Sie sind auf Seite 1von 333

Kaqchikel Choltzij

Kolon Chuqa Kaka Taq Tzij

KAQCHIKEL
KOLON CHUQA KAKA TAQ TZIJ

CHOLTZIJ

Kaqchikel Cholchi
Kaml taq bey pa Kaqchikel Cholchi 20082011

Kulbil Yol Twitz Paxi

Kaml bey: Rukan Kaml bey: Ajtzib: Ajpwq: Nabey Toonel: Rukan Toonel: Rox Toonel:

Lolmay Pedro Oscar Garca Matzar Mynor Wankar Chacach Cat Vitalina Mactzul Canux Ama Floricelda Yucut Cutzn Silvia Esperanza Conjn Gonzles Celedonia Xico Gmez Rosa Mara Garca Baln

Rubi wuj: Kaqchikel choltzij, kolon chuqa kaka taq tzij

Nuky taq tzij:

Rony Arnoldo Chipix Otzoy Rafael Hernndez Huit Pedro Morejon Patzn Juan Esteban Ajsivinac Pedro Oscar Garca Matzar Peter Rohloff Robert Henderson Levi Carmelina Lix Byron Vinicio Socorec Alfonso Batz Juan Patal Toms Chioc Anglica Aj Robert Henderson Wuqu Kawoq chuqa Kaqchikel Cholchi Darwin Alvaro Bala Victor Par Israel Raxjal Maricela Marroquin Cruz Zurdo Fidel Calel Castro

Niky rupam ri wuj:

Ajyal naoj:

Xenikon taq tzij:

Nuky rupam wuj: Toonel taq molaj:

RUPAM WUJ

Rupam wuj Nabey taq tzij

II

Nabey peraj Retamabalil chabl Retamabalil kajulew Retamabalil ajilanem Retamabalil winq Retamabalil kematzib 7 41 101 141 157

Rukan peraj Artes del idioma Ambiente natural Ambiente social


II

201 235 295

Matemticas Informtica Cholwuj

311 351 393

NAB EY TAQ TZIJ

Ri Kaqchikel Cholchi ruqa ri Kulbil Yol Twitz Paxil nuya apon chiwch re jun wuj rubi Kaqchikel choltzij, kolon chuqa kaka taq tzij, akuchi nucholajij apo jalajj kaka taq tzij pa ruwi chabl, ruwachulew, ajilank, winq chuqa richin kematzib, ruma ri re jun wuj re charon pa woo tanaj. Ri nabey peraj yecholajij ri taq tzij pa Kaqchikel chabl, ri rukan tanaj yecholajij apo pa kaxlan tzij. Ri nabey peraj rubinian Kaqchikel choltzij, ri ko woo tanaj chupam: ri nabey tanaj rubinian Retamabalil chabl, kaka taq tzij ri nukt jalajj taq tzij nisamajx richin chabl chuqa richin rukutik ri qachabl. Ri rukan tanaj rubinian Retamabalil kajulew, kolon chuqa kaka taq tzij nucholajij jalajj taq tzij pa ruwi kibi taq wachinq e ko pa ruwachulew chuqa yeaqoman. Ri rox tanaj rubinian Retamabalil ajilanem, kaka taq tzij nukt taq tzij pa ruwi ri maya ajilank chuqa jalajj taq tzij richin ri kaxlan ajilank. Ri rukaj tanaj rubiniam Retamabalil winq, kolon chuqa kaka taq tzij, pa re jun tanaj re nicholajx jalajj taq tzij pa ruwi kayij, kimoloj winq, taq tok, chuqa juley chik. Ri ro tanaj rubinian Retamabalil Kematzib, Kaka taq tzij, re jun peraj re nukt taq tzij ri yeokisx pa ruwi kematzib chuqa ri jalajj taq tzij yeql chupam ri jalajj taq rusamajibal ri kematzib. Ri rukan peraj chi re re choltzij rubinian Vocabulario kaqchikel, chupam re re yecholajx pa kaxlan ri taq tzij Artes del idioma, Ambiente 1

natural, Matemtica, Ambiente social chuqa Informtica. Re jalajj taq choltzij re nokisx richin chi ri qachabl xtokisx pa ri jalajj taq kojlibl ruma ri jalajj taq rusamaj xtubebana ri chwaq kabij. Re jun wuj re jun jebl samajibl, ri nikatzin richin rusamajixik ri tijonk chuqa netamx kibi ri taq tzij man qetaman ta chuqa tikirel tz nkokisaj ri winaqi ri e ko kiraybl richin nketamaj chuqa nkikt ri kaqchikel chabl chupam ri kikaslem, yalan xtikatzin chi ke konojel ri tijonela yesamj chupam ri jalajj taq tijonk, chuqa jun jebl samajibl pa nimatijobl. Rikin rutzukik re kaka taq tzij re, nqaya jun, kai, oxi taq xak richin nqajotoba rukux ri kaqchikel chabl, po ka nikatzin rukanoxik ri kaka taq tzij richin nqanimirisaj chuqa nqajunumaj ri qachabl achiel rubanon ri kaxlan chabl, ruma ri, katzinel rutaluxik ri kaka taq tzij chupam ri jalajj molojril, pa taq tijobl, pa taq kayibl chuqa pa qochoch richin niqetamaj chuqa niqokisaj ri chwaq kabij apo. Ronojel ri choboj chuqa ri naoj xqokisaj richin xqatzk re jun kaka tzij, xqelesaj chupam ri sikiwuj: Rukemik kaka taq tzij tziban pa Kaqchikel Cholchi achoq chupam nusikij jalajj taq naoj richin runukik jun tzij, achiel ri nubij chi katzinel noqx rukemchi ri chabl, ri taq tzij ko chi man kan ta e yuquyq (nm kaqn) chuqa ko chi noqx rubeyal kichoboj qatit qamama. Richin rubanik re jun samaj re chuqa xeqakulbej xqachp ri kinaoj xkiya kan ri qachalal xetoon pa taq moloj ri xeqank. Ri taq tzij echolajin chupam re jun choltzij re e ko pa rubeyal pa kaqchikel-kaxlan chuqa pa kaxlan-kaqchikel akuchi nql jujun taq tzij e junam kitzibaxik po ma junam ta kiqajarik. Xtikatzin ta ka re jun wuj re chi ke konojel ri qachalal kaqchikela chuqa chi ke konojel ri qachalal nikisamajij chuqa nikajo niketamaj ri qachabl.

Pa rukisibl janila nqakawomaj chi ke konojel ri winaqi xojkito chi rutzetik, runukik chuqa runikoxik ri taq tzij chuqa nqamatyoxij chi ke konojel ri qachibil ri yesamj pa Kaqchikel Cholchi ruma ronojel kitoik chuqa kinaoj xkiya kan chupam ronojel rubeyal rutzukik ri kaka taq tzij richin ri qachabl. Janila niqamatyoxij chi re ri moloj Wuqu Kawoq ruma ronojel ri tok chuqa ronojel ri naoj xkisipaj chi qe richin xqank chuqa xqakisbej re jun samaj re.


NAB EY PERAJ KAQCHIKEL

KAXLAN

RETAMAB ALIL CH AB L
kaka taq tzij

ach adjunto achalal chabl lenguaje informal o familiar achqajark tzij meronimia achbab subordinado achbabanem subordinacin achi masculino achibil referente achibil tzij correferencia achibilal comitativo achik fantasa achikanem imaginacin achkojlem vinculacin achlajil relacin achqajanil hiponimia achtunun anaptixis achwch tzij metonimia ajilabl nmero ajilabalil numeral ajilabalil jaltas adjetivo numeral (k)

ajilanem numeracin ajilanem naojbl lgico matemtico (inteligencia) ajilank tzij escandir ajilank jalbanoj cardinal ajowanel afectivo ajowanem apreciacin ajowanil afectividad ajpwq econmico ajwax procltico ajwinq personaje akaxabl audicin akaxanem comprensin akaxanem comprensin akaxank escuchar akaxoma, akaxanela auditorio alaxil endgeno apoinem participacin apon futuro apon potencial (tiempo/aspecto) atowabl convenio

bab bab oracin babal sincdoque bl instrumento/locativo balel instrumental ban prctica banabeyal disciplina bananem mmica banayom antipasiva banayom chabl voz antipasiva banayom rubanenil antipasiva de enfoque agentivo banbanel ergativo banbanel molaj juego ergativo (je) banbanelil ergatividad banel agente banel sujeto banem praxis bank construir banikil manera banikil estilo banikilal indicativo banobab causal banobl cultura banoj verbo banoj chobotzij sintagma verbal banoj kaptzij frase verbal banoj pachunem verbal conjugacin banoj qajaribl predicado verbal banoj tas sustantivo verbal banojil verbal baybt vibrante 8

bonibl beyakutk tcnica beyakutunem tcnicamente beyal norma, regla beyal apon aspecto potencial beyal bano aspecto perfectivo beyal kan aspecto completivo beyalil metodologa beyalil aspecto beyalil kemchi aspecto gramatical beyalil wakami aspecto incompletivo beyanel normado beynaoj cognitiva biaj nombre biaj tas sustantivo propio biaj winq antropnimo bijinel jutzij perifrstico bijnem enunciativa bin dicho bitz fonema bixanel entonador bixanem entonacin bixk enunciado bixikil expresin bochinem persuasin bojbaqajanil implosivo bojbon explosivo bon pintura bonibl tempera bonil color bonink colorear beyatijonk didctica bonibl crayn

chal chal cortesa chaonem chabl lenguaje oral chaonk hablar chabl idioma chabl lenguaje chabl idiolecto chabl pa jay lenguaje coloquial chabl chaban chabalinel hablante chabanel articulador chabanel dialogante chabanem articulacin chabaqajanil fono chabelil dilogo chabenk articular chachatzij pleonasmo chachel tensa chachel kuxatzib vocal tensa chakulqajanem dorsal chakultzib consonante chakultzib tzij gutural charpach encabalgamiento chayom tzij debate choboj consulta choboj opinin chobolil nuknaoj fundamento losco chobonaoj parmetro chobonel analtico chobonem anlisis chobonem naojbl inteligencia verbal chobotzij sintagma chobotzijnel sintagmtico 9

chw choby tzij escritura tcnica chowem expresin chowem weqosamaj expresin artstica choweyonil monlogo chut apstrofe, saltillo, glotal chutietal detalle chutibiaj siglas chutijuch guin menor chutin simple chutirisanel diminutivo chutirisanel kajtzij partcula diminutiva chutirisanem resumen, reduccin chutirisanem simplicacin chutitzib minscula chutitzijol nota chutl tzij cua chaoj seleccin chaon clasicado chaonel clasicador chaonel ajilabalil clasicador numrico chaonel tas clasicador nominal chaonem clasicacin chaonk clasicar, seleccionar chaonel winaqilal clasicador personal chajinem conservacin chajinem previsin chajink conservar chaninaojem intuicin chapayonil autosostenible chw atributivo

chawem chawem atribucin chawil atributo chayun naoj anlisis crtico cheqeqajanil mojado chiaj labios chieyaj labiodental chibejitz,chutijitz grafema chilabanem asignacin chity ministerio (educacin) chiwuj revista choj comn chojajilabl nmero cardinal chojbey continuo chojmibanoj direccional cholaj columnas cholajibl ordinal cholajibl jaltas adjetivo ordinal cholajil tzij orden bsico cholajin estructurado cholanem estructura cholaqajanil articulatorio cholatijonem dosicacin cholatijonk gua curricular cholatzij lxica cholchabl sintaxis cholmayij dictamen choloj discurso ceremonial choloj bab oracin indicativa cholonem tzij oratoria choly tzij orador choltzib alfabeto choltzij glosario, vocabulario cholwuj bibliografa chubanikil intencional 10

ichinanem chuqatuq punto y coma chuqunem puntuacin elesabl molde elesan tzij elipsis eltijoxel promocin etan mensurativa etabl medida etal dato etalem marcado etalem medicin etalema perstasis etalwch pictogramas etamanel aprendiente etamanel,samajel tcnico etamanem aprendizaje etamank saber etamanil capacidad etank medir etatzib, retal tzib diacrtico etawachibl tzij sentido gurado etzanem dinmica etzanem juego ewabanel sujeto implcito ewanaoj pretericin ewanaoj implcita ewanem tzib criptografa ewank tzij cifrar ichinabl posesivo (adjetivo) ichinan kexebiaj pronombre posesivo ichinan tas sustantivo siempre posedo ichinanel poseedor ichinanem posesin

ichsolchi ichsolchi paralingstica ijaq postdorsal ikowinq avanzado ikowinem adelantamiento ikowinem tzij anticipacin ilinem operativo iqikinem ocializacin (k) itzqajanil cacofona ixoqilal femenino jas glotal (sonido) jas chakultzib consonantes glotalizadas jas tzij palabras glotalizadas jachel ajilabl nmero distributivo jachkoxom cadencia jachoj diseminar jacholil distributivo jacholil jalbanoj adverbio distributivo jachon asignado jachon chabl adstrato jachonel partitivo jachonem distribucin (k) jachqajanil deponente jachsamaj denominativo jajil palatal jajkoxom palatizacin jajqij pospositivo jalajj diversicado jalajj naojbl inteligencia mltiple jalajojil diversicacin jalatajinel innovador 11

jaltas jalatajinem innovacin jalbanelil adverbializador jalbanoj adverbio jalbanojil adverbial jalbanojil pajtzij clusula adverbial jalbanojil chobotzij sintagma adverbial jalbeyal histerologa jalbitzil alfono jalchabl sustrato jalchabanem transposicin jalel variable jalel molapach versicacin jaljitz alomorfo jalkojlem mettesis jalkoxom metafona jalkuxatzib tas sustantivo cambia vocal jalkojolibal tzij anstrofe jalnaoj uctuacin jalon variacin jalon tzij discusin jaloj cambio jalojbl susceptibles jalonel modicador jalonk cambiar jalqajan antonomasia jalqajanem transicin jalqajank disimilar jalqajanil mutacin jalqajanil chakultzib vocalizacin jaltas adjetivo

jaltas chobotzij jaltas chobotzij sintagma adjetival jaltasil adjetivizador jaltasink adjetivar jaltinamt transmigracin jaltzij anttesis jalwch disfraz jalxe sustantivo supletivo jantape siempre jantapelil persistencia jantaqbl cuanticador jaql koxom compacto/difuso jaql nukunem sistema abierto jaqitas sustantivo invariable jaruil cuantitativo jaruil cantidad jaruil jalbanoj adverbio de cantidad jasinem glotalizacin jebl qajark diccin jebl samaj perfeccionismo jebetzijoxk concinidad jechujnem excepcin jechuqajanem disimilacin jikulabi determinante (artculo) jikibanel aseverativa jikibanem aseveracin jikibank denir jikl armativa jikl bab oracin armativa jikl kajtzij partcula armativa jikl kulabi artculo determinante jikl rubeyal rgimen 12

jujik kajtzij jikinel determinativo jikinem armacin (adverbio) jikinem validacin jil desinencia jilil desinencial jiqinem sollozacin jitz morfema jitzqajanil estridente/mate jorjor faringe jotay epenttica (vocal) jotay kuxatzib vocal epenttica jotayil derivacin jotayin derivado jotayin jaltas adjetivo derivado jotayinel enftico jotayink derivar juil ritmo juun inductivo juunel subordinador juunem, nimanem sometimiento juunk inducir jubanel sujeto simple (k) jubanoj verbo intransitivo juch lnea juchabl lenguaje general juchbiaj rma juchi soltzij diccionario monolinge jujalel modicador directo jujap monoslaba (k) jujik armativo jujik positivo jujik kajtzij partcula determinante

jujunal jujunal individual jukatinamital internacional jukaxaj facilitacin jukuxatzib vocal corta junabey previo junam similitud Junam ruxeel raz similar junamanel equilibrado junamaqajuj sinnimo, sinonimia junamaqajuj soltzij diccionario de sinnimos junaqajanil asonancia junaqajark variacin libre junawch cognado junem relativo junil singular junil katzib monoslaba junilal singularidad junilem neutralizacin junumachabl tipologa junumachabl contrastivo junumaj asimilacin junumanel comparativo junumanem coherencia junumaqij democracia junumatzij smil junumaxk katzij paronimia junumaxk tzij parnima juqajanil homonimia juqajark monosemia juqajark tzij acepcin juqajan homnima jutaqil frecuencia 13

kaxkobel jutaqmul,jutaqil frequentativo jutijonel unidocente jutijonk rea jutzibanem homografa jutzib homgrafa jutzij qajanem zeugma juxunk rayar juxunk subrayar ka hasta, desde, pues kajbab encltico kajnaoj sntesis kajtzij partcula kaka nueva kaka tzij neologismo kakabanem reformulacin kakabanikil reconstruccin kakabeyalil reconversin kakak modernismo kakanaoj reforma kakanukulem recomposicin kakarisanem modernizacin kamanil deductivo kamaxelal deduccin kamaxk deducir kambl tzij catacresis kasetal vale kaslemal tzij currculo kaslemanel dramtico kaslemanem dramatizacin katzinem benefactivo kawomanem agradecimiento kawomanem taqowuj carta de agradecimiento (k) kaxkobel imitativa

kayewal kayewal conicto kex pronominal kexebiaj pronombre personal kexoj relevo kexoj chabl relevos del lenguaje kexoj pwq cheque kexonel pronominalizador kexonem sustitucin kexonem tzij obtestacin kibanel sujeto compuesto kibanobl multiculturalidad kichabl multilingismo kipalbal multigrado kiqajark polismico kiqajark polisemia kisink concluir kison chuq punto y nal kistzib ltima letra kix, ris tzib tilde kiyibanobal pluricultural kiyilal pluralidad kiyilem pluralizacin kiyinel pluralista kiyinel pluralizador kiyirisanel eciencia kiyirisanel generador kiyirisanem produccin kiyirisanem qajark extensin semntica kojilibl locativo kojlem estativo kojlemal posicional kojlibl jalbanoj adverbio de lu14

kulunel gar kojolibl mbito kojolibl lugar kojolil localismo kolotzib gtica kotonel experimentador kotonem indagacin kotonk indagar kotoxk experimentar koxom acento koxomal acentuacin koxomatzij palabra afectiva koxombl qulaj, kamqulaj cuerdas vocales koxotzib ortogrco (acento) kulabi artculo kulajtas sustantivo mas sustantivo kulanel interlocutor kulantzij heteronimia kulbanayom activa kulbanayom chabl voz activa kulbanel molaj juego absolutivo (ja) kulbanel tzij receptor kulbiaj determinado kulel objeto (k) kulel banoj objetos verbales kulel wuj recibo kuljap rima kulnaoj pensamiento holstico kultzijol dialogismo kulum beneciario kulunel paciente

kulunem kulunem recepcin kuly taqowuj destinatario (correspondencia) kuly, kulunel recipiente kuluyom pasiva kuluyom chabl voz pasiva kulwach perfectivo kulwachin hecho kulwachinem anecdtico kulwachinem solchi incidencia lingstica kulwachitj pronstico kulwachixik relato kutbl manifestacin kutbl kajtzij partcula direccional kutbl kexebiaj pronombre demostrativo kutbl naoj propuesta kutbl samaj cualitativo kutbl tzij esquema kutbanel agentivo kutel gua kutnaojil lgica kutsamaj socializacin kutuetal naoj neuma kutuj etamabl entrevista kutulel demostrativo kutunaoj comportamiento kutunel indicador kutunel bab oracin interrogativa kutunel kajtzij partcula interrogativa 15

kajlajpach kutunem interrogacin kutunem cuestin kutunem identicacin kutunem kajtzij partcula interrogativa kutunk interrogar kutunk ensear kututzil solicitud kutuwachibl multimedia kutuweqoj escenografa kutuwuj instancia kuty chabl lenguaje expresivo kuty jalbanoj dectico o deixis kuty kexebiaj neutro kutwch cualidad kuxal esencial kuxatzib vocal kuxlanem concienciacin kaptzij frase kiyil plural kai chabl, kachi bilinge kai rubeyal disyuntivo kaik bimestral kaokisaxk ambiguo kabanel transitivizador kabanoj verbo transitivo kabtzib dgrafo kachi soltzij diccionario bilinge kachiaj bilabial kachuq dos puntos kajalel modicador indirecto kajap bislaba kajlajpach soneto

kajnaq kajnaq alveolos kajnaqkox alveolar kajtzuk cuadro kajtzuk bitz cuadro fonmico kajtzuk cholochoj cuadro sinptico kajtzuk qalatzib cuadro fontico kajtzukbl grca kajux corchete kakux duda (adverbio) kakux jalbanoj adverbio de duda kakulel objeto indirecto kakuxatzib vocal prolongada kakuxil dubitacin kamux diptongo kamubiaj poliptoton kamul simultnea kamulel tpico kamulem reduplicacin kamultzij conversin kamulubiaj topicalizacin kamulun chabl batologa kamulun jitz geminacin kamulun naoj anfora kamulun tzibanel colorista kamulun tzij conduplicacin kamulunaoj conmoracin kamulunem repeticin kamunaoj tautologa kamutzij complexin kamuxtuq comillas (k) kan completivo (pasado) 16

kulwachitajnq kanonem consecucin kanulil investigativa kanunem exploracin kanunk localizar kaqajark anbologa karejqalem bivalentes kasamaj sinergia kasetesk naoj mapa mental katas sustantivo de sustantivo katijonel polidocente katzib slaba katzibal silbico katzuj diresis katzijolil ambigedad kawch semejanzas kawinaqil recproco kaxe tas sustantivo compuesto kaxe qajaribl predicado compuesto kaxe, yoxtzij compuesto kaxlan chabl castellano kemchi gramtica kemchinem gramaticalmente kemtzij coordinado kiwch taq nuk clase de cdigos koetal abreviatura kochonem tolerancia kojoeyaj interdental kojolem gnero (gramatical) kojolibl contexto kojolil diferencia kw slida kowilem duracin kulwachitajnq antecedente

kuqubl kux kuqubl kux sensibilizacin kuqul wuj, kutunel kaslem obra teatral kuqulibl teatro, escenario, lugar kutamil base kutirisank contraer lj superlativo lj jaltas adjetivo superlativo latz relajada latz kuxatzib vocal relajada lem novela lema cuento lema sikiwuj mdulo literario lema tzij tema, idea, principal lemail literario lemalil chabl lenguaje literario lemanaoj leccin lematzij antologa lemawuj obras literarias lemawuj obra lemk literatura lemotzij narracin lil kemchi elemento gramatical lil qajanem elemento fnico lil solchi elemento lingstico lil tel elementos del enunciado lilchabl linealidad loman regular lomanel moderativo malatzij bab conector oracional maya ajilanem numeracin maya mayatzib epigrafa mayatzib escritura maya, jeroglco 17

mekoyal mayatzij protomaya (k) mayel admirativa (oracin) mayel bab oracin admirativa mayoj admiracin meichinan tas sustantivo usualmente no posedo meuchuqa kachiaj implosivo bilabial mebab oracin negativa mebanel negacin del sujeto estativo mebanoj negacin del verbo mebanoj qajaribl predicado no verbal mejalatel tas sustantivo absoluto (k) mejalatel tzij interjeccin mejaloj tzij interjectivo mejikil indeterminado mejikil kexebiaj pronombre indenido mejikil kulabi artculo indeterminante mejikil kutbl kajtzij partcula indeterminante demostrativa mejunam contrario mejunan xeel raz distinta mekajtzij partcula negativa mekisel innitivo mekisel jaltas adjetivo indenido mekisel, mejikil indenido mekoxom tono mekoxotzib prosdico (acento) mekoyal ausente

mekulabi mekulabi indeterminante (artculo) mekulbanoyom negacin del beneciario mekutbl naoj alegora mekutnaoj antfrasis memtzib lquido meqalaj naoj reticencia meqalaxel indeclinable meqaton qajanil voclico meqel jalbanoj adverbio de negacin meqel tzij negacin de respuesta meqel, manq, me negacin, negativo meqitzij irreal meqitzij kajtzij partcula irreal meqitzij tzijonem mito merijtzij tas sustantivo pierde sujo mesamajibl negacin del instrumento metojil no privativa metzaqt defectivo metzaqatil incompletivo metzetel abstractivo metzetil tas sustantivo abstracto metzijol proxmica mewinaqilal gerundio mexeel antietimolgico mexibin seguridad meyaom negacin del dativo mochch leyenda mol lbum 18

nabey samaj molaj sector molaj winq comunal moloj, tunun agrupacin molojil institucional molon cmulo molotas sustantivo colectivo motzaj prrafo mulunel muletilla muxtuq coma nukulem naoj metacognicin nail percepcin naochabl ideograma naochabl lenguaje cientco o tcnico naoj idea naojbl inteligencia naojil actitudinal naojil samaj obra de arte naojin wuj, chobon samaj tesis naojinel cientco naojitzij expletivo naonem exclamacin naowch exclamativo naowinq ideologa nay intelectual nabl intrapersonal nabey primera (persona) nabey kiwinaqil primera persona plural nabey pachunem primera conjugacin nabey rupalbal primario nabey rupalbal primero primaria nabey samaj boceto

nabey tojtobenk nabey tojtobenk evaluacin diagnstica nabey juniwinaqil primera persona singular nj qijul pretrito naqaj inmediativo naqatinamt, ruxikin tinamt semiurbana naqil participio perfecto naqoqajanil interruptor natajxik tzij recapitulacin natawuj memoria nataxk, kuxlank recuerdo nib refrn nikajal central nikanaoj atenuacin nikonem revisin nimabeyal mtodo nimajuch guin mayor nimalil creencia nimanil conanza nimatzib mayscula nimil superioridad nimirisan bab oracin compleja nimirisanel aumentativo nimirisanem ampliacin nojel global nojelem globalizacin nojinaoj hiptesis nojixaxk equipamiento nojsawuj formulario nub sacapuntas nuk cdigo nukjitzoj morfologa (k) 19

pachi nukjitzinel morfolgico nuklema eplogo nuksamaj planicacin nuktzij lexema nukubitz fonologa nukubitzil fonolgico nukulem recopilacin nukunel coordinador nukunem coordinacin nukunem codicacin nukunem programacin nukunem qajanil coarticulacin nukunk organizar nukutunu conjuncin coordinativa (k) nuky, nukulal sistemtico ochochibl direccin (residencial) ojer histrico ojer tzij primitivo okisanem aplicacin okisanem implementacin okisaxel aplicativo okisaxk aplicada (lingstica) oqachuq punto y seguido oxchuq puntos suspensivos oxik trimestral oxkoben metfora oxpach terceto pach verso pachil versivo pachun tzij poema pachunem conjugacin pachunem tzij poesa pachi abertura

pajsamaj pajsamaj autoecacia pajtzij clusula paqchi golpete paqpaq ictus patan kaslem destino peraj etapa peraj categora peraj cholaj tijonk parte curricular peraj ramaj perodo peraj samaj sesin peraj tzij texto pertzij cltico perwuj cartel petenil gentilicio petenil tas sustantivo gentilicio peyonem invitacin peyonem taqowuj carta de invitacin pirtzijol fragmento pirwuj cha pixa consejo pixa lema aplogo, fbula pixanem orientacin qachi dialecto, vernculo qajaeyaj dental qajabixikil prosodia qajachiaj labial qajajorjor faringeal qajakam fricativo qajan jitz velar qajanel oxkoben metagoge qajanem signicativo qajanem chiaj labializacin 20

qaton tzij qajanem tzibanem escritura fontica qajanil sonido qajaribl predicado qajark signicado qajatzib fontica qajatzij denicin qajy chuq punto y aparte qakanem interpersonal qalaj bab oracin aclarativa qalajbl virtual qalajel kajtzij partcula enftica qalajil explicito qalajirisabl descifrar qalajirisanel descodicador qalajirisank describir qalajisabl rtulo qalajisan naoj concepto qalajisanel implicatura qalajisanem implicacin qalajisaxk rotulacin qalajixk intensivo qalajnel intensicador qalarisan tzij crtica qalatzij concesin qalaxan translcido qanchi ingls qasanaoj foro qasy transferencia qasy tzij asistente qatanaoj extenuacin qatayom retencin qatbl barrera qaton tzij concesivo

qatonem qatonem interrupcin qatonem tzij contradiccin qatqajark adversativo qaxabl canal qaxanel naoj capacitador qaxanem naojbl inteligencia interpersonal qaxank canalizar qebaqajem antonimia qebaqajuj antnimo qebaqajuj soltzij diccionario de antnimos qejelonem saludo qeqatzib negrilla qetenem aanzamiento qetzib letra cursiva (k) qi logro qijem permisin qijil valorativa qijul tiempo (verbal) qijul apon tiempo futuro qijul kan tiempo pasado qijul wakami tiempo presente qijul, beyal, taqoil tiempo, modo, aspecto qojom naojbl inteligencia musical qolon tzij carientismo qoloj chiste, broma, engao qajanel calco qajinq bajo qajkemchi calco semntico qajon tzij prstamo qajsolchi calco lingstico 21

raqn tyol qajtzij declinacin qajtzijonel declinable qajtzijoxk declinar qasanil neoliberal qasaqij predominio qasatzij desvalorativa qasy qij despectivo qichin autonoma qitzij autentico qupikoxom afresis rachalal chabl familia de idiomas rachalal qajatzij hiperonimia rachalal solchi familia lingstica rachibil pajtzij clusula relativa rachjotay tzij parasntesis rachtunuj kemchi parataxis rajilabal kemchi nmero gramatical rajilabal qij, ruqilul fecha rajilanem cuenta rajowanel desiderativo rajowanem competencia rajowanem optacin rajowaxik efectivo rajqajan onomatopeya rajqajel onomatopyico (k) ralaxinem generacin raqn cholti chol propio (k) raqn kiti chuj propio raqn poqom poqom propio raqn qachi kichee propio raqn qoti qanjobal propio raqn tyol mam propio (k)

raqn tzi raqn tzi ixil propio raqn tzoltal tzotzil propio raybl deseo raybl objetivo raybanel competente raybexk propsito rayinil ansiedad rebeyalil solchi proceso lingstico rechech uidez rejqalem samaj ponderativo relesan kistzib elidir reqajaj aqaj velo del paladar retal seal retal huella retal ajilabl clave retal chabl superestrato retal cholajil inciso retal kaslem historia retal kutk tica retal loqoj comprobante retal qajanil fonograma retal qijul marcador de tiempo retal retamabalil qajark semasiolgica retal tzij acta retal wuj diploma retalil kutunem signo de interrogacin (k) retalil qajanem chabl transcripcin retalil solchi signicante retalil tijonk diplomado retalil tzib signos de puntuacin 22

rokisaxik naojil retamabal destreza retamabalil cholatzij lexicologa retamabalil chabl artes del idioma retamabalil choboj mayoj losofa retamabalil cholatzij lexicografa retamabalil ewanem criptologa retamabalil kaslemal fundamento antropolgico retamabalil naowinaqil epistemologa retamabalil nakuxaj psicologa retamabalil nimawinq andragoga retamabalil qajark semntica retamabalil soltzib criptoanlisis retamabalil tijonk pedagoga retamabalil ulew topografa retamabalil winaqil sociologa retamabalil winasolchi sociolingstica retamanaoj factor retamanem cognoscitivo retamaxk memorizacin richin peculiaridad richinan tas sustantivo posedo rij koxom tonema rij tzij sujo ro quinto rochochibal direccin general rokisaxik naojil tecnologa

roqin tzij roqin tzij indirecta rox tercero rox juwinaqil tercera persona singular rox kiwinaqil tercera persona plural rox pachunem tercera conjugacin rubanem caso rubanik accin rubanikil manera (adverbio) rubanikil chabl irregular rubanikil cholchabl lexicalizarse rubanikil jalbanoj adverbio de manera rubanikil jalbanoj pajtzij clusula adverbial de causa rubanikil kemchi construccin gramatical rubanikil talutzij estilo periodstico rubanikil wiqon esttica rubanikilal perl rubanikilem constructivismo rubatzil xikinaj nervio auditivo rubey tzij andamio rubey koxomal onda sonora rubey naoj deontolgica rubey samaj procedimiento rubeyal control rubeyal modalidad rubeyal chabl dialctica rubeyal choonem modo de arti23

rubi lema culacin rubeyal jalbanoj adverbio de modo rubeyal kaslem autodeterminacin rubeyal lemotzij aspecto de la narracin rubeyal naojbl aptitud rubeyal naojinem autocontrol rubeyal nukuetal simbolismo rubeyal nukubitzil proceso fonolgico rubeyal rukutik gua metodolgica rubeyal rutzibaxik regla ortogrca rubeyal samaj instruccin rubeyal solchi estrategia lingstica rubeyal wixalem reexin metodolgica rubeyalil estrategia rubeyalil banoj modo del verbo rubeyalil jalbanoj pajtzij clusula adverbial de propsito rubeyalil kemchi regla gramatical rubeyalil silonem movimiento y direccin rubeyalil taqonem banoj modo imperativo / exhortativo rubeyalil tzij pragmtica rubeynaoj cognicin rubi lema ttulo

rubi tinamt rubi tinamt topnimo rubixikil pronunciacin rubixikil banikil descriptivo rubixikil biaj vocativo rubixikil jalnaoj parresia rubixikil jutzij perfrasis rubixikil naoj asociacin rubixikil tzij catfora ruchabexik chabl metalenguaje ruchakul taqowuj cuerpo de la carta ruchakulbalil tzib consonntico ruchoboj kajulew cosmovisin ruchobonem lemalil anlisis literario ruchobonem solchi anlisis lingstico ruchutirisanem lema eptome ruchi margen ruchi qajanil lingual ruchiil permetro rucholabl tzij copulativo rucholajem orden rucholajem kemchi categora gramatical rucholajem samaj mecnica rucholajil estructural rucholajil samaj lineamiento rucholajil, ruxe patrn rucholanem estructuracin rucholanem ajilabl enumeracin 24

rujul kaqq rucholanem chobnem tzij estructura sintagmtica rucholanem kaxlan cuenta gregoriana rucholanem kemchi estructura gramatical rucholanem lema disposicin rucholanem maya maya (cuenta) rucholanem ojer chabl cultismo sintctico rucholanem retalil estructura de signos rucholanem samaj programa rucholanem tzij constituyente rucholchabl sintctica ruchuqa intensidad rujachel samaj producto rujalel banel modicadores del sujeto rujalel qajaribl modicadores del predicado rujalel tas modicadores de sustantivo rujaloj cholachij cambio lexical rujaloj kuxatzib apofona rujaloj qajanil cambio alofnico rujaloj qajark cambio semntico rujotayil energtica rujotayil banoj derivacin de verbo rujotayil tas derivacin de sustantivo rujotayil tzij palabra derivada rujul kaqq glotis

rukamaj tas rukamaj tas sustantivo sustractivo rukexel sustituto rukexel jalbanoj enlage rukexel tzij eufemismo rukisibl nal rukisibl banotzij catstasis rukisibal koxom agudo rukisibl pajtzij terminacin rukisibl samaj resultado rukisibl tzij conclusin rukisibl tzijol idolopeya rukisibl tzijonem peroracin rukiyinem rendimiento rukojlem achi gnero masculino rukojlem chobotzij sintagma estativo rukojlem tzij correccin rukojlemal ajilabl posicin numrica rukojlemal jaltas adjetivo posicional rukojlemal kojibl posicin tpica rukoxomal acentual rukoxomal chakultzib apicoalveolar rukux ncleo rukux tinamt urbana rukux banel ncleo del sujeto rukux kaslemal antropocntrica rukux lema situacin central rukux naoj tema rukux qajanem nfasis 25

rukamulunem samajibl rukux qajaribl ncleo del predicado rukux tzijonem conrmacin rukutbal modelo rukutbal tijonk propuesta educativa rukutunem weqojitz interrogacin retrica rukutunik retroalimentacin rukuyilal pluralismo rukan achtzij consecuente rukan qajanil tropo rukab segundo rukab kiwinaqil segunda persona plural rukab juwinaqil segunda persona singular rukab koxom grave rukab pachunem segunda conjugacin rukab qajark denotativo rukab ruchalajem tzij constituyentes secundarios rukab tijonem bsico (educacin) rukaj cuarto rukakuxnem dubitativo rukamulun duplicacin rukamulun junaoj expolicin rukamulun naoj anafrica rukamulun weqojitz epanalepsis rukamulunem kulum topicalizacin del beneciario rukamulunem samajibl topicalizacin del instrumento

rukamulunem yaom rukamulunem yaom topicalizacin del dativo rukamuluxik koxom aliteracin rukamuluxik naoj epanfora rukojlem ixoqilal gnero femenino rukojolem epiceno rukojolem ikiqalil grado positivo rukojolem junumanel grado comparativo rukojolem kaslemalil gnero dramtico rukojolem kuxaj genero lrico rukojolem lemalil gnero literario rukojolem qajark diferencia fonolgica rukojolem sikinem gnero narrativo rukojolem tzibanem gnero periodstico rukojolibal lema rea curricular rukojolil qajark pertinente rukotzijal orecimiento rukowil durativo rukowilem consistencia rulewal contorno rulewal kaqti divisin yukateka rulewal qanti divisin occidental rulewal qeqti divisin oriental rulewal saqti divisin wasteka rumujal silueta runaoj actitud mental runaoj tzibanel teora runaojil etopeya

runukuxik, nukunem runaotzij conceptual runabal naojbl inteligencia intrapersonal runabeyal pajtzij clusula principal runabeyal, rukux principal runikajal intermedio runimilem tamao runimilem volumen runimilem kojolem grado superlativo runimilem pach escasin runimilem tas especicativo runimilem weqojitz epanortosis runimirisanem cholatzij ampliacin lxica runuk ewanem cdigo criptogrco runuk retamabalil naoj cdigo epistemolgico runuk solchi cdigo lingstico runuk uchuqajanem cdigo paralingstico runukik formulacin runukik lil elemento compositivo runukik samaj gestin runukik tijonk fundamento curricular runukulem organizacin runukulem sistematizacin runukulem sistema runukulem morse sistema morse runukunem composicin runukuxik, nukunem formacin

26

rupachunem banoj rupachunem banoj conjugacin verbal rupalj gestual rupalbal grado rupam intrnseco rupam kajtzik casilla rupam lema contenido rupam qajark dominio semntico rupam taqowuj partes de una carta rupam tzij injo ruqa rural ruqa tzij inexin ruqa chabl lenguaje regional ruqa cholti rama chol ruqa mayataan rama yukateka ruqa qajanem onomasiolgica ruqa qoti rama qanjobal ruqa tyool rama mam ruqa wasteka rama wasteka ruqajanik chiaj labializar ruqajanil fnico ruqajanil chakultzib alveopalatal ruqajanil chakultzib eyaj sonido dental ruqajanil chiaj sonido labial ruqajanil koxomk sonido alveolar ruqajanil kuxatzib sonido voclico ruqajanil kojoeyaj sonido interdental ruqajanil kowiqajanil sonido 27

rusilonem palatal ruqajanil qajanijitz sonido velar ruqajanil qajatzib sonido fricativo ruqajanil setechut sonido ovular ruqajanil tzapikoxom sonido africado ruqajanil tzapiqajanil sonido oclusivo ruqajanil xakaqajajil sonido resonante ruqajarik chabl propiedad ruqajarik ojer chabl cultismo semntico ruqajatzib chabalil fontica preceptiva ruqajatzib xikinaj fontica acstica ruqij valor ruqij nuknaoj fundamento legal ruqijonem valoracin ruqijul poca ruqijul jalbanoj adverbio de tiempo ruqijul jalbanoj pajtzij clusula adverbial de tiempo ruqijul juna ciclo ruqijul lemotzij momento de la narracin rusamaj rol rusamaj qajarik papel semntico rusamajinem manipulacin rusamajixik funcin rusilonem agilidad

rusilonem koxomal rusilonem koxomal sonoro rusotzib criptolexemia rusutil medio rut factura rutaqen marco rutaqil jalbanoj pajtzij clusula adverbial de condicin rutikersaxik qajanem punto de articulacin rutikiribal principio, comienzo rutikiribal chobolil principio losco rutikiribal samaj aprestamiento rutikirisaxik banelil incoativo rutikirisaxik pajtzij concatenacin rutunem naoj connotativo rutzaqt complemento rutzaqat banayom antipasivo de incorporacin rutzaqat chakultzib consonante compuesta rutzaqat pajtzij clausula de complemento rutzaqat qajanil epntesis rutzaqat qajaribl predicativo rutzaqat samaj anexo rutzaqatil componente rutzaqatil chabl acusativo rutzaqatil kajtzij parasinttico rutzetik banelil enfoque agentivo rutzetik samaj monitoreo rutzetonem perspectiva

ruwinaqilal kemchi rutzibanem chabl lenguaje escrito rutzibaxik inscripcin rutzukik junumatzij analoga rutzukik kachabl compositivo rutzam pice rutzaqik cholchabl anacoluto rutzij barbarismo rutzijol noticia rutzijol naoj epifonema rutzijoxikil comunicativo rutzijoxikil wachnaoj sinptico rutzil endereza rutzil resolucin rutzil kutunem peticin rutzilem normalizacin ruwch clase ruwch banoj forma verbal ruwch chowen forma de expresin ruwch kaslem parbola ruwch naoj valor (actitudes) ruwch qij clima ruwch tzij prejo ruwachibl gura, grca ruwachibal lema gura literaria ruwachibl weqojitz gura retrica ruwchtzij habla ruwaq sexto ruwi aqaj paladar ruwi samaj encabezado ruwinaqilal kemchi persona gramatical

28

ruwixal xiltzij ruwixal xiltzij ajo de exin ruxe causa ruxe aqajanil epiglotis ruxe banoj base verbal ruxe chapayom patrn bsico ruxe jaltas adjetivo radical ruxe naoj fundamento ruxe retamabalil tzijoxikil fundamento pedaggico ruxeel etimolgico ruxeel fuente ruxeel origen ruxeel banoj raz verbal ruxeel chabanoj postverbal ruxeel chachel raz afectiva ruxeel jubanoj raz intransitiva ruxeel kabanoj raz transitiva ruxeel katzij timo ruxeel ojer chabl cultismo ruxeel rupalbal preprimaria ruxeel tzij etimologa ruxeel raz ruxikin lateral ruyonil automtica ruyonil individualista ruyonil cholatzij semantema samaj ejercicio, trabajo, deber samaj actividad samaj profesin samaj proyecto samajel profesional samajibl instrumento samajibl material samajibl herramienta 29

solonem samajibl recurso samajitas sustantivo instrumental o locativo samajtzib escritura prctica saqabanel sujeto explicito saqikaslem realismo saqil claridad saqil naojil romanticismo saqil xekaslemal subrealismo saqkaslem futurismo saqnaoj pensamiento explcito setebl eje setechut vula, campanilla setelinem liberalismo setetzib letra de molde setil qajanil asonante sikinem dictado sikinem lectura sikink leer sikiwuj libro silin lrico (gnero literario) silobanikil habilidad silonel promotor silonem movimiento silonem kajtzij partcula de movimiento solchi lingstica solchi soltzij diccionario lingstico solk desarrollar solnaoj desarrollo soloj desenlace soloj naoj seminario solonem descodicacin

soltzib soltzib criptograma soltzij diccionario suqaq trabalenguas tas sustantivo, nominal tas chobotzij sintagma nominal tas kaptzij frase nominal tasanel sustantivizador tastas sustantivo complejo telbiaj nomitativo tojem chakultzib ensordecimiento tojkoximank aspirar tojkoxom sordo tojkoxomal aspirado tajin progresivo tajin beyal aspecto progresivo tajinel progresista tajinem integral taluj tzibanem periodismo talunem expansin talutzib peridico talutzijonem locucin taqanem mandato o exhortacin taqatzij telegrama taqayom kemchi gramtica de referencia taqchinem induccin taqel imperativa, exhortativa taqil circular, memo (k) taqoil modo taqon mensaje taqon kajtzij partcula subordinadora taqonel remitente 30

tojay taqonel tzij emisor taqonem correo taqonem exhortativo taqonem bab oracin imperativa o exhortativa taqonem tunutzij apdosis taqowuj carta taqtzij condicional tawila adivinanza tijobl talutzib peridico escolar tijoj escolar tijonel docente tijonel facilitador tijonem capacitacin tijonem educacin tijonijay aula tijonk alfabetizacin tijonk capacitar tijonk curso tijonk enseanza tijonk taller tijonil educativa tijoxel acadmico, estudiante, aprendiz tikiribl inicial tikiribalil iniciativa tikirisanem tzij introduccin tikoj coeciente tikoj naonel coeciente intelectual toonel auxiliar toonel banoj verbo auxiliar tojay privativa

tojil wuj tojil wuj pagar tojotobl test tojtoban samaj lista de cotejo tojtobenk diagnstico tojtobenk evaluacin tojtobenk prueba, examen torin tzij satrico tunel apositivo tunem consolidacin tunem unicacin tunem naoj connotar tuntzib paragoge tuntzibanil paraggico tunu conjuncin tunubanem inclusin tunuchabl coin tunuj aditivo tunujitz yuxtaposicin tunl correlacin tunl choltzib alfabeto unicado tunl tas sustantivo segn composicin tunl tzij preposicional tunun katzij vocablo tunun tzij aposicin tununem colectivo tunuqajanil prtasis tunutimamital naciones unidas tunutzij contraccin tuny kanaoj paradoja tuny tzij proposicin tzajbl wuj editorial tzapijnem oclusin tzapikoxom africado 31

tzukulel kuxatzib tzapin qajanil oclusivo tzaqatbab consecutivo tzaqatel completo tzaqatenel complementizador tzaqatil bab oracin compuesta tzetebl ejemplo, model, muestra tzetekaslemal drama tzetl visual tzetelil observacin tzetenem visibilizacin tzeton, chetem costumbre tzetoj enfoque tzetonem supervisin tzetonil expectativa tzetoxk vericacin tzib signo, letra, grafa, carcter tziban apunte tziban wuj ensayo tzibanel autor tzibanem acuerdo tzibanem redaccin tzibanikil ortografa tzibany terico tzibasikij lectoescritura tzibatajnq inscrito tzibawuj libreta, cuaderno tzilanem discriminacin tzubalil naoj visual espacial (inteligencia) tzuj, chuq punto tzuknaoj paradigma tzukulel temtica tzukulel kuxatzib vocal temtica

tzukunel junumatzij tzukunel junumatzij analgico tzukunem creacin tzuky naoj paradigmtico tzuky tzij neologista tzaqatbl apndice tzalajuch guin tzalan transversal tzalan juch guin, diagonal tzalatzib itlica (k) tzalqomij tzij hiprbaton tzalqominem interpretacin tzamchakultzib apical tzamqajanem nasalizacin tzamqajanil nasal tzaqalil continuativo tzaqatbanoj suplemento tzaqbitz haplologa tzaqotzib elisin tzaqtzij apcope tzibanel compositor tzibanem escritura tzij palabra tzij trmino tzijem activacin tzijobl comunicacin tzijobalil elemento de la comunicacin tzijol informacin tzijol chabl lenguaje informativo tzijonaojil, chowinel expresiva tzijonel comunicador tzijonel narrador tzijonem discurso

wachnaoj tzijonem conversacin tzijonem conferencia tzijonem kemchi gramtica descriptiva tzijonil explicativo tzijotijonem pedaggico tzijowch descripcin tzijowuj crnica tzijoxikil exposicin tzijoxikil winq hipotiposis tzijy banobal historiador tziranaoj pensamiento tcito tzolij tzij respuesta tzubal visin tzubalil csmica uchubanem ecacia uchuqa energa uchuqabl hegemona uchuqabalil hegemnica uchuqabil fenmeno uchuqalil cintica uchuqanem potencializacin uka parntesis ukulel objeto directo ukwanem conduccin ukwank manejar ukwanil manejo umanel causativo umanelil factitivo uxlakux tzibanem acuerdo de paz wachibl dibujo wachinem gurado wachnaoj mapa conceptual

32

wachsoltzij wachsoltzij diccionario ilustrado wachtzib logotipo wachtzijol diagrama wakami presente (tiempo) waqinem semestral weqbi hipocorstico weqkuqunel escengrafo weqoj naojbl inteligencia creativa weqojitz retrica weqojitz kamutzij epmone weqonel creativo weqonem creatividad weqosamaj artstica weqotas jalbanoj adjunto adverbial weqotas tas adjuntos nominales winanaojil sociopoltica winaqil personalidad wiqon diseado wiqon sikink lectura creativa wiqoj diseo witzij hiprbole wixal exin wixal tzij palabra exionada wixalal exional wixalem reexin wixalk reexionar (k) wixank exionar wixy reexivo wuj documento wujbl biblioteca wujilal documentacin xak nivel

yakokux xakaqajanil resonante xakil rengln xalqat circunstancial xebanoj complejo (sustantivo) xeel identidad xenaoj criterio xenabal proceso (histrico) xilonem naoj segmentacin xiltzij ajo ximk concordar ximl concordancia ximy relacional ximy chutitzij preposicin ximtas sustantivo relacional ximtas chobotzij sintagma sustantivo relacional ximtzij preposicional ximtzij chobotzij sintagma preposicional xol combinacin xoll naoj interactivo xoly tzib anagrama xukulil ceremonial xulajilanem gradacin xupkoxomal aspiracin yaom dativo yaonem datismo yaoqarark matiz yakbl librero yakbl carpeta yaknaoj fbula, aplogo yakon oculto yakokux convencionalismo yakokux impulso

33

yojbl wuj yojbl wuj refutacin yokobank demorar yoqonel peyorativa yoqonem conminacin

yuqutzib yoqonem xenofobia yoqotzij sarcasmo yujun sikink lectura integradora yuqutzib letra de carta

34

RETAMAB ALIL KAJULEW


kolon chuqa kaka taq tzij

aaj muslo abj clculo abj piedra abj ya hielo abajem congelamiento ach parte, componente achixm, atixm estornudo achalaxinem dilatacin achq, ks masilla, heces achaqomanel paramdico achbey naonemil subtlamo achchamichq alcaloide achetabl pesa acheyaj partes de los dientes achiel como, son achij chj pino macho (hoja grande) achij tzatzqor lbulo occipital achk pesadilla, sueo achixkij, achalawina menta achjiqobl partes del fruto

achkoxokuxbl littmann achkr pez (clases) achkotzij partes de la or achlemiwach queratina achpospoy lbulo pulmonar achqanal calora achqatbey mixtuq ciproterona achsipojk sase hepatitis d crnica achtzukutaratk alrgeno achwach frontal achwi parietal achxaq partes de la hoja achyaajbl aerosol aj pa juyu salvaje (animal) aj pa qays silvestre (animales) aj pa ya acutico aj ruqa tinamt rural aj ulew terrestre (animal) ajachel matazano ajaqomalaqul reumatlogo ajaqomasal alerglogo

35

ajawarem ajawarem seoro ajbaqinel ostepata ajchajiney neonatlogo ajeyaj dentista ajeyaj odontlogo ajij caa de azcar ajibch neurlogo(a) ajichaj herbvoro (animal) ajkk hematfago ajkiqanikaj hemisferio izquierdo ajmeway ayunador ajowakuxulew geofagia ajowalil voluntad ajowatzaqoj aborto articial ajtiojil invertebrado (animal) ajtinamt habitante ajtzaqonel abortadora ajwachaj estilista ajxik areo (animales voladores) ajxokon izquierdo ajxokonikaj hemisferio derecho ajyaulew, ajtewkaslem anbio, batracio ak chian, chia k gallina (toda clase) akak, ak pecas akwal nio akwal ik, saqmoyomy cuarto creciente (S.337-338) akwalil feto al azacun al densidad alal peso alanel rgano reproductor 36

aqomakwalal alanx naranja alaxibl fuente (reproductor femenino) alaxinem nacimiento, parto alaxpj absceso, empiema alaxya edema alchich estao alkutu jt gusano medidor m arcnido amolo mosca (toda clase) amoloem moscada amory ronrn (clase) (P.G.41) amuley chichicaste amuley, kikache ortiga (de hoja pequea) anima alma anin, chanin, aninq acelerado anix ans antun chk clarinero, zanate macho anx ajo aq cerdo aqal carbn aqaj lengua aqalil carbono aqawinq mapache aqom medicina, medicamento (general) aqomabl jay clnica, hospital, centro de salud aqomajayil hospitalario aqomakul lienzo aqomakwal pediatra aqomakwalal peditrico

aqomanel aqomanel mdico aqomaqanel podlogo aqomawch oftalmlogo. oculista aqomy akwal pediatra aqomy beykk angilogo aqomy ilinibl gastroenterlogo aqomy kayenaoj psiquiatra aqomy kikbl cardilogo aqomy kinq hepatlogo aqomy nimaixkolb coloproctlogo aqomy okiunum endocrinlogo aqomy qaychak onclogo(a) aqomy sachjotay cancerlogo aqomy tutz gineclogo(a) aqomy tzikn urlogo aqomy uxlabl neumlogo aqomy xikinaj otorrino aqomy xikitzamaqul otorrinolaringlogo aqomy yabichi estomatlogo aqomy yabitzumal dermatlogo aqomikex casena aqomixq ginecologa aqomiya suero aqalil orgnico aqaj panal (avispas P.G.41) aqanaj piernas, inferiores, pie aqatiij jamn atiyalil aluminio atzam sal atzamipoqolaj bicarbonato de so37

baqamalax dio atzamya sales minerales awj domstico (animal) aws, runaq grano (alimentos) aws haba axalin cangrejos de mar (P.G.42) ayi saurio o lagarto (reino) ba bolo alimenticio (Saenz 51) bajbl martillo (odo) bajibl martillo balam tigre balam pamalax mariposa grande (de monte) balam kinq frijol pinto banaoj actitud banachibanel radiolgico banelal hbito banikem tcnica banikil forma banikilal factor baniwch modelo banobaq osicacin banochabqaq radiografa banotzaqoj abortifaciente bany chiachq colostoma bany jotakikelal hematopoyesis bany kojleqanal lipoescultura bany tzaqoj aborto criminal banqoloj simulador baq aguja baq hueso baqakim grama (P.G.19) baqamalax esfenoides

baqchi baqchi maxilar baqibl sistema seo baqijolom crneo baqilel vertebrado (animal) baqtzaj tortilla (masa ordinaria) baqwachaj frontal btz hilo batzibl liblula baybonem vibrin baybot kuxaj arritmia benq kuxaj adiccin, obsessin beyajem transitorio beyichat camilla beyichulaj uretra beyikeenal tubo digestivo biq ingerir biqiba deglucin bis tristeza boj algodn bok glbulo bokpowo brina bolos kinq frijol redondo bolosaqil bombilla boloxaq ondulada (hojas) bon color (vista) bonichakul cromosoma bonilem coloracin boniwachaj coroides (vista) boq tamal de masa grande boqinem tamal (hacer grandes de masa) bosabj litiasis bosil germinativo bosk, chuwachi mal aliento 38

chajon (C.269) boxachich estufa bususaqxim compresa buyubq cartlago (odo) buyl suave (general) bajbil mongolito (X.87) baqjey vbora cola seca (P.G.37) batz mono batzel qays planta textil bay taltuza bolobk cilndrico bonitz clorola bop espongiario boql sb golondrina (P.G.46) botl sik, muql ratit abejn (P.G.46) buchsij clavel chal tilo chak acn chabachakul sntoma chabq lodo chabayabil patolgico(a) chabqaq rayo x chajbl eyaj cepillo de diente chajbl tot acetilcistena chajchoj limpia chajchojibl puricador chajchojil higiene chajchojirisank limpieza chajchorisanem puricacin chajk desinfectar chajixikibl aurlavo chajlil boro chajon menstruacin

chakulaj chakulaj cuerpo chakulal organismo (P.13) chakuxaril cianosis chm cido chamalanx limn chamchq aminocido chamchq ixim zena chamchj agrio chamichaqil glicoprotena, glucoprotena chamikq guayaba agria (P.G.1) chamikaxlit tamarindo chamil acidez chamitztz crema agria chamitzikab aspirina (cido acetilsaliclico) chamuchuqa vitamina c chan, kaqwuluwuj ruwi calvo (P.G.1678) chq materia charl kupukiij espina bda oculta chatal mesa chekaj rodilla chekn zompopo chil gallina de plumas paradas chip meique chich carro chichil hierro chima perulero chimatull zapote injerto (P.G.1) chin zinc chipal plutonio chipichumil plutn 39

chimachy chiwu maguey (clase) chol ik chile seco pequeo chobonel racional chobonem anlisis chobqoloj delirio chojchk cogulo, trombo chojchiknel plaqueta chop pia chopichaj alcachofa choy ratn choy ik chile colorado y picante chu pececillo chuchubl frigorco chuchuchakul crioterapia chuchulil litio chuchurisan enfriado chumil estrella chuti alanx mandarina chuti rabasaqil otoscopio chuti, kol mini chutiojil atroa chutichak microorganismo chutikiy agudo chutinukulem microsistema chutiritzumaj mama reductiva chutisotinem circulacin menor chutiwarabl colchoneta chutxaq asaeteada (hoja) chabq kumtz vbora (clase) chet estilo (or) chich metal chikikamal raz tpica chilakan gusano (clase) (P.G.31) chimachy orqudea silvestre

chipchip chipchip chipe chojb malva chomochi gusano genrico chj pino chajl jay cucaracha casera chajl siwan, kilin siwan guardabarranco chajiil vigilancia chajichakul inmunitaria chajichakulil inmunolgico chajil potasio chajin cuidado, vigilado chajinel chakulal anticuerpo chajinel kajkab insulina chajinel yapamaj antidiarreico chajinem precaucin chajinem proteccin chapabl pinza chapel, kowilj slido (general) chaqichumil neptuno chaqixnakt hinojo chaqokal tomillo chaqraxtzuy higo chaqsikij artemisa chaqialaxinem xerotocina chaqij seca chaqij chiaj sed chaqij jiqobl fruto seco chaqiij kumtz vbora (clase) (P.G.38) chaqij ojb pulmona, neumona chaqijibl toallita chaqikexu queso seco che madera, rbol 40

chubunem cheel che qays planta (general) chetzibabl lpiz chiaj boca chij carnero chikp animal chikp infeccin chikp eyaj infeccin dental chikopikinq pielonefritis chikopil bacteria, germen (general), cirrosis chp, kulantro cilantro, culantro chiyichaj esprrago chom camarn chojalichakul esttica chojalil equilibrio chojalin equilibrado chojbl barra chojbanikil normal chojbey, cholajem secuencia chojbeyil, rucholol secuencial chojichi entera (hoja) chojiqanya imptigo chojmilal disciplina chojmilil plomo cholkatik secuela de quemadura choltzij lista chonkis coronadito choxoj kamk choxokk derrame de sangre choxopj piorrea choy lago chubaj saliva chubunem insalivacin

chulabl chulabl sistema urinario chulabalil urinaria chulaj orina chulajotayinelal urogenital chumatew helada chun calcio chunabj yeso chupy qaq bombero chupy qaq lucirnaga chuqelya puncin chutichoy piscina chuw, kok olor desagradable, mal olor chuwabj azufre chuxikin lado ejqal maletn ejqiche encino blanco elchaqunum secrecin elchojchiknel plaquetofresis elechojchk embolectoma elekk hemorragia elesy chajichakul absorcin de anticuerpos elesy chikopixkoya cefradina elesy rusipojik laqul fepranidol elesy tzapitzam fenilefrina eleya extravasacin elkasya eyaculacin elkikchi queilorragia elmekatzin urea eluxla espirar, exhalar elyatzumajbl sacaleche eqanaojin bradipsiquia eqanabenail bradistesia 41

ichajilal eqayabil virulencia etauchuqabl dinammetro etauxlabl pulsioxmetro etabl bscula, medidor etal signos etamabalil ciencia etan retal control etantot carbocistena, carboximetilcistena etaqanbl tallmetro etasuribl espectrofotmetro etatzopibl pulsmetro etawosbl absorcimetro etbanaoj test etchakulajil anatmico etkatn termmetro etkayew alerta etqaq electrograma etqom dosis etzanem deporte etzanil deportiva ewakowil criptorquidea eya pericn eyaj diente eyajem denticin eyajil dental eyajinel/aqomy yabichi odontlogo/estomatlogo eyalil or ibochinel nervioso ibochinel qatwaim anorexia nerviosa ichaj ik chile no picante ichajilal vegetal

ichinaj ichinaj collar ijatz polen (semilla) ijaj espalda ijatzulem polinizacin ijbaq occipital ijiy envs (hoja) ijiunum glndula exocrina ik chile (todo gnero) ik, atit luna ikchumil astro ikoy gicoy ikan gallina ciega (gusano) ikoqij, ikoqij venus ikuy guachipiln ilibl instrumento (alimento) ilinaq canola ilinelal nutritiva(o) ilinem nutricin ilinemil nutriente ilinibl aparato digestivo ilink nutrir iliyaabj mineral (alimento) inup ceiba iqipospoy pulmn derecho iqiqul vlvula tricspide s vello itz savia itzaqom veneno itzbanaoj agresin itzbanaojem agresividad itzel malo itzelil virus itzeqanal transaturada itzkamawach glaucoma 42

jalkik ixim awas cebada ixkalet, ixtutz rana P.G.43 ixkq ua ixkij alawina ixkitz cutete ixko pistilo (or) ixkolb intestino (P.G.1242) ixkoya amgdala ixkoya tomate ixmukr trtola ixpach lagartija (P.G.33) ixpe anuros ixpq sapo (P.G.33) ixpumy paloma cantora ixqaychaj gusano peludo (clase) (P.G.39) ixtolk lagartija (clase) jaj paladar jb lluvia jachel aislamiento jachilinbl centrfuga jachiq hemoglobina jachkk tzatzqor cerebrovascular jachochikopil vector jachosanm hipsis jachy kk vascular jachtzatzqor cisura o surco jalawch estado de cuerpo jalchabachakul somatizacin, histeria jalchakul ciruga esttica jalem metamorfosis jalkik hematosis

