjestelm. 01 - Itsediagnoosiin kykenevt jrjestelmt. Lukkiutumisenestojrjestelm. Toiminnot. Mukautus, -J104, varustuksessa yhdistelmn vakautus. jatka valikon ohjeiden mukaisesti.

Jos tm mukautusmahdollisuus puuttuu ohjauslaitteen valikosta, ajoneuvoon kuuluva ohjauslaite ei tue yhdistelmn vakautustoimintoa. Ajoneuvoissa vuosimallista 2009 alkaen yhdistelmn vakautustoiminnon automaattisen aktivoitumisen pervaunukytn aikana voi tarkastaa seuraavasti: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Ajoneuvon itsediagnoosi. 03 Jarruelektroniikka. 011 Mittausarvot. Syt "10" ja "Q". Pervaunu kyll.

Vain Touran: Ajoneuvon shkkeskus tulee tarvittaessa koodata seuraavasti ajoneuvon pervaunukytn aikana kytss olevaa takasumuvalojen poiskytkent varten: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Valitse ajoneuvojrjestelm: 09 Elektroninen shkkeskus Tunniste: Jatka Valitse diagnoositoiminto: 007 Koodaus (palvelu 1A) Valitse ajoneuvojrjestelm: Shkverkon ohjauslaite pitk koodaus Koodausarvon muuttaminen: Tavu 8 bittikuvio x1xxxxxx (x: kirjoita saatavilla olevat arvot syttkenttn). Siirry tt varten sytttilaan [BIN].

Vain Passat B6 vuosimalliin 2007 saakka: Knn virta pois plt, poista virta-avain lukosta, odota 1 minuutti, knn virta plle. Jarruelektroniikan ohjauslaite on koodattava uudelleen yhdistelmn vakautustoiminnon aktivointia varten: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) Ajoneuvon itsediagnoosi 03 Jarruelektroniikka Lue jarruelektroniikan nykyinen koodiluku ja merkitse se mukana toimitettuun valkoiseen tarraan 07 Ohjauslaitteen koodaus uusi koodiluku = vanha koodiluku + 16384 mys uusi koodiluku tulee merkit mukana toimitettuun tarraan 03 Komponentin diagnoosi Paina kohtaa "Jatka". Ajoneuvon jarruvalot kytkeytyvt plle. Komponentin diagnoosin keskeytys Liimaa koodiluvut sisltv tarra vihkoon "1.1 Huoltosuunnitelma", kohdassa "Muut huoltoliikkeen merkinnt".

Knn virta pois plt, poista virta-avain lukosta, odota 1 minuutti, knn virta plle. Tarkasta/muuta seisontajarrun ohjauslaitteen koodaus 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Ajoneuvon itsediagnoosi 53 Seisontajarru Ajoneuvot ilman AutoHold-toimintoa: Koodiluku 11 Ajoneuvoissa AutoHold-toiminto: Koodiluku 12 07 Ohjauslaitteen koodaus Syt ajoneuvon varustusta vastaava koodiluku (AutoHold varustuksessa/puuttuu).

Kaikki: Suorita lopuksi samoin kuin alussa jrjestelmtietojen kysely "Ohjatun vianetsinnn" avulla ja poista mahdolliset vikakoodit. Koodin tai sijasta muutoksen jlkeen tytyy uudelleenkoodausdokumenttia (a backdocumentation) kytt seuraavalla tavalla! 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Aloita virheenetsint autosysteemitestill. Toiminta- komponenttivalinta. Ohjelmistoksittely. Valitse uudelleenvalinta/takaisinasennus. Vuonna testiohjelma tarvittavien toimenpiteiden koodi (tarvittaessa kysy VW asiantuntija).

Testaa kaikki pervaunutoiminnot sopivalla testauslaitteella (kuormitusvastuksilla) tai pervaunun avulla. Sido tarvittaessa kiinni liian pitkt johdot. Kiinnit kaikki johdot nippusiteill ja asenna kaikki irrotetut osat takaisin paikalleen. Vain 13-napainen pervaunun pistorasia: 3-napaisen jatkuvan plusjnnitevalmiuden pistokkeeseen voi jlkeenpin asentaa latausjohdon ja latausjohdon maadoituksen.