jaloj, jalowch jaloj, jalowch recambio jalotok rescate janiky suciente janila muy, mucha(o) janiqoxomal neurtico(a) janisamaj hiperactividad janiwa ortorexia jantape frecuentemente jaqajb primavera jaql abierta jaqchibl abreboca jaqkekoj enzima jebeixtn belladona jekon jalado jekpalj estiramiento facial completo jeky, tuyuq cicatriz jikachich magntica, imn jiky baniwachibl resonancia magntica jikulew gravedad jikibey inductivo jikilite ail jikisamaj profesional jikiwch condicin jikoj masaje jiq goloso, antojo jiqabl aspirador jiqakwalil aborto quirrgico jiqalil nitrgeno jiqanal liposuccin jiqank respirar jiqanil respiratorio jiqil, jiqom ahogado 43

jubj jiqobl, ruwch che fruta jiqonem ahogamiento jiquxla aspirar jiqanem respiracin jiqojb tosferina js ejote de vaina suave jitzqulem estrangulamiento jobinit equinoccio de invierno jok tamalito de elote jokon licuado jolomaj cabeza jorjr faringe josjk qays romero jotatiojil tejido celular jotaxaojil citotxico jotay yema axilar, terminal (rbol, arbusto) jotayil gen jotayilal genital jotayinem reproduccin jotayiwch tejido ocular jotibch vena cava superior jotouchuqalil hipervitaminosis jotokatn hipertermia jotokab hiperglucemia jotl alto(a) jotolen nivel jotomeqanal hiperlipidemia jototzumaj levantamiento de busto, pexia jotzaqat continua joxok sarna juijal epicarpio (fruta) jubj enjambre (P.G.41)

jubl che jubl che canela jubuqays laurel jubusij organo jubl olor agradable juchumay medida del codo a la munuera (P.G.57) jujun alguna jukux monocotiledn jul hoyo juley adicional julibch ebotoma julil cavidad (cuerpo) jull sabor (buen) jun chik otro junal simples junamaqajuj sinnimo junelk constante junilal unidad jupir sachnaoj demencia senil jupitz apretn jupochomich blefaroplastia simple jupochoxikin otoplastia simple juraqn huracn juretz contusin jurok juroch jt gusano (toda clase) jutaqil frecuencia jutas duramadre jutu podos juxikichakul unilateral juyu cerro kajlaqubaq trapezoide (hueso) kajolajotay blasto 44

katn kaka nueva kalkax costado kalkax, meskel axila, sobaco (P.58) kamabl sistema nervioso kamabalil neurolgico kamajotay neurona, clula nerviosa kamajotayil neural kamakaxabl nervio auditivo kamal nervio kamalem nerviosa kamalil bra nerviosa kamatiojil bra (msculo) kamibch capilar kamti tendn kanixt catrnica, sea de verano kanti ya cantil de agua kapil mordedura kapil kq tifus kapil sip enfermedad de lyme kq pulga kaqietal dermatitis numular, dermatitis eccematosa karr, tarr vibratoria kasachakul ortopedia kasbanem resucitacin kasel ser vivo kasil vital kasleqays salvia (P.G.15) kasy silonem siatra kasya semen kasyaal seminal katn ebre, calentura, calor, ca-

katanil liente, temperatura katanil trmica katk quemadura katinq quemado katinem incendio katy qijolaqom termoterapia katzinel esencial kay vescula biliar ky amargo kayalanx naranja agria kaychum quilo (masa) kaychuminem quilicacin kaye difcil kayeil severa kayeban deforme kayenuk deformidad kayesach crisis kayesikinem dislexia kayetzatzqor malformacin de Chiari a kayetzu ojo vago, ambliopa kayew, kaya complicada kayewabaq raquitismo kayewal dicultad kayinelil producto kep equinodermo kl perico ketchakul dermatitis atpica, eccema atpico kewex pk kexekamatiojil neoplasia kexobanikil deformada kexoj alteracin (salud) kexonk alterar (salud) 45

kojlichaban kexpm avispa (hace panal en pared) kichelaj bosque, selva, monta na kilinaq cacahuate, man kin banosinanil kiqumuya potomana kiss ciprs kisk olor de orina kiskamatiojil abrasin kisy itzaqom antdoto kiw bulbo raqudeo kix gisquil kixaq dentada (hoja) kixjiq licha (rambutn) kixsij rosa ky demasiada kiyal abundancia, abundante kiyikaxkate mentoplastia kiyinem crecimiento kiyiritzumaj mama aumentativa kiyisaqabok leucocitosis kiyitiojil sarcoma kiyitzumaj mastopata kiytaq excesiva kiytiij hernia kiytzumaj mama supranumeraria kiyuchuqa chamichq hiperlipoproteinemia kiywch mltiple kochbany, kochiban mltiple kojlemal sitio kojlemalil substancia kojliaq lengua geogrca kojlichaban ortofona

kojlipochonem kojlipochonem quirfano kojlitzamaj rinoplastia kojliyawanel hospicio kolaj baln, pelota koloik siete caldo (chile) koll mercurio kolopospoy alvolo koltikon cosecha koxkobal, ixkobel cereza koxochakul percusin koxomakuxbl fonendoscopio koxomal sonido (general) koy qenm jocote de agosto kup miripodos kch zopilote kul manta, tela kulaxaq alterna (hoja) kulbajbl yunque kulum bahdo (vrtigo), desmayo kulukk aurcula kuluman accidente (primeros auxilios kulunem adaptacin kulutzaqoj aborto habitual kulwachaj retina (vista) kum ayote kutk seal kutik mtodo kutusanl afecto kutusanem afectividad kututzaqoj aborto a demanda kuxaj corazn, cardio kuxalem cardiaca kuxaq corazonada (hoja) 46

kajasaqil kuxbej probabilidad kuxil sustancia kuxlaj preocupacin kuxuchj pino colorado kuxuchuqa chamichq nucleoprotena kuxy jotatiojil degenerativa (enfermedad) kamatiojil tejido kanixt cafmica kasal vivparo kechekumtz vbora montaesa (clase) (P.G.38) kl chocoyo kische cedro kixachi hoja dentada kixawuch puerco espn kolokamal tuberosa koxpon abejn de miel (P.G.40) koy mico kulaxaq hoja alterna kulum desmayo (Coto 151) kaey molar (P.G.3741) kaiqil xido kaijal mesocarpio kab panela, dulce, azcar kabaqal carbohidrato kabil dulzura, sacarosa kabraqn terremoto kabyabil diabetes kch membrillo kachinem masticacin kaj cielo kajasaqil lmpara

kajbaq kajbaq estribo kajilal espacio kajitzam vbora cuatro trompas (P.G.37) kajnq, tiey enca kajpamaj rumiante (animal) kajpamajem rumiacin kajraqn cuadrpedo kajulew universo kakux dicotiledn kakaw cacao kakojolwinaqil bisexual kamiaqom akwalil aborto qumico kamichikopil germicida kaminq akwalil aborto diferido kamiral aborto embrinico kamisabl nix insecticida kamisabl okx fungicida kamisabl qays herbicidas kamisanel asesina kamisanel sachjotay radioterapia kamiyawabil peste, epidemia kan odio o serpiente kanes chorizo, longaniza kani urodelo kaplin guapinol kapochomich blefaroplastia completa kapochoxikin otoplastia completa kq rojo kq guayaba kaqq aire kaqq jb lluvia con viento 47

kaqxe kaqiqal atmsfera kaqixeel raz area kaqabok glbulo rojo kaqachojchk trombo rojo kaqachop pitaya kaqachj pino rojo kaqakinq, kajlik frijol rojo kaqalanx toronja kaqaqoq sanda kaqasij rosa de jamaica kaqasip garrapata pequea (P.G.34) kaqatokan frambuesa kaqatull chicozapote kaqatzamil yodo kaqatzumal eritrosis kaqaxtn hongo (clase) kaqayib ciruela roja kaqbaq gota (enfermedad) (P.G.51) kaqchumil marte kaqibch arteria kaqibochilal arterial kaqikch rey zope kaqirem enrojecimiento kaqitaratk urticaria kaqx guacamaya kaqixkk tortuguita kaqolajay trueno kaqrab papaya kaqtumutj faisn (ave) kaqwch remolacha kaqwololj ruwi zopilote aura kaqxe rbano

kaqximal kaqximal granada kr pez karnal granadilla katas aracnoides (cerebro) kawiq falangina kawkab golosina de chocolate kaxa caja kaxikichakul bilateral kaxkate mentn kaxkatey masetero kaxlanwy pan kaywachel radilogo keen masa keenal digestiva(o) kebe mdula kej caballo kenkex hongo (clase) kexbekk varice kexu queso ki dulce ki sabor dulce kk sangre kikache palo de hule kikbl aparato circulatorio kikelal sanguneo kikichul hepatomegalia kinq frijol kinq rin kinaqil renal kinaqomanel nefrlogo kite ibch, teibch aorta kite kumtz salamandra kiwch tipo, clase kiwch kumtz serpiente (reino) 48

kotzij aqom kiwch xeel raz (clases) kol pequeo kop crustceo kobaq albaricoque kobaq aqanaj peron kj len kojolwinq sexo kojolwinaqil sexual kojolwinaqilem sexualidad kk tortuga kokal, poxaj costilla (P.58) kolajem nalizar de comer koljekpalj mini estiramiento facial koljolomaj microcefalia koljolomiqa abraquicefalia, abraquicfalo kolkj mascarilla kolobl refaccin kolqa abraquia kolqoxom lesin konojel general konojel bey generalmente kosinem cansancio kosinemkux insuciencia cardiaca kot guila kotichaj apio kotoijaj escoliosis kotobaq hueso arqueado kotocheel ijaj cifosis kotzij or (toda clase) kotzij aqom manzanilla (medicina) (P.G.15)

kotzijal kotzijal corola (or) kotzijal che planta ornamental kotzkom onda (P.G.382) kowibaq hueso duro kowil naq kowilj kej macho, mula kowin capacidad kowirinem solidicacin koyopa relmpago kuk ardilla kulix coles kumtz culebra (general) kumtz reumatismo kumtz kr anguila (P.G.42) kumatzchumil jpiter kupbaq cigomtico (hueso) kupukiij espina bda, mielodisplasia kuruchch, tuk tuk pjaro carpintero kutubaq hueso corto kutuchakt taburete kx saqbin kuxin paterna lab ptalo labichaj acelga labitzetz bledo lamlj ruchi desdentado lanq samajichakul abordaje lante llantn lq plato laqichichbl autoclave laqubaqil locomotor laqul articulacin 49

matztz latzunk ltrar lej tortilla delgada lel agua salubre, sabor de fruta en descomposicin lem espejo lemotzetebl kawe lemow vidrio lemowch anteojos, lentes, gafas letet bicicleta ley ortiga (de hoja grande) lip ninfa o crislida lilj kabyabil prediabetes lilj kabyabinel prediabtico liqliq, jiliq, kolkob babosa litzlitz gavilancillo, gabiln penqueo (P.G.5) ll esperanza loqobl viruela lotajinem escaldadura lotz trbol loxapwq platino loxil argn loyalaxel ovparo (animal) luslil neurastenia majkuy hierba mora majmoyk paludismo, malaria malax mariposa (todo gnero) malaxbaq pelvis (hueso) mama k gallo map, tolon chich coyol maqr hierba ao nuevo masat venado mataqtami ballena (P.G.43) matztz tuerto (de un ojo)

matzitz, syan kinq matzitz, syan kinq frijol (colores) matzixim, mutzixim arroz, trigo matztz ciego (ojo vaco) (P.G.52) may tabaco mayoj ansiedad meachojchik kk antitrombina meajowachulaj enuresis meajowakwal aborto psicolgico meajowaksin encopresis meajowalil abulia meajowan silonel balismo mealx baq osteoporosis mealx mixtuq oligoespermia meaqalil inorgnico meilinem desnutricin meiq tiojil anoxia mejotayinem esterilizacin meqoxom analgsico meuchuqa dbil meuchuqanem debilidad meutzijul fstula meutzna incomoda meutznail incomodidad meuxla cuerpo inodoro mebinem isqumico mechabl disfona mechabexk afona mechajon amenorrea mecharel chq tomo/molcula mechobonel irracional mechajiil vulnerabilidad mechajichakul inmunodecien50

meqn cia mechojalil desequilibrio mejalon virginidad mejiq apnea mejiqanem inhalacin mejotay estril mejotayem esterilizada mejotayibl esterilizador mekachoj terminal (enfermedad) mekaslem inanimado mekatzin deshecho mekiyil chikopil bacteriosttico mekiyinem buyubq acondroplasia mekuxben aventura meki inspida mekojolwinq asexual mekowin incapacidad mekowinq aqomajay unidad especial (mdica) mekowinem resistencia melaqul gonoartritis mem mudo menaoj inconciencia menaon falta menaonem falta de sensacin menel chulaj anuria menojisan insaturada menukutiojil ataxia mepaxik kojlijatz anovulacin meqajan silenciosa meqalj ausencia meqanal lpido meqn caliente (tibio)

meqijil meqijil insolacin meqtewul clima merupam yakchulaj miccin mesij criptgama (planta) mesilon neutro mesilonel inmovilizador mesilonem akinesia mesilowch antideslizante mesipojk antiinamatorio mesolo inexplicable mestansya colinabo (humor frio) metotepamaj aborto cervical meteba chilca metzaj ceja metzaqatzaqoj aborto incompleto metzeto meetaman metzubal ceguera mewaril insomnio meway ayuno mewayjal anorexgeno mewayjanem ayunar mewichikop vih mewinaqilem privado meyaal wachaj ojo seco meyakaslem infertilidad meyawa ixq anticonceptivo mip artrpodo mich pestaa (P.G.55) mixku manzanilla (fruto) mixtuq espermatozoide mo papagayo (P.G.45) mokobaq omplato, escpula molaj paquete molochakul aparato 51

naoj molochikopil salmonella moloj bloque molojotayil genotipo mololem, mololen chatarra molosamajibal equipo molxaq ovalada (hojas) moqoq pantorrilla Moxirk oqej clico moy ciego (ojo claro) (P.G.52) moyew niebla moyoj depresin, distimia, psicatenia muq cochinilla muy juilin (P.G.42) much chipiln muj sombra (general) mujanem sombreado (general) ml ruchi labio leporino, queilosquisis muluchumil alchumil mulun kuxaj, naoxaoj nausea munibl venta de golosinas munil fruto (carnoso), golosina munilj, mn glotn muqmj madrugada muquchak cuerpo opaco muql nublado muql ratit abejn (entierra lo que caza) mutl oj aguacate pequeo muxux ombligo nail metablico nao estimulacin naoj conocimiento

naojil naojil teora (ciencia) naojin mente naojinal mental naojinem mentalidad naokuxanel psiclogo(a) naokuxanem psicolgico naon estmulo naonem sensacin, metabolismo naonemil estmulo sensorial naonil sensibilidad naoqaq electroestimulacin nabenail percepcin nabey primero nabeyal hidrgeno nabeyanem hidrogenacin nabeyem precoz nabuchuqalil provitamina nabyaal tzumaj calostro nabl tijikil papilas gustativas najil distancia (vista) najtzetbl telescopio najtzu presbicia najtzubl binocular nakbl adhesiva nakikul esparadrapo nakojinel analizador nakl sonso, atontado nakank retraso mental naokuxanel/aqomy kayenaoj psiclogo/psiquiatra naqonil itzel naqtzu miopa (vista) naqtzubl retinoscopio naws colinabo (humor caliente) 52

nimaqatbey kk nchaqij chakulaj deshidratacin ney beb nix insecto nikajal akaxabl odo medio nm mayor nm itzqaq slis nimaayin cocodrilo nimaetzelal mayor riesgo nimaik chile guaque nimaixkolb colon, intestino grueso nimaq grandes nimachak llaga nimachakt wiaj cojn nimachaqij ojb tuberculosis nimachun hipercalcemia nimajeky queloide nimajikitzu obsesin nimajiyabil hipocondra nimakatn ebre tifoidea nimakayewal desastre nimakilinaq nuez nimakwanel qanal lipoprotena nimakiy grave nimamixku manzana niman tzij respeto (C.280) nimanem honra (C.276-277) nimanukulem macro sistema nimapajbl ya cubeta nimapixtun tortilla (grande y gruesa para atol) nimaqa maana (tiempo) nimaqabaj queiromegalia nimaqatbey kk mbolo slido

nimaqij nimaqij feria nimaqos zacatn nimasaqul pltano nimasotinem circulacin mayor nimatiojil obesidad nimatunay dalia nimatuq uva nimatzamipolaj reserva alcalina nimawaim banquete nimawaran hipersomnia nimaxaojil intoxicacin nimaxaojil qutun botulismo nimaxeel raz principal (rbol, planta) nimaxibiril pnico nimejqal maleta nimiren dilatada nimoyowal irritabilidad nimoyowanel irritable nimuchuqab hipertensin nimupam profundo nit equinoccio nitztzetbl microscopio nkitij consumen nojilin entera (alimento) nojisan saturada noxti tuna (P.G.40) noxti noxta nukrikil dieta nukulem coordinacin, sistema nukunaoj plasticidad neural nukalul chubaj higrostoma nukowirisaj endurecindola numqeq hongo (clase) 53

palow nupchumil saturno nupqa anular, anillo nupxikinaj canal semicircular oon, inay iguana (P.G.32) oj aguacate ojb catarro, tos, gripa okal eucalipto okiunum glndula endocrina, sistema endocrino okx hongo (P.G.13) okoxkolb histoplasma oroqm colmena (P.G.41) otoy cantil de sapo otzoy, mokok camaroncillo (P.G.42) oxaq verticilada (hoja) oxi ajawa cinturn de orin oxijal endocarpio oxlaqubaq trapecio (hueso) oxtas piamadre (vena) oxwiq falangeta oyl jb cenzontle oyon llamado oyonibl telfono oyowal enojo, pleito oyowal ira pak rajadura de la piel, dureza de la piel pak aqn pie de atleta pachuxaq escamada (hoja) pajb invierno paktzin guanaba palj cara palow mar

pamaj pamaj estmago pamilaqul menisco panixkolob interior intestino par zorrillo parky izote parutz or de muerto patn encino patn roble paxiabj litotricia paxkukuy paloma de monte paxlq verdolaga pey gallina de patas cortas pejk ejote pemech concha peq costra de cabello (nio recin nacido) peqs escroto peqetiojil qayichak peqeya bursa perech almeja piy pavo (hembra) pich pjaro de abusin pilow, tapakl piloy, frijol grande pm gruesa pimajeky cicatriz inesttica piniyox baq cbito y radio pisaqom tabletas (medicina) pisbl vendas pisoj vendar (herida) pisolqul membrana sinovial pison rikil enlatadas pisonem vendaje pitzel opresiva pitzikay colesitectoma 54

pj pitzikojlijatz anexectoma pitziqaytzeb metroplastia pitzixkoya amigdalectoma piwiy peciolo pixk bellota pixnak, xuy mezqiono, verruga (P.G.50) pixtun tortilla delgada y gruesa pochochi queilostomatoplastia pochojeky queloplasta pochokay colesitostoma pochokikbl neurociruga pochokikbanel neurocirujano pochomich blefaroplastia pochonel cirujano(a) Pochonel akwal cirujano pediatra pochonem operacin, ciruga pochoxikin otoplastia pochy sachjotay cirujano cancerlogo pojy mochuelo (P.G.44) poq piedra poma poqokol pimiento poqolaj polvo poqolaj anx ajo en polvo poqon sufrimiento poqotew criopata pospoy pulmn powo lamento (parte de la or) puch gallina con plumas resaltadas en la cara puch cheles (legaas) pj materia

pum pum latido punkebe mdula oblonga punpux hongo (clase) punpn hongo (clase) punpn pato punpuna ganso o pato negro pur jute qal reclinable qabaj brazo, mano qabibaq metacarpiano qajk fractura qajinem quebradura qalajirisanem manifestacin qaliwch asimilacin qn ulew arcilla (suelo) qanabalam, kolbalam tigre (peque` o) n qanachakul ictericia qanachm limalimn qanachamil cido rico qanachq cuerpo cetnico qanachulaj acidosis qanakabil kk acidosis diabtica qanal grasa qanalanx lima qanam nspero qanapk anona amarilla qanapwaq oro qanaqoq meln qanaqor incaparina qanatzujal xantorrea qanawch zanahoria qanayib ciruela amarilla qanchumil mercurio 55

qaty rubey atzam qanjub qays mejorana qanqalil, atzamil sodio qanqj amarillento qansij eneldo qantul mamey qanya ampolla qaq fuego qaq rayo qaq boxachich calefactor qaqanem, sipojnem inamacin qaqanil fsforo qaqchak estomatitis (aftas) qaqiaqom electrologa, electromedicina qaqil elctrico qaqya cido (qumico) qasnaj escorpin qastal abeja, avispa qatbey kk mbolo, embolia qatbey mixtuq progesterona qatchajon menopausia qatchikopil tetraciclina qaton obstruida(o) qatonel chojchk anticogulado qatonem obstruccin, limitacin qatowi abstinencia qaty chojchk anticoagulacin qaty elekk antihemorrgico qaty kayewabaq antirraqutico qaty kaqq biombo qaty nimuchuqa valsartn, xipamida qaty panixkolb estreimiento qaty rubey atzam carbamaze-

qaty sachiq pina qaty sachiq antioxidante qaty sachjotay cobalto 60 qaty sikisotil ropinirol qaty sikitiojilal anticonvulsivo qaty tzoliqutun rabeprazol qaty ubuil antitiroideo qatwaim anorexia qatxaoj antiemtico qatzutuj avispa amarilla qaxakwal pubertad qaxanem yabil transmisin de enfermedad qaxaq palmeada qaxy uchuqa adenosina qaxbl bomba qaxchajon dismenorrea qaxchulaj urter qaxoij lumbago, lumbalgia qaxojiq disnea qaxojolom jaqueca qaxomal dolor qaxonem bombear qaxotiojilal mialgia qaxowach queratalgia qaxy ilinemil cardiovascular qaxy kamajotay neurotransmisor qaxy kamal axn qaxl hongo (clase) qaxwachaj cristalino (vista) qaxwi abuso qy podrido (fruta o madera en descomposicin) 56

qochochekaj qayimes valeriana qayiqanal margarina qayiqijolaqom toterapia qays planta qays kumtz vbora (clase) qaynq chak lepra qaytzeb tumor qaytzeb unum adenoma qaytzebem oncolgico(a) qenm jocote qq lunar qeq saqiky cigea qeqakanti vbora (clase) qeqakinq frijol negro qeqakot, katinq kot guila negra (P.G.44) qeqal jb temporal (lluvia con viento) qeqamolo jejn qeqatull zapote negro (P.G.1) qeqawaim cena qequlew tierra negra qequm oscuro qetebl abrazadera qij sol qijlem prevalencia qijnem dignidad (C.166) qijobl reloj qijolaqom tratamiento, terapia qilanem prevencin qoch qabaj hombro al codo (P.G.1172) qochk plegable qochochekaj sartorio (msculo)

qochonem qochonem exin qolibl goma qomanem curacin qomikul curitas qoq chilacayote qoral medida de masa para una tortilla qorinem quimicacin qosy ajas camarn hembra qotzaj mejilla qul vlvula quq quetzal qutaqoxe jengibre qutun rikil qutukoxbal garbanzo qutl chocolate (bebida) qutusimaj clavo (especia) qabaj aqanaj extremidad qanakanti vbora amarilla (P.G.37) qanchi culebra (clase) qantil, kanti vbora (clase) (P.G.37) qantzy hongo de san juan qaqank inamar qaqbelen vbora (clase) qays kanti vbora (clase) qelchan vbora (clase) (P.G.38) qeqikas vbora (clase) (P.G.37) qochochekaj msculo sartorio qochojolomaj msculo esplenio qochopamaj oblicuo (msculo qotzm oripondio (P.G.6) qusqj dulce (poca dulzura) 57

qiriqk, qs qajiubuil hipotiroidismo qajiuchuqab hipotensin qajichun hipocalcemia qajikux aburrimiento qajikab hipoglucemia qajipaexk paresa qajisaqabok leucopenia qajnq baja qajnq chamichq escorbuto qajnq chajichakul inmunodepresin qajuchuqalil avitaminosis qanibaq metatarsiano qas ki sabroso qasmoyil paroxetina qasy baybt antiarrtmico qasy chm anticido qasy katn antipirtico qasy mayoj ansioltico qasy moyoj antidepresivo qasy ojb antitusgeno qasy qaxolaqul paracetamol qasy qaxomal benzocana qasy sinanem andropausia qasy tzubal endoftalmitis qasy uchukk nadolol qasy uchuqam antihipertensivo qasqanal mantequilla qate ruwachulew suelo (tierra) qejoj huerto qi anhdrido carbnico, xido de carbono, dixido de carbono, gas carbnico qiriqk, qs aspero (P.G.50)

qoch, joj qoch, joj cuervo qol pavo qoq olor a ceniza qulaj cuello, garganta quluch bocio qumqays, pe, ruyaal qays t qumul oral qupibl cuchilla, tijera qupinel eyaj incisivo qupinem amputacin qupitiojil bistur ra muslo (de l) rabaj chulabalil litiasis urinaria rabark aciculada (hoja) rabasaqil linterna rachachi queilorraa rachojchik kikelal trombina rachulew, kajlik frijol del suelo rachq amolo gusano de carne P.G.9 rachchajixik yawaixq tocologa rachtzatzqor cerebelo (cerebro) rachwa (tzatzqor) lbulo frontal rachwi (tzatzqor) lbulo parietal rachxe (tzatzqor) lbulo temporal ral embrin ral k pollito (P.G.45) ral ik satlite ralas wachaj pupila (vista) ralal chakul peso corporal ralal kaqq presin atmosfrica ralaxibl ya nacimiento de agua ralaxil meqenal fuente de calor 58

raqn qays ralaxil saqil fuente de luz ralaxpj kay absceso biliar ralaxpj laqul absceso artriuente ralaxpj meskel absceso axilar ralaxpj pospoy empiema pulmonar ralaxpj tiey absceso gingival ralaxpj tiojil supuracin ralaxpj tzumaj absceso de mama ralaxpj tzatqoril absceso cerebral ralaxpj xul absceso de laringe ralaxqanal tiojil celulitis ralaxya pospoy edema pulmonar, absceso pulmonar ralaxya xepamaj ascitis raq juyu coche monte, puerco de monte, jabal (P.G.31) raq masat hongo (clase) raqochamen, chamebl calmante raqom qajchamichq antiescorbtico raqom tikom insumo agrcola raqom ya cloro raqomaj chak tretinona raqomajay nimawinq geriatra raqomaqul pospoy broncodilatador raqomawch colorio raqn extremidad inferior raqn jb hongo (clase) raqn qays herbceo (tallo)

raqn ya raqn ya ro rx verde raxabj piedra de ro raxakan vbora (clase) raxakinq soya raxaqn vbora (clase) raxboj ichaj brcoli raxche encino (otro gnero) raxik chile verde raxjiq kiwi raxkoxbal oliva raxkej calambre raxkk tortuguilla (larva de maz) raxnaqil salud raxnaqil chakulaj salud fsica raxnaqil kaslemal salud reproductiva raxnaqil kuxaj salud del corazn raxnaqil naoj salud mental raxnaqil winaqilem salud pblica raxnaqilem saludable raxon perico verde (P.G.45) raxqab sereno, roco raxqequmaj verde oscuro raxsolt reptil (general) raxtew paludismo, malaria (escalofro) raxtzuy pera raxwch abeja negra de miel (P.G.40) raxwonn ronrn negro que pica (P.G.41) raxya agua fra y pura rel chulkk hematuria 59

retamabalil eyaj relebal kaqq norte relebal qij oriente relekk tutz colporragia relekk tzamaj epistaxis relesik tepamaj histerectoma relesy qaxomal acetanlida relesy ralaxqanal tiojil cido hialurnico relesy sipokamal tiamina, antineurtico relesy xaoj antihemtico relk comn relkk xikinaj otorragia reset wachaj msculo orbicular retabal baq densiometra sea retabal koxoxikin timpanmetro retabal kaqq barmetro retabal nimuchuqa tensimetro retabal pospoy espirmetro retabal qochijaj raquometro retabal wosaqalil cooxmetro retabal xikinaj audimetro retal referencia retal nail sndrome metablico retal yabil sndrome retal, rukatik mancha retamabalil beykk angiologa retamabalil chakulaj anatoma retamabalil chajiney neonatologa retamabalil che qays botnica retamabalil chikp zoologa retamabalil chulubl urologa retamabalil eyaj odontologa

retamabalil ikchumil retamabalil ikchumil astronoma retamabalil ilinibl gastroenterologa retamabalil iqal ecologa retamabalil jotayil gentica retamabalil kamabl neurologa retamabalil kayenaoj psiquiatra retamabalil kamk yawabil epidemiologa retamabalil kikbl cardiologa retamabalil kinq hepatologa retamabalil kumtz reumatologa retamabalil molochakul aparatologa retamabalil naokuxaj psicologa retamabalil naqwch oftalmologa retamabalil nimaixkolb coloproctologa retamabalil nimilem geometra retamabalil okiunum endocrinologa retamabalil qaytzeb oncologa retamabalil rijnem gerontologa retamabalil ritzechakul traumatologa retamabalil ruwachulew geografa retamabalil sal alergologa 60

rij ik retamabalil samajchakul siologa retamabalil sikiriya anestesiologa retamabalil tikon agronoma retamabalil uxlabl neumologa retamabalil winaqil sociologa retamabalil winaqilem antropologa retamabalil xikitzamaqul otorrinolaringologa retamabalil yabichi estomatologa retamabalil yabikinq nefrologa retamabalil yabil patologa retamabalil yabitzumal dermatologa retkiil sinanem clmax retqanal chakul plicmetro retqaq tetzatzqoril electroencefalograma retqaq tiojilal electromiograma retqaqbal tiojilal electromigrafo retyabil asperjer sndrome de asperger retyabil ixq gestosis retyabil own sndrome de down retzetik xikinaj audiometra retzaj rasguo retzaj wachi queilosis rexil perejil rij ik cuarto menguante

rij aqanaj rij aqanaj dorso del pie rij awn frijol de milpa rij ijatz tegumento rij kuxaj caja torcica rij kuxaj epicardio (msculo) rij moqq trceps (msculo) rij pisaqom capa entrica rij qabaj dorso de la mano rij qulaj nuca rij wachaj prpado rik choy chiltepe rikon kuxaj distole rikilal alimento rikilem alimentaria rismachi qoch loroco rismal jb musml rismal jotayilal vello pbico rismal wiaj, wiaj cabello ritzaqom ponzoa ritzechakul traumatismo ritzel chuchuchakul criociruga ritzel molochikopil salmonelosis ritzel okoxkolb histoplasmosis ritzel tetzatzqoril anencefalia ritzelal riesgo, peligro ritzelal chikp zoonosis ritzelal qanal grasa saturada rx ustedes rixkq anx ajonjol rixkq kj diente de len rixkq tzikn hongo (clase) rixkolob ulew lombriz (de tierra) (P.G.39) rokoxom xikinaj timpanometra 61

rubey kamajotayil rokx km champin ronkej casampulga roqoj infusin roqonem borboteo rora ruda rot, mok tuerto rox tercer roxaq hoja verticulada rubanik juxikin reconstruccin oreja unilateral rubanik kaxikin reconstruccin oreja bilateral rubanikil rikilal estado de los alimentos rubanikil xexikin correccin lbulo oreja completa rubanikil ya estado de agua rubankojlem jaj malformacin congnita paladar rubankojlem ruwachi malformacin congnita labio rubankojlem wiaqn malformacin congnita de dedos del pie rubankojlem wiqa malformacin congnita de dedos de la mano rubankamik chikopil antisepsia rubaqil kutamil hueso del tronco rubaqul qabaj escafoides rubaqwi qabaj falange distal rubey akwalil canal del parto rubey atzam canal de sodio rubey kamajotayil tubo neural

rubey kamakaxabl rubey kamakaxabl canal semicircular rubey kay va biliar rubey kk vaso sanguneo rubey mixtuq canal deferente rubey naonemil tlamo rubey palama saqbe rubey saqayaal vaso linftico rubey ya arroyo, canal, conducto ruboj kk mbolo gaseoso rubosabj kinq nefrolitiasis rubuyul blando rubaqil aqanaj hueso del pie rubaqil chiaj hueso maxilar rubaqil palj hueso de la cara rubaqil qabaj hueso de la mano rubaqil qabaqanaj hueso largo (manos pie) ruchab qij rayo solar ruchaja eyaj pasta dental ruchajchojil esttico(a) ruchajik jotayilal aseo perineal ruchajik kamijotay microdermoabrasin ruchakat qajk frula ruchakat wiaj almohadilla ruchamil yujutiojil lcera gstrica, pptica rucharel chq electroforesis ruchat qajk frula ruchich aqomabl ambulancia ruchichol olor a manta quemada (C.269) ruchojchk kikelal trombosis

ruchoxkk lemwach ruchachal bey verbena ruchachal qij vbora (clase de galpago) ruchajinel mixtuq prstata ruchajixik yawaixq obstetricia ruchajiya kamakux lquido cefalorraqudeo ruchaq kakaw, peq cacao (variedad), pataxte rucheel ijaj, cheijaj columna vertebral rucheel kamajotay dendrita rucheel kojlijatz trompa de falopio rucheel pospoy trquea rucheel jolomaj msculo trapecio ruchi borde ruchi pamaj boca del estmago ruchi tepamaj cerviz/ crvix ruchi tutz vulva ruchi ya ribera ruchikopil che pola ruchikopil eyaj caries ruchikopil ixim palomilla ruchikopil naqwachaj tracoma ruchikopil pixnak papiloma ruchikopil pospoy bronconeumona ruchikopil sase cirrosis heptica ruchikopil totipamaj helicobacter pylori ruchojalil kajulew equilibrio ecolgico ruchoxkk lemwach queratohe-

62

ruchoxkk tepamaj mia ruchoxkk tepamaj aborto inevitable ruchoxoj tzatzqor derrame cerebral ruchoxokk chiaj hematemesis ruchumay qabaj, chumayqa antebrazo ruchuqa chamichq protena ruchuqa chaqichi polidipsia ruchuqa ilinem bra alimentaria ruchuqa kaslem ginseng ruchuqa tiojil cido lctico ruchuqab sanl abreaccin ruchuqalil ruwachulew energtico ruchuqelya lemwach queratocentesis ruchuqupam jolomaj intracraneana ruchuwil chiaj halitosis rujachol yuqutiojil luxacin rujalon bon daltonismo rujeknaonil pamaqn tunel tarsiano rujeky pospoy brosis pulmonar idioptica rujikachich yabil magnetoterapia rujiqanal aqn liposuccin pierna, lifting pierna rujiqanal moqoq liposuccin pantorrilla, lifting brazo rujiqanal qabaj liposuccin bra63

rukatik qaqya zo rujiqanal xepamaj abdominoplastia rujiqik yakaqatil rinitis rujiqipoqol sanayil silicosis rujolom xar xkampranya rujotay kaslemal clula rujotokab kk coma diabtico rujotol qanachamil hiperuricemia rujotoqanal sase ehgna rujubulil aqa huele de noche (P.G.7) rujujotay kaslem unicelular rujul wachaj rbita rujulil cueva (de animal) rujulil akaxabl conducto auditivo rujulil chakulaj poro (cuerpo) rujulil tzamaj fosa nasal rujt pamixkolb oxiuraxis rujutzop taquicardia rukachjolom amoldamiento rukamal cinta rukamal ibch vaso capilar rukamal uxlabl nervio olfatorio rukamal wachaj, kamawach nervio ptico rukaq ixim gorgojo (C.251) rukaqatil picazn rukatanal jokkeem metabolismo basal rukatik choxokk petequia rukatik qaqya dermatitis irrita-

rukayesach kamal tiva rukayesach kamal crisis nerviosa rukaykab qutun comino rukijotay kaslem multicelular rukisbal mewichikop sida rukiyem runum ya adenopata rukiyem yajaqkekoj alcalosis rukiyialas wachaj midriasis rukiyijotay tzatzqor glioma rukiyik samajichakul hipertroa rukiyinem kajotay oncogenes rukiyiqanal nukrikil dieta cetognica rukojlibal eyaj mandbula rukojlibal ijatz ovario (gnada), antera rukoxomal akaxabl tmpano rukoxtzib ecografa rukoxtzib doppler doppler rukux ichaj repollo rukux ijatz almendra, albumen rukux kamajotay soma rukux naonemil hipotlamo rukuxbe chaban cuerpo calloso rukuxil itzaqom toxina rukamal nabl nervio gustativo rukokil eyaj cemento (diente) rukux ijatz cotiledn rukux pemech perla (P.G.43) rukaiqil jachiq oxihemoglobina rukan segundo 64

rukinaq ulew, rukinaq kumtz rukab yatzumaj lactosa (mamfero) rukajtzukal juna estaciones del ao rukamik ataque, infarto rukamik baq osteonecrosis rukamik kamatiojil gangrena rukamik kuxaj ataque de corazn, infarto de corazn rukamik tiojil necrosis rukamik tzatzqor ataque cerebral rukamisel chikopil amoxicilina, cido clavulnico rukan teej nodriza rukanoxik yabikab curva de glucemia rukaqibch pospoy arteria pulmonar rukaqil chakul eritema rukaqil chiachq erupcin del paal rukeek digestin estomacal rukeem chakul masa corporal rukeem eyaj placa bacteriana rukebe kumtz mdula espinal rukel wachaj iris rukematzibal elwachibal tomografa computarizada rukiil sinanem orgasmo rukiil sabor rukinaq choy frijol silvestre, frijol de arroz rukinaq ulew, rukinaq kumtz frijol de culebra

rukis chumil rukis chumil cometa ruky kuxaj angina rukoelqanal xepamaj miniabdominoplastia rukojoalas wachaj anisocoria rukojol kokal intercostal rukojol tzamaj tabique rukojol xikixkolb yeyuno rukokal ya galpago rukolsach naoj sncope rukosik kuxaj, qitj kuxaj cardiopata rukotzij ixq placenta rukowil eyaj marl rukowil rukebe kumtz esclerosis rukowil tetzatzqoril encefalosclerosis rukumatzil kuxaj mal en el bazo rukup pednculo (or) rukup pamaj ploro rukupukik ijaj espina bda abierta rukutubaq jolomaj etmoides rulaqucheel ijaj anartrosis rulem eyaj esmalte rulem wachaj, lemwach crnea transparente (vista) rulewal hbitat ruloqte jotay clula glial rumeal qij planeta rumeilinem tiojilal amiotrca rumeuchuqa kux psicastenia rumeutzil naoj disfrico 65

runimuchuqa kk rumekiil sinanem anorgasmia rumolochikopil nimaixkolb ora intestinal rumul ya remolino de agua runaoj etamabalil teora antropolgica runabal wachaj vista (sentido) runabal akaxabl odo (sentido) runabal aqaj gusto (sentido) runabal baqilal seo (sistema) runabal ibochil sistema sensorial runabal tzumal tacto (sentido) runabal uxlabl olfato (sentido) runabal winq hombre (sentido) runaq wachaj ojo runaqajbaq qabaj falange proximal runikaj tzatzqoril hemisferio cerebral runikajal tzatzqor diencfalo runikajbaq qabaj falange media runikajal wachaj frontaloccipital, frente runimabaq aqanaj tibia runimabaqil aqanaj fmur runimabaqil qabaj hmero runimaqaq chak chancro runimawi tzatzqoril neocrtex runimayawa kk septicemia runimqaxom qulaj tortcolis runimuchuqa kk albmina

runimuchuqa kk chulaj runimuchuqa kk chulaj albuminuria runukulem qij solar (sistema) runukulem jolomaj partes de la cabeza runukulem palj partes de la cara runum chubaj glndula salivar runum ixkolob glndula intestinal runum kinq glndula suprarrenal runum pamaj glndula gstrica runum qanal glndula sebcea runum saqayaal ganglio linftico runum tzi orzuelo (vista) runum tzojpil glndula sudorpara runum ubu glndula tiroide (C.184) runum wachaj, ruxe wachaj glndulas lagrimales runum ya ganglio rupaexik parlisis rupaexik aqanaj parapleja rupaexik nikajichakul hemiplegia rupaexik qabaqn cuadripleja rupalbl grado rupam aqanaj planta del pie rupam baq mdula o tutano rupam eyaj pulpa (diente) rupam jachkk intravascular rupam kuxaj endocardio rupam qabaj palma de la mano

ruqa ejqan rupam tepamaj endometrio rupaxik kojlijatz ovulacin rupeqs ixkolb divertculo de meckel rupeqetiojil akaxabl coleateatoma ruperaj chakul extremidad ruperaj chajinel chakulal antgeno rupir qupichakul mun rupitzik nimaixkolb colonectoma rupitzik xekamal radiculectoma rupochik kaxkatetzam perloplastia rupochik lemwch queratotoma rupochik qaytzeb ciruga plstica rupochik wachi queiloplastia rupochik xeeyaj radectoma rupochik yabichi ciruga maxilofacial rupochobal lemwach querattomo rupochotzumal tzikn circuncisin rupoqolaj ik chile en polvo rupoqolaj xnakt cebolla en polvo rupoqonal ixkolb enteropata rupunpun choy, raxqejum pato de laguna (P.G.46) ruqa extremidad superior ruqa che rama (rbol, planta) ruqa ejqan mancuerna

66

ruqa juku ruqa juku remo ruqa ney hongo (clase) ruqa pospoy bronquiolo ruqa rucheelal ijaj vertebral ruqajik aqanaj fractura del pie ruqajik baqchi fractura de maxilar ruqajik jolomaj fractura de crneo ruqajik qabaj fractura del brazo ruqajik tzikaj fractura del codo ruqanal qatbey kk mbolo lquido ruqanaya kinq bilis ruqaqal chakul ibch ebografa ruqatbey chun antagonista de calcio ruqatik sachjotay quimioterapia ruqatik tzujachul uropata obstructiva ruqatik tzujakk hemostasia ruqatik tzujakk shock ruqatkiyilem akwalil aborto electivo ruqatowi tzamil abstemio ruqatsanm kolwinaqil tamoxifeno ruqaxchq tzumal absorcin cutnea ruqaxichq panixkolb absorcin intestinal ruqaxkamal wch quiasma ptico 67

ruqijolaqom qaty sachjotay ruqaxoibch qabaj braquialgia ruqaxomal baqijolom cefalea ruqaxomal chekaj gonalgia ruqaxomal rucheel ijaj raquialgia ruqaxya kamibch presoterapia ruqayitzeb kinaqil oncocitoma renal ruqaytzeb chiaj queilonco ruqaytzeb baqil osteoma ruqaytzeb buyutiojil rabdomiosarcoma ruqaytzeb kamabl ganglioneuroma ruqaytzeb lemwch queracele ruqaytzeb tepamaj mioma, miometrio ruqaytzeb tiojil miomosarcoma ruqaytzeb tzatzqor tumor cerebral ruqetebal cheij abrazadera cernv ruqetebal ruqul samajichakul abrazadera cervical ruqij valor (cumpleaos, importancia) ruqijolaqom iq oxigenoterapia ruqijolaqom qaq electroterapia ruqijolaqom qaty sachjotay cobaltoterapia

ruqijolaqom qijiqaq ruqijolaqom qijiqaq helioterapia ruqijolaqom sanm sonohisterografa ruqijotuj kuxaj podmetro ruqijul chajon ciclo menstrual ruqijul kaslem generacin ruqolil xikinaj cerrumen ruqor pamaj quimo (mezcla sustancia) ruqa rucheel ijaj vrtebra ruqaxomal ibch neuralgia ruqajibal kaqq sur ruqajibal qij occidente ruqajikab kk coma hipoglucmico ruqul aqanaj tobillo ruqul eyaj cuello (diente) ruqul pamaj cardia (cuello de la vejiga) ruqul pospoy vlvula pulmonar ruqul pospoy bronquio ruqul qabaj mueca ruqul samajichakul cervical ruqul tepamaj crviz ruqupik kamatiojil incisin rurabtiojil qotzaj musculo cigomtico ruraxal ulew hmedo (tierra) rusachjotay baq osteosarcoma rusachjotay kk leucemia rusachjotay sase hepatoblastoma rusachkuxil kamabl neurotxico

rusipojiche kojlijatz rusachoj banikil trastorno disocial rusachoj benq kuxaj trastorno obsesivo-compulsivo rusachoj jachonem autismo rusachoj kamalil esclerosis lateral rusachoj kiyilem trastorno de rett rusachoj kikotem trastorno bipolar rusachoj nataxk trastorno de estrs agudo rusachoj nimaxibiril trastorno de pnico rusachoj nukunaoj esquizofrenia rusachoj pamaj indigestin rusachoj uchuban piromana rusachoj uxlanem astenia rusachonem yaokaslem climaterio rusal tzi tia (P.G.49) rusamachakul xepamaj viscera rusamaj funcin rusamaj kojolwinaqil funcin sexual rusanm kojolwinaqil estrgeno rusanamil kamabl anfetamina rusaqil wachaj esclertica ruset wachaj orbicular rusewo wakaxilal sebo de res rusij parky or de izote rusipojiche kojlijatz salpinguitis

68

rusipojik aqaj rusipojik aqaj glositis rusipojik aqanaj dermatitis por estasis rusipojik baq osteomielitis rusipojik chakul dermatitis rusipojik chajinel prostatitis rusipojik cheelijaj raquitis rusipojik eyaj gingivitis rusipojik ibochilal ebitis rusipojik ijlaqul tumefaccin rusipojik jorjr faringitis rusipojik jujukamal polineuritis rusipojik kamal neuritis rusipojik kamti tendinitis rusipojik kojlijatz anexitis rusipojik kuxaj pancarditis rusipojik kinq nefritis rusipojik kiteiboch poliarteritis nodosa rusipojik kowil orquitis rusipojik laqul artritis rusipojik naqwch oftalmia rusipojik nimaixkolb colitis rusipojik pamixikin otitis rusipojik peqeixkolb diverticulitis rusipojik peqeya bursitis rusipojik pirchakul uvetis rusipojik pirkuxaj carditis rusipojik pospoy nocardiosis rusipojik quluch adenitis rusipojik rij wachaj blefaritis rusipojik rubey chulaj uretritis rusipojik rubey saqayaal linfa69

rusipojik tuyuq denitis rusipojik ruchi tepamaj cervicitis rusipojik rukojlibal ijatz ooritis rusipojik rukel wachaj iritis rusipojik rukojol xikixkolb yeyunitis rusipojik rupam ixkolb gastroenteritis rusipojik rupam kuxaj endocarditis rusipojik rupam pamaj gastritis rusipojik ruqul pospoy bronquitis rusipojik rusaqil wachaj escleritis rusipojik rutas pamaj peritonitis rusipojik rutasul kuxaj pericarditis rusipojik rutiojil kuxaj miocarditis rusipojik ruwi kowil balanitis rusipojik ruxe jorjr esofagitis rusipojik ruxe tzumal dermitis rusipojik saqsay pancreatitis rusipojik sase hepatitis c y b crnica rusipojik tasitzatzqor encfalomeningitis rusipojik tetzatzqoril encefalomielitis rusipojik tieyaj periodontitis rusipojik tuyuq coxitis

rusipojik tzamipospoy rusipojik tzamipospoy neumonitis rusipojik tzatzqor encefalitis rusipojik unum chubaj paperas rusipojik unutzum mastitis rusipojik wachiaj queilitis rusipojik xaribch hemorroide rusipojik xetiojil aqanaj fascitis rusipojik xexikixkolb iletis rusipojik yakbl chulaj cistitis rusipojilem wachaj queratitis Rusok chikopil reservorio rusokotajik lemwachaj abrasin corneal rutarakox naon estmulo vibroacstico rutankor xikinaj lenticular rutas pamaj peritoneo rutas tzatzqor meninges (arteria) rutasul kuxaj pericardio rute pamaj, tepamaj matriz, vientre, tero rute tutz himen rutiojil aqanaj msculo de extremidad inferior rutiojil kuxaj miocardio rutiojil palj bucinador (msculo) rutiojil tzumal msculo cutneo rutiojiq pospoy ensema pulmonar rutiojil baqaqanaj msculo de extremidad inferior rutiojil jolomaj msculo de la cabeza 70

rutzaqat chajichakul rutiojil kutamil msculo de tronco rutiojil qabaj msculo de brazo rutiojil qulaj msculo de cuello rutijonik chieyaj educacin bucodental rutikomal kajulew elemento de la naturaleza rutobal telemaj deltoides (msculo) rutojtobal baq gammagrafa sea rutojtobal beyakay colangiografa rutojtobal kaqaibch arterografa rutojtobal retqaq tiojilal electromiografa rutojtobal rubey kk angiografa rutojtobal rutzetwch kuxaj ecocardiografa rutojtobal ruya kikteej amniocentesis rutojtobenik prueba rutojtobenik jiquxla espirometra rutun che, ruwi che copa del rbol rutunul xekamal irradiado rutzapik laqujolom craneos inostosis rutzaqat resto rutzaqat chajichakul inmunote-

rutzaqat naonem rapia rutzaqat naonem anabolismo rutzetbal akwalil fetoscopia rutzetbal itzkamawach tonmetro rutzetbal kexbekk transiluminador rutzetbal naqwch oftalmoscopio rutzetbal nimaixkolb colonoscopia rutzetbal pamaj gastroscopia rutzetbal pamilaqul artroscopio rutzetbal qatjiqanem, qatjiqibl desbrilado rutzetbal rukoxotzib ecgrafo rutzetbal rupam chakulaj endoscopia rutzetbal ruqul pospoy broncoscopia rutzetbal tepamaj histeroscopia rutzetbal tutz colposcopia rutzetbal unutzum mamgrafo rutzetbal wakuxaj toracoscopia rutzetbal xejorjr esofagoscopia rutzetbal xetzumal dermatoscopio rutzetbal yakbl chulaj cistometra rutzetbeyikk ney ecografa doppler rutzetechi tepamaj papanicolau 71

rutzam aq rutzetenaonil chikopil antibiograma rutzetequl tepamaj histerosalpingografa rutzetik akwalil monitoreo fetal rutzetik chabqaq radiologa rutzetik chabqaq, qaqiaqom radio-electrologa rutzetik itzkamawach tonometra rutzetik kaqabok hematocrito rutzetik kk hematologa rutzetik naqwch oftalmoscopia rutzetik pamilaqul artroscopa rutzetik ruxul qulaj laringoscopio rutzetik samajichulaj urografa rutzetik unutzum mamografa rutzetik yakikteej amnioscopia rutzetjulil tzamaj rinoscopia rutzetpam xepamil laparoscopia rutzetwch kuxaj ecocardiograma rutzila naoj trauma rutzila naojil traumtico(a) rutzuja kk ruchoxik kk rutzujal kasyaal gonorrea, uretritis rutzumal jolomaj cuero cabelludo rutzumal tzikn prepucio rutzuybal kotzij cliz (or) rutzi ya nutria (P.G.42) rutzam aq hongo (clase)

rutzam ixkolob rutzam ixkolob apndice rutzam kk ciempis rutzam pospoy alvolo rutzam tzi hongo (clase) rutzaqik kotzixq abrupto placentae rutzil kaslem antibitico rutzil qanal grasa insaturada ruwa achamichq codena ruwa kuxaj pecho, pectoral, trax ruwa kuxiq neumotrax Ruwa winq mal de ojo, conjuntivitis, ojeado ruwaitzelil enterovirus ruwch supercie, anchura ruwch chekaj espinilla ruwch cheel clase de tallo ruwch chiaj ruwachi ruwch ichaj verdura (tipos) ruwch meqanal triglicrido ruwch okx hongo (clase) ruwch pamaj recto del abdomen (msculo) ruwch telemaj, wachtelem clavcula ruwch tzumal, ruwi tzumal epidermis ruwch tzatzqor partes del cerebro ruwachulew tierra (planeta) ruwachkoxom kuxaj fonocardiograma ruwachtuj kuxaj electrocardiograma 72

ruwon kolopospoy ruwachtujbl kuxaj electrocardigrafo ruwaqiwch baq piramidal ruwaqtzik aqanaj astrgalo ruwarkk jolomaj cefalohematoma ruwawi qabaj yema (dedo) ruweq kamajotay sinapsis ruweq qabaj falange (mano) ruwi aqanaj dedos del pie ruwi awn punta de milpa ruwi chekaj wichek ruwi chiaj suprahioideo (msculo) ruwi eyaj corona (diente) ruwi juyu cima, cumbre ruwi qabaj dedos de la mano ruwi rubey naonemil epitlamo ruwi runikajal tzatzqor telencfalo ruwi tetzatzqoril mesencfalo ruwi tzikn glande ruwi tzumaj pezn ruwi tzatzqor corteza cerebral ruwi utiw hongo (clase) ruwi uxtuxil gemelos ruwi xar hongo (clase) ruwi xeel, puyal pelo absorbente ruwi xikay ixkolb, ruwi xikixkolb duodeno ruwi wi ruwial supercial ruwi chiaj msculo suprahioides ruwon kolopospoy atelectasia

ruwujil utzikasil ruwujil utzikasil documentacin sanitaria ruwuquchuqa chamichq virin ruxaq limbo (hoja) ruxaq che hoja (toda clase) ruxaq pakay hoja de pacaya ruxaribch pospoy vena pulmonar ruxe chiaj hioideo ruxe jorjr esfago ruxe kalkax trceps braquial ruxe kix ichintal ruxe pamaj abdomen ruxe pospoy diafragma (msculo) ruxe tzumal dermis ruxe xikixkolb leon ruxe xikinaj lbulo del odo ruxe, xe inferior ruxe chali vbora (clase) (P.G.38) ruxe chiaj msculo hioides ruxe eyaj raz (diente) ruxe meskel msculo serrato ruxekul zarzaparrilla ruxibisanl kamalem crisis nerviosa ruxibisanl kayesach crisis de angustia ruxikay kaqibch aneurisma ruxikin che hongo (clase) ruxikin jay bao ruxikin kuk hongo (clase) 73

ruyoxotiojil qabaj ruxla olor ruxla ya brisa ruxul qulaj xul ruxulub kej zarza ruya kikteej lquido amnitico ruya tetzatzqoril hidrocefalia ruyaajbal qulaj aerosolterapia ruyaal ixkolob jugo intestinal ruyaal pamaj jugo gstrico ruyaal qutun sopa ruyaal saqsay amilasa ruyaal tzumaj leche ruyaal tzamaj tot ruyaal wachaj lgrima ruyaal wachal lagrimal ruyabil kinq nefropata ruyabil Kron enfermedad de cronh ruyabil tetzatzqoril encefalopata ruyabil tetzatzqoril, yabikebe kumtz encefalomielopata ruyabil tzamixkolob apendicitis ruyabil xann dengue ruyabil taspospoy pleuresa ruyakaslem mixtuq testosterona ruyakiil sinanem cltoris ruyaktuj kuxaj holter ruyawa ijaj dorsalgia ruyawa ixq embarazo ruyojuchuqa chamichq lactato ruyoxotiojil aqanaj bceps crural ruyoxotiojil qabaj bceps bra-

ruyuchalas wachaj quial (su) ruyuchalas wachaj miosis ruyuchichaj ya, ruway uml lechuguilla ruyuqik yuqutiojil esguince sachel desaparece sachichabl afasia sachiq oxidante sachixkolb gastrosquisis sachjotaqomanel radioterapeuta sachkamabalil sndrome neurocutneos sachkux estrs sachkuxil txico sachnaoj demencia sachnem prdida sachoachk narcolepsia sachoj trastorno sachoj naokuxanem afona funcional, psicognica sachoj rikilal bulimia, bulimia nerviosa sachonem desorientacin sachy jotay cncer sachy kamatiojil miastenia sachy naoj amnesia sachraybl letargo sak saltamontes sal alergia, roncha sal jiote saliwachibl fotoalergia salkm pelamano salpich empeine sm msculo pectoral mayor 74

saqbinit samachakulaj rgano, organismo samaj ocio samajibl material samajiwr sonambulismo sanl emocin, sentimiento sanm hormona sanamil estimulante sanayi arena sanayichak sarampin, varicela, rubola sanayil silicio sank hormiga sanikem hormigueo sanm cangrejo de cinaga saqajinem aclareciendo saqij verano saqoq pantano saqul banana saqabok glbulo blanco saqachojchk trombo blanco saqakinq frijol blanco saqalchan gusano (variedad de) saqalil nen saqanam anemia saqanem olfativa(o) saqapwq plata saqaqanal manteca grasa saqarinem amaneci saqatokan fresa saqatzep mayonesa saqawaim desayuno saqawaink desayunar saqbch granizo, granizada saqbinit equinoccio de verano

saqboj ichaj saqboj ichaj colior saqbuyl qanal colesterol saqboj hortensia saqichj pino blanco saqijix monja blanca saqikix cardo santo (P.G.15) saqikch quebranta hueso (P.G.32) saqikr pez blanco (P.G.42) saqiky garza (P.G.44) saqikumtz vbora (clase) (P.G.38) saqil claridad, luz saqilem externa saqkab tiza blanca saqky maguey (P.G.267) saqkorowach codorniz saqkotzij azucena saqmatalbaq vbora (clase) (P.G.37) saqmojotay cigoto saqmolo huevo saqmuquy gaviln grande pardo (P.G.45) saqper plida saqperil palidez saqpr or de dolores saqsay pncreas saqtztz crema saqulew tierra blanca saqwch papa saqxe nabo saqxim gasa sase hgado (P.G.151) semet callo (salud) 75

silochakul setaqom pastilla setechi hoja lobulada setl ik luna llena setl tiojil pronador, supinador sewa cera sewo sebo siel tallo leoso sb humo sibil helio, vapor sibinem vaporizacin sibq kanti bejuquillo sij msculo dorsal sija fenerogama sik tullido sik cigarrillo sikank fumar sikij apazote sikiwuj folleto sikaqn cojo (P.G.53) sikirinem, rupaexinem paralizacin, paralizar sikirisanel anestesilogo sikirisk epilepsia sikirya anestesia sikisotil parkinson sikitiojil convulsin sikitiojilal convulsiva sikiwr morna sikqa manco (P.G.52) siksil poliomielitis silel tiojil msculo voluntario silel uchuqabil materia cintica silochakubl ejercitador silochakul ejercicio

silochakulem silochakulem gimnasia silojolomaj msculo esternocleidomastoideo silokaswch rehabilitacin silonel, kabraqn, sinonel temblor silonem movimiento, temblor silowachnq mobiliario siml agradable (sabor y olor de cosas tostadas) sinaj, qasnaj alacrn sinanem relacin sexogenital sinanichak ergeno(a) sinanil excitacin sip garrapata sipojnem hinchazn sipotiojil hiperplasia sis pizote sison pulguilla de gallina siwan barranco smoch lucero de la maana sochj cascabel (culebra) (P.G.37) sokotajk herida solt escama solot wiaj dermatitis seborreica solotajnem descamacin soqolbl potrero sotinem circulacin sotinemil circulatorio sotoy gusano (clase) (P.G.39) sotz murcilago sum girasol silvestre sut pauelo subl limpiador 76

takaml suban tamalito (masa) suqixkolb invaginacin intestinal suquy musgo suril onda surisutz, rumul ya nubes en formal de bola suriyakbl tubo (medicina) surkum remolino de viento susuy estomas (hoja) sutaj coronilla sutijolom, meqabarel mareo sutinem rotacin (planeta) sutubl eje sutz catarata (vista), nube syan, mes, lux mes tayonel tartamudo tayonem tartamudeo tet ttano tim bolsa, plstico timatut capa timil ltex timpisobl termoselladora toqo glucosa tot caracol (odo) tot, pur mucosa totepamaj moco cervical totil, puril mucosidad tujil pulsada tujtj ultrasonido tot caracol (insecto) tachinl periquito (P.G.45) tk, toj, tokon sordo (P.G.51) takaml tamal

takara abj takara abj sapo pequeo takowit bano tanaj chikopi reino animal tanatk pea, peasco tp cangrejo tapal nance taqaj costa taqtj mal sazonada, mal guisada (sabor) taqokk ventrculo tas tasul tasl itz difteria tasbaq periostio taspoy pleura tasul tzamaj pituitaria (glndula) teaqomil droga teibochiqul vlvula aorta tey pice tekamisel chikopil penicilina telemaj hombro tetzatzqoril encfalo tew fro tewurinem enfri (clima) tieyajinel periodontlogo tiij carne tiojem muscular tiojil msculo, carne tiojilem musculacin tiojiq ensema tiojilal msculo tijoj poqn sufrir tikawain almuerzo tikon agricultura, siembra tikomal qejoj hortaliza 77

tull tikomal xanil elemento qumico tiliqul vula tip, qep sabor de fruta no madura (banana) tiqupibl navaja tixli danta (P.G.31) toem auxilio toichakul inmunidad tok ayuda toikem emergencia toom tayuyo toonel ayudante, auxiliar tochich dtil (P.G.2) tojobr qulaj tojtoaqomanel patlogo tojtobl laboratorio tojtobem evaluacin tojtobetiojil biopsia tojtowachbl optotipo toky avispa delgada y negra tokan mora tolor hongo (clase) tolobon masacuata tonchin chorcha (campanero) toqa, aqa noche toqochul glucosuria toqax encino (otro gnero) toril desechable tras durazno tuch armado tujanem baarse (temascal) tuksuban gusano (clase) (P.G.31) tukur bho o tecolote tull zapote

tun, ruchi ixkolb tun, ruchi ixkolb recto tunakotzij estigma (or) tuny sauco tunem fecundacin tunil fecundado tunuchuqa integrales tunuchuqalil multivitamnico tuq morado tuq wch berenjena tuqikarnal maracuy tuqpoy bazo tuqsij albahaca tuquchak equimosis tuqyabil prpura (enfermedad) tut, kip palma tutz vagina tuyq, tzan achq, qotzal, qoral achq cadera tzay cordal (diente) tzajichich choque tzalabaq, mokobaq hueso plano tzalamawch plataforma tzapl cerrada tzapicheel pospoy bisinosis tzapijb otoo tzapikk oclusin tzapin uxla asxia tzapinem congestin tzapipospoy asma tzapitzam congestin nasal tzapixaq cerrada (hoja) tzaqaq electrnico(a) tzaqat elemento 78

tziloqutun tzaqt completa tzaqatisanem suplemento tzaqatzaqoj aborto completo tzaqtimoqoq protesis de pantorrilla, aumento de piernas tzarin tamalito (plano) tzaruwuj micropore tzeb, tzebb espeso tzebe maltosa tzebilin yogur tzebjiqobl compota tzebkexu requesn tzebki vainilla tzetebl lupa tzetechiachq proctologa tzetekiw mielografa tzetenab diagnstico tzetiojil risorio, facial (msculo) tzetonel kk hematlogo tzety qaqchakul negatoscopio tzety rupam laqul artroscopia tzety rupam tutz colposcopio tzi perro tzieyaj canino tzibawuj libreta tzichj pinabete, pino de hoja grande tzikn ave (todo genero de) tzikn pene tzilan daar tzilanem afectar tzilon contaminada tzilonem contaminacin tziloqutun intolerancia alimenti-

tzin cia tzin yuca tzinalil, jekchun magnesio tzo nixtamal tzojpinem sudoracin tzubunem absorcin tzuj, mutil gota (afeccin diatstica) (k) tzujal ujo tzujbl gotero tzujem goteo tzuktiij protems tzukutaratk alergnico tzumaj senos, mama (ser humano) tzumal piel o cuero tzuntasinel mamfero (animal) tzunuj encino (otro gnero) tzunn colibr, gorrin tzunn saqiky garceta (P.G.44) tzureq or (comestible, choreque) tzeq velo de novia tzalawch, yalyt bizco, turnio tzamaj nariz tzamajal nasal tzamijotobl alcoholmetro tzamil, tijoj ya alcohol tzamilem alcoholismo tzaminqut vinagre tzamkk alcoholemia tzamxe coa tzaqnq uchuqa ela tzaqoj aborto tzaqojibey aborto ampollar tzaqowiaj alopesia 79

tzuquxel tzarajmq piedra pmez tzatzkexu queso crema tzatzqa guante tzatzqor tzatzqoril cerebral ceretzatzqoril, rukamik bra/ataque tzy salado (sabor) tzaytzj medio salado (sabor) tzeqaj blster tzetiojil msculo risorio o facial tzetz pepino tzijbl encendedor tzijy promotor tzikab sauce tzikaj codo tzolij sbila tzolinaon excitabilidad tzoliqutun reujo gastroesofgico tzop pulso tzopinem pulsacin tzoq gripe aviar tzubl visin tzubalil oftlmica tzuk, tuk hipo tzuntzn kisk tzuq, baq vacuna tzuqbl jeringa tzuqunem vacunacin, inyeccin tzuqel alimentable tzuqunel alimentador tzuqunem alimentacin tzuquxel alimentado

tzyq tzyq ropa tzyaqbl vestuario ubu tiroide ubuil tiroideo(a) uchuqa fuerza, intenso uchuqab tensin uchuqabil energa uchuqalem presin uchuqalil vitamina uchuqam prehipertenso uchuqamil prehipertensin uchuqan impulso uchuqanem intensidad uk piojo uka, achko estambre (or) ukalemwach queratocono ukya bebida ulewal uchuqabil materia y energa uml conejo unum glndula s mosquito usmakq nigua usmakabojt abejita muy pequea de miel (P.G.40) t paloma torcaza utiw coyote tz bueno utzichakulal endermolgica utzikasil sanitaria(o) utzikaslem sano utzikaslemal sanidad utzikojlem ambiente (salud) utzikoxomabl diapasn

wayijanel utzitzubal emetropa uxlabl aparato respiratorio uxlabil oxgeno uxlanabaqal monosacarido uxlaninq chakulal materia potencial uxtuxil calcaal wail comensal wain comida (tiempo) wach ptico(a) wachay haz (hoja) wachichaj hierbas, verduras wachinaqil instrumental wachinel fructuoso, variable wachinem fructicar wachitot ostras o moluscos wachxan coco wakl brosa wakaxilal res wakx vaca waq ruwch calcneo (hueso) waqanem espum waqiwachbl omron (sistema) waqwch cuboides waqxaqbaq carpo warabl colchn waranel kk, rx rx moretn, hematoma waranem kk amoratamiento warichakul parestesia warnq kk amoratado wy barro (de la cara) waybl cuchara wayijanel hambriento, indigente