Informazioni generali 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten Seite 21 von 26

EINBAUANLEITUNG
Dopo aver installato il kit elettrico garantita lilluminazione del semirimorchio senza necessit di alcuna attivazione. In alcuni Paesi nel veicolo obbligatoria la codificazione del controllo di avaria delle luci di direzione del semirimorchio. Appare, comunque, il messaggio Codificazione errata della centralina di comando (19 - presa diagnostica per bus di dati)! Questo messaggio, per, non influenza in alcun modo lulteriore funzionamento del veicolo. Lo si pu ignorare fino alla successiva manutenzione periodica in autofficina. Raccomandiamo lattivazione mediante il tester di servizio (VAS 5051 / 5052), fornito dal produttore allinterno Della manutenzione annuale! Nei casi di centraline di comando di seguito elencate, si deve adattare la codificazione dellautoveicolo allinterno della procedura di ricerca errori, impostando lopzione Gancio rimorchio montato: Ricollegare la batteria del veicolo. Per le vetture prodotte fino alla settimana 22/07 e dotate di centralina rimorchio a partire dal cod. art. 300001506558/1K0 907 383 E occorre ripetere l'aggiornamento del gateway della centralina -J533 nel modo seguente: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) avviare la ricerca anomalie guidata con il test di sistema della vettura. selezione del componente funzionale. carrozzeria. carrozzeria lavori di montaggio. rilevamento rimorchio. funzioni. sostituzione centralina di rilevamento rimorchio. seleziona codifica paese. quindi seguire le istruzioni del menu.

Tutti i veicoli: per ampliarlo della funzione di gancio di traino, il gateway del veicolo deve essere codificato con un tester di servizio nel modo seguente: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Codice indirizzo "19" interfaccia di diagnosi per bus dati. Selezionare la funzione 007 codifica (servizio $1A) "Lettura/scrittura codifica lunga". Selezionare il codice indirizzo "69" funzione del rimorchio. Modificare in "Codificato". Eseguire la codifica come da menu. Uscire dalla funzione "06" emissione.

Passat, Octavia, Leon: in veicoli con sistema di assistenza per il parcheggio VW, l'ampliamento delle funzioni del gancio di traino deve essere codificato con un tester di servizio nel modo seguente: 1.) 2.) 3.) 4.) Codice indirizzo "76" sistema di assistenza per il parcheggio. Selezionare la funzione "07" codifica della centralina di comando. Modificare il valore della 5a cifra decimale (da destra) da "0" a "1" (XX1XXXX). Uscire dalla funzione "06" emissione.

Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: nei veicoli con sistema di assistenza per il parcheggio VW adattare il valore dell'offset PDC: 1.) 2.) 3.) 4.) Codice indirizzo 76 (sistema di assistenza per il parcheggio). Adattamento. Canale 2. 0 30 cm (valore approssimativo: 11 cm).

Nelle vetture a partire dall'anno modello 2008 dotate di sistema di ausilio al parcheggio II o assistente di parcheggio, codificare la centralina di comando al punto autodiagnosi mediante il tester VAS: 1.) 2.) 3.) Parola di indirizzamento 10 (sistema di ausilio al parcheggio o assistente di parcheggio) 08 Codifica della centralina Modifica del valore codificato: byte 0 modello di bit xxxxxxx1 (x: digitare nel campo di inserimento i valori disponibili). A tale scopo passare alla modalit di input [BIN].

Nelle vetture a partire dotate di sistema di ausilio al parcheggio, la centralina del sistema deve essere codificata come segue: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) autodiagnosi del veicolo. 10 sistema di ausilio di parcheggio II. 009 codifica centralina. Master. 009 02 Clear codifica del testo. rimorchio attacco staccabile.

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: nei veicoli a partire dalla data di produzione 06.06.2005 e che sono dotati di serie di una centralina di comando che supporta la stabilizzazione di veicolo e rimorchio, questa funzione deve essere obbligatoriamente attivata. A tal fine adattare la centralina di comando ABS -J104 con la ricerca assistita dei guasti nel modo seguente: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) Ricerca assistita dei guasti. Selezionare il veicolo. > Avanti (test del sistema del veicolo). > Avanti. Con "salto" alla "Selezione componente funzionale". Autotelaio. Impianto freni. 01 - sistemi autodiagnostici. Sistema antibloccaggio. Funzioni. Adattamento -J104 con stabilizzazione veicolo e rimorchio. Seguire le istruzioni del menu.