80

wayjal wayjal hambre waylj che guayacn weqkexu queso de capa wit encino (otro gnero) wixikibaq maxilar inferior wibaq eyaj mandbula superior wilanem localizacin winq humano, persona winq kab abeja de miel (P.G.41) winaqilem pblica wontiojil contraccin woqya, wosya agua gaseosa wos gaseoso wosaqalil monxido de carbono woschi, yabichubaj rabia woschulaj proteinuria wotzaqsij onagra wuch tacuacn wujil manual wujil perl wuqu ik, wuqtzunchumil siete cabrilla (estrella) wuqunum ubu glndula paratiroide xaoj vmito xabon jabn xajab calzado xann zancudo xq talpetate (suelo) xaqakup spalos (or) xaqixaq ajenjo xar pjaro azul xarchumil urano xaribch vena

xiwak xaribochem venosa xaril uranio xax delgada xeel raz (rbol xeilin nutrieron xebaq eyaj mandbula inferior xekaj wachulew mundo (P.G.30) xep tamalito (con frijol entero) xetiojil aqanaj fascia plantar xexaqom vaselina xexikibaq maxilar superior xexikinaj sien (cabeza) xil grillo xibink asustar xibisanl angustia xibiril m aracnofobia xk gaviln xikay ixkolb intestino delgado xikibaq parietal xikinaj oreja o pabelln xikitiojil temporal (msculo) xikixul trompa de eustaquio xilichi hoja partida xilqaqil tungsteno ximbl gancho xinbiril miedo xinbiril chi kaj acrofobia xinbiril sinanem anorexia sexual xinbiril tzapikojolil claustrofobia xinbiril wachibl fotofobia xinbiril xibinem agorafobia xiwak caracol (grande para corne-

81

xiwan ta) (P.G.43) xiwan gato de monte xkankel zumbadora (culebra) xko perico (gnero) (P.G.45) xlen ronrn (que come las rosas) xmawch ciego total xmuqubr nubl (clima) xnakt cebolla xnakt qs cebolln, ceboln xoch lechuza xk tiburn xokom pospoy pulmn izquierdo xokomil viento (sopla en las tardes por el lago xokoqa arco iris xokoqul vlvula mitral xolel che diversidad (rboles) xonpk anona rosada xoqojaw coral (P.G.37) xorott tule (clase) xotolaqul artrosis xoyon perdiz (P.G.45) xpinkk cucaracha que vuela xqanel gusano de maz y frijol xtn ichaj espinaca xtunay culantrillo (P.G.15) xtp, sp, tp quequexque xtx k gallina ponedora (C.244) xtx chk zanate hembra xtuxtuli cucaracha (otro gnero) (P.G.43) xubaq kot guila pequea (P.G.44) xubatiojil msculo bucinador

yabuq xuliiba plano xulibch vena cava inferior xulsij cartucho xury ronrn, abeja (clase) (P.G.41) xuty ronrn (que agujerea las tapias) ya agua ya ik luna nueva ya pamaj diarrea yaaj mollera yaajbl atomizador yaal lquido yaaqom ampolla (medicina) yaarinem derriti (clima), fusin, licuefacin yaichaj berro yaochajinel chakulal plasmocito yaokaslem frtil yaosinanil ertico yaowar zoplicona, narctico yay taratk alrgeno yay ya pamaj clera yaabj mineral (reino) yabietzan ludopata yabikamabl neurosis yabikq peste bubnica yabipix amigdalitis yabipoy beriliosis yabipowo bola yabitzaqoj aborto infectado yabixul laringitis yabqaq herpes yabuq siguamonta

82

yabtas yabtas meningitis yajaqkekoj fosfatasa alcalina yakaqatil alrgico(a) yakaqom contenedor yakbl aqom botiqun yakchulaj vejiga (urinaria) yakk plasma yakokux nimo yakokk uremia yakoqanal adiposidad yakotzyaqbl armario yaky kamakux cafena yaky kojowinaqil andrgeno yaky uchuqa adrenalina yamanik esmeralda yaqanal aceite yaqanil ya nitroglicerina yaqaq pilas yaqaqbl generador yasilonel sioterapeuta yawa paciente yawail ixq gestacin yawailal ixq gestacional yawabil ik eclipse de luna (S.329) yawabil qij eclipse de sol (S.329) yawabil enfermedad (general) yawalx congnito

yuqxaribch yawaran hipntico yaxnakt puerro yayj, paqpj dessabrido (sabor) yejotayin desarrollan yojil tzetbl astigmatismo yojlin baq, nukubaq esqueleto yojonil borrosa yojotiojil fotocoagulacin yonilitzaqoj aborto espontneo yonisilel tiojil msculo involuntario yot hoyuelo yoxaq hoja opuesta yoxotiojil aqanaj msculo bceps crural yoxotiojil qabaj msculo bceps braquial yup celentreo (animal) yut kuxaj, won kuxaj sstole yuchichaj lechuga yuchjul esfnter yujaqom agitador yujutiojil lcera yuqtiij msculo exor, extensor yuqtiojil ligamento yuqq elstica yuqy baq traumatlogo (C.132) yuqxaribch varicocele

83

RETAMAB ALIL AJILANEM


kaka taq tzij

a, ab ao de 365 achibil afn achik virtual achikil espejismo achjaloj dependencia achlajil relacin achlajink relacionar achlanem relatividad achsamajil cofuncin achuchuqa impedancia achxeqa cotangente ajilabl baco ajilabl nmero ajilabalem precisin ajilabalil numeral ajilabanem trascendental ajilaj cifra ajilajil conteo ajilal escalar ajilanel contable ajilanem numeracin

ajilanem numrico ajilanem trascendente ajilank contar ajilatikoj logaritmo ajilatikojil neperiano ajilatzib componente ajilatzib dgito ajilatzukbl transportador ajilawinq fsico matemtico ajilaxolonel sicoqumica ajkaqibl meteorlogo ajukan internacional akomtik acromtico akomtikil acromatismo akre acre alal denso alal etabl medidas de peso alaxanel generador alchumil satlite alchuqa dinamia alkatn kilocalora

85

alkutu alkutu geme almul 12 libras y media alpa alfa alton dalton alwetalil alabeada alweto albedo ampere ampere amperetabl ampermetro aninabl ciclotrn aninq instantnea aninel acelerador aninel uchuqa betatrn aninelil aceleratriz aninem velocidad anxtrom angstrom anxtromyo angstromio apowar avogadro aqanaj pie arkimetes arqumedes arowrapo bargrafo asertijo acertijo astiwmatixmo astigmatismo awstiko astico axoma axioma bakaj cuasipartcula banabl fbrica banawch atributo banawachibl pantgrafo banbanem fundicin banikil forma banikilal cualitativa banikilem condicin baqtun 144 baybotil vibratorio 86

charon belejlajtzk eneadecgono belejtzk enegono benturi venturi beyajilank transitiva beyajnem recorrido beyal estrategia beyalem inferencia beyalil inferencial biaj nominal bitz trmino bojuchuqa disruptiva bola bola bolobk cilindro bolobk etabl barril bolobk ruchi qoqil cilindro elptico bolobikil cilndrico bolojuch lnea ondulada bonibl colormetro bonibalil colorimtrico bonil color boraj manojo boraj percha buqmet galn buyl suave beyanaoj teora chab rayo chabl lenguaje chabalil vector chajchobl cristal chajchj pura chajchojil cristalina charon sin charon jachon

charonem charonem distribucin charonem generacin chewenem propagacin chich metal chijil retculo chijojil reologa chipal onza chitirisaxk simplicar chiya isobrico chob congregacin, rebao chobojil analtica chobonem anlisis chuchubl frigorco chuchulil criogenia chuti peraj pedacito chutiajil innitesimal chutiejqalem peridica chutietabl micrmetro chutietabl uchuqa bolmetro chutietal umbral chutin kol chutinal menor que chutinisanem notacin chutinisaxik truncar chutiqajanil decibel chutiramaj segundo chutiramajel minutero chutiramanel aguja minutero chutirisanem contraccin chutirisanem simplicacin chutirisanem reduccin chutitzumalil corpsculo chaokoyopa ltro 87

chiyalil chaonem clasicacin chaosamaj prioridad chajibl contenido chajil potasio chajiqaq ignifuga chanaj rato chanin aceleracin chapanel koyopa colimador chapk capturar chapil tendencia che rbol cheelil axial chi belejtq de nueve en nueve chi jujun de uno en uno chi kajkj de cuatro en cuatro chi kaka de dos en dos chi lajtq de diez en diez chi oxx de tres en tres chi rij inversa chi waqtq de seis en seis chi waqxaqtq de ocho de ocho chi wotq de cinco en cinco chi wuqtq de siete en siete chiil permetro chijun estndar chijun achalil correlacin directa chikajil numerador chip alcance de dos dedos al recorrer cosas granuladas chiwch chukojol chiyabl manmetro chiyaj racimo de cosas pequeas chiyal pitzonem chiyalil parcial

choj choj normal choj kajin fraccin simple choj rujachonem distribucin normal chojajil natural chojajil ajilank nmeros naturales chojajilabl cardinal chojajilem perfecto chojchoj libre chojil cannica chojilem simple chojmil trayectoria chojmilal proyectiva chojmilem proyeccin chojmilil plomo chojminem perspectiva chojmiqaq bobina chojnem normalizacin chojtzuk ngulo recto chojuch lnea recta chojuchuqa inercia chojuchuqalil inercial chokominem empuje cholaj las cholajem orden cholajibl ordinal cholajibalil continuidad cholajibanem permutacin cholajil ordinario cholajilan, rukan bitz consecuente cholajilem numerable cholajinem ordenamiento 88

elenel cholajitz serie cholan ordenado cholan molaj conjunto ordenado cholanem continuo cholanem sucesiva cholanil categora cholbeyal norma cholqij ao sagrado de 260 das cholqij calendario choltun calendario de cuenta larga choltzij kaxlan kaqchikel cholwch, cholbl, cholatzij diagrama chumay medida de la mano al chumitzuk estrellado chupam, rukux, runikajal interior chuq punto chuxe inferior chuy miria chuyaj alcance de los dedos al recoger cosas granuladas con cuatro dedos chuymet mirialitro ejqan 40 pares de leos ejqalel estimador ejqan uchuqa carga ektopaskal hectopascal ekwaror ecuador elebl codominio elektron electrn elektroto electrodo elel menos elenel saliente

elesan elesan centrfugo elesanel anulador elesanem exclusin elesanem extraccin elesank eliminar, sacar elesy kasetesk crongrafo elesy uchuqa combustible elesy uchuqa, pila pila eletzij extrapolacin entropiya entropa eron hern eryo ergio espijmomanometro esgmomanmetro etauchuqalil termometra etabl balanza etabl chiuchuqa voltmetro etabl etamil declinmetro etabl jalbonil espectrocolmetro etabl nikaset radiosonda etabl nimilem densivolmetro etabl rokaj barmetro etabl saqil espectrofotmetro etabl silonem acelermetro etabl siloya hidrmetro etabl tzuk grafmetro etabl uchuqa densmetro etabl ya hidrometra etabl yuquchuqa dinammetro etajb pluvimetro etajil imaginario etajilem mdulo 89

ikiqalil etajuch eje etakananil calorca etakatanal calora etakojolibl telmetro etakojolil kiloampermetro etal, tzij dato etalil medida etalunel cobariante etamabl conocimiento etamanil habilidad etamasaqil espectrgrafo etamil magnitud etanem sentido etank medir etanojel bruto etaqa sopesar etatunuj sigma etatzebl sinoidal etatzukil, ulewachibl exhuacin etaya marina etayas caudal eter ter etokal metro expira espira eyolika elica ion in ichanan retal pa s. pertenece a ichin propio ichinal propiedad ichinal retal pertenencia ik mes ikojuch transversal ikiqalil nmero positivo

ilobl ilobl radar ilobanem radiacin ilonem integracin interpas interfase inyektiw inyectiva iris iris irisaxan irisacin isospin isospn isotono istono isotopo istopo isteresis histresis itrojenion hidrogenin itrojeno hidrgeno itrolisix hidrolisis itromekanika hidromecnica itrometrya hidrotimetra itroplaxt hidroplasticidad itropujaxan hidrofugacin itrostatika hidrosttica jachel divisible jachelil divisibilidad jachetal intercuartlico jachk bisectar jachil partido jachilem distributiva jachjuch vnculo jachjuchil bisectriz jachnikaj dicotoma jachoj divisin jachojil cociente jachojilem cortadura jachojuch frontera jachon jacha jachonel divisor 90

jaluchuqanel jachonel ajilabl numero distributivos jachonem desintegracin jachonk disociar jachoxel dividendo jaj brazada jalajbonil espectro jalajbonilem espectral jalajnem variacin jalajj conjuntos diferentes jalajj variedad jalajj chabl trminos generales jalajj, ky parmetro jalbanikil sublimacin jalbeyal incidencia jalbeyalem refraccin jalbeyalil catalizador jalbeyanem catlisis jalk componer jalkatanem termomecnico jaloj cambio jalon condensada jalonel condensador jalonem condensacin jalonem ik eveccin jalonk refractar jalowachibl cuerpos geomtricos jalsaqibl interfermetro jalsaqil interferometra jaluchuqa dinamo jaluchuqalem electrocapilaridad jaluchuqanel transductor

jalwachinem jalwachinem compresin jalwajilabl conmutativa jalyas licuefaccin jama gamma jaml vacuidad jamemolaj disjunto jantape frecuentemente jantape junajoteil constante de proporcionalidad jaqajk oxtzuk tringulo, obtusngulo jaqajuch lnea abierta jaql abierto jaql molaj conjunto abierto jaql nimajachoj abierto intervalo jaqitzuk ngulo obtuso jaqjuch hiprbola jaqjuchil hiperblico jaqjuchil xeij coseno hiperblico jaqtzuk obtuso jaruil cantidad jarulem cuantitativa jarupe tanto jarusamaj cuasicuantitativa jas haz jawachinem interaccin jawron hadrn jechejk desigualdad jechl desigual jechul aislado jechun discrepancia jechunem desviacin jeketal discreto jekobl telescopio

jikilenel jekonel centrpeta jeky uchuqa electroimn jeky uchuqalil electromagntica jeky uchuqanem gravitatoria jeksilobl magnetodinmico jekuchuqa magnetoelctrico jekuchuqabil gravedad jekuchuqalem gravitacional jekuchuqalil electromagnetismo jekuchuqanem gravitacin jelonel juch convergente jelonem juch convergencia jelonk converger Jenr Henry jeqonel adsorbente jeqonem adsorcin jeqonk adsorber jerxio hercio jik positivo jikibl calculadora jiknk calcular jikoj clculo jikchi polo jikchil nodo jikiban denido jikiban jo jikibanem denicin jikibey directa jikibitz trmino positivo jikl determinado jikl directo jikilem teorema jikilenel determinante

91

jikilik jikilik postulado jikinel determinista jikiqatayom apocromtico jikitzij condicional jikitzij conjetura jilonk deslizar jiperon hipern jiqanem sustraccin jiqilem absorbente jiqsaqilem absorbencia jiquchuqa magntico jiquchuqabil magnetismo jojya hidrosoluble jokaj alcance de ambos puos jonomonika gnomnica josinem rozamiento jotajilanem potenciacin jotalal pesada jotayin derivada jotayinem deduccin jotayinem derivacin jotayinil derivable jotolem elevacin jotowi coplanar jotoya capilaridad jowle joule jual kilopondio jubey diodo jubitz monomio juch barra juch lnea juchajil, ajilajuch recta numrica juchil lineal 92

junakatzuk juchilem recta juchtzuj isograda juchuy ocho millares. jujk exacta jujik tzij principio jujikilem exactitud jujunk corresponder jujunikil correspondencia jukala ciento sesenta millares jukalperaj icosgono jukaltzik icosaedro jukan opuesto (otro lado) jukan tikomal elemento opuesto jukanil nadir julajper onceavo julajtzk endecgono julil abertura julon gluon jumuch ochenta jun wokawaix googol, ggol juna ao junaalal asttico junaetal conmensurable junail anualidad junauchuqa homogneo junaban equipotente junabeyal directamente junachi circunscrito junajote proporcional junajoteil proporcionalidad junakux concntrico junakulwachin equiprobable junakajtzuk involutiva junakatzuk issceles

junakojolem junakojolem equidistante junakojolk equidistar junakojolil paralela junakojolil kajtzk paralelogramo junakoyopa afocal junalal equilibrio junalem identidad junam igual junam uniforme junam molaj conjunto iguales junam oxtzuk tringulo equingulo junam oxtzuk tringulo equiltero junam retal s. igual junamabl paridad junamabalil isotropa junamawch antisimtrica junamawachil hemisimtrica junamaxel indiferente junamil asociativa junamil istropo junamil molaj interseccin junamilal igualdad junamilem equivalente junanem amplicacin junanimil semejanza junaper proporcin junaqeel coincidente junaqeelil isclina junasikixik palndromo junatikk semejante junatikk bitz trminos semejan-

jurukajtzik tes junatzuk equingulo junatzukil isgono junatzumalil isbara junawch comn junawch simetra junawch xeajilabl denominador comn junawachel congruente junawachibl similar junawachil homlogo junawachil simtrico junawachilem congruencia junejqalem equivalencia junejqalem absoluto junejqalem rajil valor absoluto junil ajilank nmeros enteros junila molaj conjunto unitario junilal unitario junilal kajin fraccin unitaria junilal molaj conjunto unitario junilal, yonilal, jun unidad junilem nmero entero junumaj comparable junumanem comparacin junumanem igualacin junumaxk comparar junwi extraeza jupu s. interseccin juqo cuatro centena Juruoxtzuk Pitgoras juruoxtzukil pitagrica jurujq largo jurukajtzik romboide

93

jurunem jurunem oblonga jurutzuk cosecante juruwachinq lmina jutuq cuarenta juwch tipo juwachil unidimensional juwi, juraqn unidad juwinq 20 das juwinq, jukal 20 das juxanil unilateral juxbalil rectilneo kajal barin kajalajil diofntica kajibl fraccionario, quebrado kajil partcula kajim fraccionar kajim nm ajilabl fracciones impropias kajimanem fraccionamiento kajin fraccin kajin kol ajilabl fracciones propias kakjaloj fenmeno kalabajnem operacin kalabajnem ajilanem operaciones matemticas kalabank operar kam cuerda kamajin, kamajij restar kamal descuento kamanel sustraendo kamaxel minuendo kamel restable kamoj resta 94

kulaj kanbl parbola kapaj mordisco kaqatilem turbulento kasl qijobl reloj despertador katn calor katun 8 ky ya alcohol kayesolik trivial kexel, tzeqelel sucesor kexelem sustitucin kexelil representacin kexonem transformacin kexuchuqanem recticacin kikotojuch paramtrica kipalj poliedro kisamaj, etatzuk notable kisel nito kisel molaj conjunto nito kiyajilaj polidgito kiyatzuk polgono kiyibl desarrollo kiyibanem desarrollado kiyil abundante kiyilel creciente kiyinem aumento kiyinem incrementacin koil existencia kojlemal universo kojlemalil sustancia kojlibl lugar kojlibalil posicin kolokk esfera kolokikil esferoide kulaj par

kulaj, waijun kulaj, waijun binaria kulanem dualidad kulapalj paraleleppedo kulbat lmite kulbatil acotada kulk lema kulsamaj correlacin kulubelil respuesta kulubenk responder kulwachinem contemporaneidad kutbl modelo kutetal miembro kutetalil armnica kutsaqil uorescencia kutsolik proposicin kutu del pulgar al medio kutunem demostracin kutunem encuesta kutunem etal identicacin kutunem ruma meqitzij demostracin por contradiccin kutunk pregunta kutunk identicar kutuwachibl espectrograma kuxuchuqa tomo kuxuchuqalil tritionio kuxulem nucleacin kuxulk nuclear ka bi kaon kan kauchuqalil termoelectricidad kabl cuadrada kabeyal bicontinua kabiaj binominal 95

kajtzuk kabix s. propiedad conmutativa kablajpalj dodecaedro kablajper doceavo kablajtzuk dodecgono kabmulubl bimodal kachab semirrecta kachakul birrefringente kachakulil birrefringencia kachich bimetal kachichil aleacin kachi cateto kachojil binormal kachojmil biyeccin kajchumil astrofsica kaji cuatro kajikchi dipolo kajikchiil bipolar kajikchil bipolaridad kajkj juna ao bisiesto kajkajbl cuadrangular kajlajtzk tetradecgono kajpalj tetraedro kajper cuadriltero kajram, kajper, rukaj cuarto kajramil cuartil kajset astroide kajtij cuatrilln kajtzibal cuadrica kajtzik rombo kajtzk cuadrado kajtzikel cuadrante kajtzikil rmbico kajtzuk cuadro kajtzuk quadriltero

kajtzukil kajtzukil cuadrtica kajtzukilem cuadrantal kajtzukpalj trapezoedro kajtzukul trapecio kajtzukulem trapezoide kajuch tzuk correspondiente kajuchil bilineal kajunam equidiferencia kajunam ruchi tringulo issceles kajunamil junamil kajunawch isometra kajwinatzk octacontgono kakal lajpalj pentacontedro kakal lajtzk pentacontgono kakelebl interpolacin kakajtzik bicuadrada kakojolil dual kakotojuch catenaria kakotzolem diada kamperaj cometa kamux ajilajuch plano cartesiano kamul duplo kamulil ensima kamulubl frecuencia kamulubl junejqalem frecuencia absoluta kamulubl mejunam rajil frecuencia relativa kamulubalil emprica kamulun bidual kamulun tzolitzij redundancia cclica 96

kawachinem kamulunem duplicacin kamulunem iteracin kamulunem repeticin kamulunk duplicar kamuxil mutuamente kany ulew brjula kantor cantor kanuchuqanem magnetostriccin kanulwch, setechutil cnica kanulwachil conicidad kaperaj bilateral kaperaj bisector kaperajil semiplano kaqq aire kaqiqabalil meteorologa kaqiqal oxigeno kaqiqalem oxigenacin kaquchuqa infrarrojo karwono carbono kasamabl conjuncin kasamabalil disyuncin kaset semieje kasetesq corona circular kasetesk corona katij billn katikil cuadrtico katoriko catdico katoro ctodo katyon catin katzalajuch convexo kawch mixta kawch compuesto kawachil bidimensional kawachinem reversible

kawinatzk kawinatzk tetracontgono kawitrojeno dihidrgeno kaxa caja kaxeel raz cuadrada kaxini cassini kaxlan nukulem sistema castellano kayi rujechijik desigualdad doble kayi ruxeel raz doble kayi, kawch doble Kelwin Kelvin kepler kepler kikwan ki compatible kilat quilate kiloton kilotn kilowatyo kilovatio kimch ajilabl clases de nmeros kimika qumica kiwch etabl tipos de medida kiwch juch clases de lneas kiwch molaj clases de conjunto kiweyal cigeal klan clan kol, chutin, ruchaq menor kojobalil latitud kojolem dimensin kojolibalil campo kojolil distancia kolojel diferenciable kolojil diferencia kololil diferencial kolombiyo colombio 97 koloyre coloide korolar corolario korolis coriolis kota cota kotobl cicloide kotojuch lnea curva kotojuchil curvatura kotojuchil curvilneo kotojuchilem asntota kotokaji cuartica kotokk curva kotosetesk hipocicloide kotosilonem generatriz kototunun isoterma kototzuj crtico kototzuj punto crtico kotzajil rengln kotzokajtzik diamante kotzl horizontal kotzolem coordenada, abscisa kw consistente kowilem denso kowkw slido kowlomp coulomb kowsilonem viscosidad kowtzuk estereorradin Krame Cramer kristaloyre cristaloide krusil cartesiano kumajuch lnea quebrada kuxpite cspide kwantika cuntica kwark quark la gramo

la

laj laj deci laj deca lajchu punto decimal lajel nukulem, runukulem lajujil sistema decimal lajetokal decmetro lajetokal decmetro lajjachil decil lajkal juna bicentenario lajla decigramo lajla decagramo lajmet decilitro lajmet decalitro lajper dcimo (fraccin) lajtikoj vulgar lajtzk decgono lajuchuqa dina lajuj juna dcada lajuj saqche regleta lajujal decena lajujil decimal lajujil pir fraccin decimal lajujil tzuj punto decimal lajujila decimales lajulew hectrea laser lser latino kajtzk cuadrado latino lemet botella len centavo lewa legua lewton leptn lian plana liq ozono linaks linacs

mechapk liqil difusin liqilem uidez liqilk uido lixa lisa lomanil centralizacin lomanil, janamlil promedio lux lux luminoteknia luminotecnia majneton magnetn majnetoptika magnetoptica manjachel indivisible mankujaj nmero impar maquq quetzal (dinero) maser mser may ao de 400 das maya etabl medidas mayas maya nikulem sistema maya maya qijul etabl medidas de tiempo maya mayajil hiptesis meajilabl nmero irracional meajilatikoj antilogaritmo meal ingravidez mealal imponderable meetal azar meetamanil incertidumbre meichin impropia meilobanem irradiacin meuchuqa dbil mechutirisanem irreducible mechutirisanem sordo mechutirisanem kajin fraccin irreducible mechapk despreciable

98

mechaq mechaq incompatible mechinal retal s. no pertenece a mechoj inestable mecholchj aleatorio mecholpaxel submltiplo mejaj momento mejalon refractario mejametro megmetro mejk kutunem demostracin indirecta mejikil indeterminado mejikil, meqitzij absurdo mejikilem incerteza mejikuchuqa antiferromagntico mejuchuqalil antiferromagnetismo mejujik indirecta mejunaetal inconmensurable mejunajil imperfecto mejunam diferente mejunam distinto mejunam kiyatzuk polgono irregular mejunam rajil relativo mejunam rajil valor relativo mejunam retal s. no igual mejunam ruchi tringulo escaleno mejunamil inecuacin mejunamilem irregular mejunatzuk escaleno mejunawch asimetra mejunawachil asimtrico mekajil antipartcula 99

molabeyal mekajin irracional mekisel innito mekisel molaj conjunto innito mekulaj impar mekutel implcito mekanika mecnica mekojolil adimensional melil tikk exponente negativo melil, manq negativo menikaj incentro menim incomplejo menimirisan decrecimiento meqalj nulo meqalj incgnita mequchuqalil microonda meqitzij contradiccin merkuro mercurio meruyonil dependiente mesaqil amorfo mesilojuch directriz mesilon rgido metrotekya metrotecnia metunel molaj conjunto no coordinable metunun desapareado metunun inconexo metzetel saqil ultravioleta metzumalil positrn mexon mesn mikropisika microfsica mikrosonta microsonda mimirasaetal saturar mita mnimo molabeyal anillo

molaj molaj conjunto molaj grupo molajilabal cardinalidad molajilank media molbitz expresin molbitz soltziby expresin algebraica molichinil propiedad asociativa molkux molcula molkuxank molecular molkuxuchuqa atomicidad mololem acumulacin molon acumulativa moly uchuqa imn moltaqotzij cdigo moltk factor moltikil cofactor moltikilem factorizacin moluchuqa paramagntico moluchuqabil paramagnetismo moluchuqalem anin moluchuqalil contradominio moqaj alcance del puo mowre moivre muon mun muone muones mul por naijinem racionalizacin naojin racional naojinem razonamiento naojink racionalizar naojuch meridiano naonem nocin naotzij criterio

nikajuxil naowinq cientco nabebitz antecedente nabey primer nabey ik enero nabeyal antecesor, anterior nabjotay primo nabjotay ajilabl nmero primo nabtzib antiderivada nj etal atpico nanometro nanmetro naqajan aproximacin naqajil pronstico naqajink aproximar naqanel aproximado nawtika nutica nejaton negatn newton newton newtrino neutrino newtron neutrn nichramajel segundero nichramanel aguja segundera nijun neutro nijun tikomal elemento neutro nikaj medio nikaj mitad nikaj aqa medianoche nikaj ik lnula nikaj qij medio da nikaj runikajal nikajal, kuxaj centro nikajset hemisferio nikajuch baricentro nikajux perpendicular nikajuxil ortogonal

100

nikajuxilem nikajuxilem perpendicularidad nikanel centralizador nikaset circunradio nikasetesk semicrculo nikasetul semiesfera nikasetulem radioactividad nikasetulil semicircunferencia nikatzuk llano nikunem reglada nm grande nm mayor nm chuwch. . . mayor que. . . nm nm ajilank nmeros complejos nimabeyal mtodo nimajachanel mximo comn divisor nimajachel mnimo comn nimajachoj intervalo nimajunam ntimo nimal supremo nimalj macro nimalaxel mximo nimaliqilem Super uidez nimanem cuanticado nimank centrifugar nimil mega nimil, jalonem dilatacin nimilj grandisimo nimilem tamao, volumen nimilem nimpimil nimirisan ampliada nimirisanel divergente nimirisanem divergencia

ojqan nimirisanem progresin nimirisanem crecimiento nimirisank extender nimirisank, kiyirisank aumentar nimirisaxik estocstico nimnm complejo nimnm rukokal plano complejo nimonem inclusin nimonem induccin nimuchuqalil super cuerda nimukwanem super conductividad nitrometano nitrometano nitz micra nitzramaj microsegundo nitzuchuqa microamperio nojnq perigonal nojnq tzuk ngulo perigonal noniux nonius noto nodo nowa nova nukakaslem semidesintegracin nukujuch regresin nukulem composicin nukulem construccin nukulem sinodal nukulem cholajil sistema numrico nukulem kulaj sistema binario nukumolaj muestreo nukunel integrador nukunem programacin ojqan dirigido

101

ojqanem ojqanem rastreo okaj milsimo okal centi okala siglo okalem centigramo okalil centsimo okamet centilitro okatij millonsimo okel entrante okel tzuk ngulo entrante okibl entrada okibalil dominio okisanem aplicacin orojrawa odgrafa oxajil triada oxajilem terna oxbitz trinomio oxil triates oxjunamil tricotoma oxkulatris osculatriz oxlajtzk tridecgono oxmul triple oxpalj triedro oxsamaj triseccin oxtij trilln oxtk cbica oxtzik pirmide oxtzuk equiltero oxtzuk tringulo oxtzukal triangular oxwinaqilal sexagesimal oxwinatzk hexacontgono oyoejqalem esperanza pal vertical

permi paalem, raqn altura paalil estable pachun conjugado pachun etajuch eje conjugado pachun tzuk ngulo conjugado paj medida pakaj agrupacin palj, ruwch cara palajtzuk diedro palibl prisma palibalil prismatoide pamil capacidad (medidas) pamil etabl medidas de capacidad panqaj profundidad paranto faradio parenjet fahrenheit pasil cinturn Paxkal Pascal penrulo pndulo pentowramo femtogramo per razn perauchuqa ferromagnetismo peraj fase peraj lado peraj sector peraj tira, pedazo, lienzo peraj, chark parte peraj, molaj muestra perajil zona perasaqil diptrica perbl tangram perjuch segmento permi fermi 102

permon permon fermin perqijul estacin perset segmento (ngulo) perulew regin pi pi pion pin piktun 3 pir mili pirla miligramo pirmet mililitro piskolin ajilank capica piskolink voltear piston pistn pitzkolil kilociclo pitzkolinem ciclo pixanil senido polariskopio polariscopio polariton polariton polaron polarn polarowrapya polarografa ponon fonn ponyo fonio positron positrn posporolil fosforescencia poton fotn potosintesis fotosntesis poxitronio positrnio poysewye poiseuille prawster dragster proton protn punmet litro puyaj milmetro qaij seno qajanem ruido

qijul qajanil sonido qajanilem resonancia qalajil explcita qanachich cobre qanajilabl inglesa qaqal trmica qaqil voltaje qataj manada qatanbl termmetro qatanem cancelacin qatawch coma qatayom aberracin qatayon, chapayon esfuerzo qatk absorber qatoj uchuqa resistencia qatonem restriccin qatonemil absorcin qatotzetebal contraejemplo qaty uchuqa dielctrica qaty uchuqalil aislante qatuchuqa magnetoresistencia qaxalem desplazamiento qaxanem transferencia qel inclinado qeelil pendiente qq xaq qequm oscura qequnel polarizador qequnem polarizacin qetaj el alcance de ambos brazos unidos qij da qijobl reloj qijul perodo, tiempo 103

qipaj qipaj pedazo como de banana qobilel decreciente qobink disminuir qochojuch fractal qocholem torsin qochon rizada qochonem declinacin qochuchuqa plegado qolaj kilo qolajal kilogrmetro qolajbl, tzumalil masa qolajers kilohercio qolajla kilogramo qolajmet kilolitro qoq valo qoqilem elptico qoraj medida de masa qujlal arco qaenk satisfacer qajnq deciente qajnq ajilank nmero deciente qajnq uchuqa electrodbil qasanel discriminante qasanem decaimiento qirirel arrastre qitzij real qitzij koil axioma de existencia qum chob qupijuch concurrente qupijuchil secante qupijuyu menos (signo) qupin discontinua qupink cortar qupinil discontinuidad

ral molaj rabache, jajche, estache vara rach binomio rach richin newton binomio de newton rachala kotojuch familia de curvas rachalajibl moltk factor primo rachq jachoj residuo rachq, etaltk resto rachibil amigo rachibil ajilank nmeros amigos rachlajil cholanem relacin de orden rachlajil junaejqalem relacin de equivalencia raj jaj, oxraqn yarda raj jajbl cadena rajil precio rajilabal Euler nmero de Euler rajilabal qij fecha rajilajitz censo rajilajuch Ewler recta de Euler rajilank ajilanem nmero trascendente rajilanik chojajilanem nmero perfecto rajilanik mekajin nmeros irracionales rajilanik wotzukil nmero pentagonal rajilem ponderada ral inters ral ajilank subndice ral molaj subconjunto

104

ralal ralal neto ralal peso raman raman ramaj hora ramaj tiempo ramaj richin wawe tiempo local ramajel horero ramajil horario ramajil aninq ramanel, aninq aguja horeta, aguja segundera ramqm milla raponel resultante raponil resultado raqabalil vectorial raqakal centmetro raqn longitud raqn etabl medidas de longitud ratabl rokajil baromtrico raxmet garrafn raxil humedad raybl objetivo rejqalem estimacin rejqalem valor rejqalem ajilaj cifra signicativa rejqanem signicativa relebal kaqq norte relebal qij este relesanem moltk extraccin de factores rep llave reqn etabl medida de longitud retabal qanajilabl medidas inglesas

retal tunumolaj retabal ramaj medidas de tiempo retabal raqn extensmetro retabal ulew medida agraria retabalil oxtzuk trigonometra retabalil oxtzukil trigonomtrica retabalil rokaj barometra retajil junilal unidad imaginaria retajuch junawch eje de simetra retal signo retal smbolo retal banem suceso retal chaqlaxel s. menor que retal cholatzij pictograma retal jachoj signo de divisin retal jaloj variable retal jupu s. de interseccin retal kamaj signo menos retal meral molaj s. de no subconjunto retal meruyonil variable dependiente retal nikaperaj apotema retal nimalaxel s. mayor que retal ral molaj s. de subconjunto retal samaj efecto retal setejuch circuncrculo retal tikoj signo por retal tolan molaj s. conjunto vaco retal tunaj signo ms retal tunel molaj s. conjunto coordinable retal tunumolaj s. unin de conjuntos

105

retal ulew retal ulew rea supercial retalem sesgo retalil metra retalil muestral retaluxil covarianza retamabalil ajilanem matemtica retamabalil beyalil lgica retamabalil chajchojil cristalografa retamabalil etauchuqa calorimetra retamabalil jalajbonil espectrografa retamabalil jekuchuqa magnetosttica retamabalil kuxuchuqa atomstica retamabalil kajulew cosmologa retamabalil qajanil acstica retamabalil silonem cinemtica retamabalil silouchuqa cintica retamabalil tzintzouchuqa electro ptica retamabalil tzij estadstica retamabalil uchuqa esttica retamabalil uchuqalil termodinmica retamabalil ya oceanografa retamabalil yuquchuqa dinamometra retamabalil qajanil ultrasnica retatzij argumento retawch geometra

rolomabl retawachibl, jachetal sextante retawachil geomtrica retawachil chuq punto geomtrico retmolaj evento retsamaj meruyonil eventos dependiente riilem, rukojolil dispersin rij chich xido richiil polaridad richin jachonel divisor propio richinil jachil propiedad distributiva rij exterior, externo rij ajilatikoj cologaritmo rij ilonel cmara rij juch cncavo rij tikomal elemento inverso rij tzuk ngulo externo rij tzuk opuesto (ngulo) rijilem inversamente rijinem inversin rikaetal varianza rikin juba probabilidad rikin rikisibl ltimo ro quinto (grado) ro ik mayo rojqan pirjuch segmento dirigido rokaj atmsfera rokajil atmosfrico rokisaxik aplicable rokixaxik aplicada rolomabl mediatriz

106

roloman roloman mediano romana romana ronojel general ronojelil generalizar ropinem cuanto rox tercero rox ik marzo roxkalil chutiramaj roxram tercio rubanikil estructura rubanikil cholajil forma ordinaria rubanikil ronojel forma general rubelej noveno rubelej ik septiembre rubey camino rubeyal Eratosten criba de Eratstenes rubeyal kulaj operacin binaria rubeyal Kramer regla de Cramer rubeyal nimirisaxik proceso estocstico rubeyal retamabalil tzij estadstica inferencial rubeyal samaj algoritmo rubeyanil frmula rubeyanil Ewler frmula de Euler rubeyanil ronojel frmula general rubeyasamaj ri jachoj algoritmos de la divisin rubixikil descriptiva rubixikil retamabalil tzij estadstica descriptiva ruchakul cuerpo

ruchuqa aqal ruchakul retawachil cuerpo geomtrico rucharik waqwch partes del cubo ruchobik retawch geometra analtica ruchutinisanem ajilank notacin cientca ruchutirisaxik redondeo ruchanil tzuk goniometra ruchaq al libra ruche cholwch diagrama de rbol rucheel, ten columna ruchi extremo ruchi qoq elipse ruchi qoqil elipsoide ruchi saqil difraccin ruchi tzuk polar ruchobonem ajilank anlisis matemtico ruchobonem cholajil anlisis numrico ruchojmil ruchojmilal ruchojmilal raqabl direccin del vector rucholajem kiyatzuk teselado rucholajil secuencia rucholajil sistemtico rucholanem cuenta rucholwch Venn diagrama de Venn ruchuqa fuerte ruchuqa aqal energa trmica

107

ruchuqa naonem ruchuqa naonem friccin ruchuqa, kochonem capacidad ruchuqalil densidad ruchuqalem impulso rujachoj tunubitz divisin de polinomios rujachoj jubitz divisin de monomios rujachoj kajin divisin de fracciones rujachoj lajulil divisin de nmeros decimales rujachoj pirjuch divisin de un segmento rujachoj tzuk divisin de un ngulo rujachonem kabiaj distribucin binominal rujachonem kamulubl distribucin de frecuencias rujalik mantisa rujechejik oxtzuk desigualdad del tringulos rujechumen chijun desviacin estndar rujechumen molajilank desviacin media rujik jalajnem variacin directa rujik junaper proporcin directa rujotolem tzuk ngulo de elevacin rujuch cholwch diagrama de barras rujuch tzoliwachibl lnea de re-

rujunamil sutinel exin rujuchil cholwch diagrama de lneas rujukal vigsimo rujulaj undcimo rujulaj ik noviembre rujulajuj decimoprimero rujunamil jaqjuch ecuacin de la hiprbola rujunamil juchil ecuacin de la recta rujunamil juchulil ecuacin lineal rujunamil junamilem ecuacin equivalente rujunamil kajibl ecuacin fraccionaria rujunamil kajin fraccin equivalente rujunamil kanbl ecuacin de la parbola rujunamil kabiaj ecuacin binominal rujunamil katikil ecuacin cuadrtica rujunamil kutamil ecuacin radical rujunamil ruchi qoq ecuacin de la elipse rujunamil setejuch ecuacin de la circunferencia rujunamil soltziby ecuacin algebraica rujunamil sutinel ecuacin redun-

108

rujunamil tikilem dante rujunamil tikilem ecuacin exponencial rujunamil tzibal ecuacin literal rujunamil yoqoyk ecuacin logartmica rujunilal caracterstica rujunilal xoal unidad de militar rujunumanel uchuqa electrosttica rukamaj kajin sustraccin o suma de de fraccin rukamaj lajujil resta de nmeros decimales rukiyinem kamulubl moda rukojlemal entorno rukux patrn rukux ajilanem fundamental rukux ajinank aritmtica rukux qolajbl centro de gravedad rukux tzalajuch diagonal principal rukuxal nucleido rukuxal ncleo rukan secundaria rukan segundo rukan kuxuchuqa subatmica rukan tzalajuch diagonal secundaria rukab ik febrero rukabalaj decimosegundo rukablaj docena rukablaj ik diciembre

runimersaxik tikilem rukaj ik abril rukamulunem waqwch duplicacin del cubo rukiil sabor rukojol alternado rukojolem dimensional rukojolil espacio rukojolil etal espacio muestral rukojolil siloj amplitud rukokal plano rukolojil molaj diferencia de conjuntos rukolojil nimirisanem pa rukux ajilank diferencia de una progresin aritmtica rukolojil raqabl diferencia de vectores rukotzolem yuqtzuk coordenadas rectangulares rulaj dcimo rulaj ik octubre rulajulal xoal decena de millar rulewal rea rulewal geogrco runaotzij jachelil criterio de divisibilidad runikajal mediana runikajalem1 semi runikal oxtzuk centroide runimabeyal ulewachibl mtodo de exhaucin runimal al, arowa arroba runimersaxik tikilem crecimiento exponencial

109

runimil runimil homotecia runimilem escala runimilem biaj escala nominal runimilem cholajibl escala ordinal runojisaxik ri kajtzuk completar el cuadro runukujuch regresin lineal runukulem bitz tipicacin runukulem etabl lajujil sistema mtrico decimal runukulem qanchi sistema ingls rupalj cara rupalbal posicional rupalibal tzuj colineal rupam contenido rupam interno rupam kotojuch concavidad rupam qabaj cuarta rupam setesk circuncentro rupam tzuk ngulo interno ruperaj cholwch diagrama de sectores ruqa tzuk hipotenusa ruqa, retamabalil rama ruqajanil uchuqaya hidrocustica ruqijobal qabaj reloj de pulsera ruqijobal xan reloj de pared ruqujlal qaij arcoseno ruqujlal xeij arcocoseno ruqujlal xeqa arcotangente

rusetechutil Permat ruqajbal ocaso ruqajbal kaqq sur ruqajbal qij oeste ruqasanem tikilem decaimiento exponencial ruriilem cholwch diagrama de dispersin rusachoj junejqalem error absoluto rusachoj mejunan rajil error relativo rusamaj papel rusamaj achjaloj dependencia funcional rusamajilem mapeo rusamajixik funcin rusamajixik kiyilel funcin continua rusamajixik kulbatil funcin acotado rusamajixik kawch funcin compuesta rusamajixik pa jotolil funcin convexa rusamajixik piyektiw funcin biyectiva rusamajixik soltziby funcin algebraica rusamajixik waix funcin cero rusamajixik xejuch funcin cncava rusamajixix jotayinil funcin derivable rusetechutil Permat cnica de

110

rusilonem liqil Fermat rusilonem liqil hidrodinmica rusilonem uchuqalem electrodinmica rusolik solucin rusoltzebay kajin fraccin algebraica rutajinem Piwnans sucesin de Fibonancci rutaqotzij xeij ley de cosenos rutata alal tonelada rute alal quintales rutikik cholajil coeciente numrico rutikoj lajujil multiplicacin de nmeros decimales rutikojil kisamaj producto notable rutikojil soltziby producto algebraico rutikomal junalem elemento identidad rutikomal junawachil elemento simtrico rutunaj lajujil suma de nmeros decimales rutunuj mekisel integral rutunutzik tzuk ngulo adyacente rutzaqat banikilem condicin suciente rutzaqat kotojuch convexidad rutzaqatbal richin jun molaj complementario de un conjunto

ruxe tzukil rutzaqatbal tzuk ngulo complementario rutzaqatil completado rutzumalil fsico rutzam pice rutzam etal escuadra rutzijoxikil a priori rutzijoxikil tzeteyom a posteriori rutzil arreglo rutzil correccin ruwa tunuj total ruwa qij solar ruwch anchura ruwch clase ruwachulew terrestre ruwachibl juch grca ruwachin tikoj potencial ruwaq sexto ruwaq ik junio ruwaqxaq octavo ruwaqxaq ik agosto ruwi sima ruwi superior ruwi qabaj pulgada ruwi tikoj residuo ruwiil exceso ruwilem residual ruwuq sptimo ruwuq ik julio ruxalqat ajilabalil cruz numrica ruxe matriz ruxe tzuk adyacente (ngulo) ruxe tzukil alterno

111

ruxe, kutamil ruxe, kutamil radical ruxe, palibl base ruxeel origen ruyaal lquido ruyon independiente ruyon retsamaj eventos independientes ruyon montona ruyonil unicidad sachoj error sachy yas escape samaj trabajo samajel operador samajibl dispositivo samanaoj arte saqapwq plata saqche, juchubl, rubeyal regla saqil luz saqilj candela saqilal dioptra saqilem luminosidad saqinem luminaria saqkojlemal anistropo saqkojlemalil anisotropa selaj pedazo redondo selta celda selyus celsius senoytal senoidal setaj crculo, redonod setebl comps setebl toro setebalil toroide setechut cono

soltzibil setejuch circunferencia setl circular setesk crculo setesuribl rbita setesuribalil orbital siemen siemens sibibl evapormetro sibil vapor sibilem vaporizacin sibinem evaporacin sibinemil ebullicin silobl dinmica siloj onda silojil ondulatorio silokaqibal aerodinmica silolem ondulacin silon latente silonel ondulador silonem accin silonem movimiento sily kuxuchuqa electroluminiscencia sima cima sirisk esfrico sisoyte cisoide solaj vuelta solk despejar solikil premisa soliton solitn solkayewal programa soloj procedimiento solonem conclusin soltzib lgebra soltzibil algebraica

112

soluchuqa soluchuqa diatrmano sotojuch linea espiral sowreyektiwa sobreyectiva stantar standard sut giro surin uchuqa hidroelectricidad surinem nutacin surinem rotacin surinem traslacin surinem tzuk ngulo de rotacin surink trasladar suripwq moneda surisilonem espn suritzuk revolucin surkum mas (signo) surkun espiral sutinel redundante sutinem circulacin sutz por (signo) tij milln tajinem sucesin tales tales tales thales talunem disipacin talunem emisin tanaj grupo tananem inexin taqonem comisin taqotzij ley taqotzij jalwajilabl ley conmutativa tawu tau tera tera tesla tesla

tunijunam kajtzk tewkatanil temperatura tikel multiplicable tikk doblar tikl coeciente tikilem exponencial tikirel funcional tikoj multiplicacin tikojil producto tikojin, tikojij multiplicar tikojinel multiplicador tikojixel multiplicando tikl factorial tikolem multiplicidad tikomal elemento tikomalil elemental tikonem amplicacin tiky exponente tok apoyo toonem recurrencia tojtobl experimento tojtobenk comprobacin tojtobenk evaluar tojtobenk prueba tolan vaco tolan molaj conjunto vaco torke torque tun 400 das tunaj suma tunaj ajilank, Piwnans bonacci tunajel sumando tunajin, tunajij sumar tunel sumable tunel molaj conjunto coordinables tunijunam kajtzk cuadrado m-

113

tunun gico tunun combinado tunubl enlace tunubalil combinatoria tunubitz polinomio tunubitzil polinmica tunuchuqa diamagnetismo tunuj adicin tunuj unin tunujuch traza tunujunam mgico (cuadrado) tunukulaj cerradura tunukuxal termonuclear tunumolaj unin de conjuntos tunun ligado tunun unicado tununel aditivo tununel colisionador tununem clausura tununem cohesin tunuset disco tunutzuk suplementario tunuwch mosaico tunuwachil arista tunuwachinq seccin tusaj, pisaj rimero de tortilla tuwik cerrado el puo y levantado en pulgar tuwo tubo tzaj choque tzalajil tabla numrica tzalajilank tabla tzapl cerrado (conjunto) tzapl molaj conjunto cerrado

tzintzojnem tzapijuch lnea cerrada tzapijuchil contorno tzaqalem coplanario tzaqamanel tzujilal radio focal tzaqaramanel, nikaset radio tzaqt completo, exacto tzaqt, junil entero tzaqatbl complementario tzaqatil complemento tzetebl ejemplo tzetebl jalonem acelergrafo tzetebalem alteracin tzetebalil ocular tzetel visible tzetewachibl microscopio tzetewachil catadiptrico tzetk vista tzetobl lente tzetonel detector tzetonel observador tzetonem observacin tzib carcter tzibauchuqa magnetgrafo tzibauchuqabl magnetmetro tzibal literal tziban inscrito tzibanaoj terica tzik vrtice tzik tzuk ngulo vrtice tzilin, tilin etal campana tzintzojil brillo tzintzojil luminoso tzintzojnem fulguracin

114

tzintzol tzintzol radiante tzintzuchuqa ujo tzitaj juba tzujil foco tzujilal focal tzuk ngulo tzukil angular tzukubal orto tzukuchoj ortonormal tzukutzuj ortocentro tzukuwachibl holografa tzumalil, chaq materia tzumalinem materializacin tzumasaqil uorescente tzaaqatisank agregar tzakaj cocida tzalajuch diagonal tzalamabl geoplano tzalan oblicua tzalan juch lnea oblicua tzapinem clausurativa tzaqatzumalil antimateria tzaqonem cada tzaqy uchuqa exoenergtico tzatzil casquete tzeqaj racimo tzeqmabl osciloscopio tzeqmanem oscilacin tziban tzuk ngulo inscrito tzijol paradoja tzijolem determinstico tzijonem discusin tzolijem recproco tzolinem reexiva

ukwanelil tzolitzij cclica tzoliwch espejo tzoliwachibl reexin tzubaj montculo de hierbas tzuyaj puo uchanabalil goniomtrica uchuanabl gonimetro uchuqa fuerza uchuqa grado uchuqabl batera uchuqabl qij clula uchuqabil energa uchuqachich galvnico uchuqal elctrica uchuqalel electricidad uchuqalem electrizacin uchuqalem ionizacin uchuqalem tensin uchuqalil excentricidad uchuqalil termologa uchuqasaqil fotoelctrica uchuqasaqilal fotoelectrn uchuqasaqilem fotoelectricidad uchuqaya hidrulico uchuqokal centgrado ukaetal parntesis ukalil corchetes ukwabl conveccin ukwabl uchuqa galvanmetro ukwanel conductible ukwanel chich conductor ukwanel uchuqa conductimetra ukwanelil conductancia 115

ukwanem ukwanem conduccin ukwanemil conductividad ukwany conductivo ukwany qajanil hidrfono ukwasilonem corriente ukwy uchuqa circuito ulew agrarias tz bueno utzilj ptima utzilem optimizacin uxlanem reposo waire baire waix cero waus gauss wachibl gura wachibl imagen wachibalem topolgico wachibalil topologa wachibalink copiar wachil ptica wachilem ancho wachin tikoj potencia wachin jotayin wachinq grafo wachinaqil tridimensional wachinem supercie wanach banach waqajil dado waqil hexa waqjuchbl escalmetro waqlajtzk hexadecgono waqpalj hexaedro waqpalj ortoedro waqraqn, qabl braza

wokaj waqtzk hexgono waqtzukil hexagonal waqwch cubo waqxaqlajtzk octadecgono waqxaqpalj octaedro waqxaqper octante waqxaqtzik octgono waset dimetro watyo vatio wawe local wayes bayes wen venn weber weber wekerel becquerel weqaj etapas wertrant bertrand weta beta wiajil excesivo wiopisika biofsica winq 20 dias winaqel nukulem sistema vigesimal winaqilal vigesimal winaqilem poblacin winomika binmica wisika fsica wit bit wiyektiwa biyectiva woil por ciento woo juna lustro woo kipalj platnicos woolil penta wok hecto wokaj quinto 116

wokalil wokalil centena wokalil xoal centena de millar wokalper percentil wokaltzk hectgono woketakal hectmetro wokla hectogramo wokmet hectolitro wolajpalj pentacaedro wolajtzk pentadecgono wolil porcentaje woltyo voltio wopalj pentaedro wopalibl pentaprisma wos gaseoso woson bosn wotzuk pentgono wotzukil pentagonal wrawiton gravitn wray gray wuqil hepta wuqlajtzk heptadecgono wuqtzk heptgono wuqtzukil unicursal wuquqij semana wyela biela xar vaso xak paso xakajilan consecutivo xakajilan tzuk ngulo consecutivo xakil rango xakilem jerarqua xalqat cruz xanil lateral

yakbl silowachibl xeajilabl denominador xeel raz xeij coseno xeil radicando xejuch cncava xeqa tangente xeqalil tangencia xetzuk capaz xichoj problema xilaj pedazo de cosas pequeas slidas como astillas ximonem adhesin xinkroton sincrotrn xoa milenio xoal millar xoetokal kilmetro xokonil nmero negativo xolajil mixto xolem combinacin xolk diluir xolk fusin xoljuch mixtilneo xoloj mezcla xolpaxel mltiplo xolwch kajin fraccin mixta xototzuk oblicungulo xtokex stokes xulu achalil correlacin inversa ya agua yail electrlito yal red yaoj colocar yakbl silowachibl magnetoscopio

117

yakonem yakonem conservacin yaktzumalil connamiento yalan intensidad yas gas yastzumalil plasma yasya hidrocarburo yija giga yox gemelo yojtajbl cromtica yojtajbalil cromatismo yojtajilem deformacin yojtajinem descomposicin yojtajinem pa moltk descomposicin en factores yojtajink descomponer yojtajyail electrlisis yojtanem aniquilacin yojtasamajibl electroltica

yutzuk yokl aqal dilatacin trmica yonajilank, jantape constante yonitzuk radin yoqoyk logartmica yoqoyk kotojuch curva logartmica yujunem interferencia yunqutul palanca yupaj instante, cerrar y abrir de ojo yuqtzuk rectngulo yuqtzukil rectangular yuqy agudo yuquyk oxtzuk tringulo acutngulo yutzitzel elstica yutzitzelil elasticidad yutzuk ngulo agudo

118

RETAMAB ALIL WINQ


kolon chuqa kaka taq tzij

abj piedra achalail familia achalal familia achalalril familiar achalkan concua de mujer achibil compaera/o achijilom esposo achkas codeudor achkayij centro comercial achkulujay vecinos achochilril ambiente hogareo achpopochin capitn (X.59) achsamaj rejqalil achalalril obligaciones de la familia aj jukan tzij trmino extranjero aj palow animal marino ajalaxel aborigen ajalwch escrutinio ajanel carpintero ajawal regidor (C.479) ajawilaj ajawal

ajchamey, ajchamiy alcade auxiliar ajchai, ajlabal soldado (C.479) ajchaibl destacamento soldados ajik servidumbre ajik kas ador ajilanel contador ajilatal, ajpatan cofrada (S.36) ajkas, okxaninel deudor ajkot escultor, tallador ajkiqa derecha ajkiqa chob partido de derecha ajlabl ejrcito ajlabl guerrero, ejrcito militar ajlabl jay zona militar ajmir mecnico ajmuqche, nachanel espa ajnaoj artesano ajpop autoridad ajqn ulew alfarero ajqopasit orfebre

119

ajsamajay ajsamajay ocinista ajsel, ajmuxanel marinero, navegante ajtij, tijonel profesor ajtikon agrnomo ajtzaq albail ajtzib secretario/a ajwatas, ilinel, ajbany qutun cocinero ajxet olla de tres asas ajxik, tzikina aves ajyuq obispo, clero, pastor alajil (h) libertad democrtica alajil banobl precolombina alibtz nuera alinam suegro (de mujer) alite suegra (de mujer) alkwalaxela hijos amaq comunidad amaq patria amaqel patriota amaqel chuqa tinamitalil nacionalidad y civismo amaqel, tinamitalil, winaqirem nacionalidad, civismo, sociedad ana, anabom hermana (de hombre) anitzib taquigrafa anitzibawuj cuaderno de taquigrafa apenabl canoa aqal carbn aqen batea aqn, aqen tol

bontzibabl aqijikk ventilar aqom lob facultad de medicina aqomabl jay centro de salud, hospital aqomanel doctor, mdico aqomqays planta medicinal aqaetzanibl cancha de balompi aqawl ganado porcino asumache azumanche atit, atitaj abuela awj ganado awajbl ganadera baluk cuado de hombre banbl jay taller, ocina (S.56) banobl historia banobl lob facultad de historia bany xajab zapatero Beleje Kat Beleje Cat Beleje Tzi Beleje Tzi beya palow corrientes marinas beyajen viaje beyal naoj normas de conducta bix canto bixamaq himno nacional bojoy olla bolosaqibl candela elctrica bon pintura bonijuxbl, juxbl marcador bonil color bonin perwuj cartel, ache bonin wuj lmina ilustrativa boniwuj libro para colorear bontzibabl crayon

120

bot bot lmina de techo botchin lmina de zinc botjay lmina duralita botsq lam luz bulbux ya manantial, nacimiento de agua chabl chi chabalel doctrina (S.73) chabalela cristiana chabalil oracin, comunicacin chajchojirisanem aseo chajchojirisank asear chakt silla chakonk conquistar charon si lea rajada chat cama chatal mesa chattzibabl escritorio chek atitaj, mokoyaj tatarabuela chek iyaj tataranieto/a (de mujer) chek mamaaj, numok tatarabuelo chek mamaj tataranieto/a (de hombre) chich hierro chichibl tzib mquina de escribir chichinel, ajkamachich piloto chijo esfuerzo chijonk esforzar chob naojil partido poltico choboj nocin chojibl derecho chojikk protestar

chaqalaxel chojinem derecho chokebl chom instrumento para camaronear chukuy, chikuy chicharra chutial sobrinos/a (de mujer) chutikajol sobrino (de varn) chutitataaj to chutiteej ta chutiwuj cuaderno de notas chaonem votacin chaoxel candidato chaj ceniza chj ocote chajilem mull partido conservador chajinel scal, guardin chajinel potz guardaespaldas chajinem cuidado chajink cuidar chajink proteger chakch canasto champomal gobierno champomal patan servicios comunitarios champomal potz polica nacional champomal saqil alumbrado pblico champomal tijobl escuelas pblicas champomanel gobernante chaninem prontitud chapbl kr para pescar chaqalaxel hermano menor (del mismo sexo)

121

che che madera, palo, rbol cheabj estela cheamaq rbol nacional chewuj cartapacio cheqays vegetales cheqays chuqa chikopi ora y fauna cheqays/cheal ora chij awj ganado ovino chikopi fauna chiroy olla pequea chity ministerio chity ajmeb ministerio de economa chity ajpokob ministerio de defensa nacional chity ajpwaq ministerio de nanzas chity ajqattzij ministerio de gobernacin chity ajsamaj ministerio de trabajo chity ajtij ministerio de educacin chity ajtikon ministerio de agricultura chity ajtzij ministerio de comunicaciones chity banobl, etzanibl ministerio de cultura y deportes chity winq ministro chom camarn cholbl agenda cholkaslemal constitucin polti-

iy mam ca cholqij calendario sagrado maya cholwuj, wujbl biblioteca choy laguna, lago chun cal chuxtq tobl recursos materiales echam cuado de mujer elebl/elem salida elesank derogar elqajbl qij suroeste etamabl conocimiento etamabalil ciencias etamank aprender etamatel popular etokal metro etzanibl cancha etzanibal ruwch jay patio de recreo ewl contrabando ewanel contrabandista eyaj lob facultad de odontologa ibil fundar (S.123) ichimoloj sector privado ichtijobl colegio ika primo ilinel/ilibl alimenticia inup ceiba itzkolinem tijonk ciclo educativo ixajawal reina ixajpop lidereza, consejera Iximulew Guatemala ixjayilom esposa ixnam ixnam cuada de varn iy mam nieta nieto (de mujer)

122

jachwujunel jachwujunel cartero jakakenk ambicin jalajj taq chabl trminos generales jalpaki emigrar (S.149) jalpakinem emigracin jalwachij trueque jam bolsa jamajpop monarqua jamalil libertad jamtim bolsa plstica jitz yerno jikibanel juez jikibanel qaty tzij juez de paz jikibanel sujunk juez de primera instancia jinam suegro (de varn) jiteej suegra (de varn) jolosimaj tachuela juch lnea jukan (kaxlan) internacional junawch, junawi democracia juyu cerro juyu jay casa rural kajabj cemento kamachich alambre kamajay direccin kamasaqil corriente elctrica kaml bey autoridad kaml bey director/a kaml bey ajpop kaqowch, chaoj eleccin kaqwch sufragio (voto) kara balcn

kaqijinem kaslemalil seres vivos katk incendio kayibl tienda kayij kaxlan wy panadera kayij, kayink comercio kayinel vendedor km paja kiyal qurum kiybanoj industria kiyirisanem desarrollo kiyirisanem pwaqil desarrollo econmico kot escultura koton ya kwa koxtun templos koxtun jay templo maya kulbat mojn kulkt educacin kulubk, kulanem matrimonio kutunel pwq cobrador kutunem enseanza kutunem, tijonem instruccin kwajonem, tilqasas armona ka piedra de moler kajalos losa Kaji Imox Caj Imox kajsetaj, molajay cuadra kajtzukwuj cuaderno de cuadrcula kajuchwuj cuaderno de doble lnea kamelal humildad kamelank yaonk qij respetar kaqijinem ventilacin

123

kaqabey kaqabey calle kr peces kaxlani, qeqa criollos, mestizos kej caballo kej awj ganado equino kelbl esptula kelonel, boninel pintor kelonk, bonk pintar kelowuj cuaderno de dibujo kem telar kikotemal felicidad kiqays chikopi forrajera kiqij teej da de la madre kiqij tijonela da del maestro kk tortuga kolbl, elesabl, kolobebl libertad de cautiverio kolnaojil emancipacin poltica kolobl refaccin kotzamaq or nacional kotzibl jardn kuchtoonk asistencia social kumatzin wuj cdices kuqulibl escenario lababl saqaset zona de guerra labal guerra, cosas que se hacen a la ligera labal militar lq taza, tazones, platos, etc. laqabenk habitar laqapubl tenaza, pinza laqam bandera le piso lemk literatura

nabey rupalbal tijonk lemow vidrio likbl kr atarrayita los olla para repartir lob facultad luchtzalm pizarrn de frmica majonk conquistar, invasin malbl kr instrumento mam nieto mamaa soberanos (S.263) mamaaj abuelo mamaal antecesor mamaal hroe maya (S.2636) maman sucesor (S.263) mamaxe jotaytil masewal plebeyo (S.263) matawal, trasmay atarraya maya taq mamaal personajes mayas mepabal rebelin mes, qays basura metikux laica mirjuku nave, barco molaj chob partido poltico mull jamalil chob jamalil mun teleche naojil, tzintzj arte naojink artesana (k) naonel sabio (S.284) naonem capacidad mental nabey beyajem primer viaje nabey rukux primero bsico nabey rupalbal primero primaria nabey rupalbal tijonk educacin primaria

124

nachanem nachanem expedicin najachaq primo menor (del mismo sexo) najana prima de hombre najnimal primo mayor (del mismo sexo) najxibal primo (de mujer) nik insecto, nigua, jejn nikamull, nikachob partido centrista nikonel inspector nikonel supervisor nikonk supervisar nimaamaq patria nimaamaq repblica nimabl kux religin nimachitinamt, nimamolajay colonia nimajay sala nimakuxbl seminario (religioso) nimalaxel hermano mayor (del mismo sexo) niman tzij disciplina nimaqijunem celebracin nitztzubl microscopio nojkay comercializacin nojkay lob facultad de ingeniera nukink reformar (C.475) nukulem reforma nukulem sistema de nukunel coordinador nukunel samajela personal de administracin

poron xan nukusamajel administrador nukusamajel coordinador ochochibl direccin ochochil hogar ochochilril medio hogareo okibl entrada okibl sq/oksq ventanas (k) okisabl creencia (S.294) okxan kas otoobl bondad (S.295) Oxib Kej Oxib Kej oyowal, nimamolajay revolucin, batalla (S.138) pachun tzij poema pachunk declamar, trenzar pakach cucharn patzn caa de milpa paxinabj, murabj piedrn perwuj cartulina pey contrato (S.307) piq olote pitzkolinem ciclo pokob escudo pokobamaq escudo nacional popobl palacio (C.390) popobl tzij cabildo, ayntamiento (C.80) popolinem, molojril sesin, reunin popolink sesionar poponel consejero (S.315) poqonalj cruel, repulsivo poqonanel piratas poron xan ladrillo

125

potz potz polica pubanem erupcin pwaqil economa qabietzanibl cancha de baloncesto qanapwaq oro qaqanel poderoso qaqaqol petrleo qatajay apartamento qatbl tzij juzgado qatbl tzij municipalidad qaty amaq poder judicial qaty tzij abogado qaty tzij alcalde qaty tzij alcalde qaty tzij lob facultad de derecho qaxem pa ruwi, xqax pa ruwi entender qays batzainil textiles qays bonil tintreas qays kibanoj industriales qel, kuku, kura tinaja qijnem dignidad qijnem, niman tzij respeto qojom msica quq quetzal qutbl machacador qajem qij crepsculo qajoj, qajk prstamo qajonel prestamista qajonem alquiler qajonk alquilar qajoxel inquilino, husped ral pwq inters

ro ruwch ramonebal tirana (S.326) ramonel tirano (S.326) raxnaqil salubridad, salud raxtamanel guardia de hacienda raxya agua fra raxyabl tinajera rechel che/cheibal plantas maderables rejqalem obligacin, deber relebal kaqq norte, septentrin relebal qij este, oriente retal lema aspecto literario retamabalil ajilanem matemtica retamabalil chabl artes del idioma retamabalil kajulew ciencias naturales retamabalil nojkay ingeniera retamabalil ochochibl educacin para el hogar retamabalil ruwachulew accidentes geogrcos retamabalil ruwachuulew geografa retamabalil seolenem nutica retamabalil silonem educacin fsica retamabalil tikon agronoma retamabalil ulew geologa retamabalil winaqilal ciencias sociales rij ixkanul falda de volcn ro rupalbal quinto primaria ro ruwch quinto diversicado

126

roqowinq ya roqowinq ya agua hervida rox beyajem tercer viaje rox rukux tercero bsico rox rupalbal tercero primaria rubanikil accidentes rubey tzil drenaje ruchaq champomanel gobernador ruchi bey puesta de calle ruchi jay puerta ruchi qaq cocina ruchi xan portn rucholajem taq chojilal derechos humanos rujomil ixkanul crter rukiyal mayordomo rukiyal ajlabal reservas militares rukiyal ruqa raqn rukux tijonk educacin bsica rukan ajpop subjefe rukan beyajem segundo viaje rukan biaj apellido rukan champomanel vicepresidente rukan rukux segundo bsico rukan rupalbal segundo primaria rukaj rupalbal cuarto primaria rukaj ruwch cuarto diversicado rukojolil asignatura rukowil taqanel amaq poder legislativo rulos jay terraza rumaj unionismo, agrupacin, co-

ruwch setul mit, organizacin (S.333) runukulem winaqil estructura social rupalbal tijonk educacin primaria rupam jay contenidos de una casa rupam tijobl mbito escolar ruqa che ramas de rbol ruqa ka mano de piedra para moler ruqa raqn ya arroyo ruqa tinamt, juyubl aldea ruqabal winq recursos humanos ruqanal cheqays oleaginosos ruqaqal justicia (poder poltico) (S.181) ruqij solojril 1 de septiembre ruqij tataaj da del padre ruqijul poca ruqijul poqonal poca colonial ruqolil ixkanul lava ruqajibal kaqq sur ruqajibal qij oeste rusamajel champomal funcionario rusamajibal tijoxel materiales escolares rute qaq cocina rutikomal ulew, kajulew tobl recursos naturales ruwa jay patio ruwch jay atrio ruwch setul mapa

127

ruwch tijonk ruwch tijonk diversicado ruwch tijonk educacin vocacional ruwch winaqil clase social ruwachulew geogrco ruwaq rupalbal sexto primaria ruwaq ruwch sexto diversicado ruwi tijonk nivel universitario ruxaq kip hoja de palma ruxe tijonk prvulos, preprimaria ruxe xan base de pared ruxikin jay bao, sanitario ruxikin tinamt casero samaj obras samaj ocio samaj katz samajay ocina samajela personal samajibl material saqamaq estado saqamaqijin gobernado saqamaqil estatal (estado) saqamaqink gobernar saqapwaq plata saqaset zona saqawinq europeo saqibl bombilla saqil luz natural, claridad saqil raxnaqil salud pblica saqkotzij monja blanca saqnukunel coordinador general seolenem navegacin seolenk navegar sele ola comn

taqowuj setetzanibl rea deportiva setpwaq, kexbl monedas si lea sikiwuj libro simj palo con punta sipan gratuita/o soko, bojoy olla grande, tinaja solsamaj seminario (investigacin) son, chabq barro, lodo (S.348) sot, kawch corona (S.348) sut, sutaj servilleta subabl olla para cocer tamalito sutibl tzaqolem, tzaqonem arquitectura sutulaqin homenajear (S.351) timank emplasticar timtut nylon tisbl tzyq mquina de coser tisobl sastrera tisonel sastre totwuj cuaderno espiral tuy olla de una asa talutzibanel periodista, cronista talutzijobl telecomunicaciones taluxk nimabl kux evangelizacin tp cangrejo taqaj, lian llanura taqabank comprender taqem comprensin taqoj decretar (sinnimo de manadar) taqonel amaq diputado taqowuj correos

128

taqoxel taqoxel misionero (S.263) tara, chomitzulu bamb tataaj padre teej madre teopan, kotzijay iglesia Tekum Uman Tecn Umn telechemal esclavitud temewuj tablero Tepepul Tepepul tepewal majestad (S.361) tewpwaqil reptiles tijobl escuela tijobalril rulewal etamabl medio escolar tijomal lucha (C.317) tijonela claustro de maestro tijonem instruccin escolar tijonijay aula, saln de clases tijonk educacin tijonk instruir, ensear, estudiar, estudio tijoxel alumno tijpalow mariscos tikon agricultura tikon lob facultad de agronoma tikomal granja tikonel agricultor tinamt ciudad, municipio, pueblo tinamt jay casa urbana tinamt, molajay barrio tinamitril medio comunitario toaqomanel enfermero/a toobl recurso toojril cooperativa

tzukl biaj toonel persona que ayuda, colaborador toonel socio toonem cooperacin toonk cooperar tobl, katzil, moloj recursos, servicios, dependencias tojobl potz, ichpotz polica prividada tojtobl laboratorio tojtobl aqom laboratorio clnico tojtobl kematzib laboratorio de computacin tojtobl tijonem laboratorio escolar tojtobl xanil laboratorio qumico tojtobenk laboratorio, prueba tolotk ulew tierra rida tukbl, tukl meneador tun atabal tzababl lapicero, lpiz tzajwuj cartelera tzalm tzibabl pizarrn tzanatzj calvo tzaqatil anesin, completar tzaqawuy imprenta tzaqon xan block tzatim plstico adhesible tzibajay secretara tzibank escritura tzibawuj cuaderno tziran ulew desierto tzukuj invento tzukl biaj sobrenombre, apo-

129

tzumajbl dos tzumajbl lechera tzumanela mamferos tzeqelelril ichinanril dependencia tzijobl amaq historia patria tzutzul, latz camino angosto, estrecho (C.86) tzyaqbl vestuario uchuqa utzinisabl uchuqachich energa mecnica uchuqabl kowilal ulajay embajada ulanel embajador utzilj kojlem paz uxlanibl recreo wais apaste wachali consuegro wachibl ulew topografa wakax awj ganado vacuno waqtzuk, kajtzuk puntos cardinales warabl dormitorio wayibl comedor weqjay edicio winaqil civil winaqirem civilizacin winaqirem (h) sociedad winaqirem tinamitalil sociedad y civismo wiy, numam mi nieto/a wujnakbl, nakbl cinta adhesiva

yuqki wujpwaq billete xalqatat qij conyuntura xamanil tobl recursos espirituales xan adobe xara jarro xchaul, xojbl tzo colador de nixtamal xibalom hermano (de mujer) xikin atitaj bisabuela xikin iyaj bisnieto de mujer xikin mamaaj bisabuelo xitpwaqbl/pwaqbl banco xokon izquierda xokon mull partido de izquierda xot comal xotal jay teja xuku, xukub tenamaste, tenunte xukulem culto religioso yaabj mineral yaabajbl minera yal naoj orientador yakayk ulew, yutzuyk ulew istmo yakbl bodega yakon kuchuj yakonk, rukux ahorrar yojibl almohadilla, borrador yojink borrador yoqyt, rukux pemech perla yujri inuencia yuqki cadena

130

RETAMAB ALIL KEMATZ IB


kaka taq tzij

achalalril familia achiel wachibl como imagen achibil amigable achik virtual achik ruwch pantalla virtual achik samajibl herramientas virtual achikanem virtualizacin achikank virtualizar achike runukulem nawajo nawokisaj? qu estilo desea utilizar? achike chi ajilabl nmero ajilanem numeracin ajilanem chuqa tzetchuq numeracin y vietas ajilank contar ajilatzib alfanumrico ajkiqa derecha ajkiqa ruchi borde derecho

ajkiqa ruchi margen derecho ajxokon izquierda ajxokon ruchi borde izquierdo akaxabl audfono aninq taqonem mensaje instantaneo aninq tok ayuda emergente aninel acelerador aninel pirtim tarjeta aceleradora aponibl destino (trasferencia) arowe adobe bay onda bank accin bank producir bank realizar banikil estilo banikil forma banikil modo banikilel estilista bany cholkema programa de autor

131

bany bany naojinel benk ir beyachajin rewall beyal dinmica (movimiento) beyal proceso beyal, xak paso beyalil procedimiento beyalil taqoyal escrutinio beysamaj concurrencia biaj nombre binibl cursor binibl velocidad bit bits bixbl nota bojbon estallido bonibl pincel bonibl richin rubeyal pincel de formato bonibl wuj cartucho bonil color boninil paint buyl blando buyl sensible buyl suave bonibl crayn chab echa chabl idioma chabl lenguaje chabl, chaban voz chabanem comunicacin chajchj tununem integracin limpia chapsaqil plug-in chaqa otra

chak chaqa chik choltzij pa rubey mas diccionarios en lnea chaqa chik pitzbl ms botones chaqa tzij siguiente dato charon tzij palabra desglosada charonk dividir chatal mesa chib chip choonk hablar choboj consulta chobonel analizador chobonem anlisis chomochi gusano choy ratn chuch, tew fro chumil estrella chutiokisanem miniaplicacin chutichib circuito integrado chutin min chutin nuksamaj cookie chutinaoj sntesis chutinirisank minimizar chutinisan contractada chutinisank contraer chutinukunem ejecutiva chutiramaj minutos chutirisanem reduccin chutirisank resumir chutirisaxk disminuir chutirisaxk reducir chutisamajel microprocesador chutitzib minscula chak escoger

132

chak chak seleccionar chaon favoritos chaonel seleccionado chaonem clasicacin chaonem opcional chaonem preferencia chaonem seleccin chaonem pitzbl tecla de clasicacin chaonk elegir chaonil rubeyalil chaoxk clasicar chay samaj men chajiuchuqa errtica chajin ultra chajinel protector chajinem proteccin chajinem seguridad chajinuk encriptar chajixk proteger chajy tzij discreto chanin okem acceso directo chanin okem pa yaksamaj acceso directo a memoria chapayom sostenido chapbl adaptador chapk capturar chapil anclage chapwujil sujetapapel che rbol (informtica) chi rij atrs chi rij contra chi rij detrs chi rij reverso

cholobl chi rij la juch fuera de lnea chi rij kan anterior chibl vocal chikp bicho o insecto chikp virus choj normal choj sencillo choj chuyubl ltro estndar choj ruwch ancho normal chojmisan ruxaq formateado de pgina chojmisanem correccin, formateado chojmisank formatear chojmitzib bloc de notas cholabl barra cholaj la cholajem alineacin cholajem lista cholajibl directorio cholajk alinear cholajil detallado cholajil tabular cholajink plantear cholan justicado cholanem orden cholbi bibliografa cholchakul arquitectura cholkema programa cholkema pa molaj programa por lotes cholkemanel progamador cholkemanem programacin cholobl catlogo

133

cholqij cholqij calendario cholsamaj agenda choltzij vocabolario cholwch diagrama cholwuj ndice chupuj apagar chupunq inactivo chuqk conectar chuqa y chutikematzib notebook chuwch delante chuwch apon ms adelante chuxe inferior chuxe ruchi borde inferior chuxe ruchi margen inferior chuxe, chi ruxe, pa xulan abajo chuyubl ltro chuyubanem ltracin charoj divisin ejqan samaj carpeta ejqank cargar ejqaxk levantar eksel excel elebl salidad elenk salir elesachoj depuracin elesan, chi rij fuera elesanel depurador elesanel supresor elesanem extraccin elesank desactivar elesank omitir elesank suprimir elesawachibl cmara

isqopixk elesaxk desinstalar elesaxk eliminar elesaxk quitar etabey baudio etal etiqueta etal marca etalil toma etamanem reconocimiento etanem marcacin etawachibl icono etokibl licencia etzanem juego ewaetal contrasea ewan oculto ewan pajtzij prrafos ocultos ewank ocultar ewatzij clave (ocultar) ewawch submarino html html ichinil propiedad ik mes ikowenk avanzar ikowinq chuyubl ltro avanzado ikowinem avanzada ikowinem samanaoj tecnologa avanzada ilonel descubridor ilonel localizador ilonem deteccin ilonem ukwanel deteccin de portadora ilonk descubrir isqopixk soltar

134

ja re rubonil ja re rubonil color verdadero ja manq ja, tz aceptar jachk compartir jachk desglosar jachk separacin jachk separar jachon compartido jachon ramaj tiempo compartido jachochibl network jachonel servidor jalajbeyal multiproceso jalajj muchas jalajj rusamajixik operaciones mltiples jalajonk diferenciar jalk actualizar jaloj cambio jaloj biaj cambiar nombre jaloj biaj conversin de hangui/hanja jaloj ewaetal cambiar contrasea jaloj ri convirtiendo jalonem relevo jalonk cambiar jalonk conversin (formato) jalwabl samaj convertidor de documento jalwch versin jalwachink intercambiar jalwachink ruxeel tzij intercambiar base de datos... jaml disposicin jaml vaco

jitzonem jaml uchuqa disposicin fsica jamk formateo jamk habilitar jamon formateado jamoxk vaciar jantape constante jantape rutina jaql ejqan samaj carpetas activas jaql kajtzk ventana activa jaqbl enviar al fondo jaqbl llave jaqk abrir jaqsamaj pa molaj sesin por lotes jaqtzapibl transistor jaqyal online jaruil cantidad jawa java jay casa jebl especial jebl tzib carcter especial jekan clculo jekank calcular jekyal kematzib modem jikonk desplazar jikiban predeterminado jikibanem conrmacin (conrmar) jikibaxk aprobar jikibaxk jar jill deslizar jilinem desplazamiento jitzon, yutum comprimido jitzonem compresin (comprimir)

135

jitzonk jitzonk comprimir jitzy samaj zip jotel escalable jotexk escalar jotobl ascendente jotobaxk subir jotokl otante juk, nimk ingresar juch rma juch, rubey l nea juchojmin directo juchojmin wachinq componente directo jumul pitzon clic sostenido jun una, un jun chik siguiente, adelante jun rutzibaxik escribir una vez juna ao junaoj lgica junam paridad junam simtrico junam jalbeyal multiproceso simtrico junamalil estndar junamalil moluchuqa estndar de circuitos junamanel emulador junamanem compatible junamanem emulacin junamanem pa xulan compatible hacia abajo junamanem wajun compatible binario junaqajark choltzij diccionario

kaka samaj de sinnimos. . . junil ruyonil junumanem pa jotl compatible hacia arriba junumaqajuj sinnimo junumaxk comparar jupitz pa chaosamaj clic en el men jupitz kapitz pa qasabl de uno o dos enter jupitz pa clic en jupitz pa ruwi yakbl clic en archivo jupitz pa ruwi yakoj clic en guardar jupitz pan ajkiqa clic derecho jupitz pan ajxokon clic izquierdo jutaqil frecuencia jutzib dgito jutzib script jutzib tzetonem dgito de vericacin juxbl, etabl regla juxtzib subrayado juxubl vector juxun tranzado kajtzk celda kaka nuevo kaka kajtzk ventana nueva kaka oksq nueva ventana kaka pisobl nueva carpeta kaka rutzukuxik crear nuevo kaka samaj documentos recientes

136

kaka saqwujil kaka saqwujil nuevo documento en blanco kaka wachibl nueva imagen kaka wujil nuevo documento kamal cable kamaxk traer kamayal web kamwuj manual ks tok ayuda activa kaslem ciclo (informtica) kaswachibl video kaswachibl chuqa qajanil video y sonido katn caliente kaxabixikil transponder kaxanel transmisor kaxanem importe kaxanem trasmisin kaxank trasladar kexbink nombrar kexoj modicacin kexoj tzij modicar datos kexon modicado kexonel editor kexonem edicin kexonk editar kexonk modicar kexonk reemplazar kexwachink convertir kisibl n kisil terminal kisonel terminador kisonk terminar kisoxk nalizar

kajtzk tzijonem ky yalan kiyirk progreso kiyixk generar kiysaqil alta resolusin ko existe ko chik re yakbl el archivo ya existe koj mscara kojexk permanecer kojlemal contexto kojlibl sitio kolaj bola kolk archivar kulaj par, pareja kulk aceptacin kulun, ja aceptado kulunel receptor kutajilabl notacin kutbl escenario kutbl presentacin kutbl muestreo kutchoy puntero kutk mostrar kutkojolil local kutunk solicitar kuxbanikil linux kabitz katakana kajekil recargable kajekxk recargar kajtim plaqueta kajtzk cuadro kajtzk ventana kajtzk tzijonem cuadro de dilogo

137

kajulew kajulew universal kajux corchetes kamux dual kamul doble kamulun ewatzij claves duplicadas kamulunem espejamiento kamulunk duplicar kamuluxk repetir kanaowch subesquema kanonel detective kanonel explorador kanonem barrido kanonem exploracin kanoxk buscar kanoxk explorar kanoxk localizar kany buscador kapitz doble clic en kasamaj simultaniedad katok pa ruyal kematzib ingrese a internet katzib silbica katzibl hiragana katzijixk reiniciar kawch conmutacin kawch duplicado kawch samaj conmutacin de tareas kaxa caja kaxlan espaol kematzib computadora kematzibil informtica kemil digital

man, me, manq, ni kemil relesawachibl cmara digital kemilem digitalizacin kemixk digitalizar kemwachibl power point kikajtzk tabla kiximon ki acoplado estrechamente kool limitada kojolibl campo kojolil espacio kolonel salvador kotzojuch guin kotzojuch mejachon guin de no separacin kotzl horizontal kotzl juch lnea horizontal kotzl ruchi borde horizontal kow slido kow runukulem seteyakbl disco de estado slido lajujil decimal lq plato latz estrechamente majun sin man nitikr ta natzk re samaj no se puede crear el documento man njaqatj ta re yakbl no se puede abrir este archivo man tikirel ta acceso denegado man tz ta nanim la rucheel no se pueden insertar columnas man xkul ta rechazado man, me, manq, ni no

138

mejalon mejalon esttica mejamel ocupado mejunan incompatibilidad menaonel terminal no inteligente menawokisaj rubeyal naoj omitir regla meqeqatzib sin negrita meqotzijk arrancar en caliente meruchi sin borde mesilonel beyalil procedimiento no interactivo metzajma tzib caracteres no imprimibles metzolink no se puede restaurar mewachibl montaje mewachibl pa rupam montaje en supercie ml paquete molaj grupo molaj lote molaj okisanel grupo de usuarios molaj samaj grupo de trabajo molbanikil elemento molk compilar molk samjibl hardware molnaoj generacin molonel acumulador molonem agrupamiento molonk agrupar molsamaj empresa molsamaj sesin moltzk grid moluchuqa circuito moluchuqa racimo

nikoxk molwch paleta molwachibl clip motzaj prrafo muj, kexbalil efecto mujal sombra naojin biaj alias naonel inteligente naonel pirtim tarjeta inteligente naowinaqil cientca nabey primer nabey rukojolibal qajanil primer plano nabsamaj preliminar nabtzetbl vista preliminar nabtzetbl pa palaqinel vista previa en navegador nabtzetenem previsualizacin nabtzetenem kaka wachaj previsualizacin de salto de pgina nabtzijol protoclo nabtzijol chabanem protocolo de comunicaciones natabl historial nijun ninguno nikaj centro nikaj, beyabl medio nikajal intermedia nikokax caja de vericacin nikonel manipulador nikonem diagnstico (infmatica) nikonem revisin nikoxaq hojear nikoxk examinar, revisar, diag-

139

nikoxk nosticar nikoxk manipular nikoxk revisar nm macro nm max nm raqn largo nimakematzib supercomputadora nimatim placa nimatunubl hiperenlace nimatzib mayscula nimatzib pa chutizib maysculas a minsculas nimaximy hipervnculo nimk, juunk introducir nimil banda nimilem densidad nimilem, rukojolil longitud nimirisanem desarrollo nimirisank aumentar nimirisaxk maximizar nimiyonil autodimencionar nimon runukulem sistema insertado nimon, juun, chikl insertado nimonem instalacin nimonk instalar nimonk, chikibank insertar nojkayel ingeniero nojnq masiva nojnq relleno nojnq rupam relleno de fondo nojsaxk rellenar nu mis

okisanem nuk cdigo nukbl esquema nukbl pa kwawuj esquema al portapapeles nukojlibal pa ruyal kematzib mis sitios de red nuksamajibl equipo nukun dominio nukubey frmula nukulem administracin nukulem sistema nukun cholkemanem programacin estructurada nukunel administrador nukunel codicador nukunel programador nukunem codicacin nukunem conguracin nukunk administrar nukunk congurar nukunk organizar nukuxk arreglar nusamaj mis documentos ochochibl direccin ojqaxk rastrear okem acceso okem yal kematzib internet explorer okibl enter, entrada okk entrar okisanel usuario okisanem aplicacin okisanem autorizacin okisanem implementacin

140

okisanem okisanem utilidad okisank aprovechar okisaxk aplicar okisaxk utilizar oqomachikp, chajinel antivirus oyobenk esperar oyonibl telfono oyonk llamada pa desde pa en pa hacia pa ajkiqa ka pa ajxokom de derecha a izquierda pa biaj por nombre pa jotl hacia arriba pa kajtzk en celda pa rajilabl qij por fecha pa runimilem por tamao pa rutikiribal ri yakbl a partir de archivo pa ruwch por tipo pa ruwi acerca de pa ruwi encima pa ruwi, pa jotl arriba pa ruxaq en pgina pa ruxeel desde abajo pa ruyonil ajilanem numeracin automtica pa xulan hacia abajo pal vertical pal yakonem grabacin vertical pal ruchi borde vertical pajala instantnea pajala etalil toma instantnea

pitzoxk palaqinel navegador palaqinel pa kam navegador web palaqinem navegacin palaqink navegar palibl pad pan ajkiqa a la derecha patax kajux corchetes dobles pbx pbx pdf pdf peraj rea peraj bloque peraj fraccin peraj parte peraj seccin, sector peraj zona peraj ajkiqa parte derecha peraj ajxokon parte izquierda peraj chuxe parte inferior peraj ruwi parte superior perchib oblea pirtim tarjeta, tablero, plaqueta pirtim moluchuqa tarjeta de circuitos piskolin ruwch kematzib volcado de pantalla piskolink volcar piskonlin volcado pison envuelto pitz clic pitzbl botn pitzbl teclas pitzonk presionar pitzoxk pulsar

141

pixanem pixanem orientacin puwilixer publisher pwq moneda qan puente qabaj mano qajanel emisor qajanibl audio qajanibl bocinas qajanil sonido qajapum bfer qajaqojom reproductor windows media qajatzij concepto, denicin qajawachel audiovisual qalaj aparece qalajil explcito qalajisaxk resaltar qalasy kutbl panel de presentacin qalawuj folleto qalaxanem transmisin qasy samajibl panel qatk abortar qatk cancelar qaton bloqueado qaton pitzbl tecla de interrupcin qatobl diodo qaton denegado qaton rubanik accin cancelada qatonem bloqueo qaxabl canal qaxachabl micrfono qaxal enlace

rachibil okisanel qaxanel colector qaxanem tansaccin qaxanem transacciones qaxanem transferencia qaxank exportar qaxank pdf exportar pdf qaxanil enrutamiento qaxatzij satlite qaxawuj carro qaxk transmitir qaxwachibl escner qaxwachink escanear qeqakaxa caja negra qeqatzib negrita qij da qij kaslem qijbl reloj qisamaj resultado qochokutbl supertorcido qojom msica qajon rusolkema software compartido qasan descarga qasaxk descargar qirirexk arrastrar qirirexk chuqa isqopixk arrastrar y soltar qupink cortar qupink rocortar qupiwachibl recortes rachalal qajanil pirtim familia de tarjeta de sonido rachibil okisanel amigable con el usuario

142

rachik yakbl rachik yakbl memoria virtual rajilabal pin rajilabal jalwch nmero de versin rajilabl qij chuqa ramaj fecha y hora rajilabal ruwachibl nmero de copias rajilabal ruxaq nmero de pgina rajilabl wajun nmero binario rajilanem numeracin de captulos rajilanem cholaj numeracin de lneas rajilaxik ajilabl contar nmeros rajilaxik ruxaq contar pgina rajilaxik tzij contar palabras ral hijo (programa secundario) ral cholkema programa hijo ram ram ramaj hora ramaj, qij, qjul tiempo raqn alto raqn pie raybl, rojowaxik objectivo re esta re actual rejqalem valor rejqalem samaj destacar valores rejqaxik tzibatzij levantar texto relesanel rubaybot chajiuchiqa supresor de ondas errticas relesanem ronojel rupam tzij extraccin masiva de datos

retal re relesaxk extraer relesaxik chuyubl eliminar ltro relesaxik kajtzk eliminar celdas relesaxik kaka wachaj eliminar el salto de pgina relesaxik kotzocholaj eliminar la relesaxik rucheel eliminar columna relesaxik ruwch xaq eliminar pgina relesaxik ruxaq eliminar hoja relesaxik ruyonil chuyubl eliminar autoltro relesaxik taq rupam eliminar contenidos relesaxik tzij eliminar datos relesayonil yakbl archivo de autoextraccin resamajixik tzij procesamiento de datos retacholaj vieta retajilabl serial retajilabl tunubl puerto serial retajilabl tzajibl impresora serial retal detalle retal seal retal ajilabl nmero de serie retal chojmirisamen marca de formateo retal meutz tzij marcar los datos incorrectos retal re registro actual

143

retal tzib retal tzib smbolo retal tzibatzij marca de texto retal uchuqa etiqueta de volumen retal yal etiqueta de red retalil identicacin retalil validez retamabalil ajilanem matemticas retamabalil winachich ergonoma retamanem chabl reconocimiento de voz retatzib subndice retokibal kutkojolil licencia local rewaxik retal ocultar detalles richin yakbl de archivo richinil ruwachinq richin ruwachibl propiedades de objeto de dibujo rij caparazn rij cscara rij exterior rij taqowuj sobre rikin con rikink extender rikon expandida rikon yakbl memoria expandida rikonem extensin rilonel samajibl localizador de recursos ritijonem samajibl estudio de

rokisaxik la siloche factibilidad rochoch recidente rochoch banikil corresidente rochoch solkema casa de software rochochibal kajtzk direccin de celda rochochibal seteyakbl direccin de disco rochochibal taqoyal direccin electrnica rochochibal tzijol direccin de informacin rojqaxik ruxeel rastrear los procedentes rojqaxik sachoj rastrear error rokibl cholwuj entrada del ndice... rokibl nukbiaj entrada bibliogrca rokibl taqoyakbl bandeja de entrada rokisan utilizado rokisanel tuny kematzib interfaz de usuario rokisanem cholkema programa de aplicacin rokisanem cholkema programa de utilidad rokisaninem naowinaqil aplicacin cientica rokisaxik tratamiento rokisaxk implementar rokisaxik la siloche utilizar barra

144

rokisaxik qeqatzib de desplazamiento rokisaxik qeqatzib aplicar negrita rokisaxik ri jaloj aplicar modicacin rokisaxik rubanikil estilo utilizado rokisaxik rubeyal chi kiwch aplicar el siguiente formato a los rokisaxik weqkam tratamiento de cadena roksq cholkema programa de ventanas rom rom ronojel general ronojel todo ronojel total ronojel la chabl todos los idiomas ronojel la cholwuj todos los indices ronojel la kasetesk todos los diagramas ronojel la pisobl todas las carpetas ronojel la retal tzij todos los registros de datos ronojel la tzij toda la palabra ronojel la wujil todo el documento ronojel la xak todos los niveles ronojel la yakbl todos los archivos ronojel pa molaj total por lotes ronojel rubanik todas las propie-

rubeyal dades ronojel ruchi todos los bordes ronojel rupam todos los campos ronojel taq cholkema todos los programas ropink saltar roqixk, manq rechazar rox tercera royon solo rubanikil perl rubanikil chuqa ruchajchorisaxik estilo y formateo rubanikil okisanel perl de usuario rubanikil ruchi estilo de borde rubanikil runojsaxik modo de relleno rubanikil tzibatzij modo de texto rubaybot chajiuchuqa onda errtica rubey autopista rubey samaj algoritmo rubey tzijoxikil autopista de informacin rubeyabl yakonem medios de almacenamiento rubeyajenem nojsawuj navegacin de formularios rubeyajexik pa yal navegar en la red rubeyal estado rubeyal formato rubeyal instruccin o sentencia

145

rubeyal rubeyal mtodo rubeyal kutk paso de seales rubeyal tzibatzij formato de texto rubeyal ewawch paso submarino rubeyal juokinem mtodo de acceso directo rubeyal kowil estado slido rubeyal oyobexk estado de espera rubeyal pa molaj procesamiento por lote rubeyal qijobl sincrnica rubeyal rubanukil okibl estado de mtodo de entrada rubeyal rukojlem okibl estado del mtodo de entrada rubeyal ruyonil nachojmisaj opciones de autocorreccin rubeyal seteyakbl formato de disco rubeyal yakk guardar como rubeyalem simulacin rubi lema ttulo rubi taq cholaj ttulos de las/columnas rubi tzib nombre de fuente rubinibal etalbey velocidad en baudios rubinibal kanonem velocidad de barrido o exploracin rubinibal qaxanem velocidad de transferencia

ruchakul wachtzib rubinibal qijbl velocidad del reloj rubixal pista rubiyinik pa nabtzetbl ir a vista preliminar rubonibl seteyakbl cartucho de disco rubonil la tzib color de carcter rubonil la tzib color de fuente rubonil ruchi color del borde rubonil rupam color de fondo rubonil ruwi kajtzk color de la pestaa rubonil ruxe la tzib color de fondo de carcter rubonil tzajibl impresora de colores rubotoxik kojolibl campo enrrollable rubeyal wajun formato binario ruchabl aponem lenguaje destino ruchabl cholkemanem ruby ruchabl naowinq lenguaje cientco ruchabl ruchakul choboj lenguaje de consulta estructurado ruchakul estructura ruchakul fsica ruchakul ruyal banikil arquitectura de redes de sistemas ruchakul wachtzib graca de estructura ruchapik rucholaba sama-

146

ruchapik rucholaba samajibl jibl cerrar barra de heramientas rucharik kajtzk dividir celdas ruchik perbl seleccionar rea ruchobonel moluchuqa analizador de circuitos ruchobonem rubeyal runukulem anlisis y diseo de sistemas ruchobonem runukulem anlisis de sistema ruchutinaoj chabl sntesis del habla ruchutirisaxik reduccin de tamao ruchutirisaxik chicholaj disminuir sangra ruchaik jun wachibl seleccione una imagen ruchaik kikajtzk seleccionar tabla ruchaik ronojel seleccionar todo ruchaik rubonil seleccionar color ruchaik ruchabl seleccionar idiomas ruchaik rutzib seleccionar fuente ruchaik tzibatzij seleccionar texto ruchaik tzij seleccione datos ruchaom wakami seleccin actual ruchaonem kotzojuch guin opcional

rucholabal chaosamaj ruchajinel baybt chajiuchuqa protector de ondas errticas ruchajinem chi rij la tziban proteccin contra escritura ruchajixik samaj proteger documento ruchajixik yakonem proteger grabacin ruchapabal wachtzib adaptador para grca ruchapik wchaj capturar pantalla ruche chaosamaj rbol de men ruche cholajibl rbol de directorio rucheel vertebral rucheel qalasanem columna vertebral rucheel, pacholaj columna ruchi borde ruchi contorno ruchi margen ruchi puerta ruchi cholaj sangra ruchi jotokam marco otante ruchi rij borde exterior ruchi ruxaq wuj mrgenes de pgina ruchi suriyakbl puerta de unidad rucholabal asamaj barra de estado rucholabal chaosamaj barra de men

147

rucholabal chuqa wuj rucholabal chuqa wuj plantillas y documentos rucholabal etatzij barra de smbolos rucholabal iwachibl barra de dibujo rucholabal nimajunan barra de hiperbalances rucholabal nojsawuj formulario tabular rucholabal nukubey barra de frmulas rucholabal rubeyal barra de formato rucholabal samaj plantillas rucholabal samajibl barra de herramienta rucholabal samajibl jikiban barra de herramientas estndar rucholabal samajibl wachibl barra de herramientas de dibujo rucholabal suribl barra de enrrollado rucholabal yaxule yajote barra de desplazamiento vertical rucholabalwachtzib grca de barras rucholajem pa jotl alinear arriba rucholajem pa runikajal alinear al centro rucholajem pa xulan alinear abajo rucholajem pan ajkiqa alineacin a la derecha

rujachik samaj rucholajem pan ajxokon alinear a la izquierda rucholajem taq rusamaj lista de funciones rucholajibal aponem directorio destino rucholajibal samaj directorio de trabajo rucholanem pa jotl orden acendente rucholanem pa xulan orden descendente rucholwch cholajik diagrama de barras rucholwch peraj diagrama de bloques rucholwuj kayij contabilidad ruchomirisaxik la chi rij restaurar al estado anterior ruchupik kematzib apagar la computadora ruchuqa duro ruchuqa pila ruchuqa yaksamaj memoria ram ruchuqik yal kematzib conectar a unidad de red rujachik bonil separacin de colores rujachik kajtzk separar celdas rujachik katzib separacin silbica rujachik samaj compartir documento

148

rujachik seteyakbl rujachik seteyakbl separacin de disco rujachik suriyakbl compartir unidad rujachonel kam servidor de web rujalik ri nimatzib pa chutitzib cambiar maysculas y minsculas rujalik ronojel actualizar todo rujaloj variable rujalonem kajtzk relevo de celda rujamik vaciado rujamik e chaon formateo condicional rujamik tzibatzij formateo de texto rujamik qajapum vaciado de bfer rujamilchojmisan formateado automtico rujaqik kaka samaj pa wort abrir nuevo documento de word rujaqik nusamaj abrir mis documentos rujaqik cholkema abrir programa rujaqik kajtzk abrir ventana de rujikibaxik okisanel aprobar el usuario rujilil kutchoy deslizar puntero rujitzonem kojolibl compresin de espacios rujotobaxk xak subir nivel rujuuxik rikin ri ingresar a tra-

rukojlem vs del rujuuxik tzij ingresar de datos rujuch okinel rma de usuarios rujunamalil pertim yakbl estndares de tarjetas memoria rujunumaxik wuj comparar documento rujutaqil ukwanel frecuencia de portadora rukajtzik tzib celda de carcter rukamal jekoyal kematzib cable-modem rukamal naonel cable inteligente rukamaxik chuwch traer hacia delante rukaslem banikil ciclo del sistema rukaxal tunuwuj link enlace rukexik molaj editar grupo rukexoj ronojel reemplazar todo rukexonel solkema editor de software rukexonel tzibatzij editor de texto rukisibl al nal del documento rukisibl nal rukisibl lmite rukisibl juch n de lnea rukisil achik terminal virtual rukisil kaswachibl terminal de video rukisil silonel terminal hbil rukojlem posicin

149

rukojlem chuqa runimilem rukojlem chuqa runimilem posicin y tamao rukojlem etal marca de posicin rukojlem ri choy posicin del ratn rukojlem ronojel ruwch edicin de pantalla completa rukojlibl kam sitio web rukux bsico rukux matrz rukux kematzib cpu rukux rupam kematzib disco local rukux wachtzib matrz de grcas rukux yaksamaj disco duro rukulik okisanel aceptacin del usuario rukulwachibl qajanil avi rukulwachibal seteyakbl disco de video digital rukutajilabal beyajilank notacin binaria rukutajilabal naowinq notacin cientca rukutbal cholwuj ndice de muestreo rukutbal wachtzib grca de presentacin rukutik retal mostrar detalles rukutik ri kaxa sealar la caja rukutik rusamaj ri wachibl mostrar funciones de dibujo rukwanel seteyakbl controla-

rukanoxik tzibatzij dor de disco rukwanel taq tzij piloto de datos rukwanel tunusamajibl controlador de interfaz rukan segundo rukan chaosamaj submen rukan ochochibl subdirectorio rukan samaj subrutina rukamulun banikil sistema duplicado rukamulunem seteyakbl espejamiento de disco rukamuluxik rehacer rukanonel kam explorador de web rukanoxik busqueda rukanoxik beyajilank busqueda binaria rukanoxik chi rij kan buscar el anterior rukanoxik chuqa jaloxk buscar y reemplazar rukanoxik la jun chik buscar el siguiente rukanoxik mir motor de bsqueda rukanoxik pa kam buscar en la web rukanoxik pa kikajtzk bsqueda en tabla rukanoxik pa ronojel ruxaq buscar en todas las hojas rukanoxik rurejqalem aponem bsqueda del valor destino rukanoxik tzibatzij buscar texto

150

rukaqjtzk richin molaj samaj rukaqjtzk richin molaj samaj ventana para grupos de trabajo rukematzib chatal computadora de escritorio rukematzib kajulew computadora universal rukematzib oxjotay computadora de tercera generacin rukemil moluchuqa circuito digital rukemil taq juch rmas digitales rukemil tzetebl mapeo digital rukikajtzk chapawujil tabla sujetapapeles rukiribl nikonel manipulador de arranque rukojlibal banco rukojlibal kawch conmutacin de bancos rukojlibal tzij banco de datos rukojolibal ajilank campo numrico rukojolibal cholajilabl campo alfanumrico rukojolibal qajanil plano rukojolibal qajanil nimatim plano o placa rukojolibal rukwabal nojsawuj campos de control de formulario rukojolibal wajun campo binario rukojolil distancia rukojolil mejachon espacio de no separacin

runimilem seteyakbl rukolonel ruwch kematzib salvador de pantalla rum motor ruma por rumol choj pa rubey paquete sencillo en lnea rumol seteyakbl paquete de disco rumol solkema paquete de software rumolwch samajibl paleta de herramientas rumujal molaj lote sombra rumujal ri koj mscara de sombra runanoxik ronojel buscar todo runikajal centrado runikajal promedio runikajal ruwch ancho medio runikajal yakbl memoria intermedia runikoxk kemchi revisar gramtica runimaxik re tzij re ingrese los siguientes datos runimil ruwch ancho de banda runimilem escala runimilem tamao runimilem baybotbl longitud de onda runimilem bit densidad de bits runimilem ruwch pantalla completa runimilem seteyakbl densidad de disco

151

runimilem tzib runimilem tzib tamao de fuente runimilem tzibatzij lmite del texto runimilem wuj tamao de papel runimirsanem okisanem desarrollo de aplicaciones runimirsaxik chicholaj aumentar sangra runimirsaxik oksq maximice la ventana runimoxik la nimaximy insertar hipervnculo runimoxik kajtzk insertar celda runimoxik kikajtzk insertar tabla runimoxik rucheel insertar columna runimoxik ruxaq exel insertar hoja de microsoft excel runimoxik wachibl insertar imagen runimoxik ximy insertar vnculo runojkayel banikil ingeniero de sistemas runuk cholajik cdigo de barras runuk kajulew cdigo universal runuk okinem cdigo de acceso runuk okisanem cdigo de autorizacin runuk sikixk cdigo de solo lectura runuk wajun cdigo binario runukbl kutbl esquema de presentacin

runukulem rutzijoxikil runukik ajustar runukik runimilem ajustar a escala runukik ruxaq congurar pgina runukik taq nimaq organizar macros runukik tzajbl congurar impresora runukik ordenar runukik taq tzijonem organizar dilogos runukoxik tzibanem revisin ortogrca runukulem diseo runukulem ronojel diseo general runukulem achik realidad virtual runukulem cholajin diseo detallado runukulem kajtzk sistema de ventanas runukulem nojsawuj diseo de formularios runukulem okibl elebl sistema de entrada y salida romx runukulem pa rubey diseo en lnea runukulem rachik yakbl sistema de memoria virtual runukulem rukux yaksamaj administracin de disco runukulem rutzijoxikil sistema de informacin ejecutiva

152

runukulem ruxaq wuj runukulem ruxaq wuj hoja de estilos runukulem samajibl rutzijol administracin de recursos de informacin runukulem solkema software de sistemas runukunel banikil programador de sistemas runukunel kiwch arowe administrador de tipos adobe runukunel okisanem programador de aplicaciones runukunel rikon yaksamaj administrador de memoria expandida runukunel ruxeel tzij administrador de base de datos runukunem la tzajibl conguracin de la impresora runukunem achik conguracin 3d runukunem la chayubl xml conguracin del ltro xml rupalibl choy pad del mouse rupam contenido rupam entorno rupam fondo rupam profundidad rupam supercie rupam bit profundidad de bits rupam kajtzk contenido de las celdas rupam oksq entorno de ventanas

ruqaxanem pa tikiribl rupitzoxik la pitzbl richin la beyajenem pulse los botones de navegacin rupitzoxik pitzbl presionar la tecla rupitzoxik ruwch kematzib presionar el botn del monitor rupitzoxik taq tununem pulse las combinaciones ruqa brazo ruqa nukunel administrador de extensiones ruqa okinem brazo de acceso ruqajanibl pirtim tarjeta de audio ruqajanibal yakbl archivo de audio ruqajatzij yakon cholkema concepto de programa almacenado ruqalajisaxik ruwch tzij resaltar los siguientes datos ruqatik jaloj cancelar cambios ruqatonem ruwi yakbl bloqueo superior de memoria ruqaxabl tzij canal satelital ruqaxal qaxatzij enlace por satlite ruqaxanem pa chutiramaj transacciones por segundo ruqaxanem pa tanaj transmision en serie ruqaxanem pa tikiribl transmisin de arranque

153

ruqijul ruqijul fecha ruqasaxik la yakbl descargue los siguientes archivos ruqasaxik yakbl descarga de memoria ruqirirexik cholsamajibl arrastrar la barra de herramientas ruqirirexik tzij arrastrar datos ruramaj okinem tiempo de acceso ruramaj tzaqoj tiempo de cada ruramaj kanoxk tiempo de bsqueda rurikon isa isa extendido rurikoxik rochochibl achik extensin de direccin virtual rurikiribl punto (inicio) ruropixik la cholaj saltar de la ruropixik rubanikil salto manual ruropixik rucheel saltar de columna ruropixik ruxaq saltar de pgina rusachoj banikil falla de sistema rusachoj cholchabl error de sintaxis rusachoj junumanem error de paridad rusachoj la tziban error de escritura rusachoj tikiribl falla de arranque rusamaj funcin rusamaj html documento html rusamaj pa pdf documento adjunto en formato pdf

rusetebl yakbl rusamaj teletzibanik teclado de funciones rusamaj tzibatzij documento de texto rusamajay estacin de trabajo rusamajel esclavo rusamajel banikil operador de sistema rusamajel jotexk procesador escalar rusamajel rutzil procesador de arreglos rusamajel tzij procesador de palabras rusamajibal ruwch accesorios de escritorio rusamajichich achik mquina virtual rusamajin funcionamiento rusamajinem raqaxabal reproduccin de medios rusamajixik procesamiento rusamajixik chabl procesamiento de voz rusamajixik cholkema programa ejecutable rusamajixik qaxanem procesamiento de transacciones rusamajixik taq nimaq ejecutar macros rusamay qaxanel estacin transmisora rusaqilj retroiluminada rusetebl yakbl memoria de

154

ruseteyakbl burbujas ruseteyakbl disco de ruseteyakbl aponem disco destino rusijol samaj informe rusikinel pirtim lector de tarjeta rusolkema software rusulowch tzibatzij animacin de texto rusuribl chab echa de enrrollado rusuriyakbl aponem unidad destino rusuriyakbl seteyakbl unidad de cd rusuriyakbl xeel unidad de fuente rusutinem tzibatzij enrrollamiento de texto rusutinem tzij enrrollamiento de palabras rutaqobal chibl mesajera vocal rutaqoyal soltzij diccionario electrnico rute maestro rute samaj documento maestro rute yakbl archivo maestro rutijonem cholkema programa de preparacin rutikiribal al principio rutikiribal nimatzib mayscula inicial rutikirisanem la oksq inicializacin de ventanas

rutzaqat chapbl wachtzib rutikirsaxik rusamaj la kematzib iniciar el funcionamiento de la computadorta rutojbobenik etzanem prueba de juego rutojtobanem retalil comprobacin de validez rutojtobenik prueba beta rutojtobenik banikil prueba de sistemas rutojtobenik pirtim tarjeta de diagstico rutojtobenik sb prueba de humo rutunik kajtzk combinar celdas rutunik samaj unir documento rutununel banikil integrador de sistemas rutununem banikil integracin de sistemas rutunuxik rij taq tzij vincular con datos externos rutzamaxik achaon imprimir la seleccin rutzamaxik wuj imprima la hoja rutzapixik kajtzk cerrar ventanas rutzapixik taqowuj cerrar mensaje rutzapixik yakbl cerrar archivos rutzaqat adicional rutzaqat mejorado rutzaqat chapbl wachtzib adaptador de grcas mejorado

155

rutzaqat taqoyal rutzaqat taqoyal adjunto en email rutzaqatil atributo (informtica) rutzaqatil yakbl atributo de archivo rutzetebl bit mapa de bits rutzetik la binibl observe el cursor rutzetik la retal wachibl ko pa observe+ el icono que aparece en el rutzetik ruwch kematzib observe el monitor rutzetik solkema sofware de auditora rutzetonem tunuj suma de vericacin rutzib wachtzib grca de carcter rutzibaxik ewaetal teclear contrasea rutzibaxik rochochibl escribir la direccin rutzukik ejqansamaj crear carpeta rutzukik kikajtzk crear tabla rutzukik perbl denir rea rutzukik rute wuj crear documento maestro rutzukik rutzaqatil la tzibatzij denir atributos de texto rutzukik wuj pa html crear documento html

ruwch nimil rutzukunem samajibl creacin de prototipos rutzalqominel cholkema programa ensamblador rutzijik arrancar dual rutzijik kematzib encender la computadora rutzijik rom rom de arranque rutzijil ruyonil chojmisanem correccin rutzijol informacin rutzijol ri taqoyal noticias del correo rutzijol, kai oxi tzij comentario rutzijonem okisanel especicacin funcional rutzijoxikil pa riwi retokibl informacin sobre la licencia rutziyaqbl uml traje de conejo rutzolitzij chabl respuesta de voz rutzolixik buyuchich retornos de carro blando rutzolixik pa taqonem volver al mensaje rutzyaqbl traje ruwch ancho ruwch clase ruwch dimension ruwch escritorio ruwch monitor ruwch ptica ruwch tipo ruwch nimil banda ancha

156

ruwch tiqbl ruwch tiqbl pantalla tctil ruwch tunubl bra ptica ruwch tzib nachojmisaj tipo de letra ajustable a escala ruwch, rupalj pantalla ruwachibal copia ruwachibl cholkema programa de dibujo ruwachibal kemil copia digital ruwachibal wuj scanner ruwachibal yakon copia de seguridad ruwachibal yuquyakbl copia de seguridad de cinta ruwachibaxik rubeyal copiar formato ruwachibaxik rukikajtzk copiar tabla ruwachibaxik ruwachibal copiar imagen ruwachibaxik ruxaq copiar toda la hoja ruwachibaxik ruwi copiar encabezado ruwachinq cholkema programa objeto ruwachinik paanem reejar verticalmente ruwachixik kotzonem reejar horizontalmente ruwachsaqil seteyakbl disco lser ptico ruwachtzib rutzetebl bit grca de mapas bits

ruxeel rochochiwuj ruweqnaoj qupiwachibl arte de recortes ruwi encabezado ruwi superior ruwi chuqa raqn encabezado y pie de pgina ruwi kajtzk pestaa ruwi peraj yakbl rea superior de memoria ruwi qabaj pulgada ruwi ruchi borde superior ruwi ruchi margen superior ruxaq hoja ruxaq pgina ruxaq apon pgina siguiente ruxaq jikibl hoja de clculo ruxaq kam pgina web ruxaq kan pgina anterior ruxaq re pgina actual ruxaq yakbl hoja de archivo ruxe cholajibl directorio raz ruxe samaj documento fuente ruxeel base ruxeel tzij datos fuente ruxeel chabl lenguaje fuente ruxeel cholbi base bibliogrca ruxeel cholkema programa fuente ruxeel kematzib computadora fuente ruxeel nimatim placa base ruxeel nimil banda base ruxeel nuk cdigo fuente ruxeel rochochiwuj fuente de li-

157

ruxeel rutzij rochochibal breta de direcciones ruxeel rutzij rochochibal origen de datos de direcciones ruxeel ruwch ochochibl fuente de datos de direcciones. . . ruxeel samajel base de procesador ruxeel seteyakbl disco fuente ruxeel tzij base de datos ruxeel tzij fuentes de datos ruxeel uchuqa fuente de energa ruxeel, rutzib fuente ruxikixik yakbl memoria de slo lectura ruxlaxik chuqa katzijixik suspender y reiniciar ruxojoxik yakbl borrar memoria ruyaik kutbl colocar el puntero ruyaik kikin ri echaon agregar a favoritos ruyal bojbon nodo de estallido ruyal chabl topologa ruyal chumil red de estrella ruyal kematzib red de computadora ruyal okisanel red de usuario ruyal pirtim tarjeta de red ruyal wachibl twitter ruyal yalwinq red bribones ruyakbal pa molaj archivo por grupo ruyakbal pa molaj archivo por lotes

ruyonil tzibatzij ruyakbal qaxanem archivo de transacciones ruyakbal tzibatzij archivo de texto ruyakik taq nimaq grabar macros ruyakon chuqa ruchojmirisaxk respaldo y restauracin ruyakon yakbl archivo de respaldo ruyakonel qajanibl grabadora de sonidos ruyakonem achik almacenamiento virtual ruyakonem tzijoxikil almacenamiento de informacin ruyojik ronojel ri retal borrar todos los rastros ruyonil automtico ruyonil privada ruyonil remoto ruyonil jekan clculo automtico ruyonil chuyubl ltro automtico ruyonil etal marcacin automtica ruyonil kwabl piloto automtico ruyonil nikonem revisin automtica ruyonil niyake guardar automticamente ruyonil nukbl esquema automtico ruyonil okibl entrada automtica ruyonil tzibatzij texto automti-

158

ruyonil tzolitzij co ruyonil tzolitzij respuesta automtica ruyonil xeeltzij resumen automtico ruyonitikirsaxik autorreanudacin sachoj error sachoj falla sachoj solchi error gramatical samaj documento samaj proyecto samaj servicio samaj tarea samaj trabajo samaj pa taqoyal documento por correo-e samajay estacin samajel operador samajel procesador samajibl accesorio samajibl dispositivo samajibl factibilidad samajibl herramienta samajibl prototipos samajibl recurso samajichich mquina samajilabl calculadora samajin ejecucin samajinem operativo samajink ejecutar samajixk ejercitar samajixk operar samajixk reproducir samakax caja de herramientas

soltzoj pa kematzib samanaoj tecnologa samawuj hoja de trabajo samayonil autoiniciador samayonil seteyakbl disco autoiniciador saqbch nieve saqil lser saqjuch lneas en blanco saqsq transparente saqtzib carcter blanco setebl burbuja setebl cd seteyakbl disco compacto sb humo sikinel lector sikinel tzibabl lpiz lector sikinem lectura sikiwuj libro sikixk dictar sikixk leer siky setekojlibl lectorde cdrom silonel control (remoto) silonel hbil silonel interactivo silonem interaccin silonk mover silowachibl animacin silowachibl cmara de video siwan papelera solk desagrupar solonel decodicador solonem decodicacin soltzoj pa kematzib diccionario

159

suunk en linea suunk limpiar suriil rodante suribl enrrollado surikolaj bola rodante suritzib arroba suriyakbl unidad sutinem enrrollamiento sutixk enrrollar tot concha tachutinirisaj la kajtzk minimice la ventana tajin natzibaj mientras se escribe talutzijol telecomunicaciones talutzijonem teleconferencia tanaj captulo tanaj cholaj tanuka la etawachibl organizar iconos tanuku ronojel organizar todo taq samaj eventos taqobl mesajera taqoj asunto taqoj comando taqonem correo taqonem mensaje taqonk enviar taqotzib e-mail taqotzijobl fax taqowuj carta taqoyal correo electrnico, e-mail taqoyal chibl correo vocal taqoyakbl bandeja tatzajba la nabey motzaj pe-

tunk gue el primer prrafo tawachibaj ri nabey motzaj copie el primer prrafo tawachibaj tzij copie los datos tayaka ronojel guardar todo teletzibank teclado tewtzijk arrancar en fro tijonem capacitacin tijonem estudio tijonem preparacin tijonk curso tikiribl principio tikirisanem inicializacin tikirisanem inicio tikirisank iniciar tikirisaxk reanudar tiky cholkema programa de instalacin tiq tacto tiqbl tctil tok ayuda toonel asistente toonel ayudante toonem asistencia toonem soporte toonk ayudar tojtobanem comprobacin tojtobenk beta tojtobenk evaluar tojtobenk prueba tunk aadir tunk combinar tunk sumar tunk unir

160

tunubl tunubl bra tunubl puerto tunubl vnculo tunuj suma tunuj pa ruyonil auto suma tunukamal cable coaxil tunukamal coaxial tunl integrado tununel integrador tununem conexin tununem integracin tununem pa runimilem perchib integracin a escala oblea tunuwuj link tuny kematzib interfaz tuny kematzib rll interfaz rll tzajbank pegar tzajibl impresora tzajiban impreso tzajiban pa cholaj impresin en serie tzajibanem impresin tzajixk imprimir tzalm tablero tzapl cerrado tzapichakul arquitectura cerrada tzapixk cerrar tzaqasamaj adjunto tzaqt completa tzaqatisank adjuntar tzaqatisaxk completar tzaqatzij wuj nota al pie tzaqonk construir (planos) tzetebl ejemplo

tzalqominel chabl tzetebl mapa tzetebl wachibl mapa de imgenes tzetl visible tzetl kutchoy puntero del ratn visible tzetk ver tzetk tzuunk tzetonem auditora tzetonem vericacin tzety vericador tzety tzibanikil vericador del ortografa tzib carcter tziban escritura tzibabl lpiz tziban registro tzibanaoj argumento tzibanel apuntador tzibanikil ortografa tzibatzij texto tzibawuj libreta tzibawuj manuscrito tzibaxk escribir tzil sucia tzil uchuqa energa sucia tzukk crear tzukk denir (rea) tzukunem creacin tzukunk inventar tzuyubank restablecer tzalqomanel interprete tzalqominel ensamblador tzalqominel chabl lenguaje en-