Se il menu della centralina di comando non riporta questa possibilit di adattamento, la stabilizzazione del veicolo e del rimorchio non viene supportata dalla centralina di commando montata. Per le vetture a partire dal modello 2009, l'attivazione automatica dello stabilizzatore di coppia con il gancio traino connesso potr essere controllata nel modo seguente: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Autodiagnosi veicolo. 03 Centralina freni. 011 Valore di lettura. Immettere "10" e "Q". Rimorchio s.

Solo Touran: per lo spegnimento dei retronebbia del veicolo nell'eventuale presenza del rimorchio, l'impianto elettrico centralizzato deve essere codificato nel modo seguente: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Selezionare il sistema del veicolo: 09 Impianto elettronico centralizzato. Identificazione: Avanti. Selezionare la funzione di diagnostica: 007 Codifica (servizio 1A). Selezionare il sistema del veicolo: SG rete di bordo codifica lunga. Cambiare il valore di codifica: byte 8 sequenza di bit x1xxxxxx (x: digitare nel campo i valori esistenti). A tale scopo passare alla modalit digitazione [BIN].

Solo Passat B6 fino a MY2007 incluso: Disinserire l'accensione, estrarre la chiave, attendere 1 minuto, reinserire l'accensione.

Per attivare la stabilizzazione veicolo e rimorchio, la centralina di comando dell'elettronica dei freni deve essere ricodificata: 1.) 2.) 3.) Autodiagnosi del veicolo. 03 Elettronica freni. Leggere il numero di codifica attuale dell'elettronica dei freni e scriverlo sull'etichetta bianca in dotazione. Seite 22 von 26

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

EINBAUANLEITUNG
4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 07 Codifica centralina di commando. Nuovo numero di codifica = vecchio numero di codifica + 16384. Scrivere anche il nuovo numero di codifica sull'etichetta bianca in dotazione. 03 Diagnosi attuatore. Premere "Avanti" le luci di arresto del veicolo si attivano. Interrompere la diagnosi dell'attuatore. Incollare l'etichetta con i numeri di codifica nel libretto "1.1 Piano di servizio" nella sezione "Altre registrazioni dell'officina". Disinserire l'accensione, estrarre la chiave, attendere 1 minuto, reinserire l'accensione. Controllare / modificare la codifica della centralina di comando del freno di stazionamento 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Autodiagnosi del veicolo. 53 Freno di stazionamento. Veicoli senza funzione di AutoHold: numero di codifica 11. Veicoli con funzione di AutoHold: numero di codifica 12. 07 Codifica centralina di commando. Immettere il numero di codifica secondo l'equipaggiamento del veicolo (con/senza AutoHold).

Tutti i veicoli: infine eseguire come all'inizio un'interrogazione del sistema sulla "Ricerca assistita dei guasti" e, se necessario, cancellare i codici di guasto. Dopo la o invece di codifica redigere la documentazione di ritorno nel modo seguente, tramite la gestione della versione software! 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) avviare la ricerca anomalie guidata con il test di sistema della vettura. selezione del componente funzionale. gestione della versione software. selezione della modifica / retrofit. Nel codice di prova d'azione del programma richiesto (se necessario chiedere lo specialista VW).

Verificare il funzionamento del rimorchio mediante dispositivo idoneo (con resistenze di carico) o collegando il rimorchio stesso. Se necessario, ripiegare e fissare i tratti in eccesso dei conduttori, fissare tutti i cavi con fascette stringicavo e rimontare tutte le parti smontate. Solo per presa del rimorchio a 13 poli: Mediante lo spinotto a 13 poli per la preparazione del positivo permanente si possono realizzare a posteriori le funzioni "Cavo di carica" e "Massa per il cavo di carica".

Informacin General Despus de instalar el equipo elctrico, el alumbrado del remolque queda asegurado sin necesidad de activar el sistema. En algunos pases se requiere que se codifique el control de averas de los intermitentes del remolque Sin embargo, aparece el aviso "Codificacin incorrecta del grupo de control (19 - acoplamiento diagnstico para el conducto de datos)! Este aviso, sin embargo, no influye en el futuro funcionamiento del vehculo. Podemos ignorarlo hasta la fecha de la futura reparacin en el taller. Recomendamos su activacin a travs del probador de servicio (VAS 5051 / 5052) suministrado por el fabricante dentro del periodo anual de mantenimiento! En caso de los grupos dados a continuacin hay que ajustar la codificacin del vehculo dentro del procedimiento de bsqueda de errores, conmutando a la opcin "Montado gancho de remolque":