161

tzaqoj samblador tzaqoj cada tzaqonk continuar tzibajay ocina tzij dato tzij palabra tzij pa nimatzib palabras en maysculas tzijk activar tzijk arrancar tzijk encender tzijl activo tzijl cholajibl directorio activo tzijil peraj sector de arranque tzijobabl memorndum tzijokax caja de dilogo tzijol referencia tzijonem conversacin tzijonem dilogo tzijonibl artculo (acuerdo) tzijonk conversar tzijowch descripcin tzijoxk explicar tzijoxikil noticia tzijoxikil pa ruwi informacin sobre tzijwch kematzib escritorio activo tzolijnel retornable tzolin samaj documento retornable tzolink invertir tzolink regresar tzolink restaurar tzolitzij respuesta

wachinq tzolixk recuperar tzolixk retornos tzolixk volver uchuqa energa uchuqa volumen uchusaqil electrnica uka parntesis ukwabl bus ukwanel controlador ukwanel encaminador/director ukwanel piloto ukwanel portadora ukwanel cholkema driver tz correcto tz ri kexoj/jaloj aceptar modicaciones tz chik listo tz ronojel aceptar todo tz runimilem tamao correcto utzijlj tzajbanem pegado especial uxlank suspender wachachik binico wachaj vista wachel visual wachel cholkemanem programacin visual wachibl dibujo wachibl galera wachibl imagen wachibenk dibujar wachibexk copiar wachinq componente (gura) wachinq objeto

162

wachinq ole wachinq ole objeto ole wachink reejar wachkexel avatar wachtzib grca wachwuj facebook wajun binario wawe tatzajba la samaj akolom pe pegue los datos copiados en esta parte weqkam tira weqkan cadena weqnaoj arte winaqirk personalizar winowx windows wo porcentaje wort word wuj papel xa ba achike cualquier xa ba achike rupam cualquier registro xa xe tzaqt kajtzk solo celdas completas xa xe tzaqt taq tzij solo palabras completas xak nivel xeel raz xichink interrumpir xiktzibabl buril ximon acoplado xol combinacin (celdas) xolonem intercalacin xulubl descendente yabl tner yak agregar

yakoqaq yak aportar yak asignar yak colocar yak dar yal nodo yal red yal kematzib internet yal tzijonem chat (conversacin en linea) yajo yahoo yakbl archivo yakbl nuksamaj disquete/disco yakbl pirtim tarjeta de rom yakbl uchuqa batera yakk almacenar yakk grabar yakon ruchuqa energa de respaldo yakon seteyakbl disco de seguridad yakoj jaloj guardar cambios yakoj samaj guardar documento yakomes portapapeles yakon almacenado yakon compacto yakon guardada yakon respaldo yakon pa ruyonil la jalwch versin guardada automticamente yakonel grabador yakonem almacenamiento yakonem grabacin yakonk guardar yakoqaq ups

163

yakosamajibl

yuquyakbl

yakosamajibl dispositivo de al- yojbl buyuqa almohadilla senmacenamiento sible al tacto yaksamaj memoria usb yojon daado yalan ujo yojon peraj sector daado yalan ms yojonk borrar yalan samaj ujo de tareas yonielem auto extraccin yalwinq bribones yujk deshacer yija giga yujunem interferencia yijabit gigabyte yujunk incluir yipiyt intermitente yuquyakbl cinta yojbl almohadilla

164


RUKA N PERAJ KAXLAN

KAQCHIKEL

165

ARTES DEL IDIOMA neologismos

abertura pachi abreviatura koetal abstractivo metzetel acadmico, estudiante, aprendiz tijoxel accin rubanik acento koxom acentuacin koxomal acentual rukoxomal acepcin juqajark tzij acta retal tzij actitud mental runaoj actitudinal naojil activa kulbanayom activacin tzijem actividad samaj acuerdo tzibanem acuerdo de paz uxlakux tzibanem acusativo rutzaqatil chabl adelantamiento ikowinem

aditivo tunuj adivinanza tawila adjetivar jaltasink adjetivizador jaltasil adjetivo jaltas adjetivo derivado jotayin jaltas adjetivo indenido mekisel jaltas adjetivo numeral (k) ajilabalil jaltas adjetivo ordinal cholajibl jaltas adjetivo posicional rukojlemal jaltas adjetivo radical ruxe jaltas adjetivo superlativo lj jaltas adjunto ach adjunto adverbial weqotas jalbanoj adjuntos nominales weqotas tas admiracin mayoj admirativa (oracin) mayel

167

adstrato adstrato jachon chabl adverbial jalbanojil adverbializador jalbanelil adverbio jalbanoj adverbio de cantidad jaruil jalbanoj adverbio de duda kakux jalbanoj adverbio de lugar kojlibl jalbanoj adverbio de manera rubanikil jalbanoj adverbio de modo rubeyal jalbanoj adverbio de negacin meqel jalbanoj adverbio de tiempo ruqijul jalbanoj adverbio distributivo jacholil jalbanoj adversativo qatqajark afectividad ajowanil afectivo ajowanel afresis qupikoxom aanzamiento qetenem ajo xiltzij ajo de exin ruwixal xiltzij armacin (adverbio) jikinem armativa jikl armativo jujik africado tzapikoxom agente banel agentivo kutbanel agilidad rusilonem

anaptixis agradecimiento kawomanem agrupacin moloj agudo rukisibal koxom lbum mol alegora mekutbl naoj alfabetizacin tijonk alfabeto choltzib alfabeto unicado tunl choltzib aliteracin rukamuluxik koxom alfono jalbitzil alomorfo jaljitz alveolar kajnaqkox alveolos kajnaq alveopalatal ruqajanil chakultzib ambigedad katzijolil ambiguo kaokisaxk mbito kojolibl ampliacin nimirisanem ampliacin lxica runimirisanem cholatzij anacoluto rutzaqik cholchabl anfora kamulun naoj anafrica rukamulun naoj anagrama xoly tzib anlisis chobonem anlisis crtico chayun naoj anlisis lingstico ruchobonem solchi anlisis literario ruchobonem lemalil analtico chobonel analoga rutzukik junumatzij analgico tzukunel junumatzij anaptixis achtunun

168

anstrofe anstrofe jalkojolibal tzij andamio rubey tzij andragoga retamabalil nimawinq anecdtico kulwachinem anexo rutzaqat samaj anbologa kaqajark ansiedad rayinil antecedente kulwachitajnq anticipacin ikowinem tzij antietimolgico mexeel antfrasis mekutnaoj antipasiva banayom antipasiva de enfoque agentivo banayom rubanenil antipasivo de incorporacin rutzaqat banayom anttesis jaltzij antologa lematzij antonimia qebaqajem antnimo qebaqajuj antonomasia jalqajan antropocntrica rukux kaslemal antropnimo biaj winq apndice tzaqatbl apical tzamchakultzib pice rutzam apicoalveolar rukoxomal chakultzib aplicacin okisanem aplicada (lingstica) okisaxk aplicativo okisaxel apcope tzaqtzij apdosis taqonem tunutzij

asonante apofona rujaloj kuxatzib aplogo, fbula pixa lema aposicin tunun tzij apositivo tunel apstrofe, saltillo, glotal chut apreciacin ajowanem aprendiente etamanel aprendizaje etamanem aprestamiento rutikiribal samaj aptitud rubeyal naojbl apunte tziban rea jutijonk rea curricular rukojolibal lema artes del idioma retamabalil chabl articulacin chabanem articulador chabanel articular chabenk articulatorio cholaqajanil artculo kulabi artculo determinante jikl kulabi artculo indeterminante mejikil kulabi artstica weqosamaj aseveracin jikibanem aseverativa jikibanel asignacin chilabanem asignado jachon asimilacin junumaj asistente qasy tzij asociacin rubixikil naoj asonancia junaqajanil asonante setil qajanil

169

aspecto aspecto beyalil aspecto completivo beyal kan aspecto de la narracin rubeyal lemotzij aspecto gramatical beyalil kemchi aspecto incompletivo beyalil wakami aspecto perfectivo beyal bano aspecto potencial beyal apon aspecto progresivo tajin beyal aspiracin xupkoxomal aspirado tojkoxomal aspirar tojkoximank atenuacin nikanaoj tono mekoxom atribucin chawem atributivo chw atributo chawil audicin akaxabl auditorio akaxoma, akaxanela aula tijonijay aumentativo nimirisanel ausente mekoyal autentico qitzij autocontrol rubeyal naojinem rubeyal autodeterminacin kaslem autoecacia pajsamaj automtica ruyonil autonoma qichin autor tzibanel autosostenible chapayonil auxiliar toonel

capacitador avanzado ikowinq bajo qajinq barbarismo rutzij barrera qatbl base kutamil base verbal ruxe banoj bsico (educacin) rukab tijonem batologa kamulun chabl benefactivo katzinem beneciario kulum bibliografa cholwuj biblioteca wujbl bilabial kachiaj bilinge kai chabl, kachi bimestral kaik bislaba kajap bivalentes karejqalem boceto nabey samaj cacofona itzqajanil cadencia jachkoxom calco qajanel calco lingstico qajsolchi calco semntico qajkemchi cambiar jalonk cambio jaloj cambio alofnico rujaloj qajanil cambio lexical rujaloj cholachij cambio semntico rujaloj qajark canal qaxabl canalizar qaxank cantidad jaruil capacidad etamanil capacitacin tijonem capacitador qaxanel naoj

170

capacitar capacitar tijonk cardinal ajilank jalbanoj carientismo qolon tzij carpeta yakbl carta taqowuj carta de agradecimiento (k) kawomanem taqowuj carta de invitacin peyonem taqowuj cartel perwuj casilla rupam kajtzik caso rubanem castellano kaxlan chabl catacresis kambl tzij catfora rubixikil tzij catstasis rukisibl banotzij categora peraj categora gramatical rucholajem kemchi causa ruxe causal banobab causativo umanel central nikajal ceremonial xukulil cheque kexoj pwq chiste, broma, engao qoloj chol propio (k) raqn cholti chuj propio raqn kiti ciclo ruqijul juna cientco naojinel cifrar ewank tzij cintica uchuqalil circular, memo taqil circunstancial xalqat

cdigo claridad saqil clase ruwch clase de cdigos kiwch taq nuk clasicacin chaonem clasicado chaon clasicador chaonel clasicador nominal chaonel tas clasicador numrico chaonel ajilabalil clasicador personal chaonel winaqilal clasicar, seleccionar chaonk clusula pajtzij clausula de complemento rutzaqat pajtzij clusula adverbial jalbanojil pajtzij clusula adverbial de causa rubanikil jalbanoj pajtzij clusula adverbial de condicin rutaqil jalbanoj pajtzij clusula adverbial de propsito rubeyalil jalbanoj pajtzij clusula adverbial de tiempo ruqijul jalbanoj pajtzij clusula principal runabeyal pajtzij clusula relativa rachibil pajtzij clave retal ajilabl clima ruwch qij cltico pertzij coarticulacin nukunem qajanil codicacin nukunem cdigo nuk

171

cdigo criptogrco cdigo criptogrco runuk ewanem cdigo epistemolgico runuk retamabalil naoj cdigo lingstico runuk solchi cdigo paralingstico runuk uchuqajanem coeciente tikoj tikoj coeciente intelectual naonel cognado junawch cognicin rubeynaoj cognitiva beynaoj cognoscitivo retamanem coherencia junumanem coin tunuchabl colectivo tununem color bonil colorear bonink colorista kamulun tzibanel columnas cholaj coma muxtuq combinacin xol comillas (k) kamuxtuq comitativo achibilal compacto/difuso jaql koxom comparativo junumanel competencia rajowanem competente raybanel complejo (sustantivo) xebanoj complementizador tzaqatenel complemento rutzaqt completivo (pasado) kan completo tzaqatel

conicto complexin kamutzij componente rutzaqatil comportamiento kutunaoj composicin runukunem compositivo rutzukik kachabl compositor tzibanel comprensin akaxanem comprensin akaxanem comprobante retal loqoj compuesto kaxe, yoxtzij comn choj comunal molaj winq comunicacin tzijobl comunicador tzijonel comunicativo rutzijoxikil concatenacin rutikirisaxik pajtzij concepto denicin conceptual runaotzij concesin qalatzij concesivo qaton tzij concienciacin kuxlanem concinidad jebetzijoxk concluir kisink conclusin rukisibl tzij concordancia ximl concordar ximk condicional taqtzij conduccin ukwanem conduplicacin kamulun tzij conector oracional malatzij bab conferencia tzijonem conanza nimanil conrmacin rukux tzijonem conicto kayewal

172

conjugacin conjugacin pachunem conjugacin verbal rupachunem banoj conjuncin tunu conjuncin coordinativa (k) nukutunu conminacin yoqonem conmoracin kamulunaoj connotar tunem naoj connotativo rutunem naoj consecucin kanonem consecuente rukan achtzij consecutivo tzaqatbab consejo pixa conservacin chajinem conservar chajink consistencia rukowilem consolidacin tunem consonante chakultzib consonante compuesta rutzaqat chakultzib consonantes glotalizadas jas chakultzib consonntico ruchakulbalil tzib constituyente rucholanem tzij constituyentes secundarios rukab ruchalajem tzij construccin gramatical rubanikil kemchi constructivismo rubanikilem construir bank consulta choboj contenido rupam lema contexto kojolibl

criptograma continuativo tzaqalil continuo chojbey contorno rulewal contraccin tunutzij contradiccin qatonem tzij contraer kutirisank contrario mejunam contrastivo junumachabl control rubeyal convencionalismo yakokux convenio atowabl conversacin tzijonem conversin kamultzij coordinacin nukunem coordinado kemtzij coordinador nukunel copulativo rucholabl tzij corchete kajux correccin rukojlem tzij correferencia achibil tzij correlacin tunl correo taqonem cortesa chal csmica tzubalil cosmovisin ruchoboj kajulew costumbre tzeton crayn bonibl creacin tzukunem creatividad weqonem creativo weqonel creencia nimalil criptoanlisis retamabalil soltzib criptografa ewanem tzib criptograma soltzib

173

criptolexemia criptolexemia rusotzib criptologa retamabalil ewanem criterio xenaoj crtica Qalarisan tzij crnica tzijowuj cuadro kajtzuk cuadro fonmico kajtzuk bitz cuadro fontico kajtzuk qalatzib cuadro sinptico kajtzuk cholochoj cualidad kutwch cualitativo kutbl samaj cuanticador jantaqbl cuantitativo jaruil cuarto rukaj cuenta rajilanem cuenta gregoriana rucholanem kaxlan cuento lema cuerdas vocales koxombl qulaj, kamqulaj cuerpo de la carta ruchakul taqowuj cuestin kutunem cultismo ruxeel ojer chabl cultismo semntico ruqajarik ojer chabl cultismo sintctico rucholanem ojer chabl cultura banobl cmulo molon cua chutl tzij currculo kaslemal tzij

descodicacin curso tijonk datismo yaonem dativo yaom dato etal debate chayom tzij declinable qajtzijonel declinacin qajtzij declinar qajtzijoxk deduccin kamaxelal deducir kamaxk deductivo kamanil defectivo metzaqt denicin qajatzij denir jikibank dectico o deixis kuty jalbanoj democracia junumaqij demorar yokobank demostrativo kutulel denominativo jachsamaj denotativo rukab qajark dental qajaeyaj deontolgica rubey naoj deponente jachqajanil derivacin jotayil derivacin de sustantivo rujotayil tas derivacin de verbo rujotayil banoj derivado jotayin derivar jotayink desarrollar solk desarrollo solnaoj descifrar qalajirisabl descodicacin solonem

174

descodicador descodicador qalajirisanel describir qalajirisank descripcin tzijowch descriptivo rubixikil banikil desenlace soloj deseo raybl desiderativo rajowanel desinencia jil desinencial jilil despectivo qasy qij destinatario (correspondencia) kuly taqowuj destino patan kaslem destreza retamabal desvalorativa qasatzij detalle chutietal determinado kulbiaj determinante (artculo) jikulabi determinativo jikinel diacrtico etatzib, retal tzib diagnstico tojtobenk diagrama wachtzijol dialctica rubeyal chabl dialecto vernculo dialogante chabanel dialogismo kultzijol dilogo chabelil dibujo wachibl diccin jebl qajark diccionario soltzij diccionario bilinge kachi soltzij diccionario de antnimos qebaqajuj soltzij

disfraz diccionario de sinnimos junamaqajuj soltzij diccionario ilustrado wachsoltzij diccionario lingstico solchi soltzij diccionario monolinge juchi soltzij dicho bin dictado sikinem dictamen cholmayij didctica beyatijonk diresis katzuj diferencia kojolil diferencia fonolgica rukojolem qajark dgrafo kabtzib diminutivo chutirisanel dinmica etzanem diploma retal wuj diplomado retalil tijonk diptongo kamux direccin (residencial) ochochibl direccin general rochochibal direccional chojmibanoj disciplina banabeyal discriminacin tzilanem discurso tzijonem discurso ceremonial choloj discusin jalon tzij diseminar jachoj diseado wiqon diseo wiqoj disfraz jalwch

175

disimilacin disimilacin jechuqajanem disimilar jalqajank disposicin rucholanem lema distribucin (k) jachonem distributivo jacholil disyuntivo kai rubeyal diversicacin jalajojil diversicado jalajj divisin occidental rulewal qanti divisin oriental rulewal qeqti divisin wasteka rulewal saqti divisin yukateka rulewal kaqti docente tijonel documentacin wujilal documento wuj dominio semntico rupam qajark dorsal chakulqajanem dos puntos kachuq dosicacin cholatijonem drama tzetekaslemal dramtico kaslemanel dramatizacin kaslemanem dubitacin kakuxil dubitativo rukakuxnem duda (adverbio) kakux duplicacin rukamulun duracin kowilem durativo rukowil econmico ajpwq editorial tzajbl wuj educacin tijonem educativa tijonil efectivo rajowaxik ecacia uchubanem

entonacin eciencia kiyirisanel eje setebl ejemplo, modelo, muestra tzetbl ejercicio, trabajo, deber samaj elemento compositivo runukik lil elemento de la comunicacin tzijobalil elemento fnico lil qajanem elemento gramatical lil kemchi elemento lingstico lil solchi elementos del enunciado lil tel elidir relesan kistzib elipsis elesan tzij elisin tzaqotzib emisor taqonel tzij enlage rukexel jalbanoj encabalgamiento charpach encabezado ruwi samaj encltico kajbab endereza rutzil endgeno alaxil energtica rujotayil energa uchuqa nfasis rukux qajanem enftico jotayinel enfoque tzetoj enfoque agentivo rutzetik banelil ensayo tziban wuj enseanza tijonk ensear kutunk ensordecimiento tojem chakultzib entonacin bixanem

176

entonador entonador bixanel entrevista kutuj etamabl enumeracin rucholanem ajilabl enunciado bixk enunciativa bijnem epanfora rukamuluxik naoj epanalepsis rukamulun weqojitz epanortosis runimilem weqojitz epntesis rutzaqat qajanil epenttica (vocal) jotay epiceno rukojolem epifonema rutzijol naoj epiglotis ruxe aqajanil epigrafa mayatzib eplogo nuklema epmone weqojitz kamutzij retamabalil epistemologa naowinaqil eptome ruchutirisanem lema poca ruqijul equilibrado junamanel equipamiento nojixaxk ergatividad banbanelil ergativo banbanel escandir ajilank tzij escasin runimilem pach escenografa kutuweqoj escengrafo weqkuqunel escolar tijoj escritura tzibanem escritura fontica qajanem tzibanem escritura maya, jeroglco mayatzib

evaluacin diagnstica escritura prctica samajtzib escritura tcnica choby tzij escuchar akaxank esencial kuxal especicativo runimilem tas esquema kutbl tzij estativo kojlem esttica rubanikil wiqon estilo banikil estilo periodstico rubanikil talutzij estrategia rubeyalil estrategia lingstica rubeyal solchi estridente/mate jitzqajanil estructura cholanem estructura de signos rucholanem retalil estructura gramatical rucholanem kemchi estructura sintagmtica rucholanem chobnem tzij estructuracin rucholanem estructurado cholajin estructural rucholajil etapa peraj tica retal kutk timo ruxeel katzij etimologa ruxeel tzij etimolgico ruxeel etopeya runaojil eufemismo rukexel tzij evaluacin tojtobenk evaluacin diagnstica nabey toj-

177

excepcin tobenk excepcin jechujnem exclamacin naonem exclamativo naowch exhortativo taqonem expansin talunem expectativa tzetonil experimentador kotonel experimentar kotoxk expletivo naojitzij explicativo tzijonil explicito qalajil exploracin kanunem explosivo bojbon expolicin rukamulun junaoj exposicin tzijoxikil expresin bixikil expresin chowem expresin artstica chowem weqosamaj expresiva tzijonaojil, chowinel extensin semntica kiyirisanem qajark extenuacin qatanaoj fbula, aplogo taknaoj facilitacin jukaxaj facilitador tijonel factitivo umanelil factor retamanaoj factura rut familia de idiomas rachalal chabl familia lingstica rachalal solchi fantasa achik

forma de expresin faringe jorjor faringeal qajajorjor fecha rajilabal qij, ruqilul femenino ixoqilal fenmeno uchuqabil cha pirwuj gura literaria ruwachibal lema gura retrica ruwachibl weqojitz gura, grca ruwachibl gurado wachinem losofa retamabalil choboj mayoj nal rukisibl rma juchbiaj exin wixal exional wixalal exionar wixank orecimiento rukotzijal uctuacin jalnaoj uidez rechech fonema bitz fontica qajatzib fontica acstica ruqajatzib xikinaj fontica preceptiva ruqajatzib chabalil fnico ruqajanil fono chabaqajanil fonograma retal qajanil fonologa nukubitz fonolgico nukubitzil forma de expresin ruwch chowen

178

forma verbal forma verbal ruwch banoj formacin runukuxik, nukunem formulacin runukik formulario nojsawuj foro qasanaoj fragmento pirtzijol frase kaptzij frase nominal tas kaptzij frase verbal banoj kaptzij frecuencia jutaqil frecuentativo jutaqmul, jutaqil fricativo qajakam fuente ruxeel funcin rusamajixik fundamento ruxe naoj fundamento antropolgico retamabalil kaslemal fundamento curricular runukik tijonk fundamento losoco chobolil nuknaoj fundamento legal ruqij nuknaoj fundamento pedaggico ruxe retamabalil tzijoxikil futurismo saqkaslem futuro apon geminacin kamulun jitz generacin ralaxinem generador kiyirisanel gnero (gramatical) kojolem gnero dramtico rukojolem kaslemalil gnero femenino rukojlem ixoqilal genero lrico rukojolem kuxaj

grave gnero literario rukojolem lemalil gnero masculino rukojlem achi gnero narrativo rukojolem sikinem gnero periodstico rukojolem tzibanem gentilicio petenil gerundio mewinaqilal gestin runukik samaj gestual rupalj global nojel globalizacin nojelem glosario vocabulario glotal (sonido) jas glotalizacin jasinem glotis rujul kaqq golpete paqchi gtica kolotzib gradacin xulajilanem grado rupalbal grado comparativo rukojolem junumanel grado positivo rukojolem ikiqalil grado superlativo runimilem kojolem grafema chibejitz, chutijitz grca kajtzukbl gramtica kemchi gramtica de referencia taqayom kemchi gramtica descriptiva tzijonem kemchi gramaticalmente kemchinem grave rukab koxom

179

gua gua kutel gua curricular cholatijonk gua metodolgica rubeyal rukutik guin tzalajuch guin mayor nimajuch guin menor chutijuch guin diagonal gutural chakultzib tzij habilidad silobanikil habla ruwchtzij hablante chabalinel hablar chaonk haplologa tzaqbitz hasta, desde, pues ka hecho kulwachin hegemona uchuqabl hegemnica uchuqabalil herramienta samajibl heteronimia kulantzij hiprbaton tzalqomij tzij hiprbole witzij hiperonimia rachalal qajatzij hipocorstico weqbi hiponimia achqajanil hiptesis nojinaoj hipotiposis tzijoxikil winq histerologa jalbeyal historia retal kaslem historiador tzijy banobal histrico ojer homgrafa jutzib homografa jutzibanem homnima, homfona juqajan

indeterminante (artculo) homonimia juqajanil huella retal ictus paqpaq idea naoj identidad xeel identicacin kutunem ideograma naochabl ideologa naowinq idiolecto chabl idioma chabl idolopeya rukisibl tzijol imaginacin achikanem imitativa kaxkobel imperativa, exhortativa taqel implementacin okisanem implicacin qalajisanem implicatura qalajisanel implcita ewanaoj implosivo bojbaqajanil implosivo bilabial meuchuqa kachiaj impulso yakokux incidencia lingstica kulwachinem solchi inciso retal cholajil inclusin tunubanem incoativo rutikirisaxik banelil incompletivo metzaqatil indagacin kotonem indagar kotonk indeclinable meqalaxel indenido mekisel, mejikil indeterminado mejikil indeterminante (artculo)

180

indicador mekulabi indicador kutunel indicativo banikilal indirecta roqin tzij individual jujunal individualista ruyonil induccin taqchinem inducir juunk inductivo juun injo rupam tzij innitivo mekisel inexin ruqa tzij informacin tzijol ingls qanchi inicial tikiribl iniciativa tikiribalil inmediativo naqaj innovacin jalatajinem innovador jalatajinel inscripcin rutzibaxik inscrito tzibatajnq instancia kutuwuj institucional molojil instruccin rubeyal samaj instrumental balel instrumento samajibl instrumento/locativo bl integral tajinem intelectual nay inteligencia naojbl inteligencia creativa weqoj naojbl inteligencia interpersonal qaxanem naojbl

irreal inteligencia intrapersonal runabal naojbl inteligencia mltiple jalajj naojbl inteligencia musical qojom naojbl inteligencia verbal chobonem naojbl intencional chubanikil intensidad ruchuqa intensicador qalajnel intensivo qalajixk interactivo xoll naoj interdental kojoeyaj interjeccin mejalatel tzij interjectivo mejaloj tzij interlocutor kulanel intermedio runikajal internacional jukatinamital interpersonal qakanem interpretacin tzalqominem interrogacin kutunem interrogacin retrica rukutunem weqojitz interrogar kutunk interrupcin qatonem interruptor naqoqajanil intrapersonal nabl intrnseco rupam introduccin tikirisanem tzij intuicin chaninaojem investigativa kanulil invitacin peyonem irreal meqitzij

181

irregular irregular rubanikil chabl itlica (k) tzalatzib ixil propio raqn tzi juego etzanem juego absolutivo (ja) kulbanel molaj juego ergativo (je) banbanel molaj kiche propio raqn qachi labial qajachiaj labializacin qajanem chiaj labializar ruqajanik chiaj labiodental chieyaj labios chiaj lateral ruxikin leccin lemanaoj lectoescritura tzibasikij lectura sikinem lectura creativa wiqon sikink lectura integradora yujun sikink leer sikink lenguaje chabl lenguaje cientco o tcnico naochabl lenguaje coloquial chabl pa jay lenguaje escrito rutzibanem chabl lenguaje expresivo kuty chabl lenguaje general juchabl lenguaje informal o familiar achalal chabl lenguaje informativo tzijol chabl

logotipo lenguaje literario lemalil chabl lenguaje oral chaonem chabl lenguaje regional ruqa chabl letra cursiva (k) qetzib letra de carta yuqutzib letra de molde setetzib lexema nuktzij lxica cholatzij lexicalizarse rubanikil cholchabl lexicografa retamabalil cholatzij lexicologa retamabalil cholatzij leyenda mochch liberalismo setelinem librero yakbl libreta cuaderno libro sikiwuj lnea juch linealidad lilchabl lineamiento rucholajil samaj lingual ruchi qajanil lingstica solchi lquido memtzib lrico (gnero literario) silin lista de cotejo tojtoban samaj literario lemail literatura lemk localismo kojolil localizar kanunk locativo kojilibl locucin talutzijonem lgica kutnaojil lgico matemtico (inteligencia) ajilanem naojbl logotipo wachtzib

182

logro logro qi lugar kojolibl mam propio (k) raqn tyol mandato o exhortacin taqanem manejar ukwank manejo ukwanil manera banikil manera (adverbio) rubanikil manifestacin kutbl manipulacin rusamajinem mapa conceptual wachnaoj mapa mental kasetesk naoj marcado etalem marcador de tiempo retal qijul marco rutaqen margen ruchi masculino achi material samajibl matiz yaoqarark maya (cuenta) rucholanem maya mayscula nimatzib mecnica rucholajem samaj medicin etalem medida etabl medio rusutil medir etank memoria natawuj memorizacin retamaxk mensaje taqon mensurativa etan meronimia achqajark tzij metacognicin nukulem naoj metafona jalkoxom metfora oxkoben

molde metagoge qajanel oxkoben metalenguaje ruchabexik chabl mettesis jalkojlem mtodo nimabeyal metodologa beyalil metonimia achwch tzij mmica bananem ministerio (educacin) chity minscula chutitzib mito meqitzij tzijonem modalidad rubeyal modelo rukutbal moderativo lomanel modernismo kakak modernizacin kakarisanem modicador jalonel modicador directo jujalel modicador indirecto kajalel modicadores de sustantivo rujalel tas modicadores del predicado rujalel qajaribl modicadores del sujeto rujalel banel modo taqoil modo de articulacin rubeyal choonem modo del verbo rubeyalil banoj modo imperativo/exhortativo rubeyalil taqonem banoj mdulo literario lema sikiwuj mojado cheqeqajanil molde elesabl

183

momento de la narracin momento de la narracin ruqijul lemotzij monitoreo rutzetik samaj monlogo choweyonil monosemia juqajark monoslaba junil katzib monoslaba (k) jujap morfema jitz morfologa (k) nukjitzoj morfolgico nukjitzinel movimiento silonem movimiento y direccin rubeyalil silonem muletilla mulunel multiculturalidad kibanobl multigrado kipalbal multilingismo kichabl multimedia kutuwachibl mutacin jalqajanil naciones unidas tunutimamital narracin lemotzij narrador tzijonel nasal tzamqajanil nasalizacin tzamqajanem negacin de respuesta meqel tzij negacin del beneciario mekulbanoyom negacin del dativo meyaom negacin del instrumento mesamajibl negacin del sujeto estativo mebanel negacin del verbo mebanoj negacin, negativo meqel, manq,

objetivo me negrilla qeqatzib neoliberal qasanil neologismo kaka tzij neologista tzuky tzij nervio auditivo rubatzil xikinaj neuma kutuetal naoj neutralizacin junilem neutro kuty kexebiaj nivel xak no privativa metojil nombre biaj nomitativo telbiaj norma, regla beyal normado beyanel normalizacin rutzilem nota chutitzijol noticia rutzijol novela lem ncleo rukux ncleo del predicado rukux qajaribl ncleo del sujeto rukux banel nueva kaka numeracin ajilanem numeracin maya maya ajilanem numeral ajilabalil nmero ajilabl nmero cardinal chojajilabl nmero distributivo jachel ajilabl nmero gramatical rajilabal kemchi objetivo raybl

184

objeto (k) objeto (k) kulel objeto directo ukulel objeto indirecto kakulel objetos verbales kulel banoj obra lemawuj obra de arte naojil samaj obra teatral kuqul wuj, kutunel kaslem obras literarias lemawuj observacin tzetelil obtestacin kexonem tzij oclusin tzapijnem oclusivo tzapin qajanil oculto yakon ocializacin (k) iqikinem onda sonora rubey koxomal onomasiolgica ruqa qajanem onomatopeya rajqajan onomatopyico (k) rajqajel operativo ilinem opinin choboj optacin rajowanem oracin bab oracin aclarativa qalaj bab oracin admirativa mayel bab oracin armativa jikl bab oracin compleja nimirisan bab oracin compuesta tzaqatil bab oracin imperativa o exhortativa taqonem bab oracin indicativa choloj bab oracin interrogativa kutunel bab oracin negativa mebab

parntesis orador choly tzij oratoria cholonem tzij orden rucholajem orden bsico cholajil tzij ordinal cholajibl organizacin runukulem organizar nukunk orientacin pixanem origen ruxeel ortografa tzibanikil ortogrco (acento) koxotzib paciente kulunel pagar tojil wuj palabra tzij palabra afectiva koxomatzij palabra derivada rujotayil tzij palabra exionada wixal tzij palabras glotalizadas jas tzij paladar ruwi aqaj palatal jajil palatizacin jajkoxom papel semntico rusamaj qajarik parbola ruwch kaslem paradigma tzuknaoj paradigmtico tzuky naoj paradoja tuny kanaoj paragoge tuntzib paraggico tuntzibanil paralingstica ichsolchi parmetro chobonaoj parasntesis rachjotay tzij parasinttico rutzaqatil kajtzij parataxis rachtunuj kemchi parntesis uka

185

parnima parnima junumaxk tzij paronimia junumaxk katzij prrafo motzaj parresia rubixikil jalnaoj parte curricular peraj cholaj tijonk partes de una carta rupam taqowuj participacin apoinem participio perfecto naqil partcula kajtzij partcula armativa jikl kajtzij partcula de movimiento silonem kajtzij partcula determinante jujik kajtzij partcula diminutiva chutirisanel kajtzij partcula direccional kutbl kajtzij partcula enftica qalajel kajtzij partcula indeterminante demostrativa mejikil kutbl kajtzij partcula interrogativa kutunel kajtzij partcula interrogativa kutunem kajtzij partcula irreal meqitzij kajtzij partcula negativa mekajtzij partcula subordinadora taqon kajtzij partitivo jachonel pasiva kuluyom patrn rucholajil, ruxe

pintura patrn bsico ruxe chapayom peculiaridad richin pedagoga retamabalil tijonk pedaggico tzijotijonem pensamiento explcito saqnaoj pensamiento holstico kulnaoj pensamiento tcito tziranaoj percepcin nail perfeccionismo jebl samaj perfectivo kulwach perl rubanikilal perfrasis rubixikil jutzij perifrstico bijinel jutzij permetro ruchiil peridico talutzib peridico escolar tijobl talutzib periodismo taluj tzibanem perodo peraj ramaj perstasis etalema permisin qijem peroracin rukisibl tzijonem persistencia jantapelil persona gramatical ruwinaqilal kemchi personaje ajwinq personalidad winaqil perspectiva rutzetonem persuasin bochinem pertinente rukojolil qajark peticin rutzil kutunem peyorativa yoqonel pictogramas etalwch pintura bon

186

planicacin planicacin nuksamaj pleonasmo chachatzij plural kiyil pluralidad kiyilal pluralismo rukuyilal pluralista kiyinel pluralizacin kiyilem pluralizador kiyinel pluricultural kiyibanobal poema pachun tzij poesa pachunem tzij polidocente katijonel poliptoton kamubiaj polisemia kiqajark polismico kiqajark ponderativo rejqalem samaj poqom propio raqn poqom poseedor ichinanel posesin ichinanem posesivo (adjetivo) ichinabl posicin tpica rukojlemal kojibl posicin numrica rukojlemal ajilabl posicional kojlemal positivo jujik pospositivo jajqij postdorsal ijaq postverbal ruxeel chabanoj potencial (tiempo/aspecto) apon potencializacin uchuqanem prctica ban pragmtica rubeyalil tzij praxis banem

principio losco predicado qajaribl kaxe predicado compuesto qajaribl predicado no verbal mebanoj qajaribl predicado verbal banoj qajaribl predicativo rutzaqat qajaribl predominio qasaqij prejo ruwch tzij preposicin ximy chutitzij preposicional tunl tzij preposicional ximtzij preprimaria ruxeel rupalbal presente (tiempo) wakami prstamo qajon tzij pretericin ewanaoj pretrito nj qijul previo junabey previsin chajinem primario nabey rupalbal primera (persona) nabey primera conjugacin nabey pachunem primera persona plural nabey kiwinaqil primera persona singular nabey juniwinaqil primero primaria nabey rupalbal primitivo ojer tzij principal runabeyal, rukux principio losco rutikiribal chobolil

187

principio, comienzo principio, comienzo rutikiribal privativa tojay procedimiento rubey samaj proceso (histrico) xenabal proceso fonolgico rubeyal nukubitzil proceso lingstico rebeyalil solchi procltico ajwax produccin kiyirisanem producto rujachel samaj profesin samaj profesional samajel programa rucholanem samaj programacin nukunem progresista tajinel progresivo tajin promocin eltijoxel promotor silonel pronombre demostrativo kutbl kexebiaj pronombre indenido mejikil kexebiaj pronombre personal kexebiaj pronombre posesivo ichinan kexebiaj pronominal kex pronominalizador kexonel pronstico kulwachitj pronunciacin rubixikil propiedad ruqajarik chabl proposicin tuny tzij propsito raybexk propuesta kutbl naoj

rayar propuesta educativa rukutbal tijonk prosodia qajabixikil prosdico (acento) mekoxotzib prtasis tunuqajanil protomaya (k) mayatzij proxmica metzijol proyecto samaj prueba, examen tojtobenk psicologa retamabalil nakuxaj punto tzuj, chuq punto de articulacin rutikersaxik qajanem punto y aparte qajy chuq punto y coma chuqatuq punto y nal kison chuq punto y seguido oqachuq puntos suspensivos oxchuq puntuacin chuqunem qanjobal propio raqn qoti quinto ro raz ruxeel raz afectiva ruxeel chachel raz distinta mejunan xeel raz intransitiva ruxeel jubanoj raz similar Junam ruxeel raz transitiva ruxeel kabanoj raz verbal ruxeel banoj rama chol ruqa cholti rama mam ruqa tyool rama qanjobal ruqa qoti rama wasteka ruqa wasteka rama yukateka ruqa mayataan rayar juxunk

188

realismo realismo saqikaslem recapitulacin natajxik tzij recepcin kulunem receptor kulbanel tzij recibo kulel wuj recipiente kuly, kulunel recproco kawinaqil recomposicin kakanukulem reconstruccin kakabanikil reconversin kakabeyalil recopilacin nukulem recuerdo nataxk recurso samajibl redaccin tzibanem reduplicacin kamulem referente achibil reexin wixalem reexin metodolgica rubeyal wixalem reexionar (k) wixalk reexivo wixy reforma kakanaoj reformulacin kakabanem refrn nib refutacin yojbl wuj rgimen jikl rubeyal regla gramatical rubeyalil kemchi rubeyal regla ortogrca rutzibaxik regular loman relacin achlajil relacional ximy relajada latz

segmentacin relativo junem relato kulwachixik relevo kexoj relevos del lenguaje kexoj chabl remitente taqonel rendimiento rukiyinem rengln xakil repeticin kamulunem resolucin rutzil resonante xakaqajanil respuesta tzolij tzij resultado rukisibl samaj resumen reduccin retencin qatayom reticencia meqalaj naoj retrica weqojitz retroalimentacin rukutunik revisin nikonem revista chiwuj rima kuljap ritmo juil rol rusamaj romanticismo saqil naojil rotulacin qalajisaxk rtulo qalajisabl rural ruqa saber etamank sacapuntas nub saludo qejelonem sarcasmo yoqotzij satrico torin tzij sector molaj segmentacin xilonem naoj

189

segunda conjugacin segunda conjugacin rukab pachunem segunda persona plural rukab kiwinaqil segunda persona singular rukab juwinaqil segundo rukab seguridad mexibin seleccin chaoj semantema ruyonil cholatzij semntica retamabalil qajark semasiolgica retal retamabalil qajark semejanzas kawch semestral waqinem seminario soloj naoj semiurbana naqatinamt sensibilizacin kuqubl kux sentido gurado etawachibl tzij seal retal sesin peraj samaj sexto ruwaq siempre jantape siglas chutibiaj signicado qajark signicante retalil solchi signicativo qajanem signo de interrogacin (k) retalil kutunem signo letra signos de puntuacin retalil tzib slaba katzib silbico katzibal silueta rumujal

sistemtico simbolismo rubeyal nukuetal smil junumatzij similitud junam simple chutin simplicacin chutirisanem simultnea kamul sincdoque babal sinergia kasamaj singular junil singularidad junilal sinnimo sinonimia sinptico rutzijoxikil wachnaoj sintctica rucholchabl sintagma chobotzij sintagma adjetival jaltas chobotzij sintagma adverbial jalbanojil chobotzij sintagma estativo rukojlem chobotzij sintagma nominal tas chobotzij sintagma preposicional ximtzij chobotzij sintagma sustantivo relacional ximtas chobotzij sintagma verbal banoj chobotzij sintagmtico chobotzijnel sintaxis cholchabl sntesis kajnaoj sistema runukulem sistema abierto jaql nukunem sistema morse runukulem morse sistemtico nuky

190

sistematizacin sistematizacin runukulem situacin central rukux lema socializacin kutsamaj sociolingstica retamabalil winasolchi sociologa retamabalil winaqil sociopoltica winanaojil solicitud kututzil slida kw sollozacin jiqinem sometimiento juunem, nimanem soneto kajlajpach sonido qajanil sonido africado ruqajanil tzapikoxom sonido alveolar ruqajanil koxomk sonido dental ruqajanil chakultzib eyaj sonido fricativo ruqajanil qajatzib sonido interdental ruqajanil kojoeyaj sonido labial ruqajanil chiaj sonido oclusivo ruqajanil tzapiqajanil sonido ovular ruqajanil setechut sonido palatal ruqajanil kowiqajanil sonido resonante ruqajanil xakaqajajil sonido velar ruqajanil qajanijitz sonido voclico ruqajanil kuxatzib

sustantivo mas sustantivo sonoro rusilonem koxomal sordo tojkoxom subordinacin achbabanem subordinado achbab subordinador juunel subrayar juxunk subrealismo saqil xekaslemal sujo rij tzij sujeto banel sujeto compuesto kibanel sujeto explicito saqabanel sujeto implcito ewabanel sujeto simple (k) jubanel superestrato retal chabl superioridad nimil superlativo lj supervisin tzetonem suplemento tzaqatbanoj susceptibles jalojbl sustantivizador tasanel sustantivo gentilicio petenil tas sustantivo invariable jaqitas sustantivo absoluto (k) mejalatel tas sustantivo abstracto metzetil tas sustantivo cambia vocal jalkuxatzib tas sustantivo colectivo molotas sustantivo complejo tastas sustantivo compuesto kaxe tas sustantivo de sustantivo katas sustantivo instrumental o locativo samajitas sustantivo mas sustantivo

191

sustantivo pierde sujo kulajtas sustantivo pierde sujo merijtzij tas sustantivo posedo richinan tas sustantivo propio biaj tas sustantivo relacional ximtas sustantivo segn composicin tunl tas sustantivo siempre posedo ichinan tas sustantivo supletivo jalxe sustantivo sustractivo rukamaj tas sustantivo usualmente no posedo meichinan tas sustantivo verbal banoj tas sustantivo, nominal tas sustitucin kexonem sustituto rukexel sustrato jalchabl taller tijonk tamao runimilem tautologa kamunaoj teatro, escenario, lugar kuqulibl tcnica beyakutk tcnicamente beyakutunem tcnico etamanel, samajel tecnologa rokisaxik naojil telegrama taqatzij tema lema tzij tema, idea principal rukux naojil temtica tzukulel tempera bonibl

topicalizacin del instrumento tensa chachel teora runaoj tzibanel terico tzibany tercera conjugacin rox pachunem tercera persona plural rox kiwinaqil tercera persona singular rox juwinaqil tercero rox terceto oxpach terminacin rukisibl pajtzij trmino tzij tesis naojin wuj, chobon samaj test tojotobl texto peraj tzij tiempo (verbal) qijul tiempo futuro qijul apon tiempo pasado qijul kan tiempo presente qijul wakami tiempo, modo, aspecto qijul, beyal, taqoil tilde kix, ris tzib tipologa junumachabl ttulo rubi lema tolerancia kochonem tonema rij koxom topicalizacin kamulubiaj topicalizacin del beneciario rukamulunem kulum topicalizacin del dativo rukamulunem yaom topicalizacin del instrumento rukamulunem samajibl

192

tpico tpico kamulel topografa retamabalil ulew topnimo rubi tinamt trabalenguas suqaq transcripcin retalil qajanem chabl transferencia qasy transicin jalqajanem transitivizador kabanel translcido qalaxan transmigracin jaltinamt transposicin jalchabanem transversal tzalan trimestral oxik tropo rukan qajanil tzotzil propio raqn tzoltal ltima letra kistzib unidocente jutijonel unicacin tunem urbana rukux tinamt vula campanilla vale kasetal validacin jikinem valor ruqij valor (actitudes) ruwch naoj valoracin ruqijonem valorativa qijil variable jalel variacin jalon variacin libre junaqajark velar qajan jitz velo del paladar reqajaj aqaj verbal banojil verbal conjugacin banoj

voz pasiva pachunem verbo banoj verbo auxiliar toonel banoj verbo intransitivo jubanoj verbo transitivo kabanoj vericacin tzetoxk versicacin jalel molapach versivo pachil verso pach vibrante baybt vinculacin achkojlem virtual qalajbl visibilizacin tzetenem visin tzubal visual tzetl visual espacial (inteligencia) tzubalil naoj vocablo tunun katzij vocal kuxatzib vocal corta jukuxatzib vocal epenttica jotay kuxatzib vocal prolongada kakuxatzib vocal relajada latz kuxatzib tzukulel vocal temtica kuxatzib vocal tensa chachel kuxatzib voclico meqaton qajanil vocalizacin jalqajanil chakultzib vocativo rubixikil biaj volumen runimilem voz chabl, chaban voz activa kulbanayom chabl voz antipasiva banayom chabl voz pasiva kuluyom chabl

193

xenofobia xenofobia yoqonem yuxtaposicin tunujitz zeugma jutzij qajanem

zeugma

194

AMBIENTE NATURAL palabras rescatadas y neologismos

abdomen ruxe pamaj abdominoplastia rujiqanal xepamaj abeja de miel winq kab (P.G.41) abeja negra de miel raxwch (P.G.40) abeja avispa abejita muy pequea de miel usmakabojt (P.G.40) abejn (entierra lo que caza) muql ratit abejn botl sik, muql ratit (P.G.41) abejn de miel koxpon (P.G.40) abierta jaql abordaje lanq samajichakul abortadora ajtzaqonel abortifaciente banotzaqoj aborto tzaqoj aborto a demanda kututzaqoj aborto ampollar tzaqojibey

aborto articial ajowatzaqoj aborto cervical metotepamaj aborto completo tzaqatzaqoj aborto criminal bany tzaqoj aborto diferido kaminq akwalil aborto electivo ruqatkiyilem akwalil aborto embrinico kamiral aborto espontneo yonilitzaqoj aborto habitual kulutzaqoj aborto incompleto metzaqatzaqoj aborto inevitable ruchoxkk tepamaj aborto infectado yabitzaqoj aborto psicolgico meajowakwal aborto qumico kamiaqom akwalil aborto quirrgico jiqakwalil abraquia kolqa abraquicefalia, abraquicfalo koljolomiqa

195

abrasin abrasin kiskamatiojil abrasin corneal rusokotajik lemwachaj abrazadera qetebl abrazadera cernv ruqetebal cheij abrazadera cervical ruqetebal ruqul samajichakul abreaccin ruchuqab sanl abreboca jaqchibl rutzaqik abrupto placentae kotzixq absceso artriuente ralaxpj laqul absceso axilar ralaxpj meskel absceso biliar ralaxpj kay absceso cerebral ralaxpj tzatqoril absceso de laringe ralaxpj xul absceso de mama ralaxpj tzumaj absceso gingival ralaxpj tiey absceso, empiema alaxpj absorcimetro etawosbl absorcin tzubunem absorcin cutnea ruqaxchq tzumal absorcin de anticuerpos elesy chajichakul absorcin intestinal ruqaxichq panixkolb abstemio ruqatowi tzamil abstinencia qatowi abulia meajowalil abundancia, abundante kiyal aburrimiento qajikux

adiposidad abuso qaxwi accidente (primeros auxilios kuluman aceite yaqanal acelerado anin, chanin, aninq acelga labichaj acetanlida relesy qaxomal acetilcistena chajbl tot aciculada (hoja) rabark acidez chamil cido chm cido (qumico) qaqya cido hialurnico relesy ralaxqanal tiojil cido lctico ruchuqa tiojil cido rico qanachamil acidosis qanachulaj acidosis diabtica qanakabil kk aclareciendo saqajinem acn chak mekiyinem acondroplasia buyubq acrofobia Xinbiril chi kaj actitud conducta acutico aj pa ya adaptacin kulunem adenitis rusipojik quluch adenoma qaytzeb unum adenopata rukiyem runum ya adenosina qaxy uchuqa adhesiva nakbl adiccin, obsesin benq kuxaj adicional juley adiposidad yakoqanal

196

adrenalina adrenalina yaky uchuqa areo (animales voladores) ajxik aerosol achyaajbl aerosolterapia ruyaajbal qulaj afasia sachichabl afectar tzilanem afectividad kutusanem afecto kutusanl afona mechabexk afona funcional, psicognica scahoj naokuxanem agitador (inst. lab.) yujaqom agorafobia Xinbiril xibinem agradable (sabor y olor de cosas tostadas) siml agresin itzbanaoj agresividad itzbanaojem agricultura, siembra tikon agrio chamchj agronoma retamabalil tikon agua ya agua fra y pura raxya agua gaseosa woqya, wosya agua salubre sabor de fruta en descomposicin aguacate oj aguacate pequeo mutl oj agudo chutikiy guila kot guila negra qeqakot, katinq kot (P.G.44) guila pequea xubaq kot (P.G.44) aguja baq

alimentacin ahogado jiqil, jiqom ahogamiento jiqonem aire, viento kaqq aislamiento jachel ajenjo xaqixaq ajo anx ajo en polvo poqolaj anx ajonjol rixkq anx akinesia mesilonem alacrn sinaj albahaca tuqsij albaricoque kobaq albmina runimuchuqa kk albuminuria runimuchuqa kk chulaj alcachofa chopichaj alcaloide achchamichq alcalosis rukiyem yajaqkekoj alcohol tzamil, tijoj ya alcoholemia tzamkk alcoholmetro tzamijotobl alcoholismo tzamilem alergnico tzukutaratk alrgeno achtzukutaratk alrgeno yay taratk alergia, roncha sal alrgico(a) yakaqatil alergologa retamabalil sal alerglogo ajaqomasal alerta etkayew algodn boj alguna jujun alimentable tzuqel alimentacin tzuqunem

197

alimentado alimentado tzuquxel alimentador tzuqunel alimentaria rikilem alimento rikilal alma anima almeja perech almendra, albumen rukux ijatz almohadilla ruchakat wiaj almuerzo tikawain alopesia tzaqowiaj alteracin (salud) kexoj alterar (salud) kexonk alterna (hoja) kulaxaq alto, alta jotl aluminio atiyalil alvolo kolopospoy alvolo rutzam pospoy amaneci saqarinem amargo ky amarillento qanqj ambiente (salud) utzikojlem ambulancia ruchich aqomabl amenorrea mechajon amgdala ixkoya amigdalectoma pitzixkoya amigdalitis yabipix amilasa ruyaal saqsay aminocido chamchq amiotrca rumeilinem tiojilal amnesia sachy naoj amniocentesis rutojtobal ruya kikteej amnioscopia rutzetik yakikteej amoldamiento rukachjolom

angustia amoratado warnq kk amoratamiento waranem kk amoxicilina, cido clavulnico rukamisel chikopil ampolla qanya ampolla (medicina) yaaqom amputacin qupinem anabolismo rutzaqat naonem analgsico meqoxom anlisis chobonem analizador nakojinel anatoma retamabalil chakulaj anatmico etchakulajil andrgeno yaky kojowinaqil andropausia qasy sinanem anemia saqanam anencefalia ritzel tetzatzqoril anestesia sikirya anestesiologa retamabalil sikiriya anestesilogo sikirisanel aneurisma ruxikay kaqibch anexectoma pitzikojlijatz anexitis rusipojik kojlijatz anfetamina rusanamil kamabl anartrosis rulaqucheel ijaj anbio, batracio ajyaulew, ajtewkaslem angina ruky kuxaj angiografa rutojtobal rubey kk angiologa retamabalil beykk angilogo aqomy beykk anguila kumtz kr (P.G.42) angustia xibisanl

198

anhdrido carbnico, xido de carbono, gas carbnico anhdrido carbnico, xido de carbono, gas carbnico qi animal chikp nimo yakokux ans anix anisocoria rukojoalas wachaj anona kewex, pk anona amarilla qanapk anona rosada xonpk anorexia qatwaim anorexia nerviosa ibochinel qatwaim anorexia sexual Xinbiril sinanem anorexgeno mewayjal anorgasmia rumekiil sinanem anovulacin mepaxik kojlijatz anoxia meiq tiojil ansiedad mayoj ansioltico qasy mayoj antagonista de calcio ruqatbey chun antebrazo ruchumay qabaj, chumayqa anteojos, lentes, gafas lemowch anticido qasy chm antiarrtmico qasy baybt antibiograma rutzetenaonil chikopil antibitico rutzil kaslem anticoagulacin qaty chojchk anticogulado qatonel chojchk anticonceptivo meyawa ixq anticonvulsivo qaty sikitiojilal

apndice

anticuerpo chajinel chakulal antidepresivo qasy moyoj antideslizante mesilowch antidiarreico chajinel yapamaj antdoto kisy itzaqom antiemtico qatxaoj antiescorbtico raqom qajchamichq antgeno ruperaj chajinel chakulal antihemtico relesy xaoj antihemorrgico qaty elekk antihipertensivo qasy uchuqam antiinamatorio mesipojk antioxidante qaty sachiq antipirtico qasy katn antirraqutico qaty kayewabaq antisepsia rubankamik chikopil antitiroideo qaty ubuil antitrombina meachojchik kk antitusgeno qasy ojb antropologa retamabalil winaqilem anular, anillo nupqa anuria menel chulaj anuros ixpe ail jikilite aorta kite ibch, teibch aparato molochakul aparato circulatorio kikbl aparato digestivo ilinibl aparato respiratorio uxlabl aparatologa retamabalil molochakul apazote sikij apndice rutzam ixkolob

199

apendicitis apendicitis ruyabil tzamixkolob pice tey apio kotichaj apnea mejiq podos jutu apretn jupitz arcnido m aracnofobia xibiril m aracnoides (cerebro) katas arcilla (suelo) qn ulew arco iris xokoqa ardilla kuk arena sanayi argn loxil armado tuch armario yakotzyaqbl arritmia brilacin auricular arroyo, canal, conducto rubey ya arroz, trigo matzixim, mutzixim artemisa chaqsikij arteria kaqibch arteria pulmonar rukaqibch pospoy arterial kaqibochilal arterografa rutojtobal kaqaibch articulacin laqul artritis rusipojik laqul artrpodo mip artroscopia tzety rupam laqul artroscopa rutzetik pamilaqul artroscopio rutzetbal pamilaqul artrosis xotolaqul

audiometra aruazo jurok, juroch asaeteada (hoja) chutxaq ascitis ralaxya xepamaj aseo perineal ruchajik jotayilal asesina kamisanel asexual mekojolwinq asxia tzapin uxla asimilacin qaliwch asma tzapipospoy spero qiriqk (P.G.50) aspirador jiqabl aspirar jiquxla aspirina (cido acetilsaliclico) chamitzikab astenia rusachoj uxlanem asteroide muluchumil, alchumil astigmatismo yojil tzetbl astrgalo ruwaqtzik aqanaj astro ikchumil astronoma retamabalil ikchumil asustar xibink ataque cerebral, apopleja rukamik tzatzqor ataque de corazn, infarto de corazn rukamik kuxaj ataque, infarto rukamik ataxia menukutiojil atelectasia ruwon kolopospoy atmsfera kaqiqal atomizador yaajbl tomo/molcula mecharel chq atroa chutiojil audiometra retzetik xikinaj

200

audimetro audimetro retabal xikinaj aurcula kulukk aurlavo chajixikibl ausencia meqalj autismo rusachoj jachonem autoclave laqichichbl auxilio toem ave (todo genero de) tzikn aventura mekuxben avispa (hace panal en pared) kexpm avispa amarilla qatzutuj avispa delgada y negra toky avitaminosis qajuchuqalil axila, sobaco kalkax, meskel (P.G.58) axn qaxy kamal ayote kum ayuda tok ayudante, auxiliar toonel ayunador ajmeway ayunar mewayjanem ayuno meway azacun al azucena saqkotzij azufre chuwabj babosa liqliq, jiliq, kolkob bacteria, germen (general), cirrosis mekiyil chikopil bacteriosttico mekiyil chikopil bahdo (vrtigo) desmayo baja qajnq balanitis rusipojik ruwi kowil balismo meajowan silonel

bistur ballena mataqtami (P.G.43) baln, pelota kolaj banana saqul banquete nimawaim baarse (temascal) tujanem bao ruxikin jay barmetro retabal kaqq barra chojbl barranco siwan barro (de la cara) wy bscula, medidor etabl bazo tuqpoy beb ney bebida ukya bejuquillo sibq kanti belladona jebeixtn bellota pixk benzocana qasy qaxomal berenjena tuq wch beriliosis yabipoy berro yaichaj bicarbonato de sodio atzamipoqolaj bceps braquial (su) ruyoxotiojil qabaj bceps crural ruyoxotiojil aqanaj bicicleta letet bilateral kaxikichakul bilis ruqanaya kinq binocular najtzubl biombo qaty kaqq biopsia tojtobetiojil bisexual kakojolwinaqil bisinosis tzapicheel pospoy bistur qupitiojil

201

bizco, turnio bizco, turnio tzalawch, talyt blando, blanda rubutul blasto kajolajotay bledo labitzetz blefaritis rusipojik rij wachaj blefaroplastia pochomich blefaroplastia completa kapochomich blefaroplastia simple jupochomich blster tzeqaj bloque moloj boca chiaj boca del estmago ruchi pamaj bocio quluch bolo alimenticio ba (Saenz 51) bolsa plstico bomba qaxbl bombear qaxonem bombero chupy qaq bombilla bolosaqil borboteo roqonem borde ruchi boro chajlil borrosa yojonil bosque, selva, montaa kichelaj botnica retamabalil che qays botiqun yakbl aqom botulismo nimaxaojil qutun bradipsiquia eqanaojin bradistesia eqanabenail ruqaxoibch braquialgia qabaj brazo mano

caja torcica brisa ruxla ya brcoli raxboj ichaj broncodilatador raqomaqul pospoy bronconeumona ruchikopil pospoy broncoscopia rutzetbal ruqul pospoy bronquio ruqul pospoy bronquiolo ruqa pospoy bronquitis rusipojik ruqul pospoy bucinador (msculo) rutiojil palj bueno tz bho o tecolote tukur bulbo raqudeo kiw bulimia, bulimia nerviosa sachoj rikilal bursa peqeya bursitis rusipojik peqeya caballo kej cabello rismal wiaj, wiaj cabeza jolomaj cabra tzuntzn, kisk cacahuate, man kilinaq cacao, kakaw ruchaq kakaw, peq cacao (variedad), pataxte ruchaq kakaw, peq cadera tuyq, tzan achq, qotzal, qoral achq cafmica kanixt cafena yaky kamakux caja kaxa caja torcica rij kuxaj

202

calambre calambre raxkej calcneo (hueso) waq ruwch calcaal uxtuxil calcio chun clculo abj calefactor qaq boxachich caliente (tibio) meqn cliz (or) rutzuybal kotzij callo (salud) semet calmante raqochamen, chamebl calora achqanal calostro nabyaal tzumaj calvo chan, kaqwuluwuj ruwi (P.G.53) calzado xajab camarn chom camarn hembra qosy ajas camaroncillo otzoy, mokok (P.G.42) camilla beyichat canal de sodio rubey atzam canal deferente rubey mixtuq canal del parto rubey akwalil canal semicircular nupxikinaj rubey canal semicircular kamakaxabl cncer sachy jotay cancerlogo aqomy sachjotay canela jubl che cangrejo tp cangrejo de cinaga sanm cangrejos de mar axalin (P.G.42) canino, colmillo tzieyaj canola ilinaq

carpo cansancio kosinem cantil de agua kanti ya cantil de sapo otoy caa de azcar ajij capa timatut capa entrica rij pisaqom capacidad kowin capilar kamibch cara palj caracol (grande para corneta) xiwak (P.G.43) caracol (insecto) tot caracol (odo) tot carbamazepina qaty rubey atzam carbocistena, carboximetilcistena etantot carbohidrato kabaqal carbn aqal carbono aqalil cardia (cuello de la vejiga) ruqul pamaj cardiaca kuxalem cardiologa retamabalil kikbl cardilogo aqomy kikbl cardiopata rukosik kuxaj, qitj kuxaj cardiovascular qaxy ilinemil carditis rusipojik pirkuxaj cardo santo saqikix (P.G.15) caries ruchikopil eyaj carne tiij carnero, oveja chij carpo waqxaqbaq

203

carro carro chich cartlago (odo) buyubq cartucho xulsij casampulga ronkej cascabel (culebra) sochj (P.G.37) casena aqomikex catarata (vista), nube sutz catrnica, sea de verano kanixt catarro, tos, gripa ojb cavidad (cuerpo) julil cebada ixim awas cebolla xnakt cebolla en polvo rupoqolaj xnakt cebolln, ceboln xnakt qs cedro kische cefalea ruqaxomal baqijolom cefalohematoma ruwarkk jolomaj cefradina elesy chikopixkoya ceguera metzubal ceiba inup ceja metzaj celentreo (animal) yup clula rujotay kaslemal clula glial ruloqte jotay celulitis ralaxqanal tiojil cemento (diente) rukokil eyaj cena qeqawaim centrfuga jachilinbl cenzontle oyl jb cepillo de diente chajbl eyaj cera sewa cerdo aq cerebelo (cerebro) rachtzatzqor

chocoyo cerebral tzatzqoril cerebral/ataque tzatzqoril cerebro tzatzqor cerebrovascular jachkk tzatzqor cereza koxkobal cerrada tzapl cerrada (hoja) tzapixaq cerro juyu cerrumen ruqolil xikinaj cervical ruqul samajichakul cervicitis rusipojik ruchi tepamaj crviz ruqul tepamaj cerviz/crvix ruchi tepamaj champin rokx km chancro runimaqaq chak chatarra mololem, mololen cheles (legaas) puch chian, chia ak chichicaste amuley chicozapote kaqatull chilacayote qoq chilca meteba chile (todo gnero) ik chile colorado y picante choy ik chile en polvo rupoqolaj ik chile guaque nimaik chile no picante ichaj ik chile seco pequeo chol ik chile verde raxik chiltepe rik choy chipe chipchip chipiln much chocolate, (bebida) qutl chocoyo kl

204

choque choque tzajichich chorcha (campanero) tonchin chorizo, longaniza kanes cianosis chakuxaril cicatriz jeky, tuyuq cicatriz inesttica pimajeky ciclo menstrual ruqijul chajon ciego (ojo vaco) matztz (P.G.52) ciego (ojo claro) moy (P.G.52) ciego total xmawch cielo kaj ciempis rutzam kk ciencia etamabalil cifosis kotocheel ijaj cigarrillo sik cigomtico (hueso) kupbaq cigoto saqmojotay cigea qeq saqiky cilantro culantro cilndrico bolobk cima cumbre cinta rukamal cinturn de orin oxi ajawa ciprs kiss ciproterona achqatbey mixtuq circulacin sotinem circulacin mayor nimasotinem circulacin menor chutisotinem circulatorio sotinemil rupochotzumal circuncisin tzikn cirrosis heptica ruchikopil sase ciruela amarilla qanayib

cogulo, trombo ciruela roja kaqayib ciruga esttica jalchakul ciruga maxilofacial rupochik yabichi rupochik ciruga plstica qaytzeb cirujano cancerlogo pochy sachjotay cirujano pediatra Pochonel akwal cirujano(a) pochonel cistitis rusipojik yakbl chulaj cistometra rutzetbal yakbl chulaj cisura o surco jachtzatzqor citotxico jotaxaojil claridad luz clarinero zanate macho clase de tallo ruwch cheel claustrofobia Xinbiril tzapikojolil clavel buchsij clavcula ruwch telemaj, wachtelem clavo (especia) qutusimaj clima meqtewul climaterio rusachonem yaokaslem clmax retkiil sinanem clnica, hospital, centro de salud aqomabl jay cltoris ruyakiil sinanem cloro raqom ya clorola bonitz cogulo, trombo chojchk

205

cobalto 60 cobalto 60 qaty sachjotay cobaltoterapia ruqijolaqom qaty sachjotay coche monte, puerco de monte, jabal raq juyu cochinilla muq coco wachxan cocodrilo nimaayin codena ruwa achamichq codo tzikaj codorniz saqkorowach coa tzamxe cojn nimachakt wiaj cojo sikaqn (P.G.53) colangiografa rutojtobal beyakay colchn warabl colchoneta chutiwarabl coleateatoma rupeqetiojil akaxabl clera yay ya pamaj coles kulix colesitectoma pitzikay colesitostoma pochokay colesterol saqbuyl qanal colibr, gorrin tzunn clico Moxirk oqej colior saqboj ichaj colinabo (humor caliente) naws colinabo (humor frio) mestansya colitis rusipojik nimaixkolb collar ichinaj colmena oroqm (P.G.41) colon, intestino grueso ni-

compulsin maixkolb colonectoma rupitzik nimaixkolb colonoscopia rutzetbal nimaixkolb coloproctologa retamabalil nimaixkolb coloproctlogo aqomy nimaixkolb color (vista) bon coloracin bonilem colorio raqomawch colostoma bany chiachq colporragia relekk tutz colposcopia rutzetbal tutz colposcopio tzety rupam tutz columna vertebral rucheel ijaj, cheijaj coma diabtico rujotokab kk coma hipoglucmico ruqajikab kk comadreja kx, saqbin comensal wail cometa rukis chumil comida qutun, rikil comida (tiempo) wain comino rukaykab qutun como, son achiel completa tzaqt complicada kayew, kaya compota, jalea tzebjiqobl compresa bususaqxim compulsin kochbany, kochiban

206

comn comn relk concha pemech condicin jikiwch conducto auditivo rujulil akaxabl conejo uml congelamiento abajem congnito yawalx congestin tzapinem congestin nasal tzapitzam conocimiento naoj constante junelk consumen nkitij contaminacin tzilonem contaminada tzilon contenedor yakaqom continua jotzaqat contraccin wontiojil control etan retal contusin juretz convulsin sikitiojil convulsiva sikitiojilal coordinacin, sistema nukulem cooxmetro retabal wosaqalil copa del rbol rutun che, ruwi che coral xoqojaw (P.G.37) corazn cardio corazonada (hoja) kuxaq cordal (diente) tzay crnea transparente (vista) rulem wachaj, lemwach, taslem coroides (vista) boniwachaj corola (or) kotzijal

cristalino (vista) corona (diente) ruwi eyaj coronadito chonkis coronilla sutaj correccin lbulo oreja completa rubanikil xexikin corteza cerebral ruwi tzatzqor cosecha koltikon costa taqaj costado kalkax costilla kokal, poxaj (P.G.58) costra de cabello (nio recin nacido) peq cotiledn rukux ijatz coxitis rusipojik tuyuq coyol map, tolon chich coyote utiw crneo baqijolom craneos inostosis rutzapik laqujolom crecimiento kiyinem crema saqtztz crema agria chamitztz criociruga ritzel chuchuchakul criopata poqotew crioterapia chuchuchakul criptgama (planta) mesij criptorquidea ewakowil crisis kayesach crisis de angustia ruxibisanl kayesach crisis nerviosa rukayesach kamal crisis nerviosa ruxibisanl kamalem cristalino (vista) qaxwachaj

207

cromosoma cromosoma bonichakul crustceo kop cuadripleja rupaexik qabaqn cuadrpedo kajraqn cuarto creciente akwal ik, saqmoyomy (S.337-338) cuarto menguante rij ik cubeta nimapajbl ya cbito y radio piniyox baq cuboides waqwch cucaracha (otro gnero) xtuxtuli (P.G.43) cucaracha casera chajl jay cucaracha que vuela xpinkk cuchara waybl cuchilla, tijera qupibl cuello (diente) ruqul eyaj cuello, garganta qulaj cuero cabelludo rutzumal jolomaj cuerpo chakulaj cuerpo calloso rukuxbe chaban cuerpo cetnico qanachq cuerpo inodoro meuxla cuerpo opaco muquchak cuervo qoch, joj cueva (de animal) rujulil cuidado, vigilado chajin culantrillo xtunay (P.G.15) culebra (clase) qanchi culebra (general) kumtz curacin qomanem curitas qomikul curva de glucemia rukanoxik

deportiva yabikab cutete ixkitz dalia nimatunay daltonismo rujalon bon danta tixli (P.G.31) daar tzilan dtil tochich (P.G.2) dbil meuchuqa debilidad meuchuqanem dedos de la mano ruwi qabaj dedos del pie ruwi aqanaj deformada kexobanikil deforme kayeban deformidad kayenuk degenerativa (enfermedad) kuxy jotatiojil deglucin biqiba delgada xax delirio chobqoloj deltoides (msculo) rutobal telemaj demasiada ky demencia sachnaoj demencia senil jupir sachnaoj dendrita rucheel kamajotay dengue ruyabil xann densidad al densiometra sea retabal baq dentada (hoja) kixaq dental eyajil denticin eyajem dentista ajeyaj deporte etzanem deportiva etzanil

208

depresin, distimia, psicatenia depresin, distimia, psicatenia moyoj dermatitis atpica, eccema atpico ketchakul dermatitis irritativa rukatik qaqya dermatitis numular, dermatitis eccematosa kaqietal dermatitis por estasis rusipojik aqanaj dermatitis seborreica, caspa solot wiaj dermatitis eccema dermatologa retamabalil yabitzumal dermatlogo aqomy yabitzumal dermatoscopio rutzetbal xetzumal dermis ruxe tzumal dermitis rusipojik ruxe tzumal derrame choxoj derrame cerebral ruchoxoj tzatzqor derrame de sangre choxokk derriti (clima), fusin, licuefacin yaarinem desabrido (sabor) yayj, paqpj desaparece sachel desarrollan yejotayin desastre nimakayewal desayunar saqawaink desayuno saqawaim descamacin solotajnem desdentado lamlj ruchi

dinammetro desechable toril desequilibrio mechojalil rutzetbal desbrilador qatjiqanem, qatjiqibl deshecho mekatzin deshidratacin nchaqij chakulaj desinfectar chajk bahdo (vrtigo), desmayo kulum (C.151) desnutricin meilinem desorientacin sachonem diabetes kabyabil diafragma (msculo) ruxe pospoy diagnstico tzetenab diapasn utzikoxomabl diarrea ya pamaj distole rikon kuxaj dicotiledn kakux diencfalo runikajal tzatzqor diente eyaj diente de len rixkq kj dieta nukrikil dieta cetognica rukiyiqanal nukrikil difcil kaye dicultad kayewal difteria tasl itz digestin estomacal Rukeek digestiva(o) keenal dignidad (C.166) qijnem dilatacin achalaxinem dilatada nimiren dinammetro etauchuqabl

209

disciplina disciplina chojmilal disfona mechabl disfrico rumeutzil naoj dislexia kayesikinem dismenorrea qaxchajon disnea qaxojiq distancia (vista) najil diversidad (rboles) xolel che diverticulitis rusipojik peqeixkolb, ruwi xikixkolb divertculo de meckel rupeqs ixkolb documentacin sanitaria ruwujil utzikasil dolor qaxomal domstico (animal) awj doppler rukoxtzib doppler dorsalgia ruyawa ijaj dorso de la mano rij qabaj dorso del pie rij aqanaj dosis etqom droga teaqomil dulce ki dulce (poca dulzura) qusqj dulzura, sacarosa kabil duodeno ruwi xikay ixkolb duramadre jutas durazno tras bano takowit bola yabipowo eclipse de luna yawabil ik (S.329) eclipse de sol yawabil qij (S.329) ecocardiografa rutojtobal

electromiografa rutzetwch kuxaj ecocardiograma rutzetwch kuxaj ecografa rukoxtzib ecografa doppler rutzetbeyikk ney ecgrafo rutzetbal rukoxotzib ecologa retamabalil iqal edema alaxya edema pulmonar, absceso pulmonar ralaxya pospoy educacin bucodental rutijonik chieyaj ehgna rujotoqanal sase eje sutubl ejercicio silochakul ejercitador silochakubl ejote pejk ejote de vaina suave js ela tzaqnq uchuqa elstica yuqq elctrico qaqil electrocardigrafo ruwachtujbl kuxaj electrocardiograma ruwachtuj kuxaj electroencefalograma retqaq tetzatzqoril electroestimulacin naoqaq electroforesis rucharel chq electrograma etqaq electrologa electromedicina electromiografa rutojtobal retqaq tiojilal

210

electromigrafo electromigrafo retqaqbal tiojilal electromiograma retqaq tiojilal electrnico(a) tzaqaq electroterapia ruqijolaqom qaq elemento tzaqat elemento de la naturaleza rutikomal kajulew elemento qumico tikomal xanil embarazo ruyawa ixq embolectoma elechojchk mbolo gaseoso ruboj kk mbolo lquido ruqanal qatbey kk mbolo slido nimaqatbey kk mbolo, embolia qatbey kk embrin ral emergencia toikem emetropa utzitzubal emocin, sentimiento sanl empeine salpich empiema pulmonar ralaxpj pospoy encefalitis rusipojik tzatzqor encfalo tetzatzqoril encfalomeningitis rusipojik tasitzatzqor encefalomielitis rusipojik tetzatzqoril encefalomielopata ruyabil tetzatzqoril encefalopata ruyabil tetzatzqoril encefalosclerosis rukowil tetzatzqoril

enfriado encendedor tzijbl enca kajnq, tiey encino patn encino (otro gnero) raxche encino (otro gnero) toqax encino (otro gnero) tzunuj encino (otro gnero) wit encino blanco ejqiche encopresis meajowaksin endermolgica utzichakulal endocardio rupam kuxaj endocarditis rusipojik rupam kuxaj endocarpio oxijal endocrinologa retamabalil okiunum endocrinlogo aqomy okiunum endoftalmitis qasy tzubal endometrio rupam tepamaj endoscopia rutzetbal rupam chakulaj endurecindola nukowirisaj eneldo qansij ruchuqalil ruenergtico wachulew energa uchuqabil enfermedad (general) yawabil enfermedad de cronh ruyabil Kron enfermedad de lyme kapil sip ensema tiojiq ensema pulmonar rutiojiq pospoy enfriado chuchurisan

211

enfri (clima) enfri (clima) tewurinem enjambre jubj (P.G.41) enlatadas pison rikil enojo, pleito oyowal enrojecimiento kaqirem entera (alimento) nojilin entera (hoja) chojichi enteropata rupoqonal ixkolb enterovirus ruwaitzelil enuresis meajowachulaj envs (hoja) ijiy enzima jaqkekoj epicardio (msculo) rij kuxaj epicarpio (fruta) juijal epidemiologa retamabalil kamk yawabil epidermis ruwch tzumal, ruwi tzumal epilepsia sikirisk epistaxis relekk tzamaj epitlamo ruwi rubey naonemil equilibrado chojalin equilibrio chojalil equilibrio ecolgico ruchojalil kajulew equimosis tuquchak equinoccio nit equinoccio de invierno jobinit equinoccio de verano saqbinit equinodermo kep equipo molosamajibal eritema rukaqil chakul eritrosis kaqatzumal ergeno(a) sinanichak

espina bda abierta ertico yaosinanil erupcin del paal rukaqil chiachq escafoides rubaqul qabaj escaldadura lotajinem escama solt escamada (hoja) pachuxaq escleritis rusipojik rusaqil wachaj esclerosis rukowil rukebe kumtz esclerosis lateral rusachoj kamalil esclertica rusaqil wachaj escoliosis kotoijaj escorbuto qajnq chamichq escorpin qasnaj escroto peqs esencial katzinel esfenoides baqamalax esfnter yuchjul esguince ruyuqik yuqutiojil esmalte rulem eyaj esmeralda yamanik esofagitis rusipojik ruxe jorjr esfago ruxe jorjr esofagoscopia rutzetbal xejorjr espacio kajilal espalda ijaj esparadrapo nakikul esprrago chiyichaj espectrofotmetro etasuribl espejo, transparente (vidrio) lem esperanza ll espermatozoide mixtuq espeso tzeb espina bda abierta rukupukik

212

espina bda oculta ijaj espina bda oculta charl kupukiij espina bda, mielodisplasia kupukiij espinaca xtn ichaj espinilla ruwch chekaj espirar, exhalar eluxla espirometra rutojtobenik jiquxla espirmetro retabal pospoy espongiario bop espum waqanem esqueleto yojlin baq, nukubaq esquizofrenia rusachoj nukunaoj estaciones del ao rukajtzukal juna estado de agua rubanikil ya estado de cuerpo jalawch estado de los alimentos rubanikil rikilal estambre (or) uka, achko estao alchich esttica chojalichakul estril mejotay esterilizacin mejotayinem esterilizada mejotayem esterilizador mejotayibl esttico(a) ruchajchojil estigma (or) tunakotzij estilista ajwachaj estilo (or) chet estimulacin nao estimulante sanamil

extremidad superior estmulo naon estmulo sensorial naonemil estmulo vibroacstico rutarakox naon estiramiento facial completo jekpalj estmago pamaj estomas (hoja) susuy estomatitis (aftas) qaqchak estomatologa retamabalil yabichi estomatlogo aqomy yabichi estornudo achixm, atixm estrangulamiento jitzqulem estrella chumil estreimiento qaty panixkolb estrs sachkux estribo kajbaq estrgeno rusanm kojolwinaqil estufa boxachich etmoides rukutubaq jolomaj eucalipto okal evaluacin tojtobem excesiva kiytaq excitabilidad tzolinaon excitacin sinanil externa saqilem extrao metzeto, meetaman, meetal extravasacin eleya extremidad qabaj aqanaj extremidad ruperaj chakul extremidad inferior raqn extremidad superior ruqa

213

eyaculacin eyaculacin elkasya factor banikilal faisn (ave) kaqtumutj falange (mano) ruweq qabaj falange distal rubaqwi qabaj falange media runikajbaq qabaj falange proximal runaqajbaq qabaj falangeta oxwiq falangina kawiq falta menaon falta de sensacin menaonem faringe jorjr faringitis rusipojik jorjr fascia plantar xetiojil aqanaj fascitis rusipojik xetiojil aqanaj fecundacin tunem fecundado tunil fmur runimabaqil aqanaj fenerogama sija fenilefrina elesy tzapitzam fepranidol elesy rusipojik laqul feria nimaqij frtil yaokaslem frula ruchakat qajk frula ruchat qajk feto akwalil fetoscopia rutzetbal akwalil bra (msculo) kamatiojil bra alimentaria ruchuqa ilinem bra nerviosa kamalil brina bokpowo brosa wakl brosis pulmonar idioptica ru-

fonocardiograma jeky pospoy ebre tifoidea nimakatn ebre, calentura, calor, caliente, temperatura katn lamento (parte de la or) powo ltrar latzunk nalizar de comer kolajem siatra kasy silonem siologa retamabalil samajchakul sioterapeuta yasilonel fstula meutzijul toterapia qayiqijolaqom ebitis rusipojik ibochilal ebografa Ruqaqal chakul ibch ebotoma julibch exin qochonem or (comestible, choreque) tzureq or (toda clase) kotzij or de dolores saqpr or de izote rusij parky or de muerto parutz ora intestinal rumolochikopil nimaixkolb oripondio qotzm (P.G.6) ujo tzujal ujo sangre rutzuja kk, ruchoxik kk or eyalil folleto sikiwuj fonendoscopio koxomakuxbl fonocardiograma ruwachkoxom

214

forma kuxaj forma banikil fosa nasal rujulil tzamaj fosfatasa alcalina yajaqkekoj fsforo qaqanil fotoalergia saliwachibl fotocoagulacin yojotiojil fotofobia Xinbiril wachibl fractura qajk fractura de crneo ruqajik jolomaj fractura de maxilar ruqajik baqchi fractura del brazo, mano ruqajik qabaj fractura del codo ruqajik tzikaj fractura del pie ruqajik aqanaj frambuesa kaqatokan frecuencia jutaqil frecuentemente jantape fresa saqatokan frigorco chuchubl frijol kinq frijol (colores) matzitz, syan kinq frijol blanco saqakinq frijol de culebra rukinaq ulew, rukinaq kumtz frijol de milpa rij awn frijol de suelo rachulew, kajlik frijol negro qeqakinq frijol pinto balam kinq frijol redondo bolos kinq frijol rojo kaqakinq, kajlik

gammagrafa sea frijol silvestre, frijol de arroz rukinaq choy fro tew frontal achwach frontal baqwachaj frontal-occipital, frente runikajal wachaj fructicar wachinem fructuoso variable fruta jiqobl, ruwch che fruto (carnoso), golosina munil fruto seco chaqij jiqobl fuego qaq fuente (reproductor femenino) alaxibl fuente de calor ralaxil meqenal fuente de luz ralaxil saqil fuerza, intenso uchuqa fumar sikank funcin rusamaj funcin sexual rusamaj kojolwinaqil fungicida kamisabl okx galpago rukokal ya gallina ponedora xtx k (C.244) gallina (toda clase) k gallina ciega (gusano) ikan gallina con plumas resaltadas en la cara puch gallina de patas cortas pey gallina de plumas paradas chil gallo mama k gammagrafa sea rutojtobal baq

215

gancho gancho ximbl ganglio runum ya ganglio linftico runum saqayaal ganglioneuroma ruqaytzeb kamabl gangrena rukamik kamatiojil ganso o pato negro punpuna garbanzo qutukoxbal garceta tzunn saqiky (P.G.44) garrapata sip garrapata pequea kaqasip (P.G.34) garza saqiky (P.G.44) gasa saqxim gaseoso wos gastritis rusipojik rupam pamaj gastroenteritis rusipojik rupam ixkolb gastroenterologa retamabalil ilinibl gastroenterlogo aqomy ilinibl gastroscopia rutzetbal pamaj gastrosquisis sachixkolb gato syan, mes, lux gato de monte xiwan gaviln xk gaviln grande pardo saqmuquy (P.G.45) gavilancillo gaviln pequeo (P.G.5) gemelos ruwi uxtuxil gen jotayil generacin ruqijul kaslem

glndula salivar generador yaqaqbl general konojel generalmente konojel bey gentica retamabalil jotayil genital jotayilal genotipo molojotayil geofagia ajowakuxulew geografa retamabalil ruwachulew geometra retamabalil nimilem geriatra raqomajay nimawinq germicida kamichikopil germinativo bosil gerontologa retamabalil rijnem gestacin yawail ixq gestacional yawailal ixq gestosis retyabil ixq gimnasia silochakulem ginecologa aqomixq gineclogo(a) aqomy tutz gingivitis rusipojik eyaj ginseng ruchuqa kaslem girasol silvestre sum glande ruwi tzikn glndula unum glndula endocrina, sistema endocrino okiunum glndula exocrina ijiunum glndula gstrica runum pamaj glndula intestinal runum ixkolob glndula paratiroide wuqunum ubu glndula salivar runum chubaj

216

glndula sebcea glndula sebcea runum qanal glndula sudorpara runum tzojpil glndula suprarrenal runum kinq glndula tiroide runum ubu (C.184) glndulas lagrimales runum wachaj, ruxe wachaj glaucoma itzkamawach glicoprotena, glucoprotena chamichaqil glioma rukiyijotay tzatzqor glbulo bok glbulo blanco saqabok glbulo rojo kaqabok glositis rusipojik aqaj glotn munilj, mn glucosa toqo glucosuria toqochul golondrina boql sb (P.G.46) golosina de chocolate kawkab goloso, antojo jiq goma qolibl gonalgia ruqaxomal chekaj gonoartritis melaqul gonorrea, uretritis rutzujal kasyaal gorgojo rukaq ixim (C.251) gota (afeccin diatsica) (k) tzuj, mutil gota (enfermedad) kaqbaq (P.G.51) goteo tzujem

gusano de carne gotero tzujbl grado rupalbl grama baqakim (P.G.19) granada kaqximal granadilla karnal grandes nimaq granizo, granizada saqbch grano (alimentos) aws, runaq grasa qanal grasa insaturada rutzil qanal grasa saturada ritzelal qanal grave nimakiy gravedad jikulew grillo xil gripe aviar tzoq gruesa pm guacamaya kaqx guachipiln ikuy guanaba paktzin guante tzatzqa guapinol kaplin guardabarranco chajl siwan, kilin siwan guayaba kq guayaba agria chamikq (P.G.1) guayacn waylj che gicoy ikoy gisquil kix gusano (variedad de) saqalchan gusano (clase) chilakan (P.G.31) gusano (clase) tuksuban (P.G.31) gusano (clase) sotoy (P.G.39) gusano (toda clase) jt gusano de carne rachq amolo

217

gusano de maz y frijol (P.G.9) gusano de maz y frijol xqanel gusano genrico chomochi gusano medidor alkutu jt gusano peludo (clase) ixqaychaj (P.G.39) gusto (sentido) runabal aqaj haba aws habitante ajtinamt hbitat rulewal hbito banelal halitosis ruchuwil chiaj hambre wayjal hambriento indigente haz (hoja) wachay helada chumatew helicobacter pylori ruchikopil totipamaj helio, vapor sibil helioterapia ruqijolaqom qijiqaq hematemesis ruchoxokk chiaj hematocrito rutzetik kaqabok hematfago ajkk hematologa rutzetik kk hematlogo tzetonel kk hematopoyesis bany jotakikelal hematosis jalkik hematuria rel chulkk hemiplegia rupaexik nikajichakul hemisferio cerebral runikaj tzatzqoril hemisferio derecho ajxokonikaj hemisferio izquierdo ajkiqanikaj

hinchazn hemoglobina jachiq hemorragia elekk hemorroide rusipojik xaribch hemostasia ruqatik tzujakk hepatitis c y b crnica rusipojik sase hepatitis d crnica achsipojk sase hepatoblastoma rusachjotay sase hepatologa retamabalil kinq hepatlogo aqomy kinq hepatomegalia kikichul herbceo (tallo) raqn qays herbicidas kamisabl qays herbvoro (animal) ajichaj herida sokotajk hernia kiytiij herpes yabqaq hidrocefalia ruya tetzatzqoril hidrogenacin nabeyanem hidrgeno nabeyal hielo abj ya hierba ao nuevo maqr hierba buena ixkij hierba mora majkuy hierbas, verduras wachichay hierro chichil hgado sase (P.G.151) higiene chajchojil higo chaqraxtzuy higrostoma nukalul chubaj hilo btz himen rute tutz hinchazn sipojnem

218

hinojo hinojo chaqixnakt hioideo ruxe chiaj hiperactividad janisamaj hipercalcemia nimachun hiperglucemia jotokab hiperlipidemia jotomeqanal hiperlipoproteinemia kiyuchuqa chamichq hiperplasia sipotiojil hipersomnia nimawaran hipertensin nimuchuqab hipertermia jotokatn hipertroa rukiyik samajichakul hiperuricemia rujotol qanachamil hipervitaminosis jotouchuqalil hipntico yawaran hipo tzuk, tuk hipocalcemia qajichun hipocondra nimajiyabil hipsis jachosanm hipoglucemia qajikab hipotlamo rukux naonemil hipotensin qajiuchuqab hipotiroidismo qajiubuil histerectoma relesik tepamaj histerosalpingografa rutzetequl tepamaj histeroscopia rutzetbal tepamaj histoplasma okoxkolb histoplasmosis ritzel okoxkolb hoja (toda clase) ruxaq che hoja alterna kulaxaq hoja de pacaya ruxaq pakay hoja dentada kixachi

hormigueo hoja lobulada setechi hoja opuesta yoxaq hoja partida xilichi hoja verticulada roxaq holter ruyaktuj kuxaj hombre (sentido) runabal winq hombro telemaj hombro al codo qoch qabaj (P.G.1172) hongo (clase) kaqaxtn hongo (clase) kenkex hongo (clase) numqeq hongo (clase) punpux hongo (clase) punpn hongo (clase) qaxl hongo (clase) raq masat hongo (clase) raqn jb hongo (clase) rixkq tzikn hongo (clase) rujolom xar, xkampranya hongo (clase) ruqa ney hongo (clase) rutzam aq hongo (clase) rutzam tzi hongo (clase) ruwch okx hongo (clase) ruwi utiw hongo (clase) ruwi xar hongo (clase) ruxikin che hongo (clase) ruxikin kuk hongo (clase) tolor hongo okx (P.G.13) hongo de san juan qantzy honra nimanem (C.276-277) hormiga sank hormigueo sanikem

219

hormona hormona sanm hortaliza tikomal qejoj hortensia saqboj hospicio kojliyawanel hospitalario aqomajayil hoyo, cueva, poxo jul hoyuelo yot huele de noche rujubulil aqa (P.G.7) huerto qejoj hueso baq hueso arqueado kotobaq hueso corto kutubaq hueso de la cara rubaqil palj hueso de la mano rubaqil qabaj hueso del pie rubaqil aqanaj hueso del tronco rubaqil kutamil hueso duro kowibaq hueso largo (manos pie) rubaqil qabaqanaj hueso maxilar rubaqil chiaj hueso plano tzalabaq, mokobaq huevo saqmolo humano, persona winq hmedo (tierra) ruraxal ulew hmero runimabaqil qabaj humo sb huracn juraqn ichintal ruxe kix ictericia qanachakul iguana oon, inay (P.G.32) iletis rusipojik xexikixkolb leon ruxe xikixkolb imptigo chojiqanya

insalivacin impulso uchuqan inanimado mekaslem incapacidad mekowin incaparina qanaqor incendio katinem incisin ruqupik kamatiojil incisivo qupinel eyaj incomoda meutzna incomodidad meutznail inconciencia menaoj indigestin rusachoj pamaj inductivo jikibey inexplicable mesolo infeccin chikp infeccin dental chikp eyaj inferior ruxe, xe infertilidad meyakaslem inamacin qaqanem, sipojnem inamar qaqank infusin roqoj ingerir biq inhalacin mejiqanem inmovilizador mesilonel inmunidad toichakul inmunitaria chajichakul mechainmunodeciencia jichakul inmunodepresin qajnq chajichakul inmunolgico chajichakulil inmunoterapia rutzaqat chajichakul inorgnico meaqalil insalivacin chubunem

220

insaturada

lagrimal

insaturada menojisan isqumico mebinem insecticida kamisabl nix izote parky insecto nix izquierdo ajxokon inspida meki jabn xabon insolacin meqijil jalado jekon insomnio mewaril jamn aqatiij instrumental wachinaqil jaqueca qaxojolom instrumento (alimento) ilibl jejn qeqamolo insuciencia cardiaca kosi- jengibre qutaqoxe nemkux jeringa tzuqbl insulina chajinel kajkab jiote sal insumo agrcola raqom tikom jocote qenm integrales tunuchuqa jocote de agosto koy qenm intensidad uchuqanem jugo gstrico ruyaal pamaj intercostal rukojol kokal jugo intestinal ruyaal ixkolob interior intestino panixkolob juilin muy (P.G.42) intestino ixkolb (P.G.1242) jpiter kumatzchumil intestino delgado xikay ixkolb jute pur intolerancia alimenticia kawe lemotzetebl tziloqutun kiwi raxjiq intoxicacin nimaxaojil labio ruwch chiaj, ruwachi, waintracraneana ruchuqupam jolochi maj labio leporino, queilosquisis ml intravascular rupam jachkk ruchi invaginacin intestinal suqixkolb laboratorio tojtobl invertebrado (animal) ajtiojil lactato ruyojuchuqa chamichq rukab invierno pajb lactosa (mamfero) ira oyowal yatzumaj iris rukel wachaj lado chuxikin lagartija (clase) ixtolk iritis rusipojik rukel wachaj irracional mechobonel lagartija ixpach (P.G.33) irradiado rutunul xekamal lago, laguna choy irritabilidad nimoyowal lgrima ruyaal wachaj irritable nimoyowanel lagrimal ruyaal wachal 221

lmpara lmpara kajasaqil laparoscopia rutzetpam xepamil lpiz chetzibabl laringe ruxul qulaj, xul laringitis yabixul laringoscopio rutzetik ruxul qulaj ltex timil latido pum laurel jubuqays leche ruyaal tzumaj lechuga yuchichaj lechuguilla ruyuchichaj ya, ruway uml lechuza xoch lengua aqaj lengua geogrca kojliaq lenticular rutankor xikinaj len kj lepra qaynq chak lesin kolqoxom letargo sachraybl leucemia rusachjotay kk leucocitosis kiyisaqabok leucopenia qajisaqabok levantamiento de busto, pexia jototzumaj liblula batzibl libreta tzibawuj licha (rambutn) kixjiq licuado jokon lienzo aqomakul ligamento yuqtiojil lima qanalanx limalimn qanachm

lluvia con viento limbo (hoja) ruxaq limn chamalanx limpia chajchoj limpiador subl limpieza chajchojirisank linfadenitis rusipojik rubey saqayaal linterna rabasaqil lpido meqanal lipoescultura bany kojleqanal lipoprotena nimakwanel qanal liposuccin jiqanal liposuccin brazo, lifting brazo rujiqanal qabaj liposuccin pantorrilla rujiqanal moqoq liposuccin pierna, lifting pierna rujiqanal aqn lquido yaal lquido amnitico ruya kikteej lquido cefalorraqudeo ruchajiya kamakux lista choltzij litiasis bosabj litiasis urinaria rabaj chulabalil litio chuchulil litotricia paxiabj littmann achkoxokuxbl llaga nimachak llamado oyon llantn lante llovizna rismal jb, musml lluvia jb lluvia con viento kaqq jb

222

lbulo del odo lbulo del odo ruxe xikinaj lbulo frontal rachwa (tzatzqor) lbulo occipital achij tzatzqor lbulo parietal rachwi (tzatzqor) lbulo pulmonar achpospoy lbulo temporal rachxe (tzatzqor) localizacin wilanem locomotor laqubaqil lodo chabq lombriz (de tierra) rixkolob ulew (P.G.39) loroco rismachi qoch lucero de la maana smoch lucirnaga chupy qaq ludopata yabietzan lumbago, lumbalgia qaxoij luna ik, atit luna llena setl ik luna nueva ya ik lunar qq lupa tzetebl luxacin rujachol yuqutiojil macho, mula kowilj kej macro sistema nimanukulem madera rbol (general) madrugada muqmj magnesio tzinalil magntica imn rujikachich magnetoterapia yabil maguey (clase) chiwu maguey saqky (P.G.267) mal aliento bosk (C.269)

mancuerna mal de ojo, conjuntivitis, ojeado ruwa winq mal en el bazo rukumatzil kuxaj mal sazonada, mal guisada (sabor) taqtj maleta nimejqal maletn ejqal malformacin congnita de dedos de la mano rubankojlem wiqa malformacin congnita de dedos del pie rubankojlem wiaqn malformacin congnita labio rubankojlem ruwachi malformacin congnita paladar rubankojlem jaj malformacin de Chiari kayetzatzqor malo, mala, dao itzel maltosa tzebe malva chojb mama aumentativa kiyiritzumaj mama reductiva chutiritzumaj mama supranumeraria kiytzumaj mamey qantul mamfero (animal) tzuntasinel (animal) mamografa rutzetik unutzum mamgrafo rutzetbal unutzum mancha retal manco sikqa (P.G.52) mancuerna ruqa ejqan

223

mandarina mandarina chuti alanx mandbula rukojlibal eyaj mandbula inferior xebaq eyaj mandbula superior wibaq eyaj manifestacin qalajirisanem manta, tela kul manteca grasa saqaqanal mantequilla qasqanal manual wujil manzana nimamixku manzanilla (fruto) mixku manzanilla (medicina) kotzij aqom (P.G.15) maana (tiempo) nimaqa mapache aqawinq mar palow maracuy tuqikarnal mareo sutijolom, meqabarel marl rukowil eyaj margarina qayiqanal mariposa (todo gnero) malax mariposa grande (de monte) balam amalax marte kaqchumil martillo bajibl martillo (odo) bajbl masa keen masa corporal rukeem chakul masacuata tolobon masaje jikoj mascarilla kolkj masetero kaxkatey masilla, heces achq, ks masticacin kachinem

mejilla mastitis rusipojik unutzum mastopata kiyitzumaj masturbacin kin matazano ajachel materia cintica silel uchuqabil materia potencial uxlaninq chakulal materia y energa ulewal uchuqabil materia, pus pj chq materia, sustancia (P.G.1678) material samajibl matriz, vientre, tero rute pamaj, tepamaj maxilar baqchi maxilar inferior wixikibaq maxilar superior xexikibaq mayonesa saqatzep mayor nm mayor riesgo nimaetzelal medicina, medicamento (general) aqom mdico aqomanel medida de masa para una tortilla qoral medida del codo a la munuera juchumay (P.G.57) medio salado (sabor) tzaytzj mdula kebe mdula espinal Rukebe kumtz mdula o tutano rupam baq mdula oblonga punkebe mejilla qotzaj

224

mejorana mejorana qanjub qays meln qanaqoq membrana tas membrana sinovial pisolqul membrillo kch meninges (arteria) rutas tzatzqor meningitis yabtas menisco pamilaqul menopausia qatchajon menstruacin chajon menta achixkij, achalawina mental naojinal mentalidad naojinem mente naojin mentn kaxkate mentoplastia kiyikaxkate meique chip mercurio koll mercurio qanchumil mesa chatal mesencfalo ruwi tetzatzqoril mesocarpio kaijal metablico nail metabolismo basal rukatanal jokkeem metacarpiano qabibaq metal chich metamorfosis jalem metatarsiano qanibaq mtodo kutik metroplastia pitziqaytzeb mezquino, verruga pixnak, xuy (P.G.50) mialgia qaxotiojilal

modelo miastenia sachy kamatiojil miccin merupam yakchulaj mico koy microcefalia koljolomaj microdermoabrasin ruchajik kamijotay microorganismo chutichak micropore tzaruwuj microscopio nitztzetbl microsistema chutinukulem midriasis rukiyialas wachaj miedo susto mielografa tzetekiw mineral (alimento) iliyaabj mineral (reino) yaabj mini chuti mini estiramiento facial koljekpalj miniabdominoplastia rukoelqanal xepamaj miocardio rutiojil kuxaj miocarditis rusipojik rutiojil kuxaj mioma, miometrio ruqaytzeb tepamaj miomosarcoma ruqaytzeb tiojil miopa (vista) naqtzu miosis ruyuchalas wachaj miripodos kup mobiliario silowachnq mochuelo pojy (P.G.44) moco ruyaal tzamaj moco cervical totepamaj modelo baniwch

225

molar molar kaey (P.G.3741) molestia naqonil, itzel mollera yaaj mongolito bajbil (X.87) monitoreo fetal rutzetik akwalil monja blanca saqijix mono batz monocotiledn jukux monosacarido uxlanabaqal monxido de carbono wosaqalil mora tokan morado tuq mordedura kapil moretn, hematoma waranel kk, rx rx morna sikiwr mosca (toda clase) amolo moscada amoloem mosquito s movimiento, temblor silonem mucosa tot, pur mucosidad totil, puril mudo mem multicelular rukijotay kaslem mltiple kiywch multivitamnico tunuchuqalil mundo xekaj wachulew (P.G.30) mueca ruqul qabaj mun rupir qupichakul murcilago sotz musculacin tiojilem muscular tiojem msculo tiojilal msculo bceps braquial yoxo-

msculo tiojil qabaj msculo bceps crural yoxotiojil aqanaj msculo bucinador xubatiojil musculo cigomtico rurabtiojil qotzaj msculo cutneo rutiojil tzumal msculo de brazo rutiojil qabaj msculo de cuello rutiojil qulaj msculo de extremidad inferior rutiojil aqanaj msculo de extremidad inferior rutiojil baqaqanaj msculo de la cabeza rutiojil jolomaj msculo de tronco rutiojil kutamil msculo dorsal sij msculo esplenio qochojolomaj msculo esternocleidomastoideo silojolomaj msculo exor extensor msculo hioides ruxe chiaj msculo involuntario yonisilel tiojil msculo orbicular reset wachaj msculo pectoral mayor sm msculo risorio o facial tzetiojil msculo sartorio qochochekaj msculo serrato ruxe meskel msculo suprahioides ruwi chiaj msculo trapecio rucheel jolomaj msculo voluntario silel tiojil msculo carne

226

musgo musgo suquy muslo aaj muslo (de l) ra muy mucha (o) nabo saqxe nacimiento de agua ralaxibl ya nacimiento, parto alaxinem nadolol qasy uchukk nance tapal naranja alanx naranja agria kayalanx narcolepsia sachoachk nariz tzamaj nasal tzamajal nausea mulun kuxaj, naoxaoj navaja tiqupibl necrosis rukamik tiojil nefritis rusipojik kinq nefrolitiasis rubosabj kinq nefrologa retamabalil yabikinq nefrlogo kinaqomanel nefropata ruyabil kinq negatoscopio tzety qaqchakul neocrtex runimawi tzatzqoril nen saqalil neonatologa retamabalil chajiney neonatlogo ajchajiney neoplasia kexekamatiojil neptuno chaqichumil nervio kamal nervio auditivo kamakaxabl nervio gustativo rukamal nabl nervio olfatorio rukamal uxlabl

nivel nervio ptico rukamal wachaj, kamawach nerviosa kamalem nervioso ibochinel neumologa retamabalil uxlabl neumlogo aqomy uxlabl neumonitis rusipojik tzamipospoy neumotrax ruwa kuxiq neural kamajotayil neuralgia ruqaxomal ibch neurastenia luslil neurtico(a) janiqoxomal neuritis rusipojik kamal neurociruga pochokikbl neurocirujano pochokikbanel neurologa retamabalil kamabl neurolgico kamabalil neurlogo(a) ajibch neurona, clula nerviosa kamajotay neurosis yabikamabl rusachkuxil neurotxico kamabl neurotransmisor qaxy kamajotay neutro mesilon niebla, neblina moyew nigua usmakq ninfa o crislida lip nio akwal nspero qanam nitrgeno jiqalil nitroglicerina yaqanil ya nivel jotolen

227

nixtamal nixtamal tzo nocardiosis rusipojik pospoy noche toqa nodriza Rukan teej nopal noxti, noxta normal chojbanikil norte relebal kaqq nubes en forma de bola surisutz, rumul ya nublado muql nubl (clima) xmuqubr nuca rij qulaj kuxuchuqa nucleoprotena chamichq nueva kaka nuez nimakilinaq nutria rutzi ya (P.G.42) nutricin ilinem nutriente ilinemil nutrieron xeilin nutrir ilink nutritiva(o) ilinelal obesidad nimatiojil oblicuo (msculo abdomen) obsesin nimajikitzu obstetricia ruchajixik yawaixq obstruccin, limitacin qatonem obstruida(o) qaton occidente ruqajibal qij occipital ijbaq oclusin tzapikk odontologa retamabalil eyaj odontlogo ajeyaj odontlogo/estomatlogo eyaji-

oncogenes nel/aqomy yabichi ocio samaj odio o serpiente kan oftalmia rusipojik naqwch oftlmica tzubalil oftalmologa retamabalil naqwch oftalmlogo oculista oftalmoscopia rutzetik naqwch rutzetbal oftalmoscopio naqwch odo (sentido) runabal akaxabl odo medio nikajal akaxabl ojo runaq wachaj ojo seco meyaal wachaj ojo vago, ambliopa kayetzu olfativa(o) saqanem olfato (sentido) runabal uxlabl oligoespermia mealx mixtuq oliva raxkoxbal olor ruxla olor a ceniza qoq olor a manta quemada ruchichol (C.269) olor agradable jubl olor de orina kisk olor desagradable, mal olor chuw ombligo muxux omplato, escpula mokobaq omron (sistema) waqiwachbl onagra wotzaqsij oncocitoma renal ruqayitzeb kinaqil oncogenes rukiyinem kajotay

228

oncologa oncologa retamabalil qaytzeb oncolgico(a) qaytzebem onclogo(a) aqomy qaychak onda suril onda kotzkom (P.G.382) ondulada (hojas) boloxaq ooritis rusipojik rukojlibal ijatz operacin, ciruga pochonem opresiva pitzel ptico(a) wach optotipo tojtowachbl oral qumul orbicular ruset wachaj rbita rujul wachaj organo jubusij oreja o pabelln xikinaj orgnico aqalil organismo chakulal (P.13) rgano reproductor alanel rgano, organismo samachakulaj orgasmo rukiil sinanem oriente relebal qij orina chulaj oro qanapwaq orqudea silvestre chimachy orquitis rusipojik kowil ortiga (de hoja grande) ley ortiga (de hoja pequea) amuley, kikache ortofona kojlichaban ortopedia kasachakul ortorexia janiwa orzuelo (vista) runum tzi oscuro qequm

oxiuraxis seo (sistema) runabal baqilal osicacin banobaq osteoma ruqaytzeb baqil osteomielitis rusipojik baq osteonecrosis rukamik baq ostepata ajbaqinel osteoporosis mealx baq osteosarcoma rusachjotay baq ostras o moluscos wachitot otitis rusipojik pamixikin otoo tzapijb otoplastia pochoxikin otoplastia completa kapochoxikin otoplastia simple jupochoxikin otorragia relkk xikinaj otorrino aqomy xikinaj otorrinolaringologa retamabalil xikitzamaqul otorrinolaringlogo aqomy xikitzamaqul otoscopio chuti rabasaqil otro jun chik ovalada (hojas) molxaq ovario (gnada), antera rukojlibal ijatz ovparo (animal) loyalaxel ovulacin rupaxik kojlijatz oxidante sachiq xido kaiqil oxgeno uxlabil oxigenoterapia ruqijolaqom iq oxihemoglobina rukaiqil jachiq oxiuraxis rujt pamixkolb

229

paciente paciente yawa pjaro azul xar pjaro carpintero kuruchch, tuk tuk pjaro de abusin pich paladar jaj plida saqper palidez saqperil palma tut, kip palma de la mano rupam qabaj palmeada qaxaq palo de hule kikache paloma cantora ixpumy paloma de monte paxkukuy paloma torcaza t palomilla ruchikopil ixim paludismo, malaria majmoyk paludismo, malaria (escalofro) raxtew pan kaxlanwy panal (avispas) aqaj (P.G.41) pancarditis rusipojik kuxaj pncreas saqsay pancreatitis rusipojik saqsay panela, dulce, azcar kab pnico nimaxibiril pantano saqoq pantorrilla moqoq pauelo sut papa saqwch papagayo mo (P.G.45) papanicolau rutzetechi tepamaj papaya kaqrab paperas rusipojik unum chubaj

patolgico(a) papilas gustativas nabl tijikil papiloma ruchikopil pixnak paquete molaj paracetamol qasy qaxolaqul parlisis rupaexik paralizacin, paralizar sikirinem, rupaexinem paramdico achaqomanel parapleja rupaexik aqanaj paresa qajipaexk parestesia warichakul parietal achwi parietal xikibaq parkinson sikisotil paroxetina qasmoyil prpado rij wachaj parte, componente ach partes de la cabeza runukulem jolomaj partes de la cara runukulem palj partes de la or achkotzij partes de la hoja achxaq partes de los dientes acheyaj partes del cerebro ruwch tzatzqor partes del fruto achjiqobl pasta dental ruchaja eyaj pastilla setaqom paterna kuxin pato punpn pato de laguna rupunpun choy, raxqejum (P.G.46) patologa retamabalil yabil patolgico(a) chabayabil

230

patlogo patlogo tojtoaqomanel pavo qol pavo (hembra) piy pecas akak, ak pececillo chu pecho, pectoral, trax ruwa kuxaj peciolo piwiy pediatra aqomy akwal pediatra aqomakwal peditrico aqomakwalal pednculo (or) rukup pelamano salkm pelo absorbente ruwi xeel, puyal pelvis (hueso) malaxbaq pene tzikn penicilina tekamisel chikopil pea, peasco tanatk pepino tzetz pequeo kol pera raxtzuy percepcin nabenail percusin koxochakul prdida sachnem perdiz xoyon (P.G.45) perejil rexil perl wujil perloplastia rupochik kaxkatetzam pericardio rutasul kuxaj pericarditis rusipojik rutasul kuxaj perico kl perico (gnero) xko (P.G.45)

piel o cuero perico verde raxon (P.G.45) pericn eya periodontitis rusipojik tieyaj periodontlogo tieyajinel periostio tasbaq periquito tachinl (P.G.45) peritoneo rutas pamaj peritonitis rusipojik rutas pamaj perla rukux pemech (P.G.43) peron kobaq aqanaj perro tzi perulero chima pesa achetabl pesadilla, sueo achk peso alal peso corporal ralal chakul pestaa mich (P.G.55) peste bubnica yabikq peste, epidemia kamiyawabil (P.G.48) ptalo lab petequia rukatik choxokk pez kr pez (clases) achkr pez blanco saqikr (P.G.42) pezn ruwi tzumaj piamadre (vena) oxtas picazn, comezn rukatqatil pie de atleta pak aqn piedra abj piedra de ro raxabj piedra poma poq piedra pmez tzarajmq piel o cuero tzumal

231

pielonefritis pielonefritis chikopikinq piernas, extremidades inferiores, pie aqanaj pilas yaqaq ploro rukup pamaj piloy, frijol grande pilow, tapakl pimiento poqokol pinabete, pino de hoja grande tzichj pino chj pino blanco saqichj pino colorado kuxuchj pino macho (hoja grande) achij chj pino rojo kaqachj pinza chapabl pia chop piojo uk piorrea choxopj piramidal ruwaqiwch baq piromana rusachoj uchuban piscina chutichoy pistilo (or) ixko pitaya kaqachop pituitaria (glndula) tasul tzamaj pizote sis placa bacteriana rukeem eyaj placenta rukotzij ixq planeta rumeal qij plano, campo, llano xuliiba planta (general) che qays planta del pie rupam aqanaj planta ornamental kotzijal che planta textil batzel qays

poro (cuerpo) planta, monte qays plaqueta chojchiknel plaquetofresis elchojchiknel plasma yakk plasmocito yaochajinel chakulal plasticidad neural nukunaoj plata saqapwq plataforma tzalamawch pltano nimasaqul platino loxapwq plato lq plegable qochk pleura taspoy pleuresa ruyabil taspospoy plicmetro retqanal chakul plomo chojmilil plutn chipichumil plutonio chipal podlogo aqomaqanel podmetro ruqijotuj kuxaj podrido (fruta o madera en descomposicin) qy polen (semilla) ijatz pola ruchikopil che poliarteritis nodosa rusipojik kiteiboch polidipsia ruchuqa chaqichi polineuritis rusipojik jujukamal polinizacin ijatzulem poliomielitis siksil pollito ral k (P.G.45) polvo poqolaj ponzoa ritzaqom poro (cuerpo) rujulil chakulaj

232

potasio potasio chajil potomana kiqumuya potrero soqolbl precaucin chajinem precoz nabeyem prediabetes lilj kabyabil prediabtico lilj kabyabinel prehipertensin uchuqamil prehipertenso uchuqam preocupacin kuxlaj prepucio rutzumal tzikn presbicia najtzu presin uchuqalem presin atmosfrica ralal kaqq presoterapia ruqaxya kamibch prevalencia qijlem prevencin qilanem primavera jaqajb primero nabey privado mewinaqilem probabilidad kuxbej proctologa tzetechiachq producto kayinelil profesional jikisamaj profundo nimupam progesterona qatbey mixtuq promotor tzijy pronador, supinador setl tiojil prstata ruchajinel mixtuq prostatitis rusipojik chajinel proteccin chajinem protena ruchuqa chamichq proteinuria woschulaj protems tzuktiij

puricador protesis de pantorrilla, aumento de piernas tzaqtimoqoq provitamina nabuchuqalil prueba rutojtobenik psicastenia rumeuchuqa kux psicologa retamabalil naokuxaj psicolgico naokuxanem psiclogo(a) naokuxanel psiclogo/psiquiatra naokuxanel/aqomy kayenaoj psiquiatra aqomy kayenaoj retamabalil psiquiatra kayenaoj pubertad qaxakwal pblica winaqilem puerco espn kixawuch puerro yaxnakt pulga kq pulguilla de gallina sison pulmn pospoy pulmn derecho iqipospoy pulmn izquierdo xokom pospoy pulmona, neumona chaqij ojb pulpa (diente) rupam eyaj pulsacin tzopinem pulsada tujil pulsioxmetro etauxlabl pulso tzop pulsmetro etatzopibl puncin chuqelya punta de milpa ruwi awn pupila (vista) ralas wachaj puricacin chajchorisanem puricador chajchojibl

233

prpura (enfermedad) prpura (enfermedad) tuqyabil quebradura qajinem quebranta hueso saqikch (P.G.32) queilitis rusipojik wachiaj queilonco ruqaytzeb chiaj queiloplastia rupochik wachi queilorraa rachachi queilorragia elkikchi queilosis retzaj wachi queilostomatoplastia pochochi queiromegalia nimaqabaj queloide nimajeky queloplasta pochojeky quemado katinq quemadura katk quequexque xtp queracele ruqaytzeb lemwch queratalgia qaxowach queratina achlemiwach queratitis rusipojilem wachaj queratocentesis ruchuqelya lemwach queratocono ukalemwach queratohemia ruchoxkk lemwach queratotoma rupochik lemwch querattomo rupochobal lemwach queso kexu queso crema tzatzkexu queso de capa weqkexu queso seco chaqikexu quetzal quq

rajadura de la piel, dureza de la piel quiasma ptico ruqaxkamal wch quilicacin kaychuminem quilo (masa) kaychum quimicacin qorinem quimioterapia ruqatik sachjotay quimo (mezcla sustancia) ruqor pamaj quirfano kojlipochonem quiste peqetiojil rbano kaqxe rabdomiosarcoma ruqaytzeb buyutiojil rabeprazol qaty tzoliqutun rabia woschi racional chobonel radectoma rupochik xeeyaj radiculectoma rupitzik xekamal radio-electrologa rutzetik chabqaq radiografa banochabqaq radiologa rutzetik chabqaq radiolgico banachibanel radilogo banochabqaq radioterapeuta sachjotaqomanel radioterapia kamisanel sachjotay raz (rbol, planta) xeel raz (clases) kiwch xeel raz (diente) ruxe eyaj raz area kaqixeel raz principal (rbol planta) raz tpica chikikamal rajadura de la piel, dureza de la piel pal

234

rama (rbol, planta) rama (rbol, planta) ruqa che rana ixkalet (P.G.43) raquialgia ruqaxomal rucheel ijaj raquometro retabal qochijaj raquitis rusipojik cheelijaj raquitismo kayewabaq rasguo retzaj ratn choy rayo qaq rayo solar ruchab qij rayo x chabqaq recambio jaloj reclinable qal reconstruccin oreja bilateral rubanik kaxikin reconstruccin oreja unilateral rubanik juxikin recto tun recto del abdomen (msculo) ruwch pamaj refaccin kolobl referencia retal tzoreujo gastroesofgico liqutun rehabilitacin silokaswch reino animal tanaj chikopi relacin sexogenital sinanem relmpago koyopa reloj qijobl remo ruqa juku remolacha kaqwch remolino de agua rumul ya remolino de viento surkum renal kinaqil

rodilla repollo rukux ichaj reproduccin jotayinem reptil (general) raxsolt requesn tzebkexu res wakaxilal rescate jalotok reserva alcalina nimatzamipolaj reservorio Rusok chikopil resistencia mekowinem resonancia magntica jiky baniwachibl respeto niman tzij (C.280) respiracin jiqanem respirar jiqank respiratorio jiqanil resto rutzaqat resucitacin kasbanem retina (vista) kulwachaj retinoscopio naqtzubl retraso mental nakank reumatismo kumtz reumatologa retamabalil kumtz reumatlogo ajaqomalaqul rey zope kaqikch ribera ruchi ya riesgo, peligro ritzelal rinitis rujiqik yakaqatil rinoplastia kojlitzamaj rinoscopia rutzetjulil tzamaj rin kinq ro raqn ya risorio, facial (msculo) tzetiojil roble patn rodilla chekaj

235

rojo rojo kq romero josjk qays ronrn (clase) amory (P.G.41) ronrn (que agujerea las tapias) xuty ronrn (que come las rosas) xlen ronrn negro que pica raxwonn (P.G.41) ronrn, abeja xury (P.G.41) ropa tzyq ropinirol qaty sikisotil rosa kixsij rosa de jamaica kaqasij rotacin (planeta) sutinem rtula o rodilla ruwi chekaj ruda rora rumiacin kajpamajem rumiante (animal) kajpamaj rural aj ruqa tinamt sbila tzolij sabor rukiil sabor (buen) jull sabor a fruta no madura (banana) tip sabor dulce ki sabroso qas ki sacaleche elyatzumajbl sal atzam salado (sabor) tzy salamandra kite kumtz sales minerales atzamya saliva chubaj salmonella molochikopil salmonelosis ritzel molochikopil

sebo de res salpinguitis rusipojiche kojlijatz saltamontes sak salud raxnaqil salud del corazn raxnaqil kuxaj salud fsica raxnaqil chakulaj salud mental raxnaqil naoj salud pblica raxnaqil winaqilem salud reproductiva raxnaqil kaslemal saludable raxnaqilem salvaje (animal) aj pa juyu salvia kasleqays (P.G.15) sanda kaqaqoq sangre kk sanguneo kikelal sanidad utzikaslemal sanitaria(o) utzikasil sano utzikaslem sapo ixpq (P.G.33) sapo pequeo takara abj sarampin, varicela, rubola sanayichak sarcoma kiyitiojil sarna joxok sartorio (msculo) qochochekaj satlite ral ik saturada nojisan saturno nupchumil sauce tzikab sauco tuny saurio o lagarto (reino) ayi savia itz sebo sewo sebo de res rusewo wakaxilal

236

seca seca chaqij secrecin elchaqunum secuela de quemadura cholkatik secuencia chojbey secuencial chojbeyil sed chaqij chiaj segundo rukan semen kasya seminal kasyaal senos mama (ser humano) sensacin, metabolismo naonem sensibilidad naonil seal kutk seoro ajawarem spalos (or) xaqakup septicemia runimayawa kk ser vivo kasel sereno, roco raxqab serpiente (reino) kiwch kumtz severa kayeil sexo kojolwinq sexual kojolwinaqil sexualidad kojolwinaqilem shock ruqatik tzujakk sida rukisbal mewichikop sien (cabeza) xexikinaj siete cabrilla (estrella) wuqu ik siete caldo (chile) koloik slis nm itzqaq signos etal siguamonta yabuq silenciosa meqajan silicio sanayil silicosis rujiqipoqol sanayil

sonohisterografa silvestre (animales) aj pa qays simples junal simulador banqoloj sinapsis ruweq kamajotay sncope, lipotimia rukolsach naoj sndrome retal yabil sndrome de asperger retyabil asperjer sndrome de down retyabil own sndrome metablico retal nail sndrome neurocutneos sachkamabalil sinnimo junamaqajuj sntoma chabachakul sistema nervioso kamabl sistema seo baqibl sistema sensorial runabal ibochil sistema urinario chulabl sstole yut kuxaj sitio kojlemal sociologa retamabalil winaqil sodio qanqalil sol qij solar (sistema) runukulem qij solidicacin kowirinem slido (general) chapel soma rukux kamajotay somatizacin, histeria jalchabachakul sombra (general) muj sombreado (general) mujanem sonambulismo samajiwr sonido (general) koxomal sonohisterografa ruqijolaqom

237

sonso, atontado sanm sonso, atontado nakl sopa ruyaal qutun sordo tk (P.G.51) soya raxakinq suave (general) buyl substancia kojlemalil subtlamo achbey naonemil sudoracin tzojpinem suelo (tierra) qate ruwachulew suero aqomiya suciente janiky sufrimiento poqon sufrir tijoj poqn supercial ruwial supercie, anchura ruwch superior ruwi suplemento tzaqatisanem suprahioideo (msculo) ruwi chiaj supuracin ralaxpj tiojil sur ruqajibal kaqq sustancia kuxil tabaco may tabique rukojol tzamaj tabletas (medicina) pisaqom taburete kutuchakt tacto (sentido) runabal tzumal tacuacn wuch tlamo rubey naonemil tallmetro etaqanbl tallo cheel tallo leoso siel talpetate (suelo) xq

tensin taltuza bay tamal takaml tamal (hacer grandes de masa) boqinem tamal de masa grande boq tamalito (con frijol entero) xep tamalito (masa) suban tamalito (plano) tzarin tamalito de elote jok tamarindo chamikaxlit tamoxifeno ruqatsanm kolwinaqil taquicardia rujutzop tartamudeo tayonem tartamudo tayonel tayuyo toom t qumqays tcnica banikem tegumento rij ijatz tejido kamatiojil tejido celular jotatiojil tejido ocular jotayiwch telfono oyonibl ruwi runikajal telencfalo tzatzqor telescopio najtzetbl temblor silonel temporal (lluvia con viento) qeqal jb temporal (msculo) xikitiojil tendinitis rusipojik kamti tendn kamti tensimetro retabal nimuchuqa tensin uchuqab

238

teora (ciencia) teora (ciencia) naojil teora antropolgica runaoj etamabalil tercer rox trmica katanil terminal (enfermedad) mekachoj termmetro etkatn termoselladora timpisobl termoterapia katy qijolaqom terremoto kabraqn terrestre (animal) aj ulew test etbanaoj testculo (gnada) kowil testosterona ruyakaslem mixtuq ttano tet tetraciclina qatchikopil tiamina, antineurtico relesy sipokamal tibia runimabaq aqanaj tiburn xk tierra (planeta) ruwachulew tierra blanca saqulew tierra negra qequlew tifus kapil kq tigre balam tigre (pequeo) qanabalam tilo chal tmpano rukoxomal akaxabl timpanometra rokoxom xikinaj timpanmetro retabal koxoxikin tia rusal tzi (P.G.49) tipo, clase kiwch tiroide ubu tiroideo(a) ubuil

transmisin de enfermedad tiza blanca saqkab toallita chaqijibl tobillo ruqul aqanaj tocologa rachchajixik yawaixq tomate ixkoya tomillo chaqokal tomografa computarizada, tc, tac rukematzibal elwachibal tonometra rutzetik itzkamawach tonmetro rutzetbal itzkamawach toracoscopia rutzetbal wakuxaj toronja kaqalanx tortcolis runimqaxom qulaj tortilla (grande y gruesa para atol) nimapixtun tortilla (masa ordinaria) baqtzaj tortilla delgada lej tortilla delgada y gruesa pixtun trtola ixmukr tortuga kk tortuguilla (larva de maz) raxkk tortuguita kaqixkk tos tojobr tosferina jiqojb txico sachkuxil toxina rukuxil itzaqom tracoma ruchikopil naqwachaj transaturada itzeqanal rutzetbal transiluminador kexbekk transitorio beyajem transmisin de enfermedad qaxanem yabil

239

trapecio (hueso) trapecio (hueso) oxlaqubaq trapezoide (hueso) kajlaqubaq trquea rucheel pospoy trastorno sachoj trastorno bipolar rusachoj kikotem trastorno de estrs agudo rusachoj nataxk trastorno de pnico rusachoj nimaxibiril trastorno de rett rusachoj kiyilem trastorno disocial rusachoj banikil trastorno obsesivo-compulsivo rusachoj benq kuxaj tratamiento, terapia (mdico) qijolaqom trauma rutzila naoj traumtico(a) rutzila naojil traumatismo ritzechakul traumatologa retamabalil ritzechakul traumatlogo yuqy baq (C.132) trbol lotz tretinona raqomaj chak trceps (msculo) rij moqq trceps braquial ruxe kalkax triglicrido ruwch meqanal tristeza bis trombina rachojchik kikelal trombo blanco saqachojchk trombo rojo kaqachojchk trombosis ruchojchk kikelal trompa de eustaquio xikixul

urea trompa de falopio rucheel kojlijatz trueno kaqolajay tuberculosis nimachaqij ojb tuberosa kolokamal tubo (medicina) suriyakbl tubo digestivo beyikeenal tubo neural rubey kamajotayil tuerto rot tuerto (de un ojo) matztz tule (clase) xorott tullido sik tumefaccin rusipojik ijlaqul tumor qaytzeb tumor cerebral ruqaytzeb tzatzqor tuna noxti (P.G.40) tunel tarsiano rujeknaonil pamaqn tungsteno, wolframio xilqaqil lcera yujutiojil lcera gstrica, pptica ruchamil yujutiojil ultrasonido tujtj unicelular rujujotay kaslem unidad junilal unidad especial (mdica) mekowinq aqomajay unilateral juxikichakul universo kajulew ua ixkq uranio xaril urano xarchumil urea elmekatzin