Veobecn informace Po instalaci elektrick sestavy je zajitno osvtlen pvsu bez jakkoliv dal aktivace! V nkterch zemch je vyadovno kdovn kontroly havrie smrovch ukazatel pvsu. Objev se zprva: Chybn kdovn dic jednotky (19 diagnostick spoj pro datovou sbrnici)! Tto zprva nem dn vliv na dal fungovn vozidla. Me se ignorovat a do termnu dal plnov opravy v servisu. Doporuujeme aktivaci pomoc servisnho testera (VAS 5051 / 5052), kter je dodvn vrobcem v rmci ron servisn lhty! V ppad vyjmenovanch ne dicch soustav je teba pizpsobit kdovn motorovho vozidla v rmci procedury vyhledvan chyby, a doclme pestaven na opci Zamontovan tan hk : Pipojte opt baterii vozidla. U vozidel do vrobnho data kal. tden 22/07 a pouit pipojovacho pstroje pvsu od sla dlu 300001506558/1K0 907 383 E nebo ve se mus nov nahrt dic jednotka Gateway J533 nsledujcm zpsobem: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Spuste veden vyhledvn chyb testovacm systmem vozidla. vbr funkc a komponent. karoserie. montn prce na karoserii. rozpoznn pvsu. funkce. nahrazen dic jednotky pro rozpoznn pvsu. vbr kdu zem. dle nsledujte instrukce menu.

Vechny: Komunikan uzel vozidla se mus kvli rozen funkc zvsnho zazen pro pipojen pvsu pomoc servisnho zkuebnho pstroje kdovat nsledujcm zpsobem: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Adresov slovo "19" diagnostick rozhran pro datovou sbrnici. Zvolte funkci 007 kdovn (sluba $1A) "st/pst dlouh kdovn". Zvolte adresov slovo "69" funkce pvsu. Provete zmnu na "kdovan". Pokraujte s kdovnm podle menu. Funkci "06" vstup dat opustit.

Passat, Octavia, Leon: U vozidel s VW pomckou pro parkovn je nutn rozenou funkci zazen pro pipojen pvsu pomoc servisnho zkuebnho pstroje kdovat nsledujcm zpsobem: 1.) 2.) 3.) 4.) Adresov slovo "76" pomcka pro parkovn. Zvolte funkci "07" kdovn dic jednotky. Zmte hodnotu 5. desetinn hodnoty (zprava) z "0" na "1" (XX1XXXX). Funkci "06" vstup dat opuste.

Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: U vozidel s VW pomckou pro parkovn je nutno upravit ofsetovou hodnotu kontroly parkovac vzdlenosti (PDC): 1.) 2.) 3.) 4.) Adresov slovo 76 (pomcka pro parkovn). Upraven. Kanl 2. 0 - 30 cm (smn hodnota: 11cm).

Kdovn dic jednotky pomoc testeru VAS ve vlastn diagnostice u vozidel od modelovho roku 2008 se signalizac vzdlenosti pi parkovn II nebo parkovacm navdcm asistentem: 1.) 2.) 3.) Adresov slovo 10 (signalizace vzdlenosti pi parkovn nebo parkovac navdc asistent) 08 Kdovn dic jednotky Zmna hodnoty kdovn: Byte 0 bitov vzor xxxxxxx1 (x: do vstupnho datovho pole opite pslun hodnoty). Pro zadn pepnte do vstupnho reimu [BIN].

U vozidel s pomocnm parkovacm systmem se mus dic pstroj pomocnho parkovacho systmu nsledujcm zpsobem kdovat: 1.) 2.) 3.) Vlastn diagnza vozidla 10 Pomocn parkovacm systm II 009 Kdovat dic pstroj Seite 23 von 26

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

EINBAUANLEITUNG
4.) 5.) 6.) Master 009 02 Vymazat kdovn textu trailer tan zazen odnmateln Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: U vozidel od vrobnho data 06.06.2005, je jsou z vroby vybavena dic jednotkou podporujc stabilizaci spaen osobnho vozidla s pvsem, mus bt tato funkce nalhav aktivovna. Za tmto elem muste pomoc doprovzenho vyhledvn chyb pizpsobit nsledujcm zpsobem dic jednotku protiblokovacho systmu brzd (ABS) J104: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) doprovzen vyhledvn chyb. volba vozidla. > dle (zkouka systmu vozidla). > dle. "peskoit" k "vbru funknch komponent". podvozek. brzdov soustava. 01 - autodiagnostick systmy. protiblokovac brzdov systm. funkce. pizpsoben J104 se stabilizac spaen osobnho vozidla s pvsem. dle postupujte podle pkaz menu.