240

uremia uremia yakokk urter qaxchulaj uretra beyichulaj uretritis rusipojik rubey chulaj urinaria chulabalil urodelo kani urogenital chulajotayinelal urografa rutzetik samajichulaj urologa retamabalil chulubl urlogo aqomy tzikn uropata obstructiva ruqatik tzujachul urticaria kaqitaratk ustedes rx uva nimatuq uvetis rusipojik pirchakul vula tiliqul vaca wakx vacuna tzuq vacunacin, inyeccin tzuqunem vagina tutz vainilla tzebki valeriana qayimes valor (cumpleaos, importancia) ruqij valsartn xipamida vlvula qul vlvula aorta teibochiqul vlvula mitral xokoqul vlvula pulmonar ruqul pospoy vlvula tricspide iqiqul vaporizacin sibinem varice kexbekk varicocele yuqxaribch

vertebral vascular jachy kk vaselina xexaqom vaso capilar rukamal ibch vaso linftico rubey saqayaal vaso sanguneo rubey kk vector jachochikopil vegetal ichajilal vejiga (urinaria) yakchulaj vello s vello pbico rismal jotayilal velo de novia tzeq vena xaribch vena cava inferior xulibch vena cava superior jotibch vena pulmonar ruxaribch pospoy venado masat vendaje pisonem vendar (herida) pisoj vendas pisbl veneno itzaqom venosa xaribochem venta de golosinas munibl ventrculo taqokk venus ikoqij verano saqij verbena ruchachal bey verde rx verde oscuro raxqequmaj verdolaga paxlq verdura (tipos) ruwch ichaj vrtebra ruqa rucheel ijaj vertebrado (animal) baqilel vertebral ruqa rucheelal ijaj

241

verticilada (hoja) verticilada (hoja) oxaq vescula biliar kay vestuario tzyaqbl va biliar rubey kay va lctea rubey palama (P.G.43) vbora (clase de galpago) ruchachal qij vbora (clase) qantil (P.G.37) vbora (clase) qeqikas (P.G.37) saqmatalbaq vbora (clase) (P.G.37) vbora (clase) chaqiij kumtz (P.G.38) vbora (clase) saqikumtz (P.G.38) vbora (clase) qelchan (P.G.38) vbora (clase) chabq kumtz vbora (clase) qays kumtz vbora (clase) qeqakanti vbora (clase) qaqbelen vbora (clase) qays kanti vbora (clase) raxakan vbora (clase) raxaqn vbora amarilla qanakanti (P.G.37) vbora cola seca baqjey (P.G.37) vbora cuatro trompas kajitzam (P.G.37) vbora montaesa kechekumtz (P.G.38) vbora (clase) ruxe chali (P.G.38) vibratoria karr, tarr vibrin baybonem vidrio lemow

yunque viento (sopla en las tardes por el lago, sopla del sur) xokomil vigilancia chajiil vih mewichikop vinagre tzaminqut virginidad mejalon virin ruwuquchuqa chamichq viruela loqobl virulencia eqayabil virus itzelil viscera rusamachakul xepamaj visin tzubl vista (sentido) runabal wachaj vital kasil vitamina uchuqalil vitamina c chamuchuqa vivparo kasal voluntad ajowalil vmito xaoj vulnerabilidad mechajiil vulva ruchi tutz xantorrea qanatzujal xerotocina chaqialaxinem yema (dedo) ruwawi qabaj yema axilar, terminal (rbol) jotay yeso chunabj yeyunitis rusipojik rukojol xikixkolb yeyuno rukojol xikixkolb yodo kaqatzamil yogur tzebilin yuca tzin yunque kulbajbl

242

zacatn zacatn nimaqos zanahoria qanawch zanate hembra xtx chk zancudo xann zapote tull zapote injerto chimatull (P.G.1) zapote negro qeqatull (P.G.1) zarza ruxulub kej zarzaparrilla ruxekul zena chamchq ixim

zumbadora (culebra) zinc chin zompopo chekn zoologa retamabalil chikp zoonosis ritzelal chikp zopilote kch zopilote aura kaqwololj ruwi zoplicona, narctico yaowar zorrillo par zumbadora (culebra) xkankel

243

AMBIENTE SOCIAL palabras rescatadas y neologismos

1 de septiembre ruqij solojril abogado qaty tzij aborigen ajalaxel abuela atit, atitaj abuelo mamaaj accidentes rubanikil accidentes geogrcos retamabalil ruwachulew administrador nukusamajel adobe xan agenda cholbl agricultor tikonel agricultura tikon agronoma retamabalil tikon agrnomo ajtikon agua fra raxya agua hervida roqowinq ya ahorrar yakonk ahorro yakon alambre kamachich albail ajtzaq

alcalde qaty tzij alcalde qaty tzij alcalde auxiliar ajchamey aldea ruqa tinamt alfarero ajqn ulew alimenticia ilinel/ilibl almohadilla, borrador yojibl alquilar qajonk alquiler qajonem alumbrado pblico champomal saqil alumno tijoxel ambicin jakakenk ambiente hogareo achochilril mbito escolar rupam tijobl anesin, completar tzaqatil animal marino aj palow antecesor, hroe, noble mamaal apartamento qatajay apaste wais apellido rukan biaj

245

aprender aprender etamank rbol nacional cheamaq rea deportiva setetzanibl armona kwajonem arquitectura sutibl tzaqolem arroyo ruqa raqn ya arte naojil artes del idioma retamabalil chabl artesana(k) naojink artesano ajnaoj asear chajchojirisank aseo chajchojirisanem asignatura rukojolil asistencia social kuchtoonk asociarse rukiyal aspecto literario retal lema atabal tun atarraya matawal atarrayita likbl kr atrio ruwch jay aula, saln de clases tijonijay autoridad ajpop autoridad kaml bey aves ajxik azumanche asumache balcn kara bamb tara banco xitpwaqbl/pwaqbl bandera laqam bao, sanitario ruxikin jay barrio tinamt barro, lodo son, chabq (S.348) base de pared ruxe xan

candela elctrica basura mes, qays batea aqen Beleje Cat Beleje Kat Beleje Tzi Beleje Tzi biblioteca cholwuj, wujbl billete wujpwaq bisabuela xikin atitaj bisabuelo xikin mamaaj bisnieto de mujer xikin iyaj block tzaqon xan bodega yakbl bolsa jam bolsa plstica jamtim bombilla saqibl bondad otoobl (S.295) borrador yojink caballo kej cabildo, ayuntamiento popobl tzij (C.80) cadena yuqki Caj Imox Kaji Imox cal chun calendario sagrado maya cholqij calle kaqabey calvo tzanatzj cama chat camarn chom camino angosto, estrecho tzutzul, latz (C.86) canasto chakch cancha de balompi aqaetzanibl cancha de baloncesto qabietzanibl cancha, estadio etzanibl candela elctrica bolosaqibl

246

candidato candidato chaoxel cangrejo tp canoa apenabl canto bix caa de milpa patzn capacidad mental naonem capitn achpopochin (X.59) carbn aqal carpintero ajanel cartapacio chewuj cartel, ache bonin perwuj cartelera tzajwuj cartero jachwujunel cartulina perwuj casa rural juyu jay casa urbana tinamt jay casero ruxikin tinamt ceiba inup celebracin nimaqijunem cemento kajabj ceniza chaj centro comercial achkayij centro de salud, hospital aqomabl jay cerro juyu chob jamalil mull jamalil chicharra chukuy ciclo pitzkolinem ciclo educativo itzkolinem tijonk ciencias etamabalil ciencias naturales retamabalil kajulew ciencias sociales retamabalil winaqilal

contenidos de una casa cinta adhesiva wujnakbl ciudad, municipio, pueblo tinamt civil winaqil civilizacin winaqirem clase social ruwch winaqil claustro de maestro tijonela cobrador kutunel pwq cocina ruchi qaq cocina rute qaq cocinero ajwatas codeudor achkas cdices kumatzin wuj cofrada ajilatal (S.36) colador de nixtamal xchaul colegio ichtijobl colonia nimachitinamt color bonil comal xot comedor wayibl comercializacin nojkay comercio kayij compaera/o achibil comprender taqabank comprensin taqem comunidad amaq concua de mujer achalkan conocimiento etamabl conquistar chakonk conquistar, invasin majonk consejero poponel (S.315) constitucin poltica cholkaslemal consuegro wachali contador ajilanel contenidos de una casa rupam jay

247

contrabandista contrabandista ewanel contrabando ewl contrato pey (S.307) conyuntura xalqatat qij cooperacin toonem cooperar toonk cooperativa toojril coordinador nukunel coordinador nukusamajel coordinador general saqnukunel corona sot (S.348) correos taqowuj corriente elctrica kamasaqil corrientes marinas beya palow crter rujomil ixkanul crayon bontzibabl creencia okisabl (S.294) crepsculo qajem qij criollos, mestizos kaxlani, qeqa cristiana chabalela cruel, repulsivo poqonalj cuaderno tzibawuj cuaderno de cuadrcula kajtzukwuj cuaderno de dibujo kelowuj cuaderno de doble lnea kajuchwuj cuaderno de notas chutiwuj cuaderno de taquigrafa anitzibawuj cuaderno espiral totwuj cuadra kajsetaj cuarto diversicado rukaj ruwch cuarto primaria rukaj rupalbal

diputado cucharn pakach cuidado chajinem cuidar chajink culto religioso xukulem cuada de varn ixnam ixnam cuado de hombre baluk cuado de mujer echam deber samaj declamar, trenzar pachunk decretar, (sinnimo de mandar) taqoj democracia junawch dependencia tzeqelelril ichinanril derecha ajkiqa derecho chojibl derecho chojinem derechos humanos rucholajem taq chojilal derogar elesank desarrollo kiyirisanem desarrollo econmico kiyirisanem pwaqil descendientes mamaxe (S.263) desierto tziran ulew destacamento soldados ajchaibl deuda okxan deudor ajkas da de la madre kiqij teej da del maestro kiqij tijonela da del padre ruqij tataaj dignidad qijnem diputado taqonel amaq

248

direccin direccin kamajay direccin ochochibl director/a kaml bey disciplina niman tzij diversicado ruwch tijonk doctor, mdico aqomanel doctrina chabalel (S.73) dormitorio warabl drenaje rubey tzil economa pwaqil edicio weqjay educacin kulkt educacin tijonk educacin bsica rukux tijonk educacin fsica retamabalil silonem educacin para el hogar retamabalil ochochibl educacin primaria nabey rupalbal tijonk educacin primaria rupalbal tijonk educacin vocacional ruwch tijonk ejrcito ajlabl eleccin kaqowch emancipacin poltica kolnaojil embajada ulajay embajador ulanel emigracin jalpakinem emigrar jalpaki (S.149) emplasticar timank energa mecnica uchuqachich enfermero/a toaqomanel

evangelizacin enseanza kutunem entender qaxem pa ruwi entrada okibl poca ruqijul poca colonial ruqijul poqonal erupcin pubanem escenario kuqulibl esclavitud telechemal esclavo mun escritorio chattzibabl escritura tzibank escrutinio ajalwch escudo pokob escudo nacional pokobamaq escuela tijobl escuelas pblicas champomal tijobl escultor, tallador ajkot escultura kot esforzar chijonk esfuerzo chijo esptula kelbl espa ajmuqche esposa ixjayilom esposo achijilom estado saqamaq estatal (estado) saqamaqil este, oriente relebal qij estela cheabj estructura social runukulem winaqil europeo saqawinq evangelizacin taluxk nimabl kux

249

expedicin expedicin nachanem facultad lob facultad de agronoma tikon lob facultad de derecho qaty tzij lob facultad de historia banobl lob facultad de ingeniera nojkay lob facultad de medicina aqom lob facultad de odontologa eyaj lob falda de volcn rij ixkanul familia achalail familia achalal familiar achalalril fauna chikopi felicidad kikotemal ador ajik kas scal, guardin chajinel or nacional kotzamaq ora cheqays/cheal ora y fauna cheqays chuqa chikopi forrajera kiqays chikopi funcionario rusamajel champomal fundar ibil (S.123) ganadera awajbl ganado awj ganado equino kej awj ganado ovino chij awj ganado porcino aqawl ganado vacuno wakax awj geografa retamabalil ruwachuulew geogrco ruwachulew

imprenta geologa retamabalil ulew gobernado saqamaqijin gobernador ruchaq champomanel gobernante champomanel gobernar saqamaqink gobierno champomal granja tikomal gratuita/o sipan guardaespaldas chajinel potz guardia de hacienda raxtamanel Guatemala Iximulew guerra cosas que se hacen a la ligera guerrero, ejrcito militar ajlabl habitar laqabenk hermana (de hombre) ana hermano (de mujer) xibalom hermano mayor (del mismo sexo) nimalaxel hermano menor (del mismo sexo) chaqalaxel hroe maya mamaal (S.2636) hierro chich hijos alkwalaxela himno nacional bixamaq historia banobl historia patria tzijobl amaq hogar ochochil hoja de palma ruxaq kip homenajear sutulaqin (S.351) humildad kamelal idioma chabl iglesia teopan imprenta tzaqawuy

250

incendio incendio katk industria kiybanoj industriales qays kibanoj inuencia yujri ingeniera retamabalil nojkay inquilino, husped qajoxel insecto, nigua, jejn nik inspector nikonel instruccin kutunem instruccin escolar tijonem instruir, ensear tijonk instrumento malbl kr instrumento para camaronear chokebl chom inters ral pwq internacional jukan (kaxlan) invento tzukuj istmo yakayk ulew izquierda xokon jardn kotzibl jarro xara juez jikibanel juez de paz jikibanel qaty tzij juez de primera instancia jikibanel sujunk justicia (poder poltico) ruqaqal (S.181) juzgado qatbl tzij laboratorio tojtobl laboratorio clnico tojtobl aqom laboratorio de computacin tojtobl kematzib laboratorio escolar tojtobl tijo-

majestad nem laboratorio qumico tojtobl xanil laboratorio, prueba tojtobenk ladrillo poron xan laguna lago laica metikux lam luz botsq lmina de techo bot lmina de zinc botchin lmina duralita, hierro botjay lmina ilustrativa bonin wuj lapicero, lpiz tzababl lava ruqolil ixkanul lechera tzumajbl lea si lea rajada charon si libertad jamalil libertad de cautiverio kolbl libertad democrtica alajil (h) libro sikiwuj libro para colorear boniwuj lder kaml bey lidereza, consejera ixajpop lnea juch literatura lemk llanura taqaj losa, terraza kajalos lucha tijomal (C.317) luz natural, claridad qutbl machacador qutbl madera, palo che madre teej majestad tepewal (S.361)

251

mamferos mamferos tzumanela manantial, nacimiento de agua bulbux ya mano de piedra para moler ruqa ka mapa ruwch setul mquina de coser tisbl tzyq mquina de escribir chichibl tzib marcador bonijuxbl marinero, navegante ajsel, ajmuxanel mariscos tijpalow matemtica retamabalil ajilanem material samajibl materiales escolares rusamajibal tijoxel matrimonio kulubk mayordomo rukiyal mecnico ajmir medio comunitario tinamitril medio escolar tijobalril rulewal etamabl medio hogareo ochochilril meneador tukbl mesa chatal metro etokal mi nieto/a wiy microscopio nitztzubl militar labal mineral yaabj minera yaabajbl ministerio chity ministerio de agricultura chity

nieta nieto (de mujer) ajtikon ministerio de comunicaciones chity ajtzij ministerio de cultura y deportes chity banobl ministerio de defensa nacional chity ajpokob ministerio de economa chity ajmeb ministerio de educacin chity ajtij ministerio de nanzas chity ajpwaq ministerio de gobernacin chity ajqattzij ministerio de trabajo chity ajsamaj ministro chity winq misionero taqoxel (S.263) mojn kulbat monarqua jamajpop monedas setpwaq monja blanca saqkotzij municipalidad qatbl tzij msica qojom nacionalidad y civismo amaqel chuqa tinamitalil nacionalidad, civismo, sociedad amaqel, tinamitalil, winaqirem nutica retamabalil seolenem nave barco navegacin seolenem navegar seolenk nieta nieto (de mujer) iy mam

252

nieto nieto mam nivel universitario ruwi tijonk nocin choboj normas de conducta beyal naoj norte, septentrin relebal kaqq nuera alibtz nylon timtut obispo, clero, pastor ajyuq obligacin rejqalem obligaciones de la familia achsamaj rejqalil achalalril obras samaj ocote chj oeste, poniente ruqajibal qij ocina samajay ocinista ajsamajay ocio samaj ola comn sele oleaginosos ruqanal cheqays olla bojoy olla de tres asas ajxet olla de una asa tuy olla grande tinaja soko, bojoy olla para cocer tamalito subabl olla para repartir los olla pequea chiroy olote piq oracin, comunicacin chabalil orfebre ajqopasit orientador yal naoj oriente, este relebal qij oro qanapwaq Oxib Kej Oxib Kej padre tataaj

piedra de moler paja km palacio popobl (C.390) palo con punta simj panadera kayij kaxlan wy para pescar chapbl kr partido centrista nikamull partido conservador chajilem mull partido de derecha ajkiqa chob partido de izquierda xokon mull partido poltico chob naojil partido poltico molaj chob prvulos, preprimaria ruxe tijonk patio ruwa jay patio de recreo etzanibal ruwch jay patria amaq patria nimaamaq patriota amaqel paz utzilj kojlem peces kr periodista, cronista talutzibanel perla yoqyt persona que ayuda, colaborador toonel personajes mayas maya taq mamaal personal samajela personal de administracin nukunel samajela petrleo qaqaqol piedra abj piedra de moler ka

253

piedrn piedrn paxinabj piloto chichinel pintar kelonk pintor kelonel pintura bon piratas poqonanel piso le pizarrn tzalm tzibabl pizarrn de frmica luchtzalm planta medicinal aqom qays plantas maderables rechel che/ cheibal plstico adhesible tzatim plata saqapwaq plebeyo masewal (S.263) poder uchuqa (C.428) poder (de fuerza) uchuqabl poder judicial qaty amaq poder legislativo rukowil taqanel amaq poderoso qaqanel poema pachun tzij polica potz polica nacional champomal potz polica privada tojobl potz popular etamatel portn ruchi xan pozo koton ya precolombina alajil banobl prestamista qajonel prstamo qajoj prima de hombre najana primer viaje nabey beyajem primero bsico nabey rukux

reforma primero primaria nabey rupalbal primo ika primo (de mujer) najxibal primo mayor (del mismo sexo) najnimal primo menor (del mismo sexo) najachaq profesor ajtij prontitud chaninem proteger chajink protestar chojikk puerta ruchi jay puesta de calle ruchi bey puntos cardinales waqtzuk quetzal quq quinto diversicado ro ruwch quinto primaria ro rupalbal qurum kiyal ramas de rbol ruqa che rebelin mepabal recreo uxlanibl recurso toobl recursos espirituales xamanil tobl recursos humanos ruqabal winq recursos materiales chuxtq tobl recursos naturales rutikomal ulew recursos, servicios y dependencias tobl, katzil, moloj refaccin kolobl reforma nukulem

254

reformar reformar nukink (C.475) regidor ajawal (C.479) reina ixajawal religin nimabl kux reptiles tewpwaqil repblica nimaamaq reservas militares rukiyal ajlabal respetar kamelank yaonk qij respeto qijnem revolucin, batalla oyowal, yujy (S.138) rey ajawilaj, ajawal sabio naonel (S.284) sala nimajay salida elebl/elem salubridad, salud raxnaqil salud pblica saqil raxnaqil sastre tisonel sastrera tisobl secretara tzibajay secretario/a ajtzib sector privado ichimoloj segundo bsico rukan rukux segundo primaria rukan rupalbal segundo viaje rukan beyajem seminario (investigacin) solsamaj niseminario (religioso) makuxbl septentrin norte seres vivos kaslemalil servicios comunitarios champomal patan

taquigrafa servidumbre ajik servilleta sut sesin, reunin poplinem, molojril sesionar popolink sexto diversicado ruwaq ruwch sexto primaria ruwaq rupalbal silla chakt sistema de nukulem soberanos mamaa (S.263) sobrenombre, apodos tzukl biaj sobrino (de varn) chutikajol sobrinos/a (de mujer) chutial sociedad winaqirem (h) sociedad y civismo winaqirem tinamitalil socio toonel soldados ajchai (S.35) subjefe rukan ajpop sucesor maman (S.263) suegra (de mujer) alite suegra (de varn) jiteej suegro (de mujer) alinam suegro (de varn) jinam sufragio (voto) kaqwch supervisar nikonk supervisor nikonel sur ruqajibal kaqq suroeste elqajbl qij tablero temewuj tachuela jolosimaj taller, ocina banabl jay (S.56) taquigrafa anitzib

255

tatarabuela tatarabuela chek atitaj tatarabuelo chek mamaaj tataranieto/a (de hombre) chek mamaj tataranieto/a (de mujer) chek iyaj taza, tazones, platos lq Tecn Umn Tekum Uman teja xotal jay telar kem telecomunicaciones talutzijobl templo maya koxtun jay templos koxtun tenamaste, tetunte xuku, xukub tenaza, pinza laqapubl Tepepul Tepepul tercer viaje rox beyajem tercero bsico rox rukux tercero primaria rox rupalbal trmino extranjero aj jukan tzij trminos generales jalajj taq chabl terraza rulos jay textiles qays batzainil ta chutiteej tienda kayibl tierra rida tolotk ulew tinaja qel

zona militar tinajera raxyabl tintreas qays bonil to chutitataaj tirana ramonebal (S.326) tirano ramonel (S.326) tol aqn topografa wachibl ulew tortuga kk trueque jalwachij unionismo, agrupacin, comit rumaj vecinos achkulujay vegetales cheqays vendedor kayinel ventanas (k) okibl sq/ oksq ventilacin kaqijinem ventilar aqijikk vestuario tzyaqbl viaje beyajen vicepresidente rukan champomanel vidrio lemow votacin chaonem yerno jitz zapatero bany xajab zona saqaset zona de guerra lababl saqaset zona militar ajlabl jay

256

MATEMTICAS
neologismos

12 libras y media almul 144 000 das 20 das winq 20 das juwinq 3 200 40 pares de leos ejqan 400 das tun 8 000 das a posteriori rutzijoxikil tzeteyom a priori rutzijoxikil baco ajilabl aberracin qatayom abertura julil abierto jaql abierto intervalo jaql nimajachoj abril rukaj ik absoluto junejqalem absorbencia jiqsaqilem absorbente jiqilem absorber qatk absorcin qatonemil

absurdo mejikil, meqitzij abundante kiyil accin silonem aceleracin chanin acelerador aninel aceleratriz aninelil acelergrafo tzetebl jalonem acelermetro etabl silonem acertijo asertijo acotada kulbatil acre akre acromtico akomtik acromatismo akomtikil acumulacin mololem acumulativa molon acstica retamabalil qajanil adhesin ximonem adicin tunuj adimensional mekojolil aditivo tununel adsorbente jeqonel

257

adsorber adsorber jeqonk adsorcin jeqonem adyacente (ngulo) ruxe tzuk aerodinmica silokaqibal afn achibil afocal junakoyopa agosto ruwaqxaq ik agrarias ulew agregar tzaaqatisank agrupacin pakaj agua ya agudo yuqy aguja horeta aguja segundera aguja minutero chutiramanel aguja segundera nichramanel aire kaqq aislado jechul aislante qaty uchuqalil alabeada alwetalil albedo alweto alcance de ambos puos jokaj alcance de dos dedos al recorrer cosas granuladas chip alcance de los dedos al recoger cosas granuladas con cuatro dedos chuyaj alcance del puo moqaj alcohol ky ya aleacin kachichil aleatorio mecholchj alfa alpa lgebra soltzib algebraica soltzibil algoritmo rubeyal samaj

ngulo consecutivo algoritmos de la divisin rubeyasamaj ri jachoj alteracin tzetebalem alternado rukojol alterno ruxe tzukil altura paalem, raqn amigo rachibil amorfo mesaqil ampere ampere ampermetro amperetabl ampliada nimirisan amplicacin junanem amplicacin tikonem amplitud rukojolil siloj anlisis chobonem anlisis matemtico ruchobonem ajilank anlisis numrico ruchobonem cholajil analtica chobojil ancho wachilem anchura ruwch angstrom anxtrom angstromio anxtromyo angular tzukil ngulo tzuk ngulo adyacente rutunutzik tzuk ngulo agudo yutzuk ngulo complementario rutzaqatbal tzuk ngulo conjugado pachun tzuk ngulo consecutivo xakajilan tzuk

258

ngulo de elevacin ngulo de elevacin rujotolem tzuk ngulo de rotacin surinem tzuk ngulo entrante okel tzuk ngulo externo rij tzuk ngulo inscrito tziban tzuk ngulo interno rupam tzuk ngulo obtuso jaqitzuk ngulo perigonal nojnq tzuk ngulo recto chojtzuk ngulo vrtice tzik tzuk anillo molabeyal anin moluchuqalem aniquilacin yojtanem anisotropa saqkojlemalil anistropo saqkojlemal nodo jikchil antecedente nabebitz antecesor anterior antiderivada nabtzib mejikuantiferromagntico chuqa mejuantiferromagnetismo chuqalil antilogaritmo meajilatikoj antimateria tzaqatzumalil antipartcula mekajil antisimtrica junamawch anualidad junail anulador elesanel ao juna ao bisiesto kajkj juna ao de 365 a, ab ao de 400 das may

astrofsica ao sagrado de 260 das cholqij pice rutzam aplicable rokisaxik aplicacin okisanem aplicada rokixaxik apocromtico jikiqatayom apotema retal nikaperaj apoyo tok aproximacin naqajan aproximado naqanel aproximar naqajink rbol che arco qujlal arcocoseno ruqujlal xeij arcoseno ruqujlal qaij arcotangente ruqujlal xeqa rea rulewal rea supercial retal ulew argumento retatzij arista tunuwachil aritmtica rukux ajinank armnica kutetalil arqumedes arkimetes arrastre qirirel arreglo rutzil arroba runimal al, arowa arte samanaoj asimetra mejunawch asimtrico mejunawachil asntota kotojuchilem asociativa junamil asttico junaalal astigmatismo astiwmatixmo astrofsica kajchumil

259

astroide

bosn

astroide kajset bi ka atpico nj etal bicentenario lajkal juna atmsfera rokaj bicontinua kabeyal atmosfrico rokajil bicuadrada kakajtzik atomicidad molkuxuchuqa bidimensional kawachil atomstica retamabalil kuxuchuqa bidual kamulun tomo kuxuchuqa biela wyela atributo banawch bilateral kaperaj aumentar nimirisank, kiyirisank bilineal kajuchil aumento kiyinem billn katij astico awstiko bimetal kachich avogadro apowar bimodal kabmulubl axial cheelil binaria kulaj, waijun axioma axoma binmica winomika axioma de existencia qitzij koil binominal kabiaj azar meetal binomio rach baire waire binomio de newton rach richin balanza etabl newton banach wanach binormal kachojil baricentro nikajuch biofsica wiopisika barin kajal bipolar kajikchiil bargrafo arowrapo bipolaridad kajikchil barometra retabalil rokaj birrefringencia kachakulil baromtrico ratabl rokajil birrefringente kachakul barmetro etabl rokaj bisectar jachk barra juch bisector kaperaj bisectriz jachjuchil barril bolobk etabl bit wit base ruxe biyeccin kachojmil batera uchuqabl bayes wayes biyectiva wiyektiwa bobina chojmiqaq becquerel wekerel bola bola bertrand wertrant beta weta bolmetro chutietabl uchuqa betatrn aninel uchuqa bosn woson 260

botella botella lemet braza waqraqn, qabl brazada jaj brillo tzintzojil brjula kany ulew bruto etanojel bueno buen cadena raj jajbl cada tzaqonem caja kaxa calculadora jikibl calcular jiknk clculo jikoj calendario cholqij calendario de cuenta larga choltun calor katn calora etakatanal calorca etakananil calorimetra retamabalil etauchuqa cmara rij ilonel cambio jaloj camino rubey campana tzilin campo kojolibalil cancelacin qatanem candela saqilj cannica chojil cantidad jaruil cantor kantor capacidad ruchuqa, kochonem capacidad (medidas) pamil capaz xetzuk

centgrado capica piskolin ajilank capilaridad jotoya capturar chapk cara palj, ruwch cara, supercie rupalj carcter tzib caracterstica rujunilal carbono karwono cardinal chojajilabl cardinalidad molajilabal carga ejqan uchuqa cartesiano krusil casquete tzatzil cassini kaxini catadiptrico tzetewachil catlisis jalbeyanem catalizador jalbeyalil categora cholanil catenaria kakotojuch cateto kachi catin katyon catdico katoriko ctodo katoro caudal etayas celda selta celsius selyus clula uchuqabl qij censo rajilajitz centavo len centena wokalil centena de millar wokalil xoal centsimo okalil centi okal centgrado uchuqokal

261

centigramo centigramo okalem centilitro okamet centmetro raqakal central nikaj, runikajal centralizacin lomanil centralizador nikanel centrifugar nimank centrfugo elesan centrpeta jekonel centro nikajal, kuxaj centro de gravedad rukux qolajbl centroide runikal oxtzuk cero waix cerrado (conjunto) tzapl cerrado el puo y levantado en pulgar tuwik cerradura tunukulaj choque tzaj cclica tzolitzij ciclo pitzkolinem cicloide kotobl ciclotrn aninabl cientco naowinq ciento sesenta millares jukala cifra ajilaj cifra signicativa rejqalem ajilaj cigeal kiweyal cilndrico bolobikil cilindro bolobk cilindro elptico bolobk ruchi qoqil cima sima cinemtica retamabalil silonem

cohesin cintica retamabalil silouchuqa cinturn pasil circuito ukwy uchuqa circulacin sutinem circular setl crculo setaj crculo, redondo setask circuncentro rupam setesk circuncrculo retal setejuch circunferencia setejuch circunradio nikaset circunscrito junachi cisoide sisoyte clan klan clase ruwch clases de conjunto kiwch molaj clases de lneas kiwch juch clases de nmeros kimch ajilabl clasicacin chaonem clausura tununem clausurativa tzapinem cobariante etalunel cobre qanachich cocida tzakaj cociente jachojil cdigo moltaqotzij codominio elebl coeciente tikl coeciente numrico rutikik cholajil cofactor moltikil cofuncin achsamajil cohesin tununem

262

coincidente coincidente junaqeel colimador chapanel koyopa colineal rupalibal tzuj colisionador tununel colocar yaoj cologaritmo rij ajilatikoj coloide koloyre colombio kolombiyo color bonil colorimtrico bonibalil colormetro bonibl columna rucheel, ten coma qatawch combinacin xolem combinado tunun combinatoria tunubalil combustible elesy uchuqa cometa kamperaj comisin taqonem comparable junumaj comparacin junumanem comparar junumaxk comps setebl compatible kikwan ki complejo nimnm complementario tzaqatbl complementario de un conjunto rutzaqatbal richin jun molaj complemento tzaqatil completado rutzaqatil completar el cuadro runojisaxik ri kajtzuk completo exacto componente ajilatzib

cnica de Fermat componer jalk composicin nukulem compresin jalwachinem comprobacin tojtobenk compuesto kawch comn junawch cncava xejuch concavidad rupam kotojuch cncavo rij juch concntrico junakux conclusin solonem concurrente qupijuch condensacin jalonem condensada jalon condensador jalonel condicin banikilem condicin suciente rutzaqat banikilem condicional jikitzij conduccin ukwanem conductancia ukwanelil conductible ukwanel ukwanel conductimetra uchuqa conductividad ukwanemil conductivo ukwany conductor ukwanel chich connamiento yaktzumalil congregacin, rebao chob congruencia junawachilem congruente junawachel cnica kanulwch, setechutil cnica de Fermat rusetechutil Permat

263

conicidad conicidad kanulwachil conjetura jikitzij conjugado pachun conjuncin kasamabl conjunto molaj conjunto abierto jaql molaj conjunto cerrado tzapl molaj conjunto coordinables tunel molaj conjunto nito kisel molaj conjunto iguales junam molaj conjunto innito mekisel molaj conjunto no coordinable metunel molaj conjunto ordenado cholan molaj conjunto unitario junila molaj conjunto unitario junilal molaj conjunto vaco tolan molaj conjuntos diferentes jalajj conmensurable junaetal conmutativa jalwajilabl cono setechut conocimiento etamabl consecuente cholajilan, rukan bitz consecutivo xakajilan conservacin yakonem consistente kw constante yonajilank, jantape constante de proporcionalidad jantape junajoteil construccin nukulem contable ajilanel contar, enumerar ajilank

correspondencia contemporaneidad kulwachinem contenido chajibl contenido rupam conteo ajilajil continuidad cholajibalil continuo cholanem contorno tzapijuchil contraccin chutirisanem contradiccin meqitzij contradominio moluchuqalil contraejemplo qatotzetebal conveccin ukwabl convergencia jelonem juch convergente jelonel juch converger jelonk convexidad rutzaqat kotojuch convexo katzalajuch coordenada abscisa coordenadas rectangulares rukotzolem yuqtzuk copiar wachibalink coplanar jotowi coplanario tzaqalem corchetes ukalil coriolis korolis corolario korolar corona kasetesk corona circular kasetesq corpsculo chutitzumalil correccin rutzil correlacin kulsamaj correlacin directa chijun achalil correlacin inversa xulu achalil correspondencia jujunikil

264

corresponder corresponder jujunk correspondiente kajuch tzuk corriente ukwasilonem cortadura jachojilem cortar qupink cosecante jurutzuk coseno xeij coseno hiperblico jaqjuchil xeij cosmologa retamabalil kajulew cota kota cotangente achxeqa coulomb kowlomp covarianza retaluxil Cramer Krame creciente kiyilel crecimiento nimirisanem crecimiento exponencial runimersaxik tikilem criba de Eratstenes rubeyal Eratosten criogenia chuchulil cristal chajchobl cristalina chajchojil retamabalil cristalografa chajchojil cristaloide kristaloyre criterio naotzij criterio de divisibilidad runaotzij jachelil crtico kototzuj cromtica yojtajbl cromatismo yojtajbalil crongrafo elesy kasetesk cruz xalqat

cuerpo cruz numrica ruxalqat ajilabalil cuadrada kabl cuadrado kajtzk cuadrado latino latino kajtzk cuadrado mgico tunijunam kajtzk cuadrangular kajkajbl cuadrantal kajtzukilem cuadrante kajtzikel cuadrtica kajtzukil cuadrtico katikil cuadrica kajtzibal cuadriltero kajper cuadro kajtzuk cualitativa banikilal cuntica kwantika cuanticado nimanem cuantitativa jarulem cuanto ropinem cuarenta jutuq cuarta rupam qabaj cuartica kotokaji cuartil kajramil cuarto kajram, kajper, rukaj cuasicuantitativa jarusamaj cuasipartcula bakaj cuatrilln kajtij cuatro kaji cuatro centena juqo cbica oxtk cubo waqwch cuenta rucholanem cuerda kam cuerpo ruchakul

265

cuerpo geomtrico cuerpo geomtrico ruchakul retawachil cuerpos geomtricos jalowachibl curva kotokk curva logartmica yoqoyk kotojuch curvatura kotojuchil curvilneo kotojuchil cspide kuxpite dado waqajil dalton alton dato etal, tzij de cinco en cinco chi wotq de cuatro en cuatro chi kajkj de diez en diez chi lajtq de dos en dos chi kaka de nueve en nueve chi belejtq de ocho de ocho chi waqxaqtq de seis en seis chi waqtq de siete en siete chi wuqtq de tres en tres chi oxx de uno en uno chi jujun dbil meuchuqa deca laj dcada lajuj juna decgono lajtzk decagramo lajla decaimiento qasanem decaimiento exponencial ruqasanem tikilem decalitro lajmet decmetro lajetokal decena lajujal

densivolmetro decena de millar rulajulal xoal deci laj decibel chutiqajanil decigramo lajla decil lajjachil decilitro lajmet decimal lajujil decimales lajujila decmetro lajetokal dcimo rulaj dcimo(fraccin) lajper decimoprimero rujulajuj decimosegundo rukabalaj declinacin qochonem declinmetro etabl etamil decreciente qobilel decrecimiento menimirisan deduccin jotayinem deciente qajnq denicin jikibanem denido jikiban deformacin yojtajilem del pulgar al medio kutu demostracin kutunem demostracin indirecta mejk kutunem demostracin por contradiccin kutunem ruma meqitzij denominador xeajilabl denominador comn junawch xeajilabl densidad ruchuqalil densmetro etabl uchuqa densivolmetro etabl nimilem

266

denso denso alal denso kowilem dependencia achjaloj dependencia funcional rusamaj achjaloj dependiente meruyonil derivable jotayinil derivacin jotayinem derivada jotayin desapareado metunun desarrollado kiyibanem desarrollo kiyibl descomponer yojtajink descomposicin yojtajinem descomposicin en factores yojtajinem pa moltk descriptiva rubixikil descuento kamal desigual jechl desigualdad jechejk desigualdad del tringulos rujechejik oxtzuk desigualdad doble kayi rujechijik desintegracin jachonem deslizar jilonk despejar solk desplazamiento qaxalem despreciable mechapk desviacin jechunem desviacin estndar rujechumen chijun desviacin media rujechumen molajilank

dielctrica detector tzetonel determinado jikl determinante jikilenel determinista jikinel determinstico tzijolem da qij diada kakotzolem diagonal tzalajuch diagonal principal rukux tzalajuch diagonal secundaria rukan tzalajuch diagrama cholwch, cholbl, cholatzij diagrama de rbol ruche cholwch diagrama de barras rujuch cholwch diagrama de dispersin ruriilem cholwch diagrama de lneas rujuchil cholwch diagrama de sectores ruperaj cholwch diagrama de Venn rucholwch Venn diamagnetismo tunuchuqa diamante kotzokajtzik dimetro waset diatrmano soluchuqa diciembre rukablaj ik dicotoma jachnikaj diedro palajtzuk dielctrica qaty uchuqa

267

diferencia diferencia kolojil diferencia de conjuntos rukolojil molaj diferencia de una progresin aritmtica rukolojil nimirisanem pa rukux ajilank diferencia de vectores rukolojil raqabl diferenciable kolojel diferencial kololil diferente mejunam difraccin ruchi saqil difusin liqil dgito ajilatzib dihidrgeno kawitrojeno dilatacin nimil, jalonem dilatacin trmica yokl aqal diluir xolk dimensin kojolem dimensional rukojolem dina lajuchuqa dinamia alchuqa dinmica silobl dinamo jaluchuqa dinamometra retamabalil yuquchuqa dinammetro etabl yuquchuqa diodo jubey diofntica kajalajil dioptra saqilal diptrica perasaqil dipolo kajikchi direccin ruchojmil, ruchojmilal direccin del vector ruchojmilal

dividendo raqabl directa jikibey directamente junabeyal directo jikl directriz mesilojuch dirigido ojqan disco tunuset discontinua qupin discontinuidad qupinil discrepancia jechun discreto jeketal discriminante qasanel discusin tzijonem disipacin talunem disjunto jamemolaj disminuir qobink disociar jachonk dispersin riilem, rukojolil dispositivo samajibl disruptiva bojuchuqa distancia kojolil distinto mejunam distribucin charonem distribucin binominal rujachonem kabiaj distribucin de frecuencias rujachonem kamulubl distribucin normal choj rujachonem distributiva jachilem disyuncin kasamabalil divergencia nimirisanem divergente nimirisanel dividendo jachoxel

268

dividir dividir jachon divisibilidad jachelil divisible jachel divisin jachoj divisin de fracciones rujachoj kajin divisin de monomios rujachoj jubitz divisin de nmeros decimales rujachoj lajulil divisin de polinomios rujachoj tunubitz divisin de un ngulo rujachoj tzuk divisin de un segmento rujachoj pirjuch divisor jachonel divisor propio richin jachonel doblar tikk doble kayi, kawch doceavo kablajper docena rukablaj dodecaedro kablajpalj dodecgono kablajtzuk dominio okibalil dragster prawster dual kakojolil dualidad kulanem duplicacin kamulunem duplicacin del cubo rukamulunem waqwch duplicar kamulunk duplo kamul ebullicin sibinemil

eje ecuacin kajunamil, junamil ecuacin algebraica rujunamil soltziby ecuacin binominal rujunamil kabiaj ecuacin cuadrtica rujunamil katikil ecuacin de la circunferencia rujunamil setejuch ecuacin de la elipse rujunamil ruchi qoq ecuacin de la hiprbola rujunamil jaqjuch ecuacin de la parbola rujunamil kanbl ecuacin de la recta rujunamil juchil ecuacin equivalente rujunamil junamilem ecuacin exponencial rujunamil tikilem ecuacin fraccionaria rujunamil kajibl ecuacin lineal rujunamil juchulil ecuacin literal rujunamil tzibal ecuacin logartmica rujunamil yoqoyk ecuacin radical rujunamil kutamil ecuacin redundante rujunamil sutinel ecuador ekwaror efecto retal samaj eje etajuch

269

eje conjugado eje conjugado pachun etajuch eje de simetra retajuch junawch ejemplo tzetebl el alcance de ambos brazos unidos qetaj elstica yutzitzel elasticidad yutzitzelil elctrica uchuqal electricidad uchuqalel electrizacin uchuqalem electro ptica retamabalil tzintzouchuqa electrocapilaridad jaluchuqalem electrodbil qajnq uchuqa electrodinmica rusilonem uchuqalem electrodo elektroto electroimn jeky uchuqa electrlisis yojtajyail electroltica yojtasamajibl electrlito yail electroluminiscencia sily kuxuchuqa electromagntica jeky uchuqalil electromagnetismo jekuchuqalil electrn elektron electrosttica rujunumanel uchuqa elemental tikomalil elemento tikomal elemento identidad rutikomal junalem elemento inverso rij tikomal

equilibrio elemento neutro nijun tikomal elemento opuesto jukan tikomal elemento simtrico rutikomal junawachil elevacin jotolem eliminar, sacar elesank elipse ruchi qoq elipsoide ruchi qoqil elptico qoqilem emisin talunem emprica kamulubalil empuje chokominem encuesta kutunem endecgono julajtzk eneadecgono belejlajtzk enegono belejtzk energa uchuqabil energa trmica ruchuqa aqal enero nabey ik ensima kamulil enlace tunubl entero tzaqt, junil entorno rukojlemal entrada okibl entrante okel entre chiwch, chukojol entropa entropiya elica eyolika equingulo junatzuk equidiferencia kajunam equidistante junakojolem equidistar junakojolk equiltero oxtzuk equilibrio junalal

270

equipotente equipotente junaban equiprobable junakulwachin equivalencia junejqalem equivalente junamilem ergio eryo error sachoj error absoluto rusachoj junejqalem error relativo rusachoj mejunan rajil escala runimilem escala nominal runimilem biaj escala ordinal runimilem cholajibl escalar ajilal escaleno mejunatzuk escalmetro waqjuchbl escape sachy yas escuadra rutzam etal esfera kolokk esfrico sirisk esferoide kolokikil esgmomanmetro espijmomanometro esfuerzo qatayon, chapayon espacio rukojolil espacio muestral rukojolil etal espectral jalajbonilem espectro jalajbonil espectrocolmetro etabl jalbonil espectrofotmetro etabl saqil espectrografa retamabalil jalajbonil espectrgrafo etamasaqil

eventos independientes espectrograma kutuwachibl espejismo achikil espejo tzoliwch esperanza oyoejqalem espn surisilonem espira expira espiral surkun estable paalil estacin perqijul estadstica retamabalil tzij estadstica descriptiva rubixikil retamabalil tzij estadstica inferencial rubeyal retamabalil tzij estndar chijun esttica retamabalil uchuqa este relebal qij estereorradin kowtzuk estimacin rejqalem estimador ejqalel estocstico nimirisaxik estrategia beyal estrellado chumitzuk estructura rubanikil etapas weqaj ter eter evaluar tojtobenk evaporacin sibinem evapormetro sibibl eveccin jalonem ik evento retmolaj eventos dependiente retsamaj meruyonil eventos independientes ruyon ret-

271

exacta samaj exacta jujk exactitud jujikilem excentricidad uchuqalil excesivo wiajil exceso ruwiil exclusin elesanem exhuacin etatzukil, ulewachibl existencia koil exoenergtico tzaqy uchuqa experimento tojtobl explcita qalajil exponencial tikilem exponente tiky exponente negativo melil tikk expresin molbitz expresin algebraica molbitz soltziby extender nimirisank extensmetro retabal raqn exterior externo extraccin elesanem extraccin de factores relesanem moltk extraeza junwi extrapolacin eletzij extremo ruchi fbrica banabl factor moltk factor primo rachalajibl moltk factorial tikl factorizacin moltikilem fahrenheit parenjet familia de curvas rachala koto-

forma ordinaria juch faradio paranto fase peraj febrero rukab ik fecha rajilabal qij femtogramo pentowramo fenmeno kakjaloj fermi permi fermin permon ferromagnetismo perauchuqa bonacci tunaj ajilank, Piwnans gura wachibl jo jikiban las cholaj ltro chaokoyopa nito kisel fsica wisika fsico rutzumalil fsico matemtico ajilawinq sicoqumica ajilaxolonel sin charon uidez liqilem uido liqilk ujo tzintzuchuqa uorescencia kutsaqil uorescente tzumasaqil focal tzujilal foco tzujil fonio ponyo fonn ponon forma banikil forma general rubanikil ronojel forma ordinaria rubanikil cholajil

272

frmula

gamma

frmula rubeyanil mejunam rajil frmula de Euler rubeyanil Ew- frecuentemente jantape ler friccin ruchuqa naonem frmula general rubeyanil rono- frigorco chuchubl jel frontera jachojuch fosforescencia posporolil fuerte ruchuqa fotoelctrica uchuqasaqil fuerza uchuqa fotoelectricidad uchuqasaqilem fulguracin tzintzojnem fotoelectrn uchuqasaqilal funcin rusamajixik fotn poton funcin acotado rusamajixik fotosntesis potosintesis kulbatil fraccin kajin funcin algebraica rusamajixik fraccin algebraica rusoltzebay soltziby kajin funcin biyectiva rusamajixik pifraccin decimal lajujil pir yektiw fraccin equivalente rujunamil funcin cero rusamajixik waix kajin funcin compuesta rusamajixik fraccin irreducible mechutirisanem kawch kajin funcin cncava rusamajixik xefraccin mixta xolwch kajin juch funcin continua rusamajixik fraccin simple choj kajin kiyilel fraccin unitaria junilal kajin fraccionamiento kajimanem funcin convexa rusamajixik pa jotolil fraccionar kajim fraccionario, quebrado kajibl funcin derivable rusamajixix jofracciones impropias kajim nm tayinil ajilabl funcional tikirel fracciones propias kajin kol aji- fundamental rukux ajilanem labl fundicin banbanem fractal qochojuch fusin xolk frecuencia kamulubl galn buqmet frecuencia absoluta kamulubl galvnico uchuqachich junejqalem galvanmetro ukwabl uchuqa frecuencia relativa kamulubl gamma jama 273

garrafn garrafn raxmet gas yas gaseoso wos gauss waus geme alkutu gemelo yox generacin charonem generador alaxanel general ronojel generalizar ronojelil generatriz kotosilonem geogrco rulewal geometra retawch geometra analtica ruchobik retawch geomtrica retawachil geoplano tzalamabl giga yija giro sut gluon julon gnomnica jonomonika goniometra ruchanil tzuk goniomtrica uchanabalil gonimetro uchuanabl googol, ggol jun wokawaix grado uchuqa grca ruwachibl juch grafo wachinq grafmetro etabl tzuk gramo la grande nm grandisimo nimilj gravedad jekuchuqabil gravitacin jekuchuqanem

hidrocarburo gravitacional jekuchuqalem gravitatoria jeky uchuqanem gravitn wrawiton gray wray grupo molaj grupo escalone habilidad etamanil hadrn jawron haz jas hectgono wokaltzk hectrea lajulew hecto wok hectogramo wokla hectolitro wokmet hectmetro woketakal hectopascal ektopaskal hemisferio nikajset hemisimtrica junamawachil Henry Jenr hepta wuqil heptadecgono wuqlajtzk heptgono wuqtzk hercio jerxio hern eron hexa waqil hexacontgono oxwinatzk hexadecgono waqlajtzk hexaedro waqpalj hexagonal waqtzukil hexgono waqtzk hidrulico uchuqaya ruqajanil hidrocustica uchuqaya hidrocarburo yasya

274

hidrodinmica hidrodinmica rusilonem liqil hidroelectricidad surin uchuqa hidrfono ukwany qajanil hidrofugacin itropujaxan hidrogenin itrojenion hidrgeno itrojeno hidrolisis itrolisix hidromecnica itromekanika hidrometra etabl ya hidrmetro etabl siloya hidroplasticidad itroplaxt hidrosoluble jojya hidrosttica itrostatika hidrotimetra itrometrya hiprbola jaqjuch hiperblico jaqjuchil hipern jiperon hipocicloide kotosetesk hipotenusa ruqa tzuk hiptesis mayajil histresis isteresis holografa tzukuwachibl homogneo junauchuqa homlogo junawachil homotecia runimil hora tiempo horario ramajil horero ramajel horizontal kotzl humedad raxil icosaedro jukaltzik icosgono jukalperaj identidad junalem identicacin kutunem etal

inecuacin identicar kutunk ignifuga chajiqaq igual junam igualacin junumanem igualdad junamilal imagen wachibl imaginario etajil imn moly uchuqa impar mekulaj impedancia achuchuqa imperfecto mejunajil implcito mekutel imponderable mealal impropia meichin impulso ruchuqalem incentro menikaj incerteza mejikilem incertidumbre meetamanil incidencia jalbeyal inclinado qel inclusin nimonem incgnita meqalj incompatible mechaq incomplejo menim inconexo metunun inconmensurable mejunaetal incrementacin kiyinem independiente ruyon indeterminado mejikil indiferente junamaxel indirecta mejujik indivisible manjachel induccin nimonem inecuacin mejunamil 275

inercia inercia chojuchuqa inercial chojuchuqalil inestable mechoj inferencia beyalem inferencial beyalil inferior chuxe innitesimal chutiajil innito mekisel inexin tananem infrarrojo kaquchuqa inglesa qanajilabl ingravidez meal inscrito tziban instantnea aninq instante, cerrar y abrir de ojo yupaj integracin ilonem integrador nukunel integral rutunuj mekisel intensidad yalan interaccin jawachinem intercuartlico jachetal inters ral interfase interpas interferencia yujunem interferometra jalsaqil interfermetro jalsaqibl interior chupam, rukux, runikajal internacional ajukan interno rupam interpolacin kakelebl interseccin junamil molaj intervalo nimajachoj

kaqchikel ntimo nimajunam inversa chi rij inversamente rijilem inversin rijinem involutiva junakajtzuk inyectiva inyektiw in ion ionizacin uchuqalem iris iris irisacin irisaxan irracional mekajin irradiacin meilobanem irreducible mechutirisanem irregular mejunamilem isbara junatzumalil isobrico chiya isclina junaqeelil isgono junatzukil isograda juchtzuj isometra kajunawch issceles junakatzuk isospn isospin isoterma kototunun istono isotono istopo isotopo isotropa junamabalil istropo junamil iteracin kamulunem jerarqua xakilem joule jowle julio ruwuq ik junio ruwaq ik kan kaon kaqchikel choltzij kaxlan

276

Kelvin Kelvin Kelwin kepler kepler kilo qolaj kiloampermetro etakojolil kilocalora alkatn kilociclo pitzkolil kilogrmetro qolajal kilogramo qolajla kilohercio qolajers kilolitro qolajmet kilmetro xoetokal kilopondio jual kilotn kiloton kilovatio kilowatyo lado peraj lmina juruwachinq largo jurujq lser laser latente silon lateral xanil latitud kojobalil legua lewa lema kulk lenguaje chabl lente tzetobl leptn lewton ley taqotzij ley conmutativa taqotzij jalwajilabl ley de cosenos rutaqotzij xeij libra ruchaq al libre chojchoj licuefaccin jalyas ligado tunun

luz lmite kulbat linacs linaks lnea juch lnea abierta jaqajuch lnea cerrada tzapijuch lnea curva kotojuch lnea de reexin rujuch tzoliwachibl linea espiral sotojuch lnea oblicua tzalan juch lnea ondulada bolojuch lnea quebrada kumajuch lnea recta chojuch lineal juchil lquido ruyaal lisa lixa literal tzibal litro punmet llano nikatzuk llave rep local wawe logartmica yoqoyk logaritmo ajilatikoj lgica retamabalil beyalil longitud raqn lugar kojlibl luminaria saqinem luminosidad saqilem luminoso tzintzojil luminotecnia luminoteknia lnula nikaj ik lustro woo juna lux lux luz saqil

277

macro macro nimalj mgico (cuadrado) tunujunam magntico jiquchuqa magnetismo jiquchuqabil magnetodinmico jeksilobl magnetoelctrico jekuchuqa magnetgrafo tzibauchuqa magnetmetro tzibauchuqabl magnetn majneton magnetoptica majnetoptika magnetoresistencia qatuchuqa magnetoscopio yakbl silowachibl magnetosttica retamabalil jekuchuqa magnetostriccin kanuchuqanem magnitud etamil manada qataj manojo boraj manmetro chiyabl mantisa rujalik mapeo rusamajilem marina etaya marzo rox ik mas rikin mas (signo) surkum masa qolajbl, tzumalil mser maser matemtica retamabalil ajilanem materia tzumalil, chaq materializacin tzumalinem matriz ruxe mximo nimalaxel mximo comn divisor nimaja-

menos chanel mayo ro ik mayor nm mayor que. . . nm chuwch. . . mecnica mekanika media molajilank mediana runikajal mediano roloman medianoche nikaj aqa mediatriz rolomabl medida etalil medida paj medida agraria retabal ulew medida de la mano al chumay medida de longitud reqn etabl medida de masa qoraj medidas de capacidad pamil etabl medidas de longitud raqn etabl medidas de peso alal etabl medidas de tiempo retabal ramaj medidas de tiempo maya maya qijul etabl medidas inglesas retabal qanajilabl medidas mayas maya etabl medio nikaj medio da nikaj qij medir etank mega nimil megmetro mejametro menor kol, chutin, ruchaq menor que chutinal menos elel

278

menos (signo)

multiplicando

menos (signo) qupijuyu mnimo mita mercurio merkuro mnimo comn nimajachel meridiano naojuch minuendo kamaxel mes ik minutero chutiramajel mesn mexon minuto roxkalil, chutiramaj metal chich miria chuy meteorologa kaqiqabalil mirialitro chuymet meteorlogo ajkaqibl mitad nikaj mtodo nimabeyal mixta kawch mtodo de exhaucin runi- mixtilneo xoljuch mabeyal ulewachibl mixto xolajil metra retalil moda rukiyinem kamulubl metro etokal modelo kutbl metrotecnia metrotekya mdulo etajilem mezcla xoloj moivre mowre micra nitz molcula molkux microamperio nitzuchuqa molecular molkuxank microfsica mikropisika momento mejaj micrmetro chutietabl moneda suripwq microonda mequchuqalil monomio jubitz microscopio tzetewachibl montona ruyon microsegundo nitzramaj montculo de hierbas tzubaj microsonda mikrosonta mordisco kapaj miembro kutetal mosaico tunuwch milenio xoa movimiento silonem milsimo okaj muestra peraj mili pir muestral retalil miligramo pirla muestreo nukumolaj mililitro pirmet multiplicable tikel milmetro puyaj multiplicacin tikoj milla ramqm multiplicacin de nmeros decimillar xoal males rutikoj lajujil milln tij multiplicador tikojinel millonsimo okatij multiplicando tikojixel 279

multiplicar multiplicar tikojin multiplicidad tikolem mltiplo xolpaxel mun muon muones muone mutuamente kamuxil nadir jukanil nanmetro nanometro natural chojajil nutica nawtika negativo melil, manq negatn nejaton negro qq, xaq neperiano ajilatikojil neto ralal neutrino newtrino neutro nijun neutrn newtron newton newton nitrometano nitrometano nocin naonem nodo noto nominal biaj nonius noniux norma cholbeyal normal choj normalizacin chojnem norte relebal kaqq notable kisamaj, etatzuk notacin chutinisanem notacin cientca ruchutinisanem ajilank nova nowa noveno rubelej

nmeros irracionales noviembre rujulaj ik nucleacin kuxulem nuclear kuxulk nucleido rukuxal ncleo rukuxal nulo meqalj numerable cholajilem numeracin ajilanem numerador chikajil numeral ajilabalil numrico ajilanem nmero ajilabl nmero de Euler rajilabal Euler nmero deciente qajnq ajilank numero distributivos jachonel ajilabl nmero entero junilem nmero impar mankujaj nmero irracional meajilabl nmero negativo xokonil nmero pentagonal rajilanik wotzukil nmero perfecto rajilanik chojajilanem nmero positivo ikiqalil nmero primo nabjotay ajilabl nmero trascendente rajilank ajilanem nmeros amigos rachibil ajilank nmeros complejos nm nm ajilank nmeros enteros junil ajilank nmeros irracionales rajilanik mekajin

280

nmeros naturales nmeros naturales chojajil ajilank nutacin surinem objetivo raybl oblicua tzalan oblicungulo xototzuk oblonga jurunem observacin tzetonem observador tzetonel obtuso jaqtzuk ocaso ruqajbal oceanografa retamabalil ya ochenta jumuch ocho millares juchuy octacontgono kajwinatzk octadecgono waqxaqlajtzk octaedro waqxaqpalj octgono waqxaqtzik octante waqxaqper octavo ruwaqxaq octubre rulaj ik ocular tzetebalil odgrafa orojrawa oeste ruqajbal qij onceavo julajper onda siloj ondulacin silolem ondulador silonel ondulatorio silojil onza chipal operacin kalabajnem operacin binaria rubeyal kulaj operaciones matemticas kalabajnem ajilanem operador samajel operar kalabank ptica wachil ptima utzilj optimizacin utzilem opuesto (ngulo) rij tzuk opuesto (otro lado) jukan rbita setesuribl orbital setesuribalil orden cholajem ordenado cholan ordenamiento cholajinem ordinal cholajibl ordinario cholajil origen ruxeel orto tzukubal ortocentro tzukutzuj ortoedro waqpalj ortogonal nikajuxil ortonormal tzukuchoj oscilacin tzeqmanem osciloscopio tzeqmabl osculatriz oxkulatris oscura qequm valo qoq xido rij chich oxigenacin kaqiqalem oxigeno kaqiqal ozono liq palanca yunqutul palndromo junasikixik pantgrafo banawachibl papel rusamaj par kulaj

par

281

parbola parbola kanbl paradoja tzijol paralela junakojolil paraleleppedo kulapalj paralelogramo junakojolil kajtzk paramagntico moluchuqa paramagnetismo moluchuqabil paramtrica kikotojuch parmetro jalajj, ky parcial chiyalil parntesis ukaetal paridad junamabl parte peraj, chark partes del cubo rucharik waqwch partcula kajil partido jachil Pascal Paxkal paso xak patrn rukux pedacito chuti peraj pedazo como de banana qipaj pedazo de cosas pequeas slidas como astillas xilaj pedazo redondo selaj pendiente qeelil pndulo penrulo penta woolil pentacaedro wolajpalj pentacontedro kakal lajpalj pentacontgono kakal lajtzk pentadecgono wolajtzk pentaedro wopalj pentagonal wotzukil

platnicos pentgono wotzuk pentaprisma wopalibl pequeos chutin, kol percentil wokalper percha boraj perfecto chojajilem perigonal nojnq permetro chiil peridica chutiejqalem perodo, tiempo qijul permutacin cholajibanem perpendicular nikajux perpendicularidad nikajuxilem perspectiva chojminem pertenencia ichinal retal pesada jotalal peso ralal pi pi pictograma retal cholatzij pie aqanaj pila elesy uchuqa, pila pin pion pirmide oxtzik pistn piston Pitgoras Juruoxtzuk pitagrica juruoxtzukil plana lian plano rukokal plano cartesiano kamux ajilajuch plano complejo nimnm rukokal plasma yastzumalil plata saqapwq platnicos woo kipalj

282

plegado plegado qochuchuqa plomo chojmilil pluvimetro etajb poblacin winaqilem poco tzitaj, juba, jutzit poiseuille poysewye polar ruchi tzuk polaridad richiil polariscopio polariskopio polariton polariton polarizacin qequnem polarizador qequnel polarografa polarowrapya polarn polaron polidgito kiyajilaj poliedro kipalj polgono kiyatzuk polgono irregular mejunam kiyatzuk polinmica tunubitzil polinomio tunubitz polo jikchi ponderada rajilem por mul por (signo) sutz por ciento woil porcentaje wolil posicin kojlibalil posicional rupalbal positivo jik positrn metzumalil positrn positron positrnio poxitronio postulado jikilik

propiedad asociativa potasio chajil potencia wachin tikoj potenciacin jotajilanem potencial ruwachin tikoj precio rajil precisin ajilabalem pregunta kutunk premisa solikil presin chiyal, pitzonem primer, primero nabey primo nabjotay principio jujik tzij prioridad chaosamaj prisma palibl prismatoide palibalil probabilidad rikin juba problema xichoj procedimiento soloj proceso estocstico rubeyal nimirisaxik producto tikojil producto algebraico rutikojil soltziby producto notable rutikojil kisamaj profundidad panqaj programa solkayewal programacin nukunem progresin nimirisanem promedio lomanil, janamil pronstico naqajil propagacin chewenem propiedad ichinal propiedad asociativa molichinil