Neobsahuje-li menu dic jednotky tuto monost pizpsoben, nepodporuje zabudovan dic jednotka stabilizaci spaen osobnho vozidla s pvsem. U vozidel od modelovho roku 2009 lze automatickou aktivaci stabilizace pvsu, je-li pipojen pvsn zazen, pezkouet nsledujcm zpsobem: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) vlastn diagnostika vozidla. 03 elektronika brzd. 011 men hodnoty. zadejte 10 a Q. pvs ano.

Pouze Touran: Hlavn rozvod elektrick energie ve vozidle mus bt v danm ppad za elem vypnut koncovho mlhovho svtla vozidla pi jzd s pvsem nsledovn kdovn: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Zvolte systm vozidla: 09 elektronick hlavn rozvod elektrick energie. Identifikace: dle. Zvolte diagnostickou funkci: 007 - kdovn (sluba 1A). Zvolte systm vozidla: Palubn s SG dlouh kdovn. Zmte kdovanou hodnotu: Byte 8 bitov struktura x1xxxxxx (x: do vstupnho datovho pole pevzt existujc hodnoty). K tomu pepnte na vstupn reim [BIN]."

Pouze Passat B6 vetn MY2007: Vypnte zapalovn, odeberte kl, vykejte 1 minutu, zapnte zapalovn. K aktivovn stabilizace jzdn soupravy mus bt pekdovna dic jednotka brzdov elektroniky: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) Vlastn diagnostika vozidla. 03 brzdov elektronika. Vytte aktuln kdovanou hodnotu brzdov elektroniky a poznamenejte ji na piloenou blou nlepku. 07 kdovn dic jednotky. nov kd = star kd + 16384. poznamenejte nov kd rovn na piloenou blou nlepku. 03 diagnostika akn jednotky. stisknte "pokraovat". aktivuj se brzdov svtla na vozidle. diagnostiku aknho lenu peruit. Vlepte nlepku obsahujc kdy do knky "1.1 Servisn pln" v odstavci "Ostatn poznmky dlny".

Vypnte zapalovn, odeberte kl, vykejte 1 minutu, zapnte zapalovn. Pekontrolujte / zmte kdovn dic jednotky parkovac brzdy. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Vlastn diagnostika vozidla. 53 parkovac brzda. vozidla bez funkce AutoHold: kd 11. vozidla s funkc AutoHold: kd 12. 07 kdovn dic jednotky. zavete vybaven vozidla odpovdajc kd (s funkc/bez funkce AutoHold).

Vechny: Na zvr provete, obdobn jako na zatku, "veden vyhledvn chyb" systmov dotaz a eventuln vymate kdy chyb. Po nebo msto kdovn se mus nsledujcm zpsobem provst zptn dokumentace managementem verze softwaru! 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Spuste veden vyhledvn chyb testovacm systmem vozidla vbr funkc a komponent management verze softwaru vbr zmny vybaven i dodatenho vybaven V programu zkouek vyaduje kd akce (v ppad poteby podat specialista VW)

Funkce pvsu pekontrolujte vhodnm kontrolnm pstrojem (se zatovacmi odpory), nebo prostednictvm pvsu. Eventuln pebyten dlky vodi svzat, vechny vodie pipevnit kabelovmi svorkami a vechny vymontovan dly opt zamontovat. Pouze pro 13plovou zsuvku pro pvs: Prostednictvm 3plov zstrky pro ppravu trvalho kladnho plu, lze vozidlo dodaten vybavit funkcemi "nabjec kabel" a "kostra pro nabjec kabel".

ltalnos tjkoztat Az elektromos egysg installlsa utn az utnfut valamennyi vilgtsi funkcija mkdkpes, tovbbi aktivls nlkl is. Egyes orszgokban elrs a jrmbe ptett, s kdolt visszajelzk beptse, az irnyjelzk lthatsga rdekben! Ilyenkor megjelenik az "A vezrlegysg hibs kdolsa zenet (19 diagnosztika csatlakoz az adatsnhez)! Ez az zenet azonban nincs semmilyen befolyssal a gpjrm tovbbi mkdsre. Figyelmen kvl lehet hagyni a kvetkez tervszerinti szervizig. Javasoljuk az aktivlst a gyrt ltal az ves szervizgarancia keretben szlltott VAS 5051 / 5052 szervizteszterrel. Az albb felsorolt vezrlegysgek esetben mdostani kell a gpjrm kdolst a hibakeressi eljrs keretben, az tllts a Felszerelt vonhorog opci kijellsvel trtnik.

- . , . , , (19 )! , , . . (VAS 5051 / 5052), ! , :

Bendroji informacija 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten Seite 24 von 26

EINBAUANLEITUNG
rengus elektros element komplekt, nieko neaktyvuojant utikrinamas priekabos apvietimas. Kai kuriose alyse reikalaujama, kad transporto priemonje bt ukoduotas priekabos poski lempui gedimo indikatorius. Taiau gedim atmintyje vis dlto raomas praneimas Netinkamai ukoduotas valdymo prietaisas (19 diagnostikos ssaja duomen magistralei)! is raas neturi jokios takos kitoms funkcijoms ir j galima nekreipti dmesio iki kito planuojamo apsilankymo technins prieiros dirbtuvse. Kasmetins technins prieiros metu mes rekomenduojame prijungti gamintojo montuotu technins prieiros tikrintuvu (VAS 5051 / 5052)! Naudojant ias valdymo sistemas, pritaikykite transporto priemoni kodavim atlikdami gedim diagnostik. Tai atliekama perjungus Priekabos kablys instaliuotas:

Visprgi Pc elektrisks iekrtas ierkoanas tiek nodroints piekabes apgaismojums bez jebkdas aktivizanas! Das valsts, automan nepiecieams nokodt piekabes virzienrdtju avrijas kontroli. Tomr ziojums "Vadbas ierce tiek nepareizi kodts un tiek saglabts kdu atmi (19 Diagnostikas saskarne datu maistrlei)! is ieraksts nekd veid neietekm turpmks funkcijas un to ldz nkamajai apkopei darbnc saska ar apkopes plnu var neemt vr. Ms iesakm veikt aktivanu ar raotja servisa testera (VAS 5051 / 5052) paldzbu ik gadus veicamo servisa apkopju intervlos! Pielgojiet transportldzeka kodjumu turpmk nordtajm vadbas iercm izmantojot veikto kdu meklanu, prstatot uz Sakabes iekrta nostiprinta:

ldinfo Prast elektrissteemi paigaldamist on kindlustatud haagise valgustus ilma viimase aktiveerimise! Mnedes riikides on nutud siduki jrelhaagises suunatulede rikke indikaatorlampide registraatori programmimine! Siiski salvestatakse teade Juhtseade vigade mlusse valesti kodeeritult (19 andmesiini diagnostikaliides)! See sissekanne ei mjuta muid funktsioone ja seda vib kuni jrgmise plaanikohase tkojaklastuseni ignoreerida. Me soovitame aktiveerida tootjapoolse teenindusnupuga (VAS 5051 / 5052) iga-aastase teenindusintervalli raames! Kohandage siduki koodi jrgnevate juhtseadmete puhul veaotsingu abil, seades mber haakeseade paigaldatud peale:

Veobecn informcie Po naintalovan elektrickho systmu zaistte osvetlenie nvesu bez akejkovek aktivcie! V niektorch ttoch mus ma vozidlo zakdovan kontrolu poruchy smeroviek prvesu. Zobraz sa vak hlsenie Nesprvne kdovanie ovldacej jednotky (19 diagnostick spoje pre dtov magistrlu)! Toto hlsenie vak nem iaden vplyv na aliu innos vozidla. Mete ho ignorova do nasledujcej plnovanej opravy v dielni. Aktivciu odporame vykona prostrednctvom servisnho testeru (VAS 5051 / 5052) dodvanho vrobcom v rmci ronej drby! V prpade niie uvedench kontruknch prvkov ovldania kdovanie motorovho vozidla prispsobte v rmci procedry hadania chyby, priom spravu prestavte na vobu Zamontovan an zariadenie:

Informacje oglne Po zainstalowaniu zestawu elektrycznego zapewnione jest owietlenie przyczepy bez jakiejkolwiek aktywacji. W niektrych krajach w pojedzie wymagane jest zakodowanie kontroli awarii kierunkowskazw przyczepy. Pojawia si jednak komunikat Bdne kodowanie zespou sterujcego (19 - zcze diagnostyczne dla magistrali danych)! Komunikat ten nie posiada jednak adnego wpywu na dalsze funkcjonowanie pojazdu. Mona go ignorowa do nastpnego planowanego okresu naprawy warsztatowej. Zalecamy aktywacj poprzez tester serwisowy (VAS 5051 / 5052) dostarczany przez producenta w ramach rocznego okresu serwisowego! W przypadku niej podanych zespow sterowania dostosowa naley kodowanie pojazdu samochodowego w ramach procedury poszukiwania bdu, dokonujc przestawienia na opcj Zamontowany hak holowniczy: Ponownie podcz akumulator pojazdu. W przypadku pojazdw z dat produkcji do tygodnia kalendarzowego 22/07 i zastosowaniu gniazda przyczeniowego przyczepy od numeru czci 300001506558/1K0 907 383 E lub wyszego, naley wykona nowy flash sterownika bramki (gateway) - J533 w nastpujcy sposb: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) Uruchom wspomagane wyszukiwanie bdw za pomoc testu systemw pojazdu. Wybr funkcji podzespou. Karoseria. Karoseria - prace montaowe. Identyfikacja przyczepy. Funkcje. Wymiana sterownika identyfikacji przyczepy. Wybr kodu kraju. dalej naley postpowa zgodnie ze wskazwkami w menu.

Wszystkie modele: aby umoliwi rozszerzenie funkcji haka holowniczego, naley bramk pojazdu (gateway) zakodowa za pomoc testera serwisowego w nastpujcy sposb: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Sowo adresowe 19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych. Wybierz funkcj 007, kodowanie (Opcja $1A) Odczyt/zapis dugiego kodowania. Wybierz sowo adresowe 69 Funkcja przyczepy. Zmie na Zakodowano. Kontynuuj kodowanie zgodnie z menu. Zakocz funkcj 06 Wywietlanie.

Passat, Octavia, Leon: w pojazdach wyposaonych w system wspomagania parkowania firmy VW naley za pomoc testera serwisowego zakodowa rozszerzenie funkcji haka holowniczego w nastpujcy sposb: 1.) 2.) 3.) 4.) Sowo adresowe 76 Wspomaganie parkowania. Wybierz funkcj 07 Kodowanie sterownika. Zmie warto 5. miejsca dziesitnego (liczc od prawej) z 0 na 1 (XX1XXXX). Zakocz funkcj 06 Wywietlanie.

Golf, Golf Plus, Jetta, Touran: w pojazdach wyposaonych w system wspomagania parkowania firmy VW naley dopasowa warto offsetu SWP: 1.) 2.) 3.) 4.) Sowo adresowe 76 (wspomaganie parkowania). Dopasowanie. Kana 2. 0 30 cm (warto orientacyjna: 11 cm).

W przypadku pojazdw od roku modelu 2008, wyposaonych w system wspomagania parkowania II lub system Park Assist, naley zakodowa sterownik za pomoc testera VAS w ramach funkcji diagnozy wasnej: Sowo adresowe 10 (wspomaganie parkowania wzgl. system Park Assist) o 08 Kodowanie (Opcja $22) _ Zmiana wartoci kodu: Byte 0 wzr bitu xxxxxxx1 (x: wpisa istniejce wartoci w pole wprowadzania danych). W tym celu wczy tryb wprowadzania danych [BIN]. W przypadku pojazdw od roku modelu 2010, wyposaonych w system wspomagania parkowania II lub system Park Assist, naley zakodowa sterownik za pomoc testera VAS w ramach funkcji diagnozy wasnej: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Sowo adresowe 10 (wspomaganie parkowania wzgl. system Park Assist). 009 Kodowanie. Master. 009 02 Kodowanie. Trailer -> wymiennych Anhgevorrichtung.

Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, Tiguan, Octavia, Leon, Superb: w pojazdach od daty produkcji 06.06.2005, wyposaonych fabrycznie w sterownik kompatybilny z systemem stabilizacji pojazdu z przyczep, funkcja ta musi zosta koniecznie uaktywniona. W tym celu naley dopasowa ustawienia sterownika systemu ABS J104 za pomoc funkcji wspomaganego wyszukiwania bdw w nastpujcy sposb: 29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten Seite 25 von 26

EINBAUANLEITUNG
1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) Wspomagane wyszukiwanie bdw. Wybra system pojazdu. > Dalej (test systemw pojazdu). > Dalej. Za pomoc Przejd wejd do Wyboru funkcji podzespou. Podwozie. Ukad hamulcowy. 01 - Systemy autodiagnostyczne. System ABS. Funkcje. Dopasowanie J104 ze stabilizacj pojazdu z przyczep. dalej naley postpowa zgodnie ze wskazwkami w menu.