283

propiedad distributiva propiedad distributiva richinil jachil propio ichin proporcin junaper proporcin directa rujik junaper proporcional junajote proporcionalidad junajoteil proposicin kutsolik protn proton proyeccin chojmilem proyectiva chojmilal prueba tojtobenk pulgada ruwi qabaj punto chuq punto crtico kototzuj punto decimal lajchu punto decimal lajujil tzuj punto geomtrico retawachil chuq puo tzuyaj pura chajchj quadriltero kajtzuk quark kwark quetzal (dinero) maquq quilate kilat qumica kimika quintales rute alal quinto wokaj quinto (grado) ro racimo tzeqaj racimo de cosas pequeas chiyaj racional naojin racionalizacin naijinem racionalizar naojink

recurrencia radar ilobl radiacin ilobanem radin yonitzuk radiante tzintzol radical ruxe, kutamil radicando xeil radio tzaqaramanel, nikaset radio focal tzaqamanel tzujilal radioactividad nikasetulem radiosonda etabl nikaset raz xeel raz cuadrada kaxeel raz doble kayi ruxeel rama ruqa, retamabalil raman raman rango xakil rapidez ramajil, aninq rastreo ojqanem rato chanaj rayo chab razn per razonamiento naojinem real qitzij recproco tzolijem recorrido beyajnem recta juchilem recta de Euler rajilajuch Ewler recta numrica juchajil, ajilajuch rectangular yuqtzukil rectngulo yuqtzuk recticacin kexuchuqanem rectilneo juxbalil recurrencia toonem

284

red red yal redondeo ruchutirisaxik reduccin chutirisanem redundancia cclica kamulun tzolitzij redundante sutinel reejo wachin, jotayin reexin tzoliwachibl reexiva tzolinem refraccin jalbeyalem refractar jalonk refractario mejalon regin perulew regla saqche, juchubl, rubeyal regla de Cramer rubeyal Kramer reglada nikunem regleta lajuj saqche regresin nukujuch regresin lineal runukujuch relacin achlajil relacin de equivalencia rachlajil junaejqalem relacin de orden rachlajil cholanem relacionar achlajink relatividad achlanem relativo mejunam rajil reloj qijobl reloj de pared ruqijobal xan reloj de pulsera ruqijobal qabaj reloj despertador kasl qijobl rengln kotzajil reologa chijojil repeticin kamulunem

s. conjunto vaco reposo uxlanem representacin kexelil residual ruwilem residuo rachq jachoj residuo, resto ruwi tikoj resistencia qatoj uchuqa resonancia qajanilem responder kulubenk respuesta kulubelil resta kamoj resta de nmeros decimales rukamaj lajujil restable kamel restar kamajin, kamajij resto rachq, etaltk restriccin qatonem resultado raponil resultante raponel retculo chijil reversible kawachinem revolucin suritzuk rgido mesilon rimero de tortilla tusaj, pisaj rizada qochon romana romana rmbico kajtzikil rombo kajtzik romboide jurukajtzik rotacin surinem rozamiento josinem ruido qajanem s. conjunto coordinable retal tunel molaj s. conjunto vaco retal tolan molaj

285

s. de interseccin s. de interseccin retal jupu s. de no subconjunto retal meral molaj s. de subconjunto retal ral molaj s. igual junam retal s. interseccin jupu s. mayor que retal nimalaxel s. menor que retal chaqlaxel s. no igual mejunam retal s. no pertenece a mechinal retal s. pertenece a ichanan retal pa s. propiedad conmutativa kabix s. unin de conjuntos retal tunumolaj sabor rukiil saliente elenel satlite alchumil satisfacer qaenk saturar mimirasaetal secante qupijuchil seccin tunuwachinq sector peraj secuencia rucholajil secundaria rukan segmento perjuch segmento dirigido rojqan pirjuch segmento (ngulo) perset segundero nichramajel segundo chutiramaj segundo rukan semana wuquqij semejante junatikk semejanza junanimil semi runikajalem1

simple semicrculo nikasetesk semicircunferencia nikasetulil semidesintegracin nukakaslem semieje kaset semiesfera nikasetul semiplano kaperajil semirrecta kachab senido pixanil seno qaij senoidal senoytal sentido etanem separado charon, jachon septiembre rubelej ik sptimo ruwuq serie cholajitz sesgo retalem sexagesimal oxwinaqilal sextante retawachibl, jachetal sexto ruwaq siemens siemen siglo okala sigma etatunuj signicativa rejqanem signo retal signo de divisin retal jachoj signo ms retal tunaj signo menos retal kamaj signo por retal tikoj sima ruwi smbolo retal simetra junawch simtrico junawachil similar junawachibl simple chojilem

286

simplicacin simplicacin chutirisanem simplicar chitirisaxk sincrotrn xinkroton sinodal nukulem sinoidal etatzebl sistema binario nukulem kulaj sistema castellano kaxlan nukulem sistema decimal lajel nukulem, runukulem lajujil sistema ingls runukulem qanchi sistema maya maya nikulem sistema mtrico decimal runukulem etabl lajujil sistema numrico nukulem cholajil sistema vigesimal winaqel nukulem sistemtico rucholajil sobreyectiva sowreyektiwa solar ruwa qij slido kowkw solitn soliton solucin rusolik sonido qajanil sopesar etaqa sorbo qum, chob sordo mechutirisanem standard stantar stokes xtokex suave buyl subatmica rukan kuxuchuqa subconjunto ral molaj

tamao, volumen subndice ral ajilank sublimacin jalbanikil submltiplo mecholpaxel sucesin tajinem sucesin de Fibonancci rutajinem Piwnans sucesiva cholanem suceso retal banem sucesor kexel, tzeqelel suma tunaj suma de nmeros decimales rutunaj lajujil sumable tunel sumando tunajel sumar tunajin, tunajij super conductividad nimukwanem super cuerda nimuchuqalil Super uidez nimaliqilem supercie wachinem superior ruwi suplementario tunutzuk supremo nimal sur ruqajbal kaqq sustancia kojlemalil sustitucin kexelem sustraccin jiqanem sustraccin o suma de de fraccin rukamaj kajin sustraendo kamanel tabla tzalajilank tabla numrica tzalajil tales tales tamao, volumen nimilem

287

tangencia tangencia xeqalil tangente xeqa tangram perbl tanto jarupe tau tawu telmetro etakojolibl telescopio jekobl temperatura tewkatanil tendencia chapil tensin uchuqalem teorema jikilem teora beyanaoj terica tzibanaoj tera tera tercero rox tercio roxram trmica qaqal trmino bitz trmino positivo jikibitz trminos generales jalajj chabl trminos semejantes junatikk bitz termodinmica retamabalil uchuqalil termoelectricidad kauchuqalil termologa uchuqalil termomecnico jalkatanem termometra etauchuqalil termmetro qatanbl termonuclear tunukuxal terna oxajilem terrestre ruwachulew teselado rucholajem kiyatzuk

trayectoria tesla tesla tetracontgono kawinatzk tetradecgono kajlajtzk tetraedro kajpalj Thales Tales tiempo local ramaj richin wawe tiempo, estado ramaj tipicacin runukulem bitz tipo juwch tipos de medida kiwch etabl tira, pedazo, lienzo peraj tonelada rutata alal topologa wachibalil topolgico wachibalem toro setebl toroide setebalil torque torke torsin qocholem total ruwa tunuj trabajo samaj transductor jaluchuqanel transferencia qaxanem transformacin kexonem transitiva beyajilank transportador ajilatzukbl transversal ikojuch trapecio kajtzukul trapezoedro kajtzukpalj trapezoide kajtzukulem trascendental ajilabanem trascendente ajilanem traslacin surinem trasladar surink trayectoria chojmil

288

traza traza tunujuch triada oxajil triangular oxtzukal tringulo oxtzuk tringulo acutngulo yuquyk oxtzuk tringulo equingulo junam oxtzuk tringulo equiltero junam oxtzuk tringulo escaleno mejunam ruchi tringulo issceles kajunam ruchi tringulo, obtusngulo jaqajk oxtzuk triates oxil tricotoma oxjunamil tridecgono oxlajtzk tridimensional wachinaqil triedro oxpalj trigonometra retabalil oxtzuk trigonomtrica retabalil oxtzukil trilln oxtij trinomio oxbitz triple oxmul triseccin oxsamaj tritionio kuxuchuqalil trivial kayesolik truncar chutinisaxik tubo tuwo turbulento kaqatilem ltimo rikisibl ultrasnica retamabalil qajanil ultravioleta metzetel saqil

vector umbral chutietal undcimo rujulaj unicidad ruyonil unicursal wuqtzukil unidad junilal unidad juwi, juraqn unidad de militar rujunilal xoal unidad imaginaria retajil junilal unidimensional juwachil unicado tunun uniforme junam unilateral juxanil unin tunuj unin de conjuntos tunumolaj unitario junilal universo kojlemal vaco tolan vacuidad jaml valor rejqalem valor absoluto junejqalem rajil valor relativo mejunam rajil vapor sibil vaporizacin sibilem vara rabache, jajche, estache variable retal jaloj variable dependiente retal meruyonil variacin jalajnem variacin directa rujik jalajnem varianza rikaetal variedad jalajj vaso xar vatio watyo vector chabalil

289

vectorial vectorial raqabalil veintena juwinq, jukal velocidad aninem venn wen venturi benturi vertical pal vrtice tzik vibratorio baybotil vigesimal winaqilal vigsimo rujukal vnculo jachjuch virtual achik viscosidad kowsilonem

zona visible tzetel vista tzetk voltaje qaqil voltear piskolink voltmetro etabl chiuchuqa voltio woltyo volumen nimilem, nimipimil vuelta solaj vulgar lajtikoj weber weber yarda raj jaj, oxraqn zona perajil

290

INFORMTICA
palabras rescatadas y neologismos

a la derecha pan ajkiqa a partir de archivo pa rutikiribal ri yakbl abajo chuxe, chi ruxe, pa xulan abortar qatk abrir jaqk abrir mis documentos rujaqik nusamaj abrir nuevo documento de word rujaqik kaka samaj pa wort abrir ventana de rujaqik kajtzk abrir programa rujaqik cholkema acceso okem acceso denegado man tikirel ta acceso directo chanin okem acceso directo a memoria chanin okem pa yaksamaj accesorio samajibl accesorios de escritorio rusamajibal ruwch

accin bank accin cancelada qaton rubanik acelerador aninel aceptacin kulk aceptacin del usuario rukulik okisanel aceptado kulun, ja aceptar ja aceptar modicaciones tz ri kexoj/jaloj aceptar o rechazar ja, manq aceptar todo tz ronojel acerca de pa ruwi acoplado ximon acoplado estrechamente kiximon ki activar tzijk activo tzijl actual re actualizar jalk actualizar todo rujalik ronojel

291

acumulador acumulador molonel adaptador chapbl adaptador de grcas mejorado rutzaqat chapbl wachtzib adaptador para grca ruchapabal wachtzib adicional rutzaqat adjuntar tzaqatisank adjunto tzaqasamaj adjunto en e-mail rutzaqat taqoyal administracin nukulem administracin de disco runukulem rukux yaksamaj administracin de recursos de informacin runukulem samajibl rutzijol administrador nukunel administrador de base de datos runukunel ruxeel tzij administrador de extensiones ruqa nukunel administrador de memoria expandida runukunel rikon yaksamaj administrador de tipos adobe runukunel kiwch arowe administrar nukunk adobe arowe agenda cholsamaj agregar yak agregar a favoritos ruyaik kikin ri echaon agrupamiento molonem

amigable con el usuario agrupar molonk ajustar runukik ajustar a escala runukik runimilem al nal del documento rukisibl al principio rutikiribal alfanumrico ajilatzib algoritmo rubey samaj alias naojin biaj alineacin cholajem alineacin a la derecha rucholajem pan ajkiqa alinear cholajk alinear a la izquierda rucholajem pan ajxokon alinear abajo rucholajem pa xulan alinear al centro rucholajem pa runikajal alinear arriba rucholajem pa jotl almacenado yakon almacenamiento yakonem almacenamiento de informacin ruyakonem tzijoxikil almacenamiento virtual ruyakonem achik almacenar yakk almohadilla yojbl almohadilla sensible al tacto yojbl buyuqa alta (resolusin) ky alta resolusin kiysaqil alto raqn amigable achibil amigable con el usuario rachibil

292

anlisis okisanel anlisis chobonem anlisis de sistema ruchobonem runukulem anlisis y diseo de sistemas ruchobonem rubeyal runukulem analizador chobonel analizador de circuitos ruchobonel moluchuqa ancho ruwch ancho de banda runimil ruwch ancho medio runikajal ruwch ancho normal choj ruwch anclage chapil animacin silowachibl animacin de texto rusulowch tzibatzij anterior chi rij kan antivirus oqomachikp, chajinel aadir tunk ao juna apagar chupuj apagar la computadora ruchupik kematzib aparece qalaj aplicacin okisanem aplicacin cientica rokisaninem naowinaqil aplicar okisaxk aplicar el siguiente formato a los rokisaxik rubeyal chi kiwch aplicar modicacin rokisaxik ri jaloj

arquitectura cerrada aplicar negrita aportar yak aprobar jikibaxk aprobar el usuario rujikibaxik okisanel aprovechar okisank apuntador tzibanel rbol (informtica) che rbol de directorio ruche cholajibl rbol de men ruche chaosamaj archivar kolk archivo yakbl archivo de audio ruqajanibal yakbl archivo de autoextraccin relesayonil yakbl archivo de respaldo ruyakon yakbl archivo de texto ruyakbal tzibatzij archivo de transacciones ruyakbal qaxanem archivo maestro rute yakbl archivo por grupo ruyakbal pa molaj archivo por lotes ruyakbal pa molaj rea peraj rea superior de memoria ruwi peraj yakbl argumento tzibanaoj arquitectura cholchakul arquitectura cerrada tzapichakul

293

arquitectura de redes de sistemas arquitectura de redes de sistemas ruchakul ruyal banikil arrancar tzijk arrancar dual rutzijik arrancar en caliente meqotzijk arrancar en fro tewtzijk arrastrar qirirexk arrastrar datos ruqirirexik tzij arrastrar la barra de herramientas ruqirirexik cholsamajibl arrastrar y soltar qirirexk chuqa isqopixk arreglar nukuxk arriba pa ruwi, pa jotl arroba suritzib arte weqnaoj arte de recortes ruweqnaoj qupiwachibl artculo (acuerdo) tzijonibl ascendente jotobl asignar yak asistencia toonem asistente toonel asunto taqoj atrs chi rij atributo (informtica) rutzaqatil atributo de archivo rutzaqatil yakbl audfono akaxabl audio qajanibl audiovisual qajawachel auditora tzetonem aumentar nimirisank aumentar sangra runimirsaxik

barra de dibujo chicholaj auto suma tunuj pa ruyonil autodimencionar nimiyonil autoextraccin yonielem autoiniciador samayonil automtico ruyonil autopista rubey autopista de informacin rubey tzijoxikil autor bany, naojinel autorizacin okisanem autorreanudacin ruyonitikirsaxik avanzada ikowinem avanzar ikowenk avatar wachkexel avi rukulwachibl qajanil ayuda tok ayuda activa ks tok ayuda emergente aninq tok ayudante toonel ayudar toonk banco rukojlibal banco de datos rukojlibal tzij banda nimil banda ancha ruwch nimil banda base ruxeel nimil bandeja taqoyakbl bandeja de entrada rokibl taqoyakbl barra cholabl barra de desplazamiento vertical rucholabal yaxule yajote barra de dibujo rucholabal iwa-

294

barra de enrrollado chibl barra de enrrollado rucholabal suribl barra de estado rucholabal asamaj barra de formato rucholabal rubeyal barra de frmulas rucholabal nukubey barra de herramienta rucholabal samajibl barra de herramientas de dibujo rucholabal samajibl wachibl barra de herramientas estndar rucholabal samajibl jikiban barra de hiperbalances rucholabal nimajunan barra de men rucholabal chaosamaj barra de smbolos rucholabal etatzij barrido kanonem base ruxeel base bibliogrca ruxeel cholbi base de datos ruxeel tzij base de procesador ruxeel samajel bsico rukux batera yakbl uchuqa baudio etabey beta tojtobenk bibliografa cholbi bicho o insecto chikp binario wajun

buscador binico wachachik bits bit blando buyl bloc de notas chojmitzib bloque peraj bloqueado qaton bloqueo qatonem bloqueo superior de memoria ruqatonem ruwi yakbl bocinas qajanibl bola kolaj bola rodante surikolaj borde ruchi borde derecho ajkiqa ruchi borde exterior ruchi rij borde horizontal kotzl ruchi borde inferior chuxe ruchi borde izquierdo ajxokon ruchi borde superior ruwi ruchi borde vertical pal ruchi borrar yojonk ruxojoxik borrar memoria yakbl borrar todos los rastros ruyojik ronojel ri retal botn tecla brazo ruqa brazo de acceso ruqa okinem bribones yalwinq bfer qajapum burbuja setebl buril xiktzibabl bus ukwabl buscador kany

295

buscar buscar kanoxk buscar el anterior rukanoxik chi rij kan buscar el siguiente rukanoxik la jun chik buscar en la web rukanoxik pa kam buscar en todas las hojas rukanoxik pa ronojel ruxaq buscar texto rukanoxik tzibatzij buscar todo runanoxik ronojel buscar y reemplazar rukanoxik chuqa jaloxk busqueda rukanoxik busqueda binaria rukanoxik beyajilank bsqueda del valor destino rukanoxik rurejqalem aponem bsqueda en tabla rukanoxik pa kikajtzk cable kamal cable coaxil tunukamal cable inteligente rukamal naonel cable-modem rukamal jekoyal kematzib cadena, tira weqkan cada tzaqoj caja kaxa caja de dilogo tzijokax caja de herramientas samakax caja de vericacin nikokax caja negra qeqakaxa calculadora samajilabl calcular jekank

captulo clculo jekan ruyonil clculo automtico jekan calendario cholqij caliente katn cmara elesawachibl cmara de video silowachibl cmara digital kemil relesawachibl cambiar jalonk cambiar contrasea jaloj ewaetal cambiar maysculas y minsculas rujalik ri nimatzib pa chutitzib cambiar nombre jaloj biaj cambio jaloj campo kojolibl campo alfanumrico rukojolibal cholajilabl campo binario rukojolibal wajun campo enrrollable rubotoxik kojolibl campo numrico rukojolibal ajilank campos de control de formulario rukojolibal rukwabal nojsawuj canal qaxabl canal satelital ruqaxabl tzij cancelar qatk cancelar cambios ruqatik jaloj cantidad jaruil capacitacin tijonem caparazn rij captulo tanaj

296

capturar capturar chapk capturar pantalla ruchapik wchaj carcter tzib carcter blanco saqtzib carcter especial jebl tzib caracteres no imprimibles metzajma tzib cargar ejqank carpeta ejqan samaj carpetas activas jaql ejqan samaj carro qaxawuj carta taqowuj cartucho bonibl wuj cartucho de disco rubonibl seteyakbl casa jay casa de software rochoch solkema cscara caparazn catlogo cholobl cd setebl celda kajtzk celda de carcter rukajtzik tzib centrado runikajal centro, medio nikaj cerrado tzapl cerrar tzapixk rutzapixik cerrar archivos yakbl cerrar barra de heramientas ruchapik rucholabl samajibl cerrar mensaje rutzapixik taqowuj

codicador cerrar ventanas rutzapixik kajtzk chat (conversacin en linea) yal tzijonem chip chib ciclo (informtica) kaslem ciclo del sistema rukaslem banikil cientca naowinaqil cinta yuquyakbl circuito moluchuqa circuito digital rukemil moluchuqa circuito integrado chutichib clase ruwch clasicacin chaonem clasicar chaoxk clave (ocultar) ewatzij claves duplicadas kamulun ewatzij clic pitz clic derecho jupitz pan ajkiqa clic en jupitz pa clic en archivo jupitz pa ruwi yakbl clic en el men jupitz pa chaosamaj clic en guardar jupitz pa ruwi yakoj clic izquierdo jupitz pan ajxokon clic sostenido jumul pitzon clip molwachibl coaxial tunukamal codicacin nukunem codicador nukunel

297

cdigo cdigo nuk cdigo binario runuk wajun cdigo de acceso runuk okinem cdigo de autorizacin runuk okisanem cdigo de barras runuk cholajik cdigo de solo lectura runuk sikixk cdigo fuente ruxeel nuk cdigo universal runuk kajulew colector qaxanel colocar yak colocar el puntero ruyaik kutbl color bonil color de carcter rubonil la tzib color de fondo rubonil rupam color de fondo de carcter rubonil ruxe la tzib color de fuente rubonil la tzib color de la pestaa rubonil ruwi kajtzk color del borde rubonil ruchi color verdadero ja re rubonil columna rucheel, pacholaj rucheel columna vertebral qalasanem comando taqoj combinacin (celdas) xol combinar tunk combinar celdas rutunik kajtzk comentario rutzijol, kai oxi tzij como imagen achiel wachibl compacto yakon comparar junumaxk

computadora de escritorio comparar documento rujunumaxik wuj compartido jachon compartir jachk compartir documento rujachik samaj compartir unidad rujachik suriyakbl compatible junamanem compatible binario junamanem wajun compatible hacia abajo junamanem pa xulan compatible hacia arriba junumanem pa jotl compilar molk completa tzaqt completar tzaqatisaxk componente (gura) wachinq componente directo juchojmin wachinq compresin (comprimir) jitzonem compresin de espacios rujitzonem kojolibl comprimido jitzon comprimir jitzonk comprobacin tojtobanem comprobacin de validez rutojtobanem retalil computadora kematzib computadora de escritorio rukematzib chatal computadora de tercera genera-

298

computadora de tercera generacin cin rukematzib oxjotay computadora fuente ruxeel kematzib computadora universal rukematzib kajulew comunicacin chabanem con rikin concepto qajatzij concepto de programa almacenado ruqajatzij yakon cholkema concha tot concurrencia beysamaj conectar chuqk conectar a unidad de red ruchuqik yal kematzib conexin tununem conguracin nukunem conguracin 3d runukunem achik conguracin de la impresora runukunem la tzajibl conguracin del ltro xml runukunem la chayubl xml congurar nukunk congurar impresora runukik tzajbl congurar pgina runukik ruxaq conrmacin (conrmar) jikibanem conmutacin kawch conmutacin de bancos rukojlibal kawch conmutacin de tareas kawch samaj

cookie constante jantape construir (planos) tzaqonk consulta choboj contabilidad rucholwuj kayij contar ajilank contar nmeros rajilaxik ajilabl contar pgina rajilaxik ruxaq contar palabras rajilaxik tzij contenido rupam contenido de las celdas rupam kajtzk contexto kojlemal continuar tzaqonk contorno ruchi contra chi rij contractada chutinisan contraer chutinisank contrasea ewaetal control (remoto) silonel controlador ukwanel controlador de disco rukwanel seteyakbl controlador de interfaz rukwanel tunusamajibl conversacin tzijonem conversar tzijonk conversin (formato) jalonk conversin de hangui/hanja jaloj biaj convertidor de documento jalwabl samaj convertir kexwachink convirtiendo jaloj ri cookie chutin nuksamaj

299

copia copia ruwachibal copia de seguridad ruwachibal yakon copia de seguridad de cinta ruwachibal yuquyakbl copia digital ruwachibal kemil copiar wachibexk copiar encabezado ruwachibaxik ruwi copiar formato ruwachibaxik rubeyal copiar imagen ruwachibaxik ruwachibal copiar tabla ruwachibaxik rukikajtzk copiar toda la hoja ruwachibaxik ruxaq copie el primer prrafo tawachibaj ri nabey motzaj copie los datos tawachibaj tzij corchetes kajux corchetes dobles patax kajux correccin, formateado chojmisanem correccin, formateado automtico rutzijil ruyonil chojmisanem correcto tz correo taqonem correo electrnico, e-mail taqyal correo vocal taqoyal chibl corresidente rochoch banikil cortar qupink cpu rukux kematzib crayn bonibl

denir rea creacin tzukunem creacin de prototipos rutzukunem samajibl crear tzukk crear carpeta rutzukik ejqansamaj crear documento html rutzukik wuj pa html crear documento maestro rutzukik rute wuj crear nuevo kaka rutzukuxik crear tabla rutzukik kikajtzk cuadro kajtzk cuadro de dilogo kajtzk tzijonem cualquier xa ba achike cualquier registro xa ba achike rupam curso tijonk cursor binibl daado yojon dar yak dato tzij datos fuente ruxeel tzij de archivo richin yakbl de derecha a izquierda pa ajkiqa ka pa ajxokom de uno o dos enter jupitz kapitz pa qasabl decimal lajujil decodicacin solonem decodicador solonel denir (rea) tzukk denir rea rutzukik perbl

300

denir atributos de texto denir atributos de texto rutzukik rutzaqatil la tzibatzij delante chuwch denegado qaton densidad nimilem densidad de bits runimilem bit densidad de disco runimilem seteyakbl depuracin elesachoj depurador elesanel derecha ajkiqa desactivar elesank desagrupar solk desarrollo nimirisanem desarrollo de aplicaciones runimirsanem okisanem descarga qasan descarga de memoria ruqasaxik yakbl descargar qasaxk descargue los siguientes archivos ruqasaxik la yakbl descendente xulubl descripcin tzijowch descubridor ilonel descubrir ilonk desde pa desde abajo pa ruxeel desglosar jachk deshacer yujk desinstalar elesaxk deslizar jill deslizar puntero rujilil kutchoy desplazamiento jilinem

dgito de vericacin desplazar jikonk destacar valores rejqalem samaj destino (trasferencia) aponibl detallado cholajil detalle retal deteccin ilonem deteccin de portadora ilonem ukwanel detective kanonel detrs chi rij da qij diagnstico (infmatica) nikonem diagrama cholwch diagrama de barras rucholwch cholajik diagrama de bloques rucholwch peraj dilogo tzijonem dibujar wachibenk dibujo wachibl diccionario de sinnimos junaqajark choltzij diccionario electrnico rutaqoyal soltzij diccionario en linea soltzoj pa kematzib dictar sikixk diferenciar jalajonk digital kemil digitalizacin kemilem digitalizar kemixk dgito jutzib dgito de vericacin jutzib

301

dimensin tzetonem dimensin ruwch dinmica (movimiento) beyal diodo qatobl direccin ochochibl direccin de celda rochochibal kajtzk direccin de disco rochochibal seteyakbl direccin de informacin rochochibal tzijol direccin electrnica rochochibal taqoyal directo juchojmin directorio cholajibl directorio activo tzijl cholajibl directorio de trabajo rucholajibal samaj directorio destino rucholajibal aponem directorio raz ruxe cholajibl disco autoiniciador samayonil seteyakbl disco compacto seteyakbl disco de ruseteyakbl disco de estado slido kow runukulem seteyakbl disco de seguridad yakon seteyakbl disco de video digital rukulwachibal seteyakbl disco destino ruseteyakbl aponem disco duro rukux yaksamaj

documento de texto disco fuente ruxeel seteyakbl disco lser ptico ruwachsaqil seteyakbl disco local rukux rupam kematzib discreto chajy tzij diseo runukulem diseo de formularios runukulem nojsawuj diseo detallado runukulem cholajin diseo en lnea runukulem pa rubey diseo general runukulem ronojel disminuir chutirisaxk disminuir sangra ruchutirisaxik chicholaj disposicin jaml disposicin fsica jaml uchuqa dispositivo samajibl dispositivo de almacenamiento yakosamajibl disquete /disco yakbl nuksamaj distancia rukojolil dividir charonk dividir celdas rucharik kajtzk divisin charoj doble kamul doble clic en kapitz documento samaj documento adjunto en formato pdf rusamaj pa pdf documento de texto rusamaj tzibatzij

302

documento fuente documento fuente ruxe samaj documento html rusamaj html documento maestro rute samaj documento por correo-e samaj pa taqoyal documento retornable tzolin samaj documentos recientes kaka samaj dominio nukun driver ukwanel cholkema dual kamux duplicado kawch duplicar kamulunk duro ruchuqa e-mail taqotzib edicin kexonem edicin de pantalla completa rukojlem ronojel ruwch editar kexonk editar grupo rukexik molaj editor kexonel editor de software rukexonel solkema editor de texto rukexonel tzibatzij efecto muj ejecucin samajin ejecutar samajink ejecutar macros rusamajixik taq nimaq ejecutiva chutinukunem ejemplo tzetebl ejercitar samajixk

encender la computadora el archivo ya existe ko chik re yakbl electrnica uchusaqil elegir chaonk elemento molbanikil eliminar elesaxk eliminar autoltro relesaxik ruyonil chuyubl eliminar celdas relesaxik kajtzk eliminar columna relesaxik rucheel eliminar contenidos relesaxik taq rupam eliminar datos relesaxik tzij eliminar el salto de pgina relesaxik kaka wachaj eliminar la relesaxik kotzocholaj eliminar ltro relesaxik chuyubl eliminar hoja relesaxik ruxaq eliminar pgina relesaxik ruwch xaq emisor qajanel empresa molsamaj emulacin junamanem emulador junamanel en pa en celda pa kajtzk en pgina pa ruxaq encabezado ruwi encabezado y pie de pgina ruwi chuqa raqn encaminador/director ukwanel encender tzijk encender la computadora rutzijik

303

encima kematzib encima pa ruwi encriptar chajinuk energa uchuqa energa de respaldo yakon ruchuqa energa sucia tzil uchuqa enlace qaxal enlace por satlite ruqaxal qaxatzij enrrollado suribl enrrollamiento sutinem enrrollamiento de palabras rusutinem tzij enrrollamiento de texto rusutinem tzibatzij enrrollar enrutamiento qaxanil ensamblador tzalqominel enter entrada entorno rupam entorno de ventanas rupam oksq entrada automtica ruyonil okibl entrada bibliogrca rokibl nukbiaj entrada del ndice rokibl cholwuj entrar okk enviar taqonk enviar al fondo jaqbl envuelto pison equipo nuksamajibl ergonoma retamabalil wi-

especicacin funcional nachich errtica chajiuchuqa error sachoj error de escritura rusachoj la tziban error de paridad rusachoj junumanem error de sintaxis rusachoj cholchabl error gramatical sachoj solchi escala runimilem escalable jotel escalar jotexk escanear qaxwachink escner qaxwachibl escenario kutbl esclavo rusamajel escoger chak escribir tzibaxk escribir la direccin rutzibaxik rochochibl escribir una vez jun rutzibaxik escritorio ruwch escritorio activo tzijwch kematzib escritura tziban escrutinio beyalil taqoyal espacio kojolil espacio de no separacin rukojolil mejachon espaol kaxlan especial jebl especicacin funcional rutzijonem okisanel

304

espejamiento espejamiento kamulunem espejamiento de disco rukamulunem seteyakbl esperar oyobenk esquema nukbl esquema al portapapeles nukbl pa kwawuj esquema automtico ruyonil nukbl esquema de presentacin runukbl kutbl esta, este re estacin samajay estacin de trabajo rusamajay estacin transmisora rusamay qaxanel estado rubeyal estado de espera rubeyal oyobexk estado de mtodo de entrada rubeyal rubanukil okibl estado del mtodo de entrada rubeyal rukojlem okibl estado slido rubeyal kowil estallido bojbon estndar junamalil estndar de circuitos junamalil moluchuqa estndares de tarjetas memoria rujunamalil pertim yakbl esttica mejalon estilista banikilel estilo banikil estilo de borde rubanikil ruchi

extensin de direccin virtual estilo utilizado rokisaxik rubanikil estilo y formateo rubanikil chuqa ruchajchorisaxik estrechamente latz estrella chumil estructura ruchakul estudio tijonem estudio de factibilidad ritijonem samajibl etiqueta etal etiqueta de red retal yal etiqueta de volumen retal uchuqa evaluar tojtobenk eventos taq samaj examinar, revisar, diagnosticar nikoxk excel eksel existe ko expandida rikon explicar tzijoxk explcito qalajil exploracin kanonem explorador kanonel explorador de web rukanonel kam explorar kanoxk exportar qaxank exportar pdf qaxank pdf extender rikink extensin rikonem extensin de direccin virtual rurikoxik rochochibl achik

305

exterior exterior rij extraccin elesanem extraccin masiva de datos relesanem ronojel rupam tzij extraer relesaxk facebook wachwuj factibilidad samajibl falla sachoj falla de arranque rusachoj tikiribl falla de sistema rusachoj banikil familia achalalril familia de tarjeta de sonido rachalal qajanil pirtim favoritos chaon fax taqotzijobl fecha ruqijul fecha y hora rajilabl qij chuqa ramaj bra tunubl bra ptica ruwch tunubl jar jikibaxk la cholaj ltracin chuyubanem ltro chuyubl ltro automtico ruyonil chuyubl ltro avanzado ikowinq chuyubl ltro estndar choj chuyubl n kisibl n de lnea rukisibl juch nal rukisibl nalizar kisoxk

formulario tabular rewall beyachajin rma juch rma de usuarios rujuch okinel rmas digitales rukemil taq juch fsica ruchakul echa chab echa de enrrollado rusuribl chab otante jotokl ujo yalan ujo de tareas yalan samaj folleto qalawuj fondo rupam forma banikil formateado jamon formateado automtico rujamilchojmisan formateado de pgina chojmisan ruxaq formatear chojmisank formateo jamk formateo condicional rujamik e chaon formateo de texto rujamik tzibatzij formato rubeyal formato binario rubeyal wajun formato de disco rubeyal seteyakbl formato de texto rubeyal tzibatzij frmula nukubey formulario tabular rucholabal nojsawuj

306

fraccin fraccin peraj frecuencia jutaqil frecuencia de portadora rujutaqil ukwanel fro chuch, tew fuente ruxeel, rutzib fuente de datos de direcciones ruxeel ruwch ochochibl fuente de energa ruxeel uchuqa fuente de libreta de direcciones ruxeel rochochiwuj fuentes de datos ruxeel tzij fuera elesan, chi rij fuera de lnea chi rij la juch funcin rusamaj funcionamiento rusamajin galera wachibl generacin molnaoj general ronojel generar kiyixk giga yija gigabyte yijabit grabacin yakonem grabacin vertical pal yakonem grabador yakonel grabadora de sonidos ruyakonel qajanibl grabar yakk grabar macros ruyakik taq nimaq grca wachtzib grca de barras rucholabalwachtzib grca de carcter rutzib wachtzib

herramientas virtual graca de estructura ruchakul wachtzib grca de mapas bits ruwachtzib rutzetebl bit grca de presentacin rukutbal wachtzib grid moltzk grupo molaj grupo de trabajo molaj samaj grupo de usuarios molaj okisanel guardada yakon guardar yakonk guardar automticamente ruyonil niyake guardar cambios yakoj jaloj guardar como rubeyal yakk guardar documento yakoj samaj guardar todo tayaka ronojel guin kotzojuch guin de no separacin kotzojuch mejachon guin opcional ruchaonem kotzojuch gusano chomochi hbil silonel habilitar jamk hablar choonk hacia pa hacia abajo pa xulan hacia arriba pa jotl hardware molk samjibl herramienta samajibl herramientas virtual achik samajibl

307

hijo (programa secundario)iniciar el funcionamiento de la computadorta hijo (programa secundario) ral hiperenlace nimatunubl hipervnculo nimaximy hiragana katzibl historial natabl hoja ruxaq hoja de archivo ruxaq yakbl hoja de clculo ruxaq jikibl hoja de estilos runukulem ruxaq wuj hoja de trabajo samawuj hojear nikoxaq hora ramaj horizontal kotzl html html humo sb icono etawachibl identicacin retalil idioma chabl imagen wachibl implementacin okisanem implementar rokisaxk importe kaxanem impresin tzajibanem impresin en serie tzajiban pa cholaj impreso tzajiban impresora tzajibl impresora de colores rubonil tzajibl impresora serial retajilabl tzajibl imprima la hoja rutzamaxik wuj imprimir tzajixk imprimir la seleccin rutzamaxik achaon inactivo chupunq incluir yujunk incompatibilidad mejunan ndice cholwuj ndice de muestreo rukutbal cholwuj inferior chuxe informtica kematzibil informacin rutzijol informacin sobre tzijoxikil pa ruwi informacin sobre la licencia rutzijoxikil pa riwi retokibl informe rusijol samaj ingeniero nojkayel ingeniero de sistemas runojkayel banikil ingresar juk, nimk ingresar a travs del rujuuxik rikin ri ingresar de datos rujuuxik tzij ingrese a internet katok pa ruyal kematzib ingrese los siguientes datos runimaxik re tzij re inicializacin tikirisanem inicializacin de ventanas rutikirisanem la oksq iniciar tikirisank iniciar el funcionamiento de la computadorta rutikirsaxik rusamaj la kematzib

308

inicio inicio tikirisanem insertado nimon, juun, chikl insertar nimonk, chikibank insertar celda runimoxik kajtzk insertar columna runimoxik rucheel insertar hipervnculo runimoxik la nimaximy insertar hoja de microsoft excel runimoxik ruxaq exel insertar imagen runimoxik wachibl insertar tabla runimoxik kikajtzk insertar vnculo runimoxik ximy instalacin nimonem instalar nimonk instantnea pajala instruccin o sentencia rubeyal integracin tununem integracin a escala oblea tununem pa runimilem perchib integracin de sistemas rutununem banikil integracin limpia chajchj tununem integrado tunl integrador tununel integrador de sistemas rutununel banikil inteligente naonel interaccin silonem interactivo silonel intercalacin xolonem

lectorde cd-rom intercambiar jalwachink intercambiar base de datos jalwachink ruxeel tzij interfaz tuny kematzib interfaz de usuario rokisanel tuny kematzib interfaz rll tuny kematzib rll interferencia yujunem intermedia nikajal intermitente yipiyt internet yal kematzib internet explorer okem yal kematzib interprete tzalqomanel interrumpir xichink introducir nimk, juunk inventar tzukunk invertir tzolink ir benk ir a vista preliminar rubiyinik pa nabtzetbl isa extendido rurikon isa izquierda ajxokon java jawa juego etzanem justicado cholan katakana kabitz lpiz tzibabl lpiz lector sikinel tzibabl largo nm raqn lser saqil lector sikinel lector de tarjeta rusikinel pirtim lectorde cd-rom siky se-

309

lectura tekojlibl lectura sikinem leer sikixk lenguaje chabl lenguaje cientco ruchabl naowinq lenguaje de consulta estructurado ruchabl ruchakul choboj lenguaje destino ruchabl aponem lenguaje ensamblador tzalqominel chabl lenguaje fuente ruxeel chabl levantar ejqaxk levantar texto rejqaxik tzibatzij libreta tzibawuj libro sikiwuj licencia etokibl licencia local retokibal kutkojolil limitada kool lmite rukisibl lmite del texto runimilem tzibatzij limpiar suunk lnea juch, rubey lnea horizontal kotzl juch lneas en blanco saqjuch link tunuwuj link enlace rukaxal tunuwuj linux kuxbanikil lista cholajem lista de funciones rucholajem taq rusamaj listo tz chik

marca de posicin llamada oyonk llave jaqbl local kutkojolil localizador ilonel localizador de recursos rilonel samajibl localizar kanoxk lgica junaoj longitud nimilem, rukojolil longitud de onda runimilem baybotbl lote molaj lote sombra rumujal molaj macro nm maestro rute manipulador nikonel manipulador de arranque rukiribl nikonel manipular nikoxk mano qabaj manual kamwuj manuscrito tzibawuj mapa tzetebl mapa de bits rutzetebl bit mapa de imgenes tzetebl wachibl mapeo digital rukemil tzetebl mquina samajichich mquina virtual rusamajichich achik marca etal marca de formateo retal chojmirisamen marca de posicin rukojlem etal

310

marca de texto marca de texto retal tzibatzij marcacin etanem marcacin automtica ruyonil etal marcar los datos incorrectos retal meutz tzij marco otante ruchi jotokam margen derecho ajkiqa ruchi margen inferior chuxe ruchi margen superior ruwi ruchi margen, marco ruchi mrgenes de pgina ruchi ruxaq wuj ms yalan ms adelante chuwch apon ms botones chaqa chik pitzbl mas diccionarios en lnea chaqa chik choltzij pa rubey mscara koj mscara de sombra rumujal ri koj masiva nojnq matemticas retamabalil ajilanem matrz rukux matrz de grcas rukux wachtzib max nm maximice la ventana runimirsaxik oksq maximizar nimirisaxk mayscula nimatzib mayscula inicial rutikiribal nimatzib maysculas a minsculas ni-

minimice la ventana matzib pa chutizib medio nikaj, beyabl medios de almacenamiento rubeyabl yakonem mejorado rutzaqat memorndum tzijobabl memoria de burbujas rusetebl yakbl memoria de slo lectura ruxikixik yakbl memoria expandida rikon yakbl memoria intermedia runikajal yakbl memoria ram ruchuqa yaksamaj memoria usb yaksamaj memoria virtual rachik yakbl mensaje taqonem mensaje instantaneo aninq taqonem men chay samaj mes ik mesa chatal mesajera taqobl mesajera vocal rutaqobal chibl mtodo rubeyal mtodo de acceso directo rubeyal juokinem micrfono qaxachabl microprocesador chutisamajel mientras se escribe tajin natzibaj min chutin miniaplicacin chutiokisanem minimice la ventana tachutinirisaj

311

minimizar la kajtzk minimizar chutinirisank minscula chutitzib minutos chutiramaj mis nu mis documentos nusamaj mis sitios de red nukojlibal pa ruyal kematzib modem jekyal kematzib modicacin kexoj modicado kexon modicar kexonk modicar datos kexoj tzij modo banikil modo de relleno rubanikil runojsaxik modo de texto rubanikil tzibatzij moneda pwq monitor ruwch montaje mewachibl montaje en supercie mewachibl pa rupam mostrar kutk mostrar detalles rukutik retal mostrar funciones de dibujo rukutik rusamaj ri wachibl motor rum motor de bsqueda rukanoxik mir mover silonk muchas jalajj muestreo kutbl multiproceso jalajbeyal multiproceso simtrico junam jalbeyal

notacin cientca msica qojom navegacin palaqinem navegacin de formularios rubeyajenem nojsawuj navegador palaqinel navegador web palaqinel pa kam navegar palaqink navegar en la red rubeyajexik pa yal negrita qeqatzib network jachochibl nieve saqbch ninguno nijun nivel xak no man, me, manq, ni no se puede abrir este archivo man njaqatj ta re yakbl no se puede crear el documento man nitikr ta natzk re samaj no se puede restaurar metzolink no se pueden insertar columnas man tz ta nanim la rucheel nodo yal nodo de estallido ruyal bojbon nombrar kexbink nombre biaj nombre de fuente rubi tzib normal choj nota bixbl nota al pie tzaqatzij wuj notacin kutajilabl notacin binaria rukutajilabal beyajilank notacin cientca rukutajilabal

312

notebook naowinq notebook chutikematzib noticia tzijoxikil noticias del correo rutzijol ri taqoyal nueva carpeta kaka pisobl nueva imagen kaka wachibl nueva ventana kaka oksq nuevo kaka nuevo documento kaka wujil nuevo documento en blanco kaka saqwujil numeracin ajilanem numeracin automtica pa ruyonil ajilanem numeracin de captulos rajilanem numeracin de lneas rajilanem cholaj numeracin y vietas ajilanem chuqa tzetchuq nmero ajilabl nmero binario rajilabl wajun nmero de copias rajilabal ruwachibl nmero de pgina rajilabal ruxaq nmero de serie retal ajilabl nmero de versin rajilabal jalwch objetivo raybl, rojowaxik objeto wachinq objeto ole wachinq ole oblea perchib observar tzetk

orden acendente observe el cursor rutzetik la binibl observe el monitor rutzetik ruwch kematzib observe+ el icono que aparece en el rutzetik la retal wachibl ko pa ocultar ewank ocultar detalles rewaxik retal oculto ewan ocupado mejamel ocina tzibajay omitir elesank omitir regla menawokisaj rubeyal naoj onda bay onda errtica rubaybot chajiuchuqa online jaqyal opcion chaonil, rubeyalil opcional chaonem opciones de autocorreccin rubeyal ruyonil nachojmisaj operaciones mltiples jalajj rusamajixik operador samajel operador de sistema rusamajel banikil operar samajixk operativo samajinem ptica ruwch orden cholanem orden acendente rucholanem pa jotl

313

orden descendente orden descendente rucholanem pa xulan ordenar runukik organizar nukunk organizar dilogos runukik taq tzijonem organizar iconos tanuka la etawachibl organizar macros runukik taq nimaq organizar todo tanuku ronojel orientacin pixanem origen de datos de direcciones ruxeel rutzij rochochibal ortografa tzibanikil otra chaqa pad palibl pad del mouse rupalibl choy pgina ruxaq pgina actual ruxaq re pgina anterior ruxaq kan pgina siguiente ruxaq apon pgina web ruxaq kam paint boninil palabra tzij palabra desglosada charon tzij palabras en maysculas tzij pa nimatzib paleta molwch paleta de herramientas rumolwch samajibl panel qasy samajibl panel de presentacin qalasy kutbl

pegue el primer prrafo pantalla ruwch, rupalj pantalla completa runimilem ruwch pantalla tctil ruwch tiqbl pantalla virtual achik ruwch papel wuj papelera siwan paquete ml paquete de disco rumol seteyakbl paquete de software rumol solkema paquete sencillo en lnea rumol choj pa rubey par, pareja kulaj parntesis uka paridad junam prrafo motzaj prrafos ocultos ewan pajtzij parte peraj parte derecha peraj ajkiqa parte inferior peraj chuxe parte izquierda peraj ajxokon parte superior peraj ruwi paso beyal, xak paso de seales rubeyal kutk paso submarino rubeyal ewawch pbx pbx pdf pdf pegado especial utzijlj tzajbanem pegar tzajbank pegue el primer prrafo

314

pegue los datos copiados en esta parte tatzajba la nabey motzaj pegue los datos copiados en esta parte wawe tatzajba la samaj akolom pe perl rubanikil perl de usuario rubanikil okisanel permanecer kojexk personalizar winaqirk pestaa ruwi kajtzk pie raqn pila ruchuqa piloto ukwanel ruyonil piloto automtico kwabl piloto de datos rukwanel taq tzij pin rajilabal pincel bonibl pincel de formato bonibl richin rubeyal pista rubixal pistas de diagnstico z>z<z< placa nimatim placa base ruxeel nimatim plano rukojolibal qajanil plano o placa rukojolibal qajanil nimatim plantear cholajink plantillas rucholabal samaj plantillas y documentos rucholabal chuqa wuj plaqueta kajtim plato lq plug-in chapsaqil

procedimiento no interactivo

por ruma por fecha pa rajilabl qij por nombre pa biaj por tamao pa runimilem por tipo pa ruwch porcentaje wo portadora ukwanel portapapeles yakomes posicin rukojlem posicin del ratn rukojlem ri choy posicin y tamao rukojlem chuqa runimilem powerpoint kemwachibl predeterminado jikiban preferencia chaonem preliminar nabsamaj preparacin tijonem presentacin kutbl presionar pitzonk presionar el botn del monitor rupitzoxik ruwch kematzib presionar la tecla rupitzoxik pitzbl previsualizacin nabtzetenem previsualizacin de salto de pgina nabtzetenem kaka wachaj primer nabey primer plano nabey rukojolibal qajanil principio tikiribl privada ruyonil procedimiento beyalil procedimiento no interactivo me-

315

procesador silonel beyalil procesador samajel procesador de arreglos rusamajel rutzil procesador de palabras rusamajel tzij procesador escalar rusamajel jotexk procesamiento rusamajixik procesamiento de datos resamajixik tzij procesamiento de transacciones rusamajixik qaxanem procesamiento de voz rusamajixik chabl procesamiento por lote rubeyal pa molaj proceso beyal producir bank profundidad rupam profundidad de bits rupam bit progamador cholkemanel programa cholkema programa de aplicacin rokisanem cholkema programa de autor bany cholkema programa de dibujo ruwachibl cholkema programa de instalacin tiky cholkema programa de preparacin rutijonem cholkema programa de utilidad rokisanem

protector cholkema programa de ventanas roksq cholkema programa ejecutable rusamajixik cholkema programa ensamblador rutzalqominel cholkema programa fuente ruxeel cholkema programa hijo ral cholkema programa objeto ruwachinq cholkema programa por lotes cholkema pa molaj programacin cholkemanem programacin estructurada nukun cholkemanem programacin visual wachel cholkemanem programador nukunel programador de aplicaciones runukunel okisanem programador de sistemas runukunel banikil progreso kiyirk promedio runikajal propiedad ichinil propiedades de objeto de dibujo richinil ruwachinq richin ruwachibl proteccin chajinem proteccin contra escritura ruchajinem chi rij la tziban protector chajinel

316

protector de ondas errticas protector de ondas errticas ruchajinel baybt chajiuchuqa proteger chajixk proteger documento ruchajixik samaj proteger grabacin ruchajixik yakonem protoclo nabtzijol protocolo de comunicaciones nabtzijol chabanem prototipos samajibl proyecto samaj prueba tojtobenk prueba beta rutojtobenik prueba de humo rutojtobenik sb prueba de juego rutojbobenik etzanem prueba de sistemas rutojtobenik banikil publisher puwilixer puente qan puerta ruchi puerta de unidad ruchi suriyakbl puerto tunubl puerto serial retajilabl tunubl pulgada ruwi qabaj pulsar pitzoxk pulse las combinaciones rupitzoxik taq tununem pulse los botones de navegacin rupitzoxik la pitzbl richin la beyajenem puntero kutchoy

red de computadora puntero del ratn visible tzetl kutchoy punto (inicio) rurikiribl qu achike qu estilo desea utilizar? achike runukulem nawajo nawokisaj? quitar elesaxk racimo moluchuqa raz xeel ram ram rastrear ojqaxk rastrear error rojqaxik sachoj rastrear los procedentes rojqaxik ruxeel ratn choy realidad virtual runukulem achik realizar bank reanudar tikirisaxk recargable kajekil recargar kajekxk receptor kulunel rechazado man xkul ta rechazar roqixk recidente rochoch reconocimiento etamanem reconocimiento de voz retamanem chabl recortes qupiwachibl recuperar tzolixk recurso samajibl red yal red bribones ruyal yalwinq red de computadora ruyal ke-

317

red de estrella

rodante

matzib resaltar los siguientes datos red de estrella ruyal chumil ruqalajisaxik ruwch tzij red de usuario ruyal okisanel respaldo yakon reduccin chutirisanem respaldo y restauracin ruyakon reduccin de tamao ruchutirisaxik chuqa ruchojmirisaxk respuesta tzolitzij reducir chutirisaxk respuesta automtica ruyonil tzoreemplazar kexonk reemplazar todo rukexoj ronojel litzij referencia tzijol respuesta de voz rutzolitzij reejar wachink chabl reejar horizontalmente ruwachi- restablecer tzuyubank xik kotzonem restaurar tzolink reejar verticalmente ruwachinik restaurar al estado anterior rupaanem chomirisaxik la chi rij registro tziban resultado qisamaj registro actual retal re resumen automtico ruyonil regla juxbl xeeltzij regresar tzolink resumir chutirisank rehacer rukamuluxik retornable tzolijnel reiniciar katzijixk retornos tzolixk relevo jalonem retornos de carro blando rutzolirelevo de celda rujalonem kajtzk xik buyuchich rellenar nojsaxk retroiluminada rusaqilj relleno nojnq reverso chi rij relleno de fondo nojnq rupam revisar nikoxk reloj qijbl revisar gramtica runikoxk kemremoto ruyonil chi repetir kamuluxk revisin nikonem reproduccin de medios rusamaji- revisin automtica ruyonil nem raqaxabal nikonem reproducir samajixk revisin ortogrca runukoxik reproductor windows media tzibanem qajaqojom rocortar qupink resaltar qalajisaxk rodante suriil 318

rom rom rom rom de arranque rutzijik rom ruby ruchabl cholkemanem rutina jantape salidad elebl salir elenk saltar ropink saltar de columna ruropixik rucheel saltar de la ruropixik la cholaj saltar de pgina ruropixik ruxaq salto manual ruropixik rubanikil salvador kolonel salvador de pantalla rukolonel ruwch kematzib sangra ruchi cholaj satlite qaxatzij scanner ruwachibal wuj script jutzib seccin, sector peraj sector daado yojon peraj sector de arranque tzijil peraj segundo rukan seguridad chajinem seleccin chaonem seleccin actual ruchaom wakami seleccionado chaonel seleccionar chak seleccionar rea ruchik perbl seleccionar color ruchaik rubonil seleccionar fuente ruchaik rutzib seleccionar idiomas ruchaik ruchabl

simulacin seleccionar tabla ruchaik kikajtzk seleccionar texto ruchaik tzibatzij seleccionar todo ruchaik ronojel seleccione datos ruchaik tzij seleccione una imagen ruchaik jun wachibl sencillo choj sensible buyl seal retal sealar la caja rukutik ri kaxa separacin jachk separacin de colores rujachik bonil separacin de disco rujachik seteyakbl separacin silbica rujachik katzib separar jachk separar celdas rujachik kajtzk serial retajilabl serie tanaj servicio samaj servidor jachonel servidor de web rujachonel kam sesin molsamaj sesin por lotes jaqsamaj pa molaj siguiente dato chaqa tzij siguiente, adelante jun chik silbica katzib smbolo retal tzib simtrico junam simulacin rubeyalem

319

simultaniedad simultaniedad kasamaj sin majun sin borde meruchi sin negrita meqeqatzib sincrnica rubeyal qijobl sinnimo junumaqajuj sntesis chutinaoj sntesis del habla ruchutinaoj chabl sistema nukulem sistema de entrada y salida romx runukulem okibl elebl sistema de informacin ejecutiva runukulem rutzijoxikil sistema de memoria virtual runukulem rachik yakbl sistema de ventanas runukulem kajtzk sistema duplicado rukamulun banikil sistema insertado nimon runukulem sitio kojlibl sitio web rukojlibl kam sobre rij taqowuj software rusolkema software compartido qajon rusolkema software de sistemas runukulem solkema sofware de auditora rutzetik solkema solicitar kutunk slido kow

supresor de ondas errticas solo royon solo celdas completas xa xe tzaqt kajtzk solo palabras completas xa xe tzaqt taq tzij soltar isqopixk sombra mujal sonido qajanil soporte toonem sostenido chapayom suave buyl subdirectorio rukan ochochibl subesquema kanaowch subndice retatzib subir jotobaxk subir nivel rujotobaxk xak submarino ewawch submen rukan chaosamaj subrayado juxtzib subrutina rukan samaj sucia tzil sujetapapel chapwujil suma tunuj suma de vericacin rutzetonem tunuj sumar tunk nimakesupercomputadora matzib supercie rupam superior ruwi supertorcido qochokutbl supresor elesanel supresor de ondas errticas relesanel rubaybot chajiuchiqa

320

suprimir suprimir elesank suspender uxlank suspender y reiniciar ruxlaxik chuqa katzijixik tabla kikajtzk tabla sujetapapeles rukikajtzk chapawujil tablero tzalm tabular cholajil tctil tiqbl tacto tiq tamao runimilem tamao correcto tz runimilem tamao de fuente runimilem tzib tamao de papel runimilem wuj tansaccin qaxanem tarea samaj tarjeta aceleradora aninel pirtim tarjeta de audio ruqajanibl pirtim tarjeta de circuitos pirtim moluchuqa tarjeta de diagstico rutojtobenik pirtim tarjeta de red ruyal pirtim tarjeta de rom yakbl pirtim tarjeta inteligente naonel pirtim tarjeta tablero tecla de clasicacin chaonem pitzbl tecla de interrupcin qaton pitzbl teclado teletzibank teclado de funciones rusamaj te-

ttulos de las/columnas letzibanik teclas pitzbl teclear contrasea rutzibaxik ewaetal tecnologa samanaoj tecnologa avanzada ikowinem samanaoj telecomunicaciones talutzijol teleconferencia talutzijonem telfono oyonibl tercera rox terminador kisonel terminal kisil terminal de video rukisil kaswachibl terminal hbil rukisil silonel terminal no inteligente menaonel terminal virtual rukisil achik terminar kisonk texto tzibatzij texto automtico ruyonil tzibatzij tiempo ramaj, qij, qijul tiempo compartido jachon ramaj tiempo de acceso ruramaj okinem tiempo de bsqueda ruramaj kanoxk tiempo de cada ruramaj tzaqoj tipo ruwch tipo de letra ajustable a escala ruwch tzib nachojmisaj tira weqkam ttulo rubi lema ttulos de las/columnas rubi taq

321

toda la palabra cholaj toda la palabra ronojel la tzij todas las carpetas ronojel la pisobl todas las propiedades ronojel rubanik todo ronojel todo el documento ronojel la wujil todos los archivos ronojel la yakbl todos los bordes ronojel ruchi todos los campos ronojel rupam todos los diagramas ronojel la kasetesk todos los idiomas ronojel la chabl todos los indices ronojel la cholwuj todos los niveles ronojel la xak todos los programas ronojel taq cholkema todos los registros de datos ronojel la retal tzij toma etalil toma instantnea pajala etalil tner yabl topologa ruyal chabl total ronojel total por lotes ronojel pa molaj trabajo samaj traer kamaxk traer hacia delante rukamaxik chuwch traje rutzyaqbl

unir documento traje de conejo rutziyaqbl uml transacciones qaxanem transacciones por segundo ruqaxanem pa chutiramaj transferencia qaxanem transistor jaqtzapibl transmisin qalaxanem transmisin de arranque ruqaxanem pa tikiribl transmision en serie ruqaxanem pa tanaj transmisor kaxanel transmitir qaxk transparente saqsq transponder kaxabixikil tranzado juxun trasladar kaxank trasmisin kaxanem tratamiento rokisaxik tratamiento de cadena rokisaxik weqkam twitter ruyal wachibl ultra chajin una, un jun nico junil, ruyonil unidad suriyakbl unidad de cd rusuriyakbl seteyakbl unidad de fuente rusuriyakbl xeel unidad destino rusuriyakbl aponem unir tunk unir documento rutunik samaj

322

universal universal kajulew ups yakoqaq usuario okisanel utilidad okisanem utilizado rokisan utilizar okisaxk utilizar barra de desplazamiento rokisaxik la siloche vaciado rujamik vaciado de bfer rujamik qajapum vaciar jamoxk vaco jaml validez retalil valor rejqalem variable rujaloj vector juxubl velocidad binibl velocidad de barrido o exploracin rubinibal kanonem velocidad de transferencia rubinibal qaxanem velocidad del reloj rubinibal qijbl velocidad en baudios rubinibal etalbey ventana kajtzk ventana activa jaql kajtzk ventana nueva kaka kajtzk ventana para grupos de trabajo rukaqjtzk richin molaj samaj ver tzetk vericacin tzetonem vericador tzety

volver vericador del ortografa tzety tzibanikil versin jalwch versin guardada automticamente yakon pa ruyonil la jalwch vertebral rucheel vertical pal vida qij, kaslem video kaswachibl video y sonido kaswachibl chuqa qajanil vincular con datos externos rutunuxik rij taq tzij vnculo tunubl vieta retacholaj virtual achik virtualizacin achikanem virtualizar achikank virus chikp visible tzetl vista wachaj vista preliminar nabtzetbl vista previa en navegador nabtzetbl pa palaqinel visual wachel vocabolario choltzij vocal chibl volcado piskonlin volcado de pantalla piskolin ruwch kematzib volcar piskolink volumen uchuqa volver tzolixk

323

volver al mensaje volver al mensaje rutzolixik pa taqonem voz chabl web kamayal windows winowx word wort y chuqa yahoo yajo zip jitzy samaj zona peraj

zona

324

CHOLWUJ

[1]

Comunidad Lingstica Kaqchikel. Rukemik Kaka taq Tzij, Criterios Para la Creacin de Neologismos en Kaqchikel, 88 pginas.2a. edicin; Guatemala 1,997. Comunidad Lingstica Kaqchikel. Runukulem pa Rubeyal Rutzibaxik ri Kaqchikel Chabl, Gramtica Normativa del Idioma Kaqchikel, 302 pginas.1a. edicin; Guatemala 2,006. Garca Matzar, Lolmay Pedro Oscar y OKMA. Rujotaxik Tzij Pa Kaqchikel, Derivacin de Palabras en Kaqchikel, 102 pginas.1a. edicin; Guatemala 2,007. Comunidad Lingstica Kaqchikel. Retamabalil Kajulew. Kaka chuqa kolon taq tzij. Ambiente Natural, 92 pginas.1a. edicin; Guatemala 1,999. Comunidad Lingstica Kaqchikel. Choltzij KaqchikelKaxlan. Diccionario KaqchikelEspaol, 300 pginas.1a. edicin; Guatemala 2,007. Enciclopedia Continental, Tomo completo para matemticas, editorial Norma S.A.1,998, impreso en Colombia. Comunidad Lingstica Kaqchikel. Retamabalil Ajilanem. Kaka chuqa kolon taq tzij. Matemticas. Neologismos y palabras rescatadas. Primera edicin 1,999. 325

[2]

[3]

[4]

[5]

[6] [7]

CHOLWUJ

CHOLWUJ

[8]

Chuticholtzij kaqchikel. Vocabulario de neologismos pedaggicos. DIGEBI Direccin General de Educacin Bilinge. Ministerio de Educacin.2,004. Chaqa chik choltaqoyal

[9]

[10] http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ [11] http://www.wordreference.com/definicion/ [12] http://buscon.rae.es/draeI/ [13] http://www.diccionario-medico.com/ [14] http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: Portada [15] http://denumeros.com [16] http://es.wikipedia.org [17] www.disfrutalasmatematicas.com [18] www.sectormatematicas.cl.org [19] www.fisica.netii.net

326