Jeeli menu sterownika nie posiada takiej moliwoci dopasowania, to zabudowany sterownik nie jest kompatybilny z systemem stabilizacji pojazdu z przyczep. W rnych pojazdach poczwszy od roku modelu 2009 mona sprawdzi skuteczno automatycznej aktywacji systemu stabilizacji pojazdu z przyczep przy podczonym haku holowniczym w nastpujcy sposb: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Diagnoza wasna pojazdu. 03 Elektronika ukadu hamulcowego. 011 Wartoci pomiarowe. Wprowadzi 10 oraz Q. Przyczepa Tak.

Tylko Touran: w celu zapewnienia wyczania tylnego wiata przeciwmgielnego pojazdu przy jedzie z przyczep naley w razie potrzeby zakodowa gwny zesp elektryczny pojazdu w nastpujcy sposb: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) Wybierz system pojazdu: 09 Elektronicznie sterowany gwny zesp elektryczny. Identyfikacja: Dalej. Wybierz funkcj diagnozy: 007 - Kodowanie (Opcja 1A). Wybierz system pojazdu: Sterownik napicia gwnego Kodowanie dugie. Zmiana wartoci kodu: Byte 8 wzr bitu x1xxxxxx (x: wpisa istniejce wartoci w pole wprowadzania danych). W tym celu wczy tryb wprowadzania danych [BIN].

Tylko Passat B6 do roku modelu 2007 wcznie: Wycz zapon, wyjmij kluczyk ze stacyjki, odczekaj 1 minut, wcz zapon. Aby uaktywni ukad stabilizacji pojazdu z przyczep, naley na nowo zakodowa sterownik elektroniki ukadu hamulcowego: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) Diagnoza wasna pojazdu. 03 Elektronika ukadu hamulcowego. Odczytaj aktualny kod liczbowy elektroniki ukadu hamulcowego i zapisz na dostarczonej biaej naklejce. 07 Kodowanie sterownika. Nowy kod = dotychczasowy kod + 16384. Nowy kod rwnie zapisz na dostarczonej biaej naklejce. 03 Diagnoza czonw nastawczych. Nacinij Dalej, zasterowane zostaj wiata stopu w pojedzie. Przerwij diagnoz czonw nastawczych. Naklej naklejk z kodami liczbowymi na zeszyt 1.1 Plan serwisu w rozdziale "Inne uwagi warsztatu".

Wycz zapon, wyjmij kluczyk ze stacyjki, odczekaj 1 minut, wcz zapon. Skontroluj/zmie kodowanie hamulca postojowego za pomoc sterownika 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Diagnoza wasna pojazdu. 53 Hamulec postojowy. Pojazdy bez funkcji AutoHold: kod 11. Pojazdy z funkcj AutoHold: kod 12. 07 Kodowanie sterownika. Wprowad kod liczbowy odpowiednio do wyposaenia pojazdu (z/bez funkcji AutoHold).

Po zakodowaniu naley lub zamiast za pomoc aplikacji do zarzdzania wersjami oprogramowania sporzdzi w systemie zapasow dokumentacj pojazdu w nastpujcy sposb! Uruchom wspomagane wyszukiwanie bdw za pomoc testu systemw pojazdu Wybr funkcji podzespou 1.) 2.) 3.) Aplikacja do zarzdzania wersjami oprogramowania. Wybr doposaenia/zmiany wyposaenia. W programie testowania kodu wymagane dziaania (w razie potrzeby zwrci si do specjalisty VW).

Wszystkie modele: na zakoczenie naley, podobnie jak na pocztku, przeprowadzi test systemu za pomoc funkcji Wspomagane wyszukiwanie bdw i skasowa ewentualne kody bdw. Sprawd funkcje przyczepy za pomoc odpowiedniego przyrzdu kontrolnego (z opornoci obcienia) lub poprzez podczenie przyczepy. W razie potrzeby podwi nadwymiarowe przewody, zamocuj wszystkie przewody za pomoc opasek kablowych i zamontuj ponownie wszystkie zdemontowane uprzednio czci. Tylko dla 13-biegunowego gniazda przyczepy: Wtyk 3-biegunowy funkcji staego plusa umoliwia dodatkowe wyposaenie pojazdu w takie funkcje, jak "Przewd adowania" oraz "Masa do przewodu adowania".

29.10.2007-01 / nderungen vorbehalten

Seite 26 von 26